ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.338.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 338

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
12. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/768/SZBP z 9. marca 2012 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorou sa zakladá rámec pre účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciách krízového riadenia Európskej únie

1

Dohoda medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorou sa zakladá rámec pre účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciách krízového riadenia Európskej únie

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2012 z 30. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1184/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Cecina de León (CHZO)]

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1185/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1186/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky foxím ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1187/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa stoosemdesiaty štvrtýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1188/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/769/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/790/ES, ktorým sa Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

27

 

 

2012/770/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2012, ktorým sa potvrdzujú priemerné špecifické emisie CO2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre výrobcov osobných automobilov za kalendárny rok 2011 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ( 1 )

29

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2012/771/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie zo 6. decembra 2012 v súvislosti s opatreniami určenými na podporu toho, aby tretie krajiny uplatňovali minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach

37

 

 

2012/772/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie zo 6. decembra 2012 v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním

41

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 488/2012 z 8. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 658/2007 o peňažných pokutách za porušenie niektorých povinností v súvislosti s povoleniami na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2012)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

12.12.2012   

SK EN EN EN

Úradný vestník Európskej únie

L 338/1


ROZHODNUTIE RADY 2012/768/SZBP

z 9. marca 2012

o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorou sa zakladá rámec pre účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciách krízového riadenia Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 218 ods. 5 a 6,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“),

keďže:

(1)

Podmienky účasti tretích štátov na operáciách krízového riadenia Európskej únie by mali byť stanovené v dohode, ktorou sa zakladá rámec pre takúto prípadnú budúcu účasť a nemali by sa vymedzovať jednotlivo pre každú dotknutú operáciu.

(2)

Po tom, ako Rada 26. apríla 2010 prijala rozhodnutie o poverení na začatie rokovaní, VP dojednala Dohodu medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorou sa zakladá rámec pre účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciách krízového riadenia Európskej únie (ďalej len „dohoda“).

(3)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorou sa zakladá rámec pre účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciách krízového riadenia Európskej únie (ďalej len „dohoda“).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Úniu.

Článok 3

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku 16 ods. 1 dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 9. marca 2012

Za Radu

predsedníčka

I. AUKEN


Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and conclusion, on behalf of the European Union, by a decision of the Council of the European Union on 9 March 2012 and is, consequently, binding on the Union. Pending its entry into force, this Agreement, in accordance with its Article 16.2, shall be provisionally applied from today’s date.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

Encl.

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorou sa zakladá rámec pre účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciách krízového riadenia Európskej únie

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane a

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

na strane druhej,

ďalej len „zmluvné strany“,

KEĎŽE:

(1)

Európska únia sa môže rozhodnúť konať v oblasti krízového riadenia.

(2)

Európska únia rozhodne, či sa na účasť na operácii krízového riadenia EÚ pozvú tretie štáty. Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko môže prijať pozvanie Európskej únie a ponúknuť svoj príspevok. V takom prípade Európska únia rozhodne o prijatí tohto navrhovaného príspevku.

(3)

Podmienky účasti bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciách krízového riadenia EÚ by sa mali ustanoviť v dohode, ktorou sa zakladá rámec pre prípadnú budúcu účasť, a nemali by sa vymedzovať jednotlivo pre každú operáciu.

(4)

Touto dohodou by nemala byť dotknutá autonómia rozhodovania Európskej únie ani rozhodovanie o účasti na operácii krízového riadenia EÚ prípad od prípadu.

(5)

Takáto dohoda by sa mala týkať iba budúcich operácií krízového riadenia EÚ a nemali by ňou byť dotknuté žiadne existujúce dohody, ktoré upravujú účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operácii krízového riadenia EÚ, ktorá už prebieha.

SA DOHODLI TAKTO:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozhodnutia týkajúce sa účasti

1.   Po rozhodnutí Európskej únie pozvať bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko na účasť na operácii krízového riadenia EÚ a po tom, čo sa uvedený štát rozhodne zúčastniť, poskytne takýto štát Európskej únii informácie o svojom navrhovanom príspevku.

2.   Posúdenie zo strany Európskej únie týkajúce sa navrhovaného príspevku sa uskutoční po porade s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko.

3.   Európska únia poskytne bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko čo najskôr odhad výšky možného príspevku na spoločné náklady operácie s cieľom bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko pri formulovaní svojej ponuky.

4.   Európska únia oznámi listom bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko výsledok tohto posúdenia s cieľom zabezpečiť jej účasť v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 2

Rámec

1.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko sa pripája k rozhodnutiu Rady, ktorým Rada Európskej únie rozhodne, že Európska únia bude viesť operáciu krízového riadenia, a ku každému ďalšiemu rozhodnutiu, ktorým Rada Európskej únie rozhodne o rozšírení operácie krízového riadenia EÚ v súlade s ustanoveniami tejto dohody a akýchkoľvek potrebných vykonávacích dojednaní.

2.   Príspevkom bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciu krízového riadenia EÚ nie je dotknutá autonómia rozhodovania EÚ.

Článok 3

Postavenie personálu a ozbrojených síl

1.   Postavenie personálu vyslaného bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko v rámci operácie civilného krízového riadenia EÚ a/alebo ozbrojených síl bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktoré sa podieľajú na operácii vojenského krízového riadenia EÚ, sa upravuje v dohode o postavení ozbrojených síl/misie, ak takáto dohoda bola uzavretá medzi Európskou úniou a štátom (štátmi), v ktorom (ktorých) sa táto operácia vedie.

2.   Postavenie personálu vyslaného na veliteľstvo alebo do veliteľských štruktúr umiestnených mimo územia štátu (štátov), na území ktorých sa operácia krízového riadenia EÚ vedie, upravujú dojednania medzi veliteľstvom a príslušnými veliteľskými štruktúrami a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá dohoda o postavení ozbrojených síl/misie uvedená v odseku 1, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko uplatňuje súdnu právomoc nad svojím personálom, ktorý sa zúčastňuje na operácii krízového riadenia EÚ. V prípadoch, v ktorých ozbrojené sily bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko operujú na palube plavidla alebo lietadla členského štátu Európskej únie, tento členský štát vykonáva svoju právomoc v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

4.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko je zodpovedná za prejednanie každého nároku súvisiaceho s účasťou na operácii krízového riadenia EÚ, ktorý si uplatní ktokoľvek z jej personálu alebo ktorý sa kohokoľvek z jej personálu týka, a je zodpovedná za začatie konania, najmä súdneho alebo disciplinárneho, voči komukoľvek zo svojho personálu v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi.

5.   Zmluvné strany súhlasia s tým, že sa vzdajú akýchkoľvek vzájomných nárokov, ktoré nie sú zmluvnými nárokmi, za poškodenie, stratu alebo zničenie majetku, ktorý zmluvné strany vlastnia/používajú, alebo za zranenia alebo smrť členov personálu každej zmluvnej strany, ktoré sú následkom plnenia ich služobných povinností v súvislosti s činnosťami vykonávanými podľa tejto dohody, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia.

6.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko sa zaväzuje vydať vyhlásenie o vzdaní sa nárokov voči ktorémukoľvek štátu, ktorý sa zúčastňuje na operácii krízového riadenia EÚ, na ktorej sa zúčastňuje bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, a urobiť tak pri podpisovaní tejto dohody.

7.   Európska únia sa zaväzuje zabezpečiť, aby členské štáty Európskej únie vydali vyhlásenie o vzdaní sa nárokov v súvislosti s akoukoľvek budúcou účasťou bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operácii krízového riadenia EÚ, a urobiť tak pri podpisovaní tejto dohody.

Článok 4

Utajované skutočnosti

Dohoda medzi vládou bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností, uzavretá 25. marca 2005 v Skopje, sa uplatňuje v kontexte operácií krízového riadenia EÚ.

ODDIEL II

USTANOVENIA O ÚČASTI NA OPERÁCIÁCH CIVILNÉHO KRÍZOVÉHO RIADENIA

Článok 5

Personál vyslaný na operáciu civilného krízového riadenia EÚ

1.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko:

a)

zabezpečuje, aby jej personál vyslaný v rámci operácie civilného krízového riadenia EÚ vykonával svoju misiu v súlade s:

rozhodnutím Rady a následnými zmenami a doplneniami uvedenými v článku 2 ods. 1,

operačným plánom,

vykonávacími opatreniami.

b)

včas oboznamuje veliteľa misie operácie civilného krízového riadenia EÚ (ďalej len „veliteľ misie“) a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“) s každou zmenou svojho príspevku na operáciu civilného krízového riadenia EÚ.

2.   Personál vyslaný na operáciu civilného krízového riadenia EÚ sa podrobí lekárskej prehliadke, očkovaniu a má od príslušného orgánu bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko lekárske potvrdenie, že je schopný vykonávať svoje služobné povinnosti. Personál vyslaný na operáciu civilného krízového riadenia EÚ predloží kópiu tohto potvrdenia.

Článok 6

Velenie

1.   Personál, ktorý vysiela zúčastnený štát, má pri výkone svojich služobných povinností a pri svojom konaní na zreteli výhradne záujmy operácie civilného krízového riadenia EÚ.

2.   Všetok personál zostáva v plnom rozsahu pod velením svojich vnútroštátnych orgánov.

3.   Vnútroštátne orgány odovzdajú operačnú kontrolu Európskej únii.

4.   Veliteľ misie preberá zodpovednosť za operáciu civilného krízového riadenia EÚ a vykonáva velenie a riadenie misie na mieste pôsobenia.

5.   Veliteľ misie velí operácii civilného krízového riadenia EÚ a zabezpečuje jej každodenné riadenie.

6.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko má rovnaké práva a povinnosti z hľadiska každodenného riadenia operácie ako členské štáty Európskej únie, ktoré sa na operácii zúčastňujú, v súlade s právnymi nástrojmi uvedenými v článku 2 ods. 1.

7.   Veliteľ misie zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu operácie civilného krízového riadenia EÚ. V prípade potreby začne dotknutý vnútroštátny orgán disciplinárne konanie.

8.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko ustanoví styčný bod národného kontingentu („NPC“), aby zastupoval jej národný kontingent v rámci operácie. NPC sa zodpovedá veliteľovi misie v národných záležitostiach a je zodpovedný za každodennú disciplínu kontingentu.

9.   Rozhodnutie ukončiť operáciu prijíma Európska únia po porade s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ak táto ku dňu ukončenia operácie stále prispieva na operáciu civilného krízového riadenia EÚ.

Článok 7

Finančné aspekty

1.   Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 8, zúčastnený štát hradí všetky náklady spojené so svojou účasťou na operácii okrem prevádzkových nákladov, ako sa ustanovuje v prevádzkovom rozpočte operácie.

2.   V prípade úmrtia, úrazu, straty alebo škody spôsobenej fyzickým alebo právnickým osobám pochádzajúcim zo štátov, na území ktorých sa operácia vedie, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko po určení svojej zodpovednosti zaplatí náhradu škody za podmienok stanovených v uplatniteľnej dohode o postavení misie, ktorá je uvedená v článku 3 ods. 1.

Článok 8

Príspevok do prevádzkového rozpočtu

1.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko prispieva na financovanie prevádzkového rozpočtu operácie civilného krízového riadenia EÚ.

2.   Takýto príspevok do prevádzkového rozpočtu sa vypočíta na základe jedného z uvedených vzorcov, a to podľa toho, ktorého výsledkom je nižšia suma:

a)

podiel referenčnej sumy, ktorý je úmerný pomeru HND bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko k celkovej sume HND všetkých štátov prispievajúcich do prevádzkového rozpočtu operácie, alebo

b)

podiel referenčnej sumy na prevádzkovom rozpočte, ktorý je úmerný pomeru počtu členov personálu bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko zúčastňujúcich sa na operácii k celkovému počtu členov personálu všetkých štátov zúčastňujúcich sa na operácii.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 zúčastnený štát neprispieva na financovanie diét vyplácaných personálu členských štátov Európskej únie.

4.   Bez ohľadu na odsek 1 Európska únia v zásade oslobodzuje zúčastnený štát od finančných príspevkov na určitú operáciu civilného krízového riadenia EÚ, keď:

a)

Európska únia rozhodne, že bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko poskytuje značný príspevok, ktorý je pre túto operáciu podstatný, alebo

b)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko má taký HND na osobu, ktorý nepresahuje HND žiadneho členského štátu Európskej únie.

5.   Veliteľ misie a príslušné administratívne útvary bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko podpíšu dohodu o platbe príspevkov bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko do prevádzkového rozpočtu operácie civilného krízového riadenia EÚ. Uvedená dohoda zahŕňa okrem iného ustanovenia o:

a)

príslušnej sume,

b)

spôsobe platby finančného príspevku,

c)

postupe pri audite.

ODDIEL III

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ÚČASTI NA OPERÁCIÁCH VOJENSKÉHO KRÍZOVÉHO RIADENIA

Článok 9

Účasť na operácii vojenského krízového riadenia EÚ

1.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko zabezpečuje, aby jej ozbrojené sily a personál, ktorí sa zúčastňujú na operácii vojenského krízového riadenia EÚ, vykonávali svoju misiu v súlade s:

a)

rozhodnutím Rady a následnými zmenami a doplneniami uvedenými v článku 2 ods. 1,

b)

operačným plánom,

c)

vykonávacími opatreniami.

2.   Personál, ktorý vysielajú zúčastnené štáty, má pri výkone svojich služobných povinností a pri svojom konaní na zreteli výhradne záujmy operácie vojenského krízového riadenia EÚ.

3.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko včas oboznamuje veliteľa operácie EÚ s každou zmenou týkajúcou sa svojej účasti na operácii.

Článok 10

Velenie

1.   Všetci príslušníci ozbrojených síl a personál, ktorí sa zúčastňujú vojenskej operácie krízového riadenia EÚ, zostávajú v plnom rozsahu pod velením svojich vnútroštátnych orgánov.

2.   Vnútroštátne orgány odovzdajú operatívne a taktické velenie a/alebo kontrolu svojich ozbrojených síl a personálu veliteľovi operácie EÚ, ktorý má právo delegovať svoje právomoci.

3.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko má rovnaké práva a povinnosti z hľadiska každodenného riadenia operácie ako zúčastnené členské štáty Európskej únie.

4.   Veliteľ operácie EÚ môže po porade s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko kedykoľvek požiadať, aby zúčastnený štát zrušil svoj príspevok.

5.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko vymenuje vysokého vojenského zástupcu (ďalej len „SMR“ – Senior Military Representative), ktorý má za úlohu zastupovať jej národný kontingent na operácii vojenského krízového riadenia EÚ. SMR sa radí s veliteľom ozbrojených síl EÚ vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa operácie a zodpovedá za každodennú disciplínu kontingentu bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko.

Článok 11

Finančné aspekty

1.   Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 12 tejto dohody, zúčastnený štát hradí všetky náklady spojené so svojou účasťou na operácii, pokiaľ tieto náklady nepodliehajú spoločnému financovaniu, ako je stanovené v právnych nástrojoch uvedených v článku 2 ods. 1, ako aj v rozhodnutí Rady 2011/871/SZBP z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (Athena) (1).

2.   V prípade úmrtia, úrazu, straty alebo škody spôsobenej fyzickým alebo právnickým osobám pochádzajúcim zo štátov, na území ktorých sa operácia vedie, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko po určení svojej zodpovednosti zaplatí náhradu škody za podmienok stanovených v uplatniteľnej dohode o postavení ozbrojených síl, ktorá je uvedená v článku 3 ods. 1.

Článok 12

Príspevok na spoločné náklady

1.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko prispieva na financovanie spoločných nákladov operácie vojenského krízového riadenia EÚ.

2.   Takýto príspevok na spoločné náklady sa vypočíta na základe jedného z uvedených vzorcov, a to podľa toho, ktorého výsledkom je nižšia suma:

a)

podiel na spoločných nákladoch, ktorý je úmerný pomeru HND bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko k celkovej sume HND všetkých štátov prispievajúcich na spoločné náklady operácie, alebo

b)

podiel na spoločných nákladoch, ktorý je úmerný pomeru počtu členov personálu bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko zúčastňujúcich sa na operácii k celkovému počtu členov personálu všetkých štátov zúčastňujúcich sa na operácii.

Ak sa použije vzorec podľa tohto odseku písm. b) a keď bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko vysiela personál iba na veliteľstvo operácie alebo ozbrojených síl, použije sa pomer jej personálu k celkovému počtu členov personálu príslušného veliteľstva. V ostatných prípadoch ide o pomer všetkých členov personálu, ktorý vyslal zúčastnený štát, k celkovému počtu členov personálu operácie.

3.   Bez ohľadu na uvedený odsek 1 Európska únia oslobodzuje v zásade zúčastnený štát od finančných príspevkov na spoločné náklady určitej operácie vojenského krízového riadenia EÚ, keď:

a)

Európska únia rozhodne, že bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko značne prispieva k prostriedkom a/alebo kapacitám, ktoré sú pre túto operáciu nevyhnutné, alebo

b)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko má taký HND na osobu, ktorý nepresahuje HND žiadneho členského štátu Európskej únie.

4.   Uzavrie sa dohoda medzi správcom ustanoveným v rozhodnutí Rady 2011/871/SZBP a príslušnými správnymi orgánmi bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko. Táto dohoda okrem iného zahŕňa ustanovenia o:

a)

príslušnej sume,

b)

spôsobe platby finančného príspevku,

c)

postupe pri audite.

ODDIEL IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Vykonávacie opatrenia dohody

Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 8 ods. 5 a článku 12 ods. 4, VP a príslušné orgány bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko dohodnú všetky potrebné technické a správne opatrenia súvisiace s vykonávaním tejto dohody.

Článok 14

Neplnenie záväzkov

Ak si jedna zo zmluvných strán neplní svoje povinnosti stanovené v tejto dohode, druhá zmluvná strana má právo túto dohodu ukončiť zaslaním písomnej výpovede s jednomesačnou lehotou.

Článok 15

Urovnávanie sporov

Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa medzi zmluvnými stranami riešia diplomatickou cestou.

Článok 16

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako sa zmluvné strany navzájom informovali, že ukončili vnútorné právne postupy potrebné na nadobudnutie jej platnosti.

2.   Táto dohoda sa predbežne vykonáva odo dňa jej podpísania.

3.   Táto dohoda podlieha pravidelnému preskúmaniu.

4.   Túto dohodu možno zmeniť a doplniť na základe vzájomnej písomnej dohody medzi zmluvnými stranami.

5.   Túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať písomným oznámením o vypovedaní, ktoré odovzdá druhej zmluvnej strane. Toto vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po doručení oznámenia druhej zmluvnej strane.

V Bruseli dvadsiateho deviateho októbra dvetisícdvanásť v 2 vyhotoveniach v anglickom jazyku.

 


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 35.

Image

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

REPUBLIC PF MACEDONIA

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Министер/ Minister

Brussels, 29 October 2012

Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29 of October 2012 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union establishing a framework for the participation of the Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

I hereby confirm that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the aforementioned Agreement, and considers the said Agreement as being signed with your letter and this letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the text of the above-mentioned Agreement having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Nikola POPOSKI

Image

To

Mr. Pierre Vimont

Executive Secretary General

European External Action Service

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia".

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

VYHLÁSENIA

Vyhlásenie za členské štáty EÚ:

„Členské štáty EÚ, ktoré uplatňujú rozhodnutie Rady EÚ o operácii krízového riadenia EÚ, na ktorej sa zúčastňuje bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, sa budú usilovať, pokiaľ to ich vnútroštátne právne systémy dovoľujú, vzdať sa podľa možnosti nárokov voči bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko v prípade úrazu, úmrtia personálu alebo škody na majetku či straty majetku, ktorý vlastnia a ktorý sa používa pri operácii krízového riadenia EÚ, ak takýto úraz, úmrtie, škoda alebo strata:

boli zapríčinené personálom bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko pri výkone jeho služobných povinností súvisiacich s operáciou krízového riadenia EÚ, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia, alebo

vznikli používaním majetku vo vlastníctve bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za podmienky, že majetok sa používal v súvislosti s operáciou, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia personálom operácie krízového riadenia EÚ z bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktorý tento majetok používa.“

Vyhlásenie za bývalú Juhoslovanskú Republiku Macedónsko:

„Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, ktorá uplatňuje rozhodnutie Rady EÚ o operácii krízového riadenia EÚ, sa bude usilovať, pokiaľ to jej vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať sa podľa možnosti nárokov voči každému štátu zúčastňujúcemu sa na operácii krízového riadenia EÚ v prípade úrazu, úmrtia personálu alebo škody na majetku či straty majetku, ktorý vlastní a ktorý sa používa pri operácii krízového riadenia EÚ, ak takýto úraz, úmrtie, škoda alebo strata:

boli zapríčinené personálom pri výkone jeho služobných povinností súvisiacich s operáciou krízového riadenia EÚ, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia, alebo

vznikli používaním majetku vo vlastníctve štátov zúčastňujúcich sa na operácii krízového riadenia EÚ za podmienky, že majetok bol používaný v súvislosti s operáciou, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia personálom operácie krízového riadenia EÚ, ktorý tento majetok používa.“


NARIADENIA

12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1183/2012

z 30. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 písm. a) a e), článok 11 ods. 3 a článok 12 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (2) sa stanovuje zoznam Únie, v ktorom sú uvedené monoméry, iné východiskové látky a prísady, ktoré sa môžu používať pri výrobe plastových materiálov a predmetov. Európsky Úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) nedávno vydal priaznivé vedecké hodnotenia v súvislosti s dodatočnými látkami, ktoré by sa teraz mali doplniť do aktuálneho zoznamu.

(2)

V prípade určitých iných látok by sa obmedzenia a/alebo špecifikácie, ktoré už boli stanovené na úrovni EÚ, mali zmeniť a doplniť na základe nového priaznivého vedeckého hodnotenia úradu.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Látka s číslom FCM 257 a názvom bis(hydroxypropyl)éter, ktorá je uvedená pod číslom CAS No 0000110-98-5, sa podľa tabuľky 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 môže používať ako prísada v plastoch. V smernici Komisie 2002/72/ES zo 6. augusta 2002, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (3), bola táto látka uvedená pod číslom CAS 0025265-71-8. Uvedený zápis bol vypustený nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) č. 10/2011, ktorým sa nahradila smernica 2002/72/ES, pretože sa pokladal za nadbytočný. Avšak vzhľadom na to, že číslo CAS 0025265-71-8 sa skôr vzťahuje na obchodné použitie zmesi izomérov ako na čistú látku, malo by sa znovu vložiť do nariadenia (EÚ) č. 10/2011. Číslo CAS No 0000110-98-5 by malo zostať uvedené v tabuľke 1.

(5)

V poznámke č. 4 v tabuľke 3 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 týkajúcej sa skúšky zhody je uvedený nejednoznačný odkaz na simulátor D, pričom odkaz sa má vzťahovať na simulátor D2. Preto by mal byť v poznámke č. 4 uvedený odkaz na simulátor D2.

(6)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(7)

S cieľom obmedziť administratívnu záťaž pre obchodných prevádzkovateľov by malo byť možné dovážať a umiestňovať na trh plastové materiály a predmety, ktoré boli zákonne umiestnené na trh na základe požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 10/2011 a ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, a to do uplynutia jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Malo by sa umožniť, aby ostali na trhu až do vyčerpania zásob.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Plastové materiály a predmety, ktoré boli zákonne umiestnené na trh pred 1. januárom 2013 a ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa môžu naďalej umiestňovať na trh do 1. januára 2014. Uvedené plastové materiály a predmety môžu ostať na trhu až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 220, 15.8.2002, s. 18.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V tabuľke 1 sa v prípade tejto látky obsah stĺpca 3 nahrádza takto:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

257

13550

0000110-98-5

bis(hydroxypropyl)éter

áno

áno

nie

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

2.

V tabuľke 1 sa v prípade tejto látky obsah stĺpca 8 nahrádza takto:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

449

49840

0002500-88-1

dioktadecyldisulfid

áno

nie

áno

0,05

 

 

 

3.

V tabuľke 1 sa v prípade tejto látky obsah stĺpcov 8 a 9 nahrádza takto:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

180

17160

0000097-53-0

eugenol

nie

áno

nie

 

(33)

 

 

4.

V tabuľke 1 sa v prípade týchto látok obsah stĺpca 10 nahrádza takto:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

807

93485

nitrid titánu, nanočastice

áno

nie

nie

 

 

Žiadna migrácia nanočastíc nitrid titánu.

Môže sa používať len v polyetyléntereftaláte (PET) najviac 20 mg/kg.

V PET majú aglomeráty priemer 100 – 500 nm a sú tvorené najmä nanočasticami nitrid titánu; primárne častice majú priemer približne 20 nm.

 

865

40619

0025322-99-0

(butylakrylát, metylmetakrylát, butylmetakrylát) kopolymér

áno

nie

nie

 

 

Používať len v:

a)

pevnom poly(vinylchloride) (PVC) pri max. hladine 1 hmot. %;

b)

kyseline polyaktovej (PLA) pri max. hladine 5 hmot. %.

 

868

53245

0009010-88-2

(etylakrylát, metylmetakrylát) kopolymér

áno

nie

nie

 

 

Používať len v:

a)

pevnom poly(vinylchloride) (PVC) pri max. hladine 2 hmot. %;

b)

kyseline polyaktovej (PLA) pri max. hladine 5 hmot. %;

c)

polyetyléntereftaláte (PET) pri max. hladine 5 hmot. %.

 

5.

Do tabuľky 1 sa vkladajú tieto riadky v číselnom poradí podľa čísiel FCM:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

858

38565

0090498-90-1

3,9-bis[2-(3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-metylfenyl)propionyloxy)-1,1-dimetyletyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undekán

áno

nie

áno

0,05

 

SML vyjadrené ako suma látky a jej oxidačného produktu 3-[(3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-metylfenyl)prop-2-enoyloxy)-1,1-dimetyletyl]-9-[(3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-metylfenyl)propionyloxy)-1,1-dimetyletyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]-undekán v rovnováhe s jeho para-chinónmetidovým tautomérom.

(2)

874

16265

0156065-00-8

α-dimetyl-3-(4’-hydroxy-3’-metoxyfenyl)propylsilyloxy, ω-3-dimetyl-3-(4’-hydroxy-3’-metoxyfenyl)propylsilyl polydimetylsiloxan

nie

áno

nie

0,05

(33)

Používať len ako komonomér v polykarbonáte modifikonavom siloxanom.

Zmes oligomérov je opísaná týmto vzorcom

C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26).

 

902

 

0000128-44-9

sodná soľ 1,1-dioxo-1,2-benzizotiazol-3(2H)-ónu

áno

nie

nie

 

 

Látka musí spĺňať osobitné kritériá týkajúce sa čistoty stanovenými v nariadení (EÚ) č. 231/2012 (1).

 

979

79987

kopolymér (polyetyléntereftalát, hydroxylovaný polybutadién, pyromellitanhydrid)

áno

nie

nie

 

 

Používať len v polyetyléntereftaláte (PET) pri max. hladine 5 hmot. %.

 

6.

Do tabuľky 2 sa vkladá tento riadok v číselnom poradí podľa čísiel skupiny obmedzenia:

(1)

(2)

(3)

(4)

Číslo skup. obmedzenia

Číslo FCM

SML (T) [mg/kg]

Špecifikácia skup. obmedzenia

33

180

874

ND

vyjadrené ako eugenol

7.

V tabuľke 3 o overení súladu sa text poznámky č. 4 nahrádza takto:

(1)

(2)

Č. poznámky

Poznámky k overeniu súladu

(4)

Keď dôjde ku kontaktu s tukom, skúška zhody sa musí vykonať pomocou nasýtených tukových potravinových simulátorov, napríklad simulátora D2.


(1)  Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1.


12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1184/2012

zo 7. decembra 2012,

ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Cecina de León (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Komisia preskúmala v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 žiadosť Španielska o schválenie zmien a doplnení špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Cecina de León“ zapísaného podľa nariadenia (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Keďže príslušné zmeny a doplnenia nie sú menšieho rozsahu v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia uverejnila podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia žiadosť o zmeny a doplnenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tieto zmeny a doplnenia sa teda musia schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu, ktorý sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu, sa týmto schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 81, 20.3.2012, s. 6.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.2.   Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

ŠPANIELSKO

Cecina de León (CHZO)


12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1185/2012

z 11. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 prvý pododsek písm. m) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 118y ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 musí označenie a obchodná úprava v prípade šumivého vína, sýteného vína, akostného šumivého vína alebo akostného aromatického šumivého vína obsahovať údaj o mene/názve výrobcu alebo predajcu. V článku 56 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 (2) sa stanovuje, že uvedený údaj sa dopĺňa slovami „výrobca“ alebo „vyrába“ a „predajca“ alebo „predáva“ alebo ekvivalentnými výrazmi. Týmto ustanovením sa zároveň členským štátom umožňuje rozhodnúť, že uvádzanie výrobcu je povinné a že v tom prípade môžu povoliť nahradenie slov „výrobca“ alebo „vyrába“ inými slovami. Keď sa na označovanie šumivých vín v členských štátoch používajú výrazy, ktoré sú v daných členských štátoch tradične uznávané, a ak sa tieto členské štáty rozhodnú, že údaj o výrobcovi je povinný a povolia nahradenie slov „výrobca“ a „vyrába“ inými výrazmi, malo by ísť o výrazy, ktoré sa v danom odvetví tradične používajú. S cieľom informovať spotrebiteľov o terminológii používanej v tejto oblasti by sa okrem toho malo spresniť, ktoré výrazy sa môžu v jednotlivých jazykoch Únie povoliť.

(2)

Nariadenie (ES) č. 607/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 607/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1)

V článku 56 ods. 3 druhom pododseku sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

umožnia nahradiť slová „výrobca“ alebo „vyrába“ výrazmi uvedenými v prílohe Xa k tomuto nariadeniu.“

2)

Vkladá sa príloha Xa, ktorej znenie sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA Xa

Výrazy uvedené v článku 56 ods. 3 písm. b)

Jazyk

Výrazy, ktorých použitie je povolené ako náhrada za „výrobcu“

Výrazy, ktorých použitie je povolené ako náhrada za „vyrába“

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

elaborador

elaborado por

CS

zpracovatel“ alebo „vinař“

zpracováno v“ alebo „vyrobeno v“

DA

forarbejdningsvirksomhed“ alebo „vinproducent

forarbejdet af

DE

Verarbeiter

verarbeitet vonaleboversektet durch

ET

töötleja

töödelnud

EL

οινοποιός

οινοποιήθηκε από“,

EN

processoralebowinemaker

processed byalebomade by

FR

élaborateur

élaboré par

IT

elaboratorealebospumantizzatore

elaborato daalebospumantizzato da

LV

„izgatavotājs“

„vīndaris“ alebo „ražojis“

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

feldolgozó:

feldolgozta:

MT

proċessur

ipproċessat minn

NL

verwerker“ alebo „bereider

verwerkt door“ alebo „bereid door

PL

przetwórca“ alebo „wytwórca

przetworzone przez“ alebo „wytworzone przez

PT

elaboradoralebopreparador

elaborado poralebopreparado por

RO

elaborator

elaborat de

SI

pridelovalec

prideluje

SK

spracovateľ

spracúva

FI

valmistaja

valmistanut

SV

bearbetningsföretag

bearbetat av“ “


12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1186/2012

z 11. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky foxím

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 v spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky sformulované Výborom pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (ES) č. 470/2009 by sa mal stanoviť maximálny limit rezíduí (maximum residue limit, MRL) farmakologicky účinných látok určených na použitie v Únii vo veterinárnych liekoch pre zvieratá určené na výrobu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných v chovoch hospodárskych zvierat.

(2)

Farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (2).

(3)

Foxím je v súčasnosti zaradený do tabuľky 1 v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 ako povolená látka v prípade oviec, pokiaľ ide o svalovinu, tuk a obličky, v prípade ošípaných, pokiaľ ide o svalovinu, kožu a tuk, pečeň a obličky, a v prípade kurčiat, pokiaľ ide o svalovinu, kožu a tuk, pečeň, obličky a vajcia, s výnimkou zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu.

(4)

Európskej agentúre pre lieky bola predložená žiadosť o rozšírenie existujúceho zápisu, ktorý sa týka látky foxím, o hovädzí dobytok.

(5)

Európska agentúra pre lieky má na základe článku 5 nariadenia (ES) č. 470/2009 zvážiť používanie MRL stanovených pre farmakologicky účinné látky v konkrétnej potravine pri ďalšej potravine získanej z toho istého druhu alebo MRL stanovených pre farmakologicky účinnú látku v jednom alebo viacerých druhoch pri iných druhoch. Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil stanoviť MRL foxímu v prípade hovädzieho dobytka, pokiaľ ide o svalovinu, tuk, pečeň a obličky s výnimkou zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu a extrapoláciu MRL foxímu z oviec, hovädzieho dobytka, ošípaných a kurčiat, pokiaľ ide o svalovinu, tuk, pečeň, obličky a vajcia, na všetky druhy zvierat určené na výrobu potravín s výnimkou rýb a zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu.

(6)

Položka pre foxím v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 by sa preto mala zmeniť a doplniť tak, aby zahŕňala všetky druhy určené na výrobu potravín s výnimkou plutvových rýb.

(7)

Je vhodné stanoviť primerané obdobie, počas ktorého by príslušné zainteresované strany prijali opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na dodržiavanie nových maximálnych limitov rezíduí.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. februára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Zápis týkajúci sa foxímu v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa nahrádza takto:

Farmakologicky účinná látka

Markerové rezíduá

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia (podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009)

Terapeutická klasifikácia

„Foxím

foxím

všetky druhy určené na výrobu potravín okrem plutvových rýb

25 μg/kg

svalovina

V prípade ošípaných a hydiny sa tento MRL pre tuk vzťahuje na „kožu a tuk v prirodzenom pomere“.

Nepoužívať u zvierat určených na výrobu mlieka na ľudskú spotrebu.

antiparazitické látky/látky pôsobiace proti ektoparazitom“

550 μg/kg

tuk

50 μg/kg

pečeň

30 μg/kg

obličky

60 μg/kg

vajcia


12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1187/2012

z 11. decembra 2012,

ktorým sa stoosemdesiaty štvrtýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 5. decembra 2012 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o pridaní jedného subjektu do zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Mala by sa aktualizovať adresa Európskej komisie.

(4)

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

(2)

Príloha II sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2012

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľ útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Pod nadpis „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa dopĺňa tento záznam:

„Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Adresa: a) Mali, b) Alžírsko. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 5.12.2012.’


PRÍLOHA II

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Názov „Európske spoločenstvo“ a odsek pod ním sa nahrádza týmto názvom a odsekom:

„Adresa pre oznámenia zasielané Európskej komisii:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“


12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/25


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1188/2012

z 11. decembra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

56,9

MA

83,2

TN

94,1

TR

80,9

ZZ

78,8

0707 00 05

AL

87,0

JO

174,9

MA

133,1

TR

107,8

ZZ

125,7

0709 93 10

MA

155,9

TR

100,7

ZZ

128,3

0805 10 20

TR

47,5

ZA

49,4

ZW

43,2

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

124,6

MA

99,2

TR

78,5

ZZ

100,8

0805 50 10

TR

74,7

ZZ

74,7

0808 10 80

CA

157,2

MK

39,0

US

125,4

ZA

138,0

ZZ

114,9

0808 30 90

CN

61,4

TR

112,1

US

150,9

ZZ

108,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/27


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

zo 4. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/790/ES, ktorým sa Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2012/769/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 291 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V liste, ktorý Generálny sekretariát Komisie zaevidoval 12. apríla 2012, Poľsko požiadalo o povolenie predĺžiť uplatňovanie opatrenia odchyľujúceho sa od bodu 14 článku 287 smernice 2006/112/ES, aby mohlo naďalej uplatňovať oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) na zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nepresahuje ekvivalent sumy 30 000 EUR v národnej mene pri prepočítacom kurze platnom v deň pristúpenia Poľska k Únii. Na základe tohto opatrenia by tieto zdaniteľné osoby boli naďalej oslobodené od určitých alebo všetkých povinností súvisiacich s DPH uvedených v kapitolách 2 až 6 hlavy XI smernice 2006/112/ES.

(2)

Komisia v súlade s článkom 395 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2006/112/ES informovala ostatné členské štáty o žiadosti Poľska listami zo 17. a 18. júla 2012. Listom z 19. júla 2012 Komisia oznámila Poľsku, že má všetky informácie potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(3)

Podľa bodu 14 článku 287 smernice 2006/112/ES môže Poľsko oslobodiť od DPH zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nepresahuje ekvivalent sumy 10 000 EUR v národnej mene pri prepočítacom kurze platnom v deň jeho pristúpenia k Únii.

(4)

Rozhodnutím Rady 2009/790/ES z 20. októbra 2009, ktorým sa Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (2), sa Poľsku povolilo, aby do 31. decembra 2012 uplatňovalo ako odchyľujúce sa opatrenie oslobodenie od DPH na zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nepresahuje ekvivalent sumy 30 000 EUR v národnej mene pri prepočítacom kurze platnom v deň jeho pristúpenia k Únii. Keďže tento vyšší prah mal za následok obmedzené povinnosti spojené s DPH pre najmenšie podniky, pričom tieto zdaniteľné osoby si naďalej môžu zvoliť bežnú úpravu platby DPH v súlade s článkom 290 smernice 2006/112/ES, Poľsku by sa malo povoliť uplatňovať predmetné opatrenie aj na ďalšie časovo obmedzené obdobie.

(5)

Komisia do svojho návrhu smernice Rady z 29. októbra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, teraz smernica 2006/112/ES, s cieľom zjednodušiť povinnosti spojené s daňou z pridanej hodnoty, zahrnula ustanovenia, ktorými sa členským štátom umožní stanoviť strop ročného obratu na účely oslobodenia od DPH do maximálnej výšky 100 000 EUR alebo jej ekvivalentu v národnej mene, pričom táto suma sa môže každoročne aktualizovať. Žiadosť Poľska o predĺženie platnosti opatrenia je zlučiteľná s uvedeným návrhom.

(6)

Z informácií poskytnutých Poľskom vyplýva, že opatrenie viedlo podľa odhadov k zníženiu celkovej sumy príjmov z DPH do štátneho rozpočtu približne o 0,14 %.

(7)

Odchylné opatrenie nemá žiadny vplyv na vlastné zdroje Únie pochádzajúce z DPH.

(8)

Rozhodnutie 2009/790/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 2 rozhodnutia 2009/790/ES sa dátum „31. decembra 2012“ nahrádza dátumom „31. decembra 2015“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Poľskej republike.

V Bruseli 4. decembra 2012

Za Radu

predseda

V. SHIARLY


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 283, 30.10.2009, s. 53.


12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/29


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. decembra 2012,

ktorým sa potvrdzujú priemerné špecifické emisie CO2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre výrobcov osobných automobilov za kalendárny rok 2011 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(Text s významom pre EHP)

(2012/770/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 5 druhý pododsek a článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Komisia je povinná podľa článku 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 443/2009 potvrdiť každý rok priemerné špecifické emisie CO2 a cieľovú hodnotu špecifických emisií pre každého výrobcu osobných automobilov v Únii, ako aj pre každé združenie výrobcov vytvorené v súlade s článkom 7 ods. 7 uvedeného nariadenia. Na základe tohto potvrdenia Komisia určí, či výrobcovia a združenia dodržali požiadavky článku 4 uvedeného nariadenia. Ak je jasné, že výrobca alebo združenie nedodržali svoje cieľové hodnoty špecifických emisií, Komisia je od roku 2013 povinná podľa článku 9 ods. 1 uvedeného nariadenia uložiť poplatky za nadmerné emisie prostredníctvom individuálnych rozhodnutí určených príslušným výrobcom alebo správcom združení.

(2)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 443/2009 sú cieľové hodnoty pre výrobcov a združenia záväzné s účinnosťou od roku 2012. Na kalendárne roky 2010 a 2011 by však Komisia mala vypočítať indikatívne cieľové hodnoty a v súlade s článkom 8 ods. 6 uvedeného nariadenia informovať tých výrobcov a združenia, ktorých priemerné špecifické emisie CO2 prekračujú ich indikatívne cieľové hodnoty. Keďže ciele na roky 2010 a 2011 budú slúžiť výrobcom ako ukazovatele v súvislosti s úsilím, ktoré musia vyvinúť na dosiahnutie záväzného cieľa v roku 2012, je vhodné určiť priemerné špecifické emisie výrobcov na roky 2010 a 2011 v súlade s článkom 4 druhým odsekom uvedeného nariadenia a zohľadniť len 65 % vozidiel každého výrobcu s najnižšími emisiami.

(3)

Údaje, ktoré sa použijú na výpočet priemerných špecifických emisií a cieľových hodnôt špecifických emisií, sú uvedené v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 443/2009 a sú založené na počte registrácií nových osobných automobilov v členských štátoch v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka. Údaje sú prevzaté z osvedčení o zhode vydaných výrobcami alebo z dokumentov obsahujúcich rovnocenné informácie v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1014/2010 z 10. novembra 2010 o monitorovaní a oznamovaní údajov o registrácii nových osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (2).

(4)

Údaje za rok 2011 predložila Komisii väčšina členských štátov do termínu 28. februára 2012 uvedeného v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 443/2009. Vzhľadom na neskoré poskytnutie údajov tromi členskými štátmi mala však Komisia k dispozícii kompletný súbor údajov až na konci mája.

(5)

Ak z overenia údajov zo strany Komisie bolo zrejmé, že niektoré údaje chýbali alebo boli zjavne nesprávne, Komisia sa obrátila na dotknuté členské štáty a na základe dohody s týmito členskými štátmi údaje príslušne upravila alebo doplnila. Ak nebolo možné dosiahnuť dohodu s daným členským štátom, predbežné údaje tohto členského štátu neboli upravené.

(6)

Nemecko v septembri 2012 informovalo Komisiu, že zo súboru údajov predložených Komisii vo februári 2012 bolo vynechaných približne 200 000 registrácií za rok 2011. Vzhľadom na prísny harmonogram na potvrdenie údajov Komisia nemala dostatok času, aby výrobcom umožnila overiť chýbajúce registrácie. Z tohto dôvodu záznamy týkajúce sa týchto registrácií nemožno zahrnúť do konečného súboru údajov a nemožno ich zohľadniť pri výpočte priemerných špecifických emisií dotknutých výrobcov alebo ich cieľových hodnôt špecifických emisií.

(7)

Komisia 20. júna 2012 uverejnila predbežné údaje a 84 výrobcom oznámila predbežné výpočty ich priemerných špecifických emisií CO2 v roku 2011 a ich cieľové hodnoty špecifických emisií v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 443/2009. Výrobcovia boli požiadaní, aby overili tieto údaje a informovali Komisiu o chybách do troch mesiacov od prijatia oznámenia v súlade s článkom 8 ods. 5 prvým pododsekom uvedeného nariadenia.

(8)

Oznámenia o chybách predložilo v trojmesačnej lehote 38 výrobcov. Dvaja výrobcovia informovali Komisiu o tom, že v súboroch údajov boli chyby, ale neoznámili ich opravy v súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1014/2010.

(9)

V prípade 46 výrobcov, ktorí neoznámili chyby v súboroch údajov alebo ktorí neposkytli oznámenie v súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1014/2010, by sa predbežné údaje a predbežné výpočty priemerných špecifických emisií a cieľových hodnôt špecifických emisií mali potvrdiť bez úprav.

(10)

Komisia overila opravy oznámené výrobcami a príslušné zdôvodnenia vyjadrené prostredníctvom chybových kódov uvedených v článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1014/2010 a súbor údajov bol vhodne upravený.

(11)

V prípade záznamov, ktoré výrobcovia označili chybovým kódom B stanoveným v článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1014/2010, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že výrobcovia nemôžu vhodne overiť ani opraviť dané záznamy v dôsledku chýbajúcich alebo nesprávnych identifikačných parametrov. Na hodnoty emisií CO2 a hmotnosť v týchto záznamoch by sa preto mal uplatniť prípustný počet chýb.

(12)

Prípustný počet chýb by sa mal vypočítať ako rozdiel medzi vzdialenosťami k cieľovej hodnote špecifických emisií vyjadrený ako priemerné emisie odpočítané od vypočítaných cieľových hodnôt špecifických emisií vrátane tých registrácií, ktoré nemožno overiť výrobcami, ako aj bez uvedených registrácií. Bez ohľadu na to, či je rozdiel kladný alebo záporný, prípustný počet chýb by mal vždy zmenšiť vzdialenosť k cieľovej hodnote výrobcu.

(13)

Priemerné špecifické emisie CO2 z nových osobných automobilov zaregistrovaných v roku 2011, cieľové hodnoty špecifických emisií a rozdiel medzi týmito dvomi hodnotami by sa mali preto potvrdiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nasledovné hodnoty uvedené v prílohe sú potvrdené pre každého výrobcu osobných automobilov a pre každé združenie výrobcov za kalendárny rok 2011:

a)

cieľová hodnota špecifických emisií;

b)

priemerné špecifické emisie CO2 v prípade potreby upravené o príslušný prípustný počet chýb;

c)

rozdiel medzi hodnotami uvedenými v písmenách a) a b);

d)

priemerné špecifické emisie CO2 pre všetky nové osobné automobily v Únii;

e)

priemerná hmotnosť všetkých nových osobných automobilov v Únii.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 15.


PRÍLOHA

Tabuľka 1

Hodnoty týkajúce sa výkonnosti výrobcov potvrdené v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Názov výrobcu

Združenia a výnimky

Počet registrácií

Priemerné emisie CO2 (65 %) opravené

Cieľová hodnota špecifických emisií

Vzdialenosť od cieľa

Vzdialenosť od cieľa upravená

Priemerná hmotnosť

Priemerné emisie CO2 (100 %)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

572

177,439

147,733

29,706

29,706

1 760,03

203,024

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 306

293,478

320,000

–26,522

–26,522

1 778,25

320,737

Audi AG

P8

617 058

126,995

139,414

–12,419

–13,108

1 578,00

144,669

Audi Hungaria Motor KFT

P8

14 853

136,758

133,273

3,485

3,344

1 443,62

148,573

Automobiles Citroën

 

741 890

112,738

127,624

–14,886

–14,886

1 320,01

125,666

Automobiles Dangel

 

45

145,103

137,974

7,129

7,129

1 546,49

148,267

Automobiles Peugeot

 

871 307

115,971

129,369

–13,398

–13,398

1 358,19

128,318

Avtovaz JSC

 

2 877

206,591

125,487

81,104

81,104

1 273,25

214,379

Bayerische Motoren Werke AG

 

723 001

129,243

139,011

–9,768

–9,768

1 569,17

144,289

Bentley Motors Ltd

P8

1 281

385,470

181,852

203,618

203,618

2 506,62

389,560

BMW M GmbH

 

32 688

128,168

141,763

–13,595

–13,595

1 629,39

153,267

Caterham Cars Limited

D

146

164,936

210,000

–45,064

–45,064

707,19

182,973

Chongqing Lifan Passenger Vehicle CO Ltd

 

41

174

123,282

50,718

50,718

1 225,00

174,000

Chevrolet Italia

 

11 747

110,522

117,194

–6,672

–6,672

1 091,78

113,295

Chrysler Group LLC

 

40 418

172,738

158,926

13,812

13,812

2 004,95

192,096

CNG Technik

P1

126

114,000

118,073

–4,073

–4,073

1 111,01

114,000

Automobile Dacia SA

 

235 036

132,368

126,693

5,675

5,674

1 299,64

142,774

Daihatsu Motor Co. Ltd

P7

9 603

128,506

118,136

10,370

10,370

1 112,40

145,796

Daimler AG Stuttgart

P2

626 079

132,125

139,031

–6,906

–6,985

1 569,61

152,765

Dr Motor Company SRL

 

2 783

121,075

118,756

2,319

2,319

1 125,95

134,736

Ferrari

D

2 318

299,849

303,000

–3,151

–3,151

1 721,13

321,016

Ford Motor Company

P1

651

117,104

120,917

–3,813

–3,858

1 173,24

123,097

Fiat Group Automobiles SpA

 

836 642

109,885

119,406

–9,521

–9,593

1 140,19

118,279

Ford-Werke GmbH

P1

1 004 863

119,012

127,825

–8,813

–8,895

1 324,41

131,951

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

26 702

158,145

164,616

–6,471

–6,471

1 582,48

170,332

General Motors Company

 

958

224,111

153,828

70,283

70,283

1 893,39

293,342

GM Korea Company

 

156 775

125,945

127,643

–1,698

–1,698

1 320,43

142,195

GM Italia SRL

 

1 497

113,238

121,524

–8,286

–8,286

1 186,53

117,716

Great Wall Motor Company Limited

D

1 734

219,029

195,000

24,029

24,029

1 894,19

220,578

Honda Automobile China CO

P3

20 699

123,950

119,659

4,291

4,279

1 145,71

125,329

Honda Automobile Thailand CO

P3

203

146,221

120,814

25,407

25,407

1 171,00

150,567

Honda Motor CO

P3

80 194

123,371

130,019

–6,648

–6,970

1 372,42

142,092

Honda of the UK Manufacturing

P3

37 627

146,211

133,571

12,640

12,409

1 450,15

161,127

Honda Turkiye AS

P3

1 051

151,798

125,595

26,203

26,203

1 275,60

155,955

Hyundai Motor Company

 

363 165

118,966

126,578

–7,612

–7,612

1 297,12

132,139

Iveco SpA

 

51

213,636

179,988

33,648

33,648

2 465,84

220,510

Jaguar Cars Ltd

ND

P6

21 980

169,666

178,025

–8,359

–8,359

1 899,75

189,103

KIA Motors Corporation

 

279 401

122,048

129,147

–7,099

–7,099

1 353,33

136,944

KTM-Sportmotorcycle AG

D

31

181,7

200,000

–18,300

–18,300

875,00

184,161

Automobili Lamborghini SpA

P8

270

322,109

141,622

180,487

179,992

1 626,30

341,804

Land Rover

ND

P6

68 080

188,659

178,025

10,634

10,634

2 291,53

210,911

Lotus Cars Limited

D

522

179,209

280,000

– 100,791

– 100,791

1 280,82

198,571

Magyar Suzuki Corporation Ltd

P5

96 175

118,469

120,435

–1,966

–1,966

1 162,71

127,816

Mahindra & Mahindra Ltd

D

12

236

205,000

31,000

31,000

2 012,50

238,000

Maruti Suzuki India Ltd

P5

22 813

102,997

109,967

–6,970

–6,970

933,65

104,430

Maserati SpA

 

1 330

351,103

158,453

192,650

192,650

1 994,61

360,656

Mazda Motor Corporation

 

125 367

131,622

130,645

0,977

0,724

1 386,11

146,625

McLaren Automotive Ltd

D

76

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 514,20

282,342

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 507

307,578

145,071

162,507

162,494

1 701,79

307,768

MG Motor UK Limited

D

426

183,156

184,000

–0,844

–0,844

1 513,43

183,667

MIA Electric SAS

 

249

0

108,388

– 108,388

– 108,388

899,09

0,000

Micro-Vett SpA

 

4

0

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

78 039

128,395

139,904

–11,509

–12,224

1 588,71

153,864

Mitsubishi Motor Europe BV (MME)

P4

19 270

117,472

115,081

2,391

2,387

1 045,55

120,139

Morgan Motor Co. Ltd

D

452

155,382

180,000

–24,618

–24,618

1 113,11

176,626

Nissan International SA

 

443 400

127,348

130,153

–2,805

–2,805

1 375,34

142,469

O.M.C.I. SRL

 

51

156,061

119,537

36,524

36,524

1 143,04

169,431

Adam Opel AG

 

952 117

122,860

132,649

–9,789

–9,790

1 429,97

134,205

OSV – Opel Special Vehicles GmbH

 

2

133

136,581

–3,581

–3,581

1 516,00

135,500

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

526

136,941

114,004

22,937

22,937

1 021,98

141,848

PGO Automobiles

 

66

184,738

113,598

71,140

71,140

1 013,09

188,015

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

P8

37 201

202,993

152,904

50,089

50,089

1 873,19

221,560

Potenza Sports Cars

 

22

178

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd

D

442

144,78

185,000

–40,220

–40,220

1 394,86

154,495

Quattro GmbH

P8

3 307

232,028

149,311

82,717

81,792

1 794,57

258,705

Renault

 

1 004 850

114,816

126,391

–11,575

–11,580

1 293,02

128,566

Rolls-Royce Motors Cars Ltd

 

409

316,238

182,073

134,165

134,165

2 511,46

334,760

Saab Automobile AB

 

12 570

134,632

144,930

–10,298

–10,298

1 698,70

155,341

Santana Motor SA

 

22

217,929

149,065

68,864

68,864

1 789,18

245,591

Seat

P8

293 241

114,132

126,196

–12,064

–12,110

1 288,76

124,878

Secma

 

43

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

137,140

Shanghai Maple Automobile Co Ltd

 

15

212

154,130

57,870

57,870

1 900,00

216,200

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

51

269,242

153,977

115,265

115,265

1 896,67

269,510

Skoda Auto AS

P8

448 804

122,323

127,444

–5,121

–5,453

1 316,07

134,649

Sovab

 

9

211,8

163,955

47,845

47,845

2 115,00

215,000

Ssangyong Motor Company

D

6 258

165,95

180,000

–14,050

–14,050

1 820,03

184,144

Suzuki Motor Corporation

P5

58 442

129,792

124,059

5,733

5,733

1 241,99

148,166

Tata Motors Limited

ND

P6

2 075

132,499

178,025

–45,526

–45,526

1 323,63

145,692

Tesla Motors Ltd

 

76

0

128,354

– 128,354

– 128,354

1 335,99

0,000

Think

 

224

0

119,830

– 119,830

– 119,830

1 149,47

0,000

Toyota Motor Europe NV SA

P7

522 865

109,293

128,141

–18,848

–18,905

1 331,32

126,194

Volkswagen AG

P8

1 574 053

121,739

131,971

–10,232

–10,399

1 415,14

134,918

Volvo Car Corporation

 

225 326

132,245

145,021

–12,776

–12,776

1 700,69

151,452

Wiesmann GmbH

D

5

270,333

274,000

–3,667

–3,667

1 434,60

277,000


Tabuľka 2

Hodnoty týkajúce sa výkonnosti združení potvrdené v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Názov združenia

Združenie

Počet registrácií

Priemerné emisie CO2 (65 %) opravené

Cieľová hodnota špecifických emisií

Vzdialenosť od cieľa

Vzdialenosť od cieľa upravená

Priemerná hmotnosť

Priemerné emisie CO2 (100 %)

Ford Werke GMBH

P1

1 005 640

119,007

127,82

–8,813

–8,893

1 324,29

131,943

Daimler AG

P2

627 586

132,189

139,045

–6,856

–6,933

1 569,93

153,137

Honda Motor Europe Ltd

P3

139 774

127,001

129,394

–2,393

–2,703

1 358,75

144,850

Mitsubishi Motors

P4

97 309

123,768

134,988

–11,220

–11,651

1 481,15

147,185

Suzuki

P5

177 430

116,184

120,283

–4,099

–4,099

1 159,37

131,512

Tata Motors Ltd, Jaguar Cars Ltd, Land Rover

P6

92 135

177,629

178,025

–0,396

–0,396

2 176,27

204,240

Toyota-Daihatsu Group

P7

532 468

109,496

127,96

–18,464

–18,506

1 327,37

126,547

VW Group PC

P8

2 990 068

121,99

132,57

–10,580

–10,707

1 428,23

137,316

Vysvetlivky k tabuľkám 1 a 2

Stĺpec A:

V tabuľke 1: „Názov výrobcu“ znamená názov výrobcu, ako ho dotknutý výrobca oznámil Komisii, alebo ak k takémuto oznámeniu nedošlo, názov zaregistrovaný registračným úradom členského štátu.

V tabuľke 2: „Názov združenia“ znamená názov združenia oznámený správcom združenia.

Stĺpec B:

„D“ znamená, že výnimka týkajúca sa výrobcov s malým objemom výroby bola udelená v súlade s článkom 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 443/2009 s účinnosťou od roku 2012.

„ND“ znamená, že výnimka týkajúca sa špecializovaného výrobcu bola udelená v súlade s článkom 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 443/2009 s účinnosťou od roku 2012.

„P“ znamená, že výrobca je členom združenia (uvedeného v tabuľke 2) vytvoreného v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 443/2009.

Stĺpec C:

„Počet registrácií“ znamená celkový počet nových automobilov zaregistrovaných v členských štátoch za kalendárny rok, pričom sa nezapočítavajú tie registrácie, ktoré sa týkajú záznamov, v prípade ktorých chýbajú hodnoty pre hmotnosť a emisie CO2, a tých záznamov, ktoré výrobca nedokáže identifikovať [označené v oznámení o chybe chybovým kódom C, ako sa stanovuje v článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1014/2010]. Počet registrácií nahlásených členskými štátmi sa nesmie meniť iným spôsobom.

Stĺpec D:

„Priemerné emisie CO2 (65 %) opravené“ znamenajú priemerné špecifické emisie CO2, ktoré boli vypočítané na základe 65 % vozidiel s najnižšími emisiami v rámci vozového parku výrobcu v súlade s článkom 4 druhým pododsekom prvou zarážkou nariadenia (ES) č. 443/2009 a bodom 4 oznámenia Komisie KOM(2010) 657 v konečnom znení. V prípade potreby boli priemerné špecifické emisie upravené s cieľom zohľadniť opravy oznámené Komisii dotknutým výrobcom. Záznamy použité pri výpočte zahŕňajú tie záznamy, ktoré obsahujú platnú hodnotu pre hmotnosť a pre emisie CO2.

Stĺpec E:

„Cieľová hodnota špecifických emisií“ znamená cieľovú hodnotu emisií vypočítanú na základe priemernej hmotnosti všetkých vozidiel priradených výrobcovi po uplatnení vzorca uvedeného v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 443/2009.

Stĺpec F:

„Vzdialenosť od cieľa“ znamená vzdialenosť medzi priemernými špecifickými emisiami uvedenými v stĺpci D a cieľovou hodnotou emisií v stĺpci E. Ak sa pred hodnotou v stĺpci F uvádza znamienko „–“, znamená to, že priemerné emisie sú nižšie než cieľová hodnota.

Stĺpec G:

„Vzdialenosť od cieľa upravená“ znamená, že ak sa hodnoty v tomto stĺpci líšia od hodnôt v stĺpci F, hodnoty v uvedenom stĺpci boli upravené s cieľom zohľadniť prípustný počet chýb. Prípustný počet chýb sa uplatňuje v prípade záznamov zahrnutých do výpočtu priemerných špecifických emisií a cieľovej hodnoty, ale výrobca nemôže overiť správnosť týchto hodnôt vzhľadom na nedostatok vhodných identifikátorov. Prípustný počet chýb sa uplatňuje len vtedy, ak výrobca oznámil Komisii všetky záznamy s chybovým kódom B, ako sa uvádza v článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1014/2010. Prípustný počet chýb sa vypočítava podľa tohto vzorca:

 

Chyba = absolútna hodnota [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

 

AC1 = priemerné špecifické emisie CO2 vrátane neidentifikovateľných vozidiel (ako sa uvádza v stĺpci D);

 

TG1 = cieľová hodnota špecifických emisií vrátane neidentifikovateľných vozidiel (ako sa uvádza v stĺpci E);

 

AC2 = priemerné špecifické emisie CO2 bez neidentifikovateľných vozidiel;

 

TG2 = cieľová hodnota špecifických emisií bez neidentifikovateľných vozidiel.

Stĺpec I:

„Priemerné emisie CO2 (100 %)“ znamenajú priemerné špecifické emisie CO2, ktoré boli vypočítané na základe 100 % vozidiel priradených výrobcovi. V prípade potreby boli priemerné špecifické emisie upravené s cieľom zohľadniť opravy oznámené Komisii dotknutým výrobcom. Záznamy použité pri výpočte zahŕňajú tie záznamy, ktoré obsahujú platnú hodnotu pre hmotnosť a emisie CO2.


ODPORÚČANIA

12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/37


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 6. decembra 2012

v súvislosti s opatreniami určenými na podporu toho, aby tretie krajiny uplatňovali minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach

(2012/771/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

V medzinárodných súvislostiach sa výskyt odlišujúcich sa predpisov v daňovej oblasti vo všeobecnosti prijíma ako dôsledok fiškálnej suverenity. V tejto súvislosti sa niektoré, obvykle malé, tretie krajiny s obmedzenými finančnými potrebami rozhodli pre nízku úroveň dane z príjmu, ktorá sa uplatňuje celkovo tak na jednotlivcov ako aj na spoločnosti, alebo sa dokonca rozhodli neuplatňovať vôbec žiadnu daň z príjmu. Uvedené daňové politiky nie sú nevyhnutne nežiaduce ako také, pokiaľ sa štát zapája do medzinárodnej spolupráce s cieľom umožniť iným štátom presadzovať ich daňovú politiku.

(2)

Politiky, ktoré vedú k nízkym úrovniam dane z príjmu či k nezdaneniu príjmu, sú však často sprevádzané nedostatočnou transparentnosťou alebo nedostatočnou výmenou informácií s inými štátmi. Dotknuté štáty priťahujú investície tým, že nerezidentom poskytujú útočisko v prípade niektorých druhov mobilného príjmu alebo kapitálu a umožnia im zatajiť existenciu takéhoto príjmu či kapitálu pred daňovou správou ich štátu usadenia.

(3)

Na odstránenie týchto obáv sa podnikli rôzne iniciatívy na medzinárodných fórach, napríklad v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo G20. Okrem toho Globálne fórum OECD o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely (ďalej len „globálne fórum“) vypracovalo štandardy týkajúce sa transparentnosti a výmeny informácií na daňové účely. Na úrovni tohto globálneho fóra sa v roku 2009 dosiahla dohoda o preskúmaní vykonávania uvedených štandardov. Fórum sa zapojilo do komplexného postupu partnerského preskúmania a mnohé jurisdikcie s tradične nízkym daňovým zaťažením sa dohodli na uzavretí dvojstranných dohôd o výmene informácií o daňových záležitostiach.

(4)

V Únii sa otázkami transparentnosti a výmeny informácií zaoberá smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (1). Keďže v Únii zároveň existuje konsenzus vyjadrený v kódexe správania pre zdaňovanie podnikov uvedenom v prílohe 1 k záverom zo zasadania Rady ECOFIN 1. decembra 1997 o politike zdaňovania (2), podľa ktorého sú škodlivé daňové opatrenia neprijateľné, členským štátom to sťažuje zachovávanie či zavádzanie takýchto opatrení. Istý počet opatrení potenciálne patriacich do pôsobnosti uvedeného kódexu správania okrem toho podlieha podrobnému preskúmaniu podľa pravidiel o štátnej pomoci uvedených v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(5)

Vo vzťahoch s tretími krajinami sa ich Únia pokúšala presvedčiť, aby sa pripojili k zásadám, ktoré Únia zastáva v oblasti transparentnosti a výmeny informácií (obdobným, ako sú široko prijímané medzinárodné štandardy transparentnosti a výmeny informácií), a aby odstránili škodlivé daňové opatrenia, ako sa uvádza v oznámení Komisie Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach (3) a oznámení Komisie Dane a rozvoj spolupráce s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach (4).

(6)

Členské štáty, ktorých základ dane bol nepriaznivo poznačený nedostatočnou transparentnosťou alebo škodlivými daňovými opatreniami na strane tretích krajín, podnikli kroky na nápravu tejto situácie. V reakcii na uvedené opatrenia však daňovníci prevádzajú svoje obchodné činnosti alebo transakcie cez inú jurisdikciu s nižšou úrovňou ochrany. Vzhľadom na slobodu hospodárskych subjektov podnikať kdekoľvek v Únii je toto riziko v Únii obzvlášť vysoké. V dôsledku toho úroveň ochrany pred uvedenou eróziou základu dane dostupná v Únii vo všeobecnosti smeruje k tomu, že zodpovedá najnižšej úrovni ochrany, ktorý poskytuje niektorý členský štát.

(7)

Deformácie, ktoré daná situácia vyvoláva v rámci Únie, môžu viesť k umelo vytvoreným tokom kapitálu a pohybom daňovníkov na vnútornom trhu, a tak narúšať jeho riadne fungovanie a oslabovať základy dane členských štátov. Takéto narušenia by sa mali napraviť spoločným prístupom všetkých členských štátov.

(8)

Preto je potrebné jasne stanoviť minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach, pokiaľ ide o transparentnosť a výmenu informácií a aj v súvislosti so škodlivými daňovými opatreniami, a niekoľko opatrení, ktoré sa majú prijať vo vzťahu k tretím krajinám so zámerom podnietiť ich, aby dodržiavali uvedené štandardy.

(9)

V oblasti transparentnosti a výmeny informácií sa stanovila medzinárodne uznávaný štandard v referenčnom rámci schválenom globálnym fórom v roku 2009. Toto odporúčanie by preto malo vychádzať z uvedeného referenčného rámca. Pokiaľ ide o škodlivé daňové opatrenia, kódex správania pre zdaňovanie podnikov sa v Únii ukázal byť relevantným základom. Členské štáty sa zaviazali podporovať zásady uvedeného kódexu v tretích krajinách. Na účely tohto odporúčania je preto vhodné odvolávať sa na kritériá daného kódexu. V tomto ohľade je zároveň vhodné odkázať aj na práce skupiny pre kódex správania (zdaňovanie podnikov) zriadenej v rámci Rady, aby posúdila daňové opatrenia, ktoré môžu patriť do rozsahu pôsobnosti kódexu správania pre zdaňovanie podnikov (5). Prípady posudzované touto skupinou môžu byť užitočné, keď treba preskúmať, či sa má dotknuté opatrenie považovať za škodlivé.

(10)

V tomto odporúčaní by sa mal uviesť súbor opatrení, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré nedodržiavajú minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach. Spoločným uplatňovaním týchto opatrení by členské štáty výrazne zvýšili celkovú účinnosť opatrení prijatých jednotlivo každým z nich. Straty daňových príjmov by sa tak dali znížiť spolu s administratívnymi nákladmi, ktoré vynakladajú daňové správy, a nákladmi na dodržiavanie právnych predpisov, ktoré znášajú daňovníci.

(11)

S cieľom podporiť uplatňovanie minimálnych štandardov dobrej správy v daňových záležitostiach je zároveň potrebné určiť pozitívne opatrenia na povzbudenie tretích krajín, ktoré spĺňajú dané štandardy alebo ktoré sa zaviazali ich spĺňať, ale potrebujú pomoc na to, aby dosiahli daný cieľ.

(12)

Opatrenia uvedené v tomto odporúčaní a uplatňované členskými štátmi musia byť v súlade s právom Únie, a najmä so základnými slobodami zakotvenými v ZFEÚ,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.   Predmet úpravy

V tomto odporúčaní sa stanovujú kritériá umožňujúce určiť tretie krajiny, ktoré nedodržiavajú minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach. Zároveň sa v ňom uvádza súbor opatrení, ktoré môžu členské štáty prijať vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré nedodržiavajú dané štandardy, a v prospech tretích krajín, ktoré ich spĺňajú.

Toto odporúčanie sa týka zdanenia príjmov.

2.   Vymedzenie pojmov

Na účely tohto odporúčania sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„daň z príjmu“ znamená každú daň z príjmu vybranú od jednotlivcov či právnických osôb nezávisle od spôsobu jej výberu, ktorá je uložená v mene štátu, jeho územnosprávnych celkov alebo miestnych orgánov;

b)

„tretia krajina“ znamená akúkoľvek jurisdikciu, ktorá nie je členským štátom;

c)

„vnútroštátny čierny zoznam“ znamená zoznam prijatý členským štátom, v ktorom sa uvádzajú jurisdikcie, voči ktorým daný členský štát uplatňuje vopred vymedzené daňové opatrenia alebo daňové politiky.

3.   Minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach

Tretia krajina spĺňa minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach, keď:

a)

prijala zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad so štandardami transparentnosti a výmeny informácií uvedenými v prílohe, a účinne ich uplatňuje;

b)

nepoužíva škodlivé daňové opatrenia v oblasti zdaňovania podnikov.

Daňové opatrenia, ktorými sa stanovuje výrazne nižšia skutočná úroveň zdanenia (vrátane nulovej sadzby) než sú úrovne obvykle uplatňované v predmetnej tretej krajine, treba vnímať ako potenciálne škodlivé. Takáto úroveň zdanenia môže vychádzať z nominálnej daňovej sadzby, daňového základu alebo akéhokoľvek iného relevantného faktora.

Pri posudzovaní, či sú takéto opatrenia škodlivé, by sa malo okrem iného zohľadniť:

a)

či sú výhody priznané len nerezidentom alebo na transakcie uskutočňované s nerezidentmi, alebo

b)

či sú výhody odlúčené od domáceho trhu tak, že nemajú žiadny vplyv na vnútroštátny základ dane, alebo

c)

či sú výhody udelené dokonca aj bez akejkoľvek hospodárskej činnosti a významnej ekonomickej prítomnosti v tretej krajine poskytujúcej daňové výhody, alebo

d)

či sa pravidlá na stanovenie zisku z činností v rámci nadnárodnej skupiny spoločností odlišujú od medzinárodne uznávaných zásad, konkrétne pravidiel schválených na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, alebo

e)

či daňovým opatreniam chýba transparentnosť, a to aj vrátane prípadov, keď sa právne ustanovenia uplatňujú na administratívnej úrovni netransparentným a voľnejším spôsobom.

Pri uplatňovaní týchto kritérií by členské štáty mali zohľadňovať závery, ku ktorým dospela skupina pre kódex správania (zdaňovanie podnikov) v súvislosti s daňovými opatreniami, ktoré posúdila ako škodlivé.

4.   Opatrenia namierené proti tretím krajinám, ktoré nespĺňajú minimálne štandardy stanovené v bode 3

4.1.

Členské štáty by mali uverejniť čierne zoznamy tretích krajín, ktoré nespĺňajú minimálne štandardy stanovené v bode 3, so zreteľom na uplatňovanie bodu 4.3. Tieto čierne zoznamy by mali odkazovať na toto odporúčanie.

4.2.

Členské štáty, ktoré prijali vnútroštátne čierne zoznamy, by v nich mali uviesť tretie krajiny, ktoré nespĺňajú minimálne štandardy stanovené v bode 3.

4.3.

Každý členský štát, ktorý uzavrel dohovor o dvojitom zdanení s treťou krajinou, ktorá nespĺňa minimálne štandardy stanovené v bode 3, by sa mal usilovať o opätovné prerokovanie dohovoru, jeho pozastavenie či vypovedanie, podľa toho, čo je najvhodnejšie na dosiahnutie toho, aby daná krajina zlepšila dodržiavanie daných štandardov.

5.   Opatrenia v prospech tretích krajín, ktoré spĺňajú minimálne štandardy stanovené v bode 3

5.1.

Členské štáty by mali z čiernych zoznamov uvedených v bode 4.1. odstrániť tretie krajiny, ktoré spĺňajú minimálne štandardy stanovené v bode 3.

5.2.

Členské štáty by mali zvážiť odstránenie tretích krajín, ktoré spĺňajú minimálne štandardy stanovené v bode 3, zo všetkých existujúcich vnútroštátnych čiernych zoznamov uvedených v bode 4.2.

5.3.

Členské štáty by mali zvážiť začatie dvojstranných rokovaní vedúcich k uzatvoreniu dohovoru o dvojitom zdanení s tretími krajinami, ktoré spĺňajú minimálne štandardy stanovené v bode 3.

6.   Opatrenia v prospech tretích krajín, ktoré sa zaviazali spĺňať minimálne štandardy stanovené v bode 3

6.1.

Členské štáty by mali zvážiť nadviazanie užšej spolupráce a poskytovanie pomoci tretím krajinám, najmä rozvojovým, ktoré sa zaviazali spĺňať minimálne štandardy stanovené v bode 3, s cieľom napomáhať týmto tretím krajinám v účinnom boji proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu. Na tieto účely by mohli do takýchto krajín dočasne vyslať daňových odborníkov.

Členské štáty by mali pri hodnotení záväzku tretích krajín dodržiavať dané minimálne štandardy zohľadniť všetky konkrétne skutočnosti v tejto oblasti, predovšetkým kroky, ktoré dotknutá tretia krajina už prijala smerom k dosiahnutiu súladu.

6.2.

Pokiaľ tretia krajina využíva pomoc v súlade s bodom 6.1 a dosahuje očakávaný pokrok v spĺňaní uvedených minimálnych štandardov, členské štáty by nemali uplatňovať opatrenia uvedené v bode 4 s výnimkou opätovného prerokovania dohovorov o dvojitom zdanení.

7.   Nadväzujúce činnosti

Členské štáty by mali Komisiu informovať o opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu s týmto odporúčaním, ako aj o akýchkoľvek zmenách vykonaných v týchto opatreniach.

Komisia uverejní o uplatňovaní tohto odporúčania správu do troch rokov od jeho prijatia.

8.   Adresáti

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. decembra 2012

Za Komisiu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 2, 6.1.1998, s. 1.

(3)  KOM(2009) 201 v konečnom znení z 28. apríla 2009.

(4)  KOM(2010) 163 v konečnom znení z 21. apríla 2010.

(5)  Ú. v. ES C 99, 1.4.1998, s. 1.


PRÍLOHA

ŠTANDARDY TRANSPARENTNOSTI A VÝMENY INFORMÁCIÍ

A.   DOSTUPNOSŤ INFORMÁCIÍ

A.1.

Dotknutá tretia krajina zabezpečí, aby mali príslušné orgány k dispozícii informácie o vlastníctve a totožnosti všetkých relevantných subjektov a úprav.

A.2.

Príslušná tretia krajina zabezpečí, aby sa viedli spoľahlivé účtovné záznamy pre všetky dotknuté subjekty a úpravy.

A.3.

Bankové údaje sú dostupné pri všetkých držiteľoch bankových účtov.

B.   PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

B.1.

Príslušné orgány dotknutej tretej krajiny majú právomoc získať a poskytovať informácie, na ktoré sa vzťahuje žiadosť na základe dohody o výmene informácií, od každej osoby v ich územnej právomoci, ktorá má tieto informácie alebo má nad nimi kontrolu.

B.2.

Práva a ochrana, ktoré sa priznávajú osobám v príslušnej dožiadanej tretej krajine, sú zlučiteľné s účinnou výmenou informácií.

C.   VÝMENA INFORMÁCIÍ

C.1.

Mechanizmy výmeny informácií s členskými štátmi sú také, aby táto výmena prebiehala účinne.

C.2.

Sieť mechanizmov výmeny informácií dotknutej tretej krajiny pokrýva všetky členské štáty.

C.3.

Mechanizmy výmeny informácií dotknutej tretej krajiny obsahujú vhodné ustanovenia na zabezpečenie dôvernosti informácií doručených od členských štátov.

C.4.

V rámci mechanizmov výmeny informácií dotknutej tretej krajiny sa dodržiavajú práva a ochrana daňovníkov a tretích strán.

C.5.

Dotknutá tretia krajina včas poskytuje informácie na základe svojej siete dohôd s členskými štátmi.


12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/41


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 6. decembra 2012

v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním

(2012/772/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Krajiny na celom svete zvyčajne pristupovali k daňovému plánovaniu ako k legitímnemu postupu. Časom sa však štruktúry daňového plánovania stali čoraz premyslenejšie. Siahajú do viacerých jurisdikcií a reálne presúvajú zdaniteľné zisky do štátov s výhodnými daňovými režimami. Hlavnou črtou predmetných postupov je, že znižujú daňovú povinnosť pomocou plne legálnych úprav, ktoré sú napriek tomu v rozpore s právnym zámerom.

(2)

Agresívne daňové plánovanie spočíva vo využití technických detailov daňového systému alebo nesúladu medzi dvoma či viacerými daňovými systémami s cieľom znížiť daňovú povinnosť. Agresívne daňové plánovanie môže mať veľa podôb. K jeho dôsledkom patrí dvojitý odpočet (to znamená, že tá istá strata sa odpočíta v štáte zdroja príjmu aj v štáte usadenia) a dvojité nezdanenie (to znamená, že príjem, ktorý je nezdanený v štáte jeho zdroja, je oslobodený od dane v štáte usadenia).

(3)

Pre členské štáty je napriek veľkému úsiliu zložité chrániť svoje vnútroštátne základy dane pred eróziou spôsobenou agresívnym daňovým plánovaním. Vnútroštátne ustanovenia v tejto oblasti často nie sú plne účinné, najmä z dôvodu cezhraničného aspektu mnohých štruktúr daňového plánovania a rastúcej mobility kapitálu a osôb.

(4)

V záujme dosiahnutia lepšieho fungovania vnútorného trhu je potrebné podporovať všetky členské štáty, aby prijali rovnaký všeobecný prístup k agresívnemu daňovému plánovaniu, čo by umožnilo zmierniť existujúce narušenia.

(5)

Na tieto účely je potrebné vyriešiť situácie, keď daňovník získa fiškálne výhody vďaka tomu, že si daňové záležitosti zorganizuje tak, že príjem nie je zdanený v žiadnej z príslušných daňových jurisdikcií (dvojité nezdanenie). Pretrvávanie takýchto situácií môže viesť na vnútornom trhu k umelým tokom kapitálu a pohybom daňovníkov a narúšať tak jeho riadne fungovanie a oslabovať základ dane jednotlivých členských štátov.

(6)

Komisia uskutočnila v roku 2012 verejnú konzultáciu o dvojitom nezdanení na vnútornom trhu. Pretože sa nedá nájsť jedno jediné riešenie pre všetky otázky nastolené v danej konzultácii, je vhodné sa v prvom rade zaoberať otázkou spojenou s určitými často používanými štruktúrami daňového plánovania, ktoré využívajú rozdiely medzi dvomi či viacerými daňovými systémami a často vedú k dvojitému nezdaneniu.

(7)

Štáty sa vo svojich dohovoroch o dvojitom zdanení často zaviažu nezdaňovať určité prvky príjmu. Pri ustanovovaní takéhoto zaobchádzania sa stane, že nemusia nevyhnutne zohľadňovať, či tieto prvky podliehajú zdaneniu v krajine druhej strany dohovoru, a teda ani či vzniká riziko dvojitého nezdanenia. Takéto riziko vzniká aj vtedy, ak členské štáty jednostranne oslobodia od dane prvky príjmu zo zahraničia bez ohľadu na to, či podliehajú zdaneniu v štáte zdroja príjmu. V tomto odporúčaní je dôležité zamerať sa na nápravu oboch uvedených situácií.

(8)

Vzhľadom na to, že štruktúry daňového plánovania sú čoraz premyslenejšie a vnútroštátni zákonodarcovia nezriedka nemajú k dispozícii dostatočný čas na reakciu, často sa ukáže, že osobitné opatrenia proti zneužívaniu nie sú primerané na to, aby dokázali držať krok s novými agresívnymi štruktúrami daňového plánovania. Uvedené štruktúry môžu nepriaznivo vplývať na daňové príjmy a fungovanie vnútorného trhu. Preto je vhodné odporučiť členským štátom prijať spoločné všeobecné pravidlo proti zneužívaniu, ktorým by sa zároveň predišlo komplikovanej situácii pri existencii viacerých rôznorodých pravidiel. V tejto súvislosti je nevyhnutné zohľadniť obmedzenia dané právom Únie, pokiaľ ide o pravidlá proti zneužívaniu.

(9)

Aby sa zachovalo autonómne vykonávanie platných aktov Únie v dotknutej oblasti, toto odporúčanie sa nevzťahuje na rozsah pôsobnosti smernice Rady 2009/133/ES (1), smernice Rady 2011/96/EÚ (2), ani smernice Rady 2003/49/ES (3). Komisia v súčasnosti zvažuje revíziu uvedených smerníc zameranú na implementáciu zásad, z ktorých vychádza toto odporúčanie,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.   Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto odporúčanie sa týka agresívneho daňového plánovania v oblasti priameho zdaňovania.

Neuplatňuje sa v rozsahu pôsobnosti aktov Únie, ktorých vykonávanie by jeho ustanovenia mohli nepriaznivo ovplyvniť.

2.   Vymedzenie pojmov

Na účely tohto odporúčania sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„daň“ je daň z príjmu, daň z príjmu právnických osôb a prípadne daň z kapitálových výnosov, ako aj zrážková daň v podobe zodpovedajúcej niektorej z uvedených daní;

b)

„príjem“ znamená všetky prvky tak vymedzené podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý používa tento pojem, a prípadne prvky vymedzené ako kapitálové výnosy.

3.   Obmedzenie uplatňovania pravidiel na zabránenie dvojitému zdaneniu

3.1.

Keď sa členské štáty zaviažu v dohovoroch o dvojitom zdanení, ktoré uzatvorili medzi sebou alebo s tretími krajinami, nezdaňovať určitý prvok príjmu, mali by sa ubezpečiť, že takýto záväzok sa uplatňuje len v prípade, keď daný prvok podlieha dani v druhej strane daného dohovoru.

3.2.

Na dodanie účinnosti bodu 3.1 sa členské štáty vyzývajú, aby do svojich dohovorov o dvojitom zdanení začlenili zodpovedajúcu doložku. Príklad znenia takejto doložky:

„Keď sa v tomto dohovore stanovuje, že niektorý prvok príjmu je zdaniteľný len v jednom zo štátov dohovoru alebo že sa môže zdaniť v jednom zo štátov dohovoru, zdanenie tohto prvku v druhom štáte dohovoru je vylúčené len vtedy, ak daný prvok podlieha dani v prvom štáte dohovoru.“

V prípade viacstranných dohovorov by sa mal odkaz na „druhý štát dohovoru“ nahradiť odkazom na „ostatné štáty dohovoru“.

3.3.

Keď členské štáty s cieľom zabrániť dvojitému zdaneniu jednostrannými vnútroštátnymi pravidlami stanovia oslobodenie od dane určitého prvku príjmu pochádzajúceho z inej jurisdikcie, v ktorej tento prvok nepodlieha zdaneniu, členským štátom sa odporúča ubezpečiť sa, že tento prvok je zdanený.

3.4.

Na účely bodov 3.1, 3.2 a 3.3 by sa mal prvok príjmu považovať za podliehajúci zdaneniu v prípade, keď k nemu príslušná jurisdikcia pristupuje ako k zdaniteľnému, a nie je oslobodený od dane, a nevzťahuje sa naň ani úplný daňový úver ani nulová sadzba dane.

4.   Všeobecné pravidlo proti zneužívaniu

4.1.

Členské štáty by mali na zmarenie postupov agresívneho daňového plánovania, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti ich osobitných pravidiel na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, prijať všeobecné pravidlo proti zneužívaniu prispôsobené vnútroštátnym aj cezhraničným situáciám týkajúcim sa Únie a situáciám, do ktorých sú zapojené aj tretie krajiny.

4.2.

Na dodanie účinnosti bodu 4.1 sa členské štáty vyzývajú, aby do svojich vnútroštátnych právnych predpisov začlenili túto doložku:

„Umelá úprava alebo umelý sled úprav, ktoré sa vytvorili hlavne na účely vyhnutia sa zdaneniu a ktoré vedú k daňovému zvýhodneniu, sa ignorujú. Vnútroštátne orgány pristupujú k takýmto úpravám na daňové účely na základe ich ekonomickej podstaty.“

4.3.

Na účely bodu 4.2 úprava znamená transakcie, režimy, opatrenia, operácie, dohody, subvencie, neformálne dohody, sľuby, záväzky alebo udalosti. Úprava môže zahŕňať viac krokov či častí.

4.4.

Na účely bodu 4.2 sú úprava alebo sled úprav umelé, ak nemajú obchodnú podstatu. Na určenie toho, či sú úprava alebo sled úprav umelé, sa vnútroštátnym orgánom odporúča preskúmať, či tieto úpravy súvisia s jednou alebo viacerými z týchto situácií:

a)

právna charakteristika jednotlivých krokov, z ktorých sa úprava skladá, je v rozpore s právnou podstatou úpravy ako celku;

b)

úprava alebo sled úprav sa vykonáva spôsobom, ktorý by sa bežne nepoužil v rámci toho, čo sa očakáva pri rozumnom podnikateľskom správaní;

c)

úprava alebo sled úprav zahŕňa aspekty, ktoré majú vzájomný kompenzačný alebo rušivý účinok;

d)

uzavreté transakcie majú cyklický charakter;

e)

úprava alebo sled úprav majú za následok značnú daňovú výhodu, čo sa však neodráža v podnikateľskom riziku, ktoré by daňovník podstúpil, ani v jeho peňažných tokoch;

f)

predpokladaný zisk pred zdanením je zanedbateľný v porovnaní s výškou predpokladanej daňovej výhody.

4.5.

Na účely bodu 4.2 cieľom úpravy alebo sledu úprav je vyhnúť sa zdaneniu vtedy, keď odhliadnuc od akýchkoľvek subjektívnych zámerov daňovníka tento cieľ marí predmet, ducha a účel daňových ustanovení, ktoré by sa inak uplatňovali.

4.6.

Na účely bodu 4.2 sa daný účel má považovať za podstatný vtedy, keď každý iný účel pripísaný, alebo ktorý by mohol byť pripísaný úprave alebo sledu úprav, sa zdá nanajvýš zanedbateľný vzhľadom na všetky okolnosti prípadu.

4.7.

Na určenie toho, či úprava alebo sled úprav viedli k daňovej výhode, ako sa uvádza v bode 4.2, sa vnútroštátnym orgánom odporúča porovnať výšku splatnej dane, ktorú má daňovník zaplatiť s ohľadom na túto úpravu či tieto úpravy, s výškou dane, ktorú by mal zaplatiť za totožných okolností pri neexistencii danej úpravy či úprav. V tejto súvislosti je užitočné zvážiť, či nastane jedna alebo viacero týchto situácií:

a)

do daňového základu nie je zahrnutá suma;

b)

daňovník uplatňuje odpočet;

c)

došlo k daňovej strate;

d)

nie je splatná žiadna zrážková daň;

e)

zahraničná daň je vykompenzovaná.

5.   Následné opatrenia

Členské štáty by mali Komisiu informovať o opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu s týmto odporúčaním, ako aj o akýchkoľvek zmenách vykonaných v súvislosti s týmito opatreniami.

Komisia uverejní správu o uplatňovaní tohto odporúčania do troch rokov od jeho prijatia.

6.   Adresáti

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. decembra 2012

Za Komisiu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 29.12.2011, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 49.


Korigendá

12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/44


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 488/2012 z 8. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 658/2007 o peňažných pokutách za porušenie niektorých povinností v súvislosti s povoleniami na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004

( Úradný vestník Európskej únie L 150 z 9. júna 2012 )

Na strane 69 v článku 1 ods. 7:

namiesto:

„povinnosť predložiť na žiadosť agentúry všetky údaje, ktoré dokazujú, že pomer rizík a prínosov je stále priaznivý, ako je stanovené v článku 16 ods. 4 a článku 41 ods. 4 nariadenia (ES) č. 726/2004;“

má byť:

„povinnosť predložiť na žiadosť agentúry všetky údaje, ktoré dokazujú, že pomer rizík a prínosov je stále priaznivý, ako je stanovené v článku 16 ods. 3a a článku 41 ods. 4 nariadenia (ES) č. 726/2004;“.

Na strane 69 v článku 1 ods. 12:

namiesto:

„povinnosť predložiť na žiadosť agentúry kópiu hlavného súboru systému dohľadu nad liekmi, ako je stanovené v článku 16 ods. 4 nariadenia (ES) č. 726/2004;“

má byť:

„povinnosť predložiť na žiadosť agentúry kópiu hlavného súboru systému dohľadu nad liekmi, ako je stanovené v článku 16 ods. 3a nariadenia (ES) č. 726/2004;“.