ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.105.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 105

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
13. apríla 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 335/2013 z 12. apríla 2013, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 336/2013 z 12. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1010/2009, pokiaľ ide o administratívne dohody s tretími krajinami týkajúce sa osvedčení o úlovku produktov morského rybolovu

4

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 337/2013 z 12. apríla 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

13.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 335/2013

z 12. apríla 2013,

ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1), a najmä na jeho článok 91,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006 (2) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1698/2005.

(2)

Komisia 12. októbra 2011 prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (3). Uvedeným návrhom sa zavádza nová stratégia rozvoja vidieka na základe možností politiky, predostretých v správe Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“ (4) a na základe rozsiahlej diskusie, ktorá po nej nasledovala. Uvedeným návrhom sa po jeho prijatí politika rozvoja vidieka podstatne zmení, najmä pokiaľ ide o obsah mnohých opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 1698/2005 a zahrnutých v programoch rozvoja vidieka jednotlivých členských štátov.

(3)

Je preto dôležité zabezpečiť, aby sa zdroje EPFRV určené na programovacie obdobie nasledujúce po programovacom období 2007 – 2013 v čo najväčšej miere vyhradili na vykonávanie uvedenej novej stratégie rozvoja vidieka. Uplatňovanie programov rozvoja vidieka a príslušných právnych ustanovení na programovacie obdobie 2007 – 2013, ako aj programov a ustanovení na nasledujúce programovacie obdobie sa bude nevyhnutne prekrývať. Malo by sa preto zabezpečiť, aby sa opatrenia zavedené počas programovacieho obdobia 2007 – 2013 uplatňovali tak, aby sa pri tom nespotrebovala neúmerná časť finančných zdrojov určených na nasledujúce programovacie obdobie.

(4)

Malo by sa preto ustanoviť, že členské štáty by v rámci viacročných opatrení, ktoré by mohli výrazne zasahovať do nasledujúceho programovacieho obdobia a ktoré by sa v dôsledku novej stratégie pre rozvoj vidieka pravdepodobne prerušili alebo významne upravili, nemali voči príjemcom prijímať nové právne záväzky.

(5)

Článkom 27 ods. 12 a článkom 32a nariadenia (ES) č. 1974/2006 sa obmedzuje predĺženie trvania prebiehajúcich agro-environmentálnych alebo lesnícko-environmentálnych záväzkov alebo záväzkov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na koniec prémiového obdobia, na ktoré sa žiadosť o platbu na rok 2013 vzťahuje. S cieľom zabezpečiť, aby na kontinuitu vykonávania dotknutej politiky nemali negatívny vplyv žiadne oneskorenia v procese predkladania a schvaľovania nových programov rozvoja vidieka, mala by sa možnosť dlhšieho trvania uvedených záväzkov predĺžiť do konca prémiového obdobia, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o platbu na rok 2014.

(6)

Vzhľadom na blížiaci sa koniec programovacieho obdobia 2007 – 2013 by sa procedurálna záťaž členských štátov, ktoré vykonávajú zmeny v programoch rozvoja vidieka, mala znížiť, pričom by Komisia mala zachovávať primeranú úroveň vyhodnocovania. Členské štáty by preto mali mať zlepšené možnosti na zabezpečenie včasného a vopred oznámeného presunu finančných prostriedkov z určitých opatrení, na ktoré už tieto sumy nebudú potrebné, na iné opatrenia. Prah flexibility presunov medzi osami by sa preto mal zvýšiť.

(7)

Je takisto dôležité zabezpečiť kontinuitu vo vykonávaní politiky rozvoja vidieka a hladký prechod z jedného programovacieho obdobia do nasledujúceho programovacieho obdobia. Malo by sa preto špecifikovať, že výdavky súvisiace s hodnotením nových programov ex ante a náklady na prípravu miestnych stratégií rozvoja na programovacie obdobie nasledujúce po programovacom období 2007 – 2013 sú súčasťou prípravných činností, ktoré sa majú financovať prostredníctvom technickej pomoci. Okrem toho by sa malo umožniť financovať aj iné prípravné činnosti, ak sa priamo spájajú s činnosťami v rámci súčasných programov rozvoja vidieka a sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity a hladkého prechodu z jedného programovacieho obdobia do nasledujúceho programovacieho obdobia.

(8)

Po vyčerpaní svojich zdrojov určených na programovacie obdobie 2007 – 2013 na konkrétny program a/alebo opatrenie by už členské štáty nemali v rámci uvedeného programu a/alebo opatrenia prijímať žiadne nové právne záväzky voči príjemcom. Okrem toho by sa mali stanoviť jasné termíny ukončenia prijímania právnych záväzkov voči príjemcom v rámci programovacieho obdobia 2007 – 2013 a nasledujúceho programovacieho obdobia.

(9)

Nariadenie (ES) č. 1974/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1974/2006 sa mení takto:

1.

V článku 9 ods. 2 a 4 sa „1 %“ nahrádza „3 %“.

2.

V článku 14 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5.   Po 31. decembri 2013 sa voči príjemcom neprijmú žiadne nové právne záväzky podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 1698/2005.“

3.

V článku 21 sa dopĺňa tento odsek 3:

„3.   Po 31. decembri 2013 sa voči príjemcom neprijmú žiadne nové právne záväzky podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1698/2005.“

4.

V článku 27 ods. 12 druhom pododseku sa rok „2013“ nahrádza rokom „2014“.

5.

V článku 31 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5.   Po 31. decembri 2013 sa voči príjemcom neprijmú žiadne nové právne záväzky podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1698/2005 nevynímajúc opatrenia vykonávané miestnymi akčnými skupinami v súlade s článkom 63 písm. a) uvedeného nariadenia.“

6.

V článku 32 sa dopĺňa tento druhý odsek:

„Po 31. decembri 2013 sa voči príjemcom neprijmú žiadne nové právne záväzky podľa článku 45 nariadenia (ES) č. 1698/2005 nevynímajúc opatrenia vykonávané miestnymi akčnými skupinami v súlade s článkom 63 písm. a) uvedeného nariadenia.“

7.

V článku 32a sa rok „2013“ nahrádza rokom „2014“.

8.

Vkladá sa tento článok 41a:

„Článok 41a

1.   Na účely článku 66 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 zahŕňajú prípravné činnosti v rámci programovej pomoci na programovacie obdobie nasledujúce po programovacom období 2007 – 2013 tieto položky:

a)

výdavky súvisiace s hodnotením programov ex ante;

b)

náklady na prípravu stratégií miestneho rozvoja;

c)

výdavky súvisiace s inými prípravnými činnosťami pod podmienkou, že

i)

sa priamo spájajú s činnosťami v rámci súčasných programov rozvoja vidieka a

ii)

sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity, pokiaľ ide o vykonávanie politiky rozvoja vidieka a hladký prechod z jedného programovacieho obdobia do nasledujúceho programovacieho obdobia.

2.   Uplatňovanie odseku 1 podlieha zahrnutiu príslušného ustanovenia do programov rozvoja vidieka.“

9.

V kapitole III sa do oddielu 2 vkladá tento článok 41b:

„Článok 41b

1.   V prípade, že sa suma pridelená na program a/alebo opatrenie využije skôr ako v posledný deň oprávnenosti podľa článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, členské štáty voči príjemcom neprijmú žiadne nové právne záväzky.

2.   Členské štáty neprijmú nové právne záväzky voči príjemcom podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 odo dňa, keď začnú prijímať právne záväzky voči príjemcom podľa právneho rámca programovacieho obdobia 2014 – 2020.

Členské štáty môžu prvý pododsek uplatňovať buď na úrovni programu, alebo opatrenia.

3.   Pokiaľ ide o LEADER, členské štáty môžu odsek 2 uplatňovať na úrovni miestnych akčných skupín uvádzaných v článku 62 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

4.   Odsek 2 sa neuplatňuje na podporu v rámci prípravy iniciatívy LEADER a na technickú pomoc.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15.

(3)  KOM(2011) 627 v konečnom znení/3, 12.10.2011.

(4)  KOM(2010) 672 v konečnom znení, 18.11.2010.


13.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 336/2013

z 12. apríla 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1010/2009, pokiaľ ide o administratívne dohody s tretími krajinami týkajúce sa osvedčení o úlovku produktov morského rybolovu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 4, článok 14 ods. 3, článok 20 ods. 4 a článok 52,

keďže:

(1)

Administratívne dohody s tretími krajinami týkajúce sa osvedčení o úlovku produktov rybolovu sa uvádzajú v prílohe IX k nariadeniu Komisie (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (2). Predmetom týchto dohôd sú aj vzory osvedčení o úlovkoch potvrdené príslušnými orgánmi príslušných tretích krajín.

(2)

Od 1. marca 2013 sa mení názov príslušného orgánu Nového Zélandu, ktorý sa uvádza na osvedčeniach o úlovku potvrdených touto krajinou.

(3)

Príloha IX k nariadeniu (ES) č. 1010/2009 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IX k nariadeniu (ES) č. 1010/2009 sa mení a dopĺňa v zmysle prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 5.


PRÍLOHA

V oddiele 3 (Nový Zéland) prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 1010/2009 sa dodatok 1 nahrádza takto:

Image

Image


13.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 337/2013

z 12. apríla 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

59,7

TN

99,9

TR

127,0

ZZ

95,5

0707 00 05

JO

158,2

MA

116,3

TR

136,2

ZZ

136,9

0709 93 10

MA

91,2

TR

116,6

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

50,3

IL

62,5

MA

68,5

TN

72,8

TR

61,4

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

84,7

ZA

99,1

ZZ

91,9

0808 10 80

AR

101,4

BR

85,7

CL

110,7

CN

76,0

MK

31,8

NZ

151,6

US

184,2

ZA

98,4

ZZ

105,0

0808 30 90

AR

119,4

CL

136,8

CN

99,8

TR

204,5

US

182,0

ZA

115,5

ZZ

143,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.