ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.212.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 212

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
9. augusta 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 721/2012 zo 6. augusta 2012, ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s dlhými lovnými šnúrami plaviacim sa pod vlajkou Grécka alebo Malty alebo zaregistrovaným v Grécku alebo na Malte loviacim tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 722/2012 z 8. augusta 2012 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa požiadaviek stanovených v smerniciach Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a na zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 723/2012 z 8. augusta 2012, ktorým sa uznáva tradičný pojem stanovený v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 [Cream – TDT-US-N0017]

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 724/2012 z 8. augusta 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 725/2012 z 8. augusta 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/468/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2012/262/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/589/ES, ktorým sa ustanovuje osobitný kontrolný a inšpekčný program týkajúci sa populácií tresky v Baltskom mori

19

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 673/2012 z 23. júla 2012, ktorým sa vykonáva článok 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012)

20

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2012/424/SZBP z 23. júla 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012)

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

9.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 212/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 721/2012

zo 6. augusta 2012,

ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s dlhými lovnými šnúrami plaviacim sa pod vlajkou Grécka alebo Malty alebo zaregistrovaným v Grécku alebo na Malte loviacim tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa na rok 2012 stanovuje množstvo tuniaka modroplutvého, ktoré môžu rybárske plavidlá Európskej únie uloviť v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori.

(2)

V nariadení Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 43/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1559/2007 (3), sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisiu informovali o individuálnych kvótach pridelených ich plavidlám s dĺžkou nad 24 metrov, rybárskym plavidlám s dĺžkou nepresahujúcou 24 m, prinajmenšom o kvótach pridelených organizáciám výrobcov alebo skupinám plavidiel loviacich s podobným výstrojom.

(3)

Spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva je určená na zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti rybárskeho odvetvia prostredníctvom udržateľného využívania živých vodných zdrojov na základe preventívneho prístupu.

(4)

V súlade s článkom 36 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009, ak Komisia na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, alebo na základe iných informácií, ktoré má k dispozícii, zistí, že rybolovné možnosti Európskej únie, členského štátu alebo skupiny členských štátov sa považujú za vyčerpané v prípade jedného alebo viacerých výstrojov alebo jednej alebo viacerých flotíl, informuje o tom dotknuté členské štáty a zakáže rybolovné činnosti v príslušnej oblasti, s príslušným výstrojom, v súvislosti s príslušnou zásobou alebo skupinou zásob alebo príslušnej flotile, ktorých sa dotknuté rybolovné činnosti týkajú.

(5)

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, rybolovné možnosti pre tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori udelené plavidlám s dlhými lovnými šnúrami plaviacim sa pod vlajkou Grécka alebo Malty alebo zaregistrovanými v Grécku alebo na Malte sa považujú za vyčerpané.

(6)

Grécko 3. mája informovalo Komisiu o tom, že svojim plavidlám s dlhými lovnými šnúrami aktívne loviacim v roku 2012 tuniaka modroplutvého zakázalo rybolovné činnosti, a to s účinnosťou od uvedeného dňa o 00.00 hod.

(7)

Malta 2. júla 2012 informovala Komisiu o tom, že svojim plavidlám s dlhými lovnými šnúrami aktívne loviacim v roku 2012 tuniaka modroplutvého zakázala rybolovné činnosti, a to s účinnosťou od 1. júla o 00.00 hod.

(8)

Bez toho, aby boli dotknuté uvedené opatrenia, ktoré prijalo Grécko a Malta, je potrebné, aby Komisia potvrdila zákaz lovu tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori od 3. mája 2012 o 00.00 hod. plavidlám s dlhými lovnými šnúrami plaviacim sa pod vlajkou Grécka alebo zaregistrovaným v Grécku a od 1. júla 2012 o 00.00 hod. plavidlám s dlhými lovnými šnúrami plaviacim sa pod vlajkou Malty alebo zaregistrovaným na Malte,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s dlhými lovnými šnúrami plaviacimi sa pod vlajkou Grécka alebo zaregistrovanými v Grécku sa zakazuje najneskôr od 3. mája 2012 o 00.00 hod.

Od uvedeného dátumu sa takisto zakazuje uchovávať na palube, umiestňovať do klietok na výkrm alebo chov, prekladať, premiestňovať alebo vykladať ryby z takejto zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 2

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s dlhými lovnými šnúrami plaviacimi sa pod vlajkou Malty alebo zaregistrovanými na Malte sa zakazuje najneskôr od 1. júla 2012 o 00.00 hod.

Od uvedeného dátumu sa takisto zakazuje uchovávať na palube, umiestňovať do klietok na výkrm alebo chov, prekladať, premiestňovať alebo vykladať ryby z takejto zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. augusta 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.


9.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 212/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 722/2012

z 8. augusta 2012

o osobitných požiadavkách týkajúcich sa požiadaviek stanovených v smerniciach Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a na zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach (1), a najmä na jej článok 10c,

so zreteľom na smernicu Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (2), a najmä na jej článok 14b,

keďže:

(1)

Osobitné pravidlá pre zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu boli pôvodne prijaté smernicou Komisie 2003/32/ES z 23. apríla 2003, ktorou sa zavádzajú podrobné špecifikácie týkajúce sa požiadaviek stanovených v smernici Rady 93/42/EHS na zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu (3). Táto smernica sa uplatňovala len na zdravotnícke pomôcky patriace do pôsobnosti smernice 93/42/EHS.

(2)

V záujme zachovania vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia proti riziku prenosu živočíšnych spongiformných encefalopatií na pacientov alebo iné osoby prostredníctvom zdravotníckych pomôcok vyrábaných z neživých živočíšnych tkanív alebo z usmrtených derivátov vrátane pomôcok na mieru a pomôcok určených na klinické skúšky je potrebné aktualizovať pravidlá stanovené v smernici 2003/32/ES na základe skúseností s uplatňovaním tejto smernice a uplatňovať ich aj na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu, ktoré patria do pôsobnosti smernice 90/385/EHS.

(3)

Vzhľadom na to, že toto opatrenie stanovuje jasné a podrobné pravidlá, ktoré nenechávajú priestor pre rozdielnu transpozíciu v členských štátoch, je nariadenie vhodným právnym nástrojom, ktorý nahradí smernicu 2003/32/ES.

(4)

Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke pomôcky triedy III pochádzajúce z Európskej únie alebo dovážané z tretích krajín podliehajú pred uvedením na trh alebo do prevádzky postupom posudzovania zhody ustanoveným v článku 9 ods. 1 smernice 90/385/EHS a v článku 11 ods. 1 smernice 93/42/EHS, a to v súlade s pravidlami klasifikácie stanovenými v prílohe IX k smernici 93/42/EHS. V prílohe 1 k smernici 90/385/EHS a prílohe I k smernici 93/42/EHS sa uvádzajú základné požiadavky, ktoré musia aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a ostatné zdravotnícke pomôcky v tejto súvislosti spĺňať.

(5)

Pokiaľ ide o aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a ostatné zdravotnícke pomôcky, ktoré sa vyrábajú z tkanív živočíšneho pôvodu, je potrebné prijať podrobnejšie špecifikácie týkajúce sa požiadaviek uvedených v bode 6 prílohy 1 k smernici 90/385/EHS a v bodoch 8.1 a 8.2 prílohy I k smernici 93/42/EHS. Okrem toho je vhodné vymedziť určité aspekty týkajúce sa analýzy rizík a riadenia rizík v rámci postupov posudzovania zhody uvedených v článku 9 smernice 90/385/EHS a v článku 11 smernice 93/42/EHS.

(6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu (4), obsahuje ustanovenia o zdroji materiálov používaných v zdravotníckych pomôckach. Je vhodné stanoviť doplňujúce ustanovenia o používaní takýchto materiálov ako vstupného tkaniva na výrobu zdravotníckych pomôcok.

(7)

Európske a medzinárodné vedecké organizácie, ako je Európska agentúra pre lieky (5), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (6), bývalý Vedecký riadiaci výbor (7) a bývalý Vedecký výbor pre lieky a zdravotnícke pomôcky (8), prijali niekoľko stanovísk k stanoveným rizikovým materiálom a k minimalizácii rizika prenosu agensov živočíšnej spongiformnej encefalopatie, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

(8)

Členské štáty by mali overiť, či notifikované orgány poverené posudzovaním zhody zdravotníckych pomôcok vyrábaných zo živočíšnych tkanív majú potrebné odborné znalosti a najnovšie poznatky na vykonávanie tejto úlohy.

(9)

Lehota na kontrolu poskytnutá príslušnými orgánmi členských štátov s ohľadom na súhrnnú hodnotiacu správu notifikovaných orgánov by mala byť kratšia pre zdravotnícke pomôcky vyrábané zo vstupného materiálu, ktorý je certifikovaný Európskym riaditeľstvom pre kvalitu liečiv, ako v prípadoch, keď nebol použitý certifikovaný materiál. V oboch prípadoch by mala existovať možnosť skrátiť čakaciu lehotu.

(10)

Na zjednodušenie hladkého prechodu na nové požiadavky je potrebné poskytnúť primerané prechodné obdobie, čím sa umožní, aby aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky, na ktoré sa už vzťahuje osvedčenie ES o preskúšaní návrhu alebo osvedčenie ES o typovej skúške, mohli byť uvádzané na trh a uvedené do prevádzky.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zdravotnícke pomôcky ustanoveného článkom 6 ods. 2 smernice 90/385/EHS,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto nariadením sa stanovujú osobitné požiadavky, pokiaľ ide o uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh a/alebo do prevádzky vrátane aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok vyrábaných z usmrtených živočíšnych tkanív alebo neživých produktov vyrobených zo živočíšnych tkanív.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na živočíšne tkanivá, ako aj na ich deriváty pochádzajúce z druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ako aj jelenej zveri, losov, noriek a mačiek.

3.   Kolagén, želatína a loj používané na výrobu zdravotníckych pomôcok musia spĺňať minimálne požiadavky vhodnosti na ľudskú spotrebu stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009.

4.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

deriváty loja spracované minimálne za takých dôrazných podmienok, ako sú podmienky stanovené v oddiele 3 prílohy I;

b)

zdravotnícke pomôcky uvedené v odseku 1, ktoré nie sú určené na priamy styk s ľudským telom alebo sú určené iba na priamy styk s neporušenou pokožkou.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa okrem definícií uvedených v smernici 90/385/EHS a v smernici 93/42/EHS uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„bunka“ je najmenšia organizovaná jednotka akejkoľvek formy života, ktorá je schopná nezávisle existovať a obnovovať sa vo vhodnom prostredí;

b)

„tkanivo“ je organizácia buniek, mimobunkových zložiek alebo oboch;

c)

„derivát“ je materiál získaný zo živočíšneho tkaniva prostredníctvom jednorazového alebo opakovaného ošetrenia, transformácie alebo krokov spracovania;

d)

„neživý“ znamená, že nemá žiadnu schopnosť metabolizmu ani rozmnožovania;

e)

„PSE“ sú všetky prenosné spongiformné encefalopatie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (9);

f)

„prenosné agensy PSE“ sú nezaradené patogénne agensy, ktoré sú schopné prenášať PSE;

g)

„zníženie, eliminácia alebo odstránenie“ je postup, pri ktorom sa množstvo prenosných agensov PSE zníži, eliminuje alebo odstráni s cieľom zabránenia infekcii alebo patogénnej reakcii;

h)

„inaktivácia“ je postup, pri ktorom sa zníži schopnosť spôsobiť infekciu alebo patogénnu reakciu prenosnými agensmi PSE;

i)

„krajina pôvodu“ je krajina alebo krajiny, kde sa zviera narodilo, chovalo a/alebo zabilo;

j)

„vstupné materiály“ sú suroviny alebo iný produkt živočíšneho pôvodu, z ktorých alebo pomocou ktorých sa vyrábajú pomôcky uvedené v článku 1 ods. 1.

Článok 3

1.   Pred podaním žiadosti o posúdenie zhody podľa článku 9 ods. 1 smernice 90/385/EHS alebo článku 11 ods. 1 smernice 93/42/EHS výrobca zdravotníckych pomôcok uvedených v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia alebo jeho splnomocnený zástupca uskutoční analýzu rizík a vytvorí systém riadenia rizík, ktoré sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   V prípade pomôcok na mieru a pomôcok určených na klinické skúšky, ktoré patria do článku 1 ods. 1, sa vyhlásenie výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu a dokumentácia v súlade s prílohou 6 k smernici 90/385/EHS alebo s prílohou VIII k smernici 93/42/EHS musia týkať aj splnenia konkrétnych požiadaviek uvedených v oddiele 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 4

1.   Členské štáty preveria, či notifikované orgány podľa článku 11 smernice 90/385/EHS alebo článku 16 smernice 93/42/EHS majú najnovšie poznatky o zdravotníckych pomôckach uvedených v článku 1 ods. 1 na účely posúdenia zhody týchto pomôcok s ustanoveniami smernice 90/385/EHS alebo smernice 93/42/EHS, ako aj s konkrétnymi požiadavkami uvedenými v prílohe I k tomuto nariadeniu. Členské štáty budú pravidelne preverovať, či tieto orgány stále disponujú požadovanými aktuálnymi informáciami a odbornými znalosťami.

Ak je na základe preverenia potrebné, aby členský štát upravil úlohy notifikovaného orgánu, tento členský štát to oznámi Komisii a ostatným členským štátom.

2.   Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledku preverovania uvedeného v prvej vete odseku 1 do 28. februára 2013.

Článok 5

1.   Postupy posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok uvedených v článku 1 ods. 1 zahŕňajú hodnotenie súladu pomôcok so základnými požiadavkami smernice 90/385/EHS alebo smernice 93/42/EHS a s osobitnými požiadavkami stanovenými v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Notifikované orgány posúdia dokumentáciu, ktorú predložil výrobca, s cieľom posúdiť, či prínos pomôcky prevažuje nad reziduálnymi rizikami. Osobitne sa vezme do úvahy:

a)

analýza rizík a proces riadenia rizík, ktoré vykonal výrobca;

b)

odôvodnenie používania živočíšnych tkanív alebo derivátov so zreteľom na menej rizikové tkanivá alebo syntetické náhrady;

c)

výsledky štúdií týkajúcich sa eliminácie a inaktivácie alebo výsledky analýzy príslušnej literatúry;

d)

kontrola zdrojov surovín, hotových výrobkov, výrobného procesu, testovania a subdodávateľov vykonaná výrobcom;

e)

potreba overenia pôvodu surovín a spracovania živočíšnych tkanív a derivátov, procesov na elimináciu alebo inaktiváciu patogénov vrátane činností vykonávaných dodávateľmi.

3.   Notifikované orgány počas hodnotenia analýzy rizík a riadenia rizík v rámci postupu posudzovania zhody zohľadnia, ak je k dispozícii, osvedčenie zhody PSE vydané Európskym riaditeľstvom pre kvalitu liečiv (ďalej len „osvedčenie PSE“) pre vstupné materiály.

V prípade potreby doplňujúcich informácií na posúdenie vhodnosti vstupného materiálu pre danú zdravotnícku pomôcku môžu notifikované orgány vyžadovať predloženie doplňujúcich informácií, ktoré umožnia hodnotenia, ako je stanovené v odsekoch 1 a 2.

4.   Pred vydaním osvedčenia ES o preskúšaní návrhu alebo osvedčenia ES o typovej skúške notifikované orgány prostredníctvom svojho príslušného orgánu (ďalej len „príslušný koordinačný orgán“) informujú príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu o svojom posúdení vykonanom podľa odseku 2 prostredníctvom súhrnnej hodnotiacej správy v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

5.   Príslušné orgány členských štátov môžu predložiť pripomienky k súhrnnej hodnotiacej správe uvedené v odseku 4, a to v nasledujúcej lehote:

a)

pokiaľ ide o zdravotnícke pomôcky využívajúce vstupné materiály, pre ktoré bolo predložené osvedčenie zhody PSE, ako je uvedené v odseku 3, do štyroch týždňov od dátumu, keď notifikovaný orgán informoval príslušný koordinačný orgán podľa odseku 4;

b)

pokiaľ ide o zdravotnícke pomôcky využívajúce vstupné materiály, pre ktoré nebolo predložené osvedčenie zhody PSE, do dvanástich týždňov od dátumu, keď notifikovaný orgán informoval príslušný koordinačný orgán podľa odseku 4.

Príslušné orgány členských štátov a Komisia môžu schváliť skrátenie lehôt stanovených v písmenách a) a b).

6.   Notifikované orgány venujú náležitú pozornosť všetkým pripomienkam doručeným v súlade s odsekom 5. Poskytnú vysvetlenie týchto pripomienok vrátane náležitého odôvodnenia v prípade nezohľadnenia jednej alebo viacerých doručených pripomienok a svoje konečné rozhodnutie príslušnému koordinačnému orgánu, ktorý ich následne postúpi Komisii a príslušným orgánom, od ktorých mu boli doručené pripomienky.

7.   Výrobca zhromaždí, vyhodnotí a predloží notifikovanému orgánu informácie o zmenách týkajúcich sa živočíšneho tkaniva alebo derivátov používaných na výrobu pomôcok so zreteľom na riziko PSE v súvislosti s touto pomôckou. Tam, kde by takéto informácie mohli viesť k celkovému zvýšeniu rizika PSE, sa uplatňujú ustanovenia odsekov 1 až 6.

Článok 6

Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zdravotnícke pomôcky uvedené v článku 1 ods. 1 boli uvedené na trh a/alebo do prevádzky, iba ak sú v súlade s ustanoveniami smernice 90/385/EHS alebo smernice 93/42/EHS a s osobitnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 7

1.   Držitelia osvedčenia ES o preskúšaní návrhu alebo osvedčenia ES o typovej skúške vydaného pred 29. augustom 2013 pre aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky uvedené v článku 1 ods. 1 požiadajú svoj notifikovaný orgán o doplnkové osvedčenie ES o preskúšaní návrhu alebo osvedčenie ES o typovej skúške, potvrdzujúce súlad s osobitnými požiadavkami ustanovenými v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Do 29. augusta 2014 členské štáty akceptujú uvedenie aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok uvedených v článku 1 ods. 1, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie ES o preskúšaní návrhu alebo osvedčenie ES o typovej skúške vydané pred 29. augustom 2013, na trh a ich uvedenie do prevádzky.

Článok 8

Smernica 2003/32/ES sa zrušuje s účinnosťou od 29. augusta 2013.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 29. augusta 2013 s výnimkou článku 4, ktorý sa bude uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 105, 24.4.2003, s. 18.

(4)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.

(5)  Poznámka pre usmernenie o minimalizácii rizika prenášania pôvodcov živočíšnej spongiformnej encefalopatie prostredníctvom humánnych a veterinárnych liekov (EMA/410/01 rev.3) (Ú. v. EÚ C 73, 5.3.2011, s. 1).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bse.htm.

(7)  http://ec.europa.eu/food/fs/bse/scientific_advice08_en.print.html.

(8)  Pozri: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/scmpmd/index_en.htm.

(9)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.


PRÍLOHA I

1.   ANALÝZA RIZÍK A RIADENIE RIZÍK

1.1.   Odôvodnenie používania živočíšnych tkanív alebo derivátov

Výrobca musí odôvodniť na základe svojej všeobecnej analýzy rizík a stratégie riadenia rizík pre konkrétnu zdravotnícku pomôcku rozhodnutie používať živočíšne tkanivá alebo deriváty uvedené v článku 1 (s uvedením druhov zvierat, tkanív a zdroja) pri zohľadnení očakávaného klinického prínosu, potenciálneho reziduálneho rizika a vhodných náhradných riešení (ako sú menej rizikové tkanivá alebo syntetické náhrady).

1.2.   Proces hodnotenia rizík

Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany pacientov a používateľov výrobca pomôcok využívajúcich živočíšne tkanivá alebo deriváty uvedené v bode 1.1 musí vykonať príslušnú a riadne zdokumentovanú analýzu rizík a stratégiu riadenia rizík, aby sa posúdili všetky príslušné aspekty týkajúce sa PSE. Musí identifikovať ohrozenie a vyhodnotiť riziká spojené s týmito tkanivami alebo derivátmi, vyhotoviť dokumentáciu o opatreniach prijatých na minimalizáciu rizika prenosu a dokázať prijateľnosť reziduálneho rizika spojeného s pomôckou využívajúcou takéto tkanivá alebo deriváty pri zohľadnení určeného používania a prínosu pomôcky.

Bezpečnosť pomôcky, pokiaľ ide o jej potenciál v prípade prenosu prenosného agensu PSE, závisí od všetkých faktorov uvedených v bodoch 1.2.1 až 1.2.8, ktoré výrobca musí analyzovať, vyhodnotiť a riadiť. Tieto opatrenia v kombinácii určujú bezpečnosť pomôcky.

Výrobca musí zvážiť minimálne nasledujúce kľúčové opatrenia:

a)

výber vstupných materiálov (tkanivá alebo deriváty) považovaných za vhodné vzhľadom na ich potenciálnu kontamináciu prenosnými agensmi PSE (pozri body 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.4) pri zohľadnení ďalšieho zberu, manipulácie, prepravy, skladovania a spracovania;

b)

použitie výrobného postupu na kontrolované zdrojové tkanivá alebo deriváty s cieľom odstránenia alebo inaktivácie prenosných agensov PSE (pozri bod 1.2.5);

c)

údržbu systému na zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o výrobe a po výrobe týkajúcich sa zmien, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie vhodnosti opatrení uvedených v písmenách a) a b).

Výrobca musí zohľadniť aj charakteristiky pomôcky a jej plánované použitie (pozri body 1.2.6, 1.2.7 a 1.2.8).

Pri vykonávaní analýzy rizík a stratégie riadenia rizík musí výrobca venovať náležitú pozornosť dôležitým uverejneným stanoviskám, ktoré prijali príslušné európske alebo medzinárodné vedecké výbory alebo organizácie, ako je Vedecký riadiaci výbor (Scientific Steering Committee – SSC), Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska agentúra pre lieky (EMA), Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

1.2.1.   Zvieratá, ktoré sú zdrojom materiálu

Riziko PSE sa spája so zdrojom druhu, plemenom a charakterom vstupného tkaniva. Keďže infekčnosť na PSE sa naakumuluje počas inkubačnej doby niekoľkých rokov, odber z mladých zdravých zvierat sa považuje za faktor znižujúci riziko. Rizikové zvieratá, ako sú uhynuté zvieratá, núdzovo zabité zvieratá a zvieratá podozrivé na PSE, sa musia vylúčiť ako zdroj materiálu.

1.2.2.   Geografický pôvod

Pri posudzovaní rizika krajiny pôvodu je potrebné zohľadniť rozhodnutie Komisie 2007/453/ES z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE (1).

1.2.3.   Charakter vstupného tkaniva

Výrobca musí zohľadniť klasifikáciu rizík súvisiacich s rôznymi typmi vstupného tkaniva, ako sa definuje v usmerneniach WHO k distribúcii infektivity tkanív pri prenosných spongiformných encefalopatiách (2006) v znení zmien a doplnení. Odber živočíšneho tkaniva sa musí vykonávať takým spôsobom, aby bolo možné kontrolovať vystopovateľnosť a integritu zdrojového tkaniva. V prípade potreby sa zvieratá musia podrobiť veterinárnej kontrole pred smrťou a po nej.

Okrem toho sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1069/2009.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v nasledujúcom podbode, sa používa len materiál kategórie 3 v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Výrobca nesmie odobrať živočíšne tkanivo ani deriváty klasifikované ako potenciálne vysokoprenosné PSE, pokiaľ odber týchto materiálov nie je vo výnimočných prípadoch potrebný pri zohľadnení dôležitosti prínosu pre pacienta a neprítomnosti náhradného vstupného tkaniva.

V prípade hovädzieho dobytka, oviec a kôz sa materiály so špecifickým rizikom (MŠR) uvedené v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 999/2001 považujú za potenciálne vysokoprenosné PSE.

1.2.4.   Kontrola zabíjania a spracovania s cieľom zabrániť krížovej kontaminácii

Výrobca musí zabezpečiť minimalizáciu rizika krížovej kontaminácie počas zabíjania, zberu, spracovania, manipulácie, skladovania a prepravy.

1.2.5.   Inaktivácia alebo odstránenie prenosných agensov PSE

1.2.5.1.

V prípade pomôcok, ktoré nemôžu podstúpiť inaktivačný ani eliminačný postup bez toho, aby došlo k neprijateľnej degradácii, sa výrobca musí spoliehať hlavne na kontrolu vstupného materiálu.

1.2.5.2.

V prípade ostatných pomôcok, ak výrobca tvrdí, že výrobným postupom sa odstránia alebo inaktivujú prenosné agensy PSE, musí tieto tvrdenia doložiť príslušnou dokumentáciou.

Príslušné informácie z analýzy príslušnej vedeckej literatúry sa môžu použiť na odôvodnenie inaktivačných a eliminačných faktorov, keď sú špecifické postupy uvedené v literatúre porovnateľné s postupmi, ktoré sa používajú v prípade pomôcky. Táto rešerš a analýza obsahujú aj dostupné vedecké stanoviská prijaté európskym alebo medzinárodným vedeckým výborom alebo organizáciou. Tieto stanoviská slúžia ako referencia v prípade rozporných stanovísk.

Keď na základe literárnej rešerše nemožno dokázať tvrdenia, výrobca musí vyhotoviť osobitnú vedeckú štúdiu o inaktivácii alebo eliminácii, pričom musí zohľadniť:

a)

identifikované riziko súvisiace s tkanivom;

b)

identifikáciu príslušných vzorových agensov;

c)

odôvodnenie výberu konkrétnych kombinácií vzorových agensov;

d)

identifikáciu opatrení a/alebo fázy vybraných na elimináciu alebo inaktiváciu prenosných agensov PSE;

e)

dokumentáciu parametrov pre akúkoľvek validačnú štúdiu o inaktivácii alebo eliminácii PSE;

f)

výpočet redukčných faktorov.

Výrobca musí použiť príslušné zdokumentované postupy na zabezpečenie toho, aby sa pri bežnej výrobe uplatňovali validované parametre spracovania.

V záverečnej správe sa musia uviesť výrobné parametre a limity, ktoré sú kritické pre účinnosť inaktivačného alebo eliminačného postupu.

1.2.6.   Množstvá živočíšnych tkanív alebo derivátov potrebných na výrobu jednej jednotky zdravotníckej pomôcky

Výrobca musí vyhodnotiť množstvo surových tkanív alebo derivátov živočíšneho pôvodu potrebných na výrobu jednej jednotky zdravotníckej pomôcky. Výrobca musí vyhodnotiť, či má výrobný proces potenciál koncentrovať hladiny prenosných agensov PSE prítomných vo vstupných živočíšnych tkanivách alebo derivátoch.

1.2.7.   Tkanivá alebo deriváty živočíšneho pôvodu, ktoré prichádzajú do priameho styku s pacientmi a užívateľmi

Výrobca musí posúdiť:

a)

maximálne množstvo živočíšnych tkanív alebo derivátov, ktoré prichádzajú do priameho styku s pacientom alebo užívateľom pri používaní jednej zdravotníckej pomôcky;

b)

kontaktnú oblasť: jej povrch, typ (napr. pokožka, tkanivo sliznice, mozog) a stav (napr. zdravá alebo poškodená);

c)

typ tkanív alebo derivátov prichádzajúcich do priameho styku s pacientmi alebo užívateľmi;

d)

dĺžku priameho styku pomôcky s telom (vrátane bioresorpčného účinku) a

e)

počet zdravotníckych pomôcok, ktoré by sa mohli používať v danom postupe alebo ak je to možné, počas života pacienta alebo používateľa.

1.2.8.   Spôsob podávania

Pri hodnotení rizík musí výrobca zohľadniť cestu podania, ako je uvedené v informácii o výrobku.

1.3.   Revízia hodnotenia rizík

Výrobca musí vypracovať a zachovávať systematický postup revízie informácií získaných o zdravotníckej pomôcke alebo podobných pomôckach v období po jej vyrobení. Tieto informácie sa musia vyhodnotiť s prihliadnutím na možný význam pre bezpečnosť najmä v niektorom z týchto prípadov:

a)

ak sa zistili riziká, ktoré neboli predtým známe;

b)

ak sa zmenili vyhodnotené riziká vyplývajúce z ohrozenia alebo ak už nie sú viac prijateľné;

c)

ak sa pôvodné vyhodnotenie stane na inom základe neplatným.

V prípadoch uvedených v písmenách a), b) alebo c) výrobca použije výsledky vyhodnotenia ako vstupné informácie v procese riadenia rizík.

V súvislosti s touto novou informáciou sa musia revidovať príslušné opatrenia riadenia rizík pre pomôcku (vrátane odôvodnenia výberu živočíšneho tkaniva alebo derivátu). Ak sa vyskytne možnosť, že sa zmenilo reziduálne riziko alebo jeho prijateľnosť, musí sa opätovne vyhodnotiť a odôvodniť účinnosť predtým vykonávaných opatrení na kontrolu rizík.

Výsledky tohto vyhodnotenia sa musia zdokumentovať.

2.   HODNOTENIE NOTIFIKOVANÝMI ORGÁNMI

Pre zdravotnícke pomôcky uvedené v článku 1 ods. 1 musia výrobcovia poskytnúť notifikovaným orgánom uvedeným v článku 4 všetky dôležité informácie s cieľom umožniť hodnotenie ich analýzy rizík a stratégie riadenia rizík v súlade s článkom 5 ods. 2.

2.1.   Informácie od notifikovaného orgánu o zmenách a nových informáciách

Akákoľvek zmena týkajúca sa procesu odberu, zhromažďovania, manipulácie, spracovania a inaktivácie alebo eliminácie a nových informácií o riziku PSE, ktoré výrobca zhromaždil a ktoré sa týkajú zdravotníckej pomôcky, ktorá by mohla zmeniť výsledok hodnotenia rizík výrobcu, musí byť oznámená notifikovanému orgánu a v prípade potreby ju notifikovaný orgán musí schváliť pred jej uskutočnením.

2.2.   Obnovenie osvedčení

V kontexte svojich rozhodnutí týkajúcich sa predĺženia osvedčenia ES o preskúšaní návrhu alebo osvedčenia ES o typovej skúške na ďalšie obdobie v dĺžke maximálne piatich rokov v súlade s článkom 9 ods. 8 smernice 90/385/EHS alebo článkom 11 ods. 11 smernice 93/42/EHS notifikovaný orgán preskúma na účely tohto nariadenia minimálne tieto aspekty:

a)

aktualizované odôvodnenie používania živočíšneho tkaniva alebo derivátu vrátane porovnania s menej rizikovými tkanivami alebo syntetickými náhradami;

b)

aktualizovanú analýzu rizík;

c)

aktualizované klinické hodnotenie;

d)

aktualizované testovacie údaje a/alebo odôvodnenia, napríklad také, ktoré sa týkajú súčasných harmonizovaných noriem;

e)

identifikáciu všetkých zmien, ktoré nastali od vydania pôvodného osvedčenia (alebo aspoň od posledného predĺženia jeho platnosti) a ktoré by mohli mať vplyv na riziko PSE;

f)

dôkaz, že návrh dokumentácie má, pokiaľ ide o riziko PSE, najmodernejšiu podobu.

2.3.   Celkový nárast rizika PSE

Ak na základe informácií predložených v súlade s bodom 2.1 alebo 2.2 notifikovaný orgán stanoví, že celkové riziko PSE týkajúce sa zdravotníckej pomôcky sa zvýšilo, bude sa notifikovaný orgán riadiť postupom stanoveným v článku 5.

3.   DÔSLEDNÉ POSTUPY PRE DERIVÁTY LOJA PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 4 TOHTO NARIADENIA

Transesterifikácia alebo hydrolýza pri teplote najmenej 200 °C najmenej 20 minút pod tlakom (výroba glycerolu, mastných kyselín a esterov mastných kyselín).

Saponifikácia pomocou NaOH 12 M (výroba glycerolu a mydla):

sériový proces: pri teplote najmenej 95 °C minimálne 3 hodiny,

kontinuálny proces: pri teplote najmenej 140 °C, pod tlakom, najmenej 8 minút, alebo rovnocenný proces.

Destilácia pri teplote 200 °C.


(1)  Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 84.


PRÍLOHA II

Súhrnná hodnotiaca správa v súlade s článkom 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 722/2012

Podrobné údaje o predkladajúcom notifikovanom orgáne

1.

Názov notifikovaného orgánu

2.

Číslo notifikovaného orgánu

3.

Krajina

4.

Zaslal

5.

Kontaktná osoba

6.

Telefón

7.

Fax

8.

E-mail

9.

Referencia klienta (meno výrobcu a v prípade potreby splnomocneného zástupcu)

10.

Potvrdenie, že v súlade s článkom 11 smernice 90/385/EHS a článkom 16 smernice 93/42/EHS, ako aj s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 722/2012 bol predkladajúci notifikovaný orgán poverený svojím kompetentným orgánom vykonať posúdenie zhody:

aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, ktoré sa vyrábajú z tkanív živočíšneho pôvodu v súlade s nariadením (EÚ) č. 722/2012,

zdravotníckych pomôcok, ktoré sa vyrábajú z tkanív živočíšneho pôvodu v súlade s nariadením (EÚ) č. 722/2012.

Údaje o (aktívnej implantovateľnej) zdravotníckej pomôcke

11.

a)

 Aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka  Ostatné zdravotnícke pomôcky

11.

b)

Opis a zloženie výrobku

12.

Informácie o plánovanom použití

13.   Vstupný materiál

13.

a)

Osvedčenie vydané EDQM  ÁNO  NIE

(Ak je osvedčenie od EDQM k dispozícii, musí sa predložiť spolu s touto súhrnnou hodnotiacou správou.)

13.

b)

Informácie o:

charaktere vstupného tkaniva (tkanív):

druhu zvieraťa (zvierat):

geografickom zdroji (zdrojoch):

14.

Opis kľúčových prvkov prijatých na minimalizáciu rizika infekcie:

15.

Odhad rizika PSE vyplývajúceho z používania výrobku so zreteľom na pravdepodobnosť kontaminácie výrobku, charakter a trvanie expozície pacienta:

16.

Odôvodnenie používania živočíšnych tkanív alebo derivátov v zdravotníckej pomôcke vrátane odôvodnenia prijateľnosti odhadu celkového rizika PSE, hodnotenie náhradných materiálov a očakávaný klinický prínos:

17.

Prístup ku kontrole zariadení pôvodu a dodávateľov živočíšneho materiálu použitého výrobcom pomôcky:

Vyhlásenie notifikovaného orgánu

18.

Záver tohto hodnotenia:

Na základe hodnotenia údajov a posúdenia procesu naše predbežné rozhodnutie znie, že uplatňovanie je v súlade s požiadavkami o zhode so:

 smernicou Rady 90/385/EHS  smernicou Rady 93/42/EHS

a nariadením (EÚ) č. 722/2012.

Dátum predloženia

19.

Táto správa bola dňa … zaslaná príslušnému koordinačnému orgánu … s cieľom informovať príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu s cieľom získať od nich prípadné pripomienky.


9.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 212/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 723/2012

z 8. augusta 2012,

ktorým sa uznáva tradičný pojem stanovený v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 [Cream – TDT-US-N0017]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 118u ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Dve zastupiteľské profesijné organizácie usadené v Spojených štátoch amerických, WineAmerica a California Export Association, predložili Komisii žiadosť doručenú 22. júna 2010 o ochranu tradičného pojmu „Cream“ vo vzťahu k vinárskym produktom kategórie „3. Likérové víno“, ktorá je stanovená v prílohe XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 s názvom pôvodu uvedeným v prílohe V k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o obchode s vínom schválenou rozhodnutím Rady 2006/232/ES (2).

(2)

V súlade s článkom 33 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (3), bola uvedená žiadosť uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Do dvoch mesiacov od dátumu uverejnenia neboli vznesené žiadne námietky.

(3)

Žiadosť o ochranu tradičného pojmu „Cream“, ktorý sa vzťahuje na americké vína, spĺňa podmienky stanovené v článku 118u ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a v článkoch 31 a 35 nariadenia (ES) č. 607/2009. Žiadosť o ochranu by sa mala prijať a tradičný pojem „Cream“ by sa preto mal zaradiť do elektronickej databázy „E-Bacchus“, pokiaľ ide o vína vyrábané členmi oboch zastupiteľských profesijných organizácií, ktoré túto žiadosť predložili.

(4)

V článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 607/2009 sa vyžaduje, aby Komisia uverejnila informácie o zastupiteľskej obchodnej organizácii a jej členoch. Tieto informácie by sa mali zverejniť v elektronickej databáze „E-Bacchus“.

(5)

Opatrenie stanovené v tomto nariadení je v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosť o ochranu tradičného pojmu „Cream“ sa týmto prijíma, pokiaľ ide o americké vinárske produkty kategórie „3. Likérové víno“ stanovenej v prílohe XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007. Pojem „Cream“ sa zaradí do elektronickej databázy „E-Bacchus“, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 87, 24.3.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60.

(4)  Ú. v. EÚ C 276, 13.10.2010, s. 6.


PRÍLOHA

Chránený tradičný pojem

Cream.

Jazyk uvedený v článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 607/2009

Anglický.

Kategória alebo kategórie vinárskych produktov, na ktoré sa vzťahuje táto ochrana [príloha XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

— 3.

Likérové víno.

Zoznam príslušných chránených označení pôvodu alebo zemepisných označení

Názvy pôvodu uvedené v prílohe V k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o obchode s vínom.

Odkaz na uplatniteľné pravidlá v členskom štáte alebo tretej krajine

Resolution of WineAmerica on Wine Production Definitions for the European Community (uznesenie WineAmerica o vymedzení pojmov súvisiacich s výrobou vína platných pre Európske spoločenstvo), prijaté 24. marca 2009.

Decision of California Wine Export Program (rozhodnutie o kalifornskom pláne na vývoz vína), prijaté 7. mája 2009.

Zhrnutie vymedzenia pojmu alebo podmienok používania

„Cream“ označuje druh alkoholizovaného sladkého vína zo Spojených štátov amerických. Víno bude bledožltej až svetlojantárovej farby, bohatej a sladkej chuti a obvykle s vínovou až ovocnou arómou. Vo víne sa však môžu prejaviť črty starostlivého zrenia svedčiace o „rozvinutom“ charaktere. Víno možno sceľovať z viac ako jedného ročníka a obvykle si zachováva vlastnosti sladkého vína. Zrenie sa uskutočňuje v rôznych nádobách. Obohacovanie alkoholom sa musí robiť vínnym destilátom.

Názov krajiny alebo krajín pôvodu

Spojené štáty americké.

Zoznam členov zastupiteľskej obchodnej organizácie usadenej v tretej krajine, ktorí sú oprávnení na používanie chráneného tradičného pojmu, je dostupný na adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?language=SK.


9.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 212/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 724/2012

z 8. augusta 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

TR

55,3

XS

32,3

ZZ

43,8

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 93 10

TR

108,5

ZZ

108,5

0805 50 10

AR

90,6

TR

92,0

UY

84,4

ZA

102,1

ZZ

92,3

0806 10 10

CL

226,1

EG

189,7

IL

138,6

MA

157,7

MX

186,3

TN

203,8

TR

139,3

ZZ

177,4

0808 10 80

AR

187,2

BR

85,1

CL

114,3

NZ

119,8

US

153,9

ZA

100,3

ZZ

126,8

0808 30 90

AR

129,0

CL

164,0

CN

91,7

NZ

165,5

TR

193,5

ZA

99,0

ZZ

140,5

0809 29 00

CA

627,1

TR

347,2

ZZ

487,2

0809 30

TR

166,3

ZZ

166,3

0809 40 05

BA

66,3

IL

69,8

MK

70,3

ZZ

68,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


9.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 212/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 725/2012

z 8. augusta 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2011/12 sa stanovila vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 971/2011 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 720/2012 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(3)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 211, 8.8.2012, s. 5.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95 uplatniteľné od 9. augusta 2012

(v EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 12 10 (1)

40,90

0,00

1701 12 90 (1)

40,90

2,34

1701 13 10 (1)

40,90

0,00

1701 13 90 (1)

40,90

2,63

1701 14 10 (1)

40,90

0,00

1701 14 90 (1)

40,90

2,63

1701 91 00 (2)

48,19

3,01

1701 99 10 (2)

48,19

0,00

1701 99 90 (2)

48,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

9.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 212/19


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. augusta 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2012/262/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/589/ES, ktorým sa ustanovuje osobitný kontrolný a inšpekčný program týkajúci sa populácií tresky v Baltskom mori

(2012/468/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 95,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2008/589/ES (2) sa na obdobie štyroch rokov ustanovil osobitný kontrolný a inšpekčný program s cieľom zabezpečiť zosúladené vykonávanie viacročného plánu ustanoveného nariadením Rady (ES) č. 1098/2007 (3) pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie.

(2)

Aby sa odstránila administratívna chyba, ktorá sa vyskytla počas postupu prijímania vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/262/EÚ (4), a aby sa tak uvedené rozhodnutie uviedlo do súladu so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru, text „alebo pravdepodobne budú loviť“ by sa mal vypustiť z článku 1 ods. 3 uvedeného rozhodnutia.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie 2012/262/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sa stanovili spoločne s príslušnými členskými štátmi.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 1 vykonávacieho rozhodnutia 2012/262/EÚ sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Rozsah pôsobnosti

„3.1.   Osobitný kontrolný a inšpekčný program sa vzťahuje na kontrolu a inšpekciu:

a)

rybolovných činností uskutočňovaných plavidlami, ktoré sú uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 1098/2007 a rybolovnými plavidlami akejkoľvek dĺžky, ktoré lovia lososa;

b)

všetkých príslušných činností vrátane vykládky, váženia, obchodovania, prepravy a skladovania produktov rybolovu a vedenia záznamov o vykládke a predaji.

2.   Osobitný kontrolný a inšpekčný program sa uplatňuje päť rokov.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. augusta 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 190, 18.7.2008, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2012, s. 22.


Korigendá

9.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 212/20


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 673/2012 z 23. júla 2012, ktorým sa vykonáva článok 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

( Úradný vestník Európskej únie L 196 z 24. júla 2012 )

Na strane 11 v prílohe v Subjektoch v druhom riadku štvrtom stĺpci „Dátum zaradenia do zoznamu“

sa dopĺňa dátum „24.7.2012“.


9.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 212/20


Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2012/424/SZBP z 23. júla 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

( Úradný vestník Európskej únie L 196 z 24. júla 2012 )

Na strane 84 v prílohe v Subjektoch v druhom riadku štvrtom stĺpci „Dátum zaradenia do zoznamu“

sa dopĺňa dátum „24.7.2012“.