ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.267.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 267

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
2. októbra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2012 z 1. októbra 2012, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 873/2012 z 1. októbra 2012 o prechodných opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály stanoveného v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ( 1 )

162

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

2.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 872/2012

z 1. októbra 2012,

ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 z 28. októbra 1996, ktorým sa ustanovuje postup Spoločenstva pre chuťové a aromatické prísady používané alebo uvažované pre použitie do alebo na potraviny (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2, článok 4 ods. 1 a článok 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (2), a najmä na jeho článok 25 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 2232/96 sa stanovuje postup Spoločenstva na hodnotenie a povoľovanie aromatických látok. Členské štáty oznámili Komisii zoznam aromatických látok, ktoré sa môžu používať v potravinách alebo na potravinách uvádzaných na trh na ich území.

(2)

V nariadení (ES) č. 2232/96 sa stanovuje zoznam aromatických látok, ktorých používanie je schválené na úkor všetkých ostatných. Uvedený zoznam sa má vytvoriť na základe zoznamu obsahujúceho aromatické látky oznámené členskými štátmi a na základe osobitného programu hodnotenia.

(3)

Oznámené látky boli zapísané do zoznamu stanoveného rozhodnutím Komisie 1999/217/ES z 23. februára 1999, ktorým sa prijíma zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do alebo na potraviny, vyhotovený použitím nariadenia (ES) č. 2232/96 Európskeho parlamentu a Rady (3).

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 1565/2000 (4) sa stanovili opatrenia potrebné na prijatie programu hodnotenia pri uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96. Podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2232/96 boli do programu hodnotenia zahrnuté aj aromatické látky nezahrnuté v zozname.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) zhodnotil niekoľko aromatických látok (5) postupom pozostávajúcim z niekoľkých krokov, pomocou ktorého sa získavajú informácie o vzťahoch medzi štruktúrou a aktivitou, príjme zo súčasných foriem použitia, prahu toxikologického rizika a dostupné údaje o metabolizme a toxicite. Uvedené aromatické látky, ktoré pri svojich úrovniach príjmu prostredníctvom potravín nepredstavujú bezpečnostné riziko, by sa mali zahrnúť do zoznamu uvedeného v nariadení (ES) č. 2232/96.

(6)

Podľa článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1565/2000 látky, ktoré sú uvedené v zozname a už boli zaradené Vedeckým výborom pre potraviny (ďalej len „SCF“) do kategórie 1 (6) alebo Radou Európy do kategórie A (7) alebo Spoločným výborom expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (ďalej len „JECFA“) klasifikované ako látky, ktoré nepredstavujú žiadne bezpečnostné riziko, ako sa stanovuje v správach zo 46., 49., 51. a 53. (8) schôdze JECFA, sa nemusia znovu prehodnocovať v rámci uvedeného programu hodnotenia. Uvedené látky by mali byť zahrnuté do zoznamu uvedeného v nariadení (ES) č. 2232/96.

(7)

Podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1565/2000 látky, ktoré sú uvedené v zozname a ktoré klasifikoval JECFA od roku 2000 ako látky nepredstavujúce bezpečnostné riziko na základe štandardného postupu stanovenia príjmu, musí posúdiť úrad. Tie látky, v prípade ktorých úrad súhlasil so záverom JECFA, by mali byť zahrnuté do zoznamu uvedeného v nariadení (ES) č. 2232/96.

(8)

Aromatické látky sa môžu používať v potravinách alebo na potravinách v súlade so správnou výrobnou praxou alebo v prípade potreby, s osobitnými podmienkami. Zoznam uvedený v nariadení (ES) č. 2232/96 by mal zahŕňať informácie o osobitnom identifikačnom čísle látky (č. FL), názve danej látky (chemický názov), čísle CAS (látky v Chemical Abstracts Service), čísle JEFCA, čísle Rady Európy, o čistote, osobitných podmienkach používania a takisto by mal zahŕňať odkaz na vedecký subjekt, ktorý vykonal alebo vykonáva hodnotenie.

(9)

Na účely tohto nariadenia by sa mali uvádzať kategórie potravín v zmysle prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (9). V prípade potreby sa môžu prijať rozhodnutia o výklade v súlade s článkom 13 písm. c) nariadenia (ES) č. 1334/2008, aby sa objasnilo, či daná potravina patrí alebo nepatrí do určitej kategórie potravín.

(10)

Aromatické látky, v prípade ktorých výsledok posúdenia bezpečnosti nebol priaznivý, sú uvedené v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 týkajúcej sa látok, ktoré sa samotné nesmú pridávať do potravín, alebo látok, ktoré boli zo zoznamu vypustené rozhodnutiami Komisie 2005/389/ES (10), 2006/252/ES (11) a 2008/478/ES (12).

(11)

Aromatické látky, v prípade ktorých neboli poskytnuté žiadané informácie a ktoré preto úrad nehodnotil v súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1565/2000, by sa nemali zahrnúť do zoznamu uvedeného v nariadení (ES) č. 2232/96.

(12)

Aromatické látky, v prípade ktorých osoby zodpovedné za ich uvedenie na trh stiahli žiadosť, by nemali byť zahrnuté do zoznamu uvedeného v nariadení (ES) č. 2232/96.

(13)

Pri niekoľkých látkach úrad hodnotenie nedokončil, alebo žiadal predloženie dodatočných vedeckých údajov, aby mohol hodnotenie dokončiť. V súlade s cieľmi nariadenia (ES) č. 2232/96 a nariadenia (ES) č. 1334/2008 a s cieľom zlepšiť právnu istotu je vhodné tieto látky zahrnúť do zoznamu uvedeného v nariadení (ES) č. 2232/96, aby sa tie látky, ktoré sú v súčasnosti uvedené na trhu, mohli ďalej používať v potravinách alebo na potravinách, kým sa neuzavrie proces hodnotenia rizika a postup povoľovania.

(14)

S cieľom zmanažovať predkladanie dodatočných vedeckých údajov, ktoré žiada úrad, by sa mali stanoviť lehoty pre osoby zodpovedné za uvádzanie aromatických látok na trh, aby sa splnili požiadavky úradu vyjadrené v uverejnených stanoviskách. Preto sa tým látkam, v prípade ktorých úrad požadoval dodatočné vedecké údaje v zozname uvedenom v nariadení (ES) č. 2232/96, priradili poznámky pod čiarou 2 až 4. Pre úrad by mala byť stanovená lehota na zhodnotenie predložených údajov. V prípade, že sa potrebné informácie nepredložia do požadovanej lehoty, príslušná aromatická látka sa nebude môcť hodnotiť v súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1565/2000, a preto bude stiahnutá zo zoznamu Únie v súlade s postupom stanoveným v článku 7 nariadenia (ES) č. 1331/2008 (13).

(15)

Aromatické látky, v prípade ktorých úrad ešte nedokončil hodnotenie a v prípade ktorých neboli vyžiadané dodatočné informácie, by sa mali náležite označiť pomocou poznámky pod čiarou 1 v zozname uvedenom v nariadení (ES) č. 2232/96.

(16)

Ak je aromatická látka racemát (rovnorodá zmes optických izomérov), malo by sa povoliť aj používanie oboch foriem, čiže R aj S. Ak sa povolí len forma R, potom by sa uvedené povolenie nemalo vzťahovať na formu S a naopak.

(17)

Niekoľko D a D,L-aminokyselín úrad vyhodnotil ako bezpečné, ak sa používajú ako aromatické látky, za predpokladu, že sa budú konzumovať v nezmenenej forme. Preto by uvedené aminokyseliny mali byť zahrnuté do zoznamu uvedeného v nariadení (ES) č. 2232/96, len pokiaľ ide o ich použitie ako aromatické látky.

(18)

Zoznam uvedený v nariadení (ES) č. 2232/96 je určený len na regulovanie používania aromatických látok, ktoré sa pridávajú do potravín na dodanie alebo úpravu vône a/alebo chute. Niektoré látky v zozname sa môžu pridávať do potravín aj na iné účely, ako je dodanie arómy. Na takéto použitia sa naďalej vzťahujú iné predpisy. V prípade niektorých látok je potrebné stanoviť množstvo používania, ktoré sa vzťahuje na ich používanie ako aromatickej látky. Takýmito látkami sú kofeín (FL 16.016), teobromín (FL 16.032), neohesperidín dihydrochalkón (FL 16.061) a rebaudiozid A (FL 16.113). V prípade chloridu amónneho (FL 16.048) sú už zavedené vnútroštátne predpisy. Preto by sa v záujme fungovania vnútorného trhu mali tieto množstvá zharmonizovať.

(19)

Úrad vo svojom stanovisku prijatom 22. mája 2008 (14) odporučil, aby sa stanovilo najvyššie množstvo použitia pre d-gáfor (FL 07.215), čím by sa zabezpečilo, že vystavenie účinkom d-gáfru neprekračuje 2 mg/kg telesnej hmotnosti počas jedného dňa u akejkoľvek vekovej skupiny. Preto by sa pre d-gáfor mali stanoviť osobitné podmienky.

(20)

Vedecký výbor pre potraviny dospel vo svojom stanovisku prijatom 19. februára 1988 (15) k záveru, že z toxikologického hľadiska nemá námietku proti ďalšiemu používaniu chinínu v horkých nápojoch v množstvách používaných v súčasnosti (do maximálne 100 mg/l). Úrad nemá námietky voči tomuto hodnoteniu, no odporúča, aby sa prehodnotila toxikologická databáza chinínu (16). Do prehodnotenia chinínu by sa používanie troch solí chinínu (FL 14.011, FL 14.152 a FL 14.155) malo obmedziť na nealkoholické a alkoholické nápoje.

(21)

Úrad posúdil kyselinu glycyrhizínovú a jej amoniakálnu formu v stanovisku prijatom 22. mája 2008 (17). Úrad súhlasil s hodnotením Vedeckého výboru pre potraviny (18), v ktorom sa konštatuje, že príjem v množstve do 100 mg/osoba/deň by nepredstavoval bezpečnostné riziko. Preto by sa mali stanoviť osobitné podmienky používania pre kyselinu glycyrhizínovú (FL 16.012) a jej amoniakálnu formu (FL 16.060) ako aromatické látky.

(22)

Nariadením (ES) č. 1334/2008 sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2232/96 od dátumu uplatňovania zoznamu uvedeného v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia. Preto je vhodné, aby sa v záujme právnej istoty stanovil dátum uplatňovania uvedeného zoznamu. Zásada vzájomného uznávania stanovená v nariadení (ES) č. 2232/96 by sa však mala naďalej uplatňovať na aromatické látky zahrnuté do prílohy k tomuto nariadeniu, ktorým boli priradené poznámky pod čiarou 1 až 4. Keď sa urobia závery z posúdenia rizika a postupov povoľovania uvedených aromatických látok, nariadenie (ES) č. 2232/96 sa prestane uplatňovať a stane sa zastaraným.

(23)

Program hodnotenia stanovený nariadením (ES) č. 1565/2000 bol určený na vytvorenie zoznamu uvedeného v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2232/96. Vytvorením uvedeného zoznamu sa nariadenie (ES) č. 1565/2000 stane zastaraným a malo by sa zrušiť. Malo by sa však naďalej uplatňovať na aromatické látky zahrnuté do prílohy k uvedenému nariadeniu, ktorým sa priradili poznámky pod čiarou 1 až 4. Keď sa urobia závery z posúdenia rizika a postupov povoľovania uvedených aromatických látok, nariadenie (ES) č. 1565/2000 sa prestane uplatňovať a stane sa zastaraným.

(24)

Zoznam aromatických látok používaných v potravinách alebo na potravinách prijatý rozhodnutím 1999/217/ES sa vytvorením zoznamu uvedeného v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2232/96 stal zastaraný a mal by sa zrušiť.

(25)

V nariadení (ES) č. 1334/2008 sa stanovuje, že zoznam Únie obsahujúci arómy a východiskové materiály sa vytvorí vložením zoznamu aromatických látok uvedených v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2232/96 do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 v čase jeho prijatia. Zoznam aromatických látok uvedený v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2232/96 by sa mal preto vložiť do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008.

(26)

Zoznam Únie obsahujúci arómy a východiskové materiály sa má uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia stanovené v právnych predpisoch špecifických pre daný sektor.

(27)

Používanie aróm a východiskových materiálov v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat, následnú výživu dojčiat, v následných výživových prípravkoch na báze obilia pre dojčatá a malé deti a ostatných potravinách na výživu dojčiat a malých detí a v dietetických potravinách na osobitné medicínske účely pre dojčatá a malé deti, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES o potravinách na osobitné výživové účely (prepracované znenie) (19), bude v budúcnosti zharmonizované v rámci osobitných predpisov o zložení potravín pre dojčatá a malé deti, ktoré sa majú prijať. Medzitým by sa členským štátom malo umožniť, aby v tejto súvislosti uplatňovali vnútroštátne predpisy, ktoré sú prísnejšie ako ustanovenia stanovené v zozname aromatických látok uvedených v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) 2232/96.

(28)

Podľa nariadenia (ES) č. 1334/2008 sa aromatické látky nezahrnuté v zozname Únie môžu uvádzať na trh samostatne a používať v potravinách alebo na potravinách do uplynutia 18 mesiacov po dátume uplatňovania zoznamu Únie. Keďže aromatické látky už na trhu v členských štátoch sú, zaviedli sa predpisy, ktorými sa zabezpečuje bezproblémový prechod k postupu povoľovania na úrovni Únie. Na tento účel sa stanovili prechodné obdobia pre potraviny obsahujúce uvedené aromatické látky v nariadení Komisie (EÚ) č. 873/2012 (20).

(29)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„zoznam Únie“ je zoznam obsahujúci arómy a východiskové materiály stanovený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008;

b)

„zhodnotené aromatické látky“ sú látky, ktoré boli zhodnotené a povolené na úrovni Únie. Na tieto látky sa nevzťahujú poznámky pod čiarou v časti A zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály;

c)

„aromatické látky v štádiu hodnotenia“ sú látky, v prípade ktorých nebolo ukončené posúdenie rizika na úrovni Únie v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Na tieto látky sa vzťahujú poznámky pod čiarou 1 až 4 v časti A zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály.

Článok 2

Prijatie zoznamu aromatických látok uvedeného v nariadení (ES) č. 2232/96

Týmto sa prijíma zoznam aromatických látok uvedený v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2232/96, ako sa stanovuje v časti A prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Vloženie zoznamu aromatických látok do nariadenia (ES) č. 1334/2008

Text v prílohe k tomuto nariadeniu sa vkladá do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008.

Článok 4

Aromatické látky v štádiu hodnotenia

Aromatické látky v štádiu hodnotenia sa môžu uvádzať na trh a používať v potravinách alebo na potravinách dovtedy, kým budú zaradené ako zhodnotené aromatické látky do časti A zoznamu Únie alebo dovtedy, kým budú z uvedeného zoznamu vypustené.

Článok 5

Aktualizácia zoznamu

V prípade potreby sa časť A zoznamu Únie aktualizuje v súlade s postupom uvedeným v článku 7 nariadenia (ES) č.1331/2008 od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 6

Zrušenie nariadenia (ES) č. 2232/96

1.   Na účely článku 24 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1334/2008, ktorý sa týka zrušenia nariadenia (ES) č. 2232/96, je dátum uplatňovania zoznamu aromatických látok uvedených v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2232/96 22. apríl 2013.

2.   Články 1 a 2, článok 3 ods. 1 a 2 a článok 4 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 2232/96 a príloha k uvedenému nariadeniu sa však naďalej uplatňujú na aromatické látky v štádiu hodnotenia dovtedy, kým nebudú zaradené ako zhodnotené látky do časti A zoznamu Únie alebo vypustené z uvedeného zoznamu. Odkazy v uvedených článkoch na zoznam aromatických látok sa vykladajú ako odkazy na časť A zoznamu Únie.

Článok 7

Zrušenie nariadenia (ES) 1565/2000

Nariadenie (ES) č. 1565/2000 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 22. apríla 2013. Naďalej sa však uplatňuje na aromatické látky v štádiu hodnotenia.

Článok 8

Zrušenie rozhodnutia č. 1999/217/ES

Rozhodnutie 1999/217/ES sa zrušuje s účinnosťou od 22. apríla 2013.

Článok 9

Ustanovenia vzťahujúce sa na potraviny pre dojčatá a malé deti

Členské štáty môžu uplatňovať vnútroštátne predpisy, ktoré sú reštriktívnejšie ako ustanovenia časti A zoznamu Únie, pokiaľ ide o používanie aromatických látok v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat, následnú výživu dojčiat, v následných výživových prípravkoch na báze obilia pre dojčatá a malé deti a ostatných potravinách na výživu dojčiat a malých detí a v dietetických potravinách na osobitné medicínske účely pre dojčatá a malé deti, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES. Uvedené vnútroštátne opatrenia musia zabezpečiť najmä to, aby spotrebitelia boli náležite chránení, a musia byť primerané dosiahnutiu tohto cieľa.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 22. apríla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. októbra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 84, 27.3.1999, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/.

(6)  Príloha k 6 zápisnici z 98. schôdze Vedeckého výboru pre potraviny, 21. a 22. septembra 1995.

(7)  Flavouring substances and natural sources of flavourings (Aromatické látky a prírodné zdroje aróm), zväzok I, Chemically-defined flavouring substances (Chemicky definované aromatické látky), štvrté vydanie. Rada Európy, Partial agreement in the social and public health field (Čiastočná dohoda v sociálnej a zdravotníckej oblasti), Štrasburg, 1992, vrátane jej následných zmien vo forme voľných listov do roku 1999.

(8)  Hodnotenie niektorých prídavných látok v potravinách a kontaminujúcich látok). 46. správa Spoločného výboru expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách, Séria technických správ 868, 1997.

49. správa Spoločného výboru expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách, Séria technických správ WHO, č. 884, 1999.

51. správa Spoločného výboru expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách, Séria technických správ WHO, č. 891, 2000.

53. správa Spoločného výboru expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách, Séria technických správ WHO, č. 896, 2000.

(9)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(10)  Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 73.

(11)  Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2006, s. 48.

(12)  Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 42.

(13)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(14)  Vedecké stanovisko komisie pre prídavné látky v potravinách, arómy, technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami na žiadosť Komisie týkajúcej sa gáfru v arómach a iných potravinových zložiek/zložkách s aromatickými vlastnosťami. The EFSA Journal 729, 1-15.

(15)  Správa Vedeckého výboru pre potraviny o chiníne. (Stanovisko vyjadrené 19. februára 1988). In Food - Science and techniques (Veda a technika v potravinách). Správy Vedeckého výboru pre potraviny (dvadsiata prvá séria). Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a priemyselné záležitosti.

(16)  Vedecké stanovisko komisie pre prídavné látky v potravinách, arómy, technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami na žiadosť Komisie, pokiaľ ide o hodnotenie látok patriacich k skupine arómy FGE 35 (FGE – flavouring group evaluation). Tri soli chinínu z prioritného zoznamu chemickej skupiny 30. The EFSA Journal (2008) 739, 1-18.

(17)  Vedecké stanovisko komisie pre prídavné látky v potravinách, arómy, technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami na žiadosť Komisie, pokiaľ ide o hodnotenie látok patriacich k skupine arómy FGE 36 (FGE – flavouring group evaluation). Dva triterpénové glykozidy z prioritného zoznamu. The EFSA Journal (2008) 740, 1-19.

(18)  Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny ku kyseline glycyrhizínovej a jej amónnej soli (vyjadrené 4. apríla 2003). Vedecký výbor pre potraviny. SCF/CS/ADD/EDUL/225 v konečnom znení. 10. apríl 2003, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov.

(19)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 21.

(20)  Pozri stranu 162 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

ZOZNAM ÚNIE OBSAHUJÚCI AROMATICKÉ LÁTKY A VÝCHODISKOVÉ MATERIÁLY

ČASŤ A

Zoznam Únie obsahujúci aromatické látky

ODDIEL 1

Obsah zoznamu

V tabuľke 1 sa nachádzajú tieto informácie:

 

stĺpec 1 (číslo FL): jedinečné identifikačné číslo látky

 

stĺpec 2 (chemický názov): názov látky

 

stĺpec 3 (číslo CAS): číslo látky v Chemical Abstracts Service

 

stĺpec 4 (číslo JECFA): číslo spoločného výboru expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JEFCA)

 

stĺpec 5 (číslo CoE): číslo Rady Európy

 

stĺpec 6 (čistota uvedenej látky aspoň 95 %, pokiaľ nie je stanovené inak): Čistota uvedenej aromatickej látky musí byť najmenej 95 %. Ak je jej hodnota nižšia, v tomto stĺpci sa uvedie zloženie aromatickej látky.

 

stĺpec 7 (obmedzenia použitia): Použitie aromatických látok je povolené v súlade so správnou výrobnou praxou, pokiaľ v tomto stĺpci nie sú uvedené osobitné obmedzenia. Aromatické látky s obmedzeniami použitia sa môžu pridávať do uvedených kategórií potravín len za presne určených podmienok použitia. Na účely obmedzení sa uvádzajú tieto kategórie potravín, ako sa stanovuje v prílohe II nariadenia (ES) č. 1333/2008:

Číslo kategórie

Kategória potravín

1

Mliečne výrobky a ich analógy

2

Tuky, oleje a tukové a olejové emulzie

3

Zmrzliny

4.2

Spracované ovocie a zelenina

5

Cukrovinky

5.3

Žuvačky

6

Obilie a výrobky z obilia

7

Pečivo

8

Mäso

9

Ryby a produkty rybolovu

10

Vajcia a vaječné výrobky

11

Cukry, sirupy, med a stolové sladidlá

12

Soli, korenia, polievky, omáčky, šaláty a proteínové výrobky

13

Potraviny určené na osobitné výživové účely v zmysle vymedzenia v smernici 2009/39/ES (1)

14.1

Nealkoholické nápoje

14.2

Alkoholické nápoje vrátane ich nealkoholických a nízkoalkoholických obdôb

15

Chuťovky a snacky na priamu konzumáciu

16

Dezerty okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 1, 3 a 4

17

Výživové doplnky v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (2) okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti

18

Spracované potraviny nezahrnuté v kategóriách 1 až 17 okrem potravín pre dojčatá a malé deti

 

stĺpec 8 (poznámky pod čiarou): Poznámka pod čiarou č. 1 sa priraďuje aromatickým látkam, v prípade ktorých musí úrad dokončiť hodnotenie. Poznámky pod čiarou č. 2 až 4 sa vzťahujú na lehoty, v ktorých musia žiadatelia splniť požiadavky stanovené úradom, ako sa uvádza v uverejnených stanoviskách. V prípade, že sa neposkytnú potrebné informácie v stanovenej lehote, predmetná aromatická látka bude zo zoznamu Únie vypustená. Úrad zhodnotí preložené údaje do 9 mesiacov od ich prijatia. Látky, ktoré už boli výborom JEFCA zhodnotené, možno identifikovať podľa čísla JEFCA uvedenom v stĺpci 4.

(1)

hodnotenie, ktoré má úrad dokončiť

(2)

doplňujúce vedecké údaje sa predložia do 31. decembra 2012

(3)

doplňujúce vedecké údaje sa predložia do 30. júna 2013

(4)

doplňujúce vedecké údaje sa predložia do 31. decembra 2013

 

stĺpec 9 (odkaz): Odkaz na vedecký subjekt, ktorý vykonal hodnotenie.

ODDIEL 2

Poznámky

Poznámka 1: Amónne, sodné, draselné a vápenaté soli, ako aj chloridy, uhličitany a sulfáty spadajú do generických látok za predpokladu, že majú vlastnosti aromatických látok.

Poznámka 2: Ak je aromatická látka racemát (zmes s rovnakým podielom optických izomérov), malo by sa povoliť používanie oboch foriem, R aj S. Ak sa povolila len forma R, potom sa uvedené povolenie nevzťahuje na formu S a naopak.

Poznámka 3: Najvyššie prípustné množstvá sa vzťahujú na množstvá v potravinách alebo na potravinách podľa toho, ako sa uvádzajú na trh. Odchylne od uvedenej zásady sa v prípade sušených a/alebo koncentrovaných potravín, ktoré je potrebné rozriediť, najvyššie prípustné množstvá uplatňujú na potraviny po rozriedení podľa pokynov uvedených na označení, pričom sa zohľadní minimálny faktor riedenia.

Poznámka 4: Prítomnosť aromatickej látky sa povoľuje:

a)

v zloženej potravine, inej ako sú potraviny uvedené v prílohe, ak je aromatická látka povolená v jednej zo zložiek zloženej potraviny;

b)

v potravine, ktorá sa má použiť iba na prípravu zloženej potraviny a za predpokladu, že daná zložená potravina je v súlade s týmto nariadením.

Tabuľka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Číslo FL

Chemický názov

Číslo CAS

Číslo JEFCA

Číslo. CoE

Čistota uvedenej látky aspoň 95 %, pokiaľ nie je stanovené inak

Obmedzenie použitia

Poznámka pod čiarou

Odkaz

01.001

limonén

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-izopropyl-4-metylbenzén

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

pin-2(10)-én

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

pin-2(3)-én

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

terpinolén

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alfa-felandrén

99-83-2

1328

2117

aspoň 85 %; sekundárne zložky 10 – 12 % cyménu a iných terpenických uhľovodíkov

 

 

EFSA

01.007

beta-karyofylén

87-44-5

1324

2118

80 – 92 % beta-karofylénu a 15 – 19 % C15H24 terpenických uhľovodíkov (napr. valencénu)

 

2

EFSA

01.008

myrcén

123-35-3

1327

2197

aspoň 90 %; sekundárne zložky C15H24 terpenických uhľovodíkov (napr. valencénu); minimálna skúšobná hodnota môže zahŕňať stopy limonénu, alfa-pinénu a beta-pinénu a iných bežných C10H16 terpénov

 

4

EFSA

01.009

kamfén

79-92-5

1323

2227

aspoň 80 %; sekundárne zložky 15 – 19 % C15H24 terpenických uhľovodíkov (napr. valencénu)

 

2

EFSA

01.010

1-izopropenyl-4-metylbenzén

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-metylnaftalén

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

vinylbenzén

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-bis-abolatrién

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

valencén

4630-07-3

1337

11030

aspoň 94 %; sekundárne zložky 1 – 4 % iných C15H24 seskviterpénov

 

2

EFSA

01.018

beta-0–cimén

13877-91-3

1338

11015

aspoň 80 %; sekundárna zložka 15 – 17 % cis-beta-ociménu

 

4

EFSA

01.019

alfa-terpinén

99-86-5

1339

11023

aspoň 89 %; sekundárne zložky 6 – 7 % 1,4- a 1,8-cineolu

 

 

EFSA

01.020

gama-terpinén

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

beta-bourbonén

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-guajadién

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

bisabola-1,8,12-trién

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

beta-bisabolén

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-karén

13466-78-9

1342

10983

aspoň 92 %; sekundárne zložky 2 – 3 % beta-pinénu, 1 – 2 % limonénu, 1 – 2 % myrcénu, 0 – 1 % p-cyménu

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimetylhexán

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimetylhexán

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimetyl-okta-2,4,6-trién

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

dodekán

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-elemén

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alfa-farnezén

502-61-4

1343

10998

aspoň 38 % alfa a 29 % beta (suma cis/trans izomérov); sekundárne zložky: 20 % bisabolénu, do 10 % iných izomérov (valencén, bourbonén, kadinén, guaién)

 

4

EFSA

01.045

d-limonén

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-limonén

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

pentadekán

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

tetradekán

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-tujén

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

1,3,5-undekatrién

16356-11-9

1341

 

aspoň 94 % (suma cis/trans izomérov); sekundárna zložka undeka-2,4,6-trién (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-dimetyl-l,3,6-oktatrién

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

okt-1-én

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-metyl-cyklohexa-1,3-dién

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-metylpropán-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

1-propanol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

izopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

1-butanol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

1-hexanol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

1-oktanol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

1-nonanol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

1-dodekanol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

hexadekán-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

benzylalkohol

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

citronelol

106-22-9

1219

59

aspoň 90 %; sekundárne zložky: 5 – 8 % di-nenasýtených a nasýtených C10 alkoholov, 1 % citronelylacetátu, 1% citronelálu

 

 

EFSA

02.012

geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

linalol

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

mentol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

cinamyl alkohol (škoricový alkohol)

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-fenyl-1-etanol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

2-hexén-l-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

1-heptanol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

2-oktanol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

okt-1-én-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

dekán-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimetyl-1-oktanol

106-21-8

272

75

aspoň 90 %; sekundárne zložky 5 – 7 % gerianolu a citronelolu

 

 

JECFA

02.027

(-)-rodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimetyl-3-oktanol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrién-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

alfa-pentylcinamylalkohol

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-fenyl-propán-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-fenyl-1-propán-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-fenyl-pentán-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-metyl-1-fenyl-2-propanol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-fenyl-bután-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-metyl-l-fenyl-3-pentanol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

fenchyl alkohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-izopropylbenzylalkohol

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

1-pentanol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-metylbután-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-metylfenyl)-2-propanol

1197-01-9

1650

530

aspoň 90 %; sekundárna zložka 9 – 11 % p-izopropenyl toluénu

 

 

EFSA

02.043

2-etyl-l-butanol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

3-heptanol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

2-heptanol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimetyl-1,7-oktándiol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

2,6-nonadién-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

2-pentén-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-fenyl-1-pentanol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-metylpropán-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-mentán-l,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimetylhexán-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

cis-3-hexén-l-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

undekán-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-izoborneol

124-76-5

1386

2020

aspoň 92 %; sekundárna zložka 3 – 5 % borneolu

 

 

EFSA

02.060

p-menta-1,8-dién-7-ol

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

dihydrokarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

karveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-neomentol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-fenyl-1-etanol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-metyl-l-fenyl-pentán-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-fenyl-3-butén-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-izopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

cyklohexanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-mentan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-fenyl-1-propanol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

4-hexén-l-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-dihydrokarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-metylbután-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

3-pentanol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

etanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

izopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

l-(p-tolyl)etan-l-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimetylheptán-4-ol

108-82-7

303

11719

aspoň 90 %; sekundárna zložka 8 – 9 % 2-heptanolu

 

 

JECFA

02.082

2-etylhexán-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-1-(mentén)-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

sabinen hydrát

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

undekán-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

nonán-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

pentán-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

hexán-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

trans-2-nonen-l-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

myrtenol

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

dehydrodihydroionol

57069-86-0

397

10195

aspoň 70 %; sekundárna zložka 25 – 27 % tetrahydroionónu

 

 

JECFA

02.093

6-nonén-l-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

okt-3-én-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-etylfenchol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

beta-terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

oktán-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

pent-1-én-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

pinokarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

2-pinén-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

okt-3-én-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

dekán-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

l-hexén-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexenyl)-3-butén-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-3-butén-2-ol

22029-76-1

392

 

aspoň 92 %; sekundárne zložky 3 – 8 % ionolu a ionónu

 

2

JECFA

02.107

dihydro-beta-ionol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-metyl-4-fenylbután-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-metyl-2-buten-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-dimetyl-hept-6-én-l-ol

36806-46-9

348

 

aspoň 90 %; sekundárna zložka 5 – 10 % 6-metyl-hept-5-én-2-ónu

 

 

JECFA

02.111

2-metylbután-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

cis-2-nonén-l-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

cis-5-oktén-l-ol

64275-73-6

322

 

aspoň 90 %; sekundárna zložka 7 – 9 % trans-okt-5-én-1-olu

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimetyl-3-cyklopentenyl)-l-etanol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-metylpentán-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

bután-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-menta-l,8(10)-dién-9-ol

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-metyl-3-buten-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-metyl-5-hepten-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

undec-10-én-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

tetradekán-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anizylalkohol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(1)alfa-bisabolol

23089-26-1

 

10178

suma izomérov aspoň 95 %

 

 

EFSA

02.131

3-butén-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

bután-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

bután-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-cyklohexyl-etán-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

cyklopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

dec-1-én-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

dec-2-én-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

dec-9-én-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

deka-2,4-dién-l-ol

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-dihydrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimetyl-bicyklo[3.1.1]-2-heptén-2-yl)-1-etanol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimetyl-bután-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimetyl-okt-7-én-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-dimetylokta-1,5,7-trién-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-dimetyl-okta-1,5,7-trién-3-ol

53834-70-1

 

10202

aspoň 93 %; sekundárne zložky: 2 – 3 % linaloolu, 1 – 2 % linaool oxidu a do 1 % nerol oxidu

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimetyl-oktán-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

dodekán-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranyl linalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

hept-3-én-l-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

hepta-2,4-dién-l-ol

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

heptadekán-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

hept-1-én-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

cis-hex-2-én-l-ol

928-94-9

1374

69

aspoň 92 %; sekundárna zložka 3 – 4 % hex-2(trans)-én-1-olu

 

2

EFSA

02.159

3-hexén-l-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

2,4-hexadién-l-ol

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

4-hydroxy-3,5-dimetoxybenzyl alkohol

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hydroxybenzylalkohol

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hydroxyfenyl) etan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-izodihydrokarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

izofytol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-mentan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-metoxyfenyl)-l-propanol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-metyl-2-butén-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-metyl-3-butén-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-metyl-3-butén-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-metyl-3-hexanol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-metyl-1-oktanol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-metylpentán-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-metylpentán-1-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-metylpentán-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-metylpentán-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-metylpentán-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

myrtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

non-1-én-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

2,4-nonadién-1-ol

62488-56-6

1183

11802

aspoň 92 %; sekundárna zložka 3 – 4 % non-2-én-1-olu

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-3,6-nonadién-l-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

nonán-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

okt-2-én-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

okt-2-én-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

okta-1,5-dién-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

okta-(3Z,5E)-dién-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

oktadekán-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

l,2,3,4,4a,5,6,7-oktahydro-2,5,5-trimetylnaftalén-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

oktán-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

4-pentén-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

pentadekán-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-fenylpropán-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

fytol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

piperonylalkohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-sclareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

tujyl alkohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimetyl-l-cyklohexanol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

undec-2-én-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

l,5-undekadién-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

vanilyl alkohol

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

vetiverol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-beta-santalén-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-santalén-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimetyl-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-pentenol-l

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(l-mentoxy)-l,2-propándiol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-trimetyl-1,6,10-dodekatrién-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-dimetyl-6-oktén-l-ol

7540-51-4

 

 

aspoň 90 % cis-izoméru; sekundárne zložky 6 % di-nenasýtených a nasýtených C10 alkoholov, 2 – 4 % citronelylacetátu, 2 – 3 % citronelálu

 

1

EFSA

02.230

terpineol

8000-41-7

 

 

suma izomérov: 91 – 99 %. relatívny príspevok každého izoméru: 55 – 75 % alfa, 16 – 23 % gama, 1 – 10 % cis-beta, 1 – 13 % trans-beta, 0 – 1 % delta

 

 

EFSA

02.231

trans-2,cis-6-nonadién-l-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-3-nonén-l-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoxyetan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-nona-3,6-dién-1-ol

56805-23-3

1284

 

aspoň 92 %; sekundárna zložka 6 % (E,E)-3,6-nonadien-1-olu

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimetylpentán-3-ol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-mentán-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-mentoxyetanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

vanilin 3-(l-mentoxy)propán-1,2-diol acetal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-heptén-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimetylnon-7-én-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-trimetylnona-3,7-dien-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-dimetylnona-3,7-dien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-dimetylnonan-4-ol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R,2S,5S)-3-mentoxy-2-metylpropán-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-hept-4-én-2-ol

66642-85-1

 

 

aspoň 91 %; sekundárne zložky (E)-hept-4-én-2-ol (4 – 5 %), heptán-2-ol (do 1 %), trans-hept-3-én-2-ol (do 1 %) cis-hept-3-én-2-ol (do 1 %)

 

 

EFSA

03.001

1,8-cineol

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

benzyletyléter

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

dibenzyléter

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-butyletyéter

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-metoxyetyl benzén

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-cineol

470-67-7

1233

11225

aspoň 75 %; sekundárna zložka 20 – 25 % 1,8-cineolu

 

 

EFSA

03.008

2-acetoxy-1,8-cineol

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

benzylbutyléter

588-67-0

1253

520

aspoň 93 %; sekundárna zložka 5 % benzylalkoholu

 

 

EFSA

03.011

benzylmetyléther

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

benzyloktyléter

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

etylgeranyléter

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

hexylmetyléther

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

prenyletyléter

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

alfa-terpinyl metyléter

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-metoxy-dec-1-én

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

(1-etoxyetyl)-acetát

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

digeranyléter

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-etoxy-3-propenyl-fenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

eugenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

izoeugenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-metoxyfenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

tymol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-metoxy-4-metylfenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-etylguajakol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-metoxy-4-vinylfenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-metoxy-4-(trans,1-propenyl)benzén

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

l,2-dimetoxy-4-(l-propenyl)benzén

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-metoxy-2-metylbenzén

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-metoxy-4-metylbenzén

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimetoxybenzén

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-etoxy-2-metoxy-4-(1-propenyl)benzén

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

benzylizoeugenyléter

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimetylfenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimetylfenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-etylfenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-etylfenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-metylfenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-metylfenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-metylfenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

benzén-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

karvakrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

anizol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

beta-naftyletyléter

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimetoxybenzén

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

difenyléter

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimetoxyfenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-etoxyfenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

karvakryletyléter

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-metoxy-4-propylbenzén

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimetoxy-4-vinylbenzén

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimetylfenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

l-izopropyl-2-metoxy-4-metylbenzén

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-izopropylfenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(etoxymetyl)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propylfenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

benzén-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimetylfenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-metoxy-4-propylfenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propylfenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-alyl-2,6-dimetoxyfenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-etyl-2,6-dimetoxyfenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-metyl-2,6-dimetoxyfenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

izobutyl beta-naftyléter

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimetoxy-4-(l-propenyl)fenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimetoxy-4-propylfenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinylfenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-alylfenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

karvakryl metyléter

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimetoxy-4-vinylfenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimetoxybenzén

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimetyl-4-metoxybenzén

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimetyletyl)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimetylfenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimetylfenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-etoxy-2-metoxybenzén

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-etoxy-4-metoxybenzén

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-etyl-4-metoxybenzén

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-etylfenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-izopropylfenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-izopropylfenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-metoxynaftalén

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-metoxynaftalén

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-metoxyfenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-metoxyfenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-metyl-2-(terc-butyl)fenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

metyl-4-metoxybenzyl éter

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimetoxybenzén

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimetylfenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-metoxy-4-(l-propenyl)benzén

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

etyl-4-hydroxybenzyléter

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hydroxybenzylmetyléter

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

butylvanilyléter

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

etyl 4-hydroxy-3-metoxybenzyl éter

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimetylfenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-metoxy-6-(l-propenyl)fenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enylfenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

acetaldehyd

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-metylpropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-metylbutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-etylbutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

hexanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

oktanal

124-13-0

98

97

aspoň 92 %; sekundárna zložka 4 – 7 % 2-metylheptanalu

 

 

JECFA

05.010

dekanal

112-31-2

104

98

aspoň 92 %; sekundárna zložka 4 – 7 % 2-metylnonanalu

 

 

JECFA

05.011

dodekanal

112-54-9

110

99

aspoň 92 %; sekundárne zložky: 3 – 6 % tetradekanalu, 2 – 5 % dekanalu; 1 – 2 % hexadekanalu

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimetyl-7-hydroxyoktanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

benzaldehyd

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

cinamaldehyd

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-metoxybenzaldehyd

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

veratraldehyd

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

vanilín

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

etylvanilín

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

citral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

citronelal

106-23-0

1220

110

aspoň 85 %; sekundárne zložky 12 – 14 % zmesi terpenoidných materiálov (najmä 1,8-cineol, 2-izopropylidén-5-metylcyklohexanol, linalool, citronelyl acetát a iné prirodzene sa vyskytujúce terpény)

 

 

EFSA

05.022

4-izopropylbenzaldehyd

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimetyloktanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-metyloktanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

nonanal

124-19-6

101

114

aspoň 92 %; sekundárna zložka 4 – 8 % 2-metyloktanalu

 

 

JECFA

05.026

o-tolualdehyd

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

tolualdehyd

1334-78-7

866

115

aspoň 95 % (suma o-, m-, p- izomérov)

 

 

EFSA

05.028

m-tolualdehyd

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-tolualdehyd

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

fenylacetaldehyd

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

heptanal

111-71-7

95

117

aspoň 92 %; sekundárna zložka 4 – 7 % 2-metylhexanalu

 

 

EFSA

05.032

tetradekanal

124-25-4

112

118

aspoň 85 %; sekundárne zložky 10 – 12 % dodekanalu, hexadekanalu a oktadekanalu

 

 

JECFA

05.033

2-etyl-2-heptenal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

undekanal

112-44-7

107

121

aspoň 92 %; sekundárna zložka 4 – 8 % 2-metyldekanalu

 

 

JECFA

05.035

undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

dodec-2-énal

4826-62-4

1350

124

aspoň 93 %; sekundárna zložka 3 – 4 % kyseliny dodecénovej

 

2

EFSA

05.038

2-fenylpropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

alfa-butylcinamaldehyd (alfa-butyl aldehyd škoricový)

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

alfa-pentylcinamaldehyd (alfa-pentyl aldehyd škoricový)

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

alfa-hexylcinamaldehyd (alfa-hexyl aldehyd škoricový)

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolylacetaldehyd

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolyl)propiónaldehyd

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-izopropyl fenylacetaldehyd

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-kumenyl)-2-metylpropiónaldehyd

103-95-7

1465

133

aspoň 90 %; sekundárna zložka 5 % kyseliny 3-(p-kumenyl)-2-metylpropionovej

 

 

EFSA

05.046

2-metyl-4-fenylbutyraldehyd

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hydroxybenzaldehyd

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-metoxyškoricový aldehyd

1504-74-1

688

571

aspoň 94 %; sekundárna zložka kyselina o-metoxy škoricová

 

 

EFSA

05.049

2-metylbutyraldehyd

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

alfa-metyl škoricový aldehyd

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-metoxyfenyl)-2-metyl-2-propenal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-metyl-3-(p-tolyl)propiónaldehyd

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimetyl-1,3,5-trioxán

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

salicylaldehyd

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-etoxybenzaldehyd

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

hexa-2(trans),4(trans)-dienal

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

nona-2(trans),6(cis)-dienal

557-48-2

1186

659

aspoň 92 %; sekundárna zložka 4 – 7 % (E,E)-2,6-nonadienalu

 

2

EFSA

05.059

non-6(cis)-enal

2277-19-2

325

661

aspoň 90 %; sekundárna zložka 6 – 9 % trans-6-nonenalu

 

 

JECFA

05.060

2-okténal

2363-89-5

1363

663

aspoň 92 %; sekundárne zložky 3 – 4 % kyseliny 2-okténovej a etyloktanátu

 

2

EFSA

05.061

6-okténal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-fenylkrotónaldehyd

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

13552-96-0

1198

685

aspoň 71 %; sekundárne zložky 14 % 4-cis-7-cis-tridekadienolu 6 % 3-cis-7-cis-tridekadienolu; 5 % 2-trans-7-cis-tridekadienalu; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridekatrienalu

 

2

EFSA

05.066

4-etoxy-3-metoxybenzaldehyd

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-etylbenzaldehyd

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-metylpentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

(2,4-nonadién)al

6750-03-4

1185

732

aspoň 89 %; sekundárne zložky 5 – 6 % 2,4-nonadién-1-olu a 1 – 2 % 2-nonén-1-olu

 

2

EFSA

05.072

trans-2-nónnal

18829-56-6

 

733

aspoň 92 %; sekundárna zložka 3 – 4 % kyseliny 2-nónnalovej

 

2

CoE

05.073

trans-2-hexenal

6728-26-3

1353

748

aspoň 92 %; sekundárna zložka 3 – 4 % kyseliny 2-hexénovej

 

2

CoE

05.074

2,6-dimetyl-(5-heptén)al

106-72-9

349

2006

aspoň 85 %; sekundárne zložky 9 – 10 % 6-metyl-5-heptén-2-ónu 1 – 2 % 2,6-dimetyl-6-hepténalu

 

 

JECFA

05.075

(3-cis-hexén)al

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

(2-decén)al

3913-71-1

1349

2009

aspoň 92 %; sekundárne zložky 3 – 4 % kyseliny dec-2-énovej

 

2

EFSA

05.077

2-metylundekanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

aspoň 92 %; sekundárne zložky 3 – 4 % kyseliny 2-tridec-énovej

 

2

EFSA

05.079

citronelyloxyacetaldehyd

7492-67-3

592

2012

aspoň 75 %; sekundárne zložky 20 – 21 % geranyloxyacetaldehydu, 1 – 2 % citronelolu

 

 

EFSA

05.080

3-fenylpropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-dekadienal

2363-88-4

 

 

aspoň 89 %; sekundárne zložky zmes (cis,cis)-, (cis, trans)- a (trans, cis)- 2,4-dekadienalov (suma všetkých izomérov 95 %), acetón a izopropanol

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)dodeka-3,6-dienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

aspoň 92 %; sekundárne zložky: 2 – 4 % (E,Z)-hepta-2,4-dienalu a 2 – 4 % kyseliny hepta-2,4-diénovej

 

2

EFSA

05.085

hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-metyl-2-penténal

623-36-9

1209

2129

aspoň 92 %; sekundárne zložky 1,5 – 2,5 % propiónaldehydu a 3,5 – 4,5 % kyseliny propiónovej

 

1

EFSA

05.091

2-hydroxy-4-metylbenzaldehyd

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-izopropylfenyl)propiónaldehyd

7775-00-0

680

2261

85 – 90 % p-izoméru a 5 – 10 % o-izoméru

 

 

EFSA

05.095

2-metylkrotónaldehyd

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-metyl-2-fenylbutyraldehyd

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-ment-l-en-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-metyl-2-fenylhex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-metyl-2-fenylpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-fenylpent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimetyl-l,3-cyklohexadién-l-karbaldehyd

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butyl-2-butenal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

myrtenal

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-izopropyl-5-metyl-2-hexenal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

2,4-undekadienal

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimetylbenzaldehyd

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

okta-2(trans),6(trans)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimetyl-l-cyklohexén-l-acetaldehyd

472-66-2

978

10338

aspoň 92 %; sekundárne zložky 2 – 3 % beta-cyklocitralu, 0,5 – 1 % beta-ionónu, 2 – 4 % metyl beta-homocyklogeranátu, 0,6 – 1 % etyl beta-homocyklogeranátu

 

 

EFSA

05.113

hex-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-metyl-pent-2-énal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-fenylpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimetbylhexanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-menta-1,8-dién-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-metoxycinamaldehyd

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-trimetylcyklo-3-pentén-l-yl acetaldehyd

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

2,6-dodekadienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6 –trimetyl-1-cyklohexén-1-karboxaldehyd

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-metylcinamaldehyd (p-metyl škoricový aldehyd)

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-izopropenyl-2-metylcyklopentánekarboxaldehyd

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-metylkrotónaldehyd

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

2,4-dodekadienal

21662-16-8

1196

11758

aspoň 85 %; sekundárna zložka 11 – 12 % 2-trans-4-cis izoméru

 

2

EFSA

05.126

2-metyl-2-oktenal (2-metyl-2-oktenal)

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

trans-2,4-oktadienal

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

cis-5-oktenal

41547-22-2

323

 

aspoň 85 %; sekundárna zložka 10 – 15 % trans-okt-5-enalu

 

 

JECFA

05.129

2-metoxybenzaldehyd

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-metyl-3-tolylpropiónaldehyd (zmiešaný o-, m-, p-)

 

 

587

aspoň 95 % (suma izomérov p- 80 %; o-10 %; m- 5 %)

 

 

CoE

05.137

cis-4-decenal

21662-09-9

 

 

aspoň 90 %; sekundárna zložka aspoň 5 % trans-izoméru

 

1

EFSA

05.139

9-decenal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

trans-2,4-dekadienal

25152-84-5

1190

2120

aspoň 89 %; sekundárne zložky 3 – 4 % zmesi (cis-cis)-;( cis-trans)-, a (trans-cis)- 2,4-dekadienalov; 3 – 4 % acetónu a stopy izopropanolu

 

2

EFSA

05.141

2,4,7-dekatrienal

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-dihydroxybenzaldehyd

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimetyl-2-vinylhex-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

dodec-2(trans)-enal

20407-84-5

 

 

aspoň 93 %; sekundárna zložka 2 – 3 % kyseliny dodecénovej

 

2

EFSA

05.147

2-etylhexanál

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

farnesal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

glutaraldehyd

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

hept-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

hexadekanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hydroxy-3,5-dimetoxybenzaldehyd

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hydroxy-3,5-dimetoxycinamaldehyd

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hydroxy-3-metoxycinamaldehyd (zmes izomérov)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

izocyklocitral

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-metoxybenzaldehyd

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-metoxyfenylacetaldehyd

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-metyldekanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-metylhexanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-metylpentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-metyltetradekanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-metyltridekanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

neral

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

non-2-enal

2463-53-8

1362

733

aspoň 92 %; sekundárna zložka 3 – 4 % kyseliny 2-nónalovej

 

2

EFSA

05.172

nona-2(trans),6(trans)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-fenylpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-trimetyl-2-cyklohexén-l-karboxaldehyd

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-trimetylcyklohexenyl)-2-metylbutanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

undec-2(trans)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-oktadienal

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-dimetylokta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-hexenal

505-57-7

 

 

aspoň 92 %; sekundárna zložka 3 – 4 % kyseliny hex-2-énovej

 

2

EFSA

05.190

trans-2-oktenal

2548-87-0

 

 

aspoň 92 %; sekundárne zložky 3 – 4 % kyseliny 2-oktánovej a etyloktanátu

 

2

EFSA

05.191

trans-2-decenal

3913-81-3

 

 

aspoň 92 %; sekundárna zložka 3 – 4 % kyseliny dec-2-énovej

 

2

EFSA

05.192

3-hexenal

4440-65-7

1271

 

aspoň 80 % (súhrn cis- a trans-izomérov); sekundárna zložka 18 – 20 % trans-2-hexanalu

 

 

EFSA

05.194

trans-2,trans-4-nonadienal

5910-87-2

 

 

aspoň 89 %; sekundárne zložky: aspoň 5 % nona-2,4-dién-1-olu a non-2-én-1-olu a iných izomérov nona-2,4-dienalu

 

2

EFSA

05.195

trans-2-tridecenal

7069-41-2

 

 

aspoň 92 %; sekundárne zložky: 2 – 5 % kyseliny 2-tridecénovej a 3 – 5 % cis-2-tridecenalu

 

2

EFSA

05.196

trans-2,trans-4-undekadienal

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

2-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-en-yl)but-3-enal

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-oktadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

(Z)-tetradec-8-enál

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-metyloktánal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-oktadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-metylhexanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-dodecenal

21944-98-9

1636

 

aspoň 94 % (4Z)-dodecenalu; sekundárna zložka 3 – 4 % dodekanalu

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihydroxy-5,5'-dimetoxy-bifenyl-3,3'-dikarbaldehyd

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-fenyl-4-metyl-2-hexenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-etyloktanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-hexenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-metylheptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-dietoxyetán

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-hydroxy-2-fenyl-l,3-dioxán

1708-40-3

838

36

aspoň 98 % (suma 5-hydroxy-2-fenyl-l,3-dioxánu a 2-fenyl-4-hydroxymetyl-1,3-dioxalánu)

 

 

EFSA

06.003

alfa,alfa-dimetoxytoluén

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

citral dietylacetál

7492-66-2

948

38

aspoň 98 % (suma izomérov + hemiacetátov + citralu)

 

 

EFSA

06.005

citral dimetylacetál

7549-37-3

944

39

aspoň 98 % (suma izomérov + hemiacetátov + citralu)

 

 

EFSA

06.006

1,1-dimetoxy-2-fenyletán

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

fenylacetaldehyd glycerylacetál

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hydroxymetyl-2-fenyl-1,3-dioxolánu, 38 % 5-hydroxy-2-fenyl-1,3-dioxanu

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimetoxyoktán

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

10,10-dimetoxydekán

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

l,l-dietoxy-3,7-dimetyloktán-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

l,l-dimetoxy-3,7-dimetyloktán-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

tolualdehyd glyceryl acetál

1333-09-1

867

46

40 % 5-hydroxydioxánu 60 % 5-hydroxymetyldioxalánu

 

 

EFSA

06.013

alfa-pentylcinamaldehyd dimetylacetál

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

cinamaldehyd etylén glykol acetál

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimetoxyetán

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-fenyletoxy-l-propoxy etán

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

dietoxymetylbenzén

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-benzyloxy-1-(2-metoxyetoxy)etán

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-dietoxydekán

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-dietoxyheptán

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-dietoxyhexán

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-di-izobutoxy-2-fenyletán

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-dietoxynona-2,6-dién

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-dimetyl-2-benzyl-l,3-dioxolan

5468-06-4

1005

669

aspoň 93 %; sekundárna zložka 2 – 3 % bután-2,3-diolu

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimetoxyheptán

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

heptanal glyceryl acetál (zmiešané 1,2 a 1,3 acetály)

72854-42-3

912

2016

zmes acetálov (56 – 58 % dioxolánu; 37 – 39 % dioxánu) a 1 – 2 % nezreagovaného heptanalu

 

 

EFSA

06.030

1,1-dimetoxy-2-fenylpropán

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-dietoxyhex-2-én

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-metyl-2-fenyl-1,3-dioxolán

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoxy etán

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoxyetán

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

Citral propylénglykol acetál

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoxy-1-(2-fenyletoxy)etán

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

l,l-dietoxy-4-heptén (cis- a trans-)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimetoxy-2-butanón

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

l,2-di((1’-etoxy)-etoxy)propán

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

l,2,3-tris([1’-etoxy]-etoxy)propán

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-izobutoxy-1-etoxy-2-metylpropán

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-izobutoxy-1-etoxy-3-metylbután

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-izoamyloxy-1-etoxypropán

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-izobutoxy-1-etoxypropán

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-izobutoxy-1-izopentyloxy-2-metylpropán

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-izobutoxy-1-izopentyloxy-3-metylbután

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-izopentyloxy-1-propoxyetán

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-izopentyloxy-1-propoxypropán

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoxy-1-(2-metylbutoxy)etán

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoxy-1-etoxyetán

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-di-(2-metylbutoxy)etán

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-di-izobutoxy-2-metylpropán

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-di-izobutoxyetán

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-di-izobutoxypentán

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-di-izopentyloxy etán

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-dietoxy-2-metylbután

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-dietoxy-2-metylpropán

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-dietoxy-3-metylbután

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-dietoxybután

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-dietoxydodekán

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-dietoxy-3-hexén

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

dietoxymetán

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-dietoxynonán

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-dietoxyoktán

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-dietoxypentán

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-dietoxypropán

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-dietoxyundekán

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-dihexyloxyetán

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-dimetoxy-2(trans)-hexén

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-dimetoxyhexán

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

dimetoxymetán

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-dimetoxypentán

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-dimetoxypropán

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-dimetyl-l,3-dioxolán

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-bis(fenetyloxy)etán

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-etoxy-1-(2-metylbutoxy)etán

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-etoxy-1-(2-fenyletoxy)etán

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-etoxy-1-(3-hexenyloxy)etán

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-etoxy-1-hexyloxyetán

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-etoxy-1-izopentyloxyetán

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-etoxy-1-metoxyetán

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-etoxy-1-pentyloxyetán

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-etoxy-1-propoxyetán

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

etyl 2,4-dimetyl-l,3-dioxolán-2-acetát

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-etyl-4-metyl-l,3-dioxolán

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-hexyl-4,5-dimetyl-1,3-dioxolán

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-hydroxymetyl-2-metyl-l,3-dioxolán

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-izobutoxy-1-etoxyetán

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-izobutoxy-1-izopentyloxyetán

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-metyl-2-pentyl-1,3-dioxolán

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-metyl-2-propyl-1,3-dioxolán

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

trietoxymetán

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-trietoxypropán

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-trimetyl-l,3-dioxolán

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1’-[etylidénbis(oxy)]dipentán

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-hexyl-5-hydroxy-l,3-dioxán

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

vanilín propylén glykol acetál

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-metyl-1,1-di-izopentyloxybután

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-metyl-1,1-di-izopentyloxypropán

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-metylbutoxy)-1-izopentyloxyetán

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-dietoxy-2,6-dimetylokt-2-én

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-etoxy-1-metoxypropán

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-hexyloxy-1-izopentyloxyetán

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-izopentyloxy-1-pentyloxyetán

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-menton-l,2-glycerol ketal

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-butoxy-1-izopentyloxyetán

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-di-izobutoxy-3-metylbután

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-di-izobutoxypropán

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-etoxy-1-pentyloxybután

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-etoxy-2-metyl-1-izopentyloxypropán

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-etoxy-2-metyl-1-propoxypropán

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-etoxy-1-(3-metylbutoxy)-3-metylbután

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

vanilín-bután-2,3-diol acetal (zmes stereo izomérov)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

ment-1-ón-1,2-glycerol ketal

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-izobutyl-4-metyl-1,3-dioxolán

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-izopropyl-3,9-dimetyl-1,4-dioxyspiro[4.5]dekán-2-ón

831213-72-0

1859

 

suma izomérov 98 % s aspoň 60 – 70 % (3S,5R,6S,9R)-6-izopropyl-3,9-dimetyl-1,4-dioxyspiro[4.5]dekán-2-ónu

 

 

EFSA

06.137

acetaldehyde etyl izopropyl acetal

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-oxopropanal

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

heptán-2-ón

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

heptán-3-ón

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

acetofenón

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

vanillyl acetón

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

alfa-ionón

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/EFSA

07.008

beta-ionón

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/EFSA

07.009

metyl-alfa-ionón

7779-30-8

398

143

aspoň 90 %; sekundárna zložka 5 – 6 % metyl-beta-ionónu

 

2

JECFA/EFSA

07.010

metyl-beta-ionón

127-43-5

399

144

aspoň 88 %; sekundárna zložka 7 – 10 % alfa- a beta-izometylionónu

 

2

JECFA/EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-tetrametyl-2-cyklohexenyl)-3-butén-2-ón

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/EFSA

07.012

karvón

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

metyl 2-naftyl ketón

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

maltol

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-metylhept-5-en-2-ón

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

undekán-2-ón

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-metyl-2-pentanón

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

2,3-hexandión

3848-24-6

412

152

aspoň 93 %; sekundárne zložky: 2 – 3 % hexándiónov

 

 

JECFA

07.019

2-oktanón

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

2-nonanón

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

2,3-undekadión

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-metylacetofenón

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-dimetylacetofenón

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-fenylbut-3-én-2-ón

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-metyl-1-fenyl-2-pentanón

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-tolyl)-2-butanón

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-metyl-4-fenyl-3-buten-2-ón

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

benzoin

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-metoxyfenyl)-2-butanón

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-etoxyfenyl)pent-1-en-3-ón

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

piperonyl acetón

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

benzofenón

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

izojasmón

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-hexylidén-l-cyklopentanón

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

tetrametyl etylcyklohexenón (zmes izomérov)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

alfa-izometylionón

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-metoxyacetofenón

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-fenyl-1-propanón

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

beta-izometylionón

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-izopropylacetofenón

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

3-penten-2-ón

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-trimetylcyklohexanón

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

vanilylidén acetón

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

etylmaltol

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-hexen-3-ón

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-metoxyfenyl)-4-metyl-1-penten-3-ón

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

acetón

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-hydroxybután-2-ón

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

diacetyl

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

bután-2-ón

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

pentán-2-ón

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-hydroxyfenyl)-2-butanón

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-metylcyklopentán-l,2-dión

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-etylcyklopentán-l,2-dión

21835-01-8

419

759

aspoň 90 %; sekundárna zložka 5 – 10 % 3-etylcyklopentán-l,2-diónu (enolická forma)

 

 

JECFA

07.058

4-heptanón

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-mentán-3-ón

10458-14-7