ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.152.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 152

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
13. júna 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 497/2012 zo 7. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o požiadavky na dovoz zvierat náchylných na katarálnu horúčku oviec ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 498/2012 z 12. júna 2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie

28

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 499/2012 z 12. júna 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/301/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júna 2012 o vnútroštátnych predpisoch, ktoré Dánsko oznámilo pre určité priemyselné skleníkové plyny [oznámené pod číslom C(2012) 3717]

40

 

 

2012/302/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2012) 3723]  ( 1 )

42

 

 

2012/303/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o úradné uznanie Litvy za členský štát bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy [oznámené pod číslom C(2012) 3729]  ( 1 )

48

 

 

2012/304/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. júna 2012, ktorým sa laboratóriám v Chorvátsku a Mexiku povoľuje vykonávať sérologické skúšky na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote [oznámené pod číslom C(2012) 3761]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

13.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 497/2012

zo 7. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o požiadavky na dovoz zvierat náchylných na katarálnu horúčku oviec

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá zdravia zvierat pre dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov do Spoločenstva a cez Spoločenstvo, mení a dopĺňa smernicu 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1, článok 7 písm. e) a článok 13 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (2), sa stanovuje zoznam tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých môžu do Únie vstupovať živé kopytníky vrátane druhov náchylných na katarálnu horúčku oviec, ako aj požiadavky veterinárneho osvedčovania pre takýto vstup.

(2)

Predovšetkým pokiaľ ide o zvieratá náchylné na katarálnu horúčku oviec, je v osvedčeniach BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y a RUM stanovených v časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 zahrnutá okrem iného požiadavka, podľa ktorej musia zvieratá pochádzať z územia, ktoré v deň vydania osvedčenia, ktoré ich sprevádza, bolo bez výskytu katarálnej horúčky oviec počas obdobia dvanástich mesiacov.

(3)

Vďaka novému technologickému vývoju sa stali dostupnými „inaktivované očkovacie látky“ proti katarálnej horúčke oviec, ktoré nepredstavujú riziko neželanej miestnej cirkulácie vakcinačného vírusu na nezaočkovaný hovädzí dobytok, ovce a kozy. V súčasnosti sa všeobecne prijal názor, že zaočkovanie inaktivovanými očkovacími látkami predstavuje uprednostňovaný nástroj kontroly katarálnej horúčky oviec a prevencie klinickej nákazy takýchto zvierat v Únii.

(4)

V záujme zabezpečenia lepšej kontroly šírenia vírusu katarálnej horúčky oviec a zredukovania zaťaženia poľnohospodárskeho odvetvia, ktoré uvedená nákaza so sebou prináša, boli nedávno smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/5/EÚ (3) zmenené a doplnené pravidlá týkajúce sa očkovania stanovené v smernici Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcej špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (4) s cieľom zohľadniť najnovší technologický vývoj pri výrobe očkovacích látok.

(5)

Smernicou 2000/75/ES sa preto teraz stanovujú pravidlá týkajúce sa používania inaktivovaných očkovacích látok vo všetkých častiach EÚ.

(6)

Z dôvodu vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s katarálnou horúčkou oviec a s cieľom prispôsobiť sa normám Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) bolo nariadenie Komisie (ES) č. 1266/2007 z 26. októbra 2007 o vykonávacích predpisoch pre smernicu Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie presunov určitých druhov zvierat náchylných na katarálnu horúčku – modrý jazyk (5), nedávno zmenené a doplnené. Podľa noriem EÚ sa za územie bez výskytu katarálnej horúčky oviec môže považovať len také územie, na ktorom počas aspoň dvoch rokov nedošlo k cirkulácii vírusu. Obdobie dvanástich mesiacov uvedené v príslušných osvedčeniach stanovených v časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Smernica 2000/75/ES a nariadenie (ES) č. 1266/2007 sa uplatňujú na presuny živých kopytníkov druhov náchylných na katarálnu horúčku oviec vnútri Únie. Je vhodné, aby sa vzory veterinárnych osvedčení BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y a RUM stanovené v časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 zmenili a doplnili s cieľom zosúladiť veterinárne požiadavky vzťahujúce sa na dovoz do Únie v súvislosti s katarálnou horúčkou oviec s požiadavkami vzťahujúcimi sa na presuny zvierat náchylných na uvedenú nákazu vnútri Únie.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 206/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Na prechodné obdobie do 30. júna 2012 môžu do Únie naďalej vstupovať zásielky živých kopytníkov sprevádzaných osvedčením vydaným pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a to v súlade so vzormi BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y alebo RUM stanovenými v časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 pred zavedením zmien a doplnení v zmysle tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júna 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74.

(5)  Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 37.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa časť 2 mení a dopĺňa takto:

1)

Vzory „BOV-X“, „BOV-Y“, „OVI-X“ a „OVI-Y“ sa nahrádzajú takto:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2)

Vzor „RUM“ sa nahrádza takto:

Image

Image

Image

Image

Image


13.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 498/2012

z 12. júna 2012

o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/105/EÚ zo 14. decembra 2011 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

S ohľadom na hospodársky význam dovozu surového dreva pre Európsku úniu a význam, ktorý má Ruská federácia pre Úniu ako dodávateľ surového dreva, Komisia dojednala s Ruskou federáciou záväzky týkajúce sa zníženia alebo odstránenia vývozného cla, ktoré Ruská federácia v súčasnosti uplatňuje okrem iného na surové drevo.

(2)

Uvedené záväzky, ktoré sa po pristúpení Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) stanú súčasťou jej Listiny koncesií, zahŕňajú colné kvóty na vývoz určitých druhov ihličnatého dreva, z ktorých časť sa pridelila na vývoz do Únie.

(3)

V súvislosti s rokovaniami o pristúpení Ruskej federácie k WTO Komisia v mene Únie dojednala s Ruskou federáciou dohodu vo forme výmeny listov týkajúcu sa správy uvedených colných kvót uplatňovaných na vývoz určitého ihličnatého dreva z Ruskej federácie do Únie (ďalej len „dohoda“).

(4)

Ako sa stanovuje v dohode, Únia a Ruská federácia dojednali podrobné technické postupy týkajúce sa správy colných kvót, ktoré sa uvádzajú v dohode vo forme protokolu dojednaného medzi Úniou a vládou Ruskej federácie (ďalej len „protokol“).

(5)

Pri vykonávaní dohody a protokolu by sa mali stanoviť metódy prideľovania colných kvót v závislosti odo dňa predloženia žiadostí dovozcami a pravidlá a metódy stanovovania práv tradičných dovozcov na každé obdobie platnosti kvóty a pre každú skupinu výrobkov.

(6)

Je potrebné stanoviť pravidlá o kontinuite činnosti na základe ktorých bude možné určiť, či dovozca žiadajúci o štatút tradičného dovozcu je tá istá fyzická alebo právnická osoba, ktorá dovážala zahrnuté výrobky počas referenčných období stanovených v tomto nariadení.

(7)

Je potrebné stanoviť pravidlá a postupy týkajúce sa nevyužitých povolení na využitie kvóty.

(8)

Pre prvé tri obdobia platnosti kvóty, v ktorých sa toto nariadenie bude uplatňovať, je potrebné stanoviť prechodné pravidlá v súvislosti s výberom referenčných období na výpočet limitov povolení na využitie kvóty pre tradičných dovozcov.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre dovoz dreva zriadeného rozhodnutím 2012/105/EÚ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Týmto nariadením sa stanovujú podrobné pravidlá prideľovania povolení na využitie kvóty v súlade s článkom 5 ods. 2 protokolu a ďalšie ustanovenia potrebné na to, aby Únia mohla spravovať množstvá colných kvót pridelených na vývoz do Únie v rámci vykonávania dohody a protokolu.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 1 ods. 3, článku 2 a článku 5 ods. 3 a 4 protokolu.

Okrem toho sa uplatňuje aj toto vymedzenie pojmu: „skupina výrobkov“ je každá z dvoch kategórií zahrnutých výrobkov podľa klasifikácie takýchto výrobkov v colnej a štatistickej nomenklatúre uplatňovanej v Ruskej federácii, konkrétne smrekové drevo (colné položky 4403 20 110 a 4403 20 190) a borovicové drevo (colné položky 4403 20 310 a 4403 20 390). Príslušné číselné znaky colného sadzobníka uplatňované v Ruskej federácii a zodpovedajúce číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (2) (KN) a kódy TARIC sú uvedené v prílohe I.

KAPITOLA 2

ZÁSADY PRIDEĽOVANIA

Článok 3

Colné kvóty sa pridelia v závislosti od dňa predloženia žiadosti dovozcom, a to takýmto spôsobom:

a)

v prípade žiadostí predložených do 31. júla každého roka (ďalej len „prvá časť obdobia platnosti kvóty“) Komisia pridelí colné kvóty podľa „tradičných“ alebo „nových“ kategórií dovozcov v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b) protokolu a

b)

v prípade žiadostí predložených od 1. augusta (ďalej len „druhá časť obdobia platnosti kvóty“) Komisia pridelí zostávajúce množstvá colných kvót podľa chronologického poradia, v ktorom od príslušných orgánov členských štátov (ďalej len „úrad(-y) vydávajúci(-e) povolenia“) prijala oznámenia o žiadostiach predložených jednotlivými dovozcami, v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a) protokolu.

Článok 4

1.   Počas prvej časti obdobia platnosti kvóty:

a)

70 % každej colnej kvóty pre príslušnú skupinu výrobkov sa prideľuje tradičným dovozcom (ďalej len „kvóta pre tradičných dovozcov“) a

b)

30 % každej colnej kvóty pre príslušnú skupinu výrobkov sa prideľuje novým dovozcom (ďalej len „kvóta pre nových dovozcov“).

2.   Kvóta pre nových dovozcov sa prideľuje v súlade s chronologickým poradím, v ktorom Komisia prijala od úradov vydávajúcich povolenia oznámenia o žiadostiach o povolenie na využitie kvóty predložených takýmito dovozcami.

3.   Každému novému dovozcovi sa udelí maximálne 1,5 % colnej kvóty pre každú skupinu výrobkov v súlade s postupom prideľovania uvedeným v odseku 2.

Článok 5

Počas druhej časti obdobia platnosti kvóty sa každému dovozcovi udelí maximálne 5 % zostávajúcej colnej kvóty pre každú skupinu výrobkov.

Článok 6

1.   Počas prvej časti obdobia platnosti kvóty má každý tradičný dovozca nárok žiadať iba o povolenia na využitie kvóty pre určitý podiel kvóty vyhradenej pre tradičných dovozcov pre každú skupinu výrobkov (ďalej len „limit“) vypočítaný v súlade s odsekom 2. Všetky povolenia na využitie kvóty udelené tradičnému dovozcovi počas prvej časti obdobia platnosti kvóty sa započítajú s limitmi stanovenými pre takéhoto dovozcu.

2.   Limit pre každú skupinu výrobkov tradičného dovozcu uplatniteľný v období platnosti kvóty (ďalej len „obdobie platnosti kvóty n+1“) sa vypočíta v súlade s priemerným objemom skutočného dovozu zahrnutých výrobkov uskutočneného takýmto dovozcom počas dvoch období platnosti kvóty, ktoré predchádzali roku výpočtu takéhoto limitu, na základe tohto vzorca:

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

kde:

 

„Ci“ vyjadruje limit pre príslušnú skupinu výrobkov (smrekové alebo borovicové drevo) pre dovozcu i počas obdobia platnosti kvóty n+1;

 

„T“ vyjadruje kvótu pre tradičných dovozcov, ktorá je k dispozícii pre príslušnú skupinu výrobkov počas roku výpočtu limitu (ďalej len „obdobie platnosti kvóty n“);

 

„Īi“ vyjadruje priemerný objem skutočného dovozu príslušnej skupiny výrobkov uskutočneného tradičným dovozcom i v dvoch obdobiach platnosti kvóty, ktoré predchádzali výpočtu (ďalej len „obdobie platnosti kvóty n–2“ a „obdobie platnosti kvóty n–1“ v tomto poradí) takto:

[(skutočný objem dovozu uskutočneného dovozcom i v období platnosti kvóty n–2) + (skutočný objem dovozu uskutočneného dovozcom i v období platnosti kvóty n–1)]/2

 

„ΣĪi“ vyjadruje súhrn priemerného objemu dovozu všetkých tradičných dovozcov Īi pre príslušnú skupinu výrobkov.

Článok 7

1.   Komisia každoročne vypočíta limity uplatniteľné pre každého tradičného dovozcu na nasledujúce obdobie platnosti kvóty v súlade s metódou stanovenou v článku 6 ods. 2.

2.   Na účely takéhoto výpočtu úrady vydávajúce povolenia poskytnú Komisii najneskôr do 31. marca obdobia platnosti kvóty n súhrnný prehľad o skutočnom objeme dovozu zahrnutých výrobkov v období platnosti kvóty n–1, ktorý im bol oznámený v súlade s článkom 11 ods. 1. Takýto súhrnný prehľad sa predkladá v elektronickom tabuľkovom formáte v súlade so vzorovým dokumentom stanoveným v prílohe IV.

3.   Komisia informuje úrady vydávajúce povolenia o aktualizovaných limitoch upravených na základe výpočtov uskutočnených podľa článku 6 ods. 2 najneskôr do 30. apríla obdobia platnosti kvóty n.

KAPITOLA 3

POKRAČOVANIE ČINNOSTI

Článok 8

1.   Pokiaľ dovozca žiadajúci o štatút tradičného dovozcu podľa článku 5 ods. 4 protokolu (ďalej len „žiadateľ“) nepredloží uspokojivé dôkazy o tom, že je tou istou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá dovážala zahrnuté výrobky počas referenčného obdobia zvoleného podľa článku 17 ods. 2 (ďalej len „predchodca“), musí poskytnúť úradu vydávajúcemu povolenia potrebné dôkazy o tom, že pokračuje v činnosti predchodcu.

2.   Pokračovaním činnosti podľa odseku 1 je, keď:

a)

žiadateľ a predchodca podliehajú kontrole tej istej právnickej osoby v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (3), alebo

b)

hospodárska činnosť predchodcu, pokiaľ ide o zahrnuté výrobky, bola legálne prevedená na žiadateľa, napríklad v dôsledku fúzie alebo nadobudnutia v zmysle nariadenia (ES) č. 139/2004.

3.   Dovozcovia, ktorí nepredložia dôkazy o kontinuite činnosti, sa budú považovať za nových dovozcov.

Článok 9

Ustanovenia článku 8 sa uplatňujú mutatis mutandis, keď dovozca žiada o štatút tradičného dovozcu podľa článku 5 ods. 3 protokolu.

KAPITOLA 4

ŽIADOSTI O POVOLENIA NA VYUŽITIE KVÓTY

Článok 10

1.   Žiadosti o povolenia na využitie kvóty sa predkladajú vo forme stanovenej v prílohe II. Ak sa informácie uvedené v žiadosti považujú za nedostatočné, úrad vydávajúci povolenia môže od žiadateľa požadovať doplňujúce údaje.

2.   Udelenie povolenia na využitie kvóty podlieha požiadavke, aby príslušné výrobky boli spracované v rámci colného územia Únie, čím získajú pôvod v Únii podľa článku 24 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (4).

3.   K žiadostiam o povolenia na využitie kvóty musí byť priložené čestné vyhlásenie žiadateľa, v ktorom sa žiadateľ zaväzuje, že:

a)

príslušné výrobky podrobí predpísanému spracovaniu do jedného roka odo dňa, keď príslušné colné orgány akceptovali vyhlásenie na prepustenie do režimu voľného obehu uvádzajúce presný opis tovaru a kódy TARIC;

b)

bude v členskom štáte, v ktorom bolo povolenie udelené, viesť zodpovedajúce záznamy, ktoré úradu vydávajúcemu povolenia umožnia vykonávať akékoľvek kontroly, ktoré bude považovať za nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že výrobky sa skutočne podrobia predpísanému spracovaniu, a tieto záznamy bude uchovávať; na účely tohto pododseku „záznamy“ znamenajú údaje obsahujúce všetky potrebné informácie a technické detaily na akomkoľvek nosiči, ktoré úradom vydávajúcim povolenia umožňujú vykonávať dohľad nad operáciami a ich kontrolu;

c)

úradu vydávajúcemu povolenia umožní, aby k svojej spokojnosti sledoval príslušné výrobky v priestoroch príslušného podniku počas ich spracovania;

d)

úradu vydávajúcemu povolenia bude oznamovať všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie.

4.   V prípade prevedenia príslušných výrobkov žiadateľ poskytne dostatočné dôkazy o tom, že výrobky boli podrobené predpísanému spracovaniu v súlade s odsekom 3 písm. a).

5.   Uplatňuje sa článok 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (5).

6.   Nedodržanie záväzku uvedeného v odseku 3 tohto článku zo strany dovozcu alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej dovozca následne prevedie takéto výrobky, sa považuje za rovnocenné s nevyužitým povolením na využitie kvóty, v súlade s článkom 13, pre príslušné množstvo výrobkov.

7.   Komisia uverejní zoznam úradov vydávajúcich povolenia v Úradnom vestníku Európskej únie a podľa potreby ho aktualizuje.

KAPITOLA 5

PREUKÁZANIE SKUTOČNÉHO OBJEMU DOVOZU

Článok 11

1.   Najneskôr 15 kalendárnych dní od skončenia každého tretieho mesiaca dovozcovia informujú úrad vydávajúci povolenia v členskom štáte, ktorý im udelil povolenie na využitie kvóty, o svojom skutočnom objeme dovozu zahrnutých výrobkov do tohto členského štátu počas posledných troch mesiacov. Na tento účel dovozca poskytne úradu vydávajúcemu povolenia kópiu colných vyhlásení týkajúcich sa príslušného dovozu.

2.   V prípade, keď sa množstvo zaznamenané v colnom vyhlásení udáva bez kôry a množstvo uvedené v položke 9 formulára povolenia na využitie kvóty zahŕňa kôru, dovozca poskytne úradu vydávajúcemu povolenia okrem informácií uvedených v odseku 1 a v rovnakej lehote správne množstvá dovozu pre každé colné vyhlásenie, ktoré zahŕňajú aj kôru. Správne množstvá sa stanovia pomocou opravných koeficientov uvedených v prílohe III.

KAPITOLA 6

NEVYUŽITÉ POVOLENIA NA VYUŽITIE KVÓTY

Článok 12

1.   V prípade, keď sa povolenie na využitie kvóty nevyužije do 6 mesiacov od jeho vydania, dovozca ho buď vráti úradu vydávajúcemu povolenia, alebo tento úrad informuje o svojom úmysle využiť povolenie počas zostávajúcej časti obdobia platnosti kvóty. V prípade, keď povolenie na využitie kvóty bolo vydané pred začiatkom obdobia platnosti kvóty v súlade s článkom 4 protokolu, uvedená 6-mesačná lehota sa počíta od 1. januára roka, ktorý zodpovedá obdobiu platnosti kvóty.

2.   Úrady vydávajúce povolenia Komisiu bezodkladne informujú o všetkých povoleniach na využitie kvóty, ktoré dovozcovia vrátili v súlade s odsekom 1. Zostatok limitov tradičných dovozcov, ktoré sú k dispozícii pre príslušnú skupinu výrobkov, sa upraví o príslušné množstvo.

Článok 13

1.   Keď je skutočný objem dovozu zahrnutých výrobkov uskutočnený tradičným dovozcom počas obdobia platnosti kvóty n–1 nižší ako 85 % množstiev, na ktoré sa vzťahujú všetky povolenia na využitie kvóty udelené takémuto dovozcovi počas toho istého obdobia platnosti kvóty, limity dovozu tohto dovozcu pre obidve skupiny výrobkov počas platnosti obdobia kvóty n+1 sa znížia o množstvo zodpovedajúce objemu neuskutočneného objemu dovozu.

2.   Zníženie uvedené v odseku 1 sa vypočíta takto:

ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

kde:

 

„ri“ vyjadruje zníženie uplatniteľné na dovozové limity dovozcu i pre obidve skupiny výrobkov počas obdobia platnosti kvóty n + 1;

 

„ΣΑi“ vyjadruje súhrn povolení na využitie kvóty udelených tradičnému dovozcovi i počas obdobia platnosti kvóty n–1;

 

„Ii“ vyjadruje skutočný objem dovozu zahrnutých výrobkov uskutočneného dovozcom i počas obdobia platnosti kvóty n–1.

Článok 14

1.   V prípade, keď povolenie na využitie kvóty, ktoré nebolo vrátené po uplynutí 6 mesiacov od jeho vydania podľa článku 12, zostane nevyužité na konci obdobia platnosti kvóty n–1, dovozné limity dovozcu pre obidve skupiny výrobkov počas obdobia platnosti kvóty n+1 sa znížia o dvojnásobok množstva zodpovedajúceho objemu nevyužitého povolenia na využitie kvóty.

2.   Zníženie uvedené v odseku 1 sa vypočíta takto:

Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)

kde:

 

„Ri“ vyjadruje zníženie uplatniteľné na dovozný limit dovozu i pre obidve skupiny výrobkov počas obdobia platnosti kvóty n+1;

 

„ΣUi“ vyjadruje súhrn nevyužitých povolení na využitie kvóty udelených dovozcovi i počas obdobia platnosti kvóty n–1;

 

„ΣΑi“ vyjadruje súhrn povolení na využitie kvóty udelených dovozcovi i pre obidve skupiny výrobkov počas obdobia platnosti kvóty n–1.

Článok 15

V prípade, že budú súčasne splnené podmienky na zníženie dovozných limitov stanovené v článkoch 13 a 14, uplatní sa iba väčšie zníženie (Ri alebo ri).

KAPITOLA 7

PRECHODNÉ OPATRENIA PLATNÉ PRE PRVÉ TRI OBDOBIA PLATNOSTI KVÓTY

Článok 16

1.   Metóda prideľovania kvót stanovená v článku 4 tohto nariadenia sa uplatňuje na celé prvé obdobie platnosti kvóty v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia. Počas tohto obdobia platnosti kvóty sa ustanovenia kapitoly 6 neuplatňujú.

2.   Články 17 až 19 sa uplatňujú počas prvých troch období platnosti kvóty v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia.

Článok 17

1.   Referenčným obdobím stanoveným v článku 5 ods. 4 protokolu je podľa výberu dovozcu rok 2004, rok 2007 alebo kombinácia obidvoch rokov.

2.   Dovozcovia žiadajúci o štatút tradičného dovozcu najneskôr do 20 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia spresnia, ktorú z troch možností stanovených v odseku 1 si zvolili na výpočet limitov v súlade s článkom 6.

3.   Referenčné obdobie, ktoré si zvolil každý dovozca v súlade s odsekom 2, sa uplatňuje na všetky prvé tri obdobia platnosti kvóty v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia.

Článok 18

1.   Dovozcovia žiadajúci o štatút tradičného dovozcu najneskôr do 20 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia informujú úrad(-y) vydávajúci(-e) povolenia v členskom(-ých) štáte(-och), v ktorom(-ých) majú v úmysle žiadať o povolenia na využitie kvóty, o svojom skutočnom objeme dovozu zahrnutých výrobkov do daného členského štátu/daných členských štátov počas referenčného obdobia, ktoré si zvolili v súlade s článkom 17 ods. 2. Na účely preukázania takýchto tvrdení o skutočnom objeme dovozu dovozca poskytne úradu vydávajúcemu povolenia kópiu colných vyhlásení týkajúcich sa príslušného dovozu.

2.   Úrady vydávajúce povolenia najneskôr do 35 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytnú Komisii súhrnný prehľad o skutočnom objeme dovozu zahrnutých výrobkov, ktorý im bol oznámený v súlade s odsekom 1 tohto článku. Takýto súhrnný prehľad sa predkladá v elektronickom tabuľkovom formáte v súlade so vzorovým dokumentom stanoveným v prílohe V.

Článok 19

1.   Ak sa podľa článku 17 ods. 2 zvolil iba jeden rok, premenná Īi uvedená v článku 6 ods. 2 vyjadruje skutočný objem dovozu príslušnej skupiny výrobkov uskutočnený dovozcom počas takéhoto roka.

2.   Ak sa podľa článku 17 ods. 2 zvolila kombinácia oboch rokov 2004 a 2007, premenná Īi uvedená v článku 6 ods. 2 vyjadruje priemerný objem skutočného dovozu príslušnej skupiny výrobkov uskutočnený dovozcom v rokoch 2004 a 2007 vypočítaný takto:

[(skutočný objem dovozu v roku 2004) + (skutočný objem dovozu v roku 2007)]/2.

3.   Komisia najneskôr do 65 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia informuje úrady vydávajúce povolenia o limitoch upravených na základe výpočtov uskutočnených podľa článku 6 ods. 2.

4.   V prípade, že limity uvedené v článku 6 neboli vypočítané v rámci obdobia prechodného uplatňovania dohody a protokolu, colné kvóty pre každú skupinu výrobkov sa pre všetkých dovozcov pridelia v súlade s postupom prideľovania uvedeným v článku 3 písm. b), pokým Komisia neoznámi úradom vydávajúcim povolenie, že boli stanovené limity a že postup prideľovania uvedený v článku 3 písm. b) sa skončil. Na účely tohto odseku sa každému dovozcovi udeľuje maximálne 2,5 % colnej kvóty pre každú skupinu výrobkov.

KAPITOLA 8

Článok 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Prestane sa uplatňovať dňom, keď sa skončí prechodné uplatňovanie protokolu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 1.

(2)  V súčasnosti spadajúce do nariadenia Komisie (EÚ) č. 1006/2011 (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2011, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

Príslušné číselné znaky colného sadzobníka uplatňované v Ruskej federácii a zodpovedajúce číselné znaky KN a kódy TARIC (pozri článok 2 tohto nariadenia)

 

Číselný znak KN

Kód TARIC

Číselný znak ruského colného sadzobníka

Úplný opis

1.

Ex44032011

10

4403 20 110 1

Smrekové drevo druhu „Picea abies Karst.“ alebo drevo z jedle striebornej (Abies alba Mill.) s priemerom najmenej 15 cm a najviac 24 cm, s dĺžkou najmenej 1,0 m

Ex44032019

10

2.

Ex44032011

10

4403 20 110 2

Smrekové drevo druhu „Picea abies Karst.“ alebo drevo z jedle striebornej (Abies alba Mill.) s priemerom viac ako 24 cm, s dĺžkou najmenej 1,0 m

Ex44032019

10

3.

Ex44032019

10

4403 20 190 1

Smrekové drevo druhu „Picea abies Karst.“ alebo drevo z jedle striebornej (Abies alba Mill.), surové, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, s priemerom menej ako 15 cm

4.

Ex44032019

10

4403 20 190 9

Ostatné smrekové drevo druhu „Picea abies Karst.“ alebo drevo z jedle striebornej (Abies alba Mill.)

5.

Ex44032031

10

4403 20 310 1

Borovicové drevo druhu „Pinus sylvestris L.“, s priemerom najmenej 15 cm a najviac 24 cm, s dĺžkou najmenej 1,0 m

Ex44032039

10

6.

Ex44032031

10

4403 20 310 2

Borovicové drevo druhu „Pinus sylvestris L.“, s priemerom viac ako 24 cm, s dĺžkou najmenej 1,0 m

Ex44032039

10

7.

Ex44032039

10

4403 20 390 1

Borovicové drevo druhu „Pinus sylvestris L.“, surové, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, s priemerom menej ako 15 cm

8.

Ex44032039

10

4403 20 390 9

Ostatné borovicové drevo druhu „Pinus sylvestris L.“


PRÍLOHA II

Vzor žiadosti o povolenie na využitie kvóty (pozri článok 10 ods. 1 tohto nariadenia)

Image

Príloha k vzoru žiadosti o povolenie na využitie kvóty: čestné vyhlásenie podľa článku 10 ods. 3 tohto nariadenia

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie … (meno deklaranta)

Ja, podpísaný(-á) týmto vyhlasujem:

V súvislosti so žiadosťou z (DD/MM/RR) o povolenie na využitie kvóty sa zaväzujem:

1.

podrobiť príslušné výrobky predpísanému spracovaniu do jedného roka odo dňa, keď príslušné colné orgány akceptovali vyhlásenie na prepustenie do režimu voľného obehu uvádzajúce presný opis tovaru a kódy TARIC;

2.

viesť v členskom štáte, v ktorom bolo povolenie udelené, zodpovedajúce záznamy, ktoré úradu vydávajúcemu povolenia umožnia vykonávať akékoľvek kontroly, ktoré bude považovať za nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že výrobky sa skutočne podrobia predpísanému spracovaniu, a tieto záznamy budem uchovávať;

3.

umožniť úradu vydávajúcemu povolenia, aby k svojej spokojnosti sledoval príslušné výrobky v priestoroch príslušného podniku počas ich spracovania;

4.

oznamovať úradu vydávajúcemu povolenia všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie.

Ja, podpísaný(-á), týmto oficiálne potvrdzujem, že obsah môjho čestného vyhlásenia je pravdivý a správny, podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia, a žiadna časť nie je nepravdivá.

Miesto/dátum

 

Podpis


PRÍLOHA III

Opravné koeficienty podľa článku 11 ods. 2 tohto nariadenia

Opravné koeficienty podľa článku 11 ods. 2 tohto nariadenia sa týmto stanovujú takto:

Číselný znak KN

Opravný koeficient

4403 20 11

0,90

4403 20 19

0,88

4403 20 31

0,88

4403 20 39

0,87


PRÍLOHA IV

Súhrnný prehľad o skutočnom objeme dovozu podľa článku 7 ods. 2 v spojení s článkom 11 ods. 1 tohto nariadenia

Názov dovážajúcej spoločnosti

IČ DPH dovážajúcej spoločnosti

Skutočný objem dovozu smrekového dreva (Σ položiek KN 4403 20 11 a 4403 20 19) v m3 v období platnosti kvóty n–1 (… – …)

Skutočný objem dovozu borovicového dreva (Σ položiek KN 4403 20 31 a 4403 20 39) v m3 v období platnosti kvóty n–1 (… – …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA V

Súhrnný prehľad o skutočnom objeme dovozu podľa článku 18 ods. 2 v spojení s článkom 18 ods. 1 tohto nariadenia

Názov dovážajúcej spoločnosti

IČ DPH dovážajúcej spoločnosti

Skutočný objem dovozu smrekového dreva (Σ položiek KN 4403 20 11 a 4403 20 19) v m3 v referenčnom roku …

Skutočný objem dovozu borovicového dreva (Σ položiek KN 4403 20 31 a 4403 20 39) v m3 v referenčnom roku …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/38


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 499/2012

z 12. júna 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

55,3

MK

52,8

TR

51,8

ZZ

53,3

0707 00 05

MK

26,2

TR

119,2

ZZ

72,7

0709 93 10

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

75,2

BO

105,1

TR

107,0

ZA

95,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

113,1

BR

82,2

CL

97,3

CN

136,2

NZ

132,4

US

153,6

UY

61,9

ZA

113,2

ZZ

111,2

0809 10 00

TR

226,2

ZZ

226,2

0809 29 00

TR

440,0

ZZ

440,0

0809 40 05

ZA

300,5

ZZ

300,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

13.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/40


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. júna 2012

o vnútroštátnych predpisoch, ktoré Dánsko oznámilo pre určité priemyselné skleníkové plyny

[oznámené pod číslom C(2012) 3717]

(Iba dánske znenie je autentické)

(2012/301/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 ods. 6,

keďže:

(1)

Listom z 13. februára 2012 a podľa článku 114 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) oznámilo Dánske kráľovstvo Komisii, že má v úmysle zachovať svoje vnútroštátne predpisy o určitých priemyselných skleníkových plynoch, ktoré sú prísnejšie ako nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1) aj po 31. decembri 2012, ktorý je dátumom skončenia platnosti povolenia udeleného rozhodnutím Komisie 2007/62/ES (2), prijatého podľa článku 95 ods. 6 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES) (teraz článok 114 ods. 6 ZFEÚ).

(2)

Cieľom nariadenia (ES) č. 842/2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (F-plyny) je predchádzať vzniku emisií a obmedzovať emisie určitých F-plynov (HFC, PFC a SF6), na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol. Obsahuje aj obmedzené množstvo zákazov používania a zákazov uvádzania na trh v prípadoch, keď na úrovni Spoločenstva existujú dostupné a nákladovo efektívne alternatívy a zlepšenie spôsobov obmedzovania emisií a zhodnotenia sa považuje za nerealizovateľné.

(3)

Nariadenie má dvojaký právny základ – všetky ustanovenia vychádzajú z článku 175 ods. 1 Zmluvy o ES (teraz článok 195 ods. 1 ZFEÚ) s výnimkou článkov 7, 8 a 9, ktoré vychádzajú z článku 95 Zmluvy o ES (teraz článok 114 ZFEÚ) vzhľadom na svoje účinky na voľný obeh tovaru v rámci jednotného trhu Únie.

(4)

Dánsko má vnútroštátne právne predpisy o určitých fluórovaných skleníkových plynoch od roku 2002 a oznámilo ich Komisii listom z 2. júna 2006. Všeobecný zákaz dovozu, predaja a používania nových výrobkov obsahujúcich príslušné F-plyny je doplnený o výnimky uvedené v prílohe I k vyhláške. Tieto výnimky sa vzťahujú na niektoré mimoriadne špecifické aplikácie a v prípade niekoľkých bežnejších aplikácií sú založené na množstve skleníkových plynov použitých v príslušných systémoch, čím vznikli výnimky napríklad pre chladiace zariadenia, tepelné čerpadlá alebo klimatizačné zariadenia s náplňou 0,15 kg až 10 kg, ako aj chladiace systémy na spätné získavanie tepla s náplňou 50 kg a menej. Výnimka platí aj pre výrobky, ktoré sa používajú v lodiarstve a na vojenské účely, ako aj v prípade používania SF6 v zariadeniach vysokého napätia. Dňa 8. decembra 2006 sa Komisia rozhodla na základe článku 95 ods. 6 Zmluvy o ES (teraz článok 114 ods. 6 ZFEÚ) povoliť Dánsku uplatňovať tieto predpisy do 31. decembra 2012.

(5)

Ani po prijatí rozhodnutia 2007/62/ES sa nezmenili okolnosti, ktoré opodstatňujú uplatňovanie prísnejších predpisov opísaných v danom rozhodnutí. Vnútroštátne právne predpisy sú aj naďalej súčasťou rozsiahlejšej stratégie, ktorú Dánsko zaviedlo v záujme dosiahnutia cieľa znížiť emisie podľa Kjótskeho protokolu a následnej dohody o rozdelení povolených emisií prijatej na úrovni Únie. V rámci tohto dojednania sa Dánsko zaviazalo znížiť v období rokov 2008 až 2012 svoje emisie skleníkových plynov o 21 % v porovnaní so základným rokom (1990). Podľa všetkého oznámené opatrenia prispeli významnou mierou k zníženiu emisií HFC v Dánsku. V rozhodnutiach, ktoré spoločne prijali Európsky parlament a Rada a ktoré sa týkali snahy členských štátov o zníženie emisií skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (3), sa Dánsko zaviazalo znížiť do roku 2020 svoje emisie o ďalších 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005.

(6)

Výnimky uvedené vo vyhláške, ako aj možnosť poskytovať vo veľmi špecifických prípadoch individuálne výnimky zo všeobecného zákazu, sú zárukou proporčnosti opatrenia. Okrem toho sa vyhláška týka len nových zariadení a umožňuje používanie F-plynov na servis a údržbu existujúcich zariadení, takže nedochádza k neúčelnému vyraďovaniu zariadení.

(7)

Napriek tomu, že vyhláška má vplyv na voľný obeh tovaru v rámci Únie, jej ustanovenia majú všeobecný ráz a uplatňujú sa rovnako na dánske aj dovážané výrobky. Neexistuje dôkaz o súčasnom či plánovanom používaní oznámených vnútroštátnych predpisov na svojvoľnú diskrimináciu medzi hospodárskymi subjektmi v Únii. Vzhľadom na riziká, ktoré používanie F-plynov predstavuje pre životné prostredie, Komisia potvrdzuje svoje stanovisko, podľa ktorého nepredstavujú oznámené vnútroštátne predpisy z hľadiska sledovaných cieľov disproporčnú prekážku fungovania vnútorného trhu, najmä s prihliadnutím na závery nedávneho posúdenia používania, účinkov a adekvátnosti nariadenia (ES) č. 842/2006 (4), z ktorých vyplýva, že na dosiahnutie celoeurópskych cieľov v oblasti emisií skleníkových plynov sú potrebné ďalšie opatrenia na zníženie emisií F-plynov.

(8)

Komisia zastáva názor, že žiadosť Dánska z 13. februára 2012 o zachovanie vnútroštátnych predpisov, ktoré sú prísnejšie ako nariadenie (ES) č. 842/2006, pokiaľ ide o uvádzanie výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú F-plyny, alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, na trh, je prípustná.

(9)

Okrem toho Komisia potvrdzuje svoje rozhodnutie 2007/62/ES o tom, že vnútroštátne predpisy vo vyhláške č. 552 z 2. júla 2002:

zodpovedajú potrebám ochrany životného prostredia,

zohľadňujú existenciu a technickú a hospodársku dostupnosť alternatív k aplikáciám, ktoré sú v Dánsku zakázané,

pravdepodobne budú mať len obmedzený hospodársky dosah,

nie sú prostriedkom svojvoľnej diskriminácie,

nepredstavujú skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi a

sú teda zlučiteľné so zmluvou.

Komisia preto zastáva názor, že ich možno schváliť.

(10)

Komisia môže kedykoľvek prehodnotiť svoje stanovisko k tomu, či sú podmienky na schválenie aj naďalej splnené. To môže byť relevantné najmä v prípade, že dôjde k významným zmenám nariadenia (ES) č. 842/2006 alebo rozhodnutia č. 406/2006/ES. Vzhľadom na túto možnosť a dlhodobý záväzok EÚ a jej členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov sa nepovažuje za potrebné obmedziť trvanie schválenia do určitého dátumu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vnútroštátne predpisy týkajúce sa určitých fluórovaných skleníkových plynov, ktoré Dánske kráľovstvo oznámilo Komisii listom z 13. februára 2012 a ktoré sú prísnejšie než nariadenie (ES) č. 842/2006 s ohľadom na uvádzanie výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú F-plyny alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, na trh sa týmto schvaľujú.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu.

V Bruseli 11. júna 2012

Za Komisiu

Connie HEDEGAARD

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 130.

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136.

(4)  Správa Komisie o používaní, účinkoch a adekvátnosti nariadenia o určitých fluórovaných skleníkových plynoch [nariadenie (ES) č. 842/2006), KOM(2011) 581 v konečnom znení].


13.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/42


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES

[oznámené pod číslom C(2012) 3723]

(Text s významom pre EHP)

(2012/302/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1 štvrtý pododsek a článok 29 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 96/23/ES sa stanovujú opatrenia na sledovanie látok a skupín rezíduí, ktoré sú uvedené v prílohe I k uvedenej smernici. Podľa smernice 96/23/ES zaradenie a ponechanie tretej krajiny na zoznamoch tretích krajín, z ktorých majú členské štáty povolené dovážať zvieratá a živočíšne produkty, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, je podmienené tým, že príslušné tretie krajiny predložia plán so stanovenými zárukami, ktoré poskytujú, pokiaľ ide o monitorovanie skupín rezíduí a látok zapísaných v uvedenej prílohe. Tieto plány sa majú aktualizovať na žiadosť Komisie, a najmä v prípade, keď určité kontroly ukážu, že je to potrebné.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2011/163/EÚ (2) sa schvaľujú plány stanovené v článku 29 smernice 96/23/ES (ďalej len „plány“) predložené určitými tretími krajinami uvedenými v prílohe k danému rozhodnutiu týkajúce sa zvierat a živočíšnych produktov uvedených na danom zozname.

(3)

So zreteľom na najnovšie plány, ktoré predložili určité tretie krajiny, a na dodatočné informácie, ktoré získala Komisia, je potrebné aktualizovať zoznam tretích krajín, z ktorých majú členské štáty povolené dovážať určité zvieratá a živočíšne produkty, ako sa stanovuje v smernici 96/23/ES, a ktoré sú v súčasnosti uvedené na zozname v prílohe k rozhodnutiu 2011/163/EÚ (ďalej len „zoznam“).

(4)

Belize predložilo Komisii plán vzťahujúci sa na akvakultúru. Uvedený plán poskytuje dostatočné záruky a mal by sa schváliť. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Belize.

(5)

Čile je krajinou v súčasnosti zahrnutou v zozname v súvislosti s ovcami/kozami, ale s odkazom na poznámku pod čiarou č. 3 v prílohe k rozhodnutiu 2011/163/EÚ. Na základe uvedenej poznámky pod čiarou sú takéto dovozy z Čile obmedzené iba na ovce. Čile predložilo Komisii plán v súvislosti s kozami. Uvedený plán poskytuje dostatočné záruky a mal by sa schváliť. Odkaz na poznámku pod čiarou č. 3 by sa preto mal vypustiť zo zoznamu týkajúceho sa Čile.

(6)

Curaçao je v súčasnosti zahrnuté do zoznamu týkajúceho sa mlieka. Curaçao však neposkytlo plán, ako sa požaduje v článku 29 smernice 96/23/ES. Položka, pokiaľ ide o Curaçao, by sa preto mala zo zoznamu vypustiť.

(7)

Hong Kong je v súčasnosti zahrnutý do zoznamu týkajúceho sa hydiny a akvakultúry. Hong Kong však neposkytol plán, ako sa požaduje v článku 29 smernice 96/23/ES. Hong Kong by sa preto mal zo zoznamu vypustiť.

(8)

Gambia predložila Komisii plán vzťahujúci sa na akvakultúru. Uvedený plán poskytuje dostatočné záruky a mal by sa schváliť. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Gambie.

(9)

Rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 133/2007 z 26. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP (3) sa ustanovenia uvedenej prílohy rozširujú na Island. Položky týkajúce sa Islandu by sa preto mali zo zoznamu vypustiť.

(10)

Jamajka je v súčasnosti zahrnutá na zozname v súvislosti s akvakultúrou a medom. Jamajka však neposkytla plán, ako sa požaduje v článku 29 smernice 96/23/ES, pokiaľ ide o akvakultúru. Položka týkajúca sa Jamajky, pokiaľ ide o akvakultúru, by sa preto mala zo zoznamu vypustiť.

(11)

Keňa predložila Komisii plán vzťahujúci sa na ťavie mlieko. Uvedený plán poskytuje dostatočné záruky a mal by sa schváliť. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Kene, pokiaľ ide o ťavie mlieko.

(12)

Libanon predložil Komisii plán vzťahujúci sa na med. Uvedený plán poskytuje dostatočné záruky a mal by sa schváliť. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Libanonu, pokiaľ ide o med.

(13)

Namíbia je krajinou v súčasnosti zahrnutou v zozname v súvislosti s hovädzím dobytkom, ovcami/kozami, voľne žijúcou zverou a zverou z farmových chovov. Namíbia však neposkytla plán, ako sa požaduje v článku 29 smernice 96/23/ES, pokiaľ ide o zver z farmových chovov. Položka týkajúca sa Namíbie, pokiaľ ide o zver z farmových chovov, by sa preto mala zo zoznamu vypustiť.

(14)

Nová Kaledónia je krajinou v súčasnosti zahrnutou v zozname v súvislosti s hovädzím dobytkom, akvakultúrou, voľne žijúcou zverou, zverou z farmových chovov a medom. Uvedená tretia krajina Komisii oznámila, že už nemá záujem vyvážať čerstvé hovädzie mäso do Únie. Nová Kaledónia však poskytla záruky požadované na zachovanie položky týkajúcej sa hovädzieho dobytka na zozname, ale s poznámkou pod čiarou uvádzajúcou, že tretie krajiny používajú iba suroviny buď z členských štátov alebo z iných tretích krajín schválených na dovoz takýchto surovín do Únie. V prípade položky týkajúcej sa Novej Kaledónie by sa preto mal pridať príslušný odkaz na poznámku pod čiarou, pokiaľ ide o hovädzí dobytok.

(15)

Sint Maarten je v súčasnosti zahrnutý do zoznamu týkajúceho sa mlieka. Sint Maarten však neposkytol plán, ako sa požaduje v článku 29 smernice 96/23/ES. Sint Maarten by sa preto mal zo zoznamu vypustiť.

(16)

San Marino je v súčasnosti zahrnuté na zozname v súvislosti s hovädzím dobytkom a ošípanými a medom. Uvedená tretia krajina Komisii oznámila, že už nemá záujem vyvážať bravčové mäso do Únie. Položka týkajúca sa San Marina, pokiaľ ide o ošípané, by sa preto mala zo zoznamu vypustiť.

(17)

S cieľom predísť akémukoľvek narušeniu obchodu by sa malo stanoviť prechodné obdobie, ktoré by sa vzťahovalo na príslušné zásielky z krajín Curaçao, Hong Kong, Jamajka, Namíbia a Sint Maarten, ktoré boli osvedčené a odoslané do Únie pred dátumom uplatňovania tohto rozhodnutia.

(18)

Rozhodnutie 2011/163/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2011/163/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Počas prechodného obdobia do 15. augusta 2012 členské štáty prijímajú z krajiny Curaçao zásielky mlieka, z Hong Kongu zásielky hydiny a akvakultúry, z Jamajky zásielky akvakultúry, z Namíbie zásielky zveri z farmových chovov a zo Sint Maartenu zásielky mlieka za predpokladu, že dovozca takýchto produktov môže preukázať, že produkty boli osvedčené a odoslané do Únie pred 1. júlom 2012.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júla 2012.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. júna 2012

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40.

(3)  Ú. v. EÚ L 100, 10.4.2008, s. 27.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Kód ISO2

Štát

Hovädzí dobytok

Ovce, kozy

Ošípané

Kone

Hydina

Akvakultúra

Mlieko

Vajcia

Králiky

Divina

Chovná divina

Med

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánsko

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentína

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrália

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna a Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazília

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorusko

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švajčiarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiópia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandské ostrovy

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Chorvátsko

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonézia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Irán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonsko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južná Kórea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Srí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Čierna Hora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurícius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexiko

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajzia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namíbia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nová Kaledónia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nový Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francúzska Polynézia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnove ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbsko (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Saudská Arábia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

 (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Maríno

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thajsko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwain

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzánia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Spojené štáty americké

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Južná Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Len ťavie mlieko.

(2)  Vývoz živých koňovitých určených na zabitie (výlučne zvieratá na produkciu potravín) do Únie.

(3)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; konečné označenie tejto krajiny sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni OSN.

(4)  Tretie krajiny používajúce iba surovinu pochádzajúcu buď z členských štátov, alebo z iných tretích krajín schválených na dovoz takejto suroviny do Únie v súlade s článkom 2.

(5)  Bez Kosova (týmto označením nie sú dotknuté pozície týkajúce sa štatútu, pričom označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244 a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova).

(6)  Len sob z Murmanskej oblasti a z Jamalskoneneckých regiónov.“


13.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/48


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o úradné uznanie Litvy za členský štát bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy

[oznámené pod číslom C(2012) 3729]

(Text s významom pre EHP)

(2012/303/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej prílohu D kapitolu I časť E,

keďže:

(1)

Smernica 64/432/EHS sa vzťahuje na obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vnútri Únie. Stanovujú sa v nej podmienky, za ktorých sa členský štát alebo región členského štátu môže úradne uznať za oblasť bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka.

(2)

V prílohe III k rozhodnutiu Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003 ustanovujúcemu úradný status stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy v niektorých členských štátoch a regiónoch členských štátov (2) sa uvádza zoznam členských štátov a ich regiónov, ktoré sú úradne uznané za oblasti bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy.

(3)

Litva predložila Komisii dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok na priznanie úradného statusu územia bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy stanovených v smernici 64/432/EHS na celom svojom území.

(4)

Po zhodnotení dokumentácie predloženej Litvou by sa celé územie daného členského štátu malo vyhlásiť za územie bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy.

(5)

Rozhodnutie 2003/467/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. júna 2012

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 74.


PRÍLOHA

V prílohe III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa kapitola 1 nahrádza takto:

KAPITOLA 1

Členské štáty úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy

Kód ISO

Členský štát

BE

Belgicko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Nemecko

ES

Španielsko

FR

Francúzsko

IE

Írsko

CY

Cyprus

LT

Litva

LU

Luxembursko

NL

Holandsko

AT

Rakúsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Fínsko

SE

Švédsko

UK

Spojené kráľovstvo“


13.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/50


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. júna 2012,

ktorým sa laboratóriám v Chorvátsku a Mexiku povoľuje vykonávať sérologické skúšky na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote

[oznámené pod číslom C(2012) 3761]

(Text s významom pre EHP)

(2012/304/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa určuje Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) v Nancy, Francúzsko (predtým známa ako Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) za osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote.

(2)

V uvedenom rozhodnutí sa takisto stanovuje, že ANSES má zdokumentovať posúdenie laboratórií v tretích krajinách, ktoré požiadali o vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote.

(3)

Príslušný úrad v Chorvátsku predložil žiadosť o schválenie laboratória pre besnotu a všeobecnú virológiu na veterinárnom ústave v uvedenej tretej krajine na účely vykonávania takýchto sérologických skúšok. Uvedená žiadosť je podporená priaznivou správou agentúry ANSES z 20. septembra 2011 z posúdenia uvedeného laboratória.

(4)

Príslušný úrad v Mexiku predložil žiadosť o schválenie laboratória v Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal v uvedenej tretej krajine na účely vykonávania takýchto sérologických skúšok. Uvedená žiadosť je podporená priaznivou správou agentúry ANSES z 20. septembra 2011 z posúdenia uvedeného laboratória.

(5)

Uvedeným laboratóriám by sa preto malo povoliť vykonávať sérologické skúšky na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2000/258/ES sa na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek schvaľujú tieto laboratóriá:

a)

Chorvátsky veterinárny ústav

Laboratórium pre besnotu a všeobecnú virológiu

Savska cesta 143

Zagreb 10000

Chorvátsko;

b)

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal

Km. 37.5 Carretera Federal México – Pachuca

55740 Tecámac

Mexiko.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júla 2012.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. júna 2012

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.