ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.310.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 310

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
9. novembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1039/2012 z 29. októbra 2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz hliníkových radiátorov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1040/2012 zo 7. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 754/2009, pokiaľ ide o vyňatie určitých skupín plavidiel z režimu rybolovného úsilia ustanoveného v nariadení (ES) č. 1342/2008, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EÚ) č. 43/2012 a (EÚ) č. 44/2012, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1041/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (CHOP)

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1042/2012 zo 7. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom zaradiť aukčnú platformu, ktorú má vymenovať Spojené kráľovstvo, do zoznamu platforiem ( 1 )

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1043/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa schvaľuje účinná látka fosfán v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1044/2012 z 8. novembra 2012 o odchýlke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu používané na účely systému všeobecných colných preferencií, aby sa zohľadnila osobitná situácia Guatemaly v súvislosti s vývozom určitých produktov rybolovu do Únie

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1045/2012 z 8. novembra 2012 o odchýlke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu používané na účely systému všeobecných colných preferencií, aby sa zohľadnila osobitná situácia Salvádora v súvislosti s vývozom určitých produktov rybolovu do Únie

31

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie

34

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení ( 1 )

36

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012 z 8. novembra 2012 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia ( 1 )

38

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1049/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycitolového sirupu v niekoľkých kategóriách potravín ( 1 )

41

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1050/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o polyglycitolový sirup ( 1 )

45

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1051/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

47

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/693/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2012, ktorým sa vymenúva dánska členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

49

 

 

2012/694/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2012, ktorým sa vymenúva jeden luxemburský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

50

 

 

2012/695/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2012, ktorým sa vymenúva jeden člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za Spojené kráľovstvo

51

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 16/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012)

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1039/2012

z 29. októbra 2012,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz hliníkových radiátorov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Európska komisia (ďalej len „Komisia“) po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Dočasné opatrenia

(1)

Nariadením (EÚ) č. 402/2012 (2) (ďalej len „dočasné nariadenie“) uložila Komisia dočasné antidumpingové clo na dovoz hliníkových radiátorov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“ alebo „príslušná krajina“).

(2)

Konanie sa začalo 12. augusta 2011 (3) na základe podnetu, ktorý podalo medzinárodné združenie výrobcov hliníkových radiátorov AIRAL S.c.r.l. (International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium, ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú viac ako 25 % celkovej výroby hliníkových radiátorov v Únii.

(3)

Ako sa stanovuje v odôvodnení 14 dočasného nariadenia, prešetrovanie dumpingu a ujmy sa týkalo obdobia od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie trendov, ktoré sú relevantné z hľadiska posúdenia ujmy, sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2008 do konca OP (ďalej len „posudzované obdobie“).

1.2.   Následný postup

(4)

Po zverejnení základných skutočností a úvah, na základe ktorých sa rozhodlo o uložení dočasného antidumpingového cla (ďalej len „dočasné zverejnenie“), niekoľko zainteresovaných strán písomne vyjadrilo svoje stanovisko k dočasným zisteniam. Stranám, ktoré o to požiadali, bola poskytnutá možnosť vypočutia.

(5)

Komisia pokračovala v získavaní a overovaní všetkých informácií, ktoré považovala za potrebné pre svoje konečné zistenia. Posúdili sa ústne a písomné pripomienky, ktoré predložili zainteresované strany, a predbežné zistenia sa podľa potreby zodpovedajúcim spôsobom upravili.

(6)

Ako sa uvádza v odôvodnení 12 dočasného nariadenia, jedna skupina prepojených vyvážajúcich výrobcov požiadala o individuálne preskúmanie v súlade s článkom 17 ods. 3 základného nariadenia. Preskúmanie týchto požiadaviek v dočasnom štádiu predstavovalo príliš veľkú záťaž a jeho vykonanie sa odložilo do konečnej fázy. Preto sa rozhodlo udeliť individuálne preskúmanie skupine, ktorá oň požiadala, teda Sira Group (ďalej len „skupina Sira“). V rámci svojich činností v ČĽR je skupina Sira zložená zo spoločností Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. a Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.

(7)

Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa zamýšľalo odporučiť uloženie konečného antidumpingového cla na dovoz hliníkových radiátorov s pôvodom v ČĽR a konečný výber súm zabezpečených prostredníctvom dočasného cla (ďalej len „konečné zverejnenie“). Všetkým stranám bola poskytnutá lehota, v rámci ktorej mohli predložiť pripomienky týkajúce sa tohto konečného zverejnenia.

(8)

Ústne a písomné pripomienky predložené zainteresovanými stranami sa posúdili a v prípade vhodnosti aj zohľadnili.

2.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(9)

Ako sa uvádza v odôvodnení 15 dočasného nariadenia, príslušným výrobkom sú hliníkové radiátory, ako aj prvky alebo články, tiež v zmontovanom stave, z ktorých sú takéto radiátory zložené, okrem elektrických radiátorov a ich prvkov a článkov (ďalej len „príslušný výrobok“). V súčasnosti je zaradený pod kódy KN ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 a ex 7616 99 90.

(10)

Po zverejnení dočasných opatrení jedna zo strán tvrdila, že oceľové radiátory sú zameniteľné s príslušným výrobkom a podobným výrobkom, a požiadala Komisiu, aby analyzovala a zohľadnila aj vývoj trhu s oceľovými radiátormi s cieľom porovnať ho najmä s trhom s hliníkovými radiátormi.

(11)

Na základe dostupných informácií sa zdá, že hliníkové radiátory majú odlišné technické vlastnosti, najmä pokiaľ ide o základnú surovinu (oceľ v jednom prípade a hliník v druhom), hmotnosť, tepelnú zotrvačnosť a tepelnú vodivosť. Získané informácie okrem toho nepreukázali priamu hospodársku súťaž a vzájomnú zameniteľnosť týchto dvoch výrobkov. Uvedená strana nepredložila ani žiadne dôkazy na podporu svojich tvrdení. Na základe uvedených skutočností sa toto tvrdenie zamietlo.

(12)

Keďže neboli predložené iné pripomienky týkajúce sa príslušného výrobku a podobného výrobku, odôvodnenia 15 až 23 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

3.   DUMPING

3.1.   Trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“) a individuálne zaobchádzanie (ďalej len „IZ“)

3.1.1.   Úvodná poznámka

(13)

Ako už bolo uvedené v odôvodnení 6, bolo prijaté rozhodnutie udeliť skupine Sira individuálne preskúmanie. V rámci svojich činností v ČĽR je skupina Sira zložená zo spoločností Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. a Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. Skupina Sira tiež žiadala o trhovohospodárske zaobchádzanie alebo individuálne zaobchádzanie.

3.1.2.   THZ

(14)

Treba pripomenúť, ako sa uvádza v odôvodneniach 30 a 31 dočasného nariadenia, že žiadna zo strán zaradených do vzorky nepožiadala o THZ.

(15)

Ako už bolo uvedené v odôvodnení 13, skupina Sira, ktorej bolo po uložení dočasných opatrení poskytnuté individuálne preskúmanie, požiadala o THZ a predložila formuláre žiadosti o THZ za dve spoločnosti podieľajúce sa na výrobe a predaji príslušného výrobku.

(16)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa normálna hodnota dovozu s pôvodom v ČĽR stanovuje v súlade s odsekmi 1 až 6 uvedeného článku v prípade tých výrobcov, o ktorých sa zistilo, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Tieto kritériá možno stručne a len na orientáciu uviesť v súhrnnej forme takto:

obchodné rozhodnutia sa prijímajú ako reakcia na signály trhu bez podstatných zásahov štátu a náklady odrážajú trhové hodnoty,

spoločnosti majú jeden prehľadný súbor nezávisle kontrolovaných účtovných záznamov,

zo systému netrhového hospodárstva sa nepreberajú žiadne deformácie,

zákony o bankrote a zákony o vlastníctve majetku zabezpečujú stabilitu a právnu istotu a

prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhových kurzov.

(17)

Vykonala sa náležitá analýza informácií poskytnutých vo formulároch žiadosti o THZ dvomi spoločnosťami patriacimi do skupiny Sira a vyžiadali sa doplňujúce informácie, ktoré tieto spoločnosti predložili. Vzhľadom na zistené skutočnosti sa nepovažovalo za potrebné vykonať overovacie návštevy v priestoroch týchto spoločností.

(18)

Prešetrovanie v súvislosti s THZ preukázalo, že skupina Sira nesplnila požiadavky kritéria 1 z dôvodu zasahovania štátu do rozhodnutí týkajúcich sa hlavnej suroviny, t. j. hliníka. Náklady na hliník predstavujú približne 70 % výrobných nákladov príslušného výrobku. Prešetrovanie preukázalo, že hliník používaný na výrobu príslušného výrobku získavali obaja výrobcovia v skupine Sira na čínskom domácom trhu. Ceny sú založené na cenách hliníka na štátom kontrolovanej šanghajskej burze s neželeznými kovmi (ďalej len „burza“ alebo „SHFE“). SHFE je uzavretá burza pre spoločnosti registrované v ČĽR a čínskych občanov, ktorá je kontrolovaná štátnou regulačnou komisiou pre cenné papiere. Niektoré z pravidiel, ktorými sa riadi fungovanie burzy, prispievajú k nízkej volatilite a zníženým cenám na SHFE: denné cenové fluktuácie sú obmedzené na 4 % nad alebo pod cenou vyrovnania predchádzajúceho obchodného dňa, obchodovanie sa uskutočňuje s nízkou frekvenciou (vždy do 15. dňa v mesiaci), futurity majú obmedzené trvanie do 12 mesiacov a transakčné poplatky si účtuje burza aj brokeri.

(19)

Pokiaľ ide o transakcie na SHFE, fyzické dodávky sa môžu uskutočniť len do schváleného skladu v rámci ČĽR na rozdiel od medzinárodných búrz, v prípade ktorých sa dodávka môže uskutočniť kdekoľvek na svete. Okrem toho, keďže je SHFE platformou len na fyzické výmeny (deriváty sa nepredávajú), táto skutočnosť úplne izoluje čínsky trh s hliníkom. V dôsledku toho arbitráž s celosvetovým referenčným kritériom, Londýnskou burzou kovov (ďalej len „LME“) alebo inými trhmi nie je prakticky možná a burza funguje izolovane od ostatných svetových trhov. Z toho dôvodu nie je možné stavať tieto trhy na rovnakú úroveň. Ceny hliníka na LME boli počas obdobia prešetrovania mesačne v priemere o viac ako 14 % vyššie ako na SHFE.

(20)

Štát tiež zasahuje do mechanizmu stanovovania cien na SHFE, keďže aj nakupuje aj predáva hliník prostredníctvom Úradu pre štátne rezervy a iných štátnych orgánov. Štát okrem toho stanovuje denné limity cien prostredníctvom pravidiel SHFE, ktoré schválil štátny regulačný orgán – Čínska regulačná komisia pre cenné papiere (China Securities Regulatory Commission, ďalej len „CSRC“).

(21)

Prešetrovanie okrem toho preukázalo, že primárny hliník určený na vývoz podlieha 17 % DPH, ktorá je pri vývoze nevratná, zatiaľ čo DPH z hliníka predávaného na domácom trhu a z hotových výrobkov sa vracia vo výške 13 %. Primárny hliník určený na vývoz podlieha aj vývoznej dani vo výške 17 %. V dôsledku toho sa prevažná väčšina výroby primárneho hliníka predáva na čínskom trhu, čo spôsobuje pokles domácej ceny primárneho hliníka a významnú výhodu z hľadiska nákladov pre výrobcov hliníkových radiátorov so sídlom v ČĽR. Čínsky štát okrem toho v priebehu OP na trhu ďalej zasahoval, keďže počas finančnej krízy zrušil 5 % dovozné clo na kov.

(22)

Ďalšie narušenie zo strany čínskeho štátu spočíva v zásahoch na trhu vykonávaných Úradom pre štátne rezervy, ktorý je súčasťou Komisie pre národný rozvoj a reformy (ďalej len „NDRC“). Koncom roka 2008 a začiatkom roka 2009 začal Úrad pre štátne rezervy nakupovať zásoby primárneho hliníka od hút. Išlo o balík stimulov zameraný na obmedzenie účinkov celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá viedla k zníženiu dopytu. Tieto štátom podporované nákupy pohltili väčšinu zásob na domácom trhu v marci a apríli 2009, čím sa v prvej polovici roku 2009 zvýšili ceny. Úrad pre štátne rezervy predával primárny hliník späť na trh od novembra 2010, kedy formou aukcie predal 96 000 ton, ako uvádza Bloomberg (4). Tlačová agentúra Xinhua v decembri 2008 informovala o opatreniach týkajúcich sa skladovania a vysvetlila, že prostredníctvom opatrenia zameraného na podporu cien sa plánuje nazhromaždiť 300 000 ton hliníka, ktorého cena by bola o 10 % vyššia ako trhová cena (5). Plán Úradu pre štátne rezervy týkajúci sa vytvorenia zásob zahŕňal nákupy od viacerých čínskych hút, pričom však približne polovica sa mala kúpiť od spoločnosti Aluminium Corporation of China Ltd. Minister zodpovedný za NDRC uviedol, že ďalšie časti balíka stimulov zahŕňajú voľnejšiu kontrolu vývozu, dotácie na elektrickú energiu, znížené ceny elektrickej energie a zvýšenie úverových stropov. Tento balík mal údajne okamžitý účinok na ceny. Uvedené skutočnosti preukazujú, že čínsky štát zohráva pri stanovovaní cien primárneho hliníka hlavnú úlohu a že do trhu zasahuje.

(23)

Skutočnosť, že toto výrazné zasahovanie zo strany štátu je jasne zacielené, potvrdzuje okrem iného 12. päťročný plán rozvoja týkajúci sa hliníka (na obdobie rokov 2011 – 2015), v ktorom čínska vláda výslovne uvádza svoj zámer „upraviť daňové úľavy a zľavy vývoznej dane a iné hospodárske nástroje a prísne kontrolovať celkový objem expanzie a vývozu primárnych výrobkov“. Tento plán pokračuje v politike, ktorá existuje v predchádzajúcom pláne týkajúcom sa hliníka. Okrem toho sa tieto plány vykonávajú mnoho rokov a, ako už bolo preukázané, počas OP bolo zavedených niekoľko vykonávacích opatrení.

(24)

Na základe toho možno konštatovať, že štátom spôsobené narušenia čínskych cien primárneho hliníka ovplyvňujú ceny surovín. Výrobcovia majú z týchto narušení ešte jednu výhodu v tom zmysle, že bežne nakupujú na čínskom trhu od miestnych dodávateľov, pričom ako referenčnú hodnotu používajú čínske ceny na spotových trhoch (alebo SHFE). Počas OP boli tieto ceny približne o 15 % nižšie ako ceny na svetovom trhu. Teoreticky môžu čínske spoločnosti nakupovať aj určité množstvá za ceny na LME, ak sú ceny na čínskom trhu v dôsledku štátneho zásahu vyššie, avšak opak nie je pre iné ako čínske hospodárske subjekty možný.

(25)

Z preskúmania vyplnených dotazníkov spoločností Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. a Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. na dotazník vyplynulo, že tieto spoločnosti počas OP nakupovali výrobky z primárneho hliníka za ceny prepojené s cenou na SHFE a že ich nákupné ceny dlhodobo sledovali index SHFE.

(26)

Okrem toho prešetrovanie preukázalo, že jeden z dvoch dotknutých podnikov využíval zľavu na dani z príjmov právnických osôb poskytovanú čínskym štátom, ktorá spočíva v tom, že akonáhle začne podnik vytvárať zisk, prvé dva roky je od dane z príjmu úplne oslobodený a ďalšie tri roky platí iba polovičnú daň z príjmu. Takéto narušenia sa vo výkaze ziskov a strát zaznamenávajú ako negatívne náklady, čím zvyšujú ziskovosť.

(27)

Za týchto okolností žiadny z podnikov nebol schopný preukázať, že ich obchodné rozhodnutia týkajúce sa získavania surovín nepodliehajú výrazným zásahom štátu a že náklady na hlavné vstupy v podstatnej miere odrážajú trhové hodnoty. Nemohli teda preukázať, že spĺňajú kritérium 1.

(28)

Vzhľadom na uvedené zistenia týkajúce sa kritéria 1 sa po konzultácii s poradným výborom dospelo k záveru, že THZ by v prípade skupiny Sira malo byť zamietnuté.

(29)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa už ostatné kritériá THZ stanovené v článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia ďalej neanalyzovali.

(30)

Komisia oficiálne oznámila výsledky zistení o THZ skupine príslušných prepojených spoločností v ČĽR aj navrhovateľom. Takisto dostali príležitosť predložiť písomné stanoviská a požiadať o vypočutie, ak existovali osobitné dôvody, pre ktoré mali byť vypočuté.

(31)

Po zverejnení THZ skupina Sira predložila svoje pripomienky k navrhovaným zisteniam. Keďže však skupina Sira označila svoje pripomienky za dôverné, Komisia sa vznesenými otázkami zaoberala na bilaterálnom základe prostredníctvom osobitného informačného dokumentu. Pripomienky neviedli k zmenám zistení týkajúcich sa kritéria 1.

(32)

Vzhľadom na uvedené a na to, že neexistujú žiadne iné pripomienky, odôvodnenia 30 až 31 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

3.1.3.   IZ

(33)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa pre krajiny, na ktoré sa vzťahuje tento článok, prípadne stanoví celoštátne clo, s výnimkou prípadov, keď sú spoločnosti schopné preukázať, že spĺňajú všetky kritériá na udelenie IZ stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia. Tieto kritériá sú v krátkosti a len na informatívne účely uvedené v odôvodnení 32 dočasného nariadenia.

(34)

Obaja prepojení vyvážajúci výrobcovia skupiny Sira Group požiadali o IZ v prípade, že by im nebolo udelené THZ. Tieto žiadosti boli prešetrené. Prešetrovaním sa zistilo, že spĺňali všetky podmienky článku 9 ods. 5 základného nariadenia.

(35)

Skupine Sira bolo preto udelené IZ.

(36)

Dňa 28. júla 2011 prijal orgán WTO na urovnávanie sporov (ďalej len „OUS“) správu odvolacieho orgánu a správu poroty, ktoré boli zmenené a doplnené správou odvolacieho orgánu o veci Európske spoločenstvá – konečné antidumpingové opatrenia týkajúce sa určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Číne (6) (ďalej len „správy“).

(37)

V správach sa okrem iného zistilo, že článok 9 ods. 5 základného nariadenia bol v nesúlade s článkami 6.10, 9.2 a 18.4 Antidumpingovej dohody WTO a s článkom XVI:4 Dohody WTO. V článku 9 ods. 5 základného nariadenia sa stanovuje, že individuálni vyvážajúci výrobcovia z krajín s iným ako trhovým hospodárstvom, ktorým nebolo udelené trhovohospodárske zaobchádzanie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, budú podliehať celoštátnej sadzbe cla, pokiaľ nevedia preukázať, že spĺňajú podmienky individuálneho zaobchádzania stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia (ďalej len „zistenie OUS v súvislosti s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia“).

(38)

Každý vyvážajúci výrobca v ČĽR, ktorý sa domnieva, že by sa toto nariadenie malo preskúmať v zmysle právnych výkladov článku 9 ods. 5 uvedených v správach, sa vyzýva, aby požiadal o preskúmanie na základe článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1515/2001 z 23. júla 2001 o opatreniach, ktoré môže prijať Spoločenstvo na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a antidotačných opatrení (7) (ďalej len „splnomocňujúce nariadenie WTO“).

(39)

S ohľadom na zistenia preskúmania môže príslušná inštitúcia Únie preskúmané opatrenia zrušiť, zmeniť alebo zachovať. Strany požadujúce preskúmanie by mali vedieť, že ak na základe súvisiacich zistení dôjde k zmene platných opatrení, takáto zmena môže viesť k uvoľneniu alebo k sprísneniu úrovne opatrení.

(40)

Okrem uvedených pripomienok neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa udelenia IZ a odôvodnenia 32 až 34 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

3.2.   Porovnateľná krajina

(41)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa porovnateľnej krajiny, odôvodnenia 35 až 41 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

3.3.   Normálna hodnota

(42)

Na stanovenie normálnej hodnoty pre skupinu Sira sa použila rovnaká metodika ako tá, ktorá je opísaná v odôvodneniach 42 až 46 dočasného nariadenia. Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa normálnej hodnoty, odôvodnenia 42 až 46 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

3.4.   Vývozná cena

(43)

Vývozná cena skupiny Sira sa vypočítala v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia, pretože vývoz sa realizoval za transferové ceny, ktoré sa považovali za nespoľahlivé. Vývozné ceny sa preto vypočítali na základe cien ďalšieho predaja prvému nezávislému zákazníkovi v Únii, s príslušnými odpočtami nákladov a ziskov, ktoré sa vykonali s cieľom prispôsobiť vývozné ceny úrovni cien zo závodu. Cena ďalšieho predaja prvému nezávislému kupujúcemu v Únii sa upravila o všetky náklady vrátane cla a daní, ktoré vznikli v období medzi dovozom a ďalším predajom, ako aj o primerané rozpätie pre PVA náklady a zisky. Pri ziskovom rozpätí sa použil zisk realizovaný spolupracujúcim neprepojeným dovozcom príslušného výrobku, keďže skutočný zisk prepojeného dovozcu sa vzhľadom na vzťah medzi vyvážajúcim výrobcom a prepojeným dovozcom nepokladal za spoľahlivý.

(44)

Pokiaľ ide o vývozcov zaradených do vzorky a vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa vývoznej ceny, odôvodnenie 47 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

3.5.   Porovnanie

(45)

Boli predložené určité pripomienky týkajúce sa porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou.

(46)

Spoločnosť Metal Group Ltd. spochybnila porovnanie normálnej hodnoty s vývoznou cenou na základe toho, že porovnanie bolo nespravodlivé z dôvodu použitej porovnávacej metodiky, a tvrdila, že existujú rozdiely vo fyzikálnych vlastnostiach.

(47)

Pokiaľ ide o vykonané porovnanie, spoločnosť Metal Group navrhla alternatívnu metódu založenú iba na hmotnosti. Táto metodika bola odmietnutá z toho dôvodu, že nezohľadňuje ďalšie dôležité parametre zahrnuté v systéme porovnania druhov výrobku, napr. tepelný výkon, ktoré zabezpečujú lepšiu porovnateľnosť.

(48)

Spoločnosť Metal Group Ltd. predložila po skončení lehoty na predloženie pripomienok tri tvrdenia o fyzických rozdieloch. Žiadne z týchto troch tvrdení nebolo v tejto súvislosti spomenuté vo vyplnenom dotazníku (v ktorom sa uvedenie takýchto tvrdení výslovne požadovalo). Okrem toho tieto tvrdenia neboli vznesené počas overovacej návštevy, čo by vyšetrovaciemu tímu umožnilo overiť ich platnosť a rozsah.

(49)

Prvé tvrdenie sa týkalo druhu hliníkovej zliatiny používanej pri výrobe. V tomto ohľade sa tvrdilo, že čínska norma tejto zliatiny sa nezhoduje s rovnako nazývanou zliatinou, ktorá sa používa v Únii. Aj keď je zrejmé, že tieto zliatiny nie sú identické, nebol predložený žiadny dôkaz, ktorý by preukazoval existenciu akýchkoľvek rozdielov v nákladoch.

(50)

Druhé tvrdenie sa týkalo použitia údajne lacnejšej verzie prášku na konečnú úpravu. Opäť však nebol predložený žiadny dôkaz potvrdzujúci toto tvrdenie a treba poznamenať, že tento prášok predstavoval také nízke percento celkových výrobných nákladov, že by mohol mať iba okrajový vplyv.

(51)

V treťom tvrdení sa uvádzalo, že na rozdiel od výrobku vyrábaného v EÚ spoločnosť nenanášala vnútornú antikoróznu vrstvu. Rovnako ako v oboch predchádzajúcich prípadoch, ani na podporu tohto tvrdenia neboli predložené žiadne dôkazy.

(52)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa tvrdenie o rozdieloch vo fyzikálnych vlastnostiach zamietlo.

(53)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky, odôvodnenia 48 až 50 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

3.6.   Dumpingové rozpätia

(54)

Pokiaľ ide o skupinu Sira, dumpingové rozpätie sa vypočítalo na základe metodiky uvedenej v odôvodnení 51 dočasného nariadenia a stanovilo sa na 23,0 %.

(55)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky, odôvodnenia 51 až 54 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.   UJMA

4.1.   Celková výroba v Únii

(56)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa celkovej výroby v Únii, odôvodnenia 55 až 57 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.2.   Spotreba v Únii

(57)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa spotreby v Únii, odôvodnenia 58 až 61 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.3.   Dovoz z príslušnej krajiny

4.3.1.   Dovozné ceny a cenové podhodnotenie

(58)

Po zverejnení dočasných zistení jedna strana tvrdila, že rozpätie cenového podhodnotenia vo výške 6,1 % zistené počas OP bolo nízke a nemohlo spôsobiť výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu.

(59)

Na cenové podhodnotenie uplatňované čínskymi vývozcami je však potrebné nazerať v kontexte tlaku, ktorý vyvíjalo na trhu Únie a dosahu, ktorý malo na úroveň cien výrobného odvetvia Únie. Prešetrovanie ukázalo, že tlak na ceny spôsobený dumpingovým dovozom za nízke ceny nedovoľoval výrobnému odvetviu Únie stanoviť ceny na úrovni, ktorá by mu umožnila pokryť náklady a dosiahnuť primerané ziskové rozpätie, najmä počas OP.

(60)

Ako sa uvádza v odôvodnení 65 dočasného nariadenia, prešetrovanie potvrdilo, že dovozné ceny z ČĽR boli dumpingové a boli počas posudzovaného obdobia vždy nižšie ako predajné ceny výrobného odvetvia Únie. Neustále cenové podhodnotenie praktizované čínskymi vývozcami umožnilo týmto vývozcom rozšíriť svoj objem predaja a podiel na trhu, najmä počas OP. Okrem toho sa zistilo, že cenový rozdiel bol v prípade niektorých druhov radiátorov výrazne vyšší ako zistená priemerná úroveň podhodnotenia. Negatívny dosah zisteného podhodnotenia na trh Únie a výrobné odvetvie Únie preto nemožno podceňovať. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(61)

Tá istá strana zopakovala, že čínske radiátory boli menej kvalitné ako radiátory vyrábané v Únii, a preto nemohli spôsobiť výrobnému odvetviu Únie žiadnu ujmu.

(62)

Toto tvrdenie však nebolo podložené a prešetrovaním sa nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by ho mohli potvrdiť. Ako sa uvádza v odôvodnení 23 dočasného nariadenia, prešetrovaním sa preukázalo, že hliníkové radiátory vyrábané v ČĽR a vyvážané z ČĽR a hliníkové radiátory vyrábané a predávané v Únii výrobcami v Únii majú rovnaké základné fyzikálne a technické vlastnosti a rovnaké základné použitie. Okrem toho sú aj úplne zameniteľné a najmä z pohľadu verejnosti vyzerajú rovnako. Preto sa považujú za podobné v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

(63)

Treba poznamenať, že cenové podhodnotenie a úroveň odstránenia ujmy sa určujú na základe podrobného porovnania druhov výrobkov vyrábaných v Číne a v Únii. Akékoľvek údajné rozdiely medzi rôznymi druhmi radiátorov sú teda zohľadnené v podrobnom porovnaní cien. Na základe uvedených skutočností sa toto tvrdenie zamietlo.

(64)

Vzhľadom na to, že neboli predložené ďalšie pripomienky týkajúce sa dovozu z príslušnej krajiny, odôvodnenia 62 až 67 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

(65)

Vzhľadom na to, že neexistujú žiadne iné pripomienky týkajúce sa úvodných poznámok, odôvodnenia 68 až 71 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.4.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(66)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky týkajúce sa výroby, výrobnej kapacity a využitia kapacity, odôvodnenia 72 a 74 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.4.2.   Objem predaja a podiel na trhu

(67)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky týkajúce sa vývoja objemu predaja výrobného odvetvia Únie a jeho podielu na trhu, odôvodnenie 75 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

4.4.3.   Rast

(68)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky týkajúce sa rastu, odôvodnenie 76 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

4.4.4.   Zamestnanosť

(69)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky týkajúce sa zamestnanosti, odôvodnenia 77 a 78 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.4.5.   Priemerné jednotkové ceny v Únii a výrobné náklady

(70)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky týkajúce sa priemerných jednotkových cien v Únii a výrobných nákladov, odôvodnenia 79 a 80 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.4.6.   Ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získavať kapitál

(71)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky týkajúce sa ziskovosti, peňažného toku, investícií, návratnosti investícií a schopnosti získavať kapitál, odôvodnenia 81 až 83 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.4.7.   Zásoby

(72)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky týkajúce sa zásob, odôvodnenie 84 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

4.4.8.   Rozsah skutočného dumpingového rozpätia

(73)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky týkajúce sa rozsahu skutočného dumpingového rozpätia, odôvodnenie 85 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

4.4.9.   Záver o ujme

(74)

Prešetrovaním sa potvrdilo, že väčšina ukazovateľov ujmy vykazovala počas posudzovaného obdobia nepriaznivý trend. Preto sa týmto potvrdzuje záver, ku ktorému sa dospelo v odôvodneniach 86 až 89 dočasného nariadenia, že výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 5 základného nariadenia.

5.   PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

5.1.   Úvod

(75)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky, odôvodnenie 90 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

5.2.   Vplyv dumpingového dovozu

(76)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa dumpingového dovozu, odôvodnenia 91 až 95 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.3.   Vplyv ďalších faktorov

5.3.1.   Dovoz z tretích krajín

(77)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa dovozu z tretích krajín, odôvodnenie 96 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

5.3.2.   Hospodárska kríza

(78)

Jedna strana tvrdila, že príčinou prípadnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, bola hospodárska kríza, ktorá postihla najmä odvetvie stavebníctva a bývania, a to obzvlášť v niektorých členských štátoch ako Španielsko a Taliansko, ktoré sú podľa tejto strany hlavnými predajnými trhmi výrobného odvetvia Únie.

(79)

Pri prešetrovaní sa však zistilo, že výrobné odvetvie Únie predávalo veľké množstvá radiátorov aj v iných členských štátoch než v Španielsku a Taliansku. Okrem toho trh príslušného výrobku a podobného výrobku presahuje španielsky a taliansky trh v sektore stavebníctva a bývania. Aj keď sa nedá vylúčiť, že hospodárska kríza mala na trh Únie určitý dosah, existencia rastúceho objemu dumpingového dovozu za nízke ceny z ČĽR zintenzívnila akékoľvek možné negatívne účinky hospodárskeho útlmu počas posudzovaného obdobia a znemožnila výrobnému odvetviu Únie využiť všeobecné hospodárske oživenie počas OP. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(80)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa hospodárskej krízy, odôvodnenia 97 až 100 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.3.3.   Vývoj výrobných nákladov výrobného odvetvia Únie

(81)

Bolo vyslovené tvrdenie, že príčinou ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie bolo zvýšenie ceny hliníka, ktorá predstavuje značný podiel nákladov na výrobu podobného výrobku.

(82)

Skôr sa však predpokladá, že na trhu riadenom spravodlivou hospodárskou súťažou možno ceny stanovovať na úrovni, ktorá umožňuje pokryť náklady a dosiahnuť primerané ziskové rozpätie. Ako bolo potvrdené v odôvodnení 60, priemerné dovozné ceny z ČĽR boli počas posudzovaného obdobia neustále podhodnotené voči cenám výrobného odvetvia Únie. Keď náklady stúpli, výrobné odvetvie Únie nemohlo kvôli pokračujúcemu tlaku cien svoje ceny zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(83)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa vývoja výrobných nákladov výrobného odvetvia Únie, odôvodnenia 101 až 103 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.3.4.   Vývozná výkonnosť subjektov výrobného odvetvia zo vzorky

(84)

Jedna strana tvrdila, že úroveň a zníženie objemu vývozného predaja výrobného odvetvia Únie mali značný vplyv na jeho celkovú hospodársku výkonnosť počas posudzovaného obdobia.

(85)

Prešetrovaním sa však preukázalo, že aj keď vývozný predaj výrobného odvetvia Únie v priebehu posudzovaného obdobia klesol, zostal aj naďalej významnou súčasťou, ktorá počas OP predstavovala 51 % celkového predaja výrobného odvetvia Únie v EÚ a 27 % celkovej produkcie výrobného odvetvia Únie. Možno teda konštatovať, ako sa uvádza v odôvodnení 106 dočasného nariadenia, že vývozný predaj umožnil výrobnému odvetviu Únie dosiahnuť úspory z rozsahu, a preto ho nebolo možné považovať za príčinu značnej ujmy, ktorú výrobné odvetvie Únie počas posudzovaného obdobia utrpelo. Vplyv vývoja a úrovne vývozného predaja výrobného odvetvia Únie nebol taký, aby narušil príčinnú súvislosť medzi ujmou a dumpingovým dovozom za nízke ceny z ČĽR. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(86)

Tá istá strana požiadala o sprístupnenie informácií o hodnotách vývozu výrobného odvetvia Únie, a teda aj o cenách, keďže v dočasnom nariadení boli zverejnené iba objemy vývozu. Tieto údaje však nie je možné poskytnúť vzhľadom na to, že sa považujú za dôverné.

(87)

Vzhľadom na to, že neboli predložené ďalšie pripomienky týkajúce sa vývoznej výkonnosti subjektov výrobného odvetvia Únie zaradených do vzorky, odôvodnenia 104 až 106 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.4.   Záver o príčinných súvislostiach

(88)

Jedna strana tvrdila, že hlavnými príčinami nižšieho využívania kapacity výrobného odvetvia Únie a jeho negatívnej ziskovosti bolo rozhodnutie výrobného odvetvia Únie zvýšiť výrobnú kapacitu v roku 2008 v spojení s komplikovanou hospodárskou situáciou, ktorá prevládala aj v nasledujúcich rokoch. Bolo preto vyslovené tvrdenie, že ujma bola spôsobená rôznymi domácimi faktormi, ako sú hospodárska kríza a nesprávne investičné rozhodnutia výrobného odvetvia Únie.

(89)

Pri analýze ujmy sa však zohľadňujú všetky faktory ujmy spoločne, pričom využitie kapacity a ziskovosť predstavujú iba dva z nich. Pri prešetrovaní ujmy sa preukázalo, že počas posudzovaného obdobia klesol objem predaja výrobného odvetvia Únie o 16 %, zatiaľ čo dovoz z ČĽR vzrástol o 77 % a podiel na trhu sa zvýšil z 13 % na 24 %. Dokonca v priebehu OP, keď sa spotreba v porovnaní s rokom 2009 zvýšila, sa podiel výrobného odvetvia Únie na trhu ďalej znižoval. Bez ohľadu na zhoršenie iných faktorov ujmy je ďalším signálom zložitej hospodárskej situácie, ktorá postihla výrobné odvetvie Únie, výrazné zvýšenie úrovne jeho zásob, ku ktorému došlo počas posudzovaného obdobia. Na získanie uceleného obrazu je preto potrebné analyzovať zvýšenie výrobnej kapacity výrobného odvetvia Únie v roku 2008 spolu so všetkými týmito ostatnými prvkami.

(90)

Aj keď hospodárska kríza mala určitý negatívny dosah na situáciu výrobného odvetvia Únie, nemožno nechať bez povšimnutia, že dumpingový dovoz za nízke ceny z ČĽR sa počas posudzovaného obdobia výrazne zvýšil, čo znásobilo akékoľvek možné negatívne účinky hospodárskeho útlmu a znemožnilo výrobnému odvetviu Únie využiť všeobecné hospodárske oživenie počas OP.

(91)

Prešetrovanie ukázalo, že medzi rokom 2009 a OP došlo k zvýšeniu spotreby o 9 %, pričom podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa naďalej znižoval a aj napriek zlepšeniu všeobecnej hospodárskej situácie nebolo výrobné odvetvie Únie schopné dosiahnuť oživenie vzhľadom na to, že bolo pod neustálym tlakom dumpingového dovozu za nízke ceny z ČĽR. Na základe uvedených skutočností sa toto tvrdenie zamietlo.

(92)

Vzhľadom na to, že neboli predložené ďalšie pripomienky týkajúce sa príčinných súvislostí, odôvodnenia 107 až 110 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

6.   ZÁUJEM ÚNIE

(93)

Zo strany používateľov neexistovala v tomto prešetrovaní žiadna spolupráca a napriek úsiliu sa ani po zverejnení dočasných zistení žiadny používateľ neprihlásil.

(94)

Na základe dostupných informácií sa zistilo, že hlavnými odberateľmi hliníkových radiátorov sú najmä veľké stavebné podniky, distribútori a veľkoobchody, ktoré ich ďalej predávajú špecializovaným reťazcom alebo maloobchodným predajniam na účely ďalšieho predaja menším stavebným podnikom alebo konečným používateľom. Z posúdenia vplyvu, ktorý by uloženie konečného cla mohlo mať na príslušné strany, vyplynulo, že aj napriek prípadnému zvýšeniu ceny jednotlivých prvkov dovážaných hliníkových radiátorov o 61 %, čo je najvyššie navrhované antidumpingové clo, sa toto zvýšenie ceny zdá byť pomerne nízke vzhľadom na to, že príslušný výrobok je zvyčajne súčasťou veľkých projektov, kde jeho cena predstavuje iba malú časť celkových obchodných nákladov. Preto sa aj po zohľadnení najhoršieho scenára zdá, že by výsledný nárast cien mohol byť v reťazci následného predaja ľahko absorbovaný.

(95)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky týkajúce sa záujmu Únie, odôvodnenia 111 až 118 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

7.   KONEČNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

7.1.   Úroveň odstránenia ujmy

(96)

Tvrdilo sa, že ziskové rozpätie používané na výpočet výšky cla potrebného na odstránenie účinkov poškodzujúceho dumpingu je príliš vysoké. Argumentovalo sa tým, že rozpätie vo výške 7,4 %, ktoré v roku 2008 dosiahli výrobcovia Únie zaradení do vzorky, je výnimočné a nerealistické. Hospodárska kríza, ktorá v nasledujúcich rokoch zasiahla trh, znemožnila dosiahnutie takejto úrovne zisku.

(97)

Treba poznamenať, že toto ziskové rozpätie bolo overené počas prešetrovania ako ziskové rozpätie dosiahnuté spoločnosťami zaradenými do vzorky za normálnych trhových podmienok, teda bez poškodzujúceho dumpingu. Nie je možné vyvodiť záver, že hospodárska kríza nemala žiadny vplyv na situáciu výrobného odvetvia Únie, avšak objem dumpingového dovozu z ČĽR za ceny nižšie než ceny výrobného odvetvia Únie sa počas celého posudzovaného obdobia zvyšoval na úkor cien výrobného odvetvia Únie a jeho podielu na trhu. Je preto zrejmé, že dumpingový dovoz z ČĽR zintenzívnil akýkoľvek vplyv hospodárskeho útlmu na výrobné odvetvie Únie. Preto bolo toto tvrdenie zamietnuté.

(98)

Jedna strana tiež tvrdila, že náklady po dovoze, ktoré sa používajú na výpočet rozpätí cenového podhodnotenia a ujmy (0,2 % vrátane všetkých nákladov potrebných na prepustenie tovaru do voľného obehu v EÚ, ako sú náklady na manipuláciu a poplatok za colné konanie, avšak bez dovozného cla) boli podhodnotené. Podľa tejto strany by náklady po dovoze mali zahŕňať náklady na manipuláciu, poplatok za colné konanie a vnútroštátnu dopravu v odhadovanej výške 3,5 %. Pri výpočte podhodnotenia a predaja pod cenu sa cena na hraniciach EÚ porovnáva s cenou zo závodu výrobcov výrobného odvetvia Únie. Cena na hraniciach EÚ musí zahŕňať všetky náklady potrebné na prepustenie tovaru do voľného obehu v EÚ (t. j. poplatok za colné konanie a náklady na manipuláciu), ale nemá zahŕňať vnútroštátnu dopravu, ako požadovala uvedená strana. Preto bolo toto tvrdenie zamietnuté.

(99)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa úrovne odstránenia ujmy, metodika opísaná v odôvodneniach 119 až 123 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

7.2.   Forma a úroveň cla

(100)

Na základe uvedených skutočností sa usudzuje, že v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia by sa mali uložiť konečné antidumpingové opatrenia na dovoz príslušného výrobku na úrovni dumpingového rozpätia alebo rozpätia ujmy, podľa toho, čo je nižšie, v súlade s pravidlom nižšieho cla. Všetky colné sadzby by sa teda mali stanoviť na úrovni zistených rozpätí ujmy.

(101)

Navrhuje sa toto konečné antidumpingové clo:

Krajina

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie

Rozpätie ujmy

Konečné clo

ČĽR

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

23,0 %

12,6 %

12,6 %

 

Metal Group Co., Ltd.

70,8 %

56,2 %

56,2 %

 

Sira Group (Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. a Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.)

23,0 %

14,9 %

14,9 %

 

Iné spolupracujúce spoločnosti

32,5 %

21,2 %

21,2 %

 

Všetky ostatné spoločnosti (celoštátne dumpingové rozpätie)

76,6 %

61,4 %

61,4 %

(102)

Antidumpingové colné sadzby pre jednotlivé spoločnosti uvedené v tomto nariadení sa stanovili na základe zistení súčasného prešetrovania. Odrážajú preto situáciu zistenú počas tohto prešetrovania, pokiaľ ide o tieto spoločnosti. Tieto colné sadzby (na rozdiel od celoštátneho cla platného pre „všetky ostatné spoločnosti“) sa teda výlučne vzťahujú na dovoz výrobkov s pôvodom v ČĽR a vyrobených danými spoločnosťami, a teda uvedenými konkrétnymi právnymi subjektmi. Na dovoz príslušného výrobku vyrobeného akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorej názov a adresa nie sú osobitne uvedené v normatívnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov prepojených s konkrétnymi uvedenými subjektmi, sa tieto sadzby nemôžu využiť a platí pre ne sadzba cla uplatniteľná na „všetky ostatné spoločnosti“.

(103)

V záujme minimalizovania rizík obchádzania v dôsledku veľkých rozdielov v colných sadzbách sa v tomto prípade pokladajú za potrebné osobitné opatrenia na zabezpečenie riadneho uplatňovania antidumpingového cla. Medzi tieto osobitné ustanovenia patrí predloženie platnej obchodnej faktúry colným orgánom členských štátov, ktorá musí zodpovedať požiadavkám stanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu. Pri dovoze, ku ktorému sa takáto faktúra nepriložila, sa uplatní zvyškové antidumpingové clo uplatniteľné na všetkých ostatných vývozcov.

(104)

Ak by sa po uložení príslušných opatrení výrazne zvýšil objem vývozu jednej zo spoločností, na ktoré sa uplatňujú nižšie individuálne sadzby cla, takéto zvýšenie objemu by sa mohlo samo osebe považovať za zmenu v štruktúre obchodu v dôsledku uloženia opatrení v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia. Za takýchto okolností, a ak sú splnené podmienky, sa môže začať prešetrovanie týkajúce sa prípadného obchádzania opatrení. Uvedeným prešetrovaním sa môže okrem iného preskúmať potreba odstránenia individuálnych colných sadzieb a následného uloženia celoštátneho cla.

(105)

Akákoľvek žiadosť o uplatňovanie týchto individuálnych antidumpingových colných sadzieb (napríklad po zmene názvu subjektu alebo po zriadení nových výrobných či predajných subjektov) by sa mala adresovať Komisii (8) a mala by obsahovať všetky príslušné informácie, najmä o akejkoľvek zmene v činnostiach spoločnosti týkajúcich sa výroby, domáceho či vývozného predaja, napríklad o zmene názvu alebo zmene súvisiacej s výrobnými či predajnými subjektmi. V prípade potreby sa toto nariadenie potom zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní prostredníctvom aktualizácie zoznamu spoločností, na ktoré sa vzťahujú individuálne sadzby antidumpingového cla.

(106)

V záujme riadneho uplatňovania antidumpingového cla by sa celoštátna úroveň cla mala uplatňovať nielen na nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ale aj na tých výrobcov, ktorí počas OP nerealizovali žiadny vývoz do Únie.

(107)

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie všetkým novým vývozcom a spolupracujúcim spoločnostiam nezaradeným do vzorky uvedeným v prílohe I tohto nariadenia sa má prijať ustanovenie, podľa ktorého by sa vážené priemerné clo uložené spolupracujúcim spoločnostiam nezaradeným do vzorky uplatňovalo na všetkých nových vývozcov, ktorí by inak mali právo na preskúmanie podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia, keďže tento článok sa neuplatňuje v prípade, že sa uskutočnil výber vzorky.

7.3.   Výber s konečnou platnosťou dočasného antidumpingového cla

(108)

Vzhľadom na výšku zisteného dumpingového rozpätia a so zreteľom na úroveň ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie sa považuje za potrebné, aby sa sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla, ktoré bolo uložené dočasným nariadením, s konečnou platnosťou vyberali v rozsahu uloženého konečného cla,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz hliníkových radiátorov a prvkov alebo článkov, tiež v zmontovanom stave, z ktorých je takýto radiátor zložený, okrem elektrických radiátorov a ich prvkov a článkov, ktoré sú v súčasnosti zaradené pod kódy KN ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 a ex 7616 99 90 (kódy TARIC 7615101010, 7615109010, 7616991091, 7616999001 a 7616999091) a majú pôvod v Čínskej ľudovej republike.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením je pre výrobok opísaný v odseku 1, ktorý vyrobili uvedené spoločnosti, takáto:

Spoločnosť

Konečné clo

Doplnkový kód TARIC

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

12,6 %

B272

Metal Group Co. Ltd.

56,2 %

B273

Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd.

14,9 %

B279

Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.

14,9 %

B280

Spoločnosti uvedené v prílohe I

21,2 %

 

Všetky ostatné spoločnosti

61,4 %

B999

3.   Uplatňovanie individuálnych sadzieb cla stanovených pre spoločnosti uvedené v odseku 2 je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry colným orgánom členských štátov, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II. Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa clo vzťahujúce sa na všetky ostatné spoločnosti.

4.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla podľa nariadenia (EÚ) č. 402/2012 o dovoze hliníkových radiátorov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa vyberajú s konečnou platnosťou. Sumy zabezpečené nad rámec konečnej sadzby antidumpingového cla sa uvoľňujú.

Článok 3

Ak akýkoľvek nový vyvážajúci výrobca v Čínskej ľudovej republike poskytne Komisii dostatočné dôkazy o tom, že:

do Únie nevyvážal výrobok opísaný v článku 1 ods. 1 počas obdobia prešetrovania (od 1. júla 2010 do 30. júna 2011),

nie je prepojený so žiadnym vývozcom ani výrobcom v Čínskej ľudovej republike, ktorí podliehajú opatreniam uloženým týmto nariadením,

v skutočnosti vyvážal do Únie príslušný výrobok po období prešetrovania, na základe ktorého boli uložené opatrenia, alebo vstúpil do neodvolateľného zmluvného záväzku vyvážať značné množstvo do Únie,

môže Rada jednoduchou väčšinou na návrh Komisie predložený po porade s poradným výborom zmeniť a doplniť článok 1 ods. 2 pridaním nového vyvážajúceho výrobcu k spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré nie sú zaradené do vzorky a na ktoré sa preto vzťahuje vážená priemerná colná sadzba vo výške 21,2 %.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 29. októbra 2012

Za Radu

predseda

E. FLOURENTZOU


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2012, s. 17.

(3)  Ú. v. EÚ C 236, 12.8.2011, s. 18.

(4)  www.bloomberg.com.

(5)  http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm.

(6)  WTO, Správa odvolacieho orgánu, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15. júl 2011. WTO, Správa poroty, WT/DS397/R, 29. september 2010. Obe správy je možné stiahnuť z webovej stránky WTO (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds397_e.htm).

(7)  Ú. v. ES L 201, 26.7.2001, s. 10.

(8)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


PRÍLOHA I

ČÍNSKI SPOLUPRACUJÚCI VYVÁŽAJÚCI VÝROBCOVIA NEZARADENÍ DO VZORKY

Názov

Doplnkový kód TARIC

Jinyun Shengda Industry Co., Ltd.

B274

Ningbo Ephriam Radiator Equipment Co.,Ltd.

B275

Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd.

B276

Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co.,Ltd.

B277

Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd.

B278

Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd.

B281

Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd.

B282

Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co.,Ltd.

B283

Zhejiang Botai Tools Co., Ltd.

B284

Zhejiang East Industry Co.,Ltd.

B285

Zhejiang Guangying Machinery Co.,Ltd.

B286

Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd.

B287

Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd.

B288

Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd.

B289

Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.

B290

Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd.

B291


PRÍLOHA II

Platná obchodná faktúra podľa článku 1 ods. 3 musí obsahovať vyhlásenie podpísané zástupcom subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje, v tomto znení:

1.

meno a funkcia zástupcu subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje;

2.

nasledujúce vyhlásenie:

„Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (množstvo) hliníkových radiátorov a prvkov a článkov, z ktorých sú také radiátory zložené, predaných na vývoz do Európskej únie, na ktorý je vystavená táto faktúra, vyrobila spoločnosť (názov a registrované sídlo spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v Čínskej ľudovej republike. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.

Dátum a podpis“.


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/13


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1040/2012

zo 7. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 754/2009, pokiaľ ide o vyňatie určitých skupín plavidiel z režimu rybolovného úsilia ustanoveného v nariadení (ES) č. 1342/2008, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EÚ) č. 43/2012 a (EÚ) č. 44/2012, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Posúdenie populácie sleďa atlantického v Írskom mori v roku 2011 bolo založené len na tendencii a prijal sa preventívny celkový povolený výlov (TAC). Následným referenčným hodnotením tejto populácie v roku 2012 sa metodika posudzovania zlepšila a je možné teraz poskytnúť prognózu výlovu založenú na koncepcii maximálneho udržateľného výnosu (MSY). Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF) bol požiadaný, aby sa vyjadril k spätnému zvýšeniu rybolovných možností pre túto populáciu a vysvetlil vplyv takéhoto zvýšenia na vedecké odporúčanie na rok 2013. Na základe analýzy STECF možno zvýšenie rybolovných možností stanovených na rok 2012 prijať pod podmienkou, že TAC na rok 2013 sa upraví tak, aby rybolovná úmrtnosť zostala na úrovni maximálneho udržateľného výnosu (MSY). Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú pre plavidlá EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré nie sú predmetom medzinárodných rokovaní ani dohôd (1), by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(2)

Francúzsko poskytlo informácie o úlovkoch tresky škvrnitej pre tri rybolovné oblasti a tri skupiny plavidiel: skupinu plavidiel loviacich tresku tmavú v Severnom mori pomocou vlečných sietí na lov pri dne, skupinu plavidiel loviacich tresku tmavú a hlbokomorské druhy na západe Škótska pomocou vlečných sietí na lov pri dne a skupinu plavidiel loviacich merlúzu európsku na západe Škótska pomocou lovných šnúr. Na základe týchto informácií a posudku STECF možno stanoviť, že úlovky tresky vrátane odhodených úlovkov, ktoré uskutočňujú tieto tri skupiny plavidiel, nepresiahli 1,5 % celkového výlovu jednotlivých skupín plavidiel v žiadnej z uvedených troch oblastí. Zohľadňujúc takisto opatrenia, ktoré sa zaviedli na zaistenie monitorovania a kontroly rybolovných činností týchto skupín plavidiel, a vzhľadom na to, že by začlenenie týchto skupín predstavovalo neprimerané administratívne zaťaženie v porovnaní s ich celkovým vplyvom na populácie tresky, je vhodné vyňať tieto tri skupiny plavidiel z uplatňovania režimu úsilia ustanoveného v nariadení (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (2). Nariadenie Rady (ES) č. 754/2009 z 27. júla 2009, ktorým sa z režimu pre rybolovné úsilie ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008 vynímajú niektoré skupiny plavidiel (3), nariadenie (EÚ) č. 43/2012 a nariadenie Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (4) by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

V októbri 2012 uverejnila Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) vedecké odporúčanie pre populáciu tresky koruškovitej v Severnom mori, Skagerraku a Kattegate. V tomto odporúčaní sa uvádza, že výlov by v roku 2012 nemal presiahnuť 101 000 ton. Pokiaľ ide o kvóty, Únii patrí 75 % TAC tresky koruškovitej v tejto oblasti, z čoho by sa 5 000 ton malo prideliť Nórsku. Zvyšok kvóty Únie by sa mal rozdeliť medzi členské štáty.

(4)

Obmedzenia výlovu ustanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať od 1. januára 2012 s výnimkou ustanovení o obmedzeniach rybolovného úsilia, ktoré by sa mali uplatňovať od 1. februára 2012. Týmto spätným uplatňovaním nebudú dotknuté zásady právnej istoty ani ochrany oprávnených očakávaní, pretože príslušné rybolovné možnosti sa zatiaľ nevyčerpali. Keďže obmedzenia výlovu ovplyvňujú hospodárske činnosti a plánovanie rybolovnej sezóny plavidiel Únie, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť ihneď po uverejnení.

(5)

Nariadenie (ES) 754/2009, nariadenie (EÚ) č. 43/2012 a nariadenie (EÚ) č. 44/2012 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 754/2009

V článku 1 nariadenia (ES) č. 754/2009 sa dopĺňajú tieto písmená:

„j)

skupina plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Francúzska uvedená v jeho žiadosti z 8. júna 2012, ktoré sa v Severnom mori (zóna ICES IV) zúčastňujú na rybolove zameranom na tresku tmavú pomocou vlečných sietí na lov pri dne s veľkosťou ôk 100 mm alebo viac (kategória výstroja TR1);

k)

skupina plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Francúzska uvedená v jeho žiadosti z 8. júna 2012, ktoré sa v západnom Škótsku (zóna ICES VI) zúčastňujú na rybolove zameranom na tresku tmavú a hlbokomorské druhy pomocou vlečných sietí na lov pri dne s veľkosťou ôk 100 mm alebo viac (kategória výstroja TR1);

l)

skupina plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Francúzska uvedená v jeho žiadosti z 8. júna 2012, ktoré sa v západnom Škótsku (zóna ICES VI) zúčastňujú na rybolove zameranom na merlúzu európsku pomocou lovných šnúr (kategória výstroja LL).“

Článok 2

Zmeny a doplnenia nariadenia (EÚ) č. 43/2012

Prílohy IA a IIA k nariadeniu (EÚ) č. 43/2012 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Zmeny a doplnenia nariadenia (EÚ) č. 44/2012

Prílohy IA a IIA k nariadeniu (EÚ) č. 44/2012 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Príloha I bod 1 a príloha II bod 1 sa uplatňujú od 1. januára 2012.

Článok 1, príloha I bod 2 a príloha II bod 2 sa uplatňujú od 1. februára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2009, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 55.


PRÍLOHA I

1.

V časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 43/2012 sa údaje o sleďovi atlantickom v zóne VIIa nahrádzajú takto:

„Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Írsko

1 374

analytický TAC

Spojené kráľovstvo

3 906

Únia

5 280

TAC

5 280

2.

V dodatku 1 k prílohe IIA k nariadeniu (EÚ) č. 43/2012 sa v tabuľke d) stĺpec týkajúci sa Francúzska (FR) nahrádza takto:

„FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354“


(1)  Táto zóna je zmenšená o oblasť, ktorá je ohraničená:

na severe 52° 30′ s. š.,

na juhu 52° 00′ s. š.,

na západe pobrežím Írska,

na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.“


PRÍLOHA II

1.

V prílohe IA k nariadeniu (EÚ) č. 44/2012 sa údaje o treske koruškovitej a súvisiacich vedľajších úlovkoch v zóne IIIa a vodách EÚ zón IIa a IV nahrádzajú takto:

„Druh

:

treska koruškovitá a súvisiace vedľajšie úlovky

Trisopterus esmarki

Zóna

:

IIIa; vody EÚ zón IIa a IV

(NOP/2A3A4.)

Dánsko

70 684 (1)

analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

14 (1)  (2)

Holandsko

52 (1)  (2)

Únia

75 750 (1)  (3)

TAC

relevantné

2.

V dodatku 1 k prílohe IIA k nariadeniu (EÚ) č. 44/2012 sa stĺpec týkajúci sa Francúzska (FR) nahrádza takto:

„FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141“


(1)  Aspoň 95 % vykládok započítaných do kvóty musí tvoriť treska koruškovitá. Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej a tresky merlang sa započítajú do zvyšných 5 % kvóty.

(2)  Kvótu možno loviť len vo vodách EÚ zón ICES IIa, IIIa a IV.

(3)  Z toho je 5 000 ton pridelených Nórsku.“


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1041/2012

z 26. októbra 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názovImage (Pinggu Da Tao) (CHOP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Číny o zápis názvu „

Image

(Pinggu Da Tao)“ do registra bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 48, 18.2.2012, s. 28.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

ČÍNA

Image (Pinggu Da Tao) (CHOP)


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1042/2012

zo 7. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom zaradiť aukčnú platformu, ktorú má vymenovať Spojené kráľovstvo, do zoznamu platforiem

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 3d ods. 3 a článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na jednotnej akcii v zmysle článku 26 ods. 1 a 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (2), môžu vymenovať vlastnú aukčnú platformu na obchodovanie so svojím podielom množstva kvót, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III smernice 2003/87/ES, formou aukcie. Podmienkou vymenovania takýchto aukčných platforiem je podľa článku 30 ods. 5 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 zavedenie príslušnej aukčnej platformy do zoznamu platforiem v prílohe III k uvedenému nariadeniu.

(2)

V súlade s článkom 30 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 Spojené kráľovstvo informovalo Komisiu o svojom rozhodnutí nezúčastniť sa na jednotnej akcii v zmysle článku 26 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia a vymenovať vlastnú aukčnú platformu.

(3)

Spojené kráľovstvo oznámilo 30. apríla 2012 Komisii svoj úmysel vymenovať za aukčnú platformu podľa článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 ICE Futures Europe (ďalej len „ICE“).

(4)

Spojené kráľovstvo predložilo 25. apríla 2012 uvedené oznámenie Výboru pre zmenu klímy zriadenému podľa článku 9 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (3). Okrem toho Spojené kráľovstvo poskytlo Komisii aj ďalšie informácie a objasnenia, ktorými uvedené oznámenie zodpovedajúcim spôsobom doplnilo.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby navrhované vymenovanie ICE za aukčnú platformu podľa článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 zodpovedalo požiadavkám daného nariadenia a bolo v súlade s cieľmi stanovenými v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES, je nevyhnutné uložiť ICE niekoľko podmienok a povinností.

(6)

Aby sa zabezpečilo, že len oprávnené osoby budú žiadať o povolenie predkladať ponuky priamo na aukciách, aukčná platforma má v súlade s článkami 18 až 21 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 vykonávať sériu úloh, ktoré sa týkajú povolení osôb predkladať ponuky na aukciách a ktoré zahŕňajú aj uplatňovanie opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Má zodpovednosť aj v súvislosti s preskúmavaním toho, či žiadatelia spĺňajú určité minimálne požiadavky na povolenie predkladať ponuky na aukciách, a to počas predkladania a spracúvania žiadostí o uvedené povolenie a s ohľadom na rozhodnutia udeliť alebo odmietnuť poskytnúť povolenie predkladať ponuky na svojich aukciách, ako aj zrušiť alebo pozastaviť už poskytnuté povolenie predkladať ponuky. V rámci modelu spolupráce medzi ICE, jej členmi burzy a ich klientmi budú členovia burzy ICE a niektorí ich klienti vykonávať uvedené funkcie súvisiace s povoľovaním s ohľadom na existujúcich alebo možných klientov. Takýto model spolupráce môže byť v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 za predpokladu, že ICE zabezpečí súlad s povinnosťami, ktoré sa aukčnej platforme ukladajú podľa nariadenia (EÚ) č. 1031/2010.

(7)

Okrem toho medzi požiadavky na vymenovanú aukčnú platformu podľa článku 35 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 patrí poskytovanie úplného, spravodlivého a rovnakého prístupu k predkladaniu ponúk na aukciách pre malé a stredné podniky (MSP) a prístupu k predkladaniu ponúk na aukciách pre malých producentov emisií. Na zabezpečenie uvedených požiadaviek by ICE mala MSP a malým producentom emisií poskytnúť transparentné, vyčerpávajúce a aktuálne informácie o možnostiach prístupu na aukcie, ktoré vedie ICE pre Spojené kráľovstvo, vrátane všetkých potrebných praktických usmernení o spôsobe čo najlepšieho využitia takýchto možností. Takéto informácie by mali byť prístupné verejnosti na webovej stránke ICE. Okrem toho by ICE mala predkladať aukčnému kontrolórovi vymenovanému podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 správy o pokrytí dosiahnutom v rámci modelu spolupráce so svojimi členmi burzy a ich klientmi vrátane úrovne dosiahnutého geografického pokrytia a v tejto súvislosti v čo najvyššej možnej miere zohľadniť odporúčania aukčného kontrolóra, aby tak zabezpečila splnenie svojich povinností podľa článku 35 ods. 3 písm. a) a b) uvedeného nariadenia.

(8)

V súlade s článkom 35 ods. 3 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 musí členský štát pri vymenúvaní aukčnej platformy zohľadniť rozsah, do akého je kandidátska aukčná platforma schopná predísť narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu vrátane trhu s uhlíkom. Aukčná platforma by najmä nemala mať možnosť zneužiť zmluvu, ktorou bola vymenovaná, na neprimerané konkurenčné zvýhodnenie svojich ďalších činností, menovite sekundárneho trhu, ktorý organizuje. Okrem toho by sa zaradenie ICE ako aukčnej platformy do prílohy malo podmieniť tým, že ICE vrátane všetkých svojich členov burzy alebo zúčtovacích členov poskytne potenciálnym uchádzačom možnosť predkladať ponuky na aukciách bez toho, aby boli povinní stať sa členom burzy alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje ICE, či iného obchodného miesta, ktoré prevádzkuje ICE alebo akákoľvek tretia strana.

(9)

V súlade s článkom 35 ods. 3 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 musia členské štáty pri vymenovaní aukčnej platformy zohľadniť mieru, do akej boli stanovené vhodné opatrenia, ktoré ukladajú aukčnej platforme povinnosť odovzdať všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré nástupnícka aukčná platforma potrebuje na vykonávanie aukcií. Tieto opatrenia sa sformulovali v stratégii ukončenia angažovanosti, ktorú by mal aukčný kontrolór preskúmať. ICE by mala vypracovať svoju stratégiu ukončenia angažovanosti jednoznačným spôsobom a včas, pričom by v čo možno najväčšej miere mala zohľadniť stanovisko aukčného kontrolóra.

(10)

V súlade s článkom 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 sa musia všetky poplatky a podmienky, ktoré aukčná platforma, ako aj systém zúčtovania alebo systém vyrovnania uplatňujú, jasne uviesť, musia byť ľahko zrozumiteľné a dostupné verejnosti. S ohľadom na model spolupráce, ktorý ICE predpokladá, by sa všetky ďalšie poplatky a podmienky uplatňované členmi burzy a ich klientmi v súvislosti s povoľovacími funkciami, ktoré vykonávajú, mali takisto jasne uviesť, mali by byť ľahko zrozumiteľné a dostupné verejnosti na webových stránkach subjektov, ktoré tieto služby ponúkajú, pričom by sa na webovej stránke ICE mali nachádzať priame odkazy na takéto webové stránky.

(11)

Podľa článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 sa musí zabezpečiť, aby definitívna aukčná platforma mala vytvorený mimosúdny mechanizmus riešenia sťažností žiadateľov o povolenie predkladať ponuky, uchádzačov, ktorí získali povolenie predkladať ponuky, alebo tých, ktorým sa povolenie predkladať ponuky zamietlo, zrušilo alebo pozastavilo. Žiadatelia o povolenie predkladať ponuky, uchádzači, ktorí získali povolenie predkladať ponuky, alebo tí, ktorým sa povolenie predkladať ponuky zamietlo, zrušilo alebo pozastavilo, by mali mať možnosť využiť svoje právo na odvolanie podľa článku 64 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 aj v prípade, ak takéto rozhodnutie prijali členovia burzy ICE a ich klienti.

(12)

Okrem zmien vlastných burzových pravidiel ICE vyžadovaných z dôvodu zabezpečenia úplného súladu s podmienkami a povinnosťami stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu by ICE mala takisto prijať všetky ďalšie kroky potrebné na zabezpečenie takéhoto úplného súladu, čo môže zahŕňať prispôsobenie zmluvných dohôd medzi ICE a jej členmi burzy, medzi členmi burzy a klientmi a medzi všetkými ďalšími klientmi v reťazci smerom nadol.

(13)

Okrem toho by sa určité odkazy v článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 mali zmeniť a doplniť, aby sa odstránili medzery v monitorovaní aukčných postupov aukčným kontrolórom a z dôvodu súladu s ďalšími ustanoveniami uvedeného nariadenia.

(14)

Nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(15)

V snahe zabezpečiť, aby aukčná platforma, ktorú má vymenovať Spojené kráľovstvo, vykonávala aukcie predvídateľným spôsobom a načas, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 25 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

každý dôkaz o protisúťažnom správaní, zneužití trhu, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo trestnej činnosti;“

b)

písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)

informácie o počte, povahe a stave všetkých sťažností podaných podľa článku 59 ods. 4 alebo článku 64 ods. 1, ako aj všetkých sťažností podaných voči aukčnej platforme príslušným vnútroštátnym orgánom vykonávajúcim dohľad nad dotknutou aukčnou platformou na súd alebo príslušný správny orgán ustanovený vo vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa transponuje článok 52 ods. 2 smernice 2004/39/ES;“.

2.

Príloha III sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.


PRÍLOHA

V tabuľke v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 1031/2010 sa dopĺňa tento text:

Aukčné platformy, ktoré vymenovalo Spojené kráľovstvo

2

Aukčná platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Obdobie vymenovania

Najskôr od 10. novembra 2012, najneskôr do 9. novembra 2017 bez toho, aby bol dotknutý článok 30 ods. 5 druhý pododsek.

 

Vymedzenie pojmov

Na účely podmienok a povinností platných pre ICE sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

‚burzové pravidlá ICE‘ sú predpisy ICE vrátane najmä zmluvných pravidiel a postupov týkajúcich sa ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT a ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)

‚člen burzy‘ je člen podľa vymedzenia v oddiele A.1 burzových pravidiel ICE;

c)

‚klient‘ je klient člena burzy, ako aj klienti jeho klientov v reťazci smerom nadol, ktorý uľahčuje prístup osôb k predkladaniu ponúk a koná v mene uchádzačov.

 

Podmienky

Prístup k aukciám nie je viazaný na povinnosť stať sa členom burzy alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje ICE, či iného obchodného miesta, ktoré prevádzkuje ICE alebo akákoľvek tretia strana.

 

Povinnosti

1.

ICE vyžaduje, aby členovia burzy ICE alebo ich klienti oznámili ICE všetky rozhodnutia, ktoré prijali v súvislosti s udelením povolenia predkladať ponuky na aukciách alebo zrušenia alebo pozastavenia platnosti povolenia predkladať ponuky, a to týmto spôsobom:

a)

v prípade rozhodnutí o zamietnutí udeliť povolenie predkladať ponuky a rozhodnutia o zrušení alebo pozastavení prístupu na aukcie jednotlivo a bezodkladne;

b)

v prípade ostatných rozhodnutí na požiadanie.

ICE zabezpečí, aby každé takéto rozhodnutie mohla preskúmať s ohľadom na jeho súlad s povinnosťami, ktoré sa aukčnej platforme ukladajú podľa tohto nariadenia, a aby sa členovia burzy ICE alebo ich klienti podriadili výsledkom všetkých takýchto preskúmaní vykonaných ICE. Takéto preskúmanie môže zahŕňať, avšak sa nemusí obmedzovať na ktorékoľvek platné burzové pravidlo ICE vrátane disciplinárnych postupov alebo všetkých ďalších vhodných činností, ktorými sa uľahčuje prístup k predkladaniu ponúk na aukciách.

2.

ICE vypracúva a vedie na svojich webových stránkach úplný a aktualizovaný zoznam členov burzy alebo ich klientov, ktorí sú oprávnení uľahčiť MSP a malým producentom emisií prístup na aukcie na ICE v Spojenom kráľovstve, spolu so zrozumiteľnými praktickými usmerneniami pre MSP a malých producentov emisií s informáciami o krokoch, ktoré musia podniknúť, aby získali prístup na aukcie prostredníctvom týchto členov burzy alebo ich klientov.

3.

Do šiestich mesiacov od spustenia aukcií alebo do dvoch mesiacov od vymenovania aukčného kontrolóra, podľa toho, čo nastane neskôr, predloží ICE aukčnému kontrolórovi správu o pokrytí dosiahnutom v rámci modelu spolupráce s jej členmi burzy a ich klientmi vrátane úrovne dosiahnutého geografického pokrytia a v tejto súvislosti v čo najvyššej možnej miere zohľadní odporúčania aukčného kontrolóra, aby tak zabezpečila splnenie svojich povinností podľa článku 35 ods. 3 písm. a) a b) tohto nariadenia.

4.

Všetky poplatky a podmienky, ktoré ICE a jej systém zúčtovania uplatňujú v prípade osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, alebo v prípade uchádzačov, musia byť jasné, zrozumiteľné a verejne dostupné na webovej stránke ICE, ktorá sa pravidelne aktualizuje.

ICE ustanoví, že v prípade ďalších poplatkov a podmienok uplatňovaných členmi burzy alebo ich klientmi v súvislosti s povolením predkladať ponuky sa takéto poplatky a podmienky takisto uvedú jasne a zrozumiteľne a sprístupnia sa verejnosti na webových stránkach subjektov, ktoré tieto služby ponúkajú, s priamymi odkazmi na tieto webové stránky na webovej stránke ICE.

5.

Bez toho, aby boli dotknuté iné opravné prostriedky, ICE ustanoví dostupnosť postupov riešenia sťažností v ICE (ICE Complaints Resolution Procedures) s cieľom rozhodovať o sťažnostiach, ktoré sa môžu v súvislosti s rozhodnutiami o udelení povolenia predkladať ponuky na aukciách, o zamietnutí udeliť povolenie predkladať ponuky na aukciách, o zrušení alebo pozastavení platnosti vydaných povolení predkladať ponuky na aukciách vyskytnúť, ako sa konkrétnejšie uvádza v bode 1, ktoré prijali členovia burzy ICE alebo ich klienti.

6.

ICE zmení a doplní svoje burzové pravidlá, aby zabezpečila úplný súlad s podmienkami a povinnosťami súvisiacimi s jej uvedením v zozname, ktoré sa uvádzajú v tejto prílohe. V zmenených a doplnených burzových pravidlách ICE sa uvedú povinnosti stanovené v bodoch 1, 2, 4 a 5.

7.

Do dvoch mesiacov od 10. novembra 2012 ICE predloží Spojenému kráľovstvu svoju podrobnú stratégiu ukončenia angažovanosti na účely konzultácie s aukčným kontrolórom. Do dvoch mesiacov od získania stanoviska aukčného kontrolóra ICE preskúma svoju stratégiu ukončenia angažovanosti s maximálnym prihliadnutím na dané stanovisko.

8.

Spojené kráľovstvo oznámi Komisii všetky podstatné zmeny zmluvných dohôd s ICE oznámených Komisii 30. apríla, 4. mája a 14. júna 2012 a predložených Výboru pre zmenu klímy 15. mája a 3. júla 2012.“


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1043/2012

z 8. novembra 2012,

ktorým sa schvaľuje účinná látka fosfán v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Pokiaľ ide o postup a podmienky schvaľovania, je potrebné v súlade s článkom 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1107/2009 uplatňovať smernicu Rady 91/414/EHS (2) na účinné látky, v súvislosti s ktorými sa pred 14. júnom 2011 prijalo rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedenej smernice. V prípade fosfánu sú podmienky uvedené v článku 80 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009 splnené rozhodnutím Komisie 2008/566/ES (3).

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola Nemecku 11. novembra 2007 doručená žiadosť od S&A Service- und Anwendungstechnik GmbH o zaradenie aktívnej látky fosfán do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2008/566/ES sa potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“, t. j. možno ju v zásade pokladať za vyhovujúcu požiadavkám týkajúcim sa údajov a informácií podľa príloh II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Účinky uvedenej účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a na životné prostredie boli vyhodnotené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, pokiaľ ide o použitia navrhované žiadateľom. Určený spravodajský členský štát predložil 24. februára 2010 návrh hodnotiacej správy.

(4)

Návrh hodnotiacej správy bol preskúmaný členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Dňa 22. februára 2012 predložil úrad Komisii svoj záver z preskúmania účinnej látky fosfán (4) z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmali príslušný návrh hodnotiacej správy a 28. septembra 2012 ho finalizovali vo forme revíznej správy Komisie o fosfáne.

(5)

Z uvedených rôznych preskúmaní vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fosfánu možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä vzhľadom na použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné fosfán schváliť.

(6)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je však nevyhnutné stanoviť určité podmienky a obmedzenia.

(7)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, malo by však vzhľadom na špecifickú situáciu vzniknutú prechodom od smernice 91/414/EHS k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 platiť nasledujúce: členským štátom by sa po schválení malo poskytnúť šesťmesačné obdobie, počas ktorého preskúmajú povolenia prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich fosfán. Členské štáty by podľa potreby mali povolenia zmeniť, nahradiť alebo zrušiť. Odchylne od uvedeného obdobia by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na predloženie a vyhodnotenie aktualizovanej úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým prípravkom na ochranu rastlín a s každým predpokladaným použitím v súlade s jednotnými zásadami.

(8)

Zo skúseností so zaraďovaním účinných látok hodnotených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (5), do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré sa doteraz prijali a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I k uvedenej smernici, alebo s nariadeniami, ktorými sa schvaľujú účinné látky.

(9)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (6), mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka fosfán špecifikovaná v prílohe I sa schvaľuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín

1.   Členské štáty v prípade potreby do 30. septembra 2013 zmenia a doplnia alebo zrušia platné povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fosfánu ako účinnej látky v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009.

Do uvedeného dátumu overia najmä to, či sú splnené podmienky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v stĺpci s osobitnými ustanoveniami uvedenej prílohy, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k smernici 91/414/EHS alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami v článku 13 ods. 1 až 4 uvedenej smernice a v článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty opätovne prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom fosfánu ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých boli všetky najneskôr do 31. marca 2013 uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, a to v súlade s jednotnými zásadami uvedenými v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k smernici 91/414/EHS a s prihliadnutím na stĺpec s osobitnými ustanoveniami prílohy I k tomuto nariadeniu. Na základe uvedeného hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom fosfánu ako jedinej účinnej látky podľa potreby zmenia a doplnia alebo zrušia povolenie najneskôr do 30. septembra 2014, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom fosfánu ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia a doplnia alebo zrušia povolenie najneskôr do 30. septembra 2014 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo zrušenie v príslušnom akte alebo aktoch, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, alebo ktorými sa uvedená látka alebo látky schvaľujú podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane neskôr.

Článok 3

Zmeny a doplnenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 181, 10.7.2008, s. 52.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(3):2595. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu

(5)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

Fosfán

Číslo CAS 7803-51-2

Číslo CIPAC 127

Fosfán

≥ 994 g/kg

Relevantná nečistota arzán nesmie prekročiť 0,023 g/kg v technickom materiáli

1. apríl 2013

31. marca 2023

Použitie sa môže povoliť len profesionálnym používateľom.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadnia závery z revíznej správy o fosfáne dokončenej 28. septembra 2012 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane operátorov na ošetrovaných priestoroch aj v ich okolí, a to pri ošetrení ako aj pri vetraní a po vetraní,

ochrane pracovníkov na ošetrovaných priestoroch aj v ich okolí, a to pri ošetrení ako aj pri vetraní a po vetraní,

ochrane ostatných osôb prítomných v okolí ošetrovaných priestorov, a to pri ošetrení ako aj pri vetraní a po vetraní.

V podmienkach použitia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika ako napr. neustále monitorovanie koncentrácie fosfánu pomocou automatických prístrojov, používanie osobnej ochrannej výbavy a vyhradenie zóny okolo ošetrovaných priestorov, kde majú okoloidúci zakázaný prístup.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

„28

Fosfán

Číslo CAS 7803-51-2

Číslo CIPAC 127

Fosfán

≥ 994 g/kg

Relevantná nečistota arzán nesmie prekročiť 0,023 g/kg v technickom materiáli

1. apríl 2013

31. marca 2023

Použitie sa môže povoliť len profesionálnym používateľom.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadnia závery z revíznej správy o fosfáne dokončenej 28. septembra 2012 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane operátorov na ošetrovaných priestoroch aj v ich okolí, a to pri ošetrení ako aj pri vetraní a po vetraní,

ochrane pracovníkov na ošetrovaných priestoroch aj v ich okolí, a to pri ošetrení ako aj pri vetraní a po vetraní,

ochrane ostatných osôb prítomných v okolí ošetrovaných priestorov, a to pri ošetrení ako aj pri vetraní a po vetraní.

V podmienkach použitia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika ako napr. neustále monitorovanie koncentrácie fosfánu pomocou automatických prístrojov, používanie osobnej ochrannej výbavy a vyhradenie zóny okolo ošetrovaných priestorov, kde majú okoloidúci zakázaný prístup.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1044/2012

z 8. novembra 2012

o odchýlke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu používané na účely systému všeobecných colných preferencií, aby sa zohľadnila osobitná situácia Guatemaly v súvislosti s vývozom určitých produktov rybolovu do Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Únia udelila Guatemale všeobecné colné preferencie prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 732/2008 (3), ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009.

(2)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 sa vymedzuje pojem výrobky s pôvodom na účely jeho využitia v systéme všeobecných colných preferencií. V článku 89 uvedeného nariadenia sa ustanovuje odchýlka z daného vymedzenia pojmu v prospech zvýhodnených krajín, ktoré využívajú systém všeobecných colných preferencií.

(3)

Guatemala listom z 24. januára 2012 požiadala o odchýlku z pravidiel pôvodu týkajúcich sa systému všeobecných colných preferencií v súlade s článkom 89 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Listami z 28. marca 2012, 21. júna 2012 a 27. júna 2012 Guatemala predložila doplňujúce informácie na podporu tejto žiadosti.

(4)

Žiadosť sa vzťahuje na celkové ročné množstvo 4 000 ton vareného, mrazeného a vákuovo baleného filé z tuniaka, známeho ako „chrbtové“ (ďalej len „chrbtové filé z tuniaka“) s číselným znakom KN 1604 14 16 na obdobie od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2013.

(5)

V žiadosti sa preukázalo, že bez tejto odchýlky by bola schopnosť guatemalského odvetvia spracovania rýb pokračovať vo vývoze chrbtového filé z tuniaka oprávneného na preferenčné colné zaobchádzanie do Únie nepriaznivo ovplyvnená.

(6)

Odchýlka je preto potrebná, aby Guatemala získala dostatok času na prípravu svojho odvetvia spracovania rýb na plnenie pravidiel získania preferenčného pôvodu pre chrbtové filé z tuniaka. Vláda a spracovateľské odvetvia Guatemaly potrebujú dostatočný čas, aby zabezpečili primeraný prísun tuniaka s pôvodom do krajiny.

(7)

Vzhľadom na existujúce toky dodávok a výrobné schémy by sa daná odchýlka mala udeliť na ročné množstvá 1 975 ton chrbtového filé z tuniaka s číselným znakom KN ex 1604 14 16. S cieľom zabezpečiť, aby dočasná odchýlka trvala obmedzený čas, ktorý Guatemala potrebuje na dosiahnutie súladu s pravidlami získania preferenčného pôvodu pre chrbtové filé z tuniaka, by sa táto odchýlka mala udeliť na obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2013. Objem kvóty na rok 2013 by sa mal stanoviť pomerne k obdobiu trvania udelenej odchýlky. V dôsledku toho by sa mali kvóty stanoviť v objeme 1 975 ton na rok 2012 a 987,5 tony na rok 2013.

(8)

Aby sa zabezpečil plynulý vývoz spracovaných rýb oprávnených na preferenčné colné zaobchádzanie z Guatemaly do Únie, táto odchýlka by sa mala udeliť so spätným účinkom od 1. januára 2012.

(9)

V záujme jasnosti a s cieľom umožniť, aby sa odchýlka vzťahovala na chrbtové filé z tuniaka s číselným znakom KN ex 1604 14 16, je vhodné výslovne stanoviť, že jediné nepôvodné materiály, ktoré sa použijú pri výrobe uvedeného chrbtového filé z tuniaka, by mali byť tuniaky položiek HS 0302 alebo 0303.

(10)

V nariadení (EHS) č. 2454/93 sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa správy colných kvót. S cieľom zaistiť účinné riadenie v úzkej spolupráci medzi orgánmi Guatemaly, colnými orgánmi Únie a Komisiou by sa tieto pravidlá mali uplatňovať mutatis mutandis na množstvá dovezené na základe odchýlky udelenej týmto nariadením.

(11)

S cieľom umožniť efektívnejšie monitorovanie vykonávania danej odchýlky je potrebné, aby sa orgánom Guatemaly stanovila povinnosť pravidelne oznamovať Komisii podrobné informácie o vydaných osvedčeniach o pôvode na tlačive A.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článkov 72, 73, 75 až 79 nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa varené, mrazené a vákuovo balené filé z tuniaka, známe ako „chrbtové“, s číselným znakom KN ex 1604 14 16, ktoré sa vyrobilo v Guatemale z nepôvodných rýb položiek HS0302 alebo 0303, považujú za výrobky s pôvodom v Guatemale v súlade s úpravami stanovenými v článkoch 2, 3 a 4 tohto nariadenia.

Článok 2

Odchýlka stanovená v článku 1 sa uplatňuje na výrobky vyvážané z Guatemaly a deklarované na prepustenie do voľného obehu v Únii v období od 1. januára 2012 do 30. júna 2013 do výšky množstiev stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Množstvá stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

Colné orgány Guatemaly prijmú opatrenia potrebné na vykonávanie kontrol množstva vyvezených výrobkov uvedených v článku 1.

V kolónke 4 osvedčení o pôvode na tlačive A, ktoré vydali príslušné orgány Guatemaly podľa tohto nariadenia, sa uvádza jeden z týchto záznamov:

„Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012“,

„Excepción – Reglamento de Ejecución (UE) no 1044/2012 de la Comisión“.

Príslušné orgány Guatemaly zašlú Komisii do konca mesiaca nasledujúceho po každom kalendárnom štvrťroku štvrťročné vyhlásenie o množstvách, na ktoré sa vydali osvedčenia o pôvode na tlačive A podľa tohto nariadenia, a poradové čísla týchto osvedčení.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie

Množstvá

(v tonách čistej hmotnosti)

09.1627

ex 1604 14 16

Varené, mrazené a vákuovo balené filé z tuniaka, známe ako „chrbtové“

od 1.1.2012 do 31.12.2012

1 975

od 1.1.2013 do 30.6.2013

987,5


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1045/2012

z 8. novembra 2012

o odchýlke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu používané na účely systému všeobecných colných preferencií, aby sa zohľadnila osobitná situácia Salvádora v súvislosti s vývozom určitých produktov rybolovu do Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Únia udelila Salvádoru všeobecné colné preferencie prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 732/2008 (3), ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009.

(2)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 sa vymedzuje pojem výrobky s pôvodom na účely jeho využitia v systéme všeobecných colných preferencií. V článku 89 uvedeného nariadenia sa ustanovuje odchýlka z daného vymedzenia pojmu v prospech zvýhodnených krajín, ktoré využívajú systém všeobecných colných preferencií.

(3)

Salvádor listom z 30. marca 2012 požiadal o odchýlku z pravidiel pôvodu týkajúcich sa systému všeobecných colných preferencií v súlade s článkom 89 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Listami z 20. júna 2012 a 30. júla 2012 Salvádor predložil doplňujúce informácie na podporu tejto žiadosti.

(4)

Žiadosť sa vzťahuje na celkové ročné množstvo 4 000 ton vareného, mrazeného a vákuovo baleného filé z tuniaka, známeho ako „chrbtové“ (ďalej len „chrbtové filé z tuniaka“) s číselným znakom KN 1604 14 16 na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2012.

(5)

V žiadosti sa preukázalo, že bez tejto odchýlky by bola schopnosť salvádorského odvetvia spracovania rýb pokračovať vo vývoze chrbtového filé z tuniaka oprávneného na preferenčné colné zaobchádzanie do Únie nepriaznivo ovplyvnená.

(6)

Odchýlka je preto potrebná, aby Salvádor získal dostatok času na prípravu svojho odvetvia spracovania rýb na plnenie pravidiel získania preferenčného pôvodu pre chrbtové filé z tuniaka. Vláda a spracovateľské odvetvia Salvádora potrebujú dostatočný čas, aby zabezpečili primeraný prísun tuniaka s pôvodom do krajiny.

(7)

Vzhľadom na existujúce toky dodávok a výrobné schémy by sa daná odchýlka mala udeliť na ročné množstvá 1 975 ton chrbtového filé z tuniaka s číselným znakom KN ex 1604 14 16. S cieľom zabezpečiť, aby dočasná odchýlka trvala obmedzený čas, ktorý Salvádor potrebuje na dosiahnutie súladu s pravidlami získania preferenčného pôvodu pre chrbtové filé z tuniaka, by sa táto odchýlka mala udeliť na obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2013. Objem kvóty na rok 2013 by sa mal stanoviť pomerne k obdobiu trvania udelenej odchýlky. V dôsledku toho by sa mali kvóty stanoviť v objeme 1 975 ton na rok 2012 a 987,5 tony na rok 2013.

(8)

Aby sa zabezpečil plynulý vývoz spracovaných rýb oprávnených na preferenčné colné zaobchádzanie zo Salvádora do Únie, táto odchýlka by sa mala udeliť so spätným účinkom od 1. januára 2012.

(9)

V záujme jasnosti a s cieľom umožniť, aby sa odchýlka vzťahovala na chrbtové filé z tuniaka s číselným znakom KN ex 1604 14 16, je vhodné výslovne stanoviť, že jediné nepôvodné materiály, ktoré sa použijú pri výrobe uvedeného chrbtového filé z tuniaka, by mali byť tuniaky položiek HS 0302 alebo 0303.

(10)

V nariadení (EHS) č. 2454/93 sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa správy colných kvót. S cieľom zaistiť účinné riadenie v úzkej spolupráci medzi orgánmi Salvádora, colnými orgánmi Únie a Komisiou by sa tieto pravidlá mali uplatňovať mutatis mutandis na množstvá dovezené na základe odchýlky udelenej týmto nariadením.

(11)

S cieľom umožniť efektívnejšie monitorovanie vykonávania danej odchýlky je potrebné, aby sa orgánom Salvádora stanovila povinnosť pravidelne oznamovať Komisii podrobné informácie o vydaných osvedčeniach o pôvode na tlačive A.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článkov 72, 73, 75 až 79 nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa varené, mrazené a vákuovo balené filé z tuniaka, známe ako „chrbtové“, s číselným znakom KN ex 1604 14 16, ktoré sa vyrobilo v Salvádore z nepôvodných rýb položiek HS 0302 alebo 0303, považujú za výrobky s pôvodom v Salvádore v súlade s úpravami stanovenými v článkoch 2, 3 a 4 tohto nariadenia.

Článok 2

Odchýlka stanovená v článku 1 sa uplatňuje na výrobky vyvážané zo Salvádora a deklarované na prepustenie do voľného obehu v Únii v období od 1. januára 2012 do 30. júna 2013 do výšky množstiev stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Množstvá stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

Colné orgány Salvádora prijmú opatrenia potrebné na vykonávanie kontrol množstva vyvezených výrobkov uvedených v článku 1.

V kolónke 4 osvedčení o pôvode na tlačive A, ktoré vydali príslušné orgány Salvádora podľa tohto nariadenia, sa uvedie jeden z týchto záznamov:

„Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) No …/2012“,

„Excepción – Reglamento de Ejecución (UE) no …/2012 de la Comisión“.

Príslušné orgány Salvádora zašlú Komisii do konca mesiaca nasledujúceho po každom kalendárnom štvrťroku štvrťročné vyhlásenie o množstvách, na ktoré sa vydali osvedčenia o pôvode na tlačive A podľa tohto nariadenia, a poradové čísla týchto osvedčení.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie

Množstvá

(v tonách čistej hmotnosti)

09.1629

ex 1604 14 16

Varené, mrazené a vákuovo balené filé z tuniaka, známe ako „chrbtové“

od 1.1.2012 do 31.12.2012

1 975

od 1.1.2013 do 30.6.2013

987,5


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/34


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1046/2012

z 8. novembra 2012,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1059/2003 predstavuje právny rámec pre regionálnu klasifikáciu na účely zberu, zostavovania a šírenia harmonizovaných regionálnych štatistík v Únii.

(2)

Podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1059/2003 by pri zmenách a doplneniach klasifikácie NUTS mal príslušný členský štát zaslať Komisii časové rady pre nové regionálne členenie ako náhradu za údaje, ktoré už boli zaslané. Zoznam časových radov a ich dĺžku by mala určiť Komisia, pričom by mala zohľadniť, či je vôbec možné ich predložiť. Časové rady majú byť poskytnuté v priebehu dvoch rokov od zmien a doplnení klasifikácie NUTS.

(3)

Klasifikácia NUTS bola zmenená a doplnená nariadením Komisie (EÚ) č. 31/2011 (2) s účinnosťou od 1. januára 2012.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty zasielajú Komisii časové rady pre nové regionálne členenie v súlade so zoznamom uvedeným v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 13, 18.1.2011, s. 3.


PRÍLOHA

Požadovaný počiatočný rok podľa štatistickej oblasti

Oblasť

Na úrovni NUTS 2

Na úrovni NUTS 3

Poľnohospodárstvo – poľnohospodárske účty

2007 (1)

 

Poľnohospodárstvo – stavy zvierat

2007

 

Poľnohospodárstvo – rastlinná produkcia

2007

 

Poľnohospodárstvo – produkcia mlieka

2010

 

Poľnohospodárstvo – štruktúra poľnohospodárskych podnikov

2007

 

Demografia

1990 (1)

1990 (1)

Zamestnanosť, nezamestnanosť

2005

2005 (1)

Životné prostredie – pevný odpad

2004

 

Zdravotníctvo – príčiny úmrtia

1994 (1)

 

Zdravotníctvo – infraštruktúra

1993 (1)

 

Zdravotníctvo – pacienti

2000 (1)

 

Rodinné účty

2000

 

Informačná spoločnosť

2007 (1)

 

Regionálne účty

2000

2000

Veda a technika – výdavky na výskum a vývoj a zamestnanci v tejto oblasti

2009

 

Cestovný ruch

2004

2004


(1)  Zasielanie nie je povinné.


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/36


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1047/2012

z 8. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa uvádza, že výživové tvrdenia o potravinách sú povolené len v tom prípade, ak sú uvedené v jeho prílohe, v ktorej sa uvádzajú aj podmienky použitia takýchto tvrdení.

(2)

Po konzultácii s členskými štátmi a zainteresovanými stranami, najmä s prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov a združeniami spotrebiteľov sa dospelo k záveru, že je potrebné na zoznam povolených výživových tvrdení doplniť nové výživové tvrdenia a zmeniť podmienky používania v prípade tvrdení, ktoré už boli povolené nariadením (ES) č. 1924/2006.

(3)

Soľ sa používa ako konzervačná látka a ako látka zvýrazňujúca chuť. Keďže sa vyvíjajú nové technológie a vedecké stanoviská týkajúce sa soli sú už všeobecne akceptované, výrobcovia sa snažia vyrábať čoraz viac výrobkov bez pridania soli, ak je to technologicky možné. Tvrdenie uvádzajúce, že do určitej potraviny nebola pridaná soľ/sodík, však v súčasnosti nie je povolené. Vzhľadom na to, že zo zdravotného hľadiska panuje osobitný záujem na tom, aby sa táto inovácia podporila, bolo by vhodné umožniť výrobcom, aby spotrebiteľa o tomto konkrétnom aspekte výrobného postupu informovali. Aby sa zamedzilo používaniu tohto tvrdenia v prípade potravín s prirodzene vysokým obsahom sodíka, malo by sa obmedziť iba na potraviny s nízkym obsahom sodíka.

(4)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 2. februára 2012 o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení, uviedol, že nové výživové tvrdenie umožňujúce oznámenie nižšieho zníženia, ako je zníženie umožnené tvrdením „light“, by bolo v rozpore s účelom a obsahom základného nástroja.

(5)

Zníženie obsahu nasýtených tukov je prospešné iba vtedy, ak nie sú nahradené alebo ak sú nahradené nenasýtenými tukmi. Nahradenie nasýtených tukov transmastnými kyselinami nie je zdraviu prospešné, a preto by podmienky použitia výživového tvrdenia uvádzajúceho zníženie nasýtených tukov mali byť navrhnuté tak, aby sa zamedzilo nahrádzaniu transmastnými kyselinami.

(6)

Za súčasných podmienok je možné použiť tvrdenie, že sa znížil obsah cukrov, aj keď boli cukry nahradené tukom, výsledkom čoho je výrobok so zmeneným zložením s vyššou energetickou hodnotou. Tvrdenie uvádzajúce, že sa znížil obsah cukrov, by preto malo byť povolené iba v prípade, že sa energetická hodnota potraviny po zmene zloženia nezvýši. Prísnejšie podmienky požadujúce zníženie energetickej hodnoty zodpovedajúce zníženiu obsahu cukrov by bolo možné dosiahnuť len pri veľmi obmedzenom počte výrobkov, a preto by výrazne obmedzilo použitie takéhoto tvrdenia.

(7)

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1924/2006 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1924/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Výrobky umiestnené na trh pred 1. júnom 2014, ktoré nespĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 1924/2006, zmeneného a doplneného týmto nariadením, sa môžu umiestňovať na trh do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1924/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Po zázname týkajúcom sa tvrdenia „BEZ OBSAHU SODÍKA alebo BEZ OBSAHU SOLI“ sa vkladá tento záznam:

„BEZ PRÍDAVKU SODÍKA/SOLI

Tvrdenie, že do potraviny nebol pridaný sodík/soľ, a každé tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže uvádzať len vtedy, ak výrobok neobsahuje žiadny pridaný sodík/soľ alebo žiadnu inú zložku obsahujúcu pridaný sodík/soľ, a výrobok neobsahuje viac ako 0,12 g sodíka alebo ekvivalentného množstva soli na 100 g alebo 100 ml.“

2.

Do záznamu týkajúceho sa tvrdenia „SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY]“ sa dopĺňajú tieto odseky:

„Tvrdenie ‚so zníženým obsahom nasýtených tukov‘ a každé tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže uvádzať len vtedy:

a)

ak je súčet nasýtených mastných kyselín a transmastných kyselín vo výrobku označenom týmto tvrdením aspoň o 30 % nižší ako súčet nasýtených mastných kyselín a transmastných kyselín v podobnom výrobku a

b)

ak je obsah transmastných kyselín vo výrobku označenom týmto tvrdením rovnaký alebo nižší ako v podobnom výrobku.

Tvrdenie ‚so zníženým obsahom cukrov‘ a každé tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže uvádzať len vtedy, ak je energetická hodnota výrobku označeného týmto tvrdením rovnaká alebo nižšia ako energetická hodnota podobného výrobku.“


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/38


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1048/2012

z 8. novembra 2012

o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1924/2006 sú zdravotné tvrdenia o potravinách zakázané, pokiaľ nie sú povolené Komisiou v súlade s uvedeným nariadením a zahrnuté do zoznamu povolených tvrdení.

(2)

V nariadení (ES) č. 1924/2006 sa tiež stanovuje, že žiadosti o povolenie zdravotných tvrdení môžu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov predkladať príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu. Príslušný vnútroštátny orgán má zaslať platné žiadosti Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) (ďalej len „úrad“).

(3)

Úrad má o prijatí žiadosti bezodkladne informovať ostatné členské štáty a Komisiu a vydať k príslušnému zdravotnému tvrdeniu stanovisko.

(4)

Komisia má s ohľadom na stanovisko úradu rozhodnúť o povolení zdravotných tvrdení.

(5)

Na základe žiadosti, ktorú predložila spoločnosť Cargill Incorporated podľa článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006 a v ktorej žiada o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a ktoré sa týkajú jednej metaanalýzy (2), a žiadosti o informácie týkajúce sa výrobného procesu „beta vlákna“ z jačmeňa (BarlivTM), bol úrad požiadaný o vydanie stanoviska k zdravotnému tvrdeniu o účinkoch beta-glukánov z jačmeňa na znižovanie hladiny cholesterolu v krvi a rizika (koronárneho) srdcového ochorenia (otázka č. EFSA-Q-2011-00798) (3). Tvrdenie navrhované žiadateľom znelo takto: „Preukázalo sa, že beta-glukán z jačmeňa znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Znižovaním cholesterolu v krvi sa môže znížiť riziko (koronárneho) srdcového ochorenia“.

(6)

Úrad na základe predložených údajov dospel vo svojom stanovisku doručenom Komisii a členským štátom 8. decembra 2011 k záveru, že medzi konzumáciou beta-glukánov z jačmeňa a znižovaním koncentrácií LDL cholesterolu v krvi sa zistila príčinná súvislosť. Preto by sa malo zdravotné tvrdenie odrážajúce tento záver považovať za tvrdenie v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006 a malo by sa zahrnúť do zoznamu povolených tvrdení Únie. Metaanalýza a informácie týkajúce sa výrobného procesu „beta vlákna“ (BarlivTM), o ktorých žiadateľ tvrdí, že sú predmetom priemyselného vlastníctva, nepovažoval úrad za potrebné na vyvodenie svojho záveru. Preto sa požiadavka uvedená v písmene c) ods. 1 článku 21 nariadenia (ES) č. 1924/2006 nepovažuje za splnenú a z tohto dôvodu by sa nemala udeliť ochrana údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva.

(7)

Na základe žiadosti, ktorú predložila spoločnosť Valens Int. d.o.o. podľa článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vydanie stanoviska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov beta-glukánov z jačmeňa na znižovanie hladiny cholesterolu v krvi a rizika (koronárneho) srdcového ochorenia (otázka č. EFSA-Q-2011-00799) (4). Tvrdenie navrhované žiadateľom znelo takto: „Preukázalo sa, že beta-glukán z jačmeňa znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Znižovaním cholesterolu v krvi sa môže znížiť riziko srdcového ochorenia“.

(8)

Úrad na základe predložených údajov dospel vo svojom stanovisku doručenom Komisii a členským štátom 8. decembra 2011 k záveru, že medzi konzumáciou beta-glukánov z jačmeňa a znižovaním koncentrácií LDL cholesterolu v krvi sa zistila príčinná súvislosť. Preto by sa malo zdravotné tvrdenie odrážajúce tento záver považovať za tvrdenie v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006 a malo by sa zahrnúť do zoznamu povolených tvrdení Únie.

(9)

V článku 16 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa stanovuje, že stanovisko v prospech zdravotného tvrdenia, by malo obsahovať určité údaje. Preto by sa uvedené údaje mali stanoviť v prílohe k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o povolené tvrdenie, a prípadne zahŕňať zrevidované znenie tvrdenia, osobitné podmienky používania tvrdenia a podľa potreby podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa používania potraviny a/alebo dodatočné vyhlásenie alebo upozornenie, v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 1924/2006 a stanoviskami úradu.

(10)

Jedným z cieľov nariadenia (ES) č. 1924/2006 je zabezpečiť, aby boli zdravotné tvrdenia pravdivé, zrozumiteľné, spoľahlivé a užitočné pre spotrebiteľa a aby sa v tejto súvislosti zvážilo ich znenie a prezentácia. Preto ak má znenie tvrdení pre spotrebiteľov ten istý význam ako znenie povoleného zdravotného tvrdenia, pretože tvrdenia preukazujú tú istú súvislosť, aká existuje medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím, mali by sa na tvrdenia uplatňovať tie isté podmienky používania uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

(11)

Pri stanovovaní opatrení uvedených v tomto nariadení sa zohľadnili pripomienky žiadateľov a jednotlivcov z verejnosti zaslané Komisii podľa článku 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Zdravotné tvrdenie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa môže v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe použiť v súvislosti s potravinami umiestnenými na trhu Európskej únie.

2.   Zdravotné tvrdenie uvedené v odseku 1 sa zahrnie do zoznamu povolených tvrdení Únie podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Harland JI, 2011 (neuverejnené); Metaanalýza účinkov betaglukánu z jačmeňa na tuky v krvi.

(3)  Vestník EFSA (The EFSA Journal) z roku 2011; 9(12):2470.

(4)  Vestník EFSA (The EFSA Journal) z roku 2011; 9(12):2471.


PRÍLOHA

Povolené zdravotné tvrdenie

Žiadosť – príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1924/2006

Žiadateľ – adresa

Živina, látka, potravina alebo kategória potravín

Tvrdenie

Podmienky používania tvrdenia

Podmienky a/alebo obmedzenia používania potravín a/alebo dodatočné vyhlásenie alebo upozornenie

Odkaz na stanovisko EFSA

Zdravotné tvrdenie podľa článku 14 ods. 1 písm. a) týkajúce sa zníženia rizika ochorenia

Cargill Incorporated, konajúca prostredníctvom Cargill Health and Nutrition, c/o Cargill R&D Centre Europe, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde, Belgicko

beta-glukán z jačmeňa

Preukázalo sa, že beta-glukán z jačmeňa znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorom pri vzniku koronárneho srdcového ochorenia.

Spotrebiteľovi sa poskytne informácia o tom, že priaznivý účinok sa dosahuje pri dennom príjme 3 g beta-glukánu z jačmeňa.

Tvrdenie sa môže používať v prípade potravín, ktoré poskytujú najmenej 1 g beta-glukánu z jačmeňa na kvantifikovanú porciu.

 

Q-2011-00798

Valens Int. d.o.o., Kidričeva ulica 24b, SI-3000 Celje, Slovinsko

Q-2011-00799


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/41


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1049/2012

z 8. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycitolového sirupu v niekoľkých kategóriách potravín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 30 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania.

(2)

Uvedený zoznam sa môže meniť a dopĺňať v súlade s postupom uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2).

(3)

V zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008 sa zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách môže aktualizovať buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(4)

Bola predložená žiadosť o povolenie používania polyglycitolového sirupu v niekoľkých kategóriách potravín, ktorá bola sprístupnená členským štátom.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zhodnotil bezpečnosť polyglycitolového sirupu, ak sa použije ako prídavná látka v potravinách (3). Nazdáva sa, že dostupné chemické a toxikologické údaje o polyglycitolovom sirupe nie sú dostatočné na to, aby sa stanovil prijateľný denný príjem. Na základe dostupných údajov však dospel k záveru, že neexistujú náznaky, ktoré pri navrhovanom používaní a pri navrhovaných množstvách vedú k obavám o bezpečnosť.

(6)

Existuje technologická potreba použitia polyglycitolového sirupu ako alternatívneho polyolu k iným už povoleným polyolom. Polyglycitolový sirup je menej sladký a vykazuje väčší objem, nepriepustnosť, viazanosť a stabilitu vo výrobkoch so zníženou energetickou hodnotou alebo výrobkoch bez cukru. Preto je vhodné povoliť používanie polyglycitolového sirupu v kategóriách potravín, ktoré sú predmetom žiadosti, a udeliť tejto prídavnej látke v potravinách číslo E 964.

(7)

V zmysle prechodných ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách (4), sa príloha II, ktorou sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania, uplatňuje od 1. júna 2013. S cieľom povoliť používanie polyglycitolového sirupu v príslušných kategóriách potravín pred uvedeným dátumom je potrebné špecifikovať skorší dátum uplatňovania, pokiaľ ide o uvedenú prídavnú látku v potravinách.

(8)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2009; 7(12):1413.

(4)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V bode 2 časti B sa za položku pre E 962 vkladá táto položka pre E 964:

„E 964

Polyglycitolový sirup“

2.

V časti E sa vkladajú tieto položky pre E 964 v číselnom poradí v príslušných kategóriách potravín:

03.

Zmrzliny

E 964

Polyglycitolový sirup

200 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

04.2.5.1.

Extradžem a extrarôsol v zmysle vymedzenia v smernici 2001/113/ES

E 964

Polyglycitolový sirup

500 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

04.2.5.2.

Džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré v zmysle vymedzenia v smernici 2001/113/ES

E 964

Polyglycitolový sirup

500 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

04.2.5.3.

Iné podobné ovocné alebo zeleninové nátierky

E 964

Polyglycitolový sirup

500 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

05.1.

Výrobky z kakaa a čokolády zahrnuté v smernici 2000/36/ES

E 964

Polyglycitolový sirup

200 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

05.2.

Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu

E 964

Polyglycitolový sirup

200 000

 

Iba výrobky na báze kakaa so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

E 964

Polyglycitolový sirup

600 000

 

Iba cukrovinky na báze škrobu so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

E 964

Polyglycitolový sirup

800 000

 

Iba žuvacie cukríky bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

E 964

Polyglycitolový sirup

990 000

 

Iba tvrdé cukríky bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

05.3.

Žuvačky

E 964

Polyglycitolový sirup

200 000

 

Iba bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

06.3.

Cereálne raňajky

E 964

Polyglycitolový sirup

200 000

 

Iba cereálne raňajky alebo výrobky na báze cereálií so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

07.2.

Jemné pečivo

E 964

Polyglycitolový sirup

300 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

16.

Dezerty okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 1, 3 a 4

E 964

Polyglycitolový sirup

300 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.“


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/45


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1050/2012

z 8. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o polyglycitolový sirup

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 14,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012 (3) sa stanovujú špecifikácie prídavných látok v potravinách uvedených v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(2)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vyjadril svoje stanovisko k bezpečnosti polyglycitolového sirupu na základe prehodnotenia špecifikácií navrhnutých žiadateľom 24. novembra 2009 ako prídavnej látky v potravinách (4). Uvedená prídavná látka v potravinách bola na základe špecifických použití následne povolená a nariadením Komisie (EÚ) č. 1049/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycitolového sirupu v niekoľkých kategóriách potravín (5), jej bolo pridelené číslo E 964. Preto by sa mali prijať špecifikácie pre uvedenú prídavnú látku.

(3)

Je potrebné vziať do úvahy špecifikácie a analytické techniky pre prídavné látky, ako bolo navrhnuté Spoločným expertným výborom FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 231/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  Pracovná skupina EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS); Vedecké stanovisko k používaniu polyglycitolového sirupu ako prídavnej látky v potravinách na žiadosť Európskej komisie. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2009; 7(12):1413.

(5)  Pozri stranu 41 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa za položku týkajúcu sa E 962 vkladá táto položka týkajúca sa E 964:

E 964 POLYGLYCITOLOVÝ SIRUP

Synonymá

Hydrogenovaný škrobový hydrolyzát, hydrogenovaný glukózový sirup a polyglucitol

Definícia

Zmes pozostávajúca hlavne z manitolu a sorbitolu a menšieho množstva hydrogenovaných oligosacharidov, polysacharidov a maltrotriitolu. Vyrába sa katalytickou hydrogenáciou zmesi škrobových hydrolyzátov pozostávajúcich z glukózy, maltózy a vyšších glukózových polymérov, podobnou procesu katalytickej hydrogenácie používanej pri výrobe maltitolového sirupu. Výsledný sirup je odsolený iónovou výmenou a skoncentrovaný na požadovanú úroveň.

Einecs

 

Chemický názov

Sorbitol: D-glucitol

Maltitol: (α)-D-glukopyranozyl-1,4-D-glucitol

Chemický vzorec

Sorbitol: C6H14O6

Maltitol: C12H24O11

Molekulová hmotnosť

Sorbitol: 182,2

Maltitol: 344,3

Skúška/obsah/rozbor

Najmenej 99 % celkových hydrogenovaných sacharidov na bezvodú bázu, najmenej 50 % polyolov s vyššou molekulovou hmotnosťou, najviac 50 % of maltitolu a najviac 20 % sorbitolu na bezvodú bázu

Opis

Bezfarebná číra viskózna kvapalina bez zápachu

Označenie

 

Rozpustnosť

Veľmi dobre rozpustný vo vode a slabo rozpustný v etanole

Skúška na prítomnosť maltitolu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sorbitolu

K 5 g vzorky sa pridá 7 ml metanolu, 1 ml benzaldehydu a 1 ml kyseliny chlorovodíkovej. Mieša sa a pretrepe v mechanickej trepačke, kým sa neobjavia kryštály. Kryštály sa prefiltrujú a rozpustia v 20 ml vriacej vody s obsahom 1 g hydrogenuhličitanu sodného. Kryštály sa prefiltrujú, premyjú 5 ml zmesi vody s metanolom (v pomere 1: 2) a vysušia sa na vzduchu. Takto získané kryštály monobenzylidínových derivátov sorbitolu sa topia pri teplote od 173 do 179 °C.

Čistota

 

Obsah vody

Najviac 31 % (metóda Karla Fischera)

Chloridy

Najviac 50 mg/kg

Sírany

Najviac 100 mg/kg

Redukčné cukry

Najviac 0,3 %

Nikel

Najviac 2 mg/kg

Olovo

Najviac 1 mg/kg“


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1051/2012

z 8. novembra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

36,4

MA

37,6

MK

30,8

TR

65,0

ZZ

42,5

0707 00 05

AL

31,8

TR

77,5

ZZ

54,7

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 20 10

PE

72,2

ZA

152,8

ZZ

112,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

96,7

HR

51,5

PE

42,6

TR

74,9

UY

101,2

ZA

174,3

ZZ

90,2

0805 50 10

AR

60,7

TR

89,1

ZA

98,8

ZZ

82,9

0806 10 10

BR

271,2

PE

308,9

TR

153,1

US

264,9

ZZ

249,5

0808 10 80

CL

151,5

CN

83,7

MK

34,4

NZ

136,8

ZA

141,9

ZZ

109,7

0808 30 90

CN

90,7

TR

112,8

ZZ

101,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/49


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. novembra 2012,

ktorým sa vymenúva dánska členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2012/693/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 302,

so zreteľom na návrh dánskej vlády,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada prijala 13. septembra 2010 rozhodnutie 2010/570/EÚ, Euratom, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2010 do 20. septembra 2015 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Nilsa Juhla ANDREASENA sa uvoľnilo miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pani Rikke EDSJÖOVÁ, vedúca konzultantka, Dánska rada pre poľnohospodárstvo a potraviny, sa vymenúva za členku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2015.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 7. novembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 8.


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/50


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. novembra 2012,

ktorým sa vymenúva jeden luxemburský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2012/694/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 302,

so zreteľom na návrh luxemburskej vlády,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 13. septembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/570/EÚ, Euratom, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2010 do 20. septembra 2015 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Christiana ZEYENA sa uvoľnilo jedno miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Christophe ZEEB, Conseiller à la Chambre de Commerce du Luxembourg, sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2015.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 7. novembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 8.


9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/51


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. novembra 2012,

ktorým sa vymenúva jeden člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za Spojené kráľovstvo

(2012/695/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 302,

so zreteľom na návrh vlády Spojeného kráľovstva,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 13. septembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/570/EÚ, Euratom, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2010 do 20. septembra 2015 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Sukhdeva SHARMU sa uvoľnilo jedno miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Richard BALFE, sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2015.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 7. novembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 8.


Korigendá

9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/52


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 16/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu

( Úradný vestník Európskej únie L 8 z 12. januára 2012 )

Na strane 30 v oddiele IV bode 1 písm. d) prílohy:

namiesto:

„dátumom spracovania, pokrájania, pomletia alebo prípadne prípravy v prípade akýchkoľvek iných potravín živočíšneho pôvodu.“

má byť:

„dátumom spracovania, rozrábania, pomletia alebo prípadne prípravy v prípade akýchkoľvek iných potravín živočíšneho pôvodu.“

Na strane 30 v oddiele IV bode 2 druhom pododseku prílohy:

namiesto:

„Ak sa potraviny vyrábajú zo šarže surovín s rôznymi dátumami spotreby a zmrazenia, musia sa poskytnúť najstaršie dátumy výroby a/alebo zmrazenia.“

má byť:

„Ak sa potraviny vyrábajú zo šarže surovín s rôznymi dátumami výroby a zmrazenia, musia sa poskytnúť najstaršie dátumy výroby a/alebo zmrazenia.“