ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.156.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 156

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
16. júna 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z 13. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 509/2012 z 15. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 510/2012 z 15. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1238/95, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

39

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 512/2012 z 15. júna 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

41

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 513/2012 z 15. júna 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júna 2012

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

16.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/17/EÚ

z 13. júna 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 50,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Využívajúc príležitosti, ktoré ponúka vnútorný trh, podniky začínajú vo zvýšenej miere pôsobiť za hranicami svojho štátu. Cezhraničné skupiny, ako aj vysoký počet reštrukturalizačných operácií, ako sú zlučovania, splynutia a rozdelenia, zahŕňajú spoločnosti z rôznych členských štátov. Následne sa zvyšuje dopyt po prístupe k informáciám o spoločnostiach v cezhraničnom kontexte. Oficiálne informácie o spoločnostiach na cezhraničnom základe však nie sú vždy ľahko dostupné.

(2)

V jedenástej smernici Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu (3), sa zriaďuje zoznam dokumentov a údajov, ktoré musia spoločnosti zverejniť v registri svojej pobočky. Neexistuje však právna povinnosť, aby si registre vymieňali údaje týkajúce sa zahraničných pobočiek. Táto situácia vedie k právnej neistote tretích strán, pretože aj napriek výmazu spoločnosti z registra môže jej pobočka pokračovať vo svojej činnosti.

(3)

V dôsledku operácií, ako sú cezhraničné zlučovania a splynutia, sa každodenná spolupráca obchodných registrov stala nevyhnutnou. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností (4) sa požaduje, aby registre cezhranične spolupracovali. Neexistujú však žiadne komunikačné kanály, pomocou ktorých by bolo možné zrýchliť postupy, prekonať jazykové problémy a zvýšiť právnu istotu.

(4)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 54 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (5), sa okrem iného zabezpečuje, aby dokumenty a údaje uložené v registri boli prístupné v papierovej alebo elektronickej podobe. Občania a spoločnosti však stále musia registre prehľadávať podľa krajín najmä preto, lebo sa ukázalo, že súčasná dobrovoľná spolupráca medzi registrami nie je dostatočná.

(5)

V oznámení Komisie o akte o jednotnom trhu sa prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností vníma ako opatrenie potrebné na vytvorenie právneho a fiškálneho prostredia s ústretovejším vzťahom k podnikom. Prepojenie by malo prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti európskych podnikov znížením administratívnej záťaže a zvýšením právnej istoty, a tým podporiť prekonanie celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy, čo je jednou z priorít stratégie Európa 2020. Využívajúc inovácie v oblasti informačných a komunikačných technológií by sa mala zlepšiť aj cezhraničná komunikácia medzi registrami.

(6)

Závery Rady z 25. mája 2010 o prepojení obchodných registrov potvrdili, že zlepšujúci sa prístup k aktuálnym a dôveryhodným informáciám o spoločnostiach by mohol viesť k väčšej dôvere k trhu, pomôcť oživeniu a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov.

(7)

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 7. septembra 2010 o prepojení obchodných registrov (6) zdôraznil, že prínos tohto projektu k ďalšej integrácii Európskeho hospodárskeho priestoru sa môže využiť iba vtedy, ak sa do siete zapoja všetky členské štáty.

(8)

Vo viacročnom akčnom pláne na roky 2009 – 2013 týkajúcom sa európskej justície (7) sa ustanovuje vytvorenie Európskeho portálu elektronickej justície (ďalej len „portál“) ako jednotného európskeho elektronického miesta prístupu k právnym informáciám, justičným a správnym inštitúciám, registrom, databázam a iným službám a za dôležité sa považuje prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

(9)

Cezhraničný prístup k obchodným informáciám o spoločnostiach a ich pobočkách zriadených v iných členských štátoch sa môže zlepšiť jedine vtedy, ak sa všetky členské štáty zaviažu umožniť elektronickú komunikáciu registrov a ak budú jednotlivým používateľom zasielať informácie v štandardizovanej podobe s jednotným obsahom a prostredníctvom interoperabilných technológií v rámci celej Únie. Túto interoperabilitu registrov by mali zabezpečovať registre členských štátov (ďalej len „vnútroštátne registre“) poskytujúce služby, ktoré by mali predstavovať rozhrania s Európskou centrálnou platformou (ďalej len „platforma“). Platforma by mala byť centralizovaným súborom nástrojov informačných technológií prepájajúcich služby a mala by predstavovať spoločné rozhranie. Toto rozhranie by mali využívať všetky vnútroštátne registre. Platforma by mala poskytovať tiež služby predstavujúce rozhranie s portálom, ktorý slúži ako európske elektronické miesto prístupu, a s fakultatívnymi miestami prístupu vytvorenými členskými štátmi. Mala by byť koncipovaná len ako nástroj na prepojenie registrov, a nie ako samostatný subjekt s právnou subjektivitou. Platforma by na základe jedinečných identifikačných znakov mala byť schopná zasielať informácie z registrov jedného členského štátu príslušným registrom iných členských štátov, a to v štandardnom formáte správ (elektronická forma správ, ktoré si vzájomne zasielajú systémy informačných technológií, ako napríklad xml) a v príslušnej jazykovej verzii.

(10)

Cieľom tejto smernice nie je vytvorenie centralizovanej databázy registrov, v ktorej by sa ukladali podstatné informácie o spoločnostiach. Vo fáze implementácie systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“) by sa mal vymedziť len súbor údajov potrebných na správne fungovanie platformy. Medzi tieto údaje by mali patriť predovšetkým údaje týkajúce sa prevádzky, slovníky a glosáre. Pri určovaní ich rozsahu by sa mala zohľadniť aj potreba zabezpečiť efektívnu prevádzku systému prepojenia registrov. Uvedené údaje by sa mali využívať na umožnenie vykonávania funkcií platformy a v priamej podobe by sa nemali nikdy sprístupniť verejnosti. Platforma by okrem toho nemala meniť obsah údajov o spoločnostiach uložených vo vnútroštátnych registroch ani informácie o spoločnostiach zaslané prostredníctvom systému prepojenia registrov.

(11)

Keďže cieľom tejto smernice nie je harmonizovať vnútroštátne systémy centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností, členské štáty nie sú povinné meniť svoje vnútorné systémy registrov, najmä pokiaľ ide o správu a uchovávanie údajov, poplatky a používanie a sprístupňovanie informácií na vnútroštátne účely.

(12)

Portál bude v rámci tejto smernice pomocou platformy vybavovať žiadosti individuálnych používateľov o informácie o spoločnostiach a ich pobočkách zriadených v iných členských štátoch, ktoré sa uchovávajú vo vnútroštátnych registroch. To umožní, aby výsledky vyhľadávania boli uvedené na portáli vrátane vysvetľujúcich názvov k poskytnutým informáciám, a to vo všetkých úradných jazykoch Únie. Okrem toho by sa s cieľom zlepšiť ochranu tretích strán v iných členských štátoch mali na portáli uviesť základné informácie o právnej povahe dokumentov a údajov zverejnených podľa právnych predpisov členských štátov prijatých v súlade so smernicou 2009/101/ES.

(13)

Členské štáty by mali mať možnosť zriadiť jedno alebo viac fakultatívnych miest prístupu, čo môže ovplyvniť využívanie a fungovanie platformy. Komisii by sa preto malo oznámiť ich zriadenie a akékoľvek dôležité zmeny v ich prevádzke, predovšetkým ich uzavretie. Právomoci členských štátov týkajúce sa zriadenia a prevádzky fakultatívnych miest prístupu by sa touto oznamovacou povinnosťou nemali v žiadnom prípade obmedziť.

(14)

Spoločnosti a ich pobočky zriadené v iných členských štátoch by mali mať jedinečný identifikačný znak, ktorý umožní ich jednoznačnú identifikáciu v Únii. Tento identifikačný znak sa má používať na komunikáciu medzi registrami prostredníctvom systému prepojenia registrov. Spoločnosti a pobočky by preto nemali byť povinné uvádzať jedinečný identifikačný znak vo svojich listoch alebo objednávkach uvedených v smerniciach 89/666/EHS a 2009/101/ES. Na svoje komunikačné účely by mali naďalej používať svoje vnútroštátne registračné číslo.

(15)

Malo by byť možné vytvoriť jasné prepojenie medzi registrom spoločnosti a registrami jej pobočiek zriadených v iných členských štátoch, pozostávajúce z výmeny informácií o začatí alebo ukončení akéhokoľvek konania o zrušení alebo konkurze spoločnosti a o jej výmaze z registra, ak to má v členskom štáte registra spoločnosti právne dôsledky. I keď by členské štáty mali mať možnosť rozhodovať o postupoch, ktoré uplatnia na pobočky zapísané do registra na ich území, mali by zaistiť aspoň to, aby sa pobočky zrušenej spoločnosti bez zbytočného odkladu z registra vymazali, a to v prípade potreby až po ukončení likvidácie danej pobočky. Táto povinnosť by sa nemala vzťahovať na pobočky spoločností, ktoré boli vymazané z registra, ale ktoré majú právneho nástupcu, ako napríklad v prípade akejkoľvek zmeny právnej formy spoločnosti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia, alebo cezhraničného premiestnenia jej sídla zapísaného v registri.

(16)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na pobočku zriadenú v členskom štáte spoločnosťou, ktorá sa nespravuje právom členského štátu, ako sa stanovuje v článku 7 smernice 89/666/EHS.

(17)

Smernica 2005/56/ES by sa mala zmeniť a doplniť, aby sa zaistilo, že sa komunikácia medzi registrami uskutočňuje prostredníctvom systému prepojenia registrov.

(18)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa informácie týkajúce sa spoločností uvedené v registroch v prípade akejkoľvek zmeny bez zbytočného odkladu aktualizovali. Aktualizácia by sa za normálnych okolností mala zverejniť do 21 dní po doručení kompletnej dokumentácie týkajúcej sa týchto zmien vrátane preskúmania zákonnosti podľa vnútroštátneho práva. Táto lehota by sa mala vykladať tak, že členské štáty sú povinné vynaložiť primerané úsilie o dodržanie termínu stanoveného v tejto smernici. Lehota by sa nemala vzťahovať na účtovné doklady, ktoré sú spoločnosti povinné predkladať za každý obchodný rok. Toto vyňatie z pôsobnosti je opodstatnené preťažením vnútroštátnych registrov počas obdobia predkladania výkazov. V súlade so všeobecnými právnymi zásadami, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty, by sa plynutie 21-dňovej lehoty malo v prípade vyššej moci prerušiť.

(19)

Ak sa Komisia rozhodne zriadiť a/alebo prevádzkovať platformu prostredníctvom tretej strany, malo by k tomu dôjsť v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8). Primeraná miera zapojenia sa členských štátov do tohto procesu by sa mala zabezpečiť ustanovením technických špecifikácií na účel postupu verejného obstarávania prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (9).

(20)

Ak sa Komisia rozhodne prevádzkovať platformu prostredníctvom tretej strany, mala by sa zabezpečiť kontinuita poskytovania služieb prostredníctvom systému prepojenia registrov a riadny verejný dohľad nad fungovaním platformy. Podrobné pravidlá prevádzkového riadenia platformy by sa mali ustanoviť vo vykonávacích aktoch prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. V každom prípade by sa malo zabezpečiť, aby sa do fungovania celého systému zapojili členské štáty, a to prostredníctvom pravidelného dialógu medzi Komisiou a zástupcami členských štátov venovaného otázkam prevádzky systému prepojenia registrov a jeho budúceho rozvoja.

(21)

Prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností si vyžaduje koordináciu vnútroštátnych systémov, ktoré majú rôzne technické charakteristiky. Z tohto dôvodu je potrebné prijať technické opatrenia a špecifikácie, ktoré musia zohľadňovať rozdiely medzi registrami. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tejto smernice by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci s cieľom riešiť tieto technické a prevádzkové otázky. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(22)

Touto smernicou by sa nemalo obmedziť právo členských štátov vyberať poplatky za získavanie informácií o spoločnostiach prostredníctvom systému prepojenia registrov, ak sú tieto poplatky ustanovené vo vnútroštátnom práve. Technické opatrenia a špecifikácie systému prepojenia registrov by preto mali umožňovať zavedenie rôznych spôsobov platby. V tejto súvislosti by táto smernica nemala brániť žiadnemu osobitnému technickému riešeniu, keďže možné spôsoby platby by sa mali určiť vo fáze prijímania vykonávacích aktov, pričom by sa mali zohľadniť všeobecne dostupné možnosti platby cez internet.

(23)

V budúcnosti by mohlo byť žiaduce, aby sa na systéme prepojenia registrov mohli zúčastňovať tretie krajiny.

(24)

Spravodlivé riešenie týkajúce sa financovania systému prepojenia registrov znamená, že na financovaní tohto systému by sa mala podieľať Únia aj jej členské štáty. Členské štáty by mali znášať finančné zaťaženie spojené s prispôsobovaním svojich vnútroštátnych registrov tomuto systému, zatiaľ čo centrálne prvky – platforma a portál ako európske elektronické miesto prístupu – by sa mali financovať z príslušného rozpočtového riadku všeobecného rozpočtu Únie. V záujme doplnenia nepodstatných prvkov tejto smernice by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o poplatky účtované za získanie informácií o spoločnostiach. Nemá to vplyv na možnosť vnútroštátnych registrov vyberať poplatky, ale môže to zahŕňať dodatočné poplatky na spolufinancovanie údržby a fungovania platformy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(25)

Spracovanie osobných údajov vrátane elektronického prenosu osobných údajov v rámci členských štátov sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (10) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (11). Registre členských štátov, Komisia, prípadne akákoľvek tretia strana, ktorá sa podieľa na prevádzke platformy, by mali osobné údaje spracúvať v súlade s uvedenými aktmi. Vykonávacie akty, ktoré sa majú prijať v súvislosti so systémom prepojenia registrov, by v prípade potreby mali takýto súlad zabezpečiť, a to najmä ustanovením príslušných úloh a zodpovedností všetkých dotknutých zúčastnených strán a organizačných a technických pravidiel, ktoré sa na ne budú vzťahovať.

(26)

Systém prepojenia registrov si vyžaduje, aby členské štáty vykonali nevyhnutné úpravy spočívajúce najmä vo vytvorení rozhrania, ktoré bude prepájať každý register s platformou, aby sa tento systém stal prevádzkyschopným. Preto by sa v tejto smernici mala pre členské štáty stanoviť lehota na transpozíciu a uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa technickej prevádzky systému, ktorá začne plynúť neskôr. Táto lehota by mala začať plynúť po tom, ako Komisia prijme všetky vykonávacie akty týkajúce sa technických opatrení a špecifikácií systému prepojenia registrov. Lehota na transpozíciu a uplatňovanie ustanovení smernice týkajúcich sa technickej prevádzky systému prepojenia registrov by mala byť dostatočná na to, aby členským štátom umožnila dokončiť právne a technické úpravy potrebné na úplné sprevádzkovanie tohto systému v primeranom časovom rámci.

(27)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (12) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(28)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej článku 8, v ktorom sa uvádza, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

(29)

Keďže ciele tejto smernice, a to zlepšenie cezhraničného prístupu k obchodným informáciám, zaistenie, aby sa aktualizované informácie ukladali do registra pobočiek, a vytvorenie jasných komunikačných kanálov medzi registrami pri cezhraničných postupoch zápisu do registra, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(30)

Smernice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(31)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 6. mája 2011 vydal svoje stanovisko (13),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 89/666/EHS

Smernica 89/666/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.   Dokumenty a údaje uvedené v článku 2 ods. 1 sa sprístupnia verejnosti prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností zriadeného v súlade s článkom 4a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 54 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (14) (ďalej len ‚systém prepojenia registrov‘). Článok 3b a článok 3c ods. 1 uvedenej smernice sa uplatnia primerane.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby pobočky mali jedinečný identifikačný znak, ktorý umožňuje ich jednoznačnú identifikáciu v komunikácii medzi registrami prostredníctvom systému prepojenia registrov. Uvedený jedinečný identifikačný znak pozostáva minimálne z prvkov umožňujúcich identifikáciu členského štátu, v ktorom sa nachádza register, vnútroštátneho registra pôvodu a čísla pobočky v tomto registri a v prípade potreby z prvkov na zabránenie chybám v identifikácii.

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 5a

1.   Register spoločnosti bezodkladne sprístupní prostredníctvom systému prepojenia registrov informácie o začatí a ukončení akéhokoľvek konania o zrušení alebo konkurze spoločnosti a o jej výmaze z registra, ak to má v členskom štáte registra spoločnosti právne dôsledky.

2.   Register pobočky zabezpečí prostredníctvom systému prepojenia registrov bezodkladné prijatie informácií uvedených v odseku 1.

3.   Výmena informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 je pre registre bezplatná.

4.   Členské štáty určia postup, ktorý sa má dodržiavať pri prijatí informácií uvedených v odsekoch 1 a 2. Takýmto postupom sa zaistí, že ak došlo k zrušeniu spoločnosti alebo iným spôsobom k jej výmazu z registra, bez zbytočného odkladu sa z registra vymažú aj jej pobočky.

5.   Druhá veta odseku 4 sa nevzťahuje na pobočky spoločností, ktoré sa z registra vymazali v dôsledku akejkoľvek zmeny právnej formy dotknutej spoločnosti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia, alebo cezhraničného premiestnenia jej sídla zapísaného v registri.“

3.

Vkladá sa tento oddiel:

„ODDIEL IIIA

OCHRANA ÚDAJOV

Článok 11a

Spracovanie osobných údajov uskutočňované v kontexte tejto smernice je predmetom úpravy smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (15).

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 2005/56/ES

Smernica 2005/56/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Zápis do registra

V práve každého z členských štátov, ktorému podliehali spoločnosti podieľajúce sa na zlúčení alebo splynutí, sa vzhľadom na územie daného štátu a v súlade s článkom 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 54 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (16), určí postup, akým sa zverejní vykonanie cezhraničného zlúčenia alebo splynutia vo verejnom registri, v ktorom bola každá zo spoločností povinná ukladať dokumenty.

Register, do ktorého sa zapisuje spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničného zlúčenia alebo splynutia, bezodkladne oznámi prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností zriadeného v súlade s článkom 4a ods. 2 smernice 2009/101/ES registru, do ktorého bola každá zo spoločností povinná ukladať dokumenty, že cezhraničné zlúčenie alebo splynutie nadobudlo účinnosť. Výmaz pôvodných zápisov sa v prípade potreby uskutoční najskôr po prijatí tohto oznámenia.

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 17a

Ochrana údajov

Spracovanie osobných údajov uskutočňované v kontexte tejto smernice je predmetom úpravy smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (17).

Článok 3

Zmeny a doplnenia smernice 2009/101/ES

Smernica 2009/101/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 2a

1.   Členské štáty prijmú požadované opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa akékoľvek zmeny v dokumentoch a údajoch uvedených v článku 2 zapísali do príslušného registra uvedeného v článku 3 ods. 1 prvom pododseku a zverejnili v súlade s článkom 3 ods. 3 a 5 za normálnych okolností do 21 dní po doručení kompletnej dokumentácie týkajúcej sa uvedených zmien a vrátane prípadného preskúmania zákonnosti, ako sa vyžaduje podľa vnútroštátneho práva v súvislosti s vložením do spisu.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na účtovné doklady uvedené v článku 2 písm. f).“

2.

V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti mali jedinečný identifikačný znak, ktorý umožňuje ich jednoznačnú identifikáciu v komunikácii medzi registrami prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností zriadeného v súlade s článkom 4a ods. 2 (ďalej len ‚systém prepojenia registrov‘). Tento jedinečný identifikačný znak pozostáva minimálne z prvkov umožňujúcich identifikáciu členského štátu, v ktorom sa nachádza register, vnútroštátneho registra pôvodu a čísla spoločnosti v tomto registri, a v prípade potreby z prvkov na zabránenie chybám v identifikácii.“

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 3a

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli sprístupnené aktuálne informácie s vysvetlením ustanovení vnútroštátneho práva, na základe ktorých sa tretie strany v súlade s článkom 3 ods. 5, 6 a 7 môžu spoľahnúť na údaje a všetky typy dokumentov uvedené v článku 2.

2.   Členské štáty poskytnú informácie požadované na uverejnenie na Európskom portáli elektronickej justície (ďalej len ‚portál‘) v súlade s pravidlami a technickými požiadavkami portálu.

3.   Komisia uverejní uvedené informácie na portáli vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Článok 3b

1.   Elektronické kópie dokumentov a údajov uvedených v článku 2 sa prostredníctvom systému prepojenia registrov sprístupnia aj verejnosti.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby boli dokumenty a údaje uvedené v článku 2 prístupné prostredníctvom systému prepojenia registrov v štandardnom formáte správ a aby boli elektronicky prístupné. Členské štáty takisto zabezpečia, aby sa dodržiavali minimálne normy pre bezpečnosť prenosu údajov.

3.   Komisia zabezpečí službu vyhľadávania spoločností zapísaných do registra v členských štátoch vo všetkých úradných jazykoch Únie, aby sa prostredníctvom portálu sprístupnili:

a)

dokumenty a údaje uvedené v článku 2;

b)

vysvetľujúce názvy k týmto údajom a druhom uvedených dokumentov, a to vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Článok 3c

1.   Poplatky účtované za získavanie dokumentov a údajov uvedených v článku 2 prostredníctvom systému prepojenia registrov nesmú prekročiť s tým spojené administratívne náklady.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby prostredníctvom systému prepojenia registrov boli bezplatne k dispozícii tieto údaje:

a)

meno a právna forma spoločnosti;

b)

sídlo spoločnosti zapísané v registri a členský štát, v ktorom je spoločnosť zapísaná v registri; a

c)

registračné číslo spoločnosti.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že okrem uvedených údajov sprístupnia bezplatne ďalšie dokumenty a údaje.

Článok 3d

1.   Register spoločnosti bezodkladne sprístupní prostredníctvom systému prepojenia registrov informácie o začatí a ukončení akéhokoľvek konania o zrušení alebo konkurze spoločnosti a o jej výmaze z registra, ak to má v členskom štáte registra spoločnosti právne dôsledky.

2.   Register pobočky zabezpečí prostredníctvom systému prepojenia registrov bezodkladné prijatie informácií uvedených v odseku 1.

3.   Výmena informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 je pre registre bezplatná.“

4.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 4a

1.   Týmto sa ustanovuje Európska centrálna platforma (ďalej len ‚platforma‘).

2.   Systém prepojenia registrov tvoria:

registre členských štátov,

platforma,

portál slúžiaci ako európske elektronické miesto prístupu.

3.   Členské štáty zabezpečia prostredníctvom platformy interoperabilitu svojich registrov v rámci systému prepojenia registrov.

4.   Členské štáty môžu zriadiť fakultatívne miesta prístupu k systému prepojenia registrov. Zriadenie takýchto miest prístupu a akékoľvek podstatné zmeny v ich prevádzke oznámia bez zbytočného odkladu Komisii.

5.   Prístup k informáciám zo systému prepojenia registrov sa zabezpečí prostredníctvom portálu a fakultatívnych miest prístupu zriadených členskými štátmi.

6.   Zriadením systému prepojenia registrov nie sú dotknuté existujúce dvojstranné dohody o výmene informácií o spoločnostiach uzavreté medzi členskými štátmi.

Článok 4b

1.   Komisia rozhodne, či zriadi a/alebo bude prevádzkovať platformu vlastnými prostriedkami, alebo prostredníctvom tretej strany.

V prípade, že sa Komisia rozhodne zriadiť a/alebo prevádzkovať platformu prostredníctvom tretej strany, výber tretej strany a presadzovanie dohody uzavretej s touto treťou stranou uskutoční Komisia v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (18).

2.   Ak sa Komisia rozhodne zriadiť platformu prostredníctvom tretej strany, prostredníctvom vykonávacích aktov určí technické špecifikácie na účel postupu verejného obstarávania a dobu trvania dohody, ktorá sa má uzatvoriť s touto treťou stranou.

3.   Ak sa Komisia rozhodne prevádzkovať platformu prostredníctvom tretej strany, prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné pravidlá prevádzkového riadenia platformy.

Prevádzkové riadenie platformy zahŕňa najmä:

dohľad nad fungovaním platformy,

zabezpečenie a ochranu údajov zasielaných a vymieňaných prostredníctvom platformy,

koordináciu vzťahov medzi registrami členských štátov a treťou stranou.

Dohľad nad fungovaním platformy vykonáva Komisia.

4.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2 a 3 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4e ods. 2.

Článok 4c

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)

technickú špecifikáciu, ktorou sa vymedzia metódy komunikácie elektronickými prostriedkami na účel systému prepojenia registrov;

b)

technickú špecifikáciu komunikačných protokolov;

c)

technické opatrenia na zabezpečenie minimálnych bezpečnostných noriem v oblasti informačných technológií na komunikáciu a šírenie informácií v rámci systému prepojenia registrov;

d)

technickú špecifikáciu, ktorou sa vymedzia metódy výmeny informácií medzi registrom spoločnosti a registrom pobočky podľa článku 3d tejto smernice a článku 5a jedenástej smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu (19);

e)

podrobný zoznam údajov, ktoré sa majú zaslať na účel výmeny informácií medzi registrami podľa článku 3d tejto smernice, článku 5a smernice 89/666/EHS a článku 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností (20);

f)

technickú špecifikáciu, ktorou sa vymedzí štruktúra štandardného formátu správ na účel výmeny informácií medzi registrami, platformou a portálom;

g)

technickú špecifikáciu, ktorou sa vymedzí súbor údajov potrebných na to, aby platforma mohla plniť svoje funkcie, ako aj metóda uchovávania, využívania a ochrany takýchto údajov;

h)

technickú špecifikáciu, ktorou sa vymedzí štruktúra a používanie jedinečného identifikačného znaku na komunikáciu medzi registrami;

i)

špecifikáciu, ktorou sa vymedzia technické metódy prevádzky systému prepojenia registrov, pokiaľ ide o zasielanie a výmenu informácií, a špecifikáciu, ktorou sa vymedzia služby v oblasti informačných technológií, ktoré poskytuje platforma a ktorými sa zabezpečuje zasielanie správ v príslušnej jazykovej verzii;

j)

harmonizované kritériá služby vyhľadávania, ktorú poskytuje portál;

k)

spôsoby platby, pričom sa zohľadnia dostupné možnosti platby, napr. platby cez internet;

l)

podrobné informácie o vysvetľujúcich názvoch k údajom a druhom dokumentov uvedeným v článku 2;

m)

technické podmienky dostupnosti služieb, ktoré poskytuje systém prepojenia registrov;

n)

postup a technické požiadavky na pripojenie fakultatívnych miest prístupu k platforme.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4e ods. 2.

Komisia prijme tieto vykonávacie akty do 7. júla 2015.

Článok 4d

1.   Zriadenie a budúci vývoj platformy, ako aj úpravy portálu, ktoré vyplývajú z tejto smernice, sa financujú zo všeobecného rozpočtu Únie.

2.   Údržba a fungovanie platformy sa financujú zo všeobecného rozpočtu Únie a môžu sa spolufinancovať z poplatkov za prístup k systému prepojenia registrov účtovaných jeho jednotlivým používateľom. Žiadne ustanovenie tohto odseku nemá vplyv na poplatky na vnútroštátnej úrovni.

3.   Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov a v súlade s článkom 13a prijať pravidlá týkajúce sa možnosti spolufinancovať platformu účtovaním poplatkov, a v tom prípade aj stanoviť výšku poplatkov účtovaných jednotlivým používateľom v súlade s odsekom 2.

4.   Akékoľvek poplatky uložené v súlade s odsekom 2 nemajú vplyv na poplatky – ak takéto poplatky existujú – uvedené v článku 3c ods. 1, ktoré členské štáty účtujú za získavanie dokumentov a údajov.

5.   Za získanie údajov uvedených v článku 3c ods. 2 písm. a), b) a c) sa neúčtujú žiadne poplatky, ktoré sa ukladajú podľa odseku 2.

6.   Každý členský štát znáša náklady na prispôsobenie svojich vnútroštátnych registrov, ako aj náklady na ich údržbu a fungovanie vyplývajúce z tejto smernice.

Článok 4e

1.   Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (21).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 7a

Spracovanie osobných údajov uskutočňované v kontexte tejto smernice je predmetom úpravy smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (22).

6.

Vkladá sa táto kapitola:

„KAPITOLA 4A

DELEGOVANÉ AKTY

Článok 13a

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4d ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4d ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4d ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“

Článok 4

Správa a pravidelný dialóg

1.   Komisia najneskôr do piatich rokov od uplynutia konečného termínu na uplatnenie ustanovení uvedených v článku 5 ods. 2 zverejní správu o fungovaní systému prepojenia registrov, v ktorej sa preskúma najmä jeho technická prevádzka a jeho finančné aspekty.

2.   K tejto správe sa v prípade potreby pripoja návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.

3.   Komisia a zástupcovia členských štátov sa pravidelne schádzajú v rámci akéhokoľvek vhodného fóra, aby diskutovali o veciach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Článok 5

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú, uverejnia a uplatnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 7. júla 2014.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 členské štáty najneskôr do dvoch rokov po prijatí vykonávacích aktov uvedených v článku 4c smernice 2009/101/ES prijmú, uverejnia a uplatnia ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s:

článkom 1 ods. 3 a 4 a článkom 5a smernice 89/666/EHS,

článkom 13 smernice 2005/56/ES,

článkom 3 ods. 1 druhým pododsekom, článkom 3b, článkom 3c, článkom 3d a článkom 4a ods. 3 až 5 smernice 2009/101/ES.

Komisia po prijatí uvedených vykonávacích aktov uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie konečný termín, do ktorého je potrebné uplatniť ustanovenia uvedené v tomto odseku.

3.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach uvedených v odseku 1 alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

4.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 13. júna 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ C 248, 25.8.2011, s. 118.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. mája 2012.

(3)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11.

Poznámka: Názov smernice 2009/101/ES bol upravený tak, aby zohľadnil číslovanie článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 5 Lisabonskej zmluvy; pôvodne odkazoval na druhý odsek článku 48 zmluvy.

(6)  Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ C 75, 31.3.2009, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(10)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(11)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(13)  Ú. v. EÚ C 220, 26.7.2011, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11.

Poznámka: Názov smernice 2009/101/ES bol upravený tak, aby zohľadnil číslovanie článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 5 Lisabonskej zmluvy; pôvodne odkazoval na druhý odsek článku 48 zmluvy.“

(15)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.“

(16)  Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11.

Poznámka: Názov smernice 2009/101/ES bol upravený tak, aby zohľadnil číslovanie článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 5 Lisabonskej zmluvy; pôvodne odkazoval na druhý odsek článku 48 zmluvy.“

(17)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.“

(18)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36.

(20)  Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1.

(21)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“

(22)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.“


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

16.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/10


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 509/2012

z 15. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP z 1. decembra 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 18. januára 2012 prijala nariadenie (EÚ) č. 36/2012 (2) s cieľom, aby väčšina opatrení uvedených v rozhodnutí 2011/782/SZBP nadobudla účinnosť.

(2)

Vzhľadom na pokračujúce brutálne represie a porušovanie ľudských práv sýrskou vládou sa prostredníctvom rozhodnutia Rady 2012/206/SZBP (3), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/782/SZBP, stanovujú dodatočné opatrenia, predovšetkým zákaz alebo požiadavka predchádzajúceho povolenia predaja, dodávky, prevodu alebo exportu tovaru a technológií, ktoré by mohli byť použité na vnútorné represie, ako aj zákaz exportu luxusného tovaru do Sýrie.

(3)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy a preto sú na ich vykonanie potrebné regulačné opatrenia na úrovni Únie, najmä v záujme zaručenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 by preto malo byť zmenené a doplnené tak, aby tieto nové opatrenia nadobudli účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 2a

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať vybavenie, tovar alebo technológie uvedené v prílohe IA, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu alebo na výrobu a údržbu výrobkov, ktoré by mohli byť použité na vnútornú represiu, bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii;

b)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

2.   Odchylne od odseku 1 príslušné orgány v členských štátoch, ktoré sú uvedené na internetových stránkach uvedených v prílohe III, môžu za okolností a podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť transakciu v súvislosti s vybavením, tovarom alebo technológiami uvedenými v prílohe IA za predpokladu, že vybavenie, tovar alebo technológie sú určené na použitie v súvislosti s potravinami, poľnohospodárstvom, poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo na iné humanitárne účely.

Článok 2b

1.   Na priamy alebo nepriamy predaj, dodávku, prevod alebo vývoz vybavenia, tovaru alebo technológií uvedených v prílohe IX, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu alebo na výrobu a údržbu výrobkov, ktoré by mohli byť použité na vnútornú represiu, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii sa vyžaduje predchádzajúce povolenie.

2.   Príslušné orgány v členských štátoch, ktoré sú uvedené na internetových stránkach uvedených v prílohe III, nepovolia predaj, dodávku, prevod alebo vývoz vybavenia, tovaru alebo technológií uvedených v prílohe IX, pokiaľ majú patričný dôvod domnievať sa, že vybavenie, tovar alebo technológie, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je spochybňovaný, sú alebo môžu byť využité na vnútornú represiu alebo na výrobu a údržbu výrobkov, ktoré by mohli byť použité na vnútornú represiu.

3.   Povolenie vydávajú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený, a takéto povolenie je v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými v článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (4). Povolenie je platné v celej Únii.

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie (5) (ďalej len ‚Spoločný zoznam vojenského materiálu‘) alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v tomto zozname, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s vybavením, tovarom alebo technológiami uvedenými v prílohách I a IA, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii;

c)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v prílohách I a IA, najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodanie, prevod alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii;

d)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) až c).

2.   Odchylne od odseku 1 sa zákazy v ňom uvedené nevzťahujú na poskytovanie technickej pomoci, financovania a finančnej pomoci, ktoré súvisia s:

technickou pomocou určenou výlučne na podporu mierovej misie UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force),

nesmrtiacim vojenským vybavením alebo vybavením, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, určeným výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na programy OSN a Únie zamerané na budovanie inštitúcií, alebo na operácie Únie alebo OSN zamerané na krízové riadenie alebo

nebojovými vozidlami vybavenými materiálom, ktorý poskytuje balistickú ochranu, určenými výhradne na účel ochrany personálu Únie a jej členských štátov v Sýrii,

ak poskytovanie týchto prostriedkov vopred schvália príslušné orgány členského štátu uvedené na internetových stránkach uvedených v prílohe III.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. b) príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené na internetových stránkach uvedených v prílohe III, môžu za okolností a podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť poskytnutie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti s vybavením, tovarom alebo technológiami uvedenými v prílohe IA za predpokladu, že vybavenie, tovar alebo technológie sú určené na použitie v súvislosti s potravinami, poľnohospodárstvom, poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo na iné humanitárne účely.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu do štyroch týždňov o vydaní akéhokoľvek povolenia podľa prvého pododseku.

4.   Predchádzajúce povolenie príslušného orgánu dotknutého členského štátu, ktorý je určený na internetových stránkach uvedených v prílohe III, je potrebné na poskytovanie:

a)

technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti s vybavením, tovarom alebo technológiami uvedenými v prílohe IX a pri získavaní, výrobe, údržbe a používaní takého vybavenia, tovaru alebo technológií priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii;

b)

financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe IX, a to najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz takéhoto tovaru a technológií alebo na akékoľvek poskytovanie súvisiacej technickej pomoci akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii.

Príslušné orgány nepovolia transakcie uvedené v prvom pododseku, pokiaľ majú patričný dôvod domnievať sa, že tieto transakcie sú alebo môžu byť využité na vnútornú represiu alebo na výrobu a údržbu výrobkov, ktoré by mohli byť použité na vnútornú represiu.

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 11b

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať do Sýrie luxusný tovar, ako je uvedený v prílohe X;

b)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) sa zákaz v ňom uvedený nevzťahuje na tovar neobchodnej povahy, určený na osobné použitie, ktorý sa nachádza v batožine cestujúcich.“

Článok 2

Text uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (EÚ) č. 36/2012 ako príloha IA.

Článok 3

Text uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (EÚ) č. 36/2012 ako príloha IX.

Článok 4

Text uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (EÚ) č. 36/2012 ako príloha X.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 15. júna 2012

Za Radu

predseda

M. LIDEGAARD


(1)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 110, 24.4.2012, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.“

(5)  Ú. v. EÚ C 86, 18.3.2011, s. 1.“


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA Ia

ZOZNAM VYBAVENIA, TOVARU A TECHNOLÓGIÍ PODĽA ČLÁNKU 2a

ČASŤ 1

Úvodné poznámky

1.

Táto časť zahŕňa tovar, softvér a technológie uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 (1).

2.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla nachádzajúce sa v nižšie uvedenom stĺpci „č.“ odkazujú na čísla v kontrolnom zozname a nižšie uvedený stĺpec „opis“ sa týka kontrolných opisov položiek s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách‘ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

Všeobecné poznámky

1.

Účel kontrol obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadneho nekontrolovaného tovaru (vrátane prevádzkových celkov) obsahujúceho jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak kontrolovaná súčasť alebo súčasti sú základným prvkom tovaru a dajú sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Pozn.:

Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré by z kontrolovanej súčasti alebo súčastí mohli urobiť základný prvok zaobstarávaného tovaru.

2.

Medzi položky uvedené v tejto prílohe patrí nový, ako aj použitý tovar.

Všeobecná poznámka k technológii (GTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom B tejto časti)

1.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológií“, ktoré sú „potrebné“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru, ktorého predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je kontrolovaný v oddieloch A, B, C, a D tejto časti, je kontrolovaný na základe ustanovení oddielu E.

2.

„Technológie“„potrebné“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru podliehajúceho kontrole zostávajú pod kontrolou aj vtedy, keď sa vzťahujú na nekontrolovaný tovar.

3.

Kontroly sa nevzťahujú na také „technológie“, ktoré predstavujú nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takého tovaru, ktorý nie je zakázaný, alebo ktorého vývoz sa povolil v súlade s týmto nariadením.

4.

Kontroly prevodu „technológií“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, „základný vedecký výskum“ alebo minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

A.   VYBAVENIE

č.

Opis

I.B.1A004

Ochranné a detekčné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sa uvádzajú v kontrolách vojenského tovaru:

a)

Plynové masky, filtre plynovej masky a zariadenia na ich dekontamináciu, navrhnuté alebo upravené na ochranu proti ktorejkoľvek z nasledujúcich látok a ich osobitne navrhnutým súčastiam:

1.

biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2.

rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“;

3.

bojové chemické (CW) látky alebo

4.

„Látky na potláčanie nepokojov“ vrátane:

a)

α-brómbenzénacetonitril, (brómbenzyl kyanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b)

[(2-chlórfenyl) metylén] propándinitril, (chlórbenzylidénmalonnitril (CS) (CAS 2698-41-1);

c)

2 Chlór-1-fenyletanón, Fenylacylchlorid (chlóracetofenón) (KN) (CAS 532-27-4);

d)

dibenzo-(b, f)-1,4-oxazefín (CR) (CAS 257-07-8);

e)

10-chlór-5,10-dihydrofenarzazín, (chlorid fenarzazínu), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f)

N-Nonanoylmorfolín, (MPA) (CAS 5299-64-9).

b)

Ochranné obleky, rukavice a topánky navrhnuté alebo upravené na obranu proti ktorejkoľvek z týchto látok:

1.

biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2.

rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“ alebo

3.

bojové chemické (CW) látky.

c)

Detekčné systémy, špeciálne navrhnuté alebo upravené na detekciu alebo identifikáciu nižšie uvedených položiek, a špeciálne určených súčasti pre tieto systémy:

1.

biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2.

rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“ alebo

3.

bojové chemické (CW) látky.

d)

Elektronické zariadenia navrhnuté na automatickú detekciu alebo identifikáciu prítomnosti zvyškov „výbušnín“ a ktoré využívajú techniky ‚stopovej detekcie‘ (napr. povrchová akustická vlna, iónová pohyblivostná spektrometria, diferenciálna pohyblivostná spektrometria, hmotnostná spektrometria).

Technická poznámka

‚Stopová detekcia‘ je vymedzená ako schopnosť detegovať menej ako 1 časticu na milión v plynnom skupenstve, alebo menej ako 1 mg v tuhom alebo kvapalnom skupenstve.

Poznámka 1:

1A004.d. sa nevzťahuje na zariadenie osobitne navrhnuté pre použitie v laboratóriu.

Poznámka 2:

1A004.d sa nevzťahuje na bezdotykové rámové bezpečnostné detektory kovov.

Poznámka:

1A004 sa nevzťahuje na:

a)

osobné dozimetre na monitorovanie ožiarenia;

b)

vybavenie, ktoré je na základe koncepcie alebo funkcie určené výhradne na ochranu pred rizikami, ktoré sú špecifické pre bezpečnosť obyvateľstva alebo civilný priemysel:

1.

baníctvo;

2.

ťažbu;

3.

poľnohospodárstvo;

4.

farmaceutický priemysel;

5.

poskytovanie zdravotnej starostlivosti;

6.

veterinárstvo;

7.

environmentálny;

8.

odpadové hospodárstvo;

9.

potravinársky priemysel.

Technické poznámky:

1A004 zahŕňa vybavenie a súčasti, ktoré sa identifikovali a úspešne testovali podľa národných noriem, alebo sa inak preukázala ich účinnosť pri detekcii alebo obrane pred rádioaktívnymi materiálmi „prispôsobenými na vojnové použitie“, biologickými činidlami „prispôsobenými na vojnové použitie“, bojovými chemickými látkami, ‚simulantmi‘ alebo „látkami na potláčanie nepokojov“ i v prípade, ak sa takéto vybavenie alebo jeho súčasti používajú v civilných odvetviach, ako je baníctvo, povrchové dobývania, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel, manažment zdravotníctva, veterinárnej medicíny, životného prostredia a odpadové hospodárstvo alebo potravinársky priemysel.

‚Simulant‘ je látka alebo materiál, ktorý sa používa namiesto toxického činidla (chemického alebo biologického) počas výcviku, výskumu, testovania alebo hodnotenia.

I.B.9A012

„Letecké dopravné prostriedky bez posádky“ („UAV“), pridružené systémy, zariadenie a súčasti:

a)

„UAV“ vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

schopnosť autonómneho riadenia letu a navigácie (napr. autopilot s inerciálnym navigačným systémom) alebo

2.

schopné riadeného letu mimo rozsahu priamej viditeľnosti vyžadujúce si ľudského operátora (napr. televízne diaľkové ovládanie).

b)

Tieto pridružené systémy, zariadenia alebo súčasti:

1.

osobitne navrhnuté zariadenia na diaľkové ovládania „UAV“ uvedené v 9A012.a);

2.

systémy na navigáciu, sklon a náklon, riadiace alebo kontrolné systémy okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 7A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 a osobitne navrhnuté na zabezpečenie autonómneho riadenia letu alebo navigačnej schopnosti pre „UAV“ uvedené v 9A012.a;

3.

zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté na konverziu „lietadla“ s posádkou na „UAV“ uvedené v 9A012.a);

4.

motory vyžadujúce vzduch piestového alebo rotačného typu s vnútorným spaľovaním osobitne určené alebo upravené na pohon „UAV“ vo výškach nad 50 000 stôp (15 240 metrov).

I.B.9A350

Rozprašovacie alebo hmlové systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v lietadlách, „prostriedkoch ľahších ako vzduch“, bezpilotných vzdušných prostriedkoch a pre ne špeciálne navrhnuté a skonštruované súčasti:

 

úplné rozprašovacie alebo hmlové systémy schopné z kvapalnej suspenzie uvoľňovať počiatočné kvapôčky ‚VMD‘ menšie ako 50 μm pri prietoku vyššom ako 2 litre za minútu;

 

rozprašovacie pásy alebo sústavy jednotiek vyrábajúce aerosól schopné z kvapalnej suspenzie uvoľňovať počiatočné kvapôčky ‚VMD‘ menšie ako 50 μm pri prietoku vyššom ako 2 litre za minútu;

 

jednotky vyrábajúce aerosól určené pre systémy bližšie určené v bodoch 9A350.a) a b).

Poznámka:

Jednotky vyrábajúce aerosól sú zariadenia osobitne určené alebo upravené tak‚ aby sa mohli používať v lietadlách, ako napríklad dýzy, rotačné bubnovité rozprašovače a podobné zariadenia.

Poznámka:

Podľa bodu 9A350 sa neriadia rozprašovacie alebo hmlové systémy a súčasti, ktoré preukázateľne nie sú schopné uvoľňovať biologické prostriedky vo forme infekčných aerosólov.

1.

Veľkosť kvapiek pri rozprašovacom zariadení alebo dýze osobitne určenej na použitie v lietadle, „prostriedkoch ľahších ako vzduch“ alebo v bezpilotných vzdušných prostriedkoch by sa mala merať za pomoci:

a)

dopplerovej laserovej metódy;

b)

urýchľovanej laserovej difrakčnej metódy (Forward laser diffraction method).

2.

V 9A350 je ‚VMD‘ stredný objemový priemer a pre systémy založené na vode sa rovná strednému hmotnostnému priemeru (MMD).

B.   VYBAVENIE NA TESTOVANIE A VÝROBU

No

Opis

I.B.2B350

Chemické výrobné závody, zariadenia a príslušenstvo:

a)

reakčné nádoby a reaktory, s miešadlami alebo bez, s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,1 m3 (100 litrov) a menej ako 20 m3 (20 000 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2.

fluoropolyméry (polymérové alebo elastomérové materiály s obsahom flóru vyšším ako 35 % hmotnosti);

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

5.

tantal alebo ‚zliatiny‘ tantalu;

6.

titán alebo ‚zliatiny‘ titánu;

7.

zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia alebo

8.

niób (kolumbium) alebo ‚zliatiny‘ nióbu;

b)

miešadlá určené na použitie v reakčných nádobách alebo reaktoroch uvedených v bode 2B350.a. a lopatky, čepele alebo hriadele navrhnuté pre takéto miešadlá, kde všetky plochy miešadiel prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2.

fluoropolyméry (polymérové alebo elastomérové materiály s obsahom flóru vyšším ako 35 % hmotnosti);

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

5.

tantal alebo ‚zliatiny‘ tantalu;

6.

titán alebo ‚zliatiny‘ titánu;

7.

zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia alebo

8.

niób (kolumbium) alebo ‚zliatiny‘ nióbu;

c)

skladovacie nádrže, kontajnery alebo zberné nádrže s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,1 m3 (100 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo obsiahnutou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2.

fluoropolyméry (polymérové alebo elastomérové materiály s obsahom flóru vyšším ako 35 % hmotnosti);

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

5.

tantal alebo ‚zliatiny‘ tantalu;

6.

titán alebo ‚zliatiny‘ titánu;

7.

zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia;

8.

niób (kolumbium) alebo ‚zliatiny‘ nióbu;

d)

výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou viac ako 0,15 m2, ale menej ako 20 m2; a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2.

fluoropolyméry (polymérové alebo elastomérové materiály s obsahom flóru vyšším ako 35 % hmotnosti);

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

6.

tantal alebo ‚zliatiny‘ tantalu;

7.

titán alebo ‚zliatiny‘ titánu;

8.

zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia;

9.

karbid kremíka;

10.

karbid titánu alebo

11.

niób (kolumbium) alebo ‚zliatiny‘ nióbu;

e)

destilačné alebo absorpčné kolóny s vnútorným priemerom viac ako 0,1 m; a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo kolektory kvapalín určené pre tieto destilačné alebo absorpčné kolóny, kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2.

fluoropolyméry (polymérové alebo elastomérové materiály s obsahom flóru vyšším ako 35 % hmotnosti);

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

6.

tantal alebo ‚zliatiny‘ tantalu;

7.

titán alebo ‚zliatiny‘ titánu;

8.

zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia alebo

9.

niób (kolumbium) alebo ‚zliatiny‘ nióbu;

f)

diaľkovo ovládané plniace zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu alebo

2.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

g)

ventily ‚menovitej veľkosti‘ viac ako 10 mm a puzdrá (telesá ventilov) alebo predformované výstelky určené pre takéto ventily, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2.

fluoropolyméry (polymérové alebo elastomérové materiály s obsahom flóru vyšším ako 35 % hmotnosti);

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

5.

tantal alebo ‚zliatiny‘ tantalu;

6.

titán alebo ‚zliatiny‘ titánu;

7.

zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia;

8.

niób (kolumbium) alebo ‚zliatiny‘ nióbu alebo

9.

keramické materiály:

a)

karbid kremíka s čistotou 80 % hmotnosti a viac;

b)

oxid hlinitý s čistotou 99,9 % hmotnosti a viac;

c)

oxid zirkoničitý (zirkónia);

Technická poznámka

‚Menovitá veľkosť ‘ je definovaná ako menší z priemerov na vstupe a výstupe.

h)

viacstenné potrubia s otvorom na zisťovanie netesností, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2.

fluoropolyméry (polymérové alebo elastomérové materiály s obsahom flóru vyšším ako 35 % hmotnosti);

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

6.

tantal alebo ‚zliatiny‘ tantalu;

7.

titán alebo ‚zliatiny‘ titánu;

8.

zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia alebo

9.

niób (kolumbium) alebo ‚zliatiny‘ nióbu;

i)

viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod., alebo vývevy, u ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m3/hod za podmienok štandardnej teploty [273 K (°C)] a tlaku (101,3 kPa) a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy tryskových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2.

keramické materiály;

3.

ferosilícium (zliatiny železa s vysokým obsahom kremíka);

4.

fluoropolyméry (polymérové alebo elastomérové materiály s obsahom flóru vyšším ako 35 % hmotnosti);

5.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

6.

grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

7.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

8.

tantal alebo ‚zliatiny‘ tantalu;

9.

titán alebo ‚zliatiny‘ titánu;

10.

zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia alebo

11.

niób (kolumbium) alebo ‚zliatiny‘ nióbu;

j)

spaľovacie pece navrhnuté na deštrukciu chemikálií uvedených v 1C350 so špeciálne navrhnutými systémami prísunu odpadov, zvláštnymi manipulačnými zariadeniami a priemernou teplotou v spaľovacej komore vyššou ako 1 273 K (1 000 °C), ktorých všetky plochy v systéme prísunu odpadov prichádzajúce do priameho styku s odpadmi sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov alebo ním vyliate:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2.

keramické materiály alebo

3.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 40 % hmotnosti.

1.

Uhlíkový grafit sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je 8 % hmotnosti alebo viac.

2.

V prípade vyššie uvedených materiálov znamená ‚zliatina‘, pokiaľ ju nesprevádza konkrétna koncentrácia prvku, také zliatiny, v ktorých sa určený kov nachádza vo vyššom percente hmotnosti ako iný prvok.

I.B.2B351

Systémy na monitorovanie toxických plynov a ich osobitné súčasti na zisťovanie plynov okrem tých, ktoré sú uvedené v 1A004, a detektory; snímacie zariadenia a vymeniteľné zásobníky snímačov:

a)

navrhnuté na nepretržitú prevádzku a použiteľné na detekciu chemických bojových látok alebo chemikálií uvedených v 1C350 pri koncentráciách menej ako 0,3 mg/m3 alebo

b)

určené na detekciu inhibičného účinku cholinesterázy.

I.B.2B352

Zariadenia použiteľné pri manipulácii s biologickými materiálmi:

a)

kompletné biologické bezpečnostné zariadenia s úrovňou bezpečnosti P3, P4;

Technická poznámka

Úrovne bezpečnosti P3 alebo P4 (BL3, BL4, L3, L4) sú podľa špecifikácie uvedenej v príručke WHO (World Health Organisation) biologickej bezpečnosti v laboratóriách (3. vydanie, Ženeva 2004).

b)

fermentory schopné kultivácie patogénnych „mikroorganizmov“, vírusov, alebo schopné produkcie toxínov, bez šírenia aerosólov, s celkovým objemom najmenej 20 litrov;

Technická poznámka

Medzi fermentory sa zaraďujú bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálnym prietokom.

c)

odstredivé separátory schopné kontinuálnej separácie bez šírenia aerosólov, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

prietok viac ako 100 litrov za hodinu;

2.

súčasti z leštenej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu;

3.

jeden alebo viac tesniacich spojov v parnej bezpečnostnej zóne, ako aj

4.

schopnosť sterilizácie parou in-situ v uzavretom priestore.

Technická poznámka

Odstredivé separátory zahŕňajú aj dekantéry.

d)

filtračné zariadenia s priečnym (tangenciálnym) tokom a tieto súčasti:

1.

filtračné zariadenia s priečnym (tangenciálnym) tokom schopné separácie patogénnych mikroorganizmov, vírusov, toxínov alebo molekulových kultúr bez šírenia aerosólov, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

celková filtračná plocha sa rovná alebo je väčšia 1 m2, ako aj

b)

celý rozsah stupnice menej ako 13 kPa a ‚presnosť‘ lepšia ako + 1 % celej stupnice alebo

1.

schopnosť byť sterilizované alebo dezinfikované in-situ alebo

2.

využívajú vymeniteľné filtračné súčasti alebo filtračné súčasti na jedno použitie.

Technická poznámka

V 2B352.d.1.b) sterilizovaný znamená odstránenie všetkých životaschopných mikróbov zo zariadenia za použitia fyzických (napr. para) alebo chemických prostriedkov. Dezinfikovaný znamená zničenie potencionálnej mikrobiálnej infekcie v zariadení za použitia chemických prvkov s germicídnym účinkom. Dezinfekcia a sterilizácia sa líšia od sanitácie, ktorá sa vzťahuje na čistiace postupy určené na zníženie mikrobiálneho obsahu zariadenia bez toho, aby sa nevyhnutne dosiahlo odstránenie celej mikrobiálnej infekcie alebo životaschopnosti.

2.

súčasti filtračného zariadenia s priečnym (tangenciálnym) tokom (napr. moduly, prvky, kazety, kartridže, jednotky alebo taniere) s filtračnou plochou rovnajúcou sa alebo väčšou ako 0,2 m2 pre každú súčasť a určené na použitie vo filtračnom zariadení s priečnym (tangenciálnym) tokom uvedenom v 2B352.d).

Poznámka:

2B352.d) neriadi reverzné osmotické zariadenie, ako uvádza výrobca.

e)

parou sterilizovateľné zariadenia na sublimačné sušenie (lyofilizačné zariadenia) s kapacitou chladiča viac ako 10 kg ľadu za 24 hodín a menej ako 1 000 kg ľadu za 24 hodín;

f)

zariadenia na ochranu a poskytujúce ochranný obal:

1.

celé alebo polovičné ochranné odevy alebo kapucne vyžadujúce privádzaný externý prívod vzduchu, ktoré fungujú pri pozitívnom tlaku.

Poznámka:

Podľa 2B352.f.1 sa neriadia kontrolné odevy určené na nosenie s vlastným dýchacím prístrojom.

2.

biologické bezpečnostné skrinky alebo izolátory triedy III s podobným výkonovým štandardom;

Poznámka:

Podľa 2B352.f.2 k izolátorom patria pružné izolátory, ochranné komory so suchým vzduchom, anaeróbne komory, ochranné komory so vstavanými rukavicami a digestory s laminárnym prúdením (ktoré sa zatvárajú vertikálnym tokom).

g)

komory o objeme najmenej 1 m3 určené na skúšky imunizácie „mikroorganizmov“, vírusov alebo „toxínov“ aerosolmi.

C.   MATERIÁLY

č.

Opis

I.B.1C350

Chemikálie, ktoré sa môžu používať ako prekurzory pre nasledujúce toxické chemické látky a „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

Pozn.:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU A 1C450.

1.

tiodiglykol (111-48-8);

2.

oxychlorid fosforečný (10025-87-3);

3.

dimetylmetylfosforitan (756-79-6);

4.

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE

Metylfosfonyldifluorid (676-99-3);

5.

metylfosfonyldichlorid (676-97-1);

6.

dimetylfosfit (DMP)(868-85-9);

7.

chlorid fosforitý (7719-12-2);

8.

trimetylfosfit (TMP) (121-45-9);

9.

tionyl chlorid (7719-09-7);

10.

3-hydroxy1-metyl piperidín (3554-74-3);

11.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid (96-79-7);

12.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiol (5842-07-9);

13.

3-chinuklidinol (1619-34-7);

14.

fluorid draselný (7789-23-3);

15.

2-chlóretanol (107-07-3);

16.

dimetylamín (124-40-3);

17.

dietyletylfosfonát (78-38-6);

18.

dietyl-N,N-dimetylfosforamidát (2404-03-7);

19.

dietylfosfit (762-04-9);

20.

dimetylamínhydrochlorid (506-59-2);

21.

etylfosfinyldichlorid (1498-40-4);

22.

etylfosfonyl dichlorid (1066-50-8);

23.

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE

etylfosfonyldifluorid (753-98-0);

24.

fluórovodík (7664-39-3);

25.

metylbenzilát (76-89-1);

26.

metylfosfinyldichlorid (676-83-5);

27.

N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0);

28.

pinakolylalkohol (464-07-3);

29.

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE

O-etyl-O-(2-di-izopropylaminoetyl) metylfosfonit (QL) (57856-11-8);

30.

trietylfosfit (122-52-1);

31.

chlorid arzenitý (7784-34-1);

32.

kyselina benzylová (769-3-7);

33.

dietylmetylfosfonit (15715-41-0);

34.

dimetyl etylfosfonát (6163-75-3);

35.

etylfosfinyldifluorid (430-78-4);

36.

metylfosfinyldifluorid (753-59-3);

37.

3-chinuklidon (3731-38-2);

38.

chlorid fosforečný (10026-13-8);

39.

pinakolon (75-97-8);

40.

kyanid draselný (151-50-8);

41.

hydrogendifluorid draselný (7789-29-9);

42.

hydrogendifluorid amónny alebo amónium bifluorid (1341-49-7);

43.

fluorid sodný (7681-49-4);

44.

hydrogendifluorid sodný (1333-83-1);

45.

kyanid sodný (143-33-9);

46.

trietanolamín (102-71-6);

47.

sulfid fosforečný (1314-80-3);

48.

di-izopropylamín (108-18-9);

49.

dietylaminoetanol (100-37-8);

50.

sulfid sodný (1313-82-2);

51.

chlorid sírny (10025-67-9);

52.

chlorid sírnatý (10545-99-0);

53.

trietanolamín hydrochlorid (637-39-8);

54.

(2-chlóretyl) diizopropylamín hydrochlorid (4261-68-1);

55.

kyselina metylfosfónová (993-13-5);

56.

dietyl metylfosfonát (683-08-9);

57.

N,N-dimetylamidofosforyl dichlorid (677-43-0);

58.

triizopropyl fosfit (116-17-6);

59.

etyldietanolamín (139-87-7);

60.

O,O-Dietylfosforotioát (2465-38-6);

61.

O,O-Dietyl hydrogén fosforoditioát (298-06-6);

62.

hexafluorokremičitan disodný (16893-85-9);

63.

metylfosfonotioyldichlorid (676-98-2).

Poznámka 1:

Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa podľa 1C350 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 12, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 a 63, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 10 % hm. zmesi.

Poznámka 2:

Podľa 1C350 sa neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 a.62, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 3:

Podľa 1C350 sa neriadia produkty označené ako spotrebný tovar balený na maloobchodný predaj pre osobné použitie alebo balený na individuálne použitie.

I.B.1C351

Ľudské patogény, pôvodcovia zoonóz a „toxíny“:

a)

Vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

vírus ANDV;

2.

vírus Chapare;

3.

vírus Chikungunya;

4.

vírus Choclo;

5.

vírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky;

6.

vírus horúčky dengue;

7.

vírus Dobrava-Belgrade;

8.

vírus východnej encefalitídy koní;

9.

vírus Ebola;

10.

vírus Guanarito;

11.

vírus Hantaan;

12.

vírus Hendra (konský morbillivirus);

13.

vírus japonskej encefalitídy;

14.

vírus Junin;

15.

vírus choroby Kyasanurskeho lesa;

16.

vírus Laguna Negra;

17.

vírus horúčky Lassa;

18.

vírus ovčej encefalomyelitídy (louping ill);

19.

vírus Lujo;

20.

vírus lymfocytovej choriomeningitídy;

21.

vírus Machupo;

22.

vírus Marburg;

23.

vírus opičích kiahní;

24.

vírus encefalitídy Murray Valley;

25.

vírus Nipah.

26.

vírus omskej hemoragickej horúčky;

27.

vírus Oropouche;

28.

vírus Powassan;

29.

vírus horúčky Rift Valley;

30.

vírus Rocio;

31.

vírus Sabia;

32.

vírus Seoul;

33.

vírus Sin nombre;

34.

vírus encefalitídy St. Louis;

35.

vírus kliešťovej encefalitídy (vírus ruskej jarno-letnej encefalitídy);

36.

vírus pravých kiahní;

37.

vírus venezuelskej encefalitídy koní;

38.

vírus západnej encefalitídy koní;

39.

vírus žltej zimnice;

b)

Ricketsie či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia Prowazeki;

4.

Rickettsia rickettsii.

c)

Baktérie či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella militensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamydia psittaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Vibrio cholerae;

13.

Yersinia pestis;

14.

Typy Clostridium perfringens produkujúce epsilon toxín;

15.

Enterohemoragická Escherichia coli, sérotyp O157 a iné sérotypy produkujúce verotoxín.

d)

Tieto „toxíny“ a ich súčasti:

1.

Botulotoxíny;

2.

Toxíny produkované Clostridium perfringens;

3.

Konotoxín;

4.

Ricín;

5.

Saxitoxín;

6.

Shiga toxín;

7.

Toxíny produkované Staphylococcus aureus;

8.

Tetrodotoxín;

9.

Verotoxín a bielkoviny inaktivujúce ribozómy podobné shiga;

10.

Microcystín (cyanginozín);

11.

Aflatoxíny;

12.

Abrín;

13.

Toxí1. Coxiella burnetii;n cholery;

14.

Diacetoxyscirpenoltoxín;

15.

T-2 Toxín;

16.

HT-2 Toxín;

17.

Modeccín;

18.

Volkenzín;

19.

Lektín 1 produkovaný Viscum album (Viskumín).

Poznámka:

Podľa 1C351.d) sa neriadia botulotoxíny alebo konotoxíny vo forme produktov, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

1.

sú to farmaceutické receptúry určené na podávanie ľuďom pri liečbe ich zdravotných ťažkostí;

2.

sú vopred zabalené na distribúciu ako liečebné produkty;

3.

majú povolenie od štátneho orgánu na predaj ako liečebné produkty.

e)

Huby, či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Poznámka:

Podľa 1C351 sa neriadia „vakcíny“ ani „imunotoxíny“.

I.B.1C352

Živočíšne patogény:

a)

Vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

vírus afrického moru ošípaných;

2.

vírus vtáčej chrípky, ktorý môže byť:

a)

necharakterizovaný alebo

b)

charakterizovaný v prílohe I bode 2 smernice 2005/94/ES (2) ako vysoko patogénny:

1.

vírus typu A s IVPI (index intravenóznej patogenity) u 6-týždňových kurčiat viac ako 1,2 alebo

2.

poddruh H5 alebo H7 vírusov typu A so sekvenciou genómov kódujúcou viacnásobné bázické aminokyseliny v mieste štiepenia molekuly hemaglutinínu podobnou sekvenciám pozorovaným u iných vírusoch HPAI, čo naznačuje, že molekula hemaglutinínu sa môže štiepiť hostiteľovou všadeprítomnou proteázou;

3.

vírus katarálnej horúčky oviec;

4.

vírus slintačky a krívačky;

5.

vírus kozích kiahní;

6.

vírus pseudobesnoty ošípaných (Aujeszkého choroba);

7.

vírus prasačieho moru (vírus prasačej cholery);

8.

vírus Lissa;

9.

vírus vtáčej chrípky;

10.

vírus moru malých prežúvavcov;

11.

prasačí enterovírus typu 9 (vírus vezikulárnej choroby ošípaných);

12.

vírus dobytčieho moru;

13.

vírus ovčích kiahní;

14.

vírus Teschenovej choroby;

15.

vírus vezikulárnej stomatitídy;

16.

dermatosis nodularis;

17.

africký mor koní.

b)

Mykoplazmy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (malá kolónia);

2.

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Poznámka:

Podľa 1C352 sa neriadia „vakcíny“.

I.B.1C353

Genetické prvky a geneticky modifikované organizmy:

a)

Geneticky modifikované organizmy alebo genetické prvky, ktoré obsahujú sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou organizmov uvedených v 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 alebo 1C354,

b)

Geneticky modifikované organizmy alebo genetické prvky, ktoré obsahujú sekvencie nukleovej kyseliny, ktoré kódujú ľubovoľné „toxíny“ uvedené v 1C351.d alebo ich „podjednotky toxínov“.

1.

Genetické prvky sú okrem iného chromozóny, genómy, plazmidy, transpozóny a vektory geneticky modifikované alebo nemodifikované.

2.

Sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou akéhokoľvek mikroorganizmu uvedeného v 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 alebo 1C354 sú akékoľvek sekvencie špecifické pre špecifický mikroorganizmus, ktorý:

a)

sám o sebe alebo v produktoch, ktoré sú ním upravené alebo do ktorých je prenesený predstavujú významné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, živočíchov alebo rastlín alebo

b)

je známy tým, že zosilňuje schopnosť špecifického mikroorganizmu alebo akéhokoľvek iného organizmu, do ktorého môže byť vložený alebo inak začlenený, spôsobovať vážne poškodenie zdravia ľudí, živočíchov alebo rastlín.

Poznámka:

1C353 sa nevzťahuje na sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou enterohemoragickej Escherichia coli, sérotypu O157 a iných kmeňov produkujúcich verotoxín, okrem tých, ktoré kódujú verotoxín alebo jeho podjednotky.

I.B.1C354

Rastlinné patogény:

a)

Vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Andský latentný tymovírus zemiakov;

2.

viroid vretenovitosti zemiakov.

b)

Baktérie prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Xanthomonas albilineans,

2.

Xanthomonas campestris pv. citri vrátane kmeňov označovaných ako Xanthomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E alebo inak klasifikovaných ako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv., aurantifolia alebo Xanthomonas camestris pv. Citrumelo,

3.

Xanthomonas oryzae pv. Citrumelo; Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (subsp. Corynebacterium michiganensis Sepedonicum alebo Corynebacterium Sepedonicum),

5.

Ralstonia solanacearum rasy 2 a 3 (Pseudomonas solanacearum rasy 2 a 3 alebo Burkholderia solanacearum rasy 2 a 3).

c)

Huby prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Pussinia graminis f. sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea (pyricularia risea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Toxické chemikálie a prekurzory toxických chemikálií a „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1C350, 1C351.D POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a)

Toxické chemikálie:

1.

Amiton: O,O-dietyl S- [2-(dietylamino)etyl] fosforotiolát (78-53-5) a zodpovedajúce alkylované alebo protónizované soli;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluóro2-(trifluórmetyl-) 1-propén (382-21-8);

3.

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE

BZ: 3-chinuklidinyl benzilát (6581-06-2);

4.

fosgén: dichlorid karbonylu (75-44-5);

5.

chlórkyán (506-77-4);

6.

kyanovodík (74-90-8);

7.

chlórpikrín: trichlórnitrometán (76-06-2);

Poznámka 1:

Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ sa podľa 1C450 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.1 a a.2, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 1 % hm. zmesi.

Poznámka 2:

Podľa 1C450 sa neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.4, .a.5, .a.6 a a.7, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 3:

Podľa 1C450 sa neriadia produkty označené ako spotrebný tovar balený na maloobchodný predaj pre osobné použitie alebo balený na individuálne použitie.

b)

Toxické chemické prekurzory:

1.

Chemikálie okrem tých, ktoré sú uvedené v kontrolách vojenského tovaru alebo v 1C350, s obsahom atómu fosforu, ku ktorému sa viaže jedna metylová, etylová alebo propylová (normálna alebo izo) skupina, ale nie ďalšie atómy uhlíka;

Poznámka:

Podľa 1C450.b.1 sa neriadi fonofos: O-etyl S-fenyl etylfosfonotiolotionát (944-22-9);

2.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidové dihalogenidy, okrem N,N-dimetylaminofosforyldichloridu;

Pozn.:

Pre N,N-dimetylaminofosforyldichlorid pozri 1C350.57.

3.

Dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidáty okrem dietyl-N,N-dietylfosforamidátu, ktorý je uvedený v 1C350;

4.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetyl2-chloridy a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridu alebo N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridhydrochloridu, ktoré sú uvedené v 1C350,

5.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán2-oly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanolu (96-80-0) a N,N-dietylaminoetanolu (100378), ktoré sú uvedené v 1C350;

Poznámka:

Podľa 1C450.b.5 sa neriadia:

a)

N,N-dimetylaminoetanol (108-01-0) a zodpovedajúce protonizované soli;

b)

protonizované soli N, N-dietylaminoetanolu (100-37-8);

6.

N,N-Dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán2-tioly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiolu, ktorý je uvedený v 1C350;

7.

Pozri tiež 1C350 pre etyldietanolamín (139-87-7);

8.

Metyldietanolamín (105-59-9).

Poznámka 1:

Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ sa podľa 1C450 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.b.1, .b.2,.b.3, .b.4,.b.5 a b.6, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 10 % hm. zmesi.

Poznámka 2:

Podľa 1C450 sa neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položke 1C450.b.8, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 3:

Podľa 1C450 sa neriadia produkty označené ako spotrebný tovar balený na maloobchodný predaj pre osobné použitie alebo balený na individuálne použitie.

D.   SOFTVÉR

č.

Opis

I.B.1D003

„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený tak, aby umožnil zariadeniam vykonávať funkcie zariadení uvedených v 1A004.c. alebo 1A004.d.

I.B.2D351

„Softvér“, iný ako uvedený v 1D003, osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadenia uvedeného v 2B351.

I.B.9D001

„Softvér“ zvlášť navrhnutý alebo upravený na „vývoj“ zariadení alebo „technológie“ uvedené v 9A012.

I.B.9D002

„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 9A012.

E.   TECHNOLÓGIE

č.

Opis

I.B.1E001

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení alebo materiálu uvedeného v 1A004, 1C350 to1C354 alebo 1C450.

I.B.2E001

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „vývoj“ zariadení alebo „softvéru“ uvedená v 2B350, 2B351, 2B352 alebo 2D351.

I.B.2E002

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii na „výrobu“ tovarov uvedených v 2B350, 2B351 alebo 2B352.

I.B.2E301

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ tovarov uvedených v 2B350 až 2B352.

I.B.9E001

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „vývoj“ vybavenia alebo „softvéru“ uvedeného v 9A012 alebo 9A350.

I.B.9E002

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii pre „výrobu“ vybavenia bližšie určeného 9A350.

I.B.9E101

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii pre „výrobu“ UAV bližšie určených v 9A012.

Technická poznámka:

V 9E101.b „UAV“ znamená letecké dopravné systémy bez posádky s dosahom viac ako 300 km.

I.B.9E102

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii pre „použitie“ UAV bližšie určených v 9A012.

Technická poznámka:

V 9E101.b „UAV“ znamená letecké dopravné systémy bez posádky s dosahom viac ako 300 km.

ČASŤ 2

Úvodné poznámky

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

2.

Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách‘ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

Všeobecné poznámky

1.

Účel kontrol obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadneho nekontrolovaného tovaru (vrátane prevádzkových celkov) obsahujúceho jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak kontrolovaná súčasť alebo súčasti sú základným prvkom tovaru a dajú sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Pozn.:

Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré by z kontrolovanej súčasti alebo súčastí mohli urobiť základný prvok zaobstarávaného tovaru.

2.

Medzi položky uvedené v tejto prílohe patrí nový, ako aj použitý tovar.

Všeobecná poznámka k technológii (GTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom B časti 1)

1.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológií“, ktoré sú „potrebné“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru, ktorého predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je kontrolovaný v oddiely I.C.A tejto časti, je kontrolovaný na základe ustanovení oddielu I.C.B tejto časti.

2.

„Technológie“„potrebné“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru podliehajúceho kontrole zostávajú pod kontrolou aj vtedy, keď sa vzťahujú na nekontrolovaný tovar.

3.

Kontroly sa nevzťahujú na také „technológie“, ktoré predstavujú nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takého tovaru, ktorý nie je zakázaný, alebo ktorého vývoz sa povolil v súlade s týmto nariadením.

4.

Kontroly prevodu „technológií“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, „základný vedecký výskum“ alebo minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

I.C.A.   TOVAR

(materiály a chemikálie)

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

I.C.A.001

chemikálie s koncentráciou 95 % alebo viac:

1.

1.1,2-dichlóretán, (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

chemikálie s koncentráciou 95 % alebo viac:

1.

nitrometán, (CAS 75-52-5)

2.

Kyselina pikrová (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

chemikálie s koncentráciou 95 % alebo viac:

1.

chlorid hlinitý, (CAS 7446-70-0)

2.

arzén, (CAS 7440-38-2)

3.

oxid arzenitý, (CAS 1327-53-3)

4.

Bis(2-chlóroetyl)etylamín hydrochlorid, (CAS 3590-07-6)

5.

Bis(2-chlóroetyl)metylamín hydrochlorid, (CAS 55-86-7)

6.

tris (2-chlóroetyl)amín hydrochlorid, (CAS 817-4-7)

 

I.C.B.   TECHNOLÓGIE

B.001

„Technológie“ potrebné na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ položiek uvedených v oddiely I.C.A.

Technická poznámka:

Pojem ‚technológia‘ zahŕňa aj „softvér“.

 


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16).


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IX

ZOZNAM VYBAVENIA, TOVARU A TECHNOLÓGIE PODĽA ČLÁNKU 2b

Úvodné poznámky

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek a s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

2.

Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách‘ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

Všeobecné poznámky

1.

Účel kontrol obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadneho nekontrolovaného tovaru (vrátane prevádzkových celkov) obsahujúceho jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak kontrolovaná súčasť alebo súčasti sú základným prvkom tovaru a dajú sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Pozn.:

Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré by z kontrolovanej súčasti alebo súčastí mohli urobiť základný prvok zaobstarávaného tovaru.

2.

Medzi položky uvedené v tejto prílohe patrí nový, ako aj použitý tovar.

Všeobecná poznámka k technológii (GTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom B tejto prílohy)

1.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológií“, ktoré sú „potrebné“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru, ktorého predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je kontrolovaný v oddiely IX.A tejto prílohy, je kontrolovaný na základe ustanovení oddielu B.

2.

„Technológie“„potrebné“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru podliehajúceho kontrole zostávajú pod kontrolou aj vtedy, keď sa vzťahujú na nekontrolovaný tovar.

3.

Kontroly sa nevzťahujú na také „technológie“, ktoré predstavujú nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takého tovaru, ktorý nie je zakázaný, alebo ktorého vývoz sa povolil v súlade s týmto nariadením.

4.

Kontroly prevodu „technológií“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, „základný vedecký výskum“ alebo minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

IX.A.   TOVAR

IX.A1.   Materiály, chemikálie, ‚mikroorganizmy‘ a ‚toxíny‘

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

IX.A1.001

chemikálie s koncentráciou 95 % alebo viac:

 

tributyl-fosfit, (CAS 102-85-2)

 

metylizokyanát, (CAS 624-83-9)

 

chlórkyán, (CAS 91-63-4).

 

2-brómchloroetán, (CAS 107-0-2)

 

IX.A1.002

chemikálie s koncentráciou 95 % alebo viac:

 

benzil, (CAS 134-81-6)

 

dietylamín, (CAS 109-89-7)

 

dietyléter, (CAS 60-29-7)

 

dimetyléter, (CAS 115-10-6)

 

dimetylaminoetanol, (CAS 108-0-2)

 

IX.A1.003

chemikálie s koncentráciou 95 % alebo viac:

 

2-metoxyetanol, (CAS 109-86-4)

 

butyrylcholínesteráza (BCHE)

 

2,2’-iminodi(etylamín), (CAS 111-40-0)

 

dichlórometán, (CAS 75-09-2)

 

dimetylanilín, (CAS 121-69-7)

 

etylbromid, (CAS 74-96-4)

 

etylchlorid, (CAS 75-3-4)

 

etylamín, (CAS 75-04-7)

 

1, 3, 5, 7 - tetraazaadamantán, (CAS 100-97-0)

 

2-brómpropán, (CAS 75-26-3)

 

diizopropyléter, (CAS 108-20-3)

 

metylamín, (CAS 74-89-5)

 

brómmetán, (CAS 74-83-9)

 

izopropylamín, (CAS 75-31-0)

 

obidoxím-dichlorid, (CAS 114-90-9)

 

bromid draselný, (CAS 7758-02-3)

 

pyridín, (CAS 110-86-1)

 

pyridostigmín-bromid, (CAS 101-26-8)

 

bromid sodný, (CAS 7647-15-6)

 

sodík, (CAS 7440-23-5)

 

tributylamín, (CAS 102-82-9)

 

trietylamín, (CAS 121-44-8)

 

trimetylamín, (CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Spracovanie materiálov

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

IX.A2.001

Digestory montované na podlahu (walk-in-style) s minimálnou vlastnou šírkou 2,5 metra.

 

IX.A2.002

Masky na celú tvár filtrujúce vzduch a respirátory filtrujúce vzduch iné ako tie uvedené v 1A004 alebo 2B352f1

1A004.a

IX.A2.003

biologické bezpečnostné skrinky alebo izolátory triedy II podobných výkonnostných noriem;

2B352.f.2

IX.A2.004

Odstredivky s kapacitou rotora 4 L a viac, použiteľné na biologické materiály.

 

IX.A2.005

fermentory schopné kultivácie patogénnych „mikroorganizmov“, vírusov, alebo schopné produkcie toxínov, bez šírenia aerosólov, s celkovým objemom najmenej 5 litrov a viac ale menej ako 20L;

Technická poznámka:

Medzi fermentory sa zaraďujú bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálnym prietokom.

2B352.b

IX.A2.007

Konvenčné komory alebo komory s turbulentným prúdením čistého vzduchu a samostatné jednotky s ventilátorom s filtrom HEPA alebo ULPA, ktoré možno použiť pre ochranné zariadenia typu P3 alebo P4 (BL3, BL4, L3, L4).

2B352.a

IX.A2.008

Chemické výrobné závody, zariadenia a príslušenstvo, iné ako tie, ktoré sú uvedené v 2B350 alebo A2.009:

a)

reakčné nádoby a reaktory, s miešadlami alebo bez, s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,1 m3 (100 litrov) a menej ako 20 m3 (20 000 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z týchto materiálov:

1.

nehrdzavejúce ocele s obsahom chrómu najmenej 10,5 % hmotnosti a najviac 1,2 % uhlíka;

b)

miešadlá určené na použitie v reakčných nádobách alebo reaktoroch uvedených v bode 2B350.a., ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z týchto materiálov:

1.

nehrdzavejúcich ocelí s obsahom chrómu najmenej 10,5 % hmotnosti a najviac 1,2 % uhlíka;

c)

skladovacie nádrže, kontajnery alebo zberné nádrže s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,1 m3 (100 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo obsiahnutou kvapalinou (kvapalinami) sú vyrobené z týchto materiálov:

1.

nehrdzavejúcich ocelí s obsahom chrómu najmenej 10,5 % hmotnosti a najviac 1,2 % uhlíka;

d)

výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou viac ako 0,05 m2, a menej ako 30 m2; a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou kvapalinou (kvapalinami) sú vyrobené z týchto materiálov:

1.

nehrdzavejúcich ocelí s obsahom chrómu najmenej 10,5 % hmotnosti a najviac 1,2 % uhlíka;

Technická poznámka:

Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly výmenníka tepla.

e)

destilačné alebo absorpčné kolóny s vnútorným priemerom viac ako 0,1 m; ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou kvapalinou (kvapalinami) sú vyrobené z týchto materiálov:

1.

nehrdzavejúcich ocelí s obsahom chrómu najmenej 10,5 % hmotnosti a najviac 1,2 % uhlíka;

f)

ventily ‚menovitej veľkosti‘ viac ako 10 mm a puzdrá (telesá ventilov) určené pre takéto ventily, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z týchto materiálov:

1.

nehrdzavejúcich ocelí s obsahom chrómu najmenej 10,5 % hmotnosti a najviac 1,2 % uhlíka;

1.

Materiál použitý na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú status čerpadla vzhľadom na kontrolu.

2.

‚Menovitá veľkos‘ je definovaná ako menší z priemerov na vstupe a výstupe.

g)

viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod., ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z týchto materiálov:

1.

nehrdzavejúcich ocelí s obsahom chrómu najmenej 10,5 % hmotnosti a najviac 1,2 % uhlíka.

h)

vákuové vývevy, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 1 m3/hod za podmienok štandardnej teploty [273 K (0 °C)] a tlaku (101,3 kPa) a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy tryskových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanými chemikáliami sú vyrobené z týchto materiálov:

1.

‚zliatiny‘ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2.

keramické materiály;

3.

‚ferosilícium‘;

4.

fluoropolyméry (polymérové alebo elastomérové materiály s obsahom flóru vyšším ako 35 % hmotnosti);

5.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

6.

grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

7.

nikel alebo ‚zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

8.

nehrdzavejúca oceľ s obsahom niklu najmenej 20 % a chrómu najmenej 19 % hmotnosti;

9.

tantal alebo ‚zliatiny‘ tantalu;

10.

titán alebo ‚zliatiny‘ titánu;

11.

zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia alebo

12.

niób (kolumbium) alebo ‚zliatiny‘ nióbu;

1.

Materiály použité na membrány, tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly čerpadla.

2.

‚Uhlíkový grafit‘ sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je najmenej 8 hmotnostných percent.

3.

‚Ferosilíciá‘ predstavujú zliatiny železa a uhlíka, pričom obsah uhlíka je najmenej 8 hmotnostných percent.

V prípade vyššie uvedených materiálov znamená ‚zliatina‘, pokiaľ ju nesprevádza konkrétna koncentrácia prvku, také zliatiny, v ktorých sa určený kov nachádza vo vyššom percente hmotnosti ako iný prvok.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Chemické výrobné závody, zariadenia a príslušenstvo, iné ako tie, ktoré sú uvedené v 2B350 alebo A2.008:

 

reakčné nádoby a reaktory, s miešadlami alebo bez, s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,1 m3 (100 litrov) a menej ako 20 m3 (20 000 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z týchto materiálov:

nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu 20 % a chrómu najmenej 19 % hmotnosti;

 

miešadlá na použitie v reakčných nádobách alebo reaktoroch uvedených v položke a), ktoré prichádzajú do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou sú vyrobené z týchto materiálov:

nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu 20 % a chrómu najmenej 19 % hmotnosti;

 

skladovacie nádrže, kontajnery alebo zberné nádrže s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,1 m3 (100 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo obsiahnutou tekutinou (tekutinami) sú vyrobené z týchto materiálov:

nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu 20 % a chrómu najmenej 19 % hmotnosti;

 

výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou viac ako 0,05 m2, a menej ako 30 m2; a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou kvapalinou (kvapalinami) sú vyrobené z týchto materiálov:

nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu 20 % a chrómu najmenej 19 % hmotnosti.

Technická poznámka:

Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly výmenníka tepla.

 

Destilačné alebo absorpčné kolóny s vnútorným priemerom viac ako 0,1 m; a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo zberače kvapalín pre takéto zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z týchto materiálov:

nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu najmenej 20 % a chrómu najmenej 19 % hmotnosti;

 

ventily menovitého priemeru 10 mm alebo viac, a puzdrá (telesá ventilov), ložiská alebo kohúty navrhnuté pre tieto ventily, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z týchto materiálov:

nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu najmenej 20 % a chrómu najmenej 19 % hmotnosti.

Technická poznámka:

‚Menovitá veľkos‘ je definovaná ako menší z priemerov na vstupe a výstupe.

Viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod., alebo vývevy, u ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m3/hod za podmienok štandardnej teploty [273 K (0oC)] a tlaku (101,3 kPa), a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy prúdových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

 

keramických materiálov;

 

ferosilícií (zliatiny železa a uhlíka, pričom obsah uhlíka je najmenej 8 hmotnostných percent);

 

nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu 20 % a chrómu najmenej 19 % hmotnosti.

Technické poznámky:

Materiál použitý na membrány, tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú status čerpadla vzhľadom na kontrolu.

V prípade vyššie uvedených materiálov znamená ‚zliatina‘, pokiaľ ju nesprevádza konkrétna koncentrácia prvku, také zliatiny, v ktorých sa určený kov nachádza vo vyššom percente hmotnosti ako iný prvok.

 

B.   TECHNOLÓGIE

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

IX.B.001

Technológie potrebné na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ položiek uvedených v oddiely IX.A.

Technická poznámka:

Pojem ‚technológia‘ zahŕňa aj „softvér“.

 


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA X

ZOZNAM LUXUSNÉHO TOVARU PODĽA ČLÁNKU 11B

1.   Čistokrvné plemenné kone

Číselné znaky KN: 0101 21 00

2.   Kaviár a náhradky kaviáru, v prípade náhrad kaviáru pokiaľ predajná cena prekračuje 20 EUR za kilogram

Číselné znaky KN: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Hľuzovky

Číselné znaky KN: 2003 90 10

4.   Vína (vrátane šumivých vín) s predajnou cenou vyššou ako 50 EUR za liter, destiláty a alkoholické nápoje s predajnou cenou vyššou ako 50 EUR za liter

Číselné znaky KN: ex 2204 21 až ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Cigary a cigarillos s predajnou cenou vyššou ako 10 EUR za kus

Číselné znaky KN: ex 2402 10 00

6.   Parfémy a toaletné vody s predajnou cenou vyššou ako 70 EUR za 50 ml a kozmetika vrátane mejkapových produktov s predajnou cenou vyššou ako 70 EUR za kus

Číselné znaky KN: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7.   Kožené, brašniarske výrobky a batožina, kabelky a podobné produkty s predajnou cenou vyššou ako 200 EUR za kus

Číselné znaky KN: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8.   Oblečenie, doplnky a obuv bez ohľadu na materiál s predajnou cenou vyššou ako 600 EUR za kus

Číselné znaky KN: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9.   Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perál, klenoty, výrobky zo zlata a striebra

Číselné znaky KN: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Mince a bankovky, ktoré nie sú zákonným platidlom

Číselné znaky KN: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11.   Príbory z drahých kovov alebo drahými kovmi pokovované alebo pokryté

Číselné znaky KN: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12.   Riad z porcelánu, výrobky z kameniny alebo hliny a keramika s predajnou cenou vyššou ako 500 EUR za kus

Číselné znaky KN: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13.   Výrobky z krištáľového skla s predajnou cenou vyššou ako 200 EUR za kus

Číselné znaky KN: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14.   Luxusné vozidlá na prepravu osôb po zemi, vo vzduchu alebo na mori, ako aj ich príslušenstvo, v prípade nových vozidiel pokiaľ predajná cena prekračuje 25 000 EUR, v prípade ojazdených vozidiel pokiaľ predajná cena prekračuje 15 000 EUR

Číselné znaky KN: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15.   Hodiny, náramkové hodinky a ich časti, pokiaľ ich predajná cena prekračuje 500 EUR za kus

Číselné znaky KN: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16.   Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

Číselné znaky KN: 97

17.   Produkty a vybavenie na lyžovanie, golf a vodné športy, pokiaľ ich predajná cena prekračuje 500 EUR za kus

Číselné znaky KN: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18.   Produkty a vybavenie na biliard, automatický bowling, hazardné hry a hracie automaty fungujúce na mince a bankovky, pokiaľ ich predajná cena prekračuje 500 EUR za kus

Číselné znaky KN: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80“


16.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/38


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 510/2012

z 15. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1238/95, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (1), najmä na jeho článok 113,

po porade so správnou radou Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995 stanovujúcom pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (2), sa stanovujú poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „úrad“) a výška uvedených poplatkov.

(2)

Rezerva úradu presiahla úroveň potrebnú na zachovanie vyrovnaného rozpočtu a na zabezpečenie kontinuity jeho činností. Z toho dôvodu by sa mal poplatok za žiadosť znížiť.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1238/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Žiadateľ o právo Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd (ďalej len žiadateľ) zaplatí poplatok za spracovanie žiadosti podľa článku 113 ods. 2 písm. a) základného nariadenia vo výške 650 EUR.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júna 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31.


16.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/39


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 511/2012

z 15. júna 2012

o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 126e ods. 2 a jeho článok 185f ods. 6,

keďže:

(1)

Časť II hlava II kapitola II oddiel IIA nariadenia (ES) č. 1237/2007, ktorá bola vložená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 (2), obsahuje pravidlá týkajúce sa organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

(2)

V článkoch 126a a 126b nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovujú pravidlá uznávania organizácií výrobcov a ich združení a uznávania medziodvetvových organizácií. Podľa týchto článkov sú členské štáty povinné oznamovať Komisii rozhodnutia o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania. Na vypracovanie správ Rade a Európskemu parlamentu podľa článku 184 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sú potrebné informácie o počte uznaných subjektov, ich veľkosti z hľadiska objemu surového mlieka vyrobeného výrobcami, ktorí sú ich členmi, a v relevantných prípadoch aj o dôvodoch, ktoré viedli k zamietnutiu alebo odobratiu ich uznania.

(3)

V článku 126c nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa rokovaní o zmluvách o dodávkach surového mlieka. Podľa daného článku majú oznámenia uskutočňovať organizácie výrobcov a členské štáty.

(4)

Podľa článku 126d nariadenia (ES) č. 1234/2007 majú členské štáty povinnosť oznamovať Komisii pravidlá, ktoré prijali na reguláciu dodávok syra s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.

(5)

Podľa článku 185f nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty, ktoré sa rozhodnú, že každá dodávka surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka na ich území musí byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, a/alebo rozhodnú, že prvonákupcovia musia dať písomný návrh na uzavretie zmluvy o dodávke surového mlieka poľnohospodármi, sú povinné oznámiť Komisii pravidlá ktoré prijali k otázke zmluvných vzťahov.

(6)

Mali by sa stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa obsahu daných oznámení a lehoty ich predkladania.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle článku 126a ods. 4 písm. d) a článku 126b ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a s prihliadnutím na rozhodnutia prijaté počas predchádzajúceho kalendárneho roka oznámia členské štáty Komisii najneskôr 31. marca každého roka:

a)

počet organizácií výrobcov, združení uznaných organizácií výrobcov (ďalej len „združenia“) a medziodvetvových organizácií, ktorým udelili uznanie, a v relevantných prípadoch aj ročný predajný objem surového mlieka vyrobeného organizáciami výrobcov a združeniami,

b)

počet žiadostí o uznanie predložených organizáciami výrobcov, združeniami a medziodvetvovými organizáciami, ktoré zamietli, a zhrnutie dôvodov týchto zamietnutí,

c)

počet uznaných organizácií výrobcov, združení a medziodvetvových organizácií, ktorým odobrali uznanie, a zhrnutie dôvodov týchto odobraní.

2.   V prípade, že sa oznámenie podľa odseku 1 písm. a) týka nadnárodnej organizácie výrobcov alebo združenia, uvádza sa v tomto oznámení v relevantných prípadoch ročný predajný objem surového mlieka vyrobeného členmi rozčlenený podľa členských štátov.

Článok 2

1.   Objem surového mlieka, ktorého sa týkajú zmluvné rokovania, sa podľa článku 126c ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1234/2007 oznamuje príslušnému orgánu členského štátu alebo príslušným orgánom členských štátov:

a)

kde sa surové mlieko vyrába a

b)

kde sa uskutočňuje dodávka spracovateľovi alebo zbernému stredisku (v prípade, že nejde o rovnakú krajinu).

2.   Oznámenie podľa odseku 1 sa uskutoční pred začiatkom rokovaní a uvádza sa v ňom odhad objemu výroby, ku ktorému dospela organizácia výrobcov alebo združenie, ktorého sa majú týkať rokovania, a očakávané obdobie dodávky objemu surového mlieka.

3.   Všetky organizácie výrobcov alebo združenia zašlú do 31. januára každého roka okrem oznámenia podľa odseku 1 aj oznámenie o objeme surového mlieka, ktorý bol skutočne dodaný v rámci zmlúv dojednaných organizáciou výrobcov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 3

1.   Do 15. marca každého roka oznámia členské štáty Komisii podľa článku 126c ods. 8 nariadenia (ES) č. 1234/2007:

a)

celkový objem surového mlieka, rozčlenený podľa členských štátov výroby, ktorý bol dodaný na ich územie v rámci zmlúv dojednaných v predchádzajúcom kalendárnom roku uznanými organizáciami výrobcov a združeniami podľa článku 126c ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1234/2007, tak ako bol oznámený príslušným orgánom podľa článku 2 ods. 3 tohto nariadenia,

b)

počet prípadov, v ktorých vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže rozhodli, že konkrétne rokovanie by sa malo buď znovu otvoriť, alebo by sa nemalo vôbec konať v zmysle článku 126c ods. 6 nariadenia (ES) č. 1234/2007, a krátke zhrnutie týchto rozhodnutí.

2.   Ak sa oznámenia prijaté podľa článku 2 ods. 1 tohto nariadenia vzťahujú na rokovania, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu, členské štáty na účely článku 126c ods. 6 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007 postúpia Komisii informácie, ktoré potrebuje na posúdenie toho, či je vylúčená konkurencia alebo či MSP, ktoré sú spracovateľmi surového mlieka, utrpeli vážnu škodu.

Článok 4

1.   Oznámenia v zmysle článku 126d ods. 7 nariadenia (ES) č. 1234/2007 obsahujú pravidlá prijaté členskými štátmi na reguláciu dodávok syra s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, ako aj krátke zhrnutie, v ktorom sa uvádza:

a)

názov syra,

b)

názov a typ organizácie žiadajúcej o reguláciu dodávok,

c)

zvolené prostriedky na reguláciu dodávok,

d)

dátum nadobudnutia platnosti pravidiel,

e)

časové obdobie platnosti pravidiel.

2.   V prípade, že členské štáty zrušia pravidlá pred uplynutím obdobia uvedeného v odseku 1 písm. e), informujú o tejto skutočnosti Komisiu.

Článok 5

Oznámenia v zmysle článku 185f ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007 obsahujú pravidlá prijaté členskými štátmi týkajúce sa zmlúv uvedených v jeho článku 185f ods. 1, ako aj krátke zhrnutie, v ktorom sa uvádza:

a)

či sa členský štát rozhodol, že dodávky surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, a ak áno, etapa alebo etapy dodávky, ktoré musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka surového mlieka vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých zberných stredísk mlieka, ako aj prípadná minimálna dĺžka trvania písomných zmlúv,

b)

či sa členský štát rozhodol, že prvonákupca surového mlieka musí poľnohospodárovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy, a v relevantných prípadoch aj minimálna dĺžka trvania zmluvy, ktorá musí byť súčasťou návrhu.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júna 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 38.


16.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/41


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 512/2012

z 15. júna 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júna 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

45,6

TR

43,1

ZZ

44,4

0707 00 05

MK

19,0

TR

119,1

ZZ

69,1

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

74,0

BO

105,1

TR

92,4

ZA

101,4

ZZ

93,2

0808 10 80

AR

114,0

BR

92,7

CH

68,9

CL

97,5

NZ

131,4

US

160,1

UY

61,9

ZA

104,5

ZZ

103,9

0809 10 00

IL

705,0

TR

223,1

ZZ

464,1

0809 29 00

TR

448,5

ZZ

448,5

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


16.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/43


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 513/2012

z 15. júna 2012,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júna 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. júna 2012 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novostanovené clá.

(5)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 16. júna 2012 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júna 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, uplatniteľné od 16. júna 2012

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICA (obyčajná) tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA iná ako na siatie (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

CIROK, zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  Dovozca môže v súlade s článkom 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I

1.6.2012-14.6.2012

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obyčajná pšenica (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá vysokej kvality

Pšenica tvrdá strednej kvality (2)

Pšenica tvrdá nízkej kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

237,71

183,97

Cena FOB USA

235,68

225,68

205,68

Prémia – Záliv

24,85

Prémia – Veľké jazerá

50,93

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

17,08 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

51,92 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).