ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.028.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 28

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
30. januára 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 81/2013 z 29. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1051/2011, pokiaľ ide o súbory mikroúdajov na zasielanie údajov ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 82/2013 z 29. januára 2013 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 83/2013 z 29. januára 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/65/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2012 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov Novým Zélandom [oznámené pod číslom C(2012) 9557]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 81/2013

z 29. januára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1051/2011, pokiaľ ide o súbory mikroúdajov na zasielanie údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

V súčasnom úsilí Komisie o zabezpečenie relevantnej európskej štatistiky má mimoriadny význam, aby sa zaviedol aktualizovaný systém klasifikácií, v ktorom sa zohľadňuje vývoj a zmeny v oblasti vzdelávania.

(2)

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (Unesco) zrevidovala doteraz používanú verziu (ISCED 1997) Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania (ISCED) s cieľom zabezpečiť jej konzistentnosť so zmenami politiky a štruktúry vzdelávania a odbornej prípravy.

(3)

Keďže štatistika vzdelávania musí byť porovnateľná na medzinárodnej úrovni, je potrebné, aby členské štáty a inštitúcie Európskej únie používali klasifikácie vzdelania, ktoré sú v súlade s revidovanou Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelania ISCED 2011 (ISCED 2011), ktorú prijali členské štáty organizácie Unesco na svojej 36. generálnej konferencii v novembri 2011.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1051/2011 (2) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1051/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2011, s. 13.


PRÍLOHA

Opis stĺpca 80 (Úroveň vzdelania) prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1051/2011 sa nahrádza takto:

Stĺpec

Identifikátor

Opis

Filter/poznámky

„80

 

Dosiahnuté vzdelanie

Nepovinná premenná; ak sa nezasiela, kód sa nevypĺňa.“

 

1

Najviac nižšie sekundárne (ISCED 2011, úrovne 0 - 2)

 

 

2

Vyššie sekundárne a postsekundárne (nezahŕňané do terciárneho) (ISCED 2011, úrovne 3 a 4)

 

 

3

Terciárne (ISCED 2011, úrovne 5 - 8)

 


30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 82/2013

z 29. januára 2013

určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska

(kodifikované znenie)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), najmä na jeho článok 144 ods. 1 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 z 8. decembra 2004 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska (2) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi (4) (ďalej len „dohoda“), ktorá bola schválená v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady a Komisie (5) 2002/309/ES, Euratom, stanovuje bezcolný dovoz vykosteného, sušeného hovädzieho mäsa spadajúceho pod číselný znak KN ex 0210 20 90 v objeme 1 200 ton ročne.

(3)

Podrobné pravidlá pre žiadosti o bezcolné dovozné kvóty by mali byť postavené na ročnej báze.

(4)

Spôsobilým pre podporu z uvedenej colnej kvóty je produkt, ktorý má pôvod vo Švajčiarsku v súlade s pravidlami uvedenými v článku 4 dohody. Mala by sa tiež stanoviť presná definícia spôsobilých produktov. Z dôvodov kontroly by mal dovoz v rámci uvedenej kvóty podliehať predloženiu osvedčenia o pôvode, osvedčujúcemu, že uvedené mäso presne zodpovedá definícii spôsobilosti. Je nevyhnuté stanoviť vzor pre toto osvedčenie a ustanoviť podrobné pravidlá pre jeho použitie.

(5)

Tieto opatrenia by mali byť spravované použitím dovozných licencií. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť pravidlá na podávanie žiadostí a uvádzanie informácií, ktoré majú žiadosti a licencie obsahovať, ak je to nevyhnutné, odlišne od nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (6), a od nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (7).

(6)

Pre zabezpečenie riadnej správy dovozu príslušných produktov by sa malo stanoviť, že vydávanie dovozných licencií by malo podliehať overeniu, najmä pokiaľ ide o záznamy v osvedčeniach o pôvode.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Bezcolná dovozná kvóta Únie pre sušené vykostené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska spadajúce pod číselný znak KN ex 0210 20 90 (ďalej len „kvóta“) sa otvára každý rok pre ročný objem 1 200 ton na obdobie od 1. januára do 31. decembra nasledujúceho roku.

Poradové číslo kvóty je 09.4202.

2.   Ako pravidlá pre určenie pôvodu uplatniteľné na výrobky uvedené v odseku 1 sa použijú pravidlá ustanovené v článku 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi.

3.   Na účely tohto nariadenia „sušené vykostené mäso“ znamená porciované kusy mäsa zo stehna hovädzieho dobytka starého najmenej 18 mesiacov, bez viditeľného vnútrosvalového tuku (od 3 do 7 %) a s pH medzi 5,4 a 6,0; solené, korenené, lisované, sušené iba čerstvým suchým vzduchom a opravené ušľachtilou plesňou (kvet mikroskopickej plesne). Hmotnosť konečného výrobku predstavuje 41 % až 53 % surového materiálu pred osolením.

Článok 2

1.   Dovozy objemov podľa článku 1 ods. 1 sú predmetom podania dovoznej licencie pre uvoľnenie do voľného obehu.

2.   Originál osvedčenia o pôvode je vystavený v súlade s článkom 3 a jeho kópia sa predloží príslušnému úradu spolu so žiadosťou o prvú dovoznú licenciu vzťahujúcu sa k osvedčeniu o pôvode.

3.   Osvedčenie o pôvode možno použiť pre vydanie viac než jednej dovoznej licencie pre objemy nepresahujúce objem stanovený osvedčením. Ak je vydaná viac ako jedna licencia v súlade s osvedčením, príslušný úrad potvrdí osvedčenie o pôvode s udaním prideleného množstva.

4.   Príslušný úrad môže vydávať dovozné licencie až po overení, že všetky informácie z osvedčenia o pôvode zodpovedajú týždenne poskytovaným informáciám od Komisie ohľadom subjektu. Licencie sa potom vydajú bezodkladne.

Vo výnimočných prípadoch môže príslušný úrad a na základe dôkladne odôvodnenej žiadosti vydať dovoznú licenciu na základe príslušného osvedčenia o pôvode predtým, než dostane informácie od Komisie. V tomto prípade sa zábezpeka za dovoznú licenciu rovná výške zodpovedajúcej plnému clu podľa spoločných colných taríf. Po prijatí informácií vzťahujúcich sa k osvedčeniu nahradí členský štát túto zábezpeku podľa článku 5 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 382/2008.

5.   Kolónka 20 žiadostí o licencie a samotných licencií musí obsahovať jeden z údajov zo zoznamu v prílohe I.

Článok 3

1.   Osvedčenia o pôvode uvedené v článku 2 sa vyhotovia v jednom origináli a dvoch kópiách. Vyhotovenie a vyplnenie sa vykoná v jednom z úradných jazykov Únie podľa vzoru v prílohe II. Vyhotovenie a vyplnenie sa môže vykonať taktiež v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov vyvážajúcej krajiny.

Príslušný úrad členského štátu, ktorému sa žiadosť o dovoznú licenciu predkladá, je oprávnený žiadať jazykový preklad udeleného osvedčenia.

2.   Formulár osvedčenia má rozmer 210 × 297 mm. Použitý papier nesmie mať hmotnosť nižšiu ako 40 g/m2. Originál je biely, prvá kópia ružová a druhá kópia žltá.

3.   Originál osvedčenia a kópie môžu byť vyplnené strojom alebo ručne. V druhom prípade musia byť vyplnené čiernou farbou a tlačeným písmom.

4.   Každé osvedčenie má individuálne sériové číslo, za ktorým nasleduje názov vystavujúcej krajiny.

Kópie musia mať rovnaké sériové číslo a rovnaký názov ako originál.

5.   Definícia sušeného vykosteného mäsa stanovená v článku 1 ods. 3 musí byť v osvedčení zreteľne uvedená.

6.   Osvedčenia sú platné iba vtedy, ak sú riadne potvrdené vystavujúcim úradom podľa zoznamu v prílohe III.

Osvedčenia sa považujú za platne potvrdené vtedy, ak obsahujú dátum a miesto vystavenia a ak majú odtlačok pečiatky vystavujúceho úradu a podpis oprávnenej osoby alebo oprávnených osôb.

Článok 4

1.   Vystavujúce úrady na zozname v prílohe III musia:

a)

byť za také uznané Švajčiarskom;

b)

sa zaviazať, že budú overovať pravosť záznamov na osvedčení o pôvode;

c)

sa zaviazať, že predložia Komisii na overenie najmenej raz týždenne akúkoľvek informáciu ohľadom záznamov v osvedčení o pôvode, najmä čísla osvedčenia, vývozcu, prijímateľa, krajiny určenia, tovaru, čistej hmotnosti a dátumu podpísania.

2.   Zoznam v prílohe III môže Komisia upraviť, ak sa neplnia požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a), alebo ak vystavujúci úrad nesplní akýkoľvek zo svojich záväzkov.

Článok 5

Osvedčenia o pôvode a dovozné licencie platia tri mesiace od dátumu vydania.

Článok 6

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 376/2008, nariadenia (ES) č. 382/2008 a kapitoly III nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (8) sa uplatňujú, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak.

Článok 7

Švajčiarske úrady oznámia Komisii vzory odtlačkov pečiatok používaných švajčiarskymi vystavujúcimi úradmi, ako aj mená a podpisy osôb oprávnených na podpis osvedčení o pôvode. Akékoľvek následné zmeny pečiatok alebo mien sa rovnako bezodkladne oznámia Komisii. Komisia oznámi túto informáciu príslušným orgánom členských štátov.

Článok 8

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

a)

najneskôr do 28. februára nasledujúceho po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, pre ktoré boli v predošlom období dovoznej colnej kvóty vydané dovozné licencie;

b)

najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných licencií využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množstvami uvedenými na zadnej strane dovozných licencií a množstvami, pre ktoré boli vydané.

2.   Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1301/2006 podrobné údaje o množstvách výrobkov, ktoré sa uviedli do voľného obehu.

3.   Oznámenia uvedené v odseku 1 sa vypracujú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (9) a použijú sa kategórie výrobkov uvedené v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 2092/2004 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 362, 9.12.2004, s. 4.

(3)  Pozri prílohu IV.

(4)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(9)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.


PRÍLOHA I

Údaje uvedené v článku 2 ods. 5

:

po bulharsky

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

po španielsky

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

po česky

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

po dánsky

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

po nemecky

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

po estónsky

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

po grécky

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

po anglicky

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

po francúzsky

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

po taliansky

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

po lotyšsky

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

po litovsky

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

po maďarsky

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

po maltsky

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

po holandsky

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

po poľsky

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

po portugalsky

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

po rumunsky

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

po slovensky

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

po slovinsky

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

po fínsky

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

po švédsky

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


PRÍLOHA II

Image


PRÍLOHA III

Zoznam švajčiarskych orgánov splnomocnených na vydávanie osvedčení o pôvode

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


PRÍLOHA IV

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004

(Ú. v. EÚ L 362, 9.12.2004, s. 4).

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1830/2006

(Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 3).

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1965/2006

(Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27).

len článok 7 a príloha VIII

nariadenie Komisie (ES) č. 749/2008

(Ú. v. EÚ L 202, 31.7.2008, s. 37).

len článok 2 a príloha II

nariadenie Komisie (ES) č. 381/2009

(Ú. v. EÚ L 116, 9.5.2009, s. 16).

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2012

(Ú. v. EÚ L 194, 21.7.2012, s. 3).

len článok 1


PRÍLOHA V

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2092/2004

Toto nariadenie

články 1 až 7

články 1 až 7

článok 7a

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

prílohy I, II a III

prílohy I, II a III

príloha IV

príloha V


30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 83/2013

z 29. januára 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/12


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. decembra 2012

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov Novým Zélandom

[oznámené pod číslom C(2012) 9557]

(Text s významom pre EHP)

(2013/65/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1), a najmä na jej článok 25 ods. 6,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Podľa smernice 95/46/ES sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby sa osobné údaje mohli poskytnúť tretej krajine len vtedy, ak príslušná tretia krajina zabezpečí primeranú úroveň ochrany a ak sú pred poskytnutím údajov dodržané právne predpisy členských štátov, ktorými sa vykonávajú iné ustanovenia uvedenej smernice.

(2)

Komisia môže konštatovať, že tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany. V takom prípade môžu členské štáty prenášať osobné údaje bez potreby dodatočných záruk.

(3)

Podľa smernice 95/46/ES by sa úroveň ochrany údajov mala hodnotiť na základe všetkých okolností, ktoré sprevádzajú operáciu prenosu údajov alebo súbor operácií prenosu údajov, a osobitná pozornosť by sa mala venovať niektorým uvedeným prvkom relevantným pre prenos.

(4)

Vzhľadom na rozdielny prístup k ochrane údajov v tretích krajinách by sa hodnotenie primeranosti a prijatie a presadzovanie akéhokoľvek rozhodnutia na základe smernice 95/46/ES mali vykonať tak, aby nedochádzalo k svojvoľnej alebo neodôvodnenej diskriminácii tretích krajín alebo medzi tretími krajinami, v ktorých existujú podobné podmienky, ani k vytváraniu skrytej prekážky obchodu vzhľadom na súčasné medzinárodné záväzky Európskej únie.

(5)

Nový Zéland je bývalá britská kolónia. Stal sa nezávislým územím v roku 1907, ale formálne svoje ústavné prepojenie s Veľkou Britániou zrušil až v roku 1947. Nový Zéland je unitárny štát, ktorý nemá písanú ústavu v konvenčnom zmysle zavedeného ústavného dokumentu. Štátnym zriadením je konštitučná monarchia a parlamentná demokracia na základe westminsterského modelu, pričom hlavou štátu je kráľovná Nového Zélandu.

(6)

Krajina funguje na princípe parlamentnej zvrchovanosti. Napriek tomu na základe konvencie existuje viacero zákonov, ktoré sú mimoriadne dôležité a sú považované za „vyššie právo”. To znamená, že predstavujú časť ústavného poriadku alebo usporiadania a ovplyvňujú činnosť vlády a prijímanie ďalších zákonov V prípade zmeny a doplnenia alebo zrušenia týchto zákonov sa očakáva konsenzus naprieč celým politickým spektrom. Viacero týchto zákonov – Listina práv z 28. augusta 1990 (Zákon č. 109 z roku 1990, Zákon o ľudských právach z 10. augusta1993 (Zákon č. 82 z roku 1993) a Zákon o ochrane súkromia zo 17. mája 1993 (Zákon č. 28 z roku 1993) – súvisí s ochranou údajov. Ústavný význam týchto zákonov sa prejavuje v konvencii, že musia byť zohľadnené pri tvorbe alebo navrhovaní nových zákonov.

(7)

Právne zásady pre ochranu osobných údajov na Novom Zélande sú primárne ustanovené v Zákone o ochrane súkromia, ktorý bol zmenený a doplnený pozmeňujúcim Zákonom o cezhraničných informáciách zo 7. septembra 2010 (Zákon č. 113 z roku 2010). Vznikol skôr ako smernica 95/46/ES a neobmedzuje sa na automaticky spracované údaje alebo štruktúrované údaje v evidenčnom systéme, ale vzťahuje sa na všetky osobné údaje v akejkoľvek podobe alebo forme. Vzťahuje sa na celý verejný a súkromný sektor s niekoľkými osobitnými výnimkami vo verejnom záujme, ktoré je v demokratickej spoločnosti možné očakávať.

(8)

Otázky súkromia v súvislosti s politikou, pravidlami alebo jurisdikciou na Novom Zélande upravuje viacero regulačných rámcov. Niektoré sú upravené zákonmi, kým iné sú samoregulačnými subjektmi v rámci priemyselných odvetví vrátane regulácie médií, priameho marketingu, nevyžiadaných elektronických správ, prieskumu trhu, zdravia a postihnutí, bankovníctva, poisťovníctva a sporenia.

(9)

Okrem právnych predpisov schválených novozélandským parlamentom existuje v krajine rozsiahle zvykové právo, ktoré má pôvod v anglickom zvykovom práve, v ktorom sú zakotvené zásady zvykového práva a pravidlá súvisiace s ochranou údajov. Medzi základné zásady zvykového práva patrí, že dôstojnosť človeka je najvyšším záujmom práva. Táto zásada zvykového práva je kľúčovým prvkom východísk, z ktorých súdy na Novom Zélande všeobecne čerpajú dôvody pre svoje rozhodnutia. Judikatúra na Novom Zélande, ktorá vychádza zo zvykového práva okrem toho obsahuje mnoho iných aspektov súkromia vrátane narušenia súkromia, porušenia dôvery a doplnkovej ochrany v súvislosti s ohováraním, urážkou na cti, obťažovaním, urážlivým klamstvom, nedbalosťou a inými.

(10)

Právne normy na ochranu údajov uplatňované na Novom Zélande zahŕňajú všetky základné zásady potrebné na dosiahnutie primeranej úrovne ochrany fyzických osôb a stanovujú aj výnimky a obmedzenia na zabezpečenie významných verejných záujmov. V týchto právnych normách na ochranu údajov a výnimkách sa zohľadňujú zásady stanovené v smernici 95/46/ES.

(11)

Uplatňovanie týchto právnych noriem ochrany údajov je zaručené správnymi a súdnymi opravnými prostriedkami a nezávislým dohľadom vykonávaným dozorným orgánom, komisárom pre súkromie, ktorý má právomoci rovnakého druhu ako sú ustanovené v článku 28 smernice 95/46/ES, a ktorý koná úplne nezávisle. Akákoľvek zainteresovaná strana má okrem toho právo vymáhať súdnou cestou náhradu škody, ktorú utrpela v dôsledku protiprávneho spracovania jej osobných údajov.

(12)

Nový Zéland by sa preto mal považovať za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ako je uvedené v smernici 95/46/ES.

(13)

Toto rozhodnutie sa týka primeranosti ochrany poskytovanej na Novom Zélande so zreteľom na splnenie požiadaviek článku 25 ods. 1 smernice 95/46/ES. Nemalo by mať vplyv na podmienky alebo obmedzenia, ktorými sa vykonávajú iné ustanovenia uvedenej smernice, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v členských štátoch.

(14)

V záujme transparentnosti a s cieľom zaručiť schopnosť príslušných orgánov v členských štátoch zabezpečiť ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov je nevyhnutné vymedziť výnimočné okolnosti, za ktorých môže byť pozastavenie toku určitých údajov opodstatnené, a to bez ohľadu na existenciu primeranej ochrany.

(15)

Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov zriadená podľa článku 29 smernice 95/46/ES vydala kladné stanovisko k úrovni primeranosti ochrany osobných údajov na Novom Zélande (2), ktoré bolo zohľadnené pri príprave tohto vykonávacieho rozhodnutia.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 31 ods. 1 smernice 95/46/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely článku 25 ods. 2 smernice 95/46/ES sa Nový Zéland považuje za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z Európskej únie.

2.   Príslušný dozorný orgán pre uplatňovanie zásad ochrany právnych údajov na Novom Zélande je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci prijímať opatrenia na zabezpečenie dodržiavania vnútroštátnych predpisov prijatých podľa iných ustanovení, ako sú ustanovenia článku 25 smernice 95/46/ES, príslušné orgány členských štátov môžu vykonávať svoje súčasné právomoci pozastaviť tok údajov smerom k príjemcovi na Novom Zélande s cieľom chrániť fyzické osoby v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov v týchto prípadoch:

a)

ak príslušný orgán na Novom Zélande zistil, že príjemca nedodržiava uplatniteľné normy ochrany, alebo

b)

ak je pravdepodobné, že normy ochrany sa porušujú, ak existujú dostatočné dôvody na podozrenie, že príslušný orgán na Novom Zélande nevykonáva alebo nevykoná príslušné včasné kroky na vyriešenie tohto prípadu, ak by pokračovanie v prenose vytvorilo bezprostredné riziko spôsobenia vážnej ujmy dotknutým osobám a príslušné orgány v členských štátoch vyvinuli za daných okolností primerané úsilie, aby o tom upovedomili stranu zodpovednú za spracovanie na Novom Zélande a poskytli jej možnosť reagovať.

2.   Pozastavenie sa ukončí hneď, ako sa zabezpečí dodržiavanie noriem ochrany a je o tom upovedomený príslušný orgán dotknutého členského štátu.

Článok 3

1.   Ak členské štáty prijmú opatrenia podľa článku 2, bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.   Členské štáty a Komisia sa navzájom informujú o prípadoch, v ktorých opatrenia prijaté orgánmi zodpovednými za zabezpečenie dodržiavania noriem ochrany na Novom Zélande nedokáže zaručiť takýto súlad.

3.   Ak informácie zhromaždené podľa článku 2 ods. 1 a podľa odsekov 1 a 2 tohto článku poskytujú dôkaz o tom, že niektorý orgán zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania noriem ochrany na Novom Zélande neplní účinne svoju úlohu, Komisia informuje príslušný orgán na Novom Zélande a ak je to potrebné, predloží návrh opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 smernice 95/46/ES s cieľom zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť rozsah pôsobnosti tohto rozhodnutia.

Článok 4

Komisia monitoruje fungovanie tohto rozhodnutia a oznamuje všetky relevantné zistenia výboru zriadenému podľa článku 31 smernice 95/46/ES vrátane akéhokoľvek dôkazu, ktorý by mohol ovplyvniť zistenie uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia, že ochrana na Novom Zélande je primeraná v zmysle článku 25 smernice 95/46/ES, a akéhokoľvek dôkazu o tom, že toto rozhodnutie sa vykonáva diskriminačným spôsobom.

Článok 5

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím do 20. marca 2013.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2012

Za Komisiu

Viviane REDING

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Stanovisko 11/2011 zo 4. apríla 2011 o úrovni ochrany osobných údajov na Novom Zélande. Dostupné na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_en.pdf.


PRÍLOHA

Príslušný dozorný orgán, na ktorý sa odkazuje v článku 1 ods. 2 tohto rozhodnutia:

Privacy Commissioner (komisár pre súkromie)

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

New Zealand

tel. +64-4-474 7590

e-mail: enquiries@privacy.org.nz

vebová stránka: http://privacy.org.nz/.