ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.187.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 187

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
17. júla 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/387/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. júla 2012, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania primeraných opatrení stanovených v rozhodnutí 2011/492/EÚ o ukončení konzultácií s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené rozhodnutie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 641/2012 zo 16. júla 2012 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 356/2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku

3

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 643/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) č. 753/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 644/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení, pokiaľ ide o Rusko ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 645/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1122/2009 a nariadenia (EÚ) č. 65/2011, pokiaľ ide o zníženie súm pomoci za oneskorené podanie jednotných žiadostí týkajúcich sa kontinentálneho Portugalska a Madeiry na rok 2012

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 646/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa pokút a penále podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ( 1 )

29

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 647/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

36

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/388/SZBP zo 16. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

38

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/389/SZBP zo 16. júla 2012 o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/390/SZBP zo 16. júla 2012, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pri Africkej únii

44

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/391/SZBP, zo 16. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/279/SZBP o policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/392/SZBP zo 16. júla 2012 o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/393/SZBP zo 16. júla 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/486/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

52

 

 

2012/394/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2011 o súlade opatrení, ktoré má prijať Taliansko podľa článku 14 smernice Rady 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch, týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách), s právnymi predpismi EÚ

57

 

 

2012/395/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júla 2012 o uznaní schémy Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

62

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2012/396/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – OOP č. 1/2012 zo 17. februára 2012 o zriadení šiestich podvýborov a o zrušení rozhodnutia Spoločného výboru ES – OOP č. 1/2008

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 16. júla 2012,

ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania primeraných opatrení stanovených v rozhodnutí 2011/492/EÚ o ukončení konzultácií s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené rozhodnutie

(2012/387/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a naposledy zmenenú a doplnenú v Ouagadougou 22. júna 2010 (2) (ďalej len „Dohoda o partnerstve AKT – EÚ“), a najmä na jej článok 96,

so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami členských štátov zasadajúcich v Rade o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a o postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve krajín AKT – ES (3), a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2011/492/EÚ (4) boli ukončené konzultácie s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a boli prijaté primerané opatrenia uvedené v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(2)

Dňa 12. apríla 2012 zložky ozbrojených síl uskutočnili štátny prevrat v čase, keď sa mala začať kampaň pre druhé kolo prezidentských volieb po tom, čo v januári zomrel prezident Bacai Sanhá.

(3)

Podstatné prvky uvedené v článku 9 Dohody o partnerstve AKT – EÚ sú naďalej porušované a súčasné podmienky v Guinejsko-bissauskej republike sa výrazne zhoršili a nezaručujú dodržiavanie ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu.

(4)

Rozhodnutie 2011/492/EÚ by sa preto malo zmeniť a doplniť, aby sa predĺžilo obdobie uplatňovania primeraných opatrení,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Doba platnosti rozhodnutia 2011/492/EÚ sa predlžuje o 12 mesiacov. Na tento účel sa v článku 3 druhom odseku rozhodnutia 2011/492/EÚ nahrádza dátum „19. júla 2012“ dátumom „19. júla 2013“.

Článok 2

List v prílohe k tomuto rozhodnutiu bude zaslaný orgánom Guinejsko-bissauskej republiky.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dohoda, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000, prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Ú. v. EÚ L 203, 6.8.2011, s. 2.


PRÍLOHA

Na základe konzultácií, ktoré sa uskutočnili v Bruseli 29. marca 2011 podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ, sa Európska únia 18. júla 2011 prostredníctvom rozhodnutia Rady 2011/492/EÚ rozhodla prijať primerané opatrenia vrátane programu vzájomných záväzkov na postupné obnovenie spolupráce s EÚ.

Európska únia sa dvanásť mesiacov po prijatí uvedeného rozhodnutia domnieva, že nebol dosiahnutý žiadny pokrok a že štátny prevrat, ktorý uskutočnili ozbrojené sily 12. apríla 2012, pokrok výrazne spomalil. Európska únia sa preto rozhodla predĺžiť obdobie uplatňovania svojho rozhodnutia 2011/492/EÚ o 12 mesiacov do 19. júla 2013.

Európska únia pripomína závery Rady týkajúce sa Guinejsko-bissauskej republiky prijaté 23. apríla 2012, opätovne zdôrazňuje dôležitosť, ktorú pripisuje budúcej spolupráci s Guinejsko-bissauskou republikou a potvrdzuje svoju ochotu v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2048 (2012) z 18. mája 2012 sprevádzať Guinejsko-bissauskú republiku na ceste k obnoveniu ústavného poriadku a ku stavu, keď bude možné obnovenie plnej spolupráce.

Európska únia podporuje spoločné úsilie medzinárodných partnerov o obnovenie stability, demokracie a dodržiavania ľudských práv v Guinejsko-bissauskej republike.

S úctou

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON

Za Komisiu

komisár

A. PIEBALGS


NARIADENIA

17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/3


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 641/2012

zo 16. júla 2012

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 356/2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 1 a 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 356/ (2) sa zavádzajú reštriktívne opatrenia proti osobám, subjektom a orgánom označeným v prílohe I k uvedenému nariadeniu, pričom tieto reštriktívne opatrenia sú stanovené v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 1844 (2008).

(2)

Bezpečnostná rada OSN prijala 22. februára 2012 rezolúciu BR OSN 2036 (2012) a v jej bode 23 potvrdzuje svoje posúdenie, že vývoz uhlia zo Somálska môže ohrozovať mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska

(3)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady zriadený na základe rezolúcie BR OSN 751 (1992) týkajúcej sa Somálska aktualizoval 17. februára 2012 zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(4)

Rada 16. júla 2012 prijala rozhodnutie 2012/388/SZBP (3) na vykonanie rezolúcie BR OSN 751 (1992) doplnením ďalšej osoby do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí 2010/231/SZBP.

(5)

Toto opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti Zmluvy a na jeho vykonanie je potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť jeho jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(6)

V rezolúcii BR OSN 2002 (2011) sa okrem toho spresnila výnimka stanovená už v nariadení (EÚ) č. 356/2010 umožňujúca sprístupniť finančné prostriedky, ostatné finančné aktíva alebo hospodárske zdroje, ktoré sú nevyhnutné na včasné poskytnutie naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci v Somálsku zo strany OSN, jej špecializovaných agentúr alebo prostredníctvom jej špecializovaných programov, ako aj zo strany humanitárnych organizácií so štatútom pozorovateľa na Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, alebo zo strany ich realizačných partnerov. Toto spresnenie by sa malo začleniť do nariadenia EÚ č. 356/2010.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 356/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 356/2010 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa ods. 3 nahrádza týmto odsekom:

„3.   Prílohu I tvorí zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor v súlade s rezolúciou BR OSN 1844 (2008) označila za také, ktoré:

a)

sa zúčastňujú na činnostiach ohrozujúcich mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska, ako aj na činnostiach ohrozujúcich dodržiavanie dohody z Džibuti z 18. augusta 2008 alebo politický proces alebo na činnostiach, ktoré násilným spôsobom ohrozujú TFI alebo AMISOM, a ktoré uvedené činnosti podporujú;

b)

porušujú zbrojné embargo a súvisiace opatrenia opätovne potvrdené v bode 6 rezolúcie BR OSN 1844 (2008);

c)

bránia v dodávkach humanitárnej pomoci do Somálska, v prístupe k nim alebo v ich distribúcii;

d)

sú vedúcimi politickými alebo vojenskými predstaviteľmi, ktorí v rozpore s platným medzinárodným právom verbujú alebo využívajú deti v ozbrojených konfliktoch; alebo

e)

sú zodpovedné za porušovanie platného medzinárodného práva v Somálsku okrem iného tým, že v ozbrojených konfliktoch napádajú civilistov vrátane žien a detí, zabíjajú ich a mrzačia, vystavujú sexuálnemu a rodovo založenému násiliu, útočia na školy a nemocnice a uskutočňujú únosy a násilné vysťahovania.“.

2.

V článku 4 sa ods. 1 nahrádza týmto odsekom:

„1.   Článok 2 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na sprístupnenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov potrebných na zabezpečenie včasného poskytnutia naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci v Somálsku zo strany OSN, jej špecializovaných agentúr a programov, humanitárnych organizácií so štatútom pozorovateľa v rámci Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, a ich realizačných partnerov, vrátane bilaterálne alebo multilaterálne financovaných mimovládnych organizácií, ktoré sa podieľajú na konsolidovanej výzve OSN pre Somálsko.“.

3.

Osoba uvedená v prílohe II k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do zoznamu osôb uvedeného v časti I prílohy I.

4.

Príloha II sa nahrádza znením uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 1.

(3)  Pozri stranu 38 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

Webové stránky s informáciami o príslušných úradoch a adresa Európskej komisie na zasielanie oznámení

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

TALIANSKO

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa Európskej komisie na zasielanie oznámení:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“.


PRÍLOHA II

Osoba podľa článku 1 bodu 3

Jim’ale, Ali Ahmed Nur (známy tiež ako a) Jim’ale, Ahmed Ali Aka; známy tiež ako b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; známy tiež ako c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; známy tiež ako d) Jim’ale, Ahmad Ali; známy tiež ako e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: Elibur, Somálsko. Štátna príslušnosť: Somálsko. Alt. štátna príslušnosť: Džibutsko. Cestovný pas: A0181988 (Somálsko), platnosť uplynul 23. januára 2011. Miesto: Džibuti, Džibutská republika. Dátum zaradenia do zoznamu zo strany OSN: 17. februára 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) zastával vedúce pozície v bývalej Somálskej rade islamských súdov, známej tiež ako Somálska únia islamských súdov, ktorá bola radikálnou islamskou organizáciou. Najradikálnejšie zložky Somálskej únie islamských súdov potom vytvorili skupinu známu ako Al-Shabaab. Výbor Bezpečnostnej rady OSN zriadený podľa rezolúcií BR OSN 751 (1992) a 1907 (2009) týkajúcich sa Somálska a Eritrey („sankčný výbor pre Somálsko/Eritreu“) zaradil v apríli 2010 skupinu Al-Shabaab na zoznam subjektov, na ktoré sa vzťahujú cielené sankcie. Výbor túto skupinu zaradil na zoznam, pretože sa zapája do činností, ktoré priamo alebo nepriamo ohrozujú mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska, okrem iného (ale nielen) aj do činností, ktoré ohrozujú dočasnú federálnu vládu Somálska.

Podľa správy monitorovacej skupiny sankčného výboru pre Somálsko/Eritreu z 18. júla 2011 (S/2011/433) je Jim’ale významným podnikateľom a poprednou osobnosťou v kruhoch skupiny Al-Shabaab, ktoré obchodujú s dreveným uhlím a cukrom, a využíva výhody vyplývajúce z nadštandardných vzťahov so skupinou Al-Shabaab.

Jim’ale je označovaný za jedného z hlavných financovateľov skupiny Al-Shabaab a ideologicky je s ňou spojený. Významne finančne a politicky podporoval Hassana Dahira Aweysa („Aweys“), ktorý bol tiež zaradený do zoznamu sankčného výboru pre Somálsko/Eritreu. Bývalý zástupca veliteľa skupiny Al-Shabaab Emir Muktar Robow sa údajne v polovici roku 2011 ďalej zapájal do politického boja v rámci skupiny. Robow angažoval Aweysa a Jim’aleho v snahe pokročiť v dosahovaní ich spoločných cieľov a skonsolidovať ich celkové postavenie v kontexte rozkolu vo vedení skupiny.

Na jeseň roku 2007 Jim’ale založil v Džibuti kryciu spoločnosť pre extrémistické aktivity nazvanú Investorská skupina. Krátkodobým cieľom skupiny bolo destabilizovať Somaliland prostredníctvom financovania extrémistických aktivít a nákupov zbraní. Skupina pomáhala pri pašovaní ručných zbraní z Eritrei cez Džibuti do 5. regiónu Etiópie, kde na dodávky čakali extrémisti. V polovici roku 2008 Jim’ale naďalej riadil Investorskú skupinu.

Na konci septembra 2010 založil Jim’ale spoločnosť ZAAD zameranú na peňažné prevody prostredníctvom mobilných telefónov a dohodol sa so skupinou Al-Shabaab na tom, že zruší nutnosť preukazovať totožnosť, aby boli peňažné prevody anonymnejšie.

Koncom roku 2009 prevádzkoval Jim’ale známy finančný fond hawala, v rámci ktorého zbieral poplatky zakát pre skupinu Al-Shabaab.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/8


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 642/2012

zo 16. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 147/2003 (2) sa zaviedol všeobecný zákaz poskytovania technického poradenstva, pomoci, odbornej prípravy, financovania a finančnej pomoci v súvislosti s vojenskými činnosťami akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Somálsku.

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 22. februára 2012 rezolúciu BR OSN 2036 (2012) a v nej prostredníctvom bodu 22 vyzýva všetky členské štáty OSN, aby prijali potrebné opatrenia na zamedzenie priameho a nepriameho dovozu uhlia zo Somálska.

(3)

Rada 16. júla 2012 prijala rozhodnutie 2012/388/SZBP (3), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/231/SZBP s cieľom stanoviť zákaz priameho a nepriameho dovozu uhlia zo Somálska do Európskej únie.

(4)

Toto opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti Zmluvy a na jeho vykonanie je potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť jeho jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie (ES) č. 147/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 147/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3b

1.   Zakazuje sa:

a)

dovážať uhlie do Európskej únie ak:

i)

pochádza zo Somálska alebo

ii)

bolo vyvezené zo Somálska;

b)

nakupovať uhlie, ktoré sa nachádza v Somálsku alebo ktoré pochádza zo Somálska;

c)

prepravovať uhlie, ak pochádza zo Somálska alebo ak sa vyváža zo Somálska do ktorejkoľvek inej krajiny;

d)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti s dovozom, prepravou a nákupom uhlia zo Somálska uvedenými v písmenách a), b) a c); a

e)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie zákazu uvedeného v písmenách a), b), c) a d).

2.   Na účely tohto článku „drevné uhlie“ sú produkty uvedené v prílohe II.

3.   Zákazy stanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na nákup alebo prepravu uhlia, ktoré bolo vyvezené zo Somálska pred 22. februárom 2012.“.

2.

V článku 2a, článku 6a a v článku 7a ods. 1 sa odkazy na „Prílohu“ nahrádzajú odkazom na „Prílohu I“.

3.

Názov prílohy sa mení na „Príloha I“ a nahrádza sa textom prílohy I k tomuto nariadeniu.

4.

Text uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 24, 29.1.2003, s. 2.

(3)  Pozri stranu 38 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Webové stránky s informáciami o príslušných úradoch a adresa Európskej komisie na zasielanie oznámení

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

TALIANSKO

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa Európskej komisie na zasielanie oznámení:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Produkty, ktoré patria pod označenie „uhlie“

Kód HS

Opis

4402

Drevné uhlie (vrátane uhlia zo škrupín alebo orechov), tiež aglomerované“.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 643/2012

zo 16. júla 2012,

ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) č. 753/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 753/2011 z 1. augusta 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1 a 4,

keďže:

(1)

Rada 1. augusta 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 753/2011.

(2)

Výbor zriadený podľa bodu 30 rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1988 (2011) vypustil 11. júna 2011 dve osoby zo zoznamu osôb, skupín, podnikov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Výbor 27. júna 2012 doplnil jednu osobu do zoznamu osôb, skupín, podnikov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(4)

Ďalej výbor 28. júna 2012 doplnil ďalšie dve osoby a dva subjekty do zoznamu osôb, skupín, podnikov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(5)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 753/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Údaje o osobách a subjektoch uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa doplnia do zoznamu uvedenému v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 753/2011.

Článok 2

Údaje o osobách uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu sa vypustia zo zoznamu v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 753/2011.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Údaje podľa článku 1

A.   Osoby spojené s Talibanom.

(1)

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).

Dátum narodenia: 1980. Miesto narodenia: obec Aki, okres Zadran, provincia Paktíá, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Adresa: Miram Shah, Severný Waziristan, federálne spravované kmeňové územia, Pakistan Ďalšie informácie: a) Asistent Badruddina Haqqaniho pre oblasť komunikácie. b) Tiež koordinuje presuny Haqqaniho povstalcov, zahraničných bojovníkov a zbraní v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. c) Patrí ku kmeňu Zadran. Dátum označenia OSN: 27. 6. 2012.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Bakht Gul bol kľúčovou osobou pre komunikáciu siete Haqqani aspoň od roku 2009, keď bol jeho predchodca zatknutý v Afganistane. Od roku 2011 bol priamo podriadený Badruddinovi Haqqaniovi, vyššiemu predstaviteľov siete Haqqani, a vystupoval ako sprostredkovateľ kontaktu s ním. Medzi jeho povinnosti patrí postupovanie správ od veliteľov v Afganistane vyšším predstaviteľom siete Haqqani, predstaviteľom Talibanu zodpovedným za médiá a legálnym mediálnym agentúram v Afganistane.

Gul tiež spolupracuje s predstaviteľom siete Haqqani vrátane Badruddina Haqqaniho na koordinácii hnutia povstalcov siete Haqqani, zahraničných bojovníkov a zbraní v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom a vo východnom Afganistane. Od roku 2010 postupuje bojovníkom v Afganistane operačné rozkazy Badruddina Haqqaniho. Koncom roku 2009 Gul distribuoval peniaze nižším veliteľom siete Haqqani, pričom cestoval medzi mestom Miram Shah a Afganistanom.

(2)

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar)

Hodnosť/titul: hádždží. Dátum narodenia: 1964. Miesto narodenia: a) obec Mirmandaw, okres Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan b) obec Mirmadaw, okres Gerešk, provincia Helmand, Afganistan c) Qilla Abdullah, provincia Balúčistan, Pakistan. Číslo cestovného pasu: AM5421691 (pakistanský cestovný pas, jeho platnosť uplynie 11. 8. 2013). Národné identifikačné číslo: a) pakistanské národné identifikačné číslo: 5420250161699 b) afganské národné identifikačné číslo: 585629. Adresa: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincia Balúčistan, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, provincia Balúčistan, Pakistan c) Chaman, provincia Balúčistan, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincia Kandahár, Afghanistan Ďalšie informácie: a) spolumajiteľ zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange; b) spojený s Khairullahom Barakzaiom; c) patrí ku kmeňu Barakzai; d) meno jeho otca je Hajji ‘Abd-al-Manaf. Dátum označenia OSN: 29. 6. 2012

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Satar Abdul Manan je spolumajiteľom a prevádzkovateľom zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar a Khairullah Barakzai Khudai Nazar boli spoluvlastníkmi a spoločne prevádzkovali v Afganistane, Pakistane a Dubaji hawaly (neformálne služby na prevod peňazí) s názvom HKHS a riadili pobočku HKHS v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Koncom roku 2009 mali Satar a Khairullah v HKHS rovnaké podiely. HKHS založil Satar a zákazníci si sčasti zvolili HKHS preto, že mená Satar a Khairullah sú veľmi známe. Satar daroval Talibanu tisíce dolárov na podporu jeho činnosti v Afganistane a distribuoval Talibanu peniaze prostredníctvom svojej hawaly. V roku 2010 poskytol Satar Talibanu finančnú pomoc a jeden veliteľ Talibanu a jeho pomocníci pravdepodobne prostredníctvom Satara previedli tisíce dolárov v prospech povstania. Na konci roku 2009 hostil Satar vysokopostavených členov Talibanu, poskytol desaťtisíce dolárov na pomoc Talibanu pri boji proti koaličným vojskám v oblasti Mardža, okrese Nad’Ali, provincii Helmand, Afganistan a pomáhal pri prevoze člena Talibanu do oblasti Mardža. V roku 2008 vyzbierali Satar a Khairullah peniaze od darcov a distribuovali ich Talibanu prostredníctvom svojej hawaly.

(3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad)

Hodnosť/titul: hádždží. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: a) obec Zumbaleh, okres Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan b) obec Mirmadaw, okres Gerešk, provincia Helmand, Afganistan c) Qilla Abdullah, provincia Balúčistan, Pakistan. Číslo cestovného pasu: BP4199631 (pakistanský cestovný pas, vydaný 25. 6. 2014). Národné identifikačné číslo: pakistanské národné identifikačné číslo: 5440005229635. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia Balúčistan. Ďalšie informácie: a) spolumajiteľ zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar; b) spojený s Abdulom Satarom Abdulom Mananom; c) patrí ku kmeňu Zadran; d) meno jeho otca je Haji Khudai Nazar; e) alternatívne meno jeho otca je Nazar Mohammad. Dátum označenia OSN: 29.6.2012.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar je spolumajiteľom a prevádzkovateľom zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Koncom roku 2009 mali Khairullah a Abdul Satar Abdul Manan v HKHS rovnaké podiely. Spoločne v Afganistane, Pakistane a Dubaji prevádzkovali hawaly s názvom HKHS a riadili pobočku HKHS v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Začiatkom roku 2010 Khairullah bol vedúcim pobočky HKHS v Kábule. V roku 2010 bol Khairullah hawaladárom pre vyššie velenie Talibanu a poskytoval Talibanu finančnú pomoc. Spolu s obchodným partnerom Satarom poskytli Talibanu na podporu jeho činností v Afganistane desaťtisíce dolárov. V roku 2008 vyzbierali Khairullah a Satar peniaze od darcov a distribuovali ich Talibanu prostredníctvom svojej hawaly.

B.   Subjekty a iné skupiny a podniky spojené s Talibanom

(1)

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c) Haji Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f) Haji Hakim Hawala g) Haji Alim Hawala)

Adresa: a) pobočka 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) pobočka 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) pobočka 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) pobočka 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) pobočka 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) pobočka 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; g) pobočka 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; h) pobočka 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; i) pobočka 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; j) pobočka 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; k) pobočka 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; l) pobočka 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; m) pobočka 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) pobočka 14: Dubai, United Arab Emirates; o) pobočka 15: Zahedan, Iran; p) pobočka 16: Zabul, Iran. Daňové identifikačné a licenčné čísla: a) pakistanské daňové identifikačné číslo: 1774308; b) pakistanské daňové identifikačné číslo: 0980338; c) pakistanské daňové identifikačné číslo: 3187777; d) afganské číslo licencie poskytovateľa peňažných služieb: 044. Ďalšie informácie: Vedúci predstavitelia Talibanu využívali Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange na prevody peňazí veliteľom Talibanu na financovanie bojovníkov a operácií v Afganistane v roku 2011. b) Spojené s Abdulom Sattarom Abdulom Mananom a Khairullahom Barakzaiom Khudaiom Nazarom. Dátum označenia OSN: 29. 6. 2012.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Spoluvlastníkmi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) sú Abdul Satar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar a Khairullah spoločne prevádzkovali zmenárne v Afganistane, Pakistane a Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Vedúci predstavitelia Talibanu využívali HKHS na distribúciu peňazí talibanským tieňovým guvernérom a veliteľom a na príjem neformálnych peňažných prevodov (hawala) v prospech Talibanu. V roku 2011 uskutočňovalo vedenie Talibanu peňažné prevody veliteľom Talibanu v Afganistane prostredníctvom HKHS. Koncom roku 2011 sa pobočka HKHS v meste Laškar Gah, provincii Helmand, Afganistane využila na prevod talibanskému tieňovému guvernérovi provincie Helmand. V polovici roku 2011 využíval jeden veliteľ Talibanu pobočku HKHS v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom na financovanie bojovníkov a operácií v Afganistane. Potom, ako Taliban ukladal každý mesiac v tejto pobočke HKHS značné množstvo peňazí v hotovosti, mali velitelia HKHS prístup k týmto peniazom v ktorejkoľvek pobočke HKHS. Personál Talibanu využíval HKHS v roku 2010 na prevody peňazí do hawal v Afganistane, kde mali k týmto peniazom prístup velitelia operácií. Koncom roku 2009 dohliadal vedúci pobočky HKHS v Laškar Gahu na prevody peňazí Talibanu prostredníctvom HKHS.

(2)

Roshan money exchange (alias a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala)

Adresa: a) pobočka 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) pobočka 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; c) pobočka 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan; d) pobočka 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; e) pobočka 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; f) pobočka 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; g) pobočka 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; h) pobočka 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; i) pobočka 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) pobočka 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; k) pobočka 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Ďalšie informácie: Zmenáreň Roshan Money Exchange uchováva peniaze a uskutočňuje prevody peňazí na podporu vojenských operácií Talibanu a jeho obchodovania s omamnými látkami. Dátum označenia OSN: 29. 6. 2012

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Zmenáreň Roshan Money Exchange (RMX) uchováva peniaze a uskutočňuje prevody peňazí na podporu vojenských operácií Talibanu a jeho úlohy v obchodovaní s omamnými látkami v Afganistane. RMX bola jednou z prvých hawal (neformálne služby na prevod peňazí), ktoré v roku 2011 využívali predstavitelia Talibanu v provincii Helmand. Vysokopostavený člen Talibanu v roku 2011 vybral z jednej pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom státisíce dolárov, aby ich distribuoval medzi talibanských tieňových guvernérov provincií. Na financovanie jarnej ofenzívy v roku 2011 poslal talibanský tieňový guvernér provincie Helmand do RMX státisíce dolárov. V roku 2011 tiež dostal jeden člen Talibanu od RMX desaťtisíce dolárov na podporu vojenských operácií. Pobočka RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom mala v držbe desaťtisíce dolárov, ktoré si mal vyzdvihnúť jeden talibanský veliteľ. V roku 2010 použil člen Talibanu RMX na zaslanie tisícov dolárov v mene talibanského tieňového guvernéra provincie Helmand do pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Taliban použil pobočku RMX v Laškar Gahu, provincii Helmand, sa použila na prevod peňazí pre miestne operácie. V roku 2011 previedol nižší veliteľ Talibanu desaťtisíce dolárov prostredníctvom pobočky RMX v Laškar Gahu talibanskému veliteľovi. V roku 2010 tiež Taliban prostredníctvom pobočky RMX v Laškar Gahu zaslal prostriedky určené na distribúciu talibanským veliteľov. Ďalej v roku 2010 člen Talibanu použil pobočku RMX na zaslanie desaťtisícov dolárov v mene talibanského tieňového guvernéra provincie Helmand do provincií Helmand a Herat v Afganistane.

V roku 2009 vybral vysokopostavený predstaviteľ Talibanu z jednej pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom státisíce dolárov na financovanie vojenských operácií Talibanu v Afganistane. Peniaze zaslané do RMX pochádzali z Iránu. V roku 2008 použil vedúci predstaviteľ Talibanu RMX na prevod tisícov dolárov z Pakistanu do Afganistanu. Taliban tiež využíva RMX na uľahčenie svojej úlohy v obchode s omamnými látkami v Afganistane. V roku 2011 predstavitelia Talibanu vrátane tieňového guvernéra provincie Helmand previedli státisíce dolárov z pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom do hawal v Afganistane na účely nákupu omamných látok v mene predstaviteľov Talibanu. V roku 2011 dal jeden z predstaviteľov Talibanu veliteľom Talibanu v provincii Helmand pokyn previesť príjmy z obchodovania s ópiom prostredníctvom RMX. Jeden okresný veliteľ Talibanu previedol tisíce dolárov z oblasti Mardža, provincie Helmand, Afganistane, do pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.


PRÍLOHA II

Údaje podľa článku 2

(1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

(2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 644/2012

zo 16. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení, pokiaľ ide o Rusko

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá zdravia zvierat na dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov do Spoločenstva a cez Spoločenstvo, mení a dopĺňa smernicu 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS (1), a najmä na jej článok 3 ods. 1 prvý a druhý pododsek, článok 6 ods. 1 prvý pododsek, článok 7 písm. e), článok 8 písm. d) a článok 13 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernicou 2004/68/ES sa stanovujú veterinárne požiadavky na tranzit živých kopytníkov cez Úniu. Stanovuje sa v nej, že pre tranzit živých kopytníkov zo schválených tretích krajín cez územie Únie môžu byť stanovené špecifické ustanovenia vrátane vzorov veterinárnych osvedčení, pokiaľ takéto zvieratá prechádzajú územím Únie cez schválenú hraničnú inšpekčnú stanicu, s colným a úradným veterinárnym schválením a dohľadom, a bez akejkoľvek zastávky na území Únie okrem zastávok nevyhnutných z dôvodov zabezpečenia dobrých životných podmienok zvierat.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 206/2010 (2) sa stanovujú požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení pre vstup určitých zásielok živých zvierat vrátane kopytníkov do Únie. V prílohe I k uvedenému nariadeniu sa stanovuje zoznam tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých môžu takéto zásielky vstupovať do Únie, a vzory veterinárnych osvedčení, ktoré majú uvedené zásielky sprevádzať.

(3)

Na žiadosť Ruska o povolenie tranzitu živého hovädzieho dobytka určeného na chov a produkciu z Kaliningradskej oblasti (Kaliningradskaya oblast) cez územie Litvy Komisia uskutočnila v Kaliningrade kontrolu. Tou sa dospelo k záveru, že sa veterinárna situácia v uvedenej oblasti zdá byť priaznivá. Na základe tejto skutočnosti by mal byť vstup zásielok takýchto zvierat do Únie povolený, a to výlučne na účely tranzitu cestnými vozidlami z Kaliningradskej oblasti do ostatných častí územia Ruska cez územie Litvy.

(4)

Litva môže okrem toho zabezpečiť vykonávanie opatrení stanovených v článku 8 ods. 1 smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (3), pokiaľ ide o tie zvieratá z Kaliningradskej oblasti, ktoré vzhľadom na vonkajšie okolnosti nemôžu dokončiť tranzit bez vykládky.

(5)

Rusko tiež potvrdilo svoju dohodu s Bieloruskom v rámci colnej únie, ktorá zahŕňa obidve krajiny a podľa ktorej sa v oboch krajinách uplatňujú rovnaké štandardné veterinárne a hygienické požiadavky na dovoz.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 206/2010 by sa preto malo zmeniť a doplniť, aby stanovovalo tranzit živého hovädzieho dobytka určeného na chov a produkciu z Kaliningradskej oblasti. Zoznam tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup niektorých zvierat do Únie, ktorý je stanovený v časti 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Je tiež potrebné stanoviť vzor veterinárneho osvedčenia pre tranzit uvedených zvierat. Do časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 by sa preto mal vložiť vzor veterinárneho osvedčenia „BOV-X-TRANSIT-RU“.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 206/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12a

Výnimka pre tranzit určitých zásielok živého hovädzieho dobytka určeného na chov a produkciu cez Litvu

1.   Cestný tranzit zásielok živého hovädzieho dobytka určeného na chov a produkciu pochádzajúcich z ruskej Kaliningradskej oblasti cez územie Litvy a zasielaných na miesto určenia mimo Únie sa povoľuje za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

zvieratá vstupujú do Litvy na hraničnej inšpekčnej stanici na ceste Kybartai a Litvu opúšťajú na hraničnej inšpekčnej stanici Medininkai;

b)

zvieratá sú prevážené v kontajneroch na cestných vozidlách, na ktoré na vstupnej hraničnej inšpekčnej stanici do Únie na ceste Kybartai veterinárna služba príslušného orgánu Litvy umiestni na zásielku plombu so sériovým číslom;

c)

úradný veterinárny lekár príslušného orgánu zodpovedného za hraničnú inšpekčnú stanicu na ceste Kybartai opečiatkuje každú stranu dokladov uvedených v článku 7 ods. 1 tretej zarážke smernice Rady 91/496/EHS, vrátane riadne vyplneného veterinárneho osvedčenia v súlade so vzorom veterinárneho osvedčenia „BOV-X-TRANSIT-RU“ stanoveným v časti 2 prílohy I k tomuto nariadeniu, ktoré zvieratá sprevádzajú z hraničnej inšpekčnej stanice na ceste Kybartai do hraničnej inšpekčnej stanice Medininkai, pečiatkou „IBA NA TRANZIT Z RUSKEJ KALININGRADSKEJ OBLASTI CEZ LITVU“,

d)

sú splnené požiadavky uvedené v článku 9 smernice Rady 91/496/EHS;

e)

zásielka je osvedčená ako prijateľná na tranzit cez Litvu na spoločnom veterinárnom doklade o vstupe uvedenom v článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 282/2004 (4) a podpísanom úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice na ceste Kybartai;

f)

zvieratá sprevádza zdravotné osvedčenie, ktoré umožňuje neobmedzený vstup do Bieloruska, a veterinárne osvedčenie vydané pre miesto určenia zvierat v Rusku.

2.   Zásielka nesmie byť vyložená v Únii a musí byť presunutá priamo na výstupnú hraničnú inšpekčnú stanicu Medininkai.

Úradný veterinárny lekár na hraničnej inšpekčnej stanici Medininkai vyplní časť 3 spoločného veterinárneho dokladu o vstupe potom, čo bolo výstupnými kontrolami zásielky overené, že ide o rovnakú zásielku, ktorá vstúpila na územie Litvy na hraničnej inšpekčnej stanici na „ceste Kybartai“.

3.   V prípade akejkoľvek neobvyklej alebo núdzovej situácie počas tranzitu uplatňuje členský štát tranzitu podľa potreby opatrenia stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b) druhej zarážke smernice 90/425/EHS (5).

4.   Príslušný orgán Litvy pravidelne overuje, že sa číslo zásielky vstupujúcej na územie Únie a opúšťajúcej toto územie zhoduje.

(2)

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  Ú. v. ES L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 11.

(5)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Časti 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„ČASŤ 1

Zoznam tretích krajín, území alebo ich častí  (1)

Kód ISO a názov tretej krajiny

Kód územia

Opis tretej krajiny, územia alebo ich časti

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Vzor(-y)

DZ

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Celá krajina

BOV-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Celá krajina okrem regiónu Okanagan Valley v Britskej Kolumbii vymedzeného takto:

od bodu na hraniciach Kanady a Spojených štátov 120°15′ zemepisnej dĺžky a 49° zemepisnej šírky

severne k bodu 119°35’ zemepisnej dĺžky a 50°30′ zemepisnej šírky

severovýchodne k bodu 119° zemepisnej dĺžky a 50°45′ zemepisnej šírky

južne k bodu na hraniciach Kanady a Spojených štátov 118°15′ zemepisnej dĺžky a 49° zemepisnej šírky

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Švajčiarsko

CH-0

Celá krajina

 (3)

 

 

CL – Čile

CL-0

Celá krajina

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grónsko

GL-0

Celá krajina

OVI-X, RUM

 

V

HR – Chorvátsko

HR-0

Celá krajina

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Celá krajina

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Čierna Hora

ME-0

Celá krajina

 

 

I

MK – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (4)

MK-0

Celá krajina

 

 

I

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá krajina

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint Pierre a Miquelon

PM-0

Celá krajina

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Srbsko (5)

RS-0

Celá krajina

 

 

I

RU – Ruská federácia

RU-0

Celá krajina

 

 

 

RU-1

Celá krajina okrem Kaliningradskej oblasti

 

 

 

RU-2

Kaliningradská oblasť

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Špecifické podmienky (pozri poznámky pod čiarou v každom osvedčení):

„I“

:

v prípade tranzitu živých zvierat cez územie tretej krajiny určených na okamžité zabitie alebo živého hovädzieho dobytka na výkrm, ktoré sa zasielajú z členského štátu a sú určené do iného členského štátu v nákladných autách, ktoré boli uzavreté plombou so sériovým číslom.

Číslo plomby sa musí zapísať do veterinárneho osvedčenia vydaného v súlade so vzorom uvedeným v prílohe F k smernici 64/432/EHS (6) pre živý hovädzí dobytok určený na zabitie a výkrm v súlade so vzorom I prílohy E k smernici 91/68/EHS (7) pre ovce a kozy určené na zabitie.

Okrem toho plomba musí byť pri príchode do určenej vstupnej hraničnej inšpekčnej stanice do Únie neporušená a číslo plomby sa musí zaznamenať do integrovaného počítačového veterinárneho systému Únie (TRACES).

Príslušný veterinárny orgán musí veterinárne osvedčenie v mieste výstupu z Únie pred tranzitom cez jednu alebo viac tretích krajín opečiatkovať týmto textom: „LEN NA TRANZIT MEDZI RÔZNYMI ČASŤAMI EURÓPSKEJ ÚNIE CEZ BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO/ ČIERNU HORU/ SRBSKO (8)  (9)“.

Hovädzí dobytok na výkrm sa musí prepraviť priamo do chovu určenia určeného príslušným veterinárnym orgánom určenia. Uvedené zvieratá sa nesmú premiestňovať z daného chovu, pokiaľ dôvodom ich premiestnenia nie je okamžité zabitie.

„II“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu tuberkulózy na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia BOV-X do Únie.

„III“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu brucelózy na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia BOV-X do Únie.

„IVa“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy (EBL) na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia BOV-X do Únie.

„IVb“

:

s úradným uznaním stád bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy (EBL) rovnocenným požiadavkám stanoveným v prílohe D k smernici 64/432/EHS na účely vývozu živých zvierat s osvedčením podľa vzoru osvedčenia BOV-X do Únie.

„V“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu brucelózy na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia OVI-X do Únie.

„VI“

:

geografické obmedzenia:

„VII“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu tuberkulózy na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia RUM do Únie.

„VIII“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu brucelózy na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia RUM do Únie.

„IX“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu Aujeszkého choroby na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia POR-X do Únie.

„X“

:

Len na tranzit hovädzieho dobytka určeného na chov a/alebo produkciu z Kaliningradskej oblasti do iných oblastí Ruska cez Litvu.

ČASŤ 2

Vzory veterinárnych osvedčení

Vzory:

„BOV-X“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáci hovädzí dobytok (vrátane druhov Bubalus a Bison a ich krížencov) po dovoze určený na chov a/alebo produkciu.

„BOV-Y“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáci hovädzí dobytok (vrátane druhov Bubalus a Bison a ich krížencov) po dovoze určený na okamžité zabitie.

„BOV-X-TRANSIT-RU“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáci hovädzí dobytok (vrátane druhov rodov Bubalus a Bison a ich krížencov) určený na tranzit z Kaliningradskej oblasti do iných oblastí Ruska cez územie Litvy.

„OVI-X“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáce ovce (Ovis aries) a kozy (Capra hircus) po dovoze určené na chov a/alebo produkciu.

„CAM“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáce ovce (Ovis aries) a kozy (Capra hircus) po dovoze určené na okamžité zabitie.

„POR-X“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáce ošípané (Sus scrofa) po dovoze určené na chov a/alebo produkciu.

„BOV-Y“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáce ošípané (Sus scrofa) po dovoze určené na okamžité zabitie.

„RUM“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre zvieratá radu párnokopytníky (okrem hovädzieho dobytka (vrátane druhov Bubalus a Bison a ich krížencov), Ovis aries, Capra hircus, Suidae a Tayassuidae) a čeľadí Rhinocerotidae a Elephantidae.

„SUI“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre nedomestikované zvieratá čeľadí Suidae, Tayassuidae a Tapiridae.

„CAM“

:

Vzor osobitného potvrdenia pre zvieratá dovezené zo Saint Pierre a Miquelon za podmienok stanovených v časti 7 prílohy I.

DZ (dodatočné záruky):

„A“

:

záruky týkajúce sa testov na katarálnu horúčku oviec a epizootickú hemoragickú chorobu vykonávaných na zvieratách s udeleným osvedčením podľa vzoru veterinárnych osvedčení BOV-X (bod II.2.8 B), OVI-X (bod II.2.6 D) a RUM (bod II.2.6).

„B“

:

záruky týkajúce sa testov na vezikulárnu chorobu ošípaných a klasický mor ošípaných vykonávaných na zvieratách s udeleným osvedčením podľa vzoru veterinárnych osvedčení POR-X (bod II.2.4 B) a SUI (bod II.2.4 B).

„C“

:

záruky týkajúce sa testu na brucelózu vykonávaného na zvieratách s udeleným osvedčením podľa vzoru veterinárnych osvedčení POR-X (bod II.2.4 C) a SUI (bod II.2.4 C).“

(2)

Medzi vzory veterinárnych osvedčení „BOV-Y“ a „OVI-X“ sa vkladá tento vzor veterinárneho osvedčenia

Image

Image

Image


(1)  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky na vydávanie osvedčení, ktoré sú stanovené v akejkoľvek príslušnej dohode medzi Úniou a tretími krajinami.

(2)  Výlučne pre živé zvieratá okrem zvierat patriacich do čeľade jeleňovité.

(3)  Osvedčenia v súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko: konečné označenie tejto krajiny sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni OSN.

(5)  Nezahŕňa Kosovo Kosovo v zmysle rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1244/99.

(6)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(7)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19.

(8)  Podľa potreby vymažte krajinu.

(9)  Srbsko, nezahŕňa Kosovo v zmysle rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1244/99.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 645/2012

zo 16. júla 2012,

ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1122/2009 a nariadenia (EÚ) č. 65/2011, pokiaľ ide o zníženie súm pomoci za oneskorené podanie jednotných žiadostí týkajúcich sa kontinentálneho Portugalska a Madeiry na rok 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1), a najmä na jeho článok 91,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (2), a najmä na jeho článok 142 písm. c),

keďže:

(1)

V článku 23 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (3), sa ustanovujú zníženia súm, ktoré sa majú uplatňovať v prípade oneskoreného podania žiadosti o pomoc, ako aj dokumentov, zmlúv alebo vyhlásení nevyhnutných na posúdenie oprávnenosti príslušnej pomoci.

(2)

V súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (4), sa články 22 a 23 nariadenia (ES) č. 1122/2009 uplatňujú mutatis mutandis na žiadosti o platbu podľa časti II hlavy I nariadenia (EÚ) č. 65/2011.

(3)

Portugalsko zaviedlo režim jednotných žiadostí o pomoc, ktorý sa podľa článku 19 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 vzťahuje na viaceré režimy podpory. Súčasťou jednotnej žiadosti sú predovšetkým žiadosti o režim jednotnej platby podľa hlavy III nariadenia (ES) č. 73/2009, žiadosti o prémie na ovce a kozy podľa článku 35 nariadenia Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (5), a určité žiadosti o pomoc udeľovanú podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

(4)

V súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 a článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 65/2011 Portugalsko určilo 15. máj 2012 za posledný deň na podanie jednotných žiadostí na rok 2012. Pokiaľ ide o jednotné žiadosti zahŕňajúce žiadosť o prémiu na ovce a kozy, Portugalsko v súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1121/2009 určilo 30. apríl daného roka podávania žiadostí za posledný deň na podanie žiadostí o prémiu na ovce a kozy na rok 2012.

(5)

Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili spoľahlivú identifikáciu poľnohospodárskych parciel, a vyžaduje sa, aby sa k jednotnej žiadosti pripojili dokumenty identifikujúce parcely s cieľom umožniť uplatňovanie kontrolného systému.

(6)

V reakcii na nedostatky súvisiace s identifikáciou poľnohospodárskych parciel, ktoré sa v minulosti pravidelne zisťovali, Portugalsko v spolupráci s Komisiou zaviedlo „akčný plán“. Tento záväzok zahŕňa najmä aktualizáciu systému identifikácie poľnohospodárskych parciel (LPIS) v Portugalsku.

(7)

Pokiaľ ide o kontinentálne Portugalsko a Madeiru, pri správe jednotných žiadostí na rok 2012 nastali v Portugalsku výnimočné okolnosti. V druhej fáze „akčného plánu“ malo Portugalsko overiť 1 600 000 parciel. Ide o komplexnú prácu, pričom kontroly kvality vyústili do novej analýzy niektorých parciel, čo spôsobuje meškanie. Navyše, keďže došlo k oneskoreniu u časti práce, ktorú vykonávajú externí zmluvní pracovníci, LPIS nebolo možné aktualizovať v súlade s plánovaným časovým rozvrhom. Poľnohospodári preto dostali aktualizované informácie o parcelách neskôr, ako sa plánovalo.

(8)

So zreteľom na súčasnú technickú kapacitu v Portugalsku, ktorá bola posilnená už v očakávaní vykonávania „akčného plánu“, uvedená situácia znemožnila žiadateľom predložiť jednotné žiadosti o pomoc pre kontinentálne Portugalsko a Madeiru v lehotách stanovených v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 a článku 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1121/2009.

(9)

Uvedené ťažkosti sa znásobili skutočnosťou, že postup podávania žiadostí je v Portugalsku obzvlášť časovo náročný vzhľadom na to, že poľnohospodári musia v dôsledku aktualizácie LPIS dôkladne skontrolovať opravy hraníc referenčných parciel. Lehoty stanovené na 15. mája 2012 a 30. apríla 2012 preto nie je možné dodržať vzhľadom na celkový kontext „akčného plánu“ a záväzkov, ktoré Portugalsko prijalo s cieľom zlepšiť svoj integrovaný systém správy a kontroly.

(10)

Okrem toho sa zavedením ďalších opatrení z dôvodu výnimočného sucha ešte zintenzívnilo používanie informačného systému. Keďže sa tieto opatrenia spravovali cez ten istý informačný systém ako „akčný plán“, kapacita na spravovanie „akčného plánu“ sa tak ešte viac znížila.

(11)

Z uvedených dôvodov mohol proces podávania žiadostí na rok 2012 začať neskôr ako v roku 2011 a v predchádzajúcich rokoch. Z tých istých dôvodov sa žiadosti podávali pomalším tempom než v roku 2011. Z informácií o kapacite IT systému, ktoré portugalské orgány poskytli Komisii, vyplýva, že výnimka predstavujúca 25 dní je nutná na to, aby všetci dotknutí poľnohospodári a príjemcovia mohli podať svoje žiadosti.

(12)

Je preto vhodné neuplatniť zníženia stanovené v nariadení (ES) č. 1122/2009 za neskoré podanie jednotných žiadostí v prípade tých poľnohospodárov, ktorí svoje jednotné žiadosti pre kontinentálne Portugalsko a Madeiru podali najneskôr 25 kalendárnych dní po 15. máji 2012, alebo v prípade prémie na ovce a kozy najneskôr 25 kalendárnych dní po 30. apríli 2012.

(13)

Odchylne od článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 65/2011 je v prípade žiadostí o platby týkajúcich sa kontinentálneho Portugalska a Madeiry podľa časti II hlavy I nariadenia (EÚ) č. 65/2011 rovnako vhodné neuplatňovať zníženia za neskoré podanie jednotných žiadostí, ktoré sa podali najneskôr 25 kalendárnych dní po 15. máji 2012.

(14)

V súlade s článkom 3 ods. 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (6), ak je posledný deň lehoty vyjadrenej inak ako v hodinách dňom pracovného pokoja, nedeľou alebo sobotou, lehota končí uplynutím poslednej hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Keďže 11. jún 2012 je prvým pracovným dňom nasledujúcim po 9. júni 2012, je vhodné neuplatňovať žiadne zníženia za neskoré podanie jednotných žiadostí v prípade poľnohospodárov, ktorí svoje jednotné žiadosti pre kontinentálne Portugalsko a Madeiru podali najneskôr 11. júna 2012, alebo v prípade prémie na ovce a kozy najneskôr 25. mája 2012.

(15)

Keďže by sa navrhované odchýlky mali vzťahovať na jednotné žiadosti podané v súvislosti s pomocou na rok 2012, je vhodné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo retroaktívne.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj vidieka a Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Odchylne od článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1122/2009, pokiaľ ide o rok podávania žiadostí 2012, žiadne zníženia za neskoré podanie jednotných žiadostí sa neuplatňujú u tých poľnohospodárov, ktorí podali svoje jednotné žiadosti pre kontinentálne Portugalsko a Madeiru najneskôr 11. júna 2012.

2.   Odchylne od článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1122/2009, ak jednotné žiadosti na rok 2012 zahŕňajú žiadosť o prémiu na ovce a kozy, žiadne zníženia za neskoré podanie jednotných žiadostí sa neuplatňujú na uvedené prémie u tých poľnohospodárov, ktorí podali svoje jednotné žiadosti pre kontinentálne Portugalsko a Madeiru najneskôr 25. mája 2012.

Článok 2

Odchylne od článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 65/2011, pokiaľ ide o rok podávania žiadostí 2012, žiadne zníženia stanovené v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa neuplatňujú pri žiadostiach o platby týkajúcich sa kontinentálneho Portugalska a Madeiry v podľa časti II hlavy I nariadenia (EÚ) č. 65/2011 za neskoré podanie jednotných žiadostí, ak sa uvedené žiadosti podali najneskôr 11. júna 2012.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2011, s. 8.

(5)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 27.

(6)  Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1-2.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 646/2012

zo 16. júla 2012,

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa pokút a penále podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (ES) č. 216/2008 je stanoviť a udržať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v Európe. V uvedenom nariadení sa stanovujú prostriedky na dosiahnutie uvedeného cieľa a ďalších cieľov v oblasti bezpečnosti civilného letectva.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 216/2008 Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) je zodpovedná za osvedčovanie určitých výrobkov, osôb a podnikov. V týchto oblastiach svojej zodpovednosti musí agentúra dohliadať na to, aby uvedené výrobky, osoby a podniky spĺňali platné požiadavky vrátane ustanovení nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov.

(3)

V prípadoch, keď zistené potenciálne nedostatky nie sú zodpovedajúcim spôsobom odstránené počas existujúceho postupu dohľadu, má Komisia na základe článku 25 nariadenia (ES) č. 216/2008 právo uložiť na žiadosť agentúry držiteľom osvedčení vydaných agentúrou pokuty alebo penále za porušenie, úmyselné alebo z nedbanlivosti, akejkoľvek z povinností stanovených v nariadení (ES) č. 216/2008 alebo jeho vykonávacích predpisov.

(4)

Prostredníctvom zavedenia pokút a penále by Komisia mala získať doplnkový nástroj, ktorý by jej umožňoval reagovať na porušovanie pravidiel citlivejšie, pružnejšie a diferencovanejšie než iba odobratím osvedčenia, ktoré vydala agentúra.

(5)

Je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa postupov, vyšetrovaní, súvisiacich opatrení a podávania správ agentúrou, ako aj procesné pravidlá pri rozhodovaní, vrátane ustanovení o vymeriavaní a výbere pokút a penále. Je takisto nevyhnutné stanoviť podrobné kritériá na stanovenie výšky pokút alebo penále.

(6)

Tieto pravidlá a postupy by sa mali riadiť potrebou zabezpečiť najvyššie možné normy bezpečnosti a ochrany životného prostredia, potrebou podporiť účinné uskutočnenie vyšetrovania a fáz rozhodovania, ako aj potrebou zaručiť spravodlivosť a transparentnosť postupov a uloženia pokút a penále.

(7)

Ustanovenia tohto nariadenia sa môžu účinne presadzovať iba v rámci úzkej spolupráce medzi členskými štátmi, Komisiou a agentúrou. Na tento účel je nevyhnutné stanoviť mechanizmy na ich vzájomnú konzultáciu a spoluprácu s cieľom zabezpečiť účinné uskutočnenie vyšetrovania a procesu rozhodovania, pokiaľ ide o údajné porušenia.

(8)

Je vhodné, aby na účely začatia a vedenia konania pri nedodržaní ustanovení a vymerania pokút a penále Komisia a agentúra zohľadnili ďalšie konania proti tomu istému držiteľovi osvedčenia, ktoré začal alebo ukončil členský štát alebo tretie krajiny.

(9)

Komisia a agentúra by mali zohľadniť aj akékoľvek začaté konanie, ktoré ešte prebieha, alebo rozhodnutie prijaté agentúrou týkajúce sa zmeny a doplnenia, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia príslušného osvedčenia v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008.

(10)

Bez toho, aby boli dotknuté právo Únie brániace využívaniu bezpečnostných informácií na účely určenia viny alebo zodpovednosti, najmä článok 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008, článok 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (2) a článok 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES z 13. júna 2003 o hlásení udalostí v civilnom letectve (3), akákoľvek právomoc týkajúca sa dohľadu udelená Komisii alebo agentúre na základe právnych predpisov Únie, pokiaľ ide o osvedčenia vydané v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008, môže byť uplatnená v priebehu vyšetrovania alebo počas fáz rozhodovania o takomto konaní pri nedodržaní ustanovení. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa ukladajú pokuty alebo penále, by malo byť založené na vyšetrovaní vedenom agentúrou, pripomienkach držiteľa osvedčenia, na ktorého sa konanie pri nedodržaní ustanovení vzťahuje, a v prípade potreby na ďalších informáciách poskytnutých agentúre a Komisii.

(11)

Je vhodné, aby držitelia osvedčení mali v rámci konkrétnej lehoty možnosť dobrovoľne splniť nariadenie (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacie predpisy, pričom v takom prípade by Komisia nemala uložiť žiadne pokuty ani penále. Táto možnosť preukázať dobrovoľné splnenie ustanovení by napriek tomu mala byť časovo obmedzená.

(12)

Rozhodnutia, ktorými sa ukladajú pokuty alebo penále, by mali byť založené výlučne na dôvodoch, ku ktorým sa príslušný držiteľ osvedčenia mohol vyjadriť.

(13)

Uložené pokuty alebo penále by mali byť účinné, primerané a odradzujúce vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu.

(14)

Zdá sa, že je vhodné stanoviť osobitný postup v prípadoch, keď má Komisia v úmysle uložiť držiteľovi osvedčenia, proti ktorému sa vedie konanie pri nedodržaní ustanovení, penále za to, že nespolupracuje s Komisiou alebo agentúrou, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa vyšetrovania alebo ďalšie žiadosti o poskytnutie informácií.

(15)

V tomto nariadení sú dodržané základné práva a zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä pokiaľ ide o právo na obhajobu a zásadu dôvernosti v súlade so všeobecnými právnymi zásadami a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(16)

Na účely zabezpečenia právnej istoty pri vedení konania pri nedodržaní ustanovení je nevyhnutné stanoviť vykonávacie pravidlá na výpočet lehôt a premlčacích lehôt na uloženie a vykonanie pokút alebo penále.

(17)

Rozhodnutia, ktorými sa ukladajú pokuty a penále, by mali byť vykonateľné v súlade s článkom 299 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie a mali by podliehať preskúmaniu Súdnym dvorom Európskej Únie.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre vykonanie nariadenia (ES) č. 216/2008 týkajúce sa kritérií pre stanovenie výšky pokuty alebo penále, postupov vyšetrovania, súvisiacich opatrení a podávania správ, ako aj procesných pravidiel pri rozhodovaní vrátane ustanovení o práve na obhajobu, prístup k spisu, právne zastúpenie, dôvernosť a dočasných ustanovení a vymeriavania a vyberania pokút a penále.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na uloženie:

(a)

pokút osobám a podnikom, ktorým Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) vydala osvedčenie (ďalej len „držiteľ osvedčenia“), ak boli úmyselne alebo z nedbanlivosti porušené ustanovenia nariadenia (ES) č. 216/2008 alebo jeho vykonávacích predpisov a ak ide o záujmy Únie;

(b)

penále držiteľom osvedčenia, aby ich prinútila dodržiavať nariadenie (ES) č. 216/2008 alebo jeho vykonávacie predpisy.

KAPITOLA II

KONANIE PRI NEDODRŽANÍ USTANOVENÍ

ODDIEL 1

Vyšetrovanie

Článok 2

Konanie pri nedodržaní ustanovení

1.   Konanie pri nedodržaní ustanovení stanovené v tejto kapitole sa vzťahuje na všetky administratívne fázy vyšetrovania možných porušení nariadenia (ES) č. 216/2008 alebo jeho vykonávacích predpisov.

2.   Agentúra môže začať konanie pri nedodržaní ustanovení z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Komisie alebo členského štátu.

3.   Ak sa konanie pri nedodržaní ustanovení začne na žiadosť Komisie alebo členského štátu, agentúra informuje Komisiu alebo členský štát o priebehu vzhľadom na ich žiadosť.

Článok 3

Žiadosti o informácie

1.   Na účely začatia a uskutočnenia konania pri nedodržaní ustanovení môže agentúra využiť akékoľvek informácie získané pri výkone akejkoľvek právomoci týkajúcej sa dohľadu, ktorou bola poverená na základe právnych predpisov Únie, pokiaľ ide o osvedčenia vydané v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008. Toto poverenie nemá vplyv na právne predpisy Únie, ktoré bránia využívaniu informácií na účely určenia viny alebo zodpovednosti.

2.   Pred začatím konania pri nedodržaní ustanovení môže agentúra od príslušného držiteľa osvedčenia vyžiadať informácie týkajúce sa údajného porušenia.

Agentúra uvedie účel žiadosti a skutočnosť, že sa podáva na základe tohto nariadenia, a stanoví lehotu na poskytnutie informácií.

Článok 4

Oznámenie

1.   Agentúra zasiela písomné oznámenie o začatí konania pri nedodržaní ustanovení držiteľovi osvedčenia, Komisii a vnútroštátnym leteckým úradom členského štátu (členských štátov) alebo tretej krajiny alebo tretích krajín, v ktorom(-ých) má držiteľ osvedčenia svoje hlavné miesto podnikania a v ktorom(-ých) došlo k porušeniu, ako aj, v prípade potreby, leteckým úradom tretích krajín a medzinárodným organizáciám príslušným vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   V oznámení:

(a)

sa uvádzajú tvrdenia proti držiteľovi osvedčenia s uvedením ustanovení nariadenia (ES) č. 216/2008 alebo jeho vykonávacích predpisov, ktoré boli údajne porušené, a dôkazy, na ktorých sa tieto tvrdenia zakladajú, a

(b)

držiteľ osvedčenia je informovaný o tom, že mu môže byť uložená pokuta alebo penále.

Článok 5

Vyšetrovania

1.   Po začatí vyšetrovania agentúra objasní skutočnosti a tvrdenia.

2.   Agentúra môže požiadať držiteľa osvedčenia, aby poskytol písomné alebo ústne vysvetlenie alebo podrobnosti alebo dokumenty.

Žiadosť sa v písomnej forme zasiela držiteľovi osvedčenia. Agentúra uvedie právny základ a účel žiadosti, stanoví lehotu, dokedy sa majú informácie poskytnúť, a informuje držiteľa osvedčenia o penále stanovenom v článku 16 ods. 1 písm. a) a b) za nevyhovenie žiadosti alebo za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií.

3.   Agentúra môže požiadať vnútroštátne letecké úrady o spoluprácu pri vyšetrovaní, a najmä o poskytnutie akýchkoľvek informácií týkajúcich sa údajného porušenia.

V žiadosti uvedie právny základ a účel žiadosti a stanoví lehotu na predloženie odpovede alebo uskutočnenie opatrenia týkajúceho sa vyšetrovania.

4.   Agentúra môže požiadať akékoľvek fyzické alebo právnické osoby alebo letecké úrady tretích krajín, aby poskytli informácie týkajúce sa údajného porušenia.

V žiadosti uvedie právny základ a účel žiadosti a stanoví lehotu na poskytnutie informácií.

Článok 6

Dobrovoľné dodržanie ustanovení

1.   Pri alebo po oznámení začatia konania pri nedodržaní ustanovení agentúra stanoví lehotu, dokedy môže držiteľ osvedčenia písomne uviesť, že dobrovoľne dodržal ustanovenia alebo prípadne že chce dodržať porušené ustanovenia. V prípade, že držiteľ osvedčenia dobrovoľne dodrží ustanovenia pred uplynutím lehoty stanovenej agentúrou, agentúra rozhodne o ukončení začatého konania pri nedodržaní ustanovení.

Agentúra nie je povinná zohľadniť odpovede doručené po uplynutí uvedenej lehoty.

2.   Lehota stanovená v odseku 1 nesmie v žiadnom prípade uplynúť neskôr ako v deň, keď agentúra doručí oznámenie námietok uvedené v článku 7.

Článok 7

Oznámenie námietok

1.   Keď agentúra stanovila skutočnosti a zistila, že existujú dôvody na pokračovanie v konaní pri nedodržaní ustanovení, príslušnému držiteľovi osvedčenia zašle písomné oznámenie námietok. Oznámenie námietok obsahuje:

(a)

tvrdenia proti držiteľovi osvedčenia, s uvedením ustanovení nariadenia (ES) č. 216/2008 alebo jeho vykonávacích predpisov, ktoré boli údajne porušené, a dôkazy, na ktorých sa tieto tvrdenia zakladajú;

(b)

informácie, že mu môže byť uložená pokuta alebo penále.

2.   Agentúra pri notifikácii oznámenia námietok vyzve držiteľa osvedčenia, aby v odpovedi predložil písomné pripomienky. Táto výzva sa uskutočňuje písomnou formou s uvedením lehoty na predloženie týchto pripomienok.

Článok 8

Ústne vypočutie

1.   Ak o to požiada držiteľ osvedčenia, agentúra mu poskytne možnosť predniesť svoje dôvody na ústnom vypočutí.

2.   V prípade potreby môže agentúra vyzvať vnútroštátne letecké úrady alebo akékoľvek iné osoby, aby sa zúčastnili na ústnom vypočutí.

3.   Ústne vypočutia nie sú prístupné verejnosti. Každá osoba môže byť vypočutá osobitne alebo v prítomnosti iných osôb prizvaných k účasti, pri zohľadnení oprávneného záujmu držiteľov osvedčenia a ďalších osôb o ochranu svojho obchodného tajomstva a ďalších dôverných informácií.

Článok 9

Lehoty

Na účely zabezpečenia právnej istoty pri uskutočňovaní vyšetrovacieho postupu agentúra stanoví pravidlá na stanovenie lehôt.

Článok 10

Správa

1.   Agentúra poskytne Komisii, členským štátom a držiteľovi osvedčenia správu, v ktorej budú zhrnuté jej zistenia z hľadiska vyšetrovania uskutočneného v súlade s týmto oddielom. Agentúra predloží Komisii aj vyšetrovací spis.

2.   Ak sa v správe agentúry konštatuje, že držiteľ osvedčenia porušil ustanovenia nariadenia (ES) č. 216/2008 alebo jeho vykonávacích predpisov, správa obsahuje aj:

(a)

posúdenie okolností prípadu v súlade s kritériami uvedenými v článku 15 tohto nariadenia;

(b)

žiadosť určenú Komisii, aby uložila pokutu alebo penále;

(c)

zdôvodnený návrh obsahujúci výšku pokuty alebo penále.

3.   Agentúra prijme svoju správu najneskôr [12 mesiacov] po oznámení začatia konania pri nedodržaní stanovení v súlade s článkom 4 alebo [6 mesiacov] po oznámení Komisie o vrátení spisu v súlade s článkom 12.

ODDIEL 2

Rozhodovanie

Článok 11

Žiadosť o informácie

1.   V prípade, že sa Komisia po žiadosti agentúry podľa článku 10 ods. 2 písm. b) rozhodne ďalej pokračovať v konaní pri nedodržaní ustanovení, môže písomne požiadať držiteľa osvedčenia, aby poskytol písomné alebo ústne vysvetlenie, podrobnosti alebo dokumenty. V takom prípade Komisia informuje držiteľa osvedčenia o penále stanovenom v článku 6 ods. 1 písm. c) a d) za nevyhovenie žiadosti alebo za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií.

Komisia môže takisto požiadať agentúru, vnútroštátne letecké úrady alebo akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu o poskytnutie informácií týkajúcich sa údajného porušenia.

2.   Komisia zabezpečí, aby držiteľ osvedčenia mohol poskytnúť akékoľvek písomné vysvetlenie, podrobnosti alebo dokumenty na podporu svojho prípadu. Držitelia osvedčenia môžu požiadať o ústne vypočutie, ale Komisia má právo súhlasiť s takouto žiadosťou iba ak to považuje za nevyhnutné.

Článok 12

Nové obdobie vyšetrovania

So zreteľom na správu agentúry, pripomienky držiteľa osvedčenia na základe uvedenej správy a ďalšie príslušné informácie sa Komisia môže domnievať, že sú potrebné ďalšie informácie. V takomto prípade môže vrátiť spis agentúre. Komisia jasne uvedie agentúre skutočnosti, ktoré musí agentúra preskúmať, a prípadne navrhne, aké opatrenia týkajúce sa vyšetrovania možno s týmto cieľom uskutočniť, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 216/2008. Oddiel 1 kapitoly II tohto nariadenia sa vzťahuje na uskutočnenie nového obdobia vyšetrovania.

ODDIEL 3

Rozhodnutia o pokutách a penále

Článok 13

Pokuty a penále a ich maximálna výška

1.   V prípade, že po rozhodovaní stanovenom v oddiele 2 Komisia zistí, že držiteľ osvedčenia úmyselne alebo z nedbanlivosti porušil nariadenie (ES) č. 216/2008 alebo jeho vykonávacie predpisy, môže prijať rozhodnutie, v ktorom uloží pokutu v maximálnej výške 4 % ročného príjmu alebo obratu držiteľa osvedčenia v predchádzajúcom hospodárskom roku.

2.   V prípade, že držiteľ osvedčenia neprestal porušovať ustanovenia v čase prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 1, Komisia môže v tom rozhodnutí uložiť denné penále v maximálnej výške 2,5 % priemerného denného príjmu alebo obratu držiteľa osvedčenia v predchádzajúcom hospodárskom roku.

Toto penále možno uložiť za obdobie začínajúce dňom notifikácie uvedeného rozhodnutia až do ukončenia porušovania ustanovení.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 sa predchádzajúcim hospodárskym rokom rozumie hospodársky rok, ktorý predchádza dňu rozhodnutia uvedeného v odseku 1.

4.   Pokuty a penále sú administratívnej povahy.

5.   Rozhodnutie, ktorým sa ukladajú pokuty a penále, sú vykonateľné.

Článok 14

Obsah rozhodnutí

1.   Rozhodnutie stanovené v článku 13 sa zakladá výlučne na dôvodoch, ku ktorým mohol držiteľ osvedčenia predložiť Komisii pripomienky.

2.   Komisia informuje držiteľa osvedčenia o dostupných opravných prostriedkoch.

3.   Komisia informuje členské štáty a agentúru o prijatí rozhodnutia.

4.   Pri zverejnení podrobností o svojom rozhodnutí a informovaní členských štátov Komisia zohľadňuje oprávnený záujem držiteľov osvedčenia a ďalších osôb o ochranu svojho obchodného tajomstva.

Článok 15

Kritériá, ktorými sa riadi uplatňovanie a vymeriavanie pokút a penále

1.   Pri rozhodovaní, či uložiť pokuty a penále, a o výške uvedených pokút a platieb sa Komisia riadi zásadami účinnosti, primeranosti a odradzujúceho účinku.

2.   Komisia zohľadní v každom prípade, ak je to relevantné, tieto okolnosti:

(a)

závažnosť porušenia a jeho vplyv, a najmä dôsledky a účinky takéhoto porušenia pre bezpečnosť a životné prostredie;

(b)

mieru náležitej starostlivosti a spolupráce, ktorú preukázal držiteľ osvedčenia pri zisťovaní porušenia, a uplatňovaní nápravného opatrenia, alebo počas konania pri nedodržaní ustanovení, alebo akúkoľvek prekážku zo strany držiteľa osvedčenia pri zisťovaní porušenia a uskutočnení konania pri nedodržaní ustanovení, alebo akékoľvek nevyhovenie držiteľa osvedčenia žiadostiam agentúry, Komisie alebo vnútroštátneho leteckého úradu pri uplatňovaní tohto nariadenia;

(c)

dobrú vieru držiteľa osvedčenia pri výklade a plnení povinností spojených s držiteľmi osvedčenia v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 alebo jeho vykonávacími predpismi alebo akékoľvek dôkazy o úmyselnom klamaní zo strany držiteľa osvedčenia;

(d)

obrat týkajúci sa danej veci a hospodársku kapacitu príslušného držiteľa osvedčenia;

(e)

potrebu prijať dočasné alebo naliehavé opatrenia;

(f)

opakovanie, frekvenciu alebo trvanie porušenia držiteľom osvedčenia;

(g)

predchádzajúce sankcie, vrátane finančných sankcií, uložené tomu istému držiteľovi osvedčenia.

3.   Pri stanovení výšky pokuty a penále Komisia zohľadní akékoľvek opatrenia vymáhania, ktoré už boli prijaté v súvislosti s držiteľom osvedčenia na vnútroštátnej úrovni alebo agentúrou a na základe tých istých právnych dôvodov a tých istých skutočností.

ODDIEL 4

Nespolupráca

Článok 16

Penále za nespoluprácu

1.   Komisia môže na žiadosť agentúry alebo z vlastnej iniciatívy uložiť držiteľom osvedčenia prostredníctvom rozhodnutia denné penále v maximálnej výške [0,5] % priemerného denného príjmu alebo obratu držiteľov osvedčenia v predchádzajúcom hospodárskom roku, ak úmyselne alebo z nedbanlivosti:

(a)

neplnia povinnosti vyplývajúce z opatrenia týkajúceho sa vyšetrovania prijatého podľa článku 5;

(b)

poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce informácie v reakcii na opatrenie týkajúce sa vyšetrovania prijaté podľa článku 5;

(c)

nevyhovejú žiadosti o informácie podľa článku 11;

(d)

poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce informácie v reakcii na žiadosti o informácie prijaté podľa článku 11.

Penále možno uložiť za obdobie začínajúce dňom oznámenia uvedeného rozhodnutia do ukončenia nespolupráce.

2.   Na účely odseku 1 sa predchádzajúcim hospodárskym rokom rozumie hospodársky rok predchádzajúci dátumu rozhodnutia uvedeného v odseku 1.

Článok 17

Konanie

Ak chce Komisia prijať rozhodnutie uvedené v článku 16 ods. 1, najprv písomne notifikuje držiteľa osvedčenia, pričom stanoví lehotu, v rámci ktorej môže držiteľ osvedčenia predložiť Komisii písomné pripomienky.

Komisia nie je povinná zohľadniť písomné pripomienky doručené po uplynutí uvedenej lehoty.

Článok 18

Komplementárnosť konaní

Na účely začatia a vedenia konania pri nedodržaní ustanovení Komisia a agentúra zohľadnia:

(a)

akékoľvek konania pri nedodržaní ustanovení, ktoré už začal alebo ukončil členský štát alebo tretia krajina proti tomu istému držiteľovi osvedčenia a na základe tých istých právnych dôvodov a tých istých skutočností, a

(b)

akékoľvek konanie, ktoré začala agentúra podľa nariadenia (ES) č. 216/2008 proti tomu istému držiteľovi osvedčenia a na základe tých istých právnych dôvodov a tých istých skutočností s cieľom zmeniť a doplniť, obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť príslušné osvedčenie.

ODDIEL 5

Článok 19

Vymáhanie pokút a penále

Komisia pristúpi k vymáhaniu pokút a penále vystavením príkazu na vymáhanie a vydaním oznámenia o dlhu určených príslušnému držiteľovi osvedčenia v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4) a nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 (5).

KAPITOLA III

PRÍSTUP K SPISU, PRÁVNE ZASTÚPENIE, DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A DOČASNÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1

Právo na obhajobu

Článok 20

Prístup k spisu

1.   Po oznámení podľa článku 4 má držiteľ osvedčenia právo na prístup, na vlastnú žiadosť, k dokumentom a ďalším materiálom zhromaždeným Komisiou a agentúrou, ktoré slúžia ako dôkazy údajného porušenia.

2.   Dokumenty získané prostredníctvom prístupu k spisu sa používajú iba na účely súdneho alebo administratívneho konania na uplatnenie tohto nariadenia.

Článok 21

Právne zastúpenie

Držiteľ osvedčenia má právo na právne zastúpenie počas konania pri nedodržaní ustanovení.

Článok 22

Dôvernosť informácií, služobné tajomstvo a právo odoprieť výpoveď

1.   Bez toho, aby bola dotknutá výmena a využívanie informácií stanovených v článku 5 ods. 3 a článku 11 ods. 1, sa v rámci konania pri nedodržaní ustanovení dodržiava zásada dôvernosti informácií a služobného tajomstva.

Komisia, agentúra a vnútroštátne letecké úrady, ak boli zapojené do vyšetrovania podľa článku 5 ods. 3 a článku 11 ods. 1, ich úradníci a ďalšie osoby pracujúce pod ich dohľadom nezverejnia informácie, ktoré získali alebo si vymenili podľa tohto nariadenia a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovať dôvernosť informácií a služobné tajomstvo.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo na prístup k spisu, držiteľ osvedčenia nemá prístup k obchodným tajomstvám, dôverným informáciám alebo interným dokumentom Komisie alebo agentúry.

3.   Každá osoba, ktorá predloží pripomienky alebo informácie podľa tohto nariadenia, jasne určí materiál, ktorý sa má považovať za dôverný, pričom uvedie dôvody, a poskytne osobitnú verziu, ktorá neobsahuje dôverné informácie, do dátumu stanoveného Komisiou alebo agentúrou. Ak takéto určenie chýba, Komisia môže predpokladať, že predložené pripomienky alebo informácie neobsahujú dôverné informácie.

4.   Držitelia osvedčení majú právo odoprieť výpoveď v prípadoch, keď by boli donútení poskytnúť odpovede, ktoré by mohli obsahovať priznanie porušenia z ich strany.

ODDIEL 2

Dočasné ustanovenia

Článok 23

Uplatňovanie lehôt

1.   Lehoty stanovené v tomto nariadení začínajú plynúť odo dňa nasledujúceho po prijatí oznámenia alebo po jeho osobnom doručení.

Ak sa od držiteľa osvedčenia vyžaduje, aby podal pripomienky alebo informácie v rámci lehoty, je postačujúce, aby podanie bolo zaslané doporučene pred uplynutím lehoty.

2.   Ak uplynutie lehoty pripadá na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, táto lehota sa predlžuje až do konca nasledujúceho pracovného dňa.

3.   Pri stanovovaní lehôt uvedených v tomto nariadení Komisia a prípadne agentúra zohľadnia čas potrebný na prípravu podania, ako aj naliehavosť prípadu.

4.   V prípade potreby a na základe odôvodnenej žiadosti predloženej pred uplynutím pôvodnej lehoty sa lehoty môžu predĺžiť.

Článok 24

Premlčacie lehoty na uloženie pokút a penále

1.   Právo Komisie prijať rozhodnutie o uložení pokút a penále podľa článku 13 zaniká po piatich rokoch.

V prípade penále stanoveného v článku 16 právo Komisie prijať rozhodnutie o uložení takéhoto penále zaniká po troch rokoch.

Lehota začína plynúť dňom, kedy došlo k porušeniu. V prípade pokračujúceho alebo opakovaného porušovania však lehota začína plynúť dňom ukončenia porušovania.

2.   Akékoľvek opatrenie prijaté Komisiou alebo agentúrou na účely vyšetrovania alebo konania pri nedodržaní ustanovení vedie k prerušeniu premlčacích lehôt stanovených v odseku 1. Premlčacia lehota sa prerušuje s účinnosťou odo dňa oznámenia opatrenia držiteľovi osvedčenia.

3.   Po každom prerušení začne premlčacia lehota plynúť odznovu. Premlčacia lehota však nepresiahne lehotu rovnú dvojnásobku počiatočnej premlčacej lehoty, s výnimkou, keď sa premlčanie pozastavuje podľa odseku 4. V takom prípade sa premlčacia lehota predlžuje o čas pozastavenia premlčacej lehoty.

4.   Premlčacia lehota na uloženie penále sa pozastavuje na obdobie, počas ktorého je rozhodnutie Komisie predmetom konania na Súdnom dvore Európskej Únie.

Článok 25

Premlčacie lehoty na výber pokút a penále

1.   Právo začať konanie vo veci vymáhania zaniká jeden rok po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa článku 13 alebo 16.

2.   Premlčacia lehota na vymáhanie pokút a penále sa prerušuje, ak Komisia alebo členský štát, ktorý koná na žiadosť Komisie, urobí akýkoľvek úkon, ktorého cieľom je vymôcť platbu pokút alebo penále.

3.   Po každom prerušení začne premlčacia lehota plynúť odznovu.

4.   Premlčacia lehota na vymáhanie pokút a penále sa pozastavuje:

(a)

počas lehoty na zaplatenie;

(b)

počas pozastavenia vymáhania platby podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej Únie.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Uplatňovanie

V prípade porušenia, ku ktorému došlo pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa toto nariadenie vzťahuje na časť porušenia, ku ktorému došlo po uvedenom dátume.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 35.

(3)  Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 23.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 647/2012

zo 16. júla 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

85,3

BO

90,5

UY

94,5

ZA

94,1

ZZ

91,1

0808 10 80

AR

137,4

BR

91,3

CL

115,6

CN

125,2

NZ

127,8

US

161,0

ZA

109,1

ZZ

123,9

0808 30 90

AR

122,4

CL

125,5

ZA

121,2

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

182,5

ZZ

182,5

0809 29 00

TR

345,5

ZZ

345,5

0809 30

TR

177,9

ZZ

177,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/38


ROZHODNUTIE RADY 2012/388/SZBP

zo 16. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 26. apríla 2010 prijala rozhodnutie 2010/231/SZBP (1).

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN zriadený na základe rezolúcie BR OSN 751 (1992) týkajúcej sa Somálska (ďalej len „sankčný výbor“) aktualizoval 17. februára 2012 zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 22. februára 2012 rezolúciu BR OSN 2036 (2012), v ktorej rozhodla, že členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabrániť priamemu alebo nepriamemu dovozu dreveného uhlia zo Somálska, a to bez ohľadu na to, či takéto drevené uhlie má pôvod v Somálsku alebo nie.

(4)

Rozhodnutie 2010/231/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rozhodnutí 2010/231/SZBP sa vkladá sa tento článok:

„Článok 1a

1.   Zakazuje sa priamy alebo nepriamy dovoz, nákup alebo preprava dreveného uhlia zo Somálska, a to bez ohľadu na to, či takéto drevené uhlie má pôvod v Somálsku alebo nie.

Únia prijme opatrenia potrebné na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie.

2.   Zakazuje sa poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc, ako aj poistenie a zaistenie súvisiace s dovozom, nákupom alebo prepravou dreveného uhlia zo Somálska.“.

Článok 2

Osoba uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa do zoznamu osôb uvedeného v časti I prílohy k rozhodnutiu 2010/231/SZBP.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17.


PRÍLOHA

Osoba podľa článku 2

Jim’ale, Ali Ahmed Nur (známy tiež ako a) Jim’ale, Ahmed Ali Aka; známy tiež ako b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; známy tiež ako c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; známy tiež ako d) Jim’ale, Ahmad Ali; známy tiež ako e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: Elibur, Somálsko. Štátna príslušnosť: Somálsko. Alt. štátna príslušnosť: Džibutsko. Cestovný pas: A0181988 (Somálsko), platnosť uplynul 23. januára 2011. Miesto: Džibuti, Džibutská republika. Dátum zaradenia do zoznamu zo strany OSN: 17. februára 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) zastával vedúce pozície v bývalej Somálskej rade islamských súdov, známej tiež ako Somálska únia islamských súdov, ktorá bola radikálnou islamskou organizáciou. Najradikálnejšie zložky Somálskej únie islamských súdov potom vytvorili skupinu známu ako Al-Shabaab. Výbor Bezpečnostnej rady OSN zriadený podľa rezolúcií BR OSN 751 (1992) a 1907 (2009) týkajúcich sa Somálska a Eritrey („sankčný výbor pre Somálsko/Eritreu“) zaradil v apríli 2010 skupinu Al-Shabaab na zoznam subjektov, na ktoré sa vzťahujú cielené sankcie. Výbor túto skupinu zaradil na zoznam, pretože sa zapája do činností, ktoré priamo alebo nepriamo ohrozujú mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska, okrem iného (ale nielen) aj do činností, ktoré ohrozujú dočasnú federálnu vládu Somálska.

Podľa správy monitorovacej skupiny sankčného výboru pre Somálsko/Eritreu z 18. júla 2011 (S/2011/433) je Jim’ale významným podnikateľom a poprednou osobnosťou v kruhoch skupiny Al-Shabaab, ktoré obchodujú s dreveným uhlím a cukrom, a využíva výhody vyplývajúce z nadštandardných vzťahov so skupinou Al-Shabaab.

Jim’ale je označovaný za jedného z hlavných financovateľov skupiny Al-Shabaab a ideologicky je s ňou spojený. Významne finančne a politicky podporoval Hassana Dahira Aweysa („Aweys“), ktorý bol tiež zaradený do zoznamu sankčného výboru pre Somálsko/Eritreu. Bývalý zástupca veliteľa skupiny Al-Shabaab Emir Muktar Robow sa údajne v polovici roku 2011 ďalej zapájal do politického boja v rámci skupiny. Robow angažoval Aweysa a Jim’aleho v snahe pokročiť v dosahovaní ich spoločných cieľov a skonsolidovať ich celkové postavenie v kontexte rozkolu vo vedení skupiny.

Na jeseň roku 2007 Jim’ale založil v Džibuti kryciu spoločnosť pre extrémistické aktivity nazvanú Investorská skupina. Krátkodobým cieľom skupiny bolo destabilizovať Somaliland prostredníctvom financovania extrémistických aktivít a nákupov zbraní. Skupina pomáhala pri pašovaní ručných zbraní z Eritrei cez Džibuti do 5. regiónu Etiópie, kde na dodávky čakali extrémisti. V polovici roku 2008 Jim’ale naďalej riadil Investorskú skupinu.

Na konci septembra 2010 založil Jim’ale spoločnosť ZAAD zameranú na peňažné prevody prostredníctvom mobilných telefónov a dohodol sa so skupinou Al-Shabaab na tom, že zruší nutnosť preukazovať totožnosť, aby boli peňažné prevody anonymnejšie.

Koncom roku 2009 prevádzkoval Jim’ale známy finančný fond hawala, v rámci ktorého zbieral poplatky zakát pre skupinu Al-Shabaab.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/40


ROZHODNUTIE RADY 2012/389/SZBP

zo 16. júla 2012

o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 14. novembra 2011 prijala strategický rámec pre Africký roh, ktorý má usmerňovať pôsobenie EÚ v tomto regióne.

(2)

Rada 8. decembra 2011 prijala rozhodnutie 2011/819/SZBP (1), ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Africký roh.

(3)

Rada 16. decembra 2011 schválila koncepciu krízového riadenia pre misiu na budovanie regionálnych námorných kapacít.

(4)

Rada 23. marca 2012 prijala rozhodnutie 2012/173/SZBP (2) o aktivovaní operačného centra EÚ pre misie a operáciu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v Africkom rohu.

(5)

Vlády Džibutska, Kene a Seychelov a prechodná federálna vláda Somálska uvítali nasadenie misie v ich krajinách.

(6)

Rada 18. júna 2007 schválila usmernenia pre štruktúru velenia a riadenia civilných operácií krízového riadenia EÚ.

(7)

Pre misiu zriadenú podľa tohto rozhodnutia by sa mala aktivovať zložka stáleho monitorovania.

(8)

Misia sa uskutoční v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Misia

Únia týmto zriaďuje misiu na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (ďalej len „EUCAP NESTOR“).

Článok 2

Poslanie

Cieľom EUCAP NESTOR je pomáhať rozvoju sebestačnosti kapacity v Africkom rohu a v krajinách v západnej časti Indického oceánu pre neustále posilňovanie námornej bezpečnosti vrátane boja proti pirátskym činom a námorného riadenia., EUCAP NESTOR sa spočiatku geograficky zameria na Džibutsko, Keňu, Seychely a Somálsko. Následne po doručení pozvania tanzánijských orgánov Únii bude EUCAP NESTOR nasadená aj v Tanzánii.

Článok 3

Úlohy

1.   Na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 2 má EUCAP NESTOR tieto úlohy:

a)

pomáhať orgánom v regióne pri dosahovaní efektívnej organizácie úradov pre námornú bezpečnosť, ktoré vykonávajú funkciu pobrežnej stráže;

b)

viesť kurzy odbornej prípravy a poskytovať odborné znalosti pre kurzy odbornej prípravy na posilnenie námorných kapacít štátov v regióne, spočiatku v Džibutsku, Keni a na Seychelách s cieľom dosiahnuť sebestačnosť v oblasti odbornej prípravy;

c)

pomáhať Somálsku pri budovaní jeho vlastnej spôsobilosti pozemnej pobrežnej polície, ktorá bude podložená komplexným právnym a regulačným rámcom;

d)

identifikovať prioritné nedostatky v spôsobilostiach vybavenia a prípadne poskytovať pomoc pri ich riešení s cieľom splnenia cieľa EUCAP NESTOR;

e)

poskytovať pomoc pri posiľňovaní vnútroštátnych právnych predpisov a právneho štátu prostredníctvom programu regionálneho právneho poradenstva, a právne poradenstvo s cieľom pomôcť pri vypracúvaní právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti a súvisiacich vnútroštátnych právnych predpisov;

f)

podporovať regionálnu spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za námornú bezpečnosť;

g)

posilniť regionálnu koordináciu v oblasti budovania námorných kapacít;

h)

poskytovať strategické poradenstvo prostredníctvom pridelenia odborníkov na kľúčové ministerstvá;

i)

vykonávať projekty misie a koordinovať dary;

j)

vypracovať a realizovať regionálnu informačnú a komunikačnú stratégiu.

2.   EUCAP NESTOR neplní žiadnu výkonnú funkciu.

Článok 4

Velenie a štruktúra

1.   EUCAP NESTOR má jednotné velenie ako operácia krízového riadenia.

2.   EUCAP NESTOR má túto štruktúru:

a)

veliteľstvo misie v Džibutsku;

b)

podľa vhodnosti miestne úrady.

3.   EUCAP NESTOR má projektovú skupinu na určovanie a vykonávanie projektov. EUCAP NESTOR môže podľa potreby koordinovať a podporovať projekty, ktoré na vlastnú zodpovednosť vykonávajú členské štáty a tretie štáty v oblastiach súvisiacich s EUCAP NESTOR a na podporu jej cieľa, a poskytovať v tejto súvislosti poradenstvo.

Článok 5

Civilný veliteľ operácie

1.   Civilným veliteľom operácie EUCAP NESTOR je riaditeľ útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC).

2.   Civilný veliteľ operácie vykonáva pod politickou kontrolou a strategickým riadením Politického a bezpečnostného výboru (ďalej len „PBV“) a pod celkovým vedením zo strany vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“) velenie a riadenie EUCAP NESTOR na strategickej úrovni.

3.   Civilný veliteľ operácie zabezpečuje vo vzťahu k výkonu operácií riadne a efektívne vykonávanie rozhodnutí Rady ako aj rozhodnutí PBV vrátane vydávania pokynov na strategickej úrovni pre vedúceho misie a poskytovania poradenstva a technickej podpory pre vedúceho misie.

4.   Operačné centrum EÚ aktivované rozhodnutím 2012/173/SZBP poskytuje civilnému veliteľovi operácie priamu podporu pri plánovaní operácií a vedení EUCAP NESTOR.

5.   Civilný veliteľ operácie podáva prostredníctvom VP správy Rade.

6.   Všetok vyslaný personál zostáva v plnom rozsahu pod velením vnútroštátnych orgánov vysielajúceho štátu v súlade s vnútroštátnymi predpismi, dotknutej inštitúcie Únie alebo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVĆ“). Vnútroštátne orgány odovzdajú civilnému veliteľovi operácie operačnú kontrolu (OPCON) nad svojím personálom, tímami a jednotkami.

7.   Civilný veliteľ operácie má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa zo strany Únie riadne plnila povinnosť starostlivosti.

8.   Civilný veliteľ operácie, osobitný zástupca Európskej únie pre Africký roh (ďalej len „OZEÚ“) a vedúci delegácií Únie v regióne sa podľa potreby navzájom radia.

Článok 6

Vedúci misie

1.   Vedúci misie nesie zodpovednosť za EUCAP NESTOR, velí jej a riadi ju na mieste pôsobenia a priamo zodpovedá civilnému veliteľovi operácie.

2.   Vedúci misie velí personálu, tímom a jednotkám prispievajúcich štátov, ako ich pridelil civilný veliteľ operácie, a riadi ich, pričom nesie aj administratívnu a logistickú zodpovednosť okrem iného aj za prostriedky, zdroje a informácie, ktoré sa EUCAP NESTOR poskytli.

3.   Vedúci misie vydáva pokyny všetkým členom personálu EUCAP NESTOR s cieľom účinne viesť EUCAP NESTOR na mieste pôsobenia a na základe strategických pokynov od civilného veliteľa operácie zabezpečuje jej koordináciu a každodenné riadenie.

4.   Vedúci misie zodpovedá za plnenie rozpočtu EUCAP NESTOR. Vedúci misie na tento účel podpíše zmluvu s Komisiou.

5.   Veliteľ misie zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárne konania voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán v súlade s vnútroštátnymi predpismi, inštitúcia Únie alebo ESVČ.

6.   Vedúci misie zastupuje misiu EUCAP NESTOR v operačnej oblasti a zabezpečuje náležité zviditeľnenie EUCAP NESTOR.

7.   Vedúci misie podľa potreby koordinuje činnosť s ostatnými aktérmi Únie na mieste. Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, OZEÚ politicky usmerňuje vedúceho misie na miestnej úrovni v úzkej spolupráci s príslušnými vedúcimi delegácií Únie v danom regióne.

8.   V súvislosti s projektovou skupinou je vedúci misie oprávnený použiť finančné príspevky členských štátov alebo tretích štátov na vykonávanie stanovených projektov, ktoré konzistentne dopĺňajú ostatné činnosti EUCAP NESTOR, ak je projekt:

a)

naplánovaný v rozpočtovom výkaze o dopade tohto rozhodnutia, alebo

b)

na žiadosť vedúceho misie v priebehu EUCAP NESTOR zahrnutý do rozpočtového výkazu o dopade.

V takých prípadoch vedúci misie uzavrie dohodu s dotknutými štátmi, ktorá zahŕňa najmä osobitné postupy, pokiaľ ide o odpoveď na každú sťažnosť tretích strán týkajúcu sa škôd vzniknutých konaním alebo opomenutím, ktoré spôsobil vedúci misie pri nakladaní s prostriedkami, ktoré poskytli prispievajúce štáty.

Prispievajúce štáty nemôžu v žiadnom prípade brať Úniu alebo VP na zodpovednosť za konanie vedúceho misie alebo opomenutie z jeho strany pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých prispievajúcimi štátmi.

Článok 7

Personál

1.   EUCAP NESTOR tvorí najmä personál, ktorý vyslali členské štáty, inštitúcie Únie alebo ESVČ. Každý členský štát alebo inštitúcia Únie alebo ESVČ znášajú náklady na každého člena personálu, ktorého vyslali, vrátane nákladov na cestu na miesto nasadenia a späť, miezd, zdravotného poistenia a príspevkov iných, ako sú príslušné diéty.

2.   Štát alebo inštitúcia Únie alebo ESVČ, ktoré člena personálu vyslali, zodpovedajú za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré tento člen personálu uplatní, alebo ktoré sa ho týkajú, a za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanej osobe.

3.   EUCAP NESTOR tiež môže zamestnávať medzinárodný a miestny personál na zmluvnom základe, pokiaľ potrebné funkcie nebudú zabezpečovať členovia personálu vyslaní členskými štátmi. V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch, keď nie sú k dispozícii žiadosti o prijatie s vhodnou kvalifikáciou z členských štátov, sa podľa potreby môžu na zmluvnom základe zamestnávať štátni príslušníci zúčastňujúcich sa tretích štátov.

4.   Podmienky zamestnávania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho personálu sa ustanovia v zmluvách medzi vedúcim misie a dotknutými členmi personálu.

Článok 8

Štatút EUCAP NESTOR a jej personál

Štatút EUCAP NESTOR a jej personálu podľa potreby vrátane výsad, imunít a ďalších záruk potrebných na vykonávanie a plynulý priebeh EUCAP NESTOR, je predmetom dohody prijatej podľa článku 37 Zmluvy o EÚ a v súlade s postupom ustanoveným v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 9

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV misiu EUCAP NESTOR politicky kontroluje a strategicky riadi pod vedením Rady a VP. Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal na tento účel príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 38 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať vedúceho misie na návrh VP a meniť a dopĺňať koncepciu operácií (CONOPS) a operačný plán (ďalej len „OPLAN“). Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení EUCAP NESTOR.

2.   PBV pravidelne podáva Rade správy.

3.   Civilný veliteľ operácie a vedúci misie pravidelne a podľa potreby podávajú PBV správy o otázkach, za ktoré sú zodpovední.

Článok 10

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Únie a jej jednotný inštitucionálny rámec, sa tretie štáty môžu vyzvať, aby prispeli na EUCAP NESTOR za predpokladu, že budú znášať náklady na vyslanie svojho personálu vrátane miezd, poistenia proti akémukoľvek riziku, diét a nákladov na cestu do miesta nasadenia a späť, a že podľa potreby prispejú na prevádzkové náklady EUCAP NESTOR.

2.   Tretie štáty, ktoré prispievajú k EUCAP NESTOR, majú vo vzťahu ku každodennému riadeniu EUCAP NESTOR rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty.

3.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov a zriadil výbor prispievateľov.

4.   Podrobnosti týkajúce sa účasti tretích štátov sa stanovia v dohodách, ktoré sa uzavrú v súlade s článkom 37 Zmluvy o EÚ, a prípadne v ďalších technických dojednaniach. Ak Únia a tretí štát uzavrú dohodu, ktorou sa ustanovuje rámec účasti tohto tretieho štátu na operáciách krízového riadenia Únie, v kontexte EUCAP NESTOR sa uplatňujú ustanovenia tejto dohody.

Článok 11

Bezpečnosť

1.   Civilný veliteľ operácie riadi plánovanie bezpečnostných opatrení zo strany vedúceho misie a zabezpečuje ich správne a účinné vykonávanie v rámci EUCAP NESTOR v súlade s článkom 5.

2.   Vedúci misie zodpovedá za bezpečnosť EUCAP NESTOR a za dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek, ktoré sa na EUCAP NESTOR vzťahujú, v súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadeného mimo Únie v operačnej kapacite podľa hlavy V Zmluvy o EÚ a jej podporných nástrojov.

3.   Vedúcemu misie pomáha vyšší bezpečnostný úradník misie (SMSO – Senior Mission Security Officer), ktorý mu podáva správy a zároveň udržiava úzky funkčný vzťah s ESVČ.

4.   Personál EUCAP NESTOR sa pred nastúpením do služby zúčastní povinnej bezpečnostnej prípravy v súlade s OPLAN. Pravidelne tiež absolvuje pravidelné doškoľovanie na mieste pôsobenia, ktoré organizuje SMSO.

5.   Vedúci misie zabezpečuje ochranu klasifikovaných skutočností EÚ v súlade s rozhodnutím Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (3).

Článok 12

Zložka stáleho monitorovania

Pre EUCAP NESTOR sa aktivuje zložka stáleho monitorovania.

Článok 13

Finančné dojednania

1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s EUCAP NESTOR v prvých 12 mesiacoch nasledujúcich po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia je 22 880 000 EUR. O výške referenčnej sumy na nasledujúce obdobia rozhodne Rada.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   S podmienkou súhlasu Komisie môže vedúci misie uzavierať technické dojednania s členskými štátmi, zúčastnenými tretími štátmi a inými medzinárodnými aktérmi, pokiaľ ide o poskytovanie vybavenia, služieb a priestorov pre EUCAP NESTOR.

4.   Finančné ustanovenia zohľadňujú operačné požiadavky EUCAP NESTOR vrátane kompatibility vybavenia a interoperability jej tímov.

5.   Vedúci misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

6.   Výdavky sú oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 14

Jednotnosť reakcie Únie a koordinácia

1.   VP zabezpečuje súlad vykonávania tohto rozhodnutia s vonkajšou činnosťou Únie ako celku vrátane rozvojových programov Únie.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, vedúci misie činnosť úzko koordinuje s delegáciami Únie v regióne, aby zabezpečil súlad činností Únie v regióne Afrického rohu.

3.   Vedúci misie svoju činnosť úzko koordinuje s vedúcimi misií Únie a členských štátov v regióne.

4.   Vedúci misie spolupracuje s ostatnými medzinárodnými aktérmi v regióne, najmä s Politickým úradom Organizácie Spojených národov (OSN) pre Somálsko, Úradom OSN pre drogy a trestnú činnosť, s rozvojovým programom OSN a Medzinárodnou námornou organizáciou.

5.   Vedúci misie úzko koordinuje činnosť s EUNAVFOR Atalanta, misiu Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somálsko), s projektom pre námornú bezpečnosť a programom pre dôležité námorné trasy.

Článok 15

Poskytovanie informácií a dokumentov

1.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu, podľa vhodnosti a v súlade s potrebami EUCAP NESTOR, utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, ktoré boli vypracované na účely EUCAP NESTOR, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ.

2.   VP je oprávnený sprístupniť OSN a Africkej únii (ďalej len „AÚ“) v súlade s potrebami EUCAP NESTOR utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ktoré boli vypracované na účely EUCAP NESTOR, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Na tento účel sa pripravia dohody medzi VP a príslušnými orgánmi OSN a AÚ.

3.   V prípade konkrétnej a okamžitej operačnej potreby je VP tiež oprávnený sprístupniť hostiteľskému štátu akékoľvek utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ktoré boli vypracované na účely EUCAP NESTOR, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Na tento účel sa pripravia dohody medzi VP a príslušnými orgánmi hostiteľského štátu.

4.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu akékoľvek neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady o EUCAP NESTOR a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (4).

5.   VP môže právomoc uvedenú v odsekoch 1 až 4 ako aj možnosť uzatvárať dohody uvedené v odsekoch 2 a 3 delegovať na osoby, ktoré patria pod jeho právomoc, na civilného veliteľa operácie a/alebo na vedúceho misie.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a trvanie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa počas obdobia 24 mesiacov.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2011, s. 62.

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 27.3.2012, s. 66.

(3)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.

(4)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/44


ROZHODNUTIE RADY 2012/390/SZBP

zo 16. júla 2012,

ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pri Africkej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 20. októbra 2011 prijala rozhodnutie 2011/697/SZBP (1), ktorým sa Gary QUINCE vymenoval za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pri Africkej únii (AÚ). Mandát OZEÚ sa končí 30. júna 2012.

(2)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť o ďalšie obdobie v trvaní 12 mesiacov.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Garyho QUINCEA ako OZEÚ pri AÚ sa týmto predlžuje do 30. júna 2013. Mandát OZEÚ sa môže ukončiť skôr, ak o tom rozhodne Rada na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ vychádza z celkových cieľov politiky Únie na podporu afrického úsilia o vybudovanie mierovej, demokratickej a prosperujúcej budúcnosti tak, ako sa uvádzajú v spoločnej stratégii EÚ a Afriky. Tieto ciele zahŕňajú:

a)

posilnenie politického dialógu a širších vzťahov Únie a AÚ;

b)

posilnenie partnerstva Únie a AÚ vo všetkých oblastiach načrtnutých v spoločnej stratégii EÚ a Afriky, prispievanie k rozvoju a vykonávaniu spoločnej stratégii EÚ a Afriky v partnerstve s AÚ, dodržiavanie zásady africkej zodpovednosti a užšia spolupráca s africkými predstaviteľmi na multilaterálnych fórach v súčinnosti s multilaterálnymi partnermi;

c)

spolupráca s AÚ a poskytovanie podpory AÚ prostredníctvom podpory inštitucionálneho rozvoja a posilňovania vzťahov medzi inštitúciami Únie a AÚ, aj prostredníctvom rozvojovej pomoci, s cieľom podporovať:

mier a bezpečnosť: predvídanie konfliktov, predchádzanie konfliktom, mediácia v konfliktoch a ich riešenie, podpora úsilia o presadzovanie mieru a stability, podpora obnovy po konfliktoch;

ľudské práva a správu vecí verejných: presadzovanie a ochrana ľudských práv; presadzovanie základných slobôd a dodržiavanie zásad právneho štátu; podpora afrických snáh v oblasti monitorovania a zlepšovania správy vecí verejných prostredníctvom politického dialógu a finančnej a technickej pomoci; podpora rastu participačnej demokracie a zodpovednosti; podpora boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a hlbšia podpora úsilia o vyriešenie otázky detí v ozbrojených konfliktoch vo všetkých jej aspektoch;

trvalo udržateľný rast, regionálnu integráciu a obchod: podpora snáh o vzájomnú prepojiteľnosť a uľahčenie prístupu ľudí k vode a hygienickým zariadeniam, energii a k informačným technológiám; presadzovanie stabilného, efektívneho a harmonizovaného právneho rámca v oblasti podnikania; pomoc pri integrácii Afriky do svetového obchodného systému, pomoc africkým krajinám pri dodržiavaní predpisov a noriem Únie; podpora Afriky v boji s dôsledkami zmeny klímy;

investície do ľudí: podpora snáh v oblasti rodovej rovnosti, zdravia, potravinovej bezpečnosti a vzdelávania; podpora výmenných programov, sietí univerzít a centier excelentnosti, riešenie prvotných príčin migrácie.

OZEÚ bude navyše zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní spoločnej stratégie EÚ a Afriky, ktorá má za cieľ prehĺbiť a skonsolidovať strategické partnerstvo medzi Afrikou a Úniou.

Článok 3

Mandát

Na uskutočnenie tých aspektov cieľov uvedených v článku 2, ktoré súvisia so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou (SZBP) a spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou (SBOP), sa OZEÚ udeľuje mandát:

a)

posilňovať celkový vplyv Únie v rámci dialógu s AÚ a jej komisiou o všetkých aspektoch SBZP/SBOP, ktoré sú súčasťou vzťahov medzi Úniou a AÚ, ako aj posilňovať koordináciu tohto dialógu, ktorý sa odohráva v Addis Abebe, a to najmä pokiaľ ide partnerstvo pre mier a bezpečnosť a podporu pre sfunkčnenie africkej mierovej a bezpečnostnej štruktúry;

b)

zabezpečovať vhodnú úroveň politického zastúpenia, ktoré zodpovedá významu Únie ako politického, finančného a inštitucionálneho partnera AÚ, a zabezpečiť zásadný vývoj tohto partnerstva, ktorý si vyžaduje zväčšujúci sa politický profil AÚ na svetovej scéne;

c)

na základe rozhodnutia Rady zastupovať pozície a politiky Únie v prípade, keď AÚ zohráva významnú úlohu v krízovej situácii, pre ktorú nebol vymenovaný OZEÚ;

d)

pomáhať pri zabezpečovaní lepšej súdržnosti, súladu a koordinácie politík a opatrení Únie voči AÚ a prispievať ku kvalitnejšej koordinácii širšej skupiny partnerov a ich vzťahov s AÚ;

e)

prispievať k uskutočňovaniu politiky Únie v oblasti ľudských práv, ktorá je pre AÚ relevantná, vrátane usmernení EÚ pre oblasť ľudských práv, najmä usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch, ako aj o násilí voči ženám a dievčatám a boji proti všetkým formám ich diskriminácie, a politiky Únie týkajúcej sa žien, mieru a bezpečnosti a akčného plánu EÚ na vykonávanie rozhodnutí Medzinárodného trestného súdu;

f)

pozorne sledovať všetok relevantný vývoj na úrovni AÚ a podávať o ňom správy;

g)

udržiavať úzke vzťahy s komisiou AÚ, ďalšími orgánmi AÚ, misiami afrických subregionálnych organizácií pri AÚ a misiami členských štátov AÚ pri AÚ;

h)

napomáhať vzťahom medzi AÚ a africkými subregionálnymi organizáciami a uľahčovať ich spoluprácu najmä v oblastiach, v ktorých Únia poskytuje podporu;

i)

na žiadosť AÚ jej poskytovať poradenstvo a podporu v oblastiach načrtnutých v spoločnej stratégii EÚ a Afriky;

j)

na žiadosť poskytovať poradenstvo a podporu pri rozvoji spôsobilostí AÚ v oblasti krízového riadenia;

k)

na základe jasného rozdelenia úloh koordinovať svoju činnosť s činnosťou osobitných zástupcov EÚ s mandátom v členských štátoch/regiónoch AÚ a poskytovať im podporu a

l)

udržiavať úzke vzťahy a podporovať koordináciu s kľúčovými medzinárodnými partnermi AÚ zastúpenými v Addis Abebe, najmä s Organizáciou Spojených národov, ale aj s neštátnymi aktérmi vo všetkých aspektoch SBZP/SBOP, ktoré sú súčasťou partnerstva medzi Úniou a AÚ.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ zodpovedá za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ v rámci jeho mandátu bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ svoju činnosť úzko koordinuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a jej príslušnými útvarmi.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. júla 2012 do 30. júna 2013 je 680 000 EUR.

2.   S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie tímu. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení tímu.

2.   Členské štáty, inštitúcie Únie a ESVČ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov takéhoto vyslaného personálu hradí členský štát, dotknutá inštitúcia Únie alebo ESVČ. K OZEÚ sa tiež môžu prideliť experti, ktorých do inštitúcií Únie alebo do ESVČ vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej administratívne podlieha vysielajúcemu členskému štátu, vysielajúcej inštitúcii Únie alebo ESVČ a vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a personálu OZEÚ

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov personálu OZEÚ, sa dohodnú s hostiteľskými stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú na tento účel všetku potrebnú pomoc.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (2).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečia, aby mal OZEÚ prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Logistickú podporu v regióne poskytujú delegácie Únie a/alebo členské štáty.

Článok 10

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijme OZEÚ v súlade so svojím mandátom a v závislosti od bezpečnostnej situácie na území, za ktoré zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod priamym vedením OZEÚ, predovšetkým tak, že:

a)

vypracuje bezpečnostný plán konkrétnej misie založený na usmerneniach ESVČ, ktorý obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, zásady riadenia bezpečnostných incidentov a zahŕňa pohotovostný plán a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečí, aby bol všetok personál nasadený mimo Únie poistený pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžaduje situácia v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom zúčastnili primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelila ESVČ;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti, a predkladá Rade, Komisii a VP písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správy o pokroku a vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie VP alebo PBV podávať správy Rade pre zahraničné veci.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ v záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie prispieva k jednotnosti, konzistentnosti a účinnosti činnosti Únie a pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie a činnosti členských štátov pôsobili súdržne. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie a prípadne aj s činnosťami ďalších OZEÚ, ktorí pôsobia v danom regióne. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke vzťahy s vedúcimi delegácií Únie a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvíjajú maximálne úsilie a podporujú OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ je tiež v spojení s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi pôsobiacimi v teréne.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými iniciatívami Únie v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží VP, Rade a Komisii do konca decembra 2012 správu o pokroku a na konci svojho mandátu súhrnnú správu o jeho vykonávaní.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. júla 2012.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2011, s. 46.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/47


ROZHODNUTIE RADY 2012/391/SZBP,

zo 16. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/279/SZBP o policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 18. mája 2010 prijala rozhodnutie 2010/279/SZBP (1) o predĺžení misie EUPOL AFGHANISTAN do 31. mája 2013.

(2)

Súčasná finančná referenčná suma sa vzťahuje na obdobie do 31. júla 2012.

(3)

Rozhodnutie 2010/279/SZBP by sa preto malo zmeniť a doplniť tak, aby zahŕňalo finančnú referenčnú sumu na obdobie od 1. augusta 2012 do 31. mája 2013,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 13 rozhodnutia 2010/279/SZBP sa nahrádza takto:

„Článok 13

Finančné ustanovenia

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s misiou EUPOL AFGHANISTAN do 31. júla 2011 je 54 600 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov súvisiacich s misiou EUPOL AFGHANISTAN na obdobie od 1. augusta 2011 do 31. júla 2012 je 60 500 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s misiou EUPOL AFGHANISTAN na obdobie od 1. augusta 2012 do 31. mája 2013 je 56 870 000 EUR.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie.

3.   Vedúci misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

4.   Štátni príslušníci tretích štátov môžu predkladať ponuky v rámci verejného obstarávania. Vedúci misie s výhradou schválenia zo strany Komisie môže uzavrieť technické dojednania s vedúcimi štátmi regionálnych veliteľstiev alebo provinčných rekonštrukčných tímov a medzinárodnými aktérmi rozmiestnenými v Afganistane, pokiaľ ide o poskytovanie vybavenia, služieb a priestorov pre misiu, najmä ak si to vyžadujú bezpečnostné podmienky.

5.   Finančné ustanovenia zohľadňujú operačné požiadavky misie EUPOL AFGHANISTAN, vrátane kompatibility vybavenia a interoperability jej tímov, a berú do úvahy rozmiestnenie personálu v regionálnych veliteľstvách a provinčných rekonštrukčných tímoch.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2010, s. 4.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/48


ROZHODNUTIE RADY 2012/392/SZBP

zo 16. júla 2012

o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 21. marca 2011 privítala stratégiu Európskej únie pre bezpečnosť a rozvoj v regióne Sahel a podčiarkla, že Únia má trvalý záujem o zvýšenie bezpečnosti v tomto regióne a o zlepšenie jeho rozvoja. Nedávne zintenzívnenie teroristickej činnosti a dôsledky konfliktu v Líbyi zvýšili naliehavosť ochrany občanov Únie a jej záujmov v regióne, ako aj naliehavosť toho, aby sa zabránilo rozšíreniu týchto hrozieb do Únie a zároveň pomohlo zmierniť bezpečnostné hrozby v regióne.

(2)

Rada 23. marca 2012 schválila koncepciu krízového riadenia pre možnú civilnú misiu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v regióne Sahel.

(3)

Premiér Nigeru 1. júna 2012 zaslal v súvislosti s plánovanou misiou SBOP vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) pozývací list, v ktorom uvítal nasadenie Únie v rámci SPOB zamerané na posilnenie kapacít nigerských bezpečnostných síl najmä v záujme efektívneho, koherentného a koordinovaného boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

(4)

Pre misiu EUCAP SAHEL Niger by sa mala aktivovať zložka stáleho monitorovania.

(5)

Misia EUCAP SAHEL Niger sa uskutoční v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Misia

Únia týmto zriaďuje misiu Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri na podporu budovania kapacít nigerských bezpečnostných aktérov bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti (EUCAP SAHEL Niger).

Článok 2

Ciele

V kontexte vykonávania stratégie Európskej únie pre bezpečnosť a rozvoj v regióne Sahel, sa EUCAP SAHEL Niger zameriava na umožnenie nigerským orgánom vykonávať bezpečnostný rozmer ich vlastnej stratégie pre bezpečnosť a rozvoj, ako aj na zlepšenie regionálnej koordinácie pri riešení spoločných bezpečnostných výziev. EUCAP SAHEL Niger sa zameria najmä na prispievanie k rozvoju integrovaného, multidisciplinárneho, koherentného, udržateľného prístupu založeného na ľudských právach medzi rôznymi nigerskými bezpečnostnými aktérmi v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

Článok 3

Úlohy

1.   Na splnenie cieľov stanovených v článku 2 misia EUCAP SAHEL Niger:

a)

radí a pomáha pri vykonávaní bezpečnostného rozmeru nigerskej stratégie pre bezpečnosť a rozvoj na národnej úrovni, dopĺňajúc činnosť iných aktérov;

b)

podporuje rozvoj komplexnej regionálnej a medzinárodnej koordinácie v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti;

c)

posilňuje právny štát prostredníctvom rozvoja kapacít vyšetrovania trestnej činnosti a v tomto kontexte vypracováva a vykonáva adekvátne programy odbornej prípravy;

d)

podporuje posilnenie udržateľnosti nigerských bezpečnostných síl;

e)

prispieva k identifikácii, plánovaniu a vykonávaniu projektov v oblasti bezpečnosti.

2.   Misia sa na úvod zameriava na činnosti uvedené v odseku 1, ktoré prispievajú k zlepšenou kontroly nad územím, a to aj prostredníctvom koordinácie s nigerskými ozbrojenými silami.

3.   Misia EUCAP SAHEL Niger neplní žiadnu výkonnú funkciu.

Článok 4

Hierarchia velenia a štruktúra

1.   Misia EUCAP SAHEL Niger má ako operácia krízového riadenia jednotné velenie.

2.   Veliteľstvo misie EUCAP SAHEL Niger sa nachádza v Niamey.

3.   EUCAP SAHEL Niger má túto štruktúru:

a)

vedúci misie;

b)

plánovacia a operačná zložka vrátane regionálnych styčných dôstojníkov;

c)

podporná zložka misie;

d)

zložky pre podávanie správ, bezpečnosť, analýzu a poradenstvo/informácie pre verejnosť;

e)

podporná zložka v Bruseli.

4.   Misia EUCAP SAHEL Niger má projektovú skupinu na identifikáciu a vykonávanie projektov. Misia EUCAP SAHEL Niger môže podľa potreby v oblastiach súvisiacich s EUCAP SAHEL a v rámci podpory jej cieľov koordinovať, pomáhať a radiť v prípade projektov, ktoré vykonávanú členské štáty a tretie štáty pod ich vedením.

Článok 5

Civilný veliteľ operácie

1.   Civilným veliteľom operácie v rámci misie EUCAP SAHEL Niger je riaditeľ útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC).

2.   Civilný veliteľ operácie velí misii EUCAP SAHEL Niger a riadi ju na strategickej úrovni, pričom podlieha politickej kontrole a strategickému riadeniu Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a celkovej právomoci VP.

3.   Civilný veliteľ operácie zabezpečuje v súvislosti s vedením operácií riadne a efektívne vykonávanie rozhodnutí Rady, ako aj rozhodnutí PBV, a to tým, že vedúcemu misie dáva podľa potreby pokyny na strategickej úrovni a poskytuje mu poradenstvo a technickú podporu.

4.   Civilný veliteľ operácie podáva prostredníctvom VP správy Rade.

5.   Všetok vyslaný personál zostáva v plnom rozsahu pod velením vnútroštátnych orgánov vysielajúceho štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi pravidlami alebo dotknutej inštitúcie Únie alebo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Tieto orgány odovzdajú civilnému veliteľovi operácie operačnú kontrolu (OPCON) nad svojím personálom, tímami a jednotkami.

6.   Civilný veliteľ operácie má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa zo strany Únie riadne plnila povinnosť starostlivosti.

7.   Civilný veliteľ operácie a vedúci delegácie Únie v Niamey sa podľa potreby navzájom radia.

Článok 6

Vedúci misie

1.   Vedúci misie nesie zodpovednosť za misiu EUCAP SAHEL Niger, velí jej a riadi ju na mieste pôsobenia a priamo sa zodpovedá civilnému veliteľovi operácie.

2.   Vedúci misie velí personálu, tímom a jednotkám prispievajúcich štátov, ako ich pridelil civilný veliteľ operácie, a riadi ich, pričom nesie administratívnu a logistickú zodpovednosť okrem iného aj za prostriedky, zdroje a informácie, ktoré sa misii EUCAP SAHEL Niger poskytli.

3.   Vedúci misie vydáva pokyny všetkým členom personálu misie EUCAP SAHEL Niger, v tomto prípade vrátane podpornej zložky v Bruseli a regionálnych styčných dôstojníkov, s cieľom účinne viesť misiu EUCAP SAHEL Niger na mieste pôsobenia a na základe strategických pokynov civilného veliteľa operácie zabezpečuje jej koordináciu a každodenné riadenie.

4.   Vedúci misie zodpovedá za plnenie rozpočtu misie EUCAP SAHEL Niger. Vedúci misie na tento účel podpíše zmluvu s Komisiou.

5.   Vedúci misie zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárne konania voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, dotknutá inštitúcia Únie alebo ESVČ.

6.   Vedúci misie zastupuje misiu EUCAP SAHEL Niger v operačnej oblasti a zabezpečuje náležité zviditeľnenie misie EUCAP SAHEL Niger.

7.   Vedúci misie podľa potreby koordinuje činnosť s ostatnými aktérmi Únie na mieste. Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, vedúceho misie na miestnej úrovni politicky usmerňuje vedúci delegácie Únie v Nigeri.

8.   V súvislosti s projektovou skupinou je vedúci misie oprávnený použiť finančné príspevky členských štátov alebo tretích štátov na vykonávanie stanovených projektov, ktoré konzistentne dopĺňajú ostatné činnosti EUCAP SAHEL Niger, ak je projekt:

a)

ustanovený vo výkaze o vplyve na rozpočet, ktorý sa týka tohto rozhodnutia; alebo

b)

na žiadosť vedúceho misie v priebehu EUCAP SAHEL Niger zahrnutý do výkazu o vplyve na rozpočet.

V takých prípadoch vedúci misie uzavrie s dotknutými štátmi dohodu, ktorá zahŕňa najmä osobitné postupy, pokiaľ ide o reakciu na akúkoľvek sťažnosť tretích strán týkajúcu sa škôd vzniknutých konaním alebo opomenutím, ktoré spôsobil vedúci misie pri nakladaní s prostriedkami, ktoré poskytli prispievajúce štáty.

Prispievajúce štáty nesmú v žiadnom prípade brať Úniu alebo VP na zodpovednosť za konanie vedúceho misie alebo opomenutie z jeho strany pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých prispievajúcimi štátmi.

Článok 7

Personál

1.   Misiu EUCAP SAHEL Niger tvorí najmä personál, ktorý vyslali členské štáty, inštitúcie Únie alebo ESVČ. Každý členský štát, inštitúcia Únie a ESVČ znášajú náklady na každého člena personálu, ktorého vyslali, vrátane nákladov na cestu na miesto nasadenia a späť, miezd, zdravotného poistenia a príspevkov iných, ako sú príslušné diéty.

2.   Členský štát, inštitúcia Únie alebo ESVČ, ktoré člena personálu vyslali, zodpovedajú za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré tento člen personálu, ktorého vyslali, uplatní, alebo ktoré sa ho týkajú, a za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanej osobe.

3.   Misia EUCAP SAHEL Niger zamestnáva na zmluvnom základe medzinárodný a miestny personál, pokiaľ požadované funkcie nemôžu zabezpečovať členovia personálu vyslaní členskými štátmi. V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch, keď nie sú k dispozícii žiadatelia o prijatie s vhodnou kvalifikáciou z členských štátov, sa podľa potreby môžu na zmluvnom základe zamestnávať štátni príslušníci zúčastňujúcich sa tretích štátov.

4.   Podmienky zamestnávania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho personálu sa ustanovia v zmluvách medzi vedúcim misie a členmi personálu.

Článok 8

Štatút misie EUCAP SAHEL Niger a jej personálu

Štatút misie EUCAP SAHEL Niger a jej personálu podľa potreby vrátane výsad, imunít a ďalších záruk potrebných na vykonávanie a plynulý priebeh misie EUCAP SAHEL Niger je predmetom dohody uzavretej podľa článku 37 ZEÚ a v súlade s postupom ustanoveným v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 9

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV misiu EUCAP SAHEL Niger politicky kontroluje a strategicky riadi pod vedením Rady a VP. Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 38 ods. 3 ZEÚ. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať vedúceho misie na návrh VP a meniť a dopĺňať koncepciu operácií Plus (CONOPS Plus) a operačný plán (OPLAN). Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení misie EUCAP SAHEL Niger.

2.   PBV pravidelne podáva Rade správy.

3.   Civilný veliteľ operácie a vedúci misie pravidelne a podľa potreby podávajú PBV správy o otázkach, za ktoré sú zodpovední.

Článok 10

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Únie a jej jednotný inštitucionálny rámec, sa tretie štáty môžu vyzvať, aby k misii EUCAP SAHEL Niger prispeli za predpokladu, že budú znášať náklady na vyslanie svojho personálu vrátane miezd, poistenia proti akémukoľvek riziku, diét a nákladov na cestu do Nigeru a späť, a že podľa potreby prispejú na prevádzkové náklady misie EUCAP SAHEL Niger.

2.   Tretie štáty, ktoré prispievajú k misii EUCAP SAHEL Niger, majú vo vzťahu ku každodennému riadeniu misie EUCAP SAHEL Niger rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty.

3.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov a zriadil výbor prispievateľov.

4.   Podrobnosti týkajúce sa účasti tretích štátov sa stanovia v dohodách, ktoré sa uzavrú v súlade s článkom 37 ZEÚ, a prípadne v ďalších technických dojednaniach. Ak Únia a tretí štát uzavrú alebo uzavreli dohodu, ktorou sa ustanovuje rámec účasti tohto tretieho štátu na operáciách krízového riadenia Únie, v kontexte misie EUCAP SAHEL Niger sa uplatňujú ustanovenia tejto dohody.

Článok 11

Bezpečnosť

1.   Civilný veliteľ operácie riadi plánovanie bezpečnostných opatrení zo strany vedúceho misie a zabezpečuje ich riadne a účinné vykonávanie v rámci misie EUCAP SAHEL Niger v súlade s článkom 5.

2.   Vedúci misie zodpovedá za bezpečnosť misie EUCAP SAHEL Niger a za dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek, ktoré sa na misiu EUCAP SAHEL Niger vzťahujú, v súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadeného mimo Únie v operačnej kapacite podľa hlavy V ZEÚ a jej podporných nástrojov.

3.   Vedúcemu misie pomáha bezpečnostný úradník misie (MSO), ktorý mu podáva správy a zároveň udržiava úzky funkčný vzťah s ESVČ.

4.   Personál misie EUCAP SAHEL Niger sa pred nastúpením do služby zúčastní na povinnej bezpečnostnej príprave v súlade s operačným plánom (OPLAN). Pravidelne tiež absolvuje doškoľovanie na mieste pôsobenia, ktorý organizuje bezpečnostný úradník misie.

5.   Vedúci misie zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností EÚ v súlade s rozhodnutím Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (1).

Článok 12

Zložka stáleho monitorovania

Pre misiu EUCAP SAHEL Niger sa aktivuje zložka stáleho monitorovania.

Článok 13

Finančné dojednania

1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUCAP SAHEL Niger počas prvých 12 mesiacov je 8 700 000 EUR. O referenčnej sume na nasledujúce obdobia rozhodne Rada.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Štátni príslušníci zúčastňujúcich sa tretích štátov a štátni príslušníci hostiteľských a susedných krajín môžu predkladať ponuky do verejnej súťaže. S podmienkou súhlasu Komisie môže vedúci misie uzavierať technické dojednania s členskými štátmi, zúčastnenými tretími štátmi a inými medzinárodnými aktérmi, pokiaľ ide o poskytovanie vybavenia, služieb a priestorov pre misiu EUCAP SAHEL Niger.

4.   Finančné ustanovenia zohľadňujú operačné požiadavky misie EUCAP SAHEL Niger vrátane kompatibility vybavenia a interoperability jej tímov.

5.   Vedúci misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

6.   Výdavky súvisiace s misiou EUCAP SAHEL Niger sú oprávnené odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 14

Jednotnosť reakcie Únie a koordinácia

1.   VP zabezpečuje súlad vykonávania tohto rozhodnutia s vonkajšou činnosťou Únie ako celku vrátane rozvojových programov Únie.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, vedúci misie činnosť úzko koordinuje s delegáciu Únie v Niamey s cieľom zabezpečiť súlad činnosti Únie v Nigeri.

3.   Vedúci misie svoju činnosť úzko koordinuje s vedúcimi misií členských štátov, ktoré sú v Nigeri prítomné.

Článok 15

Poskytovanie informácií

1.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu, podľa vhodnosti a v súlade s potrebami misie EUCAP SAHEL Niger, utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, ktoré boli vypracované na účely misie EUCAP SAHEL Niger, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ.

2.   V prípade konkrétnej a okamžitej operačnej potreby je VP tiež oprávnený sprístupniť hostiteľskému štátu akékoľvek utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ktoré boli vypracované na účely misie EUCAP SAHEL Niger, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Na tento účel sa pripravia dohody medzi VP a príslušnými orgánmi hostiteľského štátu.

3.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu akékoľvek neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady o misii EUCAP SAHEL Niger a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (2).

4.   VP môže právomoci uvedené v odsekoch 1 až 3, ako aj možnosť uzavierať dohody uvedené v odseku 2, delegovať na svoje podriadené osoby, civilného veliteľa operácie a/alebo na vedúceho misie.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a trvanie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa počas obdobia 24 mesiacov.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.

(2)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/52


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2012/393/SZBP

zo 16. júla 2012,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/486/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/486/SZBP z 1. augusta 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 5 a článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 1. augusta 2011 prijala rozhodnutie 2011/486/SZBP.

(2)

Výbor zriadený podľa bodu 30 rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1988 (2011) vypustil 11. júna 2011 dve osoby zo zoznamu osôb, skupín, podnikov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Výbor 27. júna 2012 doplnil jednu osobu do zoznamu osôb, skupín, podnikov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(4)

Ďalej výbor 28. júna 2012 doplnil ďalšie dve osoby a dva subjekty do zoznamu osôb, skupín, podnikov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(5)

Príloha k rozhodnutiu 2011/486/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Údaje o osobách a subjektoch uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa doplnia do zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2011/486/SZBP.

Článok 2

Údaje o osobách uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu sa vypustia zo zoznamu v prílohe k rozhodnutiu 2011/486/SZBP.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 57.


PRÍLOHA I

ÚDAJE PODĽA ČLÁNKU 1.

A.   Osoby spojené s Talibanom.

1)

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).Dátum narodenia: 1980. Miesto narodenia: obec Aki, okres Zadran, provincia Paktíá, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Adresa: Miram Shah, Severný Waziristan, federálne spravované kmeňové územia, Pakistan Ďalšie informácie: a) Asistent Badruddina Haqqaniho pre oblasť komunikácie. b) Tiež koordinuje presuny Haqqaniho povstalcov, zahraničných bojovníkov a zbraní v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. c) Patrí ku kmeňu Zadran. Dátum označenia OSN: 27.6.2012

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Bakht Gul bol kľúčovou osobou pre komunikáciu siete Haqqani aspoň od roku 2009, keď bol jeho predchodca zatknutý v Afganistane. Od roku 2011 bol priamo podriadený Badruddinovi Haqqaniovi, vyššiemu predstaviteľov siete Haqqani, a vystupoval ako sprostredkovateľ kontaktu s ním. Medzi jeho povinnosti patrí postupovanie správ od veliteľov v Afganistane vyšším predstaviteľom siete Haqqani, predstaviteľom Talibanu zodpovedným za médiá a legálnym mediálnym agentúram v Afganistane. Gul tiež spolupracuje s predstaviteľom siete Haqqani vrátane Badruddina Haqqaniho na koordinácii hnutia povstalcov siete Haqqani, zahraničných bojovníkov a zbraní v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom a vo východnom Afganistane. Od roku 2010 postupuje bojovníkom v Afganistane operačné rozkazy Badruddina Haqqaniho. Koncom roku 2009 Gul distribuoval peniaze nižším veliteľom siete Haqqani, pričom cestoval medzi mestom Miram Shah a Afganistanom.

(2)

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar (c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).

Hodnosť/titul: hádždží. Dátum narodenia: 1964. Miesto narodenia: a) obec Mirmandaw, okres Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan b) obec Mirmadaw, okres Gerešk, provincia Helmand, Afganistan c) Qilla Abdullah, provincia Balúčistan, Pakistan. Číslo cestovného pasu: AM5421691 (pakistanský cestovný pas, jeho platnosť uplynie 11.8.2013). Národné identifikačné číslo: a) pakistanské národné identifikačné číslo: 5420250161699 b) afganské národné identifikačné číslo: 585629. Adresa: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincia Balúčistan, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, provincia Balúčistan, Pakistan c) Chaman, provincia Balúčistan, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincia Kandahár, Afghanistan Ďalšie informácie: a) spolumajiteľ zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange; b) spojený s Khairullahom Barakzaiom; c) patrí ku kmeňu Barakzai; d) meno jeho otca je Hajji ‘Abd-al-Manaf. Dátum označenia OSN: 29.6.2012.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Satar Abdul Manan je spolumajiteľom a prevádzkovateľom zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar a Khairullah Barakzai Khudai Nazar boli spoluvlastníkmi a spoločne prevádzkovali v Afganistane, Pakistane a Dubaji hawaly (neformálne služby na prevod peňazí) s názvom HKHS a riadili pobočku HKHS v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Koncom roku 2009 mali Satar a Khairullah v HKHS rovnaké podiely. HKHS založil Satar a zákazníci si sčasti zvolili HKHS preto, že mená Satar a Khairullah sú veľmi známe. Satar daroval Talibanu tisíce dolárov na podporu jeho činnosti v Afganistane a distribuoval Talibanu peniaze prostredníctvom svojej hawaly. V roku 2010 poskytol Satar Talibanu finančnú pomoc a jeden veliteľ Talibanu a jeho pomocníci pravdepodobne prostredníctvom Satara previedli tisíce dolárov v prospech povstania. Na konci roku 2009 hostil Satar vysokopostavených členov Talibanu, poskytol desaťtisíce dolárov na pomoc Talibanu pri boji proti koaličným vojskám v oblasti Mardža, okrese Nad’Ali, provincii Helmand, Afganistan a pomáhal pri prevoze člena Talibanu do oblasti Mardža. V roku 2008 vyzbierali Satar a Khairullah peniaze od darcov a distribuovali ich Talibanu prostredníctvom svojej hawaly.

(3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad).

Hodnosť/titul: hádždží. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: a) obec Zumbaleh, okres Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan b) obec Mirmadaw, okres Gerešk, provincia Helmand, Afganistan c) Qilla Abdullah, provincia Balúčistan, Pakistan. Číslo cestovného pasu: BP4199631 (pakistanský cestovný pas, vydaný 25.6.2014). Národné identifikačné číslo: pakistanské národné identifikačné číslo: 5440005229635. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia Balúčistan. Ďalšie informácie: a) spolumajiteľ zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar; b) spojený s Abdulom Satarom Abdulom Mananom; c) patrí ku kmeňu Zadran; d) meno jeho otca je Haji Khudai Nazar; e) alternatívne meno jeho otca je Nazar Mohammad. Dátum označenia OSN: 29.6.2012.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar je spolumajiteľom a prevádzkovateľom zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Koncom roku 2009 mali Khairullah a Abdul Satar Abdul Manan v HKHS rovnaké podiely. Spoločne v Afganistane, Pakistane a Dubaji prevádzkovali hawaly s názvom HKHS a riadili pobočku HKHS v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Začiatkom roku 2010 Khairullah bol vedúcim pobočky HKHS v Kábule. V roku 2010 bol Khairullah hawaladárom pre vyššie velenie Talibanu a poskytoval Talibanu finančnú pomoc. Spolu s obchodným partnerom Satarom poskytli Talibanu na podporu jeho činností v Afganistane desaťtisíce dolárov. V roku 2008 vyzbierali Khairullah a Satar peniaze od darcov a distribuovali ich Talibanu prostredníctvom svojej hawaly.

B.   Subjekty a iné skupiny a podniky spojené s Talibanom

(1)

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c) Haji Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f) Haji Hakim Hawala g) Haji Alim Hawala)

Adresa: a) pobočka 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) pobočka 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) pobočka 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) pobočka 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) pobočka 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) pobočka 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; g) pobočka 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; h) pobočka 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; i) pobočka 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; j) pobočka 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; k) pobočka 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; l) pobočka 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; m) pobočka 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) pobočka 14: Dubai, United Arab Emirates; o) pobočka 15: Zahedan, Iran; p) pobočka 16: Zabul, Iran. Daňové identifikačné a licenčné čísla: a) pakistanské daňové identifikačné číslo: 1774308; b) pakistanské daňové identifikačné číslo: 0980338; c) pakistanské daňové identifikačné číslo: 3187777; d) afganské číslo licencie poskytovateľa peňažných služieb: 044. Ďalšie informácie: Vedúci predstavitelia Talibanu využívali Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange na prevody peňazí veliteľom Talibanu na financovanie bojovníkov a operácií v Afganistane v roku 2011. b) Spojené s Abdulom Sattarom Abdulom Mananom a Khairullahom Barakzaiom Khudaiom Nazarom. Dátum označenia OSN: 29.6.2012.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Spoluvlastníkmi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) sú Abdul Satar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar a Khairullah spoločne prevádzkovali zmenárne v Afganistane, Pakistane a Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Vedúci predstavitelia Talibanu využívali HKHS na distribúciu peňazí talibanským tieňovým guvernérom a veliteľom a na príjem neformálnych peňažných prevodov (hawala) v prospech Talibanu. V roku 2011 uskutočňovalo vedenie Talibanu peňažné prevody veliteľom Talibanu v Afganistane prostredníctvom HKHS. Koncom roku 2011 sa pobočka HKHS v meste Laškar Gah, provincii Helmand, Afganistane využila na prevod talibanskému tieňovému guvernérovi provincie Helmand. V polovici roku 2011 využíval jeden veliteľ Talibanu pobočku HKHS v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom na financovanie bojovníkov a operácií v Afganistane. Potom, ako Taliban ukladal každý mesiac v tejto pobočke HKHS značné množstvo peňazí v hotovosti, mali velitelia HKHS prístup k týmto peniazom v ktorejkoľvek pobočke HKHS. Personál Talibanu využíval HKHS v roku 2010 na prevody peňazí do hawal v Afganistane, kde mali k týmto peniazom prístup velitelia operácií. Koncom roku 2009 dohliadal vedúci pobočky HKHS v Laškar Gahu na prevody peňazí Talibanu prostredníctvom HKHS.

(2)

Roshan money exchange (alias a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala)

Adresa: a) pobočka 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) pobočka 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; c) pobočka 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan; d) pobočka 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; e) pobočka 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; e) pobočka 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; f) pobočka 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; g) pobočka 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; h) pobočka 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; i) pobočka 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) pobočka 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Ďalšie informácie: Zmenáreň Roshan Money Exchange uchováva peniaze a uskutočňuje prevody peňazí na podporu vojenských operácií Talibanu a jeho obchodovania s omamnými látkami. Dátum označenia OSN: 29.6.2012.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Zmenáreň Roshan Money Exchange (RMX) uchováva peniaze a uskutočňuje prevody peňazí na podporu vojenských operácií Talibanu a jeho úlohy v obchodovaní s omamnými látkami v Afganistane. RMX bola jednou z prvých hawal (neformálne služby na prevod peňazí), ktoré v roku 2011 využívali predstavitelia Talibanu v provincii Helmand. Vysokopostavený člen Talibanu v roku 2011 vybral z jednej pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom státisíce dolárov, aby ich distribuoval medzi talibanských tieňových guvernérov provincií. Na financovanie jarnej ofenzívy v roku 2011 poslal talibanský tieňový guvernér provincie Helmand do RMX státisíce dolárov. V roku 2011 tiež dostal jeden člen Talibanu od RMX desaťtisíce dolárov na podporu vojenských operácií. Pobočka RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom mala v držbe desaťtisíce dolárov, ktoré si mal vyzdvihnúť jeden talibanský veliteľ. V roku 2010 použil člen Talibanu RMX na zaslanie tisícov dolárov v mene talibanského tieňového guvernéra provincie Helmand do pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Taliban použil pobočku RMX v Laškar Gahu, provincii Helmand, sa použila na prevod peňazí pre miestne operácie. V roku 2011 previedol nižší veliteľ Talibanu desaťtisíce dolárov prostredníctvom pobočky RMX v Laškar Gahu talibanskému veliteľovi. V roku 2010 tiež Taliban prostredníctvom pobočky RMX v Laškar Gahu zaslal prostriedky určené na distribúciu talibanským veliteľov. Ďalej v roku 2010 člen Talibanu použil pobočku RMX na zaslanie desaťtisícov dolárov v mene talibanského tieňového guvernéra provincie Helmand do provincií Helmand a Herat v Afganistane. V roku 2009 vybral vysokopostavený predstaviteľ Talibanu z jednej pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom státisíce dolárov na financovanie vojenských operácií Talibanu v Afganistane.

Peniaze zaslané do RMX pochádzali z Iránu. V roku 2008 použil vedúci predstaviteľ Talibanu RMX na prevod tisícov dolárov z Pakistanu do Afganistanu. Taliban tiež využíva RMX na uľahčenie svojej úlohy v obchode s omamnými látkami v Afganistane. V roku 2011 predstavitelia Talibanu vrátane tieňového guvernéra provincie Helmand previedli státisíce dolárov z pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom do hawal v Afganistane na účely nákupu omamných látok v mene predstaviteľov Talibanu. V roku 2011 dal jeden z predstaviteľov Talibanu veliteľom Talibanu v provincii Helmand pokyn previesť príjmy z obchodovania s ópiom prostredníctvom RMX. Jeden okresný veliteľ Talibanu previedol tisíce dolárov z oblasti Mardža, provincie Helmand, Afganistane, do pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.


PRÍLOHA II

ÚDAJE PODĽA ČLÁNKU 2

(1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

(2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/57


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2011

o súlade opatrení, ktoré má prijať Taliansko podľa článku 14 smernice Rady 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch, týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách), s právnymi predpismi EÚ

(2012/394/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch, týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (1), a najmä na jej článok 14 ods. 2

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 29 smernice 2010/13/EÚ,

keďže:

(1)

Taliansko listom z 20. septembra 2011, ktorý Komisia zaevidovala 21. septembra 2011, oznámilo Komisii opatrenia, ktoré je potrebné prijať podľa článku 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ, zamerané na začlenenie, aktualizáciu, zmenu a doplnenie opatrení platných v súčasnosti, ktoré Komisia schválila rozhodnutím z 25. júna 2007 (2).

(2)

Komisia v priebehu troch mesiacov od tohto oznámenia overila, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o proporcionalitu opatrení a transparentnosť vnútroštátneho konzultačného postupu.

(3)

Pri svojom preskúmaní Komisia zohľadnila údaje dostupné na talianskej mediálnej scéne.

(4)

Zmenený a doplnený zoznam podujatí s veľkým významom pre spoločnosť, ktorý je súčasťou talianskych opatrení, bol zostavený zrozumiteľne a transparentne a v Taliansku sa začali rozsiahle konzultácie o zmene a doplnení predchádzajúceho zoznamu.

(5)

Komisia vyjadrila spokojnosť s tým, že nové podujatia uvedené v talianskych opatreniach spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií, ktoré sa považujú za spoľahlivé ukazovatele dôležitosti podujatí pre spoločnosť: i) mimoriadny všeobecný ohlas v členskom štáte a nielen význam pre divákov, ktorí zvyčajne sledujú príslušnú činnosť alebo šport; ii) všeobecne uznávaná, výrazná kultúrna dôležitosť pre obyvateľstvo členského štátu, najmä ako katalyzátor kultúrnej identity; iii) účasť národného družstva na príslušnom podujatí v rámci súťaže alebo turnaja medzinárodného významu; a iv) skutočnosť, že podujatie tradične vysiela voľne dostupná televízia a teší sa vysokej sledovanosti.

(6)

Veľká cena Moto GP je podujatím, ktoré sa teší mimoriadnej obľube na celom území Talianska a zaujíma sa oň aj publikum, ktoré by ho za iných okolností nesledovalo, a to práve vďaka účasti talianskych pretekárov a výrobcov na veľmi dôležitom medzinárodnom turnaji. Tradične ho vysiela voľne dostupná televízia a zaznamenáva vysokú sledovanosť.

(7)

Finálové a semifinálové zápasy majstrovstiev sveta v basketbale, vodnom póle a volejbale s účasťou talianskeho národného družstva spĺňajú nielen kritérium účasti národného družstva na veľmi dôležitom medzinárodnom turnaji, ale tešia sa na celom území Talianska aj mimoriadnemu záujmu, a to aj medzi publikom, ktoré tieto disciplíny bežne nesleduje, a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia s veľkým počtom televíznych divákov.

(8)

Zápasy svetového pohára v ragby, na ktorých sa zúčastňuje talianske národné družstvo, spĺňajú nielen kritérium účasti národného družstva na veľmi dôležitom medzinárodnom turnaji, ale majú v Taliansku aj mimoriadny všeobecný ohlas a zaujíma sa o ne aj publikum, ktoré tento šport bežne nesleduje.

(9)

Zápasy turnaja Šiestich národov v ragby, na ktorých sa zúčastňuje talianske národné družstvo, spĺňajú nielen kritérium účasti národného družstva na veľmi dôležitom medzinárodnom turnaji, ale majú v Taliansku aj mimoriadny všeobecný ohlas a zaujíma sa o ne aj publikum, ktoré tento šport bežne nesleduje, a navyše tieto zápasy tradične vysiela voľne dostupná televízia s veľkým počtom televíznych divákov.

(10)

Semifinálové a finálové stretnutia Davisovho pohára a Pohára federácie (Fed Cup) s účasťou talianskeho národného družstva spĺňajú nielen kritérium účasti národného družstva na veľmi dôležitom medzinárodnom turnaji, ale majú v Taliansku aj mimoriadny všeobecný ohlas a zaujíma sa o ne aj publikum, ktoré tento šport bežne nesleduje.

(11)

Semifinálové a finálové stretnutia tenisového turnaja Rome Masters (Internazionali d'Italia) s účasťou talianskych hráčov spĺňajú nielen kritérium účasti talianskych reprezentantov na veľmi dôležitom medzinárodnom turnaji, ale majú v Taliansku aj mimoriadny všeobecný ohlas a zaujíma sa o ne aj publikum, ktoré tento šport bežne nesleduje, a to čiastočne aj vďaka miestu konania. Mimoriadny ohlas tohto podujatia potvrdzujú aj údaje o sledovanosti, ktoré vykazujú jednoznačný nárast záujmu verejnosti a nadšenia pre túto športovú disciplínu v uplynulých rokoch.

(12)

Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike (preteky mužov – profesionálov) majú v Taliansku aj mimoriadny všeobecný ohlas a zaujíma sa o ne aj publikum, ktoré podobné podujatia bežne nesleduje, a to aj vďaka účasti talianskych športovcov, a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia s veľkým počtom televíznych divákov.

(13)

Úvodné predstavenie opernej sezóny v milánskej La Scale má v Taliansku mimoriadny všeobecný ohlas a zaujíma sa oň aj publikum, ktoré bežne takýto typ podujatia nesleduje, má všeobecne uznávaný osobitný kultúrny význam v Taliansku a pôsobí ako katalyzátor talianskej kultúrnej identity.

(14)

Novoročný koncert vysielaný z benátskeho divadla La Fenice má v Taliansku mimoriadny všeobecný ohlas a zaujíma sa oň aj publikum, ktoré bežne takýto typ podujatia nesleduje, má všeobecne uznávaný osobitný kultúrny význam v Taliansku a pôsobí ako katalyzátor talianskej kultúrnej identity a tradične ho vysiela voľne dostupná televízia s veľkým počtom televíznych divákov.

(15)

Talianske opatrenia sa s prihliadnutím na prevládajúci dôvod verejného záujmu zabezpečiť prístup širokej verejnosti k vysielaniu podujatí, ktoré majú pre spoločnosť veľký význam, javia ako primerané na oprávnenie výnimky zo základnej slobody poskytovania služieb stanovenej v článku 56 ZFEÚ.

(16)

Talianske opatrenia sú ďalej v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ, pokiaľ sa vymedzenie pojmu kvalifikovaní vysielatelia, ktorí môžu vysielať uvedené podujatia, opiera o objektívne kritériá (požadované pokrytie), ktoré umožňujú skutočnú a potenciálnu hospodársku súťaž pri získavaní vysielacích práv na tieto podujatia. Okrem toho počet uvedených podujatí nie je neprimeraný a nenarúša hospodársku súťaž v rámci sekundárnych trhov voľne dostupnej a platenej televízie.

(17)

Všeobecnú proporcionalitu talianskych opatrení podporujú viaceré faktory. Po prvé, znížením stropu požadovaného pokrytia obyvateľstva pre kvalifikovaných vysielateľov z 90 % na 80 % sa zvyšuje proporcionalita opatrení, pretože sa tak zvyšuje počet vysielateľov, ktorí sa môžu kvalifikovať. Po druhé, zaviedol sa dobrovoľný mechanizmus na vyriešenie sporov medzi vysielateľmi, pokiaľ ide o vymedzenie technických aspektov vysielania a platby spravodlivej odmeny za sublicencie na výhradné vysielacie práva. Po tretie, nadobudnutie účinnosti talianskych opatrení sa odkladá na 1. september 2012 s cieľom zabrániť akémukoľvek negatívnemu vplyvu na prípadné prebiehajúce rokovania. Napokon talianske opatrenia zahŕňajú opatrenia aj pre situácie, keď práva na podujatia uvedené na zozname zakúpia nekvalifikovaní vysielatelia (s cieľom zabezpečiť kvalifikovaným vysielateľom primerané podmienky získavania sublicencií na vysielacie práva), ako aj pre situácie, keď nie je k dispozícii žiaden kvalifikovaný vysielateľ (s cieľom zabezpečiť nekvalifikovanému vysielateľovi uplatnenie svojich práv a zamedziť tak neodvysielaniu podujatia zo zoznamu).

(18)

Komisia informovala ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré plánuje prijať Taliansko, a predložila výsledky tohto overovania na zasadnutí výboru zriadeného v súlade s článkom 29 smernice 2010/13/EÚ. Výbor prijal na tomto zasadnutí priaznivé stanovisko.

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Opatrenia, ktoré Taliansko plánuje prijať podľa článku 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ a ktoré 21. septembra 2011 oznámilo Komisii podľa článku 14 ods. 2 smernice 2010/13/EÚ, sú zlučiteľné s právnymi predpismi Únie.

2.   Opatrenia, ktoré Taliansko prijme, sa uverejnia v Úradnom vestníku hneď po tom, ako sa na vnútroštátnej úrovni prijmú a oznámia Komisii. Toto uverejnenie bude zodpovedať uverejneniu stanovenému v článku 14 ods. 2 smernice 2010/13/EÚ.

V Bruseli 21. decembra 2011

Za Komisiu

Neelie KROES

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2007/475/ES z 25. júna 2007 o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Taliansko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 180, 10.7.2007, s. 5).


PRÍLOHA

Uverejnenie podľa článku 14 smernice 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)

Opatrenia prijaté Talianskom, ktoré sa majú uverejniť v súlade s článkom 14 smernice 2010/13/EÚ, sú ustanovené v týchto výňatkoch z rozhodnutia Úradu pre komunikácie č. 131/12/CONS z 15. marca 2012:


„ROZHODNUTIE:

Jediný článok

1.   Úrad týmto schvaľuje zoznam podujatí s veľkým významom pre spoločnosť, ktoré musia vysielať voľne dostupné televízne kanály v súlade s článkom 32-ter konsolidovaného znenia predpisu o rozhlase a audiovizuálnych mediálnych službách, uvedený v prílohách A a B, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

2.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 a uverejňuje sa v Úradnom vestníku Talianskej republiky a na webovej stránke úradu, a pokiaľ ide o prílohu A, v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Ríme 15. marca 2011 (1)

Predseda

Corrado CALABRÒ

Komisár-spravodajca

Nicola D’ANGELO

Komisár-spravodajca

Antonio MARTUSCIELLO

Overenie súladu s rozhodnutím

generálny tajomník

Roberto VIOLA“

ÚRAD PRE ZÁRUKY V OBLASTI KOMUNIKÁCIÍ

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

„PRÍLOHA A K ROZHODNUTIU č. 131/12/CONS Z 15. MARCA 2012

ZOZNAM PODUJATÍ S VEĽKÝM VÝZNAMOM PRE SPOLOČNOSŤ, KTORÉ MUSIA VYSIELAŤ VOĽNE DOSTUPNÉ TELEVÍZNE KANÁLY

(Text s významom pre Spoločenstvo)

Článok 1

Podujatia s veľkým významom pre spoločnosť

1.   Toto rozhodnutie sa týka televízneho vysielania podujatí, ktoré sa považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť.

2.   Na účely tohto zoznamu:

A.

‚podujatie s veľkým významom pre spoločnosť‘ je podujatie športového alebo nešportového charakteru, ktoré spĺňa minimálne dve z týchto štyroch kritérií:

a)

o podujatie a jeho výsledok je v Taliansku výnimočný a všeobecný záujem, čo platí aj v prípade divákov, ktorí tento typ podujatia bežne nesledujú;

b)

podujatie je všeobecne uznávané širokou verejnosťou, má osobitný kultúrny význam a posilňuje taliansku kultúrnu identitu;

c)

na podujatí sa zúčastňuje národné družstvo, a to v rámci súťaže v špecifickej športovej disciplíne na významnom medzinárodnom turnaji

d)

podujatie tradične vysiela voľne dostupná televízia a v Taliansku sa teší vysokej sledovanosti.

B.

‚kvalifikovaný vysielateľ‘ je televízny vysielateľ, ktorý podlieha súdnej právomoci Talianskej republiky a ktorý dokáže zabezpečiť, že aspoň 80 % talianskej verejnosti môže tieto podujatia sledovať bez ďalších nákladov na voľne dostupnom televíznom kanáli.

Článok 2

Zoznam podujatí a podmienky uplatňovania vysielacích práv

1.   Úrad zostavil nasledujúce zoznamy podujatí, ktoré sa považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť a ktoré vysielatelia podliehajúci súdnej právomoci Talianskej republiky nesmú vysielať výlučne na princípe exkluzivity a v zakódovanej podobe, s cieľom umožniť minimálne 80 % talianskej verejnosti sledovať tieto podujatia bez ďalších nákladov na voľne dostupnom televíznom kanáli.

a)

letné a zimné olympijské hry;

b)

majstrovstvá sveta vo futbale a všetky zápasy, na ktorých sa zúčastňuje talianske národné družstvo;

c)

majstrovstvá Európy vo futbale a všetky zápasy, na ktorých sa zúčastňuje talianske národné družstvo;

d)

všetky zápasy, na ktorých sa v rámci oficiálnych súťaží zúčastňuje talianske národné družstvo, či už na domácej pôde alebo v zahraničí;

e)

finále a semifinále Ligy majstrov a Pohára UEFA v prípade, že sa ich zúčastňuje talianske družstvo;

f)

cyklistické preteky Giro d'Italia;

g)

talianska veľká cena Formuly 1;

h)

talianska veľká cena Moto GP;

i)

finálové a semifinálové stretnutia majstrovstiev sveta v basketbale, vodnom póle, volejbale a ragby v prípade účasti talianskeho národného družstva;

j)

zápasy turnaja Šiestich národov v ragby v prípade účasti talianskeho národného družstva;

k)

finálové a semifinálové stretnutia Davisovho pohára a Pohára Federácie (Fed Cup) v prípade účasti talianskeho národného družstva a finále a semifinále tenisového turnaja Rome Masters (Internazionali d'Italia) v prípade účasti talianskych hráčov;

l)

majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike;

m)

taliansky hudobný festival San Remo;

n)

úvodné predstavenie opernej sezóny v milánskej La Scale;

o)

novoročný koncert v benátskom divadle La Fenice.

2.   Podujatia uvedené v ods. 1 písm. b) a c) sa musia vysielať v priamom prenose v neskrátenej podobe. V prípade ostatných podujatí sa televízni vysielatelia môžu rozhodnúť o spôsobe voľne dostupného vysielania s možnosťou vysielať v priamom prenose v neskrátenej alebo skrátenej podobe alebo zo záznamu v neskrátenej alebo skrátenej podobe.

3.   V prípade, že sa vysielacie práva na jedno alebo viac podujatí uvedených v odseku 1 získavajú od nekvalifikovaného vysielateľa, daný nekvalifikovaný vysielateľ v dostatočnom predstihu zverejní na svojej webovej stráne svoj návrh na postúpenie (za spravodlivých, rozumných a nediskriminačných trhových podmienok) práv umožňujúcich vysielať podujatie za podmienok uvedených v odseku 1 a informuje o tejto skutočnosti Úrad.

4.   Ak žiaden kvalifikovaný vysielateľ nepredloží ponuku, alebo ak predložené ponuky nezodpovedajú spravodlivým, rozumným a nediskriminačným trhovým podmienkam, vysielateľ, ktorý je držiteľom práv, môže tieto práva uplatniť a odchýliť sa od podmienok uvedených v odseku 1.

5.   Úrad si vyhradzuje právo po uplynutí primeranej časovej lehoty zmeniť a doplniť toto rozhodnutie, zoznam v odseku 1 a podmienky v odseku 2.

Článok 3

Postup na riešenie sporov

1.   V prípade sporu medzi vysielateľmi vo veci vysielania podujatia uvedeného v zozname v článku 2 ods. 1, ktorý sa týka technických aspektov vysielania a vyplatenia spravodlivej odmeny za poskytnutie sublicencie na výhradné vysielacie práv, sa uplatňujú postupy stanovené v nariadení pripojenom k rozhodnutiu č. 352/08/CONS, pričom právomoci pridelené týmto nariadením Výboru pre infraštruktúry a siete (Commissione per le infrastrutture e le reti) sa chápu ako právomoci pridelené Rade (Consiglio), ‚riaditeľstvo‘ sa chápe ako riaditeľstvo pre mediálne služby (Direzione servizi media) a ‚riaditeľ‘ sa chápe ako vedúci riaditeľstva pre mediálne služby.“


(1)  Toto je typografická chyba – dátum má byť 15. marca 2012 ako vo verzii uverejnenej v Úradnom vestníku Talianskej republiky, všeobecná séria, č. 92 z 19. apríla 2012.


17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/62


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. júla 2012

o uznaní schémy „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

(2012/395/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (1), a najmä na jej článok 18 ods. 6,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív (2), zmenenú a doplnenú smernicou 2009/30/ES (3), a najmä na jej článok 7c ods. 6,

po konzultácii s poradným výborom zriadeným podľa článku 25 ods. 2 smernice 2009/28/ES,

keďže:

(1)

V smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES sa ustanovujú kritériá udržateľnosti pre biopalivá. Ustanovenia článkov 7b, 7c a prílohy IV k smernici 98/70/ES sú podobné ustanoveniam článkov 17, 18 a prílohy V k smernici 2009/28/ES.

(2)

V prípadoch, keď sa biopalivá a biokvapaliny majú vziať do úvahy na účely uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES, členské štáty by mali žiadať hospodárske subjekty o preukázanie súladu biopalív a biokvapalín s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 17 ods. 2 až 5 smernice 2009/28/ES.

(3)

V odôvodnení 76 smernice 2009/28/ES sa uvádza, že by sa malo zabrániť zbytočnému zaťaženiu priemyslu, a dobrovoľné schémy môžu pomáhať pri dosahovaní efektívneho riešenia potreby preukázania súladu s týmito kritériami udržateľnosti.

(4)

Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľná vnútroštátna alebo medzinárodná schéma preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3 až 5 smernice 2009/28/ES alebo že dobrovoľná vnútroštátna alebo medzinárodná schéma merania úspory emisií skleníkových plynov obsahuje presné údaje na účely článku 17 ods. 2 tejto smernice.

(5)

Komisia môže takúto dobrovoľnú schému uznať na obdobie 5 rokov.

(6)

Keď hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, v rozsahu, ktorého sa týka rozhodnutie o tomto uznaní, členský štát by nemal od dodávateľa vyžadovať poskytovanie ďalších dôkazov súladu s kritériami udržateľnosti.

(7)

Schéma „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ bola 4. apríla 2012 predložená Komisii so žiadosťou o uznanie. Táto schéma sa týka obilnín, olejnatých semien a cukrovej repy vyrobených v Spojenom kráľovstve až po prvé miesto dodania týchto plodín. Uznaná schéma by mala byť dostupná prostredníctvom platformy transparentnosti zriadenej podľa smernice 2009/28/ES. Komisia by mala zohľadniť obchodnú citlivosť údajov a môže sa rozhodnúť schému zverejniť len čiastočne.

(8)

Z posúdenia schémy „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ vyplynulo, že schéma primerane spĺňa kritéria udržateľnosti uvedené v článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES a v článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES a že takisto uplatňuje až po prvé miesto dodania týchto plodín metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES. Schéma sa nevzťahuje na článok 7b ods. 2 smernice 98/70/ES a článok 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES, ale poskytuje presné údaje o dvoch prvkoch, ktoré sú potrebné na účely článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES, najmä pokiaľ ide o zemepisnú oblasť, z ktorej pochádzajú tieto plodiny, a množstvo emisií na rok, ktoré vznikajú pri zmenách zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy. Malé percento členov schémy nespĺňa kritériá udržateľnosti v prípade časti svojej pôdy. V online databáze údajov členov schémy sa nachádzajú informácie o tom, či plochy jej členov úplne alebo sčasti zodpovedajú kritériám, a prostredníctvom tzv. „pasu pre plodiny zberané kombajnom“ (combinable crops passport), ktorý sa tiež nazýva „vyhlásenie po zbere úrody“ (post-harvest declaration), sa preukazuje súlad dodávok s kritériami udržateľnosti.

(9)

Posúdením schémy „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ sa zistilo, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu.

(10)

Nijaké ďalšie prvky udržateľnosti, ktoré obsahuje schéma „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, neboli pri tomto rozhodnutí brané do úvahy. Tieto ďalšie prvky udržateľnosti nie sú povinné na preukázanie súladu s požiadavkami stanovenými v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dobrovoľná schéma „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, v prípade ktorej bola Komisii 4. apríla 2012 predložená žiadosť o uznanie, preukazuje prostredníctvom svojho „pasu pre plodiny zberané kombajnom“ (combinable crops passport), že dodávky obilnín, olejnatých semien a cukrovej repy spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES a v článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES. Schéma obsahuje aj presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES, pokiaľ ide o množstvo emisií na rok, ktoré vznikajú pri zmenách zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy (e l ) uvedených v časti C bode 1 prílohy IV k smernici 98/70/ES a časti C bode 1 prílohy V k smernici 2009/28/ES, ktoré sú preukázateľné nulové, a pokiaľ ide o zemepisnú oblasť uvedenú v časti C bode 6 prílohy IV k smernici 98/70/ES a časti C bode 6 prílohy V k smernici 2009/28/ES.

Dobrovoľná schéma „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ sa môže použiť až po prvé miesto dodania dotknutých dodávok na účely preukázania súladu s článkom 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článkom 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES

Článok 2

Rozhodnutie je platné na obdobie piatich rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak schéma po prijatí tohto rozhodnutia prejde obsahovými zmenami takého charakteru, že by mohli ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či systém aj naďalej primerane prihliada na kritériá udržateľnosti, pre ktoré bol uznaný.

Ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli implementované prvky považované za rozhodujúce pre toto rozhodnutie, a ak dôjde k vážnemu a štrukturálnemu narušeniu týchto prvkov, Komisia môže toto rozhodnutie zrušiť.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 88.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/64


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – OOP č. 1/2012

zo 17. februára 2012

o zriadení šiestich podvýborov a o zrušení rozhodnutia Spoločného výboru ES – OOP č. 1/2008

(2012/396/EÚ)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Euro-stredozemskú dočasnú dohodu o pridružení v oblasti obchodu a spolupráce medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech Palestínskeho správneho orgánu pre západný breh a pásmo Gazy na strane druhej (1) (ďalej len „dočasná dohoda o pridružení“),

keďže:

(1)

Článok 66 uvedenej dohody ustanovuje vytvorenie akýchkoľvek ďalších výborov (ďalej len „podvýbory“), ktoré môžu Spoločnému výboru EÚ – OOP pomáhať pri vykonávaní jeho povinností.

(2)

Fungovanie európskej susedskej politiky a jej akčných plánov v celom rade sektorov si vyžaduje zriadiť nové podvýbory.

(3)

Dočasná dohoda o pridružení vstúpila do novej fázy plnenia v kontexte európskej susedskej politiky a vývoja v regióne.

(4)

Palestínsky správny orgán požiadal o zvýšenie počtu podvýborov.

(5)

Rozhdonutie Spoločného výboru ES – OOP č. 1/2008 by sa preto malo zrušiť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa zriaďuje šesť podvýborov Spoločného výboru EÚ – OOP, ktorých zoznam je uvedený v prílohe I.

Týmto sa prijíma rokovací poriadok uvedený v prílohe II.

Spoločný výbor EÚ – OOP prijme všetky potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia riadne fungovanie podvýborov. Spoločný výbor môže ďalej rozhodnúť o zriadení skupín alebo o zrušení existujúcich skupín.

Článok 2

Rozhodnutie Spoločného výboru ES – OOP č. 1/2008 sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 17. februára 2012

Za spoločný výbor EÚ – OOP

predseda

H. MINGARELLI


(1)  Ú. v. ES L 187, 16.7.1997, s. 3.


PRÍLOHA I

PODVÝBORY SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – OOP

1.

Podvýbor pre ľudské práva, dobrú správu a právny štát.

2.

Podvýbor pre sociálne záležitosti a zdravie.

3.

Podvýbor pre výskum, inovácie, informačnú spoločnosť, audiovizuálne prostriedky a médiá, vzdelávanie a kultúru.

4.

Podvýbor pre hospodárske a finančné záležitosti.

5.

Podvýbor pre obchod a vnútorný trh, priemysel, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a colné otázky.

6.

Podvýbor pre energetiku, dopravu, zmenu klímy, životné prostredie a vodné hospodárstvo.


PRÍLOHA II

1.   Rokovací poriadok podvýboru pre ľudské práva, dobrú správu a právny štát.

1.   Zloženie a predsedníctvo

Podvýbor je zložený zo zástupcov Európskej Únie a zástupcov Palestínskeho správneho orgánu. Striedavo mu predsedajú obe strany.

2.   Úloha

Podvýbor pracuje na základe poverenia spoločného výboru, ktorému podáva správu po každom zasadnutí. Podvýbor nemá rozhodovaciu právomoc, ale môže predkladať návrhy spoločnému výboru.

3.   Oblasť pôsobnosti

Podvýbor prerokúva plnenie dočasnej dohody o pridružení a súvisiaceho akčného plánu európskej susedskej politiky v oblastiach uvedených ďalej v texte, a hodnotí pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov a opatrení stanovených a schválených v akčnom pláne.

V prípade potreby podvýbor prerokúva spoluprácu v oblasti verejnej správy. V tejto súvislosti skúma a navrhuje možné kroky, ktoré by bolo vhodné podniknúť v súvislosti s akýmikoľvek problémami, ktoré môžu vzniknúť v týchto oblastiach:

a)

ľudské práva;

b)

dobrá správa;

c)

právny štát.

Uvedený zoznam nie je úplný a na základe rozhodnutia spoločného výboru môžu byť doň pridané ďalšie oblasti vrátane horizontálnych záležitostí.

Podvýbor môže rokovať o otázkach súvisiacich s jedným, viacerými alebo všetkými uvedenými oblasťami.

4.   Sekretariát

Úradník Európskej Únie a úradník Palestínskeho správneho orgánu vystupujú spoločne ako stáli tajomníci podvýboru.

Všetky oznámenia týkajúce sa podvýboru sa odosielajú tajomníkom.

5.   Zasadnutia

Podvýbor zasadá vždy, keď si to vyžadujú okolnosti. Zasadnutie sa môže zvolať na základe požiadavky predsedu ktorejkoľvek zo strán zaslanej prostredníctvom stáleho tajomníka, ktorý postúpi požiadavku druhej strane. Po doručení požiadavky na zasadnutie podvýboru stály tajomník druhej strany odpovie do 15 pracovných dní.

V osobitne naliehavých prípadoch sa zasadnutia podvýboru môžu zvolať aj v kratšom čase za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia. Všetky žiadosti o zvolanie zasadnutia musia mať písomnú formu.

Každé zasadnutie podvýboru sa koná v čase a na mieste, na ktorom sa obe strany dohodli.

Zasadnutia zvoláva zodpovedný stály tajomník po dohode s predsedom. Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Ak obe strany súhlasia, podvýbor môže pozvať na svoje zasadnutia odborníkov, aby poskytli požadované špecifické informácie.

6.   Program zasadnutí

Všetky požiadavky na zaradenie bodov do programu podvýboru sa zasielajú stálym tajomníkom.

Predseda vypracuje pre každé zasadnutie predbežný program rokovania. Zodpovedný stály tajomník ho odovzdá svojmu náprotivku najneskôr desať dní pred začiatkom zasadnutia.

Body, ktoré majú byť zaradené do predbežného programu zasadnutia, musia byť oznámené stálym tajomníkom najneskôr 15 dní pred začatím zasadnutia. Obom stranám sa doručia podklady aspoň sedem dní pred zasadnutím. Aby sa zohľadnili naliehavé záležitosti, je možné tieto časové lehoty skrátiť za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia.

Podvýbor prijíma program na začiatku každého zasadnutia.

7.   Zápisnica

Zápisnicu vypracúvajú a schvaľujú obaja stáli tajomníci po každom zasadnutí. Tajomníci podvýboru zasielajú kópiu zápisnice vrátane návrhov podvýboru stálym tajomníkom a predsedovi spoločného výboru.

8.   Zverejňovanie

Ak nebolo rozhodnuté inak, zasadnutia podvýboru nie sú verejné.

2.   Rokovací poriadok podvýboru pre sociálne záležitosti a zdravie

1.   Zloženie a predsedníctvo

Podvýbor je zložený zo zástupcov Európskej Únie a zástupcov Palestínskeho správneho orgánu. Striedavo mu predsedajú obe strany.

2.   Úloha

Podvýbor pracuje na základe poverenia spoločného výboru, ktorému podáva správu po každom zasadnutí. Podvýbor nemá rozhodovaciu právomoc, ale môže predkladať návrhy spoločnému výboru.

3.   Oblasť pôsobnosti

Podvýbor prerokúva plnenie dočasnej dohody o pridružení a súvisiaceho akčného plánu európskej susedskej politiky v oblastiach uvedených ďalej v texte, a hodnotí pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov a opatrení stanovených a schválených v akčnom pláne.

V prípade potreby podvýbor prerokúva spoluprácu v oblasti verejnej správy. V tejto súvislosti skúma a navrhuje možné kroky, ktoré by bolo vhodné podniknúť v súvislosti s akýmikoľvek problémami, ktoré môžu vzniknúť v týchto oblastiach:

a)

zamestnanosť a sociálny rozvoj;

b)

verejné zdravie.

Uvedený zoznam nie je úplný a na základe rozhodnutia spoločného výboru môžu byť doň pridané ďalšie oblasti vrátane horizontálnych záležitostí.

Podvýbor môže rokovať o otázkach súvisiacich s jedným, viacerými alebo všetkými uvedenými oblasťami.

4.   Sekretariát

Úradník Európskej Únie a úradník Palestínskeho správneho orgánu vystupujú spoločne ako stáli tajomníci podvýboru.

Všetky oznámenia týkajúce sa podvýboru sa odosielajú tajomníkom.

5.   Zasadnutia

Podvýbor zasadá vždy, keď si to vyžadujú okolnosti. Zasadnutie sa môže zvolať na základe požiadavky predsedu ktorejkoľvek zo strán zaslanej prostredníctvom stáleho tajomníka, ktorý postúpi požiadavku druhej strane. Po doručení požiadavky na zasadnutie podvýboru stály tajomník druhej strany odpovie do 15 pracovných dní.

V osobitne naliehavých prípadoch sa zasadnutia podvýboru môžu zvolať aj v kratšom čase za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia. Všetky žiadosti o zvolanie zasadnutia musia mať písomnú formu.

Každé zasadnutie podvýboru sa koná v čase a na mieste, na ktorom sa obe strany dohodli.

Zasadnutia zvoláva zodpovedný stály tajomník po dohode s predsedom. Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Ak obe strany súhlasia, podvýbor môže pozvať na svoje zasadnutia odborníkov, aby poskytli požadované špecifické informácie.

6.   Program zasadnutí

Všetky požiadavky na zaradenie bodov do programu podvýboru sa zasielajú stálym tajomníkom.

Predseda vypracuje pre každé zasadnutie predbežný program rokovania. Zodpovedný stály tajomník ho odovzdá svojmu náprotivku najneskôr desať dní pred začiatkom zasadnutia.

Body, ktoré majú byť zaradené do predbežného programu zasadnutia, musia byť oznámené stálym tajomníkom najneskôr 15 dní pred začatím zasadnutia. Obom stranám sa doručia podklady aspoň sedem dní pred zasadnutím. Aby sa zohľadnili naliehavé záležitosti, je možné tieto časové lehoty skrátiť za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia.

Podvýbor prijíma program na začiatku každého zasadnutia.

7.   Zápisnica

Zápisnicu vypracúvajú a schvaľujú obaja stáli tajomníci po každom zasadnutí. Tajomníci podvýboru zasielajú kópiu zápisnice vrátane návrhov podvýboru stálym tajomníkom a predsedovi spoločného výboru.

8.   Zverejňovanie

Ak nebolo rozhodnuté inak, zasadnutia podvýboru nie sú verejné.

3.   Rokovací poriadok podvýboru pre výskum, inovácie, informačnú spoločnosť, audiovizuálne prostriedky a médiá, vzdelávanie a kultúru.

1.   Zloženie a predsedníctvo

Podvýbor je zložený zo zástupcov Európskej Únie a zástupcov Palestínskeho správneho orgánu. Striedavo mu predsedajú obe strany.

2.   Úloha

Podvýbor pracuje na základe poverenia spoločného výboru, ktorému podáva správu po každom zasadnutí. Podvýbor nemá rozhodovaciu právomoc, ale môže predkladať návrhy spoločnému výboru.

3.   Oblasť pôsobnosti

Podvýbor prerokúva plnenie dočasnej dohody o pridružení a súvisiaceho akčného plánu európskej susedskej politiky v oblastiach uvedených ďalej v texte a hodnotí pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov a opatrení stanovených a schválených v akčnom pláne.

V prípade potreby podvýbor prerokúva spoluprácu v oblasti verejnej správy. V tejto súvislosti skúma a navrhuje možné kroky, ktoré by bolo vhodné podniknúť v súvislosti s akýmikoľvek problémami, ktoré môžu vzniknúť v týchto oblastiach:

a)

vzdelávanie a odborná príprava;

b)

kultúra;

c)

mládež;

d)

informačná spoločnosť a audiovizuálna a mediálna politika;

e)

veda a technika;

f)

výskum a vývoj.

Uvedený zoznam nie je úplný a na základe rozhodnutia spoločného výboru môžu byť doň pridané ďalšie oblasti vrátane horizontálnych záležitostí.

Podvýbor môže rokovať o otázkach súvisiacich s jedným, viacerými alebo všetkými uvedenými oblasťami.

4.   Sekretariát

Úradník Európskej Únie a úradník Palestínskeho správneho orgánu vystupujú spoločne ako stáli tajomníci podvýboru.

Všetky oznámenia týkajúce sa podvýboru sa odosielajú tajomníkom.

5.   Zasadnutia

Podvýbor zasadá vždy, keď si to vyžadujú okolnosti. Zasadnutie sa môže zvolať na základe požiadavky predsedu ktorejkoľvek zo strán zaslanej prostredníctvom stáleho tajomníka, ktorý postúpi požiadavku druhej strane. Po doručení požiadavky na zasadnutie podvýboru stály tajomník druhej strany odpovie do 15 pracovných dní.

V osobitne naliehavých prípadoch sa zasadnutia podvýboru môžu zvolať aj v kratšom čase za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia. Všetky žiadosti o zvolanie zasadnutia musia mať písomnú formu.

Každé zasadnutie podvýboru sa koná v čase a na mieste, na ktorom sa obe strany dohodli.

Zasadnutia zvoláva zodpovedný stály tajomník po dohode s predsedom. Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Ak obe strany súhlasia, podvýbor môže pozvať na svoje zasadnutia odborníkov, aby poskytli požadované špecifické informácie.

6.   Program zasadnutí

Všetky požiadavky na zaradenie bodov do programu podvýboru sa zasielajú stálym tajomníkom.

Predseda vypracuje pre každé zasadnutie predbežný program rokovania. Zodpovedný stály tajomník ho odovzdá svojmu náprotivku najneskôr desať dní pred začiatkom zasadnutia.

Body, ktoré majú byť zaradené do predbežného programu zasadnutia, musia byť oznámené stálym tajomníkom najneskôr 15 dní pred začatím zasadnutia. Obom stranám sa doručia podklady aspoň sedem dní pred zasadnutím. Aby sa zohľadnili naliehavé záležitosti, je možné tieto časové lehoty skrátiť za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia.

Podvýbor prijíma program na začiatku každého zasadnutia.

7.   Zápisnica

Zápisnicu vypracúvajú a schvaľujú obaja stáli tajomníci po každom zasadnutí. Tajomníci podvýboru zasielajú kópiu zápisnice vrátane návrhov podvýboru stálym tajomníkom a predsedovi spoločného výboru.

8.   Zverejňovanie

Ak nebolo rozhodnuté inak, zasadnutia podvýboru nie sú verejné.

4.   Rokovací poriadok podvýboru pre hospodárske a finančné záležitosti

1.   Zloženie a predsedníctvo

Podvýbor je zložený zo zástupcov Európskej Únie a zástupcov Palestínskeho správneho orgánu. Striedavo mu predsedajú obe strany.

2.   Úloha

Podvýbor pracuje na základe poverenia spoločného výboru, ktorému podáva správu po každom zasadnutí. Podvýbor nemá rozhodovaciu právomoc, ale môže predkladať návrhy spoločnému výboru.

3.   Oblasť pôsobnosti

Podvýbor prerokúva plnenie dočasnej dohody o pridružení a súvisiaceho akčného plánu európskej susedskej politiky v oblastiach uvedených ďalej v texte, a hodnotí pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov a opatrení stanovených a schválených v akčnom pláne.

V prípade potreby podvýbor prerokúva spoluprácu v oblasti verejnej správy. V tejto súvislosti skúma a navrhuje možné kroky, ktoré by bolo vhodné podniknúť v súvislosti s akýmikoľvek problémami, ktoré môžu vzniknúť v týchto oblastiach:

a)

finančná zodpovednosť a riadne hospodárenie s verejnými financiami;

b)

hospodárska reforma a rozvoj;

c)

štatistika.

Uvedený zoznam nie je úplný a na základe rozhodnutia spoločného výboru môžu byť doň pridané ďalšie oblasti vrátane horizontálnych záležitostí.

Podvýbor môže rokovať o otázkach súvisiacich s jedným, viacerými alebo všetkými uvedenými oblasťami.

4.   Sekretariát

Úradník Európskej Únie a úradník Palestínskeho správneho orgánu vystupujú spoločne ako stáli tajomníci podvýboru.

Všetky oznámenia týkajúce sa podvýboru sa odosielajú tajomníkom.

5.   Zasadnutia

Podvýbor zasadá vždy, keď si to vyžadujú okolnosti. Zasadnutie sa môže zvolať na základe požiadavky predsedu ktorejkoľvek zo strán zaslanej prostredníctvom stáleho tajomníka, ktorý postúpi požiadavku druhej strane. Po doručení požiadavky na zasadnutie podvýboru stály tajomník druhej strany odpovie do 15 pracovných dní.

V osobitne naliehavých prípadoch sa zasadnutia podvýboru môžu zvolať aj v kratšom čase za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia. Všetky žiadosti o zvolanie zasadnutia musia mať písomnú formu.

Každé zasadnutie podvýboru sa koná v čase a na mieste, na ktorom sa obe strany dohodli.

Zasadnutia zvoláva zodpovedný stály tajomník po dohode s predsedom. Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Ak obe strany súhlasia, podvýbor môže pozvať na svoje zasadnutia odborníkov, aby poskytli požadované špecifické informácie.

6.   Program zasadnutí

Všetky požiadavky na zaradenie bodov do programu podvýboru sa zasielajú stálym tajomníkom.

Predseda vypracuje pre každé zasadnutie predbežný program rokovania. Zodpovedný stály tajomník ho odovzdá svojmu náprotivku najneskôr desať dní pred začiatkom zasadnutia.

Body, ktoré majú byť zaradené do predbežného programu zasadnutia, musia byť oznámené stálym tajomníkom najneskôr 15 dní pred začatím zasadnutia. Obom stranám sa doručia podklady aspoň sedem dní pred zasadnutím. Aby sa zohľadnili naliehavé záležitosti, je možné tieto časové lehoty skrátiť za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia.

Podvýbor prijíma program na začiatku každého zasadnutia.

7.   Zápisnica

Zápisnicu vypracúvajú a schvaľujú obaja stáli tajomníci po každom zasadnutí. Tajomníci podvýboru zasielajú kópiu zápisnice vrátane návrhov podvýboru stálym tajomníkom a predsedovi spoločného výboru.

8.   Zverejňovanie

Ak nebolo rozhodnuté inak, zasadnutia podvýboru nie sú verejné.

5.   Rokovací poriadok podvýboru pre obchod a vnútorný trh, priemysel, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a colné otázky.

1.   Zloženie a predsedníctvo

Podvýbor je zložený zo zástupcov Európskej Únie a zástupcov Palestínskeho správneho orgánu. Striedavo mu predsedajú obe strany.

2.   Úloha

Podvýbor pracuje na základe poverenia spoločného výboru, ktorému podáva správu po každom zasadnutí. Podvýbor nemá rozhodovaciu právomoc, ale môže predkladať návrhy spoločnému výboru.

3.   Oblasť pôsobnosti

Podvýbor prerokúva plnenie dočasnej dohody o pridružení a súvisiaceho akčného plánu európskej susedskej politiky v oblastiach uvedených ďalej v texte, a hodnotí pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov a opatrení stanovených a schválených v akčnom pláne.

V prípade potreby podvýbor prerokúva spoluprácu v oblasti verejnej správy. V tejto súvislosti skúma a navrhuje možné kroky, ktoré by bolo vhodné podniknúť v súvislosti s akýmikoľvek problémami, ktoré môžu vzniknúť v týchto oblastiach:

a)

otázky súvisiace s obchodom;

b)

poľnohospodárstvo a rybolov;

c)

sanitárne a fytosanitárne otázky;

d)

investície;

e)

reforma trhu a právnej regulácie;

f)

priemysel a malé a stredné podniky;

g)

colné otázky;

h)

dane.

Uvedený zoznam nie je úplný a na základe rozhodnutia spoločného výboru môžu byť doň pridané ďalšie oblasti vrátane horizontálnych záležitostí.

Podvýbor môže rokovať o otázkach súvisiacich s jedným, viacerými alebo všetkými uvedenými oblasťami.

4.   Sekretariát

Úradník Európskej Únie a úradník Palestínskeho správneho orgánu vystupujú spoločne ako stáli tajomníci podvýboru.

Všetky oznámenia týkajúce sa podvýboru sa odosielajú tajomníkom.

5.   Zasadnutia

Podvýbor zasadá vždy, keď si to vyžadujú okolnosti. Zasadnutie sa môže zvolať na základe požiadavky predsedu ktorejkoľvek zo strán zaslanej prostredníctvom stáleho tajomníka, ktorý postúpi požiadavku druhej strane. Po doručení požiadavky na zasadnutie podvýboru stály tajomník druhej strany odpovie do 15 pracovných dní.

V osobitne naliehavých prípadoch sa zasadnutia podvýboru môžu zvolať aj v kratšom čase za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia. Všetky žiadosti o zvolanie zasadnutia musia mať písomnú formu.

Každé zasadnutie podvýboru sa koná v čase a na mieste, na ktorom sa obe strany dohodli.

Zasadnutia zvoláva zodpovedný stály tajomník po dohode s predsedom. Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Ak obe strany súhlasia, podvýbor môže pozvať na svoje zasadnutia odborníkov, aby poskytli požadované špecifické informácie.

6.   Program zasadnutí

Všetky požiadavky na zaradenie bodov do programu podvýboru sa zasielajú stálym tajomníkom.

Predseda vypracuje pre každé zasadnutie predbežný program rokovania. Zodpovedný stály tajomník ho odovzdá svojmu náprotivku najneskôr desať dní pred začiatkom zasadnutia.

Body, ktoré majú byť zaradené do predbežného programu zasadnutia, musia byť oznámené stálym tajomníkom najneskôr 15 dní pred začatím zasadnutia. Obom stranám sa doručia podklady aspoň sedem dní pred zasadnutím. Aby sa zohľadnili naliehavé záležitosti, je možné tieto časové lehoty skrátiť za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia.

Podvýbor prijíma program na začiatku každého zasadnutia.

7.   Zápisnica

Zápisnicu vypracúvajú a schvaľujú obaja stáli tajomníci po každom zasadnutí. Tajomníci podvýboru zasielajú kópiu zápisnice vrátane návrhov podvýboru stálym tajomníkom a predsedovi spoločného výboru.

8.   Zverejňovanie

Ak nebolo rozhodnuté inak, zasadnutia podvýboru nie sú verejné.

6.   Rokovací poriadok podvýboru pre energetiku, dopravu, zmenu klímy, životné prostredie a vodné hospodárstvo.

1.   Zloženie a predsedníctvo

Podvýbor je zložený zo zástupcov Európskej Únie a zástupcov Palestínskeho správneho orgánu. Striedavo mu predsedajú obe strany.

2.   Úloha

Podvýbor pracuje na základe poverenia spoločného výboru, ktorému podáva správu po každom zasadnutí. Podvýbor nemá rozhodovaciu právomoc, ale môže predkladať návrhy spoločnému výboru.

3.   Oblasť pôsobnosti

Podvýbor prerokúva plnenie dočasnej dohody o pridružení a súvisiaceho akčného plánu európskej susedskej politiky v oblastiach uvedených ďalej v texte, a hodnotí pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov a opatrení stanovených a schválených v akčnom pláne.

V prípade potreby podvýbor prerokúva spoluprácu v oblasti verejnej správy. V tejto súvislosti skúma a navrhuje možné kroky, ktoré by bolo vhodné podniknúť v súvislosti s akýmikoľvek problémami, ktoré môžu vzniknúť v týchto oblastiach:

a)

energetika;

b)

doprava;

c)

zmena klímy;

d)

životné prostredie;

e)

vodné hospodárstvo.

Uvedený zoznam nie je úplný a na základe rozhodnutia spoločného výboru môžu byť doň pridané ďalšie oblasti vrátane horizontálnych záležitostí.

Podvýbor môže rokovať o otázkach súvisiacich s jedným, viacerými alebo všetkými uvedenými oblasťami.

4.   Sekretariát

Úradník Európskej Únie a úradník Palestínskeho správneho orgánu vystupujú spoločne ako stáli tajomníci podvýboru.

Všetky oznámenia týkajúce sa podvýboru sa odosielajú tajomníkom.

5.   Zasadnutia

Podvýbor zasadá vždy, keď si to vyžadujú okolnosti. Zasadnutie sa môže zvolať na základe požiadavky predsedu ktorejkoľvek zo strán zaslanej prostredníctvom stáleho tajomníka, ktorý postúpi požiadavku druhej strane. Po doručení požiadavky na zasadnutie podvýboru stály tajomník druhej strany odpovie do 15 pracovných dní.

V osobitne naliehavých prípadoch sa zasadnutia podvýboru môžu zvolať aj v kratšom čase za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia. Všetky žiadosti o zvolanie zasadnutia musia mať písomnú formu.

Každé zasadnutie podvýboru sa koná v čase a na mieste, na ktorom sa obe strany dohodli.

Zasadnutia zvoláva zodpovedný stály tajomník po dohode s predsedom. Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Ak obe strany súhlasia, podvýbor môže pozvať na svoje zasadnutia odborníkov, aby poskytli požadované špecifické informácie.

6.   Program zasadnutí

Všetky požiadavky na zaradenie bodov do programu podvýboru sa zasielajú stálym tajomníkom.

Predseda vypracuje pre každé zasadnutie predbežný program rokovania. Zodpovedný stály tajomník ho odovzdá svojmu náprotivku najneskôr desať dní pred začiatkom zasadnutia.

Body, ktoré majú byť zaradené do predbežného programu zasadnutia, musia byť oznámené stálym tajomníkom najneskôr 15 dní pred začatím zasadnutia. Obom stranám sa doručia podklady aspoň sedem dní pred zasadnutím. Aby sa zohľadnili naliehavé záležitosti, je možné tieto časové lehoty skrátiť za predpokladu, že s tým obe strany súhlasia.

Podvýbor prijíma program na začiatku každého zasadnutia.

7.   Zápisnica

Zápisnicu vypracúvajú a schvaľujú obaja stáli tajomníci po každom zasadnutí. Tajomníci podvýboru zasielajú kópiu zápisnice vrátane návrhov podvýboru stálym tajomníkom a predsedovi spoločného výboru.

8.   Zverejňovanie

Ak nebolo rozhodnuté inak, zasadnutia podvýboru nie sú verejné.