ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.032.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 32

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
1. februára 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 85/2013 z 31. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 86/2013 z 31. januára 2013, ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 753/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 87/2013 z 31. januára 2013, ktorým sa opravuje poľské znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 29/2012 o obchodných normách na olivový olej

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 88/2013 z 31. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES a nariadenie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Ukrajiny v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa môže dovážať určitý druh mäsa, mäsových výrobkov a vajec a výrobkov z vajec do Únie ( 1 )

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 89/2013 z 31. januára 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 90/2013 z 31. januára 2013, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. februára 2013

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/68/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2013, ktorým sa vymenúvajú belgický člen a belgická náhradníčka Výboru regiónov

16

 

 

2013/69/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2013, ktorým sa vymenúva český náhradník Výboru regiónov

17

 

 

2013/70/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2013, ktorým sa vymenúva taliansky člen Výboru regiónov

18

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/71/SZBP z 31. januára 2013 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie

19

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/72/SZBP z 31. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku

20

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2013/73/SZBP z 31. januára 2013, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/486/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 85/2013

z 31. januára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/812/SZBP z 20. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2003/495/SZBP o Iraku (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) 1483 (2003) sa na základe článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1210/2003 zo 7. júla 2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom (2) zmrazujú najmä finančné prostriedky a hospodárske zdroje Saddáma Husajna a ďalších vyšších úradníkov bývalého irackého režimu.

(2)

V súlade s bodom 23 rezolúcie BR OSN 1483 (2003) umožňuje článok 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1210/2003 členským štátom uvoľniť tieto zmrazené finančné prostriedky a hospodárske zdroje na účel ich prevodu do Fondu rozvoja pre Irak.

(3)

Dňa 15. decembra 2010 prijala BR OSN rezolúciu 1956 (2010), v ktorej v bode 5 rozhodla, že by sa všetky výnosy z Fondu rozvoja pre Irak mali previesť na účet alebo účty nástupníckych štruktúr spadajúcich pod irackú vládu a že by sa Fond rozvoja pre Irak mal najneskôr 30. júna 2011 zrušiť.

(4)

Je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1210/2003, aby bolo možné previesť zmrazené finančné prostriedky, iné finančné aktíva alebo hospodárske zdroje na nástupnícke štruktúry Fondu rozvoja pre Irak zriadené irackou vládou za podmienok stanovených v rezolúciách BR OSN 1483 (2003) a 1956 (2010).

(5)

Takisto treba aktualizovať nariadenie (ES) č. 1210/2003 doplnením najnovších informácií, ktoré poskytli členské štáty v súvislosti s určením príslušných orgánov, a pokiaľ ide o adresu Komisie na účely zasielania oznámení.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1210/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1210/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Vo všetkých ostatných prípadoch sa finančné prostriedky, hospodárske zdroje a výnosy z hospodárskych zdrojov, ktoré sú zmrazené podľa článku 4, uvoľnia iba na účel ich prevodu na nástupnícke štruktúry Fondu rozvoja pre Irak zriadené irackou vládou za podmienok stanovených v rezolúciách BR OSN 1483 (2003) a 1956 (2010).“;

2.

Príloha V sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. januára 2013

Za Radu

predsednička

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 54.

(2)  Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

Webové stránky s informáciami o príslušných orgánoch uvedených v článkoch 6, 7 a 8 a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

A.   Príslušné orgány členských štátov:

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

TALIANSKO

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii alebo na inú komunikáciu s ňou:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 86/2013

z 31. januára 2013,

ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 753/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 753/2011 z 1. augusta 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

Rada 1. augusta 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 753/2011.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa bodu 30 rezolúcie Bezpečnostnej rady č. 1988 (2011) 19. a 28. decembra 2012 a 15. januára 2013 zmenil a doplnil zoznam osôb, skupín, podnikov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 753/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 753/2011 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. januára 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 1.


PRÍLOHA

I.   Záznam o nižšie uvedenej osobe na zozname uvedenom v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 753/2011 sa nahrádza týmto záznamom.

A.   Osoby spojené s Talibanom

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Adresa: Miram Shah, Pakistan. Dátum narodenia: približne 1975 – 1979. Miesto narodenia: Miramshah, Severný Waziristan, Pakistan. Ďalšie informácie: a) operačný veliteľ siete Haqqani a člen riadiacej rady Talibanu v Miram Shahu; b) pomáhal s vedením útokov proti cieľom v juhovýchodnom Afganistane; c) syn Jalaluddina Haqqaniho, brat Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho a Nasiruddina Haqqaniho, synovec Khalila Ahmeda Haqqaniho. d) údajne zomrel koncom augusta 2012. Dátum označenia zo strany OSN:11. 5. 2011.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Badruddin Haqqani je veliteľom operácií siete Haqqani, ktorá je skupinou militantov pridruženou k Talibanu, ktorej základňa sa nachádza v regióne Severný Waziristan vo federálne spravovaných kmeňových územiach Pakistanu. Sieť Haqqani stojí na čele povstaleckej činnosti v Afganistane a je zodpovedná za mnoho závažných útokov. Vo vedení siete Haqqani sú traja najstarší synovia jej zakladateľa Jalaluddina Haqqaniho, ktorý sa pripojil k mullovi Mohammedovi Omarovi a jeho talibanskému režimu v polovici 90. rokov. Badruddin je synom Jalaluddina a bratom Nasiruddina Haqqaniho a Sirajuddina Haqqaniho, ako aj synovcom Mohammada Ibrahim Omariho a Khalila Ahmeda Haqqaniho.

Badruddin pomáha vo vedení povstalcov pridružených k Talibanu a zahraničných bojovníkov pri útokoch proti cieľom v juhovýchodnom Afganistane. Je členom riadiacej rady Talibanu v Miram Shahu, ktorá má právomoc nad činnosťami siete Haqqani.

Badruddin je považovaný za jedného z najdôležitejších vojenských veliteľov a plánovačov samovražedných útokov v rámci siete Haqqani, pod ktorej velenie patrí približne 1 000 bojovníkov. Sieť Haqqani je zodpovedná za veľký počet útokov vo východnom Afganistane a v Kábule. Existujú dôvody domnievať sa, že Badruddin je priamo zapojený do útokov proti zahraničným a afganským ozbrojeným silám, ako aj do útokov na civilné obyvateľstvo; úzko spolupracuje s inými teroristickými organizáciami, ako napr. s al-Káidou a Islamským hnutím Uzbekistanu.

Badruddin je údajne zodpovedný aj za únosy pre sieť Haqqani. Je zodpovedný za únosy mnohých afganských a zahraničných štátnych príslušníkov v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

II.   Zo zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 753/2011 sa vypúšťajú záznamy o nižšie uvedených osobách.

A.   Osoby spojené s Talibanom

1.

Abdul Razaq Ekhtiyar Mohammad.

2.

Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir).

3.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab).


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 87/2013

z 31. januára 2013,

ktorým sa opravuje poľské znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 29/2012 o obchodných normách na olivový olej

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 113 ods. 1 písm. a) a článok 121 prvý odsek písm. a) v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Poľské znenie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 29/2012 z 13. januára 2012 o obchodných normách na olivový olej (2) obsahuje chybu. Znenie prvého z dvoch označení stanovených v článku 3 druhom pododseku písm. d) uvedeného nariadenia nesprávne uvádza „výlisky získané po extrakcii olivového oleja“ namiesto „výrobok získaný po extrakcii olivového oleja“. V dôsledku toho sa zmysel obidvoch označení v poľskom znení nariadenia prekrýva.

(2)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 29/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Aby neboli dotknuté záujmy tých hospodárskych subjektov, ktoré splnili nesprávnu povinnosť stanovenú v poľskom znení vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 29/2012, malo by sa im umožniť ešte počas určitého obdobia používať nesprávne označenia. Aby bolo uvedené obdobie čo najkratšie, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týka sa iba poľského znenia.

Článok 2

Výrobky, ktoré boli vyrobené a označené v Únii alebo boli do Únie dovezené a prepustené do voľného obehu podľa poľského znenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 29/2012 pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa môžu uvádzať na trh do 2. februára 2014.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2012, s. 14.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 88/2013

z 31. januára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES a nariadenie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Ukrajiny v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa môže dovážať určitý druh mäsa, mäsových výrobkov a vajec a výrobkov z vajec do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 bod 1 prvý pododsek a článok 8 bod 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (2), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (3), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dovozu do Únie, prepravy cez Úniu a uskladnenia v nej, pokiaľ ide o zásielky mäsových výrobkov a zásielky opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (4).

(2)

V časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie, za predpokladu, že opracovanie týchto komodít je v súlade s opracovaním stanoveným v uvedenom zozname. V prípade regionalizácie tretích krajín na účely zahrnutia do uvedeného zoznamu sú ich regionalizované územia uvedené v časti 1 danej prílohy.

(3)

V časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa stanovujú spôsoby opracovania uvedené v časti 2 danej prílohy a každému spôsobu opracovania sa prideľuje kód. V uvedenej časti sa stanovuje nešpecifické opracovanie „A“ a špecifické spôsoby opracovania „B“ až „F“, zoradené v zozname v zostupnom poradí dôkladnosti.

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (5), sa stanovuje, že určité komodity možno do Únie dovážať a cez jej územie prevážať len z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, ktoré sú uvedené v tabuľke v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu. V nariadení sa tiež stanovujú podmienky veterinárneho osvedčovania pre takéto komodity.

(5)

Ukrajina v súčasnosti nie je uvedená v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES ako krajina, z ktorej je povolený dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov, vtákov z nadradu bežce z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri do Únie. Okrem toho Ukrajina nie je uvedená v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

(6)

Ukrajina požiadala Komisiu o povolenie dovozu mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov, vtákov z nadradu bežce z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri do Únie, ktoré boli podrobené nešpecifickému opracovaniu „A“ podľa časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES. Ukrajina tiež požiadala Komisiu o povolenie dovozu hydinového mäsa, vtákov nadradu bežce z farmových chovov na ľudskú spotrebu a voľne žijúcej pernatej zveri, vajec a výrobkov z vajec do Únie.

(7)

Odborníci Komisie vykonali na Ukrajine niekoľko auditov. Na základe týchto auditov sa ukázalo, že príslušný orgán veterinárnej správy tejto tretej krajiny poskytuje primerané záruky, pokiaľ ide o dodržanie pravidiel Únie týkajúcich sa dovozu mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev hydiny, pernatej zveri z farmových chovov, vtákov z nadradu bežce z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri, hydinového mäsa, vtákov z nadradu bežce z farmových chovov na ľudskú spotrebu, voľne žijúcej pernatej zveri a vajec a výrobkov z vajec do Únie. S cieľom povoliť dovoz týchto výrobkov do Únie je preto vhodné zmeniť a doplniť časť 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES a časť 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

(8)

Okrem toho Ukrajina poskytla primerané záruky, pokiaľ ide o zdravie zvierat v súvislosti s dodržiavaním pravidiel dovozu do Únie týkajúcich sa vajec, a predložila národný program kontroly salmonely, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (6). Schválenie tohto programu však ešte nebolo ukončené. Preto, ako sa uvádza v bode „S4“ v časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, z Ukrajiny je povolený iba dovoz vajec Gallus gallus.

(9)

Rozhodnutie 2007/777/ES a nariadenie (ES) č. 798/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

V časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa položka týkajúca sa Ukrajiny nahrádza takto:

„UA

Ukrajina

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX“


PRÍLOHA II

V časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa medzi položku týkajúcu sa Turecka a položku týkajúcu sa Spojených štátov vkladá táto nová položka týkajúca sa Ukrajiny:

„UA – Ukrajina

UA-0

Celá krajina

E, EP, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

S4“


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 89/2013

z 31. januára 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. januára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

52,4

PS

161,2

TN

66,6

TR

128,7

ZZ

102,2

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

148,4

ZZ

159,7

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

EG

194,1

MA

62,0

TR

151,0

ZZ

135,7

0805 10 20

EG

54,1

MA

48,6

TN

49,8

TR

62,2

ZZ

53,7

0805 20 10

MA

85,8

ZZ

85,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,6

KR

135,8

MA

104,3

TR

79,2

ZZ

117,7

0805 50 10

TR

71,6

ZZ

71,6

0808 10 80

AR

86,6

BR

86,6

CN

81,6

MK

36,4

US

178,8

ZZ

94,0

0808 30 90

CN

82,6

TR

177,0

US

140,8

ZA

105,9

ZZ

126,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 90/2013

z 31. januára 2013,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. februára 2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. februára 2013 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novostanovené clá.

(5)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. februára 2013 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. januára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, uplatniteľné od 1. februára 2013

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICA (obyčajná) tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA iná ako na siatie (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

CIROK, zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  Dovozca môže v súlade s článkom 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I

16.1.2013-30.1.2013

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obyčajná pšenica (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá vysokej kvality

Pšenica tvrdá strednej kvality (2)

Pšenica tvrdá nízkej kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

251,63

214,02

Cena FOB USA

296,41

286,41

266,41

Prémia – Záliv

73,66

15,71

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

14,53 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).


ROZHODNUTIA

1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/16


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2013,

ktorým sa vymenúvajú belgický člen a belgická náhradníčka Výboru regiónov

(2013/68/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh belgickej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Josa CHABERTA sa uvoľnilo miesto člena Výboru regiónov.

(3)

V dôsledku vymenovania pána Jeana-Luca VANRAESA za člena Výboru regiónov sa uvoľnilo miesto náhradníka Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za člena:

Jean-Luc VANRAES, Brussels Volksvertegenwoordiger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

a

b)

za náhradníčku:

Brigitte GROUWELS, Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. januára 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/17


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2013,

ktorým sa vymenúva český náhradník Výboru regiónov

(2013/69/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh českej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 prijala rozhodnutie 2009/1014/EÚ (1) a 18. januára 2010 rozhodnutie 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Davida RATHA sa uvoľnilo miesto náhradníka Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za náhradníka Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, vymenúva:

pán Václav NOVOTNÝ, radní hl. města Prahy.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. januára 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/18


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2013,

ktorým sa vymenúva taliansky člen Výboru regiónov

(2013/70/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh talianskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 prijala rozhodnutie 2009/1014/EÚ (1) a 18. januára 2010 rozhodnutie 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Francesca MUSOTTA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za člena Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, vymenúva:

Rosario CROCETTA, Presidente della Regione Siciliana.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. januára 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/19


ROZHODNUTIE RADY 2013/71/SZBP

z 31. januára 2013

o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29 a článok 31 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 16. decembra 2011 prijala rozhodnutie 2011/845/SZBP o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie (1), ktorým sa im na obdobie ďalších 12 mesiacov predlžuje platnosť vnútroštátneho povolenia na vstup a pobyt na území členských štátov, ako sa uvádza v spoločnej pozícii 2002/400/SZBP z 21. mája 2002 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie (2).

(2)

Na základe vyhodnotenia uplatňovania spoločnej pozície 2002/400/SZBP Rada považuje za vhodné predĺžiť platnosť týchto povolení o ďalších 12 mesiacov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty uvedené v článku 2 spoločnej pozície 2002/400/SZBP predĺžia platnosť vnútroštátnych povolení na vstup a pobyt udelených podľa článku 3 uvedenej spoločnej pozície o ďalších 12 mesiacov.

Článok 2

Rada vyhodnotí uplatňovanie spoločnej pozície 2002/400/SZBP do šiestich mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 31. januára 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 138, 28.5.2002, s. 33.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/20


ROZHODNUTIE RADY 2013/72/SZBP

z 31. januára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 31. januára 2011 prijala rozhodnutie 2011/72/SZBP (1).

(2)

Reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí 2011/72/SZBP sa uplatňujú do 31. januára 2013. Na základe prehodnotenia uvedeného rozhodnutia by sa reštriktívne opatrenia mali predĺžiť do 31. januára 2014.

(3)

Rozhodnutie 2011/72/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 5 rozhodnutia 2011/72/SZBP sa týmto nahrádza takto:

„Článok 5

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. januára 2014. Podlieha pravidelnému prehodnocovaniu. Ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli, môže sa podľa potreby obnoviť alebo zmeniť a doplniť.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. januára 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 28, 2.2.2011, s. 62.


1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/21


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2013/73/SZBP

z 31. januára 2013,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/486/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/486/SZBP z 1. augusta 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 5 a článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 1. augusta 2011 prijala rozhodnutie 2011/486/SZBP.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN zriadený podľa bodu 30 rezolúcie Bezpečnostnej rady č. 1988 (2011) zmenil a doplnil 19. a 28. decembra 2012 a 15. januára 2013 zoznam osôb, skupín, podnikov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Príloha k rozhodnutiu 2011/486/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2011/486/SZBP sa týmto mení a dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. januára 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 57.


PRÍLOHA

I.   Záznam o nižšie uvedenej osobe na zozname uvedenom v prílohe k rozhodnutiu 2011/486/SZBP sa nahrádza týmto záznamom.

A.   Osoby spojené s Talibanom

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Adresa: Miram Shah, Pakistan. Dátum narodenia: približne 1975 – 1979. Miesto narodenia: Miramshah, Severný Waziristan, Pakistan. Ďalšie informácie: a) operačný veliteľ siete Haqqani a člen riadiacej rady Talibanu v Miram Shahu; b) pomáhal s vedením útokov proti cieľom v juhovýchodnom Afganistane; c) syn Jalaluddina Haqqaniho, brat Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho a Nasiruddina Haqqaniho, synovec Khalila Ahmeda Haqqaniho. d) údajne zomrel koncom augusta 2012. Dátum označenia zo strany OSN:11. 5. 2011.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Badruddin Haqqani je veliteľom operácií siete Haqqani, ktorá je skupinou militantov pridruženou k Talibanu, ktorej základňa sa nachádza v regióne Severný Waziristan vo federálne spravovaných kmeňových územiach Pakistanu. Sieť Haqqani stojí na čele povstaleckej činnosti v Afganistane a je zodpovedná za mnoho závažných útokov. Vo vedení siete Haqqani sú traja najstarší synovia jej zakladateľa Jalaluddina Haqqaniho, ktorý sa pripojil k mullovi Mohammedovi Omarovi a jeho talibanskému režimu v polovici 90. rokov. Badruddin je synom Jalaluddina a bratom Nasiruddina Haqqaniho a Sirajuddina Haqqaniho, ako aj synovcom Mohammada Ibrahim Omariho a Khalila Ahmeda Haqqaniho.

Badruddin pomáha vo vedení povstalcov pridružených k Talibanu a zahraničných bojovníkov pri útokoch proti cieľom v juhovýchodnom Afganistane. Je členom riadiacej rady Talibanu v Miram Shahu, ktorá má právomoc nad činnosťami siete Haqqani.

Badruddin je považovaný za jedného z najdôležitejších vojenských veliteľov a plánovačov samovražedných útokov v rámci siete Haqqani, pod ktorej velenie patrí približne 1 000 bojovníkov. Sieť Haqqani je zodpovedná za veľký počet útokov vo východnom Afganistane a v Kábule. Existujú dôvody domnievať sa, že Badruddin je priamo zapojený do útokov proti zahraničným a afganským ozbrojeným silám, ako aj do útokov na civilné obyvateľstvo; úzko spolupracuje s inými teroristickými organizáciami, ako napr. s al-Káidou a Islamským hnutím Uzbekistanu.

Badruddin je údajne zodpovedný aj za únosy pre sieť Haqqani. Je zodpovedný za únosy mnohých afganských a zahraničných štátnych príslušníkov v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

II.   Zo zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2011/486/SZBP sa vypúšťajú záznamy o nižšie uvedených osobách.

A.   Osoby spojené s Talibanom

1

Abdul Razaq Ekhtiyar Mohammad.

2.

Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir).

3.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab).


Korigendá

1.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/23


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole

( Úradný vestník Európskej únie L 131 z 28. mája 2009 )

Na strane 87 v prílohe X druhej vete:

namiesto:

„Bod 3 obsahuje príklady nedostatkov, ktoré samy osebe môžu oprávňovať na zadržanie príslušnej lode (pozri článok 19 ods. 4).“

má byť:

„Bod 3 obsahuje príklady nedostatkov, ktoré samy osebe môžu oprávňovať na zadržanie príslušnej lode (pozri článok 19 ods. 3).“