ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.088.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 88

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
27. marca 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 251/2013 z 22. marca 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aminopyralidu, bifenazátu, kaptánu, fluazinamu, fluopikolidu, folpetu, krezoxím-metylu, pentiopyradu, prochinazidu, pyridátu a tembotriónu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

27.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 251/2013

z 22. marca 2013,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aminopyralidu, bifenazátu, kaptánu, fluazinamu, fluopikolidu, folpetu, krezoxím-metylu, pentiopyradu, prochinazidu, pyridátu a tembotriónu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (MRL) bifenazátu, kaptánu, dimetoátu, folpetu, iprodiónu, krezoxím-metylu, pymetrozínu a pyridátu sa stanovili v prílohe II a v časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL aminopyralidu, fluazinamu, fluopikolidu, prochinazidu a tembotriónu sa stanovili v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. V prípade pentiopyradu sa nestanovili v prílohe II a III žiadne špecifické MRL, ani nebola látka zahrnutá do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005, takže sa uplatňuje štandardná hodnota 0,01 mg/kg.

(2)

V súvislosti s postupom, ktorý sa týka povolenia používania prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky aminopyralid na semeno repky olejnej, bola podaná žiadosť v zmysle článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 o úpravu existujúcich MRL.

(3)

Pokiaľ ide o bifenazát, takáto žiadosť bola podaná v prípade citrusových plodov, jadrového ovocia, kôstkovitého ovocia, stolového hrozna a hrozna spracúvaného na víno, v prípade chmeľu, jahôd, paradajok, papriky, baklažánu a tekvicovej zeleniny (s nejedlou šupou). Pokiaľ ide o kaptán, takáto žiadosť bola podaná v prípade paradajok. Pokiaľ ide o dimetoát, takáto žiadosť bola podaná v prípade stolových olív a olív na výrobu oleja. Pokiaľ ide o fluazinam, takáto žiadosť bola podaná v prípade jabĺk. Pokiaľ ide o fluopikolid, takáto žiadosť bola podaná v prípade hlávkového šalátu a ďalších typov šalátovej zeleniny, špenátu a podobných (listových) plodín a čerstvých bylín. Pokiaľ ide o folpet, takáto žiadosť bola podaná v prípade černíc, malín, čiernych, bielych a červených ríbezlí, egrešov. Pokiaľ ide o iprodión, takáto žiadosť bola podaná v príade zeleru. Pokiaľ ide o krezoxím-metyl, takáto žiadosť bola podaná v prípade jačmeňa, raže a pšenice. Pokiaľ ide o prochinazid, takáto žiadosť bola podaná v prípade paradajok, baklažánu a tekvicovitej zeleniny (s jedlou šupou). Pokiaľ ide o pymetrozín, takáto žiadosť bola podaná v prípade valeriánky poľnej a fazule (so strukmi). Pokiaľ ide o pyridát, takáto žiadosť bola podaná v prípade kôprovej vňate. Pokiaľ ide o tembotrión, takáto žiadosť bola podaná v prípade obličiek a pečene hovädzieho dobytka a ošípaných zohľadňujúc hladiny rezíduí v krmivách, ktoré vyplývajú z používania tembotriónu na kukuricu.

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola podaná žiadosť, pokiaľ ide o fluopikolid, v prípade mrkvy, reďkovky a cukrovej repy. Žiadateľ tvrdí, že povolené používanie fluopikolidu na takýchto plodinách v Spojených štátoch má za následok rezíduá prevyšujúce MRL, ktoré sú povolené na základe nariadenia (ES) č. 396/2005, a preto v snahe vyhnúť sa obchodným prekážkam, pokiaľ ide o dovoz týchto plodín, sú potrebné vyššie MRL.

(5)

Pokiaľ ide o pentiopyrad, žiadosť bola podaná v súlade s článkom 6 ods. 1 a ods. 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 s cieľom stanoviť MRL v prípade stromových orechov (s výnimkou kokosových a píniových orechov), jadrového ovocia, čerešní, broskýň, sliviek, jahôd, koreňovej a hľuzovej zeleniny, cesnaku, cibule, šalotky, jarnej cibule, paradajok, papriky, baklažánu, tekvicovitej zeleniny, sladkej kukurice, hlúbovej zeleniny, hlávkovej kapusty, čínskej kapusty, hlávkového šalátu a ďalších typov šalátovej zeleniny vrátane brassicacea, špenátu a podobných (listových) plodín, petržlenovej vňate, fazule (so strukmi a bez strukov), hrachu (so strukmi a bez strukov), artičokov bodliakových, zeleru, fenikla, rebarbory, póru, suchých strukovín, arašidov, slnečnicových semien, semien repky olejnej, sóje, bavlníkového semena, jačmeňa, kukurice, ovsa, raže, ciroku, pšenice, cukrovej repy a surovín živočíšneho pôvodu, pričom sa zohľadnia hladiny rezíduí v krmivách. Žiadateľ tvrdí, že povolené používanie uvedenej látky na takéto produkty má v Spojených štátoch a Kanade za následok rezíduá prevyšujúce MRL, ktoré sú uvedené v nariadení (ES) č. 396/2005, a že požadované MRL sú potrebné na prispôsobenie plánovaného používania v Európskej únii a povoleného používania v Spojených štátoch a Kanade. Aby sa v súvislosti s dovozom uvedených produktov nevytvárali obchodné prekážky, sú potrebné vyššie MRL.

(6)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty vyhodnotili tieto žiadosti a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(7)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) posúdil žiadosti a hodnotiace správy, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľa a v relevantných prípadoch aj riziká pre zvieratá a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (2). Tieto stanoviská zaslal Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(8)

Úrad vo svojich odôvodnených stanoviskách dospel k záveru, že pokiaľ ide o používanie dimetoátu v stolových olivách a olivách na výrobu oleja, malo by sa hodnotenie rizika v rámci odôvodneného stanoviska považovať za predbežné, ktoré môže podceniť skutočné riziko pre spotrebiteľa, keďže záverečné hodnotenie ešte nie je k dispozícii. Pokiaľ ide o použitie iprodiónu v zeleri, úrad na základe štúdií o metabolizme rastlín zdôraznil v tomto prípade nedostatky. Pokiaľ ide o používanie pentiopyradu v čínskej kapuste a endívii, úrad neodporúča stanoviť navrhované MRL, pretože sa nedá vylúčiť riziko pre spotrebiteľov. Testy na zistenie rezíduí v kukurici, semene repky olejnej, bavlne, slnečnici a sóji sa okrem toho uskutočnili s geneticky modifikovanými plodinami. Žiadateľ musí potvrdiť, že metabolizmus pentiopyradu v geneticky modifikovaných plodinách funguje rovnakým spôsobom ako jeho tradičný ekvivalent. Pokiaľ ide o použitie pymetrozínu vo valeriánkej poľnej a fazuli (so strukmi), úrad dospel k záveru, že predložené údaje nie sú na stanovenie nových MRL postačujúce. Existujúce MRL by preto mali zostať nezmenené.

(9)

Pokiaľ ide o všetky ostatné žiadosti, úrad dospel k záveru, že všetky požiadavky na údaje boli splnené a že úpravy MRL požadované žiadateľmi sú prijateľné s ohľadom na bezpečnosť spotrebiteľov na základe posúdenia expozície spotrebiteľa v prípade 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Ani celoživotná expozícia spotrebiteľov týmto látkam prostredníctvom konzumácie všetkých potravín, ktoré môžu obsahovať tieto látky, ani krátkodobá expozícia spôsobená extrémnou spotrebou príslušných plodín a produktov nepreukázali, že existuje riziko prekročenia prijateľnej dennej dávky alebo akútnej referenčnej dávky.

(10)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s ohľadom na faktory, ktoré sa týkajú predmetnej záležitosti, spĺňajú príslušné úpravy MRL požiadavky stanovené v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(11)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vedecké správy EFSA k dispozícii online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL aminopyralidu v semene repky olejnej. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(9):2894 [28 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL bifenazátu v citrusových plodoch, jadrovom ovocí, kôstkovom ovocí, hrozne, chmeli, jahodách, paradajkách, paprike, baklažáne, melónoch a dyniach. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(10):2920 [45 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

 

Odôvodnené stanovisko EFSA: Úprava existujúcich MRL kaptánu v určitom bobuľovom ovocí. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2011; 9(11):2452 [31 s]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL dimetoátu v olivách na výrobu oleja a v stolových olivách. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(5):2709 [31 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL fluazinamu v jablkách. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(5):2710 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL fluopikolidu v rôznych plodinách. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(9):2895 [43 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

 

Odôvodnené stanovisko EFSA: Úprava existujúcich MRL folpetu v hrozne spracúvanom na víno, v cesnaku a rajčiakoch. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2011; 9(9):2391 [40 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL iprodiónu v zeleri. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(10):2947 [29 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

 

Záver z partnerského preskúmania účinnej látky krezoxím-metylu z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2010; 8(11):1891 [88 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

 

Odôvodnené stanovisko k stanoveniu nových MRL pentiopyradu v rôznych plodinách. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(10):2948 [96 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL prochinazidu v paradajkách, baklažáne a tekvicovitej zelenine s jedlou šupou. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(9):2896 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pymetrozínu vo valeriánke poľnej a fazuli (so strukmi). EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(10):2939 [20 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pyridátu v zelerovej (kôprovej) vňati. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(9):2892 [25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

 

Odôvodnené stanovisko k stanoveniu nových MRL tembotriónu v obličkách a pečeni hovädzieho dobytka a ošípaných. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(10):2932 [39 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe II sa stĺpce týkajúce sa bifenazátu, kaptánu, folpetu, krezoxím-metylu a pyridátu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Bifenazát

Kaptán (R)

Folpet (R)

Krezoxim-metyl (F) (R)

Pyridát (suma pyridátu, jeho hydrolyzovaného produktu CL 9673 (3-fenyl-4-hydroxy-6-chlórpyridazín) a hydrolyzovateľných konjugátov CL 9673, vyjadrená ako pyridát)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

0,05 (2)

0110000

i)

citrusové plody

0,9

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0110010

grapefruity [odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy]

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

 

 

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny)

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy)

 

 

 

 

 

0110990

ostatné

 

 

 

 

 

0120000

ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0120010

mandle

 

0,3

 

 

 

0120020

para orechy

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Gaštany jedlé

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

0,02 (2)

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

ostatné

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

0,5

3

3

0,2

 

0130010

jablká [plody jablone nízkej (crab apple)]

 

 

 

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

 

 

0130040

mišpuľa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

mišpuľník japonský

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

iné

 

 

 

 

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

2

 

 

0,05 (2)

 

0140010

marhule

 

4

0,02 (2)

 

 

0140020

čerešne a višne (čerešne a višne)

 

5

2

 

 

0140030

broskyne (nektarínky a podobné hybridy)

 

4

0,02 (2)

 

 

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnka obyčajná)

 

7

0,02 (2)

 

 

0140990

ostatné

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

0,7

0,02 (2)

 

1

 

0151010

stolové hrozno

 

 

0,02 (2)

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

10

 

 

0152000

b)

jahody

3

3

3

1

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

7

 

 

0,05 (2)

 

0153010

ostružiny

 

10

10

 

 

0153020

ostružinové maliny [loganove černice, odroda boysenberries (kríženec maliny a černice) a cloudberries (kríženec ostružníka a morušovníka)]

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0153030

maliny [odroda wineberries, ostružina arktická (Rubus arcticus), černica (Rubus arcticus x idaeus)]

 

10

10

 

 

0153990

ostatné

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0154000

d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

 

 

 

 

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedky obyčajnej)

0,01 (2)

15

0,02 (2)

0,9

 

0154020

brusnice (odrody čučoriedky červenej)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,9

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

0,7

15

15

1

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi Ribes)

0,01 (2)

15

15

1

 

0154050

šípky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

moruše (plody odrody Arbutus)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

azarole [plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta)]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

plody bazy čiernej (plody čiernej arónie, rakytníka azarole, krušiny, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

ostatné

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0161000

a)

s jedlou šupou

 

0,02 (2)

 

 

 

0161010

ďatle

 

 

 

0,05 (2)

 

0161020

figy

 

 

 

0,05 (2)

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

0,2

 

0161040

kumkváty [kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]

 

 

 

0,05 (2)

 

0161050

karambola (bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

jambolan (jávska slivka) [jávske jablko (klinčekovec), eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa (grumichama Eugenia uniflora), eugénia – surinamská čerešňa (E. uniflora)]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

ostatné

 

 

 

0,05 (2)

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0162010

kiwi

 

 

 

 

 

0162020

liči (dvojslivka čínska – liči s obalom plodu, garcínia mangostánová)

 

 

 

 

 

0162030

mučenka – granadilla

 

 

 

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

kaimito (star apple)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

americký persimon (Virginia kaki) [čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková (žlté sapote) a poutéria mammey]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

ostatné

 

 

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

0,05 (2)

 

0163010

avokádo

 

0,02 (2)

 

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – „applebanana“)

 

0,02 (2)

 

 

 

0163030

mango

 

2

 

 

 

0163040

papája

 

0,02 (2)

 

 

 

0163050

granátové jablko

 

0,02 (2)

 

 

 

0163060

cherimoya [sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama a iné stredne veľké plody Annonaceae]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

guava [hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus)]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

ananás

 

0,02 (2)

 

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

guanabana (soursop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

ostatné

 

0,02 (2)

 

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0211000

a)

zemiaky

 

0,05

0,1

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0212010

maniok (kasava) [dasheen eddoe (japonské taro), tannia]

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

0212030

jamy [jicama (potato bean, yam bean), mexické zemiaky]

 

 

 

 

 

0212040

tapioka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

ostatné

 

 

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

0,02 (2)

 

 

0213010

repa cviklová

 

0,02 (2)

 

 

 

0213020

mrkva

 

0,1

 

 

 

0213030

zeler

 

0,1

 

 

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213060

paštrnák

 

0,02 (2)

 

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

0,02 (2)

 

 

 

0213080

reďkovka [reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus)]

 

0,02 (2)

 

 

 

0213090

kozia brada [hadomor (scorzonera), španielska kozia brada (španielsky koreň – Spanish oysterplant)]

 

0,02 (2)

 

 

 

0213100

kvaka

 

0,02 (2)

 

 

 

0213110

okrúhlica

 

0,02 (2)

 

 

 

0213990

ostatné

 

0,02 (2)

 

 

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0220010

cesnak

 

 

0,1

 

 

0220020

cibuľa (cibuľa kuchynská)

 

 

0,1

 

 

0220030

šalotka

 

 

0,02 (2)

 

 

0220040

cibuľa jarná [zimná (velšská) cibuľa a podobné odrody]

 

 

0,02 (2)

 

 

0220990

ostatné

 

 

0,02 (2)

 

 

0230000

iii)

plodová zelenina

 

 

 

 

0,05 (2)

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky [drobnoplodé rajčiaky, rajčiakovec, machovka, kustovnica čínska, kustovnica čínska a cudzia (Lycium barbarum a L. Chinense)]

0,5

3

3

0,5

 

0231020

paprika (paprika čili)

3

0,1

0,02 (2)

1

 

0231030

baklažán („egg plant“) (pepino)

0,5

0,02 (2)

0,02 (2)

0,5

 

0231040

okra, ibištek jedlý

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0231990

ostatné

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,3

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón)

 

 

 

 

 

0232990

ostatné

 

 

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,4

 

1

0,2

 

0233010

melón cukrový (kiwano)

 

0,1

 

 

 

0233020

tekvica (tekvica obrovská)

 

0,02 (2)

 

 

 

0233030

melón vodový/dyňa červená

 

0,02 (2)

 

 

 

0233990

ostatné

 

0,02 (2)

 

 

 

0234000

d)

sladká kukurica

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0240000

iv)

hlúbová zelenina

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0241010

brokolica (calabrese, čínska brokolica, brokolica raab)

 

 

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

 

 

0241990

ostatné

 

 

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0242010

ružičkový kel

 

 

 

 

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

 

 

 

0242990

ostatné

 

 

 

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

0,02 (2)

 

 

0243010

čínska kapusta [kapusta pekinská (čínska) horčica, pak choi, čínska nekučeravá kapusta (tai goo choi), čínska kapusta Brasica parachinensis, pekinská kapusta (pe-tsai)]

 

 

 

 

0,05 (2)

0243020

kel [kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková, kel kučeravý]

 

 

 

 

0,2

0243990

ostatné

 

 

 

 

0,05 (2)

0244000

d)

kaleráb

 

 

0,05

 

0,05 (2)

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

valeriánka poľná (Valeriánka talianska)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251020

šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

0,02 (2)

2

 

 

0251030

endívia (širokolistá) (čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková)

 

2

0,02 (2)

 

 

0251040

žerucha

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251050

barborka jarná

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

rukola (eruka, roketa) [eruka divorastúca (wild rocket)]

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251070

červená horčica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

listy a výhonky plodiny Brassica spp [mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov)]

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251990

ostatné

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0252010

špenát (novozélandský špenát, listy láskavca)

 

 

10

 

 

0252020

portulaka zeleninová [zimná portulaka zeleninová (portulaka kapustná), portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, (Salsola soda) slanobyľ]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

mangold (listy cvikle)

 

 

0,02 (2)

 

 

0252990

ostatné

 

 

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

listy viniča

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

potočnica lekárska

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0256000

f)

bylinky

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0256010

trebuľka

 

 

 

 

0,05 (2)

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

 

0,05 (2)

0256030

zelerová vňať (vňať feniklu, koriandru, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné rastliny čeľade Apiacea)

 

 

 

 

0,3

0256040

petržlen

 

 

 

 

0,05 (2)

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

rozmarín

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

materina dúška (majorán, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

bazalka (medovka lekárska, mäta, mäta pieporná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

bobkový list

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

estragón (yzop lekársky)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

ostatné (jedlé kvety)

 

 

 

 

0,05 (2)

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0260010

fazuľa (so strukmi) [zelená fazuľa (francúzska fazuľa), šarlátová fazuľa, fazuľa na rezanie, popínavá (čínska) dlhá fazuľa]

7

2

2

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov) [bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea)]

0,4

2

2

 

 

0260030

hrach (so strukmi) [Mangetout (sladký hrach)]

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260040

hrach (bez strukov) [hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer]

0,4

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260050

šošovica

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260990

ostatné

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0270010

špargľa

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270030

zeler

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270040

fenikel

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270050

artičoky pravé

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270060

pór

 

2

 

5

1

0270070

rebarbora

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270080

bambusové výhonky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

sabal palmetto

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

ostatné

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0280000

viii)

huby

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280010

pestované (bežne rastúce huby, hliva ustricová, húževnatec jedlý, šitake)

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

 

 

 

 

0280990

ostatné

 

 

 

 

 

0290000

ix)

morské riasy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0300010

fazuľa [bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas)]

0,3

 

 

 

 

0300020

šošovica

0,01 (2)

 

 

 

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

0,01 (2)

 

 

 

 

0300040

lupínia

0,01 (2)

 

 

 

 

0300990

ostatné

0,01 (2)

 

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0401000

i)

olejnaté semená

0,02 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0401010

ľanové semená

 

 

 

 

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

 

 

 

 

0401030

mak siaty

 

 

 

 

 

0401040

sezamové semená

 

 

 

 

 

0401050

slnečnicové semená

 

 

 

 

 

0401060

semená repky [repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)]

 

 

 

 

 

0401070

sójové bôby

 

 

 

 

 

0401080

horčicové semená

 

 

 

 

 

0401090

semená bavlny

 

 

 

 

 

0401100

semená tekvice obrovskej (ostatné semená cucurbitacea)

 

 

 

 

 

0401110

požlt farbiarsky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

borák lekársky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

ľaničník siaty

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

konope siate

 

 

 

 

 

0401150

ricín obyčajný

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

ostatné

 

 

 

 

 

0402000

ii)

olejnaté plody

0,01 (2)

 

 

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

 

0,05 (2)

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

plod palmy olejnej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

ostatné

 

 

 

0,1 (2)

 

0500000

5.

OBILNINY

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0500010

jačmeň

 

 

2

0,1

 

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500030

kukurica

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500040

proso [mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica)]

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500050

ovos

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500060

ryža

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500070

raž

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0500080

cirok

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

 

2

0,1

 

0500990

ostatné

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

 

 

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

kávové zrná

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

kvety

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

kvet ibišteka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

lupienky ruže

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

kvet jazmínu [kvety bazy čiernej (Sambucus nigra)]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

lipa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

listy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

listy jahody

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

maté

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

korene

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

koreň valeriány lekárskej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

kakao (fermentované zrná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMEĽOVÉ ŠIŠKY (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

20

0,05 (2)

150

0,1 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

KORENINY

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

semená

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

aníz

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

čierna egyptská rasca

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

semená zeleru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

semená koriandra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

semená rasce

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

semená kôpru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

semená feniklu

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

senovka grécka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

muškátový oriešok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

nové korenie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

anízové korenie (japonská paprika)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

rasca lúčna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

kardamon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

bobule borievky obyčajnej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

čierne a biele korenie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

struky vanilky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

tamarindy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

kôra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

škorica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

sladké drievko

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

zázvor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

chren dedinský

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

puky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

klinčeky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

kapara tŕnitá

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

blizna kvetov

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

šafrán

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

iné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

arillus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

muškátovník voňavý

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

cukrová repa (koreň)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

cukrová trstina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

korene čakanky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

 

 

1010000

i)

mäso, mäsové prípravky, vnútornosti, krv, živočíšny tuk – čerstvé, chladené alebo mrazené, solené, v náleve, sušené alebo údené, prípadne spracované vo forme múčky alebo prášku iné spracované produkty ako párky/klobásy/salámy a potravinové prípravky z týchto produktov

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

 

1011000

a)

ošípané

 

 

 

 

 

1011010

mäso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011020

chudé mäso bez tuku

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011030

pečeň

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011040

obličky

 

 

 

0,05

0,4

1011050

jedlé vnútornosti

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011990

ostatné

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012000

b)

hovädzí dobytok

 

 

 

 

 

1012010

mäso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012020

tuk

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012030

pečeň

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012040

obličky

 

 

 

0,05

0,4

1012050

jedlé vnútornosti

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012990

ostatné

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013000

c)

ovce

 

 

 

 

 

1013010

mäso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013020

tuk

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013030

pečeň

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013040

obličky

 

 

 

0,05

0,4

1013050

jedlé vnútornosti

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013990

ostatné

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014000

d)

kozy

 

 

 

 

 

1014010

mäso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014020

tuk

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014030

pečeň

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014040

obličky

 

 

 

0,05

0,4

1014050

jedlé vnútornosti

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014990

ostatné

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1015000

e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

mäso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

tuk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

pečeň

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

obličky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

jedlé vnútornosti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

hydina – kurence, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

 

 

 

 

0,05 (2)

1016010

mäso

 

 

 

0,02 (2)

 

1016020

tuk

 

 

 

0,02 (2)

 

1016030

pečeň

 

 

 

0,02 (2)

 

1016040

obličky

 

 

 

0,05

 

1016050

jedlé vnútornosti

 

 

 

0,02 (2)

 

1016990

ostatné

 

 

 

0,02 (2)

 

1017000

g)

iné hospodárske zvieratá

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

mäso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

tuk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

pečeň

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

obličky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

jedlé vnútornosti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

mlieko a smotana – nekoncentrované, bez pridaného cukru alebo sladidla, maslo a iný tuk získaný z mlieka, syr a tvaroh

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

1020010

dobytok

 

 

 

 

 

1020020

ovce

 

 

 

 

 

1020030

kozy

 

 

 

 

 

1020040

kone

 

 

 

 

 

1020990

ostatné

 

 

 

 

 

1030000

iii)

vtáčie vajcia – čerstvé, konzervované alebo varené, lúpané vajcia a vaječné žĺtky – čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, lisované, zmrazené alebo inak spracované s obsahom alebo bez obsahu pridaného cukru alebo sladidla

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1030010

kuracie

 

 

 

 

 

1030020

kačacie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

husacie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

prepeličie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

med

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

obojživelníky a plazy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

slimáky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= Rozpustný v tukoch

Kaptán (R)

Definícia rezídua na účely presadzovania práva pre tieto kódy je „suma kaptánu a folpetu“: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Folpet (R)

Definícia rezídua na účely presadzovania práva pre tieto kódy je „suma kaptánu a folpetu“: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Krezoxim-metyl (F) (R)

(R)

=

Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd-kód:

 

Krezoxim-metyl - kód 1010000: 490M1 vyjadrený ako krezoxim-metyl

 

Krezoxím-metyl - kód 1020000: 490M9 vyjadrený ako krezoxím-metyl

 

Metabolitu 490M1 = kyselina 2-metoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymetyl)fenyl]octová. Metabolitu 490M9 = kyselina 2-[2-(4-hydroxy-2-metylfenoxymetyl)fenyl]-2-metoxy-iminooctová“

2.

Časť A prílohy III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Stĺpce týkajúce sa aminopyralidu, fluazinamu, fluopikolidu, prochinazidu a tembotriónu sa nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (4)

Aminopyralid

Fluazinam (F)

Fluopikolid

Prochinazid

Tembotrión (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

i)

citrusové plody

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0110010

grapefruity [odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy]

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

 

 

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny)

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy)

 

 

 

 

 

0110990

ostatné

 

 

 

 

 

0120000

ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0120010

mandle

 

 

 

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

 

 

0120040

Gaštany jedlé

 

 

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

 

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

 

 

0120990

ostatné

 

 

 

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0130010

jablká [plody jablone nízkej (crab apple)]

 

0,3

 

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

0,05 (5)

 

 

 

0130030

dule

 

0,05 (5)

 

 

 

0130040

mišpuľa

 

0,05 (5)

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský

 

0,05 (5)

 

 

 

0130990

iné

 

0,05 (5)

 

 

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0140010

marhule

 

 

 

 

 

0140020

čerešne a višne (čerešne a višne)

 

 

 

 

 

0140030

broskyne (nektarínky a podobné hybridy)

 

 

 

 

 

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnka obyčajná)

 

 

 

 

 

0140990

ostatné

 

 

 

 

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

 

2

0,5

 

0151010

stolové hrozno

 

0,05 (5)

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

3

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1,5

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0153010

ostružiny

 

 

 

 

 

0153020

ostružinové maliny [loganove černice, odroda boysenberries (kríženec maliny a černice) a cloudberries (kríženec ostružníka a morušovníka)]

 

 

 

 

 

0153030

maliny [odroda wineberries, ostružina arktická (Rubus arcticus), černica (Rubus arcticus x idaeus)]

 

 

 

 

 

0153990

ostatné

 

 

 

 

 

0154000

d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedky obyčajnej)

 

 

 

 

 

0154020

brusnice (odrody čučoriedky červenej)

 

 

 

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

 

 

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi Ribes)

 

 

 

 

 

0154050

šípky

 

 

 

 

 

0154060

moruše (plody odrody Arbutus)

 

 

 

 

 

0154070

azarole [plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta)]

 

 

 

 

 

0154080

plody bazy čiernej (plody čiernej arónie, rakytníka azarole, krušiny, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

 

 

 

 

 

0154990

ostatné

 

 

 

 

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0161000

a)

s jedlou šupou

 

 

 

 

 

0161010

ďatle

 

 

 

 

 

0161020

figy

 

 

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

 

 

0161040

kumkváty [kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]

 

 

 

 

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

 

 

 

 

0161060

persimon

 

 

 

 

 

0161070

jambolan (jávska slivka) [jávske jablko (klinčekovec), eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa (grumichama Eugenia uniflora), eugénia – surinamská čerešňa (E. uniflora)]

 

 

 

 

 

0161990

ostatné

 

 

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

 

 

 

0162010

kiwi

 

 

 

 

 

0162020

liči (dvojslivka čínska – liči s obalom plodu, garcínia mangostánová)

 

 

 

 

 

0162030

mučenka – granadilla

 

 

 

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

 

 

 

 

0162050

kaimito (star apple)

 

 

 

 

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) [čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková (žlté sapote) a poutéria mammey]

 

 

 

 

 

0162990

ostatné

 

 

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

 

0163010

avokádo

 

 

 

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – „applebanana“)

 

 

 

 

 

0163030

mango

 

 

 

 

 

0163040

papája

 

 

 

 

 

0163050

granátové jablko

 

 

 

 

 

0163060

cherimoya [sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama a iné stredne veľké plody Annonaceae]

 

 

 

 

 

0163070

guava [hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus)]

 

 

 

 

 

0163080

ananás

 

 

 

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

 

 

 

 

0163100

durian

 

 

 

 

 

0163110

guanabana (soursop)

 

 

 

 

 

0163990

ostatné

 

 

 

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0211000

a)

zemiaky

 

 

0,03

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0,01 (5)

 

 

0212010

maniok (kasava) [dasheen eddoe (japonské taro), tannia]

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

0212030

jamy [jicama (potato bean, yam bean), mexické zemiaky]

 

 

 

 

 

0212040

tapioka

 

 

 

 

 

0212990

ostatné

 

 

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

 

0213010

repa cviklová

 

 

0,01 (5)

 

 

0213020

mrkva

 

 

0,15

 

 

0213030

zeler

 

 

0,01 (5)

 

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213060

paštrnák

 

 

0,01 (5)

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

0,01 (5)

 

 

0213080

reďkovka [reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus)]

 

 

0,15

 

 

0213090

kozia brada [hadomor (scorzonera), španielska kozia brada (španielsky koreň – Spanish oysterplant)]

 

 

0,01 (5)

 

 

0213100

kvaka

 

 

0,01 (5)

 

 

0213110

okrúhlica

 

 

0,01 (5)

 

 

0213990

ostatné

 

 

0,01 (5)

 

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0220010

cesnak

 

 

0,01 (5)

 

 

0220020

cibuľa (cibuľa kuchynská)

 

 

1

 

 

0220030

šalotka

 

 

0,01 (5)

 

 

0220040

cibuľa jarná [zimná (velšská) cibuľa a podobné odrody]

 

 

10

 

 

0220990

ostatné

 

 

0,01 (5)

 

 

0230000

iii)

plodová zelenina

 

 

 

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

1

 

0,02 (5)

0231010

rajčiaky [drobnoplodé rajčiaky, rajčiakovec, machovka, kustovnica čínska, kustovnica čínska a cudzia (Lycium barbarum a L. Chinense)]

 

 

 

0,15

 

0231020

paprika (paprika čili)

 

 

 

0,02 (5)

 

0231030

baklažán („egg plant“) (pepino)

 

 

 

0,15

 

0231040

okra, ibištek jedlý

 

 

 

0,02 (5)

 

0231990

ostatné

 

 

 

0,02 (5)

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

0,5

0,05

0,02 (5)

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón)

 

 

 

 

 

0232990

ostatné

 

 

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

0,5

0,02 (5)

0,02 (5)

0233010

melón cukrový (kiwano)

 

 

 

 

 

0233020

tekvica (tekvica obrovská)

 

 

 

 

 

0233030

melón vodový/dyňa červená

 

 

 

 

 

0233990

ostatné

 

 

 

 

 

0234000

d)

sladká kukurica

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,05

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0240000

iv)

hlúbová zelenina

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

2

 

 

0241010

brokolica (calabrese, čínska brokolica, brokolica raab)

 

 

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

 

 

0241990

ostatné

 

 

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

0,2

 

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

0,2

 

 

0242990

ostatné

 

 

0,01 (5)

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

 

 

0243010

čínska kapusta [kapusta pekinská (čínska) horčica, pak choi, čínska nekučeravá kapusta (tai goo choi), čínska kapusta Brasica parachinensis, pekinská kapusta (pe-tsai)]

 

 

0,1