ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.045.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 45

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
16. februára 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 131/2013 z 15. februára 2013, ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 132/2013 z 15. februára 2013, ktorým sa stoosemdesiatysiedmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 133/2013 z 15. februára 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2013 z 15. februára 2013, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. februára 2013

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/84/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. februára 2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vyčiňovanie koží a kožušín [oznámené pod číslom C(2013) 618]  ( 1 )

13

 

 

2013/85/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. februára 2013 o nezaradení niektorých látok do prílohy I, IA ani IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh [oznámené pod číslom C(2013) 670]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

16.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 131/2013

z 15. februára 2013,

ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 64 ods. 2 a článok 186 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Počas hospodárskeho roka 2011/2012 dosiahla v Únii priemerná cena zo závodu za biely voľne ložený cukor výšku 175 % referenčnej ceny 404 EUR za tonu a bola približne o 275 EUR za tonu vyššia než cena na svetových trhoch. Momentálne je cena v Únii stabilná na úrovni približne 700 EUR za tonu, čo je najvyššia dosiahnutá úroveň od reformy organizácie trhu s cukrom a ktorá narúša optimálne plynutie dodávok cukru na trh Únie. Predpokladané zvýšenie tejto už aj tak vysokej cenovej úrovne počas hospodárskeho roka 2012/2013 dokazuje, že existuje riziko vážneho narušenia fungovania trhu, ktorému by sa malo potrebnými opatreniami zabrániť.

(2)

Na základe odhadovaných dodávok a dopytu na rok 2012/2013 sa očakáva zníženie koncových zásob na trhu s cukrom najmenej o 0,5 milióna ton v porovnaní s rokom 2011/2012. V tomto množstve je už zohľadnený dovoz z tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú určité preferenčné dohody.

(3)

Na druhej strane sa v dôsledku očakávanej dobrej úrody odhaduje, že sa vyrobí takmer 5 400 000 ton cukru nad rámec kvóty stanovenej v článku 56 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Vzhľadom na predvídateľné zmluvné záväzky výrobcov cukru, pokiaľ ide o určité priemyselné účely uvedené v článku 62 daného nariadenia a zmluvné záväzky týkajúce sa vývozu cukru mimo kvóty na rok 2012/2013, bude stále k dispozícii značné množstvo cukru mimo kvóty t. j. najmenej 2 000 000 ton. Časť tohto cukru by mohla byť sprístupnená, aby sa zmiernili obmedzené zásoby cukru na trhu s potravinami v Únii a aby sa zabránilo nadmernému zvyšovaniu cien.

(4)

V záujme zabezpečenia plynulosti trhu je treba uvoľniť cukor mimo kvóty. Počas hospodárskeho roka 2012/2013 by mala existovať možnosť prijať takéto opatrenie zakaždým, keď to bude potrebné.

(5)

V prípade potreby môžu byť prijaté opatrenia v súlade s článkami 186 a 188 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na nápravu narušeného fungovania trhu alebo zamedzenie rizika narušenia fungovania trhu, ak je takéto narušenie spôsobené najmä značným nárastom cien v Únii, za predpokladu, že nie možné dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom iných opatrení, ktoré sú dostupné v súlade s uvedeným nariadením. Zo zreteľom na súčasnú situáciu na trhu sa nariadením (ES) č. 1234/2007 neponúkajú žiadne osobitné opatrenia, ktoré by sa zameriavali na obmedzenie trendu vysokých cien cukru a umožnenie dodávok cukru na trh Únie za primerané ceny iné než tie, ktoré sú stanovené podľa článku 186 uvedeného nariadenia.

(6)

S cieľom zabrániť hromadeniu nadbytočných množstiev sa v článku 64 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 Komisia poveruje, aby poplatok za nadbytočné množstvo cukru a izoglukózy vyrobené mimo kvóty stanovila na dostatočne vysokej úrovni. V článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvóty v sektore cukru (2), sa tento poplatok stanovil na 500 EUR za tonu.

(7)

V prípade obmedzeného množstva cukru, ktorý sa vyrobí nad rámec kvóty, by sa mal stanoviť znížený poplatok za tonu nadbytočného množstva, zavedenie ktorého by umožnilo spravodlivé zaobchádzanie s výrobcami cukru v Únii, pričom by sa zabezpečilo dobré fungovanie trhu s cukrom v Únii a pomohol by sa znížiť rozdiel medzi cenami cukru v Únii a na svetových trhoch bez toho, aby vzniklo riziko hromadenia nadbytočných množstiev cukru na trhu v Únii.

(8)

Keďže v nariadení (ES) č. 1234/2007 sa stanovujú kvóty na cukor aj na izoglukózu, podobné opatrenie by sa malo uplatňovať aj na primerané množstvo izoglukózy vyrobenej nad rámec kvóty, pretože uvedený výrobok je do určitej miery obchodnou náhradou cukru.

(9)

V záujme zvyšovania zásob by výrobcovia cukru a izoglukózy mali požiadať príslušné orgány členských štátov o vydanie osvedčení, ktoré im umožnia predať určité množstvá vyrobené nad limit kvóty na trhu Únie so zníženým poplatkom za nadbytočné množstvo.

(10)

Znížený poplatok za nadbytočné množstvo by sa mal zaplatiť po prijatí žiadosti a predtým, než sa vydá osvedčenie.

(11)

Platnosť osvedčení by mala byť časovo obmedzená, aby sa podporilo rýchle zlepšenie situácie v zásobovaní.

(12)

Stanovením maximálnych limitov množstiev, ktoré môže každý výrobca požadovať v jednom období podávania žiadostí, a obmedzením osvedčení na výrobky z vlastnej výroby žiadateľa by sa malo zabrániť špekuláciám v rámci systému vytvoreného týmto nariadením.

(13)

Výrobcovia cukru by sa mali prostredníctvom svojej žiadosti zaviazať, že za cukrovú repu použitú na výrobu množstva cukru, o ktoré žiadajú, zaplatia minimálnu cenu. Mali by sa určiť minimálne požiadavky oprávnenosti žiadostí.

(14)

Príslušné orgány členských štátov by mali o prijatých žiadostiach informovať Komisiu. Na zjednodušenie a štandardizovanie týchto oznámení by sa mali poskytnúť vzory.

(15)

Komisia by mala zabezpečiť, aby sa osvedčenia vydávali iba v rozsahu množstevných obmedzení stanovených v tomto nariadení. Komisia by preto v prípade potreby mala mať možnosť stanoviť prideľovací koeficient, ktorý by sa uplatňoval na prijaté žiadosti.

(16)

Členské štáty by mali okamžite informovať žiadateľov, či sa ich žiadosti o dané množstvo vyhovelo v plnej miere alebo čiastočne.

(17)

Príslušné orgány by mali Komisii oznámiť množstvá, na ktoré vydali osvedčenia so zníženým poplatkom za nadbytočné množstvo. Na tieto účely by Komisia mala sprístupniť vzory oznámení.

(18)

Na množstvá cukru uvoľnené na trh Únie prevyšujúce množstvá, na ktoré boli vydané osvedčenia na základe tohto nariadenia, by sa mal vzťahovať poplatok za nadbytočné množstvo stanovený v článku 64 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007. Preto je vhodné stanoviť, že každý žiadateľ neplniaci si svoje záväzky týkajúce sa uvoľnenia na trh Únie množstiev, na ktoré mu je vydané osvedčenie, by mal takisto zaplatiť sumu 500 EUR za tonu. Zámerom tohto konzistentného prístupu je predchádzať zneužívaniu mechanizmu zavedeného týmto nariadením.

(19)

Na účely stanovenia priemerných cien za cukor v rámci kvóty a mimo kvóty na trhu Únie v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (3) by sa mal cukor, na ktorý sa vzťahuje osvedčenie vydané na základe tohto nariadenia, považovať za cukor v rámci kvóty.

(20)

V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev sa uvádza, že príspevky a ostatné poplatky stanovené v rámci spoločnej organizácie trhov s cukrom (4) tvoria vlastné zdroje. Je preto potrebné určiť dátum stanovenia predmetných súm v zmysle článku 2 ods. 2 a článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (5).

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dočasné zníženie poplatku za nadbytočné množstvo

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 967/2006 sa výška poplatku za nadbytočné množstvo za najviac 150 000 ton cukru ako ekvivalentu bieleho cukru a 8 000 ton izoglukózy vyjadrenej v sušine vyrobené mimo kvót stanovených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a uvoľnené na trh Únie v hospodárskom roku 2012/2013 stanovuje na 224 EUR za tonu.

2.   Znížený poplatok za nadbytočné množstvo uvedený v odseku 1 sa zaplatí po pripustení žiadosti uvedenej v článku 2 a pred vydaním osvedčenia uvedeného v článku 6.

Článok 2

Žiadosť o osvedčenia

1.   Aby sa na výrobcov cukru a izoglukózy vzťahovali podmienky uvedené v článku 1, požiadajú o vydanie osvedčenia.

2.   Žiadateľmi môžu byť iba podniky vyrábajúce repný a trstinový cukor alebo izoglukózu, ktoré sú schválené v súlade s článkom 57 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a ktorým boli podľa článku 56 uvedeného nariadenia pridelené výrobné kvóty na hospodársky rok 2012/2013.

3.   Každý žiadateľ môže za jedno obdobie na podávanie žiadostí podať najviac jednu žiadosť týkajúcu sa cukru a jednu týkajúcu sa izoglukózy.

4.   Žiadosti o osvedčenia sa príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom bol podnik schválený, predkladajú faxom alebo elektronickou poštou. Príslušné orgány členských štátov môžu požadovať, aby súčasťou žiadostí podaných prostredníctvom elektronickej pošty bol aj zdokonalený elektronický podpis v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (6).

5.   Žiadosti sú prípustné, ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

v žiadostiach sa uvádza:

i)

meno/názov a adresa žiadateľa a jeho identifikačné číslo DPH a

ii)

množstvá cukru a izoglukózy, o ktoré sa žiada, vyjadrené v tonách ekvivalentu bieleho cukru a tonách sušiny v uvedenom poradí, zaokrúhlené na celé čísla;

b)

množstvá, o ktoré sa žiada v tomto období na podávanie žiadostí, vyjadrené v tonách ekvivalentu bieleho cukru a tonách sušiny v uvedenom poradí, neprekračujú 50 000 ton v prípade cukru a 2 500 ton v prípade izoglukózy;

c)

ak sa žiadosť týka cukru, žiadateľ sa zaväzuje, že za množstvo cukru, na ktoré sa vzťahujú osvedčenia vydané v súlade s článkom 6 tohto nariadenia, zaplatí minimálnu cenu cukrovej repy stanovenú v článku 49 nariadenia (ES) č. 1234/2007;

d)

žiadosť sa píše v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa podáva;

e)

v žiadosti sa uvedie odkaz na toto nariadenie a termín na podávanie žiadostí;

f)

žiadateľ nezavádza žiadne ďalšie podmienky okrem tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

6.   Žiadosť, ktorá sa nepredloží v súlade s odsekmi 1 až 5, nie je prípustná.

7.   Žiadosť sa po podaní nesmie stiahnuť ani zmeniť a doplniť, a to ani v prípade, že bolo požadované množstvo pridelené iba čiastočne.

Článok 3

Podávanie žiadostí

Obdobie na podávanie žiadostí sa končí 26. februára 2013 o 12.00 h bruselského času.

Článok 4

Zasielanie žiadostí členskými štátmi

1.   Príslušné orgány členských štátov rozhodujú o prípustnosti žiadostí na základe splnenia podmienok stanovených v článku 2. Keď príslušné orgány rozhodnú, že žiadosť je neprípustná, neodkladne o tom informujú žiadateľa.

2.   Najneskôr v piatok oznámi príslušný orgán faxom alebo elektronickou poštou Komisii prípustné žiadosti podané počas predchádzajúceho obdobia na podávanie žiadostí. Takéto oznámenie neobsahuje údaje uvedené v článku 2 ods. 5 písm. a) bode i). Členské štáty, ktoré nedostali nijaké žiadosti, ale na hospodársky rok 2012/2013 im boli pridelené kvóty na cukor alebo izoglukózu, pošlú Komisii v rovnakej lehote oznámenie, že nedostali nijaké žiadosti.

3.   Forma a obsah oznámení sa vymedzuje na základe vzorov, ktoré členským štátom poskytne Komisia.

Článok 5

Prekročenie limitov

Pokiaľ z informácií, ktoré príslušné orgány členských štátov oznámili podľa článku 4 ods. 2, vyplýva, že požadované množstvá prekračujú limity stanovené v článku 1, Komisia:

a)

stanoví prideľovací koeficient, ktorý členské štáty uplatňujú na množstvá, na ktoré sa vzťahuje každá oznámená žiadosť o osvedčenie;

b)

zamietne žiadosti, ktoré ešte neboli oznámené.

Článok 6

Vydávanie osvedčení

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, príslušný orgán vydá v súlade s článkom 4 ods. 2 v desiaty pracovný deň nasledujúci po týždni, v ktorom sa obdobie na podávanie žiadostí skončilo, osvedčenia pokiaľ ide o žiadosti oznámené Komisii.

2.   Členské štáty každý pondelok oznámia Komisii množstvá cukru a/alebo izoglukózy, na ktoré predchádzajúci týždeň vydali osvedčenia.

3.   Vzor osvedčenia sa uvádza v prílohe.

Článok 7

Platnosť osvedčení

Osvedčenia sú platné do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci vydania.

Článok 8

Prenosnosť osvedčení

Práva a povinnosti vyplývajúce z osvedčení sú neprenosné.

Článok 9

Oznamovanie cien

Na účely článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 952/2006 sa množstvo predaného cukru, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie vydané podľa tohto nariadenia, považuje za cukor v rámci kvóty.

Článok 10

Monitorovanie

1.   Žiadatelia zároveň so svojimi mesačnými oznámeniami stanovenými v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 952/2006 oznámia množstvá, na ktoré dostali osvedčenia v súlade s článkom 6 tohto nariadenia.

2.   Každý držiteľ osvedčenia podľa tohto nariadenia predloží do 31. októbra 2013 príslušným orgánom členských štátov dôkaz o tom, že celé množstvo, na ktoré sa vzťahovali jeho osvedčenia, bolo uvoľnené na trh Únie. Každá tona, na ktorú sa osvedčenie vzťahuje a ktorá nebola uvoľnená na trh Únie z iných dôvodov než vyššia moc, podlieha poplatku 276 EUR za tonu.

3.   Členské štáty oznámia Komisii množstvá, ktoré neboli uvoľnené na trh Únie.

4.   Členské štáty vypočítajú a oznámia Komisii rozdiel medzi celkovým množstvom cukru a izoglukózy, ktoré každý výrobca vyrobil mimo kvóty, a množstvami, ktoré výrobcovia použili v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 967/2006. Ak sú zostávajúce množstvá cukru alebo izoglukózy mimo kvóty výrobcu nižšie než množstvá stanovené pre výrobcu podľa tohto nariadenia, zaplatí výrobca sumu 500 EUR za tonu tohto rozdielu.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 3 a 4 sa vyhotovia najneskôr do 30. júna 2014.

Článok 11

Dátum vzniku nároku

Na účely článku 2 ods. 2 a článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 dátumom vzniku nároku Únie je dátum, kedy žiadatelia zaplatia poplatok za nadbytočné množstvá v súlade s článkom 1 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Účinnosť stráca 30. júna 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39.

(4)  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(5)  Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.


PRÍLOHA

Vzor osvedčenia uvedený v článku 6 ods. 3

OSVEDČENIE

o znížení poplatku podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 967/2006 na hospodársky rok 2012/2013

Členský štát:

Držiteľ kvóty:

 

Výrobok:

 

Požadované množstvá:

 

Množstvá, na ktoré sa vydáva osvedčenie:

 

Zaplatený poplatok (EUR/t):

224

V hospodárskom roku 2012/2013 sa poplatok uvedený v článku 3 nariadenia (ES) č. 967/2006 neuplatňuje na množstvá, na ktoré sa vydáva toto osvedčenie, ak sú splnené pravidlá stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 131/2013, a najmä v článku 2 ods. 5 písm. c).

Podpis príslušného orgánu členského štátu

Dátum vydania

Toto osvedčenie je platné do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po dátume vydania.


16.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 132/2013

z 15. februára 2013,

ktorým sa stoosemdesiatysiedmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida, (1) a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 11. februára 2013 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vymazaní jednej fyzickej osoby zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, po zvážení žiadosti o odstránenie svojho mena zo zoznamu, ktorú predložila táto osoba, a súhrnnej správy ombudsmana ustanoveného podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1904 (2009).

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

riaditeľ útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťa tento záznam:

„Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe [alias a) Soliman H.S. Al Buthi; b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha]. Adresa: Rijád, Saudská Arábia. Dátum narodenia: 8.12.1961. Miesto narodenia: Káhira, Egypt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) B049614 (Saudská Arábia); b) C 536660 (Saudskoarabský cestovný pas vydaný 5.5.2001, jeho platnosť vypršala 11.5.2006). Ďalšie informácie: riaditeľ hnutia Environmental Health Department of the Municipality of Riyadh, Saudská Arábia (vo februári 2010). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.“


16.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 133/2013

z 15. februára 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

78,2

MA

53,2

TN

57,5

TR

102,0

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

158,2

MA

176,1

TR

174,5

ZZ

169,6

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,8

TR

133,6

ZZ

92,2

0805 10 20

EG

52,2

IL

71,3

MA

59,9

TN

51,5

TR

60,1

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

182,8

MA

98,8

ZZ

140,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,1

KR

135,8

MA

121,4

TR

76,5

ZA

148,7

ZZ

120,5

0805 50 10

EG

83,9

MA

60,5

TR

70,4

ZZ

71,6

0808 10 80

CN

87,7

MK

34,9

US

176,5

ZZ

99,7

0808 30 90

AR

144,3

CL

181,3

CN

36,6

TR

177,8

US

173,1

ZA

114,7

ZZ

138,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


16.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 134/2013

z 15. februára 2013,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. februára 2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. februára 2013 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novostanovené clá.

(5)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 16. februára 2013 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, uplatniteľné od 16. februára 2013

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICA (obyčajná) tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA iná ako na siatie (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

CIROK, zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  Dovozca môže v súlade s článkom 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I

1.2.2013-14.2.2013

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obyčajná pšenica (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá vysokej kvality

Pšenica tvrdá strednej kvality (2)

Pšenica tvrdá nízkej kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

241,45

208,21

Cena FOB USA

295,74

285,74

265,74

Prémia – Záliv

78,15

17,92

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

14,32 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).


ROZHODNUTIA

16.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/13


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. februára 2013,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vyčiňovanie koží a kožušín

[oznámené pod číslom C(2013) 618]

(Text s významom pre EHP)

(2013/84/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (1), a najmä na jej článok 13 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ sa vyžaduje, aby Komisia organizovala výmenu informácií o priemyselných emisiách medzi ňou, členskými štátmi, dotknutými odvetviami a mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia s cieľom uľahčiť vypracovanie referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách (ďalej len „BAT“) vymedzených v článku 3 ods. 11 uvedenej smernice.

(2)

V súlade s článkom 13 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ sa má výmena informácií zameriavať na výkonnosť zariadení a techník z hľadiska emisií vyjadrených prípadne ako krátkodobé a dlhodobé priemerné hodnoty a súvisiacich referenčných podmienok, spotreby a charakteru surovín, spotreby vody, využívania energie a vzniku odpadu; na používané techniky, súvisiace monitorovanie, medzizložkové vplyvy, hospodársku a technickú únosnosť a ich vývoj a na najlepšie dostupné techniky a nové techniky určené po zohľadnení aspektov uvedených v článku 13 ods. 2 písm. a) a b) uvedenej smernice.

(3)

„Závery o BAT“ vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice 2010/75/EÚ sú kľúčovým prvkom referenčných dokumentov o BAT a stanovujú sa v nich závery o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, súvisiace monitorovanie, súvisiace úrovne spotreby a prípadne relevantné opatrenia na sanáciu lokality.

(4)

V súlade s článkom 14 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ závery o BAT slúžia ako referencia pri stanovovaní podmienok povolenia pre zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II uvedenej smernice.

(5)

V článku 15 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ sa vyžaduje, aby príslušný orgán stanovil emisné limity, ktoré zabezpečujú, že emisie za bežných prevádzkových podmienok neprevyšujú úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, ktoré sú stanovené v rozhodnutiach o záveroch o BAT uvedených v článku 13 ods. 5 smernice 2010/75/EÚ.

(6)

V článku 15 ods. 4 smernice 2010/75/EÚ sa stanovujú odchýlky z požiadavky stanovenej v článku 15 ods. 3, ktoré možno uplatniť len vtedy, ak náklady na dosiahnutie úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami neúmerne presahujú environmentálny prínos z dôvodov geografickej polohy, miestnych podmienok životného prostredia alebo technických charakteristík príslušného zariadenia.

(7)

V článku 16 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ sa stanovuje, že požiadavky povolenia v oblasti monitorovania uvedené v článku 14 ods. 1 písm. c) smernice majú vychádzať zo záverov o monitorovaní opísaných v záveroch o BAT.

(8)

V súlade s článkom 21 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ príslušný orgán do štyroch rokov od uverejnenia rozhodnutí o záveroch o BAT prehodnotí a v prípade potreby aktualizuje všetky podmienky povolenia a zabezpečí, aby zariadenie tieto podmienky povolenia dodržiavalo.

(9)

Rozhodnutím Komisie zo 16. mája 2011, ktorým sa zriaďuje fórum na výmenu informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (2), sa zriadilo fórum zložené zo zástupcov členských štátov, dotknutých odvetví a mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu životného prostredia.

(10)

V súlade s článkom 13 ods. 4 smernice 2010/75/EÚ Komisia získala 13. septembra 2012 stanovisko (3) tohto fóra k navrhovanému obsahu referenčného dokumentu o BAT pre vyčiňovanie koží a kožušín a toto stanovisko zverejnila.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Závery o BAT pre vyčiňovanie koží a kožušín sa stanovujú v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. februára 2013

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ C 146, 17.5.2011, s. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


PRÍLOHA

ZÁVERY O NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH PRE VYČIŇOVANIE KOŽÍ A KOŽUŠÍN

ROZSAH PÔSOBNOSTI

VYMEDZENIE POJMOV

1.1.

Všeobecné závery o BAT pre vyčiňovanie koží a kožušín

1.1.1.

Systémy environmentálneho manažérstva

1.1.2.

Udržiavanie poriadku

1.2.

Monitorovanie

1.3.

Minimalizovanie spotreby vody

1.4.

Zníženie emisií v odpadových vodách

1.4.1.

Zníženie emisií v odpadových vodách z krokov procesu v mokrej dielni

1.4.2.

Zníženie emisií v odpadových vodách z krokov procesu v činiacej dielni

1.4.3.

Zníženie emisií v odpadových vodách z krokov procesu po vyčinení

1.4.4.

Ďalšie možnosti zníženia emisií v odpadových vodách

1.5.

Čistenie emisií do vody

1.6.

Emisie v ovzduší

1.6.1.

Zápach

1.6.2.

Prchavé organické zlúčeniny

1.6.3.

Pevné častice

1.7.

Nakladanie s odpadmi

1.8.

Energia

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tieto závery o najlepších dostupných technikách (ďalej len „závery o BAT“) sa týkajú týchto činností uvedených v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ, konkrétne:

6.3.

Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania presahujúcou 12 ton hotových výrobkov za deň;

6.11.

Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahuje smernica Rady 91/271/EHS  (1) a ktoré sa vypúšťajú zo zariadenia, ktoré vykonáva činnosti, na ktoré sa vzťahuje bod 6.3.

Pokiaľ sa neuvádza inak, predkladané závery o BAT sa môžu uplatniť na všetky zariadenia, na ktoré sa vzťahujú tieto závery o BAT.

Ďalšími referenčnými dokumentmi relevantnými pre činnosti, na ktoré sa vzťahujú tieto závery o BAT, sú:

Referenčný dokument

Predmet

Energetická efektívnosť (Energy Efficiency, ENE)

Energetická efektívnosť všeobecne

Hospodárske vplyvy a medzizložkové vplyvy (Economic and Cross-Media Effects, ECM)

Hospodárske vplyvy techník a ich dosah na iné zložky životného prostredia

Všeobecné zásady monitorovania (General Principles of Monitoring, MON)

Monitorovanie emisií a spotreby

Emisie vznikajúce pri skladovaní (Emissions from Storage, EFS)

Emisie z nádrží, potrubí a skladovaných chemických látok

Spaľovanie odpadu (Waste Incineration, WI)

Spaľovanie odpadu

Spracovanie odpadu (Waste Treatments Industries, WT)

Spracovanie odpadu

Techniky uvedené a opísané v týchto záveroch o BAT nie sú normatívne ani úplné. Na zabezpečenie minimálne ekvivalentnej úrovne ochrany životného prostredia možno použiť aj iné techniky.

VYMEDZENIE POJMOV

Na účely týchto záverov o BAT sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

Mokrá dielňa

Časť garbiarne, kde sa kože pred vyčiňovaním v prípade potreby namáčajú, upravujú vápnom, zbavujú väzív a odchlpujú.

Vedľajší produkt

Vec alebo látka, ktorá spĺňa požiadavky článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (2).

Existujúce zariadenie

Zariadenie, ktoré nie je novým zariadením.

Existujúca spracovacia nádoba

Spracovacia nádoba, ktorá nie je novou spracovacou nádobou.

Nové zariadenie

Zariadenie prvý raz prevádzkované po uverejnení týchto záverov o BAT alebo úplne nahradené zariadenie na existujúcich základoch zariadenia po uverejnení týchto záverov o BAT.

Nová spracovacia nádoba

Spracovacia nádoba prvý raz prevádzkovaná v zariadení po uverejnení týchto záverov o BAT alebo úplné nahradenie spracovacej nádoby po uverejnení týchto záverov o BAT.

Garbiareň

Zariadenie v ktorom sa vykonáva činnosť „Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania presahujúcou 12 ton hotových výrobkov za deň“ (činnosť 6.3 v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ).

Činiaca dielňa

Časť garbiarne, kde sa vykonávajú procesy piklovania a vyčiňovania.

Komunálna čistiareň odpadových vôd

Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/271/EHS.

1.1.   Všeobecné závery o BAT pre vyčiňovanie koží a kožušín

1.1.1.   Systémy environmentálneho manažérstva

1.   V rámci úsilia o zlepšenie celkového environmentálneho správania garbiarní majú najlepšie dostupné techniky slúžiť na zavedenie a dodržiavanie systému environmentálneho manažérstva, ktorý zahŕňa všetky tieto vlastnosti:

i)

angažovanosť manažmentu vrátane vyššieho manažmentu;

ii)

vymedzenie environmentálnej politiky, ktorá zahŕňa neustále zlepšovanie zariadenia manažmentom;

iii)

plánovanie a stanovenie potrebných postupov, celkových a čiastkových cieľov v spojení s finančným plánovaním a investíciami;

iv)

vykonávanie postupov s osobitným dôrazom na:

a)

štruktúru a zodpovednosť;

b)

odbornú prípravu, zvyšovanie informovanosti a odbornú spôsobilosť;

c)

komunikáciu;

d)

zapojenie zamestnancov;

e)

dokumentáciu;

f)

účinnú kontrolu procesov;

g)

programy údržby;

h)

pripravenosť na núdzové situácie a reakciu na ne;

i)

zabezpečovanie dodržiavania environmentálnych právnych predpisov;

v)

kontrolu výsledkov a prijímanie nápravných opatrení s osobitným dôrazom na:

a)

monitorovanie a meranie (pozri aj referenčný dokument o všeobecných zásadách monitorovania);

b)

nápravné a preventívne opatrenia;

c)

uchovávanie záznamov;

d)

nezávislé (keď je to možné) interné a externé audity s cieľom určiť, či EMS zodpovedá plánovaným opatreniam a či sa riadne zaviedol a udržiava;

vi)

preskúmanie EMS a jeho pretrvávajúcej vhodnosti, primeranosti a účinnosti zo strany vyššieho manažmentu;

vii)

sledovanie vývoja čistejších technológií;

viii)

zohľadnenie vplyvov na životné prostredie v dôsledku prípadného vyradenia zariadenia z prevádzky vo fáze projektovania nového zariadenia a počas jeho prevádzkovej životnosti;

ix)

pravidelné vykonávanie referenčného porovnávania na úrovni odvetví.

Osobitne v prípade vyčiňovania koží a kožušín je takisto dôležité zohľadniť tieto potenciálne vlastnosti EMS:

x)

uľahčovanie vyraďovania z prevádzky, uchovávanie záznamov zariadení na mieste, kde sa vykonávajú konkrétne kroky procesu;

xi)

ďalšie body uvedené v závere o BAT č. 2.

Uplatniteľnosť

Rozsah pôsobnosti (napr. úroveň podrobnosti) a charakter EMS (napr. štandardizovaný alebo neštandardizovaný) vo všeobecnosti súvisia s charakterom, veľkosťou a zložitosťou zariadenia a s rozsahom prípadných vplyvov na životné prostredie.

1.1.2.   Udržiavanie poriadku

2.   Na minimalizáciu vplyvu výrobného procesu na životné prostredie by sa v rámci najlepších dostupných techník mali uplatňovať zásady udržiavania poriadku uplatňovaním kombinácie týchto techník:

i)

starostlivý výber a kontrola látok a surovín (napr. kvalita koží, kvalita chemických látok);

ii)

analýza vstupov a výstupov so súpisom chemických látok vrátane množstiev a toxikologických vlastností;

iii)

znižovanie používania chemických látok na minimálnu úroveň, ktorú vyžadujú kvalitatívne špecifikácie hotového výrobku;

iv)

starostlivá manipulácia so surovinami a hotovými výrobkami a ich starostlivé skladovanie s cieľom znížiť úniky, úrazy a plytvanie vodou;

v)

oddelenie prúdov odpadov (keď je to možné), aby bola možná recyklácia určitých prúdov odpadov;

vi)

monitorovanie rozhodujúcich procesných parametrov s cieľom zabezpečiť stabilitu výrobného procesu;

vii)

pravidelná údržba systémov na čistenie odpadových vôd;

viii)

preskúmanie možností opätovného využívania úžitkovej/premývacej vody;

ix)

preskúmanie možností likvidácie odpadu.

1.2.   Monitorovanie

3.   Najlepšie dostupné techniky majú pri uvedenej frekvencii zaistiť monitorovanie emisií a ostatných príslušných procesných parametrov vrátane parametrov uvedených ďalej a monitorovanie emisií podľa noriem EN. Ak nie sú dostupné normy EN, v rámci najlepších dostupných techník sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej odbornej kvality.

Parameter

Frekvencia

Uplatnenie

a

Meranie spotreby vody vo dvoch štádiách procesu: pred vyčiňovaním a po vyčiňovaní a vykazovanie výroby v rovnakom období.

Aspoň mesačne.

Uplatňuje sa na zariadenia, v ktorých sa vykonáva mokré spracovanie.

b

Zaznamenávanie množstva chemických látok použitých v každom kroku procesu a vykazovanie výroby v rovnakom období.

Aspoň ročne.

Všeobecne uplatniteľné.

c

Monitorovanie koncentrácie sulfidu a celkovej koncentrácie chrómu v odpadových vodách po vyčistení určených na priame vypúšťanie do zberných vôd pomocou kompozitných vzoriek úmerných prietoku za 24 hodín.

Monitorovanie koncentrácie sulfidu a celkovej koncentrácie chrómu po vyzrážaní chrómu na nepriame odvádzanie pomocou kompozitných vzoriek úmerných prietoku za 24 hodín.

Týždenne alebo mesačne.

Monitorovanie koncentrácie chrómu sa uplatňuje v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva zrážanie chrómu, alebo mimo nich.

Ak je to ekonomicky únosné, monitorovanie koncentrácie sulfidu sa uplatňuje na zariadenia, v ktorých sa vykonáva nejaká časť procesu čistenia odpadových vôd z garbiarní, a to buď v zariadení, alebo mimo neho.

d

Monitorovanie chemickej spotreby kyslíka (CHSK), biochemickej spotreby kyslíka (BSK) a amoniakového dusíka po čistení odpadových vôd buď v zariadení, alebo mimo neho určených na priame vypustenie do zberných vôd, a to pomocou kompozitných vzoriek úmerných prietoku za 24 hodín.

Monitorovanie celkového množstva nerozpustených tuhých látok po čistení odpadových vôd buď v zariadení, alebo mimo neho, určených na priame vypustenie do zberných vôd.

Týždenne alebo mesačne.

Častejšie merania v prípade potreby zmien procesu.

Uplatňuje sa na zariadenia, v ktorých sa uskutočňuje nejaká časť procesu čistenia odpadových vôd z garbiarní, a to buď v zariadení, alebo mimo neho.

e

Monitorovanie halogenovaných organických zlúčenín po čistení odpadových vôd buď v zariadení, alebo mimo neho určených na priame vypustenie do zberných vôd.

Pravidelne.

Uplatňuje sa na zariadenia, kde sa vo výrobnom procese používajú halogenované organické zlúčeniny a môže dôjsť k ich uvoľneniu do zberných vôd.

f

Meranie pH alebo oxidačno-redukčného potenciálu na výstupe kvapaliny z mokrého odsírenia v práčkach.

Nepretržite.

Uplatňuje sa na zariadenia, ktoré na znižovanie uvoľňovania emisií sírovodíka a amoniaku do ovzdušia používajú proces mokrého prania.

g

Každoročné vypracovanie súpisu rozpúšťadiel a vykazovanie výroby v rovnakom období.

Každoročne.

Uplatňuje sa na zariadenia, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava s použitím rozpúšťadiel a náterov rozpustných vo vode alebo podobných materiálov na obmedzenie vstupu rozpúšťadiel.

h

Monitorovanie emisií z prchavých organických zlúčenín na výstupe zo zariadenia na znižovanie emisií a vykazovanie výroby.

Nepretržite alebo pravidelne.

Uplatňuje sa na zariadenia, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava s použitím rozpúšťadiel a v ktorých sa využívajú techniky na znižovanie emisií.

i

Orientačné monitorovanie poklesu tlaku vo vrecových filtroch.

Pravidelne.

Uplatňuje sa na zariadenia, v ktorých sa na znižovanie emisií pevných znečisťujúcich látok používajú vrecové filtre, ak dochádza k priamemu vypúšťaniu do atmosféry.

j

Testovanie účinnosti zachytávania systémov mokrého prania.

Každoročne.

Uplatňuje sa na zariadenia, v ktorých sa na znižovanie emisií pevných častíc používa mokré pranie, ak dochádza k priamemu vypúšťaniu do atmosféry.

k

Vykazovanie množstiev zvyškov z výroby určených na zhodnotenie, opätovné využívanie, recykláciu a likvidáciu.

Pravidelne.

Všeobecne uplatniteľné.

l

Vykazovanie všetkých foriem spotrebovanej energie a výroby v rovnakom období.

Pravidelne.

Všeobecne uplatniteľné.

1.3.   Minimalizovanie spotreby vody

4.   Na minimalizovanie spotreby vody by sa v rámci najlepších dostupných techník mali používať tieto techniky (samostatne alebo v kombinácii).

Technika

Opis

Uplatnenie

a

Optimalizácia využívania vody vo všetkých krokoch mokrého spracovania vrátane využívania vsádzkového prania namiesto prietočného prania.

Optimalizácia využívania vody sa dosiahne určením optimálneho množstva potrebného v každom kroku procesu a zavedením správneho množstva pomocou meracieho zariadenia. Vsádzkové pranie vyžaduje pranie koží a kožušín počas spracovania zavedením požadovaného množstva čistej vody do spracovacej nádoby a využívanie činnosti nádoby pri dosahovaní požadovaného miešania na rozdiel od prietočného prania, pri ktorom sa využíva prítok a odtok veľkého množstva vody.

Uplatňuje sa na všetky zariadenia, v ktorých sa vykonáva mokré spracovanie.

b

Používanie tzv. krátkych kúpeľov

Tzv. krátke kúpele sú znížené množstvá úžitkovej vody v pomere k množstvu spracovaných koží a kožušín v porovnaní s tradičnými postupmi. Existuje však dolná medzná hodnota tohto znižovania, pretože voda pri spracovaní koží a kožušín plní aj funkciu maziva a chladiva. Otáčanie spracovacích nádob obsahujúcich znížené množstvo vody vyžaduje robustnejší pohon ozubenými kolesami, pretože rotujúca masa nie je rovnomerne rozložená.

Túto techniku nemožno uplatniť pri kroku procesu farbenia a pri spracovaní teľacích koží.

Uplatňovanie je takisto obmedzené na:

nové spracovacie nádoby;

existujúce spracovacie nádoby, ktoré umožňujú využívanie tzv. krátkych kúpeľov alebo ich na ne možno upraviť.

Preskúmanie možností opätovného využívania úžitkovej/premývacej vody je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT č. 1) a zásad udržiavania poriadku (pozri BAT č. 2).

Úrovne spotreby vody súvisiace s najlepšími dostupnými technikami

Pozri tabuľku 1 (hovädzie kože) a tabuľku 2 (ovčie kože).

Tabuľka 1

Úrovne spotreby vody súvisiace s najlepšími dostupnými technikami platné pre spracovanie hovädzích koží

Štádiá procesu

Spotreba vody na tonu surovej kože (3)

(m3/t)

Nesolené kože

Solené kože

Od surovej kože po činenie chrómom/lúhom (wet-blue/wet-white)

10 až 15

13 až 18

Procesy po vyčinení a povrchová úprava

6 až 10

6 až 10

Spolu

16 až 25

19 až 28


Tabuľka 2

Úrovne spotreby vody súvisiace s najlepšími dostupnými technikami platné pre spracovanie ovčích koží

Štádiá procesu

Špecifická spotreba vody (4)

litrov na kožu

Od surovej kože po piklovanie

65 až 80

Od piklovania po činenie chrómom (wet-blue)

30 až 55

Procesy po vyčinení a povrchová úprava

15 až 45

Spolu

110 až 180

1.4.   Zníženie emisií v odpadových vodách

1.4.1.   Zníženie emisií v odpadových vodách z krokov procesu v mokrej dielni

5.   Na zníženie množstva znečisťujúcich látok v odpadových vodách vznikajúcich pri krokoch procesu v mokrej dielni pred ich čistením by sa v rámci najlepších dostupných techník mala používať vhodná kombinácia týchto techník.

Technika

Opis

Uplatnenie

a

Používanie tzv. krátkych kúpeľov

Tzv. krátke kúpele sú znížené množstvá úžitkovej vody. Ak sa použije menšie množstvo vody, zníži sa množstvo vylúčených nezreagovaných chemických látok.

Túto techniku nemožno uplatniť pri spracovaní teľacích koží.

Uplatňovanie je takisto obmedzené na:

nové spracovacie nádoby;

existujúce spracovacie nádoby, ktoré umožňujú využívanie tzv. krátkych kúpeľov alebo ich na ne možno upraviť.

b

Používanie čistých koží alebo kožušín

Používanie koží alebo kožušín, na ktoré sa v menšej miere prichytáva trus, pravdepodobne prostredníctvom formálnej schémy čistých koží.

Uplatňovanie podlieha obmedzeniam dostupnosti čistých koží.

c

Spracovanie čerstvých koží a kožušín

Používajú sa nesolené kože alebo kožušiny.

Na ich uchovanie v dobrom stave sa používa rýchle schladenie post mortem spolu s dodaním v krátkom čase alebo prepravou a skladovaním pri kontrolovanej teplote.

Uplatňovanie je obmedzené dostupnosťou čerstvých koží alebo kožušín.

Nemožno uplatniť, ak dodávateľský reťazec trvá dlhšie ako dva dni.

d

Mechanické vytriasanie voľnej soli z koží

Solené kože je možné spracovať spôsobom, pri ktorom sa vytrasú alebo v bubne spracujú tak, že z nich vypadnú kryštály voľnej soli a nedostanú sa do procesu namáčania.

Uplatňovanie je obmedzené na garbiarne spracovávajúce solené kože.

e

Odchlpovanie bez rozpúšťania chlpov

Odchlpovanie sa vykonáva rozpúšťaním korienka a nie celého chlpu. Zostávajúce chlpy sa z odpadovej vody odfiltrujú. Znižuje sa tak koncentrácia produktov rozkladu chlpov v odpadovej vode.

Túto techniku nemožno uplatňovať tam, kde sa zariadenia na spracovanie chlpov nenachádzajú v primeranej prepravnej vzdialenosti alebo nie je možné využitie chlpov.

Uplatňovanie je takisto obmedzené na:

nové spracovacie nádoby;

existujúce spracovacie nádoby, ktoré umožňujú využívanie tejto techniky alebo ich na ňu možno upraviť.

f

Používanie organických zlúčenín síry alebo enzýmov na odchlpovanie hovädzích koží

Množstvo použitého anorganického sulfidu sa znižuje jeho čiastočným nahradením organickými zlúčeninami síry alebo dodatočným použitím vhodných enzýmov.

Dodatočné používanie enzýmov sa neuplatňuje v garbiarňach, ktoré vyrábajú kožu s viditeľným lícom (napr. anilínová koža).

g

Obmedzenie používania amónia počas odvápňovania

Používanie amónia pri odvápňovaní sa čiastočne alebo úplne nahrádza vstrekovaním plynného oxidu uhličitého a/alebo použitím iných náhradných odvápňovacích látok.

Úplné nahradenie amóniových zlúčenín CO2 počas odvápňovania nemožno uplatňovať na spracovanie materiálov hrubších než 1,5 mm.

Uplatňovanie čiastočného alebo úplného nahradenia amóniových zlúčenín CO2 pri odvápňovaní je takisto obmedzené na

nové spracovacie nádoby.

Existujúce spracovacie nádoby, ktoré umožňujú využívanie CO2 pri odvápňovaní alebo ich naň možno upraviť.

1.4.2.   Zníženie emisií v odpadových vodách z krokov procesu v činiacej dielni

6.   Na zníženie množstva znečisťujúcich látok v odpadových vodách vznikajúcich pri krokoch procesu v činiacej dielni pred ich čistením by sa v rámci najlepších dostupných techník mala používať vhodná kombinácia týchto techník.

Technika

Opis

Uplatnenie

a

Používanie tzv. krátkych kúpeľov

Tzv. krátke kúpele sú znížené množstvá úžitkovej vody. Ak sa použije menšie množstvo vody, zníži sa množstvo vylúčených nezreagovaných chemických látok.

Túto techniku nemožno uplatniť pri spracovaní teľacích koží.

Uplatňovanie je takisto obmedzené na:

nové spracovacie nádoby;

existujúce spracovacie nádoby, ktoré umožňujú využívanie tzv. krátkych kúpeľov alebo ich na ne možno upraviť.

b

Maximalizácia absorpcie chrómových činidiel

Optimalizácia prevádzkových parametrov (napr. pH, kúpeľ, teplota, čas a rýchlosť bubna) a používanie chemických látok na zvýšenie podielu absorbovaných chrómových činidiel kožami a kožušinami.

Všeobecne uplatniteľné.

c

Optimalizované metódy činenia rastlinnými činidlami

Použitie bubnového činenia na časť procesu.

Použitie predčinidiel na uľahčenie prieniku rastlinných činidiel.

Nemožno uplatňovať na výrobu podrážkovej usne pomocou rastlinných činidiel.

1.4.3.   Zníženie emisií v odpadových vodách z krokov procesu po vyčinení

7.   Na zníženie množstva znečisťujúcich látok v odpadových vodách vznikajúcich pri krokoch procesu po vyčinení pred ich čistením by sa v rámci najlepších dostupných techník mala používať vhodná kombinácia týchto techník.

Technika

Opis

Uplatnenie

a

Používanie tzv. krátkych kúpeľov

Tzv. krátke kúpele sú znížené množstvá úžitkovej vody. Ak sa použije menšie množstvo vody, zníži sa množstvo vylúčených nezreagovaných chemických látok.

Túto techniku nemožno uplatniť pri kroku procesu farbenia a pri spracovaní teľacích koží.

Uplatňovanie je takisto obmedzené na:

nové spracovacie nádoby;

existujúce spracovacie nádoby, ktoré umožňujú využívanie tzv. krátkych kúpeľov alebo ich na ne možno upraviť.

b

Optimalizácia prečinenia, farbenia a mastenia

Optimalizácia procesných parametrov s cieľom zabezpečiť maximálnu absorpciu procesných chemických látok.

Všeobecne uplatniteľné.

1.4.4.   Ďalšie možnosti zníženia emisií v odpadových vodách

8.   Na zamedzenie emisií špecifických pesticídov v odpadových vodách by sa v rámci najlepších dostupných techník mali spracovávať len kože alebo kožušiny, ktoré sa neupravovali týmito materiálmi.

Opis

Táto technika spočíva v špecifikácii v zmluvách o dodávkach, že dodané materiály neobsahujú pesticídy:

uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky (5);

uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (6);

klasifikované ako karcinogénne a mutagénne látky alebo látky poškodzujúce reprodukciu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (7).

Ako príklady možno uviesť DDT, cyklodiénové pesticídy (aldrín, dieldrín, endrín, isodrín) a HCH vrátane lindánu.

Uplatnenie

Všeobecne uplatniteľné na garbiarne v rámci obmedzení kontroly špecifikácií poskytnutých dodávateľmi koží a kožušín z krajín mimo EÚ.

9.   Na minimalizovanie emisií biocídov v odpadových vodách by sa v rámci najlepších dostupných techník mali kože alebo kožušiny spracovávať len biocídnymi výrobkami schválenými v súlade s ustanoveniami uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (8).

1.5.   Čistenie emisií do vody

10.   Na zníženie množstva emisií do zberných vôd by sa v rámci najlepších dostupných techník malo uplatňovať čistenie odpadových vôd v zariadení a/alebo mimo neho, pričom by toto čistenie pozostávalo z vhodnej kombinácie týchto techník:

i)

mechanická úprava;

ii)

fyzikálno-chemická úprava;

iii)

biologická úprava;

iv)

biologická eliminácia dusíka.

Opis

Uplatňovanie vhodnej kombinácie techník opísaných ďalej. Kombinácia techník sa môže vykonávať v zariadení a/alebo mimo neho vo dvoch alebo troch fázach.

Technika

Opis

Uplatnenie

a

Mechanická úprava

Preosievanie hrubých pevných látok, odstreďovanie tukov, olejov a mastnoty a odstraňovanie pevných látok sedimentáciou.

Všeobecne uplatniteľné na úpravu v zariadení a/alebo mimo neho.

b

Fyzikálno-chemická úprava

Oxidácia a/alebo zrážanie sulfidu, odstraňovanie CHSK a nerozpustených pevných látok napríklad koaguláciou a flokuláciou. Zrážanie chrómu zvýšením pH na hodnotu 8 alebo vyššiu použitím alkalickej látky (napr. hydroxidu vápenatého, oxidu horečnatého, uhličitanu sodného, hydroxidu sodného, oxidu hlinito-sodného).

Všeobecne uplatniteľné na úpravu v zariadení a/alebo mimo neho.

c

Biologická úprava

Aeróbna biologická úprava odpadových vôd pomocou prevzdušňovania vrátane odstránenia nerozpustných pevných látok napríklad sedimentáciou, sekundárnou flotáciou.

Všeobecne uplatniteľné na úpravu v zariadení a/alebo mimo neho.

d

Biologická eliminácia dusíka

Nitrifikácia zlúčenín amoniakového dusíka na dusičnany, po ktorej nasleduje redukcia dusičnanov na plynný dusík.

Vzťahuje sa na zariadenia priamo vypúšťajúce do zberných vôd.

Náročné zavádzanie v existujúcich zariadeniach s obmedzenými priestorovými podmienkami.

Úrovne znečistenia súvisiace s najlepšími dostupnými technikami – BAT-AEL

Pozri tabuľku 3. BAT-AEL sa uplatňujú na:

i)

priame vypúšťanie odpadových vôd zo zariadení na čistenie odpadových vôd v garbiarňach;

ii)

priame vypúšťanie odpadových vôd z nezávisle prevádzkovaných zariadení na čistenie odpadových vôd podľa časti 6.11 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, ktoré spracovávajú odpadové vody najmä z garbiarní.

Tabuľka 3

BAT-AEL pre priame vypúšťanie odpadových vôd po čistení

Parameter

BAT-AEL

mg/l

(priemerné mesačné hodnoty na základe priemeru reprezentatívnych kompozitných vzoriek za 24 hodín odobratých za mesiac)

CHSK

200 – 500 (9)

BSK5

15 – 25

Nerozpustené pevné látky

< 35

Amoniakový dusík NH4-N (ako N)

< 10

Celkový obsah chrómu (ako Cr)

< 0,3 – 1

Sulfid (ako S)

< 1

11.   Na zníženie obsahu chrómu vo vypúšťaných odpadových vodách by sa v rámci najlepších dostupných techník malo uplatňovať zrážanie chrómu v zariadení alebo mimo neho.

Opis

Pozri BAT č. 10, technika podľa písmena b).

Účinnosť zrážania chrómu je vyššia v prípade segregovaných, koncentrovaných prúdov s obsahom chrómu.

Uplatnenie

Všeobecne uplatniteľné na čistenie odpadových vôd z garbiarní, v ktorých sa vykonáva činenie a/alebo prečinenie chrómom, v zariadení alebo mimo neho.

Úrovne znečistenia súvisiace s najlepšími dostupnými technikami – BAT-AEL

Pozri tabuľku 3: BAT-AEL pre priame vypúšťanie chrómu do zberných vôd a tabuľku 4: BAT-AEL pre nepriame vypúšťanie chrómu do komunálnych čistiarní odpadových vôd.

12.   Na zníženie celkových emisií chrómu a sulfidu pri nepriamom vypúšťaní odpadových vôd z garbiarní do komunálnych čistiarní odpadových vôd by sa v rámci najlepších dostupných techník malo uplatňovať zrážanie chlóru a oxidácia sulfidu.

Opis

Pozri BAT č. 10, technika podľa písmena b).

Účinnosť odstraňovania je vyššia v prípade segregovaných, koncentrovaných prúdov s obsahom chrómu/sulfidu.

Oxidáciu sulfidu tvorí katalytická oxidácia (prevzdušňovanie za prítomnosti mangánových solí).

Uplatnenie

Zrážanie chrómu je všeobecne uplatniteľné na čistenie odpadových vôd z garbiarní, v ktorých prebieha činenie a/alebo prečinenie chrómom, v zariadení alebo mimo neho.

Úrovne znečistenia súvisiace s najlepšími dostupnými technikami – BAT-AEL

Pozri tabuľku 4: BAT-AEL pre nepriame vypúšťanie chrómu a sulfidu do komunálnych čistiarní odpadových vôd.

Tabuľka 4

BAT-AEL pre celkové emisie chrómu a sulfidu pri nepriamom vypúšťaní odpadových vôd z garbiarní do komunálnych čistiarní odpadových vôd

Parameter

BAT-AEL

mg/l

(priemerné mesačné hodnoty na základe priemeru reprezentatívnych kompozitných vzoriek za 24 hodín odobratých za mesiac)

Celkový obsah chrómu (ako Cr)

< 0,3 – 1

Sulfid (ako S)

< 1

1.6.   Emisie v ovzduší

1.6.1.   Zápach

13.   Na zníženie vytvárania amoniakového zápachu zo spracovania by sa v rámci najlepších dostupných techník mali pri odvápňovaní čiastočne alebo úplne nahradiť amóniové zlúčeniny.

Uplatnenie

Úplné nahradenie amóniových zlúčenín CO2 počas odvápňovania nemožno uplatňovať na spracovanie materiálov hrubších než 1,5 mm.

Uplatňovanie čiastočného alebo úplného nahradenia amóniových zlúčenín CO2 pri odvápňovaní je obmedzené na existujúce spracovacie nádoby, ktoré umožňujú využívanie CO2 pri odvápňovaní alebo ich naň možno upraviť.

14.   Na zníženie emisií zápachu z krokov procesu a čistenia odpadových vôd by sa v rámci najlepších dostupných techník malo na zníženie emisií amoniaku a sírovodíka používať mokré pranie a/alebo biofiltrácia odsávaného vzduchu, v ktorom je výrazný zápach týchto plynov.

15.   Na zníženie tvorby zápachu z rozkladajúcich sa surových koží alebo kožušín by sa v rámci najlepších dostupných techník malo používať ošetrovanie a skladovanie, ktoré predchádza rozkladu, a dôsledný obrat zásob.

Opis

Správne solenie alebo správna regulácia teploty spolu s dôsledným obratom zásob eliminujú zápach z rozkladu.

16.   Na zníženie emisií zápachu z odpadu by sa v rámci najlepších dostupných techník mali používať postupy manipulácie a skladovania znižujúce rozklad odpadu.

Opis

Regulácia skladovania odpadu a metodické odstraňovanie odpadu podliehajúceho hnilobe zo zariadení, prv než nastane jeho rozklad spôsobujúci zápach.

Uplatniteľnosť

Uplatňuje sa len na zariadenia, v ktorých pri výrobe vzniká odpad podliehajúci hnilobe.

17.   Na zníženie emisií zápachu z odpadových vôd z mokrej dielne by sa v rámci najlepších dostupných techník malo regulovať pH, po čom by mala nasledovať úprava s cieľom odstrániť sulfid.

Opis

Udržiavanie pH odpadových vôd z mokrej dielne obsahujúcich sulfid nad úrovňou pH 9,5 až do vyčistenia od sulfidu (v zariadení alebo mimo neho) použitím jednej z týchto techník:

i)

katalytická oxidácia (ako katalyzátor použité mangánové soli);

ii)

biologická oxidácia;

iii)

zrážanie alebo

iv)

miešanie v uzavretých systémoch nádob vybavených odsávacím praním alebo uhlíkovým filtrom.

Uplatnenie

Uplatňuje sa len na zariadenia, v ktorých sa vykonáva odchlpovanie sulfidom.

1.6.2.   Prchavé organické zlúčeniny

18.   Na zníženie emisií halogenovaných prchavých organických zlúčenín v ovzduší by sa v rámci najlepších dostupných techník mali nahradiť halogenované prchavé chemické zlúčeniny používané pri procese látkami, ktoré nie sú halogenované.

Opis

Nahradenie halogenovaných rozpúšťadiel nehalogenovanými rozpúšťadlami.

Uplatnenie

Neuplatňuje sa na suché odmasťovanie ovčích koží, ktoré sa vykonáva v strojoch s uzavretým cyklom.

19.   Na zníženie emisií prchavých organických zlúčenín v ovzduší z povrchovej úpravy by sa v rámci najlepších dostupných postupov mali používať uvedené techniky (samostatne alebo v kombinácii), pričom by sa mala uprednostniť prvá technika.

Technika

Opis

a

Používanie náterov rozpustných vo vode v kombinácii s účinným aplikačným systémom

Obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín použitím náterov rozpustných vo vode, pričom jednotlivé vrstvy by sa mali nanášať jedným z týchto spôsobov: clonové natieranie, valcové natieranie alebo vylepšené striekacie techniky.

b

Používanie extrakčného vetrania a systému znižovania emisií

Čistenie vzduchu použitím extrakčných systémov vybavených niektorým z týchto systémov alebo ich kombináciou: mokré pranie, adsorpcia, biofiltrácia alebo spaľovanie.

Úrovne používania rozpúšťadiel súvisiace s najlepšími dostupnými technikami a úrovne znečistenia súvisiace s najlepšími dostupnými technikami pre prchavé organické zlúčeniny

Používané dávky rozpúšťadiel súvisiace s používaním náterov rozpustných vo vode v kombinácii s účinným systémom aplikácie, ako aj rozsah BAT-AEL pre špecifické emisie prchavých organických zlúčenín, keď sa ako alternatíva používania náterov rozpustných vo vode používa extrakčné vetranie a systém znižovania emisií, sa uvádzajú v tabuľke 5.

Tabuľka 5

Úrovne používania rozpúšťadiel súvisiace s BAT a BAT-AEL pre emisie prchavých organických zlúčenín

Parameter

Typ výroby

Úrovne súvisiace s BAT

g/m2

(priemerné mesačné hodnoty na jednotku povrchovo upravenej kože)

Úrovne používania rozpúšťadiel

Ak sa používajú nátery rozpustné vo vode v kombinácii s účinným systémom aplikácie

Čalúnnická koža a koža pre automobilový priemysel

10 – 25

Koža na obuv, oblečenie a tovar z kože

40 – 85

Natieraná koža (hrúbka náteru > 0,15 mm)

115 – 150

Emisie prchavých organických zlúčenín

Ak sa používa extrakčné vetranie a systém znižovania emisií ako alternatíva používania náterov rozpustných vo vode

9 – 23 (10)

1.6.3.   Pevné častice

20.   Na zníženie emisií pevných častíc v ovzduší z fázy suchej povrchovej úpravy by sa v rámci najlepších dostupných techník mal používať extrakčný vetrací systém vybavený vrecovými filtrami alebo práčkami na mokré odsírenie.

Úrovne znečistenia súvisiace s najlepšími dostupnými technikami – BAT-AEL

BAT-AEL pre pevné častice je 3 až 6 mg na bežný m3 odvádzaného vzduchu vyjadrené ako priemer za 30 minút.

1.7.   Nakladanie s odpadmi

21.   Na zníženie množstva odpadov určených na likvidáciu by sa v rámci najlepších dostupných techník malo prevádzkovanie v zariadení organizovať takým spôsobom, aby sa maximalizoval pomer zvyškov z procesov, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty vrátane:

Zvyšok z procesov

Použitie ako vedľajšieho produktu

Chlpy a vlna

Výplňový materiál

Vlnený textil

Vápnené odrezky

Výroba kolagénu

Nevyčinené štiepenky

Spracovanie na kožu

Výroba obalov na párky, salámy a klobásy

Výroba kolagénu

Hračky na žuvanie pre psov

Vyčinené štiepenky a orezky

Povrchovo upravené na výrobu patchwork, drobného koženého tovaru a pod.

Výroba kolagénu

22.   Na zníženie množstva odpadov určených na likvidáciu by sa v rámci najlepších dostupných techník malo prevádzkovanie v zariadení organizovať takým spôsobom, aby sa uľahčilo opätovné použitie odpadov alebo prípadne recyklácia odpadov či iné zhodnotenie vrátane:

Odpad

Opätovné použitie po príprave

Recyklácia ako

Iné zhodnotenie

Chlpy a vlna

Výroba hydrolyzátu proteínov

Hnojivo

Energetické zhodnotenie

Surové odrezky

 

Kožný glej

Energetické zhodnotenie

Vápnené odrezky

Loj

Výroba technickej želatíny

Kožný glej

 

Glejovka

Výroba hydrolyzátu proteínov

Loj

Kožný glej

Výroba náhradných palív

Energetické zhodnotenie

Nevyčinené štiepenky

Výroba technickej želatíny

Výroba hydrolyzátu proteínov

Kožný glej

Energetické zhodnotenie

Vyčinené štiepenky a odrezky

Výroba kožených drevovláknitých dosiek z povrchovo neupravených orezkov

Výroba hydrolyzátu proteínov

 

Energetické zhodnotenie

Vyčinené hobliny

Výroba kožených drevovláknitých dosiek

Výroba hydrolyzátu proteínov

 

Energetické zhodnotenie

Kaly z čistenia odpadových vôd

 

 

Energetické zhodnotenie

23.   Na zníženie spotreby chemických látok a množstva koženého odpadu obsahujúceho činidlá na báze chrómu a určeného na likvidáciu by sa v rámci najlepších dostupných techník malo používať štiepenie v holine.

Opis

Vykonávanie štiepenia v skoršom štádiu spracovania tak, aby vedľajšie produkty neobsahovali činidlá.

Uplatnenie

Uplatňuje sa len na zariadenia, v ktorých sa používa činenie chrómom.

Neuplatňuje sa:

ak sa kože a kožušiny spracúvajú ako celé (t. j. neštiepené) výrobky;

ak sa musí vyrobiť pevnejšia koža (t. j. obuvnícka koža);

ak sa vyžaduje jednotná hrúbka hotového výrobku;

ak sa ako hlavný alebo vedľajší výrobok vyrábajú činené štiepenky.

24.   Na zníženie množstva chrómu v kaloch určených na likvidáciu by sa v rámci najlepších dostupných techník mali používať tieto techniky (samostatne alebo v kombinácii).

Technika

Opis

Uplatnenie

a

Zhodnotenie chrómu na opätovné použitie v garbiarni

Opätovné rozpustenie chrómu vyzrážaného z činiaceho kúpeľa pomocou kyseliny sírovej na použitie ako čiastočná náhrada za čerstvé chrómové soli.

Uplatnenie je obmedzené potrebou vyrobiť kožu s vlastnosťami podľa špecifikácií zákazníka, najmä pokiaľ ide o farbenie (znížená tvrdosť a menej jasné farby) a zakalenie.

b

Zhodnotenie chrómu na opätovné použitie v inom priemyselnom odvetví

Využitie chrómového kalu ako suroviny v inom priemyselnom odvetví.

Uplatňuje sa, len ak existuje priemyselný používateľ regenerovaného odpadu.

25.   Na zníženie kapacitných požiadaviek na energiu, chemické látky a manipuláciu súvisiacich s následným spracovaním kalu by sa v rámci najlepších dostupných techník malo používať zníženie obsahu vody v kaloch pomocou odvodnenia kalu.

Uplatnenie

Uplatňuje sa na všetky zariadenia, v ktorých sa vykonáva mokré spracovanie.

1.8.   Energia

26.   Na zníženie spotreby energie pri sušení by sa v rámci najlepších dostupných techník mala optimalizovať príprava na sušenie prostredníctvom žmýkania alebo iného spôsobu mechanického odvodnenia.

27.   Na zníženie spotreby energie pri mokrých procesoch by sa v rámci najlepších dostupných techník mali využívať tzv. krátke kúpele.

Opis

Zníženie energie použitej na ohrev vody znížením spotreby horúcej vody.

Uplatnenie

Túto techniku nemožno uplatniť pri kroku procesu farbenia a pri spracovaní teľacích koží.

Uplatnenie je takisto obmedzené na:

nové spracovacie nádoby;

existujúce spracovacie nádoby, ktoré umožňujú využívanie tzv. krátkych kúpeľov alebo ich na ne možno upraviť.

Úrovne spotreby energie súvisiace s najlepšími dostupnými technikami

Pozri tabuľku 6.

Tabuľka 6

Špecifická spotreba energie súvisiaca s BAT

Fáza činnosti

Špecifická spotreba energie na jednotku suroviny (11)

GJ/t

Spracovanie hovädzích koží od surovej kože po činenie chrómom alebo lúhom (wet-blue alebo wet-white)

< 3

Spracovanie hovädzích koží od surovej po povrchovo upravenú kožu

< 14

Spracovanie ovčích koží od surovej po povrchovo upravenú kožu

< 6


(1)  Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40.

(2)  Ú. v. L 312, 22.11.2008, s. 3.

(3)  Priemerné mesačné hodnoty. Spracovanie teľacích koží a používanie rastlinných činidiel môže vyžadovať vyššiu spotrebu vody.

(4)  Priemerné mesačné hodnoty. Neodchlpené ovčie kože môžu vyžadovať vyššiu spotrebu vody.

(5)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 84.

(6)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(7)  Ú. V. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  Ú. V. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(9)  Vyššia úroveň súvisí so vstupnými koncentráciami CHSK ≥ 8 000 mg/l.

(10)  Rozsah BAT-AEL vyjadrené ako obsah celkového uhlíka.

(11)  Hodnoty spotreby energie (vyjadrené ako priemerné ročné hodnoty neupravené vzhľadom na primárnu energiu) pokrývajú energiu použitú pri výrobnom procese vrátane elektrickej energie a celkového vykurovania vnútorných priestorov, nezahŕňajú však energiu spotrebovanú na čistenie odpadových vôd.


16.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. februára 2013

o nezaradení niektorých látok do prílohy I, IA ani IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

[oznámené pod číslom C(2013) 670]

(Text s významom pre EHP)

(2013/85/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES.

(2)

V prípade viacerých kombinácií látok/typov výrobkov uvedených v danom zozname sa stalo, že buď všetci účastníci ukončili svoju účasť na kontrolnom programe, alebo členskému štátu, ktorý bol určený ako spravodajský členský štát na účely hodnotenia, nebola doručená úplná dokumentácia v lehote podľa článku 9 a článku 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1451/2007.

(3)

Podľa článku 11 ods. 2, článku 12 ods. 1 a článku 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1451/2007 preto Komisia náležite informovala členské štáty. Tieto informácie sa uverejnili aj pomocou elektronických prostriedkov.

(4)

Viacero spoločností prejavilo do troch mesiacov od tohto uverejnenia záujem o prevzatie úlohy účastníka pre niektoré z príslušných látok a typov výrobkov. Tieto spoločnosti však následne nepredložili úplnú dokumentáciu.

(5)

Podľa článku 12 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1451/2007 by sa preto príslušné látky a typy výrobkov nemali zaradiť do prílohy I, IA ani IB k smernici 98/8/ES.

(6)

V záujme právnej istoty je vhodné určiť dátum, po ktorom by sa biocídne výrobky typov uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu obsahujúce aktívne látky uvedené v danej prílohe už nemali uvádzať na trh.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Látky uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa pre príslušné typy výrobkov nezaraďujú do príloh I, IA ani IB k smernici 98/8/ES.

Článok 2

Na účely článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa biocídne výrobky typov uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktoré obsahujú aktívne látky uvedené v danej prílohe, s účinnosťou od 1. februára 2014 už neuvádzajú na trh.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. februára 2013

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Látky a typy výrobkov, ktoré sa nemajú zaradiť do príloh I, IA ani IB k smernici 98/8/ES

Názov

Číslo EC

číslo CAS

Typ výrobku

Spravodajský členský štát

pentándiál

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-nitrobutyl)morfolín

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-nitrobutyl)morfolín

218-748-3

2224-44-4

13

UK

N,N'-(dekán-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidén)bis(oktylamónium)-dichlorid

274-861-8

70775-75-6

1

HU

kyselina salicylová

200-712-3

69-72-7

1

NL