ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.312.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 312

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
10. novembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2012/32/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

SMERNICE

10.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/1


SMERNICA KOMISIE 2012/32/EÚ

z 25. októbra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (1), a najmä na jej článok 17,

keďže:

(1)

Na účely smernice 96/98/ES by sa medzinárodné dohovory a testovacie normy mali uplatňovať v aktualizovanej verzii.

(2)

Od prijatia posledného doplňujúceho aktu k smernici 96/98/ES nadobudlo účinnosť viacero zmien a doplnení k medzinárodným dohovorom a platným testovacím normám. Tieto zmeny a doplnenia by sa mali začleniť do smernice 96/98/ES.

(3)

V rovnakom období Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a Európska organizácia pre normalizáciu prijali normy vrátane podrobných testovacích noriem, pre množstvo položiek vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe A.2 k smernici 96/98/ES alebo ktoré, i keď nie sú uvedené, sa považujú za relevantné na účely uvedenej smernice. Preto by sa takéto položky mali začleniť do prílohy A.1 alebo premiestniť do prílohy A.1 z prílohy A.2.

(4)

Smernica 96/98/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Je vhodné umožniť, aby sa vybavenie, ktoré bolo nedávno podrobené harmonizovaným požiadavkám na základe tejto smernice a vyrobené pred uplynutím časového limitu na vykonávanie tejto smernice, umiestnilo na trh a používalo na palube lodí Spoločenstva počas prechodného obdobia.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha A k smernici 96/98/ES sa nahrádza prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Vybavenie uvedené v stĺpci 1 prílohy A.1 ako „nová položka“ alebo prenesené z prílohy A.2, ktoré bolo vyrobené pred 30. novembrom 2013 v súlade s postupmi typového schválenia, ktoré už boli v platnosti pred uvedeným dátumom na území členského štátu, sa môže naďalej umiestňovať na trh a na paluby lodí Spoločenstva až do 30. novembra 2015.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. novembra 2013 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Uvedené ustanovenia uplatňujú od 30. novembra 2013.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 25. októbra 2012.

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 25.


PRÍLOHA

PRÍLOHA A

Všeobecná poznámka pre prílohu A: Odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na ich konsolidované znenie z roku 2009.

Všeobecná poznámka pre prílohu A: V niektorých názvoch položiek sa v stĺpci 5 uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty výrobku sú stanovené nezávisle a od seba navzájom oddelené prerušovanou čiarou. Na účely osvedčovania sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad: A.1/3.3).

Zoznam použitých skratiek:

A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO.

A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO.

AC: korigendum k zmene a doplneniu týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO.

CAT: kategória radarového vybavenia uvedená v oddiele 1.3 IEC 62388 (2007).

Obež.: obežník.

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách zabránenia zrážkam na mori.

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie a vyhľadávanie a zachraňovanie.

EN: Európska norma.

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy.

Kódex FSS: medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy.

Kódex FTP: medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov.

Kódex HSC: kódex o vysokorýchlostných plavidlách.

Kódex IBC: medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru.

ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia.

IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar.

IMO: Medzinárodná námorná organizácia.

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia.

LSA: záchranný prostriedok.

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí.

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia.

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy.

NOx: oxidy dusíka.

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti života na mori.

SOx: oxidy síry.

Nar.: nariadenie.

Rez.: rezolúcia.

PRÍLOHA A.1

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH UŽ EXISTUJÚ PODROBNÉ TESTOVACIE NORMY

Poznámky platné pre celú prílohu A.1

a)

Všeobecné informácie: Okrem špeciálne uvedených testovacích noriem sú v platných požiadavkách medzinárodných dohovorov a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas typovej skúšky (typového schválenia), ako je to uvedené v moduloch posudzovania zhody v prílohe B.

b)

Stĺpec 1: Môže sa uplatňovať článok 2 smernice Komisie 2010/68/EÚ (1) (6. zmena a doplnenie prílohy A k MED).

c)

Stĺpec 1: Môže sa uplatňovať článok 2 smernice Komisie 2011/75/EÚ (2) (7. zmena a doplnenie prílohy A k MED).

d)

Stĺpec 2: Ak sa používa termín ‚systémové komponenty‘, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.

e)

Stĺpec 5: Keď sa citujú rezolúcie IMO, uplatniteľné sú len testovacie normy obsiahnuté v príslušných častiach príloh k rezolúciám, a nie ustanovenia samotných rezolúcií.

f)

Stĺpec 5: Medzinárodné dohovory a testovacie normy sa uplatňujú v aktualizovanej podobe. Na účely správnej identifikácie príslušných noriem sa musí v testovacích správach, osvedčeniach o zhode a vyhláseniach o zhode uviesť špecifická použitá testovacia norma a jej verzia.

g)

Stĺpec 5: Ak sú dve sady identifikačných noriem oddelené slovom ‚alebo‘, každá sada musí spĺňať všetky testovacie požiadavky tak, aby to zodpovedalo vykonávacím normám IMO. Tým je testovanie položky podľa jednej z týchto sád dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov. Naopak, ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené referencie.

h)

Stĺpec 6: Ak je uvedený modul H, rozumie sa pod tým modul H plus osvedčenie o skúške projektu.

i)

Požiadavky ustanovené v tejto prílohe platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1.   Záchranné zariadenia

Stĺpec 4: IMO MSC/obežník 980 sa uplatňuje okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje ‚typové schválenie‘

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Záchranné kolesá

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky:

a)

pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny

b)

pre záchranné kolesá

c)

pre záchranné vesty

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/22

nar. III/26

nar. III/32,

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. MSC.48(66)-(kódex LSA) II, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Záchranné vesty

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/22

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 922

IMO MSC.1/obež. 1304.

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty:

izolované alebo neizolované

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/22

nar. III/32

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 1046

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu klasifikované ako záchranné vesty:

izolované alebo neizolované

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/7

nar. III/22

nar. III/32

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 1046

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Tepelné ochranné prostriedky

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/22

nar. III/32

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 1046

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Padákové svetlice (pyrotechnické)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/6

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II.

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ručné svetlice (pyrotechnické)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, III.

rez. IMO MSC.97(73)-(Kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, III

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Lanové vrhacie vybavenie

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/18

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VII

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Nafukovacie záchranné plte

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/13

nar. III/21

nar. III/26

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež.811.

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Pevné záchranné plte

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/21

nar. III/26

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 811.

rez. IMO MSC.81(70)

rez. IMO MSC/obež.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 809

IMO MSC/obež. 811

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 809

IMO MSC/obež. 811

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Voľne plávajúce mechanizmy pre záchranné plte (hydrostatické uvoľňovacie jednotky)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/13

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

IMO MSC/obež. 811

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Záchranné člny:

a)

záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)

čiastočne uzavreté

úplne uzavreté

b)

voľne spúšťané záchranné člny:

úplne uzavreté

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/21

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

rez. IMO MSC/obež. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Pevné pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/21

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

rez. IMO MSC/obež. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Nafukovacie pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/21

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Rýchle záchranné člny:

a)

nafukovacie

b)

pevné

c)

pevné nafukovacie

nar. III/4

nar. III/26

nar. III/34

rez. MO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

IMO MSC/obež. 1016

IMO MSC/obež. 1094

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/obež. 1006

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/23

nar. III/33

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia pre záchranné plavidlá

presunuté do A.2/1.3

A.1/1.23

Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/16

nar. III/23

nar. III/33

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte

(davits)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/12

nar. III/16

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Spúšťacie zariadenia pre rýchle pohotovostné člny

(davits)

nar. III/4

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI.

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Uvoľňovací mechanizmus pre

a)

záchranné člny a pohotovostné člny (spúšťané voľným pádom)

b)

záchranné plte (spúšťané voľným pádom)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/16

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, VI (3)

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Lodné evakuačné systémy

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/15

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Záchranné prostriedky

nar. III/4

nar. III/26

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/obež. 810

B + D

B + F

A.1/1.29

Naloďovacie rebríky

nar. III/4

nar. III/11

nar. X/3

nar. III/11

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA)

rez. IMO MSC.97(73)-(Kódex HSC 2000)

IMO MSC.1/obež. 1285

rez. IMO MSC.81(70)

ISO 5489 (2008)

B + D

B + F

A.1/1.30

Odrazové materiály

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO A.658(16)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá

presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18

A.1/1.32

Radarový transpondér 9 GHz (SART)

presunuté do A.1/4.18

A.1/1.33

Radarový reflektor pre záchranné člny a pohotovostné člny

(pasívny)

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.164(78)

EN ISO 8729(1998)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda I k IEC 60945 (2008)

alebo

EN ISO 8729(1998)

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda I k IEC 60945 (2008)

alebo

ISO 8729-1 (2010)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

alebo

ISO 8729-1 (2010)

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny

presunuté do A.1/4.23

A.1/1.35

Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny

presunuté do A.1/3.38

A.1/1.36

Hnací motor pre záchranné/pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, V

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Hnací mimopalubný motor pre záchranné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte

nar. III/4

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11

B + D

B + F

A.1/1.40

Mechanický výťah pre lodivodov

presunuté do A.1/4.48

A.1/1.41

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny

a)

záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)

b)

voľne spúšťané záchranné člny

c)

záchranné plte

d)

pohotovostné člny

e)

rýchle záchranné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/16

nar. III/17

nar. III/23

nar. III/24

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Pilotný rebrík

presunuté do A.1/4.49

A.1/1.43

Pozri poznámku b) tejto prílohy A.1

Pevné/nafukovacie pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

nar. III/21

nar. III/31

nar. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/obež.1006

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.   Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

Číslo

Názov položky

Nariadenie MARPOL 73/78 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje ‚typové schválenie‘

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Zariadenie na filtrovanie oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm)

príloha I, nar. 14

príloha I, nar. 14

rez. IMO MEPC.1/obež. 643

rez. IMO MEPC.107(49)

rez. IMO MEPC.1/obež. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektory styku oleja a vody

príloha I, nar. 32

príloha I, nar. 32

rez. IMO MEPC.5(XIII)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Prístroj na meranie obsahu oleja

príloha I, nar. 14

príloha I, nar. 14

rez. IMO MEPC.1/obež. 643

rez. IMO MEPC.107(49)

rez. IMO MEPC.1/obež. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm)

zámerne nevyplnené

A.1/2.5

Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné cisternové lode

príloha I, nar. 31

príloha I, nar. 31

rez. IMO MEPC.108(49)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Odpadové systémy

príloha IV, nar. 9

príloha IV, nar. 9

rez. IMO MEPC.159(55)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Palubné spaľovacie pece

príloha VI, nar. 16

príloha VI, nar. 16

rez. IMO MEPC.76(40)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Palubné snímače NOx

s použitím metódy priameho merania a monitorovania NOx z technického kódexu z roku 2008

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, nar. 13)

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, nar. 13)

rez. IMO MEPC.177(58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)

rez. IMO MEPC.1/obež. 638

rez. IMO MEPC.177(58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

alebo

rez. IMO MEPC.177(58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx

presunuté do A.2/2.4

A.1/2.10

Pozri poznámku c) tejto prílohy A.1

Palubné čistiace systémy výfukových plynov

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, nar. 4)

rez. IMO MEPC.184(59)

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, nar. 4)

rez. IMO MEPC.184(59)

B + D

B + E

B + F

G

3.   Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje ‚typové schválenie‘

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Základné palubné obloženie

nar. II-2/4

nar. II-2/6

nar. X/3

nar. II-2/4

nar. II-2/6

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

IMO MSC/obež. 1102

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Prenosné hasiace prístroje

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

nar. II-2/4

nar. II-2/10

nar. II-2/18

nar. II-2/19

nar. II-2/20

rez. IMO A.951(23)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

rez. IMO MSC/obež. 1239

rez. IMO MSC/obež. 1275

EN 3-7 (2004) vrátane A.1 (2007)

EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007)

EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007)

EN 3-10 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám)

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

ochranný odev na hasenie požiaru:

EN 469 (2005) vrátane A1 (2006) a AC (2006)

ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požiaru

EN 1486 (2007)

ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým povrchovým materiálom:

ISO 15538 (2001)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Protipožiarne vybavenie: čižmy

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

EN 15090 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Protipožiarne vybavenie: rukavice

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

EN 659 (2003) vrátane A1 (2008) a AC (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Protipožiarne vybavenie: prilba

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

EN 443 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

a ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:

rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14

rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14

EN 136 (1998) vrátane AC (2003)

EN 137 (2006)

a ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:

ISO 23269-3 (2011)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

EN 14593-1 (2005)

EN 14593-2 (2005) vrátane AC (2005)

EN 14594 (2005) vrátane AC (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť)

(Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky)

nar. II-2/7

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8

nar. II-2/7

nar. II-2/9

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.44(65)

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8

rez. IMO MSC/obež. 912

IMO A.800(19)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

rez. IMO MSC/obež. 1165, dodatok A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Deliace plochy tried A a B, odolnosť voči ohňu

a)

deliace plochy triedy A

b)

deliace plochy triedy B

deliace plochy triedy A:

nar. II-2/3,2

deliace plochy triedy B:

nar. II-2/3,4

nar. II-2/9 a

deliace plochy triedy A:

nar. II-2/3,2

IMO MSC/obež. 1005 (pre ľahké konštrukcie)

deliace plochy triedy B:

nar. II-2/3.4

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Zariadenia brániace prechodu nádrží ropných cisternových lodí

nar. II-2/4

nar. II-2/16

nar. II-2/4

nar. II-2/16

EN 12874 (2001)

ISO 15364 (2007)

rez. IMO MSC/obež. 677

pre vybavenie okrem ventilov:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

pre ventily:

B + F

A.1/3.13

Nehorľavé materiály

nar. II-2/3

nar. X/3

nar. II-2/3

nar. II-2/5

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Neoceľové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami triedy A alebo B

položka zahrnutá do A.1/3.26 a A.1/3.27

A.1/3.15

Neoceľové materiály použité v potrubí dopravujúcom naftu alebo vykurovaciu naftu

a)

potrubie a armatúry

b)

ventily,

c)

zostavy ohybného potrubia

d)

kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami

nar. II-2/4

nar. X/3

nar. II-2/4

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, 10

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, 10

rez. IMO MSC/obež. 1120

Potrubie a armatúry:

rez. IMO A.753(18)

Ventily:

ISO 10497 (2010)

Súpravy ohybného potrubia:

EN ISO 15540 (2001)

EN ISO 15541 (2001)

kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami

ISO 19921 (2005)

ISO 19922 (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Požiarne dvere

nar. II-2/9

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

rez. IMO MSC.1/obež. 1319

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí

nar. II-2/9

nar. X/3

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia ohňa

a)

dekoračné obklady

b)

náterové systémy

c)

podlahové krytiny

d)

izolačné kryty potrubia

e)

adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy A, B a C

f)

horľavé kanály

nar. II-2/3

nar. II-2/5

nar. II-2/6

nar. II-2/9

nar. X/3

nar. II-2/3

nar. II-2/5

nar. II-2/6

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC/obež. 1120

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky

nar. II-2/3

nar. II-2/9

nar. X/3

nar. II-2/3

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

IMO MSC/obež. 1102

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Čalúnený nábytok

nar. II-2/3

nar. II-2/5

nar. II-2/9

nar. X/3

nar. II-2/3

nar. II-2/5

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

IMO MSC/obež. 1102

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Posteľná bielizeň

nar. II-2/3

nar. II-2/9

nar. X/3

nar. II-2/3

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

IMO MSC/obež. 1102

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Požiarne klapky

nar. II-2/9

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy A

presunuté do A.1/3.26

A.1/3.24

Elektrické káble prechádzajúce cez deliace plochy triedy A

presunuté do A.1/3.26 písm. a)

A.1/3.25

Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy A a B

nar. II-2/9

nar. II-2/9

IMO MSC/obež. 1120

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Priechody cez deliace plochy triedy A, cez ktoré prechádzajú:

a)

trasy elektrických káblov

b)

potrubia, šachty, kanály atď.

nar. II-2/9

nar. II-2/9

IMO MSC.1/obež. 1276

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Priechody cez deliace plochy triedy, cez ktoré prechádzajú

a)

trasy elektrických káblov

b)

potrubia, šachty, kanály atď.

nar. II-2/9

nar. II-2/9

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača)

(Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.)

nar. II-2/7

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/7

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.44(65)

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8

IMO MSC/obež. 912

ISO 6182-1 (2004)

alebo

EN 12259-1 (1999) vrátane A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požiarne hadice

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

EN 14540 (2004) vrátane A.1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

nar. II-2/4

nar. VI/3

nar. II-2/4

nar. VI/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 k IEC 60092 (2011)

IEC 60533 (1999)

a podľa potreby:

a)

kategória 1: (bezpečný priestor):

EN 50104 (2010)

EN 60079-29-1 (2007)

b)

kategória 2: (výbušné plynné prostredia):

EN 50104 (2010)

EN 60079-29-1 (2007)

EN 60079-0 (2009)

EN 60079-1 (2007) vrátane korigenda 1 k IEC 60079-1 (2008)

EN 60079-10-1 (2009)

EN 60079-11 (2007)

EN 60079-15 (2010)

EN 60079-26 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC)

položka bola vypustená, keďže je zaradená do A.1/3.9 a A.1/3.28

A.1/3.32

Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

IMO MSC/obež. 1102

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

IMO MSC/obež. 1102

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách

a)

trasy elektrických káblov

b)

potrubia, šachty, kanály atď.

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny

nar. III/4

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

nar. III/34

rez. IMO A.951(23)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

rez. IMO MSC.1/obež. 1313

EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007)

EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007)

EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007)

EN 3-10 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Trysky pre ekvivalentné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

IMO MSC.1/obež. 1313

IMO MSC/obež. 1165

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)

nar. II-2/13

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11

nar. II-2/13

rez. IMO A.752(18)

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11

rez. IMO A.752(18)

alebo

ISO 15370 (2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Pohotovostné/núdzové dýchacie zariadenia (EEBD)

nar. II-2/13

nar. II-2/13

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

rez. IMO MSC/obež. 849

ISO 23269-1 (2008) prípadne:

pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie:

EN 402 (2003)

pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie zariadenie:

EN 1146 (2005)

pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom:

EN 13794 (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenty systémov inertných plynov

nar. II-2/4

nar. II-2/4

rez. IMO A.567(14)

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15

IMO MSC/obež. 353

IMO MSC/obež. 387

IMO MSC/obež. 485

IMO MSC/obež. 450 rev. 1

IMO MSC/obež. 731

IMO MSC/obež. 1120

IMO MSC/obež. 353

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ)

nar. II-2/1

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/1

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

ISO 15371 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Protipožiarne vybavenie – záchranné lano

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

IMO MSC/obež. 848

IMO MSC.1/obež. 1313

IMO MSC.1/obež. 1316

IMO MSC.1/obež. 1317

IMO MSC/obež. 848

IMO MSC.1/obež. 1317

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosólové systémy)

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

IMO MSC.1/obež. 1270

IMO MSC.1/obež. 1313

IMO MSC.1/obež. 1270 vrátane korigenda 1

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory (nová položka)

Poznámka: Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel sa ešte musia testovať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.

nar. II-2/10

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6

IMO MSC/obež. 670

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Pevne zabudované vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie A na lokálne použitie

(trysky a výkonnostné testy)

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

IMO MSC.1/obež. 1387

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Trysky pre pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory a priestory zvláštnej kategórie ekvivalentné tým, ktoré sú uvedené v rezolúcii A.123(V)

nar. II-2/19

nar. II-2/20

nar. X/3

nar. II-2/19

nar. II-2/20

rez. IMO A.123(V)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

IMO MSC.1/obež. 1272

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Ochranný odev odolný voči chemikáliám

presunuté do A.2/3.9

A.1/3.51

Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory

nar. II-2/7

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

nar. II-2/7

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

IMO MSC.1/obež. 1242

IMO MSC.1/obež. 1313

kontrolné a indikačné zariadenia; elektrické zariadenia na lodiach:

EN 54-2 (1997) vrátane AC(1999) a A1 (2006)

napájacie zariadenia:

EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006)

tepelné hlásiče – bodové detektory:

EN 54-5 (2000) vrátane A1 (2002)

dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu:

EN 54-7 (2000) vrátane A1 (2002) a A2 (2006)

plameňové hlásiče – bodové detektory:

EN 54-10 (2002) vrátane A1 (2005)

ručne obsluhované hlásne miesta:

EN 54-11 (2001) vrátane A1 (2005)

Oddeľovacie prvky proti skratu:

EN 54-17 (2007) vrátane AC (2007)

Zariadenia vstupu/výstupu:

EN 54-18 (2005) vrátane AC (2007)

Káble:

EN 60332-1-1 (2004).

a podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach:

IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011),

IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/4

nar. II-2/10

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

EN 1866-1 (2007)

alebo

ISO 11601 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Požiarne poplachové zariadenia – zvukové

nar. II-2/7

nar. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

nar. II-2/7

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

IMO MSC.1/obež. 1313

zvukové:

EN 54-3 (2001) vrátane A1 (2002) a A2 (2006)

IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 k IEC 60092-504 (2011)

IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

nar. II-2/4

nar. VI/3

nar. II-2/4

nar. VI/3

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 k IEC 60092-504 (2011)

IEC 60533 (1999)

a podľa potreby:

a)

kategória 4: (bezpečný priestor)

EN 50104 (2010)

b)

kategória 3: (výbušné plynné prostredia)

EN 50104 (2010)

EN 60079-0 (2009)

EN 60079-29-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Viacúčelové trysky

(rozprašovacie/prúdové)

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

ručné prúdnice pre hasičské jednotky – kombinované prúdnice PN 16:

EN 15182-1 (2007) vrátane A1 (2009)

EN 15182-2 (2007) vrátane A1 (2009)

ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16:

EN 15182-1 (2007) vrátane A1 (2009)

EN 15182-3 (2007) vrátane A1 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Požiarne hadice (na bubnoch)

nar. II-2/10

nar. X/3

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

EN 671-1 (2001) vrátane AC (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy pre cisternové lode

nar. II-2/10

nar. II-2/10.8.1

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14

IMO MSC.1/obež. 1239

IMO MSC.1/obež. 1276

IMO MSC/obež. 798

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí

nar. II-2/10

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.98(73)-(Kódex FSS) 6, 14

IMO MSC.1/obež. 1239

IMO MSC.1/obež. 1276

IMO MSC.1/obež. 1313

IMO MSC.1/obež. 1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode

nar. II-2/1

rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC)

rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC)

IMO MSC/obež. 553

IMO MSC.1/obež. 1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre balkóny kabín

nar. II-2/10

nar. II-2/10

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

IMO MSC.1/obež. 1313

IMO MSC.1/obež. 1268

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov

Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, sa budú testovať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.

nar. II-2/10

nar. II-2/10

IMO MSC.1/obež. 1271

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Pozri poznámku c) tejto prílohy A.1

Suché chemické práškové hasiace systémy

nar. II-2/1

nar. II-2/1

Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar: kapitola 11

IMO MSC.1/obež. 1315

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

ex A.2/3.15

Hlásne dymové systémy s odberom vzorky

nar. II-2/7

nar. II-2/19

nar. II-2/20

nar. II-2/7

nar. II-2/19

nar. II-2/20

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10

a pre:

kontrolné a indikačné zariadenia; elektrické zariadenia na lodiach:

EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006)

napájacie zariadenia:

EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006)

nasávacie dymové hlásiče:

EN 54-20 (2006) vrátane AC (2008)

a podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach:

IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011),

IEC 60533 (1999)

a podľa potreby pre výbušné atmosféry:

EN 60079-0 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

ex. A.2/3.25

Deliace plochy triedy C

nar. II-2/3

nar. II-2/3

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(nová položka)

Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov

nar. II-2/4

nar. II-2/4

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16

IMO MSC.1/obež. 1370

IMO MSC.1/obež. 1370

EN 60079-29-1 (2007)

IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 k IEC 60092-504 (2011)

IEC 60533 (1999)

EN/IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(nová položka)

Evakuačné systémy používané ako alternatíva nízko uložených osvetľovacích systémov

nar. II-2/13

nar. II-2/13

IMO MSC.1/obež. 1168

IMO MSC.1/obež. 1168

B + D

B + E

B + F

4.   Navigačné zariadenia

Poznámky uplatniteľné na 4. časť: Navigačné vybavenie

Stĺpec 5:

 

Séria IEC 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

a)

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – časť 1: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom

b)

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

c)

IEC 61162-3 ed1.1 konsol. s am1 (2010-11) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06), zmena a doplnenie 1 – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

d)

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Úvod a všeobecné zásady

IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Aplikačný profil

IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov – Eternetové prepojenie

 

Séria EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

a)

EN 61162-1 (2011) – časť 1: Jeden hovor s mnohonásobným príjmom

b)

EN 61162-2 (1998) – časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

c)

EN 61162-3 (2008) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

EN 61162-3-am1 (2010), zmena a doplnenie 1 – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

d)

EN 61162-400 (2002) – časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Úvod a všeobecné zásady

EN 61162-401 (2002) – časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Aplikačný profil

EN 61162-402 (2005) – časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

EN 61162-410 (2002) – časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

EN 61162-420 (2002) – časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

EN 61162-450 (2011) – časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov – Eternetové prepojenie

Číslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje ‚typové schválenie‘

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetický kompas

a)

trieda A pre lode

b)

trieda B pre záchranné člny a pohotovostné člny

nar. V/18

nar. V/19

rez. IMO A.382(X)

rez. IMO A.694(17)

ISO 1069 (1973)

ISO 25862 (2009)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

alebo

ISO 1069 (1973)

ISO 25862 (2009)

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)

nar. V/18

nar. V/19

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.116(73)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

ISO 22090-2 (2004) vrátane korigenda 2005

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

ISO 22090-2 (2004) vrátane korigenda 2005

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

nar. V/18

nar. V/19

rez. IMO A.424(XI)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.191(79)

EN ISO 8728 (1998)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

ISO 8728 (1997)

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarové zariadenie

presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36

A.1/4.5

Automatický radarový zakresľovací prístroj (ARPA)

presunuté do A.1/4.34

A.1/4.6

Akustický hĺbkomer

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.224(VII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.74(69), príloha 4

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN ISO 9875 (2001) vrátane ISO technické korigendum 1: 2006,

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

ISO 9875 (2000) vrátane ISO technické korigendum 1: 2006,

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME)

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.824(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.96(72)

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61023 (2007)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61023 (2007)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Prístroj udávajúci polohu kormidla, obrátky a výšku závitu vrtule

presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22

A.1/4.9

Indikátor rýchlosti zatáčania

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.526(13)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria EN 61162

ISO 20672 (2007)

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

séria IEC 61162

ISO 20672 (2007)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Rádiogoniometer

zámerne nevyplnené

A.1/4.11

Zariadenie Loran-C

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.818(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61075 (1993)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61075 (1991)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Zariadenie Chayka

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.818(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61075 (1993)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61075 (1991)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Navigačné zariadenie Decca

zámerne nevyplnené

A.1/4.14

Vybavenie GPS

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

rez. IMO MSC.97(73)-(Kódex HSC 2000)

rez. IMO MSC.112(73)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61108-1 (2003)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61108-1 (2003)

séria IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Zariadenie GLONASS

nar. V/18

nar. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

nar. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.113(73)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

EN 61108-2 (1998)

séria EN 61162

EN 62288 (2008)

alebo

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 k IEC 60945 (2008)

IEC 61108-2 (1998)

séria IEC 61162