ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.172.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 172

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
30. júna 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 529/2012 z 13. júna 2012, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 530/2012 z 13. júna 2012 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom

3

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie ( 1 )

10

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

30.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 529/2012

z 13. júna 2012,

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej (2) (ďalej len „DPS“), nadobudla platnosť 1. decembra 1997.

(2)

V článku 21 ods. 1 DPS sa stanovuje, že obchod s určitými výrobkami z ocele sa riadi hlavou III DPS s výnimkou jej článku 15 a ustanoveniami dohody o množstvových opatreniach.

(3)

Európske spoločenstvo a vláda Ruskej federácie uzavreli 26. októbra 2007 takúto dohodu o obchode s určitými výrobkami z ocele (3) (ďalej len „dohoda“).

(4)

S cieľom vykonať dohodu Rada prijala 22. októbra 2007 nariadenie (ES) č. 1342/2007 (4).

(5)

V dohode sa stanovuje, že v prípade, že Ruská federácia pristúpi k Svetovej obchodnej organizácii pred uplynutím platnosti dohody, platnosť dohody sa ukončí a následne sa ku dňu pristúpenia zrušia množstvové limity.

(6)

Odo dňa, ku ktorému Ruská federácia pristúpi k Svetovej obchodnej organizácii, nebude viac potrebné nariadenie na vykonávanie dohody. Nariadenie (ES) č. 1342/2007 by sa preto malo zrušiť s účinnosťou od uvedeného dátumu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1342/2007 sa týmto zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa pristúpenia Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii. V tejto súvislosti Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, kde uvedie tento dátum.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 13. júna 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 10. mája 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. mája 2012.

(2)  Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 52.

(4)  Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 1.


30.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/3


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 530/2012

z 13. júna 2012

o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom

(prepracované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 z 18. februára 2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom (3) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). Keďže sú potrebné ďalšie zmeny a doplnenia, uvedené nariadenie by sa malo z dôvodu prehľadnosti prepracovať.

(2)

V rámci spoločnej dopravnej politiky by sa mali prijať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a na zabránenie znečisťovaniu v námornej doprave.

(3)

Únia je vážne znepokojená nehodami lodí, na ktorých sa podieľajú ropné tankery, a s nimi súvisiacim znečistením jej pobrežia poškodzujúcim jej faunu a flóru a ostatné morské zdroje.

(4)

Vo svojom oznámení o spoločnej politike o bezpečnosti na mori Komisia podčiarkla požiadavku mimoriadneho zasadania Rady o životnom prostredí a doprave z 25. januára 1993 na podporu opatrenia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) týkajúceho sa zníženia bezpečnostnej medzery medzi novými a existujúcimi loďami prostredníctvom modernizácie a/alebo vyradenia existujúcich lodí.

(5)

Svojou rezolúciou z 8. júna 1993 o spoločnej politike o bezpečnosti na mori (5) Rada plne podporila ciele uvedené v oznámení Komisie.

(6)

Vo svojom uznesení z 11. marca 1994 o spoločnej politike o bezpečnosti na mori (6) Európsky parlament uvítal oznámenie Komisie a vyzval ju, aby prijala opatrenia na zlepšenie bezpečnostných noriem tankerov.

(7)

Vo svojom uznesení z 20. januára 2000 o ropnej škvrne spôsobenej haváriou tankera Erika (7) Európsky parlament uvítal akékoľvek úsilie Komisie o stanovenie skoršieho dátumu, od ktorého budú ropné tankery povinné mať konštrukciu s dvojitým trupom.

(8)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 21. novembra 2002 o havárii ropného tankeru Prestige pri pobreží Galície (8) žiadal prísnejšie opatrenia, ktoré môžu rýchlejšie nadobudnúť účinnosť, a uviedol, že táto nová katastrofa znovu zvýraznila potrebu účinnej akcie na medzinárodnej úrovni a úrovni Únie, aby sa podstatne zvýšila bezpečnosť námornej dopravy.

(9)

IMO v Medzinárodnom dohovore o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 a protokole z roku 1978, ktorý sa k nemu vzťahuje (dohovor MARPOL 73/78), stanovila medzinárodne dohodnuté pravidlá o zabránení znečisťovaniu, ktoré majú vplyv na konštrukciu a prevádzku ropných tankerov. Členské štáty sú zmluvnými stranami dohovoru MARPOL 73/78.

(10)

Podľa článku 3.3 dohovoru MARPOL 73/78 sa tento dohovor nevzťahuje na vojnové lode, pomocné mechanizmy alebo iné plavidlá vlastnené alebo prevádzkované štátom a používané len pre vládne neobchodné služby.

(11)

Porovnanie veku tankerov a štatistík o nehodách ukazuje zvyšujúci sa podiel nehôd starších lodí. Na medzinárodnej úrovni bolo dohodnuté, že prijatie zmien dohovoru MARPOL 73/78 v roku 1992 vyžadujúcich používanie konštrukčných noriem na dvojitý trup alebo ekvivalentných konštrukčných noriem pre existujúce ropné tankery s jednoduchým trupom, keď dosiahnu určitý vek, poskytne týmto ropným tankerom vyšší stupeň ochrany proti náhodnému znečisteniu ropou v prípade zrážky alebo uviaznutia lode.

(12)

Je v záujme Únie prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby ropné tankery vstupujúce do prístavov a príbrežných terminálov alebo kotviace v oblasti pod jurisdikciou členských štátov a ropné tankery plaviace sa pod vlajkou členských štátov spĺňali požiadavky pravidla 20 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78, revidovaného v roku 2004 rezolúciou MEPC 117(52) prijatou Výborom IMO pre ochranu morského prostredia (MEPC) s cieľom zmenšenia rizika náhodného znečistenia ropou v európskych vodách.

(13)

Rezolúcia MEPC 114(50) prijatá 4. decembra 2003 zaviedla nové pravidlo 21 do prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78 o zabránení znečisťovaniu ropou z ropných tankerov prepravujúcich ťažké oleje, ktoré zakazuje prepravu ťažkých olejov v ropných tankeroch s jednoduchým trupom. Odseky 5, 6 a 7 pravidla 21 upravujú možnosť výnimiek z uplatňovania určitých ustanovení uvedeného pravidla. Vyhlásenie talianskeho predsedníctva Európskej rady v mene Európskej únie, zaznamenané v oficiálnej správe MEPC na jeho 50. zasadaní (MEPC 50/3), obsahuje politický záväzok nevyužívať uvedené výnimky.

(14)

Zmeny a doplnenia dohovoru MARPOL 73/78, ktoré prijala IMO 6. marca 1992, nadobudli účinnosť 6. júla 1993. Uvedené opatrenia stanovujú konštrukčné požiadavky na ropné tankery týkajúce sa dvojitého alebo ekvivalentného trupu od 6. júla 1996 zamerané na prevenciu znečistenia ropou v prípade zrážky alebo uviaznutia lode. V rámci uvedených zmien a doplnení nadobudol 6. júla 1995 účinnosť plán vyraďovania ropných tankerov s jednoduchým trupom dodaných pred týmto dátumom, ktorý vyžaduje, aby ropné tankery dodané do 1. júna 1982 spĺňali konštrukčné normy pre dvojitý alebo ekvivalentný trup najneskôr do 25 a v niektorých prípadoch do 30 rokov od dňa ich dodania. Takéto existujúce ropné tankery s jednoduchým trupom by nemali mať povolenie na prevádzku po roku 2005 a v niektorých prípadoch po roku 2012, ak nespĺňajú konštrukčné požiadavky na dvojitý alebo ekvivalentný trup podľa pravidla 19 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78. Pre existujúce ropné tankery s jednoduchým trupom dodané po 1. júni 1982 alebo tie, ktoré boli dodané do 1. júna 1982 a boli prebudované tak, že spĺňajú požiadavky dohovoru MARPOL 73/78 týkajúce sa nádrží s oddelenou záťažou a ich bezpečnostného umiestnenia, sa tento termín posunie najneskôr do roku 2026.

(15)

Dôležité zmeny a doplnenia pravidla 20 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78 boli prijaté 27. apríla 2001 na 46. zasadaní MEPC rezolúciou MEPC 95(46) a 4. decembra 2003 rezolúciou MEPC 111(50) a zavádzajú nový zrýchlený plán vyraďovania ropných tankerov s jednoduchým trupom. Príslušné konečné termíny, ku ktorým musia ropné tankery spĺňať pravidlo 19 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78, závisia od veľkosti a veku lode. Ropné tankery sú preto v tomto pláne rozdelené do troch kategórií podľa ich hrubej priestornosti, konštrukcie a veku. Všetky tieto kategórie vrátane najnižšej kategórie 3 sú dôležité pre obchod v rámci Únie.

(16)

Konečným termínom, ku ktorému majú byť ropné tankery s jednoduchým trupom vyradené, je výročie dátumu dodania lode podľa rozvrhu začínajúceho od roku 2003 do roku 2005 pre ropné tankery kategórie 1 a do roku 2010 pre ropné tankery kategórie 2 a 3.

(17)

Pravidlo 20 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78 zavádza požiadavku, aby ropné tankery s jednoduchým trupom mohli byť naďalej prevádzkované s podmienkou, že zodpovedajú schéme posudzovania stavu (CAS) prijatej 27. apríla 2001 rezolúciou MEPC 94(46), zmenenou a doplnenou rezolúciou MEPC 99(48) z 11. októbra 2002 a rezolúciou MEPC 112(50) zo 4. decembra 2003. CAS stanovuje povinnosť, aby správa vlajkového štátu vydala vyhlásenie o zhode a aby sa zapojila do overovacieho procesu CAS. CAS je určená na odhaľovanie konštrukčných nedostatkov opotrebovaných ropných tankerov a mala by sa uplatňovať na všetky ropné tankery staršie než 15 rokov.

(18)

Pravidlo 20.5 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78 umožňuje výnimku pre ropné tankery kategórie 2 a 3, aby mohli byť za určitých okolností prevádzkované aj po uplynutí termínu ich vyradenia. Pravidlo 20.8.2 tej istej prílohy poskytuje zmluvným stranám dohovoru MARPOL 73/78 právo odoprieť vstup do prístavov alebo príbrežných terminálov pod ich jurisdikciou tým ropným tankerom, ktoré majú povolenie byť prevádzkované v rámci tejto výnimky. Členské štáty deklarovali svoj zámer využiť toto právo. Každé rozhodnutie využiť toto právo by sa malo oznámiť IMO.

(19)

Je dôležité zabezpečiť, aby ustanovenia tohto nariadenia neviedli k ohrozeniu bezpečnosti posádky alebo ropných tankerov v prípade hľadania bezpečného prístavu alebo útočiska.

(20)

Aby mohli lodenice v členských štátoch opravovať ropné tankery s jednoduchým trupom, môžu členské štáty urobiť výnimky a povoliť vstup takých plavidiel do svojich prístavov za predpokladu, že neprepravujú žiadny náklad.

(21)

Je veľmi nepravdepodobné, že by IMO zmenila obsah príslušných pravidiel dohovoru MARPOL 73/78 a rezolúcií MEPC 111(50) a 94(46) prijatých MEPC, na ktoré sa odkazuje v tomto nariadení. Nepodstatné zmeny, ako je prečíslovanie, by však mohli byť zavedené v uvedených textoch. S cieľom dosiahnuť, aby bolo toto nariadenie vždy aktualizované s ohľadom na najnovší vývoj príslušného medzinárodného práva, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, len pokiaľ ide o takéto zmeny a doplnenia, ktoré nerozširujú rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účel

Účelom tohto nariadenia je zaviesť urýchlené zavádzanie uplatňovania konštrukčných požiadaviek dohovoru MARPOL 73/78, ako sú vymedzené v článku 3 tohto nariadenia, týkajúcich sa dvojitého alebo ekvivalentného trupu pre ropné tankery s jednoduchým trupom a zakázať prepravu ťažkých olejov v ropných tankeroch s jednoduchým trupom smerujúcich do prístavov členských štátov alebo opúšťajúcich tieto prístavy.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na ropné tankery s nosnosťou 5 000 ton a väčšou, ktoré:

a)

plávajú pod vlajkou členského štátu;

b)

bez ohľadu na to, pod akou vlajkou plávajú, vstupujú do prístavu alebo príbrežného terminálu alebo opúšťajú prístav alebo príbrežný terminál, ktorý je pod jurisdikciou členského štátu, alebo kotvia v oblasti, ktorá je pod jurisdikciou členského štátu.

Na účely článku 4 ods. 3 sa toto nariadenie vzťahuje na ropné tankery s nosnosťou 600 ton a väčšou.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na vojnové lode, pomocné mechanizmy alebo iné lode vlastnené alebo prevádzkované štátom a používané len pre vládne neobchodné služby. Členské štáty sa musia snažiť, pokiaľ je to opodstatnené a realizovateľné, o dodržiavanie tohto nariadenia pre lode uvedené v tomto odseku.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„dohovor MARPOL 73/78“ znamená Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí z roku 1973, zmenený a doplnený protokolom z roku 1978, ktorý sa k nemu vzťahuje, v ich aktualizovaných zneniach;

2.

„ropný tanker“ znamená ropný tanker vymedzený v pravidle 1.5 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

3.

„nosnosť“ znamená nosnosť vymedzenú v pravidle 1.23 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

4.

„ropný tanker kategórie 1“ znamená ropný tanker s nosnosťou 20 000 ton alebo viac, ktorý ako náklad prepravuje surovú ropu, vykurovacie oleje, ťažké dieselové oleje alebo mazacie oleje, alebo ropný tanker s nosnosťou 30 000 ton a viac, ktorý prepravuje iné ropné výrobky, než sú uvedené vyššie, a ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v pravidlách 18.1 až 18.9, 18.12 až 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 a 35.3 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

5.

„ropný tanker kategórie 2“ znamená ropný tanker s nosnosťou 20 000 ton a viac, ktorý ako náklad prepravuje surovú ropu, vykurovacie oleje, ťažké dieselové oleje alebo mazacie oleje, alebo ropný tanker s nosnosťou 30 000 ton a viac, ktorý prepravuje iné ropné výrobky, než sú uvedené vyššie, a ktorý spĺňa požiadavky uvedené v pravidlách 18.1 až 18.9, 18.12 až 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 a 35.3 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78, a je vybavený bezpečne umiestenými nádržami s oddelenou záťažou (SBT/PL);

6.

„ropný tanker kategórie 3“ znamená ropný tanker s nosnosťou 5 000 ton a viac, ale menej, než je špecifikované v bodoch 4 a 5;

7.

„ropný tanker s jednoduchým trupom“ znamená ropný tanker, ktorý nespĺňa konštrukčné požiadavky na dvojitý alebo ekvivalentný trup stanovené v pravidlách 19 a 28.6 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

8.

„ropný tanker s dvojitým trupom“ znamená ropný tanker:

a)

s nosnosťou 5 000 ton a viac, ktorý spĺňa konštrukčné požiadavky na dvojitý alebo ekvivalentný trup uvedené v pravidlách 19 a 28.6 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78 alebo požiadavky uvedené v pravidle 20.1.3 uvedenej prílohy, alebo

b)

s nosnosťou 600 ton a viac, ale menej ako 5 000 ton, vybavený nádržami alebo priestormi s dvojitým dnom v súlade s pravidlom 19.6.1 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78 a bočnými nádržami alebo priestormi umiestnenými v súlade s pravidlom 19.3.1 uvedenej prílohy a v súlade s požiadavkou na vzdialenosť w uvedenou v pravidle 19.6.2 uvedenej prílohy;

9.

„vek“ znamená vek lode vyjadrený počtom rokov od dátumu jej dodania;

10.

„ťažký dieselový olej“ znamená dieselový olej vymedzený v pravidle 20 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

11.

„vykurovací olej“ znamená ťažké destiláty alebo zvyšky surovej ropy alebo zmesi takých materiálov, ako je vymedzené v pravidle 20 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

12.

„ťažký olej znamená“:

a)

surové ropné oleje s hustotou vyššou než 900 kg/m3 pri teplote 15 °C (zodpovedá stupňu API menšiemu než 25,7);

b)

iné oleje ako surové ropné oleje s hustotou vyššou než 900 kg/m3 pri teplote 15 °C alebo s kinematickou viskozitou vyššou než 180 mm2/s pri teplote 50 °C (zodpovedá kinematickej viskozite nad 180 cSt);

c)

bitúmen a decht a ich emulzie.

Článok 4

Súlad ropných tankerov s jednoduchým trupom s konštrukčnými požiadavkami na dvojitý alebo ekvivalentný trup

1.   Žiadny ropný tanker nesmie mať povolenie na prevádzku pod vlajkou členského štátu ani žiadny ropný tanker, bez ohľadu na jeho vlajku, nesmie mať povolenie vstúpiť do prístavov alebo príbrežných terminálov pod jurisdikciou členského štátu, pokiaľ taký tanker nie je ropným tankerom s dvojitým trupom.

2.   Bez ohľadu na odsek 1, ropné tankery kategórie 2 alebo 3, ktoré sú vybavené len dvojitým dnom alebo dvojitou obšívkou a tieto priestory sa nepoužívajú na prepravu olejov a rozprestierajú sa po celej dĺžke nákladného tanku alebo sú vybavené priestormi s dvojitým trupom nepoužívanými na prepravu olejov a rozprestierajúcimi sa po celej dĺžke nákladného tanku, no ktoré nespĺňajú podmienky pre výnimku z ustanovení pravidla 20.1.3 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78, môžu pokračovať v prevádzke, ak pritom neprekročia výročie dodania lode v roku 2015 alebo deň, v ktorom loď dosiahla vek 25 rokov odo dňa jej dodania, podľa toho, čo nastane skôr.

3.   Žiadnemu ropnému tankeru, ktorý prepravuje ťažké oleje, nie je povolené plávať pod vlajkou členského štátu, pokiaľ takýto tanker nie je ropným tankerom s dvojitým trupom.

Žiadnemu ropnému tankeru, ktorý prepravuje ťažké oleje, bez ohľadu na jeho vlajku, nie je povolené vplávať do prístavov alebo príbrežných terminálov alebo opustiť prístavy alebo príbrežné terminály, ktoré sú pod jurisdikciou členského štátu, alebo kotviť v oblasti, ktorá je pod jurisdikciou členského štátu, pokiaľ takýto tanker nie je ropným tankerom s dvojitým trupom.

4.   Ropné tankery prevádzkované výhradne v prístavoch a vo vnútrozemskej plavbe môžu byť vyňaté z odseku 3 za predpokladu, že majú riadne osvedčenia podľa právnych predpisov pre vnútrozemskú plavbu.

Článok 5

Súlad so schémou posudzovania stavu

Bez ohľadu na vlajku, pod ktorou plávajú, nesmie byť ropným tankerom s jednoduchým trupom, starším než 15 rokov povolené vplávať do prístavov alebo príbrežných terminálov, alebo opustiť prístavy alebo príbrežné terminály, ktoré sú pod jurisdikciou členského štátu, alebo kotviť v oblasti, ktorá je pod jurisdikciou členského štátu, pokiaľ nie sú takéto tankery v súlade so schémou posudzovania stavu uvedenou v článku 6.

Článok 6

Schéma posudzovania stavu

Na účely článku 5 sa uplatňuje schéma posudzovania stavu prijatá rezolúciou MEPC 94(46) z 27. apríla 2001, zmenenou a doplnenou rezolúciou MEPC 99(48) z 11. októbra 2002 a rezolúciou MEPC 112(50) zo 4. decembra 2003.

Článok 7

Konečný termín

Po uplynutí výročia dátumu dodania lode v roku 2015 sa už ďalej nepovoľuje:

a)

pokračovanie prevádzky ropných tankerov kategórie 2 a 3 plávajúcich pod vlajkou členského štátu v súlade s pravidlom 20.5 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

b)

vstup do prístavov alebo príbrežných terminálov pod jurisdikciou členského štátu ostatným ropným tankerom kategórie 2 a 3, bez ohľadu na to, že pokračujú v prevádzke pod vlajkou tretieho štátu v súlade s pravidlom 20.5 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78.

Článok 8

Výnimky pre lode, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach, alebo lode, ktoré sa majú opravovať

Odchylne od článkov 4, 5 a 7 môže príslušný orgán členského štátu s výhradou vnútroštátnych ustanovení povoliť za výnimočných okolností jednotlivej lodi vstup do prístavu alebo príbrežného terminálu, alebo opustenie prístavu alebo príbrežného terminálu, ktorý je pod jurisdikciou tohto členského štátu, alebo kotvenie v oblasti, ktorá je pod jurisdikciou tohto členského štátu, keď:

a)

sa ropný tanker nachádza v ťažkostiach a hľadá útočisko;

b)

nenaložený ropný tanker pláva do prístavu, v ktorom sa bude opravovať.

Článok 9

Oznámenie pre IMO

1.   Každý členský štát informuje IMO o svojom rozhodnutí týkajúcom sa odopretia vstupu ropných tankerov podľa článku 7 tohto nariadenia prevádzkovaných v súlade s pravidlom 20.5 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78 do prístavov alebo príbrežných terminálov pod jeho jurisdikciou na základe pravidla 20.8.2 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78.

2.   Každý členský štát oznámi IMO povolenie, pozastavenie, zrušenie alebo odmietnutie prevádzky ropného tankera kategórie 1 alebo 2 oprávneného plávať pod jeho vlajkou v súlade s článkom 5 tohto nariadenia na základe pravidla 20.8.1 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78.

Článok 10

Postup pri zmene a doplnení

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11 prijímať delegované akty týkajúce sa zosúladenia odkazov v tomto nariadení na nepodstatné zmeny a doplnenia, ako je prečíslovanie, ktoré prijala IMO, týkajúce sa pravidiel prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78, ako aj rezolúcií MEPC 111(50) a 94(46), zmenených a doplnených rezolúciami MEPC 99(48) a 112(50) bez toho, aby takéto zmeny a doplnenia rozšírili rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

2.   Zmeny a doplnenia dohovoru MARPOL 73/78 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí (9).

Článok 11

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. júla 2012. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznámi delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 12

Zrušovacie ustanovenie

Nariadenie (ES) č. 417/2002 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 13. júna 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 98.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. mája 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. júna 2012.

(3)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 1.

(4)  Pozri prílohu I.

(5)  Ú. v. ES C 271, 7.10.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. ES C 91, 28.3.1994, s. 301.

(7)  Ú. v. ES C 304, 24.10.2000, s. 198.

(8)  Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 415.

(9)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 12)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002

(Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 1).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002

(Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1).

Iba článok 11.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2003

(Ú. v. EÚ L 249, 1.10.2003, s. 1).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2004

(Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 26).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 457/2007

(Ú. v. EÚ L 113, 30.4.2007, s. 1).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009

(Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109).

Iba bod 7.4 prílohy.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1163/2009

(Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 13).

 


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 417/2002

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1 úvodná časť

článok 2 ods. 1 úvodná časť

článok 2 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 2 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 2 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 2 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 2 ods. 1 druhý pododsek

článok 2 ods. 1 druhý pododsek

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 3

článok 3

článok 4 ods. 1 úvodná časť

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1 písm. a)

článok 4 ods. 1 písm. b)

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 6

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7 úvodná časť

článok 7 úvodná časť

článok 7 prvá zarážka

článok 7 písm. a)

článok 7 druhá zarážka

článok 7 písm. b)

článok 7 záverečná časť

článok 7 úvodná časť

článok 8 ods. 1 úvodná časť

článok 8 úvodná časť

článok 8 ods. 1 prvá zarážka

článok 8 písm. a)

článok 8 ods. 1 druhá zarážka

článok 8 písm. b)

článok 8 ods. 2

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 2

článok 10

článok 11

článok 10

článok 11

 

 

článok 12

článok 12 prvý odsek

článok 12 druhý odsek

článok 13

článok 13

príloha I

príloha II


30.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/10


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 531/2012

z 13. júna 2012

o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Spoločenstva (3) bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). Keďže sa majú uskutočniť ďalšie zmeny a doplnenia, z dôvodu jasnosti by sa malo prepracovať.

(2)

Cieľ zmenšovať rozdiel medzi vnútroštátnymi a roamingovými tarifami, ktorý bol zahrnutý do hodnotiaceho rámca Komisie na obdobie rokov 2011 – 2015, ktorý v novembri 2009 podporila skupina na vysokej úrovni pre stratégiu i2010 a ktorý bol zahrnutý do oznámenia Komisie nazvaného Digitálna agenda pre Európu, by mal tiež zostať cieľom tohto nariadenia. Predpokladaný oddelený predaj roamingových služieb a domácich služieb by mal zvýšiť hospodársku súťaž, a tým znížiť ceny pre zákazníkov a vytvoriť vnútorný trh s roamingovými službami v Únii, na ktorom by sa vnútroštátne a roamingové tarify výrazne neodlišovali. Roamingové služby v rámci Únie môžu stimulovať rozvoj vnútorného telekomunikačného trhu v Únii.

(3)

Nemožno tvrdiť, že existuje vnútorný telekomunikačný trh, pokiaľ existujú významné rozdiely medzi domácimi a roamingovými cenami. Preto by konečným cieľom malo byť odstránenie rozdielov medzi domácimi poplatkami a poplatkami za roaming, a teda vytvorenie vnútorného trhu s mobilnými komunikačnými službami.

(4)

Vysoká úroveň cien za roamingové volania, SMS a dátové roamingové služby, ktoré platia užívatelia verejných mobilných komunikačných sietí, ako sú študenti, obchodní cestujúci a turisti, je prekážkou pri používaní ich mobilných zariadení na cestách v zahraničí v rámci Únie a znepokojuje spotrebiteľov, národné regulačné orgány a inštitúcie Únie, keďže predstavuje významnú prekážku pre vnútorný trh. Nadmerne vysoké maloobchodné poplatky sú výsledkom vysokých veľkoobchodných poplatkov, ktoré účtuje zahraničný prevádzkovateľ hostiteľskej siete, a v mnohých prípadoch aj vysokých maloobchodných prirážok účtovaných vlastným prevádzkovateľom siete zákazníka. Z dôvodu nedostatočnej hospodárskej súťaže sa zníženie veľkoobchodných poplatkov často neprenesie až na maloobchodného zákazníka. Aj keď niektorí prevádzkovatelia nedávno zaviedli tarifné režimy, ktoré zákazníkom poskytujú výhodnejšie podmienky a trocha nižšie ceny, naďalej existujú dôkazy o tom, že medzi nákladmi a cenami nie je ani zďaleka taký vzťah, aký by bol bežný na trhoch s hospodárskou súťažou.

(5)

Vysoké poplatky za roaming predstavujú prekážku pre úsilie Únie o vytvorenie znalostnej ekonomiky a uskutočnenie vnútorného trhu s 500 miliónmi spotrebiteľov. Mobilné dátové prenosy uľahčuje pridelenie dostatočného rádiového frekvenčného spektra, aby zákazníci a podniky mohli využívať hlasové, SMS a dátové služby kdekoľvek v Únii. Zabezpečením včasného pridelenia dostatočného a vhodného frekvenčného spektra na podporu cieľov politiky Únie a na účely toho, aby sa čo najlepšie vyhovelo rastúcemu dopytu po bezdrôtových dátových službách, viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra zriadený rozhodnutím č. 243/2012/EÚ (5) otvorí cestu vývoju, ktorý Únii umožní prevziať celosvetovo vedúce postavenie v oblasti rýchlosti širokopásmového pripojenia, mobility, pokrytia a kapacity, pričom uľahčí tvorbu nových obchodných modelov a technológií a prispeje tak k zmenšeniu štrukturálnych problémov na úrovni veľkoobchodného roamingu.

(6)

Z dôvodu veľkého rozšírenia používania mobilných zariadení s možnosťou pripojenia na internet majú dátové roamingové služby veľký hospodársky význam. Pre užívateľov, rovnako ako pre poskytovateľov aplikácií a obsahov ide o rozhodujúce kritérium. S cieľom stimulovať rozvoj tohto trhu by poplatky za prenos dát nemali brániť rastu.

(7)

Komisia vo svojom oznámení s názvom O predbežnej správe o vývoji v oblasti roamingových služieb v Európskej únii skonštatovala, že technologický rozvoj a/alebo alternatívy k roamingovým službám, ako napríklad dostupnosť VoIP (prenos hlasu cez internet) alebo Wi-Fi, môžu zvýšiť konkurencieschopnosť vnútorného trhu s roamingovými službami v Únii. Zatiaľ čo sa tieto alternatívy, najmä služby VoIP, čoraz viac využívajú na vnútroštátnej úrovni, nedošlo k žiadnemu významnému rozvoju ich využívania, pokiaľ ide o roaming.

(8)

Z dôvodu rýchleho rozvoja mobilných dátových prenosov a rastúceho počtu zákazníkov využívajúcich hlasové, SMS a dátové roamingové služby v zahraničí je potrebné zvýšiť konkurenčný tlak a vytvoriť nové obchodné modely a technológie. Regulácia poplatkov za roaming by mala byť vytvorená tak, aby neodrádzala od hospodárskej súťaže o nižšie úrovne cien.

(9)

Vytvorenie európskej sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej a podnikateľskej oblasti založenej na mobilite jednotlivcov a digitálnych dát by malo uľahčiť komunikáciu medzi ľuďmi s cieľom vytvoriť skutočnú „Európu pre občanov“.

(10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a pridružených prostriedkov (prístupová smernica) (6), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) (7), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (8), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (9) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (10) (ďalej spoločne ako „regulačný rámec z roku 2002 pre elektronické komunikácie“) majú za cieľ vytvoriť vnútorný trh s elektronickými komunikáciami v rámci Únie pri zabezpečení vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom rozvinutej hospodárskej súťaže.

(11)

Nariadenie (ES) č. 717/2007 nie je izolovaným opatrením, ale pokiaľ ide o roaming v rámci Únie, dopĺňa a podporuje pravidlá stanovené v regulačnom rámci z roku 2002 pre elektronické komunikácie. Tento rámec neposkytol národným regulačným orgánom dostatočné nástroje na prijímanie účinných a rozhodných krokov, pokiaľ ide o stanovovanie cien roamingových služieb v rámci Únie, a preto nezabezpečuje bezproblémové fungovanie vnútorného trhu s roamingovými službami. Nariadenie (ES) č. 717/2007 bolo vhodným prostriedkom na nápravu tejto situácie.

(12)

Regulačný rámec z roku 2002 pre elektronické komunikácie vychádza zo zásady, že regulačné povinnosti by sa ex ante mali ukladať len tam, kde neexistuje účinná hospodárska súťaž, a za predpokladu, že prebehne proces periodickej analýzy trhu a preskúmanie povinností národnými regulačnými orgánmi, čo povedie k uloženiu povinností ex ante tým prevádzkovateľom, ktorí budú určení ako prevádzkovatelia s významným vplyvom na trhu. Medzi prvky vytvárajúce tento proces patrí definovanie relevantných trhov v súlade s odporúčaním Komisie o relevantných trhoch produktov a služieb v sektore elektronických komunikácií, ktoré pripadajú do úvahy na reguláciu ex ante v súlade so smernicou 2002/21/ES (11) (ďalej len „odporúčanie“), analýza definovaných trhov podľa usmernenia Komisie o analýze trhu a hodnotení významného vplyvu na trhu podľa regulačného rámca Únie pre elektronické komunikačné siete a služby (12), určenie prevádzkovateľov s významným vplyvom na trhu a uloženie povinností ex ante takto určeným prevádzkovateľom.

(13)

V odporúčaní sa ako relevantný trh, ktorý pripadá do úvahy na reguláciu ex ante, určil veľkoobchodný vnútroštátny trh s medzinárodným roamingom vo verejných mobilných sieťach. Práca, ktorú vykonali národné regulačné orgány, individuálne i v Skupine európskych regulačných orgánov (ďalej len „ERG“ – European Regulators Group) a v jej nástupcovi, Orgáne európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „BEREC“ – Body of European Regulators for Electronic Communications) zriadenom nariadením (ES) č. 1211/2009 (13), pri analýze vnútroštátnych veľkoobchodných trhov s medzinárodným roamingom však ukázala, že vzhľadom na špecifické okolnosti medzinárodného roamingu vrátane jeho cezhraničnej povahy nemôžu národné regulačné orgány účinne riešiť vysokú úroveň veľkoobchodných poplatkov za roaming v rámci Únie, pretože je ťažké určiť podniky s významným vplyvom na trhu. Po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 717/2007 sa z revidovaného odporúčania (14) vypustil trh s roamingovými službami.

(14)

Okrem toho národné regulačné orgány zodpovedné za ochranu a podporu záujmov mobilných zákazníkov, ktorí majú obvyklý pobyt na ich území, nemôžu kontrolovať správanie prevádzkovateľov navštívených sietí so sídlom v inom členskom štáte, od ktorých sú títo zákazníci závislí pri využívaní medzinárodných roamingových služieb. Táto prekážka by mohla znížiť aj účinnosť opatrení prijatých členskými štátmi na základe právomocí, ktoré im zostali v oblasti prijímania predpisov na ochranu spotrebiteľa.

(15)

Existuje preto tlak na členské štáty, aby prijali opatrenia zaoberajúce sa úrovňou poplatkov za medzinárodný roaming, ale ukázalo sa, že mechanizmus regulačného zásahu národných regulačných orgánov ex ante ustanovený regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie nepostačuje na to, aby uvedeným orgánom umožnil v tejto špecifickej oblasti rozhodujúcim spôsobom zasiahnuť v záujme spotrebiteľa.

(16)

Okrem toho Európsky parlament vo svojom uznesení o európskych predpisoch a trhoch v oblasti elektronickej komunikácie (15) vyzval Komisiu, aby vyvinula nové iniciatívy na zníženie vysokých nákladov na cezhraničnú prevádzku mobilného telefonovania, a Európska rada na svojom zasadnutí 23. a 24. marca 2006 dospela k záveru, že na dosiahnutie cieľov hospodárskeho rastu a produktivity sú na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni nevyhnutné sústredené, účinné a integrované politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“), a v tomto kontexte poukázala na význam znižovania poplatkov za roaming pre hospodársku súťaž.

(17)

Cieľom regulačného rámca z roku 2002 pre elektronické komunikácie bolo na základe vtedajších úvah odstránenie všetkých prekážok obchodu medzi členskými štátmi v oblasti, ktorú harmonizoval, okrem iného v oblasti opatrení, ktoré majú vplyv na poplatky za roaming. Toto by však nemalo brániť úpravám harmonizovaných predpisov v súlade s inými úvahami pri hľadaní najúčinnejších spôsobov, ako posilniť hospodársku súťaž na vnútornom trhu s roamingovými službami a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.

(18)

Toto nariadenie by preto malo umožniť odkloniť sa od inak uplatniteľných pravidiel podľa regulačného rámca z roku 2002 pre elektronické komunikácie, najmä rámcovej smernice, konkrétne tak, že pri nedostatku významného vplyvu na trhu by mali ceny za ponúkané služby vychádzať z obchodnej dohody, čím by sa umožnilo zavedenie doplnkových regulačných povinností, ktoré by odrážali špecifickú povahu roamingových služieb v rámci Únie.

(19)

Maloobchodný i veľkoobchodný trh s roamingom prejavujú jedinečné charakteristiky, ktoré odôvodňujú výnimočné opatrenia presahujúce mechanizmy inak dostupné v regulačnom rámci z roku 2002 pre elektronické komunikácie.

(20)

Mal by sa použiť spoločný, harmonizovaný prístup, ktorý zabezpečí, že užívatelia pozemských verejných mobilných komunikačných sietí cestujúci v rámci Únie nebudú platiť neprimerane vysoké ceny za roamingové služby v rámci Únie, čím sa posilní hospodárska súťaž v oblasti roamingových služieb medzi poskytovateľmi roamingu, dosiahne sa vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a zachovajú sa stimuly pre inovácie a možnosť výberu pre spotrebiteľov. Vzhľadom na cezhraničný charakter dotknutých služieb je tento spoločný prístup potrebný, aby poskytovatelia roamingu mohli pôsobiť v rámci jednotného, koherentného regulačného rámca založeného na objektívne stanovených kritériách.

(21)

Účinnosť nariadenia (ES) č. 717/2007 uplynie 30. júna 2012. Pred uplynutím jeho účinnosti Komisia v súlade s jeho článkom 11 vykonala preskúmanie, v rámci ktorého bolo jej úlohou vyhodnotiť, či sa dosiahli ciele uvedeného nariadenia, a zhodnotiť vývoj vo veľkoobchodných a v maloobchodných poplatkoch za poskytovanie hlasových, SMS a dátových komunikačných služieb roamingovým zákazníkom. Vo svojej správe Európskemu parlamentu a Rade zo 6. júla 2011 o výsledku preskúmania fungovania nariadenia (ES) č. 717/2007 Komisia dospela k záveru, že je vhodné predĺžiť uplatňovanie nariadenia (ES) č. 717/2007 aj po 30. júni 2012.

(22)

Údaje o vývoji cien hlasových, SMS a dátových roamingových služieb v rámci Únie od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 717/2007, a to najmä tie, ktoré štvrťročne zozbierali národné regulačné orgány a o ktorých prostredníctvom BEREC podávali správu, nemajú výpovednú hodnotu na to, aby sa dalo predpokladať, že hospodárska súťaž na maloobchodnej alebo veľkoobchodnej úrovni sa rozvinula dostatočne a bude od júna 2012 bez regulačných opatrení udržateľná. Z týchto údajov vyplýva, že maloobchodné a veľkoobchodné roamingové ceny sú stále omnoho vyššie než domáce ceny a naďalej sa pohybujú okolo alebo blízko limitov stanovených v nariadení (ES) č. 717/2007, pričom pod týmito limitmi existuje iba obmedzená hospodárska súťaž.

(23)

Uplynutím účinnosti regulačných opatrení 30. júna 2012, ktoré sa na základe nariadenia (ES) č. 717/2007 vzťahujú na roamingové služby v rámci Únie na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni, by vzniklo značné riziko, že nedostatočný tlak hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s roamingovými službami a snaha poskytovateľov roamingu dosiahnuť maximálne výnosy z poskytovania roamingových služieb by viedli k maloobchodným a veľkoobchodným cenám roamingu v rámci Únie, ktoré by neodrážali primeraným spôsobom skutočné náklady spojené s poskytovaním danej služby, čím by sa ohrozilo plnenie cieľov uvedeného nariadenia. Regulačný zásah na trhu s mobilnými roamingovými službami by sa preto mal predĺžiť aj po 30. júni 2012, aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie vnútorného trhu vďaka umožneniu rozvoja hospodárskej súťaže, pričom sa zároveň zaručí, že spotrebitelia majú naďalej istotu, že sa im nebude účtovať nadmerne vysoká cena v porovnaní s konkurenčnými vnútroštátnymi cenami.

(24)

Národné regulačné orgány by mali podporovať cieľ politiky stanovený v článku 8 rámcovej smernice týkajúci sa schopnosti koncových užívateľov získať prístup k informáciám a šíriť ich alebo využívať aplikácie a služby podľa vlastného výberu.

(25)

S cieľom umožniť vytvorenie efektívnejšieho, integrovanejšieho a konkurencieschopnejšieho trhu s roamingovými službami by nemali existovať obmedzenia, ktoré bránia podnikom v účinnom rokovaní o veľkoobchodnom prístupe na účely poskytovania roamingových služieb. Mali by sa odstrániť prekážky, ktoré v dôsledku rozdielneho postavenia podnikov pri rokovaniach a v dôsledku rozdielneho stupňa vlastníctva infraštruktúry bránia prístupu k takýmto veľkoobchodným roamingovým službám. Prevádzkovatelia virtuálnych mobilných sietí a zmluvní predajcovia mobilných komunikačných služieb bez ich vlastnej sieťovej infraštruktúry zvyčajne poskytujú roamingové služby na základe obchodných dohôd o veľkoobchodnom roamingu s prevádzkovateľmi ich hostiteľskej mobilnej siete v rovnakom členskom štáte. Obchodné rokovania však nemusia nechať prevádzkovateľom virtuálnych mobilných sietí a zmluvným predajcom dostatočnú maržu na stimulovanie hospodárskej súťaže prostredníctvom nižších cien. Odstránenie týchto prekážok a vyváženie postavenia prevádzkovateľov virtuálnych mobilných sietí/zmluvných predajcov a prevádzkovateľov mobilných sietí pri rokovaniach tým, že sa stanoví povinnosť umožniť prístup a že sa stanovia horné hranice veľkoobchodných cien, by pomohli vytvoriť alternatívne a inovačné roamingové služby a ponuky pre zákazníkov v rámci Únie. Pravidlá regulačného rámca z roku 2002 pre elektronické komunikácie, najmä rámcová smernica a prístupová smernica, neumožňujú riešiť tento problém uvalením povinností na prevádzkovateľov s významným vplyvom na trhu.

(26)

Preto by sa mali prijať pravidlá na stanovenie povinnosti vyhovieť primeraným žiadostiam o veľkoobchodný prístup k verejným mobilným komunikačným sieťam na účely poskytovania roamingových služieb. Takýto prístup by mal byť v súlade s potrebami tých, ktorí žiadajú o prístup. Prístup by sa mal odmietnuť len na základe objektívnych kritérií, ktoré sa týkajú napríklad technickej realizovateľnosti a potreby zachovať integritu siete. V prípade odmietnutia prístupu by poškodená strana mala mať možnosť predložiť vec na vyriešenie sporu v súlade s postupom stanoveným v tomto nariadení. S cieľom zaistiť rovnaké podmienky, veľkoobchodný prístup na účely poskytovania roamingových služieb by sa mal udeliť v súlade s regulačnými povinnosťami stanovenými v tomto nariadení, ktoré sa uplatňujú na veľkoobchodnej úrovni, a mal by zohľadňovať rôzne prvky nákladov potrebných na poskytovanie takéhoto prístupu. Jednotný regulačný prístup k veľkoobchodnému prístupu na účely poskytovania roamingových služieb by mal prispievať k zabráneniu nepomeru medzi členskými štátmi. BEREC by mal v koordinácii s Komisiou a v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami vydať usmernenia pre veľkoobchodný prístup na účely poskytovania roamingových služieb.

(27)

Povinnosť poskytnúť veľkoobchodný prístup k roamingu by mala zahŕňať poskytnutie priamych veľkoobchodných roamingových služieb, ako aj poskytnutie roamingových služieb na veľkoobchodnom základe na účely ďalšieho predaja tretími stranami. Povinnosť poskytnúť veľkoobchodný prístup k roamingu by sa mala vzťahovať aj na povinnosť prevádzkovateľa mobilnej siete umožniť prevádzkovateľom virtuálnych mobilných sietí a zmluvným predajcom nakupovať regulované veľkoobchodné roamingové služby od veľkoobchodných agregátorov, ktorí poskytujú jednotné miesto prístupu a štandardnú platformu pre roamingové dohody v celej Únii. S cieľom zabezpečiť, aby prevádzkovatelia poskytli poskytovateľom roamingu prístup k všetkým prostriedkom potrebným na priamy veľkoobchodný prístup k roamingu a na veľkoobchodný prístup k roamingu na účely ďalšieho predaja v primeranom čase, mala by sa uverejniť referenčná ponuka so štandardnými podmienkami pre priamy veľkoobchodný prístup k roamingu a pre veľkoobchodný prístup k roamingu na účely ďalšieho predaja. Uverejnenie referenčnej ponuky by nemalo zabrániť obchodným rokovaniam medzi žiadateľom o prístup a poskytovateľom prístupu o cenovej úrovni konečnej veľkoobchodnej dohody alebo o ďalších službách veľkoobchodného prístupu, ktoré idú nad rámec služieb potrebných na priamy veľkoobchodný prístup k roamingu a na veľkoobchodný prístup k roamingu na účely ďalšieho predaja.

(28)

Povinnosť poskytnúť veľkoobchodný prístup k roamingu by sa mala vzťahovať na prístup ku všetkým komponentom potrebným na to, aby sa mohli poskytovať roamingové služby, akými sú: prvky siete a pridružené prostriedky; príslušné softvérové systémy vrátane operačných podporných systémov; informačné systémy alebo databázy na predbežné objednávanie, poskytovanie, objednávanie, podávanie žiadostí o údržbu a opravu a na fakturáciu; prevod čísel alebo systémy s rovnocennými funkciami; mobilné siete a služby virtuálnych sietí.

(29)

Ak žiadatelia o veľkoobchodný prístup k roamingu na účely ďalšieho predaja žiadajú o prístup k prostriedkom alebo službám nad rámec toho, čo je potrebné na poskytovanie maloobchodných roamingových služieb, prevádzkovatelia mobilných sietí môžu za tieto prostriedky alebo služby žiadať spravodlivé a primerané poplatky. Tieto ďalšie prostriedky alebo služby by okrem iného mohli byť služby s pridanou hodnotou, ďalšie softvérové a informačné systémy alebo dohody o fakturácii.

(30)

Mobilné komunikačné služby sa predávajú v balíkoch zahŕňajúcich domáce, ako aj roamingové služby, čo zákazníkovi obmedzuje výber roamingových služieb. Takéto balíky znižujú transparentnosť v oblasti roamingových služieb, pretože je zložité jednotlivé položky v balíkoch porovnať. V dôsledku toho nie je hospodárska súťaž medzi prevádzkovateľmi na základe roamingového prvku mobilného balíka ešte zjavná. Uľahčenie dostupnosti roamingu ako samostatnej služby by riešilo štrukturálne problémy, pretože by zvýšilo informovanosť spotrebiteľov o cenách roamingu a umožnilo im jasný výber roamingových služieb, čím by sa zvýšil konkurenčný tlak na strane dopytu. Prispeje to teda k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu s roamingovými službami.

(31)

Dopyt spotrebiteľov a podnikov po mobilných dátových službách sa v posledných rokoch výrazne zvýšil. Z dôvodu vysokých poplatkov za dátový roaming je však používanie týchto služieb v prípade spotrebiteľov a podnikov pôsobiacich cezhranične v Únii veľmi obmedzené. Vzhľadom na nerozvinutosť trhu a rýchle sa zvyšujúci dopyt spotrebiteľov po dátovom roamingu môžu regulované maloobchodné poplatky udržať ceny iba v okolí navrhovaných maximálnych poplatkov, ako je to i pri nariadení (ES) č. 717/2007, namiesto tlaku na ich ďalšie znižovanie, čo len potvrdzuje potrebu ďalších štrukturálnych opatrení.

(32)

Zákazníci by mali mať možnosť jednoducho, v čo najkratšom možnom čase v závislosti od technického riešenia, bez penalizácie a bezplatne prejsť k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu alebo od jedného alternatívneho poskytovateľa roamingu k druhému. Zákazníci by mali byť o tejto možnosti informovaní jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom.

(33)

Spotrebitelia by mali mať právo zvoliť si spôsobom, ktorý je voči nim ústretový, možnosť oddeleného predaja roamingových služieb a svojho domáceho mobilného balíka. V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov, ako by sa oddelený predaj regulovaných maloobchodných roamingových služieb dal technicky zrealizovať vrátane dvojitej Medzinárodnej identity mobilného účastníka (IMSI – International Mobile Subscriber Identity) (dve oddelené IMSI na tej istej SIM karte), jednoduchej IMSI (o jednu IMSI sa delia domáci poskytovateľ a poskytovateľ roamingu) a kombinácií dvojitej alebo jednoduchej IMSI spolu s technickou možnosťou, ktorá prostredníctvom dohôd medzi prevádzkovateľom domácej siete a prevádzkovateľom navštívenej siete nebráni zákazníkovi v prístupe k regulovaným dátovým roamingovým službám, ktoré sa poskytujú priamo na navštívenej sieti.

(34)

Vysoké ceny dátového roamingu odstrašujú zákazníkov od využívania mobilných dátových služieb počas cestovania v Únii. Vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt a význam dátových roamingových služieb by nemali existovať prekážky pri využívaní alternatívnych dátových roamingových služieb, ktoré sa poskytujú priamo na navštívených sieťach, dočasne alebo trvalo, bez ohľadu na existujúce roamingové zmluvy alebo dohody s domácimi poskytovateľmi a bez ďalších poplatkov, ktoré by si títo účtovali. Ak je to potrebné s cieľom ponúkať dátové roamingové služby poskytované priamo na navštívenej sieti, domáci poskytovatelia a poskytovatelia dátových roamingových služieb by mali spolupracovať, aby nebránili zákazníkom v prístupe k týmto službám a v ich využívaní a aby zabezpečili kontinuitu iných roamingových služieb.

(35)

Hoci by sa týmto nariadením nemali stanoviť žiadne konkrétne technické riešenia pre oddelený predaj roamingových služieb, ale mala by sa ním pripraviť cesta pre najúčinnejšie a najefektívnejšie riešenie vrátane kombinovaného riešenia, ktoré má vypracovať Komisia na základe informácií od BEREC, mali by sa stanoviť kritériá týkajúce sa technických vlastností, ktoré by malo spĺňať technické riešenie na oddelený predaj roamingových služieb. Tieto kritériá by okrem iného mali zahŕňať koordinované a harmonizované zavedenie riešenia v rámci Únie a mali by zabezpečiť, že spotrebitelia majú možnosť vybrať si rýchlo a jednoducho iného poskytovateľa roamingových služieb bez zmeny ich čísla. Okrem toho by sa nemalo brániť vo využívaní roamingu mimo Únie alebo vo využívaní roamingu v Únii zo strany zákazníkov z tretích krajín.

(36)

Mala by sa zintenzívniť spolupráca a koordinácia prevádzkovateľov mobilných sietí, aby sa technicky umožnil koordinovaný a stabilný technický vývoj v poskytovaní oddelených roamingových služieb a aby sa nebránilo prístupu k dátovým roamingovým službám poskytovaným priamo na navštívenej sieti. Preto by sa mali vypracovať príslušné základné zásady a metódy, aby sa umožnilo rýchle prispôsobenie zmeneným podmienkam a technologickému pokroku. BEREC by v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami mal pomôcť Komisii vypracovať technické prvky s cieľom umožniť oddelený predaj roamingových služieb a nebrániť prístupu k dátovým roamingovým službám poskytovaným priamo na navštívenej sieti. Komisia by v prípade potreby mala poveriť európsky normalizačný orgán úpravou príslušných noriem, ktoré sú potrebné na harmonizované zavedenie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb.

(37)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci v súvislosti s podrobnými pravidlami pre informačné povinnosti domácich poskytovateľov a technické riešenie oddeleného predaja roamingových služieb. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (16).

(38)

Berúc do úvahy toto nariadenie a podľa neho prijaté vykonávacie akty, mal by mať BEREC možnosť poskytovať z vlastnej iniciatívy konkrétne technické usmernenia týkajúce sa oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb alebo týkajúce sa iných otázok, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(39)

K tomu, aby bol oddelený predaj regulovaných maloobchodných roamingových služieb plne efektívny, považuje sa za potrebné spojiť takýto predaj s povinnosťou udelenia veľkoobchodného prístupu na účely poskytovania roamingových služieb s cieľom uľahčiť vstup na trh novým alebo súčasným aktérom vrátane cezhraničných poskytovateľov roamingových služieb. Toto riešenie by zabránilo nepomeru medzi členskými štátmi zabezpečením jednotného regulačného prístupu, čím sa prispeje k rozvoju vnútorného trhu. Zavedenie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb si však bude vyžadovať, aby mali prevádzkovatelia dostatočný čas na prispôsobenie sa na technickej úrovni, a preto jedine štrukturálne opatrenia povedú po určitom čase k vytvoreniu skutočného vnútorného trhu s dostatočne rozvinutou hospodárskou súťažou. Z tohto dôvodu by sa maximálne veľkoobchodné poplatky za hlasové, SMS a dátové roamingové služby, ako aj ochranné horné hranice stanovené pre tieto služby na maloobchodnej úrovni, mali dočasne zachovať na primeranej úrovni, aby sa zaistila ochrana existujúcich spotrebiteľských výhod počas prechodného obdobia realizácie takýchto štrukturálnych opatrení.

(40)

Vzhľadom na pokračovanie dočasnej cenovej regulácie by sa regulačné povinnosti mali ukladať na maloobchodnej i veľkoobchodnej úrovni, aby sa ochránili záujmy roamingových zákazníkov, pretože skúsenosť ukazuje, že zníženie veľkoobchodných cien roamingových služieb v rámci Únie sa nemusí odraziť v nižších maloobchodných cenách za roaming, keďže k tomu chýbajú podnety. Na druhej strane by opatrenia na zníženie úrovne maloobchodných cien, ktoré by neupravovali úroveň veľkoobchodných nákladov súvisiacich s poskytovaním týchto služieb, mohli viesť k riziku narušenia riadneho fungovania vnútorného trhu s roamingovými službami a neumožňovali by vyšší stupeň hospodárskej súťaže.

(41)

Kým hospodárska súťaž na vnútornom trhu s roamingovými službami nedosiahne prostredníctvom štrukturálnych opatrení dostatočnú úroveň, ktorá by viedla ku zníženiu veľkoobchodných nákladov, čo by sa zase prenieslo na spotrebiteľov, najúčinnejším a najprimeranejším prístupom k regulácii úrovne cien za vytváranie a prijímanie roamingových volaní v rámci Únie je stanoviť na úrovni Únie maximálny priemerný poplatok za minútu na veľkoobchodnej úrovni a obmedziť poplatky na maloobchodnej úrovni prostredníctvom eurotarify zavedenej nariadením (ES) č. 717/2007, ktorá sa rozšírila o SMS eurotarifu ustanovenú v nariadení (ES) č. 544/2009 (17) a mala by sa rozšíriť o dátovú eurotarifu ustanovenú v tomto nariadení. Priemerný veľkoobchodný poplatok by sa mal uplatňovať medzi ktorýmikoľvek dvomi prevádzkovateľmi v rámci Únie počas stanoveného obdobia.

(42)

Prechodné hovorové, SMS a dátové eurotarify by sa mali stanoviť na takej úrovni ochrany, ktorá zabezpečí nielen ochranu, ale aj zvýšenie spotrebiteľských výhod počas prechodného obdobia realizácie štrukturálnych opatrení, pričom poskytovateľom roamingu zabezpečí dostatočnú maržu a podporí konkurenčné ponuky roamingových služieb za nižšie sadzby. Počas tohto obdobia by poskytovatelia roamingu mali zákazníkov aktívne, jasným a transparentným spôsobom upozorňovať na informácie o eurotarifách a bezplatne ich ponúkať všetkým svojim roamingovým zákazníkom.

(43)

Prechodné hovorové, SMS a dátové eurotarify, ktoré sa majú ponúkať roamingovým zákazníkom, by mali zohľadňovať primeranú maržu zisku k veľkoobchodným nákladom súvisiacim s poskytovaním roamingovej služby, pričom však poskytovateľom roamingu umožnia slobodne súťažiť medzi sebou tým, že budú diferencovať svoje ponuky a prispôsobovať svoje cenové štruktúry trhovým podmienkam a preferenciám spotrebiteľov. Takéto ochranné horné hranice by sa mali stanoviť na úrovni, ktorá nenaruší konkurenčné výhody štrukturálnych opatrení, a mohli by sa zrušiť, keď pomocou štrukturálnych opatrení bude možné priniesť zákazníkom konkrétne výhody. Tento regulačný prístup by sa nemal uplatňovať na tú časť tarify, ktorá sa účtuje za poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, ale len na tarify za pripojenie k takýmto službám.

(44)

Tento regulačný prístup by sa mal dať jednoducho realizovať a monitorovať, aby sa minimalizovalo administratívne zaťaženie prevádzkovateľov a poskytovateľov roamingu, na ktorých sa budú vzťahovať jeho požiadavky, ako aj národných regulačných orgánov poverených dohľadom nad ním a jeho presadzovaním. Mal by byť tiež transparentný a okamžite pochopiteľný pre všetkých mobilných zákazníkov v rámci Únie. Okrem toho by prevádzkovateľom, ktorí poskytujú veľkoobchodné a maloobchodné roamingové služby, mal poskytovať istotu a predvídateľnosť. Preto by sa v tomto nariadení mala určiť výška maximálneho poplatku za minútu na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni, a to v konkrétnych sumách.

(45)

Takto určený maximálny priemerný poplatok za minútu na veľkoobchodnej úrovni by mal brať do úvahy rozličné prvky zahrnuté do uskutočnenia roamingového volania v rámci Únie, najmä náklady na vytvorenie a ukončenie volania v mobilných sieťach vrátane režijných nákladov, signalizácie a tranzitu. Najvhodnejšou referenčnou hodnotou vytvorenia a ukončenia volania je priemerná sadzba za ukončenie volaní v mobilnej sieti pre prevádzkovateľov mobilných sietí v Únii, ktorá vychádza z informácií poskytovaných národnými regulačnými orgánmi a zverejňovaných Komisiou. Maximálne priemerné poplatky za minútu stanovené týmto nariadením by preto mali byť určené tak, aby zohľadnili priemernú sadzbu za ukončenie volania v mobilnej sieti, ktorú možno použiť ako referenčnú hodnotu pre súvisiace náklady. Maximálny priemerný poplatok za minútu na veľkoobchodnej úrovni by sa mal každoročne znižovať s cieľom zohľadniť zníženie sadzieb za ukončenie volania v mobilnej sieti, ktoré môžu príležitostne nariadiť národné regulačné orgány.

(46)

Prechodná hovorová eurotarifa uplatniteľná na maloobchodnej úrovni by mala roamingovým zákazníkom poskytnúť istotu, že im nebude účtovaná neprimerane vysoká cena, keď vytvoria alebo prijmú regulované roamingové volanie, pričom poskytovateľom roamingu zostane dostatočná marža na diferencovanie produktov, ktoré ponúkajú zákazníkom.

(47)

Počas prechodného obdobia uplatňovania ochranných horných hraníc by všetci spotrebitelia mali byť informovaní o možnosti zvoliť si jednoduchú roamingovú tarifu, ktorá neprekročí maximálne poplatky, a mali by mať možnosť tak urobiť bez dodatočných poplatkov či podmienok. Primeraná marža medzi veľkoobchodnými nákladmi a maloobchodnými cenami by mala poskytovateľom roamingu zabezpečiť pokrytie všetkých ich špecifických nákladov na roaming na maloobchodnej úrovni vrátane primeraného podielu marketingových nákladov a nákladov na dotovanie telefónov a ponechávať im dostatočne veľký zostatok na to, aby dosiahli adekvátnu mieru návratnosti. Prechodné hovorové, SMS a dátové eurotarify sú vhodným prostriedkom na to, aby sa spotrebiteľom poskytla ochrana a poskytovateľom roamingu flexibilita. Maximálne úrovne hovorových, SMS a dátových eurotaríf by sa mali v súlade s veľkoobchodnou úrovňou každý rok znižovať.

(48)

Počas prechodného obdobia uplatňovania ochranných horných hraníc by noví roamingoví zákazníci mali byť jasným a zrozumiteľným spôsobom plne informovaní o škále taríf, ktoré existujú pre roaming v rámci Únie, vrátane taríf, ktoré sú v súlade s prechodnými hovorovými, SMS a dátovými eurotarifami. Súčasným roamingovým zákazníkom by sa mala poskytnúť možnosť zvoliť si v určitej lehote novú tarifu, ktorá je v súlade s prechodnými hovorovými, SMS a dátovými eurotarifami, alebo akúkoľvek inú roamingovú tarifu. V prípade súčasných roamingových zákazníkov, ktorí sa nerozhodnú v danej lehote, je vhodné rozlišovať medzi tými, ktorí si zvolili osobitnú roamingovú tarifu alebo balík služieb ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a tými, ktorí si nezvolili. Zákazníkom z tejto druhej kategórie by mala byť automaticky pridelená tarifa, ktorá je v súlade s týmto nariadením. Roamingoví zákazníci, ktorí už využívajú osobitné roamingové tarify alebo balíky služieb, ktoré vyhovujú ich individuálnym potrebám a ktoré si zvolili z tohto dôvodu, by mali naďalej využívať tarifu alebo balík služieb, ktoré si predtým vybrali, ak potom, ako boli upozornení na svoje aktuálne tarifné podmienky a uplatniteľné eurotarify, oznámia svojmu poskytovateľovi roamingu voľbu ponechať si túto tarifu. Takéto osobitné roamingové tarify alebo balíky služieb by mohli zahŕňať napríklad paušálne roamingové sadzby, neverejné tarify, tarify s dodatočnými, pevne stanovenými poplatkami za roaming, tarify s minútovými poplatkami nižšími ako maximálne hovorové, SMS a dátové eurotarify alebo tarify s poplatkami za zostavenie spojenia.

(49)

Keďže toto nariadenie by malo predstavovať osobitné opatrenie v zmysle článku 1 ods. 5 rámcovej smernice a keďže poskytovatelia roamingových služieb v rámci Únie môžu mať podľa tohto nariadenia povinnosť zmeniť svoje maloobchodné roamingové tarify, aby vyhoveli požiadavkám tohto nariadenia, týmito zmenami by v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje regulačný rámec z roku 2002 pre elektronické komunikácie, mobilným zákazníkom nemalo vzniknúť právo odstúpiť od zmluvy.

(50)

Týmto nariadením by nemali byť dotknuté inovačné ponuky spotrebiteľom, ktoré sú výhodnejšie ako prechodné hovorové, SMS a dátové eurotarify stanovené v tomto nariadení, ale by malo podporovať inovačné ponuky s nižšími sadzbami pre roamingových zákazníkov, najmä v reakcii na dodatočný konkurenčný tlak vytvorený štrukturálnymi ustanoveniami tohto nariadenia. Toto nariadenie nevyžaduje opätovné zavedenie poplatkov za roaming v tých prípadoch, keď boli úplne zrušené, ani zvýšenie existujúcich poplatkov za roaming na úroveň prechodných ochranných limitov stanovených v tomto nariadení.

(51)

Ak maximálne poplatky nie sú uvádzané v eurách, uplatniteľné počiatočné limity a revidované hodnoty uvedených limitov by sa mali stanoviť v príslušnej mene na základe referenčných výmenných kurzov uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie v deň stanovený v tomto nariadení. Ak sa v stanovený deň príslušné referenčné výmenné kurzy neuverejnia, mali by sa uplatniť referenčné výmenné kurzy uverejnené v prvom Úradnom vestníku Európskej únie po uvedenom dni, ktorý obsahuje takéto referenčné výmenné kurzy. S cieľom chrániť spotrebiteľov pred zvýšením maloobchodných cien regulovaných roamingových služieb (regulované hlasové, SMS a dátové roamingové služby) spôsobeným fluktuáciou referenčného výmenného kurzu mien iných ako euro, členský štát, ktorého menou nie je euro, by mal použiť na stanovenie maximálnych maloobchodných poplatkov vo svojej mene priemer viacerých referenčných výmenných kurzov.

(52)

Postup niektorých prevádzkovateľov mobilných sietí, ak účtujú ceny za poskytovanie veľkoobchodných roamingových volaní na základe minimálnych zúčtovacích časov v trvaní až do 60 sekúnd na rozdiel od sekundovej tarifikácie, ktorá sa bežne uplatňuje na iné veľkoobchodné poplatky za prepojenie, narúša hospodársku súťaž medzi týmito prevádzkovateľmi a prevádzkovateľmi, ktorí uplatňujú odlišné spôsoby účtovania, a narúša jednotné uplatňovanie maximálnych veľkoobchodných poplatkov zavedených týmto nariadením. Tento postup okrem toho predstavuje dodatočný poplatok, ktorý má v dôsledku zvýšenia veľkoobchodných nákladov negatívne dôsledky na tvorbu cien hlasových roamingových služieb na maloobchodnej úrovni. Od prevádzkovateľov mobilných sietí by sa preto malo požadovať, aby poskytovanie regulovaných roamingových volaní na veľkoobchodnej úrovni účtovali na základe sekundovej tarifikácie.

(53)

ERG, predchodca BEREC, odhadla, že postup prevádzkovateľov mobilných sietí účtovať za roamingové služby na maloobchodnej úrovni zúčtovacie intervaly dlhšie ako jedna sekunda, zvyšuje bežný účet v hovorovej eurotarife za vytvorené volania o 24 % a za prijaté volania o 19 %. Takisto skonštatovala, že tieto nárasty predstavujú formu skrytého poplatku, pretože pre väčšinu spotrebiteľov nie sú transparentné. Z tohto dôvodu ERG odporučila, aby sa prijali neodkladné opatrenia na riešenie problematiky rozdielnych spôsobov účtovania hovorovej eurotarify na maloobchodnej úrovni.

(54)

V nariadení (ES) č. 717/2007 sa síce zavedením eurotarify v Únii ustanovil spoločný prístup zabezpečenia toho, aby sa roamingovým zákazníkom neúčtovali neprimerane vysoké ceny za regulované roamingové volania, no rôzne postupy stanovenia zúčtovacích jednotiek, ktoré uplatňujú prevádzkovatelia mobilných sietí, závažne narúšajú jej dôsledné uplatňovanie. To takisto znamená, že napriek cezhraničnému charakteru roamingových služieb v rámci Únie existujú odlišné prístupy k účtovaniu regulovaných roamingových volaní, čím sa narúšajú podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

(55)

Z tohto dôvodu by sa mal zaviesť spoločný súbor pravidiel stanovenia zúčtovacích jednotiek účtov v hovorovej eurotarife na maloobchodnej úrovni, aby sa ďalej posilnil vnútorný trh a v celej Únii sa vytvoril rovnako vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov využívajúcich roamingové služby v rámci Únie.

(56)

Poskytovatelia regulovaných roamingových volaní na maloobchodnej úrovni by preto mali byť povinní účtovať svojim zákazníkom volania podliehajúce hovorovej eurotarife na základe sekundovej tarifikácie s tým, že by mohli uplatňovať minimálny počiatočný zúčtovací čas najviac 30 sekúnd pri vytváraných volaniach. Poskytovatelia roamingu tak budú môcť pokryť všetky primerané náklady na zostavenie spojenia a pružne súťažiť ponukou kratších minimálnych zúčtovacích časov. V prípade prijatých volaní podliehajúcich hovorovej eurotarife nie je odôvodnený žiaden minimálny počiatočný zúčtovací čas, pretože súvisiace veľkoobchodné náklady sa účtujú na základe sekundovej tarifikácie a všetky osobitné náklady na zostavenie spojenia sú už zahrnuté v sadzbách za ukončenie volania v mobilnej sieti.

(57)

Zákazníci by nemali platiť za príjem hlasových správ v navštívenej sieti, pretože dĺžku takýchto správ nemôžu ovplyvniť. Nemali by tým byť dotknuté iné uplatniteľné poplatky za hlasové správy, napríklad poplatky za vypočutie takýchto správ.

(58)

Zákazníci žijúci v pohraničných oblastiach by nemali dostávať zbytočne vysoké účty spôsobené nevyžiadaným roamingom. Poskytovatelia roamingu by preto mali prijať primerané opatrenia na ochranu zákazníkov pred vznikom poplatkov za roaming, keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte. Ich súčasťou by mali byť aj primerané informačné opatrenia, aby sa zákazníkom umožnilo aktívne predchádzať takýmto prípadom nevyžiadaného roamingu. Národné regulačné orgány by mali pozorne sledovať situácie, keď zákazníci majú problémy s platením poplatkov za roaming, keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte, a mali by prijať vhodné opatrenia na zmiernenie tohto problému.

(59)

Pokiaľ ide o roamingové SMS služby, tak ako v prípade hlasových roamingových volaní existuje závažné riziko, že samotné uloženie povinností v oblasti veľkoobchodných cien nebude mať automaticky za následok nižšie sadzby pre maloobchodných zákazníkov. Na druhej strane opatrenia na zníženie maloobchodných cien bez toho, aby sa pozornosť venovala úrovni veľkoobchodných nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb, by mohli poškodiť postavenie niektorých poskytovateľov roamingu, najmä menších poskytovateľov roamingu, a to tým, že by sa zvýšilo riziko stláčania cien.

(60)

Okrem toho z dôvodu špecifickej štruktúry trhu s roamingovými službami a jeho cezhraničného charakteru sa v regulačnom rámci z roku 2002 pre elektronické komunikácie národným regulačným orgánom neposkytli vhodné nástroje na účinné riešenie problémov hospodárskej súťaže, ktoré sú príčinou vysokých úrovní veľkoobchodných a maloobchodných cien regulovaných roamingových SMS služieb. Tento stav nevedie k zabezpečeniu bezproblémového fungovania vnútorného trhu a je potrebné uskutočniť jeho nápravu.

(61)

Z tohto dôvodu by sa v súvislosti s regulovanými roamingovými SMS službami mali uložiť regulačné povinnosti na veľkoobchodnej úrovni, aby sa medzi veľkoobchodnými poplatkami a skutočnými nákladmi na poskytovanie týchto služieb vytvoril primeranejší vzťah, a aby sa chránili záujmy roamingových zákazníkov na maloobchodnej úrovni na prechodné obdobie, kým sa nezačnú uplatňovať štrukturálne opatrenia.

(62)

Kým hospodárska súťaž na trhu s roamingovými službami nedosiahne prostredníctvom štrukturálnych opatrení dostatočnú úroveň, najúčinnejším a najprimeranejším prístupom k regulácii úrovne cien regulovaných roamingových SMS správ na veľkoobchodnej úrovni je stanovenie – na úrovni Únie – maximálneho priemerného poplatku za jednu SMS správu zaslanú z navštívenej siete. Priemerný veľkoobchodný poplatok by sa mal uplatňovať medzi každou dvojicou prevádzkovateľov v Únii počas stanoveného obdobia.

(63)

Maximálny veľkoobchodný poplatok za regulované roamingové SMS služby by mal zahŕňať všetky náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi veľkoobchodnej služby, ako napríklad náklady na vytvorenie, tranzit, ako aj nepokryté náklady na ukončenie roamingových SMS správ v navštívenej sieti. Veľkoobchodným poskytovateľom regulovaných roamingových SMS služieb by sa preto malo zabrániť v zavádzaní osobitného poplatku za ukončenie roamingových SMS správ v ich sieti, aby sa tak zabezpečilo jednotné uplatňovanie pravidiel ustanovených v tomto nariadení.

(64)

Aby sa zabezpečilo priblíženie maximálnych poplatkov za veľkoobchodné roamingové SMS služby úrovniam zohľadňujúcim základné náklady na ich poskytovanie a aby sa zabezpečil rozvoj hospodárskej súťaže na maloobchodnej úrovni, maximálne veľkoobchodné poplatky za regulované SMS by sa mali postupne znižovať.

(65)

V nariadení (ES) č. 544/2009 sa konštatuje, že pokiaľ neexistujú štrukturálne prvky na zavedenie hospodárskej súťaže na trhu s roamingovými službami, najúčinnejším a najprimeranejším prístupom k regulácii úrovne cien roamingových SMS správ v rámci Únie na maloobchodnej úrovni je zaviesť pre prevádzkovateľov mobilných sietí povinnosť ponúkať svojim roamingovým zákazníkom SMS eurotarifu, ktorá neprekračuje stanovený maximálny poplatok.

(66)

Kým sa nezačnú uplatňovať štrukturálne opatrenia, prechodná SMS eurotarifa by sa mala zachovať v ochrannej výške, ktorá popri zabezpečovaní ochrany existujúcich spotrebiteľských výhod zaručí poskytovateľom roamingu dostatočnú maržu a zároveň primeranejšie zohľadní skutočné náklady na poskytovanie služby.

(67)

Prechodná SMS eurotarifa, ktorú možno ponúknuť roamingovým zákazníkom, by preto mala odrážať primeranú maržu pridanú k nákladom na poskytovanie regulovanej roamingovej SMS služby a zároveň by mala poskytovateľom roamingu umožniť súťažiť medzi sebou tým, že budú diferencovať svoje ponuky a prispôsobovať svoje cenové štruktúry trhovým podmienkam a preferenciám spotrebiteľov. Takáto ochranná horná hranica by sa mala stanoviť na úrovni, ktorá nenaruší konkurenčné výhody štrukturálnych opatrení, a mohla by sa zrušiť potom, keď sa začnú uplatňovať štrukturálne opatrenia. Tento regulačný prístup by sa nemal uplatňovať na SMS služby s pridanou hodnotou.

(68)

Roamingoví zákazníci by nemali byť povinní platiť žiadne dodatočné poplatky za prijatie regulovanej roamingovej SMS alebo hlasovej správy pri využívaní roamingu v navštívenej sieti, keďže tieto náklady na ukončenie sú už pokryté maloobchodným poplatkom účtovaným za zaslanie roamingovej SMS alebo hlasovej správy.

(69)

SMS eurotarifa by sa mala automaticky uplatňovať v prípade každého nového alebo súčasného roamingového zákazníka, ktorý si zámerne nezvolil alebo zámerne nezvolí osobitnú roamingovú SMS tarifu alebo balík roamingových služieb zahŕňajúci regulované roamingové SMS služby.

(70)

SMS správa je textová správa služby krátkych správ a zreteľne sa líši od iných správ, akými sú napríklad MMS správy alebo e-maily. Aby si toto nariadenie zachovalo svoju účinnosť a aby sa zabezpečilo splnenie jeho cieľov v plnej miere, malo by sa zabrániť akýmkoľvek zmenám technických parametrov roamingovej SMS správy, ktoré by ju odlišovali od domácej SMS správy.

(71)

Z údajov, ktoré zozbierali národné regulačné orgány, vyplýva, že pretrvávajú vysoké priemerné veľkoobchodné poplatky za dátové roamingové služby, ktoré prevádzkovatelia navštívenej siete účtujú poskytovateľom roamingu roamingových zákazníkov. Aj keď sa zdá, že tieto veľkoobchodné poplatky majú klesajúcu tendenciu, ešte stále sú vo vzťahu k základným nákladom veľmi vysoké.

(72)

Pretrvávajúce vysoké veľkoobchodné poplatky za dátové roamingové služby sú predovšetkým dôsledkom vysokých veľkoobchodných cien, ktoré účtujú prevádzkovatelia nepreferovaných sietí. Tieto poplatky vyplývajú z obmedzení riadenia dátovej prevádzky, v dôsledku ktorých nemajú prevádzkovatelia motiváciu jednostranne znížiť svoje bežné veľkoobchodné ceny, pretože prenášané dáta sa prijmú bez ohľadu na účtovanú cenu. Dôsledkom toho sú mimoriadne veľké rozdiely veľkoobchodných nákladov. V niektorých prípadoch sú veľkoobchodné poplatky dátových roamingových služieb v nepreferovaných sieťach šesťkrát vyššie než v preferovaných sieťach. Tieto nadmerne vysoké veľkoobchodné poplatky za dátové roamingové služby majú za následok značné narušenie podmienok hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi mobilných sietí v Únii, čím sa narúša bezproblémové fungovanie vnútorného trhu. Ďalším dôsledkom je, že poskytovatelia roamingu nemôžu presne predvídať svoje veľkoobchodné náklady, a tak poskytovať svojim zákazníkom transparentné a konkurencieschopné maloobchodné cenové balíky. Vzhľadom na obmedzenú schopnosť národných regulačných orgánov účinne riešiť tieto problémy na vnútroštátnej úrovni by sa mal na dátové roamingové služby uplatňovať maximálny veľkoobchodný poplatok. Z tohto dôvodu by sa v súvislosti s regulovanými dátovými roamingovými službami mali uložiť regulačné povinnosti na veľkoobchodnej úrovni, aby sa medzi veľkoobchodnými poplatkami a skutočnými nákladmi na poskytovanie týchto služieb vytvoril primeranejší vzťah, a aby sa chránili záujmy roamingových zákazníkov na maloobchodnej úrovni.

(73)

Poskytovatelia roamingu by nemali roamingovým zákazníkom účtovať žiadnu regulovanú dátovú roamingovú službu, ak a kým roamingový zákazník neprijme poskytovanie tejto služby.

(74)

Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by mal zahŕňať poskytovanie maloobchodných dátových roamingových služieb v rámci Únie. Osobitné vlastnosti trhov s roamingovými službami, ktoré boli dôvodom prijatia nariadenia (ES) č. 717/2007 a uloženia povinností prevádzkovateľom mobilných sietí, pokiaľ ide o poskytovanie hlasových roamingových volaní a SMS správ v rámci Únie, sa rovnako vzťahujú aj na poskytovanie maloobchodných dátových roamingových služieb v rámci Únie. Rovnako ako hlasové a SMS roamingové služby, ani dátové roamingové služby sa na vnútroštátnej úrovni nenakupujú samostatne, ale sú iba súčasťou širšieho maloobchodného balíka, ktorý si zákazníci kupujú od svojho poskytovateľa roamingu, čím sa obmedzuje pôsobenie síl hospodárskej súťaže. Podobne z dôvodu cezhraničného charakteru dotknutých služieb národné regulačné orgány, ktoré sú zodpovedné za ochranu a podporu záujmov mobilných zákazníkov s pobytom na ich území, nie sú schopné kontrolovať správanie sa prevádzkovateľov navštívených sietí umiestnených v iných členských štátoch.

(75)

Tak ako v prípade regulačných opatrení, ktoré sa už uplatňujú pre hlasové a SMS služby, kým hospodárska súťaž nedosiahne prostredníctvom štrukturálnych opatrení dostatočnú úroveň, najúčinnejším a najprimeranejším prístupom k regulácii úrovne cien dátových roamingových služieb v rámci Únie na maloobchodnej úrovni počas prechodného obdobia je zaviesť pre poskytovateľov roamingu požiadavku ponúkať svojim roamingovým zákazníkom prechodnú dátovú eurotarifu, ktorá neprekračuje stanovený maximálny poplatok. Dátová eurotarifa by sa mala stanoviť v ochrannej výške, ktorá popri zabezpečovaní ochrany spotrebiteľa zaručí poskytovateľom roamingu dostatočnú maržu a zároveň primeranejšie zohľadní skutočné náklady na poskytovanie služby, kým sa nezačnú uplatňovať štrukturálne opatrenia.

(76)

Prechodná dátová eurotarifa, ktorú možno ponúknuť roamingovým zákazníkom, by preto mala odrážať primeranú maržu pridanú k nákladom na poskytovanie regulovanej dátovej roamingovej služby a zároveň by mala poskytovateľom roamingu umožniť súťažiť medzi sebou tým, že budú diferencovať svoje ponuky a prispôsobovať svoje cenové štruktúry trhovým podmienkam a preferenciám spotrebiteľov. Takáto ochranná horná hranica by sa mala stanoviť na úrovni, ktorá nenaruší konkurenčné výhody štrukturálnych opatrení, a mohla by sa zrušiť potom, keď pomocou štrukturálnych opatrení bude možné priniesť zákazníkom konkrétne a trvalé výhody. Podobne ako v prípade prístupu týkajúceho sa hlasových a SMS roamingových služieb by maximálne regulované poplatky podľa prechodnej dátovej eurotarify mali vzhľadom na predpokladané zníženie skutočných nákladov na poskytovanie maloobchodných dátových roamingových služieb postupne klesať.

(77)

Prechodná dátová eurotarifa by sa mala automaticky uplatňovať v prípade každého nového alebo súčasného roamingového zákazníka, ktorý si zámerne nezvolil alebo zámerne nezvolí osobitnú roamingovú dátovú tarifu alebo balík roamingových služieb zahŕňajúci regulované dátové roamingové služby.

(78)

S cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia platili za dátové služby, ktoré skutočne využili, a aby sa predišlo problémom, aké sa po zavedení nariadenia (ES) č. 717/2007 vyskytli v prípade hlasových služieb, a to, že v dôsledku mechanizmov účtovania uplatňovaných prevádzkovateľmi sú poplatky pre spotrebiteľov skryté, by sa mala prechodná dátová eurotarifa účtovať na základe prepočtu na kilobajty. Takéto účtovanie je v súlade s mechanizmom účtovania, ktorý sa už uplatňuje na veľkoobchodnej úrovni.

(79)

Poskytovatelia roamingu môžu ponúkať spravodlivú neobmedzenú mesačnú paušálnu sadzbu, na ktorú sa nevzťahujú žiadne maximálne poplatky a ktorá by mohla zahŕňať všetky roamingové služby v rámci Únie.

(80)

Na zabezpečenie toho, aby toto nariadenie prinieslo výhody všetkým užívateľom mobilných hlasových telefónnych služieb, by sa prechodné požiadavky na stanovenie maloobchodných cien mali uplatňovať bez ohľadu na to, či roamingoví zákazníci majú so svojim poskytovateľom roamingu uzavretú zmluvu na predplatené alebo na fakturované služby, a bez ohľadu na to, či poskytovateľ roamingu má vlastnú sieť, či je prevádzkovateľom virtuálnej mobilnej siete alebo zmluvným predajcom mobilných hlasových telefónnych služieb.

(81)

V prípade, ak poskytovatelia mobilných telefónnych služieb pôsobiaci v Únii zistia, že výhody interoperability a prepojiteľnosti medzi koncovými bodmi pre ich zákazníkov sú ohrozené ukončením alebo hrozbou ukončenia ich dohôd o roamingu s prevádzkovateľmi mobilných sietí v iných členských štátoch, alebo keď nemôžu poskytovať svojim zákazníkom služby v inom členskom štáte v dôsledku neexistencie dohody s aspoň jedným veľkoobchodným poskytovateľom siete, národné regulačné orgány by v prípade potreby mali využiť právomoci v zmysle článku 5 prístupovej smernice na zabezpečenie vhodného prístupu a prepojenia s cieľom zaručiť takúto prepojiteľnosť medzi koncovými bodmi a interoperabilitu služieb pri zohľadnení cieľov uvedených v článku 8 rámcovej smernice, najmä so zreteľom na vytvorenie plne fungujúceho vnútorného trhu s elektronickými komunikačnými službami.

(82)

V záujme väčšej transparentnosti maloobchodných cien roamingových služieb a aby sa roamingovým zákazníkom uľahčilo rozhodovanie o používaní ich mobilných zariadení v zahraničí, poskytovatelia mobilných komunikačných služieb by mali svojim roamingovým zákazníkom bezplatne poskytnúť informácie o poplatkoch za roaming, ktoré sa na nich vzťahujú za použitie roamingových služieb v navštívenom členskom štáte. Keďže určité skupiny zákazníkov môžu byť dobre informované o poplatkoch za roaming, poskytovatelia roamingu by im mali dať možnosť jednoducho túto službu automatického zasielania zrušiť. Poskytovatelia by mali okrem toho svojim zákazníkom pod podmienkou, že sa nachádzajú v Únii, na požiadanie a bezplatne poskytnúť ďalšie informácie o poplatkoch za minútu, za SMS alebo za megabajt dát (vrátane DPH) za vytváranie alebo prijímanie hlasových volaní a tiež za odosielanie a prijímanie SMS, MMS a za ďalšie dátové komunikačné služby v navštívenom členskom štáte.

(83)

V záujme transparentnosti sa tiež vyžaduje, aby poskytovatelia poskytli informácie o poplatkoch za roaming, a to najmä o hovorovej, SMS a dátovej eurotarife a neobmedzenej paušálnej sadzbe v prípade, že ju poskytujú, a to pri vzniku účastníckej zmluvy a pri každej zmene poplatkov za roaming. Poskytovatelia roamingu by mali poskytovať informácie o poplatkoch za roaming primeraným spôsobom, ako napríklad prostredníctvom faktúr, internetu, televíznych reklám alebo poštových zásielok. Všetky informácie a ponuky, pokiaľ ide o ceny a charakteristiku služieb, by mali byť jasné, zrozumiteľné, umožňujúce porovnanie a transparentné. Reklamy na roamingové ponuky a marketing voči spotrebiteľom by mali v plnej miere dodržiavať právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa, najmä smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (18). Poskytovatelia roamingu by mali zabezpečiť, že všetci ich roamingoví zákazníci sú oboznámení s dostupnosťou regulovaných taríf v príslušnom období, a mali by týchto zákazníkov jasne a nezaujate písomne informovať o podmienkach hovorovej, SMS a dátovej eurotarify a o práve na ne prejsť či od nich odstúpiť.

(84)

Okrem toho by sa mali zaviesť opatrenia na zlepšenie transparentnosti maloobchodných poplatkov všetkých dátových roamingových služieb, predovšetkým aby sa odstránil problém „šoku z faktúry“, ktorý je prekážkou bezproblémového fungovania vnútorného trhu, a aby sa roamingovým zákazníkom poskytli nástroje, ktoré potrebujú na sledovanie a kontrolu svojich výdavkov na dátové roamingové služby. Nemali by existovať ani prekážky vzniku aplikácií alebo technológií, ktoré môžu byť náhradou alebo alternatívou roamingových služieb, ako je Wi-Fi.

(85)

Poskytovatelia roamingu by predovšetkým mali svojim roamingovým zákazníkom bezplatne poskytovať personalizované tarifné informácie o poplatkoch za dátové roamingové služby, ktoré sa na uvedených zákazníkov vzťahujú, vždy keď si po vstupe do inej krajiny spustia dátovú roamingovú službu. Tieto informácie by sa mali doručiť na ich mobilné zariadenie takým spôsobom, ktorý je najvhodnejší pre ich jednoduché prijatie a pochopenie a ktorý neskôr umožní ľahký prístup k týmto informáciám.

(86)

S cieľom pomôcť zákazníkom pochopiť finančné dôsledky využívania dátových roamingových služieb a umožniť im sledovať a kontrolovať svoje výdavky by poskytovatelia roamingu mali pred uzavretím zmluvy a po jej uzavretí primerane svojich zákazníkov informovať o poplatkoch za regulované dátové roamingové služby. Takéto informovanie by mohlo zahŕňať príklady približnej veľkosti využitých dát na zaslanie e-mailu alebo obrázku, prehliadanie webu a využívanie mobilných aplikácií.

(87)

S cieľom zabrániť „šokom z faktúr“ by mali poskytovatelia roamingu okrem toho stanoviť jeden alebo viac maximálnych finančných limitov a/alebo objemových limitov neuhradených poplatkov za dátové roamingové služby vyjadrených v mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtujú tieto služby, ktoré by mali bezplatne poskytovať všetkým svojim roamingovým zákazníkom spolu s príslušným upozornením v mediálnom formáte, do ktorého možno následne opätovne nahliadnuť, keď sa k tomuto limitu priblížia. Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu by sa tieto služby zákazníkom nemali viac poskytovať alebo účtovať, pokiaľ výslovne nepožiadajú o pokračovanie ich poskytovania v súlade s podmienkami uvedenými v upozornení. V tom prípade by mali dostať bezplatné potvrdenie v mediálnom formáte, do ktorého možno následne opätovne nahliadnuť. Roamingoví zákazníci by mali dostať možnosť, aby si v primeranej lehote vybrali niektorý z týchto maximálnych finančných alebo objemových limitov alebo aby si zvolili, že nebudú mať takýto limit. Pokiaľ zákazníci neuvedú inak, mali by byť zaradení do štandardného systému limitov.

(88)

Tieto opatrenia v oblasti transparentnosti by sa mali považovať za minimálnu ochranu roamingových zákazníkov a nemali by poskytovateľom roamingu znemožniť ponúkať svojim zákazníkom škálu iných možností, ktoré im pomôžu predpokladať a kontrolovať ich výdavky za dátové roamingové služby. Mnohí poskytovatelia roamingu napríklad pripravujú nové ponuky maloobchodných paušálnych roamingových sadzieb, ktoré umožnia dátový roaming za stanovenú cenu počas stanoveného obdobia až do vyčerpania objemového limitu „korektného využívania“. Poskytovatelia roamingu takisto vyvíjajú systémy, pomocou ktorých budú svojim roamingovým zákazníkom v reálnom čase poskytovať aktuálne informácie o ich celkových neuhradených poplatkoch za dátové roamingové služby. Aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, mali by sa tieto vývojové trendy na domácich trhoch odzrkadliť v harmonizovaných predpisoch.

(89)

Zákazníci s predplatenou tarifou môžu tiež utrpieť „šok z faktúry“ za využívanie dátových roamingových služieb. Z tohto dôvodu by sa ustanovenia o maximálnych limitoch mali vzťahovať aj na týchto zákazníkov.

(90)

Medzi regulovanými roamingovými tarifami v Únii a roamingovými tarifami, ktoré platia zákazníci, keď cestujú mimo územia Únie, je veľký nepomer a v porovnaní s cenami v Únii sú tieto tarify podstatne vyššie. Pre chýbajúci dôsledný prístup k opatreniam týkajúcim sa transparentnosti a ochrany, pokiaľ ide o roaming mimo Únie, spotrebitelia si nie sú istí svojimi právami, čo ich počas pobytu v zahraničí často od používania mobilných služieb odradzuje. Transparentné informácie by spotrebiteľom nielen pomohli pri rozhodovaní o tom, ako používať svoje mobilné zariadenia na cestách v zahraničí (v Únii, ako aj mimo nej), ale mohli by im pomôcť aj pri výbere poskytovateľa roamingu. Je preto potrebné riešiť tento problém nedostatku transparentnosti a ochrany spotrebiteľa tým, že sa v oblasti transparentnosti a ochrany uplatnia určité opatrenia aj na roamingové služby poskytované mimo Únie. Tieto opatrenia by uľahčili hospodársku súťaž a zlepšili fungovanie vnútorného trhu.

(91)

Ak prevádzkovateľ navštívenej siete v navštívenej krajine mimo Únie neumožňuje poskytovateľovi roamingu sledovať využívanie zo strany zákazníka v reálnom čase, poskytovateľ roamingu by nemal byť povinný poskytovať maximálny finančný alebo objemový limit na ochranu zákazníkov.

(92)

Národné regulačné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh v regulačnom rámci z roku 2002 pre elektronické komunikácie by mali mať právomoci potrebné na dohľad nad vykonávaním povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia na svojom území a na ich presadzovanie. Mali by tiež monitorovať vývoj cien hlasových a dátových služieb pre roamingových zákazníkov v Únii, vo vhodných prípadoch vrátane špecifických nákladov týkajúcich sa vytvorených a prijatých roamingových volaní v najvzdialenejších regiónoch Únie, ako aj potrebu zabezpečiť, aby sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom trhu primerane vykompenzovať a aby sa spôsoby riadenia dátovej prevádzky nepoužívali na obmedzenie možností výberu v neprospech zákazníkov. Mali by zabezpečiť, aby boli aktualizované informácie o uplatňovaní tohto nariadenia prístupné zainteresovaným stranám, a každých šesť mesiacov by mali zverejňovať výsledky tohto monitorovania. Informácie o firemných zákazníkoch, zákazníkoch využívajúcich fakturované služby a zákazníkoch využívajúcich predplatené služby by sa mali poskytovať osobitne.

(93)

Vnútroštátny roaming v najvzdialenejších regiónoch Únie, kde sa licencie na poskytovanie mobilných telefónnych služieb odlišujú od licencií vydávaných na ostatnom území štátu, by mohol využívať rovnaké zníženia sadzieb, aké sa uplatňujú na vnútornom trhu s roamingovými službami. V dôsledku vykonávania tohto nariadenia by zákazníci, ktorí využívajú vnútroštátne roamingové služby, nemali byť cenovo znevýhodnení v porovnaní so zákazníkmi, ktorí využívajú roamingové služby v rámci Únie. Na tento účel môžu vnútroštátne orgány prijať ďalšie opatrenia, ktoré budú v súlade s právom Únie.

(94)

Pri stanovovaní pravidiel ukladania sankcií uplatňovaných v prípade porušenia tohto nariadenia by členské štáty okrem iného mali zohľadniť možnosť poskytovateľov roamingu odškodniť zákazníkov za oneskorenia alebo prekážky pri prechode k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu v súlade s ich vnútroštátnym právom.

(95)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie spoločného prístupu na zabezpečenie toho, aby užívatelia verejných mobilných komunikačných sietí na cestách v Únii neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby v rámci Únie, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa prostredníctvom posilnenia hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi roamingu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov bezpečným, harmonizovaným a včasným spôsobom, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(96)

Regulačné povinnosti súvisiace s veľkoobchodnými poplatkami za hlasové, SMS a dátové roamingové služby by sa mali zachovať, kým sa nezačnú uplatňovať štrukturálne opatrenia a hospodárska súťaž na veľkoobchodných trhoch nedosiahne dostatočnú úroveň. Okrem toho z vývoja na trhu v súčasnosti vyplýva, že dátové služby sa postupne stanú najdôležitejším typom mobilných služieb, a veľkoobchodné dátové roamingové služby majú v súčasnosti najvyššiu dynamiku a ceny sú dostatočne pod úrovňou súčasných regulovaných sadzieb.

(97)

Maloobchodné ochranné horné hranice by sa mali stanoviť na dostatočne vysokej úrovni, ktorá nenaruší potenciálne konkurenčné výhody štrukturálnych opatrení, a mohli by sa úplne zrušiť potom, keď sa začnú uplatňovať tieto opatrenia a keď umožnia vytvorenie skutočného vnútorného trhu. Maloobchodné ochranné horné hranice by sa preto mali postupne znižovať a nakoniec prestať platiť.

(98)

Komisia by mala preskúmať účinnosť tohto nariadenia vzhľadom na jeho ciele a prínos k vykonávaniu regulačného rámca z roku 2002 pre elektronické komunikácie a k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu. V tejto súvislosti by Komisia mala zvážiť vplyv na konkurenčné postavenie poskytovateľov mobilných komunikácií, ktorí majú rôznu veľkosť a pôsobia v rôznych častiach Únie, vývoj, trendy a transparentnosť v maloobchodných a veľkoobchodných poplatkoch, ich vzťah ku skutočným nákladom, rozsah, v akom sa potvrdili predpoklady uvedené v posúdení vplyvu, ktoré sprevádza toto nariadenie, náklady na jeho plnenie povinností, ako aj vplyv na investície. Komisia by tiež mala vzhľadom na technologický vývoj zvážiť dostupnosť a kvalitu služieb, ktoré predstavujú alternatívu k roamingu (ako napríklad prístup prostredníctvom Wi-Fi).

(99)

Regulačné povinnosti súvisiace s veľkoobchodnými a maloobchodnými poplatkami za hlasové, SMS a dátové roamingové služby by sa mali zachovať, aby sa chránili spotrebitelia, kým sa hospodárska súťaž na maloobchodnej a veľkoobchodnej úrovni plne nerozvinie. Na tento účel by Komisia mala do 30. júna 2016 posúdiť, či sa ciele tohto nariadenia dosiahli, a to aj vrátane toho, či sa plne zrealizovali štrukturálne opatrenia a či je hospodárska súťaž na vnútornom trhu s roamingovými službami dostatočne rozvinutá. Ak Komisia dospeje k záveru, že hospodárska súťaž nie je dostatočne rozvinutá, mala by predložiť Európskemu parlamentu a Rade vhodné návrhy na zabezpečenie toho, aby boli spotrebitelia od roku 2017 dostatočne chránení.

(100)

Komisia by mala po uvedenom preskúmaní a v záujme zabezpečenia priebežného monitorovania roamingových služieb v Únii vypracovať každé dva roky správu pre Európsky parlament a Radu, ktorá bude zahŕňať všeobecný súhrn najnovších trendov v oblasti roamingových služieb a predbežné posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia, ako aj prípadných alternatívnych možností dosahovania týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup na zabezpečenie toho, aby užívatelia verejných mobilných komunikačných sietí cestujúci v Únii neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby v rámci Únie v porovnaní s konkurenčnými vnútroštátnymi cenami pri vytváraní a prijímaní volaní, zasielaní a prijímaní SMS správ a pri využívaní dátových komunikačných služieb s prepájaním paketov, čím sa prispeje k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a zároveň sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, posilní sa hospodárska súťaž a transparentnosť na trhu a poskytnú sa stimuly pre inovácie a možnosť voľby pre spotrebiteľov.

V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá umožňujúce oddelený predaj regulovaných roamingových služieb a domácich mobilných komunikačných služieb a stanovujú sa podmienky veľkoobchodného prístupu k verejným mobilným komunikačným sieťam na účely poskytovania regulovaných roamingových služieb. Ustanovujú sa ním aj prechodné pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu poskytovatelia roamingu účtovať za poskytovanie regulovaných roamingových služieb pre hlasové volania a SMS správy, ktoré sa vytvárajú a končia v Únii, a za poskytovanie dátových komunikačných služieb s prepájaním paketov, ktoré využívajú roamingoví zákazníci pri roamingu v mobilnej komunikačnej sieti v Únii. Nariadenie sa vzťahuje na poplatky účtované prevádzkovateľmi sietí na veľkoobchodnej úrovni, ako aj na poplatky, ktoré účtujú poskytovatelia roamingu na maloobchodnej úrovni.

2.   Oddelený predaj regulovaných roamingových služieb a domácich mobilných komunikačných služieb je potrebný prechodný krok smerujúci k zvýšeniu hospodárskej súťaže v záujme zníženia roamingových taríf pre zákazníkov s cieľom dosiahnuť vnútorný trh so službami mobilnej komunikácie a napokon, aby neexistovali rozdiely medzi vnútroštátnymi a roamingovými tarifami.

3.   Toto nariadenie ustanovuje aj pravidlá zamerané na zvýšenie prehľadnosti cien a zlepšenie poskytovania informácií o poplatkoch užívateľom roamingových služieb.

4.   Toto nariadenie je osobitným opatrením v zmysle článku 1 ods. 5 rámcovej smernice.

5.   Maximálne poplatky stanovené v tomto nariadení sú vyjadrené v eurách.

6.   Ak sú maximálne poplatky podľa článkov 7, 9 a 12 vyjadrené v menách iných ako euro, pôvodné limity podľa uvedených článkov sa v týchto menách určujú na základe referenčných výmenných kurzov uverejnených Európskou centrálnou bankou 1. mája 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na účely následných limitov ustanovených v článku 7 ods. 2, článku 9 ods. 1 a článku 12 ods. 1 sa revidované hodnoty určujú na základe referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. mája príslušného kalendárneho roku. V prípade maximálnych poplatkov podľa článku 7 ods. 2, článku 9 ods. 1 a článku 12 ods. 1 sa limity v menách iných ako euro od roku 2015 každoročne revidujú. Ročne revidované limity v týchto menách sa uplatňujú od 1. júla s použitím referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. mája toho istého roku.

7.   Ak sú maximálne poplatky podľa článkov 8, 10 a 13 vyjadrené v menách iných ako euro, pôvodné limity podľa uvedených článkov sa v týchto menách určujú na základe priemeru referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. marca, 1. apríla a 1. mája 2012 Európskou centrálnou bankou v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na účely následných limitov podľa článku 8 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 13 ods. 2 sa revidované hodnoty určujú na základe priemeru referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. marca, 1. apríla a 1. mája príslušného kalendárneho roku. V prípade maximálnych poplatkov podľa článku 8 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 13 ods. 2 sa limity v menách iných ako euro od roku 2015 každoročne revidujú. Ročne revidované limity v týchto menách sa uplatňujú od 1. júla s použitím priemeru referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. marca, 1. apríla a 1. mája toho istého roku.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 prístupovej smernice, článku 2 rámcovej smernice a v článku 2 smernice univerzálnej služby.

2.   Okrem vymedzení pojmov uvedených v odseku 1 sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

„poskytovateľ roamingu“ je podnik, ktorý roamingovému zákazníkovi poskytuje regulované maloobchodné roamingové služby;

b)

„domáci poskytovateľ“ je podnik, ktorý roamingovému zákazníkovi poskytuje domáce mobilné komunikačné služby;

c)

„alternatívny poskytovateľ roamingu“ je iný poskytovateľ roamingu než domáci poskytovateľ;

d)

„domáca sieť“ je verejná komunikačná sieť, ktorá sa nachádza v členskom štáte a ktorú poskytovateľ roamingu využíva na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovému zákazníkovi;

e)

„navštívená sieť“ je pozemská verejná mobilná komunikačná sieť, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa nachádza domáci poskytovateľ roamingového zákazníka, a ktorá roamingovému zákazníkovi umožňuje vytvárať alebo prijímať volania, zasielať alebo prijímať SMS správy alebo využívať dátovú komunikáciu s prepájaním paketov prostredníctvom dohody s prevádzkovateľom domácej siete;

f)

„roaming v rámci Únie“ je používanie mobilného zariadenia roamingovým zákazníkom na vytváranie alebo prijímanie volaní v rámci Únie, na zasielanie alebo prijímanie SMS správ v rámci Únie alebo využívanie dátovej komunikácie s prepájaním paketov, keď je v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa nachádza sieť domáceho poskytovateľa, a to prostredníctvom dohôd medzi prevádzkovateľom domácej siete a prevádzkovateľom navštívenej siete;

g)

„roamingový zákazník“ je zákazník poskytovateľa roamingu poskytujúceho regulované roamingové služby prostredníctvom pozemskej verejnej mobilnej komunikačnej siete nachádzajúcej sa v Únii, ktorému zmluva alebo dohoda s týmto poskytovateľom roamingu umožňuje roaming v rámci Únie;

h)

„regulované roamingové volanie“ je volanie v rámci mobilnej hlasovej telefónnej služby vytvorené roamingovým zákazníkom, ktoré sa vytvorí v navštívenej sieti a končí vo verejnej komunikačnej sieti v Únii, alebo prijaté roamingovým zákazníkom, ktoré sa vytvorí vo verejnej komunikačnej sieti v Únii a končí v navštívenej sieti;

i)

„hovorová eurotarifa“ je akákoľvek tarifa nepresahujúca maximálny poplatok ustanovený v článku 8, ktorý môže poskytovateľ roamingu účtovať za poskytnutie regulovaných roamingových volaní v súlade s uvedeným článkom;

j)

„SMS správa“ je textová správa služby krátkych správ, ktorá sa skladá prevažne z abecedných a/alebo číselných znakov, ktorú možno zasielať medzi mobilnými a/alebo pevnými telefónnymi číslami pridelenými podľa národných číslovacích plánov;

k)

„regulovaná roamingová SMS správa“ je SMS správa, ktorú zaslal roamingový zákazník a ktorá sa vytvorí v navštívenej sieti a končí sa vo verejnej komunikačnej sieti v Únii, alebo je prijatá roamingovým zákazníkom a ktorá sa vytvorí vo verejnej komunikačnej sieti v Únii a končí sa v navštívenej sieti;

l)

„SMS eurotarifa“ je akákoľvek tarifa nepresahujúca maximálny poplatok ustanovený v článku 10, ktorý môže poskytovateľ roamingu účtovať za poskytnutie regulovaných roamingových SMS správ v súlade s uvedeným článkom;

m)

„regulovaná dátová roamingová služba“ je roamingová služba, ktorá umožňuje roamingovému zákazníkovi využívať dátovú komunikáciu s prepájaním paketov prostredníctvom jeho mobilného zariadenia v čase pripojenia k navštívenej sieti; regulovaná dátová roamingová služba nezahŕňa prenos ani príjem regulovaných roamingových volaní alebo SMS správ, ale zahŕňa prenos a príjem správ MMS;

n)

„dátová eurotarifa“ je akákoľvek tarifa nepresahujúca maximálny poplatok ustanovený v článku 13, ktorý môže poskytovateľ roamingu účtovať za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb v súlade s uvedeným článkom;

o)

„veľkoobchodný prístup k roamingu“ je priamy veľkoobchodný prístup k roamingu alebo veľkoobchodný prístup k roamingu na účely ďalšieho predaja;

p)

„priamy veľkoobchodný prístup k roamingu“ je sprístupnenie prostriedkov a/alebo služieb zo strany prevádzkovateľa mobilnej siete inému podniku za stanovených podmienok tak, aby tento iný podnik poskytoval regulované roamingové služby roamingovým zákazníkom;

q)

„veľkoobchodný prístup k roamingu na účely ďalšieho predaja“ je poskytnutie roamingových služieb za veľkoobchodných podmienok zo strany iného prevádzkovateľa mobilnej siete, než je prevádzkovateľ navštívenej siete inému podniku tak, aby tento iný podnik poskytoval regulované roamingové služby roamingovým zákazníkom.

Článok 3

Veľkoobchodný prístup k roamingu

1.   Prevádzkovatelia mobilných sietí vyhovejú všetkým primeraným žiadostiam o veľkoobchodný prístup k roamingu.

2.   Prevádzkovatelia mobilných sietí môžu zamietnuť žiadosti o veľkoobchodný prístup k roamingu len na základe objektívnych kritérií.

3.   Veľkoobchodný prístup k roamingu zahŕňa prístup ku všetkým sieťovým prvkom a pridruženým prostriedkom, relevantným službám, softvérovým a informačným systémom, ktoré sú potrebné na poskytovanie regulovaných roamingových služieb zákazníkom.

4.   Pravidlá vzťahujúce sa na regulované veľkoobchodné poplatky za roaming stanovené v článkoch 7, 9 a 12 sa vzťahujú na poskytovanie prístupu ku všetkým komponentom veľkoobchodného prístupu k roamingu uvedeným v odseku 3.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, si prevádzkovatelia mobilných sietí v prípade veľkoobchodného prístupu k roamingu na účely ďalšieho predaja môžu účtovať spravodlivé a primerané ceny za komponenty, ktoré nie sú zahrnuté v odseku 3.

5.   Prevádzkovatelia mobilných sietí uverejnia referenčnú ponuku, pričom zohľadnia usmernenia BEREC uvedené v odseku 8, a sprístupnia ju podniku, ktorý žiada o veľkoobchodný prístup k roamingu. Prevádzkovatelia mobilných sietí poskytnú podniku, ktorý žiada o prístup, návrh zmluvy o takomto prístupe, ktorá je v súlade s týmto článkom, a to najneskôr do jedného mesiaca od prvého doručenia žiadosti prevádzkovateľovi mobilnej siete. Veľkoobchodný prístup k roamingu sa udelí v primeranej lehote neprekračujúcej tri mesiace od uzavretia zmluvy. Prevádzkovatelia mobilných sietí, ktorí dostanú žiadosť o veľkoobchodný prístup k roamingu, a podniky, ktoré o prístup žiadajú, vedú rokovania v dobrej viere.

6.   Referenčná ponuka uvedená v odseku 5 musí byť dostatočne podrobná a zahrnovať všetky komponenty potrebné na veľkoobchodný prístup k roamingu, ako je uvedené v odseku 3, s uvedením opisu ponúk týkajúcich sa priameho veľkoobchodného prístupu k roamingu a veľkoobchodného prístupu k roamingu na účely ďalšieho predaja a súvisiacich podmienok. Národné regulačné orgány v prípade potreby uložia zmeny referenčných ponúk, aby sa uplatnili povinnosti stanovené v tomto článku.

7.   Ak podnik, ktorý žiada o prístup, má záujem vstúpiť do obchodných rokovaní s cieľom zahrnúť aj komponenty, ktoré nie sú súčasťou referenčnej ponuky, prevádzkovatelia mobilných sietí na takéto žiadosti odpovedajú v primeranej lehote neprekračujúcej dva mesiace od ich prvého doručenia. Na účely tohto odseku sa odseky 2 a 5 neuplatňujú.

8.   S cieľom prispieť k jednotnému uplatňovaniu tohto článku BEREC do 30. septembra 2012 vypracuje po porade so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou usmernenia týkajúce sa veľkoobchodného prístupu k roamingu.

9.   Odseky 5 až 7 sa uplatňujú od 1. januára 2013.

Článok 4

Oddelený predaj regulovaných maloobchodných roamingových služieb

1.   Domáci poskytovatelia umožnia svojim zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám poskytovaným v rámci balíka ktorýmkoľvek alternatívnym poskytovateľom roamingu.

Domáci poskytovatelia ani poskytovatelia roamingu nesmú brániť zákazníkom v prístupe k regulovaným dátovým roamingovým službám, ktoré poskytuje alternatívny poskytovateľ roamingu priamo na navštívenej sieti.

2.   Roamingoví zákazníci majú právo kedykoľvek prejsť k inému poskytovateľovi roamingu. Ak sa roamingový zákazník rozhodne prejsť k inému poskytovateľovi roamingu, prechod sa vykoná bez zbytočného odkladu a v každom prípade v najkratšej možnej lehote v závislosti od zvoleného technického riešenia pre zavedenie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb, ale v každom prípade najneskôr do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy s novým poskytovateľom roamingu.

3.   Prechod k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu alebo prechod medzi poskytovateľmi roamingu je pre zákazníkov bezplatný a možný v rámci každého tarifného plánu. Nie je spojený so žiadnymi účastníckymi ani dodatočnými fixnými alebo opakovanými poplatkami týkajúcimi sa iných prvkov účastníckych zmlúv ako roamingu v porovnaní s podmienkami platnými pred prechodom.

4.   Domáci poskytovatelia informujú všetkých svojich roamingových zákazníkov jasnou, zrozumiteľnou a ľahko prístupnou formou o možnosti zvoliť si služby uvedené v prvom pododseku odseku 1.

Predovšetkým v čase uzatvárania zmluvy o mobilných komunikačných službách alebo v čase jej obnovovania poskytujú domáci poskytovatelia individuálne každému svojmu zákazníkovi všetky informácie o možnosti vybrať si alternatívneho poskytovateľa roamingu a nebránia uzatvoreniu zmluvy s alternatívnym poskytovateľom roamingu. Zákazníci, ktorí s domácim poskytovateľom uzatvárajú zmluvu o regulovaných roamingových službách, výslovne potvrdia, že o takejto možnosti boli informovaní. Domáci poskytovateľ nesmie brániť maloobchodníkom, ktorí slúžia ako predajné miesta domáceho poskytovateľa, aby ponúkali zmluvy o oddelených roamingových službách s alternatívnymi poskytovateľmi roamingu, ani ich od toho odhovárať alebo odrádzať.

5.   Technické vlastnosti regulovaných roamingových služieb sa nesmú zmeniť takým spôsobom, aby sa odlišovali od technických vlastností regulovaných roamingových služieb vrátane parametrov kvality, ktoré sa zákazníkovi poskytovali pred prechodom. V prípade, že sa prechod netýka všetkých regulovaných roamingových služieb, tie služby, ktoré nie sú predmetom prechodu, sa naďalej poskytujú za rovnakú cenu a v čo najväčšom rozsahu s rovnakými technickými vlastnosťami vrátane parametrov kvality.

6.   Tento článok sa uplatňuje od 1. júla 2014.

Článok 5

Vykonávanie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb

1.   Domáci prevádzkovatelia zavedú oddelený predaj regulovaných maloobchodných roamingových služieb, ako sa uvádza v článku 4, aby zákazníci mohli využívať domáce mobilné komunikačné služby a oddelené regulované roamingové služby. Domáci poskytovatelia vyhovejú všetkým primeraným žiadostiam o prístup k prostriedkom a súvisiacim podporným službám týkajúcim sa oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb. Prístup k týmto prostriedkom a podporným službám potrebným na oddelený predaj regulovaných roamingových služieb vrátane využitia služieb autentifikácie užívateľov sa poskytuje bezplatne a pre zákazníkov nemá za následok žiadne priame poplatky.

2.   S cieľom zabezpečiť jednotné a súbežné vykonávanie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb v celej Únii Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov a po porade s BEREC prijme do 31. decembra 2012 podrobné pravidlá týkajúce sa povinností poskytovať informácie stanovené v článku 4 ods. 4 a podrobné pravidlá týkajúce sa technického riešenia zavedenia oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2 a uplatňujú sa od 1. júla 2014.

3.   Technické riešenie zavedenia oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb musí spĺňať tieto kritériá:

a)

ústretovosť voči spotrebiteľom, najmä poskytnutie možnosti spotrebiteľom jednoducho a rýchlo prejsť k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu, pričom si ponechajú svoje súčasné číslo mobilného telefónu a používajú to isté mobilné zariadenie;

b)

schopnosť splniť všetky kategórie požiadaviek spotrebiteľov konkurencieschopným spôsobom, a to vrátane intenzívneho využívania dátových služieb;

c)

schopnosť účinne podporovať hospodársku súťaž, a to aj pri zohľadnení možnosti prevádzkovateľov využívať svoje infraštruktúry alebo obchodné dohody;

d)

nákladová efektívnosť pri zohľadnení rozdelenia nákladov medzi domácich poskytovateľov a alternatívnych poskytovateľov roamingu;

e)

schopnosť účinným spôsobom plniť povinnosti uvedené v článku 4 ods. 1;

f)

umožnenie maximálneho stupňa interoperability;

g)

používateľská jednoduchosť, najmä pokiaľ ide o technickú manipuláciu zákazníkov s mobilným zariadením pri zmene sietí;

h)

zabezpečenie toho, že sa nebráni využívaniu roamingu zákazníkmi z Únie v tretích krajinách alebo zákazníkmi z tretích krajín v Únii;

i)

zabezpečenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa ochrany súkromia, osobných údajov, bezpečnosti a integrity sietí a transparentnosti vyžadovaných v rámcovej smernici a osobitných smerniciach;

j)

zohľadnenie toho, že národné regulačné orgány podporujú možnosť koncových užívateľov získať prístup k informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať aplikácie a služby podľa vlastného výberu v súlade s článkom 8 ods. 4 písm. g) rámcovej smernice;

k)

zabezpečenie toho, aby poskytovatelia uplatňovali rovnaké podmienky za rovnakých okolností.

4.   V záujme splnenia kritérií stanovených v odseku 3 môže technické riešenie obsahovať jeden technický postup alebo v sebe spájať viacero technických postupov.

5.   Komisia v prípade potreby poverí európsky normalizačný orgán úpravou príslušných noriem, ktoré sú potrebné na harmonizované zavedenie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb.

6.   Odseky 1, 3, 4 a 5 tohto článku sa uplatňujú od 1. júla 2014.

Článok 6

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Komunikačný výbor zriadený článkom 22 rámcovej smernice. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 7

Veľkoobchodné poplatky za uskutočňovanie regulovaných roamingových volaní

1.   Priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý môže prevádzkovateľ navštívenej siete účtovať zákazníkovmu poskytovateľovi roamingu za poskytovanie regulovaného roamingového volania vytvoreného v tejto navštívenej sieti vrátane okrem iného nákladov na vytvorenie, tranzit a ukončenie volania, neprekročí od 1. júla 2012 sumu 0,14 EUR za minútu.

2.   Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov a vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré zostáva do skončenia uplatňovania maximálneho priemerného veľkoobchodného poplatku, ako je ustanovené v tomto odseku, alebo do 30. júna 2022. Maximálny priemerný veľkoobchodný poplatok sa 1. júla 2013 zníži na 0,10 EUR a 1. júla 2014 na 0,05 EUR a bez toho, aby bol dotknutý článok 19, zostáva 0,05 EUR do 30. júna 2022.

3.   Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vypočíta vydelením celkového veľkoobchodného výnosu získaného za roaming celkovým počtom veľkoobchodných roamingových minút, ktoré príslušný prevádzkovateľ skutočne využil na poskytovanie veľkoobchodných roamingových volaní v Únii za príslušné obdobie a ktoré sa sčítavajú na sekundovom základe upravenom tak, aby sa zohľadnila možnosť pre prevádzkovateľa navštívenej siete uplatňovať minimálny počiatočný zúčtovací čas nepresahujúci 30 sekúnd.

Článok 8

Maloobchodné poplatky za regulované roamingové volania

1.   Poskytovatelia roamingu všetkým svojim roamingovým zákazníkom sprístupňujú a aktívne ponúkajú hovorovú eurotarifu podľa odseku 2, a to jasným a transparentným spôsobom. Táto tarifa nie je spojená so žiadnymi účastníckymi ani inými fixnými alebo opakujúcimi sa poplatkami a môže sa kombinovať s akoukoľvek maloobchodnou tarifou.

Pri predkladaní tejto ponuky poskytovatelia roamingu upozornia každého svojho roamingového zákazníka, ktorý si zvolil osobitnú roamingovú tarifu alebo balík služieb, na podmienky, ktoré sa vzťahujú na danú tarifu alebo balík služieb.

2.   S účinnosťou od 1. júla 2012 sa maloobchodný poplatok (bez DPH) v rámci hovorovej eurotarify, ktorý môže poskytovateľ roamingu účtovať svojmu roamingovému zákazníkovi za poskytnutie regulovaného roamingového volania, môže líšiť v prípade akéhokoľvek roamingového volania, ale nesmie prekročiť 0,29 EUR za minútu vytvoreného volania alebo 0,08 EUR za minútu prijatého volania. Maximálny maloobchodný poplatok sa v prípade vytvorených volaní zníži 1. júla 2013 na 0,24 EUR a 1. júla 2014 na 0,19 EUR a maximálny maloobchodný poplatok sa v prípade prijatých volaní zníži 1. júla 2013 na 0,07 EUR a 1. júla 2014 na 0,05 EUR. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, tieto maximálne maloobchodné poplatky v rámci hovorovej eurotarify zostávajú v platnosti do 30. júna 2017.

Poskytovatelia roamingu neúčtujú svojim roamingovým zákazníkom žiadny poplatok za prijatie roamingovej hlasovej správy. Toto sa netýka iných uplatniteľných poplatkov, ako sú poplatky za vypočutie týchto správ.

Každý poskytovateľ roamingu účtuje svojim roamingovým zákazníkom za poskytnutie každého vytvoreného alebo prijatého regulovaného roamingového volania, na ktoré sa vzťahuje hovorová eurotarifa, na základe sekundovej tarifikácie.

Poskytovateľ roamingu môže na vytvorené volania, ktoré podliehajú hovorovej eurotarife, uplatniť minimálny počiatočný zúčtovací čas neprekračujúci 30 sekúnd.

3.   Poskytovatelia roamingu automaticky uplatňujú hovorovú eurotarifu v prípade všetkých súčasných roamingových zákazníkov s výnimkou tých roamingových zákazníkov, ktorí si zámerne vybrali osobitnú roamingovú tarifu alebo balík, na základe ktorého využívajú odlišnú tarifu za regulované roamingové volania, než aká by sa im poskytla, keby takýto výber neuskutočnili.

4.   Poskytovatelia roamingu uplatňujú hovorovú eurotarifu na všetkých nových roamingových zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali odlišnú roamingovú tarifu alebo balík taríf pre roamingové služby s odlišnou tarifou pre regulované roamingové volania.

5.   Každý roamingový zákazník môže požiadať o prechod na hovorovú eurotarifu alebo odstúpenie od nej. Každý prechod sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatný a nesmie ukladať ďalšie podmienky či obmedzenia týkajúce sa iných prvkov účastníckej zmluvy okrem prípadu, keď roamingový zákazník, ktorý si predplatil osobitný roamingový balík zahrňujúci viac než jednu regulovanú roamingovú službu, chce prejsť na hovorovú eurotarifu, kedy môže poskytovateľ roamingu od takéhoto zákazníka požadovať, aby sa vzdal výhod iných prvkov tohto balíka. Poskytovateľ roamingu môže prechod oddialiť dovtedy, kým predchádzajúca roamingová tarifa nebude platiť určené minimálne obdobie, ktoré nepresiahne dva mesiace. Hovorovú eurotarifu možno vždy kombinovať s SMS eurotarifou a dátovou eurotarifou.

Článok 9

Veľkoobchodné poplatky za regulované roamingové SMS správy

1.   S účinnosťou od 1. júla 2012 priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať za poskytnutie regulovanej roamingovej SMS správy, ktorá sa vytvorila v tejto navštívenej sieti, neprekročí 0,03 EUR za SMS správu. Maximálny priemerný veľkoobchodný poplatok sa 1. júla 2013 zníži na 0,02 EUR a bez toho, aby bol dotknutý článok 19, zostáva 0,02 EUR do 30. júna 2022.

2.   Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov a vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré zostáva do 30. júna 2022.

3.   Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vypočíta vydelením celkového veľkoobchodného výnosu, ktorý získa prevádzkovateľ navštívenej siete alebo prevádzkovateľ domácej siete za vytvorenie a prenos regulovaných roamingových SMS správ v Únii za príslušné obdobie, celkovým počtom takýchto SMS správ vytvorených a prenesených v mene príslušného poskytovateľa roamingu alebo prevádzkovateľa domácej siete počas tohto obdobia.

4.   Prevádzkovateľ navštívenej siete neúčtuje poskytovateľovi roamingu alebo prevádzkovateľovi domácej siete roamingového zákazníka žiadny poplatok za ukončenie regulovanej roamingovej SMS správy zaslanej roamingovému zákazníkovi pri roamingu v navštívenej sieti okrem poplatku uvedeného v odseku 1.

Článok 10

Maloobchodné poplatky za regulované roamingové SMS správy

1.   Poskytovatelia roamingu všetkým svojim roamingovým zákazníkom sprístupňujú a aktívne ponúkajú SMS eurotarifu podľa odseku 2, a to jasným a transparentným spôsobom. SMS eurotarifa nie je spojená so žiadnymi účastníckymi ani inými fixnými alebo opakujúcimi sa poplatkami a môže sa kombinovať s akoukoľvek maloobchodnou tarifou, ak ďalšie ustanovenia tohto článku neurčujú inak.

2.   S účinnosťou od 1. júla 2012 sa maloobchodný poplatok (bez DPH) v rámci SMS eurotarify, ktorý poskytovateľ roamingu môže účtovať svojmu roamingovému zákazníkovi za regulovanú roamingovú SMS správu, ktorú zašle tento roamingový zákazník, môže pri regulovanej roamingovej SMS správe líšiť, ale nesmie byť vyšší ako 0,09 EUR. Tento maximálny poplatok sa zníži 1. júla 2013 na 0,08 EUR a 1. júla 2014 na 0,06 EUR a bez toho, aby bol dotknutý článok 19, zostáva 0,06 EUR do 30. júna 2017.

3.   Poskytovatelia roamingu neúčtujú svojim roamingovým zákazníkom žiadny poplatok za prijatie regulovanej roamingovej SMS správy.

4.   Poskytovatelia roamingu automaticky uplatňujú SMS eurotarifu v prípade všetkých súčasných roamingových zákazníkov s výnimkou tých roamingových zákazníkov, ktorí si zámerne vybrali osobitnú roamingovú tarifu alebo balík, na základe ktorého využívajú odlišnú tarifu za regulované roamingové SMS správy, než aká by sa im poskytla, keby takýto výber neuskutočnili.

5.   Poskytovatelia roamingu uplatňujú SMS eurotarifu v prípade všetkých nových roamingových zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali odlišnú roamingovú SMS tarifu alebo balík taríf pre roamingové služby, ktorý zahŕňa odlišnú tarifu pre regulované roamingové SMS správy.

6.   Každý roamingový zákazník môže kedykoľvek požiadať o prechod na SMS eurotarifu alebo odstúpenie od nej. Každý prechod sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatný a nesmie byť spojený so žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckej zmluvy ako roamingu. Poskytovateľ roamingu môže oddialiť takýto prechod dovtedy, kým predchádzajúca roamingová tarifa nebude platiť určené minimálne obdobie, ktoré nepresiahne dva mesiace. SMS eurotarifu možno vždy kombinovať s hovorovou eurotarifou a dátovou eurotarifou.

Článok 11

Technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ

Žiadny poskytovateľ roamingu, domáci poskytovateľ, prevádzkovateľ domácej siete ani prevádzkovateľ navštívenej siete nezmení technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ takým spôsobom, aby sa odlišovali od technických vlastností SMS správ poskytovaných na jeho domácom trhu.

Článok 12

Veľkoobchodné poplatky za regulované dátové roamingové služby

1.   S účinnosťou od 1. júla 2012 neprekročí priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať domácemu poskytovateľovi roamingového zákazníka za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete, ochranný limit 0,25 EUR za megabajt prenesených dát. Ochranný limit sa 1. júla 2013 zníži na 0,15 EUR za megabajt prenesených dát a 1. júla 2014 na 0,05 EUR za megabajt prenesených dát a bez toho, aby bol dotknutý článok 19, zostáva 0,05 EUR za megabajt prenesených dát do 30. júna 2022.

2.   Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov a vypočíta sa za obdobie dvanástich mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré môže zostávať do 30. júna 2022.

3.   Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vypočíta vydelením celkového veľkoobchodného výnosu, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete alebo prevádzkovateľ domácej siete získa za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb za príslušné obdobie, celkovým počtom megabajtov dát, ktoré sa pri poskytovaní týchto služieb za dané obdobie skutočne spotrebovali v prospech príslušného poskytovateľa roamingu alebo prevádzkovateľa domácej siete za dané obdobie a ktoré sa sčítajú na základe prepočtu na kilobajty.

Článok 13

Maloobchodné poplatky za regulované dátové roamingové služby

1.   Poskytovatelia roamingu všetkým svojim roamingovým zákazníkom sprístupňujú a aktívne ponúkajú dátovú eurotarifu podľa odseku 2, a to jasným a transparentným spôsobom. Táto dátová eurotarifa nie je spojená so žiadnymi účastníckymi ani inými fixnými alebo opakujúcimi sa poplatkami a môže sa kombinovať s akoukoľvek maloobchodnou tarifou.

Pri predkladaní tejto ponuky poskytovatelia roamingu upozornia tých roamingových zákazníkov, ktorí si už zvolili osobitnú roamingovú tarifu alebo balík služieb, na podmienky, ktoré sa vzťahujú na danú tarifu alebo balík služieb.

2.   S účinnosťou od 1. júla 2012 neprekročí maloobchodný poplatok (bez DPH) v rámci dátovej eurotarify, ktorý poskytovateľ roamingu môže účtovať svojmu roamingovému zákazníkovi za poskytnutie regulovanej dátovej roamingovej služby, 0,70 EUR za využitý megabajt. Maximálny maloobchodný poplatok za použité dáta sa 1. júla 2013 zníži na 0,45 EUR za využitý megabajt a 1. júla 2014 na 0,20 EUR za využitý megabajt a bez toho, aby bol dotknutý článok 19, zostáva 0,20 EUR za využitý megabajt do 30. júna 2017.

Každý poskytovateľ roamingu účtuje svojim roamingovým zákazníkom poplatok za poskytovanie akejkoľvek regulovanej dátovej roamingovej služby, na ktorú sa vzťahuje dátová eurotarifa, na základe prepočtu na kilobajty s výnimkou správ služby multimediálnych správ (MMS), ktoré sa môžu účtovať na jednotkovom základe. V takom prípade maloobchodný poplatok, ktorý poskytovateľ roamingu môže účtovať svojim roamingovým zákazníkom za prenos alebo príjem roamingovej MMS správy, neprekročí maximálny maloobchodný poplatok stanovený v prvom pododseku.

3.   Od 1. júla 2012 poskytovatelia roamingu automaticky uplatňujú dátovú eurotarifu v prípade všetkých súčasných roamingových zákazníkov s výnimkou tých roamingových zákazníkov, ktorí si už vybrali osobitnú roamingovú tarifu alebo ktorí už využívajú preukázateľne nižšiu tarifu, než je dátová eurotarifa, alebo ktorí si už vybrali balík, na základe ktorého využívajú odlišnú tarifu pre regulované dátové roamingové služby, než aká by sa im poskytla, keby takýto výber neuskutočnili.

4.   Od 1. júla 2012 poskytovatelia roamingu uplatňujú dátovú eurotarifu v prípade všetkých nových roamingových zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali odlišnú dátovú roamingovú tarifu alebo balík taríf pre roamingové služby, ktorý zahŕňa odlišnú tarifu pre regulované dátové roamingové služby.

5.   Každý roamingový zákazník môže v súlade so svojimi zmluvnými podmienkami kedykoľvek požiadať o prechod na dátovú eurotarifu alebo odstúpenie od nej. Každý prechod sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatný a nesmie byť spojený so žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckej zmluvy než roamingu v rámci Únie. Poskytovateľ roamingu môže oddialiť takýto prechod dovtedy, kým predchádzajúca roamingová tarifa nebude platiť určené minimálne obdobie, ktoré nepresiahne dva mesiace. Dátovú eurotarifu možno vždy kombinovať s SMS eurotarifou a hovorovou eurotarifou.

6.   Poskytovatelia roamingu do 30. júna 2012 jasným a zrozumiteľným spôsobom a na trvanlivom nosiči informujú jednotlivo všetkých svojich roamingových zákazníkov o dátovej eurotarife, ktorá sa bude uplatňovať najneskôr od 1. júla 2012 v prípade všetkých roamingových zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali osobitnú tarifu alebo balík vzťahujúci sa na regulované dátové roamingové služby, ako aj o ich práve na prechod na túto tarifu alebo o práve od nej odstúpiť v súlade s odsekom 5.

Článok 14

Transparentnosť maloobchodných poplatkov za roamingové volania a SMS správy

1.   S cieľom upozorniť roamingových zákazníkov na skutočnosť, že na ich vytvorené alebo prijaté volanie alebo zaslanú SMS správu sa vzťahujú roamingové poplatky, každý poskytovateľ roamingu zákazníkovi pri jeho vstupe na územie iného členského štátu, než je členský štát jeho domáceho poskytovateľa, poskytuje automaticky prostredníctvom služby zasielania správ bez zbytočného odkladu a bezplatne základné personalizované cenové informácie o roamingových poplatkoch (vrátane DPH), ktoré sa uplatnia, keď tento zákazník vytvorí a prijme volanie a zašle SMS správy v navštívenom členskom štáte, okrem prípadu, keď zákazník oznámil poskytovateľovi roamingu, že túto službu nepožaduje.

Tieto základné personalizované cenové informácie zahŕňajú maximálne poplatky (v mene domácej faktúry, ktorú poskytuje domáci poskytovateľ zákazníka), ktoré by sa mohli vzťahovať na zákazníka v jeho tarifnom režime za:

a)

vytváranie regulovaných roamingových volaní v rámci navštíveného členského štátu a do členského štátu jeho domáceho poskytovateľa, ako aj za prijaté regulované roamingové volania, a

b)

zasielanie regulovaných roamingových SMS správ počas pobytu v navštívenom členskom štáte.

Tieto informácie zahŕňajú aj bezplatné číslo uvedené v odseku 2 na získanie podrobnejších informácií a informácií o možnosti bezplatného prístupu k službám tiesňových volaní voľbou európskeho čísla tiesňového volania 112.

Pri každej správe má zákazník možnosť bezplatne a jednoduchým spôsobom oznámiť poskytovateľovi roamingu, že nepožaduje automatickú službu zasielania správ. Zákazník, ktorý oznámil, že nepožaduje automatickú službu zasielania správ, má právo kedykoľvek a bezplatne od poskytovateľa roamingu požadovať, aby mu túto službu znova poskytol.

Poskytovatelia roamingu automaticky a bezplatne poskytujú nevidiacim alebo slabozrakým zákazníkom základné personalizované cenové informácie uvedené v prvom pododseku hlasovým volaním, ak o to títo zákazníci požiadajú.

Prvý, druhý, štvrtý a piaty pododsek sa uplatňujú aj na hlasové a SMS roamingové služby využívané roamingovými zákazníkmi cestujúcimi mimo Únie a poskytované poskytovateľom roamingu.

2.   Okrem ustanovení odseku 1 majú zákazníci právo bezplatne a bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú, požiadať a prijať prostredníctvom hlasového volania alebo SMS správy z mobilného telefónu podrobnejšie personalizované cenové informácie o roamingových poplatkoch v navštívenej sieti za hlasové volania a SMS správy, ako aj informácie o opatreniach v oblasti transparentnosti uplatniteľných na základe tohto nariadenia. Takáto žiadosť sa uplatňuje na bezplatnom čísle, ktoré na tento účel určí poskytovateľ roamingu. Povinnosti ustanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na zariadenia, ktoré nemajú funkciu SMS správ.

3.   Poskytovatelia roamingu poskytujú všetkým užívateľom pri vzniku účastníckeho vzťahu úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Bez zbytočného odkladu poskytujú svojim roamingovým zákazníkom aj aktualizované informácie o platných roamingových poplatkoch vždy, keď v týchto poplatkoch nastane zmena.

Poskytovatelia roamingu prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie informovanosti všetkých svojich roamingových zákazníkov o možnosti vybrať si hovorovú eurotarifu a SMS eurotarifu. Predovšetkým vždy jasným a nezaujatým spôsobom oznámia všetkým roamingovým zákazníkom podmienky týkajúce sa hovorovej eurotarify a podmienky týkajúce sa SMS eurotarify. V primeraných intervaloch následne zasielajú pripomienku všetkým zákazníkom, ktorí si zvolili inú tarifu.

Poskytované informácie musia byť dostatočne podrobné, aby zákazníci mohli posúdiť, či je pre nich prechod na eurotarifu výhodný alebo nie.

4.   Poskytovatelia roamingu sprístupnia svojim zákazníkom informácie o tom, ako sa vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch. Poskytovatelia roamingu prijmú primerané opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte.

Článok 15

Transparentnosť a ochranné mechanizmy pre maloobchodné dátové roamingové služby

1.   Poskytovatelia roamingu zabezpečia, aby ich roamingoví zákazníci boli pred uzavretím, ako aj po uzavretí zmluvy primerane informovaní o poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na regulované dátové roamingové služby, ktoré využívajú, a to takým spôsobom, ktorý im pomôže porozumieť finančným dôsledkom takéhoto využívania a ktorý im umožní sledovať a kontrolovať svoje výdavky na regulované dátové roamingové služby v súlade s odsekmi 2 a 3.

Poskytovatelia roamingu podľa potreby informujú svojich zákazníkov pred uzavretím zmluvy a následne v pravidelných časových intervaloch o rizikách automatického a nekontrolovaného dátového roamingového pripojenia a sťahovania dát. Okrem toho poskytovatelia roamingu svojim zákazníkom bezplatne a jasným a jednoducho zrozumiteľným spôsobom oznámia, ako vypnúť tieto automatické dátové roamingové pripojenia s cieľom zabrániť nekontrolovanej spotrebe dátových roamingových služieb.

2.   Poskytovateľ roamingu zasiela automatickú správu, ktorou roamingového zákazníka informuje o tom, že využíva roaming, a v ktorej mu poskytuje základné personalizované tarifné informácie o poplatkoch (v mene domácej faktúry, ktorú poskytuje domáci poskytovateľ zákazníka) vyjadrených v cene za megabajt, vzťahujúcich sa na poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb tomuto roamingovému zákazníkovi v príslušnom členskom štáte, okrem prípadu, keď zákazník oznámil poskytovateľovi roamingu, že takéto informácie nepožaduje.

Takéto základné personalizované tarifné informácie sa doručujú na mobilné zariadenie roamingového zákazníka, napríklad prostredníctvom SMS správy, e-mailu alebo automaticky otváraného okna na mobilnom zariadení vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je štát jeho domáceho poskytovateľa, a začne po prvýkrát využívať dátovú roamingovú službu v danom členskom štáte. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia, a to v momente, keď roamingový zákazník začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu.

Zákazník, ktorý svojmu poskytovateľovi roamingu oznámil, že nepožaduje automatické zasielanie tarifných informácií, má právo kedykoľvek a bezplatne od poskytovateľa roamingu požadovať, aby mu túto službu znova poskytol.

3.   Každý poskytovateľ roamingu umožní všetkým svojim roamingovým zákazníkom, aby si vedome a bezplatne zvolili službu, ktorou sa poskytujú informácie o akumulovanej spotrebe vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtuje využívanie regulovanej dátovej roamingovej služby a ktorá zaručuje, že bez zákazníkovho výslovného súhlasu akumulované výdavky za regulované dátové roamingové služby v priebehu určeného obdobia využívania, s výnimkou MMS správ účtovaných na jednotkovom základe, neprekročia stanovený finančný limit.

Na tento účel dá poskytovateľ roamingu k dispozícii jeden alebo viac maximálnych finančných limitov pre určené obdobie využívania za predpokladu, že zákazník je vopred informovaný o zodpovedajúcich objemových množstvách. Jeden z týchto limitov (štandardný finančný limit) sa má blížiť k sume 50 EUR neuhradených poplatkov za účtovné obdobie jeden mesiac (bez DPH), ale nesmie ju prekročiť.

Namiesto toho môže poskytovateľ roamingu ustanoviť objemové limity za predpokladu, že zákazník je vopred informovaný o zodpovedajúcich finančných sumách. Jeden z týchto limitov (štandardný objemový limit) má zodpovedať finančnej sume neprekračujúcej 50 EUR neuhradených poplatkov za účtovné obdobie jeden mesiac (bez DPH).

Okrem toho poskytovateľ roamingu môže svojim roamingovým zákazníkom ponúknuť ďalšie limity s inými, t. j. vyššími alebo nižšími maximálnymi mesačnými finančnými limitmi.

Štandardné limity uvedené v druhom a treťom pododseku sa uplatňujú na všetkých zákazníkov, ktorí si nezvolili iný limit.

Každý poskytovateľ roamingu takisto zabezpečí, aby sa na mobilné zariadenie roamingového zákazníka zaslalo príslušné oznámenie, napríklad prostredníctvom SMS správy, e-mailu alebo automaticky otváraného okna na počítači, keď dátové roamingové služby dosiahnu 80 % dohodnutého finančného alebo objemového limitu. Každý zákazník má právo požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať tieto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.

Ak by došlo k prekročeniu finančného alebo objemového limitu iným spôsobom, zašle sa oznámenie na mobilné zariadenie roamingového zákazníka. V tomto oznámení sa uvedie, ako sa má postupovať, ak zákazník chce, aby sa mu tieto služby ďalej poskytovali, ako aj náklady spojené s každou dodatočnou jednotkou, ktorá sa spotrebuje. Ak roamingový zákazník neodpovie spôsobom vyžadovaným v prijatom oznámení, poskytovateľ roamingu ihneď prestane poskytovať a účtovať roamingovému zákazníkovi regulované dátové roamingové služby, až kým roamingový zákazník nepožiada o pokračovanie alebo obnovenie poskytovania týchto služieb.

Vždy, keď roamingový zákazník požiada o poskytovanie alebo zrušenie služby finančného alebo objemového limitu, zmena sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatná a nesmie byť spojená so žiadnymi podmienkami ani obmedzenia, ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckej zmluvy.

4.   Odseky 2 a 3 sa nevzťahujú na zariadenia stroj – stroj, ktoré využívajú mobilnú dátovú komunikáciu.

5.   Poskytovatelia roamingu prijmú primerané opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte. Patrí medzi ne informovanie zákazníkov o tom, ako sa môžu vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch.

6.   Tento článok sa s výnimkou odseku 5, a pokiaľ nie je v druhom a treťom pododseku tohto odseku uvedené inak, vzťahuje aj na dátové roamingové služby, ktoré využívajú roamingoví zákazníci cestujúci mimo Únie a ktoré poskytuje poskytovateľ roamingu.

Ak sa zákazník rozhodne pre službu uvedenú v prvom pododseku odseku 3, požiadavky stanovené v odseku 3 sa neuplatňujú, ak prevádzkovateľ navštívenej siete v navštívenej krajine mimo Únie poskytovateľovi roamingu neumožňuje sledovať jej využívanie zo strany zákazníka v reálnom čase.

V takom prípade sa zákazníkovi pri vstupe do takejto krajiny bez zbytočného odkladu a bezplatne SMS správou oznámi, že informácie o naakumulovanej spotrebe a záruka, že neprekročí stanovený finančný limit, nie sú k dispozícii.

Článok 16

Dohľad a presadzovanie

1.   Národné regulačné orgány monitorujú dodržiavanie tohto nariadenia na svojom území a vykonávajú nad ním dohľad.

2.   Národné regulačné orgány zverejňujú aktualizované informácie o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä článkov 7, 8, 9, 10, 12 a 13 spôsobom, ktorý zainteresovaným stranám umožní ľahký prístup k nim.

3.   Národné regulačné orgány pri príprave preskúmania podľa článku 19 monitorujú vývoj veľkoobchodných a maloobchodných poplatkov za poskytovanie hlasových a dátových komunikačných služieb roamingovým zákazníkom vrátane služieb SMS a MMS, a to i v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Národné regulačné orgány rovnako pozorne sledujú konkrétne prípady nevyžiadaného roamingu v pohraničných regiónoch susediacich členských štátov a monitorujú, či sa spôsoby riadenia prevádzky nepoužívajú na znevýhodnenie zákazníkov.

Národné regulačné orgány monitorujú nevyžiadaný roaming, zbierajú o ňom informácie a prijímajú náležité opatrenia.

4.   Národné regulačné orgány sú oprávnené požadovať od podnikov podliehajúcich povinnostiam podľa tohto nariadenia, aby im poskytli všetky informácie týkajúce sa vykonávania a presadzovania tohto nariadenia. Tieto podniky poskytnú takéto informácie bez zbytočného odkladu na požiadanie a v súlade s lehotami a v rozsahu vyžadovanom národným regulačným orgánom.

5.   Národné regulačné orgány môžu z vlastnej iniciatívy zasiahnuť, aby zabezpečili súlad s týmto nariadením. V prípade potreby využijú predovšetkým právomoci uvedené v článku 5 prístupovej smernice, aby zabezpečili primeraný prístup a prepojenie s cieľom zaručiť prepojiteľnosť medzi koncovými bodmi a interoperabilitu roamingových služieb, napríklad ak si zákazníci nemôžu vymieňať regulované roamingové SMS správy so zákazníkmi pozemskej verejnej mobilnej komunikačnej siete v druhom členskom štáte v dôsledku toho, že neexistuje dohoda, ktorá by umožňovala doručenie týchto správ.

6.   Ak národný regulačný orgán zistí, že dochádza k porušovaniu povinností ustanovených v tomto nariadení, je oprávnený žiadať okamžité ukončenie takéhoto porušovania.

Článok 17

Riešenie sporov

1.   V prípade sporu v súvislosti s povinnosťami ustanovenými v tomto nariadení medzi podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete alebo služby v členskom štáte sa uplatňujú postupy riešenia sporov ustanovené v článkoch 20 a 21 rámcovej smernice.

2.   V prípade nevyriešeného sporu týkajúceho sa spotrebiteľa alebo koncového užívateľa a súvisiaceho s otázkou, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii postupy mimosúdneho riešenia sporov ustanovené v článku 34 smernice univerzálnej služby.

Článok 18

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii do 30. júna 2013 a bezodkladne jej oznámia všetky ich následné zmeny a doplnenia.

Článok 19

Preskúmanie

1.   Komisia preskúma fungovanie tohto nariadenia a po verejnej konzultácii podá správu Európskemu parlamentu a Rade do 30. júna 2016. Komisia zhodnotí najmä to, či sa dosiahli ciele tohto nariadenia. Komisia pritom preskúma okrem iného:

a)

či sa hospodárska súťaž rozvinula natoľko, aby odôvodnila koniec platnosti maximálnych maloobchodných poplatkov;

b)

či je hospodárska súťaž dostatočná na odstránenie maximálnych veľkoobchodných poplatkov;

c)

vývoj a očakávané budúce trendy veľkoobchodných a maloobchodných poplatkov za poskytovanie hlasových, SMS a dátových komunikačných služieb roamingovým zákazníkom v porovnaní s poplatkami za mobilné komunikačné služby na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch, a to samostatne pre zákazníkov využívajúcich predplatené služby a zákazníkov využívajúcich fakturované služby, ako aj vývoj a očakávané budúce trendy v kvalite a rýchlosti týchto služieb;

d)

dostupnosť a kvalitu služieb vrátane služieb, ktoré predstavujú alternatívu k hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, najmä vzhľadom na technologický vývoj;

e)

mieru, v akej spotrebitelia mali prospech zo skutočného zníženia cien roamingových služieb, paletu taríf a produktov dostupných spotrebiteľom s rôznymi profilmi volaní a rozdiel medzi roamingovými a vnútroštátnymi tarifami vrátane dostupnosti ponúk s jednotnou tarifou pre vnútroštátne a roamingové služby;

f)

stupeň hospodárskej súťaže na maloobchodných a veľkoobchodných trhoch, najmä konkurencieschopnosť menších, nezávislých alebo začínajúcich prevádzkovateľov vrátane vplyvu obchodných dohôd na hospodársku súťaž a stupňa prepojenia medzi prevádzkovateľmi;

g)

rozsah, v akom uplatňovanie štrukturálnych opatrení ustanovených v článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s roamingovými službami do tej miery, že rozdiel medzi roamingovými a vnútroštátnymi tarifami sa priblížil k nule;

h)

mieru, v akej úroveň veľkoobchodných a maloobchodných maximálnych poplatkov poskytla spotrebiteľom primerané záruky pred nadmernými cenami, pričom zároveň umožnila rozvoj hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s roamingovými službami.

2.   Ak zo správy vyplynie, že štrukturálne opatrenia ustanovené v tomto nariadení nepostačujú na podporu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s roamingovými službami v prospech všetkých európskych spotrebiteľov alebo že sa rozdiely medzi roamingovými a vnútroštátnymi tarifami nepriblížili k nule, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade príslušné návrhy na riešenie tejto situácie, čím sa dosiahne vnútorný trh s mobilnými komunikačnými službami, na ktorom napokon nebude rozdiel medzi vnútroštátnymi a roamingovými tarifami. Komisia preskúma predovšetkým, či je potrebné:

a)

stanoviť ďalšie technické a štrukturálne opatrenia;

b)

pozmeniť štrukturálne opatrenia;

c)

predĺžiť platnosť a prípadne zrevidovať úroveň maximálnych maloobchodných poplatkov ustanovených v článkoch 8, 10 a 13;

d)

zmeniť dobu trvania alebo zrevidovať úroveň maximálnych veľkoobchodných poplatkov ustanovených v článkoch 7, 9 a 12;

e)

zaviesť ďalšie potrebné požiadavky vrátane nerozlišovania medzi roamingovými a vnútroštátnymi tarifami.

3.   Komisia okrem toho každé dva roky po správe uvedenej v odseku 1 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu. Každá správa obsahuje súhrn monitorovania poskytovania roamingových služieb v Únii a zhodnotenie pokroku pri plnení cieľov tohto nariadenia, a to aj s prihliadnutím na okolnosti uvedené v odsekoch 1 a 2.

4.   S cieľom posúdiť vývoj konkurencieschopnosti na trhoch s roamingom v rámci Únie BEREC pravidelne zhromažďuje od národných regulačných orgánov údaje o vývoji maloobchodných a veľkoobchodných poplatkov za hlasové, SMS a dátové roamingové služby. Tieto údaje oznamuje Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia ich zverejňuje.

BEREC tiež každý rok zhromažďuje od národných regulačných orgánov informácie o transparentnosti a porovnateľnosti rôznych taríf, ktoré prevádzkovatelia ponúkajú svojim zákazníkom. Komisia tieto údaje a zistenia zverejňuje.

Článok 20

Požiadavky na oznamovanie

Členské štáty oznámia Komisii, ktoré národné regulačné orgány sú zodpovedné za vykonávanie úloh podľa tohto nariadenia.

Článok 21

Zrušovacie ustanovenie

Nariadenie (ES) č. 717/2007 sa zrušuje v súlade s prílohou I s účinnosťou od 1. júla 2012.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 22

Nadobudnutie a uplynutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a jeho ustanovenia sa uplatňujú od tohto dňa, pokiaľ nie je v určitých článkoch stanovené inak.

Účinnosť tohto nariadenia uplynie 30. júna 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 13. júna 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 131.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 10. mája 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. mája 2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 32.

(4)  Pozri prílohu I.

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

(6)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.

(7)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.

(8)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.

(9)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.

(10)  Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

(11)  Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 45.

(12)  Ú. v. ES C 165, 11.7.2002, s. 6.

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1).

(14)  Odporúčanie Komisie zo 17. decembra 2007 o príslušných trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronickej komunikácie umožňujúcich reguláciu ex ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2007, s. 65).

(15)  Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 143.

(16)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a smernica 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 12).

(18)  Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zmenou a doplnením

(v zmysle článku 21)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 32).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 12).

Iba článok 1.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 717/2007

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 4 prvý pododsek prvá veta

článok 1 ods. 5

článok 1 ods. 4 prvý pododsek druhá veta

článok 1 ods. 6 prvý pododsek

článok 1 ods. 7 prvý pododsek

článok 1 ods. 4 druhý pododsek prvá veta

článok 1 ods. 6 druhý pododsek prvá veta

článok 1 ods. 7 druhý pododsek prvá veta

článok 1 ods. 4 druhý pododsek druhá veta

článok 1 ods. 6 druhý pododsek druhá a tretia veta

článok 1 ods. 7 druhý pododsek druhá a tretia veta

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2 úvodné slová

článok 2 ods. 2 úvodné slová

článok 2 ods. 2 písm. a)

článok 2 ods. 2 písm. i)

článok 2 ods. 2 písm. b)

článok 2 ods. 2 písm. a)

článok 2 ods. 2 písm. b)

článok 2 ods. 2 písm. c)

článok 2 ods. 2 písm. c)

článok 2 ods. 2 písm. d)

článok 2 ods. 2 písm. g)

článok 2 ods. 2 písm. e)

článok 2 ods. 2 písm. d)

článok 2 ods. 2 písm. f)

článok 2 ods. 2 písm. f)

článok 2 ods. 2 písm. g)

článok 2 ods. 2 písm. e)

článok 2 ods. 2 písm. h)

článok 2 ods. 2 písm. i)

článok 2 ods. 2 písm. j)

článok 2 ods. 2 písm. j)

článok 2 ods. 2 písm. k)

článok 2 ods. 2 písm. h)

článok 2 ods. 2 písm. l)

článok 2 ods. 2 písm. k)

článok 2 ods. 2 písm. m)

článok 2 ods. 2 písm. n)

článok 2 ods. 2 písm. o)

článok 2 ods. 2 písm. p)

článok 2 ods. 2 písm. q)

články 3, 4, 5 a 6

článok 3 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 7 ods. 2

článok 3 ods. 3 prvý pododsek

článok 3 ods. 3 druhý pododsek

článok 7 ods. 3

článok 4 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 8 ods. 2

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 8 ods. 3

článok 4 ods. 3 tretí pododsek

článok 8 ods. 4

článok 4 ods. 4

článok 8 ods. 5

článok 4a

článok 9

článok 4b

článok 10

článok 4b ods. 7

článok 4c

článok 11

článok 12

článok 13

článok 6 ods. 1 prvý až piaty pododsek

článok 14 ods. 1 prvý až piaty pododsek

článok 14 ods. 1 šiesty pododsek

článok 6 ods. 2

článok 14 ods. 2

článok 6 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 14 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 14 ods. 3 tretí pododsek

článok 14 ods. 4

článok 6a

článok 15

článok 15 ods. 4

článok 15 ods. 5

článok 15 ods. 6

článok 6a ods. 4

článok 7

článok 16

článok 16 ods. 3 druhý pododsek

článok 8

článok 17

článok 9

článok 18

článok 10

článok 11 ods. 1 úvodné slová

článok 19 ods. 1 úvodné slová

článok 19 ods. 1 písm. a) a b)

článok 11 ods. 1 prvý pododsek prvá až štvrtá zarážka

článok 19 ods. 1 písm. c) až f)

článok 19 ods. 1 písm. g) a h)

článok 11 ods. 1 druhý pododsek

 

článok 19 ods. 2

článok 11 ods. 2

článok 19 ods. 3

článok 19 ods. 4

článok 12

článok 20

článok 21

článok 13

článok 22