ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.296.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 296

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
25. októbra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

25.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 965/2012

z 5. októbra 2012,

ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 5 a článok 10 ods. 5,

keďže:

(1)

Prevádzkovatelia a pracovníci, ktorí sa podieľajú na prevádzke niektorých lietadiel, musia spĺňať príslušné základné požiadavky ustanovené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008.

(2)

V nariadení (ES) č. 216/2008 sa vyžaduje, aby členské štáty okrem kontrol osvedčení, ktoré vydali, viedli vyšetrovania vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche a prijali akékoľvek opatrenie vrátane uzemnenia lietadla, aby predišli ďalšiemu porušovaniu.

(3)

V súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 by Komisia mala prijať potrebné vykonávacie predpisy na zavedenie podmienok bezpečnej prevádzky lietadiel.

(4)

Na zabezpečenie plynulého prechodu a vysokej a jednotnej úrovne bezpečnosti civilného letectva v Európskej únii by vykonávacie opatrenia mali odrážať súčasný stav vývoja v oblasti leteckej prevádzky vrátane najlepších postupov a vedeckého a technického pokroku. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali zohľadniť technické požiadavky a administratívne postupy schválené do 30. júna 2009 v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ďalej len „ICAO“) a európskych Spojených leteckých úradov, ako aj platné právne predpisy týkajúce sa konkrétneho prostredia v jednotlivých štátoch.

(5)

Je nevyhnutné poskytnúť leteckému priemyslu a administratívam členských štátov dostatok času, aby sa prispôsobili novému regulačnému rámcu a aby za určitých podmienok uznali platnosť osvedčení, ktoré boli vydané predtým, ako sa toto nariadenie začne uplatňovať.

(6)

Keďže toto nariadenie predstavuje vykonávacie opatrenie uvedené v článku 8 ods. 5 a článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 216/2008, príloha III k nariadeniu Rady (EHS) č. 3922/91 (2) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES (3) sa považujú za zrušené v súlade s článkom 69 ods. 3 a článkom 69 ods. 5 nariadenia (ES) č. 216/2008. Príloha III by však mala ostať dočasne v platnosti do vypršania prechodných období predpokladaných v tomto nariadení a v oblastiach, v ktorých ešte neboli prijaté vykonávacie opatrenia. Rovnako aj smernica 2004/36/ES by sa mala dočasne uplatňovať do vypršania prechodných období predpokladaných v tomto nariadení.

(7)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva pripravila návrh vykonávacích predpisov a predložila ho v podobe stanoviska Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá v oblasti prevádzky obchodnej leteckej dopravy letúnov a vrtuľníkov vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel prevádzkovateľov patriacich pod bezpečnostný dohľad iného štátu, ktoré pristáli na letiskách nachádzajúcich sa v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy.

2.   Týmto nariadením sa ustanovujú aj podrobné pravidlá podmienok vydávania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení prevádzkovateľov lietadiel podľa článku 4 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 216/2008, ktorí sa podieľajú na prevádzke obchodnej leteckej dopravy, oprávnenia a zodpovednosť držiteľov osvedčení, ako aj okolností, za akých je prevádzka v záujme bezpečnosti zakázaná, obmedzená alebo podriadená určitým podmienkam.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na leteckú prevádzku v rámci rozsahu pôsobnosti článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 216/2008.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„Prevádzka obchodnej leteckej dopravy (CAT)“ znamená prevádzku lietadiel na prepravu cestujúcich, nákladu alebo pošty za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu.

2.

„Letúny výkonnostnej triedy B“ sú letúny poháňané vrtuľovými motormi s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel pre deväť alebo menej cestujúcich a s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menej.

3.

„Miesto verejného záujmu (PIS)“ je miesto používané výhradne na prevádzku vo verejnom záujme.

4.

„Prevádzka vo výkonnostnej triede 1“ je prevádzka, pri ktorej v prípade poruchy kritického motora môže vrtuľník pristáť v rozmedzí použiteľnej dĺžky prerušeného vzletu alebo bezpečne pokračovať v lete do vhodného priestoru pristátia v závislosti od toho, kedy dôjde k poruche.

Vymedzenie ďalších pojmov na účely príloh II až V sa ustanovuje v prílohe I.

Článok 3

Spôsobilosť na výkon dohľadu

1.   Členské štáty určia jeden alebo viac subjektov ako príslušný orgán v rámci daného členského štátu s potrebnými právomocami a vymedzenou zodpovednosťou za osvedčovanie osôb a organizácií, ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacím predpisom a za dohľad nad nimi.

2.   Ak členský štát určí viac subjektov ako príslušný orgán:

a)

jednoznačne vymedzí oblasti právomocí každého príslušného orgánu z hľadiska zodpovednosti a geografických obmedzení a

b)

zavedie koordináciu medzi týmito subjektmi, aby sa zabezpečil účinný dohľad nad všetkými organizáciami a osobami, ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacím predpisom, v rámci právomoci prislúchajúcej týmto orgánom.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán (orgány) bol spôsobilý na zaistenie dohľadu nad všetkými osobami a organizáciami, ktoré zahŕňa jeho program dohľadu, vrátane dostatočných zdrojov na splnenie požiadaviek tohto nariadenia.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci príslušného orgánu nevykonávali činnosti dohľadu, ak existuje dôkaz, že by tieto činnosti mohli viesť priamo alebo nepriamo ku konfliktu záujmov, najmä ak ide o rodinné alebo finančné záujmy.

5.   Pracovníci, ktorým príslušný orgán udelil oprávnenie na vykonávanie úloh osvedčovania a/alebo dohľadu, majú právomoc vykonávať prinajmenšom tieto úlohy:

a)

kontrolovať záznamy, údaje, postupy a akékoľvek ďalšie materiály potrebné na vykonávanie úlohy osvedčovania a/alebo dohľadu;

b)

robiť kópie alebo výpisy z takýchto záznamov, údajov, postupov a ďalších materiálov;

c)

požadovať ústne vysvetlenie na mieste;

d)

vstupovať do zodpovedajúcich budov, miest prevádzky alebo dopravných prostriedkov;

e)

vykonávať audity, vyšetrovania, hodnotenia, kontroly vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche a neohlásených kontrol;

f)

v prípade potreby prijímať alebo iniciovať vynucovacie opatrenia.

6.   Úlohy na základe odseku 5 sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu.

Článok 4

Inšpekcie na odbavovacej ploche

Inšpekcie na odbavovacej ploche lietadiel prevádzkovateľov patriacich pod bezpečnostný dohľad iného členského štátu alebo tretej krajiny sa vykonávajú v súlade s podčasťou RAMP prílohy II.

Článok 5

Letecká prevádzka

1.   Prevádzkovatelia prevádzkujú lietadlá na účely prevádzky obchodnej leteckej dopravy len v súlade s prílohami III a IV.

2.   Prevádzkovatelia obchodnej leteckej dopravy musia spĺňať príslušné ustanovenia prílohy V počas prevádzky:

a)

letúnov a vrtuľníkov používaných na:

i)

prevádzku s použitím výkonnostnej navigácie (PBN);

ii)

prevádzku v súlade so špecifikáciami minimálnej navigačnej výkonnosti (MNPS);

iii)

prevádzku vo vzdušnom priestore so zmenšenými minimami vertikálnych rozstupov (RVSM);

iv)

prevádzku za podmienok zníženej viditeľnosti (LVO);

b)

letúnov a vrtuľníkov používaných na prepravu nebezpečného nákladu (DG);

c)

dvojmotorových letúnov prevádzkovaných s predĺženým operačným dosahom (ETOPS) v obchodnej leteckej doprave;

d)

vrtuľníkov používaných v obchodnej leteckej doprave na prevádzku so zobrazovacími systémami nočného videnia (NVIS);

e)

vrtuľníkov používaných v obchodnej leteckej doprave pri prevádzke zdvíhacieho zariadenia (HHO) a

f)

vrtuľníkov používaných v obchodnej leteckej doprave na prevádzku vrtuľníkovej zdravotníckej záchrannej služby (HEMS).

Článok 6

Výnimky

1.   Na prevádzku letúnov výkonnostnej triedy B alebo vrtuľníkov jednoduchej konštrukcie v obchodnej leteckej doprave, ktorá sa začína a končí na tom istom letisku/mieste prevádzky, sa nevzťahujú prílohy III a IV.

Táto prevádzka však musí byť v súlade:

a)

v prípade letúnov s prílohou III k nariadeniu (EHS) č. 3922/91 a príslušnými vnútroštátnymi výnimkami na základe hodnotenia bezpečnostného rizika, ktoré vykonávajú príslušné orgány;

b)

v prípade vrtuľníkov s vnútroštátnymi požiadavkami.

2.   Odchylne od článku 5 ods. 1 sa lietadlá uvedené v článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 216/2008 pri použití v obchodnej leteckej doprave prevádzkujú za podmienok stanovených v rozhodnutí Komisie C(2009) 7633 zo 14. októbra 2009. Akákoľvek zmena prevádzky, ktorá má vplyv na podmienky stanovené v uvedenom rozhodnutí, sa pred zavedením musí oznámiť Komisii a Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“).

Iný členský štát ako členský štát, ktorému je určené rozhodnutie C(2009) 7633, ktorý zamýšľa použiť výnimku uvedenú v danom rozhodnutí, oznámi svoj zámer Komisii a agentúre pred uplatnením výnimky. Komisia a agentúra posúdia, do akej miery sa zmena alebo zamýšľané použitie odchyľuje od podmienok uvedených v rozhodnutí C(2009) 7633, alebo aký má vplyv na pôvodné posúdenie bezpečnosti vykonané v súvislosti s uvedeným rozhodnutím. Ak sa na základe posúdenia ukáže, že zmena alebo zamýšľané použitie nezodpovedá pôvodnému posúdeniu bezpečnosti vykonanému v súvislosti s rozhodnutím C(2009) 7633, členský štát predloží novú žiadosť o výnimku v súlade s článkom 14 ods. 6 nariadenia (ES) č. 216/2008.

3.   Odchylne od článku 5 ods. 1 sa lety týkajúce sa zavedenia alebo úpravy typov lietadiel, ktoré vykonávajú konštrukčné alebo výrobné organizácie v rozsahu pôsobnosti svojich oprávnení, naďalej prevádzkujú za podmienok stanovených v právnych predpisoch členských štátov.

4.   Bez ohľadu na článok 5 môžu členské štáty naďalej požadovať osobitné povolenie a dodatočné požiadavky, pokiaľ ide o prevádzkové postupy, vybavenie, kvalifikáciu posádky a výcvik na prevádzku obchodnej leteckej dopravy vrtuľníkov mimo pevniny v súlade s ich právnymi predpismi. Členské štáty oznámia Komisii a agentúre dodatočné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na takéto osobitné povolenia. Tieto požiadavky nesmú byť menej prísne ako požiadavky uvedené v prílohách III a IV.

5.   Odchylne od CAT.POL.A.300 písm. a) prílohy IV jednomotorové letúny použité počas prevádzky v obchodnej leteckej doprave v noci alebo v meteorologických podmienkach letu podľa prístrojov sa prevádzkujú za podmienok stanovených v platných výnimkách udelených členskými štátmi v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3922/91.

Akákoľvek zmena prevádzky týchto letúnov, ktorá má vplyv na podmienky stanovené v uvedených výnimkách, sa pred zavedením zmeny musí oznámiť Komisii a agentúre. Komisia a agentúra posúdia navrhovanú zmenu v súlade s článkom 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 216/2008.

6.   Existujúca prevádzka vrtuľníkov do/z miesta verejného záujmu sa môže vykonávať odchylne od CAT.POL.H.225 prílohy IV, ak rozmery miesta verejného záujmu, prostredie, prekážky alebo vrtuľník neumožňujú splnenie požiadaviek na prevádzku vo výkonnostnej triede 1. Takáto prevádzka sa vykonáva za podmienok určených členskými štátmi. Členské štáty oznámia Komisii a agentúre uplatňované podmienky.

Článok 7

Osvedčenia leteckých prevádzkovateľov

1.   Osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), ktoré členské štáty vydali prevádzkovateľom letúnov obchodnej leteckej dopravy pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadením (EHS) č. 3922/91, sa považujú za vydané v súlade s týmto nariadením.

Najneskôr 28. októbra 2014:

a)

prevádzkovatelia prispôsobia svoj systém riadenia, výcvikové programy, postupy a príručky tak, aby podľa potreby spĺňali ustanovenia príloh III, IV a V;

b)

sa AOC nahradia osvedčeniami vydanými v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

2.   Osvedčenia leteckých prevádzkovateľov (AOC) pre prevádzkovateľov vrtuľníkov v obchodnej leteckej doprave, ktoré vydali členské štáty pred uplatňovaním tohto nariadenia, sa prevedú na osvedčenia leteckých prevádzkovateľov spĺňajúce podmienky tohto nariadenia v súlade so správou o prevode, ktorú po porade s agentúrou vypracuje členský štát, ktorý vydal AOC.

V správe o prevode sa opisujú:

a)

vnútroštátne požiadavky, na základe ktorých boli vydané osvedčenia leteckých prevádzkovateľov;

b)

rozsah oprávnení, ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľom;

c)

rozdiely medzi vnútroštátnymi požiadavkami, na základe ktorých boli osvedčenia leteckých prevádzkovateľov vydané, a požiadavkami príloh III, IV a V spolu s informáciou o tom, ako a kedy budú musieť prevádzkovatelia zabezpečiť úplný súlad s uvedenými prílohami.

Správa o prevode obsahuje kópie všetkých dokumentov potrebných na preukázanie prvkov stanovených v písmenách a) až c) vrátane kópií príslušných vnútroštátnych požiadaviek a postupov.

Článok 8

Obmedzenia letového času

Na obmedzenia letového času a času v službe sa vzťahuje:

a)

článok 8 ods. 4 a podčasť Q prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 3922/91 v prípade letúnov;

b)

vnútroštátne požiadavky v prípade vrtuľníkov.

Článok 9

Zoznamy minimálneho vybavenia

Zoznamy minimálneho vybavenia (MEL) schválené pred uplatňovaním tohto nariadenia štátom prevádzkovateľa alebo štátom zápisu do registra sa považujú za schválené v súlade s týmto nariadením a prevádzkovateľ, ktorý dostal povolenie, ich môže naďalej používať.

Po začatí uplatňovania tohto nariadenia sa všetky zmeny MEL musia vykonávať v súlade s ORO.MLR.105 prílohy III.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 28. októbra 2012.

2.   Odchylne od druhého pododseku odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať ustanovenia príloh I až V do 28. októbra 2014.

Keď členský štát využije túto možnosť, oznámi to Komisii a agentúre. V tomto oznámení sa uvedú dôvody a dĺžka trvania tejto výnimky, ako aj program vykonávania obsahujúci zamýšľané opatrenia a súvisiaci harmonogram.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. októbra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 76.


PRÍLOHA I

Vymedzenia pojmov používaných v prílohách II – V

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„Použiteľná dĺžka pre prerušený vzlet (ASDA)“ je použiteľná dĺžka pre rozjazd, zväčšená o dĺžku dojazdovej dráhy, ak štát letiska vyhlási, že takáto dojazdová dráha je zriadená a je schopná uniesť hmotnosť letúna za bežných prevádzkových podmienok.

2.

„Prijateľné prostriedky preukázania zhody (AMC)“ sú nezáväzné normy, ktoré agentúra prijala na opis spôsobov, ako dosiahnuť súlad s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi.

3.

„Preberací kontrolný zoznam“ je dokument, ktorý sa používa ako pomôcka pri kontrole vonkajšieho vzhľadu zásielok nebezpečného tovaru a ich sprievodných dokladov s cieľom zistiť, či boli splnené všetky príslušné požiadavky.

4.

„Vhodné letisko“ je letisko, na ktorom sa môžu prevádzkovať lietadlá so zreteľom na príslušné výkonnostné požiadavky a na vlastnosti vzletovej a pristávacej dráhy.

5.

Na účely klasifikácie cestujúcich:

a)

„dospelý“ znamená osobu vo veku 12 rokov a viac;

b)

„dieťa/deti“ znamená osoby vo veku dvoch rokov alebo vyššom, ale nižšom ako 12 rokov;

c)

„malé dieťa“ znamená osobu vo veku nižšom ako 2 roky.

6.

„Letún“ je motorové lietadlo s nepohyblivými krídlami, ťažšie ako vzduch, ktoré je pri lete podporované dynamickými reakciami vzduchu pôsobiaceho na jeho krídla.

7.

„Let s podporou zobrazovacieho systému nočného videnia (NVIS)“ je v prípade prevádzky NVIS tá časť letu podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR), ktorá sa vykonáva v noci, keď člen posádky používa okuliare na nočné videnie (NVG).

8.

„Lietadlo“ je zariadenie schopné pohybu v atmosfére následkom iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu.

9.

„Alternatívne prostriedky preukázania zhody“ sú tie, ktoré ponúkajú alternatívu existujúcich prijateľných prostriedkov preukázania zhody alebo ktoré ponúkajú nové prostriedky preukázania zhody s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, pre ktoré agentúra neprijala žiadne súvisiace prijateľné prostriedky preukázania zhody.

10.

„Ochrana proti námraze“ v prípade postupov na zemi je postup, ktorým sa zabezpečí ochrana ošetrených plôch lietadla proti tvorbe námrazy alebo ľadu a hromadeniu snehu na obmedzený čas (čas účinnej ochrany).

11.

„Palubný sprievodca“ je iný primerane kvalifikovaný člen posádky ako člen letovej posádky alebo technickej posádky, ktorého prevádzkovateľ poveril úlohami súvisiacimi s bezpečnosťou cestujúcich a letu počas prevádzky.

12.

„Postup priblíženia kategórie I (CAT I)“ je presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov s použitím systému zariadení na presné priblíženie a pristátie (ILS), mikrovlnného pristávacieho systému (MLS), pristávacieho systému GLS (globálny navigačný satelitný systém s pozemným rozšírením GNSS/GBAS), presného približovacieho radaru (PAR) alebo globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) využívajúceho systém so satelitným rozšírením (SBAS), pričom výška rozhodnutia (DH) nie je menšia ako 200 ft a dráhová dohľadnosť (RVR) nie je menšia ako 550 m pre letúny a 500 m pre vrtuľníky.

13.

„Postup priblíženia kategórie II (CAT II)“ je presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov s použitím systému ILS alebo MLS, pričom:

a)

výška rozhodnutia (DH) je menšia ako 200 ft, ale nie menšia ako 100 ft, a

b)

dráhová dohľadnosť (RVR) nie je menšia ako 300 m.

14.

„Postup priblíženia kategórie IIIA (CAT IIIA)“ je presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov s použitím systému ILS alebo MLS, pričom:

a)

výška rozhodnutia (DH) je menšia ako 100 ft a

b)

dráhová dohľadnosť (RVR) nie je menšia ako 200 m.

15.

„Postup priblíženia kategórie IIIB (CAT IIIB)“ je presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov s použitím systému ILS alebo MLS, pričom:

a)

výška rozhodnutia (DH) je menšia ako 100 ft alebo nie je žiadna DH a

b)

dráhová dohľadnosť (RVR) je menšia ako 200 m, ale nie je menšia ako 75 m.

16.

„Vrtuľník kategórie A“ je viacmotorový vrtuľník konštruovaný s motorom a systémom s vlastnosťami izolácie vymedzenými v príslušných predpisoch letovej spôsobilosti a schopný prevádzky plánovanej v rámci koncepcie poruchy kritického motora, ktorá s použitím údajov o vzlete a pristátí zabezpečí zodpovedajúcu určenú plochu a zodpovedajúcu výkonnosť pre bezpečné pokračovanie v lete v prípade vysadenia motora.

17.

„Vrtuľník kategórie B“ je jednomotorový alebo viacmotorový vrtuľník, ktorý nevyhovuje požiadavkám kategórie A. Vrtuľníky kategórie B nemajú zaručenú schopnosť bezpečného pokračovania letu v prípade poruchy motora a predpokladá sa neplánované pristátie.

18.

„Certifikačné špecifikácie (CS)“ sú technické normy prijaté agentúrou, v ktorých sa uvádzajú prostriedky preukazovania zhody s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi a ktoré môže organizácia použiť na účely osvedčovania.

19.

„Let po okruhu“ je fáza letu za viditeľnosti pri priblížení podľa prístrojov na privedenie lietadla do polohy vhodnej na pristátie na vzletovej a pristávacej dráhe/ploche konečného priblíženia a vzletu (FATO), ktorá nie je vhodne umiestená pre priame priblíženie.

20.

„Predpolie“ je vymedzená pravouhlá plocha na zemi alebo na vode, ktorá je pod dozorom príslušného orgánu a je určená alebo upravená ako vhodná plocha, nad ktorou môže letún vykonať časť svojho počiatočného stúpania do stanovenej výšky.

21.

„Základňa oblačnosti“ je výška základne najnižšej pozorovanej alebo predpovedanej časti oblačnosti v blízkosti letiska alebo miesta prevádzky, alebo v špecifikovanej oblasti prevádzky, ktorá sa bežne meria nad nadmorskou výškou letiska alebo v prípade letov mimo pevniny sa udáva nad strednou hladinou mora.

22.

„Spoločné využívanie kódu“ je dohoda, na základe ktorej prevádzkovateľ pridelí svoje kódové označenie letu, ktorý prevádzkuje iný prevádzkovateľ a predáva a vydáva letenky na tento let.

23.

„Husto osídlená oblasť“ je oblasť vo veľkomeste, meste alebo osade, ktorá sa používa prevažne na bývanie, obchodné činnosti alebo rekreáciu.

24.

„Znečistená dráha“ je dráha, ktorej viac ako 25 % povrchu v rozmedzí požadovanej použitej dĺžky a šírky je pokrytých:

a)

povrchovou vrstvou vody s hrúbkou viac ako 3 mm (0,125 palca), rozmočeným alebo sypkým snehom rovnocenným hrúbke vrstvy vody viac ako 3 mm (0,125 palca);

b)

snehom utlačeným do pevnej hmoty odolávajúcej ďalšiemu stlačovaniu, ktorá je súdržná alebo sa pri naberaní láme na kusy (kompaktný sneh), alebo

c)

ľadom vrátane čiastočne roztopeného ľadu.

25.

„Palivo na nepredvídané prípady“ je palivo potrebné na kompenzáciu nepredvídaných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na spotrebu paliva pri lete na cieľové letisko.

26.

„Konečné priblíženie stálym klesaním (CDFA)“ je technika zodpovedajúca postupom ustáleného priblíženia pre let v úseku konečného priblíženia nie-presného priblíženia podľa prístrojov stálym klesaním bez prechodu do horizontálneho letu z nadmorskej výšky/výšky v nadmorskej výške/výške fixu konečného priblíženia alebo nad ňou do bodu približne 15 m (50 ft) nad prahom pristávacej dráhy alebo do bodu, kde sa pre daný typ lietadla musí začať manéver podrovnania.

27.

„Prepočítaná meteorologická dohľadnosť (CMV)“ je hodnota rovnocenná dráhovej dohľadnosti (RVR), ktorá je odvodená od hlásenej meteorologickej dohľadnosti.

28.

„Člen posádky“ je osoba určená prevádzkovateľom na plnenie povinností na palube lietadla.

29.

„Kritické fázy letu“ v prípade letúnov sú: rozjazd, dráha letu po vzlete, konečné priblíženie, nevydarené priblíženie, pristátie vrátane dojazdu po pristátí a všetky ďalšie fázy letu, ktoré určí veliaci pilot alebo veliteľ lietadla.

30.

„Kritické fázy letu“ v prípade vrtuľníkov sú: rolovanie, visenie, vzlet, konečné priblíženie, nevydarené priblíženie, pristátie a všetky ďalšie fázy letu, ktoré určí veliaci pilot alebo veliteľ vrtuľníka.

31.

„Vlhká dráha“ je dráha, ktorej povrch nie je suchý, ale voda sa na ňom neleskne.

32.

„Nebezpečný náklad“ sú výrobky alebo látky, ktoré môžu spôsobiť výrazné ohrozenie zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia a ktoré sú uvedené v zozname nebezpečných tovarov v technických pokynoch alebo ktoré sú klasifikované podľa týchto pokynov.

33.

„Letecká nehoda s nebezpečným nákladom“ je udalosť spojená s leteckou prepravou nebezpečného nákladu, následkom ktorej došlo k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu osoby alebo k veľkým škodám na majetku.

34.

„Incident s nebezpečným nákladom“ je:

a)

udalosť spojená s inou leteckou prepravou nebezpečného nákladu, ako je letecká nehoda s nebezpečným nákladom, ktorá nemusí bezpodmienečne vzniknúť na palube lietadla, následkom ktorej došlo k zraneniu osoby, škodám na majetku, požiaru, rozbitiu, rozliatiu, presakovaniu tekutiny alebo k radiácii, prípadne k inej skutočnosti, ktorá dokazuje, že celistvosť obalu nebola zachovaná;

b)

akákoľvek udalosť spojená s prepravou nebezpečného nákladu, ktorá vážne ohrozuje lietadlo alebo osoby na jeho palube.

35.

„Odnámrazovanie“ v prípade postupov na zemi je postup, ktorým sa z lietadla odstraňuje námraza, ľad, sneh alebo kašovitý sneh s cieľom zabezpečiť, aby povrch lietadla nebol znečistený.

36.

„Stanovený bod po vzlete (DPATO)“ je bod medzi fázou vzletu a počiatočného stúpania, pred dosiahnutím ktorého nie je zaistená schopnosť vrtuľníka pokračovať bezpečne v lete pri kritickom motore neschopnom prevádzky a je nevyhnutné vynútené pristátie.

37.

„Definovaný bod pred pristátím (DPBL)“ je bod medzi fázou priblíženia na pristátie a pristátím, po dosiahnutí ktorého nie je zaistená schopnosť vrtuľníka pokračovať bezpečne v lete pri kritickom motore neschopnom prevádzky a je nevyhnutné vynútené pristátie.

38.

„Vzdialenosť DR“ je vodorovná vzdialenosť, ktorú vrtuľník preletel od konca použiteľnej dĺžky pre vzlet.

39.

„Dohoda o prenájme lietadla bez posádky (dry lease)“ je dohoda medzi podnikmi, na základe ktorej je lietadlo prevádzkované pod osvedčením leteckého prevádzkovateľa (AOC) nájomcu.

40.

„Prevádzková hmotnosť bez paliva“ je celková hmotnosť lietadla pripraveného na daný druh letu okrem vyčerpateľného paliva a prevádzkového nákladu.

41.

„Suchá dráha“ je dráha, ktorá nie je ani mokrá, ani kontaminovaná, a zahŕňa tie dráhy so spevneným povrchom, ktoré boli zvlášť opatrené drážkami alebo poréznym povrchom a udržované tak, aby si zachovali brzdné účinky zodpovedajúce suchej dráhe aj za vlhka.

42.

„Vyvýšená plocha konečného priblíženia a vzletu (vyvýšená FATO)“ je plocha FATO, ktorá je aspoň 3 m nad okolitým povrchom.

43.

„Náhradné letisko na trati (ERA)“ je vhodné letisko na trati, ktoré sa môže požadovať vo fáze plánovania.

44.

„Systém rozšíreného videnia (EVS)“ je systém zobrazenia elektronických obrazov vonkajšieho prostredia v reálnom čase získaných prostredníctvom zobrazovacích snímačov.

45.

„Plocha konečného priblíženia a vzletu (FATO)“ je vymedzená plocha pre prevádzku vrtuľníkov, nad ktorou sa dokončieva záverečná fáza približovacieho manévru do visenia alebo pristátia a z ktorej sa začína manéver vzletu. Vymedzená plocha zahŕňa použiteľnú plochu pre prípad prerušeného vzletu, ak ju používajú aj vrtuľníky výkonnostnej triedy 1.

46.

„Monitorovanie letových údajov (FDM)“ je aktívne využívanie digitálnych letových údajov z bežnej prevádzky na zvýšenie bezpečnosti letectva, ktoré nemá represívnu povahu.

47.

„Výcvikové zariadenie na simuláciu letu (FSTD)“ je výcvikové zariadenie, ktorým je:

a)

v prípade letúnov typový letový simulátor (FFS), letové výcvikové zariadenie (FTD), trenažér letových a navigačných postupov (FNPT) alebo základné prístrojové výcvikové zariadenie (BITD);

b)

v prípade vrtuľníkov typový letový simulátor (FFS), letové výcvikové zariadenie (FTD) alebo trenažér letových a navigačných postupov (FNPT).

48.

„Náhradné letisko na trase (ERA) na doplnenie paliva“ je letisko ERA zvolené s cieľom znížiť objem paliva na nepredvídané prípady.

49.

„Pristávací systém GBAS (GLS)“ je systém na priblíženie a pristátie využívajúci informácie z pozemného rozširujúceho globálneho satelitného navigačného systému (GNSS/GBAS) na vedenie lietadla na základe jeho horizontálnej a vertikálnej polohy GNSS. Na určenie sklonu konečného priblíženia využíva geometrický referenčný systém nadmorskej výšky.

50.

„Pozemný personál záchrannej služby“ je akýkoľvek pozemný personál záchrannej služby (ako sú policajti, hasiči atď.) zapojený do vrtuľníkovej zdravotníckej záchrannej služby (HEMS), ktorého úlohy majú akýkoľvek vzťah k prevádzke vrtuľníka.

51.

„Uzemnenie lietadla“ je formálny zákaz letu lietadla a uskutočnenie krokov nevyhnutných na jeho zadržanie.

52.

„Priehľadový displej (HUD)“ je zobrazovací systém, ktorý zobrazuje informácie o lete do predného vonkajšieho zorného poľa pilota a ktorý výrazne neobmedzuje vonkajší výhľad.

53.

„Priehľadový navádzací systém pristávania (HUDLS)“ je celkový palubný systém, ktorý pilotovi poskytuje priehľadové navádzanie počas približovania a pristávania a/alebo postupu nevydareného priblíženia. Zahŕňa všetky snímače, počítače, napájacie zdroje, signály a ovládacie prvky.

54.

„Vrtuľník“ je lietadlo ťažšie ako vzduch udržiavané v lete predovšetkým pôsobením vzduchu na jeden alebo viac poháňaných rotorov umiestnených v podstate na vertikálnych osiach.

55.

„Prevádzka vrtuľníkového zdvíhacieho zariadenia – člen posádky vrtuľníka so zdvíhacím zariadením (HHO)“ je člen technickej posádky poverený povinnosťami vzťahujúcimi sa na obsluhu zdvíhacieho zariadenia.

56.

„Vrtuľníková plošina“ je plocha konečného priblíženia a vzletu (FATO) umiestnená na plávajúcej alebo pevnej konštrukcii mimo pobrežia.

57.

„Člen posádky HEMS“ je člen posádky určený pre let HEMS na poskytovanie zdravotnej pomoci osobám prevážaným na palube vrtuľníka a pomáhajúci pilotovi počas plnenia úlohy.

58.

„Let HEMS“ je let vrtuľníka uskutočnený podľa povolenia HEMS, ktorého účelom je umožniť zdravotnícku pomoc v núdzi, kde je nevyhnutná okamžitá a rýchla doprava, prepravou:

a)

zdravotníckeho personálu;

b)

zdravotníckeho materiálu (vybavenia, krvi, orgánov, liekov) alebo

c)

chorých alebo zranených osôb a ďalších osôb, ktoré boli priamo postihnuté.

59.

„Operačná základňa HEMS“ je letisko, na ktorom môžu členovia posádky HEMS a vrtuľníky na prevádzku HEMS držať pohotovosť.

60.

„Miesto činnosti HEMS“ znamená miesto vybrané veliteľom vrtuľníka pri vykonávaní letu HEMS na prevádzku vrtuľníkového zdvíhacieho zariadenia (HHO), na pristátie a na vzlet.

61.

„Prevádzka vrtuľníkového zdvíhacieho zariadenia – počas letu (HHO)“ je let vrtuľníka prevádzkujúceho podľa schválenia HHO, ktorého cieľom je preprava osôb a/alebo nákladu prostredníctvom vrtuľníkového zdvíhacieho zariadenia.

62.

„HHO mimo pobrežia“ je let vrtuľníka prevádzkujúceho podľa schválenia HHO, ktorého účelom je umožniť prepravu osôb a/alebo nákladu prostredníctvom vrtuľníkového zdvíhacieho zariadenia od plavidla/konštrukcie alebo k plavidlu/konštrukcii na mori, prípadne k moru samotnému.

63.

„Cestujúci HHO“ je osoba, ktorá je prepravovaná prostredníctvom vrtuľníkového zdvíhacieho zariadenia.

64.

„Priestor HHO“ je určená oblasť, v ktorej vrtuľník vykonáva prepravu prostredníctvom zdvíhacieho zariadenia.

65.

„Čas trvania ochrany (HoT)“ je odhadovaný čas, keď kvapalina na ochranu proti námraze bráni tvorbe ľadu a námrazy a hromadeniu snehu na chránených (ošetrených) povrchoch lietadla.

66.

„Nehostinné prostredie“ je:

a)

prostredie, v ktorom:

i)

sa nemôže vykonať bezpečné vynútené pristátie, pretože povrch je nevhodný;

ii)

osoby na palube vrtuľníka nemôžu byť primerane chránené pred prírodnými živlami;

iii)

pátracia a záchranná reakcia/spôsobilosť na pátranie a záchranu nie je zabezpečená v súlade s predpokladaným vystavením (vplyvu prostredia) alebo

iv)

ohrozenie osôb alebo majetku na zemi je neprijateľné.

b)

V každom prípade sa za nehostinné prostredie považujú tieto oblasti:

i)

pri prevádzke nad vodnými plochami v oblasti otvoreného mora nachádzajúcej sa severne od 45. stupňa severnej šírky alebo južne od 45. stupňa južnej šírky, označenej orgánom príslušného štátu;

ii)

častí husto osídlených oblastí bez zodpovedajúcich plôch na bezpečné vynútené pristátie.

67.

„Bod rozhodnutia o pristátí (LDP)“ je bod používaný na určenie pristávacích výkonov, z ktorého sa dá bezpečne pokračovať v pristátí alebo sa môže začať nevydarené pristátie, ak v ňom bola zistená porucha motora.

68.

„Použiteľná dĺžka pristátia (LDA)“ je dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy, ktorú štát letiska vyhlásil za použiteľnú a vhodnú na dojazd pristávajúceho letúna.

69.

„Pozemný letún“ je lietadlo s pevnými krídlami, ktoré je určené na vzlet a pristátie na zemi a zahŕňa obojživelné lietadlá prevádzkované ako pozemné letúny.

70.

„Miestna vrtuľníková prevádzka“ je prevádzka obchodnej leteckej dopravy vrtuľníkmi, ktorých maximálna osvedčená vzletová hmotnosť (MCTOM) je vyššia ako 3 175 kg, s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) pre deväť alebo menej cestujúcich, vo dne a na tratiach navigovaných vizuálnym kontaktom s viditeľnými bodmi na zemi, vykonávaná v dosahu miesta a určenom zemepisnom priestore vymedzenom v prevádzkovej príručke.

71.

„Postupy za nízkej viditeľnosti (LVP)“ sú postupy používané na letisku na zaručenie bezpečnej prevádzky pri priblížení I. kategórie s nižším štandardom, II. kategórie s iným štandardom, II. a III. kategórie a pri vzletoch za podmienok nízkej dohľadnosti.

72.

„Vzlet za nízkej viditeľnosti (LVTO)“ je vzlet z dráhy, na ktorej je dráhová dohľadnosť (RVR) menšia ako 400 m, ale nie menšia ako 75 m.

73.

„Prevádzka so štandardom nižším ako kategória I (LTS CAT I)“ je priblíženie a pristátie kategórie I podľa prístrojov s použitím výšky rozhodnutia (DH) kategórie I, s dráhovou dohľadnosťou (RVR) menšou, než sa bežne spája s príslušnou DH, ale nie menšou ako 400 m.

74.

„Maximálna prevádzková konfigurácia sedadiel pre cestujúcich (MOPSC)“ je maximálna kapacita sedadiel pre cestujúcich konkrétneho lietadla okrem sedadiel pre posádku, ktorá je stanovená na účely prevádzky a je uvedená v prevádzkovej príručke. Za základ platný pre konkrétne lietadlo sa berie maximálna konfigurácia sedadiel pre cestujúcich, stanovená v procese osvedčovania pre typové osvedčenie (TC), doplnkové typové osvedčenie (STC), prípadne zmenu TC alebo STC, pričom MOPSC môže stanoviť rovnaký alebo nižší počet sedadiel v závislosti od prevádzkových obmedzení.

75.

„Člen posádky – zdravotník“ znamená zdravotníka prepravovaného vrtuľníkom počas letu vrtuľníkovej zdravotníckej záchrannej služby (HEMS) a zahŕňa okrem iného lekárov, zdravotné sestry a záchranárov.

76.

„Noc“ je časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania alebo iný podobný časový interval medzi západom a východom slnka, ako ho stanoví letecký úrad určený členským štátom.

77.

„Okuliare na nočné videnie (NVG)“ je binokulárne zariadenie na zosilnenie svetla, upevnené na hlave, ktoré zvyšuje schopnosť udržiavať vizuálny kontakt so zemou v noci.

78.

„Zobrazovací systém nočného videnia (NVIS)“ je spojenie všetkých prvkov potrebných na úspešné a bezpečné používanie okuliarov na nočné videnie (NVG) počas prevádzky vrtuľníka. Tento systém zahŕňa prinajmenšom: NVG, osvetlenie NVIS, komponenty vrtuľníka, výcvik a zachovanie letovej spôsobilosti.

79.

„Priaznivé prostredie“ je prostredie, v ktorom:

a)

sa môže vykonať bezpečné vynútené pristátie;

b)

osoby na palube vrtuľníka môžu byť chránené pred prírodnými živlami a

c)

pátracia a záchranná reakcia/spôsobilosť na pátranie a záchranu je zabezpečená v súlade s predpokladaným vystavením (vplyvu prostredia).

V každom prípade sa za priaznivé prostredie považujú časti husto osídlených oblastí so zodpovedajúcimi plochami na bezpečné vynútené pristátie.

80.

„Nie-presné priblíženie a pristátie (NPA)“ je postup priblíženia podľa prístrojov s minimálnou výškou pre klesanie (MDH) alebo výškou rozhodnutia (DH) pri použití techniky konečného priblíženia stálym klesaním (CDFA) nie menšou ako 250 ft a s dráhovou dohľadnosťou (RVR)/prevedenou meteorologickou dohľadnosťou (CMV) nie menšou ako 750 m pre letúny a 600 m pre vrtuľníky.

81.

„Člen posádky NVIS“ je člen technickej posádky určený na let so zobrazovacím systémom nočného videnia (NVIS).

82.

„Let NVIS“ je let v noci za meteorologických podmienok na let za viditeľnosti (VMC) s letovou posádkou, ktorá používa okuliare na nočné videnie (NVG), vo vrtuľníku prevádzkovanom podľa povolenia NVIS.

83.

„Prevádzka mimo pevniny“ je prevádzka, pri ktorej sa bežne podstatná časť letu vykonáva nad morom do miest alebo z miest v pobrežných vodách.

84.

„Miesto prevádzky“ znamená iné miesto ako letisko, ktoré vybral prevádzkovateľ, veliaci pilot alebo veliteľ lietadla na pristátie, vzlet a/alebo prevádzku s vonkajším nákladom.

85.

„Prevádzka vo výkonnostnej triede 1“ je prevádzka, pri ktorej v prípade poruchy kritického motora môže vrtuľník pristáť v rozmedzí použiteľnej dĺžky prerušeného vzletu alebo bezpečne pokračovať v lete do vhodného priestoru pristátia v závislosti od toho, kedy dôjde k poruche.

86.

„Prevádzka vo výkonnostnej triede 2“ je prevádzka, pri ktorej v prípade poruchy kritického motora je k dispozícii výkonnosť umožňujúca vrtuľníku pokračovať bezpečne v lete s výnimkou situácie, keď k poruche došlo skoro počas manévru vzletu alebo neskoro počas pristávacieho manévru, a takéto prípady si môžu vyžiadať vynútené pristátie.

87.

„Prevádzka vo výkonnostnej triede 3“ je prevádzka, pri ktorej v prípade poruchy motora kedykoľvek počas letu sa pri viacmotorových vrtuľníkoch môže vyžadovať, ale pri jednomotorových vrtuľníkoch sa vždy vyžaduje vynútené pristátie.

88.

„Prevádzkové riadenie“ je zodpovednosť za začatie, priebeh, ukončenie alebo odklonenie letu na náhradné letisko v záujme bezpečnosti.

89.

„Prevádzka iná ako štandardná kategória II (OTS CAT II)“ je presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov s použitím systému ILS alebo MLS, keď nie sú k dispozícii niektoré prvky svetelnej sústavy na presné priblíženie II. kategórie alebo keď nie sú k dispozícii žiadne takéto prvky a ak:

a)

výška rozhodnutia (DH) je menšia ako 200 ft, ale nie menšia ako 100 ft, a

b)

dráhová dohľadnosť (RVR) nie je menšia ako 350 m.

90.

„Letúny výkonnostnej triedy A“ sú viacmotorové letúny poháňané turbovrtuľovými motormi s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) pre viac ako deväť cestujúcich alebo s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg a všetky viacmotorové letúny poháňané prúdovými motormi.

91.

„Letúny výkonnostnej triedy B“ sú letúny poháňané vrtuľovými motormi s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) pre deväť alebo menej cestujúcich a s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menej.

92.

„Letúny výkonnostnej triedy C“ sú letúny poháňané piestovými motormi s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) pre viac ako deväť cestujúcich alebo s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg.

93.

„Veliaci pilot“ je pilot určený za veliteľa lietadla a zodpovedný za bezpečné vykonanie letu. V prípade prevádzky obchodnej leteckej dopravy sa namiesto pojmu „veliaci pilot“ používa pojem „veliteľ lietadla“.

94.

„Hlavné miesto podnikania“ je ústredie alebo sídlo organizácie, v rámci ktorého sa vykonávajú hlavné finančné operácie a prevádzková kontrola činností, ktoré sa uvádzajú v tomto nariadení.

95.

„Prioritné vykonávanie inšpekcií na odbavovacej ploche“ je venovanie primeranej časti celkového počtu inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sú každoročne vykonávané príslušným orgánom alebo v jeho mene, ako je uvedené v časti ARO.

96.

„Miesto verejného záujmu (PIS)“ je miesto používané výhradne na prevádzku vo verejnom záujme.

97.

„Inšpekcia na odbavovacej ploche“ je prehliadka lietadla, kvalifikácií letovej posádky a palubných sprievodcov a letovej dokumentácie s cieľom overiť súlad s príslušnými požiadavkami.

98.

„Interval na nápravu“ je obmedzenie dĺžky trvania prevádzky s vybavením neschopným prevádzky.

99.

„Použiteľná dĺžka pre prerušený vzlet (RTODAH)“ je dĺžka plochy konečného priblíženia a vzletu, ktorá bola vyhlásená za použiteľnú a vhodnú pre vrtuľníky prevádzkované vo výkonnostnej triede 1 na to, aby dokončili prerušený vzlet.

100.

„Potrebná dĺžka pre prerušený vzlet (RTODRH)“ je požadovaná vodorovná vzdialenosť od začiatku vzletu do bodu, kde vrtuľník zastaví po poruche motora a po prerušení vzletu v bode rozhodnutia o vzlete.

101.

„Dráhová dohľadnosť (RVR)“ je vzdialenosť, na ktorú pilot lietadla môže na osi vzletovej a pristávacej dráhy vidieť značky alebo svetelné návestidlá vyznačujúce vzletovú a pristávaciu dráhu alebo jej os.

102.

„Bezpečné vynútené pristátie“ je nevyhnutné pristátie alebo núdzové pristátie na vode, pri ktorom sa dá oprávnene predpokladať, že nedôjde k zraneniu osôb v lietadle ani na zemi.

103.

„Vodný letún“ je lietadlo s pevnými krídlami, ktoré je určené na vzlet a pristátie na vode, a zahŕňa obojživelné lietadlá prevádzkované ako vodné letúny.

104.

„Samostatné vzletové a pristávacie dráhy“ sú vzletové a pristávacie dráhy na tom istom letisku, ktoré sú samostatnými pristávacími plochami. Tieto vzletové a pristávacie dráhy sa môžu prekrývať alebo križovať tak, že keď je jedna z dráh zablokovaná, nebráni plánovanému druhu prevádzky na ďalšej dráhe. Každá vzletová a pristávacia dráha musí mať samostatný postup priblíženia založený na samostatných navigačných prostriedkoch.

105.

„Zvláštny let VFR“ je let podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR), ktorému služba riadenia letovej prevádzky vydala povolenie na let v riadenom okrsku v horších meteorologických podmienkach, ako sú meteorologické podmienky na let za viditeľnosti (VMC).

106.

„Ustálené priblíženie (SAp)“ je priblíženie, ktoré sa vykonáva kontrolovaným a vhodným spôsobom z hľadiska konfigurácie, energie a kontroly dráhy letu z vopred stanoveného bodu alebo nadmorskej výšky/výšky do bodu vo výške 50 ft nad prahom alebo nad bodom, v ktorom sa začína manéver podrovnania, ak je vyšší.

107.

„Náhradné letisko pri vzlete“ je náhradné letisko, na ktorom môže lietadlo pristáť, ak je to krátko po vzlete nevyhnutné a ak nie je možné použiť letisko odletu.

108.

„Bod rozhodnutia o vzlete (TDP)“ je bod používaný na stanovenie vzletovej výkonnosti, z ktorého sa dá vzlet v prípade zistenia poruchy motora buď prerušiť, alebo je možné v ňom bezpečne pokračovať.

109.

„Použiteľná dĺžka pre vzlet (TODA)“ v prípade letúnov je použiteľná dĺžka rozjazdu zväčšená o dĺžku predpolia, ak existuje.

110.

„Použiteľná dĺžka pre vzlet (TODAH)“ v prípade vrtuľníkov je dĺžka plochy konečného priblíženia a vzletu zväčšená o dĺžku vrtuľníkového predpolia, ak existuje, vyhlásená za použiteľnú a vhodnú na vykonanie vzletu vrtuľníka.

111.

„Požadovaná dĺžka pre vzlet (TODRH)“ v prípade vrtuľníkov je vodorovná vzdialenosť požadovaná po poruche kritického motora rozpoznanej v bode rozhodnutia o vzlete (TDP) od začiatku vzletu do bodu, v ktorom sa dosiahne bezpečná rýchlosť pre vzlet (VTOSS), zvolená výška a kladný gradient stúpania, ak zostávajúce motory fungujú v rámci schválených prevádzkových obmedzení.

112.

„Letová dráha vzletu“ je zvislá a vodorovná dráha zo stanoveného bodu pri vzlete do výšky 1 500 ft nad povrchom pre letúny a 1 000 ft nad povrchom pre vrtuľníky s kritickým motorom neschopným prevádzky.

113.

„Vzletová hmotnosť“ je hmotnosť vrátane všetkých osôb a vecí na palube na začiatku vzletu pre vrtuľníky a rozjazdu pre letúny.

114.

„Použiteľná dĺžka pre rozjazd (TORA)“ je dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy, ktorú štát letiska vyhlásil za použiteľnú a vhodnú na rozjazd vzlietajúceho letúna.

115.

„Člen technickej posádky“ je iný člen posádky v obchodnej leteckej doprave pri prevádzke vrtuľníkovej zdravotníckej záchrannej služby (HEMS), pri prevádzke vrtuľníka so zdvíhacím zariadením (HHO) alebo pri prevádzke so zobrazovacím systémom na nočné videnie (NVIS), ako je člen letovej posádky alebo palubný sprievodca, ktorého prevádzkovateľ určil na vykonávanie úloh v lietadle alebo na zemi s cieľom pomáhať pilotovi počas prevádzky HEMS, HHO alebo NVIS, pri ktorej môže byť potrebná obsluha špeciálneho palubného vybavenia.

116.

„Technické pokyny (TI)“ je najnovšie platné vydanie Technických pokynov na bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného nákladu vrátane doplnkov a dodatkov schválených a vydaných Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

117.

„Dopravný náklad“ je celková hmotnosť cestujúcich, batožiny, nákladu a príručného špeciálneho vybavenia vrátane akejkoľvek záťaže.

118.

„Let bez pomoci systému nočného videnia (NVIS)“ znamená v prípade prevádzky NVIS časť letu podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR), ktorá sa vykonáva v noci, keď člen posádky nepoužíva okuliare na nočné videnie (NVG).

119.

„Podnik“ je každá fyzická alebo právnická osoba, zisková aj nezisková, alebo každý úradný orgán s právnou subjektivitou alebo bez nej.

120.

„V1“ je maximálna rýchlosť počas vzletu, pri ktorej musí pilot urobiť prvý krok na zastavenie letúna v rámci dĺžky prerušeného vzletu. V1 tiež znamená minimálnu rýchlosť počas vzletu po poruche kritického motora pri rýchlosti VEF, pri ktorej môže pilot pokračovať vo vzlete a dosiahnuť požadovanú výšku nad vzletovou plochou v rámci dĺžky vzletu.

121.

„VEF“ je rýchlosť, pri ktorej sa predpokladá porucha kritického motora počas vzletu.

122.

„Priblíženie za viditeľnosti zeme“ je priblíženie, pri ktorom sa časť alebo celý postup priblíženia podľa prístrojov nedokončí a priblíženie sa vykoná s vizuálnou orientáciou podľa terénu.

123.

„Dohoda o prenájme lietadla s posádkou (wet lease)“ znamená dohodu medzi leteckými dopravcami, na základe ktorej je lietadlo prevádzkované pod AOC prenajímateľa.

124.

„Vlhká vzletová a pristávacia dráha“ je dráha, ktorej povrch je pokrytý vodou alebo jej ekvivalentom menej, ako sa stanovuje vo vymedzení pojmu „znečistená dráha“, alebo ak je na jej povrchu dostatok vody, aby sa zrkadlila, ale bez väčších plôch stojacej vody.


PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA ORGÁNY V OBLASTI LETECKEJ PREVÁDZKY

(ČASŤ ARO)

ARO.GEN.005   Rozsah pôsobnosti

V tejto časti sa ustanovujú požiadavky na systém administratívy a riadenia, ktoré musí plniť agentúra a členské štáty s cieľom vykonávať a presadzovať nariadenie (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacie predpisy v súvislosti s leteckou prevádzkou civilného letectva.

PODČASŤ GEN

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

ODDIEL I

Všeobecné ustanovenia

ARO.GEN.115   Dokumentácia dohľadu

Príslušný orgán poskytne zodpovedajúcim pracovníkom všetky legislatívne akty, normy, predpisy, technické publikácie a súvisiace dokumenty, aby im umožnil plniť si úlohy a vykonávať svoje povinnosti.

ARO.GEN.120   Prostriedky preukázania zhody

a)

Agentúra vypracuje prijateľné prostriedky preukázania zhody (AMC), ktoré sa môžu použiť na preukázanie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a s jeho vykonávacími predpismi. Keď sa dodržia AMC, sú splnené aj súvisiace požiadavky vykonávacích predpisov.

b)

Na preukázanie zhody s vykonávacími predpismi sa môžu použiť alternatívne prostriedky preukázania zhody.

c)

Príslušný orgán zavedie systém nepretržitého hodnotenia toho, či všetky alternatívne prostriedky preukázania zhody, ktoré používa on sám alebo organizácie a osoby pod jeho dohľadom, umožňujú dosiahnutie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a s jeho vykonávacími predpismi.

d)

Príslušný orgán posúdi všetky alternatívne prostriedky preukázania zhody, ktoré navrhuje organizácia v súlade s ORO.GEN.120 písm. b), prostredníctvom analýzy poskytnutej dokumentácie, a ak to považuje za potrebné, vykonaním kontroly organizácie.

Keď príslušný orgán zistí, že alternatívne prostriedky preukázania zhody sú v súlade s vykonávacími predpismi, bez zbytočného odkladu:

1.

informuje žiadateľa, že môže používať alternatívne prostriedky preukázania zhody, a v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní povolenie alebo osvedčenie žiadateľa;

2.

informuje agentúru o ich obsahu a poskytne jej kópie celej príslušnej dokumentácie;

3.

informuje ostatné členské štáty o alternatívnych prostriedkoch preukázania zhody, ktoré boli prijaté.

e)

Keď príslušný orgán sám používa alternatívne prostriedky preukázania zhody na dosiahnutie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi:

1.

sprístupní ich všetkým organizáciám a osobám, ktoré sú pod jeho dohľadom, a

2.

bez zbytočného odkladu o tom informuje agentúru.

Príslušný orgán poskytne agentúre úplný opis alternatívnych prostriedkov preukázania zhody vrátane všetkých revízií postupov, ktoré môžu byť dôležité, ako aj hodnotenie, ktorým sa preukáže dodržiavanie vykonávacích predpisov.

ARO.GEN.125   Informovanie agentúry

a)

Príslušný orgán bez zbytočného odkladu informuje agentúru v prípade akýchkoľvek výraznejších problémov s vykonávaním nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov.

b)

Príslušný orgán poskytuje agentúre informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti, ktoré vyplývajú z prijatých hlásení o udalostiach.

ARO.GEN.135   Okamžitá reakcia na bezpečnostný problém

a)

Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES (1), príslušný orgán zavedie systém primeraného zhromažďovania, analýzy a šírenia informácií týkajúcich sa bezpečnosti.

b)

Agentúra zavedie systém na primeranú analýzu všetkých prijatých relevantných informácií týkajúcich sa bezpečnosti a bez zbytočného odkladu poskytne členským štátom a Komisii všetky informácie vrátane odporúčaní alebo návrhov nápravných opatrení, ktoré potrebujú na rýchlu reakciu na problém týkajúci sa bezpečnosti, zahŕňajúci výrobky, časti, zariadenia, osoby alebo organizácie podliehajúce nariadeniu (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacím predpisom.

c)

Príslušný orgán po prijatí informácií uvedených v písmenách a) a b) prijme primerané opatrenia na riešenie problému týkajúceho sa bezpečnosti.

d)

O opatreniach prijatých podľa písmena c) okamžite informuje všetky osoby alebo organizácie, ktoré sa nimi musia riadiť podľa nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov. Príslušný orgán o týchto opatreniach informuje aj agentúru, a ak sú potrebné spoločné opatrenia, informuje aj ostatné zainteresované členské štáty.

ODDIEL II

Riadenie

ARO.GEN.200   Systém riadenia

a)

Príslušný orgán zavedie a udržiava systém riadenia zahŕňajúci prinajmenšom:

1.

zdokumentované politiky a postupy opisujúce jeho organizáciu, prostriedky a metódy dosiahnutia súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi. Postupy sa pravidelne aktualizujú a slúžia ako základné pracovné dokumenty tohto príslušného orgánu pre všetky súvisiace úlohy;

2.

dostatočný počet pracovníkov na plnenie úloh a vykonávanie povinností. Títo pracovníci musia byť odborne spôsobilí na vykonávanie pridelených úloh a musia mať príslušné znalosti, skúsenosti, úvodný a udržiavací výcvik na zabezpečenie trvalej spôsobilosti. Musí sa uplatňovať systém plánovania dostupnosti pracovníkov, aby sa zabezpečilo riadne plnenie všetkých úloh;

3.

primerané vybavenie a kancelárske priestory na vykonávanie pridelených úloh;

4.

funkciu monitorovania súladu systému riadenia s príslušnými požiadavkami a primeranosti postupov vrátane zavedenia postupu vnútorného auditu a riadenia rizika týkajúceho sa bezpečnosti. Monitorovanie súladu musí zahŕňať systém spätnej väzby výsledkov auditu pre vyšších riadiacich pracovníkov príslušného orgánu s cieľom v prípade potreby zabezpečiť vykonávanie nápravných opatrení a

5.

osobu alebo skupinu osôb, ktoré sú v konečnom dôsledku zodpovedné vyšším riadiacim pracovníkom príslušného orgánu za vykonávanie funkcie monitorovania súladu.

b)

Príslušný orgán vymenuje pre každú oblasť činnosti vrátane systému riadenia jednu alebo viac osôb s celkovou zodpovednosťou za riadenie príslušnej úlohy (úloh).

c)

Príslušný orgán zavedie postupy účasti na vzájomnej výmene všetkých potrebných informácií a pomoci s ďalšími príslušnými orgánmi vrátane všetkých zistení a následných opatrení vyplývajúcich z dohľadu nad osobami a organizáciami, ktoré vykonávajú činnosti na území členského štátu, ale osvedčenie im vydal príslušný orgán iného členského štátu alebo agentúra.

d)

Kópia postupov týkajúcich sa systému riadenia, ako aj ich zmien a doplnení musí byť sprístupnená agentúre na účely štandardizácie.

ARO.GEN.205   Prideľovanie úloh oprávneným subjektom

a)

Úlohy týkajúce sa úvodného osvedčovania alebo zachovávania dohľadu nad osobami alebo organizáciami, ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacím predpisom, prideľujú členské štáty iba oprávneným subjektom. Pri prideľovaní úloh príslušný orgán zabezpečí, aby mal:

1.

zavedený systém úvodného a nepretržitého hodnotenia toho, či oprávnený subjekt dodržiava ustanovenia prílohy V k nariadeniu (ES) č. 216/2008.

Tento systém a výsledky hodnotenia sa zadokumentujú;

2.

vypracovanú a zdokumentovanú dohodu s oprávneným subjektom, schválenú oboma stranami na primeranej úrovni riadenia, v ktorej sa jednoznačne vymedzujú:

i)

úlohy, ktoré sa majú vykonávať;

ii)

vyhlásenia, správy a záznamy, ktoré sa majú poskytovať;

iii)

technické podmienky, ktoré treba splniť pri vykonávaní takýchto úloh;

iv)

súvisiace pokrytie zodpovednosti a

v)

ochrana informácií získaných pri vykonávaní takýchto úloh.

b)

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa postupy vnútorného auditu a riadenia rizík týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré sú požadované v ARO.GEN.200 písm. a) bode 4, vzťahovali na všetky úlohy osvedčovania alebo zachovávania dohľadu, ktoré sa vykonávajú v jeho mene.

ARO.GEN.210   Zmeny v systéme riadenia

a)

Príslušný orgán musí zaviesť systém určovania zmien, ktoré ovplyvňujú jeho spôsobilosť plniť úlohy a vykonávať povinnosti, ako sa vymedzuje v nariadení (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisoch. Prostredníctvom tohto systému musí byť možné prijímať potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí primeranosť a účinnosť systému riadenia.

b)

Príslušný orgán aktualizuje svoj systém riadenia tak, aby včas odrážal každú zmenu v nariadení (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisoch a tak zaistil jeho účinné vykonávanie.

c)

Príslušný orgán informuje agentúru o zmenách, ktoré ovplyvňujú jeho spôsobilosť plniť úlohy a vykonávať povinnosti, ako sa vymedzuje v nariadení (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisoch.

ARO.GEN.220   Vedenie záznamov

a)

Príslušný orgán zavedie systém vedenia záznamov, prostredníctvom ktorého možno primerane uchovávať, sprístupňovať a spoľahlivo sledovať:

1.

zdokumentované politiky a postupy systému riadenia;

2.

výcvik, odbornú spôsobilosť a oprávnenia pracovníkov;

3.

prideľovanie úloh, ktoré sa vzťahujú na prvky požadované v ARO.GEN.205, ako aj podrobnosti prideľovaných úloh;

4.

postupy osvedčovania a nepretržitého dohľadu nad organizáciami s osvedčením;

5.

podrobnosti o výcvikových kurzoch, ktoré poskytujú organizácie s osvedčením, a prípadne záznamy týkajúce sa FSTD používaných pri takom výcviku;

6.

dohľad nad osobami a organizáciami vykonávajúcimi činnosť na území členského štátu, ale pod dohľadom a s osvedčením príslušného orgánu iného členského štátu alebo agentúry na základe dohody medzi týmito orgánmi;

7.

hodnotenie alternatívnych prostriedkov preukázania zhody, ktoré navrhujú organizácie podliehajúce osvedčovaniu, a ich oznamovanie agentúre, ako aj hodnotenie alternatívnych prostriedkov preukázania zhody, ktoré používa samotný príslušný orgán;

8.

zistenia, nápravné opatrenia a dátum ukončenia opatrení;

9.

prijaté vynucovacie opatrenia;

10.

informácie týkajúce sa bezpečnosti a následné opatrenia a

11.

použitie ustanovení o odchýlkach v súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 216/2008.

b)

Príslušný organ uchováva zoznam všetkých osvedčení organizácií, ktoré vydal.

c)

Všetky záznamy sa uchovávajú minimálne počas obdobia stanoveného v tomto nariadení. Ak takéto vymedzenie chýba, záznamy sa uchovávajú minimálne počas obdobia 5 rokov na základe príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany údajov.

ODDIEL III

Dohľad, osvedčovanie a vynucovanie

ARO.GEN.300   Dohľad

a)

Príslušný orgán overuje:

1.

súlad s požiadavkami vzťahujúcimi sa na organizácie pred vydaním osvedčenia organizácie, prípadne povolenia;

2.

zachovávanie súladu s platnými požiadavkami v prípade organizácií, ktorým udelil osvedčenie;

3.

vykonávanie primeraných opatrení týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré nariadil príslušný orgán, ako sa vymedzuje v ARO.GEN.135 písm. c) a d).

b)

Toto overovanie:

1.

je podložené dokumentáciou s osobitným cieľom poskytnúť pracovníkom, ktorí sú zodpovední za dohľad týkajúci sa bezpečnosti, usmernenie k výkonu ich funkcií;

2.

poskytuje zainteresovaným osobám a organizáciám výsledky činnosti dohľadu týkajúceho sa bezpečnosti;

3.

je založené na auditoch a kontrolách vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche a neohlásených inšpekcií a

4.

poskytuje príslušnému orgánu dôkazy potrebné v prípade, že sa vyžaduje ďalšie konanie vrátane opatrení, s ktorými sa počíta v ARO.GEN.350 a ARO.GEN.355.

c)

V rozsahu pôsobnosti dohľadu vymedzeného v písmenách a) a b) sa zohľadňujú výsledky predchádzajúcich činností dohľadu a priority bezpečnosti.

d)

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov a ich povinnosti, ako sa vymedzuje v ARO.RAMP, rozsah pôsobnosti dohľadu nad činnosťami, ktoré na území členského štátu vykonávajú osoby alebo organizácie založené alebo so sídlom v inom členskom štáte, sa určí na základe priorít bezpečnosti, ako aj na základe predchádzajúcej činnosti dohľadu.

e)

Ak sa činnosť osoby alebo organizácie týka viacerých členských štátov alebo agentúry, príslušný orgán zodpovedný za dohľad podľa písmena a) môže súhlasiť s tým, že úlohy súvisiace s dohľadom bude vykonávať agentúra alebo príslušný orgán (orgány) členského štátu (štátov), kde činnosť prebieha. Každá osoba alebo organizácia, ktorá takejto dohode podlieha, musí byť informovaná o jej existencii a rozsahu pôsobnosti.

f)

Príslušný orgán zhromažďuje a spracúva všetky informácie, ktoré považuje za dôležité pre dohľad, vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche a neohlásených inšpekcií.

ARO.GEN.305   Program dohľadu

a)

Príslušný orgán zavedie a zachováva program dohľadu, ktorý zahŕňa činnosti dohľadu vyžadované podľa ARO.GEN.300 a ARO.RAMP.

b)

V prípade organizácií, ktorým udelil osvedčenie príslušný orgán, sa vypracuje program dohľadu, v ktorom sa zohľadní osobitný charakter organizácie, zložitosť jej činností a výsledky predchádzajúcich činností v oblasti osvedčovania a/alebo dohľadu požadovaných podľa ARO.GEN a ARO.RAMP a ktorý je založený na hodnotení súvisiacich rizík. Každý plánovací cyklus dohľadu zahŕňa:

1.

audity a inšpekcie vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche a neohlásených inšpekcií podľa potreby a

2.

stretnutia zodpovedného riadiaceho pracovníka s príslušným orgánom, aby sa zabezpečilo, že obe strany budú naďalej informované o dôležitých otázkach.

c)

Na organizácie, ktorým udelil osvedčenie príslušný orgán, sa uplatňuje plánovací cyklus dohľadu, ktorého trvanie nepresiahne 24 mesiacov.

Plánovací cyklus dohľadu sa môže skrátiť, ak existuje dôkaz, že sa znížila výkonnosť bezpečnosti organizácie.

Plánovací cyklus dohľadu sa môže predĺžiť najviac na 36 mesiacov, ak príslušný orgán potvrdil, že počas predchádzajúcich 24 mesiacov:

1.

organizácia preukázala účinné rozpoznávanie rizík týkajúcich sa bezpečnosti v oblasti letectva a riadenie súvisiacich rizík;

2.

organizácia sústavne v rámci ORO.GEN.130 preukazuje, že má všetky zmeny plne pod kontrolou;

3.

neboli vydané žiadne zistenia úrovne 1 a

4.

všetky nápravné opatrenia sa vykonali v časovom období, ktoré schválil alebo predĺžil príslušný orgán, ako sa vymedzuje v ARO.GEN.350 písm. d) bode 2.

Plánovací cyklus dohľadu sa môže ďalej predĺžiť najviac na 48 mesiacov, ak okrem uvedeného organizácia zaviedla a príslušný orgán schválil účinný nepretržitý systém vykazovania úrovne bezpečnosti a súladu samotnej organizácie s právnymi predpismi predkladaného príslušnému orgánu.

d)

Program dohľadu nad držiteľmi preukazu spôsobilosti, osvedčenia, kvalifikácie alebo potvrdenia, vydaného príslušným orgánom, zahŕňa inšpekcie a podľa potreby neohlásené inšpekcie.

e)

Program dohľadu obsahuje záznamy dátumov, keď sa majú uskutočniť audity, inšpekcie a stretnutia a keď sa tieto audity, inšpekcie a stretnutia uskutočnili.

ARO.GEN.310   Úvodný postup osvedčovania – organizácie

a)

Po prijatí žiadosti o úvodné vydanie osvedčenia pre organizáciu príslušný orgán overí, či organizácia spĺňa príslušné požiadavky. Pri overovaní sa môže zohľadniť vyhlásenie podľa ORO.AOC.100 písm. b).

b)

Ak sa príslušný orgán presvedčí, že organizácia spĺňa príslušné požiadavky, vydá osvedčenie (osvedčenia), ako sa ustanovuje v dodatkoch I až II. Osvedčenie (osvedčenia) vydá na neobmedzený čas. Oprávnenia a rozsah činností, ktoré má organizácia povolené vykonávať, sa presne stanovia v podmienkach povolenia priložených k osvedčeniu (osvedčeniam).

c)

S cieľom umožniť organizácii vykonávať zmeny bez predchádzajúceho povolenia príslušného orgánu v súlade s ORO.GEN.130 príslušný orgán schváli postup, ktorý organizácia predloží a vymedzí v ňom rozsah týchto zmien a opíše, ako bude tieto zmeny riadiť a informovať o nich.

ARO.GEN.330   Zmeny – organizácie

a)

Po prijatí žiadosti o zmenu, ktorá si vyžaduje predchádzajúce povolenie, príslušný orgán pred vydaním povolenia overí, či organizácia spĺňa príslušné požiadavky.

Príslušný orgán určí podmienky, za akých môže organizácia počas zmeny fungovať, s výnimkou prípadu, keď príslušný orgán rozhodne, že je potrebné pozastaviť platnosť osvedčenia organizácie.

Ak sa príslušný orgán presvedčí, že organizácia spĺňa príslušné požiadavky, vydá povolenie na zmenu.

b)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dodatočné vynucovacie opatrenia, ak organizácia vykoná zmenu, ktorá si vyžaduje predchádzajúce povolenie bez toho, aby získala povolenie príslušného orgánu, ako sa vymedzuje v písmene a), príslušný orgán pozastaví, obmedzí alebo zruší platnosť osvedčenia organizácie.

c)

Pri zmenách, ktoré si nevyžadujú predchádzajúci súhlas, príslušný orgán posúdi informácie, ktoré mu organizácia poskytla v oznámení v súlade s ORO.GEN.130, aby overil, či sú splnené príslušné požiadavky. V prípade akéhokoľvek nesúladu príslušný orgán:

1.

informuje organizáciu o nesúlade a požiada ju o ďalšie zmeny;

2.

v prípade zistení úrovne 1 alebo úrovne 2 koná v súlade s ARO.GEN.350.

ARO.GEN.350   Zistenia a nápravné opatrenia – organizácie

a)

Príslušný orgán dohľadu v súlade s ARO.GEN.300 písm. a) musí mať systém na analýzu toho, aký majú zistenia význam pre bezpečnosť.

b)

Zistenie úrovne 1 stanoví príslušný orgán, ak zistí akýkoľvek významný nesúlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, s postupmi a príručkami organizácie alebo s podmienkami povolenia alebo osvedčenia, ktorý znižuje bezpečnosť alebo vážne ohrozuje bezpečnosť letu.

Za zistenie úrovne 1 sa považuje aj:

1.

neumožnenie prístupu príslušnému orgánu do priestorov organizácie podľa ORO.GEN.140 počas bežného času prevádzky a po dvoch písomných žiadostiach;

2.

získanie alebo zachovanie platnosti osvedčenia organizácie pomocou falšovania predloženej dokumentácie;

3.

dôkaz nesprávneho alebo podvodného postupu pri používaní osvedčenia organizácie a

4.

neexistencia zodpovedného riadiaceho pracovníka.

c)

Zistenie úrovne 2 stanoví príslušný orgán, ak zistí akýkoľvek nesúlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, s postupmi a príručkami organizácie alebo s podmienkami povolenia alebo osvedčenia, ktorý by mohol znížiť bezpečnosť alebo ohroziť bezpečnosť letu.

d)

Po zistení nesúladu počas dohľadu alebo iným spôsobom príslušný orgán bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dodatočné opatrenia požadované v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, písomne oznámi toto zistenie organizácii a požiada o vykonanie nápravných opatrení na odstránenie zisteného nesúladu. Príslušný orgán v prípade potreby informuje štát, v ktorom je lietadlo registrované.

1.

V prípade zistení úrovne 1 prijme príslušný orgán okamžité a primerané opatrenia na zákaz alebo obmedzenie činností a v prípade potreby prijme opatrenia na zrušenie osvedčenia alebo osobitného povolenia, prípadne na jeho obmedzenie alebo pozastavenie platnosti celkom alebo čiastočne, v závislosti od rozsahu zistenia úrovne 1, kým organizácia neprijme úspešné nápravné opatrenie.

2.

V prípade zistení úrovne 2 príslušný orgán:

i)

poskytne organizácii čas na vykonanie nápravných opatrení primeraný povahe zistenia, ktorý spočiatku v žiadnom prípade nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. Na konci tohto obdobia môže podľa povahy zistenia príslušný orgán predĺžiť trojmesačné obdobie na základe uspokojivého plánu nápravných opatrení, ktorý schváli príslušný orgán, a

ii)

zhodnotí plán nápravných opatrení a ich vykonávania, ktorý navrhla organizácia, a ak z hodnotenia vyplynie záver, že sú dostatočné na odstránenie nesúladu, prijme ich.

3.

Ak organizácia nepredloží prijateľný plán nápravných opatrení ani nerealizuje nápravné opatrenia v termíne, ktorý prijal alebo predĺžil príslušný orgán, hodnotenie zistenia sa zvýši na úroveň 1 a podniknú sa kroky stanovené v písmene d) bode 1.

4.

Príslušný orgán zaznamenáva všetky svoje vlastné zistenia alebo zistenia, o ktorých bol informovaný, a v prípade potreby aj vynucovacie opatrenia, ktoré uplatnil, ako aj nápravné opatrenia a dátum ukončenia činnosti v súvislosti so zisteniami.

e)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dodatočné vynucovacie opatrenia, keď orgán členského štátu konajúci podľa ustanovení ARO.GEN.300 písm. d) zistí akýkoľvek nesúlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi zo strany organizácie, ktorej udelil osvedčenie, príslušný orgán iného členského štátu alebo agentúra informuje o tom uvedený príslušný orgán a poskytne mu informáciu o úrovni zistenia.

ARO.GEN.355   Zistenia a vynucovacie opatrenia – osoby

a)

Ak príslušný orgán zodpovedný za dohľad podľa ARO.GEN.300 písm. a) nájde počas dohľadu alebo iným spôsobom dôkaz, ktorý poukazuje na nesúlad s príslušnými požiadavkami zo strany držiteľa preukazu spôsobilosti, osvedčenia, kvalifikácie alebo potvrdenia vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, musí konať v súlade s ARA.GEN.355 písm. a) až d) prílohy VI (časť ARA) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 290/2012 (2).

b)

Ak sa počas dohľadu alebo iným spôsobom nájde dôkaz, ktorým sa poukazuje na nesúlad s príslušnými požiadavkami zo strany osoby, na ktorú sa vzťahujú požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisoch a ktorá nie je držiteľom preukazu spôsobilosti, osvedčenia, kvalifikácie alebo potvrdenia vydaného v súlade s uvedeným nariadením a jeho vykonávacími predpismi, príslušný orgán, ktorý zistil nesúlad, prijme všetky potrebné vynucovacie opatrenia, aby zabránil pokračovaniu takéhoto nesúladu.

PODČASŤ OPS

LETECKÁ PREVÁDZKA

ODDIEL I

Osvedčovanie prevádzkovateľov obchodnej leteckej dopravy

ARO.OPS.100   Vydávanie osvedčení leteckých prevádzkovateľov

a)

Príslušný orgán vydá osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC), ak sa presvedčil, že prevádzkovateľ preukázal zhodu s prvkami, ktoré sú požadované v ORO.AOC.100.

b)

Osvedčenie obsahuje súvisiace prevádzkové špecifikácie.

ARO.OPS.105   Dohoda o spoločnom využívaní kódu

Príslušný orgán pri posudzovaní dohody o spoločnom využívaní kódu, ktorá zahŕňa prevádzkovateľa z tretej krajiny, z hľadiska bezpečnosti:

1.

sa na základe overenia prevádzkovateľa podľa ORO.AOC.115 presvedčí, že prevádzkovateľ z tretej krajiny spĺňa príslušné štandardy ICAO;

2.

sa v prípade potreby spojí s príslušným orgánom štátu prevádzkovateľa z tretej krajiny.

ARO.OPS.110   Nájomné zmluvy

a)

Príslušný orgán schváli nájomnú zmluvu, ak sa presvedčil, že prevádzkovateľ s osvedčením v súlade s prílohou III (časť ORO) spĺňa:

1.

ORO.AOC.110 písm. d) v prípade nájmu lietadla z tretej krajiny bez posádky;

2.

ORO.AOC.110 písm. c) v prípade nájmu lietadla s posádkou od prevádzkovateľa z tretej krajiny;

3.

ORO.AOC.110 písm. e) v prípade prenájmu lietadla bez posádky ktorémukoľvek prevádzkovateľovi;

4.

príslušné požiadavky na zachovanie letovej spôsobilosti a leteckej prevádzky v prípade nájmu lietadla bez posádky zaregistrovaného v EÚ a v prípade nájmu lietadla s posádkou od prevádzkovateľa z EÚ.

b)

Schválenie dohody o nájme lietadla s posádkou sa pozastaví alebo zruší, ak:

1.

sa pozastaví alebo zruší platnosť AOC prenajímateľa alebo nájomcu;

2.

prenajímateľ podlieha zákazu prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (3).

c)

Schválenie dohody o nájme lietadla bez posádky sa pozastaví alebo zruší, keď sa pozastaví alebo zruší platnosť osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla.

d)

Príslušný orgán pri žiadosti o predbežné schválenie dohody o prenájme lietadla bez posádky v súlade s ORO.AOC.110 písm. e) zabezpečí:

1.

riadnu koordináciu s príslušným orgánom zodpovedným za nepretržitý dohľad nad lietadlom v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2042/2003 (4) alebo za prevádzku lietadla, ak nejde o ten istý orgán;

2.

že lietadlo bude včas vyňaté z AOC prevádzkovateľa.

ODDIEL II

Schválenia

ARO.OPS.200   Postup špecifického schválenia

a)

Po prijatí žiadosti o vydanie špecifického povolenia alebo jeho zmien príslušný orgán posúdi žiadosť v súlade s príslušnými požiadavkami prílohy V (časť SPA) a v prípade potreby vykoná primeranú inšpekciu u prevádzkovateľa.

b)

Keď sa príslušný orgán presvedčí, že prevádzkovateľ preukázal splnenie príslušných požiadaviek, vydá alebo zmení povolenie. Povolenie sa uvádza v prevádzkových špecifikáciách, ako sa vymedzuje v dodatku II.

ARO.OPS.205   Schválenie zoznamu minimálneho vybavenia

a)

Keď príslušný orgán prijme od prevádzkovateľa žiadosť o úvodné schválenie zoznamu minimálneho vybavenia (MEL) alebo zmien v tomto zozname, pred vydaním povolenia posúdi každú dotknutú položku, aby overil súlad s príslušnými požiadavkami.

b)

Príslušný orgán schváli postup prevádzkovateľa pri predlžovaní príslušných intervalov nápravy B, C a D, ak prevádzkovateľ preukáže splnenie podmienok uvedených v ORO.MLR.105 písm. f) a príslušný orgán to overí.

c)

Príslušný orgán individuálne schváli prevádzku lietadla mimo obmedzení MEL, ale v rámci obmedzení základného zoznamu minimálneho vybavenia (MMEL), ak prevádzkovateľ preukáže splnenie podmienok uvedených v ORO.MLR.105 a príslušný orgán to overí.

ARO.OPS.210   Stanovenie miestnej oblasti

Príslušný orgán môže určiť miestnu oblasť na účely plnenia požiadaviek výcviku a skúšania letovej posádky.

ARO.OPS.215   Schválenie prevádzky vrtuľníka nad nepriaznivým prostredím mimo husto osídlenej oblasti

a)

Členský štát vymedzí tie oblasti, kde sa môže prevádzka vrtuľníkov vykonávať bez zaistenej možnosti bezpečného vynúteného pristátia, ako je uvedené v CAT.POL.H.420.

b)

Pred vydaním povolenia uvedeného v CAT.POL.H.420 príslušný orgán posúdi odôvodnenie prevádzkovateľa, prečo nie je možné použiť príslušné výkonnostné kritériá.

ARO.OPS.220   Schválenie prevádzky vrtuľníkov do alebo z miesta verejného záujmu

Povolenie uvedené v CAT.POL.H.225 obsahuje zoznam miest verejného záujmu vypracovaný prevádzkovateľom, na ktorého sa povolenie vzťahuje.

ARO.OPS.225   Schválenie prevádzky na osamotené letisko

Povolenie uvedené v CAT.OP.MPA.106 obsahuje zoznam letísk vypracovaný prevádzkovateľom, na ktorého sa povolenie vzťahuje.

PODČASŤ RAMP

INŠPEKCIE LIETADIEL PREVÁDZKOVATEĽOV NA ODBAVOVACEJ PLOCHE POD REGULAČNÝM DOHĽADOM INÉHO ŠTÁTU

ARO.RAMP.005   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa ustanovujú požiadavky, ktoré musí splniť príslušný orgán alebo agentúra pri výkone svojich úloh a svojej zodpovednosti vo vzťahu k vykonávaniu inšpekcií na odbavovacej ploche v prípade lietadiel, ktoré používajú prevádzkovatelia tretích krajín alebo prevádzkovatelia pod regulačným dohľadom iného členského štátu, po pristátí na letiskách ležiacich na území podliehajúcom ustanoveniam zmluvy.

ARO.RAMP.100   Všeobecne

a)

Lietadlo, ako aj jeho posádka podliehajú kontrole plnenia príslušných požiadaviek.

b)

Príslušný orgán okrem vykonávania inšpekcií na odbavovacej ploche v rámci svojho programu dohľadu vypracovaného v súlade s ARO.GEN.305 vykonáva aj inšpekciu na odbavovacej ploche v prípade lietadla podozrivého z nesplnenia príslušných požiadaviek.

c)

Príslušný orgán pri príprave programu dohľadu v súlade s ARO.GEN.305 stanovuje ročný program vykonávania inšpekcií lietadiel na odbavovacej ploche. Tento program:

1.

sa opiera o metodiku výpočtu, v ktorej sa zohľadnia historické informácie o počte a charaktere prevádzkovateľov a počte ich pristátí na ich letiskách, ako aj riziká týkajúce sa bezpečnosti, a

2.

umožní príslušnému orgánu dať prioritu inšpekciám lietadiel na základe zoznamu uvedeného v ARO.RAMP.105 písm. a).

d)

Agentúra, ak to považuje za nevyhnutné, vykonáva inšpekcie lietadiel na odbavovacej ploche v spolupráci s členskými štátmi, na ktorých území sa kontrola vykonáva, aby overila plnenie príslušných požiadaviek, a to na účely:

1.

úloh osvedčovania, ktorými je agentúra poverená na základe nariadenia (ES) č. 216/2008;

2.

kontroly dodržiavania noriem členského štátu alebo

3.

kontroly organizácie na overenie plnenia príslušných požiadaviek v potenciálne nebezpečných situáciách.

ARO.RAMP.105   Kritériá na prioritné vykonávanie inšpekcií

a)

Na účely prioritného vykonávania inšpekcií na odbavovacej ploche poskytne agentúra príslušným orgánom zoznam prevádzkovateľov lietadiel, o ktorých bolo zistené, že predstavujú potenciálne riziko.

b)

Tento zoznam obsahuje:

1.

prevádzkovateľov lietadiel určených na základe analýzy dostupných údajov v súlade s ARO.RAMP.150 písm. b) bodom 4;

2.

prevádzkovateľov lietadiel, ktorých oznámila agentúre Európska komisia a ktorí boli určení na základe:

i)

názoru vyjadreného Výborom pre leteckú bezpečnosť (ASC) v kontexte vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, že je nevyhnutné ďalšie overenie skutočného súladu s príslušnými normami týkajúcimi sa bezpečnosti formou systematických inšpekcií na odbavovacej ploche alebo

ii)

informácií, ktoré získala Európska komisia od členských štátov podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2111/2005;

3.

lietadlá prevádzkované na území podliehajúcom ustanoveniam zmluvy prevádzkovateľmi uvedenými v prílohe B k zoznamu prevádzkovateľov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005;

4.

lietadlá prevádzkované prevádzkovateľmi s osvedčením vydaným v štáte, ktorý vykonáva regulačný dohľad nad prevádzkovateľmi zahrnutými do zoznamu uvedeného v bode 3;

5.

lietadlá používané prevádzkovateľom z tretej krajiny, ktorý prvý raz prevádzkuje lety v rámci alebo z územia podliehajúceho ustanoveniam zmluvy alebo ktorého oprávnenie vydané v súlade s ART.GEN.205 je obmedzené alebo obnovené po pozastavení alebo zrušení.

c)

Zoznam sa vypracúva v súlade s postupmi stanovenými agentúrou po každej aktualizácii zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa prevádzkovateľov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005 a v každom prípade najmenej raz za každé 4 mesiace.

ARO.RAMP.110   Zhromažďovanie informácií

Príslušný orgán zhromažďuje a spracúva všetky informácie, ktoré považuje za užitočné pri vykonávaní inšpekcií na odbavovacej ploche.

ARO.RAMP.115   Odborná spôsobilosť inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie na odbavovacej ploche

a)

Príslušný orgán a agentúra majú odborne spôsobilých inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie na odbavovacej ploche.

b)

Inšpektori vykonávajúci inšpekciu na odbavovacej ploche musia:

1.

mať potrebné vzdelanie v oblasti letectva alebo praktické znalosti zodpovedajúce ich oblasti (oblastiam) inšpekcie;

2.

úspešne absolvovať:

i)

príslušný špeciálny teoretický a praktický výcvik v jednej alebo vo viacerých z týchto oblastí inšpekcie:

A.

pilotná kabína;

B.

bezpečnosť kabíny;

C.

stav lietadla;

D.

náklad;

ii)

príslušný výcvik v reálnej prevádzke, ktorý im poskytne vedúci inšpektor vykonávajúci inšpekciu na odbavovacej ploche, menovaný príslušným orgánom alebo agentúrou;

3.

udržiavať si odbornú spôsobilosť tým, že absolvujú udržiavací výcvik a vykonajú najmenej 12 inšpekcií za každé obdobie 12 mesiacov.

c)

Výcvik uvedený v písmene b) bode 2 podbode i) poskytuje príslušný orgán alebo výcviková organizácia schválená v súlade s ARO.RAMP.120 písm. a).

d)

Agentúra vypracuje a udržiava osnovu výcviku a podporuje organizáciu výcvikových kurzov a seminárov pre inšpektorov s cieľom zlepšiť porozumenie a jednotné uplatňovanie tejto podčasti.

e)

Agentúra umožňuje a koordinuje program výmeny inšpektorov, ktorého cieľom je umožniť inšpektorom získavanie praktických skúseností a prispievať k zosúladeniu postupov.

ARO.RAMP.120   Schválenie výcvikových organizácií

a)

Príslušný orgán schváli výcvikovú organizáciu s hlavným miestom podnikania na území daného členského štátu, keď sa presvedčí, že výcviková organizácia:

1.

určila vedúceho výcviku s dobrými riadiacimi schopnosťami, ktorý zabezpečí, že poskytovaný výcvik spĺňa príslušné požiadavky;

2.

má k dispozícii výcvikové zariadenia a inštruktážne vybavenie vhodné na druh výcviku, ktorý poskytuje;

3.

poskytuje výcvik v súlade s osnovami, ktoré vypracovala agentúra v súlade s ARO.RAMP.115 písm. d);

4.

využíva na výcvik odborne spôsobilých inštruktorov.

b)

Agentúra vykoná overenie zhody a zachovania zhody s požiadavkami uvedenými v písmene a), ak o to požiada príslušný orgán.

c)

Výcvikovej organizácii sa udelí povolenie na vykonávanie jedného alebo viacerých z týchto druhov výcviku:

1.

počiatočný teoretický výcvik;

2.

počiatočný praktický výcvik;

3.

udržiavací výcvik.

ARO.RAMP.125   Vykonávanie inšpekcií na odbavovacej ploche

a)

Inšpekcie na odbavovacej ploche sa vykonávajú jednotným spôsobom s použitím formulára uvedeného v dodatku III alebo dodatku IV.

b)

Pri vykonávaní inšpekcie na odbavovacej ploche inšpektori vynaložia všetko úsilie na to, aby predišli neodôvodnenému meškaniu kontrolovaného lietadla.

c)

Po skončení inšpekcie na odbavovacej ploche veliaci pilot alebo v jeho neprítomnosti iný člen letovej posádky alebo zástupca prevádzkovateľa dostanú informáciu o výsledkoch inšpekcie na odbavovacej ploche s použitím formulára uvedeného v dodatku III.

ARO.RAMP.130   Kategorizácia nálezov

Pre každú kontrolovanú položku sa ako nálezy stanovia tri kategórie možného nesúladu. Tieto nálezy sa kategorizujú takto:

1.

nález úrovne 3 je akékoľvek zistené významné nesplnenie príslušných požiadaviek alebo podmienok osvedčenia, ktoré má veľký vplyv na bezpečnosť;

2.

nález úrovne 2 je akékoľvek zistené nesplnenie príslušných požiadaviek alebo podmienok osvedčenia, ktoré má výrazný vplyv na bezpečnosť;

3.

nález úrovne 1 je akékoľvek zistené nesplnenie príslušných požiadaviek alebo podmienok osvedčenia, ktoré má malý vplyv na bezpečnosť.

ARO.RAMP.135   Následné opatrenia po nálezoch

a)

Pri nálezoch úrovne 2 a 3 príslušný orgán alebo v prípade potreby agentúra:

1.

písomne oznámi nálezy prevádzkovateľovi vrátane žiadosti o preukázanie prijatých nápravných opatrení a

2.

informuje príslušný orgán štátu prevádzkovateľa a prípadne štátu, v ktorom je lietadlo registrované a v ktorom bol vydaný preukaz spôsobilosti letovej posádky. V prípade potreby príslušný orgán alebo agentúra požiadajú o potvrdenie súhlasu s nápravnými opatreniami, ktoré prijal prevádzkovateľ v súlade s ARO.GEN.350 alebo ARO.GEN.355.

b)

Príslušný orgán popri opatreniach podľa písmena a) v prípade zistení úrovne 3 podnikne okamžité kroky:

1.

zavedením obmedzenia letovej prevádzky lietadla;

2.

požiadaním o okamžité nápravné opatrenia;

3.

uzemnením lietadla v súlade s ARO.RAMP.140 alebo

4.

zavedením okamžitého zákazu vykonávania leteckej dopravy v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 2111/2005.

c)

Keď agentúra vydá nález úrovne 3, požiada príslušný orgán v mieste, kde lietadlo pristálo, aby prijal primerané opatrenia v súlade s písmenom b).

ARO.RAMP.140   Uzemnenie lietadla

a)

V prípade nálezu úrovne 3, keď existujú náznaky úmyslu alebo možnosti, že lietadlo odletí bez toho, aby prevádzkovateľ alebo vlastník vykonal primerané nápravné opatrenia, príslušný orgán:

1.

oznámi veliacemu pilotovi/veliteľovi lietadla alebo prevádzkovateľovi, že lietadlo až do ďalšieho oznámenia nemá povolenie vykonať let, a

2.

uzemní príslušné lietadlo.

b)

Príslušný orgán štátu, v ktorom je lietadlo uzemnené, okamžite informuje príslušný orgán štátu prevádzkovateľa, prípadne štátu, v ktorom je lietadlo registrované, a agentúru v prípade, ak uzemnené lietadlo používa prevádzkovateľ z tretieho štátu.

c)

Príslušný orgán v koordinácii so štátom prevádzkovateľa alebo štátom registrácie určí nevyhnutné podmienky, za akých môže lietadlo dostať povolenie na vzlet.

d)

Ak nesúlad ovplyvní platnosť osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla, príslušný orgán môže zrušiť uzemnenie lietadla, iba ak prevádzkovateľ preukáže, že:

1.

bol obnovený súlad s príslušnými požiadavkami;

2.

získal povolenie na let v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1702/2003 (5) v prípade lietadla registrovaného v členskom štáte;

3.

získal povolenie na let alebo rovnocenný dokument štátu zápisu do registra alebo štátu prevádzkovateľa pre lietadlo registrované v tretej krajine a používané prevádzkovateľom z EÚ alebo tretej krajiny a

4.

prípadne povolenie z tretích krajín, ponad ktoré bude lietadlo letieť.

ARO.RAMP.145   Podávanie správ

a)

Informácie zhromažďované v súlade s ARO.RAMP.125 písm. a) sa do 21 kalendárnych dní po vykonaní inšpekcie vložia do centrálnej databázy uvedenej v ARO.RAMP.150 písm. b) bode 2.

b)

Príslušný orgán alebo agentúra vložia do centrálnej databázy akúkoľvek informáciu, ktorá je užitočná z hľadiska uplatňovania nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov a z hľadiska plnenia úloh agentúrou, ktoré sa jej prideľujú v tejto prílohe, vrátane príslušných informácií uvedených v ARO.RAMP.110.

c)

Kedykoľvek informácie uvedené v ARO.RAMP.110 poukazujú na existenciu potenciálnej hrozby týkajúcej sa bezpečnosti, tieto informácie sa bezodkladne oznámia aj každému príslušnému orgánu a agentúre.

d)

Kedykoľvek určitá osoba poskytne príslušnému orgánu informácie týkajúce sa nedostatkov lietadla, informácie uvedené v ARO.RAMP.110 a ARO.RAMP.125 písm. a) sa zaznamenajú bez identifikácie ich zdroja.

ARO.RAMP.150   Koordinačné úlohy agentúry

a)

Agentúra riadi a používa nástroje a postupy potrebné na ukladanie a výmenu:

1.

informácií uvedených v ARO.RAMP.145 s použitím formulárov uvedených v dodatkoch III a IV;

2.

informácií poskytnutých tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, s ktorými uzavrela príslušné dohody EÚ, alebo organizáciami, s ktorými uzavrela príslušné dohody agentúra v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008.

b)

Riadenie zahŕňa aj tieto úlohy:

1.

uchovávať údaje z členských štátov, ktoré sa týkajú informácií týkajúcich sa bezpečnosti o pristávaní lietadiel na letiskách umiestnených na území podliehajúcom ustanoveniam zmluvy;

2.

pripravovať, udržiavať a priebežne aktualizovať centrálnu databázu obsahujúcu všetky informácie uvedené v písmene a) bodoch 1 a 2;

3.

vykonávať potrebné zmeny a zlepšenia v aplikácii databázy;

4.

analyzovať centrálnu databázu a ďalšie zodpovedajúce informácie, ktoré sa týkajú bezpečnosti lietadiel a leteckých prevádzkovateľov, a na základe toho:

i)

odporúčať Komisii a príslušným orgánom okamžité opatrenia alebo následnú politiku;

ii)

hlásiť potenciálne problémy týkajúce sa bezpečnosti Komisii a príslušným orgánom;

iii)

v prípade potreby z dôvodov týkajúcich sa bezpečnosti navrhovať Komisii a príslušným orgánom koordinované opatrenia a zabezpečovať koordináciu takýchto opatrení na technickej úrovni;

5.

nadviazať spojenie s ostatnými európskymi inštitúciami a orgánmi, medzinárodnými organizáciami a príslušnými orgánmi tretích krajín v oblasti výmeny informácií.

ARO.RAMP.155   Výročná správa

Agentúra vypracuje a predloží Komisii výročnú správu o systéme inšpekcií na odbavovacej ploche, ktorá obsahuje prinajmenšom tieto informácie:

a)

stav vývoja systému;

b)

stav inšpekcií vykonaných v danom roku;

c)

analýzu výsledkov inšpekcií s uvedením kategórie nálezov;

d)

opatrenia prijaté v priebehu daného roka;

e)

návrhy ďalšieho zlepšenia systému inšpekcií na odbavovacej ploche a

f)

prílohy obsahujúce zoznam inšpekcií usporiadaný podľa štátu prevádzky, typu lietadla, prevádzkovateľa a počtu vyskytnutia sa konkrétneho problému.

ARO.RAMP.160   Informácie pre verejnosť a ochrana informácií

a)

Členské štáty musia používať získané informácie v súlade s ARO.RAMP.105 a ARO.RAMP.145 výlučne na účely nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov a musia ich chrániť zodpovedajúcim spôsobom.

b)

Agentúra každoročne vydáva súhrnnú informačnú správu, ktorá je prístupná verejnosti a obsahuje analýzu informácií získaných v súlade s ARO.RAMP.145. Správa musí byť jednoduchá a zrozumiteľná a nesmie v nej byť identifikovaný zdroj informácií.


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 23.

(2)  Ú. v. EÚ L 100, 5.4.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 315, 28.11.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

Dodatok I

Image

Dodatok II

Image

Image

Dodatok III

Image

Image

Dodatok IV

Správa o inšpekcii na odbavovacej ploche

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

POŽIADAVKY NA ORGANIZÁCIE V OBLASTI LETECKEJ PREVÁDZKY

(ČASŤ ORO)

ORO.GEN.005   Rozsah pôsobnosti

V tejto časti sa ustanovujú požiadavky, ktoré musí plniť letecký prevádzkovateľ pri vykonávaní prevádzky obchodnej leteckej dopravy.

PODČASŤ GEN

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

ODDIEL I

Všeobecné ustanovenia

ORO.GEN.105   Príslušný orgán

Na účely tejto prílohy je príslušným orgánom vykonávajúcim dohľad nad prevádzkovateľmi, ktorí podliehajú povinnosti osvedčovania v prípade prevádzkovateľov, ktorí majú hlavné miesto podnikania v členskom štáte, orgán určený týmto členským štátom.

ORO.GEN.110   Zodpovednosť prevádzkovateľa

a)

Prevádzkovateľ je zodpovedný za prevádzku lietadla v súlade s prílohou IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, príslušnými požiadavkami tejto prílohy a svojím osvedčením.

b)

Každý let sa vykoná v súlade s ustanoveniami prevádzkovej príručky.

c)

Prevádzkovateľ zavedie a udržiava systém vykonávania prevádzkovej kontroly každého letu prevádzkovaného v rámci podmienok svojho osvedčenia.

d)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby jeho lietadlo bolo vybavené a aby posádka bola odborne spôsobilá tak, ako si to vyžaduje oblasť a druh prevádzky.

e)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetci pracovníci poverení alebo priamo zapojení do pozemnej a leteckej prevádzky boli riadne vyškolení, preukázali svoje schopnosti pri plnení konkrétnych povinností a uvedomovali si svoju zodpovednosť a vzťah týchto povinností k prevádzke ako celku.

f)

Prevádzkovateľ stanovuje postupy a pokyny pre bezpečnú prevádzku každého typu lietadla, ktoré zahŕňajú povinnosti a zodpovednosť pozemného personálu a členov posádky pre všetky druhy prevádzky na zemi a počas letu. Tieto postupy nesmú vyžadovať od členov posádky, aby počas kritických fáz letu vykonávali inú činnosť než tú, ktorá je potrebná pre bezpečnú prevádzku lietadla.

g)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa všetci pracovníci oboznámili s povinnosťou dodržiavať právne predpisy, nariadenia a postupy tých štátov, v ktorých sa vykonáva prevádzka a ktoré súvisia s výkonom ich povinností.

h)

Prevádzkovateľ zavedie pre každý typ lietadla systém kontrolného zoznamu, ktorý používajú členovia posádky vo všetkých fázach letu v bežných, mimoriadnych a núdzových podmienkach, aby sa zaistilo dodržiavanie prevádzkových postupov uvedených v prevádzkovej príručke. Pokiaľ ide o vzhľad a používanie týchto zoznamov, musia sa zohľadňovať zásady ľudského faktora a najnovšia platná dokumentácia výrobcu lietadla.

i)

Prevádzkovateľ stanoví postupy plánovania letu, aby zaručil bezpečné vykonanie letu na základe zváženia výkonnosti lietadla, ďalších prevádzkových obmedzení a zodpovedajúcich očakávaných podmienok na trati, na ktorej sa má letieť, a na príslušných letiskách a miestach prevádzky. Tieto postupy sa uvádzajú v prevádzkovej príručke.

j)

Prevádzkovateľ zavedie a udržiava výcvikové programy pre personál týkajúce sa nebezpečného nákladu, ako sa to vyžaduje v technických pokynoch, pričom tieto programy podliehajú posúdeniu a schváleniu príslušným orgánom. Výcvikové programy musia byť úmerné zodpovednosti pracovníkov.

ORO.GEN.115   Žiadosť o osvedčenie prevádzkovateľa

a)

Žiadosť o osvedčenie prevádzkovateľa alebo o zmenu a doplnenie existujúceho osvedčenia sa podáva formou a spôsobom, ktoré stanoví príslušný orgán, pričom zohľadní platné požiadavky nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov.

b)

Žiadatelia o úvodné osvedčenie poskytnú príslušnému orgánu dokumentáciu preukazujúcu, ako budú plniť požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisoch. Táto dokumentácia musí obsahovať postup, ako bude organizácia riadiť a oznamovať príslušnému orgánu zmeny, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie.

ORO.GEN.120   Prostriedky preukázania zhody

a)

Prevádzkovateľ môže na dosiahnutie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi namiesto prostriedkov, ktoré prijala agentúra, použiť alternatívne prostriedky preukázania zhody.

b)

Keď chce prevádzkovateľ použiť alternatívne prostriedky preukázania zhody namiesto prijateľných prostriedkov preukázania zhody (AMC), ktoré prijala agentúra na dosiahnutie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, pred ich zavedením poskytne príslušnému orgánu podrobný opis alternatívnych prostriedkov preukázania zhody. Opis musí obsahovať všetky zmeny príručiek alebo postupov, ktoré môžu byť dôležité, ako aj hodnotenie, v ktorom sa preukáže dodržiavanie vykonávacích predpisov.

Prevádzkovateľ môže tieto alternatívne prostriedky preukázania zhody uplatňovať na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu a po prijatí oznámenia uvedeného v ARO.GEN.120 písm. d).

ORO.GEN.125   Podmienky povolenia a oprávnenia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ s osvedčením dodržiava rozsah pôsobnosti a oprávnenia vymedzené v prevádzkových špecifikáciách, ktoré sú pripojené k osvedčeniu prevádzkovateľa.

ORO.GEN.130   Zmeny

a)

Všetky zmeny ovplyvňujúce:

1.

rozsah pôsobnosti osvedčenia alebo prevádzkových špecifikácií prevádzkovateľa, alebo

2.

ľubovoľný prvok systému riadenia prevádzkovateľa požadovaný v ORO.GEN.200 písm. a) bodoch 1 a 2

si vyžadujú predchádzajúce povolenie príslušného orgánu.

b)

V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré si vyžadujú predchádzajúce povolenie v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, prevádzkovateľ požiada o povolenie, ktoré mu vydá príslušný orgán. Žiadosť musí podať skôr, než uskutoční akúkoľvek takúto zmenu, aby príslušný orgán mohol stanoviť, či sa zachováva súlad s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, a v prípade potreby zmeniť a doplniť osvedčenie prevádzkovateľa a súvisiace podmienky povolenia, ktoré tvoria jeho prílohu.

Prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu všetku potrebnú dokumentáciu.

Zmena sa uskutoční až po získaní formálneho povolenia od príslušného orgánu v súlade s ARO.GEN.330.

Prevádzkovateľ počas takýchto zmien funguje na základe podmienok, ktoré podľa potreby stanoví príslušný orgán.

c)

Všetky zmeny, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie, prevádzkovateľ riadi a oznamuje príslušnému orgánu, ako sa vymedzuje v postupe, ktorý schválil príslušný orgán v súlade s ARO.GEN.310 písm. c).

ORO.GEN.135   Zachovanie platnosti

a)

Osvedčenie prevádzkovateľa zostane v platnosti za predpokladu, že:

1.

prevádzkovateľ naďalej dodržiava príslušné požiadavky nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov, a pritom zohľadňuje ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania s nálezmi, ako sa uvádza v ORO.GEN.150;

2.

príslušný orgán má zaručený prístup k prevádzkovateľovi podľa ORO.GEN.140, aby mohol stanoviť, či sa zachováva súlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov, a

3.

prevádzkovateľ osvedčenia sa nevzdá, alebo nebude zrušené.

b)

Po zrušení alebo vzdaní sa osvedčenia prevádzkovateľ osvedčenie bezodkladne vráti príslušnému orgánu.

ORO.GEN.140   Prístup

a)

S cieľom stanoviť, či sa dodržiavajú príslušné požiadavky nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov, prevádzkovateľ kedykoľvek umožní prístup k všetkým zariadeniam, lietadlám, dokumentom, záznamom, údajom, postupom alebo akýmkoľvek iným materiálom súvisiacim s jeho činnosťou, ktorá podlieha osvedčovaniu bez ohľadu na to, či je, alebo nie je táto činnosť na základe zmluvy vykonávaná inou osobou, ktorej bolo vydané oprávnenie jedným z týchto orgánov:

1.

príslušným orgánom vymedzeným v ORO.GEN.105;

2.

orgánom, ktorý koná na základe ustanovení ARO.GEN.300 písm. d), ARO.GEN.300 písm. e) alebo ARO.RAMP.

b)

Prístup k lietadlu podľa písmena a) zahŕňa možnosť vstúpiť a ostať na palube lietadla počas leteckej prevádzky s výnimkou prípadu, ak v záujme bezpečnosti veliteľ priestoru pre letovú posádku rozhodne inak v súlade s CAT.GEN.MPA.135.

ORO.GEN.150   Nálezy

Po prijatí oznámenia o nálezoch prevádzkovateľ:

a)

určí hlavnú príčinu nesúladu;

b)

stanoví nápravný akčný plán a

c)

preukáže vykonávanie nápravných opatrení k spokojnosti príslušného orgánu v období dohodnutom s týmto orgánom, ako sa vymedzuje v ARO.GEN.350 písm. d).

ORO.GEN.155   Okamžitá reakcia na problém týkajúci sa bezpečnosti

Prevádzkovateľ uplatní:

a)

všetky opatrenia týkajúce sa bezpečnosti nariadené príslušným orgánom v súlade s ARO.GEN.135 písm. c) a

b)

všetky zodpovedajúce povinné informácie týkajúce sa bezpečnosti vydané agentúrou vrátane príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti.

ORO.GEN.160   Ohlasovanie udalostí

a)

Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán a iné organizácie, ktoré musí informovať na základe požiadavky štátu prevádzkovateľa, o všetkých nehodách, vážnych incidentoch a udalostiach, ako sa vymedzuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 (1) a v smernici 2003/42/ES.

b)

Bez toho, aby bolo dotknuté písmeno a), prevádzkovateľ ohlasuje príslušnému orgánu a projekčnej organizácii lietadiel každý incident, nedostatok, technickú chybu, prekročenie technických obmedzení, udalosť, ktorá zvýrazňuje nepresnosť, neúplnosť alebo nejednoznačnosť informácií v údajoch stanovených v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1702/2003 (2), alebo iné neobvyklé okolnosti, ktoré ohrozili alebo môžu ohroziť bezpečnú prevádzku lietadla a ktoré sa neskončili nehodou ani vážnym incidentom.

c)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 996/2010, smernica 2003/42/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2007 (3) a nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2007 (4), hlásenia uvedené v písmenách a) a b) sa vypracujú v podobe a spôsobom, ktorý stanoví príslušný orgán, a musia obsahovať všetky dôležité informácie o podmienkach, ktoré sú prevádzkovateľovi známe.

d)

Hlásenia sa vypracujú podľa možnosti čo najskôr, ale v každom prípade do 72 hodín, odkedy prevádzkovateľ zistí okolnosti, ktorých sa správa týka, pokiaľ tomu nezabránia mimoriadne udalosti.

e)

Tam, kde je to možné, prevádzkovateľ vypracuje následnú správu, v ktorej uvedie podrobnosti o opatreniach, ktoré má v úmysle podniknúť na zabránenie podobným udalostiam v budúcnosti, hneď ako tieto opatrenia určí. Túto správu vypracuje vo forme a spôsobom, ktorý stanoví príslušný orgán.

ODDIEL 2

Riadenie

ORO.GEN.200   Systém riadenia

a)

Prevádzkovateľ zriadi, zavedie a udržiava systém riadenia, ktorý zahŕňa:

1.

jednoznačne vymedzené hranice zodpovednosti v celej organizácii prevádzkovateľa vrátane priamej zodpovednosti zodpovedného manažéra za bezpečnosť;

2.

opis celkovej koncepcie a zásad prevádzkovateľa týkajúcich sa bezpečnosti, čo sa nazýva politika bezpečnosti;

3.

určenie rizík týkajúcich sa bezpečnosti v oblasti letectva, ktoré sú spojené s činnosťou prevádzkovateľa, ich hodnotenie a riadenie súvisiacich rizík vrátane prijímania opatrení na zníženie rizika a overenie ich účinnosti;

4.

udržiavanie odbornej spôsobilosti pracovníkov a schopnosti plniť ich úlohy;

5.

dokumentovanie všetkých základných procesov systému riadenia vrátane procesu informovania pracovníkov o ich zodpovednosti a postupu pozmeňovania a dopĺňania tejto dokumentácie;

6.

funkciu monitorovania plnenia príslušných požiadaviek zo strany prevádzkovateľa. Monitorovanie plnenia požiadaviek zahŕňa aj systém spätnej väzby zistení pre zodpovedného manažéra, aby sa v prípade potreby zabezpečila účinná realizácia nápravných opatrení, a

7.

všetky dodatočné požiadavky, ktoré sú stanovené v príslušných podčastiach tejto prílohy alebo ďalších platných prílohách.

b)

Systém riadenia zodpovedá veľkosti organizácie prevádzkovateľa a charakteru a zložitosti jej činností, pričom sa zohľadňujú nebezpečenstvá a súvisiace riziká vyplývajúce z týchto činností.

ORO.GEN.205   Obstarávané činnosti

a)

Obstarávané činnosti zahŕňajú všetky činnosti v rámci rozsahu povolenia prevádzkovateľa, ktoré vykonáva iná organizácia, ktorá je buď sama držiteľom osvedčenia na vykonávanie takejto činnosti, alebo ak nie je držiteľom osvedčenia, pracuje na základe povolenia prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zabezpečí, že pri obstarávaní alebo nákupe akejkoľvek časti svojej činnosti obstarávaná alebo nakupovaná služba alebo výrobok spĺňajú platné požiadavky.

b)

Keď prevádzkovateľ s osvedčením obstaráva časť svojej činnosti od organizácie, ktorá sama nie je držiteľom osvedčenia v súlade s touto časťou, aby mohla vykonávať takúto činnosť, táto organizácia pracuje na základe povolenia prevádzkovateľa. Obstarávajúca organizácia zabezpečí, aby mal príslušný orgán prístup k obstarávanej organizácii, s cieľom stanoviť, či sa zachováva súlad s platnými požiadavkami.

ORO.GEN.210   Požiadavky na personál

a)

Prevádzkovateľ vymenuje zodpovedného manažéra, ktorý má oprávnenie zaistiť, aby všetky činnosti bolo možné financovať a vykonávať v súlade s platnými požiadavkami. Zodpovedný manažér je zodpovedný za vytvorenie a udržiavanie účinného systému riadenia.

b)

Prevádzkovateľ vymenuje osobu alebo skupinu osôb so zodpovednosťou za zabezpečenie toho, že prevádzkovateľ bude aj naďalej dodržiavať platné požiadavky. Táto osoba (osoby) sa bude v konečnom dôsledku zodpovedať zodpovednému manažérovi.

c)

Prevádzkovateľ musí mať dostatočne odborne spôsobilých pracovníkov na plnenie plánovaných úloh a činností, ktoré sa musia vykonávať v súlade s platnými požiadavkami.

d)

Prevádzkovateľ uchováva zodpovedajúce záznamy o praxi, odbornej spôsobilosti a výcviku, aby preukázal súlad s písmenom c).

e)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetci pracovníci poznali predpisy a postupy týkajúce sa vykonávania ich povinností.

ORO.GEN.215   Požiadavky na zariadenia

Prevádzkovateľ musí disponovať zariadeniami, ktoré mu umožňujú vykonávanie a riadenie všetkých plánovaných úloh a činností v súlade s platnými požiadavkami.

ORO.GEN.220   Vedenie záznamov

a)

Prevádzkovateľ vypracuje systém vedenia záznamov, ktorý umožní primerané skladovanie a spoľahlivú sledovateľnosť všetkých vyvíjaných činností, pričom tento systém zahŕňa predovšetkým všetky prvky uvedené v ORO.GEN.200.

b)

Formát záznamov sa konkretizuje v postupoch prevádzkovateľa.

c)

Záznamy sa uchovávajú spôsobom, ktorým sa zabezpečí ich ochrana pred poškodením, úpravou a krádežou.

PODČASŤ AOC

OSVEDČOVANIE LETECKÉHO PREVÁDZKOVATEĽA

ORO.AOC.100   Žiadosť o osvedčenie leteckého prevádzkovateľa

a)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (5), pred začatím obchodnej leteckej prevádzky musí prevádzkovateľ požiadať o vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), ktoré mu vydá príslušný orgán, a musí ho nadobudnúť.

b)

Prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu tieto informácie:

1.

oficiálny názov a obchodný názov, adresu a poštovú adresu žiadateľa;

2.

opis navrhovanej prevádzky vrátane typu (typov) a počtu lietadiel, ktoré má prevádzkovať;

3.

opis systému riadenia vrátane organizačnej štruktúry;

4.

meno zodpovedného riadiaceho pracovníka;

5.

mená určených osôb, ktoré sa požadujú podľa ORO.AOC.135 písm. a), spolu s ich odbornou spôsobilosťou a praxou, ako aj

6.

kópiu prevádzkovej príručky, ktorá sa požaduje podľa ORO.MLR.100;

7.

vyhlásenie, že žiadateľ overil celú dokumentáciu zaslanú príslušnému orgánu a skonštatoval jej súlad s platnými požiadavkami.

c)

Žiadatelia príslušnému orgánu preukážu, že:

1.

spĺňajú podľa potreby všetky platné požiadavky prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, tejto prílohy a prílohy IV (časť CAT) a prílohy V (časť SPA) k tomuto nariadeniu;

2.

všetky prevádzkované lietadlá majú osvedčenie letovej spôsobilosti (CofA) v súlade s nariadením (ES) č. 1702/2003 a

3.

ich organizácia a riadenie vhodne a primerane zodpovedajú veľkosti a rozsahu pôsobnosti prevádzky.

ORO.AOC.105   Prevádzkové špecifikácie a oprávnenia držiteľa AOC

Oprávnenia prevádzkovateľa vrátane tých, ktoré sa poskytujú v súlade s prílohou V (časť SPA), sa uvedú v prevádzkových špecifikáciách osvedčenia.

ORO.AOC.110   Zmluva o nájme a prenájme

Každý nájom

a)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1008/2008, každá zmluva o nájme týkajúca sa lietadla, ktoré používa prevádzkovateľ s osvedčením v súlade s touto časťou, podlieha predchádzajúcemu povoleniu príslušného orgánu.

b)

Prevádzkovateľ s osvedčením v súlade s touto časťou si môže prenajať lietadlo s posádkou iba od prevádzkovateľa, na ktorého sa nevzťahuje zákaz vykonávania leteckej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005.

Nájom s posádkou

c)

Žiadateľ o povolenie nájmu lietadla s posádkou od prevádzkovateľa z tretej krajiny musí príslušnému orgánu preukázať, že:

1.

prevádzkovateľ z tretej krajiny je držiteľom platného AOC vydaného v súlade s prílohou 6 k dohovoru ICAO (Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve);

2.

štandardy týkajúce sa bezpečnosti prevádzkovateľa z tretej krajiny vzhľadom na zachovanie letovej spôsobilosti a leteckú prevádzku sú rovnocenné s príslušnými požiadavkami ustanovenými nariadením (ES) č. 2042/2003 a týmto nariadením a

3.

lietadlo má štandardné CofA vydané v súlade s prílohou 8 k dohovoru ICAO.

Nájom bez posádky

d)

Žiadateľ o povolenie nájmu lietadla bez posádky registrovaného v tretej krajine musí príslušnému orgánu preukázať, že:

1.

bola určená prevádzková potreba, ktorú nie je možné uspokojiť nájmom lietadla registrovaného v EÚ;

2.

doba trvania nájmu nepresiahne sedem mesiacov za akékoľvek obdobie za sebou nasledujúcich 12 mesiacov a

3.

je zabezpečené splnenie platných požiadaviek nariadenia (ES) č. 2042/2003.

Prenájom bez posádky

e)

Prevádzkovateľ s osvedčením v súlade s touto časťou, ktorý má v úmysle prenajať jedno zo svojich lietadiel bez posádky, požiada najprv príslušný orgán o povolenie. Prílohy k žiadosti tvoria kópie navrhovanej zmluvy o prenájme alebo opis podmienok prenájmu bez finančných dojednaní a všetky ďalšie príslušné dokumenty.

Prenájom s posádkou

f)

Prenájom lietadla s posádkou prevádzkovateľ s osvedčením v súlade s touto časťou vopred oznámi príslušnému orgánu.

ORO.AOC.115   Dohody o spoločnom využívaní kódu

a)

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné požiadavky EÚ týkajúce sa bezpečnosti na prevádzkovateľov a lietadlá z tretích krajín, prevádzkovateľ s osvedčením v súlade s touto časťou uzatvorí dohodu o spoločnom využívaní kódu s prevádzkovateľom z tretej krajiny, iba ak:

1.

si overil, že prevádzkovateľ z tretej krajiny spĺňa platné štandardy ICAO a

2.

poskytol príslušnému orgánu zdokumentované informácie umožňujúce tomuto orgánu splniť požiadavky ARO.OPS.105.

b)

Pri vykonávaní dohody o spoločnom využívaní kódu prevádzkovateľ monitoruje a pravidelne posudzuje plnenie platných štandardov ICAO zo strany prevádzkovateľa z tretej krajiny.

c)

Prevádzkovateľ s osvedčením v súlade s touto časťou nesmie predávať a vydávať letenky na let prevádzkovaný prevádzkovateľom z tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje zákaz vykonávania leteckej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005 alebo ktorý nezachováva súlad s platnými štandardmi ICAO.

ORO.AOC.120   Povolenia na poskytovanie výcviku palubných sprievodcov a na vydávanie osvedčení pre palubných sprievodcov

a)

Keď má prevádzkovateľ v úmysle poskytovať výcvikový kurz požadovaný podľa prílohy V (časť CC) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 290/2012, musí požiadať o povolenie, ktoré vydáva príslušný orgán, a získať ho. Žiadateľ na tieto účely preukáže plnenie požiadaviek na vedenie výcvikového kurzu a jeho obsah stanovený v CC.TRA.215 a CC.TRA.220 uvedenej prílohy a príslušnému orgánu poskytne:

1.

predpokladaný dátum začatia činnosti;

2.

osobné údaje a odbornú spôsobilosť inštruktorov vzťahujúce sa na prvky, ktoré má výcvik obsahovať;

3.

názov (názvy) a adresu (adresy) výcvikového miesta (výcvikových miest), kde sa má výcvik vykonávať;

4.

opis zariadení, výcvikových metód, príručiek a napodobňujúcich prístrojov, ktoré sa majú používať, a

5.

osnovy a sprievodné programy výcvikového kurzu.

b)

Ak členský štát v súlade s ARA.CC.200 prílohy VI (časť ARA) k nariadeniu (EÚ) č. 290/2012 rozhodne, že prevádzkovatelia môžu dostať povolenie na vydávanie osvedčení pre palubných sprievodcov, žiadateľ popri splnení ustanovení písmena a):

1.

preukáže príslušnému orgánu, že:

i)

organizácia je spôsobilá a zodpovedná na vykonávanie tejto úlohy,

ii)

pracovníci vykonávajúci skúšky sú primerane odborne spôsobilí a nevyskytuje sa u nich konflikt záujmov, a

2.

vytvorí postupy a osobitné podmienky na:

i)

vykonanie skúšok, ktoré sa požadujú v CC.TRA.220;

ii)

vydávanie osvedčení pre palubných sprievodcov a

iii)

poskytnutie príslušnému orgánu všetkých zodpovedajúcich informácií a dokumentov týkajúcich sa osvedčení, ktoré bude vydávať, a ich držiteľov na účely vedenia záznamov, vykonávania dohľadu a vynucovacích opatrení zo strany uvedeného orgánu.

c)

Povolenia uvedené v písmenách a) a b) sa uvádzajú v prevádzkových špecifikáciách.

ORO.AOC.125   Neobchodná prevádzka lietadla uvedená v prevádzkových špecifikáciách držiteľa AOC

Držiteľ AOC môže vykonávať neobchodnú prevádzku lietadla, ktoré sa inak používa na prevádzku obchodnej leteckej dopravy a ktoré je uvedené v prevádzkových špecifikáciách jeho AOC, za predpokladu, že prevádzkovateľ:

a)

podrobne opíše takúto prevádzku v prevádzkovej príručke vrátane:

1.

určenia príslušných požiadaviek;

2.

jednoznačného určenia všetkých rozdielov medzi prevádzkovými postupmi používanými pri vykonávaní obchodnej a neobchodnej prevádzky;

3.

prostriedkov, ktorými zabezpečí, aby všetci pracovníci podieľajúci sa na prevádzke boli plne oboznámení so súvisiacimi postupmi;

b)

predloží príslušnému orgánu určené rozdiely medzi prevádzkovými postupmi uvedené v písmene a) bode 2 na predchádzajúce schválenie.

ORO.AOC.130   Monitorovanie letových údajov – letúny

a)

Prevádzkovateľ zavedie a udržiava systém monitorovania letových údajov, ktorý je integrovaný do jeho systému riadenia, pre letúny s maximálnou schválenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 27 000 kg.

b)

Systém monitorovania letových údajov sa nesmie použiť na represívne účely a musí obsahovať primerané záruky na ochranu zdroja (zdrojov) údajov.

ORO.AOC.135   Požiadavky na personál

a)   V súlade s ORO.GEN.210 písm. b) prevádzkovateľ určí osoby zodpovedné za riadenie a dohľad v týchto oblastiach:

1.

letová prevádzka;

2.

výcvik posádky;

3.

pozemná prevádzka;

4.

zachovanie letovej spôsobilosti v súlade s nariadením (ES) č. 2042/2003.

b)   Vhodnosť a spôsobilosť personálu

1.

Prevádzkovateľ zamestnáva dostatočný počet pracovníkov na plánovanú pozemnú a letovú prevádzku.

2.

Všetci pracovníci poverení alebo priamo zapojení do pozemnej a letovej prevádzky:

i)

sú riadne vyškolení;

ii)

preukážu svoje schopnosti pri plnení pridelených povinností a

iii)

uvedomujú si svoju zodpovednosť a vzťah svojich povinností k prevádzke ako celku.

c)   Dozor nad personálom

1.

Prevádzkovateľ vymenuje dostatočný počet pracovníkov vykonávajúcich dozor nad personálom, pričom zohľadní štruktúru organizácie prevádzkovateľa a počet zamestnaných pracovníkov.

2.

Prevádzkovateľ stanoví povinnosti a zodpovednosť týchto pracovníkov vykonávajúcich dozor a všetky ďalšie potrebné opatrenia, ktorými im umožní vykonávať tieto povinnosti dohľadu.

3.

Dozor nad členmi posádky a pracovníkmi zapojenými do prevádzky vykonávajú osoby s primeranými skúsenosťami a zručnosťami s cieľom zaistiť dodržiavanie noriem uvedených v prevádzkovej príručke.

ORO.AOC.140   Požiadavky na zariadenia

V súlade s ORO.GEN.215 prevádzkovateľ:

a)

používa vhodné zariadenia pozemnej obsluhy na zaistenie bezpečnej obsluhy svojich letov;

b)

zabezpečí na svojej hlavnej prevádzkovej základni podporné prevádzkové zariadenia vhodné pre danú oblasť a druh prevádzky a

c)

na každej svojej prevádzkovej základni zaistí, aby pracovníci, ktorých činnosť môže ovplyvniť bezpečnosť letovej prevádzky, mali k dispozícii dostatočný pracovný priestor. Zohľadniť sa musia potreby pozemného personálu, pracovníkov, ktorí sa zaoberajú prevádzkovým riadením, ukladaním a zobrazovaním dôležitých záznamov a plánovaním letu posádkami.

ORO.AOC.150   Požiadavky na dokumentáciu

a)

Prevádzkovateľ prijme opatrenia na prípravu príručiek a všetkých ďalších potrebných dokumentov a súvisiacich zmien a doplnení.

b)

Prevádzkovateľ musí byť schopný bez meškania distribuovať prevádzkové pokyny a ďalšie informácie.

PODČASŤ MLR

PRÍRUČKY, DENNÍKY A ZÁZNAMY

ORO.MLR.100   Prevádzková príručka – všeobecné ustanovenia

a)

Prevádzkovateľ vypracuje prevádzkovú príručku v súlade s odsekom 8.b. prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008.

b)

V obsahu prevádzkovej príručky sa odrážajú požiadavky stanovené v tejto prílohe, prípadne v prílohe IV (časť CAT) a prílohe V (časť SPA), pričom nesmie byť v rozpore s podmienkami obsiahnutými v prevádzkových špecifikáciách osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC).

c)

Prevádzková príručka sa môže vydať v samostatných častiach.

d)

Všetci prevádzkoví pracovníci musia mať jednoduchý prístup k tým častiam prevádzkovej príručky, ktoré sa týkajú ich povinností.

e)

Prevádzková príručka sa musí aktualizovať. Všetci pracovníci musia byť oboznámení so zmenami, ktoré sa týkajú ich povinností.

f)

Každý člen posádky musí dostať svoj osobný výtlačok príslušných častí prevádzkovej príručky, ktoré sa týkajú jeho povinností. Každý držiteľ prevádzkovej príručky alebo jej príslušných častí zodpovedá za aktualizáciu svojho výtlačku o zmeny a doplnenia alebo revízie, ktoré zabezpečuje prevádzkovateľ.

g)

Pre držiteľov AOC:

1.

v prípade zmien a doplnení, ktoré sa musia oznámiť v súlade s ORO.GEN.115 písm. b) a ORO.GEN.130 písm. c), prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu plánované zmeny a doplnenia pred nadobudnutím ich účinnosti a

2.

v prípade zmien a doplnení postupov súvisiacich s prvkami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť predchádzajúceho povolenia v súlade s ORO.GEN.130, povolenie musia získať pred nadobudnutím účinnosti zmien a doplnení.

h)

Bez ohľadu na písmeno g), ak sú v záujme bezpečnosti potrebné okamžité zmeny, doplnenia alebo revízie, je možné ich publikovať a uplatňovať okamžite za predpokladu, že bola predložená žiadosť o potrebné povolenie.

i)

Prevádzkovateľ zapracuje všetky zmeny, doplnenia a revízie, ktoré požaduje príslušný orgán.

j)

Prevádzkovateľ zabezpečí, že informácie prevzaté zo schválených dokumentov a ich zmien a doplnení sa správne zohľadnia v prevádzkovej príručke. To nebráni prevádzkovateľovi, aby v prevádzkovej príručke uvádzal reštriktívnejšie údaje a postupy.

k)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetci pracovníci rozumeli jazyku, v akom sú napísané tie časti prevádzkovej príručky, ktoré sa týkajú ich povinností a zodpovednosti. Obsah prevádzkovej príručky musí byť predložený v podobe, ktorá umožňuje jej jednoduché použitie a rešpektuje zásady ľudských faktorov.

ORO.MLR.101   Prevádzková príručka – členenie

Základné členenie prevádzkovej príručky je takéto:

a)

Časť A: Všeobecné/základné ustanovenia, obsahuje všetky prevádzkové zásady, pokyny a postupy, ktoré nie sú viazané na typ lietadla.

b)

Časť B: Záležitosti týkajúce sa prevádzky lietadla, obsahuje všetky pokyny a postupy vzťahujúce sa na typ lietadla pri zohľadnení rozdielov medzi typmi/triedami, variantmi alebo jednotlivými lietadlami používanými prevádzkovateľom.

c)

Časť C: Prevádzka obchodnej leteckej dopravy, obsahuje pokyny a informácie o trati/úlohe/oblasti a letisku/mieste prevádzky,

d)

Časť D: Výcvik, obsahuje všetky pokyny na výcvik personálu potrebného na bezpečnú prevádzku.

ORO.MLR.105   Zoznam minimálneho vybavenia

a)

Zoznam minimálneho vybavenia (MEL) sa zostaví podľa odseku 8.a.3. prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 na základe príslušného základného zoznamu minimálneho vybavenia (MMEL), ako sa vymedzuje v údajoch stanovených v súlade s nariadením (ES) č. 1702/2003.

b)

Zoznam minimálneho vybavenia (MEL) a všetky jeho zmeny a doplnenia schvaľuje príslušný orgán.

c)

Prevádzkovateľ zmení a doplní zoznam minimálneho vybavenia (MEL) po každej platnej zmene základného zoznamu minimálneho vybavenia (MMEL) v priebehu prijateľnej lehoty.

d)

Okrem zoznamu položiek zoznam minimálneho vybavenia (MEL) obsahuje:

1.

preambulu s usmernením a vymedzením pojmov pre letové posádky a pracovníkov údržby, ktorí MEL používajú;

2.

stav revízie základného zoznamu minimálneho vybavenia (MMEL), na ktorom je MEL založený, a stav revízie MEL;

3.

rozsah pôsobnosti, veľkosť a účel MEL.

e)

Prevádzkovateľ:

1.

zavedie interval na opravu pre všetky nefungujúce prístroje, prvky vybavenia alebo funkcie uvedené v zozname minimálneho vybavenia (MEL). Interval na opravu v MEL nesmie byť menej prísny ako zodpovedajúci interval na opravu v základnom zozname minimálneho vybavenia (MMEL);

2.

zavedie účinný program opravy;

3.

prevádzkuje lietadlo po uplynutí intervalu na opravu uvedeného v zozname minimálneho vybavenia (MEL), iba ak:

i)

porucha bola odstránená alebo

ii)

interval na opravu bol predĺžený v súlade s písmenom f).

f)

Na základe povolenia príslušného orgánu prevádzkovateľ môže jednorazovo použiť postup predĺženia intervalov na opravu kategórie B, C a D za predpokladu, že:

1.

predĺženie intervalu na opravu je v rozsahu stanovenom v základnom zozname minimálneho vybavenia (MMEL) pre daný typ lietadla;

2.

predĺženie intervalu na opravu má maximálne rovnakú dĺžku ako interval na opravu uvedený v zozname minimálneho vybavenia (MEL);

3.

predĺženie intervalu na opravu sa nepoužíva ako bežný prostriedok výkonu opráv prvkov MEL a používa sa, iba keď oprave bránia udalosti, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť;

4.

prevádzkovateľ vypracuje opis konkrétnych povinností a zodpovednosti pri kontrole predĺžení;

5.

každé predĺženie zodpovedajúceho intervalu na opravu sa oznámi príslušnému orgánu a

6.

vypracuje sa plán dokončenia opravy pri najbližšej príležitosti.

g)

Prevádzkovateľ zavedie postupy prevádzky a údržby uvedené v zozname minimálneho vybavenia (MEL), pričom zohľadňuje postupy prevádzky a údržby uvedené v základnom zozname minimálneho vybavenia (MMEL). Tieto postupy sú súčasťou príručiek prevádzkovateľa alebo zoznamu MEL.

h)

Prevádzkovateľ zmení a doplní postupy prevádzky a údržby uvedené v zozname minimálneho vybavenia (MEL) po každej platnej zmene postupov prevádzky a údržby uvedených v základnom zozname minimálneho vybavenia (MMEL).

i)

Pokiaľ nie je v zozname minimálneho vybavenia (MEL) uvedené inak, prevádzkovateľ dokončí:

1.

postupy prevádzky uvedené v MEL, keď plánuje prevádzku a/alebo vykonáva prevádzku s nefungujúcou položkou zo zoznamu, a

2.

postupy údržby uvedené v MEL pred začatím prevádzky s nefungujúcou položkou zo zoznamu.

j)

Na základe osobitného individuálneho povolenia vydaného príslušným orgánom prevádzkovateľ môže prevádzkovať lietadlo s nefungujúcimi prístrojmi, prvkami vybavenia alebo funkciami mimo obmedzení zoznamu minimálneho vybavenia (MEL), ale v rámci obmedzení základného zoznamu minimálneho vybavenia (MMEL), za predpokladu, že:

1.

dané prístroje, prvky vybavenia alebo funkcie spadajú do rozsahu pôsobnosti základného zoznamu minimálneho vybavenia (MMEL), ako sa vymedzuje v údajoch určených v súlade s nariadením (ES) č. 1702/2003;

2.

povolenie sa nepoužíva ako bežný prostriedok výkonu prevádzky mimo obmedzení schváleného zoznamu minimálneho vybavenia (MEL) a používa sa, iba keď udalosti, na ktoré prevádzkovateľ nemá vplyv, bránia dodržiavaniu podmienok MEL;

3.

prevádzkovateľ vypracuje opis konkrétnych povinností a zodpovednosti pri kontrole prevádzky lietadla na základe takého povolenia a

4.

vypracuje sa plán opravy nefungujúcich prístrojov, prvkov vybavenia alebo funkcií, alebo návratu prevádzky lietadla do rámca obmedzení zoznamu minimálneho vybavenia (MEL) pri najbližšej príležitosti.

ORO.MLR.110   Palubný denník

Pre každý let alebo sériu letov sa uchovávajú podrobné údaje o lietadle, jeho posádke a o každej ceste v podobe palubného denníka alebo rovnocenného dokumentu.

ORO.MLR.115   Vedenie záznamov

a)

Záznamy o činnostiach uvedených v ORO.GEN.200 sa musia uchovávať najmenej 5 rokov.

b)

3 mesiace sa uchovávajú nasledujúce informácie používané na prípravu a vykonanie letu a súvisiace správy:

1.

prevádzkový letový plán, ak je to použiteľné;

2.

oznámenie (oznámenia) pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku (NOTAM) a dokumentácia leteckej informačnej služby (AIS) z prípravy letu pre konkrétnu trať, ak ich zostavil prevádzkovateľ;

3.

dokumentácia o hmotnosti a vyvážení;

4.

oznámenie o špeciálnom náklade vrátane písomnej informácie pre veliteľa lietadla/veliaceho pilota o nebezpečnom náklade;

5.

palubný denník alebo rovnocenný dokument a

6.

hlásenie (hlásenia) z letu na zaznamenanie podrobností každej udalosti alebo všetkých prípadov, ktoré veliteľ lietadla/veliaci pilot pokladá za nevyhnutné hlásiť alebo zaznamenať.

c)

Osobné záznamy pracovníkov sa uchovávajú počas obdobia uvedeného v tabuľke:

Preukaz spôsobilosti letovej posádky a osvedčenie pre palubných sprievodcov

Tak dlho, ako člen posádky uplatňuje oprávnenia preukazu spôsobilosti alebo osvedčenia pre prevádzkovateľa lietadla

Výcvik, preskúšanie a kvalifikácie člena posádky

3 roky

Záznamy o praxi člena posádky

15 mesiacov

Spôsobilosť člena posádky na trať a letisko/úlohu a oblasť, podľa potreby

3 roky

Výcvik týkajúci sa nebezpečného nákladu, podľa potreby

3 roky

Záznamy o výcviku/odbornej spôsobilosti ďalších pracovníkov, u ktorých sa vyžaduje výcvikový program

posledné 2 výcvikové záznamy

d)

Prevádzkovateľ:

1.

uchováva záznamy o všetkých výcvikoch, preskúšaniach a kvalifikáciách každého člena posádky, ako je stanovené v časti ORO, a

2.

na požiadanie umožní prístup k týmto záznamom dotknutému členovi posádky.

e)

Prevádzkovateľ chráni informácie použité na prípravu a vykonanie letu a záznamy o výcviku pracovníkov, aj keď už prestane byť prevádzkovateľom daného lietadla alebo zamestnávateľom člena posádky, za predpokladu, že je to v období stanovenom v písmene c).

f)

Ak sa člen posádky stane členom posádky pre iného prevádzkovateľa, prevádzkovateľ sprístupní záznamy tohto člena posádky novému prevádzkovateľovi za predpokladu, že je to v období stanovenom v písmene c).

PODČASŤ

BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA

ORO.SEC.100.A   Bezpečnostná ochrana priestoru pre letovú posádku

a)

Vo všetkých letúnoch vybavených dvermi do priestoru pre letovú posádku sa tieto dvere musia dať zamknúť a musia byť zabezpečené prostriedky, na základe ktorých palubní sprievodcovia dokážu informovať letovú posádku v prípade podozrivej činnosti alebo porušenia bezpečnostnej ochrany v kabíne.

b)

Všetky letúny prepravujúce cestujúcich s maximálnou schválenou vzletovou hmotnosťou nad 45 500 kg alebo s konfiguráciou s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) pre viac ako 60 cestujúcich, ktoré sa používajú na obchodnú prepravu cestujúcich, sú vybavené schválenými dvermi do priestoru pre letovú posádku, ktoré sa dajú zamknúť a odomknúť z pracovného miesta každého pilota a sú navrhnuté tak, aby spĺňali platné požiadavky na letovú spôsobilosť.

c)

Vo všetkých letúnoch vybavených dvermi do priestoru pre letovú posádku v súlade s písmenom b):

1.

sa tieto dvere zatvoria pred spustením motorov na vzlet, a ak si to vyžaduje postup bezpečnostnej ochrany alebo veliaci pilot, budú zamknuté až do vypnutia motorov po pristátí s výnimkou prípadov, keď je potrebné zabezpečiť vstup alebo výstup oprávnených osôb v súlade s vnútroštátnym programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, a

2.

poskytnú sa prostriedky na monitorovanie celého priestoru okolo dverí mimo priestoru pre letovú posádku z pracovného miesta pilota v miere potrebnej na identifikovanie osôb dožadujúcich sa vstupu do priestoru pre letovú posádku a na odhalenie podozrivého správania alebo možnej hrozby.

ORO.SEC.100.H   Bezpečnostná ochrana priestoru pre letovú posádku

Dvere pilotného priestoru všetkých vrtuľníkov prevádzkovaných na prepravu cestujúcich, ak sú inštalované, musia byť uzamykateľné z priestoru pre letovú posádku s cieľom zabrániť neoprávnenému vstupu.

PODČASŤ FC

LETOVÁ POSÁDKA

ORO.FC.005   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa ustanovujú požiadavky, ktoré musí splniť prevádzkovateľ vykonávajúci obchodnú leteckú dopravu vo vzťahu k výcviku, praxi a odbornej spôsobilosti letovej posádky.

ORO.FC.100   Zloženie letovej posádky

a)

Zloženie letovej posádky musí byť v súlade s požiadavkami letovej príručky lietadla a počet jej členov na určených pracovných miestach nesmie byť menší ako minimum uvedené v letovej príručke lietadla alebo ako sa stanovuje v prevádzkových obmedzeniach predpísaných pre dané lietadlo.

b)

Letová posádka sa doplní ďalšími členmi letovej posádky, ak si to vyžaduje druh prevádzky, a počet členov letovej posádky nesmie byť menší ako počet stanovený v prevádzkovej príručke.

c)

Všetci členovia letovej posádky musia byť držiteľmi preukazov spôsobilosti a kvalifikácií vydaných alebo schválených v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (6), ktoré zodpovedajú im zvereným povinnostiam.

d)

Člena letovej posádky môže počas letu vystriedať pri plnení jeho povinností pri riadení iný primerane odborne spôsobilý člen letovej posádky.

e)

Ak sú prácou člena letovej posádky poverené osoby, ktoré sú samostatne zárobkovo činné alebo pracujú na čiastočný úväzok, prevádzkovateľ overí, či sú dodržané všetky príslušné požiadavky tejto podčasti a príslušné časti prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 vrátane požiadaviek na prax, pričom zohľadní všetky služby, ktoré člen letovej posádky poskytuje inému prevádzkovateľovi (iným prevádzkovateľom) s cieľom určiť najmä:

1.

celkový počet typov lietadiel alebo ich variantov, na ktorých môže člen letovej posádky lietať, a

2.

príslušné obmedzenia času letu, času v službe a požiadavky na odpočinok.

ORO.FC.105   Určenie veliaceho pilota/veliteľa lietadla

a)

Prevádzkovateľ v súlade s odsekom 8.e prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 určí jedného pilota z letovej posádky s kvalifikáciou veliaceho pilota v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 za veliaceho pilota/veliteľa lietadla.

b)

Prevádzkovateľ určí člena letovej posádky za veliaceho pilota/veliteľa lietadla, iba ak:

1.

má minimálnu úroveň praxe uvedenú v prevádzkovej príručke;

2.

má primerané vedomosti o trati alebo oblasti, v ktorej sa má letieť, a o letiskách vrátane náhradných letísk, zariadeniach a postupoch, ktoré sa majú použiť;

3.

v prípade prevádzky s viacčlennou posádkou absolvoval na zvýšenie kvalifikácie z druhého pilota na veliaceho pilota/veliteľa lietadla kurz veliteľa lietadla poskytovaný prevádzkovateľom.

c)

Veliaci pilot/veliteľ lietadla alebo pilot, ktorého môžu vykonaním letu poveriť, musí mať absolvovaný úvodný zoznamovací výcvik venovaný trati alebo oblasti, v ktorej sa má letieť, a letiskám, zariadeniam a postupom, ktoré sa majú použiť. Táto znalosť trate/oblasti a letiska sa musí udržiavať najmenej jedným letom za obdobie 12 mesiacov na danej trati, v danej oblasti alebo na dané letisko.

d)

V prípade letúnov výkonnostnej triedy B zapojených do prevádzky obchodnej leteckej dopravy vykonávanej za dňa podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR) sa ustanovenia písmena c) neuplatňujú.

ORO.FC.110   Palubný inžinier

Ak konštrukcia letúna zahŕňa samostatné pracovné miesto palubného inžiniera, súčasťou letovej posádky je jeden jej člen, ktorý má vhodnú odbornú spôsobilosť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi.

ORO.FC.115   Výcvik v optimalizácii činnosti posádky (CRM)

a)

Pred začatím prevádzky absolvuje člen letovej posádky výcvik v optimalizácii činnosti posádky (CRM) zodpovedajúci jeho úlohe, ako sa uvádza v prevádzkovej príručke.

b)

Jednotlivé prvky výcviku CRM sú zahrnuté vo výcviku na typ alebo triedu lietadla a v udržiavacom výcviku, ako aj v kurze veliteľa lietadla.

ORO.FC.120   Preškoľovací výcvik prevádzkovateľa

a)

V prípade prevádzky letúna alebo vrtuľníka musí člen letovej posádky absolvovať preškoľovací výcvikový kurz prevádzkovateľa skôr, ako začne vykonávať pravidelné traťové lety bez dozoru:

1.

pri prechode na lietadlo, pre ktoré sa vyžaduje nová typová kvalifikácia alebo kvalifikácia pre triedu;

2.

pri zmene prevádzkovateľa.

b)

Preškoľovací výcvikový kurz prevádzkovateľa zahŕňa výcvik na zariadeniach inštalovaných v lietadle, ktoré zodpovedajú úlohám členov letovej posádky.

ORO.FC.125   Rozdielový výcvik a zoznamovací výcvik

a)

Členovia letovej posádky absolvujú rozdielový výcvik alebo zoznamovací výcvik, ak to vyžaduje príloha I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 a ak si zmena vybavenia alebo postupov vyžaduje dodatočné znalosti o aktuálne obsluhovaných typoch alebo variantoch.

b)

V prevádzkovej príručke sa uvádza, kedy sa takýto rozdielový alebo zoznamovací výcvik vyžaduje.

ORO.FC.130   Udržiavací výcvik a preskúšanie

a)

Každý člen letovej posádky každoročne absolvuje udržiavací letecký a pozemný výcvik týkajúci sa typu alebo variantu lietadla, na ktorého prevádzke sa podieľa, vrátane výcviku zameraného na umiestnenie a použitie núdzového a bezpečnostného vybavenia na palube.

b)

Každý člen letovej posádky musí byť pravidelne preskúšaný, aby preukázal odbornú spôsobilosť vykonávať bežné, mimoriadne a núdzové postupy.

ORO.FC.135   Spôsobilosť pilota riadiť z každého pilotného sedadla

Členovia letovej posádky, ktorí môžu byť určení na riadenie z každého sedadla pilota, absolvujú príslušný výcvik a preskúšanie, ako sa uvádza v prevádzkovej príručke.

ORO.FC.140   Prevádzka na viac ako jednom type alebo variante

a)

Členovia letovej posádky, ktorí lietajú na viacerých typoch alebo variantoch lietadiel, musia spĺňať požiadavky stanovené v tejto podčasti pre každý typ alebo variant okrem prípadov, keď zápočty týkajúce sa výcviku, preskúšania a súčasných požiadaviek na prax nie sú stanovené v údajoch stanovených v súlade s nariadením (ES) č. 1702/2003 pre príslušné typy alebo varianty.

b)

V prevádzkovej príručke sú uvedené príslušné postupy a/alebo prevádzkové obmedzenia na každú prevádzku na viacerých typoch alebo variantoch lietadiel.

ORO.FC.145   Poskytovanie výcviku

a)

Každý výcvik požadovaný v tejto podčasti sa vykonáva:

1.

v súlade s výcvikovými programami a osnovami, ktoré zaviedol prevádzkovateľ v prevádzkovej príručke;

2.

primerane odborne spôsobilým personálom. V prípade výcviku a preskúšania letu a simulácie letu pracovníci poskytujúci výcvik a vykonávajúci preskúšanie musia byť odborne spôsobilí v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

b)

Pri zavádzaní výcvikových programov a osnov prevádzkovateľ zohľadní povinné prvky pre príslušné typy, ako sa vymedzujú v údajoch stanovených v súlade s nariadením (ES) č. 1702/2003.

c)

Programy výcviku a preskúšania vrátane osnov a použitia jednotlivých výcvikových zariadení na simuláciu letu (FSTD) schvaľuje príslušný orgán.

d)

Výcvikové zariadenie na simuláciu letu (FSTD) musí byť čo najvernejšou napodobeninou lietadla, ktoré používa prevádzkovateľ. Rozdiely medzi FSTD a lietadlom sa podľa potreby opisujú a vysvetľujú v rámci predletovej prípravy a výcviku.

e)

Prevádzkovateľ zavedie systém primeraného sledovania zmien na výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD) a zabezpečí, že tieto zmeny neovplyvnia vhodnosť výcvikových programov.

ORO.FC.200   Zloženie letovej posádky

a)

V žiadnej letovej posádke nesmie byť viac ako jeden neskúsený člen letovej posádky.

b)

Veliteľ lietadla môže poveriť vykonávaním letu iného vhodne odborne spôsobilého pilota v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 za predpokladu, že sú splnené požiadavky podľa ORO.FC.105 písm. b) bodu 1, písm. b) bodu 2 a písm. c).

c)

Osobitné požiadavky na prevádzku letúnov podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) alebo v noci:

1.

Minimálnu letovú posádku turbovrtuľových letúnov s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) viac ako deväť sedadiel pre cestujúcich a všetkých prúdových letúnov tvoria aspoň dvaja piloti.

2.

Letúny iné ako letúny uvedené v písmene c) bode 1 riadi minimálna posádka dvoch pilotov. V prípade, že sú splnené požiadavky podľa ORO.FC.202, môže tieto letúny riadiť jeden pilot.

d)

Osobitné požiadavky na prevádzku vrtuľníkov.

1.

Pri ľubovoľnej prevádzke vrtuľníkov s maximálnou schválenou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) viac ako 19 sedadiel pre cestujúcich a pri prevádzke podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) vrtuľníkov s MOPSC viac ako 9:

i)

minimálnu letovú posádku tvoria dvaja piloti a

ii)

veliteľ vrtuľníka musí byť držiteľom preukazu spôsobilosti dopravného pilota vrtuľníkov [ATPL(H)] s prístrojovou kvalifikáciou vydaného v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

2.

Prevádzku, ktorá nie je uvedená v písmene d) bode 1, podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) alebo v noci môže vykonávať jeden pilot za predpokladu, že sú splnené požiadavky podľa ORO.FC.202.

ORO.FC.A.201   Striedanie členov letovej posádky počas letu

a)

Veliteľ lietadla môže poveriť vykonaním letu:

1.

iného veliteľa lietadla s príslušnou kvalifikáciou alebo

2.

výhradne na lety nad letovou hladinou (FL) 200 pilota, ktorý spĺňa tieto minimálne požiadavky na kvalifikáciu:

i)

preukaz spôsobilosti dopravného pilota (ATPL);

ii)

preškoľovací výcvik a preskúšanie vrátane výcviku na získanie typovej kvalifikácie v súlade s ORO.FC.220;

iii)

celý udržiavací výcvik a preskúšanie v súlade s ORO.FC.230 a ORO.FC.240;

iv)

znalosť trate/oblasti a letiska v súlade s ORO.FC.105.

b)

Druhého pilota môže striedať:

1.

iný vhodne kvalifikovaný pilot;

2.

výlučne na lety nad letovou hladinou (FL) 200 druhý pilot s kvalifikáciou pre cestovný let, ktorý spĺňa tieto minimálne požiadavky na kvalifikáciu:

i)

platný preukaz spôsobilosti obchodného pilota (CPL) s prístrojovou kvalifikáciou;

ii)

preškoľovací výcvik a preskúšanie vrátane výcviku na získanie typovej kvalifikácie v súlade s ORO.FC.220 s výnimkou požiadavky na výcvik vzletu a pristátia;

iii)

udržiavací výcvik a preskúšanie v súlade s ORO.FC.230 s výnimkou požiadavky na výcvik vzletu a pristátia.

c)

Palubného inžiniera môže počas letu vystriedať člen letovej posádky s vhodnou kvalifikáciou v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi.

ORO.FC.202   Jednopilotná prevádzka IFR alebo prevádzka v noci

Na let IFR alebo v noci s minimálnou letovou posádkou pozostávajúcou z jedného pilota, ako sa predpokladá v ORO.FC.200 písm. c) bode 2 a v písm. d) bode 2, musia byť splnené tieto podmienky:

a)

Prevádzkovateľ zahrnie do prevádzkovej príručky program preškoľovacieho a udržiavacieho výcviku pilota obsahujúceho dodatočné požiadavky na jednopilotnú prevádzku. Pilot absolvuje výcvik v oblasti postupov prevádzkovateľa týkajúci sa najmä:

1.

ovládania motora a jeho obsluhy v núdzových prípadoch;

2.

používania kontrolného zoznamu bežných, mimoriadnych a núdzových úkonov;

3.

komunikácie s riadením letovej prevádzky (ATC);

4.

postupov na odlet a priblíženie;

5.

ovládania autopilota, ak je k dispozícii;

6.

používania zjednodušenej dokumentácie počas letu;

7.

optimalizácie činnosti jednopilotnej posádky.

b)

Preskúšanie po udržiavacom výcviku požadované v ORO.FC.230 sa vykoná pri jednopilotnej prevádzke na lietadle daného typu alebo triedy v prostredí typickom pre túto prevádzku.

c)

V prípade prevádzky IFR letúna pilot:

1.

musí absolvovať najmenej 50 hodín letu IFR na letúne daného typu alebo triedy, z toho 10 hodín vo funkcii veliteľa lietadla, a

2.

počas predchádzajúcich 90 dní vykonal na letúne daného typu alebo triedy:

i)

päť letov IFR vrátane troch priblížení podľa prístrojov v úlohe jediného pilota alebo

ii)

preskúšanie priblíženia IFR.

d)

V prípade prevádzky letúna v noci pilot:

1.

musí absolvovať aspoň 15 hodín letu v noci, čo môže byť súčasťou 50 hodín letu IFR v písmene c) bode 1, a

2.

počas predchádzajúcich 90 dní vykonal na letúne daného typu alebo triedy:

i)

tri vzlety a pristátia v noci v úlohe jediného pilota alebo

ii)

preskúšanie nočného vzletu a pristátia.

e)

V prípade prevádzky vrtuľníka podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) pilot:

1.

musí absolvovať 25 hodín celkového času letov IFR v príslušnom prevádzkovom prostredí a

2.

25 hodín celkového času letu v jednopilotnej prevádzke na určitom type vrtuľníka schválenom pre lety IFR s jedným pilotom, z toho 10 hodín môže tvoriť let pod dozorom vrátane piatich úsekov traťových IFR letov pod dozorom s použitím jednopilotných postupov, a

3.

počas predchádzajúcich 90 dní vykonal:

i)

päť letov IFR vrátane troch priblížení podľa prístrojov v úlohe jediného pilota na vrtuľníku schválenom na tento účel alebo

ii)

preskúšanie priblíženia IFR v úlohe jediného pilota na príslušnom type vrtuľníka, letovom výcvikovom zariadení (FTD) alebo typovom letovom simulátore (FFS).

ORO.FC.205   Kurz veliteľa lietadla

a)

Kurz veliteľa lietadla pre prevádzku letúna a vrtuľníka zahŕňa prinajmenšom tieto prvky:

1.

výcvik na výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), zahŕňajúci traťovo orientovaný letový výcvik (LOFT) a/alebo letový výcvik;

2.

preskúšanie odbornej spôsobilosti vo funkcii veliteľa lietadla prevádzkovateľom;

3.

výcvik zodpovednosti veliteľa lietadla;

4.

traťový výcvik ako veliteľ lietadla pod dozorom, najmenej:

i)

10 letových úsekov v prípade letúnov a

ii)

10 hodín vrátane najmenej 10 letových úsekov v prípade vrtuľníkov;

5.

absolvovanie traťového preskúšania vo funkcii veliteľa lietadla a preukázanie primeraných vedomostí o trati alebo oblasti, v ktorej sa má letieť, a o letiskách vrátane náhradných letísk, zariadeniach a postupoch, ktoré sa majú použiť, a

6.

výcvik optimalizácie činnosti posádky.

ORO.FC.215   Počiatočný výcvik prevádzkovateľa v optimalizácii činnosti posádky (CRM)

a)

Člen letovej posádky absolvuje počiatočný výcvik CRM skôr, ako začne vykonávať lety bez dozoru.

b)

Počiatočný výcvik CRM vykonáva aspoň jeden školiteľ CRM s primeranou odbornou spôsobilosťou, ktorému môžu v konkrétnych oblastiach pomáhať odborníci.

c)

Ak člen letovej posádky ešte neabsolvoval teoretický výcvik v oblasti ľudských faktorov potrebný na získanie preukazu spôsobilosti dopravného pilota (ATPL), absolvuje pred počiatočným CRM výcvikom alebo v kombinácii s počiatočným výcvikom CRM teoretický výcvik založený na osnovách v oblasti ľudskej výkonnosti a ľudských obmedzení na získanie ATPL, ktorý poskytuje prevádzkovateľ, ako sa ustanovuje v prílohe I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

ORO.FC.220   Preškoľovací výcvik prevádzkovateľa a preskúšanie

a)

Výcvik CRM je začlenený do preškoľovacieho výcvikového kurzu prevádzkovateľa.

b)

Členovi letovej posádky po začatí preškoľovacieho kurzu prevádzkovateľa nesmie byť určené vykonávanie letových povinností na lietadle iného typu alebo inej triedy, až kým tento výcvik neabsolvuje alebo neukončí. Členovia posádky, ktorí prevádzkujú iba letúny výkonnostnej triedy B, môžu byť počas preškoľovacích kurzov pridelení na lety na iných typoch letúnov výkonnostnej triedy B v rozsahu nevyhnutnom na zachovanie prevádzky.

c)

Rozsah výcviku, ktorý sa požaduje od členov letovej posádky v rámci preškoľovacieho kurzu prevádzkovateľa, sa stanoví v súlade so štandardmi na odbornú spôsobilosť a prax vymedzenými v prevádzkovej príručke s prihliadnutím na predchádzajúci výcvik a prax člena letovej posádky.

d)

Člen letovej posádky absolvuje:

1.

preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom, ako aj výcvik a preskúšanie používania núdzového a bezpečnostného vybavenia pred začatím traťových letov pod dozorom (LIFUS) a

2.

traťové preskúšanie po dokončení traťových letov pod dozorom. V prípade letúnov výkonnostnej triedy B sa traťové lety pod dozorom môžu vykonávať na ľubovoľnom letúne v rámci príslušnej triedy.

e)

V prípade letúnov piloti, ktorým bola vydaná typová kvalifikácia na základe výcvikového kurzu bez letového výcviku (ZFTT):

1.

začnú vykonávať traťové lety pod dozorom najneskôr do 21 dní od ukončenia praktickej skúšky alebo po zodpovedajúcom výcviku, ktorý poskytne prevádzkovateľ. Obsah takého výcviku je opísaný v prevádzkovej príručke;

2.

vykonajú šesť vzletov a pristátí na výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD) najneskôr do 21 dní od ukončenia praktickej skúšky pod dozorom inštruktora s typovou kvalifikáciou na letúny [TRI (A)] sediaceho na inom pilotnom sedadle. Počet vzletov a pristátí sa môže znížiť, ak sú v údajoch stanovených v súlade s nariadením (ES) č. 1702/2003 vymedzené zápočty. Ak sa tieto vzlety a pristátia nevykonajú do 21 dní, prevádzkovateľ zabezpečí opakovací výcvik. Obsah takého výcviku je opísaný v prevádzkovej príručke;

3.

vykonajú prvé štyri vzlety a pristátia v rámci traťových letov letúnom pod dozorom inštruktora s typovou kvalifikáciou na letúny TRI (A) sediaceho na inom pilotnom sedadle. Počet vzletov a pristátí sa môže znížiť, ak sú v údajoch stanovených v súlade s nariadením (ES) č. 1702/2003 vymedzené zápočty.

ORO.FC.230   Udržiavací výcvik a preskúšavanie

a)   Každý člen letovej posádky absolvuje udržiavací výcvik a preskúšavanie týkajúce sa typu alebo variantu lietadla, na prevádzke ktorého sa podieľa.

b)   Preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom

1.

Každý člen letovej posádky absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom ako súčasť bežnej posádky, aby preukázal svoju spôsobilosť vykonávať bežné, mimoriadne a núdzové postupy.

2.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom sa prípadne vykoná bez vonkajšej vizuálnej orientácie, ak sa bude od člena letovej posádky požadovať vykonávanie letov IFR.

3.

Trvanie platnosti preskúšania odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom je 6 kalendárnych mesiacov. Pre prevádzku VFR počas dňa na letúnoch výkonnostnej triedy B, ktorá sa vykonáva v ročnom období nepresahujúcom viac ako 8 za sebou nasledujúcich mesiacov, postačuje jedno preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom. Toto preskúšanie odbornej spôsobilosti musí prebehnúť pred začiatkom prevádzky obchodnej leteckej dopravy.

4.

Člen letovej posádky, ktorý sa podieľa na letoch vo dne a na tratiach navigovaných s orientáciou podľa viditeľných bodov na zemi s iným než zložitým motorovým vrtuľníkom, môže absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom iba v jednom z príslušných typov. Preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom sa zakaždým vykoná na type, ktorý sa na preskúšanie odbornej spôsobilosti použil naposledy. Príslušné typy vrtuľníkov, ktoré sa na účely preskúšania odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom môžu zaradiť do skupín, sú uvedené v prevádzkovej príručke.

5.

Bez ohľadu na ORO.FC.145 písm. a) bod 2 v prípade prevádzky iných než zložitých motorových vrtuľníkov vo dne a na tratiach navigovaných s orientáciou podľa viditeľných bodov na zemi a letúnov výkonnostnej triedy B môže preskúšanie vykonať veliteľ lietadla s vhodnou kvalifikáciou, ktorého poveril prevádzkovateľ a ktorý je školený v obsahu CRM a hodnotení zručností týkajúcich sa CRM. Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o vymenovaných osobách.

c)   Traťové preskúšanie

1.

Každý člen letovej posádky sa podrobí traťovému preskúšaniu v lietadle, aby preukázal svoju spôsobilosť vykonávať bežné traťové lety opísané v prevádzkovej príručke. Čas platnosti traťového preskúšania je 12 kalendárnych mesiacov.

2.

Bez ohľadu na ORO.FC.145 písm. a) bod 2 traťové preskúšanie môže vykonať veliteľ lietadla s vhodnou kvalifikáciou, ktorého poveril prevádzkovateľ a ktorý je školený v obsahu CRM a hodnotení zručností týkajúcich sa CRM.

d)   Výcvik a preskúšavanie používania núdzového a bezpečnostného vybavenia

Každý člen letovej posádky sa podrobí výcviku a preskúšaniu znalostí o umiestnení a používaní núdzového a bezpečnostného vybavenia na palube. Platnosť preskúšania zo znalostí núdzového a bezpečnostného vybavenia je 12 kalendárnych mesiacov.

e)   Výcvik CRM

1.

Do všetkých zodpovedajúcich fáz udržiavacieho výcviku sa začlenia prvky CRM.

2.

Každý člen letovej posádky absolvuje konkrétny modulový výcvik CRM. Všetky hlavné témy výcviku CRM sa musia absolvovať v rámci modulových výcvikových lekcií čo najrovnomernejšie rozložených počas obdobia každých troch rokov.

f)   Každý člen letovej posádky absolvuje pozemný výcvik a letový výcvik na FSTD alebo na lietadle, alebo kombináciu výcviku na FSTD a lietadle aspoň každých 12 kalendárnych mesiacov.

g)   Trvanie platnosti uvedené v písmene b) bode 3 a v písmenách c) a d) sa počíta od konca mesiaca, v ktorom sa preskúšanie uskutočnilo.

h)   Ak sa požadovaný výcvik alebo preskúšanie vykoná v priebehu posledných troch mesiacov trvania platnosti, nové obdobie platnosti sa počíta od pôvodného dátumu uplynutia platnosti.

ORO.FC.235   Spôsobilosť pilota riadiť z jedného i druhého pilotného sedadla

a)

Velitelia lietadla, ktorých povinnosti vyžadujú, aby riadili z oboch pilotných sedadiel a vykonávali povinnosti druhého pilota alebo velitelia lietadla, od ktorých sa požaduje vykonávanie výcviku alebo preskúšania, absolvujú dodatočný výcvik a preskúšanie vymedzené v prevádzkovej príručke. Preskúšanie sa môže vykonať súbežne s preskúšaním odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom predpísaným v ORO.FC.230 písm. b).

b)

Dodatočný výcvik zahŕňa prinajmenšom:

1.

vysadenie motora počas vzletu;

2.

priblíženie a opakovanie okruhu s jedným motorom neschopným prevádzky a

3.

pristátie s jedným motorom neschopným prevádzky.

c)

V prípade vrtuľníkov velitelia lietadla takisto absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti striedavo z ľavého a pravého sedadla pri jednotlivých preskúšaniach odbornej spôsobilosti za predpokladu, že v prípade zlúčenia preskúšania odbornej spôsobilosti na predĺženie alebo obnovu typovej kvalifikácie a preskúšania odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom veliteľ lietadla absolvuje výcvik alebo preskúšanie zo sedadla, na ktorom obvykle sedí.

d)

Ak sa s lietadlom vykonávajú manévre s nepracujúcim motorom, porucha motora musí byť simulovaná.

e)

Pri riadení zo sedadla druhého pilota sú navyše platné a aktuálne aj preskúšania požadované v ORO.FC.230 na účely riadenia zo sedadla veliteľa lietadla.

f)

Pilot striedajúci veliteľa lietadla je povinný preukázať súčasne s preskúšaním odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom stanoveným v ORO.FC.230 písm. b) prax vo vykonávaní úkonov a postupov, ktoré by inak neboli povinnosťou striedajúceho pilota. Ak rozdiely medzi pravým a ľavým sedadlom nie sú významné, preukázanie praxe sa môže vykonať z ktoréhokoľvek sedadla.

g)

Pilot iný ako veliteľ lietadla sediaci na sedadle veliteľa lietadla preukáže prax vo vykonávaní úkonov a postupov súčasne s preskúšaním odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom stanoveným v ORO.FC.230 písm. b), ktoré sú povinnosťou veliteľa lietadla v úlohe monitorujúceho pilota. Ak rozdiely medzi pravým a ľavým sedadlom nie sú významné, preukázanie praxe sa môže vykonať z ktoréhokoľvek sedadla.

ORO.FC.240   Prevádzka s viac ako jedným typom alebo variantom

a)

Postupy alebo prevádzkové obmedzenia na prevádzku s viac ako jedným typom alebo variantom stanovené v prevádzkovej príručke a schválené príslušným orgánom zahŕňajú:

1.

minimálnu úroveň praxe členov letovej posádky;

2.

minimálnu úroveň praxe na jednom type alebo variante pred začatím výcviku a prevádzky s iným typom alebo variantom;

3.

postup, ktorým sa letová posádka s kvalifikáciou na jeden typ alebo variant vycvičí a získa kvalifikáciu na iný typ alebo variant, a

4.

všetky použiteľné požiadavky na rozlietanosť pre každý typ alebo variant.

b)

Ak člen letovej posádky riadi vrtuľníky aj letúny, musí sa obmedziť na riadenie iba jedného typu letúna a jedného typu vrtuľníka.

c)

Ustanovenie písmena a) sa nevzťahuje na prevádzku letúna výkonnostnej triedy B, ak je obmedzená na jednopilotné triedy letúnov s piestovými motormi podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR) počas dňa. Ustanovenie písmena b) sa nevzťahuje na prevádzku letúna výkonnostnej triedy B, ak je obmedzená na jednopilotné triedy letúnov s piestovými motormi.

ORO.FC.A.245   Alternatívny program výcviku a kvalifikácie

a)

Prevádzkovateľ letúna s primeranou praxou môže alternatívnym programom výcviku a kvalifikácie (ATQP), ktorý schváli príslušný orgán, nahradiť jednu alebo viac z týchto požiadaviek na výcvik a preskúšanie letovej posádky:

1.

SPA.LVO.120 o výcviku a kvalifikáciách letovej posádky;

2.

preškoľovací výcvik a preskúšanie;

3.

rozdielový výcvik a zoznamovací výcvik;

4.

kurz veliteľa lietadla;

5.

udržiavací výcvik a preskúšanie a

6.

prevádzka s viac ako jedným typom alebo variantom.

b)

Program ATQP musí obsahovať výcvik a preskúšanie, ktorými sa stanovuje a zachováva úroveň odbornej spôsobilosti, ktorá je minimálne na úrovni odbornej spôsobilosti dosiahnutej na základe ustanovení ORO.FC.220 a ORO.FC.230. Pred schválením programu ATQP príslušným orgánom sa musí preukázať úroveň výcviku a kvalifikácie letovej posádky.

c)

Prevádzkovateľ, ktorý žiada o schválenie programu ATQP, predloží príslušnému orgánu vykonávací plán vrátane opisu úrovne výcviku a odbornej spôsobilosti letovej posádky, ktorá sa má dosiahnuť.

d)

Okrem preskúšaní požadovaných na základe ORO.FC.230 a FCL.060 podľa prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 každý člen letovej posádky podstúpi hodnotenie zamerané na let na trati (LOE), ktoré sa vykoná na FSTD. Trvanie platnosti LOE je 12 kalendárnych mesiacov. Obdobie platnosti sa počíta od konca mesiaca, v ktorom sa preskúšanie uskutočnilo. Ak sa LOE vykoná v priebehu posledných 3 mesiacov obdobia platnosti, nové obdobie platnosti sa počíta od pôvodného dátumu uplynutia platnosti.

e)

Po dvoch rokoch prevádzky v rámci schváleného ATQP môže prevádzkovateľ na základe schválenia príslušného orgánu predĺžiť platnosť preskúšaní v ORO.FC.230 takto:

1.

preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom na 12 kalendárnych mesiacov. Obdobie platnosti sa počíta od konca mesiaca, v ktorom sa preskúšanie uskutočnilo. Ak sa preskúšanie vykoná v priebehu posledných 3 mesiacov obdobia platnosti, nové obdobie platnosti sa počíta od pôvodného dátumu uplynutia platnosti;

2.

traťové preskúšanie na 24 kalendárnych mesiacov. Obdobie platnosti sa počíta od konca mesiaca, v ktorom sa preskúšanie uskutočnilo. Ak sa preskúšanie vykoná v priebehu posledných 6 mesiacov obdobia platnosti, nové obdobie platnosti sa počíta od pôvodného dátumu uplynutia platnosti;

3.

preskúšanie používania núdzového a bezpečnostného vybavenia na 24 kalendárnych mesiacov. Obdobie platnosti sa počíta od konca mesiaca, v ktorom sa preskúšanie uskutočnilo. Ak sa preskúšanie vykoná v priebehu posledných 6 mesiacov obdobia platnosti, nové obdobie platnosti sa počíta od pôvodného dátumu uplynutia platnosti.

ORO.FC.A.250   Velitelia lietadla s CPL(A)

a)

Držiteľ preukazu spôsobilosti obchodného pilota CPL(A) (letúny) môže vykonávať funkciu veliteľa lietadla v prevádzke obchodnej leteckej dopravy na jednopilotnom letúne, iba ak:

1.

v prípade letov VFR s cestujúcimi vo vzdialenosti od letiska odletu väčšej ako 50 NM (90 km) má nalietané s letúnmi spolu aspoň 500 hodín času letu alebo je držiteľom platnej prístrojovej kvalifikácie, alebo

2.

v prípade letov IFR s viacmotorovými letúnmi má nalietané s letúnmi spolu aspoň 700 hodín času letu vrátane 400 hodín vo funkcii veliaceho pilota. Z toho je aspoň 100 hodín letu IFR a 40 hodín na viacmotorových letúnoch. 400 hodín vo funkcii veliaceho pilota možno nahradiť hodinami letu vo funkcii druhého pilota tak, že dve hodiny vo funkcii druhého pilota sú rovnocenné jednej hodine vo funkcii veliaceho pilota, ak tieto hodiny nalietal v rámci zavedeného systému viacpilotnej posádky predpísaného v prevádzkovej príručke.

b)

Na lety VFR letúnov výkonnostnej triedy B počas dňa sa nevzťahujú ustanovenia písmena a) bodu 1.

ORO.FC.H.250   Velitelia lietadla s CPL(H)

a)

Držiteľ preukazu spôsobilosti obchodného pilota CPL(H) (vrtuľník) môže vykonávať funkciu veliteľa lietadla v prevádzke obchodnej leteckej dopravy na jednopilotnom vrtuľníku, iba ak:

1.

v prípade letov IFR má nalietané s vrtuľníkmi spolu aspoň 700 hodín celkového času letu vrátane 300 hodín vo funkcii veliaceho pilota. Z toho je aspoň 100 hodín letu IFR. 300 hodín vo funkcii veliaceho pilota možno nahradiť hodinami letu vo funkcii druhého pilota tak, že dve hodiny vo funkcii druhého pilota sú rovnocenné jednej hodine vo funkcii veliaceho pilota, ak tieto hodiny nalietal v rámci zavedeného systému viacpilotnej posádky predpísaného v prevádzkovej príručke;

2.

v prípade letov podľa meteorologických podmienok pre let za viditeľnosti (VMC) v noci má:

i)

platnú prístrojovú kvalifikáciu alebo

ii)

nalietaných s vrtuľníkmi 300 hodín času letu vrátane 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota a 10 hodín letu v noci vo funkcii pilota.

PODČASŤ CC

PALUBNÍ SPRIEVODCOVIA

ORO.CC.005   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa ustanovujú požiadavky, ktoré musí splniť prevádzkovateľ, ak prevádzkuje lietadlá s palubnými sprievodcami.

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

ORO.CC.100   Počet a zloženie palubných sprievodcov

a)

Počet a zloženie palubných sprievodcov sa stanoví v súlade s odsekom 7.a. prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, pričom sa zohľadnia prevádzkové faktory alebo okolnosti konkrétneho prevádzkovaného letu. Na prevádzku lietadla s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) pre viac ako 19 cestujúcich pri preprave jedného alebo viacerých cestujúcich musí byť určený najmenej jeden palubný sprievodca.

b)

S cieľom splniť požiadavky podľa písmena a) musí byť minimálny počet palubných sprievodcov väčší ako:

1.

počet palubných sprievodcov stanovený počas procesu osvedčovania lietadla v súlade s príslušnými certifikačnými špecifikáciami pre konfiguráciu kabíny lietadla používanú prevádzkovateľom alebo

2.

ak počet podľa odseku 1 nebol stanovený, počet palubných sprievodcov stanovený počas procesu osvedčovania lietadla pre maximálnu povolenú konfiguráciu sedadiel pre cestujúcich zníženú o 1 sedadlo za každý celý násobok 50 sedadiel pre cestujúcich konfigurácie kabíny lietadla použitej prevádzkovateľom, ktorá neprekračuje maximálnu povolenú kapacitu sedadiel, alebo

3.

jeden palubný sprievodca na každých 50 alebo časť z 50 sedadiel cestujúcich nainštalovaných na tej istej palube prevádzkovaného lietadla.

c)

Pri prevádzke, na ktorú je určených viac ako jeden palubný sprievodca, prevádzkovateľ vymenuje jedného palubného sprievodcu za osobu, ktorá je zodpovedná veliacemu pilotovi/veliteľovi lietadla.

ORO.CC.110   Podmienky na pridelenie povinností

a)

Palubným sprievodcom možno prideliť povinnosti v lietadle, iba ak:

1.

majú najmenej 18 rokov;

2.

v súlade s príslušnými požiadavkami prílohy IV (časť MED) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 boli vyhodnotení ako fyzicky a duševne spôsobilí na bezpečné vykonávanie svojich povinností a svojej zodpovednosti a

3.

úspešne absolvovali celý príslušný výcvik a preskúšanie požadované podľa tejto podčasti a sú spôsobilí vykonávať pridelené povinnosti v súlade s postupmi uvedenými v prevádzkovej príručke.

b)

Pred pridelením povinností palubným sprievodcom, ktorí sú samostatne zárobkovo činní alebo pracujú na čiastočný úväzok, prevádzkovateľ overuje, či sú splnené všetky príslušné požiadavky tejto podčasti, pričom sa zohľadnia všetky služby, ktoré palubný sprievodca poskytuje inému prevádzkovateľovi (iným prevádzkovateľom), s cieľom určiť najmä:

1.

celkový počet typov lietadiel alebo ich variantov, na ktorých môže člen letovej posádky lietať, a

2.

príslušné obmedzenia času letu, času v službe a požiadavky na odpočinok.

c)

Cestujúci musia byť jasne informovaní o palubných sprievodcoch vykonávajúcich činnosť na palube, ako aj o ich úlohe vo vzťahu k bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti letu.

ORO.CC.115   Vykonávanie výcvikových kurzov a súvisiacich preskúšaní

a)

Prevádzkovateľ pripraví pre každý výcvikový kurz podrobný program a osnovy v súlade s platnými požiadavkami tejto podčasti a prípadne prílohy V (časť CC) k nariadeniu (EÚ) č. 290/2012, aby boli obsiahnuté povinnosti a zodpovednosť, ktorú majú vykonávať palubní sprievodcovia.

b)

Každý výcvikový kurz pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku spolu s individuálnou a kolektívnou praxou, ako je vhodné pre každý predmet výcviku, s cieľom, aby palubní sprievodcovia dosiahli a zachovávali si primeranú úroveň odbornej spôsobilosti v súlade s touto podčasťou.

c)

Každý výcvikový kurz:

1.

sa vedie štruktúrovaným a reálnym spôsobom a

2.

vedú ho pracovníci s primeranou odbornou spôsobilosťou na príslušný predmet.

d)

V priebehu výcviku požadovaného podľa tejto podčasti alebo po jeho úplnom skončení každý palubný sprievodca podstúpi preskúšanie, ktoré obsahuje všetky výcvikové prvky príslušného výcvikového programu okrem výcviku optimalizácie činnosti posádky (CRM). Preskúšania vykonávajú pracovníci s primeranou kvalifikáciou na overenie, či palubný sprievodca dosiahol a/alebo si zachoval požadovanú úroveň odbornej spôsobilosti.

e)

Výcvikové kurzy CRM, prípadne moduly CRM vedie inštruktor CRM pre palubných sprievodcov. Keď sú prvky CRM začlenené do iného výcviku, inštruktor CRM pre palubných sprievodcov riadi zostavenie a realizáciu osnov.

ORO.CC.120   Počiatočný výcvikový kurz

a)

Každý nový účastník, ktorý ešte nie je držiteľom platného osvedčenia pre palubného sprievodcu, vydaného v súlade s prílohou V (časť CC) k nariadeniu (EÚ) č. 290/2012:

1.

absolvuje počiatočný výcvikový kurz, ako sa uvádza v CC.TRA.220 uvedenej prílohy, a

2.

pred začatím ďalšieho výcviku požadovaného podľa tejto podčasti musí úspešne podstúpiť súvisiace preskúšanie.

b)

Prvky počiatočného výcvikového programu sa môžu skombinovať so špeciálnym výcvikom na prvý typ lietadla a s preškoľovacím výcvikom prevádzkovateľa za predpokladu, že sú splnené požiadavky CC.TRA.220, a všetky takéto prvky sa zaznamenajú ako prvky počiatočného výcvikového kurzu v príslušných záznamoch o výcviku palubných sprievodcov.

ORO.CC.125   Špecifický výcvik na typ lietadla a preškoľovací výcvik prevádzkovateľa

a)

Každý palubný sprievodca absolvuje príslušný špecifický výcvik na typ lietadla a preškoľovací výcvik prevádzkovateľa, ako aj súvisiace preskúšania prv než:

1.

mu prevádzkovateľ prvý raz pridelí povinnosti palubného sprievodcu alebo

2.

mu prevádzkovateľ pridelí povinnosti na inom type lietadla.

b)

Prevádzkovateľ pri zostavovaní výcvikových programov a osnov špecifického výcviku na typ lietadla a preškoľovacieho výcviku prevádzkovateľa podľa možnosti zohľadní povinné prvky týkajúce sa príslušného typu, ako sa vymedzujú v údajoch stanovených v súlade s nariadením (ES) č. 1702/2003.

c)

Program špecifického výcviku na typ lietadla:

1.

obsahuje výcvik a prax na reprezentatívnom výcvikovom zariadení alebo na skutočnom lietadle a

2.

zahŕňa aspoň tieto prvky špecifického výcviku na typ lietadla:

i)

opis lietadla relevantný pre plnenie povinností palubných sprievodcov;

ii)

všetky inštalované bezpečnostné zariadenia a systémy relevantné pre plnenie povinností palubných sprievodcov;

iii)

obsluhu a skutočné otváranie všetkých typov alebo variantov normálnych a núdzových dverí a východov za bežných a núdzových podmienok, ktoré absolvuje každý palubný sprievodca;

iv)

ukážku obsluhy ďalších východov vrátane okien v priestore pre letovú posádku;

v)

vybavenie ochrany pred ohňom a dymom, ak je inštalované;

vi)

evakuačný sklz, kde je inštalovaný;

vii)

ovládanie sedadiel, systému pripútania a systému prívodu kyslíka pre prípad straty pracovnej schopnosti pilota.

d)

Program preškoľovacieho výcviku prevádzkovateľa pre každý typ lietadla, ktoré má byť v prevádzke:

1.

obsahuje výcvik a prax na reprezentatívnom výcvikovom zariadení alebo na skutočnom lietadle;

2.

obsahuje výcvik štandardných prevádzkových postupov prevádzkovateľa pre palubných sprievodcov, ktorým má prevádzkovateľ prvý raz prideliť povinnosti;

3.

zahŕňa aspoň tieto prvky preškoľovacieho výcviku prevádzkovateľa, týkajúce sa typu lietadla, ktoré má byť v prevádzke:

i)

opis konfigurácie kabíny;

ii)

umiestnenie, vybratie a použitie všetkých prenosných bezpečnostných a núdzových zariadení na palube;

iii)

všetky bežné a núdzové postupy;

iv)

zaobchádzanie s cestujúcimi a zvládanie davu;

v)

požiarny a dymový výcvik vrátane použitia všetkých súvisiacich protipožiarnych a ochranných zariadení, ktoré predstavujú vybavenie na palube;

vi)

postupy evakuácie;

vii)

postupy pri strate pracovnej schopnosti pilota;

viii)

príslušné požiadavky a postupy bezpečnostnej ochrany;

ix)

optimalizáciu činnosti posádky.

ORO.CC.130   Rozdielový výcvik

a)

Palubný sprievodca okrem výcviku požadovaného v ORO.CC.125 absolvuje zodpovedajúci výcvik a preskúšanie týkajúce sa akýchkoľvek rozdielov pred zaradením na:

1.

variant typu lietadla, ktorý sa práve prevádzkuje, alebo

2.

typ alebo variant lietadla, ktorý sa práve prevádzkuje, s odlišným(-i):

i)

bezpečnostným vybavením;

ii)

umiestnením bezpečnostného a núdzového vybavenia alebo

iii)

bežnými a núdzovými postupmi.

b)

Program rozdielového výcviku:

1.

sa podľa potreby určí na základe porovnania s výcvikovým programom, ktorý absolvoval palubný sprievodca v súlade s ORO.CC.125 písm. c) a d) pre príslušný typ lietadla, a

2.

obsahuje výcvik a prax na reprezentatívnom výcvikovom zariadení alebo na skutočnom lietadle zodpovedajúci jednotlivým prvkom, ktoré má rozdielový výcvik zahŕňať.

c)

Prevádzkovateľ do zostavovaných programov a osnov rozdielového výcviku pre variant typu lietadla, ktorý sa práve prevádzkuje, podľa možnosti zaradí povinné prvky týkajúce sa príslušného typu lietadla a jeho variantov, ako sa vymedzuje v údajoch stanovených v súlade s nariadením (ES) č. 1702/2003.

ORO.CC.135   Oboznámenie sa

Každý palubný sprievodca absolvuje po ukončení špecifického výcviku na typ lietadla a preškoľovacieho výcviku prevádzkovateľa na typ lietadla a skôr, než sa mu pridelí povinnosť pracovať ako jeden z minimálneho počtu palubných sprievodcov vyžadovaného podľa ORO.CC.100, príslušné oboznamovacie lety na danom type lietadla s dozorom.

ORO.CC.140   Udržiavací výcvik

a)

Každý palubný sprievodca každoročne absolvuje udržiavací výcvik a preskúšanie.

b)

Udržiavací výcvik zahŕňa činnosti pridelené každému palubnému sprievodcovi pri bežných a núdzových postupoch a nácvik zodpovedajúci každému typu a/alebo variantu lietadla, ktorý má byť v prevádzke.

c)

Prvky špecifického výcviku na typ lietadla:

1.

Udržiavací výcvik zahŕňa každoročný nácvik otvárania všetkých druhov alebo variantov bežných a núdzových dverí a východov určených na evakuáciu cestujúcich, ktorý absolvuje každý palubný sprievodca.

2.

Udržiavací výcvik takisto zahŕňa v intervaloch nepresahujúcich 3 roky:

i)

obsluhu a skutočné otváranie všetkých typov alebo variantov bežných a núdzových východov na reprezentatívnom výcvikovom zariadení alebo na skutočnom lietadle za bežných a núdzových podmienok, ktoré absolvuje každý palubný sprievodca;

ii)

pre každého palubného sprievodcu obsluhu bezpečnostných dverí do priestoru pre letovú posádku v bežnom aj núdzovom režime, sedadiel a systému pripútania a praktickú ukážku vybavenia systému prívodu kyslíka zodpovedajúcu prípadu straty pracovnej schopnosti pilota na reprezentatívnom výcvikovom zariadení alebo na skutočnom lietadle;

iii)

ukážku ovládania všetkých ďalších východov vrátane okien v priestore pre letovú posádku a

iv)

ukážku použitia záchranného člna alebo sklzu použiteľného ako záchranný čln, kde je inštalovaný.

d)

Prvky špecifického výcviku prevádzkovateľa:

1.

Udržiavací výcvik každoročne zahŕňa:

i)

pre každého palubného sprievodcu:

A.

nácvik umiestnenia všetkých bezpečnostných a núdzových zariadení inštalovaných alebo uložených na palube a manipuláciu s nimi a

B.

obliekanie záchranných viest, nasadzovanie prenosných kyslíkových prístrojov a ochranných dýchacích prístrojov (PBE);

ii)

uloženie predmetov v priestore pre cestujúcich;

iii)

postupy súvisiace so znečistením povrchu lietadla;

iv)

núdzové postupy;

v)

postupy evakuácie;

vi)

preskúmanie incidentov a nehôd;

vii)

optimalizáciu činnosti posádky (CRM);

viii)

letecko-lekárske aspekty a prvú pomoc vrátane príslušného vybavenia;

ix)

postupy bezpečnostnej ochrany.

2.

Udržiavací výcvik takisto zahŕňa v intervaloch nepresahujúcich 3 roky:

i)

použitie pyrotechniky (skutočných alebo reprezentatívnych prístrojov);

ii)

praktickú ukážku použitia kontrolných zoznamov letovej posádky;

iii)

reálny a praktický výcvik v používaní všetkých protipožiarnych zariadení vrátane ochranného odevu, ktoré zodpovedajú vybaveniu letúna;

iv)

pre každého palubného sprievodcu:

A.

uhasenie požiaru charakteristického pre požiare vnútorných priestorov lietadla;

B.

nácvik nasadzovania a používania ochranných dýchacích prístrojov (PBE) v uzavretom priestore naplnenom simulovaným dymom.

e)

Obdobie platnosti:

1.

Obdobie platnosti každoročného udržiavacieho výcviku je 12 kalendárnych mesiacov a počíta sa od konca mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo preskúšanie.

2.

Ak sa udržiavací výcvik a preskúšanie požadované v písmene a) vykoná v priebehu posledných 3 kalendárnych mesiacov obdobia platnosti, nové obdobie platnosti sa počíta od pôvodného dátumu uplynutia platnosti.

3.

V prípade doplnkových trojročných výcvikových prvkov uvedených v písmene c) bode 2 a v písmene d) bode 2 obdobie platnosti je 36 kalendárnych mesiacov a počíta sa od konca mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo preskúšanie.

ORO.CC.145   Opakovací výcvik

a)

Ak palubný sprievodca v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov počas obdobia platnosti posledného zodpovedajúceho udržiavacieho výcviku a preskúšania:

1.

nevykonával žiadne letové povinnosti, musí pred opätovným pridelením týchto povinností absolvovať opakovací výcvik a preskúšanie pre každý typ lietadla, na ktorom má pracovať, alebo

2.

nevykonával žiadne letové povinnosti na jednom konkrétnom type lietadla, musí pred opätovným pridelením týchto povinností absolvovať na tomto type lietadla:

i)

opakovací výcvik a preskúšanie alebo

ii)

dva oboznamovacie lety v súlade s ORO.CC.135.

b)

Opakovací výcvikový program pre každý typ lietadla zahŕňa prinajmenšom:

1.

núdzové postupy;

2.

postupy evakuácie;

3.

pre každého palubného sprievodcu nácvik ovládania a skutočného otvárania všetkých typov alebo variantov bežných a núdzových východov a bezpečnostných dverí do priestoru pre letovú posádku v bežnom aj núdzovom režime;

4.

ukážku ovládania všetkých ďalších východov vrátane okien v priestore pre letovú posádku;

5.

nácvik umiestnenia všetkých dôležitých bezpečnostných a núdzových zariadení inštalovaných alebo uložených na palube a manipuláciu s nimi.

c)

Prevádzkovateľ sa môže rozhodnúť nahradiť opakovací výcvik udržiavacím výcvikom, ak sa opätovné pridelenie letových povinností palubnému sprievodcovi začína počas obdobia platnosti posledného udržiavacieho výcviku a preskúšania. Ak uvedené obdobie platnosti už uplynulo, opakovací výcvik sa môže nahradiť iba špecifickým výcvikom na typ lietadla a preškoľovacím výcvikom prevádzkovateľa, ako sa stanovuje v ORO.CC.125.

ODDIEL 2

Doplnkové požiadavky na prevádzku obchodnej leteckej dopravy

ORO.CC.200   Vedúci palubný sprievodca

a)

Ak sa vyžaduje viac ako jeden palubný sprievodca, prevádzkovateľ vymenuje vedúceho palubného sprievodcu.

b)

Prevádzkovateľ vymenuje palubného sprievodcu do funkcie vedúceho palubného sprievodcu, iba ak:

1.

má aspoň 1 rok praxe palubného sprievodcu a

2.

úspešne absolvoval výcvikový kurz vedúceho palubného sprievodcu a súvisiace preskúšanie.

c)

Výcvikový kurz vedúceho palubného sprievodcu zahŕňa všetky povinnosti a zodpovednosť vedúcich palubných sprievodcov, a to prinajmenšom tieto prvky:

1.

predletovú inštruktáž;

2.

spoluprácu s posádkou;

3.

prehľad požiadaviek prevádzkovateľa a požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov;

4.

hlásenie nehôd a incidentov;

5.

ľudské faktory a optimalizáciu činnosti posádky (CRM) a

6.

obmedzenia času letu a času služby a požiadavky na odpočinok.

d)

Vedúci palubný sprievodca zodpovedá veliteľovi lietadla za vykonávanie a koordináciu bežných a núdzových postupov stanovených v prevádzkovej príručke vrátane toho, že z dôvodov bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany sa preruší plnenie povinností, ktoré sa netýkajú bezpečnosti.

e)

Prevádzkovateľ stanoví postupy na výber najvhodnejšieho kvalifikovaného palubného sprievodcu na výkon funkcie vedúceho palubného sprievodcu pre prípad, že vymenovaný vedúci palubný sprievodca nemôže nastúpiť do služby. Zmeny týchto postupov sa oznámia príslušnému orgánu.

ORO.CC.205   Zníženie počtu palubných sprievodcov počas pozemnej prevádzky a za nepredvídaných okolností

a)

Kedykoľvek sú na palube lietadla nejakí cestujúci, musí byť v priestore pre cestujúcich prítomný minimálny počet palubných sprievodcov vyžadovaný v súlade s ORO.CC.100.

b)

Za podmienok uvedených v písmene c) sa tento počet môže znížiť:

1.

počas bežnej pozemnej prevádzky bez dopĺňania/vypúšťania paliva, keď sa lietadlo nachádza na svojom parkovacom mieste, alebo

2.

v prípade neočakávaných udalostí, ak je počet cestujúcich na palube lietadla znížený. V tomto prípade je potrebné po ukončení letu predložiť správu príslušnému orgánu.

c)

Podmienky:

1.

v prevádzkovej príručke sú uvedené postupy, ktorými sa zabezpečuje dosiahnutie rovnocennej úrovne bezpečnosti pri zníženom počte palubných sprievodcov, najmä v prípade evakuácie cestujúcich;

2.

v zníženom počte palubných sprievodcov je zahrnutý vedúci palubný sprievodca, ako sa stanovuje v ORO.CC.200;

3.

najmenej jeden palubný sprievodca sa vyžaduje na každých 50 alebo časť z 50 cestujúcich prítomných na tej istej palube daného lietadla;

4.

v prípade bežnej pozemnej prevádzky lietadla, ktoré si vyžaduje viac ako jedného palubného sprievodcu, počet stanovený v súlade s písmenom c) bodom 3 sa zvýši tak, aby zahŕňal jedného palubného sprievodcu na dvojicu núdzových východov na danom poschodí.

ORO.CC.210   Ďalšie podmienky na pridelenie povinností

Palubní sprievodcovia môžu mať pridelené povinnosti a môžu ich vykonávať na lietadle určitého typu alebo variantu, iba ak:

a)

sú držiteľmi platného osvedčenia vydaného v súlade s prílohou V (časť CC) k nariadeniu (EÚ) č. 290/2012;

b)

majú kvalifikáciu na typ alebo variant v súlade s touto podčasťou;

c)

spĺňajú ďalšie platné požiadavky podľa tejto podčasti a prílohy IV (časť CAT);

d)

majú oblečenú uniformu palubného sprievodcu spoločnosti prevádzkovateľa.

ORO.CC.215   Programy výcviku a preskúšania a súvisiace dokumenty

a)

Programy výcviku a preskúšania vrátane osnov, ktoré sa vyžadujú podľa tejto podčasti, schvaľuje príslušný orgán a sú uvedené v prevádzkovej príručke.

b)

Keď palubný sprievodca úspešne absolvuje výcvikový kurz a súvisiace preskúšanie, prevádzkovateľ:

1.

aktualizuje záznamy o výcviku palubného sprievodcu v súlade s ORO.MLR.115 a

2.

poskytne mu zoznam aktualizovaných období platnosti týkajúcich sa typu (typov) a variantu (variantov) lietadiel, na ktorých prevádzku má palubný sprievodca kvalifikáciu.

ORO.CC.250   Prevádzka na viac ako jednom type alebo variante

a)

Palubný sprievodca nesmie byť pridelený na vykonávanie služby na viac ako troch typoch lietadiel okrem prípadu, keď palubný sprievodca so súhlasom príslušného orgánu môže byť pridelený na vykonávanie služby na štyroch typoch lietadiel, ak najmenej v prípade dvoch typov:

1.

bezpečnostné a núdzové vybavenie a bežné a núdzové postupy pre konkrétny typ sú podobné a

2.

bežné a núdzové postupy, ktoré sa netýkajú konkrétneho typu, sú totožné.

b)

Na účely písmena a) a z dôvodu výcviku a kvalifikácií palubných sprievodcov prevádzkovateľ určí:

1.

každé lietadlo ako typ alebo variant, pri ktorom podľa možnosti zohľadní príslušné údaje stanovené v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1702/2003 pre lietadlo príslušného typu alebo variantu, a

2.

varianty typu lietadla ako rozličné typy, ak sa nepodobajú v týchto aspektoch:

i)

ovládanie núdzového východu;

ii)

umiestnenie a typ prenosného bezpečnostného a núdzového vybavenia;

iii)

núdzové postupy týkajúce sa konkrétneho typu.

ORO.CC.255   Prevádzka s jedným palubným sprievodcom

a)

Prevádzkovateľ zabezpečí výber, nábor, výcvik a posudzovanie spôsobilosti palubných sprievodcov, ktorí sa majú prideliť na vykonávanie služby jedným palubným sprievodcom podľa kritérií vhodných pre tento druh prevádzky.

b)

Palubní sprievodcovia, ktorí nemajú predchádzajúcu prax s vykonávaním služby jedným palubným sprievodcom, sa na vykonávanie tejto služby pridelia, iba ak:

1.

absolvovali výcvik požadovaný v písmene c) ako doplnok k ďalšiemu zodpovedajúcemu výcviku a preskúšaniu požadovanému podľa tejto podčasti;

2.

úspešne absolvovali preskúšanie, ktorým sa overila ich odborná spôsobilosť vykonávať povinnosti a zodpovednosť v súlade s postupmi uvedenými v prevádzkovej príručke, a

3.

absolvovali oboznamovacie lety v rozsahu minimálne 20 hodín a 15 sektorov v lietadle príslušného typu pod dozorom palubného sprievodcu s primeranou praxou.

c)

Osobitný dôraz sa kladie na tieto doplnkové výcvikové prvky zohľadňujúce vykonávanie služby jedným palubným sprievodcom:

1.

zodpovednosť voči veliteľovi lietadla za vykonávanie bežných a núdzových postupov;

2.

dôležitosť koordinácie a komunikácie s letovou posádkou, najmä pri zvládaní nedisciplinovaných cestujúcich alebo cestujúcich, ktorí rušia priebeh letu;

3.

prehľad požiadaviek prevádzkovateľa a požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov;

4.

dokumentáciu;

5.

hlásenie nehôd a incidentov a

6.

obmedzenia času letu a času služby a požiadavky na odpočinok.

PODČASŤ TC

TECHNICKÁ POSÁDKA V PREVÁDZKE HEMS, HHO ALEBO NVIS

ORO.TC.100   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovujú požiadavky, ktoré musí spĺňať prevádzkovateľ pri prevádzke lietadla s členmi technickej posádky v obchodnej leteckej doprave v rámci prevádzky vrtuľníkovej zdravotníckej záchrannej služby (HEMS), prevádzky s podporou zobrazovacieho systému nočného videnia (NVIS) alebo prevádzky vrtuľníkového zdvíhacieho zariadenia (HHO).

ORO.TC.105   Podmienky pridelenia povinností

a)

Členom technickej posádky v obchodnej leteckej doprave v rámci prevádzky HEMS, HHO alebo NVIS možno prideliť povinnosti v lietadle, iba ak:

1.

majú najmenej 18 rokov;

2.

sú fyzicky a duševne spôsobilí na bezpečné vykonávanie pridelených povinností a zodpovednosti;

3)

absolvovali celý príslušný výcvik požadovaný podľa tejto podčasti, aby mohli vykonávať pridelené povinnosti;

4.

výsledkom preskúšania je, že sú spôsobilí vykonávať všetky pridelené povinnosti v súlade s postupmi uvedenými v prevádzkovej príručke.

b)

Pred pridelením povinností členom technickej posádky, ktorí sú samostatne zárobkovo činní a/alebo pracujú na živnosť alebo na čiastočný úväzok, prevádzkovateľ overuje, či sú splnené všetky príslušné požiadavky podľa tejto podčasti, pričom zohľadní všetky služby, ktoré člen technickej posádky poskytuje inému prevádzkovateľovi (iným prevádzkovateľom), s cieľom určiť najmä:

1.

celkový počet prevádzkovaných typov lietadiel alebo ich variantov;

2.

príslušné obmedzenia času letu, času v službe a požiadavky na odpočinok.

ORO.TC.110   Výcvik a preskúšanie

a)

Prevádzkovateľ zostavuje výcvikový program v súlade s platnými požiadavkami podľa tejto podčasti zameraný na povinnosti a zodpovednosť, ktorú majú vykonávať členovia technickej posádky.

b)

Po absolvovaní počiatočného výcviku, preškoľovacieho výcviku prevádzkovateľa, rozdielového a udržiavacieho výcviku každý člen technickej posádky absolvuje preskúšanie, aby preukázal svoju odbornú spôsobilosť vykonávať bežné a núdzové postupy.

c)

Výcvik a preskúšanie pre každý výcvikový kurz vykonávajú pracovníci s primeranou kvalifikáciou a praxou v príslušnej oblasti. Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o pracovníkoch, ktorí vykonávajú preskúšanie.

ORO.TC.115   Počiatočný výcvik

Pred začatím preškoľovacieho výcviku prevádzkovateľa každý člen technickej posádky absolvuje počiatočný výcvik zahŕňajúci:

a)

všeobecné teoretické vedomosti o letectve a leteckých predpisoch týkajúce sa všetkých prvkov, ktoré sa vzťahujú na povinnosti a zodpovednosť požadované od technickej posádky;

b)

požiarny a dymový výcvik;

c)

výcvik prežitia na zemi a vo vode v súlade s druhom a oblasťou prevádzky;

d)

letecko-lekárske aspekty a prvú pomoc;

e)

komunikáciu a príslušné prvky CRM podľa ORO.FC.115 a ORO.FC.215.

ORO.TC.120   Preškoľovací výcvik prevádzkovateľa

Každý člen technickej posádky absolvuje:

a)

preškoľovací výcvik prevádzkovateľa vrátane príslušných prvkov CRM;

1.

prv než mu prevádzkovateľ prvý raz pridelí povinnosti člena technickej posádky alebo

2.

pri prechode na lietadlo iného typu alebo triedy, ak sa odlišuje od zariadení alebo postupov uvedených v písmene b).

b)

Preškoľovací výcvik prevádzkovateľa zahŕňa:

1.

umiestnenie a použitie všetkých bezpečnostných a záchranných zariadení na palube lietadla;

2.

všetky bežné a núdzové postupy;

3.

palubné vybavenie používané na vykonávanie povinností v lietadle alebo na zemi s cieľom pomáhať pilotovi počas prevádzky HEMS, HHO alebo NVIS.

ORO.TC.125   Rozdielový výcvik

a)

Každý člen technickej posádky absolvuje rozdielový výcvik pri zmene zariadenia alebo postupov na typoch alebo variantoch lietadiel, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.

b)

Prevádzkovateľ stanoví v prevádzkovej príručke, kedy sa takýto rozdielový výcvik vyžaduje.

ORO.TC.130   Oboznamovacie lety

Každý člen technickej posádky absolvuje oboznamovacie lety po ukončení preškoľovacieho výcviku prevádzkovateľa a skôr, než začne pracovať ako určený člen technickej posádky v rámci prevádzky HEMS, HHO alebo NVIS.

ORO.TC.135   Udržiavací výcvik

a)

Každý člen technickej posádky absolvuje v intervale každých 12 mesiacov udržiavací výcvik zameraný na príslušný typ alebo triedu lietadla a zariadenie, ktoré člen technickej posádky obsluhuje. Do všetkých zodpovedajúcich fáz udržiavacieho výcviku sa začlenia prvky CRM.

b)

Udržiavací výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej výučby a praxe.

ORO.TC.140   Opakovací výcvik

a)

Každý člen technickej posádky, ktorý v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov nevykonával žiadne povinnosti, absolvuje opakovací výcvik stanovený v prevádzkovej príručke.

b)

Člen technickej posádky, ktorý v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov nevykonával žiadne letové povinnosti na lietadle jedného konkrétneho typu alebo triedy, musí pred pridelením na lietadlo tohto typu alebo triedy absolvovať buď:

1.

opakovací výcvik na daný typ alebo triedu alebo

2.

dva oboznamovacie sektory na lietadle daného typu alebo triedy.


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2007, s. 7.

(5)  Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1.


PRÍLOHA IV

PREVÁDZKA OBCHODNEJ LETECKEJ DOPRAVY

(ČASŤ CAT)

PODČASŤ A

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

CAT.GEN.100   Príslušný orgán

Príslušný orgán je orgán určený členským štátom, v ktorom má prevádzkovateľ svoje hlavné miesto podnikania.

ODDIEL 1

Motorové lietadlá

CAT.GEN.MPA.100   Zodpovednosť posádky

a)

Člen posádky zodpovedá za správny výkon svojich povinností, ktoré:

1.

súvisia s bezpečnosťou lietadla a osôb na jeho palube a

2.

sú stanovené v pokynoch a postupoch uvedených v prevádzkovej príručke.

b)

Člen posádky:

1.

hlási veliteľovi lietadla každú chybu, poruchu, nesprávnu činnosť alebo poškodenie, ktoré podľa neho môžu ovplyvniť letovú spôsobilosť alebo bezpečnosť prevádzky lietadla vrátane núdzových systémov, ak to ešte nehlásil iný člen posádky;

2.

hlási veliteľovi lietadla akýkoľvek incident, ktorý ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť prevádzky, ak to ešte nehlásil iný člen posádky;

3.

plní príslušné požiadavky prevádzkovateľovho systému ohlasovania udalostí;

4.

plní všetky obmedzenia letového času a času v službe (FTL) a požiadavky na odpočinok, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť;

5.

ak vykonáva povinnosti pre viacerých prevádzkovateľov:

i)

uchováva svoje individuálne záznamy týkajúce sa letového času, času v službe a času odpočinku, ako je uvedené v platných požiadavkách FTL, a

ii)

poskytuje každému prevádzkovateľovi údaje potrebné na plánovanie činnosti v súlade s platnými požiadavkami na obmedzenia letového času (FTL).

c)

Člen posádky nesmie plniť povinnosti v lietadle:

1.

ak je pod vplyvom psychoaktívnych látok alebo alkoholu alebo ak nie je spôsobilý na ich plnenie kvôli zraneniu, únave, vplyvu liekov, chorobe alebo z iných podobných dôvodov;

2.

ak neuplynul primeraný čas po hĺbkovom potápaní alebo po darovaní krvi;

3.

ak nie sú splnené príslušné zdravotné požiadavky;

4.

ak je akákoľvek pochybnosť o tom, či môže plniť pridelené povinnosti, alebo

5.

ak vie alebo má podozrenie, že trpí únavou, ako je uvedené v bode 7.f. prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, alebo sa cíti nespôsobilý do takej miery, že by mohol byť ohrozený let.

CAT.GEN.MPA.105   Zodpovednosť veliteľa lietadla

a)

Veliteľ lietadla okrem splnenia požiadaviek podľa CAT.GEN.MPA.100:

1.

je zodpovedný za bezpečnosť všetkých členov posádky, cestujúcich a náklad na palube od chvíle príchodu na palubu lietadla, až kým neopustí lietadlo na konci letu;

2.

je zodpovedný za prevádzku a bezpečnosť lietadla:

i)

v prípade letúnov od chvíle, keď je letún po prvý raz pripravený vykonať pohyb na účely rolovania pred vzletom, až do chvíle, keď sa na konci letu uvedie do pokoja a motor (motory) použitý(-é) ako hlavná pohonná jednotka sa vypne(-ú);

ii)

v prípade vrtuľníkov, keď sa rotory otáčajú;

3.

je oprávnený vydávať všetky príkazy a prijímať všetky primerané opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť lietadla a osôb a/alebo majetku prepravovaného na jeho palube v súlade s bodom 7.c. prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008;

4.

je oprávnený nariadiť, aby ktorákoľvek osoba vystúpila, alebo nariadiť vyloženie ktorejkoľvek časti nákladu, ktorá môže predstavovať potenciálne ohrozenie bezpečnosti lietadla alebo osôb na jeho palube;

5.

nedovolí v lietadle prepravu osoby, ktorá sa zdá byť pod vplyvom alkoholu alebo drog v takej miere, ktorá by pravdepodobne ohrozila bezpečnosť lietadla alebo osôb na jeho palube;

6.

má právo odmietnuť prepravu neprípustných cestujúcich, osôb deportovaných alebo osôb vo väzbe, ak by sa ich prepravou zvýšilo ohrozenie bezpečnosti lietadla alebo osôb na jeho palube;

7.

zabezpečí, aby sa všetci cestujúci zoznámili s umiestnením núdzových východov, s umiestnením a použitím príslušného bezpečnostného a núdzového vybavenia;

8.

zabezpečí, aby všetky prevádzkové postupy a kontrolné zoznamy boli v súlade s prevádzkovou príručkou;

9.

nepovolí žiadnemu členovi posádky vykonávať počas kritických fáz letu inú činnosť ako povinnosti požadované pre bezpečnú prevádzku lietadla;

10.

zabezpečí, že letové zapisovače sa:

i)

počas letu nevyradia z činnosti ani nevypnú a

ii)

v prípade leteckej nehody alebo incidentu, ktoré sú predmetom povinného hlásenia:

A.

úmyselne nevymažú;

B.

deaktivujú okamžite po ukončení letu a

C.

reaktivujú iba so súhlasom orgánu odborného vyšetrovania;

11.

rozhodne o prevzatí lietadla s nedostatkami prípustnými podľa zoznamu odchýlok usporiadania (CDL) alebo zoznamu minimálneho vybavenia (MEL);

12.

zabezpečí, aby sa predletová prehliadka vykonala v súlade s požiadavkami prílohy I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003;

13.

presvedčí sa, že príslušné núdzové vybavenie je ľahko prístupné na okamžité použitie.

b)

Veliteľ lietadla alebo pilot poverený vykonaním letu v núdzovom prípade vyžadujúcom okamžité rozhodnutie a konanie prijme akékoľvek opatrenie, ktoré považuje za daných okolností za potrebné v súlade s bodom 7.d. prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008. V takýchto prípadoch sa môže v záujme bezpečnosti odchýliť od predpisov, prevádzkových postupov a metód.

c)

Veliteľ lietadla predloží príslušnému orgánu hlásenie ACAS vždy, keď lietadlo počas letu vykonalo manéver ako reakciu na radu na vyhnutie sa zrážke (RA) palubného protizrážkového systému (ACAS).

d)

Nebezpečenstvo zrážky s vtákmi a zrážka s vtákmi:

1.

Veliteľ lietadla hneď, ako to dovolí pracovné zaťaženie letovej posádky, informuje stanovište letových prevádzkových služieb (ATS) vždy, keď sa vyskytne potenciálne nebezpečenstvo zrážky s vtákmi.

2.

Veliteľ lietadla predloží po pristátí písomné hlásenie o zrážke s vtákom príslušnému orgánu vždy, keď dôjde k zrážke lietadla, za ktoré je zodpovedný, s vtákom a táto zrážka má za následok významné poškodenie lietadla, stratu alebo nesprávnu činnosť akejkoľvek nevyhnutnej funkcie.

CAT.GEN.MPA.110   Právomoc veliteľa lietadla

Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že všetky osoby na palube lietadla poslúchnu všetky oprávnené rozkazy vydané veliteľom lietadla na zaručenie bezpečnosti lietadla a osôb alebo majetku na jeho palube.

CAT.GEN.MPA.115   Personál alebo členovia posádky iní ako palubní sprievodcovia v priestore pre cestujúcich

V prípade pracovníkov alebo členov posádky iných ako palubní sprievodcovia, ktorí vykonávajú svoje povinnosti v priestore pre cestujúcich, prevádzkovateľ zabezpečí, aby:

a)

si ich cestujúci nemohli pomýliť s palubnými sprievodcami;

b)

nezaberali vyžadované stanoviská určené pre palubných sprievodcov;

c)

neprekážali palubným sprievodcom pri plnení ich povinností.

CAT.GEN.MPA.120   Spoločný jazyk

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa všetci členovia posádky mohli navzájom dohovoriť spoločným jazykom.

CAT.GEN.MPA.125   Rolovanie letúnov

Prevádzkovateľ zabezpečí, že rolovanie letúna po pohybových plochách letiska sa vykonáva, iba ak osoba pri ovládacích prvkoch:

a)

je pilot s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo

b)

bola určená prevádzkovateľom a:

1.

absolvovala výcvik v rolovaní lietadiel;

2.

absolvovala výcvik v používaní rádiotelefónu;

3.

dostala inštruktáž o usporiadaní letiska, tratiach, značkách, označeniach, svetlách, signáloch a pokynoch služby riadenia letovej prevádzky (ATC), používanom jazyku a postupoch;

4.

je schopná splniť prevádzkové štandardy požadované pre bezpečný pohyb letúna po letisku.

CAT.GEN.MPA.130   Zapojenie rotora – vrtuľníky

Rotor vrtuľníka sa uvedie do chodu s cieľom letu iba s kvalifikovaným pilotom pri ovládacích prvkoch.

CAT.GEN.MPA.135   Prístup do priestoru pre letovú posádku

a)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby okrem členov letovej posádky určených na let nemal nikto prístup do pilotného priestoru a aby tam nebol prepravovaný, ak to nie je:

1.

člen posádky v službe;

2.

zástupca príslušného orgánu alebo kontrolného orgánu, ak si to vyžaduje výkon jeho úradných povinností, alebo

3.

osoba, ktorá má povolenie a prepravuje sa v súlade s pokynmi uvedenými v prevádzkovej príručke.

b)

Veliteľ lietadla zabezpečí, aby:

1.

prístup do priestoru pre letovú posádku nespôsobil odvedenie pozornosti alebo narušenie vykonávania letu a

2.

všetky osoby prepravované v priestore pre letovú posádku boli oboznámené s postupmi týkajúcimi sa bezpečnosti.

c)

Konečné rozhodnutie o prístupe do priestoru pre letovú posádku prijíma veliteľ lietadla.

CAT.GEN.MPA.140   Prenosné elektronické zariadenia

Prevádzkovateľ nepovolí žiadnej osobe používať na palube lietadla prenosné elektronické zariadenie (PED), ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť palubných systémov a vybavenia, a prijme všetky primerané opatrenia, aby zabránil používaniu takýchto zariadení.

CAT.GEN.MPA.145   Informácie o palubnom núdzovom vybavení a vybavení na prežitie

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli kedykoľvek k dispozícii zoznamy obsahujúce informácie o palubnom núdzovom vybavení a vybavení na prežitie, ktoré sú na palube všetkých jeho lietadiel, aby ich mohol kedykoľvek oznámiť záchranným koordinačným strediskám (RCCs).

CAT.GEN.MPA.150   Núdzové pristátie na vode – letúny

Prevádzkovateľ môže prevádzkovať letún s konfiguráciou sedadiel pre viac ako 30 cestujúcich na letoch nad vodnými plochami vo vzdialenosti od pevniny vhodnej na núdzové pristátie väčšej ako 120 minút letu cestovnou rýchlosťou alebo rýchlosťou 400 NM, podľa toho, ktorá vzdialenosť je menšia, iba ak letún vyhovuje požiadavkám na núdzové pristátie na vode uvedeným v príslušnom predpise letovej spôsobilosti.

CAT.GEN.MPA.155   Preprava vojenských zbraní a vojenskej munície

a)

Prevádzkovateľ letecky prepravuje vojenské zbrane a vojenskú muníciu, iba ak ich prepravu schválili všetky štáty, ktorých vzdušný priestor sa má použiť na let.

b)

Po udelení súhlasu prevádzkovateľ zabezpečí, aby vojenské zbrane a vojenská munícia boli:

1.

uložené v lietadle na takom mieste, ktoré je pre cestujúcich počas letu neprístupné, a

2.

v prípade strelných zbraní nenabité.

c)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli veliteľovi lietadla pred začatím letu oznámené podrobnosti a umiestnenie všetkých vojenských zbraní a vojenskej munície určených na prepravu na palube lietadla.

CAT.GEN.MPA.160   Preprava športových zbraní a streliva

a)

Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že mu budú oznámené všetky športové zbrane určené na leteckú prepravu.

b)

Prevádzkovateľ, ktorý prijíma na leteckú prepravu športové zbrane, zabezpečí, aby boli:

1.

uložené v lietadle na takom mieste, ktoré je pre cestujúcich počas letu neprístupné, a

2.

nenabité v prípade strelných zbraní alebo iných zbraní, ktoré môžu obsahovať strelivo.

c)

Strelivo pre športové zbrane sa môže prepravovať s určitými obmedzeniami v zapísanej batožine cestujúcich v súlade s technickými pokynmi.

CAT.GEN.MPA.161   Preprava športových zbraní a streliva – úľavy

Bez ohľadu na CAT.GEN.MPA.160 písm. b) vo vrtuľníkoch, ktorých maximálna osvedčená vzletová hmotnosť (MCTOM) je 3 175 kg alebo menej, prevádzkovaných vo dne a na trasách navigovaných vizuálnym kontaktom s viditeľnými bodmi na zemi, sa môže športová zbraň prevážať na mieste, ktoré je počas letu prístupné, za predpokladu, že prevádzkovateľ zaviedol primerané postupy a že je nemožné uložiť ju na takom mieste, ktoré je počas letu neprístupné.

CAT.GEN.MPA.165   Spôsob prepravy osôb

Prevádzkovateľ prijme všetky opatrenia, aby zabezpečil, že počas letu nie je v žiadnej časti lietadla, ktorá nie je určená na prepravu osôb, žiadna osoba, pokiaľ jej prístup dočasne nepovolil veliteľ lietadla:

a)

na účely vykonania opatrenia nevyhnutného pre bezpečnosť lietadla, osôb, zvierat, prípadne tovaru v tejto časti lietadla alebo

b)

ak ide o časť lietadla, v ktorej je prepravovaný tovar alebo zásoby a ktorá je navrhnutá tak, aby do nej osoby mali prístup počas letu.

CAT.GEN.MPA.170   Alkohol a narkotiká

Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že nikto nenastúpi alebo nebude vnútri lietadla pod vplyvom alkoholu alebo narkotík v takej miere, ktorá môže ohroziť bezpečnosť lietadla alebo osôb na palube.

CAT.GEN.MPA.175   Ohrozovanie bezpečnosti

Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že žiadna osoba nekoná nerozvážne alebo nedbalo, alebo že nevykoná úkon, čím by:

a)

ohrozila lietadlo alebo osoby na jeho palube alebo

b)

spôsobila alebo dovolila, aby lietadlo ohrozilo akúkoľvek osobu alebo majetok.

CAT.GEN.MPA.180   Povinné doklady, príručky a informácie na palube

a)

Pri každom lete musia byť na palube tieto dokumenty, príručky a informácie vo forme originálov alebo ich kópií, pokiaľ nie je stanovené inak:

1.

letová príručka lietadla (AFM) alebo rovnocenný(-é) dokument(-y);

2.

originál osvedčenia lietadla o zápise do registra lietadiel;

3.

originál osvedčenia letovej spôsobilosti (CofA);

4.

hlukové osvedčenie vrátane prekladu do anglického jazyka, ak ho poskytol orgán zodpovedný za vydanie hlukového osvedčenia;

5.

úradne overená kópia osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC);

6.

prevádzkové špecifikácie zodpovedajúce danému typu lietadla, ktoré boli vydané spolu s AOC;

7.

originál povolenia na zriadenie a prevádzkovanie palubnej rádiovej stanice, ak je to použiteľné;

8.

doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla tretej strane;

9.

palubný denník lietadla alebo rovnocenný dokument;

10.

technický denník lietadla v súlade s prílohou I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003;

11.

podrobnosti podaného letového plánu letových prevádzkových služieb (ATS), ak je to použiteľné;

12.

platné a vyhovujúce letecké mapy plánovanej trate letu a všetkých tratí, ktorými môže viesť prípadná odchýlka od plánovanej trate;

13.

informácie o postupoch a vizuálnych signáloch, ktoré majú používať zadržiavajúce a zadržiavané lietadlá;

14.

informácie týkajúce sa služieb pátrania a záchrany pre oblasť plánovaného letu, ktoré musia byť ľahko dostupné v priestore pre letovú posádku;

15.

aktuálne časti prevádzkovej príručky, ktoré sa týkajú povinností členov posádky a ktoré musia byť členom posádky ľahko dostupné;

16.

MEL;

17.

príslušné oznámenia pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku (NOTAM) a dokumentácia leteckej informačnej služby (AIS) z prípravy letu;

18.

príslušné meteorologické informácie;

19.

zoznamy nákladu a/alebo cestujúcich, ak je to použiteľné;

20.

dokumentácia o hmotnosti a vyvážení;

21.

prevádzkový letový plán, ak je to použiteľné;

22.

ohlásenie osobitných kategórií cestujúcich (SCP) a osobitného nákladu, ak je to použiteľné, a

23.

akákoľvek iná dokumentácia, ktorá sa môže týkať letu alebo ktorú požadujú štáty, nad ktorých územím sa má uskutočniť let.

b)

Tieto dokumenty a informácie môžu byť v prípade prevádzky vo dne podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR) s iným ako zložitým motorovým lietadlom so vzletom a pristátím na tom istom letisku alebo mieste prevádzky v rámci 24 hodín, alebo ak zotrváva v miestnej oblasti stanovenej v prevádzkovej príručke, bez ohľadu na ustanovenia písmena a) namiesto na palube uložené na letisku alebo mieste prevádzky:

1.

hlukové osvedčenie;

2.

povolenie na zriadenie a prevádzkovanie palubnej rádiovej stanice;

3.

palubný denník alebo rovnocenný dokument;

4.

technický denník lietadla;

5.

dokumentácia NOTAM a AIS z prípravy letu;

6.

meteorologické informácie;

7.

ohlásenie SCP a osobitných nákladov, ak je to použiteľné, a

8.

dokumentácia o hmotnosti a vyvážení.

c)

Prevádzka môže v prípade straty alebo krádeže dokumentov uvedených v písmene a) bodoch 2 až 8 bez ohľadu na ustanovenia písmena a) pokračovať, až kým lietadlo dosiahne svoj cieľ alebo miesto, kde je možné poskytnúť náhradné dokumenty.

CAT.GEN.MPA.185   Informácie uchovávané na zemi

a)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby aspoň počas trvania každého letu alebo série letov:

1.

boli na zemi uchovávané informácie tykajúce sa letu a príslušného druhu prevádzky;

2.

informácie ostali uchované, kým sa všetky kópie nesústredia v mieste, kde majú byť uložené, alebo ak to nie je možné uskutočniť;

3.

aby sa tieto informácie prepravovali v ohňovzdornom puzdre v lietadle.

b)

Informácie uvedené v písmene a) obsahujú:

1.

kópiu prevádzkového letového plánu, ak sa vyžaduje;

2.

kópie príslušnej(-ých) časti(-í) technického denníka lietadla;

3.

dokumentáciu NOTAM pre danú trať, ak je zostavená prevádzkovateľom s presným vymedzením pre túto trať;

4.

dokumentáciu o hmotnosti a vyvážení, ak sa vyžaduje, a

5.

ohlásenie osobitného nákladu.

CAT.GEN.MPA.190   Poskytnutie dokumentov a záznamov

Veliteľ lietadla v primeranom čase od požiadania poskytne dokumentáciu, ktorá musí byť uložená na palube, osobe splnomocnenej orgánom.

CAT.GEN.MPA.195   Uchovávanie, vypracovanie a používanie záznamov letového zapisovača

a)

Po nehode alebo incidente, ktoré sú predmetom povinného hlásenia, prevádzkovateľ lietadla uchová pôvodné záznamy vyhotovené zapisovačom na obdobie 60 dní, pokiaľ orgán odborného vyšetrovania nestanovil inak.

b)

Prevádzkovateľ vykonáva prevádzkové kontroly a hodnotenia záznamov letového zapisovača (FDR), záznamov zapisovača zvuku v kabíne (CVR) a záznamov dátového spojenia s cieľom zabezpečiť nepretržitú prevádzkyschopnosť zapisovačov.

c)

Prevádzkovateľ uchováva záznamy počas prevádzkovej lehoty FDR požadovanej podľa CAT.IDE.A.190 alebo CAT.IDE.H.190 s výnimkou prípadov, keď na účely skúšania a údržby FDR sa môže pri skúšaní zapisovača zmazať najviac 1 hodina najstaršieho zaznamenaného materiálu.

d)

Prevádzkovateľ uchováva a udržiava aktuálnu dokumentáciu, ktorá poskytuje informácie nevyhnutné na prevedenie prvotných nespracovaných údajov FDR na parametre vyjadrené v technických jednotkách.

e)

Prevádzkovateľ predloží akýkoľvek uchovaný záznam letového zapisovača, ak o tom rozhodne príslušný orgán.

f)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 (1):

1.

záznamy zapisovača zvuku v kabíne (CVR) sa môžu použiť na iné účely ako na vyšetrovanie nehody alebo incidentu, ktoré sú predmetom povinného hlásenia, iba so súhlasom všetkých dotknutých členov posádky a pracovníkov údržby;

2.

záznamy zapisovača letových údajov (FDR) alebo dátového spojenia sa môžu použiť na iné účely ako na vyšetrovanie nehody alebo incidentu, ktorý je predmetom povinného hlásenia, iba keď sú takéto záznamy:

i)

použité prevádzkovateľom výlučne na účely letovej spôsobilosti alebo na účely údržby alebo

ii)

sú zbavené údajov umožňujúcich ich identifikáciu, alebo

iii)

sprístupnené v zmysle bezpečnostných postupov.

CAT.GEN.MPA.200   Preprava nebezpečného nákladu

a)

Pokiaľ nie je v tejto prílohe povolené inak, letecká preprava nebezpečného nákladu sa vykonáva v súlade s prílohou 18 k Chicagskemu dohovoru naposledy zmenenou, doplnenou a rozšírenou Technickými pokynmi na bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného nákladu (dokument ICAO Doc 9284-AN/905) vrátane jej dodatkov a všetkých ďalších doplnkov alebo korigend.

b)

Nebezpečný náklad prepravuje len prevádzkovateľ schválený v súlade s prílohou V (časť SPA) podčasťou G s výnimkou prípadov, keď:

1.

náklad nepodlieha Technickým pokynom v súlade s časťou 1 týchto pokynov alebo

2.

náklad prepravujú cestujúci alebo členovia posádky, alebo sa nachádza v batožine, v súlade s časťou 8 Technických pokynov.

c)

Prevádzkovateľ stanoví postupy na zabezpečenie toho, že sa prijmú všetky primerané opatrenia, ktoré zabránia neúmyselnému preneseniu nebezpečného nákladu na palubu.

d)

Prevádzkovateľ poskytne pracovníkom potrebné informácie, ktoré im umožnia, aby uplatňovali svoju zodpovednosť v súlade s požiadavkami Technických pokynov.

e)

Prevádzkovateľ v súlade s Technickými pokynmi bezodkladne oznámi príslušnému orgánu a zodpovednému orgánu v štáte udalosti:

1.

každú nehodu alebo incident s nebezpečným nákladom;

2.

odhalenie nepriznaného alebo nesprávne priznaného nebezpečného nákladu v náklade alebo pošte alebo

3.

nájdenie nebezpečného nákladu prepravovaného cestujúcimi alebo členmi posádky, alebo v ich batožine, ak náklad nie je v súlade s časťou 8 Technických pokynov.

f)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby cestujúci dostali informácie o nebezpečnom náklade v súlade s Technickými pokynmi.

g)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby oznamy poskytujúce informácie o preprave nebezpečného nákladu boli k dispozícii na mieste príjmu nákladu, ako sa vyžaduje v Technických pokynoch.

PODČASŤ B

PREVÁDZKOVÉ POSTUPY

ODDIEL 1

Motorové lietadlá

CAT.OP.MPA.100   Využívanie letových prevádzkových služieb

a)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby:

1.

sa letové prevádzkové služby (ATS) zodpovedajúce vzdušnému priestoru a príslušným pravidlám lietania využívali pre všetky lety kedykoľvek, keď sú k dispozícii;

2.

sa jeho prevádzkové pokyny počas letu týkajúce sa zmeny plánu letov ATS koordinovali, ak to je uskutočniteľné, s príslušným stanovišťom ATS ešte pred vyslaním pokynov do lietadla.

b)

Bez ohľadu na písmeno a) sa použitie ATS nevyžaduje, pokiaľ sa nevyžaduje podľa predpisov vzdušného priestoru pre:

1.

prevádzku VFR počas dňa s inými ako zložitými motorovými lietadlami;

2.

vrtuľníky, ktorých maximálna osvedčená vzletová hmotnosť (MCTOM) je 3 175 kg alebo menej, prevádzkované vo dne a na tratiach navigovaných vizuálnym kontaktom s viditeľnými bodmi na zemi, alebo

3.

miestnu vrtuľníkovú prevádzku

za predpokladu, že je možné zachovať dojednania týkajúce sa služieb pátrania a záchrany.

CAT.OP.MPA.105   Použitie letísk a miest prevádzky

a)

Prevádzkovateľ používa len také letiská a miesta prevádzky, ktoré sú vhodné pre dané typy lietadiel a dané druhy prevádzky.

b)

Použitie miest prevádzky sa týka iba:

1.

iných ako zložitých motorových letúnov a

2.

vrtuľníkov.

CAT.OP.MPA.106   Použitie osamotených letísk – letúny

a)

Použitie osamoteného letiska ako cieľového letiska pre letúny musí vopred schváliť príslušný orgán.

b)

Osamotené letisko je letisko, pre ktoré je požadovaná náhradná záloha a konečná záloha paliva na najbližšie vhodné náhradné cieľové letisko vyššia ako:

1.

v prípade letúnov s piestovými motormi objem paliva na let v trvaní 45 minút plus 15 % plánovaného času letu v cestovnej hladine alebo 2 hodín, podľa toho, čo je kratšie, alebo

2.

v prípade letúnov s turbínovými motormi objem paliva na let v trvaní 2 hodín pri bežnej cestovnej spotrebe nad cieľovým letiskom vrátane konečnej zálohy paliva.

CAT.OP.MPA.107   Vhodné letisko

Prevádzkovateľ považuje letisko za vhodné, ak v očakávanom čase použitia je letisko dostupné a vybavené potrebnými pomocnými službami, ako sú letové prevádzkové služby (ATS), dostatočné osvetlenie, komunikačné prostriedky, meteorologické hlásenie, navigačné zariadenia a pohotovostné služby.

CAT.OP.MPA.110   Letiskové prevádzkové minimá

a)

Prevádzkovateľ stanoví pre každé letisko odletu, cieľové letisko alebo náhradné letisko, ktorého použitie plánuje, letiskové prevádzkové minimá. Tieto minimá nesmú byť nižšie ako minimá stanovené pre takéto letiská štátom, na ktorého území letisko leží, s výnimkou výslovného schválenia týmto štátom. Tieto minimá sa doplnia o všetky zvýšenia predpísaných hodnôt stanovené príslušným orgánom.

b)

Používanie priehľadového displeja (HUD), priehľadového navádzacieho systému pristávania (HUDLS) alebo systému rozšíreného videnia (EVS) môže umožniť prevádzku pri nižšej viditeľnosti, ako je viditeľnosť stanovená prevádzkovými minimami letiska, ak je to schválené v súlade s ustanoveniami SPA.LVO.

c)

Prevádzkovateľ musí pri stanovovaní letiskových prevádzkových miním v plnej miere zohľadniť:

1.

typ, výkonnosť a letové vlastnosti lietadla;

2.

zloženie letovej posádky, jej spôsobilosť a skúsenosti;

3.

rozmery a vlastnosti vzletových a pristávacích dráh/plôch konečného priblíženia a vzletu (FATO), ktoré možno použiť;

4.

primeranosť a výkonnosť pozemných prostriedkov, ktoré sú použiteľné na priblíženie za podmienok letu za viditeľnosti a podľa prístrojov;

5.

vybavenie, ktoré je na palube lietadla použiteľné na navigáciu a/alebo na riadenie dráhy letu pri vzlete, priblížení, podrovnaní, pristátí, dojazde a pri nevydarenom priblížení;

6.

prekážky v priestoroch priblíženia, nevydareného priblíženia, počiatočného stúpania na vykonanie nepredvídaných postupov pre stanovenie nevyhnutnej bezpečnej výšky nad prekážkami;

7.

bezpečné nadmorské výšky/výšky nad prekážkami pre postupy priblíženia podľa prístrojov;

8.

prostriedky na stanovenie a hlásenie meteorologických podmienok a

9.

techniku letu, ktorá sa má použiť počas konečného priblíženia.

d)

Prevádzkovateľ stanoví spôsob stanovenia letiskových prevádzkových miním v prevádzkovej príručke.

e)

Minimá pre konkrétny druh postupu priblíženia a pristátia sa použijú, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1.

pozemné zariadenia znázornené na príslušnej mape požadované pre zamýšľaný postup sú prevádzkyschopné;

2.

palubné systémy lietadla požadované na daný druh priblíženia sú prevádzkyschopné;

3.

sú splnené požadované kritériá výkonnosti lietadla a

4.

posádka má zodpovedajúcu kvalifikáciu.

CAT.OP.MPA.115   Technika letu pri priblížení – letúny

a)   Všetky priblíženia sa uskutočňujú ako ustálené priblíženia, pokiaľ príslušný orgán neschválil osobitné priblíženie pre konkrétnu vzletovú a pristávaciu dráhu.

b)   Nie-presné priblíženia

1.

Všetky nie-presné priblíženia sa uskutočňujú s použitím techniky konečného priblíženia stálym klesaním (CDFA).

2.

Bez ohľadu na bod 1 sa pre konkrétnu kombináciu priblíženia/vzletovej a pristávacej dráhy môže použiť iná technika priblíženia, ak ju schváli príslušný orgán. V takýchto prípadoch uplatniteľné minimum dráhovej dohľadnosti (RVR):

i)

sa zvýši o 200 m v prípade letúnov kategórie A a B a o 400 m v prípade letúnov kategórie C a D alebo

ii)

v prípade letísk, kde je udržanie súčasnej prevádzky verejným záujmom a uplatnenie techniky CDFA nie je možné, stanoví a pravidelne prehodnocuje príslušný orgán, pričom zohľadňuje skúsenosti prevádzkovateľa, program výcviku a kvalifikáciu letovej posádky.

CAT.OP.MPA.120   Priblíženie s pomocou palubného radaru (ARA) pri letoch nad vodou – vrtuľníky

a)

ARA sa vykoná, iba ak:

1.

radar umožňuje navádzanie na kurz zaisťujúce bezpečnú výšku nad prekážkami a

2.

buď:

i)

sa minimálna výška zostupu (MDH) určuje podľa rádiového výškomera, alebo

ii)

sa uplatňuje minimálna nadmorská výška zostupu (MDA) s primeraným odstupom.

b)

ARA na vybavené vrtuľníkové plošiny alebo plavidlá v pohybe sa vykoná len v rámci prevádzky s viacčlennou posádkou.

c)

Vzdialenosť rozhodnutia musí zabezpečiť bezpečnú výšku nad prekážkami pri nevydarenom priblížení na každom letisku, pre ktoré sa ARA plánuje.

d)

V približovaní za vzdialenosť rozhodnutia alebo pod MDH/MDA sa môže pokračovať, iba ak bol dosiahnutý vizuálny kontakt s miestom určenia.

e)

V prípade jednopilotnej prevádzky sa k MDA/MDH a vzdialenosti rozhodnutia pripočítajú primerané hodnoty.

CAT.OP.MPA.125   Postupy pre odlety a priblíženia podľa prístrojov

a)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa používali postupy pre odlety a priblíženia podľa prístrojov zavedené štátom, v ktorom sa nachádza letisko.

b)

Veliteľ lietadla môže bez ohľadu na písmeno a) využiť povolenie riadenia letovej prevádzky (ATC) odchýliť sa od zverejnenej odletovej alebo príletovej trate za predpokladu, že budú dodržané kritériá bezpečných výšok nad prekážkami a plne sa zohľadnia prevádzkové podmienky. Konečné priblíženie sa v každom prípade musí vykonať vizuálne alebo v súlade so stanovenými postupmi priblíženia podľa prístrojov.

c)

Bez ohľadu na písmeno a) prevádzkovateľ môže používať postupy líšiace sa od postupov uvedených v písmene a) za predpokladu, že boli schválené štátom, na území ktorého sa nachádza letisko, a že sú stanovené v prevádzkovej príručke.

CAT.OP.MPA.130   Postupy na obmedzenie hluku – letúny

a)

S výnimkou prevádzky VFR s inými ako zložitými motorovými letúnmi prevádzkovateľ stanoví vhodné prevádzkové postupy pre odlety a prílety/priblíženia pre každý typ letúna, v rámci ktorých zohľadní potrebu znižovania účinku hluku lietadiel.

b)

Tieto postupy:

1.

zabezpečia, aby bezpečnosť mala prioritu pred obmedzením hluku, a

2.

musia byť jednoducho a bezpečne vykonateľné bez výrazného zvýšenia pracovných úloh posádky počas kritických fáz letu.

CAT.OP.MPA.131   Postupy na obmedzenie hluku – vrtuľníky

a)

Prevádzkovateľ zaistí, aby vo vzletových a pristávacích postupoch bola zohľadnená potreba znižovania účinku hluku vrtuľníkov.

b)

Tieto postupy:

1.

zabezpečia, aby bezpečnosť mala prioritu pred obmedzením hluku, a

2.

musia byť jednoducho a bezpečne vykonateľné bez výrazného zvýšenia pracovných úloh posádky počas kritických fáz letu.

CAT.OP.MPA.135   Trate a oblasti prevádzky – všeobecne

a)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa prevádzka vykonávala len na takých tratiach a v takých oblastiach, pre ktoré:

1.

sú k dispozícii pozemné zariadenia a poskytované služby vrátane meteorologických služieb, primerané pre plánovanú prevádzku;

2.

výkonnosť lietadla je primeraná na splnenie požiadaviek na minimálnu nadmorskú výšku letu;

3.

vybavenie lietadla spĺňa minimálne požiadavky na plánovanú prevádzku a

4.

sú k dispozícii primerané mapy a tabuľky.

b)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa prevádzka vykonávala s dodržaním všetkých obmedzení na tratiach alebo v oblastiach prevádzky, ktoré stanovil príslušný orgán.

c)

Ustanovenia písmena a) bodu 1 sa nevzťahujú na prevádzku VFR počas dňa s iným ako zložitým motorovým lietadlom, pri letoch s odletom a pristátím na tom istom letisku alebo mieste prevádzky.

CAT.OP.MPA.136   Trate a oblasti prevádzky – jednomotorové letúny

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa prevádzka jednomotorových letúnov vykonávala len na takých tratiach a v takých oblastiach, pre ktoré sú k dispozícii plochy umožňujúce vykonať bezpečné vynútené pristátie.

CAT.OP.MPA.137   Trate a oblasti prevádzky – vrtuľníky

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby:

a)

pre vrtuľníky prevádzkované vo výkonnostnej triede 3 boli k dispozícii plochy umožňujúce vykonať bezpečné vynútené pristátie okrem prípadov, keď má vrtuľník súhlas na prevádzku podľa CAT.POL.H.420;

b)

v prípade vrtuľníkov prevádzkovaných vo výkonnostnej triede 3 a vykonávajúcich pobrežnú prepravu prevádzková príručka obsahovala postupy zaisťujúce, aby šírka pobrežného koridoru a vybavenie na palube zodpovedalo podmienkam, ktoré prevládajú v danom časovom období.

CAT.OP.MPA.140   Maximálna vzdialenosť od vhodného letiska pre dvojmotorové letúny bez schválenia prevádzky s predĺženým operačným dosahom (ETOPS)

a)

Prevádzkovateľ nesmie, pokiaľ to príslušný orgán neschválil v súlade s ustanoveniami prílohy V (časť SPA) podčasti F, prevádzkovať za štandardných podmienok za bezvetria dvojmotorový letún na trati zahŕňajúcej bod vo vzdialenosti od vhodného letiska väčšej, ako je:

1.

v prípade letúnov výkonnostnej triedy A buď:

i)

s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) pre 20 alebo viac cestujúcich, alebo

ii)

s maximálnou vzletovou hmotnosťou 45 360 kg alebo viac

vzdialenosť preletená za 60 minút cestovnou rýchlosťou s jedným motorom neschopným prevádzky (OEI) určená v súlade s písmenom b);

2.

v prípade letúnov výkonnostnej triedy A:

i)

s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) pre 19 alebo menej cestujúcich a

ii)

s maximálnou vzletovou hmotnosťou menej ako 45 360 kg

vzdialenosť preletená za 120 minút, alebo ak je to schválené príslušným orgánom, pre prúdové letúny až do 180 minút cestovnou rýchlosťou s OEI, ktorá je určená v súlade s písmenom b);

3.

v prípade letúnov výkonnostnej triedy B alebo C:

i)

vzdialenosť preletená za 120 minút cestovnou rýchlosťou s OEI určená v súlade s písmenom b) alebo

ii)

300 NM, podľa toho, ktorá vzdialenosť je menšia.

b)

Prevádzkovateľ pri výpočte maximálnej vzdialenosti od vhodného letiska stanoví pre každý typ alebo variant prevádzkovaného dvojmotorového letúna rýchlosť neprekračujúcu maximálnu prevádzkovú rýchlosť (VMO) založenú na skutočnej vzdušnej rýchlosti, ktorú môže letún udržiavať s jedným motorom neschopným prevádzky.

c)

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby v prevádzkovej príručke boli uvedené tieto údaje osobitne vymedzené pre každý typ alebo variant:

1.

stanovená cestovná rýchlosť s OEI a

2.

stanovená maximálna vzdialenosť od vyhovujúceho letiska.

d)

Prevádzkovateľ na získanie súhlasu uvedeného v písmene a) bode 2 poskytne dôkaz, že:

1.

kombinácia letúna/motora má schválenú typovú konštrukciu a spoľahlivosť pre prevádzku dvojmotorových letúnov s predĺženým operačným dosahom (ETOPS) na plánovanú prevádzku;

2.

sa zaviedol súbor podmienok na zabezpečenie toho, aby letún a jeho motory podliehali takej údržbe, aby spĺňali kritériá spoľahlivosti, a

3.

letová posádka a všetci ďalší zainteresovaní prevádzkoví pracovníci sú vyškolení a primerane odborne spôsobilí na vykonávanie plánovaných činností.

CAT.OP.MPA.145   Stanovenie minimálnych letových nadmorských výšok

a)

Prevádzkovateľ stanoví pre všetky traťové úseky, ktoré sa majú lietať:

1.

minimálne letové nadmorské výšky, ktoré zabezpečujú požadovanú bezpečnú výšku nad terénom s prihliadnutím na požiadavky podľa podčasti C, a

2.

metódu určovania týchto nadmorských výšok pre letovú posádku.

b)

Metódu určovania minimálnych nadmorských letových výšok schvaľuje príslušný orgán.

c)

Ak sa minimálne letové nadmorské výšky stanovené prevádzkovateľom a štátmi, nad ktorými sa prelietava, navzájom líšia, použijú sa vyššie hodnoty.

CAT.OP.MPA.150   Zásady určovania množstva paliva

a)

Prevádzkovateľ stanoví zásady určovania množstva paliva na účely plánovania letov a zmeny letového plánu počas letu, aby zabezpečil pri každom lete dostatok paliva na palube na plánovaný let a zálohu na pokrytie odchýlok od plánovaného letu. Zásady určovania množstva paliva a akékoľvek ich zmeny musí vopred schváliť príslušný orgán.

b)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby plánovanie letov bolo založené prinajmenšom na:

1.

postupoch, ktoré sú zahrnuté v prevádzkovej príručke a:

i)

v údajoch poskytnutých výrobcom lietadla alebo

ii)

v aktuálnych informáciách pre konkrétne lietadlo odvodených zo systému sledovania spotreby paliva,

ako aj

2.

prevádzkových podmienkach, za ktorých má byť let vykonaný, vrátane:

i)

údajov o spotrebe paliva lietadla;

ii)

predpokladaných hmotností;

iii)

očakávaných meteorologických podmienok a

iv)

postupov a obmedzení zo strany poskytovateľa (poskytovateľov) leteckých navigačných služieb.

c)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby predletový výpočet použiteľného paliva požadovaného na let zahŕňal:

1.

palivo na rolovanie;

2.

palivo na let;

3.

zálohu paliva, ktorá sa skladá z:

i)

paliva na nepredvídané prípady;

ii)

paliva na let na náhradné letisko, ak sa náhradné cieľové letisko požaduje;

iii)

konečnej zálohy paliva a

iv)

dodatočného paliva, ak si to vyžaduje daný druh prevádzky,

a

4.

mimoriadne palivo, ak to vyžaduje veliteľ lietadla.

d)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby postupy výpočtu použiteľného paliva požadovaného pri zmene plánu počas letu, keď má let pokračovať po inej trati alebo na iné cieľové letisko, ako bolo pôvodne plánované, zahŕňali:

1.

palivo na let na zostatok letu a

2.

zálohu paliva, ktorá sa skladá z:

i)

paliva na nepredvídané prípady;

ii)

paliva na let na náhradné letisko, ak sa náhradné cieľové letisko požaduje;

iii)

konečnej zálohy paliva a

iv)

dodatočného paliva, ak si to vyžaduje daný druh prevádzky,

a

3.

mimoriadne palivo, ak to vyžaduje veliteľ lietadla.

CAT.OP.MPA.151   Zásady určovania množstva paliva – úľavy

a)

Bez ohľadu na ustanovenia CAT.OP.MPA.150 písm. b) až d) pre prevádzku letúnov výkonnostnej triedy B prevádzkovateľ zabezpečí, aby predletový výpočet použiteľného paliva požadovaného na let zahŕňal:

i)

palivo na rolovanie, ak je významné;

ii)

palivo na let;

iii)

zálohu paliva, ktorá sa skladá z:

A.

núdzovej zásoby paliva, ktorá predstavuje najmenej 5 % objemu plánovaného paliva na let, alebo v prípade zmeny plánu počas letu 5 % paliva na let na zostatok letu a

B.

konečnej zálohy paliva potrebnej na let v trvaní ďalších 45 minút pre piestové motory alebo 30 minút pre turbínové motory;

iv)

palivo na let na náhradné letisko potrebné na dosiahnutie náhradného cieľového letiska cez dané cieľové letisko, ak sa vyžaduje náhradné cieľové letisko, a

v)

mimoriadne palivo, ak to vyžaduje veliteľ lietadla.

b)

Bez ohľadu na CAT.OP.MPA.150 písm. b) až d) pre vrtuľníky, ktorých maximálna osvedčená vzletová hmotnosť (MCTOM) je 3 175 kg alebo menej, pri prevádzke počas dňa a na tratiach navigovaných vizuálnym kontaktom s viditeľnými bodmi na zemi alebo pri miestnej prevádzke vrtuľníka zásady určovania množstva paliva zabezpečia, že pri vykonaní letu alebo série letov konečná zásoba paliva nebude menšia ako množstvo postačujúce na:

1.

30 minút letu obvyklou cestovnou rýchlosťou alebo

2.

20 minút letu obvyklou cestovnou rýchlosťou, ak sa prevádzka uskutočňuje v priestore umožňujúcom priebežne určovať vhodné predbežné miesta na pristátie.

CAT.OP.MPA.155   Preprava osobitných kategórií cestujúcich (SCP)

a)

Osoby, ktoré si vyžadujú pri preprave na palube lietadla osobitné podmienky, pomoc a/alebo zariadenia, sa považujú za SCP, ktorá zahŕňa prinajmenšom:

1.

osoby so zníženou mobilitou (PRM), za ktoré sa bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1107/2006, považujú všetky osoby, ktorých mobilita je znížená v dôsledku akéhokoľvek zdravotného postihnutia, zmyslového alebo motorického, trvalého alebo dočasného, mentálneho postihnutia alebo poruchy, postihnutia z akejkoľvek inej príčiny alebo v dôsledku veku;

2.

malé deti alebo deti bez sprievodu a

3.

deportované osoby, neprípustní cestujúci alebo osoby vo väzbe.

b)

SCP sa prepravujú za podmienok, ktoré zaisťujú bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube, podľa postupov zavedených prevádzkovateľom.

c)

SCP sa neprideľujú sedadlá a ani sa nimi neobsadzujú sedadlá, ktoré umožňujú priamy prístup k núdzovým východom alebo kde by ich prítomnosť mohla:

1.

brániť členom posádky v plnení ich povinností;

2.

prekážať v prístupe k núdzovému vybaveniu alebo

3.

sťažovať núdzovú evakuáciu lietadla.

d)

Preprava SCP na palube sa musí vopred oznámiť veliteľovi lietadla.

CAT.OP.MPA.160   Uloženie batožiny a nákladu

Prevádzkovateľ zavedie postupy zabezpečujúce, aby:

a)

sa do priestoru pre cestujúcich prenášala len taká príručná batožina, ktorú možno primerane a bezpečne uložiť, a

b)

všetka batožina a náklad na palube, ktoré by mohli spôsobiť zranenie alebo škodu, zatarasiť uličky alebo východy pri zmene svojej polohy, boli uložené tak, aby sa zabránilo ich pohybu.

CAT.OP.MPA.165   Pridelenie sedadiel cestujúcim

Prevádzkovateľ zavedie postupy zabezpečujúce rozsadenie cestujúcich tak, aby v prípade potreby núdzovej evakuácie mohli čo najlepšie spolupracovať a nezdržiavali evakuáciu lietadla.

CAT.OP.MPA.170   Inštruktáž cestujúcich

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby cestujúci:

a)

boli ústne a názornou ukážkou poučení o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti spôsobom, ktorý im uľahčí uplatňovanie postupov použiteľných v prípade núdze, a

b)

mali k dispozícii kartu s bezpečnostnými pokynmi, ktorá prostredníctvom obrazových pokynov informuje o použití núdzového vybavenia a núdzových východov, ktoré by mohli byť použité.

CAT.OP.MPA.175   Príprava na let

a)

Pre každý zamýšľaný let sa vyplní letový plán prevádzkovateľa založený na posúdení výkonnosti lietadla, ďalších prevádzkových obmedzení a zodpovedajúcich očakávaných podmienok na plánovanej trati a na dotknutých letiskách/miestach prevádzky.

b)

Veliteľ lietadla nesmie začať let, kým sa nepresvedčí, že:

1.

je možné splniť všetky prvky uvedené v bode 2.a.3. prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 týkajúce sa letovej spôsobilosti a registrácie lietadla, prístrojov a vybavenia, hmotnosti a polohy ťažiska (CG), batožiny a nákladu a prevádzkových obmedzení lietadla;

2.

lietadlo nie je prevádzkované v rozpore s ustanoveniami zoznamu odchýlok usporiadania (CDL);

3.

na palube sú tie časti prevádzkovej príručky, ktoré sa požadujú na vykonanie daného letu;

4.

na palube sú dokumenty, ďalšie informácie a formuláre, ktoré sa požadujú podľa CAT.GEN.MPA.180;

5.

na palube sú aktuálne mapy, tabuľky a súvisiace dokumenty alebo rovnocenné údaje nevyhnutné na zabezpečenie zamýšľanej prevádzky lietadla vrátane akejkoľvek odchýlky od plánovanej trasy, ktorú možno odôvodnene predpokladať;

6.

pozemné zariadenia a služby požadované pre plánovaný let sú k dispozícii a sú primerané;

7.

pri plánovanom lete je možné splniť ustanovenia prevádzkovej príručky vzťahujúce sa na palivo, olej, kyslík, minimálne bezpečné nadmorské výšky, prevádzkové minimá letísk a dostupnosť náhradných letísk, ak sú požadované, a

8.

je možné splniť aj akékoľvek ďalšie prevádzkové obmedzenia.

c)

Bez ohľadu na písmeno a) sa letový plán prevádzkovateľa nevyžaduje pre prevádzku VFR:

1.

iných ako zložitých motorových lietadiel so vzletom a pristátím na tom istom letisku alebo mieste prevádzky alebo

2.

vrtuľníkov, ktorých maximálna osvedčená vzletová hmotnosť (MCTOM) je 3 175 kg alebo menej, vo dne a na tratiach navigovaných vizuálnym kontaktom s viditeľnými bodmi na zemi v miestnej oblasti, ako sa stanovuje v prevádzkovej príručke.

CAT.OP.MPA.180   Výber letísk – letúny

a)

Keď nie je možné použiť letisko odletu ako náhradné letisko pri vzlete z meteorologických alebo výkonových dôvodov, prevádzkovateľ vyberie iné vhodné náhradné letisko pri vzlete, ktoré sa nachádza od letiska odletu najďalej:

1.

v prípade dvojmotorových letúnov:

i)

vo vzdialenosti zodpovedajúcej 1 hodine letu cestovnou rýchlosťou s OEI stanovenou podľa AFM pre let za štandardných podmienok za bezvetria na základe skutočnej vzletovej hmotnosti alebo

ii)

vo vzdialenosti zodpovedajúcej hodnote schváleného času letu na náhradné letisko v prípade ETOPS v súlade s ustanoveniami prílohy V (časť SPA) podčasti F až do maximálne 2 hodín v závislosti od akéhokoľvek obmedzenia podľa MEL cestovnou rýchlosťou OEI stanovenou podľa AFM pre let za štandardných podmienok za bezvetria na základe skutočnej vzletovej hmotnosti;

2.

v prípade trojmotorových a štvormotorových letúnov vo vzdialenosti zodpovedajúcej 2 hodinám letu cestovnou rýchlosťou s OEI stanovenou podľa AFM pre let za štandardných podmienok za bezvetria na základe skutočnej vzletovej hmotnosti.

Ak sa v AFM nestanovuje cestovná rýchlosť s OEI, na výpočet vzdialeností sa použije rýchlosť dosahovaná pri najvyššom trvalo prípustnom výkone zostávajúceho(-ich) motora(-ov).

b)

Prevádzkovateľ určí aspoň jedno náhradné cieľové letisko pre každý let podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) okrem prípadov, keď cieľovým letiskom je osamotené letisko alebo:

1.

čas trvania plánovaného letu od vzletu do pristátia alebo v prípade zmeny letového plánu počas letu v súlade s CAT.OP.MPA.150 písm. d) zostávajúci čas trvania letu do cieľového letiska nie je dlhší ako 6 hodín a