ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.077.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 77

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
20. marca 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/138/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. marca 2013, ktorým sa ustanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Medzinárodnej rady pre obilniny v súvislosti s predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

1

 

 

2013/139/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. marca 2013, ktorým sa ustanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Medzinárodnej rady pre cukor v súvislosti s predĺžením platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2013 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie fosforečnanu vápenatého [E 341 iii)] vo výživových prípravkoch určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 245/2013 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 272/2009, pokiaľ ide o detekčné kontroly tekutín, aerosólov a gélov na letiskách EÚ ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 246/2013 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010/EÚ, pokiaľ ide o detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov na letiskách EÚ ( 1 )

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 247/2013 z 19. marca 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 248/2013 z 19. marca 2013 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 249/2013 z 19. marca 2013 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 250/2013 z 19. marca 2013 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

18

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2013/10/EÚ z 19. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/140/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. marca 2013, ktorým sa vymenúva rakúsky náhradník Výboru regiónov

23

 

 

2013/141/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. marca 2013, ktorým sa vymenúva jeden španielsky člen a traja španielski náhradníci Výboru regiónov

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/1


ROZHODNUTIE RADY

z 18. marca 2013,

ktorým sa ustanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Medzinárodnej rady pre obilniny v súvislosti s predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

(2013/138/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

rozhodnutím Rady 96/88/ES (1) sa uzatvoril Dohovor o obchodovaní s obilninami z roku 1995 a jeho platnosť sa pravidelne predlžovala na ďalšie dvojročné obdobia. Platnosť uvedeného dohovoru sa naposledy predĺžila rozhodnutím Medzinárodnej rady pre obilniny v júni 2011, a to do 30. júna 2013. Ďalšie predĺženie je v záujme Únie. Komisia, ktorá zastupuje Úniu v Medzinárodnej rade pre obilniny, by sa preto mala poveriť hlasovať za takéto predĺženie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Únie v rámci Medzinárodnej rady pre obilniny, je hlasovať za predĺženie platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995 na ďalšie maximálne dvojročné obdobie.

Komisia sa týmto poveruje vyjadriť túto pozíciu v rámci Medzinárodnej rady pre obilniny.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. marca 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. ES L 21, 27.1.1996, s. 47.


20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/2


ROZHODNUTIE RADY

z 18. marca 2013,

ktorým sa ustanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Medzinárodnej rady pre cukor v súvislosti s predĺžením platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

(2013/139/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

rozhodnutím Rady 92/580/EHS (1) sa uzavrela Medzinárodná dohoda o cukre z roku 1992, pričom táto dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1993 na obdobie troch rokov do 31. decembra 1995. Odvtedy sa jej platnosť pravidelne predlžovala na ďalšie dvojročné obdobia. Platnosť tejto dohody bola naposledy predĺžená rozhodnutím Medzinárodnej rady pre cukor v máji 2011, a to do 31. decembra 2013. Ďalšie predĺženie je v záujme Únie. Komisia, ktorá zastupuje Úniu v Medzinárodnej rade pre cukor, by sa preto mala poveriť hlasovať za takéto predĺženie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Únie v rámci Medzinárodnej rady pre cukor, je hlasovať za predĺženie platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992 na ďalšie maximálne dvojročné obdobie.

Komisia sa týmto poveruje vyjadriť túto pozíciu v rámci Medzinárodnej rady pre cukor.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. marca 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. ES L 379, 23.12.1992, s. 15.


NARIADENIA

20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 244/2013

z 19. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie fosforečnanu vápenatého [E 341 iii)] vo výživových prípravkoch určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 30 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie, v ktorom sú uvedené prídavné látky v potravinách schválené na používanie v prídavných látkach v potravinách, potravinárskych enzýmoch, potravinárskych arómach a živinách a podmienky ich používania.

(2)

Tento zoznam sa môže zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa stanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2).

(3)

V zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008 sa zoznam Únie, v ktorom sú uvedené prídavné látky v potravinách, môže aktualizovať buď na podnet Komisie alebo na základe žiadosti.

(4)

Žiadosť o povolenie používania fosforečnanu vápenatého [E 341 iii)] ako protihrudkujúceho činidla pridávaného do výživových prípravkov určených na používanie v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive, ako sa vymedzuje v smernici Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (3), bola podaná 19. júna 2009 a bola sprístupnená členským štátom.

(5)

Táto žiadosť sa týka novej položky v oddiele B časti 5 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008. Použitie fosforečnanu vápenatého [E 341 iii)] ako prídavnej látky v potravinách z hľadiska technologickej potreby sa týka jej jedinečných vlastností, ktorými dokáže zabezpečiť sypkosť práškových zmesí. Výrobok môže získať až 10 % svojej vlastnej hmotnosti z vlhkosti prostredia, pričom zabraňuje tvorbe hrudiek v zmesi a udržiava prípravky sypké, čo sa považuje za prínos pre spotrebiteľa.

(6)

Vedecký výbor pre potraviny informoval o bezpečnosti fosforečnanu vápenatého [E 341 iii)] ako prídavnej látky vo výživových prípravkoch, ktoré sú určené na použitie v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive, a vo svojom stanovisku zo 7. júna 1996 (4) dospel k záveru, že používanie tejto látky je prijateľné za predpokladu, že sa neprekročí celkové množstvo vápnika, fosforu ani pomer medzi nimi.

(7)

Vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej vrátane fosforečnanu vápenatého sú minerálne látky, ktoré sú povolené na používanie v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive v súlade s prílohou III k smernici 2006/141/ES. Povolenie používania fosforečnanu vápenatého [E 341 iii)] ako protihrudkujúceho činidla vo výživových prípravkoch určených na používanie v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive sa preto nepovažuje za bezpečnostné riziko, pokiaľ celkové množstvo vápnika a fosforu neprekročí limity stanovené pre tieto dva minerály ani pomer medzi nimi, ako je stanovené v uvedenej smernici.

(8)

V zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 je Komisia povinná požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať zoznam Únie, v ktorom sú uvedené prídavné látky v potravinách, ktorý je stanovený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008, s výnimkou prípadov, keď by príslušné aktualizácie nemali mať vplyv na ľudské zdravie.

(9)

Keďže povolenie používania fosforečnanu vápenatého [E 341 iii)] ako protihrudkujúceho činidla vo výživových prípravkoch určených na použitie v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive by malo spĺňať limity pre vápnik, fosfor a pomer medzi nimi, ako je stanovené v smernici 2006/141/ES, aktualizácia tohto zoznamu by nemala mať vplyv na ľudské zdravie. Z tohto dôvodu nie je potrebné žiadať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín o jeho stanovisko.

(10)

Je preto vhodné povoliť používanie fosforečnanu vápenatého [E 341 iii)] ako protihrudkujúceho činidla vo výživových prípravkoch určených na používanie v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive.

(11)

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Správy Vedeckého výboru pre potraviny, štyridsiata séria, 1997.


PRÍLOHA

V oddiele B časti 5 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa zápis týkajúci sa prídavnej látky v potravinách E 341 iii) nahrádza takto:

„E 341 iii)

fosforečnan vápenatý

maximálny prenos 150 mg/kg ako P2O5 a v rámci limitov pre vápnik, fosfor a pomer medzi nimi, ako sa stanovuje v smernici 2006/141/ES

všetky živiny

počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa, ako sa stanovuje v smernici 2006/141/ES

dodržané je maximálne množstvo 1 000 mg/kg vyjadrené ako P2O5 zo všetkých zdrojov v konečnej potravine, ktoré je uvedené v časti E, bode 13.1.3 prílohy II

všetky živiny

potraviny vyrobené zo spracovaných obilnín a detská potrava určená pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia v smernici 2006/125/ES“


20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 245/2013

z 19. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 272/2009, pokiaľ ide o detekčné kontroly tekutín, aerosólov a gélov na letiskách EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 300/2008 sa od Komisie vyžaduje, aby prijala všeobecné opatrenia vypracované s cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky spoločných základných noriem ustanovených v prílohe 1 k uvedenému nariadeniu ich doplnením.

(2)

Všeobecné opatrenia doplňujúce spoločné základné normy v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 272/2009 z 2. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (2). V prílohe k nariadeniu (ES) č. 272/2009 sa predovšetkým stanovujú metódy vrátane technológií na detekciu tekutých výbušnín v prípade tekutín, aerosólov a gélov, ktorých prenos sa má povoliť do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadiel.

(3)

S cieľom umožniť postupné zavádzanie systému detekcie tekutých výbušnín sa v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 297/2010 z 9. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 272/2009 (3), ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovujú dva termíny: V prípade detekcie tekutín, aerosólov a gélov nadobudnutých na letisku tretej krajiny alebo na palube lietadla leteckého dopravcu mimo Spoločenstva je to 29. apríl 2011 a v prípade detekčných kontrol všetkých tekutín, aerosólov a gélov je to 29. apríl 2013.

(4)

Z nariadenia Komisie (EÚ) č. 720/2011 z 22. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 272/2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva, pokiaľ ide o postupné zavádzanie detekcie tekutín, rozprašovačov a gélov na letiskách EÚ (4), sa vypúšťa dátum 29. apríl 2011, pretože vývoj na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni krátko pred týmto dátumom preukázal, že iba málo letísk by dokázalo účinne poskytnúť zariadenia na detekciu a cestujúcim by nemuselo byť jasné, či by bolo povolené prenášať tekutiny, aerosóly a gély nadobudnuté na letisku tretej krajiny alebo na palube lietadla leteckého dopravcu mimo Spoločenstva do vyhradených bezpečnostných priestorov alebo na palubu lietadiel.

(5)

Vývoj v oblasti technológií, ako aj regulačných nástrojov na úrovni Únie aj na medzinárodnej úrovni môže ovplyvniť termíny stanovené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 272/2009. V prípade potreby môže Komisia navrhnúť revíziu nariadenia, a to najmä pri zohľadnení prevádzkyschopnosti zariadení a pohodlia cestujúcich.

(6)

Komisia do júla 2012 v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami pracovala na posúdení situácie vzhľadom na detekčné kontroly tekutín, aerosólov a gélov na letiskách EÚ. V rámci tejto práce sa uskutočnila testovacia prevádzka. Posúdenie situácie, ktoré vypracovala Komisia, bolo v júli 2012 postúpené Európskemu parlamentu a Rade prostredníctvom správy Komisie (5).

(7)

Na základe uvedeného posúdenia, a najmä vzhľadom na značné operačné riziko, ak sa od 29. apríla 2013 majú všetky tekutiny, aerosóly a gély povinne podrobiť detekčnej kontrole na detekciu tekutých výbušnín na všetkých letiskách Únie, sa Komisia domnieva, že tento termín by sa mal nahradiť postupným zrušením obmedzení, ktorým by sa zaistilo zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti a pohodlia cestujúcich vo všetkých etapách, ako sa podrobne opisuje vo vykonávacích predpisoch.

(8)

Príloha k nariadeniu (ES) č. 272/2009 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre bezpečnostnú ochranu civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 272/2009 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2009, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 10.4.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2011, s. 19.

(5)  COM(2012) 404 z 18.7.2012, zatiaľ neuverejnené.


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 272/2009 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti A sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

Na detekčnú kontrolu príručnej batožiny, predmetov prenášaných inými osobami ako cestujúcimi, poštových zásielok leteckého dopravcu a materiálov leteckého dopravcu okrem tých, ktoré sa majú naložiť do nákladného priestoru lietadla, dodávok potrebných počas letu a letiskových dodávok:

a)

ručná prehliadka;

b)

vizuálna kontrola;

c)

röntgenové zariadenie;

d)

zariadenie systémov detekcie výbušnín (EDS);

e)

psy na detekciu výbušnín (EDD);

f)

zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD) a

g)

zariadenie systémov detekcie tekutých výbušnín (LEDS).“

b)

Časť B1 sa nahrádza takto:

„ČASŤ B1.

Tekutiny, aerosóly a gély

Prenos tekutín, aerosólov a gélov do vyhradených bezpečnostných priestorov je povolený za predpokladu, že boli podrobené detekčnej kontrole alebo od nej oslobodené v súlade s požiadavkami vykonávacích predpisov prijatých podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008.“


20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 246/2013

z 19. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010/EÚ, pokiaľ ide o detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov na letiskách EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008 by Komisia mala prijať podrobné opatrenia na vykonávania spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovených v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 272/2009 (2), ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva, v znení zmien a doplnení, sa stanovujú metódy, vrátane technológií, detekcie tekutých výbušnín v prípade tekutín, aerosólov a gélov (LAG), ktorých prenos do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadiel sa má povoliť.

(3)

Komisia môže podávať návrhy na revíziu, a to najmä pri zohľadnení prevádzkyschopnosti zariadení a služieb cestujúcim a vzhľadom na správu Komisie (3) Európskeho parlamentu a Rade o posúdení situácie v súvislosti s bezpečnostnou kontrolou tekutín, aerosólov a gélov na letiskách EÚ. Komisia považuje za vhodné, aby sa zaviedla povinná kontrola na detekciu tekutých výbušnín v prípade tekutín, aerosólov a gélov predávaných na letiskách a u leteckých dopravcov a zapečatených v taškách odolných voči vonkajšej manipulácii, ako aj tekutín, aerosólov a gélov používaných počas letu zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu osobitných požiadaviek na stravovanie vrátane dojčenskej výživy.

(4)

Komisia je odhodlaná v plnej miere zrušiť obmedzenia týkajúce sa prepravy tekutín, aerosólov a gélov. Na základe skúseností, ktoré sa získajú na základe vykonávania kontrol od januára 2014, by Komisia mala do konca roku 2014 preskúmať situáciu a v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami stanoví jeden alebo viac ďalších krokov na dosiahnutie uvedeného cieľa, a to podľa možnosti počas budúcich dvoch rokov nasledujúcich po prvom kroku.

(5)

Komisia by mala pozorne sledovať technologický vývoj systémov detekcie tekutých výbušnín s cieľom umožniť v budúcnosti letiskám využívanie systémov detekcie, ktoré budú schopné detektovať súčasne viaceré prípady ohrozenia (napríklad pevné a tekuté výbušniny) a zároveň sa nimi zjednodušia kontrolné postupy.

(6)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Do 30. júna 2013 letiská alebo subjekty zodpovedné za detekčné kontroly predložia príslušným orgánom správu o stave uplatňovania predpisov týkajúcich sa zavedenia a používania zariadení na detekčnú kontrolu tekutín. Túto správu členské štáty predložia Komisii do 1. septembra 2013.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 2 prílohy sa uplatňuje od 31. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2009, s. 7.

(3)  COM(2012) 404, 18.7.2012, neuverejnené.

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 1.


PRÍLOHA

1.

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V kapitole 4 sa k bodu 4.0.4 dopĺňa toto písmeno c):

„c)

zariadenie systému detekcie tekutých výbušnín je druh zariadenia schopný odhaliť nebezpečné materiály, ktorý vyhovuje ustanoveniam bodu 12.7 prílohy k rozhodnutiu Komisie C(2010) 774.“

b)

V kapitole 4 sa bod 4.1.3.4 písm. g) nahrádza takto:

„g)

boli nadobudnuté v priestoroch letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine uvedenej v dodatku 4-D pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zapečatené v taške odolnej voči vonkajšej manipulácii, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení v prevádzkových priestoroch daného letiska počas predchádzajúcich 36 hodín. Platnosť výnimiek uvedených v tomto bode sa môže využívať najneskôr do 30. januára 2014.“

c)

V kapitole 4 sa vypúšťajú body 4.1.3.1 a 4.1.3.2.

d)

V kapitole 12 sa bod 12.7.1.1 nahrádza takto:

„12.7.1.1

Zariadenia systému detekcie tekutých výbušnín LEDS sú schopné zistiť a prostredníctvom výstražného zariadenia signalizovať prítomnosť stanovených a vyšších jednotlivých množstiev nebezpečných materiálov v tekutinách, aerosóloch a géloch.“

e)

V kapitole 12 sa bod 12.7.2 nahrádza takto:

„12.7.2.   Normy týkajúce sa zariadenia systému detekcie tekutých výbušnín

12.7.2.1.

Na zariadenie systému detekcie tekutých výbušnín sa uplatňujú tri normy. Podrobné požiadavky týkajúce sa týchto noriem sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

12.7.2.2

Všetky systémy detekcie výbušnín spĺňajú normu 1.

Zariadenia systému detekcie tekutých výbušnín spĺňajúce normu 1 sa môžu používať najneskôr do 30. januára 2016.

12.7.2.3

Norma 2 sa uplatňuje na všetky zariadenia systému detekcie tekutých výbušnín inštalované odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Všetky systémy detekcie tekutých výbušnín splnia normu 2 s účinnosťou najneskôr od 31. januára 2016.“

2.

S účinnosťou od 31. januára 2014 sa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 mení a dopĺňa takto:

a)

V kapitole 4 sa bod 4.1.2.2 nahrádza takto:

„4.1.2.2.

Príslušný subjekt na všetkých letiskách podrobuje po vstupe do vyhradených bezpečnostných priestorov kontrole aspoň tekutiny, aerosóly a gély nadobudnuté v priestoroch letiska alebo na palube lietadla, ktoré sú zapečatené v taškách odolných voči vonkajšej manipulácii, a v ktorých sa nachádza dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení v prevádzkových priestoroch letiska alebo na palube lietadla, ako aj tekutiny, aerosóly a gély používané počas letu zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu osobitných požiadaviek na stravovanie vrátane dojčenskej výživy.

Pred detekčnou kontrolou treba tekutiny, aerosóly a gély vybrať z príručnej batožiny a podrobiť samostatnej detekčnej kontrole oddelene od ostatných kusov príručnej batožiny, pokiaľ zariadenie používané na detekčnú kontrolu príručnej batožiny nedokáže skontrolovať aj viaceré uzavreté nádoby s tekutinami, aerosólmi a gélmi uložené v batožine.

V prípade, že sa tekutiny, aerosóly a gély z príručnej batožiny vyberú, cestujúci predloží:

a)

všetky tekutiny v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo s ekvivalentným objemom, ktoré sú umiestnené v jednej priehľadnej plastovej taške s maximálnym objemom 1 liter, ktorá sa dá opätovne zatvoriť, pričom obsah tejto plastovej tašky sa do nej bez problémov zmestí a taška je úplne zatvorená, ako aj

b)

ostatné tekutiny, aerosóly a gély, ako aj tašky odolné voči vonkajšej manipulácii, v ktorých sú tekutiny, aerosóly a gély.

Príslušné orgány, letecké spoločnosti a letiská poskytnú cestujúcim primerané informácie týkajúce sa detekčnej kontroly tekutín, aerosólov a gélov vykonávanej na letiskách.“

b)

V kapitole 4 sa bod 4.1.3 nahrádza takto:

„4.1.3.   Detekčná kontrola tekutín, aerosólov a gélov

4.1.3.1.

Tekutiny, aerosóly a gély, ktoré majú cestujúci pri sebe, možno oslobodiť od kontroly prostredníctvom zariadenia systému detekcie tekutých výbušnín po vstupe do vyhradených bezpečnostných priestorov, ak:

a)

sú v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo s ekvivalentným objemom, ktoré sú umiestnené v priehľadnej plastovej taške s objemom maximálne 1 liter, ktorá sa dá opätovne zatvoriť, pričom obsah tejto plastovej tašky sa do nej bez problémov zmestí a taška je úplne zatvorená, alebo

b)

sú zapečatené v osobitne určených taškách odolných voči vonkajšej manipulácii po zakúpení v prevádzkových priestoroch letiska;

c)

ak tekutiny, aerosóly a gély v taškách odolných voči vonkajšej manipulácii pochádzajú z iného letiska alebo z paluby lietadla leteckého dopravcu EÚ a pred opustením vyhradených bezpečnostných priestorov letiska boli opätovne zapečatené v osobitne určených taškách odolných voči vonkajšej manipulácii;

d)

ak sa tekutiny, aerosóly a gély podrobili detekčnej kontrole prostredníctvom zariadenia systému detekcie tekutých výbušnín v prevádzkových priestoroch letiska, a potom boli zapečatené v osobitných taškách odolných voči vonkajšej manipulácii.

Výnimky uvedené v písmenách c) a d) prestanú platiť 31. decembra 2015.

4.1.3.2.

Osobitné tašky odolné voči vonkajšej manipulácii uvedené v písmenách b) až d) bodu 4.1.3.1:

a)

sú zreteľne identifikovateľné ako tašky odolné voči vonkajšej manipulácii daného letiska;

b)

majú vnútri viditeľný dôkaz o zakúpení alebo o opätovnom zapečatení na danom letisku počas predchádzajúcich troch hodín;

c)

podliehajú dodatočným ustanoveniam uvedeným v samostatnom rozhodnutí Komisie.“

4.1.3.3.

Detekčná kontrola tekutín, aerosólov a gélov takisto podlieha dodatočným ustanoveniam uvedeným v samostatnom rozhodnutí Komisie.“

c)

Dodatok 4-D sa vypúšťa.


20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 247/2013

z 19. marca 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

73,8

TN

97,8

TR

121,1

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

139,5

ZZ

161,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,0

TR

90,4

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

61,2

IL

69,8

MA

62,8

TN

55,9

TR

70,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

116,0

BR

97,9

CL

134,3

CN

76,4

MK

32,3

US

184,9

ZA

115,3

ZZ

108,2

0808 30 90

AR

113,5

CL

155,7

CN

84,8

TR

168,0

US

194,3

ZA

103,8

ZZ

136,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 248/2013

z 19. marca 2013

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 533/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2013 na čiastkové obdobie od 1. apríla 2013 do 30. júna 2013 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 533/2007 na čiastkové obdobie od 1. apríla 2013 do 30. júna 2013 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 9.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2013–30.6.2013

(%)

P1

09.4067

9,733479

P3

09.4069

0,329972


20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 249/2013

z 19. marca 2013

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec a vaječného albumínu (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 539/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví vajec a vaječného albumínu.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2013 na čiastkové obdobie od 1. apríla 2013 do 30. júna 2013 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 539/2007 na čiastkové obdobie od 1. apríla 2013 do 30. júna 2013 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 19.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2013–30.6.2013

(%)

E2

09.4401

35,679089


20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 250/2013

z 19. marca 2013

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2013 na čiastkové obdobie od 1. apríla 2013 do 30. júna 2013 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. apríla 2013 do 30. júna 2013 podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 47.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2013–30.6.2013

(%)

1

09.4410

0,275711

2

09.4411

0,282249

3

09.4412

0,303802

4

09.4420

0,415976

6

09.4422

0,418413


SMERNICE

20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/20


SMERNICA KOMISIE 2013/10/EÚ

z 19. marca 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na aerosólové rozprašovače (1), a najmä na jej článok 5,

keďže:

(1)

Podľa klasifikačných kritérií stanovených v prílohe smernice 75/324/EHS sa klasifikujú aerosólové rozprašovače ako „nehorľavé“, „horľavé“ alebo „mimoriadne horľavé“. V prípade, že sa aerosólový rozprašovač klasifikuje ako „horľavý“ alebo „mimoriadne horľavý“, musí byť označený symbolom plameňa a bezpečnostnými formuláciami S2 a S16 stanovenými v smernici Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (2).

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (3) sa stanovuje harmonizácia klasifikácie a označovania látok a zmesí v Únii. Na úrovni Únie zahŕňa kritériá na klasifikáciu a označovanie látok a zmesí stanovené globálnym harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemických látok prijatým na medzinárodnej úrovni v rámci štruktúry Organizácie Spojených národov.

(3)

Smernica 67/548/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (4) sa od 1. júna 2015 zrušia a nahradia nariadením (ES) č. 1272/2008. Preto je potrebné prispôsobiť ustanovenia smernice 75/324/EHS týkajúce sa označovania uvedenému nariadeniu.

(4)

V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 by sa malo rozlišovať medzi dátumom uplatňovania vnútroštátnych transpozičných ustanovení týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov obsahujúcich jedinú látku a dátumom uplatňovania vnútroštátnych transpozičných ustanovení týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov obsahujúcich zmesi. Výrobcom aerosólových rozprašovačov obsahujúcich zmesi by sa však malo umožniť, aby mohli požiadavky tejto smernice týkajúce sa označovania dobrovoľne uplatňovať ku skoršiemu dátumu.

(5)

V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 a s cieľom zabrániť zbytočnému zaťaženiu podnikov sa v prípade aerosólových rozprašovačov obsahujúcich zmesi a označených v súlade s platnými ustanoveniami pred 1. júnom 2015 a umiestnených na trh do tohto dátumu, stanovuje prechodné obdobie, v rámci ktorého sa im povoľuje ďalšie umiestňovanie na trh bez opätovného označovania.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobovanie smernice o aerosólových rozprašovačoch technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 75/324/EHS

Smernica 75/324/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 8 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

a)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5), musia byť na každom aerosólovom rozprašovači alebo tam, kde nie je možné ich umiestniť na aerosólový rozprašovač vzhľadom na jeho malý rozmer (najväčší obsah 150 ml alebo menej), na štítku k nemu pripevnenom uvedené viditeľnými, čitateľnými a neodstrániteľnými písmenami tieto údaje:

b)

Písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

údaje uvedené v bode 2.2 prílohy,“.

2.

Príloha sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do bodu 1 sa vkladajú tieto body 1.7a a 1.7b:

„1.7a.   Látka

‚Látkou‘ sa rozumie látka podľa definície v článku 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1272/2008.

1.7b.   Zmes

‚Zmesou‘ sa rozumie zmes podľa definície v článku 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1272/2008.“

b)

V bode 2 sa body 2.2 až 2.4 nahrádzajú takto:

„2.2.   Označovanie

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 1272/2008, musí byť každý aerosólový rozprašovač viditeľne, zreteľne a nezmazateľne označený týmto spôsobom:

a)

na akejkoľvek náplni:

i)

výstražné upozornenie H229: ‚Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť‘;

ii)

bezpečnostné upozornenia P210 a P251 stanovené v tabuľke 6.2 časti 1 prílohy IV k smernici (ES) č. 1272/2008;

iii)

bezpečnostné upozornenia P410 + P412 stanovené v tabuľke 6.4 časti 1 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

iv)

bezpečnostné upozornenie P102 stanovené v tabuľke 6.1 časti 1 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 v prípade, že je aerosólový rozprašovač spotrebným výrobkom;

v)

všetky dodatočné upozornenia týkajúce sa zaobchádzania s výrobkom, ktoré upozornia spotrebiteľov na osobitné nebezpečenstvá výrobku. Ak sú k aerosólovému rozprašovaču priložené samostatné pokyny na používanie, musia byť takisto zohľadnené v daných upozorneniach týkajúcich sa zaobchádzania s výrobkom.

b)

V prípade, že je aerosól podľa kritérií bodu 1.9 klasifikovaný ako ‚nehorľavý‘, výstražným slovom ‚pozor‘.

c)

V prípade, že je aerosól podľa kritérií bodu 1.9 klasifikovaný ako ‚horľavý‘, výstražným slovom ‚pozor‘ a ostatnými prvkami označovania pre ‚horľavé aerosóly kategórie 2‘ stanovenými v tabuľke 2.3.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

d)

V prípade, že je aerosól podľa kritérií bodu 1.9 klasifikovaný ako ‚mimoriadne horľavý‘, výstražným slovom ‚nebezpečenstvo‘ a ostatnými prvkami označovania pre ‚horľavé aerosóly kategórie 1‘ stanovenými v tabuľke 2.3.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

2.3.   Objem kvapalnej fázy

Objem kvapalnej fázy nesmie pri 50 °C presiahnuť 90 % čistého objemu.“

Článok 2

Prechodné ustanovenia

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 tretieho pododseku platí, že aerosólové rozprašovače obsahujúce zmesi môžu byť označované podľa článku 1 pred 1. júnom 2015.

2.   Odchylne od tretieho pododseku článku 3 ods. 1 sa nevyžaduje, aby aerosólové rozprašovače obsahujúce zmesi a umiestnené na trh pred 1. júnom 2015, boli do 1. júna 2017 opätovne označené v súlade s článkom 1.

Článok 3

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 19. marca 2014 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pokiaľ ide o aerosólové rozprašovače obsahujúce jedinú látku, tieto ustanovenia sa uplatňujú od 19. júna 2013.

Pokiaľ ide o aerosólové rozprašovače obsahujúce zmesi, tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. júna 2015.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 19. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40.

(2)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“


ROZHODNUTIA

20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/23


ROZHODNUTIE RADY

z 18. marca 2013,

ktorým sa vymenúva rakúsky náhradník Výboru regiónov

(2013/140/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh rakúskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Elisabeth GROSSMANNOVEJ sa uvoľnilo miesto náhradníka Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za náhradníka Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, vymenúva:

pán Michael SCHICKHOFER, Landesrat.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. marca 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/24


ROZHODNUTIE RADY

z 18. marca 2013,

ktorým sa vymenúva jeden španielsky člen a traja španielski náhradníci Výboru regiónov

(2013/141/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Francisca Javiera LÓPEZA ÁLVAREZA sa uvoľnilo jedno miesto člena. V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Guillerma ECHENIQUEA GONZÁLEZA, pána Senéna FLORENSA I PALAUA a pani Elviry SAINT-GERONSOVEJ HERREROVEJ sa uvoľnili tri miesta náhradníkov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za člena:

pán Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco

a

b)

za náhradníkov:

pani María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco,

pán Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña,

pani Maria Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. marca 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.