ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.011.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 11

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
16. januára 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 21/2013 z 10. januára 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Taiwane a Thajsku, alebo nie

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 22/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka cyflumetofén a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 23/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 24/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. januára 2013

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

16.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 21/2013

z 10. januára 2013,

ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Taiwane a Thajsku, alebo nie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Existujúce opatrenia

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 (2) (ďalej len „pôvodné nariadenie“) Rada uložila konečné antidumpingové clo vo výške 62,9 % na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) pre všetky ostatné spoločnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 a v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Tieto opatrenia sa budú ďalej uvádzať ako „platné opatrenia“ a prešetrovanie, ktoré viedlo k uloženiu opatrení pôvodným nariadením, sa bude ďalej uvádzať ako „pôvodné prešetrovanie“.

1.2.   Žiadosť

(2)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bola 10. apríla 2012 doručená žiadosť podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia o prešetrenie možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken s pôvodom v ČĽR a o zavedenie registrácie dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú deklarovaný pôvod v Taiwane a Thajsku.

(3)

Žiadosť podali štyri spoločnosti: Saint-Gobain Adfors CZ s. r. o., Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras „Stikla Skiedra“ AS a Vitrulan Technical Textiles GmbH, ktoré sú výrobcami určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken v Únii.

(4)

Žiadosť obsahovala dostatočné dôkazy prima facie, že po uložení platných opatrení došlo k značnej zmene v štruktúre obchodu pri vývoze z ČĽR, Taiwanu a Thajska do Únie, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina ani ekonomické opodstatnenie ako uloženie platných opatrení. Údajne táto zmena v štruktúre obchodu vyplynula z prekládky určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken s pôvodom v ČĽR, ku ktorej dochádza na Taiwane a v Thajsku.

(5)

Okrem toho z dôkazov vyplynulo, že nápravné účinky platných opatrení boli oslabené, pokiaľ ide o množstvo aj cenu. Existujú dôkazy, že tento nárast dovozu z Taiwanu a Thajska sa uskutočňoval za ceny pod úrovňou ceny nespôsobujúcej ujmu, ktorá bola stanovená v pôvodnom prešetrovaní.

(6)

Napokon boli k dispozícii dôkazy, že ceny určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska boli dumpingové v porovnaní s normálnou hodnotou stanovenou v pôvodnom prešetrovaní.

1.3.   Začatie konania

(7)

Po porade s poradným výborom Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy prima facie na začatie prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia, a nariadením Komisie (EÚ) č. 437/2012 (3) (ďalej len „nariadenie o začatí prešetrovania“) začala prešetrovanie. Podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia Komisia nariadením o začatí prešetrovania nariadila colným orgánom, aby registrovali dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken z Taiwanu a Thajska.

1.4.   Prešetrovanie

(8)

Komisia oficiálne upovedomila o začatí prešetrovania orgány ČĽR, Taiwanu a Thajska, vyvážajúcich výrobcov v týchto krajinách, dovozcov v Únii, o ktorých je známe, že sa ich konanie týka, a výrobné odvetvie Únie. Výrobcom/vývozcom v ČĽR, na Taiwane a v Thajsku známym Komisii na základe žiadosti alebo prostredníctvom zastupujúceho úradu v Taipei a misie Thajského kráľovstva pri Európskej únii boli zaslané dotazníky. Dotazníky boli zaslané aj dovozcom v Únii uvedeným v žiadosti. Zainteresované strany dostali v lehote stanovenej v nariadení o začatí prešetrovania možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie. Všetky strany boli informované, že ich nedostatočná spolupráca môže viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia a založeniu zistení na dostupných skutočnostiach.

(9)

Ôsmim spoločnostiam na Taiwane a siedmim spoločnostiam v Thajsku bol zaslaný dotazník týkajúci sa obchádzania opatrení. Niektoré taiwanské a thajské spoločnosti sa prihlásili a uviedli, že nechcú byť považované za zúčastnené strany, pretože nevyrábajú výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, a/ani nevyvážajú do Únie. Zostávajúce známe spoločnosti z príslušných dvoch krajín sa vôbec neprihlásili. Žiadna zo spoločností nepredložila odpoveď na dotazník. Dotazník týkajúci sa obchádzania opatrení bol zaslaný ďalším štyridsiatim štyrom spoločnostiam v ČĽR. Žiadny z týchto vyvážajúcich výrobcov v ČĽR sa však neprihlásil ani nepredložil odpoveď na dotazník. Dotazníky boli zaslané aj dovozcom v Únii, ale žiadny z nich sa neprihlásil ani nepredložil odpovede na dotazníky.

1.5.   Obdobie prešetrovania

(10)

Obdobie prešetrovania sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2009 do 31. marca 2012 (ďalej len „OP“). Počas obdobia prešetrovania sa zbierali údaje s cieľom prešetriť okrem iného údajnú zmenu v štruktúre obchodu. Za obdobie, za ktoré sa podáva správa, od 1. apríla 2011 do 31. marca 2012, sa zozbierali podrobnejšie údaje na preskúmanie možného oslabenia nápravných účinkov platných opatrení a výskytu dumpingu.

2.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

2.1.   Všeobecné úvahy

(11)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia bola existencia obchádzania posudzovaná prostredníctvom postupnej analýzy s cieľom zistiť, či dochádza k zmene štruktúry obchodu medzi ČĽR, Taiwanom, Thajskom a Úniou, či táto zmena vyplýva z praxe, procesu alebo z činností, pre ktoré neexistuje iná dostatočne náležitá príčina ani ekonomické opodstatnenie ako uloženie cla, či existovali dôkazy o ujme alebo o oslabovaní nápravných účinkov cla z hľadiska cien a/alebo množstiev výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, a či existovali dôkazy o dumpingu vo vzťahu k normálnym hodnotám, ktoré boli predtým v prípade potreby stanovené v pôvodnom prešetrovaní v súlade s ustanoveniami článku 2 základného nariadenia.

2.2.   Príslušný výrobok a výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania

(12)

Príslušným výrobkom je výrobok vymedzený v pôvodnom prešetrovaní: riedke sieťoviny zo sklených vláken s veľkosťou oka väčšou ako 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m2 okrem kotúčov zo sklených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré sú v súčasnosti zaradené pod kódy KN 7019 51 00 a ex 7019 59 00.

(13)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, je rovnaký ako výrobok vymedzený v predchádzajúcom odôvodnení, ale zasielaný z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či je deklarovaný ako výrobok s pôvodom v Taiwane a Thajsku, alebo nie.

(14)

Prešetrovaním sa preukázalo, že riedke sieťoviny zo sklených vláken vyvážané do Únie z ČĽR a tie, ktoré sa zasielajú do Únie z Taiwanu a Thajska, majú rovnaké základné fyzické a technické vlastnosti a použitie a z tohto dôvodu sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

2.3.   Stupeň spolupráce a stanovenie objemu obchodu

(15)

Ako je uvedené v odôvodnení 9, žiadna zo spoločností nepredložila odpoveď na dotazník, t. j. taiwanskí vyvážajúci výrobcovia vôbec nespolupracovali, a preto neboli vykonané žiadne overovacie návštevy na mieste. V súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia bolo pri zisťovaniach týkajúcich sa dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken z Taiwanu do Únie a vývozu príslušného výrobku z ČĽR na Taiwan nutné vychádzať z dostupných údajov. Na určenie celkových objemov dovozu z Taiwanu do Únie sa použili údaje z databázy Comext a na stanovenie celkového vývozu z ČĽR na Taiwan sa použila čínska národná štatistika.

(16)

Thajskí vyvážajúci výrobcovia tiež nespolupracovali, pretože nepredložili odpovede na dotazníky, a preto neboli vykonané žiadne overovacie návštevy na mieste. V súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia bolo pri zisťovaniach týkajúcich sa dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken z Thajska do Únie a vývozu príslušného výrobku z ČĽR do Thajska nutné vychádzať z dostupných údajov. Na určenie celkových objemov dovozu z Thajska do Únie sa použili údaje z databázy Comext a na stanovenie celkového vývozu z ČĽR do Thajska sa použila čínska národná štatistika.

(17)

Zo strany čínskych vyvážajúcich výrobcov nebola žiadna spolupráca. Preto sa k zisteniam v súvislosti s dovozom určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken z Taiwanu do Únie a s vývozom príslušného výrobku z ČĽR do Taiwanu muselo v súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia dospieť na základe dostupných skutočností. Na určenie celkových objemov dovozu z ČĽR do Únie sa aj v tomto prípade použili údaje z databázy Comext. Na stanovenie celkového vývozu z ČĽR na Taiwan a do Thajska sa použila čínska národná štatistika.

(18)

Objem dovozu zaznamenaný v štatistike Comext zahŕňa širšiu skupinu výrobkov ako príslušný výrobok a výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania. Na základe odhadov poskytnutých výrobným odvetvím Únie sa však zistilo, že podstatnú časť tohto objemu dovozu tvoril príslušný výrobok a výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania. Údaje teda bolo možné použiť na stanovenie zmeny v štruktúre obchodu.

2.4.   Zmena v štruktúre obchodu

(19)

Dovoz príslušného výrobku z ČĽR do Únie prudko klesol po tom, ako boli v pôvodnom nariadení uložené dočasné opatrenia vo februári 2011 (4) a konečné opatrenia v auguste 2011.

(20)

Celkový vývoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Taiwanu do Únie sa v roku 2011, a najmä po uložení konečných opatrení v auguste 2011 významne zvýšil. Z údajov z databázy Comext vyplýva, že v druhej polovici roka 2011 došlo k prudkému nárastu vývozu z Taiwanu do Únie, pričom v predchádzajúcich rokoch bol na nízkej úrovni. Tento dovoz ďalej prudko rástol počas štvrťroka január – marec 2012 v nadväznosti na začatie prešetrovania obchádzania opatrení pri sieťovinách zo sklených vláken s pôvodom v ČĽR s prekládkou v Malajzii (5) v novembri 2011. Tento vývoj potvrdzuje zodpovedajúca čínska štatistika, pokiaľ ide o vývoz riedkych sieťovín zo sklených vláken na Taiwan z ČĽR.

(21)

V prípade Thajska celkový vývoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie v roku 2011 tiež prudko narástol. Z údajov z databázy Comext vyplýva, že počas štvrťroka jún – august 2011 došlo k prudkému nárastu vývozu z Thajska do Únie, pričom v predchádzajúcich rokoch bol na nízkej úrovni. Tento dovoz ďalej prudko rástol počas štvrťroka január – marec 2012 v nadväznosti na začatie prešetrovania obchádzania opatrení pri sieťovinách zo sklených vláken s pôvodom v ČĽR s prekládkou v Malajzii (6) v novembri 2011. Tento vývoj potvrdzuje zodpovedajúca čínska štatistika, pokiaľ ide o vývoz riedkych sieťovín zo sklených vláken do Thajska z ČĽR.

(22)

V tabuľke 1 sa uvádzajú dovezené množstvá určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken z ČĽR, Taiwanu a Thajska do Únie od 1. januára 2009 do 31. marca 2012.

Tabuľka 1

Objemy dovozu

(mil. m2)

2009

2010

2011

1. 4. 2011 – 31. 3. 2012

ČĽR

294,90

383,72

193,07

121,30

Taiwan

1,33

1,03

10,67

17,07

Thajsko

0,66

0,04

10,40

24,11

Zdroj: Štatistika databázy Comext.

Údaje Comext sú uvedené v kilogramoch, zatiaľ čo príslušný výrobok sa uvádza v metroch štvorcových. Výrobné odvetvie Únie poskytlo prepočítavacie koeficienty pre oba kódy, ktoré sú zahrnuté do konania a ktoré sa použili pre výpočet hodnôt v tabuľkách.

(23)

Vyššie uvedené údaje jasne ukazujú, že dovoz z Taiwanu a Thajska do Únie bol v rokoch 2009 a 2010 zanedbateľný. V roku 2011 po uložení opatrení však dovoz zrazu prudko stúpol a z hľadiska objemu čiastočne nahradil vývoz z ČĽR na trh Únie. Okrem toho od uloženia platných opatrení došlo k významnému poklesu dovozu z ČĽR do Únie (70 %).

(24)

V tom istom období možno pozorovať dramatický nárast vývozu riedkych sieťovín zo sklených vláken z ČĽR na Taiwan. Z relatívne malého množstva v roku 2009 (748 000 m2) sa vývoz náhle zvýšil na 14,39 milióna m2 v období, za ktoré sa podáva správa.

(25)

V tabuľke 2 sa uvádza vývoz riedkych sieťovín zo sklených vláken z ČĽR na Taiwan od 1. januára 2009 do 31. marca 2012.

Tabuľka 2

Taiwan

2009

2010

2011

1. 4. 2011 – 31. 3. 2012

Množstvo

(v mil. m2)

0,75

2,45

7,58

14,39

Ročná zmena (%)

 

227

209

90

Index (2009 = 100)

100

327

1 011

1 919

Zdroj: Čínska štatistika.

(26)

Rovnaký vývoj možno pozorovať v prípade vývozu otvorených sieťovín zo sklených vláken z ČĽR do Thajska. Objem vývozu v roku 2009 bol len 1,83 mil. m2, zatiaľ čo v období, za ktoré sa podáva správa, prudko narástol na 41,70 mil. m2.

(27)

V tabuľke 3 sa uvádza vývoz riedkych sieťovín zo sklených vláken z ČĽR do Thajska od 1. januára 2009 do 31. marca 2012.

Tabuľka 3

Thajsko

2009

2010

2011

1. 4. 2011 – 31. 3. 2012

Množstvo

(v mil. m2)

1,83

9,80

25,51

41,70

Ročná zmena (%)

 

436

160

63

Index (2009 = 100)

100

535

1 394

2 279

Zdroj: Čínska štatistika.

(28)

Aby bolo možné určiť tendenciu vývoja obchodného toku určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken z ČĽR na Taiwan a do Thajska, boli posúdené čínske štatistiky, ktoré sa však týkali len skupiny výrobkov vyššej úrovne, ako je úroveň príslušného výrobku. So zreteľom na údaje z databázy Comext a odhady poskytnuté výrobným odvetvím Únie týkajúce sa objemov, ktoré sú zaradené pod dvoma kódmi KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00, však bolo možné stanoviť, že príslušný výrobok zahŕňa významnú časť čínskych štatistík. Tieto údaje preto bolo možné zohľadniť.

(29)

Z tabuliek 1 a 3 je jasné, že po prudkom poklese čínskeho vývozu riedkych sieťovín zo sklených vláken do Únie nasledoval významný nárast čínskeho vývozu riedkych sieťovín zo sklených vláken na Taiwan a do Thajska s následným dramatickým zvýšením taiwanského a thajského vývozu riedkych sieťovín zo sklených vláken do Únie počas obdobia, za ktoré sa podáva správa.

(30)

Keďže spoločnosti na Taiwane a v Thajsku vôbec nespolupracovali, nebolo možné získať informácie o možnej úrovni skutočnej výroby výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v týchto dvoch krajinách.

2.5.   Záver o zmene v štruktúre obchodu

(31)

Celkový pokles vývozu z ČĽR do Únie a súbežný nárast vývozu z Taiwanu a Thajska do Únie a vývozu z ČĽR na Taiwan a do Thajska po uložení dočasných opatrení vo februári 2011 a konečných opatrení v auguste 2011 predstavujú zmenu v štruktúre obchodu medzi uvedenými krajinami na jednej strane a vo vývoze týchto krajín do Únie na strane druhej.

2.6.   Charakter obchádzania

(32)

V článku 13 ods. 1 základného nariadenia sa vyžaduje, aby zmena v štruktúre obchodu vychádzala z praxe, procesu alebo činností, pre ktoré neexistuje dostatočne náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie ako uloženie cla. Prax, proces alebo práca zahŕňa okrem iného zasielanie výrobku, ktorý podlieha opatreniam, cez tretie krajiny.

(33)

Komisia má dôkazy týkajúce sa obchodných kontaktov čínskych hospodárskych subjektov s dovozcami v Únii, čím sa potvrdzuje, že prekládky sa v Thajsku skutočne vykonávajú. Okrem toho nedostatočná spolupráca zo strany ktoréhokoľvek výrobcu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, na Taiwane a v Thajsku poukazuje na vykonávanie prekládok v uvedených krajinách, pokiaľ ide o riedke sieťoviny zo sklených vláken. Navyše nedávny prudký nárast dovozu z týchto dvoch krajín naznačuje, že jeho dôvodom je činnosť taiwanských a thajských obchodných subjektov, ktorí vykonávajú prekládky čínskych výrobkov do Únie.

(34)

Existencia prekládok výrobkov čínskeho pôvodu cez Taiwan a Thajsko sa preto potvrdzuje.

2.7.   Neexistencia dostatočne náležitej príčiny ani iného ekonomického opodstatnenia okrem uloženia antidumpingového cla

(35)

Prešetrovaním sa neodhalila žiadna iná náležitá príčina ani ekonomické opodstatnenie prekládky ako len obchádzanie platných opatrení v prípade príslušného výrobku. Nezistili sa žiadne iné skutočnosti než clo, ktoré by sa mohli považovať za vyrovnanie nákladov na prekládku, najmä pokiaľ ide o prepravu a opätovné naloženie určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken s pôvodom v ČĽR cez Taiwan a Thajsko.

2.8.   Oslabovanie nápravných účinkov antidumpingového cla

(36)

S cieľom posúdiť, či dovážaný výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, oslabil z hľadiska množstva a ceny nápravné účinky platných opatrení vzťahujúcich sa na dovoz príslušného výrobku, sa použili údaje z databázy Comext ako najlepšie dostupné údaje týkajúce sa množstiev a cien vývozu realizovaného nespolupracujúcimi spoločnosťami na Taiwane a v Thajsku. Ceny, ktoré boli takto určené, sa porovnali s úrovňou odstránenia ujmy stanovenou pre výrobcov z Únie v odôvodnení 74 pôvodného nariadenia.

(37)

Zvýšenie dovozu z Taiwanu do Únie z 1,03 mil. m2 v roku 2010 na 17,07 mil. m2 v období, za ktoré sa podáva správa, sa z hľadiska množstva pokladalo za významné.

(38)

Zvýšenie dovozu z Thajska do Únie zo 40 000 m2 v roku 2010 na 24,11 mil. m2 v období, za ktoré sa podáva správa, sa z hľadiska množstva tiež pokladalo za významné.

(39)

Porovnanie úrovne odstránenia ujmy, ako bola stanovená v pôvodnom nariadení, a váženej priemernej vývoznej ceny (stanovenej v tomto prešetrovaní jednotlivo pre Taiwan a Thajsko a upravenej vzhľadom na náklady po dovoze a zohľadňujúcej úpravy v súvislosti s kvalitou stanovené v pôvodnom prešetrovaní) ukázalo výrazný predaj pod cenu v prípade oboch príslušných krajín. Dospelo sa preto k záveru, že nápravné účinky platných opatrení sú oslabené tak z hľadiska množstva, ako aj z hľadiska ceny.

2.9.   Dôkaz o dumpingu

(40)

Napokon sa v súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia skúmalo, či existujú dôkazy o dumpingu vo vzťahu k normálnej hodnote stanovenej pri pôvodnom prešetrovaní.

(41)

V pôvodnom nariadení bola normálna hodnota stanovená na základe cien v Kanade, ktorá bola v uvedenom prešetrovaní určená ako vhodná analogická krajina s trhovým hospodárstvom pre ČĽR. V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia sa pokladalo za vhodné použiť normálnu hodnotu, ako bola stanovená v pôvodnom prešetrovaní.

(42)

Jednotlivé vývozné ceny z Taiwanu a Thajska boli založené na dostupných skutočnostiach, t. j. na priemernej vývoznej cene určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken počas obdobia, za ktoré sa podáva správa, ako sa uvádza v databáze Comext. Dostupné údaje boli použité z dôvodu nedostatočnej spolupráce zo strany výrobcov výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v dvoch príslušných krajinách.

(43)

V záujme objektívneho porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav primerane zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a cenovú porovnateľnosť v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Podľa toho boli vykonané úpravy zohľadňujúce rozdiely v doprave, poistení a v nákladoch na balenie. Keďže výrobcovia na Taiwane, v Thajsku a ČĽR vôbec nespolupracovali, úpravy museli byť vykonané na základe najlepších dostupných údajov. Úpravy zohľadňujúce tieto sumy sa preto stanovili na základe percenta vypočítaného ako pomer celkových nákladov na dopravu, poistenie a balenie z hodnoty predajných transakcií do Únie k dodacím podmienkam pre ceny CIF stanovené spolupracujúcimi čínskymi výrobcami v pôvodnom prešetrovaní.

(44)

V súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia sa dumping vypočítal porovnaním váženej priemernej normálnej hodnoty stanovenej v pôvodnom nariadení so zodpovedajúcimi váženými priemernými vývoznými cenami dvoch príslušných krajín počas obdobia v rámci prešetrovania, za ktoré sa podáva správa, vyjadrený ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie pred preclením.

(45)

Z porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s takto stanovenou váženou priemernou vývoznou cenou vyplynul dumping.

3.   OPATRENIA

(46)

Na základe uvedeného sa dospelo k záveru, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken s pôvodom v ČĽR sa obchádzalo prostredníctvom prekládky cez Taiwan a Thajsko podľa článku 13 ods. 1 základného nariadenia.

(47)

V súlade s prvou vetou v článku 13 ods. 1 základného nariadenia by sa platné opatrenia na dovoz príslušného výrobku mali rozšíriť na dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, t. j. rovnakého výrobku, zasielaného však z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či je deklarovaný ako výrobok s pôvodom na Taiwane a v Thajsku, alebo nie.

(48)

Vzhľadom na nedostatočnú spoluprácu pri tomto prešetrovaní by opatrenia, ktoré sa majú rozšíriť, mali byť opatrenia stanovené v článku 1 ods. 2 základného nariadenia pre „všetky ostatné spoločnosti“, t. j. v súčasnosti konečné antidumpingové clo vo výške 62,9 % uplatniteľné na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením.

(49)

V súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 základného nariadenia, podľa ktorých sa všetky rozšírené opatrenia majú uplatňovať na výrobky, ktoré boli pri dovoze do Únie zaregistrované v súlade s nariadením o začatí prešetrovania, by sa z registrovaného dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska malo vybrať clo.

4.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE

(50)

Ako je uvedené v odôvodnení 9, žiadny z výrobcov v oboch dotknutých krajinách sa po oznámení začatia konania neprihlásil. Žiadosti o oslobodenie od možného rozšírenia opatrení v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia teda neboli podané.

(51)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 3 základného nariadenia, výrobcovia na Taiwane a v Thajsku, ktorí sa neprihlásili v tomto konaní a nevyvážali výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie počas obdobia, za ktoré sa podáva správa, a ktorí majú v úmysle podať žiadosť o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia, budú musieť vyplniť dotazník, aby Komisia mohla posúdiť, či takéto oslobodenie možno odôvodnene udeliť. Toto oslobodenie sa môže udeliť po vyhodnotení situácie na trhu, výrobnej kapacity a miery využitia kapacity, obstarávania a predaja, ako aj pravdepodobnosti pokračovania praktík, pre ktoré neexistuje žiadny dostatočný dôvod ani hospodárske opodstatnenie, a dôkazov o dumpingu. Komisia zvyčajne vykoná aj overovaciu návštevu priamo na mieste. Žiadosť by sa mala adresovať Komisii so všetkými relevantnými informáciami najmä v súvislosti s každou zmenou činností spoločnosti, ktoré sú spojené s výrobou a predajom.

(52)

Komisia po porade s poradným výborom navrhne zodpovedajúcu zmenu a doplnenie platných rozšírených opatrení v tých prípadoch, v ktorých je udelené odôvodnené oslobodenie. Každá udelená výnimka sa bude následne monitorovať, aby sa zabezpečil súlad s podmienkami stanovenými v oslobodení.

5.   ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ

(53)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré viedli k týmto záverom, a boli vyzvané, aby predložili pripomienky. Po zverejnení informácií boli pripomienky predložené zo strany oddelenia zahraničného obchodu na thajskom ministerstve obchodu. Toto oddelenie žiadalo, aby sa do úvahy vzala aj thajská štatistika týkajúca sa dovozu a vývozu riedkych sieťovín zo sklených vláken. Štatistika, ktorú poskytli thajské úrady, bola vzatá do úvahy a preukázala sa ako užitočný zdroj informácií. Nakoniec sa však nepoužila pri konečných zisteniach, pretože údaje z databázy Comext spolu s čínskou národnou štatistika poskytli ucelenejší obraz. Na základe predložených argumentov sa teda neurobila žiadna úprava konečných opatrení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo uplatniteľné na „všetky ostatné spoločnosti“, uložené článkom 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 791/2011 na dovoz riedkych sieťovín zo sklených vláken s veľkosťou oka väčšou ako 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m2 okrem kotúčov zo sklených vláken, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, sa týmto rozširuje na dovoz riedkych sieťovín zo sklených vláken s veľkosťou oka väčšou ako 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m2 okrem kotúčov zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom na Taiwane a v Thajsku, alebo nie, ktoré sú v súčasnosti zaradené pod kódmi KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00 (kódy TARIC 7019510012 a 7019510013, 7019590012 a 7019590013).

2.   Clo rozšírené v odseku 1 tohto článku sa vyberá za dovoz zasielaný z Taiwanu a Thajska, ktorý má alebo nemá deklarovaný pôvod na Taiwane a v Thajsku, ktorý je registrovaný v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 437/2012 a v súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009.

3.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

1.   Žiadosti o oslobodenie od cla rozšíreného článkom 1 sa podávajú písomne v jednom z úradných jazykov Európskej únie a musia byť podpísané osobou oprávnenou zastupovať subjekt, ktorý žiada o oslobodenie. Žiadosť sa musí zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax + 32 22956505

2.   Komisia môže v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009 po porade s poradným výborom povoliť formou rozhodnutia oslobodenie dovozu pre spoločnosti, ktoré neobchádzajú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011, od cla rozšíreného článkom 1.

Článok 3

Colným úradom sa týmto nariaďuje, aby ukončili registráciu dovozu zavedenú v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 437/2012.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2013

Za Radu

predseda

E. GILMORE


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 204, 9.8.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 134, 24.5.2012, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 43, 17.2.2011, s. 9.

(5)  Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2011, s. 4.

(6)  Porovnaj poznámku pod čiarou 5.


16.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 22/2013

z 15. januára 2013,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka cyflumetofén a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1107/2009 sa má smernica Rady 91/414/EHS (2) uplatňovať, pokiaľ ide o postup a podmienky schvaľovania účinných látok, v súvislosti s ktorými sa pred 14. júnom 2011 prijalo rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedenej smernice. V prípade cyflumetofénu sú podmienky stanovené v článku 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 splnené rozhodnutím Komisie 2010/244/EÚ (3).

(2)

Holandsko v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS dostalo 21. septembra 2009 žiadosť od spoločnosti Otsuka Chemical Co. Ltd o zaradenie účinnej látky cyflumetofén do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2010/244/EÚ sa potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií, ktoré sú stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Vplyv tejto účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a na životné prostredie bol vyhodnotený v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, pokiaľ ide o použitia navrhované žiadateľom. Určený spravodajský členský štát predložil 12. novembra 2010 návrh hodnotiacej správy.

(4)

Návrh hodnotiacej správy bol preskúmaný členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Dňa 16. decembra 2011 predložil úrad Komisii svoj záver z preskúmania účinnej látky cyflumetofén (4) z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy a záver úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a dokončili ho 20. novembra 2012 vo forme revíznej správy Komisie o cyflumetoféne.

(5)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom cyflumetofénu možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä vzhľadom na spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné cyflumetofén schváliť.

(6)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je však nevyhnutné stanoviť určité podmienky a obmedzenia. Konkrétne je vhodné žiadať ďalšie potvrdzujúce informácie.

(7)

Schváleniu by malo predchádzať primerané obdobie, počas ktorého by sa členským štátom a zúčastneným stranám umožnilo pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(8)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, malo by však vzhľadom na špecifickú situáciu vzniknutú prechodom od smernice 91/414/EHS k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 platiť nasledujúce: členským štátom by sa po schválení malo poskytnúť šesťmesačné obdobie, počas ktorého preskúmajú povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom cyflumetofénu. Členské štáty by, podľa potreby, mali povolenia zmeniť, nahradiť alebo zrušiť. Odchylne od uvedeného obdobia by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na predloženie a vyhodnotenie aktualizovanej úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým prípravkom na ochranu rastlín a s každým predpokladaným použitím, v súlade s jednotnými zásadami.

(9)

Zo skúseností so zaradením účinných látok hodnotených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (5), do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré sa doteraz prijali a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I k uvedenej smernici, alebo s nariadeniami, ktorými sa schvaľujú účinné látky.

(10)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (6), mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka cyflumetofén, ako je uvedená v prílohe I, sa schvaľuje za podmienok stanovených v tejto prílohe.

Článok 2

Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín

1.   Členské štáty v prípade potreby do 30. novembra 2013 zmenia a doplnia alebo odoberú platné povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom cyflumetofénu ako účinnej látky, a to v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009.

Do tohto dátumu overia najmä to, či sú splnené podmienky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, s výnimkou podmienok stanovených v stĺpci o osobitných ustanoveniach uvedenej prílohy, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu, ktorá spĺňa požiadavky prílohy II k smernici 91/414/EHS, alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami uvedenými v článku 13 ods. 1 až 4 uvedenej smernice a v článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty opätovne prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom cyflumetofénu ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých boli všetky najneskôr do 31. mája 2013 uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, v súlade s jednotnými zásadami, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, a to na základe dokumentácie, ktorá spĺňa požiadavky prílohy III k smernici 91/414/EHS, a s prihliadnutím na stĺpec o osobitných ustanoveniach prílohy I k tomuto nariadeniu. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom cyflumetofénu ako jedinej účinnej látky v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 30. novembra 2014, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom cyflumetofénu ako jednej z viacerých účinných látok v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie do 30. novembra 2014 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie v príslušnom akte alebo aktoch, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, alebo ktorými sa táto príslušná látka alebo látky schvaľujú, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 3

Zmeny a doplnenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 107, 29.4.2010, s. 22.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(1):2504. K dispozícii online na adrese: www.efsa.europa.eu.

(5)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

Cyflumetofén

Číslo CAS 400882-07-7

Číslo CIPAC 721

2-metoxyetyl (RS)-2-(4-tert-butylfenyl)-2-kyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionát

≥ 975 g/kg (racemická zmes)

1. jún 2013

31. mája 2023

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o cyflumetoféne dokončenej 20. novembra 2012 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení venujú členské štáty osobitnú pozornosť:

ochrane operátorov a pracovníkov,

ochrane podzemných vôd, ak sa látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

ochrane pitnej vody,

riziku pre vodné organizmy.

V podmienkach používania sa podľa potreby uvádzajú opatrenia na zníženie rizika.

Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

a)

prípadný mutagénny potenciál metabolitu B3 (2-(trifluórmetyl) benzamid) tým, že vylúči význam in vivo účinkov zistených in vitro prostredníctvom vhodného skúšobného protokolu;

b)

doplňujúce informácie na stanovenie akútnej referenčnej dávky pre metabolit B3;

c)

ďalšie ekotoxikologické štúdie a hodnotenia týkajúce sa vodných stavovcov, ktoré pokrývajú ich celý životný cyklus.

Žiadateľ predloží tieto informácie Komisii, členským štátom a úradu do 31. mája 2015.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

„31

Cyflumetofén

Číslo CAS 400882-07-7

Číslo CIPAC 721

2-metoxyetyl (RS)-2-(4-tert-butylfenyl)-2-kyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionát

≥ 975 g/kg (racemická zmes)

1. jún 2013

31. mája 2023

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o cyflumetoféne dokončenej 20. novembra 2012 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení venujú členské štáty osobitnú pozornosť:

ochrane operátorov a pracovníkov,

ochrane podzemných vôd, ak sa látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

ochrane pitnej vody,

riziku pre vodné organizmy.

V podmienkach používania sa podľa potreby uvádzajú opatrenia na zníženie rizika, ako je použitie osobných ochranných prostriedkov.

Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

a)

prípadný mutagénny potenciál metabolitu B3 (2-(trifluórmetyl) benzamid) tým, že vylúči význam in vivo účinkov zistených in vitro prostredníctvom vhodného skúšobného protokolu (in vivo analýza Comet);

b)

doplňujúce informácie na stanovenie akútnej referenčnej dávky pre metabolit B3;

c)

ďalšie ekotoxikologické štúdie a hodnotenia týkajúce sa vodných stavovcov, ktoré pokrývajú ich celý životný cyklus.

Žiadateľ predloží tieto informácie Komisii, členským štátom a úradu do 31. mája 2015.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


16.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 23/2013

z 15. januára 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

62,1

TN

102,6

TR

130,0

ZZ

98,2

0707 00 05

EG

194,1

TR

130,5

ZZ

162,3

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

104,4

TR

132,7

ZZ

118,6

0805 10 20

EG

54,9

MA

59,8

TR

63,5

ZA

103,6

ZZ

70,5

0805 20 10

IL

162,4

MA

95,8

ZZ

129,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

113,9

KR

140,9

TR

94,1

ZZ

116,3

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

BA

47,0

CN

99,8

MK

38,5

US

183,6

ZZ

92,2

0808 30 90

CN

65,3

US

134,8

ZZ

100,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


16.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 24/2013

z 15. januára 2013,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. januára 2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. januára 2013 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novostanovené clá.

(5)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 16. januára 2013 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2013

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, uplatniteľné od 16. januára 2013

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICA (obyčajná) tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA iná ako na siatie (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

CIROK, zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  Dovozca môže v súlade s článkom 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I

2.1.2013-14.1.2013

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obyčajná pšenica (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá vysokej kvality

Pšenica tvrdá strednej kvality (2)

Pšenica tvrdá nízkej kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

250,05

208,35

Cena FOB USA

303,11

293,11

273,11

Prémia – Záliv

76,71

17,95

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

14,22 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).