ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.349.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 349

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
19. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami uvedenými v súčasnej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom

1

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny

1

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody

2

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou

2

 

 

2012/793/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. decembra 2012 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1220/2012 z 3. decembra 2012 o obchodných opatreniach na zaručenie zásobovania spracovateľov Únie určitými produktmi rybného hospodárstva v rokoch 2013 až 2015, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 104/2000 a (EÚ) č. 1344/2011

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1221/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 684/2009, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú predkladať v rámci elektronického postupu pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1222/2012 zo 14. decembra 2012, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, (ES) č. 1964/2006, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012, nariadení (ES) č. 828/2009 a (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2013 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu, cukor a olivový olej, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 382/2008, (EÚ) č. 1178/2010 a (EÚ) č. 90/2011, pokiaľ ide o termíny vydávania vývozných povolení na rok 2013 v sektoroch cukru a izoglukózy mimo kvóty, bravčového mäsa, hovädzieho mäsa, vajec a hydinového mäsa, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (EÚ) č. 1272/2009, pokiaľ ide o lehotu na preskúmanie ponúk na nákup pšenice obyčajnej za pevne stanovenú cenu v rámci verejnej intervencie

35

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1223/2012 z 18. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

39

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2012 z 18. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 ( 1 )

45

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1225/2012 z 18. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1226/2012 z 18. decembra 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

49

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1227/2012 z 18. decembra 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

51

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1228/2012 z 18. decembra 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

53

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/794/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2012, ktorým sa Bulharsku a Rumunsku povoľuje uplatňovať opatrenia odchyľujúce sa od článku 5 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

55

 

 

2012/795/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2012, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely predkladania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom C(2012) 9181]  ( 2 )

57

 

 

2012/796/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2012 o treťom finančnom príspevku Únie v zmysle smernice Rady 2000/29/ES na pokrytie nákladov vynaložených Portugalskom v rokoch 2006 a 2007 na účely boja proti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) [oznámené pod číslom C(2012) 9356]

66

 

 

2012/797/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/336/ES, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003

68

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2012/798/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 12. decembra 2012 týkajúce sa notifikačného postupu stanoveného v článku 22 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb ( 2 )

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/1


Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami uvedenými v súčasnej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami uvedenými v súčasnej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom (1) podpísaná 16. decembra 2011 v Ženeve sa predbežne vykonáva od 22. augusta 2012 na základe pristúpenia Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii k tomuto dátumu.


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 44.


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/1


Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny (1) podpísaná 16. decembra 2011 v Ženeve sa predbežne vykonáva od 22. augusta 2012 na základe pristúpenia Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii k tomuto dátumu.


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 53.


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/2


Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody (1) podpísaná 16. decembra 2011 v Ženeve sa predbežne vykonáva od 22. augusta 2012 na základe pristúpenia Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii k tomuto dátumu.


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 3.


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/2


Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou

Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou (1) podpísaná 16. decembra 2011 v Ženeve sa predbežne vykonáva od 22. augusta 2012 na základe pristúpenia Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii k tomuto dátumu.


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 15.


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/3


ROZHODNUTIE RADY

z 11. decembra 2012

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody

(2012/793/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady 2012/105/EÚ (1) bola 16. decembra 2011 podpísaná Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie (ďalej len „dohoda“) a protokol medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody (ďalej len „protokol“) s výhradou ich uzavretia.

(2)

Dohoda a protokol by sa mali schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokol medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody (2).

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) vydať v mene Únie oznámenie ustanovené v dohode a v článku 26 ods. 2 protokolu s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude touto dohodou a protokolom viazaná (3).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 11. decembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 1.

(2)  Dohoda a protokol boli uverejnené v Ú. v. EÚ L 57 z 29. februára 2012 spolu s rozhodnutím o podpise.

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody a protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


NARIADENIA

19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/4


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1220/2012

z 3. decembra 2012

o obchodných opatreniach na zaručenie zásobovania spracovateľov Únie určitými produktmi rybného hospodárstva v rokoch 2013 až 2015, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 104/2000 a (EÚ) č. 1344/2011

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Zásobovanie Únie určitými produktmi rybného hospodárstva závisí v súčasnosti od dovozu z tretích krajín. Za posledných 15 rokov sa závislosť Únie na dovoze na účely pokrytia spotreby produktov rybného hospodárstva zvýšila. Miera sebestačnosti Únie v oblasti produktov rybného hospodárstva sa znížila z 57 % na 38 %. V snahe neohroziť produkciu Únie v oblasti rybného hospodárstva a zabezpečiť primerané zásobovanie spracovateľského odvetvia Únie by sa malo v rámci colných kvót primeraného objemu čiastočne alebo úplne pozastaviť uplatňovanie ciel na istý počet produktov. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre výrobcov Únie by sa mal zohľadniť aj citlivý charakter niektorých produktov rybného hospodárstva na trhu Únie.

(2)

Nariadením (ES) č. 1062/2009 (1) Rada otvorila autonómne colné kvóty Spoločenstva pre určité produkty rybného hospodárstva na obdobie rokov 2010 až 2012 a ustanovila sa ich správa. Vzhľadom na to, že doba uplatňovania uvedeného nariadenia skončí 31. decembra 2012, je dôležité premietnuť príslušné pravidlá, ktoré sú v ňom obsiahnuté, do obdobia rokov 2013 až 2015.

(3)

Nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (2) sa v súčasnosti preskúmava v kontexte reformy spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Uvedené nariadenie ustanovuje pozastavenie ciel na určité produkty rybného hospodárstva. S cieľom zlepšiť ucelenosť systému a zefektívniť postupy autonómnych preferenčných režimov Únie pre produkty rybného hospodárstva by sa mal zaviesť istý počet autonómnych colných kvót, ktoré by nahradili pozastavené clá, pričom nariadenie (ES) č. 104/2000 by sa malo primeraným spôsobom zmeniť a doplniť. Nové autonómne colné kvóty by mali mať dostatočný objem, aby sa zabezpečilo primerané zásobovanie Únie surovinami rybného hospodárstva a aby sa zaručila predvídateľnosť a kontinuita dovozu.

(4)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1344/2011 z 19. decembra 2011 o pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych, rybárskych a priemyselných výrobkov (3) obsahuje obmedzený počet pozastavených ciel na produkty rybného hospodárstva. S cieľom zlepšiť ucelenosť systému a zefektívniť postupy autonómnych preferenčných režimov Únie pre produkty rybného hospodárstva by sa mal zaviesť určitý počet autonómnych colných kvót, ktoré by nahradili tieto pozastavené clá. Z uvedeného dôvodu by sa nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 malo primeraným spôsobom zmeniť a doplniť. Nové autonómne colné kvóty by mali mať dostatočný objem, aby sa zabezpečilo primerané zásobovanie Únie surovinami rybného hospodárstva a aby sa zaručila predvídateľnosť a kontinuita dovozu.

(5)

Je dôležité zaistiť spracovateľskému priemyslu rybného hospodárstva bezpečnosť dodávok surovín rybného hospodárstva, aby mohol naďalej rásť a investovať, a najmä umožniť nahradenie pozastavení kvótami bez narušenia dodávok. Je preto potrebné zaviesť vo vzťahu k určitým produktom rybného hospodárstva, na ktoré sa doteraz vzťahovali pozastavenia, systém automatického zvýšenia uplatniteľných colných kvót za určitých podmienok.

(6)

Pre všetkých dovozcov Únie by sa mal zabezpečiť rovnaký a neprerušovaný prístup k colným kvótam ustanoveným týmto nariadením a sadzby stanovené pre kvóty by sa mali uplatňovať neprerušene na všetok dovoz dotknutých produktov do všetkých členských štátov až do vyčerpania colných kvót.

(7)

S cieľom zabezpečiť účinnú spoločnú správu colných kvót by sa členským štátom malo umožniť čerpať z objemu kvót potrebné množstvo zodpovedajúce ich skutočnému dovozu. Keďže si tento spôsob správy vyžaduje úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou, Komisia by mala mať možnosť monitorovať tempo čerpania kvót a informovať o tom členské štáty.

(8)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (4), sa stanovuje systém správy colných kvót, ktorý sleduje chronologické poradie dátumov prijatia vyhlásení o prepustení do voľného obehu. Colné kvóty otvorené na základe tohto nariadenia by mala spravovať Komisia a členské štáty v súlade s uvedeným systémom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uplatňovanie dovozných ciel na produkty uvedené v prílohe sa pozastavuje v rámci colných kvót, na úrovni sadzieb, na obdobia a do výšok uvedených v danej prílohe.

Článok 2

Colné kvóty uvedené v článku 1 sa spravujú v súlade s článkami 308a a 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

1.   Komisia bezodkladne overí, či sa k 30. septembru príslušného kalendárneho roku vyčerpalo 80 % ročnej colnej kvóty vo vzťahu k produktu rybného hospodárstva, na ktorý sa v súlade s prílohou vzťahuje tento článok. Ak je tomu tak, ročná colná kvóta stanovená v prílohe sa považuje za automaticky zvýšenú o 20 %. Zvýšená ročná colná kvóta je colná kvóta uplatniteľná na daný produkt rybného hospodárstva na príslušný kalendárny rok.

2.   Na žiadosť aspoň jedného členského štátu a bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, Komisia overí, či sa pred 30. septembrom príslušného kalendárneho roku vyčerpalo 80 % ročnej colnej kvóty vo vzťahu k produktu rybného hospodárstva, na ktorý sa v súlade s prílohou vzťahuje tento článok. Ak je tomu tak, uplatní sa odsek 1.

3.   Komisia bez zbytočného odkladu informuje členské štáty, že sa splnili podmienky stanovené v odsekoch 1 alebo 2 a informácie o novej colnej kvóte uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

4.   Na colnú kvótu, ktorá sa zvýšila podľa odseku 1, nemožno v súvislosti s príslušným kalendárnym rokom uplatniť žiadne ďalšie zvýšenie.

Článok 4

Komisia úzko spolupracuje s colnými orgánmi členských štátov s cieľom zabezpečiť riadnu správu a kontrolu uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 5

1.   V nariadení (ES) č. 104/2000 sa vypúšťa článok 28 a príloha VI.

2.   V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011 sa vypúšťajú položky týkajúce sa produktov rybného hospodárstva s kódmi TARIC 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 a 1605100019.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013 do 31. decembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2012

Za Radu

predseda

N. SYLIKIOTIS


(1)  Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2011, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

Kód TARIC

Opis

Ročný objem kvóty

(v tonách) (1)

Clo v rámci kvóty

Obdobie kvóty

09.2759

ex 0302 51 10

20

Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida, okrem pečene a ikier a mliečia, čerstvé, chladené alebo mrazené, na spracovanie (2)  (3)

70 000 (9)

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida, solené alebo v slanom náleve, ale nie sušené ani údené, na spracovanie (2)  (3)

2 600

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Tresky (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), mrazené rybie filé a ostatné rybie mäso, na spracovanie (2)  (3)

30 000

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Dlhochvosty (Macruronus spp.), mrazené rybie filé a ostatné rybie mäso, na spracovanie (2)  (3)

25 000 (9)

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2798

ex 0306 16 99

20

Krevety a garnáty druhu Pandalus borealis, s pancierom, čerstvé, chladené alebo mrazené, na spracovanie (2)  (3)  (5)

9 000

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0306 26 90

12

 

92

09.2794

ex 1605 21 90

45

Krevety a garnáty druhu Pandalus borealis, varené a olúpané, na spracovanie (2)  (3)  (5)

30 000

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 1605 29 00

50

09.2800

ex 1605 21 90

55

Krevety a garnáty druhu Pandalus jordani, varené a olúpané, na spracovanie (2)  (3)  (5)

2 000

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

10

Krevety a garnáty druhu Penaeus Vannamei, s pancierom i bez panciera, čerstvé, chladené alebo mrazené, na spracovanie (2)  (3)

20 000

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0306 27 99

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Merlúzy (Merluccius spp. okrem Merluccius merluccius, Urophycis spp.) a ryby druhu Genypterus blacodes, mrazené, na spracovanie (2)  (3)

12 500

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

09.2774

ex 0304 74 19

10

Merlúzy druhu Merluccius productus, mrazené filé a iné rybie mäso na spracovanie (2)  (3)

12 000

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Sardely (Engraulis anchoita), solené alebo v slanom náleve, ale nie sušené ani údené, na spracovanie (2)  (3)

2 500

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

09.2788

ex 0302 41 00

10

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) s hmotnosťou presahujúcou 100 g na kus alebo plátky s hmotnosťou presahujúcou 80 g na kus, okrem pečení a ikier a mliečia, na spracovanie (2)  (3)

17 500

0 %

1.10.2013 – 31.12.2013

ex 0303 51 00

10

1.10.2014 – 31.12.2014

ex 0304 59 50

10

1.10.2015 – 31.12.2015

ex 0304 86 00

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

1111

Slede, korenené a/alebo naložené v octe, v slanom náleve, pripravené v bareloch s netto suchou hmotnosťou vyššou ako 70 kg, na spracovanie (2)  (3)

15 000 (8)

6 %

1.1.2013 – 31.12.2015

09.2790

ex 1604 14 16

21

23

31

33

41

43

91

93

Filé známe ako „chrbtové“ z tuniaka a tuniaka pruhovaného, na spracovanie (2)  (3)

22 000

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

09.2762

ex 0306 11 90

10

Langusty a iné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), živé, chladené, mrazené, na spracovanie (2)  (3)  (4)

200

6 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0306 21 90

10

09.2785

ex 0307 49 59

10

Telo kalmára (7) (Ommastrephes spp. – okrem Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) a Illex spp., mrazené, s kožou a plutvami, na spracovanie (2)  (3)

45 000

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Kalmáre (Ommastrephes spp. – okrem Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) a Illex spp., mrazené celé alebo chápadlá a plutvy, na spracovanie (2)  (3)

3 000

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0307 99 11

20

09.2777

ex 0303 67 00

10

Treska aljašská (Theragra chalcogramma), mrazená, mrazené filé a iné mrazené rybie mäso na spracovanie (2)  (3)

350 000 (9)

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, mrazené, na spracovanie (2)  (3)

66 000 (9)

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Ryby druhu Lutjanus purpureus, čerstvé, chladené, na spracovanie (2)  (3)

1 650 (9)

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

09.2748

ex 0302 90 00

95

Tvrdé rybie ikry, čerstvé, chladené alebo mrazené, solené alebo v slanom náleve

11 000 (9)

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

10

Tvrdé rybacie ikry, prané, očistené od prídavných orgánov a jednoducho solené alebo v slanom náleve, na spracovanie (2)

6 600 (9)

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

09.2764

ex 1604 11 00

20

Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.), na priemyselné spracovanie na výrobu pást alebo nátierok (2)

1 300 (9)

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

09.2784

ex 1605 10 00

11

19

Kraby druhu „King“ (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki“ (Paralithodes brevipes), „Kegani“ (Erimacrus isenbecki), „Queen“ a „Snow“ (Chionoecetes spp.), „Red“ (Geryon quinquedens), „Rough stone“ (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud“ (Scylla serrata), „Blue“ (Portunus spp.), jednoducho uvarené vo vode a bez pancierov, mrazené alebo nemrazené, v bezprostrednom obale s čistým obsahom 2 kg alebo viac

2 750 (9)

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

09.2778

ex 0304 83 90

21

Platesotvaré, mrazené filé a ostatné rybie mäso (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra) na spracovanie (2)  (3)

5 000

0 %

1.1.2013 – 31.12.2015

ex 0304 99 99

65


(1)  Vyjadrené v čistej hmotnosti, pokiaľ sa neuvádza inak.

(2)  Táto kvóta podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 291 až 300 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(3)  Táto kvóta nie je dostupná pre produkty, ktoré sú určené výlučne na jeden alebo viacero z týchto spracovateľských úkonov:

čistenie, pitvanie, oddelenie chvosta, oddelenie hlavy,

porciovanie (okrem krájania na kocky, filetovania, rezania na plátky alebo rezania mrazených blokov, prípadne rozdeľovania mrazených poprekladaných blokov filé),

prebaľovanie individuálne mrazených filé,

odber vzoriek, triedenie,

označovanie etiketami,

balenie,

chladenie,

mrazenie,

hlboké zmrazovanie,

rozmrazovanie, oddeľovanie.

Táto kvóta nie je dostupná pre produkty, ktoré sú určené na spracovanie alebo úkony, ktoré oprávňujú na udelenie kvóty, ak spracovanie alebo úkony prebiehajú na úrovni maloobchodného predaja alebo v stravovacích zariadeniach. Kvóta je dostupná iba pre produkty určené na ľudskú spotrebu.

(4)  Produkty patriace pod číselné znaky KN 0306 11 90 (kód TARIC 10) a 0306 21 90 (kód TARIC 10) spĺňajú podmienky na udelenie kvóty bez ohľadu na poznámku pod čiarou č. 2, ak prejdú jedným alebo obidvoma týmito úkonmi: rozdelenie zmrazeného produktu, tepelné spracovanie mrazeného produktu, aby sa mohol odstrániť odpad z vnútorností.

(5)  Produkty patriace pod číselné znaky KN 1605 21 90 (kódy TARIC 45 a 55) a 1605 29 00 (kódy TARIC 50 a 60) spĺňajú podmienky na udelenie kvóty bez ohľadu na poznámku pod čiarou č. 2, ak prejdú týmto spracovateľským úkonom: úprava kreviet a garnátov ošetrením baliacimi plynmi, ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách ().

(6)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(7)  Telo hlavonožcov alebo kalmárov bez hlavy a chápadiel.

(8)  Vyjadrené v čistej suchej hmotnosti.

(9)  Uplatňuje sa článok 3.


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1221/2012

z 12. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 684/2009, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú predkladať v rámci elektronického postupu pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice Rady 92/12/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

Ak je v súlade s prílohou I k nariadeniu Komisie (ES) č. 684/2009 (2) možné vyplniť pole v návrhu elektronického administratívneho dokumentu len identifikačným číslom pre DPH, maximálna dĺžka poľa by mala zodpovedať maximálnej dĺžke poľa identifikačných čísiel pre DPH vydávaných členskými štátmi.

(2)

Pevné dopravné zariadenia nemajú vždy jedinečný identifikátor, a preto by sa požiadavka identifikovať použitú dopravnú jednotku pomocou jedinečného identifikátora stanovená v prílohe I mala uplatniť len vtedy, ak tento spôsob identifikácie existuje.

(3)

Štruktúra tabuliek 1, 2 a 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 by sa mala zmeniť s cieľom zohľadniť to, že niektoré skupiny údajov, ktoré obsahujú, si môžu vyžadovať viac než jeden záznam.

(4)

Z kódov tretích krajín uplatňovaných v dátovom prvku Tretia krajina pôvodu podskupiny údajov VINÁRSKE VÝROBKY v tabuľke 1 prílohy I by sa mali vylúčiť kódy uvedené v zozname kódov členských štátov v prílohe II a mal by sa vylúčiť aj kód „GR“, čo je kód pre Grécko použitý v norme ISO 3166. Príloha I by sa preto mala vzhľadom na uvedené skutočnosti zmeniť a doplniť.

(5)

Zoznam kódov druhu dopravy v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 obsahuje kód pre druhy dopravy iné než uvedené vo zvyšnej časti zoznamu. Ak sa použije kód pre iné druhy dopravy, je potrebné doplniť opis dotknutého druhu dopravy. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

S cieľom identifikovať zmeny miesta určenia alebo rozdelenia prepravy, ktoré vznikli počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v zmysle článku 5 a 6 nariadenia (ES) č. 684/2009, by sa malo do elektronického administratívneho dokumentu doplniť poradové číslo každej z týchto operácií. Tabuľka 4 prílohy I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Oznámenie o rozdelení prepravy uvedené v tabuľke 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 by malo obsahovať informáciu o tom, v ktorom členskom štáte sa operácia rozdelenia uskutočňuje. Uvedená tabuľka by sa preto mala upraviť tak, aby obsahovala dodatočnú skupinu údajov, ktoré budú poskytovať túto informáciu.

(8)

Zoznam kódov pre nevyhovujúce dôvody v tabuľke 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 obsahuje číselný kód 6 „jeden alebo viaceré záznamy obsahu dokladu s nesprávnymi hodnotami“, ale tento kód neuvádza konkrétny dôvod nesprávnych hodnôt, a preto neposkytuje žiadne informácie, ktoré nie sú poskytnuté inde. Preto by sa mal vypustiť.

(9)

Článkom 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES sa členským štátom umožňuje udeliť osobe dočasné oprávnenie konať ako registrovaný príjemca. Toto oprávnenie môže uvádzať maximálne oprávnené množstvo pre každú kategóriu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, ktoré možno prijať. Mala by existovať možnosť uviesť, že maximálne množstvo v zásielke bolo prekročené. Zoznam kódov pre nevyhovujúce dôvody v tabuľke 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 by sa preto mal zmeniť a doplniť s cieľom pridať nový kód na tento účel.

(10)

Na účely uvedenia evidenčného čísla colného úradu v elektronickom administratívnom dokumente by sa mali používať dvojpísmenové kódy krajín stanovené v norme ISO 3166. Príloha II by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Mala by existovať možnosť zahrnúť do návrhu elektronického administratívneho dokumentu záznam o použití pevného dopravného zariadenia ako dopravnej jednotky pre tovar podliehajúci spotrebnej dani. Zoznam kódov pre dopravné jednotky v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 by sa preto mal zmeniť a doplniť s cieľom pridať nový prvok.

(12)

Podľa vykonávacieho nariadenia Komisie 2012/209/EÚ z 20. apríla 2012 o uplatňovaní ustanovení smernice Rady 2008/118/ES o kontrole a preprave na určité prídavné látky v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 2003/96/ES (3) sa na niektoré výrobky určené na použitie ako prídavné látky pre pohonné hmoty majú vzťahovať ustanovenia smernice 2008/118/ES o kontrole a preprave. Zoznam kódov pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 by sa preto mal zmeniť a doplniť tak, aby obsahoval nový kód výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani pre tieto výroky.

(13)

Nariadenie (ES) č. 684/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(14)

Zmena a doplnenie zoznamu kódov pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 by sa mali uplatňovať od dátumu, keď sa v súlade s vykonávacím rozhodnutím 2012/209/EÚ začínajú na určité výrobky určené na použitie ako prídavné látky pre pohonné hmoty vzťahovať ustanovenia smernice 2008/118/ES o kontrole a preprave. Okrem toho je potrebné poskytnúť členským štátom a hospodárskym subjektom dostatok času, aby sa prispôsobili novým požiadavkám predtým, než sa toto nariadenie bude uplatňovať.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 684/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 192, 24.7.2009, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 110, 24.4.2012, s. 41.


PRÍLOHA I

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

1.

Tabuľka 1 sa nahrádza takto:

Tabuľka 1

Návrh elektronického administratívneho dokumentu a elektronický administratívny dokument

(podľa článku 3 ods. 1 a článku 8 ods. 1)

A

B

C

D

E

F

G

 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

štandardné predloženie (používa sa vo všetkých prípadoch okrem prípadu, keď sa predloženie týka vývozu s miestnym colným konaním)

2

=

predloženie na vývoz s miestnym colným konaním [uplatnenie článku 283 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (1)]

Druh správy sa nesmie uvádzať v e-AD, ku ktorému je pridelený ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1 tohto nariadenia.

n1

 

b

Ukazovateľ odkladu predloženia

D

‚R‘ pre predloženie e-AD pri preprave, ktorá sa začala na základe papierového dokumentu uvedeného v článku 8 ods. 1.

Možné hodnoty:

0

=

nepravdivá

1

=

pravdivá

V prípade neuvedenia hodnoty sa považuje hodnota ukazovateľa ‚nepravdivá‘.

Tento dátový prvok sa nesmie uvádzať v e-AD, ku ktorému je pridelený ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1.

n1

1

e-AD týkajúci sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [bod iv) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy; článok 22 smernice 2008/118/ES)

n1

 

b

Čas trvania prepravy

R

 

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrenú v hodinách (H) alebo dňoch (D), za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo. (Príklady: H12 alebo D04). Údaj pre ‚H‘ by nemal byť vyšší ako 24. Údaj pre ‚D‘ by nemal byť vyšší ako 92.

an3

 

c

Zabezpečenie dopravy

R

 

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie prvej dopravy pomocou jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ

2

=

príjemca

3

=

vlastník tovaru

4

=

iný subjekt

n1

 

d

ARC

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Pozri prílohu II, Zoznam kódov 2.

an21

 

e

Dátum a čas overenia e-AD

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

 

f

Poradové číslo

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD a pri každej zmene miesta určenia.

Pri počiatočnom overení je poradovým číslom 1 a ďalej sa v každom e-AD, ktorý vyhotovia príslušné orgány členského štátu odoslania pri každej zmene miesta určenia zvyšuje o 1.

n..2

 

g

Dátum a čas aktualizovaného overenia

C

Dátum a čas overenia oznámenia o zmene miesta určenia v tabuľke 3 poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania v prípade zmeny miesta určenia.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2

ÚČASTNÍK – Odosielateľ

R

 

 

 

 

a

Číslo spotrebnej dane účastníka

R

 

Uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného odosielateľa.

an13

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3

ÚČASTNÍK – Miesto odoslania

C

‚R‘, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je ‚1‘.

 

 

 

a

Údaje o daňovom sklade

R

 

Uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu odoslania.

an13

 

b

Meno účastníka

O

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

O

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

O

 

an..10

 

f

Obec

O

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

4

ÚRAD odoslania – dovoz

C

‚R‘, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je ‚2‘.

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód colného úradu dovozu. Pozri prílohu II, zoznam kódov 5.

an8

5

ÚČASTNÍK – Príjemca

C

‚R‘ okrem druhu správy ‚2 – Predloženie na vývoz s miestnym colným konaním‘ alebo pre kód druhu miesta určenia 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 6.

Tento dátový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

6

ÚČASTNÍK – DOPLŇUJÚCE ÚDAJE – Príjemca

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

Uveďte členský štát určenia pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II.

a2

 

b

Poradové číslo osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane

D

‚R‘, ak je poradové číslo uvedené na osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane stanovenom v nariadení Komisie (ES) 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (2).

 

an..255

7

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozri kód druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia

2, 3 a 5: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor

an..16

 

b

Meno účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 5.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 7c, 7e a 7f:

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3, 4 a 5.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

‚R‘ v prípade vývozu (kód druhu miesta určenia 6)

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom podáva vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (3). Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

Jedinečné poradové číslo, ktoré odosielateľ pridelil e-AD, na základe ktorého sa identifikuje zásielka v záznamoch odosielateľa.

an..22

 

b

Číslo faktúry

R

 

Uveďte číslo faktúry vzťahujúcej sa na tovar. Ak faktúra ešte nebola vystavená, uvedie sa číslo dodacieho listu resp. niektorého iného prepravného dokladu.

an..35

 

c

Dátum faktúry

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

Dátum dokumentu uvedený v kolónke 9b.

Date

 

d

Kód druhu miesta pôvodu

R

 

Možné hodnoty pre miesto pôvodu prepravy sú:

1

=

miesto pôvodu — daňový sklad [v situáciách uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

2

=

miesto pôvodu — dovoz [v situácii uvedenej v článku 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES]

n1

 

e

Dátum odoslania

R

 

Dátum, kedy sa preprava začína v súlade s článkom 20 ods. 1 smernice 2008/118/ES. Tento dátum nemôže byť neskorší ako 7 dní odo dňa predloženia návrhu e-AD. V prípade uvedenom v článku 26 smernice 2008/118/ES dátum odoslania môže byť dátum z minulosti.

Date

 

f

Čas odoslania

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

Dátum, kedy sa preprava začína v súlade s článkom 20 ods. 1 smernice 2008/118/ES. Uvedený čas je miestny čas.

Time

 

g

Predchádzajúci ARC

D

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení nových e-AD po overení oznámenia ‚Operácia rozdelenia‘ (tabuľka 5).

Uveďte kód nahradeného e-AD.

an21

9.1

JCD PRI DOVOZE

C

‚R‘, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je ‚2‘ (dovoz).

 

9X

 

a

Číslo JCD pri dovoze

R

Číslo JCD poskytuje odosielateľ v čase predloženia návrhu e-AD, alebo príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Uveďte číslo(-a) jednotného(-ých) colného(-ých) dokladu(-ov) použitého(-ých) na prepustenie príslušného tovaru do voľného obehu.

an..21

10

ÚRAD – Príslušný orgán na mieste odoslania

R

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu príslušných orgánov v členskom štáte odoslania zodpovedný za kontrolu spotrebnej dane na mieste odoslania. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

11

ZÁBEZPEKA NA PREPRAVU

R

 

 

 

 

a

Kód druhu ručiteľa

R

 

Uveďte subjekt(-y) zodpovedný(-é) za poskytnutie zábezpeky pomocou kódu druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.

n..4

12

ÚČASTNÍK – Ručiteľ

C

‚R‘, ak sa uplatňuje jeden z týchto kódov druhu ručiteľa: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 alebo 1234.

(Pozri Kód druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.)

Určite dopravcu a/alebo vlastníka tovaru, ak poskytujú zábezpeku.

2X

 

a

Číslo spotrebnej dane účastníka

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

Uveďte platné registračné číslo SEED alebo identifikačné číslo pre DPH dopravcu alebo vlastníka tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

an13

 

b

Identifikačné číslo pre DPH

O

an..14

 

c

Meno účastníka

C

Pre kolónky 12c, d, f a g:

‚O‘, ak je poskytnuté číslo spotrebnej dane účastníka, v iných prípadoch ‚R‘.

 

an..182

 

d

Názov ulice

C

 

an..65

 

e

Ulica číslo

O

 

an..11

 

f

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

g

Obec

C

 

an..50

 

h

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

13

DOPRAVA

R

 

 

 

 

a

Kód druhu dopravy

R

 

Uveďte druh dopravy v čase začiatku prepravy pomocou kódov v Zozname kódov 7 v prílohe II.

n..2

 

b

Doplňujúce údaje

C

‚R‘ ak <kód druhu dopravy> je ‚iný‘.

V iných prípadoch ‚O‘.

Uveďte opis druhu dopravy.

an..350

 

c

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

14

ÚČASTNÍK – Organizátor dopravy

C

‚R‘ na uvedenie subjektu zodpovedného za organizáciu prvej dopravy, ak hodnota v kolónke 1c je ‚3‘ alebo ‚4‘.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

15

ÚČASTNÍK – Prvý dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

Uvedenie subjektu uskutočňujúceho prvú dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

16

ÚDAJE O DOPRAVE

R

 

 

99X

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky v súvislosti s druhom dopravy uvedeným v kolónke 13a.

Pozri prílohu II, zoznam kódov 8.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

‚R‘, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozri kolónku 16a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie colnej uzávery

D

‚R‘, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17

Obsah e-AD

R

 

Pre každý výrobok v zásielke je potrebné použiť osobitnú skupinu údajov.

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte jedinečné poradové číslo počnúc 1.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an..4

 

c

Číselný znak KN

R

 

Uveďte číselný znak KN platný v deň odoslania.

n8

 

d

Množstvo

R

 

Uveďte množstvo (vyjadrené v jednotkách merania súvisiacich s kódom výrobku – pozri tabuľky 11 a 12 v prílohe II).

Pokiaľ ide o prepravu registrovanému príjemcovi uvedenému v článku 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo povolené na prijatie.

Pokiaľ ide o prepravu organizáciám oslobodeným od spotrebnej dane, ktoré sú uvedené v článku 12 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo uvedené v osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnosť

R

 

Uveďte hrubú hmotnosť zásielky (tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s obalom).

n..15,2

 

f

Čistá hmotnosť

R

 

Uveďte hmotnosť tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bez balenia (pre alkohol a alkoholické nápoje, energetické výrobky a všetky tabakové výrobky okrem cigariet).

n..15,2

 

g

Obsah alkoholu

C

‚R‘, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte obsah alkoholu (v objemových percentách pri 20 °C), ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

n..5,2

 

h

Stupeň Plato

D

‚R‘, ak členský štát odoslania a/alebo členský štát určenia zdaňuje pivo na základe stupňa Plato.

Pokiaľ ide o pivo, uveďte stupeň Plato, ak členský štát odoslania a/alebo členský štát určenia zdaňuje pivo na tomto základe. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 11.

n..5,2

 

i

Kontrolná známka

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa kontrolných známok požadovaných členským štátom určenia.

an..350

 

j

Kontrolná známka_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

k

Ukazovateľ použitia kontrolnej známky

D

‚R‘, ak sa používajú kontrolné známky.

Uveďte ‚1‘, ak je tovar označený kontrolnými známkami alebo ich obsahuje, alebo ‚0‘, ak tovar nie je označený kontrolnými známkami ani ich neobsahuje.

n1

 

l

Označenie pôvodu

O

 

Táto kolónka sa môže použiť na udelenie potvrdenia:

1.

v prípade určitých druhov vína, týkajúceho sa chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva;

2.

v prípade určitých druhov liehovín, týkajúceho sa miesta výroby v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva;

3.

v prípade piva vyrobeného v nezávislom malom pivovare, ako sa stanovuje v smernici Rady 92/83/EHS (4), na ktoré sa v členskom štáte určenia plánuje nárokovanie zníženej sadzby spotrebnej dane. Potvrdenie by sa malo udeliť takto: ‚Týmto sa potvrdzuje, že uvedený výrobok vyrobil nezávislý malý pivovar.‘;

4.

v prípade etylalkoholu vyrobeného v nezávislom malom liehovare, ako sa stanovuje v smernici Rady 92/83/EHS, na ktorý sa v členskom štáte určenia plánuje nárokovanie zníženej sadzby spotrebnej dane. Potvrdenie by sa malo udeliť takto: ‚Týmto sa potvrdzuje, že uvedený výrobok vyrobil malý liehovar.‘

an..350

 

m

Označenie pôvodu_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

n

Veľkosť výrobcu

O

 

Pokiaľ ide o pivo alebo liehoviny, v prípade ktorých sa udeľuje potvrdenie v poli 17l (Označenie pôvodu), uveďte ročnú výrobu z predchádzajúceho roku v hektolitroch piva alebo v hektolitroch čistého alkoholu.

n..15

 

o

Hustota

C

‚R‘, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte hustotu pri 15 °C, ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

n..5,2

 

p

Obchodný opis

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol požadovaný.

‚R‘ v prípade prepravy voľne uloženého vína uvedeného v bodoch 1 až 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008 (5), pri ktorom opis výrobku obsahuje voliteľné špecifiká stanovené v článku 60 uvedeného nariadenia za predpokladu, že sú uvedené na etikete alebo že sa ich uvedenie na etikete plánuje.

Uveďte obchodný opis tovaru na identifikáciu dopravovaných výrobkov.

an..350

 

q

Obchodný opis_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

r

Obchodný názov výrobkov

D

‚R‘, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani má obchodný názov. Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, žeobchodný názov dopravovaných výrobkov nie je potrebné uvádzať, ak je uvedená na faktúre alebo inom obchodnom dokumente uvedenom v kolónke 9b.

Uveďte obchodný názov tovaru, ak je to uplatniteľné.

an..350

 

s

Obchodný názov výrobkov_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.1

OBAL

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalov

R

 

Uveďte druh obalov pomocou kódov v Zozname kódov 9 v prílohe II.

an2

 

b

Počet obalov

C

‚R‘, ak je označené ako ‚počítateľné‘.

Uveďte počet obalov, ak sú obaly počítateľné v súlade so Zoznamom kódov 9 v prílohe II.

n..15

 

c

Označenie colnej uzávery

D

‚R‘, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie obalov.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.2

VINÁRSKY VÝROBOK

D

‚R‘ pre vinárske výrobky zahrnuté do časti XII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 (6).

 

 

 

a

Kategória vinárskeho výrobku

R

 

Pre vinárske výrobky zahrnuté do časti XII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 uveďte jednu z týchto hodnôt:

1

=

víno bez CHOP/CHZO

2

=

odrodové víno bez CHOP/CHZO

3

=

víno s CHOP alebo CHZO

4

=

dovezené víno

5

=

iné

n1

 

b

Kód vinohradníckej oblasti

D

‚R‘ pre voľne uložené vinárske výrobky (nominálny objem väčší ako 60 litrov).

Uveďte vinohradnícku oblasť, z ktorej dopravovaný výrobok pochádza v súlade s prílohou IX k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

n..2

 

c

Tretia krajina pôvodu

C

‚R‘, ak kategória vinárskeho výrobku v kolónke 17.2a je ‚4‘ (dovezené víno).

Uveďte ‚Kód krajiny‘ uvedený v Zozname kódov 4 v prílohe II, ale neuvedený v Zozname kódov 3 v prílohe II a neuvádzajte ‚Kód krajiny‘‚GR‘.

a2

 

d

Ďalšie údaje

O

 

 

an..350

 

e

Ďalšie údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.2.1

Kód OPERÁCIE PRI SPRACOVANÍ VÍNA

D

‚R‘ pre voľne uložené vinárske výrobky (nominálny objem väčší ako 60 litrov).

 

99x

 

a

Kód operácie pri spracovaní vína

R

 

Uveďte jeden alebo viaceré ‚kódy operácie pri spracovaní vína‘ v súlade so zoznamom 1.4 písm. b) v bode B prílohy VI k nariadeniu Komisie (ES) č. 436/2009 (7).

n..2

18

DOKUMENT – Osvedčenie

O

 

 

9x

 

a

Krátky opis dokumentu

C

‚R‘, ak sa nepoužije pole údajov 18c.

Uveďte opis akéhokoľvek osvedčenia, ktorý sa vzťahuje na dopravovaný tovar, napríklad osvedčenie vzťahujúce sa na Označenie pôvodu uvedené v kolónke 17l.

an..350

 

b

Krátky opis dokumentu_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

c

Referencia dokumentu

C

‚R‘, ak sa nepoužije pole údajov 18a.

Uveďte referenciu na akékoľvek osvedčenie, ktoré sa vzťahuje na dopravovaný tovar.

an..350

 

d

Referencia dokumentu_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2“

2.

Tabuľka 2 sa nahrádza takto:

Tabuľka 2

Zrušenie

(podľa článku 4 ods. 1)

A

B

C

D

E

F

G

1

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia zrušenia

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu oznámenia o zrušení.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2

E-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD, ktorého zrušenie sa žiada.

an21

3

ZRUŠENIE

R

 

 

 

 

a

Dôvod zrušenia

R

 

Uveďte dôvod zrušenia e-AD pomocou kódov v Zozname kódov 10 v prílohe II.

n..1

 

b

Doplňujúce údaje

C

‚R‘, ak kód dôvodu zrušenia je 0.

‚O‘, ak kód dôvodu zrušenia je 1, 2, 3 alebo 4.

(pozri kolónku 3.a.)

Uveďte všetky doplňujúce údaje týkajúce sa zrušenia e-AD.

an..350

 

c

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2“

3.

Tabuľka 3 sa nahrádza takto:

Tabuľka 3

Zmena miesta určenia

(podľa článku 5 ods. 1 a článku 8 ods. 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia zmeny miesta určenia

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu oznámenia o zmene miesta určenia.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2

Aktualizácia e-AD

R

 

 

 

 

a

Poradové číslo

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu oznámenia o zmene miesta určenia.

Pri počiatočnom overení je poradovým číslom 1 a ďalej sa zvyšuje o 1 pri každej zmene miesta určenia.

n..2

 

b

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD, ktorého miesto určenia sa zmenilo.

an21

 

c

Čas trvania prepravy

D

‚R‘, ak sa zmení čas trvania prepravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrenú v hodinách (H) alebo dňoch (D), za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo. (Príklady: H12 alebo D04). Údaj pre ‚H‘ by nemal byť vyšší ako 24. Údaj pre ‚D‘ by nemal byť vyšší ako 92.

an3

 

d

Zmena v zabezpečovaní dopravy

D

‚R‘, ak sa zmení subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy pomocou jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ

2

=

príjemca

3

=

vlastník tovaru

4

=

iný subjekt

n1

 

e

Číslo faktúry

D

‚R‘, ak sa zmení faktúra na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte číslo faktúry vzťahujúcej sa na tovar. Ak faktúra ešte nebola vystavená, uvedie sa číslo dodacieho listu resp. niektorého iného prepravného dokladu.

an..35

 

f

Dátum faktúry

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘, ak sa zmení číslo faktúry na základe zmeny miesta určenia.

Dátum dokumentu uvedený v kolónke 2e.

date

 

g

Kód druhu dopravy

D

‚R‘, ak sa zmení kód druhu dopravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte druh dopravy pomocou kódov v Zozname kódov 7 v prílohe II.

n..2

3

ZMENENÉ miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte nové miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

6

=

vývoz [bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

n1

4

ÚČASTNÍK – Nový príjemca

D

‚R‘, ak sa zmení príjemca na základe zmeny miesta určenia.

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 6.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

5

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia

2 a 3: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor

an..16

 

b

Meno účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2 a 3

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 4

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 5c, 5e a 5f:

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 4

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 1

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

6

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

‚R‘ v prípade vývozu (kód druhu miesta určenia 6).

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

7

ÚČASTNÍK – Nový organizátor dopravy

C

‚R‘ na uvedenie subjektu zodpovedného za organizáciu dopravy, ak hodnota v kolónke 2d je ‚3‘ alebo ‚4‘.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8

ÚČASTNÍK – Nový dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘, ak sa zmení dopravca na základe zmeny miesta určenia.

Uvedenie nového subjektu uskutočňujúceho dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

9

ÚDAJE O DOPRAVE

D

‚R‘, ak sa zmenili údaje o doprave na základe zmeny miesta určenia.

 

99x

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky v súvislosti s druhom dopravy uvedeným v kolónke 2g, pozri Zoznam kódov 8 v prílohe II.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

‚R‘, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozri kolónku 9a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie colnej uzávery

D

‚R‘, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Uveďte kód jazyka, pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, informácie týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2“

4.

V tabuľke 4 sa dopĺňa tento riadok 1d:

A

B

C

D

E

F

G

 

d

Poradové číslo

R

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu miesta určenia (v prípade oznámenia o zmene miesta určenia) alebo členského štátu odoslania (v prípade oznámenia o rozdelení).

Uveďte poradové číslo e-AD.

n..2“

5.

Tabuľka 5 sa nahrádza takto:

Tabuľka 5

Rozdelenie prepravy

(podľa článku 6 ods. 1 a článku 8 ods. 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rozdelenie e-AD

R

 

 

 

 

a

Predchádzajúci ARC

R

 

Uveďte kód ARC pre e-AD, ktorý sa má rozdeliť.

Pozri prílohu II, Zoznam kódov 2.

an21

2

Členský štát rozdelenia

R

 

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

Uveďte členský štát, na ktorého území dochádza k rozdeleniu prepravy, pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II.

a2

3

Údaje o rozdelení e-AD

R

 

 

9x

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

Jedinečné poradové číslo, ktoré odosielateľ pridelil e-AD, na základe ktorého sa identifikuje zásielka v záznamoch odosielateľa.

an..22

 

b

Čas trvania prepravy

D

‚R‘, ak sa zmení čas trvania prepravy na základe operácie rozdelenia.

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrenú v hodinách (H) alebo dňoch (D), za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo. (Príklady: H12 alebo D04). Údaj pre ‚H‘ by nemal byť vyšší ako 24. Údaj pre ‚D‘ by nemal byť vyšší ako 92.

an3

 

c

Zmena v zabezpečovaní dopravy

D

‚R‘, ak sa zmení subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy na základe operácie rozdelenia.

Uveďte subjekt zodpovednú za zabezpečenie prvej dopravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ

2

=

príjemca

3

=

vlastník tovaru

4

=

iný subjekt

n1

3.1

ZMENENÉ miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy; článok 22 smernice 2008/118/ES)

n1

3.2

ÚČASTNÍK – Nový príjemca

D

‚R‘, ak sa zmení príjemca na základe operácie rozdelenia.

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 6.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.3

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia

2 a 3: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor

an..16

 

b

Meno účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2 a 3.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 3.3c, 3.3e a 3.3f:

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.4

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

‚R‘ v prípade vývozu (zmenený kód druhu miesta určenia 6).

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

3.5

ÚČASTNÍK – Nový organizátor dopravy

C

‚R‘ na uvedenie subjektu zodpovedného za organizáciu dopravy, ak hodnota v kolónke 3c je ‚3‘ alebo ‚4‘.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.6

ÚČASTNÍK – Nový dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘, ak sa zmení dopravca na základe operácie rozdelenia.

Identifikácia subjektu uskutočňujúceho novú dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.7

ÚDAJE O DOPRAVE

D

‚R‘, ak sa zmenili údaje o doprave na základe operácie rozdelenia.

 

99X

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky. Pozri prílohu II, zoznam kódov 8.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

‚R‘, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5

(Pozri kolónku 3.7a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie colnej uzávery

D

‚R‘, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.8

Obsah e-AD

R

 

Pre každý výrobok v zásielke je potrebné použiť osobitnú skupinu údajov.

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte špecifické údaje obsahu dokladu výrobku v pôvodnom rozdelenom e-AD. Špecifické údaje obsahu dokladu musia byť pre každé ‚údaje o rozdelení e-AD‘ jedinečné.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an..4

 

c

Číselný znak KN

R

 

Uveďte číselný znak KN platný v deň predloženia oznámenia o operácii rozdelenia.

n8

 

d

Množstvo

R

 

Uveďte množstvo (vyjadrené v jednotkách merania súvisiacich s kódom výrobku — pozri tabuľky 11 a 12 v prílohe II).

Pokiaľ ide o prepravu registrovanému príjemcovi uvedenému v článku 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo povolené na prijatie.

Pokiaľ ide o prepravu organizáciám oslobodeným od spotrebnej dane, ktoré sú uvedené v článku 12 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo uvedené v osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnosť

R

 

Uveďte hrubú hmotnosť zásielky (tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s obalom).

n..15,2

 

f

Čistá hmotnosť

R

 

Uveďte hmotnosť tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bez obalu.

n..15,2

 

i

Kontrolná známka

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa kontrolných známok požadovaných členským štátom určenia.

an..350

 

j

Kontrolná známka_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

k

Ukazovateľ použitia kontrolnej známky

D

‚R‘, ak sa používajú kontrolné známky.

Uveďte ‚1‘, ak je tovar označený kontrolnými známkami alebo ich obsahuje, alebo ‚0‘, ak tovar nie je označený kontrolnými známkami ani ich neobsahuje.

n1

 

o

Hustota

C

‚R‘, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani

Uveďte hustotu pri 15 °C, ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

n..5,2

 

p

Obchodný opis

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol požadovaný.

Uveďte obchodný opis tovaru na identifikáciu dopravovaných výrobkov.

an..350

 

q

Obchodný opis_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

r

Obchodný názov výrobkov

D

‚R‘, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani má obchodný názov.

Uveďte obchodný názov tovaru, ak je to uplatniteľné.

an..350

 

s

Obchodný názov výrobkov_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.8.1

OBAL

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalov

R

 

Uveďte druh obalov pomocou kódov v Zozname kódov 9 v prílohe II.

an2

 

b

Počet obalov

C

‚R‘, ak je označené ako ‚počítateľné‘.

Uveďte počet obalov, ak sú obaly počítateľné v súlade so Zoznamom kódov 9 v prílohe II.

n..15

 

c

Označenie colnej uzávery

D

‚R‘, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie obalov.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2“

6.

Tabuľka 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Riadok 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V stĺpci D sa písmeno „R“ nahrádza písmenom „C“.

ii)

V stĺpci E sa vkladá text „‚R‘ okrem prípadov, keď je dátový prvok druhu správy v zodpovedajúcom elektronickom administratívnom dokumente nastavený na ‚2 – Predloženie na vývoz s miestnym colným konaním‘“.

b)

V riadku 5 v stĺpci E sa text „‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, 4, 5 a 8“ nahrádza textom „‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, 4 a 5“.

c)

V riadku 7.1 a sa stĺpec F mení a dopĺňa takto:

i)

Vypúšťa sa text „6 = jeden alebo viaceré záznamy obsahu dokladu s nesprávnymi hodnotami“.

ii)

Dopĺňa sa text „7 = Množstvo prevyšuje množstvo uvedené v dočasnom oprávnení“.

d)

V riadku 7.1 b v stĺpci E sa text „‚O‘ ak kód pre nevyhovujúci dôvod je 3, 4 alebo 5“ nahrádza textom „‚O‘, ak kód pre nevyhovujúci dôvod je 1, 2, 3, 4, 5 alebo 7“.


PRÍLOHA II

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

1.

V bode 2 sa po tabuľke vkladá medzi existujúci text „V poli 1 sa uvádzajú posledné dve číslice roku formálneho prijatia prepravy tovaru“ a existujúci text „V poli 3 sa musí uviesť špecifický identifikátor na prepravu EMCS (Kontrolný systém pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani). Spôsob, akým sa pole využíva, je v rámci zodpovednosti členských štátov, avšak každá preprava EMCS musí mať jedinečné číslo.“ nový text: „Pole 2 sa preberá zo zoznamu <ČLENSKÉ ŠTÁTY> (zoznam kódov 3)“.

2.

Bod 5 sa nahrádza takto:

„5.   EVIDENČNÉ ČÍSLO COLNÉHO ÚRADU (COR)

COR pozostáva z identifikátora kódu krajiny členského štátu (zo Zoznamu kódov 4), za ktorým nasleduje 6-miestne alfanumerické vnútroštátne číslo, napríklad IT0830AB.“

3.

V bode 8 sa dopĺňa tento riadok 5:

„5

Pevné dopravné zariadenie“.

4.

V bode 11 sa dopĺňa tento riadok:

EPC

CAT

JEDNOTKA

Opis

A

P

D

„E390

E

2

Prídavné látky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 3811 11, 3811 19 00 a 3811 90 00.

N

N

N“


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1222/2012

zo 14. decembra 2012,

ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, (ES) č. 1964/2006, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012, nariadení (ES) č. 828/2009 a (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2013 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu, cukor a olivový olej, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 382/2008, (EÚ) č. 1178/2010 a (EÚ) č. 90/2011, pokiaľ ide o termíny vydávania vývozných povolení na rok 2013 v sektoroch cukru a izoglukózy mimo kvóty, bravčového mäsa, hovädzieho mäsa, vajec a hydinového mäsa, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (EÚ) č. 1272/2009, pokiaľ ide o lehotu na preskúmanie ponúk na nákup pšenice obyčajnej za pevne stanovenú cenu v rámci verejnej intervencie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT (1), a najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (2), a najmä na jeho články 43 písm. aa), 144 ods. 1, 148, 156 a 161 ods. 3 v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (3), a najmä na jeho článok 9 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007 (4), a najmä na jeho článok 11 ods. 7,

keďže:

(1)

Nariadeniami Komisie (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie (5), (ES) č. 969/2006z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (6), (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (7), sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na jačmeň v rámci kvóty 09.4126, kukuricu v rámci kvóty 09.4131 a bežnú pšenicu, okrem pšenice vysokej kvality, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 1964/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši (8) sa podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2012 zo 7. júna 2012, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1901 10 00 (9) ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517 a zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 828/2009 z 10. septembra 2009, ktorým sa na hospodárske roky 2009/2010 až 2014/2015 ustanovujú podrobné uplatňovacie pravidlá na dovoz a rafináciu výrobkov z cukru položky colného sadzobníka 1701 v rámci preferenčných dohôd (10), sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení v rámci kvót 09.4221, 09.4231, 09.4241 až 09.4247.

(4)

Nariadením Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (11), sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na olivový olej v rámci kvóty 09.4032.

(5)

Vzhľadom na dni pracovného voľna v roku 2013 je vhodné na určité obdobia ustanoviť odchýlku od nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, (ES) č. 1964/2006, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadení (ES) č. 828/2009 a (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a na vydávanie týchto povolení, aby sa zabezpečilo dodržanie predmetných objemov kvót.

(6)

V článku 7d ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (12), sa ustanovuje, že vývozné povolenia na cukor a izoglukózu mimo kvóty sa vydávajú od piatka, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom boli žiadosti o povolenia podané, za predpokladu, že Komisia v danom období neprijala žiadne osobitné opatrenie.

(7)

V článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1518/2003 z 28. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa (13), článku 12 ods. 1 druhom pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (14), článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2010 z 13. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonanie systému vývozných licencií v odvetví vajec (15), a v článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 90/2011 z 3. februára 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných povolení v sektore hydinového mäsa (16), sa ustanovuje, že vývozné povolenia sa vydávajú v stredu, ktorá nasleduje po týždni, v ktorom sa žiadosti o povolenia predložili za predpokladu, že Komisia počas tohto obdobia neprijala žiadne osobitné opatrenie.

(8)

Ukazuje sa, že vzhľadom na dni pracovného voľna v roku 2013 a následné nepravidelné uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie bude obdobie medzi podávaním žiadostí a dňom, keď sa povolenia majú vydávať, príliš krátke na to, aby sa zabezpečilo náležité spravovanie trhu. Toto časové obdobie by sa preto malo predĺžiť.

(9)

V článku 14 ods. 1 druhom pododseku nariadenia Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (17), sa ustanovuje, že Komisia prijme rozhodnutie do dvoch pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 13 ods. 1 uvedeného nariadenia a do piatich pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 13 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(10)

Ukazuje sa, že vzhľadom na dni pracovného voľna v roku 2013 a následné nepravidelné uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie, bude lehota na preskúmanie ponúk príliš krátka na to, aby sa zabezpečil riadny dohľad nad ponúkanými množstvami. Táto lehota by sa preto mala predĺžiť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obilniny

1.   Odchylne od druhého pododseku odseku 1 článku 3 nariadenia (ES) č. 2305/2003 sa žiadosti o dovozné povolenia na jačmeň v rámci kvóty 09.4126 na rok 2013 nemôžu podávať po piatku 13. decembra 2013 13.00 hod. bruselského času.

2.   Odchylne od druhého pododseku odseku 1 článku 4 nariadenia (ES) č. 969/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na kukuricu v rámci kvóty 09.4131 na rok 2013 nemôžu podávať po piatku 13. decembra 2013 13.00 hod. bruselského času.

3.   Odchylne od druhého pododseku odseku 1 článku 4 nariadenia (ES) č. 1067/2008 sa žiadosti o dovozné povolenia na bežnú pšenicu okrem pšenice vysokej kvality v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 na rok 2013 nemôžu podávať po piatku 13. decembra 2013, 13.00 hod. bruselského času.

Článok 2

Ryža

1.   Odchylne od prvého pododseku odseku 3 článku 4 nariadenia (ES) č. 1964/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517 na rok 2013 nemôžu podávať po piatku 6. decembra 2013, 13.00 hod. bruselského času.

2.   Odchylne od tretieho pododseku odseku 1 článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 sa žiadosti o dovozné povolenia na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079 na rok 2013 nemôžu podávať po piatku 6. decembra 2013, 13.00 hod. bruselského času.

Článok 3

Cukor

Odchylne od odseku 1 článku 4 nariadenia (ES) č. 828/2009 sa žiadosti o dovozné povolenia na výrobky z odvetvia cukru v rámci kvót 09.4221, 09.4231 a 09.4241 až 09.4247 nemôžu podávať po piatku 13. decembra 2013 13.00 hod. bruselského času až do piatku 27. decembra 2013 13.00 hod. bruselského času.

Článok 4

Olivový olej

Odchylne od odseku 3 článku 3 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa dovozné povolenia na olivový olej, o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydávajú v príslušných termínoch uvedených v danej prílohe, s výhradou opatrení prijatých podľa odseku 2 článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (18).

Článok 5

Cukor a izoglukóza mimo kvóty

Odchylne od odseku 1 článku 7d nariadenia (ES) č. 951/2006 sa vývozné povolenia na cukor a izoglukózu mimo kvóty, o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu, vydávajú v príslušných termínoch uvedených v danej prílohe, v prípade potreby s prihliadnutím na osobitné opatrenia uvedené v článku 9 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES) č. 951/2006, prijaté pred uvedenými termínmi vydávania povolení.

Článok 6

Vývozné povolenia s náhradou pre sektory bravčového a hovädzieho mäsa, vajec a hydinového mäsa

Odchylne od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1518/2008, článku 12 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 382/2003, článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1178/2010 a článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 90/2011 sa vývozné povolenia, na ktoré sa podali žiadosti v obdobiach uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu, vydávajú v príslušných termínoch uvedených v danej prílohe, v prípade potreby s prihliadnutím na osobitné opatrenia uvedené v článku 3 ods. 4 a 4a nariadenia (ES) č. 1518/2003, článku 12 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 382/2003, článku 3 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1178/2010 a v článku 3 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 90/2011, prijaté pred uvedenými termínmi vydávania povolení.

Článok 7

Ponuky na nákup pšenice obyčajnej za pevne stanovené ceny v rámci verejnej intervencie

Odchylne od článku 14 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 v prípade ponúk na pšenicu obyčajnú oznámených v obdobiach uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu lehota, počas ktorej Komisia prijme rozhodnutie podľa oznámení uvedených v článku 13 ods. 2 písm. b) a článku 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č.1272/2009, uplynie v deň uvedený v danej prílohe.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Stráca účinnosť 10. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7.

(6)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44.

(7)  Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3.

(8)  Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 19.

(9)  Ú. v. EÚ L 148, 8.6.2012, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 240, 11.9.2009, s. 14.

(11)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84.

(12)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(13)  Ú. v. EÚ L 217, 29.8.2003, s. 35.

(14)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.

(15)  Ú. v. EÚ L 328, 14.12.2010, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2011, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.


PRÍLOHA I

Obdobia podávania žiadostí o dovozné povolenia na olivový olej

Termíny vydávania povolení

pondelok 25. alebo utorok 26. marca 2013

piatok 5. apríla 2013

pondelok 6. alebo utorok 7. mája 2013

štvrtok 16. mája 2013

pondelok 13. alebo utorok 14. mája 2013

streda 22. mája 2013

pondelok 12. alebo utorok 13. augusta 2013

streda 21. augusta 2013

pondelok 28. alebo utorok 29. októbra 2013

streda 6. novembra 2013


PRÍLOHA II

Obdobia podávania žiadostí o vývozné povolenia na cukor a izoglukózu mimo kvóty

Termíny vydávania povolení

od pondelka 18. do piatka 22. marca 2013

štvrtok 4. apríla 2013

od pondelka 22. do piatka 26. apríla 2013

pondelok 6. mája 2013

od pondelka 5. do piatka 9. augusta 2013

pondelok 19. augusta 2013

od pondelka 16. do piatka 27. decembra 2013

streda 8. januára 2014


PRÍLOHA III

Obdobia podávania žiadostí o vývozné povolenia v odvetviach bravčového mäsa, hovädzieho mäsa, vajec a hydinového mäsa

Termíny vydávania povolení

od pondelka 25. do piatka 29. marca 2013

štvrtok 4. apríla 2013

od pondelka 22. do piatka 26. apríla 2013

štvrtok 2. mája 2013

od pondelka 13. do piatka 17. mája 2013

štvrtok 23. mája 2013

od pondelka 16. do piatka 27. decembra 2013

streda 8. januára 2014


PRÍLOHA IV

Dátum pre oznámenie týkajúce sa ponúk na pšenicu obyčajnú uvedené v článku 13 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1272/2009

Obdobie oznamovania týkajúceho sa ponúk na pšenicu obyčajnú uvedeného v článku 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009

Koniec lehoty na rozhodnutie Komisie o ponukách na pšenicu obyčajnú po uvedených oznámeniach

streda 27. marca 2013

od pondelka 25. marca do pondelka 1. apríla 2013

štvrtok 4. apríla 2013

streda 8. mája 2013

od pondelka 6. do piatka 10. mája 2013

streda 15. mája 2013

streda 18. decembra 2013

streda 25. decembra 2013

streda 1. januára 2014

od stredy 18. decembra do piatka 3. januára 2014

streda 8. januára 2014


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/39


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1223/2012

z 18. decembra 2012,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

(kodifikované znenie)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), najmä na jeho článok 144 ods. 1 v nadväznosti na článok 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Dohodou uzatvorenou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (4) (ďalej len „dohoda“) sa ustanovuje otvorenie colnej kvóty Únie oslobodenej od cla na dovoz 4 600 kusov živého hovädzieho dobytka s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku. Na otvorenie a spravovanie tejto colnej kvóty na ročnom základe by sa mali prijať podrobné pravidlá.

(3)

Na základe príslušných produktov je na udelenie uvedenej colnej kvóty vhodné uplatniť metódu súčasného posudzovania uvedenú v druhej zarážke článku 144 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(4)

Aby mohol vzniknúť nárok na uvedenú colnú kvótu, živé zvieratá by mali mať pôvod vo Švajčiarsku v súlade s pravidlami uvedenými v článku 4 dohody.

(5)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa počty kusov dostupné v rámci colnej kvóty mali sprístupňovať prevádzkovateľom, ktorí môžu preukázať, že sa skutočne významnou mierou podieľajú na obchode s tretími krajinami. Vzhľadom na túto skutočnosť a s cieľom zabezpečiť účinné riadenie by sa od príslušných prevádzkovateľov malo vyžadovať, aby počas roku, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa prideľuje príslušná kvóta, doviezli minimálne 50 zvierat, vzhľadom na to, že zásielka 50 zvierat sa môže považovať za bežný náklad. Skúsenosti ukazujú, že nákup jednej zásielky je minimálnou požiadavkou na to, aby transakciu bolo možné považovať za skutočnú a rentabilnú.

(6)

Na dovozné práva by sa mala určiť zábezpeka, licencie by nemali byť prevoditeľné a dovozné licencie by sa mali obchodníkom vydávať len na počty kusov, pre ktoré sa im pridelili dovozné práva.

(7)

Pri zabezpečovaní obchodne rentabilného počtu kusov zvierat na jednu žiadosť by sa na zabezpečenie rovnomernejšieho prístupu k colnej kvóte mali určiť maximálne a minimálne hranice počtu kusov zvierat pre každú žiadosť.

(8)

Malo by sa stanoviť, že sa dovozné práva budú prideľovať po lehote na zváženie a v prípade potreby sa bude pri tom uplatňovať pevný prideľovací koeficient.

(9)

Podľa článku 130 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa opatrenia musia spravovať na základe dovozných licencií. Na tieto účely by sa mali stanoviť pravidlá predkladania žiadostí a určiť informácie, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach a licenciách, v prípade potreby doplnením alebo odchylne od určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (5), nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (6) a nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (7).

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby každý prevádzkovateľ požiadal o dovoznú licenciu na všetky pridelené dovozné práva, by sa malo ustanoviť, že vzhľadom na zábezpeku dovozných práv by mala táto žiadosť predstavovať základnú požiadavku v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 282/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (8).

(11)

Skúsenosti ukazujú, že riadne spravovanie colnej kvóty takisto vyžaduje, aby bol oprávnený držiteľ licencie skutočným dovozcom. Tento dovozca by sa mal preto aktívne zúčastňovať na nákupe, preprave a dovoze príslušných zvierat. Predloženie dôkazu o takýchto činnostiach by teda takisto malo byť základnou požiadavkou, pokiaľ ide o zábezpeku licencie.

(12)

S cieľom zabezpečiť prísnu štatistickú kontrolu zvierat dovážaných v rámci tejto colnej kvóty by sa nemala uplatňovať tolerancia uvedená v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 376/2008.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každý rok otvára colná kvóta Únie oslobodená od cla na obdobia od 1. januára do 31. decembra na dovoz 4 600 kusov živého hovädzieho dobytka s pôvodom vo Švajčiarsku a s hmotnosťou vyššou ako 160 kg, ktorý patrí pod číselné znaky KN 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg alebo ex 0102 90 91 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg.

Táto colná kvóta má poradové číslo 09.4203.

2.   Pravidlá pôvodu uplatniteľné na výrobky uvedené v odseku 1 sú ustanovené v článku 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

Článok 2

1.   Na účely článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 zapojenie do obchodovania s tretími krajinami uvedené v tomto článku znamená, že žiadatelia doviezli minimálne 50 zvierat, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0102.

Členské štáty môžu prijať ako dôkaz obchodu s tretími krajinami kópie dokumentov uvedených v druhom odseku článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006, ktoré riadne overil príslušný orgán.

2.   Spoločnosť, ktorá vznikla zlúčením spoločností, ktorých referenčný dovoz je v súlade s minimálnym počtom kusov uvedeným v odseku 1, môže tento referenčný dovoz použiť ako základ pre svoju žiadosť.

Článok 3

1.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa musia vzťahovať minimálne na 50 kusov zvierat a nesmú sa vzťahovať na viac ako 5 % dostupného počtu kusov.

2.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa podávajú najneskôr do 13.00 hod. bruselského času 1. decembra, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa prideľuje príslušná kvóta.

3.   Po overení predložených dokladov oznámi členský štát Komisii najneskôr v desiaty pracovný deň odo dňa uplynutia lehoty na podávanie žiadostí celkový počet kusov, o ktorý žiadajú.

Bez ohľadu na ustanovenia článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1301/2006 uplatňuje sa článok 11 uvedeného nariadenia.

Článok 4

1.   Dovozné práva sa udeľujú od siedmeho a najneskôr do šestnásteho pracovného dňa po skončení obdobia na zaslanie oznámení uvedeného v článku 3 ods. 3 prvom pododseku.

2.   V prípade, že sa žiadosť v dôsledku uplatňovania prideľovacieho koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 vzťahuje na počet nižší ako 50 kusov, príslušné členské štáty pridelia dostupný počet kusov žrebovaním o dovozné práva na časti po 50 kusoch. V prípade, že je zostávajúci počet nižší ako 50 kusov, udelí sa pre tento počet jedno dovozné právo.

3.   V prípadoch, kde uplatňovanie odseku 2 spôsobí, že sa pridelí menej dovozných práv, ako sa požadovalo, záruka zložená v súlade s článkom 5 ods. 1 sa bezodkladne úmerne uvoľní.

Článok 5

1.   Zábezpeka súvisiaca s dovoznými právami predstavuje 3 EUR za kus. Musí sa zložiť u príslušného orgánu spolu so žiadosťou o udelenie dovozných práv.

2.   Žiadosti o dovozné licencie sa musia podávať vzhľadom na pridelené počty kusov. Táto povinnosť predstavuje základnú požiadavku v zmysle článku 19 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2012.

3.   V prípade, že v dôsledku uplatňovania prideľovacieho koeficientu uvedeného v článku 4 ods. 2 sa pridelí menej dovozných práv, ako sa požadovalo, zložená zábezpeka sa bezodkladne úmerne uvoľní.

Článok 6

1.   Dovoz pridelených počtov kusov podlieha predloženiu jednej alebo viacerých dovozných licencií.

2.   Žiadosti o licenciu sa môžu podávať výhradne v tom členskom štáte, v ktorom žiadateľ žiadal a získal dovozné práva v rámci colnej kvóty.

Z každého vydania dovoznej licencie vyplýva zodpovedajúce zníženie získaných dovozných práv a záruka zložená v súlade s článkom 5 ods. 1 sa bezodkladne úmerne uvoľní.

3.   Dovozné licencie sa vydávajú na žiadosť a v mene prevádzkovateľa, ktorý získal dovozné práva.

4.   V žiadostiach o licenciu a v licenciách sa uvádza:

a)

krajina pôvodu a voľba „áno“ v kolónke 8 sa označia krížikom;

b)

v kolónke 16 jeden alebo niekoľko z týchto číselných znakov KN:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg alebo ex 0102 90 91 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg;

c)

v kolónke 20 poradové číslo colnej kvóty (09.4203) a minimálne jeden z údajov uvedených v prílohe I.

Licencie predstavujú povinnosť dovážať zo Švajčiarska.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 nie sú dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia prevoditeľné.

2.   Udelenie dovoznej licencie je podmienené zložením zábezpeky predstavujúcej 20 EUR za kus a skladá sa zo:

a)

zábezpeky predstavujúcej 3 EUR podľa článku 5 ods. 1 a

b)

sumy 17 EUR, ktorú žiadateľ zloží pri podávaní žiadosti o licenciu.

3.   Podľa článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa za všetky dovezené počty kusov, ktoré presahujú počty uvedené v dovoznej licencii, vyberá plné clo podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné v deň prijatia colného vyhlásenia o prepustení do režimu voľný obeh.

4.   Napriek ustanoveniam oddielu 4 kapitoly III nariadenia (ES) č. 376/2008 sa zábezpeka neuvoľní, kým sa nepredloží dôkaz, že oprávnený držiteľ licencie obchodne a logisticky zodpovedá za nákup, prepravu a prepustenie príslušných zvierat do režimu voľný obeh. Takýto dôkaz pozostáva minimálne z:

a)

originálu obchodnej faktúry alebo jej overenej kópie, ktoré na meno oprávneného držiteľa vystavil predávajúci alebo jeho zástupca so sídlom vo Švajčiarsku, a z dokladu o zaplatení oprávneným držiteľom alebo dôkazu o otvorení neodvolateľného dokumentárneho akreditívu držiteľom v prospech predávajúceho;

b)

prepravného dokladu pre príslušné zvieratá vyhotoveného v mene oprávneného držiteľa;

c)

dôkazu, že tovar bol uvedený v colnom vyhlásení s návrhom na prepustenie do režimu voľný obeh, pričom toto vyhlásenie musí obsahovať meno a adresu držiteľa ako adresáta.

Článok 8

Nariadenia (ES) č. 1301/2006, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 382/2008 sa uplatňujú s výhradou tohto nariadenia.

Článok 9

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

a)

najneskôr do 28. februára nasledujúceho po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, pre ktoré boli v predošlom období dovoznej colnej kvóty vydané dovozné licencie;

b)

najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných licencií využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množstvami uvedenými na zadnej strane dovozných licencií a množstvami, pre ktoré boli vydané.

2.   Najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty členské štáty zašlú Komisii podrobné informácie o množstvách výrobkov prepustených do voľného obehu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

3.   Pre oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 platí, že množstvá budú vyjadrené počtom kusov a na kategóriu výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

Článok 10

Nariadenie (ES) č. 2172/2005 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 10.

(3)  Pozri prílohu II.

(4)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 4.


PRÍLOHA I

Údaje uvedené v článku 6 ods. 4 písm. c)

:

po bulharsky

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

po španielsky

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

po česky

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

po dánsky

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

po nemecky

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

po estónsky

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

po grécky

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

po anglicky

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

po francúzsky

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

po taliansky

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

po lotyšsky

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

po litovsky

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

po maďarsky

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

po maltsky

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

po holandsky

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

po poľsky

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

po portugalsky

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

po rumunsky

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

po slovensky

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

po slovinsky

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

po fínsky

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

po švédsky

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2005

(Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 10).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1869/2006

(Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 49).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1965/2006

(Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27).

Len článok 8 a príloha IX

Nariadenie Komisie (ES) č. 749/2008

(Ú. v. EÚ L 202, 31.7.2008, s. 37).

Len článok 3

Nariadenie Komisie (ES) č. 1267/2008

(Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2008, s. 37).

 


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

nariadenie (ES) č. 2172/2005

toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2 odsek 1

Článok 2 odsek 1

Článok 2 odsek 4

Článok 2 odsek 2

Článok 3 odsek 2

Článok 3 odsek 1

Článok 3 odsek 3 prvý pododsek

Článok 3 odsek 2

Článok 3 odsek 3 druhý pododsek

Článok 3 odsek 5

Článok 3 odsek 3

Články 4, 5 and 6

Články 4, 5 and 6

Článok 7 odsek 1

Článok 7 odsek 1

Článok 7 odsek 3

Článok 7 odsek 2

Článok 7 odsek 5

Článok 7 odsek 3

Článok 7 odsek 6

Článok 7 odsek 4

Článok 8

Článok 8

Článok 8a odsek 1

Článok 9 odsek 1

Článok 8a odsek 2 prvý a druhý pododsek

Článok 9 odsek 2

Článok 8a odsek 3

Článok 9 odsek 3

Článok 10

Článok 9

Článok 11

Príloha II

Príloha I

Príloha II

Príloha III


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/45


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1224/2012

z 18. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

(Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (2), a najmä na jeho článok 92,

keďže:

(1)

V záujme zohľadnenia určitých zmien v právnych predpisoch niektorých členských štátov alebo s cieľom zjednodušiť uplatňovanie systému koordinácie nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 členské štáty predložili Správnej komisii pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia žiadosti o zmenu a doplnenie niektorých príloh k nariadeniu (ES) č. 883/2004 a nariadeniu (ES) č. 987/2009.

(2)

Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia s požadovanými zmenami a doplneniami súhlasila a predložila Komisii príslušné návrhy na technické úpravy príloh.

(3)

Komisia môže s príslušnými návrhmi súhlasiť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 883/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Za oddiel „LOTYŠSKO“ sa vkladajú tieto nové oddiely:

„MAĎARSKO

Od 1. januára 2012 v zmysle zákona CXCI z roku 2011 o dávkach pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou a zmene a doplnení niektorých iných zákonov:

a)

dávka na rehabilitáciu;

b)

dávka v invalidite.

SLOVENSKO

Invalidný dôchodok pre osobu, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, alebo počas denného doktorandského štúdia, kým nedovŕšila 26 rokov veku, a v prípade ktorej sa podmienka požadovaného počtu rokov poistenia vždy považuje za splnenú (§ 70 ods. 2, § 72 ods. 3 a § 73 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).“

b)

V oddiele „ŠVÉDSKO“ sa znenie „(zákon 1962:381 v znení zákona 2001:489)“ nahrádza znením „[kapitola 34 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)].“

c)

Oddiel „SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sa nahrádza takto:

„SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Zamestnanecký a podporný príspevok

a)   Veľká Británia

Časť 1 zákona o reforme sociálneho zabezpečenia z roku 2007.

b)   Severné Írsko

Časť 1 zákona o reforme sociálneho zabezpečenia (Severné Írsko) z roku 2007.“

2.

Príloha VIII sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti 1 sa oddiel „RAKÚSKO“ mení a dopĺňa takto:

i)

písm. c) sa nahrádza takto: „c) Všetky žiadosti o pozostalostné dôchodky na základe dôchodkového účtu podľa všeobecného zákona o dôchodkoch (APG) z 18. novembra 2004, s výnimkou prípadov podľa časti 2.“;

ii)

dopĺňa sa nové písm. g): „g) Všetky žiadosti o dávky podľa zákona o poistení notárov z 3. februára 1972 – NVG 1972.“

b)

V časti 1 sa oddiel „ŠVÉDSKO“ nahrádza takto:

„ŠVÉDSKO

a)

Žiadosti o zaručený dôchodok vo forme starobného dôchodku [kapitoly 66 a 67 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)];

b)

Žiadosti o zaručený dôchodok vo forme pozostalostného dôchodku [kapitola 81 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)].“

c)

V časti 2 sa za oddiel „BULHARSKO“ vkladá tento nový oddiel:

„DÁNSKO

a)

Osobné dôchodky;

b)

Dávky v prípade úmrtia (na ktoré vzniká nárok na základe príspevkov na Arbejdsmarkedets Tillægspension vzťahujúcich sa na obdobie pred 1. januárom 2002);

c)

Dávky v prípade úmrtia (na ktoré vzniká nárok na základe príspevkov na Arbejdsmarkedets Tillægspension vzťahujúcich sa na obdobie po 1. januári 2002) uvedené v konsolidovanom zákone o doplnkových dôchodkoch na trhu práce (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.“

d)

V časti 2 sa oddiel „ŠVÉDSKO“ nahrádza takto:

„ŠVÉDSKO

Dôchodky závislé od príjmu a povinné dôchodkové sporenie [kapitoly 62 a 64 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)].“

3.

Príloha IX sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti I sa v oddiele „ŠVÉDSKO“ nahrádza znenie „(zákon 1962:381)“ znením „[kapitola 34 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)].“

b)

V časti II sa v oddiele „SLOVENSKO“ vypúšťa písmeno b).

c)

V časti II sa oddiel „ŠVÉDSKO“ nahrádza takto:

„ŠVÉDSKO

Nemocenská náhrada a náhrada za činnosť vo forme zaručenej náhrady [kapitola 35 zákonníka o sociálnom poistení (2010:110)]

Vdovský dôchodok vypočítaný na základe započítaných poistných období [kapitola 84 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)].“

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 987/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe 1 sa v oddiele „ŠPANIELSKO – PORTUGALSKO“ vypúšťa písmeno a).

2.

Príloha 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiely „TALIANSKO“ a „MALTA“ sa vypúšťajú.

b)

Za oddiel „ŠPANIELSKO“ sa vkladá nový oddiel „CYPRUS“.

3.

V prílohe 5 sa za oddiel „ČESKÁ REPUBLIKA“ vkladá nový oddiel „DÁNSKO“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1225/2012

z 18. decembra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

111,9

TR

102,4

ZZ

81,8

0707 00 05

AL

88,1

TR

143,2

ZZ

115,7

0709 93 10

MA

152,5

TR

68,4

ZZ

110,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

51,1

ZA

51,1

ZZ

57,8

0805 20 10

MA

66,6

ZZ

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

106,4

TR

83,5

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

75,0

ZZ

75,0

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

133,0

ZA

123,7

ZZ

115,3

0808 30 90

CN

48,8

TR

135,1

US

154,6

ZZ

112,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/49


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1226/2012

z 18. decembra 2012

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 533/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 na čiastkové obdobie od 1. januára 2013 do 31. marca 2013 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 533/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára 2013 do 31. marca 2013 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 9.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2013–31.3.2013

(%)

P1

09.4067

5,952549

P3

09.4069

0,335124


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/51


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1227/2012

z 18. decembra 2012

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec a vaječného albumínu (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 539/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví vajec a vaječného albumínu.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 na čiastkové obdobie od 1. januára 2013 do 31. marca 2013 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 539/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára 2013 do 31. marca 2013 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 19.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2013–31.3.2013

(%)

E2

09.4401

30,039342


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/53


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1228/2012

z 18. decembra 2012

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 na čiastkové obdobie od 1. januára 2013 do 31. marca 2013 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. januára 2013 do 31. marca 2013 podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 47.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2013–31.3.2013

(%)

1

09.4410

0,29533

2

09.4411

0,304506

3

09.4412

0,327761

4

09.4420

0,398565

6

09.4422

0,400962


ROZHODNUTIA

19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/55


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

zo 17. decembra 2012,

ktorým sa Bulharsku a Rumunsku povoľuje uplatňovať opatrenia odchyľujúce sa od článku 5 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2012/794/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Bulharsko a Rumunsko listom, ktorý Komisia zaevidovala 25. mája 2011, požiadali o povolenie odchýliť sa od článku 5 smernice 2006/112/ES, ktorými sa upravuje územná pôsobnosť uvedenej smernice vo vzťahu k údržbe, oprave a výbere mýtneho v súvislosti s hraničným mostom cez rieku Dunaj medzi mestami Vidin (Bulharsko) a Calafat (Rumunsko) („požadovaná odchýlka“). Túto žiadosť Bulharsko a Rumunsko čiastočne nahradili listom, ktorý Komisia zaevidovala 7. marca 2012.

(2)

V súlade s článkom 395 ods. 2 smernice 2006/112/ES Komisia postúpila požadovanú odchýlku ostatným členským štátom listom zo 17. júla 2012 s výnimkou Španielska, ktoré bolo informované listom z 18. júla 2012. Komisia listom z 19. júla 2012 oznámila Bulharsku a Rumunsku, že má všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie požadovanej odchýlky.

(3)

Pokiaľ ide o údržbu a opravu mosta, požadovaná výnimka pozostáva z toho, aby sa za územnú hranicu medzi Bulharskom a Rumunskom považoval stred mosta.

(4)

Pokiaľ ide o vyberanie mýtneho za prejazd cez hraničný most, požadovaná odchýlka spočíva v tom, že sa celá dĺžka mosta považuje za súčasť územia členského štátu, v ktorom sa prejazd začína. Na celé mýtne za všetky cesty začínajúce sa na bulharskej strane sa tak bude vzťahovať len bulharská DPH. Rovnako sa na cesty začínajúce sa na rumunskej strane bude vzťahovať len rumunská DPH.

(5)

V prípade neexistencie takýchto odchyľujúcich sa opatrení by určenie miesta dodania pre údržbu, opravu a výber mýtneho záviselo v prvom rade od presného stanovenia územnej hranice nad riekou Dunaj, čo by bolo pre zapojené zdaniteľné osoby v praxi veľmi ťažké. Po druhé, pokiaľ ide o vyberanie mýtneho, na mýtne vyberané za jednosmernú cestu cez hraničný most by sa musela vzťahovať bulharská aj rumunská DPH. Účelom odchyľujúcich sa opatrení je preto zjednodušiť výber uplatniteľnej DPH.

(6)

Keďže požadovaná odchýlka sa týka územnej pôsobnosti na účely DPH, ktorá by mala zostať v budúcnosti nezmenená, požadovaná odchýlka by mala byť povolená na dobu neurčitú.

(7)

Odchýlka bude mať len zanedbateľný účinok na celkovú výšku dane vybranej na úrovni konečnej spotreby a nebude negatívne ovplyvňovať vlastné zdroje Únie pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 5 smernice 2006/112/ES sa týmto Bulharsku a Rumunsku povoľuje uplatňovať odchýlky ustanovené v článkoch 2 a 3 tohto rozhodnutia vo vzťahu k údržbe, oprave a výbere mýtneho v súvislosti s hraničným mostom cez rieku Dunaj medzi mestami Vidin (Bulharsko) a Calafat (Rumunsko).

Článok 2

Na určenie miesta zdaniteľných transakcií, pokiaľ ide o údržbu alebo opravu hraničného mosta, sa pri dodaní tovaru a poskytnutí služieb, pri nadobudnutí vo vnútri Spoločenstva a dovoze tovaru určeného na uvedenú údržbu alebo opravu považuje za územnú hranicu stred tohto mosta.

Článok 3

Na určenie miesta zdaniteľných transakcií, pokiaľ ide o výber mýtneho, sa hraničný most v celej svojej dĺžke považuje za súčasť územia toho členského štátu, v ktorom sa prejazd začína.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike a Rumunsku.

V Bruseli 17. decembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/57


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. decembra 2012,

ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely predkladania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

[oznámené pod číslom C(2012) 9181]

(Text s významom pre EHP)

(2012/795/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (1), a najmä na jej článok 72 ods. 2,

keďže:

(1)

Komisia vypracovala dotazníky, aby vymedzila súbor informácií, ktoré majú členské štáty sprístupniť na účely predkladania správ o vykonávaní smernice 2010/75/EÚ počas obdobia rokov 2013 – 2016.

(2)

Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby predložili odpovede na dotazník týkajúci sa len roku 2013 na účely predloženia informácií o opatreniach, ktoré prijali na vykonávanie tých požiadaviek smernice 2010/75/EÚ, ktoré už neboli uplatniteľné v súlade so smernicou Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého (2), smernicou Rady 82/883/EHS z 3. decembra 1982 o postupoch pre dozor a monitorovanie životného prostredia zasiahnutého odpadom z výroby oxidu titaničitého (3), smernicou Rady 92/112/EHS z 15. decembra 1992 o postupoch harmonizácie programov postupného znižovania a konečného odstránenia znečisťovania spôsobovaného odpadom z výroby oxidu titaničitého (4), smernicou Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (5), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (6), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (7) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (8) predtým, ako boli smernicou 2010/75/EÚ zrušené.

(3)

Od členských štátov by sa takisto malo vyžadovať, aby prostredníctvom odpovedí na dotazník predložili správu za obdobie rokov 2013 až 2016 o reprezentatívnych údajoch o emisiách a iných druhoch znečistenia, o limitných hodnotách emisií, o uplatňovaní článkov 14 a 15 smernice 2010/75/EÚ a o pokroku pri rozvoji a uplatňovaní nových techník v súlade s článkom 27, aby tak Komisii umožnili zhromaždiť údaje o všeobecnom vykonávaní opatrení (modul 1), zriadiť zdroj informácií o jednotlivých zariadeniach, ktoré by boli v súlade s údajmi Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (modul 2), uistiť sa, že v povoleniach boli správne uplatnené najlepšie dostupné techniky (modul 3), a overiť uplatňovanie minimálnych odvetvových požiadaviek (modul 4).

(4)

Podľa článku 72 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ majú členské štáty uvedené informácie predložiť v elektronickom formáte.

(5)

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť a koherentnosť informácií predkladaných členskými štátmi by Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry mala vypracovať osobitný elektronický formát predkladania správ.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predkladanie správ členskými štátmi

Členské štáty sprístupňujú Európskej komisii informácie o vykonávaní smernice 2010/75/EÚ prostredníctvom odpovedí na dotazníky uvedené v prílohách I a II, pričom používajú osobitný elektronický formát, ktorý sa má na tieto účely vypracovať.

Odpovede na dotazník uvedený v prílohe I sa predkladajú najneskôr do 30. septembra 2014.

Odpovede na dotazník uvedený v prílohe II sa predkladajú najneskôr do 30. septembra 2017.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. decembra 2012

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 54, 25.2.1978, s. 19.

(3)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 409, 31.12.1992, s. 11.

(5)  Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

(7)  Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.


PRÍLOHA I

Dotazník o vykonávaní smernice 2010/75/EÚ, ako sa uvádza v článku 1 druhom odseku

Všeobecné poznámky:

a)

Tento dotazník sa týka obdobia od 7. januára 2013 do 31. decembra 2013.

b)

Ak sa na základe otázky zisťujú parametre premenné v čase, odpoveď by mala odzrkadľovať situáciu k 31. decembru 2013.

c)

Pri uvádzaní odpovedí na otázky sa vyžadujú len informácie o zmenách, ktoré členské štáty uskutočnili s cieľom implementovať ustanovenia smernice 2010/75/EÚ uvedené v jej článku 80 ods. 1.

d)

Výraz „politika alebo pokyny členského štátu“ sa v tomto dotazníku chápe ako výraz s významom akéhokoľvek existujúceho implementačného opatrenia, ktoré sa prijalo alebo sa uplatňuje na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Ak by si členský štát prial zahrnúť informácie o právnych predpisoch, ktorými sa smernica 2010/75/EÚ transponuje do vnútroštátneho práva, táto skutočnosť by nevylučovala potrebu, aby členský štát splnil požiadavky článku 80 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ.

1.   Nedodržiavanie podmienok povolenia (článok 8)

Aké kritéria možno použiť na rozhodnutie toho, či porušenie podmienok povolenia „predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo v jeho dôsledku hrozí okamžitý významný negatívny účinok na životné prostredie“.

2.   Podmienky povolenia (článok 14)

Uveďte zhrnutie akýchkoľvek politík alebo pokynov členského štátu k týmto otázkam a v prípade, že sú uverejnené na internete, linku, kde ich možno nájsť:

2.1.

Ako sa zabezpečuje to, aby závery o najlepších dostupných technikách (ďalej len „BAT“ – best availabe techniquues) slúžili ako referencia pri stanovovaní podmienok povolenia (článok 14 ods. 3)?

2.2.

Koľko príslušných orgánov stanovilo prísnejšie podmienky povolenia, ako sú podmienky dosiahnuteľné použitím najlepších dostupných techník opísaných v záveroch o BAT (článok 14 ods. 4)?

3.   Emisné limity, ekvivalentné ukazovatele a technické opatrenia (článok 15)

Uveďte zhrnutie akýchkoľvek politík alebo pokynov členského štátu k týmto otázkam a v prípade, že sú uverejnené na internete, linku, kde ich možno nájsť:

3.1.

Akým spôsobom sa určujú emisné limity v súvislosti s „úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami“ opísanými v záveroch o BAT (článok 15 ods. 3)?

3.2.

Akým spôsobom sa udeľujú odchýlky od článku 15 ods. 3 (článok 15 ods. 4)?

3.3.

Ako sa vykonáva posúdenie nákladov a prínosov potrebné na udelenie takejto odchýlky a čo sa považuje za „neúmerne zvýšené náklady v porovnaní s environmentálnym prínosom“ (článok 15 ods. 4)?

3.4.

Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o veľkosť odchýlok alebo ich trvanie (článok 15 ods. 4)?

3.5.

Akým spôsobom sa udeľujú dočasné odchýlky od požiadaviek článku 11 písm. a) a b) a článku 15 ods. 2 a 3, pokiaľ ide o testovanie a používanie nových techník (článok 15 ods. 5)?

4.   Požiadavky v oblasti monitorovania (článok 16)

Uveďte zhrnutie akýchkoľvek politík alebo pokynov členského štátu k týmto otázkam a v prípade, že sú uverejnené na internete, linku, kde ich možno nájsť:

4.1.

Akým spôsobom sa zabezpečuje to, aby závery o BAT tvorili základ vymedzovania požiadaviek v oblasti monitorovania povolení (článok 16 ods. 1)?

4.2.

Akým spôsobom sa určuje frekvencia periodického monitorovania pôdy a podzemnej vody (článok 16 ods. 2)?

4.3.

Akým spôsobom sa používa „systematické hodnotenie rizika kontaminácie“ na zdôvodnenie monitorovania pôdy a podzemnej vody s nižšou ako udanou frekvenciou (článok 16 ods. 2)?

5.   Všeobecne záväzné pravidlá (článok 17)

V prípade, že sa pri vykonávaní smernice 2010/75/EÚ používajú všeobecne záväzné pravidlá:

5.1.

Na ktoré požiadavky, činnosti (podľa zoznamu v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ) a znečisťujúce látky sa tieto všeobecne záväzné pravidlá vzťahujú?

5.2.

Akým spôsobom sa všeobecne záväznými pravidlami „zabezpečuje integrovaný prístup a vysoká úroveň ochrany životného prostredia rovnocenná s úrovňou, ktorá sa dá dosiahnuť pomocou jednotlivých podmienok povolení“ (článok 17 ods. 1)?

5.3.

Akým spôsobom sa zabezpečuje, aby všeobecne záväzné pravidlá „vychádzali z najlepších dostupných techník“ (článok 17 ods. 2)?

5.4.

Akým spôsobom sa všeobecne záväzné pravidlá aktualizujú, aby sa zohľadnil vývoj v oblasti najlepších dostupných techník (článok 17 ods. 3)?

5.5.

Aké odkazy na smernicu 2010/75/EÚ sa uvádzajú pri „úradnom uverejnení“ všeobecne záväzných pravidiel (článok 17 ods. 4)?

5.6.

Ak sú všeobecne záväzné pravidlá uverejnené na internete, poskytnite linku, kde ich možno nájsť.

6.   Vývoj v oblasti najlepších dostupných techník (článok 19)

6.1.

Akým spôsobom príslušné orgány sledujú alebo sú informované o uverejnení akýchkoľvek nových alebo aktualizovaných záverov o BAT?

6.2.

Akým spôsobom príslušné orgány sprístupňujú tieto informácie príslušnej verejnosti?

7.   Prehodnotenie a aktualizácia povolení (článok 21)

Uveďte zhrnutie akýchkoľvek politík alebo pokynov členského štátu k týmto aspektom procesu prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolení a v prípade, že sú uverejnené na internete, linku, kde ich možno nájsť:

7.1.

Aké informácie sa zvyčajne vyžadujú od prevádzkovateľov na účely prehodnotenia/aktualizácie povolení (článok 21 ods. 2)?

7.2.

Akým spôsobom sa vymedzuje a/alebo určuje „hlavná činnosť“ zariadenia (článok 21 ods. 3)?

7.3.

Čo spúšťa prehodnotenie/aktualizáciu v prípade významného znečisťovania, zmeny bezpečnosti prevádzkovania alebo novej/revidovanej normy kvality životného prostredia (článok 21 ods. 5)?

8.   Uzatvorenie lokality (článok 22)

8.1.

Akým spôsobom sa rozhodne o tom, ktoré činnosti si vyžadujú východiskovú správu, najmä:

a)

O ktorých činnostiach uvedených v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ sa zvyčajne zistí, že ide o činnosti zahŕňajúce „používanie, výrobu alebo vypúšťanie príslušných nebezpečných látok“ (článok 22 ods. 2)?

b)

Akým spôsobom sa zohľadňuje „možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v lokalite zariadenia“ (článok 22 ods. 2)?

c)

Aké informácie musia prevádzkovatelia zahrnúť do východiskovej správy (článok 22 ods. 2)?

d)

Akým spôsobom sa v tomto ohľade využilo usmernenie Komisie k „obsahu východiskovej správy“ (článok 22 ods. 2)?

8.2.

Po definitívnom ukončení činností:

a)

Akým spôsobom „posudzujú“ prevádzkovatelia „stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd“ (článok 22 ods. 3)?

b)

Akým spôsobom sa rozhodne o tom, či zariadenie spôsobilo „významné znečistenie pôdy alebo podzemných vôd“ (článok 22 ods. 3)?

c)

Akým spôsobom sa rozhodne o tom, či akákoľvek kontaminácia pôdy alebo podzemných vôd „predstavuje významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie“ (článok 22 ods. 3)?

d)

Akým spôsobom sa rozhodne o tom, aké potrebné „opatrenia“ alebo „činnosti“ sa od prevádzkovateľov vyžadujú (článok 22 ods. 3 a 4)?

9.   Environmentálne inšpekcie (článok 23)

9.1.

Aké „plány environmentálnych inšpekcií“ boli vypracované? Čo obsahujú? Kde sú verejne dostupné? V prípade, že sú uverejnené na internete, uveďte linku. (článok 23 ods. 2)

9.2.

Aké „programy pre bežné environmentálne inšpekcie“ boli vypracované? Čo obsahujú? Kde sú verejne dostupné? V prípade, že sú uverejnené na internete, uveďte linku. (článok 23 ods. 4)

9.3.

Akým spôsobom sa „systematicky hodnotia“ environmentálne riziká zariadení na účely rozhodnutia o frekvencii kontrol na mieste? Uveďte zhrnutie všetkých príslušných usmernení a odkaz na ne. (článok 23 ods. 4)

9.4.

Za akých okolností sa vykonávajú „mimoriadne environmentálne inšpekcie“ (článok 23 ods. 5)?

9.5.

Aké informácie sú zvyčajne obsiahnuté v správe z kontroly na mieste? Akým spôsobom sa tieto správy oznamujú prevádzkovateľovi? Akým spôsobom sa sprístupňujú verejnosti? Existujú okolnosti, za ktorých sa takéto správy nesprístupnili verejnosti vzhľadom na ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (1) (článok 23 ods. 6)?

9.6.

Aké mechanizmy existujú na zabezpečenie toho, že prevádzkovatelia prijmú „potrebné opatrenia“, ktoré sa uvádzajú v správe o kontrole na mieste (článok 23 ods. 6)?

10.   Prístup k informáciám a účasť verejnosti (článok 24)

10.1.

Akým spôsobom sa verejnosti poskytujú „včasné a účinné príležitosti“ zúčastniť sa rozhodovania o udelení/aktualizácii podmienok povolenia, najmä v prípade, že sa navrhujú odchýlky od článku 15 ods. 4 (článok 24 ods. 1)?

10.2.

Akým spôsobom sa tieto informácie sprístupňujú verejnosti (článok 24 ods. 2 a 3)?

10.3.

Sú všetky relevantné informácie sprístupnené na internete [článok 24 ods. 2 písm. a), b) a f) a článok 24 ods. 3 písm. a)]?

11.   Nové techniky (článok 27)

Akým spôsobom podnecujú členské štáty vývoj a uplatňovanie nových techník, najmä pokiaľ ide o nové techniky uvedené v referenčných dokumentoch o BAT (článok 27 ods. 1)?


(1)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.


PRÍLOHA II

Dotazník o vykonávaní smernice 2010/75/EÚ, ako sa uvádza v článku 1 treťom odseku

Všeobecné poznámky:

a)

Tento dotazník sa týka obdobia od 7. januára 2013 do 31. decembra 2016.

b)

Ak sa na základe otázky zisťujú parametre premenné v čase, odpoveď by mala odzrkadľovať situáciu k 31. decembru 2016.

MODUL 1 –   AKTUALIZÁCIA VYKONÁVANIA

Poznámka k modulu 1:

Tieto otázky sa týkajú zariadení, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ.

1.   Vykonávanie – zmeny

Došlo k nejakým dôležitým zmenám vo vykonávaní smernice 2010/75/EÚ od posledného hodnoteného obdobia v porovnaní s informáciami predloženými v odpovediach na dotazník k prvému predkladaniu správ podľa smernice o priemyselných emisiách? Ak áno, aktualizujte uvedené informácie opisom zmien a ich dôvodov a prípadne uveďte odkazy.

2.   Vykonávanie – ťažkosti

Stretli ste sa s nejakými ťažkosťami pri uplatňovaní zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s článkom 80 ods. 1? Ak áno, opíšte ich a uveďte ich príčiny.

MODUL 2 –   INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH ZARIADENIACH

Poznámka k modulu 2:

Krížové odkazy na iné právne predpisy EÚ sa uvádzajú iba preto, aby sa poukázalo na existenciu týchto súvislostí, a nie so zámerom zmapovať presné rozhrania medzi zariadeniami, na ktoré sa jednotlivé režimy vzťahujú.

3.   Ku všetkým zariadeniam, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ [„zariadenia SPE“ (na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách)], uveďte tieto informácie:

3.1.   Všeobecné informácie:

 

Políčko

Opis

3.1.1.

Referenčné číslo zariadenia SPE

Jedinečný identifikátor zariadenia na účely smernice 2010/75/EÚ.

3.1.2.

Referenčné číslo zariadenia, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (1) (nepovinné)

Ak sa na zariadenie SPE úplne alebo čiastočne vzťahuje nariadenie (ES) č. 166/2006, uveďte identifikačné číslo, ktoré zariadenie používa pri predkladaní správ podľa uvedeného nariadenia.

3.1.3.

Referenčné číslo podniku, na ktorý sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (2) (nepovinné)

Ak sa na zariadenie SPE úplne alebo čiastočne vzťahuje smernica 2012/18/EÚ, uveďte jedinečný identifikátor, ktorý zariadenie používa v systéme pre vyhľadávanie informácií o zariadeniach typu Seveso (Seveso Plant Information Retrieval System, SPIRS).

3.1.4.

Referenčné číslo zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (3) (nepovinné)

Ak sa na zariadenie SPE úplne alebo čiastočne vzťahuje smernica 2003/87/ES, uveďte jedinečný registračný identifikátor z protokolu transakcií EÚ.

3.1.5.

Názov zariadenia

Podľa možnosti vo formáte zlučiteľnom s políčkom „Názov prevádzkarne“ používanom pri predkladaní správ podľa nariadenia (ES) č. 166/2006.

3.1.6.

Činnosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ

Všetky činnosti, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ a ktoré sa v zariadení vykonávajú.

3.1.7.

Iné relevantné kapitoly smernice 2010/75/EÚ

Uveďte, ktoré z kapitol III, IV, V a VI smernice 2010/75/EÚ sa na zariadenie (alebo jeho časť) takisto uplatňujú.


3.2.   Kontaktné údaje:

 

Políčko

Opis

3.2.1.

Názov prevádzkovateľa

Podľa možnosti vo formáte zlučiteľnom s políčkom „Názov materskej spoločnosti“ používanom pri predkladaní správ podľa nariadenia (ES) č. 166/2006.

3.2.2.

Adresa zariadenia – ulica, mesto, PSČ a štát

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (4), a podľa možnosti vo formáte zlučiteľnom s políčkami „Ulica“, „Mesto/obec“, „PSČ“„Štát“ používanými pri predkladaní správ podľa nariadenia (ES) č. 166/2006.

3.2.3.

Zemepisná šírka/dĺžka zariadenia

V súlade so smernicou 2007/2/ES a podľa možnosti vo formáte zlučiteľnom s políčkom „Súradnice lokality“ používanom pri predkladaní správ podľa nariadenia (ES) č. 166/2006.


3.3.   Príslušné orgány:

 

Políčko

Opis

3.3.1.

Príslušný orgán pre udeľovanie povolení

Názov príslušného orgánu/orgánov a e-mailová(-é) adresa(-y).

3.3.2.

Príslušný orgán pre inšpekcie a presadzovanie práva

Názov príslušného orgánu/orgánov a e-mailová(-é) adresa(-y).

3.3.3.

Celkový počet inšpekcií na mieste vykonaných príslušnými orgánmi (článok 23 ods. 4)

Celkový počet za roky 2013, 2014, 2015 a 2016.


3.4.   Informácie o povoleniach:

 

Políčko

Opis

3.4.1.

Webová linka na aktívne povolenia

Ako sa vyžaduje v článku 24 ods. 2.

3.4.2.

Vzťahuje sa na zariadenie odchýlka podľa článku 15 ods. 4?

Áno/nie.

3.4.3.

Bola vypracovaná východisková správa podľa článku 22?

Áno/nie.

MODUL 3 –   OSOBITNÉ PRIHLIADNUTIE NA NIEKTORÉ ODVETVIA

Poznámky k modulu 3:

Tento modul sa týka zariadení, v prípade ktorých v dôsledku uverejnených rozhodnutí o záveroch o BAT došlo počas vykazovaného obdobia k prehodnoteniu/aktualizácii povolení, t. j. zariadení, na hlavné činnosti ktorých sa vzťahujú tieto rozhodnutia:

vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/134/EÚ z 28. februára 2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu skla (5), alebo

vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/135/EÚ z 28. februára 2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele (6).

4.   Podmienky povolenia (článok 14)

Využili sa akékoľvek ďalšie zdroje informácií okrem záverov o BAT ako referencia pri stanovovaní podmienok povolenia (článok 14 ods. 3)?

5.   Prísnejšie podmienky povolenia (článok 14 ods. 4 a článok 18)

5.1.

Ktoré normy kvality životného prostredia si vyžadovali prísnejšie podmienky povolenia, ako sú podmienky dosiahnuteľné použitím BAT, a aké doplňujúce opatrenia sa zahrnuli do povolení (článok 18)?

5.2.

Uveďte príklady ďalších situácií, v ktorých príslušné orgány stanovili podľa článku 14 ods. 4 prísnejšie podmienky povolenia, ako sú podmienky dosiahnuteľné použitím BAT.

6.   Stanovovanie podmienok povolenia, ak neexistujú príslušné závery o BAT (článok 14 ods. 5 a 6)

6.1.

Opíšte postup stanovovania podmienok povolení a súvisiace príklady:

a)

na základe najlepšej dostupnej techniky, ktorá nie je opísaná v žiadnych príslušných záveroch o BAT (článok 14 ods. 5);

b)

na základe BAT určenej po konzultácii s prevádzkovateľom v dôsledku toho, že sa jednotlivé závery o BAT nevzťahujú na „činnosť ani typ výrobného procesu v zariadení“ ani „neriešia všetky potenciálne vplyvy činnosti ani procesu na životné prostredie“ (článok 14 ods. 6).

6.2.

Pri uvádzaných príkladoch určite:

a)

prečo neboli informácie uvádzané v záveroch o BAT uplatniteľné;

b)

aké doplňujúce informačné zdroje sa využili na určenie BAT;

c)

akým spôsobom sa zohľadnili najmä kritériá uvádzané v prílohe III k smernici 2010/75/EÚ.

7.   Emisné limity, ekvivalentné ukazovatele a technické opatrenia (článok 15)

7.1.

Pri povoleniach, pri ktorých sa jeden emisný limit alebo viac emisných limitov odlišuje od úrovní znečisťovania súvisiacich s BAT v záveroch o BAT, pokiaľ ide o hodnoty, časové obdobia alebo referenčné podmienky [článok 15 ods. 3 písm. b)]:

a)

opíšte povahu týchto odlišných emisných limitov a uveďte k nim príklady;

b)

na základe súhrnu výsledkov podľa článku 14 ods. 1 písm. d) bodu ii) uveďte príklady spôsobu využívania monitorovania emisií na „zabezpečenie toho, že emisie za bežných prevádzkových podmienok nepresiahli úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami“ (článok 15 ods. 3 druhý pododsek).

7.2.

V prípade všetkých zariadení, ktorým sa udelila odchýlka podľa článku 15 ods. 4, uveďte:

a)

zdroje znečisťovania, pri ktorých sa využíva odchýlka;

b)

úrovne znečisťovania súvisiace s BAT, na ktoré sa udelila odchýlka;

c)

skutočné emisné limity;

d)

prechodné obdobie(-a) udelené s cieľom dosiahnuť súlad s článkom 15 ods. 3, ak existujú;

e)

webovú(-é) stránku(-y) s informáciami o uplatňovaní odchýlok podľa článku 15 ods. 4 [článok 24 ods. 2 písm. f)].

7.3.

Udelili sa dočasné odchýlky na testovanie a používanie nových techník (článok 15 ods. 5)?

8.   Požiadavky v oblasti monitorovania (článok 16)

8.1.

Aké frekvencie monitorovania emisií do ovzdušia, vody, pôdy/podzemnej vody a monitorovania ďalších relevantných prevádzkových parametrov sa vo všeobecnosti stanovili v povoleniach?

8.2.

Akým spôsobom sa závery o BAT využili pri určovaní týchto frekvencií?

9.   Prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia (článok 21)

Ku všetkým prehodnoteniam povolení neukončeným do 8. marca 2016 uveďte:

a)

názvy zariadení a referenčné čísla povolení;

b)

dôvody neukončenia prehodnotenia;

c)

deň, kedy sa prehodnotenie ukončí.

10.   Iné

Uveďte akékoľvek problémy, s ktorými ste sa v praxi stretli pri využívaní záverov o BAT v prípade uvedených dvoch odvetví patriacich do rozsahu tohto modulu 3.

MODUL 4 –   „MINIMÁLNE“ POŽIADAVKY

11.   Spaľovanie a spoluspaľovanie odpadu

V prípade spaľovní, na ktoré sa vzťahuje kapitola IV smernice 2010/75/EÚ:

11.1.

Uveďte spaľovne, v prípade ktorých príslušné orgány schválili podmienky podľa článku 51 ods. 1, 2 alebo 3, ako aj skutočné schválené podmienky a výsledky ich overovania (článok 51 ods. 4).

11.2.

Ku každej spaľovni odpadov alebo každému zariadeniu na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou najmenej 2 tony za hodinu uveďte:

a)

informácie o fungovaní a monitorovaní spaľovne;

b)

priebeh procesu spaľovania alebo spoluspaľovania (počet prevádzkových hodín, počet a kumulatívne trvanie prerušení prevádzky, ak sú k dispozícii);

c)

úroveň emisií do ovzdušia a vody v porovnaní s emisnými limitmi;

d)

opis spôsobu, akým sa tieto informácie sprístupnili verejnosti vrátane linky na všetky relevantné webové stránky zriadené na tieto účely (článok 55 ods. 2).

12.   Emisie z rozpúšťadiel

V prípade zariadení, na ktoré sa vzťahuje kapitola V smernice 2010/75/EÚ:

12.1.

Ak sa členské štáty rozhodli pre uplatňovanie redukčného plánu (podľa prílohy VII časti 5) namiesto emisných limitov, aký pokrok zaznamenali pri dosahovaní rovnocenného zníženia emisií [článok 59 ods. 1 písm. b)]?

12.2.

Uveďte zariadenia, ktorým sa udelili odchýlky v súlade s článkom 59 ods. 2 alebo článkom 59 ods. 3, ako aj odôvodnenie udelenia takýchto odchýlok.


(1)  Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(4)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 70, 8.3.2012, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 70, 8.3.2012, s. 63.


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/66


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. decembra 2012

o treťom finančnom príspevku Únie v zmysle smernice Rady 2000/29/ES na pokrytie nákladov vynaložených Portugalskom v rokoch 2006 a 2007 na účely boja proti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové)

[oznámené pod číslom C(2012) 9356]

(Iba portugalské znenie je autentické)

(2012/796/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 23 ods. 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/923/ES (2) bol schválený finančný príspevok Únie na program opatrení, ktoré zaviedlo Portugalsko s cieľom kontrolovať v období rokov 2006 a 2007 rozšírenie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) do iných členských štátov. Opatrenia spočívali vo vytvorení bariérovej oblasti, tzv. vyrúbaného pásma (ďalej len „odlesňované pásmo“) bez náchylných drevín, ktoré sú hostiteľmi vektora (prenášača) háďatka borovicového.

(2)

Finančný príspevok priznaný rozhodnutím 2006/923/ES vychádzal z programu opatrení proti háďatku borovicovému a z odhadu rozpočtu na tento program predloženými Portugalskom Komisii 28. júla 2006.

(3)

Posledné platby Portugalsku v súvislosti s opatreniami stanovenými v rozhodnutí 2006/923/ES sa realizovali v júni 2008.

(4)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/851/EÚ (3) bolo priznané Portugalsku ďalšie spolufinancovanie zo strany Únie vo výške 3 986 138,36 EUR na pokrytie oprávnených dodatočných výdavkov v porovnaní s pôvodným odhadom z júla 2006.

(5)

V čase tohto ďalšieho spolufinancovania zo strany Únie žiadosť predložená Portugalskom neobsahovala všetky faktúry súvisiace s vytvorením odlesňovaného pásma.

(6)

Listom z 5. decembra 2011 orgány Portugalska predložili poopravenú žiadosť o sumu vo výške 15 000 932,08 EUR. Táto žiadosť obsahovala 4 915 405,87 EUR, ktoré neboli vyplatené v čase predchádzajúceho auditu v júli 2010 (audit SANCO/10/2010) a nemohli byť v tom čase pokladané za oprávnené na spolufinancovanie. Zvyšok tejto novej žiadosti tvoria náklady na výrub zvýšeného počtu veľkých ihličnatých stromov a samostatné výdavky na odstránenie malých ihličnatých stromov.

(7)

V marci 2012 Komisia vykonala audit informácií, ktoré Portugalsko predložilo 5. decembra 2011. Po preskúmaní všetkých podkladových dokumentov pre túto dodatočnú žiadosť a na základe správy z auditu Komisia dospela k záveru, že za oprávnenú možno pokladať iba sumu 5 044 839,72 EUR zaplatených faktúr (vrátane nákladov na koordináciu). Zostatok žiadaných výdavkov nebol uznaný ako oprávnený na spolufinancovanie, pretože ide o výdavky už spolufinancované vykonávacím rozhodnutím 2011/851/EÚ (2 024 128,16 EUR) a o výdavok 7 931 964,20 EUR týkajúci sa malých stromov, ktorého potrebnosť nebola Portugalskom dostatočne odôvodnená.

(8)

Keďže opatrenia uvedené v tejto dodatočnej žiadosti majú rovnaký charakter a rovnaký cieľ ako opatrenia, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie 2006/923/ES, je vhodné priznať finančný príspevok Únie v tej istej miere, ako je miera stanovená v uvedenom rozhodnutí, t. j. vo výške 75 %.

(9)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) sa opatrenia zamerané na zdravie rastlín financujú prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Na účely finančnej kontroly týchto opatrení by sa mali uplatňovať články 9, 36 a 37 uvedeného nariadenia.

(10)

V súlade s článkom 75 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5), a s článkom 90 ods. 1 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie predchádza rozhodnutie o financovaní prijaté inštitúciou alebo orgánmi, na ktoré boli delegované príslušné právomoci, a v ňom sú stanovené hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami.

(11)

Toto rozhodnutie je rozhodnutím o financovaní výdavkov uvedených v žiadosti o spolufinancovanie predloženou Portugalskom.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zásada

Pridelenie tretieho finančného príspevku Únie na pokrytie nákladov vynaložených Portugalskom v rokoch 2006 a 2007 na vytvorenie odlesňovaného pásma na účely boja proti háďatku borovicovému sa týmto schvaľuje.

Článok 2

Výška finančného príspevku Únie

Maximálna výška finančného príspevku Únie uvedeného v článku 1 je 3 783 629,79 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Bruseli 17. decembra 2012

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 42.

(3)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 107.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.


19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/68


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/336/ES, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003

(2012/797/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 rozhodnutia Komisie 2009/336/ES z 20. apríla 2009, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (2), sa Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (ďalej len „agentúra“) poveruje riadením programov Únie v oblastiach vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry.

(2)

Parlament a Rada ustanovili rozhodnutím č. 1041/2009/ES (3) program spolupráce v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín (MEDIA Mundus) na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013.

(3)

Na základe expertízy, ktorú agentúra získala, jej chce Komisia zveriť riadenie tohto nového programu, ako aj riadenie projektov, ktoré, hoci spadajú do oblastí súčasnej pôsobnosti agentúry, by mohli byť financované prostredníctvom iných ustanovení alebo prostriedkov. Ide o projekty v oblasti základného a stredoškolského vzdelávania a v oblasti mládeže, ktoré by mohli byť financované určitými nástrojmi európskej politiky susedstva a partnerstva.

(4)

Komisia chce okrem toho zveriť agentúre nové úlohy týkajúce sa európskej spolupráce v oblasti mládeže.

(5)

Rozhodnutie 2009/336/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre výkonné agentúry,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 4 rozhodnutia 2009/336/ES sa nahrádza takto:

„Článok 4

1.   Agentúra je zodpovedná za riadenie určitých častí týchto programov Spoločenstva:

1.

projekty v oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení týkajúcich sa hospodárskej pomoci pre určité krajiny strednej a východnej Európy (Phare), stanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 3906/89 (4);

2.

program na podporu rozvoja a distribúcie európskych audiovizuálnych diel (MEDIA II – rozvoj a distribúcia) (1996 – 2000), schválený rozhodnutím Rady 95/563/ES (5);

3.

program ďalšieho vzdelávania odborníkov európskeho audiovizuálneho priemyslu (MEDIA II – vzdelávanie) (1996 – 2000), schválený rozhodnutím Rady 95/564/ES (6);

4.

druhá fáza akčného programu Spoločenstva v oblasti vzdelávania Sokrates (2000 – 2006), schválená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 253/2000/ES (7);

5.

druhá fáza akčného programu Spoločenstva pre odborné vzdelávanie Leonardo da Vinci (2000 – 2006), schválená rozhodnutím Rady 1999/382/ES (8);

6.

akčný program Spoločenstva Mládež (2000 – 2006), schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES (9);

7.

program Kultúra 2000 (2000 – 2006), schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 508/2000/ES (10);

8.

projekty v oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení o poskytovaní pomoci partnerským štátom vo východnej Európe a strednej Ázii (2000 – 2006), stanovenej nariadením Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 (11);

9.

projekty v oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore, Srbsku a Kosovu (rezolúcia BR OSN 1244) (2000 – 2006), schválené v rámci nariadenia Rady (ES) č. 2666/2000 (12);

10.

projekty v oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení o finančných a technických opatreniach sprevádzajúcich (MEDA) reformu ekonomických a sociálnych štruktúr v rámci Európsko-stredomorského partnerstva, stanovených nariadením Rady (ES) č. 2698/2000 (13);

11.

tretia fáza transeurópskeho programu spolupráce v oblasti vyššieho vzdelávania (Tempus III) (2000 – 2006), schválená rozhodnutím Rady 1999/311/ES (14);

12.

projekty, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o obnovení programu spolupráce v oblasti vyššieho vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy (2001 – 2005), schválenej rozhodnutím Rady 2001/196/ES (15);

13.

projekty, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o obnovení programu spolupráce v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy (2001 – 2005), schválenej rozhodnutím Rady 2001/197/ES (16);

14.

program na podporu rozvoja európskych audiovizuálnych diel (MEDIA Plus – rozvoj, distribúcia a propagácia) (2001 – 2006), schválený rozhodnutím Rady 2000/821/ES (17);

15.

program ďalšieho vzdelávania odborníkov európskeho audiovizuálneho programového priemyslu (MEDIA – vzdelávanie) (2001 – 2006), schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 163/2001/ES (18);

16.

viacročný program na účinnú integráciu informačných a komunikačných technológií (IKT) do systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe (program eLearning) (2004 – 2006), schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2318/2003/ES (19);

17.

akčný program Spoločenstva na podporu aktívneho európskeho občianstva (občianska účasť) (2004 – 2006), schválený rozhodnutím Rady 2004/100/ES (20);

18.

akčný program Spoločenstva na podporu organizácií aktívnych na európskej úrovni v oblasti mládeže (2004 – 2006), schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 790/2004/ES (21);

19.

akčný program Spoločenstva na podporu organizácií činných na európskej úrovni a špecifických činností v oblasti vzdelávania a školenia (2004 – 2006), schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 791/2004/ES (22);

20.

akčný program Spoločenstva zameraný na podporu organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti kultúry (2004 – 2006), schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 792/2004/ES (23);

21.

program na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a na podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami (Erasmus Mundus) (2004 – 2008), schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES (24);

22.

projekty, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o obnovení programu spolupráce v oblasti vyššieho vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy (2006 – 2013), schválenej rozhodnutím Rady 2006/910/ES (25);

23.

projekty, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady, ktorou sa vytvára rámec na spoluprácu v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (2006 – 2013), schválenej rozhodnutím Rady 2006/964/ES (26);

24.

akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy ‚Life Long Learning‘ (2007 – 2013), schválený rozhodnutím Parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES (27);

25.

program Kultúra (2007 – 2013), schválený rozhodnutím Parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES (28);

26.

program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva (2007 – 2013), schválený rozhodnutím Parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES (29);

27.

program Mládež v akcii (2007 – 2013), schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES (30);

28.

program na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) (2007 – 2013), schválený rozhodnutím Parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES (31);

29.

akčný program Erasmus Mundus (II) na roky 2009 – 2013 na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a na podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami, schválený rozhodnutím Parlamentu a Rady č. 1298/2008/ES (32);

30.

program spolupráce v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín (MEDIA Mundus) (2011 – 2013), ustanovený rozhodnutím Parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES (33);

31.

projekty v oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení týkajúcich sa pomoci na hospodársku spoluprácu s rozvojovými krajinami Ázie, schválené v rámci nariadenia Rady (EHS) č. 443/92 (34);

32.

projekty v oblasti vyššieho vzdelávania a mládeže, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení nástroja predvstupovej pomoci (IAP) ustanoveného nariadením Rady (ES) č. 1085/2006 (35);

33.

projekty v oblasti základného, stredoškolského a vyššieho vzdelávania, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení európskeho nástroja susedstva a partnerstva, vytvoreného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (36);

34.

projekty v oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré by mohli byť financované prostredníctvom ustanovení nástroja financovania rozvojovej spolupráce, vytvoreného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 (37);

35.

projekty v oblasti vyššieho vzdelávania a mládeže, ktoré by mohli byť financované v rámci nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami, stanoveného nariadením Rady (ES) č. 1934/2006 (38);

36.

projekty v oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré by mohli byť financované z prostriedkov Európskeho rozvojového fondu, v súlade s Dohodou o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanou 23. júna 2000 v Cotonou [rozhodnutie Rady 2003/159/ES (39)], zmenenou a doplnenou dohodou podpísanou 25. júna 2005 v Luxemburgu [rozhodnutie Rady 2005/599/ES (40)].

2.   V rámci riadenia častí programov Spoločenstva, ktoré sú uvedené v odseku 1, je agentúra poverená týmito úlohami:

a)

riadenie zverených projektov počas celého obdobia trvania, v rámci uskutočňovania programov Spoločenstva, na základe ročného plánu prijatého Komisiou, ktorý má platnosť rozhodnutia o financovaní so zreteľom na granty a zákazky v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry, alebo na základe osobitných rozhodnutí o financovaní prijatých Komisiou, a na tento účel vykonávaných kontrol, prijatím príslušných rozhodnutí v prípadoch, keď ju poverila Komisia;

b)

prijímanie nástrojov na plnenie rozpočtu v príjmoch a výdavkoch a na základe poverenia Komisie na vykonávanie niektorých alebo všetkých operácií potrebných na riadenie programov Spoločenstva, a najmä takých operácií, ktoré súvisia s prideľovaním subvencií a zákaziek;

c)

zhromažďovanie, analýza a poskytovanie Komisii všetkých informácií potrebných na usmerňovanie vykonávania programov Spoločenstva;

d)

pokiaľ ide o vytvorenie, na úrovni Spoločenstva, informačnej siete o vzdelávaní v Európe (Eurydice) a činnosti zamerané na zlepšenie porozumenia a poznania v oblasti mládeže: zhromažďovanie, analýza a šírenie informácií, ako aj vydávanie štúdií a publikácií.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 101, 21.4.2009, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 288, 4.11.2009, s. 10.

(4)  

(1)*

Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11.

(5)  

(2)*

Ú. v. ES L 321, 30.12.1995, s. 25.

(6)  

(3)*

Ú. v. ES L 321, 30.12.1995, s. 33.

(7)  

(4)*

Ú. v. ES L 28, 3.2.2000, s. 1.

(8)  

(5)*

Ú. v. ES L 146, 11.6.1999, s. 33.

(9)  

(6)*

Ú. v. ES L 117, 18.5.2000, s. 1.

(10)  

(7)*

Ú. v. ES L 63, 10.3.2000, s. 1.

(11)  

(8)*

Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 1.

(12)  

(9)*

Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 1.

(13)  

(10)*

Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 1.

(14)  

(11)*

Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 30.

(15)  

(12)*

Ú. v. ES L 71, 13.3.2001, s. 7.

(16)  

(13)*

Ú. v. ES L 71, 13.3.2001, s. 15.

(17)  

(14)*

Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 82.

(18)  

(15)*

Ú. v. ES L 26, 27.1.2001, s. 1.

(19)  

(16)*

Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 9.

(20)  

(17)*

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2004, s. 6.

(21)  

(18)*

Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 24.

(22)  

(19)*

Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 31.

(23)  

(20)*

Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 40.

(24)  

(21)*

Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 1.

(25)  

(22)*

Ú. v. EÚ L 346, 9.12.2006, s. 33.

(26)  

(23)*

Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 14.

(27)  

(24)*

Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45.

(28)  

(25)*

Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 1.

(29)  

(26)*

Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 32.

(30)  

(27)*

Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30.

(31)  

(28)*

Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 12.

(32)  

(29)*

Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 83.

(33)  

(30)*

Ú. v. EÚ L 288, 4.11.2009, s. 10.

(34)  

(31)*

Ú. v. ES L 52, 27.2.1992, s. 1.