ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.268.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 268

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
3. októbra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 900/2012 z 2. októbra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Agneau de lait des Pyrénées (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2012 z 2. októbra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO)]

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 902/2012 z 2. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 903/2012 z 2. októbra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 892/2012 na hospodársky rok 2012/2013

7

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

3.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 900/2012

z 2. októbra 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Agneau de lait des Pyrénées (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Agneau de lait des Pyrénées“ do registra ako chráneného zemepisného označenia (CHZO), ktorú predložilo Francúzsko 10. decembra 2007, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie (2).

(2)

Španielsko podalo proti zápisu do registra námietku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006. Námietka bola na základe článku 7 ods. 3 prvého pododseku písm. a), b) a c) uvedeného nariadenia uznaná za prípustnú.

(3)

Listom z 8. novembra 2010 Komisia vyzvala príslušné členské štáty, aby sa snažili vzájomne dohodnúť v súlade s ich vnútornými postupmi.

(4)

S ohľadom na to, že Španielsko a Francúzsko nedospeli v stanovenej lehote k dohode, Komisia by mala prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(5)

Námietka Španielska sa zameriava najmä na údajné nesprávne vymedzenie zemepisnej oblasti a na údajnú neprítomnosť špecifického spojenia medzi vlastnosťami príslušného výrobku a Pyrenejským pohorím. V podanej žiadosti však Komisia nezistila žiadnu zrejmú chybu súvisiacu s týmito prvkami, ani nezaznamenala žiadny nesúlad medzi uvedenou žiadosťou a požiadavkami nariadenia (ES) č. 510/2006.

(6)

Španielsko sa vo svojej námietke ďalej domnievalo, že registrácia názvu „Agneau de lait des Pyrénées“ pravdepodobne spôsobí zmätok, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku, keďže Pyreneje nie sú výlučne francúzskym pohorím a výrobky podobné výrobkom, na ktoré sa žiadosť vzťahuje, sa tradične vyrábajú v španielskej časti Pyrenejského pohoria vrátane výrobkov už chránených zemepisným označením „Cordero de Navarra“.

(7)

Ak sa po vznesení námietky nedosiahne dohoda, Komisia prijme rozhodnutie v súlade s článkom 7 ods. 5 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006. Názov „Agneau de lait des Pyrénées“ používaný v preklade, a najmä v španielskom jazyku, by mohol viesť k zavádzaniu spotrebiteľov, pokiaľ ide o pravý pôvod výrobku. Hoci neexistuje dôvod na nezapísanie názvu „Agneau de lait des Pyrénées“ do registra, je potrebné zamedziť takémuto zavádzaniu a zabezpečiť spravodlivé používanie názvu. Zemepisná zložka označenia „Agneau de lait des Pyrénées“ by sa pri uvádzaní výrobku, ktorý zodpovedá špecifikácii výrobku „Agneau de lait des Pyrénées“, na trh nemala prekladať do iných jazykov. Toto by platilo tak pre používanie takéhoto prekladu na etikete, ako aj v rámci prezentácií alebo reklamy výrobku. Okrem toho krajina pôvodu by sa mala uvádzať v rovnakom zornom poli ako názov „Agneau de lait des Pyrénées“ písmenami rovnakej veľkosti ako sa uvádza tento názov.

(8)

Na základe uvedených skutočností by sa mal názov „Agneau de lait des Pyrénées“ zapísať do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Odkazy na názov „Pyrénées“ sa pri uvádzaní výrobkov, ktoré zodpovedajú špecifikácii označenia uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu, na trh neprekladajú do iných jazykov.

Na etiketách obsahujúcich označenie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa uvádza krajina pôvodu v rovnakom zornom poli písmom rovnakej veľkosti, ako sa uvádza toto označenie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. októbra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 93, 13.4.2010, s. 20.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 510/2006:

Trieda 1.1.   Čerstvé mäso (a drobky)

FRANCÚZSKO

Agneau de lait des Pyrénées (CHZO)


3.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 901/2012

z 2. októbra 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra ako chráneného zemepisného označenia (CHZO), ktorú predložilo Slovinsko 29. októbra 2004, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Niekoľko fyzických a právnických osôb v Rakúsku podalo proti zápisu do registra odôvodnené námietky príslušným rakúskym orgánom v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(3)

Rakúsko podalo proti zápisu do registra námietku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006. Námietka bola na základe článku 7 ods. 3 prvého pododseku písm. a), b) a c) uvedeného nariadenia uznaná za prípustnú.

(4)

Listom z 8. októbra 2009 Komisia vyzvala príslušné členské štáty, aby sa snažili vzájomne dohodnúť v súlade s ich vnútornými postupmi.

(5)

S ohľadom na to, že v stanovenej lehote sa nedospelo k dohode, Komisia by mala prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(6)

Námietka týkajúca sa údajného nesúladu s článkom 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 sa vzťahovala na pôvod surovín, ktorý nie je ani obmedzený oblasťou, ani uvedený; spôsob výroby, ktorý údajne nie je ani špecifický, ani tradičný; údajné neprepojenie dobrého mena výrobku a oblasti výroby a údajné nesprávne používanie názvu regiónu ako zemepisného označenia. Komisia však nijakú zrejmú chybu v súvislosti s týmito prvkami neobjavila. Slovinsko okrem toho predložilo dôkazy o tom, že sa názov „Štajersko prekmursko bučno olje“ používa v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 510/2006.

(7)

Z námietky vyplynulo, že ochranná známka obsahujúca názov „Steirisches Kürbiskernöl“ bola do registra zapísaná pred podaním žiadosti o zápis názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra ako CHZO. Neboli však predložené dôkazy o tom, že by mohlo dochádzať k zavádzaniu spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočnú identitu výrobku uvedeného na trh pod názvom „Štajersko prekmursko bučno olje“. Komisia preto nemôže konštatovať, že by bol zápis názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra v rozpore s článkom 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(8)

Táto ochranná známka sa môže naďalej používať aj napriek zápisu názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra ako CHZO, pokiaľ na základe právnych predpisov o ochranných známkach neexistujú dôvody na to, aby stratila platnosť alebo aby sa zrušila.

(9)

Okrem toho treba uviesť, že názov „Steirisches Kürbiskernöl“ je takisto CHZO, ktoré bolo do registra zapísané prostredníctvom nariadenia Komisie (ES) č. 1263/96 (3). Názvy „Štajersko prekmursko bučno olje“ a „Steirisches Kürbiskernöl“ v ich príslušných pôvodných jazykoch sú zreteľne odlišné, na základe čoho možno konštatovať, že tieto názvy nie sú homonymné. Zápis názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra by preto v zmysle článku 7 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 510/2006 nemal ohroziť existenciu názvu „Steirisches Kürbiskernöl“.

(10)

Keďže sa nedosiahla žiadna dohoda, Komisia by mala prijať rozhodnutie v súlade s článkom 7 ods. 5 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006. Názov „Steierisches Kürbiskernöl“ bol zapísaný do registra skôr ako názov „Štajersko prekmursko bučno olje“. Článok 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 510/2006 chráni názov „Steirisches Kürbiskernöl“ proti jeho používaniu v preklade do iného jazyka. Názov „Štajersko“ sa považuje za doslovný preklad zemepisného názvu „Steirisches“. Okrem toho môžu byť oba názvy pri preklade do tretích jazykov veľmi podobné. Hoci neexistuje dôvod na nezapísanie názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra, je potrebné chrániť skôr nadobudnuté platné práva a zabezpečiť spravodlivé používanie. Zemepisné zložky označenia „Štajersko prekmursko bučno olje“ by sa preto pri uvádzaní výrobku, ktorý zodpovedá špecifikácii výrobku „Štajersko prekmursko bučno olje“, na trh nemali prekladať do iných jazykov. Toto by platilo tak pre používanie takéhoto prekladu na etikete, ako aj v rámci prezentácií alebo reklamy výrobku. Okrem toho pokiaľ ide o etikety, krajina pôvodu by sa mala uvádzať v rovnakom zornom poli ako názov „Štajersko prekmursko bučno olje“ písmenami rovnakej veľkosti, ako sa uvádza tento názov.

(11)

Na základe uvedených skutočností by sa mal názov „Štajersko prekmursko bučno olje“ zapísať do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Označenie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Odkazy na regióny Štajerska a Prekmurja sa pri uvádzaní výrobkov, ktoré zodpovedajú špecifikácii označenia uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu, na trh neprekladajú do iných jazykov.

Na etiketách obsahujúcich označenie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa uvádza krajina pôvodu v rovnakom zornom poli písmom rovnakej veľkosti, ako sa uvádza toto označenie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. októbra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 72, 26.3.2009, s. 67.

(3)  Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 19.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

SLOVINSKO

Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO)


3.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 902/2012

z 2. októbra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. októbra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

55,0

MK

53,7

XS

41,5

ZZ

50,1

0707 00 05

MK

27,7

TR

126,8

ZZ

77,3

0709 93 10

TR

111,2

ZZ

111,2

0805 50 10

AR

76,5

CL

108,8

TR

75,6

UY

66,4

ZA

104,0

ZZ

86,3

0806 10 10

MK

35,9

TR

119,1

ZZ

77,5

0808 10 80

BR

89,7

CL

180,3

NZ

137,1

US

145,3

ZA

109,4

ZZ

132,4

0808 30 90

AR

193,5

CN

70,4

TR

111,2

ZZ

125,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


3.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 903/2012

z 2. októbra 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 892/2012 na hospodársky rok 2012/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2012/2013 sa stanovila vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 892/2012 (3).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(3)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 892/2012 na hospodársky rok 2012/2013, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. októbra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 263, 28.9.2012, s. 37.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95 uplatniteľné od 3. októbra 2012

(v EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 12 10 (1)

38,12

0,00

1701 12 90 (1)

38,12

3,17

1701 13 10 (1)

38,12

0,00

1701 13 90 (1)

38,12

3,47

1701 14 10 (1)

38,12

0,00

1701 14 90 (1)

38,12

3,47

1701 91 00 (2)

44,46

4,13

1701 99 10 (2)

44,46

1,00

1701 99 90 (2)

44,46

1,00

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.