ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.227.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 227

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
23. augusta 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 762/2012 z 24. júla 2012, ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Langres (CHOP)]

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 763/2012 z 22. augusta 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 764/2012 z 22. augusta 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

5

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2012/22/EÚ z 22. augusta 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť didecyl-dimetyl-amónium-karbonát ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/484/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. augusta 2012 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov zo strany Uruguajskej východnej republiky, pokiaľ ide o automatizované spracovanie osobných údajov [oznámené pod číslom C(2012) 5704]  ( 1 )

11

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 742/2012 zo 16. augusta 2012, ktorým sa vykonáva článok 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 219, 17.8.2012)

15

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2012/478/SZBP zo 16. augusta 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 219, 17.8.2012)

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 762/2012

z 24. júla 2012,

ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Langres (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu „Langres“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/1996 (2).

(2)

Príslušná zmena a doplnenie nie sú menšieho rozsahu v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia preto žiadosť o zmenu a doplnenie uverejnila podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, táto zmena a doplnenie sa teda musia schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 247, 25.8.2011, s. 11.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

FRANCÚZSKO

Langres (CHOP)


23.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 763/2012

z 22. augusta 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

57,4

ZZ

57,4

0707 00 05

MK

66,1

TR

91,2

ZZ

78,7

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

93,9

CL

88,4

TR

95,0

UY

88,9

ZA

99,2

ZZ

93,1

0806 10 10

BA

61,1

CL

196,9

EG

199,0

TR

148,1

ZZ

151,3

0808 10 80

BR

88,1

CL

146,1

NZ

121,2

US

148,7

UY

68,3

ZA

107,8

ZZ

113,4

0808 30 90

AR

111,1

CN

61,3

TR

137,4

ZA

120,9

ZZ

107,7

0809 30

TR

163,7

ZZ

163,7

0809 40 05

BA

64,0

IL

106,3

ZZ

85,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


23.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 764/2012

z 22. augusta 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2011/12 sa stanovila vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 971/2011 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 759/2012 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(3)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2012, s. 53.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95 uplatniteľné od 23. augusta 2012

(v EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 12 10 (1)

38,09

0,00

1701 12 90 (1)

38,09

3,18

1701 13 10 (1)

38,09

0,00

1701 13 90 (1)

38,09

3,48

1701 14 10 (1)

38,09

0,00

1701 14 90 (1)

38,09

3,48

1701 91 00 (2)

44,19

4,21

1701 99 10 (2)

44,19

1,08

1701 99 90 (2)

44,19

1,08

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


SMERNICE

23.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/7


SMERNICA KOMISIE 2012/22/EÚ

z 22. augusta 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť didecyl-dimetyl-amónium-karbonát ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo dostalo 17. januára 2007 v súlade s článkom 11 ods. 1 smernice 98/8/ES žiadosť od spoločnosti Lonza o zaradenie aktívnej látky didecyl-dimetyl-amónium-karbonát do prílohy I k uvedenej smernici na použitie vo výrobkoch typu 8, prostriedkoch na ochranu dreva, definovaných v prílohe V k smernici 98/8/ES. V čase uvedenom v článku 34 ods. 1 smernice 98/8/ES nebol didecyl-dimetyl-amónium-karbonát na trhu ako aktívna látka žiadneho biocídneho výrobku.

(2)

Po vykonaní hodnotenia Spojené kráľovstvo predložilo Komisii 11. novembra 2010 svoju správu spolu s odporúčaním.

(3)

Členské štáty a Komisia preskúmali správu 2. marca 2012 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky a zistenia z preskúmania boli zapracované do hodnotiacej správy.

(4)

Z hodnotení vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujú didecyl-dimetyl-amónium-karbonát, sa dá očakávať, že budú spĺňať požiadavky stanovené v článku 5 smernice 98/8/ES. Preto je vhodné zaradiť didecyl-dimetyl-amónium-karbonát na použitie vo výrobkoch typu 8 do prílohy I k uvedenej smernici.

(5)

Na úrovni Únie sa nehodnotili všetky možné použitia. Predmetom posúdenia nebolo napríklad použitie neprofesionálnymi používateľmi. Preto je vhodné požadovať od členských štátov, aby posúdili tieto spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia vplyvu látky a tie riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizika na úrovni Únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom, a aby pri udeľovaní povolení výrobkov zabezpečili prijatie primeraných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok v záujme zmiernenia zistených rizík na prijateľnú úroveň.

(6)

Vzhľadom na zistené riziká pre ľudské zdravie je v prípade priemyselných používateľov vhodné požadovať, aby sa zaviedli bezpečné prevádzkové postupy a aby sa výrobky používali s vhodným osobným ochranným vybavením okrem prípadov, keď sa v žiadosti o povolenie výrobku preukáže, že riziká, ktoré daný výrobok predstavuje, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.

(7)

Vzhľadom na zistené riziká pre pôdne a vodné prostredie je vhodné požadovať, aby sa v rámci uzavretej oblasti alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi vykonala priemyselná aplikácia, aby sa čerstvo ošetrené drevo po ošetrení skladovalo pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu alebo pri splnení obidvoch podmienok a aby sa pri použití výrobkov ako prostriedkov na ochranu dreva a obsahujúcich didecyl-dimetyl-amónium-karbonát zachytili akékoľvek úniky na účely opätovného použitia alebo likvidácie.

(8)

Zistili sa neprijateľné riziká pre životné prostredie v situáciách, keď drevo ošetrené namáčaním v didecyl-dimetyl-amónium-karbonáte bolo nepretržite vystavované vplyvu poveternostných podmienok alebo často vystavované navlhnutiu (trieda použitia 3 podľa OECD (2)) a keď drevo ošetrené didecyl-dimetyl-amónium-karbonátom bolo použité vo vonkajších stavbách v blízkosti vody alebo nad jej hladinou (scenár pre most v triede použitia 3 podľa vymedzenia OECD (3)) alebo bolo v styku so sladkou vodou (trieda použitia 4b podľa OECD (4)). Preto je vhodné požadovať, aby tieto výrobky neboli povolené na ošetrovanie dreva určeného na takéto používanie okrem prípadov, keď sa na základe predložených údajov potvrdí, že výrobok bude spĺňať požiadavky článku 5 smernice 98/8/ES aj prílohy VI k uvedenej smernici, pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.

(9)

Ustanovenia tejto smernice by sa mali uplatňovať súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že s biocídnymi výrobkami typu 8 obsahujúcimi aktívnu látku didecyl-dimetyl-amónium-karbonát sa bude zaobchádzať na trhu Únie rovnako, a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(10)

Skôr ako sa aktívna látka zaradí do prílohy I k smernici 98/8/ES, by členské štáty mali mať k dispozícii primeraný čas na to, aby uviedli do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

(11)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. januára 2013 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. februára 2013.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 22. augusta 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Séria dokumentov OECD obsahujúcich emisné scenáre, číslo 2, dokument s emisnými scenármi pre prípravky na ochranu dreva, časť 2, s. 64.

(3)  Tamtiež.

(4)  Tamtiež.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 (okrem výrobkov obsahujúcich viac než jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení do prílohy venovaných týmto aktívnym látkam)

Dátum ukončenia zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„58

didecyl-dimetyl-amónium-karbonát

Reakčná zmes N,N-didecyl-N,N-dimetylamónium karbonátu a N,N-didecyl-N,N-dimetylamónium bikarbonátu

Číslo ES: 451-900-9

Číslo CAS: 894406-76-9

Hmotnosť sušiny: 740 g/kg

1. február 2013

Neuplatňuje sa.

31. január 2023

8

Na úrovni Únie sa nehodnotili všetky možné použitia; niektoré použitia, napríklad použitie neprofesionálnymi používateľmi, boli vylúčené. Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI členské štáty posudzujú, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia vplyvu látky, ako aj tie riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizika na úrovni Únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom.

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia udeľovali iba za týchto podmienok:

1.

pre priemyselných používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a výrobky sa musia používať s vhodným osobným ochranným vybavením, okrem prípadov, keď sa v žiadosti o povolenie výrobku preukáže, že riziká, ktoré tieto výrobky predstavujú, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom;

2.

na označeniach a prípadne poskytnutých kartách bezpečnostných údajov povolených výrobkov sa musí uviesť, že v rámci uzavretej oblasti alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi sa vykoná priemyselná aplikácia, že sa čerstvo ošetrené drevo po ošetrení bude skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu alebo obidvomi spôsobmi, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že pri použití výrobkov sa akékoľvek úniky zachytia na účely opätovného použitia alebo likvidácie;

3.

nepovoľuje sa použitie výrobkov na ošetrenie dreva, ktoré bude v styku so sladkou vodou alebo sa použije vo vonkajších konštrukciách v blízkosti vody alebo nad jej hladinou, alebo na ošetrenie namáčaním dreva, ktoré bude nepretržite vystavované vplyvu poveternostných podmienok alebo často vystavované navlhnutiu, okrem prípadov, keď sa predložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok bude spĺňať požiadavky článku 5 a prílohy VI, pričom sa v prípade potreby uplatnia vhodné opatrenia na zmiernenie.“


(1)  V záujme vykonávania spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


ROZHODNUTIA

23.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/11


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. augusta 2012

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov zo strany Uruguajskej východnej republiky, pokiaľ ide o automatizované spracovanie osobných údajov

[oznámené pod číslom C(2012) 5704]

(Text s významom pre EHP)

(2012/484/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1), a najmä na jej článok 25 ods. 6,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (2),

keďže:

(1)

Podľa smernice 95/46/ES sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby sa osobné údaje mohli poskytnúť tretej krajine len vtedy, ak príslušná tretia krajina zabezpečí primeranú úroveň ochrany a ak sú pred poskytnutím údajov dodržané právne predpisy členských štátov, ktorými sa vykonávajú iné ustanovenia uvedenej smernice.

(2)

Komisia môže konštatovať, že tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany. V takom prípade môžu členské štáty prenášať osobné údaje bez potreby dodatočných záruk.

(3)

Podľa smernice 95/46/ES by sa úroveň ochrany údajov mala hodnotiť na základe všetkých okolností týkajúcich sa operácie prenosu údajov alebo súboru operácií prenosu údajov, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať viacerým prvkom relevantným pre prenos, ktoré sú uvedené v jej článku 25.

(4)

Vzhľadom na rozdielny prístup k ochrane údajov v tretích krajinách by sa hodnotenie primeranosti a prijatie a presadzovanie akéhokoľvek rozhodnutia na základe článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES mali vykonať tak, aby nedochádzalo k svojvoľnej alebo neodôvodnenej diskriminácii tretích krajín alebo medzi tretími krajinami, v ktorých existujú podobné podmienky, ani k vytváraniu skrytej prekážky obchodu vzhľadom na súčasné medzinárodné záväzky Európskej únie.

(5)

Politická ústava Uruguajskej východnej republiky schválená v roku 1967 výslovne nepotvrdzuje právo na súkromie a na ochranu osobných údajov. Zoznam základných práv však nie je konečný vzhľadom na to, že v článku 72 ústavy sa stanovuje, že uvedenie práv, povinností a záruk v ústave nevylučuje iné práva, povinnosti a záruky, ktoré sú podstatné pre ľudskú osobnosť alebo ktoré vyplývajú z republikánskej formy vlády. V článku 1 zákona č. 18331 o ochrane osobných údajov a opatrení „habeas data“ (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de „Habeas Data“) z 11. augusta 2008 sa výslovne uvádza, že „právo na ochranu osobných údajov je základným právom pre ľudskú bytosť, a preto je zahrnuté v článku 72 Ústavy republiky“. V článku 332 ústavy sa uvádza, že uplatňovanie ustanovení tejto ústavy, ktoré potvrdzujú práva jednotlivcov, ako aj tých, ktoré udeľujú práva a ukladajú povinnosti verejným orgánom, nie je dotknuté neexistenciou osobitných predpisov; ich nedostatok by sa mal skôr nahradiť použitím hlavných základov podobných zákonov, právnych zásad a všeobecne uznávaných doktrín.

(6)

Právne normy upravujúce ochranu osobných údajov v Uruguajskej východnej republike zväčša vychádzajú z noriem ustanovených v smernici 95/46/ES a sú zakotvené v zákone č. 18331 o ochrane osobných údajov a opatrení „habeas data“ (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y de Acción de „Habeas Data“) z 11. augusta 2008. Tento zákon sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby.

(7)

Tento zákon ďalej dopĺňa vyhláška č. 414/009 z 31. augusta 2009, ktorá bola prijatá s cieľom objasniť niektoré aspekty zákona a stanoviť podrobnú úpravu organizácie, právomocí a fungovania orgánu dohliadajúceho na ochranu údajov. V preambule vyhlášky sa stanovuje, že v tejto veci je vhodné upraviť vnútroštátny právny systém na najviac uznávaný porovnateľný právny režim, v podstate na systém zavedený európskymi krajinami prostredníctvom smernice 95/46/ES.

(8)

Ustanovenia o ochrane údajov sú obsiahnuté aj v mnohých osobitných právnych predpisoch upravujúcich vytváranie a správu databáz, napríklad v právnych predpisoch týkajúcich sa určitých verejných registrov (verejných listín, priemyselného vlastníctva a ochranných známok, osobných úkonov, nehnuteľností, ťažobných práv alebo úverovej solventnosti). V súlade s článkom 332 ústavy sa zákon č. 18331 používa ako doplnok týchto osobitných právnych predpisov vo veciach, ktoré nimi nie sú upravené.

(9)

Právne normy na ochranu údajov uplatniteľné v Uruguajskej východnej republike zahŕňajú všetky základné zásady potrebné na dosiahnutie primeranej úrovne ochrany fyzických osôb a stanovujú aj výnimky a obmedzenia na zabezpečenie významných verejných záujmov. V týchto právnych normách na ochranu údajov a výnimkách sa zohľadňujú zásady stanovené v smernici 95/46/ES.

(10)

Uplatňovanie týchto právnych noriem ochrany údajov je zaručené správnymi a súdnymi opravnými prostriedkami, najmä opatrením „habeas data“, ktoré dotknutej osobe umožňuje podať žalobu na správcu údajov s cieľom presadiť svoje právo na prístup k údajom, ich opravu a vymazanie, ako aj nezávislým dohľadom vykonávaným dozorným orgánom – Útvarom na reguláciu a kontrolu osobných údajov (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, ďalej len „URCDP“), ktorý má v súlade s článkom 28 smernice 95/64/ES právomoc prešetrovať, zasahovať a ukladať sankcie a ktorý koná úplne nezávisle. Akákoľvek zainteresovaná strana má okrem toho právo vymáhať súdnou cestou náhradu škody, ktorú utrpela v dôsledku protiprávneho spracovania jej osobných údajov.

(11)

Uruguajské orgány na ochranu údajov poskytli vysvetlenia a uistenia týkajúce sa výkladu uruguajského práva, ako aj uistenia, že uruguajské právne predpisy o ochrane údajov sa vykonávajú v súlade s týmto výkladom. Uruguajské orgány na ochranu údajov najmä objasnili, že v súlade s článkom 332 ústavy sa zákon č. 18331 uplatňuje ako doplnok k osobitným právnym predpisom upravujúcim vytváranie a správu osobitných databáz, a to vo veciach, ktoré týmito osobitnými predpismi nie sú upravené. Vysvetlili takisto, že pokiaľ ide o zoznamy uvedené v článku 9 C) zákona č. 18331, ktoré nevyžadujú súhlas dotknutej osoby so spracovaním údajov, zo zákona sa uplatňujú aj práva dotknutých osôb, a to najmä zásada proporcionality údajov a zásada obmedzenia účelu, a že dozorný orgán na ochranu údajov dohliada na dodržiavanie týchto práv. Pokiaľ ide o zásadu transparentnosti, uruguajské orgány na ochranu údajov uviedli, že vo všetkých prípadoch sa uplatňuje povinnosť informovať dotknutú osobu o spracovaní údajov. Pokiaľ ide o právo na prístup k údajom, orgán na ochranu údajov objasnil, že pri podaní žiadosti je dostačujúce, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť. Uruguajské orgány na ochranu údajov vysvetlili, že výnimky týkajúce sa zásady prenosu údajov do iných krajín, ktoré sú uvedené v článku 23 ods. 1 zákona č. 18331, nemožno chápať ako výnimky, ktoré majú širšie uplatnenie, ako je uplatnenie stanovené v článku 26 ods. 1 smernice 95/46/ES.

(12)

Toto rozhodnutie berie do úvahy tieto vysvetlenia a uistenia a vychádza z nich.

(13)

Uruguajská východná republika je aj zmluvnou stranou Amerického dohovoru o ľudských právach („Pakt zo San José, Costa Rica“), ktorý bol podpísaný 22. novembra 1969 a nadobudol platnosť 18. júla 1978 (3). V článku 11 tohto dohovoru sa stanovuje právo na súkromie a v článku 30 sa uvádza, že uplatnenie alebo využitie práv a slobôd, ktoré dohovor uznáva, je možné podľa tohto dohovoru obmedziť iba v súlade s právnymi predpismi prijatými vo všeobecnom záujme a v súlade s účelom, na ktorý bolo toto obmedzenie prijaté (článok 30). Uruguajská východná republika okrem toho uznáva právomoc Medziamerického súdu pre ľudské práva. Po tom, ako príslušný poradný výbor vydal kladné stanovisko, vyzvali zástupcovia ministrov Rady Európy na svojom 1118. zasadnutí 6. júla 2011 Uruguajskú východnú republiku, aby pristúpila k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108) a k jeho dodatkovému protokolu (ETS č. 118) (4).

(14)

Uruguajská východná republika by sa preto mala považovať za krajinu, ktorá v súlade so smernicou 95/46/ES poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

(15)

Toto rozhodnutie by sa malo týkať primeranosti ochrany poskytovanej v Uruguajskej východnej republike s cieľom splniť požiadavky uvedené v článku 25 ods. 1 smernice 95/46/ES. Nemalo by sa týkať iných podmienok ani obmedzení súvisiacich s vykonávaním ostatných ustanovení tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v rámci členských štátov.

(16)

V záujme transparentnosti a s cieľom zaručiť schopnosť príslušných orgánov v členských štátoch zabezpečiť ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov je nevyhnutné vymedziť výnimočné okolnosti, za ktorých môže byť pozastavenie toku určitých údajov opodstatnené, a to bez ohľadu na existenciu primeranej ochrany.

(17)

Komisia by mala monitorovať vykonávanie tohto rozhodnutia a oznamovať všetky relevantné zistenia výboru zriadenému podľa článku 31 smernice 95/46/ES. Toto monitorovanie by sa malo okrem iného vzťahovať aj na režim prenosu údajov, ktorý Uruguajská východná republika uplatňuje v rámci medzinárodných zmlúv.

(18)

Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov zriadená podľa článku 29 smernice 95/46/ES vydala kladné stanovisko k úrovni primeranosti ochrany osobných údajov, ktoré bolo zohľadnené pri príprave tohto rozhodnutia (5).

(19)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 31 ods. 1 smernice 95/46/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely článku 25 ods. 2 smernice 95/46/ES sa Uruguajská východná republika považuje za krajinu, ktorá zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z Európskej únie.

2.   V prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uvádza orgán dohľadu Uruguajskej východnej republiky zodpovedný za uplatňovanie noriem právnej ochrany v Uruguajskej východnej republike.

Článok 2

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov členských štátov prijímať opatrenia na dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa iných ustanovení ako ustanovení článku 25 smernice 95/46/ES, tieto orgány môžu uplatniť svoje existujúce právomoci a pozastaviť tok údajov smerom k príjemcovi v Uruguajskej východnej republike, aby tak ochránili jednotlivcov pri spracovaní ich osobných údajov v týchto prípadoch:

a)

ak príslušný uruguajský orgán zistil, že príjemca nedodržiava platné normy ochrany, alebo

b)

ak je vysoká pravdepodobnosť, že sa normy ochrany porušujú; ak existuje dôvodné podozrenie, že príslušný uruguajský orgán nevykonáva alebo nevykoná vhodné a včasné kroky na vyriešenie danej situácie; ak by pokračovanie v prenose vytvorilo bezprostredné riziko spôsobenia škody dotknutým osobám a príslušné orgány v členských štátoch vynaložili za daných okolností primerané úsilie, aby o tom upovedomili stranu v Uruguajskej východnej republike zodpovednú za spracovanie a poskytli jej možnosť reagovať.

2.   Pozastavenie sa skončí hneď, ako sa zabezpečí dodržiavanie noriem ochrany a je o tom upovedomený príslušný orgán dotknutého členského štátu.

Článok 3

1.   Ak členské štáty prijmú opatrenia podľa článku 2, bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.   Členské štáty a Komisia sa navzájom informujú o prípadoch, v ktorých opatrenia prijaté orgánmi zodpovednými za zabezpečenie dodržiavania noriem na ochranu v Uruguajskej východnej republike nedokáže zaručiť takýto súlad.

3.   Ak informácie zhromaždené podľa článku 2 a podľa odsekov 1 a 2 tohto článku poskytujú dôkaz o tom, že ktorýkoľvek orgán zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania noriem ochrany v Uruguajskej východnej republike si neplní svoju úlohu účinne, Komisia informuje príslušný uruguajský orgán, a ak je to potrebné, predloží návrh opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 smernice 95/46/ES s cieľom zrušiť alebo pozastaviť toto rozhodnutie, alebo obmedziť rozsah jeho pôsobnosti.

Článok 4

Komisia monitoruje vykonávanie tohto rozhodnutia a oznamuje všetky relevantné zistenia výboru zriadenému podľa článku 31 smernice 95/46/ES vrátane akéhokoľvek dôkazu, ktorý by mohol ovplyvniť zistenie uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia, že ochrana v Uruguajskej východnej republike je primeraná v zmysle článku 25 smernice 95/46/ES, a akéhokoľvek dôkazu o tom, že toto rozhodnutie sa vykonáva diskriminačným spôsobom.

Článok 5

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím do troch mesiacov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. augusta 2012

Za Komisiu

Viviane REDING

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  List z 31. augusta 2011.

(3)  Organizácia amerických štátov; O.A.S, Zbierka zmlúv, č. 36, 1144 U.N.T.S. 123. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html.

(4)  Rada Európy: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1118/10.3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.

(5)  Stanovisko č. 6/2010 k úrovni ochrany osobných údajov v Uruguajskej východnej republike. Dostupné na adrese http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp177_sk.pdf.


PRÍLOHA

Príslušný orgán dohľadu, na ktorý sa odkazuje v článku 1 ods. 2 tohto rozhodnutia:

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP),

Andes 1365, Piso 8

Tel. +598 2901 2929 Int. 1352

11.100 Montevideo

URUGUAY

E-mail: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx.

Sťažnosti on-line: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx.

Webová stránka: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx.


Korigendá

23.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/15


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 742/2012 zo 16. augusta 2012, ktorým sa vykonáva článok 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

( Úradný vestník Európskej únie L 219 zo 17. augusta 2012 )

Na strane 2 v tabuľke v stĺpci s názvom Dátum zaradenia na zoznam:

namiesto:

„16.8.2012“

má byť:

„17.8.2012“.


23.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/15


Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2012/478/SZBP zo 16. augusta 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

( Úradný vestník Európskej únie L 219 zo 17. augusta 2012 )

Na strane 22 v tabuľke v stĺpci s názvom Dátum zaradenia na zoznam:

namiesto:

„16.8.2012“

má byť:

„17.8.2012“.