ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.249.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 249

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
14. septembra 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na transpozíciu, dátum uplatňovania a dátum zrušenia niektorých smerníc ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 815/2012 z 13. septembra 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 816/2012 z 13. septembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/503/SZBP z 13. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia)

13

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 14, 20.1.2009)

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

14.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/23/EÚ

z 12. septembra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na transpozíciu, dátum uplatňovania a dátum zrušenia niektorých smerníc

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a článok 62,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (2) sa na reguláciu poisťovní a zaisťovní Únie a na dohľad nad nimi stanovuje moderný systém založený na rizikách. Uvedený systém je podstatný pri zaistení bezpečného a spoľahlivého odvetvia poisťovníctva, ktoré môže poskytovať udržateľné poistné produkty a podporovať reálnu ekonomiku prostredníctvom podpory dlhodobých investícií a dodatočnej stability.

(2)

V smernici 2009/138/ES sa 31. október 2012 stanovuje ako dátum na transpozíciu a 1. november 2012 ako dátum uplatňovania. Okrem toho uvedená smernica stanovuje 1. november 2012 ako dátum zrušenia existujúcich smerníc o poistení a zaistení (3) (ďalej spoločne len „Solventnosť I“).

(3)

Komisia 19. januára 2011 prijala návrh (ďalej len „návrh Omnibus II“) na zmenu a doplnenie okrem iného smernice 2009/138/ES s cieľom zohľadniť novú architektúru dohľadu nad poistením, a najmä zriadenie Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov). Do návrhu Omnibus II sa takisto zahŕňajú ustanovenia na odloženie dátumu na transpozíciu a dátumu uplatňovania smernice 2009/138/ES a dátumu zrušenia Solventnosti I.

(4)

Vzhľadom na zložitosť návrhu smernice Omnibus II existuje riziko, že nenadobudne účinnosť pred dátumom na transpozíciu a dátumom uplatňovania smernice 2009/138/ES. Ponechanie týchto dátumov v nezmenenej podobe by viedlo k tomu, že smernica 2009/138/ES by sa vykonala pred nadobudnutím účinnosti prechodných pravidiel a príslušných úprav stanovených v návrhu Omnibus II.

(5)

S cieľom zabrániť nadmerne zaťažujúcim legislatívnym povinnostiam pre členské štáty v rámci smernice 2009/138/ES a neskôr v súvislosti s novou architektúrou plánovanou v návrhu Omnibus II je vhodné odložiť dátum na transpozíciu smernice 2009/138/ES.

(6)

S cieľom umožniť orgánom dohľadu, poisťovniam a zaisťovniam pripraviť sa na uplatňovanie novej architektúry dohľadu bolo by tiež vhodné stanoviť neskorší dátum uplatňovania smernice 2009/138/ES.

(7)

Z dôvodu právnej istoty by sa mal dátum zrušenia Solventnosti I zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Vzhľadom na krátke obdobie do dátumov stanovených v smernici 2009/138/ES by táto smernica mala bezodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2009/138/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 309 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom pododseku sa dátum „31. októbra 2012“ nahrádza dátumom „30. júna 2013“;

b)

za prvý pododsek sa vkladá tento pododsek:

„Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia uvedené v prvom pododseku sa uplatňujú od 1. januára 2014.“

2.

V článku 310 prvom odseku sa dátum „1. novembra 2012“ nahrádza dátumom „1. januára 2014“.

3.

V článku 311 druhom odseku sa dátum „1. novembra 2012“ nahrádza dátumom „1. januára 2014“.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 12. septembra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. septembra 2012.

(2)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(3)  Smernica Rady 64/225/EHS z 25. februára 1964 o zrušení obmedzení slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby vo vzťahu k zaisteniu a retrocesii (Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 878/64), prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3), smernica Rady 73/240/EHS z 24. júla 1973, ktorou sa rušia obmedzenia práva usadiť sa v oblasti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 20), smernica Rady 76/580/EHS z 29. júna 1976, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 73/239/EHS (Ú. v. ES L 189, 13.7.1976, s. 13), smernica Rady 78/473/EHS z 30. mája 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa spolupoistenia v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 151, 7.6.1978, s. 25), smernica Rady 84/641/EHS z 10. decembra 1984, ktorou sa mení a dopĺňa, najmä so zreteľom na pomoc turistom, prvá smernica (73/239/EHS) (Ú. v. ES L 339, 27.12.1984, s. 21), smernica Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany (Ú. v. ES L 185, 4.7.1987, s. 77), druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby (Ú. v. ES L 172, 4.7.1988, s. 1), smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1), smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami v skupine poisťovní (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní (Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 28), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1).


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 815/2012

z 13. septembra 2012,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jeho článok 44 ods. 1, článok 44 ods. 2 druhý pododsek, článok 45 ods. 1 a 2 a článok 51 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 904/2010 sa ustanovujú pravidlá administratívnej spolupráce a boja proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Články 44 a 45 nariadenia (EÚ) č. 904/2010 sa konkrétne týkajú výmeny informácií týkajúcich sa osobitných úprav pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby uvedených v hlave XII kapitole 6 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (2). Uvedené osobitné úpravy sa týkajú zdaniteľnej osoby usadenej mimo členského štátu spotreby, ktorá priznáva DPH z príslušného predaja v členskom štáte spotreby prostredníctvom elektronického rozhrania v členskom štáte identifikácie (jednotné kontaktné miesto).

(2)

Určité informácie týkajúce sa transakcií vykonaných v rámci uvedených osobitných úprav majú členské štáty zhromažďovať a vymieňať si. Konkrétne sa to týka výmeny údajov na identifikáciu a zhromažďovania a výmeny údajov daňového priznania k DPH vrátane opráv uvedených daňových priznaní k DPH medzi členskými štátmi.

(3)

V snahe zabezpečiť, aby sa informácie vymieňali jednotným spôsobom, je potrebné prijať technické podrobnosti tejto výmeny vrátane jednotnej elektronickej správy. To by takisto umožnilo jednotný vývoj technických a funkčných špecifikácií, keďže by sa riadili regulovaným rámcom.

(4)

Určité informácie týkajúce sa zmien identifikačných údajov, ako napríklad vylúčenie z osobitných úprav, dobrovoľné ukončenie alebo zmena členského štátu identifikácie, by sa tiež mali bezodkladne vymieňať jednotným spôsobom, aby sa členským štátom umožnilo monitorovať správne uplatňovanie osobitných úprav a bojovať proti podvodom. Na uvedený účel by sa mali stanoviť spoločné opatrenia týkajúce sa výmeny uvedených informácií.

(5)

S cieľom udržať administratívnu záťaž na minimálnej úrovni je potrebné stanoviť určité požiadavky na elektronické rozhranie, ktoré uľahčia zdaniteľným osobám predkladať identifikačné informácie a daňové priznania k DPH. Členským štátom by sa nemalo brániť v poskytovaní ďalších funkcií v záujme ďalšieho zníženia administratívnej záťaže.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby sa informácie týkajúce sa registrácie v rámci úpravy a daňové priznania k DPH podávané v rámci danej úpravy mohli účinne postupovať a spracúvať, by členské štáty mali vyvinúť svoje elektronické rozhranie jednotným spôsobom. Je preto potrebné stanoviť jednotnú elektronickú správu na prenos týchto informácií.

(7)

Je potrebné objasniť informácie, ktoré sa majú predkladať v prípadoch, keď sa v určitom období v jednom alebo vo všetkých členských štátoch neuskutoční žiadny predaj v rámci osobitných úprav.

(8)

V snahe umožniť členským štátom a zdaniteľným osobám, aby sa vo svojich následných oznámeniach mohli jednoznačne odvolávať na daňové priznania k DPH vrátane platby dane, členský štát identifikácie by mal každému daňovému priznaniu k DPH prideliť jedinečné referenčné číslo.

(9)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od rovnakého dňa, od ktorého sa uplatňujú články 44 a 45 nariadenia (EÚ) č. 904/2010.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre administratívnu spoluprácu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„úprava mimo Únie“ je osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby neusadené v Spoločenstve, ako sa stanovuje v hlave XII kapitole 6 oddiele 2 smernice 2006/112/ES;

2.

„úprava Únie“ je osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v Spoločenstve, ale nie v členskom štáte spotreby, ako sa stanovuje v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES;

3.

„osobitné úpravy“ sú úprava mimo Únie a úprava Únie.

Článok 2

Funkcie elektronického rozhrania

Elektronické rozhranie v členskom štáte identifikácie, pomocou ktorého sa zdaniteľná osoba registruje na používanie jednej z osobitných úprav a prostredníctvom ktorého predkladá daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH) v rámci uvedenej úpravy členskému štátu identifikácie, má tieto funkcie:

a)

musí poskytovať nástroj na ukladanie identifikačných údajov podľa článku 361 smernice 2006/112/ES alebo daňového priznania k DPH podľa článkov 365 a 369g smernice 2006/112/ES pred ich predložením;

b)

musí zdaniteľnej osobe umožňovať predkladať príslušné informácie týkajúce sa daňových priznaní k DPH prostredníctvom súboru zasielaného elektronicky v súlade s podmienkami stanovenými členským štátom identifikácie.

Článok 3

Prenos identifikačných údajov

1.   Členský štát identifikácie prostredníctvom siete CCN/CSI ostatným členským štátom postupuje:

a)

informácie na identifikáciu zdaniteľnej osoby využívajúcej úpravu mimo Únie;

b)

obdobné údaje na identifikáciu zdaniteľnej osoby využívajúcej úpravu Únie;

c)

pridelené identifikačné číslo.

Na prenos informácií uvedených v prvom pododseku sa používa jednotná elektronická správa uvedená v prílohe I. Stĺpec B jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe I sa používa na úpravu mimo Únie a stĺpec C uvedenej jednotnej elektronickej správy sa používa na úpravu Únie.

2.   Členský štát identifikácie bezodkladne informuje ostatné členské štáty prostredníctvom siete CCN/CSI pomocou jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe II k tomuto nariadeniu v prípade, že zdaniteľná osoba:

a)

je vylúčená z jednej z osobitných úprav;

b)

dobrovoľne prestane využívať jednu z osobitných úprav;

c)

zmení členský štát identifikácie v rámci úpravy Únie.

Článok 4

Predkladanie daňového priznania k DPH zdaniteľnou osobou

1.   Zdaniteľná osoba predkladá daňové priznania k DPH s údajmi podľa článkov 365 a 369g smernice 2006/112/ES členskému štátu identifikácie s použitím jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe III k tomuto nariadeniu. Stĺpec B jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe III sa používa na úpravu mimo Únie a stĺpec C uvedenej jednotnej elektronickej správy sa používa na úpravu Únie.

2.   V prípade, že zdaniteľná osoba počas zdaňovacieho obdobia neposkytne žiadne služby v rámci osobitných úprav v žiadnom členskom štáte, vyplní nulové daňové priznanie k DPH. Na uvedený účel sa vypĺňajú v prípade úpravy Únie len kolónky 1, 2 a 21 jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe III a v prípade úpravy mimo Únie kolónky 1, 2 a 11.

3.   Zdaniteľná osoba je povinná uviesť len poskytnutia služieb do členského štátu spotreby a z členského štátu usadenia, ak sa poskytnutia služieb v rámci osobitných úprav uskutočnili v danom členskom štáte alebo z neho v rámci zdaňovacieho obdobia.

Článok 5

Prenos informácií uvedených v daňovom priznaní k DPH

Informácie uvedené v daňovom priznaní k DPH, na ktoré sa odkazuje v článku 4 ods. 1, posiela členský štát identifikácie každému členskému štátu spotreby a usadenia uvedenému v daňovom priznaní k DPH prostredníctvom siete CCN/CSI pomocou jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Na účel prvého odseku členský štát identifikácie postúpi členskému štátu spotreby a usadenia, v ktorom alebo z ktorého sa služby poskytli, všeobecné informácie uvedené v časti 1 jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe III spolu s informáciami v časti 2 uvedenej jednotnej elektronickej správy, ktoré sa týkajú daného konkrétneho členského štátu spotreby alebo usadenia.

Členský štát identifikácie postúpi informácie uvedené v daňovom priznaní k DPH len tým členským štátom, ktoré sú uvedené na danom daňovom priznaní k DPH.

Článok 6

Jedinečné referenčné číslo

Informácie postupované podľa článku 5 obsahujú referenčné číslo pridelené členským štátom identifikácie, ktoré je pre dané daňové priznanie k DPH jedinečné.

Článok 7

Opravy daňových priznaní k DPH

Členský štát identifikácie umožní zdaniteľnej osobe opraviť daňové priznania k DPH prostredníctvom elektronického rozhrania uvedeného v článku 2. Členský štát identifikácie postúpi informácie o opravách dotknutému členskému štátu (členským štátom) spotreby a usadenia v súlade s článkom 5 a označí dané informácie časovou pečiatkou.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

Identifikačné údaje

Stĺpec A

Stĺpec B

Stĺpec C

Číslo kolónky

Úprava mimo Únie

Úprava Únie

1

individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 362 smernice 2006/112/ES (1)

individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 369d smernice 2006/112/ES vrátane kódu krajiny

2

národné daňové číslo, ak existuje

 

3

názov spoločnosti

názov spoločnosti

4

obchodný názov (názvy) spoločnosti, ak sú odlišné od názvu spoločnosti

obchodný názov (názvy) spoločnosti, ak sú odlišné od názvu spoločnosti

5

úplná poštová adresa (2)

úplná poštová adresa (3)

6

krajina, v ktorej má zdaniteľná osoba svoje miesto podnikania

krajina, v ktorej má zdaniteľná osoba svoje miesto podnikania, ak sa nenachádza v Únii

7

e-mailová adresa zdaniteľnej osoby

e-mailová adresa zdaniteľnej osoby

8

webová stránka (stránky) zdaniteľnej osoby, ak sú k dispozícii

webová stránka (stránky) zdaniteľnej osoby, ak sú k dispozícii

9

meno kontaktnej osoby

meno kontaktnej osoby

10

telefónne číslo

telefónne číslo

11

číslo IBAN alebo OBAN

číslo IBAN

12

číslo BIC

číslo BIC

13.1

 

individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH alebo, ak nie je k dispozícii, daňové registračné číslo (čísla) pridelené iným členským štátom (štátmi), v ktorom (ktorých) má zdaniteľná osoba stálu prevádzkareň (prevádzkarne) (4), okrem členského štátu identifikácie

14.1

 

úplná poštová adresa (adresy) a obchodný názov (názvy) iných stálych prevádzkarní (5) než v členskom štáte identifikácie

15.1

 

identifikačné číslo (čísla) DPH pridelené členským štátom (štátmi) ako neusadenej zdaniteľnej osobe (6)

16

elektronické vyhlásenie, že zdaniteľná osoba nie je registrovaná na účely DPH v rámci Únie

 

17

dátum začiatku využívania úpravy (7)

dátum začiatku využívania úpravy (8)

18

dátum žiadosti zdaniteľnej osoby o registráciu v rámci úpravy

dátum žiadosti zdaniteľnej osoby o registráciu v rámci úpravy

19

dátum rozhodnutia členského štátu identifikácie o registrácii

dátum rozhodnutia členského štátu identifikácie o registrácii

20

 

ukazovateľ toho, či je zdaniteľná osoba súčasťou skupinovej registrácie na účely DPH (9)

21

individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 362 alebo 369d smernice 2006/112/ES, ak sa predtým využívala niektorá úprava

individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 362 alebo 369d smernice 2006/112/ES, ak sa predtým využívala niektorá úprava


(1)  V tomto formáte: EUxxxyyyyyz, kde: „xxx“ je 3-miestne číselné ISO členského štátu identifikácie; „yyyyy“ je 5-miestne číslo pridelené členským štátom identifikácie a „z“ je kontrolná číslica.

(2)  Treba uviesť poštové smerovacie číslo, ak existuje.

(3)  Treba uviesť poštové smerovacie číslo, ak existuje.

(4)  V prípade existencie viac ako jednej stálej prevádzkarne použite kolónku 13.1, 13.2 atď.

(5)  V prípade existencie viac ako jednej stálej prevádzkarne použite kolónku 14.1, 14.2 atď.

(6)  V prípade viac ako jedného identifikačného čísla DPH prideleného členským štátom (štátmi) ako neusadenej zdaniteľnej osobe použite kolónku 15.1, 15.2 atď.

(7)  Ten môže v určitých obmedzených prípadoch predchádzať dátumu registrácie do danej úpravy.

(8)  Ten môže v určitých obmedzených prípadoch predchádzať dátumu registrácie do danej úpravy.

(9)  V tomto poli stačí zaškrtnúť možnosť áno/nie.


PRÍLOHA II

Údaje týkajúce sa štatútu zdaniteľnej osoby v registri členského štátu identifikácie

Individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským štátom identifikácie vrátane kódu krajiny

Dátum nadobudnutia účinnosti zmeny

Dôvod na zmenu štatútu zdaniteľnej osoby v registri s použitím týchto kódov:

(1)

Zdaniteľná osoba oznámila členskému štátu identifikácie, že už neposkytuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby.

(2)

Členský štát identifikácie sa domnieva, že zdaniteľné činnosti zdaniteľnej osoby, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava, sa skončili.

(3)

Zdaniteľná osoba už nespĺňa potrebné podmienky na používanie osobitnej úpravy.

(4)

Zdaniteľná osoba opakovane porušuje pravidlá, ktoré sa týkajú osobitnej úpravy.

(5)

Zdaniteľná osoba požiadala o dobrovoľný odchod z úpravy.

(6)

Zdaniteľná osoba požiadala o identifikáciu v novom členskom štáte identifikácie.


PRÍLOHA III

Daňové priznania k DPH

Časť 1:   Všeobecné informácie

Stĺpec A

Stĺpec B

Stĺpec C

Číslo poľa

Úprava mimo Únie

Úprava Únie

Jedinečné referenčné číslo  (1):

1

individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 362 smernice 2006/112/ES

individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 369d smernice 2006/112/ES vrátane kódu krajiny

2

zdaňovacie obdobie týkajúce sa DPH (2)

zdaňovacie obdobie týkajúce sa DPH (3)

2a

dátum začiatku a konca obdobia (4)

dátum začiatku a konca obdobia (5)

3

mena

mena

Časť 2:   Pre každý členský štát spotreby, v ktorom je splatná DPH  (6)

2a)   Poskytnutia služieb uskutočnené z miesta podnikania alebo stálej prevádzkarne v členskom štáte identifikácie

4.1

kód krajiny členského štátu spotreby

kód krajiny členského štátu spotreby

5.1

štandardná sadzba DPH v členskom štáte spotreby

štandardná sadzba DPH v členskom štáte spotreby

6.1

znížená sadzba DPH v členskom štáte spotreby

znížená sadzba DPH v členskom štáte spotreby

7.1

suma zdaniteľná štandardnou sadzbou

suma zdaniteľná štandardnou sadzbou

8.1

suma DPH pri štandardnej sadzbe

suma DPH pri štandardnej sadzbe

9.1

suma zdaniteľná zníženou sadzbou

suma zdaniteľná zníženou sadzbou

10.1

suma DPH pri zníženej sadzbe

suma DPH pri zníženej sadzbe

11.1

celková suma splatnej DPH

celková suma splatnej DPH za poskytnutia služieb uskutočnené z miesta podnikania alebo stálej prevádzkarne v členskom štáte identifikácie

2b)   Poskytnutia služieb uskutočnené zo stálych prevádzkarní, ktoré sa nenachádzajú v členskom štáte identifikácie  (7)

12.1

 

kód krajiny členského štátu spotreby

13.1

 

štandardná sadzba DPH v členskom štáte spotreby

14.1

 

znížená sadzba DPH v členskom štáte spotreby

15.1

 

individuálne identifikačné číslo DPH, alebo ak nie je k dispozícii, daňové registračné číslo pridelené členským štátom stálej prevádzkarne vrátane kódu krajiny

16.1

 

suma zdaniteľná štandardnou sadzbou

17.1

 

suma splatnej DPH pri štandardnej sadzbe

18.1

 

suma zdaniteľná zníženou sadzbou

19.1

 

suma splatnej DPH pri zníženej sadzbe

20.1

 

Celková suma splatnej DPH za poskytnutia služieb zo stálej prevádzkarne, ktorá sa nenachádza v členskom štáte identifikácie

2c)   Celkový súčet za miesto podnikania alebo stálu prevádzkareň v členskom štáte identifikácie a za všetky stále prevádzkarne vo všetkých ostatných členských štátoch

21.1

 

Celková suma splatnej DPH za všetky prevádzkarne (kolónka 11.1 + kolónka 11.2… + kolónka 20.1 + kolónka 20.2…)


(1)  Jedinečné referenčné číslo, ktoré pridelil členské štát identifikácie, pozostáva z kódu krajiny členského štátu identifikácie/čísla DPH/obdobia – t. j. GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + časová pečiatka ku každej verzii. Číslo prideľuje členský štát identifikácie pred postúpením daného priznania iným dotknutým členským štátom.

(2)  Týka sa kalendárnych štvrťrokov: Q1.yyyy –Q2.yyyy –Q3.yyyy Q4.yyyy.

(3)  Týka sa kalendárnych štvrťrokov: Q1.yyyy –Q2.yyyy –Q3.yyyy Q4.yyyy.

(4)  Vypĺňa sa iba v prípadoch, keď zdaniteľná osoba podá viac ako jedno daňové priznanie k DPH za ten istý štvrťrok. Uvádzajú sa kalendárne dni: dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy.

(5)  Vypĺňa sa iba v prípadoch, keď zdaniteľná osoba podá viac ako jedno daňové priznanie k DPH za ten istý štvrťrok. Uvádzajú sa kalendárne dni: dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy.

(6)  Ak existuje viac ako jeden členský štát spotreby (alebo ak v jednom členskom štáte spotreby došlo k zmene sadzby DPH uprostred štvrťroka), použite kolónku 4.2, 5.2, 6.2 atď.

(7)  V prípade existencie viac ako jednej prevádzkarne použite kolónku 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 atď.


14.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 816/2012

z 13. septembra 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. septembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

121,6

ZZ

72,6

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

94,3

BO

100,6

CL

105,1

TR

97,0

UY

84,1

ZA

99,4

ZZ

96,8

0806 10 10

BA

58,9

EG

180,7

MK

53,3

TN

197,3

TR

117,9

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

201,7

BR

93,9

CA

157,8

CL

87,0

NZ

123,4

US

177,6

ZA

125,9

ZZ

138,2

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

121,9

ZA

162,3

ZZ

132,5

0809 30

TR

162,0

ZZ

162,0

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

57,6

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

72,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

14.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/13


ROZHODNUTIE RADY 2012/503/SZBP

z 13. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 12. augusta 2010 prijala rozhodnutie 2010/452/SZBP (1), podľa ktorého pokračuje pozorovateľská misia Európskej únie v Gruzínsku (ďalej len „EUMM Georgia“ alebo „misia“) zriadená 15. septembra 2008. Účinnosť uvedeného rozhodnutia sa skončí 14. septembra 2012.

(2)

Politický a bezpečnostný výbor (PBV) 15. mája 2012 schválil odporúčania týkajúce sa posúdenia budúcnosti EUMM Georgia na strategickej úrovni.

(3)

EUMM Georgia by sa mala predĺžiť o ďalšie obdobie dvanásť mesiacov na základe jej súčasného mandátu.

(4)

Misia bude prebiehať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy.

(5)

Rozhodnutie 2010/452/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/452/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 7 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Všetok personál dodržiava minimálne bezpečnostné operačné normy misie a bezpečnostný plán misie podporujúci bezpečnostnú politiku Únie v teréne. Pokiaľ ide o ochranu utajovaných skutočností EÚ, ktoré sú personálu zverené pri výkone jeho povinností, všetok personál dodržiava bezpečnostné zásady a minimálne normy ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (2).

2.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Bezpečnosť

1.   Veliteľ civilnej operácie riadi plánovanie bezpečnostných opatrení vedúceho misie a v súlade s článkami 5 a 9 zabezpečuje ich riadne a účinné plnenie v rámci EUMM Georgia.

2.   Vedúci misie je zodpovedný za bezpečnosť misie a dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na misiu, v súlade s politikou Únie v oblasti bezpečnosti personálu nasadeného mimo Únie v operačnej kapacite podľa hlavy V zmluvy a jej podporných dokumentov.

3.   Vedúcemu misie pomáha vyšší bezpečnostný úradník misie (Senior Mission Security Officer – SMSO), ktorý podlieha vedúcemu misie a zároveň udržiava úzky funkčný vzťah s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

4.   Personál EUMM Georgia sa pred prevzatím povinností zúčastní povinnej bezpečnostnej prípravy v súlade s operačným plánom (OPLAN). Absolvuje tiež pravidelné doškoľovanie na mieste pôsobenia, ktoré organizuje SMSO.

5.   Vedúci misie zabezpečí ochranu utajovaných skutočností EÚ v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ.“

3.

V článku 14 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou v období od 15. septembra 2012 do 14. septembra 2013 je 20 900 000 EUR.“

4.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Sprístupnenie utajovaných skutočností

1.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu podľa vhodnosti a v súlade s potrebami misie utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia ‚CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL‘, ktoré boli vypracované na účely misie, v súlade s rozhodnutím Rady 2011/292/EÚ.

2.   VP je rovnako oprávnený v súlade s operačnými potrebami misie sprístupniť OSN a OBSE utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED‘, ktoré boli vypracované na účely misie, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Na tento účel sa vypracujú dohody medzi VP a príslušnými orgánmi OSN a OBSE.

3.   V prípade konkrétnej a okamžitej operačnej potreby je VP tiež oprávnený sprístupniť hostiteľskému štátu akékoľvek utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED‘, ktoré boli vypracované na účely misie, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Na tento účel sa vypracujú dohody medzi VP a príslušnými orgánmi hostiteľského štátu.

4.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu akékoľvek neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady o tejto misii a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (3).

5.   VP môže právomoc uvedenú v odsekoch 1 až 4, ako aj spôsobilosť uzatvárať dohody uvedené v odsekoch 2 a 3 udeliť osobám, ktoré patria pod jeho právomoc, civilnému veliteľovi operácie a/alebo vedúcemu misie.

5.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Preskúmanie misie

Politickému a bezpečnostnému výboru sa každých šesť mesiacov predloží preskúmanie misie na základe správy vedúceho misie a ESVČ.“

6.

V článku 18 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Účinnosť stráca 14. septembra 2013.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 13. septembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 213, 13.8.2010, s. 43.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.“

(3)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).“


Korigendá

14.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/15


Korigendum k smernici Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva

( Úradný vestník Európskej únie L 14 z 20. januára 2009 )

Na strane 7 v odôvodnení 4:

namiesto:

„… v rámci Spoločenstva približne v rovnakom zdaňovacom období.“

má byť:

„… v rámci Spoločenstva v rovnakom zdaňovacom období.“

Na strane 7 v odôvodnení 7:

namiesto:

„… na konci jednoročného obdobia uplatňovania nových ustanovení, …“

má byť:

„… po jednom roku uplatňovania nových ustanovení, …“.

Na strane 8 v článku 1 bode 1 prvom odseku:

namiesto:

„… nevzniká nárok na odpočítanie alebo platby, …“

má byť:

„… nevzniká nárok na vyúčtovanie alebo platby, …“.

Na strane 8 v článku 1 bode 1 druhom odseku:

namiesto:

„… považujú za uskutočnené najmenej v intervaloch jedného roka.“

má byť:

„… považujú za ukončené najmenej v intervaloch jedného roka.“