ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.069.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 69

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
13. marca 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/125/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2013 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

4

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

5

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 217/2013 z 11. marca 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 218/2013 z 8. marca 2013, ktorým sa schvaľuje menšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Cabrito Transmontano (CHOP)]

21

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 219/2013 z 12. marca 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

13.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 216/2013

zo 7. marca 2013

o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 352,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Článok 297 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa zaoberá uverejňovaním právnych aktov Únie v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „úradný vestník“) a nadobúdaním ich účinnosti.

(2)

Nariadenie č. 1/1958 (1) vrátane všetkých neskorších zmien a doplnení určuje úradné jazyky inštitúcií Európskej únie.

(3)

Tlačené vydanie úradného vestníka dostupné vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie je v súčasnosti jediným právne záväzným uverejnením, hoci je úradný vestník dostupný aj na internete.

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov 2009/496/ES, Euratom z 26. júna 2009 o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (2) zabezpečuje, že Úrad pre vydávanie publikácií umožňuje inštitúciám plniť si svoje povinnosti uverejňovania legislatívnych textov.

(5)

Z rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-161/06 Skoma-Lux s. r. o./Celní ředitelství Olomouc (3) vyplýva, že právne akty Únie nie sú vykonateľné voči jednotlivcom, ak neboli riadne uverejnené v úradnom vestníku a že sprístupnenie takýchto aktov online nemôže byť rovnocenné s riadnym uverejnením v úradnom vestníku, kým v práve Únie neexistuje v tomto ohľade žiadna právna úprava.

(6)

Ak by uverejnenie v úradnom vestníku v elektronickej podobe predstavovalo riadne uverejnenie, umožnil by sa rýchlejší a ekonomickejší prístup k právu Únie. Občania by však mali mať naďalej možnosť získať od Úradu pre vydávanie publikácií tlačené vydanie úradného vestníka.

(7)

Oznámenie Komisie Digitálna agenda pre Európu zdôrazňuje, že online prístup k právnemu obsahu podnecuje rozvoj digitálneho jednotného trhu, čo vedie k hospodárskym a sociálnym prínosom.

(8)

Preto by sa mali stanoviť pravidlá zabezpečujúce autenticitu, integritu a nemennosť elektronického uverejňovania úradného vestníka.

(9)

Toto nariadenie by tiež malo stanoviť pravidlá uplatniteľné vtedy, ak z nepredvídateľných a výnimočných dôvodov nie je možné uverejniť a sprístupniť elektronické vydanie úradného vestníka.

(10)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy (4) sa zriaďujú právne účinky elektronických podpisov ako prostriedkov na overenie pravosti. Na účely zabezpečeniaautenticity, integrity a nemennosti elektronického vydania úradného vestníka poskytuje verejnosti dostatočné záruky zaručený elektronický podpis, ktorý bol v súlade s touto smernicou založený na kvalifikovanom certifikáte a vytvorený bezpečným zariadením na vytvorenie podpisu. Overenie elektronicky podpísaného úradného vestníka by malo byť možné pomocou ľahko dostupných prostriedkov.

(11)

Prístup na webovú stránku EUR-Lex sa má zabezpečiť tak, aby bol v súlade so záväzkami týkajúcimi sa ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade s nariadením Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (5).

(12)

V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie nepresahuje rámec potrebný na dosiahnutie cieľa umožniť všetkým európskym občanom odvolať sa na elektronické uverejnenie úradného vestníka, keďže jeho pôsobnosť sa obmedzuje na to, aby takéto uverejnenie malo tú istú autenticitu, akú má v súčasnosti tlačené uverejnenie.

(13)

ZFEÚ nestanovuje na prijatie tohto nariadenia iné právomoci ako sú právomoci podľa článku 352,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Úradný vestník sa uverejňuje v elektronickej podobe, v úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie, a to v súlade s týmto nariadením.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, výlučne úradný vestník uverejnený v elektronickej podobe (ďalej len „elektronické vydanie úradného vestníka“) je autentický a má právne účinky.

Článok 2

1.   Elektronické vydanie úradného vestníka nesie zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte a vytvorený bezpečným zariadením na vytvorenie podpisu v súlade so smernicou 1999/93/ES. Kvalifikovaný certifikát a obnovenia sa uverejňujú na webovej stránke EUR-Lex, aby mala verejnosť možnosť overiť si zaručený elektronický podpis a autentický charakter elektronického vydania úradného vestníka.

2.   Elektronické vydanie úradného vestníka zobrazuje informáciu o dátume jeho uverejnenia.

3.   Elektronické vydanie úradného vestníka je verejnosti dostupné na webovej stránke EUR-Lex vo formáte, ktorý nie je zastaralý, a na neobmedzené obdobie. Jeho prezeranie je bezplatné.

Článok 3

1.   Ak elektronické vydanie úradného vestníka nie je možné uverejniť v dôsledku nepredvídaného a výnimočného prerušenia prevádzky informačného systému v Úrade pre vydávanie publikácií, informačný systém sa obnoví čo najskôr.

Okamih, keď sa takéto prerušenie vyskytne, potvrdí Úrad pre vydávanie publikácií.

2.   Ak treba uverejniť úradný vestník, keď je informačný systém Úradu pre vydávanie publikácií nefunkčný vzhľadom na prerušenie uvedené v odseku 1, výlučne tlačené vydanie úradného vestníka je autentické a má právne účinky.

Keď sa obnoví informačný systém Úradu pre vydávanie publikácií, príslušná elektronická verzia tlačeného vydania uvedeného v prvom pododseku sa sprístupní výlučne na informačné účely na webovej stránke EUR-Lex a uvedie sa v nej oznámenie v tomto zmysle.

3.   Keď sa obnoví informačný systém Úradu pre vydávanie publikácií, uvedú sa na webovej stránke EUR-Lex informácie o všetkých tlačených vydaniach, ktoré sú autentické a majú právne účinky v súlade s prvým pododsekom odseku 2.

Článok 4

1.   Vzhľadom na elektronické vydanie úradného vestníka je Úrad pre vydávanie publikácií zodpovedný za:

a)

jeho uverejňovanie a zaručovanie jeho autenticity;

b)

zavedenie, riadenie a udržiavanie informačného systému zabezpečujúceho elektronické vydanie úradného vestníka a aktualizáciu tohto systému v súlade s budúcim technickým vývojom;

c)

zavedenie a rozširovanie technických prostriedkov na zabezpečenie prístupu pre všetkých užívateľov elektronického vydania úradného vestníka;

d)

stanovenie pravidiel vnútornej bezpečnosti a prístupu vzhľadom na informačný systém zabezpečujúci elektronické vydanie úradného vestníka;

e)

zachovávanie a archivovanie elektronických súborov a zaobchádzanie s nimi v súlade s budúcim technologickým vývojom.

2.   Úrad pre vydávanie publikácií vykonáva úlohy uvedené v odseku 1 v súlade s rozhodnutím 2009/496/ES, Euratom.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom štvrtého kalendárneho mesiaca po jeho prijatí.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2013

Za Radu

predseda

A. SHATTER


(1)  Nariadenie č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 41.

(3)  Zbierka 2007, s. I-10841.

(4)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

(5)  Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

13.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/4


ROZHODNUTIE RADY

z 25. februára 2013

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

(2013/125/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada 29. januára 2007 poverila Komisiu, aby v rámci pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii začala rokovania s určitými ďalšími členmi Svetovej obchodnej organizácie podľa článku XXIV ods. 6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994.

(2)

Komisia viedla rokovania v rámci rokovacích smerníc prijatých Radou.

(3)

Tieto rokovania sa uzatvorili a Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (ďalej len „dohoda“), bola parafovaná zástupcom Európskej únie 21. decembra 2011 a zástupcom Spojených štátov amerických 17. februára 2012.

(4)

Dohoda bola podpísaná v mene Európskej únie 7. decembra 2012 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady 2012/644/EU (1).

(5)

Dohoda by mala byť schválená,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (ďalej len „dohoda“).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje, aby určil osobu(-y) splnomocnenú(-é) vydať v mene Únie oznámenie stanovené v dohode (2).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. februára 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 18.10.2012, s. 2.

(2)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

V Ženeve 7. decembra 2012

Vážený pán,

v nadväznosti na rokovania podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o zmene zoznamov záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii mám česť potvrdiť toto porozumenie:

1.

Európska únia zaradí do svojho zoznamu záväzkov WTO pre colné územie EU 27 úľavy, ktoré boli zahrnuté v zozname záväzkov pre colné územie EÚ 25, so zmenami stanovenými v tomto liste.

Zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „mäso a jedlé droby z hydiny, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (pridelenej USA) o 4 680 ton, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „mäso a jedlé droby z hydiny, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (pridelenej USA) o 200 ton, pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty 250 EUR/t (čísla colných položiek ex ex 0203 1955 a ex ex 0203 2955);

vytvorenie colnej kvóty (pridelenej USA) vo výške 1 550 ton pre „potravinové prípravky“, so sadzbou v rámci kvóty „poľnohospodárska zložka“ (číslo colnej položky 2106 9098);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kusy z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené, s kosťami alebo bez kostí, okrem sviečkovice predkladanej samostatne“ o 600 ton (erga omnes), pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kuracie kusy, čerstvé, chladené alebo mrazené“, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460) o 500 ton (erga omnes);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kusy z hydiny“ o 400 ton (erga omnes), pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty 795 EUR/t (číslo colnej položky 0207 1410);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „mäso z moriakov a moriek, čerstvé, chladené alebo mrazené“, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770) o 580 ton (erga omnes).

Ak sa všetky interné postupy, ktoré sa od EÚ požadujú na účely zaradenia zmien stanovených v tomto liste do jej zoznamu záväzkov WTO, neukončia 60 dní pred uplynutím lehoty, v rámci ktorej si Spojené štáty majú uplatniť svoje právo odvolať v podstate rovnocenné úľavy v súlade s článkom XXVIII GATT, EÚ bude žiadať, aby Rada WTO pre obchod s tovarom pred uplynutím daného obdobia schválila predĺženie tohto obdobia. Takéto predĺženie musí byť dostatočne dlhé, aby sa zabezpečilo, že všetky uvedené interné postupy EÚ budú ukončené 60 dní pred uplynutím lehoty, v rámci ktorej si Spojené štáty majú uplatniť svoje práva podľa článku XXVIII GATT.

2.

Súčasne s rokovaniami o vyššie stanovených zmenách a takisto v súvislosti s rozšírením colného územia Európskej únie tak, aby zahŕňalo Bulharskú republiku a Rumunsko, Spojené štáty americké do 21 dní od nadobudnutia platnosti tejto dohody predložia na uverejnenie vo Federálnom registri oznámenie, ktorým sa upravujú dovozné colné kvóty pre syry pridelené Európskej únii v doplňujúcich poznámkach USA 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 25 v kapitole 04 Harmonizovanej colnej nomenklatúry Spojených štátov amerických na účely zohľadnenia rozšírenia colného územia Európskej únie tak, aby zahŕňalo Bulharskú republiku a Rumunsko.

3.

Na žiadosť ktorejkoľvek strany sa môžu kedykoľvek uskutočniť konzultácie týkajúce sa ktorejkoľvek z uvedených záležitostí.

Budem Vám zaviazaný, ak potvrdíte súhlas Vašej vlády s obsahom tohto listu. V takom prípade mám tú česť navrhnúť, že tento list bude spolu s Vaším potvrdením predstavovať dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (ďalej len „dohoda“).

Európska únia a Spojené štáty americké si navzájom písomne oznámia ukončenie akýchkoľvek interných postupov potrebných na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť. Táto dohoda nadobudne platnosť 14 dní od dátumu prijatia posledného oznámenia.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

V Ženeve 7. decembra 2012

Vážený pán,

mám česť potvrdiť prijatie Vášho listu z dnešného dňa v tomto znení:

„…v nadväznosti na rokovania podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o zmene zoznamov záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii mám česť potvrdiť toto porozumenie:

1.

Európska únia zaradí do svojho zoznamu záväzkov WTO pre colné územie EU 27 úľavy, ktoré boli zahrnuté v zozname záväzkov pre colné územie EÚ 25, so zmenami stanovenými v tomto liste.

Zvýšenie colnej kvóty EÚ „mäso a jedlé droby z hydiny, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (pridelenej USA) o 4 680 ton, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

zvýšenie colnej kvóty EÚ „mäso a jedlé droby z hydiny, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (pridelenej USA) o 200 ton, pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty 250 EUR/t (čísla colných položiek ex ex 0203 1955 a ex ex 0203 2955);

vytvorenie colnej kvóty (pridelenej USA) vo výške 1 550 ton pre „potravinové prípravky“, so sadzbou v rámci kvóty „poľnohospodárska zložka“ (číslo colnej položky 2106 9098);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kusy z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené, s kosťami alebo bez kostí, okrem sviečkovice predkladanej samostatne“ o 600 ton (erga omnes), pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kuracie kusy, čerstvé, chladené alebo mrazené“, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460) o 500 ton (erga omnes);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kusy z hydiny“ o 400 ton (erga omnes), pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty 795 EUR/t (číslo colnej položky 0207 1410);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „mäso z moriakov a moriek, čerstvé, chladené alebo mrazené“, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770)) o 580 ton (erga omnes).

Ak sa všetky interné postupy, ktoré sa od EÚ požadujú na účely zaradenia zmien stanovených v tomto liste do jej zoznamu záväzkov WTO, neukončia 60 dní pred uplynutím lehoty, v rámci ktorej si majú Spojené štáty uplatniť svoje právo odvolať v podstate rovnocenné úľavy v súlade s článkom XXVIII GATT, EÚ bude žiadať, aby Rada WTO pre obchod s tovarom pred uplynutím daného obdobia schválila predĺženie tohto obdobia. Takéto predĺženie musí byť dostatočne dlhé, aby sa zabezpečilo, že všetky uvedené interné postupy EÚ budú ukončené 60 dní pred uplynutím lehoty, v rámci ktorej si Spojené štáty majú uplatniť svoje práva podľa článku XXVIII GATT.

2.

Súčasne s rokovaniami o vyššie stanovených zmenách a takisto v súvislosti s rozšírením colného územia Európskej únie tak, aby zahŕňalo Bulharskú republiku a Rumunsko, Spojené štáty americké do 21 dní od nadobudnutia platnosti tejto dohody predložia na uverejnenie vo Federálnom registri oznámenie, ktorým sa upravujú dovozné colné kvóty pre syry pridelené Európskej únii v doplňujúcich poznámkach USA 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 25 v kapitole 04 Harmonizovanej colnej nomenklatúry Spojených štátov amerických na účely zohľadnenia rozšírenia colného územia Európskej únie tak, aby zahŕňalo Bulharskú republiku a Rumunsko.

3.

Na žiadosť ktorejkoľvek strany sa môžu kedykoľvek uskutočniť konzultácie týkajúce sa ktorejkoľvek z uvedených záležitostí.

Budem Vám zaviazaný, ak potvrdíte súhlas Vašej vlády s obsahom tohto listu. V takom prípade mám tú česť navrhnúť, že tento list bude spolu s Vaším potvrdením predstavovať dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (ďalej len „dohoda“).

Európska únia a Spojené štáty americké si navzájom písomne oznámia ukončenie akýchkoľvek interných postupov potrebných na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť. Táto dohoda nadobudne platnosť 14 dní od dátumu prijatia posledného oznámenia.“

Mám česť týmto vyjadriť súhlas mojej vlády s uvedeným listom.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


NARIADENIA

13.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 217/2013

z 11. marca 2013,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Európska komisia (ďalej len „Komisia“) po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Dočasné opatrenia

(1)

Komisia nariadením (EÚ) č. 833/2012 (2) (ďalej len „dočasné nariadenie“) uložila dočasné antidumpingové clo (ďalej len „dočasné opatrenia“) na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“).

(2)

Toto konanie sa začalo na základe podnetu, ktorý podalo 9. novembra 2011 Európske združenie pre kovy (Eurométaux) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov predstavujúcich viac ako 50 % celkovej výroby určitej hliníkovej fólie vo zvitkoch v Únii. Podnet obsahoval prima facie dôkazy o dumpingu výrobku a značnej ujme vyplývajúcej z dumpingu, čo sa považovalo za dostatočné na odôvodnenie začatia konania. Ako sa stanovuje v odôvodnení 17 dočasného nariadenia, prešetrovanie dumpingu a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2011 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie trendov významných z hľadiska posúdenia ujmy sa týkalo obdobia od januára 2008 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

1.2.   Následný postup

(3)

Po zverejnení základných skutočností a úvah, na základe ktorých sa rozhodlo o uložení dočasných antidumpingových opatrení (ďalej len „dočasné zverejnenie“), niekoľko zainteresovaných strán písomne vyjadrilo svoje stanovisko k predbežným zisteniam. Stranám, ktoré o to požiadali, bola poskytnutá možnosť vypočutia. Konkrétne jeden vyvážajúci výrobca požiadal o vypočutie úradníkom pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod a bolo mu vyhovené.

(4)

Komisia pokračovala v získavaní a overovaní všetkých informácií, ktoré považovala za potrebné pre svoje konečné zistenia.

(5)

Traja zo spolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov po uverejnení dočasného nariadenia vyhlásili, že v článku 1 ods. 2 dočasného nariadenia boli nesprávne uvedené ich názvy. V Úradnom vestníku Európskej únie  (3) sa preto uverejnilo korigendum k dočasnému vyhláseniu, v ktorom sa uvádzajú správne názvy daných spoločností.

2.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(6)

Príslušným výrobkom je hliníková fólia s hrúbkou 0,007 mm alebo viac, ale menej ako 0,021 mm, bez podložky, valcovaná, ale ďalej už neupravená, tiež potlačená, vo zvitkoch nízkej hmotnosti s hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg (ďalej len „príslušný výrobok“ alebo „hliníková fólia vo zvitkoch“). Príslušný výrobok je v súčasnosti zatriedený do číselných znakov KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10.

(7)

Príslušný výrobok sa všeobecne používa ako spotrebný výrobok na balenie a iné použitie v domácnosti alebo pri stravovacích službách. Voči vymedzeniu výrobku neboli vznesené námietky.

(8)

Z prešetrovania vyplýva, že hliníková fólia vo zvitkoch vyrobená v ČĽR a vyvážaná z nej, hliníková fólia vo zvitkoch vyrábaná a predávaná v Únii výrobcami z Únie a hliníková fólia vo zvitkoch vyrábaná a predávaná v Turecku (analogická krajina) spolupracujúcim tureckým výrobcom majú tie isté základné fyzikálne a technické vlastnosti a aj rovnaké základné účely použitia, a preto sa považujú za podobné v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

(9)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa príslušného výrobku a podobného výrobku, odôvodnenia 18 až 20 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

3.   VÝBER VZORKY

(10)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky k výberu vzorky, odôvodnenia 21 až 26 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.   DUMPING

4.1.   Trhovohospodárske zaobchádzanie (THZ)

(11)

Po dočasnom zverejnení boli doručené pripomienky od CeDo (Shanghai) Ltd. (ďalej len „CeDo“) v súvislosti so zisteniami týkajúcimi sa kritéria stanoveného v článku 2 ods. 7 písm. c) tretej zarážke základného nariadenia. Táto spoločnosť vo svojich pripomienkach a pri vypočúvaní úradníkom pre vypočutie spochybnila zistenie, podľa ktorého jej rozhodnutia o prijatí financovania zo zahraničia podliehajú schváleniu štátom, čo spôsobuje narušenie jej finančnej situácie. CeDo tvrdila, že čínske pravidlá registrácie zahraničných dlhov („Rules for the Implementation of Registration of External Debts“) nemajú rušivý vplyv na jej finančnú situáciu, keďže jej pôžička predstavovala vnútroskupinovú pôžičku prepojenej spoločnosti mimo Číny a zakladala sa výlučne na finančných protiplneniach vnútri skupiny. Spoločnosť ďalej tvrdila, že schválenie na prevod úrokov a istiny bolo udelené automaticky.

(12)

Na základe opätovného preskúmania dodatočných informácií, ktoré uvedená spoločnosť poskytla, a argumentov predložených po dočasnom zverejnení sa usúdilo, že napriek existujúcim požiadavkám na registráciu úveru a schválenie splácania možno v tomto konkrétnom prípade vnútroskupinovej pôžičky stanoviť, že finančná situácia spoločnosti nebola vystavená závažným narušeniam, keďže spoločnosť podľa zistení splatila sumu úrokov a istiny v súlade s podmienkami zmluvy o úvere. Za týchto okolností sa usudzuje, že spoločnosť spĺňa kritérium stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) tretej zarážke základného nariadenia.

(13)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne iné pripomienky týkajúce sa THZ, odôvodnenia 27 až 53 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú s výhradou uvedenej úpravy.

4.2.   Individuálne zaobchádzanie („IZ“)

(14)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa IZ, odôvodnenia 54 až 56 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.3.   Analogická krajina

(15)

Výber Turecka za analogickú krajinu na účely konečného určenia nespochybnila žiadna strana.

(16)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa výberu analogickej krajiny, odôvodnenia 57 až 64 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.4.   Normálna hodnota

(17)

Normálna hodnota sa vypočítala na základe údajov poskytnutých jediným spolupracujúcim výrobcom v analogickej krajine (t. j. Turecku). Normálna hodnota tak bola určená na základe cien podobného výrobku pri jeho predaji na domácom trhu a vytvorenej normálnej hodnoty jedného tureckého výrobcu daného podobného výrobku.

(18)

Spoločnosť Ningbo Favored Commodity Co., Ltd (ďalej len „Ningbo Favored“) kladie otázku, ako môžu byť údaje jediného tureckého výrobcu dostatočne reprezentatívne na určenie dumpingového rozpätia pre všetkých čínskych vyvážajúcich výrobcov ako celok, a považovala za prekvapivé, že domáce ceny v Turecku boli výrazne vyššie než ceny v Únii. Pokiaľ ide o turecký trh s hliníkovou fóliou, Turecko sa považovalo za vhodnú analogickú krajinu na základe objemov a hodnôt domácej výroby, dovozu a vývozu, ako sa uvádza v odôvodnení 63 dočasného nariadenia. Pokiaľ ide o skutočnosť, že ceny na tureckom trhu sú vyššie než ceny v Únii, nejde o rozhodujúci faktor pri výbere vhodného trhu analogickej krajiny. Tento cenový rozdiel možno v každom prípade čiastočne vysvetliť tým, že v období prešetrovania boli náklady a zisk priemyslu v Únii takmer vyrovnané. Keď sa priemysel Únie dostane do situácie, v ktorej môže dosiahnuť normálny zisk (t. j. 5 % podľa údaju uvedeného v odôvodnení 158 dočasného nariadenia), cenový rozdiel medzi tureckými cenami a cenami na trhu Únie sa zmenší.

(19)

Spoločnosť Ningbo Favored takisto poznamenala, že inštitúcie neposkytli dostatočné informácie o vytvorenej normálnej hodnote.

(20)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že tak, ako sa uvádza v odôvodnení 70, Komisia poskytla tejto strane všetky relevantné informácie týkajúce sa údajov používaných na výpočet normálnej hodnoty, ktoré bolo možné postúpiť bez toho, aby boli porušené ustanovenia článku 19 základného nariadenia, t. j. tak, aby sa súčasne zabezpečilo, že s akýmikoľvek dôvernými údajmi poskytnutými jediným tureckým výrobcom sa zaobchádza v súlade s ich dôvernou povahou a že tieto údaje nebudú sprístupnené iným stranám. Informácie poskytnuté vyvážajúcemu výrobcovi boli zmysluplné a umožňovali mu porozumieť metodike použitej v súlade s ustanoveniami článku 2 základného nariadenia. Okrem toho počas vypočutia, ktoré sa konalo na žiadosť spoločnosti Ningbo Favored, bola spoločnosť oboznámená s tým, že na účely výpočtu dumpingu sa použili celé kontrolné čísla výrobku („PCN“) a že v prípadoch, keď turecký výrobca nepredáva úplne rovnaký typ výrobku, sa normálna hodnota určila úpravou najbližšieho kontrolného čísla výrobku, ktorý predáva turecký výrobca. Spoločnosti Ningbo Favored a ostatným čínskym výrobcom zaradeným do vzorky sa napokon poskytli dodatočné informácie o určovaní vytvorenej normálnej hodnoty v tom čase, keď sa zverejnili konečné zistenia. Uvedené tvrdenia sa preto museli zamietnuť.

(21)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, odôvodnenia 65 až 72 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.5.   Vývozná cena

(22)

Spoločnosť Ningbo Favored požiadala, aby sa hodnoty predaja na vývoz v zozname jednotlivých transakcií previedli z amerických dolárov na čínsku menu použitím mesačného výmenného kurzu poskytnutého v dotazníku, a nie skutočného výmenného kurzu v čase uskutočnenia jednotlivých transakcií. V tejto súvislosti v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. j) o menových prepočtoch základného nariadenia, keď si cenové porovnanie vyžaduje prepočet mien, takýto prepočet sa vykoná prostredníctvom výmenného kurzu platného v deň predaja. Zároveň treba poznamenať, že v pokynoch k dotazníku sa výslovne stanovuje, že sa majú použiť sumy, ktoré sú v účtovnej mene uvedené v účtovných záznamoch respondenta. Spoločnosť bola teda náležite informovaná o výmennom kurze, ktorý sa má použiť. Toto tvrdenie sa preto nemohlo prijať.

(23)

Po uložení dočasných opatrení sa vykonalo dodatočné overovanie na mieste v priestoroch jedného z neprepojených dovozcov, v prípade ktorého sa stanovil zisk uvedený v odôvodnení 75 dočasného nariadenia. V dôsledku toho sa ziskové rozpätie použité pri vytváraní vývozných cien na základe článku 2 ods. 9 základného nariadenia znížilo.

(24)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, odôvodnenia 73 až 75 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú s výhradou uvedenej zmeny a doplnenia.

4.6.   Porovnanie

(25)

Pokiaľ ide o porovnanie, neboli doručené žiadne relevantné pripomienky. Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, odôvodnenia 76 až 78 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.7.   Dumpingové rozpätia

(26)

Neboli predložené žiadne relevantné pripomienky týkajúce sa dumpingových rozpätí. Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, odôvodnenia 79 až 81 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

(27)

V dôsledku revízie zisku neprepojených dovozcov, ako sa uvádza v odôvodnení 23, a po oprave niektorých administratívnych chýb konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, sú:

Názov spoločnosti

Dumpingové rozpätie

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.

30,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd.

32,9 %

Iné spolupracujúce spoločnosti

34,9 %

Celoštátne dumpingové rozpätie

45,6 %

(28)

Na základe skutočností uvedených v odôvodnení 81 dočasného nariadenia sa celoštátne konečné dumpingové rozpätie pre ČĽR určilo použitím transakcií spolupracujúcich vývozcov, ktoré predstavujú najvyšší dumping. Konečné dumpingové rozpätie sa na základe toho určilo na 45,6 %.

5.   UJMA

5.1.   Výroba v Únii a výrobné odvetvie Únie

(29)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa výroby v Únii a výrobného odvetvia Únie, odôvodnenie 83 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

5.2.   Spotreba v Únii

(30)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa spotreby v Únii, odôvodnenia 84 až 86 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.3.   Dovoz do Únie z ČĽR

5.3.1.   Objem a podiel na trhu

(31)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa úrovne dovozu do Únie z ČĽR a podielu na trhu, odôvodnenia 87 až 89 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.3.2.   Ceny dumpingového dovozu a cenové podhodnotenie

(32)

Ako je náležite vysvetlené v odôvodnení 47, po analýze pripomienok doručených po dočasnom zverejnení sa považovalo za vhodné neuplatňovať pri porovnaní cien príslušného výrobku a hliníkovej fólie vyrobenej v Únii úpravu úrovne obchodovania. Táto zmena metódy nepatrne ovplyvnila rozpätia podhodnotenia.

(33)

Okrem toho revíziou ziskového rozpätia neprepojených dovozcov sa znížilo rozpätie podhodnotenia cien zo strany skupiny CeDo (pozri odôvodnenie 23). Vážené priemerné rozpätie podhodnotenia vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky však zostáva vyššie ako 7 %.

(34)

S výnimkou uvedených zmien a vzhľadom na to, že nebola predložená žiadna ďalšia pripomienka k cenám dumpingového dovozu a cenovému podhodnoteniu, metodika stanovenia cenového podhodnotenia opísaná v odôvodneniach 90 až 94 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

5.4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie a reprezentatívnych výrobcov z Únie

5.4.1.   Úvodné poznámky a ukazovatele týkajúce sa výrobného odvetvia Únie

(35)

Vzhľadom na to, že v tejto súvislosti neboli predložené žiadne pripomienky, predbežné zistenia uvedené v odôvodneniach 95 až 107 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.4.2.   Rozsah skutočného dumpingového rozpätia

(36)

Keďže v tejto súvislosti neboli predložené žiadne pripomienky, odôvodnenie 108 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

5.5.   Záver o ujme

(37)

Na základe uvedených skutočností sa týmto potvrdzujú predbežné zistenia uvedené v odôvodneniach 109 až 112 dočasného nariadenia.

6.   PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

(38)

Komisia nedostala pripomienky k predbežným zisteniam týkajúcim sa príčinnej súvislosti medzi dumpingom a ujmou. V dôsledku toho sa potvrdilo, že dumpingový dovoz z ČĽR spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 6 základného nariadenia a že nie sú známe žiadne ďalšie faktory, ktorými by sa dala vyvrátiť príčinná súvislosť zistená medzi dumpingovým dovozom z ČĽR a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. Závery uvedené v odôvodneniach 113 až 136 dočasného nariadenia sa preto týmto potvrdzujú.

7.   ZÁUJEM ÚNIE

7.1.   Výrobné odvetvie Únie

(39)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa záujmu výrobného odvetvia Únie, odôvodnenia 138 až 142 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

7.2.   Dovozcovia/veľkoobchodníci

(40)

Spolupráca zo strany sektora dovozu bola veľmi slabá a ako sa už uviedlo v odôvodnení 146 dočasného nariadenia, dotazník zodpovedali len dvaja dovozcovia. Ako sa uvádza v odôvodnení 23, po uložení dočasných opatrení sa uskutočnila návšteva u najväčšieho dovozcu (Robinson Young, Spojené kráľovstvo), aby sa overili jeho odpovede v dotazníku. Výsledkom overenia bola oprava nahlásenej ziskovosti tejto spoločnosti z jej relevantných činností. Vážené priemerné ziskové rozpätie oboch spolupracujúcich dovozcov zaradených do vzorky sa v dôsledku toho znížilo. Zmenšenie zisku spolupracujúcich dovozcov sa však nepovažovalo za významné z hľadiska analýzy záujmu Únie, pretože obe miery zisku (pred opravou aj po nej) boli nevýrazné.

(41)

Jeden z dovozcov zaradených do vzorky spochybnil predbežný záver zhrnutý v odôvodnení 148 dočasného nariadenia, podľa ktorého vplyv opatrení na sektor dovozu ako celok by nebol neprimeraný, keďže by mohol byť nútený odísť z trhu, ak by boli opatrenia potvrdené. V dočasnom nariadení sa však skutočne dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Únie by mohlo získať späť niektoré zákazky na úkor sektora dovozu. Je však nepochybné, že trh Únie bude naďalej zásobovaný dovozom príslušného výrobku, hoci teraz už na základe spravodlivej hospodárskej súťaže, a teda možno v menšom rozsahu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa potvrdzuje, že celkový vplyv na sektor dovozu nie je neprimeraný.

(42)

Neboli doručené žiadne ďalšie pripomienky ani informácie týkajúce sa záujmu dovozcov alebo veľkoobchodníkov. Preto sa týmto potvrdzujú predbežné zistenia uvedené v odôvodneniach 143 až 149 dočasného nariadenia o záujme týchto skupín.

7.3.   Maloobchodníci a spotrebitelia

(43)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa záujmu maloobchodníkov a spotrebiteľov, odôvodnenia 150 až 153 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

7.4.   Záver o záujme Únie

(44)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa potvrdzujú predbežné zistenia týkajúce sa záujmu Únie, t. j. neexistujú žiadne presvedčivé dôvody neuložiť konečné opatrenia na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v ČĽR.

8.   KONEČNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

8.1.   Úroveň odstránenia ujmy

(45)

Spoločnosť Ningbo Favored po zverejnení predbežných zistení predložila podnet týkajúci sa metodiky použitej na výpočet rozpätia ujmy. Spoločnosť tvrdila, že úpravami štruktúry kontrolného čísla výrobku vznikla nerovnováha. Podľa konkrétnych tvrdení tejto spoločnosti skreslenie údajov pravdepodobne spôsobili baliace náklady. Druhá otázka sa týkala metódy použitej na zabezpečenie spravodlivého porovnania z hľadiska úrovne obchodovania. Údaje Únie sa v predbežnom štádiu rozdelili medzi maloobchodné a veľkoobchodné predajné kanály, spoločnosť Ningbo Favored však argumentovala, že sa tým vytvorili dve cieľové ceny na každý druh výrobku, čo by podľa tejto spoločnosti bolo nezákonné.

(46)

Pokiaľ ide o tvrdenie o úpravách vykonaných v štruktúre kontrolného čísla výrobku, zo simulácií vyplynulo, že by došlo k narušeniam, ak by sa nevykonala úprava. Týmito zmenami v štruktúre kontrolného čísla výrobku (ktoré boli vlastne konsolidáciou údajov s cieľom zlepšiť miery zhody a reprezentatívnosť) sa odstránili narušenia a zdokonalila sa spoľahlivosť výpočtov. Toto tvrdenie sa preto muselo zamietnuť.

(47)

Aj k druhej otázke, ktorú spoločnosť Ningbo Favored nadniesla a ktorá sa týkala predbežne používanej metódy na zabezpečenie spravodlivého porovnania z hľadiska úrovne obchodovania, sa vykonala náležitá analýza. V tomto ohľade sa zistilo, že hoci ceny medzi dvoma predajnými kanálmi sa zvyčajne líšia, v danom prípade sa nevyskytuje identifikovateľný ani jednotný model. V určitých prípadoch by vskutku predajné ceny výrobcu pre maloobchodníkov boli nižšie než predajné ceny výrobcu pre veľkoobchodníkov, zatiaľ čo v iných prípadoch by to bolo naopak. Dospelo sa teda k rozhodnutiu prijať túto namietku, že by sa nemala vykonať úprava úrovne obchodovania, pretože neboli splnené podmienky na takúto úpravu. V dôsledku toho sa konečné výpočty úrovne odstránenia ujmy vykonali na základe konsolidovaných cien tak vyvážajúcich výrobcov, ako aj výrobného odvetvia Únie bez toho, že by sa vykonala úprava úrovne obchodovania. Táto zmena metodiky nepatrne ovplyvnila rozpätia ujmy.

(48)

Spoločnosť Ningbo Favored v reakcii na konečné zverejnenie argumentovala, že metóda použitá na výpočet predaja pod cenu bola chybná a nespoľahlivá, lebo jej východiskom na strane výrobného odvetvia Únie boli predajné ceny v Únii prináležiace na jednotlivé kontrolné čísla výrobku namiesto výrobných nákladov pre jednotlivé kontrolné čísla výrobku. Spoločnosť Ningbo Favored z toho vyvodila, že výrobné náklady na jednotlivé kontrolné čísla výrobku sa nepoužili, pretože úradníci Komisie „nenaliehali“ na spoločnosť, aby poskytla príslušné údaje, a preto sa malo konanie ukončiť pre „nedostatok dôkazov“.

(49)

V základnom nariadení sa však nepredpisuje, ako by sa mala stanoviť cieľová cena výrobného odvetvia Únie. Obvykle sa to robí buď na základe výrobných nákladov na jednotlivé kontrolné čísla výrobku a pripočíta sa cieľový zisk, alebo sa použijú predajné ceny zo závodu na jednotlivé kontrolné čísla výrobku účtované neprepojeným zákazníkom na trhu Únie, pričom sa upravia o skutočný zisk/skutočnú stratu zaznamenané v období prešetrovania a pripočíta sa stanovený cieľový zisk. Obe metódy sú spoľahlivé a možno použiť ktorúkoľvek z nich (v závislosti od okolností). V rámci tohto prešetrovania sa použila druhá metóda (t. j. na základe skutočných predajných cien Únie neprepojeným zákazníkom), pretože nie všetci výrobcovia v Únii zaradení do vzorky boli schopní vypočítať spoľahlivé výrobné náklady na jednotlivé kontrolné čísla výrobku.

(50)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa obvinenie, že zvolená metóda je nespoľahlivá, a tvrdenie, že konanie sa preto malo ukončiť, zamietajú.

(51)

Skupina CeDo Group tvrdila, že metodika použitá na výpočet jej predbežných rozpätí ujmy nebola správna, pretože v plnej miere nezohľadnila štruktúru CeDo Group. V skutočnosti dovozca CeDo UK prepojený so spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom zaradeným do vzorky [„CeDo (Shanghai)“] dodáva na trh Únie fóliu vyrobenú v ČĽR aj v Únii, pričom všetko prebieha prostredníctvom prepojeného dovozcu/obchodníka. Spoločnosť tvrdila, že predajné, všeobecné a administratívne náklady tohto prepojeného dovozcu a ziskové rozpätie sa nemali odpočítať z ceny ďalšieho predaja, keďže hospodárska súťaž prebieha na úrovni zákazníkov v Únii. Podľa tvrdenia tejto spoločnosti by predajné ceny CeDo na úrovni zákazníka nespôsobovali ujmu výrobnému odvetviu Únie.

(52)

To, čo spoločnosť CeDo presadzuje v súvislosti so svojimi predajnými cenami oproti predajným cenám výrobného odvetvia Únie, bolo spochybnené stanoviskami viacerých výrobcov z Únie, ktorí podali podnet. Túto otázku však nebolo možné hlbšie prešetriť, pretože v takom neskorom štádiu prešetrovania nebolo možné overiť informácie, ktoré strany predložili.

(53)

V podstate by sa malo poznamenať, že účelom výpočtu rozpätia ujmy je určiť, či by na odstránenie ujmy zapríčinenej dumpingovým dovozom stačilo uplatňovať na ceny CIF dumpingového dovozu nižšiu sadzbu cla, než je sadzba cla vychádzajúca z dumpingového rozpätia. Toto posúdenie by malo vychádzať z ceny CIF predmetného dovozu, o ktorej sa usudzuje, že je na úrovni porovnateľnej s cenou zo závodu výrobného odvetvia Únie. V prípade dovozu uskutočňovaného prostredníctvom prepojených dovozcov analogicky s prístupom pre výpočty dumpingového rozpätia, ktoré by mohli na určenie colnej sadzby pri uplatnení pravidla nižšieho cla nahradiť výpočty rozpätia ujmy, sa cena CIF vytvorí na základe ceny ďalšieho predaja prvému nezávislému zákazníkovi v Únii, náležite upravenej podľa článku 2 ods. 9 základného nariadenia. V druhom rade a bez toho, aby boli dotknuté neskoršie pozorovania, by sa malo poznamenať, že metodika, ktorú zastáva spoločnosť CeDo, by viedla k nevyhnutnému použitiu cien vzťahujúcich sa na výrobu hliníkovej fólie spoločnosťou CeDo v Únii, keďže – ako už bolo uvedené – prepojený dovozca/obchodník zásoboval trh Únie hliníkovou fóliou vyrobenou v Číne aj v Únii.

(54)

Spoločnosť CeDo sa k tejto otázke vrátila v záverečnom štádiu. Požiadala aj o vypočutie úradníkom pre vypočutie Generálneho riaditeľstva pre obchod a s cieľom prediskutovať túto záležitosť sa konalo vypočutie. Spoločnosť CeDo zopakovala svoje predchádzajúce argumenty a súčasne spochybnila uvedené vysvetlenie týkajúce sa článku 2 ods. 9, tvrdiac, že článok 2 ods. 9 vystupuje v dumpingových ustanoveniach základného nariadenia a nemôže sa použiť analogicky na výpočet ujmy. Inštitúcie upozornili na to, že hoci sa článok 2 zaoberá otázkami dumpingu, článok 2 ods. 9 patrí pod podkapitolu „vývozná cena“ a poskytuje usmernenie na výpočet vývoznej ceny v prípade predaja v Únii prostredníctvom prepojeného dovozcu. Žiadne iné ustanovenie základného nariadenia nedáva v tomto ohľade konkrétnejšie usmernenie.

(55)

Spoločnosť CeDo nastolila otázku rozsudku Všeobecného súdu vo veci „Kazchrome“ (4), ktorý je podľa nej v tomto ohľade smerodajný, keď sa v ňom konštatuje, že najpresnejším spôsobom výpočtu cenového podhodnotenia by bolo porovnanie dovozných cien s cenami tovaru výrobného odvetvia Spoločenstva pri zarátaní všetkých vzniknutých nákladov až po dodanie do priestorov zákazníka. Treba však poznamenať, že súd zároveň uznal, že tento prístup nie je použiteľný v praxi, a v rozsudku sa jasne uvádza, že ceny CIF predstavujú prijateľnú metodiku pri výpočte rozpätí ujmy. Vec Kazchrome sa okrem toho týkala osobitnej situácie, keď tovar vstupoval na trh EÚ najprv cez Litvu (tranzit) a následne sa prepravil do Rotterdamu, kde prebehlo colné konanie. Komisia sa v tomto prípade rozhodla počítať cenové podhodnotenie a predaj pod cenu na základe ceny v momente tranzitu, a nie ceny po preclení. Nevzťahuje sa to však na terajšie prešetrovanie, kde je nesporné, že výpočty cenového podhodnotenia a predaja pod cenu vychádzajú z ceny CIF spoločnosti CeDo po preclení. V rozsudku vo veci Kazchrome súd navyše jasne obmedzil svoje závery na tento osobitný prípad.

(56)

Spoločnosť CeDo nadniesla aj otázku spravodlivého porovnania a odkázala na dve správy panelu Svetovej obchodnej organizácie (5). Inštitúcie sú presvedčené, že ceny CeDo, tak ako ich stanovili útvary Komisie, a ceny zo závodu výrobného odvetvia Únie (v prípade cenového podhodnotenia aj predaja pod cenu) poskytujú základ pravodlivého a primeraného porovnania. Je vhodné pripomenúť, že dokonalé porovnanie by znamenalo, že sa zohľadnia len ponuky predložené v rámci tej istej zákazky, pretože len vtedy by boli podmienky predaja rovnaké. Keďže dokonalé porovnanie nie je v tomto prípade možné, inštitúcie sú presvedčené, že metodika s použitím priemerných cien zaznamenaných pre podobné výrobky počas ročného obdobia prešetrovania je spravodlivá. Táto metodika sa v zverejnení jasne uviedla.

(57)

Okrem toho sa usudzuje, že metóda, ktorú zastáva spoločnosť CeDo, by viedla k nerovnakému zaobchádzaniu pri výpočte rozpätí tejto spoločnosti a rozpätí iných vyvážajúcich výrobcov zo vzorky predávajúcich neprepojeným dovozcom. Metodika, ktorú používajú ostatní vyvážajúci výrobcovia zo vzorky, sa zakladala na vývoznej cene na úrovni CIF, ktorá samozrejme nezahŕňa predajné, všeobecné a administratívne náklady Únie ani zisk z ďalšieho predaja v Únii po preclení. Komisia sa domnieva, že stanovenie príslušnej dovoznej ceny na výpočet cenového podhodnotenia a predaja pod cenu by nemalo byť ovplyvnené tým, či sa vyvážaný tovar dodáva prepojeným, alebo neprepojeným hospodárskym subjektom v Únii. Metodikou, ktorú používa Komisia, sa zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie za oboch okolností. Prístup, ktorý požaduje CeDo, by napokon, ako už bolo uvedené v odôvodnení 53, a najmä v situácii týkajúcej sa tejto spoločnosti, viedol k zmätku a nejasnostiam medzi dvoma odlišnými štatútmi, v rámci ktorých CeDo pôsobí ako dodávateľ hliníkovej fólie na trh Únie. Spoločnosť CeDo totiž zásobuje trh Únie na jednej strane ako výrobca so sídlom v Únii a na strane druhej ako ďalší predajca hliníkovej fólie dovážanej z Číny. Účelom výpočtov rozpätia ujmy nie je zistiť, do akej miery predaj spoločnosti CeDo Spojené kráľovstvo ako dovážajúceho výrobcu do Únie spôsobuje ujmu výrobcom v Únii, ale skôr to, či vývoz pochádzajúci od spoločnosti CeDo Shanghai nemá takýto účinok prostredníctvom cenového podhodnotenia a predaja pod cenu výrobcov v Únii. Príslušná cena, ktorá sa má s týmto cieľom vziať do úvahy, je cena, za akú sa príslušný výrobok predáva do Únie, a nie cena, za akú dovážajúci výrobcovia v Únii dovezený tovar následne ďalej predávajú. Je to v súlade s prístupom zvoleným pri výpočte rozpätia ujmy, ktorú možno pripísať dovozu uskutočňovanému domácimi výrobcami do Únie.

(58)

Nakoniec by sa malo skonštatovať, že ceny výrobcov v Únii sa upravili na úroveň cien zo závodu tak, že sa odpočítali nielen dobropisy, zľavy a rabaty, ale aj provízie (druh predajných nákladov) a výdavky spojené s dopravou. Preto by nebolo spravodlivé porovnávať cenu ďalšieho predaja dovozcu s cenou zo závodu v Únii.

(59)

Z uvedených dôvodov sa zotrvalo na tom, že požiadavke na revíziu výpočtu rozpätia ujmy CeDo nebolo možné vyhovieť.

(60)

Revidované ziskové rozpätie neprepojených dovozcov (upravené z dôvodov vysvetlených v odôvodnení 23) malo vplyv na rozpätie ujmy spôsobenej spoločnosťou CeDo, keďže toto sa odpočítava od jeho ceny ďalšieho predaja. Napokon všetkých rozpätí podhodnotenia sa dotkla oprava drobnej administratívnej chyby pri uplatnení cieľového zisku v predbežnom štádiu.

(61)

Na základe uvedených skutočností sú konečné rozpätia ujmy takéto:

Názov spoločnosti

Predaj pod cenu

CeDo (Shanghai) Ltd.

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd

15,6 %

Vážený priemer pre ostatné spolupracujúce subjekty

14,6 %

Ostatné spoločnosti

35,6 %

8.2.   Konečné opatrenia

(62)

Vzhľadom na závery týkajúce sa dumpingu, ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie a v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia by sa malo uložiť konečné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v ČĽR, a to na úrovni nižšieho zo zistených rozpätí dumpingu a ujmy v súlade s pravidlom nižšieho cla. V tomto prípade by sa sadzba cla mala zodpovedajúcim spôsobom stanoviť na úrovni zistených rozpätí ujmy.

(63)

Na základe uvedených skutočností sa sadzba, s ktorou sa uložia uvedené clá, stanovuje takto:

Názov spoločnosti

Dumpingové rozpätie

Rozpätie odstránenia ujmy

Sadzba antidumpingového cla

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

14,2 %

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.

30,6 %

14,6 %

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd.

32,9 %

15,6 %

15,6 %

Iné spolupracujúce spoločnosti

34,9 %

14,6 %

14,6 %

Celoštátne dumpingové rozpätie

45,6 %

35,6 %

35,6 %

(64)

Antidumpingové colné sadzby pre jednotlivé spoločnosti uvedené v tomto nariadení sa stanovili na základe zistení súčasného prešetrovania. Odrážajú preto situáciu zistenú počas tohto prešetrovania, pokiaľ ide o tieto spoločnosti. Tieto colné sadzby (na rozdiel od celoštátneho cla platného pre „všetky ostatné spoločnosti“) sa teda výlučne vzťahujú na dovoz výrobkov s pôvodom v ČĽR a vyrobených danými spoločnosťami, a teda uvedenými konkrétnymi právnymi subjektmi. Na dovoz príslušného výrobku vyrobeného akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorej názov a adresa nie sú osobitne uvedené v normatívnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov prepojených s konkrétnymi uvedenými subjektmi, sa tieto sadzby nemôžu využiť a platí pre ne sadzba cla uplatniteľná na „všetky ostatné spoločnosti“.

(65)

V záujme minimalizovania rizík obchádzania z dôvodu veľkých rozdielov v colných sadzbách sa v tomto prípade pokladá za potrebné prijať osobitné opatrenia na zabezpečenie riadneho uplatňovania antidumpingových ciel. Medzi tieto osobitné opatrenia patrí predloženie platnej obchodnej faktúry colným orgánom členských štátov, ktorá zodpovedá požiadavkám stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu. Pri dovoze, ku ktorému sa takáto faktúra nepriložila, sa uplatní posledné uvedené antidumpingové clo uplatniteľné na všetkých ostatných vývozcov.

(66)

Ak by sa po uložení príslušných opatrení výrazne zvýšil objem vývozu jednej zo spoločností, na ktoré sa vzťahujú nižšie individuálne sadzby cla, takéto zvýšenie objemu by sa mohlo samo osebe považovať za zmenu v štruktúre obchodu v dôsledku uloženia opatrení v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia. Za takýchto okolností, a ak sú splnené podmienky, sa môže začať prešetrovanie týkajúce sa prípadného obchádzania opatrení. Uvedeným prešetrovaním sa môže okrem iného preskúmať potreba odstránenia individuálnych colných sadzieb a následného uloženia celoštátneho cla.

(67)

Akákoľvek žiadosť o uplatňovanie individuálnej antidumpingovej colnej sadzby (napríklad po zmene názvu subjektu alebo po zriadení nových výrobných či predajných subjektov) by sa mala adresovať Komisii (6) a mala by obsahovať všetky príslušné informácie, najmä o akýchkoľvek zmenách v činnostiach spoločnosti týkajúcich sa výroby, domáceho predaja či predaja na vývoz, v spojení napríklad so zmenou názvu alebo zmenou súvisiacou s výrobnými či predajnými subjektmi. V prípade potreby sa toto nariadenie potom zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní aktualizáciou zoznamu spoločností, na ktoré sa vzťahujú individuálne sadzby antidumpingového cla.

(68)

V záujme riadneho uplatňovania antidumpingového cla by sa celoštátna úroveň cla mala uplatňovať nielen na nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ale aj na tých výrobcov, ktorí počas OP neuskutočnili žiadny vývoz do Únie.

(69)

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie voči všetkým novým vývozcom a spolupracujúcim spoločnostiam nezaradeným do vzorky, uvedeným v tabuľke v článku 1 ods. 2 s priemernou sadzbou cla určenou pre vzorku na úrovni 14,6 %, by sa malo prijať ustanovenie, podľa ktorého by sa vážené priemerné clo uložené spolupracujúcim spoločnostiam nezaradeným do vzorky uplatňovalo na všetkých nových vývozcov, ktorí by inak mali právo na preskúmanie podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia, keďže tento článok sa neuplatňuje v prípade, že sa vykonal výber vzorky.

(70)

Všetky strany boli informované o podstatných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa zamýšľalo odporučiť uloženie konečného antidumpingového cla na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v ČĽR a konečný výber súm zabezpečených dočasným clom (ďalej len „konečné zverejnenie“). Všetkým stranám bola poskytnutá lehota, v rámci ktorej mohli predložiť pripomienky týkajúce sa tohto konečného zverejnenia.

(71)

Ústne aj písomné pripomienky predložené zainteresovanými stranami sa posúdili a v prípade vhodnosti aj zohľadnili.

9.   KONEČNÝ VÝBER DOČASNÉHO CLA

(72)

Vzhľadom na rozsah zistených dumpingových rozpätí a z hľadiska úrovne ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie sa považuje za potrebné, aby sa s konečnou platnosťou vybrali sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla uloženého dočasným nariadením.

(73)

Keď sú konečné clá vyššie ako dočasné clá, musia sa s konečnou platnosťou vybrať iba sumy zabezpečené na úrovni dočasných ciel, zatiaľ čo sumy zabezpečené nad rámec konečnej sadzby antidumpingových ciel by sa mali uvoľniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz hliníkovej fólie s hrúbkou 0,007 mm alebo viac, ale menej ako 0,021 mm, bez podložky, valcovanej, ale ďalej už neupravenej, tiež potlačenej, vo zvitkoch nízkej hmotnosti s hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg, v súčasnosti zatriedenej do číselných znakov KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10 (kódy TARIC: 7607111110 a 7607191010), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením je pre výrobky opísané v odseku 1 a vyrobené ďalej uvedenými spoločnosťami takáto:

Spoločnosť

Clo

Doplnkový kód TARIC

CeDo (Shanghai) Ltd., Šanghaj

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd., Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd., Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co. Ltd., Šanghaj

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co. Ltd., Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co. Ltd., Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co. Ltd., Šanghaj

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co. Ltd., Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd., Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co. Ltd., Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co., Ltd., Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co. Ltd., Yuyao

14,6 %

B310

Všetky ostatné spoločnosti

35,6 %

B999

3.   Uplatňovanie individuálnych colných sadzieb stanovených pre spoločnosti uvedené v odseku 2 je podmienené tým, že colným orgánom členských štátov sa predloží platná obchodná faktúra, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu. Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa clo vzťahujúce sa na „všetky ostatné spoločnosti“.

4.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

Sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla podľa nariadenia (EÚ) č. 833/2012 sa vyberú s konečnou platnosťou. Sumy zabezpečené nad rámec výšky konečných antidumpingových ciel sa uvoľnia.

Článok 3

V prípade, že akýkoľvek nový vyvážajúci výrobca v Čínskej ľudovej republike poskytne Komisii dostatočné dôkazy o tom, že:

do Únie nevyvážal výrobok opísaný v článku 1 ods. 1 počas obdobia prešetrovania (od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2011),

nie je prepojený so žiadnym vývozcom ani výrobcom v Čínskej ľudovej republike, ktorí podliehajú opatreniam uloženým týmto nariadením,

v skutočnosti vyvážal do Únie príslušný výrobok po období prešetrovania, na základe ktorého boli uložené opatrenia, alebo vstúpil do neodvolateľného zmluvného záväzku vyvážať značné množstvo do Únie,

môže Rada jednoduchou väčšinou na návrh Komisie predložený po porade s poradným výborom zmeniť a doplniť článok 1 ods. 2 pridaním nového vyvážajúceho výrobcu k spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré nie sú zaradené do vzorky a na ktoré sa preto vzťahuje vážená priemerná colná sadzba vo výške 14,6 %.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 251, 18.9.2012, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 331, 1.12.2012, s. 56.

(4)  Vec T-107/08, Transnational Company „Kazchrome“ AO a ENRC Marketing AG/Rada Európskej únie a Európska komisia [2011] (zatiaľ neuverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora).

(5)  Správa panelu WTO: China – CVD and AD Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from USA – WT/DS414/R a AD Measure on Farmed Atlantic Salmon from Norway – WT/DS337/R.

(6)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre obchod, Riaditeľstvo H, kancelária: NERV – 105 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


PRÍLOHA

Platná obchodná faktúra podľa článku 1 ods. 3 musí obsahovať vyhlásenie podpísané zástupcom subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje, v tomto znení:

1.

meno a funkcia zástupcu subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje;

2.

nasledujúce vyhlásenie:

„Ja podpísaný(-á) potvrdzujem, že (objem) určitých hliníkových fólií vo zvitkoch predaných na vývoz do Európskej únie, na ktoré je vystavená táto faktúra, vyrobila spoločnosť (názov a registrované sídlo spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v Čínskej ľudovej republike. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.

Dátum a podpis“.


13.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 218/2013

z 8. marca 2013,

ktorým sa schvaľuje menšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Cabrito Transmontano (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 nadobudlo účinnosť 3. januára 2013. Zrušilo a nahradilo sa ním nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2).

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 Komisia preskúmala žiadosť Portugalska o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Cabrito Transmontano“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1263/1996 (3).

(3)

Keďže príslušná zmena a doplnenie nie sú menšieho rozsahu, Komisia žiadosť o zmenu a doplnenie uverejnila podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Komisii nebola v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia oznámená žiadna námietka, táto zmena a doplnenie sa teda musia schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v súvislosti s názvom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ C 122, 27.4.2012, s. 20.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.1.   Čerstvé mäso (a droby)

PORTUGALSKO

Cabrito Transmontano (CHOP)


13.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 219/2013

z 12. marca 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

107,2

MA

70,0

TN

101,4

TR

111,5

ZZ

97,5

0707 00 05

MA

170,1

TR

169,8

ZZ

170,0

0709 93 10

MA

55,6

TR

126,5

ZZ

91,1

0805 10 20

EG

57,0

IL

71,4

MA

52,6

TN

56,6

TR

65,0

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

77,1

ZZ

77,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

81,6

CL

122,3

CN

76,3

MK

31,3

US

170,8

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

124,4

BR

113,7

CL

133,7

TR

171,6

US

191,0

ZA

107,5

ZZ

140,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.