ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.090.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 90

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
28. marca 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 295/2013 z 21. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 192/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz polyetyléntereftalátu s pôvodom okrem iného na Taiwane po preskúmaní nového vývozcu podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 296/2013 z 26. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

4

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 297/2013 z 27. marca 2013, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 44/2012, (EÚ) č. 39/2013 a (EÚ) č. 40/2013, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

10

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 298/2013 z 27. marca 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

48

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 299/2013 z 26. marca 2013, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

52

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 300/2013 z 27. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 605/2010, ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie ( 1 )

71

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 301/2013 z 27. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o ročné vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), cyklus 2009 – 2011 ( 1 )

78

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 302/2013 z 27. marca 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

86

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 303/2013 z 27. marca 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

90

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 304/2013 z 27. marca 2013, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. apríla 2013

92

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/160/SZBP z 27. marca 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

95

 

 

2013/161/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2013) 1279]  ( 1 )

99

 

 

2013/162/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. marca 2013 o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES [oznámené pod číslom C(2013) 1708]

106

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

28.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 295/2013

z 21. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 192/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz polyetyléntereftalátu s pôvodom okrem iného na Taiwane po preskúmaní „nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Európska komisia po konzultácii s poradným výborom,

keďže:

A.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Nariadením (ES) č. 2604/2000 (2) sa v zmysle článku 5 základného nariadenia uložilo konečné antidumpingové clo na dovoz určitých druhov polyetyléntereftalátu s pôvodom v Indii, Indonézii, Malajzii, Kórejskej republike, na Taiwane a v Thajsku.

(2)

Po preskúmaní uplynutia platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Rada nariadením (ES) č. 192/2007 (3) rozhodla, že tieto opatrenia by sa mali zachovať.

(3)

Prostredníctvom oznámenia, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie24. februára 2012 (4), Európska komisia (ďalej len „Komisia“) iniciovala preskúmanie uplynutia platnosti uvedených opatrení v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia. Toto prešetrovanie prebieha paralelne a jeho závery budú zhrnuté v samostatnom právnom akte.

B.   PREBIEHAJÚCE KONANIE

1.   Žiadosť o preskúmanie

(4)

Komisii bola doručená žiadosť o preskúmanie „nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia. Žiadosť preložila spoločnosť Lealea Enterprise Co., Ltd. (ďalej len „žiadateľ“), ktorá je na Taiwane (ďalej len „dotknutá krajina“) vyvážajúcim výrobcom.

(5)

Žiadateľ tvrdil, že počas obdobia vyšetrovania, t. j. v období od 1. októbra 1998 do 30. septembra 1999 (ďalej len „pôvodné obdobie prešetrovania“) nevyvážal dotknutý výrobok do Únie.

(6)

Žiadateľ okrem toho tvrdil, že nie je prepojený so žiadnym z vyvážajúcich výrobcov dotknutého výrobku, na ktorých sa vzťahujú uvedené antidumpingové opatrenia.

(7)

Žiadateľ ďalej tvrdil, že s vývozom dotknutého výrobku do Únie začal po skončení pôvodného obdobia prešetrovania.

2.   Začatie preskúmania „nového vývozcu“

(8)

Komisia preskúmala dôkazy prima facie predložené žiadateľom a uznala ich za dostatočné na začatie preskúmania podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia. Po konzultácii s poradným výborom a po tom, ako dotknuté výrobné odvetvie Únie vyjadrilo svoje pripomienky, Komisia prostredníctvom nariadenia (ES) č. 653/2012 (5) začala preskúmanie nariadenia (ES) č. 192/2007 vo vzťahu k žiadateľovi.

(9)

Podľa nariadenia (ES) č. 653/2012 bolo antidumpingové clo na určité druhy polyetyléntereftalátu, uložené nariadením (ES) č. 192/2007, zrušené na dovoz dotknutého výrobku vyrábaného a predávaného žiadateľom na vývoz do Únie. Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia sa zároveň colným orgánom nariadilo, aby prijali náležité kroky na registráciu takéhoto dovozu.

3.   Dotknutý výrobok

(10)

Dotknutým výrobkom je polyetyléntereftalát (PET) s viskozitným číslom 78 ml/g alebo vyšším podľa normy (Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu) 1628-5, s pôvodom na Taiwane (ďalej len „dotknutý výrobok“), ktorý je v súčasnosti zaradený pod číselný znak KN 3907 60 20.

4.   Dotknuté strany

(11)

Komisia oficiálne upovedomila výrobné odvetvie Únie, žiadateľa a zástupcov vyvážajúcej krajiny o začatí preskúmania. Zainteresované strany mali možnosť predložiť písomné stanoviská a byť vypočuté.

(12)

Komisia zaslala žiadateľovi a jeho prepojeným spoločnostiam dotazník o antidumpingu a dostala ho vyplnený v rámci lehoty stanovenej na tento účel.

(13)

Komisia sa usilovala overiť všetky údaje, ktoré považovala za potrebné na účely stanovenia štatútu nového vývozcu a dumpingu, preto sa uskutočnili overovacie návštevy v priestoroch žiadateľa na Taiwane.

5.   Obdobie revízneho prešetrovania

(14)

Obdobie revízneho prešetrovania dumpingu zahŕňalo obdobie od 1. januára 2011 do 30. júna 2012 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“).

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

1.   Zhodnotenie „nového vývozcu“

(15)

Prešetrovaním sa potvrdilo, že spoločnosť nevyvážala dotknutý výrobok počas pôvodného obdobia prešetrovania a že začala vyvážať do Únie až po uplynutí tohto obdobia.

(16)

Hoci išlo o obmedzené množstvá, napriek tomu sa považovali za dostatočné na stanovenie spoľahlivého dumpingového rozpätia. Postupovalo sa podľa veľkosti zásielok a obratu na jedného klienta, čo bolo porovnateľné so správaním sa žiadateľa na trhoch tretích krajín.

(17)

Pokiaľ ide o ostatné podmienky uznania štatútu nového vývozcu, spoločnosť vedela preukázať, že nemá žiadne väzby, priame ani nepriame, so žiadnymi taiwanskými vyvážajúcimi výrobcami, na ktorých sa vzťahujú platné antidumpingové opatrenia, pokiaľ ide o dotknutý výrobok.

(18)

V súlade s uvedeným sa potvrdilo, že táto spoločnosť by sa mala považovať za „nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia, a preto by sa pre ňu malo stanoviť individuálne dumpingové rozpätie.

2.   Dumping

(19)

Žiadateľ vyrába dotknutý výrobok a predáva ho na domácom trhu a na vývozných trhoch. Žiadateľ predáva priamo na všetkých trhoch.

(20)

V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia sa domáci predaj považuje za reprezentatívny v prípade, že celkový objem domáceho predaja predstavuje minimálne 5 % z celkového objemu vývozného predaja do Únie. Komisia zistila, že žiadateľ vyvážal jediný druh výrobku do Únie a že ten istý druh výrobku žiadateľ predával na domácom trhu celkovo v reprezentatívnych objemoch.

(21)

Komisia posúdila aj to, či predaj dotknutého výrobku na domácom trhu v reprezentatívnych množstvách sa môže považovať za predaj, ktorý sa uskutočnil v rámci bežného obchodovania podľa článku 2 ods. 4 základného nariadenia. Vykonalo sa to stanovením podielu ziskového predaja nezávislým zákazníkom na domácom trhu. Keďže sa zistilo, že v rámci bežného obchodovania bol predaj dostatočný, normálna hodnota sa určila na základe skutočnej ceny na domácom trhu.

(22)

Dotknutý výrobok sa vyvážal priamo nezávislým zákazníkom v Únii. Vývozná cena bola preto stanovená v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia, t. j. na základe skutočne zaplatených alebo splatných vývozných cien.

(23)

Normálna hodnota a vývozné ceny sa porovnali na báze cien zo závodu.

(24)

S cieľom zabezpečiť objektívne porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej ceny sa podľa článku 2 ods. 10 základného nariadenia formou úprav patrične zohľadnili rozdiely, ktoré vplývajú na porovnateľnosť cien. Úpravy týkajúce sa nákladov na poistenie, manipuláciu, nakládku a pomocné činnosti, ako aj úverových nákladov, sa vykonali vo všetkých prípadoch, v ktorých boli odôvodnené, správne a podložené overeným dôkazom.

(25)

V súlade s článkom 2 ods. 11 základného nariadenia sa dumpingové rozpätie stanovilo na základe porovnania váženej normálnej hodnoty s váženým aritmetickým priemerom cien všetkých vývozných transakcií s Úniou. Keďže počet vývozov do Únie bol obmedzený, individuálne vývozné ceny do Únie sa porovnávali s váženou priemernou normálnou hodnotou za mesiace, v ktorých sa uskutočnili jednotlivé vývozy.

(26)

V oboch prípadoch vyplynula z týchto porovnaní existencia dumpingu de minimis pre žiadateľa, ktorý vyvážal do Únie počas ORP.

D.   ZMENA A DOPLNENIE PRESKÚMANÝCH OPATRENÍ

(27)

Dumpingové rozpätie žiadateľa zistené počas obdobia revízneho prešetrovania bolo na úrovni de minimis. Preto sa navrhuje, aby sa uložilo clo 0 EUR/tona založené na dumpingovom rozpätí de minimis a aby sa zodpovedajúcim spôsobom zmenilo a doplnilo nariadenie (ES) č. 192/2007.

E.   REGISTRÁCIA

(28)

Na základe týchto zistení by sa registrácia dovozu uložená nariadením (EÚ) č. 653/2012 mala ukončiť bez akéhokoľvek retroaktívneho výberu antidumpingového cla.

F.   ZVEREJNENIE A TRVANIE OPATRENÍ

(29)

Dotknuté strany boli informované o základných skutočnostiach a dôvodoch, na základe ktorých sa dospelo k zámeru uložiť konečné antidumpingové clo vo výške 0 EUR/tona na dovoz dotknutého výrobku od žiadateľa a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 192/2007. Ich pripomienky sa zvážili a vo vhodných prípadoch sa zohľadnili.

(30)

Toto preskúmanie neovplyvňuje dátum, ktorým uplynie platnosť opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 192/2007 podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 192/2007 sa do tabuľky výrobcov na Taiwane vkladá toto:

Krajina

Spoločnosť

Antidumpingové clo (EUR/tona)

Doplnkový kód TARIC

„Taiwan

Lealea Enterprise Co., Ltd

0

A996“

2.   Colným orgánom sa týmto nariaďuje ukončiť registráciu dovozu dotknutého výrobku s pôvodom na Taiwane, ktorý vyrába spoločnosť Lealea Enterprise Co., Ltd.

3.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné colné predpisy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2013

Za Radu

predseda

P. HOGAN


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. ES L 301, 30.11.2000, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ L 59, 27.2.2007, s. 59.

(4)  Ú. v. EÚ C 55, 24.2.2012, s. 4.

(5)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2012, s. 8.


28.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/4


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 296/2013

z 26. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 1,

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 329/2007 (1) nadobúdajú účinnosť opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2010/800/SZBP z 22. decembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (2).

(2)

Rada 18. februára 2013 prijala rozhodnutie 2013/88/SZBP (3), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/800/SZBP, v ktorom sa stanovujú dodatočné reštriktívne opatrenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (ďalej len „Severná Kórea“) tým, že nadobúdajú účinnosť dodatočné opatrenia požadované rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) č. 2087 (2013) a ďalšie autonómne opatrenia Únie.

(3)

Rozhodnutie 2013/88/SZBP obsahuje dodatočné kritérium vzťahujúce sa na autonómne označenie osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, zo strany Únie, konkrétne osôb, ktoré sú, a to aj prostredníctvom poskytovania finančných služieb, zapojené do dodávok zbraní do alebo zo Severnej Kórey a dodávok súvisiaceho materiálu každého typu, alebo do dodávok položiek, materiálov, zariadení, tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu Severnej Kórey, k programom iných zbraní hromadného ničenia alebo k jej programu balistických rakiet.

(4)

Rozhodnutie 2013/88/SZBP ďalej zakazuje predaj, dodávku alebo prevod určitých ďalších druhov tovaru, predovšetkým určitých typov hliníka, do Severnej Kórey, ktoré sú dôležité pre programy Severnej Kórey súvisiace so zbraňami hromadného ničenia, najmä s jej sektorom balistických rakiet.

(5)

Rozhodnutím 2013/88/SZBP sa zakazuje aj predaj a nákup zlata, vzácnych kovov a diamantov, ich preprava či sprostredkovanie vo vzťahu k vláde Severnej Kórey a dodávka novo vytlačených, vyrazených alebo do obehu nevydaných bankoviek a mincí Severnej Kórey do centrálnej banky Severnej Kórey alebo v jej prospech, ako aj predaj alebo nákup štátnych dlhopisov alebo štátom garantovaných dlhopisov Severnej Kórey. V rozhodnutí 2013/88/SZBP sa navyše objasňuje, že keď Rada ustanovila zákaz finančných služieb, tento zákaz zahŕňa aj poskytovanie poisťovacích a zaisťovacích služieb. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné prijať technické zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 329/2007.

(6)

Rozhodnutím 2013/88/SZBP sa zakazuje otváranie nových pobočiek, dcérskych spoločností alebo zastupiteľských kancelárií bánk Severnej Kórey na území členských štátov, ako aj zriaďovanie nových spoločných podnikov alebo vytváranie vlastníckych podielov zo strany bánk Severnej Kórey vrátane centrálnej banky Severnej Kórey v bankách patriacich do jurisdikcie členských štátov.

(7)

Okrem toho v súlade s bodom 13 rezolúcie BR OSN č. 2087 (2013) je potrebné ustanoviť, aby sa označeným osobám alebo subjektom alebo akejkoľvek inej osobe alebo subjektu v Severnej Kórei nepriznal žiadny nárok v súvislosti s plnením akejkoľvek zmluvy alebo uskutočnením akejkoľvek transakcie, na ktoré sa vzťahujú tieto opatrenia.

(8)

Nariadenie (ES) č. 329/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 329/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať tovar a technológie vrátane softvéru, ktoré sú uvedené v prílohách I, Ia a Ib, bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú pôvod v Únii, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Severnej Kórei alebo na použitie v Severnej Kórei;

b)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

2.   Príloha I zahŕňa všetky položky, materiály, zariadenia, tovar a technológie vrátane softvéru, ktoré sú položkami alebo technológiami s dvojakým použitím, ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (4).

Príloha Ia zahŕňa niektoré ďalšie položky, materiály, zariadenia, tovar a technológie, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu Severnej Kórey, k programom iných zbraní hromadného ničenia alebo k jej programu balistických rakiet.

Príloha Ib zahŕňa určité kľúčové zložky sektora balistických rakiet.

3.   Zakazuje sa nákup, dovoz alebo preprava tovaru a technológií uvedených v prílohách I, Ia a Ib zo Severnej Kórey bez ohľadu na to, či príslušná položka pochádza zo Severnej Kórey, alebo nie.

2.

Článok 3 ods. 1 sa mení takto:

a)

písmená a) a b) sa nahrádzajú takto:

„a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc a sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiou uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohách I, Ia a Ib a pri získavaní, výrobe, údržbe a používaní tovaru uvedeného v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohách I, Ia a Ib, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Severnej Kórei alebo na použitie v Severnej Kórei;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami, ktoré sú uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohách I, Ia a Ib, predovšetkým granty, úvery a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie a zaistenie pre akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Severnej Kórei alebo na použitie v Severnej Kórei;“

b)

v písmenách c) a d) sa slová „v prílohách I a Ia“ nahrádzajú slovami „v prílohách I, Ia a Ib“.

3.

V článku 3a ods. 1 prvom pododseku sa slová „v prílohách I a Ia“ nahrádzajú slovami „v prílohách I, Ia a Ib“.

4.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 4a

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať zlato, vzácne kovy a diamanty uvedené v prílohe VII, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, vláde Severnej Kórey alebo pre túto vládu, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, centrálnej banke Severnej Kórey, ako aj vo vzťahu k osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, či subjektom alebo orgánom, ktoré vlastnia alebo ovládajú;

b)

priamo alebo nepriamo nakupovať, dovážať alebo prepravovať zlato, vzácne kovy a diamanty uvedené v prílohe VII, bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú pôvod v Severnej Kórei, od vlády Severnej Kórey, jej verejných orgánov, podnikov a agentúr, od centrálnej banky Severnej Kórey a od osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, či subjektom alebo orgánom, ktoré vlastnia alebo ovládajú;

c)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom podľa písmen a) a b) vláde Severnej Kórey, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, centrálnej banke Severnej Kórey a osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, či subjektom alebo orgánom, ktoré vlastnia alebo ovládajú.

2.   Príloha VII zahŕňa zlato, vzácne kovy a diamanty, na ktoré sa vzťahuje zákaz uvedený v odseku 1.

Článok 4b

Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať novo vytlačené alebo do obehu nevydané severokórejské bankovky a vyrazené mince centrálnej banke Severnej Kórey alebo v jej prospech.“

„Článok 5a

1.   Úverovým a finančným inštitúciám, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 16, sa zakazuje:

a)

otvoriť novú zastupiteľskú kanceláriu v Severnej Kórei alebo zriadiť novú pobočku alebo dcérsku spoločnosť v Severnej Kórei, alebo

b)

vytvoriť nový spoločný podnik s úverovou alebo finančnou inštitúciou so sídlom v Severnej Kórei alebo s akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 11a ods. 2.

2.   Zakazuje sa:

a)

na území Únie povoliť otvorenie zastupiteľskej kancelárie alebo zriadenie pobočky alebo dcérskej spoločnosti úverovej alebo finančnej inštitúcie so sídlom v Severnej Kórei alebo akejkoľvek úverovej alebo finančnej inštitúcie uvedenej v článku 11a ods. 2;

b)

uzatvoriť dohody, ktoré sa týkajú otvorenia zastupiteľskej kancelárie alebo zriadenia pobočky alebo dcérskej spoločnosti v Únii, pre úverovú alebo finančnú inštitúciu so sídlom v Severnej Kórei alebo v jej mene alebo pre akúkoľvek úverovú alebo finančnú inštitúciu uvedenú v článku 11a ods. 2 alebo v jej mene;

c)

udeliť povolenie na začatie a vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie alebo akejkoľvek inej činnosti, ktorá si vyžaduje predchádzajúce povolenie, zastupiteľskou kanceláriou, pobočkou alebo dcérskou spoločnosťou úverovej alebo finančnej inštitúcie so sídlom v Severnej Kórei alebo akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 11a ods. 2, pokiaľ zastupiteľská kancelária, pobočka alebo dcérska spoločnosť nezačali fungovať do 19. februára 2013;

d)

nadobudnúť alebo rozšíriť účasť alebo nadobudnúť akýkoľvek iný vlastnícky podiel v úverovej alebo finančnej inštitúcii, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti článku 16, akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 11a ods. 2.“

5.

Článok 6 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe V alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe, alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha V zahŕňa osoby, subjekty a orgány, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV a ktoré v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b), c) a d) rozhodnutia Rady 2010/800/SZBP z 22. decembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (5) označila Rada ako osoby, subjekty a orgány:

a)

zodpovedné za jadrový program Severnej Kórey, programy iných zbraní hromadného ničenia alebo jej program balistických rakiet, ako aj osoby alebo subjekty, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, a subjekty, ktoré vlastnia alebo ovládajú;

b)

poskytujúce finančné služby alebo zabezpečujúce prevod akýchkoľvek finančných alebo iných prostriedkov, aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu Severnej Kórey, k programom iných zbraní hromadného ničenia alebo k jej programu balistických rakiet, na územie, cez územie alebo z územia Únie, alebo zapájajúce štátnych príslušníkov členských štátov alebo subjekty podliehajúce ich jurisdikcii, alebo osoby či finančné inštitúcie na území Únie, ako aj osoby alebo subjekty, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, a subjekty, ktoré vlastnia alebo ovládajú, alebo

c)

zapojené, a to aj prostredníctvom poskytovania finančných služieb, do dodávok zbraní do alebo zo Severnej Kórey a dodávok súvisiaceho materiálu každého typu, alebo do dodávok položiek, materiálov, zariadení, tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu Severnej Kórey, k iným programom zbraní hromadného ničenia alebo k jej programu balistických rakiet do Severnej Kórey.

Príloha V sa pravidelne skúma, a to aspoň raz za 12 mesiacov.

6.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 9a

Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať štátne dlhopisy alebo dlhopisy garantované štátom, ktoré boli vydané po 19. februári 2013 niektorému z týchto subjektov alebo ich priamo alebo nepriamo nakupovať od niektorého z týchto subjektov:

i)

Severná Kórea alebo jej vláda, jej verejné orgány, podniky a agentúry;

ii)

Centrálna banka Severnej Kórey;

iii)

úverová alebo finančná inštitúcia so sídlom v Severnej Kórei alebo akákoľvek úverová alebo finančná inštitúcia uvedená v článku 11a ods. 2;

iv)

fyzická osoba alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán konajúci v mene alebo podľa pokynov právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v bodoch i) alebo ii);

v)

právnická osoba, subjekt alebo orgán vo vlastníctve osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v bodoch i), ii) alebo iii) alebo ovládané takouto osobou, subjektom alebo orgánom;

b)

poskytovať osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v písmene a) sprostredkovateľské služby týkajúce sa štátnych dlhopisov alebo štátom garantovaných dlhopisov, ktoré boli vydané po 19. februári 2013;

c)

napomáhať osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v písmene a) pri vydávaní štátnych dlhopisov alebo štátom garantovaných dlhopisov, a to poskytovaním sprostredkovateľských služieb, reklamy alebo akýchkoľvek iných služieb týkajúcich sa týchto dlhopisov.

Článok 9b

1.   Nepriznajú sa žiadne nároky v súvislosti s akoukoľvek zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ovplyvnené opatreniami, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, a to vrátane nároku na kompenzáciu alebo akéhokoľvek iného nároku takéhoto druhu, ako je nárok na započítanie pohľadávky alebo pohľadávka so zárukou, konkrétne nárok na rozšírenie alebo úhradu záruky alebo zabezpečenia, najmä záruky alebo zabezpečenia finančnej povahy v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a)

označené osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohách IV a V;

b)

akékoľvek iné osoby, subjekty alebo orgány Severnej Kórey vrátane vlády Severnej Kórey, jej verejných orgánov, podnikov a agentúr;

c)

akékoľvek osoby, subjekty alebo orgány konajúce prostredníctvom alebo v mene jednej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmenách a) a b).

2.   Výkon zmluvy alebo transakcie sa považuje za ovplyvnený opatreniami uloženými týmto nariadením, pokiaľ existencia alebo obsah nároku vyplýva priamo alebo nepriamo z týchto opatrení.

3.   V akomkoľvek konaní vedenom na účely vymáhania nároku je na osobe, ktorá tento nárok vymáha, dôkazné bremeno preukázania, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané.

4.   Týmto článkom nie je dotknuté právo osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.“

7.

Záznamy uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vložia do súčasnej prílohy Ia k nariadeniu (ES) č. 329/2007 za záznam I.A1.020.

8.

Príloha II k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha Ib k nariadeniu (ES) č. 329/2007.

9.

Príloha III k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha VII k nariadeniu (ES) č. 329/2007.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. marca 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 341, 23.12.2010, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ L 46, 19.2.2013, s. 28.

(4)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.“

(5)  Ú. v. EÚ L 341, 23.12.2010, s. 32.“


PRÍLOHA I

„I.A1.021

Zliatiny ocele vo forme plechu alebo plátov vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

zliatiny ocele, ktoré „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 1 200 MPa pri 293K (20 °C) alebo

b)

dusíkom stabilizovaná zdvojená nehrdzavejúca oceľ.

Poznámka: Pod pojmom zliatiny, ktoré „dosahujú“ sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní.

Technická poznámka: „Dusíkom stabilizovaná zdvojená nehrdzavejúca oceľ“ má dvojfázovú mikroštruktúru, ktorá sa skladá zo zŕn feritickej a austenitickej ocele s prínosom dusíka na stabilizáciu jej mikroštrukúry.

1C116

1C216

I.A1.022

Kompozitný materiál s obsahom väzby uhlík – uhlík.

1A002.b.1

I.A1.023

Zliatiny niklu v surovej alebo poloopracovanej forme s obsahom niklu najmenej 60 hmotnostných percent.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Zliatiny titánu vo forme plechu alebo plátov, ktoré „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293K (20 °C).

Poznámka: Pod pojmom zliatiny, ktoré „dosahujú“ sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C002.b.3“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA Ib

Tovar uvedený v článku 2 ods. 2 treťom pododseku

7601

Neopracovaný (surový) hliník

7602

Hliníkový odpad a hliníkový šrot

7603

Hliníkový prášok a hliníkové vločky

7604

Hliníkové tyče, prúty a profily

7605

Hliníkové drôty

7606

Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm

7608

Hliníkové rúry a rúrky

7609

Hliníkové príslušenstvo k rúram a rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)

7614

Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA VII

Zoznam zlata, drahých kovov a diamantov podľa článku 4a

Kód HS

Opis

7102

Diamanty, tiež opracované, ale nemontované ani nezasadené

7106

Striebro (vrátane striebra plátovaného zlatom alebo platinou), surové alebo vo forme polotovaru, alebo vo forme prachu

7108

Zlato (vrátane zlata plátovaného platinou), surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7109

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar

7110

Platina surová alebo vo forme polotovarov alebo vo forme prášku

7111

Základné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar

7112

Odpad a zvyšky drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi; ostatný odpad a zvyšky obsahujúce drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov, druhov používaných hlavne na rekuperáciu drahých kovov“


28.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/10


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 297/2013

z 27. marca 2013,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 44/2012, (EÚ) č. 39/2013 a (EÚ) č. 40/2013, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1) sa vyžaduje, aby Únia stanovila opatrenia, ktorými by sa spravoval prístup do vôd a k zdrojom, ako aj udržateľné vykonávanie rybolovných činností, pričom by sa zohľadnili dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania, a najmä správy, ktoré vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF), ako aj všetky odporúčania regionálnych poradných rád.

(2)

Povinnosťou Rady je prijať opatrenia týkajúce sa stanovovania a prideľovania rybolovných možností, v prípade potreby aj vrátane určitých podmienok, ktoré sú s nimi funkčne prepojené. Rybolovné možnosti by sa mali rozdeliť medzi členské štáty tak, aby sa pre každý členský štát zabezpečila relatívna stabilita jeho rybolovných činností v prípade každej populácie rýb alebo rybolovnej oblasti, pričom by sa mali riadne zohľadniť ciele spoločnej rybárskej politiky stanovené v nariadení (ES) č. 2371/2002.

(3)

Nariadením (EÚ) č. 44/2012 (2) Rada stanovila rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ na rok 2012. Nariadeniami (EÚ) č. 39/2013 (3) a (EÚ) č. 40/2013 (4) Rada stanovila rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ na rok 2013.

(4)

V nariadení (EÚ) č. 39/2013 je vhodné vysvetliť osobitnú podmienku pre stanovenie rybolovných možností populácie stavridov v oblastiach VIIIc a IX.

(5)

Dodatočné rybolovné možnosti pre halibuta tmavého v zóne NAFO 3LMNO sú pre Úniu dostupné v roku 2012 v dôsledku presunov kvót medzi Úniou a inými zmluvnými stranami Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO). V dôsledku toho by sa mala na rok 2012 zmeniť príloha IC k nariadeniu (EÚ) č. 44/2012 s účinnosťou od 1. januára 2012, aby sa zahrnuli tieto nové rybolovné možnosti. Tieto úpravy sa týkajú len roku 2012 a nemajú vplyv na zásadu relatívnej stability.

(6)

Rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ a Nórska a podmienky vzájomného prístupu k rybolovným zdrojom v ich vodách sa stanovujú každý rok vzhľadom na konzultácie o rybolovných právach konaných v súlade s bilaterálnou dohodou s Nórskom o rybolove (5). Do uzatvorenia týchto konzultácií o úprave na rok 2013 sa v nariadení (EÚ) č. 40/2013 stanovili predbežné rybolovné možnosti pre dotknuté populácie. Dňa 18. januára 2013 sa uzavreli konzultácie s Nórskom. Je vhodné, aby sa príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 40/2013 zodpovedajúcim spôsobom zmenili.

(7)

Obmedzenie výlovu piesočníc v Medzinárodnej rade pre výskum mora (ICES) v zóne IIIa a vo vodách EÚ divízií ICES zónach IIa a IV sa predbežne ustanovili v prílohe IA k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013. Vo februári 2013 ICES uverejnila vedecké odporúčanie týkajúce sa populácie piesočníc vo vodách EÚ divízií ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV. Podľa tohto odporúčania by sa obmedzenia výlovu pre oblasť riadenia 1 mali stanoviť na 224 544 ton a pre oblasť riadenia 2 na 17 554 ton. Pokiaľ ide o oblasť riadenia 3, ICES odporúča celkové obmedzenie výlovu na 78 331 ton. Pretože oblasť riadenia 3 zahŕňa výlov EÚ aj Nórska, obmedzenie Únie v tejto oblasti by nemalo prekročiť 40 000 ton. Pokiaľ ide o oblasti riadenia 4 a 6, ICES nemala dostatok údajov o výlove a z prieskumov na to, aby mohla vykonať posúdenie na základe veku. Preto by sa v súlade s prístupom, ktorý sa zaujal v prípade iných populácií v podobnej situácii, mali obmedzenia výlovu v oblasti riadenia 4 stanoviť na 4 000 ton a v oblasti 6 na 336 ton, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje zníženie obmedzení výlovu v týchto oblastiach o 20 %. V súlade s odporúčaním ICES by sa mali obmedzenia výlovu pre oblasti riadenia 5 a 7 stanoviť na nula ton. Vzhľadom k tomu, že piesočnica je populácia zdieľaná s Nórskom a vzhľadom na dostupnosť piesočníc vo vodách EÚ v roku 2013, je vhodné ustanoviť výmenu kvót s Nórskom. Následne by sa množstvo pridelené Nórsku z podielu Únie na celkovom povolenom výlove (TAC) malo stanoviť na úrovni 22 450 ton piesočníc z oblasti riadenia 1 výmenou za 1 769 ton severonórskej tresky škvrnitej, 131 ton severonórskej tresky jednoškvrnnej, 250 ton platesy veľkej zo Severného mora a 95 ton mieňa veľkého zo Severného mora. Príloha IA k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Na 9. výročnom zasadnutí Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichomorí (WCPFC), ktoré sa konalo v Manile od 2. do 9. decembra 2012, boli prijaté nové opatrenia na ochranu a riadenie rybárstva pre tuniaka okatého, tuniaka žltoplutvého a tuniaka pruhovaného týkajúce sa obmedzení rybolovného úsilia, ako aj opatrenia týkajúce sa oblasti uzavretej pre rybolov so zariadeniami na zhlukovanie rýb (FAD). WCPFC takisto súhlasila s opatreniami na riadenie týkajúcimi sa prekrývajúcej sa oblasti medzi WCPFC a Medziamerickou komisiou pre tropické tuniaky (IATTC). Podľa týchto opatrení plavidlá EÚ zapísané v registroch oboch organizácií musia počas rybolovu v prekrývajúcej sa oblasti dodržiavať súlad len s opatreniami IATTC na ochranu a riadenie uvedenými v nariadení (EÚ) č. 40/2013. Uvedené opatrenia WCPFC by sa mali zaviesť do práva Únie.

(9)

Podľa ustanovení Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), ktoré sa týkajú ochrany atlantického mečiara veľkého môže Únia započítať až 200 ton svojho výlovu mečiara veľkého zo severoatlantickej oblasti riadenia namiesto svojej nevylovenej kvóty v južnom Atlantickom oceáne. Únia môže takisto započítať až 200 ton svojho výlovu mečiara veľkého z juhoatlantickej oblasti riadenia namiesto svojej nevylovenej kvóty v severnom Atlantickom oceáne. Uvedené opatrenia by sa mali implementovať do práva Únie.

(10)

Na svojom prvom výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo v roku 2013, Regionálna organizácia na riadenie rybného hospodárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO) stanovila rybolovné možnosti pozostávajúce z TAC pre stavridy druhu Trachurus murphyi vrátane úpravy s nimi súvisiaceho výkazníctva v rámci tohto rybolovu a obmedzenia rybolovného úsilia pre pelagický rybolov a lov pri dne. Uvedené opatrenia by sa mali implementovať do práva Únie.

(11)

Nariadenia (EÚ) č. 39/2013 a (EÚ) č. 40/2013 sa vo všeobecnosti uplatňujú od 1. januára 2013. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2013, pokiaľ ide o zmeny uvedených nariadení. Týmto spätným uplatňovaním nie sú dotknuté zásady právnej istoty ani ochrana legitímnych očakávaní, pretože príslušné rybolovné možnosti sa zatiaľ nevyčerpali. Zmena nariadenia (EÚ) č. 44/2012 by sa mala uplatňovať od 1. januára 2012. Keďže úprava niektorých obmedzení výlovu ovplyvňuje hospodárske činnosti a plánovanie rybolovnej sezóny plavidiel EÚ, je potrebné urýchlene zmeniť nariadenia (EÚ) č. 44/2012, (EÚ) č. 39/2013 a (EÚ) č. 40/2013. Z rovnakého dôvodu by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 44/2012

Príloha IC k nariadeniu (EÚ) č. 44/2012 sa týmto mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 39/2013

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 sa týmto mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 40/2013

Nariadenie (EÚ) č. 40/2013 sa týmto mení takto:

(1)

v článku 4 sa dopĺňa toto písmeno:

„n)

„prekrývajúca sa oblasť medzi IATTC a WCPFC“ je zemepisná oblasť vymedzená týmito hranicami:

poludníkom 150 °z. z. d.

poludníkom 130 °z. z. d.

rovnobežkou 4 ° j. z. š.

rovnobežkou 50 ° j. z. š.“

(2)

Článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

Pelagický rybolov – obmedzenie kapacity

Členské štáty, ktoré sa v rokoch 2007, 2008 alebo 2009 aktívne venovali pelagickému rybolovu v oblasti dohovoru SPRFMO, obmedzia v roku 2013 celkovú hrubú tonáž plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a lovia pelagické populácie, na celkovú úroveň Únie v uvedenej oblasti, t. j. na 78 600 ton hrubej tonáže.“

(3)

Článok 25 sa nahrádza takto:

„Článok 25

Pelagický rybolov – TAC

1.   Pelagické populácie môžu v oblasti dohovoru SPRFMO v súlade s TAC ustanovenými v prílohe IJ loviť iba členské štáty, ktoré sa v rokoch 2007, 2008 alebo 2009 aktívne venovali pelagickému rybolovu v uvedenej oblasti, ako sa uvádza v článku 24.

2.   Rybolovné možnosti stanovené v prílohe IJ umožňujú loviť iba pod podmienkou, že členské štáty najneskôr do piateho dňa nasledujúceho mesiaca pošlú Komisii zoznam plavidiel, ktoré aktívne lovia alebo sa zúčastňujú na prekladaní v oblasti dohovoru SPRFMO, záznamy systémov monitorovania plavidiel (VMS), mesačné správy o úlovkoch a pokiaľ možno aj záznamy komunikácie s prístavmi, aby ich postúpila sekretariátu SPRFMO.“

(4)

Článok 29 sa nahrádza takto:

„Článok 29

Obmedzenia rybolovného úsilia zameraného na tuniaka okatého, tuniaka žltoplutvého a tuniaka pruhovaného

Členské štáty zabezpečia, aby sa nezvyšoval počet rybolovných dní pridelených plavidlám s vakovými sieťami loviacim tuniaka okatého (Thunnus obesus), tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares) a tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza na šírom mori medzi 20 ° s. z. š. a 20 ° j. z. š.“

(5)

V článku 30 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza medzi 20 ° s. z. š. a 20 ° j. z. š., sa od 1. júla 2013 00.00 hod. do 31. októbra 2013 24.00 hod. zakazujú rybolovné činnosti plavidiel s vakovými sieťami, ktoré využívajú zariadenia na zhlukovanie rýb (FAD). V tomto období sa môže plavidlo s vakovými sieťami zapájať do rybolovných činností v uvedenej časti oblasti dohovoru WCPFC iba vtedy, ak má na palube pozorovateľa, ktorý monitoruje, že plavidlo vôbec:

a)

nenasadzuje ani nevyužíva FAD, ani podobné elektronické zariadenie;

b)

neloví húfy pomocou FAD.“

(6)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 30a

Prekrývajúca sa oblasť medzi IATTC a WCPFC

1.   Plavidlá zapísané výhradne len v registri WCPFC uplatňujú opatrenia stanovené v článkoch 29 až 31, keď lovia v prekrývajúcej sa oblasti medzi IATTC a WCPFC, ako je vymedzená v článku 4 písm. n).

2.   Plavidlá zapísané v registri WCPFC a zároveň aj v registri IATTC a plavidlá zapísané výhradne len v registri IATTC uplatňujú opatrenia stanovené v článku 27 ods. 1 písm. a) a v článku 27 ods. 2 až 6, keď lovia v prekrývajúcej sa oblasti medzi IATTC a WCPFC, ako je vymedzená v článku 4 písm. n).“

(7)

Prílohy IA, IB, ID, IJ, III a VIII sa týmto menia v súlade so znením prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Článok 1 sa však uplatňuje od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 55).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 39/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa pre plavidlá EÚ stanovujú na rok 2013 rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré nie sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 40/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd, dostupné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách mimo EÚ (Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 54).

(5)  Dohoda o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 48).


PRÍLOHA I

V prílohe IC k nariadeniu (EÚ) č. 44/2012 sa údaje týkajúce sa halibuta tmavého v zóne NAFO 3LMNO nahrádzajú takto:

„Druh

:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna

:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estónsko

328

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

335

Lotyšsko

46

Litva

23 (1)

Španielsko

4 486

Portugalsko

1 875 (2)

Únia

7 093 (3)

TAC

12 098


(1)  K tejto kvóte sa pridá 19,6 ton ako dôsledok prevodu rybolovných možností z tretej krajiny.

(2)  K tejto kvóte sa pridá 10 ton ako dôsledok prevodu rybolovných možností z tretej krajiny.

(3)  K tejto kvóte sa pridá 29,6 ton ako dôsledok prevodu rybolovných možností z tretích krajín.“


PRÍLOHA II

1.

V časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 sa údaje týkajúce sa stavridov v zóne VIIIc nahrádzajú takto:

„Druh

:

Stavridy

Trachurus spp.

Zóna

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Španielsko

22 409 (1)  (3)

analytický TAC

Francúzsko

388 (1)

Portugalsko

2 214 (1)  (3)

Únia

25 011

TAC

25 011

2.

V časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 sa údaje týkajúce sa stavridov v zóne IX nahrádzajú takto:

„Druh

:

stavridy

Trachurus spp.

Zóna

:

IX

(JAX/09.)

Španielsko

7 762 (4)  (5)

analytický TAC

Portugalsko

22 238 (4)  (5)

Únia

30 000

TAC

30 000

3.

V časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 sa údaje týkajúce sa stavridov v zóne X; vody EÚ v rámci CECAF nahrádzajú takto:

„Druh

:

stavridy

Trachurus spp.

Zóna

:

X; vody EÚ v rámci CECAF (6)

(JAX/X34PRT)

Portugalsko

má sa stanoviť (7)  (8)

preventívny TAC

Únia

má sa stanoviť (9)

TAC

má sa stanoviť (9)

4.

V časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 39/2013 sa údaje týkajúce sa stavridov vo vodách EÚ v rámci CECAF nahrádzajú takto:

„Druh

:

stavridy

Trachurus spp.

Zóna

:

vody EÚ v rámci CECAF (10)

(JAX/341PRT)

Portugalsko

má sa stanoviť (11)  (12)

preventívny TAC

Únia

má sa stanoviť (13)

TAC

má sa stanoviť (13)


(1)  Z toho bez ohľadu na článok 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 850/98 () najviac 5 % živej hmotnosti celkového výlovu ponechaného na palube môže pozostávať zo stavríd veľkosti 12 až 14 cm. Na účely kontroly tohto množstva sa hmotnosť vykládok vynásobí koeficientom 1,20.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).

(3)  Osobitná podmienka: do 5 % tejto kvóty možno vyloviť v zóne IX (JAX/*09.).“

(4)  Z toho bez ohľadu na článok 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 850/98 najviac 5 % živej hmotnosti celkového výlovu ponechaného na palube môže pozostávať zo stavríd veľkosti 12 až 14 cm. Na účely kontroly tohto množstva sa hmotnosť vykládok vynásobí koeficientom 1,20.

(5)  Osobitná podmienka: do 5 % tejto kvóty možno vyloviť v zóne VIIIc (JAX/*08C).“

(6)  Vody susediace s Azorami.

(7)  Z toho bez ohľadu na článok 19 nariadenia (ES) č. 850/98 najviac 5 % môže pozostávať zo stavríd veľkosti 12 až 14 cm. Na účely kontroly tohto množstva sa hmotnosť vykládok vynásobí koeficientom 1,20.

(8)  Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.

(9)  Stanovené na rovnaké množstvo, ako je množstvo určené v súlade s poznámkou pod čiarou č. 3.“

(10)  Vody susediace s Madeirou.

(11)  Z toho bez ohľadu na článok 19 nariadenia (ES) č. 850/98 najviac 5 % môže pozostávať zo stavríd veľkosti 12 až 14 cm. Na účely kontroly tohto množstva sa hmotnosť vykládok vynásobí koeficientom 1,20.

(12)  Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.

(13)  Stanovené na rovnaké množstvo, ako je množstvo určené v súlade s poznámkou pod čiarou č. 3.“


PRÍLOHA III

1.

Príloha IA k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa mení takto:

a)

údaje týkajúce sa piesočnice a súvisiacich vedľajších úlovkov vo vodách EÚ zón IIa, IIIa a IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky

Ammodytes spp.

Zóna

:

vody EÚ zón IIa, IIIa a IV (1)

Dánsko

249 006 (2)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Spojené kráľovstvo

5 443 (2)

Nemecko

381 (2)

Švédsko

9 144 (2)

Únia

263 974

Nórsko

22 450

TAC

286 424

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v týchto oblastiach riadenia piesočnice, vymedzených v prílohe IIB, presiahnuť tieto množstvá výlovu:

Zóna

:

vody EÚ oblastí riadenia piesočnice

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Dánsko

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Spojené kráľovstvo

4 167

362

825

82

0

7

0

Nemecko

292

25

58

6

0

0

0

Švédsko

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Únia

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Nórsko

22 450

0

0

0

0

0

0

Spolu

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0“

b)

údaje týkajúce sa čertovitých vo vodách Nórska zóny IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

čertovité

Lophiidae

Zóna

:

Vody Nórska zóny IV

(ANF/04-N.)

Belgicko

45

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

1 152

Nemecko

18

Holandsko

16

Spojené kráľovstvo

269

Únia

1 500

TAC

Neuplatňuje sa.“

c)

údaje týkajúce sa mieňa lemovaného vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI a VII

(USK/567EI.)

Nemecko

13

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 11 tohto nariadenia.

Španielsko

46

Francúzsko

548

Írsko

53

Spojené kráľovstvo

264

Iné

13 (3)

Únia

937

Nórsko

2 923 (4)  (5)  (6)

TAC

3 860

d)

údaje týkajúce sa sleďa atlantického v zóne IIIa sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

sleď atlantický (7)

Clupea harengus

Zóna

:

IIIa

(HER/03A.)

Dánsko

23 115 (8)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

370 (8)

Švédsko

24 180 (8)

Únia

47 665 (8)

TAC

55 000

e)

údaje týkajúce sa sleďa atlantického vo vodách EÚ a Nórska zóny IV severne od 53° 30'N s. z. š. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

sleď atlantický (9)

Clupea harengus

Zóna

:

vody EÚ a Nórska zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

81 945

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

50 632

Francúzsko

23 464

Holandsko

59 995

Švédsko

4 863

Spojené kráľovstvo

65 901

Únia

286 800

Nórsko

138 620 (10)

TAC

478 000

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

vody Nórska južne

od 62° s. z. š. (HER/*04N-) ()

Únia

50 000

()  Vykládky sleďa atlantického vyloveného sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm. Členské štáty nahlasujú oddelene svoje vykládky sleďa atlantického v zóne IVa (HER/*4AN.) a IVb (HER/*4BN.).“

f)

údaje týkajúce sa sleďa atlantického vo vodách Nórska južne od 62° s. z. š. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

sleď atlantický (12)

Clupea harengus

Zóna

:

vody Nórska južne od 62°s. z. š.

(HER/04-N.)

Švédsko

922 (12)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Únia

922

TAC

478 000

g)

údaje týkajúce sa sleďa atlantického v zóne IIIa sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

sleď atlantický (13)

Clupea harengus

Zóna

:

IIIa

(HER/03A-BC)

Dánsko

5 692

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

51

Švédsko

916

Únia

6 659

TAC

6 659

h)

údaje týkajúce sa sleďa atlantického v zóne IV, VIId a vo vodách EÚ zóny IIa sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

sleď atlantický (14)

Clupea harengus

Zóna

:

IV, VIId a vody EÚ zóny IIa

(HER/2A47DX)

Belgicko

71

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

13 787

Nemecko

71

Francúzsko

71

Holandsko

71

Švédsko

67

Spojené kráľovstvo

262

Únia

14 400

TAC

14 400

i)

údaje týkajúce sa sleďa atlantického v zóne IVc, VIId sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

sleď atlantický (15)

Clupea harengus

Zóna

:

IVc, VIId (16)

(HER/4CXB7D)

Belgicko

9 285 (17)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

1 187 (17)

Nemecko

733 (17)

Francúzsko

13 035 (17)

Holandsko

23 276 (17)

Spojené kráľovstvo

5 064 (17)

Únia

52 580

TAC

478 000

j)

údaje týkajúce sa tresky škvrnitej v Skagerraku sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgicko

9 (18)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

3 026 (18)

Nemecko

76 (18)

Holandsko

19 (18)

Švédsko

530 (18)

Únia

3 660

TAC

3 783

k)

údaje týkajúce sa tresky škvrnitej v zóne IV, vo vodách EÚ zóny IIa a tej časti zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat, sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

IV; vody EÚ zóny IIa; časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgicko

782 (19)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

4 495 (19)

Nemecko

2 850 (19)

Francúzsko

966 (19)

Holandsko

2 540 (19)

Švédsko

30 (19)

Spojené kráľovstvo

10 311 (19)

Únia

21 974

Nórsko

4 501 (20)

TAC

26 475

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

vody Nórska zóny IV

(COD/*04N-)

Únia

19 099“

l)

údaje týkajúce sa tresky škvrnitej vo vodách Nórska južne od 62° s. z. š. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

vody Nórska južne od 62°s. z. š.

(COD/04-N.)

Švédsko

382 (21)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Únia

382

TAC

Neuplatňuje sa.

m)

údaje týkajúce sa tresky škvrnitej v zóne VIId sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

VIId

(COD/07D.)

Belgicko

66 (22)

Analytický TAC

Francúzsko

1 295 (22)

Holandsko

39 (22)

Spojené kráľovstvo

143 (22)

Únia

1 543

TAC

1 543

n)

údaje týkajúce sa tresky jednoškvrnnej v zóne IIIa, vo vodách EÚ subdivízií 22 – 32 sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

IIIa, vody EÚ subdivízií 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgicko

13

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

2 231

Nemecko

142

Holandsko

3

Švédsko

264

Únia

2 653

TAC

2 770”

o)

údaje týkajúce sa tresky jednoškvrnnej v zóne IV, vo vodách EÚ zóny IIa sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

IV; vody EÚ zóny IIa

(HAD/2AC4.)

Belgicko

257

Analytický TAC

Dánsko

1 770

Nemecko

1 126

Francúzsko

1 963

Holandsko

193

Švédsko

178

Spojené kráľovstvo

29 194

Únia

34 681

Nórsko

10 359

TAC

45 040

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

vody Nórska zóny IV

(HAD/*04N-)

Únia

25 798”

p)

údaje týkajúce sa tresky jednoškvrnnej vo vodách Nórska južne od 62° s. z. š. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

vody Nórska južne od 62°s. z. š.

(HAD/04-N.)

Švédsko

707 (23)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Únia

707

TAC

Neuplatňuje sa.

q)

údaje týkajúce sa tresky merlang v zóne IIIa sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna

:

IIIa

(WHG/03A.)

Dánsko

929

Preventívny TAC

Holandsko

3

Švédsko

99

Únia

1 031

TAC

1 050”

r)

údaje týkajúce sa tresky merlang v zóne IV, vo vodách EÚ zóny IIa sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna

:

IV; vody EÚ zóny IIa

(WHG/2AC4.)

Belgicko

365

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

1 577

Nemecko

410

Francúzsko

2 370

Holandsko

912

Švédsko

3

Spojené kráľovstvo

11 402

Únia

17 039

Nórsko

1 893 (24)

TAC

18 932

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

vody Nórska zóny IV

(WHG/*04N-)

Únia

11 544“

s)

údaje týkajúce sa tresky merlang a tresky žltkavej vo vodách Nórska južne od 62° s. z. š. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska merlang a treska žltkavá

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Zóna

:

vody Nórska južne od 62°s. z. š.

(WHG/04-N.) pre tresku merlang;

(POL/04-N.) pre tresku žltkavú

Švédsko

190 (25)

Preventívny TAC

Únia

190

TAC

Neuplatňuje sa.

t)

údaje týkajúce sa tresky belasej vo vodách Nórska zón II a IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

vody Nórska zón II a IV

(WHB/24-N.)

Dánsko

0

Analytický TAC

Spojené kráľovstvo

0

Únia

0

TAC

643 000“

u)

údaje týkajúce sa tresky belasej vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

(WHB/1X14)

Dánsko

17 715 (26)

Analytický TAC

Nemecko

6 888 (26)

Španielsko

15 018 (26)  (27)

Francúzsko

12 328 (26)

Írsko

13 718 (26)

Holandsko

21 601 (26)

Portugalsko

1 395 (26)  (27)

Švédsko

4 382 (26)

Spojené kráľovstvo

22 987 (26)

Únia

116 032 (26)

Nórsko

45 000

TAC

643 000

v)

údaje týkajúce sa tresky belasej v zónach VIIIc, IX a X a vo vodách EÚ zóny CECAF 34.1.1 sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

zóny VIIIc, IX a X; vody EÚ v rámci CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španielsko

13 213

Analytický TAC

Portugalsko

3 303

Únia

16 516 (28)

TAC

643 000

w)

údaje týkajúce sa tresky belasej vo vodách EÚ zón II, IVa, V, VI severne od 56° 30′ s. z. š. a zóny VII západne od 12° z. z. d. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

vody EÚ zón II, IVa, V, VI severne od 56° 30′ s. z. š. a zóny VII západne od 12° z. z. d.

(WHB/24A567)

Nórsko

113 630 (29)  (30)

Analytický TAC

TAC

643 000

x)

údaje týkajúce sa mieňa modrého vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón Vb, VI a VII sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

mieň modrý

Molva dypterygia

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

(BLI/5B67-)

Nemecko

25

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 11 tohto nariadenia.

Estónsko

4

Španielsko

79

Francúzsko

1 806

Írsko

7

Litva

2

Poľsko

1

Spojené kráľovstvo

459

Ďalší akcionári

7 (31)

Únia

2 390

Nórsko

150 (32)

TAC

2 540

y)

údaje týkajúce sa mieňa veľkého vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

mieň veľký

Molva molva

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

(LIN/6X14.)

Belgicko

30

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 11 tohto nariadenia.

Dánsko

5

Nemecko

109

Španielsko

2 211

Francúzsko

2 357

Írsko

591

Portugalsko

5

Spojené kráľovstvo

2 716

Únia

8 024

Nórsko

6 140 (33)  (34)

TAC

14 164

z)

údaje týkajúce sa mieňa rodu Molva vo vodách Nórska zóny IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

mieň veľký

Molva molva

Zóna

:

vody Nórska zóny IV

(LIN/04-N.)

Belgicko

7

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

831

Nemecko

23

Francúzsko

9

Holandsko

1

Spojené kráľovstvo

74

Únia

945

TAC

Neuplatňuje sa.“

aa)

údaje týkajúce sa homára štíhleho vo vodách Nórska zóny IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

vody Nórska zóny IV

(NEP/04-N.)

Dánsko

947

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

0

Spojené kráľovstvo

53

Únia

1 000

TAC

Neuplatňuje sa.“

bb)

údaje týkajúce sa krevety boreálnej v zóne IIIa sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna

:

IIIa

(PRA/03A.)

Dánsko

2 308

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Švédsko

1 243

Únia

3 551

TAC

6 650“

cc)

údaje týkajúce sa krevety boreálnej vo vodách Nórska južne od 62° s. z. š. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna

:

vody Nórska južne od 62°s. z. š.

(PRA/04-N.)

Dánsko

357

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Švédsko

123 (35)

Únia

480

TAC

Neuplatňuje sa.

dd)

údaje týkajúce sa platesy veľkej v Skagerraku sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgicko

55

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

7 117

Nemecko

37

Holandsko

1 369

Švédsko

381

Únia

8 959

TAC

9 142“

ee)

údaje týkajúce sa platesy veľkej v zóne IV, vo vodách EÚ zóny IIa a v časti zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat, sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

IV; vody EÚ zóny IIa; časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgicko

5 614

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

18 245

Nemecko

5 263

Francúzsko

1 053

Holandsko

35 086

Spojené kráľovstvo

25 964

Únia

91 225

Nórsko

5 845

TAC

97 070

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

vody Nórska zóny IV

(PLE/*04N-)

Únia

37 331”

ff)

údaje týkajúce sa tresky tmavej v zóne IIIa a IV; vo vodách EÚ zón IIa, IIIb, IIIc a subdivízií 22 – 32 sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

zóny IIIa a IV; vody EÚ zón IIa, IIIb, IIIc a subdivízií 22 – 32

(POK/2A34.)

Belgicko

32

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

3 757

Nemecko

9 487

Francúzsko

22 326

Holandsko

95

Švédsko

516

Spojené kráľovstvo

7 273

Únia

43 486

Nórsko

47 734 (36)

TAC

91 220

gg)

údaje týkajúce sa tresky tmavej v zóne VI, vo vodách EÚ a medzinárodných vodách zón Vb, XII a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

(POK/56-14)

Nemecko

484

Analytický TAC

Francúzsko

4 805

Írsko

421

Spojené kráľovstvo

3 254

Únia

8 964

Nórsko

500 (37)

TAC

9 464

hh)

údaje týkajúce sa tresky tmavej vo vodách Nórska južne od 62° s. z. š. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

vody Nórska južne od 62°s. z. š.

(POK/04-N.)

Švédsko

880 (38)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Únia

880

TAC

Neuplatňuje sa.

ii)

údaje týkajúce sa halibuta tmavého vo vodách EÚ zón IIa a IV; vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón VB a VI sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV; vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb a VI

(GHL/2A-C46)

Dánsko

13

Analytický TAC

Nemecko

23

Estónsko

13

Španielsko

13

Francúzsko

218

Írsko

13

Litva

13

Poľsko

13

Spojené kráľovstvo

857

Únia

1 176

Nórsko

824 (39)

TAC

2 000

jj)

údaje týkajúce sa makrely atlantickej v zóne IIIa a IV; vo vodách EÚ zón IIa, IIIb, IIIc a subdivízií 22 – 32 sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna

:

zóny IIIa a IV; vody EÚ zón IIa, IIIb, IIIc a subdivízií 22 – 32

(MAC/2A34.)

Belgicko

440 (42)

Analytický TAC

Dánsko

15 072 (42)

Nemecko

459 (42)

Francúzsko

1 387 (42)

Holandsko

1 396 (42)

Švédsko

4 174 (40)  (41)  (42)

Spojené kráľovstvo

1 293 (42)

Únia

24 221 (40)  (42)

Nórsko

141 809 (43)

TAC

Neuplatňuje sa.

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v týchto zónach presiahnuť tieto množstvá:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa a IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, medzinárodné vody zóny IIa od 1. januára do 31. marca 2013 a v decembri 2013

(MAC/*2A6.)

Dánsko

0

4 130

0

0

8 107

Francúzsko

0

490

0

0

0

Holandsko

0

490

0

0

0

Švédsko

0

0

390

10

1 573

Spojené kráľovstvo

0

490

0

0

0

Nórsko

3 000

0

0

0

0”

kk)

údaje týkajúce sa makrely atlantickej v zónach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vodách EÚ a medzinárodných vodách zóny Vb; v medzinárodných vodách zón IIa, XII a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna

:

zóny VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody IIa, XII a XIV

(MAC/2CX14-)

Nemecko

17 326

Analytický TAC

Španielsko

18

Estónsko

144

Francúzsko

11 552

Írsko

57 753

Lotyšsko

106

Litva

106

Holandsko

25 267

Poľsko

1 220

Spojené kráľovstvo

158 825

Únia

272 317

Nórsko

11 788 (44)  (45)

TAC

Neuplatňuje sa.

Osobitná podmienka:

V rámci limitov uvedených kvót nemožno v týchto zónach a obdobiach presiahnuť tieto množstvá:

 

vody EÚ a Nórska zóny IVa

(MAC/*4A-EN)

Počas období od 1. januára do 15. februára 2013 a od 1. septembra do 31. decembra 2013

vody Nórska zóny IIa

(MAC/*2AN-)

Nemecko

6 971

710

Francúzsko

4 648

473

Írsko

23 237

2 366

Holandsko

10 166

1 035

Spojené kráľovstvo

63 905

6 507

Únia

108 927

11 091“

ll)

údaje týkajúce sa makrely atlantickej v zónach VIIIc, IX a X vo vodách EÚ zóny CECAF 34.1.1 sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna

:

zóny VIIIc, IX a X; vody EÚ v rámci CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Španielsko

25 682 (46)

Analytický TAC

Francúzsko

170 (46)

Portugalsko

5 308 (46)

Únia

31 160

TAC

Neuplatňuje sa.

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Španielsko

2 157

Francúzsko

14

Portugalsko

446”

mm)

údaje týkajúce sa makrely atlantickej vo vodách Nórska zón IIa a IVa sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna

:

vody Nórska zóny IIa a IVa

(MAC/2A4A-N)

Dánsko

10 694 (47)

Analytický TAC

Únia

10 694 (47)

TAC

Neuplatňuje sa.

nn)

údaje týkajúce sa soley európskej vo vodách EÚ zón II a IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

solea európska

Solea solea

Zóna

:

vody EÚ zón II a IV

(SOL/24-C.)

Belgicko

1 164

Analytický TAC

Dánsko

532

Nemecko

931

Francúzsko

233

Holandsko

10 511

Spojené kráľovstvo

599

Únia

13 970

Nórsko

30 (48)

TAC

14 000

oo)

údaje týkajúce sa šproty severnej a súvisiacich vedľajších úlovkov v zóne IIIa sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky

Sprattus sprattus

Zóna

:

IIIa

(SPR/03A.)

Dánsko

27 875 (49)

Preventívny TAC

Nemecko

58 (49)

Švédsko

10 547 (49)

Únia

38 480

TAC

41 600

pp)

údaje týkajúce sa šproty severnej a súvisiacich vedľajších úlovkov vo vodách EÚ zón IIa a IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky

Sprattus sprattus

Zóna

:

vody EÚ zóny IIa a IV

(SPR/2AC4-C)

Belgicko

1 737 (51)

Precautionary TAC

Dánsko

137 489 (51)

Nemecko

1 737 (51)

Francúzsko

1 737 (51)

Holandsko

1 737 (51)

Švédsko

1 330 (50)  (51)

Spojené kráľovstvo

5 733 (51)

Únia

151 500

Nórsko

10 000

TAC

161 500

qq)

údaje týkajúce sa stavríd a súvisiacich vedľajších úlovkov vo vodách EÚ zón IVb, IVc a VIId sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

Trachurus spp

Zóna

:

vody EÚ zón IVb, IVc a VIId

(JAX/4BC7D)

Belgicko

38 (54)

Preventívny TAC

Dánsko

16 367 (54)

Nemecko

1 445 (52)  (54)

Španielsko

304 (54)

Francúzsko

1 358 (52)  (54)

Írsko

1 029 (54)

Holandsko

9 854 (52)  (54)

Portugalsko

35 (54)

Švédsko

75 (54)

Spojené kráľovstvo

3 895 (52)  (54)

Únia

34 400

Nórsko

3 550 (53)

TAC

37 950

rr)

údaje týkajúce sa stavríd a súvisiacich vedľajších úlovkov vo vodách EÚ zón IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zóny Vb; v medzinárodných vodách zón XII a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

Trachurus spp.

Zóna

:

vody EÚ zón IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(JAX/2A-14)

Dánsko

15 702 (55)  (57)

Analytický TAC

Nemecko

12 251 (55)  (56)  (57)

Španielsko

16 711 (57)

Francúzsko

6 306 (55)  (56)  (57)

Írsko

40 803 (55)  (57)

Holandsko

49 156 (55)  (56)  (57)

Portugalsko

1 610 (57)

Švédsko

675 (55)  (57)

Spojené kráľovstvo

14 775 (55)  (56)  (57)

Únia

157 989

TAC

157 989

ss)

údaje pre Nórsko týkajúce sa tresky koruškovitej a súvisiacich vedľajších úlovkov v zóne IIIA; vo vodách EÚ zón IIa a IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska koruškovitá a súvisiace vedľajšie úlovky

Trisopterus esmarki

Zóna

:

IIIa; vody EÚ v zónach IIa a IV

(NOP/2A3A4.)

Dánsko

167 345 (58)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

32 (58)  (59)

Holandsko

123 (58)  (59)

Únia

167 500 (58)

Nórsko

20 000

TAC

187 500

tt)

údaje týkajúce sa priemyselných rýb vo vodách Nórska zóny IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

priemyselné ryby

Zóna

:

vody Nórska zóny IV

(I/F/04-N.)

Švédsko

800 (60)  (61)

Preventívny TAC

Únia

800

TAC

Neuplatňuje sa.

uu)

údaje týkajúce sa iných druhov vo vodách EÚ zón Vb, VI a VII sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

iné druhy

Zóna

:

vody EÚ zón Vb, VI a VII

(OTH/5B67-C)

Únia

Neuplatňuje sa.

Preventívny TAC

Nórsko

140 (62)

TAC

Neuplatňuje sa.

vv)

údaje týkajúce sa iných druhov vo vodách Nórska zóny IV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

iné druhy

Zóna

:

vody Nórska zóny IV

(OTH/04-N.)

Belgicko

35

Preventívny TAC

Dánsko

3 250

Nemecko

366

Francúzsko

151

Holandsko

260

Švédsko

Neuplatňuje sa. (63)

Spojené kráľovstvo

2 438

Únia

6 500 (64)

TAC

Neuplatňuje sa.

ww)

údaje týkajúce sa iných druhov vo vodách EÚ zón IIa, IV a VIa severne od 56° 30′ s. z. š. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

iné druhy

Zóna

:

vody EÚ zón IIa, IV a VIa severne od 56° 30′ s. z. š.

(OTH/2A46AN)

Únia

Neuplatňuje sa.

Preventívny TAC

Nórsko

3 250 (65)  (66)

TAC

Neuplatňuje sa.

2.

Príloha IB k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa mení takto:

a)

údaje týkajúce sa sleďa atlantického vo vodách EÚ, vo vodách Nórska a medzinárodných vodách zón I a II sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

vody EÚ, vody Nórska a medzinárodné vody zón I a II

(HER/1/2-)

Belgicko

14 (67)

Analytický TAC

Dánsko

13 806 (67)

Nemecko

2 418 (67)

Španielsko

46 (67)

Francúzsko

596 (67)

Írsko

3 574 (67)

Holandsko

4 941 (67)

Poľsko

699 (67)

Portugalsko

46 (67)

Fínsko

214 (67)

Švédsko

5 116 (67)

Spojené kráľovstvo

8 827 (67)

Únia

40 297 (67)

Nórsko

34 695 (68)

TAC

619 000

Osobitná podmienka:

V rámci uvedeného podielu Únie z TAC nemožno v tejto zóne presiahnuť 34 695 ton:

vody Nórska severne od 62° s. z. š. a rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen

(HER/*2AJMN)“

b)

údaje týkajúce sa tresky škvrnitej vo vodách Nórska zón I a II sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

vody Nórska zón I a II

(COD/1N2AB.)

Nemecko

2 413

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Grécko

299

Španielsko

2 691

Írsko

299

Francúzsko

2 215

Portugalsko

2 691

Spojené kráľovstvo

9 363

Únia

19 971

TAC

Neuplatňuje sa.“

c)

údaje týkajúce sa tresky škvrnitej vo vodách Grónska zón NAFO 1 a vo vodách Grónska zóny XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

grónske vody NAFO 1 a grónske vody zóny XIV

(COD/N1GL14)

Nemecko

1 391 (69)  (70)  (71)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Spojené kráľovstvo

309 (69)  (70)  (71)

Únia

1 700 (69)  (70)  (71)

Nórsko

500

TAC

Neuplatňuje sa.

d)

údaje týkajúce sa tresky škvrnitej v zóne I and IIb sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

I a IIb

(COD/1/2B.)

Nemecko

7 739 (74)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Španielsko

14 329 (74)

Francúzsko

3 758 (74)

Poľsko

3 057 (74)

Portugalsko

2 816 (74)

Spojené kráľovstvo

5 223 (74)

Iné členské štáty

250 (72)  (74)

Únia

37 172 (73)

TAC

986 000

e)

údaje týkajúce sa halibuta svetlého vo vodách Grónska zón V a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

halibut svetlý

Hippoglossus hippoglossus

Zóna

:

grónske vody zón V a XIV

(HAL/514GRN)

Portugalsko

125

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Únia

125

Nórsko

75 (75)

TAC

Neuplatňuje sa.

f)

údaje týkajúce sa halibuta svetlého vo vodách Grónska zóny NAFO 1 sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

halibut svetlý

Hippoglossus hippoglossus

Zóna

:

vody Grónska NAFO 1;

(HAL/N1GRN)

Únia

125

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nórsko

75 (76)

TAC

Neuplatňuje sa.

g)

údaje týkajúce sa dlhochvostov rodu Macrourus vo vodách Grónska zón V a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

dlhochvosty rodu Macrourus

Macrourus spp.

Zóna

:

vody Grónska zón V a XIV

(GRV/514GRN)

Únia

140 (77)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

TAC

Neuplatňuje sa. (78)

h)

údaje týkajúce sa dlhochvostov rodu Macrourus vo vodách Grónska zóny NAFO 1 sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

dlhochvosty rodu Macrourus

Macrourus spp.

Zóna

:

vody Grónska NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Únia

140 (79)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

TAC

Neuplatňuje sa. (80)

i)

údaje týkajúce sa korušky polárnej vo vodách Grónska zón V a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

koruška polárna

Mallotus villosus

Zóna

:

Vody Grónska zón V a XIV

(CAP/514GRN)

Dánsko

4 909

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Spojené kráľovstvo

46

Švédsko

352

Nemecko

214

všetky členské štáty

254 (81)  (82)

Únia

5 775 (83)

TAC

Neuplatňuje sa.

j)

údaje týkajúce sa tresky jednoškvrnnej vo vodách Nórska zón I a II sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

vody Nórska zón I a II

(HAD/1N2AB.)

Nemecko

317

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

191

Spojené kráľovstvo

973

Únia

1 481

TAC

Neuplatňuje sa.“

k)

údaje týkajúce sa krevety boreálnej vo vodách Grónska zón V a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna

:

vody Grónska zón V a XIV

(PRA/514GRN)

Dánsko

2 400

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

2 400

Únia

4 800

Nórsko

2 700

TAC

Neuplatňuje sa.“

l)

údaje týkajúce sa tresky tmavej vo vodách Nórska zón I a II sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

vody Nórska zón I a II

(POK/1N2AB.)

Nemecko

2 040

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

328

Spojené kráľovstvo

182

Únia

2 550

TAC

Neuplatňuje sa.“

m)

údaje týkajúce sa halibuta tmavého vo vodách Nórska zón I a II sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna

:

vody Nórska zón I a II

(GHL/1N2AB.)

Nemecko

25 (84)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Spojené kráľovstvo

25 (84)

Únia

50 (84)

TAC

Neuplatňuje sa.

n)

údaje týkajúce sa halibuta tmavého vo vodách Grónska zóny NAFO 1 sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna

:

vody Grónska NAFO 1

(GHL/N1GRN)

Nemecko

2 075

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Únia

2 075 (85)

Nórsko

575

TAC

Neuplatňuje sa.

o)

údaje týkajúce sa halibuta tmavého vo vodách Grónska zón V a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna

:

vody Grónska zón V a XIV

(GHL/514GRN)

Nemecko

3 695

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Spojené kráľovstvo

195

Únia

3 890 (86)

Nórsko

575

TAC

Neuplatňuje sa.

p)

údaje týkajúce sa sebastesov vo vodách Nórska zón I a II sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

sebastesy

Sebastes spp.

Zóna

:

vody Nórska zón I a II

(RED/1N2AB.)

Nemecko

766 (87)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Španielsko

95 (87)

Francúzsko

84 (87)

Portugalsko

405 (87)

Spojené kráľovstvo

150 (87)

Únia

1 500 (87)

TAC

Neuplatňuje sa.

q)

údaje týkajúce sa sebastesov (pelagických) vo vodách Grónska zóny NAFO 1F a vodách Grónska zón V a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

sebastesy (pelagické)

Sebastes spp.

Zóna

:

vody Grónska zóny NAFO 1F a vody Grónska zón V a XIV

(RED/N1G14P)

Nemecko

2 173 (88)  (89)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

11 (88)  (89)

Spojené kráľovstvo

16 (88)  (89)

Únia

2 200 (88)  (89)

Nórsko

800 (90)

TAC

Neuplatňuje sa.

r)

údaje týkajúce sa iných druhov vo vodách Nórska zón I a II sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

iné druhy

Zóna

:

vody Nórska zón I a II

(OTH/1N2AB.)

Nemecko

117 (91)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

47 (91)

Spojené kráľovstvo

186 (91)

Únia

350 (91)

TAC

Neuplatňuje sa.

3.

Príloha ID k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa mení takto:

a)

údaje týkajúce sa mečiara veľkého v Atlantickom oceáne, severne od 5° s. z. š. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

mečiar veľký

Xiphias gladius

Zóna

:

Atlantický oceán severne od 5° s. z. š.

(SWO/AN05N)

Španielsko

6 949 (92)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Portugalsko

1 263 (92)

Iné členské štáty

135,5 (92)  (93)

Únia

8 347,5

TAC

13 700

b)

údaje týkajúce sa mečiara veľkého v Atlantickom oceáne, južne od 5° s. z. š. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

mečiar veľký

Xiphias gladius

Zóna

:

Atlantický oceán južne od 5° s. z. š.

(SWO/AS05N)

Španielsko

4 818,18 (94)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Portugalsko

361,82 (94)

Únia

5 180

TAC

15 000

4.

Príloha IJ k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa nahrádza takto:

"PRÍLOHA IJ

OBLASŤ DOHOVORU SPRFMO

Druh

:

druh Trachurus murphyi

Trachurus murphyi

Zóna

:

Oblasť dohovoru SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Nemecko

7 808,07

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Holandsko

8 463,14

Litva

5 433,05

Poľsko

9 341,74

Únia

31 046"

5.

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

Maximálny počet oprávnení na rybolov pre plavidlá eú loviace vo vodách tretích krajín

Oblasť rybolovu

Rybolov

Počet oprávnení na rybolov

Rozdelenie oprávnení na rybolov medzi členské štáty

Maximálny počet plavidiel prítomných v akomkoľvek čase

vody Nórska a rybolovná zóna v okolí ostrova Jan Mayen

sleď atlantický, severne od 62° 00′ s. z. š.

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

druhy žijúce pri morskom dne, severne od 62° 00′ s. z. š.

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Unallocated: 2

50

Makrela atlantická

Neuplatňuje sa.

Neuplatňuje sa.

70 (95)

priemyselné druhy, južne od 62° 00′ s. z. š.

480

DK: 450

UK: 30

150

6.

Príloha VIII k nariadeniu (EÚ) č. 40/2013 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIII

OBMEDZENIA POČTU OPRÁVNENÍ NA RYBOLOV PRE PLAVIDLÁ TRETÍCH KRAJÍN LOVIACE VO VODÁCH EÚ

Vlajkový štát

Rybolov

Počet oprávnení na rybolov

Maximálny počet plavidiel prítomných v akomkoľvek čase

Nórsko

sleď atlantický, severne od 62° 00' s. z. š.

20

20

Venezuela (96)

ryby čeľade Lutjanidae (vody Francúzskej Guyany)

45

45


(1)  Okrem vôd do šiestich námorných míľ od základných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

(2)  Aspoň 98 % vykládok započítaných do tejto kvóty musia predstavovať piesočnice. Vedľajšie úlovky limandy európskej, makrely atlantickej a tresky merlang sa započítajú do zvyšných 2 % kvóty (OT1/*2A3A4).

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v týchto oblastiach riadenia piesočnice, vymedzených v prílohe IIB, presiahnuť tieto množstvá výlovu:

Zóna

:

vody EÚ oblastí riadenia piesočnice

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Dánsko

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Spojené kráľovstvo

4 167

362

825

82

0

7

0

Nemecko

292

25

58

6

0

0

0

Švédsko

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Únia

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Nórsko

22 450

0

0

0

0

0

0

Spolu

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0“

(3)  Výhradne na účely vedľajších úlovkov. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

(4)  Má sa uloviť vo vodách EÚ zón IIa, IV, Vb, VI a VII (USK/*24X7C).

(5)  Osobitná podmienka: z toho sa v každom momente oprávňuje náhodný výlov iných druhov v množstve 25 % na loď v zónach Vb, VI a VII. Túto percentuálnu hodnotu však možno prekročiť počas prvých 24 hodín od začatia lovu na konkrétnom mieste. Celkový náhodný výlov iných druhov v zónach Vb, VI a VII nepresiahne 3 000 ton (OTH/*5B67-).

(6)  Vrátane mieňa veľkého. Kvóty Nórska sú: 6 140 ton mieňa veľkého (LIN/*5B67-) a 2 923 ton mieňa lemovaného (USK/*5B67-) a až do množstva 2 000 ton sú vzájomne zameniteľné a v zónach Vb, VI a VII lovia sa len lovnými šnúrami.“

(7)  Vykládky sleďa atlantického vyloveného sieťami s veľkosť ôk najmenej 32 mm.

(8)  Osobitná podmienka: až do 50 % tohto množstva možno uloviť vo vodách EÚ zóny IV (HER/*04-C.).“

(9)  Vykládky sleďa atlantického vyloveného sieťami s veľkosť ôk najmenej 32 mm. Členské štáty nahlasujú oddelene svoje vykládky sleďa atlantického v zóne IVa (HER/04A.) a IVb (HER/04B.).

(10)  Z toho až do 50 000 ton možno vyloviť vo vodách EÚ zón IVa a IVb (HER/*4AB-C). Výlovy v rámci tejto kvóty sa majú od časti TAC Nórska odpočítať.

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

vody Nórska južne

od 62° s. z. š. (HER/*04N-) ()

Únia

50 000

()  Vykládky sleďa atlantického vyloveného sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm. Členské štáty nahlasujú oddelene svoje vykládky sleďa atlantického v zóne IVa (HER/*4AN.) a IVb (HER/*4BN.).“

(11)  Vykládky sleďa atlantického vyloveného sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm. Členské štáty nahlasujú oddelene svoje vykládky sleďa atlantického v zóne IVa (HER/*4AN.) a IVb (HER/*4BN.).“

(12)  Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa majú započítať do kvóty pre tieto druhy.“

(13)  Výhradne vykládky sleďa atlantického uloveného ako vedľajší úlovok pri rybolove s použitím sietí s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.“

(14)  Výhradne vykládky sleďa atlantického uloveného ako vedľajší úlovok pri rybolove s použitím sietí s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.“

(15)  Výhradne vykládky sleďa atlantického vyloveného sieťami s veľkosť ôk najmenej 32 mm.

(16)  Okrem populácie v Blackwater: odkazuje sa na populácie sleďa atlantického v morskej oblasti ústia rieky Temže, v zóne ohraničenej loxodrómou vedúcou priamo na juh od Landguard Point (51° 56′ s. z. š., 1° 19,1′ v. z. d.) po 51° 33′ s. z. š. a odtiaľ priamo na západ po bod na pobreží Spojeného kráľovstva.

(17)  Osobitná podmienka: až 50 % tejto kvóty možno vyloviť v zóne IVb (HER/*04B.).“

(18)  Okrem tejto kvóty môže členský štát podľa podmienok ustanovených v článku 6 tohto nariadenia prideliť plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré sa zúčastňujú na testovaniach plne zdokumentovaného rybolovu, dodatočnú kvótu v rámci celkového obmedzenia v rozsahu 12 % kvóty, ktorá bola pridelená uvedenému členskému štátu.“

(19)  Okrem tejto kvóty môže členský štát podľa podmienok ustanovených v článku 6 tohto nariadenia prideliť plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré sa zúčastňujú na testovaniach plne zdokumentovaného rybolovu, dodatočnú kvótu v rámci celkového obmedzenia v rozsahu 12 % kvóty, ktorá bola pridelená uvedenému členskému štátu.

(20)  Môže sa vyloviť vo vodách EÚ. Výlovy v rámci tejto kvóty sa majú od časti TAC Nórska odpočítať.

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

vody Nórska zóny IV

(COD/*04N-)

Únia

19 099“

(21)  Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.“

(22)  Okrem tejto kvóty môže členský štát podľa podmienok ustanovených v článku 6 tohto nariadenia prideliť plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré sa zúčastňujú na testovaniach plne zdokumentovaného rybolovu, dodatočnú kvótu v rámci celkového obmedzenia v rozsahu 12 % kvóty, ktorá bola pridelená uvedenému členskému štátu.“

(23)  Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.“

(24)  Môže sa vyloviť vo vodách EÚ. Výlovy v rámci tejto kvóty sa majú od časti TAC Nórska odpočítať.

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

vody Nórska zóny IV

(WHG/*04N-)

Únia

11 544“

(25)  Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.“

(26)  Osobitná podmienka: z toho až 64 % možno uloviť v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne v okolí ostrova Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(27)  Túto kvótu možno previesť do zón VIIIc, IX a X a vôd EÚ v rámci CECAF 34.1.1. Tieto prevody je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.“

(28)  Osobitná podmienka: z toho až 64 % možno uloviť v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne v okolí ostrova Jan Mayen (WHB/*NZJM2).“

(29)  Započíta sa do obmedzení výlovu Nórska ustanovených v rámci dohôd pobrežných štátov.

(30)  Osobitná podmienka: výlov v zóne IV neprekročí 28 408 ton, t. j. 25 % kvóty prístupu Nórska.“

(31)  Výhradne na účely vedľajších úlovkov. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

(32)  Má sa uloviť vo vodách EÚ zón IIa, IV, Vb, VI a VII (BLI/*24X7C).“

(33)  Osobitná podmienka: z toho sa v každom momente oprávňuje náhodný výlov iných druhov v množstve 25 % na loď v zónach Vb, VI a VII. Túto percentuálnu hodnotu však možno prekročiť počas prvých 24 hodín od začatia lovu na konkrétnom mieste. Celkový náhodný úlovok iného druhu v zónach VI a VII nesmie presiahnuť 3 000 ton (OTH/*6X14.).

(34)  Vrátane mieňa lemovaného. Kvóty Nórska sú: 6 140 ton na mieňa veľkého a 2 923 ton na mieňa lemovaného. Tieto kvóty sú vzájomne zameniteľné do výšky 2 000 ton a môžu sa loviť iba pomocou dlhých lovných šnúr v zónach Vb, VI a VII.“

(35)  Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.“

(36)  Môže sa uloviť iba vo vodách EÚ zóny IV a v zóne IIIa (POK/*3A4-C). Úlovky získané v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať z podielu Nórska na TAC.“

(37)  Má sa uloviť severne od 56° 30' s. z. š. (POK/*5614N).“

(38)  Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej a tresky merlang sa majú započítať do kvóty pre tieto druhy.“

(39)  Má sa uloviť vo vodách EÚ zón IIa a VI. V zóne VI sa toto množstvo môže vyloviť len pomocou lovných šnúr (GHL/*2A6-C).“

(40)  Osobitná podmienka: Vrátane 242 ton, ktoré sa majú uloviť vo vodách Nórska južne od 62° s. z. š. (MAC/*04N-).

(41)  Pri rybolove vo vodách Nórska sa vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej započítajú do kvóty pre tieto druhy.

(42)  Možno uloviť aj vo vodách Nórska zóny IVa (MAC/*4AN.).

(43)  Odpočíta sa z podielu Nórska na TAC (prístupová kvóta). V tomto množstve je zahrnutý podiel Nórska na TAC v Severnom mori vo výške 39 599 ton. Túto kvótu možno loviť iba v zóne IVa (MAC/*04A.) s výnimkou 3 000 ton, ktoré možno loviť v zóne IIIa (MAC/*03A.).

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v týchto zónach presiahnuť tieto množstvá:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa a IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, medzinárodné vody zóny IIa od 1. januára do 31. marca 2013 a v decembri 2013

(MAC/*2A6.)

Dánsko

0

4 130

0

0

8 107

Francúzsko

0

490

0

0

0

Holandsko

0

490

0

0

0

Švédsko

0

0

390

10

1 573

Spojené kráľovstvo

0

490

0

0

0

Nórsko

3 000

0

0

0

0”

(44)  Možno uloviť v zónach IIa, VIa severne od 56° 30′ s. z. š., IVa, VIId, VIIe, VIIf a VIIh (MAC/*AX7H).

(45)  Ďalších 28 362 ton môže Nórsko uloviť z prístupovej kvóty severne od 56° 30' s. z. š. a započítať ich do svojho obmedzenia výlovu (MAC/*N6530).

Osobitná podmienka:

V rámci limitov uvedených kvót nemožno v týchto zónach a obdobiach presiahnuť tieto množstvá:

 

vody EÚ a Nórska zóny IVa

(MAC/*4A-EN)

Počas období od 1. januára do 15. februára 2013 a od 1. septembra do 31. decembra 2013

vody Nórska zóny IIa

(MAC/*2AN-)

Nemecko

6 971

710

Francúzsko

4 648

473

Írsko

23 237

2 366

Holandsko

10 166

1 035

Spojené kráľovstvo

63 905

6 507

Únia

108 927

11 091“

(46)  Osobitná podmienka: množstvá podliehajúce výmenám s ostatnými členskými štátmi možno uloviť v zónach VIIIa, VIIIb a VIIId (MAC/*8ABD.). Množstvá, ktoré sa majú uloviť v zónach VIIIa, VIIIb a VIIId a ktoré na účely výmeny poskytne Španielsko, Portugalsko alebo Francúzsko, však nepresiahnu 25 % kvót poskytujúceho členského štátu.

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Španielsko

2 157

Francúzsko

14

Portugalsko

446”

(47)  Výlov v zóne IIa (MAC/*02A.) a zóne IVa (MAC/*4A.) sa oznamuje osobitne.“

(48)  Možno loviť iba vo vodách EÚ zóny IV (SOL/*04-C.).“

(49)  Aspoň 95 % vykládok započítaných do tejto kvóty musí byť šprota severná. Vedľajšie úlovky limandy európskej, tresky merlang a tresky jednoškvrnnej sa započítajú do zvyšných 5 % kvóty (OTH/*03A.).“

(50)  Vrátane piesočníc.

(51)  Aspoň 98 % vykládok započítaných do tejto kvóty musí byť šprota severná. Vedľajšie úlovky limandy európskej a tresky merlang sa započítajú do zvyšných 2 % kvóty (OTH/*2AC4C).“

(52)  Osobitná podmienka: až 5 % tejto kvóty ulovenej v divízii VIId možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty, ktorá sa týka zóny: vody EÚ zón IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV (JAX/*2A-14).

(53)  Možno loviť iba vo vodách EÚ zóny IV (JAX/*04-C.).

(54)  Aspoň 95 % vykládok započítaných do tejto kvóty musia byť stavridy. Vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a makrely atlantickej sa započítajú do zvyšných 5 % kvóty (OTH/*4BC7D).“

(55)  Osobitná podmienka: až 5 % tejto kvóty ulovenej vo vodách EÚ zón IIa alebo IVa pred 30. júnom 2013 možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty, ktorá sa týka vôd EÚ zón IVb, IVc a VIId (JAX/*4BC7D).

(56)  Osobitná podmienka: až 5 % tejto kvóty možno uloviť v zóne VIId (JAX/*07D.).

(57)  Aspoň 95 % vykládok započítaných do tejto kvóty musia byť stavridy. Vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a makrely atlantickej sa započítajú do zvyšných 5 % kvóty (OTH/*2A-14).“

(58)  Aspoň 95% vykládok započítaných do tejto kvóty musí byť treska koruškovitá.“ Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej a tresky merlang sa započítajú do zvyšných 5% kvóty (OT2/*2A3A4).

(59)  Kvótu možno uloviť výhradne vo vodách EÚ zón ICES IIa, IIIa a IV.“

(60)  Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.

(61)  Osobitná podmienka: z toho stavridy predstavujú najviac 400 ton (JAX/*04-N.).“

(62)  Vylovené len lovnými šnúrami.“

(63)  Kvóta, ktorú Nórsko prideľuje Švédsku pre ‚iné druhy‘ na tradičnej úrovni.

(64)  Vrátane bližšie neuvedeného lovu. výnimky sú možné po príslušných konzultáciách.“

(65)  Obmedzené na zóny IIa a IV (OTH/*2A4-C).

(66)  Vrátane bližšie neuvedeného lovu. výnimky sú možné po príslušných konzultáciách.“

(67)  Pri nahlasovaní výlovu Komisii sa nahlasujú aj množstvá ulovené v každej z týchto oblastí: regulačná oblasť NEAFC, vody EÚ, vody Faerských ostrovov, vody Nórska, rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen, ochranná rybolovná zóna okolo ostrova Svalbard.

(68)  Úlovky z tejto kvóty sa odpočítajú z podielu Nórska na TAC (prístupová kvóta). Túto kvótu možno uloviť vo vodách EÚ severne od 62° s. z. š.

Osobitná podmienka:

V rámci uvedeného podielu Únie z TAC nemožno v tejto zóne presiahnuť 34 695 ton:

vody Nórska severne od 62° s. z. š. a rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen

(HER/*2AJMN)“

(69)  Východogrónska oblasť s názvom Kleine Banke je zatvorená pre všetky druhy rybolovu. Táto oblasť je ohraničená týmito súradnicami:

 

64°40′ s. z. š. 37°30′ z. z. d.,

 

64°40′ s. z. š. 36°30′ z. z. d.,

 

64°15′ s. z. š. 36°30′ z. z. d. a

 

64°15′ s. z. š. 37°30′ z. z. d.

(70)  Možno uloviť na východe alebo na západe Grónska. Vo východnom Grónsku sa rybolov povoľuje len:

plavidlami s vlečnými sieťami od 1. júla do 31. decembra 2013,

plavidlami s lovnými šnúrami od 1. apríla do 31. decembra 2013.

(71)  Tento druh rybolovu sa vykonáva za 100 % účasti pozorovateľov a so systémom monitorovania plavidiel (VMS). Najviac 80 % kvóty možno uloviť v jednej z týchto oblastí. Okrem toho v každej oblasti sa vykoná minimálne úsilie zodpovedajúce 10 záťahom na plavidlo:

Oblasť

Hranica

1.

Východné Grónsko (COD/N65E44)

severne od 65° s. z. š. východne od 44° z. z. d.

2.

Východné Grónsko (COD/645E44)

medzi 64° s. z. š. a 65° s. z. š.východne od 44° z. z. d.

3.

Východné Grónsko (COD/624E44)

medzi 62° s. z. š. a 64° s. z. š.východne od 44° z. z. d.

4.

Východné Grónsko (COD/S62E44)

južne od 62° s. z. š. východne od 44° z. z. d.

5.

Východné Grónsko (COD/S62W44)

južne od 62° s. z. š. západne od 44° z. z. d.

6.

Východné Grónsko (COD/N62W44)

severne od 62° s. z. š. západne od 44° z. z. d.“

(72)  Okrem Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska, Portugalska a Spojeného kráľovstva.

(73)  Podiel zásob tresky škvrnitej dostupný pre Úniu v zóne Špitzbergy a Bear Island a súvisiace vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej sa prideľujú bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z Parížskej dohody z roku 1920.

(74)  Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej môžu predstavovať až 15 % na záťah. Množstvo vedľajších úlovkov tresky jednoškvrnnej predstavuje dodatočné množstvo ku kvóte na tresku škvrnitú.“

(75)  Toto množstvo možno vyloviť len pomocou lovných šnúr (HAL/*514GN).“

(76)  Toto množstvo možno vyloviť len pomocou lovných šnúr (HAL/*N1GRN).“

(77)  Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

(78)  Spolu 120 ton sa prideľuje Nórsku a môže sa vyloviť buď v tejto zóne TAC alebo vodách Grónska zóny NAFO 1 (GRV/514N1G). Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) a dlhochvost berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich vyloviť len ako vedľajší úlovok a oznamujú sa osobitne.“

(79)  Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) a dlhochvost berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

(80)  Celkove 120 ton sa prideľuje Nórsku a môže sa vyloviť buď v tejto zóne TAC alebo vodách Grónska zón V a XIV (GRV/514N1G). Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) a dlhochvost berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.“

(81)  Okrem členských štátov s viac ako 10 % podielom kvóty Únie.

(82)  Členské štáty s pridelenou kvótou majú prístup ku kvóte „všetkých členských štátov“ až po tom, ako vyčerpali svoju vlastnú kvótu.

(83)  Má sa uloviť od 1. januára do 30. apríla 2013. Ak výlov dosiahne do 15. apríla 2013 úroveň 70% tejto pôvodnej kvóty Únie, táto kvóta Únie sa automaticky zvýši o dodatočné množstvo 5 775 ton, ktoré sa má uloviť v tom istom období. Táto dodatočná kvóta Únie sa považuje za pridelenú podľa toho istého distribučného kľúča.“

(84)  Výhradne na účely vedľajších úlovkov. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.“

(85)  Má sa uloviť južne od 68° s. z. š.“

(86)  Má sa loviť najviac 6 plavidlami v tom istom čase.“

(87)  Výhradne na účely vedľajších úlovkov. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.“

(88)  Môže sa loviť iba pelagickými vlečnými sieťami.

(89)  Osobitná podmienka: kvóty možno uloviť v regulačnej oblasti NEAFC pod podmienkou, že časť kvót vylovená v uvedenej oblasti sa nahlasuje osobitne (RED/*5-14P). Ak sa loví v regulačnej oblasti NEAFC, toto množstvo možno uloviť iba od 10. mája 2013, a to ako hlbokovodné sebastesy a iba v oblasti („NEAFC box“) ohraničenej loxodrómami spájajúcimi tieto súradnice:

bod č.

severná z. šírka

západná z. dĺžka

1

64° 45

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(90)  Toto množstvo možno vyloviť len v oblasti „NEAFC box“ vymedzenej v poznámke pod čiarou 2 (RED/*5-14N).“

(91)  Výhradne na účely vedľajších úlovkov. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.“

(92)  Osobitná podmienka: Až 2,39 % tohto množstva sa môže vyloviť v Atlantickom oceáne južne od 5° s. z. š. (SWO/*AS05N).

(93)  Okrem Španielska a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok.“

(94)  Osobitná podmienka: Až 3,86 % tohto množstva sa môže vyloviť v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. (SWO/*AN05N).“

(95)  Bez toho, aby boli dotknuté dodatočné licencie poskytnuté Švédsku zo strany Nórska v súlade so zavedenou praxou.“

(96)  Na vydanie uvedených oprávnení na rybolov sa musí preukázať, že medzi vlastníkom plavidla žiadajúcim o oprávnenie na rybolov a spracovateľským podnikom nachádzajúcim sa v departemente Francúzska Guyana existuje platná zmluva a že v tejto zmluve je zahrnutý záväzok vyložiť najmenej 75 % celkového úlovku rýb čeľade Lutjanidae z dotknutého plavidla v uvedenom departemente, aby bolo možné ho spracovať v danom spracovateľskom podniku. Takúto zmluvu musia schváliť francúzske orgány, čím sa zaistí, že bude v súlade so skutočnou kapacitou zmluvného spracovateľského podniku, ako aj s cieľmi hospodárskeho rozvoja Francúzskej Guyany. Kópia riadne schválenej zmluvy sa pripojí k žiadosti o oprávnenie na rybolov. V prípade, že francúzske orgány zmluvu neschvália, informujú o tom dotknutú stranu a Komisiu a uvedú dôvody neschválenia.“


28.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/48


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 298/2013

z 27. marca 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 314/2004 (1) sa vykonávajú viaceré opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP (2) vrátane zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov niektorých fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov.

(2)

V dňoch 23. júla 2012 a 18. februára 2013 Rada dospela k záveru, že pokojné a dôveryhodné ústavné referendum v Zimbabwe by bolo významným míľnikom v rámci prípravy demokratických volieb, ktorý by odôvodňoval okamžité pozastavenie väčšiny zostávajúcich cielených reštriktívnych opatrení EÚ proti osobám a subjektom.

(3)

Vzhľadom na výsledok ústavného referenda v Zimbabwe, ktoré sa uskutočnilo 16. marca 2013, Rada rozhodla o pozastavení zákazu cestovať a zmrazenia aktív, ktoré sa vzťahujú na väčšinu osôb a subjektov uvedených v prílohe I k rozhodnutiu 2011/101/SZBP. Rada by mala toto pozastavenie prehodnocovať každé tri mesiace podľa aktuálnej situácie.

(4)

Niektoré z uvedených opatrení patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto je na ich vykonávanie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä v záujme zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie (ES) č. 314/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uplatňovanie článku 6 nariadenia (ES) č. 314/2004 sa pozastavuje do 20. februára 2014, pokiaľ sa vzťahuje na osoby a subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu. Pozastavenie sa prehodnocuje každé tri mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 24.2.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2011, s. 6.


PRÍLOHA

I.   Osoby

 

Meno (a prípadné ďalšie mená)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (alias Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (alias Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (alias Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (alias Bright)

39.

Mhandu, Cairo (alias Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (alias Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana (alias Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings


II.   Subjekty

 

Názov

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias Jongwe Printing and Publishing Co., alias Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (alias Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings [alias Zidco Holdings (PVT) Ltd]


28.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/52


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 299/2013

z 26. marca 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 113 ods. 1 písm. a) a článok 121 ods. 1 písm. a), v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach (2) sa vymedzujú chemické vlastnosti a organoleptické vlastnosti olivových olejov a olejov z olivových zvyškov, ako aj metódy hodnotenia týchto vlastností. Tieto metódy by sa mali aktualizovať na základe stanoviska chemických odborníkov a v súlade s prácou, ktorú vykonáva Medzinárodná rada pre olivový olej (International Olive Council, ďalej len „IOC“).

(2)

Podľa článku 113 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty kontrolujú, či olivový olej a olej z olivových zvyškov spĺňajú obchodné normy uvedené v nariadení (EHS) č. 2568/91, a v prípade potreby uplatňujú sankcie. Podrobné pravidlá týchto kontrol zhody sú uvedené v článkoch 2 a 2a nariadenia (EHS) č. 2568/91. Tieto pravidlá by mali zaistiť, že olivový olej účinne spĺňa stanovené kvalitatívne normy. Pravidlá by mali obsahovať ďalšie podrobnosti vrátane analýzy rizík. Na účely týchto kontrol zhody by sa mal vymedziť pojem „predávaný olivový olej“.

(3)

Z doterajších skúseností vyplývajú určité riziká podvodov brániacich plnej účinnosti ochrany spotrebiteľa, ktorú ponúka nariadenie (EHS) č. 2568/91. Skladovatelia olivového oleja by preto mali viesť evidenciu o vstupe a výstupe každej kategórie oleja. Zhromažďovanie informácií by sa malo uskutočňovať len do štádia plnenia olivového oleja do fliaš, aby sa predchádzalo nadmernej administratívnej záťaži, ale neoslabili sa ciele evidencie olivového oleja.

(4)

S cieľom zabezpečiť ďalší postup a hodnotenie opatrení nariadenia (EHS) č. 2568/91 by členské štáty mali informovať Komisiu nielen o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach, ale aj o výsledkoch kontrol zhody.

(5)

V rámci pokračovania procesu harmonizácie s medzinárodnými normami stanovenými Medzinárodnou radou pre olivový olej by sa mali aktualizovať niektoré analytické metódy ustanovené v nariadení (EHS) č. 2568/91. Analytická metóda stanovená v prílohe XVIII k uvedenému nariadeniu by sa mala nahradiť účinnejšou metódou. Takisto je vhodné napraviť niektoré nezrovnalosti a nedostatky analytických metód uvedených v prílohe IX k dotknutému nariadeniu.

(6)

Pre členské štáty je potrebné stanoviť prechodné obdobie na zavedenie nových pravidiel ustanovených v tomto nariadení.

(7)

V rámci vnútorných pracovných postupov a vzťahov s orgánmi zúčastnenými na spoločnej poľnohospodárskej politike Komisia vypracovala informačný systém, ktorý umožňuje elektronické spravovanie dokumentov a postupov. Vychádza sa z toho, že oznamovacie povinnosti podľa nariadenia (EHS) č. 2568/91 možno splniť pomocou daného systému v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (3).

(8)

Nariadenie (EHS) č. 2568/91 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2568/91 sa mení takto:

1.

Článok 2a sa nahrádza takto:

„Článok 2a

1.   Na účely tohto článku označuje ‚predávaný olivový olej‘ celkové množstvo olivového oleja a zvyškového olivového oleja príslušného členského štátu, ktorý sa v tomto štáte spotrebuje alebo sa z neho vyvezie.

2.   Členské štáty zabezpečia selektívne a primerane časté vykonávanie kontrol zhody na základe analýzy rizík, aby sa zaistilo, že predávaný olivový olej je v súlade s deklarovanou kategóriou.

3.   Kritéria na posúdenie rizík môžu zahŕňať aj:

a)

kategóriu oleja, obdobie výroby, cenu oleja vzhľadom na cenu iných rastlinných olejov, postupy miešania a balenia, skladovacie zariadenia a podmienky, krajinu pôvodu, krajinu určenia, spôsob prepravy alebo objem zásielky;

b)

pozíciu subjektov v obchodnom reťazci, objem a/alebo hodnotu oleja, ktorý predávajú, kategórie oleja, ktoré predávajú, druh vykonávanej podnikateľskej činnosti, ako je mletie, skladovanie, rafinovanie, miešanie, balenie alebo maloobchodný predaj;

c)

zistenia z predchádzajúcich kontrol vrátane počtu a druhu zistených nedostatkov, obvyklej kvality predávaného oleja, úrovne používaného technického vybavenia;

d)

spoľahlivosť systémov zaistenia kvality alebo systémov samokontroly subjektu týkajúcich sa dodržiavania obchodných noriem;

e)

miesto vykonávania kontrol, najmä či ide o prvé miesto vstupu do Únie, posledné miesto výstupu z Únie alebo miesto výroby, balenia, nakladania alebo predaja oleja koncovému spotrebiteľovi;

f)

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu poukazovať na riziko nedodržiavania noriem.

4.   Členské štáty vopred ustanovia:

a)

kritériá posúdenia rizika nedodržiavania obchodných noriem pri zásielkach;

b)

na základe analýzy rizík pre každú rizikovú kategóriu minimálny počet subjektov alebo zásielok a/alebo množstiev, pri ktorých sa vykonajú kontroly zhody.

Ročne sa vykoná minimálne jedna kontrola zhody na tisíc ton predávaného olivového oleja v členskom štáte.

5.   Členské štáty overujú súlad:

a)

vykonaním analýz stanovených v prílohe I v ľubovoľnom poradí alebo

b)

postupne v poradí stanovenom v prílohe Ib v rozhodovacom strome, až kým nedosiahnu jedno z riešení nachádzajúcich sa v rozhodovacom strome.“

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Ak sa zistí, že určitý olej nezodpovedá jeho opisu kategórie, dotknutý členský štát uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné pokuty, účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ktoré treba stanoviť vzhľadom na závažnosť zistených nezrovnalostí.

Pokiaľ sa pri kontrolách zistia výrazné nezrovnalosti, zvýšia členské štáty periodicitu kontrol, ktoré sa týkajú stupňa uvedenia na trh, kategórie oleja, pôvodu alebo iných kritérií.“