ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.204.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 204

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 55
31. júla 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 670/2012 z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), a nariadenie (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 671/2012 z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o priame platby poľnohospodárom na rok 2013

11

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/418/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2011 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej

18

 

*

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/419/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej rady z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii

131

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

31.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 670/2012

z 11. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), a nariadenie (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 172 a článok 173 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES (3) sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (PKI) s rôznymi typmi vykonávacích opatrení na základe špecifických programov, z ktorých Program na podporu politiky informačných a komunikačných technológií (ICT) poskytuje podporu na posilnenie vnútorného trhu výrobkov a služieb ICT a výrobkov a služieb založených na ICT a jeho cieľom je stimulovanie inovácií prostredníctvom rozsiahlejšieho zavádzania ICT a investovania do ICT.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 (4) sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Únie v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí a takisto sa vytvára nástroj na rozdelenie rizika nazvaný Nástroj záruk na úvery pre dopravné projekty TEN (ďalej len „TEN-T“).

(3)

V nasledujúcom desaťročí budú podľa odhadov Komisie potrebné bezprecedentné objemy investícií do európskych dopravných, energetických, informačných a komunikačných sietí s cieľom prispievať k naplneniu politických cieľov programu Európa 2020, najmä klimatických cieľov a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje rozvinutím inteligentných, zmodernizovaných a plne prepojených infraštruktúr, a podporovať dobudovanie vnútorného trhu.

(4)

Financovanie prostredníctvom dlhových kapitálových trhov nie je pre projekty budovania infraštruktúry v Únii bezprostredne k dispozícii. Ťažkosti projektov budovania infraštruktúry v oblasti získavania prístupu k dlhodobému súkromnému financovaniu alebo financovaniu z verejných zdrojov by nemali viesť k zhoršovaniu situácie v doprave, chýbajúcim telekomunikačným a energetickým prepojeniam a spomaľovaniu prieniku širokého pásma. Z dôvodu fragmentácie dlhopisových trhov v rámci Únie v spojení s neznámym dopytom, ako aj komplikovanosťou projektov budovania infraštruktúry, ktoré si vyžadujú dlhé obdobia prípravy projektov, je riešenie tejto otázky na úrovni Únie primerané.

(5)

Finančnými nástrojmi, ako ich upravuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5), sa v niektorých prípadoch môže zlepšiť efektívnosť rozpočtových výdavkov a dosiahnuť vyššie multiplikačné účinky vzhľadom na prilákanie financovania zo súkromného sektora. Toto je osobitne dôležité v kontexte ťažkého prístupu k úverom, tlaku na verejné financie a vzhľadom na potrebu podporovať hospodársku obnovu Európy.

(6)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu privítal iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020, mechanizmus rozdelenia rizika s EIB poskytujúci ohraničenú podporu z rozpočtu Únie, ktorá je navrhnutá na využívanie finančných prostriedkov Únie a na pritiahnutie ďalšieho záujmu súkromných investorov o účasť na prioritných projektoch, ktoré sú v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020. Rada vo svojich záveroch z 12. júla 2011 o akte o jednotnom trhu pripomenula, že finančné nástroje treba posudzovať so zreteľom na pákové účinky v porovnaní s existujúcimi nástrojmi, riziká, ktoré by sa pridali do štátnych súvah, a možné vytláčanie súkromných inštitúcií. Oznámenie Komisie o pilotnej fáze iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 a súvisiace posúdenie vplyvu, ktoré čerpajú z verejnej konzultácie, by sa malo chápať v tomto kontexte.

(7)

Mala by sa začať pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je pomôcť financovať prioritné projekty s jasným prínosom pre EÚ, a umožniť väčšie zapojenie súkromného sektora do dlhodobého financovania ekonomicky životaschopných projektov infraštruktúry v oblasti dopravy, energetiky a IKT. Nástroj bude užitočný pre projekty s podobnými potrebami financovania v rozličných sektoroch a vďaka efektívnemu pôsobeniu medzi sektormi by mal vytvárať väčší úžitok z hľadiska vplyvu na trh, administratívnej efektívnosti a využívania zdrojov. Zainteresovaným subjektom v oblasti infraštruktúry, ako sú finančníci, verejné orgány, pracovníci zodpovedajúci za infraštruktúru, stavebné spoločnosti a prevádzkovatelia, poskytne zrozumiteľný nástroj, ktorý sa riadi dopytom trhu.

(8)

V pilotnej fáze iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 by sa rozpočet Únie mal využívať spolu s financovaním zo strany EIB formou spoločného nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy vydané projektovými spoločnosťami. Uvedený nástroj sa snaží zmenšiť riziko dlhovej služby projektu a úverové riziko držiteľov dlhopisov v takom rozsahu, aby boli účastníci kapitálového trhu, ako sú dôchodkové fondy, poisťovne a iné zainteresované strany, ochotní investovať do dlhopisov rozsiahlejších projektov na budovanie infraštruktúry, než by to bolo možné bez podpory Únie.

(9)

Na základe dlhodobých odborných skúseností EIB a vzhľadom na to, že ide o hlavného finančníka projektov budovania infraštruktúry a o finančný orgán EÚ založený zmluvou, by Komisia mala EIB zapojiť do realizácie pilotnej fázy. Hlavné podmienky a postupy nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy by sa mali stanoviť týmto nariadením. Podrobnejšie podmienky vrátane rozdelenia rizika, odškodňovania, monitorovania a kontroly by sa mali stanoviť v dohode o spolupráci medzi Komisiou a EIB. Komisia a EIB by mali schváliť dohodu o spolupráci v rámci vlastných postupov.

(10)

Pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 by sa preto mala začať čo najskôr počas súčasného finančného rámca a uplatňovať bez zbytočných prieťahov s cieľom určiť či a v akom rozsahu sú tieto finančné nástroje na rozdelenie rizika prínosom v oblasti financovania infraštruktúry a na rozvoj financovania projektov budovania infraštruktúry zo strany kapitálového trhu s dlhopismi.

(11)

Pilotná fáza by mala byť financovaná pomocou prerozdelenia rozpočtov na roky 2012 a 2013 z existujúcich programov v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií. Na tento účel sa na túto iniciatívu môže prerozdeliť suma do výšky 200 miliónov EUR z rozpočtu TEN-T, suma do výšky 20 miliónov EUR z rozpočtu rámcového programu konkurencieschopnosti a inovácie a suma do výšky 10 miliónov z rozpočtu transeurópskych energetických sietí (ďalej len „TEN-E“). Dostupné rozpočtové prostriedky ohraničujú rozsah iniciatívy, ako aj počet projektov, ktoré možno podporiť.

(12)

O rozpočtové zdroje by mala žiadať EIB v súlade s dlhodobými cieľmi politiky Únie na základe tých projektov, ktoré EIB a Komisia považujú za vhodné a ktorých realizáciu považujú za pravdepodobnú. Všetky žiadosti a zodpovedajúce rozpočtové záväzky by sa mali podať do 31. decembra 2013. Z dôvodu zložitosti veľkých projektov v oblasti budovania infraštruktúry by sa samotné schválenie správnou radou EIB mohlo uskutočniť neskôr, ale najneskôr do 31. decembra 2014.

(13)

Žiadosť o pomoc, výber a realizácia všetkých projektov by mala podliehať právnym predpisom Únie, najmä so zreteľom na štátnu pomoc, a mala by sa usilovať o zabránenie vzniku alebo zväčšovaniu deformácií trhu.

(14)

Popri požiadavkách na podávanie správ ustanoveným v bode 49 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (6) by mala Komisia s podporou EIB každých šesť mesiacov počas pilotnej fázy predkladať správy Európskemu parlamentu a po podpísaní dohody o spolupráci predložiť Európskemu parlamentu a Rade predbežnú správu v druhom polroku roku 2013. Nezávislé hodnotenie v plnom rozsahu by sa malo uskutočniť v roku 2015.

(15)

V nadväznosti na nezávislé hodnotenie v plnom rozsahu by Komisia mala vyhodnotiť dôležitosť iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020, ako aj jej účinnosť pri zväčšovaní objemu investícií do prioritných projektov a zlepšovaní efektívnosti výdavkov Únie.

(16)

Pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 by sa mala začať pri príprave nástroja Spájame Európu, ktorý navrhla Komisia. Nie je tým dotknuté nijaké rozhodnutie týkajúce sa viacročného finančného rámca (VFR) Únie po roku 2013 a týkajúce sa možného znovuvyužívania odlivov z finančných nástrojov v kontexte rokovaní o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách platných pre ročný rozpočet Únie.

(17)

Aby sa mohla realizovať pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020, malo by sa zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie č. 1639/2006/ES a nariadenie (ES) č. 680/2007.

(18)

Aby opatrenia stanovené v tomto nariadení boli účinné, vzhľadom na obmedzené trvanie pilotnej fázy by malo nariadenie nadobudnúť účinnosť deň po uverejnení,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia rozhodnutia č. 1639/2006/ES

Rozhodnutie č. 1639/2006/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 8 sa vkladá tento odsek:

„5a.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 5, v prípade projektov realizovaných v rámci nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy uvedeného v článku 31 ods. 2 Komisia a Európska investičná banka (EIB) predkladajú predbežnú správu Európskemu parlamentu a Rade v druhom polroku roku 2013. Nezávislé hodnotenie v plnom rozsahu sa uskutoční v roku 2015.

Na základe uvedeného hodnotenia Komisia vyhodnotí dôležitosť iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 a jej účinnosť pri zväčšovaní objemu investícií do prioritných projektov a zlepšovaní efektívnosti výdavkov Únie. Komisia na základe hodnotenia pri zohľadnení všetkých možností posudzuje navrhnutie vhodných regulačných zmien vrátane legislatívnych zmien najmä vtedy, keď sa ukáže, že predpokladaná odozva na trhu nie je uspokojivá alebo keď sa objavia dostatočne dostupné alternatívne zdroje dlhodobého dlhového financovania.

Predbežná správa uvedená v prvom pododseku obsahuje zoznam projektov, ktoré využili nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy uvedený článku 31 ods. 2a až 2e, ako aj informácie o podmienkach vydaných dlhopisov a typoch súčasných a budúcich potenciálnych investorov.“

2.

V článku 26 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

stimulovanie inovácií prostredníctvom rozsiahlejšieho zavádzania a investovania do ICT a širokého pásma;“.

3.

Článok 31 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Cieľom projektov uvedených v odseku 1 písm. a) je podporovať inovácie, prenos technológií a šírenie nových technológií, ktoré sú pripravené na zavedenie na trhu.

Únia môže udeliť grant s cieľom prispieť na rozpočet projektov.

Únia môže takisto počas pilotnej fázy v rokoch 2012 a 2013 prideliť EIB finančný príspevok na tvorbu rezerv a prideľovanie kapitálu na dlhové nástroje alebo záruky, ktoré EIB poskytne z vlastných zdrojov v rámci nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy.“

b)

Vkladajú sa tieto odseky:

„2a.   Nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy uvedený v treťom pododseku odseku 2 je spoločným nástrojom Komisie a EIB, ktorý predstavuje pridanú hodnotu intervencie Únie, rieši suboptimálne investičné situácie, keď projekty nedostávajú primerané finančné prostriedky z trhu, a je prínosom. Zabraňuje porušovaniu hospodárskej súťaže, zameriava sa na zabezpečenie multiplikačného účinku a zbližuje záujmy vo forme znižovania kreditného rizika. Nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy:

a)

má formu dlhového nástroja alebo záruky udelenej EIB za podpory v podobe príspevku z rozpočtu Únie v prospech financovania, ktoré je poskytnuté projektom v oblasti IKT a širokého pásma, doplňujúci či priťahujúci financovanie zo strany členských štátov alebo súkromného sektora;

b)

zmierňuje riziko dlhovej služby projektu a kreditné riziko držiteľov dlhopisov;

c)

používa sa len pre projekty, ktorých finančná životaschopnosť sa zakladá na výnosoch projektu.

2b.   Náklady Únie na nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy vrátane správnych poplatkov a ostatných oprávnených nákladov nesmú v nijakom prípade presiahnuť výšku príspevku Únie na tento nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy ani prekročiť splatnosť hlavného portfólia nástrojov na znižovanie kreditného rizika. Pre všeobecný rozpočet Únie nesmie vyplynúť nijaký ďalší záväzok. Reziduálne riziko súvisiace s operáciami projektových dlhopisov znáša vždy EIB.

2c.   Hlavné podmienky a postupy týkajúce sa nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy sú ustanovené v prílohe IIIa. Podrobné podmienky vykonávania nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy vrátane rozdelenia rizika, odškodňovania, monitorovania a kontroly sa stanovia v dohode o spolupráci medzi Komisiou a EIB. Komisia a EIB schvália dohodu o spolupráci v rámci vlastných postupov.

2d.   V roku 2013 sa môže z rozpočtu prideleného na uskutočňovanie politiky IKT a širokého pásma použiť suma do výšky 20 miliónov EUR v súlade s pravidlom ustanoveným v písmene b) prílohy I. Vzhľadom na obmedzené trvanie pilotnej fázy nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy môže znovu využiť všetky výnosy dosiahnuté do 31. decembra 2013 na nové dlhové nástroje a záruky v rámci toho istého nástroja na rozdelene rizika a pre projekty spĺňajúce rovnaké kritériá oprávnenosti, aby sa maximalizoval objem podporovaných investícií. V prípade, keď sa nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy neprenesie do ďalšieho viacročného finančného rámca, všetky zvyšné finančné prostriedky sa vrátia do príjmov všeobecného rozpočtu Únie.

2e.   Doplnkovo k požiadavkám na podávanie správ ustanoveným v bode 49 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení a bez toho, aby boli dotknuté ďalšie požiadavky na podávanie správ, Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu počas pilotnej fázy každých šesť mesiacov o realizácii nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy vrátané finančných podmienok a umiestňovania všetkých vydaných projektových dlhopisov.“

4.

Pridáva sa táto príloha:

„PRÍLOHA IIIa

Hlavné podmienky a postupy týkajúce sa nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy uvedeného v článku 31 ods. 2c

EIB je partnerom pri znášaní rizika a riadi príspevok Únie na nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy v mene Únie. Podrobnejšie podmienky využívania tohto nástroja vrátane jeho monitorovania a kontroly sa stanovia v dohode o spolupráci medzi Komisiou a EIB, pričom sa zohľadňujú ustanovenia tejto prílohy.

a)   Nástroj EIB

1.

Nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy sa navrhuje pre každý oprávnený projekt ako podriadený nástroj vo forme dlhového nástroja alebo podmienenej záruky alebo oboch, aby sa zjednodušilo vydávanie projektových dlhopisov.

2.

Ak sa EIB stane veriteľom projektu, jej práva podľa nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy sú podradené splácaniu úveru z nadriadeného dlhu a nadradené vlastnému kapitálu a akémukoľvek financovaniu týkajúceho sa vlastného kapitálu.

3.

Nástroj neprekročí 20 % celkovej sumy nadriadeného dlhu.

b)   Rozpočet

IKT:

2013: do výšky 20 miliónov EUR.

Žiadosť o prevod na vyplatenie súm nad touto hranicou sa zašle do 31. decembra 2012 a vychádza z odhadu potreby naplánovaného príspevku Únie.

Tento odhad môže podľa potreby slúžiť ako základ zníženia sumy na rok 2013 na základe žiadosti, o ktorej sa rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 46 ods. 2.

c)   Zverenecký účet

1.

EIB založí zverenecký účet, na ktorý sa budú ukladať príspevky Únie a príjmy plynúce z týchto príspevkov.

2.

Vzhľadom na obmedzené trvanie pilotnej fázy sa úroky získané zo zvereneckých účtov a ďalšie príjmy plynúce z príspevkov Únie, ako sú splátky za záruky, úrokové a rizikové rozpätia súvisiace so sumami, ktoré uhradila EIB, pripočítavajú ku zdrojom zvereneckého účtu. Komisia však môže v súlade s postupom uvedeným v článku 46 ods. 2 rozhodnúť, že sa majú vrátiť do rozpočtového riadku CIP IKT.

d)   Využitie príspevku Únie

EIB využíva príspevok Únie na:

1.

rizikovú rezervu na základe prvej straty pre podriadené nástroje portfólia oprávneného projektu v súlade s príslušnými pravidlami EIB a hodnotením rizík uskutočneným EIB v rámci platných postupov;

2.

pokrytie oprávnených nákladov, ktoré sa netýkajú projektov, súvisiacich s vytvorením a správou nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy spolu s ich hodnotením.

e)   Rozdelenie rizika a výnosov

Spôsob rozdelenia rizika, ktorý vyplýva z písmena d), sa odzrkadľuje vo vhodnom rozdelení odškodňovania za riziko medzi Úniou a EIB, ktoré EIB účtuje svojim partnerom vo vzťahu ku každému nástroju v rámci portfólia projektu.

f)   Tvorba cien

Ceny nástrojov projektových dlhopisov vychádzajú z odškodňovania za riziká v súlade s príslušnými štandardnými pravidlami a kritériami EIB.

g)   Podávanie žiadostí

Žiadosti o záruky na riziká na základe nástroja na rozdeľovanie rizika pre projektové dlhopisy sa zasielajú EIB podľa štandardného postupu EIB na predkladanie žiadostí.

h)   Schvaľovanie

EIB preskúma riziká a vykoná finančnú, technickú a právnu analýzu a rozhodne o použití nástrojov na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy a vyberie vhodný druh podriadeného nástroja v súlade so svojimi štandardnými pravidlami a kritériami, predovšetkým s usmerneniami politiky kreditného rizika EIB a výberovými kritériami EIB v sociálnej, ekologickej a klimatickej oblasti.

i)   Doba trvania

1.

Príspevok Únie na nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy sa vyčlení do 31. decembra 2013. Správna rada EIB ukončí schvaľovanie nástrojov pre projektové dlhopisy najneskôr 31. decembra 2014.

2.

V prípade skončenia nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy počas trvania súčasného viacročného finančného rámca sa všetky zostatky na zvereneckom účte okrem už viazaných finančných prostriedkov a prostriedkov potrebných na pokrytie ostatných oprávnených nákladov a výdavkov vrátia do rozpočtového riadku CIP IKT.

3.

Finančné prostriedky vyčlenené na nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy sa uhradia na príslušný zverenecký účet po skončení platnosti nástroja alebo sa splatia a pod podmienkou, že krytie rizika zostane dostatočne vysoké.

j)   Podávanie správ

Komisia a EIB sa spoločne dohodnú na spôsoboch podávania správ o využívaní nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy.

Komisia okrem toho predkladá s podporou EIB správu o využívaní každých šesť mesiacov Európskemu parlamentu a Rade, pričom prvú správu predloží po šiestich mesiacoch od podpísania dohody o spolupráci, ako sa uvádza v článku 31 ods. 2c.

k)   Monitorovanie, kontrola a hodnotenie

Komisia monitoruje využívanie nástroja okrem iného aj kontrolou priamo na mieste a overovanie a kontroly vykonáva v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (*1).

EIB spravuje podriadené nástroje v súlade s vlastnými pravidlami a postupmi vrátane primeraných auditových, kontrolných a monitorovacích opatrení. Okrem toho správna rada EIB, v ktorej je zastúpená Komisia aj členské štáty, schvaľuje každý podriadený nástroj a monitoruje, či je EIB riadená v súlade so stanovami a so všeobecnými smernicami ustanovenými radou guvernérov.

Komisia a EIB predložia predbežnú správu o fungovaní pilotnej fázy nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy Európskemu parlamentu a Rade v druhom polroku roka 2013 s cieľom optimalizácie formy nástroja.

Nezávislé hodnotenie v plnom rozsahu sa uskutoční v roku 2015 po schválení konečných operácií projektových dlhopisov. Zameria sa okrem iného na pridanú hodnotu, prínos v porovnaní s inými nástrojmi Únie alebo členských štátov a ďalšími existujúcimi formami dlhodobého dlhového financovania, dosiahnutý multiplikačný účinok, hodnotenie obsiahnutých rizík, ako aj vytvorenie či nápravu možných rušiacich účinkov. Hodnotenie bude obsahovať aj vplyv na finančnú životaschopnosť projektov, objem, podmienky a náklady na vydávanie dlhopisov, vplyv na rozsiahlejší trh s dlhopismi, ako aj kontrolu veriteľov a objednávok. Podľa možnosti poskytne aj porovnanie nákladov s alternatívnymi prostriedkami na financovanie projektov vrátane bankových pôžičiek. Počas pilotnej fázy sa vyhodnocujú všetky vybrané projekty.

Článok 2

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 680/2007

Nariadenie (ES) č. 680/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa pridávajú tieto body:

„14.

‚Nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy‘ je spoločný nástroj Komisie a EIB, ktorý predstavuje pridanú hodnotu intervencie Únie, rieši suboptimálne investičné situácie, keď projekty nedostávajú primerané finančné prostriedky z trhov, a je prínosom doplnením či prilákaním financovania zo strany členských štátov alebo súkromného sektora. Zabraňuje porušovaniu hospodárskej súťaže, zameriava sa na zabezpečenie multiplikačného účinku a zbližuje záujmy. Nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy nadobúda formu znižovania kreditného rizika pre projekty spoločného záujmu, zmenšuje riziko dlhovej služby projektu a kreditné riziko držiteľov dlhopisov a používa sa len pre projekty, ktorých finančná životaschopnosť sa zakladá na výnosoch projektu.

15.

‚Zníženie kreditného rizika‘ je zlepšenie úverovej bonity projektového dlhu prostredníctvom podriadeného nástroja vo forme dlhového nástroja alebo záruky EIB alebo oboch, na ktoré bol vyčlenený príspevok z rozpočtu Únie.“

2.

V prvom odseku článku 4 sa dopĺňa táto veta:

„Žiadosti o záruky na riziká na základe nástroja na rozdeľovanie rizika pre projektové dlhopisy podľa článku 6 ods. 1 písm. g) sa zasielajú EIB podľa štandardného postupu EIB na predkladanie žiadostí.“

3.

Článok 6 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V písmene d) sa vkladá táto veta:

„V rokoch 2012 a 2013 sa môže prerozdeliť suma do výšky 200 miliónov EUR na pilotnú fázu využívania nástroja na rozdelenie rizík pre projektové dlhopisy v sektore dopravy.“

b)

Dopĺňa sa toto písmeno:

„g)

počas pilotnej fázy v rokoch 2012 a 2013 finančný príspevok pre EIB na tvorbu rezerv a prideľovanie kapitálu dlhové nástroje alebo záruky, ktoré vydá EIB, z jej vlastných zdrojov v rámci nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy v oblasti TEN-T a TEN-E. Náklady Únie na nástroj na rozdelenie rizika vrátane správnych poplatkov a ostatných oprávnených nákladov nesmú v nijakom prípade presiahnuť výšku príspevku Únie na tento nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy ani prekročiť splatnosť hlavného portfólia nástrojov na znižovanie kreditného rizika. Pre všeobecný rozpočet Únie nesmie vyplynúť nijaký ďalší záväzok. Reziduálne riziko súvisiace s týmito operáciami projektových dlhopisov znáša vždy EIB.

Hlavné podmienky a postupy týkajúce sa nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy sú ustanovené v prílohe Ia. Podrobné podmienky vykonávania nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy vrátane rozdelenia rizika, odmeňovania, sledovania a kontroly sa stanovia v dohode o spolupráci medzi Komisiou a EIB. Komisia a EIB schvália túto dohodu o spolupráci v rámci vlastných postupov.

V rokoch 2012 a 2013 sa na nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy môže prerozdeliť suma do výšky 210 miliónov EUR, z čoho maximálne 200 miliónov EUR je na dopravné projekty a maximálne 10 miliónov EUR na projekty v energetike v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 z rozpočtových riadkov pre nástroj na úverové záruky pre projekty TEN-T uvedené v prílohe I, resp. TEN-E.

Doplnkovo k požiadavkám na podávanie správ ustanoveným v bode 49 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení a bez toho, aby boli dotknuté ďalšie požiadavky na podávanie správ, Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov počas pilotnej fázy správu o realizácii nástroja na rozdelenie rizika vrátané finančných podmienok a umiestňovania všetkých vydaných projektových dlhopisov.

Vzhľadom na obmedzené trvanie pilotnej fázy, úroky a ďalšie príjmy, ktoré vytvoril nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy, ktoré sa získajú do 31. decembra 2013, možno znovu využiť na nové dlhové nástroje a záruky v rámci toho istého nástroja na rozdelene rizika a pre projekty spĺňajúce rovnaké kritériá oprávnenosti, aby sa maximalizoval objem podporovaných investícií. Ak sa nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy neprenesie do ďalšieho finančného rámca, všetky zvyšné finančné prostriedky sa vrátia do príjmov všeobecného rozpočtu Únie.“

4.

V článku 16 sa dopĺňa tento odsek:

„2a.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 2, v prípade projektov realizovaných v rámci nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. g) Komisia a EIB predkladajú predbežnú správu Európskemu parlamentu a Rade v druhom polroku roku 2013. Nezávislé hodnotenie v plnom rozsahu sa uskutoční v roku 2015.

Na základe tohto hodnotenia Komisia vyhodnotí dôležitosť iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 a jej účinnosť pri zväčšovaní objemu investícií do prioritných projektov a zlepšovaní efektívnosti výdavkov Únie. Komisia na základe hodnotenia pri zohľadnení všetkých možností posudzuje navrhnutie vhodných regulačných zmien vrátane legislatívnych zmien, najmä vtedy, keď sa ukáže, že predpokladaná odozva na trhu nie je uspokojivá, alebo keď sa objavia dostatočne dostupné alternatívne zdroje dlhodobého dlhového financovania.“

5.

V článku 17 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Predbežná správa uvedená v článku 16 ods. 2a obsahuje aj zoznam projektov, ktoré využili nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy uvedený v článku 6 ods. 1 písm. g), ako aj informácie o podmienkach vydaných dlhopisov a typoch súčasných a budúcich potenciálnych investorov.“

6.

Príloha sa označuje ako príloha I a slovo „príloha“ v článku 6 ods. 1 písm. d) sa zodpovedajúcim spôsobom nahrádza výrazom „príloha I“.

7.

Pridáva sa táto príloha:

„PRÍLOHA Ia

Hlavné podmienky a postupy týkajúce sa nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. g)

EIB je partnerom pri znášaní rizika a riadi príspevok Únie na nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy v mene Únie. Podrobnejšie podmienky využívania tohto nástroja vrátane jeho monitorovania a kontroly sa stanovia v dohode o spolupráci medzi Komisiou a EIB, pričom sa zohľadňujú ustanovenia tejto prílohy.

a)   Nástroj EIB

1.

Nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy sa navrhuje pre každý oprávnený projekt ako podriadený nástroj vo forme dlhového nástroja alebo podmienenej záruky alebo oboch, aby sa zjednodušilo vydávanie projektových dlhopisov.

2.

Ak sa EIB stane veriteľom projektu, jej práva podľa nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy sú podradené splácaniu úveru z nadriadeného dlhu a nadradené vlastnému kapitálu a akémukoľvek podobnému financovaniu týkajúceho sa vlastného kapitálu.

3.

Nástroj neprekročí 20 % celkovej sumy nadradeného dlhu.

b)   Rozpočet

 

TEN-T:

2012: do výšky 100 miliónov EUR,

2013: do nakumulovanej sumy 200 miliónov EUR

sa majú prerozdeliť z rozpočtu TEN-T určeného pre nástroj pre úverové záruky na projekty TEN-T uvedený v prílohe I, ale nemajú sa vyčerpať.

 

TEN-E:

2013: do výšky 10 miliónov EUR.

Žiadosť o prevod na vyplatenie sumy na rok 2012 sa predloží bez zbytočného odkladania po podpise dohody o spolupráci.

Žiadosť o prevod sa v nasledujúcich rokoch predkladá do 31. decembra predchádzajúceho roka.

Žiadosť o prevod vždy vychádza z odhadu potreby naplánovaného príspevku Únie.

Tento odhad môže podľa potreby slúžiť ako základ znižovania súm na základe žiadosti, o ktorej sa rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

c)   Zverenecký účet

1.

EIB založí dva zverenecké účty (jeden pre projekty v rámci TEN-T, druhý pre projekty v rámci TEN-E), na ktoré sa ukladajú príspevky Únie a príjmy plynúce z týchto príspevkov. Zverenecký účet pre TEN-T sa môže zlúčiť so zvereneckým účtom vytvoreným pre nástroj pre úverové záruky pre projekty TEN-T pod podmienkou, že toto opatrenie neohrozuje kvalitu podávania správ ani monitorovania, ako sa požaduje v písmenách j) a k).

2.

Vzhľadom na obmedzené trvanie pilotnej fázy sa úroky získané zo zvereneckých účtov a ďalšie príjmy plynúce z príspevkov Únie, ako sú splátky za záruky, úrokové a rizikové rozpätia súvisiace so sumami, ktoré uhradila EIB, pripočítavajú ku zdrojom zvereneckého účtu. Komisia však môže v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 rozhodnúť, že sa majú vrátiť do rozpočtových riadkov TEN-T alebo TEN-E.

d)   Využívanie príspevku Únie

EIB využíva príspevok Únie na:

1.

rizikovú rezervu na základe prvej straty pre podriadené nástroje portfólia oprávneného projektu v súlade s príslušnými pravidlami EIB a hodnotením rizík uskutočneným EIB v rámci platných postupov;

2.

pokrytie oprávnených nákladov, ktoré sa netýkajú projektov, súvisiacich s vytvorením a správou nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy spolu s ich hodnotením.

e)   Rozdelenie rizika a výnosov

Spôsob rozdelenia rizika, ktorý vyplýva z písmena d), sa odzrkadľuje vo vhodnom rozdelení odškodňovania za riziko medzi Úniou a EIB, ktoré EIB účtuje svojim partnerom vo vzťahu ku každému nástroju tvoriacemu portfólio projektu.

Bez ohľadu na úpravy vzťahujúce sa na rozdelenie rizika pre nástroj pre úverové záruky pre projekty TEN-T uvedený v prílohe I sa spôsob rozdelenia rizika pre projektové dlhopisy uplatňuje aj v prípade uvedeného nástroja vrátane operácií jeho existujúceho portfólia.

f)   Tvorba cien

Ceny nástrojov projektových dlhopisov vychádzajú z odškodňovania za riziká v súlade s príslušnými štandardnými pravidlami a kritériami EIB.

g)   Podávanie žiadostí

Žiadosti o záruky na riziká na základe nástroja na rozdeľovanie rizika pre projektové dlhopisy sa zasielajú EIB podľa štandardného postupu EIB na predkladanie žiadostí.

h)   Schvaľovanie

EIB preskúma riziká a vykoná finančnú, technickú a právnu analýzu a rozhodne o použití nástrojov na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy a vyberie vhodný druh podriadeného nástroja v súlade so svojimi štandardnými pravidlami a kritériami, predovšetkým s usmerneniami politiky kreditného rizika EIB a výberovými kritériami EIB v sociálnej, ekologickej a klimatickej oblasti.

i)   Doba trvania

1.

Posledná časť príspevku Únie na nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy sa vyčlení do 31. decembra 2013. Správna rada EIB ukončí schvaľovanie nástrojov pre projektové dlhopisy najneskôr 31. decembra 2014.

2.

V prípade skončenia nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy počas trvania súčasného viacročného finančného rámca sa všetky zostatky na zvereneckých účtoch okrem už viazaných finančných prostriedkov a prostriedkov potrebných na pokrytie ostatných oprávnených nákladov a výdavkov vrátia do rozpočtových riadkov TEN-T a TEN-E.

3.

Finančné prostriedky vyčlenené na nástroj na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy sa uhradia na príslušný zverenecký účet po skončení platnosti nástroja alebo sa splatia a pod podmienkou, že krytie rizika zostane dostatočne vysoké.

j)   Podávanie správ

Komisia a EIB sa spoločne dohodnú na spôsoboch podávania správ o využívaní nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy.

Komisia okrem toho predkladá s podporou EIB správu o využívaní každých šesť mesiacov Európskemu parlamentu a Rade, pričom prvú správu predloží po šiestich mesiacoch od podpisu dohody o spolupráci, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. g).

k)   Monitorovanie, kontrola a hodnotenie

Komisia monitoruje využívanie nástroja okrem iného aj kontrolou priamo na mieste a overovanie a kontroly vykonáva v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002.

EIB spravuje podriadené nástroje v súlade s vlastnými pravidlami a postupmi vrátane primeraných auditových, kontrolných a monitorovacích opatrení. Okrem toho správna rada EIB, v ktorej je zastúpená Komisia aj členské štáty, schvaľuje každý podriadený nástroj a monitoruje, či je EIB riadená v súlade so stanovami a so všeobecnými smernicami ustanovenými radou guvernérov.

Komisia a EIB predložia predbežnú správu o fungovaní pilotnej fázy nástroja na rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy Európskemu parlamentu a Rade v druhom polroku 2013 s cieľom optimalizácie formy nástroja.

Nezávislé hodnotenie v plnom rozsahu sa uskutoční v roku 2015 po schválení konečných operácií projektových dlhopisov. Zameria sa okrem iného na pridanú hodnotu, prínos v porovnaní s inými nástrojmi Únie alebo členských štátov a ďalšími existujúcimi formami dlhodobého dlhového financovania, dosiahnutý multiplikačný účinok, hodnotenie obsiahnutých rizík, ako aj vytvorenie či nápravu možných rušiacich účinkov. Hodnotenie obsahuje aj vplyv na finančnú životaschopnosť projektov, objem, podmienky a náklady na vydávanie dlhopisov, vplyv na rozsiahlejší trh s dlhopismi, ako aj kontrolu veriteľov a objednávok. Podľa možnosti poskytne aj porovnanie nákladov s alternatívnymi prostriedkami na financovanie projektov vrátane bankových pôžičiek. Počas pilotnej fázy sa vyhodnocujú všetky vybrané projekty.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 134.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. júla 2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(*1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.“


Vyhlásenie Komisie

Podľa bodu 49 Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení podáva Komisia rozpočtovému orgánu raz ročne správu o finančných nástrojoch. Správa za rok 2012 sa bude týkať aj iniciatívy EÚ-EIB dlhopisov na projekty.

V tejto súvislosti a s prihliadnutím na krátke trvanie pilotnej fázy projektových dlhopisov by Komisia chcela objasniť, že slovné spojenie „predkladá […] správu počas pilotnej fázy každých šesť mesiacov“ použité v odôvodnení 14, v článku 1 ods. 3 písm. b), článku 1 ods. 4, článku 2 ods. 3 písm. b) a článku 2 ods. 7 znamená, že Komisia bude informovať Radu a Parlament tak, že namiesto vypracovania oficiálnej správy, na ktoré by bolo treba vynaložiť nepomerne väčšie úsilie v porovnaní s obmedzeným rozsahom pilotnej fázy, Komisia radšej vystúpi pred inštitúciami s vhodným dokladovým materiálom.


31.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/11


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 671/2012

z 11. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o priame platby poľnohospodárom na rok 2013

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42 prvý odsek a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Nové podporné režimy pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa majú uplatňovať od 1. januára 2014 a majú nahradiť súčasné režimy. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (4), by malo naďalej tvoriť základ na poskytovanie podpory príjmov poľnohospodárom v kalendárnom roku 2013.

(2)

V nariadení (ES) č. 73/2009 sa ustanovil systém povinného postupného znižovania priamych platieb (tzv. modulácia), ktorý zahŕňa oslobodenie od priamych platieb do výšky 5 000 EUR a ktorý sa má uplatňovať do kalendárneho roku 2012. V dôsledku toho sa celkové čisté sumy priamych platieb (čisté stropy), ktoré sa môžu poskytnúť v členskom štáte po uplatnení modulácie, stanovili do kalendárneho roku 2012. Na zachovanie výšky priamych platieb v kalendárnom roku 2013 na podobnej úrovni ako v roku 2012 a s náležitým zohľadnením postupného zavádzania v nových členských štátoch v zmysle nariadenia (ES) č. 73/2009 je vhodné zriadiť mechanizmus úprav na kalendárny rok 2013, ktorý by mal rovnaký účinok ako modulácia a čisté stropy. Vzhľadom na osobitné vlastnosti podpory v najvzdialenejších regiónoch v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky by sa tento mechanizmus úprav nemal uplatňovať v prípade poľnohospodárov v týchto regiónoch.

(3)

V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania priamych platieb, ktoré majú členské štáty vykonať v prípade žiadostí podaných v kalendárnom roku 2013, je potrebné predĺžiť uplatniteľnosť čistých stropov na kalendárny rok 2012 na kalendárny rok 2013 a v prípade potreby ich prispôsobiť, najmä pokiaľ ide o zvýšenie v dôsledku postupného zavádzania priamych platieb v nových členských štátoch.

(4)

Súbežne s povinnou moduláciou sa nariadením Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (5), členským štátom umožnilo uplatňovať zníženie (dobrovoľnú moduláciu) na všetky sumy priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť na ich území v príslušnom kalendárnom roku až do kalendárneho roku 2012. V záujme zachovania sumy priamych platieb, ktoré sa majú vyplatiť v prípade žiadostí podaných v kalendárnom roku 2013, na podobnej úrovni ako v roku 2012 by členské štáty, ktoré v kalendárnom roku 2012 využili dobrovoľnú moduláciu, mali naďalej mať možnosť znížiť priame platby na kalendárny rok 2013 a takto vytvorené rezervy využiť na financovanie programov rozvoja vidieka. Preto je vhodné ustanoviť možnosť ďalej znížiť výšku priamych platieb uplatňovaním systému dobrovoľnej úpravy priamych platieb na kalendárny rok 2013. Takéto zníženie by malo byť dodatočným znížením k povinnej úprave priamych platieb plánovanej na kalendárny rok 2013.

(5)

V prípadoch, keď členský štát uplatnil regionálne odlišné sadzby dobrovoľnej modulácie na kalendárny rok 2012, mal by mať takúto možnosť aj na kalendárny rok 2013. V záujme zabezpečenia výšky priamej podpory pre poľnohospodárov by kombinované uplatňovanie povinnej a dobrovoľnej úpravy priamych platieb v kalendárnom roku 2013 nemalo viesť k zníženiu priamej platby nad mieru znížení, ktoré sa uplatnili v roku 2012 prostredníctvom povinnej aj dobrovoľnej modulácie. Preto by maximálna miera úpravy priamych platieb, ktorá sa má uplatniť na kalendárny rok 2013 v každom regióne, nemala prekročiť zníženia vyplývajúce z povinnej aj dobrovoľnej modulácie, ktoré sa uplatnili v kalendárnom roku 2012.

(6)

V prípade, že členský štát využil možnosť ustanovenú v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 378/2007 a rozhodol sa neuplatniť maximálnu sadzbu príspevkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) na čisté sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej modulácie v programovom období 2007 až 2013, rovnaká možnosť by sa mala sprístupniť uvedenému členskému štátu aj v prípade prostriedkov nadobudnutých dobrovoľnou úpravou priamych platieb s cieľom zaručiť kontinuitu financovania verejných výdavkov opatrení na rozvoj vidieka v roku 2014. Na účely konzistentnosti by sa na tieto prostriedky nemali uplatňovať ani opatrenia týkajúce sa zálohových platieb.

(7)

Podľa mechanizmu postupného zavádzania ustanoveného v akte o pristúpení z roku 2005 zostáva úroveň priamych platieb v Bulharsku a Rumunsku naďalej pod úrovňou priamych platieb uplatniteľných v ostatných členských štátoch v roku 2013 po úprave platieb poľnohospodárom v prechodnom období. Mechanizmus úprav by sa preto na poľnohospodárov v Bulharsku a Rumunsku nemal uplatňovať.

(8)

Ako dôsledok postupného zavádzania priamych platieb v nových členských štátoch sa novým členským štátom umožnilo vyplácať doplnkové vnútroštátne priame platby. Takáto možnosť už nebude k dispozícii v roku 2013, keď bude harmonogram postupného zavádzania priamych platieb v nových členských štátoch naplnený. V nových členských štátoch, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, zohrávali doplnkové vnútroštátne priame platby dôležitú úlohu pri podpore príjmov poľnohospodárov v špecifických sektoroch. V prípade Cypru platí to isté pre štátnu pomoc. Z tohto dôvodu a s cieľom predísť náhlemu a značnému poklesu podpory v roku 2013 v tých sektoroch, ktoré boli do roku 2012 príjemcami doplnkových vnútroštátnych priamych platieb a v prípade Cypru štátnej pomoci, je v týchto členských štátoch vhodné na základe povolenia Komisie umožniť, aby sa poľnohospodárom v roku 2013 poskytovala prechodná vnútroštátna pomoc. V záujme zabezpečenia kontinuity úrovne podpory pre poľnohospodárov v roku 2013 by na poskytnutie prechodnej vnútroštátnej pomoci mali byť oprávnené iba tie sektory, ktoré boli v roku 2012 príjemcami doplnkových vnútroštátnych priamych platieb a v prípade Cypru štátnej pomoci, a ak sa prechodná pomoc poskytne, mala by sa poskytnúť za rovnakých podmienok, aké sa uplatňovali na platby v roku 2012.

(9)

Finančné prevody do EPFRV ustanovené v článkoch 134 a 135 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa týkajú viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013. Priame platby, ktoré majú členské štáty vyplatiť v súvislosti so žiadosťami podanými v kalendárnom roku 2013, sa prejavia v rozpočtovom roku 2014, ktorý patrí do ďalšieho viacročného finančného rámca. Podľa tohto rámca sumy dostupné na programovanie rozvoja vidieka už zahŕňajú sumy zodpovedajúce finančným prevodom ustanoveným v článkoch 134 a 135 nariadenia (ES) č. 73/2009. Z tohto dôvodu by sa takéto finančné prevody mali zrušiť.

(10)

V záujme podpory efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov sa v nariadení (ES) č. 73/2009 ustanovuje pre členské štáty možnosť poskytovať podporu nad rámec svojich vnútroštátnych stropov do sumy, ktorej úroveň zabezpečuje, že zostane v rozsahu nevyčerpaných prostriedkov v rámci vnútroštátnych stropov. V tomto nariadení sa stanovuje, že tieto sumy by sa mohli využiť na financovanie osobitnej podpory alebo by sa mohli previesť do EPFRV podľa článku 136 nariadenia (ES) č. 73/2009. Keďže sa po začatí uplatňovania nového systému priamej podpory zruší možnosť poskytovať podporu nad rámec vnútroštátnych stropov, finančné prevody do EPFRV ustanovené v článku 136 nariadenia (ES) č. 73/2009 by sa mali ponechať len do 31. decembra 2013.

(11)

Možnosť sprístupniť sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej úpravy ako dodatočnú podporu Únie v rámci programovania rozvoja vidieka a financovania v rámci EPFRV v rozpočtovom roku 2014 a predĺženie finančných prevodov ustanovených v článku 136 nariadenia (ES) č. 73/2009 by nemali mať vplyv na budúcu úpravu úrovne priamych platieb, a to v záujme rovnomernejšieho rozdelenia priamej podpory medzi členskými štátmi, ktorá má byť súčasťou nového systému priamej podpory.

(12)

V súvislosti s dodržaním rozpočtovej disciplíny je potrebné na rozpočtový rok 2014 vymedziť strop pre výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) zohľadnením maximálnych súm stanovených v nariadení, ktorým sa určí viacročný finančný rámec, ktorý Rada prijíma podľa článku 312 ods. 2 zmluvy, a súm vyplývajúcich z dobrovoľnej úpravy, ako aj súm vyplývajúcich z uplatňovania článku 136 nariadenia (ES) č. 73/2009 na daný rozpočtový rok.

(13)

S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty správne uplatňovali úpravy priamych platieb, ktoré majú vykonať v súvislosti so žiadosťami podanými v roku 2013, ako aj finančnú disciplínu na kalendárny rok 2013 by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o príslušné pravidlá týkajúce sa základu na výpočet znížení, ktoré členské štáty majú uplatňovať na poľnohospodárov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(14)

Na základe naradenia (ES) č. 73/2009 mali členské štáty možnosť rozhodnúť od nasledujúceho roka o použití určitého percenta vlastných vnútroštátnych stropov na osobitnú podporu pre svojich poľnohospodárov, ako aj možnosť prehodnotiť predchádzajúce rozhodnutie a rozhodnúť sa upraviť alebo ukončiť takúto podporu. Je vhodné umožniť dodatočné preskúmanie takýchto rozhodnutí s účinkom na kalendárny rok 2013.

(15)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu previesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o predloženie súm vyplývajúcich z dobrovoľnej úpravy. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (6).

(16)

V súvislosti so stanovením súm vyplývajúcich z dobrovoľnej úpravy, so stanovením čistej rovnováhy dostupnej pre výdavky EPZF v rozpočtovom roku 2014 a s oprávnením poskytnúť prechodnú vnútroštátnu pomoc by sa Komisia mala splnomocniť na prijímanie vykonávacích aktov bez uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(17)

Nariadenie (ES) č. 73/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 73/2009 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 tohto nariadenia, celkové čisté sumy priamych platieb, ktoré sa môžu poskytnúť v členskom štáte na ktorýkoľvek kalendárny rok pred rokom 2013 po uplatnení článkov 7 a 10 tohto nariadenia a článku 1 nariadenia (ES) č. 378/2007 alebo v kalendárnom roku 2013 po uplatnení článkov 10a a 10b tohto nariadenia s výnimkou priamych platieb poskytnutých podľa nariadenia (ES) č. 247/2006 a nariadenia (ES) č. 1405/2006, nesmú prekročiť stropy uvedené v prílohe IV k tomuto nariadeniu. V prípade potreby členské štáty lineárne znížia výšky priamych platieb, na ktoré sa vzťahuje zníženie ustanovené v článkoch 7 a 10 tohto nariadenia a v článku 1 nariadenia (ES) č. 378/2007 v súvislosti s ktorýmkoľvek kalendárnym rokom pred rokom 2013 alebo v článkoch 10a a 10b tohto nariadenia v súvislosti s kalendárnym rokom 2013, s cieľom dodržať stropy stanovené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.“;

b)

v odseku 2 sa vypúšťa písmeno d).

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 10a

Úprava priamych platieb v roku 2013

1.   Všetky sumy priamych platieb, ktoré sa majú poľnohospodárom poskytnúť v kalendárnom roku 2013 a ktoré presahujú sumu 5 000 EUR, sa znižujú o 10 %.

2.   Zníženie ustanovené v odseku 1 sa pri sumách prevyšujúcich 300 000 EUR zvyšuje o štyri percentuálne body.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na priame platby poskytované poľnohospodárom v Bulharsku a v Rumunsku a vo francúzskych zámorských departmánoch, na Azorách a Madeire, na Kanárskych ostrovoch a na ostrovoch v Egejskom mori.

4.   Odchylne od odseku 1 sa zníženie uvedené v tomto odseku stanovuje na 0 % pre nové členské štáty okrem Bulharska a Rumunska.

Článok 10b

Dobrovoľná úprava priamych platieb v roku 2013

1.   Každý členský štát, ktorý uplatnil článok 1 nariadenia (ES) č. 378/2007 v súvislosti s kalendárnym rokom 2012, môže uplatniť zníženie (ďalej len ‚dobrovoľná úprava‘) na všetky sumy priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť na jeho území na kalendárny rok 2013. Dobrovoľná úprava sa uplatňuje popri úprave priamych platieb ustanovenej v článku 10a tohto nariadenia.

Dobrovoľná úprava môže byť regionálne odlíšená v prípade, že členský štát využil možnosť ustanovenú v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 378/2007.

2.   Maximálna miera zníženia vyplývajúca z kombinovaného uplatnenia článku 10a a odseku 1 tohto článku neprekračuje percentuálny podiel zníženia vyplývajúci z kombinovaného uplatnenia článku 7 tohto nariadenia a článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 378/2007, ak sa uplatňuje na sumy, ktoré sa majú poskytnúť poľnohospodárom v dotknutých regiónoch na kalendárny rok 2012.

3.   Sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej úpravy nepresahujú čisté sumy, ktoré Komisia stanovila na kalendárny rok 2012 podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 378/2007.

4.   Sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej úpravy sa sprístupnia v členských štátoch, kde sa vytvorili ako podpora Únie v rámci programovania a financovania rozvoja vidieka v rámci EPFRV.

5.   Členské štáty rozhodnú do 8. októbra 2012 a informujú Komisiu o:

a)

miere dobrovoľnej úpravy za celé územie a prípadne za každý región;

b)

celkovej sume, ktorá sa má znížiť v rámci dobrovoľnej úpravy za celé územie a prípadne za každý región.

Článok 10c

Sumy vyplývajúce z dobrovoľnej úpravy a z uplatňovania článku 136

1.   Komisia prijme na základe súm, ktoré jej členské štáty oznámili podľa článku 10b ods. 5, vykonávacie akty na stanovenie súm vyplývajúcich z dobrovoľnej úpravy, a to bez uplatnenia postupov uvedených v článku 141 ods. 2 alebo článku 141b ods. 2.

2.   Sumy stanovené podľa odseku 1, ako aj sumy vyplývajúce z uplatňovania článku 136 v rozpočtovom roku 2014, sa doplnia do ročného rozdelenia podľa členských štátov týkajúceho sa príspevkov EPFRV určených na programy rozvoja vidieka.

3.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť prekročiť mieru maximálneho príspevku EPFRV, pokiaľ ide o sumy pridané do ročného rozdelenia podľa členských štátov uvedeného v odseku 2.

Na sumy pridané do ročného rozdelenia podľa členských štátov uvedeného v odseku 2 sa nevzťahuje platba jedinej zálohovej platby pre programy rozvoja vidieka.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví pravidlá prezentácie súm uvedených v odseku 2 v plánoch financovania programov rozvoja vidieka. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141b ods. 2.

Článok 10d

Čistý strop EPZF

1.   Strop pre výdavky EPZF v rozpočtovom roku 2014 sa vypočíta tak, že sa od maximálnych súm, ktoré sú preň stanovené v nariadení, ktoré Rada prijala podľa článku 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, odpočítajú sumy uvedené v článku 10c ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Komisia prijme bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 141 ods. 2 alebo článku 141b ods. 2 vykonávacie akty, ktorými stanoví čistý zostatok, ktorý je k dispozícii pre výdavky EPZF v rozpočtovom roku 2014 na základe údajov uvedených v odseku 1.“

3.

V článku 11 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V rozpočtovom roku 2014 sa však úprava uvedená v prvom pododseku stanovuje tak, že sa zohľadnia prognózy financovania priamych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom v rámci SPP, ako sa ustanovuje v nariadení, ktoré Rada prijala podľa článku 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zvýšených o sumy uvedené v článku 10b tohto nariadenia a o sumy vyplývajúce z uplatňovania jeho článku 136 v rozpočtovom roku 2014 pred úpravou priamych platieb uvedenou v článku 10a tohto nariadenia, no bez zohľadnenia rezervy 300 000 000 EUR.“

4.

V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Európsky parlament a Rada, konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom na návrh Komisie predložený najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorého sa úpravy uvedené v odseku 1 týkajú, určia tieto úpravy najneskôr do 30. júna toho istého kalendárneho roka.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Delegovanie právomoci

Na zabezpečenie optimálneho uplatňovania úprav priamych platieb v roku 2013 a finančnej disciplíny na kalendárny rok 2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 141a, v ktorom sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa základu na výpočet znížení, ktoré členské štáty uplatňujú na poľnohospodárov v dôsledku úprav platieb v roku 2013 podľa článku 10a a finančnej disciplíny, ako sa ustanovuje v článku 11.“

6.

V článku 68 ods. 8 sa úvodná veta nahrádza takto:

„8.   Členské štáty, ktoré prijali rozhodnutie uvedené v článku 69 ods. 1, ho do 1. septembra 2012 môžu preskúmať a rozhodnúť sa, že s účinnosťou od roku 2013:“.

7.

Článok 69 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty sa môžu do 1. augusta 2009, 1. augusta 2010, 1. augusta 2011 alebo do 1. septembra 2012 rozhodnúť, že od roku nasledujúceho po roku, v ktorom prijali toto rozhodnutie, budú využívať sumu predstavujúcu až 10 % vnútroštátnych stropov uvedených v článku 40 alebo v prípade Malty sumu 2 000 000 EUR na osobitnú podporu ustanovenú v článku 68 ods. 1.“

8.

Článok 131 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Nové členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, sa môžu do 1. augusta 2009, 1. augusta 2010, 1. augusta 2011 alebo do 1. septembra 2012 rozhodnúť, že od roku nasledujúceho po roku, v ktorom prijali toto rozhodnutie, budú využívať až 10 % svojich vnútroštátnych stropov uvedených v článku 40 na poskytovanie podpory poľnohospodárom, ako sa ustanovuje v článku 68 ods. 1 a v súlade s hlavou III kapitolou 5, podľa toho, ako sa na ne vzťahuje.“

9.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 133a

Prechodná vnútroštátna pomoc

1.   S výnimkou Bulharska a Rumunska majú nové členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, možnosť poskytovať v roku 2013 prechodnú vnútroštátnu pomoc.

S výnimkou Cypru podlieha poskytnutie takejto pomoci schváleniu Komisiou, ktoré sa udeľuje v súlade s odsekom 5.

2.   Prechodná vnútroštátna pomoc sa môže poskytovať poľnohospodárom v sektoroch, v ktorých sa podľa článkov 132 a 133 povolilo v roku 2012 poskytovanie doplnkových vnútroštátnych priamych platieb a v prípade Cypru poskytovanie štátnej pomoci.

3.   Podmienky poskytnutia pomoci sú rovnaké ako podmienky, ktorými sa povolilo poskytnutie platieb podľa článkov 132 a 133 na rok 2012.

4.   Celková výška pomoci, ktorá sa môže poskytnúť poľnohospodárom v ktoromkoľvek zo sektorov uvedených v odseku 2, je obmedzená na osobitný finančný rámec pre jednotlivý sektor, ktorý sa rovná rozdielu medzi:

a)

celkovou priamou podporou, ktorú možno poskytnúť poľnohospodárom v príslušnom sektore v roku 2012, vrátane všetkých platieb prijatých podľa článku 132 a

b)

celkovou výškou priamej podpory, ktorá by bola pre ten istý sektor k dispozícii v roku 2013 v rámci režimu jednotnej platby na plochu.

Pre Cyprus sa finančné rámce pre jednotlivé sektory stanovujú v prílohe XVIIa.

5.   Komisia prijme na základe predložených oznámení bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 141 ods. 2 alebo článku 141b ods. 2 vykonávacie akty, ktorými povolí poskytovanie prechodnej vnútroštátnej pomoci a:

a)

stanoví finančný rámec pre jednotlivý sektor;

b)

podľa potreby stanoví maximálnu sadzbu prechodnej vnútroštátnej pomoci;

c)

stanoví podmienky poskytovania tejto pomoci a

d)

vymedzí uplatniteľný výmenný kurz, ktorý sa má používať pre platby.

6.   Nové členské štáty môžu na základe objektívnych kritérií a v rámci limitov povolených Komisiou podľa odseku 5 rozhodnúť o výške doplnkovej vnútroštátnej pomoci, ktorá sa má poskytnúť.“

10.

Články 134 a 135 sa vypúšťajú.

11.

Článok 136 sa vypúšťa.

12.

Článok 139 sa nahrádza takto:

„Článok 139

Štátna pomoc

Odchylne od článku 180 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi (*1), sa články 107, 108 a 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie neuplatňujú na platby, ktoré na základe článkov 41, 57, 64, 68, 69, 70 a 71, článku 82 ods. 2, článku 86, článku 98 ods. 4, článku 111 ods. 5, článku 120, článku 129 ods. 3 a článkov 131, 132, 133 a 133a tohto nariadenia uskutočnili členské štáty v súlade s týmto nariadením.

(*1)  Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 7.“"

13.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 141a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11a sa Komisii udeľuje na obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2013.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá je v ňom uvedená. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 141b

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre rozvoj vidieka zriadený nariadením Rady (ES) č. 1698/2005. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (*2).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(*2)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“"

14.

V prílohe IV sa dopĺňa tento stĺpec:

 

„2013

 

569

 

903

 

964,3

 

5 329,6

 

101,2

 

1 255,5

 

2 344,5

 

5 055,2

 

7 853,1

 

4 128,3

 

53,5

 

146,4

 

379,8

 

34,7

 

1 313,1

 

5,5

 

830,6

 

715,7

 

3 043,4

 

566,6

 

144,3

 

385,6

 

539,2

 

708,5

 

3 650“

15.

Vkladá sa táto príloha:

„PRÍLOHA XVIIa

PRECHODNÁ VNÚTROŠTÁTNA POMOC NA CYPRE

(EUR)

Sektor

2013

Obilniny (okrem pšenice tvrdej)

141 439

Pšenica tvrdá

905 191

Mlieko a mliečne výrobky

3 419 585

Hovädzie mäso

4 608 945

Ovce a kozy

10 572 527

Sektor ošípaných

170 788

Hydina a vajcia

71 399

Víno

269 250

Olivový olej

3 949 554

Stolové hrozno

66 181

Sušené hrozno

129 404

Spracované rajčiaky

7 341

Banány

4 285 696

Tabak

1 027 775

Ovocie z listnatých stromov vrátane kôstkovíc

173 390

Spolu

29 798 462 “

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Odchylne od druhého odseku:

a)

od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa uplatňujú tieto ustanovenia:

i)

článok 10b ods. 5, článok 10c ods. 1 a 4, článok 10d ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, vložený článkom 1 bodom 2 tohto nariadenia;

ii)

článok 133a ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 73/2009, vložený článkom 1 bodom 9 tohto nariadenia;

iii)

článok 1 body 5, 6, 7, 8 a 13 tohto nariadenia;

b)

článok 1 bod 1 písm. b) a bod 11 tohto nariadenia sa uplatňujú od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 116.

(2)  Stanovisko zo 4. mája 2012 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. júla 2012.

(4)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

31.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/18


ROZHODNUTIE RADY

z 21. decembra 2011

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej

(2012/418/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 79 ods. 3, články 91, 100, článok 192 ods. 1, články 194, 207 a 209 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dňa 23. marca 2006 Rada poverila Komisiu rokovať o dohode o obchode a spolupráci s Irackou republikou.

(2)

Rada 27. októbra 2009 na návrh Komisie schválila zmeny smerníc na rokovania, aby zvýšila status dohody nahradením pojmu „obchod“ pojmom „partnerstvo“ v názve a zriadením Rady pre spoluprácu, ktorá sa bude schádzať na úrovni ministrov.

(3)

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) by sa mala podpísať. Niektoré časti dohody by sa mali predbežne vykonávať až do ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie.

(4)

Ustanoveniami dohody, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tretej časti hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa Spojené kráľovstvo a Írsko zaväzujú ako samostatné zmluvné strany, a nie ako súčasť Európskej únie, pokiaľ Európska únia so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom spoločne neoznámia Iraku, že Spojené kráľovstvo alebo Írsko sú viazané ako súčasť Európskej únie v súlade s Protokolom č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie. Ak Spojené kráľovstvo a/alebo Írsko prestanú byť viazané ako súčasť Európskej únie podľa článku 4a protokolu č. 21, Európska únia spoločne so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom bezodkladne informujú Irak o akejkoľvek zmene svojho postavenia, pričom v takom prípade ostávajú viazané ustanoveniami dohody vo vlastnom mene. To isté sa v súlade s protokolom č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k uvedeným zmluvám, uplatňuje aj v prípade Dánska,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpísanie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Do ukončenia postupov potrebných na nadobudnutie platnosti dohody sa článok 2 a hlavy II, III, a V dohody predbežne vykonávajú v súlade s článkom 117 dohody, pokiaľ sa týkajú záležitostí, ktoré patria do pôsobnosti Únie, a to od prvého dňa tretieho mesiaca nasledujúceho po dátume, kedy si Únia a Irak navzájom oznámili ukončenie potrebných postupov na predbežné vykonávanie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 21. decembra 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


31.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/20


DOHODA O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI

medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“, a

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

na jednej strane a

IRACKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Irak“,

na strane druhej,

ďalej spoločne označované ako „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY väzby medzi Úniou, jej členskými štátmi a Irakom a spoločné hodnoty, ktoré zdieľajú,

UZNÁVAJÚC, že Únia, jej členské štáty a Irak si želajú posilniť tieto vzťahy a nadviazať obchodné vzťahy a spoluprácu, ktoré budú podporené politickým dialógom,

VZHĽADOM NA dôležitosť, ktorú zmluvné strany pripisujú zámerom a zásadám Charty Spojených národov, dodržiavaniu ľudských práv, demokratických zásad a politických a hospodárskych slobôd, ktoré tvoria samotný základ partnerstva,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoju oddanosť demokratickým zásadám, ľudským právam a základným slobodám zakotveným vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie Spojených národov a v ďalších príslušných medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv,

UZNÁVAJÚC zásadný význam trvalo udržateľného a sociálneho rozvoja, ktorý by mal ísť ruka v ruke s hospodárskym rozvojom,

UZNÁVAJÚC význam posilnenej vzájomnej spolupráce a spoločného odhodlania upevniť, prehĺbiť a rozšíriť vzájomné vzťahy v oblastiach spoločného záujmu na základe rešpektovania zvrchovanosti, rovnosti, nediskriminácie, právneho štátu a dobrej správy veci verejných, ako aj rešpektovania prirodzeného prostredia a vzájomnej výhodnosti,

UZNÁVAJÚC POTREBU podpory Iraku v jeho úsilí zameranom na pokračovanie v uskutočňovaní politických reforiem, hospodárskej obnovy a reforiem, ako aj v úsilí zameranom na ďalšie zlepšovanie životných podmienok chudobných a znevýhodnených častí obyvateľstva,

UZNÁVAJÚC potrebu posilnenia úlohy žien v politickej, občianskej, sociálnej, hospodárskej a kultúrnej sfére, ako aj potrebu boja proti diskriminácii,

ŽELAJÚC SI vytvoriť priaznivé podmienky pre zásadný rozvoj a rozšírenie obchodu medzi Úniou a Irakom a posilniť spoluprácu v oblasti hospodárstva, obchodu, investícií, vedy, techniky a kultúry,

S CIEĽOM podporiť obchod, investície a harmonické hospodárske vzťahy medzi zmluvnými stranami založené na zásadách trhového hospodárstva,

SO ZRETEĽOM na potrebu vytvorenia priaznivých podmienok na zlepšenie podnikania a investícií,

S UVEDOMENÍM SI potreby zlepšiť podmienky, ktoré ovplyvňujú obchodovanie a investovanie, ako aj podmienky v oblastiach ako je zakladanie spoločností, zamestnanosť, poskytovanie služieb a pohyb kapitálu,

S PRIHLIADNUTÍM na právo zmluvných strán regulovať poskytovanie služieb na ich územiach a prijímať opatrenia s cieľom zaručiť dosiahnutie legitímnych cieľov verejnej politiky,

S PRIHLIADNUTÍM na záväzok zmluvných strán uskutočňovať obchod v súlade s Dohodou o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretou v Marrákeši 15. apríla 1994 (ďalej len „Dohoda o WTO“) a v tejto súvislosti aj s prihliadnutím na spoločný záujem zmluvných strán na pristúpení Iraku k tejto dohode,

UZNÁVAJÚC špecifické potreby rozvojových krajín v rámci WTO,

UZNÁVAJÚC, že terorizmus, organizovaný zločin, pranie špinavých peňazí a obchodovanie s drogami predstavujú vážne ohrozenie stability a bezpečnosti medzinárodného spoločenstva, ako aj pre dosiahnutie cieľov ich spolupráce,

UVEDOMUJÚC si význam podpory a posilňovania regionálnej spolupráce,

POTVRDZUJÚC, že ustanovenia tejto dohody, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti časti III hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako osobitné zmluvné strany, a nie ako súčasť Únie, pokiaľ Európska únia neoznámi Iraku, že niektorá z týchto krajín začala byť viazaná v týchto veciach ako súčasť Európskej únie v súlade s Protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie. Uvedené platí aj pre Dánsko v súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Založenie partnerstva

1.   Týmto sa zakladá partnerstvo medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irakom na strane druhej.

2.   Toto partnerstvo má za cieľ:

a)

poskytnúť vhodný rámec na politický dialóg medzi zmluvnými stranami s cieľom umožniť rozvoj ich politických vzťahov;

b)

podporiť obchod, investície a harmonické hospodárske vzťahy medzi zmluvnými stranami, a tým aj ich trvalo udržateľný hospodársky rast, ako aj

c)

vytvoriť základy legislatívnej, hospodárskej, sociálnej, finančnej a kultúrnej spolupráce.

Článok 2

Základ

Dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v ďalších príslušných medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv, ako aj zásad právneho štátu, je základom vnútorných a medzinárodných politík oboch zmluvných strán a predstavuje základný prvok tejto dohody.

HLAVA I

POLITICKÝ DIALÓG A SPOLUPRÁCA V OBLASTI ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY

Článok 3

Politický dialóg

1.   Zmluvné strany nadviažu pravidelný politický dialóg. Tento dialóg posilní ich vzťahy, prispeje k rozvoju partnerstva a zvýši vzájomné porozumenie a solidaritu.

2.   Politický dialóg bude zameraný na všetky oblasti spoločného záujmu, a to predovšetkým na mier, zahraničnú a bezpečnostnú politiku, dialóg a zmierenie na vnútroštátnej úrovni, demokraciu, právny štát, ľudské práva, dobrú správu vecí verejných a regionálnu stabilitu a rozvoj.

3   Politický dialóg sa bude uskutočňovať na ročnom základe na úrovni ministrov a vyšších štátnych úradníkov.

Článok 4

Boj proti terorizmu

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam boja proti terorizmu a v súlade s medzinárodnými dohovormi, medzinárodným právom upravujúcim oblasť ľudských práv, humanitárne otázky a problematiku utečencov, ako aj v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi sa dohodli, že budú spolupracovať pri predchádzaní a potláčaní teroristických činov. Budú tak konať najmä:

a)

v rámci úplnej implementácie rezolúcie č. 1373 Bezpečnostnej rady OSN (2001) a ďalších príslušných rezolúcií OSN, stratégie OSN v oblasti boja proti terorizmu a medzinárodných dohovorov a nástrojov;

b)

prostredníctvom výmeny informácií o teroristických skupinách a ich podporných sieťach v súlade s medzinárodným a vnútroštátnym právom, ako aj

c)

prostredníctvom výmeny názorov o prostriedkoch a metódach využívaných na boj proti terorizmu, vrátane technickej oblasti a odbornej prípravy, ako aj prostredníctvom výmeny skúseností v oblasti predchádzania terorizmu.

Zmluvné strany sú aj naďalej odhodlané čo najskôr dosiahnuť dohodu o komplexnom dohovore OSN o medzinárodnom terorizme.

Zmluvné strany sú vážne znepokojené nabádaním na teroristické činy a zdôrazňujú, že sú odhodlané prijať všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia v súlade s medzinárodným a vnútroštátnym právom, aby znížili hrozby, ktoré z tohto nabádania vyplývajú.

Článok 5

Boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

Zmluvné strany zastávajú názor, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov na štátnej aj neštátnej úrovni predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť. Zmluvné strany sa preto zaväzujú spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov dôsledným plnením záväzkov, ktoré im vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj z ďalších príslušných medzinárodných záväzkov, a ich vnútroštátnou implementáciou. Zmluvné strany súhlasia s tým, že toto ustanovenie predstavuje základný prvok tejto dohody.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že budú spolupracovať a spoločne sa usilovať o zastavenie šírenia zbraní hromadného ničenia a ich dodávok, a to prostredníctvom:

a)

prijatia prípadných krokov na podpísanie, ratifikáciu alebo pristúpenie a úplnú implementáciu všetkých ďalších príslušných medzinárodných nástrojov;

b)

zavedenia účinného vnútroštátneho kontrolného systému na kontrolu vývozu ako aj tranzitu tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia vrátane kontrol konečného využitia technológií s dvojakým využitím v tejto súvislosti, ktorý bude obsahovať účinné sankcie za porušenia kontrol vývozu.

Zmluvné strany sa zaväzujú nadviazať pravidelný politický dialóg, ktorý bude dopĺňať a upevňovať uvedené prvky.

Článok 6

Ručné zbrane a ľahké zbrane

1.   Zmluvné strany uznávajú, že nezákonná výroba, preprava a obeh ručných a ľahkých zbraní, vrátane streliva k nim, ako aj ich nadmerné zhromažďovanie, nedostatočné riadenie, neprimerane zabezpečené zásoby a nekontrolované šírenie naďalej predstavujú závažnú hrozbu pre mier a medzinárodnú bezpečnosť.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú dodržiavať a v plnom rozsahu plniť svoje príslušné záväzky, pokiaľ ide o problematiku nelegálneho obchodu s ručnými a ľahkými zbraňami a so strelivom k nim, v súlade s existujúcimi medzinárodnými dohodami a rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, ako aj svoje záväzky v rámci ostatných medzinárodných nástrojov platných v tejto oblasti, napríklad v rámci Akčného programu OSN na prevenciu nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami a na boj proti nemu a jeho odstraňovanie, a to vo všetkých jeho aspektoch.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať a že zabezpečia koordináciu, komplementaritu a synergiu svojho úsilia zameraného na riešenie problematiky nezákonného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami a so strelivom k nim, a to na celosvetovej, regionálnej, subregionálnej a vnútroštátnej úrovni, a zároveň sa dohodli, že nadviažu pravidelný politický dialóg, ktorý bude tento záväzok dopĺňať a upevňovať.

Článok 7

Medzinárodný trestný súd

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že najzávažnejšie trestné činy, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo ako celok, by nemali zostať nepotrestané a že ich stíhanie by sa malo zabezpečiť prijatím opatrení buď na vnútroštátnej, alebo medzinárodnej úrovni.

2.   Zmluvné strany uznávajú, že Irak nateraz nie je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, ako aj že Irak zvažuje možnosť pristúpenia k nemu v budúcnosti. Irak tak podnikne kroky zamerané na pristúpenie, ratifikáciu a implementáciu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a súvisiacich nástrojov.

3.   Zmluvné strany potvrdzujú svoje odhodlanie spolupracovať v tejto otázke, a to aj prostredníctvom výmeny skúseností s prijímaním právnych úprav, ktoré si vyžadujú príslušné medzinárodné právne nástroje.

HLAVA II

OBCHOD A INVESTÍCIE

ODDIEL I

Obchod s tovarom

Kapitola I

Všeobecné ustanovenia

Článok 8

Rozsah a pôsobnosť

Táto kapitola sa vzťahuje na obchod s tovarom medzi zmluvnými stranami.

Článok 9

Clo

Na účely tejto kapitoly clo zahŕňa akékoľvek clo alebo poplatok akéhokoľvek druhu ukladaný v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, vrátane akejkoľvek formy prirážok a dodatočných zaťažení vznikajúcich v súvislosti s takýmto dovozom alebo vývozom, s výnimkou:

a)

poplatkov, ktoré zodpovedajú vnútroštátnej dani uloženej v súlade s ustanoveniami článku 11;

b)

cla uloženého v súlade s kapitolou II oddielu I hlavy II tejto dohody;

c)

cla uloženého v súlade s článkami VI, XVI a XIX Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT z roku 1994“), s Dohodou WTO o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, Dohodou WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, Dohodou WTO o ochranných opatreniach, s článkom 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve alebo Dohovorom WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov (ďalej len „dohovor o urovnávaní sporov“);

d)

poplatkov alebo iných dávok uložených podľa právnych predpisov zmluvnej strany a v súlade s článkom VIII dohody GATT z roku 1994 a s poznámkami a doplňujúcimi ustanoveniami k tomuto článku.

Článok 10

Doložka najvyšších výhod

1.   Zmluvné strany si vzájomne udelia doložku najvyšších výhod v súlade s článkom I.1 dohody GATT z roku 1994 a s poznámkami a doplňujúcimi ustanoveniami k tomuto článku.

2.   Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na:

a)

výhody poskytnuté s cieľom vytvoriť colnú úniu alebo zónu voľného obchodu podľa dohody GATT z roku 1994 alebo výhody vyplývajúce z vytvorenia takejto únie alebo zóny;

b)

výhody poskytnuté určitým krajinám v súlade s pravidlami dohody GATT z roku 1994 a s ďalšími medzinárodnými dohodami v prospech rozvojových krajín.

Článok 11

Národné zaobchádzanie

Každá zo zmluvných strán udelí národné zaobchádzanie tovaru druhej zmluvnej strany v súlade s článkom III dohody GATT z roku 1994 a s poznámkami a doplňujúcimi ustanoveniami k tomuto článku. Na tento účel sa článok III dohody GATT z roku 1994 a poznámky a doplňujúce ustanovenia k tomuto článku mutatis mutandis začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou.

Článok 12

Politika v oblasti colných sadzieb

1.   Na produkty s pôvodom v Iraku a dovážané do Únie sa uplatní colná sadzba Únie podľa doložky najvyšších výhod. Na tieto produkty sa nesmie uplatňovať clo vyššie ako clo uplatňované na dovoz z členských štátov WTO v súlade s článkom 1 dohody GATT z roku 1994.

2.   Na produkty s pôvodom v Únii sa pri ich dovoze do Iraku nesmie uplatniť clo vyššie, ako je v súčasnosti uplatňovaná 8 % dávka z dovážaného tovaru určená na obnovu krajiny.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že až do momentu pristúpenia Iraku k WTO, môžu meniť a dopĺňať sadzby dovozného cla, a to na základe vzájomných konzultácií.

4.   Ak po podpísaní tejto dohody dôjde zo strany Iraku k zníženiu sadzieb dovozného cla na základe erga omnes, a to najmä k zníženiu vyplývajúcemu z rokovaní o colných sadzbách v rámci WTO, bude sa na dovážané produkty s pôvodom v Únii uplatňovať toto znížené clo, ktoré odo dňa začatia ich uplatňovania nahradia základné clo, resp. dávku z dovážaného tovaru určenú na obnovu krajiny.

Článok 13

Uplatňovanie príslušných ustanovení dohody GATT z roku 1994

S tým, že sa budú medzi zmluvnými stranami uplatňovať mutatis mutandis, sa do tejto dohody začleňujú a jej súčasťou sa stávajú tieto články dohody GATT z roku 1994:

a)

článok V vrátane poznámok a doplňujúcich ustanovení k tomuto článku;

b)

článok VII ods. 1, 2, 3, 4 písm. a), 4 písm. b), 4 písm. d) a ods. 5 vrátane poznámok a doplňujúcich ustanovení k tomuto článku, a Dohoda WTO o uplatňovaní článku VII dohody GATT z roku 1994;

c)

článok VIII vrátane poznámok a doplňujúcich ustanovení k tomuto článku;

d)

článok IX;

e)

článok X.

Článok 14

Harmonizovaný systém opisu tovaru

V obchode medzi stranami sa bude na klasifikáciu tovaru používať príslušná colná nomenklatúra každej strany vykladaná v súlade s harmonizovaným systémom Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru podpísaného v Bruseli 14. júna 1983 (ďalej len „HS“).

Článok 15

Dočasný dovoz tovaru

Bez tohto, aby tým boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohovorov o dočasnom dovoze tovaru, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, si zmluvné strany navzájom poskytnú oslobodenie od dovozného cla a poplatkov na dočasne dovezený tovar Režim dočasného dovozu tovaru by sa mal uplatňovať pri zohľadnení podmienok, za ktorých príslušné zmluvné strany prijali záväzky vyplývajúce z takýchto dohovorov.

Článok 16

Zákaz množstvových obmedzení

Nadobudnutím platnosti tejto dohody Únia a Irak medzi sebou v súlade s článkom XI dohody GATT z roku 1994 a s poznámkami a doplňujúcimi ustanoveniami k tomuto článku zrušia akékoľvek obmedzenia na dovoz alebo na vývoz a opatrenia s rovnocenným účinkom, a žiadne takéto obmedzenia a opatrenia nebudú prijaté ani ponechané v platnosti. Na tento účel sa článok XI dohody GATT z roku 1994 a poznámky a doplňujúce ustanovenia k tomuto článku mutatis mutandis začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou.

Článok 17

Vývozné clo

Žiadna zo zmluvných strán nezachová ani nezavedie žiadne clo, prirážky ani iné poplatky v súvislosti s vývozom tovaru do druhej zmluvnej strany. Žiadna zo zmluvných strán nezachová ani nezavedie vnútroštátne prirážky ani poplatky v súvislosti s tovarom vyvážaným do druhej zmluvnej strany, ktoré by boli vyššie ako prirážky a poplatky na podobný tovar určený na predaj na vnútornom trhu.

Kapitola II

Nápravné opatrenia v oblasti obchodu

Článok 18

Antidumping

1.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni stranám v prijatí antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení v súlade s článkom VI dohody GATT z roku 1994 vrátane poznámok a doplňujúcich ustanovení k nej, s Dohodou WTO o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 a s Dohodou WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.

2.   Na tento článok sa nevzťahujú ustanovenia oddielu VI hlavy II tejto dohody.

Článok 19

Ochranné opatrenia

1.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni stranám v prijatí ochranných opatrení v súlade s článkom XIX dohody GATT z roku 1994 a s Dohodou WTO o ochranných opatreniach.

2.   Na tento článok sa nevzťahujú ustanovenia oddielu VI hlavy II tejto dohody.

Kapitola III

Výnimky

Článok 20

Všeobecné výnimky

S tým, že sa budú medzi zmluvnými stranami uplatňovať mutatis mutandis, sa do tejto dohody začleňujú a jej súčasťou sa stávajú článok XX dohody GATT z roku 1994 vrátane poznámok a doplňujúcich ustanovení k tomuto článku, a článok XXI dohody GATT z roku 1994.

Kapitola IV

Iné ako colné záležitosti

Článok 21

Priemyselné normy a posudzovanie zhody, technické predpisy

1.   Vzťah k Dohode WTO o technických prekážkach obchodu

S tým, že sa bude medzi zmluvnými stranami uplatňovať mutatis mutandis, sa do tejto dohody začleňuje a jej súčasťou sa stáva Dohoda WTO o technických prekážkach obchodu (ďalej len „dohoda o TPO“).

2.   Rozsah a pôsobnosť

Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatnia na prípravu, prijímanie a uplatňovanie technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody v zmysle vymedzenia obsiahnutého v dohode o TPO.

3.   Ciele

Cieľom spolupráce zmluvných strán v oblasti technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody je:

a)

zabrániť technickým prekážkam obchodu, alebo ich obmedziť, s cieľom uľahčiť obchod medzi zmluvnými stranami;

b)

zlepšiť vzájomný prístup na trhy pre produkty, a to prostredníctvom zlepšenia bezpečnosti, kvality a konkurencieschopnosti produktov;

c)

podporiť rozsiahlejšie využívanie medzinárodných technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody vrátane špecifických opatrení pre jednotlivé odvetvia, a využívať na ich vypracovanie medzinárodne overené najlepšie postupy;

d)

v súlade s ustanoveniami dohody o TPO zabezpečiť transparentnosť v rámci prípravy, prijímania a uplatňovania noriem a technických predpisov, ako aj, aby tieto normy a predpisy nevytvárali zbytočné prekážky obchodu medzi zmluvnými stranami;

e)

vytvoriť v Iraku infraštruktúru pre oblasť technických predpisov, normalizácie, posudzovania zhody, akreditácie, metrológie a dohľadu nad trhom;

f)

vytvoriť funkčné väzby medzi irackými inštitúciami a inštitúciami Únie, ktoré sú zodpovedné za oblasť normalizácie, posudzovania zhody a za reguláciu;

g)

podporiť účinné zapojenie irackých inštitúcií do činnosti medzinárodných normalizačných orgánov a výboru TPO.

4.   Technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody

a)

Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami dohody o TPO zabezpečia, aby sa technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody nepripravovali, neprijímali a neuplatňovali s cieľom vytvoriť zbytočné prekážky obchodu medzi zmluvnými stranami, resp. aby príprava, prijímanie a uplatňovanie týchto predpisov, noriem a postupov neviedla k takémuto účinku.

b)

Zmluvné strany sa budú usilovať, aby tam, kde je to možné, harmonizovali svoje normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody.

5.   Transparentnosť a oznamovanie

a)

Zmluvné strany majú medzi sebou navzájom povinnosti týkajúce sa výmeny informácií o technických predpisoch, normách a postupoch posudzovania zhody, ktoré sa ustanovujú v dohode o TPO.

b)

Zmluvné strany sa dohodli, že si budú vymieňať informácie o otázkach, ktoré by prípadne mohli byť relevantné pre ich obchodné vzťahy, a to aj prostredníctvom rýchleho varovania, výmeny expertných posudkov a podujatí organizovaných kontaktnými miestami.

c)

Zmluvné strany môžu nadviazať spoluprácu aj v rámci vytvárania a prevádzky kontaktných miest, ako aj v rámci vytvárania spoločných databáz.

Kapitola V

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Článok 22

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

1.   Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení s cieľom uľahčiť obchod a zároveň chrániť život alebo zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín. S tým, že sa bude medzi zmluvnými stranami uplatňovať mutatis mutandis, sa do tejto dohody začleňuje a jej súčasťou sa stáva Dohoda WTO o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (ďalej len „dohoda o SFO“).

2.   Zmluvné strany na požiadanie určia a budú riešiť problémy, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní špecifických sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenia.

ODDIEL II

Obchod so službami a usadenie sa

Článok 23

Pôsobnosť

1.   V tomto oddiele sa ustanovujú opatrenia nevyhnutné na postupnú liberalizáciu obchodu so službami a usadzovania sa v rámci vzťahov medzi zmluvnými stranami.

2.   Tento oddiel sa vzťahuje na opatrenia, ktoré majú vplyv na obchod so službami a usadzovanie sa vo všetkých hospodárskych činnostiach okrem:

a)

ťažby, výroby a spracovania jadrového materiálu;

b)

výroby zbraní, munície a vojenského materiálu alebo obchodu s nimi;

c)

audiovizuálnych služieb a služieb v oblasti kultúry;

d)

vzdelávacích služieb;

e)

zdravotníckych a sociálnych služieb;

f)

národnej námornej kabotáže;

g)

služieb leteckej dopravy a s nimi súvisiacich pomocných služieb okrem:

i)

služieb súvisiacich s opravou a údržbou lietadiel, počas ktorých je lietadlo mimo prevádzky;

ii)

predaja služieb leteckej dopravy a obchodovania s nimi;

iii)

služieb v oblasti počítačového rezervačného systému (CRS);

iv)

služieb pozemnej obsluhy;

v)

prenájmu lietadiel s posádkou;

vi)

prevádzkovania letísk a

h)

kozmickej dopravy.

3.   Žiadne z ustanovení tohto oddielu nemožno vykladať tak, že ukladá akúkoľvek povinnosť v súvislosti s verejným obstarávaním.

4.   Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na dotácie poskytované stranami.

5.   V súlade s ustanoveniami tohto oddielu si každá zo zmluvných strán ponecháva právo regulovať a zavádzať nové predpisy na splnenie legitímnych cieľov politiky.

Článok 24

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„fyzická osoba Únie“ je štátny príslušník niektorého z členských štátov Únie v zmysle jeho právnych predpisov a „fyzická osoba Iraku“ je štátny príslušník Iraku v zmysle jej právnych predpisov;

b)

„právnická osoba” je akákoľvek právnická osoba riadne založená alebo inak organizovaná podľa platného práva, na účely zisku alebo iné účely, v súkromnom alebo štátnom vlastníctve, vrátane akejkoľvek korporácie, trustu, verejnej obchodnej spoločnosti, spoločného podniku (joint venture), výhradného vlastníctva alebo združenia;

c)

„právnická osoba Únie“ alebo „právnická osoba Iraku“ je právnická osoba založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu Únie alebo Iraku a ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, resp. na území Iraku. Ak však má právnická osoba na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, resp. na území Iraku, iba sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania, bude považovaná za právnickú osobu Únie, resp. za právnickú osobu Iraku, len ak jej pôsobenie vykazuje skutočné a nepretržité prepojenie s hospodárstvom niektorého z členských štátov Únie alebo s hospodárstvom Iraku;

d)

bez ohľadu na písm. c) platí, že lodné prepravné spoločnosti, ktoré sú usadené mimo Únie alebo Iraku a ktoré riadia štátni príslušníci niektorého z členských štátov Únie alebo Iraku takisto môžu využívať ustanovenia tejto dohody, ak sú ich plavidlá registrované v tomto členskom štáte Únie alebo v Iraku v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi a ak sa plavia pod vlajkou členského štátu Únie alebo vlajkou Iraku;

e)

„hospodárska činnosť“ nezahŕňa činnosti uskutočňované pri výkone vládnej moci, t. j. činnosti, ktoré nie sú poskytované na komerčnom základe ani v rámci hospodárskej súťaže s jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi;

f)

„dcérska spoločnosť“ právnickej osoby je právnická osoba, ktorá je účinne riadená inou právnickou osobou;

g)

„pobočka“ právnickej osoby je prevádzka podniku, ktorá nemá právnu subjektivitu a pôsobí trvalým dojmom, napríklad ako vedľajšie pracovisko materskej spoločnosti, má svoje vedenie a je materiálne vybavená na uzatváranie obchodov s tretími stranami tak, že tieto strany, hoci vedia, že v prípade potreby existuje právne prepojenie na materskú spoločnosť, ktorej sídlo je v zahraničí, nemusia priamo rokovať s touto materskou spoločnosťou, ale môžu vybaviť obchodné záležitosti v prevádzke, ktorá predstavuje vedľajšie pracovisko;

h)

„poskytovateľ služby“ zmluvnej strany je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce poskytovať službu alebo ju poskytuje;

i)

„obchod so službami“ je poskytovanie služby v rámci niektorého z týchto režimov:

i)

z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany;

ii)

na území jednej zmluvnej strany spotrebiteľovi služby z druhej zmluvnej strany;

iii)

poskytovateľom služby z jednej zmluvnej strany prostredníctvom usadenia sa na území druhej zmluvnej strany;

iv)

poskytovateľom služby z jednej zmluvnej strany prostredníctvom prítomnosti fyzických osôb na území druhej zmluvnej strany;

j)

„opatrenie“ je akékoľvek opatrenie zmluvnej strany, či už vo forme zákona, iného právneho predpisu, pravidla, postupu, rozhodnutia, správneho opatrenia alebo v akejkoľvek inej forme;

k)

„opatrenia prijaté alebo zachovávané stranou“ sú opatrenia prijaté:

i)

ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami a orgánmi, ako aj

ii)

mimovládnymi orgánmi pri výkone právomocí delegovaných na ne ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami alebo orgánmi;

l)

„služby“ sú akékoľvek služby v ktoromkoľvek odvetví okrem služieb poskytovaných pri výkone vládnej moci;

m)

„usadenie sa“ je akýkoľvek typ podnikateľského alebo profesijného usadenia sa vrátane usadenia sa prostredníctvom:

i)

založenia, nadobudnutia alebo udržiavania právnickej osoby alebo

ii)

vytvorenia alebo udržiavania pobočky alebo zastúpenia na území zmluvnej strany na účely vykonávania hospodárskej činnosti;

n)

„investor“ zmluvnej strany je akákoľvek osoba, ktorá chce vykonávať alebo vykonáva hospodársku činnosť prostredníctvom zriadenia podniku;

o)

„služba poskytovaná pri výkone vládnej moci“ je akákoľvek služba, ktorá nie je poskytovaná na komerčnom základe ani v rámci hospodárskej súťaže s jedným alebo viacerými poskytovateľmi služieb.

Článok 25

1.   Únia od nadobudnutia platnosti tejto dohody poskytne službám a poskytovateľom služieb Iraku zaobchádzanie vyplývajúce z listiny špecifických záväzkov Únie a jej členských štátov týkajúcich sa národného zaobchádzania a prístupu k trhu v rámci Všeobecnej dohody o obchode so službami (ďalej len „dohoda GATS“).

2.   Irak poskytne od nadobudnutia platnosti tejto dohody a v súlade s odsekom 3 tohto článku službám, poskytovateľom služieb, usadeným subjektom a investorom Únie v odvetví služieb a v iných odvetviach ako sú služby zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté vlastným obdobným službám, poskytovateľom služieb, usadeným subjektom a investorom, resp. poskytnuté službám, poskytovateľom služieb, usadeným subjektom a investorom z tretích štátov, podľa toho, čo je výhodnejšie.

3.   Irak môže upraviť zaobchádzanie poskytované službám, poskytovateľom služieb, usadeným subjektom a investorom Únie tak, že ich podmieni podmienkami a výhradami, v dôsledku ktorých sa im bude poskytovať zaobchádzanie, ktoré bude menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté vlastným obdobným službám, poskytovateľom služieb, usadeným subjektom a investorom. Takéto úpravy však musia spĺňať tieto podmienky:

a)

zaobchádzanie poskytnuté službám, poskytovateľom služieb, usadeným subjektom a investorom Únie bude aj naďalej nie menej výhodné ako zaobchádzanie poskytované Irakom službám, poskytovateľom služieb, usadeným subjektom a investorom ktorejkoľvek tretej krajiny;

b)

Irak oznámi Európskej komisii (ďalej len "Komisia") svoj úmysel implementovať takéto podmienky vopred, a to štyri mesiace pred zamýšľaným dátumom ich implementácie. Irak poskytne na žiadosť Európskej komisie podrobné informácie o dôvodoch, na základe ktorých sa plánuje uloženie podmienok a výhrad. V prípade, že Iraku nebude zaslané žiadne vyjadrenie v lehote osem týždňov, považujú sa tieto podmienky a výhrady za akceptované Úniou.

c)

Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa zamýšľané podmienky a výhrady predložia na ich preskúmanie a schválenie Výboru pre spoluprácu.

4.   Bez toho, aby tým boli dotknuté výhody vyplývajúce zo zaobchádzania poskytnutého službám, poskytovateľom služieb, usadeným subjektom a investorom Únie podľa odseku 2 tohto článku, poskytne Irak po svojom pristúpení k WTO službám a poskytovateľom služieb Únie takisto aj zaobchádzanie, ktoré vyplynie z jej listiny špecifických záväzkov v rámci dohody GATS.

Článok 26

1.   Doložka najvyšších výhod poskytnutá v súlade s ustanoveniami tohto oddielu sa nevzťahuje na daňové zvýhodnenia, ktoré zmluvné strany poskytujú alebo budú poskytovať v budúcnosti na základe dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo iných daňových dojednaní.

2.   Žiadne z ustanovení tohto oddielu nemožno vykladať tak, že zmluvným stranám bráni v prijatí alebo presadzovaní opatrení, ktoré sú zamerané na zamedzenie vyhýbania sa plateniu daní a ktoré sú v súlade s daňovými ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia, s inými daňovými opatreniami alebo s vnútroštátnymi daňovými právnymi predpismi.

3.   Žiadne z ustanovení tohto oddielu nemožno vykladať tak, že členským štátom alebo Iraku bráni v rámci uplatňovania príslušných ustanovení ich daňových právnych predpisov rozlišovať medzi daňovými poplatníkmi, ktorí sa nenachádzajú v rovnakej situácii, a to najmä v súvislosti s miestom ich bydliska.

Článok 27

Ďalšie dohody

Žiadne z ustanovení tohto oddielu nemožno vykladať tak, že obmedzuje právo investorov zmluvných strán využívať akékoľvek ešte výhodnejšie zaobchádzanie poskytnuté na základe akejkoľvek existujúcej alebo budúcej medzinárodnej dohody týkajúcej sa investícií, na ktorých sa členský štát Únie alebo Irak zúčastňuje alebo bude zúčastňovať ako zmluvná strana.

Článok 28

Transparentnosť

Každá zo zmluvných strán bude bezodkladne reagovať na všetky žiadosti druhej zmluvnej strany o konkrétne informácie o akýchkoľvek jej všeobecne záväzných opatreniach alebo medzinárodných dohodách, ktoré sa týkajú tejto dohody alebo na ňu majú vplyv. Každá zo zmluvných strán takisto zriadi jedno alebo viacero informačných miest, ktoré na požiadanie poskytujú špecifické informácie o všetkých takýchto otázkach poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany. Zoznam týchto informačných miest je uvedený v prílohe 3. Informačné miesta nemusia byť depozitármi právnych predpisov.

Článok 29

Výnimky

1.   Na ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú výnimky uvedené v tomto článku. S výhradou požiadavky, že sa takéto opatrenia nebudú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi krajinami, ak existujú podobné podmienky, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním obchodu so službami, platí, že žiadne z ustanovení tohto oddielu nemožno vykladať tak, že zmluvným stranám bráni v prijatí alebo presadzovaní opatrení, ktoré:

a)

sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti alebo morálky alebo na zachovanie verejného poriadku;

b)

sú nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;

c)

sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu so zákonmi alebo inými právnymi predpismi, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tohto oddielu vrátane ustanovení týkajúcich sa:

i)

predchádzania falošným a podvodným praktikám alebo riešenia dôsledkov neplnenia záväzkov zo zmlúv;

ii)

ochrany súkromia jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie a šírenie osobných údajov, a ochrany dôverných záznamov a účtov jednotlivých osôb;

iii)

bezpečnosti;

d)

sú v rozpore s cieľmi článku 25, a to pod podmienkou, že rozdiel v zaobchádzaní má za cieľ zabezpečiť účinné alebo nestranné uloženie alebo výber priamych daní v súvislosti so službami alebo poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany;

e)

sú v rozpore s cieľmi článku 25, a to pod podmienkou, že rozdiel v zaobchádzaní má za cieľ zamedziť vyhýbanie sa plateniu daní alebo daňové úniky v súlade s daňovými ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia, s inými daňovými opatreniami alebo s vnútroštátnymi daňovými právnymi predpismi.

2.   Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na systémy sociálneho zabezpečenia zmluvných strán, resp. na činnosti na území príslušnej zmluvnej strany, ktoré sú, a to čo len príležitostne, spojené s výkonom úradnej moci.

3.   Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na opatrenia týkajúce sa fyzických osôb, ktoré sa usilujú o prístup na trh práce zmluvnej strany, ani na opatrenia týkajúce sa občianstva, bydliska alebo trvalého zamestnania.

4.   Žiadne z ustanovení tohto oddielu nebráni zmluvným stranám v uplatňovaní opatrení na regulovanie vstupu fyzických osôb na ich územie alebo na regulovanie dočasného pobytu týchto osôb na ich území vrátane opatrení nevyhnutných na ochranu celistvosti ich hraníc a zaistenia systematického pohybu fyzických osôb cez tieto hranice, a to pod podmienkou, že takéto opatrenia neuplatňujú takým spôsobom, že sa tým odstraňujú alebo obmedzujú výhody, ktoré druhej zmluvnej strane vyplývajú z článku 25.

5.   Žiadne z ustanovení tohto oddielu sa nevzťahuje na činnosti centrálnej banky alebo menového orgánu, ani na činnosti akéhokoľvek iného verejného subjektu uskutočňujúceho menovú politiku alebo politiku v oblasti výmenného kurzu.

6.   Žiadne z ustanovení tohto oddielu nemožno vykladať tak, že zmluvnej strane vrátane jej verejných subjektov bráni na jej území výlučne uskutočňovať činnosti, resp. poskytovať služby na jej účet, alebo s jej zárukou alebo s využitím jej finančných zdrojov, resp. na účet, so zárukou alebo s využitím finančných zdrojov jej verejných subjektov.

7.   Ustanoveniami tohto oddielu nie je dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek opatrení, ktoré zmluvné strany uplatňujú prostredníctvom ustanovení tejto dohody s cieľom zabrániť obchádzaniu ich opatrení, ktoré sa týkajú prístupu tretej krajiny na ich trhy.

Článok 30

Bezpečnostné výnimky

Žiadne z ustanovení tohto oddielu nemožno vykladať tak, že:

a)

niektorej zo zmluvných strán ukladá povinnosť poskytnúť akúkoľvek informáciu, ktorej zverejnenie je podľa tejto zmluvnej strany v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami, alebo

b)

niektorej zo zmluvných strán bráni v prijatí opatrení, ktoré považuje za nevyhnutné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov:

i)

v súvislosti s hospodárskymi činnosťami vykonávanými priamo alebo nepriamo na účely zásobovania vojenských síl;

ii)

v súvislosti so štiepnymi a termonukleárnymi materiálmi alebo materiálmi, ktoré slúžia na ich výrobu;

iii)

v súvislosti s výrobou zbraní, munície a vojenského materiálu alebo s obchodom s nimi a v súvislosti s obchodom s iným tovarom a materiálom;

iv)

v súvislosti s verejným obstarávaním, ktoré je nevyhnutné na účely národnej bezpečnosti alebo na účely národnej obrany;

v)

v prípade vojny alebo inej krízy medzinárodných vzťahov, alebo

c)

niektorej zo zmluvných strán bráni v prijatí opatrení na splnenie jej záväzkov z Charty Organizácie Spojených národov v záujme udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti.

Článok 31

Postupná liberalizácia obchodu so službami a usadzovania sa

Rada pre spoluprácu môže podľa okolností, okrem iného po pristúpení Iraku k WTO, zmluvným stranám odporučiť, aby postupne rozšírili vzájomný obchod so službami a usadzovanie sa a aby zabezpečili dosiahnutie úplného súladu s ustanoveniami dohody GATS a najmä s jej článkom V. Tieto odporúčania by sa v prípade, že s nimi zmluvné strany budú súhlasiť, mohli vykonať prostredníctvom dohôd medzi zmluvnými stranami.

ODDIEL III

Ustanovenia o podnikaní a investíciách

Článok 32

Podpora investícií

Zmluvné strany budú podporovať zvýšenie vzájomne výhodných investícií, a to prostredníctvom vytvorenia priaznivejších podmienok pre súkromné investície.

Článok 33

Kontaktné miesta a výmena informácií

V záujme uľahčenia komunikácie medzi zmluvnými stranami o akýkoľvek obchodných otázkach týkajúcich sa súkromných investícií každá zo zmluvných strán ustanoví kontaktné miesto. Toto kontaktné miesto poskytne na požiadanie druhej zmluvnej strany informácie o úrade alebo úradníkovi, ktorí sú za predmetnú vec zodpovední a poskytne potrebnú podporu na uľahčenie komunikácie so žiadajúcou stranou.

ODDIEL IV

Bežné platby a kapitál

Článok 34

Cieľ a rozsah pôsobnosti

1.   Zmluvné strany sa budú usilovať o liberalizáciu bežných platieb a pohybu kapitálu medzi nimi v súlade so záväzkami prijatými v rámci medzinárodných finančných inštitúcií.

2.   Tento oddiel sa vzťahuje na všetky bežné platby a pohyby kapitálu medzi zmluvnými stranami.

Článok 35

Bežný účet

Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami Dohody o Medzinárodnom menovom fonde povolia medzi sebou akékoľvek platby a prevody na bežnom účte platobnej bilancie vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 36

Kapitálový účet

Zmluvné strany od nadobudnutia platnosti tejto dohody povolia voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s priamymi investíciami uskutočnenými v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny a s investíciami uskutočnenými v súlade s ustanoveniami tejto dohody, ako aj likvidáciu alebo repatriáciu tohto kapitálu a všetkých ziskov, ktoré tento kapitál priniesol.

Článok 37

Zachovanie súčasného stavu

Zmluvné strany nezavedú žiadne nové obmedzenia bežných platieb a pohybu kapitálu medzi osobami s bydliskom a spoločnosťami so sídlom na svojich územiach, ani nesprísnia platné opatrenia.

Článok 38

Ochranné opatrenia

1.   Ak za výnimočných okolností spôsobuje pohyb kapitálu medzi Úniou a Irakom vážne ťažkosti pri uplatňovaní politiky výmenného kurzu alebo menovej politiky v Únii, resp. v Iraku, alebo ak hrozí, že ich spôsobí, môže Únia, resp. Irak prijať ochranné opatrenia v oblasti pohybu kapitálu medzi Úniou a Irakom, ak sú takéto opatrenia nevyhnutne potrebné, a to na obdobie, ktoré nepresiahne šesť mesiacov.

2.   Zmluvná strana, ktorá prijme takéto opatrenia, čo najskôr poskytne druhej zmluvnej strane časový rozvrh ich zrušenia.

Článok 39

Záverečné ustanovenia

1.   Žiadne z ustanovení tohto oddielu neobmedzuje právo hospodárskych subjektov zmluvných strán na využitie ešte výhodnejšieho zaobchádzania stanoveného v platných dvojstranných alebo mnohostranných dohodách, ktorými sú strany tejto dohody viazané.

2.   V záujme podpory cieľov tejto dohody zmluvné strany uskutočnia vzájomné rokovania s cieľom uľahčiť pohyb kapitálu medzi nimi.

ODDIEL V

Otázky súvisiace s obchodom

Kapitola I

Štátne obchodné podniky

Článok 40

1.   Cieľom zmluvných strán je dosiahnuť súlad s ustanoveniami článku XVII dohody GATT z roku 1994 vrátane poznámok a doplňujúcich ustanovení k tomuto článku, ako aj s Dohovorom o výklade článku XVII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, ktoré sa mutatis mutandis zahŕňajú do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou.

2.   Ak jedna zo zmluvných strán požiada druhú zmluvnú stranu o informácie týkajúce sa individuálnych prípadov štátnych obchodných podnikov, spôsobu ich fungovania a vplyvu ich operácií na dvojstranný obchod, dožiadaná strana zabezpečí maximálnu možnú transparentnosť, bez toho, aby bol dotknutý článok XVII.4 písm. d) dohody GATT z roku 1994 o dôverných informáciách.

3.   Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby všetky štátne obchodné podniky poskytujúce tovar alebo služby konali v súlade so záväzkami, ktoré zmluvnej strane vyplývajú z tejto dohody.

Kapitola II

Verejné obstarávanie

Článok 41

Úvod

1.   Zmluvné strany uznávajú, že transparentné, konkurenčné a otvorené zadávanie verejných zákaziek prispieva k trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju, a kladú si za cieľ účinné, recipročné a postupné otvorenie ich trhov s verejnými zákazkami.

2.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„obchodný tovar alebo služby“ je tovar alebo sú služby druhu, ktorý sa bežne predáva alebo ponúka na predaj na obchodnom trhu, a to iným kupujúcim ako sú vlády a na iné účely ako sú vládne, resp. ktorý takýto kupujúci zvyčajne kupujú;

b)

„stavebná služba“ je služba, ktorej cieľom je akýmikoľvek prostriedkami realizovať stavebné alebo stavebno-inžinierske práce v zmysle časti 51 Provizórnej ústrednej klasifikácie produkcie vypracovanej OSN (ďalej len „CPC“);

c)

„deň“ je kalendárny deň;

d)

„elektronická aukcia“ je opakujúci sa proces, pri ktorom sa využíva elektronické zariadenie, aby dodávatelia predložili buď nové ceny, alebo nové hodnoty v prípade iných kvantifikovateľných parametrov ponúk ako sú ceny, ktoré súvisia s kritériami hodnotenia, alebo nové ceny aj nového hodnoty, a v dôsledku ktorého je možné zostaviť poradie alebo nové poradie ponúk;

e)

„písomne“ alebo „písomný“ je akákoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré je možné čítať, reprodukovať a následne oznámiť. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronicky;

f)

„obmedzený postup obstarávania“ je postup, v rámci ktorého obstarávateľský subjekt osloví dodávateľa alebo dodávateľov podľa svojho výberu;

g)

„opatrenie“ je akýkoľvek právny predpis, postup, administratívne usmernenie alebo prax alebo akékoľvek konanie obstarávateľského subjektu v súvislosti s obstarávaním upraveným v tejto kapitole;

h)

„zoznam na viacero použití“ je zoznam dodávateľov, o ktorých obstarávateľský subjekt usúdil, že spĺňajú podmienky zahrnutia do takéhoto zoznamu a ktorých chce obstarávateľský subjekt využiť viac než raz;

i)

„oznámenie o plánovanom obstarávaní“ je oznámenie uverejnené obstarávateľským subjektom, v ktorom sa dodávatelia, ktorí majú záujem, vyzývajú na predloženie žiadosti o účasť, predloženie ponuky, prípadne o účasť aj predloženie ponuky;

j)

„kompenzácie“ sú akékoľvek podmienky alebo záväzky na podporu miestneho rozvoja alebo na zlepšenie platobnej bilancie zmluvnej strany, napríklad doložky o použití domácej produkcie, poskytnutí licencií na technológie, investícií, kompenzačných obchodov, a podobné postupy alebo požiadavky;

k)

„otvorený postup obstarávania“ je postup, v rámci ktorého môže predložiť ponuku každý dodávateľ, ktorý má záujem;

l)

„osoba“ je buď fyzická osoba, alebo právnická osoba;

m)

„obstarávateľský subjekt“ je subjekt, ktorý je uvedený v súvislosti so zmluvnou stranou v dodatku I prílohy 1 k tejto dohode;

n)

„kvalifikovaný dodávateľ“ je dodávateľ, o ktorom obstarávateľský subjekt usúdi, že spĺňa podmienky účasti;

o)

„výberový postup obstarávania“ je postup, v rámci ktorého vyzve obstarávateľský subjekt na predloženie ponúk len kvalifikovaných dodávateľov;

p)

„služby“ sú aj služby v oblasti stavebníctva, ak nie je uvedené inak;

q)

„norma“ je dokument schválený uznaným orgánom, ktorý poskytuje na všeobecné a opakované použitie pravidlá, smernice alebo charakteristiky tovaru alebo služieb alebo súvisiace postupy a výrobné metódy, ktorých dodržiavanie nie je záväzné. Jej obsahom môžu tiež byť, prípadne aj ako jediný jej predmet úpravy, požiadavky súvisiace s terminológiou, symbolmi, balením, označovaním alebo etiketovaním, ktoré sa vzťahujú na určitý tovar, službu, postup alebo výrobnú metódu;

r)

„dodávateľ“ je osoba alebo skupina osôb, ktorá poskytuje alebo by mohla poskytovať tovar alebo služby, a

s)

„technická špecifikácia“ je požiadavka, ktorá v rámci obstarávania:

i)

stanovuje vlastnosti tovaru alebo služieb, ktoré majú byť obstarané, také ako kvalita, výkon, bezpečnosť a rozmery, alebo postupy a metódy ich výroby alebo poskytnutia, alebo

ii)

terminológiu, symboly, balenie, označovanie alebo etiketovanie vzťahujúce sa na určitý tovar alebo službu.

Článok 42

Rozsah a pôsobnosť

1.   Táto kapitola sa vzťahuje na akékoľvek opatrenie, ktoré sa týka obstarávania, ktoré je jej predmetom úpravy. Na účely tejto kapitoly je obstarávaním, ktoré je predmetom jej úpravy, obstarávanie na vládne účely:

a)

tovaru a služieb, resp. ich akejkoľvek kombinácie:

i)

uvedených v súvislosti so zmluvnými stranami v čiastkových prílohách dodatku I prílohy 1 k tejto dohode a

ii)

ktoré sa neobstarávajú s cieľom komerčného predaja alebo komerčného ďalšieho predaja, ani na využitie pri výrobe alebo dodávke, resp. poskytovaní tovaru, resp. služieb na účely komerčného predaja alebo komerčného ďalšieho predaja;

b)

uskutočňované na akomkoľvek zmluvnom základe vrátane kúpy, lízingu, prenájmu alebo kúpy na splátky;

c)

s hodnotou, ktorá sa v čase uverejnenia oznámenia v zmysle článku 45 rovnala alebo bola vyššia ako sú príslušné prahové hodnoty uvedené v súvislosti so zmluvnými stranami v čiastkových prílohách dodatku I prílohy 1 k tejto dohode;

d)

uskutočňované obstarávateľským subjektom a

e)

ktoré nespadá do pôsobnosti tejto dohody z iných dôvodov.

2.   Pokiaľ nie je uvedené inak, táto kapitola sa nevzťahuje na:

a)

nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich budov alebo iného nehnuteľného majetku, alebo práv k nim;

b)

mimozmluvné dojednania alebo akúkoľvek formu pomoci, ktorú zmluvná strana poskytuje, vrátane dohôd o spolupráci, grantov, pôžičiek, kapitálových injekcií, záruk a fiškálnych stimulov;

c)

obstarávanie alebo nadobudnutie služieb fiškálnej agentúry alebo depozitných služieb, likvidačných a správnych služieb pre regulované finančné inštitúcie alebo služieb týkajúcich sa predaja, splácania a distribúcie verejného dlhu vrátane pôžičiek a štátnych dlhopisov, bankoviek a iných cenných papierov;

d)

pracovné zmluvy vo verejnom sektore;

e)

obstarávanie uskutočňované:

i)

na konkrétny účel poskytovania medzinárodnej pomoci vrátane rozvojovej pomoci;

ii)

na základe osobitného postupu alebo podmienky medzinárodnej dohody týkajúcej sa umiestnenia vojsk alebo spoločného vykonávania projektu signatárskymi štátmi;

iii)

na základe osobitného postupu alebo podmienky medzinárodnej organizácie alebo ak je financované z medzinárodných grantov, pôžičiek alebo inej pomoci, kde by uplatniteľný postup alebo podmienka boli v rozpore s touto kapitolou.

3.   Každá zo zmluvných strán v čiastkových prílohách dodatku I prílohy 1 k tejto dohode vymedzí a uvedie tieto informácie:

a)

orgány ústrednej vládnej moci, na ktorých obstarávanie sa vzťahuje táto kapitola (v čiastkovej prílohe 1);

b)

akékoľvek iné subjekty, na ktorých obstarávanie sa vzťahuje táto kapitola (v čiastkovej prílohe 2);

c)

iné služby ako služby v oblasti stavebníctva, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola (v čiastkovej prílohe 3);

d)

služby v oblasti stavebníctva, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola (v čiastkovej prílohe 4);

e)

akékoľvek všeobecné poznámky (v čiastkovej prílohe 5).

4.   V prípade, že obstarávateľský subjekt v kontexte obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, vyžaduje, aby osoby, ktoré nie sú uvedené v súvislosti so zmluvnou stranou v dodatku I prílohy 1 k tejto dohode obstarávanie uskutočňovali v súlade s osobitnými požiadavkami, použije sa na tieto požiadavky primerane článok 43.

5.   Pri odhadovaní hodnoty obstarávania na účely stanovenia, či ide o obstarávanie patriace do predmetu úpravy tejto kapitoly, obstarávateľský subjekt obstarávanie nerozdelí na viacero čiastkových obstarávaní, a takisto nezvolí ani nepoužije na odhad hodnoty obstarávania špeciálnu metódu s úmyslom úplne alebo čiastočne vylúčiť predmetné obstarávanie z rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly.

6.   Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že zmluvným stranám bráni v prijatí opatrení alebo nezverejnení informácií, ak to považujú za nevyhnutné pre ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov týkajúcich sa obstarávania zbraní, munície a vojenského materiálu alebo týkajúcich sa obstarávania, ktoré je nevyhnutné z hľadiska národnej bezpečnosti alebo národnej obrany.

7.   S výhradou požiadavky, že sa takéto opatrenia nebudú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi krajinami, ak existujú rovnaké podmienky, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním medzinárodného obchodu, platí, že žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že zmluvným stranám bráni v uložení alebo presadzovaní opatrení, ktoré:

a)

sú nevyhnutné na ochranu verejnej morálky, poriadku a bezpečnosti;

b)

sú nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;

c)

sú nevyhnutné na ochranu práv duševného vlastníctva, alebo

d)

súvisia s tovarom alebo službami poskytovanými osobami so zdravotným postihnutím, dobročinnými zariadeniami alebo ktoré sú výsledkom práce väzňov.

Článok 43

Všeobecné zásady

1.   V súvislosti s akýmikoľvek opatreniami a obstarávaniami, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, každá zmluvná strana vrátane jej obstarávateľských subjektov poskytne tovaru a službám druhej zmluvnej strany a dodávateľom druhej zmluvnej strany ponúkajúcim tovar alebo služby zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré táto zmluvná strana vrátane jej obstarávateľských subjektov poskytuje domácemu tovaru, službám a dodávateľom.

2.   V súvislosti s akýmikoľvek opatreniami týkajúcimi sa obstarávaní, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, nebude žiadna zmluvná strana ani jej obstarávateľské subjekty:

a)

zaobchádzať so žiadnym v nej usadeným dodávateľom menej výhodne ako s iným v nej usadeným dodávateľom na základe určitej miery zahraničnej účasti alebo vlastníctva subjektom z druhej strany, ani

b)

diskriminovať žiadneho v nej usadeného dodávateľa na základe toho, že tovar alebo služby ponúkané týmto dodávateľom pri určitom obstarávaní sú tovarom alebo službami druhej zmluvnej strany.

3.   V súvislosti s akýmikoľvek zákonmi, inými právnymi predpismi, postupmi a praxou, ktoré sa týkajú verejných obstarávaní, ako aj v súvislosti so špecifickými obstarávaniami uskutočňovanými verejnými orgánmi všetkých úrovní, ktoré sú otvorené pre tovar, služby a dodávateľov z tretích krajín, poskytne Irak tovarom, službám a dodávateľom Únie zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré poskytuje tovaru, službám a dodávateľom ktorejkoľvek tretej krajiny.

4.   Ak sa obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, uskutočňuje elektronickým spôsobom, obstarávateľský subjekt:

a)

zabezpečí, aby sa pri obstarávaní používali všeobecne dostupné systémy informačných technológií a softvér (vrátane systémov a softvéru na autentifikáciu a kódovanie informácií), ktoré sú interoperabilné s ostatnými všeobecne dostupnými systémami informačných technológií a softvérom a

b)

uplatňuje mechanizmy, ktoré zabezpečujú integritu žiadostí o účasť a integritu ponúk, registrujú čas a príjem a zamedzujú nevhodný prístup k týmto žiadostiam a ponukám.

5.   Obstarávateľský subjekt uskutočňuje obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, transparentným a nestranným spôsobom, ktorý neumožňuje konflikt záujmov, bráni korupčným praktikám a je v súlade s touto kapitolou.

6.   Zmluvná strana neuplatní na účely obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, v súvislosti s tovarom alebo službami dovezenými alebo dodanými druhou zmluvnou stranou také pravidlá pôvodu, ktoré by sa líšili od pravidiel pôvodu, ktoré táto zmluvná strana v rovnakom čase uplatňuje na dovoz alebo dodávky rovnakého tovaru alebo služieb z tej istej zmluvnej strany v rámci bežného obchodovania.

Článok 44

Uverejňovanie informácií o obstarávaniach

1.   Každá zmluvná strana:

a)

bezodkladne uverejní všetky zákony, iné právne predpisy, súdne rozhodnutia a všeobecne záväzné administratívne rozhodnutia, ako aj znenia štandardných zmluvných ustanovení predpísaných zákonom a začlenených do oznámení a súťažných podkladov prostredníctvom odkazu, ktoré súvisia s obstarávaním, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, ako aj akékoľvek ich úpravy, pričom na toto uverejnenie využije oficiálne určené elektronické alebo tlačené médiá, ktoré sú široko distribuované a ku ktorým má verejnosť jednoduchý prístup;

b)

na požiadanie poskytne druhej zmluvnej strane vysvetľujúce informácie;

c)

uvedie v dodatku II prílohy 1 k tejto dohode zoznam elektronických a tlačených médií, v ktorých zmluvná strana uverejňuje informácie uvedené v písm. a);

d)

uvedie v dodatku III prílohy 1 k tejto dohode zoznam elektronických médií, v ktorých zmluvná strana uverejňuje oznámenia podľa článku 45, článku 47 ods. 4 a článku 55 ods. 2.

2.   Zmluvná strana bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu o akýchkoľvek zmenách, pokiaľ ide o informácie uvedené v dodatku II alebo v dodatku III prílohy 1 k tejto dohode.

Článok 45

Uverejňovanie oznámení

1.   S výnimkou prípadov podľa článku 52 uverejní obstarávateľský subjekt v prípade obstarávaní, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, oznámenie o plánovanom obstarávaní v príslušnom médiu uvedenom v dodatku III prílohy 1 k tejto dohode. Tieto oznámenia musia obsahovať informácie uvedené v dodatku IV prílohy 1 k tejto dohode. Tieto oznámenia budú bezplatne prístupné v elektronickej podobe cez jedno prístupové miesto.

2.   Obstarávateľský subjekt uverejní v súvislosti s každým plánovaným obstarávaním súhrnné oznámenie, ktoré bude jednoducho dostupné v niektorom z jazykov WTO v rovnakom čase, ako bude uverejnené oznámenie o plánovanom obstarávaní. Toto súhrnné oznámenia bude obsahovať prinajmenšom tieto informácie:

a)

predmet obstarávania;

b)

konečný dátum pre predkladanie ponúk alebo prípadne konečný dátum pre prekladanie žiadostí o účasť v obstarávaní alebo žiadostí o zapísanie do zoznamu na viacero použití, a

c)

adresu, na ktorej je možné požiadať o dokumenty súvisiace s obstarávaním.

3.   Obstarávateľské subjekty sa vyzývajú, aby v každom rozpočtovom roku čo najskôr uverejnili oznámenie týkajúce sa ich budúcich plánov obstarávania (ďalej len „oznámenie o pláne obstarávaní“). Súčasťou takéhoto oznámenia by mal byť predmet obstarávania a plánovaný dátum uverejnenia oznámenia o plánovanom obstarávaní.

4.   Obstarávateľské subjekty uvedené v čiastkovej prílohe 2 dodatku I prílohy 1 k tejto dohode môžu oznámenie o pláne obstarávaní využiť ako oznámenie o plánovanom obstarávaní, a to pod podmienkou, že oznámenie o pláne obstarávaní obsahuje pokiaľ možno čo najviac dostupných informácií stanovených v dodatku IV prílohy 1 k tejto dohode, ako aj zmienku o tom, že dodávatelia, ktorí majú o obstarávanie záujem, by ho mali oznámiť danému obstarávateľskému subjektu.

Článok 46

Podmienky účasti

1.   Obstarávateľský subjekt obmedzí podmienky účasti na obstarávaní len na tie, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie toho, aby mal dodávateľ právne a finančné vlastnosti a podnikateľské a odborné schopnosti na realizáciu príslušného obstarávania.

2.   V rámci posudzovania otázky, či určitý dodávateľ spĺňa podmienky účasti, obstarávateľský subjekt:

a)

posúdi finančné, podnikateľské a odborné schopnosti dodávateľa na základe jeho podnikateľskej činnosti na území zmluvnej strany, ku ktorej patrí obstarávateľský subjekt, ako aj mimo tohto územia;

b)

nebude podmieňovať účasť dodávateľa na obstarávaní tým, že už musel mať v minulosti jednu alebo viacero zákaziek od obstarávateľského subjektu danej zmluvnej strany alebo že musí mať predchádzajúce skúsenosti s aktivitami na území tejto zmluvnej strany, a

c)

môže požadovať zodpovedajúce predchádzajúce skúsenosti, ak je to nevyhnutné pre splnenie požiadaviek obstarávania.

3.   Obstarávateľský subjekt pri tomto posudzovaní vychádza z podmienok, ktoré vopred bližšie stanovil v oznámeniach alebo v súťažných podkladoch.

4.   Obstarávateľský subjekt musí dodávateľa vylúčiť z takých dôvodov, ako je konkurz, poskytnutie nepravdivých vyhlásení, závažné nedostatky pri plnení niektorých zásadných požiadaviek alebo povinností z predchádzajúcej zmluvy či zmlúv, rozsudky vo veci závažnej trestnej činnosti alebo rozsudky vo veci závažných verejných trestných činov, odborné pochybenie alebo neplatenie daní.

Článok 47

Kvalifikácia dodávateľov

1.   V prípade, že obstarávateľský subjekt má v úmysle použiť výberový postup obstarávania, musí:

a)

v oznámení o plánovanom obstarávaní uviesť prinajmenšom informácie uvedené v bodoch 1, 2, 6, 7, 10 a 11 dodatku IV prílohy 1 k tejto dohode a vyzvať dodávateľov na predloženie žiadosti o účasť, a

b)

kvalifikovaným dodávateľom poskytnúť pred začatím lehoty na predloženie ponúk prinajmenšom informácie uvedené v bodoch 3, 4, 5, 8 a 9 dodatku IV prílohy 1 k tejto dohode, ktoré oznámi podľa odseku 2 písm. b) dodatku IV prílohy 1 k tejto dohode.

2.   Obstarávateľský subjekt uzná za kvalifikovaných všetkých domácich dodávateľov a dodávateľov druhej zmluvnej strany, ktorí spĺňajú podmienky účasti na určitom obstarávaní, pokiaľ neuvedie v oznámení o plánovanom obstarávaní, že obmedzuje počet dodávateľov, ktorí budú môcť predložiť ponuku, a kritériá pre výber tohto obmedzeného počtu dodávateľov.

3.   Ak súťažné podklady nie sú verejne k dispozícii od dátumu uverejnenia oznámenia uvedeného v odseku 1, obstarávateľský subjekt zabezpečí, aby tieto podklady boli poskytnuté k dispozícii všetkým kvalifikovaným dodávateľom, ktorí boli vybraní v súlade s odsekom 2, v rovnakom čase.

4.   Obstarávateľský subjekt uvedený v čiastkovej prílohe 2 dodatku I prílohy 1 k tejto dohode môže používať zoznam na viacero použití pod podmienkou, že oznámenie, v ktorom sa dodávatelia, ktorí majú záujem, vyzývajú, aby požiadali o zapísanie do tohto zoznamu, sa uverejňuje každoročne a v prípade, že sa uverejňuje elektronicky, je stále dostupný na príslušnom médiu uvedenom v dodatku III prílohy 1 k tejto dohode. Takéto oznámenie musí obsahovať informácie uvedené v dodatku V prílohy 1 k tejto dohode.

5.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 4 platí, že keď je zoznam na viacero použití platný najviac tri roky, môže obstarávateľský subjekt uvedený v čiastkovej prílohe 2 dodatku I prílohy 1 k tejto dohode uverejniť oznámenie uvedené v tomto odseku len raz, na začiatku obdobia platnosti tohto zoznamu, pod podmienkou, že sa v oznámení uvedie obdobie platnosti a že nebudú uverejnené žiadne ďalšie oznámenia.

6.   Obstarávateľský subjekt uvedený v čiastkovej prílohe 2 dodatku I prílohy 1 k tejto dohode musí dodávateľom umožniť, aby mohli požiadať o zapísanie do zoznamu na viacero použití kedykoľvek, a všetkých kvalifikovaných dodávateľov musí do tohto zoznamu zapísať v primerane krátkom čase.

Obstarávateľský subjekt uvedený v čiastkovej prílohe 2 dodatku I prílohy 1 k tejto dohode môže oznámenie, v ktorom sa dodávatelia vyzývajú, aby požiadali o zapísanie do zoznamu na viacero použití, použiť ako oznámenie o plánovanom obstarávaní, pod podmienkou, že:

a)

toto oznámenie sa uverejní v súlade s odsekom 4 a bude obsahovať informácie stanovené v dodatku V prílohy 1 k tejto dohode a pokiaľ možno čo najviac dostupných informácií stanovených v dodatku IV prílohy 1 k tejto dohode, ako aj zmienku o tom, že toto oznámenie predstavuje oznámenie o plánovanom obstarávaní;

b)

tento subjekt bezodkladne dodávateľom, ktorí mu oznámili záujem o dané obstarávanie, poskytne informácie, ktoré im postačia na to, aby mohli posúdiť svoj záujem o toto obstarávanie, ako aj všetky ďalšie informácie stanovené v dodatku IV prílohy 1 k tejto dohode, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie dostupné.

7.   Obstarávateľský subjekt uvedený v čiastkovej prílohe 2 dodatku I prílohy 1 k tejto dohode môže dodávateľovi, ktorý požiadal o zapísanie do zoznamu na viacero použití v súlade s odsekom 6 umožniť, aby dal ponuku v danom obstarávaní, ak má tento obstarávateľský subjekt dostatočný čas na preskúmanie toho, či tento dodávateľ spĺňa podmienky účasti.

8.   Obstarávateľský subjekt uvedený v čiastkovej prílohe 2 dodatku I prílohy 1 k tejto dohode bezodkladne informuje dodávateľa, ktorý predložil žiadosť o účasť alebo žiadosť o zapísanie do zoznamu na viacero použití, o svojom rozhodnutí vo vzťahu k týmto žiadostiam.

9.   V prípade, že obstarávateľský subjekt uvedený v čiastkovej prílohe 2 dodatku I prílohy 1 k tejto dohode zamietne žiadosť dodávateľa o kvalifikáciu alebo jeho žiadosť o zapísanie do zoznamu na viacero použití, prestane považovať dodávateľa za kvalifikovaného alebo ho vyčiarkne zo zoznamu na viacero použití, bezodkladne ho informuje a na požiadanie mu bezodkladne poskytne písomné vysvetlenie dôvodov svojho rozhodnutia.

Článok 48

Technické špecifikácie

1.   Obstarávateľský subjekt nevypracuje, neprijme ani nebude uplatňovať žiadnu technickú špecifikáciu a takisto nepredpíše ani žiadny postup posudzovania zhody s cieľom vytvoriť zbytočné prekážky medzinárodnému obchodu.

2.   Pri predpisovaní technických špecifikácií tovaru alebo služieb, ktoré sa obstarávajú, obstarávateľský subjekt, ak je to vhodné:

a)

stanoví technické špecifikácie, a to skôr v zmysle požiadaviek na výkonnosť a funkčnosť ako v zmysle vzhľadových alebo opisných charakteristík a

b)

tieto technické špecifikácie založí na medzinárodných alebo európskych normách, ak takéto normy existujú, a ak ich niet, tak na národných technických predpisoch, uznávaných národných normách alebo stavebných predpisoch.

3.   Ak sa v technických špecifikáciách používajú vzhľadové alebo opisné charakteristiky, obstarávateľský subjekt, ak je to vhodné, uvedie, a to prostredníctvom zahrnutia napr. poznámky „alebo ekvivalent“ do súťažných podkladov, že posúdi ponuky ekvivalentného tovaru alebo služieb, ktoré preukázateľne spĺňajú požiadavky obstarávania.

4.   Obstarávateľský subjekt predpíše technické špecifikácie, ktoré si vyžadujú alebo uvádzajú odkazy na určitú ochrannú známku alebo obchodný názov, patent, autorské právo, dizajn alebo typ, špecifický pôvod, výrobcu alebo dodávateľa, len ak neexistuje žiadny iný dostatočne presný alebo zrozumiteľný spôsob opisu požiadaviek obstarávania, a v takom prípade uvedie v súťažných podkladoch poznámku „alebo ekvivalent“.

5.   Obstarávateľský subjekt si nevyžiada ani neprijme spôsobom, ktorý by mohol narušiť hospodársku súťaž, stanovisko, ktoré by sa mohlo použiť pri vypracovaní alebo prijatí akýchkoľvek technických špecifikácií určitého obstarávania, od osoby, ktorá môže mať na tomto obstarávaní komerčný záujem.

6.   Každá zo zmluvných strán, ako aj ich obstarávateľské subjekty, má právo v súlade s týmto článkom vypracovať, prijať alebo uplatňovať technické špecifikácie na podporu zachovania prírodných zdrojov alebo ochranu životného prostredia.

Článok 49

Súťažné podklady

1.   Obstarávateľský subjekt poskytne dodávateľom súťažné podklady, ktoré budú obsahovať všetky informácie potrebné na to, aby dodávatelia mohli vypracovať a predložiť zodpovedajúce ponuky. Ak tieto informácie už neboli poskytnuté v oznámení o plánovanom obstarávaní, súťažné podklady musia obsahovať podrobný opis záležitostí stanovených v dodatku VIII prílohy 1 k tejto dohode.

2.   Obstarávateľský subjekt bezodkladne poskytne na požiadanie súťažné podklady každému dodávateľovi zúčastňujúcemu sa na obstarávaní a odpovie na každú opodstatnenú žiadosť o relevantné informácie, ktorú predloží dodávateľ zúčastňujúci sa na obstarávaní, pod podmienkou, že ho tieto informácie nezvýhodnia v porovnaní s jeho konkurentmi.

3.   V prípade, že pred udelením zákazky obstarávateľský subjekt zmení kritériá alebo požiadavky stanovené v oznámení o plánovanom obstarávaní alebo v súťažných podkladoch poskytnutých zúčastňujúcim sa dodávateľom, alebo ak zmení a doplní oznámenie alebo súťažné podklady, musí všetky takéto zmeny, zmenené a doplnené alebo znovu vydané oznámenie alebo súťažné podklady poskytnúť v písomnej podobe:

a)

všetkým dodávateľom, ktorí sa zúčastňujú na obstarávaní v čase zmeny a doplnenia informácií, ak sú známi, a vo všetkých ostatných prípadoch rovnakým spôsobom ako v prípade pôvodných informácií a

b)

v takom čase, aby títo dodávatelia mohli príslušným spôsobom upraviť a znovu predložiť svoje zmenené a doplnené ponuky.

Článok 50

Lehoty

Obstarávateľský subjekt v súlade s vlastnými opodstatnenými potrebami poskytne dodávateľom dostatočný čas na prípravu a predloženie žiadostí o účasť a zodpovedajúcich ponúk, pričom zohľadní také faktory, ako je napríklad povaha a náročnosť obstarávania, rozsah predpokladaných subdodávok a čas potrebný na predloženie ponúk z takých zahraničných a domácich miest, kde sa nepoužívajú elektronické prostriedky. Tieto lehoty vrátane akéhokoľvek ich predĺženia budú rovnaké pre všetkých zainteresovaných alebo zúčastňujúcich sa dodávateľov. Príslušné lehoty sa stanovujú v dodatku VI prílohy 1 k tejto dohode.

Článok 51

Rokovania

1.   Zmluvná strana môže stanoviť, že jej obstarávateľské subjekty vedú rokovania:

a)

v súvislosti s obstarávaniami, pri ktorých uviedli takýto zámer v oznámení o plánovanom obstarávaní, alebo

b)

ak z hodnotenia vyplynie, že žiadna ponuka nie je zjavne najvýhodnejšia z hľadiska konkrétnych kritérií hodnotenia uvedených v oznámeniach alebo v súťažných podkladoch.

2.   Obstarávateľský subjekt:

a)

zabezpečí, aby sa akékoľvek vyradenie dodávateľov zúčastnených na rokovaní uskutočnilo v súlade s kritériami hodnotenia stanovenými v oznámení o plánovanom obstarávaní alebo v súťažných podkladoch a

b)

po ukončení rokovaní stanoví spoločný termín pre zostávajúcich dodávateľov na predloženie nových alebo revidovaných ponúk.

Článok 52

Obmedzený postup obstarávania

Obstarávateľský subjekt môže použiť obmedzený postup obstarávania a môže sa rozhodnúť, že nebude uplatňovať články 45 až 47, články 49 až 51, články 53 a 54 len za týchto podmienok:

a)

ak:

i)

neboli predložené žiadne ponuky alebo ak žiadny dodávateľ nepožiadal o účasť;

ii)

neboli predložené žiadne ponuky, ktoré by spĺňali základné požiadavky stanovené v súťažných podkladoch;

iii)

žiadny z dodávateľov nesplnil podmienky účasti, alebo

iv)

predložené ponuky boli vopred tajne dohodnuté;

pod podmienkou, že podmienky súťažných podkladov neboli podstatným spôsobom upravené;

b)

ak tovar alebo služby môže dodať, resp. poskytnúť len konkrétny dodávateľ a neexistuje žiadna ich primeraná alternatíva alebo náhrada, pretože požiadavkou je v danom prípade umelecké dielo; z dôvodov ochrany patentov, autorských práv alebo iných výhradných práv, alebo z dôvodov neexistencie hospodárskej súťaže z technických dôvodov;

c)

pri dodatočnej dodávke tovaru alebo dodatočnom poskytnutí služieb pôvodným dodávateľom, ktoré neboli zahrnuté do prvotného obstarávania, ak zmena dodávateľa tohto dodatočného tovaru alebo dodatočných služieb:

i)

nie je možná z hospodárskych alebo technických dôvodov, akými sú napríklad požiadavky zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, softvérom, službami alebo inštalovaným vybavením obstaraným v rámci prvotného obstarávania, a

ii)

ak by obstarávateľskému subjektu spôsobila značné ťažkosti alebo by pre neho znamenala výrazné zdvojenie nákladov;

d)

len v nevyhnutných prípadoch, ak by z dôvodov mimoriadnej naliehavosti spôsobenej udalosťami, ktoré obstarávateľský subjekt nemohol predvídať, tovar alebo služby nebolo možné získať včas prostredníctvom otvoreného alebo výberového postupu obstarávania;

e)

v prípade tovaru nakupovaného na komoditnom trhu;

f)

ak obstarávateľský subjekt obstaráva prototypy alebo úplne nový tovar alebo službu, ktoré sú vyvinuté na jeho žiadosť pre určitú zákazku na účely výskumu, experimentu, štúdie alebo pôvodného vývoja, alebo ak sa takýto tovar alebo služba vyvíja v ich priebehu;

g)

pri nákupoch uskutočňovaných za výnimočne výhodných podmienok, ktoré platia len na veľmi krátky čas v prípade nezvyčajného predaja, napríklad takého, ku ktorému dochádza z dôvodu likvidácie, nútenej správy alebo konkurzu, a teda nie pri zvyčajných nákupoch od bežných dodávateľov, a

h)

pri zákazkách udeľovaných víťazovi súťaže návrhov, pod podmienkou, že táto súťaž sa uskutočnila spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami tejto kapitoly a že návrhy súťažiacich hodnotí nezávislá porota s cieľom udeliť víťazovi zákazku na návrh.

Článok 53

Elektronické aukcie

Ak má obstarávateľský subjekt v úmysle uskutočniť obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, prostredníctvom elektronickej aukcie, poskytne pred jej začatím každému účastníkovi:

a)

metódu automatického hodnotenia (vrátane matematického vzorca), ktorá sa zakladá na kritériách hodnotenia stanovených v súťažných podkladoch a ktorá bude v rámci aukcie použitá na automatické zostavenie poradia alebo nového poradia;

b)

výsledky všetkých prvotných hodnotení prvkov ponúk, ak má byť zákazka udelená na základe najvýhodnejšej ponuky a

c)

akékoľvek ďalšie relevantné informácie súvisiace s uskutočnením aukcie.

Článok 54

Zaobchádzanie s ponukami a zadávanie zákaziek

1.   Obstarávateľský subjekt je povinný všetky ponuky prijímať, otvárať a zaobchádzať s nimi podľa postupov, ktoré zaručujú spravodlivosť a nestrannosť procesu obstarávania, ako aj ochranu dôverných údajov uvedených v ponukách.

2.   Obstarávateľský subjekt neuplatní sankcie voči dodávateľovi, ktorého ponuka bola prijatá po uplynutí stanovenej lehoty, ak je jediným dôvodom tohto oneskorenia nesprávny postup obstarávateľského subjektu.

3.   Ak obstarávateľský subjekt v čase od otvorenia ponúk do udelenia zákazky umožní niektorému dodávateľovi opraviť neúmyselné chyby formálneho charakteru, musí takúto možnosť dať všetkým zúčastneným dodávateľom.

4.   Aby ponuka mohla byť predmetom hodnotenia na účely zadania zákazky, musí byť písomná, v okamihu otvárania musí spĺňať základné požiadavky stanovené v oznámeniach a v súťažných podkladoch a musí byť predložená dodávateľom, ktorý spĺňa podmienky účasti.

5.   Ak obstarávateľský subjekt nedospeje k záveru, že zadanie zákazky nie je vo verejnom záujme, zadá zákazku dodávateľovi, v prípade ktorého konštatoval schopnosť splniť podmienky zákazky a ktorého ponuka je, a to výhradne na základe kritérií hodnotenia stanovených v oznámeniach a v súťažných podkladoch, buď najvýhodnejšia alebo, ak je jediným kritériom cena, cenovo najnižšia.

6.   Ak obstarávateľský subjekt dostane ponuku s cenou, ktorá je v porovnaní s cenami v ostatných predložených ponukách nezvyčajne nízka, môže u dodávateľa overiť, či spĺňa podmienky účasti a či je schopný splniť podmienky zákazky.

7.   Obstarávateľský subjekt nebude využívať opcie a nezruší obstarávanie ani neupraví udeľované zákazky spôsobom, ktorý by znamenal obchádzanie povinností vyplývajúcich z tejto dohody.

Článok 55

Transparentnosť informácií o obstarávaní

1.   Obstarávateľský subjekt zúčastnených dodávateľov bezodkladne informuje o svojich rozhodnutiach o udelení zákazky, pričom tak na požiadanie urobí písomne. S výhradou ustanovení článku 56 ods. 2 a 3 platí, že obstarávateľský subjekt na požiadanie uvedie neúspešnému dodávateľovi dôvody, pre ktoré nevybral jeho ponuku, ako aj informácie o relatívnych výhodách ponuky úspešného dodávateľa.

2.   Najneskôr do 72 dní po udelení zákazky, na ktorú sa vzťahuje táto kapitola, obstarávateľský subjekt uverejní oznámenie prostredníctvom príslušného tlačeného alebo elektronického média uvedeného v dodatku III. V prípade, že sa použije len elektronické médium, musia byť tieto informácie jednoducho dostupné počas primeraného obdobia. Toto oznámenie musí obsahovať informácie uvedené v dodatku VII prílohy 1 k tejto dohode.

Článok 56

Poskytovanie informácií

1.   Zmluvná strana poskytne na žiadosť druhej zmluvnej strany bezodkladne akékoľvek informácie, ktoré sa potrebné na stanovenie, či sa obstarávanie uskutočnilo spravodlivo, nestranne a v súlade s touto kapitolou, ako aj informácie o charakteristikách a relatívnych výhodách úspešnej ponuky. Ak by poskytnutie týchto informácií mohlo poškodiť hospodársku súťaž pri budúcich obstarávaniach, nesmie zmluvná strana, ktorej boli tieto informácie poskytnuté, ich poskytnúť žiadnemu dodávateľovi, s výnimkou prípadov, keď sa uskutočnili konzultácie so zmluvnou stranou, ktorá tieto informácie poskytla, a keď s tým táto zmluvná strana súhlasila.

2.   Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie ustanovenia tejto kapitoly neposkytne zmluvná strana ani jej obstarávateľský subjekt žiadnemu dodávateľovi informácie, ktoré by mohli poškodiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi.

3.   Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že zmluvným stranám (vrátane ich obstarávateľských subjektov a orgánov zodpovedných za preskúmanie) ukladá povinnosť poskytnúť dôverné informácie v prípade, že by takéto poskytnutie bránilo presadzovaniu práva, mohlo by poškodiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi, poškodilo by oprávnené obchodné záujmy určitých osôb vrátane ochrany práv duševného vlastníctva, alebo by bolo inak v rozpore s verejným záujmom.

Článok 57

Vnútroštátne postupy preskúmania

1.   Každá zo zmluvných strán zabezpečí včasný, účinný, transparentný a nediskriminačný postup administratívneho alebo súdneho preskúmania, prostredníctvom ktorého bude dodávateľ môcť napadnúť:

a)

porušenie tejto kapitoly alebo

b)

ak podľa vnútroštátneho právneho poriadku zmluvnej strany nemá dodávateľ právo napadnúť porušenie tejto kapitoly priamo, nedodržanie opatrení, ktoré zmluvná strana prijala na vykonanie tejto kapitoly,

ak k nim došlo v kontexte obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola a na ktorom má alebo mal dodávateľ záujem. Procesné pravidlá upravujúce akékoľvek námietky z dôvodu uvedeného porušenia, resp. nedodržania budú mať písomnú formu a budú všeobecne dostupné.

2.   Ak dodávateľ podá v kontexte obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola a na ktorom má alebo mal záujem, sťažnosť, že došlo k porušeniu alebo nedodržaniu v zmysle odseku 1, bude zmluvná strana viesť svoj obstarávateľský subjekt a dodávateľa k tomu, aby našli riešenie predmetnej sťažnosti prostredníctvom rokovania. Obstarávateľský subjekt sa bude každou takouto sťažnosťou zaoberať nestranne, včas a takým spôsobom, aby to nepoškodilo dodávateľovu účasť na prebiehajúcich, resp. budúcich obstarávaniach ani jeho právo na opravné prostriedky v rámci administratívneho alebo súdneho postupu preskúmania.

3.   Každému dodávateľovi sa poskytne dostatočná lehota na vypracovanie a podanie námietky, a to prinajmenšom v trvaní 10 dní odo dňa, keď sa dodávateľ dozvedel o dôvode na spochybnenie alebo odkedy možno rozumne predpokladať, že sa o ňom mohol dozvedieť.

4.   Každá zo zmluvných strán zriadi alebo určí najmenej jeden nestranný administratívny alebo súdny orgán, ktorý bude nezávislý od jej obstarávateľských subjektov a ktorý bude prijímať a preskúmavať námietky dodávateľov v súvislosti s obstarávaním, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola.

5.   Keď námietku preskúmava najprv iný subjekt ako orgán uvedený v odseku 4, zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby sa dodávateľ mohol odvolať voči prvotnému rozhodnutiu na nestranný administratívny alebo súdny orgán, ktorý bude nezávislý na obstarávateľskom subjekte, ktorého obstarávanie je predmetom námietky. Keď je za preskúmanie zodpovedný iný orgán ako súd, rozhodnutia tohto orgánu musia byť buď preskúmateľné súdom, alebo musia existovať procesné záruky, ktoré zabezpečia, aby:

a)

obstarávateľský subjekt odpovedal na námietku písomne a aby poskytol orgánu zodpovednému za preskúmanie všetky relevantné dokumenty;

b)

účastníci konania (ďalej len „účastníci“) mali právo byť vypočutí pred tým, ako orgán zodpovedný za preskúmanie prijme rozhodnutie o námietke;

c)

účastníci mali právo na zastúpenie a sprievod;

d)

účastníci mali prístup na všetky konania;

e)

účastníci mali právo žiadať verejné konanie a prítomnosť svedkov, a

f)

sa rozhodnutia a odporúčania v súvislosti s námietkami dodávateľov poskytovali včas, písomne a s vysvetlením dôvodov, o ktoré sa každé takéto rozhodnutie alebo odporúčanie opiera.

6.   Každá zo zmluvných strán prijme alebo ponechá v platnosti postupy upravujúce:

a)

rýchle dočasné opatrenia zabezpečujúce, že dodávateľ nestratí možnosť zúčastniť sa na obstarávaní. Dôsledkom takýchto dočasných opatrení môže byť pozastavenie procesu obstarávania. V rámci postupov však môže platiť, že pri rozhodovaní o tom, či by sa takéto opatrenia mali uplatniť, sa môže zohľadniť aj to, či hrozia zásadnejšie negatívne dosahy na príslušné záujmy vrátane verejného záujmu. Nekonanie je nutné písomne zdôvodniť a

b)

nápravu alebo kompenzáciu za vzniknuté straty alebo škody, ktoré môžu byť obmedzené buď na náklady spojené s prípravou ponuky, alebo na náklady súvisiace s námietkou, alebo na oboje, ak orgán zodpovedný za preskúmanie zistil, že došlo k porušeniu alebo nedodržaniu v zmysle odseku 1.

Článok 58

Ďalšie rokovania

1.   Zmluvné strany budú každoročne preskúmavať účinné fungovanie tejto kapitoly a vzájomnú otvorenosť trhov s verejnými zákazkami. Najneskôr do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany začnú rokovať o rozšírení zoznamu, resp. zoznamov subjektov uvedených v čiastkových prílohách 1 a 2 dodatku I prílohy 1 k tejto dohode.

2.   Irak v kontexte rokovaní o pristúpení k WTO uzná svoj záväzok pristúpiť k mnohostrannej Dohode o vládnom obstarávaní (GPA).

Článok 59

Asymetrický režim a prechodné opatrenia

Na Irak sa bude vzhľadom na rozvojové, finančné a obchodné potreby uplatňovať toto prechodné opatrenie: Irak môže uplatňovať dočasný program preferenčných cien spočívajúci v cenovom rozdiele 5 % v prípade tovaru a služieb a 10 % v prípade prác uplatniteľnom na dodávky a služby výhradne irackých dodávateľov.

Tento program preferenčných cien sa postupne ukončí do desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Kapitola III

Ochrana práv duševného vlastníctva

Článok 60

Povaha a rozsah záväzkov

1.   V súlade s ustanoveniami tohto článku a prílohy 2 k tejto dohode Irak do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody prijme právne predpisy na zabezpečenie primeranej a účinnej ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva podľa najprísnejších medzinárodných noriem vrátane pravidiel stanovených v Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“) obsiahnutej v prílohe IC k dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ako aj účinné prostriedky na presadzovanie takýchto práv.

2.   Do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Irak pristúpi k mnohostranným dohovorom o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, ktoré sú uvedené v odseku 2 prílohy 2 k tejto dohode a ktorých sú členské štáty stranami, resp. ktoré členské štáty fakticky uplatňujú podľa príslušných ustanovení týchto dohovorov.

3.   Do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Irak dosiahne súlad s mnohostrannými dohovormi o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, ktoré sú uvedené v odseku 3 prílohy 2 k tejto dohode a na ktorých sa zúčastňuje jeden alebo viacero členských štátov, resp. ktoré jeden alebo viacero členských štátov fakticky uplatňuje podľa príslušných ustanovení týchto dohovorov.

4.   Zmluvné strany budú pravidelne preskúmavať vykonávanie tohto článku a prílohy 2 k tejto dohode. Pri príprave právnych predpisov alebo ak by vznikli problémy v oblasti duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva ovplyvňujúce obchodné podmienky, začnú sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvy strany urýchlené konzultácie s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie. Najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany začnú rokovať o podrobnejších ustanoveniach o právach duševného vlastníctva.

5.   Každá zo zmluvných strán poskytne v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré táto zmluvná strana poskytuje vlastným štátnym príslušníkom, s výhradou výnimiek, ktoré sú už stanovené v medzinárodných nástrojoch, ktoré sú zahrnuté do prílohy 2 k tejto dohode, alebo do nej môžu byť zahrnuté pri budúcich príležitostiach, pričom tak urobí s platnosťou od okamihu, keď príslušný nástroj ratifikuje.

6.   Od nadobudnutia platnosti tejto dohody poskytne Irak v súvislosti s uznávaním a ochranou práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva spoločnostiam a štátnym príslušníkom Únie zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré poskytuje podľa dvojstranných dohôd tretím krajinám.

ODDIEL VI

Urovnávanie sporov

Kapitola I

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Článok 61

Cieľ

Cieľom tohto oddielu je predchádzať sporom medzi zmluvnými stranami a urovnávať ich s cieľom dospieť tam, kde to je možné, k obojstranne prijateľnému riešeniu.

Článok 62

Rozsah pôsobnosti

Ak nie je výslovne ustanovené inak, tento oddiel sa použije v prípade akýchkoľvek sporov v súvislosti s výkladom a uplatňovaním ustanovení hlavy II tejto dohody.

Kapitola II

Konzultácie

Článok 63

Konzultácie

1.   Zmluvné strany sa budú usilovať vyriešiť akéhokoľvek spory v súvislosti s výkladom a uplatňovaním ustanovení uvedených v článku 62 tak, že v dobrej viere začnú konzultácie s cieľom dosiahnuť rýchle, spravodlivé a obojstranne prijateľné riešenie.

2.   Zmluvná strana požiada o konzultácie písomnou žiadosťou adresovanou druhej zmluvnej strane, v ktorej uvedie akékoľvek sporné opatrenie a tie ustanovenia uvedené v článku 62, ktoré pokladá za uplatniteľné, pričom kópiu tejto žiadosti zašle Výboru pre spoluprácu.

3.   Konzultácie sa uskutočnia do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti a budú prebiehať na území žalovanej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Konzultácie sa považujú za ukončené do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti s výnimkou prípadu, že sa obidve zmluvné strany dohodnú na ich pokračovaní. Všetky informácie poskytnuté v rámci konzultácií zostanú dôverné.

4.   Konzultácie o naliehavých záležitostiach vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze a sezónneho tovaru, sa uskutočnia do 15 dní odo dňa predloženia žiadosti a považujú sa za ukončené do 15 dní odo dňa predloženia žiadosti.

5.   Ak sa konzultácie neuskutočnia v lehotách stanovených v odseku 3, resp. v odseku 4 alebo ak boli konzultácie ukončené bez toho, aby sa dospelo k dohode o obojstranne prijateľnom riešení, zmluvná strana, ktorá predložila žiadosť, môže požiadať o zriadenie rozhodcovského tribunálu v súlade s článkom 64.

Kapitola III

Postupy urovnávania sporov

Článok 64

Začatie rozhodcovského konania

1.   Ak sa zmluvným stranám nepodarí vyriešiť spor konzultáciami podľa článku 63, žalujúca zmluvná strana môže požiadať o zriadenie rozhodcovského tribunálu.

2.   Žiadosť o zriadenie rozhodcovského tribunálu sa podáva písomne žalovanej zmluvnej strane a Výboru pre spoluprácu. Žalujúca zmluvná strana vo svojej žiadosti uvedie konkrétne sporné opatrenie a vysvetlí, akým spôsobom toto opatrenie porušuje ustanovenia uvedené v článku 62 v miere, aby to predstavovalo dostatočný právny základ pre sťažnosť.

Článok 65

Zriadenie rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál sa skladá z troch rozhodcov.

2.   Do 10 dní odo dňa predloženia žiadosti o zriadenie rozhodcovského tribunálu Výboru pre spoluprácu zmluvné strany navzájom konzultujú s cieľom dohodnúť sa na zložení rozhodcovského tribunálu.

3.   V prípade, že zmluvné strany nie sú schopné dohodnúť sa na jeho zložení v rámci lehoty stanovenej v odseku 2, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať predsedu Výboru pre spoluprácu, alebo jeho zástupcu, aby všetkých troch členov vybral žrebovaním zo zoznamu zostaveného podľa článku 78, pričom jeden člen sa vyberie spomedzi osôb navrhnutých žalujúcou zmluvnou stranou, jeden člen spomedzi osôb navrhnutých žalovanou zmluvnou stranou a jeden člen spomedzi osôb, ktoré boli zmluvnými stranami vybrané, aby plnili predsednícke funkcie. V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na jednom alebo viacerých členoch rozhodcovského tribunálu, zostávajúci člen, resp. členovia sa vyberú tým istým postupom z platného zoznamu potenciálnych členov.

4.   Predseda Výboru pre spoluprácu alebo jeho zástupca vyberie rozhodcov v prítomnosti zástupcu každej zmluvnej strany do piatich dní od predloženia žiadosti uvedenej v odseku 3 niektorou zo zmluvných strán.

5.   Za deň zriadenia rozhodcovského tribunálu sa považuje deň, keď boli zvolení traja rozhodcovia.

6.   V prípade, že v čase predloženia žiadosti podľa odseku 3 nebudú existovať žiadne zoznamy podľa článku 78, všetci traja rozhodcovia sa vyberú žrebovaním spomedzi osôb, ktoré boli formálne navrhnuté jednou, resp. oboma zmluvnými stranami.

Článok 66

Predbežná správa tribunálu

Rozhodcovský tribunál poskytne zmluvným stranám predbežnú správu obsahujúcu skutkové zistenia, uplatniteľnosť príslušných ustanovení a základné odôvodnenie všetkých zistení a odporúčaní rozhodcovského tribunálu, a to najneskôr 90 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu. Ktorákoľvek zmluvná strana môže rozhodcovskému tribunálu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie konkrétnych aspektov predbežnej správy do 15 dní od jej predloženia. Zistenia konečného rozhodnutia tribunálu budú obsahovať dostatočné odôvodnenie argumentácie použitej vo fáze predbežného preskúmania a jasné odpovede na otázky a pripomienky obidvoch zmluvných strán.

Článok 67

Rozhodnutie rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál oznámi svoje rozhodnutie zmluvným stranám a Výboru pre spoluprácu najneskôr do 120 dní odo dňa svojho zriadenia. Ak usúdi, že túto lehotu nemožno dodržať, predseda rozhodcovského tribunálu o tom musí strany a Výbor pre spoluprácu písomne informovať a uviesť dôvody omeškania a deň predpokladaného ukončenia činnosti tribunálu. Rozhodnutie by za žiadnych okolností nemalo byť oznámené neskôr ako 150 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu.

2.   V naliehavých veciach vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze alebo sezónneho tovaru, rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie na to, aby oznámil svoje rozhodnutie do 60 dní odo dňa svojho zriadenia. Rozhodnutie tribunálu by za žiadnych okolností nemalo byť vydané neskôr ako 75 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu. Rozhodcovský súd môže do 10 dní od svojho zriadenia vydať predbežné rozhodnutie o tom, či pokladá prípad za naliehavý.

Článok 68

Splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu

Každá zmluvná strana prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby v dobrej viere splnila rozhodnutie rozhodcovského tribunálu, a zmluvné strany sa budú snažiť o dosiahnutie dohody v otázke lehoty potrebnej na splnenie tohto rozhodnutia.

Článok 69

Primeraná lehota na splnenie rozhodnutia

1.   Najneskôr do 30 dní od oznámenia rozhodnutia rozhodcovského tribunálu zmluvným stranám žalovaná zmluvná strana oznámi žalujúcej zmluvnej strane a Výboru pre spoluprácu lehotu, ktorú bude potrebovať na splnenie rozhodnutia (ďalej len „primeraná lehota“), ak nie je možné rozhodnutie splniť okamžite.

2.   Ak sa zmluvné strany na primeranej lehote na splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu nedohodnú, žalujúca zmluvná strana do 20 dní odo dňa oznámenia vykonaného žalovanou zmluvnou stranou podľa odseku 1 písomne požiada pôvodný rozhodcovský tribunál, aby určil dĺžku primeranej lehoty. Táto žiadosť sa súčasne oznámi druhej zmluvnej strane a Výboru pre spoluprácu. Rozhodcovský tribunál oznámi svoje rozhodnutie zmluvným stranám a Výboru pre spoluprácu najneskôr do 20 dní odo dňa predloženia žiadosti.

3.   Ak nie je možné zvolať pôvodný rozhodcovský tribunál alebo niektorých z jeho členov, uplatnia sa postupy uvedené v článku 65. Lehota na oznámenie rozhodnutia je 35 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 2.

4.   Primeranú lehotu možno predĺžiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Článok 70

Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu

1.   Pred uplynutím primeranej lehoty žalovaná zmluvná strana oznámi žalujúcej zmluvnej strane a Výboru pre spoluprácu všetky opatrenia, ktoré prijala na splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu.

2.   V prípade, že sa medzi zmluvnými stranami vyskytnú nezhody týkajúce sa existencie alebo súladu akéhokoľvek opatrenia oznámeného podľa odseku 1 s ustanoveniami uvedenými v článku 62, žalujúca zmluvná strana môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský tribunál o rozhodnutie v tejto záležitosti. V tejto žiadosti uvedie konkrétne sporné opatrenie a vysvetlí, akým spôsobom je toto opatrenie nezlučiteľné s ustanoveniami uvedenými v článku 62. Rozhodcovský tribunál oznámi svoje rozhodnutie do 45 dní od dátumu predloženia žiadosti.

3.   Ak nie je možné zvolať pôvodný rozhodcovský tribunál alebo niektorých z jeho členov, uplatnia sa postupy uvedené v článku 65. Lehota na oznámenie rozhodnutia je 60 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 2.

Článok 71

Dočasné nápravné prostriedky v prípade nesplnenia rozhodnutia

1.   Ak žalovaná zmluvná strana neoznámi žiadne opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia rozhodnutia rozhodcovského tribunálu pred uplynutím primeranej lehoty alebo ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že opatrenie oznámené podľa článku 70 odseku 1 nie je v súlade so záväzkami tejto zmluvnej strany uvedenými v článku 62, žalovaná zmluvná strana, ak o to požiada žalujúca zmluvná strana, predloží ponuku na dočasnú kompenzáciu.

2.   Ak sa nedosiahne žiadna dohoda o kompenzácii do 30 dní od skončenia primeranej lehoty alebo od rozhodnutia rozhodcovského tribunálu podľa článku 70 o tom, že prijaté opatrenie nie je v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 62, žalujúca zmluvná strana je oprávnená na základe oznámenia žalovanej zmluvnej strane a Výboru pre spoluprácu pozastaviť plnenie záväzkov vyplývajúcich z ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku 62 na úrovni rovnocennej zrušeniu alebo zníženiu výhod v dôsledku tohto porušovania. Žalujúca zmluvná strana môže vykonať pozastavenie 10 dní odo dňa oznámenia, pokiaľ žalovaná zmluvná strana nepožiadala o rozhodcovské konanie podľa odseku 3.

3.   Ak sa žalovaná zmluvná strana domnieva, že úroveň pozastavenia nie je rovnocenná zrušeniu alebo zníženiu spôsobenému porušením, môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský tribunál o rozhodnutie v tejto veci. Takáto žiadosť sa oznámi žalujúcej zmluvnej strane a Výboru pre spoluprácu pred uplynutím lehoty 10 dní, ktorá je uvedená v odseku 2. Pôvodný rozhodcovský tribunál oznámi zmluvným stranám a Výboru pre spoluprácu svoje rozhodnutie o úrovni pozastavenia plnenia záväzkov do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti. Plnenie záväzkov sa nesmie pozastaviť, kým pôvodný rozhodcovský tribunál neoznámi svoje rozhodnutie, a akékoľvek pozastavenie musí byť v súlade s rozhodnutím rozhodcovského tribunálu.

4.   Ak nie je možné zvolať pôvodný rozhodcovský tribunál alebo niektorých z jeho členov, uplatnia sa postupy uvedené v článku 65. Lehota na oznámenie rozhodnutia je 45 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 3.

5.   Pozastavenie plnenia záväzkov je dočasné a použije sa len dovtedy, kým opatrenie, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 62, nebude zrušené alebo zmenené takým spôsobom, aby bolo uvedené do súladu s uvedenými ustanoveniami, ako je ustanovené v článku 72, alebo kým sa zmluvné strany nedohodnú na urovnaní sporu.

Článok 72

Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia po pozastavení plnenia záväzkov

1.   Žalovaná zmluvná strana oznámi žalujúcej zmluvnej strane a Výboru pre spoluprácu všetky opatrenia prijaté na splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu, a svoju žiadosť na ukončenie pozastavenia plnenia záväzkov uplatňovaného žalujúcou zmluvnou stranou.

2.   Ak sa zmluvné strany nedohodnú na zlučiteľnosti oznámeného opatrenia s ustanoveniami uvedenými v článku 62 do 30 dní odo dňa prijatia oznámenia, žalujúca zmluvná strana písomne požiada pôvodný rozhodcovský tribunál o rozhodnutie v tejto záležitosti. Táto žiadosť sa súčasne oznámi žalovanej zmluvnej strane a Výboru pre spoluprácu. Rozhodcovský tribunál oznámi svoje rozhodnutie zmluvným stranám a Výboru pre spoluprácu najneskôr do 45 dní odo dňa predloženia žiadosti. Ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia rozhodnutia je v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 62, pozastavenie plnenia záväzkov sa ukončí.

3.   Ak nie je možné zvolať pôvodný rozhodcovský tribunál alebo niektorých z jeho členov, uplatnia sa postupy uvedené v článku 65. Lehota na oznámenie rozhodnutia je 60 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 2.

Článok 73

Obojstranne prijateľné riešenie

Strany môžu kedykoľvek dospieť k obojstranne prijateľnému riešeniu sporu podľa tohto oddielu. Každé takéto riešenie oznámia Výboru pre spoluprácu a rozhodcovskému tribunálu. Po oznámení obojstranne prijateľného riešenia tribunál skončí svoju činnosť a tento postup sa ukončí.

Článok 74

Rokovací poriadok

1.   Postupy urovnávania sporov podľa tohto oddielu sa riadia rokovacím poriadkom a kódexom správania, ktoré prijme Výbor pre spoluprácu.

2.   Zmluvné strany sa môžu rozhodnúť upraviť rokovací poriadok a kódex správania.

3.   Pojednávania rozhodcovského tribunálu sú v súlade s rokovacím poriadkom verejné.

Článok 75

Informácie a odborné poradenstvo

Rozhodcovský tribunál môže na žiadosť niektorej zo zmluvných strán alebo na vlastný podnet požiadať o informácie ktorýkoľvek zdroj vrátane zmluvných strán zúčastnených na spore, ktorý pokladá za vhodný vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu. Rozhodcovský tribunál má tiež právo vyžiadať si príslušný názor odborníkov, ak to pokladá za vhodné. Všetky takto získané informácie sa musia oznámiť obom zmluvným stranám, aby sa k nim vyjadrili. Zainteresované fyzické alebo právnické osoby usadené na území zmluvných strán sú v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku oprávnené predložiť rozhodcovskému tribunálu informácie amicus curiae.

Článok 76

Pravidlá výkladu

Každý rozhodcovský tribunál vykladá ustanovenia uvedené v článku 62 v súlade s obyčajovými výkladovými pravidlami medzinárodného práva verejného vrátane tých, ktoré sú uvedené vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve. Rozhodnutia rozhodcovského tribunálu nemôžu rozširovať ani obmedzovať práva a povinnosti uvedené v ustanoveniach článku 62.

Článok 77

Rozhodnutia rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie, aby sa ku každému rozhodnutiu dospelo konsenzom. Ak však k rozhodnutiu nemožno dospieť konsenzom, rozhodnutie v záležitosti sa prijme väčšinou hlasov. Nesúhlasné stanoviská rozhodcov sa však v žiadnom prípade nezverejňujú.

2.   Každé rozhodnutie rozhodcovského tribunálu je pre zmluvné strany záväzné a nezakladá žiadne práva ani povinnosti fyzickým alebo právnickým osobám. Rozhodnutie obsahuje skutkové zistenia, uplatniteľnosť príslušných ustanovení tejto dohody a základné odôvodnenie všetkých zistení a záverov, ku ktorým tribunál dospel. Výbor pre spoluprácu zverejňuje rozhodnutia rozhodcovského tribunálu v celom rozsahu, s výnimkou prípadov, keď sa rozhodne tak neurobiť s cieľom zabezpečiť ochranu dôverných obchodných informácií.

Kapitola IV

Všeobecné ustanovenia

Článok 78

Zoznam rozhodcov

1.   Výbor pre spoluprácu vypracuje najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody zoznam 15 osôb, ktoré sú ochotné a schopné zastávať funkciu rozhodcov. Každá zo zmluvných strán navrhne päť osôb, ktoré majú plniť funkciu rozhodcov. Obe zmluvné strany tiež vyberú päť osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej z nich a ktoré budú plniť funkciu predsedu rozhodcovského tribunálu. Výbor pre spoluprácu zabezpečí, aby bol zoznam vždy udržiavaný na tejto úrovni.

2.   Rozhodcovia majú osobitné znalosti alebo skúsenosti v oblasti práva a medzinárodného obchodu. Sú nezávislí, vykonávajú túto funkciu osobne, neprijímajú pokyny od žiadnej organizácie ani vlády, ani nie sú spojení s vládou žiadnej zo zmluvných strán a konajú v súlade s kódexom správania.

Článok 79

Vzťah k záväzkom vyplývajúcim z členstva vo WTO

1.   Kým Irak nepristúpi k Svetovej obchodnej organizácii (WTO), rozhodcovské tribunály prijmú pri rozhodovaní o údajnom porušení ustanovenia alebo ustanovení uvedených v článku 62, ktoré zahŕňajú niektoré z ustanovení dohôd WTO alebo na ne odkazujú, výklad, ktorý bude v úplnom súlade s príslušnými rozhodnutiami orgánu WTO na urovnávanie sporov.

2.   Od pristúpenia Iraku k WTO sa budú uplatňovať odseky 3 až 6.

3.   Odvolaním sa na ustanovenia tohto oddielu o urovnávaní sporov nie sú dotknuté žiadne opatrenia v rámci WTO vrátane opatrení na urovnávanie sporov.

4.   Ak však niektorá zo zmluvných strán začala v súvislosti s konkrétnym opatrením konanie o urovnaní sporu, buď podľa článku 64 ods. 1 tohto oddielu, alebo podľa dohody WTO, nemôže začať konanie o urovnaní sporu týkajúce sa toho istého opatrenia na inom fóre dovtedy, kým sa neskončí prvé konanie. Zmluvné strany sa okrem toho nebudú usilovať o riešenie porušenia záväzku, ktorý je rovnaký podľa tejto dohody aj dohody WTO, na oboch fórach. V takomto prípade po začatí konania o urovnaní sporu zmluvná strana nepredloží žiadosť o riešenie porušenia rovnakého záväzku podľa druhej dohody na druhom fóre, s výnimkou prípadu, keď vybrané fórum z procesných alebo jurisdikčných dôvodov nedospeje k zisteniam týkajúcim sa žiadosti o nápravu plnenia tohto záväzku.

5.   Na účely odseku 4:

a)

konania o urovnaní sporov podľa dohody o WTO sa pokladajú za začaté od momentu podania žiadosti zmluvnej strany o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 6 Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov a pokladajú sa za skončené, keď orgán pre urovnávanie sporov prijme správu rozhodcovského tribunálu a/alebo prípadne správu odvolacieho orgánu podľa článkov 16 a 17 ods. 14 tohto dohovoru;

b)

konania o urovnaní sporov podľa tohto oddielu sa pokladajú za začaté od momentu podania žiadosti zmluvnej strany o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 64 ods. 1 a pokladajú sa za skončené, keď rozhodcovský tribunál oznámi svoje rozhodnutie zmluvným stranám a Výboru pre spoluprácu podľa článku 67.

6.   Žiadne z ustanovení tohto oddielu nebráni zmluvnej strane, aby uplatnila pozastavenie plnenia záväzkov, ktoré schválil orgán WTO na urovnávanie sporov. Zmluvná strana sa nebude odvolávať na dohodu WTO s cieľom zabrániť druhej zmluvnej strane v pozastavení plnenia záväzkov podľa hlavy II tejto dohody.

Článok 80

Lehoty

1.   Všetky lehoty uvedené v tomto oddiele vrátane lehôt, ktoré majú rozhodcovské tribunály na oznámenie svojich rozhodnutí, sa počítajú v kalendárnych dňoch, pričom prvým dňom je deň nasledujúci po úkone alebo skutočnosti, na ktorú odkazujú.

2.   Všetky lehoty uvedené v tomto oddiele sa môžu predĺžiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

HLAVA III

OBLASTI SPOLUPRÁCE

Článok 81

Finančná a technická pomoc

1.   Irak bude v záujme dosiahnutia cieľov tejto dohody dostávať od Únie finančnú a technickú pomoc vo forme grantov na urýchlenie hospodárskej a politickej transformácie Iraku.

2.   Táto pomoc bude patriť do rámca rozvojovej spolupráce Únie, ktorá je ustanovená v príslušných nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady.

Ciele a oblasti pomoci Únie sa stanovia v indikatívnom programe, ktorý bude odrážať priority stanovené vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán, pri zohľadnení rozvojových potrieb a stratégií Iraku, absorpčnej schopnosti odvetví a reformného pokroku.

3.   Strany zabezpečia, aby sa technická pomoc Únie poskytovala v úzkej súčinnosti s pomocou z iných zdrojov. Politika Únie v oblasti rozvojovej spolupráce a pôsobenie Únie na medzinárodnej úrovni sa riadi rozvojovými cieľmi tisícročia OSN, ako aj hlavnými cieľmi a zásadami pre oblasť rozvoja v kontexte OSN a ostatných príslušných medzinárodných organizácií. V rámci vykonávania rozvojovej politiky Únie sa v plnom rozsahu zohľadnia zásady účinnej pomoci vrátane Parížskej deklarácie z 2. marca 2005 a akčného programu z Akkry.

4.   Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia o vzájomnej právnej pomoci, platí, že zmluvná strana prijímajúca technickú alebo finančnú pomoc bude bezodkladne reagovať na žiadosti príslušných orgánov druhej zmluvnej strany o administratívnu spoluprácu v záujme posilnenia boja proti podvodom a nezrovnalostiam v súvislosti s pomocou Únie.

5.   Vláda Iraku zabezpečí, aby bolo určené kontaktné miesto pre boj proti podvodom. Toto kontaktné miesto bude zodpovedné za účinnú spoluprácu s inštitúciami a subjektmi Únie vrátane Európskeho dvora audítorov a Európskeho úradu pre boj proti podvodom, a to predovšetkým v súvislosti s vykonávaním ich opatrení zameraných na audit a kontrolu v oblasti ochrany finančných záujmov Únie.

Článok 82

Spolupráca v oblasti sociálneho a ľudského rozvoja

Spolupráca v tejto oblasti potvrdí sociálny rozmer globalizácie a opätovne zdôrazní súvislosť medzi sociálnym rozvojom a hospodárskym rozvojom, ako aj súvislosť s environmentálne udržateľným rozvojom. Spolupráca takisto zdôrazní význam zmierňovania chudoby, podpory ľudských práv a základných slobôd pre všetkých (vrátane zraniteľných skupín a vysídlených osôb) a riešenia základných potrieb v oblasti zdravia, vzdelávania a zamestnanosti. Cieľom aktivít realizovaných v rámci spolupráce vo všetkých týchto oblastiach bude zamerať sa na budovanie kapacít a inštitúcií, pri zohľadnení zásad začleňovania, dobrej správy vecí verejných a riadneho a transparentného riadenia.

Článok 83

Vzdelávanie, odborná príprava a mládež

1.   Zmluvné strany sa budú usilovať o podporu spolupráce v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a to v záujme obojstrannej výhodnosti a pri zohľadnení dostupných zdrojov a rodovej rovnosti.

2.   Zmluvné strany budú predovšetkým podporovať výmenu informácií, know-how a technických zdrojov, výmenné programy pre študentov, vedeckých pracovníkov a ľudí pracujúcich s mládežou, ako aj posilňovanie kapacít, a využijú možnosti, ktoré ponúkajú existujúce programy spolupráce, ako aj skúsenosti, ktoré v tejto oblasti nadobudli.

3.   Zmluvné strany sa dohodli aj na prehĺbení spolupráce medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania prostredníctvom takých nástrojov, ako je napr. program Erasmus Mundus, a to s cieľom podporiť excelentnosť a medzinárodný rozmer ich systémov vzdelávania.

Článok 84

Zamestnanosť a sociálny rozvoj

1.   Zmluvné strany sa dohodli na posilnení spolupráce v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí vrátane spolupráce v oblasti sociálnej súdržnosti, dôstojnej práce, bezpečnosti a zdravia pri práci, pracovnoprávnych predpisov, sociálneho dialógu, rozvoja ľudských zdrojov a rodovej rovnosti, a to s cieľom podporiť plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých ako hlavné prvky trvalo udržateľného rozvoja a znižovania chudoby.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok podporovať a účinne uplatňovať medzinárodne uznávané pracovné a sociálne normy. V rámci všetkých činností zmluvných strán na základe tejto dohody sa musí zohľadniť uplatňovanie príslušných mnohostranných dohôd v oblasti práce a sociálnych záležitostí.

3.   Medzi formy spolupráce môžu okrem iného patriť vzájomne dohodnuté osobitné programy a projekty, ako aj dialóg, budovanie kapacít, spolupráca a iniciatívy v oblastiach spoločného záujmu na dvojstrannej alebo mnohostrannej úrovni.

4.   Zmluvné strany sa dohodli, že do dialógu a spolupráce zapoja sociálnych partnerov a ďalšie príslušné zainteresované strany.

Článok 85

Občianska spoločnosť

Zúčastnené strany uznávajú úlohu a potenciálny prínos organizovanej občianskej spoločnosti, a to najmä akademickej obce a väzieb medzi nezávislými skupinami odborníkov, v procese dialógu a spolupráce podľa tejto dohody a dohodli sa, že budú podporovať účinný dialóg s organizovanou občianskou spoločnosťou a jej účinné zapojenie.

Článok 86

Ľudské práva

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v oblasti podpory a účinnej ochrany ľudských práv, ako aj v súvislosti s ratifikáciou a uplatňovaním medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv a podľa potreby aj v rámci poskytovania technickej pomoci, odbornej prípravy a budovania kapacít. Zmluvné strany si uvedomujú, že akékoľvek programy spolupráce a rozvoja budú mať len obmedzený účinok, ak nebudú chrániť, posilňovať a dodržiavať ľudské práva.

2.   Spolupráca v oblasti ľudských práv môže okrem iného zahŕňať:

a)

posilňovanie vládnych inštitúcií v oblasti ľudských práv a mimovládnych organizácii pôsobiacich v tejto oblasti;

b)

osvetu o ľudských právach a vzdelávanie zamerané na túto oblasť na celoštátnej aj miestnej úrovni, najmä pre orgány verejnej správy, justičné orgány a orgány presadzovania práva, a to s dôrazom na práva žien a detí;

c)

rozvoj irackého právneho poriadku v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom upravujúcim problematiku ľudských práv;

d)

spoluprácu a výmenu informácií s inštitúciami Organizácie Spojených národov pôsobiacimi v oblasti ľudských práv;

e)

podporu irackej vlády v jej snahe zabezpečiť pre irackých občanov zodpovedajúcu životnú úroveň a zaručiť im na nediskriminačnom základe ich politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva;

f)

podporu národnému zmiereniu a boju proti beztrestnosti;

g)

nadviazanie komplexného dialógu o problematike ľudských práv.

Článok 87

Spolupráca v súvislosti s priemyselnou politikou a politikou zameranou na malé a stredné podniky

1.   Cieľ spolupráce v tejto oblasti musí spočívať v uľahčení reštrukturalizácia a modernizácie irackého priemyslu pri súčasnej podpore rozvoja jeho konkurencieschopnosti a rastu a vytváraní priaznivých podmienok pre obojstranne výhodnú spoluprácu medzi irackým priemyslom a priemyslom Únie.

A   Priemysel vo všeobecnosti

2.   V rámci spolupráce je nutné:

a)

vypracovať komplexnú stratégiu pre iracký priemysel, v rámci ktorej sa zohľadní skutočný súčasný stav priemyselných podnikov vo verejnom a súkromnom vlastníctve;

b)

podporovať Irak, aby reštrukturalizoval a modernizoval svoj priemysel za podmienok, ktoré zabezpečia ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a hospodársky rast;

c)

pomáhať rozvoj priaznivého prostredia pre súkromnú iniciatívu v priemyselnej oblasti, s cieľom stimulovať a diverzifikovať produkciu pre domáci aj exportný trh;

d)

podporovať prostredie, ktoré bude priaznivo stimulovať rast a diverzifikáciu priemyselnej výroby z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja;

e)

pracovať na poskytovaní informácií v záujme spolupráce v priemyselných oblastiach;

f)

podporovať využívanie noriem, technických predpisov a postupov posudzovania zhody Únie, ako aj medzinárodných noriem, predpisov a postupov, aby sa uľahčila integrácia Iraku do medzinárodného hospodárstva, a takisto aj nadviazať pravidelné výmeny medzi orgánmi zmluvných strán zodpovednými za štandardizáciu a normalizáciu;

g)

spolupracovať v záujme vytvorenia vhodného prostredia pre priemyselné podniky;

h)

podporovať zlepšenie služieb informačnej podpory ako kľúčového prvku rastového potenciálu pre podnikateľskú činnosť a hospodársky rozvoj;

i)

nadviazať vzťahy medzi priemyselnými subjektmi zmluvných strán (medzi podnikmi, pracovníkmi, odvetvovými a ostatnými podnikateľskými organizáciami, odborovými združeniami atď.);

j)

podporovať spoločné priemyselné projekty a vytváranie spoločných podnikov a informačných sietí.

B   Malé a stredné podniky

3.   Zmluvné strany pri zohľadnení svojich hospodárskych politík a cieľov súhlasia s tým, že budú podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach priemyselnej politiky, ktoré možno pokladať za vhodné, a to predovšetkým s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP).

4.   Strany:

a)

sa budú usilovať rozvíjať a posilňovať MSP a podporovať spoluprácu medzi týmito podnikmi;

b)

vytvoria nástroje pomoci, ktorú mikropodniky a MSP potrebujú v takých oblastiach, ako je financovanie, odborná príprava so zameraním na zručnosti, technológie, marketing, inovácie a ďalšie predpoklady pre vznik MSP, medzi ktoré patria napríklad inkubátorové parky a iné rozvojové projekty;

c)

podporujú činnosť MSP prostredníctvom vytvárania príslušných sietí, a

d)

uľahčujú spoluprácu medzi podnikateľskými subjektmi, podporovať príslušné aktivity v rámci spolupráce medzi súkromnými sektormi oboch zmluvných strán prostredníctvom príslušných väzieb medzi subjektmi súkromného sektora Iraku a Únie v záujme zlepšenia informačných tokov.

Článok 88

Spolupráca v oblasti investícií

1.   Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme vytvorenia priaznivých podmienok pre domáce a zahraničné investície, ako aj zabezpečenia primeranej ochrany investícií, prevodu kapitálu a výmeny informácií o investičných príležitostiach.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú na základe zásady nediskriminácie a reciprocity napomáhať podporu a ochranu investícií.

3.   Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií o zákonoch, iných právnych predpisoch a administratívnej praxi v oblasti investícií.

4.   Zmluvné strany sa zaviazali, že v záujme uľahčenia investičných príležitostí budú podporovať spoluprácu medzi svojimi finančnými inštitúciami.

5.   V záujme uľahčenia investícií a obchodu je Únia pripravená poskytnúť Iraku na požiadanie pomoc v súvislosti s jeho úsilím zameraným na zblíženie jeho právneho rámca a regulačného rámca v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, s rámcami Únie.

Článok 89

Priemyselné normy a posudzovanie zhody

Zmluvné strany môžu spolupracovať v týchto oblastiach noriem, technických predpisov a posudzovania zhody:

1.

podpora rozsiahlejšieho využívania medzinárodných noriem v rámci technických predpisov a posudzovania zhody vrátane špecifických opatrení pre jednotlivé odvetvia na územiach zmluvných strán a prehlbovanie spolupráce medzi zmluvnými stranami v súvislosti s činnosťou príslušných medzinárodných inštitúcií a organizácií;

2.

podpora iniciatív zameraných na budovanie kapacít Iraku v oblasti normalizácie, posudzovania zhody, akreditácie, metrológie a dohľadu nad trhom;

3.

podpora dvojstrannej spolupráce medzi irackými organizáciami a organizáciami Únie, ktoré sú zodpovedné za normalizáciu, posudzovanie zhody, akreditáciu, metrológiu a dohľad nad trhom;

4.

rozvoj spoločného pohľadu na riadnu prax v regulačnej oblasti vrátane:

a)

transparentnosti pri príprave, prijímaní a uplatňovaní technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody;

b)

potreby a proporcionality regulačných opatrení a súvisiacich postupov posudzovania zhody vrátane používania vyhlásení dodávateľov o zhode;

c)

používania medzinárodných noriem ako základu pre vypracovanie technických predpisov, s výnimkou prípadov, keď by takéto medzinárodné normy boli neúčinným alebo nevhodným prostriedkom na dosiahnutie sledovaných legitímnych cieľov;

d)

presadzovania technických predpisov a činností v oblasti dohľadu nad trhom;

5.

prehlbovanie spolupráce v regulačnej, technickej a vedeckej oblasti, a to okrem iného prostredníctvom výmeny informácií, skúseností a údajov, s cieľom zvýšiť kvalitu a úroveň technických predpisov a efektívnejšie využívať zdroje v oblasti regulácie;

6.

posilňovanie zlučiteľnosti a zbližovania technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody.

Článok 90

Spolupráca v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a v oblasti rozvoja vidieka

Cieľom je podporovať spoluprácu v poľnohospodárstve, lesníctve a v oblasti rozvoja vidieka s cieľom presadzovať diverzifikáciu, environmentálne vhodnú prax, a trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj a potravinovú bezpečnosť. Na tento účel zmluvné strany preskúmajú:

a)

budovanie kapacít a odbornú prípravu pracovníkov verejných inštitúcií;

b)

opatrenia zamerané na zvyšovanie kvality poľnohospodárskych produktov, budovanie kapacít a opatrenia pre združenia výrobcov a opatrenia presadzujúce činnosti na podporu obchodu;

c)

opatrenia v oblasti životného prostredia, zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín a ostatné súvisiace aspekty, a to pri zohľadnení platných právnych predpisov zmluvných strán a v súlade s pravidlami WTO a s pravidlami obsiahnutými v mnohostranných medzinárodných nástrojoch v oblasti životného prostredia;

d)

opatrenia týkajúce sa trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja vidieckych oblastí vrátane environmentálne vhodnej praxe, lesníctva, výskumu, transferu know-how, prístupu k pôde, vodného hospodárstva, zavlažovania, trvalo udržateľného rozvoja vidieka a potravinovej bezpečnosti;

e)

opatrenia súvisiace s ochranou tradičných znalostí v oblasti poľnohospodárstva, ktoré vytvárajú osobitnú identitu obyvateľov, spoluprácu v oblasti zemepisných označení, výmenu skúseností na miestnej úrovni a vytváranie sietí zameraných na spoluprácu;

f)

modernizáciu poľnohospodárskeho odvetvia vrátane poľnohospodárskych postupov a diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby.

Článok 91

Energetika

1.   Zmluvné strany sa budú usilovať posilniť spoluprácu v odvetví energetiky pri dodržaní zásad slobodných, konkurenčných a otvorených energetických trhov, a to s cieľom:

a)

posilniť energetickú bezpečnosť, a to pri zabezpečení environmentálnej udržateľnosti a podpory hospodárskeho rastu;

b)

rozvíjať inštitucionálne, právne a regulačné rámce v odvetví energetiky, a to v záujme zabezpečenia efektívneho fungovania energetického trhu a podpory investícií do energetiky;

c)

rozvíjať a podporovať partnerstvá medzi podnikmi v Únii a v Iraku v oblasti prieskumu, výroby, spracovania, dopravy, distribúcie a služieb v odvetví energetiky;

d)

rozvíjať pravidelný a účinný dialóg o problematike energetiky, a to medzi zmluvnými stranami aj v regionálnom kontexte, ako aj v kontexte európsko-arabského projektu trhu s plynom v oblasti Mašreku a iných regionálnych iniciatív.

2.   Na tento účel sa zmluvné strany dohodli, že budú podporovať obojstranne výhodné kontakty s cieľom:

a)

podporiť v Iraku rozvoj zodpovedajúcej energetickej politiky, ako aj súvisiaceho regulačného rámca a infraštruktúry, a to na zásadách environmentálnej udržateľnosti, riadneho riadenia zdrojov energie a slobodného, konkurenčného a otvoreného trhu;

b)

spolupracovať v záujme zlepšenia administratívnych a právnych kapacít a vytvoriť stabilný a transparentný právny rámec, ktorého podmienky by stimulovali hospodársku činnosť a medzinárodné investície do irackej energetiky;

c)

podporovať technickú spoluprácu v záujme prieskumu irackých nálezísk ropy a zemného plynu a rozvoja ťažby týchto zásob, rozvoja a modernizácie infraštruktúry pre ropu a zemný plyn vrátane prepravy a tranzitných sietí do oblasti Mašreku, na trhy zapojené do ďalších príslušných regionálnych iniciatív, ako aj na trh Únie;

d)

zlepšiť spoľahlivosť irackého systému na dodávku elektrickej energie;

e)

posilniť spoluprácu v záujme zlepšenia energetickej bezpečnosti a boja proti zmene klímy, a to prostredníctvom podpory obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a redukcie spaľovania plynu;

f)

uľahčiť výmenu know-how, transfer technológií, výmenu najlepších postupov, ako aj odbornú prípravu kádrov;

g)

podporiť zapojenie Iraku do procesu regionálnej integrácie energetických trhov.

Článok 92

Doprava

1.   Zmluvné strany sa budú usilovať posilniť spoluprácu v odvetví dopravy pri zohľadnení potreby vytvorenia trvalo udržateľného a efektívneho systému dopravy, a to s cieľom:

a)

posilniť rozvoj dopravy a dopravných prepojení, a to pri zabezpečení environmentálnej udržateľnosti a podpory hospodárskeho rastu;

b)

rozvíjať inštitucionálne, právne a regulačné rámce vo všetkých odvetviach dopravy, a to v záujme zabezpečenia efektívneho fungovania dopravného trhu a podpory investícií do dopravy;

c)

rozvíjať a podporovať partnerstvá medzi podnikmi v Únii a v Iraku v oblasti prieskumu, budovania kapacít, rozvoja infraštruktúry, bezpečnosti dopravy a služieb v odvetví dopravy;

d)

rozvíjať pravidelný a účinný dialóg o problematike dopravy, a to medzi zmluvnými stranami aj v regionálnom kontexte, ako aj v kontexte euro-stredozemskej spolupráce v oblasti dopravy a iných regionálnych iniciatív.

2.   Na tento účel sa zmluvné strany dohodli, že budú podporovať obojstranne výhodné kontakty s cieľom:

a)

podporiť v Iraku rozvoj zodpovedajúcej dopravnej politiky v záujme rozvoja všetkých druhov dopravy, ako aj súvisiaceho regulačného rámca a obnovenia a rozvoja dopravnej infraštruktúry, a to s dôrazom na trvalú udržateľnosť, zabezpečiť intermodalitu a integráciu všetkých druhov dopravy, preskúmať možnosť ďalšieho priblíženia právneho a regulačného rámca medzinárodným normám a normám Únie, a to najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a zabezpečenie;

b)

spolupracovať v záujme zlepšenia, resp. obnovenia administratívnych a právnych kapacít s cieľom vypracovať osobitné plány pre prioritné odvetvia a vytvoriť stabilný a transparentný právny rámec, ktorého podmienky by stimulovali v rámci irackej dopravy hospodársku činnosť a medzinárodné investície do tejto dopravy, a to na základe politík a postupov Únie; vytvoriť potrebné nezávislé regulačné orgány;

c)

podporovať technickú spoluprácu v záujme analýzy a rozvoja všetkých odvetví dopravy v Iraku, rozvoja a modernizácie dopravnej infraštruktúry vrátane prepojení s ostatnými dopravnými sieťami do oblasti Mašreku, na trhy zapojené do ďalších príslušných regionálnych iniciatív, ako aj na trh Únie;

d)

zlepšiť spoľahlivosť dopravných tokov do Iraku a cez jeho územie;

e)

uľahčiť výmenu know-how, transfer technológií, výmenu najlepších postupov, ako aj odbornú prípravu kádrov; pričom tieto uľahčenia sú základnými etapami spolupráce a mali by byť prvoradé;

f)

podporiť zapojenie Iraku do procesu vytvárania prepojení na regionálne dopravné systémy;

g)

zaviesť národnú politiku v oblasti letectva a zabezpečiť rozvoj letísk, riadenia letovej prevádzky a ďalšie posilnenie administratívnych kapacít (vrátane vytvorenia nezávislého úradu pre civilné letectvo so skutočnými regulačnými právomocami), dojednať horizontálnu dohodu o leteckej doprave s cieľom obnoviť právnu istotu na účely dvojstranných dohôd o leteckých službách, a preskúmať možnosť dojednania komplexnej dohody v oblasti letectva medzi Úniou a Irakom.

Článok 93

Životné prostredie

1.   Zmluvné strany sa zhodli na potrebe posilniť a rozvinúť úsilie zamerané na ochranu životného prostredia, napríklad v súvislosti so zmenou klímy, udržateľným hospodárením s prírodnými zdrojmi a ochranou biologickej diverzity ako základu pre rozvoj súčasných a budúcich generácií.

2.   Zmluvné strany sa zhodli na tom, že spolupráca v tejto oblasti by mala podporovať ochranu životného prostredia v záujme trvalo udržateľného rozvoja. V rámci všetkých činností zmluvných strán na základe tejto dohody sa budú zohľadňovať dohodnuté závery Svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji.

3.   Spolupráca v tejto oblasti sa zameriava okrem iného na:

a)

výmenu informácií a odborných znalostí týkajúcich sa životného prostredia (napr. problematika miest, ochrany prírody, vodné a odpadové hospodárstvo, zvládanie katastrof atď.);

b)

podporu regionálnej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia vrátane podpory investícií do environmentálnych projektov a programov;

c)

podporu informovanosti o problematike životného prostredia a posilňovania zapojenia miestnych spoločenstiev do úsilia zameraného na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj;

d)

podporu budovania kapacít v oblasti životného prostredia, napríklad v oblasti zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene;

e)

spoluprácu pri rokovaniach o mnohostranných dohodách o životnom prostredí a v súvislosti s ich uplatňovaním;

f)

podporu výmeny technickej pomoci v rámci vytvárania programov v oblasti životného prostredia a integrácie environmentálnych aspektov do politík pre iné oblasti;

g)

podporu výskumu a analýz v oblasti životného prostredia.

Článok 94

Telekomunikácie

Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom:

a)

podporiť intenzívnejšiu výmenu informácií o uplatniteľných právnych predpisoch a prípadných budúcich legislatívnych reformách v odvetví telekomunikácií, a to v záujme lepšieho pochopenia regulačných rámcov zmluvných strán v tomto odvetví;

b)

výmeny informácií o vývoji v oblasti informačných a komunikačných technológií a noriem.

Článok 95

Veda a technika

1.   Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti civilného výskumu a vývoja, pričom budú vychádzať zo zásady obojstrannej výhodnosti a, s prihliadnutím na dostupnosť zdrojov, primeraného prístupu k ich výskumným programom, pod podmienkou zodpovedajúcej úrovne účinnej ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.

2.   Spolupráca v oblasti vedy a techniky bude predovšetkým zahŕňať:

a)

výmenu v rámci vedeckej a technickej spolupráce, programy;

b)

organizáciu spoločných vedeckých podujatí;

c)

spoločné činnosti v rámci výskumu a vývoja;

d)

činnosti v oblasti odbornej prípravy a programy mobility pre vedcov, výskumníkov a technikov zapojených na oboch stranách do výskumu a vývoja.

3.   Táto spolupráca sa bude uskutočňovať v rámci osobitných mechanizmov, ktoré sa dojednajú a uzatvoria v súlade s postupmi oboch zmluvných strán a ktoré budú okrem iného obsahovať aj príslušné ustanovenia o ochrane práv duševného vlastníctva.

Článok 96

Spolupráca v colnej a daňovej oblasti

1.   Zmluvné strany nadviažu spoluprácu v colnej oblasti, najmä pokiaľ ide o odbornú prípravu, zjednodušovanie colných formalít, dokumentácie a postupov, prevenciu, vyšetrovanie a potláčanie porušovania pravidiel v colných záležitostiach, a to s cieľom zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení, ktoré sa plánujú prijať v súvislosti s obchodom, a dosiahnuť priblíženie irackého colného systému k colnému systému Únie.

2.   Bez toho, aby tým boli dotknuté ich príslušné právomoci, zmluvné strany v záujme posilnenia a rozvoja hospodárskych činností a pri zohľadnení potreby vybudovať zodpovedajúci právny rámec uznávajú a zaväzujú sa, že budú uplatňovať zásady dobrej správy v daňovej oblasti, a to predovšetkým zásadu transparentnosti, výmeny informácií a spravodlivej súťaže v oblasti daní. Na tento účel budú v súlade so svojimi príslušnými právomocami zlepšovať medzinárodnú spoluprácu v daňovej oblasti a vypracúvať opatrenia na účinné vykonávanie uvedených zásad.

Článok 97

Spolupráca v oblasti štatistiky

Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať spoluprácu v oblasti štatistiky. Táto spolupráca sa zameria na budovanie inštitúcií a kapacít, ako aj na posilňovanie národného štatistického systému vrátane rozvoja štatistických metód a prípravy a šírenia štatistických údajov o obchode s tovarom a službami, a vo všeobecnosti na akékoľvek ďalšie oblasti, ktoré podporia národné priority vo sfére sociálneho a hospodárskeho rozvoja podľa tejto dohody a ktoré je možné štatisticky spracúvať.

Článok 98

Makroekonomická stabilita a verejné financie

1.   Zmluvné strany sa zhodli na tom, že je dôležité dosiahnuť v Iraku makroekonomickú stabilitu, a to prostredníctvom zdravej menovej politiky zameranej na dosiahnutie a udržanie cenovej stability, ako aj prostredníctvom fiškálnej politiky zameranej na dosiahnutie trvalej udržateľnosti v súvislosti s riešením zadlženosti.

2.   Zmluvné strany sa zhodli na tom, že v rámci verejných výdavkov je v Iraku na celoštátnej aj miestnej úrovni dôležité dosiahnuť účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať okrem iného na zlepšení irackého systému riadenia verejných financií, a to aj s cieľom dosiahnuť komplexné rozpočtové plánovanie a zavedenie jediného účtu štátnej pokladnice.

Článok 99

Rozvoj súkromného sektora

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať s cieľom rozvoja trhového hospodárstva v Iraku a že na tento účel skvalitnia investičné prostredie, budú diverzifikovať hospodársku činnosť, budú sledovať pokrok dosahovaný v rámci plnenia privatizačného programu a zlepšia ďalšie podmienky, ktoré sú predpokladom akcelerácie procesu tvorby pracovných miest v súkromnom sektore.

Článok 100

Cestovný ruch

1.   Zmluvné strany vyzývajú na vyvinutie úsilia s cieľom zlepšiť ich spoluprácu zameranú na zabezpečenie vyváženého a trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a súvisiacich aspektov.

2.   Zmluvné strany sa preto dohodli, že budú rozvíjať spoluprácu v odvetví cestovného ruchu, a to predovšetkým pokiaľ ide o výmenu informácií, skúseností a najlepších postupov v súvislosti s organizáciou inštitucionálneho rámca tohto odvetvia, ako aj v súvislosti s celkovým prostredím pre podnikateľské subjekty pôsobiace v odvetví cestovného ruchu.

Článok 101

Finančné služby

Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme vzájomného priblíženia ich noriem a pravidiel, a to najmä s cieľom zabezpečiť:

a)

posilnenie irackého finančného sektora;

b)

skvalitnenie irackého účtovného systému, ako aj jeho regulačného systému a systému dohľadu v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a v ostatných finančných sektoroch;

c)

výmenu informácií o príslušných platných alebo pripravovaných právnych predpisoch;

d)

zavedenia zlučiteľných systémov auditu.

HLAVA IV

SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODA A BEZPEČNOSŤ

Článok 102

Právny štát

1.   Zmluvné strany sa budú v rámci spolupráce v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti trvalo hlásiť k zásadám právneho štátu, a to okrem iného k zásade nezávislosti súdnictva, prístupu k spravodlivosti a k právu na spravodlivý proces, a budú im pripisovať osobitný význam.

2.   Zmluvné strany budú spolupracovať na ďalšom rozvoji fungovania inštitúcií v oblasti presadzovania práva a výkonu spravodlivosti, a to aj prostredníctvom budovania kapacít.

Článok 103

Právna spolupráca

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozvíjať justičnú spoluprácu v občianskych veciach, a to najmä v súvislosti s ratifikáciou a vykonávaním mnohostranných dohovorov o justičnej spolupráci v občianskych veciach, a to predovšetkým dohovorov Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného v oblasti medzinárodnej právnej spolupráce a súdnych sporov, ako aj ochrany detí.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že vždy, keď to bude možné, a v súlade s uplatniteľnými medzinárodnými nástrojmi budú zjednodušovať a podporovať alternatívne spôsoby riešenia občianskych a obchodných sporov.

3.   Pokiaľ ide o trestné veci, zmluvné strany sa budú usilovať o zlepšenie justičnej spolupráce v súvislosti so vzájomnou právnou pomocou a vydávaním. To bude prípadne zahŕňať pristúpenie k príslušným medzinárodným nástrojom OSN a ich vykonávanie, vrátane Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, ako je stanovené v článku 7 tejto dohody.

Článok 104

Ochrana osobných údajov

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v záujme zvýšenia úrovne ochrany v súlade s najprísnejšími medzinárodnými normami, medzi ktoré napríklad patria Usmernenia OSN pre reguláciu počítačových súborov s osobnými údajmi (rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 45/95 zo 14. decembra 1990).

2.   Spolupráca v oblasti ochrany osobných údajov môže okrem iného zahŕňať technickú pomoc v podobe výmeny informácií a odborných znalostí.

Článok 105

Spolupráca v oblasti migrácie a azylu

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam, ktorý pripisujú spoločnému riadeniu migračných tokov medzi ich územiami. S cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu nadviažu všestranný dialóg o všetkých otázkach týkajúcich sa migrácie vrátane nelegálnej migrácie, nedovoleného prevádzačstva migrantov a obchodovania s ľuďmi, a zahrnú migračné otázky do národných stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja oblastí, z ktorých migranti pochádzajú.

2.   Spolupráca bude založená na posúdení špecifických potrieb, ktoré sa uskutoční na základe vzájomnej konzultácie medzi zmluvnými stranami, a bude sa realizovať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Únie a príslušnými platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zameria sa predovšetkým na:

a)

základné príčiny migrácie;

b)

vypracovanie a uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov a postupov týkajúcich sa medzinárodnej ochrany, a to s cieľom splniť ustanovenia Ženevského dohovoru z roku 1951 o postavení utečencov a jeho protokolu z roku 1967, ako aj ostatných medzinárodných nástrojov, a zabezpečiť dodržiavanie zásady nenavracania („non-refoulement“), pričom sa uznáva, že Irak zatiaľ nie je zmluvnou stranou Ženevského dohovoru z roku 1951 o postavení utečencov a jeho protokolu z roku 1967, ale zvažuje možnosť k nim v budúcnosti pristúpiť;

c)

pravidlá povolenia vstupu, ako aj na práva a status osôb, ktorým bol povolený vstup, na spravodlivé zaobchádzanie s cudzincami s riadnym pobytom a ich integráciu, vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj na opatrenia proti rasizmu a xenofóbii;

d)

vytvorenie účinnej a preventívnej politiky zameranej na boj proti nelegálnej migrácii, nedovolenému prevádzačstvu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi vrátane spôsobov boja proti zločineckým sieťam prevádzačov migrantov a obchodníkov s ľuďmi a spôsobov ochrany obetí takéhoto obchodovania;

e)

návrat osôb bez riadneho pobytu za ľudských a dôstojných podmienok vrátane podpory ich dobrovoľného návratu a readmisie takýchto osôb v súlade s odsekom 3;

f)

oblasť víz, a to predovšetkým na otázky spoločného záujmu a v rámci existujúceho schengenského acquis;

g)

oblasť riadenia a kontroly hraníc, ako aj na otázky súvisiace s organizáciou, odbornou prípravou, najlepšími postupmi a akýmikoľvek inými operatívnymi opatreniami využívanými v teréne, a prípadne na vybavenie, pri uvedomení si potenciálneho dvojakého použitia takéhoto vybavenia.

3.   V rámci spolupráce zameranej na prevenciu a reguláciu nelegálneho prisťahovalectva sa zmluvné strany dohodli na spätnom prijatí svojich nelegálnych prisťahovalcov. Na tento účel:

a)

Irak prijme späť všetkých svojich štátnych príslušníkov, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území niektorého z členských štátov Únie, a to na požiadanie daného štátu a bez ďalších formalít;

b)

každý členský štát Únie prijme späť všetkých svojich štátnych príslušníkov, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Iraku, a to na jeho požiadanie a bez ďalších formalít.

4.   Členské štáty Únie a Irak vybavia svojich štátnych príslušníkov riadnymi dokladmi totožnosti s cieľom umožniť im cestovať na takéto účely. V prípade, že osoba, ktorá sa má prijať späť, nie je držiteľom žiadnych dokumentov ani iných dokladov potvrdzujúcich jej štátnu príslušnosť, môžu príslušné diplomatické a konzulárne zastúpenia dotknutého členského štátu alebo Iraku na požiadanie Iraku alebo dotknutého členského štátu uskutočniť opatrenia na pohovor s danou osobou s cieľom zistiť jej štátnu príslušnosť.

5.   V tejto súvislosti zmluvné strany súhlasia s tým, že na požiadanie druhej zmluvnej strany v zmysle článku 122 a v čo najkratšom možnom čase uzavrú dohodu o predchádzaní nelegálnej migrácii a jej kontrole, v ktorej sa upravia osobitné postupy a povinnosti v súvislosti s readmisiou a v ktorej sa tiež, ak to obe zmluvné strany budú považovať za vhodné, upraví aj readmisia štátnych príslušníkov iných krajín a osôb bez štátnej príslušnosti.

6.   Spolupráca v tejto oblasti bude prebiehať za plného dodržiavania práv, povinností a zodpovednosti zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z príslušných nástrojov medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva.

Článok 106

Boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v boji proti organizovanej, hospodárskej a finančnej trestnej činnosti a korupcii, falšovaniu a nezákonným transakciám, a prispievať k tomuto boju, a to prostredníctvom dodržiavania ich existujúcich vzájomných medzinárodných záväzkov v tejto oblasti vrátane účinnej spolupráce pri vymáhaní majetku alebo finančných prostriedkov získaných korupčnou činnosťou. Zmluvné strany budú podporovať vykonávanie Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho doplňujúcich protokolov, ako aj Dohovoru OSN proti korupcii.

Článok 107

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1.   Zmluvné strany sa dohodli na potrebe spolupráce v snahe predísť tomu, aby sa ich finančné systémy nezneužívali na pranie výnosov z akejkoľvek trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami a korupcie, a na financovanie terorizmu.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v rámci technickej a administratívnej pomoci zameranej na vypracúvanie a vykonávanie právnych predpisov a na účinné fungovanie mechanizmov slúžiacich na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Táto spolupráca sa bude týkať aj vymáhania majetku alebo finančných prostriedkov získaných z výnosov z trestnej činnosti.

3.   Spolupráca umožní výmenu relevantných informácií v rámci príslušných právnych predpisov a prijatie vhodných noriem boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré budú rovnocenné s tými, ktoré prijala Finančná akčná skupina (FATF), Únia a príslušné medzinárodné orgány pôsobiace v tejto oblasti.

Článok 108

Boj proti nezákonným drogám

1.   Zmluvné strany sa v súlade so svojimi príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi zamerajú na obmedzenie ponuky nepovolených drog, dopytu po nich a nedovoleného obchodovania s nimi, ako aj ich vplyvu na užívateľov drog a spoločnosť všeobecne, a na dosiahnutie účinnejšej prevencie zneužívania chemických prekurzorov používaných na nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok. Zmluvné strany v rámci svojej spolupráce zabezpečia, aby sa prijal komplexný a vyvážený prístup pri plnení tohto cieľa prostredníctvom regulácie legálneho trhu, účinných opatrení a koordinácie medzi príslušnými orgánmi vrátane orgánov v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych vecí, presadzovania práva a justičných orgánov.

2.   Zmluvné strany sa dohodnú na spôsoboch spolupráce v záujme dosiahnutia týchto cieľov. Opatrenia budú založené na spoločne dohodnutých zásadách v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, politickou deklaráciou a osobitnou deklaráciou o usmerňujúcich zásadách znižovania dopytu po drogách, ktoré boli schválené na 20. mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN venovanom drogám v júni 1998.

Článok 109

Spolupráca v oblasti kultúry

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať dvojstrannú spoluprácu v oblasti kultúry, a to v záujme posilnenia vzájomného porozumenia a rozvoja ich kultúrnych vzťahov.

2.   Zmluvné strany podporujú výmenu informácií a odborných znalostí a takisto aj iniciatívy, ktoré prispievajú k budovaniu kapacít, a to predovšetkým v súvislosti s ochranou kultúrneho dedičstva.

3.   Zmluvné strany posilnia spoluprácu zameranú na boj proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi hodnotami v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN týkajúcimi sa Iraku. Budú podporovať ratifikáciu a účinné uplatňovanie príslušných medzinárodných dohôd vrátane dohovoru UNESCO o opatreniach na zákaz a predchádzanie nezákonnému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrneho majetku z roku 1970.

4.   Zmluvné strany budú podporovať medzikultúrny dialóg medzi jednotlivcami, kultúrnymi inštitúciami a subjektmi zastupujúcimi organizovanú občiansku spoločnosť z Únie a Iraku.

5.   Zmluvné strany budú koordinovať svoje úsilie na medzinárodných fórach, okrem iného v rámci UNESCO a/alebo ďalších medzinárodných subjektov, s cieľom podporiť kultúrnu rozmanitosť, a predovšetkým pokiaľ ide o ratifikáciu a uplatňovanie Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Článok 110

Regionálna spolupráca

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca by mala prispieť k uľahčeniu a podpore úsilia zameraného na budovanie stability v Iraku a na jeho regionálnu integráciu. Na tento účel sa dohodli, že budú podporovať opatrenia zamerané na posilňovanie vzťahov s Irakom, jeho susednými krajinami a ostatnými regionálnymi partnermi.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že ich spolupráca môže zahŕňať aj kroky realizované na základe zmlúv o spolupráci uzatvorených s ostatnými krajinami v tom istom regióne, a to pod podmienkou, že tieto kroky budú zlučiteľné s touto dohodou a s ich záujmami.

3.   Bez toho, aby bola vylúčená ktorákoľvek oblasť, sa zmluvné strany dohodli, že budú osobitnú pozornosť venovať:

a)

podpore vnútroregionálneho obchodu;

b)

podpore regionálnych inštitúcií a podpore spoločných projektov a iniciatív realizovaných v rámci príslušných regionálnych organizácií.

HLAVA V

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 111

Rada pre spoluprácu

1.   Zriaďuje sa Rada pre spoluprácu, ktorá dohliada na vykonávanie tejto dohody. Rada sa stretáva na úrovni ministrov raz ročne. V záujme dosiahnutia cieľov tejto dohody skúma všetky dôležité otázky, vyplývajúce z tejto dohody, ako aj všetky ostatné dvojstranné alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu. Rada pre spoluprácu môže na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán vydávať aj príslušné odporúčania.

2.   Rada pre spoluprácu sa skladá zo zástupcov zmluvných strán.

3.   Rada pre spoluprácu prijme svoj rokovací poriadok.

4.   Každá zo zmluvných strán môže Rade pre spoluprácu predložiť akýkoľvek spor, ktorý sa týka uplatňovania alebo výkladu tejto dohody.

5.   Rada pre spoluprácu môže spor urovnať vydaním odporúčania.

6.   Ustanoveniami tohto článku nie sú žiadnym spôsobom dotknuté ani ovplyvnené osobitné ustanovenia o urovnávaní sporov obsiahnuté v hlave II tejto dohody.

Článok 112

Výbor pre spoluprácu a špecializované podvýbory

1.   Zriaďuje sa Výbor pre spoluprácu, ktorý sa skladá zo zástupcov zmluvných strán a ktorého úlohou je pomáhať Rade pre spoluprácu pri plnení jej úloh.

2.   Rada pre spoluprácu môže rozhodnúť o zriadení akéhokoľvek iného špecializovaného podvýboru alebo subjektu, ktorý jej bude môcť pomáhať pri plnení je úloh; Rada pre spoluprácu určí zloženie a stanoví úlohy takýchto výborov alebo subjektov, ako aj spôsob ich práce.

Článok 113

Parlamentný výbor pre spoluprácu

1.   Zriaďuje sa Parlamentný výbor pre spoluprácu. Tento výbor slúži ako fórum pre poslancov Irackého parlamentu a Európskeho parlamentu, kde sa môžu stretávať a vymieňať si názory.

2.   Parlamentný výbor pre spoluprácu sa skladá z členov Európskeho parlamentu na jednej strane a z členov Irackého parlamentu na strane druhej.

3.   Parlamentný výbor pre spoluprácu bude informovaný o odporúčaniach Rady pre spoluprácu.

4.   Parlamentný výbor pre spoluprácu môže predkladať Rade pre spoluprácu odporúčania.

Článok 114

Potrebné prostriedky

S cieľom uľahčiť spoluprácu v rámci tejto dohody sa obe zmluvné strany dohodli, že riadne povereným odborníkom a úradníkom zapojeným do realizácie spolupráce poskytnú prostriedky potrebné na výkon ich funkcií, a to v súlade s vnútornými pravidlami a predpismi oboch zmluvných strán.

Článok 115

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, a to za podmienok, ktoré sú v týchto zmluvách ustanovené, a na strane druhej na územie Iraku.

Článok 116

Nadobudnutie platnosti a predĺženie obdobia platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, kedy depozitár obdržal posledné z oznámení zmluvných strán o ukončení postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda sa uzatvára na obdobie desiatich rokov. Ak niektorá zo zmluvných najmenej šesť mesiacov pred skončením platnosti dohody neoznámi, že dohodu vypovedá, predlžuje sa obdobie platnosti dohody automaticky o ďalší rok. Toto vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po tom, čo druhá zmluvná strana dostane uvedené oznámenie. Vypovedanie nemá vplyv na prebiehajúce projekty začaté podľa tejto dohody pred prijatím uvedeného oznámenia.

Článok 117

Predbežné vykonávanie

1.   Únia a Irak sa dohodli, že bez ohľadu na ustanovenia článku 116 budú vykonávať články 1 a 2 a hlavy I, II, III, a V tejto dohody od prvého dňa tretieho mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si Únia a Irak navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel. Oznámenia sa zašlú Generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie, ktorý bude depozitárom tejto dohody.

2.   Ak zmluvné strany v súlade s odsekom 1 vykonávajú niektoré z ustanovení tejto dohody pred nadobudnutím jej platnosti, v prípade, že toto ustanovenie odkazuje na nadobudnutie platnosti tejto dohody, považuje sa tento odkaz za odkaz na deň, od ktorého sa zmluvné strany dohodli uplatňovať toto ustanovenie v zmysle odseku 1.

Článok 118

Nediskriminácia

V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek z jej osobitných ustanovení, platí, že:

a)

opatrenia uplatňované Irakom voči Únii nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich podnikmi či firmami;

b)

opatrenia uplatňované Úniou voči Iraku nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi štátnymi príslušníkmi Iraku alebo irackými podnikmi či firmami.

Článok 119

Ďalší rozvoj

1.   Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode zmeniť a doplniť, upraviť alebo rozšíriť túto dohodu s cieľom zvýšiť úroveň spolupráce, okrem iného aj jej doplnením dohodami alebo protokolmi týkajúcimi sa konkrétnych odvetví alebo činností.

2.   Pokiaľ ide o uplatňovanie tejto dohody, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže pri zohľadnení skúseností nadobudnutých v rámci tohto uplatňovania predkladať návrhy na rozšírenie rozsahu spolupráce. O rozšírení rozsahu spolupráce podľa tejto dohody rozhodne Rada pre spoluprácu.

Článok 120

Iné dohody

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné ustanovenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, platí, že táto dohoda ani žiadne opatrenie vykonané na jej základe nemá vplyv na právomoc členských štátov vykonávať aktivity v rámci dvojstrannej spolupráce s Irakom alebo prípadne uzatvárať s Irakom nové dohody o spolupráci.

2.   Táto dohoda nemá vplyv na uplatňovanie či plnenie záväzkov, ktoré zmluvné strany prevzali vo vzťahu k tretím stranám.

Článok 121

Neplnenie dohody

1.   Zmluvné strany prijmú akékoľvek všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a zabezpečia, aby tieto opatrenia boli v súlade s cieľmi stanovenými v tejto dohode.

2.   Ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že si druhá zmluvná strana nesplnila svoj záväzok vyplývajúci z tejto dohody, môže prijať vhodné opatrenia. Skôr ako tak urobí, musí Výboru pre spoluprácu do 30 dní predložiť v záujme nájdenia pre obe zmluvné strany prijateľného riešenia všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre dôkladné preskúmanie celej situácie.

Pri výbere opatrení sa uprednostnia tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody. Tieto opatrenia sa okamžite oznámia Rade pre spoluprácu, a ak o to druhá strana požiada, prerokujú sa v rámci tohto orgánu.

3.   Odchylne od ustanovení odseku 2 platí, že ktorákoľvek strana môže v súlade s medzinárodným právom okamžite prijať opatrenia v prípade:

a)

vypovedania tejto dohody, ktoré nie je prípustné podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva;

b)

porušenia základných prvkov tejto dohody uvedených v článku 2 a 5 druhou zmluvnou stranou.

Druhá zmluvná strana môže požiadať o zvolanie naliehavého stretnutia zmluvných strán do 15 dní v záujme dôkladného preskúmania situácie s cieľom nájdenia pre obe strany prijateľného riešenia.

4.   Odchylne od ustanovení odseku 2 platí, že ak sa niektorá zo zmluvných strán domnieva, že druhá zmluvná strana nesplnila záväzok vyplývajúci z hlavy II tejto dohody, môže využiť a musí dodržať výlučne len postupy urovnávania sporov podľa oddielu VI hlavy II tejto dohody.

Článok 122

Vymedzenie pojmu „zmluvné strany“

Na účely tejto dohody sa pod pojmom „zmluvné strany“ rozumie na jednej strane Únia alebo jej členské štáty, resp. Únia a jej členské štáty, v súlade s ich príslušnými právomocami, a na druhej strane Irak.

Článok 123

Autentické znenia

Táto dohoda je vypracovaná v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom jazyku a arabskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielu sa odkazuje na jazyk, v ktorom bola táto dohoda dojednaná, a to na anglický jazyk.

Článok 124

Prílohy, dodatky, protokoly a poznámky

Prílohy, dodatky, protokoly a poznámky k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Съставено в Брюксел на единадесети май две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de mayo de dos mil doce.

V Bruselu dne jedenáctého května dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte maj to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am elften Mai zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Μαΐου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the eleventh day of May in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le onze mai deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì undici maggio duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada vienpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gegužės vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év május havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de elfde mei tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego maja roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em onze de maio de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece mai două mii doisprezece.

V Bruseli jedenásteho mája dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enajstega maja leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den elfte maj tjugohundratolv.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel- Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Гια την Eλληvιкή Δημoкρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Гια την Kυπριαкή Δημoкρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


PRÍLOHA 1

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dodatok I

Obstarávania, ktoré sú predmetom tejto dohody

Čiastková príloha 1

Orgány ústrednej vládnej moci, ktoré obstarávajú v súlade s ustanoveniami kapitoly II oddielu V hlavy II tejto dohody

Tovar

Prahové hodnoty

130 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Služby (uvedené v čiastkovej prílohe 3)

Prahové hodnoty

130 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Práce (uvedené v čiastkovej prílohe 4)

Prahové hodnoty

5 000 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Záväzky Iraku

1.   Všetky orgány ústrednej vládnej moci vrátane všetkých podriadených subjektov akýchkoľvek orgánov ústrednej vládnej moci a všetkých subjektov, ktorých politiky obstarávania sú závislé na ústrednej vláde, resp. sú ňou ovplyvňované alebo sú pod jej kontrolou, ako aj všetky ostatné subjekty, ktoré sú financované ústrednou vládou alebo sú pod jej riadiacim dohľadom.

2.   Orientačný zoznam subjektov (presné názvy podliehajú zmene):

 

Ministerstvo poľnohospodárstva

 

Ministerstvo spojov

 

Národná komisia pre spoje a médiá

 

Komisia pre verejnú bezúhonnosť

 

Ministerstvo kultúry

 

Ministerstvo obrany

 

Ministerstvo pre migráciu

 

Ministerstvo pre vzdelávanie

 

Ministerstvo pre elektrickú energiu

 

Ministerstvo životného prostredia

 

Ministerstvo financií

 

Ministerstvo zahraničných vecí

 

Ministerstvo zdravotníctva

 

Ministerstvo pre vyššie vzdelávanie a vedecký výskum

 

Ministerstvo výstavby a bývania (a všetky jeho podriadené subjekty)

 

Ministerstvo pre ľudské práva

 

Ministerstvo priemyslu a nerastného bohatstva (a všetky jeho podriadené subjekty)

 

Ministerstvo vnútra

 

Ministerstvo spravodlivosti

 

Ministerstvo práce a sociálnych vecí

 

Ministerstvo pre miestne samosprávy a verejné práce

 

Ministerstvo pre ropu

 

Ministerstvo plánovania a rozvojovej spolupráce

 

Ministerstvo vedy a techniky

 

Ministerstvo obchodu

 

Ministerstvo dopravy

 

Ministerstvo pre vodné zdroje

 

Ministerstvo športu a mládeže

 

Štátne ministerstvo pre cestovný ruch a pamiatky

 

Štátne ministerstvo pre záležitosti provincií

 

Štátne ministerstvo pre ženské záležitosti

 

Iracká centrálna banka

 

Štátne vysoké školy

Záväzky Únie

Subjekty Únie:

1.   Rada Európskej únie

2.   Európska komisiaVerejní obstarávatelia členských štátov:

1.   Všetky ministerstvá ústrednej vlády a verejnoprávne subjekty

V prípade Únie je „verejnoprávnym subjektom“ akýkoľvek orgán:

zriadený na osobitný účel uspokojenia potrieb všeobecného záujmu, ktorý nemá priemyselný alebo komerčný charakter a

má právnu subjektivitu a

je financovaný v prevažnej miere štátom alebo regionálnymi, resp. miestnymi orgánmi, alebo inými verejnoprávnymi subjektmi, alebo ktorý je riadený takýmito subjektmi alebo je pod ich kontrolou, alebo orgán, ktorý je riadený alebo kontrolovaný prostredníctvom administratívnej, riadiacej alebo dozornej rady, v ktorej je viac ako polovica členov vymenovaná štátom alebo regionálnymi, resp. miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi subjektmi.

2.   Orgány ústrednej vládnej moci, ktoré obstarávajú v súlade s ustanoveniami kapitoly II oddielu V hlavy II tejto dohody (orientačný zoznam):

ORIENTAČNÝ ZOZNAM VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV, KTORÍ SÚ ORGÁNMI ÚSTREDNEJ VLÁDNEJ MOCI V ZMYSLE SMERNICE ES O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Belgicko

1.

Services publics fédéraux (Ministères):

1.

Federale Overheidsdiensten (ministeries):

SPF Chancellerie du Premier ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et organisation;

FOD Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, travail et concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et institutions publiques de sécurité sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, classes moyennes et energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Defensie;

Service public de programmation Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en Sociale Economie;

Service public fédéral de programmation Développement durable;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.


2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’Emploi.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bulharsko

Администрация на Народното събрание

Aдминистрация на Президента

Администрация на Министерския съвет

Конституционен съд

Българска народна банка

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Министерство на извънредните ситуации

Министерство на земеделието и храните

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Štátne agentúry, štátne komisie, výkonné agentúry a iné štátne orgány zriadené na základe zákona alebo výnosu Rady ministrov, ktoré plnia funkcie v súvislosti s výkonom výkonnej moci:

Агенция за ядрено регулиране

Висша атестационна комисия

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Държавна комисия по сигурността на информацията

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за финансов надзор

Патентно ведомство на Република България

Сметна палата на Република България

Агенция за приватизация

Агенция за следприватизационен контрол

Български институт по метрология

Държавна агенция „Архиви“

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Държавна агенция „Национална сигурност“

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за младежта и спорта

Държавна агенция по горите

Държавна агенция по туризма

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Институт по публична администрация и европейска интеграция

Национален статистически институт

Национална агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за професионално образование и обучение

Национална комисия за борба с трафика на хора

Агенция „Митници“

Агенция за държавна и финансова инспекция

Агенция за държавни вземания

Агенция за социално подпомагане

Агенция за хората с увреждания

Агенция по вписванията

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по енергийна ефективност

Агенция по заетостта

Агенция по обществени поръчки

Българска агенция за инвестиции

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция за национален строителен контрол

Държавна комисия по хазарта

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“

Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“

Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Изпълнителна агенция по лекарствата

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по почвените ресурси

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по трансплантация

Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Комисията за защита на потребителите

Контролно-техническата инспекция

Национален център за информация и документация

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална агенция за приходите

Национална ветеринарномедицинска служба

Национална служба „Полиция“

Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Национална служба за растителна защита

Национална служба за съвети в земеделието

Национална служба по зърното и фуражите

Служба „Военна информация“

Служба „Военна полиция“

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

Авиоотряд 28

Česká republika

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

Český báňský úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká národní banka

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Ústavní soud

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší státní zastupitelství

Nejvyšší kontrolní úřad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Grantová agentura České republiky

Státní úřad inspekce práce

Český telekomunikační úřad

Dánsko

Folketinget

Rigsrevisionen

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agentúr a inštitúcií)

Domstolsstyrelsen

Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agentúr a inštitúcií)

Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agentúr a inštitúcií)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (niekoľko agentúr a inštitúcií vrátane Statens Serum Institut)

Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (policajný veliteľ, prokurátor, 1 riaditeľstvo a viacero agentúr)

Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 diecéznych úradov)

Kulturministeriet — Ministerstvo kultúry

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 ministerstvá a viacero ďalších inštitúcií)

Miljøministeriet

5 styrelser (5 agentúr)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

1 styrelse (1 agentúra)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktorater og institutioner (4 riaditeľstvá a inštitúcie)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (niekoľko agentúr a inštitúcií vrátane Národného laboratória Risoe a dánskych štátnych výskumných a vzdelávacích zariadení)

Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 agentúra a niekoľko inštitúcií)

Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 agentúry a niekoľko inštitúcií)

Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, hereunder Øresundsbrokonsortiet (7 agentúr a inštitúcií vrátane Øresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agentúry, 4 vzdelávacie zariadenia, 5 iných inštitúcií)

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskillige styrelser og institutioner (niekoľko agentúr a inštitúcií)

Klima- og Energiministeriet

3 styrelser og institutioner (3 agentúry a inštitúcie)

Nemecko

Auswärtiges Amt

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium des Innern (iba civilný tovar)

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesministerium der Verteidigung (okrem vojenského materiálu)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Estónsko

Vabariigi Presidendi Kantselei;

Eesti Vabariigi Riigikogu;

Eesti Vabariigi Riigikohus;

Riigikontroll;

Õiguskantsler;

Riigikantselei;

Rahvusarhiiv;

Haridus- ja Teadusministeerium;

Justiitsministeerium;

Kaitseministeerium;

Keskkonnaministeerium;

Kultuuriministeerium;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

Põllumajandusministeerium;

Rahandusministeerium;

Siseministeerium;

Sotsiaalministeerium;

Välisministeerium;

Keeleinspektsioon;

Riigiprokuratuur;

Teabeamet;

Maa-amet;

Keskkonnainspektsioon;

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

Muinsuskaitseamet;

Patendiamet;

Tarbijakaitseamet;

Riigihangete Amet;

Taimetoodangu Inspektsioon;

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

Veterinaar- ja Toiduamet;

Konkurentsiamet;

Maksu- ja Tolliamet;

Statistikaamet;

Kaitsepolitseiamet;

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

Piirivalveamet;

Politseiamet;

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

Keskkriminaalpolitsei;

Päästeamet;

Andmekaitse Inspektsioon;

Ravimiamet;

Sotsiaalkindlustusamet;

Tööturuamet;

Tervishoiuamet;

Tervisekaitseinspektsioon;

Tööinspektsioon;

Lennuamet;

Maanteeamet;

Veeteede Amet;

Julgestuspolitsei;

Kaitseressursside Amet;

Kaitseväe Logistikakeskus;

Tehnilise Järelevalve Amet.

Írsko

President’s Establishment

Houses of the Oireachtas — (Parlament)

Department of the Taoiseach — (Úrad predsedu vlády)

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Office of the Commission for Public Service Appointments

Public Appointments Service

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor’s Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment, Heritage and Local Government

Department of Education and Science

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

Arts Council

National Gallery.

Grécko

Υπουργείο Εσωτερικών·

Υπουργείο Εξωτερικών·

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών·

Υπουργείο Ανάπτυξης·

Υπουργείο Δικαιοσύνης·

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων·

Υπουργείο Πολιτισμού·

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης·

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων·

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας·

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών·

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων·

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής·

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης·

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας·

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης·

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς·

Γενική Γραμματεία Ισότητας·

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού·

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας·

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας·

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού·

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων·

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος·

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας·

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας·

Εθνικό Τυπογραφείο·

Γενικό Χημείο του Κράτους·

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας·

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών·

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης·

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης·

Πανεπιστήμιο Αιγαίου·

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων·

Πανεπιστήμιο Πατρών·

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας·

Πολυτεχνείο Κρήτης·

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων·

Αιγινήτειο Νοσοκομείο·

Αρεταίειο Νοσοκομείο·

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης·

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού·

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων·

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων·

Γενικό Επιτελείο Στρατού·

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού·

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας·

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας·

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων·

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας·

Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Španielsko

Presidencia del Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Igualdad

Francúzsko

1.   Ministerstvá

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l’éducation nationale

Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi

Secrétariat d'État aux transports

Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

Secrétariat d'État à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'État à l’outre-mer

Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative

Secrétariat d'État aux anciens combattants

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'État aux affaires européennes

Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme

Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

Secrétariat d'État à la solidarité

Secrétariat d'État en charge de l’industrie et de la consommation

Secrétariat d'État en charge de l’emploi

Secrétariat d'État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'État en charge de l’écologie

Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'État en charge de l’aménagement du territoire

2.   Inštitúcie, nezávislé orgány a súdy

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité indépendante des marchés financiers

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l’énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d'État

Cours administratives d’appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)

3.   Štátne verejné inštitúcie

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d’outre-mer

Académie des technologies

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Agence de biomédicine

Agence pour l’enseignement du français à l’étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Agences de l’eau

Agence nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances

Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

Bibliothèque publique d’information

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des dépôts et consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d’enseignement zootechnique

Centre d’études de l’emploi

Centre d’études supérieures de la sécurité sociale

Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

Centre hospitalier des Quinze-Vingts

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des monuments nationaux

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Centre national d'études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S)

Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d’art dramatique

École centrale de Lille

École centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d’archéologie d’Athènes

École française d’Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

École du Louvre

École nationale d’administration

École nationale de l’aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d’équitation

École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg

Écoles nationales d’ingénieurs

École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d’alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

Écoles nationales supérieures d’arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)

École nationale supérieure du paysage de Versailles

École nationale supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires

École nationale supérieure de la sécurité sociale

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

École de sylviculture Crogny (Aube)

École de viticulture et d’œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)

École de viticulture — Avize (Marne)

Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut des hautes études pour la science et la technologie

Institut français d’archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National de l’origine et de la qualité

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut national d'études Démographiques (I.N.E.D)

Institut National d’Horticulture

Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la propriété industrielle

Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A)

Institut national de la recherche pédagogique (I.N.R.P)

Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.)

Institut national de recherches archéologiques préventives

Institut national des sciences de l’univers

Institut national des sports et de l’education physique

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de recherche pour le développement

Instituts régionaux d’administration

Institut des sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Instituts Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l’armée

Musée Gustave-Moreau

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Muséum national d’histoire naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de l’eau et des milieux aquatiques

Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l’Algérie

Ordre national de la Légion d’honneur

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

4.   Iné štátne verejné subjekty

Union des groupements d’achats publics (UGAP)

Agence nationale pour l’emploi (A.N.P.E)

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMS)

Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Taliansko

1.   Obstarávateľské subjekty

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell’Interno

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero della Difesa

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell’Ambiente - Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

2.   Iné štátne verejné subjekty

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Cyprus

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

Υπουργικό Συμβούλιο

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δικαστική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Γραφείο Προγραμματισμού

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

Υπουργείο Άμυνας

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωργίας

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Τμήμα Αναδασμού

Υπηρεσία Μεταλλείων

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Αστυνομία

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τμήμα Φυλακών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Υπουργείο Εσωτερικών

Επαρχιακές Διοικήσεις

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Πολιτική Άμυνα

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

Υπηρεσία Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Οικονομικών

Τελωνεία

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Στατιστική Υπηρεσία

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υπουργείο Υγείας

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Γενικό Χημείο

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Lotyšsko

a)   Ministerstvá, ministerské sekretariáty pre zvláštne úlohy a im podriadené inštitúcie

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

Satversmes aizsardzības birojs

b)   Iné štátne inštitúcie

Augstākā tiesa

Centrālā vēlēšanu komisija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Latvijas Banka

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Satversmes tiesa

Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Valsts kontrole

Valsts prezidenta kanceleja

Tiesībsarga birojs

Nacionālā radio un televīzijas padome

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Iné štátne inštitúcie, ktoré nie sú podriadené ministerstvám)

Litva

Prezidentūros kanceliarija

Seimo kanceliarija

Inštitúcie, ktoré sa zodpovedajú Seimas [parlamentu]:

Lietuvos mokslo taryba;

Seimo kontrolierių įstaiga;

Valstybės kontrolė;

Specialiųjų tyrimų tarnyba;

Valstybės saugumo departamentas;

Konkurencijos taryba;

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

Vertybinių popierių komisija;

Ryšių reguliavimo tarnyba;

Nacionalinė sveikatos taryba;

Etninės kultūros globos taryba;

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

Valstybinė kultūros paveldo komisija;

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

Vyriausioji rinkimų komisija;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Vyriausybės kanceliarija

Inštitúcie, ktoré sa zodpovedajú Vyriausybės [vláde]:

Ginklų fondas;

Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

Kūno kultūros ir sporto departamentas;

Lietuvos archyvų departamentas;

Mokestinių ginčų komisija;

Statistikos departamentas;

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

Viešųjų pirkimų tarnyba;

Narkotikų kontrolės departamentas;

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

Draudimo priežiūros komisija;

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

Konstitucinis Teismas

Lietuvos bankas

Aplinkos ministerija

Inštitúcie podliehajúce Aplinkos ministerija [Ministerstvu životného prostredia]:

Generalinė miškų urėdija;

Lietuvos geologijos tarnyba;

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;