ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.356.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 356

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
22. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/828/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. novembra 2012 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom

1

Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1261/2012 z 20. decembra 2012, ktorým sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Čiernom mori

19

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1262/2012 z 20. decembra 2012, ktorým sa na roky 2013 a 2014 určujú rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb

22

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1263/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1264/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

55

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1265/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 837/2012, pokiaľ ide o minimálnu aktivitu prípravku zo 6-fytázy produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 22594) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu, odstavčatá, ošípané vo výkrme a prasnice (držiteľ povolenia DSM Nutritional Products) ( 1 )

61

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1266/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

63

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1267/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. januára 2013

65

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia Smernica Komisie 2012/52/EÚ z 20. decembra 2012, ktorou sa stanovujú opatrenia na uľahčenie uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte ( 1 )

68

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/829/SZBP z 21. decembra 2012 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

71

 

 

2012/830/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2012 o dodatočnom finančnom príspevku členským štátom na programy kontroly, inšpekcií a dohľadu v oblasti rybného hospodárstva na rok 2012 [oznámené pod číslom C(2012) 8967]

78

 

 

2012/831/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2012, ktorým sa Španielsku povoľuje predĺžiť dočasné pozastavenie uplatňovania článkov 1 až 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie, pokiaľ ide o rumunských pracovníkov

90

 

 

2012/832/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2012/30)

93

 

 

USMERNENIA

 

 

2012/833/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2012/29)

94

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2012/834/EÚ

 

*

Rozhodnutie č. 2/2012 Spoločného výboru pre leteckú dopravu Európskej únie a Švajčiarska zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave z 30. novembra 2012, ktorým sa nahrádza príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave

109

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/1


ROZHODNUTIE RADY

z 13. novembra 2012

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom

(2012/828/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bod v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom (1) nadobudla platnosť 1. januára 1999 (2).

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady č. 2011/464/EÚ (3) Dohodu medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom (ďalej len „dohoda“), Komisia podpísala 23. februára 2012 s výhradou jej uzavretia.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(4)

Dohoda by sa mala uzavrieť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom (ďalej len „dohoda“).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu splnomocnenú pristúpiť v mene Únie k odovzdaniu diplomatických nót stanovených v článku 2 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude touto dohodou viazaná (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 13. novembra 2012

Za Radu

predseda

V. SHIARLY


(1)  Ú. v. ES L 229, 17.8.1998, s. 62.

(2)  Ú. v. ES L 5, 9.1.1999, s. 74.

(3)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2011, s. 1.

(4)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom

EURÓPSKA ÚNIA

a

NOVÝ ZÉLAND,

ďalej len „strany“,

UZAVRÚC Dohodu o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody (1), ktorá bola podpísaná vo Wellingtone 25. júna 1998 (ďalej len „dohoda o vzájomnom uznávaní“);

BERÚC NA VEDOMIE potrebu zjednodušiť uplatňovanie dohody o vzájomnom uznávaní;

KEĎŽE v článku 3 dohody o vzájomnom uznávaní sa podrobne stanovuje forma sektorových príloh, a najmä sa stanovuje, že oddiel II každej sektorovej prílohy k dohode obsahuje zoznam vymenovaných orgánov na posudzovanie zhody;

KEĎŽE článok 4 dohody o vzájomnom uznávaní obmedzuje uplatňovanie dohody na výrobky s pôvodom v stranách dohody podľa nepreferenčných pravidiel pôvodu;

KEĎŽE v článku 12 dohody o vzájomnom uznávaní sa ustanovuje spoločný výbor, ktorý inter alia uvádza do platnosti rozhodnutia o začlenení orgánov na posudzovanie zhody do sektorových príloh a o ich vyňatí z nich a stanovuje postup na takéto začlenenie a vyňatie;

KEĎŽE články 8 a 12 dohody o vzájomnom uznávaní uvádzajú odkazy na predsedu spoločného výboru;

KEĎŽE článok 12 dohody o vzájomnom uznávaní jednoznačne nesplnomocňuje spoločný výbor na zmenu a doplnenie sektorových príloh, ale len na uvedenie do platnosti rozhodnutia vymenúvacieho orgánu o vymenovaní alebo zrušení vymenovania konkrétneho orgánu na posudzovanie zhody;

BERÚC DO ÚVAHY, že článok 3 dohody o vzájomnom uznávaní by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby zohľadňoval zmeny navrhované v jej článku 12, t. j. obmedziť požiadavku, aby spoločný výbor prijímal opatrenie týkajúce sa uznania alebo zrušenia uznania orgánov na posudzovanie zhody na prípady, ktoré spochybnila druhá strana na základe článku 8 dohody o vzájomnom uznávaní, a umožnil väčšiu flexibilitu v štruktúre sektorových príloh k dohode;

BERÚC DO ÚVAHY, že obmedzenie týkajúce sa pôvodu v článku 4 dohody o vzájomnom uznávaní by sa malo vypustiť, aby nebol obchod medzi stranami zbytočne obmedzený;

BERÚC DO ÚVAHY, že na zohľadnenie skutočnosti, že spoločnému výboru predsedajú strany spoločne, by sa z článkov 8 a 12 dohody o vzájomnom uznávaní mali vypustiť odkazy na predsedu spoločného výboru;

BERÚC DO ÚVAHY, že zintenzívnená výmena informácií medzi stranami o uplatňovaní dohody o vzájomnom uznávaní uľahčí jej uplatňovanie;

BERÚC DO ÚVAHY, že na vykonanie včasných úprav sektorových príloh, aby zohľadňovali technický pokrok a ďalšie faktory, napríklad, rozšírenie Európskej únie, by spoločný výbor mal byť v článku 12 dohody o vzájomnom uznávaní jednoznačne splnomocnený na zmenu a doplnenie sektorových príloh aj v iných oblastiach, ako je uvedenie do platnosti rozhodnutia vymenúvacieho orgánu o vymenovaní alebo zrušení vymenovania konkrétneho orgánu na posudzovanie zhody, a tiež na prijímanie nových sektorových príloh;

BERÚC DO ÚVAHY, že na zjednodušenie uplatňovania dohody o vzájomnom uznávaní by sa potreba, aby spoločný výbor prijal rozhodnutia týkajúce sa uznania alebo zrušenia uznania orgánov na posudzovanie zhody, mala obmedziť na prípady, ktoré spochybnila druhá strana podľa článku 8 dohody o vzájomnom uznávaní;

BERÚC DO ÚVAHY, že na zjednodušenie uplatňovania dohody o vzájomnom uznávaní by sa mal v jej článku 12 stanoviť jednoduchší postup uznania, zrušenia uznania a pozastavenia uznania orgánov na posudzovanie zhody, a malo by sa objasniť stanovisko týkajúce sa posudzovania zhody, ktoré vykonávajú orgány pred pozastavením alebo zrušením ich vymenovania;

BERÚC DO ÚVAHY, že Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania, medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou je vo svojej forme rovnaká, ako dohoda o vzájomnom uznávaní, a preto sa mení a dopĺňa paralelne, aby sa zachovala previazanosť medzi týmito dohodami;

BERÚC DO ÚVAHY, že právne odkazy a spôsob uplatňovania sektorových príloh o inšpekcii SVP pre lieky a certifikácií šarží a o zdravotníckych pomôckach sú zastaralé a že sa využila príležitosť na ich zmenu a doplnenie, aby odrážali súčasnú pozíciu,

SA DOHODLI TAKTO:

ČLÁNOK 1

Zmeny a doplnenia dohody o vzájomnom uznávaní

Dohoda o vzájomnom uznávaní sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Každá sektorová príloha musí spravidla obsahovať tieto informácie:

a)

vyhlásenie o jej rozsahu a oblasti pôsobnosti;

b)

legislatívne, regulačné a administratívne požiadavky týkajúce sa postupov posudzovania zhody;

c)

vymenúvacie orgány;

d)

súbor postupov na vymenovanie orgánov na posudzovanie zhody a

e)

v prípade potreby ďalšie ustanovenia.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Rozsah a oblasť pôsobnosti

Táto dohoda sa vzťahuje na výrobky uvedené vo vyhlásení o rozsahu a oblasti pôsobnosti v každej sektorovej prílohe.“

3.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Vymenúvacie orgány

1.   Strany zabezpečia, aby vymenúvacie orgány zodpovedné za vymenovanie orgánov na posudzovanie zhody disponovali potrebnými právomocami a spôsobilosťou vymenovávať, pozastavovať, obnovovať a zrušovať vymenovanie takýchto orgánov.

2.   Pri takýchto vymenovaniach, pozastaveniach, obnoveniach alebo zrušeniach vymenovania musia vymenúvacie orgány, pokiaľ nie je v sektorových prílohách stanovené inak, dodržiavať postupy vymenovávania stanovené v článku 12 a v prílohe.“

4.

Článok 7 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Strany si budú vymieňať informácie týkajúce sa postupov použitých na zabezpečenie, aby vymenované orgány na posudzovanie zhody, za ktoré zodpovedajú a ktoré sú špecifikované v sektorových prílohách, spĺňali legislatívne, regulačné a administratívne požiadavky vytýčené v sektorových prílohách a požiadavky na spôsobilosť špecifikované v tejto prílohe.“

5.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Takéto spochybnenie musí byť odôvodnené druhej strane a spoločnému výboru objektívnym a presvedčivým spôsobom a písomnou formou.“

b)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   S výnimkou prípadov, keď spoločný výbor rozhodne inak, činnosť spochybneného orgánu na posudzovanie zhody pozastavuje príslušný vymenúvací orgán od momentu spochybnenia jeho technickej spôsobilosti a súladu podľa tohto článku dovtedy, kým sa v spoločnom výbore nedospeje k dohode o štatúte takéhoto orgánu alebo dovtedy, kým spochybňujúca strana neoznámi druhej strane a spoločnému výboru, že bola splnená jej požiadavka týkajúca sa technickej spôsobilosti a súladu takéhoto orgánu.“

6.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Výmena informácií

1.   Strany si vymieňajú informácie týkajúce sa vykonávania legislatívnych, regulačných a administratívnych ustanovení uvedených v sektorových prílohách a uchovávajú presný zoznam orgánov na posudzovanie zhody, ktoré boli vymenované v súlade s touto dohodou.

2.   V súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z Dohody Svetovej obchodnej organizácie o technických prekážkach obchodu každá strana informuje druhú stranu o zmenách, ktoré zamýšľa vykonať v legislatívnych, regulačných a administratívnych ustanoveniach týkajúcich sa predmetu tejto dohody, a s výnimkou prípadov stanovených v odseku 3 tohto článku druhej strane oznamuje nové ustanovenia najmenej 60 kalendárnych dní pred nadobudnutím ich účinnosti.

3.   V prípade, že strana prijíma naliehavé opatrenia, ktoré považuje za oprávnené z hľadiska bezpečnosti, zdravia alebo ochrany životného prostredia, s cieľom riadiť mieru rizika, ktoré predstavuje výrobok, na ktorý sa vzťahuje sektorová príloha, okamžite alebo iným spôsobom stanoveným v sektorovej prílohe informuje druhú stranu o opatreniach, ich cieli a dôvodoch.“

7.

Odseky 3 až 7 článku 12 sa nahrádzajú takto:

„3.   Spoločný výbor zasadá najmenej jedenkrát za rok, pokiaľ spoločný výbor alebo strany nerozhodnú inak. Ďalšie zasadanie alebo zasadania sa uskutočnia vtedy, keď to bude potrebné na účinné uplatňovanie tejto dohody, alebo na základe žiadosti ktorejkoľvek zo strán.

4.   Spoločný výbor môže posudzovať akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa uplatňovania tejto dohody. Je zodpovedný najmä za:

a)

zmeny a doplnenia sektorových príloh v súlade s touto dohodou;

b)

výmenu informácií týkajúcich sa postupov používaných ktoroukoľvek zo strán na zabezpečenie toho, aby si orgány na posudzovanie zhody zachovali potrebnú úroveň spôsobilosti;

c)

v súlade s článkom 8 vymenovanie spoločnej skupiny alebo skupín odborníkov na overenie technickej spôsobilosti orgánu na posudzovanie zhody a splnenie ostatných príslušných požiadaviek;

d)

výmenu informácií a informovanie strán o zmenách legislatívnych, regulačných a administratívnych ustanovení uvedených v sektorových prílohách, vrátane zmien, ktoré si vyžadujú úpravu sektorových príloh;

e)

riešenie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa uplatňovania tejto dohody a jej sektorových príloh a

f)

prijatie nových sektorových príloh v súlade s touto dohodou.

5.   Akékoľvek zmeny a doplnenia sektorových príloh vykonané v súlade s touto dohodou a akékoľvek nové sektorové prílohy prijaté v súlade s touto dohodou oznamuje spoločný výbor každej strane okamžite písomnou formou a nadobúdajú platnosť tak, ako stanovil spoločný výbor.

6.   Pokiaľ ide o vymenovanie orgánu na posudzovanie zhody, uplatňuje sa tento postup:

a)

strana, ktorá chce vymenovať akýkoľvek orgán na posudzovanie zhody, predloží druhej strane v tomto zmysle svoj písomný návrh, pričom pripojí podpornú dokumentáciu, ktorú môže vymedziť spoločný výbor;

b)

v prípade, že druhá strana súhlasí s návrhom alebo v prípade, že po uplynutí lehoty 60 kalendárnych dní nebola vznesená námietka v súlade s akýmikoľvek platnými postupmi stanovenými spoločným výborom, orgán na posudzovanie zhody sa považuje za vymenovaný orgán na posudzovanie zhody na základe podmienok stanovených v článku 5;

c)

v prípade, že podľa článku 8 druhá strana spochybní technickú spôsobilosť alebo splnenie požiadaviek navrhovaného orgánu na posudzovanie zhody v uvedenej 60-dňovej lehote, spoločný výbor môže rozhodnúť o preverení dotknutého orgánu v súlade s článkom 8;

d)

v prípade vymenovania nového orgánu na posudzovanie zhody je posúdenie zhody vykonané takýmto orgánom platné odo dňa, kedy sa stáva vymenovaným orgánom na posudzovanie zhody v súlade s touto dohodou;

e)

hociktorá zo strán môže pozastaviť, obnoviť alebo zrušiť vymenovanie orgánu na posudzovanie zhody v jej jurisdikcii. Príslušná strana okamžite písomne informuje druhú stranu a spoločný výbor o svojom rozhodnutí spolu s uvedením dátumu takéhoto rozhodnutia. Pozastavenie, obnovenie alebo zrušenie vymenovania sa stávajú účinnými odo dňa rozhodnutia strany;

f)

v súlade s článkom 8 môže ktorákoľvek zo strán za mimoriadnych okolností spochybniť technickú spôsobilosť vymenovaného orgánu na posudzovanie zhody v jurisdikcii druhej strany. V takom prípade spoločný výbor môže rozhodnúť o preverení dotknutého orgánu v súlade s článkom 8.

7.   V prípade, že vymenovanie orgánu na posudzovanie zhody sa pozastaví alebo zruší, posúdenie zhody vykonané týmto orgánom ešte pred nadobudnutím účinnosti pozastavenia alebo zrušenia vymenovania zostáva v platnosti dovtedy, pokiaľ buď zodpovedná strana neobmedzí alebo nezruší túto platnosť, alebo pokiaľ spoločný výbor nestanoví inak. Strana, v ktorej jurisdikcii je orgán na posudzovanie zhody, ktorého vymenovanie bolo pozastavené alebo zrušené, písomne informuje druhú stranu o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa obmedzenia alebo zrušenia platnosti.“

8.

Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Spoločný výbor môže prijať sektorové prílohy, na ktoré sa vzťahuje článok 2 a v ktorých budú stanovené vykonávacie ustanovenia tejto dohody.“

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Zmeny a doplnenia sektorových príloh a prijatie nových sektorových príloh stanovuje spoločný výbor.“

9.

Príloha sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.

Vymenúvacie orgány informujú zástupcov svojej strany v spoločnom výbore zriadenom podľa článku 12 tejto dohody o orgánoch na posudzovanie zhody, ktorých vymenovanie sa má uskutočniť, pozastaviť alebo zrušiť. Vymenovanie, pozastavenie alebo zrušenie vymenovania orgánov na posudzovanie zhody sa uskutočňuje v súlade s touto dohodou a rokovacím poriadkom spoločného výboru.“

b)

Odsek 10 sa nahrádza takto:

„10.

Ak vymenúvací orgán informuje zástupcu svojej strany v spoločnom výbore zriadenom na základe tejto dohody, ktoré orgány na posudzovanie zhody majú byť vymenované, vymenúvací orgán poskytne o každom orgáne na posudzovanie zhody tieto podrobnosti:

a)

meno;

b)

poštová adresa;

c)

číslo telexu (faxu) a e-mailová adresa;

d)

rozsah výrobkov, procesov, noriem alebo služieb, ktoré je oprávnený posudzovať;

e)

postupy posudzovania zhody, ktoré je oprávnený vykonávať a

f)

postup vymenúvania používaný na určenie spôsobilosti.“

10.

Sektorová príloha o inšpekcii SVP pre lieky a certifikácii šarží, vrátane dodatku 1 a dodatku 2 sa nahrádza takto:

„SEKTOROVÁ PRÍLOHA O INŠPEKCII SVP PRE LIEKY A CERTIFIKÁCII ŠARŽÍ K DOHODE O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ, POKIAĽ IDE O POSUDZOVANIE ZHODY, MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A NOVÝM ZÉLANDOM

ROZSAH A OBLASŤ PÔSOBNOSTI

1.

Ustanovenia tejto sektorovej prílohy sa vzťahujú na všetky lieky, ktoré sa priemyselne vyrábajú na Novom Zélande a v Európskej únii a na ktoré sa vzťahujú požiadavky správnej výrobnej praxe (ďalej len ‚SVP‘).

V prípade liekov, na ktoré sa vzťahuje táto sektorová príloha, bude každá strana uznávať výsledky inšpekcií u výrobcov vykonaných príslušnými inšpekčnými službami druhej strany a príslušné výrobné povolenia udelené príslušnými orgánmi druhej strany.

Okrem toho druhá strana bude uznávať certifikáciu výrobcu o zhode každej šarže s jeho technickými podmienkami bez opakovanej kontroly pri dovoze.

Pod pojmom ‚lieky‘ sa rozumejú všetky výrobky upravené farmaceutickými právnymi predpismi v Európskej únii a na Novom Zélande uvedené v oddiele I. Vymedzenie liekov zahŕňa všetky humánne a veterinárne lieky, napríklad chemické a biologické farmaceutické lieky, imunologické lieky, rádioaktívne lieky, stabilné lieky získané z ľudskej krvi alebo ľudskej plazmy, premixy na prípravu veterinárnych medikovaných krmív a v prípade potreby vitamíny, minerálne látky, rastlinné liečivá a homeopatické lieky.

‚SVP‘ je tou časťou zabezpečenia kvality, ktorá zaručuje, aby výrobky boli počas výroby dôsledne vyrábané a kontrolované podľa noriem kvality vhodných z hľadiska ich zamýšľaného použitia a tak, ako si to vyžaduje povolenie na uvedenie na trh udelené dovážajúcou stranou. Na účely tejto sektorovej prílohy zahŕňa systém, prostredníctvom ktorého výrobca dostane od držiteľa povolenia na uvedenie na trh alebo od žiadateľa špecifikáciu výrobku a/alebo procesu a zabezpečí, aby bol liek vyrábaný v súlade s touto špecifikáciou (rovnocenné certifikácii kvalifikovanou osobou v Európskej únii).

2.

Pokiaľ ide o lieky, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy jednej strany (‚regulujúca strana‘), nie však právne predpisy druhej strany, výrobná spoločnosť môže na účely tejto dohody požiadať orgán vymenovaný príslušným kontaktným miestom regulujúcej strany uvedeným v bode 12 oddielu III o vykonanie inšpekcie miestne príslušnou inšpekčnou službou. Toto ustanovenie sa okrem iného vzťahuje na výrobu účinných farmaceutických látok a medziproduktov a produktov určených na používanie pri klinickom skúšaní, ako aj na spoločne dohodnuté inšpekcie realizované pred uvedením na trh. Vykonávacie opatrenia sú podrobne uvedené v oddiele III, bod 3, písm. b).

Certifikácia výrobcov

3.

Na žiadosť vývozcu, dovozcu alebo príslušného orgánu druhej strany orgány zodpovedné za udeľovanie výrobných povolení a za dozor nad výrobcami liekov potvrdia, že výrobca:

je riadne oprávnený vyrábať príslušné lieky alebo vykonávať príslušnú stanovenú výrobnú činnosť,

je pravidelne kontrolovaný orgánmi a

spĺňa vnútroštátne požiadavky na SVP, ktoré obidve strany uznávajú ako rovnocenné a ktoré sú uvedené v oddiele I. V prípade, že sa ako odkaz používajú iné požiadavky na SVP [v súlade s ustanoveniami oddielu III, bod 3, písm. b)], táto skutočnosť sa musí uviesť v certifikáte.

V týchto certifikátoch bude uvedené aj miesto (miesta) výroby (a zmluvných skúšobných laboratórií, ak existujú). O vzore certifikátu rozhodne spoločná sektorová skupina.

Certifikáty sa budú vydávať promptne a príslušný čas by nemal presiahnuť 30 kalendárnych dní. Vo výnimočných prípadoch, napríklad, ak sa musí vykonať nová inšpekcia, sa táto lehota môže predĺžiť na 60 kalendárnych dní.

Certifikácia šarží

4.

Ku každej vyvezenej šarži bude pripojený certifikát šarže vystavený výrobcom (samocertifikácia) po úplnej kvalitatívnej analýze, kvantitatívnej analýze všetkých aktívnych zložiek a po všetkých ostatných skúškach alebo kontrolách nevyhnutných na zabezpečenie kvality výrobku v súlade s požiadavkami povolenia na uvedenie na trh. Tento certifikát potvrdí, že šarža spĺňa jeho špecifikácie, a bude uložený u dovozcu šarže. Sprístupní sa na žiadosť príslušného orgánu.

Pri vydávaní certifikátu výrobca zohľadní ustanovenia súčasného systému WHO v oblasti certifikácie kvality farmaceutických výrobkov pohybujúcich sa v medzinárodnom obchode. V certifikáte budú podrobne uvedené dohodnuté špecifikácie výrobku, odkaz na analytické metódy a výsledky analýzy. Bude obsahovať vyhlásenie, že záznamy o spracovaní a balení šarže boli preskúmané a zistilo sa, že sú v súlade so SVP. Certifikát šarže podpíše osoba zodpovedná za prepustenie šarže do predaja alebo na dodávanie, t. j. v Európskej únii „kvalifikovaná osoba“ uvedená v príslušných právnych predpisoch Európskej únie. Na Novom Zélande je zodpovedná osoba uvedená na povolení na výrobu, ktoré bolo vydané na základe príslušných právnych predpisov Nového Zélandu.

ODDIEL I

LEGISLATÍVNE, REGULAČNÉ A ADMINISTRATÍVNE POŽIADAVKY

Okrem oddielu III sa všeobecné inšpekcie SVP budú vykonávať v súlade s požiadavkami SVP vyvážajúcej strany. Legislatívne, regulačné a administratívne požiadavky týkajúce sa tejto sektorovej prílohy sú uvedené v tabuľke.

Referenčnými kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na výrobky, ktoré sa majú vyviesť, vrátane spôsobu ich výroby a ich špecifikácií, budú však požiadavky príslušného povolenia na uvedenie výrobkov na trh vydaného dovážajúcou stranou.

Platné legislatívne, regulačné a administratívne ustanovenia pre Európsku úniu

Platné legislatívne, regulačné a administratívne ustanovenia pre Nový Zéland

Smernica Komisie 91/412/EHS z 23. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zásady a pokyny týkajúce sa správnej výrobnej praxe veterinárnych liečiv, v znení zmien a doplnení;

Smernica 2001/82/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o veterinárnych liekoch, v znení zmien a doplnení;

Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, v znení zmien a doplnení;

Smernica Komisie 2003/94/ES z 8. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú zásady a metodické pokyny správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov na humánne použitie a skúšaných liekov na humánne použitie, v znení zmien a doplnení;

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, v znení zmien a doplnení;

Sprievodca správnou distribučnou praxou (94/C 63/03)

Zväzok 4 – Usmernenia pre správnu výrobnú prax pre humánne lieky a veterinárne lieky

Medicines Act, 1981

Medicines Regulations, 1984

New Zealand Code of Good Manufacturing Practice for Manufacture and Distribution of Therapeutic Goods, Parts 1, 2, 4 and 5

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act, 1997

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Regulations, 2001

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines (ACVM) Standard for Good Manufacturing Practice

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines (ACVM) Guideline for Good Manufacturing Practice

a akékoľvek právne predpisy prijaté na základe uvedených právnych predpisov alebo právne predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú uvedené právne predpisy

ODDIEL II

ÚRADNÉ INŠPEKČNÉ SLUŽBY

Strany spoločne stanovili zoznamy úradných inšpekčných služieb, ktoré sa týkajú tejto sektorovej prílohy, a budú ich uchovávať. Ak strana požiada druhú stranu o kópiu jej najnovších zoznamov úradných inšpekčných služieb, požiadaná strana poskytne žiadajúcej strane ich kópiu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia takejto žiadosti.

ODDIEL III

VYKONÁVACIE USTANOVENIA

1.   Zasielanie inšpekčných správ

Na základe odôvodnenej žiadosti príslušné inšpekčné služby zašlú kópiu poslednej inšpekčnej správy o mieste výroby alebo mieste kontroly v prípade, keď sa analytické postupy zadávajú zmluvne. Žiadosť sa môže týkať „úplnej inšpekčnej správy“ alebo ‚podrobnej správy‘ (pozri bod 2). Každá strana bude s týmito inšpekčnými správami nakladať so stupňom dôvernosti, aký požaduje strana pôvodu.

Pokiaľ postupy výroby daného lieku neboli v poslednom období podrobené inšpekcii, t. j. ak je posledná inšpekcia staršia ako dva roky alebo ak sa zistilo, že je nevyhnutné vykonať inšpekciu, potom možno požadovať osobitnú a podrobnú inšpekciu. Strany zabezpečia, aby inšpekčné správy boli postúpené najneskôr do 30 kalendárnych dní, pričom táto lehota sa môže predĺžiť na 60 kalendárnych dní, ak sa musí vykonať nová inšpekcia.

2.   Inšpekčné správy

‚Úplná inšpekčná správa‘ pozostáva zo základných informácií o mieste ‚Site Master File‘ (zostavených výrobcom alebo inšpektorátom) a opisnej správy vypracovanej inšpektorátom. ‚Podrobná správa‘ obsahuje odpovede na osobitné otázky druhej strany o spoločnosti.

3.   Referenčná SVP

a)

Výrobcovia sa budú podrobovať inšpekcii v súlade s platnou SVP vyvážajúcej strany (pozri oddiel I);

b)

Pokiaľ ide o lieky, na ktoré sa vzťahujú farmaceutické právne predpisy dovážajúcej strany, avšak nie vyvážajúcej strany, miestne príslušná inšpekčná služba, ktorá sa podujala vykonať inšpekciu príslušných výrobných operácií, vykoná takúto inšpekciu v súlade so svojou vlastnou SVP, alebo v prípade, že neexistujú špecifické požiadavky na SVP, tak v súlade s platnou SVP dovážajúcej krajiny. Takýto prípad nastane aj vtedy, keď sa miestne platná SVP nebude považovať za rovnocennú, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality konečného výrobku, so SVP dovážajúcej strany;

Rovnocennosť požiadaviek SVP na špecifické výrobky alebo triedy výrobkov (napr. lieky na výskumné účely, suroviny) bude určená v súlade s postupom stanoveným spoločným výborom.

4.   Spôsob vykonávania inšpekcií

a)

V rámci inšpekcií sa rutinným spôsobom posúdi zhoda výrobcu so SVP. Tieto inšpekcie sa označujú ako všeobecné inšpekcie SVP (tiež pravidelné, periodické alebo bežné inšpekcie).

b)

Inšpekcie ‚orientované na výrobok alebo na proces‘ (ktoré môžu byť inšpekciami ‚pred uvedením na trh‘) sa zameriavajú na výrobu jedného výrobku alebo jednej série výrobkov alebo na proces/-y a zahŕňajú posúdenie platnosti osobitných procesných alebo kontrolných aspektov opísaných v povolení na uvádzanie na trh a súladu s nimi. V prípade potreby budú informácie o príslušnom výrobku (dokumentácia týkajúca sa kvality alebo dokumentácia týkajúca sa žiadosti/povolenia) poskytnuté inšpektorátu ako dôverné.

5.   Inšpekčné poplatky/poplatky za vypracovanie

Režim inšpekčných poplatkov/poplatkov za vypracovanie závisí od sídla výrobcu. Inšpekčné poplatky/poplatky za vypracovanie sa nebudú účtovať výrobcom, ktorí sa nachádzajú na území druhej strany v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto sektorová príloha.

6.   Ochranná doložka pre inšpekcie

Každá strana si vyhradzuje právo vykonať svoju vlastnú inšpekciu z dôvodov, ktoré uvedie druhej strane. Takéto inšpekcie sa musia vopred oznámiť druhej strane, ktorá má možnosť pripojiť sa k inšpekcii. Odvolanie sa na túto ochrannú doložku by malo byť výnimkou. Ak sa takáto inšpekcia uskutoční, náklady na inšpekciu sa môžu vymáhať.

7.   Výmena informácií medzi orgánmi a aproximácia požiadaviek na kvalitu

V súlade so všeobecnými ustanoveniami tejto dohody si strany budú vymieňať akékoľvek príslušné informácie potrebné na nepretržité vzájomné uznávanie inšpekcií. Na účely preukázania spôsobilosti v prípade značných zmien regulačných systémov ktorejkoľvek zo strán môže ktorákoľvek zo strán požiadať o ďalšie osobitné informácie v súvislosti s úradnou inšpekčnou službou. Takéto osobitné žiadosti sa môžu týkať informácií o odbornej príprave, inšpekčných postupov, výmeny všeobecných informácií a dokumentov a transparentnosti auditov činnosti úradných inšpekčných služieb týkajúcich sa uplatňovania tejto sektorovej prílohy. Takéto žiadosti by sa mali predložiť prostredníctvom spoločnej sektorovej skupiny ako súčasť nepretržitého programu údržby a táto skupina by ich mala riadiť.

Okrem toho príslušné orgány na Novom Zélande a v Európskej únii sa budú navzájom informovať o všetkých nových technických usmerneniach alebo inšpekčných postupoch. Každá strana sa pred ich prijatím poradí s druhou stranou.

8.   Úradné prepustenie šarží

Postup na úradné prepustenie šarže predstavuje dodatočné overenie bezpečnosti a účinnosti imunologických liekov (vakcín) a krvných derivátov, ktoré vykonávajú príslušné orgány pred distribúciou každej šarže výrobku. Táto dohoda nezahŕňa toto vzájomné uznávanie úradných prepustení šarží. Ak sa však uplatní postup úradného prepustenia šarže, výrobca predloží na žiadosť dovážajúcej strany certifikát o úradnom prepustení šarže v prípade, že daná šarža bola testovaná kontrolnými orgánmi vyvážajúcej strany.

Postup úradného prepustenia šarže humánnych liekov pre Európsku úniu uverejňuje Európske riaditeľstvo pre kvalitu liekov a zdravotnej starostlivosti. Postup úradného uvoľnenia šarže pre Nový Zéland je uvedený v dokumente ‚WHO Technical Report Series, No 822, 1992‘.

9.   Odborná príprava inšpektorov

V súlade so všeobecnými ustanoveniami tejto dohody budú školiace kurzy pre inšpektorov organizované orgánmi prístupné aj inšpektorom druhej strany. Strany sa budú navzájom informovať o týchto školeniach.

10.   Spoločné inšpekcie

V súlade so všeobecnými ustanoveniami tejto dohody a na základe vzájomnej dohody medzi stranami sa môžu povoliť spoločné inšpekcie. Cieľom týchto inšpekcií je prehĺbenie spoločného pochopenia a výkladu praxe a požiadaviek. Ustanovenie týchto inšpekcií a ich forma bude dohodnutá na základe postupov schválených spoločnou sektorovou skupinou.

11.   Systém varovania

Strany určia kontaktné miesta s cieľom umožniť príslušným orgánom a výrobcom, aby primerane rýchlo informovali orgány druhej strany v prípade kvalitatívnych nedostatkov, stiahnutí šarže, falšovania a iných problémov týkajúcich sa kvality, ktoré by si mohli vynútiť ďalšie kontroly alebo pozastavenie distribúcie šarže. Podrobný postup varovania sa stanoví spoločne.

Strany zabezpečia, aby akékoľvek pozastavenie alebo odobratie (úplné alebo čiastočné) výrobného povolenia v dôsledku nedodržania SVP a ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť ochranu zdravia ľudí bolo oznámené druhej strane s primeraným stupňom naliehavosti.

12.   Kontaktné miesta

Kontaktnými miestami na účely tejto dohody pre akékoľvek technické otázky, medzi ktoré patrí výmena inšpekčných správ, školiace kurzy pre inšpektorov, technické požiadavky, budú:

PRE NOVÝ ZÉLAND:

Pre humánne lieky:

Group Manager

Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)

PO Box 5013

Wellington

New Zealand

Tel. 64-4-819 6874

Fax: 64-4-819 6806

Pre veterinárne lieky:

Director, Approvals and ACVM Standards

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

PO Box 2526

Wellington 6140

New Zealand

Tel. 64-4-894 2541

Fax: 64-4-894 2501

PRE EURÓPSKU ÚNIU:

The Director of the European Medicines Agency

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Tel. 44-171-418 8400

Fax: 44-171-418 8416

13.   Spoločná sektorová skupina

Spoločná sektorová skupina pozostávajúca zo zástupcov strán sa zriadi na základe tejto sektorovej prílohy. Bude zodpovedná za účinné uplatňovanie tejto sektorovej prílohy. Bude podávať správy spoločnému výboru tak, ako určí spoločný výbor.

Spoločná sektorová skupina si stanoví vlastný rokovací poriadok. Bude prijímať svoje rozhodnutia a schvaľovať svoje odporúčania na základe dohody. Môže rozhodnúť o delegovaní svojich úloh na podskupiny.

14.   Názorové rozdiely

Obidve strany vynaložia maximálnu snahu, aby vyriešili akékoľvek názorové rozdiely týkajúce sa inter alia súladu výrobcov a záverov inšpekčných správ. Nevyriešené názorové rozdiely sa predložia spoločnej sektorovej skupine.

ODDIEL IV

ZMENY V ZOZNAME ÚRADNÝCH INŠPEKČNÝCH SLUŽIEB

Strany uznávajú potrebu, aby sa táto sektorová príloha prispôsobila zmene, najmä pokiaľ ide o zápis nových úradných inšpekčných služieb alebo zmien v povahe alebo úlohách ustanovených príslušných orgánov. V prípade, že nastanú významné zmeny, pokiaľ ide o úradné inšpekčné služby, spoločná sektorová skupina zváži, či sú potrebné ďalšie informácie na overenie programov a stanovenie alebo zachovanie vzájomného uznávania inšpekcií v súlade s bodom 7 oddielu III.“

11.

Sektorová príloha o zdravotníckych pomôckach sa nahrádza týmto textom:

SEKTOROVÁ PRÍLOHA O ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH K DOHODE MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A NOVÝM ZÉLANDOM O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ, POKIAĽ IDE O POSUDZOVANIE ZHODY

ROZSAH A OBLASŤ PÔSOBNOSTI

Ustanovenia tejto sektorovej prílohy sa budú vzťahovať na tieto výrobky:

Výrobky určené na vývoz do Európskej únie

Výrobky určené na vývoz na Nový Zéland

1.

Všetky zdravotnícke pomôcky:

a)

vyrobené na Novom Zélande a

b)

podliehajúce postupom tretích strán na posudzovanie zhody, ktoré sa týkajú výrobkov aj systémov kvality a

c)

stanovené v smernici Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, v znení zmien a doplnení a

d)

stanovené v smernici Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach, v znení zmien a doplnení.

1.

Všetky zdravotnícke pomôcky:

a)

vyrobené v Európskej únii a

b)

podliehajúce postupom tretích strán na posudzovanie zhody, ktoré sa týkajú výrobkov aj systémov kvality, alebo podliehajúce iným požiadavkám na základe právnych predpisov uvedených v oddiele I, v znení zmien a doplnení.

2.

Na účely odseku 1:

a)

sa vylučujú zdravotnícke pomôcky uvedené v dodatku a

b)

pokiaľ nie je stanovené inak alebo na základe vzájomnej dohody strán, ‚výroba‘ zdravotníckej pomôcky nezahŕňa:

i)

postupy obnovy alebo modernizácie, napríklad, opravu, opätovné nastavenie, generálnu opravu alebo renováciu, alebo

ii)

operácie, medzi ktoré patrí tlač, označovanie, označovanie etiketou, balenie a príprava na predaj, ktoré sa vykonávajú samostatne alebo vzájomnou kombináciou, alebo

iii)

samotné inšpekcie kontroly kvality, alebo

iv)

samotnú sterilizáciu.

2.

Na účely odseku 1:

a)

sa vylučujú zdravotnícke pomôcky uvedené v dodatku a

b)

pokiaľ nie je stanovené inak alebo na základe vzájomnej dohody strán, ‚výroba‘ zdravotníckej pomôcky nezahŕňa:

i)

postupy obnovy alebo modernizácie, napríklad, opravu, opätovné nastavenie, generálnu opravu alebo renováciu, alebo

ii)

operácie, medzi ktoré patrí tlač, označovanie, označovanie etiketou, balenie a príprava na predaj, ktoré sa vykonávajú samostatne alebo vzájomnou kombináciou, alebo

iii)

samotné inšpekcie kontroly kvality, alebo

iv)

samotnú sterilizáciu.

ODDIEL I

LEGISLATÍVNE, REGULAČNÉ A ADMINISTRATÍVNE POŽIADAVKY

Legislatívne, regulačné a administratívne požiadavky Európskej únie, na základe ktorých budú orgány na posudzovanie zhody vymenované Novým Zélandom posudzovať zhodu

Legislatívne, regulačné a administratívne požiadavky Nového Zélandu, na základe ktorých budú orgány na posudzovanie zhody vymenované Európskou úniou posudzovať zhodu

Smernica Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, v znení zmien a doplnení

Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach, v znení zmien a doplnení

a akékoľvek právne predpisy Európskej únie prijaté na základe týchto smerníc

Radiocommunications Act 1989 a nariadenia prijaté na základe uvedeného zákona

Electricity Act 1992 a nariadenia prijaté na základe uvedeného zákona

Medicines Act 1981

Medicines Regulations 1984

Medicines (Database of Medical Devices) Regulations 2003

a akékoľvek právne predpisy prijaté na základe uvedených právnych predpisov alebo právne predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú uvedené právne predpisy

ODDIEL II

ORGÁNY ZODPOVEDNÉ ZA VYMENOVANIE ORGÁNOV NA POSUDZOVANIE ZHODY NA ZÁKLADE TEJTO SEKTOROVEJ PRÍLOHY

Pre orgány na posudzovanie zhody vymenované Novým Zélandom

Pre orgány na posudzovanie zhody vymenované Európskou úniou

Ministry of Health

Belgicko

Ministère de la Santé publique, de l’Environnement et de l’Intégration sociale

Ministerie van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale Integratie

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé – Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Bulharsko

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Česká republika

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Dánsko

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Lægemiddelstyrelsen

Nemecko

ZLG – Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, Bonn

ZLS – Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, München

Estónsko

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Írsko

Department of Health

Irish Medicines Board

Grécko

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Španielsko

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Francúzsko

Ministère de la Santé

Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de Santé

Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Taliansko

Ministero della Salute – Dipartimento dell‘ Innovazione – Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici

Cyprus

The Drugs Council, Pharmaceutical Services (Ministry of Health)

Veterinary Services (Ministry of Agriculture)

Lotyšsko

Zāļu valsts aģentūra

Veselības ministrija

Litva

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Luxembursko

Ministère de la Santé

Division de la Pharmacie et des Médicaments

Maďarsko

Országos Gyógyszerészeti Intézet

Malta

Direttorat tal-Affarijiet Regolatorji, Awtorità Maltija dwar l-iStandards

Holandsko

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Rakúsko

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Poľsko

Ministerstwo Zdrowia

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Portugalsko

INFARMED:I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.)

Rumunsko

Ministerul Sănătății – Departament Dispozitive Medicale

Slovinsko

Ministrstvo za zdravje

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Slovensko

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Fínsko

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Švédsko

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Spojené kráľovstvo

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

ODDIEL III

POSTUPY NA VYMENOVANIE ORGÁNOV NA POSUDZOVANIE ZHODY

Postupy, ktoré musí dodržiavať Nový Zéland pri vymenovaní orgánov na posudzovanie zhody, ktoré budú posudzovať výrobky podľa požiadaviek Európskej únie

Postupy, ktoré musí dodržiavať Európska únia pri vymenovaní orgánov na posudzovanie zhody, ktoré budú posudzovať výrobky podľa požiadaviek Nového Zélandu

Orgány na posudzovanie zhody, ktoré sa majú vymenovať na účely tejto sektorovej prílohy, splnia požiadavky smerníc uvedených v oddiele I, pri zohľadnení prílohy II rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh, v znení zmien a doplnení – a musia byť vymenované na základe postupov vymedzených v prílohe k tejto dohode. Túto skutočnosť možno preukázať prostredníctvom:

a)

Orgány na certifikáciu výrobkov pôsobiace podľa požiadaviek EN 45011 alebo ISO usmernenia 28 a 40, a buď:

akreditované spoločným akreditačným systémom Austrálie a Nového Zélandu (JAS-ANZ), alebo

schopné preukázať spôsobilosť inými spôsobmi v súlade s oddielmi A a B prílohy k tejto dohode.

b)

Orgány na certifikáciu systému kvality podľa požiadaviek EN 45012 alebo ISO usmernenia 62, a buď:

akreditované JAS-ANZ, alebo

schopné preukázať spôsobilosť inými spôsobmi v súlade s oddielmi A a B prílohy k tejto dohode.

c)

Inšpekčné orgány pôsobiace podľa požiadaviek ISO/IEC 17020, a buď:

akreditované Radou pre registráciu skúšobných laboratórií Nového Zélandu alebo akýmkoľvek iným orgánom ustanoveným zákonom Nového Zélandu, ktorý ho nahrádza a ktorý má rovnaké funkcie; alebo

schopné preukázať spôsobilosť inými spôsobmi v súlade s oddielmi A a B prílohy k tejto dohode.

Podľa bodu 5.2 oddielu IVk vymenovaniu v prípade vysokorizikových pomôcok uvedených v bode 5.1 uvedeného oddielu dôjde na základe programu budovania dôvery.

1.

Postupy na vymenovanie orgánov na posudzovanie zhody budú v súlade so zásadami a postupmi uvedenými v prílohe k tejto dohode.

2.

Tieto postupy sa považujú za postupy, ktoré sú v súlade s postupmi uvedenými v tejto prílohe k dohode:

a)

Certifikačné orgány:

akreditované akreditačnými orgánmi, ktoré sú signatármi viacstrannej dohody o európskej spolupráci pri akreditácii v prípade certifikácie výrobkov,

členovia celosvetovej schémy pre testovanie zhody a certifikáciu elektrotechnického vybavenia a komponentov (IECEE) CB schéma,

akreditované akreditačným orgánom, s ktorým má JAS-ANZ uzatvorenú dohodu o vzájomnom uznávaní; alebo

schopné preukázať spôsobilosť inými spôsobmi v súlade s oddielmi A a B prílohy k tejto dohode.

b)

Skúšobné laboratóriá:

akreditované akreditačnými orgánmi, ktoré sú signatármi viacstrannej dohody o európskej spolupráci pri akreditácii v prípade kalibrácie a skúšobných laboratórií;

uznané v rámci schémy IECEE CB, alebo

schopné preukázať spôsobilosť inými spôsobmi v súlade s oddielmi A a B prílohy k tejto dohode.

Podľa bodu 5.2 oddielu IV k vymenovaniu v prípade vysokorizikových pomôcok uvedených v bode 5.1uvedenéhooddielu dôjde na základe programu budovania dôvery.

ODDIEL IV

DODATOČNÉ USTANOVENIA

1.   Nové právne predpisy

Strany berú na vedomie zámer Nového Zélandu zaviesť nové právne predpisy týkajúce sa zdravotníckych pomôcok a spoločne sa rozhodli, že ustanovenia tejto sektorovej prílohy sa budú vzťahovať na tieto právne predpisy po nadobudnutí ich účinnosti na Novom Zélande.

Strany spoločne vyhlasujú svoj zámer rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto sektorovej prílohy o diagnostické pomôcky in vitro, čo najskôr, ako sa zavedú nové právne predpisy Nového Zélandu týkajúce sa zdravotníckych pomôcok.

2.   Výmena informácií

Strany sa budú navzájom informovať o udalostiach v súvislosti so systémom dohľadu nad zdravotníckymi pomôckami alebo o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov. Strany sa budú navzájom informovať aj o:

vydaných, pozastavených, obmedzených alebo zrušených certifikátoch a

akýchkoľvek právnych predpisoch alebo zmenách a doplneniach existujúcich právnych predpisov prijatých na základe právnych nástrojov uvedených v oddiele I.

Kontaktnými miestami, prostredníctvom ktorých sa môžu zasielať informácie, sú:

Nový Zéland:

The Manager

Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)

PO Box 5013

Wellington

New Zealand

Tel. 64-4-819 6874

Fax: 64-4-819 6806

a

Group Manager

Energy Safety and Radio Spectrum Management

Ministry of Economic Development (MED)

P.O. Box 1473

Wellington

New Zealand

Tel. 64-4-472-0030

Fax: 64-4-471-0500

Európska únia

European Commission

Directorate-General for Health and Consumers

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels

Tel. 32-2-299 11 11

Strany si môžu vymieňať informácie o dôsledkoch zriadenia európskej databanky zdravotníckych pomôcok (Eudamed).

Okrem toho bude the Medicines and Medical Devices Safety Authority informovať o akýchkoľvek vydaných certifikátoch.

3.   Zadávanie čiastkových zmlúv

Ak to vyžadujú legislatívne, regulačné a administratívne ustanovenia Nového Zélandu, potom orgány Európskej únie na posudzovanie zhody, ktoré zadávajú formou čiastkových zmlúv celé skúšanie alebo jeho časť, budú zadávať čiastkové zmluvy iba skúšobným laboratóriám akreditovaným v súlade s bodom 2 oddielu III.

4.   Registrovanie udelených povolení

Okrem požiadaviek uložených prílohou k tejto dohode o vymenovaní orgánu na posudzovanie zhody poskytne príslušný vymenúvací orgán Európskej únie Novému Zélandu, berúc do úvahy každý vymenovaný orgán na posudzovanie zhody, podrobné údaje o metóde, ktorú takýto orgán na posudzovanie zhody zamýšľa schváliť na účely zaznamenania skutočnosti, že sa udelilo povolenie požadované tajomníkom na základe Electricity Act 1992 (a nariadení prijatých na základe uvedeného zákona) v prípade armatúr alebo spotrebičov, ktoré sa majú predávať alebo ponúkať na predaj na Novom Zélande.

5.   Budovanie dôvery, pokiaľ ide o vysokorizikové pomôcky

5.1.

Proces budovania dôvery na účely posilnenia dôvery v systémy vymenúvania každej zo strán sa bude uplatňovať v prípade týchto zdravotníckych pomôcok:

aktívne implantovateľné pomôcky, ktoré sú vymedzené v právnych predpisoch uvedených v oddiele I,

pomôcky, ktoré sa zaraďujú medzi pomôcky triedy III na základe právnych predpisov uvedených v oddiele I,

zdravotnícke pomôcky, ktoré predstavujú implantovateľné vnútroočné šošovky,

zdravotnícke pomôcky, ktoré sú vnútroočnými viskózno-elestickými kvapalinami, a

zdravotnícke pomôcky, ktoré sú prekážkou určenou na antikoncepciu alebo predchádzanie pohlavne prenosným chorobám.

5.2.

Strany v tejto súvislosti vytvoria podrobný program, do ktorého sa zapojí orgán pre bezpečnosť liekov a zdravotníckych pomôcok a príslušné orgány Európskej únie.

5.3.

Obdobie budovania dôvery sa preskúma po dvoch rokoch odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto sektorovej prílohy, v znení zmien a doplnení.

5.4.

Dodatočné osobitné požiadavky týkajúce sa regulačného pokroku:

5.4.1.

Pri vykonávaní článku 2, článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 1 a článku 9 ods. 1 dohody môže ktorákoľvek zo strán požadovať dodatočné osobitné požiadavky v súvislosti s orgánmi na posudzovanie zhody na účely preukázania skúseností v oblasti vyvíjania regulačných systémov.

5.4.2.

Medzi tieto osobitné požiadavky môže patriť odborná príprava, sledované audity orgánu na posudzovanie zhody, návštevy a výmena informácií a dokumentov, vrátane audítorských správ.

5.4.3.

Tieto požiadavky sa môžu rovnakým spôsobom uplatniť v súvislosti s vymenovaním orgánu na posudzovanie zhody v súlade s touto dohodou.

6.   Spoločná sektorová skupina

Spoločná sektorová skupina pozostávajúca zo zástupcov strán sa zriadi na základe tejto sektorovej prílohy. Bude zodpovedná za účinné uplatňovanie tejto sektorovej prílohy. Bude podávať správy spoločnému výboru tak, ako určí spoločný výbor.

Spoločná sektorová skupina si stanoví vlastný rokovací poriadok. Bude prijímať svoje rozhodnutia a schvaľovať svoje odporúčania na základe dohody. Môže rozhodnúť o delegovaní svojich úloh na podskupiny.

7.   Názorové rozdiely

Obidve strany vynaložia maximálnu snahu, aby vyriešili akékoľvek názorové rozdiely týkajúce sa inter alia súladu výrobcov a záverov zo správ o posudzovaní zhody. Nevyriešené názorové rozdiely sa predložia spoločnej sektorovej skupine.

Dodatok

Ustanovenia tejto sektorovej prílohy sa nevzťahujú na tieto pomôcky:

zdravotnícke pomôcky, ktoré obsahujú bunky, tkanivá alebo deriváty tkanív živočíšneho pôvodu alebo sú z nich vyrobené, ktoré boli upravené na neživotaschopné, v prípade, že si bezpečnosť, pokiaľ ide o vírusy alebo iné prenosné látky, vyžaduje overené metódy na odstránenie alebo inaktivovanie vírusov v priebehu výrobného procesu,

zdravotnícke pomôcky, ktoré obsahujú tkanivá, bunky alebo látky mikrobiálneho, bakteriálneho alebo rekombinantného pôvodu a sú určené na používanie v ľudskom tele alebo na ňom,

zdravotnícke pomôcky zahŕňajúce tkanivá alebo deriváty tkanív ľudského pôvodu,

zdravotnícke pomôcky zahŕňajúce stabilné deriváty ľudskej krvi alebo ľudskej plazmy, ktoré popri účinku pomôcky môžu pôsobiť na ľudské telo vedľajším účinkom,

zdravotnícke pomôcky, ktoré ako neoddeliteľnú súčasť obsahujú alebo ich cieľom je, aby obsahovali látku, ktorá by sa v prípade, že sa používa samostatne, mohla považovať za liek určený na to, aby popri účinku pomôcky pôsobil na pacienta vedľajším účinkom a

zdravotnícke pomôcky, ktoré sú podľa výrobcu osobitne určené na chemickú dezinfekciu inej zdravotníckej pomôcky, okrem sterilizátorov, ktoré využívajú suché teplo, vlhké teplo alebo etylénoxid.

Obe strany sa na základe spoločnej dohody môžu rozhodnúť, že rozšíria uplatňovanie sektorovej prílohy na uvedené zdravotnícke pomôcky.

“.

Článok 2

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca po dni, kedy si strany vymenili diplomatické nóty, ktorými potvrdzujú, že ich príslušné postupy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody boli ukončené.

V Bruseli 23. februára 2012 v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нοва Зeлaндия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Nέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Uj-Zéland részéről

Gћal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Unden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


(1)  Ú. v. ES L 229, 17.8.1998, s. 62.


NARIADENIA

22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/19


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1261/2012

z 20. decembra 2012,

ktorým sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Čiernom mori

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článok 43 ods. 3 zmluvy stanovuje, že Rada na návrh Komisie má prijímať opatrenia o stanovení a pridelení rybolovných možností.

(2)

V nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1) sa vyžaduje, aby sa stanovili opatrenia spravujúce prístup do vôd a k zdrojom, ako aj udržateľné vykonávanie rybolovných činností, pričom sa zohľadnia dostupné vedecké odporúčania, a najmä správy, ktoré vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, ďalej len „STECF“).

(3)

Úlohou Rady je prijímať opatrenia, ktorými sa určujú a prideľujú rybolovné možnosti podľa rybolovnej oblasti alebo skupiny rybolovných oblastí, čo podľa potreby zahŕňa aj určité funkčne súvisiace podmienky. Rybolovné možnosti by sa mali rozdeliť medzi členské štáty tak, aby sa zabezpečila relatívna stabilita ich rybolovných činností pre každú zásobu alebo oblasť rybolovu, pričom by sa mali riadne zohľadniť ciele spoločnej rybárskej politiky stanovené v nariadení (ES) č. 2371/2002.

(4)

Celkový povolený výlov (total allowable catch, ďalej len „TAC“) by sa mal stanoviť na základe dostupných vedeckých odporúčaní, pričom by sa mali vziať do úvahy biologické a sociálnoekonomické aspekty a zaistiť spravodlivé zaobchádzanie s jednotlivými sektormi rybolovu, a zároveň by sa mali zohľadniť názory vyjadrené počas konzultácií zo zúčastnenými stranami.

(5)

Využívanie rybolovných možností stanovených v tomto nariadení by malo podliehať nariadeniu Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (2), a najmä jeho článkom 33 a 34 o zaznamenávaní úlovkov a rybolovného úsilia a o oznamovaní údajov o vyčerpaní rybolovných možností. Je preto potrebné spresniť kódy, ktoré členské štáty používajú pri zasielaní údajov Komisii týkajúcich sa vykládok zásob, ktoré sú predmetom tohto nariadenia.

(6)

Podľa článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (3), treba stanoviť zásoby, na ktoré sa vzťahujú rôzne opatrenia, ktoré sú v ňom stanovené.

(7)

S cieľom predísť prerušeniu rybolovných činností a zabezpečiť živobytie rybárov Únie je dôležité otvoriť tieto oblasti rybolovu od 1. januára 2013. Z dôvodov naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb v Čiernom mori

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na plavidlá EÚ loviace v Čiernom mori.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„GKRS“ je Generálna komisia pre rybolov v Stredomorí;

b)

„Čierne more“ je geografická podoblasť 29 definovaná v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (4) a v uznesení GFCM/33/2009/2;

c)

„plavidlo EÚ“ znamená rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu a zaregistrované v Únii;

d)

„celkový povolený výlov (TAC)“ znamená množstvo, ktoré je možné z každej zásoby uloviť každý rok;

e)

„kvóta“ je podiel z TAC pridelený Únii, členskému štátu alebo tretej krajine.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

Článok 4

TAC a ich prideľovanie

TAC, prideľovanie týchto TAC členským štátom a podľa potreby aj určité funkčne súvisiace podmienky sú stanovené v prílohe.

Článok 5

Osobitné ustanovenia o rozdelení

Rozdelenie rybolovných možností medzi členské štáty podľa tohto nariadenia platí bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

zníženia a prerozdelenia vykonané podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

c)

dodatočné vykládky povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

d)

množstvá zadržané v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 847/96;

e)

zníženia vykonané podľa článkov 105 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 6

Podmienky vykládky úlovkov a vedľajších úlovkov

Ryby zo zásob, pre ktoré sa týmto nariadením stanovujú rybolovné možnosti, zostanú na palube alebo sa vyložia, len ak:

a)

tieto úlovky vylovili plavidlá členského štátu s kvótou a táto kvóta nie je vyčerpaná alebo

b)

tieto úlovky predstavujú časť kvóty Únie, ktorá nebola rozdelená medzi kvóty členských štátov, a táto kvóta Únie sa nevyčerpala.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Zasielanie údajov

Keď podľa článkov 33 a 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009 zasielajú členské štáty Komisii údaje o vykládkach ulovených zásob, použijú pri tom kódy zásob stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44.


PRÍLOHA

TAC platné pre plavidlá EÚ v oblastiach, v ktorých sú TAC stanovené podľa druhov a oblastí

V týchto tabuľkách sú stanovené TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých zásob a prípadné funkčne súvisiace podmienky.

Zásoby rýb sa uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov príslušných druhov. Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto tabuľka latinských názvov a zodpovedajúcich bežných názvov:

Odborný názov

Trojmiestny abecedný kód

Bežný názov

Psetta maxima

TUR

kalkan veľký

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná


Druh

:

kalkan veľký

Psetta maxima

Zóna

:

vody EÚ v Čiernom mori

TUR/F37.4.2.C.

Bulharsko

43,2

analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Rumunsko

43,2

Únia

86,4 (1)

TAC

Neuplatňuje sa.


Druh

:

šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna

:

vody EÚ v Čiernom mori

SPR/F37.4.2.C

Bulharsko

8 032,5

analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Rumunsko

3 442,5

Únia

11 475

TAC

Neuplatňuje sa.


(1)  Medzi 15. aprílom a 15. júnom 2013 sa nepovoľuje žiadna rybolovná činnosť, ani prekládka, branie na palubu, vykládka a prvý predaj.


22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/22


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1262/2012

z 20. decembra 2012,

ktorým sa na roky 2013 a 2014 určujú rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článok 43 ods. 3 zmluvy ustanovuje, že Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia týkajúce sa určovania a prideľovania rybolovných možností.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1) sa vyžaduje, aby sa stanovili opatrenia, ktorými by sa spravoval prístup do vôd a k zdrojom, ako aj udržateľné vykonávanie rybolovných činností, pričom by sa zohľadnili dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania, a najmä správy, ktoré vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF), ako aj v zmysle rád obdržaných od regionálnych poradných rád.

(3)

Úlohou Rady je prijímať opatrenia, ktorými sa určujú a prideľujú rybolovné možnosti podľa druhu rybolovu alebo skupiny druhov rybolovu, čo podľa potreby zahŕňa aj určité podmienky, ktoré sú s nimi funkčne spojené. Rybolovné možnosti by sa mali rozdeliť medzi členské štáty spôsobom, ktorým sa každému členskému štátu zabezpečí relatívna stabilita rybolovných činností pre každú populáciu alebo druh rybolovu, a s náležitým ohľadom na ciele spoločnej politiky rybného hospodárstva stanovené v nariadení (ES) č. 2371/2002.

(4)

Celkový povolený výlov (TAC) by sa mal určovať na základe dostupných vedeckých odporúčaní, pričom by sa mali zohľadniť biologické a sociálno-ekonomické aspekty a zároveň by sa malo zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s jednotlivými odvetviami rybolovu, ako aj na základe názorov vyjadrených počas konzultácií so zainteresovanými stranami, a to najmä na stretnutiach s poradným výborom pre rybolov a akvakultúru a príslušnými regionálnymi poradnými radami.

(5)

Rybolovné možnosti by mali byť v súlade s medzinárodnými dohodami a zásadami, ako napr. s dohodou o uplatňovaní dohovoru Organizácie Spojených národov o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti z roku 1995 (2) a s podrobnými zásadami riadenia stanovenými v medzinárodných usmerneniach Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo o riadení hlbokomorského rybolovu na otvorenom mori z roku 2008, podľa ktorých by mal najmä regulačný orgán postupovať opatrnejšie, ak sú informácie neurčité, nespoľahlivé alebo neprimerané. Nedostatok primeraných vedeckých informácií by sa nemal využívať ako dôvod na odloženie realizácie ochranných alebo riadiacich opatrení alebo na ich nerealizovanie.

(6)

V najaktuálnejších vedeckých odporúčaniach Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) a STECF sa uvádza, že väčšina hlbokomorských populácií sa loví neudržateľným spôsobom a na zabezpečenie ich udržateľnosti by sa pre ne mali znížiť rybolovné možnosti, kým vývoj ich stavu nezačne vykazovať pozitívny trend. ICES ďalej odporučila, aby sa nepovolil žiaden cielený lov hoplosteta oranžového v žiadnej oblasti ani cielený lov určitých populácií mieňa modrého a pagela bledého.

(7)

Pokiaľ ide o hlbokomorské žraloky, hlavné komerčné druhy sa považujú za vyčerpané, a preto by sa cielený rybolov týchto druhov nemal povoliť.

(8)

O rybolovných možnostiach, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských druhov definovaných v článku 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb (3) sa rozhoduje každé dva roky. Avšak existuje výnimka pre populácie striebristky severnej a hlavného rybolovu mieňa modrého, u ktorých rybolovné príležitosti závisia od výsledku každoročných rokovaní s Nórskom. Rybolovné možnosti pre uvedené populácie rýb by sa mali stanoviť v inom relevantnom nariadení, ktoré každoročne určuje rybolovné možnosti.

(9)

V záujme zjednodušenia by sa TAC pre mieňa modrého, o ktorých Únia rozhoduje samostatne, mal upravovať tým istým právnym nástrojom. TAC pre mieňa modrého v medzinárodných vodách zón II, III a IV by sa preto mal spolu s TAC pre mieňa modrého v medzinárodných vodách zón XII začleniť do nariadenia, ktorým sa určujú rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ, pokiaľ ide o určité populácie rýb alebo skupiny populácií rýb, ktoré nie sú predmetom medzinárodných rokovaní ani dohôd.

(10)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (4) by sa mali určiť populácie rýb, pri ktorých sa uplatnia rôzne opatrenia stanovené v uvedenom nariadení. Preventívny TAC by sa mal uplatňovať na populácie, pre ktoré nie je k dispozícii vedecky podložené vyhodnotenie rybolovných možností na konkrétny rok, na ktorý sa TAC má určiť; vo všetkých ostatných prípadoch sa použije analytický TAC. Vzhľadom na odporúčania ICES a STECF pre hlbokomorské populácie by sa na populácie, pre ktoré nie je k dispozícii vedecky podložené vyhodnotenie rybolovných možností, mal v tomto nariadení vzťahovať preventívny TAC.

(11)

Z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biologické rozmiestnenie niektorých populácií dlhochvosta tuponosého nezodpovedá nevyhnutne oblastiam TAC v tomto nariadení. Na účely uľahčenia udržateľného využívania týchto populácií je vhodné umožniť väčšiu flexibilitu medzi oblasťami TAC Vb, VI, VII na jednej strane a oblasťami TAC VIII, IX, X, XII a XIV na druhej strane.

(12)

S cieľom vyhnúť sa prerušeniu rybolovných aktivít a zabezpečiť živobytie rybárov z Únie, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2013. Z dôvodu naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť okamžite po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa na roky 2013 a 2014 určujú ročné rybolovné možnosti pre populácie rýb určitých hlbokomorských druhov pre rybárske plavidlá EÚ vo vodách EÚ a v niektorých vodách mimo EÚ, v ktorých sa vyžaduje obmedzenie výlovu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„plavidlo EÚ“ je rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu a registrované v Únii;

b)

„vody EÚ“ sú vody, ktoré podliehajú zvrchovanosti alebo jurisdikcii členských štátov, s výnimkou vôd susediacich s územiami uvedenými v prílohe II k zmluve;

c)

„celkový povolený výlov“ (TAC) je množstvo, ktoré je z každej populácie rýb možné každý rok uloviť a vyložiť;

d)

„kvóta“ je podiel TAC pridelený Únii, členskému štátu alebo tretej krajine;

e)

„medzinárodné vody“ sú vody, ktoré nepodliehajú zvrchovanosti ani jurisdikcii žiadneho štátu.

2.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie zón:

a)

zóny ICES (Medzinárodná rada pre výskum mora) sú zemepisné oblasti uvedené v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 (5);

b)

zóny CECAF (Výbor pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku) sú zemepisné oblasti uvedené v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 (6);

Článok 3

Celkový povolený výlov a prideľovanie

Celkový povolený výlov (TAC) hlbokomorských druhov ulovených plavidlami EÚ vo vodách EÚ alebo v určitých vodách mimo EÚ, rozdelenie takéhoto TAC medzi členské štáty a podmienky, ktoré sú s ním funkčne spojené, sa ustanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Osobitné ustanovenia o rozdelení rybolovných možností

1.   Rozdelením rybolovných možností medzi členské štáty podľa tohto nariadenia nie sú dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

zníženia alebo prerozdelenia podľa článku 37 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (7) alebo podľa článku 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 (8);

c)

dodatočné vykládky povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

d)

zadržané množstvá podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 847/96;

e)

zníženia vykonané podľa článkov 105, 106 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.   Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje na populácie, na ktoré sa vzťahuje preventívny TAC, zatiaľ čo článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 uvedeného nariadenia sa uplatňujú na populácie, na ktoré sa vzťahuje analytický TAC, ak sa v prílohe k tomuto nariadeniu neuvádza inak.

Článok 5

Podmienky vykládky úlovkov a vedľajších úlovkov

Ryby z populácií, pre ktoré je určený TAC, sa ponechávajú na palube alebo vykladajú, len ak tieto úlovky ulovili plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu, ktorý je držiteľom kvóty, a táto kvóta ešte nebola vyčerpaná.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dohoda o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti (Ú. v. ES L 189, 3.7.1998, s. 16).

(3)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6.

(4)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33).


PRÍLOHA

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES.

ČASŤ 1

Vymedzenie druhov a skupín druhov

1.

V zozname v časti 2 tejto prílohy sa populácie rýb uvádzajú v abecednom poradí latinských názvov druhov. Hlbokomorské žraloky sa však uvádzajú na začiatku tohto zoznamu. Na účely tohto nariadenia sa stanovuje táto porovnávacia tabuľka, v ktorej sa uvádzajú bežné názvy a zodpovedajúce latinské názvy:

Bežný názov

Trojmiestny abecedný kód

Vedecký názov

stuhochvost čierny

BSF

Aphanopus carbo

beryxy

ALF

Beryx spp.

dlhochvost tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

hoplostet oranžový

ORY

Hoplostethus atlanticus

pagel bledý

SBR

Pagellus bogaraveo

mieňovec európsky

GFB

Phycis blennoides

2.

Na účely tohto nariadenia sú „hlbokomorské žraloky“ tieto druhy:

Bežný názov

Trojmiestny abecedný kód

Vedecký názov

žraloky druhu Apristurus

API

Apristurus spp.

žraloky druhu Chlamydoselachus anguineus

HXC

Chlamydoselachus anguineus

žraloky druhu Centrophorus granulosus

GUP

Centrophorus granulosus

ostroňovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

pailona hladká

CYO

Centroscymnus coelolepis

žraloky druhu Centroscymnus crepidater

CYP

Centroscymnus crepidater

žraloky druhu Centroscyllium fabricii

CFB

Centroscyllium fabricii

ostroňovec zobákonosý

DCA

Deania calcea

svietivec riasnatopyský

SCK

Dalatias licha

svetloň veľký

ETR

Etmopterus princeps

svetloň zamatový

ETX

Etmopterus spinax

žraloky druhu Galeus melastomus

SHO

Galeus melastomus

žralok druhu Galeus murinus

GAM

Galeus murinus

šesťžiabrovec tuponosý

SBL

Hexanchus griseus

žralok druhu Oxynotus paradoxus

OXN

Oxynotus paradoxus

žralok druhu Scymnodon ringens

SYR

Scymnodon ringens

ospalec grónsky

GSK

Somniosus microcephalus

ČASŤ 2

Ročné rybolovné možnosti, ktoré platia pre plavidlá EÚ v oblastiach s TAC podľa druhov a oblastí (v tonách živej hmotnosti)

Druh

:

hlbokomorské žraloky

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI, VII, VIII a IX (DWS/56789-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

0

0

Estónsko

0

0

Írsko

0

0

Španielsko

0

0

Francúzsko

0

0

Litva

0

0

Poľsko

0

0

Portugalsko

0

0

Spojené kráľovstvo

0

0

Únia

0

0

TAC

0

0


Druh

:

hlbokomorské žraloky

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zóny X (DWS/10-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Portugalsko

0

0

Únia

0

0

TAC

0

0


Druh

:

hlbokomorské žraloky, druhy Deania histricosa a Deania profundorum

Zóna

:

medzinárodné vody zóny XII (DWS/12INT-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Írsko

0

0

Španielsko

0

0

Francúzsko

0

0

Spojené kráľovstvo

0

0

Únia

0

0

TAC

0

0


Druh

:

stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I, II, III a IV (BSF/1234-)

Rok

2013

2014

Preventívny TAC

Nemecko

3

3

Francúzsko

3

3

Spojené kráľovstvo

3

3

Únia

9

9

TAC

9

9


Druh

:

stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII (BSF/56712-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Nemecko

35

46

Estónsko

17

22

Írsko

87

113

Španielsko

174

226

Francúzsko

2 440

3 172

Lotyšsko

113

147

Litva

1

1

Poľsko

1

1

Spojené kráľovstvo

174

226

Ostatné (1)

9

12

Únia

3 051

3 966

TAC

3 051

3 966


Druh

:

stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón VIII, IX a X (BSF/8910-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Španielsko

12

12

Francúzsko

29

29

Portugalsko

3 659

3 659

Únia

3 700

3 700

TAC

3 700

3 700


Druh

:

stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zóny CECAF 34.1.2. (BSF/C3412-)

Rok

2013

2014

Preventívny TAC

Portugalsko

3 674

3 490

Únia

3 674

3 490

TAC

3 674

3 490


Druh

:

beryxy

Beryx spp.

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (ALF/3X14-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Írsko

10

9

Španielsko

70

67

Francúzsko

19

18

Portugalsko

203

193

Spojené kráľovstvo

10

9

Únia

312

296

TAC

312

296


Druh

:

dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I, II a IV (RNG/124-)

Rok

2013

2014

Preventívny TAC

Dánsko

1

1

Nemecko

1

1

Francúzsko

10

10

Spojené kráľovstvo

1

1

Únia

13

13

TAC

13

13


Druh

:

dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zóny III (RNG/03-) (2)

Rok

2013

2014

Preventívny TAC

Dánsko

643

515

Nemecko

4

3

Švédsko

33

26

Únia

680

544

TAC

680

544


Druh

:

dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII (RNG/5B67-)

Rok

2013 (3)

2014 (3)

Analytický TAC

Nemecko

8

8

Estónsko

63

63

Írsko

279

279

Španielsko

70

70

Francúzsko

3 539

3 539

Litva

81

81

Poľsko

41

41

Spojené kráľovstvo

208

208

Ostatné (4)

8

8

Únia

4 297

4 297

TAC

4 297

4 297


Druh

:

dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (RNG/8X14-)

Rok

2013 (5)

2014 (5)

Analytický TAC

Nemecko

23

21

Írsko

5

4

Španielsko

2 573

2 317

Francúzsko

119

107

Lotyšsko

41

37

Litva

5

4

Poľsko

805

724

Spojené kráľovstvo

10

9

Únia

3 581

3 223

TAC

3 581

3 223


Druh

:

hoplostet oranžový

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zóny VI (ORY/06-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Írsko

0

0

Španielsko

0

0

Francúzsko

0

0

Spojené kráľovstvo

0

0

Únia

0

0

TAC

0

0


Druh

:

hoplostet oranžový

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zóny VII (ORY/07-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Írsko

0

0

Španielsko

0

0

Francúzsko

0

0

Spojené kráľovstvo

0

0

Ostatné

0

0

Únia

0

0

TAC

0

0


Druh

:

hoplostet oranžový

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV (ORY/1CX14)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Írsko

0

0

Španielsko

0

0

Francúzsko

0

0

Portugalsko

0

0

Spojené kráľovstvo

0

0

Únia

0

0

TAC

0

0


Druh

:

pagel bledý

Pagellus bogaraveo

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII (SBR/678-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Írsko

6

5

Španielsko

156

143

Francúzsko

8

7

Spojené kráľovstvo

20

18

Ostatné (6)

6

5

Únia

196

178

TAC

196

178


Druh

:

pagel bledý

Pagellus bogaraveo

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zóny IX (SBR/09-)

Rok

2013 (7)

2014 (7)

Analytický TAC

Španielsko

614

614

Portugalsko

166

166

Únia

780

780

TAC

780

780


Druh

:

pagel bledý

Pagellus bogaraveo

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zóny X (SBR/10-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Španielsko

9

8

Portugalsko

1 004

904

Spojené kráľovstvo

9

8

Únia

1 022

920

TAC

1 022

920


Druh

:

mieňovec európsky

Phycis blennoides

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I, II, III a IV (GFB/1234-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Nemecko

9

9

Francúzsko

9

9

Spojené kráľovstvo

13

13

Únia

31

31

TAC

31

31


Druh

:

mieňovec európsky

Phycis blennoides

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI a VII (GFB/567-)

Rok

2013 (8)

2014 (8)

Analytický TAC

Nemecko

10

10

Írsko

260

260

Španielsko

588

588

Francúzsko

356

356

Spojené kráľovstvo

814

814

Únia

2 028

2 028

TAC

2 028

2 028


Druh

:

mieňovec európsky

Phycis blennoides

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón VIII a IX (GFB/89-)

Rok

2013 (9)

2014 (9)

Analytický TAC

Španielsko

242

242

Francúzsko

15

15

Portugalsko

10

10

Únia

267

267

TAC

267

267


Druh

:

mieňovec európsky

Phycis blennoides

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón X a XII (GFB/1012-)

Rok

2013

2014

Analytický TAC

Francúzsko

9

9

Portugalsko

36

36

Spojené kráľovstvo

9

9

Únia

54

54

TAC

54

54


(1)  Výhradne na účely vedľajších úlovkov. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

(2)  Až do ukončenia konzultácií medzi Európskou úniou a Nórskom nie je cielený rybolov dlhochvosta tuponosého v zóne ICES IIIa povolený.

(3)  Vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón VIII, IX, X, XII a XIV (RNG/*8X14-) sa môže uloviť najviac 10 % každej kvóty.

(4)  Výhradne na účely vedľajších úlovkov. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

(5)  Vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón Vb, VI a VII (RNG/*5B67-) sa môže uloviť najviac 10 % každej kvóty.

(6)  Výhradne na účely vedľajších úlovkov. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

(7)  Vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón VI, VII a VIII (SBR/*678-) sa môže uloviť najviac 8 % každej kvóty.

(8)  Vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón VIII a IX (GFB/*89-) sa môže uloviť najviac 8 % každej kvóty.

(9)  Vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI, VII (GFB/*567-) sa môže uloviť najviac 8 % každej kvóty.


22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/34


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1263/2012

z 21. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1),

so zreteľom na spoločné návrhy vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 267/2012 (2) nadobúdajú účinnosť opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2010/413/SZBP. Dňa 15. októbra 2012 Rada prijala rozhodnutie 2012/635/SZBP (3), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP a ktorým sa stanovujú dodatočné reštriktívne opatrenia voči Iránu.

(2)

Tieto dodatočné reštriktívne opatrenia obsahujú predovšetkým zákaz vývozu kľúčových námorných zariadení a technológií na stavbu lodí, ich údržbu alebo opravu. Okrem toho by sa mal zakázať obchod s grafitom, určitými surovými kovmi alebo kovovými polotovarmi, ako sú hliník a oceľ, a so softvérom na určité priemyselné procesy.

(3)

Dodatočné reštriktívne opatrenia obsahujú aj zákaz dovozu, nákupu alebo prepravy iránskeho zemného plynu. Účinné uplatňovanie tohto zákazu si vyžaduje, aby sa podnikli opatrenia na zákaz výmen zemného plynu, o ktorých je známe, že vďaka nim dochádza k zvýšeniu vývozu zemného plynu z Iránu, pričom sa takýmto spôsobom obchádza uvedený zákaz, alebo je opodstatnené domnievať sa, že je to tak. Zmluvy upravujúce používanie potrubia, ktoré je priamo prepojené na prenosovú sústavu zemného plynu Únie určené na uľahčenie nákupu alebo zvýšenia vývozu zemného plynu s pôvodom v Iráne, by nemali byť nepriaznivo ovplyvnené týmto zákazom dovozu zemného plynu.

(4)

V rozhodnutí 2012/635/SZBP sa vyzýva na preskúmanie reštriktívnych opatrení týkajúcich sa tovaru a technológie s dvojakým použitím uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (4), s cieľom zahrnúť niektoré položky v časti 2 kategórie 5, ktoré môžu byť dôležité pre priemysel kontrolovaný priamo alebo nepriamo Zborom islamských revolučných gárd alebo ktoré by mohli byť dôležité pre iránsky jadrový alebo vojenský program alebo program balistických rakiet, pričom sa zohľadní potreba vyhnúť sa neželaným účinkom na civilné obyvateľstvo v Iráne.

(5)

Na zabezpečenie účinného uplatňovania zákazu predaja a dodávania Iránu alebo presunu alebo vývozu do neho určitého kľúčového zariadenia alebo technológií, ktoré by sa mohli použiť v kľúčových sektoroch ropného, plynárenského a petrochemického priemyslu, mal by byť k dispozícii dodatočný zoznam takéhoto kľúčového zariadenia a technológií.

(6)

Z rovnakého dôvodu by sa mal stanoviť zoznam položiek, ktoré sú predmetom obchodných obmedzení týkajúcich sa zemného plynu, grafitu, surových kovov alebo kovových polotovarov, ako sú hliník a oceľ, ako aj softvéru na určité priemyselné procesy.

(7)

V rozhodnutí 2012/635/SZBP sa zakazujú aj transakcie medzi Úniou a iránskymi bankami a finančnými inštitúciami, pokiaľ ich vopred nepovolí príslušný členský štát.

(8)

Okrem toho sa v rozhodnutí 2012/635/SZBP stanovujú zákazy týkajúce sa poskytovania služieb spojených s registráciou iránskych ropných tankerov a nákladných plavidiel pod určitou vlajkou a ich klasifikáciou, ako aj zákaz dodávať plavidlá, ktoré sú určené na prepravu alebo skladovanie ropy a petrochemických produktov, iránskym osobám a subjektom alebo iným osobám a subjektom na účely prepravy alebo skladovania iránskej ropy a petrochemických produktov.

(9)

Na účely ochrany životného prostredia a zdravia a bezpečnosti pracovníkov je potrebné stanoviť, že príslušné orgány členských štátov môžu prijať všetky opatrenia, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie toho, aby sa dodržiavali právne záväzky týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov a ochrany životného prostredia. V naliehavých prípadoch by sa členskému štátu malo umožniť, aby takéto opatrenia prijal bez predchádzajúceho oznámenia za predpokladu, že toto opatrenie oznámi ostatným členským štátom a Komisii čo najskôr po jeho prijatí.

(10)

Ak členský štát vydal označenej osobe, subjektu alebo orgánu licenciu na ťažbu uhľovodíkov pred tým, než boli táto osoba, tento subjekt alebo tento orgán označené, príslušný orgán členského štátu môže povoliť výnimku z určitých zákazov stanovených v nariadení (EÚ) č. 267/2012, ak je takáto výnimka potrebná na zabránenie alebo na nápravu poškodenia životného prostredia alebo trvalej straty hodnoty licencie.

(11)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy a na ich vykonanie je potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(12)

Nariadenie (EÚ) č. 267/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 267/2012 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Príloha I obsahuje tovar a technológie vrátane softvéru, ktoré sú položkami alebo technológiami s dvojakým použitím v zmysle nariadenia (ES) č. 428/2009, s výnimkou tovaru a technológií uvedených v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

"2a.   Dotknutý členský štát do štyroch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o povoleniach udelených v súlade s nariadením (ES) č. 428/2009 pokiaľ ide o tovar a technológiu uvedenú v časti A prílohy I tohto nariadenia."

2.

V článku 6 sa dopĺňajú tieto písmená:

"d)

plnenie zmlúv do 15. apríla 2013 uzatvorených pred 22. decembra 2012 týkajúcich sa predaja, dodávok, prepravy alebo vývozu tovaru a technológií uvedených v časti C prílohy I k tomuto nariadeniu alebo doplnkových zmlúv nevyhnutných na plnenie takýchto zmlúv,

e)

plnenie zmlúv do 15. apríla 2013 uzatvorených pred 22. decembra 2012 å o poskytnutí technickej pomoci alebo finančných prostriedkov, či finančnej pomoci súvisiacich s tovarom a technológiami uvedenými v časti C prílohy I k tomuto nariadeniu."

V súvislosti s písmenom d) dotknutý členský štát do štyroch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o povoleniach udelených v súlade s nariadením (ES) č. 428/2009.

3.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať kľúčové zariadenie alebo technológie uvedené v prílohách VI a VIA akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2.   Prílohy VI a VIA obsahujú kľúčové zariadenie a technológie pre tieto hlavné sektory ropného a plynárenského priemyslu v Iráne:

a)

prieskum ropy a zemného plynu;

b)

ťažba ropy a zemného plynu;

c)

rafinovanie;

d)

skvapalňovanie zemného plynu.

3.   Prílohy VI a VIA obsahujú aj kľúčové zariadenie a technológie pre petrochemický priemysel v Iráne.

4.   Prílohy VI a VIA neobsahujú položky uvedené na Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v prílohe I, II, ani III.“.

4.

Článok 9 sa nahrádza takto:

"Článok 9

Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s kľúčovými zariadeniami a technológiami uvedenými v prílohe VI a VIA alebo v súvislosti so získavaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohe VI a VIA akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s kľúčovými zariadeniami a technológiami uvedenými v prílohe VI a VIA akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne."

5.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.   Zákazy stanovené v článkoch 8 a 9 sa neuplatňujú na:

a)

transakcie realizované do 15. apríla 2013 vyžadované na základe obchodnej zmluvy týkajúcej sa kľúčového zariadenia alebo technológií v oblasti prieskumu ropy a zemného plynu, ťažby ropy a zemného plynu, rafinovania a skvapalňovania zemného plynu, ako sa uvádza v prílohe VI, uzatvorenej pred 27. októbrom 2010, alebo doplnkových zmlúv nevyhnutných na plnenie takýchto zmlúv, alebo vyžadované na základe zmluvy alebo dohody uzatvorenej pred 26. júlom 2010 a týkajúcej sa investícií v Iráne uskutočnených pred 26. júlom 2010, ani nebránia plneniu záväzkov, ktoré z nich vyplývajú,

b)

transakcie realizované do 15. apríla 2013 vyžadované na základe obchodnej zmluvy týkajúcej sa kľúčového zariadenia a technológie v sektore petrochemického priemyslu, ako sa uvádza v prílohe VI., uzatvorenej pred 24. marcom 2012, alebo doplnkových zmlúv nevyhnutných na plnenie takýchto zmlúv, alebo vyžadované na základe zmluvy alebo dohody uzatvorenej pred 23. januárom 2012 a týkajúcej sa investícií v Iráne uskutočnených pred 23. januárom 2012, ani nebránia plneniu záväzkov, ktoré z nich vyplývajú,

c)

transakcie realizované do 15. apríla 2013 vyžadované na základe obchodnej zmluvy týkajúcej sa kľúčového zariadenia alebo technológií v oblasti prieskumu ropy a zemného plynu, ťažby ropy a zemného plynu, rafinovania a skvapalňovania zemného plynu, ako sa uvádza v prílohe VIA, uzatvorenej pred 16. októbrom 2010 a týkajúcej sa investícií v oblasti prieskumu ropy a zemného plynu, ťažby ropy a zemného plynu, rafinovania a skvapalňovania zemného plynu uskutočnených pred 26. júlom 2010 alebo týkajúcej sa investícií v Iráne v petrochemickom priemysle uskutočnených pred 23. januárom 2012, ani nebránia plneniu záväzkov, ktoré z nich vyplývajú, alebo

d)

poskytovanie technickej pomoci výlučne na účely inštalácie zariadenia alebo technológie dodaných v súlade s písmenami a), b) a c)

pod podmienkou, že fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sa chystajú podieľať sa na takýchto transakciách alebo poskytnúť pomoc pri takýchto transakciách, oznámili danú transakciu alebo pomoc aspoň 20 pracovných dní vopred príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadené.

2.   Zákazmi v článkoch 8 a 9 nie je dotknuté plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uvedených v článku 12 ods. 1 písm. b) a v článku 14 ods. 1 písm. b) pod podmienkou, že tieto záväzky vyplývajú zo zmlúv o službách alebo doplnkových zmlúv potrebných na ich plnenie a pod podmienkou, že plnenie týchto záväzkov bolo vopred povolené dotknutým príslušným orgánom a že dotknutý členský štát informoval ostatné členské štáty a Komisiu o svojom úmysle poskytnúť povolenie."

6.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 10a

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať kľúčové námorné zariadenie alebo technológie uvedené v prílohe VIB akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2.   Príloha VIB obsahuje kľúčové námorné zariadenie alebo technológie na stavbu lodí, ich údržbu alebo opravu vrátane zariadenia a technológií používaných pri výrobe ropných tankerov.

Článok 10b

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s kľúčovými zariadeniami a technológiami uvedenými v prílohe VIB alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohe VIB akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s kľúčovými zariadeniami a technológiami uvedenými v prílohe VIB akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

Článok 10c

1.   Zákazmi v článkoch 10a a 10b nie sú dotknuté dodávky kľúčového námorného zariadenia a technológií pre lode, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované žiadnou iránskou osobou, subjektom ani orgánom a ktoré boli nútené zakotviť v iránskom prístave alebo v iránskych teritoriálnych vodách vplyvom vyššej moci.

2.   Zákazy uvedené v článku 10a a 10b sa do 15. februára 2013 neuplatňujú na plnenie zmlúv uzavretých pred 22. decembra 2012 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

Článok 10d

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať softvér uvedený v prílohe VIIA akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2.   Príloha VIIA obsahuje softvér na integrovanie priemyselných procesov, ktoré sú dôležité pre priemysel priamo alebo nepriamo kontrolovaný Zbormi islamských revolučných gárd alebo ktoré sú dôležité pre iránsky jadrový a vojenský program a program balistických rakiet.

Článok 10e

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti so softvérom uvedeným v prílohe VIIA alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohe VIIA akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti so softvérom uvedeným v prílohe VIIA akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

Článok 10f

1.   Zákazy uvedené v článkoch 10d a 10e sa do 15. januára 2013 neuplatňujú na plnenie zmlúv uzavretých pred 22. decembra 2012 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

7.

Článok 12 ods. 1 sa nahrádza takto:

"1.   Zákazy uvedené v článku 11 sa nevzťahujú na:

a)

plnenie obchodných zmlúv do 1. júla 2012 uzatvorených pred 23. januárom 2012 alebo doplnkových zmlúv nevyhnutných pre plnenie takýchto zmlúv;

b)

plnenie zmlúv uzatvorených pred 23. januárom 2012, alebo doplnkových zmlúv nevyhnutných pre plnenie takýchto zmlúv, keď sa v takejto zmluve osobitne stanovuje, že dodávky iránskej ropy a ropných produktov alebo výnosy z ich dodávok uhrádzajú nevyrovnané sumy osobám, subjektom alebo orgánom podliehajúcim jurisdikcii členských štátov,

c)

ropu alebo ropné produkty, ktoré boli vyvezené z Iránu pred 23. januárom 2012, alebo pokiaľ k vývozu došlo podľa písmena a), do 1. júla 2012 vrátane; alebo pokiaľ k vývozu došlo podľa písmena b),

d)

nákup lodného paliva vyrobeného a dodaného inou treťou krajinou ako Irán na účely pohonu plavidiel;

e)

nákup lodného paliva na pohon plavidla, ktoré z dôvodu vyššej moci bolo prinútené zakotviť v prístave v Iráne alebo v Iránskych teritoriálnych vodách

pod podmienkou, že táto osoba, subjekt alebo orgán, ktorý sa chystá plniť zmluvu uvedenú v písmenách a), b) a c), danú činnosť alebo transakciu oznámil aspoň 20 pracovných dní vopred príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je usadený.".

8.

V článku 14 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

"c)

petrochemické produkty, ktoré boli vyvezené z Iránu pred 23. januárom 2012, alebo pokiaľ k vývozu došlo podľa písmena a), do 1. mája 2012 vrátane, alebo pokiaľ k vývozu došlo podľa písmena b),“.

9.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 14a

1.   Zakazuje sa:

a)

nákup, preprava, alebo dovoz do Únie zemného plynu, ktorý pochádza z Iránu alebo bol vyvezený z Iránu;

b)

výmena zemného plynu, ktorý pochádza z Iránu alebo bol vyvezený z Iránu;

c)

priamo alebo nepriamo poskytovať sprostredkovateľské služby, finančné prostriedky alebo finančnú pomoc, vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie a sprostredkovateľské služby týkajúce sa poistenia a zaistenia v súvislosti s činnosťami v písmenách a) alebo b).

2.   Zákazy v odseku 1 sa neuplatňujú na:

a)

zemný plyn, ktorý bol vyvezený z iného štátu ako Irán, ak bol vyvezený zemný plyn zmiešaný so zemným plynom, ktorý pochádza z Iránu v rámci infraštruktúry štátu iného ako Irán;

b)

nákup zemného plynu v rámci Iránu štátnymi príslušníkmi členského štátu na civilné účely vrátane vykurovania obytných priestorov alebo na energiu alebo na údržbu diplomatických misií, alebo

c)

plnenie zmlúv o dodávke zemného plynu s pôvodom v inom štáte ako Irán do Únie.

3.   „Zemný plyn“ sú produkty uvedené v prílohe IVA.

4.   Na účely odseku 1 pojem „vymieňať“ znamená vymieňať prúdy zemného plynu rôzneho pôvodu."

10.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 15a

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať grafit a surové kovy alebo kovové polotovary uvedené v prílohe VIIB akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2.   Príloha VIIB obsahuje grafit a surové kovy alebo kovové polotovary, ako sú hliník a oceľ, ktoré sú dôležité pre priemysel priamo alebo nepriamo kontrolovaný Zbormi islamských revolučných gárd alebo ktoré sú dôležité pre iránsky jadrový a vojenský program a program balistických rakiet.

3.   Zákaz v odseku 1 sa neuplatňuje na tovary uvedené v prílohách I, II a III.

Článok 15b

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom uvedeným v prílohe VIIB alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohe VIIB akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom uvedeným v prílohe VIIB akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2.   Zákazy v odseku 1 sa neuplatňujú na tovar uvedený v prílohách I, II a III.

Článok 15c

Zákazy uvedené v článku 15a sa do 15. februára 2013 neuplatňujú na plnenie zmlúv uzavretých pred 22. decembra 2012 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

11.

Článok 23 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa písmená c) a d) nahrádzajú takto:

„c)

ktoré sú členmi Zboru islamských revolučných gárd alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd alebo jedného či viacerých z jeho členov alebo fyzických alebo právnických osôb konajúcich v ich mene, alebo poskytujúcimi im poistenie, alebo iné základné služby;

d)

ktoré sú inými osobami, subjektmi a orgánmi, ktoré podporujú iránsku vládu a subjekty, ktoré iránska vláda vlastní alebo kontroluje, alebo osoby a subjekty, ktoré sú s nimi spojené, či už poskytovaním materiálnej, logistickej alebo finančnej podpory;“

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Bez toho, aby boli dotknuté odchýlky stanovené v článkoch 24, 25, 26, 27, 28, 28a alebo 29, sa zakazuje poskytovať fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe VIII a IX osobitné služby poskytovania finančných správ, ktoré sa využívajú na vzájomnú výmenu finančných údajov.“

12.

V článku 25 sa písmeno a) bod (ii) nahrádza takto:

"ii)

platba neprispeje na činnosť, ktorú zakazuje toto nariadenie. Ak platba slúži ako úhrada za obchodnú činnosť, ktorá sa už vykonala a príslušný orgán iného členského štátu udelil predchádzajúci súhlas s činnosťou, ktorá nebola zakázaná v čase, kedy sa vykonala, považuja sa, prima facie, za platbu, ktorá neprispieva na zakázanú činnosť, a".

13.

V článku 26 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

"a)

dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

i)

potrebné na zabezpečenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách VIII alebo IX a potrieb ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a zdravotnícku starostlivosť, daní, poistenia a poplatkov za verejné služby;

ii)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

iii)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov; alebo

(iv)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov splatných v súvislosti s odobratím vlajky plavidlám a".

14.

Článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

Odchylne od článku 23 ods. 2, príslušné orgány môžu tiež za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť:

a)

uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Iránskej centrálnej banky, ak dospeli k záveru, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na účely poskytnutia likvidity úverovým alebo finančným inštitúciám na financovanie obchodu alebo na službu obchodných úverov alebo

b)

uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov držaných Iránskou centrálnou bankou, ak dospeli k záveru, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na účely náhrady splatnej pohľadávky podľa zmluvy alebo dohody uzavretej iránskou osobou, subjektom alebo orgánom pred 16. októbrom 2012, ak takáto zmluva alebo dohoda stanovuje náhradu nevyrovnaných súm osobám, subjektom alebo orgánom podliehajúcim jurisdikcii členských štátov

pod podmienkou, že dotknutý členský štát oznámil najneskôr desať pracovných dní pred udelením uvedeného povolenia ostatným členským štátom a Komisii svoj úmysel udeliť povolenie.“.

15.

Článok 30 sa nahrádza týmito článkami:

„Článok 30

1.   Zakazuje sa prevod finančných prostriedkov na jednej strane medzi finančnými a úverovými inštitúciami patriacimi do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vymedzenými v článku 49 a na druhej strane

a)

úverovými a finančnými inštitúciami a zmenárňami so sídlom v Iráne;

b)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami finančných a úverových inštitúcií a zmenární so sídlom v Iráne, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

c)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami finančných a úverových inštitúcií a zmenární so sídlom v Iráne, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia; ako aj

d)

úverovými a finančnými inštitúciami a zmenárňami, ktoré nemajú sídlo v Iráne, ale sú kontrolované osobami a subjektmi so sídlom v Iráne

pokiaľ takéto prevody nepatria do rozsahu pôsobnosti odseku 2 a neboli spracované v súlade s odsekom 3.

2.   V súlade s odsekom 3 môžu byť povolené tieto prevody:

a)

prevody týkajúce sa potravín, zdravotnej starostlivosti, medicínskeho vybavenia alebo transakcie na poľnohospodárske alebo humanitárne účely;

b)

prevody týkajúce sa osobných remitencií;

c)

prevody súvisiace s konkrétnou obchodnou zmluvou, pokiaľ takýto prevod nie je zakázaný podľa tohto nariadenia;

d)

prevody týkajúce sa diplomatických misií alebo konzulárnych úradov alebo medzinárodných organizácií, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ sa takéto prevody majú použiť na oficiálne účely diplomatických misií alebo konzulárnych úradov alebo organizácií požívajúcich výsady v súlade s medzinárodným právom;

e)

prevody týkajúce sa platby na plnenie nárokov voči iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo prevody podobnej povahy, a to na individuálnom základe a pokiaľ neprispievajú na činnosti zakázané podľa tohto nariadenia, pod podmienkou, že príslušný členský štát oznámil ostatným členským štátom a Komisii svoj úmysel poskytnúť povolenie aspoň desať dní vopred;

f)

prevody potrebné na vykonávanie povinností vyplývajúcich zo zmlúv uvedených v článku 12 ods. 1 písm. b).

3.   Prevody finančných prostriedkov, ktoré možno povoliť podľa odseku 2, sa spracúvajú takto:

a)

prevody súvisiace s transakciami týkajúcimi sa potravín, zdravotnej starostlivosti, medicínskeho vybavenia a poľnohospodárskych alebo humanitárnych účelov v hodnote nižšej ako 100 000 EUR alebo v ekvivalentnej hodnote v inej mene, ako aj transakcie týkajúce sa osobných remitencií v hodnote nižšej ako 40 000 EUR alebo v ekvivalentnej hodnote v inej mene sa vykonávajú bez akéhokoľvek predchádzajúceho povolenia.

Prevod sa vopred písomne oznamuje príslušnému orgánu dotknutého členského štátu, ak jeho výška dosahuje alebo presahuje 10 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene;

b)

prevody súvisiace s transakciami týkajúcimi sa potravín, zdravotnej starostlivosti, medicínskeho vybavenia a poľnohospodárskych alebo humanitárnych účelov v hodnote 100 000 EUR alebo vyššej alebo v ekvivalentnej hodnote v inej mene, ako aj prevody súvisiace s osobnými remitenciami v hodnote 40 000 EUR alebo vyššej alebo v ekvivalentnej hodnote v inej mene si vyžadujú predchádzajúce povolenie príslušného orgánu dotknutého členského štátu podľa odseku 2.

Členské štáty sa raz za tri mesiace vzájomne informujú o každom poskytnutom povolení;

c)

na akýkoľvek iný prevod, ktorý dosahuje alebo presahuje sumu 10 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene, sa vyžaduje predchádzajúce povolenie od príslušného orgánu členského štátu podľa odseku 2.

Členské štáty sa raz za tri mesiace vzájomne informujú o každom poskytnutom povolení.

4.   Prevody finančných prostriedkov, ktoré nepresahujú 10 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene, si nevyžadujú žiadne predchádzajúce povolenie alebo notifikáciu.

5.   Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov subjektu, na ktorý sa vzťahuje odsek 1 písm. a) až d) zasiela príkazcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov od subjektu, na ktorý sa vzťahuje odsek 1 písm. a) až d) zasiela príjemcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

Ak sa na príkazcovho alebo príjemcovho poskytovateľa platobných služieb nevzťahuje toto nariadenie, oznámenia a žiadosti o povolenie v prípade prevodu subjektu, na ktorý sa vzťahuje odsek 1 písm. a) až d) zasiela príkazca a v prípade prevodu od subjektu, na ktorý sa vzťahuje odsek 1 písm. a) až d) zasiela oznámenia a žiadosti o povolenie príjemca, a to vždy príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príkazca alebo príjemca bydlisko.

6.   Úverové a finančné inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, venujú pri svojich činnostiach súvisiacich so subjektami uvedenými v odseku 1 písm. a) až d) zvýšenú pozornosť s cieľom zabrániť porušeniu ustanovení tohto nariadenia takto:

a)

venujú trvalú pozornosť činnostiam spojeným s vedením účtov, a to aj v rámci svojich programov povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi;

b)

vyžadujú, aby sa v platobných príkazoch vyplnili všetky informačné kolónky, ktoré sa týkajú príkazcu a príjemcu predmetnej transakcie, a v prípade neuvedenia týchto informácií transakciu odmietnu vykonať;

c)

uchovávajú všetky záznamy o transakciách za obdobie piatich rokov a na žiadosť ich sprístupňujú vnútroštátnym orgánom;

d)

ak majú oprávnené dôvody sa domnievať, že činnosti s úverovými a finančnými inštitúciami môžu byť v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, bezodkladne nahlásia svoje podozrenie finančnej spravodajskej jednotke (FIU) alebo inému príslušnému orgánu určenému dotknutým členským štátom bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 23. FIU alebo podobný príslušný orgán slúži ako národné centrum prijímania a analyzovania záznamov o podozrivých transakciách týkajúcich sa potenciálneho porušenia tohto nariadenia. FIU alebo podobný príslušný orgán musia mať priamy alebo nepriamy včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám, ako aj k informáciám dôležitým pre presadzovanie práva, ktoré potrebujú na riadny výkon svojej funkcie, vrátane možnosti analyzovať záznamy o podozrivých transakciách.

Článok 30a

1.   Prevody finančných prostriedkov iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu, na ktoré sa nevzťahuje článok 30 ods. 1, sa spracúvajú takto:

a)

prevody súvisiace s transakciami týkajúcimi sa potravín, zdravotnej starostlivosti, medicínskeho vybavenia alebo poľnohospodárskych alebo humanitárnych účelov sa vykonávajú bez akéhokoľvek predchádzajúceho povolenia.

Prevod sa vopred písomne oznamuje príslušnému orgánu členského štátu, ak jeho výška dosahuje alebo presahuje 10 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene;

b)

akýkoľvek iný prevod, ktorý nepresahuje sumu 40 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene, sa vykonáva bez akéhokoľvek predchádzajúceho povolenia.

Prevod sa vopred písomne oznamuje príslušnému orgánu dotknutého členského štátu, ak jeho výška dosahuje alebo presahuje 10 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene;

c)

na akýkoľvek iný prevod, ktorý dosahuje alebo presahuje sumu 40 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene, sa vyžaduje predchádzajúce povolenie od príslušného orgánu dotknutého členského štátu.

Členské štáty sa raz za tri mesiace vzájomne informujú o každom zamietnutom povolení.

2.   Prevody finančných prostriedkov, ktoré nepresahujú 10 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene, si nevyžadujú žiadne predchádzajúce povolenie alebo oznámenie.

3.   Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov sa spracúvajú takto:

a)

v prípade elektronického prevodu finančných prostriedkov spracúvaného úverovými alebo finančnými inštitúciami:

i)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov iránskej osobe, subjektu alebo orgánu, ktorá sa nachádza mimo Únie, zasiela príkazcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

ii)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu, ktorá sa nachádza mimo Únie, zasiela príjemcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

iii)

Ak sa v prípadoch podľa bodu (i) alebo (ii) na príkazcovho alebo príjemcovho poskytovateľa platobných služieb nevzťahuje toto nariadenie, oznámenia a žiadosti o povolenie v prípade prevodu iránskej osobe, subjektu alebo orgánu zasiela príkazca a v prípade prevodu od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu zasiela oznámenia a žiadosti o povolenie príjemca, a to vždy príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príkazca alebo príjemca bydlisko.

iv)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov iránskej osobe, subjektu alebo orgánu, ktorá sa nachádza v rámci Únie, zasiela príjemcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

v)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu, ktorá sa nachádza v rámci Únie, zasiela príkazcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

vi)

Ak sa v prípadoch podľa bodu (iv) alebo (v) na príkazcovho alebo príjemcovho poskytovateľa platobných služieb nevzťahuje toto nariadenie, oznámenia a žiadosti o povolenie v prípade prevodu iránskej osobe, subjektu alebo orgánu zasiela príkazca a v prípade prevodu od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu zasiela oznámenia a žiadosti o povolenie príjemca, a to vždy príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príkazca alebo príjemca bydlisko.

vii)

V súvislosti s prevodom finančných prostriedkov od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu alebo v ich prospech, a ak sa na príkazcu, ani na príjemcu, a ani na ich poskytovateľov platobných služieb nevzťahuje toto nariadenie, ale ak poskytovateľ platobných služieb, na ktorého sa toto nariadenie vzťahuje, koná v úlohe sprostredkovateľa, tento poskytovateľ platobných služieb musí podľa potreby dodržať oznamovaciu povinnosť alebo požiadať o povolenie, ak vie o tom, že daný prevod je od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu alebo v ich prospech, alebo ak má rozumný dôvod predpokladať, že prevod je od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu alebo v ich prospech. V prípade, že v úlohe sprostredkovateľa konajú viacerí poskytovatelia platobných služieb, oznamovaciu povinnosť alebo povinnosť požiadať o povolenie musí dodržať iba prvý poskytovateľ platobných služieb, ktorý spracúva prevod. Každé oznámenie alebo žiadosť o povolenie musia byť zaslané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

viii)

Ak je do série prepojených prevodov finančných prostriedkov zapojených viac ako jeden poskytovateľ platobných služieb, pri prevodoch v rámci Únie sa pripojí odkaz na povolenie udelené podľa tohto článku.

b)

V prípade iného ako elektronického prevodu finančných prostriedkov sa oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov spracúvajú takto:

i)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov iránskej osobe, subjektu alebo orgánu, zasiela príkazca príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príkazca bydlisko.

ii)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu zasiela príjemca príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príjemca bydlisko.

Článok 30b

1.   Ak sa povolenie poskytlo v súlade s článkami 24, 25, 26, 27, 28 alebo 28a, články 30 a 30a sa neuplatňujú.

Požiadavkou predchádzajúceho povolenia na prevod finančných prostriedkov stanovenou v článku 30 ods. 3 písm. b) a c) nie je dotknuté vykonávanie prevodov finančných prostriedkov vopred oznámených alebo povolených príslušným orgánov pred 22. decembra 2012. Takýto prevod finančných prostriedkov sa vykoná pred 15. aprílom 2013.

Články 30 a 30a sa neuplatňujú vo vzťahu k prevodu finančných prostriedkov stanovených v článku 29.

2.   Článok 30 ods. 3 a článok 30a ods. 1 sa uplatňujú bez ohľadu na to, či sa prevod finančných prostriedkov uskutočnil ako jediná operácia alebo niekoľkými operáciami, ktoré sa zdajú byť prepojené. Na účely tohto nariadenia pojem „operácie, ktoré sa zdajú byť prepojené“ zahŕňa:

a)

rad za sebou nasledujúcich prevodov od rovnakej iránskej osoby, subjektu alebo orgánu alebo rovnakej iránskej osobe, subjektu alebo orgánu, na ktorú sa vzťahuje článok 30 ods. 1 písm. a) až d) alebo od rovnakej iránskej osoby, subjektu alebo orgánu alebo rovnakej iránskej osobe, subjektu alebo orgánu, ktorý sa uskutočňuje v spojitosti s jedinou povinnosťou uskutočniť prevod finančných prostriedkov, ak výška jednotlivých prevodov síce nedosahuje príslušnú hodnotu stanovenú v článkoch 30 a 30a, ale ich celková suma spolu spĺňa kritériá pre povinné oznámenie alebo povolenie; alebo

b)

reťazec prevodov zahŕňajúci rozličných poskytovateľov platobných služieb alebo fyzickým alebo právnickým osobám, ktorým sa vykonáva jediná povinnosť uskutočniť prevod finančných prostriedkov.

3.   Na účely článku 30 ods. 3 písm. b) a článku 30 ods. 3 písm. c) a článku 30a ods. 1 písm. c) príslušné orgány členských štátov udelia za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povolenie, pokiaľ nemajú oprávnený dôvod dospieť k záveru, že prevod finančných prostriedkov, pre ktorý sa požaduje povolenie, by mohol byť v rozpore s niektorým zo zákazov alebo povinností v tomto nariadení.

Príslušný orgán si môže za posúdenie žiadosti o povolenie účtovať poplatok.

4.   Na účely článku 30a ods. 1 písm. c) sa povolenie považuje za udelené, ak bola príslušnému orgánu doručená písomná žiadosť o povolenie a ak príslušný orgán v lehote štyroch týždňov nepredložil písomnú námietku voči prevodu finančných prostriedkov. Ak je vznesená námietka z dôvodu, že vyšetrovanie sa ešte neukončilo, príslušný orgán to uvedie a bezodkladne oznámi svoje rozhodnutie. Príslušné orgány majú priamy alebo nepriamy a včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám, ako aj informáciám týkajúcim sa presadzovania práva, ktoré sa vyžadujú na vykonanie vyšetrovania.

5.   Články 30 a 30a sa nevzťahujú na tieto osoby, subjekty alebo orgány:

a)

osoby, subjekty alebo orgány, ktoré len prevádzajú tlačené dokumenty do elektronickej podoby a konajú na základe zmluvy s úverovou alebo finančnou inštitúciou;

b)

osoby, subjekty alebo orgány, ktoré poskytujú úverovým alebo finančným inštitúciám výhradne informačné alebo iné podporné systémy na prevod finančných prostriedkov alebo

c)

osoby, subjekty alebo orgány, ktoré poskytujú úverovým alebo finančným inštitúciám výhradne systémy zúčtovania a vyrovnania obchodov.“

16.

Článok 31 sa nahrádza takto:

„Článok 31

1.   Pobočky a dcérske spoločnosti úverových a finančných inštitúcií so sídlom v Iráne, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vymedzené v článku 49, oznámia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadené, všetky prevody finančných prostriedkov, ktoré vykonali alebo prijali, mená strán transakcie a sumu a dátum uskutočnenia transakcie, a to v lehote piatich pracovných dní od vykonania alebo prijatia príslušného prevodu finančných prostriedkov. Ak sú k dispozícii príslušné informácie, musí sa v oznámení uviesť povaha transakcie a v prípade potreby povaha tovaru, ktorého sa transakcia týka, a predovšetkým to, či sa na tento tovar vzťahuje príloha I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA alebo VIIB k tomuto nariadeniu, a ak vývoz tohto tovaru podlieha povoleniu, musí sa uviesť číslo udelenej licencie.

2.   V súlade s pravidlami pre výmenu informácií a s výhradou týchto pravidiel v prípade potreby príslušné orgány, ktorým sa uvedené skutočnosti oznámili, postúpia informácie o oznámeniach uvedených v odseku 1 bezodkladne príslušným orgánom iných členských štátov, v ktorých sú protistrany takýchto transakcií usadené, a to s cieľom zabrániť transakciám, ktoré by mohli prispieť k činnostiam v jadrovej oblasti citlivým z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní alebo vývoja nosičov jadrových zbraní.“.

17.

Článok 32 sa vypúšťa.

18.

V článkoch 33 a 34 sa odkazy na článok 32 ods. 2 nahrádzajú odkazmi na článok 30 ods. 1.

19.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 37a

1.   V súvislosti s ropnými tankermi a nákladnými loďami plaviacimi sa pod vlajkou Islamskej republiky Irán alebo s ropnými tankermi a nákladnými loďami, ktoré sú priamo alebo nepriamo vlastnené, prenajaté alebo prevádzkované iránskymi osobami, subjektami alebo orgánmi, sa zakazuje poskytovanie týchto služieb:

a)

Poskytovanie klasifikačných služieb akéhokoľvek druhu, okrem iného:

i)

vypracovanie a uplatňovanie pravidiel klasifikácie alebo technických špecifikácií týkajúcich sa dizajnu, konštrukcie, vybavenia a údržby lodí ako aj systému palubného riadenia;

ii)

vykonanie prieskumov a inšpekcií v súlade s klasifikačnými pravidlami a postupmi;

iii)

prideľovanie klasifikačnej značky a vydávanie, potvrdzovanie alebo obnovovanie osvedčení o dodržiavaní pravidiel klasifikácie alebo špecifikácií;

b)

dohľad a účasť na dizajne, stavbe a oprave lodí a ich častí vrátane blokov, častí, strojov, elektrických a kontrolných zariadení; ako aj súvisiaca technická pomoc, financovanie alebo finančná pomoc;

c)

inšpekcia, testovanie a certifikácia námorného zariadenia, materiálov a súčiastok, ako aj dohľad nad ich inštaláciou na palube a dohľad nad systémovou integráciou;

d)

vykonávanie prieskumov, inšpekcií, auditov a prehliadok a vydávanie, obnovovanie a potvrdzovanie príslušných osvedčení a dokumentov o dodržiavaní v mene správy štátu vlajky v súlade s Medzinárodným dohovorom o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 v zmenenom a doplnenom znení (SOLAS 1974) a s jeho protokolom z roku 1988, Medzinárodným dohovorom o zabránení znečisťovania z lodí a roku 1973, v znení protokolu z roku 1978 (MARPOL 73/78); Dohovorom o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori z roku 1972 v znení neskorších zmien a doplnení (COLREG 1972), Medzinárodným dohovorom o nákladovej značke z roku 1966 (LL 1966) a jeho protokolom z roku 1988; Medzinárodným dohovorom o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi z roku 1978 v zmenenom a doplnenom znení (STCW) a Medzinárodným dohovorom o meraní tonáže lodí z roku 1969 (TONNAGE 1969).

2.   Zákaz v odseku 1 sa uplatňuje od 15. januára 2013.

Článok 37b

1.   Zakazuje sa sprístupniť lode navrhnuté na prepravu alebo skladovanie ropy a petrochemických produktov:

i)

akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo

ii)

akejkoľvek inej osobe, subjektu alebo orgánu, pokiaľ poskytovatelia služieb neprijali vhodné opatrenie, aby zabránili použitiu týchto plavidiel na prepravu ropy alebo petrochemických produktov, ktoré pochádzajú z Iránu alebo ktoré boli vyvezené z Iránu, alebo na ich skladovanie.

2.   Zákazom v odseku 1 nie je dotknuté plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv a doplnkových zmlúv uvedených v článku 12 ods. 1 písm. b) a c) a v článku ods. 1 písm. b) a c) pod podmienkou, že dovoz a preprava iránskej ropy, nafty alebo petrochemických produktov boli oznámené príslušnému orgánu podľa článku 12 ods. 1 alebo 14 ods. 1."

20.

Článok 41 sa nahrádza takto:

„Článok 41

Zakazuje sa zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení v článkoch 2, 5 ods. 1, 8, 9, 10a, 10b, 10d, 10e, 11, 13, 14a, 15a, 15b, 17, 22, 23, 30, 30a, 34, 35, 37a alebo 37b.“

21.

V článku 43 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Dotknutý členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii svoj záver uvedený v odseku 1 a svoj úmysel udeliť povolenie najneskôr desať pracovných dní pred udelením povolenia. V prípade ohrozenia životného prostredia a/alebo zdravia a bezpečnosti pracovníkov v Únii, ktoré si vyžaduje naliehavé opatrenie, môže dotknutý členský štát udeliť povolenie bez predchádzajúceho oznámenia a ostatným členským štátom a Komisii to oznámi do troch pracovných dní od udelenia povolenia.“

22.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 43a

1.   Odchylne od článku 8, článku 9, článku 17 ods. 1, pokiaľ ide o iránske osoby, subjekty alebo orgány uvedené v článku 17 ods. 2 písm. b), článku 23 ods. 2 a 3 pokiaľ odkazujú na osoby, subjekty a orgány uvedené v prílohe IX, články 30 a 35, príslušné orgány členského štátu môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť činnosti súvisiace s prieskumom alebo ťažbou uhľovodíkov v Únii vykonávané na základe licencie na takýto prieskum alebo ťažbu, ktorú vydal členský štát osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v prílohe IX, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

licencia na prieskum alebo ťažbu uhľohydrátov v Únii bola vydaná pred dňom, kedy boli táto osoba, tento subjekt alebo tento orgán uvedené v prílohe IX označené; a

b)

povolenie je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo alebo napravilo poškodenie životného prostredia v Únii alebo predišlo trvalej strate hodnoty licencie vrátane dočasného zabezpečenia produktovodu a infraštruktúry používanej v súvislosti s činnosťou, ktorá sa vykonáva na základe licencie. Takéto povolenie môže obsahovať opatrenia prijaté podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

2.   Výnimka ustanovená v odseku 1 sa udeľuje len na nevyhnutné obdobie a jej platnosť nepresiahne platnosť licencie vydanej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v prílohe IX. Ak sa príslušný orgán domnieva, že je potrebná subrogácia v súvislosti so zmluvami alebo poskytnutie náhrady škody, obdobie platnosti výnimky nepresiahne päť rokov.

3.   Dotknutý členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii svoj úmysel udeliť povolenie najneskôr desať pracovných dní pred udelením tohto povolenia. V prípade ohrozenia životného prostredia v Únii, ktoré si vyžaduje naliehavé opatrenie, aby sa predišlo poškodeniu životného prostredia, môže dotknutý členský štát udeliť povolenie bez predchádzajúceho oznámenia a ostatným členským štátom a Komisii to oznámi do troch pracovných dní od udelenia povolenia.“

23.

V nadpise prílohy X sa dopĺňa odkaz na článok 43a.

24.

V článku 45 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

mení a dopĺňa prílohy III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB a X na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.“

25.

Príloha I sa nahrádza znením stanoveným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

26.

Text uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha IVA.

27.

Text uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha VIA.

28.

Text uvedený v prílohe IV k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha VIB.

29.

Text uvedený v prílohe V k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha VIIA.

30.

Text uvedený v prílohe VI k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha VIIB.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 282, 16.10.2012, s. 58.

(4)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

ČASŤ A

Tovar a technológie uvedené v článku 2 ods. 1, 2 a 4, v článku 3 ods. 3, v článku 5 ods. 1, v článku 6, v článku 8 ods. 4, v článku 17 ods. 2 a v článku 31 ods. 1

Táto príloha obsahuje všetok tovar a všetky technológie uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 definované v tomto nariadení s výnimkou tovaru a technológií uvedených v časti A a do 15. apríla 2013 aj s výnimkou tovaru a technológií uvedených v časti C.

 

Opis

1.

Systémy „informačného zabezpečenia" a zariadenia na konečné použitie určené na používanie v oblasti verejných telekomunikačných služieb a poskytovania internetových služieb alebo na ochranu týchto služieb zo strany operátora siete vrátane súčiastok potrebných na služby súvisiace s operáciou, inštaláciou (vrátane inštalácie na mieste), údržbou (kontrolou), opravou, vyčistením a modernizovaním súvisiacich s týmito systémami a vybavením:

a.

Systémy, zariadenia, aplikačno-špecifické „elektronické montážne celky“, moduly a integrované obvody na „zabezpečenie informácií“ súvisiace so sieťami ako sú wifi, 2G, 3G, 4G alebo pevnými sieťami (klasické, ADSL alebo optické vlákno) a ich súčasti osobitne navrhnuté na zabezpečenie „informačnej bezpečnosti“:

Pozn.:

Ku kontrole prijímacích zariadení globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) obsahujúcich alebo používajúcich dekódovanie (napr. GPS alebo GLONASS) pozri 7A005 prílohy I k nariadeniu (ES) 428/2009.

1.

Navrhnuté alebo upravené na používanie „kryptografie“ s použitím digitálnych techník vykonávajúcich niektorú kryptografickú funkciu okrem overovania alebo digitálneho podpisu, a ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

1.

Funkcie overovania a digitálneho podpisu obsahujú aj pridruženú funkciu správy kľúčov.

2.

Overovanie zahŕňa všetky aspekty riadenia prístupu všade tam, kde neexistuje šifrovanie súborov alebo textu okrem prípadov priamej súvislosti s ochranou hesiel, osobných identifikačných čísiel (PIN) alebo podobných údajov na zabránenie neoprávneného prístupu.

3.

„Kryptografia“ nezahŕňa techniky komprimovania alebo kódovania „pevne stanovených“ údajov.

Poznámka:

1.a.1. zahŕňa zariadenia navrhnuté alebo upravené na používanie „kryptografie“ využívajúcej analógové princípy, ak ide o prevedenie digitálnymi technikami.

a.

„Symetrický algoritmus“ s použitím kľúča dĺžky viac ako 56 bitov; alebo

b.

„Asymetrický algoritmus“ tam, kde je bezpečnosť algoritmu založená na niektorej z týchto vlastností:

1.

faktorizácia celých čísel nad 512 bitov (napr. RSA),

2.

výpočet diskrétnych logaritmov v multiplikatívnej skupine konečného poľa veľkosti nad 512 bitov (napr. Diffie-Hellman v Z/pZ); alebo

3.

diskrétne logaritmy v inej skupine, než uvedené v 1.a.1.b.2 nad 112 bitov

(napr. Diffie-Hellman na eliptickej krivke);

2.

Tento „softvér“ je určený na konečné používanie v oblasti verejných telekomunikačných služieb a poskytovania internetových služieb alebo na ochranu týchto služieb zo strany operátora siete:

a.

„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 1.a.1 alebo „softvér“ uvedený v 2.b.1;

b.

Špecifický „softvér“:

1.

„softvér“ vyznačujúci sa vlastnosťami alebo vykonávajúci alebo simulujúci funkcie zariadení uvedených v 5A002.a.1;

3.

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii na „používanie“ zariadení uvedených v 1.a.1 alebo „softvéru“ uvedeného v bode 2.a. alebo 2.b.1 tohto zoznamu na konečné používanie v oblasti verejných telekomunikačných služieb a poskytovania internetových služieb alebo na ochranu týchto služieb zo strany operátora siete.

ČASŤ B

Článok 6 sa uplatňuje na nasledujúci tovar:

Položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

Opis

0A001

„Jadrové reaktory“ a ich osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a.

„jadrové reaktory“;

b.

kovové nádoby alebo ich v závode vyrobené hlavné časti vrátane hlavy nádoby reaktora pre tlakovú nádobu reaktora, osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktívnu zónu „jadrového reaktora“;

c.

manipulačné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vkladanie paliva do alebo vyberanie z „jadrového reaktora“;

d.

regulačné tyče osobitne navrhnuté alebo upravené na riadenie štiepneho procesu v „jadrovom reaktore“, ich podporné alebo závesné konštrukcie, mechanizmus pohonu tyčí a vodiace rúrky tyčí;

e.

tlakové rúrky osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články a primárne chladiace médium v „jadrovom reaktore“ pri prevádzkovom tlaku vyššom ako 5,1 MPa;

f.

zirkóniový kov a zliatiny vo forme rúrok alebo sústav rúrok s pomerom hafnia a zirkónia menej ako 1:500 hmotnostných dielov, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“;

g.

čerpadlá pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média „jadrových reaktorov“;

h.

„vnútorné časti reaktorov“ zvlášť navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ vrátane podporných stĺpov pre aktívnu zónu reaktora, palivových kanálikov, tepelných štítov, usmerňovačov toku, platní roštu aktívnej zóny reaktora a platní difúzora;

Poznámka:

V 0A001h. „vnútorné časti jadrového reaktora“ znamenajú každú väčšiu konštrukciu v nádobe reaktora, ktorá má jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.

i.

výmenníky tepla (parné generátory) osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“;

j.

prístroje na detekciu a meranie neutrónov osobitne navrhnuté alebo upravené na stanovovanie úrovne toku neutrónov v aktívnej zóne „jadrového reaktora“.

0C002

Nízkoobohatený urán, ktorý patrí do oddielu 0C002, ak je súčasťou zložených jadrových palivových článkov


ČASŤ C

Položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

Opis

5A002

Systémy „informačnej ochrany“, ich zariadenia a súčasti:

a.

systémy, zariadenia, aplikačno-špecifické „elektronické montážne celky“, moduly a integrované obvody na „bezpečnosť informácií“ a iné pre ne navrhnuté súčasti:

Pozn.:

Ku kontrole prijímacích zariadení globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) obsahujúcich alebo používajúcich dekódovanie (napr. GPS alebo GLONASS) pozri 7A005.

1.

Navrhnuté alebo upravené na používanie „kryptografie“ s použitím digitálnych techník vykonávajúcich niektorú kryptografickú funkciu okrem overovania alebo digitálneho podpisu, a ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

1.

Funkcie overovania a digitálneho podpisu obsahujú aj pridruženú funkciu správy kľúčov.

2.

Overovanie zahŕňa všetky aspekty riadenia prístupu všade tam, kde neexistuje šifrovanie súborov alebo textu okrem prípadov priamej súvislosti s ochranou hesiel, osobných identifikačných čísiel (PIN) alebo podobných údajov na zabránenie neoprávneného prístupu.

3.

„Kryptografia“ nezahŕňa techniky komprimovania alebo kódovania „pevne stanovených“ údajov.

Poznámka:

5A002.a.1. zahŕňa zariadenia navrhnuté alebo upravené na používanie „kryptografie“ využívajúcej analógové princípy, ak sa používajú spolu s digitálnou technikou.

a.

„symetrický algoritmus“ s použitím kľúča dĺžky viac ako 56 bitov; alebo

b.

„asymetrický algoritmus“ tam, kde je bezpečnosť algoritmu založená na niektorej z týchto vlastností:

1.

faktorizácia celých čísel nad 512 bitov (napr. RSA),

2.

výpočet diskrétnych algoritmov v multiplikatívnej skupine konečného poľa veľkosti nad 512 bitov (napr. Diffie-Hellman v Z/pZ); alebo

3.

diskrétne logaritmy nad 112 bitov v inej skupine, než sú uvedené v 5A002.a.1.b.2.

(napr. Diffie-Hellman na eliptickej krivke);

5D002

Tento „softvér“:

a.

„softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 5A002.a.1 alebo „softvér“ uvedený v 5D002.c.1;

c.

Špecifický „softvér“:

1.

„softvér“ vyznačujúci sa vlastnosťami alebo vykonávajúci alebo simulujúci funkcie zariadení uvedených v 5A002.a.1;

Poznámka:

5D002 nezahŕňa tento „softvér“:

a.

„softvér“, ktorý sa požaduje na „používanie“ zariadení vyňatých spod kontroly podľa poznámky k bodu 5A002;

b.

„softvér“, ktorý poskytuje niektorú z funkcií zariadení vyňatých spod kontroly podľa poznámky k bodu 5A002.

5E002

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii pre „používanie“ zariadení uvedených v 5A002.a.1 alebo „softvéru“ uvedeného v bode 5D002.a. alebo 5D002.c.1 tohto zoznamu.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IVA

Produkty uvedené v článkoch 14a a 31 ods. 1

Zemný plyn a ostatné plynné uhľovodíky

Číselný znak HS

Opis

2709 00 10

Kondenzáty zemného plynu

2711 11 00

Zemný plyn – v kvapalnom skupenstve

2711 21 00

Zemný plyn – v plynnom skupenstve

2711 12

Propán

2711 13

Butány

2711 19 00

Ostatné“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA VIA

Kľúčové zariadenia a technológie uvedené v článku 8, v článku 10 ods. 1 písm. c) a v článku 31 ods. 1

Číselný znak HS

Opis

 

– Pažnice, čerpacie a vrtné rúrky druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch:

7304 22

– – Vrtné rúrky z nehrdzavejúcej ocele

7304 23

– – Ostatné vrtné rúrky

7304 24

– – Ostatné, z nehrdzavejúcej ocele

7304 29

– – Ostatné

ex ex 7305

Ostatné rúry a rúrky (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané), ktorých vonkajší i vnútorný prierez je kruhový a vonkajší priemer presahuje 406,4 mm, zo železa alebo z ocele s obsahom chrómu najmenej 1 % a s odolnosťou voči chladu, ktorá môže byť nižšia ako – 120 °C

 

– Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo plynovody:

7306 11

– – Zvárané z nehrdzavejúcej ocele

7306 19

– – Ostatné

 

– Pažnice druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch:

7306 21 00

– – Zvárané z nehrdzavejúcej ocele

7306 29 00

– – Ostatné

 

Tlakové nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn, zo železa alebo ocele

7311 00 99

– ostatné s kapacitou 1 000 l alebo viac

ex ex 7613

Hliníkové nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn s kapacitou 1 000 l alebo viac“


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA VIB

Kľúčové zariadenia a technológie uvedené v článkoch 10a, 10b, 10c a 31 ods. 1

Číselný znak HS

Opis

8406 10 00

Parné turbíny na pohon lodí

ex ex 8406 90

Časti parných turbín na pohon lodí

8407 21

Motory na pohon lodí, závesné motory

ex ex 8407 29

Motory na pohon lodí, ostatné

8408 10

Motory na pohon lodí

ex ex 8409 91 00

Časti vhodné na použitie prevažne alebo výhradne na stroje zatriedené do položky 8407 21 alebo 8407 29

ex ex 8409 99 00

Časti vhodné na použitie prevažne alebo výhradne na stroje zatriedené do podpoložky 8408 10

ex ex 8411 81

Ostatné plynové turbíny, s výkonom nepresahujúcim 5 000 kw na námorných pohon lodí

ex ex 8411 82

Ostatné plynové turbíny, s výkonom presahujúcim 5 000 kw na pohon námorných lodí

ex ex 8468

Stroje a prístroje na spájkovanie alebo na zváranie, tiež na rezanie, iné ako položky 8515; plynové stroje a prístroje na povrchové kalenie

ex ex 8483

Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky; ložiskové puzdrá a ložiskové panvy; ozubené kolesá a ozubené prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, skrine prevodoviek a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu; zotrvačníky a remenice, vrátane kladníc na kladkostroje; spojky a hriadeľové spojky (vrátane univerzálnych kĺbov) navrhnuté na pohon plavidiel s maximálnou možnou celkovou nosnosťou s konštrukčným ponorom 55 000 DWT alebo viac)

8487 10

Lodné vrtule a ich lopatky

ex ex 8515

Stroje a prístroje elektrické (vrátane elektricky vyhrievaného plynu), laserové alebo využívajúce ostatné svetelné alebo fotónové zväzky, ultrazvukové, využívajúce elektrónové zväzky, magnetické impulzy alebo plazmové výboje na spájkovanie alebo zváranie, tiež schopné rezania; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov alebo cermetov za tepla

ex ex 9014 10 00

Navigačné kompasy výlučne pre námorný priemysel

ex ex 9014 80 00

Iné navigačné prístroje a zariadenia výlučne pre námorný priemysel

ex ex 9014 90 00

Časti, súčasti a príslušenstvo zatriedené do položky 9014 10 00 a 9014 80 00 výlučne pre námorný priemysel

ex ex 9015

Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, fotogrametrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia okrem kompasov; zameriavacie zariadenia výlučne pre námorný priemysel“


PRÍLOHA V

„PRÍLOHA VIIA

Softvér na integráciu priemyselných procesov uvedený v článku 10d, 10e a 10f a 31 ods. 1

1.

Softvér na plánovanie podnikových zdrojov určený osobitne na použitie v jadrovom, vojenskom, plynárenskom, ropnom, námornom, leteckom, finančnom a stavebnom priemysle.

Vysvetlivka: Softvér na plánovanie podnikových zdrojov je softvér používaný na finančné účtovníctvo, prevádzkové účtovníctvo, ľudské zdroje, výrobu, riadenie dodávateľského reťazca, riadenie projektov, riadenie vzťahov so zákazníkmi, dátové služby alebo kontroly prístupu.


PRÍLOHA VI

„PRÍLOHA VIIB

Grafit a surové kovy a kovové polotovary uvedené v článkoch 15a, 15b a 15c a 31 ods. 1

Úvodná poznámka: Zaradením tovaru do tejto prílohy nie sú dotknuté pravidlá uplatniteľné na tovar v prílohách I, II a III

1.   Grafit

Číselný znak HS

Opis

2504

Prírodný grafit

3801

Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky na základe grafitu alebo iného uhlíka vo forme pást, blokov, platní alebo ostatných polotovarov

6815 10

Neelektrické výrobky z grafitu alebo iných foriem uhlíka vrátane uhlíkových vlákien

6903 10

Retorty, taviace tégliky, mufly, dýzy, zátky, podpery, skúšobné tégliky, rúry, rúrky, púzdra a tyče. Iné ako výrobky z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek obsahujúcich viac ako 50 % hmotnosti grafitu alebo iného uhlíka alebo zmesi týchto produktov

8545

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z ostatného uhlíka, tiež spojené s kovom, druhov používaných na elektrické účely


2.   Železo a oceľ

Číselný znak HS

Opis

7201

Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch

7202

Ferozliatiny

7203

Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 % hmotnosti v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch

7204

Železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady zo železa alebo ocele v ingotoch

7205

Granule a prášky, zo surového železa, zrkadloviny, železa alebo ocele

7206

Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch

7207

Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele

7218

Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch; polotovary z nehrdzavejúcej ocele

7224

Ostatná legovaná oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch; polotovary z ostatnej legovanej ocele


3.   Meď a výrobky z nej

Číselný znak HS

Opis

7401 00 00

Medený kamienok (medený lech); cementová meď (vyzrážaná meď)

7402 00 00

Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové

7404 00

Medený odpad a medený šrot

7405 00 00

Predzliatiny medi

7406

Medený prášok a medené vločky

7407

Medené tyče, prúty a profily

7410

Medené fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,15 mm

7413 00 00

Medené splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované


4.   Nikel a výrobky z neho

Číselný znak HS

Opis

7501

Niklový kamienok (lech), spekané výrobky oxidu nikelnatého a ostatné medziprodukty metalurgie niklu

7502

Surový nikel

7503 00

Niklový odpad a niklový šrot

7504 00 00

Niklový prášok a niklové vločky

7505

Niklové tyče, prúty, profily a drôty

7506

Niklové dosky, plechy, pásy a fólie

7507

Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo k nim (napríklad spojky, kolená, nátrubky)


5.   Hliník

Číselný znak HS

Opis

7601

Surový hliník

7602

Hliníkový odpad a hliníkový šrot

7603

Hliníkový prášok a hliníkové vločky

7605

Hliníkové drôty

7606

Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm

7609 00 00

Hliníkové príslušenstvo k rúram a rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)

7614

Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, bez elektrickej izolácie


6.   Olovo

Číselný znak HS

Opis

7801

Surové olovo

7802 00 00

Olovený odpad a šrot

7804

Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a vločky


7.   Zinok

Číselný znak HS

Opis

7901

Surový (nespracovaný) zinok

7902 00 00

Zinkový odpad a šrot

7903

Zinkový prach, prášok a zinkové vločky

7904 00 00

Zinkové tyče, prúty, profily a drôty

7905 00 00

Zinkové dosky, plechy, pásy a fólie


8.   Cín

Číselný znak HS

Opis

8001

Surový (nespracovaný) cín

8002 00 00

Cínový odpad a šrot

8003 00 00

Cínové tyče, prúty, profily a drôty


9.   Ostatné základné kovy, cermety, výrobky z nich

Číselný znak HS

Opis

ex ex 8101

Volfrám a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu okrem antikatód pre rtg trubice

ex ex 8102

Molybdén a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu okrem článkov špeciálne navrhnutých na použitie v stomatológii

ex ex 8103

tantal a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu okrem stomatologických nástrojov a chirurgických nástrojov a predmetov špeciálne navrhnutých pre ortopedické a chirurgické účely

8104

Horčík a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu

8105

Kobaltový kamienok (lech) a ostatné medziprodukty metalurgie kobaltu; kobalt a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu

ex ex 8106 00

Bizmut a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu okrem tých, ktoré sú špeciálne pripravené na prípravu chemických zlúčenín na farmaceutické použitie

8107

Kadmium a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu

8108

Titán a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu

8109

Zirkónium a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu

8110

Antimón a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu

8111 00

Mangán a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu

ex ex 8112

Berýlium, chróm, germánium, vanád, gálium, hafnium, indium, niób (columbium), rénium a tálium, a predmety z týchto kovov, vrátane odpadu a šrotu okrem okien pre rtg trubice

8113 00

Cermety a predmety z nich, vrátane odpadu a šrotu“


22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/55


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1264/2012

z 21. decembra 2012,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únii,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23.marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1), a najmä na jeho článok 46 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 23. marca 2012 prijala nariadenie (EÚ) č. 267/2012.

(2)

Vzhľadom na situáciu v Iráne a v súlade s rozhodnutím 2012/829/SZBP (2), by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia podľa prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012, mali zahrnúť ďalšie osoby a subjekty.

(3)

Okrem toho by sa zo zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia podľa prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012, mali určité subjekty vypustiť a záznamy o určitých subjektoch by sa mali zmeniť a doplniť.

(4)

V záujme zabezpečenia efektívnosti opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Pozri stranu 71 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

I.

Osoba a subjekty uvedené nižšie sa doplnia na zoznam uvedený v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012.

„I.   Osoby a subjekty zapojené do činností v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických rakiet a osoby a subjekty poskytujúce podporu iránskej vláde

Osoba

 

Meno

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Babak Zanjani

Dátum narodenia: 12. marca 1971

Babak Zanjani pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. Zanjani zohráva kľúčovú úlohu pri uľahčovaní obchodov s iránskou ropou a pri presune peňazí za ropu. Zanjani vlastní a riadi Sorinet group so sídlom v Spojených arabských emirátoch a využíva niektoré z jej spoločností na prevod platieb za ropu.

22.12.2012


Subjekty

 

Názov

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Tel.: +98-21-77606030

Webová stránka: www.niopdc.ir

Dcérska spoločnosť spoločnosti National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.

Tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223

Fax: +98-21-66154351

Webová stránka: www.ioptc.com

Dcérska spoločnosť spoločnosti National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).

22.12.2012

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Tel.: +98-21-88907472

Fax: +98-21-88907472

Webová stránka: www.nioec.org

Dcérska spoločnosť spoločnosti National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).

22.12.2012

4.

Iran Composites Institute (Iránsky ústav pre kompozitné materiály)

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Teherán, Irán

Tel.: 98 217 3912858

Fax: 98 217 7491206

E-mail: ici@iust.ac.ir

Webová stránka: http://www.irancomposites.org

Iránsky ústav pre kompozitné materiály (ICI, alias Composite Institute of Iran) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. V roku 2011 získal ICI zákazku na poskytovanie IR-2M rotorov centrifúg spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ.

22.12.2012

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Irán

Tel.: 98 0311 2658311 15

Fax: 98 0311 2679097

Spoločnosť Jelvesazan pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Začiatkom roku 2012 chcela spoločnosť Jelvesazan dodávať spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ kontrolované vákuové čerpadlá.

22.12.2012

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Irán

Tel.: 98 861 4130430

Fax: 98 861 413023

Webová stránka: www.iralco.net

Iran Aluminium Company (známa tiež ako IRALCO, Iranian Aluminium Company) pomáha určeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. V polovici roku 2012 mala spoločnosť IRALCO zákazku na dodávanie hliníka spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ.

22.12.2012

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Začiatkom roku 2010 získala spoločnosť Simatec od spoločnosti Kalaye Electric Company (KEC) označenej OSN zákazku na obstaranie meničov Vacon na napájanie centrifúg na obohacovanie uránu. V polovici roku 2012 sa pokúšala obstarať meniče kontrolované EÚ.

22.12.2012

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (továreň)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teherán

Tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fax: 98 21 22057127

Webová stránka: www.aluminat.com

Spoločnosť Aluminat pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Začiatkom roku 2012 mala spoločnosť Aluminat zákazku na dodávanie hliníka 6061-T6 spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ.

22.12.2012

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research (Organizácia pre inováciu a výskum v oblasti obrany)

 

Organizácia pre inováciu a výskum v oblasti obrany (SPND) pomáha označeným osobám a subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. MAAE spája SPND so svojimi obavami z možného vojenského rozmeru iránskeho jadrového programu, v súvislosti s ktorým Irán naďalej odmieta spolupracovať. Organizáciu SPND vedie Mohsen Fakhrizadeh, ktorého označila OSN, a SPND je súčasťouMinisterstva obrany pre logistiku ozbrojených síl (MODAFL), ktoré EÚ označila v máji 2011. Davoud Babaei, ktorého EÚ označila v decembri 2011 za jeho úlohu šéfa bezpečnosti SPND, v rámci ktorej je zodpovedný za bránenie zverejneniu informácií, a to aj MAAE.

22.12.2012

10.

First Islamic Investment Bank (Prvá islamská investičná banka)

Pobočka: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Pobočka: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malajzia; Labuan F.T; 87000

Vzťahy s investormi: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonézia; South Jakarta; Jakarta; 12950

Prvá islamská investičná banka (FIIB) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. FIIB je súčasťou Sorinet Group, ktorú vlastní a riadi Babak Zanjani. Banka sa využíva na prevod platieb za ropu.

22.12.2012

11.

International Safe Oil

 

Spoločnosť International Safe Oil (ISO) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. ISO je súčasťou Sorinet Group, ktorú vlastní a riadi Babak Zanjani. ISO sa využíva na prevod platieb za ropu.

22.12.2012

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubaj, Spojené arabské emiráty, P.O.Box 31988

Tel.: 0097 14 3257022-99

E-mail: INFO@SCTBankers.com

SWIFT kód Dubaja: SCTSAEA1

Pobočka: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Irán, P.O.Box 1618

Tel.: +98 764 444 32 341-2

Fax: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. SCT je súčasťou Sorinet Group, ktorú vlastní a riadi Babak Zanjani. SCT sa využíva na prevod platieb za naftu.

22.12.2012

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. HKICO je nastrčená spoločnosť, ktorú kontroluje National Iranian OilCompany (NIOC) označená EÚ. V polovici roku 2012 mala HKICO dostať milióny dolárov za predaj ropy NIOC.

22.12.2012

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Švajčiarsko

Spoločnosť Petro Suisse pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. Je nastrčenou spoločnosťou, ktorú kontroluje NIOC označená EÚ. NIOC založila Petro Suisse ako spoločnosť a využívala jej účty na vykonávanie a prijímanie platieb. Petro Suisse bola naďalej v roku 2012 s NIOC v kontakte.

22.12.2012

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran, Irán

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, známa tiež ako Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund a Petroleum Ministry Pension Fund) poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. OPIC pôsobí pod iránskym Ministerstvom pre naftu a pod National Iranian Oil Company (NIOC); oba tieto subjekty EÚ označila. Vlastní akcie viacerých subjektov, ktoré EÚ označila.

22.12.2012

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Tento subjekt pomohol spoločnosti Irano-Hind Shipping Company (IHSC), ktorú OSN označila 9. júna 2010, obísť sankcie prijaté proti nej. Po svojom označení sa IHSC snažila zakryť skutočnosť, že vlastní tri tankery, a to zverením ich riadenia spoločnosti Noah Ship Management a neskôr spoločnosti Marian Ship Management. CF Sharp and Company sa podieľala na týchto snahách a uzavrela s IHSC zmluvu o riadení ľudských zdrojov pre lodnú posádku pre tieto tri tankery. Túto zmluvu vykonali spoločnosti Noah Ship Management a Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Irán

Tel.: 98 21 66022727

Fax: 98 21 66036005

Webová stránka: www.sharif.ir

Sharifova technická univerzita (SUT) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Koncom roku 2011 SUT poskytla laboratóriá iránskemu jadrovému subjektu KalayeElectric Company (KEC) označenému OSN a spoločnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ktorú označila EÚ.]

22.12.2012

18.

Moallem Insurance Company (známa tiež ako:

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Irán PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Irán

Tel.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

Fax: (98-21) 88771245

Webová stránka: www.mic-ir.com

Hlavný poisťovateľ IRISL.

22.12.2012“

II.

Záznamy, ktoré sú uvedené v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012 o subjektoch uvedených nižšie, sa nahrádzajú týmito záznamami:

„B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

(alias Center for Innovation and Technology (CITC))

Tehran, Iran

Zodpovedný za technický pokrok Iránu prostredníctvom príslušného obstarávania v zahraničí a stykov na účely odborného vzdelávania. Podporuje jadrový program a program riadených rakiet.

26. 7. 2010

2.

Sureh (alias Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Hlavné sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherán

Komplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Isfahán

Dcérska spoločnosť Organizácie pre atómovú energiu Iránu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), na ktorú OSN uvalila sankcie a ktorej súčasťou je zariadenia na konverziu uránu, závod na výrobu paliva a závod na výrobu zirkónia.

23. 5. 2011

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Poštová adresa: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Vlastnená alebo kontrolovaná IRGC

23.1.2012“

III.

Zo zoznamu uvedeného v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012 sa vypúšťajú tieto subjekty:

1.

Spoločnosť CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Spoločnosť Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/61


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1265/2012

zo 17. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 837/2012, pokiaľ ide o minimálnu aktivitu prípravku zo 6-fytázy produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 22594) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu, odstavčatá, ošípané vo výkrme a prasnice (držiteľ povolenia DSM Nutritional Products)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Prípravok zo 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 22594), patriaci do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“, bol povolený na desať rokov ako kŕmna doplnková látka na používanie pre hydinu, odstavčatá, ošípané vo výkrme a prasnice, a to vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 837/2012 (2).

(2)

V súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 navrhol držiteľ povolenia zmenu podmienok povolenia pre príslušný prípravok doplnením nového zloženia prípravku v pevnom stave s minimálnou aktivitou 10 000 FYT/kg. K žiadosti boli priložené príslušné podporné údaje. Komisia túto žiadosť postúpila Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(3)

Úrad v stanovisku z 24. mája 2012 (3) dospel k záveru, že toto nové enzýmové zloženie v pevnom stave podľa všetkého nepredstavuje zatiaľ nezohľadňované riziko pre cieľové druhy, spotrebiteľov, používateľov ani pre životné prostredie a je účinné pri minimálnej aktivite 10 000 FYT/g. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(4)

Podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 837/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 837/2012 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 7.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(6):2730.


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 837/2012 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť.

4a18

DSM Nutritional Products

6-fytáza (EC 3.1.3.26)

 

Zloženie doplnkovej látky

prípravok zo 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Aspergillus oryzae

(DSM 22594) s minimálnou aktivitou:

 

10 000 FYT (1)/g v pevnom stave

 

20 000 FYT/g v tekutom stave

 

Charakteristika účinnej látky

6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaná Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Analytická metóda  (2)

na účely kvantifikácie 6-fytázy v krmive:

kolorimetrická metóda, ktorou sa meria anorganický fosfát, ktorý z fytátu uvoľní 6-fytáza (ISO 30024:2009)

hydina

ošípané vo výkrme

prasiatka

(odstavené)

500 FYT

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uviesť teplotu pri skladovaní, obdobie skladovateľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva pre:

hydinu, prasiatka (odstavené) a ošípané vo výkrme: 500 – 4 000 FYT;

prasnice: 1 000 – 4 000 FYT.

3.

Na použitie v krmive s obsahom fosforu viazaného na fytín viac ako 0,23 %.

4.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii použiť ochranu dýchacích ciest, okuliare a rukavice.

5.

Na použitie pre odstavčatá s hmotnosťou do 35 kg.“

9. októbra 2022

prasnice

1 000FYT


(1)  1 FYT je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní za minútu 1 μmol anorganického fosfátu z fytátu za reakčných podmienok s koncentráciou fytátu 5,0 mM pri pH 5,5 a teplote 37 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/63


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1266/2012

z 21. decembra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

56,9

MA

79,5

TN

111,9

TR

123,6

ZZ

93,0

0707 00 05

AL

87,0

TR

136,9

ZZ

112,0

0709 93 10

MA

110,2

TR

137,7

ZZ

124,0

0805 10 20

MA

61,3

TR

63,0

ZA

51,2

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

86,6

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,1

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

BA

56,8

CA

156,3

CN

174,8

MK

40,0

US

132,7

ZA

123,7

ZZ

114,4

0808 30 90

CN

72,9

TR

135,1

US

182,0

ZZ

130,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/65


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1267/2012

z 21. decembra 2012,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. januára 2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. januára 2013 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novostanovené clá.

(5)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. januára 2013 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, uplatniteľné od 1. januára 2013

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICA (obyčajná) tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA iná ako na siatie (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

CIROK, zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  Dovozca môže v súlade s článkom 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I

14.12.2012-20.12.2012

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obyčajná pšenica (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá vysokej kvality

Pšenica tvrdá strednej kvality (2)

Pšenica tvrdá nízkej kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

263,55

213,34

Cena FOB USA

259,19

249,19

229,19

Prémia – Záliv

18,17

Prémia – Veľké jazerá

25,89

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

14,52 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

46,05 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).


SMERNICE

22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/68


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2012/52/EÚ

z 20. decembra 2012,

ktorou sa stanovujú opatrenia na uľahčenie uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (1), a najmä na jej článok 11 ods. 2 písm. a), c) a d),

keďže:

(1)

Podľa článku 11 ods. 2 smernice 2011/24/EÚ má Komisia povinnosť prijať opatrenia na uľahčenie uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom sa predpísané lieky a zdravotnícke pomôcky vydávajú.

(2)

Podľa článku 11 ods. 2 písm. a) smernice 2011/24/EÚ má Komisia prijať neúplný zoznam prvkov, ktoré majú tieto predpisy obsahovať. Daný zoznam by mal zdravotníckemu pracovníkovi vydávajúcemu lieky a zdravotnícke pomôcky umožniť overiť pravosť predpisu a tiež skutočnosť, či ho vystavil zdravotnícky pracovník v regulovanom povolaní, ktorý je tak podľa zákona oprávnený urobiť.

(3)

Prvky, ktoré majú predpisy obsahovať, by mali uľahčiť správnu identifikáciu liekov alebo zdravotníckych pomôcok, ako sa uvádza v článku 11 ods. 2 písm. c) smernice 2011/24/EÚ.

(4)

Lieky by sa preto mali uvádzať pod svojím bežným názvom, aby sa uľahčila správna identifikácia liekov, ktoré sú v rámci Únie uvádzané na trh pod rôznymi ochrannými známkami, a tiež liekov, ktoré nie sú uvádzané na trh vo všetkých členských štátoch. Bežným názvom, ktorý by sa mal používať, by mal byť buď medzinárodný nechránený názov odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou, alebo, ak takýto názov neexistuje, zvyčajný bežný názov. Ochranná známka lieku by sa naproti tomu mala používať iba v záujme zabezpečenia jasnej identifikácie biologických liekov vymedzených v bode 3.2.1.1. písm. b) prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (2), a to vzhľadom na osobitné charakteristické vlastnosti týchto liekov, alebo identifikácie iných liekov v prípadoch, kde to predpisujúci zdravotnícky pracovník považuje z medicínskeho hľadiska za nevyhnutné.

(5)

Zdravotnícke pomôcky nemajú bežné názvy ako lieky. Preto by mal predpis obsahovať aj priame kontaktné údaje predpisujúcej osoby, ktoré umožnia zdravotníckemu pracovníkovi vydávajúcemu pomôcky, aby sa v prípade potreby informoval o predpísanej zdravotníckej pomôcke a správne ju identifikoval.

(6)

Neúplný zoznam prvkov, ktoré majú predpisy obsahovať, by mal napomôcť zrozumiteľnosť informácií, ktoré sa týkajú predpisu a v ňom obsiahnutých pokynov na používanie výrobku, pre pacientov, ako sa uvádza v článku 11 ods. 2 písm. d) smernice 2011/24/EÚ. Komisia bude pravidelne skúmať danú situáciu s cieľom posúdiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia, ktoré by pacientom pomohli porozumieť pokynom na používanie výrobku.

(7)

V záujme toho, aby pacienti mohli požadovať vhodné predpisy, je dôležité, aby národné kontaktné miesta uvedené v článku 6 smernice 2011/24/EÚ poskytovali pacientom dostatočné informácie o obsahu a účele neúplného zoznamu prvkov, ktoré by mali tieto predpisy obsahovať.

(8)

Vzhľadom na to, že celkový vplyv cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je obmedzený, neúplný zoznam prvkov by sa mal vzťahovať len na predpisy, ktoré sa majú použiť v inom členskom štáte.

(9)

Keďže zásada vzájomného uznávania predpisov vyplýva z článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, táto smernica nebráni členským štátom v tom, aby zásadu vzájomného uznávania uplatňovali na predpisy, ktoré neobsahujú prvky stanovené v neúplnom zozname. Žiadne ustanovenie tejto smernice zároveň nebráni členským štátom, aby stanovili, že predpisy vystavené na ich území s cieľom použitia v inom členskom štáte majú obsahovať ďalšie prvky podľa predpisov uplatniteľných na ich území, pokiaľ sú tieto predpisy zlučiteľné s právom Únie.

(10)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 16 ods. 1 smernice 2011/24/EÚ,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet

Touto smernicou sa stanovujú opatrenia na jednotné vykonávanie článku 11 ods. 1 smernice 2011/24/EÚ týkajúceho sa uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa uplatňuje na predpisy vymedzené v článku 3 písm. k) smernice 2011/24/EÚ vystavené na žiadosť pacienta, ktorý ich zamýšľa použiť v inom členskom štáte.

Článok 3

Obsah predpisov

Členské štáty zabezpečia, aby predpisy obsahovali prinajmenšom prvky stanovené v prílohe.

Článok 4

Požiadavky na informácie

Členské štáty zabezpečia, aby národné kontaktné miesta uvedené v článku 6 smernice 2011/24/EÚ informovali pacientov o prvkoch, ktoré musia podľa tejto smernice obsahovať predpisy vystavené v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom sa predpísané lieky alebo zdravotnícke pomôcky vydávajú.

Článok 5

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 25. októbra 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45 – 65.

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.


PRÍLOHA

Neúplný zoznam prvkov, ktoré musia lekárske predpisy obsahovať

Názvy, ktoré sú v tejto prílohe uvedené tučným písmom, nemusia byť na predpisoch uvedené

Identifikácia pacienta

Priezvisko(-á)

Meno(á) (v plnom znení, t. j. iniciálky nepostačujú)

Dátum narodenia

Overenie predpisu

Dátum vystavenia

Identifikácia predpisujúceho zdravotníckeho pracovníka

Priezvisko(-á)

Meno(á) (v plnom znení, t. j. iniciálky nepostačujú)

Odborná kvalifikácia

Kontaktné údaje na priamy kontakt (emailová adresa a telefónne alebo faxové číslo spolu s medzinárodnou predvoľbou)

Adresa pracoviska (vrátane názvu príslušného členského štátu)

Podpis (vlastnou rukou alebo digitálny, v závislosti od média zvoleného na vystavenie predpisu)

Identifikácia predpísaného výrobku, ak sa na daný prípad vzťahuje

„Bežný názov“ vymedzený v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch

Ochranná známka, ak

a)

je predpísaný výrobok biologickým liekom, ako sa vymedzuje v bode 3.2.1.1. písm. b) prílohy I (časť I) k smernici 2001/83; alebo

b)

predpisujúci zdravotnícky pracovník to považuje za nevyhnutné z medicínskeho hľadiska; v tom prípade musia byť na predpise v krátkosti uvedené dôvody, pre ktoré sa použila ochranná známka

Farmaceutická forma (tableta, roztok atď.)

Množstvo

Sila, ako je vymedzená v článku 1 smernice 2001/83/ES.

Dávkovacia schéma


ROZHODNUTIA

22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/71


ROZHODNUTIE RADY 2012/829/SZBP

z 21. decembra 2012

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 26. júla 2010 prijala rozhodnutie 2010/413/SZBP (1).

(2)

Do rozhodnutia 2010/413/SZBP by sa malo vložiť ustanovenie týkajúce sa zvýšeného monitorovania všetkých aktivít finančných inštitúcií v rámci Únie s iránskymi finančnými inštitúciami.

(3)

V rozhodnutí 2010/413/SZBP by sa takisto malo zmeniť a doplniť ustanovenie týkajúce sa zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(4)

Okrem toho, do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP, by sa mali zahrnúť ďalšie osoby a subjekty, pričom určité subjekty by sa z tohto zoznamu mali vypustiť a záznamy o určitých subjektoch by sa mali zmeniť a doplniť.

(5)

Rozhodnutie 2010/413/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/413/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 10 sa vkladá tento odsek:

„3a.   Od finančných inštitúcií sa vyžaduje, aby pri svojich aktivitách s bankami a finančnými inštitúciami uvedenými v odseku 1:

a)

venovali nepretržitú pozornosť činnostiam spojeným s vedením účtov, a to aj v rámci svojho programu povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v rámci povinností týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

b)

vyžadovali vyplnenie všetkých informačných políčok v platobných príkazoch, ktoré sa týkajú pôvodcu a príjemcu v rámci predmetnej transakcie, a v prípade neposkytnutia týchto informácií odmietli transakciu vykonať;

c)

uchovávali všetky záznamy o transakciách za obdobie piatich rokov a na požiadanie ich sprístupnili vnútroštátnym orgánom;

d)

v prípade, že majú podozrenie alebo oprávnený dôvod sa domnievať, že finančné prostriedky súvisia s financovaním šírenia jadrových zbraní, okamžite nahlásili svoje podozrenie FIU alebo inému príslušnému orgánu určenému dotknutým členským štátom. FIU alebo takýto iný príslušný orgán má včasný, priamy alebo nepriamy prístup k informáciám z finančnej a správnej oblasti a k informáciám týkajúcim sa presadzovania práva, ktoré potrebuje na riadny výkon svojej funkcie, vrátane analýzy záznamov o podozrivých transakciách.“.

2.

Článok 20 ods. 1 písm. b) sa nahrádza týmto:

„b)

osôb a subjektov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I, ktoré sú zapojené do činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo do vývoja nosičov jadrových zbraní alebo sú s týmito činnosťami a vývojom priamo spojené alebo ich podporujú, a to aj prostredníctvom zapojenia do obstarávania zakázaných položiek, tovaru, zariadení, materiálu a technológie, alebo osôb alebo subjektov, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, a to aj nezákonnými prostriedkami, ako aj osôb a subjektov, ktoré pomáhali označeným osobám alebo subjektom pri obchádzaní alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN č. 1737 (2006), BR OSN č. 1747 (2007), BR OSN č. 1803 (2008) a BR OSN č. 1929 (2010) alebo tohto rozhodnutia, ako aj ďalších príslušníkov a subjektov IRGC a spoločnosti IRISL a subjektov, ktoré vlastnia alebo kontrolujú alebo ktoré konajú v ich mene alebo im poskytujú poistenie alebo iné dôležité služby, uvedených v prílohe II.“.

Článok 2

Príloha II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP sa mení a dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. decembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 39.


PRÍLOHA

I.

Osoba a subjekty uvedené nižšie sa doplnia na zoznam uvedený v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP.

„I.   Osoby a subjekty zapojené do činností v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických rakiet a osoby a subjekty poskytujúce podporu iránskej vláde

Osoba

 

Meno

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Babak Zanjani

Dátum narodenia: 12. marca 1971

Babak Zanjani pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. Zanjani zohráva kľúčovú úlohu pri uľahčovaní obchodov s iránskou ropou a pri presune peňazí za ropu. Zanjani vlastní a riadi Sorinet group so sídlom v Spojených arabských emirátoch a využíva niektoré z jej spoločností na prevod platieb za ropu.

22.12.2012


Subjekty

 

Názov

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Tel.: +98-21-77606030

Webová stránka: www.niopdc.ir

Dcérska spoločnosť spoločnosti National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.

Tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223

Fax: +98-21-66154351

Webová stránka: www.ioptc.com

Dcérska spoločnosť spoločnosti National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).

22.12.2012

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Tel.: +98-21-88907472

Fax: +98-21-88907472

Webová stránka: www.nioec.org

Dcérska spoločnosť spoločnosti National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).

22.12.2012

4.

Iran Composites Institute (Iránsky ústav pre kompozitné materiály)

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Teherán, Irán

Tel.: 98 217 3912858

Fax: 98 217 7491206

E-mail: ici@iust.ac.ir

Webová stránka: http://www.irancomposites.org

Iránsky ústav pre kompozitné materiály (ICI, alias Composite Institute of Iran) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. V roku 2011 získal ICI zákazku na poskytovanie IR-2M rotorov centrifúg spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ.

22.12.2012

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Irán

Tel.: 98 0311 2658311 15

Fax: 98 0311 2679097

Spoločnosť Jelvesazan pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Začiatkom roku 2012 chcela spoločnosť Jelvesazan dodávať spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ kontrolované vákuové čerpadlá.

22.12.2012

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Irán

Tel.: 98 861 4130430

Fax: 98 861 413023

Webová stránka: www.iralco.net

Iran Aluminium Company (známa tiež ako IRALCO, Iranian Aluminium Company) pomáha určeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. V polovici roku 2012 mala spoločnosť IRALCO zákazku na dodávanie hliníka spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ.

22.12.2012

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Začiatkom roku 2010 získala spoločnosť Simatec od spoločnosti Kalaye Electric Company (KEC) označenej OSN zákazku na obstaranie meničov Vacon na napájanie centrifúg na obohacovanie uránu. V polovici roku 2012 sa pokúšala obstarať meniče kontrolované EÚ.

22.12.2012

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (továreň)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teherán

Tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fax: 98 21 22057127

Webová stránka: www.aluminat.com

Spoločnosť Aluminat pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Začiatkom roku 2012 mala spoločnosť Aluminat zákazku na dodávanie hliníka 6061-T6 spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ.

22.12.2012

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research (Organizácia pre inováciu a výskum v oblasti obrany)

 

Organizácia pre inováciu a výskum v oblasti obrany (SPND) pomáha označeným osobám a subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. MAAE spája SPND so svojimi obavami z možného vojenského rozmeru iránskeho jadrového programu, v súvislosti s ktorým Irán naďalej odmieta spolupracovať. Organizáciu SPND vedie Mohsen Fakhrizadeh, ktorého označila OSN, a SPNDje súčasťouMinisterstva obrany pre logistiku ozbrojených síl (MODAFL), ktoré EÚ označila v máji 2011. Davoud Babaei, ktorého EÚ označila v decembri 2011 za jeho úlohu šéfa bezpečnosti SPND, v rámci ktorej je zodpovedný za bránenie zverejneniu informácií, a to aj MAAE.

22.12.2012

10.

First Islamic Investment Bank (Prvá islamská investičná banka)

Pobočka: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Pobočka: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malajzia; Labuan F.T; 87000

Vzťahy s investormi: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonézia; South Jakarta; Jakarta; 12950

Prvá islamská investičná banka (FIIB) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. FIIB je súčasťou Sorinet Group, ktorú vlastní a riadi Babak Zanjani. Banka sa využíva na prevod platieb za ropu.

22.12.2012

11.

International Safe Oil

 

Spoločnosť International Safe Oil (ISO) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. ISO je súčasťou Sorinet Group, ktorú vlastní a riadi Babak Zanjani. ISO sa využíva na prevod platieb za ropu.

22.12.2012

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubaj, Spojené arabské emiráty, P.O.Box 31988

Tel.: 0097 14 3257022-99

E-mail: INFO@SCTBankers.com

SWIFT kód Dubaja: SCTSAEA1

Pobočka: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Irán, P.O.Box 1618

Tel.: +98 764 444 32 341-2

Fax: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. SCT je súčasťou Sorinet Group, ktorú vlastní a riadi Babak Zanjani. SCT sa využíva na prevod platieb za naftu.

22.12.2012

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. HKICO je nastrčená spoločnosť, ktorú kontroluje National Iranian OilCompany (NIOC) označená EÚ. V polovici roku 2012 mala HKICO dostať milióny dolárov za predaj ropy NIOC.

22.12.2012

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Švajčiarsko

Spoločnosť Petro Suisse pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. Je nastrčenou spoločnosťou, ktorú kontroluje NIOC označená EÚ. NIOC založila Petro Suisse ako spoločnosť a využívala jej účty na vykonávanie a prijímanie platieb. Petro Suisse bola naďalej v roku 2012 s NIOC v kontakte.

22.12.2012

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran, Irán

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, známa tiež ako Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund a Petroleum Ministry Pension Fund) poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. OPIC pôsobí pod iránskym Ministerstvom pre naftu a pod National Iranian Oil Company (NIOC); oba tieto subjekty EÚ označila. Vlastní akcie viacerých subjektov, ktoré EÚ označila.

22.12.2012

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Tento subjekt pomohol spoločnosti Irano-Hind Shipping Company (IHSC), ktorú OSN označila 9. júna 2010, obísť sankcie prijaté proti nej. Po svojom označení sa IHSC snažila zakryť skutočnosť, že vlastní tri tankery, a to zverením ich riadenia spoločnosti Noah Ship Management a neskôr spoločnosti Marian Ship Management. CF Sharp and Company sa podieľala na týchto snahách a uzavrela s IHSC zmluvu o riadení ľudských zdrojov pre lodnú posádku pre tieto tri tankery. Túto zmluvu vykonali spoločnosti Noah Ship Management a Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Irán

Tel.: 98 21 66022727

Fax: 98 21 66036005

Webová stránka: www.sharif.ir

Sharifova technická univerzita (SUT) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Koncom roku 2011 SUT poskytla laboratóriá iránskemu jadrovému subjektu KalayeElectric Company (KEC) označenému OSN a spoločnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ktorú označila EÚ.]

22.12.2012

18.

Moallem Insurance Company (známa tiež ako:

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Irán PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Irán

Tel.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

Fax: (98-21) 88771245

Webová stránka: www.mic-ir.com

Hlavný poisťovateľ IRISL.

22.12.2012“

II.

Záznamy, ktoré sú uvedené v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP o subjektoch uvedených nižšie, sa nahrádzajú týmito záznamami:

„B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

(alias Center for Innovation and Technology (CITC))

Tehran, Iran

Zodpovedný za technický pokrok Iránu prostredníctvom príslušného obstarávania v zahraničí a stykov na účely odborného vzdelávania. Podporuje jadrový program a program riadených rakiet.

26. 7. 2010

2.

Sureh (alias Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Hlavné sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherán

Komplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Isfahán

Dcérska spoločnosť Organizácie pre atómovú energiu Iránu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), na ktorú OSN uvalila sankcie a ktorej súčasťou je zariadenia na konverziu uránu, závod na výrobu paliva a závod na výrobu zirkónia.

23. 5. 2011

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Poštová adresa: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, next to Saie Park, Tehran, Iran

Vlastnená alebo kontrolovaná IRGC

23.1.2012“

III.

Zo zoznamu uvedeného v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP sa vypúšťajú tieto subjekty:

1.

Spoločnosť CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Spoločnosť Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/78


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. decembra 2012

o dodatočnom finančnom príspevku členským štátom na programy kontroly, inšpekcií a dohľadu v oblasti rybného hospodárstva na rok 2012

[oznámené pod číslom C(2012) 8967]

(Iba anglické, bulharské, dánske, fínske, francúzske, grécke, holandské, litovské, lotyšské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2012/830/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva (1), a najmä na jeho článok 21,

keďže:

(1)

Na základe požiadaviek na spolufinancovanie Úniou, ktoré predložili členské štáty vo svojich programoch kontroly rybného hospodárstva na rok 2012, Komisia prijala vykonávacie rozhodnutie 2012/294/EÚ z 25. mája 2012 o finančnom príspevku Únie členským štátom na programy kontroly, inšpekcií a dohľadu v oblasti rybného hospodárstva na rok 2012 (2), ktorým ponechala časť rozpočtu na rok 2012 nespotrebovanú.

(2)

Nespotrebovaná časť rozpočtu na rok 2012 by sa teraz mala prideliť novým rozhodnutím.

(3)

Členské štáty boli v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 861/2006 požiadané, aby predložili programy na dodatočné financovanie v prioritných oblastiach vymedzených Komisiou v jej liste členským štátom zo dňa 25. apríla 2012, t. j. projekty zamerané na zdokonalenie kontrolných systémov členského štátu, ktoré určil členský štát spolu s Komisiou, meranie výkonu motora a vysledovateľnosť produktov rybného hospodárstva. Hospodárske subjekty a/alebo členské štáty, ktoré investujú do projektov vysledovateľnosti, majú splniť požiadavky stanovené Komisiou v jej liste zo 14. mája 2012.

(4)

Na tomto základe a pri zohľadnení rozpočtových obmedzení boli zamietnuté požiadavky na finančný príspevok Únie na činnosti súvisiace s pilotnými projektmi, stavbou a modernizáciou hliadkovacích plavidiel a lietadiel a s tými vzdelávacími projektmi, ktoré nesúvisia so zdokonaľovaním kontrolných systémov členských štátov, keďže neboli zamerané na vyššie vymedzené prioritné oblasti. Z dôvodu rozpočtových obmedzení nebolo možné podporiť všetky projekty v rámci prioritných oblastí uvedených Komisiou. Komisia musela vybrať projekty určené na spolufinancovanie na základe zdokonalení, ktoré treba vykonať v kontrolných systémoch členských štátov, a požiadaviek na vysledovateľnosť vymedzených Komisiou. Žiadosti týkajúce sa činností uvedených v článku 8 ods. 1) písm. a) nariadenia (ES) č. 861/2006 spĺňajú podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov Únie.

(5)

Pokiaľ ide o projekty zamerané na vysledovateľnosť, je dôležité zabezpečiť, aby sa vyvíjali na základe medzinárodne uznaných noriem, ako sa to vyžaduje v článku 67 ods. 8 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011 (3).

(6)

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov Únie boli posúdené podľa toho, či sú v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 391/2007 z 11. apríla 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 861/2006, pokiaľ ide o výdavky, ktoré vznikli členským štátom pri implementácii monitorovacích a kontrolných systémov, použiteľných pre spoločnú politiku rybného hospodárstva (4).

(7)

Komisia posúdila projekty, ktorých náklady neprekračovali sumu 40 000 EUR bez DPH a vybrala tie, v prípade ktorých je spolufinancovanie Úniou opodstatnené zdokonaleniami, ktoré sa majú zaviesť do kontrolných systémov žiadajúcich členských štátov.

(8)

Je vhodné určiť maximálnu výšku a sadzbu finančného príspevku Únie v rámci obmedzení stanovených v článku 15 nariadenia (ES) č. 861/2006 a stanoviť podmienky, za ktorých sa tento príspevok môže poskytnúť.

(9)

S cieľom podporovať investície do prioritných činností definovaných Komisiou a vzhľadom na negatívny vplyv finančnej krízy na rozpočty členských štátov by sa výdavkom súvisiacim s uvedenými prioritnými oblasťami mala udeliť vysoká sadzba spolufinancovania v rámci obmedzení ustanovených v článku 15 nariadenia (ES) č. 861/2006.

(10)

Na splnenie podmienok na poskytnutie príspevku by projekty spolufinancované na základe tohto nariadenia mali byť v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Únie, a najmä s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 404/2011.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje dodatočný finančný príspevok Únie na výdavky, ktoré vznikli členským štátom v roku 2012 pri zavádzaní monitorovacích a kontrolných systémov uplatniteľných v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH), ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 861/2006. Ustanovuje sa ním výška finančného príspevku Únie pre každý členský štát, sadzba finančného príspevku Únie a podmienky, za akých sa takýto príspevok môže poskytnúť.

Článok 2

Vyrovnanie nesplatených záväzkov

Všetky platby, pri ktorých sa žiada o náhradu, príslušné členské štáty vykonajú do 30. júna 2016. Platby, ktoré členský štát uskutoční po tomto dátume, nie sú oprávnené na náhradu. V prípade nevyužitia rozpočtových prostriedkov v súvislosti s týmto rozhodnutím sa viazanosť zruší najneskôr do 31. decembra 2017.

Článok 3

Nové technológie a siete informačných technológií

1.   Výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s projektmi uvedenými v prílohe I pri zriaďovaní nových technológií a sietí informačných technológií s cieľom umožniť účinný a bezpečný zber a účinné a bezpečné spravovanie údajov pri monitorovaní a kontrole rybolovných činností, ako aj pri dohľade nad nimi, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 90 % oprávnených výdavkov v rámci obmedzení ustanovených v uvedenej prílohe.

2.   Pokiaľ ide o projekty zamerané na vysledovateľnosť, finančný príspevok EÚ sa obmedzuje na 1 000 000 EUR v prípade investícií realizovaných orgánmi členských štátov a na 250 000 EUR v prípade súkromných investícií. Celkový počet projektov zameraných na vysledovateľnosť, ktoré realizujú súkromné hospodárske subjekty, sa obmedzuje na 8 na členský štát a na rozhodnutie o financovaní.

3.   Na splnenie podmienok na poskytnutie finančného príspevku uvedeného v odseku 2 musia všetky projekty spolufinancované na základe tohto rozhodnutia spĺňať platné požiadavky ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 (5) a vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 404/2011.

Článok 4

Automatické lokalizačné zariadenia

1.   Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s projektmi uvedenými v prílohe II pri nákupe a montáži automatických lokalizačných zariadení na palubách rybárskych plavidiel, ktoré umožňujú monitorovanie týchto plavidiel na diaľku centrom na monitorovanie rybolovu prostredníctvom systému monitorovania plavidiel (ďalej len „VMS“), spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 90 % oprávnených výdavkov v rámci obmedzení ustanovených v uvedenej prílohe.

2.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa vypočíta na základe ceny, ktorej výška je obmedzená na 2 500 EUR na plavidlo.

3.   Na to, aby sa splnili podmienky na poskytnutie finančného príspevku uvedeného v odseku 1, musia automatické lokalizačné zariadenia spĺňať požiadavky ustanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 404/2011.

Článok 5

Systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ

Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s projektmi uvedenými v prílohe III, na vývoj, nákup a inštaláciu komponentov systémov elektronického zaznamenávania a podávania správ (ďalej len „ERS“), ako aj výdavky na technickú pomoc súvisiacu s uvedenými systémami určenými na účinnú a bezpečnú výmenu údajov v súvislosti s monitorovaním a kontrolou rybolovných činností, ako aj dohľadom nad nimi, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 90 % oprávnených výdavkov v rámci obmedzení ustanovených v uvedenej prílohe.

Článok 6

Zariadenia elektronického zaznamenávania a podávania správ

1.   Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s projektmi uvedenými v prílohe IV, na nákup a montáž zariadení ERS na paluby rybárskych plavidiel, ktoré umožňujú plavidlám elektronicky zaznamenávať údaje o rybolovných činnostiach a podávať o nich správy centru na monitorovanie rybolovu, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 90 % oprávnených výdavkov v rámci obmedzení ustanovených v uvedenej prílohe.

2.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa vypočíta na základe ceny, ktorej výška je obmedzená na 3 000 EUR na plavidlo bez toho, aby bol dotknutý odsek 4.

3.   Na to, aby sa splnili podmienky na poskytnutie finančného príspevku, zariadenia ERS musia spĺňať požiadavky ustanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 404/2011.

4.   V prípade zariadení, ktoré kombinujú elektronické zaznamenávanie a podávanie správ so systémom monitorovania plavidiel a ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 404/2011, sa finančný príspevok uvedený v odseku 1 tohto článku vypočíta na základe ceny, ktorej výška je obmedzená na 4 500 EUR na plavidlo.

Článok 7

Maximálny príspevok Únie na členský štát

Plánované výdavky, ich oprávnený podiel a maximálny príspevok Únie pre jednotlivé členské štáty sú tieto:

(EUR)

Členský štát

Výdavky plánované v rámci dodatočného vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Výdavky na projekty vybrané podľa tohto rozhodnutia

Maximálny príspevok Únie

Belgicko

194 250

94 250

84 825

Bulharsko

30 678

30 678

27 610

Dánsko

5 055 113

3 522 171

2 941 347

Nemecko

4 511 100

425 000

382 500

Írsko

52 005 000

1 000 000

900 000

Grécko

1 246 750

1 246 750

1 122 075

Španielsko

10 528 653

7 029 087

6 326 179

Francúzsko

4 815 437

3 349 587

3 014 628

Taliansko

9 299 000

2 880 000

2 592 000

Lotyšsko

76 355

76 355

68 719

Litva

150 462

150 462

135 416

Malta

1 098 060

951 860

856 674

Holandsko

2 639 439

250 000

225 000

Rakúsko

409 102

128 179

115 361

Poľsko

4 771 695

1 516 741

1 365 067

Portugalsko

2 013 500

1 863 500

1 677 150

Fínsko

2 560 000

2 280 000

2 052 000

Švédsko