ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.202.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 202

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
28. júla 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/442/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júla 2012 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením prílohy II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 689/2012 z 27. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 415/2007 týkajúce sa technických špecifikácií lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 690/2012 z 27. júla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 691/2012 z 27. júla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/443/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. júla 2012 o konkrétnych opatreniach na posilnenie finančnej stability, určené Španielsku

17

 

 

2012/444/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Banka Slovenije

21

 

 

2012/445/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júla 2012 o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Maďarskom

22

 

 

2012/446/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júla 2012 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Maďarskom

23

 

 

2012/447/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 24. júla 2012, ktorým sa Dánsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 75 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

24

 

 

2012/448/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2012, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre novinový papier [oznámené pod číslom C(2012) 4693]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

28.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/1


ROZHODNUTIE RADY

z 24. júla 2012

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením prílohy II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

(2012/442/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 43 ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. b) v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP môže Spoločný výbor EHP okrem iného rozhodnúť o zmene a doplnení prílohy II k Dohode o EHP.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP obsahuje ustanovenia a dojednania týkajúce sa technických predpisov, noriem, skúšok a certifikácie.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2011 zo 7. decembra 2011 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2012, 2013 a 2014 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (3) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2008 z 5. decembra 2008 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2009, 2010 a 2011 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám (4) bolo začlenené do Dohody o EHP s určitými úpravami pre štáty EZVO, ktoré sú súčasťou EHP.

(6)

Nakoľko nariadenie (ES) č. 1213/2008 sa zrušilo a je preto potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť, mali by sa tieto úpravy prevziať do vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1274/2011. Týkajú sa počtu pesticídov, ktoré má monitorovať Island, a počtu vzoriek z každého produktu, ktoré majú Island a Nórsko odobrať a analyzovať, a zohľadňujú najmä obmedzené laboratórne kapacity na Islande.

(7)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by mala vychádzať z pripojeného návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením prílohy II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP, vychádza z návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 24. júla 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 8.12.2011, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 9.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. …/…

z,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k Dohode o EHP bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. …/… z … (1).

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2011 zo 7. decembra 2011 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2012, 2013 a 2014 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (2) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2008 z 5. decembra 2008 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2009, 2010 a 2011 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám (3), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa v Európskej únii zrušilo, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(4)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy týkajúce sa potravín sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II Dohody o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení a dopĺňa takto:

1.

Znenie bodu 54zzzzb (nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2008) sa vypúšťa.

2.

Za bod 65 (nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2011) sa vkladá tento bod:

„66.

32011 R 1274: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2011 zo 7. decembra 2011 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2012, 2013 a 2014 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (Ú. v. EÚ L 325, 8.12.2011, s. 24).

Ustanovenia tohto nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

1.

V článku 1 sa dopĺňa tento text:

‚V rokoch 2012, 2013 a 2014 môže Island aj naďalej zbierať vzorky z rovnakých 61 pesticídov monitorovaných v potravinách na jeho trhu v roku 2011 a analyzovať ich.‘

2.

V bode 5 prílohy II sa dopĺňa tento text:

‚IS

12(*)

15(**)

NO

12(*)

15(**)‘ “

Článok 2

Znenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1274/2011 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť … pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli …

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L …

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 8.12.2011, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 9.

(4)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


NARIADENIA

28.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 689/2012

z 27. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 415/2007 týkajúce sa technických špecifikácií lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 1 ods. 2 a článok 5 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 415/2007 z 13. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva (2),

keďže:

(1)

Na zachovanie interoperability s riadením plavby námorných plavidiel a námornými informačnými službami, a preto aj s automatickým identifikačným systémom (AIS) je potrebné, aby sa zodpovedajúcim spôsobom zmenilo a doplnilo nariadenie Komisie (ES) č. 415/2007.

(2)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 7 smernice Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 415/2007 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto nariadením najneskôr do dvanástich mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152.

(2)  Ú. v. EÚ L 105, 23.4.2007, s. 35.

(3)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29.


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 415/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V obsahu sa vkladá kapitola:

„2.3.9.

Typové schválenie“

2.

„ODKAZY“ sa menia a dopĺňajú takto:

a)

10. a 11. riadok sa nahrádzajú takto:

Názov dokumentu

Organizácia

Dátum uverejnenia

„Odporúčanie ITU-R M.1371 ‚Technická charakteristika pre univerzálny automatický identifikačný systém pre lode s využitím mnohonásobného prístupu s časovým delením kanálov v námornom mobilnom pásme VHF‘

ITU

2001

Medzinárodná norma IEC 61993 ‚Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatické identifikačné systémy (AIS). Časť 2: Prístroje triedy A univerzálneho automatického identifikačného systému (AIS) pre lode‘

IEC

2002“

b)

Dopĺňa sa tento riadok:

Názov dokumentu

Organizácia

Dátum uverejnenia

„Technické usmernenia pre AIS pre vnútrozemskú plavbu

Expertná skupina pre lokalizáciu plavidiel a sledovanie ich dráhy“

 

3.

V kapitole 2.2 sa predposledný odsek nahrádza takto:

„V prípade pohybujúcich sa plavidiel možno prepínať rýchlosť aktualizácie dynamických informácií na taktickej úrovni medzi režimom SOLAS a režimom vnútrozemskej vodnej cesty. V režime vnútrozemskej vodnej cesty sa môže zvýšiť až na 2 sekundy. Pre kotviace plavidlá sa odporúča rýchlosť aktualizácie raz za niekoľko minút alebo ak dôjde k zmene informácií.“

4.

V kapitole 2.3.1 sa dopĺňa táto veta:

„Koncepcia AIS pre vnútrozemskú plavbu by mala zohľadňovať technické usmernenia pre AIS pre vnútrozemskú plavbu, ktoré vypracovala a aktualizuje expertná skupina pre lokalizáciu plavidiel a sledovanie ich dráhy (1).

5.

V kapitole 2.3.2.1 sa v tabuľke vypúšťa posledný riadok.

6.

Kapitola 2.3.2.3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

3. riadok tabuľky sa vypúšťa.

b)

Dopĺňa sa tento riadok:

„Naložené/nenaložené plavidlo

(rozšírené pre AIS pre vnútrozemskú plavbu)“

7.

V kapitole 2.3.2.4 sa 4. riadok v prvej tabuľke s názvom „Odhadovaný čas príchodu (ETA) k plavebnej komore/mostu/terminálu“ mení a dopĺňa takto:

„Maximálna súčasná statická podjazdová výška

(rozšírené pre AIS pre vnútrozemskú plavbu)“

8.

Kapitola 2.3.3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Druhý odsek sa nahrádza takto:

„Pre lode, ktoré sa plavia v oblastiach vnútrozemských vodných ciest, interval podávania správy dynamických informácií možno prepínať medzi režimom SOLAS a režimom vnútrozemskej vodnej cesty. V režime vnútrozemskej vodnej cesty sa môže zvýšiť až na 2 sekundy. V oblastiach so zmiešanou dopravou, ako sú námorné prístavy, musí byť možné znížiť interval podávania správy dynamických informácií príslušného orgánu s cieľom zabezpečiť rovnováhu pri podávaní správ medzi plavidlami vnútrozemskej plavby a plavidlami SOLAS. Režim podávania správ sa musí dať prepínať pomocou príkazov TDMA zo základnej stanice (automatické prepínanie pomocou telepríkazu TDMA prostredníctvom správy 23) a príkazmi z lodných systémov, napr. MKD, ECDIS alebo na palubnom počítači prostredníctvom rozhrania, napr. IEC 61162 (automatické prepínanie prostredníctvom lodného systémového príkazu). Pre statické informácie a informácie v súvislosti s plavbou sa odporúča interval podávania správy niekoľko minút, na požiadanie alebo ak dôjde k zmene informácií.“

b)

V tabuľke 2.1 sa 9. riadok nahrádza takto:

Dynamické podmienky lode

Nominálny interval hlásenia

„Loď v režime vnútrozemskej plavby, pohybujúca sa (2)

stanoví sa v rozpätí medzi 2 sekundami a 10 sekundami“

c)

Dopĺňa sa táto veta:

Poznámka: Prenosná stanica AIS pre vnútrozemskú plavbu funguje buď v režime vnútrozemskej vodnej cesty (skupinové pridelenie prostredníctvom správy 23) alebo v režime SOLAS (autonómny režim, skupinové pridelenie neaktívne).“

9.

V kapitole 2.3.4 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Technické riešenie AIS pre vnútrozemskú plavbu vychádza z tých istých technických noriem ako IMO SOLAS AIS (odporúčanie ITU-R M.1371, IEC 61993).“

10.

Kapitola 2.3.5 sa nahrádza takto:

„2.3.5.   Kompatibilita s odpovedačmi IMO triedy A

Odpovedače pre vnútrozemskú plavbu AIS musia byť v súlade s odpovedačmi IMO triedy A, a preto musia byť schopné prijímať a spracovávať všetky správy IMO AIS (podľa ITU-R M.1371 a technických vysvetlení IALA k ITU-R M.1371) a okrem toho správy vymedzené v kapitole 2.4 týchto technických špecifikácií.

Pri odpovedačoch pre vnútrozemskú plavbu AIS sa nevyžaduje prenosová (tx) schopnosť DSC ani zabezpečenie MKD, ale vyžadujú sa funkcie MKD, ako aj riadenia kanálu DSC. Výrobcovia môžu odstrániť príslušný hardvér a softvér z odpovedačov triedy A.“

11.

Vkladá sa táto kapitola:

„2.3.9.   Typové schválenie

Zariadenia AIS pre vnútrozemskú plavbu musia mať typové schválenie súladu s týmito technickými špecifikáciami.“

12.

Kapitola 2.4.1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov kapitoly 2.4.1 sa nahrádza takto:

„2.4.1.   Správa 1, 2, 3: správy o polohe (ITU-R 1371)“

b)

V tabuľke 2.2 sa predposledný riadok nahrádza takto:

Ukazovateľ

Počet bitov

Opis

„Komunikačný stav

19

Pozri ITU-R M. 1371“

13.

Názov kapitoly 2.4.2 sa nahrádza takto:

„2.4.2.   Správa 5: statické dáta lode a dáta v súvislosti s plavbou (ITU-R 1371)

14.

Kapitola 2.4.3. sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov kapitoly 2.4.3. sa nahrádza takto:

„2.4.3.   Správa 23, príkaz na skupinové pridelenie (ITU-R M. 1371)“

b)

Pred tabuľkou 2.4 sa vkladá tento odsek:

„Príkaz na skupinové pridelenie vysiela základná stanica, keď funguje ako kontrolný subjekt. Táto správa sa vysiela na prenosnú stanicu v rámci určeného regiónu, a to buď podľa „typu lode a typu nákladu“, alebo podľa „typu stanice“. Prijímajúca stanica zohľadňuje všetky sektorové polia súčasne. Kontroluje tieto prevádzkové parametre prenosnej stanice: režim vysielania/príjmu, interval podávania správ a trvanie času pokoja.“

c)

V tabuľke 2.4 sa 9. a 10. riadok nahrádzajú takto:

Ukazovateľ

Počet bitov

Opis

„Typ stanice

4

0 = všetky typy prenosných staníc (predvolená hodnota); 1 = iba prenosné stanice triedy A; 2 = všetky typy prenosných staníc triedy B; 3 = SAR letecká prenosná stanica; 4 = iba prenosné stanice triedy B ‚SO‘; 5 = trieda B ‚CS‘ námorná pohyblivá stanica (iba IEC62287); 6 = vnútrozemské vodné cesty, 7 až 9 = regionálne použitie, 10 až 15 = pre budúce použitie

Typ lode a typ nákladu

8

0 = všetky typy (predvolená hodnota)

1…99 pozri tabuľku 50, Príloha 8 k ITU-R M.1371-3

100…199 vyhradené pre regionálne použitie

200…255 vyhradené pre budúce použitie“

d)

V tabuľke 2.5 sa 10., 11. a 12. riadok nahrádzajú takto:

Nastavenie poľa intervalu podávania správy

Interval podávania správy pre správu 18

„9

ďalší kratší interval podávania správy

10

ďalší dlhší interval podávania správy

11

2 sekundy (neplatí pre triedu B ‚CS‘)“

e)

Posledná veta sa nahrádza takto:

Poznámka: Keď sa dvojkanálové vysielanie pozastaví príkazom 1 alebo 2 režimu Tx/Rx, požadovaný interval podávania správy sa zachová s použitím zostávajúceho vysielacieho kanála.“

15.

Názov kapitoly 2.4.4 sa nahrádza takto:

„2.4.4.   Používanie špecifických správ (ITU-R 1371)

16.

V kapitole 2.4.4.1 sa prvá veta nahrádza takto:

„Funkčné identifikátory (FI) v rámci odvetvia AIS pre vnútrozemskú plavbu sa prideľujú a používajú tak, ako sa uvádza v ITU-R M.1371.“

17.

Kapitola 2.4.4.2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V tabuľke 2.7 sa 7., 8., 9. a 11. riadok nahrádzajú takto:

 

Ukazovateľ

Počet bitov

Opis

Binárne dáta

„Dĺžka lode/zostavy plavidiel

13

1 – 8 000 (zvyšok sa nepoužíva) dĺžka lode/zostavy plavidiel v 1/10 m 0 = predvolená hodnota

Šírka lode/zostavy plavidiel

10

1 – 1 000 (zvyšok sa nepoužíva) šírka lode/zostavy plavidiel v 1/10m; 0 = predvolená hodnota

Typ lode a zostavy plavidiel

14

Numerická klasifikácia ERI (CODES): Typ lode a zostavy plavidiel, ako je uvedené v dodatku E

Maximálny súčasný statický ponor

11

1 – 2 000 (zvyšok sa nepoužíva) ponor v 1/100m, 0 = predvolená hodnota = neznáma“

b)

V tabuľke 2.8 sa 16. riadok nahrádza takto:

 

Ukazovateľ

Bit

Opis

Binárne dáta

„Maximálna súčasná statická podjazdová výška

12

0 – 4 000 (zvyšok sa nepoužíva) v 1/100m, 0 = predvolená hodnota = nepoužíva sa“

c)

V tabuľke 2.15 sa 8., 10., 12. a 14. riadok nahrádzajú takto:

 

Ukazovateľ

Bit

Opis

Binárne dáta

„Vodný stav

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1 – 13: 0 – 8191, v 1/100m,

Bity 0 – 13: 0 = neznámy = predvolená hodnota (2)

Vodný stav

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1 – 13: 0 – 8191, v 1/100m,

Bity 0 – 13: 0 = neznámy = predvolená hodnota (2)

Vodný stav

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1 – 13: 0 – 8191, v 1/100m,

Bity 0 – 13: 0 = neznámy = predvolená hodnota (2)

Vodný stav

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1 – 13: 0 – 8191, v 1/100m,

Bity 0 – 13: 0 = neznámy = predvolená hodnota (2)“

18.

V Dodatku A sa vymedzenie pojmov mení a dopĺňa takto:

a)

Vymedzenie pojmu „riečne informačné služby“ sa nahrádza takto:

Riečne informačné služby (RIS)

Európska koncepcia harmonizovaných informačných služieb na podporu manažmentu dopravy a prepravy pri vnútrozemskej plavbe vrátane rozhrania s inými spôsobmi dopravy.“

b)

Vymedzenie pojmu „oblasť VTS“ sa nahrádza takto:

Oblasť VTS

Oblasť VTS je ohraničená, formálne stanovená servisná oblasť VTS. Oblasť VTS sa môže rozdeliť na podoblasti alebo sektory. (Zdroj: Usmernenia IALA VTS).“

c)

Vymedzenie pojmu „navigačné informácie“ sa nahrádza takto:

Navigačné informácie

Navigačné informácie sú informácie poskytnuté veliteľovi lodi na palube na podporu jeho palubného rozhodovania. (Zdroj: Usmernenia IALA VTS)“

d)

Vymedzenie pojmu „taktické informácie o plavebnej situácii“ sa nahrádza takto:

Taktické informácie o plavebnej situácii (TTI)

Taktické informácie o plavebnej situácii sú informácie, ktoré ovplyvňujú okamžité rozhodnutia veliteľa lode alebo obsluhy VTS, pokiaľ ide o navigáciu v aktuálnej plavebnej situácii a blízke zemepisné okolie. Taktický obraz premávky obsahuje informácie o pozícii a špecifické informácie o plavidle všetkých cieľov zachytených radarom, ktoré sa ukážu v elektronickej plavebnej mape, pokiaľ možno doplnené o externé dopravné informácie, ako sú napr. informácie poskytnuté AIS. Taktické informácie o plavebnej situácii (TTI) môžu byť k dispozícii na palube lode alebo na pevnine, napr. v centre služieb lodnej dopravy (VTS). (Zdroj: Usmernenia RIS)“

e)

Vymedzenie pojmu strategické informácie o plavebnej situácii sa nahrádza takto:

Strategické informácie o plavebnej situácii (STI)

Strategické informácie o plavebnej situácii sú informácie, ktoré ovplyvňujú strednodobé a dlhodobé rozhodnutia používateľov RIS. Strategický obraz premávky prispieva k schopnosti prijímať rozhodnutia v oblasti plánovania bezpečnej a efektívnej plavby. Strategický obraz premávky sa vytvára v centre RIS a poskytuje sa používateľom na požiadanie. Strategický obraz premávky obsahuje všetky relevantné plavidlá v oblasti RIS s ich charakteristikou, nákladom a polohou oznamovanými prostredníctvom hlasového hlásenia VHF a elektronického hlásenia z lodí, ukladá sa do databázy a prezentuje sa v tabuľke alebo v elektronickej mape. Strategické informácie o plavebnej situácii môžu byť k dispozícii v centre RIS/VTS alebo v kancelárii. (Zdroj: Usmernenia RIS).“

f)

Vymedzenie pojmu „sledovanie lodnej dopravy“ sa nahrádza takto:

Sledovanie lodnej dopravy

Sledovanie lodnej dopravy zabezpečuje dôležité informácie týkajúce sa pohybu príslušných lodí v oblasti RIS. Sem patria informácie o identite lodí, pozícii, (type nákladu) a cieľovom prístave.“

g)

Vymedzenie pojmu „obsluha RIS“ sa nahrádza takto:

Obsluha RIS

Osoba, ktorá vykonáva jednu alebo viac úloh v rámci služieb RIS.“

h)

Vymedzenie pojmu „manažér nautického servisu“ sa nahrádza takto:

Manažér nautického servisu

Osoba, ktorá plánuje a sleduje aktuálny (navigačný) stav istého počtu plavidiel, ktoré sa pohybujú alebo pracujú pod jedným vedením alebo patria jednému vlastníkovi.“

i)

Vymedzenie pojmu „obsluha v kalamitných centrách pohotovostných služieb“ sa nahrádza takto:

Obsluha v kalamitných centrách pohotovostných služieb

Osoba, ktorá sleduje, riadi a organizuje bezpečný a hladký postup v prípade nehôd, udalostí a katastrof.“

19.

Dodatok D sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod D.1 sa nahrádza takto:

„D.1.   Vkladané vety

Sériové digitálne rozhranie AIS je podporované existujúcimi vetami IEC 61162 a novými vetami podobnými IEC 61162. Podrobné opisy viet digitálneho rozhrania sú uvedené v IEC 61162.

Tento dodatok obsahuje informácie, ktoré sa používali počas vývoja AIS pre vnútrozemskú plavbu s cieľom vkladať konkrétne dáta pre vnútrozemskú plavbu (pozri: Zmeny a doplnenia protokolu pre vnútrozemskú plavbu AIS) do lodnej jednotky AIS pre vnútrozemskú plavbu.“

b)

V druhej vete v bode D.2 sa slovo „navrhuje“ nahrádza slovom „používa“.

c)

V druhej vete v bode D.3 sa slovo „navrhuje“ nahrádza slovom „používa“.

20.

Dodatok E sa nahrádza takto:

„Dodatok E

TYPY LODÍ ERI

Táto tabuľka sa používa na prevod typov lodí UN, ktoré sa používajú v správe pre vnútrozemskú plavbu 10, na typy IMO, ktoré sa používajú v IMO správe 5.

POUŽITIE L (loď)/Z (zostava plavidiel)

M

Kód Pododdelenie

Názov

No

8

00

0

Vessel, type unknown

V

8

01

0

Motor freighter

V

8

02

0

Motor tanker

V

8

02

1

Motor tanker, liquid cargo, type N

V

8

02

2

Motor tanker, liquid cargo, type C

V

8

02

3

Motor tanker, dry cargo

V

8

03

0

Container vessel

V

8

04

0

Gas tanker

C

8

05

0

Motor freighter, tug

C

8

06

0

Motor tanker, tug

C

8

07

0

Motor freighter with one or more ships alongside

C

8

08

0

Motor freighter with tanker

C

8

09

0

Motor freighter pushing one or more freighters

C

8

10

0

Motor freighter pushing at least one tank-ship

No

8

11

0

Tug, freighter

No

8

12

0

Tug, tanker

C

8

13

0

Tug, freighter, coupled

C

8

14

0

Tug, freighter/tanker, coupled

V

8

15

0

Freightbarge

V

8

16

0

Tankbarge

V

8

16

1

Tankbarge, liquid cargo, type N

V

8

16

2

Tankbarge, liquid cargo, type C

V

8

16

3

Tankbarge, dry cargo

V

8

17

0

Freightbarge with containers

V

8

18

0

Tankbarge, gas

C

8

21

0

Pushtow, one cargo barge

C

8

22

0

Pushtow, two cargo barges

C

8

23

0

Pushtow, three cargo barges

C

8

24

0

Pushtow, four cargo barges

C

8

25

0

Pushtow, five cargo barges

C

8

26

0

Pushtow, six cargo barges

C

8

27

0

Pushtow, seven cargo barges

C

8

28

0

Pushtow, eight cargo barges

C

8

29

0

Pushtow, nine cargo barges

C

8

31

0

Pushtow, one gas/tank barge

C

8

32

0

Pushtow, two barges at least one tanker or gas barge

C

8

33

0

Pushtow, three barges at least one tanker or gasbarge

C

8

34

0

Pushtow, four barges at least one tanker or gasbarge

C

8

35

0

Pushtow, five barges at least one tanker or gasbarge

C

8

36

0

Pushtow, six barges at least one tanker or gasbarge

C

8

37

0

Pushtow, seven barges at least one tanker or gasbarge

C

8

38

0

Pushtow, eight barges at least one tanker or gasbarge

C

8

39

0

Pushtow, nine or more barges at least one tanker or gasbarge

V

8

40

0

Tug, single

No

8

41

0

Tug, one or more tows

C

8

42

0

Tug, assisting a vessel or linked combination

V

8

43

0

Pushboat, single

V

8

44

0

Passenger ship, ferry, red cross ship, cruise ship

V

8

44

1

Ferry

V

8

44

2

Red Cross ship

V

8

44

3

Cruise ship

V

8

44

4

Passenger ship without accommodation

V

8

45

0

Service vessel, police patrol, port services

V

8

46

0

Vessel, work maintenance craft, floating derrick, cable-ship, buoy-ship, dredge.

C

8

47

0

Object, towed, not otherwise specified.

V

8

48

0

Fishing boat

V

8

49

0

Bunkership

V

8

50

0

Barge, tanker, chemical

C

8

51

0

Object, not otherwise specified.

Dodatočné kódy pre námorné dopravné prostriedky

V

1

50

0

General Cargo Vessel Maritime

V

1

51

0

Unit Carrier Maritime

V

1

52

0

Bulk Carrier Maritime

V

1

53

0

Tanker

V

1

54

0

Liquefied gas tanker

V

1

85

0

Craft, pleasure longer than 20 meters

V

1

90

0

Fast ship

V

1

91

0

Hydrofoil

V

1

92

0

Catamaran Fast“


(1)  VTT-secretariat@risexpertgroups.org“


28.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 690/2012

z 27. júla 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

58,9

XS

38,5

ZZ

48,7

0707 00 05

MK

53,8

TR

95,4

ZZ

74,6

0709 93 10

TR

102,0

ZZ

102,0

0805 50 10

AR

91,6

TR

89,0

UY

96,7

ZA

100,7

ZZ

94,5

0806 10 10

EG

187,3

IL

187,9

MA

254,8

TR

162,6

ZZ

198,2

0808 10 80

AR

197,0

BR

95,0

CL

104,3

NZ

121,9

US

123,1

UY

52,1

ZA

111,1

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

138,5

CL

122,1

NZ

175,8

ZA

110,9

ZZ

136,8

0809 10 00

AR

124,4

TR

168,7

ZZ

146,6

0809 29 00

TR

333,9

ZZ

333,9

0809 30

TR

172,6

ZZ

172,6

0809 40 05

BA

70,9

IL

84,6

ZZ

77,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


28.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 691/2012

z 27. júla 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2011/12 sa stanovila vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 971/2011 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 677/2012 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(3)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012, s. 57.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95 uplatniteľné od 28. júla 2012

(v EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 12 10 (1)

42,50

0,00

1701 12 90 (1)

42,50

1,86

1701 13 10 (1)

42,50

0,00

1701 13 90 (1)

42,50

2,15

1701 14 10 (1)

42,50

0,00

1701 14 90 (1)

42,50

2,15

1701 91 00 (2)

50,30

2,38

1701 99 10 (2)

50,30

0,00

1701 99 90 (2)

50,30

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

28.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/17


ROZHODNUTIE RADY

z 23. júla 2012

o konkrétnych opatreniach na posilnenie finančnej stability, určené Španielsku

(2012/443/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 136 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 126 ods. 6,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 písm. b) Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZFEÚ“) sa predpokladá možnosť vypracovať usmernenia pre hospodársku politiku, špecifické pre členské štáty, ktorých menou je euro.

(2)

Rada vo svojom odporúčaní týkajúcom sa národného programu reforiem Španielska z roku 2012 a v stanovisku k programu stability Španielska na roky 2012 – 2015 (1) odporučila, aby Španielsko prijalo opatrenia s cieľom „vykonať reformu finančného sektora, najmä doplniť prebiehajúcu reštrukturalizáciu bankového sektora tým, že sa vyrieši situácia zostávajúcich slabých inštitúcií, stanoví komplexná stratégia ako účinne nakladať so zdedenými aktívami v súvahách bánk, ako aj zaujme jasný postoj k financovaniu a využitiu ochranných prostriedkov (backstop facilities)“.

(3)

Bohato dostupné lacné externé financovanie v prvom desaťročí 21. storočia podnietilo v Španielsku domáci dopyt a prudkú dynamiku v oblasti aktív, ktoré sa zakladali na úveroch a sústreďovali najmä na sektor nehnuteľností. Prasknutie bubliny v oblasti nehnuteľností a stavebníctva a nasledujúca hospodárska recesia nepriaznivo ovplyvnili španielsky bankový sektor. V dôsledku toho španielske banky, až na pár veľkých a medzinárodne diverzifikovaných úverových inštitúcií, vo výraznej miere stratili prístup na medzibankové trhy ponúkajúce financovanie za prijateľných podmienok, a teda sa stali vysoko závislé od refinancovania Eurosystémom. Okrem toho sa vplyvom zníženia ratingu na dostupnosť kolaterálu značne obmedzila ich schopnosť požičiavať si.

(4)

Výrazná hospodárska recesia zaznamenaná v posledných rokoch, ktorá má veľmi nepriaznivý vplyv na zamestnanosť a nezamestnanosť, podstatne zhoršila v Španielsku rozpočtovú pozíciu. Podľa aktualizácie prognózy útvarov Komisie z jari 2012 sa predpokladá, že deficit verejných financií bude v roku 2012 na úrovni 6,3 % HDP, čo je porovnateľné s očakávaným deficitom 5,3 % HDP v programe stability z roku 2012 a v návrhu zákona o rozpočte na rok 2012. Hrubý verejný dlh narástol v roku 2011 na 68,5 % HDP a podľa aktualizácie prognózy útvarov Komisie z jari 2012 sa očakáva, že za predpokladu nezmenenej politiky v roku 2012 porastie na 80,9 % HDP a na 86,8 % v roku 2013, čím vo všetkých rokoch prekročí referenčnú hodnotu uvedenú v zmluve. Riziká súvisiace s makroekonomickým scenárom a rozpočtovými cieľmi, ako aj s dodatočnými opatreniami finančnej záchrany môžu prispieť k ďalšiemu zvýšeniu verejného dlhu. Vzhľadom na tento vývoj Rada 10. júla 2012 vydala Španielsku na základe postupu pri nadmernom deficite odporúčanie ukončiť súčasnú situáciu nadmerného deficitu do roku 2014.

(5)

Španielske orgány prijali celý rad dôležitých opatrení na riešenie problémov v bankovom sektore. Medzi tieto opatrenia patrí očistenie súvah bánk, zvýšenie minimálnych kapitálových požiadaviek, reštrukturalizácia sektora sporiteľní a značné zvýšenie požiadaviek na tvorbu opravných položiek vzťahujúcich sa na úvery súvisiace s developerskou činnosťou a so zabavenými aktívami, ktoré slúžili ako kolaterál. Tieto opatrenia však nestačia na zmiernenie tlaku na trhu.

(6)

Španielske orgány zvýšili vo februári 2011 požiadavku na minimálny podiel kapitálu (kapitálová istina) na 8 % rizikovo vážených aktív bánk a na splnenie tohto nového predpisu im poskytli čas do septembra 2011. V prípade bánk, ktoré viac závisia od medzibankového financovania a ktoré sa vyznačujú obmedzeným prístupom na trh sa minimálny podiel kapitálu zvýšil na 10 %. Vo februári a máji 2012 sa od bánk na základe nových právnych predpisov vyžadovalo, aby vytvorili vyššie opravné položky a kapitálové vankúše proti možným stratám z bezproblémových i problémových úverov pochádzajúcich z aktív z oblasti stavebníctva a nehnuteľností vytvorených v minulosti. Očakávaný celkový objem týchto nových požiadaviek na opravné položky dosiahol približne 84 miliárd EUR.

(7)

K aprílu 2012 dosahoval celkový hrubý finančný príspevok španielskeho štátu (okrem záruk za emisie dlhopisov) približne 15 miliárd EUR. Kapitálová podpora sa poskytla prostredníctvom Fondu pre systematickú reštrukturalizáciu bánk (ďalej len „FROB“) vybaveného kapitálom vo výške 15 miliárd EUR, z ktorých sa 9 miliárd EUR už splatilo. Štát poskytol aj záruky za emisie bankových prioritných dlhopisov, ktoré vydali banky, vo výške približne 86 miliárd EUR (z tejto celkovej sumy sú splatné záruky vo výške približne 58 miliárd EUR). Hoci zostávajúca kapacita fondu FROB predstavovala trojnásobok prideleného kapitálu, podpora z verejného sektora nebude stačiť na poskytnutie dostatočne veľkej podpory na vykonanie požadovaného celosystémového očistenia bankového sektora.

(8)

Obavy z potreby ďalšej rekapitalizácie bankového sektora prispeli k rastúcim trhovým tlakom na španielske štátne dlhopisy. Výnosy zo štátnych dlhopisov dosiahli ku koncu júna 2012 a začiatkom júla 2012 úrovne značne nad 500 bázickými bodmi, čím sa zvýšili náklady na financovanie španielskeho štátu. Zvyšujúce sa úrokové zaťaženie sťažuje úlohu, ktorú predstavuje konsolidácia verejných financií v Španielsku a náprava nadmerného deficitu. Komplexná reštrukturalizácia a rekapitalizácia bankového sektora je preto dôležitým prvkom zníženia tlaku na verejné financie.

(9)

Španielske orgány 25. júna 2012 oficiálne požiadali o finančnú pomoc v súvislosti s prebiehajúcou reštrukturalizáciou a rekapitalizáciou španielskeho bankového sektora. O pomoc sa žiada za podmienok finančnej pomoci na rekapitalizáciu finančných inštitúcií v rámci Európskeho nástroja finančnej stability. Na poskytovanú pomoc sa vzťahuje osobitná podmienenosť pre finančný sektor, ktorá sa predpokladá v memorande o porozumení (ďalej len „MoP“) dohodnutom medzi španielskou vládou a Komisiou v spojení s Európskou centrálnou bankou (ďalej len „ECB“) a Európskym orgánom pre bankovníctvo (ďalej len „EBA“) a technickou pomocou zo strany Medzinárodného menového fondu (ďalej len „MMF“). Zahŕňať bude podmienenosť špecifickú pre jednotlivé banky v súlade s pravidlami štátnej pomoci a horizontálnou podmienenosťou. Zároveň bude musieť Španielsko plne dodržiavať svoje záväzky a povinnosti v rámci postupu pri nadmernom deficite a odporúčania na riešenie makroekonomických nerovnováh v rámci európskeho semestra.

(10)

Zvýšenie dlhodobej odolnosti španielskeho bankového sektora je rozhodujúce pre zachovanie finančnej stability v Španielsku a pre obmedzenie šírenia finančného stresu na iné ekonomiky eurozóny, a teda pre zvrátenie nepriaznivých vplyvov na riadne fungovanie hospodárstva a hospodárskej a menovej únie. Významné opatrenia na riešenie týchto problémov, ktoré sa doposiaľ prijali, neboli dostatočné. Potrebné sú preto ďalšie opatrenia. Španielsko by malo najmä vykonať dodatočné konkrétne opatrenia na účinné nakladanie s aktívami vytvorenými v minulosti, obnovenie trhového financovania, zníženie spoliehania sa bánk na podporu od centrálnej banky zameranú na likviditu a na posilnenie mechanizmov určených na identifikáciu rizík a krízové riadenie.

(11)

Účinné nakladanie s aktívami vytvorenými v minulosti prostredníctvom požiadavky na jasné oddelenie problematických aktív bánk, ktorým sa poskytuje pomoc, od ich súvah, zohráva kľúčovú úlohu a tvorí súčasť celkovej stratégie. Malo by sa to uplatňovať najmä na úvery súvisiace s developerskou činnosťou a so zabavenými aktívami, ktoré slúžili ako kolaterál. Takýmto oddelením by sa odstránili akékoľvek zostávajúce pochybnosti o kvalite súvah bánk, čím by sa im umožnilo lepšie vykonávať ich funkciu finančného sprostredkovania.

(12)

Zlepšenie transparentnosti súvah bánk týmto spôsobom môže okrem toho pomôcť sporiadane znižovať expozíciu bánk voči sektoru nehnuteľností, obnoviť trhové financovanie a znížiť spoliehanie sa bánk na podporu centrálnej banky zameranú na likviditu.

(13)

Zaistenie zdravého rámca pre španielsky bankový sektor si vyžaduje posilnenie mechanizmov určených na identifikáciu rizík a krízové riadenie. Účinná stratégia by mala obsahovať zmeny zamerané na posilnenie regulačného rámca a rámca pre dohľad, pričom sa zohľadnia skúsenosti z finančnej krízy. Popritom by sa mala posilniť správa a riadenie spoločností v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Komisia po porade s ECB, EBA a MMF dohodla so španielskymi orgánmi špecifické podmienky politiky pre finančný sektor, ktoré sú súčasťou finančnej pomoci. Tieto podmienky sú stanovené v MoP, ktoré má podpísať Komisia a španielske orgány. Podrobné finančné podmienky budú uvedené v dohode o mechanizme finančnej pomoci.

Španielsko primerane zrekapitalizuje a dôkladne zreštrukturalizuje svoj bankový systém. V tomto kontexte Španielsko vytvorí na základe koordinácie s Komisiou a na základe konzultácií s ECB stratégiu pre budúcu štruktúru, fungovanie a životaschopnosť španielskych bánk, v ktorej sa určí, ako zaistiť ich prevádzkyschopnosť bez ďalšej štátnej podpory. Táto stratégia sa ďalej upresní v MoP, v ktorom sa ďalej rozvinú podmienky politiky uvedené v tomto rozhodnutí.

2.   Kľúčovými zložkami tejto stratégie sú úplné prepracovania slabých častí španielskeho bankového sektora a posilnenie regulačného rámca a rámca pre dohľad, ktoré sa vzťahujú na bankový sektor.

3.   Úplné prepracovanie slabých častí španielskeho bankového sektora pozostáva z týchto troch prvkov:

a)

identifikovanie kapitálových potrieb jednotlivých bánk prostredníctvom komplexného preskúmania kvality aktív bankového sektora a stresového testu podľa jednotlivých bánk založeného na uvedenom preskúmaní kvality aktív. Na základe výsledkov stresových testov sa banky, ktoré potrebujú kapitálovú injekciu, rozdelia do troch rôznych skupín. Na každú skupinu sa bude vzťahovať povinnosť predložiť plány na reštrukturalizáciu a riešenie krízovej situácie (resolution), ako aj všetky doplnkové a následné opatrenia stanovené v MoP;

b)

rekapitalizácia, reštrukturalizácia a/alebo sporiadané riešenie krízovej situácie slabých bánk na základe plánov riešenia akýchkoľvek kapitálových nedostatkov identifikovaných v stresovom teste. Tieto plány sa budú zakladať na zásadách životaschopnosti, minimalizácie nákladov pre daňových poplatníkov (spoločné znášanie bremena) a obmedzenia narušenia hospodárskej súťaže. Na tieto účely prijme Španielsko právne predpisy s cieľom: i) umožniť vykonávanie vyrovnania podriadených záväzkov vrátane nútených foriem spoločného znášania bremena a ii) aktualizovať rámec pre riešenie krízovej situácie bánk, aby zahŕňal príslušné právomoci v oblasti takéhoto riešenia krízovej situácie, ktoré majú FROB a fond na ochranu vkladov (ďalej len „FGD“), pričom sa zohľadní návrh právneho predpisu EÚ o krízovom riadení a riešení krízovej situácie bánk, vrátane osobitných nástrojov na riešenie krízovej situácie neperspektívnych bánk;

c)

oddelenie aktív v takýchto bankách, ktorým sa poskytuje verejná podpora pri ich rekapitalizačnom úsilí, a prevod ich aktív so zníženou hodnotou na externú spoločnosť pre správu aktív (Asset Management Company – AMC), aby sa realizovala ich dlhodobá hodnota. Španielsko po dôkladnej porade s Komisiou, ECB a EBA a s technickou pomocou MMF, vypracuje komplexný legislatívny rámec pre založenie a fungovanie AMC, aby bola plne funkčná najneskôr od novembra 2012.

4.   S cieľom zaistiť stabilný rámec pre bankový sektor Španielsko takisto posilní regulačný rámec a rámec pre dohľad a zároveň posilní správu a riadenie. Stratégia a podmienenosť, ktorá je komplexne špecifikovaná v MoP, obsahuje okrem iného tieto opatrenia:

a)

od španielskych úverových inštitúcií sa bude požadovať, aby svoj podiel vlastného kapitálu Tier 1 zvýšili aspoň na 9 %, a to podľa vymedzenia kapitálu uvedeného v preskúmaní rekapitalizácie, ktoré vykonal EBA;

b)

od 1. januára 2013 sa od španielskych úverových inštitúcií bude požadovať, aby uplatňovali vymedzenie kapitálu stanovené v nariadení o kapitálových požiadavkách;

c)

znova sa posúdi právny rámec pre opravné položky k úverom. Na základe skúseností z finančnej krízy španielske orgány navrhnú najmä vylepšenie stáleho rámca pre opravné položky k úverom, pričom sa zohľadnia dočasné opatrenia zavedené počas uplynulých mesiacov, ako aj účtovný rámec EÚ;

d)

ďalej sa posilní funkčná nezávislosť Banco de España; v súlade s medzinárodnými odporúčaniami a normami sa na Banco de España presunú sankčné a licenčné právomoci ministerstva hospodárstva vzťahujúce sa na bankový sektor;

e)

ďalej sa posilnia postupy Banco de España v oblasti dohľadu, a to na základe vnútorného auditu;

f)

preskúmajú sa mechanizmy správy a riadenia agentúr finančnej záchrannej siete (FROB a FGD) s cieľom vyhnúť sa možným konfliktom záujmov;

g)

posilnia sa pravidlá správy a riadenia sektora sporiteľní a bánk vo vlastníctve sporiteľní;

h)

sprísnia sa právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa a cenných papierov, pričom sa zároveň zmenia a doplnia s cieľom obmedziť predaj nástrojov podriadeného dlhu (alebo nástrojov, na ktoré sa nevzťahuje FGD) nekvalifikovaným retailovým klientom zo strany bánk, a posilní sa monitorovanie dodržiavania predpisov vykonávané príslušnými orgánmi;

i)

prijmú sa opatrenia na minimalizáciu nákladov, ktoré súvisia s reštrukturalizáciou bánk, pre daňových poplatníkov. Po alokácií strát držiteľom akcií budú španielske orgány požadovať od držiteľov hybridného kapitálu a držiteľov podriadeného dlhu v bankách, ktoré dostávajú verejný kapitál, opatrenia na spoločné znášanie bremena;

j)

obsahujú záväzok stanoviť hornú hranicu odmien členov správnych a dozorných rád vo všetkých bankách, ktoré dostávajú štátnu pomoc;

k)

posilní sa verejný register úverov.

5.   Orgány budú za prísnych podmienok dôvernosti poskytovať Komisii, ECB, EBA a MMF údaje potrebné na monitorovanie bankového sektora.

6.   Komisia v spolupráci s ECB a EBA bude pravidelne overovať, či sa plnia podmienky politiky, ktoré sú súčasťou finančnej pomoci, a to prostredníctvom misií a pravidelných správ, ktoré budú španielske orgány podávať štvrťročne. Pravidelne sa bude vykonávať monitorovanie činností FROB v kontexte programu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 23. júla 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 219, 24.7.2012, s. 81.


28.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/21


ROZHODNUTIE RADY

z 24. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Banka Slovenije

(2012/444/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol č. 4 o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä na jeho článok 27.1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2012/9 z 1. júna 2012 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banka Slovenije (1),

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) a národných centrálnych bánk Eurosystému majú overiť nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Mandát súčasných externých audítorov Banka Slovenije končí po vykonaní auditu za finančný rok 2011. Je preto potrebné vymenovať externých audítorov od finančného roku 2012.

(3)

Banka Slovenije si za svojho externého audítora na finančné roky 2012 až 2014 vybrala spoločnosť Deloitte revizija d.o.o.

(4)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby bola spoločnosť Deloitte revizija d.o.o. vymenovaná za externého audítora Banka Slovenije na finančné roky 2012 až 2014.

(5)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie 1999/70/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 ods. 13 rozhodnutia 1999/70/ES sa nahrádza takto:

„13.   Týmto sa spoločnosť Deloitte revizija d.o.o schvaľuje ako externý audítor Banka Slovenije na finančné roky 2012 až 2014.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Európskej centrálnej banke.

V Bruseli 24. júla 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 7.6.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69.


28.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/22


ROZHODNUTIE RADY

z 24. júla 2012

o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Maďarskom

(2012/445/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3 a článok 25,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV (2), najmä na jeho článok 20 a kapitolu 4 prílohy,

keďže:

(1)

Podľa Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, právne účinky aktov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, sú zachované tak dlho, pokým sa tieto akty vykonávaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné alebo nezmenia a nedoplnia.

(2)

Preto je článok 25 rozhodnutia 2008/615/SVV uplatniteľný a Rada musí jednomyseľne rozhodnúť o tom, či členské štáty vykonali ustanovenia kapitoly 6 uvedeného rozhodnutia.

(3)

V článku 20 rozhodnutia 2008/616/SVV sa stanovuje, že rozhodnutia uvedené v článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2008/615/SVV sa majú prijať na základe hodnotiacej správy vypracovanej na základe dotazníka. Hodnotiaca správa má byť, v prípade automatizovanej výmeny údajov v súlade s kapitolou 2 rozhodnutia 2008/615/SVV, založená na hodnotiacej návšteve a skúšobnej prevádzke.

(4)

Maďarsko informovalo Generálny sekretariát Rady o vnútroštátnych súboroch s analýzou DNA, na ktoré sa vzťahujú články 2 až 6 rozhodnutia 2008/615/SVV, a o podmienkach automatizovaného vyhľadávania podľa článku 3 ods. 1 uvedeného rozhodnutia v súlade s článkom 36 ods. 2 uvedeného rozhodnutia.

(5)

Podľa kapitoly 4 bodu 1.1 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV sa dotazník, ktorý pripravila príslušná pracovná skupina Rady, týka každej automatizovanej výmeny údajov a členský štát má naň odpovedať hneď ako bude presvedčený, že spĺňa predpoklady na výmenu údajov v príslušnej kategórii.

(6)

Maďarsko vyplnilo dotazník o ochrane údajov a dotazník o výmene údajov o DNA.

(7)

Maďarsko úspešne uskutočnilo skúšobnú prevádzku spolu s Rakúskom.

(8)

V Maďarsku sa uskutočnila hodnotiaca návšteva a správu o nej vypracoval rakúsky hodnotiaci tím, ktorý ju zaslal príslušnej pracovnej skupine Rady.

(9)

Celková hodnotiaca správa, v ktorej sa zhrnuli výsledky dotazníka, hodnotiacej návštevy a skúšobnej prevádzky týkajúce sa výmeny údajov o DNA, sa predložila Rade,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Maďarsko na účely automatizovaného vyhľadávania a porovnávania údajov o DNA vykonalo v plnom rozsahu všeobecné ustanovenia o ochrane údajov uvedené v kapitole 6 rozhodnutia 2008/615/SVV a je oprávnené dostávať a poskytovať osobné údaje podľa článkov 3 a 4 uvedeného rozhodnutia od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 24. júla 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12.


28.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/23


ROZHODNUTIE RADY

z 24. júla 2012

o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Maďarskom

(2012/446/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (1), a najmä na jeho článok 25,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV (2), a najmä na jeho článok 20 a kapitolu 4 prílohy,

keďže:

(1)

Podľa Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sú právne účinky aktov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy zachované tak dlho, pokým sa tieto akty vykonávaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné alebo nezmenia a nedoplnia.

(2)

Z tohto dôvodu je článok 25 rozhodnutia 2008/615/SVV uplatniteľný a Rada musí jednomyseľne rozhodnúť o tom, či členské štáty vykonali ustanovenia kapitoly 6 uvedeného rozhodnutia.

(3)

V článku 20 rozhodnutia 2008/616/SVV sa stanovuje, že rozhodnutia uvedené v článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2008/615/SVV sa majú prijať na základe hodnotiacej správy vypracovanej na základe dotazníka. Hodnotiaca správa má byť, v prípade automatizovanej výmeny údajov v súlade s kapitolou 2 rozhodnutia 2008/615/SVV, založená na hodnotiacej návšteve a skúšobnej prevádzke.

(4)

Podľa kapitoly 4 bodu 1.1 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV sa dotazník, ktorý pripravila príslušná pracovná skupina Rady, týka každej automatizovanej výmeny údajov a členský štát má naň odpovedať hneď ako bude presvedčený, že spĺňa predpoklady na výmenu údajov v príslušnej kategórii.

(5)

Maďarsko vyplnilo dotazník o ochrane údajov a dotazník o výmene daktyloskopických údajov.

(6)

Maďarsko úspešne uskutočnilo skúšobnú prevádzku spolu s Rakúskom.

(7)

V Maďarsku sa uskutočnila hodnotiaca návšteva a správu o nej vypracoval rakúsky hodnotiaci tím, ktorý ju zaslal príslušnej pracovnej skupine Rady.

(8)

Celková hodnotiaca správa, v ktorej sa zhrnuli výsledky dotazníka, hodnotiacej návštevy a skúšobnej prevádzky výmeny daktyloskopických údajov, sa predložila Rade,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Maďarsko na účely automatizovaného vyhľadávania daktyloskopických údajov vykonalo v plnom rozsahu všeobecné ustanovenia o ochrane údajov uvedené v kapitole 6 rozhodnutia 2008/615/SVV a je oprávnené dostávať a poskytovať osobné údaje podľa článku 9 uvedeného rozhodnutia od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 24. júla 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12.


28.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/24


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 24. júla 2012,

ktorým sa Dánsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 75 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2012/447/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dánsko v liste, ktorého doručenie Komisia zaregistrovala 5. septembra 2011, požiadalo o povolenie uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od ustanovení smernice Rady 2006/112/ES upravujúcimi právo na odpočítanie vstupnej dane.

(2)

Komisia listom zo 14. marca 2012 informovala ostatné členské štáty o žiadosti Dánska. Listom z 15. marca 2012 Komisia oznámila Dánsku, že má všetky informácie potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(3)

V súčasnosti je podľa smernice 2006/112/ES zdaniteľná osoba, ktorá na dánskych orgánoch zaregistruje ľahké nákladné vozidlo s maximálnou povolenou hmotnosťou tri tony výlučne na obchodné účely, oprávnená na odpočítanie úplnej vstupnej dane z kúpnej ceny a prevádzkových nákladov vozidla. Ak sa takéto vozidlo následne použije na súkromné účely, zdaniteľná osoba stráca právo na odpočítanie DPH z nákladov na kúpu vozidla.

(4)

Vzhľadom na to, že tento systém znamená veľké bremeno ako pre zdaniteľné osoby, tak aj pre daňové orgány, dánske orgány preto požiadali o povolenie uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 75 smernice 2006/112/ES. Toto opatrenie by umožnilo zdaniteľnej osobe, ktorá zaregistrovala vozidlo ako vozidlo výlučne na obchodné účely, využívať predmetné vozidlo aj na iné než obchodné účely a počítať zdaniteľnú sumu z operácie považovanej za poskytnutie služby podľa článku 75 smernice 2006/112/ES na základe paušálnej sadzby a nestratiť právo na odpočítanie DPH z nákladov na kúpu vozidla.

(5)

Táto zjednodušená metóda výpočtu by však bola obmedzená len na prípady, keď sa vozidlo využíva na neobchodné účely maximálne dvadsať dní v kalendárnom roku a splatná paušálna sadzba DPH je stanovená na 40 DKK za každý deň využitia vozidla na neobchodné účely. Túto sumu stanovila dánska vláda na základe analýzy vnútroštátnych štatistík.

(6)

Týmto opatrením, ktoré sa má vzťahovať na ľahké nákladné vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou tri tony, by sa zjednodušili daňové povinnosti zdaniteľných osôb, ktoré príležitostne využívajú na neobchodné účely vozidlo zaregistrované na použitie na obchodné účely. Zdaniteľné osoby by si však naďalej mohli zvoliť možnosť zaregistrovať ľahké nákladné vozidlo ako vozidlo na obchodné i súkromné účely. V takomto prípade by zdaniteľné osoby stratili právo na odpočítanie DPH z nákladov na kúpu vozidla, ale by neplatili denný poplatok za použitie vozidla na súkromné účely.

(7)

Zavedenie opatrenia, ktorým by sa zaistilo, aby zdaniteľné osoby, ktoré príležitostne na neobchodné účely využívajú vozidlo zaregistrované na obchodné účely, nestratili právo na úplné odpočítanie vstupnej dane z predmetného vozidla, by bolo v súlade so všeobecnými pravidlami odpočítania ustanovenými v smernici 2006/112/ES.

(8)

Povolenie by malo platiť na obmedzenú dobu, a preto by jeho platnosť mala uplynúť 31. decembra 2014. Na základe skúseností, ktoré sa dovtedy podarí nadobudnúť, sa môže posúdiť, či by výnimka bola aj naďalej oprávnená.

(9)

Opatrenie bude mať len zanedbateľný účinok na celkovú výšku príjmov z dane vybranej dotknutým členským štátom na stupni konečnej spotreby a nebude mať žiaden negatívny vplyv na vlastné zdroje Únie pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 75 smernice 2006/112/ES, ak zdaniteľná osoba používa ľahké nákladné vozidlo zaregistrované ako vozidlo výlučne na obchodné účely, využíva aj na súkromné účely alebo na súkromné účely svojich zamestnancov alebo všeobecnejšie na iné ako obchodné účely, je Dánsko oprávnené určiť zdaniteľnú sumu podľa paušálnej sadzby za každý deň takého využitia.

Denná paušálna sadzba uvedená v prvom odseku je 40 DKK.

Článok 2

Opatrenie uvedené v článku 1 sa uplatňuje len na ľahké nákladné vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou tri tony.

Toto opatrenie sa neuplatňuje, ak sa vozidlo používa na neobchodné účely dlhšie ako dvadsať dní za kalendárny rok.

Článok 3

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 31. decembra 2014.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu.

V Bruseli 24. júla 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. ES L 347, 11.12.2006, s. 1.


28.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júla 2012,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre novinový papier

[oznámené pod číslom C(2012) 4693]

(Text s významom pre EHP)

(2012/448/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas svojho celého životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa ustanovuje, že špecifické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ sa ustanovia podľa skupín produktov.

(3)

Na výrobu novinového papiera sa spotrebuje značné množstvo energie, dreva a chemikálií, pričom môžu vzniknúť škody na životnom prostredí alebo riziká spojené s využívaním prírodných zdrojov, je vhodné ustanoviť kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „novinový papier“.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina produktov „novinový papier“ zahŕňa papier vyrobený z buničiny a používaný na tlač novín a ďalších tlačovín.

2.   Skupina produktov „novinový papier“ nezahŕňa kopírovací a grafický papier, tepelne citlivý papier, fotografický a bezuhlíkový papier, obalový a baliaci papier, rovnako ako parfumovaný papier.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

novinový papier“ znamená papier používaný najmä na tlač novín a vyrobený z buničiny alebo zo zberového papiera, ktorého plošná hmotnosť sa pohybuje medzi 40 a 65 g/m2,

2.

recyklované vlákna“ znamenajú vlákna odklonené z odpadového toku počas výrobného procesu alebo vznikajúce v domácnostiach alebo komerčných, priemyselných a inštitucionálnych zariadeniach v postavení koncových používateľov produktu, ktoré už nemôžu byť použité na určený účel.

Článok 3

Aby produktu z novinového papiera mohla byť udelená environmentálna značka EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, musí patriť do skupiny produktov „novinový papier“, ako je vymedzené v článku 1 tohto rozhodnutia, a musí byť v súlade s kritériami, ako aj so súvisiacimi požiadavkami na posudzovanie a overovanie stanovenými v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Kritériá pre skupinu produktov „novinový papier“, ako aj s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia tri roky od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Na administratívne účely sa „novinovému papieru“ prideľuje číselný kód „037“.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júla 2012

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

RÁMEC

Účel kritérií

Cieľom kritérií je najmä účinné využívanie zdrojov podporou recyklácie papiera, znižovaním vypúšťania toxických látok alebo látok spôsobujúcich eutrofizáciu vôd, znižovanie environmentálnych škôd alebo rizík spojených s využívaním energie (globálne otepľovanie, acidifikácia, poškodzovanie ozónovej vrstvy, vyčerpávanie neobnoviteľných zdrojov) znižovaním spotreby energie a súvisiacich emisií do ovzdušia a znižovanie škôd na životnom prostredí alebo rizík spojených s používaním nebezpečných chemických látok a uplatňovanie zásad trvalo udržateľného hospodárenia na účely ochrany lesov.

KRITÉRIÁ

Tieto kritériá sú stanovené pre každé z týchto hľadísk:

1.

Emisie do vody a ovzdušia

2.

Spotreba energie

3.

Vlákna: trvalo udržateľné lesné hospodárstvo

4.

Nebezpečné chemické látky

5.

Odpadové hospodárstvo

6.

Funkčná spôsobilosť

7.

Informácie uvedené na environmentálnej značke

Ekologické kritériá sa vzťahujú na výrobu buničiny vrátane všetkých čiastkových procesov, z ktorých výroba pozostáva, od okamihu, keď primárne vlákna/recyklované suroviny vstupujú do výrobného závodu, do momentu, keď buničina opustí tento závod na výrobu buničiny. V prípade výroby papiera sa ekologické kritériá vzťahujú na všetky čiastkové procesy od rozomieľania buničiny (drvenia zberového papiera) po navíjanie papiera do roliek.

Uvedené kritériá sa nevzťahujú na tieto činnosti:

1.

Doprava a balenie buničiny, papiera a surovín

2.

Spracovanie papiera

Požiadavky na posudzovanie a overovanie

Špecifické požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach alebo iný dôkaz potvrdzujúci súlad s kritériami, rozumie sa tým, že tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľa (dodávateľov) a/alebo od ich dodávateľa (dodávateľov) atď.

V prípade potreby sa môžu použiť skúšobné metódy odlišné od tých, ktoré sa uvádzajú pri jednotlivých kritériách, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

Pokiaľ je to možné, skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 alebo rovnocennej normy.

V prípade potreby môžu príslušné orgány vyžadovať sprievodnú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overovanie.

KRITÉRIÁ UDEĽOVANIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritérium 1 –   Emisie do vody a ovzdušia

a)   COD (chemická spotreba kyslíka – CHSK), síra (S), NOx, fosfor (P)

V prípade každého z týchto parametrov sa emisie do ovzdušia a/alebo vody pochádzajúce z výroby buničiny a papiera vyjadrujú ako body (PCHSK, PS, PNOx, PP), ako sa uvádza ďalej.

Žiadny z jednotlivých bodov PCHSK, PS, PNOx alebo PP nesmie prekročiť hodnotu 1,5.

Celkový počet bodov (Pcelkom = PCHSK + PS + PNOx + PP) nesmie prekročiť hodnotu 4,0.

PCHSK sa vypočíta takto: (PS, PNOx a PP sa vypočítajú presne takým istým spôsobom).

V prípade každej použitej buničiny „i“ sa na príslušné namerané emisie CHSK (CHSK buničina,i vyjadrené v kg na tonu vzduchom vysušenej buničiny – ADT) použije faktor váženia podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu vzduchom vysušenej buničiny) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú. Vážené emisie CHSK v prípade buničín sa potom sčítajú s nameranou emisiou CHSK pochádzajúcou z výroby papiera s cieľom získať celkové emisie CHSK, CHSK celkom.

Vážená referenčná hodnota CHSK pre výrobu buničiny sa vypočíta rovnakým spôsobom, t. j. ako suma vážených referenčných hodnôt jednotlivých použitých buničín a sčíta sa s referenčnou hodnotou pre výrobu papiera s cieľom získať celkovú referenčnú hodnotu CHSK, CHSK ref, celkom. Referenčné hodnoty pre každý druh použitej buničiny a pre výrobu papiera sa uvádzajú v tabuľke 1.

Nakoniec sa celková emisia CHSK vydelí celkovou referenčnou hodnotou CHSK takto:

Formula

Tabuľka 1

Referenčné hodnoty pre emisie pochádzajúce z rôznych druhov buničiny a pre emisie pochádzajúce z výroby papiera

Druh buničiny/papiera

Emisie (kg/ADT)

CHSKreferenčná

Sreferenčná

NOxreferenčná

Preferenčná

Bielená chemická buničina (iná ako sulfitová)

18,0

0,6

1,6

0,045

Bielená chemická buničina (sulfitová)

25,0

0,6

1,6

0,045

Nebielená chemická buničina

10,0

0,6

1,6

0,04

Buničina CTMP

15,0

0,2

0,3

0,01

Termomechanická buničina/drevovina

3,0

0,2

0,3

0,01

Buničina z recyklovanej vlákniny

2,0

0,2

0,3

0,01

Papier (neintegrované papierne, v ktorých všetky použité druhy buničiny sú buničiny kúpené na trhu)

1

0,3

0,8

0,01

Papier (iné papierne)

1

0,3

0,7

0,01

Výnimka pre referenčnú hodnotu P (Preferenčná) bielenej chemickej buničiny (inej ako sulfitovej) uvedenej v tabuľke 1, a to až do výšky 0,1, sa udeľuje, ak možno preukázať, že dôvodom vyššej úrovne P je prirodzene sa vyskytujúci P v buničine.

V prípade kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie v tom istom závode sa emisie S a NOx vznikajúce pri výrobe elektrickej energie odpočítajú z celkovej sumy. Na výpočet podielu emisií vznikajúcich pri výrobe elektriny môže byť použitá táto rovnica:

2 × [MWh (elektrická energia)]/[2 × MWh (elektrická energia) + MWh (teplo)].

Elektrická energia v tomto výpočte je elektrická energia vyrobená v závode na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.

Teplo v tomto výpočte je čisté teplo dodávané z elektrárne do výroby buničiny/papiera.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné výpočty preukazujúce splnenie tohto kritéria, spolu s príslušnou sprievodnou dokumentáciou, ktorá obsahuje protokoly o skúškach s využitím týchto skúšobných metód: CHSK: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxid.): EPA č.8; S (red.): EPA č. 16A; obsah S v oleji: ISO 8754; obsah S v uhlí: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 alebo Dr Lange LCK 349.

Sprievodná dokumentácia musí obsahovať informácie o frekvencii meraní a výpočet bodov CHSK, S a NOx. Musí obsahovať všetky emisie S a NOx, ktoré sa vyskytujú počas výroby buničiny a papiera, vrátane pary vyrábanej mimo výrobného pracoviska, okrem emisií súvisiacich s výrobou elektrickej energie. Merania musia zahŕňať rekuperačné kotly, pece na pálenie vápna, parné kotly a pece na spaľovanie silno zapáchajúcich plynov. Zohľadňujú sa aj difúzne emisie. Nahlásené hodnoty emisií síry do ovzdušia zahŕňajú emisie oxidovanej aj redukovanej formy síry (dimetylsulfid, metántiol, sírovodík a podobné emisie). Emisie síry súvisiace s výrobou tepelnej energie z oleja, uhlia a iných externých palív so známym obsahom síry sa môžu namiesto merania vypočítať. Vypočítané emisie sa zohľadnia.

Emisie do vody sa merajú na nefiltrovaných a neusadených vzorkách buď po úprave v závode, alebo po úprave vo verejnej čistiarni odpadových vôd. Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného zariadenia musia merania vychádzať zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Meranie musí byť pre príslušné obdobie merania reprezentatívne.

V prípade integrovaných papierní, vzhľadom na ťažkosti pri získavaní samostatných hodnôt emisií pre buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj pre výrobu buničiny a papiera, sú emisné hodnoty pre výrobu buničiny (buničín) nastavené na nulu a údaj o papierňach zahŕňa výrobu papiera aj buničiny.

b)   AOX (adsorbovateľné halogénované organické zlúčeniny)

Do 31. marca 2013 nesmú emisie AOX z výroby každej používanej buničiny prekročiť 0,20 kg/ADT.

Od 1. apríla 2013 až do uplynutia obdobia platnosti kritérií uvedených v tomto rozhodnutí nesmú emisie AOX z výroby každej používanej buničiny prekročiť 0,17 kg/ADT.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pričom použije túto skúšobnú metódu: AOX ISO 9562 spolu s podrobnými výpočtami, ktoré preukazujú splnenie tohto kritéria, spolu s príslušnou sprievodnou dokumentáciou.

Sprievodná dokumentácia obsahuje údaje o frekvencii meraní. AOX sa merajú len v procesoch, v ktorých sa na bielenie buničiny používajú zlúčeniny chlóru. AOX sa nemusia merať v odpadovej vode pochádzajúcej z neintegrovanej výroby papiera alebo v odpadových vodách pochádzajúcich z výroby buničiny bez bielenia, alebo v prípade, že sa bielenie vykonáva látkami bez obsahu chlóru.

Merania sa vykonávajú na nefiltrovaných a neusadených vzorkách buď po očistení v závode, alebo po očistení vo verejnej čistiarni odpadových vôd. Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného zariadenia musia merania vychádzať zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Meranie musí byť pre príslušné obdobie merania reprezentatívne.

c)   CO2

Emisie oxidu uhličitého z neobnoviteľných zdrojov nesmú prekročiť 1 000 kg na tonu vyrobeného papiera vrátane emisií z výroby elektrickej energie (bez ohľadu na to, či sa vyrába v mieste výroby alebo mimo neho). Pre neintegrované papierne (kde sa používa len nakupovaná buničina určená na predaj) nesmú emisie prevýšiť 1 100 kg na tonu. Emisie sa vypočítajú ako súčet emisií z výroby buničiny a papiera.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné výpočty, ktoré dokazujú splnenie tohto kritéria, spolu s príslušnou sprievodnou dokumentáciou.

Žiadateľ poskytne údaje o emisiách oxidu uhličitého do ovzdušia. Tieto údaje zahŕňajú všetky zdroje neobnoviteľných palív počas výroby buničiny a papiera, vrátane emisií pochádzajúcich z výroby elektrickej energie (v závode alebo mimo neho).

Pri výpočte emisií CO2 pochádzajúcich z palív sa použijú tieto emisné faktory:

Tabuľka 2

Palivo

Emisie CO2 fosílny

Jednotka

Uhlie

96

g CO2 fosílny/MJ

Ropa

73

g CO2 fosílny/MJ

Palivový olej 1

74

g CO2 fosílny/MJ

Palivový olej 2 – 5

81

g CO2 fosílny/MJ

LPG

66

g CO2 fosílny/MJ

Zemný plyn

56

g CO2 fosílny/MJ

Elektrická energia zo siete

400

g CO2 fosílny/kWh

Obdobie pre výpočty alebo hmotnostné bilancie vychádza z výroby počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného zariadenia musia výpočty vychádzať zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Výpočty musia byť pre príslušné obdobie merania reprezentatívne.

Pre elektrickú energiu zo siete sa použije hodnota uvedená v tabuľke (európsky priemer), pokiaľ žiadateľ nepredloží dokumentáciu, ktorou sa stanovuje priemerná hodnota pre jeho dodávateľov elektrickej energie (zmluvný dodávateľ alebo celoštátny priemer). V takom prípade môže žiadateľ použiť túto hodnotu namiesto hodnoty uvedenej v tabuľke.

Množstvo energie z obnoviteľných zdrojov (1) zakúpené a používané na výrobné procesy sa pri výpočte emisií CO2 nebude zvažovať. Žiadateľ predloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu, že tento druh energie bol skutočne použitý v papierni alebo sa externe nakúpil.

Kritérium 2 –   Spotreba energie

a)   Elektrická energia

Spotreba elektrickej energie súvisiaca s výrobou buničiny a papiera sa vyjadrí v bodoch (PE), ako sa uvádza ďalej.

Počet bodov PE musí byť menší alebo rovný 1,5.

PE sa vypočíta takto:

Výpočet pre výrobu buničiny: Spotreba elektrickej energie [Ebuničina, i vyjadrená v kWh/ADT] vzťahujúca sa na každú použitú buničinu „i“ sa vypočíta takto:

Ebuničina, i = elektrická energia vyrobená v podniku + nakúpená elektrická energia – predaná elektrická energia

Výpočet pre výrobu papiera: Podobne sa spotreba elektrickej energie vzťahujúca sa na výrobu papiera [Epapier], vypočíta takto:

Epapier = elektrická energia vyrobená v podniku + nakúpená elektrická energia – predaná elektrická energia

Nakoniec sa body pre výrobu buničiny a papiera skombinujú do celkového počtu bodov (PE) takto:

Formula

V prípade integrovaných papierní, vzhľadom na ťažkosti pri získavaní samostatných hodnôt elektrickej energie pre buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj pre výrobu buničiny a papiera, sú hodnoty elektrickej energie pre výrobu buničiny (buničín) nastavené na nulu a údaj o papierňach zahŕňa výrobu papiera a buničiny.

b)   Palivo (teplo)

Spotreba paliva súvisiaca s výrobou buničiny a papiera, sa vyjadruje v bodoch (PF), ako sa uvádza ďalej.

Počet bodov PF musí byť menší alebo rovný 1,5.

PF sa vypočíta takto:

Výpočet pre výrobu buničiny: Spotreba paliva [Fbuničina, i vyjadrená v kWh/ADT] vzťahujúca sa na každú použitú buničinu „i“ sa vypočíta takto:

Fbuničina, i = palivo vyrobené v podniku + nakúpené palivo – predané palivo – 1,25 × elektrická energia vyrobená v podniku

Poznámka:

1.

Fbuničina, i [a jej podiel na PF, buničina] sa nemusí počítať pre drevovinu, pokiaľ nejde o vzduchom vysušenú obchodovanú drevovinu určenú na predaj s obsahom najmenej 90 % sušiny.

2.

Množstvo paliva použitého na výrobu predaného tepla sa v uvedenej rovnici pripočíta k údaju predané palivo.

Výpočet pre výrobu papiera: Podobne sa spotreba paliva, ktorá súvisí s výrobou papiera [Fpapier vyjadrená v kWh/ADT], vypočíta takto:

Fpapier = palivo vyrobené v podniku + nakúpené palivo – predané palivo – 1,25 × elektrická energia vyrobená v podniku.

Nakoniec sa body pre výrobu buničiny a papiera skombinujú do celkového počtu bodov (PF) takto:

Formula

Tabuľka 3

Referenčné hodnoty pre elektrickú energiu a palivo

Druh buničiny

Palivo kWh/ADT

Freferenčné

Elektrická energia kWh/ADT

Ereferenčné

Bez admp

admp

Bez admp

admp

Chemická buničina

4 000

5 000

800

800

Termomechanická buničina (TMP)

0

900

2 200

2 200

Drevovina (vrátane tlakovej drevoviny)

0

900

2 000

2 000

Chemicko-termomechanická buničina (CTMP)

0

1 000

2 000

2 000

Buničina z recyklovanej vlákniny

300

1 300

450

550

Druh papiera

Palivo

kWh/tona

 

Elektrická energia

kWh/tona

Druh novinového papiera

 

1 800

 

700

admp

=

vzduchom sušená obchodovaná buničina

Posudzovanie a overovanie pre a) aj b): Žiadateľ poskytne podrobné výpočty, ktoré preukazujú splnenie tohto kritéria, spolu s príslušnou sprievodnou dokumentáciou. Uvádzané podrobnosti by preto mali obsahovať celkovú spotrebu elektrickej energie a paliva.

Žiadateľ vypočíta všetky energetické vstupy, rozdelené na teplo/palivo a elektrickú energiu spotrebovanú pri výrobe buničiny a papiera vrátane elektrickej energie spotrebovanej na odfarbenie zberového papiera na výrobu recyklovaného papiera. Elektrická energia spotrebovaná na dopravu surovín, ich úpravu a balenie sa do výpočtov spotreby elektrickej energie nezahŕňa.

Do celkovej tepelnej energie sa zahrnú všetky nakupované palivá. Zahrnie sa aj tepelná energia získaná spaľovaním kvapalín a odpadov z procesov na mieste výroby (napr. dreveného odpadu, pilín, kvapalín, zberového papiera a papierového výmetu) a teplo získané z podnikovej výroby elektrickej energie – žiadateľ však do výpočtu celkovej tepelnej energie započíta len 80 % tepelnej energie z takýchto zdrojov.

Pod elektrickou energiou sa rozumie čistá dovážaná elektrická energia z verejnej siete a z podnikovej výroby elektrickej energie, meranej ako elektrický výkon. Nemusí sa zahrnúť elektrická energia spotrebovaná na úpravu odpadových vôd.

Keď sa použitím elektrickej energie ako zdroja tepla vyrába para, vypočítaná tepelná hodnota pary sa potom vydelí hodnotou 0,8 a pripočíta sa k celkovej spotrebe paliva.

V prípade integrovaných papierní, vzhľadom na ťažkosti pri získavaní samostatných hodnôt paliva (tepla) pre buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj pre výrobu buničiny a papiera, sú hodnoty paliva (tepla) pre výrobu buničiny (buničín) nastavené na nulu a údaj o papierňach zahŕňa výrobu papiera aj buničiny.

Kritérium 3 –   Vláknina

Minimálne 70 % (hmotnostných) z celkového množstva použitej vlákniny pri výrobe novinového papiera tvorí recyklovaná vláknina.

Všetky použité vlákniny, ktoré nie sú recyklované, sú primárne vlákniny, na ktoré sa vzťahujú platné certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov a spotrebiteľského reťazca vydané nezávislou treťou stranou – systémom certifikácie FSC, PEFC alebo iným rovnocenným systémom.

V prípade, že systémy certifikácie povoľujú miešanie certifikovaného a necertifikovaného materiálu v produkte alebo produktovom rade, podiel necertifikovaného materiálu nesmie presiahnuť 50 % z celkového množstva použitej primárnej vlákniny. Na takýto necertifikovaný materiál musí byť vytvorený overovací systém, ktorým sa zabezpečí, že pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

Certifikačné orgány, ktoré vydávajú certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo spotrebiteľského reťazca, musia byť akreditované/uznané systémom certifikácie.

Z výpočtu obsahu recyklovanej vlákniny je vylúčené opätovné použitie materiálov, ktoré vznikli v rámci daného procesu a mohli by byť regenerované v rámci rovnakého procesu, v ktorom vznikli (výmet – vlastnej výroby alebo zakúpený).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú dokumentáciu, v ktorej uvedie druhy, množstvá a pôvod vlákniny použitej na výrobu buničiny a papiera.

Na primárnu vlákninu, ktorá sa použije na výrobu produktu, sa vzťahujú platné certifikáty obhospodarovania lesov a spotrebiteľského reťazca vydané nezávislou treťou stranou – systémom certifikácie FSC, PEFC alebo iným rovnocenným systémom. Ak produkt alebo produktový rad zahŕňa necertifikovaný materiál, musí sa preukázať, že necertifikovaného materiálu je menej než 50 % a že sa naň vzťahuje overovací systém, ktorým sa zabezpečí, že pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa ďalšie požiadavky systému certifikácie necertifikovaného materiálu.

Percentuálny podiel recyklovaných vláknin sa vypočíta ako pomer medzi vstupmi recyklovaných vláknin v porovnaní s konečnou výrobu papiera. Ak sú použité recyklované vlákniny, žiadateľ poskytne vyhlásenie uvádzajúce priemerné množstvo druhov zberového papiera použitého na tento výrobok v súlade s normou EN 643 (2) alebo rovnocennou normou. Žiadateľ poskytne aj vyhlásenie, že na výpočet percenta recyklovaných vláknin nepoužil výmet z papierní (vlastný ani nakúpený).

Kritérium 4 –   Látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo zakázané

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne zoznam chemických produktov použitých na výrobu buničiny a papiera spolu s príslušnou dokumentáciou (napr. karty bezpečnostných údajov). V tomto zozname sa musí uviesť množstvo, funkcia a dodávatelia všetkých chemických látok použitých v procese výroby.

a)   Nebezpečné látky a zmesi

V súlade s článkom 6 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 produkt nesmie obsahovať látky uvedené v článku 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), ani látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie podľa výstražných upozornení a rizikových viet podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4) alebo smernice Rady 67/548/ES (5), ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie.

Zoznam výstražných upozornení a rizikových viet:

Výstražné upozornenie (6)

Riziková veta (7)

H300 Smrteľný po požití

R28

H301 Toxický po požití

R25

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

R65

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou

R27

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou

R24

H330 Smrteľný pri vdýchnutí

R23/26

H331 Toxický pri vdýchnutí

R23

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie

R46

H341 Možné riziká ireverzibilných účinkov.

R68

H350 Môže spôsobiť rakovinu

R45

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu

R49

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

R40

H360F Môže poškodiť plodnosť

R60

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa

R61

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

R60/61/60-61

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

R60/63

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R61/62

H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R62

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

R63

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

R62-63

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí

R64

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

R68/20/21/22

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/25/24/23

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/20/21/22

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

R50

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R50-53

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R51-53

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R52-53

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy

R53

EUH059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

R59

EUH029 Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn

R29

EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

R31

EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

R32

EUH070 Toxické pri kontakte s očami

R39-41

Na buničinu ani na papier sa nesmú použiť žiadne obchodne dostupné farbiace prípravky, farbivá, prípravky na povrchovú úpravu, pomocné prípravky a krycie látky, ktoré sú označené alebo v čase použitia by mohli byť označené výstražným upozornením H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

R43

Z uplatňovania uvedenej požiadavky je vyňaté používanie látok alebo zmesí, ktoré pri spracovaní menia svoje vlastnosti (napr. už viac nie sú biologicky dostupné, chemicky sa zmenia) takým spôsobom, že identifikovaná nebezpečnosť už viac neexistuje.

Koncentračné limity látok alebo zmesí, ktorým môžu byť alebo boli priradené vyššie uvedené výstražné upozornenia alebo rizikové vety a ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tried alebo kategórií nebezpečnosti, a látok, ktoré spĺňajú kritériá podľa článku 57 písm. a), b) alebo c) nariadenia (ES) č. 1907/2006, nesmú prekročiť generické ani špecifické koncentračné limity podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Ak sú stanovené špecifické koncentračné limity, majú prednosť pred všeobecnými.

Koncentračné limity pre látky spĺňajúce kritériá podľa článku 57 písm. d), e) alebo f) nariadenia (ES) č. 1907/2006 nesmú prekročiť 0,1 % hmotnostného.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne splnenie týchto kritérií predložením údajov o množstve (kg/ADT vyrobeného papiera) látok použitých v procese a preukáže, že finálny produkt neobsahuje látky uvedené v týchto kritériách v množstve, ktoré prekračuje stanovené koncentračné limity. Koncentrácia pre látky a zmesi musí byť uvedená v karte bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

b)   Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Žiadna výnimka zo zákazu stanoveného v článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 sa neudelí látkam, ktoré boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľké obavy a sú uvedené v zozname stanovenom v článku 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a ktoré sa nachádzajú v zmesiach, vo výrobku alebo v ktorejkoľvek homogénnej časti komplexného výrobku v koncentráciách presahujúcich 0,1 %. Špecifické koncentračné limity stanovené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uplatňujú v prípade, že koncentrácia je nižšia ako 0,1 %.

Posudzovanie a overovanie: Zoznam látok, ktoré boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľké obavy a ktoré sa uvádzajú v zozname látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006, môžete nájsť na tejto adrese:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

V deň podania žiadosti sa zohľadní odkaz na tento zoznam..

Žiadateľ poskytne splnenie kritéria predložením údajov o množstve (kg/ADT vyrobeného papiera) látok použitých v procese a preukázaním, že finálny produkt neobsahuje látky uvedené v tomto kritériu v množstve prekračujúce stanovené koncentračné limity. Koncentrácia musí byť uvedená v karte bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

c)   Chlór

Plynný chlór ani iné zlúčeniny chlóru nesmú byť použité ako bieliace činidlo. Táto požiadavka sa nevzťahuje na plynný chlór v súvislosti s výrobou a používaním oxidu chloričitého.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie výrobcu (výrobcov) buničiny o tom, že ako bieliace činidlo nebol použitý plynný chlór ani iné zlúčeniny chlóru. Poznámka: Keďže táto požiadavka sa vzťahuje aj na bielenie recyklovaných vláknin, uznáva sa, aj keď vlákniny boli v predošlom životnom cykle bielené plynným chlórom alebo inými zlúčeninami chlóru.

d)   APEO

Alkylfenoletoxyláty alebo iné alkylfenolové deriváty sa nepridávajú do čistiacich chemických látok, odfarbovacích chemických látok, inhibítorov penenia ani disperzantov. Alkylfenolové deriváty sa vymedzujú ako látky, z ktorých pri rozklade vznikajú alkylfenoly.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie (vyhlásenia) svojho dodávateľa (dodávateľov) chemických látok, že tieto produkty neboli vyrobené s prísadami alkylfenolových etoxylátov ani iných alkylfenolových derivátov.

e)   Zvyškové monoméry

Celkové množstvo zvyškových monomérov (okrem akrylamidu), ktoré môžu byť alebo sú označené niektorou z týchto rizikových viet (alebo ich kombináciou) a ktoré sú prítomné v náteroch, retenčných prostriedkoch, tužidlách, hydrofobizačných látkach alebo chemických látkach používaných na úpravu vôd na území podniku alebo mimo neho, nesmie prekročiť 100 ppm (vypočítaných na základe obsahu v tuhom skupenstve).

Výstražné upozornenie (8)

Riziková veta (9)

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie

R46

H350 Môže spôsobiť rakovinu

R45

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu

R49

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

R40

H360F Môže poškodiť plodnosť

R60

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa

R61

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

R60/61/60-61

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

R60/63

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R61/62

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

R50/50-53

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R50-53

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R51-53

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R52-53

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy

R53

Akrylamid nesmie nesmie byť prítomný v náteroch, retenčných prostriedkoch, tužidlách, hydrofobizačných látkach alebo v chemických látkach používaných na úpravu vôd na území podniku alebo mimo neho v koncentráciách vyšších než 700 mg/kg (vypočítaných na základe svojho obsahu v tuhom skupenstve).

Príslušný orgán môže oslobodiť žiadateľa od uplatňovania týchto požiadaviek vzťahujúcich sa na chemické látky používané na úpravu vôd mimo územia podniku.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou (napr. kartou bezpečnostných údajov).

f)   Povrchovo aktívne látky v prípravkoch na odstraňovanie tlačiarenských farieb

Všetky povrchovo aktívne látky v prípravkoch na odstraňovanie tlačiarenských farieb musia byť úplne biologicky odbúrateľné (pozri skúšobné metódy a hodnoty na splnenie požiadaviek uvedené ďalej).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnými kartami bezpečnostných údajov alebo protokoloch o skúškach pre každú povrchovo aktívnu látku, v ktorých je uvedená skúšobná metóda, prahová hodnota a záver, s využitím niektorej z týchto skúšobných metód pri dodržaní týchto hodnôt na splnenie požiadaviek: podľa OECD 302 A – C (alebo rovnocenných noriem ISO) je odbúrateľnosť (vrátane adsorpcie) do 28 dní najmenej 70 % pre 302 A a B a najmenej 60 % pre 302 C.

g)   Biocídy

Aktívne zložky v biocídoch alebo biostatických činidlách používaných na ničenie slizotvorných organizmov v systémoch obehu vody obsahujúcich vlákna nesmú byť potenciálne bioakumulatívne. Bioakumulatívny potenciál biocídov je charakterizovaný hodnotou log Pow (log koeficientu rozdelenia oktanol/voda) < 3,0 alebo experimentálne zisteným biokoncentračným faktorom (BCF) ≤ 100.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou kartou bezpečnostných údajov materiálu alebo protokolom o skúške, v ktorej je uvedená skúšobná metóda, prahová hodnota a záver, s využitím niektorej z týchto skúšobných metód: OECD 107, 117 alebo 305 A – E.

h)   Azofarbivá

V súlade s prílohou XVII nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa nesmú používať azofarbivá, ktoré sa môžu štiepiť na niektoré z uvedených aromatických amínov:

1.

4-aminobifenyl

(92-67-1);

2.

benzidín

(92-87-5);

3.

4-chlór-2-metylanilín

(95-69-2);

4.

2-naftylamín

(91-59-8);

5.

o-aminoazotoluén

(97-56-3);

6.

2-amino-4-nitrotoluén

(99-55-8);

7.

p-chlóranilín

(106-47-8);

8.

2,4-diaminoanizol

(615-05-4);

9.

4,4′-diaminodifenylmetán

(101-77-9);

10.

3,3′-dichlórbenzidín

(91-94-1);

11.

3,3′-dimetoxybenzidín

(119-90-4);

12.

3,3′-dimetylbenzidín

(119-93-7);

13.

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetán

(838-88-0);

14.

p-krezidín

(120-71-8);

15.

4,4′-metylén-bis-(2-chlóranilín)

(101-14-4);

16.

4,4′-oxydianilín

(101-80-4);

17.

4,4'-sulfándiyldianilín

(139-65-1);

18.

o-toluidín

(95-53-4);

19.

2,4-diaminotoluén

(95-80-7);

20.

2,4,5-trimetylanilín

(137-17-7);

21.

4-aminofenyl(fenyl)diazén

(60-09-3);

22.

o-anizidín

(90-04-0).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

i)   Komplexné farbivá alebo pigmenty na báze kovov

Nesmú sa používať farby ani pigmenty na báze olova, medi, chrómu, niklu alebo hliníka. Meďnatoftalokyanínové farby alebo pigmenty sa však používať môžu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

j)   Iónové nečistoty vo farbivách

Hladiny iónových nečistôt v použitých farbivách nesmú prekročiť tieto hodnoty: Ag 100 mg/kg, As 50 mg/kg, Ba 100 mg/kg, Cd 20 mg/kg, Co 500 mg/kg, Cr 100 mg/kg, Cu 250 mg/kg, Fe 2 500 mg/kg, Hg 4 mg/kg, Mn 1 000 mg/kg, Ni 200 mg/kg, Pb 100 mg/kg, Se 20 mg/kg, Sb 50 mg/kg, Sn 250 mg/kg, Zn 1 500 mg/kg.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

Kritérium 5 –   Odpadové hospodárstvo

Všetky závody na výrobu buničiny a papiera musia mať systém nakladania s odpadmi (ako ho vymedzujú príslušné regulačné orgány dotknutých závodov na výrobu buničiny a papiera) a zvyškovými produktmi vznikajúcimi pri výrobe produktu s environmentálnou značkou. Tento systém sa v žiadosti musí zdokumentovať alebo vysvetliť a musí obsahovať informácie prinajmenšom o týchto bodoch:

postupy triedenia a využitia recyklovateľných materiálov z toku odpadu,

postupy zhodnocovania materiálov na iné použitie, napríklad na spaľovanie na výrobu technologickej pary alebo vykurovanie, alebo na použitie v poľnohospodárstve,

postupy nakladania s nebezpečným odpadom (ako vymedzujú príslušné regulačné orgány dotknutých závodov na výrobu buničiny a papiera).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobný opis postupov prijatých v rámci odpadového hospodárstva v každom z dotknutých závodov a vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

Kritérium 6 –   Funkčná spôsobilosť

Výrobok musí byť vhodný na svoj účel.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú dokumentáciu preukazujúcu súlad v rámci rozsahu pôsobnosti tohto kritéria. Výrobok musí spĺňať požiadavky na stálosť v súlade s platnými normami. V návode na použitie sa uvedie zoznam noriem a štandardov, ktoré sa použijú na posúdenie stálosti.

Ako alternatívu k použitiu vyššie uvedených metód musia výrobcovia zabezpečiť funkčnú spôsobilosť svojich produktov predložením príslušnej dokumentácie preukazujúcej kvalitu papiera v súlade s normou EN ISO/IEC 17050-1:2004, v ktorej sa stanovujú všeobecné kritériá pre vyhlásenia dodávateľov o zhode s normatívnymi dokumentmi.

Kritérium 7 –   Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

Alternatívna značka s textovým poľom obsahuje tento text:

„—

nízke znečistenie ovzdušia a vody,

použité certifikované vlákna A/ALEBO použité recyklované vlákna (závisí od prípadu),

obmedzený obsah nebezpečných látok.“

Usmernenia týkajúce sa použitia alternatívnej značky s textovým poľom sú k dispozícii v usmerneniach týkajúcich sa používania loga environmentálnej značky EÚ (Guidelines for use of the EU Ecolabel logo) na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vzorku obalu produktu, na ktorej sa nachádza značka, spolu s vyhlásením o splnení tohto kritéria.


(1)  Podľa vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2012, s. 16).

(2)  Zoznam európskych štandardných druhov zberového papiera a lepenky, jún 2002.

(3)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(6)  Ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1272/2008.

(7)  Ako sa ustanovuje v smernici 67/548/EHS.

(8)  Ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1272/2008.

(9)  Ako sa ustanovuje v smernici 67/548/EHS.