ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.337.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 337

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
11. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/763/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2012 o podpise, v mene Európskej únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1169/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 542/2012

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1170/2012 z 3. decembra 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2012 z 3. decembra 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1172/2012 z 3. decembra 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1173/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Queso Camerano (CHOP)]

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2012 z 5. decembra 2012, ktorým sa schvaľuje menšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Abbacchio Romano (CHZO)]

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Sale Marino di Trapani (CHZO)]

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1176/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (CHZO)]

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1177/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Scottish Wild Salmon (CHZO)]

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky tmavej v zónach IIIa a IV; vodách EÚ v zónach IIa, IIIb, IIIc a podoblastiach 22 – 32 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

29

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1180/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

37

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1181/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa povoľuje zvýšenie hranice obohacovania vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2012 v určitých vinohradníckych regiónoch

44

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1182/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

46

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/764/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2012 o žiadosti Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa týkajú zriadenia Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

48

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/765/SZBP z 10. decembra 2012, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2012/333/SZBP

50

 

 

2012/766/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa časť A prílohy XI k smernici Rady 2003/85/ES, pokiaľ ide o zoznam národných laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky [oznámené pod číslom C(2012) 8900]  ( 1 )

53

 

 

2012/767/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2012, ktorým sa určuje referenčné laboratórium EÚ pre slintačku a krívačku a zrušuje rozhodnutie 2006/393/ES [oznámené pod číslom C(2012) 8901]  ( 1 )

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. decembra 2012

o podpise, v mene Európskej únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

(2012/763/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 29. januára 2007 poverila Komisiu, aby v rámci pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii začala rokovania s určitými ďalšími členmi Svetovej obchodnej organizácie v zmysle článku XXIV ods. 6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994.

(2)

Komisia viedla rokovania v rámci smerníc na rokovania prijatých Radou.

(3)

Tieto rokovania sa uzatvorili a Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii („dohoda“), bola parafovaná 31. mája 2012.

(4)

Dohoda by sa mala podpísať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii s výhradou uzavretia uvedenej dohody (1).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 6. decembra 2012

Za Radu

predsedníčka

S. CHARALAMBOUS


(1)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


NARIADENIA

11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/2


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1169/2012

z 10. decembra 2012,

ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 542/2012

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Rada 25. júna 2012 prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 542/2012 (2), ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 vypracovaním aktualizovaného zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001.

(2)

Rada poskytla všetkým osobám, skupinám a subjektom, u ktorých to bolo prakticky možné, odôvodnenia, ktoré vysvetľujú dôvody, prečo boli zaradené do zoznamu vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 542/2012.

(3)

Rada oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie informovala osoby, skupiny a subjekty uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 542/2012 o tom, že sa rozhodla ponechať ich na zozname. Rada taktiež informovala dotknuté osoby, skupiny a subjekty o tom, že môžu požiadať Radu o odôvodnenie svojho zaradenia do zoznamu, ak im toto odôvodnenie ešte nebolo oznámené. V prípade určitých osôb a skupín boli poskytnuté zmenené a doplnené odôvodnenia.

(4)

Rada vykonala úplné preskúmanie zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001, ktoré sa požaduje podľa článku 2 ods. 3 uvedeného nariadenia. V tejto súvislosti zohľadnila pripomienky, ktoré Rade predložili dotknuté osoby, skupiny a subjekty.

(5)

Rada dospela k záveru, že osoby, skupiny a subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sú zapojené do teroristických činností v zmysle článku 1 ods. 2 a 3 spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (3), že príslušný orgán prijal vo vzťahu k nim rozhodnutie v zmysle článku 1 ods. 4 uvedenej spoločnej pozície a že by preto mali naďalej zostať predmetom osobitných obmedzujúcich opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 2580/2001.

(6)

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001, by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 542/2012 by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam stanovený v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Týmto sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 542/2012.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Ú. v. EÚ L 165, 26.6.2012, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.


PRÍLOHA

ZOZNAM OSÔB, SKUPÍN A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 1

1.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), narodený 11. 8. 1960 v Iráne. Pas: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16. 10. 1966, miesto narodenia: Tarut (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), narodený 6. alebo 15. marca 1955 v Iráne. Štátny občan Iránu a USA. Pas: C2002515 (Irán); 477845448 (USA). Preukaz totožnosti č.: 07442833, platnosť do: 15. 3. 2016 (vodičský preukaz USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), dátum narodenia: 8. 3. 1978, miesto narodenia: Amsterdam (Holandsko) – člen „Hofstadgroep“.

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10. 9. 1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“.

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14. 4. 1965 alebo 1. 3. 1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), narodený okolo roku 1957 v Iráne. Adresy: 1. Kermanshah, Irán; 2. Vojenská základňa Mehran, provincia Ilam, Irán.

10.

SHAKURI Ali Gholam, narodený okolo roku 1965 v Teheráne, Irán.

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), narodený 11. 3. 1957 v Iráne. Iránsky štátny občan. Číslo pasu: 008827 (iránsky diplomatický pas), vydaný v roku 1999. Hodnosť: generálmajor.

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Organizácia Abu Nidal“ – „ANO“, (alias„Revolučná rada Fatah“, alias„Arabské revolučné brigády“, alias„Čierny september“, alias„Revolučná organizácia moslimských socialistov“).

2.

„Brigáda mučeníkov Al Aqsa“.

3.

„Al-Aqsa e. V.“

4.

„Al-Takfir“ a „Al-Hijra“.

5.

„Babbar Khalsa“.

6.

„Komunistická strana Filipín“ vrátane „Novej ľudovej armády“ (New People’s Army) – „NPA“, Filipíny.

7.

„Gama'a al-Islamiyya“ (alias„Islamská skupina“), (alias„Al-Gama'a al-Islamiyya“ – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Islamský front veľkých východných bojovníkov“).

9.

„Hamas“ vrátane „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizbal Mudžahidín“ – „HM“.

11.

„Hofstadgroep“.

12.

„Holy Land Foundation for Relief and Development“ („Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj“).

13.

„Medzinárodná federácia sikhskej mládeže“ – „ISYF“.

14.

„Khalisan Zindabad Force“ – „KZF“.

15.

„Strana kurdských pracujúcich“ – „PKK“, (alias„KADEK“, alias„KONGRA-GEL“).

16.

„Tigre oslobodenia tamilského Ílamu“ – „LTTE“.

17.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národná oslobodzovacia armáda“).

18.

„Palestínsky islamský džihád“ – „PIJ“.

19.

„Ľudový front za oslobodenie Palestíny“ – „PFLP“.

20.

„Ľudový front za oslobodenie Palestíny – Hlavné veliteľstvo“ (alias„PFLP – Hlavné veliteľstvo“).

21.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Revolučné ozbrojené sily Kolumbie“).

22.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (alias„Devrimci Sol“ („Revolučná ľavica“), alias„Dev Sol“) („Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana“).

23.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Svetlý chodník“).

24.

„Stichting Al Aqsa“ (alias„Stichting Al Aqsa Nederland“, alias„Al Aqsa Nederland“).

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“, (alias„Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoly za slobodu Kurdistanu“), alias„Kurdistan Freedom Hawks“ („Jastraby za slobodu Kurdistanu“).


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1170/2012

z 3. decembra 2012

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok pozostáva z girlandy z umelých kvetín rôznych farieb, napodobnenina tzv. lei.

Každý kvet sa skladá z dvoch jednofarebných kusov z tkaného textilného materiálu v tvare okvetných lístkov. Každý kvet je oddelený od ďalšieho kvetu priehľadnou plastovou trubičkou napodobňujúcou stonku. Plastové trubičky sú spojené s kvetmi tenkou niťou do kruhu s priemerom približne 30 cm napodobňujúcim kruhovú kvetinovú girlandu.

(Pozri fotografiu č. 662.) (1)

6702 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 a) a 6 výkladu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 6702 a 6702 90 00.

Výrobok sa podobá kvetinovej girlande a je určený na nosenie okolo krku ako napodobnenina „lei“.

Výrobok nie je možné vylúčiť na základe poznámky 3 b) k 67. kapitole, pretože umelé kvety nepozostávajú z jedného kusa, keďže každý kvet tvoria dva kusy textilného materiálu v tvare okvetných lístkov, a pretože spájanie lístkov a stoniek tenkou niťou je podobným postupom ako viazanie, lepenie alebo nasadzovanie jednej časti na druhú. Výrobok sa tvarom podobá prírodnému produktu [pozri aj vysvetlivky HS k položke 6702 (1) a (3)], bez ohľadu na to, či detaily presne zodpovedajú prírodnému produktu.

Zatriedenie výrobku do položky 7117 ako bižutérie je vylúčené, pretože výrobok nie je bižutériou, ale napodobneninou kvetinovej girlandy, ktorá sa nosí okolo krku, tzv. lei. Preto sa na výrobok nevzťahujú podmienky položky 7117 (bižutéria).

Zatriedenie výrobku do položky 9505 ako výrobku na slávnosti, karnevaly alebo na ostatné zábavy je takisto vylúčené, pretože výrobok nie je výlučne navrhnutý, vyrobený a rozpoznateľný ako výrobok na slávnosti. Nenachádza sa na ňom žiadna potlač, ornamenty, symboly ani nápisy, a teda nie je určený na použitie pri konkrétnej slávnosti (pozri aj vysvetlivky KN k položke 9505). Navyše lei slúži ako ozdoba osôb, a nie na výzdobu miestnosti, stola atď. Nie je ani súčasťou maškarného kostýmu používaného pri karnevaloch [pozri aj vysvetlivky HS k položke 9505, (A) (1) a (3)].

Zatriedenie do položky 6307 ako ostatného celkom dohotoveného textilného výrobku je takisto vylúčené, pretože položka 6702 (výrobky zhotovené z umelých kvetín) je položka s presnejším opisom v zmysle všeobecného pravidla 3 a) výkladu kombinovanej nomenklatúry.

Výrobok sa preto zatrieďuje pod číselný znak KN 6702 90 00 ako „výrobok zhotovený z umelých kvetín, z iných materiálov než z plastov“.

Image


(1)  Fotografia má len informačný charakter.


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1171/2012

z 3. decembra 2012

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby s výhradou opatrení platných v Únii týkajúcich sa systémov dvojitej kontroly a predbežného a následného dohľadu nad dovozom textilných výrobkov do Únie, sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu 60 dní, podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

S výhradou opatrení platných v Únii týkajúcich sa systémov dvojitej kontroly a predbežného a následného dohľadu nad dovozom textilných výrobkov do Európskej únie je možné odvolávať sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, počas 60 dní podľa článku 12 odsek 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Celkom dohotovený textilný výrobok na úschovu drobných predmetov.

Výrobok sa skladá z dvoch pletených kusov textílie rovnakej veľkosti a takmer obdĺžnikového tvaru, ktoré sú položené na sebe a na troch stranách zošité.

Na hornom konci sú okraje zahnuté a zošité tak, aby tvorili „tunel“ so sťahovacou šnúrou a uťahovacím prvkom. Na spodnom konci má dva zaoblené rohy.

Po stiahnutí nadobudne výrobok tvar vrecúška s dĺžkou približne 12,5 cm a šírkou meranou v dolnej časti približne 6,5 cm, ktorá sa smerom k hornému koncu zmenšuje.

(pozri fotografiu č. 665) (1)

6307 90 10

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkami 7 f) a 8 a) k XI. triede, poznámkou 1 k 63. kapitole a znením číselných znakov KN 6307, 6307 90 a 6307 90 10.

Výrobok nie je určený na uschovanie žiadneho konkrétneho predmetu. Nemá špeciálny tvar ani nie je vnútri vyložený. Keďže na základe dizajnu výrobku sa nedá usúdiť, na aký účel by mal slúžiť, nemožno tento výrobok považovať za „podobnú schránku“ v zmysle položky 4202. Zatriedenie do položky 4202 je preto vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 6307 90 10 ako „ostatný celkom dohotovený pletený textilný výrobok“.

Image


(1)  Fotografia má len informačný charakter.


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1172/2012

z 3. decembra 2012

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Obrúsky z netkaných textílií s veľkosťou približne 15 cm × 20 cm, dodávané v samostatných plastových vreckách na predaj v malom.

Obrúsky sú impregnované vodou (98,32 %), propylénglykolom (1 %), parfumom (0,3 %), tetrasodnou soľou EDTA (0,2 %), výťažkom z aloe vera (0,1 %), bronopolom (0,05 %), kyselinou citrónovou (0,02 %), zmesou metylchlórizotiazolinónu a metylizotiazolinónu (0,01 %).

Podľa poskytnutých informácií sa výrobok používa ako osviežujúci obrúsok.

3307 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 výkladu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 k VI. triede, poznámkou 4 k 33. kapitole a znením číselných znakov KN 3307 a 3307 90 00.

Keďže výrobok neobsahuje mydlo ani detergent, zatriedenie do položky 3401 je vylúčené [pozri vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 3401, vylúčenie c)].

Keďže sa výrobok používa ako osviežujúci obrúsok a nie na starostlivosť o pokožku a obsahuje parfum, zatriedenie do položky 3304 je vylúčené.

Aj keď výrobok obsahuje malé množstvo výťažku z aloe vera, ktorý má funkciu starostlivosti o pokožku, nedáva mu to jeho podstatný charakter.

Výrobok spĺňa podmienky stanovené v poznámke 4 k 33. kapitole (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 3307, časť V, bod 5).

Výrobok sa preto zatrieďuje do položky 3307 ako ostatné voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté.


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1173/2012

zo 4. decembra 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Queso Camerano (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť Španielska o zápis názvu „Queso Camerano“ do registra uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa preto musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 101, 4.4.2012, s. 6.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

ŠPANIELSKO

Queso Camerano (CHOP)


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1174/2012

z 5. decembra 2012,

ktorým sa schvaľuje menšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Abbacchio Romano (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 preskúmala žiadosť Talianska o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Abbacchio Romano“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 507/2009 (2).

(2)

Cieľom žiadosti je zmeniť a doplniť špecifikáciu tým, že sa zmení lehota na označenie jahniat identifikačnou značkou.

(3)

Komisia preskúmala uvedenú zmenu a doplnenie a dospela k záveru, že je opodstatnená. Keďže zmena a doplnenie je v zmysle článku 9 nariadenia Komisie (ES) č. 510/2006 menšia, Komisia ju môže schváliť bez uplatnenia postupu opísaného v článkoch 5, 6 a 7 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácia chráneného zemepisného označenia „Abbacchio Romano“ sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Jednotný dokument obsahujúci hlavné prvky špecifikácie sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ L 151, 16.6.2009, s. 27.


PRÍLOHA I

Schvaľuje sa táto zmena a doplnenie špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Abbacchio Romano“:

Zmena a doplnenie spočíva v predĺžení lehoty na označenie jahniat identifikačnou značkou „Abbacchio Romano“ CHZO. Táto lehota sa predlžuje z 10 dní najviac na 20 dní po narodení zvieraťa.


PRÍLOHA II

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Žiadosť o zmenu a doplnenie v súlade s článkom 9

„ABBACCHIO ROMANO“

ES č.: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena a doplnenie týka

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Spojenie

Označovanie

Vnútroštátne požiadavky

Iné [uveďte]

2.   Druh zmeny a doplnenia (zmien a doplnení)

Zmena a doplnenie jednotného dokumentu alebo zhrnutia

Zmena a doplnenie špecifikácie zapísaného CHOP alebo CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie

Zmena a doplnenie špecifikácie, ktorá nevyžaduje zmenu a doplnenie uverejneného jednotného dokumentu [článok 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Dočasná zmena a doplnenie špecifikácie vyplývajúce z uloženia záväzných hygienických alebo rastlinolekárskych opatrení zo strany verejných orgánov [článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006]

3.   Zmena a doplnenie (zmeny a doplnenia):

Bod 4.4. Dôkaz o pôvode: žiada sa o predĺženie lehoty na označenie jahniat identifikačnou značkou „Abbacchio Romano“ CHZO z 10 dní najviac na 20 dní po ich narodení.

Dôvodom tejto žiadosti je potreba predísť infekciám ušného laloka, ktoré v niektorých prípadoch môžu viesť k zničeniu jatočného tela a tak spôsobiť chovateľovi hospodársku škodu. K takejto situácii dochádza väčšinou počas horúcich období.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

„ABBACCHIO ROMANO“

ES č.: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov

„Abbacchio Romano“.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko.

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.1.

Čerstvé mäso (a droby).

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Chránené zemepisné označenie (CHZO) „Abbacchio Romano“ sa vzťahuje výlučne na jahňatá narodené, odchované a porazené v oblasti uvedenej v bode 4. Mäso „Abbacchio Romano“ musí v čase uvádzania na trh vykazovať tieto vlastnosti:

farba: svetloružová s bielym podkožným tukom,

štruktúra: jemná,

konzistencia: pevná, mierne prerastená tukom.

Jahňacie mäso s CHZO „Abbacchio Romano“ možno konzumovať vcelku a/alebo rozdelené na tieto kusy: celé, jatočná polovica získaná pomocou sagitálneho rezu jatočne upraveného tela na dve symetrické časti, plece, stehno, kotlety, hlava a vnútornosti (srdce, pľúca a pečeň).

Jatočne upravené telo jahňaťa „Abbacchio Romano“ musí mať po porážke tieto vlastnosti: maximálna hmotnosť jatočne upraveného tela za studena bez kože, s hlavou a vnútornosťami: najviac 8 kg; farba mäsa: svetloružová (kontrola sa vykonáva na vnútorných svaloch brušnej steny); konzistencia svalovej hmoty: pevná (bez vodnatosti); farba tuku: biela; konzistencia tuku: pevná (kontrola sa vykonáva v tukovej vrstve nad chvostom pri teplote prostredia 18 °C – 20 °C); tuková vrstva: mierne pokrýva povrch jatočného tela a obličky.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Základnou surovinou výrobku „Abbacchio Romano“ CHZO je mäso a časti tela jahniat samčieho a samičieho pohlavia patriacich do najrozšírenejších genetických druhov vo vymedzenej oblasti: „Sarda“ a jeho krížencov, „Comisana“ a jeho krížencov, „Sopravvissana“ a jeho krížencov, „Massese“ a jeho krížencov a „Merinizzata Italiana“ a jeho krížencov. Jahňatá sa porážajú medzi 28. a 40. dňom života do hmotnosti jatočného tela do 8 kg. Zvieratá určené na produkciu mäsa „Abbacchio Romano“ CHZO musia byť okrem toho do 20 dní od narodenia označené na ľavom uchu štítkom alebo visačkou, pričom na prednej strane sa uvádza úplné identifikačné číslo chovu zložené z písmen a číslic a na zadnej strane sériové číslo jahňaťa.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

Jahňatá sa musia kŕmiť materským mliekom (prirodzené dojčenie). Doplnkové spásanie prírodného krmiva a voľne rastúcich rastlín je povolené.

Bahnice sa pasú na prírodných lúkach a pasienkoch typických pre zemepisnú oblasť výroby uvedenú v bode 4. Suché krmivo a koncentráty sú povolené ako doplnok, no nesmú sa používať syntetické látky ani geneticky modifikované organizmy.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti

Jahňatá sa musia narodiť, chovať a porážať na území regiónu Lazio.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní

Mäso „Abbacchio Romano“ sa musí na trh uvádzať označené štítkom so špecifickým logom, ktoré je zárukou pôvodu a identifikácie výrobku.

Označenie treba vykonať na bitúnku. Mäso sa do predaja uvádza zabalené a naporciované podľa bodu 3.2.

Okrem grafického symbolu Spoločenstva a súvisiacich údajov a zákonom požadovaných informácií sa na obale musí nachádzať štítok, na ktorom sú zreteľne a čitateľne uvedené tieto údaje:

označenie „Abbacchio Romano“, ktoré musí byť uvedené veľkými, zreteľnými a nezmazateľnými písmenami, ktoré sa výrazne odlišujú od každého ďalšieho textu. Za ním musí nasledovať údaj „Indicazione Geografica Protetta“ (chránené zemepisné označenie) a/alebo „I.G.P.“ (CHZO),

logo, ktoré musí byť vytlačené na povrchu jatočného tela, a to na vonkajšej strane jednotlivých kusov,

uvedené logo tvorí štvorec, ktorý sa skladá z troch farebných čiar (zelenej, bielej a červenej) a ktorý je v hornej časti prerušený červenou vlnovkou spojenou s červeným oválom vnútri štvorca. V tomto ovále je vyobrazená štylizovaná hlava jahňaťa. V dolnej časti je štvorec prerušený nápisom „I.G.P.“ (CHZO), na ktorý sú použité tlačené písmená červenej farby. V dolnej časti štvorca je uvedené označenie výrobku: veľkými žltými písmenami slovo „ABBACCHIO“ a veľkými červenými písmenami slovo „ROMANO“.

Označenie „Abbacchio Romano“ musí byť uvedené v talianskom jazyku.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Celé územie regiónu Lazio.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Celý región Lazio sa vyznačuje pôdnymi a pôdnoklimatickými vlastnosťami, ktoré sú optimálne z hľadiska chovu oviec v podmienkach bez stresu. V regióne sa vyskytujú rôzne typy reliéfu (napríklad vápencové pohoria, sopečné pohoria, kopce a aluviálne roviny), priemerná ročná teplota je 13 °C – 16 °C a minimálne ročné zrážky sú 650 mm (pozdĺž pobrežia), 1 000 – 1 500 mm (vnútrozemské planiny) a do 1 800 – 2 000 mm (hora Terminillo a horské pásmo Simbruini).

Jahňatá sa chovajú vo voľne sa pasúcich stádach alebo v stádach s obmedzeným výbehom a kŕmia sa materským mliekom. Bahnice sa pasú na prírodných lúkach a pasienkoch typických pre zemepisnú oblasť výroby uvedenú v bode 4. Jahňatá ani bahnice sa nesmú kŕmiť nútene a nesmú sa vystavovať stresujúcim vplyvom okolitého prostredia a/alebo hormonálnym prípravkom na účel zvýšenia produkcie. V letnom období je povolené nechávať ovce pásť sa na horských pastvinách.

5.2.   Špecifickosť výrobku

Mäso „Abbacchio Romano“ sa vyznačuje svetloružovou farbou a bielym podkožným tukom, jemnou štruktúrou a pevnou konzistenciou a je mierne prerastené tukom. Vďaka týmto vlastnostiam je „Abbacchio Romano“ natoľko známa súčasť gastronómie regiónu, že zohráva dôležitú úlohu v kuchyni v oblasti Ríma a regiónu Lazio, kde tvorí základ približne stovky rôznych jedál.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

„Abbacchio Romano“ je odnepamäti úzko späté s vidiekom regiónu Lazio, o čom svedčí nielen význam chovu oviec pre hospodárstvo a tradície celého tohto regiónu, ale predovšetkým vynikajúca povesť, ktorej sa výrobok teší medzi spotrebiteľmi. Prírodné faktory umožňujú bahniciam spásať lúky a pasienky, čo je dôvodom jedinečnej kvality ich materského mlieka, ktorým sa jahňatá kŕmia. Tak vzniká synergia, ktorá je výnimočne priaznivá z hľadiska kvality i homogénnosti typických vlastností tohto mäsa. Výrobok CHZO má výrazný vplyv na gastronómiu regiónu, pretože zohráva dôležitú úlohu v kuchyni v oblasti Ríma a v regióne Lazio, kde sa vyskytuje približne v stovke rôznych jedál. Pokiaľ ide o spoločenské hľadisko, spätosť medzi výrobkom a daným územím sa prejavuje prostredníctvom početných vidieckych slávností a ľudových zábav organizovaných v súvislosti s výrobkom „Abbacchio Romano“ na celom území regiónu Lazio. Za zmienku stojí aj osobité používanie rímskeho výrazu „abbacchio“, ktoré má v regióne Lazio jedinečný význam. V Chiappinovom slovníku rímskeho dialektu sa „abbacchio“ definuje ako mláďa ovce, ktoré ešte cicia materské mlieko alebo ktoré bolo nedávno odstavené a „agnello“ ako takmer ročné mláďa ovce, ktorému už dvakrát ostrihali vlnu. Vo Florencii sa obe nazývajú „agnello“ (jahňa). Rímske výrazy sa používajú aj pri slede úkonov vykonávaných na „abbacchio“, ako je „sbacchiatura“ alebo „abbachiatura“ (porážka jahniat).

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

priamo na webovej stránke Ministerstva pre politiku poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (www.politicheagricole.it) kliknutím na „Qualità e sicurezza“ [Kvalita a bezpečnosť] (vpravo hore na obrazovke) a na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ [Špecifikácia predložená na preskúmanie EÚ].


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1175/2012

zo 7. decembra 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Sale Marino di Trapani (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť Talianska o zápis názvu „Sale Marino di Trapani“ do registra uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa preto musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 99, 3.4.2012, s. 18.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.8.   Iné výrobky prílohy I k zmluve

TALIANSKO

Sale Marino di Trapani (CHZO)


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1176/2012

zo 7. decembra 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Grécka o zápis názvu „Μανταρίνι Χίου“ (Mandarini Chiou) do registra bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Voči uvedenému zápisu do registra nebola formálne vznesená žiadna námietka v zmysle článku 7 daného nariadenia.

(3)

V bode B oddielu II časti 2 časti B prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 543/2011 (3), ktoré nadobudlo účinnosť až po uvedenej žiadosti o zápis do registra, sa uvádza, že minimálny pomer cukor/ obsah kyselín požadovaný v prípade tohto druhu ovocia je 7,5:1. V záujme jasnosti a právnej istoty grécke orgány upravili v tomto bode daný jednotný dokument,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Aktualizovaný jednotný dokument sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 19, 24.1.2012, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

GRÉCKO

Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (CHZO)


PRÍLOHA II

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„ΜΑΝΤΑΡIΝΙ ΧIΟΥ“ (MANDARINI CHIOU)

ES č. EL-PGI-0005-0709-27.06.2008

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov

„Μανταρίνι Χίου“ (Mandarini Chiou)

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Grécko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.6.

Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Mandarini Chiou“ je mandarínka bežnej odrody vyskytujúcej sa na ostrove Chios (stredozemská lokalita) druhu Citrus deliciosa Tenore, ktorá má tieto vlastnosti:

Fyzikálne vlastnosti:

Tvar

:

guľatý sploštený tvar

Hmotnosť

:

60 – 150 g

Veľkosť

:

55 – 70 mm

Kôra

:

1,5 – 3,5 mm, ľahko sa oddeľuje od dužiny.

Počet plodolistov

:

7 – 14, ľahko sa od seba oddeľujú.

Počet dielov

:

8 – 24, malé s polyembryonickým endospermom.

Organoleptické vlastnosti:

Plod je oranžovožltej farby, má jemnú, chutnú dužinu intenzívnej vône a dosť hrboľatú svetlo oranžovú kôru.

Chemické vlastnosti:

Obsah šťavy

:

33 – 45 %

Obsah cukru

:

> 9,0 Brix

Kyslosť

:

0,7 – 1,75%

Cukry/kyseliny (index zrelosti)

:

7,5 – 1

Esenciálne oleje:

orientačne možno uviesť napríklad: α-tujén, α-pinén, kamfén, β-pinén, β-myrcén, ο-metylanizol, p-cymén, d-limonén, γ-terpinén, linalol, β-karyofylén. Hlavnou zložkou s najväčšou koncentráciou je d-limonén, za ktorým nasleduje γ-terpinén. Esenciálne oleje sa extrahujú z celého plodu alebo výlučne zo šupky mechanickým spôsobom a získané množstvo závisí od rôznych faktorov, napríklad od stupňa zrelosti plodu, jeho veľkosti a použitej metódy.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

„Mandarini Chiou“ sa musí pestovať, produkovať, zberať, triediť a kalibrovať v zemepisnej oblasti ostrovov Chios, Psara a Inousses.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní

„Mandarini Chiou“ spracované ako cukrovinky, šťava alebo na iné odvodené výrobky, napríklad esenciálne oleje, musia byť označené v súlade s oznámením Komisie – Usmernenia pre označovanie potravín s chráneným označením pôvodu (CHOP) a s chráneným zemepisným označením (CHZO) používaných ako prísady (Ú. v. EÚ C 341, 16.12.2010, s. 3 a 4).

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Ochrana názvu sa požaduje pre ostrovy Chios, Psara a Inousses.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Vlastnosti pôdy – geologické podložie charakterizujú naplavené usadeniny zo zvetraných vápencových hornín. Pôda je väčšinou ílovitá, bohatá na celkový a aktívny vápnik (CaCO3), čo sú edafické faktory priaznivé pre pestovanie „Mandarini Chiou“.

Podnebné podmienky – Podnebie regiónu sa vyznačuje:

 

výskytom každoročných vetrov (meltémov, ktoré sa v Stredomorí vyskytujú iba v Egejskom mori), ktoré zmierňujú zmenu klímy (prispievajú k miernemu podnebiu a vo všeobecnosti chránia plody pred mrazom) a rozháňajú oblaky,

 

vysokou mierou slnečného osvitu počas celého roka (ostrov Chios má najvyšší počet hodín bezoblačného počasia v porovnaní s ostatným územím Grécka), najmä v období vetrov meltémov je tam čas slnečného svitu najdlhší,

 

a malými teplotnými výkyvmi počas roka, čo znamená, že zimy bývajú mierne a krátke a letá chladné.

Tieto podnebné charakteristiky v spojení s týmito činiteľmi: a) stála vysoká teplota povrchových vôd (> 22 °C), dokonca aj na jeseň, b) poloha pozemkov umožňujúca značné vystavenie ovocia slnečnému svitu a c) vlastnosti pôdy opísané v predchádzajúcom odseku, ovplyvnili veľkosť a kvalitu dopestovaného ovocia a umožnili vysoký obsah cukru vďaka značnému vystaveniu slnečnému svitu v spojení s vysokými dennými teplotami, ktoré podporujú fotosyntézu, a s vysokými nočnými teplotami, ktoré pomáhajú rýchlemu rozkladu kyselín.

Cukry

kyslosť vyjadrená ako kyselina citrónová

a v dôsledku toho aj sladká chuť a intenzívna vôňa.

Antropogénne podmienky – pestovanie „Μandarini Chiou“ nie je len poľnohospodárska činnosť vykonávaná s nevyhnutnými zmenami nepretržite počas mnohých desaťročí, ale táto činnosť viedla aj k výstavbe vhodných budov a vývoju postupov, ktoré sa úplne prispôsobili produkcii a ktoré možno stručne opísať takto:

osobitná architektúra veľkého počtu budov – domov vlastníkov poľnohospodárskych podnikov. Sú postavené v sadoch a zvyčajne majú dve podlažia, čo umožňuje lepšie sledovať obrábané plochy;

spôsob zavlažovania, pri ktorom sa využíva gápeľ na čerpanie vody veľmi dobrej kvality zo studní a jej privádzanie do brázd. Je potrebné zdôrazniť, že zavlažovací systém na ostrove vytvorili v 14. storočí Janovčania, ktorí vybudovali aj odvodňovacie systémy v tom období vo svete ojedinelé;

dômyselné metódy zberu, ktoré boli vyvinuté. Podľa niektorých zdrojov boli obyvatelia ostrova Chios jediní v Grécku, ktorí si osvojili správnu techniku zberu ovocia zo stromu spočívajúcu v tom, že najprv odstrihli nožnicami ovocie zo stromu a následne odstrihli konárik veľmi blízko plodu ponechajúc iba stopku, aby zabránili poškodeniu plodov dlhými konárikmi pri preprave ovocia v prepravných vedrách a debnách;

techniky a postupy zúrodňovania pestovaných plodín predovšetkým s rozšíreným využitím hnoja od hovädzieho dobytka, oviec, kôz a hydiny, ktoré títo pestovatelia citrusového ovocia zároveň chovali. Hoci používanie hnoja zostáva jedným z hlavných postupov využívaných pri hnojení stromov, postupne sa táto metóda vytráca, keďže hnoj nie je k dispozícii v dostatočnom množstve;

techniky a postupy zvolené na ochranu pred mrazom, ktoré zahŕňajú riadené ohne, múry oplotenia (tzv. toichogyria) a hustý spon stromov (minimálna vzdialenosť medzi stromami od 2 do 2,5 m, na 1 000 m2 sa tak vysadí asi 100 stromov).

5.2.   Špecifickosť výrobku

„Mandarini Chiou“ je jedným z najznámejších tradičných poľnohospodárskych výrobkov Grécka. Spolu s „Mastiha Chiou“ je najvýznamnejším výrobkom s chráneným označením pôvodu v kraji. Výrobok je veľmi žiadaný pre svoju osobitnú chuť a charakteristickú výraznú vôňu. Odroda mandarínok pestovaných na ostrove Chios je jedinečná. Pokladá sa za jednu z najlepších a najaromatickejších na svete. Dokonca aj vôňa nezrelých mandarínok je taká výrazná, že prezradí každého, kto ich konzumoval, pretože naďalej pretrváva. Vôňa zo sadov vysadených mandarínkami „Mandarini Chiou“ je taká intenzívna, že ostrov Chios sa stal známym v Grécku a v zahraničí ako „voňavý Chios“. Návštevníkov ostrova tento prívlastok neprekvapí, keďže vône z regiónu Kampos možno údajne zacítiť už na mori, od prvej chvíle, keď sa návštevníci vydajú na cestu k zelenému stredu ostrova.

Výrobok „Mandarini Chiou“ sa uchádza o chránené označenie pôvodu na základe svojej dobrej povesti, a tá sa zase zakladá na osobitnej kvalite. Názov „Mandarini Chiou“ sa na trhu s čerstvým ovocím ujal koncom 19. storočia ako prostriedok na rozpoznanie veľmi oceňovaného, jedinečného výrobku s veľmi charakteristickou vôňou a výnimočnou chuťou pestovaného na ostrove Chios spôsobom, ktorý prispel k jeho osobitnej obchodnej hodnote, a na účely dopytu po ňom.

Aby sa zachovali osobitné vlastnosti tohto ovocia, „Mandarini Chiou“ sa v minulosti balili do papiera, teda na uchovávanie „Mandarini Chiou“ po zbere sa používal papier. Tento postup vynašli pestovatelia na ostrove Chios a nepoužíval sa nikde inde v Grécku. Prvú písomnú zmienku o balení mandarínok do papiera na ostrove Chios zaznamenal v roku 1878 Francúz A. Testevuide v cestovateľskom časopise Le Tour du Monde.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Výnimočná povesť tohto výrobku je výsledkom kombinácie osobitných prirodzených vlastností výrobku, ale aj účinných zásahov človeka.

V každom prípade si spotrebitelia v Grécku i v zahraničí veľmi cenia „Mandarini Chiou“, predovšetkým pre ich charakteristickú vôňu a výnimočnú chuť, čo sú vlastnosti, ktoré mali v minulosti zásadný význam pre prosperitu miestneho hospodárstva a rozkvet obchodu s európskymi krajinami (Československom, Bulharskom, Rumunskom, Srbskom, Poľskom a Nemeckom). Všetky tieto osobitosti sa uvádzajú v mnohých písomných záznamoch slávnych cestovateľov (Galland, Testevuide, Ζοlontas, Τοmbazis, Sgouros a Sotiriadou).

Prirodzené prírodné prostredie sa takisto významne podieľa na tejto povesti. Ide najmä o podmienky súvisiace s pôdou a podnebné podmienky v oblasti. Pokiaľ ide o odovzdávanie tradície osobitných vlastností výrobku, dôležitú úlohu malo začlenenie pestovania tejto plodiny do hospodárskeho a obchodného prostredia miestnej spoločnosti.

Výrobok „Mandarini Chiou“ napokon do veľkej miery vďačí za svoju povesť osobitným vlastnostiam zemepisnej oblasti, kde sa tieto mandarínky pestujú. Nie je to teda náhoda, že sa ostrov Chios nazýva voňavým ostrovom.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

[článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.minagric.gr/greek/data/Allin1_for%20CD01.pdf


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1177/2012

zo 7. decembra 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Scottish Wild Salmon (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Scottish Wild Salmon“ do registra, ktorú predložilo Spojené kráľovstvo, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 101, 4.4.2012, s. 13.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.7   Čerstvé ryby, mäkkýše, kôrovce a výrobky z nich

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Scottish Wild Salmon (CHZO)


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/29


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2012

zo 7. decembra 2012,

ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky tmavej v zónach IIIa a IV; vodách EÚ v zónach IIa, IIIb, IIIc a podoblastiach 22 – 32 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa stanovujú kvóty na rok 2012.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta pridelená na rok 2012.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s uvedenou zásobou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu v nej uvedenú na rok 2012 sa považuje za vyčerpanú odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v súvislosti so zásobou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 55.


PRÍLOHA

Č.

75/TQ44

Členský štát

Švédsko

Zásoba

POK/2A34.

Druh

treska tmavá (Pollachius virens)

Zóna

zóny IIIa a IV; vody EÚ v zónach IIa, IIIb, IIIc a podoblastiach 22 – 32

Dátum

19.11.2012


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/31


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1179/2012

z 10. decembra 2012,

ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (1), a najmä na jej článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Z hodnotenia viacerých tokov odpadu vyplýva, že recyklačným trhom pre drvené sklo by prospelo vypracovanie osobitných kritérií, ktorými by sa určilo, kedy drvené sklo získané z odpadu prestáva byť odpadom. Tieto kritériá by mali zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Mali by sa uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá klasifikácia drveného skla ako odpadu v tretích krajinách.

(2)

Zo správ Spoločného výskumného centra Európskej komisie vyplynulo, že existuje trh s drveným sklom, ktoré sa používa ako východisková surovina v sklárskom priemysle, a dopyt po ňom. Drvené sklo by preto malo byť dostatočne čisté a spĺňať príslušné normy alebo špecifikácie, ktoré platia v sklárskom priemysle.

(3)

Kritériá určujúce, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom, by mali zabezpečiť, aby drvené sklo, ktoré je výsledkom činností zhodnocovania, spĺňalo technické požiadavky sklárskeho priemyslu, bolo v súlade s platnými právnymi predpismi a normami platnými pre výrobky a neviedlo k celkovému nepriaznivému vplyvu na životné prostredie ani ľudské zdravie. Správy Spoločného výskumného centra Európskej komisie ukázali, že navrhované kritériá pre odpad použitý ako vstup v rámci činností zhodnocovania, pre procesy a technológie spracovania, ako aj pre drvené sklo získané v rámci činností zhodnocovania, sú v súlade s týmito cieľmi, pretože ich výsledkom by malo byť získanie drveného skla bez nebezpečných vlastností a dostatočne zbaveného nesklenených zložiek.

(4)

Na zabezpečenie súladu s týmito kritériami je potrebné zaistiť zverejnenie informácií o drvenom skle, ktoré prestalo byť odpadom, ako aj zavedenie systému riadenia.

(5)

S cieľom umožniť prevádzkovateľom, aby sa prispôsobili kritériám určovania, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom, je vhodné, aby sa stanovila primeraná lehota pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice 2008/98/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú kritériá vymedzujúce, kedy drvené sklo určené na výrobu sklenených materiálov alebo predmetov v procesoch pretavovania prestáva byť odpadom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v smernici 2008/98/ES.

Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„drvené sklo“ je sklo vyprodukované pri zhodnocovaní odpadového skla;

2.

„držiteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní drvené sklo;

3.

„výrobca“ je držiteľ, ktorý po prvýkrát prevádza drvené sklo na iného držiteľa ako drvené sklo, ktoré prestalo byť odpadom;

4.

„dovozca“ je fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá na colné územie Únie dováža drvené sklo, ktoré prestalo byť odpadom;

5.

„kvalifikovaný personál“ je personál, ktorý na základe praxe alebo odborného vzdelávania získal kvalifikáciu na monitorovanie a posudzovanie vlastností drveného skla;

6.

„vizuálna kontrola“ je kontrola všetkých častí zásielky drveného skla prostredníctvom ľudských zmyslov alebo akéhokoľvek nešpecializovaného vybavenia;

7.

„zásielka“ je určité množstvo drveného skla, ktoré je určené na dodanie od výrobcu inému držiteľovi a môže sa nachádzať v jednej alebo vo viacerých prepravných jednotkách, ako sú kontajnery.

Článok 3

Kritériá pre drvené sklo

Drvené sklo prestáva byť odpadom vtedy, keď sú pri jeho preprave od výrobcu k inému držiteľovi splnené všetky nasledujúce podmienky:

1.

drvené sklo, ktoré je výsledkom činností zhodnocovania, spĺňa kritériá stanovené v oddiele 1 prílohy I;

2.

odpad používaný ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania spĺňa kritériá stanovené v oddiele 2 prílohy I;

3.

odpad používaný ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania bol spracovaný v súlade s kritériami stanovenými v oddiele 3 prílohy I;

4.

výrobca splnil požiadavky stanovené v článkoch 4 a 5;

5.

drvené sklo je určené na výrobu sklenených materiálov alebo predmetov v procesoch pretavovania.

Článok 4

Vyhlásenie o zhode

1.   Výrobca alebo dovozca vydá pre každú zásielku drveného skla vyhlásenie o zhode podľa vzoru uvedeného v prílohe II.

2.   Výrobca alebo dovozca odovzdá toto vyhlásenie o zhode ďalšiemu držiteľovi zásielky drveného skla. Výrobca alebo dovozca si ponechá kópiu vyhlásenia o zhode minimálne počas obdobia jedného roka od dátumu jeho vydania a na požiadanie ho sprístupní príslušným orgánom.

3.   Vyhlásenie o zhode môže byť v elektronickej podobe.

Článok 5

Systém riadenia

1.   Výrobca zavedie systém riadenia vhodný na preukázanie súladu s kritériami uvedenými v článku 3.

2.   Systém riadenia zahŕňa súbor zdokumentovaných postupov, ktoré sa týkajú týchto všetkých aspektov:

a)

monitorovanie kvality drveného skla, ktoré je výsledkom činností zhodnocovania v súlade s oddielom 1 prílohy I (vrátane odberu vzoriek a analýzy);

b)

kontrola pri prevzatí odpadu používaného ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania v súlade s oddielom 2 prílohy I;

c)

monitorovanie procesov a techník spracovania opísaných v oddiele 3 prílohy I;

d)

spätná väzba od zákazníkov týkajúca sa dodržiavania kvality drveného skla;

e)

uchovávanie záznamov o výsledkoch monitorovania, ktoré sa uskutočnilo podľa písmen a) až c);

f)

revízia a zlepšovanie systému riadenia kvality;

g)

odborná príprava personálu.

3.   Prostredníctvom systému riadenia sa pre každé kritérium stanovia aj osobitné požiadavky na monitorovanie v súlade s prílohou I.

4.   Orgán posudzovania zhody definovaný v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (2), ktorý získal akreditáciu v súlade s uvedeným nariadením, alebo environmentálny overovateľ definovaný v článku 2 ods. 20 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (3), ktorý je akreditovaný alebo získal licenciu v súlade s uvedeným nariadením, overí, či systém riadenia spĺňa požiadavky tohto článku. Overovanie sa musí vykonávať každé tri roky. Iba overovatelia s nasledujúcim rozsahom akreditácie alebo licencie podľa kódov NACE, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (4), sa pokladajú za majúcich dostatočné osobitné skúsenosti na vykonávanie overovania uvedeného v tomto nariadení:

* kód NACE 38 (Zber, spracúvanie a zneškodňovanie odpadov; zhodnocovanie materiálov) alebo

* kód NACE 23.1 (Výroba skla a sklených výrobkov).

5.   Dovozca vyžaduje od svojich dodávateľov, aby zaviedli systém riadenia, ktorý spĺňa požiadavky odsekov 1, 2 a 3 tohto článku a ktorý overil nezávislý externý overovateľ.

Dodávateľský systém riadenia je certifikovaný orgánom posudzovania zhody, ktorý je akreditovaný akreditačným orgánom a určený na túto činnosť po úspešnom partnerskom posúdení orgánom uznaným v článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008, alebo environmentálnym overovateľom, ktorý získal akreditáciu alebo licenciu udelenú akreditačným alebo licenčným orgánom v súlade s nariadením (ES) č. 1221/2009 a na ktorý sa takisto vzťahuje partnerské posúdenie v súlade s článkom 31 uvedeného nariadenia.

Overovatelia, ktorí majú v úmysle pôsobiť v tretích krajinách, musia získať osobitnú akreditáciu alebo licenciu v súlade so špecifikáciami ustanovenými v nariadení (ES) č. 765/2008 alebo nariadení (ES) č. 1221/2009, ako aj v rozhodnutí Komisie 2011/832/EÚ (5).

6.   Výrobca poskytne príslušným orgánom na požiadanie prístup k systému riadenia.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 11. júna 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 25.


PRÍLOHA I

Kritériá pre drvené sklo

Kritériá

Požiadavky na vlastné monitorovanie

Oddiel 1.   Kvalita drveného skla pochádzajúceho z činností zhodnocovania

1.1.

Drvené sklo zodpovedá špecifikáciám zákazníka, priemyselnej špecifikácii alebo normám na priame použitie vo výrobe sklenených materiálov alebo predmetov prostredníctvom pretavovania v sklárskych zariadeniach.

Kvalifikovaný personál kontroluje, či každá zásielka spĺňa príslušné špecifikácie.

1.2.

Tieto nesklenené zložky obsahujú:

železné kovy: ≤ 50 ppm;

neželezné kovy: ≤ 60 ppm;

neželezné nesklenené anorganické látky:

< 100 ppm pre veľkosť drveného skla > 1mm;

< 1 500 ppm pre veľkosť drveného skla ≤ 1 mm;

organické látky: ≤ 2 000 ppm.

Príklady neželezných nesklenených anorganických látok: keramika, kamene, porcelán, pyrokeramika.

Príklady organických látok sú: papier, guma, plast, textílie, drevo.

Kvalifikovaný personál vykonáva vizuálnu kontrolu každej zásielky.

V náležitom čase a so zreteľom na revíziu, ak sa v operačnom procese vykonajú podstatné zmeny, reprezentatívne vzorky drveného skla sa gravimetricky analyzujú s cieľom zmerať celkový obsah nesklenených zložiek. Obsah nesklenených zložiek sa analyzuje vážením potom, ako sa pri dôslednej vizuálnej kontrole vykoná mechanické alebo manuálne oddeľovanie materiálov.

Primeraná frekvencia monitorovania odberom vzoriek sa stanoví s prihliadnutím na tieto faktory:

očakávaný model variability (ako to vyplýva napríklad z historických výsledkov),

neoddeliteľné riziko variability v kvalite odpadového skla používaného ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania a následné spracovanie, pri priemyselnom odpade skla s vysoko predvídateľným zložením je zrejme potrebné menej časté monitorovanie. Pri odpadovom skle zo zberu obsahujúceho viac materiálov je potrebné častejšie monitorovanie,

inherentná presnosť metódy monitorovania,

blízkosť výsledkov týkajúcich sa obsahu nesklenenej zložky k uvedeným povoleným hodnotám.

Proces stanovovania frekvencie monitorovania by mal byť zdokumentovaný ako súčasť systému riadenia a mal by byť k dispozícii na audit.

1.3.

Drvené sklo nesmie vykazovať žiadnu z nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III k smernici 2008/98/ES. Drvené sklo musí spĺňať koncentračné limity stanovené v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES (1) a nesmie presiahnuť koncentračné limity stanovené v prílohe IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (2).

Kvalifikovaný personál vykonáva vizuálnu kontrolu každej zásielky. V prípade, že na základe vizuálnej kontroly dôjde k podozreniu o existencii prípadných nebezpečných vlastností, sa podľa potreby prijmú ďalšie primerané monitorovacie opatrenia, ako je odber vzoriek a vykonanie testov.

Personál musí byť vyškolený o potenciálnych nebezpečných vlastnostiach, ktoré môžu byť spojené s drveným sklom, ako aj o zložkách materiálov alebo charakteristikách, ktoré umožňujú rozpoznať nebezpečné vlastnosti.

Postup rozpoznania nebezpečných materiálov sa zdokumentuje v rámci systému riadenia.

Oddiel 2.   Odpad používaný ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania

2.1.

Ako vstupný materiál sa môže používať len odpad zo zberu zhodnotiteľného obalového skla, plochého skla alebo bezolovnatého kuchynského riadu. Zbierané odpadové sklo môže náhodne obsahovať menšie množstvá iných druhov skla.

Kontrolu pri prevzatí celého prijatého odpadu obsahujúceho sklo (vizuálnou kontrolou) a sprievodnej dokumentácie vykonáva kvalifikovaný personál vyškolený na to, aby rozpoznal odpad obsahujúci sklo, ktorý nespĺňa kritériá stanovené v tomto oddiele.

2.2.

Odpad obsahujúci sklo zo zmiešaného mestského pevného odpadu alebo zo zdravotníckeho odpadu sa nepoužíva ako vstupný materiál.

2.3.

Nebezpečný odpad sa nepoužíva ako vstupný materiál.

Oddiel 3.   Procesy a techniky spracovania

3.1.

Odpad obsahujúci sklo sa zbiera, triedi a spracúva a od tohto okamihu je natrvalo oddelené od akéhokoľvek iného odpadu.

3.2.

Všetky procesy spravovania ako: drvenie, triedenie, oddeľovanie alebo čistenie potrebné na prípravu drveného skla na priame použitie (prostredníctvom pretavovania) pri výrobe sklenených materiálov alebo predmetov boli dokončené.

 


(1)  Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.


PRÍLOHA II

Vyhlásenie o zhode s kritériami určujúcimi, že drvené sklo prestáva byť odpadom, uvedené v článku 4 ods. 1

1.

Výrobca/dovozca drveného skla:

Názov:

Adresa:

Kontaktná osoba:

Tel.:

Fax:

E-mail:

2.

a)

Názov alebo kód kategórie drveného skla v súlade s priemyselnou špecifikáciou alebo normou:

b)

Hlavné technické ustanovenia priemyselnej špecifikácie alebo normy vrátane súladu s požiadavkami kvality výrobku, ktorý prestal byť odpadom, na nesklenené zložky, t. j. obsah železných kovov, neželezných kovov, neželezných/nesklenených anorganických a organických látok:

3.

Zásielka drveného skla spĺňa priemyselné špecifikácie alebo normy uvedené v bode 2.

4.

Veľkosť zásielky v kg:

5.

Výrobca drveného skla uplatňuje systém riadenia, ktorý je v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení (EÚ) č. 1179/2012, ktorý overil akreditovaný orgán posudzovania zhody alebo environmentálny overovateľ alebo nezávislý externý overovateľ v prípade, že drvené sklo, ktoré prestalo byť odpadom, sa dováža na colné územie Únie.

6.

Zásielka drveného skla spĺňa kritériá uvedené v odsekoch 1 až 3 článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1179/2012.

7.

Materiál v tejto zásielke je určený výlučne na priame použitie pri výrobe sklenených materiálov alebo predmetov v procesoch pretavovania.

8.

Vyhlásenie výrobcu/dovozcu drveného skla:

Podľa svojho najlepšieho vedomia potvrdzujem úplnosť a správnosť uvedených informácií.

Meno:

Dátum:

Podpis:


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1180/2012

z 10. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1) (ďalej len „colný kódex“), a najmä na jeho článok 247,

keďže:

(1)

Turecká republika pristúpila 1. decembra 2012 ako zmluvná strana k dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom, Rakúskou republikou, Fínskou republikou, Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švédskym kráľovstvom a Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „dohovor“). Rozhodnutím č. 4/2012 Spoločného výboru EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim z 26. júna 2012 (2) bol dohovor zmenený a doplnený s cieľom prispôsobiť záručné listiny spoločného tranzitného režimu s ohľadom na pristúpenie Turecka k dohovoru. Príslušné záručné listiny pre tranzitný režim Spoločenstva stanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (3) by sa mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(2)

Keďže podľa rozhodnutia č. 4/2012 bolo požiadavkou používať záručné listiny prispôsobené pristúpeniu Turecka od 1. decembra 2012, príslušné záručné listiny požadované v nariadení (EHS) č. 2454/93 by sa takisto mali upraviť s účinkom od tohto dátumu. Mali by sa však stanoviť pravidlá, ktorými by sa na prechodné obdobie umožnilo používať záručné listiny podľa vzorového formulára platného pred 1. decembrom 2012, a to pod podmienkou nevyhnutných úprav.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha 48 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha 49 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha 50 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

4.

V prílohe 51 kolónke 7 sa medzi slová „Švajčiarsko,“ a „Andorra“ vkladá slovo „Turecko,“.

5.

V prílohe 51a kolónke 6 sa medzi slová „Švajčiarsko,“ a „Andorra“ vkladá slovo „Turecko,“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2012.

Hospodárske subjekty však môžu do 30. novembra 2013 používať vzorový formulár stanovený v prílohách 48, 49, 50, 51 alebo 51a k nariadeniu (EHS) č. 2454/93, zmenený a doplnený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1159/2012 (4), a to pod podmienkou nevyhnutných geografických úprav a úprav týkajúcich sa služobnej adresy alebo schváleného zástupcu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 297, 26.10.2012, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 336, 8.12.2012, s. 1.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA 48

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

CELKOVÁ ZÁRUKA

I.   Záväzok ručiteľa

1.

Podpísaný/á (1)

s bydliskom (sídlom) v (2)

týmto spoločne a nerozdielne poskytuje záruku na colnom úrade pre zabezpečenie colného dlhu v …

do výšky maximálnej sumy

predstavujúcej 100 %/50 %/30 % (3) referenčnej sumy, v prospech Európskej únie

(pozostávajúcej z Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Estónskej republiky, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarska, Maltskej republiky, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska)

a Chorvátskej republiky, Islandskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Tureckej republiky, Andorrského kniežatstva a Sanmarínskej republiky (4),

za akúkoľvek sumu istiny, ďalších záväzkov, nákladov a ostatných výdavkov s výnimkou pokút, za ktorú hlavná zodpovedná osoba (5), … môže byť zodpovedná alebo sa môže stať zodpovednou vo vzťahu k vyššie uvedeným krajinám za dlh vo forme cla a iných poplatkov uplatňovaných na tovar umiestnený do tranzitného režimu Spoločenstva alebo do spoločného tranzitného režimu.

2.

Podpísaný/á sa zaväzuje zaplatiť po prvej písomnej žiadosti príslušných orgánov krajín uvedených v odseku 1 a bez toho, aby mohol/mohla odložiť platbu na obdobie po lehote 30 dní odo dňa žiadosti, požadované sumy do výšky vyššie uvedenej maximálnej sumy, pokiaľ on alebo ona alebo iná príslušná osoba nepreukáže pred uplynutím tejto lehoty k spokojnosti príslušných orgánov, že sa operácia ukončila.

Na žiadosť podpísaného/nej a z akýchkoľvek dôvodov uznaných ako oprávnené môžu príslušné orgány odložiť lehotu, v rámci ktorej je on alebo ona povinný/povinná zaplatiť požadované sumy na obdobie po lehote 30 dní odo dňa žiadosti o zaplatenie. Výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku povolenia tejto dodatočnej lehoty, najmä akýkoľvek úrok, sa musia vypočítavať tak, aby daná suma bola rovnocenná sume, ktorá by sa účtovala za podobných okolností na peňažnom trhu alebo finančnom trhu príslušnej krajiny.

Táto suma sa nemôže znižovať o žiadne sumy už zaplatené podľa podmienok tohto záväzku, s výnimkou prípadu, kedy je podpísaný/á vyzvaný/á, aby zaplatil/a dlh, ktorý vznikol počas tranzitnej operácie Spoločenstva alebo operácie spoločného tranzitného režimu, ktorá sa začala pred tým, než dostal/a predchádzajúcu žiadosť o zaplatenie alebo do 30 dní po prijatí tejto žiadosti.

3.

Tento záväzok platí odo dňa jeho prijatia colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu. Podpísaný/á je zodpovedný/á za zaplatenie akéhokoľvek dlhu, ktorý vznikne počas tranzitných operácií Spoločenstva alebo operácií v rámci spoločného tranzitného režimu, na ktoré sa vzťahuje tento záväzok a ktoré začali pred dňom, kedy nadobudlo účinnosť akékoľvek zrušenie prijatia záväzku colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu alebo zrušenie záväzku ručiteľom, dokonca aj vtedy, ak sa žiadosť o zaplatenie pošle po tomto dni.

4.

Na účely tohto záväzku poskytuje podpísaný/á svoju služobnú adresu (6) v príslušných krajinách z tých krajín, ktoré sú uvedené v odseku 1:

Krajina

Priezvisko a krstné mená alebo názov firmy a celá adresa

Podpísaný/á potvrdzuje, že všetka korešpondencia a oznámenia a akékoľvek formality alebo postupy týkajúce sa tohto záväzku adresované na jednu z jeho alebo jej služobných adries alebo vykonané písomne na takejto adrese budú prijaté ako náležite doručené podpísanému/nej.

Podpísaný/á uznáva súdnu právomoc súdov v rámci tých miest, v ktorých má služobnú adresu.

Podpísaný/á sa zaväzuje, že nezmení svoju služobnú adresu alebo, ak musí zmeniť jednu alebo viac týchto adries, že bude o tom vopred informovať colný úrad pre zabezpečenie colného dlhu.

V … dňa …

(Podpis) (7)

II.   Prijatie colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu

Colný úrad pre zabezpečenie colného dlhu

Záväzok ručiteľa prijatý dňa

(pečiatka a podpis)


(1)  Priezvisko a krstné mená alebo názov firmy.

(2)  Celá adresa.

(3)  Vypustite, čo sa nehodí.

(4)  Vypustite názov zmluvnej strany alebo strán alebo štátov (Andorra alebo San Maríno), cez územie ktorých sa tranzit nevykonáva. Odkazy na Andorrské kniežactvo a Sanmarínsku republiku sa vzťahujú len na tranzitné operácie Spoločenstva.

(5)  Priezvisko a krstné meno alebo názov firmy a celá adresa hlavnej zodpovednej osoby.

(6)  Ak v rámci práva danej krajiny nie je ustanovenie týkajúce sa služobnej adresy, ručiteľ určí v tejto krajine zástupcu oprávneného preberať všetky oznámenia, ktoré sú na neho adresované, a potvrdenie v druhom pododseku a záväzok vo štvrtom pododseku odseku 4 musia byť zodpovedajúcim spôsobom upravené. Súdy tých miest, v ktorých sa nachádzajú služobné adresy ručiteľa alebo jeho zástupcov, majú súdnu právomoc v sporoch týkajúcich sa tejto záruky.

(7)  Pred podpisom musí podpisujúca osoba vlastnou rukou uviesť tieto slová: ‚Záruka na sumu vo výške ……‘, pričom sumu treba vypísať slovami.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA 49

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

JEDNOTLIVÁ ZÁRUKA

I.   Záväzok ručiteľa

1.

Podpísaný/á (1)

s bydliskom (sídlom) v (2)

týmto spoločne a nerozdielne poskytuje záruku na colnom úrade pre zabezpečenie colného dlhu v …

do výšky maximálnej sumy

v prospech Európskej únie

(pozostávajúcej z Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Estónskej republiky, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarska, Maltskej republiky, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska)

a Chorvátskej republiky, Islandskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Tureckej republiky, Andorrského kniežatstva a Sanmarínskej republiky (3) za akúkoľvek sumu istiny, ďalších záväzkov, nákladov a ostatných výdavkov s výnimkou pokút, za ktorú

hlavná zodpovedná osoba (4)

môže byť zodpovedná alebo sa môže stať zodpovednou vo vzťahu k vyššie uvedeným krajinám za dlh vo forme cla a iných poplatkov uplatňovaných na nižšie opísaný tovar umiestnený do tranzitného režimu Spoločenstva alebo do spoločného tranzitného režimu z colného úradu odoslania v …

do colného úradu určenia v …

Opis tovaru:

2.

Podpísaný/á sa zaväzuje zaplatiť po prvej písomnej žiadosti príslušných orgánov krajín uvedených v odseku 1 a bez toho, aby mohol/mohla odložiť platbu na obdobie po lehote 30 dní odo dňa žiadosti, požadované sumy, pokiaľ on alebo ona alebo iná príslušná osoba nepreukáže pred uplynutím tejto lehoty k spokojnosti príslušných orgánov, že sa daná operácia ukončila.

Na žiadosť podpísaného/nej a z akýchkoľvek dôvodov uznaných ako oprávnené môžu príslušné orgány odložiť lehotu, v rámci ktorej je on alebo ona povinný/povinná zaplatiť požadované sumy, na obdobie po lehote 30 dní odo dňa žiadosti o zaplatenie. Výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku povolenia tejto dodatočnej lehoty, najmä akýkoľvek úrok, sa musia vypočítavať tak, aby daná suma bola rovnocenná sume, ktorá by sa účtovala za podobných okolností na peňažnom trhu alebo finančnom trhu príslušnej krajiny.

3.

Tento záväzok platí odo dňa jeho prijatia colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu. Podpísaný/á je zodpovedný/á za zaplatenie akéhokoľvek dlhu, ktorý vznikne počas tranzitnej operácie Spoločenstva alebo operácie v rámci spoločného tranzitného režimu, na ktorú sa vzťahuje tento záväzok a ktorá začala pred dňom, kedy nadobudlo účinnosť akékoľvek zrušenie prijatia záväzku colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu alebo zrušenie záväzku ručiteľom, dokonca aj vtedy, ak sa žiadosť o zaplatenie pošle po tomto dni.

4.

Na účely tohto záväzku poskytuje podpísaný/á svoju služobnú adresu (5) v príslušných krajinách z tých krajín, ktoré sú uvedené v odseku 1:

Krajina

Priezvisko a krstné mená alebo názov firmy a celá adresa

Podpísaný/á potvrdzuje, že všetka korešpondencia a oznámenia a akékoľvek formality alebo postupy týkajúce sa tohto záväzku adresované na jednu z jeho alebo jej služobných adries alebo vykonané písomne na takejto adrese budú prijaté ako náležite doručené podpísanému/nej.

Podpísaný/á uznáva súdnu právomoc súdov v rámci tých miest, v ktorých má služobnú adresu.

Podpísaný/á sa zaväzuje, že nezmení svoju služobnú adresu alebo, ak musí zmeniť jednu alebo viac týchto adries, že bude o tom vopred informovať colný úrad pre zabezpečenie colného dlhu.

V … dňa …

(Podpis) (6)

II.   Prijatie colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu

Colný úrad pre zabezpečenie colného dlhu

Záväzok ručiteľa prijatý dňa … na zabezpečenie operácie v tranzitnom režime Spoločenstva/spoločnom tranzitnom režime vykonanej na základe tranzitného vyhlásenia č. … z dňa … (7)

(pečiatka a podpis)


(1)  Priezvisko a krstné mená alebo názov firmy.

(2)  Celá adresa.

(3)  Vypustite názov zmluvnej strany alebo strán alebo štátov (Andorra alebo San Maríno), cez územie ktorých sa tranzit nevykonáva. Odkazy na Andorrské kniežactvo a Sanmarínsku republiku sa vzťahujú len na tranzitné operácie Spoločenstva.

(4)  Priezvisko a krstné meno alebo názov firmy a celá adresa hlavnej zodpovednej osoby.

(5)  Ak v rámci práva danej krajiny nie je ustanovenie týkajúce sa služobnej adresy, ručiteľ určí v tejto krajine zástupcu oprávneného preberať všetky oznámenia, ktoré sú na neho adresované, a potvrdenie v druhom pododseku a záväzok vo štvrtom pododseku odseku 4 musia byť zodpovedajúcim spôsobom upravené. Súdy tých miest, v ktorých sa nachádzajú služobné adresy ručiteľa alebo jeho zástupcov, majú súdnu právomoc v sporoch týkajúcich sa tejto záruky.

(6)  Osoba podpisujúca tento doklad musí pred svojím podpisom vlastnoručne napísať: ‚Záruka na sumu vo výške …‘, pričom sumu treba vypísať slovami.

(7)  Vypĺňa colný úrad odoslania.“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA 50

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

JEDNOTLIVÁ ZÁRUKA VO FORME ZÁRUČNÝCH DOKLADOV

I.   Záväzok ručiteľa

1.

Podpísaný/á (1)

s bydliskom (sídlom) v (2)

týmto spoločne a nerozdielne poskytuje záruku na colnom úrade pre zabezpečenie colného dlhu v …

v prospech Európskej únie

(pozostávajúcej z Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Estónskej republiky, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarska, Maltskej republiky, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska)

a Chorvátskej republiky, Islandskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Tureckej republiky, Andorrského kniežatstva a Sanmarínskej republiky (3),

za akúkoľvek sumu istiny, ďalších záväzkov, nákladov a ostatných výdavkov s výnimkou pokút, za ktorú hlavná zodpovedná osoba môže byť zodpovedná alebo sa môže stať zodpovednou vo vzťahu k vyššie uvedeným štátom za dlh vo forme cla a iných poplatkov uplatňovaných na tovar umiestnený do tranzitného režimu Spoločenstva alebo do spoločného tranzitného režimu, v súvislosti s ktorým sa podpísaný/á zaviazal/a vydať záručné doklady na jednotlivú záruku do maximálnej výšky 7 000 EUR za jeden záručný doklad.

2.

Podpísaný/á sa zaväzuje zaplatiť po prvej písomnej žiadosti príslušných orgánov krajín uvedených v odseku 1 a bez toho, aby mohol/mohla odložiť platbu na obdobie po lehote 30 dní odo dňa žiadosti, požadované sumy do výšky 7 000 EUR na jeden záručný doklad o jednotlivej záruke, pokiaľ on alebo ona alebo iná príslušná osoba nepreukáže pred uplynutím tejto lehoty k spokojnosti príslušných orgánov, že sa operácia ukončila.

Na žiadosť podpísaného/nej a z akýchkoľvek dôvodov uznaných ako oprávnené môžu príslušné orgány odložiť lehotu, v rámci ktorej je on alebo ona povinný/á zaplatiť požadované sumy, na obdobie po lehote 30 dní odo dňa žiadosti o zaplatenie. Výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku povolenia tejto dodatočnej lehoty, najmä akýkoľvek úrok, sa musia vypočítavať tak, aby daná suma bola rovnocenná sume, ktorá by sa účtovala za podobných okolností na peňažnom trhu alebo finančnom trhu príslušnej krajiny.

3.

Tento záväzok platí odo dňa jeho prijatia colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu. Podpísaný/á je zodpovedný/á za zaplatenie akéhokoľvek dlhu, ktorý vznikne počas tranzitných operácií Spoločenstva alebo operácií v rámci spoločného tranzitného režimu, na ktoré sa vzťahuje tento záväzok a ktoré začali pred dňom, kedy nadobudlo účinnosť akékoľvek zrušenie prijatia záväzku colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu alebo zrušenie záväzku ručiteľom, dokonca aj vtedy, ak sa žiadosť o zaplatenie pošle po tomto dni.

4.

Na účely tohto záväzku poskytuje podpísaný/á svoju služobnú adresu (4) v príslušných krajinách z tých krajín, ktoré sú uvedené v odseku 1:

Krajina

Priezvisko a krstné mená alebo názov firmy a celá adresa

Podpísaný/á potvrdzuje, že všetka korešpondencia a oznámenia a akékoľvek formality alebo postupy týkajúce sa tohto záväzku adresované na jednu z jeho alebo jej služobných adries alebo vykonané písomne na takejto adrese budú prijaté ako náležite doručené podpísanému/nej.

Podpísaný/á uznáva súdnu právomoc súdov v rámci tých miest, v ktorých má služobnú adresu.

Podpísaný/á sa zaväzuje, že nezmení svoju služobnú adresu alebo, ak musí zmeniť jednu alebo viac týchto adries, že bude o tom vopred informovať colný úrad pre zabezpečenie colného dlhu.

V … dňa …

(Podpis) (5)

II.   Prijatie colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu

Colný úrad pre zabezpečenie colného dlhu

Záväzok ručiteľa prijatý dňa

(pečiatka a podpis)


(1)  Priezvisko a krstné mená alebo názov firmy.

(2)  Celá adresa.

(3)  Len pre operácie v tranzitnom režime Spoločenstva.

(4)  Ak v rámci práva danej krajiny nie je ustanovenie týkajúce sa služobnej adresy, ručiteľ určí v tejto krajine zástupcu oprávneného preberať všetky oznámenia, ktoré sú na neho adresované, a potvrdenie v druhom pododseku a záväzok vo štvrtom pododseku odseku 4 musia byť zodpovedajúcim spôsobom upravené. Súdy tých miest, v ktorých sa nachádzajú služobné adresy ručiteľa alebo jeho zástupcu, majú súdnu právomoc v sporoch týkajúcich sa tejto záruky.

(5)  Pred podpisom musí podpisujúca osoba vlastnou rukou uviesť tieto slová: ‚Záruka‘.“


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/44


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1181/2012

z 10. decembra 2012,

ktorým sa povoľuje zvýšenie hranice obohacovania vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2012 v určitých vinohradníckych regiónoch

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 ods. 3,

keďže:

(1)

V bode A.3 prílohy XVa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že členské štáty môžu požiadať o zvýšenie povolených hodnôt zvyšovania obsahu alkoholu (obohacovania) vína až o 0,5 % v rokoch, keď klimatické podmienky boli mimoriadne nepriaznivé.

(2)

Dánsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo požiadali o uvedené zvýšenie povolených hodnôt obohacovania vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2012, keďže klimatické podmienky počas obdobia pestovania boli v určitých zemepisných regiónoch mimoriadne nepriaznivé.

(3)

Z dôvodu výnimočne nepriaznivých poveternostných podmienok počas roku 2012 obmedzenie zvýšenia prirodzeného obsahu alkoholu stanovené v bode A.2 prílohy XVa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 neumožňuje v určitých vinohradníckych regiónoch výrobu vína s primeraným celkovým obsahom alkoholu, po ktorom by za bežných okolností existoval na trhu dopyt.

(4)

Preto je vhodné povoliť zvyšovanie povolených hodnôt obohacovania vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2012 v Dánsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od bodu A.2 prílohy XVa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 v zemepisných regiónoch uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu zvyšovanie prirodzeného obsahu alkoholu čerstvého hrozna zo zberu v roku 2012, hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu, ešte kvasiaceho mladého vína a vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2012 v objemových percentách nepresahuje 3,5 % obj.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Zemepisné regióny, v ktorých sa povoľuje zvyšovanie povolených hodnôt obohacovania podľa článku 1

Členský štát

Zemepisný región

Dánsko

Všetky vinohradnícke regióny

Švédsko

Všetky vinohradnícke regióny

Spojené kráľovstvo

Všetky vinohradnícke regióny


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/46


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1182/2012

z 10. decembra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

39,9

MA

75,8

TN

76,3

TR

75,8

ZZ

67,0

0707 00 05

AL

76,3

JO

174,9

MA

133,1

TR

98,0

ZZ

120,6

0709 93 10

MA

151,2

TR

72,5

ZZ

111,9

0805 10 20

AR

49,7

TR

74,4

ZA

57,6

ZW

43,2

ZZ

56,2

0805 20 10

MA

75,2

ZZ

75,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

85,6

MA

95,7

TR

78,3

ZZ

86,5

0805 50 10

TR

81,5

ZZ

81,5

0808 10 80

CA

157,2

MK

36,9

US

125,9

ZA

136,9

ZZ

114,2

0808 30 90

CN

48,8

TR

112,1

US

160,6

ZZ

107,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/48


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. decembra 2012

o žiadosti Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa týkajú zriadenia Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

(2012/764/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na článok 4 Protokolu (č. 19) o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, pripojenom k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „schengenský protokol“),

so zreteľom na žiadosť vlády Írska, predloženú prostredníctvom jej listu zo 14. marca 2012 predsedovi Rady, zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, ako je to špecifikované v uvedenom liste,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 2002/192/ES (1) oprávnila Írsko zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis v súlade s podmienkami ustanovenými v uvedenom rozhodnutí.

(2)

Európsky parlament a Rada prijali 25. októbra 2011 nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (2), ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“).

(3)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1077/2011 je agentúra zodpovedná za prevádzkové riadenie Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac a na základe príslušných právnych nástrojov môže niesť zodpovednosť za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie ďalších rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a to v súlade s treťou časťou hlavou V Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(4)

Agentúra má jednotnú právnu subjektivitu a je charakterizovaná jednotou svojej organizačnej a finančnej štruktúry. Na tento účel a v súlade s článkom 288 ZFEÚ bola agentúra zriadená prostredníctvom jediného legislatívneho nástroja, ktorý je uplatniteľný v celom rozsahu v členských štátoch, ktoré sú nim viazané. Tým sa v prípade Írska vylučuje možnosť čiastočnej uplatniteľnosti nariadenia (EÚ) č. 1077/2011. Preto by sa mali podniknúť potrebné kroky, aby sa zabezpečilo, že nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 je v celom rozsahu uplatniteľné na Írsko.

(5)

Systém SIS II je súčasťou schengenského acquis. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 (3) a rozhodnutie Rady 2007/533/SVV (4) upravujú zriadenie, prevádzku a využívanie SIS II. Írsko sa však zúčastnilo len na prijatí rozhodnutia 2007/533/SVV, ktorým sa rozvíjajú ustanovenia schengenského acquis uvedené v článku 1 písm. a) bode ii) rozhodnutia 2002/192/ES.

(6)

Systém VIS je tiež súčasťou schengenského acquis. Írsko sa nezúčastnilo ani na prijatí rozhodnutia 2004/512/ES (5), nariadenia (ES) č. 767/2008 (6) a rozhodnutia 2008/633/SVV (7), ktorými sa upravujú zriadenie, prevádzka a využívanie VIS, ani nie je nimi viazané.

(7)

Systém Eurodac nie je súčasťou schengenského acquis. Írsko sa zúčastnilo na prijatí nariadenia Rady (ES) č. 2725/2000 (8), ktorými sa upravuje zriadenie, prevádzka a využívanie systému Eurodac, a je ním viazané. Avšak pokiaľ ide o ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktoré sa týkajú systému Eurodac, Írsko sa v súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, nezúčastnilo na prijatí nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, a preto nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

V súlade s článkom 4 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Írsko oznámilo Komisii a Rade listami zo 14. marca 2012 svoj zámer prijať ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 týkajúce sa systému Eurodac.

(9)

V súlade s postupom ustanoveným v článku 331 ods. 1 ZFEÚ Komisia potvrdila rozhodnutím C(2012) 4881 z 18. júla 2012, že nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 sa uplatňuje na Írsko, a to v rozsahu, v akom sa jeho ustanovenia týkajú systému Eurodac. V uvedenom rozhodnutí sa ustanovuje, že nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 v prípade Írska nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Rady o žiadosti Írska zúčastňovať sa na ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktoré sa týkajú SIS II, ako sa upravuje nariadením (ES) č. 1987/2006, a ktoré sa týkajú VIS.

(10)

Vzhľadom na to, že po prijatí rozhodnutia Komisie C(2012) 4881 je prvá podmienka účasti Írska na ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktoré sa týkajú systému Eurodac, splnená, a vzhľadom na čiastočnú účasť na ustanoveniach týkajúcich sa SIS II, Írsko má právo podieľať sa na činnostiach agentúry v rozsahu, v akom je agentúra zodpovedná za prevádzkové riadenie SIS II, ako sa upravuje rozhodnutím 2007/533/SVV, a prevádzkové riadenie systému Eurodac.

(11)

S cieľom zabezpečiť súlad so zmluvami a uplatniteľnými protokolmi a zároveň zabezpečiť jednotnosť a konzistentnosť nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, Írsko požiadalo listom zo 14. marca 2012 o účasť na uvedenom nariadení podľa článku 4 schengenského protokolu v rozsahu, v akom je agentúra zodpovedná za prevádzkové riadenie systému SIS II, ako sa upravuje nariadením (ES) č. 1987/2006, a prevádzkové riadenie systému VIS.

(12)

Rada uznáva právo Írska požiadať v súlade s článkom 4 schengenského protokolu o účasť na nariadení (EÚ) č. 1077/2011, pokiaľ sa Írsko na uvedenom nariadení nezúčastňuje z iných dôvodov.

(13)

Účasťou Írska na nariadení (EÚ) č. 1077/2011 nie je dotknutá skutočnosť, že v súčasnosti sa Írsko nezúčastňuje a nemôže zúčastňovať na ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa týkajú voľného pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín, vízovej politiky a prekračovania vonkajších hraníc členských štátov osobami. V nariadení (EÚ) č. 1077/2011 sú preto osobitné ustanovenia, ktorými sa zohľadňuje osobitné postavenie Írska, najmä pokiaľ ide o obmedzené hlasovacie práva v správnej rade agentúry.

(14)

Zmiešaný výbor, zriadený podľa článku 3 Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (9), bol informovaný o príprave tohto rozhodnutia v súlade s článkom 5 uvedenej dohody.

(15)

Zmiešaný výbor, zriadený podľa článku 3 Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (10), bol informovaný o príprave tohto rozhodnutia v súlade s článkom 5 uvedenej dohody,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatočne k rozhodnutiu 2002/192/ES sa bude Írsko zúčastňovať na nariadení (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v rozsahu, v akom sa týka prevádzkového riadenia vízového informačného systému (VIS) a častí Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), na ktorých sa Írsko nezúčastňuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. decembra 2012

Za Radu

predseda

L. LOUCA


(1)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(2)  Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

(4)  Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63.

(5)  Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

(7)  Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(10)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/50


ROZHODNUTIE RADY 2012/765/SZBP

z 10. decembra 2012,

ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2012/333/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 27. decembra 2001 prijala spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP (1).

(2)

Rada 25. júna 2012 prijala rozhodnutie 2012/333/SZBP, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP (2).

(3)

Podľa článku 1 ods. 6 spoločnej pozície 2001/931/SZBP je potrebné vykonať úplné opätovné preskúmanie zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie 2012/333/SZBP.

(4)

V tomto rozhodnutí sa uvádzajú výsledky preskúmania, ktoré Rada vykonala v súvislosti s osobami, skupinami a subjektami, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP.

(5)

Rada dospela k záveru, že osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP, sú zapojené do teroristických činností v zmysle článku 1 ods. 2 a 3 spoločnej pozície 2001/931/SZBP a že príslušný orgán prijal vo vzťahu k nim rozhodnutie v zmysle článku 1 ods. 4 uvedenej spoločnej pozície, a preto by mali naďalej zostať predmetom osobitných reštriktívnych opatrení stanovených v uvedenej spoločnej pozícii.

(6)

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať a rozhodnutie 2012/333/SZBP by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP, je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa zrušuje rozhodnutie 2012/333/SZBP.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. decembra 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  Ú. v. EÚ L 165, 26.6.2012, s. 72.


PRÍLOHA

ZOZNAM OSÔB, SKUPÍN A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 1

1.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), narodený 11. 8. 1960 v Iráne. Č. pasu 09004878.

2.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie.

3.

AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16. 10. 1966, miesto narodenia: Tarut (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), narodený 6. alebo 15. marca 1955 v Iráne. Štátny občan Iránu a USA. Č. pasu: C2002515 (Irán); 477845448 (USA). Č. preukazu totožnosti: 07442833, platnosť do: 15. 3. 2016 (vodičský preukaz USA).

5.

BOUYERI Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), dátum narodenia: 8. 3. 1978, miesto narodenia: Amsterdam (Holandsko) – člen „Hofstadgroep“.

6.

FAHAS Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10. 9. 1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“.

7.

IZZ-AL-DIN Hasan (alias GARBAYA Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu.

8.

MOHAMMED Khalid Shaikh (alias ALI Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14. 4. 1965 alebo 1. 3. 1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), narodený okolo roku 1957 v Iráne. Adresy: 1. Kermanshah, Irán, 2. Vojenská základňa Mehran, provincia Ilam, Irán.

10.

SHAKURI Ali Gholam, narodený okolo roku 1965 v Teheráne, Irán.

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), narodený 11. 3. 1957 v Iráne. Iránsky štátny občan. Č. pasu: 008827 (iránsky diplomatický pas), vydaný v roku 1999. Hodnosť: generálmajor.

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Organizácia Abu Nidal“ – „ANO“ (alias „Revolučná rada Fatah“, alias „Arabské revolučné brigády“, alias „Čierny september“, alias „Revolučná organizácia moslimských socialistov“)

2.

„Brigáda mučeníkov Al Aqsa“

3.

„Al-Aqsa e. V.“

4.

„Al-Takfir“ a „Al-Hijra“

5.

„Babbar Khalsa“

6.

„Komunistická strana Filipín“, vrátane „Novej ľudovej armády“ (New People’s Army) – „NPA“, Filipíny

7.

„Gama'a al-Islamiyya“ (alias „Islamská skupina“), (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya“ – „IG“)

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Islamský front veľkých východných bojovníkov“)

9.

„Hamas“ vrátane „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“

10.

„Hizbal Mudžahidín“ – „HM“

11.

„Hofstadgroep“

12.

„Holy Land Foundation for Relief and Development“ („Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj“)

13.

„Medzinárodná federácia sikhskej mládeže“ – „ISYF“

14.

„Khalisan Zindabad Force“ – „KZF“

15.

„Strana kurdských pracujúcich“ – „PKK“, (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“)

16.

„Tigre oslobodenia tamilského Ílamu“ – „LTTE“

17.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národná oslobodzovacia armáda“)

18.

„Palestínsky islamský džihád“ – „PIJ“

19.

„Ľudový front za oslobodenie Palestíny“ – „PFLP“

20.

„Ľudový front za oslobodenie Palestíny – Hlavné veliteľstvo“ (alias „PFLP – Hlavné veliteľstvo“)

21.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Revolučné ozbrojené sily Kolumbie“)

22.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ [alias „Devrimci Sol“ („Revolučná ľavica“), alias „Dev Sol“] („Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana“)

23.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Svetlý chodník“)

24.

„Stichting Al Aqsa“ (alias „Stichting Al Aqsa Nederland“, alias „Al Aqsa Nederland“)

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“, [alias „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoly za slobodu Kurdistanu“), alias „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jastraby za slobodu Kurdistanu“)]


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/53


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa časť A prílohy XI k smernici Rady 2003/85/ES, pokiaľ ide o zoznam národných laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky

[oznámené pod číslom C(2012) 8900]

(Text s významom pre EHP)

(2012/766/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EHS (1), a najmä na jej článok 67 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 2003/85/ES sa ustanovujú minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu ohniska slintačky a krívačky, a určité preventívne opatrenia zamerané na zvýšenie informovanosti a pripravenosti príslušných orgánov a poľnohospodárov, pokiaľ ide o toto ochorenie.

(2)

K týmto preventívnym opatreniam patrí povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby k manipulácii so živým vírusom slintačky a krívačky na účely výskumu a diagnostiky dochádzalo len v schválených národných laboratóriách uvedených v časti A prílohy XI k smernici 2003/85/ES.

(3)

Spojené kráľovstvo oficiálne informovalo Komisiu, že došlo k zmene názvu národného laboratória uvedeného v časti A prílohy XI k smernici 2003/85/ES nachádzajúceho sa v tomto členskom štáte.

(4)

Na účely právnej istoty je dôležité neustále aktualizovať zoznam národných laboratórií uvedený v časti A prílohy XI k smernici 2003/85/ES. Preto je potrebné nahradiť položku týkajúcu sa Spojeného kráľovstva v zozname národných laboratórií uvedenom v časti A uvedenej prílohy.

(5)

Príloha XI k smernici 2003/85/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V časti A prílohy XI k smernici 2003/85/ES sa položka týkajúca sa Spojeného kráľovstva nahrádza takto:

„UK

Spojené kráľovstvo

The Pirbright Institute

Spojené kráľovstvo

Estónsko

Fínsko

Írsko

Lotyšsko

Malta

Slovinsko

Švédsko“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. decembra 2012

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1.


11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/54


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. decembra 2012,

ktorým sa určuje referenčné laboratórium EÚ pre slintačku a krívačku a zrušuje rozhodnutie 2006/393/ES

[oznámené pod číslom C(2012) 8901]

(Text s významom pre EHP)

(2012/767/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EHS (1), a najmä na jej článok 69 ods. 1,

keďže:

(1)

V smernici 2003/85/ES sa stanovujú minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu ohniska slintačky a krívačky, a určité preventívne opatrenia zamerané na zvýšenie informovanosti a pripravenosti príslušných orgánov a poľnohospodárov, pokiaľ ide o toto ochorenie.

(2)

Smernica 2003/85/ES okrem iného stanovuje, že referenčné laboratórium EÚ pre slintačku a krívačku bude určené s cieľom vykonávať funkcie a povinnosti uvedené v prílohe XVI k uvedenej smernici.

(3)

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi uskutočnila verejnú súťaž na výber referenčného laboratória EÚ, pričom zobrala do úvahy kritériá technickej a vedeckej kompetencie a odborné skúsenosti zamestnancov.

(4)

Po ukončení výberového konania bolo úspešné laboratórium – Inštitút pre zdravie zvierat, laboratórium v Pirbrighte (Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory), sponzorovaný Radou pre výskum, biotechnológiu a biologické vedy (BBSRC, Biotechnology and Biological Sciences Research Council) – určené rozhodnutím Komisie 2006/393/ES (2) za referenčné laboratórium EÚ pre slintačku a krívačku na obdobie piatich rokov so začiatkom od 7. júna 2006.

(5)

Smernica 2003/85/ES tiež stanovuje, že Komisia by mala preskúmať určenie referenčného laboratória EÚ pre slintačku a krívačku s cieľom zistiť, či sú splnené funkcie a povinnosti tohto laboratória stanovené v prílohe XVI k uvedenej smernici.

(6)

V hodnotení, ktoré začala Komisia a ktoré bolo dokončené v apríli 2011, sa dospelo k záveru, že Inštitút pre zdravie zvierat, laboratórium v Pirbrighte úspešne plní všetky svoje funkcie a úlohy referenčného laboratória EÚ pre slintačku a krívačku, ako sú stanovené v prílohe XVI k smernici 2003/85/ES, a povinnosti referenčného laboratória EÚ, ako je stanovené v článku 32 ods. 2 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (3).

(7)

Určenie tohto laboratória za referenčné laboratórium EÚ pre slintačku a krívačku by sa preto malo predĺžiť na dobu neurčitú.

(8)

Okrem toho Spojené kráľovstvo oficiálne informovalo Komisiu, že Inštitút pre zdravie zvierat, laboratórium v Pirbrighte (Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory) sa teraz nazýva Pirbrightský inštitút (Pirbright Institute).

(9)

Aby nedošlo k narušeniu činností referenčného laboratória EÚ pre slintačku a krívačku, je vhodné, aby sa opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí uplatňovali so spätnou platnosťou od 7. júna 2011.

(10)

V záujme jednoznačnosti a zjednodušenia právnych predpisov Únie by sa preto malo rozhodnutie 2006/393/ES zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Inštitút Rady pre výskum, biotechnológiu a biologické vedy (BBSRC) v Pirbrighte v Spojenom kráľovstve je určený za referenčné laboratórium EÚ pre slintačku a krívačku.

2.   Pravidlá týkajúce sa funkcií a povinností referenčného laboratória EÚ uvedeného v odseku 1 sú stanovené v prílohe XVI k smernici 2003/85/ES.

Článok 2

Rozhodnutie 2006/393/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 7. júna 2011.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. decembra 2012

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 152, 7.6.2006, s. 31.

(3)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.