ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.199.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 199

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
26. júla 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/428/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. júla 2012 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, v mene Európskej únie

1

 

 

2012/429/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júla 2012 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou

3

 

 

NARIADENIA

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 648/2012 z 25. júla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/430/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. júna 2012 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

6

 

 

2012/431/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. júna 2012 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

15

 

 

2012/432/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 24. júla 2012 o uznaní schémy REDcert na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

24

 

 

2012/433/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 18. júla 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/3 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov (ECB/2012/14)

26

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

26.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/1


ROZHODNUTIE RADY

z 23. júla 2012

o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, v mene Európskej únie

(2012/428/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz (1) nadobudla platnosť 1. januára 2008.

(2)

Rada 11. apríla 2011 poverila Komisiu, aby začala rokovania s Ukrajinou o zmenách a doplneniach k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz. Rokovania boli úspešne ukončené parafovaním Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz (ďalej len „dohoda“) vo februári 2012.

(3)

Dohoda by sa mala podpísať s výhradou jej uzavretia.

(4)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (2); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(5)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (3); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, s výhradou uzavretia uvedenej dohody (4).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. júla 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 68.

(2)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


26.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/3


ROZHODNUTIE RADY

z 24. júla 2012

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou

(2012/429/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady 2012/106/EÚ (1) bola 16. decembra 2011 podpísaná Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou (ďalej len „dohoda“) s výhradou jej uzavretia.

(2)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou (2).

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) vydať v mene Únie oznámenie stanovené v článku 13 ods. 2 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že je viazaná dohodou (3).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 24. júla 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 14.

(2)  Dohoda bola uverejnená v Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 15 spolu s rozhodnutím o podpise.

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


NARIADENIA

26.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 648/2012

z 25. júla 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

26.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/6


ROZHODNUTIE RADY

z 26. júna 2012

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

(2012/430/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článkom 15a Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (1) (ďalej len „dohovor“) sa tretej krajine umožňuje, aby sa stala zmluvnou stranou dohovoru na základe rozhodnutia spoločného výboru zriadeného dohovorom túto krajinu prizvať.

(2)

Článkom 15 dohovoru sa splnomocňuje spoločný výbor, aby na základe rozhodnutí odporučil a prijal zmeny a doplnenia dohovoru a jeho dodatkov.

(3)

Turecko formálne vyjadrilo svoje želanie pripojiť sa k spoločnému tranzitnému režimu a bolo na to vyzvané na základe rozhodnutia, ktoré spoločný výbor prijal 19. januára 2012.

(4)

Turecko splnilo základné právne a štrukturálne požiadavky a požiadavky na informačné technológie, čo sú predpoklady na pristúpenie, a po ukončení formálneho postupu pristúpenia Turecko k dohovoru pristúpi.

(5)

Rozšírenie spoločného tranzitného režimu si vyžiada určité zmeny a doplnenia dohovoru. Týkajú sa nových jazykových odkazov v turečtine a vhodných úprav záručných listín.

(6)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol predložený pracovnej skupine EÚ – EZVO, ktorá o ňom rokovala, a znenie bolo predbežne schválené.

(7)

Preto by sa mala stanoviť pozícia Európskej únie vo vzťahu k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia č. …, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, uvedeným výborom, je založená na návrhu rozhodnutia pripojeného k tomuto rozhodnutiu.

Zástupcovia Únie v Spoločnom výbore EÚ – EZVO môžu odsúhlasiť drobné zmeny návrhu rozhodnutia po tom, čo riadne informujú Radu.

Článok 2

Komisia uverejní rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim v Úradnom vestníku Európskej únie hneď po jeho prijatí.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Luxemburgu 26. júna 2012

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – EZVO PRE SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM č. …

z,

ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 […]

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

Turecko pristúpi k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (ďalej len „dohovor“) a bolo vyzvané na základe rozhodnutia, ktoré spoločný výbor zriadený týmto dohovorom prijal 19. januára 2012.

(2)

Turecké znenia odkazov, ktoré sú použité v dohovore, by sa preto mali vložiť do dohovoru v zodpovedajúcom poradí.

(3)

Uplatňovanie tohto rozhodnutia sa viaže na dátum pristúpenia Turecka k dohovoru.

(4)

S cieľom umožniť používanie tlačív, ktoré sa vzťahujú na záruku, vytlačených v súlade s platnými kritériami pred dátumom pristúpenia Turecka k dohovoru, malo by sa ustanoviť prechodné obdobie, počas ktorého by sa tieto tlačivá mohli po určitých úpravách naďalej používať.

(5)

Dohovor by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatok III k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje od dátumu pristúpenia Turecka k dohovoru.

2.   Tlačivá na základe vzorov uvedených v prílohách C1, C2, C3, C4, C5 a C6 k dodatku III sa môžu naďalej používať po potrebných úpravách geografických odkazov a adresy na doručovanie alebo splnomocnenca, a to najneskôr do konca dvanásteho mesiaca od dátumu uplatňovania tohto rozhodnutia.

V Bruseli

Za spoločný výbor

predseda


(1)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.

PRÍLOHA

1.

V prílohe B1 v kolónke 51 sa za Švajčiarsko dopĺňa táto zarážka:

„Turecko TR“.

2.

V prílohe B6 sa hlava III mení a dopĺňa takto:

   TR Sınırlı Geçerli“.

2.1.

V prvej časti tabuľky „Obmedzená platnosť – 99200“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Vazgeçme“.

2.2.

V druhej časti tabuľky „Oslobodenie – 99201“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Alternatif Kanıt“.

2.3.

V tretej časti tabuľky „Alternatívny dôkaz – 99202“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)“.

2.4.

V štvrtej časti tabuľky „Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný … (názov a krajina) – 99203“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir“.

2.5.

V piatej časti tabuľky „Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo poplatkom podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. … – 99204“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme“.

2.6.

V šiestej časti tabuľky „Výnimka z predpísanej trasy – 99205“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR İzinli Gönderici“.

2.7.

V siedmej časti tabuľky „Schválený odosielateľ – 99206“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR İmzadan Vazgeçme“.

2.8.

V ôsmej časti tabuľky „Oslobodenie od podpisu – 99207“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır“.

2.9.

V deviatej časti tabuľky „Zákaz celkovej záruky – 99208“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım“.

2.10.

V desiatej časti tabuľky „Neobmedzené použitie – 99209“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir“.

2.11.

V jedenástej časti tabuľky „Vyhotovené dodatočne – 99210“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Çeșitli“.

2.12.

V dvanástej časti tabuľky „Rôzni – 99211“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Dökme“.

2.13.

V trinástej časti tabuľky „Voľne – 99212“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Gönderici“.

2.14.

V štrnástej časti tabuľky „Odosielateľ – 99213“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

3.

Príloha C1 sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA C1

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

Image

Image

4.

Príloha C2 sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA C2

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

Image

Image

5.

Príloha C4 sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA C4

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

Image

Image

6.

V kolónke 7 prílohy C5 sa medzi slová „Švajčiarsko“ a „Andorra“ vkladá slovo „Turecko“.

7.

V kolónke 6 prílohy C6 sa medzi slová „Švajčiarsko“ a „Andorra“ vkladá slovo „Turecko“.


26.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/15


ROZHODNUTIE RADY

z 26. júna 2012

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

(2012/431/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článkom 15a Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (1) (ďalej len „dohovor“) sa tretej krajine umožňuje, aby sa stala zmluvnou stranou dohovoru na základe rozhodnutia spoločného výboru zriadeného dohovorom túto krajinu prizvať.

(2)

Článkom 15 dohovoru sa spoločný výbor splnomocňuje, aby na základe rozhodnutí odporučil a prijal zmeny a doplnenia dohovoru a jeho dodatkov.

(3)

Chorvátsko formálne vyjadrilo svoje želanie pripojiť sa k spoločnému tranzitnému režimu a bolo na to vyzvané na základe rozhodnutia, ktoré spoločný výbor prijal 19. januára 2012.

(4)

Chorvátsko splnilo základné právne a štrukturálne požiadavky a požiadavky na informačné technológie, čo sú predpoklady na pristúpenie, a po ukončení formálneho postupu pristúpenia Chorvátsko k dohovoru pristúpi.

(5)

Rozšírenie spoločného tranzitného režimu si vyžiada určité zmeny a doplnenia dohovoru. Týkajú sa nových jazykových odkazov v chorvátčine a vhodných úprav záručných listín.

(6)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol predložený pracovnej skupine EÚ – EZVO, ktorá o ňom rokovala a znenie predbežne schválila.

(7)

Preto by sa mala stanoviť pozícia Európskej únie vo vzťahu k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia č. …, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, uvedeným výborom, je založená na návrhu rozhodnutia pripojeného k tomuto rozhodnutiu.

Zástupcovia Únie v Spoločnom výbore EÚ – EZVO môžu odsúhlasiť drobné zmeny návrhu rozhodnutia po tom, čo riadne informujú Radu.

Článok 2

Komisia uverejní rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim v Úradnom vestníku Európskej únie hneď po jeho prijatí.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Luxemburgu 26. júna 2012

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – EZVO PRE SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM č. …

z,

ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 […]

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

Chorvátsko vyjadrilo želanie pristúpiť k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (ďalej len „dohovor“) a bolo vyzvané na základe rozhodnutia, ktoré spoločný výbor zriadený dohovorom prijal 19. januára 2012.

(2)

Chorvátske znenia odkazov, ktoré sú použité v dohovore, by sa preto mali vložiť do dohovoru v zodpovedajúcom poradí.

(3)

Uplatňovanie tohto rozhodnutia sa viaže na dátum pristúpenia Chorvátska k dohovoru.

(4)

S cieľom umožniť používanie tlačív, ktoré sa vzťahujú na záruku, vytlačených v súlade s platnými kritériami pred dátumom pristúpenia Chorvátska k dohovoru, by sa malo ustanoviť prechodné obdobie, počas ktorého by sa tieto tlačivá mohli po určitých úpravách naďalej používať.

(5)

Dohovor by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatok III k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje od dátumu pristúpenia Chorvátska k dohovoru.

2.   Tlačivá na základe vzorov uvedených v prílohách C1, C2, C3, C4, C5 a C6 k dodatku III sa môžu naďalej používať po potrebných úpravách geografických odkazov a adresy na doručovanie alebo splnomocnenca, a to najneskôr do konca dvanásteho mesiaca od dátumu uplatňovania tohto rozhodnutia.

V Bruseli

Za spoločný výbor

predseda


(1)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.

PRÍLOHA

1.

V prílohe B1 v kolónke 51 sa medzi slová Spojené kráľovstvo a Island dopĺňa táto zarážka:

„Chorvátsko HR“.

2.

V prílohe B6 sa hlava III mení a dopĺňa takto:

   HR Valjanost ograničena“.

2.1.

V prvej časti tabuľky „Obmedzená platnosť – 99200“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Oslobođeno“.

2.2.

V druhej časti tabuľky „Oslobodenie – 99201“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Alternativni dokaz“.

2.3.

V tretej časti tabuľky „Alternatívny dôkaz – 99202“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)“.

2.4.

V štvrtej časti tabuľky „Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný … (názov a krajina) – 99203“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …“.

2.5.

V piatej časti tabuľky „Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo poplatkom podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. … – 99204“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta“.

2.6.

V šiestej časti tabuľky „Výnimka z predpísanej trasy – 99205“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj“.

2.7.

V siedmej časti tabuľky „Schválený odosielateľ – 99206“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Oslobođeno potpisa“.

2.8.

V ôsmej časti tabuľky „Oslobodenie od podpisu – 99207“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo“.

2.9.

V deviatej časti tabuľky „Zákaz celkovej záruky – 99208“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Neograničena uporaba“.

2.10.

V desiatej časti tabuľky „Neobmedzené použitie – 99209“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Izdano naknadno“.

2.11.

V jedenástej časti tabuľky „Vyhotovené dodatočne – 99210“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Razni“.

2.12.

V dvanástej časti tabuľky „Rôzni – 99211“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Rasuto“.

2.13.

V trinástej časti tabuľky „Voľne – 99212“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

   HR Pošiljatelj“.

2.14.

V štrnástej časti tabuľky „Odosielateľ – 99213“ sa pred položku IS dopĺňa táto zarážka:

„—

3.

Príloha C1 sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA C1

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

Image

Image

4.

Príloha C2 sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA C2

Spoločný tranzitný režim/tranzitný režim Spoločenstva

Image

Image

5.

Príloha C4 sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA C4

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

Image

Image

6.

V kolónke 7 prílohy C5 sa medzi slová „Európske spoločenstvo“ a „Island“ vkladá slovo „Chorvátsko“.

7.

V kolónke 6 prílohy C6 sa medzi slová „Európske spoločenstvo“ a „Island“ vkladá slovo „Chorvátsko“.


26.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/24


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. júla 2012

o uznaní schémy „REDcert“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

(2012/432/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (1), a najmä na jej článok 18 ods. 6,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív (2) zmenenú a doplnenú smernicou 2009/30/ES (3), a najmä na jej článok 7c ods. 6,

po porade s poradným výborom zriadeným podľa článku 25 ods. 2 smernice 2009/28/ES,

keďže:

(1)

V smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES sa stanovujú kritériá udržateľnosti pre biopalivá. Ustanovenia článkov 7b, 7c a prílohy IV k smernici 98/70/ES sú podobné ustanoveniam článkov 17, 18 a prílohy V k smernici 2009/28/ES.

(2)

V prípadoch, keď sa biopalivá a biokvapaliny majú vziať do úvahy na účely uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES, členské štáty by mali žiadať hospodárske subjekty o preukázanie súladu biopalív a biokvapalín s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 17 ods. 2 až 5 smernice 2009/28/ES.

(3)

V odôvodnení 76 smernice 2009/28/ES sa uvádza, že by sa malo zabrániť zbytočnému zaťaženiu priemyslu, a dobrovoľné schémy môžu pomáhať pri dosahovaní efektívneho riešenia potreby preukázania súladu s týmito kritériami udržateľnosti.

(4)

Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľná vnútroštátna alebo medzinárodná schéma preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3 až 5 smernice 2009/28/ES alebo že dobrovoľná vnútroštátna alebo medzinárodná schéma merania úspory emisií skleníkových plynov obsahuje presné údaje na účely článku 17 ods. 2 uvedenej smernice.

(5)

Komisia môže takúto dobrovoľnú schému uznať na obdobie 5 rokov.

(6)

Keď hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú Komisia uznala v rozsahu, ktorého sa týka rozhodnutie o tomto uznaní, členský štát by nemal vyžadovať od dodávateľa poskytovanie ďalších dôkazov súladu s kritériami udržateľnosti.

(7)

Schéma „REDcert“ bola 21. februára 2012 predložená Komisii so žiadosťou o uznanie. Schéma sa vzťahuje na širokú škálu rôznych biopalív a biokvapalín. Uznaná schéma by sa mala sprístupniť prostredníctvom platformy transparentnosti zriadenej podľa smernice 2009/28/ES. Komisia by mala zohľadniť aspekty obchodnej citlivosti a môže sa rozhodnúť, že schému zverejní len čiastočne.

(8)

Posúdením schémy „REDcert“ sa zistilo, že schéma primerane spĺňa kritériá udržateľnosti uvedené v článku 7b ods. 3, ods. 4 a ods. 5 smernice 98/70/ES a v článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES a že uplatňuje metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES.

(9)

Vyhodnotením schémy „REDcert“ sa zistilo, že spĺňa adekvátne štandardy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu a zároveň je v súlade s metodickými požiadavkami prílohy IV k smernici 98/70/ES a prílohy V k smernici 2009/28/ES.

(10)

Nijaké ďalšie prvky udržateľnosti, ktoré obsahuje schéma „REDcert“, neboli pri tomto rozhodnutí brané do úvahy. Pri týchto ďalších prvkoch udržateľnosti sa nevyžaduje povinný súlad s požiadavkami na trvalú udržateľnosť stanovenými v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dobrovoľná schéma „REDcert“, žiadosť o uznanie ktorej bola Komisii predložená 21. februára 2012, preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3, článku 17 ods. 4 a článku 17 ods. 5 smernice 2009/28/ES a v článku 7b ods. 3, článku 7b ods. 4 a článku 7b ods. 5 smernice 98/70/ES. Táto schéma obsahuje aj presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES.

Ďalej ju možno použiť na preukázanie súladu s článkom 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článkom 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES.

Článok 2

Rozhodnutie je platné počas obdobia 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak schéma po prijatí tohto rozhodnutia prejde obsahovými zmenami takého charakteru, že by mohli ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bez odkladu oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či sa schéma aj naďalej primerane vzťahuje na kritériá udržateľnosti, pre ktoré bola uznaná.

Ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli implementované prvky považované za rozhodujúce pre toto rozhodnutie, a ak dôjde k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov, Komisia môže toto rozhodnutie zrušiť.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 88.


26.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/26


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 18. júla 2012,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/3 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov

(ECB/2012/14)

(2012/433/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 prvú zarážku, článok 12.1, článok 18 a článok 34.1 druhú zarážku,

so zreteľom na usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1), a najmä na jeho prílohu I oddiely 1.6, 6.3.1 a 6.3.2,

keďže:

(1)

Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky. Kritériá akceptovateľnosti zábezpeky na účely operácií menovej politiky Eurosystému sú ustanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14.

(2)

Podľa oddielu 1.6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 Rada guvernérov môže nástroje, podmienky, kritériá a postupy vykonávania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť. Podľa oddielu 6.3.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 si Eurosystém vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník alebo ručiteľ spĺňa jeho požiadavky na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika na základe akýchkoľvek informácií, ktoré považuje za relevantné.

(3)

V súvislosti s ponukou na výmenu dlhových nástrojov, ktorú Helénska republika predložila držiteľom obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou, sa 24. februára 2012 v prospech národných centrálnych bánk podporila kvalita zábezpeky v podobe systému odkúpenia, a tým sa podporila kvalita obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných Helénskou republikou.

(4)

Rozhodnutie ECB/2012/3 z 5. marca 2012 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov (2) bolo prijaté ako výnimočné opatrenie, ktorým sa dočasne pozastavilo uplatňovanie minimálnych požiadaviek Eurosystému na limity kreditnej kvality vo vzťahu k obchodovateľným dlhovým nástrojom vydaným alebo plne garantovaným Helénskou republikou a tieto nástroje boli vyhlásené za akceptovateľné počas trvania podpory kvality zábezpeky.

(5)

Keďže v súčasnosti nie je zaistená dostatočnosť obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou ako zábezpeky, Rada guvernérov rozhodla, že po ukončení podpory kvality zábezpeky by sa mali vo vzťahu k týmto nástrojom uplatňovať limity kreditnej kvality Eurosystému uvedené v oddiele 6.3.2 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

(6)

Rozhodnutie ECB/2012/3 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zrušenie rozhodnutia ECB/2012/3

Rozhodnutie ECB/2012/3 sa zrušuje.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 25. júla 2012.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. júla 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2012, s. 19.