ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.361.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 361

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
31. decembra 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume podpísania protokolu, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

9

 

*

Informácia o dátume podpísania protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou

10

 

 

2012/826/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2012 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

11

Protokol dohodnutý medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

12

 

 

2012/827/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2012 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov

43

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1258/2012 z 28. novembra 2012 o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

85

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2012 z 3. decembra 2012 o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1801/2006

87

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov

89

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1257/2012

zo 17. decembra 2012,

ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 118 prvý odsek,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/167/EÚ z 10. marca 2011, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany (1),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Vytvorenie právnych podmienok, ktoré umožnia podnikom prispôsobiť svoje aktivity vo výrobe a distribúcii výrobkov cez hranice štátov a poskytnú im väčší výber a viac príležitostí, prispieva k dosiahnutiu cieľov Únie stanovených v článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Jednotná patentová ochrana na vnútornom trhu alebo aspoň na jeho významnej časti má byť medzi tými právnymi nástrojmi, ktoré majú podniky k dispozícii.

(2)

Podľa článku 118 prvého odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) opatrenia, ktoré majú byť prijaté v kontexte vytvárania a fungovania vnútorného trhu, zahŕňajú vytvorenie jednotnej patentovej ochrany v celej Únii a vytvorenie centralizovaných režimov autorizácie, koordinácie a dohľadu na úrovni Únie.

(3)

Rada 10. marca 2011 prijala rozhodnutie 2011/167/EÚ, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca medzi Belgickom, Bulharskom, Českou republikou, Dánskom, Nemeckom, Estónskom, Írskom, Gréckom, Francúzskom, Cyprom, Lotyšskom, Litvou, Luxemburskom, Maďarskom, Maltou, Holandskom, Rakúskom, Poľskom, Portugalskom, Rumunskom, Slovinskom, Slovenskom, Fínskom, Švédskom a Spojeným kráľovstvom (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany.

(4)

Jednotná patentová ochrana bude podporovať vedecký a technický pokrok a fungovanie vnútorného trhu tým, že prístup k patentovému systému bude jednoduchší, menej nákladný a zabezpečí právnu istotu. Zlepší tiež úroveň patentovej ochrany tým, že umožní získať jednotnú patentovú ochranu v zúčastnených členských štátoch a odstráni náklady a náročnosť pre podniky v celej Únii. Mala by byť dostupná majiteľom európskeho patentu zo zúčastnených členských štátov a iných štátov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, bydlisko alebo sídlo.

(5)

Dohovorom o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973 revidovanom 17. decembra 1991 a 29. novembra 2000 (ďalej len „EPD“) sa zriadila Európska patentová organizácia a poverila sa úlohou udeľovať európske patenty. Túto úlohu vykonáva Európsky patentový úrad (ďalej len „EPÚ“). Na základe tohto nariadenia by mal mať európsky patent udelený zo strany EPÚ na žiadosť majiteľa patentu výhodu jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch. Tento patent sa ďalej uvádza ako „európsky patent s jednotným účinkom“.

(6)

V súlade s časťou IX EPD môže skupina zmluvných štátov EPD stanoviť, že európsky patent udelený pre tieto štáty má jednotný charakter. Toto nariadenie predstavuje osobitnú dohodu v zmysle článku 142 EPD, regionálnu patentovú zmluvu v zmysle článku 45 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 naposledy upravenej 3. februára 2001 a osobitnú dohodu v zmysle článku 19 Dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva podpísaného v Paríži 20. marca 1883 a naposledy zmeneného a doplneného 28. septembra 1979.

(7)

Jednotná patentová ochrana by sa mala dosiahnuť priznaním jednotného účinku európskym patentom v období po udelení patentu na základe tohto nariadenia a vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom. Hlavnou črtou európskeho patentu s jednotným účinkom by mal byť jeho jednotný charakter, t. j. mal by zabezpečovať jednotnú ochranu a mať rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Z tohto dôvodu by sa európsky patent s jednotným účinkom mal obmedziť, previesť alebo zrušiť alebo by mal zaniknúť len vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom. Malo by byť možné, aby sa na európsky patent s jednotným účinkom poskytovala licencia pre celé územie zúčastnených členských štátov alebo jeho časť. S cieľom zabezpečiť rovnaký hmotnoprávny rozsah ochrany poskytovanej na základe jednotnej patentovej ochrany by výhodu jednotného účinku mali mať len európske patenty udelené pre všetky zúčastnené členské štáty s rovnakým súborom nárokov. Napokon by mal mať jednotný účinok priznaný európskemu patentu doplnkovú povahu a v prípade, ak bol európsky patent zrušený alebo obmedzený, malo by sa usudzovať, že jednotný účinok európskeho patentu nevznikol.

(8)

V súlade so všeobecnými zásadami patentového práva a článkom 64 ods. 1 EPD by jednotná patentová ochrana mala mať spätnú účinnosť v zúčastnených členských štátoch odo dňa uverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku. Po nadobudnutí účinnosti jednotnej patentovej ochrany by zúčastnené členské štáty mali zabezpečiť, že európsky patent nenadobudne účinok na ich území ako národný patent, aby sa tak zamedzilo akejkoľvek duplicite patentovej ochrany.

(9)

Európsky patent s jednotným účinkom by mal poskytovať svojmu majiteľovi právo zabrániť akejkoľvek tretej strane dopustiť sa konania, voči ktorému poskytuje patent ochranu. Táto by sa mala zabezpečiť prostredníctvom vytvorenia Jednotného patentového súdu. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie alebo nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov (3), by sa mali uplatňovať ustanovenia EPD, Dohoda o vytvorení Jednotného patentového súdu vrátane jej ustanovení, ktorými sa vymedzuje rozsah tohto práva a jeho obmedzenia, a vnútroštátne právne predpisy vrátane pravidiel medzinárodného práva súkromného.

(10)

Nútené licencie na európske patenty s jednotným účinkom by sa mali riadiť právom zúčastnených členských štátov, pokiaľ ide o ich príslušné územia.

(11)

V správe o fungovaní tohto nariadenia by Komisia mala vyhodnotiť uplatňovanie príslušných obmedzení a v prípade potreby predložiť vhodné návrhy berúc do úvahy príspevok patentového systému k inovačnému a technologickému pokroku, legitímne záujmy tretích strán a vyšší záujem spoločnosti. Dohoda o Jednotnom patentovom súde nebráni Európskej únii, aby vykonávala svoje právomoci v tejto oblasti.

(12)

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie by zásada vyčerpania práv mala platiť aj vo vzťahu k európskym patentom s jednotným účinkom. Práva poskytnuté európskym patentom s jednotným účinkom by sa preto nemali uplatňovať na činnosti týkajúce sa výrobku, na ktorý sa vzťahuje tento patent, ktoré sa vykonávajú v zúčastnených členských štátoch po tom, ako majiteľ patentu uviedol výrobok na trh v Únii.

(13)

Režim týkajúci sa náhrady škody by sa mal riadiť právnymi predpismi zúčastnených členských štátov, najmä ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (4).

(14)

S európskym patentom s jednotným účinkom ako predmetom vlastníctva sa v plnom rozsahu a vo všetkých zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom zúčastneného členského štátu, ktorý je určený v súlade s osobitnými kritériami, ako je napríklad bydlisko, hlavné miesto podnikania alebo miesto podnikania prihlasovateľa.

(15)

S cieľom podporiť a uľahčiť hospodárske využívanie vynálezu chráneného európskym patentom s jednotným účinkom by majiteľ tohto patentu mal mať možnosť ponúknuť licenciu na svoj patent výmenou za primeranú odmenu. Na tento účel by majiteľ patentu mal mať možnosť predložiť vyhlásenie EPÚ, že je pripravený udeliť licenciu za primeranú odmenu. V tomto prípade by majiteľ patentu mal dostať výhodu v podobe zníženia udržiavacích poplatkov po doručení tohto vyhlásenia EPÚ.

(16)

Skupina členských štátov využívajúca ustanovenia časti IX EPD môže poveriť EPÚ úlohami a zriadiť užší výbor správnej rady Európskej patentovej organizácie (ďalej len „užší výbor“).

(17)

Zúčastnené členské štáty by mali poveriť EPÚ určitými administratívnymi úlohami týkajúcimi sa európskych patentov s jednotným účinkom, najmä pokiaľ ide o správu žiadostí o jednotný účinok, zaregistrovanie jednotného účinku a akéhokoľvek obmedzenia, licencie, prevodu, zrušenia alebo zániku európskych patentov s jednotným účinkom, výber a prerozdelenie udržiavacích poplatkov, uverejňovanie prekladov na informačné účely počas prechodného obdobia a spravovanie systému kompenzácie na úhradu nákladov na preklady pre prihlasovateľov podávajúcich európske patentové prihlášky v inom jazyku než sú úradné jazyky EPÚ.

(18)

Zúčastnené členské štáty by mali v rámci užšieho výboru zabezpečiť riadenie činností súvisiacich s úlohami, ktoré zúčastnené členské štáty zverili EPÚ, a dohľad nad nimi, zabezpečiť, aby žiadosti o jednotný účinok boli predložené EPÚ do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia oznámenia o udelení v Európskom patentovom vestníku, a zabezpečiť, aby sa tieto žiadosti predkladali v jazyku konania pred EPÚ spolu s prekladom, ktorý sa na prechodné obdobie predpisuje v nariadení (EÚ) č. 1260/2012. Zúčastnené členské štáty by mali tiež zabezpečiť v súlade s pravidlami hlasovania uvedenými v článku 35 ods. 2 EPD stanovenie výšky udržiavacích poplatkov a podiel rozdelenia udržiavacích poplatkov v súlade s kritériami stanovenými v tomto nariadení.

(19)

Majitelia patentu by mali platiť jeden spoločný ročný udržiavací poplatok za európsky patent s jednotným účinkom. Udržiavacie poplatky by počas ochrany patentu mali byť progresívne a spolu s poplatkami splatnými Európskej patentovej organizácii v období pred udelením by mali pokryť všetky náklady spojené s udelením európskeho patentu a spravovaním jednotnej patentovej ochrany. Výška udržiavacích poplatkov by sa mala stanoviť s cieľom uľahčiť inovácie a posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov, pričom by sa mala zohľadňovať situáciu osobitných subjektov, ako sú malé a stredné podniky, napríklad vo forme nižších poplatkov. Mala by tiež odzrkadľovať veľkosť trhu, na ktorý sa patent vzťahuje, a mala by byť podobná úrovni národných udržiavacích poplatkov za priemerný európsky patent s účinkom v zúčastnených členských štátoch v čase, keď sa prvý raz určuje úroveň udržiavacích poplatkov.

(20)

Mala by sa určiť primeraná úroveň a rozdelenie udržiavacích poplatkov s cieľom zaručiť, že vo vzťahu k jednotnej patentovej ochrane všetky náklady na úlohy zverené EPÚ sú v plnej miere hradené zo zdrojov vytvorených európskymi patentmi s jednotným účinkom a že výnosy z udržiavacích poplatkov spolu s poplatkami, ktoré sa majú zaplatiť Európskej patentovej organizácii počas obdobia pred udelením, zaručia vyrovnaný rozpočet Európskej patentovej organizácie.

(21)

Udržiavacie poplatky by sa mali platiť Európskej patentovej organizácii. EPÚ by si mal ponechať sumu na pokrytie výdavkov, ktoré vznikli EPÚ pri vykonávaní úloh vo vzťahu k jednotnej patentovej ochrane v súlade s článkom 146 EPD. Zvyšná suma by sa mala rozdeliť medzi zúčastnené členské štáty a táto suma by mala byť použitá na účely súvisiace s patentmi. Miera rozdelenia by sa mala určiť na základe spravodlivých, rovných a relevantných kritérií, najmä úrovne patentovej aktivity a veľkosti trhu a mala by zaručovať minimálnu sumu, ktorá sa pridelí každému zúčastnenému členskému štátu s cieľom zachovať vyvážené a udržateľné fungovanie systému. Prostredníctvom rozdelenia by sa mala poskytnúť kompenzácia za iný úradný jazyk, než je jeden z úradných jazykov EPÚ, za neúmerne nízku úroveň patentovej aktivity stanovenej na základe európskej výsledkovej tabuľky inovácií a/alebo za pomerne nedávne získanie členstva v Európskej patentovej organizácii.

(22)

Posilnené partnerstvo medzi EPÚ a ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov by malo umožniť EPÚ riadne využívať tam, kde je to vhodné, výsledok akejkoľvek rešerše vykonanej ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva na národnú patentovú prihlášku, z ktorej priorita sa nárokuje v následnej európskej patentovej prihláške. Všetky ústredné úrady priemyselného vlastníctva vrátane tých, ktoré nevykonávajú rešerše v rámci vnútroštátneho konania o udelení patentu, môžu zohrávať dôležitú úlohu v posilnenom partnerstve okrem iného prostredníctvom poskytovania poradenstva a podpory potenciálnym prihlasovateľom patentov, najmä malým a stredným podnikom, prijímaním prihlášok, postupovaním prihlášok EPÚ a rozširovaním patentových informácií.

(23)

Toto nariadenie je doplnené nariadením (EÚ) č. 1260/2012 prijatým Radou v súlade s článkom 118 druhým odsekom ZFEÚ.

(24)

Právomoc týkajúca sa európskych patentov s jednotným účinkom by sa mala stanoviť a riadiť nástrojom ustanovujúcim jednotný systém riešenia patentových sporov pre európske patenty a európske patenty s jednotným účinkom.

(25)

Zriadenie Jednotného patentového súdu na rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa európskeho patentu s jednotným účinkom je nutné, aby sa zabezpečilo správne fungovanie tohto patentu, konzistentnosť judikatúry, a tým aj právna istota a nákladová efektívnosť majiteľom patentu. Je preto mimoriadne dôležité, aby zúčastnené členské štáty ratifikovali Dohodu o Jednotnom patentovom súde v súlade so svojimi vnútroštátnymi ústavnými a parlamentnými postupmi a aby prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tento súd začal čo najskôr fungovať.

(26)

Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté právo zúčastnených členských štátov udeľovať národné patenty a toto nariadenie by nemalo nahrádzať patentové zákony zúčastnených členských štátov. Prihlasovatelia patentov by mali mať naďalej možnosť získať buď národný patent, európsky patent s jednotným účinkom, európsky patent s účinnosťou v jednom zmluvnom štáte alebo vo viacerých zmluvných štátoch EPD, alebo európsky patent s jednotným účinkom, ktorý bol navyše validovaný v jednom zmluvnom štáte alebo vo viacerých zmluvných štátoch EPD, ktoré nepatria medzi zúčastnené členské štáty.

(27)

Keďže cieľ tohto nariadenia, najmä vytvorenie jednotnej patentovej ochrany, nie je možné dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov tohto nariadenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia tam, kde je to vhodné, prijať opatrenia prostredníctvom posilnenej spolupráce v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa toho istého článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany povolenej rozhodnutím 2011/167/EÚ.

2.   Toto nariadenie predstavuje osobitnú dohodu v zmysle článku 142 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973, revidovaného 17. decembra 1991 a 29. novembra 2000 (ďalej len „EPD“).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„zúčastnený členský štát“ znamená členský štát, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej spolupráci v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany na základe rozhodnutia 2011/167/EÚ alebo na základe rozhodnutia prijatého v súlade s článku 331 ods. 1 druhým alebo tretím pododsekom ZFEÚ v čase podania žiadosti o jednotný účinok uvedenej v článku 9;

b)

„európsky patent“ znamená patent udelený Európskym patentovým úradom (ďalej len „EPÚ“) podľa pravidiel a postupov ustanovených v EPD;

c)

„európsky patent s jednotným účinkom“ znamená európsky patent, ktorý má výhody jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch na základe tohto nariadenia;

d)

„Európsky patentový register“ znamená register vedený EPÚ podľa článku 127 EPD;

e)

„register pre jednotnú patentovú ochranu“ znamená register tvoriaci časť Európskeho patentového registra, v ktorom sa registruje jednotný účinok a akékoľvek obmedzenie, licencia, prevod, zrušenie alebo zánik európskeho patentu s jednotným účinkom;

f)

„Európsky patentový vestník“ znamená periodickú publikáciu ustanovenú v článku 129 EPD.

Článok 3

Európsky patent s jednotným účinkom

1.   Európsky patent udelený s rovnakým súborom nárokov vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom má výhody jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch za predpokladu, že jeho jednotný účinok bol zaregistrovaný v registri pre jednotnú patentovú ochranu.

Európsky patent, ktorý bol udelený s rôznymi súbormi nárokov pre rôzne zúčastnené členské štáty, nemá výhody jednotného účinku.

2.   Európsky patent s jednotným účinkom má jednotný charakter. Poskytuje jednotnú ochranu a má rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

Možno ho obmedziť, previesť alebo zrušiť, alebo môže zaniknúť len vzhľadom na všetky zúčastnené členské štáty.

Môže byť predmetom licencií pre celé územie zúčastnených členských štátov alebo časť ich územia.

3.   V prípade, ak bol európsky patent zrušený alebo obmedzený, usudzuje sa, že jednotný účinok európskeho patentu nevznikol.

Článok 4

Dátum nadobudnutia účinkov

1.   Európsky patent s jednotným účinkom nadobúda účinky v zúčastnených členských štátoch dňom uverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu EPÚ v Európskom patentovom vestníku.

2.   Zúčastnené členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v prípade registrácie jednotného účinku európskeho patentu a jeho platnosti na ich území sa má za to, že európsky patent na ich území ku dňu uverejnenia oznámenia o udelení v Európskom patentovom vestníku nenadobudol účinok ako národný patent.

KAPITOLA II

ÚČINKY EURÓPSKEHO PATENTU S JEDNOTNÝM ÚČINKOM

Článok 5

Jednotná ochrana

1.   Európsky patent s jednotným účinkom poskytuje svojmu majiteľovi právo zabrániť akejkoľvek tretej strane dopustiť sa konania, voči ktorému poskytuje tento patent ochranu na území zúčastnených členských štátov, v ktorých má jednotný účinok, s výhradou príslušných obmedzení.

2.   Rozsah uvedeného práva a jeho obmedzenia sú jednotné vo všetkých zúčastnených členských štátoch, v ktorých má patent jednotný účinok.

3.   Konanie, voči ktorému poskytuje patent ochranu uvedenú v odseku 1 a príslušné obmedzenia, sa vymedzujú právnymi predpismi, ktoré sa uplatňujú na európske patenty s jednotným účinkom v zúčastnených členských štátoch, ktorých vnútroštátny právny poriadok sa uplatňuje na európsky patent s jednotným účinkom ako predmet vlastníctva v súlade s článkom 7.

4.   V správe uvedenej v článku 16 ods. 1 Komisia vyhodnotí uplatňovanie príslušných obmedzení a v prípade potreby predloží vhodné návrhy.

Článok 6

Vyčerpanie práv poskytnutých európskym patentom s jednotným účinkom

Práva poskytnuté európskym patentom s jednotným účinkom sa nevzťahujú na činnosti týkajúce sa výrobku, na ktorý sa vzťahuje tento patent, vykonávané v zúčastnených členských štátoch, v ktorých má tento patent jednotný účinok, po uvedení tohto výrobku na trh v Únii majiteľom patentu alebo s jeho súhlasom, pokiaľ majiteľ patentu nemá legitímne dôvody namietať proti ďalšiemu uvádzaniu výrobku na trh.

KAPITOLA III

EURÓPSKY PATENT S JEDNOTNÝM ÚČINKOM AKO PREDMET VLASTNÍCTVA

Článok 7

Zaobchádzanie s európskym patentom s jednotným účinkom ako s národným patentom

1.   S európskym patentom s jednotným účinkom ako predmetom vlastníctva sa v plnom rozsahu a vo všetkých zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom zúčastneného členského štátu, v ktorom má tento patent jednotný účinok a v ktorom podľa Európskeho patentového registra:

a)

mal prihlasovateľ svoje bydlisko alebo hlavné miesto podnikania v deň podania prihlášky európskeho patentu, alebo

b)

tam, kde sa neuplatňuje písmeno a), mal prihlasovateľ miesto podnikania ku dňu podania prihlášky európskeho patentu.

2.   Ak sú v Európskom patentovom registri uvedené ako spoluprihlasovatelia dve osoby alebo viac osôb, odsek 1 písm. a) sa uplatňuje na spoluprihlasovateľa uvedeného na prvom mieste. Ak to nie je možné, odsek 1 písm. a) sa uplatňuje na ďalšieho spoluprihlasovateľa určeného podľa poradia zápisu. Ak sa odsek 1 písm. a) neuplatňuje na žiadneho zo spoluprihlasovateľov, zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňuje odsek 1 písm. b).

3.   Ak ani jeden z prihlasovateľov nemal v zúčastnenom členskom štáte, v ktorom má patent jednotný účinok, trvalé bydlisko, hlavné miesto podnikania ani miesto podnikania, na účely odsekov 1 alebo 2 sa s európskym patentom s jednotným účinkom ako predmetom vlastníctva v plnom rozsahu a vo všetkých zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom štátu, v ktorom má svoje sídlo Európska patentová organizácia v súlade s článkom 6 ods. 1 EPD.

4.   Získanie práva nesmie závisieť od žiadneho zápisu do registra národných patentov.

Článok 8

Ponuka licencie

1.   Majiteľ európskeho patentu s jednotným účinkom môže predložiť na EPÚ vyhlásenie, že je pripravený povoliť akejkoľvek osobe využívanie vynálezu ako nadobúdateľovi licencie za primeranú úhradu.

2.   S licenciou získanou podľa tohto nariadenia sa zaobchádza ako so zmluvnou licenciou.

KAPITOLA IV

INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

Článok 9

Administratívne úlohy v rámci Európskej patentovej organizácie

1.   Zúčastnené členské štáty v zmysle článku 143 EPD zverujú EPÚ nasledujúce úlohy, ktoré má vykonávať v súlade s vnútornými pravidlami EPÚ:

a)

spravovať žiadosti o jednotný účinok predložené majiteľmi európskych patentov;

b)

zahrnúť register pre jednotnú patentovú ochranu do Európskeho patentového registra a spravovať register pre jednotnú patentovú ochranu;

c)

prijímať a registrovať vyhlásenia o ponukách licencií uvedených v článku 8, ich vzatí späť a licenčných záväzkoch majiteľa európskeho patentu s jednotným účinkom vo vzťahu k medzinárodným štandardizačným orgánom;

d)

uverejňovať preklady uvedené v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1260/2012 počas prechodného obdobia stanoveného v uvedenom článku;

e)

vyberať a spravovať udržiavacie poplatky za európske patenty s jednotným účinkom vzťahujúce sa na roky nasledujúce po roku, v ktorom je oznámenie o udelení uverejnené v Európskom patentovom vestníku; vyberať a spravovať príplatky za oneskorené platby udržiavacích poplatkov, kde takáto oneskorená platba je vykonaná v lehote do šiestich mesiacov odo dňa splatnosti, ako aj rozdeľovať časť vybraných udržiavacích poplatkov zúčastneným členským štátom;

f)

spravovať systém kompenzácie na úhradu nákladov na preklady uvedený v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1260/2012;

g)

zabezpečiť, aby majiteľ európskeho patentu predkladal žiadosť o jednotný účinok európskeho patentu v jazyku konania podľa vymedzenia v článku 14 ods. 3 EPD najneskôr do jedného mesiaca od uverejnenia oznámenia o udelení patentu v Európskom patentovom vestníku, a

h)

zabezpečiť, aby bol jednotný účinok zaznamenaný v registri pre jednotnú patentovú ochranu, ak bola predložená žiadosť o jednotný účinok a ak počas prechodného obdobia ustanoveného v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1260/2012 bola podaná spolu s prekladmi uvedenými v uvedenom článku, a aby bol EPÚ informovaný o akýchkoľvek obmedzeniach, licenciách, prevodoch alebo zrušeniach európskych patentov s jednotným účinkom.

2.   Zúčastnené členské štáty pri plnení svojich medzinárodných záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z EPD, zabezpečia súlad s týmto nariadením a s týmto cieľom vzájomne spolupracujú. Zúčastnené členské štáty vo svojom postavení zmluvných štátov EPD zabezpečia riadenie činností súvisiacich s úlohami uvedenými v odseku 1 tohto článku a dohľad nad nimi, ako aj stanovenie výšky udržiavacích poplatkov v súlade s článkom 12 tohto nariadenia a stanovenie podielu z rozdelenia udržiavacích poplatkov v súlade s článkom 13 tohto nariadenia.

S týmto cieľom zriadia užší výbor správnej rady Európskej patentovej organizácie (ďalej len „užší výbor“) v zmysle článku 145 EPD.

Užší výbor pozostáva zo zástupcov zúčastnených členských štátov a zástupcu Komisie ako pozorovateľa, ako aj ich náhradníkov, ktorí ich budú zastupovať v ich neprítomnosti. Členom užšieho výboru môžu asistovať poradcovia alebo experti.

Užší výbor prijíma svoje rozhodnutia s náležitým zohľadnením stanoviska Komisie a v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 35 ods. 2 EPD.

3.   Zúčastnené členské štáty zaručia účinnú právnu ochranu pred príslušným súdom jedného alebo viacerých zúčastnených členských štátov proti rozhodnutiam prijatým zo strany EPÚ pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1.

KAPITOLA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Zásada týkajúca sa nákladov

Náklady, ktoré vznikli EPÚ pri vykonávaní dodatočných úloh, ktoré mu boli zverené zúčastnenými členskými štátmi v zmysle článku 143 EPD, sú hradené z poplatkov získaných z európskych patentov s jednotným účinkom.

Článok 11

Udržiavacie poplatky

1.   Udržiavacie poplatky za európske patenty s jednotným účinkom a príplatky za ich oneskorenú platbu uhrádza Európskej patentovej organizácii majiteľ patentu. Tieto poplatky sú splatné za roky nasledujúce po roku, v ktorom je oznámenie o udelení európskeho patentu majúceho výhody jednotného účinku uverejnené v Európskom patentovom vestníku.

2.   Európsky patent s jednotným účinkom zanikne, ak nebol včas zaplatený udržiavací poplatok, prípadne aj príplatok.

3.   Udržiavacie poplatky, ktoré sú splatné po doručení vyhlásenia podľa článku 8 ods. 1, sa znížia.

Článok 12

Výška udržiavacích poplatkov

1.   Udržiavacie poplatky za európske patenty s jednotným účinkom sú:

a)

progresívne počas platnosti jednotnej patentovej ochrany;

b)

dostatočné na pokrytie všetkých nákladov spojených s udelením európskeho patentu a správou jednotnej patentovej ochrany a

c)

dostatočné, aby spolu s poplatkami, ktoré sa majú zaplatiť Európskej patentovej organizácii počas obdobia pred udelením, zaručili vyvážený rozpočet Európskej patentovej organizácie.

2.   Výška udržiavacích poplatkov sa stanoví tak, že sa okrem iného zohľadní situácia osobitných subjektov, ako sú malé a stredné podniky, s cieľom:

a)

uľahčiť inovácie a posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov;

b)

odzrkadľovať veľkosť trhu, na ktorý sa patent vzťahuje, a

c)

podobať sa úrovni národných udržiavacích poplatkov za priemerný európsky patent, ktorý nadobudol účinok v zúčastnených členských štátoch v čase, keď sa prvý raz určí úroveň udržiavacích poplatkov.

3.   Na dosiahnutie cieľov ustanovených v tejto kapitole sa výška udržiavacích poplatkov stanoví na úrovni, ktorá:

a)

je rovnaká ako úroveň udržiavacích poplatkov, ktoré sa majú platiť za priemerné geografické pokrytie súčasných európskych patentov;

b)

odzrkadľuje mieru udržiavania súčasných európskych patentov a

c)

odzrkadľuje počet žiadostí o jednotný účinok.

Článok 13

Rozdeľovanie

1.   EPÚ si ponechá 50 percent udržiavacích poplatkov uvedených v článku 11 zaplatených za európske patenty s jednotným účinkom. Zvyšná suma sa rozdelí medzi zúčastnené členské štáty v súlade s podielom z rozdelenia udržiavacích poplatkov stanoveným podľa článku 9 ods. 2.

2.   Na dosiahnutie cieľov stanovených v tejto kapitole sa podiel z rozdelenia udržiavacích poplatkov medzi zúčastnené členské štáty stanoví na základe nasledujúcich spravodlivých, rovných a relevantných kritérií:

a)

počet patentových prihlášok;

b)

veľkosť trhu, pričom sa zabezpečí minimálna suma, ktorá sa pridelí každému zúčastnenému členskému štátu;

c)

kompenzácia zúčastneným členským štátom, ktoré:

i)

majú iný úradný jazyk, než je jeden z úradných jazykov EPÚ;

ii)

majú neúmerne nízku úroveň patentovej aktivity a/alebo

iii)

pomerne nedávno získali členstvo v Európskej patentovej organizácii.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Spolupráca medzi Komisiou a EPÚ

Komisia nadviaže úzku spoluprácu s EPÚ v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia prostredníctvom pracovnej dohody. Súčasťou tejto spolupráce bude pravidelná výmena názorov na plnenie pracovnej dohody, a najmä na otázku udržiavacích poplatkov a ich vplyvu na rozpočet Európskej patentovej organizácie.

Článok 15

Uplatnenie práva o hospodárskej súťaži a práva o nekalej súťaži

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté právo o hospodárskej súťaži a právo o nekalej súťaži.

Článok 16

Správa o fungovaní tohto nariadenia

1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do troch rokov odo dňa, keď prvý európsky patent s jednotným účinkom nadobudol účinky, a následne každých päť rokov správu o fungovaní tohto nariadenia a tam, kde je to potrebné, navrhne primerané návrhy na jeho zmenu a doplnenie.

2.   Komisia pravidelne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správy o fungovaní udržiavacích poplatkov uvedených v článku 11 s osobitným dôrazom na dodržiavanie článku 12.

Článok 17

Oznámenie zúčastnenými členskými štátmi

1.   Zúčastnené členské štáty oznámia Komisii opatrenia prijaté v súlade s článkom 9 k dátumu uplatňovania tohto nariadenia.

2.   Každý zúčastnený členský štát oznámi Komisii opatrenia prijaté podľa článku 4 ods. 2 k dátumu uplatňovania tohto nariadenia alebo v prípade, ak ide o zúčastnený členský štát, v ktorom Jednotný patentový súd nemá k dátumu uplatňovania tohto nariadenia výhradnú právomoc v súvislosti s európskymi patentmi s jednotným účinkom, k dátumu, ku ktorému Jednotný patentový súd nadobudne takúto výhradnú právomoc v tomto zúčastnenom členskom štáte.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2014 alebo od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody o Jednotnom patentovom súde (ďalej len „dohoda“) podľa toho, čo nastane neskôr.

Odchylne od článku 3 ods. 1 a 2 a článku 4 ods. 1 má európsky patent, ktorého jednotný účinok je zaregistrovaný v registri pre jednotnú patentovú ochranu, jednotný účinok len v tých zúčastnených členských štátoch, v ktorých má Jednotný patentový súd výhradnú právomoc v súvislosti s európskymi patentmi s jednotným účinkom k dátumu registrácie.

3.   Každý zúčastnený členský štát oznámi Komisii ratifikáciu dohody v čase uloženia svojej ratifikačnej listiny. Komisia zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia platnosti dohody a zoznam členských štátov, ktoré dohodu ratifikovali k dátumu nadobudnutia jej platnosti. Komisia potom pravidelne aktualizuje zoznam zúčastnených členských štátov, ktoré ratifikovali dohodu, a zverejňuje tento aktualizovaný zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Zúčastnené členské štáty zabezpečia, aby opatrenia uvedené v článku 9 boli prijaté k dátumu uplatňovania tohto nariadenia.

5.   Každý zúčastnený členský štát zabezpečí, aby opatrenia uvedené v článku 4 ods. 2 boli prijaté k dátumu uplatňovania tohto nariadenia alebo v prípade, ak ide o zúčastnený členský štát, v ktorom Jednotný patentový súd nemá k dátumu uplatňovania tohto nariadenia výhradnú právomoc v súvislosti s európskymi patentmi s jednotným účinkom, k dátumu, ku ktorému Jednotný patentový súd nadobudne takúto výhradnú právomoc v tomto zúčastnenom členskom štáte.

6.   Jednotná patentová ochrana sa môže požadovať pre akýkoľvek európsky patent udelený v deň uplatňovania tohto nariadenia alebo po ňom.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v zúčastnených členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 17. decembra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 53.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2012.

(3)  Pozri stranu 89 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/9


Informácia o dátume podpísania protokolu, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

Európska únia a vláda Madagaskarskej republiky podpísali 6.decembra 2012 v Bruseli protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

Protokol sa preto podľa jeho článku 15 predbežne vykonáva od 1. januára 2013.


31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/10


Informácia o dátume podpísania protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou

Európska únia 12.decembra 2012 v Bruseli a vláda Mauritánskej islamskej republiky 16. decembra 2012 v Nouakchotte podpísali protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu.

Protokol sa preto podľa článku 9 predbežne vykonáva od 16. decembra 2012.


31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/11


ROZHODNUTIE RADY

z 28. novembra 2012

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

(2012/826/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada prijala 15. novembra 2007 nariadenie (ES) č. 31/2008 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve“).

(2)

Nový protokol k dohode o partnerstve bol parafovaný 10. mája 2012 (ďalej len „nový protokol“). Nový protokol udeľuje rybolovné možnosti plavidlám EÚ vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc Madagaskaru, pokiaľ ide o rybolovné záležitosti.

(3)

Platnosť súčasného protokolu uplynie 31. decembra 2012.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby plavidlá EÚ mohli aj naďalej vykonávať rybolovné činnosti, sa v článku 15 nového protokolu stanovuje jeho predbežné vykonávanie od dátumu jeho podpisu, avšak nie skôr ako od 1. januára 2013 až do skončenia postupov potrebných na jeho uzavretie.

(5)

Nový protokol by sa mal podpísať

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami (ďalej len „protokol“), s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa poveruje určiť osobu(y) splnomocnenú(é) podpísať protokol v mene Únie.

Článok 3

V súlade s článkom 15 protokolu sa protokol predbežne vykonáva od dátumu jeho podpisu, avšak nie skôr ako od 1. januára 2013 až do skončenia postupov potrebných na jeho uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 28. novembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 1.


PROTOKOL

dohodnutý medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

Článok 1

Obdobie platnosti a rybolovné možnosti

1.   Rybolovné možnosti udelené podľa článku 5 dohody o partnerstve v sektore rybolovu (ďalej len „dohoda“) sa na obdobie dvoch rokov stanovujú takto:

Druhy vysokomigračných rýb (druhy uvedené v prílohe 1 k Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982) s výnimkou čeľade Alopiidae, čeľade Sphyrnidae, ako aj týchto druhov: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus.

a)

40 plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov;

b)

34 plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine s tonážou vyššou ako 100 GT a

c)

22 plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine s tonážou 100 GT alebo nižšou.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 5 a 6.

3.   Na základe článku 6 dohody a článku 7 tohto protokolu môžu rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie vykonávať rybolovné činnosti v madagaskarských vodách iba vtedy, ak sa nachádzajú na zozname oprávnených plavidiel vyhotovenom Komisiou pre tuniaky z Indického oceánu (CTOI) a ak sú držiteľmi oprávnenia na rybolov vydaného na základe podmienok stanovených v tomto protokole a v súlade s pravidlami opísanými v prílohe k tomuto protokolu.

Článok 2

Finančný príspevok – platobné podmienky

1.   Na obdobie uvedené v článku 1 je celkový finančný príspevok uvedený v článku 7 dohody stanovený vo výške 3 050 000 EUR na celé obdobie platnosti tohto protokolu.

2.   Tento celkový finančný príspevok pozostáva:

a)

zo sumy 975 000 EUR ročne, ktorá zodpovedá referenčnej tonáži 15 000 ton ročne, za prístup do madagaskarskej rybolovnej zóny a

b)

z osobitnej sumy 550 000 EUR ročne, ktorá je určená na podporu a vykonávanie madagaskarskej námornej politiky a politiky rybolovu.

3.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 3, 5, 6, 8 a 9.

4.   Počas obdobia platnosti tohto protokolu Únia uhrádza finančný príspevok uvedený v odseku 1 vo výške 1 525 000 EUR ročne, čo zodpovedá celkovej sume stanovenej vodseku 2 písm. a) a b).

5.   Ak celková hmotnosť tuniakov ulovených plavidlami EÚ v madagaskarskej rybolovnej zóne presiahne 15 000 ton za rok, ročný finančný príspevok za prístupové práva predstavuje 65 EUR za každú ďalšiu tonu úlovku. Celková ročná suma zaplatená Úniou však nesmie presiahnuť dvojnásobok sumy uvedenej v odseku 2 písm. a). Ak celkové množstvo tuniakov ulovených plavidlami EÚ v madagaskarskej rybolovnej zóne presiahne množstvo zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej sumy, suma dlžná za množstvo presahujúce túto hranicu sa uhradí v nasledujúcom roku v súlade s ustanoveniami prílohy. Aby sa predišlo prípadnému presiahnutiu referenčnej tonáže, obe strany prijmú systém pravidelnej kontroly úlovkov.

6.   Platba sa v prvom roku vykoná najneskôr do 90 dní od začatia predbežného vykonávania tohto protokolu podľa článku 15 a v nasledujúcich rokoch najneskôr v deň výročia nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

7.   Madagaskar má výlučnú právomoc disponovať s finančným príspevkom uvedeným v článku 2 ods. 2 písm. a).

8.   Finančný príspevok sa uhradí alebo prevedie do štátnej pokladnice Madagaskaru (Trésor Public de Madagascar) na jediný účet otvorený v Centrálnej banke Madagaskaru. Bankové spojenie a číslo účtu: Agence comptable centrale du Trésor public, so sídlom v Banque centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagaskar číslo účtu: 213 101 000 125 TP EUR.

Článok 3

Podporovanie zodpovedného a udržateľného rybolovu v madagaskarských vodách

1.   Hneď od dátumu začatia predbežného vykonávania tohto protokolu a najneskôr do troch mesiacov od tohto dátumu sa Európska únia a Madagaskar dohodnú v rámci spoločného výboru zriadeného článkom 9 dohody na viacročnom sektorovom programe, a to v súlade s vnútroštátnou stratégiou Madagaskaru v oblasti rybolovu a politickým rámcom Európskej komisie, ako aj na pravidlách jeho uplatňovania, ktoré obsahujú najmä:

a)

ročné a viacročné usmernenia, na základe ktorých sa bude používať osobitná suma finančného príspevku uvedená v článku 2 ods. 2 písm. b);

b)

ročné aj viacročné ciele, ktoré majú prispieť k zavedeniu zodpovedného a udržateľného rybolovu zohľadňujúceho priority vyjadrené Madagaskarom v rámci jeho vnútroštátnej politiky rybolovu, ako aj ďalších politík súvisiacich s podporovaním zodpovedného a udržateľného rybolovu alebo majúcich vplyv na podporovanie zodpovedného a udržateľného rybolovu, najmä pokiaľ ide o chránené morské zóny;

c)

kritériá a postupy vrátane prípadných rozpočtových a finančných ukazovateľov, ktoré sa majú použiť, aby sa umožnilo každoročné hodnotenie dosiahnutých výsledkov.

2.   Každú navrhovanú úpravu viacročného sektorového programu musia schváliť obe strany v rámci spoločného výboru.

Článok 4

Vedecká spolupráca v záujme zodpovedného rybolovu

1.   Obe strany sa zaväzujú podporovať zodpovedný rybolov v madagaskarských vodách založený na zásade nediskriminácie medzi rozličnými flotilami loviacimi v týchto vodách.

2.   Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje tento protokol, sa Únia a Madagaskar snažia sledovať stav rybolovných zdrojov v madagaskarskej rybolovnej zóne.

3.   Obe strany sa snažia dodržiavať uznesenia a odporúčania CTOI, ako aj ňou prijaté plány riadenia týkajúce sa zachovania a zodpovedného riadenia rybolovných zdrojov. Obe strany sa snažia dodržiavať aj odporúčania spoločnej vedeckej pracovnej skupiny uvedenej v článku 4 ods. 2 dohody.

4.   V súlade s článkom 4 dohody a na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci CTOI, ako aj na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a prípadne aj výsledkov spoločného vedeckého kolégia uvedeného v článku 4 dohody sa obe strany vzájomne konzultujú v rámci spoločného výboru zriadeného článkom 9 uvedenej dohody, aby prípadne prijali opatrenia na zabezpečenie udržateľného riadenia rybolovných zdrojov Madagaskaru.

Článok 5

Úprava rybolovných možností po vzájomnej dohode

1.   Rybolovné možnosti uvedené v článku 1 sa po vzájomnej dohode môžu upraviť za predpokladu, že odporúčania a uznesenia CTOI a spoločnej vedeckej pracovnej skupiny potvrdia, že sa touto úpravou zabezpečí udržateľné riadenie populácií tuniakov a príbuzných druhov v Indickom oceáne.

2.   V takomto prípade sa finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a) úmerne a pro rata temporis upraví. Celková ročná suma zaplatená Úniou však nesmie presiahnuť dvojnásobok sumy uvedenej v článku 2 odseku 2 písm. a).

3.   Obidve strany sa navzájom informujú o každej zmene svojich príslušných politík a právnych predpisov v sektore rybolovu.

Článok 6

Nové rybolovné možnosti

1.   V prípade, že rybárske plavidlá EÚ prejavia záujem o rybolovné činnosti, ktoré nie sú uvedené v článku 1 dohody, strany sa pred prípadným udelením oprávnenia na takéto činnosti vzájomne konzultujú a prípadne sa aj dohodnú na podmienkach platných pre takéto rybolovné činnosti, ako aj na príslušných zmenách a doplneniach tohto protokolu a prílohy k nemu.

2.   Strany budú podporovať experimentálny rybolov, najmä v súvislosti s nedostatočne využívanými druhmi rýb v madagaskarských vodách. V tejto súvislosti sa na žiadosť jednej zo strán obe strany vzájomne konzultujú, aby v závislosti od konkrétneho prípadu určili druhy rýb, podmienky a ďalšie relevantné parametre.

3.   Strany vykonávajú experimentálny rybolov v súlade s parametrami, na ktorých sa obe strany prípadne dohodnú vo forme administratívnej dohody. Za madagaskarskú stranu sa na vymedzení týchto parametrov podieľa Centre National de Recherche Océanographique (Národné centrum oceánografického výskumu) a Institut Halieutique et des Sciences Marines (Inštitút pre rybolov a námorné vedy).

4.   Oprávnenia na experimentálny rybolov by sa mali udeliť najviac na šesť mesiacov.

5.   V prípade, že strany dospejú k záveru, že experimentálne kampane priniesli pozitívne výsledky, madagaskarská vláda môže flotile Únie prideliť rybolovné možnosti pre nové druhy rýb až do skončenia platnosti tohto protokolu. Finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a) sa zodpovedajúcim spôsobom zvýši. Poplatky a ostatné podmienky vzťahujúce sa na vlastníkov plavidiel stanovené v prílohe sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia a doplnia.

Článok 7

Podmienky výkonu rybolovných činností – Doložka o výhradnom práve

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 dohody, môžu plavidlá EÚ vykonávať rybolovné činnosti v madagaskarských vodách, len ak sú držiteľmi platného oprávnenia na rybolov vydaného madagaskarským ministerstvom zodpovedným za rybolov na základe tohto protokolu a prílohy k nemu.

Článok 8

Pozastavenie a prehodnotenie platby finančného príspevku

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9, finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a) a písm. b) sa po konzultáciách medzi oboma stranami prehodnotí alebo pozastaví:

a)

v prípade, že rybolovným činnostiam v madagaskarskej rybolovnej zóne bránia iné ako prírodné úkazy;

b)

v prípade, že v smerovaní politiky jednej alebo druhej strany dôjde k významným zmenám s vplyvom na príslušné ustanovenia tohto protokolu;

c)

v prípade, že Únia zistí porušenie základných a zásadných prvkov uvedených v článku 9 dohody z Cotonou týkajúcich sa ľudských práv a po uplatnení postupu stanoveného v článkoch 8 a 96 uvedenej dohody. V tomto prípade sa činnosti rybárskych plavidiel EÚ v madagaskarských vodách pozastavia.

2.   Únia si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne pozastaviť platbu osobitného finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. b):

a)

ak sa na základe vyhodnotenia vykonaného ministerstvom zodpovedným za rybolov a analýzy spoločného výboru zistí, že dosiahnuté výsledky nezodpovedajú plánu;

b)

v prípade neplnenia tohto finančného príspevku.

3.   Platba finančného príspevku sa obnoví po vzájomnej konzultácii a dohode oboch strán ihneď po náprave situácie, ktorá predchádzala udalostiam uvedeným v odseku 1, a/alebo keď to opodstatňujú výsledky finančného plnenia uvedené v odseku 2.

Článok 9

Pozastavenie vykonávania protokolu

1.   Vykonávanie tohto protokolu sa z iniciatívy jednej alebo druhej strany pozastavuje za predpokladu, že sa strany vzájomne konzultovali a dohodli sa v rámci spoločného výboru zriadeného článkom 9 dohody:

a)

ak vykonávaniu rybolovných činností v madagaskarskej rybolovnej zóne bránia iné mimoriadne okolnosti ako prírodné úkazy;

b)

v prípade, že Únia nevykoná platby uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) z iných dôvodov, ako sú uvedené v článku 8 tohto protokolu;

c)

ak medzi stranami vznikne spor týkajúci sa výkladu a vykonávania tohto protokolu a prílohy k nemu, ktorý nemožno urovnať;

d)

ak niektorá z dvoch strán nerešpektuje ustanovenia tohto protokolu a prílohy k nemu;

e)

v prípade, že v smerovaní politiky jednej alebo druhej strany dôjde k významným zmenám s vplyvom na príslušné ustanovenia tohto protokolu;

f)

v prípade, že niektorá z dvoch strán zistí porušenie základných a zásadných prvkov uvedených v článku 9 dohody z Cotonou týkajúcich sa ľudských práv a po uplatnení postupu stanoveného v článkoch 8 a 96 uvedenej dohody;

g)

v prípade nedodržiavania deklarácie Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 5 dohody.

2.   Pozastavenie vykonávania tohto protokolu je podmienené tým, že príslušná strana svoj zámer písomne oznámi najmenej tri mesiace pred dátumom, ku ktorému má toto pozastavenie nadobudnúť účinnosť.

3.   V prípade pozastavenia vykonávania tohto protokolu strany pokračujú v konzultáciách s cieľom dosiahnuť riešenie daného sporu zmierom. Po dosiahnutí takého zmieru sa vykonávanie tohto protokolu obnoví a výška finančného príspevku sa úmerne a pro rata temporis zníži podľa dĺžky obdobia, počas ktorého bolo vykonávanie protokolu pozastavené.

Článok 10

Vnútroštátne právo

1.   Činnosti rybárskych plavidiel EÚ v madagaskarských vodách podliehajú vnútroštátnym zákonom a iným právnym predpisom Madagaskaru, ak sa v tomto protokole a v prílohe k nemu neustanovuje inak.

2.   Madagaskarské orgány oznámia Európskej komisii každú zmenu, ku ktorej dôjde v ich politike rybolovu, alebo každý nový právny predpis v tomto sektore.

Článok 11

Dôvernosť informácií

Strany zabezpečia, aby sa všetky údaje týkajúce sa plavidiel EÚ a ich rybolovných činností v madagaskarských vodách považovali po celý čas za dôverné. Tieto údaje sa využívajú výlučne na účely vykonávania dohody a na účely riadenia, monitorovania, kontroly rybolovu a dohľadu príslušných orgánov nad rybolovom.

Článok 12

Elektronická výmena údajov

Madagaskar a Únia sa zaväzujú čo možno najskôr zaviesť systémy potrebné na elektronickú výmenu všetkých informácií a dokumentov súvisiacich s vykonávaním dohody. Každá elektronická výmena je sprevádzaná potvrdením o prijatí. Elektronická verzia dokumentu sa pokladá za úplne rovnocennú s jeho papierovou verziou.

Obe strany bezodkladne informujú o akomkoľvek zlyhaní počítačového systému, ktoré by mohlo narušiť túto elektronickú výmenu. Za týchto okolností sa informácie a dokumenty súvisiace s vykonávaním dohody automaticky nahradia ich papierovou verziou spôsobom určeným v prílohe.

Článok 13

Obdobie platnosti

Tento protokol a príloha k nemu sa uplatňujú počas dvoch rokov odo dňa začatia ich predbežného vykonávania, ako sa stanovuje v článku 15, pokiaľ nedôjde k jeho vypovedaniu v súlade s článkom 14.

Článok 14

Vypovedanie

1.   V prípade vypovedania tohto protokolu príslušná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať protokol najmenej šesť mesiacov pred dátumom, ku ktorému by takéto vypovedanie nadobudlo účinnosť.

2.   Odoslaním oznámenia uvedeného v predchádzajúcom odseku sa začínajú konzultácie medzi stranami.

Článok 15

Predbežné vykonávanie

Tento protokol sa predbežne vykonáva od dátumu jeho podpisu, avšak nie skôr ako od 1. januára 2013.

Článok 16

Nadobudnutie platnosti

Tento protokol a príloha k nemu nadobúdajú platnosť dňom, keď si obidve strany vzájomne oznámia ukončenie postupov nevyhnutných na tento účel.

Za Európsku úniu

Za Madagaskarskú republiku

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

PRÍLOHA

PODMIENKY VYKONÁVANIA RYBOLOVU PLAVIDLAMI EÚ V MADAGASKARSKEJ RYBOLOVNEJ ZÓNE

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.   Určenie príslušného orgánu

Na účely tejto prílohy a ak nie je uvedené inak, každý odkaz na príslušný orgán Európskej únie (EÚ) alebo Madagaskaru znamená:

a)

za EÚ: Európsku komisiu, prípadne zastúpenú delegáciou EÚ na Madagaskare,

b)

za Madagaskar: ministerstvo zodpovedné za rybolov.

2.   Madagaskarská rybolovná zóna

Všetky ustanovenia protokolu a prílohy k nemu sa uplatňujú výlučne v madagaskarskej rybolovnej zóne, ako sa uvádza v dodatkoch 3 a 4, bez toho aby sa dotýkali nasledujúcich ustanovení:

a)

Plavidlá EÚ budú môcť vykonávať svoje rybolovné činnosti vo vodách nachádzajúcich sa vo vzdialenosti viac ako 20 námorných míľ od základnej čiary v prípade plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov a plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine.

b)

Musí sa dodržiavať ochranná zóna 3 námorných míľ okolo vnútroštátnych zariadení na zhlukovanie rýb (FAD).

c)

V snahe zachovať udržateľné využívanie niektorých druhov žijúcich pri dne vnútroštátnymi hospodárskymi subjektmi platí v zónach Banc de Leven a Banc de Castor, ktorých súradnice sú uvedené v dodatku 5, zákaz rybolovnej činnosti pre plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine, na ktoré sa vzťahuje tento protokol.

3.   Určenie miestneho zástupcu

Každé plavidlo EÚ, ktoré plánuje získať oprávnenie na rybolov na základe tohto protokolu, musí byť zastúpené zástupcom, ktorý má sídlo na Madagaskare.

4.   Bankový účet

Madagaskar oznámi EÚ pred dátumom začatia predbežného vykonávania protokolu údaje týkajúce sa bankového(-vých) účtu(-ov), na ktorý(-é) sa majú uhradiť finančné sumy splatné plavidlami EÚ na základe dohody. Náklady spojené s bankovými prevodmi hradia vlastníci plavidiel.

KAPITOLA II

OPRÁVNENIA NA RYBOLOV TUNIAKOV

1.   Podmienka na získanie oprávnenia na rybolov tuniakov – oprávnené plavidlá

Oprávnenia na rybolov tuniakov uvedené v článku 6 dohody sa vydávajú pod podmienkou, že plavidlo je zapísané v registri EÚ rybárskych plavidiel nachádzajúcich sa na zozname CTOI rybárskych plavidiel s oprávnením a že boli splnené všetky predchádzajúce povinnosti, ktoré musí spĺňať vlastník plavidla, kapitán alebo samotné plavidlo v súvislosti s rybolovnými činnosťami na Madagaskare na základe dohody a právnych predpisov Madagaskaru v oblasti rybolovu.

2.   Žiadosť o vydanie oprávnenia na rybolov

EÚ predloží Madagaskaru žiadosť o oprávnenie na rybolov pre každé plavidlo, ktoré plánuje loviť na základe dohody, a to minimálne pätnásť pracovných dní pred dátumom začiatku požadovaného obdobia platnosti s použitím formulára uvedeného v dodatku 1.

Žiadosť sa musí napísať na stroji alebo čitateľným písmom veľkými tlačenými písmenami.

Spolu s každou prvou žiadosťou o oprávnenie na rybolov na základe platného protokolu alebo pri každej technickej zmene príslušného plavidla sa musí predložiť:

a)

doklad o zaplatení zálohovej platby na obdobie platnosti požadovaného oprávnenia;

b)

meno, adresa a kontaktné údaje:

i)

vlastníka rybárskeho plavidla,

ii)

prevádzkovateľa rybárskeho plavidla,

iii)

miestneho zástupcu plavidla;

c)

aktuálna farebná fotografia plavidla z bočného pohľadu s minimálnymi rozmermi 15 cm × 10 cm;

d)

osvedčenie o spôsobilosti na plavbu;

e)

registračné číslo plavidla;

f)

osvedčenie o hygienickom stave plavidla vydané príslušným orgánom EÚ;

g)

kontaktné údaje na rybárske plavidlo (fax, e-mail atď.).

Keď sa obnovuje oprávnenie na rybolov podľa platného protokolu v prípade plavidla, ktorého technické špecifikácie sa nezmenili, žiadosť o obnovu sa dopĺňa iba dôkazom o zaplatení poplatku.

3.   Zálohová platba

Výška zálohovej platby sa stanovuje na základe ročnej sadzby určenej v technických listoch uvedených v dodatku 2. Zahŕňa všetky miestne a vnútroštátne dane s výnimkou prístavných daní, daní za vykládku, prekládku a poplatkov za poskytnutie služieb.

4.   Predbežný zoznam plavidiel žiadajúcich o oprávnenie

Po prijatí žiadostí o oprávnenie na rybolov príslušný vnútroštátny orgán poverený dohľadom nad rybolovnými činnosťami bezodkladne stanoví pre každú kategóriu plavidiel predbežný zoznam plavidiel žiadajúcich o oprávnenie. Príslušný orgán Madagaskaru čo možno najskôr zašle tento zoznam EÚ.

EÚ odovzdá predbežný zoznam vlastníkovi plavidla alebo jeho zástupcovi. V prípade, že sú úrady EÚ zatvorené, môže Madagaskar zaslať predbežný zoznam priamo vlastníkovi plavidla alebo jeho zástupcovi a kópiu odovzdať EÚ.

5.   Vydanie oprávnenia na rybolov

Oprávnenia na rybolov pre všetky plavidlá sa vydajú vlastníkom plavidiel alebo ich zástupcom do pätnástich pracovných dní od prijatia úplnej žiadosti príslušným orgánom. Kópia tohto oprávnenia na rybolov sa okamžite zašle delegácii EÚ na Madagaskare.

6.   Zoznam plavidiel oprávnených na rybolov

Po vydaní oprávnenia na rybolov vnútroštátny orgán poverený dohľadom nad rybolovnými činnosťami bezodkladne stanoví pre každú kategóriu plavidiel konečný zoznam plavidiel oprávnených na rybolov v madagaskarskej rybolovnej zóne. Tento zoznam sa okamžite zašle EÚ a nahradí sa ním spomínaný predbežný zoznam.

7.   Obdobie platnosti oprávnenia na rybolov

Oprávnenia na rybolov majú platnosť jeden rok, a to od 1. januára do 31. decembra, a sú obnoviteľné.

8.   Doklady na palube

Počas prítomnosti v madagaskarských vodách alebo v madagaskarskom prístave musia byť na palube rybárskeho plavidla vždy k dispozícii tieto doklady:

a)

originál oprávnenia na rybolov; avšak ak nie je možné tento originál získať do jedného mesiaca, sa za právoplatnú považuje kópia zoznamu plavidiel s oprávnením na rybolov podľa bodu 6 kapitoly II tejto prílohy;

b)

dokumenty vydané príslušným orgánom vlajkového štátu takéhoto rybárskeho plavidla, v ktorých sa uvádza:

registračné číslo rybárskeho plavidla, registračné osvedčenie plavidla,

osvedčenie o súlade podľa dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) z Torremolinos;

c)

aktualizované certifikované výkresy alebo popisy usporiadania rybárskeho plavidla, najmä počet úložných priestorov rybárskeho plavidla pre ryby s uvedením skladovacej kapacity vyjadrenej v metroch kubických;

d)

v prípade, že sa zmenili charakteristiky rybárskeho plavidla, pokiaľ ide o jeho celkovú dĺžku, hrubú tonáž, výkon jeho hlavného motora alebo motorov alebo jeho úložnú kapacitu, osvedčenie vystavené príslušným orgánom vlajkového štátu rybárskeho plavidla popisujúce vykonané zmeny;

e)

v prípade, že je rybárske plavidlo vybavené chladiacimi nádržami s morskou vodou, dokument certifikovaný príslušným orgánom vlajkového štátu plavidla, v ktorom sa uvádza kalibrácia nádrží v metroch kubických;

f)

v náležitých prípadoch sa musí viesť denník o riadení záťažových vôd (dátumy a hodiny čerpania s udaním polôh a objemov, dátumy a hodiny vypúšťania s udaním polôh a objemov, vykonané úpravy týchto vôd);

g)

oprávnenie na rybolov mimo vôd, ktoré patria do jurisdikcie vlajkového štátu, vydané pre rybárske plavidlo alebo výpis z registra plavidiel s oprávnením CTOI; a

h)

kópia právneho predpisu Madagaskaru platného v oblasti rybolovu.

9.   Prenos oprávnenia na rybolov

Každé oprávnenie na rybolov sa vydáva pre konkrétne plavidlo a je neprenosné.

V prípade dokázanej vyššej moci a na žiadosť EÚ je však možné oprávnenie plavidla na rybolov nahradiť novým oprávnením vydaným pre iné podobné plavidlo alebo pre náhradné plavidlo, a to bez zaplatenia novej zálohovej platby. V takom prípade sa v zúčtovaní poplatkov pre mraziarenské plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine podľa kapitoly IV zohľadnia celkové úlovky oboch druhov plavidiel v madagaskarskej rybolovnej zóne.

Prevod sa vykoná tak, že vlastník plavidla alebo jeho zástupca na Madagaskare vráti oprávnenie na rybolov, ktoré sa má nahradiť, a Madagaskar okamžite vystaví náhradné oprávnenie. Po vrátení oprávnenia, ktoré sa má nahradiť, sa náhradné oprávnenie čo možno najskôr vydá vlastníkovi plavidla alebo jeho zástupcovi. Náhradné oprávnenie nadobúda platnosť v deň odovzdania oprávnenia, ktoré sa má nahradiť.

Madagaskar čo možno najskôr aktualizuje zoznam plavidiel oprávnených na rybolov. Nový zoznam sa čo možno najskôr oznámi vnútroštátnemu orgánu poverenému dohľadom nad rybolovom a Európskej únii.

10.   Podporné plavidlá

Podporné plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ musia mať oprávnenie v súlade s ustanoveniami a podmienkami stanovenými v právnych predpisoch Madagaskaru.

Ročný licenčný poplatok, ktorý sa vzťahuje na podporné plavidlo, je 2 500 EUR.

Príslušné madagaskarské orgány pravidelne odovzdávajú Komisii Európskej únie zoznam týchto oprávnení prostredníctvom delegácie EÚ na Madagaskare.

KAPITOLA III

TECHNICKÉ OPATRENIA

Technické opatrenia vzťahujúce sa na plavidlá s oprávnením na rybolov, ktoré sa týkajú danej zóny, rybárskeho výstroja a vedľajších úlovkov, sa vymedzujú pre každú kategóriu rybolovu v technických listoch uvedených v dodatku 2.

Plavidlá dodržiavajú právne predpisy Madagaskaru v oblasti rybolovu a všetky uznesenia prijaté CTOI.

KAPITOLA IV

PODÁVANIE HLÁSENÍ O ÚLOVKOCH

1.   Definícia rybárskeho výjazdu

Trvanie rybárskeho výjazdu plavidla EÚ sa na účely tejto prílohy vymedzuje takto:

a)

je to buď obdobie, ktoré uplynie od vstupu do madagaskarskej rybolovnej zóny po výstup z tejto zóny,

b)

alebo ide o obdobie, ktoré uplynie od vstupu do madagaskarskej rybolovnej zóny po prekládku v prístave a/alebo vykládku na Madagaskare.

2.   Rybársky denník

Kapitán plavidla EÚ, ktoré vykonáva rybolov na základe dohody, vedie rybársky denník podľa predpisov CTOI, ktorého vzor pre každú kategóriu rybolovu je uvedený v dodatkoch 6 a 7.

V prípade plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine musí byť rybársky denník v súlade s uznesením CTOI 08/04 a v prípade plavidiel na lov so záťahovými sieťami v súlade s uznesením 10/03.

Rybársky denník vypĺňa kapitán za každý deň prítomnosti plavidla v madagaskarskej rybolovnej zóne.

Kapitán zapisuje do rybárskeho denníka každý deň množstvo každého druhu identifikovaného trojmiestnym alfabetickým kódom Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ulovené a držané na palube, vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počtom jednotlivých rýb. Pri každom hlavnom druhu uvádza kapitán aj vedľajšie úlovky a odvrhnuté úlovky.

Rybársky denník sa vypĺňa čitateľne, veľkými písmenami a podpisuje ho kapitán.

Za presnosť údajov zaznamenaných v rybárskom denníku zodpovedá kapitán.

3.   Podávanie hlásení o úlovkoch

Kapitán podáva hlásenie o úlovkoch plavidla tak, že Madagaskaru odovzdá svoje rybárske denníky za obdobie prítomnosti plavidla v madagaskarskej rybolovnej zóne.

Rybárske denníky sa predkladajú týmto spôsobom:

a)

V prípade, že sa plavidlo vplaví do madagaskarského prístavu, odovzdáva sa originál každého rybárskeho denníka miestnemu zástupcovi Madagaskaru, ktorý písomne potvrdí jeho prijatie. Kópia rybárskeho denníka sa odovzdá madagaskarskému inšpekčnému tímu.

b)

V prípade, že plavidlo opustí madagaskarskú rybolovnú zónu bez toho, aby predtým vplávalo do madagaskarského prístavu, originál každého rybárskeho denníka sa zašle do siedmich pracovných dní od vplávania do akéhokoľvek iného prístavu a v každom prípade do pätnástich pracovných dní od momentu, keď plavidlo opustilo madagaskarskú rybolovnú zónu:

i)

prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu poskytnutú vnútroštátnym orgánom povereným dohľadom nad rybolovnými činnosťami; alebo

ii)

faxom na číslo poskytnuté vnútroštátnym orgánom povereným dohľadom nad rybolovnými činnosťami; alebo

iii)

prostredníctvom listu adresovaného vnútroštátnemu orgánu poverenému dohľadom nad rybolovnými činnosťami.

Pri návrate plavidla do madagaskarskej rybolovnej zóny počas obdobia platnosti jeho oprávnenia na rybolov vzniká povinnosť podať nové hlásenie o úlovkoch.

Obe strany vytvoria od 1. júla 2013 protokol pre elektronickú výmenu všetkých údajov o úlovkoch a ďalších údajov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť hlásenia, na základe elektronického rybárskeho denníka. Obe strany následne naplánujú vykonávanie protokolu a nahradenie papierovej verzie hlásenia o úlovkoch elektronickou verziou najneskôr do 1. januára 2014.

Kapitán zašle kópiu všetkých rybárskych denníkov Európskej únii a príslušnému orgánu svojho vlajkového štátu. V prípade plavidiel na lov tuniakov a plavidiel na lov lovnými šnúrami na hladine kapitán zašle kópiu všetkých rybárskych denníkov aj príslušným vnútroštátnym inštitútom USTA (Unité statistique thonière d'Antsiranana) a CSP (Centre de surveillance des pêches) a jednému z týchto vedeckých inštitútov:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografia);

c)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

V prípade nedodržania ustanovení týkajúcich sa podávania hlásení o úlovkoch môže Madagaskar pozastaviť platnosť oprávnenia na rybolov pre príslušné plavidlo, až kým nezíska chýbajúce hlásenie o úlovkoch, a penalizovať vlastníka plavidla podľa príslušných ustanovení platných vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade, že sa situácia zopakuje, môže Madagaskar odmietnuť obnoviť oprávnenie na rybolov. Madagaskar bezodkladne informuje EÚ o každej sankcii uplatnenej v tejto súvislosti.

4.   Konečné zúčtovanie poplatkov za plavidlá na lov tuniakov a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine

Pre každé plavidlo so záťahovými sieťami na lov tuniakov a plavidlo s lovnými šnúrami na lov na hladine EÚ vyhotoví na základe ich hlásení o úlovkoch, ktoré boli potvrdené vyššie uvedenými vedeckými inštitútmi, konečné zúčtovanie poplatkov splatných plavidlami za rybolovnú sezónu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

EÚ oznámi toto konečné zúčtovanie Madagaskaru a vlastníkovi plavidla do 31. júla prebiehajúceho roku. Do 30 pracovných dní odo dňa oznámenia môže Madagaskar na základe dôkazov vzniesť námietku voči tomuto konečnému zúčtovaniu. V prípade nezhody sa strany dohodnú v rámci spoločného výboru. Ak Madagaskar nevznesie do 30 pracovných dní námietku, konečné zúčtovanie sa považuje za prijaté.

Ak je konečné zúčtovanie vyššie ako vopred stanovený paušálny poplatok uhradený na účely získania oprávnenia na rybolov, vlastník plavidla uhradí rozdiel Madagaskaru najneskôr 30. septembra prebiehajúceho roku. Ak je konečné zúčtovanie nižšie ako vopred uhradený paušálny poplatok, vlastníkovi plavidla sa rozdiel nevráti.

KAPITOLA V

VYKLÁDKY A PREKLÁDKY

Prekládka na mori je zakázaná. Všetky operácie prekládky v prístave sa kontrolujú za prítomnosti madagaskarských inšpektorov pre rybolov.

Kapitán plavidla EÚ, ktoré plánuje vykládku alebo prekládku, musí aspoň 48 hodín pred vykládkou alebo prekládkou oznámiť centru CSP a súčasne aj madagaskarskému prístavnému úradu:

a)

názov rybárskeho plavidla, ktoré má vykonať vykládku alebo prekládku, a jeho číslo v registri rybárskych plavidiel CTOI;

b)

prístav vykládky alebo prekládky;

c)

predpokladaný dátum a hodinu vykládky alebo prekládky;

d)

množstvo (vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne ako počet jednotlivých rýb) každého druhu rýb (identifikovaného trojmiestnym alfabetickým kódom FAO), ktoré sa má vyložiť alebo preložiť;

Na operácie prekládky je potrebné predchádzajúce povolenie, ktoré madagaskarské centrum CSP vydá kapitánovi alebo jeho zástupcovi do 24 hodín od vyššie uvedeného oznámenia. Operácia prekládky sa musí uskutočniť v madagaskarskom prístave, ktorý je na tento účel oprávnený.

V prípade prekládky kapitán okrem informácií uvedených v písmenách a) až d) oznamuje aj názov prijímajúceho plavidla.

Kapitán prijímajúceho prepravného plavidla informuje madagaskarské orgány (centrum CSP a prístavný úrad) o množstve tuniakov a príbuzných druhov preložených na jeho plavidlo a do 24 hodín vyplní a odovzdá hlásenie o prekládke centru CSP a madagaskarskému prístavnému úradu.

Madagaskarské rybolovné prístavy, v ktorých sa povoľujú operácie prekládky, sú Antsiranana pre plavidlá so záťahovými sieťami a Toliary, Ehoala a Toamasina pre plavidlá s lovnými šnúrami.

Pri nedodržaní týchto ustanovení sa uplatnia sankcie podľa príslušných právnych predpisov Madagaskaru.

Plavidlá EÚ, ktoré vykonávajú vykládku v madagaskarskom prístave, sa usilujú sprístupniť svoje vedľajšie úlovky miestnym spracovateľským podnikom za miestne trhové ceny. Na žiadosť rybárskych podnikov EÚ poskytnú miestne riaditeľstvá ministerstva zodpovedného za rybolov zoznam miestnych spracovateľských podnikov a ich kontaktné údaje.

Plavidlá EÚ na lov tuniakov, ktoré dobrovoľne vykladajú v madagaskarskom prístave, majú nárok na zníženie výšky poplatku uvedeného v dodatku 2 za kategóriu rybolovu daného plavidla o sumu 5 EUR za každú tonu ulovenú v madagaskarskej rybolovnej zóne.

V prípade predaja produktov rybolovu spracovateľskému závodu na Madagaskare sa poskytne ďalšie zníženie poplatku o 5 EUR.

KAPITOLA VI

KONTROLA

1.   Vstup do rybolovnej zóny a výstup z rybolovnej zóny

Každý vstup plavidla EÚ s oprávnením na rybolov do madagaskarskej rybolovnej zóny alebo každý výstup z tejto zóny sa musí hlásiť Madagaskaru do troch hodín pred vstupom alebo výstupom.

Pri oznamovaní svojho vstupu alebo výstupu plavidlo oznamuje predovšetkým:

a)

predpokladaný dátum, hodinu a miesto prechodu;

b)

množstvo každého cieľového druhu držaného na palube (označeného trojmiestnym alfabetickým kódom FAO), vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počtom jednotlivých rýb;

c)

množstvo každého druhu vedľajšieho úlovku držaného na palube (označeného trojmiestnym alfabetickým kódom FAO), vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počtom jednotlivých rýb.

Oznámenie sa doručí pokiaľ možno e-mailom alebo, ak to nie je možné, faxom, na e-mailovú adresu alebo na telefónne či faxové číslo poskytnuté centrom CSP, pričom sa použije formulár uvedený v dodatku 8. Centrum CSP bezodkladne potvrdí prijatie oznámenia tak, že na e-mail alebo fax odpovie.

Centrum CSP bezodkladne oznámi príslušným plavidlám a EÚ každú zmenu elektronickej adresy, volacieho čísla alebo frekvencie.

Každé plavidlo prichytené pri rybolovnej činnosti v madagaskarskej rybolovnej zóne bez toho, aby predtým oznámilo svoju prítomnosť, sa považuje za plavidlo vykonávajúce rybolov bez oprávnenia.

Na každé porušenie tohto ustanovenia sa uplatňujú pokuty a sankcie uvedené v platných právnych predpisoch Madagaskaru.

Hlásenia o vstupe/výstupe sa musia uchovávať na palube najmenej rok od dátumu podania hlásenia.

Rybárske plavidlá EÚ, ktoré nemajú oprávnenie na rybolov, musia podať hlásenie o pokojnom prechode. Obsah tohto hlásenie je rovnaký, ako sa stanovuje v tomto bode.

2.   Spolupráca v oblasti boja proti rybolovu NNN

V snahe posilniť dohľad nad rybolovom a boj proti rybolovu NNN (nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov) sa rybárske plavidlá EÚ vyzývajú, aby oznámili centru CSP prítomnosť každého rybárskeho plavidla, ktoré sa nachádza v ich okolí.

3.   Pravidelné podávanie hlásení o úlovkoch

Keď plavidlo EÚ pôsobí v madagaskarských vodách, kapitán plavidla EÚ s oprávnením na rybolov musí každé tri dni informovať centrum CSP o svojich úlovkoch v madagaskarskej rybolovnej zóne. Prvé hlásenie o úlovku sa podá tri dni po dátume vstupu do madagaskarskej rybolovnej zóny.

Každé tri dni plavidlo v rámci pravidelných hlásení o úlovkoch oznamuje predovšetkým:

a)

dátum, hodinu a polohu v čase hlásenia;

b)

množstvo každého cieľového druhu uloveného a držaného na palube počas troch dní (označeného trojmiestnym alfabetickým kódom FAO), vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počtom jednotlivých rýb;

c)

množstvo každého druhu vedľajšieho úlovku držaného na palube počas troch dní (označeného trojmiestnym alfabetickým kódom FAO), vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počtom jednotlivých kusov;

d)

množstvo každého druhu vedľajšieho úlovku odhodeného do mora počas troch dní (označeného trojmiestnym alfabetickým kódom FAO), vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počtom jednotlivých rýb;

e)

úpravu produktov;

f)

v prípade plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov:

počet úspešných položení sietí pri rybolove s použitím zariadenia na zhlukovanie rýb od podania posledného hlásenia,

počet úspešných položení sietí pri voľne plávajúcich húfoch od podania posledného hlásenia,

počet neúspešných položení sietí;

g)

v prípade plavidiel s lovnými šnúrami na lov tuniakov:

počet položení od podania posledného hlásenia;

počet hákov použitých od podania posledného hlásenia.

Oznámenie sa doručí pokiaľ možno e-mailom alebo, ak to nie je možné, faxom, na e-mailovú adresu alebo na telefónne číslo poskytnuté centrom CSP, pričom sa použije formulár uvedený v dodatku 8. Centrum CSP bezodkladne oznámi príslušným plavidlám a EÚ každú zmenu elektronickej adresy, telefónneho čísla alebo vysielacej frekvencie.

Každé plavidlo prichytené pri rybolovnej činnosti v madagaskarskej rybolovnej zóne bez toho, aby predtým podalo svoje trojdňové pravidelné hlásenie o úlovkoch, sa považuje za plavidlo vykonávajúce rybolov bez oprávnenia. Na každé porušenie tohto ustanovenia sa uplatňujú pokuty a sankcie uvedené v platných právnych predpisoch Madagaskaru.

Pravidelné hlásenia o úlovkoch sa musia na palube uchovávať aspoň rok od dátumu podania hlásenia.

4.   Inšpekcia na mori

Inšpekciu plavidiel EÚ s oprávnením na rybolov vykonajú na mori v madagaskarskej rybolovnej zóne madagaskarskí inšpektori, ktorí sa dajú jasne identifikovať ako osoby poverené kontrolou rybolovu.

Pred vstupom na palubu upovedomia poverení inšpektori na kanáli VHF 16 plavidlo EÚ o svojom rozhodnutí vykonať inšpekciu. Inšpekciu vykonajú inšpektori pre rybolov, ktorí musia pred vykonaním inšpekcie preukázať svoju totožnosť, kvalifikáciu a poverenie vykonať inšpekciu.

Poverení inšpektori nezostanú na palube plavidla EÚ dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh spojených s inšpekciou. Inšpekciu vedú tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, jeho rybolovnú činnosť a náklad.

Na záver každej inšpekcie vypracujú poverení inšpektori správu o inšpekcii. Kapitán plavidla EÚ má právo doplniť do správy o inšpekcii svoje pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a kapitán plavidla EÚ.

Poverení inšpektori odovzdajú pred tým, ako opustia plavidlo, jednu kópiu správy o inšpekcii kapitánovi plavidla EÚ. V prípade porušenia predpisov sa kópia oznámenia o porušení musí odovzdať aj EÚ, ako sa stanovuje v kapitole VIII.

5.   Inšpekcia v prístave v prípade vykládky a prekládky

Inšpekciu plavidiel EÚ, ktoré vykladajú alebo prekladajú svoj úlovok v madagaskarskom prístave, vykonávajú madagaskarskí inšpektori, ktorí sa dajú jasne identifikovať ako osoby poverené kontrolou rybolovu.

Pred uskutočnením inšpekcie musia inšpektori preukázať svoju totožnosť, kvalifikáciu a poverenie vykonať inšpekciu. Madagaskarskí inšpektori nezostanú na palube plavidla EÚ dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh spojených s inšpekciou. Inšpekciu vedú tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, jeho činnosť vykládky alebo prekládky a jeho náklad.

Na záver každej inšpekcie vypracujú madagaskarskí inšpektori správu o inšpekcii. Kapitán plavidla EÚ má právo doplniť do správy o inšpekcii svoje pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a kapitán plavidla EÚ.

Madagaskarský inšpektor odovzdá EÚ po skončení inšpekcie kópiu správy o inšpekcii kapitánovi plavidla.

V prípade porušenia predpisov sa kópia oznámenia o porušení musí odovzdať aj EÚ, ako sa stanovuje v kapitole VIII.

KAPITOLA VII

SATELITNÝ SYSTÉM MONITOROVANIA PLAVIDIEL (VMS)

1.   Správy o polohe plavidiel – systém VMS

Plavidlá EÚ s oprávnením na rybolov musia byť vybavené satelitným monitorovacím systémom (Vessel Monitoring System – VMS), ktorý v hodinových intervaloch zabezpečuje automatické a nepretržité oznamovanie ich polohy CSP vlajkového štátu.

Každá správa o polohe musí obsahovať:

a)

identifikáciu plavidla;

b)

poslednú zemepisnú polohu plavidla (zemepisnú dĺžku, zemepisnú šírku), pričom odchýlka polohy musí byť menšia ako 500 metrov a interval spoľahlivosti merania 99 %;

c)

dátum a hodinu zaznamenania polohy;

d)

rýchlosť a smerovanie plavidla.

Každé hlásenie o polohe sa musí podať vo formáte, ktorý je uvedený v dodatku 9.

Prvá zaznamenaná poloha po vstupe do madagaskarskej zóny sa označí kódom „ENT“. Všetky nasledujúce polohy sa označia kódom „POS“ s výnimkou prvej polohy zaznamenanej po výstupe z madagaskarskej zóny, ktorá sa označí kódom „EXI“. Centrum CSP vlajkového štátu zabezpečí automatické spracovanie a prípadne elektronický prenos správ o polohe. Správy o polohe sa musia zaznamenávať bezpečným spôsobom a uchovávať počas troch rokov.

2.   Prenos údajov plavidlom v prípade poruchy systému VMS

Kapitán zabezpečí, aby bol systém VMS jeho plavidla neustále plne funkčný a aby sa správy o polohe správne odosielali do centra CSP vlajkového štátu.

Plavidlá EÚ, ktoré vykonávajú rybolov s nefunkčným systémom VMS, nie sú oprávnené vstúpiť do madagaskarskej rybolovnej zóny.

Ak plavidlo už pôsobí v madagaskarskej rybolovnej zóne, v prípade poruchy sa systém VMS plavidla čo možno najskôr opraví alebo nahradí, najneskôr však do pätnástich dní. Po tejto lehote už plavidlo nie je oprávnené vykonávať rybolov v madagaskarskej zóne.

Plavidlá, ktoré vykonávajú rybolov v madagaskarskej zóne s nefunkčným systémom VMS, musia svoje správy o polohe oznamovať e-mailom alebo faxom centru CSP vlajkového štátu a Madagaskaru, a to minimálne každých šesť hodín a s uvedením všetkých povinných informácií.

3.   Zabezpečené podávanie správ o polohe určených Madagaskaru

Centrum CSP vlajkového štátu automaticky odovzdáva správy o polohe príslušných plavidiel madagaskarskému centru CSP. Centrá CSP vlajkového štátu a Madagaskaru si vymenia e-mailové adresy a bezodkladne sa navzájom informujú o každej zmene týchto adries.

Prenos správ o polohe medzi centrami CSP vlajkového štátu a Madagaskaru sa vykonáva elektronicky prostredníctvom zabezpečeného komunikačného systému.

Madagaskarské centrum CSP informuje centrum CSP vlajkového štátu a EÚ o akomkoľvek prerušení v prijímaní po sebe nasledujúcich správ o polohe plavidla s oprávnením na rybolov, pokiaľ príslušné plavidlo neoznámilo svoj výstup z oblasti.

4.   Porucha komunikačného systému

Madagaskar zabezpečí kompatibilitu svojho elektronického vybavenia s vybavením centra CSP vlajkového štátu a bezodkladne informuje EÚ o každej poruche v komunikácii a prijímaní správ o polohe s cieľom nájsť technické riešenie v čo najkratšom čase. V prípade sporu rozhodne spoločný výbor.

Kapitán sa považuje za zodpovedného za každú dokázanú manipuláciu so systémom VMS plavidla, ktorá má za cieľ narušiť jeho fungovanie alebo sfalšovať správy o polohe. Každé porušenie predpisov podlieha sankciám stanoveným v platných právnych predpisoch Madagaskaru.

5.   Prehodnotenie frekvencie správ o polohe

Na základe opodstatnených prvkov poukazujúcich na porušenie predpisov môže centrum CSP Madagaskaru požiadať centrum CSP vlajkového štátu, pričom kópiu žiadosti zašle aj EÚ, aby skrátilo interval zasielanie správ o polohe plavidla na interval tridsiatich minút počas stanoveného obdobia vyšetrovania. Centrum CSP Madagaskaru musí tieto dôkazové prvky oznámiť centru CSP vlajkového štátu a Európskej únii. Centrum CSP vlajkového štátu bezodkladne zašle centru CSP Madagaskaru správy o polohe podľa novej frekvencie.

Centrum CSP Madagaskaru okamžite oznámi skončenie inšpekcie centru CSP vlajkového štátu a Európskej komisii.

Na konci stanoveného obdobia vyšetrovania centrum CSP Madagaskaru informuje centrum CSP vlajkového štátu a Európsku úniu o prípadných následných opatreniach.

KAPITOLA VIII

PORUŠENIE PREDPISOV

Nedodržiavanie ktoréhokoľvek pravidla a ustanovenia protokolu, opatrení v oblasti riadenia a zachovania živých zdrojov, ako aj právnych predpisov Madagaskaru v oblasti rybolovu možno potrestať pokutou, pozastavením, zrušením alebo neobnovením oprávnenia pre rybárske plavidlo.

1.   Postup v prípade porušenia predpisov

Každé porušenie predpisov spáchané v madagaskarskej rybolovnej zóne plavidlom EÚ s oprávnením na rybolov v súlade s ustanoveniami tejto prílohy sa musí uviesť v správe o inšpekcii.

V prípade inšpekcie na palube nemá kapitánov podpis správy o inšpekcii vplyv na právo vlastníka plavidla na obranu v súvislosti so zisteným porušením predpisov. V prípade, že kapitán odmietne podpísať správu o inšpekcii, uvedie do nej dôvody svojho odmietnutia s poznámkou „odmietam podpísať“.

V prípade akéhokoľvek porušenia predpisov spáchaného v madagaskarskej rybolovnej zóne plavidlom EÚ s oprávnením na rybolov sa oznámenie o danom porušení a s ním spojené sankcie udelené kapitánovi alebo rybárskemu podniku adresujú priamo vlastníkom plavidla podľa postupov stanovených v právnych predpisoch Madagaskaru v oblasti rybolovu. Kópia oznámenia sa musí do 72 hodín zaslať vlajkovému štátu plavidla a Európskej únii.

2.   Zastavenie plavidla

V prípade zisteného porušenia predpisov sa od každého plavidla EÚ, ktoré porušilo predpisy, môže požadovať, aby prerušilo svoju rybolovnú činnosť a ak je plavidlo na mori, aby sa vrátilo do madagaskarského prístavu v súlade s platnými právnymi predpismi Madagaskaru.

Madagaskar oznámi EÚ e-mailom najneskôr do 24 hodín akékoľvek zastavenie plavidla EÚ s oprávnením na rybolov. V oznámení sa uvedú dôvody zastavenia a/alebo zadržania plavidla.

Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia voči plavidlu, kapitánovi alebo nákladu (s výnimkou opatrení určených na zachovanie dôkazov) zorganizuje centrum CSP Madagaskaru na žiadosť EÚ do jedného pracovného dňa po oznámení o zastavení plavidla informačné stretnutie na objasnenie faktov, ktoré viedli k zastaveniu plavidla, a na vysvetlenie ďalších možných krokov. Na tomto informačnom stretnutí sa zúčastní zástupca vlajkového štátu plavidla a vlastníka plavidla.

3.   Sankcia za porušenie predpisov – zmierovacie konanie

Sankciu za zistené porušenie predpisov stanovuje Madagaskar v súlade s ustanoveniami platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Zmierovacie konanie sa iniciuje ešte pred súdnym konaním medzi madagaskarskými orgánmi a plavidlom EÚ v záujme zmierlivého urovnania sporu. Zástupca vlajkového štátu plavidla sa môže zúčastniť tohto zmierovacieho konania. Zmierovacie konanie sa končí najneskôr 72 hodín po oznámení o zastavení plavidla.

4.   Súdne konanie – banková záruka

Ak uvedené zmierovacie konanie zlyhá a porušenie predpisov sa rieši pred príslušným súdom, vlastník plavidla, ktoré porušilo predpisy, zloží do štátnej pokladnice Madagaskaru bankovú záruku, ktorej výšku určí Madagaskar tak, pokrývala náklady spojené so zastavením plavidla, odhadovanú pokutu a prípadné odškodné. Banková záruka sa zablokuje do skončenia súdneho konania.

Banková záruka sa po vynesení rozsudku čo najskôr uvoľní a vráti vlastníkovi plavidla, a to:

a)

v plnej výške, ak nebola udelená žiadna sankcia;

b)

do výšky rozdielu, ak sankcia vedie k pokute, ktorá je nižšia ako výška bankovej záruky.

Madagaskar informuje EÚ o výsledkoch súdneho konania do ôsmich dní od vynesenia rozsudku.

5.   Uvoľnenie plavidla a posádky

Plavidlo a jeho posádka môžu opustiť prístav hneď po uhradení sankcie vyplývajúcej zo zmierovacieho konania alebo hneď po zložení bankovej záruky do štátnej pokladnice Madagaskaru. Plavidlo získa povolenie na odplávanie a jeho posádka je oprávnená opustiť prístav:

a)

buď po splnení svojich povinností, ktoré vyplývajú zo zmierovacieho konania,

b)

alebo po zložení vyššie uvedenej bankovej záruky a po jej prijatí ministerstvom zodpovedným za rybolov až do skončenia súdneho konania.

KAPITOLA IX

NALODENIE NÁMORNÍKOV

1.   Počet námorníkov, ktorí sa majú nalodiť

Vlastníci plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov a plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine sa zaviažu zamestnať štátnych príslušníkov krajín AKT za týchto podmienok a obmedzení:

a)

v prípade flotily plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov minimálne 20 % námorníkov nalodených počas rybolovnej sezóny tuniakov v rybolovnej zóne tretej krajiny musí pochádzať z krajín AKT,

b)

v prípade flotily plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine minimálne 20 % námorníkov nalodených počas rybolovnej sezóny v rybolovnej zóne tretej krajiny musí pochádzať z krajín AKT.

Vlastníci plavidiel sa budú snažiť nalodiť ďalších námorníkov madagaskarského pôvodu.

2.   Zmluvy námorníkov

Deklarácia MOP o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne vzťahuje na námorníkov nalodených na plavidlá EÚ. Predovšetkým ide o slobodu združovania a o skutočné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

Pracovné zmluvy námorníkov z krajín AKT, ktorých kópia sa odovzdáva signatárom týchto zmlúv, sa vypracujú v spolupráci medzi zástupcom(-cami) vlastníkov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Tieto zmluvy zaručia námorníkom výhody systému sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, vrátane životného poistenia a zdravotného a úrazového poistenia.

3.   Mzda námorníkov

Mzdu námorníkov z krajín AKT vyplácajú vlastníci plavidiel. Jej výška sa určí po spoločnej dohode medzi vlastníkmi plavidiel alebo ich zástupcami a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Podmienky odmeňovania námorníkov z krajín AKT však nesmú byť menej výhodné ako podmienky, ktoré sa vzťahujú na posádky ich jednotlivých krajín, a v žiadnom prípade nesmú byť menej výhodné, ako stanovujú normy MOP.

4.   Povinnosti námorníka

Každý námorník najatý plavidlami EÚ sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň pred navrhovaným dňom jeho nalodenia. Ak sa námorník nedostaví v stanovený deň a hodinu nalodenia, vlastník plavidla je automaticky oslobodený od povinnosti tohto námorníka nalodiť.

KAPITOLA X

POZOROVATELIA

1.   Pozorovanie rybolovných činností

Obe strany uznávajú dôležitosť plnenia povinností vyplývajúcich z uznesení CTOI, pokiaľ ide o program vedeckého pozorovania.

V záujme zosúladenia s týmito povinnosťami sa na pozorovateľov vzťahujú nasledujúce ustanovenia okrem prípadu, keď je priestor z dôvodu bezpečnostných požiadaviek obmedzený:

Plavidlá oprávnené na rybolov v madagaskarských vodách na základe dohody vezmú na palubu pozorovateľov, ktorých určia madagaskarské orgány a ktorí budú dohliadať na dodržiavanie vyššie uvedených povinností podľa ďalej stanovených podmienok.

Na žiadosť madagaskarských orgánov rybárske plavidlá EÚ vezmú na svoju palubu pozorovateľa; toto opatrenie sa má vykonať v prípade 10 % oprávnených plavidiel. Na plavidlá s hrubou tonážou nižšou ako 100 GT sa však toto opatrenie nevzťahuje.

2.   Určené plavidlá a pozorovatelia

Madagaskarské orgány zostavia zoznam plavidiel určených na nalodenie pozorovateľa. Tento zoznam sa priebežne aktualizuje. Ihneď po vyhotovení sa odovzdá Európskej komisii.

Madagaskarské orgány informujú príslušných vlastníkov plavidiel o mene pozorovateľa, ktorý je určený na nalodenie na ich plavidlo, najmenej pätnásť dní pred dátumom plánovaného nalodenia pozorovateľa.

Čas prítomnosti pozorovateľa na palube plavidla nesmie presiahnuť čas potrebný na vykonanie jeho úloh.

3.   Odmeňovanie pozorovateľa

Náklady na presun pozorovateľa mimo Madagaskaru a späť na Madagaskar znáša vlastník plavidla. Mzda a sociálne odvody pozorovateľa znášajú príslušné madagaskarské orgány.

V prípade každého plavidla, ktoré nalodí pozorovateľa, sa od vlastníka plavidla vyžaduje, aby prispel sumou 20 EUR za každý deň na palube. Táto suma sa uhradí na program pozorovateľov spravovaný centrom CSP.

4.   Podmienky nalodenia

Podmienky nalodenia pozorovateľa, najmä čas jeho prítomnosti na palube, sú stanovené na základe spoločnej dohody medzi vlastníkom lode alebo jeho zástupcom a Madagaskarom.

K pozorovateľovi sa na palube plavidla pristupuje ako k dôstojníkovi. Ubytovanie pozorovateľa na palube však zohľadňuje technické vybavenie plavidla.

Náklady na ubytovanie a stravu na palube plavidla znáša vlastník plavidla.

Kapitán prijme všetky opatrenia, za ktoré nesie zodpovednosť, aby zaručil fyzickú a morálnu bezpečnosť pozorovateľa.

Pozorovateľovi sa poskytne prístup ku všetkým nástrojom potrebným na vykonávanie jeho funkcií. Má prístup ku komunikačným prostriedkom, k dokumentom na palube a k dokumentom týkajúcim sa rybolovných činností plavidla, najmä k rybárskemu denníku, registru mrazenia a navigačnému denníku, ako aj k častiam plavidla, ktoré sú priamo spojené s jeho úlohami.

5.   Nalodenie a vylodenie pozorovateľa

Pozorovateľ sa nalodí v prístave, ktorý vyberie vlastník plavidla.

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca oznámia Madagaskaru oznámia v lehote desať dní pred nalodením dátum, čas a prístav nalodenia pozorovateľa. Ak sa pozorovateľ nalodí v cudzine, jeho náklady na cestu do prístavu nalodenia znáša vlastník plavidla.

Ak sa pozorovateľ nedostaví k nalodeniu do dvanástich hodín po stanovenom dátume a hodine, vlastník plavidla je automaticky oslobodený od povinnosti nalodiť tohto pozorovateľa.

Môže opustiť prístav a začať svoje rybolovné činnosti.

Ak sa pozorovateľ nevyloďuje v madagaskarskom prístave, vlastník plavidla znáša náklady na ubytovanie a stravu, ktoré vzniknú pozorovateľovi počas čakania na odlet do vlasti.

V prípade, že sa plavidlo nedostaví v dohodnutom čase do vopred stanoveného prístavu, aby nalodilo pozorovateľa, vlastník plavidla musí uhradiť náklady spojené s čakaním pozorovateľa v prístave (ubytovanie, strava).

V prípade, že sa plavidlo nedostaví bez toho, aby predtým informovalo centrum CSP, Madagaskar môže pozastaviť oprávnenie na rybolov pre príslušné plavidlo.

6.   Úlohy pozorovateľa

Počas celej svojej prítomnosti na palube pozorovateľ:

a)

vykonáva všetky príslušné opatrenia, aby neprerušil ani nenarušil rybolovné činnosti;

b)

berie ohľad na majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube;

c)

zachováva dôvernosť všetkých dokumentov, ktoré patria plavidlu.

Kým plavidlo vykonáva rybolov v madagaskarskej rybolovnej zóne, pozorovateľ aspoň raz týždenne oznamuje svoje zistenia rádiom, faxom alebo e-mailom vrátane objemu hlavného a vedľajšieho úlovku na palube a akýchkoľvek ďalších údajov požadovaných príslušným orgánom.

7.   Správa pozorovateľa

Pred opustením plavidla predloží pozorovateľ kapitánovi plavidla správu o svojich zisteniach. Kapitán plavidla má právo doplniť do správy pozorovateľa svoje pripomienky. Správu podpisujú pozorovateľ a kapitán. Kapitán dostane od pozorovateľa jednu kópiu správy.

Pozorovateľ odovzdá svoju správu Madagaskaru, ktorý do pätnástich pracovných dní od vylodenia pozorovateľa odovzdá jej kópiu EÚ.

ZOZNAM DODATKOV

Dodatok 1

Formulár žiadosti o oprávnenie

Dodatok 2

Technický list

Dodatok 3

Súradnice (zemepisná dĺžka a šírka) madagaskarskej rybolovnej zóny

Dodatok 4

Madagaskarská rybolovná zóna

Dodatok 5

Zemepisné súradnice a mapa rybolovnej zóny so zákazom vstupu pre plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine

Dodatok 6

Rybársky denník – Formulár hlásenia o úlovkoch pre plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov

Dodatok 7

Rybársky denník – Formulár hlásenia o úlovkoch pre plavidlá s lovnými šnúrami

Dodatok 8

Formulár hlásenia o vstupe do zóny a o výstupe zo zóny

Dodatok 9

Formát správ VMS o polohe

Dodatok 1

Formulár žiadosti o oprávnenie

MINISTERSTVO ZODPOVEDNÉ ZA RYBOLOV NA MADAGASKARE

ŽIADOSŤ O OPRÁVNENIE PRE CUDZIE PLAVIDLÁ PRIEMYSELNÉHO RYBOLOVU

1.

Meno vlastníka plavidla: …

2.

Adresa vlastníka plavidla: …

3.

Meno zástupcu alebo agenta: …

4.

Adresa miestneho zástupcu alebo agenta vlastníka plavidla: …

5.

Meno kapitána: …

6.

Názov plavidla: …

7.

Registračné číslo: …

8.

Číslo faxu: …

9.

E-mail: …

10.

Rádiový volací znak: …

11.

Dátum a miesto konštrukcie: …

12.

Vlajkový štát: …

13.

Prístav registrácie: …

14.

Prístav vybavenia plavidla: …

15.

Dĺžka (LOA.): …

16.

Šírka (LOA.): …

17.

Hrubá tonáž (UMS): …

18.

Kapacita úložných priestorov: …

19.

Chladiarenská a mraziarenská kapacita: …

20.

Typ a výkon motora: …

21.

Rybolovné výstroje: …

22.

Počet námorníkov: …

23.

Systém komunikácie: …

24.

Volací znak: …

25.

Poznávacie znaky: …

26.

Rybolovné operácie, ktoré sa majú vykonať: …

27.

Miesto vykládky: …

28.

Rybolovná zóna: …

29.

Cieľové druhy: …

30.

Trvanie platnosti: …

31.

Osobitné podmienky: …

Stanovisko Generálneho riaditeľstva pre rybné hospodárstvo a akvakultúru: …

Poznámky ministerstva zodpovedného za rybolov: …

Dodatok 2

TECHNICKÝ LIST

Rybolovná zóna:

Viac ako 20 námorných míľ od základnej čiary. Zóna uvedená v dodatkoch 3 a 4.

Musí sa dodržiavať ochranná zóna 3 námorných míľ okolo vnútroštátnych zariadení na zhlukovanie rýb.

V zónach Banc de Leven a Banc de Castor, ktorých súradnice sú uvedené v dodatku 5, platí zákaz rybolovnej činnosti pre plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine, na ktoré sa vzťahuje tento protokol.

Povolený rybársky výstroj:

Záťahové siete

Lovné šnúry na lov na hladine

Vedľajšie úlovky:

Dodržiavanie odporúčaní CTOI

Poplatky vlastníkov plavidiel/ekvivalenty úlovkov:

Poplatok vlastníkov plavidiel za tonu úlovku

35 EUR/t

Výška ročných záloh uhrádzaných vlastníkmi plavidiel:

4 900 EUR za 140 ton na plavidlo so záťahovými sieťami na lov tuniakov

3 675 EUR za 105 ton na plavidlo s lovnými šnúrami na lov na hladine s tonážou vyššou ako 100 GT

1 750 EUR za 50 ton na plavidlo s lovnými šnúrami na lov na hladine s tonážou 100 GT alebo nižšou

Počet plavidiel oprávnených na rybolov

40 plavidiel so záťahovými sieťami

34 plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine s tonážou vyššou ako 100 GT

22 plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine s tonážou 100 GT alebo nižšou

Iné

Poplatok za podporné plavidlo: 2 500 EUR za plavidlo

Námorníci:

V prípade flotily plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov minimálne 20 % námorníkov nalodených počas rybolovnej sezóny tuniakov v rybolovnej zóne tretej krajiny bude pochádzať z krajín AKT.

V prípade flotily plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine minimálne 20 % námorníkov nalodených počas rybolovnej sezóny v rybolovnej zóne tretej krajiny bude pochádzať z krajín AKT.

Vlastníci plavidiel sa budú snažiť nalodiť ďalších námorníkov madagaskarského pôvodu.

Pozorovatelia:

Na žiadosť madagaskarských orgánov vezmú rybárske plavidlá EÚ na svoju palubu pozorovateľa; toto opatrenie sa má vykonať v prípade 10 % oprávnených plavidiel. Na pravidlá s hrubou tonážou nižšou ako 100 GT sa však toto opatrenie nevzťahuje.

V prípade každého plavidla, ktoré nalodí pozorovateľa, sa od vlastníka plavidla vyžaduje, aby prispel sumou 20 EUR za každý deň na palube. Táto suma sa uhradí na program pozorovateľov spravovaný centrom CSP.

Dodatok 3

SÚRADNICE (ZEMEPISNÁ DĹŽKA A ŠÍRKA) MADAGASKARSKEJ RYBOLOVNEJ ZÓNY

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


VYMEDZENIE ZAKÁZANEJ ZÓNY

(v stupňoch a minútach)

Bod

Šírka

Dĺžka

1

12°18.44J

47°35.63

2

11°56.64J

47°51.38V

3

11°53J

48°00V

4

12°18J

48°14V

5

12°30J

48°05V

6

12°32J

47°58V

7

12°56J

47°47V

8

13°01J

47°31V

9

12°53J

47°26V

Dodatok 4

Image

Dodatok 5

Zemepisné súradnice a mapa rybolovnej zóny so zákazom vstupu pre plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine

Bod

Šírka

Dĺžka

1

12°18.44J

47°35.63

2

11°56.64J

47°51.38V

3

11°53J

48°00V

4

12°18J

48°14V

5

12°30J

48°05V

6

12°32J

47°58V

7

12°56J

47°47V

8

13°01J

47°31V

9

12°53J

47°26V

Dodatok 6

Rybársky denník – Formulár hlásenia o úlovkoch pre plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Dodatok 7

Rybársky denník – Formulár hlásenia o úlovkoch pre plavidlá s lovnými šnúrami

Image

Dodatok 8

Formulár hlásenia o vstupe do zóny a o výstupe zo zóny

KOMUNIKAČNÝ FORMÁT SPRÁV

1.   FORMÁT SPRÁVY O VSTUPE (DO 3 HODÍN PRED VSTUPOM)

PRÍJEMCA: CSP MADAGASKAR

KÓD AKCIE: VSTUP

NÁZOV PLAVIDLA: …

MEDZINÁRODNÝ RÁDIOVÝ VOLACÍ ZNAK: …

VLAJKOVÝ ŠTÁT: …

DRUH PLAVIDLA: …

ČÍSLO OPRÁVNENIA: …

POLOHA PRI VSTUPE: …

DÁTUM A HODINA (UTC) VSTUPU: …

CELKOVÉ MNOŽSTVO RÝB NA PALUBE V KG: …

YFT (Tuniak žltoplutvý/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) v KG:

SKJ (Tuniak pruhovaný/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) v KG: …

BET (Tuniak okatý/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG: …

ALB (Tuniak dlhoplutvý/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) v KG:

INÉ (SPRESNIŤ) v KG: …

2.   FORMÁT SPRÁVY O VÝSTUPE (DO 3 HODÍN PRED VÝSTUPOM)

PRÍJEMCA: CSP MADAGASKAR

KÓD AKCIE: VÝSTUP

NÁZOV PLAVIDLA: …

MEDZINÁRODNÝ RÁDIOVÝ VOLACÍ ZNAK: …

VLAJKOVÝ ŠTÁT: …

DRUH PLAVIDLA: …

ČÍSLO OPRÁVNENIA: …

POLOHA PRI VÝTUPE: …

DÁTUM A HODINA (UTC) VÝSTUPU: …

CELKOVÉ MNOŽSTVO RÝB NA PALUBE V KG: …

YFT (Tuniak žltoplutvý/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) v KG:

SKJ (Tuniak pruhovaný/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) v KG: …

BET (Tuniak okatý/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) v KG: …

ALB (Tuniak dlhoplutvý/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) v KG:

INÉ (SPRESNIŤ) v KG: …

3.   FORMÁT TÝŽDENNÝCH SPRÁV O ÚLOVKOCH (KAŽDÉ TRI DNI POČAS ČINNOSTI PLAVIDLA V MADAGASKARSKÝCH VODÁCH)

PRÍJEMCA: CSP MADAGASKAR

KÓD AKCIE: ČINNOSŤ

NÁZOV PLAVIDLA: …

MEDZINÁRODNÝ RÁDIOVÝ VOLACÍ ZNAK: …

VLAJKOVÝ ŠTÁT: …

DRUH PLAVIDLA: …

ČÍSLO OPRÁVNENIA: …

CELKOVÉ MNOŽSTVO RÝB NA PALUBE V KG …

YFT (Tuniak žltoplutvý/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) v KG:

SKJ (Tuniak pruhovaný/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) v KG: …

BET (Tuniak okatý/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) v KG: …

ALB (Tuniak dlhoplutvý/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) v KG:

INÉ (SPRESNIŤ) v KG: …

POČET VÝLOVOV VYKONANÝCH OD POSLEDNEJ SPRÁVY: …

Všetky správy sa zasielajú príslušnému orgánu na toto faxové číslo alebo tento e-mail:

Fax: +261 20 22 490 14

E-mail: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Dodatok 9

Formát správ VMS o polohe

OZNAMOVANIE SPRÁV VMS MADAGASKARU SPRÁVA O POLOHE

Údaje

Kód

Povinné/ Nepovinné

Obsah

Začiatok záznamu

SR

O

Systémový údaj – označuje začiatok záznamu

Príjemca

AD

O

Údaj o správe – príjemca. Trojmiestny alfabetický kód ISO krajiny.

Odosielateľ

FR

O

Údaj o správe – odosielateľ. Trojmiestny alfabetický kód ISO krajiny.

Vlajkový štát

FS

F

 

Typ správy

TM

O

Údaj o správe – typ správy „POS“

Rádiový volací znak

RC

O

Údaj o plavidle – medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

IR

F

Údaj o plavidle – jedinečné číslo zmluvnej strany (trojmiestny alfabetický kód ISO vlajkového štátu, za ktorým nasleduje číslo)

Vonkajšie registračné číslo

XR

O

Údaj o plavidle – číslo uvedené na boku plavidla

Šírka

LA

O

Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a minútach S/J DDMM (WGS -84)

Dĺžka

LO

O

Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a minútach V/Z DDDMM (WGS-84)

Kurz

CO

O

Trasa plavidla na stupnici 360°

Rýchlosť

SP

O

Rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Dátum

DA

O

Údaj o polohe plavidla – dátum záznamu polohy TUC (RRRRMMDD)

Hodina

TI

O

Údaj o polohe plavidla – hodina záznamu polohy TUC (HHMM)

Koniec záznamu

ER

O

Systémový údaj – označuje koniec záznamu

Znaková sada: ISO 8859.1

Každý prenos údajov je usporiadaný takto:

dvojitá lomka (//) a kód označujú začiatok prenosu,

jedna lomka (/) oddeľuje kód od údaja.

Nepovinné údaje sa musia vložiť medzi začiatok a koniec záznamu.


31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/43


ROZHODNUTIE RADY

z 18. decembra 2012

o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov

(2012/827/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 30. novembra 2006 prijala nariadenie (ES) č. 1801/2006 o uzavretí Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou (1) (ďalej len "dohoda o partnerstve").

(2)

Rada poverila Komisiu, aby rokovala o novom protokole (ďalej len "nový protokol"), ktorým sa udeľujú plavidlám EÚ rybolovné možnosti vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc Mauritánie, pokiaľ ide o rybolovné záležitosti. Na záver týchto rokovaní bol 26. júla 2012 parafovaný návrh nového protokolu.

(3)

Platnosť súčasného protokolu k tejto dohode o partnerstve sa skončila 31. júla 2012.

(4)

S cieľom zaistiť pokračovanie činností rybolovu plavidiel EÚ, sa v novom protokole stanovuje možnosť jeho predbežného vykonávania každou zo strán a to odo dňa jeho podpisu až do skončenia postupov potrebných na jeho uzavretie.

(5)

Tento nový protokol by sa mal podpísať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov (ďalej len "protokol") s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Únie.

Článok 3

Protokol sa predbežne vykonáva v súlade s jeho článkom 9 od dátumu jeho podpisu do ukončenia postupov potrebných na jeho uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 1.


PROTOKOL,

Ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi európskou úniou a mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov

Článok 1

Obdobie uplatňovania a rybolovné možnosti

1.   Odo dňa začatia predbežného vykonávania protokolu a na obdobie dvoch rokov sú rybolovné možnosti udelené podľa článkov 5 a 6 dohody stanovené v tabuľke pripojenej k tomuto protokolu.

2.   Prístup k rybolovným zdrojom v mauritánskych rybolovných oblastiach sa udeľuje zahraničným flotilám v prípade existencie prebytku, tak ako sa definuje v článku 62 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (1) a po zohľadnení prevádzkovej kapacity mauritánskych vnútroštátnych flotíl.

3.   V súlade s mauritánskymi právnymi predpismi mauritánska vláda stanoví, v nadväznosti na stanovisko orgánu zodpovedného za oceánografický výskum v Mauritánii a príslušných regionálnych rybolovných organizácií, pre každý druh rybolovu ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti udržateľného rozvoja a riadenia, ako aj prípustný objem úlovkov.

4.   Týmto protokolom sa zaručuje prednostný prístup flotíl Európskej únie k dostupnému prebytku v mauritánskych rybolovných oblastiach. Rybolovné možnosti udelené flotilám Európskej únie tak, ako sa stanovujú v prílohe 1 k protokolu, vychádzajú z dostupného prebytku a majú prednosť pred rybolovnými možnosťami udelenými ostatným zahraničným flotilám, ktoré sú oprávnené vykonávať rybolov v mauritánskych rybolovných oblastiach.

5.   Súbor technických opatrení v oblasti zachovania, rozvoja a riadenia zdrojov, ako aj finančné podmienky, poplatky a ďalšie práva vzťahujúce sa na vydávanie oprávnení na rybolov, tak ako sa spresňujú pre každý druh rybolovu v prílohe 1 k tomuto protokolu, sa vzťahujú na každú zahraničnú priemyselnú flotilu pôsobiacu v mauritánskych rybolovných oblastiach za technických podmienok podobných tým, ktoré sa uplatňujú na flotily Európskej únie.

6.   Podľa článku 6 dohody môžu plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie vykonávať rybolovné činnosti v mauritánskych rybolovných oblastiach len vtedy, ak sú držiteľmi oprávnenia na rybolov vydaného v rámci tohto protokolu a za podmienok opísaných v prílohe 1 k tomuto protokolu.

Článok 2

Finančný príspevok – platobné podmienky

1.   Ročný finančný príspevok za prístup plavidiel Európskej únie do mauritánskych rybolovných oblastí uvedený v článku 7 dohody je stanovený na šesťdesiatsedem (67) miliónov EUR.

2.   Okrem toho je stanovená ročná finančná podpora vo výške tri (3) milióny EUR na zavedenie vnútroštátnej politiky zodpovedného a udržateľného rybolovu.

3.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4, 7 a 10 tohto protokolu.

4.   Únia uhradí finančný príspevok uvedený v odseku 1 týkajúci sa prístupu plavidiel Európskej únie do mauritánskych rybolovných oblastí za prvý rok najneskôr do troch (3) mesiacov od začatia predbežného vykonávania tohto protokolu a za nasledujúce roky najneskôr v deň výročia nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

Článok 3

Vedecká spolupráca

1.   Obe strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov v mauritánskych rybolovných oblastiach na základe zásad udržateľného využívania rybolovných zdrojov a morských ekosystémov.

2.   Počas doby platnosti tohto protokolu obidve zmluvné strany spolupracujú s cieľom sledovať vývoj stavu zdrojov a lovísk v mauritánskych rybolovných oblastiach. Na tento účel sa koná najmenej raz do roka striedavo v Mauritánii a v Európe zasadnutie nezávislého spoločného vedeckého výboru. Ako doplnok k článku 4 ods. 1 dohody sa môže účasť v nezávislom spoločnom vedeckom výbore v prípade potreby rozšíriť na vedeckých pracovníkov tretích strán, ako aj na pozorovateľov, zástupcov zúčastnených strán alebo zástupcov regionálnych organizácií riadenia rybolovu, ako je CECAF.

3.   Nezávislý spoločný vedecký výbor má mandát najmä na tieto činnosti:

a)

vypracovávať ročnú vedeckú správu o loviskách, ktoré sú predmetom tejto dohody;

b)

identifikovať a navrhnúť zmiešanej komisii vykonávanie programov alebo opatrení riešiacich špecifické vedecké otázky zamerané na zlepšenie pochopenia dynamiky lovísk, stavu zdrojov a vývoja morských ekosystémov;

c)

analyzovať vedecké otázky, ktoré sa vyskytnú pri vykonávaní tohto protokolu, a v prípade potreby zostaviť vedecké stanovisko podľa postupu schváleného dohodou v rámci výboru;

d)

zhromažďovať a analyzovať údaje týkajúce sa úsilia a úlovkov každého zo segmentov vnútroštátnych rybárskych flotíl, flotíl Európskej únie a iných flotíl, ktoré pôsobia v mauritánskych rybolovných oblastiach, pokiaľ ide o zdroje a loviská, na ktoré sa vzťahuje tento protokol;

e)

naplánovať vykonávanie ročných kampaní vyhodnocovania, ktoré prispievajú k vyhodnocovaniu populácií a umožňujú stanoviť rybolovné možnosti a možnosti využívania, ktoré zaručujú zachovanie zdrojov a ich ekosystému;

f)

vypracovať (z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zmiešanej komisie alebo jednej zo strán) všetky vedecké stanoviská, ktoré súvisia s cieľmi, stratégiami a opatreniami v oblasti riadenia, a ktoré sa budú považovať za potrebné pre udržateľné využívanie populácií a lovísk, na ktoré sa vzťahuje tento protokol;

g)

v prípade potreby navrhnúť v zmiešanej komisii program preskúmania rybolovných možností podľa článku 1 tohto protokolu.

Článok 4

Revízia rybolovných možností

1.   Strany môžu v rámci zmiešanej komisie prijať opatrenia uvedené v článku 1 tohto protokolu, ktoré budú zahŕňať revíziu rybolovných možností. V takomto prípade sa finančný príspevok zvýši pomerne a pro rata temporis.

2.   Pokiaľ ide o kategórie, ktoré nie sú uvedené v platnom protokole, v súlade s druhým pododsekom článku 6 dohody môžu obidve strany zaradiť nové rybolovné možnosti na základe najlepších vedeckých stanovísk schválených nezávislým spoločným vedeckým výborom nové rybolovné možnosti a prijatých v rámci zmiešanej komisie.

3.   Prvé zasadnutie zmiešanej komisie vedeckého výboru sa bude konať najneskôr do troch (3) mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

Článok 5

Vypovedanie z dôvodu zníženej miery využívania rybolovných možností

Ak sa zistí, že rybolovné možnosti sú využívané v zníženej miere, Európska únia oznámi písomne mauritánskej strane svoj úmysel vypovedať protokol. Vypovedanie nadobudne účinnosť štyri (4) mesiace od oznámenia.

Článok 6

Finančný príspevok na podporu udržateľného a zodpovedného rybolovu

1.   Finančný príspevok uvedený v článku 2 odsek 2 predstavuje tri (3) milióny EUR ročne a jeho cieľom je prispieť k rozvoju udržateľného a zodpovedného rybolovu v mauritánskych rybolovných oblastiach v súlade so strategickými cieľmi ochrany rybolovných zdrojov a lepšieho začlenenia sektora do národného hospodárstva.

2.   Tento príspevok je verejnou podporou rozvoja, ktorá je nezávislá od prístupu plavidiel Európskej únie do mauritánskych rybolovných oblastí a ktorá na jednej strane prispieva k vykonávaniu národných sektorových stratégií v oblasti udržateľného rozvoja rybolovu a na druhej strane k ochrane životného prostredia chránených morských a pobrežných oblastí, ako aj k platnému Strategickému rámcu boja proti chudobe.

3.   Finančný príspevok tohto protokolu sa uvoľní po tom, ako ministerstvo zodpovedné za financie presunie sumu zvyšnej pomoci zo Sektorovej pomoci na roky 2008 – 2012 (jej výška sa určí po preskúmaní oboma stranami) na účet osobitných rozpočtových prostriedkov určených na rybolov a táto suma sa využije podľa plánu využitia, ktorý vopred Mauritánia oznámila.

4.   Finančný príspevok je založený na prístupe orientovanom na výsledky. Vypláca sa po tranžiach podľa harmonogramu vymedzeného v rámci zmiešanej komisie.

5.   Mauritánia sa zaväzuje, že bude polročne uverejňovať verejné súťaže a zákazky na projekty financované z tohto príspevku a že zaistí, že opatrenia vykonané podľa podmienok spresnených v prílohe 2 budú viditeľné.

Článok 7

Pozastavenie uplatňovania protokolu

1.   Každý spor medzi zmluvnými stranami vyplývajúci z výkladu ustanovení tohto protokolu a príloh k nemu a z ich uplatňovania musia strany vzájomne konzultovať v rámci zmiešanej komisie uvedenej v článku 10 dohody, ktorá v prípade potreby zvolá výnimočné zasadnutie.

2.   Uplatňovanie protokolu sa na návrh ktorejkoľvek strany môže pozastaviť, ak sa spor medzi oboma stranami považuje za vážny a ak konzultácie vedené v rámci zmiešanej komisie v súlade s odsekom 1 neumožnili tento spor urovnať priateľským dohovorom.

3.   Pozastavenie uplatňovania protokolu je podmienené tým, že príslušná strana svoj zámer písomne oznámi najmenej štyri (4) mesiace pred dátumom, ku ktorému má toto pozastavenie nadobudnúť účinnosť.

4.   Okrem toho, uplatňovanie tohto protokolu možno pozastaviť z dôvodu nevykonanej platby. V takom prípade pošle ministerstvo Európskej komisii oznámenie o chýbajúcej platbe. Európska komisia pristúpi k príslušnému prevereniu a v prípade potreby vykoná najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia platbu.

Ak sa v stanovenej lehote platba nevykoná alebo sa nepredloží riadne odôvodnenie, príslušné orgány Mauritánie sú oprávnené pozastaviť uplatňovanie tohto protokolu. Bezodkladne o tom informujú Európsku komisiu.

Protokol sa začne opätovne uplatňovať hneď po vykonaní príslušnej platby.

5.   Strany sa dohodli, že v prípade preukázaného porušenia ľudských práv sa môže uplatňovanie protokolu pozastaviť na základe článku 9 dohody z Cotonou.

Článok 8

Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

S výhradou ustanovení obsiahnutých v protokole a prílohe 1 k nemu sa činnosti prístavných služieb a nákup vybavenia plavidiel, ktoré činnosť rybolovu podľa tohto protokolu a prílohy 1, riadia zákonmi platnými v Mauritánii.

Článok 9

Obdobie platnosti

Tento protokol a prílohy k nemu sa uplatňujú počas dvoch rokov odo dňa začatia ich predbežného vykonávania, ktorým je deň podpisu, ak nedôjde k ich vypovedaniu.

Článok 10

Vypovedanie

1.   V prípade vypovedania tohto protokolu príslušná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať protokol najmenej štyri (4) mesiace pred dátumom, ku ktorému by takéto vypovedanie nadobudlo účinnosť.

2.   Odoslaním oznámenia uvedeného v predchádzajúcom odseku sa začínajú konzultácie medzi stranami.

Článok 11

Nadobudnutie platnosti

Tento protokol a prílohy k nemu nadobúdajú platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia ukončenie postupov nevyhnutných na tento účel.

Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως.

Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively.

Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement.

Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici.

Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote.

Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament.

Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego

Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente.

Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť

V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista

Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.

 


(1)  Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (s prílohami, záverečným aktom a protokolom o opravách záverečného aktu z 3. marca 1986 a 26. júla 1993) uzavretý v Montego Bay 10. decembra 1982 – Zbierka zmlúv Organizácie spojených národov zo 16.11.1994, zväzok 1834, I-31363, s. 3–178.

PRÍLOHA 1

PODMIENKY VYKONÁVANIA RYBOLOVU PLAVIDLAMI EURÓPSKEJ ÚNIE V MAURITÁNSKYCH RYBOLOVNÝCH OBLASTIACH

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.   Určenie príslušného orgánu

Na účely tejto prílohy a ak nie je uvedené inak, každý odkaz na príslušný orgán Európskej únie alebo Mauritániu znamená:

—   za Európsku úniu: Európsku komisiu zastúpenú delegáciou Európskej únie v Nouakchott (kontaktné miesto),

—   za Mauritániu: ministerstvo zodpovedné za rybolov zastúpené Riaditeľstvom pre plánovanie a spoluprácu (kontaktné miesto), ďalej len „ministerstvo“.

2.   Mauritánska výhradná hospodárska zóna (VHZ)

Mauritánia oznámi Európskej únii pred nadobudnutím platnosti protokolu zemepisné súradnice svojej VHZ, ako aj svoju základnú líniu, ktorá zodpovedá čiare odlivu.

3.   Identifikácia plavidiel

3.1.

Identifikačné značky každého plavidla Európskej únie musia byť v súlade právnymi predpismi Európskej únie v danej oblasti. Tieto právne predpisy musia byť oznámené ministerstvu pred vstupom tohto protokolu do platnosti. Každú zmenu a doplnenie týchto právnych predpisov treba oznámiť ministerstvu aspoň 1 mesiac pred nadobudnutím jej účinnosti.

3.2.

Každé plavidlo, ktoré skryje svoje označenie, názov alebo registráciu sa vystavuje sankciám ustanoveným v platných mauritánskych právnych predpisoch.

4.   Bankové účty

Mauritánia oznámi Európskej únii pred vstupom protokolu do platnosti údaje o bankovom(-ých) účte(-och) (kód BIC a IBAN), na ktorý(–é) sa majú v rámci protokolu uhradiť finančné sumy splatné plavidlami Európskej únie na základe protokolu. Náklady spojené s bankovými prevodmi hradia vlastníci plavidiel.

5.   Spôsoby platby

5.1.

Platby sa vykonávajú v EUR takto:

v prípade poplatkov: prevodom na jeden zo zahraničných účtov Centrálnej banky Mauritánie, v prospech Štátnej pokladnice Mauritánie.

v prípade nákladov spojených s parafiškálnou daňou: prevodom na jeden zo zahraničných účtov Centrálnej banky Mauritánie, v prospech Strediska pre monitorovanie rybolovu (ďalej len „orgány dohľadu“).

v prípade pokút: prevodom na jeden zo zahraničných účtov Centrálnej banky Mauritánie, v prospech Štátnej pokladnice Mauritánie.

5.2.

Sumy uvedené v bode 1 sa považujú za skutočne prijaté, ak to potvrdí pokladnica alebo ministerstvo na základe oznámení Centrálnej banky Mauritánie.

KAPITOLA II

POVOLENIA

Táto kapitola sa uplatňuje bez toho, aby ním boli dotknuté osobitné ustanovenia spresnené v kapitole XI týkajúce sa plavidiel, ktoré sa zameriavajú na druhy migrujúce na veľké vzdialenosti.

Podľa tejto prílohy povolenie vydané plavidlám Európskej únie Mauritániou je rovnocenné s oprávnením na rybolov stanoveným v platných právnych predpisoch Európskej únie.

1.   Podklady vyžadované pri podaní žiadosti o povolenie

V prípade každého plavidla, ktoré žiada o povolenie po prvýkrát, Európska únia predloží ministerstvu vyplnený formulár žiadosti o povolenie za každé plavidlo žiadajúce o povolenie, podľa vzoru uvedeného v dodatku 1 k tejto prílohe.

1.1.

Pri prvej žiadosti vlastník plavidla priloží k žiadosti o povolenie:

kópiu medzinárodného osvedčenia o hrubej tonáži plavidla vyjadrenej v GT overenú vlajkovým štátom a potvrdenú uznanými medzinárodnými organizáciami,

aktuálnu farebnú fotografiu plavidla z bočného pohľadu zachytávajúcu jeho súčasný stav, overenú príslušnými orgánmi vlajkového štátu. Minimálne rozmery tejto fotografie musia byť 15 cm × 10 cm,

doklady požadované na zápis do mauritánskeho Vnútroštátneho registra plavidiel. Tento zápis nie je spojený so žiadnymi registračnými poplatkami. Inšpekcia ustanovená v rámci zápisu do Vnútroštátneho registra plavidiel je čisto administratívneho charakteru.

1.2.

Z každej zmeny tonáže plavidla vyplýva pre príslušného vlastníka plavidla povinnosť predložiť kópiu nového osvedčenia o hrubej tonáži vyjadrenej v GT, overenú vlajkovým členským štátom, ako aj povinnosť predložiť doklady oprávňujúce na vykonanie tejto zmeny, najmä kópiu žiadosti podanej vlastníkom plavidla príslušným orgánom, súhlas týchto orgánov a podrobnosti o uskutočnených zmenách.

Rovnako ak došlo k zmene konštrukcie alebo vonkajšieho vzhľadu plavidla, musí sa predložiť nová fotografia overená príslušnými orgánmi vlajkového členského štátu.

1.3.

Žiadosti o povolenia na rybolov sa predložia iba za tie plavidlá, za ktoré boli predložené dokumenty požadované v súlade s bodmi 1.1 a 1.2.

2.   Oprávnenosť na rybolov

2.1.

Každé plavidlo, ktoré chce na základe tohto protokolu vykonávať rybolovnú činnosť, musí byť zapísané v registri rybárskych plavidiel Európskej únie a musí byť oprávnené na rybolov v mauritánskych rybolovných oblastiach.

2.2.

Aby bolo dané plavidlo oprávnené, vlastník plavidla, kapitán a samotné plavidlo nesmú mať zakázané vykonávať rybolovnú činnosť v Mauritánii. Musia splniť všetky formality požadované mauritánskymi úradmi v tom zmysle, že musia mať splnené všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z rybolovných činností v Mauritánii.

3.   Žiadosti o povolenia

3.1.

Pre každé povolenie Európska únia predloží ministerstvu každý štvrťrok zoznamy plavidiel, podľa kategórií rybolovu, ktoré žiadajú o vykonávanie rybolovných činností, za obmedzení určených v technických listoch protokolu jeden (1) mesiac pred začiatkom obdobia platnosti požadovaných povolení. K týmto zoznamom sa priložia doklady o zaplatení. Žiadosti o povolenia, ktoré neboli doručené v uvedenej lehote, sa nemôžu spracovať.

3.2.

V týchto zoznamoch sa uvádza podľa kategórie rybolovu:

počet plavidiel,

pre každé plavidlo – hlavné technické charakteristiky tak, ako sú uvedené v registri rybárskych plavidiel Európskej únie,

rybársky výstroj,

výška platieb, ktoré sa majú uhradiť, rozpísaná na jednotlivé položky,

počet mauritánskych námorníkov.

4.   Vydávanie povolení

4.1.

Ministerstvo vydá plavidlám povolenia potom, ako zástupca vlastníka plavidla predloží dôkazy o úhradách zaplatených samostatne za jednotlivé plavidlá (potvrdenia vystavené štátnou pokladnicou) tak, ako sú spresnené v kapitole I, najmenej desať (10) dní pred začiatkom platnosti povolení. Povolenia sú k dispozícii na útvaroch ministerstva v Nouadhibou alebo v Nouakchott.

4.2.

V povoleniach sa okrem iného uvádza dĺžka platnosti, technické charakteristiky plavidla, počet mauritánskych námorníkov a referencie platieb poplatkov, ako aj podmienky týkajúce sa výkonu rybolovných činností, ako sú stanovené v príslušných technických listoch.

4.3.

Plavidlá, ktorým sa vydajú povolenia, sa zapíšu do zoznamu plavidiel oprávnených na rybolov. Tento zoznam sa súčasne zašle orgánom dohľadu a Európskej únii.

4.4.

Žiadosti o povolenia, ktoré ministerstvo nevydalo, sa oznámia Európskej únii.. V prípade potreby ministerstvo vydá po uhradení prípadných nezaplatených pokút dobropis na prípadné platby, ktoré sa ich týkajú.

5.   Platnosť a používanie povolení

5.1.

Povolenie na rybolov je platné len na obdobie, na ktoré bol zaplatený poplatok, a za podmienok určených v technických listoch.

Povolenia sa vydávajú na obdobie 2 mesiacov na lov kreviet, 3, 6 alebo 12 mesiacov pre ostatné kategórie. Sú obnoviteľné.

Platnosť povolení sa začína prvým dňom obdobia, na ktoré sa povolenie žiadalo.

Na určenie platnosti povolení sa odkazuje na kalendárne roky, pričom prvé obdobie sa začína v deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu a končí sa 31. decembra toho istého roku. Posledné obdobie sa končí na konci obdobia uplatňovania protokolu. Platnosť žiadneho povolenia sa nesmie začať počas jedného roka a skončiť počas nasledujúceho roka.

5.2.

Každé povolenie sa vydáva na meno určeného plavidla a je neprenosné. V prípade straty alebo predĺženej nečinnosti plavidla z dôvodu vážnej technickej poruchy sa pôvodné povolenie plavidla nahradí povolením pre iné plavidlo, ktoré patrí do rovnakej kategórie rybolovu, pričom sa nesmie prekročiť tonáž povolená pre túto kategóriu.

5.3.

Doplňujúce úpravy uhradených súm, ktoré sa ukážu byť potrebné v prípade náhradného povolenia, sa vykonajú pred vydaním náhradného povolenia.

6.   Technické kontroly

6.1.

Raz ročne a po každej zmene tonáže alebo zmenách v kategórii rybolovu vyžadujúcich použitie iných typov rybárskeho výstroja sa musí každé plavidlo Európskej únie doplaviť do prístavu Nouadhibou, aby sa podrobilo kontrolám, ktoré sa vyžadujú podľa platných právnych predpisov. Tieto kontroly sa musia vykonať v lehote 48 hodín od vstupu plavidla do prístavu.

Podmienky pre technické kontroly plavidiel na lov tuniaka a plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine sú stanovené v kapitole XI tejto prílohy.

6.2.

Po skončení technickej kontroly sa kapitánovi plavidla vydá potvrdenie o zhode, ktorého obdobie platnosti sa zhoduje s platnosťou povolenia a de facto sa zdarma sa predĺži pre plavidlá, ktoré si obnovujú svoje povolenie v priebehu roka. Toto potvrdenie sa musí neustále nachádzať na palube. Okrem iného sa v ňom musí uviesť kapacita plavidiel na rybolov pelagických druhov vykonávať prekládku.

6.3.

Technická kontrola slúži na kontrolu zhody technických listov a výstrojov na palube a na overenie, či sú splnené ustanovenia týkajúce sa mauritánskej posádky.

6.4.

Náklady spojené s kontrolami hradia vlastníci plavidiel a sú určené podľa stupnice stanovenej mauritánskymi právnymi predpismi a prostredníctvom delegácie EÚ sa oznámia Európskej únii. Nemôžu byť vyššie ako sumy, ktoré zvyčajne platia iné plavidlá za rovnaké služby.

6.5.

Nedodržanie ustanovení uvedených v bodoch 1 a 2 má automaticky za následok pozastavenie povolenia na rybolov, až kým si vlastník plavidla tieto povinnosti nesplní.

KAPITOLA III

POPLATKY

1.   Poplatky

Poplatky sa vypočítajú pre každé plavidlo na základe ročných sadzieb stanovených v technických listoch v protokole. Sumy poplatkov zahŕňajú všetky ďalšie súvisiace poplatky alebo dane okrem parafiškálnych daní, prístavných daní alebo poplatkov za poskytovanie služieb.

2.   Parafiškálna daň

Parafiškálnej dane pre plavidlá na priemyselný rybolov sú splatné v devízach a v súlade s dekrétom o zavedení parafiškálnej dane podľa týchto sadzieb:

 

Kategória rybolovu kôrovce, hlavonožce a hlbokomorské druhy:

< 99

50 000

100-200

100 000

200-400

200 000

400-600

400 000

> 600

600 000

 

Kategória rybolovu (druhy migrujúce na veľké vzdialenosti a pelagické druhy):

< 2 000

50 000

2 000-3 000

150 000

3 000-5 000

500 000

5 000-7 000

750 000

7 000-9 000

1 000 000

> 9 000

1 300 000

S výnimkou kategórií 5 a 6, je parafiškálna daň splatná za celý štvrťrok alebo jeho násobok, nezávisle od prípadnej existencie obdobia biologického pokoja.

Výmenný kurz (MRO/EUR), ktorý sa použije na zaplatenie parafiškálnej dane za kalendárny rok, je priemerný kurz z predchádzajúceho roka vypočítaný Národnou bankou Mauritánie a oznámený ministerstvom najneskôr do 1. decembra roka, ktorý predchádza roku jeho použitia.

Štvrťrok pozostáva z jedného z trojmesačných období začínajúcich sa 1. októbra, 1. januára, 1. apríla alebo 1. júla s výnimkou prvého a posledného obdobia protokolu.

3.   Poplatky v naturáliách

Vlastníci plavidiel Európskej únie na rybolov pelagických druhov, ktorí lovia ryby na základe tohto protokolu, prispievajú k politike prerozdelenia rýb v prospech obyvateľov v núdzi, a to vo výške 2 % ich preložených úlovkov pelagických druhov. Týmto ustanovením sa jednoznačne vylučuje akákoľvek iná forma požadovaných príspevkov.

4.   Zúčtovanie poplatkov za plavidlá na lov tuniakov a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine

Pre každé plavidlo lov tuniakov a plavidlo s lovnými šnúrami na lov na hladine Európska únia vyhotoví na základe ich elektronických hlásení o úlovkoch, ktoré boli potvrdené vyššie uvedenými vedeckými inštitútmi, konečné zúčtovanie poplatkov splatných plavidlom za rybársky hospodársky rok predchádzajúceho kalendárneho roku alebo v prípade, že sa protokol uplatňuje posledný rok, prebiehajúceho roku.

Európska únia oznámi toto konečné zúčtovanie Mauritánii a vlastníkovi plavidla do 15. júla roku nasledujúceho po roku, počas ktoré sa tieto úlovky ulovili. Ak sa konečné zúčtovanie týka prebiehajúceho roku, oznámi sa Mauritánii najneskôr jeden (1) mesiac po dátume skončenia platnosti protokolu.

Do 30 dní odo dňa oznámenia môže Mauritánia na základe dôkazov vzniesť námietku voči tomuto konečnému zúčtovaniu. V prípade nezhody sa strany poradia v zmiešanej komisii. Ak Mauritánia nevznesie do 30 pracovných dní námietku, konečné zúčtovanie sa považuje za prijaté.

Ak je konečné zúčtovanie vyššie ako vopred uhradený paušálny poplatok vyplatený na účely získania povolenia, vlastník plavidla uhradí rozdiel do 45 dní odo dňa schválenia zúčtovania Mauritániou. Ak je konečné zúčtovanie nižšie ako vopred uhradený paušálny poplatok, vlastníkovi plavidla sa rozdiel nevráti.

KAPITOLA IV

HLÁSENIA O ÚLOVKOCH

1.   Rybársky denník

1.1.

Kapitáni plavidiel sú povinní denne zapisovať všetky špecifikované operácie do rybárskeho denníka, ktorého vzor je pripojený v dodatku 2 k tejto prílohe a ktorý sa môže zmeniť a doplniť v súlade s mauritánskymi právnymi predpismi. Tento dokument musí byť vyplnený správne a čitateľne a musí byť podpísaný kapitánom plavidla. Pri plavidlách, ktoré lovia vysoko migračné druhy rýb, platia ustanovenia kapitoly XI tejto prílohy.

1.2.

Na konci každej plavby kapitán plavidla odovzdá originál rybárskeho denníka orgánom dohľadu. V lehote 15 pracovných dní musí vlastník plavidla odovzdať kópiu tohto denníka vnútroštátnym orgánom členského štátu a prostredníctvom delegácie aj Komisii.

1.3.

Bez toho, aby boli dotknuté sankcie stanovené v mauritánskych právnych predpisoch, má nedodržanie niektorého z ustanovení uvedených v bodoch 1.1 a 2.2 za následok automatické pozastavenie platnosti povolenia na rybolov, až kým si vlastník plavidla tieto povinnosti nesplní.

1.4.

Mauritánia a Európska únia sa zároveň usilujú o zavedenie elektronického rybárskeho denníka najneskôr do ukončenia prvého roku platnosti protokolu.

2.   Dodatkový rybársky denník (Hlásenia o vykládke a prekládke)

2.1.

Pri vykládke alebo prekládke sú kapitáni plavidiel povinní čitateľne a správne vyplniť a podpísať dodatkový rybársky denník, ktorého vzor je pripojený v dodatku 6 k tejto prílohe.

2.2.

Na konci každej vykládky odovzdá vlastník plavidla originál dodatkového rybárskeho denníka orgánom dohľadu a jeho kópiu ministerstvu, a to v lehote do 30 dní. V rovnakej lehote odovzdá kópiu vnútroštátnym orgánom členského štátu a prostredníctvom delegácie aj Komisii. Pre plavidlá na rybolov pelagických druhov sa lehota stanovuje na 15 dní.

2.3.

Ihneď po skončení každej povolenej prekládky odovzdá kapitán originál dodatkového rybárskeho denníka orgánom dohľadu a jeho kópiu ministerstvu. V lehote 15 pracovných dní sa kópia odovzdá vnútroštátnym orgánom členského štátu a prostredníctvom delegácie aj Komisii.

2.4.

Nedodržanie niektorého z ustanovení uvedených v bodoch 2.1, 2.2 a 2.3 má za následok automatické pozastavenie platnosti povolenia na rybolov až kým si vlastník plavidla nesplní svoje povinnosti.

3.   Spoľahlivosť údajov

Informácie obsiahnuté v dokumentoch uvedených v predchádzajúcich bodoch musia zachytávať skutočný stav rybolovu, aby mohli tvoriť jeden zo základov na sledovanie vývoja rybolovných zdrojov.

Uplatňujú sa platné mauritánske právne predpisy o minimálnych veľkostiach úlovkov nachádzajúcich sa na palube, ktoré sú uvedené v dodatku 4.

Zoznam prepočítavacích koeficientov uplatniteľných na úlovky rýb s odrezanými hlavami/celých rýb a/alebo rýb bez vnútorností/celých rýb sa uvádza v dodatku 5.

4.   Tolerancia odchýlok

Na základe reprezentatívnej vzorky nemôže byť rozdiel medzi úlovkami nahlásenými v rybárskom denníku a výsledkom posúdenia týchto úlovkov počas inšpekcie alebo vykládky vyšší ako:

9 % v prípade rybolovu rýb v čerstvom stave,

4 % v prípade rybolovu nepelagických druhov, ktoré sa zmrazia,

2 % v prípade rybolovu pelagických druhov, ktoré sa zmrazia.

5.   Vedľajšie úlovky

Vedľajšie úlovky sú stanovené v technických listoch, ktoré sú súčasťou tohto protokolu. Ustanovenia právnych predpisov týkajúce sa vedľajších úlovkov sa uvedú na vydaných povoleniach. Za každé prekročenie percentuálneho podielu povolených vedľajších úlovkov sa ukladá sankcia.

6.   Nedodržanie povinnosti nahlasovania úlovkov

Bez toho, aby boli dotknuté sankcie stanovené týmto protokolom, má nedodržanie ustanovení týkajúcich sa hlásení o úlovkoch za následok automatické pozastavenie povolenia, až kým si vlastník plavidla nesplní svoje povinnosti.

7.   Hlásenia o súhrnných úlovkoch

Do konca každého prebiehajúceho štvrťroku oznámi Európska únia Mauritánii elektronickou cestou súhrnné množstvá rýb ulovených jej plavidlami vo všetkých kategóriách za predchádzajúci štvrťrok.

Údaje sú rozdelené podľa mesiacov, typu rybolovu, plavidla a každého druhu rýb.

Prepočítavacie koeficienty uplatniteľné na rybolov pelagických druhov rýb s odrezanými hlavami/celých rýb a/alebo rýb bez vnútorností/celých rýb určených na spracovanie sa uvádzajú v dodatku 5.

KAPITOLA V

VYKLÁDKY A PREKLÁDKY

1.   Vykládky

1.1.

Flotila loviaca druhy žijúce pri dne má povinnosť vykonať vykládku.

1.2.

Na žiadosť vlastníka sa flotile loviacej krevety v obdobiach veľkého tepla, najmä v auguste a septembri, udeľujú osobitné výnimky.

1.3.

Povinnosť vykonať vykládku nezahŕňa povinnosť skladovania a spracovania úlovkov.

1.4.

Flotila na rybolov pelagických druhov v čerstvom stave má povinnosť vykonať vykládku v medziach prijímacej kapacity spracovateľských zariadení v Nouadhibou a na základe preukázaného dopytu na trhu.

1.5.

Na poslednú plavbu (plavba, ktorá predchádza výstupu z mauritánskych rybolovných oblastí na obdobie aspoň troch mesiacov) sa povinnosť vykládky nevzťahuje. V prípade plavidiel loviacich krevety predstavuje toto obdobie dva mesiace.

1.6.

Kapitán plavidla Európskej únie oznámi faxom alebo e-mailom prístavným orgánom v Nouadhibou (PAN), orgánom námorného dozoru a v kópii delegácii Európskej únie najmenej 48 hodín vopred (resp. 24 hodín v prípade čerstvých úlovkov) dátum vykládky a uvedie tieto informácie:

a)

názov rybárskeho plavidla, ktoré má vykonať vykládku;

b)

predpokladaný dátum a čas stanovené k vykládky;

c)

množstvo [vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti každého druhu, ktoré sa má vyložiť alebo preložiť (označené jeho trojmiestnym abecedným kódom FAO)].

V reakcii na uvedené oznámenie oznámi orgán dohľadu do nasledujúcich 12 hodín faxom alebo e-mailom kapitánovi alebo jeho zástupcovi s kópiou Delegácii Európskej únie svoj súhlas.

1.7.

Plavidlo Európskej únie, ktoré vykladá úlovky v niektorom z mauritánskych prístavov, je oslobodené od všetkých daní alebo poplatkov rovnocennej povahy, okrem prístavných daní a poplatkov, ktoré sa za rovnakých podmienok uplatňujú na aj mauritánske plavidlá.

Produkty rybolovu podliehajú hospodárskemu colnému režimu v súlade s platnými mauritánskymi právnymi predpismi. Sú preto oslobodené od každého colného postupu a cla alebo od dane rovnocennej povahy pri vstupe do mauritánskeho prístavu alebo pri ich vývoze a sú považované za tovar v „dočasnom tranzite“ („dočasné skladovanie“).

Vlastník plavidla rozhoduje o mieste určenia produktov svojho plavidla. Môžu sa spracovať, skladovať v colnom sklade, predať v Mauritánii alebo vyviesť (v devízach).

Predaj v Mauritánii určený na mauritánsky trh podlieha rovnakým daniam a poplatkom, ako sa uplatňujú na mauritánske produkty rybolovu.

Zisky sa môžu vyviesť bez ďalších poplatkov (oslobodenie od cla a daní rovnocennej povahy).

2.   Prekládky

2.1.

Každé plavidlo s mraziarenským zariadením na rybolov pelagických druhov, ktoré môže podľa potvrdenia o zhode vykonávať prekládku, podlieha s výnimkou poslednej plavby povinnosti vykonať prekládku pri bóji 10 v kotvisku autonómneho prístavu Nouadhibou.

2.2.

Plavidlo Európskej únie, ktoré prekladá úlovky v autonómnom prístave Nouadhibou, je oslobodené od všetkých daní alebo poplatkov rovnocennej povahy, okrem prístavných daní a poplatkov, ktoré sa za rovnakých podmienok uplatňujú aj na mauritánske plavidlá.

2.3.

Na poslednú plavbu (plavba, ktorá predchádza výstupu z mauritánskych rybolovných oblastí na obdobie aspoň troch mesiacov) sa povinnosť prekládky nevzťahuje.

2.4.

Mauritánska strana si vyhradzuje právo odmietnuť prekládku, ak prepravné plavidlo vykonávalo nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov tak v rámci mauritánskej rybolovnej oblasti ako aj mimo nej.

KAPITOLA VI

KONTROLA

1.   Vstupy do mauritánskej rybolovnej oblasti a výstupy z nej

1.1.

S výnimkou plavidiel na lov tuniakov, plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine a plavidiel na rybolov pelagických druhov (ktorých lehoty podliehajú ustanoveniam kapitoly XI tejto prílohy), musia plavidlá Európskej únie, ktoré vykonávajú činnosť na základe tejto dohody, povinne oznamovať:

a)

vstupy:

Treba ich oznámiť najmenej 36 hodín vopred a poskytnúť tieto informácie:

polohu plavidla v čase oznámenia,

deň, dátum a približnú hodinu vstupu do mauritánskych rybolovných oblastí,

pri plavidlách, ktoré predtým oznámili, že sú držiteľmi povolenia na rybolov v inej rybolovnej oblasti subregiónu, úlovky jednotlivých druhov rýb na palube v čase oznámenia. V tomto prípade budú mať orgány dohľadu prístup k rybárskemu denníku týkajúcemu sa tejto inej rybolovnej oblasti a dĺžka prípadnej kontroly nesmie presiahnuť lehotu stanovenú v bode 4 tejto kapitoly.

b)

výstupy:

Treba ich oznámiť najmenej 48 hodín vopred a poskytnúť tieto informácie:

polohu plavidla v čase oznámenia,

deň, dátum a približnú hodinu výstupu z mauritánskych rybolovných oblastí,

úlovky jednotlivých druhov rýb na palube v čase oznámenia.

1.2.

Vlastníci plavidiel oznámia orgánom dohľadu vstupy svojich plavidiel do mauritánskych rybolovných oblastí a výstupy z nich faxom, e-mailom alebo doručovateľskou službou na čísla faxu a adresu uvedené v dodatku 1 k tejto prílohe. V prípade ťažkostí s týmito spôsobmi komunikácie sa informácie môžu výnimočne poskytnúť prostredníctvom Európskej únie.

Každá zmena kontaktných čísiel a adries sa oznámi Komisii prostredníctvom delegácie Európskej únie v lehote 15 dní pred nadobudnutím jej platnosti.

1.3.

Počas svojej prítomnosti v mauritánskych rybolovných oblastiach musia plavidlá Európskej únie nepretržite kontrolovať medzinárodné volacie frekvencie (VHF kanál 16 alebo HF 2 182 KHz).

1.4.

Po prijatí hlásení o výstupe z rybolovnej oblasti si mauritánske orgány vyhradzujú právo rozhodnúť o vykonaní kontroly pred výstupom plavidiel, a to na základe náhodného výberu v kotvisku prístavu v Nouadhibou alebo v Nouakchott.

Tieto kontrolné operácie by nemali trvať dlhšie ako 6 hodín v prípade plavidiel na rybolov pelagických druhov (kategórie 7 a 8) a viac ako 3 hodiny v prípade plavidiel ostatných kategórií.

1.5.

Nedodržanie ustanovení uvedených v predchádzajúcich bodoch má za následok tieto sankcie:

a)

po prvý raz:

odklonenie plavidla, ak je to možné,

vyloženie nákladu na palube a jeho zabavenie v prospech štátnej pokladnice,

plavidlo zaplatí pokutu rovnajúcu sa minimálnej sadzbe stanovenej v mauritánskych právnych predpisoch.

b)

po druhý raz:

odklonenie plavidla, ak je to možné,

vyloženie nákladu na palube a jeho zabavenie v prospech štátnej pokladnice,

plavidlo zaplatí pokutu rovnajúcu sa maximálnej sadzbe stanovenej v mauritánskych právnych predpisoch,

povolenie sa zruší na zostávajúce obdobie jeho platnosti.

c)

po tretí raz:

odklonenie plavidla, ak je to možné,

vyloženie nákladu na palube a jeho zabavenie v prospech štátnej pokladnice,

úplné odňatie povolenia,

zákaz vykonávať činnosť v Mauritánii pre kapitána a plavidlo.

1.6.

V prípade plavidla porušujúceho pravidlá ministerstvo informuje Komisiu a vlajkový členský štát, aby sa mohli uplatniť sankcie stanovené v predchádzajúcom bode.

2.   Inšpekcia na mori

Inšpekciu plavidiel Európskej únie, ktoré majú povolenia na rybolov, vykonávajú na mori v mauritánskej oblasti mauritánske plavidlá a inšpektori, ktorí sa dajú jasne identifikovať ako osoby poverené kontrolou rybolovu.

Pred tým, ako vstúpia mauritánski inšpektori na palubu, informujú plavidlo Európskej únie o svojom rozhodnutí vykonať inšpekciu. Inšpekciu vykonajú najviac dvaja inšpektori, ktorí budú musieť pred vykonaním inšpekcie preukázať svoju totožnosť a kvalifikáciu ako inšpektori.

Mauritánski inšpektori neostanú na palube plavidla Európskej únie dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh spojených s inšpekciou. Inšpekciu budú viesť tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, na jeho rybolovnú činnosť a náklad. Inšpekcia by nemala trvať dlhšie ako tri hodiny v prípade plavidiel na rybolov pelagických druhov a jeden a pol hodiny v prípade ostatných kategórií.

Počas inšpekcií na mori, prekládok a vykládok uľahčuje kapitán plavidla Európskej únie vstup mauritánskych inšpektorov na palubu a ich prácu, predovšetkým manévrovaním, ktoré inšpektori považujú za potrebné.

Na záver každej inšpekcie vypracujú mauritánski inšpektori správu o inšpekcii. Kapitán plavidla Európskej únie má právo doplniť do správy o inšpekcii svoje pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a kapitán plavidla Európskej únie.

Pred opustením plavidla odovzdajú mauritánski inšpektori jednu kópiu správy o inšpekcii kapitánovi plavidla Európskej únie. Mauritánia zašle kópiu správy o inšpekcii Európskej únii do 4 dní po inšpekcii.

3.   Inšpekcia v prístave

Inšpekciu plavidiel Európskej únie, ktoré vykladajú alebo prekladajú svoje úlovky z mauritánskych rybolovných oblastí, v prístave vykonávajú mauritánski inšpektori, ktorí sa dajú jasne identifikovať ako osoby poverené kontrolou rybolovu.

Inšpekciu vykonajú najviac dvaja inšpektori, ktorí budú musieť pred vykonaním inšpekcie preukázať svoju totožnosť a kvalifikáciu ako inšpektori. Mauritánski inšpektori neostanú na palube plavidla Európskej únie dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh spojených s inšpekciou a inšpekciu budú viesť tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, na jeho činnosť vykládky alebo prekládky a na jeho náklad. Inšpekcia nesmie trvať dlhšie ako vykládka alebo prekládka.

Na konci každej inšpekcie vypracuje mauritánsky inšpektor správu o inšpekcii. Kapitán plavidla Európskej únie má právo doplniť do správy o inšpekcii svoje pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a kapitán plavidla Európskej únie.

Mauritánsky inšpektor odovzdá hneď po skončení inšpekcie kapitánovi plavidla Európskej únie kópiu správy o inšpekcii. Mauritánia zašle kópiu správy o inšpekcii Európskej únii do 24 dní po inšpekcii.

4.   Systém vzájomného pozorovania kontrol na súši

Obidve strany rozhodnú o zavedení systému vzájomného pozorovania kontrol na súši. Na tento účel určia zástupcov, ktorí sa budú zúčastňovať na kontrolných operáciách a inšpekciách vykonávaných príslušnými vnútroštátnymi kontrolnými orgánmi a môžu predkladať pripomienky k vykonávaniu tohto protokolu.

Títo zástupcovia musia mať:

odbornú kvalifikáciu,

dostatočné pracovné skúsenosti v oblasti rybolovu,

byť dôkladne oboznámení s ustanoveniami dohody a tohto protokolu.

Keď sa zástupcovia zúčastňujú na inšpekciách, tieto inšpekcie vedú vnútroštátne kontrolné orgány a títo zástupcovia nemôžu z vlastnej iniciatívy vykonávať kontrolné právomoci, ktoré sú zverené vnútroštátnym úradníkom.

Keď títo zástupcovia sprevádzajú vnútroštátnych úradníkov, majú prístup na plavidlá a do priestorov a k dokumentom, ktoré sú predmetom inšpekcie týmito úradníkmi, aby mohli zozbierať údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi, potrebné na plnenie si svojich povinností.

Zástupcovia sprevádzajú vnútroštátne kontrolné orgány pri ich kontrolách v prístavoch na palube kotviacich plavidiel, na verejných dražbách, vo veľkoskladoch s čerstvými morskými živočíchmi, v chladiarenských skladoch a v ostatných priestoroch súvisiacich s vykládkou a skladovaním rýb pred prvým predajom na území, kde dochádza k prvému uvedeniu na trh.

Zástupcovia každé 4 mesiace vypracujú a predložia správu o kontrolách, na ktorých sa zúčastnili. Táto správa sa predloží príslušným orgánom. Tieto orgány poskytnú kópiu správy druhej zmluvnej strane.

Obidve strany sa rozhodli vykonať aspoň dve inšpekcie za rok striedavo v Mauritánii a v Európe.

4.1.   Dôvernosť

Zástupca pri vzájomných kontrolných operáciách berie ohľad na majetok a zariadenia na palube plavidiel a ďalšie zariadenia a zároveň zachováva dôvernosť všetkých dokumentov, ku ktorým má prístup. Obidve strany sa dohodli zachovávať pri vykonávaní kontrol najvyšší stupeň dôvernosti.

Zástupca oznámi výsledky svojej práce výlučne svojim príslušným orgánom.

4.2.   Lokalizácia

Tento program sa uplatňuje v prístavoch Európskej únie, v ktorých prebieha vykládka, a v mauritánskych prístavoch.

4.3.   Financovanie

Každá zo zmluvných strán uhradí náklady svojho zástupcu na operáciách vzájomnej kontroly vrátane nákladov na dopravu a pobyt.

KAPITOLA VII

SATELITNÝ SYSTÉM MONITOROVANIA PLAVIDIEL (VMS)

Satelitné monitorovanie plavidiel Európskej únie sa vykonáva systémom dvojitého prenosu v rámci trojuholníka, ktorý sa pokusne zavádza na celú dobu platnosti tohto protokolu podľa týchto pravidiel:

1)

plavidlo EÚ – FMC (stredisko monitorovania rybolovu) vlajkového štátu – FMC Mauritánie

2)

plavidlo EÚ – FMC Mauritánie – FMC vlajkového štátu

1.   Spôsoby prenosu

Každá správa o polohe musí obsahovať tieto informácie:

a)

identifikáciu plavidla;

b)

poslednú zemepisnú polohu plavidla (zemepisnú dĺžku, zemepisnú šírku), pričom odchýlka polohy musí byť menšia ako 500 metrov a intervalom spoľahlivosti merania 99 %;

c)

dátum a hodinu zaznamenania polohy;

d)

rýchlosť a smerovanie plavidla.

FMC vlajkového štátu a FMC Mauritánie zabezpečia automatické spracovanie a prípadne elektronický prenos správ o polohe. Správy o polohe sa musia zaznamenávať zabezpečeným spôsobom a uchovávať počas troch rokov.

2.   Prenos údajov plavidlom v prípade poruchy systému VMS

Kapitán zabezpečí, aby bol systém VMS jeho plavidla neustále plne funkčný a aby sa správy o polohe správne odosielali do strediska FCM vlajkového štátu.

V prípade technickej poruchy alebo poruchy prístroja na nepretržité satelitné monitorovanie, ktorý sa nachádza na palube rybárskeho plavidla, kapitán tohto plavidla bezodkladne pošle faxom informácie uvedené v bode 5 kontrolnému stredisku vlajkového štátu a mauritánskemu FMC. Za týchto okolností je potrebné posielať celkovú správu o polohe každé 4 hodiny. Celková správa o polohe obsahuje hlásenia o polohe tak, ako ich zaznamenal kapitán plavidla v hodinových intervaloch za podmienok stanovených v bode 5.

Kontrolné stredisko vlajkového štátu ihneď pošle tieto hlásenia mauritánskemu FMC. Chybné zariadenie sa opraví alebo vymení najneskôr do 5 dní. Po uplynutí tejto lehoty bude predmetná loď povinná opustiť mauritánske rybolovné oblasti alebo sa vrátiť do niektorého z mauritánskych prístavov. V prípade vážneho technického problému, ktorý si vyžaduje dodatočnú lehotu, sa na žiadosť kapitána môže poskytnúť najviac 15-dňová výnimka. V takom prípade sa naďalej na všetky plavidlá uplatňujú ustanovenia uvedené v bode 7 a všetky plavidlá, s výnimkou plavidiel na lov tuniakov, sa musia vrátiť do prístavu, aby nalodili mauritánskeho vedeckého pozorovateľa.

3.   Zabezpečená komunikácia správ o polohe medzi FMC vlajkového štátu a Mauritániou

FMC vlajkového štátu automaticky odovzdáva správy o polohe príslušných plavidiel FMC Mauritánie a naopak. Strediská FMC vlajkového štátu a Mauritánie si vymenia svoje kontaktné elektronické adresy a bez meškania sa navzájom informujú o každej zmene týchto adries.

Prenos správ o polohe medzi strediskami FMC vlajkového štátu a Mauritánie sa vykonáva elektronicky prostredníctvom zabezpečeného komunikačného systému.

Mauritánske stredisko FMC informuje bez meškania elektronickou cestou stredisko FMC vlajkového štátu a Európsku úniu o akomkoľvek prerušení pri prijímaní po sebe nasledujúcich správ o polohe plavidla, ktoré má oprávnenie na rybolov, v prípade, že príslušné plavidlo neoznámilo svoje výstup z mauritánskych rybolovných oblastí.

4.   Porucha komunikačného systému

Mauritánia sa uistí o kompatibilite svojho elektronického vybavenia s vybavením FMC vlajkového štátu a bez meškania informuje Európsku úniu o každej poruche v komunikácii a prijímaní správ o polohe s cieľom nájsť technické riešenie v čo najkratšom čase. Prípadný spor sa predloží zmiešanej komisii.

Kapitán sa bude považovať za zodpovedného za každú dokázanú manipuláciu so systémom VMS plavidla, ktorá by mala za cieľ narušiť jeho fungovanie, alebo sfalšovať správy o polohe. Každý priestupok bude podliehať sankciám stanoveným v protokole.

KAPITOLA VIII

PRIESTUPKY

1.   Správa o kontrole a protokol o priestupku

Správu o kontrole, v ktorej sa musia uviesť okolnosti a dôvody, ktoré viedli k priestupku, musí podpísať kapitán plavidla, ktorý v nej môže uviesť svoje výhrady, a orgány dohľadu mu odovzdajú jednu kópiu tejto správy. Týmto podpisom nie sú dotknuté práva na obhajobu a prostriedky obhajoby, ktoré môže kapitán uplatniť vo veci priestupku, ktorý sa mu vyčíta.

Orgány dohľadu vypracujú protokol o priestupku verne a na základe prípadných priestupkov zistených a zapísaných v správe o kontrole vypracovanej po kontrole plavidla.

Počas kontroly sa musí zohľadniť potvrdenie o zhode vlastností plavidla z technickej kontroly (kapitola II).

2.   Oznámenie o priestupku

V prípade priestupku zašlú orgány dohľadu zástupcovi plavidla poštou protokol o priestupku spolu so správou o kontrole. Orgány dohľadu o tom hneď informujú Európsku úniu.

V prípade priestupku, ktorý nemožno vyriešiť na mori, musí kapitán na žiadosť orgánu dohľadu doviesť svoje plavidlo do prístavu Nouadhibou. V prípade priestupku uznaného kapitánom, ktorý možno vyriešiť na mori, plavidlo pokračuje v rybolove.

V obidvoch prípadoch môže po vyriešení zisteného priestupku plavidlo pokračovať v rybolove.

3.   Vyriešenie priestupku

V súlade s týmto protokolom sa priestupky môžu vyriešiť zmierovacím konaním alebo súdnym konaním.

Pred tým, ako sa prijme akékoľvek opatrenie voči plavidlu, kapitánovi, posádke alebo nákladu, okrem opatrení určených na zachovanie dôkazov, Mauritánia zorganizuje na žiadosť Európskej únie do troch (3) pracovných dní po oznámení o zadržaní plavidla, informačné stretnutie na objasnenie skutočností, ktoré viedli k zadržaniu plavidla a na vysvetlenie ďalších možných krokov. Tohto informačného stretnutia sa môžu zúčastniť zástupca vlajkového štátu a zástupca vlastníka plavidla.

Orgány dohľadu potom zvolajú zmierovací výbor. Všetky informácie o priebehu zmierovacieho alebo súdneho konania týkajúce sa priestupkov plavidiel Európskej únie sa bez meškania oznámia Európskej únii. V prípade potreby môžu na základe výnimky udelenej predsedom zmierovacieho výboru zastupovať vlastníka plavidla v danom výbore dve osoby.

Zaplatenie prípadnej pokuty sa musí uskutočniť prevodom najneskôr do 30 dní po uzavretí zmieru. Ak chce plavidlo vyplávať z mauritánskych rybolovných oblastí, platba sa musí realizovať pred týmto vyplávaním. Príjmový doklad štátnej pokladnice alebo kópia bankového príkazu prostredníctvom systému SWIFT potvrdeného Centrálnou bankou Mauritánie (BCM) v dňoch pracovného pokoja slúži ako dôkaz zaplatenia pokuty na prepustenie plavidla.

V prípade, že sa vec nevyrieši zmierovacím konaním, ministerstvo spis bezodkladne postúpi prokurátorovi republiky. V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov vlastník plavidla zloží bankovú záruku na úhradu prípadných pokút. Uvoľnenie plavidla prebehne 72 hodín od dátumu zloženia záruky. Banková záruka nie je vratná pred skončením súdneho konania. Ministerstvo ju uvoľní vlastníkovi plavidla hneď po tom, ako sa prípad uzavrie bez jeho odsúdenia. Rovnako aj v prípade odsúdenia vedúceho k uloženiu pokuty sa platba tejto pokuty uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorými sa predovšetkým ustanovuje, že banková záruka sa uvoľní po vykonaní platby do 30 dní po vynesení rozsudku.

Plavidlu sa umožní odplávať a jeho posádke sa povolí opustiť prístav:

buď po splnení povinností, ktoré vyplývajú zo zmierovacieho konania

alebo po zložení bankovej záruky uvedenej v odseku 5 a po jej prijatí ministerstvom, kým sa neskončí súdne konanie.

KAPITOLA IX

NALODENIE MAURITÁNSKYCH NÁMORNÍKOV

1.

S výnimkou plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov, ktoré povinne nalodia jedného (1) mauritánskeho námorníka na plavidlo a plavidiel na lov tuniakov udicami, ktoré povinne nalodia troch (3) mauritánskych námorníkov na plavidlo, nalodí každé plavidlo Európskej únie povinne počas skutočnej prítomnosti v mauritánskych rybolovných oblastiach na palubu 60 % mauritánskych námorníkov, ktorých si slobodne vyberie zo zoznamu zostaveného ministerstvom, pričom dôstojníci nie sú do tohto počtu zahrnutí. V prípade, že sú na plavidlo nalodení mauritánski dôstojníci v zácviku, ich počet od sa odpočíta od celkového počtu mauritánskych námorníkov.

2.

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca oznámi ministerstvu mená mauritánskych námorníkov nalodených na palubu príslušného plavidla s poznámkou o ich zaradení v posádke.

3.

Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne vzťahuje na námorníkov nalodených na plavidlá Európskej únie. Ide predovšetkým o slobodu združovania a o skutočné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

4.

Pracovné zmluvy mauritánskych námorníkov, ktorých kópia sa odovzdáva signatárom, sú vypracované medzi zástupcami vlastníkov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odbormi, alebo ich zástupcami v spojení s príslušným orgánom Mauritánie. V týchto zmluvách sa námorníkom zaručujú výhody režimu sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, pričom zahŕňajú poistenie pre prípad úmrtia, choroby a úrazu.

5.

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca musí do dvoch mesiacov od vydania povolenia poslať priamo ministerstvu kópiu uvedenej zmluvy riadne potvrdenú príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu.

6.

Platy mauritánskych námorníkov platia vlastníci plavidiel. Platy sa určia pred vydaním povolenia na základe vzájomnej dohody medzi vlastníkmi lodí alebo ich zástupcami a dotknutými mauritánskymi námorníkmi alebo ich zástupcami. Platové podmienky uplatniteľné na mauritánskych námorníkov však nemôžu byť horšie ako tie, ktoré sa uplatňujú na mauritánsku posádku a musia dodržiavať alebo byť výhodnejšie ako normy MOP.

7.

Ak sa jeden alebo viacero námorníkov zamestnaných na palube nenalodí pred plánovaným odchodom, plavidlo môže vyplávať po tom, ako informuje príslušné orgány prístavu nalodenia o nedostatočnom počte požadovaných námorníkov a po tom, ako doplní svoju posádku. Príslušné orgány o tom informujú orgán dohľadu.

8.

Vlastník plavidla je povinný prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby na jeho plavidle bol nalodený počet námorníkov požadovaný touto dohodou najneskôr pri ďalšom vyplávaní.

9.

V prípade nenalodenia mauritánskych námorníkov z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v predchádzajúcom bode, sú vlastníci plavidiel Európskej únie povinní v lehote najviac 3 mesiacov zaplatiť za každý deň rybolovu v mauritánskej rybolovnej oblasti paušálnu sumu 20 EUR za každého námorníka.

10.

Platba za nenalodenie námorníkov sa uskutoční v závislosti od skutočného počtu dní rybolovu a nie v závislosti od dĺžky obdobia povolenia.

11.

Táto suma sa použije na školenie mauritánskych námorníkov – rybárov a bude uhradená na účet uvedený v kapitole I Všeobecné ustanovenia tejto prílohy.

12.

Európska únia zasiela polročne k 1. januáru a 1. júlu každého roka ministerstvu zoznam mauritánskych námorníkov nalodených na palubu plavidiel Európskej únie, s poznámkou o ich zápise do registra námorníkov a označením plavidiel, na ktoré sa uvedení námorníci nalodili.

13.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 7, má opakované nedodržanie povinnosti nalodiť stanovený počet mauritánskych námorníkov vlastníkmi plavidiel za následok automatické pozastavenie povolenia na rybolov pre dané plavidlo, až kým si jeho vlastník uvedenú povinnosť nesplní.

KAPITOLA X

VEDECKÍ POZOROVATELIA

Na palube plavidiel Európskej únie sa týmto zavádza systém vedeckého pozorovania.

1.

Pre každú kategóriu rybolovu určia obidve strany aspoň dve plavidlá ročne, ktoré musia na svoju palubu nalodiť mauritánskeho vedeckého pozorovateľa, s výnimkou plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov, v prípade ktorých je nalodenie pozorovateľa podmienené žiadosťou ministerstva. V každom prípade môže byť na palube plavidla prítomný súčasne iba jeden pozorovateľ.

Čas prítomnosti vedeckého pozorovateľa na palube plavidla sa rovná jednej plavbe. Avšak na výslovnú žiadosť jednej z dvoch strán sa toto nalodenie pozorovateľa môže predĺžiť na viaceré plavby v závislosti od priemerného trvania plavieb plánovaných pre dané plavidlo.

2.

Ministerstvo informuje Európsku úniu o menách menovaných vedeckých pozorovateľov, ktorí majú požadované doklady aspoň sedem pracovných dní pred plánovaným dátumom ich nalodenia.

3.

Všetky náklady spojené s činnosťou vedeckých pozorovateľov, vrátane ich platu, odmien a príplatkov, znáša ministerstvo.

4.

Ministerstvo prijme všetky opatrenia pre nalodenie a vylodenie vedeckého pozorovateľa.

Podmienky pobytu vedeckého pozorovateľa na palube zodpovedajú podmienkam pre dôstojníkov plavidla.

Vedecký pozorovateľ disponuje všetkými nástrojmi potrebnými na vykonávanie svojich funkcií. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, prístup k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na rybolovné činnosti plavidla, t. j. rybárskeho denníka, dodatkového rybárskeho denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie vykonávania jeho úloh pri pozorovaní.

5.

Každý vedecký pozorovateľ sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci určenému dátumu svojho nalodenia. Ak sa vedecký pozorovateľ nedostaví, kapitán plavidla o tom informuje ministerstvo a Európsku úniu. V takom prípade má plavidlo právo opustiť prístav. Ministerstvo však môže bez odkladu a na svoje náklady nalodiť nového vedeckého pozorovateľa bez toho, aby bola narušená rybolovná činnosť plavidla.

6.

Vedecký pozorovateľ musí mať:

odbornú kvalifikáciu,

zodpovedajúce skúsenosti v odvetví rybolovu a musí byť dôkladne oboznámený s ustanoveniami tohto protokolu.

7.

Vedecký pozorovateľ dbá na dodržiavanie ustanovení tohto protokolu plavidlami Európskej únie, ktoré vykonávajú činnosť v mauritánskej rybolovnej oblasti.

Vypracuje k tomu správu. Predovšetkým však:

pozoruje rybolovné činnosti plavidiel,

zaznamenáva polohu plavidiel vykonávajúcich rybolovné činnosti,

odoberá biologické vzorky v rámci vedeckých programov,

vypracúva súpis použitých rybárskych výstrojov a veľkosti ôk použitých sietí.

8.

Všetky úlohy pozorovateľa sú obmedzené na rybolovné činnosti a súvisiace činnosti, ktoré sa riadia týmto protokolom.

9.

Vedecký pozorovateľ:

prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby podmienky jeho nalodenia, ani jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili rybolovné činnosti ani týmto činnostiam nebránili,

používa nástroje a meracie postupy schválené na meranie veľkosti ôk sietí použitých na základe tohto protokolu,

berie ohľad na majetok a zariadenia na palube a na dôvernosť všetkých dokumentov, ktoré patria uvedenému plavidlu.

10.

Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla vedecký pozorovateľ vypracuje správu podľa vzoru, ktorý je uvedený v dodatku 9 k tejto prílohe. Podpíše ju za prítomnosti kapitána, ktorý do nej môže doplniť alebo nechať doplniť akékoľvek poznámky, ktoré bude považovať za užitočné, a potvrdí ich svojím podpisom. Kópia tejto správy sa odovzdá kapitánovi plavidla pri vylodení vedeckého pozorovateľa, ako aj ministerstvu a Európskej únii.

KAPITOLA XI

PLAVIDLÁ ZAMERIAVAJÚCE SA NA DRUHY MIGRUJÚCE NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI

1.

S výnimkou prvého a posledného roka platnosti tohto protokolu sa povolenia pre plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov, plavidlá na lov tuniakov udicami a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine vydávajú na obdobia zhodné s kalendárnym rokom.

Po predložení dokladu o zaplatení zálohovej platby ministerstvo vydá povolenie a zapíše príslušné plavidlo do zoznamu plavidiel oprávnených na rybolov. Tento zoznam sa zašle orgánom dohľadu a Európskej únii.

2.

Každé plavidlo, ktoré po prvýkrát vykonáva rybolovnú činnosť na základe rámci dohody, sa ešte pred tým ako získa povolenie, musí podrobiť kontrolám ustanoveným platnými právnymi predpismi. Tieto kontroly je možné vykonať v cudzom prístave, na ktorom sa strany dohodli. Všetky náklady spojené s takouto kontrolou znáša vlastník plavidla.

3.

Plavidlá, ktoré sú držiteľmi povolení na rybolov v krajinách subregiónu, môžu vo svojich žiadostiach o povolenie uviesť krajinu, druhy a obdobie platnosti svojich povolení, aby sa uľahčili viacnásobné vstupy do rybolovnej oblasti a výstupy z nej.

4.

Povolenia sa vydajú po prevode na účet určený v kapitole I paušálnej sumy zodpovedajúcej zálohovej platbe uvedenej v technických listoch protokolu. V prvom a poslednom roku platnosti protokolu sa táto paušálna suma určí úmerne k času platnosti povolenia.

Pokiaľ ide o parafiškálnu daň, musí sa zaplatiť úmerne k času strávenému v mauritánskej rybolovnej oblasti. Mesačné platby sa považujú za platby za 30-dňové obdobia skutočného rybolovu. Týmto ustanovením sa zachováva nedeliteľnosť tejto dane, ktorá je teda splatná za každé začaté mesačné obdobie.

Plavidlo, ktoré v priebehu roka vykonávalo rybolov 1 až 30 dní, je povinné zaplatiť daň za jeden mesiac. Druhá mesačná platba tejto dane bude splatná po prvom 30-dňovom období atď.

Doplnkové mesačné platby sa musia uhradiť najneskôr do 10 dní po 1. dni každého doplnkového obdobia.

5.

Na plavidlách sa musí viesť rybársky denník v súlade so vzorom pripojeným v dodatku 3 k tejto prílohe za každé obdobie rybolovu strávené v mauritánskych vodách. Vyplní sa aj vtedy, ak nie sú žiadne úlovky.

6.

S výhradou preverení, ktoré by chcela prípadne vykonať Mauritánia, Európska únia odovzdá ministerstvu do 15. júna každého roka zúčtovanie poplatkov za predchádzajúci rybársky hospodársky rok na základe hlásení o úlovkoch vypracovaných každým vlastníkom plavidla a potvrdených vedeckými inštitúciami zodpovednými za preverovanie údajov o úlovkoch v členských štátoch, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) a IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).

7.

Plavidlá na lov tuniakov a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine dodržiavajú všetky odporúčania prijaté Medzinárodnou komisiou pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT).

8.

Za posledný rok uplatňovania protokolu sa zúčtovanie poplatkov za predchádzajúci rybársky hospodársky rok oznámi do 4 mesiacov od dátumu skončenia platnosti protokolu.

9.

Konečné zúčtovanie sa odovzdá príslušným vlastníkom lodí, ktorí majú lehotu 30 dní odo dňa, kedy ministerstvo oznámi a schváli sumy, aby si splnili svoje finančné záväzky voči svojim príslušným orgánom. Platba v EUR v prospech Štátnej pokladnice na účet uvedený v kapitole I sa uskutoční najneskôr mesiac a pol od uvedeného oznámenia.

Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako výška zálohovej platby uvedenej v bode 3, zvyšnú zodpovedajúcu sumu už vlastník plavidla nemôže dostať späť.

10.

3 hodiny pred každým vstupom do oblasti a výstupom z nej sú plavidlá povinné oznámiť priamo mauritánskym orgánom elektronicky a, ak to nie je možné, rádiovým spojením svoju polohu a úlovky držané na palube.

Adresy a rádiové frekvencie sa oznámia orgánom dohľadu.

11.

Plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov na žiadosť mauritánskych orgánov a po dohode s príslušnými vlastníkmi plavidiel nalodia na palubu na dohodnuté obdobie vedeckého pozorovateľa.

TECHNICKÉ LISTY

KATEGÓRIA RYBOLOVU 1:

RYBÁRSKE PLAVIDLÁ NA LOV KÔROVCOV S VÝNIMKOU LANGUSTY A KRABA

1.   

Rybolovná oblasť

a)

severne od rovnobežky 19°00 s. š.:

20°46,30 s. š

17°03,00 z. d.

20°40,00 s. š.

17°07,50 z. d.

20°40,00 s. š.

17°07,50 z. d.

19°49,00 s. š.

17°07,50 z. d.

19°49,00 s. š.

16°57,00 z. d.

19°18,70 s. š.

16°46,50 z. d.

19°00,00 s. š.

16°22,00 z. d.

b)

južne od rovnobežky 19°00,00 s. š. po rovnobežku 16°04,00 s. š., vo vzdialenosti 6 námorných míľ meranej od pobrežia pri odlive v prípade plavidiel s osobitným povolením a 8 námorných míľ od pobrežia pri odlive v prípade ostatných plavidiel.

2.   

Povolený výstroj

Hlbokomorská vlečná sieť na krevety vrátane tŕnitej reťaze a iné selektívne zariadenia.

Tŕnitá reťaz je integrálnou súčasťou vybavenia hlbokomorských vlečných sietí s výložníkmi. Skladá sa z jednej dĺžky siete, ktorá má oká s maximálnym priemerom 12 mm a je upevnená medzi vlečnými doskami na začiatku spodného lana.

Povinné používanie selektívnych zariadení podlieha rozhodnutiu zmiešanej komisie na základe vedeckého spoločného vedeckého, technického a ekonomického posúdenia.

Zdvojenie vaku siete je zakázané.

Zdvojenie sietí, ktoré tvoria vak vlečnej siete, je zakázané.

Ochranné kryty sú povolené.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

50 mm

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade hlbomorských kreviet sa musí minimálna veľkosť merať od špičky prednej časti hlavy po koniec chvosta. Špička prednej časti hlavy nadväzuje na pancier, ktorý sa nachádza v prednej stredovej časti cephalotoraxu.

Hlbokomorské krevety:

kreveta ružová alebo Gamba (Parapeneus longirostrus)06 cm

Pobrežné krevety:

biela kreveta alebo Langostino (Penaeus notialis) a sivá kreveta (Penaeus kerathurus) 200 ks/kg

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú nie sú vyššie uvedené.

5.   

Vedľajšie úlovky

Povolené

Nepovolené

10 % rýb

Langusty

5 % krabov

Hlavonožce

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov aj tých druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

5 000

5 000

Poplatok

620 EUR/t

620 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom dvojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 1 000 EUR na plavidlo, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého dvojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Počet plavidiel, ktoré majú v rovnakom čase povolenie na rybolov', je obmedzený na 36:

50 % z celkového počtu plavidiel, ktoré vykonávajú rybolov v tej istej chvíli v mauritánskych rybolovných oblastiach môže byť oprávnených pracovať naraz počas rovnakého obdobia v oblasti situovanej západne od línie vo vzdialenosti 6 míľ meranej od pobrežia pri odlive južne od rovnobežky 19°00,00 s. š.

Ak táto hranica 50 % predstavuje maximálne 10 plavidiel, povolenie loviť západne od línie vo vzdialenosti 6 míľ meranej od pobrežia pri odlive južne od rovnobežky 19°00,00 s. š. získajú všetky plavidlá.

V povolení udelenom plavidlu na dobu dvoch mesiacov sa spresní, či je toto plavidlo oprávnené loviť ryby od línie 6 námorných míľ od pobrežia pri odlive južne od rovnobežky 19°00,00 s.š.

Severne od rovnobežky 19°00,00 s. š. budú všetky plavidlá s povolením „na lov kreviet“ oprávnené loviť na západ od línie, ktorej súradnice sú spresnené v bode 1 tohto listu.

7.   

Biologický pokoj

Dve (2) obdobia v dĺžke dvoch (2) mesiacov: máj – jún a október – november.

Každá zmena obdobia biologického pokoja sa po vedeckom stanovisku bez meškania oznámi Európskej únii.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 2:

PLAVIDLÁ S VLEČNÝMI SIEŤAMI (BEZ MRAZIARENSKÉHO ZARIADENIA) A PLAVIDLÁ S LOVNÝMI ŠNÚRAMI NA HLBOKOMORSKÝ LOV TRESKY ČIERNEJ

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

Severne od rovnobežky 19° 15’60 s. š.: východne od línie spájajúcej tieto body:

20° 46,30 s. š.

17° 03,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 11,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 36,00 z. d.

20° 03,00 s. š.

17° 36,00 z. d.

19° 45,70 s. š.

17° 03,00 z. d.

19° 29,00 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 49,60 z. d.

(b)

Južne od rovnobežky 19° 15,60 s. š. po rovnobežku 17° 50,00 s. š.: západne od línie 24 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

(c)

Južne od rovnobežky 17° 50,00 s. š.: západne od línie 18 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

(d)

Počas období biologického pokoja rybolovu hlavonožcov:

(1)

Medzi Cap Blanc a Cap Timiris je výlučná zóna určená týmito bodmi:

20° 46,00 s. š.

17° 03,00 z. d.

20° 46,00 s. š.

17° 47,00 z. d.

20° 03,00 s. š.

17° 47,00 z. d.

19° 47,00 s. š.

17° 14,00 z. d.

19° 21,00 s. š.

16° 55,00 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 49,60 z. d.

(2)

Južne od rovnobežky 19°15′60″ s. š. (Cap Timiris) a k rovnobežke 17°50′00″ s. š. (Nouakchott) je rybolov zakázaný za líniou 24 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

(3)

Južne od rovnobežky 17° 50,00 s. š. (Nouakchott) je rybolov zakázaný za líniou 18 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

lovná šnúra na hlbokomorský lov,

hlbokomorská vlečná sieť na lov tresky

Zdvojenie vaku siete je zakázané.

Zdvojenie sietí, ktoré tvoria vak vlečnej siete, je zakázané.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

70 mm (sieť)

4.   

Minimálne veľkosti

1)

V prípade rýb sa minimálna veľkosť musí merať od špičky prednej časti hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka) (pozri dodatok 4)

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

Plavidlá s vlečnými sieťami: 25 % rýb

Hlavonožce a kôrovce

Plavidlá s lovnými šnúrami: 50 % rýb

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov druhov, ktoré nie sú uvedené vyššie.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

4 000

4 000

Poplatok

90 EUR/t

90 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom trojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 1 000 EUR na plavidlo, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého trojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Počet plavidiel, ktoré majú v rovnakom čase povolenie na rybolov, je obmedzený na 11.

7.   

Biologický pokoj

V prípade potreby zmiešaná komisia určí obdobie biologického pokoja na základe vedeckého stanoviska spoločného vedeckého výboru.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 3:

RYBÁRSKE PLAVIDLÁ NA LOV HLBOKOMORSKÝCH DRUHOV OKREM TRESKY ČIERNEJ A S INÝMI VÝSTROJMI AKO VLEČNÉ SIETE

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

Severne od rovnobežky 19°48,50 s. š.: od línie 3 míľ meraných od základnej čiary Cap Blanc-Cap Timiris.

(b)

Južne od rovnobežky 19° 48,50 s. š. po rovnobežku 19° 21, 00 s. š., západne od poludníka 16° 45,00 z. d.

(c)

Južne od rovnobežky 19°21’00 s. š. od línie 9 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

(d)

Počas období biologického pokoja rybolovu hlavonožcov:

(1)

Medzi Cap Blanc a Cap Timiris:

20° 46,00 s. š.

17° 03,00 z. d.

20° 46,00 s. š.

17° 47,00 z. d.

20° 03,00 s. š.

17° 47,00 z. d.

19° 47,00 s. š.

17° 14,00 z. d.

19° 21,00 s. š.

16° 55,00 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 49,60 z. d.

(2)

Južne od rovnobežky 19° 15,60 s. š. (Cap Timiris) je rybolov zakázaný za líniou 9 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Dlhá lovná šnúra

Upevnené tenatové siete s maximálnym spádom 7 m a maximálnou dĺžkou 100 m. Monofilamenty z polyamidu sú zakázané.

Udica

Vrše

Záťahová sieť na lov návnad.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

120 mm pre tenatové siete

20 mm pre sieť na lov na živú návnadu

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade rýb sa minimálna veľkosť musí merať od špičky prednej časti hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka) (pozri dodatok 4).

Zmiešaná komisia môže na základe vedeckého stanoviska určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

10 % z celkového množstva v rámci povoleného cieľového druhu alebo cieľovej skupiny druhov (vyjadrené v živej hmotnosti)

 

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov tých druhov, ktoré nie sú uvedené vyššie.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

2 500

2 500

Poplatok

105 EUR/t

105 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom trojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 1 000 EUR na plavidlo, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého trojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Počet plavidiel, ktoré majú v rovnakom čase povolenie na rybolov, je obmedzený na 9.

7.   

Biologický pokoj

V prípade potreby zmiešaná komisia určí obdobie biologického pokoja na základe vedeckého stanoviska spoločného vedeckého výboru.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.

Záťahová sieť sa bude používať iba na lov návnad, ktoré sa majú použiť na lov udicou alebo vršami.

Použitie rybárskej siete sa povoľuje najviac 7 plavidlám s individuálnou tonážou menšou ako 135 GT.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 4:

KRABY

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

Severne od rovnobežky 19° 15,60 s. š.: západne od línie spájajúcej tieto body:

20° 46,30 s. š.

17° 03,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 11,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 36,00 z. d.

20° 03,00 s. š.

17° 36,00 z. d.

19° 45,70 s. š.

17° 03,00 z. d.

19° 29,00 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 49,60 z. d.

(b)

Južne od rovnobežky 19° 15,60 s. š. po rovnobežku 17° 50 s. š.: západne od línie 18 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Kôš na kraby

3.   

Minimálna veľkosť ôk

60 mm (sieťovina)

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade kôrovcov sa musí minimálna veľkosť merať od špičky prednej časti hlavy po koniec chvosta. Špička prednej časti hlavy označuje predĺženie panciera, ktorý sa nachádza v prednej stredovej časti cephalotoraxu (pozri dodatok 4).

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú uvedené vyššie.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

Ryby, hlavonožce a kôrovce iné ako cieľový druh

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

200

200

Poplatok

310 EUR/t

310 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom trojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 1 000 EUR na plavidlo, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého trojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Maximálny počet povolených košov na kraby je 500 na povolenie.

7.   

Biologický pokoj

Dve (2) obdobia v dĺžke dvoch (2) mesiacov: máj – jún a október – november.

O každej zmene obdobia biologického pokoja rozhoduje zmiešaná komisia na základe vedeckých stanovísk.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 5:

PLAVIDLÁ NA LOV TUNIAKOV ZÁŤAHOVOU SIEŤOU

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

severne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 30 námorných míľ meraných od základnej línie Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

južne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 30 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Záťahová sieť

3.   

Minimálna veľkosť ôk

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade rýb sa minimálna veľkosť musí merať od špičky prednej časti hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka)

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú uvedené v dodatku 4.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

Iné druhy ako daný cieľový druh alebo cieľová skupina druhov

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov aj druhov, ktoré nie sú uvedené v rybárskom denníku prijatom ICCAT.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Počet povolených plavidiel

22 plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov

Paušálny ročný poplatok:

1 750 EUR za plavidlo so záťahovými sieťami na lov tuniakov za 5 000 ton úlovkov rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti a pridružených druhov rýb

Proporcionálny poplatok na úlovky

35 EUR/t

7.   

Biologický pokoj

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 6:

PLAVIDLÁ NA LOV TUNIAKOV UDICAMI A PLAVIDLÁ S LOVNÝMI ŠNÚRAMI NA LOV NA HLADINE

1.   

Rybolovná oblasť

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine

(a)

severne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 30 námorných míľ meraných od základnej línie Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

južne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 30 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

Plavidlá na lov tuniakov udicami

(a)

severne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 15 námorných míľ meraných od základnej línie Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

južne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 12 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

Lov na živú návnadu

(a)

severne od rovnobežky 19° 48,50 s. š. západne od línie 3 námorných míľ meraných od základnej línie Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

južne od rovnobežky 19° 48,50 s. š. po rovnobežku 19° 21,00 s. š.: západne od poludníka 16° 45,00 z. d.

(c)

južne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 3 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Plavidlá na lov tuniakov udicami: Udica a vlečná sieť (na rybolov na živú návnadu)

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine: Lovné šnúry na lov na hladine

3.   

Minimálna veľkosť ôk

16 mm (lov na živú návnadu)

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade rýb sa musí minimálna veľkosť merať od špičky prednej časti hlavy po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka) (pozri dodatok 4).

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú uvedené v dodatku 4.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

Iné druhy ako daný cieľový druh alebo cieľová skupina druhov

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov druhov, ktoré nie sú uvedené vyššie.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Počet povolených plavidiel

22 plavidiel na lov tuniakov udicami alebo plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine

Paušálny ročný poplatok:

2 500 EUR za plavidlo na lov tuniakov udicami a

3 500 EUR za plavidlo na lov s lovnými šnúrami na lov na hladine,

za 10 000 ton úlovkov rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti a pridružených druhov rýb

Proporcionálny poplatok na úlovky

25 EUR/t za plavidlo na lov tuniakov udicami

35 EUR/t na lov s lovnými šnúrami na hladine

7.   

Biologický pokoj

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.

Lov na živú návnadu

Rybolov na návnadu sa obmedzí na počet dní v mesiaci, ktorý určí zmiešaná komisia. Začiatok a koniec tejto činnosti treba oznámiť orgánu dohľadu.

Obe zmluvné strany sa dohodnú na praktických podmienkach s cieľom umožniť tejto kategórii loviť alebo zbierať živú návnadu potrebnú na činnosti týchto plavidiel. V prípade, že sa tieto činnosti vykonávajú v citlivých oblastiach alebo s nezvyčajnými výstrojmi, tieto podmienky sa určia na základe odporúčaní IMROP a po dohode s orgánmi dohľadu.

Žraloky

(1)

V súlade s odporúčaniami ICCAT a FAO v tejto oblasti sa zakazuje rybolov druhov obroň sťahovavý (Cetorhinus maximus), žralok biely (Carcharodon carcharias), piesočný žralok tigrovitý (Carcharias taurus) a psohlav húfny (Galeorhinus galeus).

(2)

V súlade s odporúčaniami ICCAT 04-10 a 05-05, ktoré sa týkajú žralokov ulovených v súvislosti s loviskami riadenými ICCAT.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 7:

PLAVIDLÁ S VLEČNÝMI SIEŤAMI S MRAZIARENSKÝMI ZARIADENIAMI NA RYBOLOV PELAGICKÝCH DRUHOV

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

Severne od rovnobežky 19°00 s. š.: oblasť vymedzená líniou spájajúcou tieto body:

20°46,30 s. š.

17°03,00 z. d.

20°36,00 s. š.

17°11,00 z. d.

20°36,00 s. š.

17°35,00 z. d.

20°00,00 s. š.

17°03,00 z. d.

19°34,00 s. š.

17°00,00 z. d.

19°21,00 s. š.

16°52,00 z. d.

19°10,00 s. š.

16°41,00 z. d.

19°00,00 s. š.

16°39,50 z. d.

(b)

Južne od rovnobežky 19°00,00 s. š. po rovnobežku 16°04,00 s. š. vo vzdialenosti 20 námorných míľ, meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Pelagická vlečná sieť:

Vak pelagickej alebo polo-pelagickej vlečnej siete sa môže spevniť sieťou s rozmerom oka po natiahnutí minimálne 400 mm a slučkami umiestnenými vo vzdialenosti najmenej jeden a pol metra (1,5 m) od seba okrem slučky v zadnej časti vlečnej siete, ktorá nemôže byť umiestnená menej ako 2 metre od otvoru vytvoreného vaku. Zosilnenie alebo zdvojenie vaku akýmkoľvek iným prostriedkom je zakázané a do vlečnej siete sa v žiadnom prípade nesmú chytať iné druhy, ako sú povolené cieľové malé druhy pelagických rýb.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

40 mm

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade rýb sa minimálna veľkosť musí merať od predného konca hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka) (pozri dodatok 4).

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

3 % z celkového množstva v rámci povoleného cieľového druhu alebo skupiny cieľových druhov (vyjadrené v živej hmotnosti)

Kôrovce alebo hlavonožce okrem kalmárov

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov druhov, ktoré nie sú uvedené v dodatku 4.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

300 000

300 000

Poplatok

123 EUR/t

123 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom trojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 5 000 EUR na plavidlo, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého trojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Počet plavidiel, ktoré majú v rovnakom čase povolenie na rybolov, je obmedzený na 19.

7.   

Biologický pokoj

Obidve strany sa môžu na základe vedeckého stanoviska spoločného vedeckého výboru v rámci zmiešanej komisie dohodnúť na stanovení obdobia biologického pokoja.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.

Prepočítavacie koeficienty uplatniteľné na rybolov malých druhov pelagických rýb sú stanovené v dodatku 5.

Nevyužité rybolovné možnosti z kategórie 8 sa môžu použiť na maximálne 2 povolenia za mesiac.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 8:

PLAVIDLÁ NA RYBOLOV PELAGICKÝCH DRUHOV V ČERSTVOM STAVE

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

Severne od rovnobežky 19° 00,00 s. š.: západne od línie spájajúcej tieto body:

20° 46,30 s. š.

17° 03,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 11,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 35,00 z. d.

20° 00,00 s. š.

17° 30,00 z. d.

19° 34,00 s. š.

17° 00,00 z. d.

19° 21,00 s. š.

16° 52,00 z. d.

19° 10,00 s. š.

16° 41,00 z. d.

19° 00,00 s. š.

16° 39,50 z. d.

(b)

Južne od rovnobežky 19°00,00 s. š. po rovnobežku 16°04,00 s. š. vo vzdialenosti 20 námorných míľ, meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Pelagická vlečná sieť a záťahová vlečná sieť pre priemyselný rybolov:

Vak vlečnej siete sa môže spevniť sieťou s rozmerom oka po natiahnutí minimálne 400 mm a slučkami umiestnenými vo vzdialenosti najmenej jeden a pol metra (1,5 m) od seba okrem slučky v zadnej časti vlečnej siete, ktorá nemôže byť umiestnená menej ako 2 metre od otvoru vytvoreného vaku. Zosilnenie alebo zdvojenie vaku akýmkoľvek iným prostriedkom je zakázané a do vlečnej siete sa v žiadnom prípade nesmú chytať iné druhy, ako sú povolené cieľové malé druhy pelagických rýb.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

40 mm pre plavidlá s vlečnými sieťami a 20 mm pre plavidlá so záťahovými sieťami

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade rýb sa minimálna veľkosť musí merať od špičky prednej časti hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka) (pozri dodatok 4).

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú nie sú vyššie uvedené.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

3 % z celkového množstva v rámci povoleného cieľového druhu alebo skupiny cieľových druhov (vyjadrené v živej hmotnosti)

Kôrovce a hlavonožce okrem kalmárov

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov aj tých druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Objem povolených úlovkov (v tonách)

15 000 ton za rok

Ak sa tieto rybolovné možnosti využijú, odpočítajú sa z prídelu 300 000 t stanoveného v kategórii 7.

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Poplatok

123 EUR/t

123 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom trojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 5 000 EUR, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého trojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Počet plavidiel, ktoré majú v rovnakom čase povolenie na rybolov, je obmedzený na 2, čo sa rovná 2 povoleniam na štvrťrok pre plavidlá s vlečnými sieťami s mraziarenskými zariadeniami na rybolov pelagických druhov kategórie 7.

7.   

Biologický pokoj

Obidve strany sa môžu na základe vedeckých stanovísk spoločného zmiešanej komisie v rámci spoločného výboru dohodnúť na stanovení obdobia biologického pokoja.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.

Prepočítavacie koeficienty uplatniteľné na rybolov malých druhov pelagických rýb sú stanovené v dodatku 5.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 9:

HLAVONOŽCE

1.   

Rybolovná oblasť

p.m.

2.   

Povolený výstroj

p.m.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

p.m.

4.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

p.m.

p.m.

5.   

Povolená tonáž / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

p.m.

p.m.

Poplatok

p.m.

p.m.

6.   

Biologický pokoj

p.m.

7.   

Poznámky

p.m.

Dodatok 1

DOHODA O RYBOLOVE MAURITÁNIA – EURÓPSKA ÚNIA

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA RYBOLOV

Image

Dodatok 2

Image

Dodatok 3

Image

Dodatok 4

Platné právne predpisy o minimálnych veľkostiach úlovkov na palube

Oddiel III:   Minimálne veľkosti a minimálna hmotnosť druhov

1.

Minimálne rozmery druhov sa musia merať:

pri rybách od špičky prednej časti hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka),

pri hlavonožcoch sa meria iba dĺžka tela (plášť) bez chápadiel,

pri kôrovcoch od špičky prednej časti hlavy po koniec chvosta.

Špička prednej časti hlavy nadväzuje na pancier, ktorý sa nachádza v prednej stredovej časti cephalotoraxu. V prípade langusty ružovej musí byť referenčným bodom na účely merania stred medzi čelnými hrotmi.

2.

Minimálne veľkosti a minimálna hmotnosť morských rýb, hlavonožcov a kôrovcov, ktorých rybolov je povolený, sú:

a)

Pri morských rybách:

Sardinela (Sardinella aurita a Sardinella maderensis)

18 cm

Sardinka európska (Sardina pilchardus)

16 cm

Stavrida rodu Trachurus (Trachurus Spp.)

19 cm

Stavrida, stavrida žltá (Decapturus rhonchus)

19 cm

Makrela (Scomber aponicus)

25 cm

Doráda kráľovská (Sparus auratus)

20 cm

Pražma (Sparus coeruleostictus)

23 cm

Zubatica zlatočelá (Sparus auriga), zubatica striebristá (Sparus pagrus)

23 cm

Zubatce n.n.i. (Dentex Spp)

15 cm

Pagel, besugo (Pagellus bellottii, Pagellus acarne)

19 cm

Plectorhynchus mediterraneus

25 cm

Kanic čierny

25 cm

Šmuha tmavá (Scianea umbra)

25 cm

Šmuha kráľovská (Argirosomus regius) a Pseudotholithus senegalensis

70 cm

Kanicovité (Epinephelus spp.)

40 cm

Krájač skákavý (Pomatomus saltator)

30 cm

Parmica červená (Pseudupeneus prayensis)

17 cm

Parmica (Mugil Spp.)

20 cm

Žralok hladký (Mustellus mustellus), Leptocharias smithi

60 cm

Morské pstruhy, morona (Dicentrarchus punctatus)

20 cm

Morský jazyk (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)

20 cm

Morský jazyk (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)

30 cm

Merlúza (Merliccius Spp.)

30 cm

Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares) s hmotnosťou nižšou ako

3,2 kg

Tuniak veľkooký (Thunnus obesus) s hmotnosťou nižšou ako

3,2 kg

b)

Pri hlavonožcoch:

Chobotnica obecná (Octopus vulgaris)

500 gr (bez vnútorností)

Kalmar (Loligo vulgaris)

13 cm

Sépia lekárska (Sepia officinalis)

13 cm

Sépia (Sepia bertheloti)

07 cm

c)

Pri kôrovcoch:

Langusta zelená (Panulirus regius)

21 cm

Langusta ružová (Palinurus mauritanicus)

23 cm

Gamba alebo hlbokomorská kreveta (Parapeneus longriostrus)

06 cm

Morský krab (Geyryon maritae)

06 cm

Krevety rodu Penaeus (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)

200 ks/kg

Dodatok 5

Zoznam prepočítavacích koeficientov

PREPOČÍTACIE KOEFICIENTY, KTORÉ SA POUŽIJÚ NA KONEČNÉ PRODUKTY RYBOLOVU ZÍSKANÉ Z MALÝCH DRUHOV PELAGICKÝCH RÝB SPRACOVANÝCH NA PALUBE PLAVIDIEL S VLEČNÝMI SIEŤAMI

Produkcia

Spôsob spracovania

Prepočítavací koeficient

Sardinela

Bez hlavy

Ručné krájanie

1,416

Bez hlavy, bez vnútorností

Ručné krájanie

1,675

Bez hlavy, bez vnútorností

Strojové krájanie

1,795

Makrela

Bez hlavy

Ručné krájanie

1,406

Bez hlavy, bez vnútorností

Ručné krájanie

1,582

Bez hlavy

Strojové krájanie

1,445

Bez hlavy, bez vnútorností

Strojové krájanie

1,661

Stuhochvost

Bez hlavy, bez vnútorností

Ručné krájanie

1,323

Plátky

Ručné krájanie

1,340

Bez hlavy, bez vnútorností (špeciálne rezané)

Ručné krájanie

1,473

Sardinka

Bez hlavy

Ručné krájanie

1,416

Bez hlavy, bez vnútorností

Ručné krájanie

1,704

Bez hlavy, bez vnútorností

Strojové krájanie

1,828

Stavridy

Bez hlavy

Ručné krájanie

1,570

Bez hlavy

Strojové krájanie

1,634

Bez hlavy, bez vnútorností

Ručné krájanie

1,862

Bez hlavy, bez vnútorností

Strojové krájanie

1,953

NB: Na účely spracovania rýb na múčku je prepočítavací koeficient stanovený na 5,5 ton čerstvých rýb k jednej tone múčky.

Dodatok 6

Image

Dodatok 7

HRANICE MAURITÁNSKYCH RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ

Súradnice VHZ/protokol

VMS EÚ

1

Ohraničenie na juhu

Šír.

16°

04′

S

Dĺž.

19°

58′

Z

2

Súradnice

Šír.

16°

30′

S

Dĺž.

19°

54′

Z

3

Súradnice

Šír.

17°

00′

S

Dĺž.

19°

47′

Z

4

Súradnice

Šír.

17°

30′

S

Dĺž.

19°

33′

Z

5

Súradnice

Šír.

18°

00′

S

Dĺž.

19°

29′

Z

6

Súradnice

Šír.

18°

30′

S

Dĺž.

19°

28′

Z

7

Súradnice

Šír.

19°

00′

S

Dĺž.

19°

43′

Z

8

Súradnice

Šír.

19°

23′

S

Dĺž.

20°

01′

Z

9

Súradnice

Šír.

19°

30′

S

Dĺž.

20°

04′

Z

10

Súradnice

Šír.

20°

00′

S

Dĺž.

20°

14,5′

Z

11

Súradnice

Šír.

20°

30′

S

Dĺž.

20°

25,5′

Z

12

Ohraničenie na severe

Šír.

20°

46′

S

Dĺž.

20°

04,5′

Z

Dodatok 8

Image

Image

PRÍLOHA 2

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU UDRŽATEĽNÉHO A ZODPOVEDNÉHO RYBOLOVU

1.   Predmet a sumy

Finančný príspevok je verejná podpora rozvoja, ktorá je nezávislá od obchodnej otázky uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. a) dohody a článku 2 ods. 1 tohto protokolu.

Finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 tohto protokolu predstavuje 3 milióny EUR ročne. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju udržateľného a zodpovedného rybolovu v mauritánskych rybolovných oblastiach v súlade so strategickými cieľmi ochrany rybolovných zdrojov a lepšieho začlenenia odvetvia do národného hospodárstva.

Finančný príspevok tvoria tri intervenčné osi takto:

 

Opatrenia

Os I:

SPOLUPRÁCA VO VEDECKEJ OBLASTI A ODBORNÁ PRÍPRAVA

Podpora vykonávania plánov rozvoja lovísk (IMROP, ONISPA, ENEMP)

Os II:

DOHĽAD

Podpora činností DSPCM

Os III:

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ochrana morského a pobrežného prostredia (PNBA et PND)

2.   Príjemcovia

Príjemcovia tejto podpory sú Ministerstvo rybolovu a Ministerstvo životného prostredia a udržateľného rozvoja. Tieto inštitúcie, ktoré sú príjemcami, úzko spolupracujú s ministerstvom financií.

3.   Vykonávací rámec

Európske únia a Mauritánia sa v rámci zmiešanej komisie ustanovenej článkom 10 dohody po vstupe protokolu do platnosti dohodnú na podmienkach oprávnenosti na túto podporu, právnych základoch, naplánovaní, monitorovaní – hodnotení, ako aj o platobných podmienkach platenia.

4.   Viditeľnosť

Mauritánia sa zaväzuje, že zaistí viditeľnosť opatrení vykonaných prostredníctvom tejto podpory. Na tento účel sa príjemcovia spolupracujú s delegáciou Európskej únie v Nouakchott s cieľom zaviesť „usmernenia pre viditeľnú prezentáciu“ tak, ako ich vymedzila Európska komisia. Každý projekt musí obsahovať najmä klauzulu zaručujúcu viditeľnosť podpory Európskej únie, najmä prostredníctvom uvedenia loga („vlajka EÚ“). Nakoniec sa Mauritánii a Európskej únii oznámi harmonogram inaugurácií.


NARIADENIA

31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/85


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1258/2012

z 28. novembra 2012

o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 15. novembra 2007 prijala nariadenie (ES) č. 31/2008 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve“).

(2)

Nový protokol k dohode o partnerstve bol parafovaný 10. mája 2012 (ďalej len „nový protokol“). Na základe nového protokolu sa plavidlám EÚ udeľujú rybolovné možnosti vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc Madagaskaru, pokiaľ ide o rybolovné záležitosti.

(3)

Rada prijala dňa 28. novembra 2012 rozhodnutie 2012/826/EÚ (2) o podpise a predbežnom vykonávaní nového protokolu.

(4)

Mal by sa vymedziť spôsob rozdeľovania rybolovných možností medzi členské štáty na dobu platnosti nového protokolu.

(5)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (3) Komisia v prípadoch, keď sa ukáže, že sa oprávnenia na rybolov alebo rybolovné možnosti udelené Únii na základe nového protokolu plne nevyužívajú, informuje o tejto skutočnosti príslušné členské štáty. Ak členský štát neodpovie v lehote, ktorú určí Rada, považuje sa to za potvrdenie skutočnosti, že plavidlá príslušného členského štátu nevyužívajú v plnej miere svoje rybolovné možnosti v danom období. Táto lehota by sa mala stanoviť.

(6)

Vzhľadom na to, že protokol sa bude predbežne vykonávať odo dňa jeho podpisu a najneskôr od 1. januára 2013, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od takto určeného dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Rybolovné možnosti stanovené protokolom, na ktorom sa dohodli Európska únia a Madagaskarská republika a ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami (ďalej len „protokol“), sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

Typ plavidla

Členský štát

Rybolovné možnosti

Plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov

Španielsko

21

Francúzsko

18

Taliansko

1

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine s tonážou vyššou ako 100 GT

Španielsko

17

Francúzsko

9

Portugalsko

5

Spojené kráľovstvo

3

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine s tonážou 100 GT alebo nižšou

Francúzsko

22

2.   Nariadenie (ES) č. 1006/2008 sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá dohoda o partnerstve.

3.   Ak sa žiadosťami členských štátov uvedených v odseku 1 o oprávnenie na rybolov nevyčerpajú rybolovné možnosti stanovené protokolom, Komisia zváži v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1006/2008 žiadosti o oprávnenie na rybolov od akéhokoľvek iného členského štátu.

4.   Lehota uvedená v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1006/2008, v rámci ktorej majú členské štáty potvrdiť, že v plnej miere nevyužívajú udelené rybolovné možnosti, sa stanovuje na desať pracovných dní odo dňa, ku ktorému im Komisia oznámi, že rybolovné možnosti nie sú plne využité.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu podpisu protokolu a najskôr od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 1.

(2)  Pozri stranu 11 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.


31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/87


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1259/2012

z 3. decembra 2012

o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1801/2006

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 30. novembra 2006 prijala nariadenie (ES) č. 1801/2006 o uzavretí Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve“).

(2)

Nový protokol k dohode o partnerstve bol parafovaný 26. júla 2012 (ďalej len „nový protokol“). Novým protokolom sa plavidlám EÚ udeľujú rybolovné možnosti vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc Mauritánie, pokiaľ ide o rybolovné záležitosti.

(3)

Dňa 18. decembra 2012 Rada prijala rozhodnutie 2012/827/EÚ (2) o podpise a predbežnom vykonávaní nového protokolu.

(4)

Mal by sa vymedziť kľúč rozdeľovania rybolovných možností medzi členské štáty na dobu platnosti nového protokolu.

(5)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (3), ak sa zdá, že povolenia na rybolov alebo rybolovné možnosti udelené Únii na základe nového protokolu sa v plnej miere nevyužívajú, Komisia o tom informuje dotknuté členské štáty. Ak členský štát neodpovie v lehote, ktorú určí Rada, považuje sa to za potvrdenie skutočnosti, že plavidlá príslušného členského štátu nevyužívajú v plnej miere svoje rybolovné možnosti v danom období. Táto lehota by sa mala stanoviť.

(6)

Platnosť súčasného protokolu sa skončila 31. júla 2012. Nový protokol by sa mal predbežne vykonávať odo dňa jeho podpisu, a preto by sa toto nariadenie malo uplatňovať od rovnakého dňa,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V rybolovných možnostiach stanovených protokolom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov (ďalej len „protokol“), sa zohľadňujú skutočné úlovky ulovené v období 2008 až 2012 a rozdeľujú sa takto:

a)

Kategória 1 – rybárske plavidlá na lov kôrovcov s výnimkou langusty a kraba, (maximálny počet plavidiel: 36)

Španielsko

4 150 ton

Taliansko

600 ton

Portugalsko

250 ton

b)

Kategória 2 – plavidlá s vlečnými sieťami a plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na hlbokomorský lov tresky čiernej (maximálny počet plavidiel: 11)

Španielsko

4 000 ton

c)

Kategória 3 – rybárske plavidlá na lov hlbokomorských druhov okrem tresky čiernej a s inými zariadeniami ako vlečné siete (maximálny počet plavidiel: 9)

Španielsko

2 500 ton

d)

Kategória 4 – plavidlá na lov krabov

Španielsko

200 ton

e)

Kategória 5 – plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov

Španielsko

17 povolení

Francúzsko

5 povolení

f)

Kategória 6 – plavidlá na lov tuniakov udicami a plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine

Španielsko

18 povolení

Francúzsko

4 povolenia

g)

Kategória 7 – plavidlá s navíjacími vlečnými sieťami a mraziarenskými zariadeniami na rybolov pelagických druhov

Nemecko

15 396 ton

Francúzsko

3 205 ton

Lotyšsko

66 087 ton

Litva

70 658 ton

Holandsko

76 727 ton

Poľsko

32 008 ton

Spojené kráľovstvo

10 457 ton

Írsko

10 462 ton

V mauritánskych vodách môže súbežne vykonávať činnosť najviac 19 plavidiel. V prípade nevyužitia povolení v kategórii 8 sa môže pridať najviac 16 štvrťročných povolení z kategórie 8.

Počas dvojročnej doby platnosti protokolu majú členské štáty k dispozícii nasledujúci počet štvrťročných povolení:

Nemecko

8

Francúzsko

4

Lotyšsko

40

Litva

44

Holandsko

32

Poľsko

16

Írsko

4

Spojené kráľovstvo

4

Členské štáty sa usilujú o to, aby Komisii oznámili, ak sa niektoré povolenia môžu dať k dispozícii iným členským štátom.

h)

Kategória 8 – plavidlá na rybolov pelagických druhov v čerstvom stave

Írsko

15 000 ton

V prípade, že sa tieto rybolovné možnosti nevyužijú, môžu sa presunúť do kategórie 7 podľa kľúča rozdelenia pre danú kategóriu.

V mauritánskych vodách sa môže uplatňovať najviac 16 štvrťročných povolení. V prípade nevyužitia sa tieto povolenia môžu presunúť do kategórie 7.

Írsko má k dispozícii 16 štvrťročných povolení (v prípade nevyužitia je možný ich presun do kategórie 7).

Írsko do 1. júla každého roku platnosti protokolu oznamuje Komisii, či sa môžu rybolovné možnosti dať k dispozícii iným členským štátom.

2.   Nariadenie (ES) č. 1006/2008 sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá dohoda o partnerstve.

3.   Ak sa žiadosťami o povolenia na rybolov členských štátov uvedených v odseku 1 nevyčerpajú rybolovné možnosti stanovené protokolom, Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1006/2008 zohľadní žiadosti o povolenia na rybolov každého iného členského štátu.

4.   Lehota, počas ktorej sú členské štáty povinné potvrdiť, že nevyužívajú v plnej miere rybolovné možnosti, tak ako sa uvádza v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1006/2008, sa stanovuje na desať pracovných dní odo dňa, keď im Komisia oznámi, že rybolovné možnosti nie sú plne využité.

Článok 2

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1801/2006 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa podpisu protokolu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2012

Za Radu

predseda

N. SYLIKIOTIS


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 1.

(2)  Pozri stranu 43 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.


31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/89


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1260/2012

zo 17. decembra 2012,

ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 118 druhý odsek,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/167/EÚ z 10. marca 2011, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany (1),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2011/167/EÚ dostali Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Francúzsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) povolenie nadviazať vzájomnú posilnenú spoluprácu na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany.

(2)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany (2), niektoré európske patenty udelené Európskym patentovým úradom (ďalej len „EPÚ“) podľa pravidiel a postupov Dohovoru o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973, revidovaného 17. decembra 1991 a 29. novembra 2000 (ďalej len „EPD“) by mali mať na žiadosť majiteľa patentu výhodu jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch.

(3)

Režim prekladov pre európske patenty majúce výhodu jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch (ďalej len „európsky patent s jednotným účinkom“) by sa mal zriadiť osobitným nariadením v súlade s článkom 118 druhým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(4)

V súlade s rozhodnutím 2011/167/EÚ by mal režim prekladov pre európske patenty s jednotným účinkom byť jednoduchý a nákladovo efektívny. Mal by zodpovedať tomu, ktorý je ustanovený v návrhu nariadenia Rady o režime prekladov pre patenty Európskej únie predloženom Komisiou 30. júna 2010 spolu s prvkami kompromisu, ktorý navrhlo predsedníctvo v novembri 2010 a ktorý získal v Rade širokú podporu.

(5)

Takýto režim prekladov by mal zaručovať právnu istotu a stimulovať inovácie a najmä by mal byť na prospech malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“). Mal by sa nimi zabezpečiť jednoduchší, menej nákladný a z právneho hľadiska bezpečný prístup k európskemu patentu s jednotným účinkom a k patentovému systému ako celku.

(6)

Keďže EPÚ je zodpovedný za udeľovanie európskych patentov, režim prekladov pre európske patenty s jednotným účinkom by mal vychádzať zo súčasného postupu v EPÚ. Tento režim by sa mal zamerať na dosiahnutie potrebnej rovnováhy medzi záujmami hospodárskych subjektov a verejným záujmom, pokiaľ ide o náklady konania a dostupnosť technických informácií.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté určité prechodné režimy, v prípade uverejnenia špecifikácie európskeho patentu s jednotným účinkom v súlade s článkom 14 ods. 6 EPD sa nepožadujú žiadne ďalšie preklady. V článku 14 ods. 6 EPD sa ustanovuje, že špecifikácia európskeho patentu sa uverejňuje v jazyku konania pred EPÚ a zahŕňa preklad nárokov do ďalších dvoch úradných jazykov EPÚ.

(8)

V prípade sporu týkajúceho sa európskeho patentu s jednotným účinkom je legitímnou požiadavkou, že majiteľ patentových práv na žiadosť údajného porušovateľa by mal poskytnúť úplný preklad patentu do úradného jazyka zúčastneného členského štátu, v ktorom došlo k údajnému porušeniu alebo členského štátu, v ktorom má údajný porušovateľ bydlisko/sídlo. Od majiteľa patentu by sa tiež malo žiadať, aby na žiadosť súdu príslušného v zúčastnených členských štátoch pre spory týkajúce sa európskeho patentu s jednotným účinkom poskytol úplný preklad patentu do jazyka používaného v konaní pred týmto súdom. Tieto preklady by sa nemali vypracovávať pomocou automatizovaných prostriedkov a mali by sa zabezpečiť na náklady majiteľa patentu.

(9)

V prípade sporu o nárok na náhradu škody by mal súd, na ktorom sa spor prejednáva, zohľadniť skutočnosť, že údajný porušovateľ mohol predtým, než dostal preklad vo svojom vlastnom jazyku, konať v dobrej viere a nemusel vedieť alebo mať dostatočné dôvody vedieť, že porušuje patent. Príslušný súd by mal posúdiť okolnosti konkrétneho prípadu a okrem iného by mal zohľadniť, či údajný porušovateľ je MSP pôsobiaci len na miestnej úrovni, jazyk konania pred EPÚ a počas prechodného obdobia, preklad predložený spolu so žiadosťou o jednotný účinok.

(10)

S cieľom uľahčiť prístup k európskym patentom s jednotným účinkom, najmä pre MSP, by prihlasovatelia mali mať možnosť podávať patentové prihlášky EPÚ v akomkoľvek inom úradnom jazyku Únie. Ako doplňujúce opatrenie by určití prihlasovatelia, ktorí získali európske patenty s jednotným účinkom, pričom podali európsku patentovú prihlášku v jednom z úradných jazykov Únie, ktorý nie je úradným jazykom v EPÚ a ktorí majú svoje bydlisko alebo hlavné sídlo ekonomickej činnosti v členskom štáte mali získať dodatočnú úhradu nákladov na preklad z jazyka patentovej prihlášky do jazyka konania EPÚ nad rámec toho, čo už v EPÚ existuje. Takúto úhradu by mal spravovať EPÚ v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012.

(11)

Na podporu dostupnosti patentových informácií a šírenia technologických poznatkov by mali byť čo najskôr k dispozícii strojové preklady patentových prihlášok a špecifikácií do všetkých úradných jazykov Únie. Strojové preklady vyvíja EPÚ a sú veľmi dôležitým nástrojom v úsilí o zlepšenie prístupu k patentovým informáciám a šírenie technologických znalostí. Takéto strojové preklady by mali slúžiť len na informačné účely a nemali by mať žiadne právne účinky. Včasná dostupnosť vysokokvalitných strojových prekladov prihlášok a špecifikácií európskych patentov do všetkých úradných jazykov Únie by bola užitočná pre všetkých používateľov európskeho patentového systému. Strojové preklady sú jedným z kľúčových prvkov politiky Európskej únie.

(12)

Počas prechodného obdobia, skôr než bude k dispozícii systém vysokokvalitných strojových prekladov do všetkých úradných jazykov Únie, by sa k žiadosti o jednotný účinok uvedenej v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 mal prikladať úplný preklad špecifikácie patentu do angličtiny, keď jazyk konania pred EPÚ je francúzština alebo nemčina, alebo do akéhokoľvek úradného jazyka členských štátov, ktorý je úradným jazykom Únie, keď jazykom konania pred EPÚ je angličtina. Takýto režim by zaručil, že počas prechodného obdobia by boli všetky európske patenty s jednotným účinkom k dispozícii v angličtine, ktorá je obvyklým jazykom v oblasti medzinárodného technologického výskumu a publikovania. Okrem toho by takýto režim zabezpečil, že v súvislosti s európskymi patentmi s jednotným účinkom by sa preklady uverejňovali v iných úradných jazykoch zúčastnených členských štátov. Takéto preklady by sa nemali vykonávať automatizovanými prostriedkami a ich vysoká kvalita by mala prispievať k zdokonaľovaniu strojových prekladov EPÚ. Tiež by posilnili šírenie patentových informácií.

(13)

Prechodné obdobie by malo skončiť hneď, ako budú k dispozícii vysokokvalitné strojové preklady do všetkých úradných jazykov Únie po pravidelnom a objektívnom vyhodnotení kvality nezávislou odbornou komisiou zriadenou zúčastnenými členskými štátmi v rámci Európskej patentovej organizácie a zloženou zo zástupcov EPÚ a používateľov európskeho patentového systému. Vzhľadom na stav technologického rozvoja nie je možné uvažovať o maximálnej dobe vývoja vysokokvalitného strojového prekladu dlhšej ako 12 rokov. V dôsledku toho by prechodné obdobie malo zaniknúť 12 rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia, ak nebolo rozhodnuté o skoršom ukončení tohto obdobia.

(14)

Keďže hmotnoprávne ustanovenia uplatniteľné na európsky patent s jednotným účinkom podliehajú nariadeniu (EÚ) č. 1257/2012 a sú doplnené o režimy prekladov ustanovené v tomto nariadení, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dňa ako nariadenie (EÚ) č. 1257/2012.

(15)

Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá používania jazykov inštitúcií Únie vytvorené v súlade s článkom 342 ZFEÚ a nariadením Rady č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (3). Toto nariadenie vychádza z jazykového režimu EPÚ a nemalo by sa chápať ako vytváranie osobitného jazykového režimu pre Úniu či precedensu pre obmedzený jazykový režim v akomkoľvek budúcom právnom nástroji Únie.

(16)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie jednotného a zjednodušeného režimu prekladov pre európske patenty s jednotným účinkom, nemožno dosiahnuť na úrovni členských štátov a z hľadiska rozsahu a účinku tohto nariadenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia podľa vhodnosti prijať opatrenia na základe posilnenej spolupráce v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa toho istého článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany povolenej rozhodnutím 2011/167/EÚ so zreteľom na platný režim prekladov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„európsky patent s jednotným účinkom“ znamená európsky patent, ktorý má výhody jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch podľa nariadenia (EÚ) č. 1257/2012;

b)

„jazyk konania“ znamená jazyk používaný v konaní pred EPÚ, ako je definovaný v článku 14 ods. 3 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973, revidovaného 17. decembra 1991 a 29. novembra 2000 (ďalej len „EPD“).

Článok 3

Režim prekladov pre európsky patent s jednotným účinkom

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 4 a 6 tohto nariadenia, v prípade uverejnenia špecifikácie európskeho patentu, ktorý má výhody jednotného účinku v súlade s článkom 14 ods. 6 EPD sa nepožadujú žiadne ďalšie preklady.

2.   Žiadosť o jednotný účinok uvedená v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 sa predkladá v jazyku konania.

Článok 4

Preklad v prípade sporu

1.   V prípade sporu týkajúceho sa údajného porušenia európskeho patentu s jednotným účinkom majiteľ patentu poskytne na žiadosť a podľa výberu údajného porušovateľa úplný preklad európskeho patentu s jednotným účinkom do úradného jazyka zúčastneného členského štátu, v ktorom došlo k údajnému porušeniu alebo členského štátu, v ktorom má údajný porušovateľ bydlisko/sídlo.

2.   V prípade sporu týkajúceho sa európskeho patentu s jednotným účinkom poskytne majiteľ patentu v priebehu súdneho konania na žiadosť súdu príslušného v zúčastnených členských štátoch pre spory týkajúce sa európskych patentov s jednotným účinkom úplný preklad patentu do jazyka používaného v konaní pred týmto súdom.

3.   Náklady na preklady uvedené v odsekoch 1 a 2 znáša majiteľ patentu.

4.   V prípade sporu týkajúceho sa nároku na náhradu škody súd, na ktorom sa spor prejednáva, zhodnotí a zohľadní najmä v prípadoch, kde údajným porušovateľom je MSP, fyzická osoba alebo nezisková organizácia, univerzita alebo verejná výskumná organizácia, či údajný porušovateľ predtým, než dostal preklad uvedený v odseku 1, konal bez toho, aby vedel alebo bez dostatočných dôvodov domnievať sa, že porušoval európsky patent s jednotným účinkom.

Článok 5

Správa systému kompenzácie

1.   Vzhľadom na skutočnosť, že prihlášky európskych patentov možno podať v ktoromkoľvek jazyku podľa článku 14 ods. 2 EPD, zúčastnené členské štáty v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 v zmysle článku 143 EPD poverujú EPÚ úlohou spravovať systém kompenzácie na úhradu všetkých nákladov na preklad do maximálne stanovenej výšky pre prihlasovateľov podávajúcich patentové prihlášky na EPÚ v jednom z úradných jazykov Únie, ktorý nie je úradným jazykom EPÚ.

2.   Systém kompenzácie uvedený v odseku 1 je financovaný z poplatkov uvedených v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 a mal by byť dostupný iba pre MSP, fyzické osoby, neziskové organizácie, univerzity a verejné výskumné inštitúcie s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte.

Článok 6

Prechodné opatrenia

1.   Počas prechodného obdobia, ktoré sa začína dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, musí byť žiadosť o jednotný účinok uvedená v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 predložená spolu:

a)

s úplným prekladom špecifikácie európskeho patentu do angličtiny, ak je jazykom konania francúzština alebo nemčina, alebo

b)

s úplným prekladom špecifikácie európskeho patentu do akéhokoľvek iného úradného jazyka Únie, ak je jazykom konania angličtina.

2.   V súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 zúčastnené členské štáty v zmysle článku 143 EPD poverujú EPÚ úlohou uverejniť preklady uvedené v odseku 1 tohto článku čo najskôr po dátume podania žiadosti o jednotný účinok uvedenej v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012. Text týchto prekladov nemá právne účinky a slúži len na informatívne účely.

3.   Šiesty rok odo dňa účinnosti tohto nariadenia a následne každé dva roky nezávislá odborná komisia vykonáva objektívne vyhodnotenie dostupnosti vysokokvalitných strojových prekladov patentových prihlášok a špecifikácií do všetkých úradných jazykov Únie vypracovaných EPÚ. Táto odborná komisia je zriadená zúčastnenými členskými štátmi v rámci Európskej patentovej organizácie a je zložená zo zástupcov EPÚ a mimovládnych organizácií zastupujúcich používateľov európskeho patentového systému pozvaných ako pozorovateľov Správnou radou Európskej patentovej organizácie v súlade s článkom 30 ods. 3 EPD.

4.   Komisia na základe prvých vyhodnotení uvedených v odseku 3 tohto článku a následne každé dva roky na základe nasledujúcich vyhodnotení predkladá Rade správu a v prípade potreby návrhy na ukončenie prechodného obdobia.

5.   Ak prechodné obdobie neskončí na základe návrhu Komisie, zanikne 12 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2014 alebo odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody o Jednotnom patentovom súde, podľa toho, čo nastane neskôr.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v zúčastnených členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 17. decembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 53.

(2)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58.