ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.026.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 26

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
26. januára 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 69/2013 z 23. januára 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 70/2013 z 23. januára 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 71/2013 z 25. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Uruguaja v zozname tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup čerstvého mäsa do Únie, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia pre ovce a kozy určené na chov alebo produkciu po dovoze ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 72/2013 z 25. januára 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokiaľ ide o obdobie určenia niektorých referenčných laboratórií za referenčné laboratóriá EÚ ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 73/2013 z 25. januára 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 74/2013 z 25. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1125/2010, pokiaľ ide intervenčné strediská pre obilniny v Nemecku, Španielsku a na Slovensku

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 75/2013 z 25. januára 2013, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o uplatňovanie reprezentatívnych cien a výšku dodatočných dovozných ciel na niektoré výrobky v sektore cukru a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 892/2012, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru na hospodársky rok 2012/2013

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 76/2013 z 25. januára 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

21

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 77/2013 z 25. januára 2013 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie v januári 2013 vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1273/2011

23

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/109/ES, pokiaľ ide o niektoré podrobnosti uplatňovania práva byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/64/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 20. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ o poskytnutí finančnej pomoci Únie Portugalsku

30

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 69/2013

z 23. januára 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Prístroj na príjem, záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu (tzv. „multimediálny digitálny prijímač“) valcovitého tvaru s celkovými rozmermi približne 13 (priemer) × 19 (výška) cm.

Prístroj obsahuje:

mikroprocesor,

pevný disk 500 GB,

alfanumerický displej,

infračervený prijímač diaľkového ovládania.

Je vybavený týmito rozhraniami:

USB,

Ethernetom,

HDMI, S-video, kompozitnými a komponentnými video výstupmi,

digitálnym optickým, digitálnym koaxiálnym a analógovým audio výstupom.

Je vybavený aj ovládacími tlačidlami a dodáva sa s diaľkovým ovládaním.

Prístroj umožňuje prijímať audio a video signály v digitálnom formáte z externého zdroja (napr. smerovača, stroja na automatické spracovanie údajov, digitálnej kamery a USB pamäte). Údaje môžu byť ukladané na pevnom disku prístroja. Údaje sa reprodukujú na monitore, televíznom prijímači alebo prostredníctvom stereo systému.

Prístroj nemožno pripojiť k internetu.

8521 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8521 a 8521 90 00.

Vzhľadom na jeho charakteristické vlastnosti, konkrétne schopnosť prijímať, zaznamenávať a reprodukovať video signály z rôznych zdrojov a veľkosť pevného disku, sa prístroj považuje za videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu položky 8521.

Má sa preto zatriediť pod číselný znak KN 8521 90 00 ako videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu.

2.

Prístroj na príjem alebo reprodukciu zvuku a obrazu (tzv. „multimediálny digitálny prijímač“) valcovitého tvaru s celkovými rozmermi približne 13 (priemer) × 19 (výška) cm.

Prístroj obsahuje:

mikroprocesor,

infračervený prijímač diaľkového ovládania,

alfanumerický displej.

Je vybavený týmito rozhraniami:

USB,

Ethernetom,

HDMI, S-video, kompozitnými a komponentnými video výstupmi,

digitálnym optickým, digitálnym koaxiálnym a analógovým audio výstupom,

slotom pre pevný disk.

Je vybavený aj ovládacími tlačidlami a dodáva sa s diaľkovým ovládaním.

Prístroj umožňuje prijímať audio a video signály v digitálnom formáte z externého zdroja (napr. smerovača, stroja na automatické spracovanie údajov, digitálnej kamery a USB pamäte). Údaje môžu byť ukladané na pevný disk vložený po importe. Údaje sa reprodukujú na monitore, televíznom prijímači alebo prostredníctvom stereo systému.

Prístroj nemožno pripojiť k internetu.

8521 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 2 a) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8521 a 8521 90 00.

Vzhľadom na to, že prístroj má všetku elektroniku nevyhnutnú pre výkon funkcií video záznamu alebo reprodukcie položky 8521, s výnimkou pevného disku, má sa považovať podľa všeobecného pravidla 2 a) za prístroj, ktorý má podstatný charakter kompletného alebo hotového výrobku položky 8521.

Prístroj sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 8521 90 00 ako nekompletné videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu.

3.

Prístroj na príjem a spracovanie zvuku (tzv. „digitálny audio streamer“) s celkovými rozmermi približne 19 × 9 × 8 cm.

Súčasťou prístroja je:

mikroprocesor,

vákuový fluorescenčný displej s rozlíšením 320 × 32 pixelov v stupnici šedej,

hodiny s budíkom na obrazovke,

infračervený prijímač diaľkového ovládania.

Je vybavený týmito rozhraniami:

Ethernetom,

bezdrôtovým Ethernetom,

digitálnym optickým, digitálnym koaxiálnym a analógovým audio výstupom,

konektorom pre slúchadlá.

Dodáva sa s diaľkovým ovládaním.

Prístroj môže fungovať buď v samostatnom režime pripojením k internetovej sieti (bez stroja na automatické spracovanie údajov), alebo pomocou softvéru spustenom na stroji na automatické spracovanie údajov.

Umožňuje reprodukovať zvukové súbory uložené na stroji na automatické spracovanie údajov alebo z akéhokoľvek internetového rádia.

8519 89 19

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8519, 8519 89 a 8519 89 19.

Vzhľadom na svoje charakteristické vlastnosti je prístroj určený na prijímanie a spracovanie zvuku buď priamo z internetu, alebo zo stroja na automatické spracovanie údajov na rôznych audio prístrojoch.

Prístroj sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 8519 89 19 ako ostatné prístroje na reprodukciu zvuku bez zabudovaného zariadenia na záznam zvuku.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 70/2013

z 23. januára 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je vhodné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok má takéto zloženie (v % hmotnosti):

etylalkohol

90

etyltercbutyléter (ETBE)

10

Výrobok sa prepravuje vo veľkých množstvách.

2207 20 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 a) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 2207 a 2207 20 00.

Položka 2207 poskytuje presnejší opis v porovnaní s položkou 3824, ktorej opis je všeobecnejší. Pri uplatnení všeobecného pravidla 3a) je preto zatriedenie do položky 3824 vylúčené.

Výrobok je jednoduchá zmes etylalkoholu a ETBE. Percentuálny podiel ETBE vo výrobku spôsobuje jeho nevhodnosť na ľudskú spotrebu, ale nebráni použitiu výrobku na priemyselné účely (pozri aj vysvetlivky HS k položke 2207, štvrtý odsek).

Výrobok sa má preto zatriediť do číselného znaku KN 2207 20 00 ako denaturovaný etylalkohol.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 71/2013

z 25. januára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Uruguaja v zozname tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup čerstvého mäsa do Únie, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia pre ovce a kozy určené na chov alebo produkciu po dovoze

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá zdravia zvierat pre dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov do Spoločenstva a cez Spoločenstvo, mení a dopĺňa smernicu 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1, článok 7 písm. e) a článok 13 ods. 1,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (2), a najmä na úvodnú vetu a odseky 1 a 4 jej článku 8,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 206/2010 (3) sa stanovujú požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení na vstup určitých zásielok živých zvierat alebo čerstvého mäsa do Únie. Ustanovujú sa v ňom aj zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, ktoré spĺňajú určité kritériá a z ktorých zásielky preto môžu vstupovať do Únie.

(2)

Nariadením (EÚ) č. 206/2010 sa povoľuje dovoz čerstvého vykosteného a vyzretého hovädzieho mäsa z celého územia Uruguaja.

(3)

Uruguaj je bez výskytu slintačky a krívačky, ale vykonáva vakcináciu. Všeobecný zdravotný stav hovädzieho dobytka v Uruguaji je teda odlišný od zdravotného stavu hovädzieho dobytka v Únii. V dôsledku toho môže Uruguaj vyvážať len čerstvé vykostené a vyzreté mäso z hovädzieho dobytka. Požiadavky na dovoz stanovujú, že hovädzí dobytok určený na zabitie na účely vývozu čerstvého mäsa do Únie sa zasiela priamo z chovu pôvodu na bitúnok. Toto pravidlo vylučuje mnohé malé chovy z produkcie pre trh Únie, keďže ich zvieratá pred zabitím vždy prechádzajú cez strediská zhromažďovania alebo trhy zvierat.

(4)

Audit vykonaný Úniou v marci 2012 potvrdil, že uruguajský systém na označovanie a registráciu pohybu umožňuje osvedčujúcim veterinárnym lekárom overiť predchádzajúce miesto pobytu zvierat. Tento systém tak zabezpečuje, aby zvieratá pred ich prepravou na bitúnok zostali počas obdobia 40 dní v jednom chove. Uruguaj môže takisto zaručiť, že veterinárne požiadavky Únie na dovoz stanovené pre hovädzí dobytok určený na zabitie na účely vývozu čerstvého vykosteného a vyzretého hovädzieho mäsa do Únie sa dodržiavajú aj v prípade, keď pred zabitím tieto zvieratá prešli cez strediská zhromažďovania a/alebo trhy z dôvodu existencie systému, v rámci ktorého sa jednotlivo označujú všetky hovädzie zvieratá, aby bolo možné spätne zistiť ich pôvod.

(5)

Uruguaj tak ponúka dostatočné záruky, aby sa zabezpečilo, že všetky zvieratá hovädzieho dobytka, ktorých mäso je určené na vývoz do Únie, majú pred zabitím pri prechode cez stredisko zhromažďovania (vrátane trhov) v Uruguaji rovnaký zdravotný stav. Preto by sa položka pre túto krajinu v zozname v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 mala upraviť.

(6)

V dvoch odkazoch na poznámky pod čiarou uvedených v časti II.2 vzoru osvedčenia OVI-X stanoveného v časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa vyskytla chyba. Nariadenie (EÚ) č. 206/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť a opraviť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pozmeňujúce a doplňujúce ustanovenia

V časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa riadok týkajúci sa Uruguaja nahrádza takto:

Kód ISO a názov tretej krajiny

Kód územia

Opis tretej krajiny, územia alebo ich časti

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Dátum ukončenia (2)

Dátum začatia(3)

Vzor(-y)

DZ

1

2

3

4

5

6

7

8

„UY – Uruguaj

UY-0

celá krajina

EQU

 

 

 

 

BOV

A a J

1

 

1. november 2001“

OVI

A

1

 

 

Článok 2

Opravné ustanovenia

V časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa časť II vzoru osvedčenia OVI-X opravuje takto:

a)

V bode II.2.8 sa veta:

(1) buď [II.2.8.2.

ide o zvieratá určené na produkciu, narodené a nepretržite chované v chovoch, v ktorých nebol nikdy diagnostikovaný prípad klusavky;]“

nahrádza takto:

(2) buď [II.2.8.2.

ide o zvieratá určené na produkciu, narodené a nepretržite chované v chovoch, v ktorých nebol nikdy diagnostikovaný prípad klusavky;]“.

b)

V bode II.2.9 sa úvodná veta:

„sú/boli (1) odoslané zo svojho(-ich) chovu(-ov) pôvodu bez toho, aby vstúpili na nejaký trh,“

nahrádza takto:

„sú/boli (2) odoslané zo svojho(-ich) chovu(-ov) pôvodu bez toho, aby vstúpili na nejaký trh,“.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 72/2013

z 25. januára 2013,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokiaľ ide o obdobie určenia niektorých referenčných laboratórií za referenčné laboratóriá EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (1), a najmä na jej článok 55 ods. 1,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/156/ES z 30. novembra 2009 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 19 písm. d),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 180/2008 z 28. februára 2008 o referenčnom laboratóriu Spoločenstva pre choroby koní okrem moru koní a o zmene a doplnení prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (3) Komisia určila za referenčné laboratórium EÚ pre choroby koní okrem moru koní francúzsky inštitút ANSES s jeho laboratóriami pre zdravie zvierat a choroby koní na obdobie piatich rokov so začiatkom od 1. júla 2008 a stanovila jeho funkcie, úlohy a postupy, pokiaľ ide o spoluprácu s laboratóriami, ktoré sú v členských štátoch zodpovedné za diagnostikovanie infekčných chorôb zvierat z čeľade koňovité.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 737/2008 z 28. júla 2008 o určení referenčných laboratórií Spoločenstva pre choroby mäkkýšov, besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka, ktorým sa referenčným laboratóriám Spoločenstva pre besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka stanovujú dodatočné povinnosti a úlohy a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (4), Komisia určila za referenčné laboratórium EÚ pre choroby mäkkýšov na obdobie piatich rokov so začiatkom od 1. júla 2008 Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), laboratórium vo Weymouthe v Spojenom kráľovstve.

(3)

S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a jednotnosť analytických a diagnostických výsledkov v Únii je potrebné, aby určené referenčné laboratóriá EÚ pre choroby koní okrem moru koní a pre choroby mäkkýšov naďalej vykonávali svoju činnosť počas ďalšieho päťročného obdobia.

(4)

Preto by sa obdobie, na ktoré boli tieto laboratóriá určené za referenčné laboratóriá EÚ, malo predĺžiť.

(5)

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy by sa laboratóriá uvedené v nariadení (ES) č. 737/2008, predtým uvádzané ako „referenčné laboratóriá Spoločenstva“, mali teraz uvádzať ako „referenčné laboratóriá Európskej únie (EÚ)“.

(6)

Nariadenia (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 180/2008 sa dátum „30. júna 2013“ nahrádza dátumom „30. júna 2018“.

Článok 2

Článok 1 nariadenia (ES) č. 737/2008 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), laboratórium vo Weymouthe v Spojenom kráľovstve, sa týmto určuje na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2018 za referenčné laboratórium EÚ pre choroby mäkkýšov.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2008, s. 4.

(4)  Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 29.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 73/2013

z 25. januára 2013,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 689/2008 sa vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (ďalej len „postup PIC“) pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, podpísaný 11. septembra 1998 a schválený v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Je vhodné, aby sa zohľadnili regulačné opatrenia prijaté v súvislosti s určitými chemikáliami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (3), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (5).

(3)

Mali by sa zohľadniť aj rozhodnutia prijaté v súvislosti s určitými chemikáliami podľa Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (ďalej len „Štokholmský dohovor“), podpísaného 22. mája 2001 a schváleného v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 2006/507/ES (6), a následné regulačné opatrenia prijaté v súvislosti s týmito chemikáliami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (7).

(4)

Látky acetochlór, asulam, chlórpikrín a propargit neboli schválené ako účinné látky podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho sa zakazuje používať tieto účinné látky ako pesticídy, a preto by sa mali doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008. Zaradenie acetochlóru, asulamu, chlórpikrínu a propargitu do prílohy I sa pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o zaradenie do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (8) predloženej podľa článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I (9) k uvedenej smernici. V dôsledku tejto novej žiadosti sa opäť rozhodlo o neschválení látok acetochlór, asulam, chlórpikrín a propargit ako účinných látok podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho sa zakazuje používať acetochlór, asulam, chlórpikrín a propargit ako pesticídy a dôvod na pozastavenie doplnenia do prílohy I už neexistuje. Látky acetochlór, asulam, chlórpikrín a propargit by sa preto mali doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(5)

Látka flufenoxurón nebola schválená ako účinná látka podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a látka flufenoxurón nebola zaradená ako účinná látka do prílohy I, IA ani IB k smernici 98/8/ES pre výrobky typu 18, v dôsledku čoho sa používanie flufenoxurónu ako pesticídu výrazne obmedzuje, a preto by sa mal doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008, pretože v podstate všetko použitie je zakázané napriek skutočnosti, že flufenoxurón bol zahrnutý do prílohy I k smernici 98/8/ES pre výrobky typu 8, a členské štáty ho teda za osobitných podmienok môžu autorizovať na používanie v prípravkoch na ochranu dreva. Doplnenie flufenoxurónu do prílohy I sa pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS predloženej podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 33/2008. V dôsledku tejto novej žiadosti sa opäť rozhodlo o neschválení flufenoxurónu ako účinnej látky podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho prestal existovať dôvod na pozastavenie doplnenia do prílohy I. Preto by sa látka flufenoxurón mala doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(6)

Látka naled nebola zaradená ako účinná látka do prílohy I, IA ani IB k smernici 98/8/ES a látka naled nebola zaradená ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v dôsledku čoho sa zakazuje naled ako pesticíd, a preto by sa táto látka mala doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(7)

Látky kyselina 2-naftyloxyoctová, difenylamín a propanil neboli schválené ako účinné látky podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho sa zakazuje používať kyselinu 2-naftyloxyoctovú, difenylamín a propanil ako pesticídy, a preto by sa mali doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008. Doplnenie kyseliny 2-naftyloxyoctovej, difenylamínu a propanilu do časti 2 prílohy I sa pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS predloženej podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 33/2008. V dôsledku tejto novej žiadosti sa opäť rozhodlo o nezaradení látok kyselina 2-naftyloxyoctová, difenylamín a propanil ako účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v dôsledku čoho sa naďalej zakazuje používať kyselinu 2-naftyloxyoctovú, difenylamín a propanil ako pesticídy, v dôsledku čoho prestal existovať dôvod na pozastavenie doplnenia do časti 2 prílohy I. Látky kyselina 2-naftyloxyoctová, difenylamín a propanil by sa preto mali doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(8)

Konferencia zmluvných strán Rotterdamského dohovoru na svojom piatom zasadnutí v júni 2011 rozhodla o zahrnutí alachlóru, aldikarbu a endosulfánu do prílohy III k uvedenému dohovoru, v dôsledku čoho sa na alachlór, aldikarb a endosulfán začal vzťahovať postup PIC podľa uvedeného dohovoru, a tieto látky by sa preto mali vypustiť zo zoznamu chemikálií uvedeného v časti 2 a doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(9)

Látka dichlórvos nebola zaradená ako účinná látka do prílohy I, IA ani IB k smernici 98/8/ES a dichlórvos nebol zahrnutý ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v dôsledku čoho je použitie dichlórvosu ako pesticídu zakázané. Keďže dichlórvos už je zahrnutý v zoznamoch chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008, tieto položky by sa mali zmeniť a doplniť tak, aby sa v nich odzrkadlil najnovší vývoj v právnej oblasti.

(10)

Látky bifentrín a metám boli schválené ako účinné látky podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho použitie bifentrínu a metámu ako pesticídov už nie je zakázané. Účinné látky bifentrín a metám by sa preto mali vypustiť z časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(11)

Látka kyánamid by sa mala vypustiť z časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008, pretože boli predložené dôkazy, že zákaz v podkategórii „pesticídy v skupine prípravkov na ochranu rastlín“ nepredstavuje výrazné obmedzenie používania tejto látky na úrovni kategórie „pesticídy“ z toho dôvodu, že kyánamid sa významným spôsobom používa ako biocíd. Kyánamid bol identifikovaný a oznámený na hodnotenie podľa smernice 98/8/ES. Biocídne výrobky obsahujúce kyánamid teda členské štáty môžu naďalej autorizovať v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi až dovtedy, kým sa neprijme rozhodnutie podľa uvedenej smernice.

(12)

Nariadením (ES) č. 850/2004 zmeneným a doplneným nariadením Komisie (EÚ) č. 519/2012 (10) sa vykonáva rozhodnutie prijaté podľa Štokholmského dohovoru zaradiť endosulfán do časti 1 prílohy A k Štokholmského dohovoru tým, že sa táto chemikália doplní do časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004. Táto chemikália by sa preto mala doplniť do časti 1 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(13)

Nariadenie (ES) č. 689/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(14)

S cieľom poskytnúť priemyslu dostatok času na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s týmto nariadením a členským štátom dostatok času na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie tohto nariadenia by sa malo jeho uplatňovanie odložiť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 689/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha V sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(8)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.

(10)  Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2012, s. 1.


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

dopĺňajú sa tieto položky:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Podkategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„acetochlór +

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p (1)

b

 

asulam +

3337-71-1

222-077-1

2935 00 90

p (1)

b

 

2302-17-2

218-953-8

chlórpikrín +

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p (1)

b

 

flufenoxurón +

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p (1) – p (2)

b – sr

 

naled +

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p (1) – p (2)

b – b

 

propargit +

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p (1)

b“

 

b)

položky týkajúce sa alachlóru a aldikarbu sa nahrádzajú takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Podkategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„alachlór #

15972-60-8

240-110-8

2924 29 98

p (1)

b

 

aldikarb #

116-06-3

204-123-2

2930 90 99

p (1) – p (2)

b – b“

 

c)

položka týkajúca sa dichlórvosu sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Podkategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„dichlórvos +

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p (1) – p (2)

b – b“

 

d)

položka týkajúca sa endosulfánu sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Podkategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„endosulfán #

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p (1) – p (2)

b – b“

 

e)

položka týkajúca sa bifentrínu sa vypúšťa.

f)

položka týkajúca sa metámu sa vypúšťa.

2.

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

dopĺňajú sa tieto položky:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Kategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

„kyselina 2-naftyloxyoctová

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p

b

acetochlór

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p

b

asulam

3337-71-1

222-077-1

2935 00 90

p

b

2302-17-2

218-953-8

chlórpikrín

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p

b

difenylamín

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p

b

flufenoxurón

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p

sr

naled

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p

b

propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p

b

propargit

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p

b“

b)

položka týkajúca sa dichlórvosu sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Kategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

„dichlórvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

b“

c)

položka týkajúca sa alachlóru sa vypúšťa;

d)

položka týkajúca sa aldikarbu sa vypúšťa;

e)

položka týkajúca sa kyánamidu sa vypúšťa;

f)

položka týkajúca sa endosulfánu sa vypúšťa.

3.

V časti 3 sa dopĺňajú tieto položky:

Chemikália

Príslušné čísla CAS

Kód HS

čistá látka

Kód HS

zmesi a prípravky obsahujúce látku

Kategória

„alachlór

15972-60-8

2924.29

3808.93

pesticíd

aldikarb

116-06-3

2930.90

3808.91

pesticíd

endosulfán

115-29-7

2920.90

3808.91

pesticíd“


PRÍLOHA II

V časti 1 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 689/2008 sa dopĺňa táto položka:

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo ES, číslo CAS atď.)

 

„endosulfán

číslo EC 204-079-4

číslo CAS 115-29-7

kód KN 2920 90 85“


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 74/2013

z 25. januára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1125/2010, pokiaľ ide intervenčné strediská pre obilniny v Nemecku, Španielsku a na Slovensku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 41 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1125/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa určujú intervenčné strediská pre obilniny a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1173/2009 (2), sa stanovujú intervenčné strediská pre obilniny.

(2)

V súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (3), Nemecko, Španielsko a Slovensko oznámili Komisii zmenený a doplnený zoznam svojich intervenčných stredísk pre obilniny, ako aj zoznam skladovacích priestorov (4) patriacich k týmto strediskám, ktoré schválili ako zodpovedajúce minimálnym podmienkam požadovaným právnymi predpismi Únie.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 1125/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť a na internete by sa mal uverejniť zoznam skladovacích zariadení, ktoré patria k intervenčným strediskám, so všetkými informáciami potrebnými pre hospodárske subjekty, ktorých sa táto verejná intervencia týka.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1125/2010 sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2010, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1.

(4)  Adresy skladovacích priestorov intervenčných stredísk sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie EUROPA/agriculture http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1125/2010 sa mení a dopĺňa takto:

1.

oddiel s názvom „NEMECKO“ sa nahrádza takto:

„NEMECKO

Aschersleben

Augsburg

Bad Gandersheim

Bad Oldesloe

Beverungen

Brandenburg

Bremen

Bülstringen

Buttstädt

Dessau-Roßlau

Drebkau

Ebeleben

Eilenburg

Emden

Flensburg

Gransee

Großschirma

Güstrow

Hamburg

Hameln

Herzberg

Hildesheim

Holzminden

Itzehoe

Kappeln

Karstädt

Kiel

Klötze

Krefeld

Kyritz

Lübeck

Ludwigshafen

Magdeburg

Malchin

Neustadt

Nienburg

Northeim

Pollhagen

Querfurt

Regensburg

Rethem/Aller

Riesa

Rosdorf

Rostock

Schwerin

Tangermünde

Trebsen

Uelzen

Wismar

Witzenhausen“

2.

oddiel s názvom „ŠPANIELSKO“ sa nahrádza takto:

„ŠPANIELSKO

Andalucia

Aragon

Castilla y Leon

Castilla La Mancha

Extremadura

Navarra“

3.

oddiel s názvom „SLOVENSKO“ sa nahrádza takto:

„SLOVENSKO

Bratislava

Trnava

Dunajská Streda

Nitra

Dvory nad Žitavou

Bánovce nad Bebravou

Martin

Veľký Krtíš

Rimavská Sobota

Šurany

Košice“


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 75/2013

z 25. januára 2013,

ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o uplatňovanie reprezentatívnych cien a výšku dodatočných dovozných ciel na niektoré výrobky v sektore cukru a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 892/2012, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru na hospodársky rok 2012/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2012/2013 sa stanovila vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 892/2012 (2).

(2)

V článku 141 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dodatočné dovozné clá sa neuložia, ak je nepravdepodobné, že by dovozy narušili trh Spoločenstva, alebo ak by účinky boli neprimerané plánovanému cieľu.

(3)

Počas dlhého časového obdobia boli ceny cukru na trhu Únie oveľa vyššie ako referenčná cena a na základe súčasných predpokladov v oblasti trhu sa neočakáva, že ceny cukru na svetovom trhu by sa znížili na také úrovne, aby pri absencii dodatočných ciel, berúc do úvahy súčasné dovozné clá, dovoz cukru narušil trh s cukrom v EÚ. Za týchto okolností, pri pomerne vysokých cenách na svetových trhoch, nie je pravdepodobné, že by dovoz výrobkov z cukru, na ktoré sa vzťahuje článok 36 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (3), narušil trh Únie, a preto by sa nemali uložiť žiadne dodatočné clá na takýto dovoz. Berúc do úvahy princípy svetových trhov s cukrom a trhov s cukrom v Únii nie je pravdepodobné, že sa situácia výrazne zmení počas ďalších dvoch hospodárskych rokov, t. j. až do konca kvótového režimu Únie. Komisia neustále monitoruje trh s cukrom a ak je to potrebné, prijme akékoľvek vhodné opatrenia.

(4)

Pokiaľ neboli uložené dodatočné clá, nie je nutné stanoviť reprezentatívne ceny, ktoré sa používajú na ich výpočet.

(5)

Potom je vhodné uplatňovať do konca hospodárskeho roku 2014/2015 výnimku z článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(6)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 892/2012 by sa preto malo zrušiť.

(7)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nepredložil svoje stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od ustanovení článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006 sa dodatočné dovozné clá nebudú uplatňovať na výrobky uvedené v dotknutom článku do 30. septembra 2015.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 892/2012 sa zrušuje. Naďalej sa však uplatňuje na dodatočné clá uložené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 263, 28.9.2012, s. 37.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 76/2013

z 25. januára 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

64,0

TN

75,6

TR

111,8

ZZ

83,8

0707 00 05

MA

158,2

TR

150,0

ZZ

154,1

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

MA

83,6

TR

165,0

ZZ

124,3

0805 10 20

EG

56,7

MA

58,9

TN

60,7

TR

63,6

ZA

46,1

ZZ

57,2

0805 20 10

MA

89,7

ZZ

89,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

103,1

KR

138,1

MA

158,2

TR

79,1

ZZ

119,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

73,7

ZZ

80,4

0808 10 80

BR

86,6

CN

101,1

MK

38,5

US

176,4

ZZ

100,7

0808 30 90

CN

51,8

US

138,2

ZZ

95,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 77/2013

z 25. januára 2013

o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie v januári 2013 vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1273/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1273/2011 zo 7. decembra 2011 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (3), a najmä na jeho článok 5 prvý odsek,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1273/2011 sa otvorila a ustanovila správa určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže, rozdelených podľa krajiny pôvodu a rozložených na viaceré čiastkové obdobia v súlade s prílohou I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu.

(2)

Pre kvóty ustanovené v článku 1 ods. 1 písm. a), b), c) a d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 je prvým čiastkovým obdobím mesiac január.

(3)

Z oznámení zaslaných v súlade s článkom 8 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 vyplýva, že pre kvóty s poradovými číslami 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 sa žiadosti podané počas prvých 10 pracovných dní mesiaca januára 2013 podľa článku 4 ods. 1 uvedeného vykonávacieho nariadenia vzťahujú na množstvo, ktoré prekračuje dostupné množstvo. Rozsah, do akého sa môžu dovozné povolenia vydávať, by sa preto mal určiť stanovením prideľovacieho koeficientu, ktorý by sa mal uplatňovať na požadované množstvá v rámci príslušných kvót.

(4)

Z uvedených oznámení takisto vyplýva, že pre kvóty s poradovými číslami 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 sa žiadosti podané počas prvých 10 pracovných dní mesiaca januára 2013 podľa článku 4 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo.

(5)

V súlade s článkom 5 prvým odsekom vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 by sa takisto malo určiť celkové množstvo dostupné na nasledujúce čiastkové obdobie pre kvóty s poradovými číslami 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166.

(6)

S cieľom zabezpečiť správne riadenie postupu vydávania dovozných povolení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadostiam o dovozné povolenie na ryžu z kvót s poradovými číslami 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 uvedeným vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1273/2011, podaným počas prvých 10 pracovných dní mesiaca januára 2013, sa vyhovie vydaním povolení na požadované množstvo upravené prideľovacím koeficientom stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Celkové množstvo dostupné na nasledujúce čiastkové obdobie pre kvóty s poradovými číslami 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1273/2011 sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 8.12.2011, s. 6.


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť v rámci čiastkového obdobia mesiaca januára 2013, a množstvá dostupné na nasledujúce čiastkové obdobie podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011

a)

Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu s číselným znakom KN 1006 30, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Prideľovací koeficient na čiastkové obdobie mesiaca januára 2013

(v %)

Celkové dostupné množstvo na čiastkové obdobie mesiaca apríla 2013

(v kg)

Spojené štáty americké

09.4127

 (1)

23 039 000

Thajsko

09.4128

 (1)

9 702 162

Austrália

09.4129

 (2)

1 019 000

Iný pôvod

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Kvóta na lúpanú ryžu s číselným znakom KN 1006 20, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Prideľovací koeficient na čiastkové obdobie mesiaca januára 2013

(v %)

Celkové dostupné množstvo na čiastkové obdobie mesiaca júla 2013

(v kg)

Všetky krajiny

09.4148

 (3)

1 469 000

c)

Kvóta na zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 1 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Prideľovací koeficient na čiastkové obdobie mesiaca januára 2013

(v %)

Celkové dostupné množstvo na čiastkové obdobie mesiaca júla 2013

(v kg)

Thajsko

09.4149

 (4)

51 571 716

Austrália

09.4150

 (5)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (5)

11 000 000

Spojené štáty americké

09.4153

39,130434 %

4 500 001

Iný pôvod

09.4154

1,265822 %

6 000 008

d)

Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu s číselným znakom KN 1006 30, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Prideľovací koeficient na čiastkové obdobie mesiaca januára 2013

(v %)

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca júla 2013

(v kg)

Thajsko

09.4112

1,018434 %

0

Spojené štáty americké

09.4116

1,779798 %

0

India

09.4117

0,850983 %

0

Pakistan

09.4118

0,919793 %

0

Iný pôvod

09.4119

0,881843 %

0

Všetky krajiny

09.4166

0,772365 %

17 011 010


(1)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo alebo sa rovná dostupnému množstvu: všetkým žiadostiam teda možno vyhovieť.

(2)  Počas tohto čiastkového obdobia nie je dostupné žiadne množstvo.

(3)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo alebo sa rovná dostupnému množstvu: všetkým žiadostiam teda možno vyhovieť.

(4)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo alebo sa rovná dostupnému množstvu: všetkým žiadostiam teda možno vyhovieť.

(5)  Počas tohto čiastkového obdobia sa neuplatňuje prideľovací koeficient: Komisii nebola oznámená nijaká žiadosť o povolenie.


SMERNICE

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/27


SMERNICA RADY 2013/1/EÚ

z 20. decembra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/109/ES, pokiaľ ide o niektoré podrobnosti uplatňovania práva byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 22 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s osobitným legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V článku 20 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článku 39 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sa uznáva právo každého občana Únie voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu vo svojom členskom štáte bydliska. Opatrenia na uplatňovanie tohto práva sa ustanovujú v smernici Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (2).

(2)

Zo správ Komisie z 12. decembra 2006 a z 27. októbra 2010 o uplatňovaní smernice 93/109/ES pri voľbách v rokoch 2004 a 2009 vyplynulo, že je potrebné zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia smernice 93/109/ES.

(3)

V smernici 93/109/ES sa stanovuje, že každý občan Únie, ktorý bol podľa právnych predpisov členského štátu bydliska alebo svojho domovského členského štátu zbavený svojho práva byť volený, sa vylúči z uplatňovania tohto práva v členskom štáte bydliska vo voľbách do Európskeho parlamentu. Na tieto účely sa smernicou 93/109/ES požaduje, aby občan Únie pri predložení svojej žiadosti o kandidatúru v členskom štáte inom ako je jeho domovský členský štát, predložil tiež potvrdenie príslušných správnych orgánov domovského členského štátu osvedčujúce, že príslušná osoba nebola zbavená práva byť volená v domovskom členskom štáte alebo že im nie je známa žiadna takáto nespôsobilosť.

(4)

Ťažkosti, s ktorými sa takýto občania Únie stretávajú pri identifikovaní orgánov zodpovedných za vydávanie takého potvrdenia, ako aj ťažkosti pri jeho získavaní načas predstavujú prekážku pri uplatňovaní práva byť volený a prispievajú k nízkemu počtu občanov Únie kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu v ich členskom štáte bydliska.

(5)

Požiadavka, aby títo občania predložili takéto potvrdenie by sa preto mala zrušiť a nahradiť vyhlásením potvrdzujúcim, že príslušná osoba nebola zbavená práva byť volená vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré má byť súčasťou formálneho vyhlásenia, ktoré sa od týchto občanov požaduje predložiť spolu s ich žiadosťou.

(6)

Od členského štátu bydliska by sa malo požadovať, aby informoval domovský členský štát o takýchto vyhláseniach, aby sa overilo, či občan Únie bol skutočne zbavený práva byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v domovskom členskom štáte. Po prijatí tohto oznámenia by mal domovský členský štát poskytnúť členskému štátu bydliska príslušné informácie v lehote umožňujúcej účinné posúdenie prípustnosti kandidatúry.

(7)

Neposkytnutie týchto informácií zo strany domovského členského štátu načas by nemalo viesť k pozbaveniu práva byť volený v členskom štáte bydliska. V prípadoch, keď sa príslušné informácie poskytnú neskôr, by sa mal členský štát bydliska v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch a prostredníctvom príslušných opatrení uistiť, že občanom zbaveným práva byť volení vo svojom domovskom členskom štáte, ktorí boli zapísaní do zoznamov alebo ktorí už boli zvolení, sa zabráni, aby boli zvolení alebo aby mohli vykonávať svoj mandát.

(8)

Vzhľadom na to, že postup týkajúci sa prípustnosti v členskom štáte nevyhnutne zahŕňa dodatočné administratívne kroky pre štátneho príslušníka iného členského štátu voči štátnym príslušníkom tohto členského štátu, členským štátom by malo byť umožnené, aby na predložene žiadostí o kandidatúru pre občanov Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi, stanovili lehotu, ktorá je odlišná od lehoty stanovenej pre ich štátnych príslušníkov. Akýkoľvek rozdiel v lehote by sa mal obmedziť na rozsah, ktorý je potrebný a primeraný na to, aby bolo možné oznámené informácie z domovského členského štátu včas vziať do úvahy na účely odmietnutia žiadosti pred nominovaním kandidátov. Stanovením takejto osobitnej lehoty by nemali byť dotknuté lehoty vzťahujúce sa na povinnosti ostatných členských štátov vykonávať oznámenia podľa smernice 93/109/ES.

(9)

Na uľahčenie komunikácie medzi vnútroštátnymi orgánmi by členské štáty mali určiť jedno kontaktné miesto, ktoré má byť zodpovedné za oznamovanie informácií o takýchto kandidátoch.

(10)

S cieľom zabezpečiť efektívnejšiu identifikáciu kandidátov zapísaných do zoznamu v ich domovskom členskom štáte a v členskom štáte bydliska by sa mal zoznam údajov, ktoré sa majú požadovať od občanov Únie pri predkladaní žiadosti o kandidatúru v členskom štáte bydliska, doplniť o ich dátum a miesto narodenia a poslednú adresu pobytu v ich domovskom členskom štáte.

(11)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 týkajúcim sa vysvetľujúcich dokumentov sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k oznámeniu o svojich transpozičných opatreniach jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zaslanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(12)

Smernica 93/109/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 93/109/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Každý občan Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, ktorý na základe individuálneho súdneho rozhodnutia alebo správneho rozhodnutia za podmienky, že správne rozhodnutie môže byť predmetom súdnych opravných prostriedkov, bol pozbavený svojho práva byť volený podľa právnych predpisov členského štátu bydliska alebo právnych predpisov svojho domovského členského štátu, sa vylúči z uplatňovania takéhoto práva vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte bydliska.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členský štát bydliska overí, či občan Únie, ktorý prejavil vôľu uplatniť svoje právo byť volený, nebol tohto práva zbavený v domovskom členskom štáte na základe individuálneho súdneho rozhodnutia alebo správneho rozhodnutia za podmienky, že správne rozhodnutie môže byť predmetom súdnych opravných prostriedkov.“

c)

Dopĺňajú sa tieto odseky:

„3.   Na účely odseku 2 tohto článku členský štát bydliska informuje domovský členský štát o existencii vyhlásenia uvedeného v článku 10 ods. 1. Na tento účel sa vo vhodnej forme a v lehote najviac 5 pracovných dní po prijatí oznámenia, alebo ak je to možné, v kratšej lehote, ak o to požiada členský štát bydliska, poskytnú relevantné informácie, ktorými disponuje domovský členský štát. Takéto informácie môžu zahŕňať len údaje skutočne nevyhnutné na uplatňovanie tohto článku a môžu sa použiť len na tento účel.

Ak členský štát bydliska tieto informácie v rámci lehoty nedostane, kandidátovi sa umožní uplatniť svoje právo.

4.   Ak sú poskytnuté informácie v rozpore s obsahom vyhlásenia, členský štát bydliska bez ohľadu na to, či informácie získa v rámci lehoty alebo neskôr, prijme opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi potrebné na to, aby sa dotknutej osobe zabránilo kandidovať, alebo ak to nie je možné, zabránilo buď tomu, aby táto osoba bola zvolená, alebo tomu, aby vykonávala mandát.

5.   Členské štáty určia jedno kontaktné miesto na prijímanie a zasielanie informácií potrebných na účely uplatňovania odseku 3. Oznámia Komisii názov a kontaktné údaje tohto kontaktného miesta a akékoľvek aktualizované informácie alebo zmeny, ktoré sa ho týkajú. Komisia vypracuje zoznam kontaktných miest a poskytne ho členským štátom.“

2.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

svoju štátnu príslušnosť, dátum a miesto narodenia, poslednú adresu pobytu v domovskom členskom štáte a svoju adresu vo volebnom území členského štátu bydliska;“.

b)

V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

že nebol individuálnym súdnym rozhodnutím alebo správnym rozhodnutím za podmienky, že správne rozhodnutie môže byť predmetom súdnych opravných prostriedkov, pozbavený práva byť volený v domovskom členskom štáte.“

c)

Odsek 2 sa vypúšťa.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 28. januára 2014. Znenie týchto opatrení bezodkladne oznámia Komisii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2012

Za Radu

predseda

E. FLOURENTZOU


(1)  Legislatívne uznesenia Európskeho parlamentu z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 193) a 20. novembra 2012 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 34.


ROZHODNUTIA

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/30


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ o poskytnutí finančnej pomoci Únie Portugalsku

(2013/64/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 3 ods. 10 vykonávacieho rozhodnutia Rady 2011/344/EÚ (2) Komisia spolu s Medzinárodným menovým fondom (MMF) a v spolupráci s Európskou centrálnou bankou (ECB) uskutočnila šieste preskúmanie pokroku príslušných portugalských orgánov pri vykonávaní dohodnutých opatrení podľa programu ekonomických a finančných úprav (ďalej len „program“), ako aj ich účinnosti a hospodárskeho a sociálneho vplyvu.

(2)

Po výraznom poklese 3 % v reálnych hodnotách v roku 2012 sa očakáva, že hospodárska činnosť sa od druhého polroku 2013 bude postupne oživovať a štvrťročné miery rastu budú opäť pozitívne. Následne sa očakáva, že toto oživovanie hospodárstva sa v roku 2014 zrýchli aj napriek rizikám makroekonomického výhľadu. To zahŕňa možný nepriaznivý vývoj domácej spotreby a výraznejšie zhoršenie hospodárskej situácie v niektorých členských štátoch eurozóny v porovnaní s očakávaniami, čo by sa účinkom presahovania mohlo prejaviť aj v Portugalsku.

(3)

Cieľový rozpočtový deficit na rok 2012 vo výške 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) je aj napriek istým rizikám stále platný. Zatiaľ čo plnenie rozpočtu na strane výdavkov zostáva pod kontrolou, príjmy vykazované do októbra stále nedosahovali už nadol upravené cieľové hodnoty. V záujme dosiahnutia cieľového deficitu sa zavádzajú doplnkové úsporné opatrenia vo výške približne 0,3 % HDP, existujú však isté pochybnosti o tom, aký bude ich výsledný prínos. A nakoniec, štatistický úrad ešte stále posudzuje, či možno predaj letiskovej koncesie (ANA) v odhadovanej výške 0,7 % HDP považovať za operáciu znižujúcu deficit.

(4)

Zákon o rozpočte na rok 2013, ktorý bol prijatý 27. novembra 2012, zahŕňa diskrečné opatrenia vo výške viac ako 3 % HDP zamerané na dosiahnutie cieľového deficitu 4,5 % HDP v roku 2013. Na strane rozpočtových výdavkov sa počíta so značným znížením mzdových nákladov vo verejnom sektore prostredníctvom zníženia počtu zamestnancov spolu so znížením platieb za prácu nadčas, ako aj ďalších kompenzácií. Racionalizačné úsilie zamerané na sektor zdravotníctva, štátne podniky a verejno-súkromné partnerstvá sa zintenzívni, zatiaľ čo sociálne výdavky sa ešte viac obmedzia. Rozpočet na rok 2013 stanovuje na strane rozpočtových príjmov komplexnú reštrukturalizáciu dane z príjmu fyzických osôb, ktorou sa zníži počet daňových pásem a zvýši sa priemerná sadzba dane v súlade s európskymi štandardmi, pričom sa zachová progresívnosť a obmedzia sa daňové výhody. Okrem toho sa uloží prirážka vo výške 3,5 % na časť zdaniteľných príjmov presahujúcu minimálnu mzdu, ako aj solidárna daň vo výške 2,5 % z príjmu nad 80 000 EUR a vo výške 5 % z príjmu nad 250 000 EUR. Príjmy plynúce z daní z príjmu právnických osôb sa okrem iného zvýšia tak, že sa obmedzí odpočítateľnosť úrokových nákladov, zníži sa prah, od ktorého sa uplatňuje najvyššia prirážka na zisky, a zmení sa metodika pre osobitné zálohové platby spoločností podliehajúcich skupinovému zdaneniu. Rozpočet na rok 2013zahŕňa aj zmeny v nepriamom zdaňovaní, najmä zvýšenie spotrebnej dane z tabaku, alkoholu a zemného plynu, a rozšírenie základu pre zdaňovanie nehnuteľností po opätovnom ocenení nehnuteľností a zavedenie dane z finančných transakcií. Okrem toho dôjde aj k rastu sociálnych odvodov, keďže sa budú uplatňovať aj na príplatky zamestnancov verejnej správy a na dávky v nezamestnanosti.

(5)

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia plánované v rozpočte na rok 2013, zvýšenie príjmov sa bude na fiškálnej úprave v roku 2013 podieľať 80 %, zatiaľ čo zostávajúcich 20 % sa dosiahne obmedzeniami výdavkov (po zohľadnení vplyvu opätovného zavedenia 13. platu vo verejnom sektore a mesačného dôchodku vo výške 1,1 na základe rozsudku ústavného súdu). Vzhľadom na riziká spojené s touto úpravou, ktorá je výrazne závislá od príjmov, portugalské orgány pripravujú núdzové opatrenia vo výške 0,5 % HDP, ktoré sa budú aktivovať v prípade, že sa riziká konkretizujú. Tieto opatrenia budú pozostávať prevažne z úspor výdavkov, najmä ďalšieho znižovania mzdových nákladov, a budú spresnené začiatkom roku 2013 s dostatočným predstihom pred siedmym preskúmaním.

(6)

Postup úpravy rozpočtu sa opiera o celý rad štrukturálnych opatrení zameraných na posilnenie kontroly nad výdavkami verejných financií a zlepšenie výberu daní. Stanovila sa najmä komplexná reforma rozpočtového rámca, aby bola v súlade s osvedčenými postupmi v rámci rozpočtových postupov a rozpočtového riadenia. Nový systém kontroly záväzkov začína prinášať výsledky, ale jeho uplatňovanie je nutné pozorne monitorovať, aby sa zabezpečilo, že záväzky budú v súlade s finančnými prostriedkami. V reformách verejnej správy, ktoré už priniesli významné úspory, sa bude pokračovať. Kľúčové reformy zamerané na reštrukturalizáciu správy príjmov sú takmer dokončené a orgány posilňujú kontrolu a zhodu v oblasti príjmov. Začali sa opätovné rokovania o verejno-súkromných partnerstvách, pričom v roku 2013 a v nasledujúcom období sa plánujú významné úspory. Očakáva sa, že štátne podniky dosiahnu prevádzkovú rovnováhu v priemere ku koncu roka 2012. Reformy v sektore zdravotníctva prinášajú významné úspory a ich vykonávanie pokračuje zhruba v súlade so stanovenými cieľmi.

(7)

Začalo sa komplexné preskúmanie výdavkov s cieľom zvýšiť efektívnosť a poctivosť verejných služieb a zároveň dosiahnuť úspory výdavkov vo výške približne 4 miliardy EUR alebo 2,5 % HDP. Cieľom preskúmania je obmedziť duplicitnú zamestnanosť v službách a subjektoch verejného sektora a prerozdeliť zdroje do výdavkových oblastí, ktoré majú priaznivý vplyv na rast. Do februára 2013 by sa mali tieto opatrenia identifikovať a kvantifikovať a mal by sa stanoviť harmonogram ich vykonávania. Program stability na rok 2013 bude obsahovať podrobnejšie informácie o strednodobom pláne fiškálnej konsolidácie.

(8)

Podľa súčasných prognóz Komisie týkajúcich sa rastu nominálneho HDP (– 1,0 % HDP v roku 2011, – 2,7 % v roku 2012, 0,3 % v roku 2013 a 2 % v roku 2014) a fiškálnych cieľov 5 % HDP v roku 2012, 4,5 % v roku 2013 a 2,5 % v roku 2014 sa očakáva, že pomer dlhu k HDP sa bude vyvíjať takto: 108,1 % v roku 2011, 120 % v roku 2012, 122,2 % v roku 2013 a 122,3 % v roku 2014. Pomer dlhu k HDP by sa teda začal od roku 2012 stabilizovať a po roku 2014 by začal klesať za predpokladu ďalšieho znižovania deficitu. Na dynamiku dlhu vplýva niekoľko mimorozpočtových operácií vrátane rozsiahlych nákupov finančných aktív, najmä na účely prípadnej rekapitalizácie bánk a financovania štátnych podnikov, a rozdiely medzi akruálnymi a hotovostnými úrokovými platbami.

(9)

Zvýšenie kapitálu v objeme 8,2 miliardy EUR je takmer dokončené a zainteresovaným bankám umožní, aby dosiahli regulačné kapitálové rezervy stanovené Európskym orgánom pre bankovníctvo, ako aj koncoročný cieľ vlastného kapitálu Tier 1 pre rok 2012 vo výške 10 %. Orientačný cieľ pomeru úverov ku vkladom vo výške 120 % do roku 2014 bude pravdepodobne splnený, keďže niektoré banky sa už teraz nachádzajú pod touto prahovou hodnotou. Úsilie o diverzifikáciu zdrojov financovania podnikového sektora sa zintenzívňuje. Právne akty týkajúce sa riešenia krízových situácií bánk vrátane plánov na oživenie, preklenovacích bánk a fondov na riešenie krízovej situácie bánk sa dokončujú.

(10)

Ďalší pokrok sa zaznamenal v zavádzaní štrukturálnych reforiem zameraných na podporu rastu a konkurencieschopnosti. Orgány sa okrem posilňovania aktívnych politík trhu práce zaviazali znížiť platby odstupného v snahe podporiť flexibilitu trhu práce a tvorbu pracovných miest. Vykonávanie akčných plánov zameraných na stredoškolské vzdelanie a odbornú prípravu celkovo napreduje podľa harmonogramu.

(11)

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (3) zameraná na odstraňovanie prekážok brániacich vstupu a na stimulovanie hospodárskej súťaže a hospodárskej činnosti prostredníctvom uľahčenia prístupu novým účastníkom na trh v rôznych hospodárskych režimoch napreduje dobrým tempom. Zjednodušujú sa aj postupy udeľovania licencií a ďalšie administratívne záťaže v rôznych hospodárskych odvetviach, ako sú životné prostredie, územné plánovanie, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, priemysel a geológia. Pripravuje sa rámcový zákon, ktorým sa majú stanoviť hlavné zásady fungovania najdôležitejších vnútroštátnych regulačných orgánov, pričom sa im má udeliť silná nezávislosť a samostatnosť.

(12)

Reformy súdneho systému napredujú podľa dohodnutého harmonogramu. Ďalší pokrok sa dosiahol v znižovaní počtu nevyriešených prípadov, ako aj v rozsiahlejších reformách, ako je napríklad zemepisná reorganizácia súdnych obvodov a reforma občianskeho súdneho poriadku.

(13)

Každé opatrenie požadované v tomto rozhodnutí je dôležité z hľadiska ozdravenia hospodárskej a finančnej situácie v Portugalsku a obnovenia jeho kapacity samofinancovania na trhoch.

(14)

Vzhľadom na tento vývoj by sa malo vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 3 vykonávacieho rozhodnutia 2011/344/EÚ sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   V priebehu roka 2013 Portugalsko prijme v súlade so špecifikáciami uvedenými v memorande o porozumení tieto opatrenia:

a)

deficit verejných financií v roku 2013 nesmie presiahnuť 4,5 % HDP. Rozpočet na rok 2013 musí obsahovať trvalé konsolidačné opatrenia vo výške najmenej 3 % HDP, ktoré budú zamerané na zníženie deficitu verejných financií v lehote uvedenej v odseku 3. Portugalská vláda preskúma spôsoby, ako zvýšiť podiel zníženia výdavkov v celkovom konsolidačnom balíku na rok 2013 s cieľom zaistiť strednodobú fiškálnu úpravu zameranú na stranu výdavkov a priaznivú pre rast. Vzhľadom na riziká spojené s plnením rozpočtu portugalská vláda pripraví začiatkom roka 2013 núdzové opatrenia vo výške 0,5 % HDP, ktoré by sa mali aktivovať v prípade konkretizácie týchto rizík;

b)

rozpočet na rok 2013 musí zahŕňať opatrenia na strane príjmov, najmä reštrukturalizáciu dane z príjmu fyzických osôb, ktorou sa zjednodušuje daňová štruktúra, zvyšuje priemerná daňová sadzba pri zachovaní progresivity a rozšírení základu dane odstránením niektorých daňových úľav, ktorou sa rozširuje základ dane z príjmu právnických osôb, zvyšujú sadzby dane z investičných príjmov, zvyšujú spotrebné dane a zavádzajú zmeny v pravidelnom zdaňovaní majetku;

c)

rozpočet na rok 2013 musí obsahovať opatrenia na úsporu výdavkov, najmä zefektívnenie verejnej správy, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych dávok; obmedzenie mzdových nákladov znížením stavu stálych a dočasných zamestnancov a zníženie platieb za prácu nadčas; zefektívnenie verejných a súkromných sociálnych transferov a dotácií; obmedzenie transferov miestnym a regionálnym orgánom; a zníženie prevádzkových a kapitálových výdavkov štátnych podnikov;

d)

Portugalsko bude pokračovať vo vykonávaní svojho programu privatizácie;

e)

Portugalsko vypracuje spoločné usmernenia pre odhadovanie príjmov pre regionálne a miestne samosprávy;

f)

Portugalsko prehĺbi používanie zdieľaných služieb vo verejnej správe;

g)

Portugalsko zníži počet miestnych pracovísk príslušných ministerstiev (napr. v oblasti daní, sociálneho zabezpečenia, súdnictva) tak, že ich zlúči do „Lojas do Cidadão“ (jediné kontaktné miesto pre administratívu a verejnoprospešné služby) a bude pokračovať v rozvíjaní elektronickej verejnej správy počas trvania programu;

h)

Portugalsko bude pokračovať v reorganizácii a racionalizácii nemocničnej siete prostredníctvom špecializácie, koncentrácie a znižovania počtu nemocničných služieb, ako aj spoločného riadenia a spoločnej prevádzky nemocníc a dokončí zavádzanie akčného plánu do konca roku 2013;

i)

s podporou medzinárodne uznávaných odborníkov a po prijatí zmien a doplnení nového zákona č. 6/2006 o mestských nájomných zmluvách a zákonnej vyhlášky, ktorou sa zjednodušuje správne konanie týkajúce sa renovácie, Portugalsko vykoná komplexné preskúmanie fungovania trhu s nehnuteľnosťami;

j)

Portugalsko vytvorí celoštátny registračný systém pozemkov, ktorý umožní rovnocennejšie rozdelenie výhod a nákladov pri vykonávaní územného plánovania;

k)

Portugalsko prijme plne funkčný riadiaci nástroj na analýzu, monitorovanie a hodnotenie výsledkov a dosahu politík vzdelávania a odbornej prípravy a zostaví zoznam referenčných odborných škôl;

l)

Portugalsko dokončí prijatie zostávajúcich sektorových zmien a doplnení, ktoré sú potrebné na úplné zavedenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (4);

m)

Portugalsko vykoná cielené opatrenia zamerané na dosiahnutie trvalého zníženia počtu nevyriešených prípadov presadzovania práva s cieľom vyriešiť problém prieťahov v súdnom konaní;

n)

Portugalsko prijme rámcový zákon o hlavných vnútroštátnych regulačných orgánoch s cieľom zaručiť ich úplnú nezávislosť a finančnú, administratívnu a riadiacu samostatnosť;

o)

Portugalsko zlepší podnikateľské prostredie tak, že dokončí zostávajúce reformy zamerané na obmedzenie administratívnej záťaže (jednotné kontaktné miesta stanovené v smernici 2006/123/ES a projekty „nulového schvaľovania“) a vykoná ďalšie zjednodušenia existujúcich postupov udeľovania licencií, predpisov a inej administratívnej záťaže v hospodárstve, ktoré sú hlavnou prekážkou rozvoja hospodárskej činnosti;

p)

Portugalsko dokončí reformu právnych predpisov o prístavoch a systémy riadenia prístavov vrátane revízie koncesií na prevádzkovanie prístavov;

q)

Portugalsko zavedie opatrenia na podporu fungovania systému dopravy;

r)

Portugalsko zavedie opatrenia na odstránenie tarifného dlhu v oblasti energetiky a v plnej miere transponuje tretí energetický balík EÚ.

2.

Odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   S cieľom obnoviť dôveru vo finančný sektor musí Portugalsko primeraným spôsobom rekapitalizovať svoj bankový sektor a zabezpečiť organizované znižovanie zadlženia. Portugalsko v tejto súvislosti vykoná stratégiu pre portugalský bankový sektor dohodnutú s Komisiou, ECB a MMF tak, aby bola zachovaná finančná stabilita. Portugalsko predovšetkým:

a)

vyzve banky, aby udržateľným spôsobom posilnili svoje kolaterálové nárazníky;

b)

zaistí vyvážené a organizované znižovanie zadlženia bankového sektora, ktoré má rozhodujúci význam z hľadiska trvalého odstránenia nerovnováh vo financovaní. Cieľom plánov financovania bánk je znížiť pomer úverov k vkladom na orientačnú hodnotu približne 120 % v roku 2014 a znížiť závislosť od financovania z Eurosystému v strednodobom horizonte. Tieto plány financovania sa preskúmajú každý štvrťrok;

c)

podporí diverzifikáciu alternatívnych zdrojov financovania podnikového sektora, a najmä MSP prostredníctvom celého radu opatrení zameraných na zlepšenie ich prístupu na kapitálové trhy a k poisteniu vývozného úveru;

d)

bude pokračovať v racionalizácii štátom vlastnenej skupiny CGD;

e)

zoptimalizuje postup sanácie aktív prevedených z BPN na tri účelovo vytvorené štátne subjekty prostredníctvom externalizácie správy aktív na profesionálnu tretiu stranu s mandátom vykonávať sanáciu aktív postupom času; vyberie stranu spravujúcu úvery na základe súťažného konania a zahrnie do mandátu primerané motivačné faktory na účely maximalizácie sanácií a minimalizácie prevádzkových nákladov; a zaistí včasný predaj dcérskych spoločností a aktív v ďalších dvoch účelovo vytvorených štátnych subjektoch;

f)

na základe predloženého súboru predbežných návrhov na podporu diverzifikácie alternatívnych zdrojov financovania podnikového sektora vypracuje a zavedie riešenia poskytujúce pre podnikový sektor alternatívne zdroje financovania oproti tradičnému bankovému úveru; a posúdi účinnosť vládou financovaných schém poistenia vývozných úverov s cieľom prijať primerané opatrenia na podporu vývozu v súlade s právom Únie;

g)

zaistí počiatočné a pravidelné mechanizmy financovania fondu na riešenie krízovej situácie bánk v dvoch krokoch – po prvé, schválením zákonnej vyhlášky o príspevkoch bánk do fondu na riešenie krízovej situácie bánk a po druhé, schválením oznámenia orgánov dohľadu o osobitných pravidelných príspevkoch bánk; schváli oznámenia orgánov dohľadu o plánoch na riešenie problémov a uprednostní vykonávanie plánov na oživenie a riešenie problémov, ktoré majú systémový význam;

h)

zavedie rámec, ktorý umožní finančným inštitúciám začať mimosúdnu reštrukturalizáciu dlhov domácností, uľahčiť vykonávanie reštrukturalizácie dlhu podnikov a vykonať akčný plán zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti o reštrukturalizačných nástrojoch;

i)

predloží parlamentu zmeny a doplnenia právneho rámca upravujúceho prístup k verejnému kapitálu, aby štát mohol za prísne stanovených podmienok a v súlade s pravidlami o štátnej pomoci vykonávať kontrolu nad danou inštitúciou a uskutočniť povinnú rekapitalizáciu.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Bruseli 20. decembra 2012

Za Radu

predseda

M. NOONAN


(1)  Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 159, 17.6.2011, s. 88.

(3)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.“


Korigendá

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/34


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou v leteckej doprave

( Úradný vestník Európskej únie L 204 z 26. júla 2006 )

Na strane 2 v odôvodnení 8 v druhej vete:

namiesto:

„Najefektívnejším spôsobom financovania sa zdá byt' poplatok vyberaný od každej leteckej spoločnosti, ktorá využíva letisko, úmerne k počtu cestujúcich, ktorých dopraví z letiska alebo na letisko.“

má byť:

„Najefektívnejším spôsobom financovania sa zdá byt' poplatok vyberaný od každej leteckej spoločnosti, ktorá využíva letisko, úmerne k počtu cestujúcich, ktorých prepraví na letisko a z letiska.“

Na strane 6 v článku 8 ods. 4 v poslednej vete:

namiesto:

„Je pomerne rozdelený medzi užívateľov letiska v závislosti od celkového počtu všetkých cestujúcich, ktorých každý z nich prepraví z daného a na dané letisko.“

má byť:

„Je pomerne rozdelený medzi užívateľov letiska v závislosti od celkového počtu všetkých cestujúcich, ktorých každý z nich prepraví na dané letisko a z daného letiska.“