ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.328.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
28. novembra 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2012/EÚ z 21. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/971/ES s cieľom zahrnúť množiteľský materiál lesných kultúr kategórie kvalifikovaný a aktualizovať názvy orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie

1

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2012/EÚ z 21. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2003/17/ES predĺžením obdobia jeho uplatňovania a aktualizáciou názvu tretej krajiny a názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie ( 1 )

4

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území ( 1 )

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1107/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/730/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. novembra 2012 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únii zaujať v rámci Medzinárodnej skupiny pre jutu, pokiaľ ide o rokovanie o novom referenčnom rámci po roku 2014

18

 

 

2012/731/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 21. novembra 2012 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/003 DK/Vestas, Dánsko)

19

 

 

2012/732/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 21. novembra 2012 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/002 DE/manroland, Nemecko)

20

 

 

2012/733/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie a opätovné zriadenie siete EURES [oznámené pod číslom C(2012) 8548]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZHODNUTIA

28.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1104/2012/EÚ

z 21. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/971/ES s cieľom zahrnúť množiteľský materiál lesných kultúr kategórie „kvalifikovaný“ a aktualizovať názvy orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 2008/971/ES zo 16. decembra 2008 o rovnocennosti množiteľského materiálu lesných kultúr produkovaného v tretích krajinách (3) sa stanovujú podmienky, za ktorých sa množiteľský materiál lesných kultúr kategórií „identifikovaný zdroj“ a „selektovaný“, produkovaný v tretích krajinách uvedených v zozname v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu, dováža do Únie.

(2)

Podľa vnútroštátnych pravidiel certifikácie množiteľského materiálu lesných kultúr platných v Kanade, Chorvátsku, Nórsku, Srbsku, vo Švajčiarsku, v Turecku a Spojených štátoch amerických sa pri zbere a spracúvaní osiva a pri produkcii sadiva vykonáva úradná kontrola v teréne.

(3)

Podľa uvedených pravidiel by systémy schvaľovania a registrácie základného materiálu a následná produkcia množiteľského materiálu z tohto základného materiálu mali byť v súlade so systémom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre certifikáciu množiteľského materiálu lesných kultúr v medzinárodnom obchode (systém OECD pre osivo lesných kultúr a lesné rastliny). Okrem toho tieto pravidlá obsahujú požiadavku, aby bolo osivo a sadivo kategórií „identifikovaný zdroj“, „selektovaný“ a „kvalifikovaný“ úradne certifikované a balenia osiva úradne uzatvorené v súlade so systémom OECD pre osivo lesných kultúr a lesné rastliny.

(4)

Z preskúmania uvedených pravidiel vyplynulo, že pokiaľ ide o kategóriu „kvalifikovaný“, podmienky schvaľovania základného materiálu spĺňajú požiadavky stanovené v smernici Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (4). Okrem toho pravidlá týchto tretích krajín poskytujú s výnimkou podmienok týkajúcich sa kvality osiva, druhovej čistoty a kvality sadiva rovnaké záruky, pokiaľ ide o podmienky vzťahujúce sa na osivo a sadivo novej kategórie „kvalifikovaný“, ako záruky stanovené v smernici 1999/105/ES. Z toho vyplýva, že pravidlá týkajúce sa certifikácie materiálu lesných kultúr kategórie „kvalifikovaný“, platné v Kanade, Chorvátsku, Nórsku, Srbsku, vo Švajčiarsku, v Turecku a Spojených štátoch amerických, by sa mali považovať za rovnocenné s pravidlami stanovenými v smernici 1999/105/ES, ak sú splnené podmienky stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2008/971/ES, pokiaľ ide o osivo a sadivo.

(5)

Pokiaľ ide o materiál kategórie „kvalifikovaný“, uvedené podmienky by mali zahŕňať poskytovanie informácií o tom, či produkty boli, alebo neboli geneticky modifikované. Takéto informácie by mali uľahčiť uplatňovanie požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (5) alebo prípadne stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (6) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov (7).

(6)

Okrem toho sa zmenili názvy niektorých orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie, ako sú uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2008/971/ES.

(7)

Rozhodnutie 2008/971/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2008/971/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa prvý odsek nahrádza takto:

„V tomto rozhodnutí sa stanovujú podmienky, za akých sa do Únie dováža množiteľský materiál lesných kultúr kategórií ‚identifikovaný zdroj‘, ‚selektovaný‘ a ‚kvalifikovaný‘, produkovaný v tretej krajine uvedenej v prílohe I.“

2.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Osivo a sadivo kategórií ‚identifikovaný zdroj‘, ‚selektovaný‘ a ‚kvalifikovaný‘ druhov uvedených v prílohe I k smernici 1999/105/ES, produkované v tretích krajinách uvedených v prílohe I k tomuto rozhodnutiu a úradne certifikované orgánmi tretej krajiny uvedenými v uvedenej prílohe, sa považujú za rovnocenné s osivom a sadivom, ktoré sú v súlade so smernicou 1999/105/ES, ak sú splnené podmienky stanovené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.“

3.

V článku 4 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Pri vstupe osiva a sadiva do Únie dodávateľ, ktorý tento materiál dováža, vopred informuje o dovoze úradný orgán príslušného členského štátu. Pred uvedením materiálu na trh vystaví úradný orgán list o pôvode na základe úradného certifikátu OECD o mieste pôvodu.“

4.

Prílohy I a II sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 21. novembra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 91.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. novembra 2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 83.

(4)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2000, s. 17.

(5)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.


PRÍLOHA

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2008/971/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Krajiny a orgány

Krajina (1)

Orgán zodpovedný za schvaľovanie a kontrolu produkcie

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts -Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW – Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

ŠTÁTNE CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY

(Oprávnené vydávať osvedčenia OECD na základe dohody o spolupráci s USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2.

V prílohe II sa dopĺňa tento oddiel:

„C.   Dodatočné podmienky týkajúce sa osiva a sadiva kategórie ‚kvalifikovaný‘, produkovaného v tretích krajinách

Pokiaľ ide o osivo a sadivo kategórie ‚kvalifikovaný‘, na etikete OECD a na etikete alebo dokumente dodávateľa sa uvedie, či sa pri produkcii základného materiálu použila genetická modifikácia.“


(1)  CA – Kanada, CH – Švajčiarsko, HR – Chorvátsko, NO – Nórsko, RS – Srbsko, TR – Turecko, US – Spojené štáty americké.“


28.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/4


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1105/2012/EÚ

z 21. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2003/17/ES predĺžením obdobia jeho uplatňovania a aktualizáciou názvu tretej krajiny a názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (3) sa stanovuje, že terénne inšpekcie určitých druhov plodín produkujúcich osivo uskutočňované v tretích krajinách sa počas obmedzeného obdobia majú považovať za rovnocenné s terénnymi inšpekciami uskutočňovanými v súlade s právnymi aktmi Únie a že osivo určitých druhov plodín vyprodukované v tretích krajinách sa má považovať za rovnocenné osivu vyprodukovanému v súlade s právnymi aktmi Únie.

(2)

Zdá sa, že terénne inšpekcie uskutočňované v tretích krajinách naďalej poskytujú rovnaké záruky ako terénne inšpekcie uskutočňované v členských štátoch. Preto by sa mali naďalej považovať za rovnocenné.

(3)

Keďže platnosť rozhodnutia 2003/17/ES uplynie 31. decembra 2012, malo by sa predĺžiť obdobie, počas ktorého sa podľa uvedeného rozhodnutia uznáva rovnocennosť. Ako žiaduce sa javí predĺžiť uvedené obdobie o desať rokov.

(4)

Odkaz na Juhosláviu v rozhodnutí 2003/17/ES by sa mal vypustiť. Srbsko by sa malo ako člen schém OECD pre odrodovú certifikáciu osív pohybujúcich sa v medzinárodnom obchode a ako člen Medzinárodného združenia pre kontrolu osív, pokiaľ ide o odber vzoriek a kontrolu osiva, pridať do zoznamu tretích krajín v prílohe I k rozhodnutiu 2003/17/ES. Okrem toho sa zmenili názvy niektorých orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie, uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2003/17/ES.

(5)

Ustanovenia rozhodnutia 2003/17/ES, ktoré odkazujú na rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4), by sa mali vypustiť, keďže v kontexte tohto rozhodnutia by ich uplatňovanie nebolo v súlade s mechanizmom delegovaných a vykonávacích právomocí zavedeným článkami 290 a 291 zmluvy.

(6)

Rozhodnutie 2003/17/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2003/17/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 sa vypúšťa.

2.

Článok 5 sa vypúšťa.

3.

V článku 6 sa dátum „31. decembra 2012“ nahrádza dátumom „31. decembra 2022“.

4.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 21. novembra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 92.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. novembra 2012.

(3)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 10.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

KRAJINY, ORGÁNY A DRUHY

Krajina (1)

Orgán

Druhy uvedené v nasledujúcich smerniciach

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 – SANTIAGO DE CHILE

2002/54/ES

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

HR

State Institute for Seed and Seedlings

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/ES

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 ‚THE TERRACE‘

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/ES

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1 11070 NOVI BEOGRAD

Ministerstvo poľnohospodárstva poverilo tieto inštitúcie vydávaním osvedčení OECD:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 – 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute „ZEMUN POLJE“

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/ES

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/ES

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

US

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/ES

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO – CANELONES

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981 0040 PRETORIA

66/401/EHS

66/402/EHS – iba pokiaľ ide o Zea mays a Sorghum spp.

2002/57/ES


(1)  AR – Argentína, AU – Austrália, CA – Kanada, CL – Čile, HR – Chorvátsko, IL – Izrael, MA – Maroko, NZ – Nový Zéland, RS – Srbsko, TR – Turecko, US – Spojené štáty americké, UY – Uruguay, ZA – Južná Afrika.“


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

28.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1106/2012

z 27. novembra 2012,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (2) sa stanovilo znenie uvedenej nomenklatúry s platnosťou od 1. januára 2007.

(2)

Južný Sudán sa stal nezávislým štátom.

(3)

Holandské Antily zanikli.

(4)

Svätý Bartolomej už nepatrí k colnému územiu Európskej únie.

(5)

Pre transakcie týkajúce sa zariadení na šírom mori (ropné plošiny, veterné farmy, transoceánske káble) je potrebný kód.

(6)

Abecedné kódovanie krajín a území musí odrážať platnú normu ISO alpha 2 tak, aby bolo v súlade s požiadavkami právnych predpisov Únie a štatistickými potrebami Únie.

(7)

Je preto vhodné vypracovať nové znenie tejto nomenklatúry, ktorá zohľadní nové skutočnosti, ako aj niektoré zmeny, ku ktorým došlo vo vzťahu k určitým kódom.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistiku obchodovania s tovarom s nečlenskými krajinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Znenie nomenklatúry krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Únie a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi platné od 1. januára 2013 je uvedené v prílohe.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1833/2006 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2013.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19.


PRÍLOHA

NOMENKLATÚRA KRAJÍN A ÚZEMÍ PRE ŠTATISTIKU ZAHRANIČNÉHO OBCHODU ÚNIE A ŠTATISTIKU OBCHODU MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

(Znenie platné od 1. januára 2013)

Kód

Text

Opis

AD

Andorra

 

AE

Spojené arabské emiráty

Abú Zabí, Adžmán, Dubaj, Fudžajra, Rás al-Chajmá, Šardžá a Umm al-Kuvajn

AF

Afganistan

 

AG

Antigua a Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albánsko

 

AM

Arménsko

 

AO

Angola

vrátane Cabindy

AQ

Antarktída

územie ležiace južne od 60° južnej zemepisnej šírky; bez Francúzskych južných území (TF), Bouvetovho ostrova (BV), Južnej Georgie a Južných Sandwichových ostrovov (GS)

AR

Argentína

 

AS

Americká Samoa

 

AT

Rakúsko

 

AU

Austrália

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbajdžan

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladéš

 

BE

Belgicko

 

BF

Burkina

 

BG

Bulharsko

 

BH

Bahrajn

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BL

Svätý Bartolomej

 

BM

Bermudy

 

BN

Brunejsko-darussalamský štát

často uvádzaný ako Brunej

BO

Mnohonárodnostný štát Bolívia

často uvádzaný ako Bolívia

BQ

Bonaire, Sint Eustatius a Saba

 

BR

Brazília

 

BS

Bahamy

 

BT

Bhután

 

BV

Bouvetov ostrov

 

BW

Botswana

 

BY

Bielorusko

Bielorusko

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kokosové ostrovy (alebo Keelingove ostrovy)

 

CD

Konžská demokratická republika

bývalý Zair

CF

Stredoafrická republika

 

CG

Konžská republika

 

CH

Švajčiarsko

vrátane nemeckého územia Büsingen a talianskej obce Campione d’Italia

CI

Pobrežie Slonoviny

Pobrežie Slonoviny

CK

Cookove ostrovy

 

CL

Čile

 

CM

Kamerun

 

CN

Čína

 

CO

Kolumbia

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kapverdy

 

CW

Curaçao

 

CX

Vianočný ostrov

 

CY

Cyprus

 

CZ

Česká republika

 

DE

Nemecko

vrátane ostrova Helgoland; bez územia Büsingen

DJ

Džibutsko

 

DK

Dánsko

 

DM

Dominika

 

DO

Dominikánska republika

 

DZ

Alžírsko

 

EC

Ekvádor

vrátane ostrovov Galapágy

EE

Estónsko

 

EG

Egypt

 

EH

Západná Sahara

 

ER

Eritrea

 

ES

Španielsko

vrátane Baleárskych ostrovov a Kanárskych ostrovov; bez enkláv Ceuta (XC) a Melilla (XL)

ET

Etiópia

 

FI

Fínsko

vrátane ostrovov Alandy

FJ

Fidži

 

FK

Falklandské ostrovy

 

FM

Mikronézske federatívne štáty

Chuuk, Kosrae, Pohnpei a Yap

FO

Faerské ostrovy

 

FR

Francúzsko

vrátane Monaka, francúzskych zámorských departmánov (Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik a Réunion) a severnej francúzskej časti ostrova Svätý Martin

GA

Gabon

 

GB

Spojené kráľovstvo

Veľká Británia, Severné Írsko, Normanské ostrovy a Ostrov Man

GD

Grenada

vrátane Južných Grenadín

GE

Gruzínsko

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltár

 

GL

Grónsko

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Rovníková Guinea

 

GR

Grécko

 

GS

Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

Hongkong, osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky

HM

Heardov ostrov a Mcdonaldove ostrovy

 

HN

Honduras

vrátane Labutích ostrovov

HR

Chorvátsko

 

HT

Haiti

 

HU

Maďarsko

 

ID

Indonézia

 

IE

Írsko

 

IL

Izrael

 

IN

India

 

IO

Britské indickooceánske územie

Čagoské ostrovy

IQ

Irak

 

IR

Iránska islamská republika

 

IS

Island

 

IT

Taliansko

vrátane enklávy Livigno; bez obce Campione d’Italia

JM

Jamajka

 

JO

Jordánsko

 

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KG

Kirgizská republika

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribati

 

KM

Komory

Anjouan, Grande Comore a Mohéli

KN

Svätý Krištof a Nevis

 

KP

Kórejská ľudovodemokratická republika

často uvádzaná ako Severná Kórea

KR

Kórejská republika

často uvádzaná ako Južná Kórea

KW

Kuvajt

 

KY

Kajmanie ostrovy

 

KZ

Kazachstan

 

LA

Laoská ľudovodemokratická republika

často uvádzaná ako Laos

LB

Libanon

 

LC

Svätá Lucia

 

LI

Lichtenštajnsko

 

LK

Srí Lanka

 

LR

Libéria

 

LS

Lesotho

 

LT

Litva

 

LU

Luxembursko

 

LV

Lotyšsko

 

LY

Líbya

 

MA

Maroko

 

MD

Moldavská republika

 

ME

Čierna Hora

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshallove ostrovy

 

MK  (1)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

 

ML

Mali

 

MM

Mjanmarsko

často uvádzané ako Barma

MN

Mongolsko

 

MO

Macao

osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky

MP

Severné Mariány

 

MR

Mauritánia

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

vrátane ostrovov Gozo a Comino

MU

Maurícius

Maurícius, ostrov Rodrigues, ostrovy Agalega a Cargados Carajos Shoals (Ostrovy sv. Brandona)

MV

Maldivy

 

MW

Malawi

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajzia

polostrovná Malajzia a východná Malajzia (Labuan, Sabah a Sarawak)

MZ

Mozambik

 

NA

Namíbia

 

NC

Nová Kaledónia

vrátane ostrovov Loyalty (Lifou, Maré a Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Ostrov Norfolk

 

NG

Nigéria

 

NI

Nikaragua

vrátane Kukuričných ostrovov

NL

Holandsko

 

NO

Nórsko

vrátane súostrovia Špicbergy a ostrova Jan Mayen

NP

Nepál

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Nový Zéland

bez závislého územia Ross (Antarktída)

OM

Omán

 

PA

Panama

vrátane bývalého prieplavového pásma

PE

Peru

 

PF

Francúzska Polynézia

Markézy, Ostrovy Spoločnosti (vrátane Tahiti), súostrovie Tuamotu, Gambierove ostrovy a Južné ostrovy

PG

Papua-Nová Guinea

východná časť Novej Guiney; Bismarckove súostrovie [vrátane Novej Británie, Nového Írska, Lavongai (New Hanover) a Admiralitných ostrovov]; Severné Šalamúnove ostrovy (Bougainville a Buka); ostrovy Trobriand, ostrov Woodlark; ostrovy d’Entrecasteaux a súostrovie Louisiade

PH

Filipíny

 

PK

Pakistan

 

PL

Poľsko

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

PN

Pitcairnove ostrovy

vrátane ostrovov Ducie, Henderson a Oeno

PS

Okupované palestínske územie

Predjordánsko (vrátane východného Jeruzalema) a pásmo Gazy

PT

Portugalsko

vrátane Azor a Madeiry

PW

Palau

 

PY

Paraguaj

 

QA

Katar

 

RO

Rumunsko

 

RU

Ruská federácia

často uvádzaná ako Rusko

RW

Rwanda

 

SA

Saudská Arábia

 

SB

Šalamúnove ostrovy

 

SC

Seychely

ostrovy Mahé, Praslin, La Digue, Frégate a Silhouette; Amirantské ostrovy (vrátane ostrovov Desroches, Alphonse, Platte a Coëtivy); ostrovy Farquhar (vrátane Providence); ostrovy Aldabra a ostrovy Cosmoledo

SD

Sudán

 

SE

Švédsko

 

SG

Singapur

 

SH

Svätá Helena, Ascension, Tristan da Cunha

 

SI

Slovinsko

 

SK

Slovensko

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Maríno

 

SN

Senegal

 

SO

Somálsko

 

SR

Surinam

 

SS

Južný Sudán

 

ST

Svätý Tomáš a Princov ostrov

 

SV

Salvádor

 

SX

Svätý Martin (holandská časť)

ostrov Svätý Martin je rozdelený na severnú francúzsku časť a južnú holandskú časť

SY

Sýrska arabská republika

často uvádzaná ako Sýria

SZ

Svazijsko

 

TC

Ostrovy Turks a Caicos

 

TD

Čad

 

TF

Francúzske južné územia

vrátane súostrovia Kergueleny, ostrova Amsterdam, ostrova Svätý Pavol, Crozetových ostrovov a francúzskych rozptýlených ostrovov v Indickom oceáne, ktoré tvorí Bassas da India, ostrov Europa, ostrovy Glorioso, ostrov Juan de Nova a ostrov Tromelin

TG

Togo

 

TH

Thajsko

 

TJ

Tadžikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Východný Timor

 

TM

Turkménsko

 

TN

Tunisko

 

TO

Tonga

 

TR

Turecko

 

TT

Trinidad a Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

samostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu

TZ

Tanzánijská zjednotená republika

ostrovy Pemba a Zanzibar a územie Tanganiky

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

UM

Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov

vrátane Bakerových ostrovov, ostrovov Howland, Jarvis, atolu Johnston, útesu Kingman, Midwayských ostrovov, ostrova Navassa, atolu Palmyra a ostrova Wake

US

Spojené štáty americké

vrátane Portorika

UY

Uruguaj

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)

 

VC

Svätý Vincent a Grenadíny

 

VE

Venezuelská bolívarovská republika

často uvádzaná ako Venezuela

VG

Britské Panenské ostrovy

 

VI

Americké Panenské ostrovy

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis a Futuna

vrátane ostrova Alofi

WS

Samoa

bývalá Západná Samoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999

XL

Melilla

vrátane Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas a ostrovov Chafarinas

XS

Srbsko

 

YE

Jemen

bývalý Severný Jemen a Južný Jemen

YT

Mayotte

Grande-Terre a Pamandzi

ZA

Južná Afrika

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 

RÔZNE

Európska únia

Kód je vyhradený v rámci obchodu s nečlenskými krajinami na vyhlásenie o pôvode tovarov v súlade s podmienkami stanovenými v príslušných predpisoch EÚ. Kód sa nepoužíva na štatistické účely.

QP

šíre more

morská oblasť mimo pobrežných vôd

QQ

zásoby a rezervy

voliteľná položka

alebo

 

 

QR

zásoby a rezervy v rámci obchodu vnútri EÚ

voliteľná položka

QS

zásoby a rezervy v rámci obchodu s tretími krajinami

voliteľná položka

QU

nešpecifikované krajiny a územia

voliteľná položka

alebo

 

 

QV

krajiny a územia nešpecifikované v rámci obchodu vnútri EÚ

voliteľná položka

QW

krajiny a územia nešpecifikované v rámci obchodu s tretími krajinami

voliteľná položka

QX

krajiny a územia nešpecifikované z obchodných ani vojenských dôvodov

voliteľná položka

alebo

 

 

QY

krajiny a územia nešpecifikované z obchodných ani vojenských dôvodov v rámci obchodu vnútri EÚ

voliteľná položka

QZ

krajiny a územia nešpecifikované z obchodných ani vojenských dôvodov v rámci obchodu s tretími krajinami

voliteľná položka


(1)  Dočasný kód, ktorý nemá nijaký vplyv na definitívne pomenovanie, ktoré bude krajine pridelené po uzavretí rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v rámci OSN.


28.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1107/2012

z 27. novembra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

28.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/18


ROZHODNUTIE RADY

z 20. novembra 2012

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únii zaujať v rámci Medzinárodnej skupiny pre jutu, pokiaľ ide o rokovanie o novom referenčnom rámci po roku 2014

(2012/730/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 3 a 4 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2002/312/ES (1) sa v mene Európskeho spoločenstva schválila Dohoda o vytvorení referenčného rámca Medzinárodnej skupiny pre jutu z roku 2001 (ďalej len „dohoda“).

(2)

Platnosť súčasného referenčného rámca skončí 30. apríla 2014 a o otázke začatia rokovaní o jeho obnovení sa bude diskutovať na 15. zasadnutí rady Medzinárodnej skupiny pre jutu, ktoré sa uskutoční v decembri 2012.

(3)

Obnovenie platnosti dohody nie je v záujme Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únii zastúpenej Komisiou zaujať v rámci Medzinárodnej skupiny pre jutu, je hlasovať proti začatiu rokovaní o obnovení referenčného rámca po roku 2014.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. novembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. ES L 112, 27.4.2002, s. 34.


28.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/19


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 21. novembra 2012

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/003 DK/Vestas, Dánsko)

(2012/731/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF v rámci ročného stropu vo výške 500 000 000 EUR.

(3)

Dánsko podalo 14. mája 2012 žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v podniku Vestas Group a do 10. júla 2012 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 7 488 000 EUR.

(4)

EGF by sa preto mal mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Dánska,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 7 488 000 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 21. novembra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


28.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/20


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 21. novembra 2012

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/002 DE/manroland, Nemecko)

(2012/732/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní na trh práce.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF v rámci ročného stropu vo výške 500 000 000 EUR.

(3)

Nemecko podalo 4. mája 2012 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti manroland AG a v jej dvoch dcérskych spoločnostiach, ako aj u jedného dodávateľa, a do 10. júla 2012 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 5 352 944 EUR.

(4)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii by sa preto mal mobilizovať na účely poskytnutia finančného príspevku v súvislosti so žiadosťou Nemecka,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 5 352 944 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 21. novembra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


28.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/21


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. novembra 2012,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie a opätovné zriadenie siete EURES

[oznámené pod číslom C(2012) 8548]

(Text s významom pre EHP)

(2012/733/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (1), a najmä na jeho článok 38,

keďže:

(1)

Od začiatku fungovania siete EURES, ktorá bola zriadená rozhodnutím Komisie 93/569/EHS z 22. októbra 1993 o vykonávaní nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva, bol dosiahnutý veľký pokrok, predovšetkým pokiaľ ide o sieť s názvom Eures (Európske služby zamestnanosti) (2), s cieľom vykonávať nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 (3). V záujme zjednotenia a upevnenia bola sieť rozhodnutím Komisie 2003/8/ES (4) vylepšená a opätovne zriadená.

(2)

Európska rada schválila 17. júna 2010 stratégiu Európa 2020: na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, pričom požadovala úplné využívanie vhodných nástrojov a politík EÚ na podporu dosahovania spoločných cieľov a vyzvala členské štáty, aby posilnili koordinovaný postup.

(3)

Európska rada na svojom zasadnutí v dňoch 28. a 29. júna 2012 prijala rozhodnutie týkajúce sa Paktu pre rast a zamestnanosť a na základe oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest z 18. apríla 2012 uviedla, že portál EURES by sa mal stať skutočným európskym nástrojom na sprostredkovanie práce a nábor pracovníkov.

(4)

Sieť EURES by mala podporovať lepšie fungovanie trhov práce a uspokojenie hospodárskych potrieb tým, že uľahčí nadnárodnú a cezhraničnú geografickú mobilitu pracovníkov, pričom zabezpečí spravodlivé podmienky pre mobilitu a dodržiavanie platných pracovných noriem. Mala by zabezpečovať väčšiu transparentnosť na trhoch práce a popri tom zaručovať výmenu a obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie v zmysle nariadenia a podporovať činnosti v oblasti služieb, ktoré sa týkajú náboru pracovníkov, poradenstva a riadenia na národnej a cezhraničnej úrovni, a tým by mala prispievať k cieľom stratégie Európa 2020.

(5)

Vzhľadom na skúsenosti získané od začiatku fungovania siete v roku 1993 a jej reformu v roku 2003 a berúc do úvahy potrebu ďalšieho posilnenia a rozšírenia siete, aby v plnej miere podporovala ciele stratégie Európa 2020, je potrebné zmeniť súčasné zloženie siete, deľbu zodpovednosti a rozhodovacie postupy, ako aj zoznam poskytovaných služieb.

(6)

Na tento účel by sa sieť EURES mala viac zamerať na riadenie prostredníctvom cieľov a výsledkov, pokiaľ ide o sprostredkovanie práce, nábor pracovníkov a ich umiestňovanie. V tejto súvislosti možno umiestňovanie pracovníkov chápať ako poskytovanie služieb sprostredkovateľom medzi ponukou a dopytom na trhu práce s cieľom uskutočniť nábor na obsadenie voľného pracovného miesta.

(7)

V dôsledku zrušenia monopolov, ako aj ďalšieho pokroku vo vývoji vznikla na trhu práce široká škála poskytovateľov služieb zamestnanosti. Aby sieť EURES využila celý svoj potenciál, musí umožňovať účasť týmto operátorom a zároveň v plnej miere dodržiavať príslušné pracovné normy a právne požiadavky, ako aj ďalšie normy kvality siete EURES.

(8)

Služby siete EURES musia byť jasne vymedzené, aby sa zabezpečilo, že povinnosti, ktoré majú členské štáty podľa nariadenia, a to obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie, ako aj výmena a poskytovanie informácií o trhu práce, sú účinným a efektívnym spôsobom plnené. To by si vyžiadalo účasť viacerých aktérov, prípadne aj sociálnych partnerov.

(9)

V Pakte pre rast a zamestnanosť vyslovila Európska rada požiadavku, aby sa preskúmala možnosť rozšíriť sieť EURES na učňovskú prax a stáže. S cieľom zabezpečiť synergie a umožniť, aby sieť EURES v plnej miere podporovala ciele stratégie Európa 2020, najmä zvýšiť do roku 2020 mieru zamestnanosti na 75 %, pri zohľadnení rozsahu pôsobnosti nariadenia, mala by sieť EURES pokrývať učňovskú prax a stáže, pokiaľ sú dotknuté osoby považované za pracovníkov v zmysle nariadenia a majú 18 alebo viac rokov, ak je preverenie takýchto informácií možné podľa príslušných noriem.

(10)

Aby mohla sieť EURES poskytovať služby čo najefektívnejším spôsobom, mala by byť zaradená do ponuky všeobecných služieb zúčastnených organizácií, ktorých národné a cezhraničné projekty môžu byť financované z Európskeho sociálneho fondu.

(11)

V záujme účinného prispievania k lepšiemu fungovaniu trhov práce smerom k rozvoju európskeho trhu práce, sieť EURES by mala hrať dôležitejšiu úlohu aj pri obsadzovaní pracovných miest, pre ktoré je problematické nájsť vhodných uchádzačov, ako aj pomáhať určitým skupinám pracovníkov a zamestnávateľov tým, že sa sieť EURES rozšíri tak, že bude podporovať aj cielené činnosti v rámci mobility na úrovni EÚ, predovšetkým výmenu mladých pracovníkov.

(12)

V plnej miere by sa mali brať do úvahy možnosti ďalšieho zdokonaľovania a racionalizácie poskytovaných služieb prostredníctvom nových nástrojov informačných a komunikačných technológií.

(13)

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov vykonané v rámci tohto rozhodnutia by malo byť v súlade s právnymi predpismi EÚ aj členských štátov týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

(14)

Z dôvodu prehľadnosti sa odporúča opätovne zriadiť sieť EURES, pričom je potrebné presnejšie vymedziť jej zloženie, pravidlá a činnosť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sieť EURES

S cieľom splniť povinnosti stanovené v kapitole II nariadenia (EÚ) č. 492/2011 Komisia spolu s členskými štátmi zriaďuje a prevádzkuje sieť Európskych služieb zamestnanosti s názvom EURES.

Článok 2

Ciele

EURES podporuje v prospech uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov a zamestnávateľov, podľa potreby v spolupráci s ďalšími európskymi službami alebo sieťami:

a)

rozvoj európskeho trhu práce, ktorý bude otvorený a dostupný pre každého, pričom sa budú v plnej miere dodržiavať príslušné pracovné normy a právne požiadavky;

b)

obsadzovanie voľných pracovných miest a umiestňovanie pracovníkov na nadnárodnej, medziregionálnej a cezhraničnej úrovni prostredníctvom výmeny voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie, ako aj účasti na cielených činnostiach v rámci mobility na úrovni EÚ;

c)

transparentnosť a výmenu informácií o európskych trhoch práce vrátane informácií o životných a pracovných podmienkach a o príležitostiach na získavanie zručností;

d)

vytvorenie opatrení na podporu a uľahčenie mobility mladých pracovníkov;

e)

výmenu informácií o stážach a učňovskej praxi v zmysle nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a, prípadne, umiestňovanie stážistov a učňov;

f)

prípravu metodiky a ukazovateľov na tento účel.

Článok 3

Zloženie

EURES sa skladá z týchto kategórií:

a)

Európsky úrad pre koordináciu voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie v súlade s článkami 18, 19 a 20 nariadenia (EÚ) č. 492/2011;

b)

členovia siete EURES, ktorými sú špecializované služby ustanovené členskými štátmi v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 (ďalej len „národné úrady pre koordináciu“) podľa článku 5;

c)

partneri siete EURES v súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 492/2011. Partneri siete EURES sú ustanovení príslušným členom siete EURES a môžu nimi byť verejní alebo súkromní poskytovatelia služieb, ktorí sú činní v príslušnej oblasti týkajúcej sa umiestňovania pracovníkov a zamestnávania, ako aj odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov. Na tento účel sa musí partner EURES zaviazať, že splní úlohy a prevezme zodpovednosť stanovenú v článku 7;

d)

pridružení partneri siete EURES, ktorí v súlade s článkom 6 poskytujú obmedzené služby pod dohľadom partnera siete EURES alebo Európskeho úradu pre koordináciu na jeho zodpovednosť.

Článok 4

Úlohy a povinnosti úradu Európskeho úradu pre koordináciu

1.   Za riadenie Európskeho úradu pre koordináciu je zodpovedná Komisia.

2.   Európsky úrad pre koordináciu dohliada na dodržiavanie súladu s ustanoveniami kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a pomáha sieti EURES pri výkone jej činností.

3.   Zaväzuje sa najmä:

a)

vytvoriť súvislý celkový prístup a poskytovať horizontálnu podporu v prospech siete EURES a jej užívateľov, ako napríklad:

1.

prevádzka a vývoj európskeho webového portálu pre pracovnú mobilitu (ďalej len „portál EURES“) a príslušných služieb informačných technológií vrátane systémov a postupov na výmenu voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie vo forme sprievodných listov, životopisov, pasov zručností a pod., ako aj iné informácie, v spolupráci s ďalšími príslušnými európskymi službami alebo sieťami;

2.

informačné a komunikačné činnosti, ktoré sa týkajú siete EURES;

3.

odborná príprava osôb zapojených do činnosti siete EURES;

4.

uľahčenie budovania sietí, výmena najlepších postupov a vzájomné vzdelávanie medzi členmi a partnermi EURES;

5.

účasť siete EURES na cielených činnostiach v rámci mobility na úrovni EÚ;

b)

analyzovať územnú a profesijnú mobilitu v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi ponukou a dopytom, a rozvinúť všeobecný prístup k mobilite v súlade s Európskou stratégiou zamestnanosti;

c)

vykonávať celkový dohľad nad činnosťou siete EURES a jej hodnotenie, vymedziť jej úlohy z hľadiska výkonnosti, umiestnenia a ďalšie ukazovatele výsledkov, ako aj uskutočniť opatrenia na zistenie, či je táto činnosť v súlade s nariadením (EHS) č. 492/2011 a s týmto rozhodnutím.

4.   V spolupráci s koordinačnou skupinou EURES a po konzultácii so správnou radou siete EURES schvaľuje pracovné programy a ciele siete EURES.

Článok 5

Úlohy a povinnosti národných úradov pre koordináciu

1.   Každý členský štát ustanovuje špecializovanú službu v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 492/2011, ktorá je poverená organizovaním činnosti siete EURES v príslušnom členskom štáte.

2.   Národný úrad pre koordináciu zabezpečuje, aby všetky povinnosti, ktoré má členský štát podľa nariadenia (EÚ) č. 492/2011, najmä tie, ktoré sa týkajú výmeny informácií v súlade s článkami 12, 13 a 14, boli splnené tým, že:

a)

sa zriadi a bude udržiavať technická a funkčná infraštruktúra a všetky systémy, ktoré sú potrebné na to, aby partnerom EURES a pridruženým partnerom siete EURES umožnili účasť vo výmennom systéme;

b)

sa poskytnú požadované informácie vlastnými partnermi alebo partnermi siete EURES na jej zodpovednosť.

3.   Národný úrad pre koordináciu vykonáva v úzkej spolupráci s Európskym úradom pre koordináciu a ostatnými národnými úradmi pre koordináciu najmä tieto činnosti:

a)

vymenováva jedného alebo viacerých partnerov EURES, a to na základe systému výberu a akreditácie podľa článku 10 ods. 2 písm. b) bodu vii), a vykonáva dohľad nad ich činnosťami;

b)

plánuje a pravidelne podáva správy Európskemu úradu pre koordináciu o činnostiach a výsledkoch národnej siete EURES;

c)

koordinuje účasť siete EURES na príslušných cielených činnostiach v rámci mobility na úrovni EÚ.

4.   Pri vymenovaní partnerov siete EURES sa národný úrad pre koordináciu snaží o to, aby sa zabezpečilo čo najširšie pokrytie z hľadiska územného, trhu práce, ako aj optimálnych služieb, ktoré sú ponúkané uchádzačom o zamestnanie, pracovníkom a zamestnávateľom tým, že zabezpečí zodpovedajúcu účasť príslušných služieb zamestnanosti a účastníkov trhu práce.

5.   Na základe spoločne dohodnutých operačných cieľov národný úrad pre koordináciu vypracuje pre svoju národnú sieť pracovné programy, ktoré budú predložené Európskemu úradu pre koordináciu. Pracovný program stanovuje predovšetkým:

a)

hlavné činnosti, ktoré má uskutočniť národný úrad pre koordináciu, partneri siete EURES a pridružení partneri siete EURES na vlastnú zodpovednosť v rámci siete EURES, vrátane nadnárodných, cezhraničných a sektorových činností stanovených v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 492/2011;

b)

ľudské a finančné zdroje pridelené na vykonávanie kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 492/2011;

c)

dohovory týkajúce sa vykonávania dohľadu a hodnotenia plánovaných činností.

Pracovné programy zahŕňajú aj hodnotenie činností a výsledky, ktoré sa dosiahli počas predchádzajúceho obdobia.

Sociálni partneri a iné príslušné zainteresované strany v rámci siete EURES budú na vhodnej úrovni konzultovaní v súvislosti s pracovnými programami.

6.   Národný úrad pre koordináciu môže rozhodnúť o tom, že poskytne služby EURES priamo uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom, a tým sa na neho vzťahujú tie isté pravidlá ako na partnerov EURES, ktorí poskytujú rovnaké služby. V takom prípade národný úrad pre koordináciu požiada, ako partner siete EURES, Európsky úrad pre koordináciu o akreditáciu.

7.   Každý členský štát zabezpečuje, aby národný úrad pre koordináciu mal potrebných pracovníkov a ďalšie zdroje potrebné na výkon svojich úloh.

8.   Národnému úradu pre koordináciu predsedá národný koordinátor siete EURES, ako sa predpokladá v článku 10 ods. 2 písm. b) bode iii).

Článok 6

Úlohy a povinnosti partnerov siete EURES

1.   Organizácia, ktorá sa chce stať sa partnerom siete EURES, zašle žiadosť národnému úradu pre koordináciu, ktorý ju môže ustanoviť v súlade s článkom 3 písm. b), ak sa zaručí, že pod dohľadom národného úradu pre koordináciu bude spolupracovať na regionálnej, národnej a európskej úrovni v rámci siete EURES a že bude poskytovať prinajmenšom všetky univerzálne služby uvedené v článku 7.

2.   Partner siete EURES samostatne alebo v spolupráci s ostatnými partnermi siete EURES určí jedno alebo viac kontaktných miest, ako sú úrady pre nábor a umiestňovanie pracovníkov, telefónne strediská, samoobslužné nástroje a pod., prostredníctvom ktorých uchádzači o zamestnanie, pracovníci a zamestnávatelia môžu získať prístup k jeho službám.

3.   Partner siete EURES jasne uvedie, ktoré služby zo zoznamu služieb EURES ponúka. Ak celkový balík služieb, ktorý ponúka partner siete EURES, zahŕňa všetky požadované univerzálne služby, môže sa úroveň a náplň služieb v prípade jednotlivých kontaktných miest líšiť.

4.   Všetci partneri siete EURES sa zaväzujú, že sa v plnej miere zúčastnia na výmene voľných pracovných miest a žiadostí uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem o prácu v inom členskom štáte podľa článku 13 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a článku 4 písm. a) bodu i) tohto rozhodnutia. Zabezpečujú, aby všetky osoby, ktoré sú zapojené do poskytovania služieb siete EURES, mali neobmedzený prístup k nástrojom informačných technológií a iným komunikačným nástrojom poskytovaným v rámci siete.

5.   Partner siete EURES, ktorý neposkytuje konkrétnu doplnkovú službu uvedenú v zozname služieb EURES, zabezpečuje, aby žiadosti o poskytnutie tejto služby boli postúpené ďalším partnerom siete EURES, ktorí túto službu ponúkajú.

6.   Partner siete EURES môže zveriť poskytovanie služieb, ktoré pridávajú hodnotu jeho vlastným službám, inej organizácii. V tejto súvislosti sa takáto organizácia považuje za pridruženého partnera siete EURES, pričom za jej činnosť v plnej miere zodpovedá partner siete EURES, ku ktorému je pridružená.

7.   S cieľom splniť si svoju úlohu môže partner siete EURES vytvoriť partnerstvo s jedným alebo viacerými partnermi EURES v iných členských štátoch.

8.   Od partnera siete EURES alebo od pridruženého partnera siete EURES možno žiadať, aby prispel k technickej a funkčnej infraštruktúre a k systémom uvedeným v článku 5 ods. 2 písm. a).

9.   V záujme udržania svojej akreditácie, partner siete EURES naďalej plní svoje povinnosti, poskytuje dohodnuté služby a vzťahujú sa na neho pravidelné preskúmania, ako sú uvedené v systéme výberu a akreditácie podľa článku 10 ods. 2 písm. b) bodu vii).

Článok 7

Služby siete EURES

1.   Úplná ponuka služieb EURES zahŕňa nábor pracovníkov, priraďovanie voľných pracovných miest k vhodným žiadostiam o zamestnanie a umiestňovanie pracovníkov, pričom pokrýva všetky fázy umiestňovania pracovníkov od prípravy pred nástupom do zamestnania až po pomoc po umiestnení do zamestnania, ako aj príslušné informácie a poradenstvo.

2.   Tieto služby sú podrobne rozpísané v zozname služieb EURES, ktorý je súčasťou Charty siete EURES podľa článku 10 a v ktorom sa uvádzajú univerzálne služby poskytované všetkými partnermi EURES, ako aj doplnkové služby.

3.   Univerzálne služby sú poskytované podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 492/2011, najmä podľa jeho článku 12 ods. 3 a článku 13. Doplnkové služby nie sú v zmysle kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 492/2011 povinné, uspokojujú však dôležité potreby trhu práce.

4.   Všetky služby poskytované uchádzačom o zamestnanie a pracovníkom sú bezplatné. Ak partneri siete EURES účtujú iným užívateľom poplatky za služby, nie je žiadny rozdiel medzi poplatkami za služby siete EURES a poplatkami za porovnateľné služby poskytované týmto partnerom siete EURES. Pri stanovovaní poplatkov sa zohľadňujú všetky finančné prostriedky prijaté od Európskej únie na podporu poskytovania služieb EURES, aby sa zabránilo prípadnému dvojitému financovaniu.

Článok 8

Správna rada siete EURES

1.   Správna rada siete EURES pomáha Komisii, jej Európskemu úradu pre koordináciu a národným úradom pre koordináciu pri propagácii vývoja siete EURES a dohľade nad ním.

2.   V správnej rade je jeden zástupca z každého členského štátu.

3.   V prípade potreby, ak sú činnosti siete EURES v členskom štáte financované prostredníctvom finančného nástroja EÚ, ako je napríklad Európsky sociálny fond, môže sa pripojiť vnútroštátny orgán, ktorý toto financovanie zabezpečuje.

4.   Zástupcovia organizácií európskych sociálnych partnerov sú pozvaní zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady ako pozorovatelia.

5.   Správna rada zavedie svoje pracovné postupy a rokovací poriadok. V zásade ju predseda zvoláva dvakrát do roka. Stanoviská prijíma jednoduchou väčšinou.

6.   Správnej rade predsedá zástupca Európskeho úradu pre koordináciu, ktorý pre správnu radu zabezpečuje činnosť sekretariátu.

7.   Komisia konzultuje so správnou radou siete EURES otázky týkajúce sa strategického plánovania, rozvoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia služieb a činností uvedených v tomto rozhodnutí vrátane:

a)

Charty EURES v súlade s článkom 10;

b)

stratégií, operačných cieľov a pracovných programov siete EURES;

c)

správ Komisie požadovaných v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Článok 9

Koordinačná skupina siete EURES

1.   S cieľom pomáhať pri rozvoji, vykonávaní a monitorovaní činností siete EURES, Európsky úrad pre koordináciu vytvorí koordinačnú skupinu, ktorá sa bude skladať z národných koordinátorov siete EURES, pričom každý z nich bude zastupovať jedného člena siete EURES. Európsky úrad pre koordináciu môže vyzvať zástupcov Európskych sociálnych partnerov a v prípade potreby zástupcov ostatných partnerov siete EURES a odborníkov, aby sa zúčastňovali na stretnutiach koordinačnej skupiny.

2.   Koordinačná skupina sa aktívne podieľa na príprave pracovných programov a koordinácii ich vykonávania.

3.   Koordinačná skupina môže zriadiť stále pracovné skupiny alebo pracovné skupiny ad hoc, najmä v súvislosti s plánovaním a vykonávaním horizontálnych podporných činností.

4.   Európsky úrad pre koordináciu organizuje prácu koordinačnej skupiny.

Článok 10

Charta siete EURES

1.   Komisia prijme Chartu siete EURES v súlade s postupmi stanovenými v článku 12 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 1 a článku 20 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 po konzultácii so správnou radou siete EURES zriadenou podľa článku 8 tohto rozhodnutia.

2.   Na základe zásady, že všetky voľné pracovné miesta a žiadosti o zamestnanie, ktoré zverejní niektorý z členov siete EURES, musia byť prístupné v celej Únii, chartou siete EURES sa stanoví najmä:

a)

zoznam služieb EURES, v ktorom budú uvedené univerzálne a doplnkové služby, ktoré majú poskytovať členovia a partneri siete EURES vrátane priraďovania voľných pracovných miest k vhodným žiadostiam o zamestnanie, akými sú individuálne konzultácie a poradenstvo klientom, či už ide o uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov alebo zamestnávateľov;

b)

rozvoj inovatívnej nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce medzi službami zamestnanosti, ako sú úrady práce, s cieľom zlepšiť fungovanie trhov práce, ich integráciu a mobilitu. Spolupráca sa môže týkať sociálnych služieb, sociálnych partnerov a ďalších zúčastnených inštitúcií;

c)

podpora koordinovaného dohľadu a hodnotenia nadbytočných a nedostatočných zručností.

d)

operačné ciele siete EURES, normy kvality, ktoré sa majú uplatňovať, ako aj povinnosti členov a partnerov siete EURES, a to:

i)

interoperabilitu príslušných databáz voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie do mechanizmu výmeny voľných pracovných miest siete EURES, ako aj úrovne služieb, ktoré sa majú uplatňovať;

ii)

informácie o trhu práce, informácie o životných a pracovných podmienkach, informácie o pracovných ponukách a dopyte po práci, informácie o stážach a učňovskej praxi, opatrenia na podporu mobility mládeže, získavania zručností, informácie o prekážkach mobility, ktoré musia poskytnúť svojim klientom a ostatným účastníkom siete v spolupráci s ďalšími príslušnými európskymi službami alebo sieťami;

iii)

opisy úloh a kritériá na vymenovanie národných koordinátorov, poradcov siete EURES a ďalších kľúčových pracovníkov na vnútroštátnej úrovni;

iv)

odbornú prípravu a kvalifikáciu požadovanú od pracovníkov siete EURES a podmienky a postupy pri organizovaní návštev a úloh úradníkov a odborných pracovníkov;

v)

vytváranie plánov činnosti, ich predkladanie Európskemu úradu pre koordináciu a vykonávanie pracovných programov;

vi)

podmienky, ktoré upravujú používanie loga EURES členmi a partnermi siete;

vii)

systém výberu a akreditácie partnerov siete EURES;

viii)

zásady hodnotenia činností siete EURES a dohľadu nad nimi.

e)

postupy na vytvorenie jednotného systému a spoločných modelov na výmenu informácií o trhu práce a mobilite v rámci siete EURES, ako sú uvedené v článkoch 12, 13 a 14 nariadenia (EÚ) č. 492/2011, vrátane informácií o pracovných miestach a o možnostiach vzdelávania v Európskej únii, ktoré sa majú zaradiť do portálu EURES.

Článok 11

Podpora siete EURES

1.   Členovia a partneri siete EURES aktívne podporujú túto sieť.

2.   Zúčastňujú sa na celkovej komunikačnej stratégii, ktorá má zabezpečiť súlad a súdržnosť siete vo vzťahu k jej užívateľom, a podieľajú sa na spoločných informačných a propagačných činnostiach.

3.   Skratka EURES sa používa výhradne pre činnosti v rámci siete EURES. Znázorňuje sa štandardným logom s grafickým symbolom, ktoré schvaľuje Európsky úrad pre koordináciu.

4.   Členovia a partneri siete EURES používajú toto logo, ktoré je registrované na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (Office for Harmonisation in the Internal Market – OHIM) ako ochranná známka Spoločenstva, pri všetkých svojich činnostiach týkajúcich sa siete EURES, aby sa zabezpečila spoločná vizuálna podoba.

Článok 12

Spolupráca s ďalšími službami a sieťami

Členovia siete EURES a jej partneri aktívne spolupracujú s ďalšími európskymi informačnými a poradnými útvarmi a sieťami na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom dosiahnuť synergie a zabrániť prekrývaniu činností.

Článok 13

Zrušenie

Rozhodnutie 2003/8/ES sa týmto zrušuje. Naďalej sa však bude uplatňovať na činnosti, vo vzťahu ku ktorým bola predložená žiadosť pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 14

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Článok 15

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. novembra 2012

Za Komisiu

László ANDOR

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 274, 6.11.1993, s. 32.

(3)  Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 5, 10.1.2003, s. 16.