ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.252.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 252

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
19. septembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 835/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium) ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 836/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), pokiaľ ide o olovo ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 837/2012 z 18. septembra 2012 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 22594) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu, odstavčatá, ošípané na výkrm a prasnice (držiteľ povolenia: spoločnosť DSM Nutritional Products) ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 838/2012 z 18. septembra 2012 o povolení Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 839/2012 z 18. septembra 2012, ktoré sa týka povolenia močoviny ako kŕmnej doplnkovej látky pre prežúvavce ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 840/2012 z 18. septembra 2012 o povolení používania 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy vtákov vo výkrme iné ako kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme a kačice vo výkrme a pre všetky druhy vtákov chované na znášku iné ako nosnice (držiteľ povolenia: Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 841/2012 z 18. septembra 2012 o povolení Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 842/2012 z 18. septembra 2012 o povolení používania prípravku z oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre psy (držiteľ povolenia Bayer Animal Health GmbH) ( 1 )

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 843/2012 z 18. septembra 2012 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) ako kŕmnej doplnkovej látky pre chovné morky, pre menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku alebo na plemeno a pre okrasné vtáky (držiteľ povolenia BASF SE) ( 1 )

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 845/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

33

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 846/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

55

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/505/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. septembra 2012 o uznaní Egypta podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom C(2012) 6297]

57

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávacej smernici Komisie 2012/1/EÚ zo 6. januára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať plodina Oryza sativa (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2012)

58

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2012/31/EÚ z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2007/275/ES o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly v miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Ú. v. EÚ L 21, 24.1.2012)

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 835/2012

z 18. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 131,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 494/2011 z 20. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium) (2), sa zmenil rozsah obmedzenia týkajúceho sa kadmia a zlúčenín kadmia a zaviedli ustanovenia uplatniteľné na spájkovacie materiály a šperky v súlade s vyhodnotením rizík a so stratégiami znižovania rizík pre kadmium a oxid kademnatý (3).

(2)

Nariadením (EÚ) č. 494/2011 sa okrem toho existujúce obmedzenie na použitie kadmia a zlúčenín kadmia v syntetických organických polyméroch (ďalej len „plastové materiály“) rozšírilo na všetky plastové materiály, pričom sa stanovila výnimka týkajúca sa použitia recyklovaného PVC obsahujúceho kadmium pri výrobe určitých stavebných výrobkov. Táto výnimka sa udelila so zohľadnením diskusií v rámci ad hoc stretnutia odborníkov týkajúceho sa činností manažmentu rizík podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 a výsledkov štúdie o sociálno-ekonomických vplyvoch možnej aktualizácie obmedzení uvádzania kadmia na trh a jeho používania v šperkoch, v zliatinách na tvrdé spájkovanie a v PVC, ktorá bola uverejnená v januári 2010 (4). Všetky prvky obmedzenia boli takisto predmetom konzultácie s príslušnými orgánmi členských štátov zodpovednými za vykonávanie nariadenia (ES) č. 1907/2006 a so zúčastnenými stranami.

(3)

Po prijatí nariadenia (EÚ) č. 494/2011 bola Komisia informovaná o použitiach kadmiových pigmentov v určitých druhoch plastových materiálov prvýkrát obmedzených nariadením (EÚ) č. 494/2011, pri ktorých sa zdá, že nie sú dostupné vyhovujúce alternatívy použitia zlúčenín kadmia a pri ktorých je vzhľadom na výnimočné okolnosti obmedzenej konzultácie teraz vhodné vykonať ďalšie posúdenie.

(4)

V uznesení Rady z 25. januára 1988 sa vyzýva na celkovú stratégiu s cieľom bojovať proti znečisťovaniu životného prostredia kadmiom vrátane špecifických opatrení na obmedzenie používania kadmia a podnecovanie vývoja ďalších alternatív použitia kadmia v pigmentoch, stabilizátoroch a pri pokovovaní, pričom sa žiada, aby sa používanie kadmia obmedzilo na prípady, keď neexistujú vyhovujúce alternatívy.

(5)

Komisia požiada v súlade s článkom 69 nariadenia REACH Európsku chemickú agentúru o prípravu dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy XV, pokiaľ ide o použitie kadmia a zlúčenín kadmia v tých druhoch plastových materiálov, ktoré boli prvýkrát obmedzené nariadením (EÚ) č. 494/2011, pričom sa v plnej miere zohľadní uznesenie Rady z 25. januára 1988.

(6)

Až do ukončenia postupu obmedzovania by sa malo obmedzenie týkajúce sa použitia kadmia a jeho zlúčenín vzťahovať iba na druhy plastových materiálov, ktoré boli uvedené v položke 23 prílohy XVII pred prijatím nariadenia (EÚ) č. 494/2011.

(7)

Z dôvodov právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 10. decembra 2011.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 21.5.2011, s. 2.

(3)  Ú. v. EÚ C 149, 14.6.2008, s. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf.


PRÍLOHA

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa tabuľka stanovujúca názov látok, skupín látok a zmesí a podmienky obmedzenia mení a dopĺňa takto:

1.

V položke 23 druhom stĺpci sa odsek 1 prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:

 

„1.

Nesmie sa použiť v zmesiach a výrobkoch vyrobených z týchto syntetických organických polymérov (ďalej len ‚plastové materiály‘):

polyméry alebo kopolyméry vinylchloridu (PVC) [3904 10] [3904 21],

polyuretán (PUR) [3909 50],

polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) okrem polyetylénu s nízkou hustotou používaného na výrobu farbenej predzmesi (masterbatch) [3901 10],

acetát celulózy (CA) [3912 11],

acetát-butyrát celulózy (CAB) [3912 11],

epoxidové živice [3907 30],

melaminoformaldehydové (MF) živice [3909 20],

močovinoformaldehydové (UF) živice [3909 10],

nenasýtené polyestery (UP) [3907 91],

poly(etylén-tereftalát) (PET) [3907 60],

poly(bután-1,2-diyl-tereftalát) (PBT),

transparentný/univerzálny polystyrén [3903 11],

akrylonitril-metyl-metakrylát (AMMA),

zosieťovaný polyetylén (VPE),

mechanicky odolný polystyrén,

polypropylén (PP) [3902 10].

Zmesi a výrobky vyrobené z uvedených plastových materiálov sa nesmú uvádzať na trh v prípade, že koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) je ≥ 0,01 % hm. plastového materiálu.“

2.

V položke 23 druhom stĺpci sa v odseku 1 dopĺňa tento pododsek:

 

„Do 19. novembra 2012 Komisia požiada v súlade s článkom 69 Európsku Európsku chemickú agentúru o prípravu dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy XV s cieľom posúdiť, či by sa malo obmedziť použitie kadmia a jeho zlúčenín v plastových materiáloch iných ako tých, ktoré sú uvedené v prvom pododseku.“


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 836/2012

z 18. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok („REACH“), pokiaľ ide o olovo

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1907/2006 sa stanovuje, že ak sa členský štát domnieva, že výroba, uvedenie na trh alebo používanie látky ako takej, v zmesi alebo vo výrobku predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktoré nie je primerane kontrolované a ktoré je potrebné riešiť, pripraví dokumentáciu po oznámení svojho zámeru Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“).

(2)

Dňa 15. apríla 2010 Francúzsko predložilo agentúre dokumentáciu podľa článku 69 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 s cieľom začať postup obmedzovania v súlade s článkami 69 až 73 uvedeného nariadenia. V predmetnej dokumentácii bolo preukázané, že deti, najmä vo veku menej ako 36 mesiacov, vzhľadom na ich zvyk vkladať si do úst rôzne predmety, môžu byť opakovane vystavené olovu, ktoré sa uvoľňuje zo šperkových výrobkov. Taká opakovaná expozícia olovu môže viesť k závažným a nezvratným účinkom na správanie podmienené nervovou sústavou a na vývoj nervovej sústavy, na ktoré sú deti osobitne citlivé, keďže ich centrálna nervová sústava sa ešte stále vyvíja. Dokumentácia preukazuje, že je potrebné opatrenie na úrovni celej Únie nad rámec už platných opatrení, s cieľom čo najviac predísť expozícii olovu a jeho zlúčeninám v šperkových výrobkoch. V dokumentácii sa preto navrhuje zákaz uvádzania na trh a používania olova a jeho zlúčenín v šperkových výrobkoch, ak je migrácia olova väčšia ako 0,09 μg/cm2/h.

(3)

Výbor pre hodnotenie rizík (Committee for Risk Assessment, ďalej len „RAC“) vo svojom stanovisku z 10. marca 2011 uviedol, že najprimeranejšie opatrenie na úrovni celej Únie, ktorým sa budú riešiť zistené riziká, pokiaľ ide o účinnosť zníženia rizík, je zákaz uvádzania na trh a používania olova a jeho zlúčenín v kovových a nekovových častiach šperkových výrobkov, ak sa koncentrácia olova rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnosti danej jednotlivej časti, okrem prípadov, keď je možné preukázať, že miera uvoľnenia olova neprekračuje hranicu 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

(4)

Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (Committee for Socio-economic Analysis, ďalej len „SEAC“) vo svojom stanovisku z 15. septembra 2011 zvážil zákaz uvádzania na trh a používania olova a jeho zlúčenín v šperkových výrobkoch, ak sa koncentrácia olova rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnosti každej jednotlivej časti týchto výrobkov. Toto opatrenie sa považovalo za najprimeranejšie opatrenie na úrovni celej Únie, ktorým sa budú riešiť zistené riziká, pokiaľ ide o primeranosť jeho sociálno-ekonomických prínosov vo vzťahu k sociálno-ekonomickým nákladom Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je k dispozícii metóda na testovanie migrácie, ktorá napodobňuje podmienky pri vložení do úst, SEAC uviedol, že obmedzovanie by malo vychádzať z obsahu olova v každej jednotlivej časti šperkových výrobkov a nie z miery migrácie olova uvoľneného z takýchto výrobkov. Okrem toho SEAC odporučil, aby sa poskytli výnimky pre krištáľové sklo, tavené smalty, vnútorné komponenty hodiniek a nesyntetické alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy.

(5)

Agentúra predložila Komisii stanoviská RAC a SEAC dňa 23. septembra 2011.

(6)

Vzhľadom na nedostatok informácií týkajúcich sa uvoľňovania olova v podmienkach vloženia do úst a z dôvodu nedostatku vhodných alternatív pre všetky použitia krištáľového skla a tavených smaltov sú tieto vyňaté zo súčasného opatrenia. SEAC okrem toho odporučil výnimku len pre kategórie 1 a 2 krištáľového skla (resp. „vysokoolovnaté krištáľové sklo“ a „olovnaté krištáľové sklo“), ako ich vymedzuje príloha I k smernici Rady 69/493 EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle (2). Kategórie 3 a 4 krištáľového skla („krištalín“ a „krištáľové sklo“), ako ich vymedzuje uvedená smernica, by však mali byť takisto vyňaté z obmedzenia, aby sa zabezpečil súlad s výnimkou stanovenou v prílohe k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (3), zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2010/571/EÚ (4), a pretože majú v porovnaní s kategóriami 1 a 2 nižší obsah olova.

(7)

Z rovnakých dôvodov, ktoré platia pre krištáľové sklo a tavené smalty, by mali byť udelené výnimky aj na nesyntetické alebo rekonštituované drahokamy a polodrahokamy, v ktorých je olovo prítomné ako prirodzene sa vyskytujúca zložka.

(8)

Vnútorné komponenty hodiniek, s ktorými spotrebitelia neprichádzajú do kontaktu, by mali byť vyňaté z obmedzovania, keďže expozíciu olovu z týchto komponentov je možné vylúčiť.

(9)

Obmedzenie uvádzania použitých a starožitných šperkov na trh by malo významný sociálno-ekonomický dosah, pretože také predmety by stratili v Únii svoju predajnú hodnotu a predstavovali by ťažkosti z hľadiska presadzovania tohto zákazu. Preto šperkové výrobky uvedené po prvý raz na trh do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti obmedzenia, ako aj dovezené starožitné šperkové výrobky, by mali byť vyňaté z obmedzenia.

(10)

Komisia by mala vykonať preskúmanie výnimky pre krištáľové sklo, tavené smalty, drahokamy a polodrahokamy v súvislosti s novými dostupnými vedeckými informáciami vrátane informácií o migrácii olova v prípade tých použití, pre ktoré je stanovená výnimka, dostupnosti vhodných alternatív, ako aj vývoja metód na testovanie migrácie.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru založeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36.

(3)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 28.


PRÍLOHA

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa dopĺňa táto položka 63:

„63.

Olovo

 

CAS č. 7439-92-1

 

ES č. 231-100-4

a jeho zlúčeniny

1.

Nesmú sa uviesť na trh ani použiť v žiadnej jednotlivej časti šperkových výrobkov, ak sa koncentrácia olova (vyjadreného ako kov) v takej časti rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnostných.

2.

Na účely odseku 1:

i)

pojem „šperkové výrobky“ zahŕňa šperky, imitácie šperkov a vlasové doplnky vrátane:

a)

náramkov, náhrdelníkov a prsteňov;

b)

pírsingových šperkov;

c)

náramkových hodiniek a doplnkov nosených na zápästí;

d)

brošní a manžetových gombíkov;

ii)

pojem „každá jednotlivá časť“ zahŕňa materiály, z ktorých sú šperky vyrobené, ako aj jednotlivé komponenty šperkových výrobkov.

3.

Odsek 1 sa tiež vzťahuje na jednotlivé časti, ktoré sú uvedené na trh alebo použité na účely výroby šperkov.

4.

Na základe výnimky sa odsek 1 nevzťahuje na:

a)

krištáľové sklo v zmysle definície v prílohe I (kategórie 1, 2, 3 a 4) k smernici Rady 69/493/EHS (1);

b)

vnútorné komponenty hodiniek, s ktorými spotrebitelia neprichádzajú do kontaktu;

c)

nesyntetické alebo rekonštituované drahokamy a polodrahokamy (číselný kód KN 7103 stanovený v nariadení (EHS) č. 2658/87); to neplatí, ak boli ošetrené olovom alebo jeho zlúčeninami, alebo zmesami obsahujúcimi takéto látky;

d)

smalty, definované ako zoskloviteľné zmesi vzniknuté tavením, vitrifikáciou alebo spekaním minerálov tavených pri teplote aspoň 500 °C.

5.

Na základe výnimky sa odsek 1 nevzťahuje na šperkové výrobky uvedené po prvý raz na trh pred 9. októbrom 2013 a šperkové výrobky vyrobené pred 10. decembrom 1961.

6.

Komisia do 9. októbra 2017 prehodnotí túto položku na základe nových vedeckých informácií vrátane dostupnosti alternatív a migrácie olova z výrobkov uvedených v odseku 1 a v prípade potreby túto položku zodpovedajúcim spôsobom zmení.


(1)  Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36.“


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 837/2012

z 18. septembra 2012

o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 22594) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu, odstavčatá, ošípané na výkrm a prasnice (držiteľ povolenia: spoločnosť DSM Nutritional Products)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie látky 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 22594). K uvedenej žiadosti boli pripojené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 22594) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu, odstavčatá, ošípané na výkrm a prasnice, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 14. decembra 2011 (2) k záveru, že 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaná Aspergillus oryzae (DSM 22594) nemá v rámci navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie a že jej používanie môže zlepšiť využitie fosforu u všetkých cieľových druhov. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 22594) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa malo povoliť používanie tohto prípravku v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(1):2527.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Ostatné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a18

DSM Nutritional Products

6-fytáza (EC 3.1.3.26)

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaný Aspergillus oryzae (DSM 22594) s minimálnou aktivitou:

 

50 000 (1) FYT/g v pevnom stave

 

20 000 FYT/g v tekutom stave

 

Charakteristika účinnej látky

6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaná Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Analytická metóda  (2)

Kolorimetrická metóda, ktorou sa meria anorganický fosfát, ktorý z fytátu uvoľní 6-fytáza (ISO 30024:2009)

Hydina

Ošípané na výkrm

Prasiatka (odstavené)

500 FYT

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu skladovateľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva pre:

hydinu, prasiatka (odstavené) a ošípané na výkrm: 500 – 4 000 FYT;

prasnice: 1 000-4 000 FYT.

3.

Na použitie v krmive s obsahom fosforu viazaného na fytín viac ako 0,23 %.

4.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa má použiť ochranná dýchacia maska, okuliare a rukavice.

5.

Na použitie pre odstavčatá s hmotnosťou do 35 kg.

9.10.2022

Prasnice

1 000 FYT


(1)  1 FYT je množstvo enzýmu, ktoré za reakčných podmienok s koncentráciou fytátu 5,0 mM pri pH 5,5 a 37 °C za minútu uvoľní 1 μmol anorganického fosfátu z fytátu.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 838/2012

z 18. septembra 2012

o povolení Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). K uvedenej žiadosti boli pripojené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 6. marca 2012 (2) k záveru, že Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) nemá za navrhovaných podmienok používania nepriaznivý účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí, ani na životné prostredie a že použitie tohto prípravku má potenciál zlepšiť produkciu siláže prostredníctvom zvýšenia produkcie kyseliny octovej, čo má za následok zvýšenie aeróbnej stability upravenej siláže. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa malo povoliť používanie tohto prípravku v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(3):2617.


PRÍLOHA

Identifikač-né číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximál-ny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Ostatné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) obsahujúci najmenej 8 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

Charakteristika účinnej látky

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Analytická metóda  (1)

 

Kvantifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: metóda platňového nanášania (EN 15787)

 

Identifikácia: gélová elektroforéza s pulzným poľom (PFGE).

Všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti.

2.

Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1 × 10 8 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.

9.10.2022


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 839/2012

z 18. septembra 2012,

ktoré sa týka povolenia močoviny ako kŕmnej doplnkovej látky pre prežúvavce

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje opätovné preskúmanie výrobkov povolených podľa smernice Rady 82/471/EHS z 30. júla 1982 o určitých výrobkoch používaných na výživu zvierat (2).

(2)

Močovina bola smernicou 82/471/EHS povolená bez časového obmedzenia. Uvedený výrobok bol následne zapísaný do registra kŕmnych doplnkových látok Spoločenstva ako existujúci výrobok v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o opätovné preskúmanie močoviny ako kŕmnej doplnkovej látky pre prežúvavce a o zaradenie danej doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „výživové doplnkové látky“. K uvedenej žiadosti boli pripojené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 7. marca 2012 (3) k záveru, že močovina nemá za navrhovaných podmienok nežiaduce účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie, a že poskytuje nebielkovinový dusík na mikrobiálnu syntézu bielkovín v bachore. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia močoviny vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli splnené. Preto by sa používanie uvedenej látky malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Vzhľadom na to, že podmienky povolenia močoviny boli upravené, ako aj na to, že neexistujú žiadne bezprostredné účinky na bezpečnosť, mala by sa poskytnúť primeraná lehota, ktorá by umožnila zainteresovaným stranám, aby sa pripravili na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia. Okrem toho je vhodné povoliť prechodné obdobie na spotrebovanie existujúcich zásob močoviny, ako sa povoľuje v smernici 82/471/EHS, a krmív obsahujúcich močovinu.

(7)

Pre prevádzkovateľov je neprimerane náročné opakovane sa prispôsobovať zo dňa na deň sa meniacim označeniam krmív obsahujúcich rôzne doplnkové látky, ktoré boli postupne povoľované na základe postupu stanoveného v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 a v súvislosti s ktorými je potrebné dodržiavať nové pravidlá označovania. Je preto vhodné znížiť správnu záťaž prevádzkovateľov tým, že sa im poskytne lehota umožňujúca hladký priebeh zmeny označovania.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „výživové doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „močovina a jej deriváty“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Požiadavky na označovanie

Krmivo obsahujúce močovinu sa označí v súlade s týmto nariadením najneskôr 19. mája 2013.

Krmivo obsahujúce močovinu, ktoré bolo označené v súlade so smernicou 82/471/EHS pred 19. májom 2013 však môže byť naďalej uvádzané na trh až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Prechodné opatrenia

Existujúce zásoby močoviny a krmiva obsahujúceho močovinu v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia môžu byť naďalej uvádzané na trh a používané za podmienok stanovených v smernici 82/471/EHS až do ich vyčerpania.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 19. novembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(3):2624.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Ostatné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva s vlhkosťou 12 %

Kategória výživových doplnkových látok. Funkčná skupina: močovina a jej deriváty

3d1

močovina

 

Zloženie doplnkovej látky

 

obsah močoviny: minimálne 97 %

 

obsah dusíka: 46 %

 

Charakteristika účinnej látky:

diaminometanón, č. CAS 58069-82-2, chemický vzorec: (NH2)2CO

 

Analytické metódy  (1)

 

Na stanovenie celkového dusíka v doplnkovej látke: titrácia (metóda 2.3.3 v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 2003/2033)

 

Na stanovenie podielu biuretu na celkovom dusíku v doplnkovej látke: spektrofotometria (metóda 2.5 v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 2003/2033)

 

Na stanovenie močoviny v premixoch, kŕmnych zmesiach a kŕmnych surovinách: spektrofotometria (príloha III.D k nariadeniu (ES) č. 152/2009)

Prežúvavce s dobrou funkciou bachora

 

8 800

Návod na používanie kŕmnej doplnkovej látky a krmiva obsahujúceho močovinu zahŕňa toto upozornenie:

„Močovina sa môže používať iba v krmive zvierat s dobrou funkciou bachora. Maximálna dávka močoviny v krmive sa má dosiahnuť postupne. Maximálny obsah močoviny v krmive by sa mal používať iba vo výžive bohatej na ľahko stráviteľné karbohydráty a s nízkym obsahom rozpustného dusíka.

Maximálne 30 % celkového dusíka v dennej dávke by malo pochádzať z močovinového dusíka.“

19.11.2022


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 840/2012

z 18. septembra 2012

o povolení používania 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy vtákov vo výkrme iné ako kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme a kačice vo výkrme a pre všetky druhy vtákov chované na znášku iné ako nosnice (držiteľ povolenia: Danisco Animal Nutrition)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie látky 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovanej organizmom Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). K žiadosti boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia používania 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy vtákov vo výkrme iné ako kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme a kačice vo výkrme a pre všetky druhy vtákov chované na znášku iné ako nosnice, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie prípravku 6-fytáza EC 3.1.3.26 už bolo povolené na desať rokov pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, prasiatka (odstavené), kačice vo výkrme, ošípané vo výkrme a pre prasnice nariadením Komisie (ES) č. 785/2007 (2) a nariadením Komisie (ES) č. 379/2009 (3).

(5)

Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti o povolenie používania 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy vtákov vo výkrme iné ako kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme a kačice vo výkrme a pre všetky druhy vtákov chované na znášku iné ako nosnice. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 7. marca 2012 (4) k záveru, že pri navrhovaných podmienkach použitia 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaná Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) nemá nežiaduce účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie a jej používanie môže zlepšiť využitie fosforu u všetkých cieľových druhov. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa malo povoliť používanie tohto prípravku v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v tejto prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 175, 5.7.2007, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 116, 9.5.2009, s. 6.

(4)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(3):2619.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a1640

Danisco Animal Nutrition (právnická osoba Danisco (UK) Limited)

6-fytáza EC 3.1.3.26

 

Zloženie doplnkovej látky

prípravok 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaný Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) s minimálnou aktivitou:

v tekutom a pevnom stave: 5 000 FTU (1)/g

 

Charakteristika účinnej látky

6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaná organizmom Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analytická metóda  (2):

 

stanovenie 6-fytázy EC 3.1.3.26 v kŕmnej doplnkovej látke: kolorimetrická metóda založená na určení množstva anorganického fosfátu uvoľneného enzýmom z fytátu sodného

 

stanovenie 6-fytázy EC 3.1.3.26 v premixoch a krmivách: EN ISO 30024: kolorimetrická metóda založená na určení množstva anorganického fosfátu uvoľneného enzýmom z fytátu sodného (po rozriedení celozrnnou múkou upravenou teplom)

všetky druhy vtákov vo výkrme iné ako kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme a kačice vo výkrme

250 FTU

 

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, lehotu skladovateľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Na použitie v kŕmnej zmesi obsahujúcej viac ako 0,23 % fosforu naviazaného na fytín.

3.

Maximálna odporúčaná dávka: 1 000 FTU na kg kompletného krmiva.

4.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii používať ochranu dýchacích ciest, okuliare a rukavice.

9.10.2022

všetky druhy vtákov chované na znášku iné ako nosnice

150 FTU


(1)  Jedna FTU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol anorganického fosfátu zo substrátu fytátu sodného za minútu pri pH 5,5 a 37 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 841/2012

z 18. septembra 2012

o povolení Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje schvaľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. Článok 10 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 10 ods. 1 až 4 obsahuje konkrétne ustanovenia týkajúce sa hodnotenia výrobkov používaných v Únii ako doplnkové látky do siláže, ktorému výrobky podliehajú odo dňa, keď sa nariadenie stalo uplatniteľným.

(2)

V súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) a s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli mikroorganizmy Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok Spoločenstva ako existujúce výrobky patriace do funkčnej skupiny doplnkových látok do siláže pre všetky druhy zvierat.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 sa predložili žiadosti o povolenie mikroorganizmov Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat, ktoré sa majú zaradiť do kategórie „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“. K týmto žiadostiam boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Žiadosti sa týkajú povolenia mikroorganizmov Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat, ktoré sa majú zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku z 13. decembra 2011 (2) dospel k záveru, že mikroorganizmy Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) nemajú pri navrhovaných podmienkach použitia škodlivý účinok na zdravie zvierat, zdravie spotrebiteľov ani na životné prostredie a že tieto mikroorganizmy majú potenciál zlepšiť produkciu siláže zo všetkých objemových krmív prostredníctvom zvýšenia konzervácie sušiny a zníženia straty bielkovín. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy týchto kŕmnych doplnkových látok v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia mikroorganizmov Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa používanie týchto mikroorganizmov malo povoliť tak, ako sa uvádza v prílohách k tomuto nariadeniu.

(7)

Keďže sa zavádzajú úpravy podmienok povolenia mikroorganizmov Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) a nevznikajú pritom žiadne okamžité účinky na bezpečnosť, malo by sa umožniť určité prechodné obdobie pred nadobudnutím platnosti povolenia, aby sa zainteresované strany mohli pripraviť na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia. Okrem toho je vhodné povoliť prechodné obdobie na spotrebovanie existujúcich zásob týchto mikroorganizmov a krmiva s ich obsahom.

(8)

Pre prevádzkovateľov je neprimerane zložité prispôsobovať opakovane a z jedného dňa na druhý označenia krmív obsahujúcich rozličné doplnkové látky postupne povoľované v súlade s postupom stanoveným v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 a pre ktoré je potrebné dodržiavať nové pravidlá označovania. Je preto vhodné znížiť administratívne zaťaženie prevádzkovateľov poskytnutím časového obdobia na plynulú úpravu označovania.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Mikroorganizmus uvedený v prílohe I, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Mikroorganizmus uvedený v prílohe II, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 3

Požiadavky na označovanie

Krmivo obsahujúce mikroorganizmy uvedené v článku 1 a 2 sa označuje v súlade s týmto nariadením najneskôr 19. mája 2013.

Krmivo obsahujúce mikroorganizmy uvedené v článku 1 a 2, ktoré bolo označené v súlade s predchádzajúcimi podmienkami povoľovania pred 19. májom 2013, možno aj naďalej uvádzať na trh až do spotrebovania zásob.

Článok 4

Prechodné opatrenia

Zásoby mikroorganizmov uvedených v článku 1 a 2 a krmiva, ktoré ich obsahuje, existujúce ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia možno aj naďalej uvádzať na trh a používať za predchádzajúcich podmienok povoľovania až do ich spotrebovania.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. novembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(1):2529.


PRÍLOHA I

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok z Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 obsahujúci najmenej 7 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

Charakteristika účinnej látky

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

 

Analytická metóda  (1)

 

Meranie v kŕmnej doplnkovej látke: metóda platňového nanášania (EN 15787)

 

Identifikácia: pulzná gélová elektroforéza (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE)

Všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti.

2.

Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1 × 109 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.

19. novembra 2022


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


PRÍLOHA II

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok z Lactobacillus plantarum NCIMB 30148 obsahujúci najmenej 7 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

Charakteristika účinnej látky

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

 

Analytická metóda  (1)

 

Meranie v kŕmnej doplnkovej látke: metóda platňového nanášania (EN 15787)

 

Identifikácia: pulzná gélová elektroforéza (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE)

všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti.

2.

Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1 × 109 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.

19. novembra 2022


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 842/2012

z 18. septembra 2012

o povolení používania prípravku z oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre psy (držiteľ povolenia Bayer Animal Health GmbH)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie používania prípravku z oktahydrátu uhličitanu lantanitého, číslo CAS 6487-39-4. K žiadosti boli pripojené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia používania prípravku z oktahydrátu uhličitanu lantanitého, číslo CAS 6487-39-4, ako kŕmnej doplnkovej látky pre psy, ako aj jej zaradenia do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie prípravku bolo povolené na desať rokov pre mačky, a to nariadením Komisie (ES) č. 163/2008 (2).

(5)

Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti o povolenie používania prípravku z oktahydrátu uhličitanu lantanitého, číslo CAS 6487-39-4, pre psy. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 6. marca 2012 k záveru, že pri navrhovaných podmienkach použitia oktahydrát uhličitanu lantanitého nemá nežiaduce účinky na cieľové druhy zvierat (3). Okrem toho uviedol, že oktahydrát uhličitanu lantanitého môže znížiť biologickú využiteľnosť fosforu u dospelých psov. Úrad sa však nevedel vyjadriť k dlhodobým účinkom. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia oktahydrátu uhličitanu lantanitého, číslo CAS 6487-39-4, vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia, ako sa stanovuje v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003, sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa vymedzení v prílohe k tomuto nariadeniu. Je vhodné zabezpečiť monitorovanie po uvedení na trh, pokiaľ ide o dlhodobé nepriaznivé účinky.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok vymedzený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 50, 23.2.2008, s. 3.

(3)  Vestník EFSA (The EFSA Journal) z roku 2012; 10(3):2618.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (znižovanie vylučovania fosforu močom)

4d1

Bayer Animal Health GmbH

oktahydrát uhličitanu lantanitého

 

Zloženie doplnkovej látky

 

prípravok oktahydrátu uhličitanu lantanitého;

 

minimálne 85 % oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako účinnej látky

 

Charakteristika účinnej látky

 

oktahydrát uhličitanu lantanitého

 

La2 (CO3)3 · 8H2O

 

číslo CAS 6487-39-4

 

Analytická metóda  (1)

 

stanovenie množstva uhličitanu v kŕmnej doplnkovej látke:

metóda Spoločenstva (nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009) (2);

 

stanovenie množstva lantánu v kŕmnej doplnkovej látke a v krmive: atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES)

Psy

1 500

7 500

Vyžaduje sa plán monitorovania po uvedení na trh týkajúci sa chronických nepriaznivých účinkov.

V návode na použitie doplnkovej látky:

pre dospelých psov,

odporúčaná dávka na pridanie do vlhkého krmiva s obsahom sušiny 20-25 %: 340 až 2 100 mg na kg,

nepodávať súčasne s krmivami, ktoré majú vysokú hladinu fosforu.

9. októbra 2022


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória pre kŕmne doplnkové látky: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1.


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 843/2012

z 18. septembra 2012

o povolení endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) ako kŕmnej doplnkovej látky pre chovné morky, pre menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku alebo na plemeno a pre okrasné vtáky (držiteľ povolenia BASF SE)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713). K žiadosti boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku, pre chovné morky, pre menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku alebo na plemeno a pre okrasné vtáky, ako aj jej zaradenia do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie predmetného prípravku bolo povolené na desať rokov pre kurčatá vo výkrme a pre kačice nariadením Komisie (ES) č. 1069/2009 (2) a pre morky vo výkrme nariadením Komisie (ES) č. 1380/2007 (3).

(5)

Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti o povolenie endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) pre kurčatá chované na znášku, pre chovné morky, pre menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku alebo na plemeno a pre okrasné vtáky. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku z 2. februára 2012 (4) k záveru, že endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) produkovaná hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) nemá nežiaduce účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie a že jej používanie môže zlepšiť pomer spotreby krmiva k prírastku hmotnosti pri všetkých cieľových druhoch. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, predloženú referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia, ako sa stanovuje v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003, sú splnené. Používanie predmetného prípravku by sa preto malo povoliť podľa vymedzení v prílohe k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok vymedzený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 301, 17.11.2009, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 21.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(2):2575.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a62

BASF SE

endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

 

Zloženie doplnkovej látky

prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) s minimálnou aktivitou:

 

v tuhom stave: 5 600 TXU (1)/g

 

v kvapalnom stave: 5 600 TXU/ml

 

Charakteristika účinnej látky

endo-1,4-beta-xylanáza produkovaná hubou Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Analytická metóda  (2)

viskozimetrická metóda založená na znížení viskozity pôsobením endo-1,4-beta-xylanázy na substrát obsahujúci xylán (arabinoxylán pšenice) pri pH 3,5 a teplote 55 °C

chovné morky

560 TXU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu skladovateľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná maximálna dávka na kilogram kompletného krmiva pre všetky druhy patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia: 840 TXU

3.

Na použitie v krmive bohatom na škrobové a neškrobové polysacharidy (najmä betaglukány a arabinoxylány).

9.10.2022

okrasné vtáky, menej významné druhy vtákov okrem kačíc a nosníc

280 TXU


(1)  1 TXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 5 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z arabinoxylánu pšenice za minútu pri pH 3,5 a 55 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 844/2012

z 18. septembra 2012,

ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že schválenie účinnej látky sa môže po uplynutí platnosti schválenia obnoviť.

(2)

Je vhodné stanoviť ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia.

(3)

Konkrétne by sa mali stanoviť lehoty pre jednotlivé kroky postupu obnovenia, aby sa zabezpečilo jeho náležité fungovanie.

(4)

Mali by sa stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o dôvernosť a uverejnenie žiadosti o obnovenie, doplňujúcej dokumentácie a jej aktualizácií.

(5)

Mali by sa stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o predloženie žiadosti o obnovenie a jej obsah a formát. Žiadatelia by mali mať povinnosť odôvodniť predloženie nových informácií a osobitne uviesť štúdie týkajúce sa stavovcov, ktoré majú v úmysle predložiť.

(6)

Mali by sa stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o kontrolovanie žiadosti zo strany spravodajského členského štátu.

(7)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie postupu obnovenia by mal spravodajský členský štát na žiadosť žiadateľa pred predložením doplňujúcej dokumentácie zorganizovať stretnutie na účely prediskutovania žiadosti.

(8)

Doplňujúca dokumentácia predložená na účely obnovenia by mala predovšetkým zahŕňať potrebné nové údaje a nové hodnotenia rizika a preukázať, prečo sú takéto údaje a hodnotenia rizika potrebné.

(9)

Mali by sa stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o stanovenie prijateľnosti žiadosti zo strany spravodajského členského štátu.

(10)

V prípade, ak sú všetky predložené žiadosti neprijateľné, by Komisia mala prijať nariadenie o neobnovení príslušnej účinnej látky.

(11)

Mali by sa stanoviť pravidlá na zabezpečenie nezávislého, objektívneho a transparentného hodnotenia účinnej látky.

(12)

Žiadateľovi, členským štátom s výnimkou spravodajského členského štátu a verejnosti by sa mala poskytnúť príležitosť predložiť pripomienky k návrhu hodnotiacej správy o obnovení.

(13)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín by mal predložiť závery a uskutočniť konzultácie s odborníkmi, pokiaľ Komisia neoznámi, že takýto záver nie je potrebný.

(14)

Mali by sa stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o správu o obnovení a prijatie nariadenia o obnovení schválenia účinnej látky.

(15)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje postup na obnovenie zaradenia druhej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvára zoznam takýchto látok (2), by sa malo naďalej uplatňovať vzhľadom na obnovenie schválenia účinných látok uvedených v jeho prílohe I.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

PRIJATEĽNOSŤ

ODDIEL 1

Žiadosť o obnovenie

Článok 1

Predloženie žiadosti

1.   Žiadosť o obnovenie schválenia účinnej látky predloží výrobca účinnej látky spravodajskému členskému štátu podľa druhého stĺpca prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 686/2012 (3) a spoluspravodajskému členskému štátu podľa tretieho stĺpca uvedenej prílohy najneskôr tri roky pred uplynutím schválenia.

Pri predkladaní žiadosti môže žiadateľ v zmysle článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009 požiadať o zachovanie dôvernosti určitých informácií. V tom prípade žiadateľ časti žiadosti fyzicky oddelí, pričom vysvetlí dôvody svojej žiadosti o zachovanie ich dôvernosti.

Žiadateľ zároveň predloží všetky žiadosti o ochranu údajov v zmysle článku 59 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Žiadateľ zašle kópiu žiadosti Komisii, ostatným členským štátom a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), a to vrátane informácií o tých častiach žiadosti, v súvislosti s ktorými žiadal o zachovanie dôvernosti, ako je uvedené v odseku 1.

3.   Združenie výrobcov určené výrobcami na účely súladu s týmto nariadením môže podať spoločnú žiadosť.

Článok 2

Formát a obsah žiadosti

1.   Žiadosť sa predkladá vo formáte stanovenom v prílohe.

2.   V žiadosti sa uvádzajú nové informácie, ktoré má žiadateľ v úmysle predložiť. Preukazuje sa v nej, že takéto informácie sú potrebné v súlade s článkom 15 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1107/2009.

V žiadosti sa samostatne uvádzajú nové štúdie týkajúcej sa stavovcov, ktoré žiadateľ zamýšľa predložiť.

Článok 3

Kontrola žiadosti

1.   Ak bola žiadosť predložená do dátumu stanoveného v článku 1 ods. 1 prvom pododseku a obsahuje všetky prvky stanovené v článku 2, spravodajský členský štát v lehote jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti informuje žiadateľa, spoluspravodajský členský štát, Komisiu a úrad o dátume prijatia žiadosti, skutočnosti, že bola predložená do dátumu stanoveného v článku 1 ods. 1 prvom pododseku a obsahuje všetky prvky stanovené v článku 2.

Spravodajský členský štát posúdi žiadosť o zachovanie dôvernosti informácií. V prípade žiadosti o poskytnutie prístupu k informáciám spravodajský členský štát rozhodne o tom, ktoré informácie majú zostať dôverné.

2.   Ak bola žiadosť predložená do dátumu stanoveného v článku 1 ods. 1 prvom pododseku, ale chýba jeden alebo viacero prvkov stanovených v článku 2, spravodajský členský štát v priebehu jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti informuje žiadateľa, ktoré časti chýbajú, a stanoví 14-dňovú lehotu na predloženie uvedených častí spravodajskému členskému štátu a spoluspravodajskému členskému štátu.

Ak po uplynutí uvedenej lehoty žiadosť obsahuje všetky časti stanovené v článku 2, spravodajský členský štát bezodkladne postupuje v súlade s odsekom 1.

3.   Ak žiadosť nebola predložená do dátumu stanoveného v článku 1 ods. 1 prvom pododseku alebo po uplynutí lehoty stanovenej na predloženie chýbajúcich častí v súlade s odsekom 2 žiadosť stále neobsahuje všetky prvky stanovené v článku 2, spravodajský členský štát bezodkladne informuje žiadateľa, spoluspravodajský členský štát, Komisiu, ostatné členské štáty a úrad o tom, že žiadosť je neprijateľná, a o dôvodoch, prečo je neprijateľná.

4.   Do 14 dní od dátumu prijatia informácie, že žiadosť bola predložená do dátumu stanoveného v článku 1 ods. 1 prvom pododseku a obsahuje všetky prvky stanovené v článku 2, žiadateľ predloží úradu kópiu žiadosti vrátane informácií o tých častiach žiadosti, v súvislosti s ktorými bolo zo strany žiadateľa požadované a odôvodnené zachovanie dôvernosti informácií v súlade s článkom 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Žiadateľ zároveň postúpi úradu kópiu žiadosti, s výnimkou akýchkoľvek informácií, v súvislosti s ktorými bolo zo strany žiadateľa požadované a odôvodnené zachovanie dôvernosti informácií v súlade s článkom 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

5.   Ak boli do dátumu stanoveného v článku 1 ods. 1 prvom pododseku osobitne predložené dve alebo viacero žiadostí týkajúcich sa tej istej účinnej látky a každá z nich obsahuje všetky prvky stanovené v článku 2, spravodajský členský štát oznámi kontaktné údaje každého žiadateľa druhému žiadateľovi (ostatným žiadateľom).

6.   Komisia v prípade každej účinnej látky uverejní mená/názvy a adresy žiadateľov, ktorých žiadosti boli predložené do dátumu stanoveného v článku 1 ods. 1 prvom pododseku a obsahujú všetky prvky stanovené v článku 2.

Článok 4

Stretnutia pred predložením doplňujúcej dokumentácie

Žiadateľ môže požiadať o stretnutie so spravodajským a spoluspravodajským členským štátom s cieľom prediskutovať žiadosť.

Ak o to žiadateľ požiada, musí k takýmto stretnutiam pred predložením žiadosti dôjsť pred predložením doplňujúcej dokumentácie podľa článku 6.

Článok 5

Prístup k žiadosti

Po prijatí žiadosti, ako je stanovené v článku 3 ods. 4, úrad žiadosť bezodkladne sprístupní verejnosti s výnimkou akýchkoľvek informácií, v súvislosti s ktorými bolo zo strany žiadateľa požadované a odôvodnené zachovanie dôvernosti informácií v súlade s článkom 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009, okrem prípadov, keď existuje prevažujúci verejný záujem na ich zverejnení.

ODDIEL 2

Doplňujúca dokumentácia

Článok 6

Predloženie doplňujúcej dokumentácie

1.   Ak spravodajský členský štát informoval žiadateľa v súlade s článkom 3 ods. 1, že jeho žiadosť bola predložená do dátumu stanoveného v článku 1 ods. 1 prvom pododseku a obsahuje všetky prvky stanovené v článku 2, žiadateľ predloží doplňujúcu dokumentáciu spravodajskému členskému štátu, spoluspravodajskému členskému štátu, Komisii a úradu.

2.   Obsah doplňujúcej súhrnnej dokumentácie a úplnej doplňujúcej dokumentácie musí byť v súlade s článkom 7.

3.   Doplňujúca dokumentácia sa predloží najneskôr 30 mesiacov pred uplynutím platnosti schválenia.

4.   Ak o obnovenie schválenia tej istej účinnej látky žiada viac ako jeden žiadateľ, títo žiadatelia podniknú všetky primerané kroky na to, aby svoje dokumentácie predložili spoločne.

Pokiaľ všetci príslušní žiadatelia nepredložia takéto dokumentácie spoločne, je to potrebné v dokumentáciách odôvodniť.

5.   Pri predkladaní doplňujúcej dokumentácie môže žiadateľ podľa článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009 požiadať, aby sa zachovala dôvernosť určitých informácií vrátane určitých častí dokumentácie, a fyzicky tieto informácie oddelí.

Článok 7

Obsah doplňujúcej dokumentácie

1.   Súčasťou doplňujúcej súhrnnej dokumentácie má byť:

a)

kópia žiadosti;

b)

ak sa k žiadateľovi pripojí alebo ak ho nahradí jeden alebo viacero iných žiadateľov, meno/názov a adresa tohto týchto iných žiadateľov a prípadne názov združenia výrobcov podľa článku 1 ods. 3;

c)

informácie týkajúce sa jedného alebo viacerých reprezentatívnych použití najmenej jedného prípravku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje danú účinnú látku, na plodine pestovanej vo veľkom rozsahu v každej zóne, ktoré preukazujú, že sú splnené kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009; v prípade, že sa predložené informácie netýkajú všetkých zón alebo plodiny pestovanej vo veľkom rozsahu, je to potrebné zdôvodniť;

d)

údaje a hodnotenia rizika, ktoré neboli súčasťou dokumentácie na účely schválenia alebo následnej dokumentácie na účely obnovenia a ktoré sú potrebné:

i)

na zohľadnenie zmien právnych požiadaviek, ktoré nastali od schválenia alebo posledného obnovenia schválenia príslušnej účinnej látky;

ii)

na zohľadnenie zmien vedeckých a technických znalostí, ktoré nastali od schválenia alebo posledného obnovenia schválenia príslušnej účinnej látky;

iii)

na zohľadnenie zmien reprezentatívnych použití alebo

iv)

pretože žiadosť sa týka zmeneného a doplneného obnovenia;

e)

v prípade každého bodu požiadaviek na údaje o účinnej látke, ako sú stanovené v nariadení stanovujúcom požiadavky na údaje o účinných látkach podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, v prípade ktorých sú potrebné nové údaje v súlade s písmenom d), zhrnutia a výsledky testov a štúdií, meno/názov ich vlastníka a osoby alebo inštitútu, ktorí ich vykonali, a dôvod, prečo je každý test alebo štúdia potrebná;

f)

v prípade každého bodu požiadaviek na údaje o prípravku na ochranu rastlín, ako sú stanovené v nariadení stanovujúcom požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, v prípade ktorých sú potrebné nové údaje v súlade s písmenom d), zhrnutia a výsledky testov a štúdií, meno/názov ich vlastníka a osoby alebo inštitútu, ktorí testy a štúdie vykonali, pre jeden alebo viac prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú reprezentatívne pre odporúčané použitia, a dôvod, prečo je každý test alebo štúdia potrebná;

g)

v prípade potreby zdokumentované dôkazy podľa článku 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

h)

v prípade každej skúšky alebo štúdie týkajúcej sa stavovcov opis krokov, ktoré sa podnikli s cieľom vyhnúť sa testovaniu na stavovcoch;

i)

v prípade potreby kópiu žiadosti týkajúcej sa maximálnych limitov rezíduí v zmysle článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4);

j)

v prípade potreby kópiu návrhu na klasifikáciu, ak sa dospeje k záveru, že látku je potrebné klasifikovať alebo opätovne klasifikovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5);

k)

posúdenie všetkých predložených informácií;

l)

kontrolný zoznam preukazujúci úplnosť doplňujúcej dokumentácie uvedenej v odseku 3, pokiaľ ide o použitia, o ktoré sa žiada, a s uvedením, ktoré údaje sú nové;

m)

zhrnutia a výsledky verejne dostupnej odborne zrecenzovanej vedeckej literatúry podľa článku 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Použitia uvedené v odseku 1 písm. c) prípadne zahŕňajú aj použitia hodnotené na účely schválenia alebo následných obnovení. Najmenej jeden prípravok na ochranu rastlín uvedený v odseku 1 písm. c) nesmie obsahovať žiadnu inú účinnú látku, pokiaľ takýto prípravok existuje na reprezentatívne použitie.

3.   Úplná doplňujúca dokumentácia obsahuje úplné znenie jednotlivých protokolov z testov a správ zo štúdií podľa odseku 1 písm. e), f) a m).

Neobsahuje žiadne protokoly z testov ani správy zo štúdií, ktoré zahŕňajú zámerné podanie účinnej látky alebo prípravku na ochranu rastlín, ktorý túto látku obsahuje, ľuďom.

Článok 8

Prijateľnosť žiadosti

1.   Ak bola doplňujúca dokumentácia predložená do dátumu stanoveného v článku 6 ods. 3 a obsahuje všetky časti stanovené v článku 7, spravodajský členský štát v lehote jedného mesiaca informuje žiadateľa, spoluspravodajský členský štát, Komisiu a úrad o dátume prijatia doplňujúcej dokumentácie a o prijateľnosti žiadosti.

Spravodajský členský štát posúdi žiadosť o zachovanie dôvernosti informácií. V prípade žiadosti o poskytnutie prístupu k informáciám spravodajský členský štát rozhodne o tom, ktoré informácie majú zostať dôverné.

2.   Ak bola doplňujúca dokumentácia predložená do dátumu stanoveného v článku 6 ods. 3, ale chýba jedna alebo viacero prvkov stanovených v článku 7, spravodajský členský štát v lehote jedného mesiaca odo dňa prijatia doplňujúcej dokumentácie informuje žiadateľa, ktoré prvky chýbajú, a stanoví 14-dňovú lehotu na predloženie uvedených prvkov spravodajskému členskému štátu a spoluspravodajskému členskému štátu.

Ak po uplynutí uvedenej lehoty doplňujúca dokumentácia obsahuje všetky prvky stanovené v článku 7, spravodajský členský štát bezodkladne postupuje v súlade s odsekom 1.

3.   Po prijatí informácie, že žiadosť je prijateľná, žiadateľ bezodkladne postúpi doplňujúcu dokumentáciu ďalším členským štátom, Komisii a úradu, a to vrátane informácií o tých častiach dokumentácie, v súvislosti s ktorými bolo zo strany žiadateľa požadované a odôvodnené zachovanie dôvernosti informácií v súlade s článkom 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Žiadateľ zároveň postúpi úradu doplňujúcu súhrnnú dokumentáciu úradu, s výnimkou akýchkoľvek informácií, v súvislosti s ktorými bolo zo strany žiadateľa požadované a odôvodnené zachovanie dôvernosti informácií v súlade s článkom 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

4.   Úrad bezodkladne sprístupní doplňujúcu súhrnnú dokumentáciu verejnosti s výnimkou akýchkoľvek informácií, v súvislosti s ktorými bolo zo strany žiadateľa požadované a odôvodnené zachovanie dôvernosti informácií v súlade s článkom 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009, okrem prípadov, keď existuje prevažujúci verejný záujem na ich zverejnení.

5.   Na žiadosť úradu alebo členského štátu žiadateľ sprístupní dokumentáciu predloženú na schválenie a následné obnovenia schválenia, ak k nej má prístup.

6.   Ak doplňujúca dokumentácia nebola predložená do dátumu stanoveného v článku 6 ods. 3 alebo po uplynutí lehoty stanovenej na predloženie chýbajúcich častí v súlade s odsekom 2 tohto článku doplňujúca dokumentácia stále neobsahuje všetky časti uvedené v článku 7, spravodajský členský štát bezodkladne informuje žiadateľa, spoluspravodajský členský štát, Komisiu, ostatné členské štáty a úrad o tom, že žiadosť je neprijateľná, a o dôvodoch, prečo je neprijateľná.

Článok 9

Nahradenie žiadateľa

Žiadateľ môže byť nahradený iným výrobcom, ktorý prevezme všetky jeho práva a povinnosti podľa tohto nariadenia, a to tak, že žiadateľ a iný výrobca o tom informujú spravodajský členský štát prostredníctvom spoločného vyhlásenia. V takom prípade žiadateľ a daný iný výrobca zároveň informujú o výmene spoluspravodajský členský štát, Komisiu, ostatné členské štáty, úrad a všetkých ďalších žiadateľov, ktorí predložili žiadosť týkajúcu sa tej istej účinnej látky.

Článok 10

Prijatie nariadenia o neobnovení

Komisia prijme nariadenie o neobnovení schválenia účinnej látky v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1107/2009, ak všetky žiadosti predložené v súvislosti s touto účinnou látkou sú neprijateľné v súlade s článkom 3 ods. 3 tohto nariadenia alebo jeho článkom 8 ods. 6.

KAPITOLA 2

HODNOTENIE

Článok 11

Hodnotenie spravodajským a spoluspravodajským členským štátom

1.   Ak je žiadosť prijateľná v súlade s článkom 8 ods. 1, spravodajský členský štát po porade so spoluspravodajským členským štátom najneskôr do 12 mesiacov od dátumu uvedeného v článku 6 ods. 3 pripraví a predloží Komisii s kópiou pre úrad správu, v ktorej posúdi, či možno očakávať, že účinná látka splní kritériá schválenia podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009, (ďalej len „návrh hodnotiacej správy o obnovení“).

2.   Súčasťou návrhu hodnotiacej správy o obnovení je aj:

a)

odporúčanie týkajúce sa obnovenia schválenia;

b)

odporúčanie, či by sa látka mala považovať za látku s „nízkym rizikom“;

c)

odporúčanie, či by sa látka mala považovať za látku, ktorá sa má nahradiť;

d)

v prípade potreby návrh na stanovenie maximálnych limitov rezíduí;

e)

v prípade potreby návrh na klasifikáciu alebo opätovnú klasifikáciu účinnej látky v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008;

f)

záver o tom, ktorá z nových štúdií zaradených do doplňujúcej dokumentácie je relevantná z hľadiska hodnotenia;

g)

odporúčanie týkajúce sa toho, ku ktorým častiam správy je potrebné uskutočniť konzultácie s odborníkmi v súlade s článkom 13 ods. 1;

h)

v prípade potreby body, v ktorých spoluspravodajský členský štát nesúhlasí s hodnotením spravodajského členského štátu.

3.   Spravodajský členský štát vykoná nezávislé, objektívne a transparentné hodnotenie na základe aktuálnych vedeckých a technických poznatkov. Zohľadní doplňujúcu dokumentáciu a prípadne dokumentáciu predloženú na schválenie a následné obnovenia schválenia.

4.   Spravodajský členský štát najprv stanoví, či sú splnené kritériá schválenia stanovené v bodoch 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 a 3.7 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009.

Ak tieto kritériá nie sú splnené, návrh hodnotiacej správy o obnovení sa obmedzí na uvedené časti hodnotenia, pokiaľ sa neuplatňuje článok 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

5.   Ak spravodajský členský štát vyžaduje dodatočné informácie, stanoví žiadateľovi lehotu na poskytnutie uvedených informácií. Uvedená lehota nesmie viesť k predĺženiu lehoty 12 mesiacov uvedenej v odseku 1. Žiadateľ môže podľa článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009 požiadať o zachovanie dôvernosti takýchto informácií.

6.   Spravodajský členský štát sa môže poradiť s úradom a žiadať od ostatných členských štátov dodatočné technické alebo vedecké informácie. Takéto konzultácie a žiadosti nevedú k predĺženiu lehoty 12 mesiacov uvedenej v odseku 1.

7.   Informácie, ktoré žiadateľ predložil bez toho, aby o to bol požiadaný, alebo informácie predložené po uplynutí lehoty stanovenej na ich predloženie v súlade s prvou vetou odseku 5 sa nezohľadnia, ak neboli predložené v súlade s článkom 56 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

8.   Pri predkladaní návrhu hodnotiacej správy o obnovení Komisii spravodajský členský štát požiada žiadateľa, aby spoluspravodajskému členskému štátu, Komisii, ostatným členským štátom a úradu predložil doplňujúcu súhrnnú dokumentáciu, ktorá obsahuje aktualizované dodatočné informácie vyžiadané spravodajským členským štátom v súlade s odsekom 5 alebo predložené v súlade s článkom 56 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Žiadateľ môže podľa článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009 požiadať o to, aby takéto informácie zostali dôverné. Takéto žiadosti sa adresujú úradu.

Článok 12

Pripomienky k návrhu hodnotiacej správy o obnovení

1.   Úrad rozošle návrh hodnotiacej správy o obnovení, ktorý dostal od spravodajského členského štátu, žiadateľovi a ostatným členským štátom najneskôr do 30 dní od jeho prijatia.

2.   Úrad sprístupní návrh hodnotiacej správy o obnovení verejnosti po tom, ako poskytne žiadateľovi dva týždne na predloženie žiadosti podľa článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009 o zachovanie dôvernosti určitých častí návrhu hodnotiacej správy o obnovení.

3.   Úrad poskytne na predloženie písomných pripomienok 60-dňovú lehotu od dátumu sprístupnenia správy verejnosti. Tieto pripomienky sa zašlú úradu, ktorý ich usporiada a spolu s vlastnými pripomienkami postúpi Komisii.

4.   Úrad bezodkladne sprístupní aktualizovanú doplňujúcu súhrnnú dokumentáciu verejnosti s výnimkou akýchkoľvek informácií, v súvislosti s ktorými bolo zo strany žiadateľa požadované a odôvodnené zachovanie dôvernosti informácií v súlade s článkom 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009, okrem prípadov, keď existuje prevažujúci verejný záujem na ich zverejnení.

Článok 13

Závery úradu

1.   Do piatich mesiacov od uplynutia lehoty uvedenej v článku 12 ods. 3 úrad na základe aktuálnych vedeckých a technických poznatkov a s využitím usmerňujúcich dokumentov uplatniteľných k dátumu predloženia doplňujúcej dokumentácie prijme závery o tom, či možno očakávať, že účinná látka splní kritériá schválenia podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Úrad prípadne uskutoční konzultácie s odborníkmi vrátane odborníkov zo spravodajského členského štátu a spoluspravodajského členského štátu. Úrad oznámi svoje závery žiadateľovi, členským štátom a Komisii.

Odchylne od prvého pododseku môže Komisia po uplynutí lehoty uvedenej v článku 12 ods. 3 bezodkladne informovať úrad, že závery nie sú potrebné.

2.   Úrad potom, ako poskytne žiadateľovi dva týždne na predloženie žiadosti o zachovanie dôvernosti určitých častí záverov podľa článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009, závery sprístupní verejnosti s výnimkou akýchkoľvek informácií, v súvislosti s ktorými úrad povolil zachovanie dôvernosti, okrem prípadov, keď existuje prevažujúci verejný záujem na ich zverejnení.

3.   Ak sa úrad domnieva, že dodatočné informácie od žiadateľa sú potrebné, stanoví žiadateľovi po porade so spravodajským členským štátom lehotu nepresahujúcu jeden mesiac na predloženie takýchto informácií členským štátom, Komisii a úradu. Spravodajský členský štát prijaté informácie vyhodnotí do 60 dní odo dňa prijatia dodatočných informácií a svoje hodnotenie zašle úradu.

Ak sa uplatňuje prvý pododsek, lehota uvedená v odseku 1 sa predĺži o lehoty uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

4.   Úrad môže požiadať Komisiu, aby konzultovala s referenčným laboratóriom Európskej Únie určeným podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (6) na účely overenia, či je analytická metóda na stanovenie rezíduí, ktorú navrhuje žiadateľ, uspokojivá a či spĺňa požiadavky článku 29 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 1107/2009. Žiadateľ poskytne na žiadosť referenčného laboratória Európskej Únie vzorky a analytické štandardy.

5.   Informácie, ktoré žiadateľ predložil bez toho, aby o to bol požiadaný, prípadne informácie predložené po uplynutí lehoty stanovenej na ich predloženie v súlade s odsekom 3 prvým pododsekom, sa nezohľadnia, ak neboli predložené v súlade s článkom 56 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Článok 14

Správa o obnovení a nariadenie o obnovení

1.   Komisia predloží výboru uvedenému v článku 79 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 správu o obnovení a návrh nariadenia do šiestich mesiacov od dátumu prijatia záverov úradu alebo v prípadoch, keď takéto závery úradu neexistujú, po uplynutí lehoty uvedenej v článku 12 ods. 3 tohto nariadenia.

V správe o obnovení a v návrhu nariadenia sa zohľadní návrh hodnotiacej správy o obnovení vypracovaný spravodajským členským štátom, pripomienky uvedené v článku 12 ods. 3 tohto nariadenia a závery úradu, ak takéto závery boli predložené.

Žiadateľovi sa poskytne možnosť predložiť pripomienky k správe o obnovení v lehote 14 dní.

2.   Na základe správy o obnovení a s prihliadnutím na pripomienky predložené žiadateľom v rámci lehoty stanovenej v odseku 1 treťom pododseku Komisia prijme nariadenie v súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

KAPITOLA 3

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Prechodné ustanovenia

Nariadenie (EÚ) č. 1141/2010 sa naďalej uplatňuje, pokiaľ ide o obnovenie schválenia účinných látok uvedených v jeho prílohe I.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2010, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 200, 27.7.2012, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Formát žiadostí podľa článku 2 ods. 1

Žiadosť musí byť vyhotovená v písomnej podobe, musí byť podpísaná žiadateľom a zaslaná spravodajskému členskému štátu a spoluspravodajskému členskému štátu.

Kópia žiadosti sa zašle Európskej komisii na adresu: European Commission, DG Health and Consumers, 1049 Brussels, Belgicko, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín na adresu: European Food Safety Authority, Via Carlo Magno 1/A, 43126 Parma, Taliansko a ostatným členským štátom.

VZOR

1.   Údaje o žiadateľovi

1.1.

Meno/Názov a adresa žiadateľa vrátane mena fyzickej osoby zodpovednej za žiadosť a iné povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia:

1.1.1.

a)

telefónne číslo:

b)

e-mailová adresa:

1.1.2.

a)

kontaktné údaje:

b)

alternatívne kontaktné údaje:

2.   Informácie potrebné na uľahčenie identifikácie

2.1.

Všeobecný názov (navrhnutý alebo prijatý ISO), v prípade potreby s uvedením akýchkoľvek jeho variantov, ako napríklad solí, esterov alebo amínov vyrobených výrobcom.

2.2.

Chemický názov (názvoslovie IUPAC a CAS).

2.3.

Čísla CAS, CIPA a ES (ak existujú).

2.4.

Empirický a štrukturálny vzorec, molekulová hmotnosť.

2.5.

Špecifikácia čistoty účinnej látky v g/kg, ktorá musí byť pokiaľ možno zhodná alebo predtým prijatá za rovnocennú s tou, ktorá je uvedená v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1).

2.6.

Klasifikácia a označenie účinnej látky v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) (účinky na zdravie a životné prostredie).

3.   Nové informácie

3.1.

Zoznam nových informácií, ktoré žiadateľ zamýšľa predložiť spolu s odôvodnením preukazujúcim, že sa považujú za potrebné, v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

3.2.

Zoznam nových štúdií na stavovcoch, ktoré žiadateľ zamýšľa predložiť.

3.3.

Harmonogram všetkých nových a prebiehajúcich štúdií.

Žiadateľ potvrdzuje, že uvedené informácie predložené v žiadosti sú správne.

Dátum a podpis (osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa uvedeného v bode 1.1)


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/33


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 845/2012

z 18. septembra 2012,

ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní EÚ,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 7,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Začatie konania

(1)

Komisia oznámila 21. decembra 2011 prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) začatie antidumpingového konania v súvislosti s dovozom určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušná krajina“ alebo „ČĽR“) do Únie.

(2)

Konanie sa začalo na základe podnetu, ktorý podalo 7. novembra 2011 združenie Eurofer (ďalej len „navrhovateľ“), ktoré predstavuje podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 70 %, celkovej výroby určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom. Podnet obsahoval prima facie dôkazy o dumpingu uvedeného výrobku a z neho vyplývajúcej značnej ujme, ktorý sa považoval za dostatočný dôvod na začatie konania.

2.   Strany, ktorých sa konanie týka

(3)

Komisia oficiálne oznámila začatie konania navrhovateľom, ostatným známym výrobcom v Únii, známym vyvážajúcim výrobcom v ČĽR, dovozcom, obchodníkom, používateľom, dodávateľom a združeniam, o ktorých je známe, že sa ich táto záležitosť týka, a zástupcom ČĽR. Komisia takisto informovala výrobcov v Kanade a Juhoafrickej republike (ďalej len „Južná Afrika“), ktoré boli v oznámení o začatí konania navrhnuté ako možné analogické krajiny. Zainteresované strany dostali možnosť predložiť svoje stanoviská v písomnej forme a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania.

(4)

Vzhľadom na zjavne veľký počet vyvážajúcich výrobcov, výrobcov z Únie a neprepojených dovozcov sa v oznámení o začatí konania v súlade s článkom 17 základného nariadenia uvažovalo o výbere vzorky. S cieľom umožniť Komisii rozhodnúť o potrebe výberu vzorky a v prípade, že je potrebná, vzorky vybrať, boli požiadaní všetci známi vyvážajúci výrobcovia a neprepojení dovozcovia, aby sa prihlásili Komisii a aby poskytli základné informácie o svojej činnosti súvisiacej s príslušným výrobkom za obdobie od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2011, ako sa stanovuje v oznámení o začatí konania.

(5)

Pokiaľ ide o výrobcov z Únie, Komisia v oznámení o začatí konania uviedla, že predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Túto vzorku tvorilo šesť výrobcov z Únie, o ktorých bolo Komisii známe, že vyrábajú podobný výrobok, vybraných na základe predaja, objemu výroby, veľkosti a geografického umiestnenia v Únii. Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky predstavovali 46 % výroby Únie a 38 % predaja v Únii. Zainteresované strany boli takisto vyzvané v oznámení o začatí konania, aby oznámili svoje stanoviská k predbežnej vzorke. Jeden z výrobcov z Únie uviedol, že si nepraje byť zaradený do vzorky a bol vo vzorke nahradený ďalším najväčším výrobcom.

(6)

Dvadsať šesť vyvážajúcich výrobcov alebo skupín vyvážajúcich výrobcov v ČĽR poskytlo požadované informácie a súhlasilo so zahrnutím do vzorky. Na základe informácií získaných od vyvážajúcich výrobcov Komisia najprv vybrala vzorku troch vyvážajúcich výrobcov s najväčším objemom vývozu do Únie. Jeden z vyvážajúcich výrobcov zaradený do vzorky však neposkytol presné údaje o vývoze a bol zo vzorky vyradený. Dvaja ďalší vyvážajúci výrobcovia, ktorí boli následne zaradení do vzorky, odstúpili od spolupráce. Komisia sa preto nakoniec rozhodla obmedziť vzorku na dvoch vyvážajúcich výrobcov, ktorí boli pôvodne vybraní ako súčasť vzorky, a ktorí mali najvyšší objem vývozu do Únie. Ich objem vývozu predstavuje viac ako 30 % celkového vývozu všetkých spolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov.

(7)

S cieľom umožniť vyvážajúcim výrobcom v ČĽR predložiť žiadosť o trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“) alebo o individuálne zaobchádzanie (ďalej len „IZ“), ak si to želali, Komisia zaslala formuláre žiadosti čínskym vyvážajúcim výrobcom, o ktorých je známe, že sa ich táto záležitosť týka, čínskym orgánom a ďalším čínskym vyvážajúcim výrobcom, ktorí sa prihlásili v lehotách stanovených v oznámení o začatí konania. Traja čínski vyvážajúci výrobcovia vrátane jedného, ktorý bol zaradený do vzorky, požiadali o THZ podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia alebo o IZ, ak by z prešetrovania vyplynulo, že nespĺňajú podmienky na THZ. Následne jeden z týchto vyvážajúcich výrobcov, ktorý nebol zaradený do vzorky, stiahol svoju žiadosť. Druhý vyvážajúci výrobca vo vzorke požiadal len o IZ.

(8)

Päť neprepojených dovozcov poskytlo požadované informácie a súhlasilo so svojím zaradením do vzorky. Vzhľadom na obmedzený počet spolupracujúcich dovozcov sa výber vzorky už nepovažoval za potrebný.

(9)

Komisia poslala dotazníky dvom vyvážajúcim výrobcom v ČĽR zaradeným do vzorky, 14 iným vyvážajúcim výrobcom v ČĽR, ktorí o ne požiadali, štyrom výrobcom v Kanade, trom výrobcom v Južnej Afrike, piatim výrobcom v Kórejskej republike (ďalej len „Južná Kórea“), piatim výrobcom v Brazílskej federatívnej republike (ďalej len „Brazília“) – kandidátskym krajinám na výber analogickej krajiny, šiestim výrobcom z Únie zaradeným do vzorky, piatim spolupracujúcim dovozcom do Únie a známym používateľom.

(10)

Vyplnené dotazníky boli doručené od deviatich vyvážajúcich výrobcov a prepojených spoločností v ČĽR, jedného výrobcu v Kanade a jedného výrobcu v ďalšej možnej analogickej krajine, v Južnej Kórei. Okrem toho, vyplnený dotazník zaslali aj šiesti výrobcovia z Únie zaradení do vzorky, dvaja neprepojení dovozcovia a desiati používatelia.

(11)

Komisia si vyžiadala a preverila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na predbežné stanovenie dumpingu, z neho vyplývajúcej ujmy a záujmu Únie. Overovacie návštevy sa vykonali v priestoroch týchto spoločností:

a)

Výrobcovia z Únie

ArcelorMittal Belgium, Belgicko a prepojená obchodná spoločnosť ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Luxembursko

ArcelorMittal Poland, Poľsko

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Nemecko

voestalpine Stahl GmbH a voestalpine Stahl Service Center GmbH, Rakúsko

Tata Steel Maubeuge SA (predtým známa ako Myriad SA), Francúzsko

Tata Steel UK Ltd, Spojené kráľovstvo

b)

Vyvážajúci výrobcovia v ČĽR

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd a jej prepojené spoločnosti: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd a Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd a jej prepojená spoločnosť Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

Union Steel China a jej prepojená spoločnosť Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.

c)

Dovozcovia z Únie

ThyssenKrupp Mannex, Nemecko

d)

Používatelia z Únie

Steelpartners NV (patriaca k skupine Joris IDE), Belgicko

3.   Obdobie prešetrovania

(12)

Prešetrovanie dumpingu a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2011 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Skúmanie trendov relevantných z hľadiska hodnotenia ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2008 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Príslušný výrobok

(13)

Príslušným výrobkom sú určité výrobky z ocele s organickým povlakom (ďalej len „VOOP“), t. j. ploché valcované výrobky z nelegovanej a legovanej ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele), ktoré sú farbené, lakované alebo potiahnuté plastmi aspoň na jednej strane okrem tzv. sendvičových panelov používaných v stavebníctve a pozostávajúcich z dvoch vonkajších kovových plechov so stabilizačným jadrom z izolačného materiálu uprostred, a okrem výrobkov s vonkajším povlakom zo zinkového prachu (náter s obsahom zinku, ktorý predstavuje aspoň 70 % hmotnosti náteru), v súčasnosti zaradené pod číselné znaky KN ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 a s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“).

(14)

Hlavné použitie VOOP je v stavebníctve, a to aj na ďalšie spracovanie v rôznych výrobkoch používaných v stavebníctve (ako sú sendvičové panely, strešné krytiny, obklady atď.). Iné účely použitia zahŕňajú výrobu domácich spotrebičov (biela a čierna technika) alebo zariadenie pre stavby (dvere, radiátory, svetlá, atď.).

2.   Podobný výrobok

(15)

Z prešetrovania vyplynulo, že VOOP, ktoré boli vyrobené a predávané v Únii výrobným odvetvím Únie, VOOP vyrobené a predávané na domácom trhu ČĽR a VOOP dovážané do Únie z ČĽR, ako aj VOOP vyrábané a predávané v Kanade, ktorá slúži ako analogická krajina, majú rovnaké základné fyzikálne a chemické vlastnosti a sú určené na rovnaké základné konečné použitie. Tieto výrobky sa preto dočasne považujú za podobné v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

(16)

Niektoré zainteresované stany tvrdili, že výrobky z ČĽR nie sú porovnateľné s výrobkami predávanými výrobným odvetvím Únie, pretože výrobky z ČĽR sa predávajú na inom trhu a v inom cenovom segmente a na iné konečné použitie, ako napríklad použitie na vonkajšie stavby, pričom podstatná časť výrobkov výrobného odvetvia Únie predstavuje vysokokvalitné výrobky používané len v odvetví špecifických domácich spotrebičov.

(17)

Z prešetrovania vyplynulo, že zatiaľ čo výrobcovia z Únie skutočne predávali časť svojich výrobkov na segmenty trhu, ako sú domáce spotrebiče, rovnaké výrobky sa predávali aj pre odvetvie stavebných materiálov, ktoré je údajne hlavným segmentom trhu čínskeho vývozu. Okrem toho sa zistilo, že cenové úrovne medzi uvedenými odvetviami sú z veľkej časti porovnateľné v prípade rovnakých druhov výrobkov predávaných rôznym používateľom.

(18)

Je potrebné poznamenať, že príslušný výrobok je z veľkej časti štandardizovaný, má podobné základné fyzické a chemické vlastnosti ako podobný výrobok bez ohľadu na konečné použitie. Argument sa preto predbežne zamieta.

3.   Žiadosti o vylúčenie výrobku

(19)

Od používateľov, čínskych vývozcov a výrobcov z Únie bolo prijatých niekoľko žiadostí o vylúčenie určitých druhov výrobkov. Druhy výrobkov, v prípade ktorých sa žiadalo o vylúčenie, sa týkajú napr. chrómom alebo cínom potiahnutej ocele, oceľových platní natretých základným náterom z anorganického kremičitanu zinočnatého alebo natretých inými ako organickými materiálmi.

(20)

Doposiaľ sa však nedospelo k žiadnym záverom, pretože niektoré z uvedených žiadostí nie sú dostatočne zdokumentované, aby sa mohlo prijať podložené rozhodnutie. Z toho dôvodu sa rozhodlo, že sa tieto podnety budú podrobnejšie prešetrovať.

C.   DUMPING

1.   Trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“)

(21)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa normálna hodnota v antidumpingových prešetrovaniach týkajúcich sa dovozu s pôvodom v ČĽR stanovuje v súlade s odsekmi 1 až 6 uvedeného článku pre tých výrobcov, o ktorých sa zistilo, že spĺňajú kritériá ustanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Stručne a na uľahčenie orientácie uvádzame zhrnutie týchto kritérií:

obchodné rozhodnutia sa prijímajú ako reakcia na signály trhu bez podstatných zásahov štátu a náklady odrážajú trhové hodnoty;

firmy majú jeden prehľadný súbor základných účtovných záznamov, ktoré sú nezávisle auditované v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a ktoré sa používajú na všetky účely,

neexistujú žiadne výrazné narušenia pretrvávajúce z bývalého systému netrhového hospodárstva;

predpisy konkurzného a majetkového práva zabezpečujú stabilitu a právnu istotu a

prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhových kurzov.

(22)

Ako sa uvádza v odôvodnení (8), traja vyvážajúci výrobcovia z ČĽR požiadali o trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“) a vyplnili formulár žiadosti o THZ v stanovenej lehote, pričom jeden vyvážajúci výrobca svoju žiadosť následne stiahol.

(23)

Pokiaľ ide o ostatných dvoch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, ktorí požiadali o THZ, na základe rozsudku Súdneho dvora z 2. februára 2012 (3) sa rozhodlo preskúmať žiadosti vyvážajúceho výrobcu, ktorý bol zahrnutý vo vzorke (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd a prepojené spoločnosti), ako aj vyvážajúceho výrobcu, ktorý nebol zahrnutý vo vzorke (Union Steel China a jej prepojená spoločnosť). Komisia vyhľadala všetky informácie, ktoré považovala za potrebné, a v priestoroch príslušných spoločností overila informácie uvedené vo formulároch žiadosti o THZ.

(24)

Zistilo sa, že žiadna z dvoch spolupracujúcich skupín vyvážajúcich výrobcov v ČĽR nespĺňa kritériá na udelenie THZ, pretože náklady na hlavnú surovinu, oceľové zvitky valcované za tepla, sú podstatne narušené z dôvodu zasahovania štátu do trhu s oceľou v ČĽR a podstatným spôsobom neodrážajú trhové hodnoty, ako sa vyžaduje v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.

(25)

Zasahovanie čínskeho štátu do oceliarskeho odvetvia je potvrdené skutočnosťou, že drvivá väčšina veľkých čínskych výrobcov ocele je vo vlastníctve štátu, a inštalovaná kapacita a produkcia ocele sú ovplyvňované rôznymi päťročnými priemyselnými plánmi, najmä súčasným 12. päťročným plánom (2011 – 2015) pre odvetvie železiarstva a oceliarstva.

(26)

Štát takisto vykonáva dôležitú kontrolu nad trhom so surovinami. Koks (spolu so železnou rudou je hlavnou surovinou na výrobu ocele) podlieha množstvovým obmedzeniam vývozu a vývoznému clu vo výške 40 %. Je preto možné dospieť k záveru, že čínsky trh s oceľou je narušený z dôvodu značného zásahu zo strany štátu.

(27)

Toto narušenie sa premieta v cenách zaplatených prešetrovanými spoločnosťami za oceľové zvitky valcované za tepla v OP. Zistilo sa, že boli podstatne nižšie ako medzinárodné ceny. Preto možno dospieť k záveru, že pri výrobe VOOP sa využívajú nezvyčajne ocenené oceľové zvitky valcované za tepla z dôvodu zasahovania zo strany štátu, ktorým sa narúša cena VOOP v ČĽR. Toto narúšanie predstavuje podstatnú cenovú výhodu pre čínskych vyvážajúcich výrobcov, pretože náklady alebo hlavná surovina, oceľové zvitky valcované za tepla, predstavujú približne 80 % výrobných nákladov. Z toho dôvodu nemožno považovať kritérium 1 za splnené.

(28)

Okrem opísanej všeobecnej situácie jeden vyvážajúci výrobca nesplnil ani kritérium 2 z dôvodu závažných zlyhaní účtovných systémov troch prepojených spoločností v rámci jeho skupiny.

(29)

Komisia oficiálne oznámila výsledky zistení v súvislosti s THZ príslušným spoločnostiam v ČĽR, orgánom ČĽR a navrhovateľovi. Takisto dostali príležitosť predložiť písomné stanoviská a požiadať o vypočutie, ak existovali osobitné dôvody, pre ktoré mali byť vypočuté.

(30)

Písomné podania predložil navrhovateľ, jeden čínsky vyvážajúci výrobca a orgány ČĽR. Navrhovateľ súhlasil s výsledkami zistení v súvislosti s THZ. Čínsky vyvážajúci výrobca najmä spochybnil, či ceny zaplatené prešetrovanými spoločnosťami za oceľové zvitky valcované za tepla sú podstatne nižšie ako medzinárodné ceny, ale neposkytol žiadne informácie na podloženie svojho tvrdenia. Z údajov Eurostatu potvrdených inými dostupnými štatistickými údajmi (4) však jasne vyplýva, že ceny boli značne nižšie ako medzinárodné ceny pri porovnaní s príslušnými cenami v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike a Japonsku. Argument sa preto zamieta.

(31)

Orgány ČĽR tvrdili, že existencia prípadných narušení ceny suroviny, oceľových zvitkov valcovaných za tepla, na celoodvetvovej úrovni automaticky nevylučuje splnenie kritéria 1, ktorým sa vyžaduje stanovenie na úrovni spoločnosti. Ako sa však uvádza v odôvodnení (26), narušenie ceny hlavnej suroviny je premietnuté do ceny platenej prešetrovanými spoločnosťami. Po prvé, túto skutočnosť žiadna strana nespochybnila, a po druhé, preskúmanie THZ sa uskutočnilo na úrovni spoločnosti a zistenia nie sú obmedzené na všeobecné horizontálne otázky. Tento argument sa preto zamieta.

(32)

Orgány ČĽR ďalej uviedli, že päťročné plány sú nezáväznými usmerneniami, ktoré v ČĽR nemajú právnu účinnosť. Ako sa však stanovuje v odôvodnení (24), bez ohľadu na presný právny štatút týchto plánov nemožno poprieť, že prostredníctvom týchto plánov má zasahovanie vlády ČĽR podstatný vplyv na inštalovanú kapacitu a produkciu ocele. Tento argument sa preto zamieta.

(33)

Takisto sa tvrdilo, že zaobchádzanie Komisie so žiadosťami o THZ bolo v rozpore s rozsudkami Súdneho dvora z 2. februára 2012 (5) („rozsudok vo veci Brosmann“) a z 19. júla 2012 (6) („rozsudok vo veci Zhejiang Xinan Chemical“). V súvislosti s týmto argumentom treba uviesť, že konanie sa vykonalo v súlade s rozsudkom vo veci Brosmann, čo uznali aj samotné orgány ČĽR vo svojom podaní. Okrem toho, predmetnou otázkou v rozsudku vo veci Zhejiang bolo zasahovanie štátu do rozhodnutí spoločnosti. V tomto konaní však hlavnou príčinou zamietnutia THZ bolo, že cena hlavnej suroviny neodráža trhové hodnoty. Tento argument sa preto predbežne zamieta.

(34)

Takisto sa tvrdilo, že keďže sa v súčasne priebiehajúom antisubvenčnom konaní o príslušnom výrobku takisto preskúmala otázka narušenia ceny hlavnej suroviny, Komisia mala zohľadniť dôkazy zhromaždené v tejto veci v uvedenom súčasne priebiehajúcom konaní. Pokiaľ ide o tento argument, treba uviesť, že v rámci súčasného antidumpingového konania sa počas prešetrovania THZ preskúmalo, či náklady na hlavnú surovinu odzrkadľujú trhové hodnoty. Záver, že výroba VOOP v ČĽR využíva nezvyčajne ocenené oceľové zvitky valcované za tepla, ako je stanovené v odôvodnení (27), je preto v tomto smere úplne správny a žiadnym spôsobom neovplyvňuje možné zistenia antisubvenčného konania alebo opačne. Všetky možné zistenia antisubvenčných konaní sú dosť odlišné od stanovenia THZ. Tento argument sa preto predbežne zamieta.

(35)

Orgány ČĽR takisto tvrdili, že Komisia neposkytla zistenia o THZ čínskym orgánom. Nie je to však správne tvrdenie, pretože útvary Komisie poskytli čínskej misii v EÚ verbálnu nótu z 12. júla 2012 s informačným dokumentom o THZ.

(36)

Nakoniec sa tvrdilo, že Komisia na uloženie predbežných ciel používa neoverené údaje od výrobcu z analogickej krajiny. Nie je to správne tvrdenie, pretože Komisia použila údaje, ktoré analyzovala a zistila, že sú spoľahlivé, ako je jasne uvedené v odôvodnení (48). Komisia sa musela obrátiť na kanadského analogického výrobcu so žiadosťou o spoluprácu, pretože kórejský analogický výrobca odstúpil od spolupráce tesne predtým, ako sa uskutočnila naplánovaná a dohodnutá overovacia návšteva, ako sa objasňuje v odôvodnení (44). Prešetrovanie na mieste v priestoroch výrobcu sa preto uskutočnia po predbežnej fáze konania. Takisto sa tvrdilo, že kórejská spoločnosť z analogickej krajiny odstúpila od spolupráce z dôvodu rozhodnutia o THZ. Nie je to však tak, pretože k odstúpeniu došlo 3. júla, pričom zistenia o THZ boli zverejnené 12. júla 2012.

(37)

Žiadne z predložených argumentov neboli také, aby pozmenili zistenia, pokiaľ ide o stanovenie THZ.

(38)

Na základe uvedených skutočností žiadna z dvoch skupín spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, ktorí požiadali o THZ, nevedela preukázať, že spĺňa kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.

2.   Individuálne zaobchádzanie (ďalej len „IZ“)

(39)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa pre krajiny, na ktoré sa vzťahuje tento článok, prípadne stanoví celoštátne clo, s výnimkou prípadov, keď sú spoločnosti schopné preukázať, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia. Len na pripomenutie stručne uvádzame tieto kritériá:

v prípade úplného alebo čiastočného zahraničného vlastníctva podniku alebo spoločného podniku môžu vývozcovia voľne repatriovať kapitál a zisky;

vývozné ceny a množstvá, ako aj podmienky predaja sú voľne určené;

väčšinový podiel patrí súkromným osobám. Štátni úradníci, ktorí sú členmi správnej rady alebo ktorí zastávajú kľúčové riadiace funkcie, sú buď v menšine, alebo sa musí preukázať, že spoločnosť je napriek tomu dostatočne nezávislá od štátu;

prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhovej sadzby a

v prípade poskytnutia rozdielnych colných sadzieb jednotlivým vývozcom nie je zasahovanie štátu také, aby umožňovalo obchádzanie príslušných opatrení.

(40)

Vyvážajúci výrobca, ktorý bol zaradený do vzorky a požiadal o THZ, požiadal aj o IZ v prípade, že by mu nebolo udelené THZ. Druhý vyvážajúci výrobca, ktorý bol zaradený do vzorky, požiadal len o IZ. Na základe dostupných informácií sa predbežne stanovilo, že títo dvaja vyvážajúci výrobcovia v ČĽR splnili kritériá na udelenie IZ.

3.   Individuálne preskúmanie (ďalej len „IP“)

(41)

Žiadosti o individuálne preskúmanie podľa článku 17 ods. 3 základného nariadenia boli predložené šiestimi spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami, z ktorých len jeden požiadal o THZ. Predbežne sa rozhodlo o vykonaní IP jedného vyvážajúceho výrobcu, ktorý požiadal o THZ, Union Steel China, pretože nebolo neprimerane náročné, keďže tento vyvážajúci výrobca bol už prešetrený v rámci preskúmania jeho žiadosti o THZ.

(42)

Tento vyvážajúci výrobca požiadal o THZ, ale aj o IZ v prípade, že by mu nebolo udelené THZ. Po preskúmaní tejto žiadosti bolo predbežne stanovené, že sa spoločnosti Union Steel China udelí IZ, pretože splnila kritériá na udelenie IZ.

4.   Normálna hodnota

4.1.   Výber analogickej krajiny

(43)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým nebolo udelené THZ, stanovuje na základe domácich cien alebo vytvorenej normálnej hodnoty v analogickej krajine.

(44)

V oznámení o začatí konania Komisia uviedla svoj zámer použiť Kanadu alebo Južnú Afriku ako vhodnú analogickú krajinu na účely stanovenia normálnej hodnoty a vyzvala zainteresované strany, aby zaslali svoje pripomienky.

(45)

Komisia preskúmala, či by iné krajiny mohli byť vhodným kandidátom na analogickú krajinu, a zaslala dotazníky výrobcom VOOP v Kanade a Južnej Afrike, ale aj výrobcom v Brazílii a Južnej Kórei. Dotazníky vyplnili len dvaja výrobcovia VOOP, jeden z Kanady a jeden z Južnej Kórey. Obe krajiny sa javili ako otvorené trhy bez akýchkoľvek dovozných ciel a so značným dovozom z niekoľkých tretích krajín. Okrem toho boli v Južnej Kórei aspoň štyria ďalší domáci výrobcovia príslušného výrobku, čo umožňuje dobrú úroveň hospodárskej súťaže na domácom trhu. Vo veľmi pokročilej fáze konania 3. júla 2012 a tesne pred overovacou návštevou útvarov Komisie však výrobca z Južnej Kórey z nevysvetliteľných dôvodov odstúpil od spolupráce.

(46)

Vzhľadom na uvedené bola za analogickú krajinu vybraná Kanada. V Kanade sú aspoň štyria ďalší domáci výrobcovia príslušného výrobku, čo umožňuje dobrú úroveň hospodárskej súťaže na domácom trhu. V rámci prešetrovania sa nepreukázal žiadny dôvod, pre ktorý by sa mohlo usudzovať, že Kanada nie je vhodná na účely stanovenia normálnej hodnoty.

(47)

Niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že štruktúru nákladov kanadského výrobcu nemožno porovnávať so štruktúrou nákladov čínskeho vyvážajúceho výrobcu. Žiadne podstatné rozdiely v štruktúre nákladov sa však nezistili, a preto bol tento argument zamietnutý.

(48)

Údaje predložené v dotazníku vyplnenom spolupracujúcim kanadským výrobcom boli analyzované a zistilo sa, že ide o spoľahlivé informácie, na základe ktorých sa môže určiť normálna hodnota.

(49)

Dospelo sa preto k predbežnému záveru, že Kanada je vhodná a primeraná analogická krajina v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia.

4.2.   Stanovenie normálnej hodnoty

(50)

Keďže jedna spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky a spoločnosť, ktorej žiadosť o individuálne preskúmanie bola akceptovaná, nedokázali preukázať, že spĺňajú kritériá THZ a druhá spoločnosť, ktorá bola vybraná ako súčasť vzorky, nepožiadala o THZ, normálna hodnota pre všetkých čínskych vyvážajúcich výrobcov bola stanovená na základe informácií prijatých od výrobcu v analogickej krajine.

(51)

V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia Komisia najprv preskúmala, či bol predaj podobného výrobku v Kanade nezávislým zákazníkom reprezentatívny. Zistilo sa, že predaj podobného výrobku kanadským spolupracujúcim výrobcom prebiehal na kanadskom domácom trhu v reprezentatívnych množstvách v porovnaní s príslušným výrobkom vyvážaným do Únie vyvážajúcimi výrobcami zaradenými do vzorky a vyvážajúcim výrobcom, ktorého žiadosť o individuálne preskúmanie bola akceptovaná.

(52)

Komisia následne skúmala, či by bolo možné tento predaj považovať za predaj uskutočnený pri bežnom obchodovaní podľa článku 2 ods. 4 základného nariadenia. Vykonalo sa to stanovením podielu ziskového predaja nezávislým zákazníkom. Transakcie týkajúce sa predaja sa považovali za ziskové vtedy, ak jednotková cena bola rovnaká alebo vyššia ako úroveň výrobných nákladov. Boli preto stanovené výrobné náklady kanadského výrobcu počas OP.

(53)

Pre tie druhy výrobkov, pri ktorých sa viac ako 80 % objemu predaja daného druhu na domácom trhu realizovalo za cenu vyššiu ako náklady a kde bola vážená priemerná predajná cena tohto druhu výrobku alebo vyššia ako jednotkové výrobné náklady, sa normálna hodnota podľa druhu výrobku vypočítala ako vážený priemer skutočných domácich cien celkového predaja daného druhu bez ohľadu na to, či tento predaj bol alebo nebol ziskový.

(54)

V prípade, ak objem ziskového predaja určitého druhu výrobku predstavoval 80 % alebo menej z celkového objemu predaja tohto druhu, alebo ak vážená priemerná cena tohto druhu bola nižšia ako jednotkové výrobné náklady, normálna hodnota sa stanovila na základe skutočnej domácej ceny vypočítanej ako vážená priemerná cena len ziskového domáceho predaja daného druhu výrobku uskutočneného počas OP.

(55)

Pokiaľ ide o predaj druhov výrobku, ktorý nebol ziskový, normálna hodnota bola vytvorená použitím výrobných nákladov kanadského výrobcu a predajných, všeobecných a administratívnych nákladov (ďalej len „PVA“) a ziskového rozpätia pre druhy výrobku, ktoré sú ziskové.

4.3.   Vývozné ceny pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo udelené IZ

(56)

Keďže všetci spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia, ktorým bolo udelené IZ, uskutočňovali predaj na vývoz do Únie priamo nezávislým zákazníkom v Únii, vývozné ceny sa stanovili na základe skutočne zaplatených alebo splatných cien za príslušný výrobok v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

4.4.   Porovnanie

(57)

Normálna hodnota a vývozná cena sa porovnávali na základe cien zo závodu. Na účely zabezpečenia spravodlivého porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav náležite zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Vykonali sa úpravy, ak to bolo potrebné, týkajúce sa nákladov na dopravu, poistenie, manipuláciu, pomocných nákladov a poplatkov za balenie a úver, bankových poplatkov a provízií, vo všetkých prípadoch, v ktorých sa zistilo, že sú oprávnené, presné a podložené dôkazmi.

5.   Dumpingové rozpätia

(58)

Podľa článku 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia sa dumpingové rozpätia pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo udelené IZ, stanovili na základe porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty stanovenej pre analogickú krajinu s váženou priemernou vývoznou cenou vyjadrenou ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené.

(59)

Pre spolupracujúcich vývozcov nevybraných do vzorky bol vypočítaný vážený priemer dumpingových rozpätí vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky. Na základe toho je dočasné dumpingové rozpätie pre vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, 61,1 %.

(60)

Na výpočet celoštátneho dumpingového rozpätia vzťahujúceho sa na nespolupracujúcich alebo neznámych vyvážajúcich výrobcov v ČĽR sa najskôr stanovila miera spolupráce tak, že sa objem vývozu do Únie, ktorý uviedli spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia, porovnal s príslušnými štatistickými údajmi Eurostatu.

(61)

Vzhľadom na to, že spolupráca z ČĽR dosiahla približne 70 %, celoštátne dumpingové rozpätie vzťahujúce sa na všetkých ostatných vývozcov v ČĽR sa stanovilo s použitím najvyššieho dumpingového rozpätia stanoveného pre reprezentatívne druhy výrobku vyvážajúcich výrobcov. Na základe toho sa celoštátna úroveň dumpingu dočasne stanovila na 77,9 % z ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené.

(62)

Na základe toho sú dočasné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, takéto:

Spoločnosť

Dočasné dumpingové rozpätie

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) a Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd a Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

Union Steel China a Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

Vážený priemer vzorky

61,1 %

Celoštátne dumpingové rozpätie

77,9 %

D.   UJMA

1.   Výroba v Únii a výrobné odvetvie Únie

(63)

Na stanovenie celkovej výroby v Únii v posudzovanom období sa použili všetky dostupné informácie o výrobcoch v Únii vrátane informácií poskytnutých v podnete, údajov zhromaždených od výrobcov v Únii pred začiatkom prešetrovania a po ňom, a overených dotazníkov, ktoré vyplnili výrobcovia z Únie zaradení do vzorky.

(64)

Počas OP vyrábalo VOOP 22 výrobcov v Únii. Na základe uvedenom v predchádzajúcom odôvodnení bola celková výroba Únie počas OP odhadnutá približne na 3 645 298 ton. Výrobcovia z Únie, ktorí tvoria celkovú výrobu Únie, predstavujú výrobné odvetvie Únie v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia a ďalej sa označujú ako „výrobné odvetvie Únie“.

2.   Stanovenie relevantného trhu Únie

(65)

Počas prešetrovania sa zistilo, že podstatná časť výroby výrobcov z Únie zaradených do vzorky bola určená na vlastnú spotrebu, t. j. často jednoducho prevedená (bez faktúry) a/alebo dodaná za transferové ceny v rámci rovnakej spoločnosti alebo skupiny spoločností na ďalšie nadväzujúce spracovanie.

(66)

S cieľom stanoviť, či výrobné odvetvie Únie utrpelo ujmu alebo nie, a na určenie spotreby a rôznych hospodárskych ukazovateľov súvisiacich so situáciou výrobného odvetvia Únie sa preskúmalo, či a v akom rozsahu následné používanie výroby podobného výrobku výrobným odvetvím Únie musí byť zohľadnené v analýze.

(67)

Na účel poskytnutia čo najúplnejšieho obrazu situácie vo výrobnom odvetví Únie sa získali a analyzovali údaje pre celú činnosť v oblasti VOOP a následne sa stanovilo, či bola výroba určená na vlastnú spotrebu alebo pre voľný trh.

(68)

V prípade nasledujúcich hospodárskych ukazovateľov týkajúcich sa výrobného odvetvia Únie sa zistilo, že zmysluplná analýza a hodnotenie sa musí zameriavať na situáciu prevládajúcu na voľnom trhu: objem predaja a predajné ceny na trhu v Únii, podiel na trhu, rast, objem vývozu a vývozné ceny, a preto sa ukazovatele ujmy upravili o známu vlastnú spotrebu a predaj prepojeným spoločnostiam vo výrobnom odvetví Únie a vlastná spotreba a predaj prepojeným spoločnostiam sa analyzovali oddelene.

(69)

Pokiaľ však ide o iné hospodárske ukazovatele, prešetrovaním sa zistilo, že by mohli byť primerane preskúmané len vzhľadom na celú činnosť. Výroba (v prípade trhu na vlastnú spotrebu aj voľného trhu), kapacita, využitie kapacít, investície, zásoby, zamestnanosť, produktivita, mzdy, schopnosť získať kapitál závisia od celej činnosti bez ohľadu na to, či ide o výrobu na vlastnú spotrebu alebo predávanú na voľnom trhu.

3.   Spotreba v Únii

(70)

Výrobné odvetvie Únie predáva podobný výrobok neprepojeným zákazníkom a predáva/prevádza ho aj prepojeným spoločnostiam na ďalšie priame nadväzujúce spracovanie, napr. v oceliarskych servisných centrách.

(71)

Vo výpočte zrejmej spotreby VOOP Komisia pridala objem celkového dovozu VOOP do Únie, ktorý vykázal Eurostat, a objem predaja a použitia podobného výrobku na vlastnú spotrebu v Únii, ktorý vyrobilo výrobné odvetvie Únie tak, ako ho nahlásil navrhovateľ a ktorý bol overený počas overovacích návštev v prípade výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(72)

V súvislosti s údajmi Eurostatu o dovoze treba uviesť, že opisy príslušných číselných znakov KN (pozri v odôvodnení 13), nie sú obmedzené na opis výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, a preto dovoz vykázaný Eurostatom pod uvedenými znakmi môže zahŕňať iné výrobky. Bez informácií, pokiaľ ide o prípadne dotknuté množstvá tohto iného dovozu alebo dôkazy o tom, že by tieto množstvá mohli byť dôležité, sa však predbežne rozhodlo, že sa budú používať úplné údaje týkajúce sa dovozu pod príslušnými číselnými znakmi KN, ktoré vykázal Eurostat.

(73)

Na tomto základe sa celková spotreba výrobku v Únii vyvíjala takto:

 

2008

2009

2010

OP

Spotreba (v tonách)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Index (2008 = 100)

100

76

86

91

(74)

Celková spotreba na trhu EÚ počas posudzovaného obdobia klesla o 9 %. Medzi rokmi 2008 a 2009 nastal v dôsledku celosvetových nepriaznivých účinkov hospodárskej krízy, najmä v odvetví stavebníctva, pokles približne o 24 %. Potom sa spotreba začala oživovať a od roku 2009 po OP sa zvýšila celkovo o 20 %, ešte však nedosiahla počiatočnú úroveň z roku 2008.

4.   Dovoz z príslušnej krajiny a podiel na trhu

(75)

Dovoz z ČĽR do Únie sa v posudzovanom období vyvíjal takto:

 

2008

2009

2010

OP

Objem dovozu z ČĽR (v tonách)

472 988

150 497

464 582

702 452

Index (2008 = 100)

100

32

98

149

Podiel na trhu

8,3 %

3,5 %

9,4 %

13,6 %

Index (2008 = 100)

100

42

114

163

Zdroj: Eurostat

(76)

Bez ohľadu na vývoj spotreby sa objem dovozu z ČĽR v posudzovanom období významne zvýšil o 49 %. V dôsledku nepriaznivých účinkov hospodárskej krízy prudko klesol aj objem dovozu z ČĽR v roku 2009. Dovoz z ČĽR sa však začal oživovať mimoriadne rýchlym tempom a od roku 2009 po OP došlo k jeho výraznému nárastu o 367 %.

(77)

Počas posudzovaného obdobia sa zvýšil aj podiel tohto dovozu na trhu o 63 %. Hoci v rokoch 2008 až 2009 nastal pokles o viac ako polovicu, od roku 2009 po OP mal výraznú rastúcu tendenciu a zvýšil sa o 290 %.

4.1.   Dovozné ceny a cenové podhodnotenie

Dovoz z ČĽR

2008

2009

2010

OP

Priemerná cena v EUR/tona

875

728

768

801

Index (2008 = 100)

100

83

88

91

Zdroj: Eurostat

(78)

Priemerná dovozná cena z ČĽR sa v posudzovanom období znížila o 9 %. V období rokov 2008 až 2009 výrazne klesla o 17 %, potom v období rokov 2009 až 2010 vzrástla o päť percentuálnych bodov a počas OP o ďalšie tri percentuálne body.

(79)

Dovozné ceny z ČĽR počas celého posudzovaného obdobia stabilne zostávali pod úrovňou predajných cien výrobného odvetvia Únie. Ako sa zdôrazňuje v uvedenej tabuľke, kým v roku 2009 počas vrcholiacej hospodárskej krízy, keď sa spotreba náhle začala znižovať a nastal významný trhový pokles, ani zníženie cien o 17 % nedokázalo pomôcť čínskemu dovozu udržať si podiel na trhu, plynulý značný nárast podielu dovozu z ČĽR na trhu v období od roku 2009 po OP sa vysvetľuje neustálym podhodnocovaním v ďalších rokoch.

(80)

Na účely určenia cenového podhodnotenia počas OP sa porovnávali vážené priemerné predajné ceny každého druhu výrobku výrobcov v Únii zaradených do vzorky účtované neprepojeným zákazníkom na trhu Únie, upravené na úroveň cien zo závodu, so zodpovedajúcimi váženými priemernými cenami dovozu spolupracujúcich čínskych výrobcov prvému nezávislému zákazníkovi na trhu Únie podľa druhu výrobku, stanovené na základe cien CIF s primeranými úpravami o náklady po dovoze.

(81)

Cenové porovnanie sa uskutočnilo podľa druhu pri každej transakcii na rovnakej úrovni obchodovania, v prípade potreby primerane upravenej, a po odpočítaní zliav a zrážok. Z výsledku porovnania, pri jeho vyjadrení ako percentuálneho podielu z obratu výrobcov v Únii zaradených do vzorky počas OP, vyplynulo vážené priemerné rozpätie podhodnotenia do výšky 25,9 % zo strany spolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov.

5.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

5.1.   Úvodné poznámky

(82)

Podľa článku 3 ods. 5 základného nariadenia Komisia preskúmala všetky významné hospodárske faktory a ukazovatele, ktoré majú vplyv na stav výrobného odvetvia Únie.

(83)

Ako sa uvádza v odôvodnení (4), výber vzorky sa použil na preskúmanie prípadnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(84)

Poskytnuté a overené údaje od šiestich výrobcov z EÚ zaradených do vzorky boli použité s cieľom stanoviť mikroekonomické ukazovatele, ako napr. jednotková cena, jednotkové náklady, ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií, schopnosť získavať kapitál a zásoby.

(85)

Na stanovenie makroekonomických ukazovateľov, ako je výroba výrobného odvetvia Únie, výrobná kapacita, využitie kapacít, objem predaja, podiel na trhu, zamestnanosť a produktivita, boli použité údaje poskytnuté navrhovateľom za všetkých výrobcov VOOP v Únii, ktoré boli krížovo skontrolované s inými dostupnými zdrojmi, a overené údaje výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

5.2.   Údaje vzťahujúce sa na výrobné odvetvie Únie ako celok

5.2.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacít

(86)

Na stanovenie celkovej výroby v Únii v posudzovanom období sa použili všetky dostupné informácie o výrobnom odvetví Únie vrátane informácií poskytnutých v podnete, údajov zhromaždených od výrobcov v Únii pred začiatkom prešetrovania a po ňom, a overených dotazníkov, ktoré vyplnili výrobcovia z Únie zaradení do vzorky.

 

2008

2009

2010

OP

Objem výroby (v tonách)

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

Index (2008 = 100)

100

77

88

86

Výrobná kapacita (v tonách)

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Index (2008 = 100)

100

102

96

96

Využitie kapacity

75 %

56 %

68 %

67 %

Index (2008 = 100)

100

75

91

90

Zdroj: podnet, vyplnené dotazníky

(87)

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v priebehu posudzovaného obdobia sa výroba znížila o 14 %. V súlade s poklesom dopytu výroba v roku 2009 prudko klesla, potom sa v roku 2010 čiastočne oživila a následne v OP opäť mierne klesla aj napriek nárastu spotreby.

(88)

Výrobná kapacita sa v priebehu posudzovaného obdobia znížila o 4 %. Využívanie kapacít sa vyvíjalo podobne ako výroba a počas posudzovaného obdobia kleslo o 10 %.

5.2.2.   Objem predaja, podiel na trhu a rast

 

2008

2009

2010

OP

Objem predaja (v tonách)

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

Index (2008 = 100)

100

81

90

87

Podiel na trhu (v tonách)

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

Index (2008 = 100)

100

106

104

96

Zdroj: podnet, vyplnené dotazníky

(89)

Objem predaja výrobného odvetvia Únie neprepojeným zákazníkom v roku 2009 prudko klesol o 19 %. V roku 2010 sa objem predaja zvýšil o deväť percentuálnych bodov, ale potom v OP klesol o tri percentuálne body.

(90)

Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa v posudzovanom období znížil o 4 %. Po počiatočnom náraste podielu výrobného odvetvia Únie na trhu v roku 2009, odvetvie zaznamenalo v roku 2010 a v OP pokles podielu na trhu, v dôsledku čoho bol podiel na trhu v OP o 6 % nižší ako v roku 2009; v rovnakom období sa zároveň zvýšila spotreba o viac ako 20 %. Výrobné odvetvie Únie preto nedokázalo využiť narastajúcu spotrebu a znovu čiastočne získať späť objem predaja a podiel na trhu, ktorý predtým stratilo.

(91)

Zatiaľ čo spotreba v Únii počas posudzovaného obdobia klesla o 9 % a objem predaja výrobného odvetvia Únie neprepojeným stranám klesol o 13 %, podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa znížil o 2,3 percentuálneho bodu z 59 % v roku 2008 na 56,7 % v OP.

5.2.3.   Zamestnanosť a produktivita

 

2008

2009

2010

OP

Zamestnanosť (v ekvivalente plného pracovného času)

6 790

5 953

5 723

5 428

Index (2008 = 100)

100

88

84

80

Produktivita (tony/ekvivalent plného pracovného času)

621

545

648

672

Index (2008 = 100)

100

88

104

108

Zdroj: podnet, vyplnené dotazníky, Eurofer

(92)

Zamestnanosť vo výrobnom odvetví Únie mala postupne klesajúcu tendenciu. Celkový počet zamestnancov meraný v ekvivalentoch plného pracovného času v odvetví sa preto počas posudzovaného obdobia znížil o 20 % a v OP dosiahol svoju najnižšiu úroveň. Produktivita sa však počas posudzovaného obdobia zvýšila o 8 %, čo dokazuje, že aj odvetvie sa snažilo o racionalizáciu výrobných nákladov.

5.3.   Údaje, ktoré sa vzťahujú na výrobcov z Únie zaradených do vzorky

5.3.1.   Priemerné jednotkové predajné ceny v Únii a výrobné náklady

(93)

Priemerná predajná cena výrobcov Únie zaradených do vzorky neprepojeným zákazníkom v EÚ sa v posudzovanom období znížila o 3 %. V období od roku 2009 po OP sa v súlade so zvýšenou spotrebou a objemom predaja ceny zvýšili o 23 %, ale nedosiahli úroveň z roku 2008.

(94)

Zároveň sa priemerné náklady na výrobu a predaj podobného výrobku z dôvodu zvýšenia jednotkových výrobných nákladov počas posudzovaného obdobia zvýšili o 6 %, keďže náklady PVA na jednotku klesli o 34 %.

(95)

Po poklese jednotkovej ceny pre neprepojených zákazníkov o 21 % v roku 2009 a sprievodnej strate sa začala jednotková cena zvyšovať. V roku 2010 a počas OP zaznamenalo výrobné odvetvie Únie nárast nákladov a s cieľom pokryť náklady mohlo len mierne zvýšiť ceny tak, aby dokázalo udržať ziskovosť na rovnakej úrovni počas roka 2010 a OP. Spôsobilo to však ďalšie zníženie podielu na trhu, keďže čínske dovozné ceny boli stabilne nižšie ako ceny výrobného odvetvia Únie.

 

2008

2009

2010

OP

Jednotková cena v EÚ pre neprepojených zákazníkov (v EUR/tona)

1 023

805

911

994

Index (2008 = 100)

100

79

89

97

Jednotkové výrobné náklady (v EUR/tona)

925

884

893

978

Index (2008 = 100)

100

95

97

106

Zdroj: overené dotazníky vyplnené výrobcami zaradenými do vzorky

5.3.2.   Ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získavať kapitál

 

2008

2009

2010

OP

Ziskovosť predaja v EÚ neprepojeným zákazníkom (v % z obratu z predaja)

6,7 %

–9,3 %

2,8 %

2,6 %

Index (2008 = 100)

100

– 138

41

39

Peňažný tok (v EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Index (2008 = 100)

100

64

46

62

Investície (v EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Index (2008 = 100)

100

8

22

27

Návratnosť investícií

13,8 %

–13,9 %

5,9 %

6 %

Index (2008 = 100)

100

– 101

43

44

Zdroj: overené dotazníky vyplnené výrobcami zaradenými do vzorky

(96)

Ziskovosť výrobného odvetvia Únie sa stanovila pomocou čistého zisku z predaja podobného výrobku neprepojeným zákazníkom pred zdanením vyjadreného ako percentuálny podiel z obratu z tohto predaja. V roku 2009 poznamenanom hospodárskou krízou ziskovosť výrobného odvetvia Únie výrazne klesla a vyústila do straty vo výške 13,9 %. Od roku 2010 sa začala zlepšovať, ale zvyšujúce sa výrobné náklady zabránili tomu, aby ziskovosť dosiahla úroveň, ktorá sa pre priemysel považuje za zdravú a udržateľnú (6,7 % – pozri odôvodnenie (155)). Počas celého posudzovaného obdobia ziskovosť klesla o 61 %.

(97)

Trend v oblasti peňažného toku vo veľkej miere kopíroval nepriaznivý vývoj ziskovosti. Najnižšia úroveň bola dosiahnutá v roku 2010. Aj návratnosť investícií sa znížila o 56 % z 13,8 % v roku 2008 na 6 % v OP.

(98)

Vývoj ziskovosti, peňažného toku a návratnosti investícií počas posudzovaného obdobia obmedzil schopnosť výrobného odvetvia Únie investovať do svojich činností a oslabil jeho rozvoj. Výrobné odvetvie Únie dokázalo na začiatku posudzovaného obdobia uskutočňovať významné investície, potom však v roku 2009 investície prudko klesli a počas posudzovaného obdobia klesli celkovo o 73 %.

(99)

Ako sa uviedlo, finančná výkonnosť výrobného odvetvia Únie sa zhoršila, ale neukázalo sa, že by jeho schopnosť získať kapitál bola počas posudzovaného obdobia výrazne ovplyvnená.

5.3.3.   Zásoby

 

2008

2009

2010

OP

Konečný stav zásob (v tonách)

116 852

97 533

124 848

130 593

Index (2008 = 100)

100

83

107

112

Zdroj: overené dotazníky vyplnené výrobcami zaradenými do vzorky

(100)

V prípade šiestich výrobcov z Únie zaradených do vzorky predstavovali zásoby v OP približne 8 % objemu výroby. Počas posudzovaného obdobia sa úroveň konečného stavu zásob zvýšila o 12 %. Treba však uviesť, že zásoby nie sú pre odvetvie významným ukazovateľom, pretože výroba sa väčšinou uskutočňuje na objednávku, hlavný nárast zásob bol zaznamenaný od roku 2009 po OP a časovo sa zhodoval s prudkým zvýšením dumpingového dovozu z ČĽR.

5.3.4.   Náklady práce

Priemerné náklady práce na zamestnanca (v EUR, výrobcovia z EÚ zaradení do vzorky)

60 959

57 892

58 637

62 347

Index (2008 = 100)

100

95

96

102

(101)

Priemerné náklady práce výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa počas posudzovaného obdobia zvýšili len o 2 %, čo je menej ako miera inflácie. Z prešetrovania vyplynulo, že výrobcovia zaradení do vzorky uskutočnili významné úspory, najmä vo všeobecných a administratívnych nákladoch a pozornosť bola zameraná na efektívnosť.

5.3.5.   Použitie na vlastnú spotrebu a predaj prepojeným spoločnostiam

(102)

Podľa odôvodnenia (65) v EÚ existuje pre VOOP významný trh, ktorý sa vytvára nadväzujúcim používaním VOOP výrobným odvetvím Únie. Na analýzu tohto trhu sa vzali do úvahy všetky objemy použitia na vlastnú spotrebu a predaja prepojeným stranám (predaj prepojeným spoločnostiam) zo strany výrobcov z Únie zaradených do vzorky a iných výrobcov z Únie.

(103)

Zistilo sa, že použitie na vlastnú spotrebu a predaj prepojeným spoločnostiam boli určené na ďalšiu transformáciu samotnými spoločnosťami alebo ich prepojenými spoločnosťami v rámci skupín výrobcov z Únie zaradených do vzorky, ktorí sa zaoberajú najmä podnikaním v oblasti stavebných materiálov, t. j. ide o konečných používateľov VOOP.

(104)

Na základe zistených skutočností sa stanovilo, že v OP použitie na vlastnú spotrebu a predaj prepojeným spoločnostiam výrobcov Únie predstavoval 27 % celkového objemu výroby. Počas posudzovaného obdobia použitie na vlastnú spotrebu a súvisiace objemy predaja klesli o 19 % a podiel na trhu sa znížil o 11 %.

 

2008

2009

2010

OP

Použitie na vlastnú spotrebu a predaj prepojeným spoločnostiam (v tonách)

1 225 686

935 374

994 933

993 701

Index (2008 = 100)

100

76

81

81

Podiel na trhu

22 %

22 %

20 %

19 %

Index (2008 = 100)

100

100

94

89

Zdroj: podnet a overené dotazníky vyplnené výrobcami zaradenými do vzorky

(105)

Hodnota použitia na vlastnú spotrebu a predaja prepojeným spoločnostiam bola analyzovaná na základe vyplnených dotazníkov, ktoré poskytli výrobcovia zaradení do vzorky a ktoré boli overené počas overovacích návštev. Prešetrovaním sa zistilo, že z hľadiska konečného použitia výrobku medzi použitím na vlastnú spotrebu a predajom prepojeným spoločnostiam nebol veľký rozdiel. Použitie na vlastnú spotrebu bolo nahlásené spoločnosťami, v ktorých sa nadväzujúca výroba uskutočňovala v rámci rovnakej právnickej osoby, predaj prepojeným spoločnostiam bol však predaj fakturovaný iným prepojeným právnickým osobám. Okrem toho bol aj spôsob oceňovania v prípade použitia na vlastnú spotrebu aj predaja prepojeným stranám podobný, t. j. reálna hodnota (metóda nákladov zvýšených o maržu) výrobku bola účtovaná prepojeným spoločnostiam, ako aj interným jednotkám nadväzujúcej výroby spoločností zaradených do vzorky.

(106)

Priemerná hodnota za tonu sa tak zvýšila počas posudzovaného obdobia o 1 % a ako taká bola v OP o 2 % nižšia ako predajná cena neprepojeným zákazníkom výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

 

2008

2009

2010

OP

Použitie na vlastnú spotrebu a predaj prepojeným spoločnostiam (v EUR/tona)

967

787

910

975

Index (2008 = 100)

100

81

94

101

Zdroj: overené dotazníky vyplnené výrobcami zaradenými do vzorky

(107)

Vzhľadom na to, že väčšina predaja prepojeným spoločnostiam a použitia na vlastnú spotrebu bola určená pre nadväzujúcu podnikateľskú činnosť v oblasti stavebných materiálov výrobcov z Únie, uvedený predaj prepojeným spoločnostiam a použitie na vlastnú spotrebu boli tiež nepriamo vystavené hospodárskej súťaži zo strany iných účastníkov trhu vrátane dumpingového dovozu z ČĽR. Interný dopyt po nadväzujúcej výrobe by závisel od príležitosti predávať nadväzujúce výrobky na voľnom trhu, ktorý nie je ovplyvnený dumpingovým dovozom. Z toho dôvodu možno dospieť k záveru, že klesajúce objemy a podiel na trhu počas posudzovaného obdobia boli zapríčinené hospodárskou súťažou zo strany dumpingového dovozu z ČĽR.

5.3.6.   Účinky dumpingu alebo subvencovania v minulosti

(108)

Keďže toto je prvé antidumpingové konanie týkajúce sa príslušného výrobku, nie sú dostupné údaje na posúdenie účinkov možného dumpingu alebo subvencovania v minulosti.

6.   Rozsah skutočného dumpingového rozpätia

(109)

Všetky rozpätia stanovené a špecifikované v oddiele o dumpingu sú značne nad úrovňou de minimis. Okrem toho vzhľadom na objem a ceny dumpingového dovozu z ČĽR nie je možné považovať vplyv skutočného dumpingového rozpätia na trh EÚ za zanedbateľný.

7.   Záver o ujme

(110)

Z prešetrovania vyplynulo, že všetky ukazovatele ujmy, ktoré sa týkajú hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie, sa počas posudzovaného obdobia zhoršili alebo sa nevyvíjali v súlade so spotrebou.

(111)

Počas posudzovaného obdobia sa v súvislosti so znižujúcou sa spotrebou objem dovozu z ČĽR stabilne a významne zvyšoval. Zároveň sa objem predaja výrobného odvetvia Únie znížil celkovo o 13 % a podiel odvetvia na trhu klesol z 59 % v roku 2008 na 56,7 % v OP. Hoci spotreba sa po roku hospodárskej krízy, ktorá ovplyvnila dopyt od roku 2009 po OP, ozdravila o 20 %, podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa znižoval. Výrobné odvetvie Únie nebolo schopné získať späť stratený podiel na trhu vzhľadom na významné rozšírenie dumpingového dovozu z ČĽR na trh EÚ. Dumpingový dovoz s nízkymi cenami počas posudzovaného obdobia neustále rástol a podhodnocovali sa ním ceny výrobného odvetvia Únie.

(112)

Okrem toho boli výrazne ovplyvnené ukazovatele ujmy súvisiace s finančnou výkonnosťou výrobného odvetvia Únie, ako napríklad peňažný tok a ziskovosť. To znamená, že schopnosť výrobného odvetvia Únie získať kapitál a investovať bola oslabená.

(113)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 5 základného nariadenia.

E.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1.   Úvod

(114)

V súlade s článkom 3 ods. 6 a článkom 3 ods. 7 základného nariadenia sa preskúmalo, či dumpingový dovoz s pôvodom v ČĽR spôsobil značnú ujmu výrobnému odvetviu Únie v takej miere, ktorá sa môže posúdiť ako značná. Preskúmali sa známe faktory iné ako dumpingový dovoz, ktoré mohli zároveň spôsobiť ujmu výrobnému odvetviu Únie, s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek ujma zapríčinená týmito faktormi nebola pripísaná dumpingovému dovozu.

2.   Účinok dumpingového dovozu

(115)

Z prešetrovania vyplynulo, že spotreba Únie sa počas posudzovaného obdobia znížila o 9 %, zatiaľ čo objem dumpingového dovozu z ČĽR sa výrazne zvýšil približne o 49 %, jeho podiel na trhu sa v roku 2008 takisto zvýšil o 63 % z 8,3 % na 13,6 % v OP. Zároveň sa znížil objem predaja výrobného odvetvia Únie neprepojeným stranám o 13 % a podiel uvedeného predaja na trhu sa znížil o 4 % z 59 % v roku 2008 na 56,7 % v OP.

(116)

Okrem toho, hoci dovoz z ČĽR takisto zasiahla hospodárska kríza a od roku 2008 do roku 2009 sa znížil o 68 %, v období od roku 2009 po OP sa oživil veľmi rýchlym tempom a na konci OP sa zvýšil o 367 % aj napriek tomu, že sa spotreba v Únii v tomto období zvýšila len o 20 %. Znížením jednotkovej ceny o 9 % v porovnaní s rokom 2008 a podhodnotením výrobného odvetvia Únie o 25,9 % počas OP sa podiel čínskeho dovozu na trhu od roku 2008 po OP zvýšil o 63 % na 13,6 %.

(117)

Od roku 2008 po OP sa zároveň celkovo znížil objem predaja výrobcov z Únie neprepojeným stranám o 13 %. V čase oživenia trhu od roku 2009 po OP dokázalo výrobné odvetvie Únie zvýšiť svoj objem predaja neprepojeným stranám len o 8 %, stratilo však podiel na trhu vo výške 9 %, a zvýšenú spotrebu teda využilo iba v obmedzenom rozsahu. Zo zotavujúcej sa spotreby najviac získal práve dovoz z Číny, pričom ostatní účastníci trhu výrazne zaostávali.

(118)

Priemerné dovozné ceny z ČĽR sa počas posudzovaného obdobia znížili o 9 %. Napriek rastúcemu trendu po výraznom znížení v roku 2009 boli priemerné dovozné ceny v období od roku 2009 po OP stabilne nižšie ako úrovne účtované výrobným odvetvím Únie. Jednotková cena pre neprepojených zákazníkov v EÚ vykázala určitú odolnosť voči cenovému tlaku vyvíjanému čínskym dovozom a znížila sa iba o 3 %. Tieto ceny však boli zjavne udržiavané za cenu nižšieho objemu predaja a zníženej ziskovosti z tohto predaja, pretože klesli o 61 % zo 6,7 % v roku 2008 na 2,6 % v OP, keďže výrobné náklady rástli.

(119)

Na základe uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že prudký nárast dumpingového dovozu z ČĽR za ceny, ktorými sa stále podhodnocovali ceny výrobného odvetvia Únie, zohral rozhodujúcu úlohu, pokiaľ ide o značnú ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, čo zabránilo výrobnému odvetviu Únie plne využiť oživenie spotreby Únie.

3.   Vplyv ďalších faktorov

3.1.   Dovoz z tretích krajín

Krajina

 

2008

2009

2010

OP

Južná Kórea

Objem (v tonách)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Index (2008 = 100)

100

99

76

104

 

Podiel na trhu (v %)

4 %

5,2 %

3,5 %

4,6 %

 

Index (2008 = 100)

100

131

88

114

 

Priem. cena

901

727

846

903

 

Index (2008 = 100)

100

81

94

100

India

Objem (v tonách)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Index (2008 = 100)

100

93

97

88

 

Podiel na trhu (v %)

2,8 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

 

Index (2008 = 100)

100

123

112

97

 

Priem. cena

932

667

773

824

 

Index (2008 = 100)

100

72

83

88

Ostatné krajiny

Objem (v tonách)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Index (2008 = 100)

100

64

50

67

 

Podiel na trhu (v %)

4,4 %

3,7 %

2,5 %

3,2 %

 

Index (2008 = 100)

100

84

58

74

 

Priem. cena

951

809

924

955

 

Index (2008 = 100)

100

85

97

100

Všetky tretie krajiny okrem ČĽR spolu

Objem (v tonách)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Index (2008 = 100)

100

84

71

86

 

Podiel na trhu (v %)

11,2 %

12,3 %

9,2 %

10,5 %

 

Index (2008 = 100)

100

110

82

94

 

Priem. cena

929

735

842

898

 

Index (2008 = 100)

100

79

91

97

Zdroj: Eurostat

(120)

Kým počas OP dovoz z ČĽR predstavoval 56 % všetkého dovozu do EÚ, ďalšie významné zdroje dovozu boli z Indickej republiky (ďalej len „India“) (11 %) a Južnej Kórey (19 %). Na rozdiel od dovozu z ČĽR sa dovoz z Indie napriek prudkému zníženiu jeho priemernej ceny o 12 % počas posudzovaného obdobia znížil o 12 % a podiel na trhu sa znížil o 3 %. Dovoz z Južnej Kórey sa zvýšil iba o 4 %, pričom priemerná cena ostala na rovnakej úrovni ako v roku 2008. Podiel dovozu z Indie na trhu dosahoval v OP 2,7 %, zatiaľ čo dovoz z Južnej Kórey predstavoval podiel 4,6 %.

(121)

Iný dovoz, ktorý predstavuje 14 % celkového dovozu, sa znížil o 33 % a jeho priemerné ceny ostali na rovnakej úrovni ako v roku 2008.

(122)

Napriek tomu, že priemerná cena všetkého ostatného dovozu bola nižšia ako cenová úroveň výrobného odvetvia Únie, vplyv tohto dovozu môže byť pravdepodobne iba nepodstatný, ak vôbec. Po prvé, nie sú dôkazy o tom, že sa v prípade dovozu z ostatných zdrojov obchodovalo nespravodlivo. Po druhé, na rozdiel od dovozu z Číny celková cenová úroveň z hlavných zdrojov iného dovozu ostala počas celého posudzovaného obdobia pomerne stabilná, čo dokazuje, že výrobné odvetvie Únie môže úspešne konkurovať v segmentoch trhu uvedeného dovozu. Po tretie, dovoz z ostatných krajín sa počas posudzovaného obdobia znížil a celkovo a aj pre jednotlivé hlavné vyvážajúce krajiny stále ostáva na nízkej úrovni. Okrem toho, z klesajúceho podielu iného dovozu na trhu vyplýva, že tento dovoz nemohol spôsobiť ujmu výrobnému odvetviu Únie.

3.2.   Vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie

 

2008

2009

2010

OP

Vývoz, Eurostat (v tonách)

669 790

612 204

580 477

605 760

Index (2008 = 100)

100

91

87

90

Priemerná cena (v EUR/tona)

1 068

937

995

1 092

Index (2008 = 100)

100

88

93

102

Vývoz výrobcov v Únii zaradených do vzorky

53 542

46 516

48 102

46 228

Index (2008 = 100)

100

87

90

86

Priemerná predajná cena (v EUR/tona)

1 086

826

984

1 132

Index (2008 = 100)

100

76

91

104

Zdroj: Eurostat a overené vyplnené dotazníky

(123)

Celkový vývoz VOOP výrobným odvetvím Únie do tretích krajín sa podľa Eurostatu počas posudzovaného obdobia znížil o 10 %. Priemerná cena však bola pomerne vysoká a počas posudzovaného obdobia sa zvýšila o 2 %. Vývoz predstavoval 17 % celkovej výroby EÚ a ako taký pomohol výrobnému odvetviu Únie dosiahnuť úspory z rozsahu a znížiť celkové výrobné náklady. Možno teda dospieť k záveru, že vývozná činnosť výrobného odvetvia Únie nemohla byť potenciálnou príčinou značnej ujmy.

(124)

Tento celkový obraz sa odráža v situácii vývozu neprepojeným zákazníkom v tretích krajinách výrobcami v Únii zaradenými do vzorky. Počas posudzovaného obdobia sa predaj znížil o 14 %, aj v tomto prípade však bola vývozná cena za jednotku stabilne vyššia (v priemere o 2 až 12 % podľa roku) ako cena v EÚ. Keďže objem vývozu predstavoval len 3 % celkovej výroby, predaj nemohol prispieť k ujme, ktorú utrpel trh EÚ.

3.3.   Vlastný dovoz výrobného odvetvia Únie z ČĽR

(125)

Počas prešetrovania sa tvrdilo, že sa navrhovatelia (prostredníctvom ich prepojených spoločností) sami zapájali do dovozu príslušného výrobku z ČĽR a že tento dovoz predstavoval 20 až 40 % celkového dovozu z ČĽR. Na podporu tohto tvrdenia však nebol predložený žiadny dôkaz. Po prešetrení týchto tvrdení sa zistilo, že počas OP výrobcovia z Únie doviezli len približne 10 000 ton, čo bolo vo veľkej miere v súlade s údajmi poskytnutými navrhovateľom pri začatí konania. Zistilo sa, že prepojené spoločnosti výrobcov z Únie doviezli podobný objem, ktorý nebol zverejnený v súlade s článkom 19 základného nariadenia. Tento dovoz tvoril celkovo len približne 2 – 3 % celkového dovozu z ČĽR. V dôsledku toho nemožno dospieť k záveru, že výrobné odvetvie Únie dovážalo z ČĽR v takých množstvách a takým spôsobom s cieľom 1) spochybniť vlastné postavenie výrobcov z Únie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) základného nariadenia alebo 2) spôsobiť si ujmu. Argument sa preto predbežne zamieta.

3.4.   Použitie na vlastnú spotrebu a predaj prepojeným spoločnostiam

(126)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že ujma výrobnému odvetviu Únie bola spôsobená jeho zapojením do nadväzujúcej podnikateľskej činnosti v oblasti výroby stavebných materiálov (napr. sendvičové panely, lichobežníkové plechy a pod.) buď priamo, alebo prostredníctvom prepojených spoločností v rámci skupín. Konkrétne sa tvrdilo, že výrobné odvetvie v Únii sprístupnilo VOOP pre svoju nadväzujúcu podnikateľskú činnosť za nižšie ceny ako pre neprepojené spoločnosti, čím ich v rámci skupiny „dotovalo“ a umožnilo im ponúkať nižšie ceny, ako mali ich konkurenti v nadväzujúcom segmente.

(127)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 102 až 107, priemerná hodnota použitia na vlastnú spotrebu a predaja prepojeným spoločnostiam na tonu bola v OP iba o 2 % nižšia ako predajná cena pre neprepojených zákazníkov. Okrem toho sa počas prešetrovania zistilo, že samotné použitie na vlastnú spotrebu a predaj prepojeným spoločnostiam boli najpravdepodobnejšie nepriamo ovplyvnené nespravodlivou hospodárskou súťažou zo strany dumpingového dovozu. Ak skutočne existovala akákoľvek výhoda pre nadväzujúcu podnikateľskú činnosť výrobcov z Únie, ako sa tvrdí, mala sa potvrdiť vo vývoji tohto ukazovateľa ujmy. Tento argument sa preto predbežne zamieta.

3.5.   Hospodárska kríza

(128)

Hospodárskou krízou a jej vplyvom na stavebníctvo sa aspoň čiastočne vysvetľuje zníženie dopytu a tlak na ceny počas posudzovaného obdobia. Ako už bolo uvedené, v roku 2009 sa spotreba znížila o 24 %. Trh sa však začal oživovať v roku 2010 a ku koncu OP sa spotreba zvýšila o 20 %.

(129)

V analýze ujmy a príčinných súvislostí sa však oddelilo rozčlenenie trhu z roku 2009 a následné oživenie od roku 2009 po OP. V analýze ujmy a príčinných súvislostí sa jasne preukázalo, že pri dovoze z ČĽR sa plne využila zotavujúca sa spotreba a okrem toho sa ceny výrobného odvetvia Únie neustále podhodnocovali, a tak sa z možnosti pre všetkých účastníkov mať rovnakú šancu na zotavenie z poklesu stal ustavičný boj o prežitie.

3.6.   Štrukturálna nadmerná kapacita

(130)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že ujma spôsobená výrobnému odvetviu Únie, ktoré tvoria najmä vertikálne integrovaní výrobcovia ocele, nie je zapríčinená dovozom z ČĽR, ale štrukturálnymi problémami oceliarskeho priemyslu EÚ, ako napríklad nadmernou kapacitou. Takisto sa tvrdilo, že konsolidácia oceliarskeho priemyslu, ktorá sa uskutočnila pred posudzovaným obdobím, viedla k nadmernej kapacite a že utrpená ujma bola dôsledkom nadmerného počtu výrobných zariadení.

(131)

Výroba VOOP je skutočne kapitálovo náročná a výrobné odvetvie má pomerne vysoké fixné náklady. Nemožno však dospieť k záveru, že uskutočnená konsolidácia oceliarskeho priemyslu pred posudzovaným obdobím viedla k nadmernej kapacite. Zo zistení vyplýva, že po malom náraste v inštalovanej kapacite v roku 2009 sa kapacita výrobného odvetvia znížila v roku 2010 a znovu v OP. Úroveň kapacity v OP bola na nižšej úrovni ako skutočná spotreba v roku 2008, rok pred tým, ako sa naplno prejavili účinky hospodárskej krízy. Spotreba v EÚ sa ešte nevrátila na úroveň z roku 2008.

(132)

Okrem toho zo zistení prešetrovania vyplýva, že nepriaznivý účinok nadmernej kapacity možno pripísať výrobcom VOOP z EÚ iba v minimálnej miere. Po prvé, z prešetrovania vyplýva, že výrobné odvetvie Únie evidentne prijalo kroky na udržanie efektívnosti – PVA sa významne znížili o 34 % a produktivita sa zvýšila o 8 % pre celý priemysel a o 6 % pre spoločnosti zaradené do vzorky. Po druhé, stále investície do výrobných liniek a pružnosť v ich používaní na výrobu iných výrobkov pomohla dosiahnuť úspory z rozsahu a znížiť hlavné fixné náklady. S využívaním kapacít spoločností zaradených do vzorky, ktoré sa znížili počas posudzovaného obdobia o 18 %, priemerné výrobné náklady stúpli len o 9 % vrátane nákladov na suroviny. Z toho dôvodu nemožno dospieť k záveru, že nadmerná kapacita by narušila príčinnú súvislosť. Tento argument sa preto predbežne zamieta.

4.   Záver o príčinnej súvislosti

(133)

Preukázalo sa, že objem a podiel na trhu dumpingového dovozu s pôvodom v ČĽR sa počas posudzovaného obdobia, najmä od roku 2009 po OP, významne zvýšil. Takisto sa zistilo, že v prípade tohto dovozu boli ceny stále nižšie ako ceny účtované výrobným odvetvím Únie na trhu Únie a najmä počas OP.

(134)

Toto zvýšenie objemu a podielu dumpingového dovozu za nízke ceny z ČĽR na trhu sa zhodovalo s obdobím nepriaznivého vývoja hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie. Táto situácia sa v OP zhoršila, keď napriek oživeniu spotreby nebolo výrobné odvetvie Únie schopné opätovne získať svoj podiel na trhu, pričom ziskovosť a ostatné finančné ukazovatele, ako napr. peňažný tok a návratnosť investícií, stagnovali na úrovni roku 2010 a zamestnanosť dosiahla najnižšiu úroveň.

(135)

Skúmaním ostatných známych faktorov, ktoré mohli spôsobiť ujmu výrobnému odvetviu Únie, sa zistilo, že žiadny z týchto faktorov nemal na toto odvetvie taký vplyv, aby narušil príčinnú súvislosť zistenú medzi dumpingovým dovozom z ČĽR a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(136)

Na základe tejto analýzy, pri ktorej sa riadne odlíšili a oddelili účinky všetkých známych faktorov na situáciu výrobného odvetvia Únie od poškodzujúcich účinkov dumpingového dovozu, sa predbežne dospelo k záveru, že dumpingový dovoz z ČĽR spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 6 základného nariadenia.

F.   ZÁUJEM ÚNIE

1.   Úvodné poznámky

(137)

Komisia v súlade s článkom 21 základného nariadenia preskúmala, či napriek predbežnému záveru o poškodzujúcom dumpingu neexistujú presvedčivé dôvody na prijatie záveru, že v tomto konkrétnom prípade nie je v záujme Únie prijať dočasné opatrenia. Analýza záujmu Únie bola založená na vyhodnotení všetkých rôznych príslušných záujmov vrátane záujmov výrobného odvetvia Únie, dovozcov a používateľov príslušného výrobku.

2.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(138)

Výrobné odvetvie Únie ako celok sa skladá z 22 známych výrobcov, ktorí podľa združenia Eurofer predstavujú celú výrobu VOOP v Únii. Títo výrobcovia sídlia v rôznych členských štátoch Únie, pričom v súvislosti s príslušným výrobkom priamo zamestnávajú viac ako 5400 ľudí.

(139)

Žiadny z výrobcov nenamietal voči začatiu prešetrovania. Ako sa uvádza v makroekonomických ukazovateľoch, výrobné odvetvie EÚ ako celok zaznamenalo zhoršenie situácie a bolo nepriaznivo ovplyvnené dumpingovým dovozom.

(140)

Výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu spôsobenú dumpingovým dovozom z ČĽR. Treba pripomenúť, že všetky ukazovatele ujmy vykazovali v posudzovanom období nepriaznivý trend. Vážne ovplyvnené boli najmä ukazovatele ujmy súvisiace s finančnou výkonnosťou spolupracujúcich výrobcov z Únie, ako napríklad ziskovosť a návratnosť investícií. Pokiaľ by sa neprijali opatrenia, hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie by sa s veľkou pravdepodobnosťou ďalej zhoršovala.

(141)

Očakáva sa, že sa uložením dočasného antidumpingového cla obnovia spravodlivé obchodné podmienky na trhu Únie a výrobnému odvetviu Únie sa umožní upraviť ceny VOOP tak, aby odzrkadľovali náklady rôznych zložiek a trhové podmienky. Možno takisto očakávať, že uloženie dočasných opatrení by výrobnému odvetviu Únie umožnilo získať späť aspoň časť trhu, ktorý stratilo počas posudzovaného obdobia, čo by malo priaznivý vplyv na jeho ziskovosť a celkovú finančnú situáciu.

(142)

Ak by sa opatrenia neuložili, mohli by sa očakávať ďalšie straty podielu na trhu a ziskovosť výrobného odvetvia Únie by sa naďalej zhoršovala. V strednodobom až dlhodobom horizonte by to bolo neudržateľné. Je takisto pravdepodobné, že niektorí individuálni výrobcovia by museli zavrieť svoje výrobné zariadenia, keďže boli počas posudzovaného obdobia vo veľkej miere stratoví. Vzhľadom na vzniknuté straty a na vysokú úroveň investícií do výroby na začiatku posudzovaného obdobia sa dá očakávať, že v prípade, ak by sa opatrenia neuložili, väčšina výrobcov v Únii by nebola schopná získať svoje investície späť.

(143)

Z toho dôvodu sa predbežne dospelo k záveru, že uloženie antidumpingového cla by bolo v záujme výrobného odvetvia Únie.

3.   Záujem používateľov a dovozcov

(144)

Ako sa uvádza v odôvodnení (9), prihlásilo sa päť dovozcov, ale iba dvaja vyplnili dotazník. Z približne 100 používateľov uvedených v podnete sa prihlásilo 19 používateľov, ktorí prejavili záujem o konanie. Desať spoločností následne doručilo vyplnené dotazníky.

(145)

Najaktívnejší používatelia a dovozcovia spoločne predložili písomné podania a počas prešetrovania sa uskutočnilo niekoľko vypočutí. Ich hlavné argumenty týkajúce sa uloženia opatrení sú analyzované ďalej.

3.1.   Hospodárska súťaž na trhu EÚ

(146)

Tvrdilo sa, že trh EÚ s VOOP nebol dostatočne konkurenčný a že dovoz z ČĽR bol potrebný, aby sa poskytla lepšia vyjednávacia pozícia spoločnostiam, ktoré dovážajú a používajú VOOP. Okrem toho sa tvrdilo, že výrobné odvetvie Únie je zapojené do oligopolných opatrení na ovládanie trhu. Prešetrovaním počas predbežnej fázy sa tieto tvrdenia nepotvrdili. Dokonca sa zistilo, že výrobcovia z Únie súťažili na rovnakých trhoch a často predávali rovnakým zákazníkom alebo svojim vzájomným stavebným spoločnostiam. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nepredložili žiadne dôkazy nad rámec nepodložených sťažností na ťažkosti v rokovaniach o cenách a že okrem piatich skupín výrobcov z Únie, ktorí podali podnet, pôsobí v EÚ ďalších 11 výrobcov VOOP a niektorí z nich sú veľmi veľkí, a vzhľadom na rôznorodosť iných zdrojov dovozu sa zdá, že toto tvrdenie je nepodložené a predbežne sa zamieta.

3.2.   Nedostatočná ponuka

(147)

Takisto sa tvrdilo, že uloženie opatrení na dovoz z Číny by spôsobilo nedostatok VOOP na trhu EÚ. Vzhľadom na širokú rozmanitosť opísaných zdrojov dodávok, ako aj voľné výrobné kapacity vo výrobnom odvetví Únie, sa nepovažuje za pravdepodobné, že by mohlo dôjsť k nedostatku. Argument sa preto predbežne zamieta.

3.3.   Záver o záujmoch používateľov a dovozcov

(148)

Desať spolupracujúcich používateľov predstavovalo počas OP 7 % celkového dovozu z Číny. Z prešetrovania vyplynulo, že všetci používatelia majú rôzne zdroje dodávok. Nákupy z Číny predstavovali v priemere približne 15 % ich celkového nákupu výrobkov VOOP; okrem toho sa zistilo, že najväčšie objemy pochádzali od výrobcov z EÚ (73 %) a 12 % bolo dovezených z tretích krajín. Keďže je príslušný výrobok vysoko štandardizovaný, význam viazania zákazníka je dosť relatívny a používateľ, ako aj dovozcovia, môžu pomerne jednoducho zmeniť zdroj dodávok, pokiaľ ide o kvalitu výrobku.

(149)

Z prešetrovania vyplynulo, že všetci spolupracujúci používatelia okrem jedného boli v odvetví, ktoré používa príslušný výrobok, ziskoví a ich ziskovosť počas OP bola od 1 % po 13 % v závislosti od spoločnosti. Okrem toho, ziskovosť uvedených spoločností nezávisela od dovozu príslušného výrobku z ČĽR významným spôsobom.

(150)

Na základe vyplnených dotazníkov od používateľov sa odhadol pravdepodobný účinok navrhnutých opatrení. Za predpokladu nepravdepodobného najhoršieho možného scenára pre spolupracujúcich používateľov, t. j. že by sa zvýšenie ceny nemohlo preniesť a boli by viazaní na dovoz z Číny v predchádzajúcom objeme, vplyv úrovne cla by znamenal zvýšenie ich výrobných nákladov o 1 až 5 % a v súvislosti so ziskovosťou by mohol znamenať zníženie väčšiny dovozu o 1 až 2,8 percentuálneho bodu a o 4 percentuálne body v prípade dovozu v rámci zostatkového cla. Pravdepodobnejším scenárom je však omnoho miernejší vplyv, keďže dovoz z Číny predstavuje dosť malú časť podnikateľskej činnosti používateľov a možno očakávať, že nárast nákladov vyplývajúcich z antidumpingových opatrení sa bude pomerne jednoducho prenášať. Vzhľadom na skutočnosť, že okrem mnohých výrobcov z EÚ sú dostupné významné alternatívne zdroje dovozu, ktoré nepodliehajú opatreniam, napr. India a Južná Kórea, očakáva sa, že sa v cenách na trhu po uložení opatrení zohľadnia aj tieto faktory.

(151)

Dvaja spolupracujúci dovozcovia počas OP predstavovali približne 6 % celkového dovozu z Číny, presné množstvo sa nezverejnilo v súlade s článkom 19 základného nariadenia. Podobne ako v prípade používateľov, aj dovozcovia mali rôzne zdroje dodávok okrem ČĽR. Okrem toho sa stanovilo, že ziskovosť dovozcov by bola pravdepodobne viac ovplyvnená opatreniami ako ziskovosť používateľov, ak by mali zachovávať vzorec dovozu používaný počas OP. V praxi však dovozcovia ako obchodníci majú tendenciu byť ešte pružnejší ako používatelia a boli by pravdepodobne prví, ktorí by využili alternatívne zdroje dodávok.

(152)

V tomto kontexte treba zvážiť aj to, že časť výhod vyplývajúcich z čínskeho dovozu na strane používateľov a dovozcov sa v podstate zakladá na nespravodlivej cenovej diskriminácii používanej čínskymi vývozcami, ktorá tieto výhody umožňuje, a nie na prirodzenej konkurenčnej výhode. Obnovenie rovnakých podmienok na trhu EÚ úpravou narušenia obchodu vyplývajúceho z dumpingového dovozu by teda v skutočnosti umožnilo trhu VOOP vrátiť sa k zdravej, trhovohospodárskej dynamike a vývoju cien tak, aby ostatní účastníci (používatelia, výrobcovia, koneční spotrebitelia), ktorí nie sú schopní ihneď využiť dumpingový dovoz, neboli znevýhodnení.

4.   Záver o záujme Únie

(153)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k predbežnému záveru, že na základe dostupných informácií týkajúcich sa záujmu Únie neexistujú žiadne presvedčivé dôvody proti uloženiu dočasných opatrení na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR.

G.   DOČASNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(154)

Vzhľadom na závery, ku ktorým sa dospelo, pokiaľ ide o dumping, ujmu, príčinné súvislosti a záujem Únie, mali by sa uložiť dočasné antidumpingové opatrenia, aby sa predišlo tomu, že dumpingový dovoz spôsobí výrobnému odvetviu Únie ďalšiu ujmu.

(155)

Na účely stanovenia úrovne týchto opatrení sa vzali do úvahy zistené dumpingové rozpätia a výška cla nevyhnutná na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(156)

Pri výpočte výšky cla nevyhnutnej na odstránenie vplyvu poškodzujúceho dumpingu sa usúdilo, že prípadné opatrenia by mali výrobnému odvetviu Únie umožniť pokrytie výrobných nákladov a dosiahnutie zisku pred zdanením, ktorý by výrobné odvetvie tohto typu v tomto odvetví v primeranej miere získalo za normálnych podmienok hospodárskej súťaže, t. j. pri neexistencii dumpingového dovozu, pri predaji podobného výrobku v Únii. Usúdilo sa, že zisk, ktorý by sa mohol dosiahnuť v neprítomnosti dumpingového dovozu, by sa mal zakladať na roku 2008, keď bol dovoz z Číny na trhu Únie menej prítomný. Preto sa usúdilo, že ziskové rozpätie na úrovni 6,7 % z obratu sa môže považovať za primerané minimum, ktoré by výrobné odvetvie Únie mohlo podľa predpokladu dosiahnuť, ak by nedochádzalo k poškodzujúcemu dumpingu.

(157)

Na základe toho sa pre výrobné odvetvie Únie vypočítala cena podobného výrobku, ktorá nespôsobí ujmu. Cena, ktorá nespôsobí ujmu, sa získala pripočítaním uvedeného ziskového rozpätia vo výške 6,7 % k výrobným nákladom.

(158)

Potrebné zvýšenie ceny bolo potom určené na základe porovnania váženej priemernej dovoznej ceny spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, náležite upravenej o dovozné náklady a clá s cenou výrobného odvetvia Únie na trhu Únie počas OP, ktorá nespôsobí ujmu. Každý rozdiel zistený takýmto porovnaním sa potom vyjadril ako percentuálny podiel priemernej celkovej dovoznej hodnoty CIF porovnaných druhov.

2.   Dočasné opatrenia

(159)

Na základe uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že v súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia by sa mali uložiť dočasné antidumpingové opatrenia na dovoz s pôvodom v ČĽR na úrovni dumpingového rozpätia alebo rozpätia ujmy, podľa toho, čo je nižšie, v súlade s pravidlom nižšieho cla.

(160)

Antidumpingové colné sadzby pre jednotlivé spoločnosti uvedené v tomto nariadení sa stanovili na základe zistení súčasného prešetrovania. Odrážajú preto situáciu zistenú počas tohto prešetrovania, pokiaľ ide o tieto spoločnosti. Tieto colné sadzby (na rozdiel od celoštátneho cla platného pre „všetky ostatné spoločnosti“) sa teda výlučne vzťahujú na dovoz výrobkov s pôvodom v ČĽR a vyrobených danými spoločnosťami, a teda uvedenými konkrétnymi právnymi subjektmi. Na dovážané výrobky vyrábané akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorá sa osobitne neuvádza v normatívnej časti tohto nariadenia vrátane subjektov prepojených s týmito osobitne uvedenými spoločnosťami, sa tieto sadzby nemôžu využiť a podliehajú colnej sadzbe uplatniteľnej na „všetky ostatné spoločnosti“.

(161)

Každú žiadosť o uplatnenie týchto antidumpingových colných sadzieb pre jednotlivé spoločnosti (napr. po zmene názvu subjektu alebo po vytvorení nových výrobných či predajných subjektov) je potrebné bezodkladne predložiť Komisii (7) so všetkými príslušnými informáciami, najmä o všetkých zmenách v činnosti spoločnosti, ktoré súvisia s výrobou, domácim predajom a s predajom na vývoz, napríklad v spojení so zmenou názvu alebo zmenou týkajúcou sa výrobných alebo predajných subjektov. Ak je to vhodné, vykoná sa zodpovedajúca zmena a doplnenie tohto nariadenia prostredníctvom aktualizácie zoznamu spoločností, ktoré využívajú výhody individuálnych colných sadzieb.

(162)

V záujme správneho uplatňovania antidumpingového cla by sa úroveň zostatkového cla mala uplatňovať nielen na nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ale aj na tých výrobcov, ktorí počas OP nerealizovali žiadny vývoz do Únie.

(163)

Na základe uvedeného sú stanovené dumpingové rozpätia a rozpätia ujmy a dočasné sadzby cla:

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie

Rozpätie ujmy

Dočasné clo

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd a Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd a Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) a Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

55,3 %

55,3 %

Union Steel China a Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

13,2 %

13,2 %

Iné spolupracujúce spoločnosti

61,1 %

42,5 %

42,5 %

Všetky ostatné spoločnosti

77,9 %

57,8 %

57,8 %

H.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

(164)

V záujme riadneho úradného postupu by sa mala stanoviť lehota, v rámci ktorej môžu zainteresované strany, ktoré sa prihlásili v rámci lehoty uvedenej v oznámení o začatí konania, písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie. Okrem toho je potrebné uviesť, že zistenia týkajúce sa uloženia ciel sú na účely tohto nariadenia dočasné a je možné, že sa budú musieť pred uložením akýchkoľvek konečných opatrení prehodnotiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom, napr. ploché valcované výrobky z nelegovanej a legovanej ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele), ktoré sú farbené, lakované alebo potiahnuté plastmi aspoň na jednej strane, okrem tzv. sendvičových panelov používaných v stavebníctve a pozostávajúcich z dvoch vonkajších kovových plechov so stabilizačným jadrom z izolačného materiálu uprostred, a okrem výrobkov s vonkajším povlakom zo zinkového prachu (náter s obsahom zinku, ktorý predstavuje aspoň 70 % hmotnosti náteru), v súčasnosti zaradených pod číselné znaky KN ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (kódy TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 a 7226997091) a s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Sadzba dočasného antidumpingového cla uplatniteľného na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením výrobku opísaného v odseku 1 a vyrábaného ďalej uvedenými spoločnosťami je takáto:

Spoločnosť

Clo

Doplnkový kód TARIC

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

55,3 %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5 %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5 %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5 %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5 %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

42,5 %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

42,5 %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

42,5 %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

42,5 %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

42,5 %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

42,5 %

B323

Jigang Group Co., Ltd.

42,5 %

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5 %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5 %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

42,5 %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

42,5 %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

42,5 %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5 %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

42,5 %

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

42,5 %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5 %

B334

Všetky ostatné spoločnosti

57,8 %

B999

3.   Uplatňovanie predbežných sadzieb antidumpingového cla špecifikovaných pre spoločnosti uvedené v odseku 2 je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe, colným orgánom členských štátov. V prípade nepredloženia tejto faktúry sa uplatňuje clo vzťahujúce sa na všetky ostatné spoločnosti.

4.   Prepustenie výrobku uvedeného v odseku 1 do voľného obehu v Únii podlieha poskytnutiu záruky, ktorá sa rovná výške dočasného cla.

5.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009, zainteresované strany môžu požiadať o zverejnenie základných skutočností a úvah, na základe ktorých sa prijalo toto nariadenie, predložiť písomne svoje stanoviská a požiadať Komisiu o ústne vypočutie do jedného mesiaca od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Podľa článku 21 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 môžu príslušné strany predložiť pripomienky k uplatňovaniu tohto nariadenia v lehote jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 tohto nariadenia sa uplatňuje na obdobie šiestich mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 373, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ C 373, 21.12.2011, s. 16.

(3)  Vec C-249/10, P. Brossmann Footwear (HK) a ostatní/Rada Európskej únie

(4)  SBB/Worldsteelprice.com

(5)  Vec C-249/10, P. Brossmann Footwear (HK) a ostatní/Rada Európskej únie

(6)  Vec C-337/09, Rada Európskej únie/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.


PRÍLOHA

Na platnej obchodnej faktúre uvedenej v článku 1 ods. 3 musí byť uvedené vyhlásenie podpísané pracovníkom subjektu, ktorý vydal obchodnú faktúru, v tejto podobe:

(1)

Meno a pozícia pracovníka subjektu, ktorý vydal obchodnú faktúru.

(2)

Toto vyhlásenie: „Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (objem) [príslušný výrobok] predávaný na vývoz do Európskej únie podľa tejto faktúry bol vyrobený (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (názov príslušnej krajiny). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“

(3)

Dátum a podpis.


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/55


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 846/2012

z 18. septembra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

50,7

XS

59,9

ZZ

55,3

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

116,5

ZZ

116,5

0805 50 10

AR

93,8

BO

100,6

CL

89,9

TR

97,0

UY

76,0

ZA

95,7

ZZ

92,2

0806 10 10

MK

41,5

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

120,3

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

158,8

NZ

122,8

US

119,9

ZA

111,4

ZZ

134,1

0808 30 90

CN

65,0

TR

112,6

ZA

145,4

ZZ

107,7

0809 30

TR

153,9

ZZ

153,9

0809 40 05

BA

60,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

76,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/57


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. septembra 2012

o uznaní Egypta podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov

[oznámené pod číslom C(2012) 6297]

(2012/505/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (1), a najmä na jej článok 19 ods. 3,

so zreteľom na žiadosť Cypru z 13. mája 2005, žiadosť Spojeného kráľovstva z 25. septembra 2006 a na žiadosť Helénskej republiky z 26. októbra 2006,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2008/106/ES sa členské štáty môžu rozhodnúť potvrdiť príslušné osvedčenia o spôsobilosti námorníkov, ktoré vydali tretie krajiny, pod podmienkou, že príslušnú tretiu krajinu uznala Komisia. Tieto tretie krajiny musia spĺňať všetky požiadavky Dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie (International Maritime Organisation, IMO) o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov z roku 1978 (Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, dohovor STCW) (2) v znení z roku 1995.

(2)

Žiadosti o uznanie Egypta boli predložené prostredníctvom listu z 13. mája 2005, ktorý zaslal Cyprus, listu z 25. septembra 2006, ktorý zaslalo Spojené kráľovstvo a listu z 26. októbra 2006, ktorý zaslala Helénska republika. Na základe týchto žiadostí Komisia posúdila systém prípravy a osvedčovania v Egypte s cieľom overiť, či Egypt spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté primerané opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní. Toto posúdenie sa zakladalo na výsledkoch inšpekcie expertov z Európskej námornej bezpečnostnej agentúry z decembra 2006. Počas tejto inšpekcie sa zistili určité nedostatky v systémoch prípravy a osvedčovania.

(3)

Komisia členským štátom poskytla správu o výsledkoch posúdenia.

(4)

Listami zo 16. februára 2009, 21. septembra 2010 a 20. decembra 2011 Komisia požiadala Egypt, aby poskytol dôkazy nápravy zistených nedostatkov.

(5)

Egypt listami z 12. novembra 2009, 25. novembra 2010 a 28. februára 2012 poskytol požadované informácie a dôkazy o prijatí primeraných a dostatočných nápravných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených počas posudzovania súladu.

(6)

Z výsledku posudzovania súladu a vyhodnotenia informácií, ktoré poskytol Egypt, vyplýva, že Egypt spĺňa požiadavky dohovoru STCW a že prijal primerané opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Egypt sa uznáva na účely článku 19 smernice 2008/106/ES, pokiaľ ide systémy prípravy a osvedčovania námorníkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. septembra 2012

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Prijatý Medzinárodnou námornou organizáciou.


Korigendá

19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/58


Korigendum k vykonávacej smernici Komisie 2012/1/EÚ zo 6. januára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať plodina Oryza sativa

( Úradný vestník Európskej únie L 4 zo 7. januára 2012 )

Na strane 8 v článku 1 bode A v poslednej zarážke:

namiesto:

„1 na 100 m2 pri produkcii certifikovaného osiva prvej generácie“

má byť:

„1 na 100 m2 pri produkcii certifikovaného osiva prvej a druhej generácie“.


19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/58


Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2012/31/EÚ z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2007/275/ES o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly v miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES

( Úradný vestník Európskej únie L 21 z 24. januára 2012 )

Na strane 23 v prílohe v kapitole 35 v položke ex 3501 v treťom stĺpci prvej vete:

namiesto:

„Kazeín na ľudskú konzumáciu alebo na účely kŕmenia zvierat“

má byť:

„Kazeín na ľudskú konzumáciu, na účely kŕmenia zvierat alebo na technické účely“.