ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.299.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 299

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
27. októbra 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/26/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi ( 1 )

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel ( 1 )

5

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 994/2012/EÚ z 25. októbra 2012, ktorým sa ustanovuje mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami ( 1 )

13

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 995/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 996/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 284/2012 ( 1 )

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 997/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/664/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. októbra 2012 o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel so Švédskom

44

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/665/SZBP z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/638/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike

45

 

 

2012/666/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/855/ES, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Maďarsku [oznámené pod číslom C(2012) 7433]  ( 1 )

46

 

 

2012/667/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. októbra 2012, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2011 [oznámené pod číslom C(2012) 7440]

47

 

 

2012/668/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. októbra 2012, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti slintačke a krívačke v Bulharsku v roku 2011 [oznámené pod číslom C(2012) 7454]

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/26/EÚ

z 25. októbra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. c),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nedávne udalosti v oblasti dohľadu nad liekmi v Únii poukázali na potrebu automatického postupu na úrovni Únie v prípadoch konkrétnych bezpečnostných problémov s cieľom zabezpečiť, aby sa záležitosť vyhodnotila a riešila vo všetkých členských štátoch, v ktorých je liek povolený. Mal by sa vyjasniť rozsah rôznych postupov Únie týkajúcich sa liekov povolených na úrovni členských štátov, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (3).

(2)

Dobrovoľné opatrenia držiteľa povolenia na uvedenie na trh by okrem toho nemali viesť k situácii, keď sa obavy týkajúce sa rizík alebo prínosu lieku povoleného v Únii neriešia riadne vo všetkých členských štátoch. Preto by držiteľ povolenia na uvedenie na trh mal byť povinný informovať relevantné príslušné orgány a Európsku agentúru pre lieky o dôvodoch stiahnutia lieku alebo prerušenia umiestňovania lieku na trh, o žiadosti o zrušenie povolenia na uvedenie na trh alebo neobnovenia povolenia na uvedenie na trh.

(3)

Bežný postup a postup Únie pre naliehavé prípady by sa mali ďalej objasniť a posilniť s cieľom zabezpečiť koordináciu, rýchle posúdenie v prípade naliehavosti a možnosť prijať okamžité opatrenia, pokiaľ je potrebné chrániť verejné zdravie, a to predtým, ako sa prijme rozhodnutie na úrovni Únie. Bežný postup by sa mal iniciovať v prípadoch, ktoré súvisia s kvalitou, bezpečnosťou alebo účinnosťou liekov a ktoré sa týkajú záujmov Únie. Postup Únie pre naliehavé prípady by sa mal iniciovať, keď je nevyhnutné rýchlo posúdiť obavy vyplývajúce z hodnotenia údajov z činností v oblasti dohľadu nad liekmi. Bez ohľadu na to, či sa uplatní postup Únie pre naliehavé prípady, alebo bežný postup, a bez ohľadu na postup, na základe ktorého bol liek povolený, či už ide o centralizovaný, alebo iný postup, Výbor pre hodnotenie rizík dohľadu nad liekmi by mal vydať svoje odporúčanie vždy, keď sú dôvodom prijatia opatrení údaje súvisiace s dohľadom nad liekmi. Je vhodné, aby sa koordinačná skupina a Výbor pre lieky na humánne použitie pri hodnotení opierali o toto odporúčanie.

(4)

Je vhodné, aby členské štáty postúpili prípady týkajúce sa nových kontraindikácií, zníženia odporúčanej dávky alebo obmedzenia indikácií v prípade liekov povolených v súlade s decentralizovaným postupom a s postupom vzájomného uznávania do pozornosti koordinačnej skupiny, ak nebol iniciovaný postup Únie pre naliehavé prípady. S cieľom zabezpečiť harmonizáciu týchto liekov môže koordinačná skupina viesť diskusiu o tom, či je nevyhnutné prijať opatrenia v prípade, že ani jeden z členských štátov neinicioval uplatnenie bežného postupu.

(5)

Keďže cieľ tejto smernice, a to harmonizovať pravidlá týkajúce sa dohľadu nad liekmi v celej Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale je možné ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(6)

Smernica 2001/83/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2001/83/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 23a sa druhý odsek nahrádza takto:

„Ak sa liek prestane dodávať na trh členského štátu, či už dočasne, alebo trvalo, držiteľ povolenia na uvedenie na trh informuje príslušný orgán uvedeného členského štátu. Takéto oznámenie sa okrem výnimočných okolností uskutoční najneskôr dva mesiace pred prerušením dodávania lieku na trh. Držiteľ povolenia na uvedenie na trh informuje príslušný orgán o dôvodoch takéhoto opatrenia v súlade s článkom 123 ods. 2.“.

2.

Článok 31 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak je však splnené jedno z kritérií uvedených v článku 107i ods. 1, uplatňuje sa postup stanovený v článkoch 107i až 107k.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa vec postúpená výboru týka skupiny liekov alebo terapeutickej triedy, agentúra môže obmedziť postup na určité špecifické časti povoľovacieho postupu.

V takom prípade sa na tieto lieky uplatňuje článok 35, iba ak podliehali povoľovacím postupom uvedeným v tejto kapitole.

Ak sa rozsah pôsobnosti postupu iniciovaného podľa tohto článku týka skupiny liekov alebo terapeutickej triedy, potom sa súčasťou postupu stanú aj lieky povolené v súlade s nariadením (ES) č. 726/2004, ktoré patria do takejto skupiny alebo triedy.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže členský štát v prípade potreby uplatnenia naliehavého postupu v záujme ochrany verejného zdravia v ktorejkoľvek fáze postupu pozastaviť platnosť povolenia na uvedenie na trh a zakázať používanie príslušného lieku na svojom území dovtedy, kým nebude prijaté konečné rozhodnutie. O dôvodoch svojho opatrenia informuje Komisiu, agentúru a ostatné členské štáty najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

4.   Ak sa rozsah pôsobnosti postupu iniciovaného podľa tohto článku, stanovený v súlade s odsekom 2, týka liekov povolených v súlade s nariadením (ES) č. 726/2004, Komisia môže v prípade potreby uplatnenia naliehavého postupu v záujme ochrany verejného zdravia v ktorejkoľvek fáze postupu pozastaviť platnosť povolení na uvedenie príslušných liekov na trh a zakázať používanie týchto liekov dovtedy, kým nebude prijaté konečné rozhodnutie. Komisia informuje o dôvodoch svojho opatrenia agentúru a členské štáty najneskôr v nasledujúci pracovný deň.“.

3.

V článku 34 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak sa rozsah pôsobnosti postupu iniciovaného podľa článku 31 týka liekov povolených v súlade s nariadením (ES) č. 726/2004 podľa článku 31 ods. 2 tretieho pododseku tejto smernice, Komisia v prípade potreby prijme rozhodnutia o zmene, pozastavení platnosti alebo zrušení povolení na uvedenie na trh alebo o zamietnutí obnovenia príslušných povolení na uvedenie na trh.“.

4.

V článku 37 sa slová „Články 35 a 36 platia“ nahrádzajú slovami „Článok 35 sa uplatňuje“.

5.

Článok 63 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Údaje pre označovanie uvedené v článkoch 54, 59 a 62 sa uvádzajú v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch členského štátu, v ktorom sa liek uvádza na trh, ako je stanovené na účely tejto smernice týmto členským štátom.“;

b)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Príbalový leták musí byť napísaný a navrhnutý tak, aby bol jasný a zrozumiteľný a aby užívateľom umožňoval náležite konať, v prípade potreby s pomocou odborných zdravotníckych pracovníkov. Príbalový leták musí byť jasne čitateľný v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch členského štátu, v ktorom sa liek uvádza na trh, ako je stanovené na účely tejto smernice týmto členským štátom.“;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak liek nie je určený na priamy výdaj pacientovi, alebo ak sa vyskytli závažné problémy súvisiace s dostupnosťou lieku, príslušné orgány môžu na základe opatrení, ktoré považujú za nevyhnutné v záujme ochrany ľudského zdravia, udeliť výnimku z povinnosti uvádzať určité údaje na označení a v príbalovom letáku. Môžu udeliť aj úplnú alebo čiastočnú výnimku z povinnosti uvádzať označenie a príbalový leták v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch členského štátu, v ktorom sa liek uvádza na trh, ako je stanovené na účely tejto smernice týmto členským štátom.“.

6.

Článok 85a sa nahrádza takto:

„Článok 85a

V prípade veľkoobchodnej distribúcie liekov do tretích krajín sa neuplatňuje článok 76 ani článok 80 prvý odsek písm. c). Okrem toho sa neuplatňuje článok 80 prvý odsek písm. b) a ca), ak je liek získaný priamo z tretej krajiny, ale nie je dovezený. V takom prípade však veľkoobchodní distribútori zabezpečia, aby sa lieky získavali len od osôb, ktoré majú povolenie alebo ktoré sú oprávnené na dodávanie liekov v súlade s platnými právnymi a správnymi ustanoveniami príslušnej tretej krajiny. V prípadoch, keď veľkoobchodní distribútori dodávajú lieky osobám v tretích krajinách, zabezpečia, aby sa tieto dodávky poskytovali len osobám, ktoré majú povolenie alebo ktoré sú oprávnené na prebratie liekov na veľkoobchodnú distribúciu alebo na ich výdaj verejnosti v súlade s platnými právnymi a správnymi ustanoveniami príslušnej tretej krajiny. Požiadavky uvedené v článku 82 sa uplatňujú na dodanie liekov osobám v tretích krajinách s povolením alebo oprávneným vydávať lieky verejnosti.“.

7.

V článku 107i sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členský štát alebo v prípade potreby Komisia na základe obáv vyplývajúcich z hodnotenia údajov týkajúcich sa činností v oblasti dohľadu nad liekmi iniciuje postup stanovený v tomto oddiele informovaním ostatných členských štátov, agentúry a Komisie, keď:

a)

uvažuje o pozastavení platnosti alebo zrušení povolenia na uvedenie na trh;

b)

uvažuje o zákaze dodávok lieku;

c)

uvažuje o zamietnutí predĺženia platnosti povolenia na uvedenie na trh; alebo

d)

od držiteľa povolenia na uvedenie na trh získa informácie, že na základe obáv o bezpečnosť tento držiteľ prerušil dodávanie lieku na trh alebo prijal opatrenie na zrušenie povolenia na uvedenie na trh, alebo zamýšľa prijať takéto opatrenie, alebo nepožiadal o predĺženie platnosti povolenia na uvedenie na trh.

1a.   Členský štát alebo v prípade potreby Komisia na základe obáv vyplývajúcich z hodnotenia údajov týkajúcich sa činností v oblasti dohľadu nad liekmi informuje ostatné členské štáty, agentúru a Komisiu, keď uvažuje o potrebe novej kontraindikácie, zníženia odporúčanej dávky alebo obmedzenia indikácií lieku. Informácie uvádzajú zvažované opatrenie a jeho dôvody.

Ktorýkoľvek členský štát alebo v prípade potreby Komisia, ak sa považuje za nevyhnutné prijať naliehavé opatrenie, iniciuje postup stanovený v tomto oddiele, a to v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v tomto odseku.

Ak nebol iniciovaný postup stanovený v tomto oddiele, pokiaľ ide o lieky povolené v súlade s postupmi stanovenými v hlave III kapitole 4, vec sa postúpi do pozornosti koordinačnej skupiny.

Článok 31 sa uplatňuje v prípadoch týkajúcich sa záujmov Únie.

1b.   V prípade, že bol iniciovaný postup stanovený v tomto oddiele, agentúra overí, či sa pochybnosti o bezpečnosti týkajú aj iných liekov, než ktoré sú predmetom informácií, alebo či sú spoločné pre všetky lieky patriace do rovnakej skupiny alebo terapeutickej triedy.

Ak je daný liek povolený vo viac než jednom členskom štáte, agentúra bez zbytočného odkladu informuje iniciátora postupu o výsledku tohto overovania a uplatnia sa postupy stanovené v článkoch 107j a 107k. Inak rieši pochybnosti o bezpečnosti príslušný členský štát. Agentúra, prípadne členský štát informuje držiteľov povolení na uvedenie na trh o začatí postupu.“.

8.

V článku 107i ods. 2 sa slová „odseku 1 tohto článku“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 1a tohto článku“.

9.

V článku 107i ods. 3 sa v druhom pododseku slová „v súlade s odsekom 1“ nahrádzajú slovami „v súlade s odsekmi 1 a 1a“.

10.

V článku 107i ods. 5 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 1 a 1a“.

11.

V článku 107j ods. 1 sa v prvom pododseku slová „v článku 107i ods. 1“ nahrádzajú slovami „v článku 107i ods. 1 a 1a“.

12.

Článok 123 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Držiteľ povolenia na uvedenie na trh je povinný bezodkladne oznámiť dotknutým členským štátom všetky opatrenia, ktoré prijal na pozastavenie uvádzania lieku na trh, na stiahnutie lieku z trhu s cieľom požiadať o zrušenie povolenia na uvedenie na trh alebo nepožiadať o predĺženie platnosti povolenia na uvedenie na trh, spolu s dôvodmi týchto opatrení. Držiteľ povolenia na uvedenie na trh informuje o takýchto opatreniach najmä vtedy, ak sa zakladajú na ktoromkoľvek z dôvodov stanovených v článku 116 alebo článku 117 ods. 1.

2a.   Držiteľ povolenia na uvedenie na trh informuje podľa odseku 2 tohto článku aj vtedy, ak sa opatrenie prijíma v tretej krajine a ak sa takéto opatrenie zakladá na ktoromkoľvek z dôvodov stanovených v článku 116 alebo článku 117 ods. 1.

2b.   Držiteľ povolenia na uvedenie na trh okrem toho informuje agentúru, ak sa opatrenie uvedené v odseku 2 alebo 2a tohto článku zakladá na ktoromkoľvek z dôvodov uvedených v článku 116 alebo článku 117 ods. 1.

2c.   Agentúra postúpi oznámenia prijaté v súlade s odsekom 2b bez zbytočného odkladu všetkým členským štátom.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Agentúra každý rok zverejní zoznam liekov, ktorých povolenie na uvedenie na trh Únie bolo zamietnuté, zrušené alebo pozastavené, ktorých dodávanie bolo zakázané alebo ktoré boli stiahnuté z trhu, a pritom uvedie aj dôvody takýchto opatrení.“.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 28. októbra 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 28. októbra 2013.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 201.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2012.

(3)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.


27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/5


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/28/EÚ

z 25. októbra 2012

o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a články 62 a 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Verejne prístupné knižnice, vzdelávacie inštitúcie a múzeá, ako aj archívy, inštitúcie, ktoré sa zaoberajú filmovým alebo zvukovým dedičstvom, a verejnoprávni vysielatelia usadení v členských štátoch sa zúčastňujú na rozsiahlej digitalizácii svojich zbierok alebo archívov s cieľom vybudovať európske digitálne knižnice. Prispievajú k zachovaniu a šíreniu európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré je dôležité aj pre vytvorenie európskych digitálnych knižníc, ako je Europeana. Technológie na hromadnú digitalizáciu tlačených materiálov a na vyhľadávanie a indexáciu zvyšujú výskumnú hodnotu knižničných zbierok. Vybudovaním veľkých online knižníc sa sprostredkúvajú nástroje elektronického vyhľadávania a zisťovania, ktoré sprístupňujú nové zdroje objavovania pre výskumných pracovníkov a členov akademickej obce, ktorí by sa inak museli uspokojiť s tradičnejšími a analógovými metódami vyhľadávania.

(2)

Potreba podporovať voľný pohyb znalostí a inovácie na vnútornom trhu je dôležitým prvkom stratégie Európa 2020, ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom „Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“, do ktorej je zahrnutá Digitálna agenda pre Európu ako jedna z jej hlavných iniciatív.

(3)

Vytvorenie právneho rámca na uľahčenie digitalizácie a šírenia diel a ďalších predmetov ochrany, ktoré sú chránené autorským právom alebo právami súvisiacimi s autorským právom a pri ktorých sa neurčil nositeľ práv, a ak sa aj určil, nebol nájdený, takzvaných osirelých diel, je kľúčovým opatrením programu s názvom Digitálna agenda pre Európu, ako sa uvádza v oznámení Komisie Digitálna agenda pre Európu. Táto smernica je zameraná na špecifický problém právneho určenia statusu osirelého diela a jeho dôsledky, pokiaľ ide o oprávnených používateľov a povolené použitie diel alebo zvukových záznamov považovaných za osirelé.

(4)

Touto smernicou nie sú dotknuté osobitné riešenia, ktoré sa vypracúvajú v členských štátoch na riešenie väčších problémov hromadnej digitalizácie, ako napríklad v prípade tzv. komerčne nedostupných diel. Takéto riešenia zohľadňujú špecifiká rôznych typov obsahu a jednotlivých užívateľov a sú založené na konsenze príslušných zainteresovaných strán. Tento prístup sa uplatňoval aj v Memorande o porozumení o kľúčových zásadách digitalizácie a sprístupňovania komerčne nedostupných diel, ktoré 20. septembra 2011 podpísali pod záštitou Komisie zástupcovia európskych knižníc, autorov, vydavateľov a organizácií kolektívnej správy. Touto smernicou nie je dotknuté uvedené memorandum o porozumení, ktoré vyzýva členské štáty a Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa na dobrovoľné dohody uzatvorené medzi užívateľmi, nositeľmi práv a organizáciami kolektívnej správy na účely vydania licencie na používanie v ňom uvedených komerčne nedostupných diel vzťahovali výhody požiadavky právnej istoty vo vnútroštátnom a cezhraničnom kontexte.

(5)

Autorské právo je ekonomický základ tvorivého odvetvia, pretože stimuluje inovácie, tvorbu, investície a výrobu. Hromadná digitalizácia a šírenie diel je preto prostriedkom na ochranu európskeho kultúrneho dedičstva. Autorské právo je dôležitý nástroj zabezpečujúci tvorivému odvetviu odmenu za jeho prácu.

(6)

Výhradné práva nositeľov práv týkajúce sa rozmnožovania a sprístupňovania ich diel a iných predmetov ochrany verejnosti, harmonizované podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (3), sú také práva, ktoré vyžadujú pred digitalizáciou a sprístupňovaním diela verejnosti alebo iného predmetu ochrany predchádzajúci súhlas nositeľov práv.

(7)

V prípade osirelých diel nemožno získať tento predchádzajúci súhlas na rozmnožovanie alebo sprístupňovanie verejnosti.

(8)

Rozdielne prístupy členských štátov k uznávaniu statusu osirelých diel môžu predstavovať prekážky vo fungovaní vnútorného trhu, ako aj v používaní a cezhraničnom prístupe k osirelým dielam. Tieto rozdielne prístupy môžu takisto viesť k obmedzeniu voľného pohybu tovaru a služieb, ktoré zahŕňajú kultúrny obsah. Z toho dôvodu je vhodné zaručiť vzájomné uznávanie takého statusu, pretože to umožní prístup k osirelým dielam vo všetkých členských štátoch.

(9)

Spoločný prístup k určovaniu statusu osirelého diela a k povoleným spôsobom použitia osirelých diel je nevyhnutný na zaručenie právnej istoty na vnútornom trhu v súvislosti s používaním osirelých diel verejne prístupnými knižnicami, vzdelávacími inštitúciami a múzeami, ako aj archívmi, inštitúciami zaoberajúcimi sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom a verejnoprávnymi vysielateľmi.

(10)

Medzi kinematografickými alebo audiovizuálnymi záznamami a zvukovými záznamami, ktoré sa nachádzajú v archívoch verejnoprávnych vysielateľov a ktoré tieto organizácie vyrobili, sa vyskytujú aj osirelé diela. Vzhľadom na osobitné postavenie rozhlasových a televíznych organizácií ako producentov zvukových záznamov a audiovizuálneho materiálu a vzhľadom na nutnosť prijať opatrenia na obmedzenie výskytu osirelých diel v budúcnosti je vhodné stanoviť lehotu na uplatňovanie tejto smernice na diela a zvukové záznamy v archívoch vysielateľov.

(11)

Za kinematografické a audiovizuálne diela a zvukové záznamy nachádzajúce sa v archívoch verejnoprávnych vysielateľov, ktoré boli nimi vyrobené, by sa mali na účely tejto smernice považovať tie kinematografické a audiovizuálne diela a zvukové záznamy, ktoré si tieto organizácie objednali na výhradné použitie nimi samými alebo ďalšími koprodukčnými verejnoprávnymi vysielateľmi. Kinematografické a audiovizuálne diela a zvukové záznamy nachádzajúce sa v archívoch verejnoprávnych vysielateľov, ktoré takéto organizácie nevyrobili ani neobjednali, ale na ich používanie dostali súhlas na základe licenčnej zmluvy, by nemali spadať do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(12)

Z dôvodov zásady vzájomnosti v medzinárodných vzťahoch sa táto smernica uplatňuje len na diela a zvukové záznamy, ktoré boli prvý raz uverejnené na území niektorého členského štátu, alebo ak neboli uverejnené, na tie, ktoré boli prvýkrát odvysielané na území niektorého členského štátu, alebo ak neboli uverejnené ani odvysielané, na tie, ktoré boli so súhlasom nositeľov práv sprístupnené verejnosti beneficientmi podľa tejto smernice. V poslednom prípade by sa táto smernica mala uplatňovať len za predpokladu, že je rozumné predpokladať, že nositelia práv by nenamietali proti používaniu povolenému podľa tejto smernice.

(13)

Skôr než sa dielo alebo zvukový záznam môže považovať za osirelé dielo, malo by sa v dobrej viere uskutočniť dôsledné vyhľadávanie nositeľov práv k tomuto dielu alebo zvukovému záznamu vrátane nositeľov práv k dielam a iným predmetom ochrany, ktoré sú vložené alebo včlenené do tohto diela alebo zvukového záznamu. Členským štátom by sa malo umožniť, aby ustanovili, že také dôsledné vyhľadávanie môžu vykonávať organizácie uvedené v tejto smernici alebo iné organizácie. Tieto iné organizácie môžu za službu dôsledného vyhľadávania účtovať poplatky.

(14)

V záujme zaistenia vysokej úrovne ochrany autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom v Únii je vhodné v prípade takého dôsledného vyhľadávania stanoviť harmonizovaný prístup. Dôsledné vyhľadávanie by malo zahŕňať možnosť nahliadnuť do zdrojov, ktoré poskytujú informácie o dielach a iných predmetoch ochrany, ako je v súlade s touto smernicou stanovené členským štátom, v ktorom je nutné dôsledné vyhľadávanie vykonať. Členské štáty by tak mohli využívať pokyny na dôsledné vyhľadávanie dohodnuté v rámci pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre digitálne knižnice zriadenej ako súčasť iniciatívy i2010 na vytvorenie digitálnej knižnice.

(15)

S cieľom predísť duplicite úsilia pri vyhľadávaní by sa dôsledné vyhľadávanie malo vykonávať v tom členskom štáte, v ktorom boli dielo či zvukový záznam prvýkrát zverejnené, alebo v prípadoch, že neboli zverejnené, kde boli prvýkrát odvysielané. Dôsledné vyhľadávanie kinematografických alebo audiovizuálnych diel, ktorých producent má sídlo alebo obvyklý pobyt v členskom štáte, by sa malo vykonávať v tomto členskom štáte. V prípade kinematografických alebo audiovizuálnych diel, ktoré boli vytvorené v koprodukcii producentmi usadenými v rôznych členských štátoch, by sa malo dôsledné vyhľadávanie vykonávať v každom z týchto členských štátov. Čo sa týka diel a zvukových záznamov, ktoré neboli uverejnené ani odvysielané, ale ktoré boli so súhlasom nositeľa práv sprístupnené verejnosti beneficientmi podľa tejto smernice, dôsledné vyhľadávanie by sa malo vykonávať v členskom štáte, v ktorom je usadená organizácia, ktorá dielo alebo zvukový záznam sprístupnila verejnosti so súhlasom nositeľa práv. Dôsledné vyhľadávanie nositeľov práv k dielu a iným predmetom ochrany, ktoré sú vložené alebo včlenené do diela alebo zvukového záznamu, by sa malo vykonávať v členskom štáte, v ktorom sa vykonáva dôsledné vyhľadávanie diela alebo zvukového záznamu, ktoré obsahuje vložené alebo včlenené dielo alebo zvukový záznam, alebo iný predmet ochrany. Malo by sa nahliadnuť aj do zdrojov informácií v iných krajinách, ak existujú dôkazy o tom, že v týchto iných krajinách sa nachádzajú relevantné informácie týkajúce sa nositeľov práv. Vykonávaním dôsledného vyhľadávania možno získať rozličné informácie, ako je záznam a výsledok vyhľadávania. Záznam o vyhľadávaní by mal byť zdokumentovaný, aby príslušné organizácie mohli doložiť, že vyhľadávanie bolo dôsledné.

(16)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné organizácie viedli záznamy o dôslednom vyhľadávaní a aby sa výsledky takéhoto vyhľadávania spočívajúce predovšetkým v zistení, že dielo alebo zvukový záznam sa má považovať za osirelé dielo v zmysle tejto smernice, ako aj informácie o zmene statusu a použití osirelých diel zhromažďovali a sprístupnili širokej verejnosti, a to najmä zaznamenaním príslušných informácií v online databáze. Najmä vzhľadom na celoeurópsky rozmer a s cieľom zabrániť duplicite úsilia je vhodné ustanoviť vytvorenie jedinej online databázy pre Úniu, ktorá bude obsahovať takéto informácie, a transparentným spôsobom ju sprístupniť širokej verejnosti. To umožní, aby tak organizácie vykonávajúce dôkladné vyhľadávanie, ako aj nositelia práv mali k takýmto informáciám ľahký prístup. Databáza by tiež mohla zohrávať významnú úlohu pri predchádzaní a zamedzovaní možnému porušovaniu autorských práv, najmä v prípade zmeny statusu osirelých diel a zvukových záznamov. Podľa nariadenia (EÚ) č. 386/2012 (4) sú Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len „úrad“) zverené určité úlohy a činnosti financované s využitím vlastných rozpočtových prostriedkov, ktorých cieľom je uľahčiť a podporiť činnosti vnútroštátnych orgánov, súkromného sektora a orgánov Únie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva vrátane predchádzania ich porušovaniu.

Podľa článku 2 ods. 1 písm. g) tohto nariadenia tieto úlohy zahŕňajú najmä zabezpečenie mechanizmov na podporu zlepšenia online výmeny relevantných informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov a podporu spolupráce s týmito orgánmi a medzi nimi. Je preto vhodné prenechať úradu vytvorenie a správu európskej databázy obsahujúcej informácie týkajúce sa osirelých diel uvedených v tejto smernici.

(17)

K určitému dielu alebo zvukovému záznamu sa môžu viazať práva viacerých nositeľov práv a samotné diela alebo zvukové záznamy môžu zahŕňať iné diela alebo iný predmet ochrany. Touto smernicou by nemali byť dotknuté práva určených a nájdených nositeľov práv. Ak bol určený a nájdený aspoň jeden nositeľ práv, nemalo by sa dielo ani zvukový záznam považovať za osirelé dielo. Beneficientom podľa tejto smernice by malo byť dovolené použiť dielo alebo zvukový záznam, ktorého nositeľ práv alebo viacero nositeľov práv nebol(-i) určený(-í) alebo nájdený(-í), iba ak získal(-i) povolenie na reprodukciu a sprístupňovanie verejnosti podľa článkov 2 a 3 smernice 2001/29/ES od nositeľov práv, ktorí boli určení a nájdení, vrátane nositeľov práv k dielam a iným predmetom ochrany, ktoré sú vložené alebo včlenené do diel alebo zvukových záznamov. Nositelia práv, ktorí boli určení a nájdení, môžu tento súhlas poskytnúť len vo vzťahu k právam, ktorých sú sami nositeľmi, a to preto, že ide o ich práva alebo práva, ktoré na nich boli prevedené, a nemali by podľa tejto smernice povoliť žiadne použitie v mene nositeľov práv, ktorí neboli určení a nájdení. Podobne v prípade, keď sa prihlásia pôvodne neurčení alebo nenájdení nositelia práv a nárokujú si práva na dielo alebo zvukový záznam, môžu beneficienti naďalej oprávnene používať dielo alebo zvukový záznam len vtedy, ak títo nositelia práv na to poskytnú súhlas podľa smernice 2001/29/ES vo vzťahu k právam, ktorých sú sami nositeľmi.

(18)

Nositelia práv by mali byť oprávnení ukončiť status osirelého diela v prípade, keď sa prihlásia s nárokom na svoje práva k dielu alebo inému predmetu ochrany. Nositelia práv, ktorí ukončia status osirelého diela pri diele alebo inom predmete ochrany, by mali dostať spravodlivú odmenu za použitie ich diel a iných predmetov ochrany podľa tejto smernice, ktorú stanoví členský štát, v ktorom je usadená organizácia, ktorá osirelé dielo používa. Členské štáty by mali mať možnosť sami určiť okolnosti, na základe ktorých môže byť určená výplata tejto odmeny, ako aj termín jej splatnosti. Na účely určenia možnej výšky spravodlivej odmeny by sa mali náležite zohľadniť okrem iného ciele členských štátov, pokiaľ ide o podporu kultúry, nekomerčná povaha použitia príslušnými organizáciami v snahe dosiahnuť ciele spojené s ich úlohami vo verejnom záujme, ako je podpora vzdelávania a šírenie kultúry a možná ujma spôsobená nositeľom práv.

(19)

Ak sa dielo alebo zvukový záznam v dôsledku nedôsledného vyhľadávania nesprávne považoval za osirelý, zostávajú v právnych predpisoch členských štátov zachované právne prostriedky ochrany proti porušeniu autorského práva ustanovené v súlade s relevantnými predpismi vnútroštátneho práva a práva Únie.

(20)

S cieľom podporovať vzdelávanie a šírenie kultúry by členské štáty mali ustanoviť aj iné výnimky alebo obmedzenia ako tie, ktoré sú stanovené v článku 5 smernice 2001/29/ES. Uvedené výnimky alebo obmedzenia by mali určitým organizáciám, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 2 písm. c) smernice 2001/29/ES, a inštitúciám, ktoré sa zaoberajú filmovým alebo zvukovým dedičstvom a ktoré pôsobia na neziskovom základe, ako aj verejnoprávnym vysielateľom povoliť, aby v zmysle uvedenej smernice reprodukovali a sprístupňovali osirelé diela verejnosti za predpokladu, že týmto použitím plnia svoje úlohy vo verejnom záujme, najmä pokiaľ ide o uchovávanie, reštaurovanie a poskytovanie prístupu k svojim zbierkam na kultúrne a vzdelávacie účely vrátane ich digitálne uchovávaných zbierok. Inštitúcie, ktoré sa zaoberajú filmovým alebo zvukovým dedičstvom, by mali na účely tejto smernice zahŕňať organizácie určené členskými štátmi, aby zhromažďovali, katalogizovali, uchovávali a reštaurovali filmy a iné audiovizuálne diela alebo zvukové záznamy, ktoré tvoria súčasť ich kultúrneho dedičstva. Medzi verejnoprávnych vysielateľov by sa na účely tejto smernice mali zaradiť vysielatelia plniaci poslanie verejnoprávnej služby, tak ako im je zverené, vymedzené a organizované každým členským štátom. Výnimkami alebo obmedzeniami stanovenými touto smernicou s cieľom povoliť používanie osirelých diel nie sú dotknuté výnimky a obmedzenia ustanovené v článku 5 smernice 2001/29/ES. Tieto výnimky sa môžu vzťahovať len na niektoré osobitné prípady, ktoré nie sú v rozpore s bežným využívaním diela alebo iného predmetu ochrany a neprimerane nezasahujú do oprávnených záujmov nositeľa práv.

(21)

V záujme podpory digitalizácie by malo byť beneficientom podľa tejto smernice povolené vytvárať príjmy v súvislosti s používaním osirelých diel podľa tejto smernice na dosiahnutie cieľov spojených s ich úlohami vo verejnom záujme, najmä v súvislosti s uzatváraním dohôd o spolupráci verejného a súkromného sektora.

(22)

Zmluvné ustanovenia môžu zohrávať úlohu v podporovaní digitalizácie európskeho kultúrneho dedičstva, čo sa rozumie tak, že verejne prístupné knižnice, vzdelávacie inštitúcie a múzeá, ako aj archívy, inštitúcie, ktoré sa zaoberajú filmovým alebo zvukovým dedičstvom, a verejnoprávni vysielatelia by mohli na účely realizácie spôsobov použitia, ktoré povoľuje táto smernica, uzatvárať dohody s obchodnými partnermi o digitalizácii a sprístupňovaní osirelých diel verejnosti. Tieto dohody môžu zahŕňať finančné príspevky uvedených partnerov. Takéto dohody by beneficientom podľa tejto smernice nemali ukladať žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o ich používanie osirelých diel, a nemali by komerčným partnerom udeľovať žiadne práva na použitie alebo kontrolu používania osirelých diel.

(23)

Na podporu prístupu občanov Únie k európskemu kultúrnemu dedičstvu je takisto potrebné zaistiť, aby osirelé diela, ktoré sa digitalizovali a sprístupnili verejnosti v jednom členskom štáte, mohli byť sprístupnené verejnosti aj v ostatných členských štátoch. Verejne prístupné knižnice, vzdelávacie inštitúcie a múzeá, ako aj archívy, inštitúcie zaoberajúce sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom a verejnoprávni vysielatelia, ktorí využívajú osirelé dielo s cieľom plniť svoje úlohy vo verejnom záujme, by mali mať možnosť sprístupniť toto osirelé dielo verejnosti v ďalších členských štátoch.

(24)

Touto smernicou nie sú dotknuté právne úpravy v členských štátoch, ktoré sa týkajú správy práv, ako sú napríklad rozšírené kolektívne licencie, právne predpoklady zastúpenia alebo prevodu, kolektívna správa práv či podobné systémy alebo ich kombinácie vrátane systémov pre hromadnú digitalizáciu.

(25)

Keďže cieľ tejto smernice, najmä zabezpečenie právnej istoty so zreteľom na používanie osirelých diel, sa nemôže dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto sa môže z dôvodu potreby jednotnosti pravidiel upravujúcich používanie osirelých diel lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je ustanovené v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality, ako je uvedené v predmetnom článku, táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa týka určitých spôsobov použitia osirelých diel verejne prístupnými knižnicami, vzdelávacími inštitúciami a múzeami, ako aj archívmi, inštitúciami zaoberajúcimi sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom, verejnoprávnymi vysielateľmi, ktorí sú usadení v členských štátoch, na dosiahnutie cieľov spojených s ich úlohami vo verejnom záujme.

2.   Táto smernica sa vzťahuje na:

a)

diela uverejnené vo forme kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov alebo iných písomných materiálov, ktoré sa nachádzajú v zbierkach verejne prístupných knižníc, vzdelávacích inštitúcií alebo múzeí, ako aj v zbierkach archívov alebo inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom;

b)

kinematografické alebo audiovizuálne diela a zvukové záznamy, ktoré sa nachádzajú v zbierkach verejne prístupných knižníc, vzdelávacích inštitúcií alebo múzeí, ako aj v zbierkach archívov alebo inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom, a

c)

kinematografické alebo audiovizuálne diela a zvukové záznamy, ktoré vytvorili verejnoprávni vysielatelia do 31. decembra 2002 vrátane a ktoré sa nachádzajú v ich archívoch,

ktoré sú chránené autorským právom alebo právami súvisiacimi s autorským právom a ktoré boli prvýkrát zverejnené, alebo ak neboli zverejnené, prvýkrát odvysielané v členskom štáte.

3.   Táto smernica sa vzťahuje aj na diela a zvukové záznamy uvedené v odseku 2, ktoré neboli nikdy uverejnené ani odvysielané, ale ktoré boli so súhlasom nositeľov práv sprístupnené verejnosti organizáciami uvedenými v odseku 1, za predpokladu, že je rozumné predpokladať, že nositelia práv by nenamietali proti spôsobom použitia uvedeným v článku 6. Členské štáty môžu obmedziť uplatňovanie tohto odseku na diela a zvukové záznamy, ktoré boli uložené v týchto organizáciách pred 29. októbrom 2014.

4.   Do pôsobnosti tejto smernice spadajú aj diela a iné predmety ochrany vložené alebo včlenené do diela alebo zvukového záznamu podľa odsekov 2 a 3 alebo tvoriace ich neoddeliteľnú súčasť.

5.   Táto smernica nemá vplyv na žiadne právne úpravy týkajúce sa správy práv na národnej úrovni.

Článok 2

Osirelé diela

1.   Dielo alebo zvukový záznam sa považuje za osirelé dielo, ak žiaden z nositeľov práv k tomuto dielu ani zvukovému záznamu nie je určený, alebo ak bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu nositeľov práv k dielu alebo zvukovému záznamu, ktoré bolo vykonané a zaznamenané v súlade s článkom 3.

2.   Ak existuje viac ako jeden nositeľ práv k dielu alebo zvukovému záznamu a nie všetci boli určení, a ak aj boli určení, neboli nájdení napriek dôslednému vyhľadávaniu, ktoré bolo vykonané a zaznamenané v súlade s článkom 3, môže sa dielo alebo zvukový záznam použiť v súlade s touto smernicou, ak nositelia práv, ktorí boli určení a nájdení, udelili vo vzťahu k právam, ktorých sú sami nositeľmi, súhlas organizáciám uvedeným v článku 1 ods. 1 na reprodukciu a sprístupňovanie verejnosti podľa článkov 2 a 3 smernice 2001/29/ES.

3.   Odsekom 2 nie sú dotknuté práva nositeľov práv k dielu alebo zvukovému záznamu, ktorí boli určení a nájdení.

4.   Článok 5 sa použije primerane na nositeľov práv, ktorí neboli určení a nájdení, pokiaľ ide o diela uvedené v odseku 2.

5.   Touto smernicou nie sú dotknuté vnútroštátne ustanovenia o anonymných alebo pseudonymných dielach.

Článok 3

Dôsledné vyhľadávanie

1.   Na účely stanovenia, či dielo alebo zvukový záznam je osirelým dielom, organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 zabezpečia, aby sa v súvislosti s každým jednotlivým dielom alebo iným predmetom ochrany vykonalo v dobrej viere dôsledné vyhľadávanie prostredníctvom preskúmania zdrojov príslušných pre kategóriu uvedených diel a iného predmetu ochrany. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva pred použitím diela alebo zvukového záznamu.

2.   Zdroje, ktoré sú príslušné pre každú kategóriu uvedených diel alebo zvukového záznamu, určí každý členský štát po porade s nositeľmi práv a používateľmi a zahrnú sa do nich aspoň relevantné zdroje uvedené v prílohe.

3.   Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva na území členského štátu, v ktorom bolo dielo prvýkrát uverejnené, alebo v prípade, že nebolo uverejnené, prvýkrát odvysielané, s výnimkou prípadov kinematografických alebo audiovizuálnych diel, ktorých producent má sídlo alebo obvyklý pobyt v členskom štáte, v prípade ktorých sa dôsledné vyhľadávanie vykonáva v členskom štáte jeho sídla alebo obvyklého pobytu.

V prípade uvedenom v článku 1 ods. 3 sa dôsledné vyhľadávanie vykonáva v členskom štáte, kde je usadená organizácia, ktorá so súhlasom nositeľa práv dielo alebo zvukový záznam sprístupnila verejnosti.

4.   Ak existujú dôkazy naznačujúce, že relevantné informácie o nositeľoch práv možno nájsť v iných krajinách, preskúmajú sa aj zdroje informácií dostupných v týchto krajinách.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 uchovávali záznamy o svojom dôslednom vyhľadávaní a aby poskytovali príslušným štátnym orgánom tieto informácie:

a)

výsledky dôsledného vyhľadávania, ktoré tieto organizácie vykonali a na základe ktorých dospeli k záveru, že určité dielo alebo zvukový záznam sa považuje za osirelé dielo;

b)

používanie osirelých diel týmito organizáciami v súlade s touto smernicou;

c)

akékoľvek zmeny štatútu osirelého diela podľa článku 5 v prípade diela a zvukového záznamu, ktoré tieto organizácie používajú;

d)

príslušné kontaktné informácie dotknutej organizácie.

6.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa informácie uvedené v odseku 5 zaznamenávali v jedinej verejne prístupnej online databáze zriadenej a spravovanej Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len „úrad“) v súlade s nariadením (EÚ) č. 386/2012. Na tento účel odovzdávajú tomuto úradu uvedené informácie bezodkladne po tom, ako ich dostanú od organizácií uvedených v článku 1 ods. 1.

Článok 4

Vzájomné uznávanie statusu osirelého diela

Dielo alebo zvukový záznam, ktorý sa považuje za osirelé dielo podľa článku 2 v niektorom členskom štáte, sa považuje za osirelé dielo vo všetkých členských štátoch. Uvedené dielo alebo zvukový záznam sa môže použiť a byť dostupný podľa tejto smernice vo všetkých členských štátoch. To isté platí aj o dielach a zvukových záznamoch uvedených v článku 2 ods. 2, pokiaľ ide o práva nositeľov práv, ktorí neboli určení ani nájdení.

Článok 5

Ukončenie statusu osirelého diela

Členské štáty zabezpečia, aby nositeľ práv k dielu alebo zvukovému záznamu, ktorý sa považuje za osirelé dielo, mohol kedykoľvek ukončiť status osirelého diela v rozsahu, v akom sú dotknuté jeho práva.

Článok 6

Povolené spôsoby použitia osirelých diel

1.   Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie práva na reprodukciu a práva na sprístupňovanie verejnosti ustanovených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES s cieľom zabezpečiť, aby organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 mohli používať osirelé diela nachádzajúce sa v ich zbierkach týmito spôsobmi:

a)

sprístupňovaním osirelého diela verejnosti v zmysle článku 3 smernice 2001/29/ES;

b)

rozmnožovaním v zmysle článku 2 smernice 2001/29/ES na účely digitalizácie, sprístupňovania, indexácie, katalogizovania, uchovávania alebo reštaurovania.

2.   Organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 používajú osirelé dielo v súlade s odsekom 1 tohto článku len na dosiahnutie cieľov súvisiacich s ich úlohami vo verejnom záujme, a to najmä uchovávania a reštaurovania a umožnenia prístupu k dielam a zvukovým záznamom obsiahnutým v ich zbierke na vzdelávacie a kultúrne účely. Organizácie môžu pri takomto používaní vytvárať príjmy výlučne na účely pokrytia nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s digitalizáciou osirelých diel a ich sprístupňovaním verejnosti.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 uvádzali mená určených autorov a iných nositeľov práv pri každom použití osirelého diela.

4.   Táto smernica sa nedotýka zmluvnej slobody týchto organizácií pri plnení ich úloh verejného záujmu, najmä pokiaľ ide o dohody v súvislosti s verejno-súkromným partnerstvom.

5.   Členské štáty stanovia, že nositelia práv, ktorí ukončia status osirelého diela svojich diel alebo iných predmetov ochrany, majú nárok na spravodlivú odmenu za použitie týchto diel alebo iných predmetov ochrany organizáciami uvedenými v článku 1 ods. 1 v súlade s odsekom 1 tohto článku. Členské štáty môžu určiť, za akých podmienok možno túto odmenu vyplatiť. Výška tejto odmeny sa určí podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom je usadená organizácia, ktorá dotknuté osirelé dielo používa, a to v medziach stanovených právnymi predpismi Únie.

Článok 7

Pokračovanie uplatňovania iných právnych ustanovení

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa predovšetkým patentových práv, ochranných známok, práv k dizajnom, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, ochrany typu písma, podmieneného prístupu, prístupu do káblových rozvodov vysielacích spoločností, ochrany národných kultúrnych hodnôt, požiadaviek na právnu záruku, zákonov o kartelových praktikách a nekalej súťaži, obchodného tajomstva, bezpečnosti, dôvernosti, ochrany údajov a súkromia, prístupu k verejným dokumentom, zmluvného práva a pravidiel týkajúcich sa slobody tlače a slobody prejavu v médiách.

Článok 8

Časová pôsobnosť

1.   Táto smernica sa uplatňuje na všetky diela a zvukové záznamy uvedené v článku 1, ktoré sú chránené právnymi predpismi členských štátov v oblasti autorského práva ku dňu 29. októbra 2014 alebo po tomto dni.

2.   Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek uzavreté právne akty a práva nadobudnuté pred 29. októbrom 2014.

Článok 9

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 29. októbra 2014. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 10

Doložka o preskúmaní

Komisia priebežne skúma vývoj informačných zdrojov o právach a do 29. októbra 2015 a následne v ročných intervaloch predkladá správu o možnom zahrnutí vydavateľov a diel alebo iných predmetov ochrany do rozsahu uplatňovania tejto smernice, ktoré v súčasnosti nie sú zahrnuté do jej rozsahu, a to najmä samostatných fotografií a iných obrazových materiálov.

Do 29. októbra 2015 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice v súvislosti s vývojom digitálnych knižníc.

Komisia v prípade potreby predloží návrhy zmien a doplnení tejto smernice najmä s cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu.

Ak má členský štát oprávnené dôvody domnievať sa, že implementácia tejto smernice obmedzuje niektoré vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa správy práv uvedených v článku 1 ods. 5, môže na túto vec upozorniť Komisiu, pričom doloží všetky relevantné dôkazy. Komisia tieto dôkazy zohľadní pri vypracúvaní správy uvedenej v druhom odseku tohto článku a pri zvažovaní toho, či je potrebné predložiť návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 376, 22.12.2011, s. 66.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2012.

(3)  Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16.5.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Zdroje uvedené v článku 3 ods. 2 zahŕňajú:

1.

v prípade zverejnených kníh:

a)

povinné výtlačky, katalógy knižníc a úradné záznamy vedené knižnicami a inými inštitúciami;

b)

asociácie vydavateľov a autorov v príslušnej krajine;

c)

existujúce databázy a registre, WATCH (spisovatelia, umelci a držitelia ich práv), ISBN (medzinárodné štandardné číslo knihy) a databázy kníh vydaných tlačou;

d)

databázy príslušných organizácií kolektívnej správy, najmä organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie;

e)

zdroje zahŕňajúce databázy a registre vrátane projektu VIAF (virtuálny medzinárodný súbor autorít) a ARROW (prístupný register informácií o autorských právach a osirelých dielach);

2.

v prípade novín, časopisov, odborných časopisov a periodík:

a)

ISSN (medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií) pre periodické publikácie;

b)

indexy a katalógy z knižničných fondov a zbierok;

c)

povinné výtlačky;

d)

združenia vydavateľov a združenia autorov a novinárov v príslušnej krajine;

e)

databázy príslušných organizácií kolektívnej správy vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie;

3.

v prípade vizuálnych diel vrátane výtvarných diel, fotografií, ilustrácií, dizajnu, architektonických diel, ich náčrtov a ostatných takýchto diel, ktoré sa nachádzajú v knihách, odborných časopisoch, novinách a zábavných časopisoch, alebo iných diel:

a)

zdroje uvedené v bodoch 1 a 2;

b)

databázy príslušných organizácií kolektívnej správy predovšetkým pre vizuálne umenia vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie;

c)

databázy obrazových agentúr tam, kde to prichádza do úvahy;

4.

v prípade audiovizuálnych diel a zvukových záznamov:

a)

povinnú rozmnoženinu;

b)

združenia producentov v príslušnej krajine;

c)

databázy inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom a databázy národných knižníc;

d)

databázy s príslušnými normami a identifikátormi, ako je napríklad ISAN (medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov) pre audiovizuálne materiály, ISWC (medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela) pre hudobné diela a ISRC (medzinárodný štandardný kód zvukových záznamov) pre zvukové záznamy;

e)

databázy príslušných organizácií kolektívnej správy najmä pre autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a výrobcov audiovizuálnych diel;

f)

titulky a ostatné informácie uvedené na obale diela;

g)

databázy ostatných relevantných asociácií reprezentujúcich konkrétnu kategóriu nositeľov práv.


ROZHODNUTIA

27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/13


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 994/2012/EÚ

z 25. októbra 2012,

ktorým sa ustanovuje mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Európska rada požiadala členské štáty, aby od 1. januára 2012 informovali Komisiu o všetkých svojich nových a existujúcich dvojstranných dohodách v oblasti energetiky s tretími krajinami. Komisia by mala tieto informácie v primeranej forme sprístupniť všetkým ostatným členským štátom, pričom by mala zohľadniť potrebu ochrany informácií, ktoré sú citlivé z obchodného hľadiska.

(2)

V článku 4 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali všetky primerané opatrenia na zabezpečenie plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo z aktov inštitúcií Únie. Členské štáty by sa preto mali vyhnúť akýmkoľvek prípadom nezlučiteľnosti medzi právom Únie a medzinárodnými dohodami uzavretými medzi členskými štátmi a tretími krajinami alebo by takéto prípady nezlučiteľnosti mali odstrániť.

(3)

Riadne fungovanie vnútorného trhu s energiou si vyžaduje, aby energia dovážaná do Únie v plnej miere podliehala pravidlám týkajúcim sa vytvorenia vnútorného trhu s energiou. Vnútorný trh s energiou, ktorý nefunguje tak, ako má, stavia Úniu do zraniteľnej a znevýhodnenej pozície z hľadiska bezpečnosti dodávky energie a ohrozuje potenciálny prínos pre európskych odberateľov a priemysel. Vysoká miera transparentnosti v súvislosti s dohodami medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti energetiky by Únii umožnila prijímať v duchu solidarity koordinované opatrenia s cieľom zaistiť, aby takéto dohody boli v súlade s právom Únie a aby sa nimi účinne zabezpečili dodávky energie. Takáto transparentnosť by tiež bola prínosom pre dosiahnutie užšej spolupráce v rámci Únie, v oblasti vonkajších vzťahov v energetike, ako aj dlhodobých politických cieľov Únie týkajúcich sa energetiky, klímy a bezpečnosti dodávky energie.

(4)

Mal by sa preto vytvoriť nový mechanizmus výmeny informácií. Mal by sa vzťahovať len na medzivládne dohody, ktoré majú vplyv na vnútorný trh s energiou alebo na bezpečnosť dodávky energie v Únii, keďže tieto dve oblasti sú navzájom prepojené. Prvé posúdenie toho, či medzivládna dohoda alebo iný text, na ktorý sa v medzivládnej dohode výslovne odkazuje, má vplyv na vnútorný trh s energiou alebo na bezpečnosť dodávky energie v Únii, by malo byť úlohou členských štátov; v prípade pochybností by sa členský štát mal poradiť s Komisiou. Dohody, ktoré už nie sú v platnosti alebo ktoré sa už nevykonávajú, nemajú v zásade vplyv na vnútorný trh s energiou ani na bezpečnosť dodávky energie v Únii, a preto by sa na ne nemal vzťahovať mechanizmus výmeny informácií. Mechanizmus výmeny informácií by mal zahŕňať najmä všetky medzivládne dohody, ktoré majú vplyv na dodávky plynu, ropy alebo elektriny prostredníctvom pevnej infraštruktúry alebo ktoré majú vplyv na množstvo energie dovážanej do Únie.

(5)

Medzivládne dohody, ktoré sa musia oznámiť Komisii v celom rozsahu na základe iných aktov Únie, by mali byť z mechanizmu výmeny informácií vyňaté. Avšak táto výnimka by sa nemala uplatňovať na medzivládne dohody s tretími krajinami, ktoré majú vplyv na rozvoj a využitie plynárenskej infraštruktúry a dodávok plynu a ktoré sa Komisii musia oznámiť v súlade s článkom 13 ods. 6 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu (3). Takéto dohody by sa mali oznamovať podľa pravidiel stanovených v tomto rozhodnutí. S cieľom vyhnúť sa duplicite by sa oznámenie predložené v súlade s týmto rozhodnutím malo považovať za oznámenie spĺňajúce povinnosť stanovenú v článku 13 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 994/2010.

(6)

Na medzivládne dohody týkajúce sa záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, by sa nemalo vzťahovať toto rozhodnutie.

(7)

Toto rozhodnutie nevytvára záväzky vzhľadom na dohody medzi obchodnými subjektmi. Nebráni však členským štátom dobrovoľne oznamovať Komisii obchodné dohody, na ktoré sa výslovne odkazuje v medzinárodných dohodách. Okrem toho, keďže je možné, že obchodné dohody obsahujú regulačné ustanovenia, by obchodné subjekty, ktoré rokujú o obchodných dohodách so subjektmi z tretích krajín, mali mať možnosť požiadať Komisiu o usmernenie, aby sa tak vyhli možným rozporom s právom Únie.

(8)

Členské štáty by mali predložiť Komisii všetky existujúce medzivládne dohody bez ohľadu na to, či už nadobudli platnosť, alebo či sa predbežne vykonávajú v zmysle článku 25 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, ako aj všetky nové medzivládne dohody.

(9)

Väčšia transparentnosť v súvislosti s budúcimi medzivládnymi dohodami, o ktorých budú rokovať alebo rokujú členské štáty a tretie krajiny v oblasti energetiky, by mohla prispieť k jednotnosti v prístupoch členských štátov k takýmto dohodám, ako aj k súladu s právom Únie a bezpečnosti dodávok energie v Únii. Preto by členské štáty mali mať možnosť informovať Komisiu o rokovaniach týkajúcich sa nových medzivládnych dohôd alebo zmien a doplnení existujúcich medzivládnych dohôd. Ak si členské štáty zvolia takúto možnosť, Komisia by mala byť pravidelne informovaná o pokroku pri rokovaniach. Členské štáty by mali mať možnosť pozvať Komisiu, aby sa zúčastnila na rokovaniach ako pozorovateľ.

Komisia by tiež mala mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach ako pozorovateľ na vlastnú žiadosť pod podmienkou schválenia dotknutým členským štátom. Členské štáty by mali mať aj možnosť požiadať Komisiu o pomoc pri rokovaniach s tretími krajinami. Komisia by mala mať možnosť poskytovať usmernenia, ako predísť nezlučiteľnosti s právom Únie a ako upriamiť pozornosť na ciele energetickej politiky Únie a zásadu solidarity medzi členskými štátmi.

(10)

Komisia by mala posúdiť zlučiteľnosť existujúcich medzivládnych dohôd s právom Únie. V prípade nezlučiteľnosti by členské štáty mali prijať všetky kroky potrebné na nájdenie vhodného riešenia s cieľom odstrániť zistenú nezlučiteľnosť.

(11)

V záujme zabezpečenia väčšej transparentnosti a zabránenia potenciálnym rozporom s právom Únie by členské štáty mali mať možnosť informovať Komisiu o novej medzivládnej dohode s treťou krajinou ešte pred rokovaniami alebo počas nich. Ak členský štát, ktorý rokuje o medzivládnej dohode, informoval Komisiu o týchto rokovaniach pred ich ukončením a predložil jej návrh medzivládnej dohody, Komisia by mala mať možnosť informovať tento členský štát o svojom stanovisku k zlučiteľnosti prerokúvanej dohody s právom Únie. Komisia má právo začať konanie vo veci porušenia v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v prípade, ak sa domnieva, že členský štát nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo ZFEÚ.

(12)

Všetky konečné znenia ratifikovaných medzivládnych dohôd, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, by mali byť zaslané Komisii, aby o nich mohla informovať všetky ostatné členské štáty.

(13)

Komisia by mala všetky získané informácie sprístupniť všetkým ostatným členským štátom v zabezpečenej elektronickej podobe. Komisia by mala rešpektovať žiadosti členských štátov, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými informáciami. Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by sa však nemal obmedziť prístup samotnej Komisie k dôverným informáciám, keďže na posúdenia, ktoré Komisia vykonáva, je potrebné, aby mala komplexné informácie. Komisia by mala byť zodpovedná za zabezpečenie uplatňovania doložky o dôvernom charaktere. Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by nemalo byť dotknuté právo na prístup k dokumentom ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (4).

(14)

Ak členský štát považuje medzivládnu dohodu za dôvernú, mal by Komisii poskytnúť jej zhrnutie, ktoré by sa mohlo poskytnúť iným členským štátom.

(15)

Neustálou výmenou informácií o medzivládnych dohodách na úrovni Únie by sa malo umožniť vypracovanie najlepších postupov. Komisia by mala na základe týchto najlepších postupov – v príslušných prípadoch v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), pokiaľ ide o vonkajšie politiky Únie – vypracovať nepovinné vzorové doložky, ktoré by sa mohli používať v medzivládnych dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Cieľom používania takýchto vzorových doložiek by malo byť predchádzanie konfliktom medzivládnych dohôd s právom Únie, najmä pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže a pravidiel vnútorného trhu s energiou, a konfliktom s medzinárodnými dohodami uzavretými Úniou. Ich používanie by malo byť nepovinné a malo by byť možné prispôsobiť ich obsah konkrétnym situáciám.

(16)

Členské štáty by vzhľadom na existenciu vnútorného trhu s energiou a ciele energetickej politiky Únie mali pri rokovaniach o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky, ktoré majú vplyv na energetickú politiku Únie, uvedené ciele náležite zohľadňovať.

(17)

Lepšie vzájomné vedomosti o existujúcich a nových medzivládnych dohodách by mali umožniť lepšiu koordináciu v otázkach energetiky medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou. Táto zlepšená koordinácia by mala umožniť členským štátom, aby v plnej miere využívali politický a hospodársky vplyv Únie, a Komisii, aby mohla navrhovať riešenia problémov identifikovaných v oblasti medzivládnych dohôd.

(18)

Komisia by mala uľahčovať a podporovať koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom posilniť celkovú strategickú úlohu Únie prostredníctvom silného a efektívneho koordinovaného prístupu k producentským, tranzitným a odberateľským krajinám.

(19)

Mechanizmom výmeny informácií vrátane posúdení, ktoré by členské štáty mali uskutočniť pri jeho vykonávaní, nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti porušovania právnych noriem, štátnej pomoci a hospodárskej súťaže.

(20)

Komisia by mala posúdiť, či je toto rozhodnutie dostatočným a efektívnym nástrojom pri zabezpečovaní súladu medzivládnych dohôd s právom Únie a vysokej úrovne koordinácie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky.

(21)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou v súvislosti s medzivládnymi dohodami v oblasti energetiky, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu účinkov tohto rozhodnutia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ prijať opatrenia. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovuje mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky, ako sú vymedzené v článku 2, s cieľom optimalizovať fungovanie vnútorného trhu s energiou.

2.   Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na medzivládne dohody, ktoré sú už v celom svojom rozsahu predmetom iných osobitných oznamovacích postupov podľa práva Únie.

Bez ohľadu na prvý pododsek sa toto rozhodnutie uplatňuje na medzivládne dohody, ktoré sa Komisii oznamujú v podľa článku 13 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 994/2010.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„medzivládna dohoda“ je akákoľvek právne záväzná dohoda medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorá má vplyv na prevádzku alebo fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo na bezpečnosť dodávky energie v Únii, alebo ak sa takáto právne záväzná dohoda vzťahuje aj na iné otázky, „medzivládnu dohodu“ predstavujú len tie ustanovenia, ktoré sa týkajú energie, vrátane všeobecných ustanovení uplatniteľných na tieto ustanovenia súvisiace s energiou;

2.

„existujúca medzivládna dohoda“ je medzivládna dohoda, ktorá nadobudla platnosť alebo sa predbežne vykonáva už pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 3

Výmena informácií medzi členskými štátmi a Komisiou

1.   Členské štáty predložia Komisii do 17. februára 2013 všetky existujúce medzivládne dohody vrátane príloh a zmien a doplnení týchto dohôd. Ak sa v takýchto existujúcich medzivládnych dohodách výslovne odkazuje na iné texty, členské štáty predložia Komisii tiež aj tieto iné texty, pokiaľ obsahujú prvky, ktoré majú vplyv na fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo na bezpečnosť dodávky energie v Únii. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na dohody medzi obchodnými subjektmi.

Existujúce medzivládne dohody, ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia už oznámili Komisii v súlade s článkom 13 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 994/2010, sa považujú za dohody predložené na účely tohto odseku, ak toto oznámenie spĺňa požiadavky prvého pododseku tohto odseku. Členské štáty informujú do 17. februára 2013 Komisiu o tom, či sa má niektorá časť týchto medzivládnych dohôd považovať za dôvernú a či sa predložené informácie môžu poskytnúť iným členským štátom.

Ak podľa tohto odseku členský štát predloží Komisii existujúce medzivládne dohody, ktoré tiež spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 994/2010, považuje sa to za splnenie oznamovacej povinnosti ustanovenej v uvedenom článku.

2.   Ak po jej prvom posúdení Komisia má pochybnosti o zlučiteľnosti dohôd predložených podľa odseku 1 s právom Únie, predovšetkým s právnymi predpismi v oblasti hospodárskej súťaže a vnútorného trhu s energiou, náležite o tom informuje dotknuté členské štáty do 9 mesiacov od predloženia uvedených dohôd.

3.   Členské štáty môžu pred začatím rokovaní s treťou krajinou o medzivládnej dohode alebo o zmene a doplnení existujúcej medzivládnej dohody alebo počas týchto rokovaní Komisiu písomne informovať o cieľoch týchto rokovaní, o ustanoveniach, o ktorých sa má rokovať, ako aj o iných príslušných informáciách. Ak členský štát vykoná takéto oznámenie o rokovaniach, dotknutý členský štát pravidelne informuje Komisiu o pokroku pri rokovaniach.

Dotknutý členský štát informuje Komisiu o tom, či informácie predložené podľa prvého pododseku možno poskytnúť všetkým ostatným členským štátom. Ak dotknutý členský štát uviedol, že ich možno poskytnúť, Komisia sprístupní získané informácie všetkým členským štátom v zabezpečenej elektronickej forme, s výnimkou akýchkoľvek dôverných častí určených v súlade s článkom 4.

4.   Ak členský štát podá oznámenie o rokovaniach podľa odseku 3, Komisia môže poskytnúť usmernenia v súvislosti s tým, ako predísť nezlučiteľnosti medzivládnej dohody alebo zmeny a doplnenia existujúcej medzivládnej dohody v stave rokovaní s právom Únie.

5.   Dotknutý členský štát predloží po ratifikácii medzivládnej dohody alebo zmeny a doplnenia medzivládnej dohody medzivládnu dohodu alebo jej zmeny a doplnenia vrátane akýchkoľvek príloh k dohode alebo ich zmenu a doplnenie Komisii.

Ak sa v medzivládnych dohodách alebo v zmenách a doplneniach k nim výslovne odkazuje na iné texty, členské štáty predložia aj tieto iné texty, pokiaľ obsahujú prvky, ktoré majú vplyv na fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo na bezpečnosť dodávky energie v Únii. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na dohody medzi obchodnými subjektmi.

6.   Komisia bez toho, aby bol dotknutý odsek 7 tohto článku a článok 4, sprístupní dokumenty, ktoré jej boli doručené podľa odsekov 1 a 5, v zabezpečenej elektronickej forme všetkým ostatným členským štátom.

7.   Ak členský štát dá Komisii v súlade s článkom 4 pokyn, aby existujúcu medzivládnu dohodu, zmeny a doplnenia existujúcej medzivládnej dohody alebo novú medzivládnu dohodu nesprístupnila ostatným členským štátom, poskytne jej súhrn predložených informácií. Uvedený súhrn obsahuje aspoň tieto informácie vo vzťahu k danej dohode alebo k jej zmene a doplneniu:

a)

predmet úpravy;

b)

cieľ a rozsah pôsobnosti;

c)

trvanie;

d)

zmluvné strany;

e)

informácie o jej hlavných prvkoch.

Komisia tieto súhrny sprístupní všetkým ostatným členským štátom v elektronickej forme.

Článok 4

Dôvernosť

1.   Pri poskytovaní informácií Komisii podľa článku 3 ods. 1 až 6 môže členský štát uviesť, či sa niektorá časť týchto informácií, či už ide o obchodnú, alebo inú informáciu, má považovať za dôvernú, keďže jej zverejnenie by mohlo poškodiť činnosť zainteresovaných strán, a či sa poskytnuté informácie môžu sprístupniť ostatným členským štátom. Komisia toto vymedzenie rešpektuje.

2.   Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie podľa tohto článku sa však neobmedzuje prístup samotnej Komisie k dôverným informáciám. Komisia zabezpečí, aby bol prístup k dôverným informáciám prísne obmedzený na útvary Komisie, pre ktoré sú tieto informácie absolútne nevyhnutné.

Článok 5

Pomoc Komisie

Ak členský štát poskytne Komisii oznámenie o rokovaniach podľa článku 3 ods. 3, tento členský štát môže požiadať Komisiu o pomoc pri týchto rokovaniach.

Komisia sa môže na žiadosť dotknutého členského štátu alebo na svoju žiadosť a s písomným schválením dotknutého členského štátu zúčastniť na rokovaniach ako pozorovateľ.

Ak sa Komisia zúčastňuje na rokovaniach ako pozorovateľ, môže dotknutému členskému štátu poskytnúť usmernenia, ako predísť nezlučiteľnosti prerokúvanej medzivládnej dohody alebo zmeny a doplnenia s právom Únie.

Článok 6

Posúdenie zlučiteľnosti

1.   Ak členský štát rokuje o medzivládnej dohode alebo o zmene a doplnení existujúcej medzivládnej dohody a nedokáže dospieť na základe vlastného posúdenia k jednoznačnému záveru o zlučiteľnosti prerokúvanej medzivládnej dohody alebo zmeny a doplnenia k nej s právom Únie, informuje o tom Komisiu pred ukončením rokovaní a predloží jej príslušný návrh dohody alebo zmeny a doplnenia spolu so všetkými prílohami.

2.   Komisia do štyroch týždňov odo dňa doručenia príslušného návrhu medzivládnej dohody alebo zmeny a doplnenia vrátane príloh informuje dotknutý členský štát o všetkých pochybnostiach v súvislosti so zlučiteľnosťou návrhu medzivládnej dohody alebo zmeny a doplnenia k nej s právom Únie. Ak Komisia v tejto lehote neodpovie, predpokladá sa, že nemá žiadne námietky.

3.   Ak Komisia informuje dotknutý členský štát podľa odseku 2, že má pochybnosti, musí informovať dotknutý členský štát o svojom stanovisku o zlučiteľnosti návrhu medzivládnej dohody alebo zmeny a doplnenia k nej s právom Únie do 10 týždňov odo dňa doručenia uvedeného v odseku 2 (lehota na preskúmanie). Lehota na preskúmanie sa môže so súhlasom dotknutého členského štátu predĺžiť. Ak Komisia v rámci lehoty na preskúmanie nevydá žiadne stanovisko, predpokladá sa, že nevznáša žiadne námietky.

4.   Lehoty uvedené v odsekoch 2 a 3 sa môžu po dohode s Komisiou skrátiť, ak si to vyžadujú okolnosti.

Článok 7

Koordinácia medzi členskými štátmi

Komisia uľahčuje a podporuje koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom:

a)

preskúmať vývoj v oblasti medzivládnych dohôd a usilovať sa o konzistentnosť a súdržnosť vonkajších vzťahov Únie v oblasti energetiky s producentskými, tranzitnými a odberateľskými krajinami;

b)

identifikovať spoločné problémy v oblasti medzivládnych dohôd, zvážiť primerané opatrenia na ich riešenie a v prípade potreby navrhnúť riešenia;

c)

vypracovať na základe najlepších postupov a po konzultácii s členskými štátmi nepovinné vzorové doložky, ktorých použitím by sa významne zlepšil súlad budúcich medzivládnych dohôd s právom Únie;

d)

v prípade potreby podporovať vypracovanie mnohostranných medzivládnych dohôd, do ktorých by boli zapojené viaceré členské štáty alebo Únia ako celok.

Článok 8

Predkladanie správ a preskúmanie

1.   Komisia predloží do 1. januára 2016 Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia.

2.   V správe sa predovšetkým posúdi rozsah, v akom sa týmto rozhodnutím podporuje súlad medzivládnych dohôd s právom Únie a vysoká úroveň koordinácie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o medzivládne dohody. Posúdi sa v nej aj vplyv tohto rozhodnutia na rokovania členských štátov s tretími krajinami a tiež primeranosť rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia a postupov, ktoré sa v ňom ustanovujú.

3.   Po predložení prvej správy uvedenej v odseku 1 tohto článku Komisia každé tri roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o informáciách, ktoré jej boli poskytnuté podľa článku 3, pričom náležite zohľadní ustanovenia o dôvernosti uvedené v tomto rozhodnutí.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 10

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 68, 6.3.2012, s. 65.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 995/2012

z 26. októbra 2012,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES z 22. júla 2003 o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti štatistiky vedy a techniky, ako aj žiadosti o novú, podrobnejšiu a častejšiu štatistiku by sa mali stanoviť nové vykonávacie opatrenia pre rozhodnutie č. 1608/2003/ES.

(2)

Existujúca štatistická podpora rozhodnutí v oblastiach súčasných politík by sa mala zachovať a mali by sa splniť ďalšie požiadavky vyplývajúce z nových politických iniciatív, aby sa čo najlepšie využili dostupné zdroje a minimalizovalo sa zaťaženie respondentov.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (2) o európskej štatistike poskytuje referenčný rámec, najmä pokiaľ ide o pravidlá prístupu k zdrojom administratívnych údajov a štatistickú dôvernosť.

(4)

Je potrebné zabezpečiť, aby európska štatistika vedy a techniky bola v súlade s ostatnými medzinárodnými štandardmi. Na tento účel by sa mala zobrať do úvahy práca Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ďalších medzinárodných organizácií. Referenčný rámec by mal poskytnúť najmä manuál Frascati pre štatistiku výskumu a vývoja, manuál Canberra pre štatistiku ľudských zdrojov vo vede a technike, manuál OECD pre štatistiku patentov, ktorý vydala OECD, ako aj manuál Oslo pre štatistiku inovácií, ktorý vydala OECD spolu s Európskou komisiou (Eurostatom).

(5)

V záujme jasnosti by sa malo zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 753/2004 z 22. apríla 2004, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES vo vzťahu k štatistike o vede a technike (3), a nariadenie Komisie (ES) č. 1450/2004 z 13. augusta 2004, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o inovácii (4).

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto nariadením sa stanovujú podrobné pravidlá tvorby európskej štatistiky vedy a techniky.

Článok 2

1.   Toto nariadenie pokrýva nasledujúce oblasti:

a)

štatistiku výskumu a vývoja;

b)

štatistiku verejných rozpočtových prostriedkov alebo výdavkov na výskum a vývoj (ďalej len „GBAORD“);

c)

štatistiku inovácií;

d)

štatistiku ľudských zdrojov vo vede a technike vrátane rodovej štatistiky a štatistiky mobility, štatistiky patentov, štatistiky odvetví špičkových technológií a služieb založených na poznatkoch a ďalšej štatistiky vedy a techniky.

Zoznamy štatistických premenných, pokryté činnosti a sektory, členenia výsledkov, periodicita, lehoty na poskytnutie údajov a referenčné obdobie sú stanovené v prílohách I a II.

Pre oblasti uvedené v prvom pododseku písm. d) sa potrebné údaje získavajú z existujúcich štatistických alebo iných zdrojov údajov podľa oddielu 3 prílohy I.

2.   Zoznamy štatistických premenných, pokryté činnosti a sektory, členenia výsledkov, periodicita, lehoty na poskytnutie údajov a iné charakteristiky stanovené v prílohách I a II sa v prípade potreby pravidelne preskúmajú.

Článok 3

Členské štáty získavajú potrebné údaje kombináciou rôznych zdrojov, ako sú výberové zisťovania, zdroje administratívnych údajov alebo iné zdroje údajov. Pokiaľ ide o kvalitu alebo postupy štatistického odhadu, iné zdroje údajov musia byť prinajmenšom rovnocenné s výberovými zisťovaniami alebo so zdrojmi administratívnych údajov.

Článok 4

Štatistika uvedená v prílohách I a II sa zakladá na harmonizovaných pojmoch a vymedzeniach, najmä tých, ktoré obsahujú najnovšie verzie manuálu Frascati (štatistika výskumu a vývoja), manuálu Canberra (štatistika ľudských zdrojov vo vede a technike), manuálu OECD pre štatistiku patentov (štatistika patentov), manuálu Oslo (štatistika inovácií) alebo iných harmonizovaných štandardov.

Článok 5

Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) premenné uvedené v prílohách I a II vrátane dôverných údajov, pričom používajú technickú normu stanovenú Komisiou (Eurostatom) v spolupráci s členskými štátmi.

Členské štáty môžu dobrovoľne poskytnúť Komisii (Eurostatu) záznamy individuálnych údajov týkajúcich sa štatistiky inovácií, pričom používajú technickú normu stanovenú Komisiou (Eurostatom).

Článok 6

1.   Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie kvality poskytovaných údajov.

2.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štandardné správy o kvalite, ktoré sa týkajú údajov o:

a)

výskume a vývoji;

b)

verejných rozpočtových prostriedkoch alebo výdavkoch na výskum a vývoj (GBAORD);

c)

inováciách.

Pokiaľ ide o štatistiku výskumu a vývoja, vypracúvajú sa samostatné správy o kvalite pre podnikateľský sektor, sektor verejnej správy a vysokoškolský sektor. Správy o kvalite za súkromný neziskový sektor sa vypracúvajú, iba keď výdavky tohto sektora na výskum a vývoj, vyjadrené ako podiel celkových vnútroštátnych výdavkov na výskum a vývoj, presiahnu 5 %.

3.   Správy o kvalite vypracúvajú členské štáty v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe III a obsahujú kritériá kvality vymedzené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

4.   Prvé správy o kvalite týkajúce sa výskumu a vývoja a GBAORD sa vypracúvajú v súvislosti s údajmi za referenčný rok 2011 a predložia sa do 31. októbra 2013. Pokiaľ ide o štatistiku inovácií, prvé správy o kvalite sa vypracujú v súvislosti s údajmi za referenčný rok 2012 a predložia sa do 31. októbra 2014. Následné správy o kvalite sa predkladajú Komisii (Eurostatu) každý druhý rok do 22 mesiacov od konca referenčného roka, za ktorý sa údaje zbierali.

Článok 7

Nariadenia (ES) č. 753/2004 a (ES) č. 1450/2004 sa zrušujú.

Nariadenie (ES) č. 753/2004 sa však naďalej uplatňuje, pokiaľ ide o štatistiku výskumu a vývoja a GBAORD za referenčný rok 2011.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 230, 16.9.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  Ú. v. EÚ L 118, 23.4.2004, s. 23.

(4)  Ú. v. EÚ L 267, 14.8.2004, s. 32.


PRÍLOHA I

ŠTATISTIKA VEDY A TECHNIKY

Oddiel 1

Štatistika výskumu a vývoja

1.   Štatistika sa zostavuje za činnosť v oblasti výskumu a vývoja v rámci celého hospodárstva. Výsledky sa týkajú populácie všetkých jednotiek vykonávajúcich výskum a vývoj, ktoré sa zaraďujú do sekcií A až U spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1) (NACE Rev. 2).

2.   Štatistické jednotky, ktoré sa majú použiť na zostavenie štatistiky uvedenej v odseku 3, sú: a) podniky na účely štatistiky zostavovanej na celoštátnej úrovni a b) miestne jednotky na účely štatistiky, ktorá sa má zostavovať na regionálnej úrovni (NUTS 2). Vymedzenia štatistických jednotiek, ktoré sa majú použiť („podnik“ a „miestna jednotka“) sú stanovené v nariadení Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (2).

3.   Zoznam štatistiky (vrátane jej členení), ktorý sa má zostaviť, je stanovený ďalej.

Kód

Názov

Všetky sektory

Podľa sektora činnosti

Podnikateľský sektor

Vysokoškolský sektor

Sektor verejnej správy

Súkromný neziskový sektor

Poznámky

1.11.

Počet zamestnancov vo výskume a vývoji (počet osôb)

 

Bez členenia

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Podľa zamestnania a pohlavia

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Podľa kvalifikácie a pohlavia

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

nepovinné

 

Podľa hlavnej ekonomickej činnosti (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Podľa hlavnej vednej oblasti a pohlavia

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Podľa regiónu (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Podľa regiónu (NUTS 2) a pohlavia

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

nepovinné

 

Podľa hlavnej ekonomickej činnosti (NACE) a pohlavia

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12.

Počet výskumných pracovníkov (počet osôb)

 

Bez členenia

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Podľa pohlavia

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Podľa kvalifikácie a pohlavia

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

nepovinné

 

Podľa hlavnej ekonomickej činnosti (NACE) a pohlavia

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Podľa hlavnej vednej oblasti a pohlavia

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Podľa regiónu (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Podľa regiónu (NUTS 2) a pohlavia

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

nepovinné

 

Podľa vekovej skupiny a pohlavia

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

nepovinné

 

Podľa občianstva a pohlavia

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

nepovinné

1.13.

Počet zamestnancov vo výskume a vývoji v ekvivalente plného pracovného času (FTE)

 

Bez členenia

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

ročne

 

Podľa zamestnania

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Podľa kvalifikácie

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

nepovinné

 

Podľa hlavnej ekonomickej činnosti (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Podľa hlavnej vednej oblasti a pohlavia

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

nepovinné

 

Podľa regiónu (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Podľa veľkostnej skupiny

 

1.13.6.1

 

 

 

nepovinné pre veľkostné skupiny 0 a 1 až 9 zamestnancov

1.14.

Počet výskumných pracovníkov v ekvivalente plného pracovného času (FTE)

 

Bez členenia

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

ročne

 

Podľa pohlavia

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

nepovinné

 

Podľa kvalifikácie

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

nepovinné

 

Podľa hlavnej ekonomickej činnosti (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Podľa hlavnej vednej oblasti a pohlavia

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

nepovinné

 

Podľa regiónu (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Podľa regiónu (NUTS 2) a pohlavia

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

nepovinné

 

Podľa veľkostnej skupiny

 

1.14.7.1

 

 

 

nepovinné pre veľkostné skupiny 0 a 1 až 9 zamestnancov

1.20.

Vnútorné výdavky na výskum a vývoj

 

Bez členenia

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

ročne

 

Podľa zdroja financovania

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Podľa druhu výskumu a vývoja

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

nepovinné pre vysokoškolský sektor a pre všetky sektory

 

Podľa druhu nákladov

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Podľa hlavnej ekonomickej činnosti (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Podľa oblasti produktov (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

nepovinné

 

Podľa veľkostnej skupiny

 

1.20.6.1

 

 

 

nepovinné pre veľkostné skupiny 0 a 1 až 9 zamestnancov

 

Podľa zdroja financovania a veľkostnej skupiny

 

1.20.7.1

 

 

 

nepovinné pre veľkostné skupiny 0 a 1 až 9 zamestnancov

 

Podľa hlavnej vednej oblasti

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Podľa sociálno-ekonomického cieľa

 

 

 

1.20.9.3

 

nepovinné

 

Podľa regiónu (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Všetky premenné sa poskytujú každý druhý rok (každý nepárny rok) s výnimkou tých, v prípade ktorých je v tabuľkách v odseku 3 stanovené, že sa poskytujú ročne.

5.   Prvý referenčný rok, za ktorý sa štatistika uvedená v oddiele 3 bude zostavovať, je kalendárny rok 2012.

6.   Výsledky sa musia zaslať do 18 mesiacov od konca kalendárneho roku referenčného obdobia. Okrem toho, predbežné výsledky za premenné s ročnou periodicitou sa musia poskytnúť do 10 mesiacov od skončenia kalendárneho roku referenčného obdobia.

7.   Zostavovanie výsledkov

7.1.

Štatistické výsledky podľa zamestnania sa členia na položky „výskumní pracovníci“ a „ostatní zamestnanci vo výskume a vývoji“.

7.2.

Štatistické výsledky podľa kvalifikácie sa členia na položky „držitelia akademického titulu PhD (stupeň vzdelania 8 podľa klasifikácie ISCED 2011)“, „ostatné vysokoškolské tituly a ostatné terciárne diplomy (stupeň vzdelania 5, 6 a 7 podľa ISCED 2011)“ a „ostatné kvalifikácie“.

7.3.

Štatistické výsledky podľa hlavnej vednej oblasti sa členia na položky „prírodné vedy“, „inžinierstvo a technológia“, „lekárske vedy“, „poľnohospodárske vedy“, „spoločenské vedy“ a „humanitné vedy“.

7.4.

Štatistické výsledky podľa veľkostnej skupiny sa členia na tieto veľkostné skupiny: „0 zamestnancov“, „1 – 9 zamestnancov“, „10 – 49 zamestnancov“, „50 – 249 zamestnancov“, „250 – 499 zamestnancov“, „500 a viac zamestnancov“.

7.5.

Štatistické výsledky podľa zdrojov financovania sa členia na položky „podnikateľský sektor“, „sektor verejnej správy“, „súkromný neziskový sektor“, „vysokoškolský sektor“ a „zahraničie“. Kategória „zahraničie“ sa má ďalej členiť takto: „zahraničné podniky“, „Európska komisia“, „medzinárodné organizácie“ a „ostatné zdroje“. Pokiaľ ide o podnikateľský sektor, kategória „zahraničné podniky“ sa ďalej člení na „zahraničné podniky v rámci rovnakej skupiny“ a „ostatné zahraničné podniky“.

7.6.

Štatistické výsledky podľa druhu výskumu a vývoja sa členia na položky „základný výskum“, „aplikovaný výskum“ a „experimentálny vývoj“.

7.7.

Štatistické výsledky podľa druhu nákladov sa členia na položky „bežné výdavky (náklady práce a ostatné náklady)“ a „kapitálové výdavky“.

7.8.

Štatistické výsledky podľa sociálno-ekonomického cieľa sa členia v súlade s nomenklatúrou pre analýzu a porovnanie vedeckých programov a rozpočtov na úrovni kapitol.

7.9.

Štatistické výsledky podľa vekových skupín sa členia do nasledujúcich vekových tried (v rokoch): „do 25 rokov“, „25 – 34“, „35 – 44“, „45 – 54“, „55 – 64“, „65 a viac rokov“.

7.10.

Štatistické výsledky podľa štátnej príslušnosti sa členia do nasledujúcich kategórií: „štátna príslušnosť v členskom štátne“, „štátna príslušnosť v iných členských štátoch EÚ“, „štátna príslušnosť v iných európskych krajinách“, „štátna príslušnosť severnej Ameriky“, „štátna príslušnosť strednej a južnej Ameriky“; „štátna príslušnosť Ázie“, „štátna príslušnosť Afriky“, „iná štátna príslušnosť“.

7.11.

Štatistické výsledky podľa hlavnej ekonomickej činnosti a oblasti produktov (NACE Rev. 2) sa členia na tieto divízie, skupiny a súhrny NACE Rev. 2:

„01, 02, 03“, „05, 06, 07, 08, 09“, „10 až 33“, „10, 11, 12“, „10, 11“, „12“, „13, 14, 15“, „13“, „14“, „15“, „16, 17, 18“, „16“, „17“, „18“, „19“, „20“, „21“, „22“, „23“, „24“, „25, 26, 27, 28, 29, 30“, „25“, „25.4“, „26“, „26.1“, „26.2“, „26.3“, „26.4“, „26.5“, „26.6“, „26.7“, „27“, „28“, „29“, „30“, „30.1“, „30.2“, „30.3“, „30.4“, „31“, „32“, „32.5“, „33“, „35, 36, 37, 38, 39“, „35, 36“, „37, 38, 39“, „41, 42, 43“, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82“, „45, 46, 47“, „49, 50, 51, 52, 53“, „55, 56“, „58, 59, 60, 61, 62, 63“, „61“, „62“, „63“, „64, 65, 66“, „68“, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75“, „71“, „72“, „72.1“, „72.2“, „77, 78, 79, 80, 81, 82“, „84, 85“, „86, 87, 88“, „86“, „87, 88“, „90, 91, 92, 93“, „94, 95, 96, 97, 98, 99“, „01 až 99“.

8.   Pojmy a vymedzenia, ktoré sa týkajú štatistiky vymedzenej v tomto oddiele, sú stanovené v manuáli Frascati.

9.   Na účely posilnenia vedeckej dôkazovej základne na tvorbu politiky v oblasti výskumu a vývoja Komisia a/alebo členské štáty uskutočnia dobrovoľné pilotné štúdie týkajúce sa dodatočných premenných a členenia štatistiky výskumu a vývoja. Pilotné štúdie sa majú uskutočniť tak, aby bolo možné určiť dôležitosť a realizovateľnosť získavania údajov, pričom sa zoberú do úvahy výhody dostupnosti údajov vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženie podnikov. O témach pilotných štúdií sa rozhodne v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

Oddiel 2

Štatistika verejných rozpočtových prostriedkov alebo výdavkov na výskum a vývoj (GBAORD)

1.   Majú sa zostavovať tieto štatistiky:

Kód

Názov

21.0.

Verejné rozpočtové prostriedky na výskum a vývoj v predbežnom rozpočte (schválené Parlamentom na začiatku rozpočtového roka)

21.1.

Verejné rozpočtové prostriedky na výskum a vývoj v definitívnom rozpočte (revidovaný rozpočet schválený počas rozpočtového roka)

22.0.

Vnútroštátne verejné financovanie nadnárodne koordinovaného výskumu a vývoja

2.   Všetky premenné sa poskytujú ročne.

3.   Prvým referenčným rokom, za ktorý sa štatistika bude zostavovať, je kalendárny rok 2012.

4.   Výsledky sa poskytujú do 6 mesiacov od konca kalendárneho roka referenčného obdobia za premennú 21.0 (vrátane všetkých členení) a do 12 mesiacov za premenné 21.1 a 22.0 (vrátane všetkých členení).

5.   Zostavovanie výsledkov

5.1.

Výsledky štatistiky zostavenej za premenné 21.0 a 21.1 sa členia v súlade s nomenklatúrou pre analýzu a porovnanie vedeckých programov a rozpočtov (NABS 2007) na úrovni kapitol.

5.2.

Výsledky štatistiky zostavenej za premennú 21.1 sa členia:

a)

v súlade s nomenklatúrou pre analýzu a porovnanie vedeckých programov a rozpočtov (NABS 2007) na úrovni podkapitol – nepovinné;

b)

na položky „financovanie projektov“ a „financovanie inštitúcií“ – nepovinné.

5.3.

Výsledky štatistiky zostavenej za premennú 22.0 sa členia na položky „vnútroštátne príspevky verejným subjektom činným v nadnárodnom výskume a vývoji“, „vnútroštátne príspevky na európske nadnárodné verejné programy v oblasti výskumu a vývoja“ a „vnútroštátne príspevky na bilaterálne a multilaterálne verejné programy v oblasti výskumu a vývoja zavedené medzi verejnými správami členských štátov (a s kandidátskymi krajinami a krajinami EZVO)“.

6.   Pojmy a vymedzenia, ktoré sa týkajú štatistiky vymedzenej v tomto oddiele, sú stanovené v manuáli Frascati alebo iných harmonizovaných štandardoch.

Oddiel 3

Ďalšia štatistika vedy a techniky

Práca týkajúca sa ďalších oblastí štatistiky vedy a techniky sa vzťahuje najmä na tieto oblasti:

a)

štatistika ľudských zdrojov vo vede a technike (vrátane rodovej štatistiky a štatistiky mobility) (HRST): vývoj a vykonávanie komplexného rámca pre štatistiku ľudských zdrojov vo vede a technike najmä prostredníctvom účinnejšieho využívania existujúcich vnútroštátnych a medzinárodných zdrojov údajov (tiež v rámci Európskeho štatistického systému). Osobitnú pozornosť treba venovať rodovým aspektom;

b)

štatistika patentov: vývoj a vykonávanie komplexného rámca pre štatistiku patentov prostredníctvom pravidelného vypracúvania medzinárodnej a vnútroštátnej štatistiky patentov a ukazovateľov založených na informáciách dostupných v národných a medzinárodných patentových úradoch;

c)

štatistika odvetví špičkových technológií a služieb založených na poznatkoch: vývoj a vykonávanie komplexného rámca štatistiky odvetví špičkových technológií a služieb založených na poznatkoch najmä prostredníctvom účinnejšieho využívania existujúcich vnútroštátnych a medzinárodných zdrojov údajov (tiež v rámci Európskeho štatistického systému). Táto práca zahŕňa aj identifikáciu a klasifikáciu činností a produktov, meranie ekonomickej výkonnosti týchto aktivít a ich prínosu k výkonnosti celej ekonomiky;

d)

ďalšia štatistika vedy a techniky: ďalší vývoj a vykonávanie práce sa týka okrem iného štatistiky biotechnológie, nanotechnológie alebo ďalších oblastí, v ktorých veda a technika sú kľúčové na dosiahnutie priorít Európskej únie (napr. zdravie, bezpečnosť, životné prostredie a zmena klímy).

V oblastiach uvedených v tomto oddiele sa budú potrebné údaje získavať najmä z existujúcich štatistických alebo iných zdrojov údajov (napr. v oblasti sociálnej alebo ekonomickej štatistiky).


(1)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1.


PRÍLOHA II

ŠTATISTIKA INOVÁCIÍ

Oddiel 1

Podnik je štatistická jednotka, ktorá sa má použiť na zostavovanie štatistiky uvedenej v oddiele 2. Vymedzenia štatistických jednotiek, ktoré sa majú použiť („podnik“), sú stanovené v nariadení (EHS) č. 696/93.

Oddiel 2

Členské štáty zostavujú túto štatistiku inovácií:

Premenná

Názov

Poznámky

1

Počet podnikov s inovačnou aktivitou

Ako absolútna hodnota a ako percentuálny podiel zo všetkých podnikov.

2

Počet inovujúcich podnikov, ktoré zaviedli nové produkty alebo výrazne zdokonalené produkty, ktoré sú na trhu nové/ktoré sú nové pre podnik

Ako absolútna hodnota, ako percentuálny podiel zo všetkých podnikov a ako percentuálny podiel zo všetkých podnikov s inovačnou aktivitou.

3

Obrat súvisiaci s inováciami vo vzťahu k novým alebo značne vylepšeným produktom, ktoré sú na trhu nové

Ako absolútna hodnota, ako percentuálny podiel z celkového obratu podnikov s inovačnou aktivitou.

4

Obrat súvisiaci s inováciami vo vzťahu k novým alebo značne vylepšeným produktom, ktoré sú nové pre firmu, ale nie sú nové na trhu

Ako absolútna hodnota, ako percentuálny podiel z celkového obratu a ako percentuálny podiel z celkového obratu podnikov s inovačnou aktivitou.

5

Počet podnikov s inovačnou aktivitou, ktoré sa zúčastňujú na spolupráci v oblasti inovácií

Ako absolútna hodnota a ako percentuálny podiel z podnikov s inovačnou aktivitou

6

Výdavky na inovácie

Ako absolútna hodnota, ako percentuálny podiel z celkového obratu a ako percentuálny podiel z celkového obratu podnikov s inovačnou aktivitou.

7

Počet podnikov s inovačnou aktivitou, ktoré uviedli mimoriadne významné ciele inovácie

Ako absolútna hodnota a ako percentuálny podiel zo všetkých podnikov s inovačnou aktivitou – nepovinné.

8

Počet podnikov s inovačnou aktivitou, ktoré uviedli mimoriadne významné zdroje informácií v oblasti inovácií

Ako absolútna hodnota a ako percentuálny podiel zo všetkých podnikov s inovačnou aktivitou – nepovinné.

9

Počet podnikov, ktoré čelia významným brániacim faktorom

Ako absolútna hodnota, ako percentuálny podiel zo všetkých podnikov, ako percentuálny podiel zo všetkých podnikov s inovačnou aktivitou a ako percentuálny podiel zo všetkých podnikov bez inovačnej aktivity.

10

Počet inovujúcich podnikov, ktoré vyvinuli inovácie samy alebo spolu s inými podnikmi/inštitúciami

Ako absolútna hodnota a ako percentuálny podiel zo všetkých podnikov s inovačnou aktivitou.

Okrem uvedenej štatistiky členské štáty môžu zostavovať dodatočnú štatistiku (vrátane jej členenia) v súlade s hlavnými témami uvedenými v manuáli Oslo. O zahrnutí tejto dodatočnej štatistiky sa rozhodne v úzkej spolupráci s členskými štátmi a zodpovedajúca štatistika sa začlení do harmonizovaného dotazníka pre zisťovanie.

Oddiel 3

Je potrebné zahrnúť podniky s trhovou činnosťou uvedené v sekciách B, C, D, E, H, J, K NACE Rev. 2 a v divíziách 46 a 71, 72 a 73 NACE Rev. 2. Členské štáty majú možnosť ďalej rozšíriť toto pokrytie.

Oddiel 4

Všetky premenné sa poskytujú každý druhý rok (každý párny rok).

Oddiel 5

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa štatistika bude zostavovať, je kalendárny rok 2012.

Oddiel 6

1.

Všetky výsledky musia byť členené podľa ekonomických činností do sekcií, divízií alebo iných súhrnov NACE Rev. 2 a podľa veľkostných skupín v závislosti od počtu zamestnancov takto:

Kategória NACE/veľkostná kategória

10 – 49 zamestnancov

50 – 249 zamestnancov

Nad 249 zamestnancov

Spolu

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73“

x

x

x

x

„B-C-D-E“

x

x

x

x

„B“

x

x

x

x

„C“

x

x

x

x

„10 až 12“

 

 

 

x

„13 až 15“

 

 

 

x

„16 až 18“

 

 

 

x

„19 až 22“

 

 

 

x

„20“

 

 

 

x

„21“

 

 

 

x

„23“

 

 

 

x

„24“

 

 

 

x

„25 až 30“

 

 

 

x

„25“

 

 

 

x

„26“

 

 

 

x

„31 až 33“

 

 

 

x

„D“

x

x

x

x

„E“

x

x

x

x

„36“

 

 

 

x

„37 až 39“

 

 

 

x

„46-H-J-K-71-72-73“

x

x

x

x

„46“

x

x

x

x

„H“

x

x

x

x

„49 až 51“

 

 

 

x

„52 až 53“

 

 

 

x

„J“

x

x

x

x

„58“

 

 

 

x

„61“

 

 

 

x

„62“

 

 

 

x

„63“

 

 

 

x

„K“

x

x

x

x

„64“

 

 

 

x

„65“

 

 

 

x

„66“

 

 

 

x

„71-72-73“

x

x

x

x

„71“

 

 

 

x

„72“

 

 

 

x

„73“

 

 

 

x

2.

Výsledky premennej 1 zahŕňajú štyri typy inovácií, podľa ktorých sa členia: inovácie procesov, produktov, organizácie a marketingu. Výsledky premenných 5 až 10 zahŕňajú podniky s inovačnou aktivitou týkajúcou sa procesov a/alebo produktov. Pokrytie a členenie podľa štyroch typov inovácií v prípade premenných s výnimkou premennej 1 sa rozhodne v úzkej spolupráci s členskými štátmi a začlení sa do harmonizovaného dotazníka pre zisťovanie.

3.

Výsledky premennej 5 musia byť členené podľa typu spolupráce v oblasti inovácií. Výsledky premennej 6 musia byť členené podľa typu výdavkov na inovácie. Výsledky premennej 7 musia byť členené podľa typu cieľov inovácií. Výsledky premennej 8 musia byť členené podľa typu zdrojov informácií. Výsledky premennej 9 musia byť členené podľa typu brániacich faktorov. Výsledky premennej 10 musia byť členené podľa typu podniku v oblasti inovácií. O tomto členení sa rozhodne v úzkej spolupráci s členskými štátmi a začlení sa do harmonizovaného dotazníka pre zisťovanie.

Oddiel 7

1.

Všetky výsledky treba predložiť do 18 mesiacov od konca kalendárneho roka referenčného obdobia.

2.

Členské štáty môžu Komisii (Eurostatu) dobrovoľne poskytovať záznamy individuálnych údajov pokrývajúce všetky štatistické jednotky zahrnuté do vnútroštátnych zisťovaní o inováciách.

Oddiel 8

1.

Dotazník pre zisťovanie používaný v rámci zisťovaní o inováciách, ktoré sa uskutočňujú každé dva roky a začínajú sa referenčným rokom 2012, bude pokrývať hlavné témy uvedené v manuáli Oslo so zreteľom na meranie inovácií v podnikoch.

2.

V úzkej spolupráci s členskými štátmi Komisia (Eurostat) vypracuje metodické odporúčania pre zisťovania o inováciách, ktoré budú viesť k vysokému stupňu harmonizácie výsledkov zisťovania. Tieto odporúčania budú pokrývať prinajmenšom cieľovú populáciu, metodiku zisťovania (vrátane regionálnych aspektov), harmonizovaný dotazník pre zisťovanie, zber, spracovanie a poskytovanie údajov a požiadavky na kvalitu údajov.

3.

Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) potrebné informácie týkajúce sa národnej metodiky používanej v národnej štatistike inovácií.


PRÍLOHA III

POŽIADAVKY NA SPRÁVY O KVALITE

Oddiel 1

Úvod

Správy o kvalite obsahujú kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele kvality údajov, ktoré majú štandardnú štruktúru stanovenú Komisiou v spolupráci s členskými štátmi. Komisia (Eurostat) poskytuje výsledky za tie kvantitatívne ukazovatele, ktoré možno vypočítať na základe údajov poskytnutých členskými štátmi. Členské štáty k nim podajú výklad a komentár s ohľadom na svoju metodiku zberu a poskytnú ostatné kvantitatívne ukazovatele, ako aj kvalitatívne informácie.

Oddiel 2

Harmonogram

Komisia (Eurostat) každý druhý rok zasiela členským štátom do 20 mesiacov od konca referenčného roka (do konca augusta) návrh štandardných správ o kvalite, v ktorých budú dopredu vyplnené kvalitatívne ukazovatele a ďalšie informácie dostupné Komisii (Eurostatu).

Členské štáty každý druhý rok zasielajú Komisii (Eurostatu) hotové štandardné správy o kvalite do 22 mesiacov od konca referenčného roka (do konca októbra).


27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 996/2012

z 26. októbra 2012,

ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 284/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia primerané mimoriadne opatrenia Únie v súvislosti s potravinami a krmivami dovážanými z tretej krajiny, ak sa riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(2)

V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime z 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinárskych produktoch pochádzajúcich z Japonska prekročili účinné hladiny v potravinách platné v Japonsku. Takáto kontaminácia môže predstavovať ohrozenie pre verejné zdravie a zdravie zvierat v Únii a preto bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (2). Uvedené nariadenie bolo nahradené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 961/2011 (3), ktoré bolo neskôr nahradené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 284/2012 (4).

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 284/2012 bolo viackrát zmenené a doplnené s cieľom zohľadniť vývoj situácie. Keďže v súčasnosti sú potrebné ďalšie zmeny a doplnenia, je vhodné nahradiť vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 284/2012 novým nariadením.

(4)

Existujúce opatrenia boli preskúmané s ohľadom na viac ako 26 000 údajov o výskyte rádioaktivity v krmivách a potravinách, ktoré predložili japonské úrady v súvislosti s druhým vegetačným obdobím po havárii.

(5)

Z uplatňovania ustanovení tohto nariadenia je vhodné vylúčiť osobné zásielky. Pokiaľ ide o krmivá a potraviny živočíšneho pôvodu, mal by sa uviesť odkaz na ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 206/2009 z 5. marca 2009 o dovoze osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 136/2004 (5). V prípade ostatných krmív a potravín by sa malo stanoviť, že zásielky sa môžu považovať za osobné zásielky iba vtedy, ak neslúžia na obchodné účely, ale sú určené súkromnej osobe na jej osobnú spotrebu alebo použitie.

(6)

Japonské orgány poskytli Komisii rozsiahle informácie o tom, že okrem už vyňatých alkoholických nápojov (saké, whisky a šoču) nevykazujú merateľnú hladinu rádioaktivity ani ďalšie alkoholické nápoje. Rafináciou a fermentáciou sa rádioaktivita v alkoholickom nápoji výrazne znižuje. Je preto vhodné vyňať určité ďalšie alkoholické nápoje z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, aby sa znížilo administratívne zaťaženie japonských orgánov a príslušných orgánov dovážajúcich členských štátov.

(7)

Údaje, ktoré predložili japonské orgány, poskytujú dôkaz, že pred vývozom do Únie už nie je potrebné vyžadovať odber vzoriek a analýzu krmív a potravín pochádzajúcich z prefektúr Jamanaši a Šizuoka na prítomnosť rádioaktivity. Požiadavka na odber vzoriek a analýzu by sa mala zachovať len v prípade čaju z prefektúry Šizuoka a húb z prefektúr Šizuoka a Jamanaši.

(8)

Keďže krmivá a potraviny s pôvodom v prefektúre Fukušima aj naďalej obsahujú nevyhovujúce alebo významné hladiny rádioaktivity, je vhodné zachovať existujúcu požiadavku na odber vzoriek a analýzu pred vývozom do Únie v prípade všetkých krmív a potravín pochádzajúcich z uvedenej prefektúry. Všeobecné výnimky, ako napr. pre alkoholické nápoje a osobné zásielky, by však v súvislosti s krmivami a potravinami mali platiť naďalej.

(9)

Pokiaľ ide o prefektúry Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Iwate, Čiba a Kanagawa, v prípade ktorých sa v súčasnosti vyžaduje odber a analýza vzoriek všetkých krmív a potravín pred vývozom do Únie, je vhodné uvedenú požiadavku obmedziť na huby, čaj, produkty rybolovu, určité jedlé divorastúce rastliny, určitú zeleninu, určité ovocie, ryžu, sójové bôby a z nich získané a spracované výrobky. Rovnaké požiadavky by mali platiť pre viaczložkové potraviny s obsahom viac ako 50 % zložky(-iek), v prípade ktorých sa pred vývozom do Únie vyžaduje predbežné skúšanie.

(10)

Kontroly vykonávané pri dovoze ukazujú, že japonské orgány vykonávajú osobitné podmienky stanovené právom Únie správne a viac ako rok nedošlo k ich nedodržaniu. Z toho dôvodu je vhodné znížiť periodicitu kontrol pri dovoze a predkladania výsledkov Komisii.

(11)

Ďalšie preskúmanie ustanovení by sa malo naplánovať na moment, keď budú k dispozícii výsledky odberu vzoriek a analýzy na prítomnosť rádioaktivity krmív a potravín z tretieho vegetačného obdobia po havárii, t. j. do 31. marca 2014. V prípade produktov, ktorých zber prebieha najmä v druhej časti druhého vegetačného obdobia, za ktoré preto ešte nie sú k dispozícii všetky údaje z druhého vegetačného obdobia, je vhodné naplánovať preskúmanie ustanovení do 31. marca 2013.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na krmivá a potraviny v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (Euratom) č. 3954/87 (6) pochádzajúce alebo odosielané z Japonska, s výnimkou:

a)

produktov, ktoré opustili Japonsko pred 28. marcom 2011;

b)

produktov, ktoré boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011;

c)

alkohoholických nápojov, ktoré patria pod kódy KN 2203 až 2208;

d)

osobných zásielok krmív a potravín živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje článok 2 nariadenia (ES) č. 206/2009;

e)

osobných zásielok krmív a potravín iných ako živočíšneho pôvodu, ktoré neslúžia na obchodné účely a sú určené súkromnej osobe len na jej osobnú spotrebu a použitie. V prípade pochybností dôkazné bremeno spočíva na príjemcovi zásielky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sú „prechodné opatrenia stanovené japonskými právnymi predpismi“ prechodné opatrenia, ktoré japonské orgány prijali 24. februára 2012, pokiaľ ide o maximálne hladiny sumy cézia-134 a cézia-137, ako sa stanovujú v prílohe III.

„Zásielka“ je množstvo akýchkoľvek krmív alebo potravín tej istej triedy alebo opisu, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ku ktorým je priložený ten istý dokument (sú priložené tie isté dokumenty), prepravované rovnakým dopravným prostriedkom a pochádzajúce z tej istej prefektúry (tých istých prefektúr) Japonska v medziach povolených v prehlásení uvedenom v článku 5.

Článok 3

Dovoz do Únie

Krmivá a potraviny (ďalej len „produkty“) uvedené v článku 1 sa môžu do Únie dovážať len vtedy, ak sú v súlade s týmto nariadením.

Článok 4

Maximálne hladiny cézia-134 a cézia-137

1.   Produkty uvedené v článku 1 s výnimkou produktov uvedených v prílohe III sú v súlade s maximálnou hladinou pre sumu cézia-134 a cézia-137, ako sa stanovuje v prílohe II.

2.   Produkty uvedené v prílohe III sú v súlade s maximálnou hladinou pre rádioaktívne cézium stanovenou v uvedenej prílohe.

Článok 5

Prehlásenie

1.   Ku každej zásielke produktov uvedených v článku 1 je priložené platné prehlásenie vyhotovené a podpísané v súlade s článkom 6.

2.   Prehlásenie uvedené v odseku 1 obsahuje:

a)

potvrdenie o tom, že produkty sú v súlade s právnymi predpismi platnými v Japonsku a

b)

údaj o tom, či produkty patria alebo nepatria do rozsahu pôsobnosti prechodných opatrení stanovených v japonských právnych predpisoch.

3.   V prehlásení uvedenom v odseku 1 sa ďalej osvedčuje, že:

a)

produkt bol zozbieraný/zožatý a/alebo spracovaný pred 11. marcom 2011 alebo

b)

produkt iný ako čaj a huby pochádzajúce z prefektúry Šizuoka a iný ako huby pochádzajúce z prefektúry Jamanaši pochádza a odosiela sa z prefektúry inej ako Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, alebo

c)

produkt pochádza a odosiela sa z prefektúr Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, ale neuvádza sa v prílohe IV k tomuto nariadeniu (a preto sa nevyžaduje analýza pred dovozom), alebo

d)

produkt sa odosiela z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, ale nepochádza zo žiadnej z uvedených prefektúr a počas prepravy nebol vystavený účinkom rádioaktivity, alebo

e)

k produktu je priložená analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy, ak ide o čaj alebo huby pochádzajúce z prefektúry Šizuoka alebo o huby pochádzajúce z prefektúry Jamanaši, alebo z nich získaný produkt, alebo o kŕmne zmesi alebo viaczložkové potraviny s obsahom viac ako 50 % týchto produktov, alebo

f)

k produktu je priložená analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy, ak produkt uvedený v prílohe IV k tomuto nariadeniu pochádza z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate alebo ide o kŕmne zmesi alebo viaczložkové potraviny s obsahom viac ako 50 % týchto produktov. Zoznamom produktov v prílohe IV nie sú dotknuté požiadavky nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (7), alebo

g)

k produktu je priložená analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy, ak je pôvod produktu alebo zložiek, ktoré predstavujú viac ako 50 %, neznámy.

4.   Odsek 3 písmeno f) sa uplatňuje aj na produkty ulovené alebo zozbierané/zožaté v pobrežných vodách prefektúr uvedených pod daným písmenom bez ohľadu na to, kde sa takéto produkty vyloďujú.

Článok 6

Vyhotovenie a podpísanie prehlásenia

1.   Prehlásenie uvedené v článku 5 sa vyhotovuje podľa vzoru stanoveného v prílohe I.

2.   V prípade produktov uvedených v článku 5 ods. 3 písm. a), b), c) alebo d) prehlásenie podpisuje oprávnený zástupca príslušného japonského orgánu alebo oprávnený zástupca inštancie schválenej príslušným japonským orgánom na základe poverenia a pod dohľadom príslušného japonského orgánu.

3.   V prípade produktov uvedených v článku 5 ods. 3 písm. e), f) a g) prehlásenie podpisuje oprávnený zástupca príslušného japonského orgánu a prikladá sa k nemu analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy.

Článok 7

Označovanie

Každá zásielka produktov uvedených v článku 1 sa označuje kódom, ktorý sa uvádza na prehlásení uvedenom v článku 5 ods. 1, v analytickej správe uvedenej v článku 5 ods. 3, na zdravotnom osvedčení a na všetkých obchodných dokladoch priložených k zásielke.

Článok 8

Hraničné inšpekčné stanice a určené miesto vstupu

Zásielky produktov uvedených v článku 1 okrem produktov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 97/78/ES (8) sa uvádzajú do Únie cez určené miesto vstupu v zmysle článku 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009 (9) (ďalej len „určené miesto vstupu“).

Článok 9

Oznámenie vopred

Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia vopred oznamujú príslušným orgánom na hraničnej inšpekčnej stanici alebo na určenom mieste vstupu príchod každej zásielky produktov uvedených v článku 1, a to aspoň dva pracovné dni pred skutočným príchodom zásielky.

Článok 10

Úradné kontroly

1.   Príslušné orgány hraničnej inšpekčnej stanice alebo určeného miesta vstupu vykonávajú:

a)

kontroly dokladov v prípade všetkých zásielok produktov uvedených v článku 1;

b)

fyzické kontroly a kontroly totožnosti vrátane laboratórnych analýz na prítomnosť cézia-134 a cézia-137 v prípade 5 % zásielok.

2.   Zásielky sa až do získania výsledkov laboratórnej analýzy držia pod úradným dozorom, a to najviac päť pracovných dní.

3.   V prípade, že výsledok laboratórnej analýzy preukáže, že záruky poskytnuté v prehlásení nie sú pravdivé, prehlásenie sa považuje za neplatné a zásielka krmív a potravín nie je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Článok 11

Náklady

Všetky náklady vyplývajúce z úradných kontrol uvedených v článku 10 a zo všetkých opatrení prijatých v dôsledku nesúladu s predpismi znášajú prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov.

Článok 12

Prepustenie do voľného obehu

Zásielky sa môžu prepustiť do voľného obehu iba pod podmienkou, že prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca predloží colným orgánom prehlásenie uvedené v článku 5 ods. 1, ktoré:

a)

riadne potvrdil príslušný orgán na hraničnej inšpekčnej stanici alebo na určenom mieste vstupu a

b)

poskytuje dôkaz o tom, že sa uskutočnili úradné kontroly uvedené v článku 10, ktorých výsledky boli uspokojivé.

Článok 13

Produkty nespĺňajúce predpisy

Produkty, ktoré nespĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, sa neuvádzajú na trh. Takéto produkty sa bezpečným spôsobom zlikvidujú alebo vrátia do krajiny pôvodu.

Článok 14

Správy

Členské štáty každé tri mesiace informujú Komisiu prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) o všetkých získaných výsledkoch analýz. Takáto správa sa predkladá počas mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku.

Článok 15

Zrušenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 284/2012 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 16

Prechodné opatrenie

Odchylne od článku 3 sa produkty uvedené v článku 1 môžu dovážať do Únie, ak sú v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 284/2012 a ak:

a)

produkty opustili Japonsko pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo

b)

je k produktom priložené prehlásenie v súlade s uvedeným vykonávacím nariadením (EÚ) č. 284/2012, ktoré bolo vydané pred 1. novembrom 2012, a produkty opustili Japonsko pred 1. decembrom 2012.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti a obdobie uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia účinnosti do 31. marca 2014.

Toto nariadenie sa preskúma pred 31. marcom 2013, pokiaľ ide o produkty, ktorých zber prebieha najmä od augusta do novembra, a pokiaľ ide o ryby a produkty rybolovu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2011, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 252, 28.9.2011, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11.

(7)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(9)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11.


PRÍLOHA I

Prehlásenie na účely dovozu do Únie

… (Produkt a krajina pôvodu)

Identifikačný kód šarže … Číslo prehlásenia …

Podľa ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 996/2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odoslaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime,

(oprávnený zástupca uvedený v článku 6 ods. 2 alebo 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 996/2012)

PREHLASUJE, že …

… (produkty uvedené v článku 1)

tejto zásielky zloženej z: …

… (opis zásielky, produktu, počet a druh balení, hrubá alebo čistá hmotnosť),

naložené v … (miesto nakládky)

dňa … (dátum nakládky)

spoločnosťou … (identifikácia prepravcu),

prepravované do … (miesto a krajina určenia),

pochádzajúce z prevádzky …

… (názov a adresa prevádzky),

sú v súlade s právnymi predpismi platnými v Japonsku, pokiaľ ide o maximálne hladiny pre sumu cézia-134 a cézia-137.

PREHLASUJE, že zásielka obsahuje krmivá alebo potraviny,

ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti prechodných opatrení stanovených v japonských právnych predpisoch (pozri prílohu III k vykonávacie nariadeniu (EÚ) č. 996/2012), pokiaľ ide o maximálnu hladinu pre sumu cézia-134 a cézia-137;

ktoré patria do rozsahu pôsobnosti prechodných opatrení stanovených v japonských právnych predpisoch (pozri prílohu III k vykonávacie nariadeniu (EÚ) č. 996/2012), pokiaľ ide o maximálnu hladinu pre sumu cézia-134 a cézia-137.

PREHLASUJE, že zásielka obsahuje

krmivá alebo potraviny, ktoré boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011;

krmivá alebo potraviny, ktoré pochádzajú a boli odoslané z prefektúry inej ako Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, iné ako čaj a huby pochádzajúce z prefektúry Šizuoka a iné ako huby pochádzajúce z prefektúry Jamanaši;

krmivá a potraviny, ktoré boli odoslané z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, no nepochádzajú zo žiadnej z uvedených prefektúr a počas prepravy neboli vystavené účinkom rádioaktivity;

krmivá a potraviny neuvedené v prílohe IV k vykonávacie nariadeniu (EÚ) č. 996/2012, ktoré pochádzajú a boli odoslané z prefektúr Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate;

čaj alebo huby alebo kŕmne zmesi alebo viaczložkové potraviny s obsahom viac ako 50 % týchto produktov, ktoré pochádzajú z prefektúry Šizuoka a boli z nich odobraté vzorky dňa … (dátum), ktoré boli podrobené laboratórnej analýze dňa …

(dátum) v …

(názov laboratória) s cieľom stanoviť hladinu rádionuklidov cézia-134 a cézia-137. Analytická správa je priložená.

huby alebo kŕmne zmesi alebo viaczložkové potraviny s obsahom viac ako 50 % týchto produktov, ktoré pochádzajú z prefektúry Jamanaši a boli z nich odobraté vzorky dňa … (dátum), ktoré boli podrobené laboratórnej analýze dňa …

(dátum) v …

(názov laboratória) s cieľom stanoviť hladinu rádionuklidov cézia-134 a cézia-137. Analytická správa je priložená.

krmivá alebo potraviny uvedené v prílohe IV k vykonávacie nariadeniu (EÚ) č. 996/2012 alebo kŕmne zmesi alebo viaczložkové potraviny s obsahom viac ako 50 % týchto produktov, ktoré pochádzajú z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate a boli z nich odobraté vzorky dňa … (dátum), ktoré boli podrobené laboratórnej analýze dňa … (dátum) v … (názov laboratória) s cieľom stanoviť hladinu rádionuklidov cézia-134 a cézia-137. Analytická správa je priložená.

krmivá a potraviny neznámeho pôvodu alebo s obsahom viac ako 50 % zložky(-iek) neznámeho pôvodu, z ktorých boli odobraté vzorky dňa … (dátum), ktoré boli podrobené laboratórnej analýze dňa … (dátum) v … (názov laboratória) s cieľom stanoviť hladinu rádionuklidov cézia-134 a cézia-137. Analytická správa je priložená.

V … dňa …

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uvedeného v článku 6 ods. 2 alebo 3 vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 996/2012,

Časť, ktorú musí vyplniť príslušný orgán na hraničnej inšpekčnej stanici (HIS) alebo na určenom mieste vstupu

Zásielka bola prijatá na predloženie colným úradom na účely prepustenia do voľného obehu v Únii.

Zásielka NEBOLA prijatá na predloženie colným úradom na účely prepustenia do voľného obehu v Únii.

(príslušný orgán, členský štát)

dátum

pečiatka

podpis


PRÍLOHA II

Maximálne hladiny pre potraviny  (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právnych predpisoch

 

Potraviny pre dojčatá a malé deti

Mlieko a mliečne nápoje

Iné potraviny s výnimkou - minerálnej vody a podobných nápojov - čaju pripravovaného z nefermentovaných lístkov

Minerálna voda a podobné nápoje a čaj pripravovaný z nefermentovaných lístkov

Suma cézia-134 a cézia-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Maximálne hladiny pre krmivá  (3) (Bq/kg) stanovené v japonských právnych predpisoch

 

Krmivá určené pre hovädzí dobytok a kone

Krmivá určené pre ošípané

Krmivá určené pre hydinu

Krmivá pre ryby (5)

Suma cézia-134 a cézia-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  V prípade sušených produktov, ktoré sú určené na spotrebu v rehydratovanom stave, sa maximálna hladina vzťahuje na rekonštituovaný produkt pripravený na spotrebu.

V prípade sušených húb sa uplatňuje rekonštitučný faktor 5.

V prípade čaju sa maximálna hladina uplatňuje na odvar pripravený z čajových lístkov. Faktor spracovania pre sušený čaj je 50 a preto sa prostredníctvom maximálnej hladiny 500 Bq/kg pre sušené čajové lístky zabezpečí, aby hladina v pripravenom čajovom odvare neprekračovala maximálnu hladinu 10 Bq/kg.

(2)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s maximálnymi hladinami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Japonsku, tieto hodnoty dočasne nahrádzajú hodnoty stanovené v nariadení Rady (Euratom) č. 3954/87.

(3)  Maximálna hladina sa týka krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

(4)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s maximálnymi hladinami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Japonsku, táto hodnota dočasne nahrádza hodnotu stanovenú v nariadení Komisie (Euratom) č. 770/90 (Ú. v. ES L 83, 30.3.1990, s. 78).

(5)  S výnimkou krmív pre okrasné ryby.


PRÍLOHA III

Prechodné opatrenia stanovené v japonských právnych predpisoch platné v zmysle tohto nariadenia

a)

Mlieko a mliečne výrobky, minerálna voda a podobné nápoje, ktoré boli vyrobené a/alebo spracované pred 31. marcom 2012 neobsahujú rádioaktívne cézium nad hladinou 200 Bq/kg. Ostatné potraviny s výnimkou ryže, sójových bôbov a z nich spracovaných produktov, ktoré sú vyrobené a/alebo spracované pred 31. marcom 2012, neobsahujú rádioaktívne cézium nad hladinou 500 Bq/kg.

b)

Výrobky z ryže, ktoré boli vyrobené a/alebo spracované pred 30. septembrom 2012, neobsahujú rádioaktívne cézium nad hladinou 500 Bq/kg.

c)

Sójové bôby zožaté a uvedené na trh pred 31. decembrom 2012 neobsahujú rádioaktívne cézium nad hladinou 500 Bq/kg.

d)

Výrobky zo sójových bôbov, ktoré boli vyrobené a/alebo spracované pred 31. decembrom 2012, neobsahujú rádioaktívne cézium nad hladinou 500 Bq/kg.


PRÍLOHA IV

Krmivá a potraviny, v prípade ktorých sa pred vývozom do Únie vyžaduje odber vzoriek a analýza na prítomnosť cézia-134 a cézia-137

a)

produkty pochádzajúce z prefektúry Fukušima:

všetky produkty so zohľadnením výnimiek stanovených v článku 1 tohto nariadenia.

b)

produkty pochádzajúce z prefektúry Šizuoka:

čaj a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 09022101 20 a 2202 90 10,

huby a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80.

c)

produkty pochádzajúce z prefektúry Jamanaši:

huby a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80.

d)

produkty pochádzajúce z prefektúr Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa alebo Iwate:

čaj a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0902, 2101 20 a 2202 90 10,

huby a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80,

ryby a produkty rybolovu, ktoré patria pod kódy KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 a 0308 (1),

ryža a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 a 1905 90 (1),

sójové bôby a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 1201 90, 1208 10, 1507 (1),

fazuľa Adzuki, ktorá patrí pod kódy KN 0708 20, 0713 32 00, a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 1106 10 (1),

čučoriedky a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95,

ginkové orechy, ktoré patria pod kód KN 0802 90 85, a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

japonské marhule, ktoré patria pod kód KN 0809 40 05, a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

citrusové ovocie, ktoré patrí pod kód KN 0805, kôra alebo šupka z citrusových plodov, ktoré patria pod kód 0814 00 00, a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (1),

japonské tomely, ktoré patria pod kód KN 0810 70 00, a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1),

granátové jablká, ktoré patria pod kód KN 0810 90 75, a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1),

akébia päťpočetná (Akebia quinata), ktoré patria pod kód KN 0810 90 75, a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1),

jadrové ovocie (Chaenomeles), ktoré patrí pod kód KN 0810 90 75, a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1),

asimina trojlaločná (Asimina triloba), ktorá patrí pod kód KN 0810 90 75, a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1),

hrušky, ktoré patria pod kód KN 0808 30 10, a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (1),

gaštany, ktoré patria pod kódy KN 0802 41 00 a 0802 42 00, a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1),

vlašské orechy, ktoré patria pod kódy KN 0802 31 00 a 0802 32 00, a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN ako napr. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1),

ašitaba (Angelica keiskei) a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

deväťsil japonský (fuki) (Petasites japonicus) a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 and 0712 90,

japonský zázvor (Zingiber mioga), ktorý patrí pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 2008 99 49, 2008 99 67,

jedlé časti druhov Aralia a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91,

papradie orličie (Pteridium aquilinum) a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

jedlé časti japonského chrenu alebo wasabi (Wasabia japonica) a z nich spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 a 0910 99,

halucha jávska (Oenanthe javanica) a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

sečuánske korenie (Zanthoxylum piperitum), ktoré patrí pod kód KN 0910 99;

osmunda japonská (Osmunda japonica) a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

momidžigasa (Parasenecio delphiniifolius) a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

perovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

funkia (Hosta Montana) a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

uwabamisó (Elatostoma umbellatum var. majus) a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

cesnak hadí (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0703 10, 0710 80, 071190071220 a 0712 90,

pichliač (Cirsium japonicum) a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90 (1),

jobusumasó (honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90 (1),

Synurus pungens (ojamabokuči) a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90 (1),

praslička roľná (Equisetum arvense) a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90 (1),

Actinidia polygama a z nej spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 a 0813 40 95 (1),

kolokázia (Colocasia esculenta) a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kód KN 0714 40 (1),

jakon (Smallanthus sonchifolius) a z neho spracované produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 a 0714 90 (1),

e)

viaczložkové produkty s obsahom viac ako 50 % produktov uvedených v písmenách a), b), c) a d) tejto prílohy.


(1)  Zoznam týchto produktov sa preskúma pred 31. marcom 2013 s ohľadom na výsledky analýz získané v období od septembra 2012 do decembra 2012.


27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 997/2012

z 26. októbra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

38,5

MA

49,6

MK

40,5

ZZ

42,9

0707 00 05

AL

36,9

MK

32,3

TR

126,2

ZZ

65,1

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

57,6

CL

75,4

TR

83,1

UY

56,6

ZA

88,8

ZZ

72,3

0806 10 10

BR

258,6

LB

333,4

MK

87,0

TR

158,3

US

225,7

ZZ

212,6

0808 10 80

CL

148,8

CN

95,2

MK

34,4

NZ

128,3

US

118,8

ZA

150,3

ZZ

112,6

0808 30 90

CN

51,0

TR

113,5

ZZ

82,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/44


ROZHODNUTIE RADY

z 25. októbra 2012

o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel so Švédskom

(2012/664/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (1), a najmä na jeho článok 25,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV (2), a najmä na jeho článok 20 a kapitolu 4 prílohy,

keďže:

(1)

Podľa Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, právne účinky aktov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, sú zachované tak dlho, pokým sa tieto akty vykonávaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné alebo nezmenia a nedoplnia.

(2)

Článok 25 rozhodnutia 2008/615/SVV je preto uplatniteľný a Rada musí jednomyseľne rozhodnúť o tom, či členské štáty vykonali ustanovenia kapitoly 6 uvedeného rozhodnutia.

(3)

V článku 20 rozhodnutia 2008/616/SVV sa stanovuje, že rozhodnutia uvedené v článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2008/615/SVV sa majú prijať na základe hodnotiacej správy vypracovanej na základe dotazníka. Hodnotiaca správa má byť v prípade automatizovanej výmeny údajov v súlade s kapitolou 2 rozhodnutia 2008/615/SVV založená na hodnotiacej návšteve a skúšobnej prevádzke.

(4)

Podľa kapitoly 4 bodu 1.1 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV sa dotazník, ktorý pripravila príslušná pracovná skupina Rady, týka každej automatizovanej výmeny údajov a členský štát má naň odpovedať hneď ako bude presvedčený, že spĺňa predpoklady na výmenu údajov v príslušnej kategórii.

(5)

Švédsko vyplnilo dotazník o ochrane údajov a dotazník o údajoch o evidencii vozidiel.

(6)

Švédsko spolu s Holandskom uskutočnili úspešnú skúšobnú prevádzku.

(7)

Vo Švédsku sa uskutočnila hodnotiaca návšteva a belgicko-holandský hodnotiaci tím o nej vypracoval správu, ktorá sa zaslala príslušnej pracovnej skupine Rady.

(8)

Rade sa predložila celková hodnotiaca správa, v ktorej sa zhrnuli výsledky dotazníka, hodnotiacej návštevy a skúšobnej prevádzky v súvislosti s údajmi o evidencii vozidiel,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE

Článok 1

Švédsko na účely automatizovaného vyhľadávania údajov o evidencii vozidiel vykonalo v plnom rozsahu všeobecné ustanovenia o ochrane údajov uvedené v kapitole 6 rozhodnutia 2008/615/SVV a je oprávnené dostávať a poskytovať osobné údaje podľa článku 12 uvedeného rozhodnutia odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 25. októbra 2012

Za Radu

predsedníčka

E. MAVROU


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12.


27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/45


ROZHODNUTIE RADY 2012/665/SZBP

z 26. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/638/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 25. októbra 2010 rozhodnutím 2010/638/SZBP (1) uložila reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike.

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2010/638/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali predĺžiť do 27. októbra 2013.

(3)

Je potrebné zmeniť a doplniť opatrenia týkajúce sa zbrojného embarga ustanoveného v rozhodnutí 2010/638/SZBP.

(4)

Rozhodnutie 2010/638/SZBP by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/638/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

dopĺňa sa toto písmeno:

„g)

predaj, dodávku, prevod alebo vývoz výbušnín a súvisiaceho vybavenia na civilné použitie v baníctve a pri investíciách do infraštruktúry a poskytovanie technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb a ďalších služieb, ako aj poskytovanie financovania a finančných služieb v súvislosti s takýmito položkami pod podmienkou, že skladovanie a používanie takýchto výbušnín a súvisiaceho vybavenia a služieb kontroluje a overuje nezávislý orgán a poskytovatelia súvisiacich služieb sú identifikovaní;“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje písmeno g), členský štát informuje dva týždne vopred ostatné členské štáty o svojom zámere udeliť povolenie podľa uvedeného písmena.“

2.

V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 27. októbra 2013. Podlieha stálej revízii. Podľa potreby sa môže obnoviť alebo zmeniť a doplniť, ak Rada dospeje k záveru, že sa jeho ciele nedosiahli.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. októbra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 10.


27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/46


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/855/ES, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Maďarsku

[oznámené pod číslom C(2012) 7433]

(Text s významom pre EHP)

(2012/666/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 odsek 4,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (3) sa stanovujú určité kontrolné opatrenia súvisiace s klasickým morom ošípaných v členských štátoch alebo v ich regiónoch, ktoré sa uvádzajú na zozname v prílohe k danému rozhodnutiu. Na zozname je uvedená aj župa Nógrád (Novohrad) v Maďarsku.

(2)

Maďarsko informovalo Komisiu o aktuálnom vývoji v súvislosti s klasickým morom ošípaných v župe Nógrád uvedenej na zozname v prílohe k rozhodnutiu 2008/855/ES.

(3)

Z týchto informácií vyplýva, že na území župy Nógrád došlo k eradikácii klasického moru ošípaných. Na základe tejto skutočnosti by sa opatrenia stanovené v rozhodnutí 2008/855/ES nemali viac v tejto župe uplatňovať a zápis týkajúci sa župy Nógrád by sa mal vypustiť zo zoznamu stanoveného v časti I prílohy k uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Rozhodnutie 2008/855/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V časti I prílohy k rozhodnutiu 2008/855/ES sa bod 3 nahrádza takto:

„3.   Maďarsko

Územie župy Pest, ktoré leží severne a východne od rieky Dunaj, južne od hraníc so Slovenskom, západne od hraníc župy Nógrád a severne od rýchlostnej cesty E71.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. októbra 2012

Za Komisiu

Maroš ŠEFČOVIČ

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.


27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/47


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. októbra 2012,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2011

[oznámené pod číslom C(2012) 7440]

(Iba holandské znenie je autentické)

(2012/667/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom prispieť k čo najrýchlejšej eradikácii vtáčej chrípky by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky, ktoré vznikli členským štátom. V článku 4 ods. 3 prvej a druhej zarážke uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom, ktoré vznikli členským štátom.

(3)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2012/132/EÚ z 15. februára 2012 o finančnom príspevku Únie na mimoriadne opatrenia zamerané na boj s vtáčou chrípkou v Nemecku, Taliansku a Holandsku v roku 2011 (3) bol udelený finančný príspevok Únie na mimoriadne opatrenia na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2011. Holandsko predložilo 13. apríla 2012 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa ustanovení článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(5)

Vyplatenie finančného príspevku Únie je podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(6)

Holandsko v súlade s článkom 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES bezodkladne informovalo Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach uplatnených v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa oznamovania a eradikácie, ako aj o ich výsledkoch. K žiadosti o úhradu bola v zmysle požiadaviek uvedených v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005 priložená správa o financovaní, podporné dokumenty, epidemiologická správa o každom chove, v ktorom boli zvieratá usmrtené alebo zneškodnené, ako aj výsledky príslušných auditov.

(7)

Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Holandsku oznámené 25. apríla 2012 a 4. júna 2012. Holandsko vyjadrilo e-mailom z 11. júna 2012 svoj súhlas.

(8)

Následne sa teraz môže stanoviť celková výška finančnej podpory Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v Holandsku v roku 2011.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou vtáčej chrípky v Holandsku v roku 2011 sa stanovuje na 429 425,74 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 25. októbra 2012

Za Komisiu

Maroš ŠEFČOVIČ

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 59, 1.3.2012, s. 34.


27.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/49


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. októbra 2012,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti slintačke a krívačke v Bulharsku v roku 2011

[oznámené pod číslom C(2012) 7454]

(Iba bulharské znenie je autentické)

(2012/668/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 14,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami, pričom toto rozhodnutie prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom pomôcť pri čo najrýchlejšej eradikácii slintačky a krívačky by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V článku 14 ods. 4 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel výdavkov, ktoré je potrebné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/730/EÚ z 9. novembra 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti slintačke a krívačke v Bulharsku v roku 2011 (3) bol udelený finančný príspevok Únie na núdzové opatrenia na boj proti slintačke a krívačke v Bulharsku v roku 2011. Bulharsko predložilo 9. decembra 2011 a 24. januára 2012 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa ustanovení článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(5)

Vyplatenie finančného príspevku Únie je podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(6)

Bulharsko v súlade s článkom 14 ods. 3 rozhodnutia 2009/470/ES bezodkladne informovalo Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach uplatnených v súlade s právnymi predpismi Únie o oznamovaní a eradikácii, ako aj o ich výsledkoch. K žiadosti o úhradu bola v zmysle požiadaviek uvedených v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005 priložená správa o financovaní, podporné dokumenty, epidemiologická správa o každej prevádzke, v ktorej boli zvieratá usmrtené alebo zlikvidované, ako aj výsledky príslušných auditov.

(7)

Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Bulharsku oznámené 19. júna 2012. Bulharsko vyjadrilo v e-maile z 20. júna 2012 svoj súhlas.

(8)

Následne sa teraz môže stanoviť celková výška finančnej podpory Únie na oprávnené výdavky vzniknuté v súvislosti s eradikáciou slintačky a krívačky v Bulharsku v roku 2011.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou slintačky a krívačky v Bulharsku v roku 2011 sa stanovuje na 463 583,37 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, je určené Bulharskej republike.

V Bruseli 25. októbra 2012

Za Komisiu

Maroš ŠEFČOVIČ

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2011, s. 36.