ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.284.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 284

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
17. októbra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 951/2012 z 11. októbra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu sebastesov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách v zóne V, medzinárodných vodách v zónach XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 952/2012 z 11. októbra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky v zóne NAFO 3M plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 953/2012 z 11. októbra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu sleďa atlantického vo vodách EÚ, v nórskych vodách a v medzinárodných vodách v zónach I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 954/2012 z 11. októbra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu halibuta tmavého vo vodách EÚ v zónach IIa a IV, vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách v zónach Vb a VI plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 955/2012 z 11. októbra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu sebastesov v zóne NAFO 3M plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 956/2012 zo 16. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/640/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. októbra 2012 o pridelení dodatočných dní na mori Španielsku v divíziách ICES VIIIc a IXa okrem Cádizského zálivu [oznámené pod číslom C(2012) 7086]

13

 

 

USMERNENIA

 

 

2012/641/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 10. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2012/23)

14

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 951/2012

z 11. októbra 2012,

ktorým sa stanovuje zákaz lovu sebastesov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách v zóne V, medzinárodných vodách v zónach XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa stanovujú kvóty na rok 2012.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta pridelená na rok 2012.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s uvedenou zásobou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu v nej uvedenú na rok 2012 sa považuje za vyčerpanú odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v súvislosti so zásobou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 55.


PRÍLOHA

Č.

53/TQ44

Členský štát

Francúzsko

Zásoba

RED/51214D

Druh

sebastesy (Sebastes spp.)

Zóna

vody EÚ a medzinárodné vody v zóne V, medzinárodné vody v zónach XII a XIV

Dátum

26.9.2012


17.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 952/2012

z 11. októbra 2012,

ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky v zóne NAFO 3M plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa stanovujú kvóty na rok 2012.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta pridelená na rok 2012.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s uvedenou zásobou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu v nej uvedenú na rok 2012 sa považuje za vyčerpanú odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v súvislosti so zásobou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 55.


PRÍLOHA

Č.

54/TQ44

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Zásoba

COD/N3M

Druh

treska (Gadus Morhua)

Zóna

NAFO 3M

Dátum

1.10.2012


17.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 953/2012

z 11. októbra 2012,

ktorým sa stanovuje zákaz lovu sleďa atlantického vo vodách EÚ, v nórskych vodách a v medzinárodných vodách v zónach I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa stanovujú kvóty na rok 2012.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta pridelená na rok 2012.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s uvedenou zásobou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu v nej uvedenú na rok 2012 sa považuje za vyčerpanú odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v súvislosti so zásobou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 55.


PRÍLOHA

Č.

55/TQ44

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Zásoba

HER/1/2-

Druh

sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

vody EÚ, nórske vody a medzinárodné vody v zónach I a II

Dátum

4.3.2012


17.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 954/2012

z 11. októbra 2012,

ktorým sa stanovuje zákaz lovu halibuta tmavého vo vodách EÚ v zónach IIa a IV, vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách v zónach Vb a VI plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa stanovujú kvóty na rok 2012.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta pridelená na rok 2012.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s uvedenou zásobou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu v nej uvedenú na rok 2012 sa považuje za vyčerpanú odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v súvislosti so zásobou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 55.


PRÍLOHA

Č.

56/TQ44

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Zásoba

GHL/2A-C46

Druh

halibut tmavý (Reinhardtius hippoglossoides)

Zóna

vody EÚ v zónach IIa a IV, vody EÚ a medzinárodné vody v zónach Vb a VI

Dátum

11.7.2012


17.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 955/2012

z 11. októbra 2012,

ktorým sa stanovuje zákaz lovu sebastesov v zóne NAFO 3M plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa stanovujú kvóty na rok 2012.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta pridelená na rok 2012.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s uvedenou zásobou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu v nej uvedenú na rok 2012 sa považuje za vyčerpanú odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v súvislosti so zásobou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 55.


PRÍLOHA

Č.

57/TQ44

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Zásoba

RED/N3M

Druh

sebastesy (Sebastes spp.)

Zóna

NAFO 3M

Dátum

17.9.2012


17.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 956/2012

zo 16. októbra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. októbra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

72,4

MK

46,1

TR

59,9

ZZ

59,5

0707 00 05

MK

30,3

TR

123,1

ZZ

76,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

88,3

CL

97,2

TR

88,0

UY

65,5

ZA

89,0

ZZ

85,6

0806 10 10

BR

275,2

MK

59,9

TR

154,2

ZZ

163,1

0808 10 80

AR

217,5

MK

28,2

NZ

120,0

US

143,5

ZA

94,4

ZZ

120,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

107,9

ZZ

100,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

17.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/13


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. októbra 2012

o pridelení dodatočných dní na mori Španielsku v divíziách ICES VIIIc a IXa okrem Cádizského zálivu

[oznámené pod číslom C(2012) 7086]

(Iba španielske znenie je autentické)

(2012/640/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú pre plavidlá EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré nie sú predmetom medzinárodných rokovaní ani dohôd (1), a najmä na bod 8 prílohy IIB k nemu,

keďže:

(1)

V bode 5.1 v spojení s tabuľkou I prílohy IIB k nariadeniu (EÚ) č. 43/2012 sa uvádza maximálny počet dní, počas ktorých sa môžu plavidlá Únie s celkovou dĺžkou 10 metrov alebo viac, ktoré majú na palube regulované vlečné siete (dánske záťahové siete a podobný rybársky výstroj s veľkosťou ôk najmenej 32 mm, žiabrové siete s veľkosťou ôk najmenej 60 mm a dlhé lovné šnúry na lov pri dne), nachádzať v divíziách ICES VIIIc a IXa s výnimkou Cádizského zálivu v období od 1. februára 2012 do 31. januára 2013.

(2)

V bode 8.5 prílohy IIB k nariadeniu (EÚ) č. 43/2012 sa Komisii umožňuje, aby na základe trvalých ukončení rybolovných činností, ktoré sa uskutočnili medzi 1. februárom 2011 a 31. januárom 2012, pridelila prostredníctvom vykonávacieho aktu dodatočný počet dní na mori, počas ktorých môže vlajkový členský štát oprávniť svoje plavidlo, aby sa nachádzalo v danej oblasti a malo na palube akýkoľvek regulovaný výstroj.

(3)

Španielsko predložilo 28. júna 2012 žiadosť, z ktorej vyplýva, že medzi 1. februárom 2011 a 31. januárom 2012 trvalo ukončilo činnosti 8 rybárskych plavidiel. Na základe predložených údajov a so zreteľom na metódu výpočtu stanovenú v bode 8.2 uvedenej prílohy by sa Španielsku pre plavidlá uvedené v bode 1 uvedenej prílohy malo na obdobie od 1. februára 2012 do 31. januára 2013 prideliť 7 dodatočných dní na mori.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Maximálny početní dní na mori stanovený v tabuľke I prílohy IIB k nariadeniu (EÚ) č. 43/2012, počas ktorých môže byť plavidlo plaviace sa pod vlajkou Španielska, ktoré má na palube akýkoľvek regulovaný výstroj a ktoré nepodlieha žiadnej z osobitných podmienok uvedených v bode 6.1 uvedenej prílohy, oprávnené nachádzať sa v divíziách ICES VIIIc a IXa okrem Cádizského zálivu, sa zvyšuje na 157 dní ročne.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 11. októbra 2012

Za Komisiu

Maria DAMANAKI

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 1.


USMERNENIA

17.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/14


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 10. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky

(ECB/2012/23)

(2012/641/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 121 a článok 143 v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.2,

keďže:

(1)

Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky. Kritériá určujúce akceptovateľnosť zábezpeky na účely operácií menovej politiky Eurosystému sú stanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1). Dodatočné dočasné opatrenia týkajúce sa akceptovateľnosti zábezpeky sú stanovené v usmernení ECB/2012/18 z 2. augusta 2012 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (2).

(2)

Podľa oddielu 1.6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 Rada guvernérov môže nástroje, podmienky, kritériá a postupy vykonávania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť. Navyše, podľa oddielu 6.3.1 si Eurosystém vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník alebo ručiteľ spĺňajú vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika na základe akýchkoľvek informácií, ktoré považuje za relevantné.

(3)

S cieľom zvýšiť dodávanie likvidity zmluvným stranám v rámci operácií menovej politiky Eurosystému Rada guvernérov rozhodla o dočasnom rozšírení kritérií určujúcich akceptovateľnosť aktív, ktoré sa majú použiť ako zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému tak, že bude prijímať ako akceptovateľné aktíva v operáciách menovej politiky aj obchodovateľné dlhové nástroje denominované v britských librách, jenoch alebo amerických dolároch. Z dôvodu historickej volatility príslušných výmenných kurzov by sa na tieto obchodovateľné dlhové nástroje mali uplatňovať zníženia ocenení.

(4)

Tieto dodatočné opatrenia by sa mali uplatňovať dočasne, až kým Rada guvernérov nedôjde k záveru, že už nie sú potrebné na zabezpečenie vhodného transmisného mechanizmu menovej politiky. Preto by sa mali zaviesť prostredníctvom zmien a doplnení usmernenia ECB/2012/18,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Usmernenie ECB/2012/18 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Dodatočné opatrenia týkajúce sa refinančných operácií a akceptovateľnej zábezpeky

1.   Pravidlá uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému a kritériá akceptovateľnosti zábezpeky upravené v tomto usmernení, ako sa bližšie uvádza v odseku 2, sa uplatňujú v spojení s usmernením ECB/2011/14.

2.   Na zábezpeku denominovanú v cudzej mene sa uplatňujú iba články 3, 5 a 5a tohto usmernenia.

3.   V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmto usmernením a usmernením ECB/2011/14 tak, ako ho implementovali národné centrálne banky na vnútroštátnej úrovni, má prednosť toto usmernenie. Národné centrálne banky naďalej uplatňujú všetky ustanovenia usmernenia ECB/2011/14 v nezmenenej podobe, pokiaľ nie je ustanovené inak v tomto usmernení.“

2.

Vkladá sa tento článok 5a, ktorý znie:

„Článok 5a

Prijatie určitých aktív denominovaných v britských librách, jenoch alebo amerických dolároch ako akceptovateľnej zábezpeky

1.   Obchodovateľné dlhové nástroje uvedené v oddiele 6.2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14, ak sú denominované v britských librách, jenoch alebo amerických dolároch, predstavujú akceptovateľnú zábezpeku na účely operácií menovej politiky Eurosystému za predpokladu, že: a) sú emitované a držané/vyrovnané v eurozóne; b) emitent je usadený v Európskom hospodárskom priestore a c) spĺňajú všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti uvedené v oddiele 6.2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

2.   Eurosystém uplatňuje na tieto akceptovateľné dlhové nástroje tieto zníženia ocenení: zníženie o 16 % v prípade aktív denominovaných v britských librách alebo amerických dolároch a b) zníženie o 26 % v prípade aktív denominovaných v jenoch.“

Článok 2

Overovanie

Národné centrálne banky zašlú ECB podrobnosti o textoch a spôsoboch, pomocou ktorých zamýšľajú dosiahnuť súlad s týmto usmernením, najneskôr do 26. októbra 2012.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť dva dni po prijatí.

2.   Článok 1 sa uplatňuje od 9. novembra 2012.

Článok 4

Adresáti

Toto usmernenie je adresované všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. októbra 2012

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 218, 15.8.2012, s. 20.