ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.068.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 68

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
12. marca 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 205/2013 zo 7. marca 2013, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 2/2012 na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele zasielaných z Filipín bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Filipínach, a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených týmto nariadením dovozom určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí zasielaných z Malajzie a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Malajzii a Thajsku

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 206/2013 z 11. marca 2013, ktorým sa vykonáva článok 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 207/2013 z 11. marca 2013, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o lehotu na preskúmanie rozhodnutia o osobitnej podpore na rok 2013, a z nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009, pokiaľ ide o oznámenie takéhoto preskúmania

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na vysledovateľnosť klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 209/2013 z 11. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o mikrobiologické kritériá pre klíčky a pravidlá odberu vzoriek z jatočných tiel hydiny a z čerstvého hydinového mäsa ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ( 1 )

24

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 211/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na certifikáciu pri dovoze klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov do Únie ( 1 )

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 212/2013 z 11. marca 2013, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o pridania a úpravy s ohľadom na produkty zahrnuté v uvedenej prílohe ( 1 )

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 213/2013 z 11. marca 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

53

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2013/9/EÚ z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve ( 1 )

55

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/124/SZBP z 11. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

57

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 205/2013

zo 7. marca 2013,

ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 2/2012 na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele zasielaných z Filipín bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Filipínach, a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených týmto nariadením dovozom určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí zasielaných z Malajzie a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Malajzii a Thajsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Existujúce opatrenia

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 2/2012 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo vo výške 24,7 % na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) všetkým spoločnostiam s výnimkou tých uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, a to po preskúmaní opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 1890/2005 (3) (ďalej len „pôvodné nariadenie“) pred uplynutím platnosti. Tieto opatrenia sa budú ďalej uvádzať ako „platné opatrenia“ alebo „pôvodné opatrenia“ a prešetrovanie, ktoré viedlo k uloženiu opatrení pôvodným nariadením, sa bude ďalej uvádzať ako „pôvodné prešetrovanie“.

1.2.   Začatie konania

(2)

Po porade s poradným výborom Európska komisia (ďalej len „Komisia“) dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy prima facie na začatie prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia a z vlastnej iniciatívy rozhodla prešetriť možné obchádzanie antidumpingových opatrení uložených na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v ČĽR a zaviesť registráciu dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí zasielaných z Malajzie, Thajska a Filipín, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Malajzii, Thajsku a na Filipínach.

(3)

Prešetrovanie sa začalo 15. júna 2012 na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 502/2012 (4) (ďalej len „nariadenie o začatí prešetrovania“).

(4)

Dôkazy prima facie, ktoré mala Komisia k dispozícii, spočívali v tom, že po uložení opatrení stanovených počas pôvodného prešetrovania došlo k značnej zmene v štruktúre obchodu pri vývoze z ČĽR, Malajzie, Thajska a Filipín do Únie, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina ani ekonomické opodstatnenie ako uloženie opatrení stanovených v rámci pôvodného prešetrovania. Táto zmena údajne vyplynula z prekládky určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v ČĽR cez Malajziu, Thajsko a Filipíny do Únie.

(5)

Okrem toho z dôkazov vyplynulo, že nápravné účinky platných opatrení boli oslabené, pokiaľ ide o množstvo aj cenu. Existujú dôkazy, že tento nárast dovozu z Malajzie, Thajska a Filipín sa uskutočňoval za ceny pod úrovňou ceny nespôsobujúcej ujmu, ktorá bola stanovená v rámci pôvodného prešetrovania, upravenej podľa zvýšenia nákladov za suroviny.

(6)

Napokon, existujú dôkazy o tom, že ceny určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí zasielaných z Malajzie, Thajska a Filipín boli dumpingovými v porovnaní s normálnou hodnotou stanovenou v pôvodnom prešetrovaní, upravenou podľa zvýšenia nákladov na suroviny.

1.3.   Prešetrovanie

(7)

Komisia oficiálne upovedomila o začatí prešetrovania orgány ČĽR, Malajzie, Thajska a Filipín, vyvážajúcich výrobcov v týchto krajinách, dovozcov v Únii, o ktorých je známe, že sa ich konanie týka a príslušné výrobné odvetvie v Únii.

(8)

Formuláre žiadostí o oslobodenie boli zaslané výrobcom/vývozcom v Malajzii, Thajsku a na Filipínach, o ktorých Komisia vie, alebo prostredníctvom zastúpení dotknutých krajín pri Európskej únii. Dotazníky boli zaslané výrobcom/vývozcom v ČĽR, o ktorých Komisia vie, alebo prostredníctvom zastúpenia ČĽR pri Európskej únii. Dotazníky boli zaslané aj známym dovozcom v Únii.

(9)

Zainteresované strany dostali v lehote stanovenej v nariadení o začatí prešetrovania možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie. Všetky strany boli informované, že ich nedostatočná spolupráca môže viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia a založeniu zistení na dostupných skutočnostiach.

(10)

Sedem malajských, šesť thajských a traja filipínski výrobcovia/vývozcovia a v prípadoch, kde to bolo vhodné, ich prepojené spoločnosti v ČĽR, predložili vyplnené formuláre žiadostí o oslobodenie. Vyjadrenia dvoch malajských spoločností a jednej thajskej a jednej filipínskej spoločnosti boli zamietnuté z formálnych dôvodov, keďže sa zistilo, že predmetné spoločnosti nepatrili ani k výrobcom výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, ani nespolupracovali po predložení formuláru žiadosti o oslobodenie alebo formulár žiadosti o oslobodenie predložili počas veľmi neskorej fázy prešetrovania.

(11)

Odpovede na dotazník predložili dvaja čínski vývozcovia a štyria dovozcovia/skupiny dovozcov z Únie.

(12)

Komisia uskutočnila kontrolné návštevy v priestoroch týchto spoločností:

MCP Precision Sdn. Bhd. (Malajzia),

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd. (Malajzia),

Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malajzia) a v priestoroch jej prepojenej obchodnej spoločnosti Tigges Fastener Trading Sdn. Bhd. (Malajzia),

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malajzia),

Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malajzia) a v jej prepojených spoločnostiach na Taiwane: Linkwell Industry a Linkfast Industry,

A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd. (Thajsko),

Dura Fasteners Co., Ltd. (Thajsko),

Taiyo Fasteners Co., Ltd. (Thajsko),

Tong Heer Fasteners Co., Ltd. (Thajsko),

TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd. (Thajsko) a v jej prepojených spoločnostiach TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd. a Phaisarn Fastening Ltd. Part. (Thajsko),

Multi-Tek Fastenres Inc. (Filipíny) a v priestoroch jej prepojenej spoločnosti na Taiwane Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.,

Phil Shin Works Corporation (Filipíny),

Rosario Fasteners Corporation (Filipíny), a v priestoroch jej prepojenej spoločnosti na Taiwane Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd.

1.4.   Obdobie, za ktoré sa podáva správa a obdobie prešetrovania

(13)

Obdobie, za ktoré sa podáva správa, je obdobie, počas ktorého sa uskutočnili testy pridanej hodnoty a výpočty dumpingových cien/cien pod predajnou cenou, v dĺžke trvania 12 mesiacov od 1. apríla 2011 do 31. marca 2012. Obdobie prešetrovania je obdobie, počas ktorého sa analyzujú zmeny v štruktúre obchodu a skúmajú praktiky možného obchádzania a zahŕňa obdobie od uloženia pôvodných opatrení do skončenia obdobia, za ktoré sa podáva správa.

2.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

2.1.   Všeobecné úvahy

(14)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia sa na účely posúdenia existencie obchádzania postupne analyzovala zmena v štruktúre obchodu medzi ČĽR, tromi dotknutými krajinami a Úniou, či táto zmena vyplýva z praxe, procesu alebo z činnosti, pre ktoré neexistuje iná dostatočne náležitá príčina ani ekonomické opodstatnenie ako uloženie cla, či existovali dôkazy o ujme alebo o oslabovaní nápravných účinkov cla z hľadiska cien a/alebo množstiev výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania a či existovali dôkazy o dumpingu vo vzťahu k normálnym hodnotám, ktoré boli predtým v prípade potreby stanovené v pôvodnom prešetrovaní v súlade s ustanoveniami článku 2 základného nariadenia.

2.2.   Príslušný výrobok a výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania

(15)

Výrobkom, ktorého sa možné obchádzanie týka, sú určité spojovacie materiály z nehrdzavejúcej ocele a ich časti s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“), v súčasnosti zaradené pod kódy KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70.

(16)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, je rovnaký ako príslušný výrobok, ale zasielaný z Malajzie, Thajska a Filipín bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Malajzii, Thajsku a na Filipínach, ktorý je v súčasnosti zaradený pod rovnaké kódy KN ako príslušný výrobok (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“).

(17)

Prešetrovaním sa preukázalo, že spojovacie materiály z nehrdzavejúcej ocele a ich časti, ako sú definované vyššie, vyvážané do Únie z ČĽR a spojovacie materiály z nehrdzavejúcej ocele zasielané do Únie z Malajzie, Thajska a Filipín majú rovnaké základné fyzické a technické charakteristiky a použitie a z tohto dôvodu sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

2.3.   Zistenia týkajúce sa Filipín

2.3.1.   Úroveň spolupráce

(18)

Ako je uvedené v odôvodnení 10, len tri filipínske spoločnosti (ako sa neskôr ukázalo, jedna z nich nebola ani výrobcom, ani vývozcom prešetrovaného výrobku) podali vyplnený formulár žiadosti o oslobodenie. Spolupracujúce spoločnosti teda počas obdobia, za ktoré sa podáva správa, predstavovali 10 % filipínskeho vývozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie.

(19)

Vyjadrenia k dotazníku poskytli aj dvaja čínski výrobcovia/vývozcovia, avšak ani jedného z nich sa vývoz na Filipíny počas obdobia prešetrovania netýkal.

(20)

Vzhľadom na nízku úroveň spolupráce filipínskych a čínskych spoločností sa zistenia, pokiaľ ide o dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí do Únie z Filipín a vývoz príslušného výrobku z ČĽR na Filipíny, museli zakladať na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia. Na určenie celkových objemov dovozu z Filipín do Únie sa použili údaje Eurostatu a na stanovenie celkového vývozu z ČĽR na Filipíny sa použili čínske vývozné štatistiky.

(21)

Pokiaľ ide o čínske vývozné štatistiky, je potrebné poznamenať, že štatistiky obchodných tokov medzi ČĽR a Filipínami sa týkajú celých kódov HS, čo predstavuje väčšiu skupinu výrobkov, ako je príslušný výrobok a výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania. Vzhľadom na to, že bol prítomný veľmi jasný trend, sa však tieto údaje môžu použiť na stanovenie určitej zmeny v štruktúre obchodu.

(22)

Napokon sa využil dodatočný zdroj informácií, a to údaje poskytnuté filipínskymi orgánmi. Hoci tieto údaje neboli úplné a dostatočne podrobné na to, aby sa z nich mohlo výlučne vychádzať pri analýze, postačovali na overenie zistení v súvislosti so štruktúrou obchodu.

2.3.2.   Zmena v štruktúre obchodu

(23)

Po uložení pôvodných opatrení na dovoz z ČĽR sa dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Filipín do Únie náhle a výrazne zvýšil. Z minimálnej úrovne menej ako 100 MT ročne v rokoch 2004 – 2005 sa jeho dovoz počas obdobia, za ktoré sa podáva správa, zvýšil na viac ako 12 000 MT.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Obdobie, za ktoré sa podáva správa

Objem

(MT)

69

23

1 369

6 048

7 046

5 406

15 580

14 528

12 075

Zdroj: Eurostat

(24)

Zároveň sa prudko zvýšil vývoz z Číny na Filipíny za obdobie rokov od 2004 do obdobia, za ktoré sa podáva správa, z úrovne 1 100 MT na viac ako 15 000 MT.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Obdobie, za ktoré sa podáva správa

Objem

(MT)

1 104

2 022

2 107

3 727

3 856

7 513

11 262

15 553

15 632

Zdroj: Čínske vývozné štatistiky (Global Trade Atlas Database)

(25)

Uvedené údaje jasne ukazujú, že dovoz z Filipín do Únie bol v rokoch 2004 a 2005 zanedbateľný. V roku 2006 po uložení opatrení voči ČĽR však dovoz zrazu prudko stúpol a z hľadiska objemu čiastočne nahradil vývoz z ČĽR na trh Únie. Okrem toho od uloženia platných opatrení došlo k významnému poklesu vývozu z ČĽR do Únie (70 %). Okrem toho sa konštatuje, že údaje poskytnuté filipínskymi orgánmi potvrdzujú, že len malé percento dovozu z ČĽR sa uvoľnilo na účely obchodovania v rámci filipínskeho colného územia. Väčšina dovozu smerovala do osobitných hospodárskych zón.

2.3.3.   Charakter obchádzania

(26)

V článku 13 ods. 1 základného nariadenia sa vyžaduje, aby zmena v štruktúre obchodu vychádzala z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktoré neexistuje dostatočne náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie ako uloženie cla. Prax, proces alebo činnosti zahŕňajú okrem iného zasielanie výrobku, ktorý podlieha opatreniam, cez tretie krajiny.

(27)

Konštatuje sa, že filipínsky vývoz spolupracujúcich spoločností predstavoval počas obdobia, za ktoré sa podáva správa, približne 10 % celkového filipínskeho vývozu do Únie. Zostávajúci vývoz možno pripísať výrobcom, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaní, alebo čisto postupom prekládky. V prospech záveru uvedeného na druhom mieste svedčia informácie a údaje poskytnuté filipínskymi orgánmi, najmä skutočnosti, že i) väčšina dovozu príslušného výrobku z ČĽR smerovala do osobitných hospodárskych zón a nevstúpila na filipínske colné územie, ii) počet skutočných výrobcov výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, je na Filipínach veľmi obmedzený.

(28)

Existencia prekládok výrobkov čínskeho pôvodu cez Filipíny sa preto potvrdila.

2.3.4.   Neexistencia dostatočne náležitej príčiny ani iného ekonomického opodstatnenia okrem uloženia antidumpingového cla

(29)

Prešetrovaním sa neodhalila žiadna iná náležitá príčina alebo ekonomické opodstatnenie prekládky ako len obchádzanie platných opatrení v prípade príslušného výrobku. Nezistili sa žiadne iné skutočnosti než clo, ktoré by sa mohli považovať za vyrovnanie nákladov na prekládku, najmä pokiaľ ide o prepravu a opätovné naloženie určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v ČĽR cez Filipíny.

2.3.5.   Oslabovanie nápravných účinkov antidumpingového cla

(30)

S cieľom posúdiť, či dovážaný výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, oslabil z hľadiska množstva a ceny nápravné účinky platných opatrení vzťahujúcich sa na dovoz príslušného výrobku, sa použili údaje Eurostatu ako najlepšie dostupné údaje týkajúce sa množstiev a cien vývozu realizovaného nespolupracujúcimi spoločnosťami na Filipínach. Ceny, ktoré boli takto určené, sa porovnali s úrovňou odstránenia ujmy stanovenou pre výrobcov z Únie počas pôvodného prešetrovania. Vzhľadom na podstatný časový rozdiel medzi pôvodným obdobím prešetrovania a obdobím, za ktoré sa podáva správa, v rámci súčasného prešetrovania sa musel zohľadniť výrazný vývoj, pokiaľ ide o základné prvky nákladov na výrobu. Odrazilo sa to v úprave ceny nespôsobujúcej ujmu na základe zvýšenia ceny základných surovín a v prípade zostávajúcich prvkov nákladov na výrobu a predaj na základe kolísania indexu spotrebiteľských cien v Únii.

(31)

Zvýšenie dovozu z Filipín do Únie z menej ako 100 MT v roku 2004 na viac ako 12 000 MT v období, za ktoré sa podáva správa, sa z hľadiska množstva pokladalo za významné.

(32)

Z porovnania upravenej úrovne odstránenia ujmy s váženými priemernými vývoznými cenami vyplynul predaj pod cenu.

(33)

Dospelo sa preto k záveru, že nápravné účinky platných opatrení sú oslabené tak z hľadiska množstva, ako aj z hľadiska ceny.

2.3.6.   Dôkaz o dumpingu

(34)

Napokon sa v súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia skúmalo, či existujú dôkazy o dumpingu vo vzťahu k normálnej hodnote stanovenej pri pôvodnom prešetrovaní.

(35)

V pôvodnom nariadení bola normálna hodnota stanovená na základe cien na Taiwane – krajine, ktorá bola v uvedenom prešetrovaní určená ako vhodná analogická krajina s trhovým hospodárstvom pre ČĽR. Vzhľadom na podstatný časový rozdiel medzi pôvodným obdobím prešetrovania a obdobím, za ktoré sa podáva správa, v rámci súčasného prešetrovania sa však musel zohľadniť výrazný vývoj, pokiaľ ide o základné prvky nákladov na výrobu. Odrazilo sa to v úprave normálnej hodnoty na základe zvýšenia ceny základných surovín a v prípade zostávajúcich prvkov nákladov na výrobu a predaj na základe kolísania indexu spotrebiteľských cien na Taiwane.

(36)

Vývozné ceny z Filipín boli založené na dostupných skutočnostiach, t. j. na priemernej vývoznej cene určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí počas obdobia, za ktoré sa podáva správa, ako uvádza Eurostat. Dostupné údaje boli použité z dôvodu nízkeho stupňa spolupráce zo strany výrobcov výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, na Filipínach. Priemerná vývozná cena použitá na výpočet bola overená v porovnaní s úrovňou vývozných cien dvoch spolupracujúcich filipínskych vývozcov a tieto ceny boli navzájom kompatibilné.

(37)

V záujme objektívneho porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav primerane zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a cenovú porovnateľnosť v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Zodpovedajúcim spôsobom sa upravili rozdiely v nákladoch na dopravu a poistenie a nenávratná DPH z vývozného predaja v ČĽR. Keďže výrobcovia na Filipínach a v ČĽR spolupracovali v obmedzenej miere, úpravy museli byť vykonané na základe najlepších dostupných údajov. Úpravy v prípade dopravy a poistenia boli teda založené na nákladoch za dopravu a postenie za tonu stanovených v rámci pôvodného prešetrovania.

(38)

V súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia sa dumping vypočítal porovnaním upravenej priemernej normálnej hodnoty stanovenej v pôvodnom nariadení so zodpovedajúcimi váženými priemernými vývoznými cenami filipínskeho vývozu počas obdobia, za ktoré sa podáva správa v rámci tohto prešetrovania, vyjadrený ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie pred preclením.

(39)

Z porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s takto stanovenou váženou priemernou vývoznou cenou vyplynul dumping.

2.4.   Zistenia týkajúce sa Malajzie

2.4.1.   Úroveň spolupráce

(40)

Ako sa uvádza v odôvodnení 10, sedem malajských spoločností predložilo vyplnené formuláre žiadosti o oslobodenie. Zdalo sa, že jedna z týchto spoločností nebola výrobcom výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, zatiaľ čo ostatné predložili neúplné formuláre v poslednej fáze prešetrovania, v dôsledku čoho nebolo možné doplniť chýbajúce údaje a overiť predložené informácie a údaje. Preto neboli tieto dva formuláre žiadosti o oslobodenie zohľadnené. Napriek tomu zostávajúcich päť spolupracujúcich malajských spoločností v rámci obdobia, za ktoré sa podáva správa, predstavovali 93 % malajského vývozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie.

2.4.2.   Zmena v štruktúre obchodu

(41)

Po uložení pôvodných opatrení na dovoz z ČĽR sa dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Malajzie do Únie stabilne zvyšoval. Z úrovne menej ako 2 000 MT ročne v rokoch 2004 – 2005 sa dovoz počas obdobia, za ktoré sa podáva správa, zvýšil na viac ako 13 000 MT.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Obdobie, za ktoré sa podáva správa

Objem

(MT)

1 701

1 849

7 930

13 548

13 712

9 809

9 615

13 498

13 363

Zdroj: Eurostat

(42)

Je však potrebné zdôrazniť, že v nadväznosti na kontrolné návštevy sa potvrdilo, že toto zvýšenie malajského vývozu do Únie možno vysvetliť nárastom skutočnej výroby v Malajzii počas rovnakého obdobia. Spolupracujúce spoločnosti, ktoré patrili k malajským výrobcom a ktoré neboli zapojené do obchádzania, predstavujú 93 % vývozu do Únie. Prešetrovanie odhalilo, že len jedna z týchto spoločností bola zapojená do prekládky príslušného výrobku, ale táto prax sa týkala malej časti jej predaja a skončila sa v roku 2009. Žiadna z uvedených spolupracujúcich spoločností nebola zapojená do operácií montáže, v rámci ktorých by sa používali časti alebo polotovary s pôvodom v Číne.

(43)

Po zohľadnení uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že zvýšený dovoz z Malajzie je oprávnený nárastom domácej produkcie. Výsledkom zmeny v štruktúre obchodu medzi Malajziou a Úniou nebolo preto obchádzanie.

2.5.   Zistenia týkajúce sa Thajska

2.5.1.   Úroveň spolupráce

(44)

Ako sa uvádza v odôvodnení 10, šesť thajských spoločností predložilo vyplnené formuláre žiadosti o oslobodenie. Jedna z týchto spoločností nespolupracovala v ďalšom konaní, v dôsledku čoho nebolo možné doplniť chýbajúce údaje a na mieste overiť predložené informácie a údaje. Preto nebol tento formulár žiadosti o oslobodenie zohľadnený. Napriek tomu zostávajúcich päť spolupracujúcich thajských spoločností v rámci obdobia, za ktoré sa podáva správa, predstavovalo 67 % thajského vývozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie.

2.5.2.   Zmena v štruktúre obchodu

(45)

Po uložení pôvodných opatrení na dovoz z ČĽR vykazoval dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Thajska do Únie tento trend:

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Obdobie, za ktoré sa podáva správa

Objem

(MT)

5 373

3 308

1 290

850

453

128

367

5 546

6 715

Zdroj: Eurostat

(46)

Vývoz z Thajska do Únie sa musí analyzovať v súvislosti so skutočnosťou, že Thajsko podobne ako ČĽR od novembra 2005 podliehalo antidumpingovým opatreniam (5). Platnosť týchto opatrení skončila v novembri 2010. Potom došlo k prudkému zvýšeniu thajského vývozu do Únie – z 367 MT v roku 2010 na viac ako 5 500 MT v roku 2011 a na viac ako 6 700 MT počas obdobia, za ktoré sa podáva správa.

(47)

Je však potrebné poznamenať, že thajský vývoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie počas obdobia, za ktoré sa podáva správa, nebol v absolútnych číslach oveľa vyšší ako pred uložením antidumpingových opatrení voči ČĽR a Thajsku v roku 2004. V relatívnych číslach (ako podiel na celkovom dovoze do Únie) vývoz z Thajska dokonca poklesol z takmer 12 % na 7 %.

(48)

Prešetrovanie nepreukázalo žiadnu prekládku alebo operácie montáže, v rámci ktorých by sa použili časti alebo polotovary s pôvodom v Číne. Po zohľadnení skutočnosti, že pred uložením antidumpingových opatrení sa vývoz z Thajska rozhodne týkal skutočnej thajskej produkcie, je zložité dospieť k záveru, že súčasná úroveň vývozu, ktorej objem je podobný, by bola iného pôvodu. Je tiež potrebné zdôrazniť, že dvaja najväčší thajskí výrobcovia, ktorí počas prešetrovania spolupracovali, boli tiež zapojení do pôvodného prešetrovania vedeného proti Thajsku.

(49)

Po zohľadnení uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že zvýšený dovoz z Thajska je z veľkej miery oprávnený domácou produkciou. Výsledkom zmeny v štruktúre obchodu medzi Thajskom a Úniou nebolo preto obchádzanie.

3.   OPATRENIA

(50)

Na základe uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v ČĽR sa obchádzalo prostredníctvom prekládky cez Filipíny v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia.

(51)

V súlade s prvou vetou v článku 13 ods. 1 základného nariadenia by sa platné opatrenia na dovoz príslušného výrobku mali rozšíriť na dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, t. j. rovnakého výrobku, zasielaného však z Filipín bez ohľadu na to, či je alebo nie je deklarovaný ako výrobok s pôvodom na Filipínach.

(52)

Vzhľadom na nízky stupeň spolupráce pri tomto prešetrovaní by opatrenia, ktoré sa majú rozšíriť, mali byť opatrenia stanovené v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 2/2012 pre „všetky ostatné spoločnosti“ z ČĽR, t. j. v súčasnosti konečné antidumpingové clo vo výške 27,4 % uplatniteľné na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením.

(53)

V súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 základného nariadenia, podľa ktorých sa všetky rozšírené opatrenia majú uplatňovať na výrobky, ktoré boli pri dovoze do Únie zaregistrované v súlade s nariadením o začatí prešetrovania, by sa z registrovaného dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí zasielaných z Filipín malo vybrať clo.

4.   SKONČENIE PREŠETROVANIA, KTORÉ SA TÝKALO DOVOZU Z MALAJZIE A THAJSKA

(54)

S ohľadom na zistenia týkajúce sa Malajzie a Thajska by sa malo prešetrovanie v súvislosti s možným obchádzaním antidumpingových opatrení dovozom určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí z Malajzie a Thajska skončiť a mala by sa prerušiť registrácia dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí zasielaných z Malajzie a Thajska zavedená nariadením o začatí prešetrovania.

5.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE

(55)

Ako je vysvetlené v odôvodnení 10, šestnásť spoločností nachádzajúcich sa v Malajzii, Thajsku a na Filipínach predložilo vyplnené formuláre žiadostí o oslobodenie od možných rozšírených opatrení v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia.

(56)

Žiadosti o oslobodenie predložené malajskými a thajskými spoločnosťami neboli predmetom posúdenia, keďže rozšírenie týchto opatrení sa netýka uvedených dvoch krajín.

(57)

Zistilo sa, že jedna spomedzi troch filipínskych spoločností, ktoré požiadali o oslobodenie, nevyrábala ani nevyvážala výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, počas obdobia prešetrovania, a pokiaľ ide o povahu jej operácií, nemožno dospieť k žiadnym záverom. Tejto spoločnosti preto nie je v tomto štádiu možné oslobodenie udeliť. Ak by sa však po rozšírení platných antidumpingových opatrení zdalo, že sú splnené podmienky uvedené v článku 11 ods. 4 a v článku 13 ods. 4 základného nariadenia, uvedená spoločnosť môže požiadať o prehodnotenie svojej situácie.

(58)

V nadväznosti na kontrolné návštevy sa potvrdilo, že zvyšné dve filipínske spoločnosti boli skutočnými vyvážajúcimi výrobcami. Dospelo sa preto k záveru, že neboli zapojené do obchádzania opatrení, a tieto spoločnosti možno od nich oslobodiť.

(59)

Dospelo sa k záveru, že v tomto prípade sú na zabezpečenie správneho uplatňovania týchto oslobodení potrebné osobitné opatrenia. Medzi tieto osobitné opatrenia patrí požiadavka predložiť platnú obchodnú faktúru colným orgánom členských štátov, ktorá musí zodpovedať požiadavkám stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu. Na dovoz, ku ktorému takáto faktúra nie je priložená, sa uplatňuje rozšírené antidumpingové clo.

(60)

Ostatní filipínski výrobcovia, ktorí sa neprihlásili v tomto konaní a počas obdobia prešetrovania nevyvážali výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, ktorí majú v úmysle podať žiadosť o oslobodenie z rozšíreného antidumpingového cla podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia, budú musieť vyplniť formulár žiadosti o oslobodenie, aby Komisia mohla takúto žiadosť posúdiť. Komisia zvyčajne vykoná aj kontrolnú návštevu priamo na mieste. Za predpokladu, že podmienky stanovené v článku 11 ods. 4 a v článku 13 ods. 4 základného nariadenia sú splnené, oslobodenie možno udeliť. Ak je oslobodenie zaručené, Komisia môže po konzultácii s poradným výborom povoliť formou rozhodnutia oslobodenie dovozu od cla rozšíreného týmto nariadením v prípade spoločností, ktoré neobchádzajú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 2/2012.

6.   ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ

(61)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré viedli k týmto záverom a boli vyzvané, aby predložili pripomienky. V nadväznosti na zverejnenie informácií neboli doručené žiadne pripomienky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo uplatniteľné na „všetky ostatné spoločnosti“ z ČĽR a uložené na základe článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 2/2012 na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa týmto rozširuje na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí zasielaných z Filipín bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Filipínach a v súčasnosti zaradených pod kódy KN ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 a ex 7318 15 70 (kódy TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 a 7318157081), s výnimkou tých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí vyrábaných týmito spoločnosťami:

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Filipíny

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filipíny

B356

2.   Uplatnenie oslobodení udelených spoločnostiam výslovne uvedeným v odseku 1 tohto článku alebo schváleným Komisiou v súlade s článkom 3 ods. 2, je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe, colným orgánom členských štátov. Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa antidumpingové clo uložené podľa odseku 1 tohto článku.

3.   Clo rozšírené odsekom 1 tohto článku sa vyberá na dovoz zasielaný z Filipín bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod na Filipínach, registrovaný v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 502/2012 a článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009, s výnimkou dovozu výrobkov, ktoré vyrábajú spoločnosti uvedené v odseku 1.

4.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Týmto sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) č. 2/2012 na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovozom určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí zasielaných z Malajzie a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Malajzii a Thajsku.

Článok 3

1.   Žiadosti o oslobodenie od cla rozšíreného článkom 1 sa podávajú písomne v jednom z úradných jazykov Európskej únie a musia byť podpísané osobou oprávnenou zastupovať subjekt, ktorý žiada o oslobodenie. Žiadosť sa musí zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax: +32 2 295 6505

2.   Komisia môže podľa článku 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009, po porade s poradným výborom, povoliť formou rozhodnutia oslobodenie dovozu pre spoločnosti, ktoré neobchádzajú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 2/2012, od cla rozšíreného článkom 1.

Článok 4

Colným úradom sa týmto nariaďuje, aby ukončili registráciu dovozu zavedenú v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 502/2012.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2013

Za Radu

predseda

A. SHATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 5, 7.1.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 153, 14.6.2012, s. 8.

(5)  Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2005, s. 1.


PRÍLOHA

Platná obchodná faktúra podľa článku 1 ods. 2 musí obsahovať vyhlásenie podpísané zástupcom subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje, v tomto znení:

1.

meno a funkcia zástupcu subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje;

2.

nasledujúce vyhlásenie: „Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (objem) [príslušný výrobok] predávaného na vývoz do Európskej únie, na ktorý sa vzťahuje táto faktúra, bol vyrobený (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (príslušná krajina). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“;

3.

dátum a podpis.


12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 206/2013

z 11. marca 2013,

ktorým sa vykonáva článok 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 359/2011 z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 12. apríla 2011 prijala nariadenie Rady (EÚ) č. 359/2011.

(2)

Vzhľadom na pokračujúce porušovanie ľudských práv v Iráne by sa do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 mali zaradiť ďalšie osoby a ďalší subjekty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby a subjekt uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Zoznam osôb a subjektu podľa článku 1

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Riaditeľ väzenia Evin, vymenovaný v júni/júli 2012. Po jeho vymenovaní sa podmienky vo väznici zhoršili a v správach sa začalo spomínať zintenzívnenie zlého zaobchádzania s väzňami. V októbri 2012 deväť väzenkýň vyhlásilo protestnú hladovku na protest proti porušovaniu ich práv a násilnému zaobchádzaniu zo strany dozorcov.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Sudca revolučného súdu v Ahwaze, úsek 4, ktorý na smrť odsúdil týchto štyroch arabských politických väzňov: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (traja bratia) a Ali Sharifi.

Zatkli ich, mučili a obesili bez toho, aby sa dodržali zásady riadneho procesu. Tieto prípady ako i absencia riadneho procesu sa spomínali v správe osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva v Iráne z 13. 9. 2012, v správe generálneho tajomníka OSN o Iráne z 22. 8. 2012 ako i správach niekoľkých MVO.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Sudca revolučného súdu v Ahwaze, úsek 2, ktorý 17. 3. 2012 na smrť odsúdil za „činnosť namierenú proti národnej bezpečnosti“ a „nepriateľstvo voči Bohu“ týchto päť Arabov z oblasti Ahwaz: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka.

Najvyšší súd Iránu tieto rozsudky potvrdil 9. 1. 2013. Podľa správ MVO týchto päť mužov držali rok vo väzbe bez obvinenia, mučili ich a odsúdili bez riadneho procesu.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(alias: Haj-agha Sarafraz)

Dátum narodenia: približne 1963

Miesto narodenia: Teherán

Miesto pobytu: Teherán

Pracovisko: centrála IRIB a PressTV, Teherán

Riaditeľ IRIB World Service a Press TV, zodpovedný za všetky programové otázky. Úzko spätý s aparátom štátnej bezpečnosti. Pod jeho vedením Press TV a IRIB spolupracovali s iránskymi bezpečnostnými službami a prokurátormi na vysielaní vynútených priznaní väzňov vrátane priznania iránsko-kanadského novinára a filmára Maziara Bahariho v týždenníku „Iran Today“. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM uvalil na Press TV vSpojenom kráľovstve pokutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 vysielala Bahariho priznanie, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení.

Safaraz sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Prokurátor provincie Mazandaran podľa správ MVO zodpovedný za nelegálne zatýkanie a porušovanie práv osôb vyznávajúcich bahájsku vieru, a to od počiatočného zatknutia až po ich zadržiavanie v samoväzbe v detenčnom centre spravodajských služieb. MVO zdokumentovali šesť konkrétnych prípadov, keď sa porušili zásady riadneho procesu, a to aj v rokoch 2011 a 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(alias: Hamidreza Emadi)

Dátum narodenia: približne 1973

Miesto narodenia: Hamedan

Miesto pobytu: Teherán

Pracovisko: centrála Press TV, Teherán

Riaditeľ Press TV Newsroom. Zodpovedný za produkciu a vysielanie vynútených priznaní zadržaných osôb vrátane novinárov, politických aktivistov a osôb patriacich ku kurdskej a arabskej menšine, ktoré predstavujú porušenie medzinárodne uznávaných práv na spravodlivé súdne konanie a riadny proces. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM uvalil na Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 vysielala priznanie iránsko-kanadského novinára a filmára Maziana Bahariho, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. MVO hlásili ďalšie prípady vynútených priznaní, ktoré Press TV vysielala. Emadi sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Sudca revolučného súdu v Tabrize, úsek 1. Zodpovedný za vysoké tresty pre novinárov, príslušníkov etnickej menšiny Azeri a aktivistov za práva robotníkov; obvinil ich zo špionáže, prečinov voči národnej bezpečnosti, propagandy proti iránskemu režimu a urážky iránskeho vodcu. V jeho rozsudkoch sa údajne často nerešpektovali zásady riadneho procesu a zadržané osoby boli prinútené urobiť falošné priznania. Známy prípad sa týkal 20 dobrovoľných humanitárnych pracovníkov, ktorých odsúdil na trest odňatia slobody za to, že sa po zemetrasení v Iráne v auguste 2012, pokúšali pomáhať obetiam. Podľa rozhodnutia súdu boli títo dobrovoľníci vinní z „kolektívnej spolupráce a konšpirácie s cieľom spáchať zločiny voči národnej bezpečnosti“.

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Náčelník revolučnej prokuratúry v Širáze. Zodpovedný za nelegálne zatýkanie politických aktivistov, novinárov, obhajcov ľudských práv, vyznavačov bahájskej viery a väzňov svedomia a za zlé zaobchádzanie s nimi: boli vystavení zastrašovaniu, mučeniu, výsluchom a odoprel sa im prístup k právnemu zástupcovi ako i riadny proces. Podľa správ MVO Musavi-Tabar podpisoval súdne príkazy v smutne známom detenčnom centre č. 100 (mužské väzenie) a to aj vrátane príkazu zadržiavať Rahu Sabet, vyznavačku bahájskej viery, tri roky v samoväzbe.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Náčelník „Komisie pre vyšetrovanie kriminálneho obsahu“

Abdolsamad Khoramabadi je náčelník „Komisie pre vyšetrovanie kriminálneho obsahu“, vládnej organizácie, ktorá má na starosti cenzúru online a počítačovú trestnú činnosť. Pod jeho vedením Komisia zadefinovala „počítačovú trestnú činnosť“ prostredníctvom vágnych kategórií, ktoré kriminalizujú vytváranie a zverejňovanie obsahu, ktorý režim považuje za nevhodný. Od septembra 2012 je zodpovedný za potláčanie a zablokovanie početných opozičných stránok, elektronických novín, blogov, stránok MVO a tiež stránok Google a Gmail. Spolu s komisiou aktívne prispel k smrti blogera Sattara Behestiho vo väzbe v novembri 2012.

Teda komisia, na čele ktorej stojí, je priamo zodpovedná za systematické porušovanie ľudských práv a to najmä prostredníctvom zákazu internetových stránok a filtrovania ich obsahu pre verejnosť a niekedy tiež prostredníctvom kompletného zneprístupnenia internetu.

12.3.2013


Subjekty

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Centrum pre vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti (alias: Úrad pre počítačovú kriminalitu alebo počítačová polícia)

Miesto: Teherán, Irán

webová stránka: http://www.cyberpolice.ir

Iránska počítačová polícia je jednotka polície Islamskej iránskej republiky, založená v januári 2011 a na jej čele stojí Esmail Ahmadi-Moqaddam (zaradený na zoznam). Podľa tlačových správ policajný náčelník Ahmadi-Moqaddam zdôraznil, že počítačová polícia bude bojovať s kontrarevolučnými a disidentskými skupinami, ktoré v roku 2009 využili internetové sociálne siete na rozpútanie protestov proti znovuzvoleniu prezidenta Mahmúda Ahmadinedžáda.

V januári 2012 počítačová polícia vydala nové smernice pre internetové kaviarne, podľa ktorých používatelia musia poskytnúť osobné informácie, ktoré majitelia kaviarní budú uchovávať šesť mesiacov, ako aj záznamy o webových stránkach, ktoré navštívili. Podľa týchto pravidiel musia tiež majitelia kaviarní nainštalovať kamery s uzavretým okruhom (CCTV) a získané záznamy uchovávať šesť mesiacov. Podľa týchto nových pravidiel môžu orgány získať záznamy, pomocou ktorých vystopujú aktivistov, či kohokoľvek, koho považujú za hrozbu národnej bezpečnosti.

V júni 2012 iránske médiá oznámili, že počítačová polícia začne kroky na boj proti virtuálnym súkromným sieťam (VPNs).

Počítačová polícia 30. októbra 2012 zatkla blogera Sattara Beheshtiho (údajne bez zatýkacieho rozkazu) za „činnosť proti národnej bezpečnosti na sociálnych sieťach a Facebooku.“ Behesti vo svojom blogu kritizoval iránsku vládu. Behestiho našli mŕtveho v jeho cele 3. novembra a predpokladá sa, že ho príslušníci počítačovej polície umučili na smrť.

12.3.2013


12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 207/2013

z 11. marca 2013,

ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o lehotu na preskúmanie rozhodnutia o osobitnej podpore na rok 2013, a z nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009, pokiaľ ide o oznámenie takéhoto preskúmania

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (1), a najmä na jeho článok 142 písm. c) a r),

keďže:

(1)

Podľa článku 68 ods. 8 nariadenia (ES) č. 73/2009 mohli členské štáty do 1. septembra 2012 preskúmať rozhodnutie uvedené v článku 69 ods. 1 daného nariadenia a rozhodnúť sa, že s účinnosťou od roku 2013 zmenia sumy na financovanie osobitnej podpory stanovenej článku 68 ods. 1 alebo ukončia uplatňovanie uvedenej podpory.

(2)

V dôsledku sústavného zvyšovania cien krmiva z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré v roku 2012 ovplyvnili niektorých najdôležitejších dodávateľov obilia v Únii a na svete, členské štáty čelia zhoršeniu ekonomickej situácie poľnohospodárskych podnikov, najmä v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, hovädzieho a teľacieho mäsa a ovčieho a kozieho mäsa. Tieto sektory sa vzhľadom na to, že ceny krmiva majú značný podiel na ich výrobných nákladoch, ocitli na konci uvedeného roka v závažných finančných ťažkostiach. Vznikla mimoriadna situácia, keď existuje reálne riziko spomalenia alebo pozastavenia činnosti, ktoré by v konečnom dôsledku viedlo k poklesu alebo zrušeniu výroby v týchto sektoroch. V čase, keď členské štáty mali možnosť preskúmať rozhodnutia na rok 2013 v súlade s článkom 68 ods. 8 nariadenia (ES) č. 73/2009, nebolo možné súčasnú situáciu predvídať.

(3)

Osobitná podpora stanovená v článku 68 ods. 1 sa zdá byť vhodným nástrojom na riešenie takejto situácie prostredníctvom poskytnutia podpory podnikom, ktorých životaschopnosť je ohrozená. Aby bolo možné riešiť zhoršenie situácie poľnohospodárov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, hovädzieho a teľacieho mäsa a ovčieho a kozieho mäsa a aby sa zabránilo závažným praktickým a špecifickým problémom, ktoré môžu spočívať v prechode na inú poľnohospodársku činnosť alebo v prevode podnikov, malo by sa členským štátom umožniť preskúmať rozhodnutia prijaté na rok 2013 v novej časovej lehote.

(4)

Z rovnakých dôvodov by sa mala predĺžiť lehota na oznámenie takéhoto preskúmania stanovená v článku 50 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2).

(5)

Je preto vhodné stanoviť výnimku z nariadenia (ES) č. 73/2009 a nariadenia (ES) č. 1122/2009.

(6)

Vzhľadom na to, že výnimky sa týkajú roku 2013, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výnimka z nariadenia (ES) č. 73/2009

Odchylne od článku 68 ods. 8 nariadenia (ES) č. 73/2009 členské štáty môžu do 22. marca 2013 preskúmať rozhodnutie, ktoré prijali podľa článku 69 ods. 1 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o osobitnú podporu, ktorá sa má udeliť sektoru mlieka a mliečnych výrobkov, hovädzieho a teľacieho mäsa a/alebo ovčieho a kozieho mäsa s účinnosťou od roku 2013.

Článok 2

Výnimka z nariadenia (ES) č. 1120/2009

Odchylne od článku 50 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1120/2009 členské štáty do 22. marca 2013 informujú Komisiu o osobitných podporných opatreniach, ktoré zamýšľajú uplatňovať v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, hovädzieho a teľacieho mäsa a/alebo ovčieho a kozieho mäsa.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 1.


12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 208/2013

z 11. marca 2013

o požiadavkách na vysledovateľnosť klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 178/2002 sa stanovujú všeobecné zásady, ktoré sa vzťahujú na potraviny a krmivá vo všeobecnosti, a najmä na bezpečnosť potravín a krmív na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni. V článku 18 uvedeného nariadenia sa stanovuje, že vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie musí byť zabezpečená vysledovateľnosť potravín, krmív, zvierat určených na výrobu potravín, ako aj iných látok, ktoré sú určené na pridávanie do potravín alebo krmív, alebo o ktorých sa predpokladá, že do nich budú pridávané.

(2)

V uvedenom článku sa tiež stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia byť schopní určiť totožnosť každej osoby, ktorá im dodáva potraviny, a musia používať systémy a postupy umožňujúce určiť totožnosť ďalších podnikov, ktorým sú dodávané ich výrobky. Tieto informácie sa musia na požiadanie sprístupniť príslušnému orgánu.

(3)

Po výskyte ohniska nákazy spôsobeného baktériou Escherichia coli produkujúcej toxín shiga v Únii v máji 2011 sa ako najpravdepodobnejší pôvodca ohnísk určila konzumácia klíčkov.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad EFSA“) prijal 20. októbra 2011 vedecké stanovisko týkajúce sa rizika, ktoré predstavuje Escherichia coli produkujúca toxín shiga a ďalšie baktérií v semenách a naklíčených semenách (2). Úrad EFSA vo svojom stanovisku dospel k záveru, že kontaminácia suchých semien bakteriálnymi patogénmi je najpravdepodobnejším prvotným zdrojom nákazy v súvislosti s klíčkami. V stanovisku sa okrem toho uvádza, že z dôvodu vysokej vlhkosti a priaznivej teploty počas klíčenia sa bakteriálne patogény prítomné na suchých semenách môžu počas klíčenia rozmnožovať, a tak spôsobiť riziko pre verejné zdravie.

(5)

Vysledovateľnosť je efektívny nástroj, ktorý zaisťuje bezpečnosť potravín, pretože umožňuje sledovať určitú potravinu vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie, a tým rýchlo reagovať v prípade, že sa ohnisko nákazy nachádza v danej potravine. Najmä vysledovateľnosť určitých potravín, ktoré nie sú živočíšneho pôvodu, môže pomôcť pri stiahnutí nebezpečných potravín z trhu, a tým prispieť k ochrane spotrebiteľov.

(6)

V záujme zabezpečenia vysledovateľnosti v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 178/2002 by mali byť vždy dostupné mená a adresy prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý klíčky alebo semená určené na výrobu klíčkov dodáva, ako aj prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorému boli takéto semená alebo klíčky dodané. Táto požiadavka vychádza z prístupu „jeden krok späť – jeden krok vpred“, ktorý predpokladá, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov používajú systém, ktorý im umožní preukázať totožnosť priameho dodávateľa (priamych dodávateľov) a priameho zákazníka (priamych zákazníkov), s výnimkou prípadu, keď sú konečnými spotrebiteľmi oni sami.

(7)

Podmienky na výrobu klíčkov môžu predstavovať potenciálne závažné riziko pre verejné zdravie, pretože v ich dôsledku môže dôjsť k významnému rozmnožovaniu patogénov, ktoré vznikajú v potravinách. V prípade, že sa ohnisko nákazy nachádza v potravinách a súvisí s konzumáciou klíčkov, má rýchle vysledovanie týchto komodít zásadný význam, aby sa obmedzil vplyv nákazy na verejné zdravie.

(8)

Okrem toho je obchod so semenami určenými na výrobu klíčkov veľmi rozšírený, a tým je potreba vysledovateľnosti ešte naliehavejšia.

(9)

V tomto nariadení by preto mali byť stanovené osobitné pravidlá týkajúce sa vysledovateľnosti klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov.

(10)

Predovšetkým je vhodné stanoviť požiadavku, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov poskytovali dodatočné informácie týkajúce sa objemu alebo množstva týchto semien alebo klíčkov, dátumu odoslania spolu s určením šarže a podrobný popis týchto semien alebo klíčkov.

(11)

S cieľom znížiť administratívnu záťaž prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, je vhodné, aby im bola umožnená flexibilita, pokiaľ ide o formát, ktorý používajú na uchovávanie záznamov a zasielanie príslušných informácií v rámci požiadaviek na vysledovateľnosť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá vysledovateľnosti šarží:

i)

klíčkov;

ii)

semien na výrobu klíčkov.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na klíčky, ktoré boli ošetrené s cieľom odstrániť mikrobiologické nebezpečenstvo, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„klíčky“ sú výrobky získané naklíčením semien a ich rastom vo vode alebo v inom médiu, ktoré boli zozbierané pred vytvorením pravých listov a ktoré sú určené na konzumáciu celé vrátane semena;

b)

„šarža“ je množstvo klíčkov alebo semien určených na výrobu klíčkov, ktoré majú rovnaký taxonomický názov a ktoré sú odosielané z rovnakého podniku na rovnaké miesto určenia v rovnaký deň. Zásielku môže tvoriť jedna alebo viac šarží. Semená s iným taxonomickým názvom, ktoré sú zmiešané v tom istom balení a ktoré majú klíčiť spoločne, ako aj ich klíčky, sa však tiež považujú za jednu šaržu.

Okrem toho sa na účely tohto nariadenia používa aj pojem „zásielka“, ktorý je vymedzený v článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 211/2013 (3).

Článok 3

Požiadavky na vysledovateľnosť

1.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečujú, aby boli vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie uchovávané záznamy týchto informácií, ktoré sa týkajú šarží semien určených na výrobu klíčkov alebo šarží klíčkov. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku tiež zabezpečuje, aby boli informácie, ktoré sú potrebné na dodržiavanie týchto ustanovení, odovzdané prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku, ktorému sú tieto semená alebo klíčky dodávané, a to:

a)

presný opis semien alebo klíčkov vrátane taxonomického názvu rastliny;

b)

objem alebo množstvo dodaných semien alebo klíčkov;

c)

ak sú semená alebo klíčky odosielané od iného prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, názov a adresa:

i)

prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý semená alebo klíčky odoslal;

ii)

odosielateľa (vlastníka), ak sa líši od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý semená alebo klíčky odoslal;

d)

názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorému sa semená alebo klíčky odosielajú;

e)

názov a adresa príjemcu (vlastníka), ak sa líši od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorému sa semená alebo klíčky odosielajú;

f)

prípadne odkaz na zistenie totožnosti šarže;

g)

dátum odoslania.

2.   Záznamy o informáciách uvedených v odseku 1 sa môžu uchovávať a zasielať v akejkoľvek primeranej forme za predpokladu, že ich prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorému sú semená alebo klíčky dodávané, môže ľahko vyhľadať.

3.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zasielať príslušné informácie uvedené v odseku 1 každý deň. Informácie uvedené v odseku 1 sa denne aktualizujú a sú k dispozícii počas dostatočne dlhého obdobia po tom, ako sa predpokladá, že boli klíčky spotrebované.

4.   Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku bezodkladne poskytne informácie uvedené v odseku 1 príslušnému orgánu, ak ho o ne tento orgán požiada.

Článok 4

Požiadavky na vysledovateľnosť dovážaných semien a klíčkov

1.   K zásielkam semien, ktoré sú určené na výrobu klíčkov, a zásielkam klíčkov je pri dovoze do Únie priložený certifikát podľa článku 3 nariadenia (EÚ) č. 211/2013.

2.   Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý dováža semená alebo klíčky, uchováva certifikát uvedený v odseku 1 počas dostatočne dlhého obdobia po tom, ako sa predpokladá, že boli klíčky spotrebované.

3.   Všetci prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí pracujú s dovážanými semenami určenými na výrobu klíčkov, poskytnú kópie certifikátu uvedeného v odseku 1 všetkým prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorým sa tieto semená zasielajú, kým tieto semená nie sú doručené výrobcovi klíčkov.

Ak sú semená určené na výrobu klíčkov predávané v balení pre maloobchodný predaj, všetci prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí pracujú s dovážanými semenami, poskytnú kópie certifikátu uvedeného v odseku 1 všetkým prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorým sa tieto semená zasielajú, kým tieto semená nie sú zabalené pre maloobchodný predaj.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(11):2424.

(3)  Pozri stranu 26 tohto úradného vestníka.


12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 209/2013

z 11. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o mikrobiologické kritériá pre klíčky a pravidlá odberu vzoriek z jatočných tiel hydiny a z čerstvého hydinového mäsa

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 852/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov týkajúce sa hygieny potravín, pričom sa predovšetkým zohľadňujú postupy založené na uplatňovaní zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP). V článku 4 uvedeného nariadenia sa stanovuje povinnosť prevádzkovateľov potravinárskych podnikov prijať osobitné hygienické opatrenia týkajúce sa okrem iného plnenia mikrobiologických kritérií pre potraviny a požiadaviek na odber vzoriek a analýzu.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (2) sa stanovujú mikrobiologické kritériá pre niektoré mikroorganizmy a vykonávacie predpisy, ktoré musia dodržiavať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri vykonávaní všeobecných a osobitných hygienických opatrení podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 852/2004.

(3)

V kapitole 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005 sa stanovujú kritériá bezpečnosti potravín, ktoré musia spĺňať určité kategórie potravín, vrátane plánov odberu vzoriek, analytických referenčných metód a limitov pre mikroorganizmy alebo ich toxíny a metabolity. V tejto kapitole sú uvedené kritériá bezpečnosti potravín pre naklíčené semená, pokiaľ ide o salmonelu.

(4)

Po výskyte ohnísk E. coli produkujúcej toxín shiga (Shiga toxin producing E.coli, STEC) v máji 2011 v Únii sa za najpravdepodobnejšieho pôvodcu ohnísk označila konzumácia klíčkov.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len EFSA) prijal 20. októbra 2011 vedecké stanovisko týkajúce sa rizika Escherichia coli produkujúcej toxín shiga a ďalších patogénnych baktérií v semenách a naklíčených semenách (3). EFSA vo svojom stanovisku dospel k záveru, že kontaminácia suchých semien bakteriálnymi patogénmi je najpravdepodobnejším prvotným zdrojom nákazy v súvislosti s klíčkami. V stanovisku sa okrem toho uvádza, že z dôvodu vysokej vlhkosti a priaznivej teploty počas klíčenia sa bakteriálne patogény prítomné na suchých semenách môžu počas klíčenia rozmnožovať, a tak spôsobiť riziko pre verejné zdravie.

(6)

EFSA vo svojom stanovisku okrem iného odporúča, aby sa mikrobiologické kritériá posilnili ako jeden z prvkov systému riadenia bezpečnosti potravín pre reťazec produkcie naklíčených semien. Uvedené odporúčanie sa týka existujúcich mikrobiologických kritérií na salmonelu pre naklíčené semená a posúdenia mikrobiologických kritérií na ďalšie patogény. EFSA tiež uvádza, že z dostupných údajov vyplýva vyššie riziko pre klíčky v porovnaní s inými naklíčenými semenami.

(7)

EFSA vo svojom stanovisku posudzuje rôzne možnosti mikrobiologických kritérií na patogénne E. coli pre semená: pred začiatkom procesu produkcie, počas klíčenia a pre konečný produkt. EFSA v tejto súvislosti uvádza, že skoršie zistenie a zmiernenie problému kontaminácie v reťazci produkcie naklíčených semien môže priniesť výhody, pretože predchádza rozšíreniu kontaminácie počas celého procesu klíčenia. Uznáva tiež, že samotné testovanie semien neumožňuje zistenie kontaminácie, ktorá môže vzniknúť v neskoršom štádiu procesu produkcie. EFSA preto dospel k záveru, že mikrobiologické kritériá by mohli byť užitočné počas procesu klíčenia a/alebo pre konečný produkt. Pri posudzovaní mikrobiologických kritérií pre konečné naklíčené semená EFSA konštatuje, že čas potrebný na uplatnenie metód zisťovania patogénnych baktérií v kombinácii s krátkou dobou uchovateľnosti nemusí umožniť stiahnutie produktov z trhu v prípade nesúladu. EFSA vo svojom stanovisku berie do úvahy, že v súčasnosti nie je možné zhodnotiť, aký rozsah ochrany verejného zdravia prinesú osobitné mikrobiologické kritériá pre semená a naklíčené semená. To zdôrazňuje potrebu zhromažďovania údajov pre kvantitatívne hodnotenie rizika. Toto kritérium sa preto preskúma so zreteľom na pokrok vo vede, technológiách a metodike, na vyskytujúce sa patogénne mikroorganizmy v potravinách a informácie z hodnotenia rizika.

(8)

S cieľom zabezpečiť ochranu verejného zdravia v Únii a vzhľadom na toto stanovisko EFSA sa prijalo nariadenie Komisie (EÚ) č. 211/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na certifikáciu pri dovoze klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov do Únie (4) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na vysledovateľnosť klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov (5).

(9)

Okrem opatrení stanovených v týchto dokumentoch, vzhľadom na potenciálne závažné zdravotné riziká, ktoré predstavuje možná prítomnosť patogénov v klíčkoch, by sa na základe odporúčaní EFSA mali prijať ustanovenia o doplnkových mikrobiologických kritériách, predovšetkým vo vzťahu k séroskupinám STEC, ktoré sa považujú za najzávažnejšie ohrozenie verejného zdravia.

(10)

Mikrobiologické kritériá sú jednou z viacerých možností kontroly v oblasti bezpečnosti potravín a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov by ich mali využívať ako nástroj na overovanie účinnosti systému riadenia bezpečnosti potravín. V dôsledku nízkej prevalencie a heterogénneho rozloženia niektorých patogénov v semenách a naklíčených semenách, štatistických obmedzení plánov odberu vzoriek a nedostatku informácií o uplatňovaní osvedčených poľnohospodárskych postupov v produkcii semien, je však nevyhnutné testovať všetky šarže semien na prítomnosť patogénov v prípadoch, keď prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nezaviedli systémy riadenia bezpečnosti potravín vrátane opatrení na zníženie mikrobiologického rizika. Ak sú systémy riadenia bezpečnosti potravín zavedené a ich účinnosť potvrdzujú historické údaje, môže sa uvažovať o znížení frekvencie odberov vzoriek. Táto frekvencia by však nemala byť nižšia ako raz za mesiac.

(11)

Pri stanovení mikrobiologických kritérií pre klíčky by sa mala umožniť pružnosť v otázke štádií, v ktorých sa odoberajú vzorky, a typu vzoriek, ktoré sa odoberajú, aby sa tak zohľadnila rozmanitosť produkčných systémov pri súčasnom zachovaní rovnocenných noriem bezpečnosti potravín. Je vhodné umožniť alternatívy pri odoberaní vzoriek klíčkov predovšetkým v prípadoch, keď je odoberanie vzoriek technicky náročné. Ako alternatívna stratégia sa navrhuje testovanie vody použitej na zavlažovanie na prítomnosť patogénnych baktérií, pretože sa zdá, že ide o dobrý indikátor typov mikroorganizmov, ktoré sa vyskytujú v samotných klíčkoch. V dôsledku neistôt týkajúcich sa citlivosti tejto stratégie je potrebné, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí využívajú túto alternatívu, vypracovali plán odberu vzoriek vrátane postupov odberu vzoriek a miest odberu vzoriek vody použitej na zavlažovanie.

(12)

Určité séroskupiny STEC (konkrétne O157, O26, O103, O111, O145 a O104:H4) boli označené za pôvodcu väčšiny prípadov hemolyticko-uremického syndrómu (HUS), ktoré sa vyskytli v Únii. Sérotyp O104:H4 navyše spôsobil vypuknutie tejto choroby v EÚ v máji roku 2011. Preto by sa malo zvážiť zavedenie mikrobiologických kritérií pre týchto šesť séroskupín. Nie je možné vylúčiť, že aj ďalšie séroskupiny STEC môžu byť pre človeka patogénne. Tieto séroskupiny totiž môžu vyvolávať menej závažné formy chorôb, ako je hnačka a/alebo krvavá hnačka, prípadne môžu tiež spôsobovať HUS a preto predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie spotrebiteľa.

(13)

Klíčky treba považovať za potraviny určené na priamu spotrebu, keďže sa dajú konzumovať bez potreby varenia alebo iných úprav, ktoré by inak mohli viesť k účinnej eliminácii patogénnych mikroorganizmov alebo k zníženiu ich množstva na prijateľnú úroveň. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí sú producentmi klíčkov, preto musia spĺňať kritériá bezpečnosti potravín pre potraviny určené na priamu spotrebu stanovené právnymi predpismi Únie, vrátane odoberania vzoriek zo spracovateľských priestorov a používaného zariadenia ako súčasti svojho plánu odberu vzoriek.

(14)

Účelom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (6) je zabezpečiť, aby sa prijali správne a účinné opatrenia s cieľom zistiť a kontrolovať salmonelu a ostatných zoonotických pôvodcov v príslušných štádiách produkcie, spracovania a distribúcie, aby sa znížila ich prevalencia a riziko, ktoré predstavujú pre verejné zdravie.

(15)

Nariadením (ES) č. 2160/2003, zmeneným a doplneným nariadením Komisie (EÚ) č. 1086/2011 (7), sa stanovujú podrobné pravidlá pre kritériá bezpečnosti potravín, pokiaľ ide o výskyt salmonely v čerstvom hydinovom mäse. V dôsledku zmien a doplnení nariadenia (ES) č. 2160/2003 bolo aj nariadenie (ES) č. 2073/2005 zmenené a doplnené nariadením (EÚ) č. 1086/2011. Tieto zmeny a doplnenia však vniesli do textu nariadenia (ES) č. 2073/2005 určité terminologické nejasnosti. V záujme prehľadnosti a súladu právnych predpisov Únie je potrebné tieto nejasnosti odstrániť.

(16)

Nariadenie (ES) č. 2073/2005 by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2073/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno m):

„m)

vymedzenie pojmu ‚klíčky‘ v článku 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 208/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na vysledovateľnosť klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov (8);

2.

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(11):2424.

(4)  Pozri stranu 26 tohto úradného vestníka.

(5)  Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 281, 28.10.2011, s. 7.

(8)  Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.“


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Kapitola 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

poznámka pod čiarou 12 sa vypúšťa;

b)

v riadku 1.18 sa odkaz na poznámku pod čiarou 12 nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 23;

c)

dopĺňa sa tento riadok 1.29 a príslušné poznámky pod čiarou 22 a 23:

„1.29

Klíčky (2)

E. coli produkujúca toxín shiga (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 a O104:H4

5

0

Neprítomnosť v 25 g

CEN/ISO TS 13136 (1)

Produkty uvedené na trh počas ich uchovateľnosti

2.

Kapitola 3 sa mení s dopĺňa takto:

a)

v oddiele 3.2 sa časť, ktorá sa týka „Pravidiel odberu vzoriek z jatočných tiel hydiny a z čerstvého hydinového mäsa“, mení a dopĺňa takto:

i)

prvý odsek sa nahrádza takto:

„Na bitúnkoch sa na účely analýzy s cieľom zistiť prítomnosť salmonely odoberajú vzorky z celých jatočných tiel hydiny s kožou z krku. V iných prevádzkach na krájanie a spracovanie čerstvého hydinového mäsa, ktoré nepatria k bitúnku a nekrájajú a nespracovávajú výlučne mäso dodané z tohto bitúnku, sa tiež odoberú vzorky na analýzu s cieľom zistiť prítomnosť salmonely. Podľa možnosti sa pritom uprednostnia celé jatočné telá hydiny s kožou z krku, zároveň sa však zabezpečí, aby boli zahrnuté porcie kurčiat s kožou a/alebo porcie kurčiat bez kože alebo iba s malým množstvom kože, a tento výber sa zakladá na riziku.“

ii)

štvrtý odsek sa nahrádza takto:

„Na analýzu čerstvého hydinového mäsa iného ako jatočné telá hydiny na prítomnosť salmonely sa zozbiera aspoň päť minimálne 25 g vzoriek z tej istej šarže. Vzorka odobratá z častí kurčiat s kožou musí obsahovať kožu, ako aj tenký plátok z povrchu svalu, ak množstvo kože nestačí na vytvorenie jednotky vzorky. Vzorka odobratá z častí kurčiat bez kože alebo iba s malým množstvom kože musí obsahovať tenký plátok odrezaný z povrchu svalu alebo plátky pridané k akejkoľvek prítomnej koži s cieľom vytvoriť dostatočnú jednotku vzorky. Plátky mäsa sa odoberú v čo najväčšej možnej miere z povrchu mäsa.“

b)

dopĺňa sa tento oddiel 3.3:

„3.3.   Pravidlá odberu vzoriek z klíčkov

Na účely tohto oddielu sa uplatňuje vymedzenie pojmu „šarža“ v článku 2 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 208/2013.

A.   Všeobecné pravidlá odberu vzoriek a testovania

1.   Predbežné testovanie šarže semien

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí sú producentmi klíčkov, vykonávajú predbežné testovanie reprezentatívnej vzorky všetkých šarží semien. Reprezentatívna vzorka zahŕňa najmenej 0,5 % hmotnosti šarže semien v menších častiach po 50 gramov alebo sa zvolí na základe štruktúrovanej, štatisticky rovnocennej stratégie odberu vzoriek, ktorú overí príslušný orgán.

Na účely predbežného testovania musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nechať naklíčiť semená za rovnakých podmienok ako pri zvyšku šarže semien určených na naklíčenie.

2.   Odber vzoriek a testovanie klíčkov a vody použitej na zavlažovanie

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí sú producentmi klíčkov, odoberú vzorky na mikrobiologické testovanie v štádiu, kedy je pravdepodobnosť zistenia prítomnosti E. coli produkujúcej toxín shiga (STEC) a salmonely najvyššia, v žiadnom prípade nie skôr ako 48 hodín po začiatku procesu klíčenia.

Vzorky klíčkov sa analyzujú podľa požiadaviek uvedených v riadkoch 1.18 a 1.29 kapitoly 1.

Ak má však prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý je producentom klíčkov, vypracovaný plán odberu vzoriek vrátane postupov odberu vzoriek a miest odberu vzoriek vody použitej na zavlažovanie, môže požiadavky na odber vzoriek podľa plánov odberu vzoriek, stanovené v riadkoch 1.18 a 1.29 kapitoly 1 nahradiť analýzou 5 vzoriek vody, ktorá sa použila na zavlažovanie klíčkov, s objemom 200 ml.

V tom prípade sa požiadavky stanovené v riadkoch 1.18 a 1.29 kapitoly 1 uplatnia pri analýze vody použitej na zavlažovanie klíčkov s limitom neprítomnosti v objeme 200 ml.

Pri prvom testovaní šarže semien môžu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uviesť klíčky na trh, iba ak výsledky mikrobiologickej analýzy zodpovedajú údajom v riadkoch 1.18 a 1.29 kapitoly 1, alebo limitu neprítomnosti v objeme 200 ml, ak analyzujú vodu použitú na zavlažovanie.

3.   Frekvencia odberu vzoriek

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí sú producentmi klíčkov, odoberú vzorky na mikrobiologickú analýzu najmenej raz za mesiac v štádiu, kedy je pravdepodobnosť zistenia prítomnosti E. coli produkujúcej toxín shiga (STEC) a salmonely najvyššia, v žiadnom prípade nie skôr ako 48 hodín po začiatku procesu klíčenia.

B.   Odchýlka od predbežného testovania všetkých šarží semien stanoveného v bode A.1 tohto oddielu

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí sú producentmi klíčkov, môžu byť oslobodení od povinnosti odoberania vzoriek podľa bodu A.1 tohto oddielu, ak je to odôvodnené na základe týchto podmienok a schválené príslušným orgánom:

a)

príslušný orgán je presvedčený, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku uplatňuje v tomto podniku systém riadenia bezpečnosti potravín zahŕňajúci opatrenia v procese produkcie, ktoré znižujú mikrobiologické riziko a

b)

historické údaje potvrdzujú, že počas najmenej šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov pred udelením povolenia spĺňali všetky šarže rôznych druhov klíčkov vyprodukovaných v danom podniku kritériá bezpečnosti potravín stanovené v riadkoch 1.18 a 1.29 kapitoly 1.“


(1)  Pri zohľadnení najnovšej úpravy referenčného laboratória Európskej únie pre Escherichia coli vrátane verotoxigénnej E. coli (VTEC), pre zisťovanie výskytu STEC O104:H4.

(2)  S výnimkou klíčkov, ktoré boli účinne ošetrené proti Salmonella spp a STEC.“


12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/24


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 210/2013

z 11. marca 2013

o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 3 písm. c),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 852/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, pokiaľ ide o hygienu potravín, okrem iného pre prvovýrobu a súvisiace činnosti. V uvedenom nariadení sa stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť, aby boli prevádzkarne schválené príslušným orgánom aspoň po jednej návšteve na mieste, ak sa schválenie vyžaduje na základe vnútroštátnych právnych predpisov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (2) alebo podľa rozhodnutia prijatého podľa nariadenia (ES) č. 852/2004.

(2)

Po výskyte ohnísk E. coli produkujúcej Shigatoxin v máji 2011 v Únii sa ako najpravdepodobnejší pôvodca ohnísk určila konzumácia klíčkov.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) prijal 20. októbra 2011 vedecké stanovisko o riziku Escherichia coli produkujúcej Shigatoxin a ďalších baktérií v semenách a vyklíčených semenách (3). EFSA vo svojom stanovisku dospel k záveru, že kontaminácia suchých semien bakteriálnymi patogénmi je najpravdepodobnejším prvotným zdrojom nákazy v súvislosti s klíčkami. V stanovisku sa okrem toho uvádza, že z dôvodu vysokej vlhkosti a priaznivej teploty počas klíčenia sa bakteriálne patogény prítomné na suchých semenách môžu počas klíčenia rozmnožovať, a tak spôsobiť riziko pre verejné zdravie.

(4)

S cieľom zabezpečiť ochranu verejného zdravia v Únii a vzhľadom na uvedené stanovisko EFSA sa prijalo nariadenie Komisie EÚ č. 209/2013 (4), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (5), nariadenie Komisie (EÚ) č. 211/2013 (6) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2013 (7).

(5)

Okrem opatrení stanovených v uvedených právnych predpisoch by mali prevádzkarne produkujúce klíčky podliehať schváleniu v súlade s nariadením (ES) č. 852/2004. Takýmito schváleniami, udelenými aspoň po jednej návšteve na mieste, by sa zabezpečilo, aby takéto prevádzkarne spĺňali príslušné hygienické požiadavky, čím by sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany verejného zdravia. Schválenie takýchto prevádzkarní by malo byť podmienené splnením určitých požiadaviek s cieľom zabezpečiť, aby sa znížila možnosť kontaminácie v rámci zariadenia, kde sa klíčky produkujú.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmu „klíčky“ v článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 208/2013.

Článok 2

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby prevádzkarne produkujúce klíčky boli schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 852/2004. Príslušný orgán schváli uvedené zariadenia iba za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 852/2004 a v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2011; 9(11):2424.

(4)  Pozri stranu 19 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1.

(6)  Pozri stranu 26 tohto úradného vestníka.

(7)  Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Požiadavky týkajúce sa schválenia prevádzkarní produkujúcich klíčky

1.

Prevádzkarne musia byť projektované a dispozične riešené tak, aby umožňovali správne praktiky hygieny potravín vrátane ochrany pred kontamináciou medzi postupmi a počas nich. Najmä povrchy (vrátane povrchov zariadení) v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami, a povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, musia byť udržiavané v náležitom stave, musia byť ľahko čistiteľné, a ak je to potrebné, dezinfikovateľné.

2.

K dispozícii sú primerané zariadenia na čistenie, dezinfekciu a skladovanie pracovných pomôcok a vybavenia. Tieto zariadenia sú ľahko čistiteľné a sú v nich dostatočné zásoby teplej a studenej vody.

3.

V prípade potreby sa zabezpečí primerané umývanie potravín. Každý drez alebo podobné zariadenie určené na umývanie potravín musí mať dostatočný prívod pitnej vody, musí byť udržiavané v čistote, a v prípade potreby dezinfikovateľné.

4.

Všetky zariadenia, s ktorými prichádzajú semená a klíčky do styku, musia byť skonštruované takým spôsobom a byť z takých materiálov a byť udržiavané v takom dobrom technickom stave a poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie a aby bolo možné ich udržiavať v čistote a v prípade potreby ich dezinfikovať.

5.

Musia byť zavedené primerané postupy na zabezpečenie, aby:

a)

prevádzkareň produkujúca klíčky bola udržiavaná v čistote a v prípade potreby bola dezinfikovaná;

b)

všetky zariadenia, s ktorými prichádzajú semená a klíčky do styku, boli účinne čistené a v prípade potreby dezinfikované. Čistenie a dezinfekcia takýchto zariadení sa uskutočňuje s frekvenciou dostatočnou na zabránenie akémukoľvek riziku kontaminácie.


12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 211/2013

z 11. marca 2013

o požiadavkách na certifikáciu pri dovoze klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 48 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá vykonávania úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel zameraných predovšetkým na predchádzanie rizikám, ktoré ľuďom a zvieratám hrozia buď priamo, alebo prostredníctvom životného prostredia, odstraňovanie týchto rizík alebo ich znižovanie na prijateľnú úroveň.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (2), sú stanovené všeobecné zásady týkajúce sa potravín a krmív vo všeobecnosti, a najmä bezpečnosti potravín a krmív na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni. Toto nariadenie stanovuje, že potraviny a krmivo dovážané do Únie s cieľom uviesť ich na trh v Únii musia spĺňať príslušné požiadavky právnych predpisov týkajúcich sa potravín alebo podmienky, ktoré Únia považuje aspoň za rovnocenné týmto požiadavkám.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) sa stanovujú všeobecné pravidlá hygieny potravín, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. V tomto nariadení je vymedzené, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečovali vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie potravín, ktoré sú pod ich správou, že spĺňajú príslušné hygienické požiadavky v ňom stanovené. V nariadení (ES) č. 852/2004 sa najmä stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí sa zaoberajú prvovýrobou a súvisiacimi postupmi uvedenými v prílohe I, musia dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá stanovené v časti A tejto prílohy.

(4)

Po výskyte ohniska nákazy spôsobeného baktériou Escherichia coli produkujúcej toxín shiga v Únii v máji 2011 sa ako najpravdepodobnejší pôvodca ohnísk určila konzumácia naklíčených semien.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad EFSA“) prijal 20. októbra 2011 vedecké stanovisko týkajúce sa rizika, ktoré predstavuje Escherichia coli produkujúca toxín shiga a ďalšie patogénne baktérie v semenách a naklíčených semenách (4). Úrad EFSA vo svojom stanovisku dospel k záveru, že kontaminácia suchých semien bakteriálnymi patogénmi je najpravdepodobnejším prvotným zdrojom nákazy v súvislosti s klíčkami. V stanovisku sa okrem toho uvádza, že z dôvodu vysokej vlhkosti a priaznivej teploty počas klíčenia sa bakteriálne patogény prítomné na suchých semenách môžu počas klíčenia rozmnožovať, a tak spôsobiť riziko pre verejné zdravie.

(6)

V záujme ochrany verejného zdravia v Únii a so zreteľom na uvedené stanovisko úradu EFSA bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2013 (5). Toto vykonávacie nariadenie stanovuje pravidlá pre vysledovateľnosť zásielok klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov.

(7)

S cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany verejného zdravia je vhodné, aby klíčky a semená určené na výrobu klíčkov, ktoré sú dovážané do Únie, spĺňali aj požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 852/2004 a v prípade klíčkov takisto požiadavky na vysledovateľnosť stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 208/2013 a mikrobiologické kritériá stanovené v nariadení (ES) č. 2073/2005 (6). Pre tieto komodity dovážané do Únie by preto mali byť stanovené príslušné požiadavky na certifikáciu.

(8)

V existujúcich právnych predpisoch Únie nie sú stanovené certifikáty na dovoz klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov do Únie. Je preto vhodné stanoviť v tomto nariadení vzor certifikátu na dovoz takýchto komodít do Únie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na zásielky klíčkov alebo semien určených na výrobu klíčkov dovážaných do Únie s výnimkou klíčkov, ktoré boli ošetrené s cieľom odstrániť mikrobiologické nebezpečenstvo, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

a)

sa uplatňuje pojem „klíčky“ vymedzený v článku 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 208/2013;

b)

„zásielka“ je množstvo klíčkov alebo semien, ktoré sú určené na výrobu klíčkov a:

i)

ktoré majú pôvod v tej istej tretej krajine;

ii)

na ktoré sa vzťahuje ten istý certifikát (certifikáty);

iii)

sú dovážané rovnakým dopravným prostriedkom.

Článok 3

Požiadavka na certifikáciu

1.   K zásielkam klíčkov alebo semien určených na výrobu klíčkov, ktoré sú dovážané do Únie a ktoré pochádzajú z tretích krajín alebo sú z nich odosielané, je priložený certifikát podľa vzoru uvedeného v prílohe, ktorý potvrdzuje, že klíčky alebo semená boli vyrobené za podmienok, ktoré spĺňajú všeobecné hygienické predpisy pre prvovýrobu a súvisiace postupy uvedené v časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 852/2004 a klíčky boli vyrobené za podmienok, ktoré spĺňajú požiadavky na vysledovateľnosť stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 208/2013, že boli vyrobené v podnikoch schválených v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013 (7) a že spĺňajú mikrobiologické kritériá stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005.

Certifikát musí byť vystavený v úradnom jazyku alebo jazykoch tretej krajiny odoslania a členského štátu, v ktorom sa vykonáva dovoz do EÚ, alebo musí byť k nemu priložený úradný preklad do daného jazyka alebo jazykov. Ak členský štát určenia o to požiada, musí byť k certifikátom priložený aj úradný preklad do úradného jazyka alebo jazykov uvedeného členského štátu. Členský štát však môže súhlasiť s použitím úradného jazyka Únie, ktorý nie jeho úradným jazykom.

2.   Originál certifikátu je priložený k zásielke do času, kým je doručená do miesta určenia, ako sa stanovuje v certifikáte.

3.   V prípade rozdelenia zásielky je ku každej časti zásielky priložená kópia certifikátu.

Článok 4

Prechodné ustanovenie

Počas prechodného obdobia do 1. júla 2013 sa môžu zásielky klíčkov alebo semien určených na výrobu klíčkov, ktoré pochádzajú z tretích krajín alebo sú z nich odosielané, aj naďalej dovážať do Únie bez certifikátu uvedeného v článku 3.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(11):2424.

(5)  Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1.

(7)  Pozri stranu 24 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

VZOR CERTIFIKÁTU NA DOVOZ KLÍČKOV ALEBO SEMIEN URČENÝCH NA VÝROBU KLÍČKOV

Image

Image


12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/30


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 212/2013

z 11. marca 2013,

ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o pridania a úpravy s ohľadom na produkty zahrnuté v uvedenej prílohe

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Niekoľko členských štátov požiadalo o úpravy a doplnenia prílohy I k nariadeniu (ES) č. 396/2005 v stĺpci Príklady príbuzných odrôd alebo iných produktov, na ktoré sa vzťahujú rovnaké MRL.

(2)

Tieto doplnenia sú potrebné na to, aby sa do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 396/2005 zaradili nové druhy ovocia, zeleniny a obilnín, ktoré pribudli na trhu členských štátov.

(3)

Je vhodné doplniť tieto druhy ovocia, zeleniny, obilnín a živočíšnych produktov: Budhova ruka, tangor, červená datľa/čínska datľa/čínska jujuba, malinočernice, longan, langsat, salak, čistec hľuznatý, jedlý lopúch, iné buľvové cibule, iné zelené cibule, africký ľuľok/biely baklažán, momordika/horká tekvička, lufa ostrohranná, tekvica hadia, fľaškovec, chajota jedlá, tekvica obyčajná (neskorá odroda), mladá kukurica, výhonky fazule mungo, výhonky lucerny, púpavové listy, kalerábové listy, listy tánie, divý jazmín/bitawiri, indický špenát, banánové listy, povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea), cilantro/koriander siaty, listy koreňového petržlenu, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, voňatka (citrónová tráva), pupočník ázijský, list voľne žijúceho betlu, listy kari (slamiha talianska), banánový kvet, guarové bôby, čerstvé sójové bôby, indická/divá ryža, listy a stonky boráka lekárskeho, akácia (Acacia pennata), mycélium húb, hadinec skorocelový, prstové proso, perlové proso, semená lesknice kanárskej, zelená paprika, jelenina a plástový med.

(4)

V záujme konzistentnosti je vhodné preradiť zverinu z kategórie „iné hospodárske zvieratá“ do kategórie „iné produkty zo suchozemských živočíchov“ a jedlé kvety z kategórie „iné“ do kategórie predstavujúcej príklad plodiny.

(5)

V záujme lepšieho uplatňovania pravidiel medzinárodnej taxonomickej nomenklatúry je vhodné upraviť latinské názvy pre pistácie, jablká, čerešne, jahody, ostružinové maliny, čučoriedky, kumkváty, zemiaky, jamy, cviklu, papriky, ibištek jedlý, brokolicu, hlávkovú kapustu, čínsku kapustu, kel, kaleráb, endíviu, rukolu, listy a výhonky rastlín rodu Brassica, mangold, čakanku obyčajnú, zelerovú vňať, bazalku, palmové jadrá, cirok, kávové bôby, lupienky ruže, kvet jazmínu, listy kríka rooibos, kôpor, sečuánsku papriku, škoricu, kurkumín, cukrovú repu a banán.

(6)

Berúc do úvahy žiadosti od zainteresovaných strán a orgánov presadzovania práva a s ohľadom na podobu, v akej sa produkty objavujú na trhu, by sa malo urobiť niekoľko zmien a doplnení, pokiaľ ide o tie časti produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL.

(7)

Je vhodné stanoviť takéto zmeny a doplnenia, pokiaľ ide o čaj, kakové bôby, chmeľ, kaleráb a produkty živočíšneho pôvodu.

(8)

V záujme zrozumiteľnosti je vhodné nahradiť prílohu I k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(9)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu uvedené v článku 2 ods. 1

Číslo kódu (1)

Skupiny, na ktoré sa vzťahujú MRL

Príklady jednotlivých produktov v rámci skupín, na ktoré sa vzťahujú MRL

Vedecký názov (2)

Príklady príbuzných odrôd alebo iných produktov zahrnutých do definície, na ktoré sa vzťahujú rovnaké MRL

Časti produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

0110000

i)

citrusové plody

 

 

 

celý produkt

0110010

 

grapefruity

Citrus paradisi

odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy

 

0110020

 

pomaranče

Citrus sinensis

bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy

 

0110030

 

citróny

Citrus limon

plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

limety

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

mandarínky

Citrus reticulata

klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

iné (3)

 

 

 

0120000

ii)

orechy stromové

 

 

 

celý produkt po odstránení škrupiny (okrem gaštanov)

0120010

 

mandle

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

para orechy

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

kešu orechy

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

gaštany jedlé

Castanea sativa

 

 

0120050

 

kokosové orechy

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

lieskovce

Corylus avellana

filbert

 

0120070

 

makadamové orechy

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

pekanové orechy

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

píniové oriešky

Pinus pinea

 

 

0120100

 

pistáciové orechy

Pistacia vera

 

 

0120110

 

vlašské orechy

Juglans regia

 

 

0120990

 

iné (3)

 

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

 

 

 

celý produkt po odstránení stopiek

0130010

 

jablká

Malus domestica

plody jablone nízkej (crab apple)

 

0130020

 

hrušky

Pyrus communis

orientálna hruška

 

0130030

 

dule

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

mišpuľa (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

mišpuľník japonský (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

iné (3)

 

 

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

 

 

 

celý produkt po odstránení stopiek

0140010

 

marhule

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

čerešne

Prunus avium, Prunus cerasus

čerešne a višne

 

0140030

 

broskyne

Prunus persica

nektárinky a podobné hybridy

 

0140040

 

slivky

Prunus domestica

odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

iné (3)

 

 

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

celý produkt po odstránení čiašok a stopiek; v prípade ríbezlí: plody so stopkami

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

 

 

 

0151010

 

stolové hrozno

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

muštové hrozno

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

jahody

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

 

 

 

0153010

 

ostružiny

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

ostružinové maliny

Rubus caesius

loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus x idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus

 

0153030

 

maliny

Rubus idaeus

ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

iné (3)

 

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

 

 

0154010

 

čučoriedky

Vaccinium spp. okrem V. macrocarpon a V. vitis-idaea

odrody čučoriedok

 

0154020

 

brusnice

Vaccinium macrocarpon

brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea)

 

0154030

 

ríbezle (červené, čierne a biele)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

egreše

Ribes uva-crispa

vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes

 

0154050

 

šípky

Rosa canina

 

 

0154060

 

moruše (4)

Morus spp.

bobule rodu Arbutus

 

0154070

 

azarole (4) (plody stredomorskej mišpule)

Crataegus azarolus

aktinídia význačná (Actinidia arguta)

 

0154080

 

plody bazy čiernej (4)

Sambucus nigra

plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi

 

0154990

 

iné (3)

 

 

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

 

 

 

celý produkt po odstránení stopiek alebo čiašky (ananás)

0161000

a)

s jedlou šupou

 

 

 

 

0161010

 

datle

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

figy

Ficus carica

 

 

0161030

 

stolové olivy

Olea europaea

 

 

0161040

 

kumkváty (4)

Fortunella spp.

kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

karambola (4)

Averrhoa carambola

bilimbi

 

0161060

 

persimon (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

jambolan (4) (java plum)

Syzygium cumini

jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora)

 

0161990

 

iné (3)

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

 

 

0162010

 

kivi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

dvojslivka –liči

Litchi chinensis

pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak

 

0162030

 

mučenka jedlá

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

nopál (4) (kaktusová figa)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

kainito (star apple) (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

americký persimon (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey

 

0162990

 

iné (3)

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

0163010

 

avokádo

Persea americana

 

 

0163020

 

banány

Musa x paradisiaca, M. acuminata

plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana

 

0163030

 

mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

papája

Carica papaya

 

 

0163050

 

granátové jablko

Punica granatum

 

 

0163060

 

cherimoya (4)

Annona cherimola

sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae

 

0163070

 

guava (4)

Psidium guajava

hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

ananás

Ananas comosus

 

 

0163090

 

plody chlebovníka (4)

Artocarpus altilis

jackfruit

 

0163100

 

durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

guanabana (4) (soursop)

Annona muricata

 

 

0163990

 

iné (3)

 

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

celý produkt po odstránení koreňov, prípadnej vňate a priľnutej pôdy

0211000

a)

zemiaky

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

 

0212010

 

maniok (kasava)

Manihot esculenta

dasheen, eddoe/japonské taro, tannia

 

0212020

 

sladké zemiaky

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

jam

Dioscorea spp.

jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky

 

0212040

 

tapioka (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

iné (3), (4)

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

0213010

 

repa cviklová

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

mrkva

Daucus carota

 

 

0213030

 

zeler

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

chren

Armoracia rusticana

korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca

 

0213050

 

jeruzalemské artičoky (topinambury)

Helianthus tuberosus

čistec hľuznatý

 

0213060

 

paštrnák

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

koreň petržlenu

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

reďkovka

Raphanus sativus var. sativus

reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

kozia brada

Tragopogon porrifolius

hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch

 

0213100

 

kvaka

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

okrúhlica

Brassica rapa

 

 

0213990

 

iné (3)

 

 

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

 

 

 

celý produkt po odstránení ľahko oddeliteľnej šupy a pôdy (ak je suchý) alebo koreňov a pôdy (ak je čerstvý)

0220010

 

cesnak

Allium sativum

 

 

0220020

 

cibuľa

Allium cepa

iné buľvové cibule, cibule kuchynské

buľvy

0220030

 

šalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

cibuľa jarná a zimná (velšská)

Allium cepa Allium fistulosum

iné zelené cibule a podobné odrody

buľvy s pseudostonkami a listami

0220990

 

iné (3)

 

 

 

0230000

iii)

plodová zelenina

 

 

 

celý produkt po odstránení stopiek (v prípade kukurice – bez šupy a v prípade machovky bez kalíšnych lístkov)

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

 

0231010

 

rajčiaky

Lycopersicum esculentum

drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec

 

0231020

 

papriky

Capsicum annuum, var. grossum a var. longum

paprika čili

 

0231030

 

baklažán (egg plant)

Solanum melongena

pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon)

 

0231040

 

okra (ibištek jedlý)

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

iné (3)

 

 

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

 

 

0232010

 

uhorky šalátové

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

uhorky nakladačky

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

cukety

Cucurbita pepo var. melopepo

tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná

 

0232990

 

iné (3)

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

 

 

0233010

 

melóny

Cucumis melo

kiwano

 

0233020

 

tekvica

Cucurbita maxima

tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda)

 

0233030

 

dyňa červená (vodový melón)

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

iné (3)

 

 

 

0234000

d)

sladká kukurica

 

Zea mays var. sacharata

mladá kukurica

zrná v klase bez šupy

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

 

 

 

0240000

iv)

hlúbová zelenina

 

 

 

 

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

 

len ružica

0241010

 

brokolica

Brassica oleracea var. italica

calabrese, brokolica raab, čínska brokolica

 

0241020

 

karfiol

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

iné (3)

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

celá rastlina po odstránení koreňov a poškodených listov

0242010

 

ružičkový kel

Brassica oleracea var. gemmifera

 

len kelové ružičky

0242020

 

hlávková kapusta

Brassica oleracea convar. capitata

špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta

 

0242990

 

iné (3)

 

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

celá rastlina po odstránení koreňov a poškodených listov

0243010

 

kapusta čínska

Brassica rapa var. pekinensis

kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai

 

0243020

 

kel

Brassica oleracea convar. acephala

kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková

 

0243990

 

iné (3)

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

Brassica oleracea var. gongyloides

 

celý produkt po odstránení koreňov, vňate a prípadne priľnutej pôdy

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

celý produkt po odstránení koreňov a zvädnutých vonkajších listov a prípadne pôdy

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

valeriánka poľná

Valerianella locusta

valeriánka talianska

 

0251020

 

hlávkový šalát

Lactuca sativa

hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát

 

0251030

 

endívia (širokolistá)

Cichorium endivia var. latifolium

čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy

 

0251040

 

žerucha siata (4)

Lepidium sativum

výhonky fazule mungo, výhonky lucerny

 

0251050

 

barborka jarná (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

rukola (eruka, roketa) (4)

Eruca sativa

eruka divorastúca (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

červená horčica (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

listy a výhonky Brassica spp. (4) vrátane listov vodnice

Brassica spp.

mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu (5)

 

0251990

 

iné (3)

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

 

 

 

0252010

 

špenát

Spinacia oleracea

novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri

 

0252020

 

portulaka zeleninová (4)

Portulaca oleracea

zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda)

 

0252030

 

mangold

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla a B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

listy cvikle

 

0252990

 

iné (3)

 

 

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) (4)

 

Vitis vinifera

indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata)

 

0254000

d)

potočnica lekárska

 

Nasturtium officinale

povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea)

 

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f)

bylinky

 

 

 

 

0256010

 

trebuľka

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

cesnak pažítkový

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

zelerová vňať

Apium graveolens var. secalinum

vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum)

 

0256040

 

petržlen

Petroselinum crispum

listy koreňového petržlenu

 

0256050

 

šalvia (4)

Salvia officinalis

saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis

 

0256060

 

rozmarín (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

tymián (4)

Thymus spp.

majorán, oregano

 

0256080

 

bazalka (4)

Ocimum spp.

medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari

 

0256090

 

bobkový list (4) (vavrínový list)

Laurus nobilis

voňatka (citrónová tráva)

 

0256100

 

estragón (palina dračia) (4)

Artemisia dracunculus

yzop lekársky

 

0256990

 

iné (3)

 

 

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

 

 

 

celý produkt

0260010

 

fazuľa (so strukmi)

Phaseolus vulgari,

zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby

 

0260020

 

fazuľa (bez strukov)

Phaseolus vulgaris

bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea)

 

0260030

 

hrach (so strukmi)

Pisum sativum

Mangetout/sladký hrach

 

0260040

 

hrach (bez strukov)

Pisum sativum

hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer

 

0260050

 

šošovica (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

iné (3)

 

 

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

 

 

 

celý produkt po odstránení poškodeného tkaniva, pôdy a koreňov

0270010

 

špargľa

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

artičoky bodliakové (kardy)

Cynara cardunculus

stonky Borago officinalis

 

0270030

 

zeler

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

fenikel

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

artičoky pravé

Cynara scolymus

banánový kvet

celý kvetný úbor vrátane kvetného obalu

0270060

 

pór

Allium porrum

 

 

0270070

 

rebarbora

Rheum x hybridum

 

stonky po odstránení koreňov a listov

0270080

 

bambusové výhonky (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

sabal palmetto (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

iné (4)

 

 

 

0280000

viii)

huby

 

 

 

celý produkt po odstránení pôdy alebo rastového substrátu

0280010

 

pestované huby

 

bežne rastúce huby (4) hliva ustricová, húževnatec jedlý (4), mycélium húb (vegetatívne časti)

 

0280020

 

divorastúce huby (4)

 

cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový

 

0280990

 

iné (3)

 

 

 

0290000

ix)

morské riasy  (4)

 

 

 

celý produkt po odstránení poškodených listov

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

 

 

 

suché semená

0300010

 

fazuľa

Phaseolus vulgaris

bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas)

 

0300020

 

šošovica

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

hrach

Pisum sativum

cícer, hrach poľný, hrachor siaty

 

0300040

 

lupiny (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

iné (3)

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

 

 

celý produkt po prípadnom odstránení škrupiny, jadra a šupky

0401000

i)

olejnaté semená

 

 

 

 

0401010

 

ľanové semená

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

arašidy (plody podzemnice olejnej)

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

mak siaty

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

sezamové semená

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

slnečnicové semená

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

semená repky

Brassica napus

repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)

 

0401070

 

sójové bôby

Glycine max

 

 

0401080

 

horčicové semená

Brassica nigra

 

 

0401090

 

semená bavlny

Gossypium spp.

 

neodzrnená bavlna

0401100

 

semená tekvice obrovskej (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae)

 

0401110

 

požlt farbiarsky (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

borák lekársky (4)

Borago officinalis

hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

ľaničník siaty (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

konope siate (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

ricín obyčajný

Ricinus communis

 

 

0401990

 

iné (3)

 

 

 

0402000

ii)

olejnaté plody

 

 

 

 

0402010

 

olivy na výrobu oleja (4)

Olea europaea

 

celý produkt po prípadnom odstránení stoniek po očistení od pôdy (podľa potreby)

0402020

 

palmové orechy (jadrá palmy olejnej) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

plod palmy olejnej (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

iné (3)

 

 

 

0500000

5.

OBILNINY

 

 

 

celé zrná

0500010

 

jačmeň

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

pohánka

Fagopyrum esculentum

láskavec, mrlík čílsky

 

0500030

 

kukurica

Zea mays

 

 

0500040

 

proso (4)

Panicum spp.

mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso

 

0500050

 

ovos

Avena sativa

 

 

0500060

 

ryža

Oryza sativa

indická/divá ryža (Zizania aquatica)

 

0500070

 

raž

Secale cereale

 

 

0500080

 

cirok (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

pšenica

Triticum Aestivum, T. durum

špalda, triticale

 

0500990

 

iné (3)

 

semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

čaj

čaj

Camellia sinensis

 

sušené lístky, steblá a kvety druhu Camellia sinensis, fermentované alebo inak upravené

0620000

ii)

kávové bôby  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica

 

zelené kávové bôby

0630000

iii)

Byliny na prípravu nálevov  (4), (6) (sušené)

 

 

 

 

0631000

a)

kvety

 

 

 

celé kvety po odstránení stoniek alebo stebiel a poškodených listov

0631010

 

kvet rumančeka kamilkového

Matricaria recutita, Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

kvet ibišteka

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

lupienky ruže

Rosa spp.

 

 

0631040

 

kvet jazmínu

Jasminum officinale

kvety bazy čiernej (Sambucus nigra)

 

0631050

 

lipa

Tilia cordata

 

 

0631990

 

iné (3)

 

 

 

0632000

b)

listy

 

 

 

celý produkt po odstránení koreňov a poškodených listov

0632010

 

listy jahody

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

listy kríka rooibos

Aspalathus spp.

listy gingka

 

0632030

 

cezmína paraguajská, maté

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

iné (3)

 

 

 

0633000

c)

korene

 

 

 

celý produkt po odstránení vňate a priľnutej pôdy

0633010

 

koreň valeriány lekárskej

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

koreň všehoja (ženšeňa)

Panax ginseng

 

 

0633990

 

iné (3)

 

 

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

 

 

 

0640000

iv)

kakaové bôby  (4) (fermentované alebo sušené)

 

Theobroma cacao

 

zelené kávové bôby

0650000

v)

karob  (4) (tzv. svätojánsky chlieb)

 

Ceratonia siliqua

 

celý produkt po odstránení stopiek alebo ružice

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

 

Humulus lupulus

 

sušené šišky vrátane chmeľových peliet a nekoncentrovaného prášku

0800000

8.

KORENINY  (4)

 

 

 

celý produkt, sušený

0810000

i)

osivo

 

 

 

 

0810010

 

aníz

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

čierna egyptská rasca

Nigella sativa

 

 

0810030

 

semená zeleru

Apium graveolens

semeno ligurčeka lekárskeho

 

0810040

 

semená koriandra

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

semená rasce

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

semená kôpru

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

semená fenikla

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

senovka grécka

Trigonella foenum-graecum

 

 

0810090

 

muškátový oriešok

Myristica fragans

 

 

0810990

 

iné (3)

 

 

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

 

 

 

 

0820010

 

nové korenie

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

rasca lúčna

Carum carvi

 

 

0820040

 

kardamon

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

bobule borievky obyčajnej

Juniperus communis

 

 

0820060

 

čierne, zelené a biele korenie

Piper nigrum

pieprovník dlhý, ružové korenie

 

0820070

 

struky vanilky

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

tamarindy

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

iné (3)

 

 

 

0830000

iii)

kôra

 

 

 

 

0830010

 

škorica

Cinnamomum spp.

škorica čínska (cassia)

 

0830990

 

iné (3)

 

 

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

 

 

 

0840010

 

sladké drievko

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

zázvor

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

kurkuma

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

chren dedinský

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

iné (3)

 

 

 

0850000

v)

puky

 

 

 

 

0850010

 

klinčeky

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

kapara tŕnitá

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

iné (3)

 

 

 

0860000

vi)

blizna kvetov

 

 

 

 

0860010

 

šafran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

iné (3)

 

 

 

0870000

vii)

arillus

 

 

 

 

0870010

 

muškátový kvet

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

iné (3)

 

 

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU  (4)

 

 

 

 

0900010

 

cukrová repa (koreň)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

celý produkt po odstránení vňate a priľnutej pôdy

0900020

 

cukrová trstina

Saccharum officinarum

 

celý produkt po odstránení poškodeného tkaniva, pôdy a koreňov

0900030

 

korene čakanky (4)

Cichorium intybus

 

celý produkt po odstránení vňate a priľnutej pôdy

0900990

 

iné (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

 

1010000

i)

tkanivo

 

 

 

celý produkt

1011000

a)

ošípané

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

svalovina

 

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1011020

 

tuk

 

 

 

1011030

 

pečeň

 

 

 

1011040

 

obličky

 

 

 

1011050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1011990

 

iné (3)

 

 

 

1012000

b)

hovädzí dobytok

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

svalovina

 

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1012020

 

tuk

 

 

 

1012030

 

pečeň

 

 

 

1012040

 

obličky

 

 

 

1012050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1012990

 

iné (3)

 

 

 

1013000

c)

ovce

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

svalovina

 

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1013020

 

tuk

 

 

 

1013030

 

pečeň

 

 

 

1013040

 

obličky

 

 

 

1013050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1013990

 

iné (3)

 

 

 

1014000

d)

kozy

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

svalovina

 

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1014020

 

tuk

 

 

 

1014030

 

pečeň

 

 

 

1014040

 

obličky

 

 

 

1014050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1014990

 

iné (3)

 

 

 

1015000

e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

svalovina

 

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1015020

 

tuk

 

 

 

1015030

 

pečeň

 

 

 

1015040

 

obličky

 

 

 

1015050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1015990

 

iné (3)

 

 

 

1016000

f)

hydina – kurčatá, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

svalovina

 

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1016020

 

tuk

 

 

 

1016030

 

pečeň

 

 

 

1016040

 

obličky

 

 

 

1016050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1016990

 

iné (3)

 

 

 

1017000

g)

iné hospodárske zvieratá

 

 

králik, kengura, jeleňovité

 

1017010

 

svalovina

 

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1017020

 

tuk

 

 

 

1017030

 

pečeň

 

 

 

1017040

 

obličky

 

 

 

1017050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1017990

 

iné (3)

 

 

 

1020000

ii)

mlieko

 

 

 

celý produkt na báze obsahu tuku vo výške 4 % hmotnosti (7)

1020010

 

dobytok

 

 

 

1020020

 

ovce

 

 

 

1020030

 

kozy

 

 

 

1020040

 

kone

 

 

 

1020990

 

iné (3)

 

 

 

1030000

iii)

vtáčie vajcia

 

 

 

celý produkt po odstránení škrupiny (8)

1030010

 

kuracie

 

 

 

1030020

 

kačacie

 

 

 

1030030

 

husacie

 

 

 

1030040

 

prepeličie

 

 

 

1030990

 

iné (3)

 

 

 

1040000

iv)

med

 

Apis mellifera, Melipona spp.

materská kašička, peľ, medový plást s medom (plástový med)

celý produkt

1050000

v)

obojživelníky a plazy

 

Rana spp., Crocodilia spp.

žabie stehienka, krokodílie mäso

 

1060000

vi)

slimáky

 

Helix spp.

 

celý produkt po odstránení ulity

1070000

vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov

 

 

zverina

mäso po odstránení orezateľného tuku

1100000

11.

RYBY, RYBIE PRODUKTY, KÔROVCE, MÄKKÝŠE A INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE AKO KRMIVO  (9)

 

 

 

 


(1)  Číslo kódu sa zavádza touto prílohou. Uvádza sa ním klasifikácia v rámci tejto a iných súvisiacich príloh k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)  Podľa možnosti a v prípade opodstatnenosti treba uviesť vedecký názov položiek uvedených v stĺpci Príklady jednotlivých produktov v rámci skupín, na ktoré sa vzťahujú MRL. Je potrebné v maximálne možnej miere postupovať podľa medzinárodného systému nomenklatúry pre pestované rastliny.

(3)  Výraz ‚iné‘ sa vzťahuje na všetky položky, ktoré sa doslovne neuvádzajú pri ostatných kódoch v stĺpci Skupiny, na ktoré sa vzťahujú MRL.

(4)  MRL daného produktu uvedené v prílohách II a III sa neuplatňujú na produkty alebo časti produktu používané výlučne ako prísady do krmív, až kým sa nebudú uplatňovať osobitné MRL.

(5)  Od 1. januára 2017 sa MRL uplatňujú aj na listy kalerábu.

(6)  Ak nie sú uvedené v iných skupinách komodít.

(7)  V každom prípade sa hodnoty MRL vyjadrujú v mg/kg surového mlieka.

Ak je rezíduum v definícii označené ako rozpustné v tuku (písmenom F), MRL sa zakladá na surovom kravskom mlieku s obsahom tuku predstavujúcim 4 % hmotnosti; v prípade surového mlieka z iných druhov sa hodnota MRL úmerne upraví podľa obsahu tuku v surovom mlieku uvedených druhov.

(8)  V každom prípade sa hodnoty MRL vyjadrujú v mg/kg vajec.

Ak je rezíduum v definícii označené ako rozpustné v tuku (písmenom F), MRL sa zakladá na slepačích vajciach s obsahom tuku predstavujúcim 10 % hmotnosti; v prípade vajec iných druhov sa hodnota MRL upravuje úmerne podľa obsahu tuku vo vajciach uvedených druhov, ak je obsah tuku vyšší ako 10 % hmotnosti.

(9)  MRL sa neuplatňujú dovtedy, kým sa neurčia jednotlivé produkty a ich zoznamy.“


12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/53


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 213/2013

z 11. marca 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

120,3

MA

74,5

TN

96,9

TR

111,0

ZZ

100,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

167,5

ZZ

176,4

0709 93 10

MA

53,0

TR

149,2

ZZ

101,1

0805 10 20

EG

54,2

IL

73,3

MA

92,7

TN

59,6

TR

73,8

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

76,2

ZZ

76,2

0808 10 80

AR

116,3

BR

93,6

CL

118,1

CN

76,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

126,6

CL

125,1

TR

167,1

US

191,0

ZA

115,4

ZZ

145,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/55


SMERNICA KOMISIE 2013/9/EÚ

z 11. marca 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 30 ods. 3,

keďže:

(1)

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov smernice 2008/57/ES, týkajúce sa úpravy príloh II až IX k uvedenej smernici, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 29 ods. 4 smernice 2008/57/ES.

(2)

V Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého zmluvnou stranou je Európska únia (2), sa v článku 3 stanovuje prístupnosť ako jedna z jeho všeobecných zásad a v článku 9 sa požaduje, aby zmluvné strany/štáty prijali primerané opatrenia, ktoré osobám so zdravotným postihnutím zabezpečia prístup na rovnakom základe s ostatnými. Tieto opatrenia, ktoré zahŕňajú identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti, sa vzťahujú okrem iného na dopravu. V súlade s článkom 216 ods. 2 ZFEÚ dohody uzavreté Úniou sú záväzné pre inštitúcie Únie a pre jej členské štáty a smernica 2008/57/ES – ako nástroj sekundárnych právnych predpisov Európskej únie – podlieha povinnostiam vyplývajúcim z dohovoru.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (3) sa v odôvodnení 10 uvádza, že zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou majú ako všetci ostatní občania rovnaké právo na voľný pohyb, slobodu výberu a nediskrimináciu a mali by mať možnosti cestovania železničnou dopravou porovnateľné s možnosťami ostatných občanov. V článku 21 uvedeného nariadenia sa požaduje, aby železničné podniky a manažéri staníc v súlade s TSI pre osoby so zníženou pohyblivosťou zabezpečili, aby stanice, nástupištia, železničné koľajové vozidlá a iné zariadenia boli dostupné zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou.

(4)

Je potrebná úprava prílohy III k smernici 2008/57/ES s cieľom zahrnúť do nej explicitný odkaz na prístupnosť. Prístupnosť je základnou požiadavkou, ktorá je jednak všeobecnou požiadavkou na interoperabilitu železničného systému a vzťahuje sa špecificky na subsystémy infraštruktúra, železničné koľajové vozidlá, prevádzka a telematické aplikácie v osobnej doprave. Príloha III k smernici 2008/57/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici nijakým spôsobom neovplyvňujú zásadu postupného vykonávania stanovenú v smernici 2008/57/ES, najmä to, že cieľové subsystémy uvedené v TSI sa budú dať dosiahnuť postupne v rámci primeraného časového úseku/rozpätia, a to, že v každej TSI by sa mala uviesť stratégia implementácie s cieľom realizovať postupný prechod z existujúceho stavu do konečného stavu, v ktorom súlad s TSI bude normou.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade s postupom pri dosahovaní prístupu na rovnakom základe uplatňovaním technických riešení alebo prevádzkových opatrení alebo obidvoch možností.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2008/57/ES, v ktorej sa stanovujú základné požiadavky, sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Do oddielu 1 sa dopĺňajú tieto odseky:

„1.6.   Prístupnosť

1.6.1.

Subsystémy ‚infraštruktúra‘ a ‚železničné koľajové vozidlá‘ musia byť prístupné osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou, aby im zabezpečili prístup na rovnakom základe s ostatnými, a to tým, že sa zabráni vytváraniu prekážok alebo sa odstránia prekážky, a inými primeranými opatreniami. Ide o projektovanie, výstavbu, obnovu, modernizáciu, údržbu a prevádzku príslušných častí subsystémov, ku ktorým má prístup verejnosť.

1.6.2.

Subsystémy ‚prevádzka‘ a ‚telematické aplikácie v osobnej doprave‘ musia zabezpečovať nevyhnutné funkcie vyžadované na uľahčenie prístupu osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou na rovnakom základe s ostatnými, a to tým, že sa zabráni vytváraniu prekážok alebo sa odstránia prekážky a inými primeranými opatreniami.“

2.

Do pododseku 1 oddielu 2 sa dopĺňa tento odsek:

„2.1.2.   Prístupnosť

2.1.2.1.

Subsystémy infraštruktúra, ku ktorým má prístup verejnosť, musia byť prístupné osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s odsekom 1.6.“

3.

Do pododseku 4 oddielu 2 sa dopĺňa tento odsek:

„2.4.5.   Prístupnosť

2.4.5.1.

Subsystémy železničné koľajové vozidlá, ku ktorým má prístup verejnosť, musia byť prístupné osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s odsekom 1.6.“

4.

Do pododseku 6 oddielu 2 sa dopĺňa tento odsek:

„2.6.4.   Prístupnosť

2.6.4.1.

Musia byť prijaté primerané kroky, ktoré zabezpečia, aby boli v prevádzkových predpisoch stanovené nevyhnutné funkcie vyžadované na zaistenie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.“

5.

Do pododseku 7 oddielu 2 sa dopĺňa tento odsek:

„2.7.5.   Prístupnosť

2.7.5.1.

Musia byť prijaté primerané kroky, ktoré zabezpečia, aby boli v telematických aplikáciách pre subsystémy cestujúcich stanovené nevyhnutné funkcie vyžadované na zaistenie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 2014. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.   Povinnosť transpozície a vykonávania tejto smernice sa nevzťahuje na Cyperskú republiku a Maltskú republiku, kým na ich území nebudú vybudované železničné systémy.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35).

(3)  Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14.


ROZHODNUTIA

12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/57


ROZHODNUTIE RADY 2013/124/SZBP

z 11. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 12. apríla 2011 prijala rozhodnutie 2011/235/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2011/235/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali obnoviť na obdobie do 13. apríla 2014.

(3)

Vzhľadom na vážnosť situácie v oblasti ľudských práv v Iráne by sa okrem toho do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP mali zaradiť ďalšie osoby a ďalší subjekt.

(4)

Rozhodnutie 2011/235/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 6 ods. 2 rozhodnutia 2011/235/SZBP sa nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 13. apríla 2014. Pravidelne sa prehodnocuje. Obnovuje sa alebo mení a dopĺňa podľa potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.“

Článok 2

Osoby a subjekt uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 51.


PRÍLOHA

Zoznam osôb a subjektu podľa článku 2

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Riaditeľ väzenia Evin, vymenovaný v júni/júli 2012. Po jeho vymenovaní sa podmienky vo väznici zhoršili a v správach sa začalo spomínať zintenzívnenie zlého zaobchádzania s väzňami. V októbri 2012 deväť väzenkýň vyhlásilo protestnú hladovku na protest proti porušovaniu ich práv a násilnému zaobchádzaniu zo strany dozorcov.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Sudca revolučného súdu v Ahwaze, úsek 4, ktorý na smrť odsúdil týchto štyroch arabských politických väzňov: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (traja bratia) a Ali Sharifi.

Zatkli ich, mučili a obesili bez toho, aby sa dodržali zásady riadneho procesu. Tieto prípady ako i absencia riadneho procesu sa spomínali v správe osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva v Iráne z 13. 9. 2012, v správe generálneho tajomníka OSN o Iráne z 22. 8. 2012 ako i správach niekoľkých MVO.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Sudca revolučného súdu v Ahwaze, úsek 2, ktorý 17. 3. 2012 na smrť odsúdil za „činnosť namierenú proti národnej bezpečnosti“ a „nepriateľstvo voči Bohu“ týchto päť Arabov z oblasti Ahwaz: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka.

Najvyšší súd Iránu tieto rozsudky potvrdil 9. 1. 2013. Podľa správ MVO týchto päť mužov držali rok vo väzbe bez obvinenia, mučili ich a odsúdili bez riadneho procesu.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(alias: Haj-agha Sarafraz)

Dátum narodenia: približne 1963

Miesto narodenia: Teherán

Miesto pobytu: Teherán

Pracovisko: centrála IRIB a PressTV, Teherán

Riaditeľ IRIB World Service a Press TV, zodpovedný za všetky programové otázky. Úzko spätý s aparátom štátnej bezpečnosti. Pod jeho vedením Press TV a IRIB spolupracovali s iránskymi bezpečnostnými službami a prokurátormi na vysielaní vynútených priznaní väzňov vrátane priznania iránsko-kanadského novinára a filmára Maziara Bahariho v týždenníku „Iran Today“. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM uvalil na Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 vysielala Bahariho priznanie, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení.

Safaraz sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Prokurátor provincie Mazandaran podľa správ MVO zodpovedný za nelegálne zatýkanie a porušovanie práv osôb vyznávajúcich bahájsku vieru, a to od počiatočného zatknutia až po ich zadržiavanie v samoväzbe v detenčnom centre spravodajských služieb. MVO zdokumentovali šesť konkrétnych prípadov, keď sa porušili zásady riadneho procesu, a to aj v rokoch 2011 a 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(alias: Hamidreza Emadi)

Dátum narodenia: približne 1973

Miesto narodenia: Hamedan

Miesto pobytu: Teherán

Pracovisko: centrála Press TV, Teherán

Riaditeľ Press TV Newsroom. Zodpovedný za produkciu a vysielanie vynútených priznaní zadržaných osôb vrátane novinárov, politických aktivistov a osôb patriacich ku kurdskej a arabskej menšine, ktoré predstavujú porušenie medzinárodne uznávaných práv na spravodlivé súdne konanie a riadny proces. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM uvalil na Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 vysielala priznanie iránsko-kanadského novinára a filmára Maziana Bahariho, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. MVO hlásili ďalšie prípady vynútených priznaní, ktoré Press TV vysielala. Emadi sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Sudca revolučného súdu v Tabrize, úsek 1. Zodpovedný za vysoké tresty pre novinárov, príslušníkov etnickej menšiny Azeri a aktivistov za práva robotníkov; obvinil ich zo špionáže, prečinov voči národnej bezpečnosti, propagandy proti iránskemu režimu a urážky iránskeho vodcu. V jeho rozsudkoch sa údajne často nerešpektovali zásady riadneho procesu a zadržané osoby boli prinútené urobiť falošné priznania. Známy prípad sa týkal 20 dobrovoľných humanitárnych pracovníkov, ktorých odsúdil na trest odňatia slobody za to, že sa po zemetrasení v Iráne v auguste 2012, pokúšali pomáhať obetiam. Podľa rozhodnutia súdu boli títo dobrovoľníci vinní z „kolektívnej spolupráce a konšpirácie s cieľom spáchať zločiny voči národnej bezpečnosti“.

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Náčelník revolučnej prokuratúry v Širáze. Zodpovedný za nelegálne zatýkanie politických aktivistov, novinárov, obhajcov ľudských práv, vyznavačov bahájskej viery a väzňov svedomia a za zlé zaobchádzanie s nimi: boli vystavení zastrašovaniu, mučeniu, výsluchom a odoprel sa im prístup k právnemu zástupcovi ako i riadny proces. Podľa správ MVO Musavi-Tabar podpisoval súdne príkazy v smutne známom detenčnom centre č. 100 (mužské väzenie) a to aj vrátane príkazu zadržiavať Rahu Sabet, vyznavačku bahájskej viery, tri roky v samoväzbe.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Náčelník „Komisie pre vyšetrovanie kriminálneho obsahu“

Abdolsamad Khoramabadi je náčelník „Komisie pre vyšetrovanie kriminálneho obsahu“, vládnej organizácie, ktorá má na starosti cenzúru online a počítačovú trestnú činnosť. Pod jeho vedením Komisia zadefinovala „počítačovú trestnú činnosť“ prostredníctvom vágnych kategórií, ktoré kriminalizujú vytváranie a zverejňovanie obsahu, ktorý režim považuje za nevhodný. Od septembra 2012 je zodpovedný za potláčanie a zablokovanie početných opozičných stránok, elektronických novín, blogov, stránok MVO a tiež stránok Google a Gmail. Spolu s komisiou aktívne prispel k smrti blogera Sattara Behestiho vo väzbe v novembri 2012. Teda komisia, na čele ktorej stojí, je priamo zodpovedná za systematické porušovanie ľudských práv a to najmä prostredníctvom zákazu internetových stránok a filtrovania ich obsahu pre verejnosť a niekedy tiež prostredníctvom kompletného zneprístupnenia internetu.

12.3.2013


Subjekty

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Centrum pre vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti

(alias: Úrad pre počítačovú kriminalitu alebo počítačová polícia)

Miesto: Teherán, Irán

webová stránka: http://www.cyberpolice.ir

Iránska počítačová polícia je jednotka polície Islamskej iránskej republiky, založená v januári 2011 a na jej čele stojí Esmail Ahmadi-Moqaddam (zaradený na zoznam). Podľa tlačových správ policajný náčelník Ahmadi-Moqaddam zdôraznil, že počítačová polícia bude bojovať s kontrarevolučnými a disidentskými skupinami, ktoré v roku 2009 využili internetové sociálne siete na rozpútanie protestov proti znovuzvoleniu prezidenta Mahmúda Ahmadinedžáda.

V januári 2012 počítačová polícia vydala nové smernice pre internetové kaviarne, podľa ktorých používatelia musia poskytnúť osobné informácie, ktoré majitelia kaviarní budú uchovávať šesť mesiacov, ako aj záznamy o webových stránkach, ktoré navštívili. Podľa týchto pravidiel musia tiež majitelia kaviarní nainštalovať kamery s uzavretým okruhom (CCTV) a získané záznamy uchovávať šesť mesiacov. Podľa týchto nových pravidiel môžu orgány získať záznamy, pomocou ktorých vystopujú aktivistov, či kohokoľvek, koho považujú za hrozbu národnej bezpečnosti.

V júni 2012 iránske médiá oznámili, že počítačová polícia začne kroky na boj proti virtuálnym súkromným sieťam (VPNs).

Počítačová polícia 30. októbra 2012 zatkla blogera Sattara Beheshtiho (údajne bez zatýkacieho rozkazu) za „činnosť proti národnej bezpečnosti na sociálnych sieťach a Facebooku.“ Behesti vo svojom blogu kritizoval iránsku vládu. Behestiho našli mŕtveho v jeho cele 3. novembra a predpokladá sa, že ho príslušníci počítačovej polície umučili na smrť.

12.3.2013