ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.342.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 342

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
14. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn smerových svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1195/2012 z 13. decembra 2012 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z huby Trichoderma koningii (MUCL 39203) určenej pre kŕmne morky a morky chované na plemeno (držiteľ povolenia Lyven) ( 1 )

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1196/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 9/2010, pokiaľ ide o minimálny obsah prípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ako kŕmnej doplnkovej látky v krmive pre nosnice (držiteľ povolenia Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1197/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok acetamiprid, alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlórprofám, desmedifám, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazosulfurón, laminarín, mepanipyrím, metoxyfenozid, milbemektín, fénmedifám, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, chinoxyfén, S-metolachlór, tepraloxydím, tiakloprid, tirám a zirám ( 1 )

27

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1198/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1199/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vajcia

33

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1200/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

36

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1201/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 892/2012 na hospodársky rok 2012/2013

38

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1202/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

40

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/778/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/587/ES o existencii nadmerného deficitu na Malte

43

 

 

2012/779/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. decembra 2012, ktorým sa vymenúva holandský člen a holandský náhradník Výboru regiónov

45

 

 

2012/780/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2012 o prístupových právach do európskeho centrálneho registra bezpečnostných odporúčaní a odpovedí na ne stanovených v článku 18 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES ( 1 )

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1194/2012

z 12. decembra 2012,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn smerových svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2009/125/ES musí Komisia stanoviť požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ktoré predstavujú významný objem odbytu a obchodu, majú významný vplyv na životné prostredie a predstavujú významný potenciál zlepšenia prostredníctvom dizajnu z hľadiska vplyvu na životné prostredie bez neprimerane vysokých nákladov.

(2)

V článku 16 ods. 2 písm. a) smernice 2009/125/ES sa stanovuje, že Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 a kritériami uvedenými v článku 15 ods. 2 a po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn vo vhodných prípadoch zavedie vykonávacie opatrenia, začínajúc tými výrobkami, ktoré poskytujú veľký potenciál na nákladovo efektívne zníženie emisií skleníkových plynov, ako napríklad v prípade osvetľovacích výrobkov v domácnostiach, ako aj terciárnych sektoroch, medzi ktoré patria smerové svetelné zdroje, svetelné zdroje LED a súvisiace vybavenie.

(3)

Komisia uskutočnila prípravnú štúdiu, v ktorej analyzovala technické, environmentálne a ekonomické aspekty smerových svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia. Štúdia bola vypracovaná v spolupráci so zúčastnenými a zainteresovanými stranami z Únie a tretích krajín a jej výsledky boli zverejnené. Prípravná štúdia o externých zdrojoch napájania obsahuje podobnú analýzu týkajúcu sa ovládacieho zariadenia halogénovej žiarovky.

(4)

Povinné požiadavky na ekodizajn platia pre výrobky uvádzané na trh Únie nezávisle od toho, kde sa inštalujú alebo používajú, preto takéto požiadavky nemôžu závisieť od použitia výrobku.

(5)

Výrobky, ktoré podliehajú tomuto nariadeniu, sú určené hlavne na celkové alebo čiastočné osvetlenie určitého priestoru nahradením alebo doplnením prirodzeného svetla umelým svetlom na účely zvýšenia viditeľnosti v danom priestore. Svetelné zdroje na špeciálne účely, ktoré boli v prvom rade navrhnuté pre iné druhy použitia (napríklad svietidlá dopravnej signalizácie, osvetlenie terárií alebo domáce spotrebiče), v prípade ktorých je tento druh použitia jasne uvedený v informácii priloženej k výrobku, by nemali podliehať požiadavkám na ekodizajn stanoveným v tomto nariadení.

(6)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na nové technológie, ktoré sa dostávajú na trh, akými sú napríklad svetelné diódy.

(7)

Environmentálnymi aspektmi zahrnutých výrobkov, ktoré sú identifikované ako významné na účely tohto nariadenia, sú spotreba energie vo fáze používania výrobku, ako aj obsah ortuti a emisie ortuti.

(8)

Emisie ortuti v rôznych fázach životného cyklu svetelných zdrojov vrátane emisií z výroby elektriny počas fázy používania a z 80 % smerových kompaktných žiariviek obsahujúcich ortuť, v prípade ktorých sa nepredpokladá recyklácia na konci životného cyklu, sa v roku 2007 odhadovali na 0,7 tony z nainštalovaných svetelných zdrojov. Bez prijatia osobitných opatrení sa predpokladá, že emisie ortuti z nainštalovaných svetelných zdrojov sa v roku 2020 zvýšia na 0,9 tony, hoci sa preukázalo, že sa môžu významne znížiť.

(9)

Hoci sa obsah ortuti v kompaktných žiarivkách považuje za významný environmentálny aspekt, je vhodné ho regulovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (2). Je vhodné regulovať ultrafialové svetelné žiarenie zo svetelných zdrojov a iné parametre s možným vplyvom na zdravie podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES (3) a 2001/95/ES (4).

(10)

Výsledkom stanovenia požiadaviek na energetickú účinnosť by malo byť zníženie celkových emisií ortuti.

(11)

Podľa článku 14 ods. 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ (5) musia členské štáty zaistiť, aby používatelia elektrických a elektronických zariadení v domácnostiach mali k dispozícii potrebné informácie o potenciálnych účinkoch prítomnosti nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach na životné prostredie a zdravie ľudí. Požiadavky na informácie o výrobkoch v tomto nariadení by mali dopĺňať toto ustanovenie, pokiaľ ide o ortuť v kompaktných žiarivkách.

(12)

Zníženie spotreby elektrickej energie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa malo dosiahnuť uplatnením existujúcich nechránených a nákladovo efektívnych technológií, ktoré vedú k zníženiu kombinovaných výdavkov na nákup a prevádzku zariadení.

(13)

Požiadavky na ekodizajn výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali stanoviť so zreteľom na zlepšenie výsledkov príslušných výrobkov v oblasti životného prostredia a na ich príspevok k fungovaniu vnútorného trhu a k dosahovaniu cieľa Únie v roku 2020 znížiť spotrebu energie o 20 % v porovnaní s predpokladanou spotrebou energie v roku 2020 v prípade, že sa neprijmú žiadne opatrenia.

(14)

Očakáva sa, že výsledkom kombinovaného účinku požiadaviek na ekodizajn uvedených v tomto nariadení a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 874/2012 (6) bude ročná úspora elektrickej energie smerových svetelných zdrojov 25 TWh do roku 2020 v porovnaní so situáciou, keď sa neprijmú žiadne opatrenia.

(15)

Požiadavky na ekodizajn by nemali mať vplyv na funkčnosť z pohľadu používateľa a nemali by negatívne ovplyvňovať zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie. Nad akýmikoľvek potenciálnymi dodatočnými vplyvmi na životné prostredie počas produkčnej fázy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali predovšetkým prevážiť výhody zníženia spotreby elektrickej energie počas ich používania. S cieľom zaistiť spokojnosť spotrebiteľov so svetelnými zdrojmi šetriacimi energiu, najmä s diódovými, by sa požiadavky na funkčnosť mali stanoviť nielen pre smerové svetelné zdroje, ale aj pre nesmerové svetelné zdroje LED, pretože na tie sa nevzťahovali požiadavky na funkčnosť v nariadení Komisie (ES) č. 244/2009 (7). Požiadavky na informácie o výrobkoch by mali spotrebiteľom umožňovať informovaný výber.

(16)

Svietidlá LED, z ktorých sa nedajú odobrať svetelné zdroje ani moduly LED na nezávislé testovanie, by nemali výrobcom dávať možnosť vyhnúť sa plneniu požiadaviek tohto nariadenia.

(17)

Je vhodné stanoviť osobitné požiadavky na úrovni, ktorá umožní používať alternatívne svetelné zdroje pre všetky inštalované osvetľovacie zariadenia. Paralelne by sa mali stanoviť všeobecné požiadavky, ktoré sa budú uplatňovať prostredníctvom harmonizovaných noriem a na základe ktorých budú nové osvetľovacie zariadenia kompatibilnejšie so svetelnými zdrojmi šetriacimi energiu a svetelné zdroje šetriace energiu kompatibilné so širokou škálou osvetľovacích zariadení. Požiadavky na informácie o výrobkoch týkajúce sa osvetľovacích zariadení môžu pomôcť používateľovi pri hľadaní zodpovedajúcich svetelných zdrojov a vybavenia.

(18)

Požiadavky na ekodizajn by sa mali zavádzať postupne, aby sa pre výrobcov zabezpečil dostatočný časový rámec na zmenu konštrukčných riešení výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Etapy by sa mali načasovať tak, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na funkčnosť zariadení na trhu a aby sa zohľadnil vplyv na koncových používateľov a výrobcov, najmä na malé a stredné podniky, z hľadiska nákladov pri súčasnom zabezpečení včasného dosiahnutia cieľov tohto nariadenia.

(19)

Merania príslušných parametrov výrobkov by sa mali uskutočňovať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód merania, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania vrátane harmonizovaných noriem, ak sú k dispozícii, ktoré prijali európske normalizačné orgány uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (8).

(20)

V súlade s článkom 8 smernice 2009/125/ES by sa v tomto nariadení mali určiť uplatniteľné postupy posudzovania zhody.

(21)

S cieľom uľahčiť kontrolovanie zhody by výrobcovia mali poskytovať informácie v technickej dokumentácii uvedenej v prílohách V a VI k smernici 2009/125/ES, pokiaľ sa tieto informácie týkajú požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

(22)

Okrem právne záväzných požiadaviek stanovených v tomto nariadení by sa mali určiť orientačné referenčné hodnoty pre najlepšie dostupné technológie, aby boli informácie o výsledkoch výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v oblasti životného prostredia počas ich životného cyklu všeobecne dostupné a ľahko prístupné.

(23)

V rámci preskúmania tohto opatrenia by sa mal osobitne zohľadniť vývoj v predaji svetelných zdrojov na špeciálne účely s cieľom zaistiť, aby sa nevyužívali na iné ako špeciálne účely, a vývoj nových technológií, akými sú napríklad svetelné diódy a organické svetelné diódy. Mala by sa pritom posúdiť realizovateľnosť stanovenia požiadaviek na energetickú účinnosť v prípade triedy A, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 874/2012, alebo minimálne na úrovni triedy B pre smerové halogénové žiarovky na sieťové napätie (s prihliadnutím na kritériá uvedené v tabuľke 2 v bode 1.1 prílohy III). V rámci preskúmania by sa malo posúdiť aj to, či je možné sprísniť požiadavky na energetickú účinnosť iných svetelných zdrojov s vláknom. Súčasťou preskúmania by malo byť aj posúdenie požiadaviek na funkčnosť týkajúcich sa koeficientu podania farieb svetelných zdrojov LED.

(24)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 19 ods. 1 smernice 2009/125/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na ekodizajn pre uvedenie na trh týchto elektrických osvetľovacích výrobkov:

a)

smerové svetelné zdroje;

b)

svetelné zdroje LED (elektroluminiscenčné diódy);

c)

vybavenie určené na inštaláciu medzi zdroj elektrickej energie a svetelné zdroje vrátane ovládacích zariadení svetelných zdrojov, riadiacich zariadení a svietidiel (iných než predradníky a svietidlá pre žiarivky a vysokotlakové výbojky)

vrátane prípadov, keď sú integrované v iných výrobkoch.

Týmto nariadením sa stanovujú aj požiadavky na informácie o výrobkoch určených na špeciálne použitie.

Moduly LED sú od požiadaviek tohto nariadenia oslobodené, ak sa predávajú ako súčasť svietidiel, ktoré sa uvádzajú na trh v menšom počte ako 200 jednotiek ročne.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov uvedených v článku 2 smernice 2009/125/ES uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„osvetlenie“ je osvietenie scény, objektov alebo ich okolia tak, aby ich mohli vidieť ľudia;

2.

„zvýrazňujúce osvetlenie“ je forma osvetlenia, pričom svetlo je nasmerované tak, aby zvýraznilo objekt alebo časť priestoru;

3.

„elektrický osvetľovací výrobok“ je výrobok určený na použitie s elektrickou energiou a na osvetlenie;

4.

„výrobok na špeciálne použitie“ je výrobok, pri ktorom boli použité technológie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, no na základe svojich technických parametrov opísaných v technickej dokumentácii je určený na špeciálne použitie. Špeciálne použitia sú použitia vyžadujúce technické parametre, ktoré nie sú potrebné na účely osvetlenia priemerných scén alebo objektov za priemerných podmienok. Sú tohto druhu:

a)

použitia, v rámci ktorých primárnym účelom svetla nie je osvetlenie, napríklad:

i)

vyžarovanie svetla ako činidlo v chemických a biologických procesoch (napr. polymerizácii, ultrafialovom svetle používanom na vytvrdzovanie/sušenie/tvrdenie, fotodynamickej terapii, záhradníctve, starostlivosti o domáce zvieratá, výrobkoch na ochranu proti hmyzu);

ii)

zachytenie a projekcia obrazu (napr. fotografické blesky, kopírky, videoprojektory);

(iii)

ohrievanie (napr. infračervené svetelné zdroje);

(iv)

signalizácia (napr. dopravné signalizačné zariadenia a svetelné zdroje na letiskovej ploche);

b)

použitia na osvetlenie, pri ktorých:

i)

je spektrálne rozloženie svetla, ktoré je okrem osvetlenia scény alebo objektu určené aj na zmenu ich vzhľadu (napr. osvetlenie vystavených potravín alebo farebné svetelné zdroje podľa bodu 1 prílohy I), s výnimkou rozdielov v náhradnej teplote farby alebo

ii)

spektrálne rozloženie svetla, ktoré je okrem osvetlenia scény alebo objektu prispôsobené osobitným potrebám konkrétneho technického vybavenia (napr. štúdiové, efektové, divadelné osvetlenie), alebo

iii)

osvetlená scéna alebo osvetlený objekt si vyžaduje osobitnú ochranu pred negatívnymi účinkami zdroja svetla (napr. osvetlenie s osobitným filtrovaním určené pre fotocitlivých pacientov a fotocitlivé múzejné exponáty), alebo

iv)

osvetlenie je potrebné iba v núdzových situáciách (napr. svietidlá núdzového osvetlenia alebo ovládacie zariadenia núdzového osvetlenia), alebo

v)

osvetľovacie výrobky musia odolať extrémnym fyzickým podmienkam (napr. vibráciám alebo teplotám pod – 20 °C alebo nad 50 °C);

c)

výrobky so zabudovanými osvetľovacími výrobkami, ktorých primárnym účelom nie je osvetlenie, a výrobok počas používania na svoj primárny účel závisí od energetického príkonu (napr. chladničky, šijacie stroje, endoskopy, analyzátory krvi);

5.

„zdroj svetla“ je povrch alebo predmet určený hlavne na vydávanie viditeľného optického žiarenia, ktoré je výsledkom transformácie energie; pojem „viditeľný“ sa vzťahuje na vlnovú dĺžku 380 – 780 nm;

6.

„svetelný zdroj“ je jednotka, ktorej výkon možno posudzovať nezávisle a ktorá je zložená z jedného alebo viacerých zdrojov svetla. Môže obsahovať dodatočné komponenty potrebné na zapnutie, napájanie elektrinou alebo stabilnú prevádzku jednotky alebo na šírenie, filtrovanie alebo transformovanie optického žiarenia v prípadoch, keď sa tieto komponenty nedajú odstrániť bez trvalého poškodenia jednotky;

7.

„pätica svetelného zdroja“ je tá časť svetelného zdroja, ktorá umožňuje spojenie so zdrojom elektrickej energie prostredníctvom držiaka alebo prípojky svetelného zdroja a môže slúžiť aj na upevnenie svetelného zdroja v držiaku svetelného zdroja;

8.

„držiak svetelného zdroja“ alebo „objímka“ znamená zariadenie, ktoré drží svetelný zdroj na určenom mieste zvyčajne tým spôsobom, že je v ňom vložená pätica, a v tomto prípade slúži aj na pripojenie svetelného zdroja k zdroju elektrickej energie;

9.

„smerový svetelný zdroj“ je svetelný zdroj, ktorý má minimálne 80 % svetelného výkonu v rámci priestorového uhla π sr (čo zodpovedá kužeľu s uhlom 120°);

10.

„nesmerový svetelný zdroj“ je svetelný zdroj, ktorý nie je smerovým svetelným zdrojom;

11.

„svetelný zdroj s vláknom“ je svetelný zdroj, ktorý svieti prostredníctvom vodivého vlákna rozžeraveného elektrickým prúdom. Takýto svetelný zdroj môže obsahovať plyny ovplyvňujúce proces žeravenia;

12.

„žiarovka“ znamená svetelný zdroj s vláknom, ktorej vlákno sa žeraví v sklenej banke, v ktorej je vákuum, alebo v prostredí inertného plynu;

13.

„halogénová žiarovka (s volfrámovým vláknom)“ je svetelný zdroj s volfrámovým vláknom, ktoré je umiestnené v plyne obsahujúcom halogény alebo halogénové zlúčeniny. Môžu sa napájať integrovaným zdrojom;

14.

„výbojka“ je svetelný zdroj, v ktorom sa svetlo priamo alebo nepriamo vytvára elektrickým výbojom v plyne, parách kovu alebo zmesi viacerých plynov a pár;

15.

„žiarivka“ je nízkotlaková ortuťová výbojka, v ktorej väčšinu svetla vyžaruje jedna alebo viac vrstiev fosforu aktivovaného ultrafialovým žiarením z výboja. Žiarivky sa môžu napájať zabudovaným predradníkom;

16.

„žiarivka bez zabudovaného predradníka“ je jednopäticová alebo dvojpäticová žiarivka bez zabudovaného predradníka;

17.

„vysokotlaková výbojka“ je elektrická výbojka, v ktorej je oblúk vytvárajúci svetlo stabilizovaný teplotou steny a zaťaženie steny presahuje 3 watty na štvorcový centimeter;

18.

„elektroluminiscenčná dióda (LED)“ je zdroj svetla zložený z polovodičového zariadenia, v ktorom dochádza k prechodu PN z anorganického materiálu. Prechod vysiela optické žiarenie aktivované elektrickým prúdom;

19.

„zostava LED“ je súbor s jednou alebo viacerými svetelnými diódami. Súbor môže obsahovať optický prvok a tepelné, mechanické a elektrické rozhrania;

20.

„LED modul“ je súbor bez pätice s jedným alebo viacerými zabudovanými zostavami LED na doske plošných spojov. Súbor môže mať elektrické, optické, mechanické a tepelné komponenty, rozhrania a ovládacie zariadenie;

21.

„svetelný zdroj LED“ je svetelný zdroj, v ktorom je zabudovaný jeden alebo viaceré moduly LED. Môže byť vybavený päticou;

22.

„ovládacie zariadenie svetelného zdroja“ je zariadenie nachádzajúce sa medzi zdrojom elektrickej energie a jedným alebo viacerými svetelnými zdrojmi, ktoré slúži na prevádzku svetelného(-ých) zdroja(-ov), napr. transformuje napájacie napätie, obmedzuje prúd svetelného(-ých) zdroja(-ov) na požadovanú hodnotu, zaisťuje spúšťacie napätie a predhrievací prúd, zabraňuje spúšťaniu za studena, upravuje účinník alebo znižuje rádiové frekvenčné rušenie. Zariadenie môže byť z dôvodu vykonávania týchto funkcií určené na pripojenie k ďalšiemu ovládaciemu zariadeniu svetelného zdroja. Tento pojem sa nevzťahuje na:

riadiace zariadenia,

zdroje napájania patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia Komisie (ES) č. 278/2009 (9);

23.

„riadiace zariadenie“ je elektronické alebo mechanické zariadenie na ovládanie alebo monitorovanie svetelného toku svetelného zdroja iným spôsobom ako prostredníctvom konverzie výkonu, napr. časové spínače, fotobunky, snímače osvetlenia a regulačné zariadenia reagujúce na denné svetlo. Regulátory svietivosti sa okrem toho považujú aj za riadiace zariadenia;

24.

„vonkajšie ovládacie zariadenie svetelného zdroja“ je ovládacie zariadenie nezabudované do svetelného zdroja, určené na inštaláciu mimo krytu svetelného zdroja alebo svietidla alebo na demontáž spod krytu bez trvalého poškodenia svetelného zdroja alebo svietidla;

25.

„predradník“ je ovládacie zariadenie svetelného zdroja vložené medzi zdroj elektrickej energie a jednu alebo viaceré výbojky, ktoré prostredníctvom indukčnosti, kapacity alebo kombinácie indukčnosti a kapacity slúži hlavne na obmedzovanie prúdu svetelného(-ých) zdroja(-ov) na požadovanú úroveň;

26.

„ovládacie zariadenie halogénovej žiarovky“ je ovládacie zariadenie svetelného zdroja, ktorým sa transformuje napätie na veľmi nízke napätie pre halogénové žiarovky;

27.

„kompaktná žiarivka“ je žiarivka, ktorá obsahuje všetky komponenty potrebné na zapnutie a stabilnú prevádzku svetelného zdroja;

28.

„svietidlo“ je zariadenie, ktoré šíri, filtruje alebo transformuje svetlo vysielané z jedného alebo viacerých svetelných zdrojov a obsahuje všetky diely potrebné na podporu, upevnenie a ochranu svetelných zdrojov, prípadne aj pomocné obvody spolu s prostriedkami pripojenia na zdroj elektrickej energie;

29.

„koncový používateľ“ je fyzická osoba, ktorá kupuje, alebo sa od nej očakáva, že kúpi, výrobok na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodu, podnikania, remesla alebo profesie;

30.

„konečný majiteľ“ je osoba alebo subjekt, ktorý je majiteľom výrobku počas jeho používania v priebehu životného cyklu, alebo ktorákoľvek osoba alebo subjekt konajúci v mene tejto osoby alebo subjektu.

Na účely príloh III až V sa uplatňuje aj vymedzenie pojmov uvedené v prílohe II.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

1.   Elektrické osvetľovacie výrobky uvedené v článku 1 musia spĺňať požiadavky na ekodizajn uvedené v prílohe III s výnimkou prípadov, keď ide o výrobky určené na špeciálne použitie.

Každá požiadavka na ekodizajn sa uplatňuje v súlade s týmito etapami:

 

Etapa 1: 1. september 2013.

 

Etapa 2: 1. september 2014.

 

Etapa 3: 1. september 2016.

Pokiaľ požiadavka nie je nahradená alebo vymedzená inak, každá požiadavka sa uplatňuje naďalej spolu s inými požiadavkami zavedenými v neskorších etapách.

2.   Od 1. septembra 2013 musia výrobky na špeciálne použitie spĺňať požiadavky na informácie uvedené v prílohe I.

Článok 4

Posudzovanie zhody

1.   Postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 8 smernice 2009/125/ES je systém vnútornej kontroly návrhu ustanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia ustanovený v prílohe V k tej istej smernici.

2.   Na účely posudzovania zhody podľa článku 8 smernice 2009/125/ES technická dokumentácia obsahuje:

a)

kópiu informácií o výrobku poskytnutých v súlade s časťou 3 prílohy III k tomuto nariadeniu;

b)

všetky ďalšie informácie, ktoré musí technická dokumentácia obsahovať podľa príloh I, III a IV;

c)

údaje minimálne o jednej realistickej kombinácii nastavení výrobku a podmienok, za akých výrobok vyhovuje tomuto nariadeniu.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri vykonávaní kontrol v rámci dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES členské štáty použijú postup overovania vymedzený v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Orientačné referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre najvýkonnejšie výrobky a technológie, ktoré sú dostupné na trhu v čase prijímania tohto nariadenia, sa uvádzajú v prílohe V.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technologického pokroku najneskôr do troch rokov od nadobudnutia jeho účinnosti a výsledky tohto preskúmania predloží Konzultačnému fóru pre ekodizajn.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(3)  Ú. v. EÚ L 374, 27.12.2006, s. 10.

(4)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(5)  Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38.

(6)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 76, 24.3.2009, s. 3.

(8)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(9)  Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 3.


PRÍLOHA I

Požiadavky na informácie o výrobkoch na špeciálne použitie

1.

Keď sa súradnice farby svetelného zdroja nachádzajú vždy v tomto rozpätí:

x < 0,270 alebo x > 0,530

Formula alebo Formula,

uvádzajú sa v technickej dokumentácii vypracovanej na účely posudzovania zhody v súlade s článkom 8 smernice 2009/125/ES, v ktorej sa má uviesť, že tieto súradnice sú dôvodom toho, že ide o výrobok na špeciálne použitie.

2.

V prípade všetkých výrobkov na špeciálne použitie sa ich plánovaný účel uvádza vo všetkých formách informácií o výrobku spolu s upozornením, že nie sú určené na žiadne iné použitie.

V technickej dokumentácii vypracovanej na účely posudzovania zhody v súlade s článkom 8 smernice 2009/125/ES sa uvádzajú technické parametre, vďaka ktorým je dizajn výrobku špecifický pre uvedený plánovaný účel. V prípade potreby sa môžu uviesť parametre tak, aby sa zabránilo zverejneniu obchodne citlivých informácií súvisiacich s právom duševného vlastníctva výrobcu.

Ak sa výrobok uvádza na trh v balení obsahujúcom informácie, ktoré majú byť viditeľne uvedené pred jeho predajom koncovému používateľovi, na balení a vo všetkých formách informácií o výrobku sa jasne a zreteľne uvádzajú tieto informácie:

a)

účel, na ktorý sú určené, a

b)

upozornenie, že nie sú vhodné na osvetlenie priestorov domácností.


PRÍLOHA II

Vymedzenie pojmov na účely príloh III až V

Na účely príloh III až V sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„svetelný tok“ (Φ) je množstvo odvodené od žiarivého toku (žiarivého výkonu) vyhodnotením žiarenia podľa spektrálnej citlivosti ľudského oka. Pokiaľ sa neuvádzajú ďalšie údaje, znamená počiatočný svetelný tok;

b)

„počiatočný svetelný tok“ je svetelný tok svetelného zdroja po krátkom období fungovania;

c)

„užitočný svetelný tok“ (Φuse) je súčasťou svetelného toku svetelného zdroja dopadajúceho do kužeľa s uhlom použitým na výpočet energetickej účinnosti svetelného zdroja v bode 1.1 prílohy III;

d)

„svietivosť“ (kandela alebo cd) je podiel svetelného toku vychádzajúceho zo zdroja a šíriaceho sa v prvku pevného uhla daným smerom a pevného uhla;

e)

„uhol svetelného zväzku“ je uhol medzi pomyselnými čiarami v rovine prechádzajúcej osou svetelného zväzku tak, že tieto čiary prechádzajú cez stred prednej strany svetelného zdroja a cez body, v ktorých svietivosť dosahuje 50 % strednej intenzity svetelného zväzku, pričom stredná intenzita svetelného zväzku je hodnota svietivosti nameranej na osi svetelného zväzku;

f)

„farba svetla“ je vlastnosť farebného podnetu definovaného jeho súradnicami farby alebo jeho dominantnou alebo doplnkovou vlnovou dĺžkou a čistotou spoločne;

g)

„náhradná teplota farby“ (Tc [K]) je teplota Planckovho žiariča (čierneho telesa), ktorého vnímaná farba najviac pripomína farbu daného podnetu pri rovnakej jasnosti a za špecifikovaných podmienok pozorovania;

h)

„podanie farieb“ (Ra) je účinok druhu svetla na vzhľad farby predmetov vedomým alebo podvedomým porovnávaním s ich farebným vzhľadom podľa referenčného druhu svetla;

i)

„farebná konzistencia“ je maximálna odchýlka súradníc farby (x a y) jedného svetelného zdroja od stredu chromatickosti (cx a cy), vyjadrená ako veľkosť (v stupňoch) MacAdamovej elipsy okolo stredu chromatickosti (cx a cy);

j)

„koeficient zachovania svetelného toku svetelného zdroja“ (LLMF) je pomer svetelného toku vyžarovaného svetelným zdrojom v danom čase počas jeho životnosti k počiatočnému svetelnému toku;

k)

„koeficient životnosti svetelného zdroja“ (LSF – Lamp Survival Factor) je vymedzený zlomok celkového počtu svetelných zdrojov, ktoré sú naďalej v prevádzke počas danej životnosti za stanovených podmienok a početnosti spínania;

l)

„životnosť svetelného zdroja“ je obdobie funkčnosti, po ktorého skončení zlomok celkového počtu svetelných zdrojov, ktoré sú naďalej v prevádzke, zodpovedá koeficientu životnosti svetelného zdroja za vymedzených podmienok a početnosti spínania. Pokiaľ ide o svetelné zdroje LED, je životnosť svetelného zdroja obdobím funkčnosti medzi začiatkom ich používania a momentom, keď ďalej funguje iba 50 % celkového počtu svetelných zdrojov alebo keď priemerné zachovanie svetelného toku danej série klesne pod 70 %, podľa toho, čo nastane skôr;

m)

„čas na zapnutie svetelného zdroja“ je čas potrebný na to, aby sa svetelný zdroj po zapnutí napájacieho napätia rozsvietil a ostal svietiť;

n)

„čas na zahriatie svetelného zdroja“ je čas, ktorý svetelný zdroj potrebuje po zapnutí na to, aby vyžaroval stanovený podiel svojho stabilizovaného svetelného toku;

o)

„koeficient výkonu“ je pomer absolútnej hodnoty aktívneho výkonu k reálnemu výkonu v opakujúcich sa podmienkach;

p)

„obsah ortuti vo svetelnom zdroji“ je ortuť, ktorú obsahuje svetelný zdroj;

q)

„menovitá hodnota“ je kvantitatívna hodnota používaná na účely charakterizácie, stanovená pre osobitný súbor podmienok prevádzky výrobku. Pokiaľ sa neuvádza inak, všetky požiadavky sú stanovené v menovitej hodnote;

r)

„nominálna hodnota“ je kvantitatívna hodnota používaná na určenie a identifikáciu výrobku;

s)

„režim bez záťaže“ je stav ovládacieho zariadenia svetelného zdroja, v ktorom je pripojené k napájaciemu napätiu a jeho výstup je za normálnej prevádzky odpojený od všetkých primárnych záťaží prostredníctvom spínača určeného na tento účel (nefunkčný alebo chýbajúci svetelný zdroj alebo odpojenie záťaže bezpečnostným spínačom sa nepovažujú za normálnu prevádzku);

t)

„pohotovostný režim“ je režim ovládacieho zariadenia svetelného zdroja, v rámci ktorého sa svetelné zdroje vypínajú pomocou ovládacieho signálu za normálnych prevádzkových podmienok. Týka sa ovládacieho zariadenia svetelného zdroja so zabudovanou funkciou zapínania a vypínania, ktoré je v rámci normálneho používania trvale napojené na napájacie napätie;

u)

„ovládací signál“ je analógový alebo digitálny signál vysielaný na ovládacie zariadenie bezdrôtovým spôsobom alebo drôtovým spôsobom moduláciou napätia v osobitných ovládacích kábloch alebo modulovaným signálom v napájacom napätí;

v)

„príkon v pohotovostnom režime“ je spotreba elektrickej energie ovládacieho zariadenia svetelného zdroja v pohotovostnom režime;

w)

„príkon v režime bez záťaže“ je spotreba elektrickej energie ovládacieho zariadenia svetelného zdroja v režime bez záťaže;

x)

„spínací cyklus“ je sekvencia zapínania a vypínania svetelného zdroja v stanovených intervaloch;

y)

„predčasná porucha“ je vtedy, keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojho životného cyklu po období funkčnosti, ktoré je kratšie než menovitý čas životnosti uvedený v technickej dokumentácii;

z)

„štít proti oslneniu“ je mechanické alebo optické reflexné alebo nereflexné nepriepustné tienidlo určené na blokovanie priameho viditeľného žiarenia zo zdroja svetla smerového svetelného zdroja s cieľom zabrániť dočasnému oslneniu (fyziologickému oslneniu) v prípade, ak sa naň osoba pozerá priamo. Nezahŕňa povrchovú úpravu zdroja svetla v smerovom svetelnom zdroji;

aa)

„kompatibilnosť“ znamená, keď je výrobok určený na montáž do zariadenia, na vloženie do iného výrobku alebo na pripojenie prostredníctvom fyzického kontaktu alebo bezdrôtového spojenia:

i)

možno vykonať montáž, vloženie alebo pripojenie a

ii)

krátko po začiatku spoločného používania daných výrobkov koncoví používatelia nenadobudnú pocit, že niektorý z týchto výrobkov je pokazený, a

iii)

bezpečnostné riziko spoločného používania týchto výrobkov nie je vyššie ako v prípade, keď sa používajú rovnaké výrobky jednotlivo v kombinácii s inými výrobkami.


PRÍLOHA III

Požiadavky na ekodizajn

1.   POŽIADAVKY NA ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ

1.1.   Požiadavky na energetickú účinnosť smerových svetelných zdrojov

Koeficient energetickej účinnosti (EEI) svetelného zdroja sa vypočítava takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

Formula

kde:

Pcor je menovitý výkon nameraný pri menovitom príkone a prípadne korigovaný v súlade s tabuľkou 1. Korekčné súčinitele sa dajú v prípade potreby kumulovať.

Tabuľka 1

Korekčné súčinitele

Rozsah korekcie

Korigovaný výkon (Pcor)

Svetelné zdroje fungujúce s vonkajším ovládacím zariadením halogénovej žiarovky

Formula

Svetelné zdroje fungujúce s vonkajším ovládacím zariadením svetelného zdroja LED

Formula

Žiarivky s priemerom 16 mm (žiarivky T5) a 4-kolíkové žiarivky s jednou päticou fungujúce s vonkajším ovládacím zariadením žiarivky

Formula

Iné svetelné zdroje fungujúce s vonkajším ovládacím zariadením žiarivky

Formula

Svetelné zdroje fungujúce s vonkajším ovládacím zariadením vysokotlakovej výbojky

Formula

Kompaktné žiarivky s koeficientom podania farieb ≥ 90

Formula

Svetelné zdroje so štítom proti oslneniu

Formula

Pref je referenčný výkon získaný z užitočného svetelného toku svetelného zdroja (Φuse) prostredníctvom tohto vzorca:

Pre modely s Φuse < 1 300 lúmenov: Formula

Pre modely s Φuse ≥ 1 300 lúmenov: Formula

Φuse sa vymedzuje takto:

smerové svetelné zdroje s uhlom svetelného zväzku ≥ 90°, ktoré nie sú svetelnými zdrojmi s vláknom a ktoré majú na obale uvedené upozornenie v súlade s bodom 3.1.2 písm. j) tejto prílohy: menovitý svetelný tok v 120° kuželi (Φ120°),

iné smerové svetelné zdroje: menovitý svetelný tok v 90° kuželi (Φ90°).

Maximálny EEI smerových svetelných zdrojov sa uvádza v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Dátum uplatňovania

Maximálny koeficient energetickej účinnosti (EEI)

Svetelné zdroje s vláknom na sieťové napätie

Iné svetelné zdroje s vláknom

Vysokotlakové výbojky

Ostatné svetelné zdroje

Etapa 1

ak Φuse > 450 lm: 1,75

ak Φuse ≤ 450 lm: 1,20

ak Φuse > 450 lm: 0,95

0,50

0,50

Etapa 2

1,75

0,95

0,50

0,50

Etapa 3

0,95

0,95

0,36

0,20

Etapa 3 pre svetelné zdroje s vláknom na sieťové napätie sa uplatňuje iba v prípade, keď Komisia do 30. septembra 2015 získa prostredníctvom podrobného posudzovania trhu dôkazy, ktoré oznámi konzultačnému fóru, že na trhu existujú svetelné zdroje na sieťové napätie, ktoré:

v etape 3 spĺňajú požiadavku maximálneho EEI,

sú cenovo dostupné v tom zmysle, že pre väčšinu koncových používateľov nepredstavujú príliš vysoké náklady,

sú z hľadiska parametrov funkčnosti pre spotrebiteľa približne rovnocenné so svetelnými zdrojmi s vláknom na sieťové napätie dostupnými v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a to aj z hľadiska svetelných tokov v rozpätí všetkých referenčných svetelných tokov uvedených v tabuľke 6,

sú kompatibilné s vybavením určeným na montáž medzi sieť a svetelný zdroj s vláknom, ktoré je dostupné v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia podľa najnovších požiadaviek na kompatibilnosť.

1.2.   Požiadavky na energetickú účinnosť ovládacích zariadení svetelného zdroja

Od etapy 2 nesmie príkon jedného ovládacieho zariadenia svetelného zdroja určeného na použitie medzi sieťou a spínačom na zapínanie a vypínanie svetelného zdroja v režime bez záťaže prekročiť 1,0 W. Od etapy 3 je tento limit 0,5 W. Pokiaľ ide o ovládacie zariadenia svetelných zdrojov s výkonom (P) vyšším ako 250 W, limit príkonu sa v režime bez záťaže vynásobí P/250 W.

Od etapy 3 nesmie príkon ovládacieho zariadenia svetelného zdroja v pohotovostnom režime prekročiť 0,50 W.

Od etapy 2 musí byť účinnosť ovládacieho zariadenia halogénovej žiarovky minimálne 0,91 pri 100 % zaťažení.

2.   POŽIADAVKY NA FUNKČNOSŤ

2.1.   Požiadavky na funkčnosť pre smerové svetelné zdroje, ktoré nepatria medzi svetelné zdroje LED

Požiadavky na funkčnosť svetelného zdroja pre smerové kompaktné žiarivky sú stanovené v tabuľke 3, kým pre smerové svetelné zdroje s výnimkou kompaktných žiariviek, svetelných zdrojov LED a vysokotlakových výbojok sú stanovené v tabuľke 4.

Tabuľka 3

Požiadavky na funkčnosť pre smerové kompaktné žiarivky

Parameter funkčnosti

Etapa 1

pokiaľ nie je uvedené inak

Etapa 3

Koeficient životnosti svetelného zdroja pri 6 000 h

od 1. marca 2014: ≥ 0,50

≥ 0,70

Zachovanie svetelného toku

pri 2 000 h: ≥ 80 %

pri 2 000 h: ≥ 83 %

pri 6 000 h: ≥ 70 %

Počet spínacích cyklov pred poruchou

≥ polovica životnosti svetelného zdroja vyjadrenej v hodinách

≥ 10 000, ak je čas na zapnutie svetelného zdroja > 0,3 s

≥ životnosť svetelného zdroja vyjadrená v hodinách

≥ 30 000, ak je čas na zapnutie svetelného zdroja > 0,3 s

Čas na zapnutie svetelného zdroja

< 2,0 s

< 1,5 s, ak je P < 10 W

< 1,0 s, ak je P ≥ 10 W

Čas na zahriatie svetelného zdroja do 60 % Φ

< 40 s

alebo < 100 s v prípade svetelných zdrojov obsahujúcich ortuť vo forme amalgámu

< 40 s

alebo < 100 s v prípade svetelných zdrojov obsahujúcich ortuť vo forme amalgámu

Miera predčasnej poruchovosti

≤ 5,0 % pri 500 h

≤ 5,0 % pri 1 000 h

Koeficient výkonu svetelných zdrojov so zabudovaným ovládacím zariadením

≥ 0,50, ak je P < 25 W

≥ 0,90, ak je P ≥ 25 W

≥ 0,55, ak je P < 25 W

≥ 0,90, ak je P ≥ 25 W

Podanie farieb (Ra)

≥ 80

≥ 65, ak je svetelný zdroj určený na vonkajšie alebo priemyselné použitie podľa bodu 3.1.3 písm. l) tejto prílohy

≥ 80

≥ 65, ak je svetelný zdroj určený na vonkajšie alebo priemyselné použitie podľa bodu 3.1.3 písm. l) tejto prílohy

Ak je pätica svetelného zdroja štandardného typu, ktorý sa používa aj pri svetelných zdrojoch s vláknom, od etapy 2 musí svetelný zdroj spĺňať najnovšie požiadavky týkajúce sa kompatibilnosti s vybavením určeným na inštaláciu medzi sieť a svetelný zdroj s vláknom.

Tabuľka 4

Požiadavky na funkčnosť pre ostatné smerové svetelné zdroje (s výnimkou svetelných zdrojov LED, kompaktných žiariviek a vysokotlakových výbojok)

Parameter funkčnosti

Etapa 1 a 2

Etapa 3

Menovitá životnosť svetelného zdroja pri 50 % koeficiente životnosti

≥ 1 000 h (≥ 2 000 h v etape 2) ≥ 2 000 h v prípade svetelných zdrojov na veľmi nízke napätie, ktoré nespĺňajú požiadavky na energetickú účinnosť svetelných zdrojov s vláknom v etape 3 uvedené v bode 1.1 tejto prílohy

≥ 2 000 h

≥ 4 000 h v prípade svetelných zdrojov na veľmi nízke napätie

Zachovanie svetelného toku

≥ 80 % pri 75 % menovitej priemernej životnosti

≥ 80 % pri 75 % menovitej priemernej životnosti

Počet spínacích cyklov

≥ štyrikrát menovitá životnosť svetelného zdroja vyjadrená v hodinách

≥ štyrikrát menovitá životnosť svetelného zdroja vyjadrená v hodinách

Čas na zapnutie svetelného zdroja

< 0,2 s

< 0,2 s

Čas na zahriatie svetelného zdroja do 60 % Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Miera predčasnej poruchovosti

≤ 5,0 % pri 100 h

≤ 5,0 % pri 200 h

Koeficient výkonu svetelných zdrojov so zabudovaným ovládacím zariadením

výkon > 25 W: ≥ 0,9

výkon ≤ 25 W: ≥ 0,5

výkon > 25 W: ≥ 0,9

výkon ≤ 25 W: ≥ 0,5

2.2.   Požiadavky na funkčnosť pre nesmerové a smerové svetelné zdroje LED

Požiadavky na funkčnosť svetelných zdrojov sú stanovené v tabuľke 5 tak pre nesmerové, ako aj smerové svetelné zdroje LED.

Tabuľka 5

Požiadavky na funkčnosť pre nesmerové a smerové svetelné zdroje LED

Parameter funkčnosti

Požiadavky od etapy 1, pokiaľ nie je uvedené inak

Koeficient životnosti svetelného zdroja pri 6 000 h

od 1. marca 2014: ≥ 0,90

Zachovanie svetelného toku pri 6 000 h

od 1. marca 2014: ≥ 0,80

Počet spínacích cyklov pred poruchou

≥ 15 000, ak je menovitá životnosť svetelného zdroja ≥ 30 000 h, inak:

≥ polovica menovitej životnosti svetelného zdroja vyjadrenej v hodinách

Čas na zapnutie svetelného zdroja

< 0,5 s

Čas na zahriatie svetelného zdroja do 95 % Φ

< 2 s

Miera predčasnej poruchovosti

≤ 5,0 % pri 1 000 h

Podanie farieb (Ra)

≥ 80

≥ 65, ak je svetelný zdroj určený na vonkajšie alebo priemyselné použitie v súlade s bodom 3.1.3 písm. l) tejto prílohy

Farebná konzistencia

rozdiel súradníc farby v rámci šesťstupňovej MacAdamovej elipsy alebo menej

Koeficient výkonu (PF) svetelných zdrojov so zabudovaným ovládacím zariadením

P ≤ 2 W: bez požiadavky

2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4

5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5

P > 25 W: PF > 0,9

Ak je pätica svetelného zdroja štandardného typu, ktorý sa používa aj pri svetelných zdrojoch s vláknom, od etapy 2 musí svetelný zdroj spĺňať najnovšie požiadavky týkajúce sa kompatibilnosti s vybavením určeným na inštaláciu medzi sieť a svetelný zdroj s vláknom.

2.3.   Požiadavky na funkčnosť pre vybavenie určené na inštaláciu medzi sieť a svetelný zdroj

Od etapy 2 musí vybavenie určené na inštaláciu medzi sieť a svetelný zdroj spĺňať najnovšie požiadavky týkajúce sa kompatibilnosti so svetelnými zdrojmi, ktorých koeficient energetickej účinnosti (vypočítaný tak pre smerové, ako aj nesmerové svetelné zdroje v súlade s metódou uvedenou v bode 1.1 tejto prílohy) je maximálne:

0,24 pre nesmerové svetelné zdroje (za predpokladu Φuse = celkový menovitý svetelný tok),

0,40 pre smerové svetelné zdroje.

Keď je tlmiace riadiace zariadenie zapnuté na najnižšom stupni regulácie, v rámci ktorého prevádzkované svetelné zdroje spotrebúvajú elektrickú energiu, svetelné zdroje, ktoré sú v prevádzke, musia vysielať minimálne 1 % svojho svetelného toku pri plnej záťaži.

Keď sa svietidlo uvádza na trh a má sa predávať koncovým používateľom, pričom svetelné zdroje, ktoré môže koncový používateľ vymeniť, sú pribalené k svietidlu, tieto svetelné zdroje musia patriť do jednej z dvoch najvyšších energetických tried podľa nariadenia (EÚ) č. 874/2012, s ktorou je toto svietidlo označené ako kompatibilné.

3.   POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE O VÝROBKU

3.1.   Požiadavky na informácie o výrobku týkajúce sa smerových svetelných zdrojov

Pokiaľ nie je uvedené inak, od etapy 1 sa musia poskytovať nasledujúce informácie.

Tieto požiadavky na informácie sa nevzťahujú na:

svetelné zdroje s vláknom, ktoré nespĺňajú požiadavky na účinnosť v etape 2,

moduly LED predávané ako súčasť svietidla, z ktorého ho koncový používateľ nemá vyberať.

Vo všetkých formách informácií o výrobku sa pojem „svetelný zdroj šetriaci energiu“ alebo akékoľvek iné podobné propagačné vyhlásenie o výrobku týkajúce sa efektívnosti svetelného zdroja môže používať iba v prípade, že koeficient energetickej účinnosti svetelného zdroja (vypočítaný v súlade s metódou uvedenou v bode 1.1 tejto prílohy) je maximálne 0,40.

3.1.1.   Informácie, ktoré sa musia uvádzať na samotnom svetelnom zdroji

V prípade svetelných zdrojov, ktoré nepatria medzi vysokotlakové výbojky, sa hodnota a jednotka („lm“, „K“ a „°“) nominálneho užitočného svetelného toku, teploty farby nominálneho uhla svetelného zväzku musia uvádzať čitateľným písmom na povrchu svetelného zdroja, ak na ne po uvedení informácií týkajúcich sa bezpečnosti, napr. výkonu a napätia, zostane na svetelnom zdroji dostatok miesta bez toho, aby zbytočne bránili prenikaniu svetla z neho.

Ak je dostatok miesta iba na jednu z troch uvedených hodnôt, uvedie sa nominálny užitočný svetelný tok. Ak je dostatok miesta na dve hodnoty, uvedie sa nominálny užitočný svetelný tok a teplota farby.

3.1.2.   Informácie, ktoré sa viditeľne uvádzajú na obale výrobku pred jeho predajom koncovým používateľom a ktoré sa uvádzajú na voľne dostupných webových stránkach

Informácie uvedené v písmenách a) až o) nižšie sa uvádzajú na voľne dostupných webových stránkach a v akejkoľvek inej forme, ktorú výrobca považuje za vhodnú.

Ak sa výrobok uvádza na trh v balení obsahujúcom informácie, ktoré majú byť viditeľne uvedené pred jeho predajom koncovému používateľovi, informácie sa takisto uvádzajú jasne a zreteľne na balení.

Tieto informácie nemusia mať presné znenie z nasledujúceho zoznamu. Informácie sa môžu uvádzať skôr formou grafov, nákresov alebo symbolov ako formou textu.

a)

Nominálny užitočný svetelný tok sa uvádza na prednej strane minimálne vo veľkosti ako údaj o nominálnom výkone svetelného zdroja.

b)

Nominálna životnosť svetelného zdroja v hodinách (nie dlhšia ako menovitá životnosť).

c)

Teplota farby ako hodnota vyjadrená v kelvinoch a vyjadrená aj graficky alebo slovami.

d)

Počet spínacích cyklov pred predčasnou poruchou.

e)

Čas na zahriatie do 60 % z celkového svetelného výkonu (môže sa opisovať ako „okamžité plné svetlo“, ak je tento čas kratší ako 1 sekunda).

f)

Upozornenie v prípade, ak sa svetlo zo svetelného zdroja nedá stlmiť alebo sa dá stlmiť len prostredníctvom osobitných tlmičov; v prípade osobitných tlmičov musí výrobca na svojej webovej lokalite poskytnúť aj zoznam kompatibilných tlmičov.

g)

Ak je svetelný zdroj určený na optimálne používanie v neštandardných podmienkach (napríklad pri teplote okolia Ta ≠ 25 °C alebo je potrebné osobitné regulovanie teploty), uvádzajú sa informácie o týchto podmienkach.

h)

Rozmery svetelného zdroja v milimetroch (dĺžka a najväčší priemer).

i)

Nominálny uhol svetelného zväzku v stupňoch.

j)

Ak sa uhol svetelného zväzku svetelného zdroja ≥ 90° a jej užitočný svetelný tok zodpovedajúci bodu 1.1 tejto prílohy meria v 120° kuželi, uvádza sa upozornenie, že tento svetelný zdroj nie je vhodný na zvýrazňujúce osvetlenie.

k)

Ak je pätica svetelného zdroja štandardného typu, ktorý sa používa aj pri svetelných zdrojov s vláknom, no rozmery svetelného zdroja sa odlišujú od rozmerov svetelných zdrojov s vláknom, ktorý má svetelný zdroj nahradiť, pripojí sa aj nákres s porovnaním rozmerov svetelného zdroja s rozmermi svetelného zdroja s vláknom, na ktorých výmenu slúži.

l)

Údaj o tom, že svetelný zdroj je typu, ktorý sa uvádza v prvom stĺpci tabuľky 6, sa môže uvádzať iba v prípade, že svetelný tok svetelného zdroja v 90° kuželi (Φ90°) nie je nižší ako referenčný svetelný tok uvedený v tabuľke 6 pre najnižší príkon svetelných zdrojov príslušného typu. Referenčný svetelný tok sa vynásobí korekčným súčiniteľom uvedeným v tabuľke 7. V prípade svetelných zdrojov LED sa navyše musí vynásobiť korekčným súčiniteľom uvedeným v tabuľke 8.

m)

Vyhlásenie o rovnocennosti týkajúce sa výkonu typu vymeneného svetelného zdroja sa môže uvádzať iba v prípade, že typ svetelného zdroja je uvedený v tabuľke 6 a že svetelný tok svetelného zdroja v 90° kuželi (Φ90°) nie je nižší ako zodpovedajúci referenčný svetelný tok uvedený v tabuľke 6. Referenčný svetelný tok sa vynásobí korekčným súčiniteľom uvedeným v tabuľke 7. V prípade svetelných zdrojov LED sa navyše musí vynásobiť korekčným súčiniteľom uvedeným v tabuľke 8. Stredné hodnoty tak svetelného toku, ako aj uvádzaného výkonu rovnocenného svetelného zdroja (zaokrúhlené na najbližší celý W) sa vypočítavajú lineárnou interpoláciou medzi dvoma hraničnými hodnotami.

Tabuľka 6

Referenčný svetelný tok týkajúci sa vyhlásenia o rovnocennosti

Typ reflektora na veľmi nízke napätie

Typ

Výkon (W)

Referenčný Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Reflektor z fúkaného skla na sieťové napätie

Typ

Výkon (W)

Referenčný Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Reflektor z lisovaného skla na sieťové napätie

Typ

Výkon (W)

Referenčný Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

Tabuľka 7

Multiplikačné faktory pre zachovanie svetelného toku

Typ svetelného zdroja

Multiplikačný faktor svetelného toku

Halogénové žiarovky

1

Kompaktné žiarivky

1,08

Svetelné zdroje LED

Formula

kde LLMF je koeficient zachovania svetelného toku na konci menovitej životnosti

Tabuľka 8

Multiplikačné faktory pre svetelné zdroje LED

Uhol svetelného zväzku svetelného zdroja LED

Multiplikačný faktor svetelného toku

20° ≤ uhol svetelného zväzku

1

15° ≤ uhol svetelného zväzku < 20°

0,9

10° ≤ uhol svetelného zväzku < 15°

0,85

uhol svetelného zväzku < 10°

0,80

Ak svetelný zdroj obsahuje ortuť:

n)

Obsah ortuti vo svetelnom zdroji ako X,X mg.

o)

Odkaz na webovú stránku, na ktorej možno v prípade neúmyselného rozbitia svetelného zdroja nájsť pokyny, ako odstrániť úlomky zo svetelného zdroja.

3.1.3.   Informácie, ktoré majú byť prístupné verejnosti na voľne dostupných webových stránkach a v akejkoľvek inej podobe, ktorú výrobca považuje za vhodnú

Uvádzajú sa minimálne tieto informácie vyjadrené minimálne ako hodnoty:

a)

informácie uvedené v bode 3.1.2;

b)

menovitý príkon (s presnosťou 0,1 W);

c)

menovitý užitočný svetelný tok;

d)

menovitá životnosť svetelného zdroja;

e)

koeficient výkonu svetelného zdroja;

f)

koeficient zachovania svetelného toku na konci menovitej životnosti (neuvádza sa pre svetelné zdroje s vláknom);

g)

čas na zapnutie (v X,X sekundy);

h)

podanie farieb;

i)

farebná konzistencia (uvádza sa iba pre LED);

j)

menovitá maximálna svietivosť v kandeloch (cd);

k)

menovitý uhol svetelného zväzku;

l)

ak je svetelný zdroj určený na vonkajšie alebo priemyselné použitie, údaj o takomto použití;

m)

krivka spektrálneho rozdelenia v rozpätí 180 – 800 nm.

Ak svetelný zdroj obsahuje ortuť:

n)

pokyny na odstránenie úlomkov zo svetelného zdroja v prípade jeho neúmyselného rozbitia;

o)

odporúčania týkajúce sa zneškodnenia svetelného zdroja na konci jeho životnosti na účely recyklácie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ (1).

3.2.   Dodatočné požiadavky na informácie o výrobku týkajúce sa svetelných zdrojov LED určených na výmenu žiariviek bez zabudovaného predradníka

Okrem požiadaviek na informácie o výrobku podľa bodu 3.1 tejto prílohy alebo bodu 3.1 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 244/2009 musia výrobcovia svetelných zdrojov LED určených na výmenu žiariviek bez zabudovaného predradníka od etapy 1 na verejne voľne dostupných webových lokalitách a v akejkoľvek inej podobe, ktorú považujú za vhodnú, uverejňovať upozornenie, že celkovú energetickú účinnosť a šírenie svetla akéhokoľvek zariadenia, v ktorom sa používajú takéto svetelné zdroje, určuje dizajn zariadenia.

Údaj o tom, že svetelný zdroj LED slúži na výmenu žiarivky bez zabudovaného predradníka s určitým príkonom, sa môže uvádzať iba v prípade, že:

svietivosť v každom smere okolo osi trubice sa neodchyľuje o viac ako 25 % od priemernej svietivosti okolo trubice a že

svetelný tok svetelného zdroja LED nie je nižší než svetelný tok žiarivky s uvedeným príkonom. Svetelný tok žiarivky sa získa vynásobením uvedeného príkonu hodnotou minimálnej svetelnej účinnosti zodpovedajúcimi žiarivke, uvedenými v nariadení Komisie (ES) č. 245/2009 (2), a

príkon svetelného zdroja LED nie je vyšší než príkon žiarivky, na ktorej výmenu slúži.

Technická dokumentácia musí obsahovať údaje na podporu takýchto tvrdení.

3.3.   Požiadavky na informácie o výrobku týkajúce sa vybavenia, ktoré nepatrí medzi svietidlá, určeného na inštaláciu medzi sieť a svetelný zdroj

Od etapy 2 platí, že v prípade, že vybavenie nie je kompatibilné s nijakým svetelným zdrojom šetriacim energiu podľa časti 2.3 tejto prílohy, musí sa uverejniť upozornenie, že vybavenie nie je kompatibilné so svetelnými zdrojmi šetriacimi energiu, na verejne voľne dostupných webových stránkach a v akejkoľvek inej podobe, ktorú výrobca považuje za vhodnú.

3.4.   Požiadavky na informácie o výrobku týkajúce sa ovládacích zariadení svetelných zdrojov

Od etapy 2 sa na verejne voľne dostupných webových lokalitách a v iných podobách musia uverejniť tieto informácie, ktoré výrobca považuje za vhodné:

údaj o tom, že výrobok je určený na použitie ako ovládacie zariadenie svetelného zdroja,

ak je to potrebné, informácia o tom, že výrobok sa môže prevádzkovať v režime bez záťaže.


(1)  Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)  Ú. v. EÚ L 76, 24.3.2009, s. 17.


PRÍLOHA IV

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri vykonávaní kontrol v rámci dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES orgány členských štátov uplatňujú postupy overovania uvedené v tejto prílohe. Orgány dohľadu nad trhom poskytujú iným členským štátom a Komisii informácie o výsledkoch skúšok.

Orgány členského štátu používajú spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

1.   POSTUP OVEROVANIA TÝKAJÚCI SA SVETELNÝCH ZDROJOV, KTORÉ NEPATRIA MEDZI SVETELNÉ ZDROJE LED, A SVETELNÝCH ZDROJOV LED, KTORÉ MÔŽE V SVIETIDLE VYMENIŤ KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ

Orgány členských štátov vykonávajú skúšky na vzorkovej sérii minimálne dvadsiatich svetelných zdrojov rovnakého modelu od toho istého výrobcu, pokiaľ možno s rovnakým podielom z jednotlivých náhodne vybratých zdrojov, pokiaľ sa v tabuľke 9 neuvádza inak.

Model sa považuje za vyhovujúci požiadavkám stanoveným v tomto nariadení, ak:

a)

sú k svetelným zdrojom danej série priložené požadované a správne informácie o výrobku a

b)

ak sa vzhľadom na svetelné zdroje danej série s použitím najmodernejších metód posudzovania kompatibilnosti a kritérií na posudzovanie kompatibilnosti vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie zistí, že spĺňajú ustanovenia týkajúce sa kompatibilnosti uvedené v bodoch 2.1 a 2.2 prílohy III, a

c)

ak zo skúšok parametrov svetelných zdrojov danej série uvedených v tabuľke 9 vyplynie, že svetelné zdroje spĺňajú všetky tieto parametre.

Tabuľka 9

Parameter

Postup

Koeficient životnosti svetelného zdroja pri 6 000 h (iba pre svetelné zdroje LED)

Skúška sa skončí:

keď sa dosiahne požadovaný počet hodín alebo

keď majú poruchu viac ako dva svetelné zdroje,

podľa toho, čo nastane skôr.

Vyhovujúci výrobok: pred dosiahnutím požadovaného počtu hodín môžu mať poruchu maximálne dva z každých 20 svetelných zdrojov skúšanej série.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Počet spínacích cyklov pred poruchou

Skúška sa skončí, keď sa dosiahne požadovaný počet spínacích cyklov alebo keď sa skončí životnosť viac ako jedného zdroja z každých 20 svetelných zdrojov skúšanej série, podľa toho, čo nastane skôr.

Vyhovujúci výrobok: po dosiahnutí požadovaného počtu spínacích cyklov nemá poruchu aspoň 19 z každých 20 svetelných zdrojov danej série.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Čas na zapnutie svetelného zdroja

Vyhovujúci výrobok: priemerný čas na zapnutie svetelných zdrojov skúšanej série nie je dlhší než požadovaný čas na zapnutie plus 10 % a ani v jednom prípade nie je čas na zapnutie svetelného zdroja vzorkovej série dlhší než dvojnásobok požadovaného času na zapnutie.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Čas na zahriatie svetelného zdroja do 60 % Φ

Vyhovujúci výrobok: priemerný čas na zahriatie svetelných zdrojov skúšanej série nie je dlhší než požadovaný čas na zahriatie plus 10 % a ani v jednom prípade čas na zahriatie svetelného zdroja vzorkovej série neprekračuje požadovaný čas na zahriatie vynásobený 1,5.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Miera predčasnej poruchovosti

Skúška sa skončí:

keď sa dosiahne požadovaný počet hodín alebo

keď má poruchu viac ako jeden svetelný zdroj, podľa toho, čo nastane skôr.

Vyhovujúci výrobok: pred dosiahnutím požadovaného počtu hodín má poruchu maximálne jeden z každých 20 svetelných zdrojov skúšanej série.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Podanie farieb (Ra)

Vyhovujúci výrobok: priemerné Ra svetelných zdrojov skúšanej série nie je nižšie než tri body pod požadovanou hodnotou a ani v jednom prípade nie je hodnota Ra svetelného zdroja skúšanej série nižšia než 3,9 bodu pod požadovanou hodnotou.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Zachovanie svetelného toku na konci životnosti a menovitá životnosť (iba pre svetelné zdroje LED)

Na tieto účely „koniec životnosti“ znamená moment, keď sa predpokladá, že ďalej bude fungovať iba 50 % svetelných zdrojov, alebo keď sa predpokladá, že priemerné zachovanie svetelného toku danej série bude nižšie ako 70 %, podľa toho, čo podľa predpokladov nastane skôr.

Vyhovujúci výrobok: zachovanie svetelného toku na konci životnosti a hodnoty životnosti získané extrapoláciou z koeficientu životnosti svetelného zdroja a priemerného zachovania svetelného toku svetelných zdrojov skúšanej série pri 6 000 h nie sú nižšie ako zachovanie svetelného toku a menovité hodnoty životnosti uvedené v informáciách o výrobku mínus 10 %.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Vyhlásenie o rovnocennosti pre dodatočne montované svetelné zdroje podľa bodov 3.1.2 písm. l) a m) prílohy III

Ak sa overuje, či kritériá spĺňa iba vyhlásenie o rovnocennosti, stačí, aby sa skúška vykonala na 10 svetelných zdrojoch, pokiaľ možno približne v rovnakom pomere zo štyroch náhodne vybratých zdrojov.

Vyhovujúci výrobok: priemerné výsledky svetelných zdrojov skúšanej série sa neodchyľujú od medzných, prahových ani uvedených hodnôt o viac než 10 %.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Uhol svetelného zväzku

Vyhovujúci výrobok: priemerné výsledky svetelných zdrojov skúšanej série sa neodchyľujú od uvedeného uhla svetelného zväzku o viac než 25 % a hodnota uhla svetelného zväzku každého jednotlivého svetelného zdroja skúšanej série sa od menovitej hodnoty neodchyľuje o viac než 25 %.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Maximálna svietivosť

Vyhovujúci výrobok: maximálna svietivosť každého jednotlivého svetelného zdroja skúšanej série nie je nižšia než 75 % menovitej svietivosti modelu.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Ostatné parametre (vrátane koeficientu energetickej účinnosti)

Vyhovujúci výrobok: priemerné výsledky svetelných zdrojov skúšanej série sa neodchyľujú od medzných, prahových ani uvedených hodnôt o viac než 10 %.

Nevyhovujúci výrobok: všetky ostatné prípady.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa model považuje za nevyhovujúci.

2.   POSTUP OVEROVANIA TÝKAJÚCI SA MODULOV LED, KTORÉ KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ NEMÁ VYBERAŤ ZO SVIETIDLA

Na účely nižšie opísaných skúšok musia orgány členských štátov získať skúšané jednotky rovnakého modelu (modulov alebo svietidiel LED, podľa potreby) od toho istého výrobcu, pokiaľ možno s rovnakým podielom z náhodne vybraných zdrojov. Pokiaľ ide o body 1, 3 a 5 uvedené nižšie, počet zdrojov musí byť pokiaľ možno minimálne štyri. V prípade bodu 2 platí, že počet zdrojov musí byť pokiaľ možno minimálne štyri s výnimkou prípadov, keď je na získanie 20 modulov LED toho istého modelu prostredníctvom extrakcie potrebných menej svietidiel než štyri; v takom prípade sa počet zdrojov rovná počtu potrebných svietidiel. V prípade bodu 4 platí, že ak prvé dve svietidlá skúškou neprejdú, ďalšie tri svietidlá, ktoré sa majú skúšať, musia pokiaľ možno pochádzať z troch iných zdrojov.

Orgány členských štátov uplatňujú tento postup v poradí uvedenom nižšie, kým sa nedopracujú k záveru o súlade modelu(-ov) modulu(-ov) LED s požiadavkami, alebo neskonštatujú, že skúšky sa nedajú vykonať. „Svietidlo“ znamená svietidlo obsahujúce moduly LED a „skúška“ znamená postup opísaný v časti 1 tejto prílohy okrem bodu 4. Ak sa na základe technickej dokumentácie môže vykonať skúška podľa bodov 1 a 2, orgány si môžu zvoliť najvhodnejšiu metódu.

1.

Ak sa v technickej dokumentácii svietidla uvádza, že skúšky sa majú vykonať na celom svietidle ako svetelnom zdroji, orgány vykonajú skúšky na 20 svietidlách ako svetelných zdrojoch. Ak sa model svietidla považuje za vyhovujúci požiadavkám, model(-y) modulu(-ov) LED sa považuje(-ú) za vyhovujúci(-e) požiadavkám stanoveným v tomto nariadení. Ak sa model svietidla považuje za nevyhovujúci požiadavkám, ani model(-y) modulu(-ov) LED sa nepovažuje(-ú) za vyhovujúci(-e) požiadavkám.

2.

V ostatných prípadoch, ak sa modul(-y) LED na základe technickej dokumentácie svietidla na účely skúšok dá (dajú) vybrať, orgány získajú dostatok svietidiel na to, aby získali 20 kópií každého zabudovaného modelu modulu LED. Pri demontáži svietidiel postupujú podľa návodu v technickej dokumentácii a skúšky každého modelu modulu LED vykonávajú osobitne. Záver o súlade modelu(-ov) modulu(-ov) LED s požiadavkami je výsledkom skúšky(-ok).

3.

V ostatných prípadoch, ak sa v technickej dokumentácii svietidla uvádza, že výrobca svietidla získal zabudovaný(-é) modul(-y) LED ako jednotlivý(-é) výrobok(-y) so značkou CE na trhu Únie, orgány získajú 20 kópií každého modelu modulu LED z trhu Únie na účely skúšok a skúšku každého modelu modulu LED vykonávajú samostatne. Záver o súlade modelu(-ov) modulu(-ov) LED s požiadavkami je výsledkom skúšky(-ok). Ak sa už model(-y) nenachádza(-jú) na trhu Únie, nemožno vykonať dohľad nad trhom.

4.

V ostatných prípadoch, ak výrobca svietidla nezískal zabudovaný(-é) modul(-y) LED na trhu Únie ako jednotlivé výrobky so značkou CE, orgány požiadajú výrobcu svietidla, aby poskytol kópiu pôvodných údajov o skúškach modulu(-ov) LED, z ktorých vyplýva súlad modulu(-ov) LED s požiadavkami:

všetky moduly LED: požiadavky v tabuľke 5 tohto nariadenia,

smerové moduly LED: požiadavky v tabuľkách 1 a 2 tohto nariadenia,

nesmerové moduly LED: požiadavky v tabuľkách 1, 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 244/2009.

Ak podľa údajov o skúškach niektorý model modulu LED v svietidle nevyhovuje požiadavkám, model(-y) modulu(-ov) LED sa považuje(-ú) za nevyhovujúci(-e) požiadavkám.

V ostatných prípadoch orgány rozmontujú jedno svietidlo, aby skontrolovali, či modul(-y) LED v svietidle zodpovedajú typu uvedenému v údajoch o skúškach. Ak je niektorý z nich iný alebo ak sa nedá určiť, model(-y) modulu(-ov) LED sa považuje(-ú) za nevyhovujúci(-e) požiadavkám.

V ostatných prípadoch sa skúšky týkajúce sa požiadaviek na spínacie cykly, predčasné poruchy, čas na zapnutie a čas na zahriatie uvedené v tabuľke 5 vykonávajú na inom svietidle prevádzkovanom podľa svojej klasifikácie. Počas prevádzky svietidla pri jeho menovitých hodnotách sa skúša aj to, či teplota modulu(-ov) LED zodpovedá vymedzeným limitom. Ak sa výsledky skúšok (iných než skúšok predčasnej poruchovosti) odlišujú od medzných hodnôt o viac než 10 % alebo svietidlo malo predčasnú poruchu, musia sa vykonať skúšky ďalších troch svietidiel. Ak sa priemery výsledkov nasledujúcich troch skúšok (iných než skúšok predčasnej poruchovosti a prevádzkovej teploty) neodlišujú od medzných hodnôt o viac ako 10 %, ani jedno svietidlo nemalo predčasnú poruchu a prevádzková teplota každého svietidla (v °C) sa od vymedzených limitov neodlišuje o viac ako 10 %, model(-y) modulu(-ov) LED sa považuje(-ú) za vyhovujúce požiadavkám. Vo všetkých ostatných prípadoch sa považujú za nevyhovujúce.

5.

Ak sa skúšky podľa bodov 1 až 4 nedajú vykonať, pretože v svietidle nemožno rozlíšiť moduly LED, ktoré by sa dali skúšať nezávisle od seba, orgány vykonajú skúšky týkajúce sa požiadaviek na spínacie cykly, predčasné poruchy, čas na zapnutie a čas na zahriatie uvedené v tabuľke 5 na jednom svietidle. Ak sa výsledky skúšok odlišujú od medzných hodnôt o viac než 10 % alebo svietidlo malo predčasnú poruchu, musia sa vykonať skúšky ďalších troch svietidiel. Ak sa priemery výsledkov nasledujúcich troch skúšok (iných než skúšok predčasnej poruchovosti) neodlišujú od medzných hodnôt o viac ako 10 % a ani jedno svietidlo nemalo predčasnú poruchu, model(-y) modulu(-ov) LED zabudovaný(-é) do svietidla sa považuje(-ú) za vyhovujúci(-e) požiadavkám stanoveným v tomto nariadení. Vo všetkých ostatných prípadoch sa považujú za nevyhovujúce.

3.   POSTUP OVEROVANIA TÝKAJÚCI SA VYBAVENIA URČENÉHO NA INŠTALÁCIU MEDZI SIEŤ A SVETELNÝ ZDROJ

Orgány členského štátu vykonávajú skúšku jednej samostatnej jednotky.

Vybavenie sa považuje za vyhovujúce požiadavkám stanoveným v tomto nariadení, ak sa s použitím najmodernejších metód a kritérií posudzovania kompatibilnosti vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, zistí, že spĺňa ustanovenia týkajúce sa kompatibilnosti uvedené v bode 2.3 prílohy III. Ak sa skonštatuje, že vybavenie nie je kompatibilné, model sa naďalej považuje za vyhovujúci v prípade, ak spĺňa požiadavky na informácie o výrobku uvedené v bode 3.3 prílohy III alebo v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 874/2012.

Okrem požiadaviek na kompatibilnosť sa musia vykonať skúšky ovládacieho zariadenia svetelného zdroja týkajúce sa požiadaviek na energetickú účinnosť uvedených v bode 1.2 prílohy III. Skúška sa vykoná na jednom kuse ovládacieho zariadenia svetelného zdroja, nie na kombinácii viacerých kusov ovládacieho zariadenia svetelného zdroja, a to aj vtedy, keď je daný model navrhnutý tak, že musí byť pripojený k ďalším kusom ovládacieho zariadenia svetelného zdroja, aby mohol ovládať svetelný(-é) zdroj(-e) v danom zariadení. Model sa považuje za vyhovujúci požiadavkám, ak sa výsledky neodchyľujú od medzných hodnôt o viac než 2,5 %. Ak sa výsledky od medzných hodnôt odchyľujú o viac než 2,5 %, je potrebné vykonať skúšky na ďalších troch jednotkách. Model sa považuje za vyhovujúci požiadavkám, ak sa priemer výsledkov troch ďalších skúšok od medzných hodnôt neodchyľuje o viac než 2,5 %.

Okrem požiadaviek na kompatibilnosť sa svietidlá určené na predaj koncovým používateľom musia kontrolovať aj na prítomnosť svetelných zdrojov v ich balení. Model sa považuje za vyhovujúci, ak sa v balení nenachádzajú nijaké svetelné zdroje alebo ak energetická trieda prítomných svetelných zdrojov zodpovedá požiadavkám v bode 2.3 prílohy III.

Okrem požiadaviek na kompatibilnosť sa vykonávajú skúšky tlmiacich riadiacich zariadení so svetelnými zdrojmi s vláknom, keď sa regulačné zariadenie nachádza v pozícii minimálneho stlmenia. Model sa považuje za vyhovujúci, ak svetelné zdroje inštalované podľa návodu výrobcu poskytujú minimálne 1 % svojho svetelného toku pri plnej záťaži.

Ak model nespĺňa uplatniteľné uvedené kritériá splnenia požiadaviek, považuje sa za nevyhovujúci.


PRÍLOHA V

Orientačné referenčné hodnoty uvedené v článku 6

Nižšie sa uvádza technológia, ktorá sa v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia považovala za najlepšiu dostupnú technológiu z hľadiska environmentálnych aspektov, ktoré sa považovali za dôležité a dajú sa kvantifikovať. Vlastnosti požadované určitými aplikáciami (napr. vysoké podanie farieb) môžu zabraňovať tomu, aby výrobok s týmito vlastnosťami dosahoval tieto referenčné hodnoty.

1.   ÚČINNOSŤ SMEROVÉHO SVETELNÉHO ZDROJA

Najúčinnejší svetelný zdroj mal koeficient energetickej účinnosti 0,16.

2.   OBSAH ORTUTI VO SVETELNOM ZDROJI

Existujú svetelné zdroje, ktoré neobsahujú ortuť a patria k energeticky najúčinnejším.

3.   ÚČINNOSŤ OVLÁDACIEHO ZARIADENIA HALOGÉNOVEJ ŽIAROVKY

Najúčinnejšie ovládacie zariadenie halogénovej žiarovky malo účinnosť 0,93.


14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1195/2012

z 13. decembra 2012

o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z huby Trichoderma koningii (MUCL 39203) určenej pre kŕmne morky a morky chované na plemeno (držiteľ povolenia Lyven)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1831/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

Používanie endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej hubou Trichoderma koningii (MUCL 39203) bolo nariadením Komisie (ES) č. 828/2007 (2) povolené bez časového obmedzenia pre kurčatá na výkrm.

(3)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o nové použitie endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej hubou Trichoderma koningii (MUCL 39203) na výkrm moriek a odchov moriek, v ktorej sa požadovalo zaradenie tejto doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“. K uvedenej žiadosti boli pripojené údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 4. júla 2012 (3) k záveru, že endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) produkovaná hubou Trichoderma koningii (MUCL 39203) nemá nežiaduce účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie, a že má potenciál zlepšovať pomer spotreby krmiva k prírastku hmotnosti pri výkrme moriek. Dospel tiež k záveru, že tento záver možno rozšíriť na odchov moriek. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej hubou Trichoderma koningii (MUCL 39203) vyplýva, že podmienky na povolenie uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie tejto látky by sa preto malo povoliť podľa vymedzení v prílohe k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Látka vymedzená v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 12.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2843.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a1642

Lyven

endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok endo-1,4-beta-xylanáza z huby Trichoderma koningii (MUCL 39203) s minimálnou aktivitou:

 

v tuhom stave: 1 500 AXC (1)/g

 

v kvapalnom stave: 200 AXC/ml

 

Charakteristika účinnej látky

endo-1,4-beta-xylanáza z huby Trichoderma koningii (MUCL 39203)

 

Analytická metóda  (2)

Na účely kvantifikácie endo-1,4-beta-xylanázy z huby Trichoderma koningii (MUCL 39203) v krmive:

kolorimetrická metóda kvantitatívneho stanovenia zafarbených oligomérov vzniknutých pôsobením endo-1,4-beta-xylanázy na Remazol-Brilliant-Blue-R xylán pri pH 4,7 a teplote 30 °C.

morky na výkrm

chovné morky

75 AXC

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu skladovateľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná maximálna dávka na kilogram kompletného krmiva pre morky na výkrm a chovné morky: 100 AXC.

3.

Na použitie v krmive bohatom na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány).

4.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii použiť ochrannú dýchaciu masku, okuliare a ochranné rukavice.

3. januára 2023


(1)  1 AXC je množstvo enzýmu, ktorým sa uvoľní 17,2 mikromóla redukujúcich cukrov (ekvivalentov maltózy) zo xylánu z ovsa za minútu pri pH 4,7 a teplote 30 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/25


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1196/2012

z 13. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 9/2010, pokiaľ ide o minimálny obsah prípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ako kŕmnej doplnkovej látky v krmive pre nosnice (držiteľ povolenia Danisco Animal Nutrition)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Prípravok z endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), patriaci do kategórie kŕmnych doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“, bol povolený na desať rokov ako kŕmna doplnková látka na používanie pre kurčatá vo výkrme, nosnice, kačice a morky vo výkrme nariadením Komisie (EÚ) č. 9/2010 (2), pre odstavčatá a ošípané vo výkrme vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 528/2011 (3) a pre menej významné druhy hydiny iné ako kačice vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1021/2012 (4).

(2)

Držiteľ povolenia navrhol v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 zmeniť podmienky povolenia príslušného prípravku tým, že sa v prípade jeho použitia pre nosnice zníži jeho minimálny obsah z 2 500 U/kg na 625 U/kg. K žiadosti priložil relevantné podporné údaje. Komisia túto žiadosť postúpila Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(3)

Úrad v stanovisku z 22. mája 2012 (5) dospel k záveru, že za týchto nových podmienok použitia je príslušný prípravok stále účinný aj pri požadovanej minimálnej dávke 625 U/kg. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(4)

Podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 9/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 9/2010 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2010, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 143, 31.5.2011, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ L 307, 7.11.2012, s. 68.

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(6):2739.


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 9/2010 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória: zootechnické doplnkové látky. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť.

4a11

Danisco Animal Nutrition

(právnická osoba Danisco (UK) Limited)

endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

 

Zloženie doplnkovej látky

prípravok z endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) s aktivitou najmenej 40 000 U (1)/g

 

Charakteristika účinnej látky

endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Analytická metóda  (2)

Na účely kvantifikácie aktivity endo-1,4-beta-xylanázy:

kolorimetrická metóda založená na kvantifikácii vo vode rozpustných zafarbených fragmentov, ktoré sa vytvoria pôsobením endo-1,4-beta-xylanázy na pšeničný arabinoxylán zosieťovaný azurínom pri pH 4,25 a teplote 50 °C.

kurčatá vo výkrme

 

625 U

 

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, obdobie skladovateľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Na použitie v krmive bohatom na neškrobové polysacharidy (najmä beta-arabinoxylány).

13. januára 2020

nosnice

625 U

kačice

625 U

morky vo výkrme

1 250 U


(1)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,5 μmolu redukujúceho cukru (vyjadreného ako ekvivalenty xylózy) zo substrátu zosieťovaného arabinoxylánu z ovsených pliev za jednu minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.“


14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1197/2012

z 13. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok acetamiprid, alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlórprofám, desmedifám, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazosulfurón, laminarín, mepanipyrím, metoxyfenozid, milbemektín, fénmedifám, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, chinoxyfén, S-metolachlór, tepraloxydím, tiakloprid, tirám a zirám

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (2), sú uvedené účinné látky, ktoré sa považujú za schválené v zmysle nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Platnosť schválení účinných látok acetamiprid, alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlórprofám, desmedifám, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazosulfurón, laminarín, mepanipyrím, metoxyfenozid, milbemektín, fénmedifám, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, chinoxyfén, S-metolachlór, tepraloxydím, tiakloprid, tirám a zirám uplynie medzi 31. júlom 2014 a 30. novembrom 2015. Boli predložené žiadosti o obnovenie schválení týchto účinných látok. Keďže na tieto účinné látky sa budú vzťahovať požiadavky stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (3), je potrebné poskytnúť dostatočný čas na ukončenie postupu obnovenia v súlade s uvedeným nariadením. V dôsledku toho by platnosť schválenia uvedených účinných látok pravdepodobne uplynula pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobie uplynutia ich schválenia.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Vzhľadom na účel prvého odseku článku 17 nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, kedy nebola predložená doplňujúca dokumentácia v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 844/2012 do 30 mesiacov pred príslušným dátumom uplynutia platnosti schválenia stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia stanoví dátum uplynutia platnosti na rovnaký dátum ako pred týmto nariadením alebo najskorší dátum po ňom.

(5)

Vzhľadom na účel prvého odseku článku 17 nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď Komisia prijme nariadenie stanovujúce, že schválenie účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu nie je obnovené, pretože nie sú splnené kritériá na schválenie, Komisia stanoví dátum ukončenia platnosti schválenia na rovnaký dátum ako pred týmto nariadením alebo na dátum prijatia nariadenia stanovujúceho, že schválenie účinnej látky sa neobnovuje, podľa toho, ktorý z týchto dvoch dátumov nastane neskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26.


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 73, tirám, dátum 31. júla 2014 nahrádza dátumom 30. apríla 2017.

2.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 74, zirám, dátum 31. júla 2014 nahrádza dátumom 30. apríla 2017.

3.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 82, chinoxyfén, dátum 31. augusta 2014 nahrádza dátumom 30. apríla 2017.

4.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 89, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, dátum 30. septembra 2014 nahrádza dátumom 30. apríla 2017.

5.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 90, mepanipyrím, dátum 30. septembra 2014 nahrádza dátumom 30. apríla 2017.

6.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 91, acetamiprid, dátum 31. decembra 2014 nahrádza dátumom 30. apríla 2017.

7.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 92, tiakloprid, dátum 31. decembra 2014 nahrádza dátumom 30. apríla 2017.

8.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 78, chlórprofám, dátum 31. januára 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

9.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 83, alfa-cypermetrín, dátum 28. februára 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

10.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 84, benalaxyl, dátum 28. februára 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

11.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 85, bromoxynil, dátum 28. februára 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

12.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 86, desmedifám, dátum 28. februára 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

13.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 88, fénmedifám, dátum 28. februára 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

14.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 93, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, dátum 31. marca 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

15.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 94, imazosulfurón, dátum 31. marca 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

16.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 95, laminarín, dátum 31. marca 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

17.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 96, metoxyfenozid, dátum 31. marca 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

18.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 97, S-metolachlór, dátum 31. marca 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

19.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 98, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, dátum 31. marca 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

20.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 99, etoxazol, dátum 31. mája 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

21.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 100, tepraloxydím, dátum 31. mája 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

22.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 109, bifenazát, dátum 30. novembra 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.

23.

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ sa v položke 110, milbemektín, dátum 30. novembra 2015 nahrádza dátumom 31. júla 2017.


14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1198/2012

z 13. decembra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

48,7

MA

84,8

TN

104,4

TR

89,6

ZZ

81,9

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

MA

133,1

TR

141,0

ZZ

134,3

0709 93 10

MA

140,7

TR

104,3

ZZ

122,5

0805 10 20

TR

73,8

ZA

51,4

ZW

43,2

ZZ

56,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

129,1

MA

106,4

TR

82,4

ZZ

106,0

0805 50 10

TR

76,3

ZZ

76,3

0808 10 80

CA

157,2

MK

37,9

NZ

165,3

US

159,7

ZA

138,0

ZZ

131,6

0808 30 90

CN

100,5

TR

135,1

US

160,6

ZZ

132,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1199/2012

z 13. decembra 2012,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vajcia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 a článok 170 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov v Únii možno pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s vajcami by sa mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 162, 163, 164, 167 a 169 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len za výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Únii a ktoré sú v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (3), ako aj s požiadavkami označovania uvedenými v bode A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(5)

Náhrady, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú, sa stanovili vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 858/2012 (4). Keďže by sa mali stanoviť nové náhrady, uvedené nariadenie by sa malo zrušiť.

(6)

S cieľom zabrániť narušeniu súčasnej situácie na trhu, zabrániť špekuláciám na trhu a zaistiť účinné riadenie by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa poskytujú za výrobky a za množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu za podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky oprávnené na náhradu podľa odseku 1 musia spĺňať príslušné požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, predovšetkým sa musia vyrábať v schválenom zariadení a musia byť v súlade s podmienkami označovania ustanovenými v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a podmienkami, ktoré sú vymedzené v bode A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 858/2012 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  Ú. v. EÚ L 255, 21.9.2012, s. 18.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za vajcia uplatniteľé od 14. decembra 2012

Kód výrobku

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 ks

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

Pozn.: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú uvedené v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

E09

:

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, osobitná administratívna oblasť Hongkong, Rusko, Turecko

E10

:

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan, Filipíny

E19

:

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska a skupín E09, E10


14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1200/2012

z 13. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 614/2009 zo 7. júla 2009 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (3) sa stanovili podrobné pravidlá uplatňovania systému dodatočných dovozných ciel a stanovili sa reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny na dovoz niektorých produktov treba zmeniť a zohľadniť pritom cenové rozdiely podľa krajiny pôvodu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1484/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 70 %‘

132,2

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 65 %‘

139,3

0

AR

160,0

0

BR

0207 14 10

Mrazené vykostené kohútie alebo kuracie kusy

265,2

10

AR

216,4

25

BR

324,9

0

CL

221,2

24

TH

0207 25 10

Mrazené trupy z moriakov označované ako ‚morky 80 %‘

193,1

0

BR

0207 27 10

Mrazené vykostené morčacie kusy

320,8

0

BR

304,8

0

CL

0408 91 80

Vaječné žĺtky

468,8

0

AR

1602 32 11

Vajcia bez škrupín sušené

263,2

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Vaječný albumín sušený

712,1

0

AR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚iného pôvodu‘.“


14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/38


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1201/2012

z 13. decembra 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 892/2012 na hospodársky rok 2012/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2012/2013 sa stanovila vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 892/2012 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1103/2012 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(3)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 892/2012 na hospodársky rok 2012/2013, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 263, 28.9.2012, s. 37.

(4)  Ú. v. EÚ L 327, 27.11.2012, s. 22.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95 uplatniteľné od 14. decembra 2012

(v EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 12 10 (1)

33,26

1,17

1701 12 90 (1)

33,26

4,63

1701 13 10 (1)

33,26

1,31

1701 13 90 (1)

33,26

4,93

1701 14 10 (1)

33,26

1,31

1701 14 90 (1)

33,26

4,93

1701 91 00 (2)

38,40

6,03

1701 99 10 (2)

38,40

2,82

1701 99 90 (2)

38,40

2,82

1702 90 95 (3)

0,38

0,29


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/40


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1202/2012

z 13. decembra 2012,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 162 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. s) a vymenované v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sa tieto výrobky vyvážajú vo forme tovarov vymenovaných v časti V prílohy XX k uvedenému nariadeniu.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 578/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009, pokiaľ ide o systém priznávajúci vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá stanovovania výšky týchto náhrad (2), sa určujú výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v časti V prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 578/2010 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť na rovnaké obdobie ako to, pre ktoré sú náhrady stanovené pre rovnaké výrobky vyvážané nespracované.

(4)

Článok 162 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Náhrady, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti, sa stanovili vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 861/2012 (3). Vzhľadom na to, že by sa mali stanoviť nové náhrady, uvedené nariadenie by sa malo zrušiť.

(6)

S cieľom zabrániť narušeniu súčasnej situácie na trhu, zabrániť špekuláciám na trhu a zaistiť účinné riadenie by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 578/2010 a v časti XIX prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a vyvážané vo forme tovarov uvedených v časti V prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 861/2012 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Daniel CALLEJA

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 6.7.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 255, 21.9.2012, s. 27.


PRÍLOHA

Sadzba náhrad uplatniteľná od 14. decembra 2012 na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Miesto určenia (1)

Sadzba náhrad

0407

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

 

– Ostatné čerstvé vajcia:

 

 

0407 21 00

– – Z hydiny druhu Gallus domesticus:

 

 

a)

Na vývoz albumínu patriaceho pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

01

0,00

0407 29

– – Ostatné:

 

 

0407 29 10

– – – Z hydiny, iné ako z hydiny druhu Gallus domesticus:

 

 

a)

Na vývoz albumínu patriaceho pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

01

0,00

0407 90

– Ostatné:

 

 

0407 90 10

– – Z hydiny

 

 

a)

Na vývoz albumínu patriaceho pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

01

0,00

0408

Vtáčie vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel:

 

 

– Vaječné žĺtky:

 

 

0408 11

– – Sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

0,00

0408 19

– – Ostatné:

 

 

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekuté:

 

 

nesladené

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – Mrazené:

 

 

nesladené

01

0,00

– Ostatné:

 

 

0408 91

– – Sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

0,00

0408 99

– – Ostatné:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

0,00


(1)  Miesta určenia sú tieto:

01

Tretie krajiny. Pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko sa tieto sadzby neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972.

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, osobitná administratívna oblasť Hongkong a Rusko.

03

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan a Filipíny.

04

Všetky miesta určenia okrem Švajčiarska a tých, ktoré sú uvedené v 02 a 03.


ROZHODNUTIA

14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/43


ROZHODNUTIE RADY

zo 4. decembra 2012,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/587/ES o existencii nadmerného deficitu na Malte

(2012/778/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 126 ods. 12,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dňa 7. júla 2009 Rada rozhodnutím 2009/587/ES (1) na základe odporúčania Komisie v súlade s článkom 104 ods. 6 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“) rozhodla, že na Malte existuje nadmerný deficit. Rada uviedla, že deficit verejných financií na Malte dosiahol 4,7 % HDP v roku 2008 a tak značne prekročil referenčnú hodnotu 3 % HDP, pričom hrubý verejný dlh prekračoval referenčnú hodnotu 60 % HDP od roku 2003 a v roku 2008 dosiahol úroveň 64,1 % HDP (2).

(2)

V súlade s článkom 104 ods. 7 Zmluvy o ES a článkom 3 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (3) Rada na základe odporúčania Komisie tiež vydala 7. júla 2009 odporúčanie adresované Malte, aby odstránila nadmerný deficit najneskôr do roku 2010. Odporúčanie bolo zverejnené.

(3)

Dňa 16. februára 2010 Rada na základe odporúčania Komisie dospela k záveru, že v súlade s jej odporúčaním sa podľa článku 104 ods. 7 Zmluvy o ES prijali účinné opatrenia, ale že po prijatí uvedeného odporúčania nastali na Malte nepredvídané nepriaznivé hospodárske okolnosti, ktoré mali zásadné negatívne dôsledky pre verejné financie. Rada preto prijala zrevidované odporúčanie v súlade s článkom 126 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) určené Malte a predĺžila lehotu na odstránenie nadmerného deficitu o jeden rok, to znamená do roku 2011. Odporúčanie bolo zverejnené.

(4)

V súlade s článkom 126 ods. 12 ZFEÚ sa rozhodnutie Rady o existencii nadmerného deficitu zruší, ak sa podľa názoru Rady nadmerný deficit v príslušnom členskom štáte odstránil.

(5)

Podľa článku 4 Protokolu o postupe pri nadmernom deficite, ktorý tvorí prílohu k ZFEÚ, Komisia poskytuje údaje na účely vykonávania tohto postupu. Ako súčasť uplatňovania uvedeného protokolu majú členské štáty oznamovať údaje o deficite verejných financií a verejnom dlhu, ako aj o iných súvisiacich ukazovateľoch dvakrát ročne, a to pred 1. aprílom a pred 1. októbrom, v súlade s článkom 3 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (4).

(6)

Pri posudzovaní toho, či by sa rozhodnutie o existencii nadmerného deficitu malo zrušiť, by Rada mala prijať rozhodnutie na základe oznámených údajov. Okrem toho by sa rozhodnutie o existencii nadmerného deficitu malo zrušiť len vtedy, keď Komisia vo svojich predpovediach odhaduje, že deficit nepresiahne hranicu 3 % HDP za obdobie, na ktoré sa predpoveď vzťahuje.

(7)

Na základe údajov, ktoré poskytla Komisia (Eurostat) v súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 479/2009 v nadväznosti na oznámenie Malty pred 1. aprílom 2012, a na základe predpovede útvarov Komisie z jesene 2012 možno prijať tieto závery:

Po dosiahnutí vrcholu v roku 2008 sa deficit verejných financií postupne znižoval až na 2,7 % HDP v roku 2011, čo je pod referenčnou hodnotou 3 % HDP. Významné zlepšenie oproti roku 2010, keď deficit verejných financií predstavoval 3,6 % HDP, spôsobil najmä nárast príjmov o 0,7 % HDP. Čistý vplyv jednorazových opatrení na zníženie deficitu roku 2011 sa v predpovedi útvarov Komisie z jesene 2012 odhaduje na 0,7 % HDP. Odhaduje sa, že štrukturálne saldo, t. j. rozpočtové saldo očistené od cyklických výkyvov bez jednorazových a dočasných opatrení, sa v roku 2011 zlepšilo o 1 percentuálny bod HDP, teda viac ako odporúčala Rada (najmenej ¾ % HDP).

Podľa predpovede útvarov Komisie z jesene 2012 sa má deficit v roku 2012 ďalej znižovať na 2,6 % HDP, a to najmä vďaka opatreniam na zvýšenie príjmov, z ktorých väčšina je podľa všetkého jednorazovej povahy, pričom čistý vplyv jednorazových opatrení na zníženie deficitu sa odhaduje na 1 % HDP. Za predpokladu nezmenenej politiky, t. j. bez zohľadnenia konsolidačných opatrení obsiahnutých v rozpočte na rok 2013, ktorý bol prijatý po dátume ukončenia predpovede, by sa mal deficit verejných financií v roku 2013 zvýšiť na 2,9 % HDP predtým, ako sa v roku 2014 opäť zníži na 2,6 % HDP, v dôsledku čoho v období, na ktoré sa predpoveď vzťahuje, tak zostane pod referenčnou hodnotou 3 % HDP. Program stability z apríla 2012 počíta na roky 2012, 2013 a 2014 s nižšími deficitmi 2,2 %, 1,7 % a 1,1 % HDP. Rozdiel medzi predpoveďou útvarov Komisie z jesene 2012 a cieľom stanoveným v programe stability na rok 2012 možno vysvetliť hlavne dynamickejším rastom príjmov, s ktorým počíta program stability.

Pokiaľ ide o obdobie po roku 2011, teda po lehote stanovenej Radou, v predpovedi útvarov Komisie z jesene 2012 sa v prípade cyklicky upraveného rozpočtového salda bez vplyvu jednorazových a iných dočasných opatrení nepredpokladá v roku 2012 žiadne zlepšenie a v roku 2013 sa počíta so zlepšením o ¼ percentuálneho bodu HDP. To je menej ako referenčná hodnota 0,5 % HDP, ktorú na približovanie sa k strednodobému rozpočtovému cieľu vyžaduje preventívna časť Paktu o stabilite a raste, najmä nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (5). Toto pomalé približovanie prebieha v kontexte viac-menej vyrovnaných cyklických podmienok, t. j. produkčná medzera sa podľa odhadov približuje k nule. Zároveň sa očakáva, že rast bude mať pomerne slabú daňovú zložku. Najmä v roku 2012 hospodársky rast závisí od čistého vývozu, zatiaľ čo domáci dopyt bude podľa predpovedí v porovnaní s minulými tendenciami slabší. V roku 2014 sa počíta so zlepšením o ½ percentuálneho bodu HDP. Okrem toho má byť reálne tempo rastu výdavkov verejných financií, bez diskrečných opatrení na strane príjmov, v roku 2012 nižšie ako referenčné strednodobé tempo rastu potenciálneho HDP, ako je vymedzené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1466/97. Za predpokladu nezmenenej politiky by však reálny čistý nárast výdavkov toto referenčné tempo v rokoch 2013 a 2014 výrazne prekročil.

Od roku 2008 hrubý verejný dlh ako časť HDP stúpa a v roku 2011 dosiahol úroveň 70,9 % HDP. Predpoveď útvarov Komisie z jesene 2012 počíta s ďalším zvyšovaním pomeru dlhu k HDP na 72,4 % HDP v roku 2012, 73,1 % HDP v roku 2013 a 72,8 % HDP v roku 2014. Naproti tomu sa v programe stability na rok 2012 predpokladá, že pomer dlhu k HDP začne po roku 2011 klesať a do roku 2014 sa zníži na 67,4 % HDP. Rozdiel medzi oboma predpoveďami je spôsobený tým, že v predpovedi z jesene sa počíta s nižším primárnym prebytkom a väčším zosúladením dlhu a deficitu.

(8)

Rada pripomína, že počínajúc rokom 2012, čo je rok nasledujúci po odstránení nadmerného deficitu, by Malta mala v súlade s článkom 2 ods. 1a nariadenia (ES) č. 1467/97 počas troch rokov dosahovať dostatočný pokrok na dosiahnutie súladu s požiadavkou týkajúcou sa kritéria dlhu.

(9)

Podľa názoru Rady sa nadmerný deficit na Malte odstránil do stanovenej lehoty, teda do roku 2011, a preto by sa rozhodnutie 2009/587/ES malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového hodnotenia vyplýva, že sa nadmerný deficit na Malte odstránil.

Článok 2

Rozhodnutie 2009/587/ES sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Malte.

V Bruseli 4. decembra 2012

Za Radu

predseda

V. SHIARLY


(1)  Ú. v. EÚ L 202, 4.8.2009, s. 42.

(2)  Deficit verejných financií a dlh verejných financií za rok 2008 boli následne upravené na súčasné hodnoty 4,6 % HDP a 62,0 % HDP.

(3)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.


14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/45


ROZHODNUTIE RADY

z 11. decembra 2012,

ktorým sa vymenúva holandský člen a holandský náhradník Výboru regiónov

(2012/779/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh holandskej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána C. H. J. (Cor) LAMERSA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov.

(3)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Franka de VRIES sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za člena:

pán C. H. J. (Cor) LAMERS, Burgemeester (starosta) obce Schiedam,

a

b)

za náhradníka:

pani J. H. M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD, Burgemeester (starostka) obce Almelo.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 11. decembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. decembra 2012

o prístupových právach do európskeho centrálneho registra bezpečnostných odporúčaní a odpovedí na ne stanovených v článku 18 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES

(Text s významom pre EHP)

(2012/780/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 5,

keďže:

(1)

Podľa článku 18 ods. 5 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 Európska komisia vypracovala európsku databázu bezpečnostných odporúčaní, ktorá začala fungovať vo februári 2012.

(2)

Podľa článku 18 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 996/2010 databáza uvedená v odseku 1 zahŕňa všetky bezpečnostné odporúčania, ktoré vydali orgány pre bezpečnostné vyšetrovanie v súlade s článkom 17 ods. 1 a 2, ako aj odpovede na uvedené odporúčania. Takisto zahŕňa bezpečnostné odporúčania, ktoré orgány bezpečnostného vyšetrovania dostali z tretích krajín.

(3)

Podľa článku 7 ods. 3 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 996/2010 orgány bezpečnostného vyšetrovania majú neobmedzený prístup k databáze uvedenej v odseku 1.

(4)

Podľa článku 7 ods. 3 písm. a nariadenia (EÚ) č. 996/2010 si Komisia vyžiadala stanovisko Európskej siete orgánov bezpečnostného vyšetrovania v civilnom letectve.

(5)

Bezpečnostné odporúčania sú implicitne verejné, pretože často tvoria záver správ z vyšetrovania, ktoré podľa nariadenia (EÚ) č. 996/2010 majú postavenie verejného dokumentu. Bezpečnostné odporúčania sa okrem toho môžu zverejňovať aj prostredníctvom listov, predbežných vyhlásení/správ alebo štúdií o bezpečnosti. Skutočnosť, že sú verejne prístupné, vo všetkých prípadoch motivuje ich adresátov k tomu, aby na ne odpovedali, a tým zvyšovali bezpečnosť v systéme letectva.

(6)

Postavenie odpovedí na bezpečnostné odporúčania nie je vymedzené v nariadení (EÚ) č. 996/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú opatrenia týkajúce sa prístupových práv do európskeho centrálneho registra bezpečnostných odporúčaní zriadeného v súlade s článkom 18 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 996/2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve, ktorý obsahuje bezpečnostné odporúčania, ktoré vydali alebo prijali orgány bezpečnostného vyšetrovania, ako aj odpovede na bezpečnostné odporúčania, ktoré vydali.

Článok 2

Postavenie bezpečnostných odporúčaní

Všetky bezpečnostné odporúčania obsiahnuté v databáze uvedenej v článku 1 sa sprístupnia verejnosti prostredníctvom verejnej webovej lokality.

Článok 3

Postavenie odpovedí na bezpečnostné odporúčania

1.   Prístup k odpovediam na bezpečnostné odporúčania je obmedzený na adresátov bezpečnostných odporúčaní.

2.   Ktorýkoľvek adresát bezpečnostného odporúčania, najmä orgány civilného letectva členských štátov a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, môže požiadať o prístup k odpovediam zahrnutým v databáze uvedenej v článku 1. O prístup k odpovediam zahrnutým v databáze uvedenej v článku 1 môžu požiadať aj orgány bezpečnostného vyšetrovania mimo Európskej únie.

3.   Adresáti bezpečnostných odporúčaní zašlú svoju žiadosť Európskej komisii.

4.   Európska komisia žiadosť posúdi a prípad od prípadu rozhodne o tom, či je žiadosť odôvodnená a realizovateľná.

Článok 4

Používanie informácií z databázy

Bezpečnostné odporúčania a odpovede na ne sa nesmú používať na určenie viny alebo zodpovednosti.

Článok 5

Postavenie udalostí v civilnom letectve vzhľadom na bezpečnostné odporúčania

Prístup k udalostiam v civilnom letectve v súvislosti s bezpečnostnými odporúčaniami uvedenými v článku 1 je vymedzený v nariadení Komisie (ES) č. 1321/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES (2), a nariadení Komisie (ES) č. 1330/2007 z 24. septembra 2007, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa článku 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES (3).

Článok 6

Prístup k dokumentom a ochrana osobných údajov

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (4).

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (5) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (6).

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2007, s. 7.

(4)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.