ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.362.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 362

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
31. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 362/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1268/2012

z 29. októbra 2012

o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (1), a najmä na jeho články 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 151, 154, 156, 157, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 208 a 209,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené a následne nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), zosúladilo s nariadením o rozpočtových pravidlách. V záujme prehľadnosti je potrebné nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 nahradiť.

(2)

Podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa legislatívnym aktom môže na Komisiu delegovať právomoc prijímať nelegislatívne akty, ktorými sa iba dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky daného legislatívneho aktu. Z tohto dôvodu boli niektoré ustanovenia nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 zahrnuté do nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto ustanovenia by teda nemali byť súčasťou tohto nariadenia.

(3)

Počas prípravných prác Komisia uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni a zabezpečila súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(4)

Pokiaľ ide o rozpočtové zásady, konkrétne o zásadu jednotnosti, v dôsledku zjednodušenia pravidiel upravujúcich úroky plynúce z predbežného financovania a ich vymáhanie, a najmä v dôsledku zrušenia povinnosti príjemcov grantov vytvárať takéto úroky, sa ustanovenia o rozsahu a podmienkach vymáhania úrokov stali zastaranými. Ak by subjektom, ktoré sú poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu, bola táto povinnosť predsa len uložená, pravidlá upravujúce identifikáciu vzniknutých úrokov, ich použitie a účtovanie by mali byť uvedené v dohodách o delegovaní uzatvorených s týmito subjektmi. V prípade, že úroky plynúce z predbežného financovania patria na základe týchto dohôd Únii, tieto úroky by sa do rozpočtu mali zahrnúť ako pripísané príjmy.

(5)

V súvislosti so zásadou ročnej platnosti je dôležité objasniť význam pojmu ročné rozpočtové prostriedky. Zároveň je nevyhnutné ozrejmiť aj prípravné etapy postupu viazania prostriedkov, ktoré v prípade, že sú ukončené do 31. decembra, umožňujú preniesť viazané rozpočtové prostriedky do nasledujúceho rozpočtového roka.

(6)

Pokiaľ ide o zásadu zúčtovacej jednotky, malo by sa stanoviť, aký výmenný kurz medzi eurom a inými menami sa použije na účely riadenia peňažných tokov a vedenia účtovníctva. Navyše by sa mala zvýšiť transparentnosť pri účtovaní výsledkov takýchto menových prepočtov. V dôsledku zavedenia eura by sa mala zrušiť povinnosť Komisie informovať členské štáty o hotovostných prevodoch uskutočnených medzi rôznymi menami.

(7)

Pokiaľ ide o výnimky zo zásady všeobecnosti, malo by sa stanoviť, ako sa bude z rozpočtového hľadiska zaobchádzať s pripísanými príjmami, najmä s príspevkami členských štátov a tretích krajín na určité programy Únie, a zároveň by sa mali stanoviť aj limity pre vzájomné započítavanie výdavkov a príjmov. Vzhľadom na súčasnú prax je z dôvodu právnej istoty potrebné objasniť, že len čo príslušná inštitúcia získa príjem, pripísané príjmy by mali spravidla automaticky viesť k vytvoreniu viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov. Zároveň je potrebné objasniť aj prípady, v ktorých možno pripísané príjmy na základe výnimky sprístupniť ešte predtým, ako príslušná inštitúcia príjem skutočne získa.

(8)

Pokiaľ ide o zásadu špecifikácie, je potrebné presne vymedziť výpočet percentuálneho podielu rozpočtových prostriedkov, ktoré sú inštitúcie oprávnené presunúť v rámci vlastnej rozhodovacej právomoci. Európskemu parlamentu a Rade by sa mali poskytnúť úplné informácie, a to prostredníctvom predkladania podrobného odôvodnenia žiadostí o presuny.

(9)

Pokiaľ ide o zásadu riadneho finančného hospodárenia, je potrebné vymedziť účel hodnotení ex ante, priebežných hodnotení a hodnotení ex post vykonávaných v súvislosti s programami a činnosťami, stanoviť minimálnu pravidelnosť, s akou sa tieto hodnotenia musia vykonávať a určiť informácie, ktoré je potrebné uvádzať v legislatívnom finančnom výkaze.

(10)

Pokiaľ ide o zásadu transparentnosti, zverejňovanie informácií týkajúcich sa mena príslušných prijímateľov a presnej sumy, ktorá im bola poskytnutá, zvyšuje transparentnosť používania finančných prostriedkov. Vďaka sprístupňovaniu týchto informácii občanom sa posilní verejná kontrola používania týchto prostriedkov, čo následne prispeje k optimálnemu využívaniu verejných zdrojov. Pokiaľ sú prijímateľmi fyzické osoby, zverejňovanie týchto informácií sa riadi predpismi o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu by sa mali osobné údaje zverejňovať len v tom prípade, že je to nevyhnutné a primerané vzhľadom na sledovaný legitímny cieľ.

(11)

Informácie o používaní finančných prostriedkov Únie by mali byť zverejnené na webovej stránke inštitúcií a mali byť uvádzať minimálne meno a lokalitu prijímateľa, pridelenú sumu a účel pridelenia prostriedkov. Pri zverejňovaní týchto informácií by sa mali zohľadniť kritériá uvedené v článku 35 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä druh a význam prideľovania prostriedkov.

(12)

Meno a lokalita prijímateľov finančných prostriedkov Únie by sa mali zverejňovať v prípade cien, grantov a zákaziek udelených na základe verejných postupov, ktoré sú otvorené hospodárskej súťaži, ako je to predovšetkým v prípade súťaží, výziev na predkladanie návrhov a výziev na predkladanie ponúk, a to v súlade so zásadami ZFEÚ, a najmä so zásadou transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zverejňovanie týchto informácií by malo navyše prispieť ku kontrole verejných výberových postupov žiadateľmi, ktorí sú z týchto postupov vylúčení.

(13)

Zverejňovanie osobných údajov pri fyzických osobách by malo byť obmedzené len na obdobie, počas ktorého prijímateľ poskytnuté finančné prostriedky používa. Osobné údaje by sa teda mali po dvoch rokoch odstrániť. Rovnaký postup by sa mal uplatňovať aj v prípade osobných údajov týkajúcich sa právnických osôb, ktorých oficiálny názov označuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.

(14)

Vo väčšine prípadov, ktoré toto nariadenie upravuje, sa zverejňovanie informácií týka právnických osôb.

(15)

V prípade fyzických osôb by sa pri zverejňovaní týchto informácií malo prihliadať na proporcionalitu medzi výškou poskytnutých prostriedkov a potrebou kontrolovať optimálne využívanie zdrojov. Zverejňovanie názvov regiónov na úrovni NUTS 2 sa pri týchto fyzických osobách riadi zásadami zverejňovania totožnosti prijímateľov, pričom zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi rôznej veľkosti a zaručuje právo prijímateľov na súkromný život a najmä právo na ochranu osobných údajov.

(16)

Informácie o štipendiách a inej priamej podpore vyplácanej najodkázanejším fyzickým osobám by mali byť zo zverejňovania vyňaté.

(17)

V snahe zabezpečiť dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania s prijímateľmi by sa pri zverejňovaní informácií o fyzických osobách mala zohľadňovať aj povinnosť členských štátov zabezpečiť dôkladnú transparentnosť pri zákazkách, ktorých hodnota je vyššia ako prahové limity stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (4).

(18)

Meno a lokalita prijímateľa, poskytnutá suma a účel poskytnutia prostriedkov by sa nemali zverejniť v prípade, že by tým mohlo byť ohrozené právo na nedotknuteľnosť prijímateľa zaručené Chartou základných práv Európskej únie alebo v prípade, že by tým mohli byť poškodené legitímne obchodné záujmy prijímateľa.

(19)

Rozpočtová nomenklatúra by mala zabezpečovať zrozumiteľnosť a transparentnosť, ktoré sú z hľadiska rozpočtového postupu nevyhnutné.

(20)

Zároveň by sa malo vymedziť konanie, ktoré môže predstavovať konflikt záujmov.

(21)

Pokiaľ ide o nepriame hospodárenie, je potrebné ustanoviť rámec pre takéto delegovanie právomocí a vymedziť obsah dohôd o delegovaní. Akýkoľvek subjekt alebo osoby poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu by mali zaručiť takú úroveň ochrany finančných záujmov Únie, ktorá je rovnocenná úrovni ochrany vyžadovanej v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách. V záujme zabezpečenia riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie poverenými subjektmi by sa mali stanoviť podmienky, na základe ktorých môže Komisia uznať, že systémy, pravidlá a postupy týchto subjektov alebo osôb sú rovnocenné jej vlastným systémom, pravidlám a postupom.

(22)

Výkonné agentúry, ktoré zostávajú pod kontrolou Komisie, by mali byť uznané za povoľujúcich úradníkov, na ktorých táto inštitúcia delegovala úlohy súvisiace s plnením rozpočtu Únie.

(23)

V prípade nepriameho hospodárenia s medzinárodnými organizáciami by sa mali vymedziť organizácie oprávnené na tento druh hospodárenia.

(24)

Ak sú úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu poverené verejnoprávne subjekty alebo súkromnoprávne subjekty, ktoré sú poverené vykonávaním verejnej služby, mali by sa stanoviť podmienky ich určenia.

(25)

V prípade nepriameho hospodárenia je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá, ktoré upravujú postupy pre preskúmanie a schvaľovanie účtov, ako aj postupy, na základe ktorých sa z financovania z prostriedkov Únie vylúčia tie výdavky, ktoré boli uhradené v rozpore s platnými predpismi.

(26)

Súkromnoprávne subjekty, ktoré pre Komisiu plnia prípravné alebo pomocné úlohy, by sa mali vyberať v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

(27)

Pokiaľ ide o úlohu účastníkov finančných operácií, v dôsledku reformy finančného hospodárenia a upustenia od centralizovaných kontrol ex ante sa zvyšuje zodpovednosť povoľujúcich úradníkov pri všetkých príjmových a výdavkových operáciách, a to aj z hľadiska systému vnútornej kontroly. Európsky parlament a Rada by mali byť v budúcnosti informovaní o uložení povinností povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním alebo o ukončení vykonávania týchto povinností. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť príslušné úlohy, zodpovednosť a zásady postupov, ktoré sa musia dodržiavať. Internalizácia kontrol ex ante si predovšetkým vyžaduje, aby sa jasne rozlišovalo medzi úlohami, ktoré sa týkajú iniciácie operácií súvisiacich s plnením rozpočtu a úlohami, ktoré sa týkajú kontroly takýchto operácií. Zároveň by mala každá inštitúcia prijať kódex profesijných noriem, ktorý bude platiť pre zamestnancov zodpovedných za kontroly ex ante a ex post. Okrem toho je potrebné ustanoviť, že inštitúcia, ktorá je okrem iného zodpovedná za kontroly ex post, je o plnení uložených povinností informovaná prostredníctvom výročných správ. Z tohto dôvodu by sa malo zabezpečiť uchovávanie dokladov týkajúcich sa vykonaných operácií. O akýchkoľvek formách rokovacieho konania použitého na zadanie verejnej zákazky by mala byť inštitúcia informovaná prostredníctvom osobitnej správy a Európsky parlament a Rada prostredníctvom osobitného oznámenia, keďže tieto zákazky predstavujú odchýlku od bežných postupov zadávania zákaziek.

(28)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 by sa malo upraviť tak, aby zohľadňovalo dvojitú úlohu vedúceho delegácie ako povoľujúceho úradníka vymenovaného subdelegovaním pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) a v prípade operačných rozpočtových prostriedkov pre Komisiou.

(29)

V záujme objasnenia zodpovednosti by sa mali zároveň presne vymedziť úlohy a zodpovednosť účtovníka, pokiaľ ide o systémy účtovníctva, správu pokladne, správu bankových účtov a zložky tretej strany. Mali by sa zaviesť pravidlá upravujúce ukončenie vykonávania povinností účtovníka.

(30)

Okrem toho by sa mali stanoviť aj podmienky používania zálohových účtov, teda systému hospodárenia, ktorý predstavuje výnimku z bežných rozpočtových postupov, a vymedziť úlohy a zodpovednosť správcov záloh, ako aj povoľujúceho úradníka a účtovníka v súvislosti s kontrolou zálohových účtov. Európsky parlament a Rada by mali byť informovaní o uložení príslušných povinností týmto osobám alebo o ukončení ich vykonávania. Z dôvodu efektívnosti by mal byť v delegáciách zriadený len jeden zálohový účet, na ktorom budú spravované rozpočtové prostriedky z rozpočtového oddielu Komisie a ESVČ. V tejto súvislosti sa ukazuje, že je potrebné zaviesť možnosť používania debetných kariet viazaných na zálohové účty, čo by prispelo k zjednodušeniu platieb najmä v delegáciách a zastúpeniach Únie, ako aj k eliminácii rizika súvisiaceho s narábaním s hotovosťou.

(31)

Po vymedzení úloh a zodpovednosti jednotlivých účastníkov finančných operácií možno týchto účastníkov brať na zodpovednosť len na základe podmienok stanovených v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie a podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Únie. Špecializované komisie pre finančné nezrovnalosti, ktoré boli zriadené v jednotlivých inštitúciách, sa javia ako účinný mechanizmus na určenie skutočnosti, či došlo k finančným nezrovnalostiam, a z tohto dôvodu by mali byť zachované. Je potrebné stanoviť postup, na základe ktorého môže povoľujúci úradník požiadať o potvrdenie pokynu, ktorý podľa jeho názoru vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadou riadneho finančného hospodárenia, a byť tak zbavený zodpovednosti.

(32)

Pokiaľ ide o príjmy, s výnimkou osobitného prípadu vlastných zdrojov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (5), je potrebné vymedziť úlohy a kontroly, za ktoré zodpovedajú povoľujúci úradníci v jednotlivých štádiách: vypracovanie odhadu pohľadávok; vystavenie príkazu na vymáhanie pohľadávok; odoslanie oznámenia o dlhu, ktoré informuje dlžníka o stanovení pohľadávky; výpočet splatných úrokov z omeškania a v prípade potreby rozhodnutie o vzdaní sa nároku na základe kritérií, ktoré zaručujú súlad s riadnym finančným hospodárením v záujme zabezpečenia efektívneho výberu príjmov.

(33)

Je potrebné vymedziť úlohu účtovníka pri výbere príjmov a pri povoľovaní akejkoľvek dodatočnej lehoty na vykonanie platieb. Účtovník by mal mať pri vymáhaní platieb určitú flexibilitu, ako napríklad možnosť dlhy vzájomne započítať alebo za výnimočných okolností a po zohľadnení zásady proporcionality upustiť od požiadavky na zloženie zábezpeky na uhradenie dlhu, ak dlžník nie je schopný takúto zábezpeku zložiť, ale je ochotný a schopný vykonať platbu v dodatočnej lehote.

(34)

V záujme zabezpečenia správy aktív a zhodnotenia finančných prostriedkov je potrebné zaistiť, aby boli príslušné sumy predbežne uhradené, ako napríklad pokuty uložené za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, voči ktorým boli vznesené námietky, a následne investované do finančných aktív. Zároveň je potrebné určiť použitie úrokových výnosov plynúcich z týchto investícií.

(35)

Je potrebné stanoviť minimálne požiadavky týkajúce sa obsahu rozhodnutí o financovaní v prípade grantov, verejného obstarávania, trustových fondov, cien a finančných nástrojov, vďaka čomu sa zabezpečí, že Komisia bude mať k dispozícii všetky informácie potrebné na prijatie rozhodnutia o financovaní.

(36)

V záujme stanovenia jasného rámca pre jednotlivé štádia plnenia rozpočtu by sa mal v prípade výdavkov vymedziť vzťah medzi rozhodnutiami o financovaní, globálnymi záväzkami a individuálnymi záväzkami, ako aj charakteristické znaky jednotlivých štádií.

(37)

Zároveň je potrebné objasniť vzťah medzi potvrdením, povolením a platbou výdavkov a kontrolami, ktoré povoľujúci úradník vykonáva na účely potvrdenia výdavkov prostredníctvom potvrdenia „postúpené na platbu“. Malo by sa určiť, ktoré účtovné doklady by sa mali predkladať pri platbách a zároveň by sa mali stanoviť pravidlá upravujúce zúčtovanie platieb predbežného financovania a priebežných platieb.

(38)

V snahe predchádzať neodôvodnenému oneskoreniu pri úhrade platieb prijímateľom by sa mali stanoviť podrobné pravidlá upravujúce lehoty na potvrdenie a platbu výdavkov, a to v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (6).

(39)

V súvislosti s vnútorným auditom je potrebné ustanoviť postup menovania audítora a zároveň zaručiť jeho nezávislosť v rámci inštitúcie, ktorá ho vymenovala a ktorej podáva správy o svojej činnosti. V záujme zabezpečenia transparentnosti voči Európskemu parlamentu a Rade by mali byť tieto dve inštitúcie informované o vymenovaní vnútorného audítora alebo o ukončení výkonu jeho funkcie.

(40)

Pravidlá verejného obstarávania by mali vychádzať zo smernice 2004/18/ES. Je potrebné vymedziť jednotlivé druhy postupov verejného obstarávania; uplatniteľné metódy oznamovania a zverejňovania; podmienky, za ktorých možno určitý druh postupu uplatniť, ako aj charakteristické znaky existujúcich postupov; podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk; pravidlá upravujúce prístup k súťažným podkladom a komunikáciu s uchádzačmi alebo záujemcami; a v prípadoch, keď Komisia zadá zákazku na vlastný účet, aj uplatniteľné finančné limity a pravidlá výpočtu odhadovanej hodnoty zadávaných zákaziek.

(41)

Účelom zadávania zákaziek je uspokojiť potreby inštitúcií za najlepších možných podmienok a zaručiť pritom rovnaký prístup k verejným zákazkám, ako aj dodržanie zásady transparentnosti a nediskriminácie. V záujme zabezpečenia transparentnosti a rovnakého zaobchádzania so záujemcami a uchádzačmi, ako aj plnej zodpovednosti povoľujúcich úradníkov za konečný výber, je potrebné stanoviť postup otvárania a vyhodnocovania ponúk a žiadostí o účasť, a to od vymenovania komisie až po odôvodnené a podložené rozhodnutie o zadaní zákazky, ktoré v konečnom dôsledku prijíma verejný obstarávateľ.

(42)

Vzhľadom na prechádzajúce skúsenosti je potrebné stanoviť nový postup verejného obstarávania pre zákazky so strednou hodnotou. V tejto súvislosti je potrebné umožniť používanie „zoznamu potenciálnych dodávateľov“ za rovnakých podmienok ako existujúcu „výzvu na vyjadrenie záujmu“, keďže tento zoznam predstavuje pre potenciálnych uchádzačov menšiu administratívnu záťaž.

(43)

V záujme ochrany finančných záujmov Únie počas plnenia zákazky je potrebné stanoviť možnosť, aby sa od subjektov, ktoré počas verejného obstarávania zabezpečujú finančnú spôsobilosť, vyžadovala spoločná zodpovednosť za plnenie príslušnej zákazky.

(44)

V záujme ochrany finančných záujmov Únie a zaistenia kontroly nad plnením zákazky je potrebné stanoviť možnosť, aby sa priamo od dodávateľa vyžadovala realizácia niektorých kľúčových úloh.

(45)

V záujme dodržania najvyšších profesijných noriem počas plnenia zákazky je potrebné stanoviť možnosť vylúčenia tých uchádzačov, pri ktorých existuje potenciálny konflikt záujmov.

(46)

Vzhľadom na to, zloženie finančnej zábezpeky sa už nevyžaduje automaticky, je potrebné stanoviť podmienky, na základe ktorých sa zloženie tejto zábezpeky môže vyžadovať.

(47)

Je potrebné objasniť rozsah pôsobnosti hlavy o grantoch, najmä pokiaľ ide o druhy akcií alebo subjektov všeobecného európskeho záujmu, ktoré sú oprávnené na udelenie grantu, a druhy právnych záväzkov, ktoré sa môžu použiť na pokrytie grantov. V prípade uvedených právnych záväzkov by sa mali vymedziť pravidlá voľby medzi dohodou o grante a rozhodnutím o grante, určiť ich minimálny obsah a zároveň stanoviť možnosť uzatvoriť na základe rámcových partnerstiev osobitnú dohodu o grante alebo vydať osobitné rozhodnutie o grante. Týmto spôsobom by sa malo zabezpečiť dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania a zamedziť tak obmedzovaniu prístupu k financovaniu z prostriedkov Únie.

(48)

Do rozsahu pôsobnosti hlavy o grantoch by sa mala zároveň premietnuť aj skutočnosť, že do nariadenia o rozpočtových pravidlách boli na jednej strane zahrnuté osobitné hlavy o cenách a finančných nástrojoch, a na strane druhej základné pravidlá vzťahujúce sa na granty, oprávnené náklady, vypustenie zásady klesajúcej výšky grantu, využívanie zjednodušených foriem grantov (jednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie) a zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na predbežné financovanie.

(49)

Vzhľadom na pokrok v oblasti elektronickej výmeny informácií a elektronického predkladania dokumentov, ktoré predstavujú výrazné zjednodušenie, by sa mali vymedziť jednoznačné podmienky pre uznávanie systémov, ktoré sa v tejto súvislosti budú používať, čo by prispelo k vytvoreniu dôsledného právneho prostredia.

(50)

Zásady neziskovosti a spolufinacovania by sa mali upraviť vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie o rozpočtových pravidlách zaviedlo viacero zjednodušení a spresnilo niektoré aspekty. V záujme zrozumiteľnosti je predovšetkým potrebné vymedziť presné pravidlá, ktoré budú upravovať druhy príjmov zadržaných v súlade so zásadou neziskovosti, ako aj formy externého spolufinancovania a materiálnych príspevkov.

(51)

Pokiaľ ide o zásadu transparentnosti, malo by sa povoliť prijímanie a uverejňovanie viacročných pracovných programov, ktoré pre žiadateľov predstavujú pridanú hodnotu a ktoré im umožňujú ľahšie predvídať výzvy na predkladanie návrhov a lepšie sa na ne pripraviť. V tejto súvislosti by sa mali vymedziť podmienky, na základe ktorých možno pracovný program považovať za rozhodnutie o financovaní. V záujme zabezpečenia transparentnosti je zároveň potrebné uverejňovať výzvy na predkladanie návrhov. Výnimkou sú len naliehavé prípady alebo prípady, keď danú akciu môže plniť len jeden subjekt. Zároveň je potrebné vymedziť minimálny obsah takto uverejnených výziev.

(52)

Vzhľadom na skutočnosť, že podmienky oprávnenosti dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú platia príjemcovia, sú často predmetom chýb a rozporov, je potrebné zabezpečiť, aby pojmy nevratná DPH a nezdaniteľné osoby v zmysle článku 13 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (7), boli pri odkazoch na činnosti, ktoré tieto pojmy zahŕňajú, vykladané a uplatňované konzistentným spôsobom.

(53)

V záujme zabezpečenia transparentnosti a rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi, ako aj v záujme posilnenia zodpovednosti povoľujúcich úradníkov je potrebné stanoviť postup udeľovania grantov, a to od žiadosti o grant, o ktorom musí Komisia vopred poskytnúť žiadateľom určité minimálne informácie, až po vyhodnotenie návrhov na základe vopred stanovených podmienok oprávnenosti a účasti a kritérií na vyhodnotenie, po ktorom zodpovedný povoľujúci úradník prijme konečné a náležite podložené rozhodnutie. Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá upravujúce zloženie a úlohy komisie zodpovednej za vyhodnotenie návrhov na základe podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie, ako aj možnosť kontaktovať žiadateľov v priebehu postupu udeľovania grantu alebo ich vyzvať, aby svoje návrhy upravili. Pritom by sa mali náležitým spôsobom zohľadňovať požiadavky dobrej správy zavedené nariadením o rozpočtových pravidlách, ako aj podmienky, na základe ktorých možno návrhy upraviť pred podpísaním dohody o grante alebo oznámením rozhodnutia o grante. Zároveň by sa malo zaručiť rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi, ako aj dodržiavanie zásady, podľa ktorej vyvíjajú iniciatívu na uskutočnenie týchto krokov výlučne žiadatelia.

(54)

Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie o rozpočtových pravidlách uľahčuje a rozširuje využívanie jednorazových platieb, jednotkových nákladov a paušálneho financovania, mal by sa objasniť význam týchto zjednodušených foriem grantov. V tejto súvislosti je predovšetkým potrebné ozrejmiť, že tieto formy grantov, podobne ako ktorékoľvek iné formy, slúžia na pokrytie jednotlivých kategórií oprávnených nákladov. Zároveň je potrebné uviesť, že výška týchto grantov by sa nemala nevyhnutne stanovovať vopred, čo je dôležité najmä v prípadoch, keď je táto výška stanovená na základe obvyklých postupov nákladového účtovníctva príjemcu. Potrebné je zabezpečiť aj stabilitu pravidiel financovania v rámci konkrétneho programu. Z tohto dôvodu by sa malo umožniť využívanie zjednodušených foriem grantov počas celej doby trvania programu. Na štatistické a metodické účely, ako aj na účely predchádzania podvodom a ich odhaľovania je potrebné zabezpečiť prístup k všeobecným účtovným informáciám príjemcu, a to aj v prípade financovania formou jednorazových platieb a jednotkových nákladov alebo v prípade paušálneho financovania. Toto overovanie by však nemalo slúžiť na spochybňovanie jednotkovej hodnoty jednorazových platieb, jednotkových nákladov a paušálneho financovania, ktoré už boli odsúhlasené.

(55)

V záujme zabezpečenia riadneho finančného hospodárenia je nevyhnutné, aby Komisia chránila svoje záujmy určitými zárukami: v štádiu žiadosti o grant vykonávaním finančného auditu pri žiadostiach o grant s vyššou hodnotou; pri vyplácaní predbežného financovania požiadavkou zložiť vopred finančnú zábezpeku, ak to povoľujúci úradník považuje na základe analýzy rizika za oprávnené; a v štádiu priebežných platieb alebo platieb zostatku požiadavkou predložiť osvedčenie vystavené audítorom pri žiadostiach o platbu s najvyššou hodnotou, ktoré predstavujú najväčšie riziko.

(56)

Mali by sa objasniť podmienky a postupy upravujúce pozastavenie čerpania grantu alebo zníženie jeho výšky. Týmto spôsobom by sa malo zabezpečiť lepšie vymedzenie dôvodov týchto opatrení, ako aj poskytovanie primeraných informácií príjemcom a zároveň by sa malo zaručiť, aby mohli príjemcovia vo všetkých štádiách uplatniť svoje právo na obranu.

(57)

Riadne hospodárenie so zdrojmi Únie znamená, že aj samotní príjemcovia využívajú granty Únie efektívne a hospodárne. Najmä náklady na zákazky, ktoré príjemcovia zadávajú na uskutočnenie akcie, by sa mali považovať za oprávnené vtedy, ak sú tieto zákazky zadané uchádzačovi, ktorého ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

(58)

Vzhľadom na skutočnosť, že v nariadení o rozpočtových pravidlách došlo k zmierneniu obmedzení pri poskytovaní finančnej podpory tretím stranám, je potrebné vymedziť minimálne ustanovenia, ktoré by mali byť odsúhlasené na úrovni dohody o grante alebo zahrnuté do rozhodnutia o grante, aby sa tak zabezpečilo jasné rozlišovanie medzi prípadmi, keď príjemca poskytuje finančnú podporu tretím stranám a prípadmi, keď sú úlohy súvisiace s plnením rozpočtu delegované v rámci nepriameho hospodárenia.

(59)

Právomoc ukladať sankcie príjemcom grantov by sa mala zosúladiť s právomocou udelenou v súvislosti s verejným obstarávaním, keďže tieto právomoci majú rovnakú povahu a mali byť podliehať rovnakým pravidlám, pokiaľ ide o účinnosť a proporcionalitu.

(60)

Ceny by mali podliehať zásadám transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, a to rovnakým spôsobom ako granty. V tejto súvislosti by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na pracovné programy a súťaže, pričom by sa mali zohľadniť zodpovedajúce požiadavky v prípade grantov. Vymedziť by sa mali najmä podmienky, na základe ktorých možno pracovný program považovať za rozhodnutie o financovaní, ako aj minimálny obsah pravidiel súťaže, a to konkrétne podmienky vyplatenia ceny víťazovi v prípade jej udelenia, ako aj vhodné spôsoby uverejňovania.

(61)

V záujme dodržiavania zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania je zároveň nevyhnutné jednoznačne vymedziť postup udeľovania cien, a to od predloženia súťažných príspevkov až po informovanie účastníkov a oznámenie víťaza. Kompetentné a nestranné posudzovanie súťažných príspevkov by malo byť zaručené tým, že súťažné príspevky by mala v rámci tohto postupu hodnotiť porota zložená z expertov vymenovaná zodpovedným povoľujúcim úradníkom, a to na základe kritérií pre udelenie ceny oznámených v pravidlách súťaže. Na základe odporúčaní tejto poroty by mal konečné rozhodnutie o udelení ceny prijať zodpovedný povoľujúci úradník, keďže za plnenie rozpočtu je vždy zodpovedná Komisia.

(62)

V záujme zabezpečenia harmonizovaného vykonávania jednotlivých finančných nástrojov v rámci Komisie by sa mal všeobecný rámec stanovený v hlave VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách doplniť o podrobné pravidlá riadenia finančných nástrojov vrátane ustanovení upravujúcich výber poverených subjektov, obsah dohôd o delegovaní, náklady a poplatky súvisiace s riadením a zverenecké účty.

(63)

V záujme zabezpečenia efektívneho vynakladania zdrojov Únie by sa mali ustanoviť pravidlá výberu finančných sprostredkovateľov a konečných prijímateľov, a to najmä pre výnimočné prípady, keď dochádza k priamemu vykonávaniu finančných nástrojov buď prostredníctvom účelových finančných nástrojov alebo iných mechanizmov.

(64)

Je potrebné ustanoviť podmienky používania finančných nástrojov vrátane pákového efektu a monitorovacieho rámca. Zároveň je dôležité zabezpečiť vykonávanie finančných nástrojov na základe dôkladného hodnotenia ex ante, vďaka ktorému bude Komisia schopná navrhnúť tieto nástroje tak, aby reagovali priamo na zlyhanie trhu alebo suboptimálne investičné situácie.

(65)

Pokiaľ ide o vedenie účtov a predkladanie účtovnej závierky, finančné výkazy musia byť vypracované podľa všeobecne uznávaných účtovných zásad, ktoré sú vymedzené v pravidlách účtovania Únie. Tieto pravidlá účtovania zároveň upravujú podmienky zaúčtovania jednotlivých transakcií, ako aj oceňovanie aktív a pasív či tvorbu rezerv, a to v snahe zabezpečiť, aby boli príslušné informácie riadne predložené, úplné a presné.

(66)

V súvislosti so systémom účtovníctva by sa malo spresniť, že účtovníci jednotlivých inštitúcií musia zdokumentovať členenie účtov a účtovné postupy danej inštitúcie a zároveň musia vymedziť požiadavky, ktoré musia automatizované systémy účtovníctva spĺňať, aby bolo možné zaistiť bezpečný prístupu k týmto systémom, ako aj audit trail v prípade akýchkoľvek zmien v týchto systémoch.

(67)

Pokiaľ ide o vedenie účtov, je potrebné spresniť zásady upravujúce vedenie účtovných kníh, zostavovanie predvahy, pravidelné zosúlaďovanie zostatkov tejto predvahy, ako aj inventúrny súpis a zároveň je potrebné vymedziť prvky účtovnej osnovy stanovenej účtovníkom Komisie. Stanoviť by sa mali aj pravidlá pre zaznamenávanie operácií, najmä pre metódu podvojného účtovníctva, pravidlá pre menové prepočty v prípade operácií, ktoré nie sú vyjadrené v eurách, a pravidlá pre účtovné doklady, na základe ktorých sa vykonávajú účtovné zápisy. Okrem toho by sa mal vymedziť obsah účtovných záznamov.

(68)

Je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa inventúrneho súpisu majetku a objasniť zodpovednosť účtovníka a povoľujúceho úradníka v tejto oblasti. V záujme zabezpečenia efektívnej správy aktív je potrebné vymedziť aj pravidlá upravujúce odpredaj majetku zapísaného v inventúrnom súpise.

(69)

Pokiaľ ide o vonkajšie akcie, toto nariadenie by malo v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách upravovať výnimky, ktoré vyplývajú z osobitného operačného charakteru tejto oblasti. V tejto súvislosti je potrebné zamerať sa predovšetkým na verejné obstarávanie a udeľovanie grantov, pretože tieto postupy vykonávajú orgány tretích krajín, ktorým je poskytovaná finančná podpora Únie. V prípade verejného obstarávania by sa tieto rozdiely mali týkať najmä druhov postupov a finančných limitov, od ktorých sa tieto postupy uplatňujú. Pokiaľ ide o granty, v niektorých prípadoch by sa malo umožniť financovanie v plnom rozsahu, a to vzhľadom na obmedzenú schopnosť príjemcov zabezpečiť spolufinancovanie.

(70)

Je potrebné podrobne upraviť využívanie rozpočtovej podpory, a teda vymedziť podmienky využívania tejto podpory, ako aj povinnosť partnerov poskytovať Komisii aktuálne a spoľahlivé informácie, na základe ktorých možno posúdiť splnenie týchto podmienok.

(71)

Pokiaľ ide o trustové fondy Únie, je potrebné vymedziť zásady, ktorými sa bude riadiť úhrada príspevkov Únie a iných darcov do týchto fondov, stanoviť pravidlá účtovania a vykazovania týchto fondov, najmä pokiaľ ide o úroky vytvorené na bankovom účte fondu, objasniť zodpovednosť účastníkov finančných operácií a správnej rady fondu a zároveň vymedziť povinnosti v oblasti externého auditu. Okrem toho je potrebné zaistiť, aby boli darcovia spravodlivo zastúpení v správnej rade trustového fondu a aby bolo použitie finančných prostriedkov z tohto fondu podmienené súhlasom Komisie.

(72)

V záujme zjednodušenia postupov verejného obstarávania v prípade vonkajších akcií boli upravené niektoré finančné limity a zároveň boli doplnené a prispôsobené iné finančné limity a postupy riadenia, ktoré boli prevzaté zo spoločných ustanovení.

(73)

V prípade grantov by sa mali v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách zjednodušiť podmienky, na základe ktorých sa možno odchýliť od zásady spolufinancovania.

(74)

V záujme zabezpečenia riadneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Únie je zároveň potrebné vymedziť základné podmienky a pravidlá, ktoré by mali byť uvedené v dohodách v prípade decentralizovaného hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami alebo v prípade používania zálohových účtov.

(75)

Je vhodné vymedziť európske úrady, stanoviť osobitné pravidlá pre Úrad pre publikácie a zaviesť ustanovenia, na základe ktorých by mohol účtovník Komisie delegovať niektoré zo svojich úloh na zamestnancov týchto úradov. Zároveň by mali byť ustanovené operatívne postupy pre bankové účty, ktoré môžu európske úrady zriadiť v mene Komisie.

(76)

Obdobne k zverejňovaniu informácií o prijímateľoch finančných prostriedkov Únie by sa mal zverejňovať aj zoznam expertov uvedených v článku 204 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorí sú vyberaní na základe výzvy na vyjadrenie záujmu, ako aj náplň ich práce. Zverejňovať by sa mala aj odmena týchto expertov, ak presahuje 15 000 EUR.

(77)

Nový postup zavedený v článku 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mal doplniť, najmä pokiaľ ide o druhy nákladov, ktoré majú byť zahrnuté do finančných limitov stanovených v tomto článku. Vzhľadom na osobitný charakter stavebných projektov v delegáciách Únie je potrebné stanoviť podrobné pravidlá upravujúce tieto projekty, a to najmä v naliehavých prípadoch. Zároveň je vhodné ustanoviť, že postup podľa článku 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa nemal vzťahovať na obytné budovy, a to najmä v delegáciách, ktoré je potrebné prenajať alebo kúpiť v krátkom období. Postup podľa článku 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa nemal vzťahovať ani na nadobudnutie pozemkov bezplatne alebo za symbolickú cenu, keďže takéto nadobudnutie nepredstavuje pre rozpočet dodatočnú záťaž.

(78)

V záujme zabezpečenia súladu s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách je potrebné stanoviť prechodné ustanovenia. Okrem toho, aby sa zabezpečil súlad s predpismi platnými v jednotlivých odvetviach, je vhodné odložiť začiatok uplatňovania ustanovení o spôsoboch hospodárenia a finančných nástrojoch na 1. január 2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

PRVÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

PREDMET

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

HLAVA II

ROZPOČTOVÉ ZÁSADY

KAPITOLA 1

Zásady jednotnosti a presnosti rozpočtu

Článok 2

Účtovanie úrokov vzniknutých z platieb v rámci predbežného financovania

(Článok 8 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Ak úroky patria do rozpočtu, v dohode uzavretej so subjektmi alebo osobami uvedenými v článku 58 ods. 1 písm. c) bodoch ii) až viii) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uvádza, že predbežné financovanie sa vypláca na bankové účty alebo podúčty, ktoré umožňujú identifikáciu finančných prostriedkov a s nimi spojených úrokov. Inak musia identifikáciu finančných prostriedkov vyplatených Úniou a úrokov alebo iných výnosov plynúcich z týchto prostriedkov umožňovať účtovné metódy prijímateľov alebo sprostredkovateľov.

Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa úrokov vzniknutých z platieb v rámci predbežného financovania sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté zaúčtovanie predbežného financovania na strane aktív finančných výkazov, ako sa stanovuje v pravidlách účtovania uvedených v článku 143 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

KAPITOLA 2

Zásada ročnej platnosti

Článok 3

Rozpočtové prostriedky na rozpočtový rok

(Článok 11 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky schválené na rozpočtový rok zahŕňajú:

a)

rozpočtové prostriedky stanovené v rozpočte vrátane opravných rozpočtov;

b)

prenesené rozpočtové prostriedky;

c)

rozpočtové prostriedky opätovne sprístupnené v súlade s článkami 178 a 182 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

d)

rozpočtové prostriedky plynúce z platieb v rámci predbežného financovania, ktoré boli vrátené v súlade s článkom 177 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

e)

rozpočtové prostriedky získané z príjmov pripísaných v priebehu rozpočtového roka alebo v priebehu predchádzajúcich rozpočtových rokov, ktoré sa ešte nepoužili.

Článok 4

Zrušenie a prenos rozpočtových prostriedkov

(Článok 13 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Viazané rozpočtové prostriedky a nediferencované rozpočtové prostriedky súvisiace so stavebnými projektmi uvedené v článku 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa môžu prenášať iba v prípade, že postup viazania nebolo možné uskutočniť do 31. decembra rozpočtového roka, a to z dôvodov, ktoré nemožno pripísať povoľujúcemu úradníkovi, a že prípravné etapy tohto postupu pokročili už natoľko, že možno oprávnene predpokladať, že toto viazanie sa uskutoční najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, alebo do 31. decembra v prípade stavebných projektov.

2.   K prípravným etapám uvedeným v článku 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré by mali byť ukončené do 31. decembra rozpočtového roka, aby bolo možné preniesť prostriedky do nasledujúceho roka, patrí najmä:

a)

v prípade globálnych záväzkov v zmysle článku 85 nariadenia o rozpočtových pravidlách – prijatie rozhodnutia o financovaní alebo ukončenie konzultácií príslušných útvarov v rámci každej inštitúcie o prijatí tohto rozhodnutia k tomuto dátumu;

b)

v prípade individuálnych záväzkov v zmysle článku 85 nariadenia o rozpočtových pravidlách – ukončenie výberu potenciálnych dodávateľov, príjemcov, víťazov súťaže o ceny alebo poverených osôb.

3.   Rozpočtové prostriedky prenesené v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré neboli viazané do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka alebo, v prípade súm súvisiacich so stavebnými projektmi, do 31. decembra nasledujúceho roka, sa automaticky zrušia.

Komisia informuje Európsky parlament a Radu o takto zrušených rozpočtových prostriedkoch, a to do jedného mesiaca od ich zrušenia v súlade s prvým pododsekom.

4.   Rozpočtové prostriedky prenesené v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa môžu použiť do 31. decembra nasledujúceho rozpočtového roka.

5.   Rozpočtové prostriedky prenesené v súlade s odsekmi 1 až 4 je možné v systéme účtovníctva identifikovať.

KAPITOLA 3

Zásada zúčtovacej jednotky

Článok 5

Výmenný kurz medzi eurom a inými menami

(Článok 19 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vyplývajúce z uplatňovania predpisov platných v jednotlivých odvetviach, zodpovedný povoľujúci úradník vykonáva prepočet medzi eurom a inou menou na základe denného výmenného kurzu eura uverejneného v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Ak prepočet medzi eurom a inou menou vykonáva dodávateľ alebo príjemca, uplatňujú sa osobitné dojednania o prepočte uvedené vo verejných zákazkách, dohodách o grante alebo v dohodách o financovaní.

2.   V snahe zabrániť, aby mali menové prepočty výrazný vplyv na výšku spolufinancovania z prostriedkov Únie alebo nepriaznivý účinok na rozpočet Únie, v prípade potreby sa v osobitných dojednaniach uvedených v odseku 1 ustanoví, že výmenný kurz medzi eurom a inými menami sa vypočíta na základe priemernej hodnoty denného výmenného kurzu v rámci príslušného obdobia.

3.   Ak nie je pre danú menu uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie žiadny denný výmenný kurz eura, zodpovedný povoľujúci úradník použije účtovný kurz uvedený v odseku 4.

4.   Na účely systému účtovníctva uvedeného v článkoch 151 až 156 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s výhradou článku 240 tohto nariadenia sa prepočet medzi eurom a inou menou vykonáva na základe mesačného účtovného kurzu eura. Tento účtovný výmenný kurz stanovuje účtovník Komisie pomocou akýchkoľvek zdrojov informácií, ktoré považuje za spoľahlivé, a to na základe výmenného kurzu v predposledný pracovný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, pre ktorý sa kurz stanovuje.

5.   Výsledky menových prepočtov uvedených v odseku 4 tohto článku sa v systéme účtovníctva príslušnej inštitúcie vykazujú v samostatnej položke.

Prvý pododsek tohto odseku sa uplatňuje mutatis mutandis na subjekty uvedené v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 6

Kurz, ktorý sa použije na prepočet medzi eurom a inými menami

(Článok 19 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vyplývajúce z uplatňovania predpisov platných v jednotlivých odvetviach, alebo z konkrétnych verejných zákaziek, dohôd o grante alebo rozhodnutí o grante alebo z dohôd o financovaní, sa na prepočet medzi eurom a inými menami v prípade, že prepočet vykonáva zodpovedný povoľujúci úradník, použije kurz platný v deň, keď povoľujúci útvar vystavil platobný príkaz alebo príkaz na vymáhanie pohľadávok.

2.   V prípade zálohových účtov vedených v eurách sa na prepočet medzi eurom a inými menami použije kurz platný v deň, keď banka vykonala platbu.

3.   V prípade zúčtovania zálohových účtov vedených v národných menách podľa článku 19 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa na prepočet medzi eurom a inými menami použije kurz platný v mesiaci, v ktorom sa z príslušného zálohového účtu vynaložil výdavok.

4.   Na účely refundácie paušálnych výdavkov alebo výdavkov vyplývajúcich zo Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov únie (ďalej len „služobný poriadok“), pre ktoré je stanovený určitý strop a ktoré sú vyplácané v inej mene ako euro, sa použije kurz platný v čase vzniku nároku.

KAPITOLA 4

Zásada všeobecnosti

Článok 7

Štruktúra pre pripísané príjmy a poskytnutie príslušných rozpočtových prostriedkov

(Článok 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 9 a 10, sú pripísané príjmy do rozpočtu zahrnuté na základe tejto štruktúry:

a)

vo výkaze príjmov v oddiele jednotlivých inštitúcií je vytvorený rozpočtový riadok, kde sa zaznamenávajú príjmy;

b)

vo výkaze výdavkov sa v poznámkach k rozpočtu, vrátane všeobecných poznámok, uvádza, do ktorých rozpočtových riadkov možno zaznamenať rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom, ktoré sú k dispozícii.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. a) sa uvádza symbolický záznam „pro memoria“ a odhadované príjmy sa pre informáciu uvádzajú v poznámkach.

2.   Len čo príslušná inštitúcia získa príjem, rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom sa automaticky sprístupnia tak ako viazané rozpočtové prostriedky, ako aj platobné rozpočtové prostriedky, a to s výnimkou týchto prípadov:

a)

v prípadoch uvedených v článku 181 ods. 2 a v článku 183 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

v prípade uvedenom v článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak je dohoda o poskytnutí príspevku členských štátov vyjadrená v eurách.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. b) možno viazané rozpočtové prostriedky sprístupniť po tom, ako členský štát podpíše dohodu o poskytnutí príspevku.

Článok 8

Príspevky od členských štátov na výskumné programy

[Článok 21 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

1.   Príspevky členských štátov na financovanie určitých doplnkových výskumných programov uvedené v článku 5 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 (8) sa uhrádzajú takto:

a)

sedem dvanástin sumy zahrnutej do rozpočtu sa uhradí najneskôr do 31. januára bežného rozpočtového roka;

b)

zvyšných päť dvanástin sa uhradí najneskôr do 15. júla bežného rozpočtového roka.

2.   Ak rozpočet nebol s konečnou platnosťou schválený pred začiatkom rozpočtového roka, východiskom pre príspevky uvedené v odseku 1 je suma, ktorá bola zahrnutá do rozpočtu na predchádzajúci rozpočtový rok.

3.   Všetky príspevky alebo dodatočné platby, ktoré členské štáty dlhujú do rozpočtu, sa zaúčtujú na účte alebo účtoch Komisie do tridsiatich kalendárnych dní od výzvy na úhradu.

4.   Vykonané platby sa zaúčtujú na účte uvedenom v nariadení (ES, Euratom) č. 1150/2000, pričom podliehajú podmienkam ustanoveným v uvedenom nariadení.

Článok 9

Pripísané príjmy pochádzajúce z účasti štátov EZVO na určitých programoch Únie

[Článok 21 ods. 2 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

1.   Účasť členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (ďalej len „štáty EZVO“) na určitých programoch Únie je do rozpočtu zahrnutá na základe tejto štruktúry:

a)

vo výkaze príjmov je vytvorený rozpočtový riadok so symbolickým záznamom „pro memoria“, kde sa zaznamenáva celková výška príspevku štátov EZVO na daný rozpočtový rok;

b)

vo výkaze výdavkov:

i)

v poznámkach k jednotlivým rozpočtovým riadkom, ktoré sa týkajú činností Únie, na ktorých sa zúčastňujú štáty EZVO, sa „pre informáciu“ uvádza odhadovaná výška účasti;

ii)

v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozpočtu, sa uvádzajú všetky rozpočtové riadky, ktoré sa týkajú činností Únie, na ktorých sa zúčastňujú štáty EZVO.

Na účely prvého pododseku písm. a) sa odhadovaná suma uvádza v poznámkach k rozpočtu.

Príloha uvedená v prvom pododseku písm. b) bode ii) odráža a dopĺňa štruktúru pre zaznamenávanie rozpočtových prostriedkov zodpovedajúcich takejto účasti, ako je uvedené v odseku 2, ako aj pre plnenie výdavkov.

2.   Podľa článku 82 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „dohoda o EHP“) vedú sumy zodpovedajúce ročnej účasti štátov EZVO, ktoré Komisii potvrdil Spoločný výbor Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade s článkom 1 ods. 5 protokolu 32, ktorý tvorí prílohu k dohode o EHP, na začiatku rozpočtového roka k vyčleneniu plnej výšky viazaných rozpočtových prostriedkov a platobných rozpočtových prostriedkov.

3.   Ak sú v priebehu rozpočtového roka zahrnuté do rozpočtových riadkov s účasťou štátov EZVO dodatočné rozpočtové prostriedky, a to bez toho, aby boli štáty EZVO schopné počas daného roka zodpovedajúcim spôsobom upraviť svoje príspevky a dosiahnuť tak súlad s „faktorom pomernosti“ uvedeným v článku 82 Dohody o EHP, môže Komisia, ako dočasné a výnimočné opatrenie, použiť na predbežné financovanie podielu štátov EZVO svoje hotovostné zdroje. Po poskytnutí takýchto dodatočných rozpočtových prostriedkov vyzve Komisia štáty EZVO čo najskôr k tomu, aby uhradili príslušné príspevky. Komisia informuje o týchto rozhodnutiach každý rok Európsky parlament a Radu.

Predbežné financovanie sa čo najskôr zúčtuje v rozpočte na nasledujúci rozpočtový rok.

4.   V súlade s článkom 21 ods. 2 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavujú finančné príspevky štátov EZVO vonkajšie pripísané príjmy. Účtovník prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa používanie príjmov pochádzajúcich z týchto príspevkov, ako aj zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov monitorovalo oddelene.

V správe uvedenej v článku 150 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách uvádza Komisia oddelene stav plnenia rozpočtových príjmov a výdavkov zodpovedajúcich účasti štátov EZVO.

Článok 10

Príjmy zo sankcií ukladaných členským štátom s nadmerným deficitom

[Článok 21 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

Príjmy zo sankcií uvedených v oddiele 4 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 (9) sú do rozpočtu zahrnuté na základe tejto štruktúry:

a)

vo výkaze príjmov je vytvorený rozpočtový riadok so symbolickým záznamom „pro memoria“, kde sa zaznamenávajú úroky plynúce z týchto súm;

b)

zaznamenanie týchto súm do výkazu príjmov vedie okrem toho a bez toho, aby bol dotknutý článok 77 nariadenia o rozpočtových pravidlách, k vyčleneniu viazaných rozpočtových prostriedkov a platobných rozpočtových prostriedkov vo výkaze výdavkov.

Rozpočtové prostriedky uvedené v prvom pododseku písm. b) sa plnia v súlade s článkom 20 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 11

Poplatky spojené s prijímaním donácií venovaných Únii

(Článok 22 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Na účely schválenia Európskym parlamentom a Radou podľa článku 22 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia odhadne a náležite vysvetlí finančné poplatky vrátane nákladov na kontrolu, ktoré sú spojené s prijímaním donácií venovaných Únii.

Článok 12

Účty pre vratné dane

(Článok 23 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Všetky dane, ktoré znáša Únia podľa článku 23 ods. 2 a článku 23 ods. 3 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, sú zaúčtované na evidenčnom účte dovtedy, kým ich príslušné štáty nerefundujú.

KAPITOLA 5

Zásada špecifikácie

Článok 13

Pravidlá výpočtu percentuálneho podielu presunov uskutočňovaných inými inštitúciami ako Komisiou

(Článok 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Percentuálne podiely uvedené v článku 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vypočítavajú v čase podania žiadosti o presun, a to na základe rozpočtových prostriedkov stanovených v rozpočte vrátane opravných rozpočtov.

2.   Do úvahy sa berie celková výška rozpočtových prostriedkov, ktoré sa majú presunúť v rámci rozpočtového riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje, upravená o už presunuté rozpočtové prostriedky.

Do úvahy sa však neberie výška rozpočtových prostriedkov, ktoré môže príslušná inštitúcia presunúť autonómne bez rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady.

Článok 14

Pravidlá výpočtu percentuálneho podielu presunov uskutočňovaných Komisiou

(Článok 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Percentuálne podiely uvedené v článku 26 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vypočítavajú v čase podania žiadosti o presun, a to na základe rozpočtových prostriedkov stanovených v rozpočte vrátane opravných rozpočtov.

2.   Do úvahy sa berie celková výška rozpočtových prostriedkov, ktoré sa majú presunúť v rámci rozpočtového riadku, z ktorého alebo do ktorého sa presun uskutočňuje, upravená o už presunuté rozpočtové prostriedky.

Do úvahy sa však neberie výška rozpočtových prostriedkov, ktoré môže Komisia presunúť autonómne bez rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady.

Článok 15

Administratívne výdavky

(Článok 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Výdavky uvedené v článku 26 ods. 1 prvom pododseku písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách zahŕňajú vo všetkých oblastiach politiky tie kategórie výdavkov, ktoré sú uvedené v článku 44 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 16

Dôvody žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov

(Články 25 a 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

K návrhom na presuny a k všetkým informáciám pre Európsky parlament a Radu, ktoré sa týkajú presunov uskutočňovaných podľa článkov 25 a 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sú priložené príslušné a podrobné doklady, ktoré preukazujú plnenie rozpočtových prostriedkov a odhady požiadaviek do konca rozpočtového roka, a to tak pre rozpočtové riadky, do ktorých sa rozpočtové prostriedky majú presunúť, ako aj pre rozpočtové riadky, z ktorých sa tieto prostriedky majú presunúť.

Článok 17

Dôvody žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov z rezervy na núdzovú pomoc

(Článok 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

K návrhom na presuny, ktorými sa umožňuje použitie rezervy na núdzovú pomoc, ako je uvedené v článku 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sú priložené príslušné a podrobné doklady, ktoré preukazujú:

a)

v prípade rozpočtového riadku, do ktorého sa majú rozpočtové prostriedky presunúť – najaktuálnejšie informácie o plnení rozpočtových prostriedkov a odhady požiadaviek do konca rozpočtového roka;

b)

v prípade všetkých rozpočtových riadkov, ktoré sa týkajú vonkajších akcií – plnenie rozpočtových prostriedkov do konca mesiaca predchádzajúceho predloženiu žiadosti o presun a odhady požiadaviek do konca rozpočtového roka vrátane porovnania s pôvodnými odhadmi;

c)

analýzu možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov.

KAPITOLA 6

Zásada riadneho finančného hospodárenia

Článok 18

Hodnotenie

(Článok 30 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Všetky návrhy programov alebo činností, z ktorých vyplývajú rozpočtové výdavky, sú predmetom hodnotenia ex ante, ktoré sa zameriava na:

a)

potreby, ktoré majú byť uspokojené z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska;

b)

pridanú hodnotu účasti Únie;

c)

ciele v oblasti politiky a riadenia, ktoré sa majú dosiahnuť vrátane opatrení nevyhnutných na ochranu finančných záujmov Únie v oblasti predchádzania podvodom, ich odhaľovania a vyšetrovania, následnej nápravy a ukladania sankcií;

d)

dostupné možnosti politiky a s nimi spojené riziká;

e)

očakávané výsledky a vplyvy, a to najmä v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, a ukazovatele a mechanizmy hodnotenia potrebné na ich meranie;

f)

najvhodnejší spôsob realizácie uprednostňovanej(-ných) možnosti(-í);

g)

vnútornú konzistentnosť navrhovaného programu alebo činnosti a ich nadväznosť na iné relevantné nástroje;

h)

objem rozpočtových prostriedkov, ľudských zdrojov a ďalších administratívnych výdavkov, ktoré sa majú prideliť v súlade so zásadou nákladovej účinnosti;

i)

poznatky získané na základe podobných skúseností z minulosti.

2.   V návrhu sú uvedené mechanizmy monitorovania, predkladania správ a hodnotenia, pričom sa náležitým spôsobom zohľadňuje príslušná zodpovednosť na všetkých úrovniach verejnej správy, ktoré sú do realizácie navrhovaného programu alebo činnosti zapojené.

3.   Všetky programy alebo činnosti vrátane pilotných projektov a prípravných akcií, v prípade ktorých výška uvoľnených zdrojov prevyšuje 5 000 000 EUR, sú predmetom priebežného hodnotenia a/alebo hodnotenia ex post, ktoré je zamerané na pridelené ľudské a finančné zdroje a na dosiahnuté výsledky a ktorého cieľom je overiť súlad so stanovenými cieľmi:

a)

výsledky dosiahnuté pri realizácii viacročného programu sa pravidelne hodnotia v súlade s časovým plánom, ktorý umožňuje zohľadniť závery tohto hodnotenia pri rozhodovaní o obnove, úprave alebo pozastavení programu;

b)

výsledky činností financovaných na ročnom základe sa hodnotia najmenej raz za šesť rokov.

Prvý pododsek písm. a) a b) sa nevzťahuje na projekty alebo akcie realizované v rámci tých činností, pri ktorých možno uvedenú požiadavku splniť predložením záverečnej správy vypracovanej subjektom, ktorý akciu realizoval.

4.   Hodnotenia uvedené v odsekoch 1 a 3 sú primerané uvoľneným zdrojom a vplyvu príslušného programu alebo činnosti.

Článok 19

Finančný výkaz

(Článok 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Finančný výkaz obsahuje finančné a hospodárske údaje, na základe ktorých môže legislatívny orgán posúdiť potrebu akcie zo strany Únie. Finančný výkaz poskytuje príslušné informácie o súlade a možnej súčinnosti s inými činnosťami Únie.

V prípade viacročných operácií obsahuje finančný výkaz predpokladaný súpis ročných požiadaviek z hľadiska rozpočtových prostriedkov a pracovných miest, vrátane pracovných miest pre externých zamestnancov, a posúdenie ich finančného vplyvu zo strednodobého hľadiska.

KAPITOLA 7

Zásada transparentnosti

Článok 20

Predbežné zverejnenie rozpočtu

(Článok 34 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Čo najskôr, najneskôr však štyri týždne po prijatí rozpočtu s konečnou platnosťou sa podrobné údaje z konečnej podoby rozpočtu zverejnia na podnet Komisie vo všetkých jazykoch na webových stránkach inštitúcií, a to ešte pred ich oficiálnym uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 21

Zverejnenie informácií o výške a prijímateľoch finančných prostriedkov Únie

(Článok 35 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Informácie o prijímateľoch finančných prostriedkov Únie poskytnutých v rámci priameho hospodárenia sa zverejňujú na webovej stránke príslušnej inštitúcie Únie do 30. júna roka nasledujúceho po rozpočtovom roku, v ktorom sa tieto finančné prostriedky poskytli.

Okrem zverejnenia podľa prvého pododseku možno tieto informácie v štandardnej podobe zverejniť aj iným vhodným spôsobom.

2.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení alebo v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach stanovené inak, po zohľadnení kritérií uvedených v článku 35 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa zverejňujú tieto informácie:

a)

meno prijímateľa;

b)

lokalita prijímateľa;

c)

poskytnutá suma;

d)

povaha a účel opatrenia.

Na účely písmena b) pojem „lokalita“ znamená:

i)

adresu prijímateľa, ak je prijímateľom právnická osoba;

ii)

región na úrovni NUTS 2, ak je prijímateľom fyzická osoba.

Pokiaľ ide o osobné údaje fyzických osôb, zverejnené informácie sa odstránia po dvoch rokoch od konca rozpočtového roka, v ktorom sa finančné prostriedky poskytli. Rovnaký postup sa uplatňuje aj v prípade osobných údajov týkajúcich sa právnických osôb, ktorých oficiálny názov označuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 sa zverejňujú len v prípade cien, grantov a zákaziek udelených na základe súťaže, postupu udeľovania grantov alebo na základe postupu verejného obstarávania. Nezverejňujú sa informácie o:

a)

štipendiách vyplácaných fyzickým osobám a inej priamej podpore vyplácanej najodkázanejších fyzickým osobám uvedeným v článku 125 ods. 4 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

zákazkách, ktorých hodnota je nižšia ako suma uvedená v článku 137 ods. 2 tohto nariadenia.

4.   Od zverejnenia informácií sa upustí v prípade, že by tým mohli byť ohrozené práva a slobody príslušných jednotlivcov zaručené Chartou základných práv Európskej únie alebo v prípade, že by tým mohli byť poškodené obchodné záujmy prijímateľov.

Článok 22

Odkaz na zverejnené informácie o prijímateľoch finančných prostriedkov Únie poskytnutých v rámci nepriameho hospodárenia

(Článok 35 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Ak je hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie delegované na orgány a subjekty uvedené v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, na základe dohôd o delegovaní sa vyžaduje, aby takto poverené orgány a subjekty zverejňovali informácie uvedené v článku 21 ods. 2 a 3 v štandardnej podobe na svojej webovej stránke.

V prípade, že informácie nie sú zverejnené priamo na príslušnej webovej stránke inštitúcií Únie, táto webová stránka obsahuje minimálne odkaz na webovú adresu, na ktorej možno tieto informácie nájsť.

Okrem zverejnenia podľa prvého pododseku možno tieto informácie v štandardnej podobe zverejniť aj iným vhodným spôsobom.

Na zverejňovanie informácií podľa prvého odseku tohto článku sa uplatňuje článok 21 ods. 2 až 4.

HLAVA III

ZOSTAVOVANIE A ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU

Článok 23

Finančný plán

(Článok 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Finančný plán uvedený v článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách je rozdelený podľa kategórií výdavkov, oblastí politiky a rozpočtových riadkov. Úplný finančný plán pokrýva všetky kategórie výdavkov okrem poľnohospodárstva, politiky súdržnosti a administratívy, v súvislosti s ktorými sa predkladajú len súhrnné údaje.

Článok 24

Návrhy opravných rozpočtov

(Článok 41 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

K návrhom opravných rozpočtov je priložené odôvodnenie a informácie o plnení rozpočtu za predchádzajúci a bežný rozpočtový rok, ktoré sú v čase zostavovania týchto návrhov k dispozícii.

Článok 25

Rozpočtová nomenklatúra

(Článok 44 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Rozpočtová nomenklatúra je zostavená v súlade so zásadou špecifikácie, transparentnosti a riadneho finančného hospodárenia. Zabezpečuje zrozumiteľnosť a transparentnosť, ktoré sú z hľadiska rozpočtového postupu nevyhnutné, a to tým, že uľahčuje identifikáciu hlavných cieľov uvedených v príslušnom právnom základe, ako aj tým, že umožňuje voľbu medzi politickými prioritami či efektívne a účinné plnenie rozpočtu.

Článok 26

Skutočné výdavky za posledný rozpočtový rok, za ktorý boli účty uzatvorené

[Článok 49 ods. 1 písm. a) bod v) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

Na účely zostavovania rozpočtu sa skutočné výdavky za posledný rozpočtový rok, za ktorý boli účty uzatvorené, stanovujú takto:

a)

v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov: záväzky zaúčtované počas rozpočtového roka v rámci rozpočtových prostriedkov na daný rozpočtový rok v zmysle článku 3;

b)

v prípade platobných rozpočtových prostriedkov: platby vykonané počas rozpočtového roka, t. j. v súvislosti s ktorými bol banke odoslaný platobný príkaz, v rámci rozpočtových prostriedkov na daný rozpočtový rok v zmysle článku 3.

Článok 27

Poznámky k rozpočtu

[Článok 49 ods. 1 písm. a) bod vi) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

Poznámky k rozpočtu obsahujú:

a)

odkazy na základný akt, ak takýto právny akt existuje;

b)

príslušné vysvetlenie povahy a účelu rozpočtových prostriedkov.

Článok 28

Plán pracovných miest

[Článok 49 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

Zamestnanci Zásobovacej agentúry sa v pláne pracovných miest Komisie uvádzajú oddelene.

HLAVA IV

PLNENIE ROZPOČTU

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 29

Informácie o prenose osobných údajov na účely auditu

(Článok 53 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Pri akejkoľvek výzve uskutočnenej v súvislosti s grantmi, verejným obstarávaním alebo s cenami realizovanými v rámci priameho hospodárenia sú potenciálni príjemcovia, záujemcovia, uchádzači a účastníci v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10) informovaní o tom, že na účely ochrany finančných záujmov Únie možno ich osobné údaje poskytnúť útvarom pre vnútorný audit, Európskemu dvoru audítorov, komisii pre finančné nezrovnalosti alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) a že môže dôjsť k prenosu ich osobných údajov medzi povoľujúcimi úradníkmi Komisie a výkonnými agentúrami.

Článok 30

Prípravné opatrenia v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

[Článok 54 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

Financovanie opatrení, ktoré schválila Rada v súvislosti s prípravou operácií krízového riadenia Únie podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii, pokrýva hraničné náklady vrátane poistenia proti vysokému riziku, cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie a denných diét, ktoré vyplývajú priamo z konkrétneho nasadenia misie alebo tímu, ktorých súčasťou sú okrem iného aj zamestnanci inštitúcií Únie.

Článok 31

Osobitné právomoci Komisie podľa zmlúv

[Článok 54 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

1.   Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) priamo prenáša na Komisiu osobitné právomoci na základe týchto článkov:

a)

článok 154 (sociálny dialóg);

b)

článok 156 (štúdie, stanoviská a konzultácie v oblasti sociálnych vecí);

c)

články 159 a 161 (osobitné správy v oblasti sociálnych vecí);

d)

článok 168 ods. 2 (podnety na podporu koordinácie činnosti v oblasti ochrany zdravia);

e)

článok 171 ods. 2 (podnety na podporu koordinácie činnosti v oblasti transeurópskych sietí);

f)

článok 173 ods. 2 (podnety na podporu koordinácie činnosti v oblasti priemyslu);

g)

článok 175 druhý pododsek (správa o pokroku pri dosahovaní hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti);

h)

článok 181 ods. 2 (podnety na podporu koordinácie činnosti v oblasti výskumu a technologického rozvoja);

i)

článok 190 (správa o činnostiach v oblasti výskumu a technologického rozvoja);

j)

článok 210 ods. 2 (podnety na podporu koordinácie činnosti v oblasti rozvojovej spolupráce);

k)

článok 214 ods. 6 (podnety na podporu koordinácie činnosti v oblasti humanitárnej pomoci).

2.   Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“) priamo prenáša na Komisiu osobitné právomoci na základe týchto článkov:

a)

článok 70 (finančná účasť v medziach rozpočtu na prieskumných zámeroch na územiach členských štátov);

b)

články 77 až 85.

3.   Zoznamy uvedené v odsekoch 1 a 2 možno pri predkladaní návrhu rozpočtu doplniť o ďalšie informácie, pričom sa uvedú príslušné články a sumy.

Článok 32

Konanie, ktoré môže predstavovať konflikt záujmov a príslušné postupy

(Článok 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Konanie, ktoré môže byť ovplyvnené konfliktom záujmov v zmysle článku 57 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, môže mať, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť kvalifikovať ho ako protiprávne konanie podľa článku 141, okrem iného jednu z týchto foriem:

a)

neoprávnené poskytovanie priamych alebo nepriamych výhod sebe alebo iným;

b)

odmietnutie priznať príjemcovi práva alebo výhody, na ktoré má príjemca nárok;

c)

dopustenie sa nenáležitého alebo nesprávneho konania alebo opomenutie konania, ktoré je záväzné.

Konfliktom záujmov môže byť ovplyvnené aj konanie, ktoré môže ohroziť nestranný a objektívny výkon funkcie danej osoby, ako napr. účasť v komisii pre vyhodnotenie ponúk v rámci postupu verejného obstarávania alebo v komisii pre vyhodnotenie návrhov v rámci postupu udeľovania grantov, ak môže mať táto osoba priamy alebo nepriamy finančný prospech z výsledku týchto postupov.

2.   Konflikt záujmov nastáva vtedy, ak je žiadateľ, záujemca alebo uchádzač zamestnancom, na ktorého sa vzťahuje služobný poriadok, pokiaľ jeho účasť na postupe vopred neschválil jeho nadriadený.

3.   V prípade konfliktu záujmov prijme povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním primerané opatrenia, ktoré zabránia neprimeranému vplyvu danej osoby na príslušný postup.

KAPITOLA 2

Spôsoby plnenia

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 33

Spôsob hospodárenia

(Článok 58 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V systéme účtovníctva Komisie sa rozlišuje medzi jednotlivými spôsobmi hospodárenia a v rámci každého z týchto spôsobov hospodárenia aj medzi kategóriami subjektov alebo osôb uvedených v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sú poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu.

V prípade priameho hospodárenia Komisiou podľa článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa v systéme účtovníctva rozlišuje medzi hospodárením prostredníctvom:

a)

útvarov Komisie;

b)

výkonných agentúr;

c)

vedúcich delegácií Únie;

d)

trustových fondov uvedených v článku 187 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Oddiel 2

Priame hospodárenie

Článok 34

Priame hospodárenie

[Článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

Ak Komisia plní rozpočet priamo vo svojich útvaroch, úlohy súvisiace s plnením rozpočtu vykonávajú účastníci finančných operácií v zmysle článkov 64 až 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 35

Vykonávanie právomocí delegovaných na výkonné agentúry

[Článok 58 ods. 1 písm. a) a článok 62 nariadenia o rozpočtových pravidlách]

1.   Na základe rozhodnutia o delegovaní právomoci na výkonné agentúry sú tieto výkonné agentúry, ako povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním, oprávnené plniť rozpočtové prostriedky týkajúce sa programu Únie, ktorého riadením boli poverené.

2.   Akt Komisie o delegovaní obsahuje minimálne ustanovenia, ktoré sú uvedené v článku 40 písm. a) až d) a písm. h). V mene výkonnej agentúry ho formálne v písomnej forme prijíma riaditeľ.

Článok 36

Súlad s pravidlami verejného obstarávania

(Článok 63 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Ak Komisia poverí plnením úloh súkromnoprávne subjekty podľa článku 63 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, uzatvorí zmluvu v súlade s ustanoveniami v prvej časti hlave V a v druhej časti hlave IV kapitole 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Oddiel 3

Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

Článok 37

Osobitné ustanovenia týkajúce sa zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi – opatrenia na podporu najlepších postupov

(Článok 59 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Komisia vypracuje register subjektov, ktoré sú podľa predpisov platných v jednotlivých odvetviach zodpovedné za hospodárenie s finančnými prostriedkami, ich osvedčovanie a audit.

V záujme podpory najlepších postupov pri využívaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo môže Komisia subjektom zodpovedným za hospodárenie s finančnými prostriedkami a za ich kontrolu poskytnúť na informačné účely metodickú príručku, ktorá stanovuje jej vlastnú stratégiu a prístup v oblasti kontroly vrátane kontrolných zoznamov a príkladov najlepších postupov. Táto príručka sa bude podľa potreby aktualizovať.

Oddiel 4

Nepriame hospodárenie

Článok 38

Rovnocennosť systémov, pravidiel a postupov v rámci nepriameho hospodárenia

(Článok 60 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Komisia môže uznať, že pravidlá a postupy verejného obstarávania sú rovnocenné jej vlastným pravidlám a postupom, ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

sú v súlade so zásadou širokej súťaže uchádzačov s cieľom získať najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou a obmedzujú použitie metódy rokovacieho konania len na zákazky do určitej primeranej hodnoty alebo na riadne odôvodnené prípady;

b)

zabezpečujú transparentnosť prostredníctvom primeraného zverejňovania ex ante, najmä v prípade výziev na predkladanie ponúk, a primeraného zverejňovania dodávateľov ex post;

c)

zabezpečujú dodržiavanie zásady proporcionality, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania;

d)

zabraňujú konfliktu záujmov počas celého postupu verejného obstarávania.

Vnútroštátne právne predpisy členských štátov alebo tretích krajín, ktorými sa transponuje smernica 2004/18/ES, sa považujú za rovnocenné pravidlám, ktoré uplatňujú inštitúcie v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

2.   Komisia môže uznať, že pravidlá a postupy udeľovania grantov sú rovnocenné jej vlastným pravidlám a postupom, ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

sú v súlade so zásadou proporcionality, riadneho finančného hospodárenia, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

b)

zabezpečujú transparentnosť prostredníctvom primeraného zverejňovania výziev na predkladanie návrhov, pričom obmedzujú použitie priameho udeľovania grantov len na granty do určitej primeranej hodnoty alebo na riadne odôvodnené prípady, ako aj prostredníctvom primeraného zverejňovania príjemcov ex post v súlade so zásadou proporcionality;

c)

zabraňujú konfliktu záujmov počas celého postupu udeľovania grantov;

d)

stanovujú, že granty sa nesmú udeľovať kumulatívne ani so spätnou platnosťou, že musia spravidla zahŕňať spolufinancovanie a že ich účelom ani účinkom nesmie byť dosiahnutie zisku príjemcom.

3.   Komisia môže uznať, že systémy účtovníctva a systémy vnútornej kontroly používané subjektmi a osobami, ktoré majú byť v mene Komisie poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu, zabezpečujú rovnocennú úroveň ochrany finančných záujmov Únie a primerané záruky, že sa dosiahnu ciele v oblasti riadenia, ak sú tieto systémy v súlade so zásadami uvedenými v článku 32 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 39

Ex ante hodnotenie pravidiel a postupov uplatňovaných subjektmi a osobami v rámci nepriameho hospodárenia

(Článok 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Na účely hodnotenia ex ante podľa článku 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže zodpovedný povoľujúci úradník vychádzať z hodnotenie ex ante, ktoré vykonal iný povoľujúci úradník, a to za predpokladu, že závery z tohto hodnotenia sú relevantné z hľadiska konkrétnych rizík spojených so zverovanými úlohami, najmä z hľadiska ich povahy a výšky príslušných súm.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže vychádzať z hodnotenia ex ante, ktoré vykonali iní darcovia, a to za predpokladu, že pri tomto hodnotení sa zohľadnili podmienky, ktoré sú rovnocenné podmienkam pre nepriame hospodárenie stanoveným v článku 60 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 40

Obsah dohôd, na základe ktorých sa úlohy súvisiace s plnením rozpočtu zverujú subjektom a osobám

(Článok 61 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Dohody o delegovaní obsahujú podrobné ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje ochrana finančných záujmov Únie a transparentnosť vykonávaných operácií. Tieto dohody obsahujú minimálne:

a)

jasné vymedzenie zverených úloh a súvisiacich obmedzení, najmä pokiaľ ide o zmenu zverených úloh, vzdanie sa stanovených nárokov a používanie refundovaných alebo nepoužitých finančných prostriedkov;

b)

podmienky a podrobné mechanizmy upravujúce vykonávanie úloh, príslušné zodpovednosti a organizáciu kontrol, ktoré sa majú vykonať vrátane hodnotenia programov;

c)

podmienky vyplácania príspevku Únie, vrátane refundácie nákladov vynaložených v súvislosti s vykonávaním úloh a odmeny pre poverený subjekt, ako aj pravidlá upravujúce druhy účtovných dokladov, ktoré je potrebné predložiť na odôvodnenie platieb;

d)

pravidlá predkladania správ Komisii o plnení úloh, očakávaných výsledkoch, odhalených nezrovnalostiach a prijatých opatreniach, ako aj podmienky, na základe ktorých možno platby pozastaviť alebo prerušiť alebo na základe ktorých možno vykonávanie úloh ukončiť;

e)

termín, do ktorého sa musia uzatvoriť jednotlivé zmluvy a dohody, na základe ktorých sa vykonáva dohoda o delegovaní, pričom tento termín je úmerný povahe zverených úloh;

f)

podmienky vylúčenia, na základe ktorých môže subjekt alebo osoba vylúčiť z účasti na postupoch verejného obstarávania, udeľovania grantov alebo cien alebo z možnosti zadania zákazky, udelenia grantu alebo ceny tie subjekty, ktoré sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. a), b) a e) a v článku 107 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

g)

podrobné mechanizmy kontroly zo strany Komisie, ako aj ustanovenia, ktoré Komisii, úradu OLAF a Dvoru audítorov zabezpečujú prístup k informáciám nevyhnutným na vykonávanie ich povinností, ako aj právomoc vykonávať audit a vyšetrovanie vrátane kontrol na mieste;

h)

ustanovenia upravujúce:

i)

povinnosť povereného subjektu bezodkladne informovať Komisiu o akomkoľvek podvode, ku ktorému došlo pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie, a o prijatých opatreniach;

ii)

určenie kontaktného miesta, ktoré je oprávnené priamo spolupracovať s úradom OLAF v záujme zjednodušenia výkonu operačných činností úradu OLAF;

i)

podmienky, ktorými sa riadi používanie bankových účtov a úrokových výnosov podľa článku 8 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

j)

ustanovenia zaručujúce viditeľnosť činnosti Únie vo vzťahu k ostatným činnostiam subjektu.

Článok 41

Vyhlásenie hospodáriaceho subjektu a vyhlásenie o zhode

(Článok 60 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade akcií, ktoré sa skončia do konca príslušného rozpočtového roka, možno namiesto vyhlásenia hospodáriaceho subjektu uvedeného v článku 60 ods. 5 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách predložiť záverečnú správu povereného subjektu alebo osoby o danej akcii, a to za predpokladu, že táto správa sa predloží do 15. februára roka, ktorý nasleduje po príslušnom rozpočtovom roku.

Ak akcie, ktoré nemajú viacročný charakter a ktoré sú obmedzené na 18 mesiacov, realizujú medzinárodné organizácie a tretie krajiny, do záverečnej správy možno zahrnúť vyhlásenie o zhode uvedené v článku 60 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 42

Postupy pre preskúmanie a schvaľovanie účtov a postupy, na základe ktorých sa z financovania z prostriedkov Únie vylúčia tie výdavky, ktoré boli vynaložené v rozpore s platnými predpismi v rámci nepriameho hospodárenia

[Článok 60 ods. 6 písm. b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach, je súčasťou postupov Komisie uvedených v článku 60 ods. 6 písm. b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách:

a)

administratívna previerka dokumentov a v náležitých prípadoch aj kontrola na mieste;

b)

stanovenie objemu schválených výdavkov, a to v prípade potreby po námietkovom konaní s orgánmi a subjektmi a po informovaní týchto orgánov a subjektov;

c)

v náležitých prípadoch výpočet výšky finančných opráv;

d)

vymáhanie alebo platba zostatku vyplývajúceho z rozdielu medzi schválenými výdavkami a sumami, ktoré už boli orgánom alebo subjektom vyplatené.

Na účely prvého pododseku písm. d) Komisia vymáha splatné sumy pokiaľ možno formou vzájomného započítania podľa článku 87.

2.   Ak je úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu poverený subjekt, ktorý vykonáva akciu, na ktorej sa podieľa viacero darcov, postupy uvedené v článku 60 ods. 6 písm. b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách pozostávajú z overenia, či suma, ktorú Komisia vyplatila na danú akciu, bola subjektom na túto akciu použitá a či výdavky boli vynaložené v súlade so záväzkami stanovenými v dohode podpísanej s týmto subjektom.

Na účely tohto nariadenia pojem „akcia, na ktorej sa podieľa viacero darcov“ znamená akúkoľvek akciu, pri ktorej sa finančné prostriedky Únie spájajú s finančnými prostriedkami aspoň jedného ďalšieho darcu.

Článok 43

Osobitné ustanovenia pre nepriame hospodárenie s medzinárodnými organizáciami

[Článok 58 ods. 1 písm. c) bod ii) a článok 188 nariadenia o rozpočtových pravidlách]

1.   Medzinárodnými organizáciami uvedenými v článku 58 ods. 1 písm. c) bode ii) nariadenia o rozpočtových pravidlách sú:

a)

medzinárodné organizácie verejného sektora zriadené medzivládnymi dohodami a špecializované agentúry zriadené takýmito organizáciami;

b)

Medzinárodný výbor Červeného kríža;

c)

Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca;

d)

iné neziskové organizácie, ktoré majú na základe rozhodnutia Komisie podobné postavenie ako medzinárodné organizácie.

2.   Ak Komisia plní rozpočet v rámci nepriameho hospodárenia s medzinárodnými organizáciami, uplatňujú sa dohody o overovaní, ktoré boli s nimi uzavreté.

Článok 44

Určenie verejnoprávnych subjektov alebo súkromnoprávnych subjektov poverených vykonávaním verejnej služby

[Článok 58 ods. 1 písm. c) body v) a vi) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

1.   Verejnoprávne subjekty alebo súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby sú spravované právom členského štátu alebo krajiny, v ktorých boli zriadené.

2.   V prípade riadenia prostredníctvom siete, ktoré si vyžaduje určenie aspoň jedného subjektu príslušným členským štátom alebo krajinou, je daný subjekt určený príslušným členským štátom alebo krajinou v súlade s ustanoveniami základného aktu.

Vo všetkých ostatných prípadoch určuje Komisia takéto subjekty po dohode s príslušnými členskými štátmi alebo krajinami.

KAPITOLA 3

Účastníci finančných operácií

Oddiel 1

Práva a povinnosti účastníkov finančných operácií

Článok 45

Práva a povinnosti účastníkov finančných operácií

(Článok 64 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Každá inštitúcia poskytuje každému účastníkovi finančných operácií zdroje potrebné na vykonávanie jeho povinností a vypracuje poverovaciu listinu s podrobným popisom jeho úloh, práv a povinností.

2.   Vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s článkom 56 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa riadia poverovacou listinou Komisie upravujúcou plnenie úloh finančného hospodárenia, ktoré boli na nich subdelegované.

Oddiel 2

Povoľujúci úradník

Článok 46

Pomoc poskytovaná povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním alebo subdelegovaním

(Článok 65 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi môžu pri vykonávaní jeho povinností pomáhať pri niektorých operáciách potrebných na plnenie rozpočtu a predkladanie finančných informácií a informácií o hospodárení poverení zamestnanci, a to v rámci jeho zodpovednosti. V záujme zabránenia konfliktu záujmov podliehajú zamestnanci, ktorí pomáhajú povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním alebo subdelegovaním, záväzkom uvedeným v článku 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Vedúcim delegácií Únie, ktorí konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s článkom 56 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia o rozpočtových pravidlách, môžu pri vykonávaní ich povinností pomáhať zamestnanci Komisie.

Článok 47

Interné predpisy upravujúce delegovanie

(Článok 65 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a týmto nariadením stanoví každá inštitúcia vo svojich interných predpisoch také opatrenia v oblasti hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, ktoré považuje za potrebné z hľadiska riadneho plnenia svojho vlastného oddielu rozpočtu.

Vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s článkom 56 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia o rozpočtových pravidlách, podliehajú interným predpisom Komisie upravujúcim plnenie úloh finančného hospodárenia, ktoré boli na nich subdelegované.

Článok 48

Uchovávanie účtovných dokladov povoľujúcimi úradníkmi

(Článok 66 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Povoľujúci úradník zavedie systém, v ktorom sa v papierovej alebo elektronickej forme uchovávajú originály dokladov, ktoré preukazujú plnenie rozpočtu a opatrení plnenia rozpočtu, ako aj súvisiacich následných opatrení. Tento systém zabezpečí:

a)

číslovanie týchto dokladov;

b)

uvádzanie dátumu pri týchto dokladoch;

c)

vedenie registrov s označením presného umiestnenia týchto dokladov, pričom tieto registre môžu mať elektronickú podobu;

d)

uchovávanie takýchto dokladov minimálne počas piatich rokov od dátumu, keď Európsky parlament udelí absolutórium za rozpočtový rok, ktorého sa tieto doklady týkajú;

e)

uchovávanie dokladov týkajúcich sa zábezpeky na predbežné financovanie poskytnutej inštitúcii a vedenie záznamov, na základe ktorých je možné takúto zábezpeku primerane monitorovať.

Doklady týkajúce sa operácií, ktoré ešte nie sú definitívne ukončené, sa uchovávajú dlhšie ako je uvedené v prvom odseku písm. d), t. j. do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa tieto operácie ukončia.

Osobné údaje uvedené v dokladoch sa podľa možnosti z týchto dokladov vypustia, a to za predpokladu, že nie sú potrebné na účely rozpočtového absolutória, kontroly a auditu. V prípade uchovávania prevádzkových údajov sa uplatňuje článok 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Článok 49

Kontroly ex ante a ex post

(Článok 66 ods. 5 a ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Pojem „iniciácia operácie“ znamená všetky operácie, ktoré spravidla vykonávajú zamestnanci uvedení v článku 46 a ktoré slúžia na prípravu činností, na základe ktorých zodpovedný povoľujúci úradník plní rozpočet.

2.   Pojem „overovanie operácie ex ante“ znamená všetky overenia ex ante, ktoré zodpovedný povoľujúci úradník vykonáva na účely overenia operačných a finančných aspektov tejto operácie.

3.   Kontroly ex ante slúžia na overenie súladu požadovaných účtovných dokladov s inými dostupnými informáciami.

Pravidelnosť a intenzitu kontrol ex ante určuje zodpovedný povoľujúci úradník na základe analýzy rizika a nákladovej účinnosti. Povoľujúci úradník zodpovedný za potvrdenie príslušnej platby požiada v prípade pochybností o doplňujúce informácie alebo vykoná v rámci kontroly ex ante kontrolu na mieste s cieľom získať primeranú istotu.

Účelom kontrol ex ante je získať istotu o tom, že:

a)

výdavky a príjmy sú v poriadku a v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami, najmä s ustanoveniami rozpočtu a príslušných právnych predpisov, ako aj všetkých aktov prijatých v rámci vykonávania zmlúv alebo nariadení, a prípadne so zmluvnými podmienkami;

b)

sa uplatňuje zásada riadneho finančného hospodárenia uvedená v prvej časti hlave II kapitole 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže na účely kontrol považovať sériu podobných jednotlivých transakcií súvisiacich s bežnými výdavkami na mzdy, dôchodky, refundáciu výdavkov na služobné cesty a výdavkov na lekárske ošetrenie za jednu operáciu.

4.   Kontroly ex post sa môžu uskutočniť na základe kontroly dokumentov a v náležitých prípadoch prostredníctvom kontroly na mieste.

Prostredníctvom kontrol ex post sa overuje, či sú operácie financované z rozpočtu správne realizované, a najmä či sa dodržiavajú kritériá uvedené v odseku 3.

Výsledky kontrol ex post preskúma povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním aspoň raz ročne s cieľom poukázať na prípadné systémové nedostatky. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním prijme opatrenia na nápravu týchto nedostatkov.

Analýza rizika uvedená v článku 66 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa preskúma na základe výsledkov kontrol a iných relevantných informácií.

V prípade viacročných programov vypracuje povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním viacročnú stratégiu kontroly, v ktorej vymedzí povahu a rozsah kontrol v danom období a spôsob, akým sa budú každý rok posudzovať výsledky na účely každoročného procesu potvrdzovania vierohodnosti.

Článok 50

Kódex profesijných noriem

(Článok 66 ods. 7 a článok 73 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zamestnanci, ktorých zodpovedný povoľujúci úradník určil na overovanie finančných operácií, sa vyberajú na základe ich vedomostí, zručností a najmä odbornej kvalifikácie doloženej diplomom alebo príslušnou odbornou praxou, alebo nadobudnutej na základe absolvovania príslušného programu odbornej prípravy.

2.   Každá inštitúcia vypracuje kódex profesijných noriem, ktorý v oblasti vnútornej kontroly stanoví:

a)

úroveň odbornej a finančnej spôsobilosti, ktorá sa od zamestnancov uvedených v odseku 1 vyžaduje;

b)

povinnosť týchto zamestnancov absolvovať nepretržitú odbornú prípravu;

c)

poslanie, postavenie a úlohy, ktoré im boli pridelené;

d)

kódex správania, najmä pokiaľ ide o etické zásady a bezúhonnosť, ktorý musia zamestnanci dodržiavať a práva, ktoré požívajú.

3.   Vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s článkom 56 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia o rozpočtových pravidlách, podliehajú kódexu profesijných noriem Komisie uvedenému v odseku 2 tohto článku, ktorý upravuje plnenie úloh finančného hospodárenia, ktoré boli na nich subdelegované.

4.   Každá inštitúcia vybuduje príslušné štruktúry, prostredníctvom ktorých bude povoľujúcim útvarom poskytovať informácie o normách v oblasti kontroly a o metódach a postupoch, ktoré sú na tento účel k dispozícii, a prostredníctvom ktorých bude zároveň tieto informácie pravidelne aktualizovať.

Článok 51

Nekonanie zo strany povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním

(Článok 66 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Nekonanie zo strany povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním podľa článku 66 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách znamená neposkytnutie odpovede v dostatočnej lehote vzhľadom na okolnosti daného prípadu, v každom prípade však najneskôr v priebehu jedného mesiaca.

Článok 52

Zasielanie finančných informácií a informácií o hospodárení účtovníkovi

(Článok 66 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním zasiela účtovníkovi v súlade s pravidlami schválenými účtovníkom finančné informácie a informácie o hospodárení, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie jeho povinností.

Povoľujúci úradník poskytuje účtovníkovi pravidelne, a minimálne pri uzatváraní účtov, relevantné finančné údaje o zvereneckých bankových účtoch s cieľom umožniť vykazovanie použitia finančných prostriedkov Únie v systéme účtovníctva Únie.

Článok 53

Správy o rokovacom konaní

(Článok 66 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním zaznamenávajú za každý rozpočtový rok zmluvy uzavreté na základe rokovacieho konania uvedeného v článku 134 ods. 1 písm. a) až g), článku 135 ods. 1 písm. a) až d) a v článkoch 266, 268 a 270 tohto nariadenia. Ak sa podiel rokovacieho konania na celkovom počte zákaziek udelených tým istým povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne zvýšil alebo ak je tento podiel zreteľne vyšší ako priemer za danú inštitúciu, zodpovedný povoľujúci úradník podá inštitúcii správu, v ktorej uvedie všetky opatrenia prijaté na zvrátenie tohto trendu. Jednotlivé inštitúcie zasielajú Európskemu parlamentu a Rade správu o rokovacom konaní. V prípade Komisie tvorí táto správa prílohu k súhrnu výročných správ o činnosti uvedených v článku 66 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Oddiel 3

Účtovník

Článok 54

Vymenovanie účtovníka

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Každá inštitúcia vymenuje účtovníka spomedzi úradníkov, na ktorých sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Inštitúcia vyberá účtovníka na základe jeho odbornej kvalifikácie doloženej diplomom alebo rovnocennou odbornou praxou.

2.   Dve alebo viaceré inštitúcie či subjekty môžu vymenovať toho istého účtovníka.

V takomto prípade prijmú opatrenia potrebné na zabránenie konfliktu záujmov.

Článok 55

Ukončenie vykonávania povinností účtovníka

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade ukončenia vykonávania povinností účtovníka sa bezodkladne zostaví predvaha.

2.   Účtovník, ktorý končí s vykonávaním svojich povinností, alebo, ak to nie je možné, úradník z rovnakého útvaru odovzdá predvahu spolu s odovzdávacou správou novému účtovníkovi.

Nový účtovník potvrdí podpisom prevzatie predvahy, a to do jedného mesiaca odo dňa jej odovzdania, pričom môže vzniesť svoje výhrady.

Výsledky predvahy a vznesené výhrady sú uvedené aj v odovzdávacej správe.

3.   Každá inštitúcia alebo subjekt uvedené v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách informujú Európsky parlament, Radu a účtovníka Komisie v lehote dvoch týždňov o vymenovaní svojho účtovníka alebo o ukončení vykonávania jeho povinností.

Článok 56

Validácia systému účtovníctva a inventúrnych súpisov

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Zodpovedný povoľujúci úradník informuje účtovníka o vývoji alebo významných zmenách v systéme finančného hospodárenia, inventúrnom súpise alebo v systéme oceňovania aktív a pasív, ak sa z týchto systémov prevádzajú údaje do účtovníctva danej inštitúcie alebo ak tieto systémy slúžia na zdôvodnenie týchto údajov, a to s cieľom umožniť účtovníkovi overenie dodržiavania validačných kritérií.

Účtovník môže validovaný systém finančného hospodárenia kedykoľvek opätovne preskúmať. Ak systém finančného hospodárenia, ktorý zaviedol povoľujúci úradník, účtovník nevalidoval alebo ak nepotvrdil už vykonanú validáciu tohto systému, zodpovedný povoľujúci úradník vypracuje akčný plán s cieľom odstrániť v primeranom čase nedostatky, pre ktoré bola validácia zamietnutá.

Zodpovedný povoľujúci úradník je zodpovedný za úplnosť informácií poskytnutých účtovníkovi.

Článok 57

Správa pokladne

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Účtovník zabezpečí, aby mala jeho inštitúcia k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na pokrytie hotovostných potrieb vyplývajúcich z plnenia rozpočtu.

2.   Na účely odseku 1 vytvorí účtovník systém riadenia peňažných tokov, ktorý mu umožní vypracovávať prognózy peňažných tokov.

3.   Účtovník Komisie rozdelí disponibilné finančné prostriedky v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Článok 58

Správa bankových účtov

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Účtovník môže na účely správy pokladne v mene inštitúcie otvoriť alebo nechať otvoriť účty vo finančných inštitúciách alebo v národných centrálnych bankách. V náležite odôvodnených prípadoch môže účtovník otvoriť účty aj v iných menách, ako je euro.

2.   Účtovník je zodpovedný za zrušenie účtov uvedených v odseku 1 alebo za zabezpečenie toho, aby sa tieto účty zrušili.

3.   Účtovník stanoví podmienky vedenia účtov uvedených v odseku 1, ktoré boli otvorené vo finančných inštitúciách, a to v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a zásadou efektívnosti, ako aj v súlade so zásadami súťažného verejného obstarávania.

4.   Účtovník vyhlasuje minimálne raz za päť rokov súťažné verejné obstarávanie zamerané na finančné inštitúcie, v ktorých by mohli byť v súlade s odsekom 1 otvorené účty.

V prípade zálohových bankových účtov otvorených vo finančných inštitúciách, ktoré sa nachádzajú mimo územia Únie, sa pravidelne vykonáva prieskum konkurencie, a to za predpokladu, že to miestne podmienky bankového sektora umožňujú. Tento prieskum sa vykonáva minimálne raz za päť rokov na podnet majiteľa zálohového účtu, ktorý následne účtovníkovi predkladá odôvodnený návrh na výber banky na obdobie nepresahujúce päť rokov.

5.   Účtovník zabezpečuje striktné dodržiavanie podmienok vedenia účtov otvorených vo finančných inštitúciách v súlade s odsekom 1.

V prípade zálohových bankových účtov otvorených vo finančných inštitúciách, ktoré sa nachádzajú mimo územia Únie, preberá túto zodpovednosť majiteľ zálohového účtu, pričom zohľadní platné právne predpisy krajiny, v ktorej vykonáva svoj mandát.

6.   O podmienkach vedenia účtov otvorených vo finančných inštitúciách informuje účtovník Komisie účtovníkov ostatných inštitúcií a subjektov uvedených v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Na základe týchto podmienok zosúladia účtovníci ostatných inštitúcií a subjektov uvedených v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách podmienky vedenia účtov, ktoré sami otvárajú.

Článok 59

Podpisové právo k účtom

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V podmienkach, ktoré upravujú otváranie, vedenie a používanie účtov, sa stanovuje, že v závislosti od požiadaviek v oblasti vnútornej kontroly musia byť šeky, bankové prevodné príkazy a všetky ďalšie bankové operácie podpísané jedným alebo viacerými riadne poverenými zamestnancami. Písomné pokyny vystavené mimo elektronického systému podpisujú minimálne dvaja riadne poverení zamestnanci alebo účtovník osobne.

Na účely prvého pododseku poskytne účtovník každej inštitúcie všetkým finančným inštitúciám, v ktorých má príslušná inštitúcia otvorený účet, mená a podpisové vzory poverených zamestnancov.

Článok 60

Riadenie zostatkov na účtoch

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Účtovník zabezpečuje, aby sa zostatok na bankových účtoch uvedených v článku 58 výrazne nelíšil od prognóz peňažných tokov uvedených v článku 57 ods. 2, a aby v každom prípade:

a)

žiaden z týchto účtov nevykazoval debetný zostatok;

b)

zostatok na účtoch vedených v iných menách bol pravidelne prepočítavaný na eurá.

2.   Účtovník nesmie na účtoch vedených v cudzích menách držať zostatky, ktoré by mohli inštitúcii spôsobiť značné straty v dôsledku kolísania výmenného kurzu.

Článok 61

Operácie prevodov a menových prepočtov

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 69, účtovník vykonáva prevody medzi účtami, ktoré otvoril v mene inštitúcie vo finančných inštitúciách, ako aj menové prepočty.

Článok 62

Spôsoby platby

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Platby sa vykonávajú bankovým prevodom alebo šekom a v prípade zálohových účtov prostredníctvom debetných kariet v súlade s článkom 67 ods. 4.

Článok 63

Zložky právnických osôb

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Účtovník môže platby vykonávať bankovým prevodom len v tom prípade, že príslušná inštitúcia zapísala do spoločnej zložky údaje o bankovom účte príjemcu a informácie potvrdzujúce totožnosť tohto príjemcu, ako aj akékoľvek zmeny týchto údajov.

Každý zápis údajov o právnej forme a bankovom účte príjemcu do tejto zložky alebo zmena týchto údajov sa vykonáva na základe dokladov, ktorých formu určí účtovník.

2.   V prípade platby formou bankového prevodu môžu povoľujúci úradníci prijať v mene inštitúcie záväzok voči tretej strane iba vtedy, ak tretia strana predložila podklady potrebné na jej zápis do zložky.

Povoľujúci úradníci informujú účtovníka o akýchkoľvek zmenách údajov o právnej forme a bankovom účte, ktoré im príjemca oznámil a overia platnosť týchto údajov pred vykonaním platby.

V prípade predvstupovej pomoci možno individuálne záväzky uzatvárať s verejnými orgánmi v krajinách, ktoré požiadali o pristúpenie k Európskej únii bez toho, aby bol predtým vykonaný zápis údajov do zložky tretej strany. V takýchto prípadoch urobí povoľujúci úradník všetko pre to, aby bol takýto zápis vykonaný čo najrýchlejšie. V príslušných dohodách sa ustanoví, že podmienkou na vykonanie prvej platby je oznámenie údajov o bankovom účte príjemcu Komisii.

Článok 64

Uchovávanie účtovných dokladov účtovníkom

(Článok 68 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Účtovné doklady vedené v systéme účtovníctva, ktoré slúžia na zostavenie účtovnej závierky uvedenej v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uchovávajú minimálne počas piatich rokov od dátumu, keď Európsky parlament udelí absolutórium za rozpočtový rok, ktorého sa tieto doklady týkajú.

Doklady týkajúce sa operácií, ktoré ešte nie sú definitívne ukončené, sa uchovávajú dlhšie, t. j. do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa tieto operácie ukončia. V prípade uchovávania prevádzkových údajov sa uplatňuje článok 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Jednotlivé inštitúcie rozhodnú, ktorý útvar bude účtovné doklady uchovávať.

Článok 65

Osoby poverené spravovaním účtov

(Článok 69 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Každá inštitúcia stanoví podmienky, na základe ktorých sú zamestnanci, ktorých táto inštitúcia vymenuje a poverí spravovaním účtov v miestnych jednotkách uvedených v článku 72, oprávnení poskytovať miestnym finančným inštitúciám svoje mená a podpisové vzory.

Oddiel 4

Správca záloh

Článok 66

Podmienky používania zálohových účtov

(Článok 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak je vzhľadom na obmedzenú výšku uhrádzaných súm reálne nemožné alebo neúčinné vykonávať platobné operácie rozpočtovými postupmi, na úhradu takýchto výdavkov sa môžu zriadiť zálohové účty.

2.   Správca záloh môže predbežne potvrdzovať a uhrádzať výdavky na základe podrobného rámca, ktorý je vymedzený v pokynoch zodpovedného povoľujúceho úradníka. Tieto pokyny stanovujú pravidlá a podmienky upravujúce predbežné potvrdzovanie a úhradu výdavkov, a v náležitých prípadoch aj podmienky podpisovania právnych záväzkov v zmysle článku 97 ods. 1 písm. e).

3.   Zriadenie zálohového účtu a vymenovanie správcu záloh je predmetom rozhodnutia účtovníka, ktoré vychádza z riadne odôvodneného návrhu zodpovedného povoľujúceho úradníka. Toto rozhodnutie vymedzuje príslušné povinnosti a zodpovednosť správcu záloh a povoľujúceho úradníka.

Zmena podmienok vedenia zálohového účtu je taktiež predmetom rozhodnutia účtovníka, ktoré vychádza z riadne odôvodneného návrhu zodpovedného povoľujúceho úradníka.

4.   V delegáciách Únie sa zálohové účty zriaďujú na úhradu výdavkov tak z rozpočtového oddielu Komisie, ako aj z rozpočtového oddielu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“), pričom zabezpečujú úplnú sledovateľnosť výdavkov.

Článok 67

Podmienky zriaďovania zálohových účtov a vykonávania platieb

(Článok 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V rozhodnutí o zriadení zálohového účtu a vymenovaní správcu záloh a v rozhodnutí, ktorým sa menia podmienky vedenia zálohového účtu sa uvádza najmä:

a)

maximálna suma, ktorá môže byť na začiatku poskytnutá ako záloha a jej účel;

b)

potreba otvorenia bankového účtu prípadne poštového žírového účtu v mene inštitúcie;

c)

druh a maximálna výška výdavkov, ktoré môže správca záloh uhradiť tretím stranám alebo ich od nich vybrať;

d)

pravidelnosť a postup predkladania účtovných dokladov a mechanizmus ich postupovania povoľujúcemu úradníkovi na účely zúčtovania;

e)

postup upravujúci doplnenie zálohových účtov;

f)

povinnosť povoľujúceho úradníka vyrovnať zálohové transakcie najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, aby bolo možné zosúladiť účtovný zostatok s aktuálnym zostatkom na bankovom účte;

g)

doba platnosti poverenia, ktoré účtovník udelil správcovi záloh;

h)

totožnosť vymenovaného správcu záloh.

2.   V návrhu rozhodnutia o zriadení zálohového účtu zodpovedný povoľujúci úradník zabezpečí:

a)

prednostné používanie rozpočtových postupov tam, kde je zabezpečený prístup do centrálneho automatizovaného systému účtovníctva;

b)

využívanie zálohových účtov iba v opodstatnených prípadoch.

Maximálna suma, ktorú smie správca záloh uhradiť, ak je reálne nemožné alebo neúčinné vykonávať platobné operácie rozpočtovými postupmi, nepresahuje pri jednotlivých výdavkoch 60 000 EUR.

3.   Správca záloh môže uhradiť výdavky tretím stranám na základe a v medziach:

a)

predchádzajúcich rozpočtových a právnych záväzkov podpísaných zodpovedným povoľujúcim úradníkom;

b)

kladného zostatku na zálohovom účte, a to v hotovosti alebo v banke.

4.   Platby zo zálohových účtov možno vykonávať bankovým prevodom, vrátane systému priameho inkasa uvedeného v článku 89 nariadenia o rozpočtových pravidlách, šekom alebo inými platobnými prostriedkami vrátane debetných kariet, a to v súlade s pokynmi vydanými účtovníkom.

5.   Po vykonaní platby nasledujú formálne konečné rozhodnutia o potvrdení výdavkov a/alebo platobné príkazy podpísané zodpovedným povoľujúcim úradníkom.

Článok 68

Výber správcov záloh

(Článok 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Správcovia záloh sa vyberajú spomedzi úradníkov alebo, ak je to potrebné a len v riadne odôvodnených prípadoch, spomedzi ostatných zamestnancov. Správcovia záloh sa vyberajú na základe ich vedomostí, zručností, a najmä odbornej kvalifikácie doloženej diplomom alebo príslušnou odbornou praxou, alebo nadobudnutej na základe absolvovania príslušného programu odbornej prípravy.

Článok 69

Dotovanie zálohových účtov

(Článok 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Účtovník vykonáva platby s cieľom poskytnúť prostriedky na zálohové účty a tieto účty monitoruje tak pri otváraní bankových účtov, delegovaní podpisových práv a kontrol na mieste, ako aj v centralizovanom systéme účtovníctva. Účtovník poskytuje prostriedky na zálohové účty. Zálohy sa platia na bankový účet otvorený na tento účel.

Finančné prostriedky možno na zálohové účty poskytnúť aj priamo prostredníctvom rôznych miestnych príjmov, ktoré plynú napríklad z:

a)

predaja vybavenia;

b)

publikácií;

c)

vrátenia rôznych súm;

d)

úrokov.

Zúčtovanie záloh, pokiaľ ide o výdavky a rôzne alebo pripísané príjmy, prebieha v súlade s rozhodnutím o zriadení zálohového účtu uvedeným v článku 67 a v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách. Povoľujúci úradník odpočíta predmetné sumy pri následnom doplnení príslušných zálohových účtov.

2.   Predovšetkým v záujme zabránenia kurzovým stratám môže správca záloh vykonávať prevody medzi rôznymi bankovými účtami týkajúcimi sa tej istej zálohy.

Článok 70

Kontroly vykonávané povoľujúcimi úradníkmi a účtovníkmi

(Článok 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V súlade s pravidlami a pokynmi účtovníka vedie správca záloh výkazy o finančných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii v hotovosti a v banke, ako aj o vykonaných platbách a prijatých sumách. K údajom z týchto výkazov má zodpovedný povoľujúci úradník kedykoľvek prístup. Minimálne raz za mesiac sa vypracováva zoznam transakcií, ktorý správca záloh predkladá nasledujúci mesiac spolu s účtovnými dokladmi zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi na účely vyrovnania zálohových operácií.

2.   Účtovník vykonáva spravidla neohlásené kontroly na mieste alebo vykonávaním týchto kontrol poveruje zamestnanca svojho útvaru alebo povoľujúceho útvaru. Cieľom týchto kontrol je overiť existenciu finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené správcom záloh, a zároveň skontrolovať vedenie účtovníctva, ako aj dodržiavanie lehôt stanovených v súvislosti s vyrovnávaním zálohových operácií. O výsledku týchto kontrol informuje účtovník zodpovedného povoľujúceho úradníka.

Článok 71

Postup verejného obstarávania

(Článok 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Platby vo výške nepresahujúcej sumu uvedenú v článku 137 ods. 3 možno zo zálohových účtov vykonávať formou uhradenia faktúry, a to bez predchádzajúceho prijatia ponuky.

Článok 72

Zriaďovanie zálohových účtov

(Článok 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Na účely úhrady určitých kategórií výdavkov možno v súlade s článkom 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách zriadiť jeden alebo viacero zálohových účtov v každej miestnej jednotke nachádzajúcej sa mimo územia Únie. Miestnou jednotkou je napríklad delegácia, úrad alebo pobočka Únie v tretej krajine.

V rozhodnutí o zriadení takéhoto zálohového účtu sa stanovia podmienky jeho vedenia, ktoré sú v súlade s článkom 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách a ktoré zohľadňujú konkrétne potreby danej miestnej jednotky.

Článok 73

Správcovia záloh a osoby poverené spravovaním účtov v delegáciách Únie

(Článok 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Za výnimočných okolností môžu v záujme zabezpečenia kontinuity činnosti vykonávať funkciu správcu záloh v rámci ESVČ v delegáciách Únie zamestnanci Komisie. Za rovnakých podmienok môžu byť zamestnanci ESVČ vymenovaní za správcu záloh Komisie v delegáciách Únie.

Pravidlá a podmienky stanovené v prvom pododseku sa v delegáciách Únie uplatňujú na osoby, ktoré povoľujúci úradník poveril vykonávaním bankových operácií.

KAPITOLA 4

Zodpovednosť účastníkov finančných operácií

Oddiel 1

Všeobecné pravidlá

Článok 74

Subjekty zodpovedné v prípadoch podvodu

(Článok 66 ods. 8 a článok 72 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Orgány a subjekty uvedené v článku 66 ods. 8 a v článku 72 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách znamenajú subjekty určené služobným poriadkom a rozhodnutiami inštitúcií Únie, ktoré sa týkajú podmienok vnútorných vyšetrovaní zameraných na predchádzanie podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu, ktoré poškodzuje záujmy Únie.

Oddiel 2

Pravidlá vzťahujúce sa na povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním a subdelegovaním

Článok 75

Finančné nezrovnalosti

(Článok 66 ods. 7 a článok 73 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade akéhokoľvek porušenia ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo ustanovenia týkajúceho sa rozpočtového hospodárenia alebo kontroly operácií, ktoré vyplýva z konania alebo opomenutia zo strany zamestnanca, je bez toho, aby boli dotknuté právomoci úradu OLAF, príslušná rozhodovať komisia pre finančné nezrovnalosti uvedená v článku 29 (ďalej len „komisia“).

Článok 76

Komisia pre finančné nezrovnalosti

(Článok 66 ods. 7 a článok 73 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Prípady finančných nezrovnalostí v zmysle článku 75 tohto nariadenia postupuje komisii na účely vydania stanoviska podľa článku 73 ods. 6 druhého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách menovací orgán.

Ak vedúci delegácií Únie konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s článkom 56 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, zodpovedný povoľujúci úradník môže komisiu priamo požiadať o vydanie stanoviska k prípadom finančných nezrovnalostí v zmysle článku 75 tohto nariadenia.

Ak sa povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním domnieva, že došlo k finančnej nezrovnalosti, tento prípad môže postúpiť komisii. Komisia vydá stanovisko, v ktorom zhodnotí existenciu nezrovnalosti v zmysle článku 75, stupeň jej závažnosti a prípadné dôsledky. Ak komisia na základe analýzy dospeje k záveru, že daný prípad patrí do pôsobnosti úradu OLAF, tento spis bezodkladne postúpi menovaciemu orgánu a okamžite o tejto skutočnosti informuje úrad OLAF.

Ak komisiu o danom prípade informuje priamo zamestnanec v súlade s článkom 66 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách, komisia postúpi spis menovaciemu orgánu a o tejto skutočnosti informuje zamestnanca. Menovací orgán môže komisiu požiadať o vydanie stanoviska k danému prípadu.

2.   Inštitúcia a v prípade spoločnej komisie inštitúcie, ktoré sa na nej podieľajú, stanovia na základe svojej vnútornej organizácie mechanizmus fungovania komisie a jej zloženie, pričom zabezpečia, aby členom komisie bola aj externá osoba s požadovanou kvalifikáciou a odbornými znalosťami.

Článok 77

Potvrdenie pokynov

(Článok 73 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním dostane záväzný pokyn, ktorý podľa jeho názoru vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadou riadneho finančného hospodárenia, najmä z dôvodu, že tento pokyn nemôže vykonať so zdrojmi, ktoré mu boli pridelené, písomne o tejto skutočnosti informuje orgán, ktorý na neho delegoval alebo subdelegoval právomoci. Ak je tento pokyn písomne potvrdený a toto potvrdenie je prijaté včas, pričom je dostatočne jasné v tom zmysle, že výslovne odkazuje na body, voči ktorým povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním namietal, povoľujúci úradník nie je braný na zodpovednosť. Povoľujúci úradník pokyn vykoná, pokiaľ nie je zjavne v rozpore s právnymi predpismi alebo nepredstavuje porušenie príslušných bezpečnostných predpisov.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje aj v prípade, že povoľujúci úradník počas vykonávania záväzného pokynu zistí, že okolnosti daného prípadu by mohli viesť k nezrovnalostiam.

Pokyny potvrdené za okolností podľa článku 73 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách zodpovedný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním zaznamenáva a uvádza vo svojej výročnej správe o činnosti.

KAPITOLA 5

Príjmové operácie

Oddiel 1

Vlastné zdroje

Článok 78

Pravidlá vzťahujúce sa na vlastné zdroje

(Článok 76 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Povoľujúci úradník vypracuje harmonogram, na základe ktorého budú vlastné zdroje uvedené v rozhodnutí o systéme vlastných zdrojov Únie sprístupnené Komisii.

Vlastné zdroje sa stanovujú a uhrádzajú v súlade s pravidlami prijatými na základe rozhodnutia uvedeného v prvom odseku.

Oddiel 2

Odhad pohľadávok

Článok 79

Odhad pohľadávok

(Článok 77 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V odhade pohľadávok sa uvádza druh príjmu a rozpočtová položka, do ktorej sa tento príjem má zahrnúť a, pokiaľ je to možné, údaje o dlžníkovi a odhadovaná suma.

Pri vypracovávaní odhadu pohľadávok zodpovedný povoľujúci úradník predovšetkým skontroluje, či:

a)

je príjem zahrnutý do správnej rozpočtovej položky;

b)

je odhad v poriadku a či je v súlade s platnými predpismi a so zásadou riadneho finančného hospodárenia.

2.   S výhradou článku 181 ods. 2 a článku 183 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj článku 7 ods. 2 tohto nariadenia nemá odhad pohľadávok za následok sprístupnenie viazaných rozpočtových prostriedkov. V prípadoch uvedených v článku 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu byť rozpočtové prostriedky sprístupnené až potom, ako Únia príslušné sumy skutočne vymôže.

Oddiel 3

Stanovenie pohľadávok

Článok 80

Postup

(Článok 78 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Stanovenie pohľadávky zodpovedným povoľujúcim úradníkom je úkon, ktorým sa uznáva právo Únie voči dlžníkovi a stanovuje nárok požadovať od dlžníka uhradenie dlhu.

2.   Príkaz na vymáhanie je úkon, ktorým zodpovedný povoľujúci úradník dáva účtovníkovi pokyn, aby vymáhal stanovenú pohľadávku.

3.   Oznámenie o dlhu informuje dlžníka o tom, že:

a)

Únia stanovila príslušnú pohľadávku;

b)

v prípade uhradenia dlhu v stanovenej lehote nevzniká nárok na úroky z omeškania;

c)

v prípade neuhradenia dlhu v lehote uvedenej v písmene b) sa dlh zaťaží úrokom so sadzbou uvedenou v článku 83, a to bez toho, aby boli dotknuté osobitné platné predpisy;

d)

v prípade neuhradenia dlhu v lehote uvedenej v písmene b) vymáha inštitúcia pohľadávku buď formou vzájomného započítania alebo formou uplatnenia si nároku na zloženú zábezpeku;

e)

účtovník môže vymáhať pohľadávku formou vzájomného započítania ešte pred uplynutím lehoty uvedenej v písmene b), a to v tom prípade, že je to nevyhnutné z hľadiska ochrany finančných záujmov Únie, t. j. ak má oprávnené dôvody domnievať sa, že pohľadávka Komisie by mohla byť nedobytná, pričom dlžníka vopred informuje o dôvodoch a dátume vymáhania pohľadávky formou vzájomného započítania;

f)

ak po vykonaní všetkých krokov uvedených v tomto pododseku písm. a) až e) nie je daná suma v plnej výške vymožená, inštitúcia vymáha pohľadávku prostredníctvom vykonania rozhodnutia podľa článku 79 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo na základe žaloby.

Tlačenú verziu oznámenia o dlhu zašle povoľujúci úradník dlžníkovi. Účtovník je o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom finančného informačného systému.

Článok 81

Stanovenie pohľadávok

(Článok 78 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Pred stanovením pohľadávky sa zodpovedný povoľujúci úradník uistí, že:

a)

pohľadávka je istá, t. j. nie je ničím podmienená;

b)

pohľadávka má pevne stanovenú výšku v peňažnom vyjadrení;

c)

pohľadávka je splatná a nepodlieha žiadnej lehote splatnosti;

d)

údaje o dlžníkovi sú správne;

e)

vymáhateľná suma je zahrnutá do správnej rozpočtovej položky;

f)

účtovné doklady sú v poriadku a

g)

je dodržaná zásada riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o kritériá uvedené v článku 91 ods. 1 písm. a).

Článok 82

Účtovné doklady pre stanovenie pohľadávok

(Článok 78 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Stanovenie pohľadávky sa opiera o účtovné doklady, ktoré osvedčujú nárok Únie.

2.   Pred stanovením pohľadávky vykoná zodpovedný povoľujúci úradník osobne kontrolu účtovných dokladov alebo sa v rámci svojej zodpovednosti uistí, že táto kontrola bola vykonaná.

3.   Povoľujúci úradník uchováva účtovné doklady v súlade s článkom 48.

Článok 83

Úroky z omeškania

(Článok 78 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vyplývajúce z uplatňovania predpisov platných v jednotlivých odvetviach, je pohľadávka, ktorá nebola uhradená v lehote uvedenej v článku 80 ods. 3 písm. b), úročená v súlade s odsekmi 2 a 3 tohto článku.

2.   Úrokovou sadzbou v prípade pohľadávok, ktoré neboli uhradené v lehote uvedenej v článku 80 ods. 3 písm. b), je sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a platná v prvý kalendárny deň mesiaca splatnosti pohľadávky, zvýšená o:

a)

osem percentuálnych bodov v prípade, že udalosťou zakladajúcou záväzok je verejná zákazka na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb uvedená v hlave V;

b)

tri a pol percentuálneho bodu vo všetkých ostatných prípadoch.

3.   Úrok sa počíta od kalendárneho dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej v článku 80 ods. 3 písm. b) a stanovenej v oznámení o dlhu, až do kalendárneho dňa, keď je dlh uhradený v plnej výške.

Príkaz na vymáhanie sumy zodpovedajúcej výške úrokov z omeškania sa vystaví v čase skutočného získania týchto úrokov.

4.   Ak v prípade pokút zloží dlžník finančnú zábezpeku, ktorú účtovník prijme namiesto platby, po uplynutí lehoty uvedenej v článku 80 ods. 3 písm. b) sa uplatňuje úroková sadzba uvedená v odseku 2 tohto článku platná prvý deň v mesiaci, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie o uložení pokuty, zvýšená iba o jeden a pol percentuálneho bodu.

Oddiel 4

Povolenie vymáhania pohľadávok

Článok 84

Vystavenie príkazu na vymáhanie pohľadávok

(Článok 79 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V príkaze na vymáhanie pohľadávok sa uvádza:

a)

rozpočtový rok, do ktorého sa má príjem zahrnúť;

b)

odkaz na právny akt alebo právny záväzok, ktorý odôvodňuje vznik dlhu a ktorý zakladá nárok na vymáhanie pohľadávky;

c)

rozpočtový článok a prípadne akékoľvek ďalšie členenie a v náležitých prípadoch odkaz na príslušný rozpočtový záväzok;

d)

vymáhateľná suma vyjadrená v eurách;

e)

meno a adresa dlžníka;

f)

lehota uvedená v článku 80 ods. 3 písm. b);

g)

možný spôsob vymáhania pohľadávky, najmä formou vzájomného započítania alebo formou uplatnenia si nároku na zloženú zábezpeku.

2.   Príkazy na vymáhanie pohľadávok sú označené dátumom a podpísané zodpovedným povoľujúcim úradníkom, ktorý ich následne zašle účtovníkovi.

3.   Účtovníci jednotlivých inštitúcií vedú zoznam dlžných súm, ktoré sa majú vymôcť. Nároky Únie sú v tomto zozname zoskupené podľa dátumu vydania príkazu na vymáhanie. Účtovníci následne predložia tento zoznam účtovníkovi Komisie.

Účtovník Komisie vypracuje konsolidovaný zoznam, v ktorom sa dlžné sumy uvádzajú podľa jednotlivých inštitúcií a podľa dátumu vydania príkazu na vymáhanie pohľadávok. Tento zoznam sa priloží k správe Komisie o rozpočtovom a finančnom hospodárení.

4.   V záujme posilnenia ochrany finančných záujmov Únie vypracuje Komisia zoznam nárokov Únie s uvedením mena dlžníkov a výšky dlhu, a to v prípade, že dlžníkovi bolo nariadené uhradiť dlh na základe právoplatného súdneho rozhodnutia a že počas doby jedného roka od jeho vyhlásenia nedošlo k žiadnej úhrade alebo k žiadnej podstatnej úhrade tohto dlhu. Tento zoznam sa zverejní v súlade s požiadavkami v oblasti ochrany osobných údajov uvedenými v nariadení (ES) č. 45/2001.

Pokiaľ ide o osobné údaje fyzických osôb, zverejnené informácie sa odstránia po uhradení dlhu v plnej výške. Rovnaký postup sa uplatňuje aj v prípade osobných údajov týkajúcich sa právnických osôb, ktorých oficiálny názov označuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Rozhodnutie o zaradení dlžníka na zoznam nárokov Únie sa prijíma v súlade so zásadou proporcionality, pričom sa zohľadňuje najmä výška danej sumy.

Článok 85

Vykonateľné rozhodnutie v prospech ostatných inštitúcií

(Článok 79 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Výnimočné okolnosti uvedené v článku 79 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách nastávajú vtedy, keď príslušná inštitúcia vyčerpala možnosť dobrovoľnej úhrady a vymáhania dlhu formou vzájomného započítania podľa článku 80 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách a keď dlh dosahuje významnú sumu.

2.   Príslušné inštitúcie iné než tie, ktoré sú uvedené v článku 299 ZFEÚ, môžu v prípade uvedenom v odseku 1 požiadať Komisiu o prijatie vykonateľného rozhodnutia.

3.   Vo vykonateľnom rozhodnutí sa uvádza, že nárokovaná suma sa zahrnie do toho oddielu rozpočtu, ktorý zodpovedá príslušnej inštitúcií, ktorá koná ako povoľujúci úradník. Príjem sa do rozpočtu zahrnie ako všeobecný príjem, a to okrem prípadov, keď predstavuje osobitnú kategóriu pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.   Žiadajúca inštitúcia informuje Komisiu o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by mohli viesť k zmene postupu vymáhania pohľadávok a podporuje Komisiu v prípade podania opravného prostriedku proti vykonateľnému rozhodnutiu.

5.   Komisia a príslušná inštitúcia sa dohodnú na praktickom postupe vykonávania tohto článku.

Oddiel 5

Vymáhanie pohľadávok

Článok 86

Náležitosti vymožených pohľadávok

(Článok 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Po vymožení pohľadávky vykoná účtovník príslušný účtovný zápis a informuje o tejto skutočnosti zodpovedného povoľujúceho úradníka.

2.   V prípade, že pohľadávka je účtovníkovi alebo správcovi záloh uhradená v hotovosti, vystaví sa príjmový doklad.

3.   Ak dlžník neurčí inak, čiastočná úhrada sumy, v súvislosti s ktorou bolo vydaných viacero príkazov na vymáhanie, sa použije najprv na vyrovnanie najstaršieho nároku.

4.   Čiastočná úhrada pohľadávky sa použije najprv na úhradu úrokov.

Článok 87

Vymáhanie formou vzájomného započítania

(Článok 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak má samotný dlžník voči Únii pohľadávku, ktorá je istá v zmysle článku 81 písm. a), má pevne stanovenú výšku, je splatná a týka sa sumy uvedenej v platobnom príkaze, účtovník po uplynutí lehoty uvedenej v článku 80 ods. 3 písm. b) vymáha stanovenú pohľadávku formou vzájomného započítania.

Účtovník môže vymáhať pohľadávku formou vzájomného započítania ešte pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 80 ods. 3 písm. b), a to vo výnimočnom prípade, keď je to nevyhnutné z hľadiska ochrany finančných záujmov Únie, t. j. ak má oprávnené dôvody domnievať sa, že pohľadávka Únie by mohla byť nedobytná.

Účtovník vymáha pohľadávku formou vzájomného započítania ešte pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 80 ods. 3 písm. b) aj v prípade súhlasu dlžníka.

2.   Pred vymáhaním pohľadávky podľa odseku 1 vedie účtovník konzultácie so zodpovedným povoľujúcim úradníkom a informuje dotknutých dlžníkov.

Ak je dlžníkom vnútroštátny orgán alebo jeden z jeho správnych subjektov, účtovník informuje dotknutý členský štát o svojom úmysle vymáhať pohľadávku formou vzájomného započítania, a to minimálne 10 pracovných dní vopred. Po dohode s dotknutým členským štátom alebo správnym subjektom však účtovník môže vymáhať pohľadávku formou vzájomného započítania ešte pred uplynutím stanovenej lehoty.

3.   Vzájomné započítanie uvedené v odseku 1 má rovnaký účinok ako platba a zbavuje Úniu zodpovednosti za dlžnú sumu a za prípadné vzniknuté úroky.

Článok 88

Postup vymáhania v prípade neuskutočnenia dobrovoľnej platby

(Článok 79 a článok 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade, že po uplynutí lehoty uvedenej v článku 80 ods. 3 písm. b) a stanovenej v oznámení o dlhu nie je vymožená celá suma, účtovník bez toho, aby bol dotknutý článok 87, informuje o tejto skutočnosti zodpovedného povoľujúceho úradníka a bezodkladne začne postup vymáhania pohľadávky akýmikoľvek právnymi prostriedkami, v náležitých prípadoch aj formou uplatnenia si nároku na zloženú zábezpeku.

2.   Ak nie je možné uplatniť metódu vymáhania uvedenú v odseku 1 tohto článku a ak dlžník neuhradil dlh ani po formálnej výzve účtovníka, účtovník bez toho, aby bol dotknutý článok 87, vykoná rozhodnutie o vymáhaní pohľadávky podľa článku 79 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo na základe žaloby.

Článok 89

Dodatočná lehota na realizáciu platieb

(Článok 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Účtovník môže v spolupráci so zodpovedným povoľujúcim úradníkom povoliť dodatočnú lehotu na realizáciu platby len na základe písomnej žiadosti dlžníka s náležitým uvedením dôvodov, a za predpokladu, že sú splnené tieto dve podmienky:

a)

dlžník sa zaviaže uhradiť úroky so sadzbou uvedenou v článku 83 za celé dodatočne poskytnuté obdobie, počnúc uplynutím lehoty uvedenej v článku 80 ods. 3 písm. b);

b)

v záujme ochrany práv Únie zloží dlžník finančnú zábezpeku, ktorú prijme účtovník príslušnej inštitúcie a ktorá pokrýva istinu a úroky neuhradeného dlhu.

Zábezpeku uvedenú v prvom odseku písm. b) možno nahradiť spoločným a nerozdielnym ručením tretej strany schváleným účtovníkom príslušnej inštitúcie.

Vo výnimočných prípadoch môže účtovník na základe žiadosti dlžníka upustiť od požiadavky na zloženie zábezpeky uvedenej v prvom odseku písm. b), ak usúdi, že dlžník sa nachádza v zložitej situácií a nie je schopný takúto zábezpeku zložiť, ale je ochotný a schopný realizovať platbu v dodatočnej lehote.

Článok 90

Vymáhanie pokút alebo iných penále

(Článok 80 a článok 83 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak bola na Súdnom dvore Európskej únie podaná žaloba proti rozhodnutiu Komisie o uložení pokuty alebo iných penále podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome, dlžník až do vyčerpania všetkých opravných prostriedkov buď príslušnú sumu predbežne uhradí na bankový účet určený účtovníkom alebo zloží finančnú zábezpeku, ktorá je podľa účtovníka prijateľná. Zložením zábezpeky nie je dotknutá povinnosť uhradiť pokutu, sankciu alebo iné penále, pričom zábezpeka prepadá po prvej výzve. Táto zábezpeka pokrýva istinu nároku a splatný úrok podľa článku 83 ods. 4.

2.   V záujme zaistenia bezpečnosti a likvidity finančných prostriedkov a ich finančného zhodnotenia investuje Komisia predbežne uhradené sumy do finančných aktív.

3.   Po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov a potvrdení pokuty alebo penále sa prijme niektoré z týchto opatrení:

a)

predbežne vybraté sumy a úroky, ako aj výnosy plynúce z týchto súm sa v súlade s článkom 83 nariadenia o rozpočtových pravidlách zahrnú do rozpočtu, a to najneskôr počas rozpočtového roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa vyčerpali všetky opravné prostriedky;

b)

v prípade zloženia finančnej zábezpeky táto zábezpeka prepadá a zodpovedajúca suma sa zahrnie do rozpočtu;

V prípade, že Súdny dvor zvýšil výšku pokuty alebo penále, prvý pododsek písm. a) a b) sa uplatňuje na sumu uvedenú v rozhodnutí Komisie, zatiaľ čo sumu zodpovedajúcu zvýšeniu vyberie účtovník a táto suma sa zahrnie do rozpočtu.

4.   Po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov a zrušení alebo znížení pokuty alebo penále sa prijme niektoré z týchto opatrení:

a)

neoprávnene vybraté sumy sa spolu s úrokovými výnosmi vrátia príslušnej tretej strane; ak bol za príslušné obdobie dosiahnutý negatívny výnos, vráti sa nominálna hodnota neoprávnene vybratej sumy;

b)

v prípade zloženia finančnej zábezpeky sa táto zábezpeka zodpovedajúcim spôsobom uvoľní.

Článok 91

Vzdanie sa vymáhania stanovenej pohľadávky

(Článok 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zodpovedný povoľujúci úradník sa môže úplne alebo čiastočne vzdať vymáhania stanovenej pohľadávky iba v týchto prípadoch:

a)

ak predpokladané náklady na vymáhanie presahujú sumu, ktorá je predmetom vymáhania a ak vzdanie sa vymáhania stanovenej pohľadávky nepoškodí dobré meno Únie;

b)

ak pohľadávku nie je možné vymôcť, a to vzhľadom na jej vek alebo platobnú neschopnosť dlžníka;

c)

ak je vymáhanie v rozpore so zásadou proporcionality.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 písm. c) koná zodpovedný povoľujúci úradník v súlade s postupmi stanovenými jednotlivými inštitúciami, pričom zohľadňuje tieto záväzné a za každých okolností uplatniteľné kritériá:

a)

skutočnosti týkajúce sa závažnosti nezrovnalosti, ktorá viedla k stanoveniu pohľadávky (podvod, opakované protiprávne konanie, úmyselné konanie, zanedbanie náležitej starostlivosti, konanie v dobrej viere a zjavná chyba);

b)

vplyv vzdania sa vymáhania stanovenej pohľadávky na činnosť Únie a jej finančné záujmy (dotknutá suma, riziko vytvorenia precedensu, naštrbenie autoritatívnej podstaty práva).

V závislosti od okolností daného prípadu môže zodpovedný povoľujúci úradník zohľadňovať aj tieto kritériá:

a)

prípadné narušenie hospodárskej súťaže v dôsledku vzdania sa vymáhania stanovenej pohľadávky;

b)

prípadné hospodárske a sociálne dôsledky spôsobené vymáhaním dlhu v plnej výške.

3.   Rozhodnutie o vzdaní sa vymáhania uvedené v článku 80 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách je riadne odôvodnené a odkazuje na opatrenia prijaté v snahe zabezpečiť vymáhanie stanovenej pohľadávky v súlade so zásadou náležitej starostlivosti, ako aj na právne a vecné skutočnosti, na ktorých je toto rozhodnutie založené. Zodpovedný povoľujúci úradník postupuje pri vzdaní sa vymáhania v súlade s článkom 84.

4.   Právomoc vzdať sa vymáhania stanovenej pohľadávky nemôže inštitúcia delegovať v prípade, že ide o:

a)

vzdanie sa sumy vo výške minimálne 1 000 000 EUR;

b)

vzdanie sa sumy vo výške minimálne 100 000 EUR, čo predstavuje aspoň 25 % hodnoty stanovenej pohľadávky.

V prípade súm, ktoré nedosahujú limity uvedené v prvom pododseku, stanovia jednotlivé inštitúcie vo svojich interných predpisoch podmienky a postupy delegovania právomoci v oblasti vzdania sa vymáhania stanovenej pohľadávky.

5.   Jednotlivé inštitúcie zasielajú Európskemu parlamentu a Rade každý rok správu o prípadoch, v ktorých došlo k vzdaniu sa vymáhania stanovenej pohľadávky v hodnote minimálne 100 000 podľa odsekov 1 až 4 tohto článku. V prípade Komisie tvorí táto správa prílohu k súhrnu výročných správ o činnosti uvedených v článku 66 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 92

Zrušenie stanovenej pohľadávky

(Článok 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade chyby zodpovedný povoľujúci úradník úplne alebo čiastočne zruší stanovenú pohľadávku v súlade s článkami 82 a 84 a uvedie príslušné dôvody.

2.   Jednotlivé inštitúcie stanovia vo svojich interných predpisoch podmienky a postupy delegovania právomoci v oblasti zrušenia stanovenej pohľadávky.

Článok 93

Pravidlá vzťahujúce sa na premlčacie lehoty

(Článok 81 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Premlčacia lehota na uplatnenie nárokov Únie voči tretím stranám začína plynúť po uplynutí lehoty oznámenej dlžníkovi v oznámení o dlhu podľa článku 80 ods. 3 písm. b).

Premlčacia lehota na uplatnenie nárokov tretích strán voči Únii začína plynúť dňom, keď sa nárok tretej strany stáva splatným podľa príslušného právneho záväzku.

2.   Plynutie premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov Únie voči tretím stranám sa preruší v prípade akéhokoľvek úkonu inštitúcie, alebo členského štátu konajúceho na základe žiadosti inštitúcie, ktorý bol oznámený tretej strane a ktorý je zameraný na vymáhanie dlhu.

Plynutie premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov tretích strán voči Únii sa preruší v prípade akéhokoľvek úkonu zameraného na vymáhanie dlhu, ktorý bol Únii oznámený jej veriteľmi alebo v ich mene.

3.   Nová premlčacia lehota v dĺžke piatich rokov začína plynúť dňom nasledujúcim po prerušení uvedenom v odseku 2.

4.   Plynutie premlčacej lehoty sa preruší v prípade akéhokoľvek právneho úkonu týkajúceho sa pohľadávky uvedenej v odseku 1 vrátane žalôb podaných na súd, ktorý neskôr vyhlási, že nie je vo veci príslušný rozhodovať. Nová premlčacia lehota v dĺžke piatich rokov začína plynúť až po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia alebo po mimosúdnom vyrovnaní strán v tejto veci.

5.   Za prerušenie premlčacej lehoty sa považuje aj situácia, keď účtovník v súlade s článkom 89 povolí dlžníkovi dodatočnú lehotu na realizáciu platby. Nová premlčacia lehota v dĺžke piatich rokov začína plynúť dňom nasledujúcim po uplynutí predĺženej lehoty na realizáciu platby.

6.   Po uplynutí premlčacej lehoty uvedenej v odsekoch 1 až 5 sa nároky nevymáhajú.

KAPITOLA 6

Výdavkové operácie

Článok 94

Rozhodnutie o financovaní

(Článok 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V rozhodnutí o financovaní sa uvádzajú základné údaje o akcii, ktorá zahŕňa výdavky z rozpočtu.

2.   V rozhodnutí o financovaní sa uvádza najmä:

a)

v prípade grantov:

i)

odkaz na základný akt a rozpočtový riadok;

ii)

priority na príslušný rok, sledované ciele a predpokladané výsledky dosiahnuté pomocou rozpočtových prostriedkov schválených na daný rozpočtový rok;

iii)

základné kritériá oprávnenosti, podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov; ktoré sa uplatnia pri výbere návrhov;

iv)

maximálna možná miera spolufinancovania, a ak sa predpokladajú rozdielne miery spolufinancovania, kritériá, ktoré sa uplatnia pri jednotlivých mierach;

v)

harmonogram a orientačná suma, ktorá je v rámci výziev na predkladanie návrhov k dispozícii;

b)

v prípade verejného obstarávania:

i)

celkový objem rozpočtových prostriedkov vyhradený na verejné obstarávania na daný rok;

ii)

orientačné informácie o počte a druhu predpokladaných zákaziek, a ak je to možné, aj predmet verejného obstarávania;

iii)

orientačný časový rámec pre začatie postupov verejného obstarávania;

c)

v prípade trustových fondov uvedených v článku 187 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

i)

odkaz na základný akt a rozpočtový riadok;

ii)

rozpočtové prostriedky vyhradené pre trustový fond na daný rok a suma plánovaná počas doby trvania tohto fondu;

iii)

ciele trustového fondu a doba jeho trvania;

iv)

pravidlá správy trustového fondu;

v)

možnosť zveriť úlohy súvisiace s plnením rozpočtu subjektom a osobám uvedeným v článku 187 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

d)

v prípade cien:

i)

odkaz na základný akt a rozpočtový riadok;

ii)

sledované ciele a predpokladané výsledky;

iii)

základné podmienky účasti a udeľovania cien;

iv)

harmonogram súťaže a výška ceny alebo cien;

e)

v prípade finančných nástrojov:

i)

odkaz na základný akt a rozpočtový riadok;

ii)

sledované ciele a predpokladané výsledky;

iii)

suma vyčlenená na finančný nástroj;

iv)

orientačný harmonogram implementácie.

3.   Ak pracovný program v zmysle článku 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách obsahuje v prípade grantov financovaných z rozpočtových prostriedkov schválených na daný rozpočtový rok informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku, rozhodnutie o prijatí tohto pracovného programu sa považuje za rozhodnutie o financovaní týchto grantov.

Ak je vynakladanie zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov schválených na daný rozpočtový rok v prípade verejného obstarávania, trustových fondov, cien a finančných nástrojov upravené v pracovnom programe, ktorý obsahuje informácie uvedené v odseku 2 písm. b), c), d) a e) tohto článku, rozhodnutie o prijatí tohto pracovného programu sa považuje za rozhodnutie o financovaní príslušných verejných zákaziek, trustových fondov, cien a finančných nástrojov.

Ak pracovný program takéto informácie v prípade jednej alebo viacerých akcií neobsahuje, tento program sa zodpovedajúcim spôsobom upraví alebo sa prijme osobitné rozhodnutie o financovaní týchto akcií.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia základného aktu, každá podstatná zmena v už prijatom rozhodnutí o financovaní podlieha rovnakému postupu ako pôvodné rozhodnutie.

Oddiel 1

Viazanie výdavkov

Článok 95

Globálne a predbežné záväzky

(Článok 85 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Globálny rozpočtový záväzok sa plní buď formou uzatvorenia dohody o financovaní, ktorá samotná stanovuje následné prijatie jedného alebo viacerých právnych záväzkov, alebo formou prijatia jedného alebo viacerých právnych záväzkov.

V prípade priamej finančnej pomoci tretím krajinám, vrátane rozpočtovej podpory, predstavujú dohody o financovaní právne záväzky, na základe ktorých možno realizovať platby, a to bez prijatia iných právnych záväzkov.

2.   Predbežný rozpočtový záväzok sa plní buď formou prijatia jedného alebo viacerých právnych záväzkov, ktoré vedú k vzniku nároku na následné platby, alebo priamo formou platby, a to najmä v prípade výdavkov na personálne riadenie alebo výdavkov na komunikačné činnosti inštitúcií zamerané na informovanie o aktuálnom dianí v Únii.

Článok 96

Prijatie globálneho záväzku

(Článok 85 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Globálny záväzok sa prijíma na základe rozhodnutia o financovaní.

Globálny záväzok sa prijíma najneskôr pred prijatím rozhodnutia o výbere prijímateľov a v prípade, že si vynakladanie príslušných rozpočtových prostriedkov vyžaduje prijatie pracovného programu v zmysle článku 188, najskôr po prijatí takéhoto programu.

2.   V prípade, že sa globálny záväzok plní formou uzatvorenia dohody o financovaní, ods. 1 druhý pododsek sa neuplatňuje.

Článok 97

Jediný podpis

(Článok 85 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Od pravidla, podľa ktorého podpisuje rozpočtový záväzok a zodpovedajúci právny záväzok tá istá osoba, sa možno odchýliť výlučne v týchto prípadoch:

a)

ide o predbežné záväzky;

b)

globálne záväzky sa týkajú dohôd o financovaní uzatvorených s tretími krajinami;

c)

rozhodnutie inštitúcie predstavuje právny záväzok;

d)

globálny záväzok sa plní formou viacerých právnych záväzkov, za ktoré sú zodpovední rôzni povoľujúci úradníci;

e)

právne záväzky v prípade zálohových účtov zriadených pre vonkajšie akcie musia byť podpísané zamestnancami miestnych jednotiek uvedených v článku 72 na základe pokynov zodpovedného povoľujúceho úradníka, ktorý je však plne zodpovedný za príslušnú transakciu;

f)

inštitúcia delegovala právomoci povoľujúceho úradníka na riaditeľa medziinštitucionálneho európskeho úradu podľa článku 199 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.   Ak zodpovedný povoľujúci úradník, ktorý podpísal rozpočtový záväzok, nie je k dispozícii, a to počas obdobia, ktoré presahuje lehoty na prijatie právneho záväzku, právny záväzok prijíma osoba určená na základe pravidiel zastupovania vypracovaných príslušnou inštitúciou, a to za predpokladu, že táto osoba má postavenie povoľujúceho úradníka v súlade s článkom 65 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 98

Administratívne výdavky kryté predbežnými záväzkami

(Článok 85 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

K bežným administratívnym výdavkom, ktoré môžu viesť k predbežným záväzkom patria:

a)

výdavky na zamestnancov, bez ohľadu na to, či sa na nich vzťahuje služobný poriadok, ako aj na ostatné ľudské zdroje, dôchodky a na odmeňovanie expertov;

b)

výdavky na členov inštitúcií;

c)

výdavky na odbornú prípravu;

d)

výdavky na výberové konania, výber a na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru;

e)

výdavky na služobné cesty;

f)

výdavky na reprezentáciu;

g)

výdavky na stretnutia;

h)

výdavky na nezávislých tlmočníkov a prekladateľov;

i)

výdavky na výmenu úradníkov;

j)

výdavky na pravidelnú platbu nájomného za hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj na pravidelné platby v rámci zákaziek na nehnuteľnosti v zmysle článku 121 tohto nariadenia alebo na splátky úveru podľa článku 203 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

k)

výdavky na rôzne druhy poistenia;

l)

výdavky na upratovacie služby, údržbu a bezpečnosť;

m)

výdavky na sociálnu a zdravotnú starostlivosť;

n)

výdavky na telekomunikačné služby;

o)

finančné poplatky;

p)

výdavky na právne služby;

q)

výdavky na náhradu škody vrátane úrokov;

r)

výdavky na pracovné vybavenie;

s)

výdavky na vodu, plyn a elektrickú energiu;

t)

výdavky na publikácie v papierovej forme alebo v elektronickej verzii;

u)

výdavky na komunikačné činnosti inštitúcií zamerané na informovanie o aktuálnom dianí v Únii.

Článok 99

Zaznamenávanie individuálnych právnych záväzkov

(Článok 86 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade globálneho rozpočtového záväzku, na ktorý nadväzuje prijatie jedného alebo viacerých individuálnych právnych záväzkov, zaznamenáva zodpovedný povoľujúci úradník výšku každého individuálneho právneho záväzku do centrálnych účtov.

Pri tomto účtovnom zápise sa uvádza odkaz na globálny záväzok, v rámci ktorého sú tieto individuálne záväzky zaúčtované.

Zodpovedný povoľujúci úradník zaznamenáva sumy do účtov pred podpísaním príslušného individuálneho právneho záväzku okrem prípadov uvedených v článku 86 ods. 4 štvrtom pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Zodpovedný povoľujúci úradník v každom prípade overí, či súhrnná suma nepresahuje výšku globálneho záväzku, ktorý tieto individuálne záväzky pokrýva.

Oddiel 2

Potvrdenie výdavkov

Článok 100

Potvrdenie a „postúpenie na platbu“

(Článok 88 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Výdavky sa potvrdzujú na základe účtovných dokladov v zmysle článku 110, ktoré osvedčujú nárok veriteľa, a to buď na základe výkazu skutočne poskytnutých služieb, skutočne dodaného tovaru alebo skutočne uskutočnených stavebných prác, alebo na základe iných dokladov oprávňujúcich platbu vrátane pravidelných platieb predplatného alebo platieb za odbornú prípravu.

2.   Pred prijatím rozhodnutia o potvrdení výdavkov vykonáva zodpovedný povoľujúci úradník osobne kontrolu účtovných dokladov alebo sa v rámci svojej zodpovednosti uistí, že táto kontrola bola vykonaná.

3.   Rozhodnutie o potvrdení výdavkov sa vyjadruje podpísaním potvrdenia „postúpené na platbu“ zodpovedným povoľujúcim úradníkom alebo odborne spôsobilým zamestnancom, ktorý bol týmto úkonom poverený na základe formálneho rozhodnutia povoľujúceho úradníka a ktorý tento úkon vykonáva v rámci jeho zodpovednosti v súlade s článkom 65 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Rozhodnutia o poverení sa uchovávajú na účely ich možného použitia v budúcnosti.

Článok 101

„Správnosť osvedčená“ v prípade platieb v rámci predbežného financovania

(Článok 88 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade platieb v rámci predbežného financovania zodpovedný povoľujúci úradník alebo odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý bol zodpovedným povoľujúcim úradníkom týmto úkonom poverený, osvedčuje na základe vydania potvrdenia „správnosť osvedčená“, že podmienky stanovené v právnom záväzku upravujúce realizáciu platieb v rámci predbežného financovania boli splnené.

Článok 102

Postúpenie na platbu v prípade priebežných platieb a platieb zostatku pri verejných zákazkách

(Článok 88 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade priebežných platieb a platieb zostatku pri verejných zákazkách sa potvrdením „postúpené na platbu“, osvedčuje, že:

a)

inštitúcia prijala a formálne zaregistrovala faktúru vystavenú dodávateľom;

b)

samotná faktúra, alebo interný dokument, ktorý je priložený k prijatej faktúre, obsahuje potvrdenie „správnosť osvedčená“, ako aj podpis zodpovedného povoľujúceho úradníka alebo odborne spôsobilého zamestnanca, ktorý bol zodpovedným povoľujúcim úradníkom týmto úkonom poverený;

c)

zodpovedný povoľujúci úradník vykonal kontrolu všetkých náležitostí faktúry alebo že táto kontrola bola vykonaná v rámci jeho zodpovednosti, a to najmä na účely stanovenia sumy, ktorá má byť uhradená a potvrdenia platby ako základu na zbavenie zodpovednosti za dlh.

Potvrdením „správnosť osvedčená“ uvedeným v prvom odseku písm. b) sa osvedčuje, že služby uvedené v zmluve boli riadne poskytnuté, že tovar uvedený v zmluve bol riadne dodaný alebo že stavebné práce uvedené v zmluve boli riadne uskutočnené. V prípade zákaziek na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác vystavuje úradník alebo iný odborne spôsobilý zamestnanec predbežné potvrdenie o prevzatí predmetu zákazky a po uplynutí záručnej doby uvedenej v zmluve konečné potvrdenie o prevzatí. Obe tieto potvrdenia majú platnosť potvrdenia „správnosť osvedčená“.

V prípade pravidelných platieb vrátane platieb predplatného alebo platieb za odbornú prípravu sa potvrdením „správnosť osvedčená“ osvedčuje, že nárok veriteľa je v súlade s príslušnými dokladmi oprávňujúcimi platbu.

Článok 103

Postúpenie na platbu v prípade priebežných platieb a platieb zostatku pri grantoch

(Článok 88 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade priebežných platieb a platieb zostatku pri grantoch sa potvrdením „postúpené na platbu“, osvedčuje, že:

a)

inštitúcia prijala a formálne zaregistrovala žiadosť o platbu predloženú príjemcom;

b)

samotná žiadosť o platbu, alebo interný dokument, ktorý je priložený k prijatému výkazu výdavkov, obsahuje potvrdenie „správnosť osvedčená“, ako aj podpis úradníka alebo iného odborne spôsobilého zamestnanca, ktorý bol zodpovedným povoľujúcim úradníkom týmto úkonom poverený;

c)

zodpovedný povoľujúci úradník vykonal kontrolu všetkých náležitostí žiadostí o platbu alebo že táto kontrola bola vykonaná v rámci jeho zodpovednosti, a to najmä na účely stanovenia sumy, ktorá má byť uhradená a potvrdenia platby ako základu na zbavenie zodpovednosti za dlh.

Potvrdením uvedeným v prvom odseku písm. b) úradník alebo iný odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý bol zodpovedným povoľujúcim úradníkom týmto úkonom poverený, osvedčuje, že akcia alebo pracovný program vykonané príjemcom sú plne v súlade s dohodou o grante alebo s rozhodnutím o grante a v náležitých prípadoch aj skutočnosť, že náklady vykázané príjemcom sú oprávnené.

Článok 104

Postúpenie na platbu v prípade výdavkov na zamestnancov

(Článok 88 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade úhrady výdavkov na zamestnancov sa potvrdením „postúpené na platbu“, osvedčuje, že boli predložené tieto účtovné doklady:

a)

v prípade mesačnej mzdy:

i)

úplný zoznam zamestnancov s uvedením všetkých zložiek odmeny;

ii)

tlačivo (formulár s osobnými údajmi) vystavené na základe rozhodnutia prijatého v jednotlivých prípadoch, ktoré dokladá akékoľvek zmeny v jednotlivých zložkách odmeny;

iii)

v prípade prijatia alebo vymenovania overená kópia rozhodnutia o prijatí alebo vymenovaní, ktorá je priložená k potvrdeniu vyplatenia prvej mzdy;

b)

v prípade inej formy odmeny, napríklad v prípade odmeňovania zamestnancov na hodinovej alebo dennej báze: výkaz odpracovaných dní a hodín podpísaný povereným zamestnancom;

c)

v prípade nadčasov: výkaz odpracovaných nadčasových hodín podpísaný povereným zamestnancom;

d)

v prípade výdavkov na služobné cesty:

i)

cestovný príkaz podpísaný príslušným orgánom;

ii)

výkaz výdavkov na služobnú cestu podpísaný zamestnancom na služobnej ceste a nadriadenou osobou, na ktorú boli delegované príslušné právomoci, ak sa výdavky na služobnú cestu odlišujú od údajov uvedených v cestovnom príkaze;

e)

v prípade niektorých ďalších administratívnych výdavkov na zamestnancov vrátane platieb predplatného alebo platieb za odbornú prípravu, ktoré sa podľa zmluvy uhrádzajú vopred: účtovné doklady odkazujúce na rozhodnutie, na ktorom sú výdavky založené, s uvedením všetkých zložiek pre výpočet.

Vo výkaze výdavkov na služobnú cestu uvedenom v prvom pododseku písm. d) bode ii) sa uvádza miesto služobnej cesty, dátum a čas odchodu a príchodu na miesto služobnej cesty, cestovné výdavky, výdavky na pobyt a ďalšie výdavky povolené na základe predloženia účtovných dokladov.

Článok 105

Forma potvrdenia „postúpené na platbu“

(Článok 88 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade neautomatizovaného systému má potvrdenie „postúpené na platbu“ formu pečiatky s podpisom zodpovedného povoľujúceho úradníka alebo odborne spôsobilého zamestnanca, ktorý bol zodpovedným povoľujúcim úradníkom týmto úkonom poverený v súlade s článkom 100. V prípade automatizovaného systému má potvrdenie „postúpené na platbu“ formu elektronicky zabezpečeného potvrdenia udeleného zodpovedným povoľujúcim úradníkom alebo odborne spôsobilým zamestnancom, ktorý bol zodpovedným povoľujúcim úradníkom týmto úkonom poverený.

Článok 106

Forma potvrdenia „správnosť osvedčená“

(Článok 88 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade neautomatizovaného systému má potvrdenie „správnosť osvedčená“ formu pečiatky s podpisom zodpovedného povoľujúceho úradníka alebo odborne spôsobilého zamestnanca, ktorý bol zodpovedným povoľujúcim úradníkom týmto úkonom poverený v súlade s článkom 101. V prípade automatizovaného systému má potvrdenie „správnosť osvedčená“ formu elektronicky zabezpečeného potvrdenia udeleného odborne spôsobilým zamestnancom, ktorý bol zodpovedným povoľujúcim úradníkom týmto úkonom poverený.

Oddiel 3

Povolenie výdavkov

Článok 107

Kontroly platieb povoľujúcim úradníkom

(Článok 89 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Pred vystavením platobného príkazu sa zodpovedný povoľujúci úradník uistí, že:

a)

platobný príkaz bol riadne vydaný, t. j. až po prijatí príslušného rozhodnutia o potvrdení výdavkov formou potvrdenia „postúpené na platbu“, že údaje o príjemcovi sú správne a že suma je splatná;

b)

platobný príkaz zodpovedá rozpočtovému záväzku, v rámci ktorého je zaúčtovaný;

c)

výdavok je zahrnutý do správnej rozpočtovej položky;

d)

rozpočtové prostriedky sú k dispozícii.

Článok 108

Povinné údaje pre platobné príkazy a ich postúpenie účtovníkovi

(Článok 89 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V platobnom príkaze sa uvádza:

a)

rozpočtový rok, do ktorého sa má výdavok zahrnúť;

b)

rozpočtový článok a prípadne akékoľvek ďalšie členenie;

c)

odkaz na právny záväzok, ktorý zakladá nárok na platbu;

d)

odkaz na rozpočtový záväzok, v rámci ktorého sa má zaúčtovať;

e)

suma, ktorá sa má uhradiť vyjadrená v eurách;

f)

meno, adresa a údaje o bankovom účte príjemcu;

g)

predmet výdavku;

h)

platobné prostriedky;

i)

zápis položiek do inventúrneho súpisu v súlade s článkom 248.

2.   Platobný príkaz je označený dátumom a podpísaný zodpovedným povoľujúcim úradníkom, ktorý ho následne zašle účtovníkovi.

Oddiel 4

Platba výdavkov

Článok 109

Druhy platieb

(Článok 90 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Predbežné financovanie poskytuje prijímateľovi počiatočnú hotovosť. Môže byť rozdelené na niekoľko platieb v súlade s riadnym finančným hospodárením.

2.   Priebežná platba, ktorú možno realizovať opakovane, je určená na pokrytie výdavkov, ktoré vznikli na základe vykonávania rozhodnutia alebo dohody, alebo na úhradu poskytnutých služieb, dodaného tovaru alebo uskutočnených stavebných prác, ku ktorým došlo počas plnenia zákazky. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia základného aktu možno prostredníctvom priebežnej platby úplne alebo čiastočne zúčtovať predbežné financovanie.

3.   Uzatváranie výdavkov prebieha formou jednorazovej platby zostatku, prostredníctvom ktorej sa zúčtujú všetky predchádzajúce výdavky, alebo formou vystavenia príkazu na vymáhanie pohľadávky.

Článok 110

Účtovné doklady

(Článok 90 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Platby v rámci predbežného financovania, vrátane prípadov, keď je predbežné financovanie rozdelené na niekoľko platieb, sa realizujú buď na základe zmluvy, rozhodnutia, dohody alebo základného aktu, alebo na základe účtovných dokladov, podľa ktorých možno overiť, či sú dodržané podmienky predmetnej zmluvy, rozhodnutia alebo dohody. Ak je dátum platby v rámci predbežného financovania stanovený v uvedených nástrojoch, platba splatnej sumy už nie je závislá od predloženia žiadnej inej žiadosti.

2.   Priebežné platby a platby zostatku sa realizujú na základe účtovných dokladov, podľa ktorých možno overiť, či sa financovaná akcia uskutočňuje v súlade so základným aktom alebo rozhodnutím alebo v súlade s podmienkami zmluvy alebo dohody.

3.   Druh účtovných dokladov uvedených v tomto článku určí zodpovedný povoľujúci úradník v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, a to na základe základného aktu, rozhodnutia, zmluvy alebo dohody. Za účtovné doklady na účely odseku 2 sa považujú aj priebežné a záverečné správy o technickom a finančnom plnení.

4.   Zodpovedný povoľujúci úradník uchováva účtovné doklady v súlade s článkom 48.

Oddiel 5

Lehoty na výdavkové operácie

Článok 111

Lehoty na platby a úroky z omeškania

(Článok 92 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Lehota na uskutočnenie platieb znamená lehotu na potvrdenie, povolenie a platbu výdavkov.

Táto lehota začína plynúť dňom prijatia žiadosti o platbu.

Žiadosť o platbu zaregistruje čo najskôr povoľujúci útvar zodpovedného povoľujúceho úradníka, pričom deň registrácie sa považuje za deň prijatia tejto žiadosti.

Pod dňom realizácie platby sa rozumie deň, keď bol zaťažený účet inštitúcie.

2.   V žiadosti o platbu sa uvádzajú tieto základné údaje:

a)

identifikácia veriteľa;

b)

suma;

c)

mena;

d)

dátum.

Ak v žiadosti o platbu chýba minimálne jeden zo základných údajov, žiadosť sa zamietne.

Veriteľ je o zamietnutí žiadosti a dôvodoch tohto zamietnutia písomne informovaný čo najskôr, v každom prípade však do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti o platbu.

3.   V prípade prerušenia lehoty podľa článku 92 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách začína zostávajúca lehota na uskutočnenie platieb opäť plynúť dňom predloženia požadovaných informácií alebo revidovaných dokladov alebo dňom vykonania ďalšieho potrebného overenia vrátane kontrol na mieste.

4.   Po uplynutí lehôt uvedených v článku 92 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách má veriteľ nárok na úroky, a to podľa týchto podmienok:

a)

uplatňujú sa úrokové sadzby uvedené v článku 83 ods. 2 tohto nariadenia;

b)

úrok sa platí za obdobie od kalendárneho dňa, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na platbu stanovenej v článku 92 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, až do dňa realizácie platby.

Ak však úrok vypočítaný podľa prvého pododseku dosahuje maximálne 200 EUR, tento úrok sa veriteľovi uhradí len na základe žiadosti podanej do dvoch mesiacov od prijatia omeškanej platby.

5.   Každá inštitúcia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o dodržiavaní a prerušení lehôt stanovených v článku 92 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V prípade Komisie tvorí táto správa prílohu k súhrnu výročných správ o činnosti uvedených v článku 66 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

KAPITOLA 7

Informačné systémy

Článok 112

Popis informačných systémov

(Článok 93 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Ak sa pri spracovaní operácií v rámci plnenia rozpočtu využívajú počítačové systémy alebo podsystémy, vyžaduje sa úplný a aktuálny popis každého takéhoto systému alebo podsystému.

Tento popis vymedzuje obsah jednotlivých dátových polí a opisuje spôsob spracovania jednotlivých operácií. Zároveň podrobne uvádza, akým spôsobom tento systém zabezpečuje úplný audit trail pre všetky operácie.

Článok 113

Pravidelné ukladanie údajov

(Článok 93 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Údaje v počítačových systémoch a podsystémoch sa pravidelne ukladajú a uchovávajú sa na bezpečnom mieste.

KAPITOLA 8

Vnútorný audítor

Článok 114

Vymenovanie vnútorného audítora

(Článok 98 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Každá inštitúcia vymenuje svojho vnútorného audítora v súlade s pravidlami, ktoré zodpovedajú jej špecifickým potrebám a požiadavkám. O vymenovaní vnútorného audítora informuje inštitúcia Európsky parlament a Radu.

2.   Každá inštitúcia stanoví v súlade so svojimi špecifickými potrebami a požiadavkami rozsah právomocí a povinností vnútorného audítora a podrobne vymedzí ciele a postupy vnútorného auditu, pričom náležitým spôsobom zohľadní medzinárodné štandardy pre vnútorný audit.

3.   Inštitúcia môže za vnútorného audítora vymenovať na základe odbornej kvalifikácie úradníka alebo iného zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje služobný poriadok, a to spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov.

4.   Ak dve alebo viaceré inštitúcie vymenujú toho istého vnútorného audítora, prijmú nevyhnutné opatrenia, na základe ktorých zabezpečia, aby bol vnútorný audítor za výkon svojich povinností zodpovedný v zmysle článku 119.

5.   O ukončení výkonu funkcie vnútorného audítora informuje inštitúcia Európsky parlament a Radu.

Článok 115

Zdroje pre vnútorného audítora

(Článok 99 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Inštitúcia poskytuje vnútornému audítorovi zdroje potrebné na riadne vykonávanie jeho funkcie a vypracuje poverovaciu listinu s podrobným popisom jeho úloh, práv a povinností.

Článok 116

Pracovný program

(Článok 99 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Vnútorný audítor prijme svoj pracovný program a predloží ho inštitúcii.

2.   Inštitúcia môže vnútorného audítora požiadať, aby vykonal audit, ktorý nie je zahrnutý do pracovného programu uvedeného v odseku 1.

Článok 117

Správy vnútorného audítora

(Článok 99 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Vnútorný audítor predkladá inštitúcii výročnú správu o vnútorných auditoch uvedenú v článku 99 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorej uvádza počet a typ vykonaných vnútorných auditov, základné odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní.

V tejto výročnej správe sa uvádzajú aj systémové problémy zistené špecializovanou komisiou zriadenou podľa článku 73 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.   Každá inštitúcia zváži, či odporúčania uvedené v správach vnútorného audítora môžu byť základom pre výmenu najlepších postupov s inými inštitúciami.

3.   Vnútorný audítor dbá pri vypracovaní správy najmä na dodržiavanie zásady riadneho finančného hospodárenia a zabezpečuje, aby sa prijímali príslušné opatrenia zamerané na kvalitnejšie a dôslednejšie uplatňovanie tejto zásady.

Článok 118

Nezávislosť

(Článok 100 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Vnútorný audítor je pri vykonávaní auditov úplne nezávislý. Pri vykonávaní svojej funkcie, ktorá je mu na základe jeho vymenovania zverená podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa nesmie riadiť žiadnymi pokynmi, ani byť žiadnym spôsobom obmedzovaný.

Článok 119

Zodpovednosť vnútorného audítora

(Článok 100 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Vnútorného audítora, ako úradníka alebo iného zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje služobný poriadok, môže za výkon jeho povinností brať na zodpovednosť len samotná inštitúcia, a to v súlade s postupom uvedeným v tomto článku.

Inštitúcia prijme odôvodnené rozhodnutie o začatí vyšetrovania. Toto rozhodnutie sa oznámi zainteresovanej strane. Inštitúcia môže v rámci svojej zodpovednosti poveriť vyšetrovaním jedného alebo viacerých úradníkov, ktorí sú v rovnakej alebo vyššej platovej triede ako dotknutý zamestnanec. V priebehu vyšetrovania je zainteresovaná strana vypočutá.

Správa o vyšetrovaní sa predloží zainteresovanej strane, ktorú následne vypočuje inštitúcia vo veci predmetu tejto správy.

Na základe záverov tejto správy a vypočutia prijme inštitúcia buď odôvodnené rozhodnutie o ukončení konania, alebo odôvodnené rozhodnutie v súlade s článkom 22 a článkom 86 služobného poriadku, ako aj s prílohou IX k služobnému poriadku. Rozhodnutie o uložení disciplinárnych opatrení alebo finančných sankcií sa oznámi zainteresovanej strane a na informačné účely aj ostatným inštitúciám a Dvoru audítorov.

Zainteresovaná strana môže proti takémuto rozhodnutiu podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie, a to v súlade s ustanoveniami služobného poriadku.

Článok 120

Žaloba na Súdny dvor Európskej únie

(Článok 100 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Bez toho, aby boli dotknuté opravné prostriedky podľa služobného poriadku, vnútorný audítor môže proti akémukoľvek rozhodnutiu vo veci výkonu jeho povinností vnútorného audítora podať žalobu priamo na Súdny dvor Európskej únie. Táto žaloba sa musí podať do troch mesiacov od kalendárneho dňa, keď bolo predmetné rozhodnutie oznámené.

Preskúmanie tejto žaloby a rozhodovanie o tejto žalobe upravuje článok 91 ods. 5 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie.

HLAVA V

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 1

Rozsah pôsobnosti a zásady zadávania zákaziek

Článok 121

Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

(Článok 101 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Predmetom zákazky na nehnuteľnosti je kúpa pozemkov, budov alebo iných nehnuteľností, alebo ich dlhodobý nájom, užívacie právo, lízing, prenájom alebo kúpa na splátky s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia.

2.   Predmetom zákazky na dodanie tovaru je kúpa výrobkov, ich lízing, prenájom alebo kúpa na splátky s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia. Zákazka, ktorej predmetom je dodanie výrobkov a ktorá okrem toho zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou, sa považuje za zákazku na dodanie tovaru.

3.   Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s činnosťami uvedenými v prílohe I k smernici 2004/18/ES, alebo uskutočnenie stavby ľubovoľnými prostriedkami podľa požiadaviek určených verejným obstarávateľom. „Stavba“ je výsledkom stavebných prác alebo inžinierskych prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu.

4.   Predmetom zákazky na poskytnutie služieb je poskytnutie služieb v oblasti intelektuálnej činnosti a iných služieb, okrem tých, ktoré sú predmetom zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na nehnuteľnosti.

Zákazka, ktorá zahŕňa dva alebo viacero druhov zákaziek (stavebné práce, služby alebo dodávky tovaru) sa zadáva v súlade s ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú na ten druh zákazky, ktorá tvorí hlavný predmet danej zákazky.

V prípade zmiešaných zákaziek, ktorých predmetom je poskytnutie služieb a dodanie tovaru, sa hlavný predmet zákazky určí na základe porovnania hodnôt príslušných služieb a dodávok.

Pri akomkoľvek odkaze na systém klasifikácie v rámci verejného obstarávania sa vychádza zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 (11).

5.   Pojmy „zhotoviteľ“, „dodávateľ tovaru“ a „poskytovateľ služieb“ znamenajú akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo verejnoprávny subjekt alebo skupinu týchto osôb a/alebo subjektov, ktorí ponúkajú uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru a poskytnutie služieb. Pojem „hospodársky subjekt“ zahŕňa pojmy „zhotoviteľ“, „dodávateľ tovaru“ a „poskytovateľ služieb“. Pojem „uchádzač“ znamená hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Pojem „záujemca“ znamená osobu, ktorá požiadala o účasť v užšej súťaži, v súťažnom dialógu alebo v rokovacom konaní. Pojem „potenciálny dodávateľ“ znamená hospodársky subjekt zahrnutý do zoznamu potenciálnych dodávateľov podľa článku 136 ods. 1 písm. b).

Skupiny hospodárskych subjektov sú oprávnené predkladať ponuky alebo vystupovať ako záujemcovia. Verejný obstarávateľ nesmie od tejto skupiny vyžadovať, aby na účely predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť vytvorila určitú právnu formu. Verejný obstarávateľ však môže od vybratej skupiny vyžadovať, aby tak urobila, ak jej bola zákazka zadaná a ak je vytvorenie tejto právnej formy potrebné z dôvodu riadneho plnenia zákazky.

6.   Útvary inštitúcií Únie sa považujú za verejného obstarávateľa, okrem prípadov, keď medzi sebou uzavrú administratívne dohody o poskytnutí služieb, dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo o plnení zákaziek na nehnuteľnosti.

7.   Pojem „technická pomoc“ znamená činnosti zamerané na podporu a budovanie kapacít, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska realizácie programu alebo akcie, a to najmä činnosti v oblasti prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, auditu a kontroly.

8.   Akákoľvek výmena informácií s dodávateľmi vrátane uzatvárania zmlúv a ich prípadných zmien a doplnení môže prebiehať prostredníctvom systému elektronickej výmeny informácií, ktorý zriadil verejný obstarávateľ.

9.   Tento systém spĺňa tieto požiadavky:

a)

len oprávnené osoby môžu mať prístup do systému a k dokumentom poskytovaným prostredníctvom tohto systému;

b)

len oprávnené osoby môžu mať právo na elektronický podpis a na poskytovanie dokumentov prostredníctvom tohto systému;

c)

oprávnené osoby musí systém identifikovať stanoveným spôsobom;

d)

čas a dátum elektronickej transakcie musia byť presne určené;

e)

integrita dokumentov musí byť zachovaná;

f)

dostupnosť dokumentov musí byť zabezpečená;

g)

dôverný charakter dokumentov musí byť v náležitých prípadoch zachovaný;

h)

ochrana osobných údajov musí byť zabezpečená v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení (ES) č. 45/2001.

10.   V prípade údajov, ktoré sú prostredníctvom takého systému odosielané a prijímané, platí právna domnienka integrity týchto údajov, ako aj právna domnienka presnosti dátumu a času, ktorý tento systém uvádza v súvislosti s prijatím a odoslaním týchto údajov.

Dokument, ktorý sa prostredníctvom takéhoto systému prijíma alebo oznamuje, sa považuje za rovnocennú alternatívu dokumentu v papierovej podobe. Je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní, považuje sa za originál a platí pre neho právna domnienka autentickosti a integrity, a to za predpokladu, že neobsahuje žiadne dynamické prvky, ktoré by mohli spôsobiť automatickú zmenu tohto dokumentu.

Elektronický podpis uvedený v odseku 9 písm. b) má rovnocenný právny účinok ako vlastnoručný podpis.

Článok 122

Rámcové dohody a osobitné zákazky

(Článok 101 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Rámcovú dohodu možno uzavrieť maximálne na štyri roky, okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody.

Na základe rámcovej dohody sa osobitné zákazky zadávajú v súlade s podmienkami stanovenými v rámcovej dohode, a to len medzi verejnými obstarávateľmi a dodávateľmi, ktorí uzatvorili túto rámcovú dohodu.

Pri zadávaní osobitných zákaziek nesmú zmluvné strany vykonať podstatné zmeny v rámcovej dohode.

2.   V prípade uzavretia rámcovej dohody s jedným hospodárskym subjektom sa osobitná zákazka zadáva na základe podmienok stanovených v rámcovej dohode.

Za riadne odôvodnených okolností sa môžu verejní obstarávatelia písomne obrátiť na dodávateľa so žiadosťou, aby v prípade potreby doplnil svoju ponuku.

3.   Ak sa má rámcová dohoda uzavrieť s viacerými hospodárskymi subjektmi, uzavrie sa najmenej s troma hospodárskymi subjektmi, a to za predpokladu, že existuje dostatočný počet hospodárskych subjektov, ktoré spĺňajú podmienky účasti, alebo dostatočný počet prijateľných ponúk, ktoré spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.

Rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi môže mať formu samostatných dohôd, ktoré obsahujú rovnaké podmienky.

Na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi sa osobitné zákazky zadávajú takto:

a)

v prípade rámcových dohôd bez opätovného otvárania súťaže na základe podmienok stanovených v rámcovej dohode;

b)

v prípade rámcových dohôd s opätovným otvorením súťaže sa tieto zákazky zadávajú po tom, ako strany medzi sebou opäť súťažili na základe rovnakých, a v prípade potreby, presnejšie formulovaných podmienok, a v náležitých prípadoch na základe iných podmienok uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody.

V prípade každej osobitnej zákazky, ktorá má byť zadaná v súlade s ustanoveniami tretieho pododseku písm. b), sa verejní obstarávatelia písomne obrátia na dodávateľov, s ktorými uzatvorili rámcovú dohodu a následne stanovia dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk. Ponuky sa predkladajú písomne. Verejní obstarávatelia zadajú osobitnú zákazku uchádzačovi, ktorý na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody predložil najlepšiu ponuku.

4.   Rámcové dohody bez opätovného otvárania súťaže uzatvorené v odvetviach, v ktorých dochádza k rýchlemu cenovému a technologickému vývoju, obsahujú buď ustanovenie o strednodobom hodnotení, alebo ustanovenie o systéme referenčného porovnávania. Ak zo strednodobého hodnotenia vyplýva, že pôvodne stanovené podmienky už nezodpovedajú vývoju cien a technológií, verejný obstarávateľ nesmie danú rámcovú dohodu použiť a prijme príslušné opatrenia na jej ukončenie.

5.   Rozpočtový záväzok sa prijíma vopred len v prípade osobitnej zákazky zadanej na základe rámcovej dohody.

Oddiel 2

Zverejňovanie

Článok 123

Oznamovanie zákaziek, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/18/ES

(Článok 103 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zverejňovanie zákaziek, ktorých hodnota dosahuje alebo presahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, pozostáva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 134, a z oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Predbežné oznámenie je povinné len vtedy, ak má verejný obstarávateľ v úmysle využiť možnosť skrátenia lehoty na prijímanie ponúk v súlade s článkom 152 ods. 4.

2.   Predbežné oznámenie je oznámenie, ktorým verejní obstarávatelia orientačne zverejnia celkovú odhadovanú hodnotu a predmet zákaziek a rámcových dohôd, ktoré majú v úmysle zadať počas rozpočtového roka, okrem zákaziek zadávaných v rokovacom konaní bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Predbežné oznámenie uverejnení buď Úrad pre vydávanie publikácií Európskej Únie (Úrad pre publikácie), alebo samotný verejný obstarávateľ v profile verejného obstarávateľa.

Povinné predbežné oznámenie sa zašle Úradu pre publikácie alebo sa uverejní v profile verejného obstarávateľa, a to čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do 31. marca príslušného rozpočtového roka.

V prípade, že verejní obstarávatelia uverejnia predbežné oznámenie vo svojom profile verejného obstarávateľa, zašlú Úradu pre publikácie elektronickou formou a pri dodržaní formátu a postupu zasielania uvedených v prílohe VIII ods. 3 k smernici č. 2004/18/ES oznámenie o uverejnení predbežného oznámenia v profile verejného obstarávateľa.

3.   Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania umožňujú verejným obstarávateľom oznámiť svoj zámer začať postup zadávania zákazky alebo rámcovej dohody alebo zámer zriadiť dynamický nákupný systém v súlade s článkom 131. Bez toho, aby boli dotknuté zákazky zadávané v rokovacom konaní podľa článku 134, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sú povinné v prípade zákaziek, ktorých odhadovaná hodnota dosahuje alebo presahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1.

Nie sú povinné v prípade osobitných zákaziek zadaných na základe rámcových dohôd.

V prípade verejnej súťaže sa v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvádza dátum, čas a v náležitých prípadoch aj miesto zasadania komisie pre otváranie ponúk, pričom uchádzači majú možnosť zúčastniť sa tohto otvárania ponúk.

Verejní obstarávatelia uvedú, či povoľujú variantné riešenia a v prípade, že uplatnia možnosť uvedenú v článku 146 ods. 2 druhom pododseku, vymedzia minimálnu úroveň spôsobilosti. Okrem toho vypracujú podmienky účasti podľa článku 146, ktoré majú v úmysle použiť, stanovia minimálny počet záujemcov, ktorých majú v úmysle vyzvať na predloženie ponuky a v náležitých prípadoch aj maximálny počet týchto záujemcov, a zároveň vymedzia objektívne a nediskriminačné kritériá, ktoré majú v súlade s článkom 128 ods. 1 druhým pododsekom v úmysle použiť na obmedzenie počtu týchto záujemcov.

V prípade, že existuje neobmedzený, priamy a úplný elektronický prístup k súťažným podkladom v rámci výzvy na predkladanie ponúk, najmä v dynamickom nákupnom systéme uvedenom v článku 131, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa uvedie webová adresa, na ktorej možno tieto súťažné podklady nájsť.

Ak majú verejní obstarávatelia v úmysle vyhlásiť súťaž návrhov, o tomto zámere informujú prostredníctvom oznámenia.

V náležitých prípadoch verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedú, že ide o medziinštitucionálny postup verejného obstarávania. V takýchto prípadoch sa v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedú inštitúcie, výkonné agentúry alebo subjekty uvedené v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sú do postupu verejného obstarávania zapojené, inštitúcia zodpovedná za postup verejného obstarávania, ako aj celková hodnota zákaziek za všetky tieto inštitúcie, výkonné agentúry alebo subjekty.

4.   V oznámení o výsledku verejného obstarávania sa uvedie výsledok postupu zadávania zákazky, rámcovej dohody alebo zákazky v rámci dynamického nákupného systému. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania je povinné v prípade zákaziek, ktorých hodnota dosahuje alebo presahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1. Nie je povinné v prípade osobitných zákaziek zadaných na základe rámcových dohôd.

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa zašle Úradu pre publikácie do 48 kalendárnych dní od dátumu podpísania zmluvy alebo rámcovej dohody. Oznámenia týkajúce sa zákaziek zadaných na základe dynamického nákupného systému sa však môžu zasielať hromadne za každý štvrťrok. V takom prípade sa Úradu pre publikácie zasielajú do 48 dní po skončení štvrťroka.

Verejní obstarávatelia, ktorí vyhlásili súťaž návrhov, zašlú Úradu pre publikácie oznámenie o výsledkoch súťaže návrhov.

V prípade medziinštitucionálnych postupov zasiela oznámenie o výsledku verejného obstarávania verejný obstarávateľ zodpovedný za daný postup.

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa Úradu pre publikácie zašle aj v prípade zákazky alebo rámcovej dohody, ktorých hodnota dosahuje alebo presahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1 a ktoré boli zadané v rokovacom konaní bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, a to v takom časovom predstihu, aby k zverejneniu došlo pred podpísaním zmluvy alebo dohody, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 171 ods. 1.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 21 sa informácie o dodávateľoch a hodnote osobitnej zákazky, ktorá bola počas rozpočtového roka zadaná na základe rámcovej dohody, zverejnia na webovej stránke verejného obstarávateľa do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka, ak v dôsledku tejto osobitnej zákazky alebo celkového objemu osobitných zákaziek dôjde k prekročeniu finančných limitov uvedených v článku 170 ods. 1.

5.   Oznámenia sa vypracovávajú na základe štandardných formulárov, ktoré Komisia prijala podľa smernice 2004/18/ES.

Článok 124

Oznamovanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2004/18/ES

(Článok 103 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky, ktorých hodnota nedosahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, sa oznamujú vhodnými prostriedkami s cieľom zabezpečiť súťažný a nestranný postup verejného obstarávania. Toto oznamovanie pozostáva z:

a)

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa článku 123 ods. 3 alebo oznámenia o výzve na vyjadrenie záujmu v prípade zákaziek s podobným predmetom a hodnotou, ktorá presahuje sumu uvedenú v článku 137 ods. 1;

b)

náležitého zverejnenia ex-ante na internete v prípade zákaziek, ktorých hodnota presahuje sumu uvedenú v článku 137 ods. 2.

2.   Zoznam dodávateľov, ktorým boli zadané zákazky na nehnuteľnosti a zákazky, ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti v súlade s článkom 134 ods. 1 písm. j) tohto nariadenia, sa uverejňuje len raz za rok, pričom uvádza predmet a hodnotu zadaných zákaziek. Tento zoznam sa zasiela Európskemu parlamentu a Rade. V prípade Komisie tvorí tento zoznam prílohu k súhrnu výročných správ o činnosti uvedených v článku 66 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   Informácie o zákazkách, ktorých hodnota presahuje sumu uvedenú v článku 137 ods. 1 a ktoré neboli predmetom osobitného oznámenia o výsledku verejného obstarávania, sa zašlú Úradu pre publikácie. Zoznam dodávateľov za daný rok sa zašle do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka.

4.   Informácie o zákazkách, ktorých hodnota presahuje sumu uvedenú v článku 137 ods. 2, sa zverejnia na webovej stránke inštitúcie do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka.

Článok 125

Zverejňovanie oznámení

(Článok 103 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Úrad pre publikácie zverejní oznámenia uvedené v článkoch 123 a 124 v Úradnom vestníku Európskej únie najneskôr do dvanástich kalendárnych dní od ich odoslania.

Lehota uvedená v prvom pododseku sa skracuje na päť kalendárnych dní v prípade zrýchlených postupov uvedených v článku 154.

2.   Verejní obstarávatelia musia byť schopní predložiť dôkaz o dátume odoslania.

Článok 126

Iné formy oznamovania

(Článok 103 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Okrem foriem oznamovania uvedených v článkoch 123, 124 a 125, možno zákazky oznamovať aj iným spôsobom, a to najmä v elektronickej podobe. Pri takejto forme oznamovania sa uvedie odkaz na oznámenie zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, ako sa uvádza v článku 125, a to za predpokladu, že takéto oznámenie bolo zverejnené, pričom k takémuto oznamovaniu nesmie dôjsť pred samotným zverejnením tohto oznámenia, ktoré jediné je autentické.

Takáto forma oznamovania nesmie viesť k žiadnej diskriminácii medzi záujemcami alebo uchádzačmi a nesmie uvádzať žiadne iné údaje okrem tých, ktoré sú uvedené v uverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Oddiel 3

Postupy verejného obstarávania

Článok 127

Druhy postupov verejného obstarávania

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky sa zadávajú na základe výzvy na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom verejnej súťaže, užšej súťaže alebo prostredníctvom rokovacieho konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo bez predchádzajúceho zverejnenia takéhoto oznámenia, a v náležitých prípadoch na základe súťaže návrhov.

2.   Vo verejnej súťaži môžu ponuku predložiť všetky zainteresované hospodárske subjekty. Rovnaká zásada platí aj pre dynamický nákupný systém uvedený v článku 131.

V prípade užšej súťaže môžu o účasť požiadať všetky hospodárske subjekty, avšak len záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené v článku 146 a ktorých verejní obstarávatelia súčasne písomne vyzvú, môžu predložiť ponuku alebo riešenie v rámci súťažného dialógu uvedeného v článku 132.

Fáza výberu môže prebehnúť samostatne pre každú jednotlivú zákazku, a to aj v prípade súťažného dialógu, alebo môže zahŕňať vypracovanie zoznamu potenciálnych záujemcov v rámci postupu uvedeného v článku 136 ods. 1 písm. a).

3.   V rokovacom konaní oslovia verejní obstarávatelia uchádzačov podľa vlastného výberu, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené v článku 146, a následne rokujú s jedným alebo viacerými z nich o zmluvných podmienkach.

V prípade rokovacieho konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré je uvedené v článku 135, vyzvú verejní obstarávatelia súčasne písomnou formou vybratých záujemcov na rokovanie.

4.   Súťaž návrhov je postup, ktorý verejnému obstarávateľovi umožňuje získať, a to najmä v oblasti architektúry, stavebného inžinierstva a spracovania dát, plán alebo návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.

Článok 128

Počet záujemcov v užšej súťaži alebo rokovacom konaní

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade užšej súťaže a postupov uvedených v článku 136 ods. 1 písm. a) a b) nesmie byť počet záujemcov vyzvaných na predloženie ponuky nižší ako päť, ak podmienky účasti spĺňa dostatočný počet záujemcov.

Verejný obstarávateľ môže stanoviť aj maximálny počet záujemcov, a to v závislosti od predmetu zákazky a na základe objektívnych a nediskriminačných podmienok účasti. V takýchto prípadoch sa počet záujemcov a podmienky účasti uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu uvedených v článkoch 123 a 124.

V každom prípade musí byť na predloženie ponuky vyzvaný dostatočný počet záujemcov, aby bola zabezpečená skutočná hospodárska súťaž.

2.   V prípade rokovacieho konania a po súťažnom dialógu nesmie byť počet záujemcov vyzvaných na rokovanie alebo na predloženie ponuky nižší ako tri, ak podmienky účasti spĺňa dostatočný počet záujemcov.

Na predloženie ponuky musí byť vyzvaný dostatočný počet záujemcov, aby bola zabezpečená skutočná hospodárska súťaž.

Ustanovenia prvého a druhého pododseku sa neuplatňujú na:

a)

zákazky s veľmi nízkou hodnotou uvedené v článku 137 ods. 2;

b)

zákazky na právne služby podľa klasifikácie CPV;

c)

zákazky, ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti v súlade s článkom 134 ods. 1 písm. j).

3.   V prípade, že je počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti nižší ako minimálny počet stanovený v odsekoch 1 a 2, verejný obstarávateľ môže pokračovať v postupe a vyzvať na predloženie ponuky jedného alebo viacerých záujemcov s požadovanou spôsobilosťou. Verejný obstarávateľ tu však nesmie zahrnúť iné hospodárske subjekty, ktoré neboli pôvodne vyzvané na účasť na postupe, alebo záujemcov bez požadovanej spôsobilosti.

Článok 129

Rokovacie konanie

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Verejní obstarávatelia rokujú s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám stanoveným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedenom v článku 123 alebo v súťažných podkladoch a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch, s cieľom vybrať ponuku, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Verejní obstarávatelia zabezpečia v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Ak môžu verejní obstarávatelia zadávať zákazky prostredníctvom rokovacieho konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s článkom 135, môžu určiť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, a to na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Túto možnosť verejní obstarávatelia uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch.

Článok 130

Súťaž návrhov

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Pravidlá organizácie súťaže návrhov sa oznámia všetkým, ktorí majú záujem o účasť v takejto súťaži.

Na účasť v súťaži návrhov musí byť vyzvaný dostatočný počet záujemcov, aby bola zabezpečená skutočná hospodárska súťaž.

2.   Porotu vymenuje zodpovedný povoľujúci úradník. Porota je zložená výlučne z fyzických osôb, ktoré sú nezávislé od účastníkov. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, minimálne tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu.

Porota je pri vydávaní svojich stanovísk nezávislá. Stanoviská vydáva k projektom, ktoré jej záujemcovia anonymne predkladajú, a to výlučne na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.

3.   Poradie návrhov zostavené podľa kvality jednotlivých projektov uvádza porota spolu so svojimi pripomienkami v správe podpísanej členmi poroty.

Anonymita záujemcov zostáva zachovaná dovtedy, kým porota nevydá svoje stanovisko.

Porota môže záujemcov vyzvať, aby zodpovedali otázky uvedené v správe a podrobnejšie tak objasnili svoj projekt. O výslednom dialógu sa vypracuje kompletná zápisnica.

4.   Verejný obstarávateľ následne prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie meno a adresu vybratého záujemcu a dôvody toho výberu s odvolaním sa na kritériá uvedené v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, najmä ak sa toto rozhodnutie líši od návrhov uvedených v stanovisku poroty.

Článok 131

Dynamický nákupný systém

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Dynamický nákupný systém je plne elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ktorý je počas svojho trvania otvorený pre každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti a ktorý predloží informatívnu ponuku v súlade so súťažnými podkladmi a všetkými doplňujúcimi podkladmi. Informatívne ponuky možno kedykoľvek zlepšiť za predpokladu, že budú naďalej v súlade so súťažnými podkladmi.

2.   Na účely zriadenia dynamického nákupného systému zverejnia verejní obstarávatelia oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedú, že sa používa dynamický nákupný systém a v ktorom zároveň uvedú odkaz na webovú adresu, ktorá ponúka neobmedzený, priamy a úplný prístup k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom od momentu zverejnenia oznámenia až do ukončenia používania systému.

V súťažných podkladoch verejní obstarávatelia okrem iného uvedú povahu predpokladaných nákupov v rámci tohto systému, všetky potrebné informácie týkajúce sa tohto systému a použitého elektronické zariadenia, ako aj podmienky a špecifikácie technického pripojenia.

3.   Počas trvania dynamického nákupného systému umožnia verejní obstarávatelia každému hospodárskemu subjektu predložiť informatívnu ponuku, s cieľom zaradiť ho do systému na základe podmienok uvedených v odseku 1. Verejní obstarávatelia tieto informatívne ponuky vyhodnotia do pätnástich dní od ich predloženia. Lehotu na vyhodnotenie informatívnych ponúk však môžu predĺžiť v tom prípade, že medzičasom nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie ponúk.

Verejní obstarávatelia bezodkladne informujú uchádzačov o ich zaradení do dynamického nákupného systému alebo o vylúčení ich ponúk.

4.   Každá osobitná zákazka je predmetom výzvy na predkladanie ponúk. Pred samotnou výzvou zverejnia verejní obstarávatelia zjednodušené oznámenie, v ktorom vyzvú všetky zainteresované hospodárske subjekty na predloženie informatívnej ponuky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania zjednodušeného oznámenia. Verejní obstarávatelia pristúpia k výzve na predkladanie ponúk až po vyhodnotení všetkých informatívnych ponúk predložených v stanovenej lehote.

Verejní obstarávatelia následne vyzvú všetkých uchádzačov zaradených do systému, aby v stanovenej lehote predložili ponuku. Verejní obstarávatelia zadajú zákazku tomu uchádzačovi, ktorého ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, a to na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na účely zriadenia dynamického nákupného systému. V náležitých prípadoch môžu byť tieto kritériá presnejšie vymedzené vo výzve na predkladanie ponúk.

5.   Dynamický nákupný systém nesmie trvať dlhšie ako štyri roky, okrem náležite odôvodnených výnimočných prípadov.

Verejní obstarávatelia nesmú používať tento systém spôsobom, ktorý by zabránil hospodárskej súťaži, alebo ktorý by hospodársku súťaž obmedzil alebo narušil.

Zainteresovaným hospodárskym subjektom ani uchádzačom zaradeným do systému sa nesmú účtovať žiadne poplatky.

Článok 132

Súťažný dialóg

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Súťažný dialóg uvedený v článku 29 smernice 2004/18/ES možno použiť v prípade obzvlášť zložitej zákazky, pri ktorej sa verejný obstarávateľ domnieva, že priame použitie verejnej súťaže alebo existujúcich pravidiel užšej súťaže neumožní zadať zákazku uchádzačovi, ktorého ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Pod „obzvlášť zložitou zákazkou“ sa rozumie zákazka, pri ktorej verejný obstarávateľ nie je objektívne schopný vymedziť technické prostriedky, ktoré by umožnili splniť jeho potreby a ciele, alebo stanoviť právne alebo finančné podmienky projektu.

2.   Verejní obstarávatelia zverejnia oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedú svoje potreby a požiadavky, ktoré vymedzia v samotnom oznámení a/alebo v informatívnom dokumente.

3.   Verejní obstarávatelia vyzvú na účasť na dialógu tých záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené v článku 146, s cieľom určiť a vymedziť prostriedky, ktoré by čo najlepšie prispeli k splneniu ich potrieb.

Počas dialógu zabezpečia verejní obstarávatelia rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi, ako aj dôverný charakter navrhovaných riešení alebo iných informácií získaných od záujemcu, s ktorým sa viedol dialóg, pokiaľ záujemca nedal na ich zverejnenie súhlas.

Verejní obstarávatelia môžu určiť, že súťažný dialóg sa uskutoční v niekoľkých etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú v etape dialógu prerokovať, a to na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente, pokiaľ je takáto možnosť stanovená v uvedenom oznámení alebo dokumente.

4.   Verejní obstarávatelia informujú účastníkov o skončení dialógu a vyzvú ich na predloženie konečnej ponuky na základe jedného alebo viacerých predložených riešení, ktoré boli špecifikované počas dialógu. Tieto ponuky obsahujú všetky požadované parametre, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu.

Na základe žiadosti verejného obstarávateľa možno tieto ponuky bližšie vysvetliť, spresniť alebo vylepšiť, a to za predpokladu, že tým nedôjde k takej zmene základných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, ktorá by narušila hospodársku súťaž alebo by mala diskriminačný účinok.

Na základe žiadosti verejného obstarávateľa môže byť uchádzač, ktorého ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, požiadaný o vysvetlenie určitých aspektov svojej ponuky alebo o potvrdenie záväzkov uvedených v tejto ponuke, a to za predpokladu, že tým nedôjde k zmene základných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, ani k narušeniu hospodárskej súťaže alebo k diskriminácii.

5.   Verejní obstarávatelia môžu určiť ceny alebo odmeny pre účastníkov dialógu.

Článok 133

Spoločné verejné obstarávanie

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade spoločného postupu verejného obstarávania niektorej z inštitúcií a verejného obstarávateľa z jedného alebo viacerých členských štátov, štátov EZVO alebo kandidátskych krajín Únie, sa uplatňujú procesné pravidlá platné pre danú inštitúciu.

V prípade, že podiel na celkovej odhadovanej hodnote zákazky, ktorý pripadá na verejného obstarávateľa z členského štátu alebo ktorý je týmto verejným obstarávateľom spravovaný, predstavuje minimálne 50 %, alebo v iných náležite odôvodnených prípadoch, môže inštitúcia rozhodnúť, že sa uplatnia procesné pravidlá platné pre tohto verejného obstarávateľa z členského štátu, a to za predpokladu, že ich možno považovať za rovnocenné pravidlám platným pre danú inštitúciu.

Inštitúcia a verejný obstarávateľ z členského štátu, štátu EZVO alebo kandidátskej krajiny Únie, ktorí sú zapojení do spoločného postupu verejného obstarávania, sa dohodnú najmä na praktických postupoch týkajúcich sa hodnotenia žiadostí o účasť alebo ponúk, zadávania zákaziek, určenia rozhodného práva pre tieto zákazky, ako aj súdu príslušného na riešenie sporov.

Článok 134

Použitie rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez ohľadu na odhadovanú hodnotu zákazky môžu verejní obstarávatelia použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v týchto prípadoch:

a)

v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vyhovujúca ponuka alebo žiadna žiadosť o účasť, a to a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky stanovené v súťažných podkladoch uvedených v článku 138 sa podstatne nezmenia;

b)

z technických alebo umeleckých dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výlučných práv možno zákazku zadať len určitému hospodárskemu subjektu;

c)

ak je to nevyhnutné – v mimoriadne naliehavých prípadoch, ku ktorým došlo v dôsledku nepredvídaných udalostí, ktoré nemožno pripísať verejným obstarávateľom, nie je možné dodržať lehoty stanovené pre iné postupy, ktoré sú uvedené v článkoch 152, 153 a 154;

d)

zákazka na poskytnutie služieb je zadávaná prostredníctvom súťaže návrhov a podľa platných pravidiel musí byť zadaná úspešnému záujemcovi alebo jednému z úspešných záujemcov; v druhom z uvedených prípadov musia byť na rokovanie vyzvaní všetci úspešní záujemcovia;

e)

dodatočné služby a stavebné práce, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodného projektu ani do pôvodnej zákazky, sa v dôsledku nepredvídaných okolností stali potrebnými na poskytovanie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác, a to za podmienok uvedených v odseku 2;

f)

nové služby alebo stavebné práce spočívajú v opakovaní porovnateľných služieb alebo stavebných prác, ktoré ten istý verejný obstarávateľ zadal hospodárskemu subjektu v rámci pôvodnej zákazky, za predpokladu, že sú tieto služby alebo stavebné práce v súlade so základným projektom a že tento projekt bol predmetom pôvodnej zákazky, ktorá bola zadaná na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže, a to za podmienok uvedených v odseku 3;

g)

v prípade zákaziek na dodanie tovaru:

i)

dodanie doplňujúceho tovaru určeného buď na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických kvalít, čo by viedlo k nezlučiteľnosti alebo k neprimeraným technickým ťažkostiam pri prevádzke alebo údržbe; platnosť takýchto zmlúv nesmie presiahnuť tri roky;

ii)

výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely, s výnimkou testu komerčnej životaschopnosti a veľkovýroby zameranej na pokrytie nákladov na výskum a vývoj;

iii)

dodanie tovaru, ktorý je kótovaný a nakupovaný na komoditnom trhu;

iv)

mimoriadne výhodný nákup buď od dodávateľa, ktorý definitívne ukončuje svoju podnikateľskú činnosť, alebo od likvidátora alebo správcu konkurznej podstaty, na základe dohody o vyrovnaní s veriteľom alebo podobného postupu podľa vnútroštátneho práva;

h)

v prípade zákaziek na nehnuteľnosti po preskúmaní miestneho trhu;

i)

v prípade zákaziek na právne služby podľa klasifikácie CPV za predpokladu, že sú tieto zákazky vhodným spôsobom oznámené;

j)

v prípade zákaziek, ktoré inštitúcia alebo ňou poverené orgány označia za zákazky, ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti, alebo zákaziek, ktorých plnenie musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade s platnými administratívnymi ustanoveniami, alebo ak si to vyžaduje ochrana základných záujmov Únie.

2.   V prípade dodatočných služieb a stavebných prác uvedených v odseku 1 písm. e) môže verejný obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za predpokladu, že zákazka sa zadáva dodávateľovi, ktorý túto zákazku plní v týchto prípadoch:

a)

dodatočné zákazky nemožno technicky alebo ekonomicky oddeliť od hlavnej zákazky bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo vážne ťažkosti;

b)

takéto služby alebo stavebné práce možno od plnenia pôvodnej zákazky oddeliť, ale tieto služby a stavebné práce sú nevyhnutné na dokončenie tejto zákazky.

Celková hodnota dodatočných zákaziek nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej zákazky.

3.   V prípadoch uvedených v tomto článku ods. 1 písm. f) je možnosť použitia rokovacieho konania oznámená už pri zadávaní pôvodnej zákazky. Celková odhadovaná hodnota následných služieb alebo stavebných prác sa zohľadňuje pri výpočte finančných limitov uvedených v článku 170 ods. 1. Tento postup možno používať iba počas plnenia pôvodnej zákazky, maximálne však počas troch rokov od podpísania pôvodnej zmluvy.

Článok 135

Použitie rokovacieho konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez ohľadu na odhadovanú hodnotu zákazky môžu verejní obstarávatelia použiť rokovacie konanie so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v týchto prípadoch:

a)

v predchádzajúcej verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v súťažnom dialógu boli predložené neregulárne alebo neprijateľné ponuky, najmä z hľadiska podmienok účasti alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky stanovené v súťažných podkladoch uvedených v článku 138 sa podstatne nezmenia a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 2 tohto článku;

b)

povaha stavebných prác, dodávok tovaru alebo poskytovaných služieb alebo riziká s nimi spojené neumožňujú uchádzačovi vo výnimočných prípadoch vopred určiť celkovú cenu;

c)

povaha obstarávaných služieb, najmä finančných služieb a služieb v oblasti intelektuálnej činnosti, neumožňuje vypracovať súťažné podklady dostatočne presne na to, aby bolo možné zadať zákazku na základe výberu najlepšej ponuky v súlade s pravidlami, ktorými sa riadi verejná súťaž alebo užšia súťaž;

d)

v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác sa stavebné práce uskutočňujú výlučne na účely výskumu, testovania alebo vývoja a nie na účely vytvárania zisku alebo na pokrytie nákladov na výskum a vývoj;

e)

v prípade zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe IIB k smernici 2004/18/ES, s výhradou článku 134 ods. 1 písm. i) a j) a ods. 2 tohto nariadenia;

f)

v prípade služieb v oblasti výskumu a vývoja, pri ktorých prospech nevyužíva výhradne verejný obstarávateľ na plnenie svojich vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytovaná služba je v plnom rozsahu hradená verejným obstarávateľom;

g)

v prípade zákaziek na poskytnutie služieb v oblasti získavania, tvorby, produkcie alebo koprodukcie programového materiálu určeného na televízne alebo rozhlasové vysielanie a zákaziek na vysielací čas.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) nie sú verejní obstarávatelia povinní zverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak do rokovacieho konania zahrnú všetkých uchádzačov a len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a ktorí v predchádzajúcom postupe verejného obstarávania predložili ponuky v súlade s formálnymi požiadavkami verejného obstarávania.

Článok 136

Postup na základe výzvy na vyjadrenie záujmu

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 134 a 135, môžu verejní obstarávatelia v prípade zákaziek, ktorých hodnota nepresahuje finančné limity uvedené v článku 170 ods. 1, použiť výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom:

a)

predbežne vybrať záujemcov, ktorí budú v rámci budúcej užšej súťaže vyzvaní na predkladanie ponúk;

b)

vypracovať zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí budú vyzvaní na predloženie žiadosti o účasť alebo na predkladanie ponúk.

2.   Zoznam vypracovaný na základe výzvy na vyjadrenie záujmu je platný:

a)

v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) tohto článku maximálne tri roky odo dňa, keď bolo oznámenie uvedené v článku 124 ods. 1 písm. a) zaslané Úradu pre publikácie;

b)

v prípade zoznamu potenciálnych dodávateľov uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku maximálne päť rokov odo dňa, keď bolo oznámenie uvedené v článku 124 ods. 1 písm. a) zaslané Úradu pre publikácie.

Zoznam uvedený v prvom pododseku môže pozostávať z čiastkových zoznamov.

Každá zainteresovaná osoba môže predložiť žiadosť o účasť počas celej doby trvania platnosti tohto zoznamu, s výnimkou posledných troch mesiacov.

3.   V záujme zadania zákazky vyzve verejný obstarávateľ všetkých záujemcov alebo potenciálnych dodávateľov zapísaných na príslušnom zozname alebo čiastkovom zozname, aby:

a)

v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) predložili ponuku;

b)

v prípade zoznamu uvedeného v odseku 1 písm. b) predložili buď:

i)

ponuku vrátane dokladov, na základe ktorých sa posudzujú podmienky vylúčenia a podmienky účasti;

ii)

doklady, na základe ktorých sa posudzujú podmienky vylúčenia a podmienky účasti a aby v druhej etape predložili ponuku tí potenciálni dodávatelia, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

Článok 137

Zákazky s nízkou hodnotou

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nepresahuje 60 000 EUR, možno zadať na základe rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak rokovanie prebieha minimálne s troma záujemcami.

Ak je verejnému obstarávateľovi po ukončení rokovania so záujemcami predložená iba jediná administratívne a technicky platná ponuka, zákazku môže zadať za predpokladu, že sú splnené kritériá na vyhodnotenie ponúk.

2.   Zákazky s veľmi nízkou hodnotou, ktorá nepresahuje 15 000 EUR, sa môžu zadať na základe jedinej ponuky prostredníctvom rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

3.   Platby výdavkov vo výške nepresahujúcej 1 000 EUR možno vykonávať formou uhradenia faktúry, a to bez predchádzajúceho prijatia ponuky.

Článok 138

Súťažné podklady

(Článok 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Súťažné podklady obsahujú minimálne:

a)

výzvu na predkladanie ponúk, výzvu na rokovanie alebo výzvu na účasť na dialógu v rámci postupu uvedeného v článku 132;

b)

priložené špecifikácie, alebo v prípade súťažného dialógu uvedeného v článku 132, dokument uvádzajúci potreby a požiadavky verejného obstarávateľa, alebo odkaz na webovú adresu, na ktorej možno tieto špecifikácie a dokument nájsť;

c)

návrh zmluvy vypracovaný na základe vzorovej zmluvy.

Prvý pododsek písm. c) sa neuplatňuje na prípady, v ktorých z dôvodu výnimočných a riadne odôvodnených okolností nemožno vzorovú zmluvu použiť.

Súťažné podklady obsahujú odkaz na opatrenia v oblasti oznamovania prijaté na základe článkov 123 až 126.

2.   Výzva na predkladanie ponúk, výzva na rokovanie a výzva na účasť na dialógu vymedzujú minimálne:

a)

pravidlá, ktoré upravujú predkladanie a prezentáciu ponúk, vrátane dátumu a času ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, požiadavky týkajúce sa používania štandardného formulára, požadované doklady vrátane tých, ktoré preukazujú finančnú, hospodársku, technickú a odbornú spôsobilosť uvedenú v článku 146, pokiaľ tieto doklady nie sú vymedzené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ako aj adresu, na ktorú sa majú zaslať;

b)

skutočnosť, že predloženie ponuky znamená súhlas so špecifikáciami uvedenými v odseku 1, ktoré sa týkajú tejto ponuky, ako aj skutočnosť, že dodávateľ, ktorému bola zákazka zadaná, je počas plnenia tejto zákazky viazaný predloženou ponukou;

c)

dobu platnosti ponuky, počas ktorej nemožno vykonať žiadnu zmenu tejto ponuky;

d)

zákaz kontaktu medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom počas postupu zadávania zákazky, okrem výnimočných prípadov stanovených v článku 160, a v prípade kontroly na mieste aj podmienky vykonania tejto kontroly;

e)

miesto a termín začatia konzultačnej etapy v prípade súťažného dialógu.

3.   Špecifikácie vymedzujú minimálne:

a)

podmienky vylúčenia a podmienky účasti, ktoré sa vzťahujú na zákazku, s výnimkou prípadov súťažného dialógu, užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením oznámenia uvedeného v článku 135, kde sa tieto podmienky uvádzajú výlučne v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu;

b)

kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu alebo v náležitých prípadoch zostupné poradie dôležitosti týchto kritérií, ak to nie je presne stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania;

c)

technické špecifikácie uvedené v článku 139;

d)

minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať variantné riešenia pri postupoch uvedených v článku 149 ods. 2, na základe ktorých sa zákazka zadáva uchádzačovi, ktorého ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, a to v prípade, že verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviedol, že sa predkladanie variantných riešení povoľuje;

e)

skutočnosť, že sa uplatňuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie a v náležitých prípadoch Viedenský dohovor o diplomatických stykoch alebo Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch;

f)

dôkazy o prístupe k zákazkám, ako je uvedené v článku 172;

g)

v prípade dynamického nákupného systému uvedeného v článku 131 povahu predpokladaných nákupov, všetky potrebné informácie týkajúce sa tohto systému a použitého elektronické zariadenia, ako aj podmienky a špecifikácie technického pripojenia.

4.   Vzorové zmluvy vymedzujú najmä:

a)

finančnú náhradu za škodu spôsobenú nedodržaním ustanovení tejto zmluvy;

b)

údaje, ktoré musia byť uvedené na faktúrach alebo na príslušných účtovných dokladoch v súlade s článkom 102;

c)

skutočnosť, že keď sú verejnými obstarávateľmi inštitúcie, rozhodným právom pre zákazky je právo Únie, ktoré je v prípade potreby doplnené o vnútroštátne právo uvedené v zmluve;

d)

súd príslušný na riešenie sporov.

V prípade zákaziek uvedených v článku 121 ods. 1 môže návrh zmluvy na účely prvého pododseku písm. c) tohto odseku odkazovať výlučne na vnútroštátne právo.

5.   Verejní obstarávatelia si môžu od uchádzača vyžiadať informácie o tej časti zákazky, ktorú má uchádzač v úmysle zadať tretím stranám, ako aj informácie o totožnosti týchto subdodávateľov. Okrem informácií uvedených v článku 143 môže verejný obstarávateľ od záujemcu alebo uchádzača zároveň požadovať, aby predložili informácie preukazujúce finančnú, hospodársku, technickú a odbornú spôsobilosť predpokladaných subdodávateľov podľa článkov 146, 147 a 148, a to najmä v prípade, že subdodávka predstavuje na zákazke významný podiel.

Článok 139

Technické špecifikácie

(Článok 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Technické špecifikácie musia zabezpečovať rovnaký prístup pre všetkých záujemcov a uchádzačov a nesmú viesť k vytváraniu neoprávnených prekážok súťaže v rámci verejného obstarávania.

Technické špecifikácie vymedzujú požadované charakteristické vlastnosti výrobkov, služieb, materiálov alebo stavebných prác, a to vzhľadom na účel, aký majú pre verejného obstarávateľa spĺňať.

2.   Charakteristické vlastnosti uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

a)

úrovne kvality;

b)

environmentálny profil;

c)

požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné;

d)

úrovne a postupy posudzovania zhody;

e)

vhodnosť na použitie;

f)

bezpečnosť alebo rozmery a v prípade dodávok tovaru aj obchodný názov a návod na použitie, a v prípade všetkých zákaziek terminológiu, symboly, skúšanie a skúšobné metódy, balenie, označovanie a etiketovanie, výrobné postupy a metódy;

g)

v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác postupy týkajúce sa zabezpečenia kvality a pravidlá v oblasti projektovania a kalkulácie nákladov, skúšania a kontroly a podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a techniky výstavby a všetky ostatné technické podmienky, ktoré verejný obstarávateľ môže stanoviť na základe všeobecne záväzných alebo osobitných právnych predpisov a ktoré súvisia s ukončením stavebných prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto stavebné práce zahŕňajú.

3.   Technické špecifikácie sa vymedzujú jedným z týchto spôsobov:

a)

odkazom na európske normy, európske technické osvedčenia alebo na spoločné technické špecifikácie, ak existujú, na medzinárodné normy alebo na iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, a ak také neexistujú – odkazom na ich vnútroštátne ekvivalenty; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“;

b)

na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky a ktoré sú dostatočne podrobné na to, aby uchádzačom umožnili stanoviť účel zákazky a verejným obstarávateľom túto zákazku zadať;

c)

kombináciou oboch uvedených spôsobov.

4.   Ak verejní obstarávatelia využijú možnosť odvolať sa na technické špecifikácie uvedené v odseku 3 písm. a), nesmú vylúčiť ponuku z dôvodu, že nespĺňa uvedené technické špecifikácie, ak uchádzač alebo záujemca k spokojnosti verejného obstarávateľa vhodným spôsobom preukáže, že ponuka spĺňa stanovené požiadavky rovnocenným spôsobom.

Za vhodný spôsob možno považovať predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný príslušným orgánom.

5.   Ak verejní obstarávatelia využijú možnosť uvedenú v odseku 3 písm. b) a vymedzia technické špecifikácie na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, nesmú vylúčiť ponuku, ktorá je v súlade s vnútroštátnou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickými referenčnými systémami zavedenými európskymi úradmi pre normalizáciu, ak sa tieto technické špecifikácie týkajú požadovaných výkonnostných alebo funkčných požiadaviek.

Uchádzač musí k spokojnosti verejného obstarávateľa vhodným spôsobom preukázať, že ponuka spĺňa výkonnostné alebo funkčné požiadavky stanovené verejným obstarávateľom. Za vhodný spôsob možno považovať predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný príslušným orgánom.

6.   Ak verejní obstarávatelia stanovia environmentálne charakteristiky na základe výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, môžu použiť podrobné technické špecifikácie alebo v prípade potreby časť týchto špecifikácií, ktoré sú vymedzené v európskej, viacnárodnej, národnej alebo inej ekologickej značke, a to za predpokladu, že:

a)

technické špecifikácie sú vhodné na vymedzenie charakteristických vlastností tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky;

b)

požiadavky na značku sú vypracované na základe vedeckých informácií;

c)

ekologické značky sa prijímajú v rámci postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú štátne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie;

d)

ekologické značky sú prístupné všetkým zainteresovaným stranám.

7.   Verejní obstarávatelia môžu uviesť, že výrobky alebo služby označené ekologickou značkou sa považujú za výrobky a služby, ktoré spĺňajú technické špecifikácie stanovené v súťažných podkladoch. Verejní obstarávatelia akceptujú aj iný vhodný dôkaz, ako je napríklad predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný príslušným orgánom. Príslušným orgánom na účely odsekov 4, 5 a 6 je skúšobné a kalibračné laboratórium alebo certifikačný a inšpekčný orgán, ktoré spĺňa platné európske normy.

8.   Okrem výnimočných prípadov, ktoré sú riadne odôvodnené predmetom zákazky, sa technické špecifikácie nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu alebo zdroj, výrobný postup, ochrannú známku, patent, typ alebo na konkrétne označenie pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých výrobkov alebo hospodárskych subjektov.

Ak nie je možné opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, takýto odkaz je doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Článok 140

Revízia ceny

(Článok 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V súťažných podkladoch sa jasne uvedie, či musí byť ponúknutá pevná nerevidovateľná cena.

2.   V opačnom prípade sa v súťažných podkladoch uvedú podmienky a/alebo vzorce na revíziu cien počas doby trvania zmluvy. V takýchto prípadoch verejný obstarávateľ berie do úvahy najmä:

a)

predmet postupu verejného obstarávania a hospodársku situáciu, v ktorej verejné obstarávanie prebieha;

b)

typ úloh a zmluvy a ich trvanie;

c)

svoje finančné záujmy.

Článok 141

Protiprávne konanie vedúce k vylúčeniu

(Článok 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Prípady uvedené v článku 106 ods. 1 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách zahŕňajú akékoľvek protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie, a to najmä:

a)

prípady podvodu uvedené v článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995 (12);

b)

prípady korupcie uvedené v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997 (13);

c)

prípady účasti v zločineckej organizácii vymedzené v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (14);

d)

prípady prania špinavých peňazí vymedzeného v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (15);

e)

prípady teroristických trestných činov, trestných činov spojených s teroristickými aktivitami a prípady podnecovania, napomáhania alebo navádzania a prípady pokusu o trestný čin, vymedzené v článkoch 1, 3 a 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (16).

Článok 142

Uplatňovanie podmienok vylúčenia a trvanie vylúčenia

(Články 106, 107, 108 a 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   S cieľom stanoviť trvanie vylúčenia a zabezpečiť súlad so zásadou proporcionality zodpovedná inštitúcia zohľadní najmä závažnosť skutkového stavu a jeho dosah na finančné záujmy a povesť Únie, čas, ktorý uplynul od protiprávneho konania, jeho trvanie a opakovanie, úmyselnosť konania alebo mieru nedbanlivosti konajúceho subjektu a opatrenia, ktoré subjekt prijal na nápravu situácie.

Pri určovaní obdobia vylúčenia zodpovedná inštitúcia umožní dotknutému záujemcovi alebo uchádzačovi vyjadriť stanovisko.

Ak v súlade s rozhodným právom určujú trvanie obdobia vylúčenia orgány alebo subjekty uvedené v článku 108 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, Komisia uplatní toto trvanie, a to až do maximálnej dĺžky obdobia stanovenej v článku 106 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Obdobie uvedené v článku 106 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje najviac na päť rokov a počíta sa od týchto dátumov:

a)

od dátumu vynesenia rozsudku s účinkom res judicata v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b) a e) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

od dátumu spáchania porušenia alebo, v prípade pokračujúceho alebo opakovaného porušenia, dátumu, keď porušovanie skončilo, v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak sa pochybenie týka zmlúv s dotknutou inštitúciou.

Na účely tretieho pododseku písm. b), ak bolo vážne profesionálne pochybenie konštatované rozhodnutím verejného orgánu alebo medzinárodnej organizácie, uplatní sa dátum tohto rozhodnutia.

S výhradou odseku 1 je možné toto obdobie vylúčenia predĺžiť na desať rokov v prípade, že k protiprávnemu konaniu došlo opakovane počas piatich rokov od dátumu uvedeného v treťom pododseku písm. a) a b).

2.   Záujemcovia a uchádzači sú vylúčení z postupu verejného obstarávania a udeľovania grantov, pokiaľ sa nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 143

Dôkazy

(Články 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Záujemcovia a uchádzači predložia riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade užšej súťaže, súťažného dialógu a rokovacieho konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, keď verejný obstarávateľ obmedzí počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na rokovanie alebo na predloženie ponuky, osvedčenia uvedené v odseku 3 predložia všetci záujemcovia.

Verejný obstarávateľ môže v závislosti od hodnotenia rizika upustiť od požadovania vyhlásenia uvedeného v prvom pododseku v prípade zákaziek uvedených v článku 137 ods. 2 Avšak v prípade zákaziek uvedených v článku 265 ods. 1, v článku 267 ods. 1 a v článku 269 ods. 1 môže verejný obstarávateľ upustiť od požadovania takéhoto vyhlásenia pre zákazky s hodnotou, ktorá nepresahuje sumu 20 000 EUR.

2.   Uchádzač, ktorému sa má zadať zákazka, predloží v rámci lehoty stanovenej verejným obstarávateľom, a to pred podpisom zmluvy, dôkaz uvedený v tomto článku ods. 3, ktorý potvrdzuje čestné vyhlásenie uvedené v tomto článku ods. 1, a to:

a)

v prípade zákaziek, ktoré zadávajú inštitúcie na vlastný účet, s hodnotou, ktorá dosahuje alebo presahuje finančné limity uvedené v článku 170 ods. 1;

b)

v prípade zákaziek v oblasti vonkajších akcií s hodnotou, ktorá dosahuje alebo presahuje finančné limity uvedené v článku 265 ods. 1 písm. a), v článku 267 ods. 1 písm. a) alebo v článku 269 ods. 1 písm. a).

V prípade zákaziek s hodnotou, ktorá je nižšia ako finančné limity uvedené v prvom pododseku písm. a) a b), môže verejný obstarávateľ v prípade pochybností o tom, či sa uchádzač, ktorému sa má zadať zákazka, nenachádza v niektorej zo situácií, ktoré znamenajú vylúčenie, požadovať predloženie dôkazu uvedeného v odseku 3.

3.   Verejný obstarávateľ prijme ako dostatočný dôkaz o tom, že záujemca alebo uchádzač, ktorému sa má zadať zákazka, sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. a), b) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách, aktuálny výpis z registra trestov alebo, ak to nie je možné, aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu, z ktorého vyplýva, že sú tieto požiadavky splnené. Verejný obstarávateľ prijme ako dostatočný dôkaz o tom, že záujemca alebo uchádzač sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. a) alebo d) nariadenia o rozpočtových pravidlách, aktuálne osvedčenie vydané príslušným orgánom dotknutého štátu.

V prípade, že dokument alebo osvedčenie uvedené v tomto článku ods. 1 nie je vydané v dotknutom štáte, a v ostatných prípadoch vylúčenia uvedených v článku 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách, môže byť tento dokument alebo toto osvedčenie nahradené miestoprísažným alebo, ak to nie je možné, čestným vyhlásením zainteresovanej strany pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo príslušnou profesijnou organizáciou v krajine pôvodu.

4.   V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov štátu, v ktorom má záujemca alebo uchádzač sídlo, sa dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 3 týkajú právnických osôb a/alebo fyzických osôb vrátane, ak to verejný obstarávateľ považuje za potrebné, riaditeľov spoločností alebo akýchkoľvek iných osôb, ktoré sú oprávnené záujemcu alebo uchádzača zastupovať, prijímať v ich mene rozhodnutia alebo ich kontrolovať.

5.   Verejní obstarávatelia sa môžu v prípade pochybností o tom, či sa záujemcovia alebo uchádzači nenachádzajú v niektorej zo situácií, ktoré znamenajú vylúčenie, sami obrátiť na príslušné orgány uvedené v odseku 3 so žiadosťou o informácie o takejto situácii, ktoré považujú za potrebné.

6.   Verejný obstarávateľ môže záujemcu alebo uchádzača oslobodiť od povinnosti predložiť písomný dôkaz uvedený v odseku 3, ak mu takýto dôkaz už bol predložený na účely iného postupu verejného obstarávania a za predpokladu, že od dátumu jeho vydania neuplynul viac ako jeden rok a že je stále platný.

V takom prípade záujemca alebo uchádzač čestne vyhlási, že písomný dôkaz už bol predložený v prechádzajúcom postupe verejného obstarávania, a potvrdí, že sa jeho situácia nezmenila.

7.   Záujemca alebo uchádzač predloží na požiadanie verejného obstarávateľa čestné vyhlásenie osoby, ktorá sa podľa predpokladov má stať jeho subdodávateľom, v ktorom vyhlási na svoju česť, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade, že sú o tomto čestnom vyhlásení pochybnosti, požiada verejný obstarávateľ o predloženie dôkazov uvedených v odsekoch 3 a 4. V prípade potreby sa použije odsek 5.

Článok 144

Centrálna databáza

(Článok 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Inštitúcie, výkonné agentúry a subjekty uvedené v článku 108 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách poskytnú Komisii v ňou stanovenom formáte informácie o totožnosti tretích strán, ktoré sa nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článkoch 106, 107, 109 ods. 1 písm. b) a 109 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, o dôvodoch vylúčenia a trvaní obdobia vylúčenia.

Takisto poskytnú informácie o osobách, ktoré sú oprávnené zastupovať tretie strany, ktoré sú právnickými osobami, prijímať v ich mene rozhodnutia alebo ich kontrolovať, ak sa tieto osoby nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článkoch 106, 107, 109 ods. 1 písm. b) a 109 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Orgány a subjekty uvedené v článku 108 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách poskytnú Komisii v ňou stanovenom formáte informácie o totožnosti tretích strán, ktoré sa nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak ich konanie poškodilo finančné záujmy Únie a o osobách, ktoré sú oprávnené zastupovať tretie strany, ktoré sú právnickými osobami, prijímať v ich mene rozhodnutia alebo ich kontrolovať, ako sú:

a)

druh ich odsúdenia;

b)

v náležitých prípadoch trvanie obdobia vylúčenia z postupov verejného obstarávania.

2.   Inštitúcie, agentúry, orgány a subjekty uvedené v odseku 1 určia osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať Komisii informácie do databázy a prijímať od nej informácie z databázy.

V prípade inštitúcií, agentúr, orgánov a subjektov uvedených v článku 108 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách určené osoby zašlú čo najskôr tieto informácie účtovníkovi Komisie a v prípade potreby požiadajú o vloženie údajov do databázy, o ich zmenu alebo o ich vymazanie.

V prípade orgánov a subjektov uvedených v článku 108 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách určené osoby zašlú požadované informácie povoľujúcemu úradníkovi Komisie, ktorý je zodpovedný za príslušný program alebo akciu, a to do troch mesiacov od vydania príslušného rozsudku.

Vloženie údajov do databázy, ich zmenu alebo vymazanie vykoná účtovník Komisie. Prostredníctvom zabezpečeného protokolu účtovník Komisie poskytuje určeným osobám validované údaje z databázy raz za mesiac.

3.   Inštitúcie, agentúry, orgány a subjekty uvedené v odseku 1 osvedčia Komisii, že informácie, ktoré oznámili, boli získané a poskytnuté v súlade so zásadami stanovenými v nariadení (ES) č. 45/2001 a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (17) o ochrane osobných údajov.

Predovšetkým vopred informujú všetky tretie strany alebo osoby uvedené v odseku 1 o tom, že údaje o nich môžu byť zaradené do databázy a môžu byť Komisiou poskytnuté určeným osobám uvedeným v odseku 2. V prípade potreby poskytnuté informácie aktualizujú po oprave alebo vymazaní alebo akejkoľvek zmene údajov.

Každá osoba, ktorej údaje sú uložené v databáze, má právo byť na základe žiadosti adresovanej účtovníkovi Komisie informovaná o všetkých uchovávaných údajoch, ktoré sa jej týkajú.

4.   Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby Komisii pomohli pri efektívnej správe databázy v súlade so smernicou 95/46/ES.

V dohodách s orgánmi tretích krajín a všetkými subjektmi uvedenými v článku 108 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovia primerané mechanizmy, aby sa zabezpečil súlad s týmito ustanoveniami a zásadami o ochrane osobných údajov.

Článok 145

Správne a peňažné sankcie

(Články 109 a 131 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie sankcií stanovených v zmluve, záujemcovia alebo uchádzači a dodávatelia, ktorí uviedli nepravdivé vyhlásenia, urobili závažné chyby, dopustili sa nezrovnalostí alebo podvodu alebo sa v ich prípade zistilo vážne porušenie ich zmluvných povinností, môžu byť vylúčení zo všetkých zákaziek a grantov financovaných z rozpočtu Únie najviac na päť rokov od dátumu zistenia tohto porušenia, ktoré sa potvrdí na základe namietkového konania so záujemcom, uchádzačom alebo dodávateľom.

Toto obdobie sa môže predĺžiť až na desať rokov v prípade, že k pochybeniu došlo opakovane počas piatich rokov od dátumu uvedeného v prvom pododseku.

2.   Uchádzačom alebo záujemcom, ktorí uviedli nepravdivé vyhlásenia, urobili závažné chyby, dopustili sa nezrovnalostí alebo podvodu, môžu byť uložené aj peňažné sankcie, a to vo výške 2 % až 10 % z celkovej odhadovanej hodnoty zadávanej zákazky.

Dodávateľom, u ktorých sa zistilo vážne porušenie ich zmluvných povinností, môže byť uložená peňažná sankcia vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty príslušnej zákazky.

Táto sadzba sa môže zvýšiť na 4 % až 20 % v prípade opakovaného porušovania počas piatich rokov od dátumu uvedeného v ods. 1 prvom pododseku.

3.   Inštitúcia pri stanovení správnych alebo peňažných sankcií zohľadní najmä aspekty uvedené v článku 142 ods. 1.

Článok 146

Podmienky účasti

(Článok 110 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Verejní obstarávatelia vypracujú jasné a nediskriminačné podmienky účasti.

2.   Podmienky účasti sa na účely posúdenia finančnej, hospodárskej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača uplatňujú v každom postupe verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ môže stanoviť minimálne úrovne spôsobilosti, pričom záujemcovia, ktorí tieto úrovne nedosahujú, nesmú byť vybratí.

3.   Každý uchádzač alebo záujemca môže byť vyzvaný, aby preukázal, že je oprávnený plniť zákazku podľa vnútroštátneho práva, čo sa doloží zápisom v obchodnom alebo živnostenskom registri alebo miestoprísažným vyhlásením alebo osvedčením, členstvom v osobitnej organizácii, výslovným povolením alebo zápisom do registra platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

4.   V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu alebo výzve na predloženie ponuky verejní obstarávatelia presne uvedú doklady, na základe ktorých sa overí postavenie a spôsobilosť uchádzačov alebo záujemcov na právne úkony.

5.   Informácie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ ako dôkaz o finančnej, hospodárskej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača a minimálne úrovne spôsobilosti požadované v súlade s odsekom 2 nesmú prekročiť rámec predmetu zákazky a zohľadňujú oprávnené záujmy hospodárskych subjektov, najmä pokiaľ ide o ochranu technických a obchodných tajomstiev podniku.

6.   Verejný obstarávateľ sa môže v závislosti od hodnotenia rizika rozhodnúť, že preukázanie finančnej, hospodárskej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov nebude požadovať v prípade:

a)

zákaziek, ktoré zadávajú inštitúcie na vlastný účet, s hodnotou, ktorá nepresahuje hodnotu uvedenú v článku 137 ods. 1;

b)

zákaziek, ktoré sa zadávajú v oblasti vonkajších akcií, s hodnotou pod finančnými limitmi uvedenými v článku 265 ods. 1 písm. a), 267 ods. 1 písm. a) alebo 269 ods. 1 písm. a).

Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne nepožadovať preukázanie finančnej, hospodárskej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov, predbežné financovanie sa neuskutoční, pokiaľ nie je zložená finančná zábezpeka v rovnakej výške.

Článok 147

Hospodárska a finančná spôsobilosť

(Článok 110 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Dôkaz o hospodárskej a finančnej spôsobilosti sa môže poskytnúť najmä predložením jedného alebo viacerých z týchto dokumentov:

a)

príslušných výpisov z bánk alebo v náležitých prípadoch potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu;

b)

finančných výkazov najviac za posledné tri roky, za ktoré boli účty uzatvorené;

c)

výkazu o celkovom obrate a o obrate týkajúcom sa stavebných prác, dodávok alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zákazka za obdobie, ktoré nemôže byť dlhšie ako posledné tri dostupné rozpočtové roky.

2.   Verejný obstarávateľ môže záujemcu alebo uchádzača oslobodiť od povinnosti predložiť písomný dôkaz uvedený v odseku 1, ak mu takýto dôkaz už bol predložený na účely iného postupu verejného obstarávania a ak je naďalej v súlade s odsekom 1.

Ak z určitých mimoriadnych dôvodov, ktoré verejný obstarávateľ považuje za opodstatnené, uchádzač alebo záujemca nie je schopný poskytnúť doklady požadované verejným obstarávateľom, môže svoju hospodársku a finančnú spôsobilosť preukázať akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

3.   Hospodársky subjekt sa môže v prípade konkrétnej zákazky v náležitých prípadoch spoľahnúť na spôsobilosť iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu väzieb, ktoré sú medzi ním a týmito subjektmi. V takomto prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na plnenie zákazky, napríklad predložením záväzku týchto subjektov, že mu tieto zdroje dávajú k dispozícii.

Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby hospodársky subjekt a subjekty uvedené v prvom pododseku spoločne ručili za plnenie zákazky.

Za rovnakých podmienok sa môže skupina hospodárskych subjektov uvedená v článku 121 ods. 5 spoľahnúť na spôsobilosti členov skupiny alebo iných subjektov.

Článok 148

Technická a odborná spôsobilosť

(Článok 110 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Technická a odborná spôsobilosť hospodárskych subjektov sa vyhodnotí a overí v súlade s odsekmi 2 a 3. V prípade postupov verejného obstarávania týkajúcich sa dodania tovaru, ktoré si vyžadujú umiestnenie a montáž, služieb a/alebo stavebných prác, sa takáto spôsobilosť posúdi najmä so zreteľom na ich know-how, efektívnosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

2.   Dôkaz o technickej a odbornej spôsobilosti hospodárskych subjektov sa môže, v závislosti od charakteru, množstva alebo rozsahu a účelu dodávok, služieb alebo stavebných prác, ktoré sa majú zabezpečiť, poskytnúť na základe predloženia jedného alebo viacerých z týchto dokumentov:

a)

vzdelanostnej a odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa stavebných prác a/alebo kvalifikácie riadiacich pracovníkov podniku, a najmä kvalifikácie osoby alebo osôb zodpovedných za poskytovanie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác;

b)

zoznamu:

i)

základných služieb, ktoré boli poskytnuté, a dodávok tovaru za posledné tri roky, s uvedením súm, dátumov a verejných alebo súkromných prijímateľov;

ii)

stavebných prác uskutočnených za posledných päť rokov, s uvedením súm, dátumov a miesta;

c)

popisu technického a strojového vybavenia a výrobného zariadenia, ktoré má podnik použiť pri plnení zákazky na poskytnutie služieb alebo na uskutočnenie stavebných prác;

d)

popisu technického vybavenia a opatrení uplatňovaných na zabezpečenie kvality dodávok a služieb, ako aj popisu študijných a výskumných zariadení podniku;

e)

informácií, či technici alebo zúčastnené technické orgány patria alebo nepatria priamo do podniku, a to najmä tí, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality;

f)

v prípade dodávok tovaru: vzoriek, opisov a/alebo autentických fotografií a/alebo osvedčení vystavených ústavmi pre úradnú kontrolu kvality alebo agentúrami s uznanou právomocou osvedčovať zhodu výrobkov s platnými technickými špecifikáciami alebo normami;

g)

výkazu priemerného ročného počtu zamestnancov a počtu riadiacich pracovníkov poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa stavebných prác za posledné tri roky;

h)

informácií o podiele zákazky, ktorý má poskytovateľ služieb v úmysle zadať subdodávateľom;

i)

v prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb a len v náležitých prípadoch, uvedenia opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré hospodársky subjekt bude môcť uplatniť počas plnenia zákazky.

Ak sa služby alebo dodávky uvedené v prvom pododseku písm. b) bode i) poskytujú verejnému obstarávateľovi, dôkaz o vykonaní má formu osvedčení vydaných alebo parafovaných príslušným orgánom.

Na účely prvého pododseku písm. b) bodu ii) sa k zoznamu najdôležitejších stavebných prác priložia osvedčenia o uspokojivom vykonaní, pričom sa uvedie, či boli vykonané odborným spôsobom a či boli úplne dokončené.

3.   Ak sú služby alebo výrobky, ktoré sa majú dodať, zložité, alebo sa výnimočne požadujú na osobitný účel, dôkaz o technickej a odbornej spôsobilosti sa môže získať prostredníctvom kontroly vykonanej verejným obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným úradným orgánom štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb alebo dodávateľ tovaru sídlo, na základe dohody s týmto orgánom. Takéto kontroly sa týkajú technickej spôsobilosti a výrobnej kapacity dodávateľa tovaru a v prípade potreby aj jeho študijných a výskumných zariadení a opatrení na kontrolu kvality.

4.   Ak verejní obstarávatelia požadujú predloženie osvedčení vystavených nezávislými orgánmi, ktoré potvrdzujú, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy zabezpečenia kvality, odvolajú sa na systémy zabezpečenia kvality, ktoré sú založené na sérii európskych noriem v tejto oblasti a potvrdené akreditovanými orgánmi. Verejní obstarávatelia od hospodárskych subjektov, ktoré nemajú prístup k takýmto osvedčeniam, alebo nemajú možnosť získať ich v stanovených lehotách, prijmú aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality.

5.   Ak verejní obstarávatelia požadujú predloženie osvedčení vystavených nezávislými orgánmi, ktoré potvrdzujú, že hospodársky subjekt spĺňa určité schémy alebo normy environmentálneho manažérstva, odvolajú sa na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iné schémy environmentálneho manažérstva, ktoré sú uznané v súlade s článkom 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (18), alebo iné normy environmentálneho manažérstva založené na európskych alebo medzinárodných normách v tejto oblasti, ktoré sú potvrdené akreditovanými orgánmi. Verejní obstarávatelia uznávajú rovnocenné osvedčenia od orgánov so sídlom v iných členských štátoch. Akceptujú tiež iné dôkazy o rovnocenných opatreniach environmentálneho manažérstva, ktoré hospodárske subjekty predložia.

6.   Hospodársky subjekt sa môže v prípade konkrétnej zákazky v náležitých prípadoch spoľahnúť na spôsobilosť iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu väzieb, ktoré sú medzi ním a týmito subjektmi. V takomto prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na plnenie zákazky, napríklad predložením záväzku týchto subjektov, že mu tieto zdroje dávajú k dispozícii.

Za rovnakých podmienok sa môže skupina hospodárskych subjektov uvedená v článku 121 ods. 5 spoľahnúť na spôsobilosti členov skupiny alebo iných subjektov.

7.   Verejný obstarávateľ môže v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb a umiestnenia a montáže v súvislosti so zákazkou na dodanie tovaru požadovať, aby určité rozhodujúce úlohy vykonal priamo sám uchádzač, alebo v prípade ponuky, ktorú predkladá skupina hospodárskych subjektov uvedená v článku 121 ods. 6, člen skupiny.

8.   Verejní obstarávatelia môžu dospieť k záveru, že hospodárske subjekty nesplnia zákazku na primeranej kvalitatívnej úrovni, ak verejní obstarávatelia zistia, že existuje konflikt záujmov, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky.

Článok 149

Postupy a kritériá na vyhodnotenie ponúk

(Článok 110 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách, zákazky sa zadávajú jedným z týchto dvoch spôsobov:

a)

automatickým postupom zadávania zákazky, pričom v takomto prípade sa zákazka zadá na základe riadnej ponuky, ktorá spĺňa stanovené podmienky a uvádza sa v nej najnižšia cena;

b)

postupom najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou.

2.   Na určenie ponuky, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, verejný obstarávateľ berie do úvahy uvedenú cenu a ostatné kritériá kvality odôvodnené predmetom zákazky, technický prínos, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, rentabilitu, lehoty výstavby alebo dodacie lehoty, záručný a pozáručný servis a technickú pomoc. Verejný obstarávateľ môže stanoviť minimálne úrovne kvality. Ponuky nespĺňajúce tieto úrovne sa vylúčia.

3.   Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v špecifikáciách alebo informatívnom dokumente presne uvedie, aké váhy uplatní na každé z kritérií na určenie najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou. Tieto váhy sa môžu vyjadriť prostredníctvom intervalu s príslušným maximálnym rozpätím.

Váha, ktorá sa uplatňuje na cenu vo vzťahu k iným kritériám, nesmie viesť k neutralizácii ceny pri výbere dodávateľa bez toho, aby boli dotknuté tarify stanovené inštitúciou v súvislosti s odmeňovaním určitých služieb, ako sú služby poskytované expertmi na účely hodnotenia.

Ak vo výnimočných prípadoch nemožno váhu určiť z technických dôvodov, a to najmä s ohľadom na predmet zákazky, verejný obstarávateľ iba uvedie zostupné poradie dôležitosti, s akou sa majú kritériá uplatňovať.

Článok 150

Používanie elektronických aukcií

(Článok 110 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Verejní obstarávatelia môžu použiť elektronické aukcie, v ktorých sa oznamujú nové ceny upravené smerom nadol a/alebo nové hodnoty týkajúce sa určitých prvkov ponúk.

Na účely prvého pododseku verejní obstarávatelia používajú opakovaný elektronický postup (elektronickú aukciu), ktorý prebieha po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk a na základe ktorého je možné stanoviť poradie ponúk, pričom sa použijú automatické metódy hodnotenia.

2.   Pokiaľ ide o verejné súťaže, užšie súťaže alebo rokovacie konania v prípade uvedenom v článku 135 ods. 1 písm. a) a ak je možné presne určiť špecifikácie ponuky, verejní obstarávatelia môžu rozhodnúť, že sa pred zadaním verejnej zákazky uskutoční elektronická aukcia.

Elektronická aukcia sa môže za rovnakých okolností uskutočniť v prípade opätovného otvorenia súťaže medzi stranami rámcovej dohody uvedeného v článku 122 ods. 3 písm. b) a v prípade otvorenia súťaže týkajúcej sa zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci dynamického nákupného systému uvedeného v článku 131.

Elektronická aukcia je založená buď na samotných cenách, vtedy sa zákazka zadá na základe najnižšej ceny, alebo na cenách a/alebo hodnotách charakteristík ponúk uvedených v špecifikáciách, vtedy sa zákazka zadá na základe najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou.

3.   Ak sa verejní obstarávatelia rozhodnú uskutočniť elektronickú aukciu, uvedú to v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Špecifikácie obsahujú tieto informácie:

a)

charakteristiky, ktorých hodnota je predmetom elektronickej aukcie za predpokladu, že sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách;

b)

prípadné limity hodnôt, ktoré sa môžu predložiť, ktoré vyplývajú zo špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;

c)

informácie, ktoré budú k dispozícii uchádzačom počas elektronickej aukcie, a prípadne čas, kedy im budú k dispozícii;

d)

dôležité informácie o priebehu elektronickej aukcie;

e)

podmienky, za ktorých budú môcť uchádzači predkladať ponuky, a v náležitých prípadoch najmä minimálne rozdiely, ktoré sa budú požadovať pri predkladaní ponúk;

f)

dôležité informácie o používanom elektronickom zariadení a o podmienkach a technických špecifikáciách týkajúcich sa pripojenia.

4.   Pred začatím elektronickej aukcie vykonajú verejní obstarávatelia úvodné úplné vyhodnotenie ponúk v súlade s kritériami na vyhodnotenie ponúk a váhami stanovenými pre jednotlivé kritériá.

Všetci uchádzači, ktorí predložili prijateľné ponuky sa súčasne elektronicky vyzvú, aby predložili nové ceny a/alebo nové hodnoty; výzva obsahuje všetky dôležité informácie o individuálnom pripojení k používanému elektronickému zariadeniu a upresňuje dátum a čas začatia elektronickej aukcie. Elektronická aukcia môže prebiehať v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronická aukcia sa nesmie začať skôr ako dva pracovné dni od dátumu odoslania výziev.

5.   Ak sa zákazka zadá na základe ponuky, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, k výzve sa pripoja výsledky úplného vyhodnotenia príslušnej ponuky, ktoré sa vykoná v súlade s váhami stanovenými v článku 149 ods. 3 prvom pododseku.

Výzva tiež obsahuje matematický vzorec, ktorým sa počas elektronickej aukcie určí nové automatizované prehodnotenie poradia na základe predložených nových cien a/alebo nových hodnôt. Tento vzorec zahŕňa váhy všetkých kritérií stanovených na určenie ponuky, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, ktoré sa uvádzajú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v špecifikáciách. Na tento účel sa prípadné rozpätia vopred znížia na určitú hodnotu.

V prípadoch, v ktorých sú povolené variantné riešenia, sa stanoví osobitný vzorec pre každé variantné riešenie.

6.   Počas každej etapy elektronickej aukcie oznamujú verejní obstarávatelia bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú kedykoľvek zistiť ich relatívne poradie. Môžu takisto oznámiť ďalšie informácie týkajúce sa iných predložených cien alebo hodnôt pod podmienkou, že je to uvedené v špecifikáciách. Môžu tiež kedykoľvek zverejniť počet účastníkov v danej etape aukcie. V žiadnom prípade však nemôžu zverejniť totožnosť uchádzačov v priebehu žiadnej etapy elektronickej aukcie.

7.   Verejní obstarávatelia ukončia elektronickú aukciu jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:

a)

vo výzve na účasť v elektronickej aukcii uvedú vopred stanovený dátum a čas;

b)

ak nedostanú ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov;

c)

ak sa ukončili všetky etapy aukcie stanovené vo výzve na účasť v aukcii.

Na účely prvého pododseku písm. b) verejní obstarávatelia uvedú vo výzve na účasť v aukcii povolenú lehotu, ktorá uplynie od prijatia poslednej ponuky, aby mohli ukončiť elektronickú aukciu.

Ak sa verejní obstarávatelia rozhodli ukončiť elektronickú aukciu v súlade s prvým pododsekom písm. c), prípadne v kombinácii s podmienkami stanovenými v prvom pododseku písm. b), vo výzve na účasť v elektronickej aukcii sa uvedie harmonogram každej etapy aukcie.

8.   Po ukončení elektronickej aukcie verejní obstarávatelia zadajú zákazku v súlade s článkom 149 na základe výsledkov elektronickej aukcie.

Verejní obstarávatelia nesmú elektronické aukcie používať neprimerane alebo spôsobom, ktorý by bránil, obmedzil alebo narušil hospodársku súťaž alebo menil predmet zákazky, tak ako bol zverejnený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a ako bol definovaný v špecifikáciách.

Článok 151

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

(Článok 110 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak sa zdá, že ponuky pre danú zákazku majú neobvykle nízku cenu, verejný obstarávateľ si ešte pred vylúčením takýchto ponúk na základe tohto dôvodu písomne vyžiada podrobné údaje o základných prvkoch ponuky, ktoré považuje za dôležité a tieto základné prvky si preverí po vypočutí zúčastnených strán, pričom zohľadní vysvetlenia, ktoré boli poskytnuté. Tieto podrobné údaje sa môžu týkať najmä dodržiavania ustanovení spojených s ochranou zamestnanosti a pracovnými podmienkami, ktoré platia v mieste, kde sa má stavebná práca, služba alebo dodanie tovaru vykonať.

Verejný obstarávateľ môže brať do úvahy najmä vysvetlenia, ktoré sa týkajú:

a)

hospodárnosti výrobného procesu, poskytovania služieb alebo stavebného postupu;

b)

zvolených technických riešení alebo mimoriadne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii;

c)

osobitosti ponuky.

2.   Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu v dôsledku poskytnutej štátnej pomoci, môže danú ponuku vylúčiť na základe iba tohto jediného dôvodu, ak uchádzač nie je schopný preukázať v primeranej lehote stanovenej verejným obstarávateľom, že táto pomoc bola poskytnutá s konečnou platnosťou a v súlade s postupmi a rozhodnutiami uvedenými v pravidlách Únie o poskytovaní štátnej pomoci.

Článok 152

Lehoty na prijímanie ponúk a žiadosti o účasť

(Článok 111 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Verejní obstarávatelia stanovia presné a nemenné lehoty vyjadrené v kalendárnych dňoch na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť. Lehoty sú dostatočne dlhé, aby umožnili zainteresovaným stranám prijateľný a primeraný čas na prípravu a predloženie ponúk, berúc pritom do úvahy najmä komplexnosť zákazky alebo potrebu navštíviť dané miesto alebo nahliadnuť na mieste do dokumentov pripojených k špecifikáciám.

2.   V prípade verejných súťaží na zákazky, ktorých hodnota sa rovná finančným limitom stanoveným v článku 170 ods. 1 alebo ich prevyšuje, nesmie byť lehota na prijímanie ponúk kratšia ako päťdesiatdva dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

3.   V užších súťažiach, v prípadoch použitia súťažného dialógu uvedených v článku 132 a v rokovacích konaniach so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky presahujúce finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, nesmie byť lehota na prijímanie žiadostí o účasť kratšia ako tridsaťsedem dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

V prípade užších súťaží na zákazky, ktorých hodnota sa rovná finančným limitom stanoveným v článku 170 ods. 1 alebo ich prevyšuje, nesmie byť lehota na prijímanie ponúk kratšia ako štyridsať dní od dátumu odoslania výzvy na predloženie ponuky.

V prípade postupu po výzve na vyjadrenie záujmu podľa článku 136 ods. 1 nesmie byť lehota:

a)

kratšia ako dvadsaťjeden dní od dátumu odoslania výzvy na predloženie ponuky, pokiaľ ide o prijímanie ponúk v prípade postupu uvedeného v článku 136 ods. 1 písm. a) a článku 136 ods. 3 písm. b) bode i);

b)

kratšia ako desať dní odo dňa prijatia žiadostí o účasť a kratšia ako dvadsaťjeden dní od prijatia ponúk v prípade dvojstupňového postupu uvedeného v článku 136 ods. 3 písm. b) bode ii).

4.   Ak verejní obstarávatelia v súlade s článkom 123 ods. 2 odoslali na uverejnenie predbežné oznámenie, alebo oni sami uverejnili predbežné oznámenie v rámci svojho profilu verejného obstarávateľa pre zákazky presahujúce finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, lehota na prijímanie ponúk môže byť spravidla skrátená na tridsaťšesť dní, ale nesmie byť za žiadnych okolností kratšia ako dvadsaťdva dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predloženie ponuky.

Skrátenie lehoty uvedenej v prvom pododseku je možné len v prípade, že predbežné oznámenie spĺňa tieto podmienky:

a)

obsahuje všetky informácie požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania za predpokladu, že sú tieto informácie k dispozícii v čase uverejnenia oznámenia;

b)

bolo zaslané na uverejnenie najmenej päťdesiatdva dní a najviac dvanásť mesiacov pred dátumom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

5.   Lehoty na prijímanie ponúk sa môžu skrátiť o päť dní, ak od dátumu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na vyjadrenie záujmu sú všetky dokumenty týkajúce sa výzvy na predloženie ponuky neobmedzene a priamo k dispozícii v elektronickej podobe.

Článok 153

Čas poskytnutý na prístup k súťažným podkladom

(Článok 111 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Za predpokladu, že žiadosť bola podaná včas pred konečným termínom na predloženie ponuky, špecifikácie alebo informatívne dokumenty v postupe uvedenom v článku 132 a doplňujúce podklady sa zašlú do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti všetkým hospodárskym subjektom, ktoré si špecifikácie vyžiadali alebo vyjadrili záujem o účasť na dialógu alebo o predloženie ponuky, s výhradou ustanovení odseku 4. Verejní obstarávatelia nie sú povinní odpovedať na žiadosti o zaslanie dokumentov, ktoré sú podané menej ako päť pracovných dní pred konečným termínom na predloženie ponuky.

2.   Za predpokladu, že žiadosť bola podaná včas pred konečným termínom na predloženie ponuky, doplňujúce informácie týkajúce sa špecifikácií alebo informatívnych dokumentov alebo doplňujúcich podkladov sa čo možno najskôr oznámia súčasne všetkým hospodárskym subjektom, ktoré si špecifikácie vyžiadali alebo vyjadrili záujem o účasť na dialógu alebo o predloženie ponuky a najneskôr do šiestich kalendárnych dní pred konečným termínom stanoveným na prijatie ponuky alebo, v prípade žiadostí o informácie prijatých menej ako osem kalendárnych dní pred konečným termínom stanoveným na prijatie ponuky, čo možno najskôr po prijatí žiadosti o informácie. Verejní obstarávatelia nie sú povinní odpovedať na žiadosti o doplňujúce informácie, ktoré sú podané menej ako päť pracovných dní pred konečným termínom na predloženie ponuky.

3.   Ak špecifikácie a doplňujúce podklady alebo informácie nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať v lehotách stanovených v odsekoch 1 a 2, alebo keď sa ponuky môžu predložiť len po návšteve miesta alebo po nahliadnutí na mieste do dokumentov pripojených k špecifikáciám, lehoty na prijímanie ponúk uvedené v článku 152 sa predĺžia tak, aby všetky hospodárske subjekty mali možnosť oboznámiť sa so všetkými informáciami požadovanými na prípravu ponuky. Takéto predĺženie sa primeraným spôsobom zverejní v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 123 až 126.

4.   Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú v prípade verejnej súťaže, ani v prípade dynamických nákupných systémov uvedených v článku 131, ak ku všetkým dokumentom týkajúcim sa výzvy na predloženie ponuky a akýmkoľvek doplňujúcim podkladom existuje neobmedzený a úplný priamy elektronický prístup. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedenom v článku 123 ods. 3 sa uvádza adresa internetovej stránky, na ktorej je možné nahliadnuť do týchto dokumentov.

Článok 154

Lehoty v naliehavých prípadoch

(Článok 111 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak za opodstatnených mimoriadnych okolností nemožno pri užších súťažiach a rokovacích konaniach so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania dodržať minimálne lehoty stanovené v článku 152 ods. 3, verejní obstarávatelia môžu stanoviť tieto lehoty vyjadrené v kalendárnych dňoch:

a)

lehotu na prijímanie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo kratšia ako desať dní, ak je oznámenie zaslané Úradu pre publikácie v elektronickej podobe;

b)

lehotu na prijímanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní od dátumu odoslania výzvy na predloženie ponuky.

2.   V rámci užších súťaží a zrýchlených rokovacích konaní a za podmienky, že žiadosť bola podaná včas, doplňujúce informácie týkajúce sa špecifikácií sa oznámia všetkým záujemcom alebo uchádzačom najneskôr štyri kalendárne dni pred konečným termínom na prijatie ponúk.

Článok 155

Spôsoby komunikácie

(Článok 111 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Spôsoby predloženia ponúk a žiadostí o účasť stanoví verejný obstarávateľ, ktorý môže určiť výlučný spôsob predloženia. Ponuky a žiadosti o účasť sa môžu predkladať listom alebo elektronicky. Žiadosti o účasť sa tiež môžu posielať faxom.

Vybraté spôsoby komunikácie sú bežne k dispozícii a neobmedzujú prístup hospodárskych subjektov k postupu verejného obstarávania.

Zvolené spôsoby komunikácie, majú taký charakter, aby sa zabezpečilo splnenie týchto podmienok:

a)

každá predložená ponuka alebo žiadosť o účasť obsahuje všetky informácie potrebné na jej vyhodnotenie;

b)

integrita dokumentov je zachovaná;

c)

dôverný charakter ponúk a žiadostí o účasť je zachovaný a verejný obstarávateľ sa oboznámi s ich obsahom až po uplynutí lehoty na ich predloženie;

d)

ochrana osobných údajov je zabezpečená v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 45/2001.

V prípade potreby právneho dôkazu môžu verejní obstarávatelia rozhodnúť, aby boli žiadosti o účasť zaslané faxom potvrdené listom alebo elektronicky čo možno najskôr a v každom prípade najneskôr pred konečným dátumom stanoveným v článku 152.

2.   Ak verejný obstarávateľ povolí predkladanie ponúk a žiadostí o účasť v elektronickej podobe, použité zariadenia, ako aj ich technické charakteristiky majú nediskriminačný charakter, sú bežne k dispozícii a kompatibilné s informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré sa bežne používajú, a neobmedzujú prístup hospodárskych subjektov k postupu verejného obstarávania.

3.   Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk a žiadostí o účasť, s výnimkou zákaziek pod finančným limitom stanoveným v článku 170 ods. 1, prostredníctvom technických prostriedkov a primeraných postupov zaručujú, že:

a)

hospodársky subjekt je možné s určitosťou autentifikovať;

b)

je možné presne určiť čas a dátum prijatia ponúk a žiadostí o účasť;

c)

je možné primerane zabezpečiť, že do stanovenej lehoty nikto nemôže mať prístup k údajom prenášaným podľa týchto požiadaviek;

d)

v prípade porušenia tohto zákazu prístupu je možné primerane zaistiť presné zistenie tohto porušenia;

e)

len oprávnené osoby môžu stanoviť alebo zmeniť dátumy pre otváranie prijatých údajov;

f)

v priebehu jednotlivých etáp postupu verejného obstarávania je prístup k všetkým predloženým údajom alebo k ich časti možný len súčasným konaním oprávnených osôb;

g)

súčasným konaním oprávnených osôb sa prenesené údaje môžu sprístupniť len po stanovenom dátume;

h)

údaje, prijaté a otvorené v súlade s týmito požiadavkami, sú sprístupnené len osobám, ktoré sú oprávnené oboznámiť sa s nimi.

4.   Ak verejný obstarávateľ povolí predkladanie ponúk a žiadostí o účasť v elektronickej podobe, elektronické dokumenty predložené prostredníctvom takýchto systémov sa považujú za originály a za podpísané oprávneným zástupcom hospodárskeho subjektu.

5.   Ak predkladanie prebieha prostredníctvom listu, uchádzač alebo záujemca môže predložiť ponuku alebo žiadosť o účasť jedným z týchto spôsobov:

a)

poštou alebo kuriérskou službou, pričom v týchto prípadoch sa vo výzve na predloženie ponuky uvádza, že rozhodujúcim dátumom je dátum odoslania, dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum na doručenke;

b)

osobným doručením do priestorov inštitúcie uchádzačom alebo záujemcom alebo ich zástupcom; na tento účel sa vo výzve na predloženie ponuky uvedie, popri informáciách uvedených v článku 138 ods. 2 písm. a), útvar, ktorému sa ponuky alebo žiadosti o účasť majú doručiť proti podpisu a potvrdeniu s uvedením dátumu.

6.   V záujme zachovania dôvernosti a zamedzenia akýmkoľvek ťažkostiam pri predkladaní ponúk listom musí byť vo výzve na predloženie ponúk toto ustanovenie:

Ponuky sa musia predkladať v zapečatenej obálke, ktorá musí byť vložená do druhej zapečatenej obálky. Na vnútornej obálke musia byť uvedené okrem názvu útvaru, ktorému je adresovaná, ako je uvedené vo výzve na predloženie ponuky, slová „Výzva na predloženie ponuky – Poštová služba nesmie otvoriť.“ Ak sa používajú samolepiace obálky, musia byť zapečatené lepiacou páskou a odosielateľ sa musí cez túto pásku podpísať.

Článok 156

Zábezpeky týkajúce sa ponúk

(Článok 111 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby bola v súvislosti s ponukou zložená zábezpeka v súlade s článkom 163, ktorá predstavuje 1 % až 2 % z celkovej hodnoty zákazky.

Zábezpeka týkajúca sa ponuky sa uvoľní po zadaní zákazky. Ak sa v stanovenom konečnom termíne nepredloží žiadna ponuka alebo ak sa ponuka následne stiahne, zábezpeka prepadne.

Článok 157

Otváranie ponúk a žiadostí o účasť

(Článok 111 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Otvoria sa všetky žiadosti o účasť a ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky článku 155.

2.   Ak hodnota zákazky prevyšuje finančný limit stanovený v článku 137 ods. 1, zodpovedný povoľujúci úradník vymenuje komisiu pre otváranie ponúk.

Komisia pre otváranie ponúk pozostáva najmenej z troch osôb, ktoré zastupujú najmenej dva organizačné subjekty príslušnej inštitúcie, medzi ktorými nie je vzájomné hierarchické prepojenie, a z ktorých sa najmenej jedna nezodpovedá zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi. S cieľom zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov, tieto osoby podliehajú povinnostiam stanoveným v článku 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ak v zastúpeniach alebo v miestnych jednotkách uvedených v článku 72 tohto nariadenia alebo izolovaných jednotkách v členskom štáte neexistujú žiadne oddelené subjekty, požiadavka na organizačné subjekty bez hierarchického prepojenia medzi nimi sa neuplatňuje.

V prípade postupu verejného obstarávania vyhláseného na medziinštitucionálnom základe komisiu pre otváranie ponúk vymenuje zodpovedný povoľujúci úradník z inštitúcie, ktorá je zodpovedná za postup verejného obstarávania. Zloženie tejto komisie zohľadní, pokiaľ je to možné, medziinštitucionálny charakter postupu verejného obstarávania.

3.   Ak sa ponuky zasielajú listom, jeden alebo viacerí členovia komisie pre otváranie ponúk parafujú dokumenty, ktoré potvrdzujú dátum a čas odoslania každej ponuky.

Parafujú tiež:

a)

každú stranu každej ponuky;

b)

titulnú stranu a strany, ktoré obsahujú finančné údaje každej ponuky, pričom integrita pôvodnej ponuky je garantovaná akýmkoľvek vhodným spôsobom použitým zo strany útvaru, ktorý je nezávislý od povoľujúceho útvaru, s výnimkou prípadov uvedených v ods. 2 druhom pododseku.

Ak sa zákazka zadáva automatickým postupom zadávania zákazky v súlade s článkom 149 ods. 1 písm. a), ceny uvedené v ponukách, ktoré spĺňajú požiadavky, sa uverejnia.

Členovia komisie podpíšu písomný záznam o otváraní prijatých ponúk, v ktorom sa uvádzajú tie ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 155 a tie ponuky, ktoré tieto požiadavky nespĺňajú, a to s uvedením dôvodov ich vylúčenia pre nesúlad s požiadavkami a s odvolaním sa na postupy predkladania ponúk uvedené v článku 155. Tento záznam sa môže podpísať v elektronickom systéme, ktorý umožňuje dostatočnú identifikáciu podpisujúcej osoby.

Článok 158

Komisia pre vyhodnotenie ponúk a žiadostí o účasť

(Článok 111 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Všetky žiadosti o účasť a ponuky, ktoré sú vyhlásené za žiadosti a ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky článku 155, vyhodnotí a zoradí komisia pre vyhodnotenie ponúk, vytvorená pre každú z dvoch etáp, na základe vopred zverejnených podmienok vylúčenia a podmienok účasti na jednej strane a na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk na druhej strane.

Túto komisiu vymenuje zodpovedný povoľujúci úradník na účely poskytnutia poradného stanoviska k zákazkám s hodnotou nad finančným limitom uvedeným v článku 137 ods. 1.

Zodpovedný povoľujúci úradník však môže rozhodnúť, že komisia pre vyhodnotenie ponúk hodnotí a zostavuje poradie ponúk len na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a že podmienky vylúčenia a podmienky účasti budú hodnotené inými primeranými prostriedkami, ktoré zaistia zabránenie konfliktu záujmov.

2.   Komisia pre vyhodnotenie ponúk pozostáva najmenej z troch osôb, ktoré zastupujú najmenej dva organizačné subjekty inštitúcií alebo orgánov uvedených v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách, medzi ktorými nie je vzájomné hierarchické prepojenie, a z ktorých sa najmenej jedna nezodpovedá zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi. Zodpovedný povoľujúci úradník zabezpečí, aby tieto osoby dodržiavali povinnosti stanovené v článku 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Ak v zastúpeniach a v miestnych jednotkách uvedených v článku 72 alebo izolovaných jednotkách v členskom štáte neexistujú žiadne oddelené subjekty, požiadavka na organizačné subjekty bez hierarchického prepojenia medzi nimi sa neuplatňuje.

Komisia pre vyhodnotenie ponúk môže pozostávať z tých istých členov ako komisia pre otváranie ponúk.

Externí experti môžu pomáhať komisii na základe rozhodnutia zodpovedného povoľujúceho úradníka. Zodpovedný povoľujúci úradník zabezpečí, aby títo experti dodržiavali povinnosti stanovené v článku 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade postupu verejného obstarávania vyhláseného na medziinštitucionálnom základe vymenuje komisiu pre vyhodnotenie ponúk zodpovedný povoľujúci úradník z inštitúcie, ktorá je zodpovedná za postup verejného obstarávania. Zloženie tejto komisie zohľadní podľa možnosti medziinštitucionálny charakter postupu verejného obstarávania.

3.   Žiadosti o účasť a ponuky, ktoré nespĺňajú všetky zásadné požiadavky stanovené v súťažných podkladoch sa vylúčia.

Komisia pre vyhodnotenie ponúk alebo verejný obstarávateľ však môže záujemcov alebo uchádzačov požiadať o doplnenie alebo vysvetlenie predložených doplňujúcich podkladov v súvislosti s podmienkami vylúčenia alebo účasti v stanovenej lehote.

Za prijateľné sa pokladajú žiadosti o účasť a ponuky záujemcov alebo uchádzačov, ktoré nie sú vylúčené a ktoré spĺňajú podmienky účasti.

4.   Komisia pre vyhodnotenie ponúk si v prípade ponúk s neobvykle nízkou cenou uvedených v článku 151 vyžiada všetky dôležité informácie týkajúce sa zostavenia ponuky.

Článok 159

Výsledky hodnotenia

(Článok 112 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Vypracuje sa písomný a datovaný záznam o hodnotení a stanovení poradia žiadostí o účasť a ponúk, o ktorých bolo vyhlásené, že spĺňajú požiadavky.

Písomný záznam podpíšu všetci členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk. Tento záznam sa môže podpísať v elektronickom systéme, ktorý umožňuje dostatočnú identifikáciu podpisujúcej osoby.

Ak komisia pre vyhodnotenie ponúk nebola poverená overením ponúk na základe podmienok vylúčenia a podmienok účasti, podpíšu písomný záznam aj osoby, ktoré boli touto úlohou poverené zodpovedným povoľujúcim úradníkom. Tento písomný záznam sa uchová pre budúcu potrebu.

2.   Písomný záznam uvedený v odseku 1 obsahuje aspoň:

a)

názov a adresu verejného obstarávateľa, ako aj predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému;

b)

mená vylúčených záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich vylúčenia;

c)

mená záujemcov alebo uchádzačov, ktorých ponuky alebo žiadosti o účasť sa majú preskúmať, a dôvody ich výberu;

d)

dôvody vylúčenia ponúk, ktoré sa pokladajú za ponuky s neobvykle nízkou cenou;

e)

mená vybratých záujemcov alebo dodávateľov a dôvody takéhoto výberu a, ak je to známe, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý má dodávateľ v úmysle zadať tretím stranám ako subdodávateľom.

3.   Verejný obstarávateľ potom prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie aspoň tieto informácie:

a)

názov a adresu verejného obstarávateľa, ako aj predmet a hodnotu zákazky, alebo predmet a maximálnu hodnotu rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému;

b)

mená vylúčených záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich vylúčenia;

c)

mená záujemcov alebo uchádzačov, ktorých ponuky alebo žiadosti o účasť sa majú preskúmať, a dôvody ich výberu;

d)

dôvody vylúčenia ponúk, ktoré sa pokladajú za ponuky s neobvykle nízkou cenou;

e)

mená vybratých záujemcov alebo dodávateľov a dôvody takéhoto výberu s odvolaním sa na vopred zverejnené podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk a ak je známy, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý má dodávateľ v úmysle zadať tretím stranám ako subdodávateľom;

f)

v prípade rokovacieho konania a súťažného dialógu, okolnosti uvedené v článkoch 132, 134, 135, 266, 268, 270 a 271, ktoré odôvodňujú ich použitie;

g)

v náležitých prípadoch dôvody rozhodnutia verejného obstarávateľa o nezadaní zákazky.

V prípade postupu verejného obstarávania vyhláseného na medziinštitucionálnom základe prijíma rozhodnutie uvedené v prvom pododseku verejný obstarávateľ zodpovedný za postup verejného obstarávania.

Článok 160

Kontakty medzi verejnými obstarávateľmi a uchádzačmi

(Článok 112 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Kontakt medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi v priebehu postupu zadávania zákazky sa môže uskutočniť iba výnimočne a za podmienok stanovených v odseku 2 a 3.

2.   Pred konečným termínom na predkladanie ponúk, s ohľadom na doplňujúce podklady a informácie uvedené v článku 153, verejný obstarávateľ môže:

a)

na základe žiadosti uchádzačov oznámiť doplňujúce informácie len na účely vyjasnenia charakteru zákazky; takéto informácie sa oznámia v ten istý deň všetkým uchádzačom, ktorí požiadali o špecifikácie;

b)

z vlastného podnetu, ak zistí chybu, nepresnosť, opomenutie niečoho alebo akúkoľvek inú administratívnu chybu v texte oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na predloženie ponuky alebo v špecifikáciách, informovať dotknuté osoby v ten istý deň a rovnakým spôsobom, ktorý sa vzťahuje na pôvodnú výzvu na predloženie ponuky.

3.   Ak sa po otvorení ponúk vyžaduje určité vysvetlenie v súvislosti s ponukou alebo ak sa musia opraviť administratívne chyby v ponuke, verejný obstarávateľ môže nadviazať kontakt s uchádzačom, hoci takýto kontakt nesmie viesť k žiadnej zmene podmienok ponuky.

4.   V každom prípade nadviazania kontaktu a v riadne odôvodnených prípadoch, keď sa kontakt nenadviazal podľa článku 96 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa o tom v spise o verejnom obstarávaní vykoná záznam.

Článok 161

Informovanie záujemcov a uchádzačov

(Články 113, 114 a 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Verejní obstarávatelia bez zbytočného odkladu informujú záujemcov a uchádzačov o prijatých rozhodnutiach týkajúcich sa zadania zákazky alebo uzavretia rámcovej dohody alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, vrátane dôvodov akéhokoľvek rozhodnutia o nezadaní zákazky alebo neuzavretí rámcovej dohody alebo nezaradenia do dynamického nákupného systému, v prípade ktorých sa uskutočnil súťažný postup verejného obstarávania, alebo informujú o opätovnom otvorení súťaže.

2.   Verejný obstarávateľ oznámi do pätnástich kalendárnych dní od dátumu prijatia písomnej žiadosti informácie uvedené v článku 113 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   V prípade zákaziek, ktoré zadávajú inštitúcie Únie na vlastný účet a ktorých hodnota dosahuje alebo presahuje finančné limity uvedené v článku 170 ods. 1 a ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti smernice 2004/18/ES, verejný obstarávateľ informuje všetkých vylúčených uchádzačov alebo záujemcov súčasne a jednotlivo elektronickou poštou, že ich žiadosť alebo ponuka nebola akceptovaná, a to v niektorej z týchto etáp:

a)

krátko po prijatí rozhodnutí na základe podmienok vylúčenia a podmienok účasti a pred rozhodnutím o zadaní zákazky v postupoch verejného obstarávania, ktoré sú rozdelené do dvoch osobitných etáp;

b)

pokiaľ ide o rozhodnutia o zadaní zákazky a rozhodnutia o vylúčení ponúk, čo najskôr po rozhodnutí o zadaní zákazky a najneskôr v priebehu nasledujúceho týždňa.

Verejný obstarávateľ v každom prípade uvedie dôvody neakceptovania ponuky alebo žiadosti a informáciu o možných opravných prostriedkoch.

Vylúčení uchádzači alebo záujemcovia môžu na základe písomnej žiadosti zaslanej listom, faxom alebo elektronicky požiadať o doplňujúce informácie o dôvodoch vylúčenia a všetci vybratí uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené, môžu získať informácie o charakteristikách a relatívnom hodnotení vybratej ponuky, ako aj meno víťaza, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 113 ods. 2 druhého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách. Verejný obstarávateľ odpovie do pätnástich kalendárnych dní od dátumu prijatia písomnej žiadosti.

Článok 162

Podpísanie zmluvy

(Články 113 a 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Plnenie zákazky sa nesmie začať pred podpísaním zmluvy.

Oddiel 4

Zábezpeky a nápravné opatrenia

Článok 163

Zábezpeky

(Článok 115 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak sa od dodávateľov vyžaduje zloženie zábezpeky vopred, táto zábezpeka musí byť na sumu a obdobie postačujúce na jej aktiváciu.

2.   Zábezpeku poskytuje banka alebo schválená finančná inštitúcia. Po súhlase verejného obstarávateľa môže byť nahradená spoločným a nerozdielnym ručením tretej strany.

Zábezpeka je zložená v eurách.

Jej účelom je, aby banková alebo finančná inštitúcia alebo tretia strana poskytli neodvolateľnú zábezpeku alebo vystupovali ako prvý ručiteľ záväzkov zmluvnej strany.

Článok 164

Zábezpeka na splnenie zákazky

(Článok 115 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   S cieľom zabezpečiť, aby boli stavebné práce, dodanie tovaru a poskytnutie služieb realizované v plnom rozsahu, a v prípade, že sa konečné prevzatie podľa zmluvných podmienok nemôže uskutočniť na základe záverečnej platby, môže povoľujúci úradník v jednotlivých prípadoch a na základe predbežnej analýzy rizík požadovať zábezpeku na splnenie zákazky.

2.   Zábezpeka predstavujúca 10 % celkovej hodnoty zákazky sa môže vytvoriť zrážkami z uskutočnených platieb.

Zábezpeka sa môže nahradiť sumou zadržanou zo záverečnej platby až do konečného prevzatia služieb, dodávok alebo stavebných prác. Sumu určí povoľujúci úradník a suma je primeraná zisteným rizikám týkajúcim sa splnenia zákazky, pričom sa zohľadní predmet, ako aj bežné obchodné podmienky uplatniteľné v rámci odvetvia.

Podmienky takejto zábezpeky sa zverejnia v súťažných podkladoch.

3.   Po konečnom prevzatí stavebných prác, poskytnutých služieb alebo dodávok sa zábezpeka uvoľní v súlade so zmluvnými podmienkami.

Článok 165

Zábezpeka na predbežné financovanie

(Článok 115 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak verejný obstarávateľ stanovil potrebu predbežného financovania, posúdi riziká spojené s platbami predbežného financovania, a to pred začatím postupu verejného obstarávania, pričom zohľadní najmä tieto kritériá:

a)

odhadovanú hodnotu zákazky;

b)

jej predmet;

c)

jej trvanie a tempo;

d)

štruktúru trhu.

2.   Zábezpeka sa vyžaduje v súvislosti s platbou predbežného financovania v prípade uvedenom v článku 146 ods. 6 druhom pododseku alebo, ak sa povoľujúci úradník rozhodne požadovať zábezpeku podľa tohto článku ods. 1.

V prípade zákaziek s nízkou hodnotou uvedených v článku 137 ods. 1 sa zábezpeka nepožaduje.

Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď sa predbežné financovanie odpočíta z priebežných platieb alebo platieb zostatkov v prospech dodávateľa v súlade so zmluvnými podmienkami.

Článok 166

Pozastavenie v prípade chýb alebo nezrovnalostí

(Článok 116 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky sa môžu pozastaviť podľa článku 116 nariadenia o rozpočtových pravidlách, aby sa preverilo, či sa skutočne vyskytli predpokladané závažné chyby alebo nezrovnalosti alebo podvod. Ak sa tieto predpoklady nepotvrdia, plnenie zákazky sa bez zbytočného odkladu obnoví.

2.   Za závažnú chybu alebo nezrovnalosť sa považuje akékoľvek porušenie ustanovenia zmluvy alebo právnych predpisov, ktoré vyplýva z konania alebo opomenutia, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť stratu pre rozpočet Únie.

KAPITOLA 2

Ustanovenia vzťahujúce sa na zákazky, ktoré zadávajú inštitúcie Únie na vlastný účet

Článok 167

Stanovenie vhodnej úrovne na výpočet finančných limitov

(Články 117 a 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Každý povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním v rámci každej inštitúcie posúdi, či sa dosiahli finančné limity stanovené v článku 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 168

Samostatné zákazky a zákazky zadané po častiach

(Články 104 a 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Odhadovaná hodnota zákazky sa nesmie stanoviť s cieľom obchádzať požiadavky stanovené v tomto nariadení a zákazka sa na tento účel nemôže ani rozdeliť.

V náležitých prípadoch, keď je to technicky možné a nákladovo efektívne, sa zákazky s hodnotou, ktorá presahuje alebo dosahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, zadajú súčasne vo forme samostatných častí.

2.   Ak je predmet zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác rozdelený na niekoľko častí, pričom každá z nich je predmetom samostatnej zákazky, pri celkovom hodnotení uplatniteľného finančného limitu sa berie do úvahy celková hodnota všetkých častí.

Ak celková hodnota všetkých častí presahuje alebo dosahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, ustanovenia článku 97 ods. 1 a článku 104 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uplatňujú na každú z častí.

3.   Ak sa má zákazka zadať vo forme samostatných častí, ponuky sa hodnotia osobitne pre každú časť. Ak sa tomu istému uchádzačovi zadá viacero častí, je s ním možné podpísať na tieto časti jedinú zmluvu.

Článok 169

Mechanizmy odhadovania hodnoty určitých zákaziek

(Článok 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Na účely výpočtu odhadovanej hodnoty zákazky zahrnie verejný obstarávateľ aj celkovú odhadovanú odmenu dodávateľa.

Ak zmluva poskytuje rôzne možnosti alebo je možné ju predĺžiť, základom pre výpočet je maximálna povolená suma vrátane použitia opčných doložiek a predĺženia.

Tento odhad sa robí v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo v prípade, ak sa takéto oznámenie nepredpokladá, v čase, keď verejný obstarávateľ začne postup zadávania zákazky.

2.   V prípade rámcových dohôd a dynamických nákupných systémov sa berie do úvahy najvyššia hodnota všetkých zákaziek plánovaných počas celého obdobia trvania rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému.

3.   V prípade zákaziek na poskytnutie služieb sa berie do úvahy:

a)

splatná poistná prémia a iné spôsoby odmeny, ak ide o poisťovacie služby;

b)

poplatky, provízie, úroky a iné spôsoby odmeny, ak ide o bankové alebo finančné služby;

c)

poplatky, splatné provízie a iné spôsoby odmeny, ak ide o zákazky zahŕňajúce projektovú dokumentáciu.

4.   V prípade zákaziek na poskytnutie služieb, pre ktoré nie je uvedená celková cena alebo zákaziek na dodanie tovaru v prípade lízingu, prenájmu alebo kúpy na splátky, hodnotou, ktorá sa berie ako základ pre výpočet odhadovanej hodnoty, je:

a)

v prípade zmlúv uzavretých na určitú dobu:

i)

ak doba je najviac štyridsaťosem mesiacov v prípade služieb alebo najviac dvanásť mesiacov v prípade dodávok tovaru, celková hodnota zákazky počas doby ich trvania;

ii)

ak doba je dlhšia ako dvanásť mesiacov v prípade dodávok tovaru, celková hodnota vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty;

b)

mesačná hodnota vynásobená štyridsiatimi ôsmimi, ak ide o zmluvy uzavreté na neurčitú dobu alebo v prípade služieb na dobu, ktorá presahuje štyridsaťosem mesiacov.

5.   V prípade zákaziek na poskytnutie služieb alebo zákaziek na dodanie tovaru, ktoré sa zadávajú pravidelne alebo sa v stanovenom čase obnovujú, hodnota zákazky sa stanoví na základe:

a)

buď skutočných celkových nákladov podobných zákaziek pre rovnaké typy služieb alebo výrobkov zadaných počas predchádzajúceho rozpočtového roka alebo dvanástich mesiacov, upravené podľa možnosti o predpokladané zmeny množstva alebo hodnoty počas dvanástich mesiacov nasledujúcich po pôvodnej zákazke;

b)

alebo odhadovaných celkových nákladov následných zákaziek zadaných počas dvanástich mesiacov nasledujúcich po prvej poskytnutej službe alebo po prvom dodaní tovaru alebo počas doby platnosti zmluvy, ak je táto doba dlhšia ako dvanásť mesiacov.

6.   V prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác sa do úvahy neberie iba hodnota stavebných prác, ale aj odhadovaná celková hodnota dodávok nevyhnutných na uskutočnenie stavebných prác, ktoré verejný obstarávateľ poskytol dodávateľovi.

Článok 170

Finančné limity na uplatňovanie postupov podľa smernice 2004/18/ES

(Článok 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Finančnými limitmi uvedenými v článku 118 nariadenia o rozpočtových pravidlá sú finančné limity stanovené v smernici 2004/18/ES pre zákazky na dodanie tovaru, na poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných prác.

2.   Lehotami uvedenými v článku 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú lehoty vymedzené v článkoch 152, 153 a 154.

Článok 171

Odkladná lehota pred podpisom zmluvy

(Článok 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu alebo rámcovú dohodu, ktoré patria do predmetu úpravy smernice 2004/18/ES až po uplynutí 14 kalendárnych dní.

Táto lehota začína plynúť od jedného z týchto dátumov:

a)

odo dňa, ktorý nasleduje po súbežnom odoslaní oznámení úspešným a vylúčeným uchádzačom;

b)

v prípade, že sa zákazka zadá alebo rámcová dohoda uzavrie v rámci rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania uvedeného v článku 123 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ak sa na odoslanie podľa druhého pododseku písm. a) použije fax alebo elektronické prostriedky, odkladná lehota je desať kalendárnych dní.

Verejný obstarávateľ môže v prípade potreby odložiť podpísanie zmluvy v záujme ďalšieho preskúmania, ak je to opodstatnené na základe žiadostí alebo pripomienok vylúčených alebo poškodených uchádzačov alebo záujemcov, alebo na základe akejkoľvek inej informácie, ktorú získal. Žiadosti, pripomienky alebo informácie musia byť doručené počas lehoty stanovenej v prvom pododseku. V prípade odkladu sú všetci záujemcovia alebo uchádzači informovaní do troch pracovných dní po prijatí rozhodnutia o odklade.

Okrem prípadov stanovených v odseku 2 je akákoľvek zmluva podpísaná pred uplynutím lehoty stanovenej v prvom pododseku neplatná.

Ak nie je možné zadať zákazku alebo uzatvoriť rámcovú dohodu s predpokladaným úspešným uchádzačom, môže ju verejný obstarávateľ uzatvoriť s nasledujúcim najlepším uchádzačom.

2.   Lehota stanovená v odseku 1 sa neuplatňuje na tieto prípady:

a)

verejné súťaže, užšie súťaže alebo rokovacie konania po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorých bola predložená len jediná ponuka;

b)

osobitné zákazky založené na rámcovej dohode;

c)

rokovacie konania uvedené v článku 134 ods. 1 písm. c), článku 134 ods. 1 písm. g) bode iii), článku 134 ods. 1 písm. h) a článku 134 ods. 1 písm. j).

Článok 172

Dôkaz o prístupe k zákazkám

(Článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V špecifikáciách sa od uchádzačov požaduje, aby uviedli, v ktorom štáte majú svoje sídlo alebo bydlisko a aby predložili doplňujúci dôkaz bežne akceptovateľný podľa ich vlastného vnútroštátneho práva.

HLAVA VI

GRANTY

KAPITOLA 1

Rozsah pôsobnosti a forma grantov

Článok 173

Členské poplatky

(Článok 121 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Členské poplatky uvedené v článku 121 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sú sumy platené subjektom, ktorých je Únia členom, v súlade s rozpočtovými rozhodnutiami a s platobnými podmienkami stanovenými príslušnými subjektmi.

Článok 174

Dohody o grante a rozhodnutia o grante

(Článok 121 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Granty sa upravia prostredníctvom rozhodnutia alebo prostredníctvom písomnej dohody.

2.   Na stanovenie nástroja, ktorý sa má použiť, sa zohľadnia tieto prvky:

a)

lokalita príjemcu v rámci Európskej únie alebo mimo nej;

b)

komplexnosť a štandardizácia obsahu financovaných akcií alebo pracovných programov.

Článok 175

Výdavky na členov inštitúcií

(Článok 121 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Výdavky na členov inštitúcií uvedené v článku 121 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách zahŕňajú príspevky združeniam súčasných a bývalých poslancov Európskeho parlamentu. Tieto príspevky sa uskutočňujú v súlade s vnútornými administratívnymi predpismi Európskeho parlamentu.

Článok 176

Akcie, na ktoré je možné získať granty

(Článok 121 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Akcia, na ktorú je možné získať grant v zmysle článku 121 nariadenia o rozpočtových pravidlách, musí byť jasne definovaná.

Žiadna akcia sa nesmie rozdeliť na rôzne akcie na účely obchádzania pravidiel financovania stanovených v tomto nariadení.

Článok 177

Subjekty, ktoré sledujú cieľ všeobecného záujmu Únie

(Článok 121 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Subjektom, ktorý sleduje cieľ všeobecného záujmu Únie, je:

a)

subjekt zapojený do vzdelávania, odbornej prípravy, informovania, inovácie alebo výskumu a štúdia európskej politiky, do aktivít prispievajúcich k podpore občianstva alebo ľudských práv, alebo európsky úrad pre normalizáciu;

b)

subjekt, ktorý zastupuje neziskové subjekty pôsobiace v členských štátoch, v kandidátskych krajinách alebo potenciálnych kandidátskych krajinách, a podporuje zásady a politiku, ktoré sú v súlade s cieľmi zmlúv.

Článok 178

Partnerstvá

(Článok 121 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Osobitné granty na akciu a granty na prevádzku môžu tvoriť súčasť rámcového partnerstva.

2.   Rámcové partnerstvo je možné zriadiť ako dlhodobý mechanizmus spolupráce Komisie a príjemcov grantov. Môže mať formu dohody o rámcovom partnerstve alebo formu rozhodnutia o rámcovom partnerstve.

V dohode alebo rozhodnutí o rámcovom partnerstve sa v súlade so zásadami a procesnými pravidlami stanovenými v tejto hlave presne stanovia spoločné ciele, charakter akcií plánovaných na jednorazovom základe alebo ako súčasť schváleného ročného pracovného programu, postup udeľovania osobitných grantov a všeobecné práva a povinnosti každej zo strán v rámci osobitných dohôd alebo rozhodnutí.

Doba trvania partnerstva nesmie presiahnuť štyri roky, okrem výnimočných prípadov odôvodnených najmä na základe predmetu rámcového partnerstva.

Povoľujúci úradníci nesmú používať dohody alebo rozhodnutia o rámcovom partnerstve nenáležitým spôsobom, alebo ich používať tak, že účel alebo účinok je v rozpore so zásadami transparentnosti alebo rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi.

3.   S rámcovými partnerstvami sa zaobchádza ako s grantmi, pokiaľ ide o plánovanie, zverejňovanie ex ante a udeľovanie.

4.   Osobitné granty založené na dohodách alebo rozhodnutiach o rámcovom partnerstve sa udeľujú v súlade s postupmi stanovenými v týchto dohodách alebo rozhodnutiach a v súlade s touto hlavou.

Sú predmetom postupov zverejňovania ex post uvedených v článku 191.

Článok 179

Elektronické systémy výmeny informácií

(Článok 121 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Akákoľvek výmena informácií s príjemcami vrátane uzatvárania dohôd o grante, oznámenia rozhodnutí o grante a ich prípadné zmeny a doplnenia môže prebiehať prostredníctvom elektronických systémov na výmenu informácií, ktoré zriadi Komisia.

2.   Tieto systémy spĺňajú tieto požiadavky:

a)

len oprávnené osoby môžu mať prístup do systému a k dokumentom poskytovaným prostredníctvom tohto systému;

b)

len oprávnené osoby môžu mať právo na elektronický podpis a na poskytovanie dokumentov prostredníctvom tohto systému;

c)

oprávnené osoby musí systém identifikovať stanoveným spôsobom;

d)

čas a dátum elektronickej transakcie musia byť presne určené;

e)

integrita dokumentov musí byť zachovaná;

f)

dostupnosť dokumentov musí byť zabezpečená;

g)

dôverný charakter dokumentov musí byť v náležitých prípadoch zachovaný;

h)

ochrana osobných údajov musí byť zabezpečená v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení (ES) č. 45/2001.

3.   V prípade údajov, ktoré sú prostredníctvom takého systému odosielané a prijímané, platí právna domnienka integrity týchto údajov, ako aj právna domnienka presnosti dátumu a času, ktorý tento systém uvádza v súvislosti s prijatím a odoslaním týchto údajov.

Dokument, ktorý sa prostredníctvom takéhoto systému prijíma alebo oznamuje, sa považuje za rovnocennú alternatívu dokumentu v papierovej podobe. Je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní, považuje sa za originál a platí pre neho právna domnienka autentickosti a integrity, a to za predpokladu, že neobsahuje žiadne dynamické prvky, ktoré by mohli spôsobiť automatickú zmenu tohto dokumentu.

Elektronický podpis uvedený v odseku 2 písm. b) má rovnocenný právny účinok ako vlastnoručný podpis.

Článok 180

Obsah dohôd o grante a rozhodnutí o grante

(Článok 122 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V dohode o grante sa stanovia aspoň:

a)

predmet;

b)

príjemca;

c)

doba trvania, konkrétne:

i)

dátum nadobudnutia platnosti;

ii)

dátum začatia a doba trvania akcie alebo rozpočtový rok, ktorý sa financuje;

d)

maximálna suma financovania zo strany Únie vyjadrená v eurách a forma grantu, v prípade potreby doplnené o:

i)

celkové odhadované oprávnené náklady na akciu alebo pracovný program a mieru financovania oprávnených nákladov;

ii)

prípadné jednotkové náklady, jednorazovú platbu alebo paušálne financovanie uvedené v článku 123 písm. b), c) a d) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak sú určené;

iii)

kombináciu prvkov stanovených v tomto písmene bode i) a ii).

e)

opis akcie alebo, v prípade grantu na prevádzku, pracovného programu schváleného na príslušný rozpočtový rok povoľujúcim úradníkom spolu s opisom očakávaných výsledkov z realizácie akcie alebo pracovného programu;

f)

všeobecné podmienky uplatniteľné na všetky dohody tohto druhu, ako je súhlas príjemcu s kontrolami a auditmi Komisie, úradu OLAF a Dvora audítorov;

g)

odhadovaný celkový rozpočet na akciu alebo pracovný program;

h)

zásady uvedené v článku 209 alebo pravidlá verejného obstarávania, ktoré príjemca musí dodržať, ak je s realizáciou akcie spojené verejné obstarávanie;

i)

povinnosti príjemcu, najmä:

i)

pokiaľ ide o riadne finančné hospodárenie a predkladanie správ o činnosti a finančných správ; v náležitých prípadoch sa stanovia prechodné ciele, po splnení ktorých sa tieto správy predkladajú;

ii)

v prípade dohody medzi Komisiou a viacerými príjemcami, prípadné osobitné povinnosti koordinátora a ostatných príjemcov voči koordinátorovi, ako aj finančnú zodpovednosť príjemcov za sumy splatné Komisii;

j)

mechanizmy a lehoty schvaľovania týchto správ a platieb Komisiou;

k)

v prípade potreby podrobnosti o oprávnených nákladoch akcie alebo schváleného pracovného programu alebo o jednotkových nákladoch, jednorazových platbách alebo paušálnom financovaní uvedených v článku 123 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

l)

ustanovenia upravujúce viditeľnosť finančnej podpory Únie, okrem riadne odôvodnených prípadov, keď uverejnenie nie je možné alebo vhodné.

Všeobecné podmienky uvedené v prvom pododseku písm. f) stanovujú aspoň:

i)

že na dohodu o grante sa vzťahuje právo Únie, v prípade potreby doplnené vnútroštátnym právom, ako sa uvádza v dohode o grante. V dohodách uzatvorených s medzinárodnými organizáciami sa môže stanoviť výnimka;

ii)

príslušný súd alebo arbitrážny súd na riešenie sporov.

2.   V dohode o grante sa môžu stanoviť mechanizmy a lehoty pozastavenia čerpania grantu alebo vypovedania dohody o grante alebo zrušenia rozhodnutia o grante v súlade s článkom 135 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   V prípadoch uvedených v článku 178 rozhodnutie o rámcovom partnerstve alebo dohoda o rámcovom partnerstve obsahujú informácie uvedené v tomto článku ods. 1 prvom pododseku písm. a), b), c) bode i), písm. f) a h) až j) a l).

Osobitné rozhodnutie o grante alebo dohoda o grante obsahuje informácie uvedené v ods. 1 prvom pododseku písm. a) až e), g) a k) a v prípade potreby informácie uvedené v ods. 1 prvom pododseku písm. i).

4.   Dohody o grante sa môžu zmeniť alebo doplniť iba písomne. Účelom ani účinkom takýchto zmien a doplnení vrátane tých, ktoré sú zamerané na doplnenie alebo vyňatie príjemcu, nie je vykonanie takých zmien v dohodách, ktoré by spochybnili rozhodnutie o udelení grantu alebo by boli v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k žiadateľom.

5.   Odseky 1, 2, 3 a 4 sa uplatňujú mutatis mutandis na rozhodnutia o grante.

Niektoré z informácií uvedených v odseku 1 sa môžu namiesto v rozhodnutí o grante uviesť vo výzve na predkladanie návrhov alebo v akomkoľvek súvisiacom dokumente.

Článok 181

Formy grantov

(Článok 123 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Granty vo forme uvedenej v článku 123 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vypočítajú na základe oprávnených nákladov skutočne vynaložených príjemcom, ktoré sú predmetom predbežného odhadu rozpočtu, ktorý sa predkladá spolu s návrhom a ktorý tvorí súčasť rozhodnutia o grante alebo dohody o grante.

2.   Jednotkové náklady uvedené v článku 123 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách pokrývajú všetky alebo určité osobitné kategórie oprávnených nákladov, ktoré sú vopred jasne určené stanovením sumy na jednotku.

3.   Jednorazové platby uvedené v článku 123 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách pokrývajú vo všeobecnom vyjadrení všetky alebo určité osobitné kategórie oprávnených nákladov, ktoré sú vopred jasne určené.

4.   Paušálne financovanie uvedené v článku 123 ods. 1 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách pokrýva osobitné kategórie oprávnených nákladov, ktoré sú vopred jasne určené uplatnením percentuálnej sadzby.

Článok 182

Jednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie

(Článok 124 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Povolenie na použitie jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania uvedené v článku 124 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uplatňuje na dobu trvania programu. Toto povolenie možno revidovať, ak je potrebné uskutočniť podstatné zmeny. Údaje a sumy sa pravidelne posudzujú a jednorazové platby, jednotkové náklady alebo paušálne financovanie sa v náležitých prípadoch upravia.

V prípade dohody medzi Komisiou a určitým počtom príjemcov sa maximálna suma na grant uvedená v článku 124 ods. 1 druhom pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách uplatňuje na každého príjemcu.

2.   Rozhodnutie o grante alebo dohoda o grante obsahuje všetky ustanovenia, ktoré sú potrebné na overenie splnenia podmienok vyplatenia grantu na základe jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania.

3.   Vyplatenie grantu na základe jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania sa uskutoční bez toho, aby bolo dotknuté právo na prístup k povinným záznamom príjemcu na účely prvého odseku a článku 137 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.   Ak kontrola ex post odhalí, že skutočnosť, na základe ktorej vzniká nárok, nenastala a príjemcovi bola nenáležite vyplatená suma grantu na základe jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania, Komisia je oprávnená vymáhať sumu až do výšky grantu, bez toho, aby boli dotknuté sankcie uvedené v článku 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

KAPITOLA 2

Zásady

Článok 183

Zásada spolufinancovania

(Článok 125 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V rámci zásady spolufinancovania zdroje, ktoré sú potrebné na vykonanie akcie alebo pracovného programu, nepochádzajú výhradne z príspevku Únie.

Spolufinancovanie môže mať formu vlastných zdrojov príjemcu, príjmu plynúceho z akcie alebo pracovného programu alebo finančných alebo materiálnych príspevkov od tretích strán.

2.   Materiálne príspevky sú nefinančné zdroje, ktoré tretie strany bezplatne sprístupnia v prospech príjemcu.

Článok 184

Zásada neziskovosti

(Článok 125 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Finančné príspevky od tretích strán, ktoré môže príjemca použiť na pokrytie iných nákladov ako sú oprávnené náklady v rámci grantu Únie, alebo ktoré nie sú splatné voči tretej strane v prípade, že sa nepoužijú na konci akcie alebo pracovného programu, sa nepovažujú za finančné príspevky osobitne vyčlenené darcami na financovanie oprávnených nákladov v zmysle článku 125 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 185

Granty s nízkou hodnotou

(Článok 125 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Za granty s nízkou hodnotou sa považujú granty, ktorých hodnota je najviac 60 000 EUR.

Článok 186

Technická pomoc

(Články 101 a 125 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Technická pomoc znamená činnosti zamerané na podporu a budovanie kapacít, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska realizácie programu alebo akcie, a to najmä činnosti v oblasti prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, auditu a kontroly.

Článok 187

Oprávnené náklady

[Článok 126 ods. 3 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách]

Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) sa nepovažuje za vratnú v zmysle uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov o DPH, ak ju podľa vnútroštátnych predpisov možno pripísať akejkoľvek z týchto činností:

a)

oslobodené činnosti bez práva na odpočet;

b)

činnosti mimo rozsahu pôsobnosti DPH;

c)

činnosti uvedené v písm. a) alebo b), v súvislosti s ktorými je DPH neodpočítateľná ale vratná prostredníctvom osobitných systémov vrátenia alebo kompenzačných fondov, ktoré nie sú predmetom smernice 2006/112/ES, napriek tomu, že je takýto systém alebo fond zriadený vnútroštátnymi právnymi predpismi o DPH;

DPH týkajúca sa činností uvedených v článku 13 ods. 2 smernice 2006/112/ES sa považuje za zaplatenú príjemcom, ktorý je inou ako nezdaniteľnou osobou podľa článku 13 ods. 1 prvého pododseku uvedenej smernice, bez ohľadu na to, či tieto činnosti považujú príslušné členské štáty za činnosti, ktorých sa subjekty spravované verejným právom zúčastňujú ako orgány verejnej moci.

Článok 188

Plánovanie

(Článok 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Každý zodpovedný povoľujúci úradník vypracuje ročný alebo viacročný pracovný program pre granty. Pracovný program prijme inštitúcia a čo možno najskôr sa uverejní na internetovej stránke pre granty príslušnej inštitúcie, najneskôr do 31. marca roka vykonávania.

V pracovnom programe sa uvedie obdobie, ktorého sa týka, prípadný základný akt, sledované ciele, predpokladané výsledky, orientačný harmonogram výziev na predkladanie návrhov s orientačnou sumou a maximálna miera spolufinancovania.

V prípade rozhodnutia o prijatí pracovného programu, ktoré sa považuje za rozhodnutie o financovaní grantov na príslušný rok, pracovný program obsahuje aj informácie stanovené v článku 94.

2.   Každá podstatná zmena v pracovnom programe sa prijme a uverejní, ako sa uvádza v odseku 1.

Článok 189

Obsah výziev na predkladanie návrhov

(Článok 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Vo výzvach na predkladanie návrhov sa uvedú:

a)

sledované ciele;

b)

kritériá oprávnenosti, podmienky vylúčenia a účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov uvedené v článkoch 131 a 132 nariadenia o rozpočtových pravidlách a príslušné doplňujúce podklady;

c)

mechanizmy financovania zo strany Únie;

d)

mechanizmy a konečný dátum predkladania návrhov a plánovaný dátum, do ktorého sú všetci žiadatelia informovaní o výsledku hodnotenia ich žiadostí, a informatívny dátum podpísania dohôd o grante alebo oznámenia rozhodnutí o grante.

2.   Výzvy na predkladanie návrhov sa uverejnia na internetových stránkach inštitúcií Únie a v prípade potreby sa dodatočná publicita medzi potenciálnymi príjemcami zabezpečí aj prostredníctvom akýchkoľvek iných primeraných prostriedkov vrátane Úradného vestníka Európskej únie. Môžu sa uverejniť od dátumu prijatia rozhodnutia o financovaní uvedeného v článku 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách vrátane počas roka, ktorý predchádza plneniu rozpočtu. Akákoľvek zmena v obsahu výziev na predkladanie návrhov je predmetom uverejnenia za rovnakých podmienok, ako v prípade výziev na predkladanie návrhov.

Článok 190

Výnimky z výziev na predkladanie návrhov

(Článok 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Granty sa môžu udeliť bez výzvy na predkladanie návrhov iba v týchto prípadoch:

a)

na účely operácií humanitárnej pomoci a operácií civilnej ochrany alebo pomoci v rámci krízového riadenia v zmysle odseku 2;

b)

v iných výnimočných a riadne odôvodnených naliehavých prípadoch;

c)

subjektom, ktoré majú de jure alebo de facto monopolné postavenie, riadne odôvodnené v rozhodnutí o udelení grantu;

d)

subjektom určeným v základnom akte v zmysle článku 54 nariadenia o rozpočtových pravidlách za príjemcov grantu alebo subjektom, ktoré v rámci svojej zodpovednosti určili členské štáty, ak sú tieto členské štáty určené v základnom akte za príjemcov grantu;

e)

v prípade výskumu a technologického vývoja subjektom určeným v pracovnom programe uvedenom v článku 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak je v základnom akte táto možnosť výslovne stanovená a pod podmienkou, že sa na projekt nevzťahuje výzva na predkladanie návrhov;

f)

na akcie osobitnej povahy, ktorých realizácia si vyžaduje osobitný druh subjektu, pokiaľ ide o jeho technickú spôsobilosť, vysoký stupeň špecializácie alebo jeho administratívnu právomoc, pod podmienkou, že sa na dotknuté akcie nevzťahuje výzva na predkladanie návrhov.

Prípady uvedené v prvom pododseku písm. f) sa riadne odôvodnia v rozhodnutí o udelení grantu.

2.   Krízové situácie v tretích krajinách sú situácie okamžitého alebo bezprostredného nebezpečenstva, ktoré hrozia vyústením do ozbrojeného konfliktu alebo destabilizácie krajiny. Krízové situácie sú takisto situácie spôsobené prírodnými katastrofami, krízy spôsobené človekom, ako sú vojny a iné konflikty, alebo mimoriadne okolnosti s porovnateľnými účinkami súvisiace okrem iného so zmenou klímy, zhoršovaním životného prostredia, obmedzením prístupu k energii a prírodným zdrojom alebo extrémnou chudobou.

Článok 191

Zverejňovanie ex post

(Článok 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Informácie týkajúce sa grantov udelených v priebehu rozpočtového roka sa uverejňujú v súlade s článkom 21.

2.   Po zverejnení podľa odseku 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade na ich žiadosť správu o:

a)

počte žiadateľov v uplynulom roku;

b)

počte a percentuálnom podiele úspešných žiadostí na jednu výzvu na predkladanie návrhov;

c)

priemernom trvaní postupu od dátumu uzávierky výzvy na predkladanie návrhov do udelenia grantu;

d)

počte a sume grantov, pri ktorých sa v uplynulom roku od povinnosti zverejnenia ex post upustilo v súlade s článkom 21 ods. 4.

Článok 192

Informovanie žiadateľov

(Článok 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Komisia poskytne žiadateľom informácie a poradenstvo takýmto spôsobom:

a)

vypracuje spoločné štandardné formuláre žiadostí o podobné granty a monitoruje rozsah a zrozumiteľnosť formulárov žiadostí;

b)

poskytne potenciálnym žiadateľom informácie, a to najmä prostredníctvom seminárov a príručiek;

c)

uchováva v zložke právnických osôb uvedenej v článku 63 trvalé údaje pre príjemcov.

Článok 193

Financovanie zo samostatných rozpočtových riadkov

(Článok 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Akcia môže byť financovaná spoločne zo samostatných rozpočtových riadkov viacerými zodpovednými povoľujúcimi úradníkmi.

Článok 194

Retroaktívny účinok financovania v mimoriadne naliehavých prípadoch a prípadoch predchádzania konfliktom

(Článok 130 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V rámci rozsahu pôsobnosti článku 130 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách výdavky, ktoré vzniknú príjemcovi pred dátumom podávania žiadosti sú oprávnené na financovanie Únie za týchto podmienok:

a)

takáto výnimka bola riadne odôvodnená v rozhodnutí o financovaní;

b)

v rozhodnutí o financovaní a dohode o grante alebo rozhodnutí o grante sa výslovne stanovuje dátum oprávnenosti, ktorý predchádza dátumu na podávanie žiadostí.

Článok 195

Podávanie žiadostí o grant

(Článok 131 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Mechanizmy podávania žiadostí o grant stanoví zodpovedný povoľujúci úradník, ktorý môže zvoliť spôsob podávania. Žiadosti o grant sa môžu predložiť listom alebo elektronicky.

Zvolené prostriedky komunikácie majú nediskriminačný charakter a ich dôsledkom nie je obmedzenie prístupu žiadateľov k postupu udeľovania grantov.

Zvolené spôsoby komunikácie, majú taký charakter, aby sa zabezpečilo splnenie týchto podmienok:

a)

každá predložená žiadosť obsahuje všetky informácie potrebné na jej vyhodnotenie;

b)

integrita dokumentov musí byť zachovaná;

c)

dôverný charakter návrhov je zachovaný;

d)

ochrana osobných údajov je zabezpečená v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení (ES) č. 45/2001.

Na účely tretieho pododseku písm. c) zodpovedný povoľujúci úradník preskúma obsah žiadostí až po uplynutí lehoty stanovenej na ich podanie.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže požadovať, aby bol k podaniam v elektronickej forme pripojený zdokonalený elektronický podpis v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (19).

2.   Ak zodpovedný povoľujúci úradník povolí podávanie žiadostí v elektronickej podobe, použité zariadenia, ako aj ich technické charakteristiky majú nediskriminačný charakter, sú bežne k dispozícii a kompatibilné s informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré sa bežne používajú. Žiadateľom sa poskytnú informácie o špecifikáciách, ktoré sa vyžadujú na podávanie žiadostí vrátane informácií o šifrovaní.

Zariadenia na elektronický príjem žiadostí poskytujú navyše záruky, že bude zachovaná bezpečnosť a dôverný charakter. Takisto zaručia, že je možné presne určiť presný čas a dátum prijatia žiadostí.

3.   Ak sa podanie uskutočňuje listom, žiadatelia môžu predkladať žiadosti jednou z týchto foriem:

a)

poštou alebo kuriérskou službou, pričom v týchto prípadoch sa vo výzve na predkladanie návrhov uvádza, že rozhodujúcim dátumom je dátum odoslania, dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum na doručenke;

b)

osobným doručením do priestorov inštitúcie žiadateľom alebo jeho zástupcom; v tomto prípade sa vo výzve na predkladanie návrhov uvádza, na ktorý útvar sa majú žiadosti doručiť proti podpísanému a datovanému potvrdeniu.

KAPITOLA 3

Postup udeľovania

Článok 196

Obsah žiadostí o grant

(Článok 131 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Žiadosti sa podávajú na formulári vypracovanom v súlade so spoločnými štandardnými formulármi podľa článku 192 písm. a), poskytnutom zodpovednými povoľujúcimi úradníkmi, a v súlade s kritériami stanovenými v základom akte a vo výzve na predkladanie návrhov.

Doplňujúce podklady uvedené v článku 131 ods. 3 druhom pododseku môžu obsahovať najmä výkaz ziskov a strát a súvahu za posledný uzatvorený rozpočtový rok.

2.   Odhadovaný rozpočet na akciu alebo pracovný program pripojený k žiadosti má, s výnimkou rezerv na nepredvídané výdavky a možné zmeny výmenných kurzov, ktoré možno v riadne odôvodnených prípadoch povoliť, vyrovnané príjmy a výdavky a uvádza odhadované oprávnené náklady na akciu alebo pracovný program.

3.   Ak sa žiadosť týka grantov na akciu, ktorých suma prevyšuje 750 000 EUR, alebo grantov na prevádzku, ktoré prevyšujú 100 000 EUR, predloží sa audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom. Táto správa osvedčuje účtovnú závierku za posledný dostupný rozpočtový rok.

Prvý pododsek tohto odseku sa uplatňuje iba na prvú žiadosť, ktorú príjemca podal zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi v danom rozpočtovom roku.

V prípade dohôd medzi Komisiou a určitým počtom príjemcov sa tieto finančné limity stanovené v prvom pododseku uplatňujú na každého príjemcu.

V prípade partnerstiev uvedených v článku 178 musí byť pred podpísaním dohody o rámcovom partnerstve alebo oznámením rozhodnutia o rámcovom partnerstve predložená správa o audite uvedená v prvom pododseku tohto odseku, ktorá sa týka posledných dvoch dostupných rozpočtových rokov.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od hodnotenia rizika oslobodiť od povinnosti predloženia správy o audite uvedenej v prvom pododseku vzdelávacie zariadenia a zariadenia odbornej prípravy a, v prípade dohôd s viacerými príjemcami, príjemcov, ktorí akceptovali spoločné a nerozdielne ručenie alebo tých, ktorí nenesú žiadnu finančnú zodpovednosť.

Prvý pododsek tohto odseku sa nevzťahuje na verejnoprávne subjekty a medzinárodné organizácie uvedené v článku 43.

4.   Žiadateľ uvedie zdroje a sumy financovania Únie, ktoré získal alebo o ktoré žiadal na tú istú akciu alebo časť akcie alebo na jej fungovanie v tom istom rozpočtovom roku, ako aj akékoľvek financovanie, ktoré prijal alebo o ktoré žiadal na tú istú akciu.

Článok 197

Dôkaz o nevylúčení

(Článok 131 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Žiadatelia predložia čestné vyhlásenie, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 a článku 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách, okrem prípadov stanovených v článku 131 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od hodnotenia rizika požadovať, aby úspešní žiadatelia predložili dôkaz uvedený v článku 143. Na žiadosť zodpovedného povoľujúceho úradníka úspešní žiadatelia predložia takýto dôkaz okrem prípadu, keď zodpovedný povoľujúci úradník uzná, že to objektívne nie je možné, alebo ak takýto dôkaz už bol predložený na účely iného postupu udeľovania grantov alebo postupu verejného obstarávania a odo dňa vydania týchto dokladov neuplynul viac než jeden rok a sú stále platné.

Článok 198

Žiadatelia bez právnej subjektivity

(Článok 131 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Ak je žiadosť o grant podaná žiadateľom bez právnej subjektivity v súlade s článkom 131 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, zástupcovia tohto žiadateľa preukážu, že majú právomoc uskutočňovať právne úkony v mene žiadateľa, a že tento žiadateľ má rovnakú finančnú a operačnú spôsobilosť ako právnické osoby.

Článok 199

Subjekty tvoriace jedného žiadateľa

(Článok 131 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Ak viacero subjektov spĺňa podmienky pre podanie žiadosti o grant a spoločne tvoria jeden subjekt, môže zodpovedný povoľujúci úradník s týmto subjektom zaobchádzať ako s jedným žiadateľom, za predpokladu, že sú tieto subjekty, ktoré sa podieľajú na navrhovanej akcii alebo pracovnom programe, v žiadosti uvedené ako súčasti žiadateľa.

Článok 200

Peňažné a správne sankcie

(Článok 131 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Peňažné a/alebo správne sankcie sa môžu uložiť žiadateľom, ktorí poskytli nepravdivé vyhlásenia, dopustili sa závažných chýb alebo nezrovnalostí alebo podvodu, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 145.

Takéto peňažné a/alebo správne sankcie sa môžu uložiť aj príjemcom, u ktorých sa zistilo, že vážnym spôsobom porušili svoje zmluvné záväzky.

Článok 201

Kritériá oprávnenosti

(Článok 131 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Kritériá oprávnenosti sa uverejnia vo výzve na predkladanie návrhov.

2.   Kritériá oprávnenosti určujú podmienky účasti na výzve na predkladanie návrhov. Tieto kritériá sa stanovujú s náležitým zreteľom na ciele akcie a sú v súlade so zásadami transparentnosti a nediskriminácie.

Článok 202

Podmienky účasti

(Článok 132 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Podmienky účasti sa uverejnia vo výzve na predkladanie návrhov a sú stanovené tak, že umožňujú posúdiť finančnú a operačnú spôsobilosti žiadateľa dokončiť navrhovanú akciu alebo pracovný program.

2.   Žiadateľ musí mať stabilné a dostatočné zdroje financovania, ktoré mu umožnia vykonávať jeho činnosť počas obdobia realizácie akcie alebo roka, na ktorý je grant udelený a podieľať sa na jeho financovaní. Žiadateľ musí mať odborné schopnosti a kvalifikáciu požadované na dokončenie navrhovanej akcie alebo pracovného programu, pokiaľ nie je v základnom akte výslovne stanovené inak.

3.   Finančná a operačná spôsobilosť sa preverí najmä na základe analýzy akýchkoľvek doplňujúcich podkladov uvedených v článku 196 a požadovaných zodpovedným povoľujúcim úradníkom vo výzve na predkladanie návrhov.

Ak vo výzve na predkladanie návrhov neboli požadované žiadne doplňujúce podklady a ak má zodpovedný povoľujúci úradník pochybnosti o finančnej alebo operačnej spôsobilosti žiadateľov, požiada ich o predloženie akýchkoľvek príslušných dokumentov.

V prípade partnerstiev uvedených v článku 178 sa takéto preverovanie vykoná pred podpísaním dohody o rámcovom partnerstve alebo oznámením rozhodnutia o rámcovom partnerstve.

Článok 203

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

(Článok 132 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Kritériá na vyhodnotenie návrhov sa uverejnia vo výzve na predkladanie návrhov.

2.   Kritériá na vyhodnotenie návrhov sa stanovia takým spôsobom, aby umožnili udelenie grantov buď na akcie, ktoré maximalizujú celkovú efektívnosť programu Únie, ktorý realizujú, alebo subjektom, ktorých pracovný program je zameraný na dosiahnutie toho istého cieľa. Tieto kritériá sa vymedzia takým spôsobom, ktorý takisto zabezpečí náležité hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov sa uplatňujú takým spôsobom, ktorý umožní výber plánovaných akcií alebo pracovných programov, o ktorých je Komisia presvedčená, že sú v súlade s jej cieľmi a prioritami a zaručujú viditeľnosť financovania Únie.

3.   Kritériá na vyhodnotenie návrhov sa vymedzia takým spôsobom, ktorý umožní následne vykonať hodnotenie.

Článok 204

Hodnotenie žiadostí a udeľovanie grantov

(Článok 133 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zodpovedný povoľujúci úradník vymenuje komisiu pre hodnotenie návrhov, pokiaľ Komisia nerozhodne v rámci osobitného sektorového programu inak.

Komisia pozostáva najmenej z troch osôb, ktoré zastupujú najmenej dva organizačné subjekty inštitúcií alebo orgánov uvedených v článku 62 a 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách, medzi ktorými nie je vzájomné hierarchické prepojenie. S cieľom zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov, tieto osoby podliehajú povinnostiam stanoveným v článku 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Ak v zastúpeniach a miestnych jednotkách uvedených v článku 72 a v delegovaných orgánoch uvedených v článku 62 a 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách neexistujú žiadne oddelené subjekty, požiadavka na organizačné subjekty bez hierarchického prepojenia medzi nimi sa neuplatňuje.

Externí experti môžu pomáhať komisii na základe rozhodnutia zodpovedného povoľujúceho úradníka. Zodpovedný povoľujúci úradník zabezpečí, aby títo experti dodržiavali povinnosti stanovené v článku 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.   Zodpovedný povoľujúci úradník v prípade potreby rozdelí proces do niekoľkých procedurálnych fáz. Pravidlá, ktorými sa proces riadi, sa zverejnia vo výzve na predkladanie návrhov.

Ak sa vo výzve na predkladanie návrhov stanoví dvojfázový postup predkladania návrhov, o predloženie úplného návrhu v druhej fáze sa požiadajú len tí žiadatelia, ktorí predložili návrhy spĺňajúce kritériá hodnotenia pre prvú fázu.

Ak sa vo výzve na predkladanie návrhov stanoví dvojfázový postup hodnotenia, do ďalšieho hodnotenia postupujú iba tie návrhy, ktoré prešli prvou fázou na základe hodnotenia obmedzeného súboru kritérií.

Žiadatelia, ktorých návrhy sú v ktorejkoľvek fáze zamietnuté, sú informovaní v súlade s článkom 133 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Každá ďalšia fáza postupu musí byť jasne odlíšená od predchádzajúcej fázy.

Rovnaké dokumenty a informácie sa môžu počas toho istého postupu požadovať len jeden raz.

3.   Komisia pre hodnotenie návrhov alebo v náležitých prípadoch zodpovedný povoľujúci úradník môže od žiadateľa požadovať poskytnutie doplňujúcich informácií alebo vysvetlenie doplňujúcich podkladov predložených v súvislosti so žiadosťou za predpokladu, že takéto informácie alebo vysvetlenia podstatným spôsobom nemenia návrh. V súlade s článkom 96 nariadenia o rozpočtových pravidlách v prípade očividnej administratívnej chyby sa môže komisia pre hodnotenie návrhov alebo povoľujúci úradník zdržať tohto konania iba v riadne odôvodnených prípadoch. Povoľujúci úradník vedie primeranú evidenciu kontaktov so žiadateľmi počas postupu.

4.   Po ukončení svojej práce členovia komisie pre hodnotenie návrhov podpíšu záznam o všetkých preskúmaných návrhoch obsahujúci hodnotenie ich kvality s uvedením tých návrhov, ktoré môžu získať financovanie. Tieto záznamy sa môžu podpísať v elektronickom systéme, ktorý umožňuje dostatočnú autentifikáciu podpisujúcej osoby.

V prípade potreby sa v tomto zázname preskúmané návrhy zoradia a uvedú sa odporúčania týkajúce sa maximálnej sumy, ktorá sa má udeliť, a prípadných nepodstatných úprav žiadosti o grant.

Záznam sa uchováva pre budúcu potrebu.

5.   Zodpovedný povoľujúci úradník môže vyzvať žiadateľa, aby upravil svoj návrh vzhľadom na odporúčania komisie pre hodnotenie návrhov. Zodpovedný povoľujúci úradník vedie primeranú evidenciu kontaktov so žiadateľmi počas postupu.

Zodpovedný povoľujúci úradník prijme po hodnotení rozhodnutie, v ktorom uvedie aspoň:

a)

predmet a celkovú sumu rozhodnutia;

b)

mená úspešných žiadateľov, názov akcií, odsúhlasené sumy a dôvody tohto výberu, vrátane prípadov, keď je tento výber nekonzistentný so stanoviskom komisie pre hodnotenie návrhov;

c)

mená všetkých zamietnutých žiadateľov a dôvody takéhoto zamietnutia.

6.   Ustanovenia tohto článku ods. 1, 2 a 4 nie sú povinné pre udeľovanie grantov podľa článku 190 tohto nariadenia a článku 125 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 205

Informovanie žiadateľov

(Článok 133 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Zamietnutí žiadatelia sú čo najskôr informovaní o výsledku hodnotenia ich žiadosti, v každom prípade do 15 kalendárnych dní od zaslania informácie úspešným žiadateľom.

KAPITOLA 4

Vyplatenie a kontrola

Článok 206

Zábezpeka na predbežné financovanie

(Článok 134 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   S cieľom obmedziť finančné riziká spojené s platbou predbežného financovania môže zodpovedný povoľujúci úradník na základe hodnotenia rizika od príjemcu požadovať zloženie zábezpeky vopred, a to až do výšky rovnajúcej sa sume predbežného financovania, okrem prípadov grantov s nízkou hodnotou, alebo rozdeliť platby na viacero splátok.

2.   Vždy, keď sa zábezpeka požaduje, je predmetom posúdenia zodpovedným povoľujúcim úradníkom a jeho súhlasu.

Zábezpeka je platná na dobu, ktorá je dostatočne dlhá na to, aby ju bolo možné aktivovať.

3.   Zábezpeku poskytne schválená banka alebo finančná inštitúcia so sídlom v jednom z členských štátov. V prípade, že príjemca sídli v treťom štáte, zodpovedný povoľujúci úradník môže súhlasiť, že takúto zábezpeku poskytne banka alebo finančná inštitúcia so sídlom v tomto treťom štáte, ak sa domnieva, že táto banka alebo finančná inštitúcia ponúka rovnaké záruky a podmienky ako banka alebo finančná inštitúcia so sídlom v členskom štáte.

Na žiadosť príjemcu sa zábezpeka uvedená v prvom pododseku môže nahradiť spoločným a nerozdielnym ručením tretej strany alebo neodvolateľným a bezpodmienečným spoločným ručením príjemcov akejkoľvek akcie, ktorí sú stranami tej istej dohody o grante alebo rozhodnutia o grante, po súhlase zodpovedného povoľujúceho úradníka.

Zábezpeka je zložená v eurách.

Jej účelom je, aby banková alebo finančná inštitúcia alebo tretia strana poskytli neodvolateľnú zábezpeku, alebo vystupovali ako prvý ručiteľ záväzkov zmluvnej strany.

4.   Zábezpeka sa uvoľní, keď sa predbežné financovanie postupne zúčtuje voči priebežným platbám alebo platbám zostatku príjemcovi v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante alebo v rozhodnutí o grante.

Článok 207

Doklady pre žiadosti o platbu

(Článok 135 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Pri každom grante sa môže predbežné financovanie rozdeliť na viacero splátok v súlade s riadnym finančným hospodárením.

Vyplatenie novej platby predbežného financovania v plnej výške je podmienené použitím aspoň 70 % celkovej sumy akéhokoľvek predchádzajúceho predbežného financovania.

V prípade, ak bolo použitých menej ako 70 % predchádzajúceho predbežného financovania, sa suma novej platby predbežného financovania zníži o nepoužité sumy predchádzajúceho predbežného financovania.

Na doloženie každej žiadosti o novú platbu sa predkladá výkaz výdavkov príjemcu.

2.   Príjemca vyhlási na svoju česť, bez toho, aby bol dotknutý článok 110, že informácie v žiadostiach o platbu sú úplné, spoľahlivé a pravdivé. Taktiež osvedčí, že vzniknuté náklady možno považovať za oprávnené v súlade s ustanoveniami dohody o grante alebo rozhodnutia o grante a že žiadosti o platbu sú podložené adekvátnymi dokladmi, ktoré sa môžu skontrolovať.

3.   Zodpovedný povoľujúci úradník môže na doloženie akejkoľvek platby a na základe hodnotenia rizika požadovať osvedčenie finančných výkazov a podkladových účtov akcie alebo pracovného programu vypracované externým audítorom alebo v prípade verejnoprávnych subjektov kvalifikovaným a nezávislým štátnym úradníkom. Toto osvedčenie sa pripojí k žiadosti o platbu. Účelom osvedčenia je v súlade s metodikou schválenou zodpovedným povoľujúcim úradníkom a na základe dohodnutých postupov, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami, osvedčiť, že náklady vykázané príjemcom vo finančných výkazoch, na ktorých sa zakladá žiadosť o platbu, sú skutočné, presne zaznamenané a oprávnené v súlade s dohodou o grante alebo rozhodnutím o grante.

V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže zodpovedný povoľujúci úradník požadovať osvedčenie vo forme stanoviska alebo v inom formáte v súlade s medzinárodnými normami.

Osvedčenie o finančných výkazoch a podkladových účtoch je povinné pre priebežné platby a platby zostatkov, a to v týchto prípadoch:

a)

v prípade grantov na akciu, ktorým je udelená suma vo forme uvedenej v článku 123 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách vo výške 750 000 EUR alebo viac, ak kumulatívna suma žiadostí o platbu je v rámci tejto formy aspoň 325 000 EUR;

b)

v prípade grantov na prevádzku, ktorým je udelená suma vo forme uvedenej v článku 123 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách vo výške 100 000 EUR alebo viac.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od hodnotenia rizika oslobodiť od povinnosti predložiť takéto osvedčenia finančných výkazov a podkladových účtov:

a)

orgány verejnej moci a medzinárodné organizácie uvedené v článku 43;

b)

príjemcov grantov v oblasti humanitárnej pomoci, núdzových operácií civilnej ochrany a riadenia krízových situácií, s výnimkou platieb zostatkov;

c)

v prípade platieb zostatkov, príjemcov grantov v oblasti humanitárnej pomoci, ktorí podpísali dohodu o rámcovom partnerstve alebo im bolo oznámené rozhodnutie o rámcovom partnerstve uvedené v článku 178, a ktorí majú zavedený systém kontroly poskytujúci rovnocenné záruky, pokiaľ ide o tieto platby;

d)

príjemcov viacnásobných grantov, ktorí predložili nezávislé osvedčenie čím poskytujú rovnocenné záruky, pokiaľ ide o kontrolné systémy a metodiku použitú na stanovenie ich nárokov.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže takisto oslobodiť od povinnosti predložiť takéto osvedčenia finančných výkazov a podkladových účtov v prípade, že audit vykonali alebo vykonajú zamestnanci Komisie alebo orgán oprávnený konať v jej mene, čo poskytuje rovnaký stupeň vierohodnosti o vykázaných nákladoch.

V prípade dohody medzi Komisiou a určitým počtom príjemcov sa finančné limity uvedené v treťom pododseku písm. a) a b) vzťahujú na každého príjemcu.

4.   Zodpovedný povoľujúci úradník si môže na základe hodnotenia rizika vyžiadať na doloženie akejkoľvek platby správu o operačnom overení vypracovanú nezávislou treťou stranou schválenou zodpovedným povoľujúcim úradníkom. Na žiadosť zodpovedného poľujúceho úradníka sa správa o overení pripojí k žiadosti o platbu a príslušné náklady sú oprávnené za rovnakých podmienok ako náklady týkajúce sa osvedčení o audite, ako sa stanovuje v článku 126 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V správe o overení sa uvedie, že operačné overovanie sa uskutočnilo v súlade s metodikou schválenou zodpovedným povoľujúcim úradníkom a či sa akcia alebo pracovný program skutočne vykonali v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante alebo rozhodnutí o grante.

Článok 208

Pozastavenie a zníženie grantov

(Článok 135 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Vykonávanie dohody o grante alebo rozhodnutia o grante alebo účasť príjemcu na ich vykonávaní alebo platby sa môžu pozastaviť s cieľom overiť, či skutočne došlo k údajným závažným chybám, nezrovnalostiam, podvodu alebo porušeniu povinností. Ak sa tieto skutočnosti nepotvrdia, vykonávanie sa čo najskôr obnoví.

2.   Ak sa odsúhlasená akcia alebo pracovný program nevykonáva alebo sa nevykonáva náležite, úplne alebo včas, zodpovedný povoľujúci úradník za predpokladu, že príjemca dostal možnosť predložiť pripomienky, buď pomerne zníži výšku grantu, alebo vymôže pomernú časť grantu v závislosti od fázy postupu.

KAPITOLA 5

Vykonávanie

Článok 209

Vykonávacie zmluvy

(Článok 137 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie smernice 2004/18/ES, ak si vykonávanie akcie alebo pracovného programu vyžaduje zadanie zákaziek, príjemcovia grantov zadajú zákazku tomu, kto predloží ponuku, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, alebo v náležitých prípadoch tomu, kto predloží ponuku s najnižšou cenou, pričom sa zabráni konfliktu záujmov.

2.   Ak si vykonanie akcie alebo pracovného programu vyžaduje zadanie zákazky, ktorej hodnota presahuje 60 000 EUR, zodpovedný povoľujúci úradník môže od príjemcov požadovať, aby okrem pravidiel uvedených v odseku 1 dodržiavali ďalšie osobitné pravidlá.

Tieto osobitné pravidlá sú založené na pravidlách obsiahnutých v nariadení o rozpočtových pravidlách a stanovené s náležitým ohľadom na hodnotu príslušných zákaziek, relatívnu veľkosť príspevku Únie vo vzťahu k celkovým nákladom na akciu a na riziko. Tieto osobitné pravidlá sa zahrnú do rozhodnutia o grante alebo dohody o grante.

Článok 210

Finančná podpora tretích strán

(Článok 137 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Za predpokladu, že ciele alebo výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, sú dostatočne podrobne uvedené v podmienkach uvedených v článku 137 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, priestor na voľné uváženie sa považuje za vyčerpaný vtedy, ak sa v rozhodnutí o grante alebo dohode o grante stanovujú aj:

a)

maximálna suma finančnej podpory, ktorá môže byť vyplatená tretej strane a ktorá nesmie prekročiť 60 000 EUR, okrem prípadov, v ktorých je finančná podpora primárnym cieľom akcie, a kritériá na určenie presnej sumy;

b)

rôzne druhy činností, na ktoré je možné získať takúto finančnú podporu, a to v podobe presného zoznamu;

c)

vymedzenie osôb alebo kategórií osôb, ktoré môžu získať takúto finančnú podporu a kritériá jej poskytnutia.

HLAVA VII

CENY

Článok 211

Plánovanie

(Článok 138 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ročný alebo viacročný pracovný program pre ceny vypracuje každý zodpovedný povoľujúci úradník. Pracovný program prijme inštitúcia a čo možno najskôr sa uverejní na internetovej stránke príslušnej inštitúcie, najneskôr do 31. marca roka vykonávania.

V pracovnom programe sa uvedie obdobie, ktorého sa týka, prípadný základný akt, sledované ciele, očakávané výsledky, orientačný harmonogram súťaží s orientačnou výškou cien.

V prípade rozhodnutia o prijatí pracovného programu, ktoré sa považuje za rozhodnutie o financovaní cien na príslušný rok, pracovný program obsahuje aj informácie stanovené v článku 94.

2.   Každá podstatná zmena v pracovnom programe sa prijme a uverejní, ako sa uvádza v odseku 1.

Článok 212

Pravidlá súťaží

(Článok 138 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Pravidlá súťaží stanovia:

a)

podmienky účasti, z toho aspoň:

i)

kritériá oprávnenosti;

ii)

mechanizmy registrácie a v prípade potreby konečný dátum registrácie účastníkov a predkladania súťažných príspevkov, za podmienok stanovených v odseku 2;

iii)

podmienky vylúčenia účastníkov, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 a v článku 107, 108 a 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

iv)

výhradnú zodpovednosť účastníkov v prípade nárokov súvisiacich s činnosťami, ktoré sa uskutočnili v rámci súťaže;

v)

súhlas víťazov s kontrolami a auditmi zo strany Komisie, úradu OLAF a Dvora audítorov a povinnosti týkajúce sa zverejňovania, ako sa uvádza v pravidlách súťaže;

vi)

na súťaž sa vzťahuje právo Únie, v prípade potreby doplnené vnútroštátnym právom, ako sa uvádza v pravidlách súťaže;

vii)

príslušný súd alebo arbitrážny súd na riešenie sporov;

viii)

skutočnosť, že peňažné a/alebo správne sankcie môžu byť uložené účastníkom, ktorí poskytli nepravdivé vyhlásenia, dopustili sa nezrovnalostí alebo podvodu, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 145 a vo výške úmernej hodnote dotknutých cien;

b)

kritériá udeľovania cien tak, aby bolo možné posúdiť kvalitu súťažných príspevkov so zreteľom na sledované ciele a očakávané výsledky a objektívne určiť, či možno príspevky kvalifikovať ako víťazné;

c)

výšku ceny alebo cien;

d)

mechanizmy vyplatenia cien víťazom po udelení cien.

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu i) sú oprávnení aj príjemcovia grantov Únie, ak sa v pravidlách súťaže nestanovuje inak.

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu vi) je možné urobiť výnimku v prípade účastníkov medzinárodných organizácií.

2.   Zodpovedný povoľujúci úradník zvolí také prostriedky komunikácie, ktoré majú nediskriminačný charakter vo vzťahu k predkladaniu súťažných príspevkov a neobmedzujú prístup účastníkov k súťaži.

Zvolené spôsoby komunikácie majú taký charakter, aby sa zabezpečilo splnenie týchto podmienok:

a)

každý súťažný príspevok obsahuje všetky informácie potrebné na jeho hodnotenie;

b)

integrita údajov je zachovaná;

c)

dôverný charakter súťažných príspevkov je zachovaný;

d)

ochrana osobných údajov je zabezpečená v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 45/2001.

3.   Pravidlá súťaže môžu obsahovať podmienky zrušenia súťaže najmä vtedy, ak nie je možné splniť ciele alebo ak by sa právnická alebo fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti, kvalifikovala ako víťaz.

4.   Pravidlá súťaže sa uverejnia na internetovej stránke inštitúcií Únie. S cieľom zabezpečiť dodatočnú publicitu medzi potenciálnymi účastníkmi sa pravidlá súťaže môžu uverejniť aj prostredníctvom akýchkoľvek iných primeraných prostriedkov vrátane Úradného vestníka Európskej únie. Môžu sa uverejniť od dátumu prijatia rozhodnutia o financovaní uvedeného v článku 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách vrátane počas roka, ktorý predchádza plneniu rozpočtu. Akákoľvek zmena v obsahu pravidiel súťaže takisto podlieha uverejneniu za rovnakých podmienok.

Článok 213

Zverejňovanie ex post

(Článok 138 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Informácie týkajúce sa cien udelených v priebehu rozpočtového roka sa zverejňujú v súlade s článkom 21.

2.   Po zverejnení podľa odseku 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade na ich žiadosť správu o:

a)

počte účastníkov v uplynulom roku;

b)

počte účastníkov a percentuálnom podiele úspešných súťažných príspevkov na jednu súťaž;

c)

zozname expertov, ktorí boli v predchádzajúcom roku členmi poroty, s odkazom na postup ich výberu.

Článok 214

Hodnotenie

(Článok 138 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Na účely hodnotenia súťažných príspevkov zodpovedný povoľujúci úradník vymenuje porotu pozostávajúcu najmenej z troch expertov, ktorí môžu byť externými expertmi alebo osobami zastupujúcimi najmenej dva organizačné subjekty inštitúcií alebo orgánov uvedených v článku 62 a 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách, medzi ktorými nie je vzájomné hierarchické prepojenie, okrem zastúpení a miestnych jednotiek uvedených v článku 72 tohto nariadenia a v delegovaných orgánoch uvedených v článku 62 a 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorých neexistujú žiadne oddelené subjekty.

Experti uvedení v prvom pododseku podliehajú povinnostiam týkajúcim sa zabránenia konfliktu záujmov stanovených v článku 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Externí experti osvedčia, že sa ku dňu menovania nenachádzajú v situácii, ktorá by predstavovala konflikt záujmov, a že budú informovať povoľujúceho úradníka, ak konflikt záujmov nastane počas postupu hodnotenia.

2.   Po ukončení svojej práce členovia poroty podpíšu záznam o všetkých preskúmaných príspevkoch obsahujúci hodnotenie ich kvality s uvedením tých príspevkov, ktorým sa môže udeliť cena. Tento záznam sa môže podpísať v elektronickom systéme, ktorý umožňuje dostatočnú autentifikáciu podpisujúcej osoby.

Záznam uvedený v prvom pododseku sa uchováva pre budúcu potrebu.

3.   Zodpovedný povoľujúci úradník následne rozhodne o udelení cien alebo o ich neudelení. V tomto rozhodnutí sa takisto uvedie:

a)

predmet a v prípade udelenia celková výška udelených cien;

b)

mená víťazov, výška ceny udelenej každému víťazovi a dôvody takéhoto výberu;

c)

mená všetkých zamietnutých účastníkov a dôvody takéhoto zamietnutia.

Článok 215

Informovanie a oznámenie

(Článok 138 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Účastníci sú čo najskôr informovaní o výsledku hodnotenia ich súťažného príspevku, v každom prípade do 15 kalendárnych dní od prijatia rozhodnutia o udelení ceny povoľujúcim úradníkom.

2.   Rozhodnutie o udelení ceny sa oznámi víťazom a považuje sa za právny záväzok v zmysle článku 86 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

HLAVA VIII

FINANČNÉ NÁSTROJE

Článok 216

Výber subjektov poverených implementáciou finančných nástrojov v rámci nepriameho hospodárenia

(Článok 139 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Na účely implementácie finančných nástrojov v rámci nepriameho hospodárenia sa Komisii predloží dôkaz o tom, že poverené subjekty spĺňajú požiadavky článku 60 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Po jeho získaní je takýto dôkaz platný pre akúkoľvek budúcu implementáciu finančných nástrojov príslušným subjektom, a to v prípade, že sa podstatne nezmenili systémy poverených subjektov, pravidlá a postupy, na ktoré sa vzťahujú tieto požiadavky.

2.   Na účely výberu subjektov poverených implementáciou finančných nástrojov podľa článku 61 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia uverejní výzvu pre potenciálne poverené subjekty. Výzva obsahuje podmienky účastí a kritériá udeľovania.

Vo výzve uvedenej v prvom odseku sa takisto stanoví, či sa od povereného subjektu požaduje, aby pridelil do príslušného finančného nástroja svoje vlastné finančné zdroje alebo zdieľal riziko. V prípade, že sa takáto informácia uvedie a ak je to potrebné na zabránenie možnému konfliktu záujmov sa vo výzve takisto stanoví, že od povereného subjektu sa požaduje, aby navrhol opatrenia na zosúladenie záujmov v súlade s článkom 140 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Opatrenia na zosúladenie záujmov sa zahrnú do dohody o príslušnom finančnom nástroji.

So subjektmi, ktoré spĺňajú podmienky účasti, Komisia začne transparentný a otvorený dialóg, ktorý nevedie ku konfliktu záujmov. Po dialógu Komisia podpíše dohody o delegovaní so subjektom alebo subjektmi, ktoré predložili návrhy s najvýhodnejším pomerom medzi kvalitou a cenou a v náležitých prípadoch počítajú s pridelením vlastných finančných zdrojov alebo zdieľaním rizika.

3.   Komisia môže začať s potenciálnymi poverenými subjektmi priame rokovania pred podpísaním dohôd o delegovaní, ak je poverený subjekt určený v príslušnom základnom akte alebo vymenovaný v článku 58 ods. 1 písm. c) bode iii) nariadenia o rozpočtových pravidlách, alebo v riadne odôvodnených a náležite zdokumentovaných výnimočných prípadoch, a to najmä ak:

a)

po výzve pre potenciálne poverené subjekty neboli predložené vhodné návrhy;

b)

si finančné nástroje so špecifickými charakteristikami vyžadujú konkrétny typ povereného subjektu vzhľadom na jeho technickú spôsobilosť, vysoký stupeň špecializácie alebo administratívnu právomoc;

c)

z dôvodov mimoriadnej naliehavosti spôsobenej nepredvídateľnými udalosťami, ktoré sa nedajú pripísať Únii, nie je možné dodržať postup uvedený v ods. 2.

Článok 217

Obsah dohôd o delegovaní so subjektmi poverenými implementáciou finančných nástrojov v rámci nepriameho hospodárenia

(Článok 139 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Okrem požiadaviek vymedzených v článku 40 dohoda o delegovaní so subjektmi poverenými implementáciou finančných nástrojov zahŕňa náležité mechanizmy na zabezpečenie súladu so zásadami a podmienkami stanovenými v článku 140 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Obsahom dohôd o delegovaní sú najmä:

a)

opis finančného nástroja, jeho investičná stratégia alebo politika, druh poskytnutej podpory, kritériá oprávnenosti pre finančných sprostredkovateľov a konečných prijímateľov, ako aj doplňujúce operačné požiadavky, ktoré odzrkadľujú politické ciele nástroja;

b)

požiadavky na cieľový rozsah hodnôt pre pákový efekt;

c)

definícia neoprávnených činností a podmienky vylúčenia;

d)

ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje zosúladenie záujmov a rieši možný konflikt záujmov;

e)

ustanovenia o výbere finančných sprostredkovateľov podľa článku 139 ods. 4 druhého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách a v náležitých prípadoch o zriadení účelových investičných nástrojov;

f)

ustanovenia o zodpovednosti poverených subjektov a ostatných subjektov zapojených do implementácie finančného nástroja;

g)

ustanovenia o riešení sporov;

h)

ustanovenia o správe finančného nástroja;

i)

ustanovenia o použití a opätovnom použití príspevku Únie v súlade s článkom 140 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

j)

ustanovenia týkajúce sa správy príspevkov Únie a zvereneckých účtov, vrátane rizík zmluvnej strany, akceptovaných pokladničných operácií, povinností príslušných strán, nápravných opatrení v prípade nadmerných zostatkov na zvereneckých účtoch, uchovávania záznamov a podávania správ;

k)

ustanovenia o odmeňovaní poverených subjektov, vrátane sadzieb poplatkov za riadenie a výpočtu a platieb nákladov na riadenie a poplatkov povereným subjektom v súlade s článkom 218;

l)

v náležitých prípadoch ustanovenia o rámcových podmienkach pre príspevky z fondov uvedených v článku 175 nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a budúceho Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej len „fondy SSR“);

m)

ustanovenia o trvaní, možnosti predĺženia a ukončení finančného nástroja vrátane podmienok predčasného ukončenia a v náležitých prípadoch stratégie ukončenia;

n)

ustanovenia týkajúce sa monitorovania implementácie podpory v prospech finančných sprostredkovateľov a konečných prijímateľov vrátane podávania správ zo strany finančných sprostredkovateľov;

o)

v náležitých prípadoch typ a charakter akýchkoľvek zaisťovacích operácií uvedených v článku 219.

Článok 218

Náklady na riadenie a poplatky povereným subjektom

(Článok 139 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Komisia odmeňuje subjekty poverené implementáciou finančného nástroja prostredníctvom poplatkov založených na výkonnosti, refundácie mimoriadnych výdavkov a v prípade, ak poverený subjekt spravuje pokladňu finančného nástroja, prostredníctvom poplatkov za správu pokladne.

2.   Poplatky založené na výkonnosti zahŕňajú administratívne poplatky, ktoré sú poverenému subjektu uhradené za činnosť uskutočnenú v rámci implementácie finančného nástroja. Tieto poplatky môžu v prípade potreby takisto zahŕňať politické stimuly na podporu dosahovania politických cieľov alebo na stimulovanie finančnej výkonnosti finančného nástroja.

Článok 219

Osobitné pravidlá pre zverenecké účty v rámci nepriameho hospodárenia

(Článok 139 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Subjekty poverené implementáciou finančných nástrojov môžu otvárať zverenecké účty v zmysle článku 68 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách vo svojom mene a výlučne na účet Komisie. Tieto poverené subjekty zasielajú príslušné účtovné výkazy zodpovednému útvaru Komisie.

2.   Zverenecké účty sú dostatočne likvidné a aktíva na takýchto zvereneckých účtoch sa spravujú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a príslušnými pravidlami obozretnosti v súlade s článkom 140 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   V rámci implementácie finančných nástrojov poverené subjekty neuskutočňujú zaisťovacie operácie na špekulatívne účely. Typ a charakter akýchkoľvek zaisťovacích operácií Komisia schváli ex ante a zahrnú sa do dohôd o delegovaní uvedených v článku 217.

Článok 220

Finančné nástroje implementované priamo

(Článok 139 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Podľa článku 139 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vo výnimočných prípadoch môžu finančné nástroje implementovať priamo, a to prostredníctvom:

a)

účelového investičného nástroja, na ktorom sa Komisia zúčastňuje spolu s ostatnými verejnými alebo súkromnými investormi s cieľom zvýšiť pákový efekt príspevku Únie;

b)

úverov, záruk, kapitálových investícií a ostatných nástrojov na zdieľanie rizika iných ako sú účelové investičné nástroje, ktoré sa poskytujú priamo konečným prijímateľom alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

2.   V rámci implementácie finančných nástrojov Komisia neuskutočňuje zaisťovacie operácie na špekulatívne účely. Typ a charakter akýchkoľvek zaisťovacích operácií Komisia schváli ex ante a zahrnú sa do dohôd so subjektmi, ktoré implementujú finančné nástroje.

Článok 221

Výber finančných sprostredkovateľov, manažérov účelových investičných nástrojov a konečných prijímateľov

(Článok 139 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak Komisia implementuje finančné nástroje priamo alebo nepriamo prostredníctvom účelových investičných nástrojov, takéto investičné nástroje sa zriadia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov. V oblasti vonkajších akcií sa takéto nástroje môžu zriadiť aj v súlade s právnymi predpismi tretích štátov. Manažéri takýchto nástrojov sú podľa zákona alebo zmluvy povinní konať v súlade s náležitou starostlivosťou profesionálneho manažéra a v dobrej viere.

2.   Manažéri účelových investičných nástrojov podľa odseku 1 a finanční sprostredkovatelia alebo koneční prijímatelia finančných nástrojov sa vyberú s náležitým ohľadom na charakter finančného nástroja, ktorý sa ma implementovať, skúsenosti a operačnú a finančnú spôsobilosť príslušných subjektov a/alebo ekonomickú životaschopnosť projektov konečných prijímateľov. Výber je transparentný, opodstatnený na základe objektívnych dôvodov a nevedie ku konfliktu záujmov.

3.   Finančná podpora sa neposkytne manažérom účelových investičných nástrojov, finančným sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 a v článkoch 107, 108 a 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 222

Podmienky použitia finančných nástrojov

(Článok 140 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Finančné nástroje riešia nedokonalosti a zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a poskytujú finančnú podporu len tým konečným prijímateľom, ktorí sa v čase poskytovania podpory Únie prostredníctvom finančného nástroja považujú za potenciálne ekonomicky životaschopných.

2.   Finančné nástroje poskytujú podporu konečným prijímateľom úmerným spôsobom. Obzvlášť by sa malo zdôvodniť preferenčné zaobchádzanie s investormi poskytujúcimi spolufinancovanie alebo zdieľanie rizika, a to úmerne k rizikám prevzatým investormi v rámci finančného nástroja, pričom toto zaobchádzanie by sa malo obmedziť na minimum potrebné na zabezpečenie ich investícií alebo zdieľania rizika.

Článok 223

Pákový efekt

(Článok 140 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Cieľom finančných nástrojov je dosiahnutie pákového efektu príspevku Únie mobilizovaním celkových investícií, ktoré presahujú veľkosť príspevku Únie.

Pákový efekt finančných prostriedkov Únie sa rovná sume financovania určenej oprávneným konečným prijímateľom delenej sumou príspevku Únie.

2.   Cieľové rozpätie hodnôt pákového efektu je založené na hodnotení ex ante príslušného finančného nástroja.

Článok 224

Hodnotenie ex ante finančných nástrojov

(Článok 140 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Finančné nástroje sú založené na hodnoteniach ex ante, ktoré určujú nedokonalosti alebo zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a posudzujú investičné potreby vzhľadom na ciele politiky.

2.   Hodnotenie ex ante preukáže, že zistené potreby trhu sa nedajú náležite a včas riešiť ani prostredníctvom činností vedených trhom, ani iným typom intervencie Únie, ktoré nesúvisia s financovaním finančného nástroja, ako napr. reguláciou, liberalizáciou, reformou alebo iným politickým opatrením. Toto hodnotenie posúdi pravdepodobnosť a možné náklady deformácií trhu a vytláčania súkromného financovania prostredníctvom finančných nástrojov a určí prostriedky na minimalizovanie negatívnych účinkov takýchto deformácií.

3.   V súlade so zásadou subsidiarity sa hodnotením ex ante preukáže, že finančný nástroj na úrovni Únie rieši zistené potreby trhu primeranejším spôsobom v porovnaní s podobnými finančnými nástrojmi na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni vrátane nástrojov financovaných v rámci SSR. Pri posudzovaní pridanej hodnoty príspevku Únie sa zohľadnia faktory, ako napr. sťažený prístup k financovaniu na vnútroštátnej úrovni, najmä pre cezhraničné projekty, úspory z rozsahu alebo značné demonštračné účinky súvisiace so šírením osvedčených postupov do členských štátov.

4.   Hodnotenie ex ante určí najefektívnejší spôsob vykonávania finančného nástroja.

5.   Hodnotením ex ante sa takisto preukáže, že plánovaný finančný nástroj je v súlade s:

a)

novými a existujúcimi finančnými nástrojmi, čím sa predchádza prekrývaniu a dosahujú sa synergie a úspory z rozsahu;

b)

finančnými nástrojmi a inými formami verejnej intervencie, ktoré sú zamerané na to isté trhové prostredie, čím sa predchádza nekonzistentnostiam a využívajú sa potenciálne synergie.

6.   Hodnotenie ex ante posúdi primeranosť plánovanej intervencie vzhľadom na veľkosť zistenej medzery financovania, očakávaný pákový efekt plánovaného finančného nástroja a takisto preskúma dodatočné kvalitatívne účinky, ako sú napr. šírenie osvedčených postupov, efektívna podpora cieľov politiky Únie prostredníctvom implementačného reťazca alebo prístupu k osobitným znalostiam dostupným od aktérov, ktorí sú zapojení do implementačného reťazca.

7.   Hodnotenie ex ante určí pre navrhované finančné nástroje súbor primeraných ukazovateľov výkonnosti a uvedie očakávaný výstup, výsledky a vplyv.

8.   Osobitné hodnotenie ex ante finančných nástrojov sa uskutoční iba v prípade, ak takéto hodnotenie, ktoré obsahuje všetky kritériá uvedené v odsekoch 1 až 7, nie je zahrnuté do hodnotenia ex ante alebo posúdenia vplyvu programu alebo činnosti uvedených v základnom akte.

Článok 225

Monitorovanie finančných nástrojov

(Článok 140 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   S cieľom zabezpečiť harmonizované sledovanie finančného nástroja uvedené v článku 140 ods. 12 nariadenia o rozpočtových pravidlách zodpovedný povoľujúci úradník zavedie systém monitorovania, ktorý prispeje k poskytnutiu primeraných záruk, že finančné prostriedky Únie sa používajú v súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.   Systém monitorovania sa použije na posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov politiky, ku ktorému dochádza prostredníctvom implementácie, ktorý sa premietne do príslušných ukazovateľov výstupu a výsledkov zavedených podľa hodnotenia ex ante, ako aj na analýzu súladu implementácie s definovanými požiadavkami podľa článku 140 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tento systém bude tvoriť základ pre správy Komisie podľa článku 38 ods. 5 a 140 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   V prípade nepriameho hospodárenia sa monitorovanie Komisie opiera o správy a výkazy poskytnuté poverenými subjektmi, o dostupné audity a kontroly, ktoré uskutočnili poverené subjekty, pričom sa riadne zohľadní vyhlásenie hospodáriaceho subjektu a stanovisko nezávislého audítorského subjektu podľa článku 60 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Komisia preskúma informácie, ktoré jej poskytli poverené subjekty, a môže vykonať kontroly, vrátane kontroly na základe vzorky, a to na primeranej úrovni implementácie až po konečného prijímateľa.

Monitorovanie zo strany povereného subjektu sa opiera o správy a výkazy poskytnuté finančnými sprostredkovateľmi, o dostupné audity a kontroly, ktoré uskutočnili finanční sprostredkovatelia, pričom sa riadne zohľadní vyhlásenie hospodáriaceho subjektu zo strany finančného sprostredkovateľa a stanovisko nezávislých audítorov.

V prípade, že neexistuje žiaden finančný sprostredkovateľ, poverený subjekt monitoruje použitie finančného nástroja priamo na základe správ a výkazov, ktoré poskytli koneční prijímatelia.

Poverený subjekt v prípade potreby preskúma na vzorke informácie, ktoré poskytli finanční sprostredkovatelia alebo koneční prijímatelia, a uskutoční kontroly stanovené v dohode, ako sa uvádza v článku 217.

4.   V prípade priameho hospodárenia sa monitorovanie Komisie opiera o správy a výkazy poskytnuté finančnými sprostredkovateľmi a konečnými prijímateľmi, ktoré sú predmetom náležitých kontrol. Ustanovenia odseku 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na priame hospodárenie.

5.   Dohody, ktorými sa implementujú finančné nástroje, obsahujú ustanovenia potrebné na uplatňovanie odsekov 1 až 4.

Článok 226

Zaobchádzanie s príspevkami z fondov SSR

(Článok 140 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade príspevkov z fondov SSR do finančných nástrojov zriadených podľa hlavy VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách a podporovaných z fondov SSR podľa predpisov platných v jednotlivých odvetviach sa vedú osobitné záznamy.

2.   Príspevky z fondov SSR sa vložia na osobitné účty a použijú sa v súlade s cieľmi príslušných fondov SSR na akcie a pre konečných prijímateľov v súlade s programom alebo programami, z ktorých sa príspevky uskutočnili.

3.   Pokiaľ ide o príspevky z fondov SSR do finančných nástrojov zriadených podľa hlavy VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách, uplatňujú sa predpisy platné v jednotlivých odvetviach.

HLAVA IX

PREDKLADANIE ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK A ÚČTOVNÍCTVO

KAPITOLA 1

Predkladanie účtovných závierok

Článok 227

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok

(Článok 142 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok obsahuje presný popis:

a)

dosiahnutia cieľov za daný rok v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

b)

finančnej situácie a udalostí, ktoré mali významný vplyv na činnosti počas roka.

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení sa predkladá oddelene od správ o plnení rozpočtu.

Článok 228

Výnimka z účtovných zásad

(Článok 144 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Ak účtovníci v konkrétnom prípade dospejú k názoru, že je potrebné uplatniť výnimku pri niektorej z účtovných zásad vymedzených v pravidlách účtovania Únie, takáto výnimka sa riadne odôvodní a uvedie sa v poznámkach k finančným výkazom uvedených v článku 232.

Článok 229

Účtovné doklady

(Článok 144 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Základom pre každý zápis je účtovný doklad, na ktorom je vyznačený dátum a číslo, predložený v papierovej forme alebo na nosiči, ktoré zaručuje spoľahlivosť a zabezpečenie jeho obsahu na dobu stanovenú v článku 48.

2.   Operácie toho istého druhu vykonané na tom istom mieste a v ten istý deň sa môžu zahrnúť do jediného účtovného dokladu.

Článok 230

Výkaz finančných výsledkov

(Článok 145 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Vo výkaze finančných výsledkov sa uvádzajú príjmy a výdavky za rok roztriedené podľa ich charakteru.

Článok 231

Výkaz peňažných tokov

(Článok 145 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Vo výkaze peňažných tokov sa uvádzajú peňažné toky počas účtovného obdobia, ktoré zobrazujú začiatočný a konečný stav pokladne.

Pokladňa pozostáva z týchto položiek:

a)

pokladničná hotovosť;

b)

bankové účty a vklady, ktoré sa čerpajú na požiadanie;

c)

ostatné disponibilné aktíva, ktoré je možné rýchlo previesť na hotovosť a ktorých hodnota je stabilná.

Článok 232

Poznámky k finančným výkazom

(Článok 145 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Poznámky uvedené v článku 145 nariadenia o rozpočtových pravidlách tvoria neoddeliteľnú súčasť finančných výkazov. Poznámky obsahujú aspoň tieto údaje:

a)

účtovné zásady, účtovné metódy a pravidlá účtovania;

b)

vysvetlivky poskytujúce ďalšie informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v hlavnej časti finančných výkazov a ktoré sú potrebné na vytvorenie pravdivého a reálneho obrazu.

Článok 233

Výkazy výsledku rozpočtového hospodárenia

(Článok 146 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Výkazy výsledku rozpočtového hospodárenia obsahujú:

a)

informácie o príjmoch, ktoré zahŕňajú:

i)

zmeny v odhadoch príjmov do rozpočtu;

ii)

výsledok plnenia príjmov;

iii)

vzniknuté nároky;

b)

informácie preukazujúce zmeny v celkových disponibilných viazaných rozpočtových prostriedkoch a platobných rozpočtových prostriedkoch;

c)

informácie preukazujúce použitie celkových disponibilných viazaných rozpočtových prostriedkov a platobných rozpočtových prostriedkov;

d)

informácie preukazujúce neuhradené záväzky, záväzky prenesené z predchádzajúceho roka a záväzky uskutočnené počas roka.

2.   Pokiaľ ide o informácie o príjmoch, prílohou je aj výkaz, v ktorom sa uvádza rozdelenie súm vlastných zdrojov pre každý členský štát, ktoré sa do konca rozpočtového roka majú vymôcť a na ktoré sa vzťahuje príkaz na vymáhanie pohľadávok.

Článok 234

Spôsoby predkladania účtovných závierok

(Článok 148 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Predbežné účtovné závierky a konečné účtovné závierky uvedené v článkoch 147 a 148 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa môžu zasielať elektronicky.

KAPITOLA 2

Účtovníctvo

Oddiel 1

Organizácia účtov

Článok 235

Organizácia účtov

(Článok 151 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Účtovník každej inštitúcie a subjektu uvedených v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách vypracováva a uchováva aktualizované dokumenty, ktoré popisujú organizáciu účtov a účtovné postupy v danej inštitúcii alebo danom subjekte.

2.   Rozpočtové príjmy a výdavky sa v súlade s ekonomickým charakterom operácie zaznamenávajú do automatizovaného systému uvedeného v článku 236 ako bežné príjmy alebo výdavky alebo ako kapitál.

Článok 236

Automatizované systémy

(Článok 151 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Účty sa vedú pomocou integrovaného automatizovaného systému.

2.   Ak sa účty vedú pomocou automatizovaných systémov a podsystémov, takéto systémy a podsystémy sa podrobne popíšu.

Tento popis vymedzuje obsah jednotlivých dátových polí a opisuje spôsob spracovania jednotlivých operácií. Zároveň podrobne uvádza, akým spôsobom tento systém zabezpečuje úplný audit trail pre všetky operácie a každú zmenu vykonanú v automatizovaných systémoch a podsystémoch tak, aby bolo možné kedykoľvek identifikovať charakter zmeny a osobu, ktorá ju vykonala.

V popise automatizovaných systémov a podsystémov sa uvedú všetky prepojenia medzi týmito systémami a centrálnym účtovným systémom, najmä pokiaľ ide o prenos údajov a zosúladenie zostatkov.

3.   Prístup k automatizovaným systémom a subsystémom je obmedzený na osoby uvedené v zozname oprávnených používateľov, ktorý vedie a aktualizuje každá inštitúcia.

Oddiel 2

Účtovné knihy

Článok 237

Účtovné knihy

(Článok 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Každá inštitúcia a subjekt uvedené v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách vedú účtovný denník, hlavnú účtovnú knihu a aspoň vedľajšie účtovné knihy podľa dlžníkov, veriteľov a stálych aktív, pokiaľ je takéto členenie zmysluplné z hľadiska nákladov a výnosov.

Účtovné knihy pozostávajú z dokumentov v elektronickej podobe, ktoré určí účtovník a ktoré v plnej miere zaručujú svoje použitie ako dôkaz.

Zápisy vykonané v účtovnom denníku sa prenesú do hlavnej účtovej knihy a rozpíšu sa podľa položiek v súlade s účtovnou osnovou uvedenou v článku 212.

Účtovný denník a hlavná účtovná kniha môžu byť rozdelené do toľkých osobitných účtovných denníkov a osobitných účtovných kníh, koľko je potrebné na splnenie požiadaviek.

Zápisy vykonané v osobitných účtovných denníkoch a osobitných účtovných knihách sa sústredia aspoň jedenkrát za mesiac do účtovného denníka a do hlavnej účtovnej knihy.

Článok 238

Predvaha

(Článok 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Každá inštitúcia a subjekt uvedený v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách vypracuje predvahu, ktorá zahŕňa všetky účty všeobecných účtov vrátane účtov schválených počas roka, pričom v každom prípade sa uvedie:

a)

číslo účtu;

b)

opis;

c)

celkové pasíva;

d)

celkové aktíva;

e)

zostatok.

Článok 239

Zosúladenie účtov

(Článok 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Údaje sa v hlavnej účtovnej knihe uvádzajú a usporiadajú tak, aby sa zdôvodnil obsah každého účtu zahrnutého do predvahy.

2.   Na inventúrny súpis stálych aktív sa vzťahujú ustanovenia článkov 246 až 253.

Oddiel 3

Registrácia

Článok 240

Zápisy na účty

(Článok 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zápisy sa vykonajú pomocou metódy podvojného účtovníctva, pričom všetky pohyby alebo zmeny zaznamenané na účtoch sú reprezentované zápisom potvrdzujúcim rovnocennosť medzi sumou na ťarchu účtu a sumou v prospech účtu na rôznych účtoch ovplyvnených takýmto zápisom.

2.   Protihodnota transakcie v eurách uvedená v inej mene ako je euro sa vypočíta a zaúčtuje.

Transakcie v cudzích menách na účtoch, ktoré sa môžu preceniť, sa precenia aspoň pri každom uzatváraní účtov.

Preceňovanie je založené na výmenných kurzoch stanovených v súlade s článkom 6.

Na prepočet medzi eurom a inou menou na účely vypracovania súvahy k 31. decembru roka N sa použije výmenný kurz platný posledný pracovný deň roka N.

3.   Pravidlá účtovania Únie prijaté podľa článku 152 nariadenia o rozpočtových pravidlách presne stanovia pravidlá prepočtu a nového ocenenia, ktoré sa majú stanoviť na účely akruálneho účtovníctva.

Článok 241

Účtovné záznamy

(Článok 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Vo všetkých účtovných záznamoch sa uvedie pôvod, obsah a účtovný odkaz každej položky a odkazy na príslušné účtovné doklady.

Článok 242

Záznamy do účtovného denníka

(Článok 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Účtovné operácie sa zaznamenajú do účtovného denníka jednou z týchto metód, ktoré sa navzájom nevylučujú:

a)

denne, záznamom každej operácie;

b)

vo forme mesačného súhrnu celkových súm použitých pri operáciách za predpokladu, že sa uchovávajú všetky doklady umožňujúce overovanie jednotlivých operácii podľa dní.

Článok 243

Potvrdenie zápisov

(Článok 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zápisy do účtovného denníka a do vedľajších účtovných kníh sa finalizujú pomocou postupu potvrdenia platnosti, ktorý zakazuje akúkoľvek zmenu alebo vymazanie zápisu.

2.   Postup uzatvárania určený na zmrazenie chronológie záznamov a zaručenie ich nedotknuteľnosti sa implementuje najneskôr pred predložením záverečných finančných výkazov.

Oddiel 4

Zosúladenie a overovanie

Článok 244

Zosúladenie účtov

(Článok 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zostatok na účtoch v predvahe sa pravidelne, minimálne však v čase ročného uzavretia účtov, zosúladí s údajmi zo systémov riadenia používaných povoľujúcimi úradníkmi na riadenie aktív a pasív a na denný vstup do účtovného systému.

2.   Účtovník kontroluje pravidelne, a aspoň v prípade uzavretia účtov, či zostatky na bankových účtoch zodpovedajú skutočnej situácii, najmä pokiaľ ide o:

a)

bankovú hotovosť, zosúladením výpisov z účtov z finančných inštitúcií;

b)

pokladničnú hotovosť, zosúladením s údajmi v pokladničnej knihe.

Účty stálych aktív sa preskúmajú v súlade s článkom 250.

3.   Spojovacie účty medzi inštitúciami sa zosúlaďujú mesačne.

4.   Evidenčné účty otvára a preskúma raz ročne účtovník. Za tieto účty je zodpovedný povoľujúci úradník a schváli ich podľa možnosti čo najskôr.

Oddiel 5

Rozpočtové účty

Článok 245

Obsah a vedenie rozpočtových účtov

(Článok 156 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Pre každú časť rozpočtu sa v rozpočtových účtoch uvádzajú:

a)

v prípade výdavkov:

i)

rozpočtové prostriedky schválené v pôvodnom rozpočte, rozpočtové prostriedky zahrnuté do opravných rozpočtov, prenesené rozpočtové prostriedky, rozpočtové prostriedky disponibilné po výbere pripísaných príjmov, presuny rozpočtových prostriedkov a celkové disponibilné rozpočtové prostriedky;

ii)

záväzky a platby na daný rozpočtový rok;

b)

v prípade príjmov:

i)

odhady zapísané v pôvodnom rozpočte, odhady zahrnuté do opravných rozpočtov, pripísané príjmy a celková suma takto stanovených odhadov;

ii)

zistené nároky a sumy vymožené v danom rozpočtovom roku;

c)

záväzky, ktoré sa ešte majú uhradiť a príjmy, ktoré sa majú vymôcť, prenesené z predchádzajúcich rozpočtových rokov.

Viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky uvedené v prvom pododseku v písm. a) sa zapisujú a preukazujú samostatne.

Globálne predbežné záväzky týkajúce sa Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu (ďalej len „EPZF“) a zodpovedajúce platby sa taktiež zaznamenajú do rozpočtových účtov.

Tieto záväzky sa vykazujú vzhľadom na celkové rozpočtové prostriedky EPZF.

2.   V rozpočtových účtoch sa uvádza samostatne:

a)

použitie prenesených rozpočtových prostriedkov a rozpočtových prostriedkov na daný rok;

b)

schválenie neuhradených záväzkov.

Na príjmovej strane sa sumy, ktoré sa majú vymáhať za predchádzajúce rozpočtové roky, uvádzajú samostatne.

3.   Rozpočtové účty sa usporiadajú takým spôsobom, aby sa vypracoval systém nákladového účtovníctva.

4.   Rozpočtové účty sa vedú pomocou počítačových systémov, v knihách alebo v kartotékach.

KAPITOLA 3

Inventúrne súpisy majetku

Článok 246

Inventúrne súpisy majetku

(Článok 157 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Systém inventúrnych súpisov majetku stanovuje povoľujúci úradník s technickou pomocou účtovníka. Takýto systém inventúrneho súpisu musí obsahovať všetky informácie potrebné na vedenie účtov a ochranu aktív.

Článok 247

Ochrana majetku

(Článok 157 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Každá inštitúcia a subjekt uvedené v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách prijmú ustanovenia o ochrane majetku zahrnuté do svojich príslušných súvah a rozhodnú o tom, ktoré administratívne útvary sú zodpovedné za systém inventúrneho súpisu.

Článok 248

Zápis položiek do inventúrneho súpisu

(Článok 157 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Všetky nadobudnuté položky, ktorých obdobie použitia je dlhšie ako jeden rok, ktoré nie sú spotrebným tovarom a ktorých nákupná cena alebo výrobné náklady sú vyššie ako tie, ktoré sú uvedené v pravidlách účtovania Únie prijatých podľa článku 152 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa zapíšu do inventúrneho súpisu a zaznamenajú do účtov stálych aktív.

Článok 249

Obsah inventúrneho súpisu pre každú položku

(Článok 157 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Inventúrny súpis obsahuje zodpovedajúci popis každej položky s uvedením jej umiestnenia alebo, v prípade hnuteľných vecí, zodpovedného útvaru alebo osoby, dátumu nadobudnutia a jednotkových nákladov.

Článok 250

Kontroly inventúrneho súpisu hnuteľného majetku

(Článok 157 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Pri kontrolách inventúrneho súpisu sa inštitúcie a subjekty uvedené v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách presvedčia, či každá položka fyzicky existuje a či zodpovedá príslušnému zápisu do inventúrneho súpisu. Takéto kontroly sa vykonávajú na základe programu ročných previerok, okrem dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý sa kontroluje aspoň raz za tri roky.

Článok 251

Odpredaj hmotného majetku

(Článok 157 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Členovia, úradníci alebo ostatní zamestnanci a akýkoľvek iní pracovníci inštitúcií a subjektov uvedených v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách nesmú nadobudnúť položky, ktoré tieto inštitúcie a subjekty odpredávajú, okrem prípadov, keď sa takéto položky odpredávajú postupom verejného obstarávania.

Článok 252

Postup predaja hmotného majetku

(Článok 157 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak jednotková kúpna hodnota hmotného majetku je najmenej 8 100 EUR, predaj takéhoto majetku sa oznámi miestne príslušným spôsobom. Doba medzi uverejnením posledného oznamu a uzatvorením predajnej zmluvy je aspoň štrnásť kalendárnych dní.

Predaj uvedený v prvom pododseku je predmetom oznámenia o predaji, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie, a to v prípade ak jednotková kúpna hodnota je 391 100 EUR alebo viac. V tlači členských štátov sa môže uverejniť primeraná inzercia. Doba medzi dátumom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a uzatvorením predajnej zmluvy je aspoň jeden mesiac.

2.   Inštitúcie a subjekty uvedené v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách nemusia oznámenie uskutočniť v prípade, že náklady na inzerciu prevyšujú očakávaný výnos z operácie.

3.   Inštitúcie a subjekty uvedené v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vždy snažia za predaj hmotného majetku získať najlepšiu cenu.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na predaj medzi inštitúciami Únie a jej subjektmi uvedenými v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 253

Postup nakladania s hmotným majetkom

(Článok 157 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Povoľujúci úradník vypracuje vyhlásenie alebo záznam vždy, keď sa akýkoľvek majetok z inventúrneho súpisu vrátane budov predáva, odovzdáva bezplatne, vyraďuje, prenajíma alebo chýba z dôvodu straty, krádeže alebo akéhokoľvek iného dôvodu.

V takomto vyhlásení alebo zázname sa uvádza, či sa takáto položka musí nahradiť na náklady úradníka alebo iného zamestnanca Únie alebo akejkoľvek inej osoby.

Ak sa dáva bezplatne k dispozícii nehnuteľný majetok alebo hlavné zariadenia, vypracuje sa zmluva a prípad sa uvedie vo výročnej správe zaslanej Európskemu parlamentu a Rade pri predkladaní návrhu rozpočtu.

Členovia, úradníci alebo ostatní zamestnanci a akýkoľvek iní pracovníci inštitúcií a subjektov uvedených v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách nesmú byť prijímateľmi majetku z inventúrneho súpisu, ktorý sa dáva bezplatne alebo sa vyraďuje.

Článok 254

Inventúrny súpis a oznamovanie predaja v delegáciách Únie

(Článok 157 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade delegácií Únie sa trvalé inventúrne súpisy hnuteľného majetku, ktorý patrí Únii, vedú na miestnej úrovni. Pravidelne sa zasielajú ústredným oddeleniam v súlade s pravidlami prijatými každou inštitúciou.

Hnuteľný majetok, ktorý je v tranzite do delegácií Únie, sa pred zápisom do trvalých inventúrnych súpisov zapíše do predbežného zoznamu.

2.   Oznamovanie predaja hnuteľného majetku delegácií Únie je v súlade s miestnymi zvyklosťami.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

VÝSKUM

Článok 255

Typy operácií

(Článok 181 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Priame akcie vykonávajú zariadenia Spoločného výskumného centra (ďalej len „SVC“) a v zásade sú v plnej miere financované z rozpočtu. Ide o:

a)

výskumné programy;

b)

predbežné výskumné aktivity;

c)

vedecké aktivity a aktivity technickej pomoci inštitucionálneho charakteru.

2.   SVC sa na nepriamych akciách môže zúčastňovať za podmienok stanovených v článku 183 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   Odhady pohľadávok uvedené v článku 181 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa zasielajú účtovníkovi na registráciu.

Článok 256

Dodatočné pravidlá vzťahujúce sa na SVC

(Článok 183 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Medzi činnosti súťažného charakteru vykonávané SVC patria:

a)

činnosti uskutočnené po postupe udeľovania grantu alebo verejného obstarávania;

b)

činnosti v mene tretích strán;

c)

činností vykonávané v rámci administratívnej dohody s inými inštitúciami alebo inými útvarmi Komisie o poskytovaní vedecko-technických služieb.

2.   Ak je súčasťou činností vykonávaných SVC pre tretie strany verejné obstarávanie, postup verejného obstarávania je v súlade so zásadami transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

3.   Odhady pohľadávok uvedené v článku 183 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa zasielajú účtovníkovi na registráciu.

HLAVA II

VONKAJŠIE AKCIE

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 257

Akcie, ktoré sa môžu financovať

(Článok 184 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Rozpočtové prostriedky na akcie uvedené v druhej časti hlave IV kapitole I nariadenia o rozpočtových pravidlách sa môžu použiť najmä na financovanie verejných zákaziek, grantov vrátane bonifikácie úrokov, osobitných úverov, zábezpek na úvery a finančnej pomoci, rozpočtovej podpory a ostatných osobitných foriem rozpočtovej pomoci.

KAPITOLA II

Rozpočtová podpora a trustové fondy združujúce viacerých darcov

Článok 258

Využívanie rozpočtovej podpory

(Článok 186 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade, že je to stanovené v príslušných základných aktoch, Komisia môže použiť odvetvovú alebo všeobecnú rozpočtovú podporu v tretej krajine, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

hospodárenie s verejnými financiami je v partnerskej krajine dostatočne transparentné, spoľahlivé a efektívne;

b)

partnerská krajina uskutočňuje dostatočne spoľahlivú a relevantnú politiku na úrovni odvetvia alebo vnútroštátnej úrovni;

c)

partnerská krajina uskutočňuje makroekonomickú politiku zameranú na stabilitu.

2.   Dohody uzavreté s partnerskou krajinou zahŕňajú povinnosť tejto krajiny poskytovať Komisii spoľahlivé a včasné informácie, ktoré Komisii umožňujú hodnotiť splnenie podmienok stanovených v odseku 1.

Článok 259

Trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie

(Článok 187 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Príspevky ostatných darcov sa zohľadnia pri ich úhrade na osobitný bankový účet trustového fondu v sume vyjadrenej v eurách na základe prepočtu pri ich prijatí na osobitný bankový účet.

Príspevok Únie sa prevedie v náležitom čase, aby sa pokryli právne záväzky trustového fondu, pričom sa náležite zohľadnia disponibilné finančné prostriedky poskytnuté ostatnými darcami.

Úroky vzniknuté na osobitnom bankovom účte trustového fondu sa investujú do trustového fondu, okrem prípadov, že sa v akte, ktorým sa trustový fond zriaďuje, stanovuje inak.

Všetky transakcie vykonané počas roka na bankovom účte uvedené v treťom odseku sa riadne zaúčtujú na účtoch trustového fondu.

Povoľujúci úradník dvakrát ročne vypracuje finančnú správu o operáciách vykonaných každým trustovým fondom.

Trustové fondy sú každý rok predmetom nezávislého externého auditu.

Správna rada trustového fondu schvaľuje výročnú správu trustového fondu vypracovanú povoľujúcim úradníkom spolu s ročnou účtovnou závierkou vypracovanou účtovníkom. Tieto správy sa pripoja k výročnej správe povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním a predložia Európskemu parlamentu a Rade v rámci postupu udelenia absolutória Komisii.

Pravidlá týkajúce sa zloženia správnej rady a jej vnútorné predpisy sa stanovia v akte, ktorým sa trustový fond zriaďuje, prijatom Komisiu a dodržiavanom ostatnými darcami. Tieto pravidlá zabezpečia spravodlivé zastúpenie darcov a obsahujú požiadavku, aby konečné rozhodnutie o použití zdrojov bolo podmienené kladným hlasovaním Komisie.

KAPITOLA III

Verejné obstarávanie

Článok 260

Nájom nehnuteľností

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Z prevádzkových rozpočtových prostriedkov na vonkajšie akcie sa môžu financovať len tie zákazky na nehnuteľnosti, ktoré sa týkajú prenájmu budov, ktorú sú v čase podpísania nájomnej zmluvy už postavené. Tieto zákazky sa uverejnia v súlade s článkom 124.

Článok 261

Vymedzenie pojmov

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky na poskytnutie služieb zahŕňajú zákazky na vypracovanie štúdie a zákazky na poskytnutie technickej pomoci.

Zákazka na vypracovanie štúdie je zmluvou o poskytnutí služieb uzatvorenou medzi dodávateľom a verejným obstarávateľom, ktorá obsahuje štúdie slúžiace na identifikáciu a prípravu projektov, štúdie realizovateľnosti, ekonomické štúdie a štúdie trhu, technické štúdie a audity.

Zákazka na poskytnutie technickej pomoci je taká zákazka, pri ktorej je dodávateľ vyzvaný, aby zabezpečil poradnú úlohu, riadil alebo dozeral na projekt alebo zabezpečil konzultantov presne vymedzených v zmluve.

2.   Ak tretí štát má vo svojich úradoch alebo v subjektoch s účasťou verejného sektora kvalifikovaných riadiacich pracovníkov, uvedené zákazky môžu plniť priamo tieto úrady alebo subjekty formou priamej pracovnej činnosti.

Článok 262

Osobitné ustanovenia týkajúce sa finančných limitov a postupov zadávania vonkajších zákaziek

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Články 123 až 126, s výnimkou vymedzení pojmov, článok 127 ods. 3 a 4, články 128, 134 až 137, článok 139 ods. 3 až 6, článok 148 ods. 4, článok 151 ods. 2, články 152 až 158, články 160 a 164 tohto nariadenia sa neuplatňujú na zmluvy o verejnom obstarávaní uzatvorené verejnými obstarávateľmi uvedenými v článku 190 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo v ich mene.

O vykonávaní ustanovení o verejnom obstarávaní podľa tejto kapitoly rozhodne Komisia vrátane náležitých kontrol, ktoré má uplatniť zodpovedný povoľujúci úradník v prípadoch, keď Komisia nie je verejným obstarávateľom.

2.   V prípade nedodržania postupov uvedených v odseku 1, výdavky na predmetné operácie nie sú oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie.

3.   Táto kapitola sa neuplatňuje na verejných obstarávateľov uvedených v článku 190 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách v prípade, že po kontrolách uvedených v článku 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách ich Komisia oprávnila používať vlastné postupy verejného obstarávania.

Článok 263

Oznamovanie a rovnaké zaobchádzanie

(Články 190 a 191 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Komisia prijme potrebné vykonávacie opatrenia, aby sa v súťažnom postupe verejného obstarávania, ktorého cieľom je zadať zákazky financované Úniou, zaručila čo najširšia účasť za rovnakých podmienok. Na tento účel sa najmä:

a)

zabezpečí, aby predbežné oznámenia, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a oznámenia o výsledku verejného obstarávania boli uverejnené primerane vopred a včas;

b)

vylúčia akékoľvek diskriminačné praktiky alebo technické špecifikácie, ktoré by mohli obmedziť širokú účasť všetkých fyzických alebo právnických osôb uvedených v článku 182 nariadenia o rozpočtových pravidlách za rovnakých podmienok.

2.   Články 265 ods. 5, 267 ods. 3 a 269 ods. 4 sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté použitie elektronického verejného obstarávania.

Článok 264

Oznamovanie

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Predbežné oznámenie o medzinárodných výzvach na predloženie ponuky sa čo najskôr zašle Úradu pre publikácie v prípade zákaziek na dodanie tovaru a zákaziek na poskytnutie služieb a čo najskôr po rozhodnutí o schválení programu v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

2.   Na účely tejto kapitoly sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejní:

a)

aspoň v Úradnom vestníku Európskej únie a na internete v prípade medzinárodných výziev na predloženie ponuky;

b)

aspoň v úradnom vestníku prijímajúceho štátu alebo v akejkoľvek inej rovnocennej publikácii v prípade miestnych výziev na predloženie ponuky.

Ak sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejňuje na miestnej úrovni, musí byť totožné s oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie a na internete a musí sa uverejniť súčasne. Komisia je zodpovedná za uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a na internete. Ak sa oznámenie uverejňuje na miestnej úrovni, môžu tak urobiť subjekty uvedené v článku 190 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa zašle po podpísaní zmluvy s výnimkou, keď je to nevyhnutné v prípade zákazky, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti, alebo v prípade zákazky, pri ktorej sa vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia, alebo v prípade, keď si to vyžaduje ochrana základných záujmov Európskej únie alebo prijímajúcej krajiny, a v prípade, keď sa uverejnenie oznámenia o výsledku verejného obstarávania nepovažuje za vhodné.

Článok 265

Finančné limity a postupy zadávania zákaziek na poskytnutie služieb

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Finančné limity a postupy uvedené v článku 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú v prípade zákaziek na poskytnutie služieb tieto:

a)

v prípade zákaziek s hodnotou 300 000 EUR alebo vyššou:

i)

medzinárodná užšia súťaž v zmysle článku 127 ods. 2 a článku 264 ods. 2 písm. a);

ii)

medzinárodná verejná súťaž v zmysle článku 127 ods. 2 a článku 264 ods. 2 písm. a);

b)

v prípade zákaziek s hodnotou nižšou ako 300 000 EUR: súťažné rokovacie konanie v zmysle tohto článku ods. 3 alebo rámcová dohoda.

Zákazky s hodnotou, ktorá je 20 000 EUR alebo menej, sa môžu zadať na základe jedinej ponuky.

Platby výdavkov vo výške nepresahujúcej 2 500 EUR sa môžu vykonávať formou uhradenia faktúry, a to bez predchádzajúceho prijatia ponuky.

2.   V prípade medzinárodnej užšej súťaže uvedenej v odseku 1 písm. a) sa v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky. V prípade zákaziek na poskytnutie služieb sa vyzvú najmenej štyria záujemcovia. Počet záujemcov, ktorým sa umožní predložiť ponuky, musí byť dostatočný na zabezpečenie skutočnej hospodárskej súťaže.

Zoznam vybratých uchádzačov sa uverejní na internetovej stránke Komisie.

Ak je počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti alebo minimálne úrovne spôsobilosti, menší ako minimálny počet, verejný obstarávateľ môže vyzvať na predloženie ponuky len tých záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá na predloženie ponuky.

3.   V rámci rokovacieho konania uvedeného v odseku 1 písm. b) verejný obstarávateľ vypracuje zoznam najmenej troch uchádzačov podľa svojho výberu. Postup zahŕňa užšiu súťaž bez zverejnenia oznámenia a označuje sa ako súťažné rokovacie konanie, na ktoré sa nevzťahuje článok 129.

Uchádzači pre súťažné rokovacie konanie sa môžu vybrať s náležite zverejneného zoznamu potenciálnych dodávateľov uvedenom v článku 136 ods. 1 písm. b). Tento zoznam sa zostaví po výzve na vyjadrenie záujmu a platí najviac päť rokov od dátumu oznámenia. Tento zoznam môže zahŕňať čiastkové zoznamy. Každá zainteresovaná osoba môže predložiť žiadosť kedykoľvek počas doby trvania platnosti tohto zoznamu, s výnimkou posledných troch mesiacov tejto doby. V prípade, že sa má zadať zákazka, verejný obstarávateľ vyzve všetkých potenciálnych dodávateľov z príslušného zoznamu alebo čiastkového zoznamu, aby predložili ponuku.

Ponuky otvára a vyhodnocuje komisia pre vyhodnotenie ponúk, ktorej členmi sú osoby s potrebnými technickými a administratívnymi znalosťami. Členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk musia podpísať vyhlásenie o nestrannosti.

Ak je verejnému obstarávateľovi po ukončení rokovania so záujemcami predložená iba jediná administratívne a technicky platná ponuka, zákazku môže zadať za predpokladu, že sú splnené kritériá na vyhodnotenie ponúk.

4.   V prípade právnych služieb podľa klasifikácie CPV môže verejný obstarávateľ použiť súťažné rokovacie konanie nezávisle od odhadovanej hodnoty zákazky.

5.   Ponuky sa posielajú v balíku alebo vo vonkajšej obálke obsahujúcej dve samostatné zapečatené obálky, z ktorých jedna má nápis „Obálka A – Technická ponuka“ a druhá má nápis „Obálka B – Finančná ponuka“. Vonkajšia obálka obsahuje:

a)

adresu na predloženie ponuky uvedenú v súťažných podkladoch;

b)

odkaz na výzvu na predloženie ponuky, na ktorú uchádzač odpovedá;

c)

v náležitých prípadoch čísla častí, ktorých sa ponuka týka;

d)

nápis „Neotvárať pred začatím otvárania ponúk“ v jazyku, v ktorom boli napísané súťažné podklady.

Ak sa v súťažných podkladoch počítalo s pohovormi, komisia pre hodnotenie ponúk môže viesť pohovor s hlavnými členmi tímu expertov navrhnutými v technicky akceptovateľných ponukách po vypracovaní jej písomných záverov a pred definitívnym ukončením hodnotenia technických ponúk. V takýchto prípadoch komisia pre hodnotenie ponúk vypočuje expertov, prednostne ako kolektív, ak tvoria tím, a v intervaloch dostatočne krátkych, aby bolo možné porovnávať. Pohovory sa vedú v súlade so štandardným vzorom, ktorý vopred odsúhlasila komisia pre hodnotenie ponúk a ktorý sa vzťahuje na všetkých expertov alebo tímy pozvané na pohovor. Dátum a čas pohovoru musí byť uchádzačom oznámený aspoň 10 kalendárnych dní vopred. V prípadoch vyššej moci, ktorá bráni uchádzačovi zúčastniť sa pohovoru, sa mu musí oznámiť nový dátum a čas.

6.   Kritériá vyhodnotenia ponúk slúžia na určenie ponuky, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Ponuka, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, sa vyberie na základe posúdenia technickej kvality a ceny s uplatnením váhy 80/20. Na tento účel:

a)

sa počet bodov pridelených technickým ponukám vynásobí hodnotou 0,80;

b)

sa počet bodov pridelených cenovým ponukám vynásobí hodnotou 0,20.

Článok 266

Použitie rokovacieho konania pre zákazky na poskytnutie služieb

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Pre zákazky na poskytnutie služieb môže verejný obstarávateľ použiť rokovacie konanie s jedinou ponukou v týchto prípadoch:

a)

ak sa lehota pre postupy uvedené v článku 104 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách nemôže dodržať z dôvodov mimoriadnej naliehavosti spôsobených udalosťami, ktoré verejní obstarávatelia nemohli predvídať a ktoré sa im nijakým spôsobom nedajú pripísať;

b)

ak sú službami poverené orgány verejnej správy alebo neziskové inštitúcie alebo združenia a tieto služby sa týkajú činností inštitucionálneho charakteru alebo sú určené na poskytnutie pomoci ľuďom v sociálnej oblasti;

c)

pre služby, ktoré sú rozšírením už začatých služieb v zmysle podmienok stanovených v odseku 2;

d)

ak postup verejného obstarávania alebo pokus použiť rámcovú dohodu boli neúspešné, to znamená, že nebola prijatá žiadna kvalitatívne a/alebo finančné vhodná ponuka; v takomto prípade po zrušení verejného obstarávania môže verejný obstarávateľ rokovať s jedným alebo viacerými uchádzačmi podľa svojho výberu spomedzi tých, ktorí sa zúčastnili výzvy na predloženie ponuky, za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenili;

e)

ak dotknutá zákazka nasleduje po súťaži a musí byť, podľa platných pravidiel, zadaná úspešnému záujemcovi alebo jednému z úspešných záujemcov; v druhom z uvedených prípadov musia byť všetci úspešní záujemcovia vyzvaní na účasť na rokovaniach;

f)

ak sa z technických dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výhradných práv zákazka môže zadať iba určitému poskytovateľovi služieb;

g)

v prípade zákazky, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti, alebo v prípade zákazky, pri ktorej sa vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia, alebo v prípade, keď si to vyžaduje ochrana základných záujmov Európskej únie alebo prijímajúcej krajiny;

h)

ak sa musí zadať nová zákazka po predčasnom ukončení platnosti existujúcej zmluvy.

Na účely uvedené v prvom pododseku písm. a) sa operácie vykonávané v krízových situáciách podľa článku 190 ods. 2 považujú za vyhovujúce skúške mimoriadnej naliehavosti. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním, v náležitých prípadoch v súčinnosti s inými povoľujúcimi úradníkmi vymenovanými delegovaním, potvrdí, že stav mimoriadnej naliehavosti existuje a pravidelne preskúmava svoje rozhodnutie so zreteľom na zásadu riadneho finančného hospodárenia.

Činnosti inštitucionálneho charakteru uvedené v prvom pododseku písm. b) zahŕňajú služby priamo súvisiace so štatutárnym poslaním subjektov verejnej správy.

2.   Služby, ktoré predstavujú rozšírenie už začatých služieb, ako sa uvádza v ods. 1 písm. c) sú tieto:

a)

dodatočné služby, ktoré nie sú zahrnuté do hlavnej zákazky, ktoré sa však v dôsledku nepredvídateľných okolností stali potrebnými na plnenie zákazky za predpokladu, že dodatočné služby nemôžu byť technicky a ekonomicky oddelené od hlavnej zákazky bez závažných ťažkostí pre verejného obstarávateľa a za predpokladu, že celková hodnota dodatočných služieb nepresahuje 50 % hodnoty hlavnej zákazky;

b)

dodatočné služby, ktoré spočívajú v opakovaní porovnateľných služieb, ktoré boli zverené dodávateľovi v rámci prvej zákazky, za predpokladu, že:

i)

na poskytnutie prvej služby bolo uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a v tomto oznámení bola jasne uvedená možnosť použitia rokovacieho konania pre nové služby pre projekt, ako aj odhadované náklady;

ii)

hodnota a obdobie trvania predĺženia zmluvy nepresiahnu hodnotu a obdobie trvania pôvodnej zmluvy.

Článok 267

Finančné limity a postupy zadávania zákaziek na dodanie tovaru

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Finančné limity a postupy uvedené v článku 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú v prípade zákaziek na dodanie tovaru tieto:

a)

v prípade zákaziek s hodnotou 300 000 EUR alebo vyššou: medzinárodná verejná súťaž v zmysle článku 127 ods. 2 a článku 264 ods. 2 písm. a);

b)

v prípade zákaziek s hodnotou nižšou ako 300 000 EUR: rámcová dohoda alebo:

i)

v prípade zákaziek s hodnotou 100 000 EUR alebo vyššou, ale nižšou ako 300 000 EUR: miestna verejná súťaž v zmysle článku 127 ods. 2 a článku 264 ods. 2 písm. b);

ii)

v prípade zákaziek s hodnotou nižšou ako 100 000 EUR: súťažné rokovacie konanie v zmysle odseku 2.

c)

platby výdavkov vo výške nepresahujúcej 2 500 EUR sa môžu vykonávať formou uhradenia faktúry, a to bez predchádzajúceho prijatia ponuky.

Zákazky s hodnotou najviac 20 000 EUR, sa môžu zadať na základe jedinej ponuky.

2.   V rámci rokovacieho konania uvedeného v tomto článku ods. 1 písm. b) bode ii) verejný obstarávateľ vypracuje zoznam najmenej troch dodávateľov podľa svojho výberu. Postup zahŕňa užšiu súťaž bez zverejnenia oznámenia a označuje sa ako súťažné rokovacie konanie, na ktoré sa nevzťahuje článok 129.

Ponuky otvára a vyhodnocuje komisia pre vyhodnotenie ponúk, ktorej členmi sú osoby s potrebnými technickými a administratívnymi znalosťami. Členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk musia podpísať vyhlásenie o nestrannosti.

Ak je verejnému obstarávateľovi po ukončení rokovania so záujemcami predložená iba jediná administratívne a technicky platná ponuka, zákazku môže zadať za predpokladu, že sú splnené kritériá na vyhodnotenie ponúk.

3.   Každá technická a finančná ponuka musí byť vložená do samostatnej zapečatenej obálky a táto obálka sa musí vložiť do balíka alebo vonkajšej obálky. Vnútorná obálka obsahuje:

a)

adresu na predloženie ponuky uvedenú v súťažných podkladoch;

b)

odkaz na výzvu na predloženie ponuky, na ktorú uchádzač odpovedá;

c)

v náležitých prípadoch čísla častí, ktorých sa ponuka týka;

d)

nápis „Neotvárať pred začatím otvárania ponúk“ v jazyku, v ktorom boli napísané súťažné podklady.

Na mieste a v čase uvedenom v súťažných podkladoch komisia pre vyhodnotenie ponúk verejne otvorí ponuky. Na verejnom otváraní ponúk sa musia zverejniť mená uchádzačov, uvádzané ceny, zloženie potrebnej zábezpeky a všetky ďalšie formality, ktoré verejný obstarávateľ považuje za vhodné.

4.   V prípade zákazky na dodanie tovaru, ktorej súčasťou nie je záručný a pozáručný servis, je cena jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Ak sú návrhy, ktoré a týkajú záručného a pozáručného servisu alebo odbornej prípravy obzvlášť významné, vyberie sa ponuka, ktorá obsahuje najnižšiu cenu alebo predstavuje najlepší pomer medzi kvalitou a cenou s náležitým ohľadom na technickú kvalitu ponúkanej služby a uvádzanú cenu.

Článok 268

Použitie rokovacieho konania pre zákazky na dodanie tovaru

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky na dodanie tovaru sa môžu zadať rokovacím konaním s jedinou ponukou v týchto prípadoch:

a)

ak sa lehota pre postupy uvedené v článku 111 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách nemôže dodržať z dôvodov mimoriadnej naliehavosti spôsobených udalosťami, ktoré verejní obstarávatelia nemohli predvídať a ktoré sa im nijakým spôsobom nedajú pripísať;

b)

ak je to preukázané charakterom alebo konkrétnymi charakteristickými znakmi dodávok, napríklad keď je plnenie zákazky vyhradené pre držiteľov patentov alebo licencií na používanie patentov;

c)

doplňujúceho tovaru určeného buď na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických kvalít, čo by viedlo k nezlučiteľnosti alebo k neprimeraným technickým ťažkostiam pri prevádzke alebo údržbe;

d)

ak postup verejného obstarávania nebol úspešný, to znamená, že nebola prijatá žiadna kvalitatívne alebo finančne vhodná ponuka;

e)

v prípade zákaziek, ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti alebo zákaziek, pri ktorých sa vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia, alebo v prípade, že si to vyžaduje ochrana základných záujmov Únie alebo prijímajúcej krajiny;

f)

v prípade zákaziek, ktorých predmetom je dodanie tovaru, ktorý je kótovaný a nakupovaný na komoditnom trhu;

g)

v prípade nákupov za výnimočne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý definitívne ukončil svoju obchodnú činnosť, alebo od správcu konkurznej podstaty, či likvidátora, alebo prostredníctvom dohody s veriteľmi, či prostredníctvom podobného postupu v súlade s vnútroštátnym právom;

h)

ak sa musí zadať nová zákazka po predčasnom ukončení platnosti existujúcej zmluvy.

V prípadoch uvedených v prvom pododseku písm. d) môže verejný obstarávateľ po zrušení postupu verejného obstarávania rokovať s jedným alebo viacerými uchádzačmi na základe svojho výberu spomedzi tých, ktorí sa zúčastnili výzvy na predloženie ponuky, za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenili.

2.   Na účely tohto článku ods. 1 písm. a) sa operácie vykonávané v krízových situáciách podľa článku 190 ods. 2 považujú za vyhovujúce skúške mimoriadnej naliehavosti. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním, v náležitých prípadoch v súčinnosti s inými povoľujúcimi úradníkmi vymenovanými delegovaním, potvrdí, že stav mimoriadnej naliehavosti existuje a pravidelne preskúmava svoje rozhodnutie so zreteľom na zásadu riadneho finančného hospodárenia.

Článok 269

Finančné limity a postupy zadávania zákaziek na uskutočnenie stavebných prác

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Finančné limity a postupy uvedené v článku 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác tieto:

a)

v prípade zákaziek s hodnotou 5 000 000 EUR alebo vyššou:

i)

medzinárodná verejná súťaž v zmysle článku 127 ods. 2 a článku 264 ods. 2 písm. a);

ii)

s prihliadnutím na charakteristiky určitých stavebných prác medzinárodná užšia súťaž v zmysle článku 127 ods. 2 a článku 264 ods. 2 písm. a);

b)

v prípade zákaziek s hodnotou 300 000 EUR alebo vyššou, ale nižšou ako 5 000 000 EUR: miestna verejná výzva na predloženie ponuky v zmysle článku 127 ods. 2 a článku 264 ods. 2 písm. b);

c)

v prípade zákaziek s hodnotou nižšou ako 300 000 EUR: súťažné rokovacie konanie v zmysle tohto článku ods. 2.

Zákazky s hodnotou najviac 20 000 EUR sa môžu zadať na základe jedinej ponuky.

2.   V rámci rokovacieho konania uvedeného v tomto článku ods. 1 písm. b) verejný obstarávateľ vypracuje zoznam najmenej troch uchádzačov podľa svojho výberu. Postup zahŕňa obmedzené súťažné verejné obstarávanie bez zverejnenia oznámenia a označuje sa ako súťažné rokovacie konanie, na ktoré sa nevzťahuje článok 129.

Ponuky otvára a vyhodnocuje komisia pre vyhodnotenie ponúk, ktorej členmi sú osoby s potrebnými technickými a administratívnymi znalosťami. Členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk musia podpísať vyhlásenie o nestrannosti.

Ak je verejnému obstarávateľovi po ukončení rokovania so záujemcami predložená iba jediná administratívne a technicky platná ponuka, zákazku môže zadať za predpokladu, že sú splnené kritériá na vyhodnotenie ponúk.

3.   Medzi kritériá na vyhodnotenie ponúk patrí schopnosť uchádzača plniť podobné zákazky, najmä vzhľadom na stavebné práce vykonané v minulých rokoch. Ak sa výber vykoná takýmto spôsobom a keďže neprípustné ponuky už boli vylúčené, jediným kritériom na vyhodnotenie ponuky je cena.

4.   Každá technická a finančná ponuka musí byť vložená do samostatnej zapečatenej obálky a táto obálka sa musí vložiť do balíka alebo vonkajšej obálky. Vnútorná obálka obsahuje:

a)

adresu na predloženie ponuky uvedenú v súťažných podkladoch;

b)

odkaz na výzvu na predloženie ponuky, na ktorú uchádzač odpovedá;

c)

v náležitých prípadoch čísla častí, ktorých sa ponuka týka;

d)

nápis „Neotvárať pred začatím otvárania ponúk“ v jazyku, v ktorom boli napísané súťažné podklady.

Na mieste a v čase uvedenom v súťažných podkladoch komisia pre vyhodnotenie ponúk verejne otvorí ponuky. Na verejnom otváraní ponúk sa musia zverejniť mená uchádzačov, uvádzané ceny, zloženie potrebnej zábezpeky a všetky ďalšie formality, ktoré verejný obstarávateľ považuje za vhodné.

Článok 270

Použitie rokovacieho konania zákazky na uskutočnenie stavebných prác

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa môžu zadať rokovacím konaním s jedinou ponukou v týchto prípadoch:

a)

ak sa lehota pre postupy uvedené v článku 111 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách nemôže dodržať z dôvodov mimoriadnej naliehavosti spôsobených udalosťami, ktoré verejní obstarávatelia nemohli predvídať a ktoré sa im nijakým spôsobom nedajú pripísať;

b)

pre dodatočné stavebné práce nezahrnuté v pôvodnej uzatvorenej zmluve, ktoré sa však v dôsledku nepredvídaných okolností stali potrebnými na uskutočnenie stavebných prác popísaných v tejto zmluve, na základe podmienok uvedených v odseku 2;

c)

ak postup verejného obstarávania nebol úspešný, to znamená, že nebola prijatá žiadna kvalitatívne alebo finančne vhodná ponuka;

d)

v prípade zákazky, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti, alebo v prípade zákazky, pri ktorej sa vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia, alebo v prípade, keď si to vyžaduje ochrana základných záujmov Európskej únie alebo prijímajúcej krajiny;

e)

ak sa musí zadať nová zákazka po predčasnom ukončení platnosti existujúcej zmluvy.

Na účely uvedené v prvom pododseku písm. a) sa operácie vykonávané v krízových situáciách podľa článku 190 ods. 2 považujú za vyhovujúce skúške mimoriadnej naliehavosti. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním, v náležitých prípadoch v súčinnosti s inými povoľujúcimi úradníkmi vymenovanými delegovaním, potvrdí, že stav mimoriadnej naliehavosti existuje a pravidelne preskúmava svoje rozhodnutie so zreteľom na zásadu riadneho finančného hospodárenia.

V prípadoch uvedených v prvom pododseku písm. c) môže verejný obstarávateľ po zrušení postupu verejného obstarávania rokovať s jedným alebo viacerými uchádzačmi na základe svojho výberu spomedzi tých, ktorí sa zúčastnili výzvy na predloženie ponuky, za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenili.

2.   Zákazka na uskutočnenie dodatočných stavebných prác, ktoré sú uvedené v ods. 1 písm. b), sa zadá zhotoviteľovi stavebných prác, ktorý už stavebné práce vykonáva:

a)

takéto stavebné práce nemôžu byť technicky alebo ekonomicky oddelené od hlavnej zákazky bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi spôsobilo závažné problémy;

b)

takéto práce, hoci sú oddeliteľné od plnenia pôvodnej zákazky, sú nevyhnutné na jej dokončenie;

c)

celková hodnota zákaziek zadaných na uskutočnenie dodatočných stavebných prác nepresahuje 50 % hodnoty základnej zákazky.

Článok 271

Použitie rokovacieho konania pre zákazky na nehnuteľnosti

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Zákazky na nehnuteľnosti uvedené v článku 260 sa môžu zadať prostredníctvom rokovacieho konania po preskúmaní miestneho trhu.

Článok 272

Výber postupu verejného obstarávania v prípade zmiešaných zákaziek

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade zmiešaných zákaziek týkajúcich sa poskytnutia služieb ako aj dodania tovaru alebo uskutočnenia stavebných prác, verejný obstarávateľ po udelení súhlasu Komisiou, ak sama nie je verejným obstarávateľom, stanoví uplatniteľné finančné limity a postupy s odkazom na prevládajúci aspekt určený na základe relatívnej hodnoty a funkčnej významnosti rôznych súčastí zákazky.

Článok 273

Súťažné podklady

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Súťažné podklady uvedené v článku 138 sa v súvislosti s oznamovaním a kontaktmi medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi vypracujú na základe osvedčených medzinárodných postupov a v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

2.   V prípade zákaziek na poskytnutie služieb musí spis súťažných podkladov obsahovať tieto dokumenty:

a)

pokyny pre uchádzačov, ktoré musia obsahovať:

i)

typ zmluvy;

ii)

kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich váhy;

iii)

možnosť pohovorov a ich časový harmonogram;

iv)

informáciu o tom, či sú povolené variantné riešenia;

v)

povolený podiel zákazky, ktorý možno zadať subdodávateľom;

vi)

maximálny rozpočet, ktorý je pre danú zákazku k dispozícii;

vii)

mena použitá v ponuke;

b)

užší zoznam vybratých záujemcov (s uvedením zákazu združovania);

c)

všeobecné podmienky pre zákazky na poskytnutie služieb;

d)

osobitné podmienky, ktoré predstavujú rozšírenie, náhradu alebo výnimku zo všeobecných podmienok;

e)

referenčný rámec s uvedením plánovaného harmonogramu pre projekt a dátumov, od ktorých sa plánuje, že hlavní experti musia byť k dispozícii;

f)

cenník (vyplní uchádzač);

g)

forma ponuky;

h)

forma zmluvy;

i)

v náležitých prípadoch forma bankovej (alebo podobnej) zábezpeky na predbežné financovanie.

Prvý pododsek písm. h) sa neuplatňuje v prípadoch, ak v dôsledku mimoriadnych a riadne odôvodnených okolností nie je možné použiť vzorovú zmluvu.

3.   V prípade zákaziek na dodanie tovaru musí spis súťažných podkladov obsahovať tieto dokumenty:

a)

pokyny pre uchádzačov, ktoré musia obsahovať:

i)

podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk;

ii)

informáciu o tom, či sú povolené variantné riešenia;

iii)

menu použitú v ponuke;

b)

všeobecné podmienky pre zákazky na dodanie tovaru;

c)

osobitné podmienky, ktoré predstavujú rozšírenie, náhradu alebo výnimku zo všeobecných podmienok;

d)

technickú prílohu obsahujúcu všetky plány, technické špecifikácie a plánovaný harmonogram plnenia zákazky;

e)

cenník (vyplní uchádzač) a rozpis cien;

f)

forma ponuky;

g)

forma zmluvy;

h)

v náležitých prípadoch forma bankovej (alebo podobnej) zábezpeky pre:

i)

ponuku;

ii)

platbu predbežného financovania;

iii)

riadne plnenie.

Prvý pododsek písm. g) sa neuplatňuje v prípadoch, ak v dôsledku mimoriadnych a riadne odôvodnených okolností nie je možné použiť vzorovú zmluvu.

4.   V prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác musí spis súťažných podkladov obsahovať tieto dokumenty:

a)

pokyny pre uchádzačov, ktoré musia obsahovať:

i)

podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk;

ii)

informáciu o tom, či sú povolené variantné riešenia;

iii)

menu použitú v ponuke;

b)

všeobecné podmienky pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác;

c)

osobitné podmienky, ktoré predstavujú rozšírenie, náhradu alebo výnimku zo všeobecných podmienok;

d)

technické prílohy obsahujúce všetky plány, technické špecifikácie a plánovaný harmonogram plnenia zákazky;

e)

cenník (vyplní uchádzač) a rozpis cien;

f)

forma ponuky;

g)

forma zmluvy;

h)

v náležitých prípadoch forma bankovej (alebo podobnej) zábezpeky pre:

i)

ponuku;

ii)

platbu predbežného financovania;

iii)

riadne plnenie.

Prvý pododsek písm. g) sa neuplatňuje v prípadoch, ak v dôsledku mimoriadnych a riadne odôvodnených okolností nie je možné použiť vzorovú zmluvu.

5.   V prípade rozporu medzi osobitnými podmienkami uvedenými v ods. 2 písm. d), v ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. c) a všeobecnými podmienkami sa uplatňujú osobitné podmienky.

6.   Ak verejní obstarávatelia požadujú predloženie osvedčení vystavených nezávislými orgánmi, ktoré potvrdzujú, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy zabezpečenia kvality, urobia tak s odkazom na systémy zabezpečenia kvality, ktoré sú založené na príslušných európskych prípadne medzinárodných normách osvedčených subjektmi spĺňajúcimi európske alebo medzinárodné normy týkajúce sa osvedčovania. Akceptujú tiež iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktoré hospodárske subjekty predložia.

Článok 274

Zábezpeky

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Odchylne od článku 163 sú vopred zložené zábezpeky denominované v eurách alebo v príslušnej mene zákazky, na ktorú sa vzťahujú.

2.   Verejný obstarávateľ môže požadovať zloženie zábezpeky na ponuku, v zmysle tejto kapitoly, vo výške 1 % až 2 % celkovej hodnoty zákazky na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác. Táto zábezpeka je v súlade s článkom 163; uvoľní sa po podpísaní zmluvy. Zábezpeka prepadne, ak sa ponuka, predložená ku konečnému dátumu predkladania, stiahne.

3.   Verejný obstarávateľ môže požadovať zábezpeku na plnenie vo výške, ktorá je stanovená v súťažných podkladoch a ktorá zodpovedá 5 % až 10 % celkovej hodnoty zákazky na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác. Táto zábezpeka sa stanoví na základe objektívnych kritérií, akými sú napríklad typ a hodnota zákazky.

Zábezpeka na plnenie je povinná v prípade prekročenia týchto finančných limitov:

a)

345 000 EUR v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác;

b)

150 000 EUR v prípade zákaziek na dodanie tovaru.

Zábezpeka je platná najmenej do konečného prevzatia dodávok a stavebných prác. Ak sa zákazka riadne neplní, celá zábezpeka prepadne.

Článok 275

Lehoty na postupy

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ponuky sa musia doručiť verejnému obstarávateľovi na uvedenú adresu a najneskôr v deň a v čase uvedenom vo výzve na predloženie ponuky. Verejní obstarávatelia stanovia dostatočne dlhú lehotu na prijímanie ponúk a žiadosti o účasť, aby zainteresované strany mali k dispozícii dostatočný a primeraný čas na vypracovanie a predloženie svojich ponúk.

Minimálny čas medzi dátumom odoslania listu o výzve na predkladanie ponúk a konečným dátumom na prijatie ponúk je v prípade zákaziek na poskytnutie služieb päťdesiat dní. V naliehavých prípadoch sa však môžu povoliť aj iné lehoty.

2.   Uchádzači môžu klásť otázky písomnou formou pred konečným dátumom prijímania ponúk. Verejný obstarávateľ poskytne odpovede na otázky pred konečným dátumom prijatia ponúk.

3.   V prípade medzinárodných užších súťaží nesmie byť lehota na prijímanie žiadostí o účasť kratšia ako tridsať dní od dátumu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Lehota medzi dátumom odoslania výzvy a konečným dátumom pre prijímanie ponúk nesmie byť kratšia ako päťdesiat dní. V určitých výnimočných prípadoch sa však môžu povoliť aj iné lehoty.

4.   V prípade medzinárodných verejných súťaží sú lehoty na prijímanie ponúk plynúce od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania aspoň:

a)

90 dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác;

b)

60 dní v prípade zákaziek na dodanie tovaru.

V určitých výnimočných prípadoch sa však môžu povoliť aj iné lehoty.

5.   V prípade miestnej verejnej súťaže sú lehoty na prijímanie ponúk plynúce od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania aspoň:

a)

60 dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác;

b)

30 dní v prípade zákaziek na dodanie tovaru.

V určitých výnimočných prípadoch sa však môžu povoliť aj iné lehoty.

6.   V prípade súťažných rokovacích konaní uvedených v článku 265 ods. 1 písm. b), v článku 267 ods. 1 písm. c) a v článku 269 ods. 1 písm. c) sa záujemcom poskytne na predloženie ponuky aspoň tridsať dní od dátumu odoslania výzvy na predkladanie ponúk v priebehu týchto dní.

7.   Lehoty stanovené v odsekoch 1 až 6 sú vyjadrené v kalendárnych dňoch.

Článok 276

Komisia pre vyhodnotenie ponúk

(Článok 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Komisia pre vyhodnotenie ponúk vyhodnotí a zoradí na základe vopred zverejnených podmienok účasti a vylúčenia a kritérií na vyhodnotenie ponúk všetky žiadosti o účasť a ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky. Táto komisia má nepárny počet členov, minimálne však troch, ktorí majú všetky potrebné technické a administratívne znalosti na vyhodnotenie ponúk.

2.   Ak Komisia nie je verejným obstarávateľom, môže požiadať o kópiu súťažných podkladov, ponúk, vyhodnotenia ponúk a podpísaných zmlúv. Komisia sa môže takisto zúčastniť na otváraní a vyhodnotení ponúk ako pozorovateľ.

3.   Ponuky, ktoré neobsahujú všetky hlavné položky požadované v súťažných podkladoch alebo ktoré nezodpovedajú stanoveným osobitným požiadavkám, sa vylúčia.

Komisia pre vyhodnotenie ponúk alebo verejný obstarávateľ však môže od záujemcov alebo uchádzačov požadovať poskytnutie ďalších podkladov alebo vysvetlenie doplňujúcich podkladov predložených okrem iného v súvislosti s podmienkami účasti, vylúčenia a kritériami na vyhodnotenie ponúk v lehote, ktorú stanovia, a pri zohľadnení zásady rovnakého zaobchádzania.

4.   Komisia pre vyhodnotenie ponúk si v prípade ponúk s neobvykle nízkou cenou uvedených v článku 151 vyžiada všetky potrebné informácie týkajúce sa zostavenia ponuky.

5.   Od povinnosti zriadiť komisiu na vyhodnotenie ponúk sa môže upustiť v prípade postupov na zákazky s hodnotou nepresahujúcou 20 000 EUR.

KAPITOLA IV

Granty

Článok 277

Financovanie v plnom rozsahu

(Článok 192 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade výnimky z požiadavky na spolufinancovanie sa v rozhodnutí o udelení grantu uvedú dôvody.

HLAVA III

EURÓPSKE ÚRADY

Článok 278

Európske úrady a zriaďovanie ďalších úradov

(Článok 195 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Úradmi uvedenými v článku 195 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú:

a)

Úrad pre publikácie;

b)

Úrad pre boj proti podvodom;

c)

Európsky úrad pre výber pracovníkov a Európska škola verejnej správy, ktorá je k tomuto úradu administratívne pridružená;

d)

Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov;

e)

Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli a Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxembursku.

Jedna alebo viac inštitúcií môže zriadiť ďalšie úrady za predpokladu, že je to možné odôvodniť štúdiou nákladov a výnosov, a že to zaručuje viditeľnosť akcie Únie.

Článok 279

Delegovanie inštitúciami na medziinštitucionálne európske úrady

(Články 109 a 199 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Za rozpočtové záväzky je zodpovedná každá inštitúcia. Inštitúcie môžu na riaditeľa príslušného medziinštitucionálneho európskeho úradu delegovať všetky následné činnosti, a to najmä právne úkony, potvrdzovanie výdavkov, povoľovanie platieb a plnenie príjmov; zároveň stanovia obmedzenia a podmienky takéhoto delegovania právomocí.

Článok 280

Osobitné pravidlá pre Úrad pre publikácie

(Články 195 a 199 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Pokiaľ ide o Úrad pre publikácie, každá inštitúcia rozhoduje o svojej publikačnej politike. Čistý výnos z predaja publikácií opätovne použije ako pripísaný príjem inštitúcia, ktorá je tvorcom týchto publikácií, v súlade s článkom 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 281

Delegovanie určitých úloh zo strany účtovníka

(Článok 196 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Účtovník Komisie, konajúc na návrh riadiaceho výboru daného úradu, môže delegovať na zamestnanca úradu niektoré zo svojich úloh, ktoré sa týkajú výberu príjmov a úhrady výdavkov realizovaných priamo daným úradom.

Článok 282

Pokladňa – bankové účty

(Článok 196 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

S cieľom splniť požiadavky medziinštitucionálneho úradu na hotovosť môže Komisia v jeho mene na návrh riadiaceho výboru otvoriť bankové účty alebo poštové žírové účty. Konečná hotovostná pozícia pre každý rok sa medzi uvedeným úradom a Komisiou na konci rozpočtového roka zosúladí a upraví.

HLAVA IV

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

Článok 283

Všeobecné ustanovenia

(Článok 201 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Administratívnymi rozpočtovými prostriedkami, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, sú rozpočtové prostriedky stanovené v článku 41 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Rozpočtové záväzky, ktoré zodpovedajú druhu administratívnym rozpočtovým prostriedkom, ktorý je spoločný pre viaceré hlavy a ktoré sú spravované ako celok, sa môžu v rozpočtovom účtovníctve zaznamenávať celkovo na základe súhrnnej klasifikácie podľa druhov stanovenej v článku 25.

Zodpovedajúci výdavok sa uvedie v rozpočtových položkách každej z hláv podľa rovnakého rozdelenia ako v prípade rozpočtových prostriedkov.

Článok 284

Zábezpeky na nájomné

(Článok 201 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Zábezpeky na nájomné poskytnuté inštitúciami majú formu bankovej zábezpeky alebo vkladu na viazanom bankovom účte otvorenom v mene inštitúcie a prenajímateľa a vedenom v eurách, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov.

V prípade, ak pre transakcie v tretích krajinách nie je možné použiť žiadnu z týchto foriem zábezpek na nájomné, môže zodpovedný povoľujúci úradník akceptovať iné formy za predpokladu, že tieto formy zabezpečia rovnakú ochranu finančných záujmov Únie.

Článok 285

Zálohy pre zamestnancov a členov inštitúcií

(Článok 201 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Zálohy sa môžu vyplácať, v súlade s podmienkami uvedenými v služobnom poriadku, zamestnancom a členom inštitúcií.

Článok 286

Budovy

(Článok 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Výdavky uvedené v článku 203 ods. 3 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách zahŕňajú náklady na zariadenie budov. Tieto náklady nezahŕňajú poplatky.

2.   Postup včasného informovania stanovený v článku 203 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách a postup predchádzajúceho súhlasu stanovený v článku 203 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa neuplatňujú na nadobúdanie pozemkov bezplatne alebo za symbolickú sumu.

3.   Postupy včasného informovania a predchádzajúceho súhlasu stanovené v článku 203 ods. 3 až 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa neuplatňujú na obytné budovy. Európsky parlament a Rada môžu príslušnú inštitúciu požiadať o akékoľvek informácie týkajúce sa obytných budov.

4.   Za mimoriadnych a naliehavých politických okolností sa včasné informácie uvedené v článku 203 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách týkajúce sa stavebných projektov súvisiacich s delegáciami Únie alebo úradmi v tretích krajinách môžu predložiť spoločne so stavebných projektom podľa článku 203 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V takýchto prípadoch sa postupy včasného informovania a predchádzajúceho súhlasu uskutočnia podľa možnosti čo najskôr.

5.   Postup včasného informovania stanovený v článku 203 ods. 5 a 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa neuplatňuje na prípravné zákazky alebo štúdie, ktoré sú potrebné na hodnotenie podrobných nákladov a financovania stavebného projektu.

6.   Finančné limity 750 000 EUR a 3 000 000 EUR uvedené v článku 203 ods. 7 bodoch ii), iii) a iv) nariadenia o rozpočtových pravidlách zahŕňajú náklady na zariadenie budov. V prípade zmlúv o prenájme alebo užívacom práve tieto finančné limity zohľadnia náklady na zariadenie budov s výnimkou ostatných poplatkov.

7.   Jeden rok od nadobudnutia účinnosti nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia predloží správu o uplatňovaní postupov stanovených v článku 203 ods. 3 až 8 nariadenie o rozpočtových pravidlách.

HLAVA V

EXPERTI

Článok 287

Platení externí experti

(Článok 204 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade hodnôt nepresahujúcich finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1 môžu byť platení externí experti vyberaní na základe postupu stanoveného v odseku 2.

2.   Výzva na vyjadrenie záujmu sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie alebo, na účely zabezpečenia publicity medzi potenciálnymi uchádzačmi, na internetovej stránke príslušnej inštitúcie.

Výzva na vyjadrenie záujmu obsahuje opis úloh, ich trvanie a stanovené podmienky odmeňovania. Tieto podmienky môžu byť založené na jednotkových cenách.

Po výzve na vyjadrenie záujmu sa vypracuje zoznam expertov. Tento zoznam je platný najviac päť rokov od jeho uverejnenia alebo počas doby trvania viacročného programu týkajúceho sa úloh.

3.   Akákoľvek zainteresovaná fyzická osoba môže predložiť žiadosť kedykoľvek počas obdobia jeho platnosti s výnimkou posledných troch mesiacov tohto obdobia. Platení externí experti sa nevyberú na vykonávanie úloh uvedených v článku 204 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak sa nachádzajú v jednej zo situácií vylúčenia uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.   Akákoľvek výmena informácií s vybratými expertmi vrátane uzatvárania zmlúv a ich prípadných zmien a doplnení môže prebiehať prostredníctvom systému elektronickej výmeny informácií, ktorý zriadila inštitúcia.

Tento systém spĺňa tieto požiadavky:

a)

len oprávnené osoby môžu mať prístup do systému a k dokumentom poskytovaným prostredníctvom tohto systému;

b)

len oprávnené osoby môžu mať právo na elektronický podpis a na poskytovanie dokumentov prostredníctvom tohto systému;

c)

oprávnené osoby musí systém identifikovať stanoveným spôsobom;

d)

čas a dátum elektronickej transakcie sa musia byť presne určené;

e)

integrita dokumentov musí byť zachovaná;

f)

dostupnosť dokumentov musí byť zabezpečená;

g)

dôverný charakter dokumentov musí byť v náležitých prípadoch zachovaný;

h)

ochrana osobných údajov musí byť zabezpečená v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení (ES) č. 45/2001.

V prípade údajov, ktoré sú prostredníctvom takého systému odosielané a prijímané, platí právna domnienka integrity týchto údajov, ako aj právna domnienka presnosti dátumu a času, ktorý tento systém uvádza v súvislosti s prijatím a odoslaním týchto údajov.

Dokument, ktorý sa prostredníctvom takéhoto systému prijíma alebo oznamuje, sa považuje za rovnocennú alternatívu dokumentu v papierovej podobe. Je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní, považuje sa za originál a platí pre neho právna domnienka autentickosti a integrity, a to za predpokladu, že neobsahuje žiadne dynamické prvky, ktoré by mohli spôsobiť automatickú zmenu tohto dokumentu.

Elektronický podpis uvedený v druhom pododseku písm. b) má rovnocenný právny účinok ako vlastnoručný podpis.

5.   Zoznam expertov a predmet úloh sa uverejňujú ročne. Odmeňovanie sa uverejní, ak prekročí 15 000 EUR za vykonanú úlohu.

6.   Odsek 5 sa neuplatňuje, ak takéto zverejnenie ohrozuje práva a slobody dotknutých osôb zakotvené v Charte základných práv a slobôd Európskej únie alebo poškodí obchodné záujmy expertov.

TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 288

Prechodné ustanovenia

Články 35 až 43 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 sa naďalej uplatňujú na záväzky prijaté do 31. decembra 2013. Články 33 až 44 tohto nariadenia sa uplatňujú iba na záväzky prijaté od 1. januára 2014.

Prvá časť hlava VI nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 sa môže naďalej uplatňovať na dohody o grante a rozhodnutia o grante, ktorú sú podpísané, resp. oznámené do 31. decembra 2013 v rámci globálnych záväzkov rozpočtu na rok 2012 alebo skoršie roky, ak tak zodpovedný povoľujúci úradník rozhodne s náležitým ohľadom na rovnaké zaobchádzanie a transparentnosť.

Článok 289

Zrušenie

Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 290

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Články 216 až 226 sa však uplatňujú od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(5)  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(6)  Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(10)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1.

(12)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

(13)  Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

(15)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(16)  Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

(17)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(18)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.


PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 4a

článok 2

článok 5

článok 3

článok 6

článok 4

článok 7

článok 5

článok 8

článok 6

článok 10

článok 7

článok 11

článok 8

článok 12

článok 9

článok 13

článok 10

článok 13a

článok 11

článok 15

článok 12

článok 17

článok 13

článok 17a

článok 14

článok 18

článok 15

článok 19

článok 16

článok 20

článok 17

článok 21

článok 18

článok 22

článok 19

článok 23

článok 20

článok 21

článok 22

článok 23

článok 26

článok 24

článok 27

článok 25

článok 28

článok 26

článok 29

článok 27

článok 30

článok 28

článok 43a

článok 29

článok 32a

článok 30

článok 33

článok 31

článok 34

článok 32

článok 33

článok 36

článok 34

článok 37

článok 35

článok 40

článok 36

článok 35a

článok 37

článok 38

článok 39

článok 41

článok 40

článok 41

článok 42

článok 42

článok 43

článok 43

článok 39

článok 44

článok 44

článok 45

článok 45

článok 46

článok 46

článok 47

článok 49

článok 48

článok 47

článok 49

článok 50

článok 50

článok 51

článok 51

článok 53

článok 52

článok 54

článok 53

článok 55

článok 54

článok 56

článok 55

článok 57

článok 56

článok 58

článok 57

článok 59

článok 58

článok 60

článok 59

článok 61

článok 60

článok 62

článok 61

článok 63

článok 62

článok 64

článok 63

článok 65

článok 64

článok 255

článok 65

článok 66

článok 66

článok 67

článok 67

článok 68

článok 68

článok 69

článok 69

článok 70

článok 70

článok 71

článok 71

článok 254

článok 72

článok 73

článok 72

článok 74

článok 74

článok 75

článok 75

článok 76

článok 73

článok 77

článok 76

článok 78

článok 77

článok 79

článok 78

článok 80

článok 79

článok 81

článok 80

článok 82

článok 86

článok 83

článok 81

článok 84

článok 85

článok 82

článok 86

článok 83

článok 87

článok 84

článok 88

článok 85

článok 89

článok 85a

článok 90

článok 87

článok 91

článok 88

článok 92

článok 85b

článok 93

článok 90

článok 94

článok 91

článok 95

článok 92

článok 96

článok 94

článok 97

článok 96

článok 98

článok 95

článok 99

článok 97

článok 100

článok 101

článok 98

článok 102

článok 99

článok 103

článok 100

článok 104

článok 101

článok 105

článok 106

článok 102

článok 107

článok 103

článok 108

článok 105

článok 109

článok 104

článok 110

článok 106

článok 111

článok 107

článok 112

článok 108

článok 113

článok 109

článok 114

článok 110

článok 115

článok 111

článok 116

článok 112

článok 117

článok 113

článok 118

článok 114

článok 119

článok 115

článok 120

článok 116

článok 121

článok 117

článok 122

článok 118

článok 123

článok 119

článok 124

článok 120

článok 125

článok 121

článok 126

článok 122

článok 127

článok 123

článok 128

článok 124

článok 129

článok 125

článok 130

článok 125a

článok 131

článok 125b

článok 132

článok 125c

článok 133

článok 126

článok 134

článok 127

článok 135

článok 128

článok 136

článok 129

článok 137

článok 130

článok 138

článok 131

článok 139

článok 132

článok 140

článok 133

článok 141

článok 133a

článok 142

článok 134

článok 143

článok 134a

článok 144

článok 134b

článok 145

článok 135

článok 146

článok 136

článok 147

článok 137

článok 148

článok 138

článok 149

článok 138a

článok 150

článok 139

článok 151

článok 140

článok 152

článok 141

článok 153

článok 142

článok 154

článok 143

článok 155

článok 144

článok 156

článok 145

článok 157

článok 146

článok 158

článok 147

článok 159

článok 148

článok 160

článok 149

článok 161

článok 149a

článok 162

článok 150

článok 163

článok 151

článok 164

článok 152

článok 165

článok 153

článok 166

článok 154

článok 167

článok 155

článok 168

článok 156

článok 169

článok 158

článok 170

článok 158a

článok 171

článok 159

článok 172

článok 160a

článok 173

článok 160e

článok 174

článok 160f

článok 175

článok 161

článok 176

článok 162

článok 177

článok 163

článok 178

článok 179

článok 164

článok 180

článok 180a

článok 181

článok 181

článok 182

článok 165a

článok 183

článok 165

článok 184

článok 185

článok 236 ods. 1

článok 186

článok 172a

článok 187

článok 166

článok 188

článok 167

článok 189

článok 168

článok 190

článok 169

článok 191

článok 169a

článok 192

článok 170

článok 193

článok 171

článok 194

článok 172c

článok 195

článok 173

článok 196

článok 174

článok 197

článok 174a

článok 198

článok 199

článok 175

článok 200

článok 175a

článok 201

článok 176

článok 202

článok 177

článok 203

článok 178

článok 204

článok 179

článok 205

článok 182

článok 206

článok 180

článok 207

článok 183

článok 208

článok 184

článok 209

článok 184a

článok 210

článok 211

článok 212

článok 213

článok 214

článok 215

článok 216

článok 217

článok 218

článok 219

článok 220

článok 221

článok 222

článok 223

článok 224

článok 225

článok 226

článok 185

článok 227

článok 186

článok 228

článok 215

článok 229

článok 199

článok 230

článok 201

článok 231

článok 203

článok 232

článok 205

článok 233

článok 234

článok 207

článok 235

článok 208

článok 236

článok 209

článok 237

článok 210

článok 238

článok 211

článok 239

článok 213

článok 240

článok 214

článok 241

článok 216

článok 242

článok 217

článok 243

článok 218

článok 244

článok 219

článok 245

článok 220

článok 246

článok 221

článok 247

článok 222

článok 248

článok 223

článok 249

článok 224

článok 250

článok 225

článok 251

článok 226

článok 252

článok 227

článok 253

článok 256

článok 254

článok 229

článok 255

článok 230

článok 256

článok 231

článok 257

článok 258

článok 259

článok 235

článok 260

článok 236

článok 261

článok 237

článok 262

článok 239

článok 263

článok 240

článok 264

článok 241

článok 265

článok 242

článok 266

článok 243

článok 267

článok 244

článok 268

článok 245

článok 269

článok 246

článok 270

článok 247

článok 271

článok 248

článok 272

článok 249

článok 273

článok 250

článok 274

článok 251

článok 275

článok 252

článok 276

článok 253

článok 277

článok 257

článok 278

článok 258

článok 279

článok 258a

článok 280

článok 259

článok 281

článok 260

článok 282

článok 262

článok 283

článok 264

článok 284

článok 265

článok 285

článok 263

článok 286

článok 265a

článok 287

článok 288

článok 272

článok 289

článok 273

článok 290