ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.157.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 157

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
16. júna 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 500/2012 z 13. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

16.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 500/2012

z 13. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Únia je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov (ďalej len „dohovor“).

(2)

Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len „ICCAT“), ktorá bola zriadená na základe dohovoru, na svojom 16. osobitnom zasadnutí v roku 2008 prijala odporúčanie 08-05 ustanoviť nový plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktorý nahradí predchádzajúci plán obnovy prijatý v roku 2006. V očakávaní nadobudnutia účinnosti odporúčania 08-05 bolo prijaté nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (3).

(3)

ICCAT na svojom 17. osobitnom zasadnutí v roku 2010 prijala odporúčanie 10-04, ktorým sa mení a dopĺňa viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého. V záujme obnovy tejto populácie sa v odporúčaní 10-04 ustanovuje ďalšie zníženie celkového povoleného výlovu, posilnenie opatrení na obmedzenie rybolovnej kapacity a podpora kontrolných opatrení, najmä pokiaľ ide o operácie premiestňovania a umiestňovania do klietok, a predpokladá, že Stály výbor pre výskum a štatistiku predloží v roku 2012 dodatočné pokyny týkajúce sa identifikácie neresísk a zriaďovania ochranných útočísk.

(4)

Odporúčanie 10-04 je pre Úniu záväzné.

(5)

Určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 302/2009 sa navyše stali bezpredmetnými a mali by sa vypustiť. Iné ustanovenia by sa vzhľadom na zmeny v právnych predpisoch mali zaktualizovať, najmä tie, ktoré vyplývajú z prijatia nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (4).

(6)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky týkajúce sa operácií premiestňovania, umiestňovania do klietok a zaznamenávania použitia pascí na tuniaky a podávania správ o nich by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (5).

(7)

Výraz „Spoločenstvo“ použitý v normatívnych ustanoveniach nariadenia (ES) č. 302/2009 by sa mal zmeniť tak, aby zohľadňoval nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009.

(8)

Odporúčanie 10-04 nadobudlo platnosť 13. augusta 2011. Všetky zmluvné strany dohovoru vrátane Únie však súhlasili s uplatňovaním tých jeho ustanovení, ktoré sa vzťahujú na pozorovateľov, od 1. januára 2011, pričom v prípade Únie sa majú zabezpečiť členskými štátmi. Preto je vhodné, aby sa zodpovedajúce ustanovenia tohto nariadenia uplatňovali so spätnou účinnosťou od 1. januára 2011.

(9)

Nariadenie (ES) č. 302/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 302/2009 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1, článku 4 ods. 13, článku 9 ods. 3, 4, 5, 8, 9 a 10, článku 11 ods. 1, článku 14 ods. 4, článku 15 ods. 3, článku 18 ods. 2, článku 21 ods. 1 a 4, článku 23 ods. 6, článku 29 ods. 1, 3, 4 a 5, článku 31 ods. 4 a článku 34 ods. 2 a 3 sa slovo „Spoločenstvo“ vo všetkých príslušných gramatických tvaroch nahrádza slovom „Únia“ v príslušnom gramatickom tvare, pričom sa vykonajú aj všetky gramatické úpravy, ktoré si táto zmena vyžaduje.

2.

V článku 1 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Cieľom tohto plánu obnovy, ktorý je platný od roku 2007 do konca roku 2022 je dosiahnuť biomasu zodpovedajúcu maximálnemu udržateľnému výnosu s najmenej 60 % pravdepodobnosťou.“.

3.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

„pomocné plavidlo“ je akékoľvek plavidlo, ktoré sa používa na prepravu mŕtvych tuniakov modroplutvých (nespracovaných) z klietky alebo pasce na tuniaky do prístavu určenia alebo na spracovateľské plavidlo;“;

b)

písmeno h) sa nahrádza takto:

„h)

„operácie premiestňovania“ znamenajú:

i)

akékoľvek premiestnenie živých tuniakov modroplutvých zo siete loviaceho plavidla do prepravnej klietky;

ii)

akékoľvek premiestnenie živých tuniakov modroplutvých z jednej prepravnej klietky do inej prepravnej klietky;

iii)

akékoľvek premiestnenie klietky s tuniakmi modroplutvými z jedného remorkéra na iný remorkér;

iv)

akékoľvek premiestnenie mŕtvych tuniakov modroplutvých z prepravnej klietky na pomocné plavidlo;

v)

akékoľvek premiestnenie z farmy na chov tuniaka modroplutvého alebo z pasce na tuniaky na spracovateľské plavidlo alebo prepravné plavidlo alebo akékoľvek premiestnenie klietky obsahujúcej tuniaky modroplutvé z jednej farmy na inú farmu;

vi)

akékoľvek premiestnenie živých tuniakov modroplutvých z pasce na tuniaky do prepravnej klietky.“;

c)

písmeno l) sa nahrádza takto:

„l)

„chov“ je umiestnenie tuniaka modroplutvého do klietky na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov s cieľom zvýšiť biomasu;“;

d)

dopĺňa sa toto písmeno:

„q)

„zodpovedný členský štát“ a „členský štát zodpovedný“ je vlajkový členský štát alebo členský štát, pod ktorého právomoc patrí pasca na tuniaky alebo farma, alebo ak sa farma alebo pasca na tuniaky nachádza na šírom mori, členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo prevádzkovateľa pasce na tuniaky alebo farmy;“.

4.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Členské štáty odovzdajú predbežný ročný rybolovný plán vzťahujúci sa na nasledujúci rok Komisii každý rok najneskôr 30. septembra. Komisia zhromaždí predbežné ročné národné rybolovné plány a zahrnie ich do rybolovného plánu Únie, ktorý odovzdá sekretariátu ICCAT na schválenie komisiou ICCAT.

Členské štáty odovzdajú konečný ročný rybolovný plán Komisii každý rok najneskôr 31. januára. Komisia zhromaždí konečné ročné národné rybolovné plány a zahrnie ich do rybolovného plánu Únie, ktorý odovzdá sekretariátu ICCAT každý rok do 1. marca.“;

b)

odseky 12 a 14 sa vypúšťajú.

5.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, sa rybolovná kapacita uvedená v odsekoch 2 a 4 a v článku 9 zníži tak, aby sa odstránilo:

a)

do začiatku roka 2010 pri každom členskom štáte aspoň 25 % rozdielu medzi jeho rybolovnou kapacitou a jeho rybolovnou kapacitou úmernou jeho kvóte;

b)

do začiatku roka 2011 pri každom členskom štáte aspoň 75 % rozdielu medzi jeho rybolovnou kapacitou a jeho rybolovnou kapacitou úmernou jeho kvóte;

c)

do začiatku roka 2012 pri každom členskom štáte aspoň 95 % rozdielu medzi jeho rybolovnou kapacitou a jeho rybolovnou kapacitou úmernou jeho kvóte;

d)

do začiatku roka 2013 pri každom členskom štáte 100 % rozdielu medzi jeho rybolovnou kapacitou a jeho rybolovnou kapacitou úmernou jeho kvóte.

Pri výpočte rozsahu zníženia rybolovnej kapacity sa vychádza z mier úlovku podľa kategórií plavidiel v súlade s metodikou schválenou na výročnom zasadnutí ICCAT v roku 2009.

Táto požiadavka na zníženie neplatí pre členský štát, ktorý dokáže, že jeho rybolovná kapacita je úmerná jeho kvóte.“;

b)

odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   Každý členský štát vypracuje plán riadenia týkajúci sa rybolovnej kapacity na roky 2010 – 2013. Tento plán sa Komisii predloží do 15. augusta 2009 a musí obsahovať informácie uvedené v odsekoch 2, 4, 6 a 7. Plán musí okrem toho obsahovať podrobné informácie o spôsoboch, ktorými členský štát odstraňuje nadmerné kapacity nad rámec zošrotovania. Plán sa v prípade potreby každoročne preskúma a predloží Komisii, a to do 15. augusta každého roka.

Komisia zhromaždí národné plány riadenia a zahrnie ich do plánu Únie na riadenie rybolovnej kapacity, ktorý predloží na diskusiu a schválenie komisii ICCAT.“.

6.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Lov tuniaka modroplutvého kruhovými záťahovými sieťami vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori sa zakazuje v období od 15. júna do 15. mája.“;

b)

odsek 6 sa vypúšťa.

7.

V článku 14 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Retroaktívne predkladanie návrhov nie je prípustné. Následné zmeny zoznamov uvedených v odseku 1 počas kalendárneho roka sa prijmú len vtedy, ak oznámenému rybárskemu plavidlu bránia v účasti legitímne prevádzkové dôvody alebo vyššia moc. Za takýchto okolností príslušný členský štát o tejto skutočnosti ihneď informuje Komisiu, pričom poskytne:

a)

úplné podrobné údaje o rybárskom plavidle alebo rybárskych plavidlách, ktoré má alebo majú nahradiť plavidlo uvedené v odseku 1; a

b)

úplné vysvetlenie dôvodov výmeny a všetky súvisiace podporné dôkazy alebo posudky.“.

8.

V článku 18 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Okrem plnenia článkov 14, 15, 23 a 24 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (6), zaznamenáva kapitán loviaceho plavidla EÚ do lodného denníka podľa potreby informácie uvedené v prílohe II tohto nariadenia.

9.

V článku 19 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Spoločné rybolovné operácie s inými ZS sa nepovoľujú.“.

10.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Operácie premiestňovania

1.   Pred každou operáciou premiestnenia kapitán loviaceho plavidla alebo remorkéra alebo prevádzkovateľ farmy alebo pasce na tuniaky, z ktorej dotknuté premiestnenie vychádza, pošle príslušným orgánom zodpovedného členského štátu predbežné oznámenie o premiestnení, v ktorom uvedie:

a)

názov loviaceho plavidla, farmy alebo pasce na tuniaky a evidenčné číslo ICCAT;

b)

odhadovaný čas premiestnenia;

c)

odhad množstva tuniaka modroplutvého, ktoré sa má premiestniť;

d)

informácie o polohe (zemepisná šírka/dĺžka), kde sa premiestnenie uskutoční a identifikovateľné čísla klietok;

e)

názov prijímajúceho remorkéra, počet vlečených klietok a prípadne evidenčné číslo ICCAT;

f)

prístav, farmu alebo klietku určenia tuniaka modroplutvého.

2.   Orgány zodpovedného členského štátu rozhodujú o udelení povolenia pre každú operáciu premiestnenia. Na tento účel sa každej operácii premiestnenia pridelí jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa oznámi kapitánovi rybárskeho plavidla, prípadne prevádzkovateľovi pasce na tuniaky alebo prevádzkovateľovi farmy. Pokiaľ sa povolenie udelí, pozostáva toto číslo z troch písmen kódu ZS, štyroch číslic označujúcich rok a troch písmen „AUT“ (označujúcich udelenie povolenia), za ktorými nasleduje poradové číslo. Pokiaľ sa povolenie neudelí, pozostáva toto číslo z troch písmen kódu ZS, štyroch číslic označujúcich rok a troch písmen „NEG“ (označujúcich neudelenie povolenia), za ktorými nasleduje poradové číslo. Operácia premiestnenia nezačne bez predchádzajúceho povolenia.

O udelení alebo neudelení povolenia na premiestnenie rozhodne členský štát zodpovedný za loviace plavidlo, remorkér, prípadne farmu alebo pascu na tuniaky do 48 hodín od predloženia predbežného oznámenia o premiestnení. Členský štát premiestnenie nepovolí, ak pri prijatí predbežného oznámenia o premiestnení zastáva názor, že:

a)

na loviace plavidlo alebo pascu na tuniaky, na ktoré sa úlovok vykázal, nepripadá dostatočná kvóta;

b)

sa množstvo rýb náležite nevykázalo loviacim plavidlom alebo prevádzkovateľom pasce na tuniaky alebo sa nepovolilo umiestnenie tohto množstva do klietok a toto množstvo sa nezohľadnilo v rámci čerpania uplatňovanej kvóty;

c)

loviace plavidlo, ktoré podľa vyhlásenia ryby ulovilo nie je oprávnené loviť tuniaka modroplutvého, alebo

d)

remorkér, na ktorý sa podľa vyhlásenia mali premiestniť ryby, nie je evidovaný v „evidencii všetkých ostatných rybárskych plavidiel (bez loviacich plavidiel) oprávnených na použitie v súvislosti s tuniakom modroplutvým“ zostavenej komisiou ICCAT a uvedenej v článku 14 ods. 3, alebo nie je vybavený systémom monitorovania plavidiel.

3.   V prípade nepovolenia premiestnenia:

a)

členský štát zodpovedný za loviace plavidlo vydá príkaz na vypustenie a informuje kapitána loviaceho plavidla, že premiestnenie nie je povolené a že ryby sa musia vypustiť do mora;

b)

kapitán loviaceho plavidla, prípadne prevádzkovateľ farmy alebo prevádzkovateľ pasce na tuniaky vypustí ryby do mora;

c)

vypustenie tuniaka modroplutvého do mora sa zaznamená videokamerou a sleduje ho regionálny pozorovateľ ICCAT, ktorý vypracuje a sekretariátu ICCAT predloží správu doplnenú o daný videozáznam.

4.   Kapitán loviaceho plavidla alebo remorkéra, prevádzkovateľ pasce na tuniaky alebo prevádzkovateľ farmy vyplní a zašle príslušným orgánom zodpovedného členského štátu na konci operácie premiestnenia vyhlásenie ICCAT o premiestnení v súlade s formátom stanoveným v prílohe VIIIa.

Príslušné orgány členského štátu zodpovedného za plavidlo, farmu alebo pascu na tuniaky, z ktorého/-ej toto premiestnenie pochádza, označia tlačivo vyhlásenia o premiestnení číslom. Systém číslovania pozostáva z trojpísmenového kódu ZS, štyroch číslic označujúcich rok a troch číslic poradového čísla, za ktorými nasledujú tri písmená „ITD“ (CPC-20**/xxx/ITD).

Premiestnenie rýb je sprevádzané originálom vyhlásenia o premiestnení. Kapitán loviaceho plavidla, prevádzkovateľ pasce na tuniaky, kapitán remorkéra alebo prevádzkovateľ farmy uchová kópiu tohto vyhlásenia.

5.   Kapitáni plavidiel, ktorými sa vykonávajú operácie premiestňovania (vrátane remorkérov), v ich lodnom denníku zaznamenajú denne hmotnosť a počet premiestnených rýb, ako aj názov loviaceho plavidla, jeho vlajku a evidenčné číslo ICCAT, názov iných plavidiel podieľajúcich sa na operácii a ich evidenčné číslo ICCAT, dátum a miesto premiestnenia a farmu určenia. Lodný denník obsahuje podrobné informácie o všetkých premiestneniach, ktoré sa vykonali počas rybolovnej sezóny. Denník sa musí uchovávať na palube lode a na účely kontroly musí byť kedykoľvek prístupný.

6.   Povolením zodpovedného členského štátu na premiestnenie sa neprejudikuje povolenie na umiestnenie do klietok.

7.   Kapitán loviaceho plavidla, prevádzkovateľ farmy alebo prevádzkovateľ pasce na tuniaky premiestňujúci tuniaka modroplutvého zaistí, aby sa operácie premiestňovania monitorovali videokamerou pod vodou.

Každý videozáznam premiestňovania sa vyhotoví v dvoch kópiách. Jedna kópia sa zašle regionálnemu pozorovateľovi a druhá pozorovateľovi ZS, prípadne národnému pozorovateľovi na palube remorkéra. Kópia, ktorá je zaslaná pozorovateľovi ZS alebo národnému pozorovateľovi, sprevádza vyhlásenie o premiestnení a príslušný úlovok, na ktorý sa vzťahuje. Na začiatku alebo na konci každého videozáznamu sa zobrazí číslo vyhlásenia ICCAT o premiestnení, pričom neustále je zobrazený čas a dátum vyhotovovania videozáznamu. Členské štáty poskytnú na požiadanie Komisie kópie videozáznamov vedeckému výboru ICCAT.

8.   Regionálny pozorovateľ ICCAT na palube loviaceho plavidla tak, ako sa uvádza v regionálnom pozorovateľskom programe ICCAT stanovenom v prílohe VII, zaznamenáva vykonané operácie premiestňovania a podáva o nich správy, overuje polohu loviaceho plavidla počas operácií premiestňovania, pozoruje a odhaduje premiestnené úlovky a overuje údaje uvedené v predbežnom oznámení o premiestnení uvedenom v odseku 2 a vo vyhlásení ICCAT o premiestnení uvedenom v odseku 4.

V prípadoch, keď počet a/alebo priemerná hmotnosť ulovených rýb prekračuje podľa odhadov regionálneho pozorovateľa aspoň o 10 % údaje, ktoré poskytol kapitán loviacej lode, členský štát zodpovedný za loviace plavidlo začne preskúmanie, ktoré sa uzavrie pred umiestnením rýb do klietok na farme. Pokiaľ nebudú k dispozícii výsledky tohto preskúmania, umiestnenie do klietok nie je povolené a časť dokumentu o love tuniaka modroplutvého vzťahujúceho sa na lov sa neschváli.

9.   Regionálni pozorovatelia ICCAT podpíšu vyhlásenie ICCAT o premiestnení a čitateľne naň uvedú svoje meno a číslo ICCAT. Overia, či je vyhlásenie ICCAT o premiestnení správne vyplnené a riadne odovzdané kapitánovi remorkéra.

Prevádzkovateľ pasce na tuniaky vyplní vyhlásenie ICCAT o premiestnení a pošle ho príslušným orgánom svojho členského štátu po ukončení premiestňovania na rybárske plavidlo v súlade s formátom stanoveným v prílohe IV.

10.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví podrobné pravidlá týkajúce sa operácií premiestňovania podľa odsekov 2 a 7 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38a.“.

11.

Článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

Umiestňovanie do klietok

1.   Členský štát zodpovedný za farmu predloží do jedného týždňa od ukončenia umiestňovania do klietok členskému štátu alebo zmluvnej strane, ktorého/-ej vlajkové plavidlá príslušných jedincov tuniaka ulovili, a Komisii pozorovateľom overenú správu o umiestnení do klietok. Komisia bezodkladne postúpi túto správu sekretariátu ICCAT. Táto správa obsahuje informácie uvedené vo vyhlásení o umiestnení do klietok tak, ako sa ustanovuje v odporúčaní ICCAT 06-07 o chove tuniaka modroplutvého.

2.   Pred každým umiestnením do klietky príslušný orgán členského štátu zodpovedného za farmu informuje zodpovedný členský štát alebo vlajkovú ZS loviaceho plavidla o umiestnení množstiev, ktoré ulovili loviace plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, do klietok.

3.   Členský štát zodpovedný za loviace plavidlo požiada členský štát alebo ZS zodpovedný/zodpovednú za farmu, aby zadržal/zadržala úlovky a vypustil/vypustila ryby do mora v súlade s postupom stanoveným v článku 22 ods. 3, ak po prijatí informácií uvedených v odseku 2 zastáva názor, že:

a)

loviace plavidlo, ktoré podľa vyhlásenia ryby ulovilo, nemalo dostatočnú kvótu na tuniaka modroplutvého, ktorý bol umiestnený do klietky;

b)

loviace plavidlo v správe riadne neoznámilo množstvo rýb a toto množstvo nebolo zohľadnené pri výpočte uplatniteľnej kvóty;

c)

loviace plavidlo, ktoré podľa vyhlásenia ryby ulovilo, nie je oprávnené loviť tuniaka modroplutvého.

4.   Umiestnenie do klietok sa nezačne bez predchádzajúceho povolenia vlajkovej ZS alebo členského štátu zodpovedného za loviace plavidlo.

Tuniak modroplutvý sa do klietok umiestňuje pred 31. júlom, pokiaľ členský štát alebo ZS zodpovedný/zodpovedná za farmu, ktorá prijíma ryby, neposkytne vážne dôvody vrátane zásahu vyššej moci, ktoré sa pripoja k predkladanej správe o umiestnení do klietok.

5.   Členský štát zodpovedný za farmu prijme potrebné opatrenia s cieľom zakázať umiestnenie tuniaka modroplutvého do klietok na jeho chov alebo výkrm, ak nie je k dispozícii sprievodná dokumentácia, ktorú vyžaduje ICCAT vrátane dokumentácie vyžadovanej v tomto nariadení a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 640/2010 zo 7. júla 2010, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) (7). Táto dokumentácia musí byť presná, úplná a overená.

6.   Zodpovedný členský štát prípadne zodpovedná ZS povolí alebo nepovolí umiestnenie do klietok do 48 hodín po predložení informácií uvedených v odseku 2. V prípade nepovolenia umiestnenia do klietok, členský štát alebo ZS zodpovedný/zodpovedá za loviace plavidlo vydá členskému štátu alebo ZS zodpovednému/zodpovednej za remorkér a/alebo členskému štátu prípadne ZS zodpovednému/zodpovednej za farmu príkaz na vypustenie v súlade s článkom 22 ods. 3

7.   Členský štát zodpovedný za farmu zaistí, aby umiestňovanie do klietok bolo monitorované videokamerou pod vodou.

Každá operácia umiestňovania do klietok sa zachytí na videozáznam. Na začiatku alebo na konci každého videozáznamu sa zobrazí číslo vyhlásenia ICCAT o premiestnení, pričom neustále je zobrazený čas a dátum vyhotovovania videozáznamu.

8.   Ak sa odhad priemernej hmotnosti alebo počtu ulovených rýb regionálneho pozorovateľa odlišuje o viac ako 10 % od odhadu prevádzkovateľa farmy, členský štát zodpovedný za farmu v spolupráci s vlajkovým štátom loviaceho plavidla začne preskúmanie. Pokiaľ nebudú k dispozícii výsledky tohto preskúmania, výlov sa nevykoná a časť dokumentu o love tuniaka modroplutvého vzťahujúca sa na chov sa neschváli.

Ak sa preskúmanie neuzavrie do 10 pracovných dní alebo ak z výsledkov preskúmania vyplynie, že počet alebo priemerná hmotnosť tuniaka modroplutvého prekračuje o viac ako 10 % údaje z vyhlásenia, ktoré poskytol prevádzkovateľ farmy, vlajková ZS alebo členský štát zodpovedná/-ý za loviace plavidlo vydá príkaz na vypustenie nadmerného počtu alebo hmotnosti.

Členský štát zodpovedný za farmu zaistí, aby prevádzkovateľ farmy splnil príkaz na vypustenie do 48 hodín od príchodu regionálneho pozorovateľa. Vypustenie sa vykoná v súlade s článkom 22 ods. 3

Ak záverečný odhad vykonaný v čase umiestnenia do klietok na farme prevyšuje záverečný odhad vykonaný v čase prvého premiestnenia z loviaceho plavidla, členský štát alebo ZS zodpovedný/zodpovedná za loviace plavidlo rozhodne o dočerpaní kvóty, ktoré potvrdí v príslušnom dokumente/príslušných dokumentoch o love tuniaka modroplutvého.

9.   Členské štáty začnú vykonávať pilotné štúdie o zlepšení odhadu počtu a hmotnosti tuniaka modroplutvého pri jeho love a umiestňovaní do klietok vrátane štúdií vykonávania odhadu prostredníctvom stereoskopických systémov a výsledky oznámia vedeckému výboru ICCAT. S cieľom zlepšiť počítanie rýb umiestnených do klietok a odhadovanie ich hmotnosti sa pre obdobie umiestňovania do klietok zriadi program odberu vzoriek a/alebo alternatívny program.

10.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví podrobné pravidlá týkajúce sa operácií umiestňovania do klietok podľa odsekov 6, 7, 8 a 9 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa príjmu v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38a.

12.

V článku 25 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Rybárske plavidlá zahrnuté v evidencii ICCAT pre loviace plavidlá oprávnené aktívne loviť tuniaka modroplutvého uvedené v článku 14 ods. 3, začnú komisii ICCAT vysielať údaje zo systému monitorovania plavidiel aspoň 15 dní pred otvorením rybolovnej sezóny a budú pokračovať vo vysielaní týchto údajov aspoň 15 dní po ukončení rybolovnej sezóny, pokiaľ sa Komisii vopred nezašle žiadosť o vymazanie plavidla z evidencie ICCAT pre plavidlá.

Na kontrolné účely sa vysielanie údajov zo systému monitorovania plavidiel z loviacich plavidiel s povolením na lov tuniaka modroplutvého nepreruší, keď sa tieto plavidlá nachádzajú v prístave, pokiaľ v prístave nie je zapnutý systém zahlásenia sa a odhlásenia sa.

Rybárske plavidlá zahrnuté do evidencie ICCAT pre všetky ostatné rybárske plavidlá (bez loviacich plavidiel) oprávnené na použitie v súvislosti s tuniakom modroplutvým, uvedené v článku 14 ods. 3, vysielajú údaje zo systému monitorovania plavidiel komisii ICCAT počas celého obdobia platnosti povolenia.“.

13.

Článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26

Zaznamenávanie použitia pascí na tuniaky a podávanie príslušných správ

1.   Úlovky do pascí na tuniaky sa zaznamenávajú a tieto záznamy sa elektronicky alebo inak zasielajú do 48 hodín od skončenia každej rybolovnej operácie, pri ktorej sa používajú pasce na tuniaky, príslušnému orgánu členského štátu zodpovedného za danú pascu na tuniaky. Tieto záznamy obsahujú podrobné informácie o odhadovanom množstve rýb, ktoré zostali v pasci na tuniaky.

2.   Každý členský štát zasiela záznam uvedený v odseku 1 po jeho prijatí elektronicky Komisii. Komisia tieto informácie bezodkladne posiela sekretariátu ICCAT.

3.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví podrobné pravidlá týkajúce sa zaznamenávania použitia pascí na tuniaky a podávania príslušných správ podľa odseku 1 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38a.“.

14.

V článku 29 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Keď sa v akomkoľvek okamihu na rybolovných činnostiach zameraných na tuniaka modroplutvého v oblasti dohovoru podieľa viac ako 15 rybárskych plavidiel ktoréhokoľvek členského štátu, tento členský štát nasadí na účely inšpekcie a kontroly na mori v oblasti dohovoru na obdobie činnosti týchto plavidiel inšpekčné plavidlo. Táto povinnosť sa považuje za splnenú, keď členský štát spolupracuje na nasadení inšpekčného plavidla alebo keď je v oblasti dohovoru nasadené inšpekčné plavidlo EÚ.“.

15.

V článku 30 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Pokiaľ ide o plavidlá vykonávajúce lov tuniaka modroplutvého, každý členský štát zaistí aspoň takýto percentuálny podiel plavidiel s pôsobením národných pozorovateľov:

a)

100 % aktívnych plavidiel s kruhovými záťahovými sieťami s dĺžkou maximálne 24 m v roku 2011,

b)

100 % aktívnych plavidiel s kruhovými záťahovými sieťami s dĺžkou maximálne 20 m v roku 2012,

c)

20 % svojich aktívnych plavidiel s vlečnými sieťami na lov na šírom mori (nad 15 m);

d)

20 % svojich aktívnych plavidiel s dlhými lovnými šnúrami (nad 15 m);

e)

20 % svojich aktívnych plavidiel s návnadou (nad 15 m);

f)

100 % svojich pascí na tuniaky pri výlove úlovku;

g)

100 % svojich remorkérov.“.

16.

Článok 31 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Každý členský štát zaistí prítomnosť regionálneho pozorovateľa ICCAT na:

a)

všetkých plavidlách s kruhovými záťahovými sieťami s dĺžkou nad 24 m počas celej rybolovnej sezóny 2011;

b)

všetkých plavidlách s kruhovými záťahovými sieťami s dĺžkou nad 20 m počas celej rybolovnej sezóny 2012;

c)

všetkých plavidlách s kruhovými záťahovými sieťami nezávisle od ich dĺžky počas všetkých rybolovných sezón od roku 2013.

Plavidlá s kruhovými záťahovými sieťami uvedené v písmenách a), b) a c) bez regionálneho pozorovateľa ICCAT nie sú oprávnené na lov alebo na použitie v rámci lovu tuniaka modroplutvého.“;

b)

v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak sa tuniak modroplutvý vylovuje z klietky a predáva ako čerstvý produkt, regionálny pozorovateľ ICCAT, ktorý pozoruje výlov, môže byť štátnym príslušníkom členského štátu zodpovedného za farmu.“.

17.

Článok 32 sa nahrádza takto:

„Článok 32

Prístup k videozáznamom

1.   Každý členský štát zaistí, aby sa videozáznamy uvedené v článku 22 ods. 7 a článku 24 ods. 7 sprístupnili inšpektorom a pozorovateľom ICCAT.

2.   Každý členský štát zodpovedný za farmu zaistí, aby sa videozáznamy uvedené v článku 22 ods. 7 a článku 24 ods. 7 sprístupnili inšpektorom a pozorovateľom Únie.

3.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby zabránil akémukoľvek nahradeniu, úprave alebo zmanipulovaniu pôvodného videozáznamu.“.

18.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 33a

Predloženie inšpekčných plánov

Členské štáty predložia svoj inšpekčný plán vzťahujúci sa na nasledujúci rok Komisii každý rok najneskôr 30. septembra. Komisia zhromaždí národné inšpekčné plány a zahrnie ich do inšpekčného plánu Únie, ktorý predloží sekretariátu ICCAT na schválenie komisiou ICCAT.“.

19.

V článku 34 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Obchodovanie v rámci Únie, vykladanie, dovážanie, vyvážanie, umiestňovanie do klietok na účely výkrmu alebo chovu, opätovné vyvážanie a prekladanie tuniaka modroplutvého z východnej časti Atlantického oceánu a Stredozemného mora, ktoré nie je sprevádzané presnou, úplnou a overenou dokumentáciou, ktorá sa vyžaduje v tomto nariadení a v nariadení (EÚ) č. 640/2010.“.

20.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 38a

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený podľa článku 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2371/2002. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“.

21.

Príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

22.

Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„q)

prekládka na mori.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

V prípade inšpekcie na palube rybárskeho plavidla, počas ktorej oprávnení inšpektori spozorujú činnosť alebo stav predstavujúcu/-i hrubý priestupok podľa vymedzenia v odseku 1, orgány vlajkového štátu inšpekčných plavidiel o tom ihneď upovedomia vlajkový štát rybárskeho plavidla, a to priamo, ako aj prostredníctvom sekretariátu ICCAT. V takýchto situáciách inšpektori podľa možnosti informujú aj príslušné orgány vlajkového štátu rybárskeho plavidla nahlásené sekretariátu ICCAT a akúkoľvek inšpekčnú loď daného vlajkového štátu tohto rybárskeho plavidla, ktorá sa podľa dostupných informácií nachádza v blízkosti.

Inšpektori ICCAT zaevidujú vykonané inšpekcie a akékoľvek zistené porušenia do lodného denníka rybárskeho plavidla.“;

c)

v prvom pododseku odseku 3 sa slovo „ihneď“ nahrádza spojením „do 72 hodín“;

d)

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.

S výhradou opatrení schválených podľa odseku 12 tejto prílohy plavidlo, ktoré sa v danom čase používa na lov tuniakov alebo tuniakovitých rýb v oblasti dohovoru mimo vôd, ktoré patria do právomoci jeho štátu, zastaví, ak dostane príslušný signál podľa medzinárodného signálneho kódu od lode prevážajúcej inšpektora, ak práve nevykonáva rybolovné operácie, pričom ak ich práve vykonáva, zastaví ihneď po ich ukončení. Kapitán plavidla umožní inšpektorovi, ktorého môže sprevádzať svedok, vstúpiť na palubu, pričom mu poskytne lodné schodíky. Kapitán umožní inšpektorovi vykonať prehliadku úlovku alebo výstroja a akýchkoľvek relevantných dokumentov, ktoré inšpektor považuje za potrebné na overenie dodržiavania platných odporúčaní komisie ICCAT vo vzťahu k vlajkovému štátu dotknutého plavidla, a inšpektor môže požiadať o akékoľvek vysvetlenia, ktoré považuje za potrebné.

Inšpekčná strana pozostáva z maximálne dvoch inšpektorov ICCAT, pokiaľ si okolnosti nevyžadujú ďalších inšpektorov. Asistent môže inšpekčnú stranu sprevádzať len na účely školenia.“.

23.

V prílohe VII sa vypúšťa odsek 1

24.

Text prílohy II k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha VIIIa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 13. júna 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 116.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. mája 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. júna 2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.“.

(7)  Ú. v. EÚ L 194, 24.7.2010, s. 1.“.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA III

Image

Image


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VIIIa

Image

Image