ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.047.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 47

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 56
20. februára 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2013 zo 7. januára 2013, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Únie a podmienky karantény ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 140/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pa de Pagès Català (CHZO)]

18

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa orgánu vydávajúceho osvedčenia na Novom Zélande na vývoz mliečnych výrobkov

49

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 143/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o stanovenie emisií CO2 z vozidiel odovzdaných na viacstupňové typové schválenie ( 1 )

51

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 144/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy a obmedzenia, ktoré sa na ne uplatňujú, ako aj nariadenie (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o zaznamenávanie týchto postupov do sprievodných dokumentov k preprave vinárskych výrobkov a do evidencie, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva

56

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 145/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

63

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 146/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

68

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/90/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. februára 2013, ktorým sa schvaľuje plán ozdravenia od klasického moru ošípaných medzi diviakmi a núdzového očkovania takýchto diviakov v určitých oblastiach Lotyšska [oznámené pod číslom C(2013) 720]

70

 

 

2013/91/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/855/ES, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Lotyšsku [oznámené pod číslom C(2013) 722]  ( 1 )

72

 

 

2013/92/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. februára 2013 o dohľade, rastlinolekárskych kontrolách a opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o drevený obalový materiál momentálne používaný na prepravu špecifikovaného druhu tovaru s pôvodom v Číne [oznámené pod číslom C(2013) 789]

74

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

20.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 47/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 139/2013

zo 7. januára 2013,

ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Únie a podmienky karantény

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 3 druhý pododsek a článok 10 ods. 4 druhý pododsek písm. b),

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (2), a najmä na jej článok 17 ods. 2 písm. b) a článok 17 ods. 3 a článok 18 ods. 1 prvú a štvrtú zarážku,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 318/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (3), bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Komisia v dôsledku vypuknutia vysokopatogénnej vtáčej chrípky ázijského pôvodu v juhovýchodnej Ázii v roku 2004 prijala niekoľko rozhodnutí, ktorými sa popri iných komoditách zakazuje dovoz iných vtákov ako hydiny z príslušných tretích krajín.

(3)

Komisia s cieľom vypracovať zoznam rizík, ktoré predstavuje dovoz vtákov chovaných v zajatí, požiadala 13. apríla 2005 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“), aby poskytol vedecké stanovisko k rizikám, ktoré predstavuje dovoz vtákov odchytených vo voľnej prírode a vtákov chovaných v zajatí z tretích krajín.

(4)

Skupina EFSA pre zdravie a ochranu zvierat na základe tejto žiadosti na svojom zasadaní v dňoch 26. a 27. októbra 2006 prijala vedecké stanovisko k rizikám pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat spojeným s dovozom iných voľne žijúcich vtákov ako hydina do Únie. V tomto vedeckom stanovisku sa určujú možné nástroje a možnosti, ktoré môžu znížiť akékoľvek zistené riziko pre zdravie zvierat súvisiace s dovozom iných vtákov, ako je hydina.

(5)

Jedno z odporúčaní vo vedeckom stanovisku EFSA sa týka kontrol vykonávaných v tretích krajinách, ktoré vyvážajú iné vtáky ako hydinu do Únie. Zlepšenia v mieste vývozu by mali mať najväčší vplyv na zníženie pravdepodobnosti, že na vstupe do Únie sa objavia nakazené vtáky. Z tohto dôvodu by v tomto nariadení mali byť stanovené podmienky dovozu, tak aby sa povolili len dovozy z tretích krajín, ktoré sú oprávnené dovážať také vtáky do Únie.

(6)

Jedno z odporúčaní vo vedeckom stanovisku EFSA sa týka dovozov vtákov odchytených vo voľnej prírode. Vo vedeckom stanovisku sa uvádza riziko spôsobené týmito vtákmi, ktoré môžu byť nakazené v dôsledku laterálneho šírenia od iných nakazených voľne žijúcich vtákov z kontaminovaného prostredia, ako aj prenosu z nakazenej hydiny. Berúc do úvahy úlohu, ktorú hrali voľne žijúce sťahované vtáky pri šírení vtáčej chrípky z Ázie do Európy v rokoch 2005 a 2006, je potrebné obmedziť dovoz iných vtákov ako hydiny len na vtáky chované v zajatí.

(7)

Zriedkakedy možno s istotou rozlíšiť vtáky, ktoré boli odchytené vo voľnej prírode, od vtákov odchovaných v zajatí. Spôsoby označovania možno uplatniť na obidva druhy vtákov bez toho, aby ich bolo možné rozoznať. Preto je vhodné obmedziť dovoz iných vtákov ako hydiny do chovných zariadení, ktoré schválil príslušný orgán tretej krajiny vývozu, a stanoviť určité minimálne podmienky takého schválenia.

(8)

Dovezené vtáky by mali byť prevezené priamo do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska v členskom štáte, v ktorom by mali zostať, pokým sa nevylúči nákaza vírusom vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny.

(9)

V prípade podozrenia na vtáčiu chrípku alebo pseudomor hydiny v schválenom karanténnom zariadení alebo jednotke schváleného karanténneho strediska, je vhodné počkať so začatím zabíjania a likvidácie vtákov v dotknutých priestoroch, až kým sa podozrenie potvrdí, aby sa vylúčila akákoľvek iná príčina symptómov choroby.

(10)

Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (5) bola prijatá s cieľom zohľadniť skúsenosti nadobudnuté pri tlmení vtáčej chrípky. Na základe tejto smernice bolo prijaté rozhodnutie 2006/437/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa schvaľuje Diagnostická príručka pre vtáčiu chrípku podľa smernice Rady 2005/94/ES (6) (ďalej len „diagnostická príručka“), stanovujúca na úrovni Únie diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá hodnotenia výsledkov laboratórnych testov na potvrdenie prepuknutia vtáčej chrípky. Toto rozhodnutie by sa malo brať do úvahy s ohľadom na režimy testovania na vtáčiu chrípku v schválených karanténnych zariadeniach a strediskách.

(11)

Je vhodné stanoviť ďalšie dovozné postupy týkajúce sa prepravy z miesta hraničnej kontroly do schválených karanténnych zariadení alebo stredísk po vstupe do Únie s cieľom zabezpečiť, aby dovezené vtáky prišli do určeného schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska v primeranej lehote.

(12)

Schválené zariadenia a stanice karantény, ktorých zoznam majú uverejňovať členské štáty, by mali spĺňať určité minimálne podmienky.

(13)

Na určité dovozy vtákov sa vzťahujú iné právne predpisy Únie. Preto by sa mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(14)

Zdravotné riziko pre zvieratá, ktoré predstavujú poštové holuby privezené do Únie, aby tu boli opätovne vypustené a mohli tak letieť nazad do krajiny ich pôvodu, je také, že by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(15)

Okrem toho určité tretie krajiny majú také zdravotné podmienky pre zvieratá, ktoré sú rovnocenné s podmienkami stanovenými v právnych predpisoch Únie. Preto by sa dovoz vtákov z týchto krajín mal vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(16)

Určité výnimky by sa tiež mali vziať do úvahy v prípade tých vtákov, o ktorých sa zistí, že sú nakazené nízkopatogénnou vtáčou chrípkou a pseudomorom hydiny v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku v tých prípadoch, v ktorých výskyt ochorenia nepredstavuje riziko pre zdravotný stav zvierat v Únii.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých vtákov do Únie z tretích krajín a ich území uvedených v prílohe I a karanténne podmienky takých dovozov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na živočíchy vtáčích druhov.

Neuplatňuje sa však na:

a)

hydinu;

b)

vtáky dovážané na účely programov ochrany zvierat schválených príslušným orgánom členského štátu určenia;

c)

spoločenské zvieratá uvedené v treťom odseku článku 1 smernice 92/65/EHS, sprevádzajúce svojho majiteľa;

d)

vtáky určené pre zoologické záhrady, cirkusy, zábavné parky alebo na pokusné účely;

e)

vtáky určené pre zariadenia, inštitúty alebo strediská schválené podľa článku 13 smernice 92/65/EHS;

f)

poštové holuby, ktoré sa dovezú na územie Únie zo susednej tretej krajiny, kde obvykle žijú, a potom sa ihneď vypustia s očakávaním, že poletia nazad do tejto tretej krajiny;

g)

vtáky dovezené z Andorry, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína, Švajčiarska a Vatikánskeho mestského štátu.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov smernice 2005/94/ES okrem definície hydiny v článku 2 bode 4 uvedenej smernice. Na účely tohto nariadenia „hydina“ znamená hydinu, morky a moriaky, perličky, kačice, husi, prepelice, holuby, bažanty, jarabice a vtáky nadradu bežce (Ratitae) odchované alebo chované v zajatí na chov, produkciu mäsa alebo vajec na konzumáciu alebo na obnovenie stavu lovnej zveri.

Uplatňujú sa tiež tieto vymedzenia pojmov:

a)

„vtáky“ znamenajú zvieratá iných vtáčích druhov ako tých, ktoré sú uvedené v článku 2 druhom odseku;

b)

„schválené chovné zariadenie“ znamená:

i)

zariadenie, ktoré sa používa výhradne na chov vtákov, a

ii)

zariadenie, ktoré skontroloval a schválil príslušný orgán vyvážajúcej tretej krajiny, spĺňajúce podmienky stanovené v článku 4 a v prílohe II;

c)

„vtáky chované v zajatí“ znamenajú vtáky, ktoré neboli odchytené vo voľnej prírode, ale sa narodili a boli odchované v zajatí a pochádzajú od rodičov, ktorí sa spárili v zajatí alebo ktorých pohlavné bunky boli iným spôsobom premiestnené do zajatia;

d)

„nedeliteľný uzavretý krúžok umiestnený na nohe“ je nedeliteľný krúžok alebo remienok bez prerušenia alebo spojenia, ktorý nie je žiadnym spôsobom porušený, má takú veľkosť, že ho nemožno sňať z nohy dospelého vtáka, nasadí sa v prvých dňoch života vtáka a bol na tento účel komerčne vyrobený;

e)

„schválené karanténne zariadenie“ znamená iné priestory ako karanténne strediská:

i)

v ktorých sa vykonáva karanténa dovezených vtákov;

ii)

ktoré skontroloval a schválil príslušný orgán, či spĺňajú minimálne podmienky stanovené v článku 6 a prílohe IV;

f)

„schválené karanténne stredisko“ znamená priestory:

i)

v ktorých sa vykonáva karanténa dovezených vtákov;

ii)

obsahujúce niekoľko jednotiek, ktoré sú funkčne aj fyzicky navzájom oddelené a v ktorých každá jednotka obsahuje len vtáky z tej istej zásielky s rovnakým zdravotným stavom, a teda vytvára jednu epidemiologickú jednotku;

iii)

ktoré skontroloval a schválil príslušný orgán v súlade s minimálnymi podmienkami stanovenými v článku 6 a prílohe IV;

g)

„indikátorové vtáky“ znamenajú hydinu určenú ako diagnostickú pomôcku počas karantény;

h)

„diagnostická príručka“ znamená Diagnostickú príručku pre vtáčiu chrípku uvedenú v prílohe k rozhodnutiu 2006/437/ES.

Článok 4

Schválené chovné zariadenia

Schválené chovné zariadenia sú v súlade s týmito podmienkami:

a)

chovné zariadenie musí schváliť príslušný orgán v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe II a musí mu prideliť číslo schválenia;

b)

tento orgán musí toto číslo schválenia oznámiť Komisii;

c)

názov a číslo schválenia chovného zariadenia musí byť uvedené v zozname chovných zariadení, ktorý vypracuje Komisia;

d)

príslušný orgán musí bezodkladne odobrať alebo pozastaviť schválenie chovného zariadenia a bezodkladne o tom informovať Komisiu, ak toto zariadenie už nespĺňa podmienky stanovené v prílohe II.

Článok 5

Podmienky dovozu

Dovoz vtákov sa povoľuje, iba ak vtáky spĺňajú tieto podmienky:

a)

vtáky sú vtáky odchované v zajatí;

b)

vtáky musia pochádzať z tretích krajín alebo ich území uvedených v prílohe I;

c)

vtáky pochádzajú zo schválených chovných zariadení, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 4;

d)

vtáky sa podrobili laboratórnemu testu na zistenie vírusov 7 až 14 dní pred naložením s negatívnym výsledkom na akýkoľvek vírus vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny;

e)

vtáky neboli očkované proti vtáčej chrípke;

f)

vtáky sprevádza veterinárne osvedčenie v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III (ďalej len „veterinárne osvedčenie“);

g)

vtáky sú označené individuálnym identifikačným číslom pomocou jedinečne označeného nedeliteľného uzavretého krúžku umiestneného na nohe alebo mikročipu v súlade s článkom 66 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (7);

h)

individuálne identifikačné číslo krúžkov umiestnených na nohe alebo mikročipov stanovených v písmene g) musí obsahovať aspoň tieto náležitosti:

kód ISO vyvážajúcej tretej krajiny, ktorá vykonala identifikáciu,

jedinečné sériové číslo;

i)

individuálne identifikačné číslo stanovené v písmene g) musí byť uvedené na veterinárnom osvedčení;

j)

vtáky sa prepravujú v nových prepravných obaloch, ktoré sú na vonkajšej strane individuálne označené identifikačným číslom, ktoré musí zodpovedať identifikačnému číslu uvedenému na veterinárnom osvedčení.

Článok 6

Schválené karanténne zariadenia a strediská

Schválené karanténne zariadenia a strediská musia spĺňať podmienky stanovené v prílohe IV.

Každý členský štát vypracuje a priebežne aktualizuje zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk a ich čísel schválenia a sprístupní ho Komisii, ostatným členským štátom a verejnosti.

Článok 7

Priama preprava vtákov do schválených karanténnych zariadení alebo stredísk

Priamo z miesta hraničnej kontroly sa vtáky prepravujú do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska v klietkach alebo v debnách.

Celkový čas cesty z tohto miesta do tohto karanténneho zariadenia alebo strediska nesmie zvyčajne presiahnuť deväť hodín.

V prípade, že sa na túto cestu použijú vozidlá, príslušné orgány ich zaplombujú plombou znemožňujúcou nedovolenú manipuláciu.

Článok 8

Potvrdenie

Dovozcovia alebo ich zástupcovia predložia písomné potvrdenie v úradnom jazyku členského štátu vstupu, podpísané osobou zodpovednou za karanténne zariadenie alebo stredisko a potvrdzujúce, že vtáky budú prijaté do karantény.

Toto osvedčenie:

a)

čitateľne uvádza meno a adresu a číslo schválenia karanténneho zariadenia alebo strediska;

b)

musí byť doručené do miesta hraničnej kontroly elektronickou poštou alebo faxom pred príchodom zásielky do tohto miesta alebo ho predloží dovozca alebo jeho zástupca pred prepustením vtákov z miesta hraničnej kontroly.

Článok 9

Tranzit vtákov v Únii

Ak sa vtáky uvádzajú do Únie cez iný členský štát ako členský štát určenia, prijmú sa všetky opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa zásielka dostala do plánovaného členského štátu určenia.

Článok 10

Monitorovanie prepravy vtákov

1.   Ak sa v právnych predpisoch Únie stanovuje monitorovanie vtákov z miesta hraničnej kontroly do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska v mieste určenia, zabezpečí sa výmena informácií takto:

a)

úradný veterinárny lekár zodpovedný za miesto hraničnej kontroly informuje príslušný orgán zodpovedný za schválené karanténne zariadenie alebo stredisko v mieste určenia o zásielke, mieste pôvodu a mieste určenia vtákov prostredníctvom siete Traces;

b)

osoba zodpovedná za schválené karanténne zariadenie alebo stredisko v mieste určenia informuje prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu do jedného pracovného dňa od dátumu príchodu zásielky do karanténneho zariadenia alebo strediska úradného veterinárneho lekára zodpovedného za schválené karanténne zariadenie alebo stredisko v mieste určenia o príchode zásielky na miesto jej určenia;

c)

úradný veterinárny lekár zodpovedný za schválené karanténne zariadenie alebo stredisko v mieste určenia zásielky informuje prostredníctvom siete Traces do troch pracovných dní od dátumu príchodu zásielky do karanténneho zariadenia alebo strediska úradného veterinárneho lekára zodpovedného za miesto hraničnej kontroly, ktorý ho informoval o vyložení zásielky, o príchode zásielky na miesto jej určenia.

2.   Ak sa príslušnému orgánu zodpovednému za miesto hraničnej kontroly poskytne potvrdenie, že vtáky deklarované ako vtáky určené do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska neprišli na miesto ich určenia do troch pracovných dní od odhadovaného dátumu príchodu zásielky do karanténneho zariadenia alebo strediska, príslušný orgán prijme potrebné opatrenia voči osobe zodpovednej za zásielku.

Článok 11

Karanténne opatrenia

1.   Vtáky zotrvajú v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku (ďalej len „karanténa“) aspoň 30 dní.

2.   Úradný veterinárny lekár musí aspoň na začiatku a na konci karantény každej zásielky skontrolovať podmienky karantény vrátane kontroly záznamov o hynutí a klinickej prehliadky zvierat v schválenom karanténnom zariadení alebo v každej jednotke schváleného karanténneho strediska.

Ak to vyžaduje situácia v prípade choroby, úradný veterinárny lekár však vykonáva kontroly častejšie.

Článok 12

Vyšetrenie, odber vzoriek a testovanie, ktoré sa majú vykonať v súvislosti so zásielkou počas karantény

1.   Po príchode vtákov do karantény sa vykonávajú vyšetrenia, odbery vzoriek a testovanie na vtáčiu chrípku a pseudomor hydiny stanovené v prílohe V.

2.   Ak sa použijú indikátorové vtáky, v schválenom karanténnom zariadení alebo v každej jednotke schváleného karanténneho strediska sa použije najmenej 10 indikátorových vtákov.

3.   Indikátorové vtáky použité na účely vyšetrovania, odberu vzoriek a testovania musia byť:

a)

aspoň vo veku troch týždňov a použité na tieto účely iba raz;

b)

označené identifikačným krúžkom na nohe alebo iným neodstrániteľným identifikačným označením;

c)

neočkované a uznané za séronegatívne na vtáčiu chrípku a pseudomor hydiny v období 14 dní pred dátumom začiatku karantény;

d)

umiestnené do schváleného karanténneho zariadenia alebo do jednotky schváleného karanténneho strediska pred príchodom vtákov a musia byť umiestnené do spoločného priestoru alebo čo najbližšie k vtákom takým spôsobom, aby sa zabezpečil kontakt medzi indikátorovými vtákmi a trusom vtákov v karanténe.

Článok 13

Opatrenia v prípade podozrenia z choroby v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku

1.   Ak počas karantény v schválenom karanténnom zariadení vznikne podozrenie, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov je nakazených vtáčou chrípkou alebo pseudomorom hydiny, prijmú sa tieto opatrenia:

a)

príslušný orgán podrobí schválené karanténne zariadenie úradnému dohľadu;

b)

od týchto vtákov a indikátorových vtákov sa odoberú vzorky na virologické vyšetrenie na príslušnú analýzu, ako je stanovené v bode 2 prílohy V;

c)

do schváleného karanténneho zariadenia sa nesmú umiestniť alebo ho opustiť žiadne vtáky, pokiaľ sa podozrenie nevylúči.

2.   Ak sa podozrenie na vtáčiu chrípku alebo pseudomor hydiny v dotknutom schválenom karanténnom zariadení uvedenom v odseku 1 potvrdí, prijmú sa tieto opatrenia:

a)

všetky vtáky a indikátorové vtáky v schválenom karanténnom zariadení sa zabijú a zlikvidujú;

b)

schválené karanténne zariadenie sa vyčistí a vydezinfikuje;

c)

do schváleného karanténneho zariadenia sa nesmú umiestniť žiadne vtáky skôr ako 21 dní po záverečnom vyčistení a dezinfekcii.

3.   Ak počas karantény v schválenom karanténnom stredisku vznikne podozrenie, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov v jednotke karanténneho strediska je nakazených vtáčou chrípkou alebo pseudomorom hydiny, prijmú sa tieto opatrenia:

a)

príslušný orgán podrobí schválené karanténne stredisko úradnému dohľadu;

b)

od týchto vtákov a indikátorových vtákov sa odoberú vzorky na virologické vyšetrenie na príslušnú analýzu, ako je stanovené v bode 2 prílohy V;

c)

do schváleného karanténneho strediska sa nesmú umiestniť alebo ho opustiť žiadne vtáky, pokiaľ sa podozrenie nevylúči.

4.   Ak sa podozrenie na vtáčiu chrípku alebo pseudomor hydiny v dotknutej jednotke schváleného karanténneho strediska uvedeného v odseku 3 potvrdí, prijmú sa tieto opatrenia:

a)

všetky vtáky a indikátorové vtáky v dotknutej jednotke schváleného karanténneho strediska sa zabijú a zlikvidujú;

b)

príslušná jednotka sa vyčistí a vydezinfikuje;

c)

odoberú sa tieto vzorky:

i)

ak sa použijú indikátorové vtáky, najskôr 21 dní po záverečnom vyčistení a dezinfekcii príslušnej jednotky sa odoberú z indikátorových vtákov z ostatných karanténnych jednotiek vzorky na sérologické vyšetrenie, ako je stanovené v prílohe V, alebo

ii)

ak sa nepoužijú indikátorové vtáky, počas 7 až 15 dní po záverečnom vyčistení a dezinfekcii sa odoberú vzorky z vtákov z ostatných karanténnych jednotiek na virologické vyšetrenie, ako je stanovené v bode 2 prílohy V;

d)

príslušné schválené karanténne stredisko nesmú opustiť žiadne vtáky, pokiaľ sa nepotvrdí, že výsledky odberu vzoriek stanoveného v písmene c) sú negatívne.

5.   Členské štáty informujú Komisiu o všetkých opatreniach prijatých na základe tohto článku.

Článok 14

Výnimky týkajúce sa pozitívneho nálezu nízkopatogénnej vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku

1.   Ak sa počas karantény zistí, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov je nakazených nízkopatogénnou vtáčou chrípkou (LPAI) alebo pseudomorom hydiny, príslušný orgán môže na základe hodnotenia rizika udeliť výnimky z opatrení stanovených v článku 13 ods. 2 písm. a) a článku 13 ods. 4 písm. a) za predpokladu, že také výnimky neohrozia kontrolu nákazy (ďalej len „výnimka“).

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každej takej výnimke.

2.   Ak úradný veterinár skontroluje schválené karanténne zariadenie alebo stredisko, ktorému bola udelená výnimka, a zistí, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov je nakazených LPAI alebo pseudomorom hydiny, musia sa dodržať opatrenia stanovené v odsekoch 3 až 7.

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každom takom opatrení.

3.   V prípade pozitívneho nálezu LPAI sa musia namiesto štandardných vzoriek, ako je stanovené v diagnostickej príručke, 21 dní po dátume posledného pozitívneho nálezu LPAI v schválenom karanténnom zariadení alebo z každej jednotky v schválenom karanténnom stredisku odoberať tieto vzorky na laboratórne testovanie v intervale 21 dní:

a)

vzorky všetkých uhynutých indikátorových vtákov alebo ostatných vtákov prítomných v karanténe v čase odberu vzoriek;

b)

tracheálne/orofaryngeálne a kloakálne výtery aspoň od 60 vtákov alebo od všetkých vtákov, ak je v schválenom karanténnom zariadení alebo v príslušnej jednotke schváleného karanténneho strediska prítomných menej ako 60 vtákov, alebo ak sú vtáky malé, exotické a nie sú zvyknuté na manipuláciu, alebo ak by manipulácia s nimi bola nebezpečná pre ľudí, musia sa odobrať vzorky čerstvého trusu; odber vzoriek a laboratórne testovanie takých vzoriek musí pokračovať dovtedy, kým sa nezískajú dva za sebou nasledujúce negatívne laboratórne výsledky, ktoré sa musia odobrať aspoň v intervale 21 dní.

Príslušný orgán však môže na základe výsledku hodnotenia rizika udeliť výnimky, pokiaľ ide o veľkosť vzoriek stanovenú v tomto odseku.

4.   V prípade pozitívneho nálezu pseudomoru hydiny môže príslušný orgán udeliť výnimku len za predpokladu, že 30 dní po uhynutí alebo klinickom zotavení posledného prípadu tohto ochorenia sa odber vzoriek vykonal v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy V bez ohľadu na odkaz na stanovené časové obdobie s negatívnymi výsledkami.

5.   Vtáky nesmú byť prepustené z karantény skôr ako po uplynutí lehoty laboratórneho testovania stanovenej v odseku 3.

6.   Schválené karanténne zariadenie alebo príslušná jednotka schváleného karanténneho zariadenia sa po vyprázdnení musí vyčistiť a vydezinfikovať. Každý predmet alebo odpad, ktorý sa mohol kontaminovať, sa musí odstrániť takým spôsobom, ktorý zaručí, že patogén sa nebude ďalej šíriť, a zničiť tak, aby sa zabezpečilo zničenie prítomných vírusov LPAI alebo pseudomoru hydiny. Navyše vzorky a odpad, ktorý sa nazbieral počas obdobia laboratórneho testovania stanoveného v odseku 3, sa po uplynutí uvedeného obdobia zničí.

7.   Do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska nesmú byť znovu umiestnené žiadne vtáky skôr ako 21 dní po záverečnom vyčistení a dezinfekcii, ako je stanovené v odseku 6.

Článok 15

Opatrenia v prípade podozrenia na chlamydiózu

Ak sa počas karantény v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku vyskytne podozrenie alebo sa potvrdí, že papagáje (psittaciformes) sú infikované Chlamydophila psittaci, všetky vtáky zo zásielky sa musia ošetriť metódou schválenou príslušným orgánom a karanténa sa musí predĺžiť najmenej o dva mesiace po poslednom zaznamenanom prípade.

Článok 16

Prepustenie z karantény

Vtáky možno prepustiť z karantény v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku na základe písomného povolenia úradného veterinárneho lekára.

Článok 17

Požiadavky na oznamovanie a podávanie správ

1.   Členské štáty oznámia Komisii do 24 hodín každý prípad vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny zistený v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku.

2.   Členské štáty každoročne oznamujú Komisii tieto informácie:

a)

počet vtákov dovezených prostredníctvom schválených karanténnych zariadení a stredísk podľa druhov a podľa schválených chovných zariadení;

b)

informácie o úmrtnosti dovážaných vtákov počnúc postupom udeľovania veterinárneho osvedčenia v krajine pôvodu až do konca karanténneho obdobia;

c)

počet prípadov pozitívnych nálezov vtáčej chrípky, pseudomoru hydiny a Chlamydophila psittaci v schválených karanténnych zariadeniach alebo strediskách.

Článok 18

Náklady spojené s karanténou

Všetky náklady na karanténu, ktoré vzniknú uplatňovaním tohto nariadenia, nesie dovozca.

Článok 19

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 318/2007 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 7.

(4)  Pozri prílohu VI.

(5)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 237, 31.8.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

Zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz vtákov odchovaných v zajatí

1.

Tretie krajiny alebo ich časti uvedené v stĺpcoch 1 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 798/2008 (1), pričom v stĺpci 4 uvedenej tabuľky je stanovený vzor veterinárneho osvedčenia pre chovnú alebo úžitkovú hydinu okrem vtákov nadradu bežce (BPP);

2.

Argentína;

3.

Filipíny: National Capital Region.


(1)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.


PRÍLOHA II

Podmienky upravujúce schválenie chovných zariadení v tretej krajine pôvodu podľa článku 4

KAPITOLA 1

Schválenie chovných zariadení

Na to, aby mohlo byť schválené chovné zariadenie, ako je stanovené v článku 4, musí spĺňať podmienky stanovené v tejto kapitole.

1.

Chovné zariadenie musí byť jasne vymedzené a oddelené od svojho okolia alebo zvieratá musia byť v ohradených priestoroch a umiestnené tak, aby nepredstavovali zdravotné riziko pre poľnohospodárske zariadenia, ktorých veterinárny štatút by mohol byť ohrozený.

2.

Musí mať vhodné prostriedky na odchyt, ohradenie a izoláciu zvierat a mať k dispozícii vhodné schválené karanténne zariadenia a schválené postupy pre zvieratá prichádzajúce zo zariadení, ktoré neboli schválené.

3.

Osoba zodpovedná za chovné zariadenie musí mať dostatočné skúsenosti v chove vtákov.

4.

Chovné zariadenie musí byť bez výskytu vtáčej chrípky, pseudomoru hydiny a Chlamydophila psittaci; aby mohlo byť vyhlásené za zariadenie bez týchto nákaz, príslušný orgán vyhodnotí záznamy o zdravotnom stave zvierat vedené aspoň počas troch rokov pred dátumom podania žiadosti o schválenie a výsledky klinických a laboratórnych testov vykonaných na zvieratách v tomto zariadení. Nové chovné zariadenia sa však schvaľujú len na základe výsledkov klinických a laboratórnych testov vykonaných na zvieratách v takých zariadeniach.

5.

Musí viesť aktualizované záznamy, v ktorých sa uvádza:

a)

počet a totožnosť (vek, pohlavie, druh a individuálne identifikačné číslo, ak je to možné) zvierat každého druhu prítomných v chovnom zariadení;

b)

počet a totožnosť (vek, pohlavie, druh a individuálne identifikačné číslo, ak je to možné) zvierat, ktoré prichádzajú do chovného zariadenia alebo z neho odchádzajú, spolu s informáciami o ich pôvode alebo mieste určenia, preprave z chovného zariadenia alebo do chovného zariadenia a zdravotnom stave zvierat;

c)

výsledky krvných testov alebo akýchkoľvek iných diagnostických postupov;

d)

prípady ochorenia a prípadne aj poskytnuté ošetrenie;

e)

výsledky post mortem vyšetrení zvierat, ktoré uhynuli v chovnom zariadení, vrátane zvierat narodených ako mŕtve;

f)

pozorovania počas izolácie alebo karantény.

6.

Chovné zariadenie musí mať dohodu s príslušným laboratóriom o vykonávaní vyšetrení post mortem alebo musí mať jeden alebo viac vhodných priestorov, v ktorých také vyšetrenia môže vykonávať príslušná osoba pod dohľadom schváleného veterinárneho lekára.

7.

Chovné zariadenie musí mať patričné zabezpečenie alebo zariadenia na mieste umožňujúce odstrániť vhodným spôsobom telá zvierat, ktoré uhynú na nákazu alebo sú eutanázované.

8.

Chovné zariadenie musí prostredníctvom zmluvy alebo právneho dokumentu zaistiť služby veterinárneho lekára, ktorého schváli a kontroluje príslušný orgán vyvážajúcej tretej krajiny a ktorý:

a)

zabezpečí, aby príslušný orgán schválil a aby sa v chovnom zariadení uplatňovali primerané opatrenia zamerané na dohľad nad nákazami a ich kontrolu. Také opatrenia zahŕňajú:

i)

ročný plán dozoru nad chorobami vrátane patričnej kontroly zoonóz zvierat;

ii)

klinické, laboratórne testovanie a testovanie post mortem v prípade zvierat podozrivých z toho, že boli postihnuté prenosnými chorobami;

iii)

očkovanie zvierat vnímavých na infekčné ochorenia podľa potreby v zhode s Príručkou diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE);

b)

zabezpečí, že každý podozrivý úhyn alebo prítomnosť akýchkoľvek symptómov naznačujúcich, že zvieratá ochoreli na vtáčiu chrípku, pseudomor hydiny alebo Chlamydophila psittaci, sa bezodkladne oznámi príslušnému orgánu tretej krajiny;

c)

zabezpečí, aby sa zvieratá prichádzajúce do chovného zariadenia podľa potreby izolovali v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a pokynmi vydanými príslušným orgánom v prípade, že existujú;

d)

zodpovedá za každodenné dodržiavanie veterinárnych požiadaviek tohto nariadenia a právnych predpisov Únie o ochrane zvierat počas prepravy.

9.

Ak chovné zariadenie chová zvieratá určené pre laboratóriá, ktoré vykonávajú pokusy, všeobecná starostlivosť o také zvieratá a ich umiestnenie musí byť v zhode s požiadavkami článku 33 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ (1).

KAPITOLA 2

Ponechanie schválenia chovného zariadenia

Schválenie chovného zariadenia sa ponechá, iba ak sa dodržia podmienky stanovené v tejto kapitole.

1.

Priestory sú pod kontrolou úradného veterinárneho lekára schváleného príslušným orgánom, ktorý:

a)

zabezpečuje dodržiavanie podmienok stanovených v tomto nariadení;

b)

navštevuje priestory chovného zariadenia aspoň raz do roka;

c)

vykonáva audit činnosti schváleného veterinárneho lekára a implementácie ročného plánu dozoru nad chorobami;

d)

overuje, či výsledky klinických, laboratórnych testov a post mortem testov na zvieratách neodhalili výskyt vtáčej chrípky, pseudomoru hydiny alebo Chlamydophila psittaci.

2.

Do chovného zariadenia sú začlenené len zvieratá pochádzajúce z iného schváleného chovného zariadenia v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

3.

Chovné zariadenie vedie záznamy uvedené v bode 5 kapitoly 1 od dátumu schválenia najmenej 10 rokov.

KAPITOLA 3

Karanténa vtákov začlenených z iných zdrojov ako zo schválených chovných zariadení

Odchylne od bodu 2 kapitoly 2 vtáky začlenené z iných zdrojov ako zo schválených chovných zariadení môžu byť začlenené do chovného zariadenia po tom, ako príslušný orgán vydá schválenie takého začlenenia, za predpokladu, že také zvieratá prejdú karanténou v súlade s pokynmi vydanými príslušným orgánom pred zaradením do súboru. Karanténa musí trvať aspoň 30 dní.

KAPITOLA 4

Pozastavenie, odobratie alebo opätovné udelenie schválenia chovným zariadeniam

Postupy pri čiastočnom alebo úplnom pozastavení, odobratí alebo opätovnom udelení schválenia chovným zariadeniam musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v tejto kapitole.

1.

Ak príslušný orgán zistí, že chovné zariadenie už nespĺňa podmienky stanovené v kapitolách 1 a 2 alebo že prišlo k zmene využívania, takže sa už nevyužíva výhradne na chov vtákov, pozastaví alebo odoberie schválenie takému zariadeniu.

2.

Ak príslušný orgán dostane oznámenie o podozrení na vtáčiu chrípku, pseudomor hydiny alebo Chlamydophila psittaci, pozastaví chovnému zariadeniu schválenie dovtedy, kým sa podozrenie úradne nevylúči. Zabezpečí, aby sa prijali opatrenia potrebné na to, aby sa potvrdilo alebo vylúčilo podozrenie a zabránilo akémukoľvek rozšíreniu nákazy, v súlade s požiadavkami právnych predpisov Únie upravujúcich opatrenia, ktoré sa majú prijať proti príslušnej nákaze, a obchod so zvieratami.

3.

Ak sa podozrenie z nákazy potvrdí, príslušný orgán môže znovu schváliť chovné zariadenie v súlade s kapitolou 1 len po:

a)

likvidácii choroby a zdroja infekcie v chovnom zariadení;

b)

dostatočnom vyčistení a vydezinfikovaní chovného zariadenia;

c)

splnení podmienok stanovených v kapitole 1 s výnimkou bodu 4.

4.

Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu o pozastavení, odobratí alebo opätovnom udelení schválenia ktoréhokoľvek chovného zariadenia.


(1)  Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33.


PRÍLOHA III

Veterinárne osvedčenie uvedené v článku 5 písm. f) pre dovozy určitých iných vtákov ako hydiny určených na odoslanie do Únie

Image 1

Text obrazu

Image 2

Text obrazu