ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.084.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
23. marca 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 273/2013 z 19. marca 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 274/2013 z 19. marca 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 275/2013 z 19. marca 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 276/2013 z 19. marca 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 277/2013 z 19. marca 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 278/2013 z 19. marca 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 279/2013 z 19. marca 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

15

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 280/2013 z 22. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 62/2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa telematických aplikácií pre subsystém nákladnej dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy ( 1 )

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 281/2013 z 22. marca 2013, ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 282/2013 z 22. marca 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/148/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. marca 2013 o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA so Švédskom

26

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2013/149/EÚ

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 1/2013 zo 6. marca 2013, ktorým sa vymenúvajú členovia Správnej rady Centra pre rozvoj podnikania (CDE)

28

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 13, s. 154)

29

 

*

Korigendum k smernici Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 12, s. 58)

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 273/2013

z 19. marca 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Elektronické zariadenie (tzv. „analyzátor zloženia ľudského tela“) obsahujúce panel ukazovateľov, s rozmermi približne 30 × 30 × 4 cm, pozostávajúce z týchto hlavných komponentov:

na váženie: silomer a hardvér na spracovanie a zobrazovanie hmotnosti,

na meranie: 2 elektródy na hornom povrchu váhy, ovládacie tlačidlá a hardvér na spracovanie a zobrazovanie meraní.

Prostredníctvom týchto 2 elektród, ktoré sú v kontakte s chodidlami, zariadenie vysiela elektrické prúdy, ktoré pomocou charakteristických vlastností bioimpedancie umožňujú zariadeniu určiť napr. percentuálny podiel telesného tuku, percentuálny podiel svalovej hmoty, kostnej hmoty, obsah vody v ľudskom tele.

Zariadenie sa môže používať aj výhradne ako váha.

Zariadenie dokáže uložiť údaje o 10 používateľoch. Dokáže zobraziť hodnoty 2 meraní každého používateľa.

Zariadenie je určené na domáce použitie.

8423 10 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8423, 8423 10 a 8423 10 90.

Zariadenie je zloženým predmetom pozostávajúcim z komponentov zatriedených do kapitoly 84 a kapitoly 90. Na základe všeobecného pravidla 3 b) sa má zatriediť tak, ako keby pozostávalo z komponentu, ktorý predmetu dáva jeho podstatný charakter.

Vzhľadom na jeho objektívne charakteristické vlastnosti, menovite merací systém iba s 2 elektródami, sa predpokladá, že podstatný charakter dáva zariadeniu jeho komponent na váženie.

Zariadenie sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 8423 10 90 ako osobná váha.

2.

Elektronické zariadenie (tzv. „analyzátor zloženia ľudského tela“) vo forme osobnej váhy obsahujúcej panel ukazovateľov, s rozmermi približne 36 × 32 × 6 cm, pozostávajúce z týchto hlavných komponentov:

na váženie: silomer a hardvér na spracovanie a zobrazovanie hmotnosti,

na meranie: odnímateľná rukoväť so 4 elektródami, 4 elektródy na hornom povrchu váhy, ovládacie tlačidlá a hardvér na spracovanie a zobrazovanie meraní.

Prostredníctvom systému 8 elektród, ktorý je umiestnený v rukách a pod chodidlami, zariadenie vysiela elektrické prúdy viacfrekvenčného merania, ktoré pomocou charakteristických vlastností bioimpedancie umožňujú zariadeniu určiť napr. percentuálny podiel telesného tuku, hmotnosť telesného tuku, index telesnej hmotnosti (BMI), hmotnosť kostrovej svalovej hmoty, obsah vody v ľudskom tele.

Zariadenie môžu používať buď profesionálni zdravotníci pri diagnostike obezity, alebo iní používatelia, ktorí chcú zistiť údaje o svojej fyzickej kondícii, skontrolovať ju, alebo si ju zlepšiť na športové účely alebo účely krajšieho vzhľadu.

Zariadenie sa môže používať aj výhradne ako váha.

Zariadenie dokáže uložiť údaje o 99 používateľoch a 300 meraniach. Údaje môžu byť prenesené do prístroja na automatické spracovanie údajov pomocou USB kľúča.

9031 80 38

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 9031, 9031 80 a 9031 80 38.

Zatriedenie do položky 9018 ako lekárske nástroje, prístroje alebo zariadenia je vylúčené, pretože zariadenie sa vo všeobecnosti nepoužíva v odbornej praxi (pozri prvý odsek vysvetliviek HS k položke 9018).

Zariadenie je zloženým predmetom pozostávajúcim z komponentov zatriedených do kapitoly 84 a kapitoly 90. Na základe všeobecného pravidla 3 b) sa má zatriediť tak, ako keby pozostávalo z komponentu, ktorý predmetu dáva jeho podstatný charakter.

Vzhľadom na jeho objektívne charakteristické vlastnosti, menovite použitú meraciu technológiu, sa predpokladá, že podstatný charakter dáva zariadeniu jeho komponent na meranie.

Zariadenie sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 9031 80 38 ako ostatné elektronické meracie nástroje, prístroje.

3.

Elektronické zariadenie (tzv. „analyzátor zloženia ľudského tela“) so základňou na váženie a stĺpikom, na vrchole ktorého je ovládací panel obsahujúci panel ukazovateľov, s rozmermi približne 120 × 87 × 52 cm, pozostávajúce z týchto hlavných komponentov:

na váženie: silomer a hardvér na spracovanie a zobrazovanie hmotnosti,

na meranie: 2 odnímateľné rukoväte, každá s 2 elektródami, 4 elektródy na hornom povrchu váhy, ovládacie tlačidlá a hardvér na spracovanie a zobrazovanie meraní.

Prostredníctvom 8-bodového dotykového systému elektród, ktorý je umiestnený v rukách a pod chodidlami, zariadenie vysiela elektrické prúdy viacfrekvenčného merania, ktoré pomocou charakteristických vlastností bioimpedancie umožňujú zariadeniu určiť napr. vnútrobunkový obsah vody, obsah vody mimo buniek, hmotnosť bielkovín, hmotnosť minerálov, hmotnosť telesného tuku, celkový obsah vody v tele, hmotnosť bez tuku, index telesnej hmotnosti (BMI), hmotnosť kostrovej svalovej hmoty.

Zariadenie je vybavené týmito konektormi:

RJ45,

USB,

RS232,

25-pinový konektor D-sub.

Zariadenie môžu používať buď profesionálni zdravotníci pri diagnostike obezity, alebo iní používatelia, ktorí chcú zistiť údaje o svojej fyzickej kondícii, skontrolovať ju, alebo si ju zlepšiť na športové účely alebo účely krajšieho vzhľadu.

Zariadenie môže byť pripojené k prístroju na automatické spracovanie údajov alebo k tlačiarni.

9031 80 38

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 9031, 9031 80 a 9031 80 38.

Zatriedenie do položky 9018 ako lekárske nástroje, prístroje alebo zariadenia je vylúčené, pretože zariadenie sa vo všeobecnosti nepoužíva v odbornej praxi (pozri prvý odsek vysvetliviek HS k položke 9018).

Zariadenie je zloženým predmetom pozostávajúcim z komponentov zatriedených do kapitoly 84 a kapitoly 90. Na základe všeobecného pravidla 3 b) sa má zatriediť tak, ako keby pozostávalo z komponentu, ktorý predmetu dáva jeho podstatný charakter.

Vzhľadom na jeho objektívne charakteristické vlastnosti, menovite použitú meraciu technológiu, sa predpokladá, že podstatný charakter dáva zariadeniu jeho komponent na meranie.

Zariadenie sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 9031 80 38 ako ostatné elektronické meracie nástroje, prístroje.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 274/2013

z 19. marca 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno odvolávať naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 odseku 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Modul s farebným displejom z tekutých kryštálov (LCD) s uhlopriečkou obrazovky 16,5 cm (6,5 palca) s postranným zariadením na upevnenie a hliníkovým chladičom na zadnej strane s rozmermi približne 16 × 10 × 2 cm.

Modul obsahuje prijímač nízkonapäťovej diferenciálnej signalizácie (Low-voltage differential signalling, LVDS), podsvietenie svetelnou diódou (LED) so zabudovaným ovládaním jasu, budiaci obvod LED, dosky s tlačenými obvodmi s riadiacou elektronikou na adresovanie pixelov iba s mikroradičom a 10-pinové LVDS rozhranie.

Displej má tieto charakteristické vlastnosti:

rozlíšenie 400 × 240 pixelov,

pomer strán 16:9,

rozstup bodov 0,1195(*3) × 0,3305 mm.

Súčasťou modulu nie je žiadne zariadenie na spracovanie video signálu, napríklad videokonvertor, konvertor kmitočtu alebo tuner.

Tento modul je určený na zabudovanie do palubnej dosky motorového vozidla na zobrazovanie video signálov.

8529 90 92

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. b) k triede XVI, poznámkou 2 písm. f) k triede XVII a znením číselných znakov KN 8529, 8529 90 a 8529 90 92.

Keďže modul nemá žiadne komponenty na spracovanie video signálov, zatriedenie ako neúplné monitory do položky 8528 je vylúčené.

Modul nemožno zatriediť do položky 8531, pretože vzhľadom na jeho charakteristické vlastnosti sa nepovažuje za elektrický vizuálny signalizačný prístroj položky 8531, ani za časť a súčasť takého prístroja (pozri aj vysvetlivky k HS k položke 8531).

Modul obsahuje jednotku podsvietenia, budiaci obvod LED a dosky s tlačenými obvodmi s riadiacou elektronikou iba na adresovanie pixelov. Zatriedenie do položky 9013 je v dôsledku toho vylúčené [pozri aj vysvetlivky k HS k položke 9013 (1)].

Keďže modul je určený na zobrazovanie video signálov, je časťou a súčasťou zatriediteľnou do položky 8529 (pozri aj vysvetlivky KN k podpoložke 8529 90 92). Má sa preto zatriediť pod číselný znak KN 8529 90 92 ako časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na použitie s prístrojmi položky 8528.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 275/2013

z 19. marca 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Modul s displejom z tekutých kryštálov (LCD) s uhlopriečkou obrazovky približne 11 cm (4,3 palca) a rozlíšením 480 × 272 pixelov, v ráme, vybavený tlačenými obvodmi na adresovanie pixelov a podsvietením.

Modul je určený na zabudovanie do rôznych výrobkov patriacich do kapitoly 85, ako napríklad mediálne prehrávače alebo rozhlasové prijímače, ktoré sa môžu zatriediť do rôznych položiek, ako napríklad 8519, 8521, 8527 alebo 8528.

8548 90 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. c) k triede XVI a znením číselných znakov KN 8548, 8548 90 a 8548 90 90.

Keďže tento modul môže byť zabudovaný do prístrojov zatriedených napríklad do položiek 8519, 8521, 8527 alebo 8528, nie je vhodný na použitie výlučne či hlavne s prístrojmi položiek 8519 alebo 8521, ani na použitie výlučne alebo hlavne s prístrojmi položiek 8525 až 8528. Zatriedenie do položiek 8522 a 8529 je preto vylúčené.

Tento modul sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 8548 90 90 ako elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov, inde v kapitole 85 nešpecifikované ani nezahrnuté.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 276/2013

z 19. marca 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Podlahová doska vyrobená z kompozitného dreva s rozmermi približne 0,15 × 0,02 × 3,7 m a zložená z odpadovej drevnej vlákniny (60 %), recyklovaného plastu (HDPE, 30 %), neplastových prímesí, výplňových látok, UV stabilizátorov a pigmentov (10 %). Doska sa vyrába extrudovaním. Má pravouhlý profil a hustotu 1,20 g/cm3.

Vrchný povrch je zrnitý a textúrovaný, zatiaľ čo spodný povrch je rebrovaný. Doska má drážky vedúce pozdĺž celej dĺžky jej bočnej strany.

Má charakteristické vlastnosti pevného neohybného plastového výrobku, pričom jeho výplň tvorí drevný odpad. Ide o náhradu dreva a používa sa napríklad na výrobu podláh a chodníkov.

3918 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 písm. b) a pravidlom 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3918 a 3918 90 00.

Vzhľadom na to, že drevná vláknina predstavuje iba výplň, a plast drží pohromade drevné vlákna, a tým dáva výrobku podstatný charakter, zatriedenie do kapitoly 44 ako výrobku z dreva je vylúčené (pozri aj vysvetlivky HS ku kapitole 44). Preto sa výrobok považuje za plast používaný na výrobu podláh.

Preto sa má zatriediť ako podlahové krytiny z plastov pod číselný znak KN 3918 90 00.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 277/2013

z 19. marca 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok vyrobený z plastu s niekoľkými malými otvormi. Predstavuje izolačné teleso konektoru. Neobsahuje kovové kontakty, koncovky ani žiadne iné vodivé materiály.

Výrobok je určený na izoláciu a držanie elektrických drôtov so spojmi (koncovkami) na príslušnom mieste alebo kontaktnými prvkami na koncoch.

Drôty sa vkladajú do otvorov v tele konektora. Výrobok chráni a izoluje od seba jednotlivé vodivé kontakty, čím zabraňuje skratu, a zároveň ich chráni pred vonkajším prostredím, pred vniknutím napr. nečistôt.

 (1) Pozri obrázok.

8547 20 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. a) k triede XVI a znením číselných znakov KN 8547 a 8547 20 00.

Výrobok je celý vyrobený z nevodivého materiálu a je určený na izolačné účely; ide o izolačnú časť a súčasť z plastu (pozri aj vysvetlivky HS k položke 8547 písm. A prvý odsek).

Zatriedenie do položky 8538 ako časti a súčasti určené výlučne alebo hlavne na použitie so zariadeniami položiek 8535, 8536 alebo 8537 je vylúčené, pretože výrobok je zahrnutý do položky 8547, a preto sa má zatriediť do svojej príslušnej položky v súlade s poznámkou 2 písm. a) k triede XVI.

Preto sa má zatriediť do číselného znaku KN 8547 20 00 ako izolačné časti a súčasti z plastov.

Image


(1)  Obrázok slúži len na informačné účely.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 278/2013

z 19. marca 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Schránka (škatuľa) s rozmermi približne 33 × 10 × 10 cm, vyrobená z tenkého plechu s hrúbkou približne 0,2 mm.

Na vonkajšej strane schránky (škatule) sa nachádza logo a názov značky.

Vnútro schránky (škatule) obsahuje ľahko odnímateľnú plastovú vložku špeciálne tvarovanú na vloženie fľaše.

Schránka (škatuľa) je určená na použitie ako obal na fľašu vína.

Škatuľa je predkladaná bez fľaše.

7326 90 98

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 7326, 7326 90 a 7326 90 98.

Vzhľadom na svoje charakteristické vlastnosti je výrobok kovovým darčekovým balením s odnímateľnou vložkou. Položka 4202 obsahuje výrobky rozličnej povahy vhodné na dlhodobé používanie (ako napr. puzdrá na ďalekohľady, puzdrá na hudobné nástroje, puzdrá na pušky a podobné schránky) špeciálne tvarované alebo vnútorne upravené na vloženie konkrétneho nástroja s príslušenstvom alebo bez neho. Výrobok nie je podobný puzdrám a schránkam položky 4202 (pozri aj vysvetlivky HS k položke 4202). Zatriedenie do položky 4202 ako puzdrá a podobné schránky je preto vylúčené.

Zatriedenie do položky 7310 ako schránky (škatule) alebo podobné zásobníky je tiež vylúčené, pretože výrobok nie je ani väčším zásobníkom používaným na komerčnú prepravu a balenie tovaru ani menším zásobníkom používaným hlavne ako predajné balenie na maslo, pivo, sušienky atď. Položka 7310 obsahuje výrobky používané ako prepravné a predajné zásobníky na tovar, zatiaľ čo daný výrobok je darčekovým balením na uchovávanie a lepšiu prezentáciu fľaše, pričom zásobníkom na tekutinu je samotná fľaša (pozri aj vysvetlivky HS k položke 7310).

Zatriedenie do položky 7323 ako predmety na stolovanie, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť je tiež vylúčené, pretože výrobok nie je predmetom používaným na kuchynské účely ani na účely stolovania, či iné účely v domácnosti, ale je kovovým darčekovým balením s obmedzeným použitím (pozri aj vysvetlivky HS k položke 7323).

Výrobok sa preto zatrieďuje pod číselný znak KN 7326 90 98 ako ostatné predmety zo železa alebo ocele.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 279/2013

z 19. marca 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Ohybná hadička vyrobená z polyamidu s priehľadnou koncovou časťou, vnútri zosilnená jemným drôtovým pletením, ktoré je neoddeliteľnou časťou hadičky. Hadička má dĺžku 125,5 cm a vonkajší priemer 2,8 mm.

Hadička nie je pri predkladaní sterilizovaná. Predkladá sa v nestočenej podobe v dvojitom obale.

Hadička je určená na použitie profesionálnymi zdravotníkmi na zavedenie „stentu“ do ľudského tela. Hadička sa po použití nenecháva v tele.

3917 39 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 výkladu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 8 k 39. kapitole a znením číselných znakov KN 3917 a 3917 39 00.

Vzhľadom na svoje objektívne charakteristické znaky a vlastnosti výrobok spĺňa podmienky položky 3917 a požiadavky poznámky 8 k 39. kapitole.

Určené použitie hadičky sa nedá odvodiť z jej objektívnych charakteristických vlastností, pretože pri predkladaní hadičku nemožno identifikovať ako nástroj, prístroj alebo zariadenie používané v lekárstve. Zatriedenie do položky 9018 je preto vylúčené.

Preto sa má zatriediť pod číselný znak KN 3917 39 00 ako ostatné hadičky z plastov.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/17


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 280/2013

z 22. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 62/2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa telematických aplikácií pre subsystém nákladnej dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 4b nariadenia Komisie (ES) č. 62/2006 z 23. decembra 2005 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa telematických aplikácií pre subsystém nákladnej dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (2) sa ustanovuje, že Európska železničná agentúra musí aktualizovať dokumenty uvedené v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 62/2006 na základe žiadostí o zmenu, ktoré boli schválené do 13. mája 2012.

(2)

Komisia dostala odporúčanie Európskej železničnej agentúry ERA/REC/06a-2012/INT z 24. júla 2012, aby aktualizovala prílohu A k nariadeniu (ES) č. 62/2006 tak, aby odkazovala na technickú dokumentáciu, ktorá bola zmenená a doplnená v súlade s postupom riadenia zmien („konečná Baseline 5.2“).

(3)

Nariadenie (ES) č. 62/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha A k nariadeniu (ES) č. 62/2006 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 13, 18.1.2006, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA A

ZOZNAM SPRIEVODNÝCH DOKUMENTOV

Zoznam povinných špecifikácií

Indexové číslo

Referenčný dokument

Názov dokumentu

Verzia

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSI — PRÍLOHA A.5: Čísla a vývojové diagramy správ TAF TSI“

1.0


Dodatok

Referenčný dokument

Názov dokumentu

Verzia

A

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc

TAF TSI — PRÍLOHA D.2: DODATOK A (PLÁNOVANIE CESTY NÁKLADNÉHO VOZŇA/INTERMODÁLNYCH NÁKLADOVÝCH JEDNOTIEK)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc

TAF TSI — PRÍLOHA D.2: DODATOK B — PREVÁDZKOVÁ DATABÁZA NÁKLADNÝCH VOZŇOV A INTERMODÁLNYCH NÁKLADOVÝCH JEDNOTIEK (WIMO)

1.1

C

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc

TAF TSI — PRÍLOHA D.2: DODATOK C — REFERENČNÉ SÚBORY

1.1

D

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc

TAF TSI — PRÍLOHA D.2: DODATOK D — ÚDAJE OZNÁMENIA O OBMEDZENÍ NA INFRAŠTRUKTÚRE

1.1

E

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc

TAF TSI — PRÍLOHA D.2: DODATOK E – SPOLOČNÉ ROZHRANIE

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc

TAF TSI — PRÍLOHA D.2: DODATOK F — VZOR ÚDAJOV A SPRÁV TAF TSI

1.1“


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 281/2013

z 22. marca 2013,

ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 64 ods. 2 a článok 186 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Počas hospodárskeho roka 2011/2012 dosiahla v Únii priemerná cena zo závodu za biely voľne uložený cukor výšku 175 % referenčnej ceny 404 EUR za tonu a bola približne o 275 EUR za tonu vyššia než cena na svetových trhoch. Momentálne je cena v Únii stabilná na úrovni približne 700 EUR za tonu, čo je najvyššia dosiahnutá úroveň od reformy organizácie trhu s cukrom a ktorá narúša optimálne plynutie dodávok cukru na trh Únie. Predpokladané zvýšenie tejto už aj tak vysokej cenovej úrovne počas hospodárskeho roka 2012/2013 dokazuje, že existuje riziko vážneho narušenia fungovania trhu, ktorému by sa malo potrebnými opatreniami zabrániť.

(2)

Na základe odhadovaných dodávok a dopytu na rok 2012/2013 sa očakáva zníženie koncových zásob na trhu s cukrom najmenej o 0,5 milióna ton v porovnaní s rokom 2011/2012. V tomto množstve je už zohľadnený dovoz z tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú určité preferenčné dohody.

(3)

Na druhej strane sa v dôsledku očakávanej dobrej úrody odhaduje, že sa vyrobí takmer 5 400 000 ton cukru nad rámec kvóty stanovenej v článku 56 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Vzhľadom na predvídateľné zmluvné záväzky výrobcov cukru, pokiaľ ide o určité priemyselné účely uvedené v článku 62 daného nariadenia a zmluvné záväzky týkajúce sa vývozu cukru mimo kvóty na rok 2012/2013, bude stále k dispozícii značné množstvo cukru mimo kvóty t. j. najmenej 2 000 000 ton. Časť tohto cukru by mohla byť sprístupnená, aby sa zmiernili obmedzené zásoby cukru na trhu s potravinami v Únii a aby sa zabránilo nadmernému zvyšovaniu cien.

(4)

V záujme zabezpečenia plynulosti trhu je treba uvoľniť cukor mimo kvóty. Počas hospodárskeho roka 2012/2013 by mala existovať možnosť prijať takéto opatrenie zakaždým, keď to bude potrebné.

(5)

V prípade potreby môžu byť prijaté opatrenia v súlade s článkami 186 a 188 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na nápravu narušeného fungovania trhu alebo zamedzenie rizika narušenia fungovania trhu, ak je takéto narušenie spôsobené najmä značným nárastom cien v Únii, za predpokladu, že nie možné dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom iných opatrení, ktoré sú dostupné v súlade s uvedeným nariadením. Zo zreteľom na súčasnú situáciu na trhu sa nariadením (ES) č. 1234/2007 neponúkajú žiadne osobitné opatrenia, ktoré by sa zameriavali na obmedzenie trendu vysokých cien cukru a umožnenie dodávok cukru na trh Únie za primerané ceny iné než tie, ktoré sú stanovené podľa článku 186 uvedeného nariadenia.

(6)

S cieľom zabrániť hromadeniu nadbytočných množstiev sa v článku 64 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 Komisia poveruje, aby poplatok za nadbytočné množstvo cukru a izoglukózy vyrobené mimo kvóty stanovila na dostatočne vysokej úrovni. V článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvóty v sektore cukru (2), sa tento poplatok stanovil na 500 EUR za tonu.

(7)

V prípade obmedzeného množstva cukru, ktorý sa vyrobí nad rámec kvóty, by sa mal stanoviť znížený poplatok za tonu nadbytočného množstva, zavedenie ktorého by umožnilo spravodlivé zaobchádzanie s výrobcami cukru v Únii, pričom by sa zabezpečilo dobré fungovanie trhu s cukrom v Únii a pomohol by sa znížiť rozdiel medzi cenami cukru v Únii a na svetových trhoch bez toho, aby vzniklo riziko hromadenia nadbytočných množstiev cukru na trhu v Únii.

(8)

Keďže v nariadení (ES) č. 1234/2007 sa stanovujú kvóty na cukor aj na izoglukózu, podobné opatrenie by sa malo uplatňovať aj na primerané množstvo izoglukózy vyrobenej nad rámec kvóty, pretože uvedený výrobok je do určitej miery obchodnou náhradou cukru.

(9)

V záujme zvyšovania zásob by výrobcovia cukru a izoglukózy mali požiadať príslušné orgány členských štátov o vydanie osvedčení, ktoré im umožnia predať určité množstvá vyrobené nad limit kvóty na trhu Únie so zníženým poplatkom za nadbytočné množstvo.

(10)

Znížený poplatok za nadbytočné množstvo by sa mal zaplatiť po prijatí žiadosti a predtým, než sa vydá osvedčenie.

(11)

Platnosť osvedčení by mala byť časovo obmedzená, aby sa podporilo rýchle zlepšenie situácie v zásobovaní.

(12)

Stanovením maximálnych limitov množstiev, ktoré môže každý výrobca požadovať v jednom období podávania žiadostí a obmedzením osvedčení na výrobky z vlastnej výroby žiadateľa by sa malo zabrániť špekuláciám v rámci systému vytvoreného týmto nariadením.

(13)

Výrobcovia cukru by sa mali prostredníctvom svojej žiadosti zaviazať, že za cukrovú repu použitú na výrobu množstva cukru, o ktoré žiadajú, zaplatia minimálnu cenu. Mali by sa určiť minimálne požiadavky oprávnenosti žiadostí.

(14)

Príslušné orgány členských štátov by mali o prijatých žiadostiach informovať Komisiu. Na zjednodušenie a štandardizovanie týchto oznámení by sa mali poskytnúť vzory.

(15)

Komisia by mala zabezpečiť, aby sa osvedčenia vydávali iba v rozsahu množstevných obmedzení stanovených v tomto nariadení. Komisia by preto v prípade potreby mala mať možnosť stanoviť prideľovací koeficient, ktorý by sa uplatňoval na prijaté žiadosti.

(16)

Členské štáty by mali okamžite informovať žiadateľov, či sa ich žiadosti o dané množstvo vyhovelo v plnej miere alebo čiastočne.

(17)

Príslušné orgány by mali Komisii oznámiť množstvá, na ktoré vydali osvedčenia so zníženým poplatkom za nadbytočné množstvo. Na tieto účely by Komisia mala sprístupniť vzory oznámení.

(18)

Na množstvá cukru uvoľnené na trh Únie prevyšujúce množstvá, na ktoré boli vydané osvedčenia na základe tohto nariadenia, by sa mal vzťahovať poplatok za nadbytočné množstvo stanovený v článku 64 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007. Preto je vhodné stanoviť, aby každý žiadateľ neplniaci si svoje záväzky týkajúce sa uvoľnenia množstiev na trh Únie, na ktoré mu je vydané osvedčenie, by mal takisto zaplatiť sumu 500 EUR za tonu. Zámerom tohto konzistentného prístupu je predchádzať zneužívaniu mechanizmu zavedeného týmto nariadením.

(19)

Na účely stanovenia priemerných cien za cukor v rámci kvóty a mimo kvóty na trhu Únie v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (3) by sa mal cukor, na ktorý sa vzťahuje osvedčenie vydané na základe tohto nariadenia, považovať za cukor v rámci kvóty.

(20)

V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev sa uvádza, že príspevky a ostatné poplatky stanovené v rámci spoločnej organizácie trhov s cukrom (4) tvoria vlastné zdroje. Je preto potrebné určiť dátum stanovenia predmetných súm v zmysle článku 2 ods. 2 a článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (5).

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dočasné zníženie poplatku za nadbytočné množstvo

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 967/2006 sa výška poplatku za nadbytočné množstvo za najviac 150 000 ton cukru ako ekvivalentu bieleho cukru a 8 000 ton izoglukózy vyjadrenej v sušine vyrobené mimo kvót stanovených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a uvoľnené na trh Únie v hospodárskom roku 2012/2013 stanovuje na 172 EUR za tonu.

2.   Znížený poplatok za nadbytočné množstvo uvedený v odseku 1 sa zaplatí po pripustení žiadosti uvedenej v článku 2 a pred vydaním osvedčenia uvedeného v článku 6.

Článok 2

Žiadosť o osvedčenia

1.   Aby sa na výrobcov cukru a izoglukózy vzťahovali podmienky uvedené v článku 1, požiadajú o vydanie osvedčenia.

2.   Žiadateľmi môžu byť iba podniky vyrábajúce repný a trstinový cukor alebo izoglukózu, ktoré sú schválené v súlade s článkom 57 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a ktorým boli podľa článku 56 uvedeného nariadenia pridelené výrobné kvóty na hospodársky rok 2012/2013.

3.   Každý žiadateľ môže za jedno obdobie na podávanie žiadostí podať najviac jednu žiadosť týkajúcu sa cukru a jednu týkajúcu sa izoglukózy.

4.   Žiadosti o osvedčenia sa príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom bol podnik schválený, predkladajú faxom alebo elektronickou poštou. Príslušné orgány členských štátov môžu požadovať, aby súčasťou žiadostí podaných prostredníctvom elektronickej pošty bol aj zdokonalený elektronický podpis v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (6).

5.   Žiadosti sú prípustné, ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

v žiadostiach sa uvádza:

i)

meno/názov a adresa žiadateľa a jeho identifikačné číslo DPH, ako aj

ii)

množstvá cukru a izoglukózy, o ktoré sa žiada, vyjadrené v tonách ekvivalentu bieleho cukru a tonách sušiny v uvedenom poradí, zaokrúhlené na celé čísla;

b)

množstvá, o ktoré sa žiada v tomto období na podávanie žiadostí, vyjadrené v tonách ekvivalentu bieleho cukru a tonách sušiny v uvedenom poradí, neprekračujú 50 000 ton v prípade cukru a 2 500 ton v prípade izoglukózy;

c)

ak sa žiadosť týka cukru, žiadateľ sa zaväzuje, že za množstvo cukru, na ktoré sa vzťahujú osvedčenia vydané v súlade s článkom 6 tohto nariadenia, zaplatí minimálnu cenu cukrovej repy stanovenú v článku 49 nariadenia (ES) č. 1234/2007;

d)

žiadosť sa píše v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa podáva;

e)

v žiadosti sa uvedie odkaz na toto nariadenie a termín na podávanie žiadostí;

f)

žiadateľ nezavádza žiadne ďalšie podmienky okrem tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

6.   Žiadosť, ktorá sa nepredloží v súlade s odsekmi 1 až 5, nie je prípustná.

7.   Žiadosť sa po podaní nesmie stiahnuť ani zmeniť a doplniť, a to ani v prípade, že bolo požadované množstvo pridelené iba čiastočne.

Článok 3

Podávanie žiadostí

Obdobie na podávanie žiadostí sa končí 3. apríla 2013 o 12.00 h bruselského času.

Článok 4

Zasielanie žiadostí členskými štátmi

1.   Príslušné orgány členských štátov rozhodujú o prípustnosti žiadostí na základe splnenia podmienok stanovených v článku 2. Keď príslušné orgány rozhodnú, že žiadosť je neprípustná, neodkladne o tom informujú žiadateľa.

2.   Najneskôr v piatok oznámi príslušný orgán faxom alebo elektronickou poštou Komisii prípustné žiadosti podané počas predchádzajúceho obdobia na podávanie žiadostí. Takéto oznámenie neobsahuje údaje uvedené v článku 2 ods. 5 písm. a) bode i). Členské štáty, ktoré nedostali nijaké žiadosti, ale na hospodársky rok 2012/2013 im boli pridelené kvóty na cukor alebo izoglukózu, pošlú Komisii v rovnakej lehote oznámenie, že nedostali nijaké žiadosti.

3.   Forma a obsah oznámení sa vymedzuje na základe vzorov, ktoré členským štátom poskytne Komisia.

Článok 5

Prekročenie limitov

Pokiaľ z informácií, ktoré príslušné orgány členských štátov oznámili podľa článku 4 ods. 2, vyplýva, že požadované množstvá prekračujú limity stanovené v článku 1, Komisia:

a)

stanoví prideľovací koeficient, ktorý členské štáty uplatňujú na množstvá, na ktoré sa vzťahuje každá oznámená žiadosť o osvedčenie;

b)

zamietne žiadosti, ktoré ešte neboli oznámené.

Článok 6

Vydávanie osvedčení

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, príslušný orgán vydá v súlade s článkom 4 ods. 2 v desiaty pracovný deň nasledujúci po týždni, v ktorom sa obdobie na podávanie žiadostí skončilo, osvedčenia pokiaľ ide o žiadosti oznámené Komisii.

2.   Členské štáty každý pondelok oznámia Komisii množstvá cukru a/alebo izoglukózy, na ktoré predchádzajúci týždeň vydali osvedčenia.

3.   Vzor osvedčenia sa uvádza v prílohe.

Článok 7

Platnosť osvedčení

Osvedčenia sú platné do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci vydania.

Článok 8

Prenosnosť osvedčení

Práva a povinnosti vyplývajúce z osvedčení sú neprenosné.

Článok 9

Oznamovanie cien

Na účely článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 952/2006 sa množstvo predaného cukru, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie vydané podľa tohto nariadenia, považuje za cukor v rámci kvóty.

Článok 10

Monitorovanie

1.   Žiadatelia zároveň so svojimi mesačnými oznámeniami stanovenými v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 952/2006 oznámia množstvá, na ktoré dostali osvedčenia v súlade s článkom 6 tohto nariadenia.

2.   Každý držiteľ osvedčenia podľa tohto nariadenia predloží do 31. októbra 2013 príslušným orgánom členských štátov dôkaz o tom, že celé množstvo, na ktoré sa vzťahovali jeho osvedčenia, bolo uvoľnené na trh Únie. Každá tona, na ktorú sa osvedčenie vzťahuje a ktorá nebola uvoľnená na trh Únie z iných dôvodov než vyššia moc, podlieha poplatku 328 EUR za tonu.

3.   Členské štáty oznámia Komisii množstvá, ktoré neboli uvoľnené na trh Únie.

4.   Členské štáty vypočítajú a oznámia Komisii rozdiel medzi celkovým množstvom cukru a izoglukózy, ktoré každý výrobca vyrobil mimo kvóty, a množstvami, ktoré výrobcovia použili v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 967/2006. Ak sú zostávajúce množstvá cukru alebo izoglukózy mimo kvóty výrobcu nižšie než množstvá stanovené pre výrobcu podľa tohto nariadenia, zaplatí výrobca sumu 500 EUR za tonu tohto rozdielu.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 3 a 4 sa vyhotovia najneskôr do 30. júna 2014.

Článok 11

Dátum vzniku nároku

Na účely článku 2 ods. 2 a článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 dátumom vzniku nároku Únie je dátum, keď žiadatelia zaplatia poplatok za nadbytočné množstvá v súlade s článkom 1 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Účinnosť stráca 30. júna 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39.

(4)  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(5)  Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.


PRÍLOHA

Vzor osvedčenia uvedený v článku 6 ods. 3

OSVEDČENIE

o znížení poplatku podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 967/2006 na hospodársky rok 2012/2013

Členský štát:

Držiteľ kvóty:

 

Výrobok:

 

Požadované množstvá:

 

Množstvá, na ktoré sa vydáva osvedčenie:

 

Zaplatený poplatok (EUR/t):

172

V hospodárskom roku 2012/2013 sa poplatok uvedený v článku 3 nariadenia (ES) č. 967/2006 neuplatňuje na množstvá, na ktoré sa vydáva toto osvedčenie, ak sú splnené pravidlá stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 281/2013, a najmä v článku 2 ods. 5 písm. c).

Podpis príslušného orgánu členského štátu

Dátum vydania

Toto osvedčenie je platné do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po dátume vydania.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 282/2013

z 22. marca 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

97,3

MA

73,3

TN

98,3

TR

136,5

ZZ

101,4

0707 00 05

MA

158,2

TR

161,4

ZZ

159,8

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

45,3

TR

102,3

ZZ

73,8

0805 10 20

EG

55,3

IL

66,6

MA

60,0

TN

59,3

TR

65,0

ZZ

61,2

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

91,8

CL

136,2

CN

73,1

MK

29,3

US

169,1

ZA

101,5

ZZ

102,5

0808 30 90

AR

113,0

CL

167,5

CN

85,7

TR

171,6

US

150,6

ZA

108,5

ZZ

132,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/26


ROZHODNUTIE RADY

z 21. marca 2013

o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA so Švédskom

(2013/148/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3 a článok 25,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV (2), a najmä na jeho článok 20 a kapitolu 4 prílohy,

keďže:

(1)

Podľa Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, právne účinky aktov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, sú zachované tak dlho, pokým sa tieto akty vykonávaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné alebo nezmenia a nedoplnia.

(2)

Preto je článok 25 rozhodnutia 2008/615/SVV uplatniteľný a Rada musí jednomyseľne rozhodnúť o tom, či členské štáty vykonali ustanovenia kapitoly 6 uvedeného rozhodnutia.

(3)

V článku 20 rozhodnutia 2008/616/SVV sa stanovuje, že rozhodnutia uvedené v článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2008/615/SVV sa majú prijať na základe hodnotiacej správy vypracovanej na základe dotazníka. Hodnotiaca správa má byť, v prípade automatizovanej výmeny údajov v súlade s kapitolou 2 rozhodnutia 2008/615/SVV, založená na hodnotiacej návšteve a skúšobnej prevádzke.

(4)

Švédsko informovalo Generálny sekretariát Rady o vnútroštátnych súboroch s analýzou DNA, na ktoré sa vzťahujú články 2 až 6 rozhodnutia 2008/615/SVV, a o podmienkach automatizovaného vyhľadávania podľa článku 3 ods. 1 uvedeného rozhodnutia v súlade s článkom 36 ods. 2 uvedeného rozhodnutia.

(5)

Podľa kapitoly 4 bodu 1.1 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV sa dotazník, ktorý pripravila príslušná pracovná skupina Rady, týka každej automatizovanej výmeny údajov a členský štát má naň odpovedať hneď ako bude presvedčený, že spĺňa predpoklady na výmenu údajov v príslušnej kategórii.

(6)

Švédsko vyplnilo dotazník o ochrane údajov a dotazník o výmene údajov o DNA.

(7)

Švédsko úspešne uskutočnilo skúšobnú prevádzku spolu s Holandskom.

(8)

Vo Švédsku sa uskutočnila hodnotiaca návšteva a správu o nej vypracoval holandský hodnotiaci tím, ktorý ju zaslal príslušnej pracovnej skupine Rady.

(9)

Celková hodnotiaca správa, v ktorej sa zhrnuli výsledky dotazníka, hodnotiacej návštevy a skúšobnej prevádzky týkajúce sa výmeny údajov o DNA sa predložila Rade,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Švédsko na účely automatizovaného vyhľadávania a porovnávania údajov o DNA vykonalo v plnom rozsahu všeobecné ustanovenia o ochrane údajov uvedené v kapitole 6 rozhodnutia 2008/615/SVV a je oprávnené dostávať a poskytovať osobné údaje podľa článkov 3 a 4 uvedeného rozhodnutia odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 21. marca 2013

Za Radu

predseda

P. HOGAN


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/28


ROZHODNUTIE VÝBORU VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ č. 1/2013

zo 6. marca 2013,

ktorým sa vymenúvajú členovia Správnej rady Centra pre rozvoj podnikania (CDE)

(2013/149/EÚ)

VÝBOR VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1), prvýkrát zmenenú a doplnenú v Luxemburgu 25. júna 2005 (2) a druhýkrát zmenenú a doplnenú v Ouagadougou 22. júna 2010 (3), a najmä na jej prílohu III článok 2 ods. 6,

so zreteľom na rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – ES č. 8/2005 z 20. júla 2005 o stanovách a rokovacom poriadku Centra pre rozvoj podnikania (CDE) (4), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 9 stanov a rokovacieho poriadku Centra pre rozvoj podnikania (CDE), ktoré Výbor veľvyslancov AKT – ES prijal rozhodnutím č. 8/2005, sa ustanovuje, že členov správnej rady vymenúva Výbor veľvyslancov na obdobie maximálne piatich rokov.

(2)

Funkčné obdobie členov súčasnej správnej rady Centra pre rozvoj podnikania, zmenené a doplnené rozhodnutím č. 3/2009 Výboru veľvyslancov AKT – EÚ (5), uplynie 6. marca 2013.

(3)

Je potrebné zabezpečiť stabilitu a kontinuitu CDE, s prihliadnutím na skutočnosť, že jeho riadenie zabezpečuje dočasný riaditeľ,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Funkčné obdobie členov súčasnej správnej rady Centra pre rozvoj podnikania sa predlžuje na obdobie 6 mesiacov a uplynie 6. septembra 2013.

Členmi správnej rady CDE teda sú:

pán Ibrahim IDDI ANGO

pán Adrien SIBOMANA

pani Valerie Patricia VEIRA

pán Bayo AKINDEINDE

pán Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

pani Věra VENCLÍKOVÁ.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 6. marca 2013

Za Výbor veľvyslancov AKT – EÚ

predseda

R. MONTGOMERY


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  Dohoda, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000, prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).

(4)  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2009, s. 36.


Korigendá

23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/29


Korigendum k smernici Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268 zo 14. septembra 1992 ;

Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 13, s. 154)

Na strane 154, v názve smernice:

namiesto:

„… z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky…“

má byť:

„… z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky…“.

Na strane 164 v článku 20 druhom odseku:

namiesto:

„Až do vykonania rozhodnutí uvedených v článku 8 (3) a v článku 30 smernice 91/496/EHS…“

má byť:

„Až do vykonania rozhodnutí stanovených v článku 8 bode B a v článku 30 smernice 91/496/EHS…“.


23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/29


Korigendum k smernici Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268 z 24. septembra 1991 ;

Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 12, s. 58)

Na strane 69 v článku 30 ods. 2 prvom pododseku:

namiesto:

„2.   Podrobné pravidlá na uplatňovanie tejto smernice a hlavne tie v zmysle článku 8 (3) sa prijmú…“;

má byť:

„2.   Podrobné pravidlá na uplatňovanie tejto smernice, a najmä tie v zmysle článku 8 písm. B sa prijmú…“.