ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.079.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 79

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
21. marca 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady č. 252/2013/EÚ z 11. marca 2013, ktorým sa zriaďuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2013 – 2017

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 253/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011, pokiaľ ide o úpravy po revízii Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania (ISCED) v súvislosti s premennými a členeniami, ktoré sa majú predkladať ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 254/2013 z 20. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) ( 1 )

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2013 z 20. marca 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IC, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu na účely ich prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 256/2013 z 20. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie askorbátu sodného (E 301) v prípravkoch s vitamínom D určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti ( 1 )

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2013 z 20. marca 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2013/142/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 12. marca 2013 o posilnení demokratického a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 839/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na určitých produktoch (Ú. v. EÚ L 234, 30.8.2008)

33

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 524/2011 z 26. mája 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifenylu, deltametrínu, etofumezátu, izopyrazámu, propikonazolu, pymetrozínu, pyrimetanilu a tebukonazolu v určitých produktoch alebo na nich (Ú. v. EÚ L 142, 28.5.2011)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZHODNUTIA

21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/1


ROZHODNUTIE RADY č. 252/2013/EÚ

z 11. marca 2013,

ktorým sa zriaďuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2013 – 2017

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 352,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

So zreteľom na ciele zriadenia Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) a náležité vykonávanie jej úloh sa majú konkrétne tematické oblasti jej činnosti určiť vo viacročnom rámci vzťahujúcom sa na päť rokov, ako je to stanovené v nariadení Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (1).

(2)

Prvý viacročný rámec bol prijatý rozhodnutím Rady (ES) 2008/203/ES z 28. februára 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 168/2007 v súvislosti s prijatím viacročného rámca pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 – 2012 (2).

(3)

Realizácia viacročného rámca sa uskutočňuje výlučne v rámci rozsahu pôsobnosti práva Únie.

(4)

Viacročný rámec by mal zodpovedať prioritám Únie a mali by sa v ňom náležite zohľadniť základné postoje vyplývajúce z uznesení Európskeho parlamentu a zo záverov Rady v oblasti základných práv.

(5)

Vo viacročnom rámci by sa mali náležite zohľadňovať finančné a ľudské zdroje agentúry.

(6)

Viacročný rámec by mal obsahovať ustanovenia, cieľom ktorých je zabezpečiť komplementárnosť s právomocou iných orgánov, úradov a agentúr Únie, ako aj s Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti základných práv. Najdôležitejšími agentúrami a orgánmi v súvislosti s týmto viacročným rámcom sú Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 (3), Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 (4), Európska migračná sieť zriadená rozhodnutím Rady 2008/381/ES (5), Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 (6), Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7), Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) zriadená rozhodnutím Rady 2002/187/SVV (8), Európsky policajný úrad (Europol) zriadený rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (9), Európska policajná akadémia (CEPOL) zriadená rozhodnutím Rady 2005/681/SVV (10), Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Agentúra IT) zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 (11) a Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) zriadená nariadením Rady (EHS) č. 1365/75 (12).

(7)

Viacročný rámec by mal v tematických oblastiach činnosti agentúry zahŕňať boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacim prejavom neznášanlivosti.

(8)

Vzhľadom na dôležitosť boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu pre Úniu, ktorá ju určila za jeden z piatich cieľov stratégie rastu Európa 2020, by mala agentúra pri zhromažďovaní a šírení údajov v rámci tematických oblastí určených týmto rozhodnutím zohľadňovať ekonomické a sociálne predpoklady umožňujúce efektívne využívanie základných práv.

(9)

Ak to umožňujú jej finančné a ľudské zdroje, agentúra môže v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 168/2007 na základe žiadosti Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie vykonávať činnosť mimo tematických oblastí určených vo viacročnom rámci. V súlade so Štokholmským programom - otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich (13), ktorý schválila Európska rada, by mali inštitúcie plne využívať odborné znalosti agentúry a vo vhodnom prípade uskutočňovať s agentúrou v súlade s jej mandátom konzultácie o rozvoji politík a právnych predpisov, ktoré zasahujú do oblasti základných práv.

(10)

V rámci prípravy návrhu Komisia konzultovala so správnou radou agentúry a 18. októbra 2011 dostala jej písomné pripomienky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Viacročný rámec

1.   Týmto sa na roky 2013 – 2017 ustanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“).

2.   V súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 168/2007 agentúra vykonáva úlohy vymedzené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 168/2007 v rámci tematických oblastí určených v článku 2 tohto rozhodnutia.

Článok 2

Tematické oblasti

Tematické oblasti sú tieto:

a)

prístup k spravodlivosti;

b)

obete trestných činov, vrátane odškodnenia obetí trestných činov;

c)

informačná spoločnosť, najmä však rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov;

d)

integrácia Rómov;

e)

justičná spolupráca, okrem spolupráce v trestnoprávnych veciach;

f)

práva dieťaťa;

g)

diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

h)

prisťahovalectvo a integrácia migrantov, víza a kontrola hraníc a azyl;

i)

rasizmus, xenofóbia a súvisiace prejavy neznášanlivosti.

Článok 3

Komplementárnosť a spolupráca s inými orgánmi

1.   Pri realizácii viacročného rámca agentúra zabezpečuje primeranú spoluprácu a koordináciu s príslušnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou v súlade s článkami 7, 8 a 10 nariadenia (ES) č. 168/2007.

2.   Agentúra sa zaoberá otázkami súvisiacimi s diskrimináciou z dôvodu pohlavia iba v rámci svojej práce a v príslušnom rozsahu v kontexte článku 2 písm. g) so zreteľom na to, že zhromažďovanie údajov o rodovej rovnosti a diskriminácii z dôvodu pohlavia je úlohou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE). Agentúra a inštitút EIGE spolupracujú v súlade s dohodou o spolupráci z 22. novembra 2010.

3.   Agentúra spolupracuje s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) v súlade s dohodou o spolupráci z 8. októbra 2009 a s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) v súlade s dohodou o spolupráci z 26. mája 2010. Okrem toho spolupracuje s Európskym podporným úradom pre azyl (EASO), Európskou migračnou sieťou, Eurojustom, jednotkou pre justičnú spoluprácu Únie, Európskym policajným úradom (Europol), Európskou policajnou akadémiou (CEPOL) a Európskou agentúrou pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Agentúra IT) v súlade s príslušnými budúcimi dohodami o spolupráci. Spolupráca medzi týmito orgánmi sa obmedzuje na činnosť v rozsahu pôsobnosti tematických oblastí stanovených v článku 2 tohto rozhodnutia.

4.   Agentúra vykonáva svoje úlohy v oblasti informačnej spoločnosti, najmä však pokiaľ ide o rešpektovanie súkromného života a ochrany osobných údajov, a to bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zaistiť rešpektovanie základných práv a slobôd fyzických osôb a predovšetkým rešpektovanie ich práva na súkromie inštitúciami a orgánmi Únie v súlade s jeho povinnosťami a právomocami stanovenými v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001.

5.   Agentúra koordinuje svoju činnosť s činnosťou Rady Európy v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 168/2007 a Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Radou Európy o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy (14), na ktorú sa odkazuje v uvedenom článku.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 63, 7.3.2008, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 131, 21.5.2008, s. 7.

(6)  Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(10)  Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.

(11)  Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 186, 15.7.2008, s. 7.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/4


Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Podľa článku 3 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1) (ďalej len „dohoda“) z 19. októbra 2005, ktorá bola uzatvorená na základe rozhodnutia Rady 2006/325/ES (2), pri každom prijatí zmien a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (3) oznámi Dánsko Komisii svoje rozhodnutie, či implementuje obsah takýchto zmien a doplnení, alebo ho neimplementuje.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (4) bolo prijaté 12. decembra 2012.

V súlade s článkom 3 ods. 2 dohody Dánsko oznámilo Komisii listom z 20. decembra 2012 svoje rozhodnutie implementovať obsah nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. To znamená, že ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 sa budú uplatňovať na vzťahy medzi Úniou a Dánskom.

V súlade s článkom 3 ods. 6 dohody oznámením Dánska vznikajú medzi Dánskom a Spoločenstvom vzájomné povinnosti. Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 tak predstavuje zmenu a doplnenie dohody a považuje sa za jej prílohu.

S odkazom na článok 3 ods. 3 a ods. 4 dohody sa implementácia nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 v Dánsku môže vykonať zmenou a doplnením platných právnych predpisov na základe rozhodnutia dánskeho parlamentu. V súlade s článkom 3 ods. 5 písm. b) dohody Dánsko oznámi Komisii dátum nadobudnutia účinnosti týchto vykonávacích legislatívnych opatrení.


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 62.

(2)  Ú. v. EÚ L 120, 5.5.2006, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1.


NARIADENIA

21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 253/2013

z 15. januára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011, pokiaľ ide o úpravy po revízii Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania (ISCED) v súvislosti s premennými a členeniami, ktoré sa majú predkladať

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

V súčasnom úsilí Komisie o zabezpečenie relevantnej európskej štatistiky má mimoriadny význam, aby sa zaviedol aktualizovaný klasifikačný systém, v ktorom sa zohľadňuje vývoj a zmeny v oblasti vzdelávania.

(2)

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zrevidovala doteraz používanú verziu (ISCED 1997) Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania (ISCED) s cieľom zabezpečiť jej konzistentnosť so zmenami politiky a štruktúry vzdelávania a odbornej prípravy.

(3)

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 692/2011 by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 692/2011 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Oddiel 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V prípade sociálnodemografických členení sa v časti A text „3. [nepovinné] úroveň vzdelania“ nahrádza takto: „3. [nepovinné] dosiahnuté vzdelanie“.

b)

V prípade sociálnodemografických členení sa v časti B text „3. [nepovinné] úroveň vzdelania“ nahrádza takto: „3. [nepovinné] dosiahnuté vzdelanie“.

c)

V časti C bode 3 sa text „Úroveň vzdelania: nižšie (ISCED 0, 1 alebo 2), stredoškolské (ISCED 3 alebo 4), vysokoškolské (ISCED 5 alebo 6).“ nahrádza takto: „Dosiahnuté vzdelanie: najviac nižšie sekundárne, vyššie sekundárne a post-sekundárne (nezahrňované do terciárneho), terciárne.“

2.

V oddiele 2 sa časť A mení a dopĺňa takto:

a)

Pri premenných sa v riadku 23 text „[nepovinné] Profil návštevníka: úroveň vzdelania“ nahrádza takto: „[nepovinné] Profil návštevníka: dosiahnuté vzdelanie“.

b)

V kategóriách, ktoré sa majú zasielať, sa v riadku 23 text „a) nižšie (ISCED 0, 1 alebo 2)“; „b) stredoškolské (ISCED 3 alebo 4)“ a „c) vysokoškolské (ISCED 5 alebo 6)“ nahrádza takto:

„a)

najviac nižšie sekundárne;

b)

vyššie sekundárne a post-sekundárne (nezahrňované do terciárneho);

c)

terciárne“.

3.

Oddiel 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V prípade sociálnodemografických členení sa v časti A text „3. úroveň vzdelania “ nahrádza takto: „3. dosiahnuté vzdelanie“.

b)

V prípade sociálnodemografických členení sa v časti B text „3. úroveň vzdelania“ nahrádza takto: „3. dosiahnuté vzdelanie“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011, s. 17.


21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 254/2013

z 20. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 74 ods. 1 a článok 132,

keďže:

(1)

Z preskúmania nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (2) vykonaného podľa článku 22 ods. 2 uvedeného nariadenia vyplýva, že uvedené nariadenie by sa malo v niektorých aspektoch zmeniť a doplniť.

(2)

Z dôvodu právnej istoty je vhodné objasniť dôsledky omeškaných platieb agentúre. Agentúra by nemala vracať poplatky zaplatené pred odmietnutím príslušného predloženia. Poplatky zaplatené po odmietnutí by však mali byť vrátené ako neoprávnené platby.

(3)

S ohľadom na aktualizácie registrácie v súvislosti so žiadosťami o dôverné zaobchádzanie je vhodné uplatňovať poplatky dôsledne bez ohľadu na to, kedy bola žiadosť podaná. S ohľadom na aktualizácie registrácie, iné ako aktualizácie hmotnostného pásma, je vhodné zaviesť pre registrujúceho možnosť požiadať o predĺženie druhého termínu platby príslušného poplatku, aby registrujúci mal viac času uskutočniť túto platbu.

(4)

Z dôvodu právnej istoty je okrem toho vhodné objasniť existujúce ustanovenia o znížení poplatkov pri žiadostiach o dôverné zaobchádzanie v prípade spoločných predložení alebo v prípade predloženia vedúcim registrujúcim.

(5)

S ohľadom na poplatky za žiadosti podľa článku 62 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a poplatky za preskúmanie autorizácií podľa článku 61 uvedeného nariadenia by sa každý expozičný scenár nemal viac automaticky považovať za jedno použitie, keďže počet dodatočných použití uvádzaný v žiadosti o autorizáciu alebo v správe o preskúmaní nemusí byť rovnaký ako počet expozičných scenárov uvedený v týchto predloženiach.

(6)

Je potrebné takisto objasniť, že agentúra by mala vystaviť jednu faktúru na základný poplatok a všetky ostatné poplatky, a to aj v prípadoch spoločných žiadostí o autorizáciu a spoločných správ o preskúmaní.

(7)

Agentúra môže požiadať o dôkaz, že sú splnené podmienky na zníženie poplatkov alebo na odpustenie poplatku. Aby bolo možné overiť splnenie týchto podmienok, je nevyhnutné požadovať predloženie týchto dôkazov v jednom z oficiálnych jazykov únie alebo, pokiaľ sú k dispozícii len v inom jazyku, s úradne overeným prekladom do jedného z úradných jazykov Únie.

(8)

V súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 340/2008 a na základe preskúmania poplatkov v súvislosti s príslušnou priemernou ročnou mierou inflácie 3,1 %, ktorú v apríli 2012 zverejnil Eurostat, je okrem toho vhodné prispôsobiť štandardné poplatky vo vzťahu k zverejnenej miere inflácie.

(9)

Existujúce znížené poplatky uplatniteľné pre mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP) by mali byť ďalej znížené s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž, ako aj mnohé praktické problémy, s ktorými sa MSP stretávajú v snahe dodržať povinnosti ustanovené v rámci REACH, najmä registračnú povinnosť, ako sa uvádza v Správe Komisie Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov v súlade s čl. 117 ods. 4 REACH a čl. 46 ods. 2 nariadenia CLP a prehodnotenie určitých prvkov REACH v súlade s článkom 75 ods. 2, čl. 138 ods. 2, čl. 138 ods. 3 a čl. 138 ods. 6 REACH (3).

(10)

S cieľom vyrovnať rozdelenie poplatkov medzi jednotlivými triedami veľkosti podnikov by štandardné poplatky mali byť ďalej zvýšené o 4 % v oblasti registrácií a o 3,5 % v oblasti autorizácií pri zohľadnení nákladov agentúry a súvisiacich nákladov na služby poskytované príslušnými orgánmi členských štátov na jednej strane a ďalšieho zníženia poplatkov pre MSP na druhej strane.

(11)

Celková úprava poplatkov je stanovená na úrovni, ktorá zaručuje, že príjmy pochádzajúce z poplatkov v kombinácii s ostatnými zdrojmi príjmov agentúry v súlade s článkom 96 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sú dostatočné na pokrytie výdavkov v súvislosti s poskytovanými službami.

(12)

Nariadenie (ES) č. 340/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Z dôvodu právnej istoty by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať na platné predloženia neposúdené k dátumu nadobudnutia jeho účinnosti.

(14)

Vzhľadom na to, že zavedené látky uvedené v článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 musia byť registrované do 31. mája 2013, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 340/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1)

V článku 3 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Ak bola registrácia zamietnutá z dôvodu, že registrujúci nepredložil chýbajúce informácie alebo nezaplatil poplatok pred uplynutím lehôt, poplatky zaplatené v súvislosti s touto registráciou pred jej zamietnutím nie sú vrátené ani inak pripísané registrujúcemu.“

2)

V článku 4 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Ak bola registrácia zamietnutá z dôvodu, že registrujúci nepredložil chýbajúce informácie alebo nezaplatil poplatok pred uplynutím lehôt, poplatky zaplatené v súvislosti s touto registráciou pred jej zamietnutím nie sú vrátené ani inak pripísané registrujúcemu.“

3)

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 sa za druhý pododsek vkladajú tieto pododseky:

„Pri zmene v udelenom prístupe k informáciám v registrácii agentúra vyberá poplatok za položku, ktorá bola aktualizovaná, podľa tabuľky 3 a 4 v prílohe III.

V prípade aktualizácie v súvislosti so súhrnom štúdie alebo podrobným súhrnom štúdie agentúra vyberá poplatok za každý súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie, ktorý sa aktualizuje.“

b)

V odseku 6 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím druhej lehoty v prípade ostatných aktualizácií, agentúra zamietne aktualizáciu. Pokiaľ o to žiadateľ požiada, agentúra predĺži druhú lehotu za predpokladu, že žiadosť o predĺženie bola predložená pred vypršaním druhej lehoty. Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím predĺženej lehoty, agentúra zamietne aktualizáciu.“

c)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Ak bola aktualizácia zamietnutá z dôvodu, že registrujúci nepredložil chýbajúce informácie alebo nezaplatil poplatok pred uplynutím lehôt, poplatky zaplatené v súvislosti s touto aktualizáciou pred jej zamietnutím nie sú vrátené ani inak pripísané registrujúcemu.“

4)

V článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade žiadosti, ktorá sa týka spoločného predloženia, vyberá agentúra znížený poplatok podľa prílohy IV. V prípade žiadosti predloženej vedúcim registrujúcim, agentúra vyberá znížený poplatok len od vedúceho registrujúceho podľa prílohy IV.“

5)

V článku 7 sa odsek 5 nahrádza takto:

‧5.   Ak oznámenie alebo žiadosť o predĺženie boli zamietnuté z dôvodu, že výrobca, dovozca alebo výrobca výrobkov nepredložil chýbajúce informácie alebo nezaplatil poplatok pred uplynutím lehôt, poplatky zaplatené v súvislosti s týmto oznámením alebo s touto žiadosťou o predĺženie pred ich zamietnutím nie sú vrátené ani inak pripísané osobe, ktorá podala oznámenie alebo žiadosť.“

6)

V článku 8 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Agentúra vystaví jednu faktúru na základný poplatok a všetky uplatniteľné dodatočné poplatky, a to aj v prípade spoločnej žiadosti o autorizáciu.“

7)

V článku 9 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Agentúra vystaví jednu faktúru na základný poplatok a všetky uplatniteľné dodatočné poplatky, a to aj v prípade spoločnej správy o preskúmaní.“

8)

V článku 13 ods. 3 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Pokiaľ dôkazy predkladané agentúre nie sú v jednom z úradných jazykov Únie, musí byť priložený úradne overený preklad do jedného z týchto úradných jazykov.“

9)

V článku 22 sa odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia bude zároveň priebežne skúmať toto nariadenie na základe nových dôležitých informácií, ktoré súvisia s východiskovými predpokladmi očakávaných príjmov a výdavkov agentúry. Komisia toto nariadenie preskúma do 31. januára 2015 a v prípade potreby ho zmení a doplní tak, aby boli zohľadnené najmä náklady agentúry a súvisiace náklady na služby poskytované príslušnými orgánmi členských štátov.“

10)

Prílohy I až VIII k nariadeniu (EÚ) č. 340/2008 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie sa neuplatňuje na platné predloženia neposúdené k 22. marca 2013.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 107, 17.4.2008, s. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Poplatky za registrácie predložené podľa článkov 6, 7 alebo 11 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Tabuľka 1

Štandardné poplatky

 

Individuálne predloženie

Spoločné predloženie

Poplatok za látky v rozsahu od 1 do 10 ton

1 714 EUR

1 285 EUR

Poplatok za látky v rozsahu od 10 do 100 ton

4 605 EUR

3 454 EUR

Poplatok za látky v rozsahu od 100 do 1 000 ton

12 317 EUR

9 237 EUR

Poplatok za látky nad 1 000 ton

33 201 EUR

24 901 EUR


Tabuľka 2

Znížené poplatky pre MSP

 

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Stredný podnik

(spoločné predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(spoločné predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(spoločné predloženie)

Poplatok za látky v rozsahu od 1 do 10 ton

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Poplatok za látky v rozsahu od 10 do 100 ton

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Poplatok za látky v rozsahu od 100 do 1 000 ton

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Poplatok za látky nad 1 000 ton

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

PRÍLOHA II

Poplatky za registrácie predložené podľa článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 2 a 3 alebo článku 19 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Tabuľka 1

Štandardné poplatky

 

Individuálne predloženie

Spoločné predloženie

Poplatok

1 714 EUR

1 285 EUR


Tabuľka 2

Znížené poplatky pre MSP

 

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Stredný podnik

(spoločné predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(spoločné predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(spoločné predloženie)

Poplatok

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

PRÍLOHA III

Poplatky za aktualizáciu registrácií podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Tabuľka 1

Štandardné poplatky za aktualizáciu hmotnostného rozsahu

 

Individuálne predloženie

Spoločné predloženie

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah 10 – 100 ton

2 892 EUR

2 169 EUR

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah 100 – 1 000 ton

10 603 EUR

7 952 EUR

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

31 487 EUR

23 616 EUR

Z hmotnostného rozsahu 10 – 100 ton na hmotnostný rozsah 100 – 1 000 ton

7 711 EUR

5 783 EUR

Z hmotnostného rozsahu 10 – 100 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

28 596 EUR

21 447 EUR

Z hmotnostného rozsahu 100 – 1 000 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

20 885 EUR

15 663 EUR


Tabuľka 2

Znížené poplatky pre MSP za aktualizáciu hmotnostného rozsahu

 

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Stredný podnik

(spoločné predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(spoločné predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(spoločné predloženie)

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah 10 – 100 ton

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah 100 – 1 000 ton

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

Z hmotnostného rozsahu 10 – 100 ton na hmotnostný rozsah 100 – 1 000 ton

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

Z hmotnostného rozsahu 10 – 100 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

Z hmotnostného rozsahu 100 – 1 000 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Tabuľka 3

Poplatky za ostatné aktualizácie

Druh aktualizácie

Zmena identifikácie registrujúceho zahŕňajúca zmenu právnej subjektivity

1 607 EUR

Druh aktualizácie

Individuálne predloženie

Spoločné predloženie

Zmena v udelenom prístupe k informáciám v predložení:

Stupeň čistoty a/alebo identifikácia nečistôt alebo prísad

4 820 EUR

3 615 EUR

Príslušné hmotnostné pásmo

1 607 EUR

1 205 EUR

Súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie

4 820 EUR

3 615 EUR

Informácie v karte bezpečnostných údajov

3 213 EUR

2 410 EUR

Obchodný názov látky

1 607 EUR

1 205 EUR

Názov nezavedených látok podľa IUPAC, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Názov látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006, používaných ako medziprodukty, vo vedeckom výskume a vývoji alebo v technologicky orientovanom výskume a vývoji, podľa IUPAC

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabuľka 4

Znížené poplatky pre MSP za ostatné aktualizácie

Druh aktualizácie

Stredný podnik

Malý podnik

Mikropodnik

Zmena identifikácie registrujúceho zahŕňajúca zmenu právnej subjektivity

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Druh aktualizácie

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Zmena v udelenom prístupe k informáciám v predložení:

Stupeň čistoty a/alebo identifikácia nečistôt alebo prísad

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Príslušné hmotnostné pásmo

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informácie v karte bezpečnostných údajov

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Obchodný názov látky

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Názov nezavedených látok podľa IUPAC, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Názov látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006, používaných ako medziprodukty, vo vedeckom výskume a vývoji alebo v technologicky orientovanom výskume a vývoji, podľa IUPAC

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

PRÍLOHA IV

Poplatky za žiadosti podľa článku 10 písm. a) bodu xi) nariadenia (ES) č. 1907/2006

Tabuľka 1

Štandardné poplatky

Informácia, pri ktorej sa vyžaduje dôvernosť

Individuálne predloženie

Spoločné predloženie

Stupeň čistoty a/alebo identifikácia nečistôt alebo prísad

4 820 EUR

3 615 EUR

Príslušné hmotnostné pásmo

1 607 EUR

1 205 EUR

Súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie

4 820 EUR

3 615 EUR

Informácie v karte bezpečnostných údajov

3 213 EUR

2 410 EUR

Obchodný názov látky

1 607 EUR

1 205 EUR

Názov nezavedených látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006, podľa IUPAC

1 607 EUR

1 205 EUR

Názov látok používaných ako medziprodukty, vo vedeckom výskume a vývoji alebo v technologicky orientovanom výskume a vývoji, podľa IUPAC

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabuľka 2

Znížené poplatky pre MSP

Informácia, pri ktorej sa vyžaduje dôvernosť

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Stredný podnik

(spoločné predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(spoločné predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(spoločné predloženie)

Stupeň čistoty a/alebo identifikácia nečistôt alebo prísad

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Príslušné hmotnostné pásmo

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informácie v karte bezpečnostných údajov

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Obchodný názov látky

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Názov nezavedených látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006, podľa IUPAC

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Názov látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006 používaných ako medziprodukty, vo vedeckom výskume a vývoji alebo v technologicky orientovanom výskume a vývoji, podľa IUPAC

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

PRÍLOHA V

Poplatky za oznámenia PPORD podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Tabuľka 1

Poplatky za oznámenia PPORD

Štandardný poplatok

536 EUR

Znížený poplatok pre stredný podnik

348 EUR

Znížený poplatok pre malý podnik

187 EUR

Znížený poplatok pre mikropodnik

27 EUR


Tabuľka 2

Poplatky za predĺženie výnimky pri PPORD

Štandardný poplatok

1 071 EUR

Znížený poplatok pre stredný podnik

696 EUR

Znížený poplatok pre malý podnik

375 EUR

Znížený poplatok pre mikropodnik

54 EUR

PRÍLOHA VI

Poplatky za žiadosti o autorizáciu podľa článku 62 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Tabuľka 1

Štandardné poplatky

Základný poplatok

53 300 EUR

Dodatočný poplatok za látku

10 660 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

10 660 EUR

Dodatočný poplatok za žiadateľa

Dodatočný žiadateľ nie je MSP: 39 975 EUR

Dodatočný žiadateľ je stredný podnik: 29 981 EUR

Dodatočný žiadateľ je malý podnik: 17 989 EUR

Dodatočný žiadateľ je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabuľka 2

Znížené poplatky pre stredné podniky

Základný poplatok

39 975 EUR

Dodatočný poplatok za látku

7 995 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

7 995 EUR

Dodatočný poplatok za žiadateľa

Dodatočný žiadateľ je stredný podnik: 29 981 EUR

Dodatočný žiadateľ je malý podnik: 17 989 EUR

Dodatočný žiadateľ je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabuľka 3

Znížené poplatky pre malé podniky

Základný poplatok

23 985 EUR

Dodatočný poplatok za látku

4 797 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

4 797 EUR

Dodatočný poplatok za žiadateľa

Dodatočný žiadateľ je malý podnik: 17 989 EUR

Dodatočný žiadateľ je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabuľka 4

Znížené poplatky pre mikropodniky

Základný poplatok

5 330 EUR

Dodatočný poplatok za látku

1 066 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

1 066 EUR

Dodatočný poplatok za žiadateľa

Dodatočný žiadateľ: 3 998 EUR

PRÍLOHA VII

Poplatky za preskúmanie autorizácie podľa článku 61 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Tabuľka 1

Štandardné poplatky

Základný poplatok

53 300 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

10 660 EUR

Dodatočný poplatok za látku

10 660 EUR

Dodatočný poplatok za žiadateľa

Dodatočný žiadateľ nie je MSP: 39 975 EUR

Dodatočný žiadateľ je stredný podnik: 29 981 EUR

Dodatočný žiadateľ je malý podnik: 17 989 EUR

Dodatočný žiadateľ je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabuľka 2

Znížené poplatky pre stredné podniky

Základný poplatok

39 975 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

7 995 EUR

Dodatočný poplatok za látku

7 995 EUR

Dodatočný poplatok za žiadateľa

Dodatočný žiadateľ je stredný podnik: 29 981 EUR

Dodatočný žiadateľ je malý podnik: 17 989 EUR

Dodatočný žiadateľ je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabuľka 3

Znížené poplatky pre malé podniky

Základný poplatok

23 985 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

4 797 EUR

Dodatočný poplatok za látku

4 797 EUR

Dodatočný poplatok za žiadateľa

Dodatočný žiadateľ je malý podnik: 17 989 EUR

Dodatočný žiadateľ je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabuľka 4

Znížené poplatky pre mikropodniky

Základný poplatok

5 330 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

1 066 EUR

Dodatočný poplatok za látku

1 066 EUR

Dodatočný poplatok za žiadateľa

Dodatočný žiadateľ je mikropodnik: 3 998 EUR

PRÍLOHA VIII

Poplatky za odvolanie podľa článku 92 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Tabuľka 1

Štandardné poplatky

Odvolanie proti rozhodnutiu prijatému podľa:

Poplatok

článku 9 alebo 20 nariadenia (ES) č. 1907/2006

2 356 EUR

článku 27 alebo 30 nariadenia (ES) č. 1907/2006

4 712 EUR

článku 51 nariadenia (ES) č. 1907/2006

7 069 EUR


Tabuľka 2

Znížené poplatky pre MSP

Odvolanie proti rozhodnutiu prijatému podľa:

Poplatok

článku 9 alebo 20 nariadenia (ES) č. 1907/2006

1 767 EUR

článku 27 alebo 30 nariadenia (ES) č. 1907/2006

3 534 EUR

článku 51 nariadenia (ES) č. 1907/2006

5 301 EUR


21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 255/2013

z 20. marca 2013,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IC, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu na účely ich prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 z 14. júna 2006 o preprave odpadu (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1013/2006 sa stanovuje, za akých podmienok preprava odpadov uvedených v prílohe IIIA alebo IIIB k uvedenému nariadeniu podlieha postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu. Predloženie oznámenia si vyžaduje vyplnenie dokladu o oznámení a dokladu o pohybe, ako sa stanovuje v prílohách IA a IB k uvedenému nariadeniu. Odpady uvedené v prílohe IIIA, IIIB alebo IVA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 možno identifikovať v položke 14 prílohy IA alebo prílohy IB v bode vi) „Iný (uveďte)“. Prílohu IC k uvedenému nariadeniu, v ktorej sa stanovujú osobitné pokyny na vyplnenie prílohy IA alebo IB, je potrebné zmeniť a doplniť s cieľom objasniť, akým spôsobom by sa tieto odpady mali uviesť v prílohe IA alebo IB.

(2)

V nariadení (ES) č. 1013/2006 sa takisto stanovuje, za akých podmienok je k odpadom uvedeným v prílohách IIIA a IIIB k uvedenému nariadeniu potrebné pripojiť doklad uvedený v prílohe VII k uvedenému nariadeniu, ak sú tieto odpady určené na prepravu. Keďže sa v položke 10 prílohy VII nestanovuje možnosť identifikovať odpady uvedené v prílohách IIIA a IIIB, tieto odpady nemožno v prílohe VII riadne identifikovať. Zaradenie odpadov uvedených v prílohách IIIA a IIIB si vyžaduje rozšírenie možností uvedených v položke 10 prílohy VII.

(3)

Na desiatej schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktorá sa konala 17. až 21. októbra 2011, boli prijaté technické usmernenia a usmerňujúce dokumenty týkajúce sa nakladania s odpadom spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia. V nadväznosti na ich prijatie je preto potrebné aktualizovať prílohu VIII k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha IC sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha VII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha VIII sa nahrádza textom v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.


PRÍLOHA I

Príloha IC k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Z bodu 25 písm. c) sa vypúšťa druhá veta.

b)

Z bodu 25 písm. d) sa vypúšťa druhá veta.

c)

V bode 25 písm. e) sa dopĺňa tento odsek:

„Tieto kódy môžu byť uvedené v prílohách IIIA, IIIB alebo IVA k tomuto nariadeniu. V takom prípade by sa pred kódmi malo uviesť číslo prílohy. Pokiaľ ide o prílohu IIIA, mal(-i) by sa použiť príslušný(-é) kódy) uvedený(-é) v prílohe IIIA, v prípade potreby v príslušnom poradí. Určité položky podľa Bazilejského dohovoru, ako napríklad B1100, B3010 a B3020, sú obmedzené len na prúdy konkrétnych odpadov, ako sa uvádza v prílohe IIIA.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VII

SPRIEVODNÉ INFORMÁCIE K PREPRAVÁM ODPADU, AKO SA UVÁDZAJÚ V ČLÁNKU 3 ODS. 2 A ODS. 4

Image


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA VIII

USMERNENIA NA NAKLADANIE S ODPADOM SPÔSOBOM PRIJATEĽNÝM Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (ČLÁNOK 49)

I.

Usmernenia a metodické dokumenty prijaté podľa Bazilejského dohovoru:

1.

Technické usmernenia na nakladanie s biomedicínskym a zdravotníckym odpadom spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (Y1; Y3) (1)

2.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadovými kyselinovými batériami obsahujúcimi olovo spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (1)

3.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadom z úplnej a čiastočnej demontáže lodí spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (1)

4.

Technické usmernenia na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín (R4) spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (2)

5.

Aktualizované všeobecné technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú perzistentné organické znečisťujúce látky (POP), pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (3)

6.

Aktualizované technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú polychlórované bifenyly (PCB), polychlórované terfenyly (PCT) alebo polybrómované bifenyly (PBB), pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (3)

7.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú pesticídy aldrín, chlórdan, dieldrín, endrín, heptachlór, hexachlórbenzén (HCB), mirex alebo toxafén, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované, príp. sú kontaminované hexachlórbenzénom ako priemyselnou chemikáliou, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (3)

8.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú 1,1,1-trichlór-2,2-bis-(4-chlórfenyl)-etán (DDT), pozostávajú z neho alebo sú ním kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (3)

9.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú neúmyselne vyrobené polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF), hexachlórbenzén (HCB) alebo polychlórové bifenyly (PCB), alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (3)

10.

Technické usmernenia na nakladanie s použitými a odpadovými pneumatikami, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (4)

11.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú elementárnu ortuť, a s odpadmi, ktoré obsahujú ortuť alebo sú ňou kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (4)

12.

Technické usmernenia na spoluspaľovanie nebezpečných odpadov v cementárenských peciach, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (4)

13.

Metodický dokument o nakladaní s použitými mobilnými telefónmi a mobilnými telefónmi po skončení životnosti, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (4)

14.

Metodický dokument o nakladaní s použitými výpočtovými zariadeniami a výpočtovými zariadeniami po skončení životnosti, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, oddiely 1, 2, 4a a 5 (4)

II.

Usmernenia prijaté organizáciou OECD:

Technické usmernenia na nakladanie s prúdmi konkrétnych odpadov spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia:

Použité a zošrotované osobné počítače (5)

III.

Usmernenia prijaté Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO):

Usmernenia na recykláciu lodí (6)

IV.

Usmernenia prijaté Medzinárodnou organizáciou práce (ILO):

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri rozoberaní lodí: Usmernenia pre ázijské krajiny a Turecko (7)


(1)  Prijaté na 6. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, 9. – 13. decembra 2002.

(2)  Prijaté na 7. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, 25. – 29. októbra 2004.

(3)  Prijaté na 8. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, 27. novembra – 1. decembra 2006.

(4)  Prijaté na 10. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, 17. – 21 októbra 2011.

(5)  Prijaté Výborom pre environmentálnu politiku OECD vo februári 2003 [dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/V KONEČNOM ZNENÍ].

(6)  Rezolúcia A.962 prijatá na zhromaždení IMO na svojom 23. pravidelnom zasadnutí 24. novembra – 5. decembra 2003.

(7)  Na uverejnenie schválila riadiaca rada Medzinárodnej organizácie práce na jej 289. zasadnutí, ktoré sa konalo 11. – 26. marca 2004.


21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/24


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 256/2013

z 20. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie askorbátu sodného (E 301) v prípravkoch s vitamínom D určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 30 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie, v ktorom sú uvedené prídavné látky v potravinách schválené na používanie v prídavných látkach v potravinách, potravinárskych enzýmoch, potravinárskych arómach a živinách a podmienky ich používania.

(2)

Tento zoznam sa môže zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa stanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2).

(3)

V zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008 sa zoznam Únie, v ktorom sú uvedené prídavné látky v potravinách, môže aktualizovať buď na podnet Komisie alebo na základe žiadosti.

(4)

Žiadosť o povolenie používania askorbátu sodného (E 301) ako antioxidantu v prípravkoch s vitamínom D určených na používanie v počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive, ako sa vymedzuje v smernici Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (3), bola podaná 15. decembra 2009 a bola sprístupnená členským štátom.

(5)

Prísady používané vo výrobe počiatočnej a následnej dojčenskej výživy musia spĺňať oveľa prísnejšie mikrobiologické normy než všeobecné potraviny, najmä čo sa týka enterobaktérie a Cronobacter sakazakii. Z tohto dôvodu musia byť prísady ako prípravky s vitamínom D podrobené tepelnej úprave. Táto úprava si zase vyžaduje prítomnosť antioxidantu, ktorý je rozpustný vo vode a má neutrálne pH. Askorbát sodný (E 301) bol označený ako vhodný antioxidant a preukázalo sa, že spĺňa túto technologickú potrebu.

(6)

V zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 je Komisia povinná požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať zoznam Únie, v ktorom sú uvedené prídavné látky v potravinách, ako je stanovený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(7)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín posudzoval používanie askorbátu sodného (E 301) ako prídavnej látky v potravinách v prípravkoch s vitamínom D určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti a svoje stanovisko predložil 8. decembra 2010 (4). Úrad dospel k záveru, že návrh na rozšírenie používania prídavnej látky askorbát sodný (E 301) v potravinách, ktorý sa má používať ako antioxidant v prípravkoch s vitamínom D na používanie v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive, nepredstavuje bezpečnostné riziko.

(8)

Je preto vhodné povoliť používanie askorbátu sodného (E 301) ako antioxidantu v prípravkoch s vitamínom D určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti.

(9)

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Pracovná skupina EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS); Vedecké stanovisko týkajúce sa používania askorbátu sodného ako prídavnej látky v potravinách v prípravkoch s vitamínom D určených na použitie vo výžive a potravinách pre dojčatá a malé deti. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2010; 8(12):1942.


PRÍLOHA

V časti 5 oddiele B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa zápis týkajúci sa prídavnej látky v potravinách E 301 nahrádza takto:

„E 301

askorbát sodný

100 000 mg/kg v prípravku s vitamínom D a

maximálny prenos 1 mg/l v konečnej potravine

prípravky s vitamínom D

počiatočná a následná dojčenská výživa, ako je vymedzená v smernici 2006/141/ES

celkový prenos 75 mg/l

poťahovanie výživových prípravkov s obsahom polynenasýtených mastných kyselín

potraviny pre dojčatá a malé deti“


21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 257/2013

z 20. marca 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ODPORÚČANIA

21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/29


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 12. marca 2013

o posilnení demokratického a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu

(2013/142/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente. Táto skutočnosť pomáha zabezpečiť, aby sa demokratická kontrola a zodpovednosť uplatňovali na úrovni, na ktorej sa prijímajú rozhodnutia.

(2)

V článku 10 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie a že rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi.

(3)

Lisabonskou zmluvou sa posilňuje úloha občanov Únie ako politických aktérov, pričom sa vytvára silná väzba medzi občanmi, uplatňovaním ich politických práv a demokratickým životom Únie.

(4)

Posilnenie demokratickej legitimity rozhodovacieho procesu EÚ a priblíženie systému k občanom Únie je obzvlášť dôležité s ohľadom na opatrenia, ktoré sú na úrovni EÚ potrebné na riešenie finančnej krízy a krízy štátneho dlhu.

(5)

V oznámení Komisie z 28. novembra 2012„Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu – Zahájenie európskej diskusie“ (1) sa zdôraznilo, že posilnená demokratická legitimita a zodpovednosť sú nevyhnutnou súčasťou reformy Európskej únie.

(6)

V článku 10 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a v článku 12 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie sa priznáva kľúčová úloha európskym politickým stranám a zdôrazňuje sa ich príspevok k formovaniu európskeho politického povedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie.

(7)

S cieľom umožniť európskym politickým stranám riadne plniť ich poslanie Komisia predložila 12. septembra 2012 návrh nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (2). Cieľom tohto návrhu je zaistiť, aby európske politické strany mohli ťažiť z viditeľnejšieho statusu a flexibilnejšieho, transparentnejšieho a účinnejšieho rámca na ich financovanie. Komisia takisto navrhla, aby boli európske politické strany v kontexte volieb do Európskeho parlamentu povinné prijať všetky vhodné opatrenia na to, aby informovali občanov Únie o pridružení národných politických strán k európskym politickým stranám. Po prijatí návrhu by sa týmto novým nariadením zrušilo a nahradilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (3).

(8)

Vytvorenie transparentného prepojenia medzi národnými stranami, v prospech ktorých občania Únie vo voľbách hlasujú a európskymi politickými stranami, ku ktorým sú národné strany pridružené, by malo umožniť európskym politickým stranám priamejšie vyjadrovať vôľu občanov Únie a malo by mať veľký vplyv na transparentnosť rozhodovacieho procesu v Únii.

(9)

Ďalšie posilňovanie transparentnosti volieb do Európskeho parlamentu prispeje k tomu, že posilnená úloha a právomoci Európskeho parlamentu na základe Lisabonskej zmluvy sa viac zohľadnia. Posilnenie prepojenia medzi občanmi Únie a demokratickým procesom Únie je nevyhnutným dôsledkom potrebným pre užšiu inštitucionálnu integráciu.

(10)

Dodatočné opatrenia by zlepšili viditeľnosť európskych politických strán v priebehu celého procesu volieb, od kampane až po odovzdanie hlasovacích lístkov, a umožnili by im účinne preklenúť priepasť medzi politikmi a občanmi Únie. Uvedené opatrenia by boli doplnkom k povinnosti európskych politických strán poskytovať informácie, ktorá je stanovená v návrhu nariadenia Komisie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií.

(11)

V mnohých členských štátoch je už zavedenou praxou pre niektoré alebo pre všetky národné politické strany označiť na hlasovacích lístkoch do volieb do Európskeho parlamentu svoje pridruženie k niektorej európskej politickej strane. Na zaistenie viditeľnosti európskych politických strán v priebehu celého európskeho volebného procesu by bolo dôležité, aby všetky členské štáty podporovali a uľahčili poskytovanie informácií voličom o pridružení národných strán k európskym politickým stranám. Na ďalšie posilnenie transparentnosti volieb do Európskeho parlamentu pri súčasnom zvyšovaní zodpovednosti politických strán zúčastňujúcich sa európskeho volebného procesu ako aj dôvery voličov v tento proces by mali národné strany pred voľbami verejne oznámiť svoje pridruženie k danej európskej politickej strane. Okrem rôznych straníckych akcií, ako sú kongresy strany, sú volebné kampane národných politických strán vlastne najvhodnejším a najúčinnejším spôsobom, ako toto pridruženie oznámiť a riadne ho zviditeľniť.

(12)

Na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1093/2012/EÚ (4) bol rok 2013 vyhlásený za Európsky rok občanov. Dôležitým opatrením tohto roku bude ďalšie posilnenie právomoci občanov vo voľbách do Európskeho parlamentu.

(13)

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy volí predsedu Komisie Európsky parlament, a to v súlade s postupom stanoveným v článku 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii a so zreteľom na opatrenia stanovené vo vyhlásení č. 11 k Lisabonskej zmluve. Na základe týchto postupov sa vyžaduje, aby sa výsledky volieb do Európskeho parlamentu zohľadnili a aby pri voľbe predsedu Komisie prebehli potrebné konzultácie medzi Európskou radou a Európskym parlamentom. Tieto ustanovenia teda odrážajú väčšiu úlohu Európskeho parlamentu pri vymenovaní predsedu Komisie a dôležitosť výsledku volieb do Európskeho parlamentu v tomto procese.

(14)

Vo svojom uznesení z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 (5) Európsky parlament naliehavo vyzval európske politické strany, aby nominovali kandidátov na predsedu Komisie s upozornením, že očakáva, že títo kandidáti zohrajú vedúcu úlohu v parlamentnej volebnej kampani, a to najmä tým, že osobne predstavia svoj program vo všetkých členských štátoch Únie. V uznesení sa ďalej zdôrazňuje väčšia úloha, ktorú zohrávajú voľby do Európskeho parlamentu v kontexte voľby predsedu Komisie.

(15)

Vo svojom oznámení z 28. novembra 2012„Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu – Zahájenie európskej diskusie“ Komisia zdôraznila, že nominovanie kandidátov na predsedu Komisie politickými stranami vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 je jedným z dôležitých krokov na presadenie vzniku skutočnej európskej politickej sféry.

(16)

Je preto vhodné, aby sa zvýšilo povedomie občanov Únie, pokiaľ ide o zásadnú úlohu ich hlasu pri určení budúceho predsedu Komisie a pokiaľ ide o kandidátov na túto funkciu, ktorých podporujú strany, ktorým odovzdávajú svoje hlasy vo voľbách do Európskeho parlamentu.

(17)

Ak v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu európske politické strany a národné strany zverejnia mená kandidátov na predsedu Komisie, ktorých podporujú, a ich volebný program, väzba medzi konkrétnym hlasom občana Únie v prospech politickej strany v európskych voľbách a kandidátom na predsedu Komisie podporovaného danou stranou by sa tak stala konkrétnou a viditeľnou. Tým by sa mala posilniť legitimita predsedu Komisie, zodpovednosť Komisie voči Európskemu parlamentu a európskym voličom a všeobecnejšie aj demokratická legitimita celého rozhodovacieho procesu v Únii. Na to, aby sa voliči mohli informovane rozhodnúť, slúžia politicky orientované relácie. Je teda vhodné, aby národné politické strany používali tieto prostriedky aj na to, aby zverejnili informácie o kandidátovi na predsedu Komisie, ktorého podporujú, a o jeho programe.

(18)

Voľby do Európskeho parlamentu prebiehajú v súčasnosti počas niekoľkých dní, pretože sa v rôznych členských štátoch konajú v rôzne dni. Spoločný európsky deň konania volieb so zatvorením volebných miestností v tom istom čase by lepšie odrážal spoločnú účasť občanov v celej Únii a je teda súčasťou zastupiteľskej demokracie, na ktorej je EÚ založená.

(19)

Podľa článku 22 ods. 2 ZFEÚ, ktorý sa vykonáva smernicou Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (6), majú občania Únie právo voliť a byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte, kde majú bydlisko.

(20)

Smernicou 93/106/ES sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií, cieľom ktorého je zaistiť, aby v tých istých voľbách nemohli občania voliť či byť volení vo viac ako jednom členskom štáte.

(21)

V mnohých správach Komisie, ktoré boli v súvislosti s uplatňovaním smernice 93/109/ES v priebehu rokov vydané (7), a najnovšie v správe z roku 2010 o hodnotení volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009 (8), sa odhalili nedostatky, pokiaľ ide o fungovanie mechanizmu na zabránenie viacnásobnému hlasovaniu či viacnásobnej kandidatúre. K týmto nedostatkom dochádza najmä z dôvodu nedostatočných osobných údajov, ktoré členské štáty bydliska oznamujú podľa uvedenej smernice členským štátom pôvodu občanov Únie. Nedostatky sú spôsobené aj rozdielmi v harmonogramoch volieb v členských štátoch. V dôsledku toho sa nepodarilo v členskom štáte pôvodu identifikovať veľa občanov Únie, ktorí sa zaregistrovali do volieb v ich členskom štáte bydliska.

(22)

Opatrenia založené na rozsiahlych konzultáciách s odborníkmi z členských štátov a ktoré by vychádzali z osvedčených postupov by mohli byť v tomto kontexte účinným riešením niektorých z týchto nedostatkov, čím by sa zlepšilo fungovanie mechanizmu v priebehu európskych volieb v roku 2014 a zmiernila sa administratívna záťaž pre vnútroštátne orgány.

(23)

Väčšina členských štátov už v rámci smernice 93/109/ES zriadila jednotný kontaktný orgán na výmenu údajov o voličoch a kandidátoch. Celková účinnosť mechanizmu by sa zvýšila, keby všetky členské štáty zriadili takýto orgán.

(24)

Dátumy zatvorenia volebných zoznamov sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líšia, pričom sa pohybujú v rozmedzí od dvoch mesiacov do piatich dní pred začiatkom volieb. Účinnosť mechanizmu by sa zvýšila, keby členské štáty, so zreteľom na rôzne časové harmonogramy volebného procesu stanovené v iných členských štátoch, poslali údaje o voličoch v čase, keď vnútroštátne právne úpravy príslušných členských štátov pôvodu ešte umožňujú prijatie potrebných opatrení. Aby sa zvýšila účinnosť mechanizmu, mohli by sa zlepšiť viaceré ďalšie technické aspekty odovzdávania údajov. Medzi tieto aspekty patrí používanie spoločného elektronického formátu a spoločného súboru znakov, spôsobu prenosu a metód šifrovania s cieľom zaistiť zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov.

(25)

Poskytovanie určitých dodatočných osobných údajov o voličoch, ktoré oznámia členské štáty bydliska a ktoré sa výslovne smernicou 93/109/ES nevyžadujú, by členským štátom pôvodu umožnilo efektívnejšie identifikovať ich štátnych príslušníkov na zoznamoch voličov. Osobné údaje, ktoré môžu byť pre efektívnosť mechanizmu nevyhnutné, sa v jednotlivých členských štátoch líšia.

(26)

Akékoľvek spracovanie osobných údajov v rámci mechanizmu výmeny informácií by malo byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (9),

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

DEMOKRATICKÝ PRIEBEH VOLIEB

Podpora a uľahčenie poskytovania informácií voličom o pridružení národných politických strán k európskym politickým stranám

1.

Členské štáty by mali podporovať a uľahčovať poskytovanie informácií voličom o pridružení národných politických strán k európskym politickým stranám pred voľbami a počas volieb do Európskeho parlamentu okrem iného tým, že umožnia a podporia uvedenie takéhoto pridruženia na hlasovacích lístkoch použitých v týchto voľbách.

Informovanie voličov o pridružení národných strán k európskym politickým stranám

2.

Národné politické strany zúčastňujúce sa na voľbách do Európskeho parlamentu by mali verejne informovať pred danými voľbami o ich pridružení k európskym politickým stranám. Národné politické strany by mali jasne uviesť svoje pridruženie k európskym politickým stranám vo všetkých materiáloch súvisiacich s kampaňou, v oznámeniach a politicky orientovaných reláciách.

Podpora kandidáta na predsedu Európskej komisie

3.

Európske a národné politické strany by mali pred voľbami do Európskeho parlamentu oznámiť meno kandidáta na predsedu Európskej komisie, ktorého podporujú, ako aj jeho program.

Národné politické strany by mali zaistiť, aby ich politicky orientované relácie, pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu, slúžili aj na informovanie občanov o kandidátovi na funkciu predsedu Európskej komisie, ktorého podporujú, a o programe tohto kandidáta.

Spoločný deň konania volieb

4.

Členské štáty by sa mali dohodnúť na spoločnom dni konania volieb do Európskeho parlamentu a volebné miestnosti by sa mali zatvoriť v rovnakom čase.

EFEKTÍVNY PRIEBEH VOLIEB

Jednotný kontaktný orgán

5.

Členské štáty by mali na účely vykonávania článku 13 smernice 93/109/ES zriadiť jednotný kontaktný orgán zodpovedný za výmenu údajov o voličoch.

Prenos údajov

6.

Členské štáty by mali do najväčšej možnej miery zohľadniť volebné úpravy v ostatných členských štátoch, aby mohol členský štát bydliska posielať údaje o voličoch načas a umožniť tak príslušnému členskému štátu pôvodu prijať potrebné opatrenia.

Dodatočné údaje umožňujúce efektívnejšiu identifikáciu

7.

Členské štáty bydliska sa vyzývajú, aby okrem osobných údajov stanovených v článku 9 smernice 93/109/ES odovzdali všetky relevantné osobné údaje, ktoré môžu byť potrebné na identifikáciu voličov orgánmi ich členského štátu pôvodu.

Technické prostriedky pre bezpečný a efektívny prenos údajov

8.

Na výmenu údajov stanovenú v článku 13 smernice 93/109/ES by členské štáty mali použiť jednotné a bezpečné elektronické prostriedky, ako sa stanovuje v prílohe. Členské štáty by mali prenášať údaje v jednom súbore za členský štát pôvodu a ak je to potrebné, mali by tieto údaje preniesť ešte raz na účely ich aktualizácie.

Toto odporúčanie je určené členským štátom a európskym a národným politickým stranám.

V Bruseli 12. marca 2013

Za Komisiu

Viviane REDING

podpredsedníčka


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 325, 23.11.2012, s. 1.

(5)  Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 [2012/2829(RSP)].

(6)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 34.

(7)  KOM(97) 731 v konečnom znení, KOM(2000) 843 v konečnom znení, KOM(2006) 790 v konečnom znení.

(8)  KOM(2010) 605 v konečnom znení.

(9)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.


PRÍLOHA

Podrobné technické opatrenia na vykonávanie článku 13 smernice 93/109/ES

1.

Na výmenu údajov stanovenú v článku 13 smernice 93/109/ES by členské štáty mali použiť súbory vo formáte Extensible Markup Language format („XML“). Tieto XML súbory by sa mali prenášať výlučne bezpečným spôsobom elektronickými prostriedkami.

2.

Členské štáty by mali v rámci mechanizmu výmeny informácií používať na zaznamenávanie a prenos údajov o voličoch univerzálny súbor znakov – UTF-8 (Universal Character Set Transformation Format – 8-bit).

3.

Na zaistenie zodpovedajúcej úrovne ochrany prenášaných osobných údajov by mali členské štáty vychádzať z odporúčania konzorcia W3C týkajúceho sa spracovania a syntaxe šifrovania XML zahŕňajúce výmenu verejného a súkromného kľúča.


Korigendá

21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/33


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 839/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na určitých produktoch

( Úradný vestník Európskej únie L 234 z 30. augusta 2008 )

Na strane 46 v bode 1 písm. a) prílohy, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu (ES) č. 396/2005, v piatom stĺpci týkajúcom sa pymetrozínu:

a)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0600000:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„“;

b)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0610000:

namiesto:

„“

má byť:

„0,1 (*)“.


21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/34


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 524/2011 z 26. mája 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifenylu, deltametrínu, etofumezátu, izopyrazámu, propikonazolu, pymetrozínu, pyrimetanilu a tebukonazolu v určitých produktoch alebo na nich

( Úradný vestník Európskej únie L 142 z 28. mája 2011 )

1.

Na strane 15 v bode 1 prílohy, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu (ES) č. 396/2005, v šiestom stĺpci týkajúcom sa pymetrozínu:

a)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0600000:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„“;

b)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0610000:

namiesto:

„“

má byť:

„0,1 (*)“.

2.

Na strane 53 v bode 2 písm. b) podbode i) prílohy, ktorou sa mení a dopĺňa časť B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005, v šiestom stĺpci týkajúcom sa pymetrozínu:

a)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0630000:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„“;

b)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0631000:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

c)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0631010:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

d)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0631020:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

e)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0631030:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

f)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0631040:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

g)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0631050:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť

„5“;

h)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0631990:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

i)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0632000:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

j)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0632010:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

k)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0632020:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

l)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0632030:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

m)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0632990:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

n)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0633000:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

o)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0633010:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

p)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0633020:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“;

q)

v riadku týkajúcom sa čísla kódu 0633990:

namiesto:

„0,1 (*)“

má byť:

„5“.