ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.350.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 350

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
20. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1231/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 7/2010, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1232/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 o pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych, rybárskych a priemyselných výrobkov

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1233/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu rajotvarých vo vodách EÚ v zóne VIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1234/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 468/2010, ktorým sa ustanovuje zoznam EÚ obsahujúci plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1235/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu ( 1 )

44

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1236/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 511/2010 na dovoz určitých molybdénových drôtov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mierne upravených molybdénových drôtov obsahujúcich najmenej 97, ale najviac 99,95 hmotnostných percent molybdénu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

51

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1237/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa schvaľuje účinná látka slabý kmeň vírusu žltej mozaiky cukety v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

55

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1238/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Trichoderma asperellum (kmeň T34) a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

59

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1239/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 543/2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso

63

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1240/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

67

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/799/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel II – Rada

69

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel II – Rada

71

 

 

2012/800/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2010

76

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou jeho rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2010

77

 

 

2012/801/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 o účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2010

81

 

 

2012/802/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2010

82

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2010

84

 

 

2012/803/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2010

88

 

 

2012/804/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010

89

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010

91

 

 

2012/805/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010

95

 

 

2012/806/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/767/ES, pokiaľ ide o výnimku z pravidiel pôvodu ustanovených v rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokiaľ ide o niektoré produkty rybolovu dovážané z Falklandských ostrovov [oznámené pod číslom C(2012) 9408]

97

 

 

2012/807/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2012, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre pelagický rybolov v západných vodách severovýchodného Atlantiku

99

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 157/12/COL z 9. mája 2012 o predaji pozemku č. 271/8 obecným zastupiteľstvom obce Oppdal (Nórsko)

109

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 339/12/COL z 20. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam uvedený v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci miesta hraničnej kontroly na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa ruší rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 92/12/COL

114

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1231/2012

zo 17. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 7/2010, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky určitých druhov tovaru, ktorých výroba je v Únii nedostatočná, a s cieľom vyhnúť sa narušeniam trhu sa nariadením Rady (EÚ) č. 7/2010 (1) otvorili na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky autonómne colné kvóty. Výrobky v rámci uvedených colných kvót sa môžu dovážať so zníženými alebo nulovými colnými sadzbami. Z rovnakých dôvodov je potrebné s účinnosťou od 1. januára 2013 otvoriť nové colné kvóty s nulovou colnou sadzbou pre primeraný objem výrobkov s poradovými číslami 09.2658, 09.2659, 09.2660 a 09.2661.

(2)

Objemy autonómnych colných kvót s poradovými číslami 09.2628, 09.2634 a 09.2929 sú nedostatočné na pokrytie potrieb priemyslu Únie v súčasnom kvótovom období, ktoré sa končí 31. decembra 2012. Uvedené objemy kvót by sa preto mali s účinnosťou od 1. júla 2012 zvýšiť. Zvyšovanie objemov kvót pre autonómnu colnú kvótu s poradovým číslom 09.2634 by však po 31. decembri 2012 nemalo pokračovať.

(3)

Objem kvóty pre autonómnu colnú kvótu s poradovým číslom 09.2603 by sa mal nahradiť objemom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

(4)

Už nie je v záujme Únie, aby v roku 2013 naďalej poskytovala colné kvóty pre výrobky s poradovými číslami 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 a 09.2986. Uvedené kvóty by sa preto mali uzavrieť s účinnosťou od 1. januára 2013 a zodpovedajúce výrobky by sa mali vypustiť z prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 7/2010.

(5)

Vzhľadom na mnohé zmeny, ktoré sa majú vykonať, by sa v záujme zreteľnosti mala príloha k nariadeniu (EÚ) č. 7/2010 nahradiť v celom rozsahu.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 7/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Keďže colné kvóty by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2013, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od tohto dátumu a malo by nadobudnúť účinnosť okamžite uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 7/2010 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

S účinnosťou od 1. júla 2012 sa v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 7/2010:

1.

objem kvóty pre autonómnu colnú kvótu s poradovým číslom 09.2628 stanovuje na 3 000 000 m2;

2.

objem kvóty pre autonómnu colnú kvótu s poradovým číslom 09.2634 stanovuje na 8 000 ton na obdobie do 31. decembra 2012;

3.

objem kvóty pre autonómnu colnú kvótu s poradovým číslom 09.2929 stanovuje na 10 000 ton.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013 s výnimkou článku 2, ktorý sa uplatňuje od 1. júla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Huby druhu Auricularia polytricha (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, na výrobu pripravených pokrmov (1)  (2)

1. 1. – 31. 12.

700 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Prírodný nespracovaný tabak, tiež narezaný do pravidelných rozmerov, s colnou hodnotou najmenej 450 EUR na 100 kg netto hmotnosti, na použitie ako krycí list alebo obalový list na výrobu tovaru patriaceho do podpoložky 2402 10 00 (1)

1. 1. – 31. 12.

6 000 ton

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Kremíková výplň vo forme granúl s obsahom oxidu kremičitého 97 % alebo viac

1. 1. – 31. 12.

1 700 ton

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanádu, určené výlučne na výrobu zliatin (1)

1. 1. – 31. 12.

13 000 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid volfrámový vrátane modrého oxidu volfrámu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1. 1. – 31. 12.

12 000 ton

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichlóretylén (CAS RN 79-01-6)

1. 1. – 31. 12.

10 000 ton

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Brómchlórmetán (CAS RN 74-97-5)

1. 1. – 31. 12.

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-dichlórbenzén (CAS RN 541-73-1)

1. 1. – 31. 12.

2 600 ton

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-chlóretanol, na výrobu tekutých tioplastov podpoložky 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1. 1. – 31. 12.

15 000 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol s čistotou nie menšou ako 98,5 % v hmotnosti (CAS RN 95-48-7)

1. 1. – 31. 12.

20 000 ton

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)

1. 1. – 31. 12.

950 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kyselina octová s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac (CAS RN 64-19-7)

1. 1. – 31. 12.

1 000 000 ton

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)

1. 1. – 31. 12.

20 000 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetylsebakát (CAS RN 106-79-6)

1. 1. – 31. 12.

1 300 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Kyselina dodekándiová, s čistotou v hmotnosti viac ako 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1. 1. – 31. 12.

4 600 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)

1. 1. – 31. 12.

120 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenón-3,3‘,4,4’-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5)

1. 1. – 31. 12.

1 000 ton

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexametyléndiamín (CAS RN 124-09-4)

1. 1. – 31. 12.

40 000 ton

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenyléndiamín (CAS RN 95-54-5)

1. 1. – 31. 12.

1 800 ton

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1)

1. 1. – 31. 12.

75 000 ton

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystín (CAS RN 56-89-3)

1. 1. – 31. 12.

600 ton

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-trietoxysilylpropyl)tetrasulfid (CAS RN 40372-72-3)

1. 1. – 31. 12.

9 000 ton

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahydrofurán (CAS RN 109-99-9)

1. 1. – 31. 12.

20 000 ton

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamón (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1. 1. – 31. 12.

300 ton

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexán-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1. 1. – 31. 12.

4 000 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(acetoacetylamino)benzimidazolón (CAS RN 26576-46-5)

1. 1. – 31. 12.

200 ton

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D–xylóza (CAS RN 58-86-6)

1. 1. – 31. 12.

400 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Kremelina, bezvodá sóda, kalcinovaná z taveniny

1. 1. – 31. 12.

30 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonát sodný

1. 1. – 31. 12.

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfátový terpentín

1. 1. – 31. 12.

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofónia a živicové kyseliny, získané z čerstvých olejoživíc

1. 1. – 31. 12.

280 000 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyzátor pozostávajúci z oxidu titaničitého a oxidu volfrámového

1. 1. – 31. 12.

3

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Pevný extrakt zo zvyškov, nerozpustný v alifatických rozpúšťadlách, získaný počas extrakcie živice z dreva, s nasledujúcimi charakteristikami:

obsah živicových kyselín nepresahujúci 30 % v hmotnosti,

číslo kyslosti nepresahujúce 110

a

bod topenia 100 °C alebo väčší

1. 1. – 31. 12.

1 600 ton

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Zmes rastlinných sterolov, vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti:

75 % a viac sterolov,

nie viac ako 25 % stanolov, na použitie pri výrobe stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov (1)

1. 1. – 31. 12.

2 500 ton

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Prípravok obsahujúci v hmotnosti:

55 % alebo viac, ale najviac 78 % dimetyl-glutarátu,

10 % alebo viac, ale najviac 28 % dimetyl-adipátu a

najviac 25 % dimetyl-sukcinátu

1. 1. – 30. 6. 2013

7 500 ton

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Zmes terciálnych amínov obsahujúca v hmotnosti:

2,0 – 4,0 % N,N-dimetyl-1-oktánamínu,

najmenej 94 % N,N-dimetyl-1-dekánamínu,

najviac 2 % N,N-dimetyl-1-dodekánanímu

1. 1. – 31. 12.

4 500 ton

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Kopolymér propylénu a etylénu s viskozitou taveniny najviac 1 700 mPa pri 190 °C podľa metódy ASTM D 3236

1. 1. – 31. 12.

500 ton

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Polyvinylalkohol, tiež obsahujúci nehydrolyzované acetátové skupiny

1. 1. – 31. 12.

18 000 ton

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxán so stupňom polymerizácie 2 800 monomérnych jednotiek (± 100)

1. 1. – 31. 12.

1 300 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Vločky acetátu celulózy

1. 1. – 31. 12.

75 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nesterilný hyaluronát sodný s:

hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou (Mw) najviac 900 000,

hladinou endotoxínov najviac 0,008 endotoxínových jednotiek (EJ)/mg,

obsahom etanolu najviac 1 % v hmotnosti,

obsahom izopropanolu najviac 0,5 % v hmotnosti

1. 1. – 31. 12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Platne z polymetylmetakrylátového plastu spĺňajúce normu:

EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A alebo

EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A

1. 1. – 31. 12.

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Ľahčený blok z regenerovanej celulózy, napustený vodou obsahujúcou chlorid horečnatý a kvartérnu amónnu zlúčeninu, s rozmermi 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1. 1. – 31. 12.

1 300 ton

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Žiaruvzdorné tehly:

s dĺžkou hrany viac ako 300 mm a

s obsahom TiO2 najviac 1 % hmotnosti a

s obsahom Al2O3 najviac 0,4 % hmotnosti a

so zmenou objemu menej ako 9 % pri 1 700 °C

1. 1. – 31. 12.

75 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Tkaniny zo sklených vlákien potiahnuté plastom, s plošnou hmotnosťou 120 g/m2 (± 10 g/m2), druhov používaných na výrobu rolovacích sieťok proti hmyzu s pevnými rámami

1. 1. – 31. 12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochróm obsahujúci 1,5 % alebo viac, ale nie viac ako 4 % hmotnosti uhlíka a nie viac ako 70 % hmotnosti chrómu

1. 1. – 31. 12.

50 000 ton

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopické držadlo z hliníka určené na použitie pri výrobe batožín (1)

1. 1. – 31. 12.

800 000 jednotiek

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Komutátorový elektromotor na striedavý prúd, jednofázový, s výkonom viac ako 750 W, s príkonom viac ako 1 600 W, ale najviac 2 700 W, s vonkajším priemerom viac ako 120 mm (± 0,2 mm), ale najviac 135 mm (± 0,2 mm), s menovitými otáčkami viac ako 30 000 rpm, ale najviac 50 000 rpm, vybavený vzduchovým ventilátorom, na použitie pri výrobe vysávačov (1)

1. 1. – 31. 12.

2 000 000 jednotiek

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Zostava, ktorú tvorí:

jednofázový komutátorový motor na striedavý prúd, s výkonom 480 W alebo viac, ale najviac 1 400 W, s príkonom 900 W alebo viac, ale najviac 1 600 W, s vonkajším priemerom 119,8 mm alebo viac, ale najviac 135,2 mm a s menovitými otáčkami 30 000 rpm alebo viac, ale najviac 50 000 rpm, a

vzduchový ventilátorna použitie pri výrobe vysávačov (1)

1. 1. – 31. 12.

120 000 jednotiek

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektrický adaptér s výkonom najviac 1 kVA, na použitie pri výrobe prístrojov na epiláciu (1)

1. 1. – 31. 12.

4 500 000 jednotiek

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Napájacie dosky na použitie pri výrobe druhov tovaru patriacich do položky 8521 a 8528 (1)

1. 1. – 31. 12.

1 038 000 jednotiek

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Zostava pre GPS systém s funkciou stanovenia polohy

1. 1. – 31. 12.

3 000 000 jednotiek

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Frekvenčný generátor na kontrolu napätia, pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov namontovaných na tlačenom obvode, pod spoločným krytom, s rozmermi najviac 30 mm × 30 mm

1. 1. – 31. 12.

1 400 000 jednotiek

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optické vlákna určené na výrobu káblov zo sklených vlákien položky 8544 (1)

1. 1. – 31. 12.

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nemontované sklené šošovky, hranoly a spájané prvky na použitie pri výrobe tovaru s číselnými znakmi KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015 (1)

1. 1. – 31. 12.

5 000 000 jednotiek

0 %


(1)  Na pozastavenia ciel sa vzťahujú články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Toto opatrenie sa však nepovoľuje, ak sa spracovanie vykonáva na maloobchodnej úrovni alebo stravovacími podnikmi.“


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/8


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1232/2012

zo 17. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 o pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych, rybárskych a priemyselných výrobkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Je v záujme Únie, aby sa úplne pozastavilo uplatňovanie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na viaceré nové výrobky, ktoré momentálne nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1344/2011 (1).

(2)

Zachovanie pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka pre 39 výrobkov, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011, už nie je v záujme Únie. Tieto výrobky by sa preto mali vypustiť.

(3)

S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu, ako aj jazykové úpravy je potrebné v 56 prípadoch pozastavenia upraviť opis výrobku v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011. Navyše by sa mali pri štyroch výrobkoch zmeniť kódy TARIC. Okrem toho sa považuje za potrebné dvojité zatriedenie troch výrobkov a naopak, pri dvoch výrobkoch už viacnásobné zatriedenie nie je potrebné.

(4)

Tieto pozastavenia, pri ktorých je nutné vykonať technické úpravy, by sa mali zo zoznamu pozastavení v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011 vypustiť a znovu doň zaradiť s novými opismi výrobkov alebo novými číselnými znakmi KN či novými kódmi TARIC.

(5)

Komisia preskúmala niekoľko výrobkov v súlade s článkom 2 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1344/2011. Je v záujme Únie stanoviť nové povinné preskúmanie uvedených výrobkov. Preskúmané pozastavenia by sa preto mali zo zoznamu pozastavení v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011 vypustiť a znovu doň zaradiť s novou lehotou na povinné preskúmanie.

(6)

Pozastavenia uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu by sa vzhľadom na ich dočasnosť mali systematicky preskúmavať, a to päť rokov po tom, ako sa začali uplatňovať alebo ako boli obnovené. Navyše by sa malo zaručiť, že určité pozastavenia možno kedykoľvek ukončiť v dôsledku návrhu Komisie na základe preskúmania vykonaného na podnet Komisie alebo na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov, ak nie je ďalej v záujme Únie tieto pozastavenia zachovávať alebo z dôvodu technického vývoja výrobkov, zmenených okolností alebo hospodárskych trendov na trhu.

(7)

Keďže je potrebné, aby pozastavenia stanovené v tomto nariadení nadobudli účinnosť od 1. januára 2013, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od tohto dátumu a malo by nadobudnúť účinnosť okamžite po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladajú sa riadky pre výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Riadky pre výrobky, ktorých číselné znaky KN a kódy TARIC sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa vypúšťajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Kód KN

TARIC

Opis

Sadzba autonómneho cla

Predpokladaný dátum povinného preskúmania

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Čerešne obsahujúce pridaný alkohol, tiež s obsahom cukru 9 % hmotnosti, s priemerom najviac 19,9 mm, s kôstkou, na použitie v čokoládových výrobkoch (1)

10 % (2)

30.6.2013

ex 2008 93 91

20

Sladené sušené brusnice s výnimkou samotného balenia ako spracovania, určené na výrobu výrobkov potravinárskeho priemyslu (3)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanšírované listy viniča odrody Karakishmish, v slanom náleve s obsahom:

14 % alebo viac, ale najviac 16 % (± 2 %) soli,

0,2 % alebo viac, ale najviac 0,3 % (± 0,1 %) kyseliny citrónovej, a

0,03 % alebo viac, ale najviac 0,05 % (± 0,01 %) benzoátu sodného,

na použitie pri výrobe viničových listov plnených ryžou (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Ananásová šťava, iná ako v prášku:

s Brixovou hodnotou viac ako 20, ale najviac 67,

s hodnotou viac ako 30 EUR za 100 kg čistej hmotnosti,

obsahujúca pridané cukry

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (1)

0 %

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Lítium kov s čistotou v hmotnosti 99,7 % alebo viac (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium s čistotou v hmotnosti 98,5 % alebo viac

0 %

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Hydroxid bárnatý (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):

s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo viac,

s priemernou veľkosťou zrna 1,2 μm alebo viac, ale najviac 1,8 μm

so špecifickým povrchom 5,0 m2/g alebo viac, ale najviac 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7) s čistotou v hmotnosti 99,7 % alebo viac a obsahujúci v hmotnosti:

najviac 0,005 % draslíka a sodíka v kombinácii (vyjadrených ako elementárny sodík a elementárny draslík),

najviac 0,01 % fosforu (vyjadreného ako elementárny fosfor),

na použitie v metalurgii (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Chlorid hydroxylamónny (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Hexakyanidoželeznatan železito-amónny (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dikremičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 80 00

10

Volfráman amónny (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Oxid kobaltitolítny s obsahom kobaltu namenej 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Nitrid titanitý s veľkosťou častíc najviac 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

4-Chlórbenzénsulfonylchlorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolát titaničitý (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Tetraizopropanolát titaničitý (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

Kyselina 4,5-dihydroxynaftalén-2,7-disulfónová (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

2-Heptánón (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metylbutanón (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

2-Pentánón (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Benzofenón (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4'-Metylacetofenón (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoxy-2-fenylacetofenón (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epoxy-3β- hydroxypregn-5-én-20-ón (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

2,2-Dimetylbutanoylchlorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Oktadecyl-akrylát (CAS RN 4813-57-4)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

Kyselina 4-terc-butylbenzoová (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

Kyselina 3-metylbenzoová (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

Kyselina (2,4,5-trifluórfenyl)octová (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Dietyl-malonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Tetrakis (3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát) pentaerytritolu (CAS RN 6683-19-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

80

Butyl-3,5-bis(1,1-dimetyletylén)-4-hydroxybenzénpropanoát (CAS RN 52449-44-2)

0 %

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

2-(N,N-dietylamino)-etylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyklohexándimetánamín (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-Dichlóranilín s čistotou v hmotnosti 99,5 % alebo viac (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-metylanilín (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

Kyselina 2-amino-4,5-dichlórbenzénsulfónová (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

2-Chlór-5-(trifluórmetyl)anilín (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-Izopropylanilín (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

3,3’-dichlórbenzidín dihydrochlorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-difenylhexán-2,5-diamín dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

Kyselina 3-amino-4-chlórbenzoová (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

Etyl-4-(dimetylamino)benzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

Metyl-2-amino-4-[[(2,5-dichlórfenyl)amino]karbonyl]benzoát (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12. 2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Antranilamid s čistotu v hmotnosti 99,5 % alebo viac (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroizoindol-1,3-dión (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Fenylén)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Metyl-kyanoacetát (CAS RN 105-34-0)

0 %

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

Kyselina 4-[(2,5-dichlórfenyl)diazenyl]-3-hydroxy-2-naftoová (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Daminozid (ISO) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Difenylsulfid (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

Kyselina 3-brómmetyl-2-chlór-4-(metylsulfonyl)benzoová (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Trifenylsulfónium-chlorid (CAS RN 4270-70-6)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Metyl-p-tolylsulfón (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Nátrium-diizobutylfosfinoditioát (CAS RN 13360-78-6) vo vodnom roztoku

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

Etyl-6’-(dietylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofurán-1,9’-xantén]-2’-karboxylát (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-amino-γ-butyrolaktón hydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Edaravón (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

Kyselina 3-(3-metyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzénsulfónová (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-Dichlórpyridín (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-Chlór-3-nitropyridín-2-ylamín (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfén (ISO) s čistotou v hmotnosti 97 % alebo viac (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

3-(trifluórmetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazín hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Terbutrín (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrolidón (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Butyl-9H-karbazol-3-yl)metylén]bis(N-metyl-N-fenylanilín) (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzyl-N,N-dimetylaziridín-1-sulfónamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

5,6-Diamino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ón (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaftalén-2-karboxamid (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

(4-Nitrofenyl)-(tiazol-5-ylmetyl)-karbonát (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

25

(S)-Etyl-2-{3-[(2-izopropyltiazol-4-yl)metyl]-3-metylureido}-4-morfolinobutanoát oxalát (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

Dihydrochlorid (2-izopropyltiazol-4-yl)-N-metylmetánamínu (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ón (Benzizotiazolinón (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-Metyltiofenotiazín (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Oligoméry morfolinofosforodiamidátu (morfolínové oligonukleotidy) určené na genetický výskum (1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

Etyl-N-{[1-metyl-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]amino}metyl)-1H-benzimidazol-5-yl]karbonyl}-N-pyridín-2-yl-b-alaninát (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Karboxín (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-metyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Dietylamino)-2-etoxyfenyl]-7-(2-metyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)furo[3,4-b]pyridín-5(7H)-ón (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromukonazol (ISO) s čistotou v hmotnosti 96 % alebo viac (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-Izopropyltioxantón (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Flumioxazín (ISO) s čistotou v hmotnosti 96 % alebo viac (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoxazol (ISO) s čistotou v hmotnosti 94,8 % alebo viac (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

N, N–Dimetyloktylamín-bór trichlorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Prírodný dusičnan sodný (CAS RN 7631-99-4)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Farbivo C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

2,2’-(3,3’-Dioxidbifenyl-4,4’-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(dietylamino)propylamino)-6-(3-(dietylamónio)propylamino)-1,3,5-triazín-2-ylamino)-3-sulfonáto-1-naftoláto))dimeďnatý(II) acetátlaktát (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Farbivo C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Farbivo C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Farbivo C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Farbivo C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Farbivo C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

84

Farbivo C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Farbivo C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Kopolymér tetrafluóretylénu v butylacetátovom roztoku s obsahom rozpúšťadla v hmotnosti 50 % (± 2 %)

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Kopolymér acenaftalénu v roztoku etyllaktátu

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Povrchovo aktívna látka obsahujúca [1,4-dimetyl-1,4-bis(2-metylpropyl)-2-butín-1,4-diyl]éter polymerizovaná oxiránom, zakončená metylovou skupinou

0 %

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Kremelina kalcinovaná bezvodou sódou (vápnom), čistená kyselinou, na použitie ako filtračná pomôcka pri výrobe farmaceutických a/alebo biochemických produktov

0 %

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoxakarb (ISO) a jeho (R) izomér, fixovaný na podložke z oxidu kremičitého

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis vírus (SeNPV) vo vodnej suspenzii glycerolu

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), prípravok z dvoch spinozínových zložiek z (3’-etoxy-5,6-dihydro spinozínu J) a (3’-etoxy-spinozínu L)

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fungicíd vo forme prášku, obsahujúci v hmotnosti 65 % alebo viac, ale najviac 75 % hymexazolu (ISO), neupravený na predaj v malom

0 %

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Prípravok na základe koncentrátu obsahujúci v hmotnosti 45 % alebo viac, ale najviac 55 % aktívnej herbicídnej zložky Penoxsulamu ako vodná suspenzia

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Aditíva do mazacích olejov obsahujúce minerálne oleje a zložené z vápenatých solí produktov reakcie fenolu substituovaného polyizobutylénom s kyselinou salicylovou a formaldehydom, používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Aditíva do mazacích olejov obsahujúce minerálne oleje, na základe zmesi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu (CAS RN 68784-26-9), používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Aditíva do mazacích olejov:

na základe alkyl(C16–24)benzénsulfonátov vápenatých (CAS RN 70024-69-0),

obsahujúce minerálne oleje,

používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Aditíva do mazacích olejov, obsahujúce minerálne oleje:

na základe polypropylenyl substituovaného benzénsulfonátu vápenatého (CAS RN 75975-85-8) s obsahom v hmotnosti 25 % alebo viac, ale najviac 35 %,

s číslom celkovej zásaditosti (TBN) 280 alebo viac, ale najviac 320,

používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Aditíva do mazacích olejov:

obsahujúce polyizobutylénsukcinimid získaný z produktov reakcie polyetylénpolyamínov s polyizobutenylsukcínanhydridom (CAS RN 84605-20-9),

obsahujúce minerálne oleje,

s obsahom chlóru v hmotnosti 0,05 % alebo viac, ale najviac 0,25 %,

s číslom celkovej zásaditosti (TBN) viac ako 20,

používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Aditíva do mazacích olejov zložené z produktov reakcie difenylamínu s rozvetveným nonénom (CAS RN 36878-20-3 a CAS RN 27177-41-9), používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Aditíva do mazacích olejov zložené z produktov reakcie kyseliny bis(2-metylpentán-2-yl)ditiofosforečnej s propylénoxidom, oxidom fosforečným a amínmi s alkylovými reťazcami C12-14, používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Aditíva do mazacích olejov zložené z produktov reakcie butyl-cyklo-2én-karboxylatu, síry a trifenyl-fosfitom (CAS RN 93925-37-2), používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Aditíva do mazacích olejov zložené z produktov reakcie 2-metyl-prop-1-énu s chloridom sírnym a sulfidom sodným (CAS RN 68511-50-2) s hmotnostným obsahom chlóru 0,05 % alebo viac, ale nie viac ako 0,5 %, používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Aditíva do mazacích olejov zložené zo zmesi N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidov s alkylovými reťazcami dĺžky v rozmedzí 12 a 18 atómov uhlíka (CAS RN 866259-61-2), používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Roztok (dimetylamino)metyl-derivátu polyizobutylénfenolu, obsahujúci v hmotnosti 10 % alebo viac, ale najviac 19,9 % ťažkého ropného minerálneho oleja

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Roztok kvartérnej amónnej soli na základe polyizobutenylsukcinimidu, obsahujúci v hmotnosti 20 % alebo viac, ale najviac 29,9 % 2-etylhexanolu

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Iniciátor reakcií na základe dimetylaminopropyl močoviny

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Oxidačný katalyzátor s aktívnou zložkou di[mangán(1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetyl-1H-1,4,7-triazonín-1-yl-kN1, kN4, kN7)etán-di-μ-oxo-μ-(etanoato-kO, kO‘)-, di[chlorid(1-)], používaný na urýchlenie chemickej oxidácie alebo bielenia (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

85

Katalyzátor na základe hlinitokremičitanu (zeolitu), na alkyláciu aromatických uhľovodíkov, na transalkyláciu alkylaromatických uhľovodíkov alebo na oligomerizáciu olefínov (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Rhodococcus rhodocrous J1 baktéria obsahujúca enzýmy, suspendované v polyakrylamidovom géle alebo vo vode, na použitie ako katalyzátor pri výrobe akrylamidu hydratáciou akrylnitrilu (1)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Prípravok obsahujúci:

trioktylfosfán-oxid (CAS RN 78-50-2),

dioktylhexylfosfán-oxid (CAS RN 31160-66-4),

oktyldihexylfosfán-oxid (CAS RN 31160-64-2) a

trihexylfosfán-oxid (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Zmes:

3,3-bis(2-metyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0) a

etyl-6’-(dietylamino)-3-oxo-spiro-[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-2’-karboxylát (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Prípravok na základe 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecín-5,8-diol etoxyláte (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Zmes tekutých kryštálov určená na výrobu displejov (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Prípravok na základe alkyl-karbonátov, obsahujúci takisto UV absorbent, používaný pri výrobe šošoviek na okuliare (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Prípravok zložený z:

dipropylénglykolu,

tripropylénglykolu,

tetrapropylénglykolu a

pentapropylénglykolu

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Hydroxid nikelnatý, dopovaný s 12 % alebo viac, ale najviac 18 % v hmotnosti hydroxidom zinočnatým a hydroxidom kobaltnatým, druhu používaného na výrobu kladných elektród pre akumulátory

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Zmes rastlinných sterolov, nie vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti:

75 % alebo viac sterolov,

najviac 25 % stanolov,

na použitie pri výrobe stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Pasta obsahujúca v hmotnosti 75 % alebo viac, ale najviac 85 % medi, a tiež obsahujúca anorganické oxidy, etylcelulózu a rozpúšťadlo

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

78

Zmes rastlinných sterolov získaných z dreva a drevných olejov (talový olej), vo forme prášku s veľkosťou častíc najviac 300 μm, obsahujúca v hmotnosti:

60 % alebo viac, ale najviac 80 % sitosterolov,

najviac 15 % kampesterolov,

najviac 5 % stigmasterolov,

najviac 15 % betasitostanolov

0 %

31.12.2017

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Kopolymér α-metylstyrénu a styrénu s bodom mäknutia presahujúcim 113 °C

0 %

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Zmes obsahujúca v hmotnosti:

45 % alebo viac, ale najviac 65 % polymérov styrénu,

35 % alebo viac, ale najviac 45 % polyfenylénéteru,

najviac 10 % ostatných prísad,

a s jedným alebo viacerými z nasledujúcich špeciálnych farebných efektov:

kovovým alebo perleťovým efektom s vizuálnym uhlovým metamerizmom spôsobeným aspoň 0,3 % pigmentu vo forme vločiek,

fluorescenčným efektom, charakterizovaným vysielaním svetla počas absorpcie ultrafialového žiarenia,

jasným bielym efektom, charakterizovaným L* najmenej 92, b* najviac 2, a* v rozmedzí – 5 a 7 na farebnej stupnici CIELab

0 %

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Kopolymér etylénu s chlórtrifluóretylénom, tiež modifikovaný s hexafluórizobutylénom, v prášku, tiež s plnivom

0 %

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Polyglycerol(polyglycidyl)éterová živica (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Pružné obaly (pre polyméry citlivé na kyslík) vyrobené z laminátu, ktorý neobsahuje:

viac ako 75 μm polyetylénu,

viac ako 50 μm polyamidu,

viac ako 15 μm polyetyléntereftalátu a

viac ako 9 μm hliníka,

s pevnosťou v ťahu viac ako 70 N/15 mm a rýchlosťou prenosu kyslíka menej ako 0,1 cm3/m2/24 h pri 0,1 MPa

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Kopolymér obsahujúci v hmotnosti 72 % alebo viac kyseliny tereftalovej a/alebo jej izomérov a cyklohexándimetanol

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Kopolymér kyseliny tereftalovej a kyseliny izoftalovej s bisfenolom A

0 %

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Kopolymér zložený z:

kyseliny hexándiovej,

kyseliny 12-aminododekánovej,

hexahydro-2H-azepín-2-ónu a

1,6-hexándiamínu

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Prášok teplom vytvrdenej živice, v ktorom sú rovnomerne rozptýlené magnetické častice, na použitie pri výrobe atramentu do fotokopírovacích strojov, faxovacích strojov, tlačiarní a multifunkčných zariadení (1)

0 %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Zmes:

alkylfenol – formaldehydovej živice, tiež brómovanej, a

oxidu zinočnatého

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00

50

Silikónové na tlak citlivé lepidlo, v rozpúšťadle obsahujúcom živicu z kopolyméru dimetylsiloxán/difenylsiloxán

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 19

30

Kopolymér etylénimínu a etylenimínditiokarbamátu, vo vodnom roztoku hydroxidu sodného

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

Hydrogenovaný polymér 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalénu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-indénom a 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluorénom (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Hydrogenovaný polymér 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalénu s 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluorénom (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Etylénvinylacetátový film:

s hrúbkou 100 μm alebo viac,

potiahnutý na jednej strane akrylovým lepidlom citlivým na tlak alebo lepidlom citlivým na UV žiarenie a ochrannou fóliou z polyesteru

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Spevnená polyetylénová penová páska, potiahnutá na oboch stranách akrylovou mikrodrážkovanou lepiacou vrstvou a na jednej strane vonkajšou ochrannou vrstvou s hrúbkou 0,38 alebo viac, ale najviac 1,53 mm

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Akrylová penová páska, potiahnutá na jednej strane lepidlom aktivovateľným teplom alebo akrylovým na tlak citlivým lepidlom a na druhej strane akrylovým na tlak citlivým lepidlom a ochrannou fóliou, s pevnosťou v odtrhu pri uhle 90o viac ako 25 N/cm (stanovenou podľa metódy ASTM D 3 330)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Polyvinylchloridový alebo polyetylénový, alebo akýkoľvek iný polyolefínový film:

s hrúbkou 65 μm alebo viac,

potiahnutý na jednej strane akrylovým lepidlom citlivým na UV žiarenie a ochrannou fóliou z polyesteru

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Fólia pozostávajúca z viacerých vrstiev poly(etyléntereftalátu) a kopolyméru butyl-akrylátu a metylmetakrylátu, potiahnutá na jednej strane akrylovým náterom odolným voči oderu, do ktorého sú zakomponované nanočastice oxidu antimónu s cínom a sadze, a na druhej strane akrylovým na tlak citlivým lepidlom a ochrannou fóliou z poly(etyléntereftalátu) potiahnutou silikónom

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Polarizačný film, vo zvitkoch, pozostávajúci z viacvrstvového filmu z polyvinylalkoholu, vystužený na oboch stranách filmom z triacetylovej celulózy, s lepidlom citlivým na tlak a ochrannou fóliou na jednej strane

0 %

31.12.2017

ex 3920 10 40

30

Koextrudovaný sedem- až deväťvrstvový film prevažne z kopolymérov etylénu alebo funkcionalizovaných polymérov etylénu zložený z:

trojvrstvovej fólie so strednou vrstvou prevažne z etylénvinylalkoholu, pokrytou z oboch strán vrstvou prevažne z cyklických olefínových polymérov,

pokrytý na oboch stranách dvoma alebo viacerými vrstvami polymerického materiálu,

s celkovou hrúbkou najviac 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Koextrudovaný sedem- až deväťvrstvový film prevažne z kopolymérov propylénu pozostávajúci z:

trojvrstvovej fólie so strednou vrstvou prevažne z etylénvinylalkoholu, pokrytou z oboch strán vrstvou prevažne z cyklických olefínových polymérov,

pokrytý na oboch stranách dvoma alebo viacerými vrstvami polymerického materiálu,

s celkovou hrúbkou najviac 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Koextrudovaný trojvrstvový film:

každá vrstva obsahuje zmes polypropylénu a polyetylénu,

obsahujúci v hmotnosti najviac 3 % iných polymérov,

tiež obsahujúci v strednej vrstve oxid titaničitý,

s celkovou hrúbkou najviac 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Platne z polymetylmetakrylátu spĺňajúce normu EN 4 366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Polyetyléntereftalátový film, s hrúbkou 18 μm alebo viac, ale najviac 25 μm, s:

úbytkom (3,4 ± 0,1) % v pozdĺžnom smere (stanoveným podľa metódy ASTM D 1204 pri 190 °C počas 20 min.) a

úbytkom (0,3 ± 0,2) % v priečnom smere (stanoveným podľa metódy ASTM D 1204 pri 190 °C počas 20 min.)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Polyetyléntereftálový film s hrúbkou najviac 20 μm, na oboch stranách potiahnutý plyn nepriepustnou vrstvou zloženou z polymérnej matrice, v ktorej je dispergovaný oxid kremičitý, pričom hrúbka tejto vrstvy je najviac 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Film z butanoátu acetylcelulózy, tiež kombinovaný s polykarbonátovou vrstvou, s hrúbkou najviac 0,81 mm obsahujúci mikromriežku s charakteristickým zorným uhlom 30 stupňov meraným z každej strany na kolmici k povrchu

0 %

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Polyamidový film s hrúbkou najviac 20 μm, na oboch stranách potiahnutý plyn nepriepustnou vrstvou pozostávajúcou z polymérnej matrice, v ktorej je dispergovaný oxid kremičitý, pričom hrúbka tejto vrstvy je najviac 2 μm

0 %

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Tkanina pozostávajúca z osnovných priadzí z polyamidu-6,6 a útkových priadzí z polyamidu-6,6, polyuretánu a kopolyméru kyseliny tereftalovej, p-fenyléndiamínu a 3,4’-oxybis(fenylénamínu)

0 %

31.12.2017

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Netkané textílie s plošnou hmotnosťou najviac 20 g/m2, obsahujúce pradivo z vlákien a za tavenia zvlákňované (meltblown) vlákna prekladané vo vrstvách, s dvoma vonkajšími vrstvami obsahujúcimi jemné nekonečné vlákna (s priemerom najmenej 10 μm, ale najviac 20 μm) a s vnútornou vrstvou obsahujúcou superjemné nekonečné vlákna (s priemerom najmenej 1 μm, ale najviac 5 μm), na výrobu plienok a prebalov pre deti a podobných hygienických výrobkov (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

50

Netkané textílie:

s plošnou hmotnosťou 30 g/m2 alebo viac, ale najviac 60 g/m2,

obsahujúce vlákna z polypropylénu alebo polypropylénu a polyetylénu,

tiež potlačené:

na jednej strane 65 % celkovej povrchovej plochy s okrúhlymi chumáčikmi s priemerom 4 mm, pozostávajúcimi z vyčnievajúcich nespojených kučeravých vlákien upevnených na povrchu, vhodné na prichytenie materiálov s extrudovanými háčikmi, zvyšných 35 % povrchovej plochy je spojených,

a na druhej strane s hladkým netvarovaným povrchom,

na výrobu plienok a prebalov pre deti a podobných hygienických výrobkov (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Netkané textílie z polypropylénu:

s vrstvou zvlákňovanou za tavenia (meltblown), laminovanou na každej strane pradivom z polypropylénových vlákien,

s plošnou hmotnosťou najviac 150 g/m2,

v metráži alebo jednoducho narezané do štvorcových alebo obdĺžnikových tvarov a

neimpregnované

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Netkané textílie, pozostávajúce z viacnásobných vrstiev zo zmesi za tavenia zvlákňovaných (meltblown) vlákien a strižných vlákien z polypropylénu a polyesteru, tiež laminované na jednej strane alebo na oboch stranách pradivom z polypropylénových vlákien

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Netkaná polyolefínová textília, pozostávajúca z elastomérnej vrstvy, laminovanej na oboch stranách polyolefínovými vláknami:

s plošnou hmotnosťou 25 g/m2 alebo viac, ale najviac 150 g/m2,

v metráži alebo jednoducho narezaná do štvorcových alebo obdĺžnikových tvarov,

neimpregnovaná,

s ťahovými vlastnosťami v priečnom smere alebo pozdĺžnom smere výroby na stroji

na použitie pri výrobe výrobkov na starostlivosť o dojčatá/deti (1)

0 %

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Keramický prstenec s pravouhlým prierezom s vonkajším priemerom 19 mm alebo viac (+ 0,00 mm/– 0,10 mm), ale najviac 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), s vnútorným priemerom 10 mm alebo viac (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), ale najviac 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), s hrúbkou v rozmedzí od 2 mm (± 0,10 mm) do 3,70 mm (± 0,20 mm) a tepelnou odolnosťou 240 °C alebo viac, s hmotnostným obsahom:

90 % (± 1,5 %) oxidu hlinitého,

7 % (± 1 %) oxidu titaničitého

0 %

31.12.2017

ex 7005 10 30

10

Plavené sklo:

s hrúbkou 4,0 mm alebo viac, ale najviac 4,2 mm

s priepustnosťou svetla 91 % alebo viac meranou pri použití svetelného zdroja typu D

na jednej strane potiahnuté reflexnou vrstvou oxidu cíničitého obohateného fluórom

0 %

31.12.2017

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Pramene s dĺžkovou hmotnosťou v rozsahu od 1 980 do 2 033 texov, zložené z nekonečných sklených vlákien s priemerom vlákien 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

Vlákno z S-skla s dĺžkovou hmotnosťou 33 texov alebo násobkom 33 texov (± 13 %) získaná z nekonečných vlákien skleného pradiva s priemerom vlákien 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Televízny stojan s hornou kovovou časťou na uchytenie a stabilizáciu televízneho prijímača

0 %

31.12.2016

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Plechy a ingoty z druhotnej hliníkovej zliatiny obsahujúcej lítium

0 %

31.12.2017

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Plechy a tyče z hliníkovo-lítiových zliatin

0 %

31.12.2015

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Pás zo zliatiny hliníka a horčíka:

vo zvitkoch,

s hrúbkou 0,14 mm alebo viac, ale nie viac ako 0,40 mm,

so šírkou 12,5 mm alebo viac, ale nie viac ako 359 mm,

s pevnosťou v ťahu 285 N/mm2 alebo viac a

s predĺžením pri pretrhnutí 1 % alebo viac a

obsahujúci:

93,3 alebo viac hm. % hliníka,

2,2 alebo viac hm. %, ale nie viac ako 5 hm. % horčíka a

nie viac ako 1,8 hm. % iných prvkov

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Vrstvená (laminovaná) hliníková fólia s:

obsahom hliníka 99 % alebo viac,

hydrofylným povlakom bez obsahu silíc a vodného skla,

celkovou hrúbkou nie viac ako 0,120 mm,

pevnosťou v ťahu 100 N/mm2 alebo viac (stanovená skúšobnou metódou ASTM E8) a

predĺžením pri pretrhnutí 1 % alebo viac

0 %

30.6.2013

ex 7607 20 90

10

Hliníkové vrstvené (laminované) fólie s celkovou hrúbkou nie viac ako 0,123 mm, zložené z vrstvy hliníka s hrúbkou nie viac ako 0,040 mm, polyamidových a polypropylénových podkladových filmov a antikorózneho ochranného filmu proti pôsobeniu kyseliny fluorovodíkovej, na použitie pri výrobe lítium-polymérových batérií (1)

0 %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molybdén v prášku:

s čistotou 99 % hmotnostných alebo viac a

s veľkosťou častíc 1,0 μm alebo viac, ale nie viac ako 5,0 μm

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30

20

Tyče, prúty a drôty zo zliatiny titánu a hliníka obsahujúce v hmotnosti 1 % alebo viac, ale nie viac ako 2 % hliníka, na použitie pri výrobe tlmičov a výfukových rúrok podpoložiek 8708 92 alebo 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

30

Zliatiny titánu a kremíka obsahujúce v hmotnosti 0,15 % alebo viac, ale nie viac ako 0,60 % kremíka, v tabuliach alebo vo zvitkoch, na použitie pri výrobe:

výfukových systémov spaľovacích motorov alebo

rúr a rúrok podpoložky 8108 90 60 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Plechy zo zliatiny titánu na výrobu konštrukčných častí lietadiel (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Dosky, plechy, pásy a fólie zo zliatiny titánu, medi a nióbu, obsahujúce 0,8 % alebo viac, ale nie viac ako 1,2 % hmotnosti medi a 0,4 % alebo viac, ale nie viac ako 0,6 % hmotnosti nióbu

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Dosky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titánu

0 %

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Nosná doska z karbidu hliníka a kremíka (AlSiC-9) na elektronické obvody

0 %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Súprava obrábacích a/alebo tvarovacích lisovacích nástrojov na tvárnenie za studena, lisovanie, ťahanie, rezanie, dierovanie, ohýbanie, kalibrovanie, ohranovanie a preťahovanie kovových plechov na použitie pri výrobe častí a súčastí rámov motorových vozidiel (1)

0 %

31.12.2017

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory s obsahom valca 300 cm3 alebo väčším a s výkonom 6 kW alebo väčším, ale nepresahujúcim 20,0 kW, určené na výrobu:

samohybných kosačiek trávnikov so sedadlom podpoložky 8433 11 51 a ručných kosačiek položky 8433 11 90,

traktorov podpoložky 8701 90 11 s hlavnou funkciou samohybných kosačiek,

samohybných kosačiek so štvortaktným motorom s minimálnym objemom valcov 300 cm3 podpoložky 8433 20 10 alebo

snehových pluhov a snehových fréz podpoložky 8430 20 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Štvortaktné, štvorvalcové vznetové motory chladené kvapalinou:

s maximálnym objemom valcov 3 850 cm3 a

s nominálnym výkonom 15 kW alebo viac, ale nie viac ako 55 kW,

určené na výrobu vozidiel položky 8 427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00

30

Komponent plynovej turbíny v tvare kolesa s lopatkami druhu používaného v turbokompresoroch:

z presne liatej zliatiny niklu spĺňajúcej normu DIN G- NiCr13Al16MoNb alebo DIN NiCo10W10Cr9AlTi alebo AMS AISI:686,

s tepelnou odolnosťou nie viac ako 1 100 °C,

s priemerom 30 mm alebo viac, ale nie viac ako 80 mm,

s výškou 30 mm alebo viac, ale nie viac ako 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 69

60

Štvorcestné spätné ventily pre chladivá, pozostávajúce:

zo solenoidného riadiaceho ventilu a

mosadzného telesa ventilu zahŕňajúceho posuvnú časť ventilu a medené spoje

s pracovným tlakom do 4,5 MPa

0 %

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Valcové ložiskové puzdrá:

z presne liatej zliatiny s lupienkovým grafitom spĺňajúcej normu DIN EN 1561,

s olejovými komorami,

bez ložísk,

s priemerom 60 mm alebo viac, ale nie viac ako 180 mm,

s výškou 60 mm alebo viac, ale nie viac ako 120 mm,

tiež s vodnými komorami a prípojkami

0 %

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Bezkomutátorové motory na jednosmerný prúd:

s vonkajším priemerom 80 mm alebo viac, ale nie viac ako 100 mm,

s napájacím napätím 12 V,

s výkonom pri 20 °C 300 W alebo viac, ale nie viac ako 550 W,

s krútiacim momentom pri 20 °C 2,90 Nm alebo viac, ale nie viac ako 5,30 Nm,

s otáčkami pri 20 °C 600 rpm alebo viac, ale nie viac ako 1 200 rpm,

vybavené snímačom uhla rotoru typu rezolvera alebo typu využívajúceho Hallov jav

druhu používaného v systémoch posilňovania riadenia v automobiloch

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Elektrický pohon pre motorové vozidlá, s výkonom nie viac ako 315 kW:

s motorom na striedavý alebo jednosmerný prúd, tiež s prevodovkou,

s výkonovou elektronikou

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Systém palivových článkov:

pozostávajúci aspoň z palivových článkov s kyselinou fosforečnou,

v kryte s integrovaným čistením vody a spracovaním plynu,

pre stálu stacionárnu dodávku energie

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Transformátor na použitie pri výrobe invertorov v LCD moduloch (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

40

Elektrické transformátory:

s kapacitou 1 kVA alebo menej,

bez zástrčiek alebo káblov,

na vnútorné použitie pri výrobe set-top boxov a televíznych prijímačov (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Doska tlačených plošných spojov s mostíkovým usmerňovačom a inými aktívnymi a pasívnymi prvkami:

s dvoma výstupnými konektormi

s dvoma vstupnými konektormi, ktoré sú zapojené paralelne a možno ich súčasne využívať,

s možnosťou prepínať medzi úplným a tlmeným prevádzkovým režimom,

so vstupným napätím 40 V (+ 25 % – 15 %) alebo 42 V (+ 25 % – 15 %) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 30 V (± 4 V) v tlmenom prevádzkovom režime, alebo

so vstupným napätím 230 V (+ 20 % – 15 %) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 160 V (± 15 %) v tlmenom prevádzkovom režime, alebo

so vstupným napätím 120 V (15 % – 35 %) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 60 V (± 20 %) v tlmenom prevádzkovom režime

so vstupným prúdom dosahujúcim 80 % svojej menovitej hodnoty do 20 ms

so vstupnou frekvenciou 45 Hz alebo viac, ale nie viac ako 65 Hz s napätím 42 V a 230 V, a vo verzii 45 – 70 Hz s napätím 120 V,

s prekmitom maximálneho zapínacieho prúdu nie viac ako 250 % vstupného prúdu,

s prekmitom nárazového prúdu trvajúcim nie viac ako 100 ms,

s podkmitom nárazového prúdu nie menej ako 50 % vstupného prúdu,

s podkmitom zapínacieho prúdu trvajúcim nie viac ako 20 ms,

s nastaviteľným výstupným prúdom,

s výstupným prúdom dosahujúcim 90 % svojej nastavenej menovitej hodnoty do 50 ms,

s výstupným prúdom dosahujúcim 0 do 30 ms po odpojení od vstupného napätia,

s definovaným chybovým stavom v prípade nulového zaťaženia alebo preťaženia (funkcia konca životnosti)

0 %

30.6.2013

ex 8504 40 82

50

Transformátory v puzdre:

s menovitým výkonom nie viac ako 30 W,

so vstupným napätím 90 V alebo viac, ale nie viac ako 305 V,

so vstupnou frekvenciou 47 Hz alebo viac, ale nie viac ako 63 Hz,

s konštantným výstupným prúdom 350 mA alebo viac ale nie viac ako 1 050 mA,

s nárazovým prúdom nie viac ako 10 A,

s prevádzkovou teplotou v rozpätí od – 20 °C alebo viac, ale nie viac ako + 65 °C,

vhodné na napájanie LED diód

0 %

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Solenoidová cievka s/so:

spotrebou energie najviac 6 W,

izolačným odporom viac ako 100 M ohmov a

vstupným otvorom 11,4 mm alebo viac, ale nie viac ako 11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

33

Permanentné (trvalé) magnety pozostávajúce zo zliatiny neodýmu, železa a bóru, buď v tvare zaobleného pravouholníka s rozmermi najviac 15 mm × 10 mm × 2 mm, alebo v tvare kotúča s priemerom nie viac ako 90 mm, tiež obsahujúce otvor v strede

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

50

Tyče špecifického tvaru, určené na zmagnetizovanie na permanentné (trvalé) magnety, obsahujúce neodým, železo a bór, s rozmermi:

dĺžka 15 mm alebo viac, ale nie viac ako 52 mm,

šírka 5 mm alebo viac, ale nie viac ako 42 mm,

druhu používaného pri výrobe elektrických servomotorov na priemyselnú automatizáciu

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Krúžky, rúrky, objímky alebo prstence vyrobené zo zliatiny neodýmia, železa a bóru s:

priemerom nie viac ako 45 mm,

výškou nie viac ako 45 mm,

druhu používaného pri výrobe permanentných (trvalých) magnetov po magnetizácii

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Dobíjateľné batérie z lítiovo-iónových elektrických akumulátorov:

s dĺžkou 1 203 mm alebo viac, ale nie viac ako 1 297 mm,

so šírkou 282 mm alebo viac, ale nie viac ako 772 mm,

s výškou 792 mm alebo viac, ale nie viac ako 839 mm,

s hmotnosťou 260 kg alebo viac, ale nie viac ako 293 kg,

s výkonom 22 kWh alebo 26 kWh a

pozostávajúce z 24 alebo 48 modulov

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Moduly na montáž batérií lítiovo-iónových elektrických akumulátorov:

s dĺžkou 298 mm alebo viac, ale nie viac ako 408 mm,

so šírkou 33,5 mm alebo viac, ale nie viac ako 209 mm,

s výškou 138 mm alebo viac, ale nie viac ako 228 mm,

s hmotnosťou 3,6kg alebo viac, ale nie viac ako 17 kg a

s výkonom 485 kWh alebo viac, ale nie viac ako 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Lítio-iónový akumulátor v tvare valca:

s dnom podobným elipse stlačenej v strede,

s dĺžkou 49 mm alebo viac (bez vývodov),

so šírkou 33,5 mm alebo viac,

s hrúbkou 9,9 mm alebo viac,

s menovitou kapacitou 1,75 Ah alebo viac a

s menovitým napätím 3,7 V

na výrobu dobíjateľných batérií (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Lítio-iónový akumulátor v tvare kvádra:

s niektorými rohmi zaoblenými,

s dĺžkou 76 mm alebo viac (bez vývodov),

so šírkou 54,5 mm alebo viac,

s hrúbkou 5,2 mm alebo viac,

s menovitou kapacitou 3 100 mAh alebo viac a

s menovitým napätím 3,7 V

na výrobu dobíjateľných batérií (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 90 80

70

Narezané platne z poniklovanej medenej fólie:

so šírkou 70 mm (± 5 mm),

s hrúbkou 0,4 mm (± 0,2 mm),

s dĺžkou nie viac ako 55 mm,

na použitie pri výrobe lítiovo-iónových batérií do elektrických vozidiel (1)

0 %

31.12.2016

ex 8518 29 95

30

Reproduktory:

s impedanciou 4 Ohm alebo viac, ale nie viac ako 16 Ohm,

s menovitým výkonom 2 W alebo viac, ale nie viac ako 20 W,

tiež s plastovým držiakom a

tiež s elektrickým káblom s konektormi,

druhu používaného vo výrobe TV prijímačov a videomonitorov

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Jednotka pevného disku na zabudovanie do výrobkov položky 8 521 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Farebný videomonitor z tekutých kryštálov (LCD) so vstupom na jednosmerný prúd s napätím 7 V alebo viac, ale nie viac ako 30 V, s uhlopriečkou obrazovky s rozmerom 33,2 cm alebo menej:

buď bez krytu, so zadnou stenou a montážnym rámom,

alebo s krytom osobitne určeným na montáž,

vhodné na zabudovanie do tovaru kapitol 84 až 90 a 94

0 %

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Moduly pozostávajúce aspoň z polovodičových čipov na:

vytváranie riadiacich signálov na adresovanie pixelov alebo

riadenie adresovania pixelov

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Snímače plošného obrazu („progressive scan“ Interline CCD-Sensor alebo CMOS-Sensor) pre digitálne videokamery vo forme analógového alebo digitálneho, monolitického integrovaného obvodu s pixelmi najviac 12 μm × 12 μm v monochromatickej verzii s mikrošošovkami aplikovanými na každý jednotlivý pixel (mikrošošovkové pole) alebo v polychromatickej verzii s farebným filtrom, taktiež s poľom šošovky (mikrošošovka) s jednou mikrošošovkou namontovanou na každom jednotlivom pixeli

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Farebná LCD obrazovka pre LCD monitory položky 8 528:

s uhlopriečkou obrazovky s rozmerom 14,48 cm alebo viac, ale nie viac ako 31,24 cm,

s podsvietením, mikroovládačom,

s ovládačom údajovej zbernice miestnej siete (CAN – Controller area network) s rozhraním LVDS (Low-voltage differential signaling) a CAN/zásuvkou alebo s ovládačom APIX (Automotive Pixel Link) s rozhraním APIX,

v kryte tiež s hliníkovým chladičom na jeho zadnej strane,

bez modulu na spracovanie signálu,

na použitie pri výrobe vozidiel kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

„Pitch“ konektor na použitie pri výrobe LCD televíznych prijímačov (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

87

Konektory typu „D-subminiature“ (D-sub) zabudované v plastovom alebo kovovom plášti s 15 vývodmi v 3 radoch na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položiek 8 521 a 8 528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Zásuvky pre Secure Digital (SD), CompactFlash, „Smart Card“ a 64-pinové PC karty druhu používaného na mäkké spájkovanie na doskách s tlačenými obvodmi, na pripájanie elektrických zariadení a obvodov a spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov s napätím najviac 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Modul riadenia na spracovanie a vyhodnocovanie údajov z prístrojovej dosky vozidla pracujúci prostredníctvom protokolu CAN – BUS, obsahujúci aspoň:

relé mikroprocesor,

krokový motor,

elektronicky vymazateľnú programovateľnú pamäť len na čítanie (EEPROM),

ďalšie pasívne prvky (napríklad konektory, diódy, stabilizátor napätia, rezistory, kondenzátory, tranzistory),

s napätím 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Časť a súčasť zariadenia na elektrolýzu zloženého z niklovej platne vybavenej drôteným pletivom z niklu, upevneným pomocou niklových úchytiek, a titanovej platne vybavenej drôteným pletivom z titanu, upevneným pomocou titanových úchytiek, pričom obidve platne sú k sebe pripevnené zadnou stranou

0 %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

Izolačný flexibilný kábel PET/PVC s:

napätím nie viac ako 60 V,

veľkosťou elektrického prúdu najviac 1 A,

odolnosťou voči teplote najviac 105 °C

hrúbkou jednotlivých drôtov najviac 0,1 mm (± 0,01 mm) a šírkou najviac 0,8 mm (± 0,03 mm),

vzdialenosťou medzi vodičmi najviac 0,5 mm a

rozstupom (vzdialenosť od stredovej osi k stredovej osi vodičov) najviac 1,25 mm

0 %

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Kábel na prenos dát s minimálnou prenosovou rýchlosťou 600 Mbit/s alebo viac s týmito vlastnosťami:

napätie 1,25 V (± 0,25V),

konektory pripevnené na jednom konci alebo na oboch koncoch, z ktorých aspoň jeden obsahuje kolíky s odstupom 1 mm,

vonkajší ochranný kryt,

používa sa výlučne na komunikáciu medzi panelom LCD, PDP alebo OLED a elektronickými obvodmi spracúvajúcimi videosignál

0 %

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Filtre s feromagnetickým jadrom používané na potlačenie vysokofrekvenčného hluku v elektronických obvodoch, na výrobu televíznych prijímačov a monitorov položky 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Podvozok motorového vozidla („chassis“) s kabínou, so schopnosťou samozapaľovania, s objemom minimálne 8 000 cm3, s 3, 4 alebo 5 kolesami s rázvorom minimálne 480 cm, bez pracovného strojového zariadenia, určený na zabudovanie do motorových vozidiel na zvláštne účely so šírkou minimálne 300 cm (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 20 00

10

Materiál pozostávajúci z polarizačnej fólie, tiež navinutej na cievkach, vybavenej z jednej alebo z oboch strán priehľadným podkladovým materiálom, tiež z lepiacej vrstvy, pokrytej na jednej alebo oboch stranách snímateľnou fóliou

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

75

Predný filter pozostávajúci zo sklených panelov so špeciálnou potlačou a je potiahnutý fóliou, na použitie pri výrobe plazmových zobrazovacích modulov (1)

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Objektívy:

s rozmermi najviac 80 mm × 55 mm × 50 mm,

s rozlíšením 160 riadkov/mm alebo vyšším a

s 18-násobným priblížením,

druhu používaného pri výrobe vizualizérov alebo kamier na prenos živého obrazu

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Objektívy:

s rozmermi nie viac ako 180 mm × 100 mm × 100 mm pri maximálnej ohniskovej vzdialenosti viac ako 200 mm,

s rozlíšením 130 riadkov/mm alebo vyšším a

s 18-násobným priblížením,

druhu používaného pri výrobe vizualizérov alebo kamier na prenos živého obrazu

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Objektívy:

s rozmermi najviac 125 mm × 65 mm × 65 mm,

s rozlíšením 125 riadkov/mm alebo vyšším a

s 16-násobným priblížením,

druhu používaného pri výrobe vizualizérov alebo kamier na prenos živého obrazu

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Objektívy:

s rozmermi najviac 180 mm × 100 mm × 100 mm pri maximálnej ohniskovej vzdialenosti viac ako 200 mm,

s rozsahom 7 steradiánov mm2 alebo vyšším a

so 16-násobným priblížením,

druhu používaného pri výrobe vizualizérov alebo kamier na prenos živého obrazu

0 %

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Digitálny ventilový spínač na kontrolu tekutín a plynov

0 %

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Elektrické svetelné systémy zahŕňajúce:

dosky plošných spojov a

svetelné diódy (LED)

na výrobu jednotiek podsvetlenia pre televízne prijímače s plochou obrazovkou (1)

0 %

30.6.2013


(1)  Na pozastavenia ciel sa vzťahujú články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Uplatňuje sa zvláštne dodatočné clo.

(3)  Dohľad nad dovozom tovaru, na ktorý sa vzťahuje toto pozastavenie ciel, sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článku 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93.


PRÍLOHA II

Kód KN

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/36


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1233/2012

zo 17. decembra 2012,

ktorým sa stanovuje zákaz lovu rajotvarých vo vodách EÚ v zóne VIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 43/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú pre plavidlá EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré nie sú predmetom medzinárodných rokovaní ani dohôd (2), sa stanovujú kvóty na rok 2012.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta pridelená na rok 2012.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s uvedenou zásobou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu v nej uvedenú na rok 2012 sa považuje za vyčerpanú odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v súvislosti so zásobou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

80/TQ43

Členský štát

Holandsko

Zásoba

SRX/07D.

Druh

rajotvaré (rajiformes)

Zóna

vody EÚ v zóne VIId

Dátum

30. november 2012


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/38


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1234/2012

z 19. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 468/2010, ktorým sa ustanovuje zoznam EÚ obsahujúci plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

V kapitole V nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa stanovujú postupy identifikácie rybárskych plavidiel vykonávajúcich nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov (rybárske plavidlá NNN), ako aj postupy týkajúce sa vypracovania zoznamu Únie obsahujúceho takéto plavidlá. V článku 37 uvedeného nariadenia sa stanovujú kroky, ktoré treba podniknúť v súvislosti s rybárskymi plavidlami zaradenými do uvedeného zoznamu.

(2)

Prvý zoznam Únie obsahujúci rybárske plavidlá NNN bol zostavený nariadením Komisie (EÚ) č. 468/2010 (2) a následne bol zmenený a doplnený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 724/2011 (3).

(3)

V súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 by mal zoznam Únie obsahovať rybárske plavidlá začlenené do zoznamov plavidiel NNN, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

(4)

Všetky regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva prijali zásadu uverejnenia zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN a aktualizujú svoje príslušné zoznamy na svojich výročných schôdzach (4).

(5)

V súlade s článkom 30 nariadenia (ES) č. 1005/2008 Komisia po tom, ako od regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva dostane zoznamy rybárskych plavidiel, v prípade ktorých sa predpokladá alebo sa potvrdilo zapojenie do NNN rybolovu, aktualizuje príslušný zoznam Únie.

(6)

Komisia dostala aktualizované zoznamy z výročných schôdzí regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva.

(7)

S ohľadom na to, že to isté plavidlo sa môže uvádzať pod rôznymi názvami a/alebo vlajkami v závislosti od času, keď bolo zaradené do zoznamov regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva, aktualizovaný zoznam Únie by mal zahŕňať rôzne názvy a/alebo vlajky tak, ako sú stanovené príslušnými regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 468/2010 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 468/2010 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 131, 29.5.2010, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2011, s. 14.

(4)  Posledné aktualizácie: dohovor CCAMLR: Zoznam NNN 2011 prijatý na výročnej schôdzi CCAMLR – XXX 24. októbra až 4. novembra 2011; SEAFO: SEAFO zahŕňa do svojho zoznamu NNN zoznamy CCAMLR, NEAFC – B a NAFO; ICCAT: Zoznam NNN 2012 prijatý na výročnej schôdzi v novembri 2011 (odporúčanie 11 – 18); IATTC: Zoznam z roku 2012 prijatý na 83. schôdzi IATTC v júni 2012; NEAFC: Zoznam NNN B AM 2011-18 prijatý na 30. výročnej schôdzi v novembri 2011: NAFO Zoznam z roku 2012 prijatý na 33. výročnej schôdzi 19 – 23. septembra 2011 WCPFC: Zoznam plavidiel NNN vydaný komisiou WCPFC 30. marca 2012 (platný od 30. mája 2012).


PRÍLOHA

„ČASŤ B

Plavidlá začlenené do zoznamu v súlade s článkom 30 nariadenia (ES) č. 1005/2008

Identifikačné číslo IMO (1) plavidla/referenčné číslo RFMO

Názov plavidla (predchádzajúci názov) (2)

Vlajkový štát alebo vlajkové územie (podľa RFMO) (2)

Začlenené do zoznamu RFMO (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (predchádzajúca vlajka: Svätý Krištof a Nevis

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzánia (predchádzajúce vlajky: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

neznámy (predchádzajúce vlajky: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

neznámy (posledná známa vlajka: Indonézia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

neznámy (posledná známa vlajka: Indonézia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

neznámy

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

neznámy

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

neznámy

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (predchádzajúce vlajky: Rovníková Guinea, Spojené kráľovstvo)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

neznámy

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinejská republika (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

neznámy [predchádzajúce vlajky: Rusko, Gruzínsko (NAFO)]

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

neznámy

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (predchádzajúca vlajka: Seychely)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzínsko

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

neznámy (posledné známe vlajky: Líbya, Ostrov Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

neznámy

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigéria [(CCAMLR)/Niger (SEAFO) predchádzajúca vlajka: Belize]

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

neznámy [posledné známe vlajky: Sierra Leone, Panama (NAFO)]

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

neznámy

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

neznámy (predchádzajúca vlajka: Malajzia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 (CCAMLR)/SIMA QIAN BARU 22 (SEAFO) [SIMA QIAN BARU 22, CORVUS (CCAMLR)/CORVUS, GALAXY (SEAFO)]

Tanzánia [predchádzajúce vlajky: Severná Kórea (KĽDR), Panama]

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama (NAFO, SEAFO)/neznámy (NEAFC)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

neznámy

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Irán (predchádzajúca vlajka: Španielsko)

CCAMLR

6905408

KUKO [TYPHOON-1, RUBIN (CCAMLR)/TYPHOON-1, ARTIC RANGER (SEAFO)]

neznámy (predchádzajúce vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

neznámy (predchádzajúce vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

neznámy (posledné známe vlajky: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

neznámy

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

neznámy

ICCAT

7325746

MAINE [MAPOSA NOVENO, GUINESPA I (SEAFO)]

Guinejská republika (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolívia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

neznámy

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

neznámy [posledná známa vlajka: Togo NAFO)/Portugalsko (SEAFO)]

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruzínsko

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Čína (predchádzajúce vlajky: Gruzínsko, Rusko)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

neznámy

ICCAT

7826233

OCEAN LION

neznámy (posledná známa vlajka: Rovníková Guinea

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

neznámy (posledná známa vlajka: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [(CCAMLR)/CHERNE (SEAFO)] [CHERNE, BIGARO, (CCAMLR)/BIGARO, LUGALPESCA (SEAFO)]

neznámy (posledné známe vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION (CCAMLR]/THE BIRD (SEAFO)]

[THE BIRD, CHU LIN (CCAMLR)/(ULYSES, GALE ([SEAFO)]

Honduras [(CCAMLR)/neznámy (posledné známe vlajky: Mongolsko, Togo (CCAMLR)/Rovníková Guinea, Uruguaj (SEAFO)]

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY (CCAMLR)/KILY (SEAFO) [KILY, CONSTANT (CCAMLR)/CONSTANT, ISLA GRACIOSA (SEAFO)]

Belize (posledné známe vlajky: Mongolsko, Rovníková Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (predchádzajúca vlajka: Guinejská republika (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

neznámy (posledná známa vlajka: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigéria (posledné známe vlajky: Togo, Rovníková Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

neznámy (posledné známe vlajky: Líbya, Spojené kráľovstvo)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

neznámy (posledná známa vlajka: Svätý Vincent a Grenadíny)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

neznámy

IATTC

6818930

TCHAW [INCA, VIKING (CCAMLR)/REX, AROSA CUARTO (SEAFO)]

neznámy (posledné známe vlajky: Togo, Seychely)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

neznámy (posledné známe vlajky: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

neznámy (posledná známa vlajka: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Čína (predchádzajúce vlajky: Gruzínsko, Rusko)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) (CCAMLR)/YANGZI HUA 44 (SEAFO)

[YANGZI HUA 44, TROSKY (CCAMLR)/TROSKY, JIAN HUAN (SEAFO)]

Tanzánia (CCAMLR)/neznámy (SEAFO) (posledné vlajky: Mongolsko, Namíbia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 [XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY (CCAMLR)/DRACO-1, CARRAN (SEAFO)]

Tanzánia (predchádzajúce vlajky: Severná Kórea (KĽDR), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

neznámy (posledná známa vlajka: Gruzínsko)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN (NEAFC, SEAFO)/YUCUTAN BASIN (NAFO) (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (predchádzajúca vlajka: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Medzinárodná námorná organizácia

(2)  Ďalšie informácie sú uvedené na internetových stránkach regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO).“


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/44


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1235/2012

z 19. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (2) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú vykonať pri dovoze krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v zozname v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „zoznam“), a to na miestach vstupu na územia uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(2)

V článku 2 nariadenia (ES) č. 669/2009 sa stanovuje, že zoznam sa má preskúmavať pravidelne, najmenej raz za štvrťroka, pričom sa zohľadňujú aspoň zdroje informácií uvedené v danom článku.

(3)

Z výskytu a závažnosti potravinových incidentov nahlásených prostredníctvom Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, zo zistení auditov v tretích krajinách vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom, ako aj zo štvrťročných správ o zásielkach krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré Komisii predložili členské štáty v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, vyplýva potreba tento zoznam zmeniť a doplniť.

(4)

Najmä v prípade zásielok sušených plodov viniča z Afganistanu, dyne červenej z Brazílie, jahôd z Číny, hrachu a fazule z Kene, mäty z Maroka, semien dyne červenej a odvodených produktov zo Sierry Leone, ako aj určitých byliniek, korenín a zeleniny z Vietnamu z relevantných informačných zdrojov vyplýva, že došlo k vzniku nových rizík a/alebo určitého stupňa nedodržiavania príslušných bezpečnostných požiadaviek, čo oprávňuje zavedenie zvýšenej miery úradných kontrol. Preto by sa mali do zoznamu doplniť položky týkajúce sa uvedených zásielok.

(5)

Zoznam by sa mal okrem toho upraviť tak, že sa zníži frekvencia úradných kontrol tých komodít, v prípade ktorých je na základe dostupných informácii preukázané celkové zlepšenie súladu s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie a v prípade ktorých už preto nie je opodstatnená súčasná frekvencia úradných kontrol. Položky v zozname týkajúce sa baklažánu a horkej tekvičky z Dominikánskej republiky, korenín z Indie a čínskej fazule (s dlhými strukmi), baklažánov a hlúbovej zeleniny z Thajska, by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Zoznam by sa mal zmeniť aj tak, že sa z neho vypustia tie komodity, v prípade ktorých je na základe dostupných informácii preukázaný uspokojivý stupeň súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie a v prípade ktorých už preto nie je opodstatnená zvýšená frekvencia kontrol. Položky v zozname týkajúce sa broskýň z Egypta, kŕmnych doplnkových látok a premixov z Indie a sladkej papriky (Capsicum annuum) z Peru by sa preto mali vypustiť.

(7)

S cieľom presnejšie sa zamerať na určité produkty uvedené v zozname sa v prípade potreby musia doplniť kódy TARIC. Okrem toho je potrebné zmeniť a doplniť určité kódy KN, aby sa zabezpečil súlad s revidovanou kombinovanou nomenklatúrou, ktorá sa uplatňuje od 1. januára 2013.

(8)

V záujme konzistentnosti a jasnosti právnych predpisov Únie je vhodné nahradiť prílohu I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

(9)

Nariadenie (ES) č. 669/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určených miestach vstupu

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Kód KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických kontrol a kontrol totožnosti

(%)

Sušené hrozno

(plody viniča)

0806 20

 

Afganistan (AF)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

Lieskovce

(nevylúpané alebo vylúpané)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbajdžan (AZ)

aflatoxíny

10

(Krmivá a potraviny)

 

Dyňa červená

0807 11 00

 

Brazília (BR)

salmonela

10

(Potraviny)

 

Arašidové oriešky (arašidy), nevylúpané

1202 41 00

 

Brazília (BR)

aflatoxíny

10

Arašidové oriešky (arašidy), vylúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Jahody (mrazené)

0811 10

 

Čína (CN)

norovírus a hepatitída A

5

(Potraviny)

 

Brassica oleracea

(iná jedlá zelenina rodu Brassica, ‚čínska brokolica‘) (13)

ex 0704 90 90

40

Čína (CN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (14)

10

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Sušené rezance

ex 1902 11 00;

10

Čína (CN)

hliník

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Potraviny)

 

 

Pomelá

ex 0805 40 00

31; 39

Čína (CN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (11)

20

(Potraviny – čerstvé)

 

 

Čaj, aromatizovaný alebo nearomatizovaný

0902

 

Čína (CN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (10)

10

(Potraviny)

 

Baklažán

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (3)

10

Horká tekvička (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (3)

20

ex 0710 22 00

10

Paprika (sladká a iná ako sladká) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Pomaranče (čerstvé alebo sušené)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (7)

10

Granátové jablká

ex 0810 90 75

30

Jahody

0810 10 00

 

(Potraviny – čerstvé ovocie)

 

Paprika (sladká a iná ako sladká) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

 

 

Arašidové oriešky (arašidy), nevylúpané

1202 41 00

 

Ghana (GH)

aflatoxíny

50

Arašidové oriešky (arašidy), vylúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

(Krmivá a potraviny)

 

Listy karí (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (5)

50

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

Capsicum annuum, celé plody

0904 21 10

 

India (IN)

aflatoxíny

10

Capsicum annuum, drvená alebo mletá

ex 0904 22 00

10

Sušené plody druhu Capsicum, celé plody, iné ako sladká paprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Karí (výrobky z čili papriky)

0910 91 05

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Muškátový kvet (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Zázvor (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Kurkuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koreniny)

 

Arašidové oriešky (arašidy), nevylúpané

1202 41 00

 

India (IN)

aflatoxíny

20

Arašidové oriešky (arašidy), vylúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Ibištek jedlý

ex 0709 99 90

20

India (IN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (2)

50

(Potraviny – čerstvé)

 

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonézia (ID)

aflatoxíny

20

Muškátový kvet (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Potraviny – sušené koreniny)

 

Hrach so strukmi (nevylúpaný)

ex 0708 10 00

40

Keňa (KE)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (16)

10

Fazuľa so strukmi (nevylúpaná)

ex 0708 20 00

40

(Potraviny – čerstvé a chladené)

 

 

Dyňa červená (Egusi, Citrullus lanatus), semená a odvodené produkty

ex 1207 70 00;

10

Nigéria (NG)

aflatoxíny

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Potraviny)

 

 

Mäta

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (17)

10

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

Dyňa červená (Egusi, Citrullus lanatus), semená a odvodené produkty

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

aflatoxíny

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Potraviny)

 

 

Paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (9)

10

(Potraviny – čerstvé)

 

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Thajsko (TH)

salmonela (6)

10

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86

20

Mäta

ex 1211 90 86

30

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

20

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86

20

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduál-nymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

20

ex 0710 22 00

10

Baklažán

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Hlúbová zelenina

0704; ex 0710 80 95

76

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (8)

10

Rajčiaky

0702 00 00; 0710 80 70

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduál-nymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (15)

20

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86

20

Mäta

ex 1211 90 86

30

Petržlen

ex 0709 99 90

40

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

Ibištek jedlý

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (15)

20

Paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvé)

 

 

Arašidové oriešky (arašidy), nevylúpané

1202 41 00

 

Južná Afrika (ZA)

aflatoxíny

10

Arašidové oriešky (arašidy), vylúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 


(1)  V prípade, že sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý kód KN a v nomenklatúre tovaru nie je tento kód rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, kód KN je označený výrazom ‚ex‘.

(2)  Najmä rezíduá acefátu, metamidofosu, triazofosu, endosulfánu, monokrotofosu, metomylu, tiodikarbu, diaféntiurónu, tiametoxamu, fipronilu, oxamylu, acetamipiridu, indoxakarbu, mandipropamidu.

(3)  Najmä rezíduá amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlórfenapyru, chlórpyrifosu, CS2 (ditiokarbamáty), diaféntiurónu, diazinonu, dichlórvosu, dikofolu, dimetoátu, endosulfánu, fenamidonu, imidaklopridu, malatiónu, metamidofosu, metiokarbu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, oxamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiaklopridu.

(4)  Najmä rezíduá acefátu, karbarylu, karbendazimu, karbofuránu, chlórpyrifosu, chlórpyrifos-metylu, dimetoátu, etiónu, malatiónu, metalaxylu, metamidofosu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, profenofosu, protiofosu, chinalfosu, triadimefónu, triazofosu, dikrotofosu, EPN, triforínu.

(5)  Najmä rezíduá triazofosu, oxydemeton-metylu, chlórpyrifosu, acetamipridu, tiametoxamu, klotianidínu, metamidofosu, acefátu, propargitu, monokrotofosu.

(6)  Referenčná metóda EN/ISO 6579 alebo metóda validovaná podľa nej, ako je uvedené v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)  Najmä rezíduá karbendazimu, cyflutrínu, cyprodinilu, diazinónu, dimetoátu, etiónu, fenitrotiónu, fenpropatrínu, fludioxonilu, hexaflumurónu, lambda-cyhalotrínu, metiokarbu, metomylu, ometoátu, oxamylu, fentoátu, tiofanát-metylu.

(8)  Najmä rezíduá metomylu, oxamylu, karbendazimu, klofentezínu, diafentiurónu, dimetoátu, formetanátu, malatiónu, procymidónu, tetradifonu, tiofanát-metylu.

(9)  Najmä rezíduá karbofuránu, metomylu, ometoátu, dimetoátu, triazofosu, malatiónu, profenofosu, protiofosu, etiónu, karbendazimu, triforínu, procymidónu, formetanátu..

(10)  Najmä rezíduá buprofezínu, imidaklopridu, fenvalerátu a esfenvalerátu (suma izomérov RS a SR), profenofosu, trifluralínu, triazofosu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimeonu a triadimenolu), cypermetrínu [cypermetrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)].

(11)  Najmä rezíduá triazofosu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu), paratiónmetylu, fentoátu, metidationu.

(12)  Najmä rezíduá karbofuránu (suma), chlórpyrifosu, cypermetrínu (suma), cyprokonazolu, dikofolu (suma), difenokonazolu, dinotefuránu, etiónu, flusilazolu, folpetu, prochlorazu, profenofosu, propikonazolu, tiofanátmetylu a triforínu.

(13)  Druhy Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Známe aj ako „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „Chinese bare Jielan“.

(14)  Najmä rezíduá chlórfenapyru, fipronilu, karbendazimu, acetamipridu, dimetomorfu a propikonazolu.

(15)  Najmä rezíduá karbofuránu, karbendazimu (suma), chlórpyrifosu, profenofosu, permetrínu, hexakonazolu, difenokonazolu, propikonazolu, fipronilu, propargitu, flusilazolu, fentoátu, cypermetrínu, metomylu, chinalfosu, pencykurónu, metidationu, dimetoátu (suma), fenbukonazolu.

(16)  Najmä rezíduá dimetoátu (suma), chlórpyrifosu, acefátu, metamidofosu, metomylu, diaféntiurónu, indoxakarbu.

(17)  Najmä rezíduá chlórpyrifosu, cypermetrínu, dimetoátu (suma), endosulfánu (suma), hexakonazolu, paratiónmetylu (suma), metomylu, flutriafolu, karbendazimu (suma), flubendiamidu, myklobutanilu, malatiónu (suma).“


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/51


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1236/2012

z 19. decembra 2012,

ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 511/2010 na dovoz určitých molybdénových drôtov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mierne upravených molybdénových drôtov obsahujúcich najmenej 97, ale najviac 99,95 hmotnostných percent molybdénu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

po porade s poradným výborom v súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 základného nariadenia,

keďže:

A.   ŽIADOSŤ

(1)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bola podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia doručená žiadosť o prešetrenie možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených na dovoz určitých molybdénových drôtov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mierne upravených molybdénových drôtov obsahujúcich najmenej 97, ale najviac 99,95 hmotnostných percent molybdénu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a o zavedenie registrácie takéhoto dovozu.

(2)

Žiadosť predložila 5. novembra 2012 spoločnosť Plansee SE, ktorá v Únii vyrába určité molybdénové drôty.

B.   VÝROBOK

(3)

Výrobkom, ktorého sa možné obchádzanie týka, je molybdénový drôt obsahujúci najmenej 99,95 hmotnostných percent molybdénu s maximálnym prierezom väčším ako 1,35 mm, ale nie väčším ako 4,0 mm a s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktorý je v súčasnosti zaradený pod číselný znak KN ex 8102 96 00 (kódy TARIC 8102960011 a 8102960019) (ďalej len „príslušný výrobok“).

(4)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, je taký istý ako výrobok vymedzený v predchádzajúcom odôvodnení, ale obsahuje najmenej 97, ale najviac 99,95 hmotnostných percent molybdénu, v súčasnosti je zaradený pod ten istý číselný znak KN ako príslušný výrobok, ale spadá pod odlišný kód TARIC (t. j. 8102960090 do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia) a má pôvod v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“).

C.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(5)

Opatreniami, ktoré sú v súčasnosti platné a ktoré sa možno obchádzajú, sú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 511/2010 (2) na dovoz určitých molybdénových drôtov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

D.   DÔVODY

(6)

Žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy prima facie o tom, že antidumpingové opatrenia na dovoz určitých molybdénových drôtov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa obchádzajú prostredníctvom dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

(7)

Predložili sa tieto dôkazy prima facie:

(8)

Zo žiadosti vyplýva, že po uložení konečného antidumpingového cla na príslušný výrobok, ktoré bolo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 511/2010, došlo k významnej zmene v štruktúre obchodu týkajúcej sa vývozu z Čínskej ľudovej republiky do Únie a že pre takúto zmenu neexistuje iná dostatočná náležitá príčina alebo ekonomické odôvodnenie, ako je uloženie cla.

(9)

Zdá sa, že dôvodom pre túto zmenu je skutočnosť, že do Únie sa dováža výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania. Žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy prima facie o tom, že výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, má rovnaké základné vlastnosti a použitia ako príslušný výrobok.

(10)

Žiadosť okrem toho obsahuje dostatočné dôkazy prima facie o oslabovaní nápravných účinkov existujúcich antidumpingových opatrení uložených na príslušný výrobok, pokiaľ ide o množstvo aj cenu. Zdá sa, že dovoz príslušného výrobku bol v značnej miere nahradený dovozom výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania. Okrem toho existujú dostatočné dôkazy prima facie, že dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, sa uskutočňuje za nižšie ceny, ako je nepoškodzujúca cena stanovená pri prešetrovaní, ktoré viedlo k existujúcim opatreniam.

(11)

A napokon žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy prima facie o tom, že ceny výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, sú v porovnaní s normálnou hodnotou príslušného výrobku, ktorá sa stanovila predtým, dumpingové.

(12)

Ak sa počas prešetrovania zistia aj iné praktiky obchádzania uvedené v článku 13 základného nariadenia, než je praktika uvedená vyššie, prešetrovanie sa môže vzťahovať aj na tieto praktiky.

E.   POSTUP

(13)

Na základe uvedených skutočností Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia a na zavedenie registrácie dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia.

a)   Dotazníky

(14)

V snahe získať informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na účely prešetrovania, Komisia zašle dotazníky známym vývozcom/výrobcom a známym združeniam vývozcov/výrobcov v Čínskej ľudovej republike, známym dovozcom a známym združeniam dovozcov v Únii a orgánom Čínskej ľudovej republiky. Podľa potreby môže požadovať informácie aj od výrobného odvetvia Únie.

(15)

V každom prípade by všetky zainteresované strany mali bezodkladne, najneskôr však v lehote stanovenej v článku 3 tohto nariadenia, kontaktovať Komisiu a požiadať o dotazník v rámci lehoty stanovenej v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, pričom lehota stanovená v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia platí pre všetky zainteresované strany.

(16)

Orgány Čínskej ľudovej republiky budú informované o začiatku prešetrovania.

b)   Zhromažďovanie informácií a vypočutia

(17)

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a poskytli podporné dôkazy. Komisia môže okrem toho zainteresované strany vypočuť, pokiaľ predložia písomnú žiadosť a preukážu, že na ich vypočutie existujú osobitné dôvody.

c)   Oslobodenie dovozu od registrácie alebo opatrení

(18)

V súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia môže byť dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, oslobodený od registrácie alebo od opatrení, ak tento dovoz nepredstavuje obchádzanie.

(19)

Vzhľadom na to, že k možnému obchádzaniu dochádza mimo Únie, možno v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia oslobodiť výrobcov výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Čínskej ľudovej republiky, ktorí vedia preukázať, že nie sú prepojení (3) so žiadnym výrobcom, na ktorého sa vzťahujú príslušné opatrenia (4), a o ktorých sa zistí, že nie sú zapojení do praktík obchádzania podľa článku 13 ods. 1 a článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Výrobcovia, ktorí majú záujem o získanie oslobodenia, by mali predložiť žiadosť náležite podloženú dôkazmi, a to v rámci lehoty uvedenej v článku 3 ods. 3 tohto nariadenia.

F.   REGISTRÁCIA

(20)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia by dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, mal podliehať registrácii, aby sa zabezpečilo, že v prípade, že sa pri prešetrovaní zistí obchádzanie, bude možné vybrať antidumpingové clo v príslušnej výške odo dňa uloženia povinnosti registrácie takéhoto dovozu.

G.   LEHOTY

(21)

V záujme dobrej správy by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých:

sa zainteresované strany môžu Komisii prihlásiť, písomne vyjadriť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sa majú pri prešetrovaní zohľadniť,

môžu výrobcovia z Čínskej ľudovej republiky požiadať o oslobodenie dovozu od registrácie alebo opatrení,

môžu zainteresované strany písomne požiadať Komisiu o vypočutie.

(22)

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že uplatňovanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa daná strana prihlási v rámci lehôt stanovených v článku 3 tohto nariadenia.

H.   NESPOLUPRÁCA

(23)

V prípade, keď ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť alebo neposkytne potrebné informácie v príslušných lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, môžu sa v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať pozitívne alebo negatívne zistenia na základe dostupných skutočností.

(24)

Ak sa zistí, že niektorá zo zainteresovaných strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

(25)

Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto podľa článku 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý, ako by bol v prípade, keby táto strana spolupracovala.

I.   HARMONOGRAM PREŠETROVANIA

(26)

Podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do deviatich mesiacov odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

J.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(27)

Je potrebné uviesť, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

K.   ÚRADNÍK PRE VYPOČUTIE

(28)

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Úradník pre vypočutie je kontaktná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie preskúmava žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v záujme zabezpečenia plného uplatnenia práv zainteresovaných strán na obhajobu.

(29)

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala podať písomne s uvedením dôvodov žiadosti. Úradník pre vypočutie tiež umožní uskutočnenie vypočutia s účasťou strán, na ktorom bude možné predniesť rôzne stanoviská a protiargumenty.

(30)

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa začína prešetrovanie v zmysle článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 s cieľom zistiť, či dovoz molybdénového drôtu obsahujúceho najmenej 97, ale najviac 99,95 hmotnostných percent molybdénu, s maximálnym prierezom väčším ako 1,35 mm, ale nie väčším ako 4,0 mm, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktorý je v súčasnosti zaradený pod číselný znak KN ex 8102 96 00 (kód TARIC 8102960030), obchádza opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 511/2010.

Článok 2

Colné orgány prijmú podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 náležité opatrenia na registráciu dovozu do Únie uvedeného v článku 1 tohto nariadenia.

Registrácia sa skončí deväť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Komisia môže prostredníctvom nariadenia colným orgánom nariadiť, aby zastavili registráciu dovozu výrobkov vyrobených výrobcami, ktorí požiadali o oslobodenie od registrácie a o ktorých sa zistilo, že spĺňajú podmienky na udelenie oslobodenia, do Únie.

Článok 3

1.   Dotazníky sa musia od Komisie vyžiadať do 15 dní od uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Zainteresované strany, ak sa ich vyjadrenia majú zohľadniť v prešetrovaní, sa musia Komisii prihlásiť, písomne uviesť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak.

3.   Výrobcovia v Čínskej ľudovej republike, ktorí žiadajú o oslobodenie od registrácie dovozu alebo od opatrení, musia predložiť žiadosť náležite podloženú dôkazmi v rámci rovnakej 37-dňovej lehoty.

4.   Zainteresované strany môžu tiež požiadať o vypočutie Komisiou v rámci rovnakej 37-dňovej lehoty.

5.   Od zainteresovaných strán sa požaduje, aby všetky podania a žiadosti predkladali v elektronickej podobe (podania, ktoré nemajú dôverný charakter, prostredníctvom e-mailu, podania, ktoré majú dôverný charakter, na CD-R/DVD), pričom musia uviesť svoj názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo. Všetky splnomocnenia a podpísané potvrdenia pripojené k vyplneným dotazníkom a ich všetky aktualizácie sa však musia predložiť v papierovej podobe, t. j. poštou alebo osobne na ďalej uvedenej adrese. Ak zainteresovaná strana nemôže poskytnúť svoje podania a žiadosti v elektronickej podobe, musí o tom bezodkladne informovať Komisiu v súlade s článkom 18 ods. 2 základného nariadenia. Ďalšie informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou môžu zainteresované strany nájsť na príslušnej webovej stránke webovej lokality Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto nariadení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytli ako dôverné, musia byť označené ako „Limited (6) a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim musí pripojiť verzia, ktorá nemá dôverný charakter, s označením „For inspection by interested parties“.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax: +3222986287

E-mail: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 16.6.2010, s. 17.

(3)  V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1) o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo vlastní, kontroluje alebo má v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú osobu; f) obe priamo alebo nepriamo kontroluje tretia osoba; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, len ak majú medzi sebou niektorý z nasledujúcich vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V tomto kontexte „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(4)  Oslobodenie sa však môže udeliť aj v prípade, keď sú výrobcovia v skôr uvedenom zmysle prepojení so spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú opatrenia platné pre dovoz s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (pôvodné antidumpingové opatrenia), ak neexistuje dôkaz o tom, že prepojenie so spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú pôvodné opatrenia, vzniklo alebo sa využívalo na obchádzanie pôvodných opatrení.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/55


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1237/2012

z 19. decembra 2012,

ktorým sa schvaľuje účinná látka slabý kmeň vírusu žltej mozaiky cukety v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Pokiaľ ide o postup a podmienky schvaľovania, je potrebné v súlade s článkom 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 uplatňovať smernicu Rady 91/414/EHS (2) na účinné látky, v súvislosti s ktorými sa pred 14. júnom 2011 prijalo rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedenej smernice. V prípade slabého kmeňa vírusu žltej mozaiky cukety sú rozhodnutím Komisie 2006/586/ES (3) splnené podmienky článku 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola Spojenému kráľovstvu 16. marca 2005 doručená žiadosť od firmy Bio-Oz Biotechnologies Ltd o zaradenie účinnej látky slabý kmeň vírusu žltej mozaiky cukety do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2006/586/ES sa potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“, t. j. možno ju v zásade pokladať za vyhovujúcu požiadavkám týkajúcim sa údajov a informácií podľa príloh II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Účinky uvedenej účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a na životné prostredie boli vyhodnotené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, pokiaľ ide o použitia navrhované žiadateľom. Určený spravodajský členský štát predložil 30. júna 2006 návrh hodnotiacej správy.

(4)

Návrh hodnotiacej správy bol preskúmaný členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). 28. mája 2012 predložil úrad Komisii svoj záver z preskúmania účinnej látky slabý kmeň vírusu žltej mozaiky cukety  (4) z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmali návrh hodnotiacej správy a záver úradu a sfinalizovali ich 20. novembra 2012 vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa slabého kmeňa vírusu žltej mozaiky cukety.

(5)

Z uvedených rôznych preskúmaní vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom slabého kmeňa vírusu žltej mozaiky cukety možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS najmä vzhľadom na použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné slabý kmeň vírusu žltej mozaiky cukety schváliť.

(6)

Schváleniu by malo predchádzať primerané obdobie, počas ktorého by sa členským štátom a zúčastneným stranám umožnilo pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(7)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, malo by však vzhľadom na špecifickú situáciu vzniknutú prechodom od smernice 91/414/EHS k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 platiť nasledujúce: členským štátom by sa po schválení malo poskytnúť šesťmesačné obdobie, počas ktorého preskúmajú povolenia prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich slabý kmeň vírusu žltej mozaiky cukety. Členské štáty by podľa potreby mali povolenia zmeniť, nahradiť alebo zrušiť. Odchylne od uvedeného obdobia by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na predloženie a vyhodnotenie aktualizovanej úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým prípravkom na ochranu rastlín a s každým predpokladaným použitím v súlade s jednotnými zásadami.

(8)

Zo skúseností so zaraďovaním účinných látok hodnotených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (5), do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré sa doteraz prijali a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I k uvedenej smernici, alebo s nariadeniami, ktorými sa schvaľujú účinné látky.

(9)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (6), mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka slabý kmeň vírusu žltej mozaiky cukety špecifikovaná v prílohe I sa schvaľuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín

1.   Členské štáty v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 v prípade potreby do 30. novembra 2013 zmenia a doplnia alebo zrušia platné autorizácie na prípravky na ochranu rastlín s obsahom slabého kmeňa vírusu žltej mozaiky cukety ako účinnej látky.

Do uvedeného dátumu overia najmä to, či sú splnené podmienky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, s výnimkou tých, čo sú stanovené v stĺpci s osobitnými ustanoveniami uvedenej prílohy, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k smernici 91/414/EHS alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami v článku 13 ods. 1 až 4 uvedenej smernice a v článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty opätovne prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom slabého kmeňa vírusu žltej mozaiky cukety ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých boli všetky najneskôr do 31. mája 2013 uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009 na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k smernici 91/414/EHS a s prihliadnutím na stĺpec o osobitných ustanoveniach prílohy I k tomuto nariadeniu. Na základe uvedeného hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom slabého kmeňa vírusu žltej mozaiky cukety ako jedinej účinnej látky v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 30. novembra 2014 alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom slabého kmeňa vírusu žltej mozaiky cukety ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie do 30. novembra 2014 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie v príslušnom akte alebo aktoch, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS alebo ktorými sa uvedená látka alebo látky schvaľujú, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 3

Zmeny a doplnenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 236, 31.8.2006, s. 31.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(6): 2754. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu.

(5)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Bežný názov

Identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

Slabý kmeň vírusu žltej mozaiky cukety

Prírastkové číslo ATCC: PV-593

neuvádza sa

≥ 0,05 mg/l

1. júna 2013

31. mája 2023

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o slabom kmeni vírusu žltej mozaiky cukety finalizovanej 20. novembra 2012 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty venujú v rámci tohto celkového hodnotenia osobitnú pozornosť riziku pre necieľové rastliny, ak sú plodiny infikované aj iným vírusom, ktorý môžu prenášať vošky.

V podmienkach používania musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názovIdentifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

„30.

slabý kmeň vírusu žltej mozaiky cukety

prírastkové číslo ATCC: PV-593

neuvádza sa

≥ 0,05 mg/l

1. júna 2013

31. mája 2023

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o slabom kmeni vírusu žltej mozaiky cukety finalizovanej 20. novembra 2012 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty venujú v rámci tohto celkového hodnotenia osobitnú pozornosť riziku pre necieľové rastliny, ak sú plodiny infikované aj iným vírusom, ktorý môžu prenášať vošky.

V podmienkach používania musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/59


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1238/2012

z 19. decembra 2012,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Trichoderma asperellum (kmeň T34) a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1107/2009 sa smernica Rady 91/414/EHS (2) musí uplatňovať, pokiaľ ide o postup a podmienky schvaľovania účinných látok, v súvislosti s ktorými sa pred 14. júnom 2011 prijalo rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 3 tejto smernice. V prípade látky Trichoderma asperellum (kmeň T34) sú podmienky, ktoré sú uvedené v článku 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009, splnené rozhodnutím Komisie 2010/132/EÚ (3).

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola Spojenému kráľovstvu 22. apríla 2010 doručená žiadosť od spoločnosti Biocontrol Technologies S.L. o zaradenie účinnej látky Trichoderma asperellum (kmeň T34) do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2010/132/EÚ sa potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií, ktoré sú stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Vplyv tejto účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a na životné prostredie sa vyhodnotil v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, a to pokiaľ ide o použitia navrhované žiadateľom. Určený spravodajský členský štát predložil 16. mája 2001 návrh hodnotiacej správy.

(4)

Návrh hodnotiacej správy bol preskúmaný členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Dňa 20. apríla 2012 predložil úrad Komisii svoj záver z preskúmania účinnej látky Trichoderma asperellum (kmeň T34) (4) z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy a záver úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 20. novembra 2012 ho dokončili vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa látky Trichoderma asperellum (kmeň T34).

(5)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom látky Trichoderma asperellum (kmeň T34) možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä vzhľadom na spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Je preto vhodné, aby bola látka Trichoderma asperellum (kmeň T34) schválená.

(6)

Schváleniu by malo predchádzať primerané obdobie, počas ktorého by sa členským štátom a zúčastneným stranám umožnilo pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(7)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, malo by však vzhľadom na špecifickú situáciu vzniknutú prechodom od smernice 91/414/EHS k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 platiť nasledujúce: členským štátom by sa po schválení malo poskytnúť šesťmesačné obdobie, počas ktorého preskúmajú povolenia prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú látku Trichoderma asperellum (kmeň T34). Členské štáty by podľa potreby mali povolenia zmeniť, nahradiť alebo zrušiť. Odchylne od uvedeného obdobia by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na predloženie a vyhodnotenie aktualizovanej úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým prípravkom na ochranu rastlín a s každým predpokladaným použitím v súlade s jednotnými zásadami.

(8)

Zo skúseností so zaraďovaním účinných látok hodnotených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (5), do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá byť potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii, ktorá spĺňa požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I k uvedenej smernici, alebo s nariadeniami, ktorými sa schvaľujú účinné látky.

(9)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa mala príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (6), zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka Trichoderma asperellum (kmeň T34), ako je uvedená v prílohe I sa schvaľuje za podmienok stanovených v danej prílohe.

Článok 2

Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín

1.   V súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 členské štáty do 30. novembra 2013 v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú existujúce povolenia, ktoré sa týkajú prípravkov na ochranu rastlín s obsahom Trichoderma asperellum (kmeň T34) ako účinnej látky.

Do uvedeného dátumu overia najmä to, či sú splnené podmienky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, s výnimkou podmienok stanovených v stĺpci o osobitných ustanoveniach tejto prílohy a či držiteľ povolenia má dokumentáciu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe II k smernici 91/414/EHS, alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami uvedenými v článku 13 ods. 1 až 4 danej smernice a v článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty opätovne prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom Trichoderma asperellum (kmeň T34) ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých boli všetky najneskôr do 31. mája 2013 uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, v súlade s jednotnými zásadami, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, a to na základe dokumentácie, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe III k smernici 91/414/EHS a s prihliadnutím na stĺpec o osobitných ustanoveniach prílohy I k tomuto nariadeniu. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom Trichoderma asperellum (kmeň T34) ako jedinej účinnej látky podľa potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 30. novembra 2014, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom Trichoderma asperellum (kmeň T34) ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie do 30. novembra 2014 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie v príslušnom akte alebo aktoch, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, alebo ktorými sa uvedená látka alebo látky schvaľujú, podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane neskôr.

Článok 3

Zmeny a doplnenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 52, 3.3.2010, s. 51.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(1):2666. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu

(5)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

Trichoderma asperellum (kmeň T34)

CECT č. 20417

neuvádza sa

1 × 1010 cfu/g

1. jún 2013

31. máj 2023

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Trichoderma asperellum (kmeň T34), dokončenej 20. novembra 2012 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení venujú členské štáty osobitnú pozornosť ochrane operátorov a pracovníkov, pričom berú do úvahy skutočnosť, že látku Trichoderma asperellum (kmeň T34) je treba považovať za potenciálny senzibilizátor.

V podmienkach použitia sa podľa potreby uvádzajú primerané opatrenia na zníženie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

„29

Trichoderma asperellum (kmeň T34)

CECT č. 20417

neuvádza sa

1 × 1010 cfu/g

1. jún 2013

31. máj 2023

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Trichoderma asperellum (kmeň T34), dokončenej 20. novembra 2012 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení venujú členské štáty osobitnú pozornosť ochrane operátorov a pracovníkov, pričom berú do úvahy skutočnosť, že látku Trichoderma asperellum (kmeň T34) je treba považovať za potenciálny senzibilizátor.

V podmienkach použitia sa podľa potreby uvádzajú primerané opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/63


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1239/2012

z 19. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 543/2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 písm. e) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 15 ods. 1 a článku 20 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 543/2008 (2) sa stanovuje, že mrazené a hlboko zmrazené kurčatá a určité hydinové diely sa môžu uvádzať na trh v rámci Únie iba vtedy, keď obsah vody nepresahuje technicky nevyhnutné hodnoty určené analytickými metódami opísanými v prílohách VI, VII a VIII k uvedenému nariadeniu.

(2)

V článku 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 543/2008 sa stanovuje, že v bitúnkoch sa vykonávajú pravidelné kontroly absorbovanej vody v súlade s prílohou IX k uvedenému nariadeniu alebo kontroly v súlade s prílohou VI k uvedenému nariadeniu.

(3)

V prílohách VI a VII k nariadeniu (ES) č. 543/2008 sa stanovujú limitné hodnoty obsahu vody v mrazených a hlboko zmrazených jatočných telách kurčiat, v prílohe VIII k uvedenému nariadeniu sa stanovujú limitné hodnoty obsahu vody v určitých hydinových dieloch a v prílohe IX k uvedenému nariadeniu sa stanovujú limitné hodnoty obsahu vody v čerstvom hydinovom mäse pri kontrolách absorpcie vody vo výrobnom podniku. Všetky tieto limitné hodnoty sú určené vo vzťahu ku trom metódam chladenia vymedzeným v článku 10 uvedeného nariadenia, konkrétne chladenie vzduchom, chladenie sprejovaním a chladenie vo vode.

(4)

Vďaka novým technológiám sa vyvinuli nové metódy chladenia, na ktoré by sa mali uplatňovať rovnaké pravidlá ako na metódy chladenia vymedzené v článku 10 nariadenia (ES) č. 543/2008. Preto je potrebné stanoviť limitné hodnoty, ktoré sa budú uplatňovať pri používaní nových metód chladenia.

(5)

Vzhľadom na to, že sa s cieľom zlepšiť celkovú kvalitu hydinového mäsa skúmajú nové technológie chladenia jatočných tiel hydiny, limitné hodnoty pre tieto nové metódy chladenia by nemali prekračovať najnižšie limitné hodnoty stanovené pre metódu chladenia vzduchom.

(6)

V prílohe XI k nariadeniu (ES) č. 543/2008 sa nachádza zoznam vnútroštátnych referenčných laboratórií. Príslušné orgány Malty oznámili Komisii, že určili nové vnútroštátne referenčné laboratórium.

(7)

Nariadenie (ES) č. 543/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy VI až IX a príloha XI k nariadeniu (ES) č. 543/2008 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 17.6.2008, s. 46.


PRÍLOHA

Prílohy VI až IX a príloha XI k nariadeniu (ES) č. 543/2008 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe VI sa bod 7 nahrádza takto:

„7.   Vyhodnotenie výsledku

Ak priemerná hodnota straty vody v priebehu rozmrazovania 20 jatočných tiel presiahne nižšie uvedené percentá, usudzuje sa, že množstvo vody, ktoré bolo absorbované počas spracovania, prekračuje prípustný limit.

Tieto hodnoty sú v prípade:

 

chladenia vzduchom: 1,5 %;

 

chladenia sprejovaním: 3,3 %;

 

chladenia vo vode: 5,1 %.

 

iných metód chladenia alebo kombinácie dvoch alebo viacerých metód vymedzených v článku 10: 1,5 %.“

2.

V prílohe VII sa bod 6 nahrádza takto:

„6.   Výpočet výsledkov

6.1.

a)

Hmotnosť vody (W) obsiahnutá v každom jatočnom tele sa vypočíta zo vzorca aP1/100 a hmotnosť bielkovín (RP) zo vzorca bP1/100, pričom obidve hodnoty sú vyjadrené v gramoch. Určia sa súčty hmotností vody (W7) a hmotností bielkovín (RP7) siedmich analyzovaných jatočných tiel.

b)

V prípade analýzy zloženej vzorky sa určí priemerný obsah vody (a %) a bielkovín (b %) z oboch analyzovaných vzoriek. Hmotnosť vody (W7) v siedmich jatočných telách sa vypočíta zo vzorca aP7/100 a hmotnosť bielkovín (RP7) zo vzorca bP7/100, pričom obidve hodnoty sú vyjadrené v gramoch.

6.2.

Priemerná hmotnosť vody (WA) a bielkovín (RPA) sa vypočíta vydelením W7 a RP7 siedmimi.

6.3.

Teoretický obsah fyziologickej vody v gramoch stanovený touto metódou sa môže vypočítať podľa tohto vzorca:

pre kurčatá: Formula.

6.4.

a)

Chladenie vzduchom

Za predpokladu, že minimálny technicky nevyhnutný obsah vody absorbovanej v priebehu prípravy predstavuje 2 % (1), najvyšší prípustný limit celkového obsahu vody (WG) vyjadrený v gramoch stanovený touto metódou (vrátane intervalu spoľahlivosti) sa vypočíta podľa tohto vzorca:

pre kurčatá: Formula.

b)

Chladenie sprejovaním

Za predpokladu, že minimálny technicky nevyhnutný obsah vody absorbovanej v priebehu prípravy predstavuje 4,5 % (1), najvyšší prípustný limit celkového obsahu vody (WG) vyjadrený v gramoch stanovený touto metódou (vrátane intervalu spoľahlivosti) sa vypočíta podľa tohto vzorca:

pre kurčatá: Formula.

c)

Chladenie vo vode

Za predpokladu, že minimálny technicky nevyhnutný obsah vody absorbovanej v priebehu prípravy predstavuje 7 % (1), najvyšší prípustný limit celkového obsahu vody (WG) v gramoch stanovený touto metódou sa vypočíta podľa tohto vzorca (vrátane intervalu spoľahlivosti):

pre kurčatá: Formula.

d)

Iné metódy chladenia alebo kombinácie dvoch alebo viacerých metód vymedzených v článku 10

Za predpokladu, že minimálny technicky nevyhnutný obsah vody absorbovanej v priebehu prípravy predstavuje 2 % (1), najvyšší prípustný limit celkového obsahu vody (WG) vyjadrený v gramoch stanovený touto metódou (vrátane intervalu spoľahlivosti) sa vypočíta podľa tohto vzorca:

pre kurčatá: Formula.

6.5.

Ak priemerná hodnota obsahu vody (WA) v siedmich jatočných telách vypočítaná podľa bodu 6.2 nepresiahne hodnotu uvedenú v bode 6.4 (WG), hydina, ktorá bola podrobená kontrole, sa považuje za vyhovujúcu.

3.

V prílohe VIII sa bod 6 nahrádza takto:

„6.   Výpočet výsledkov

6.1.

a)

Hmotnosť vody (W) obsiahnutá v každom diele sa vypočíta zo vzorca aP1/100 a hmotnosť bielkovín (RP) zo vzorca bP1/100, pričom obidve hodnoty sú vyjadrené v gramoch.

Stanoví sa celková hmotnosť vody (W5) a celková hmotnosť bielkovín (RP5) v analyzovaných piatich dieloch.

b)

V prípade analýzy zloženej vzorky sa určí priemerný obsah vody (a %) a bielkovín (b %) z oboch analyzovaných vzoriek. Hmotnosť vody (W5) v piatich dieloch sa vypočíta zo vzorca aP5/100 a hmotnosť bielkovín (RP5) zo vzorca bP5/100, pričom obidve hodnoty sú vyjadrené v gramoch.

6.2.

Priemerná hmotnosť vody (WA) a bielkovín (RPA) sa vypočíta vydelením W5 a RP5 piatimi.

6.3.

Teoretický priemerný pomer W/RP stanovený touto metódou je pre:

 

rezne z kuracích pŕs a kuracie prsia: 3,19 ± 0,12;

 

kuracie stehná a zadné kuracie štvrťky: 3,78 ± 0,19;

 

rezne z morčacích pŕs a morčacie prsia: 3,05 ± 0,15;

 

morčacie stehná: 3,58 ± 0,15;

 

vykostené mäso z morčacieho stehna: 3,65 ± 0,17.

6.4.

Za predpokladu, že minimálny technicky nevyhnutný obsah vody absorbovanej počas prípravy je 2 %, 4 % alebo 6 % (2) v závislosti od typu produktov a použitých metód chladenia, najvyšší prípustný pomer W/RP, určený touto metódou, je:

 

Chladenie vzduchom

Chladenie sprejovaním

Chladenie vo vode

rezne z kuracích pŕs a kuracie prsia, bez kože

3,40

3,40

3,40

kuracie prsia, s kožou

3,40

3,50

3,60

kuracie horné stehno, dolné stehno, stehno, stehná s panvou, zadná štvrťka, s kožou

4,05

4,15

4,30

rezne z morčacích pŕs a morčacie prsia, bez kože

3,40

3,40

3,40

morčacie prsia, s kožou

3,40

3,50

3,60

morčacie horné stehno, dolné stehno, stehno, s kožou

3,80

3,90

4,05

vykostené morčacie stehno, bez kože

3,95

3,95

3,95

V prípade iných metód chladenia alebo kombinácií dvoch či viacerých metód vymedzených v článku 10 sa nevyhnutný obsah vody odhaduje do 2 % a najvyššie prípustné pomery W/PR zodpovedajú tým, ktoré sú v uvedenej tabuľke stanovené pre metódu chladenia vzduchom.

Ak priemerný pomer WA/RPA piatich dielov hydiny vypočítaný z hodnôt uvedených v bode 6.2 nepresahuje pomery stanovené v bode 6.4, hydina, ktorá bola podrobená kontrole, sa považuje za vyhovujúcu.

4.

Do prílohy IX sa vkladá tento bod 11:

„11.

V prípadoch, keď sa jatočné telá chladia inou metódou alebo kombináciou dvoch alebo viacerých metód vymedzených v článku 10, maximálny percentuálny obsah vody nepresiahne 0 % pôvodnej hmotnosti jatočného tela.“

5.

V prílohe XI sa záznam týkajúci sa Malty nahradí takto:

Malta

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

MALTA“


(1)  Vypočítaný na základe jatočného tela s vyňatím absorbovanej vonkajšej vody.

(2)  Vypočítaný na základe dielu s vyňatím absorbovanej vonkajšej vody. V prípade rezňov (bez kože) a vykosteného morčacieho stehna sú to 2 % pre každú z metód chladenia.“


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/67


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1240/2012

z 19. decembra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

114,7

TR

94,8

ZZ

80,6

0707 00 05

TR

117,4

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

140,4

TR

134,6

ZZ

137,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

44,0

ZA

51,8

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

66,7

ZZ

66,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,7

ZZ

102,6

0805 50 10

TR

78,8

ZZ

78,8

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

141,8

ZA

123,7

ZZ

117,5

0808 30 90

CN

59,8

TR

135,1

US

156,8

ZZ

117,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/69


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 23. októbra 2012

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel II – Rada

(2012/799/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010 (1),

so zreteľom na ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2010 [KOM(2011) 473 — C7-0258/2011] (2),

so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2010 pre orgán udeľujúci absolutórium,

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2010 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 10. mája 2012 (5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2010, a aj sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,