ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.142.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 142

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
1. júna 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 458/2012 z 31. mája 2012, ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 377/2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 459/2012 z 29. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 460/2012 z 29. mája 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu v kategórii 9 plavidlá s navíjacími vlečnými sieťami s mraziarenskými zariadeniami na rybolov pelagických druhov v mauritánskej hospodárskej oblasti plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie

25

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2012 z 31. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006, (ES) č. 657/2007 a (ES) č. 1178/2008, pokiaľ ide o úpravy v súvislosti s vypustením ukazovateľov vzťahujúcich sa na nové objednávky v priemysle ( 1 )

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 462/2012 z 31. mája 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 463/2012 z 31. mája 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júna 2012

32

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/284/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/1/2012 z 25. mája 2012 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

35

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/285/SZBP z 31. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky a o zrušení rozhodnutia 2012/237/SZBP

36

 

 

2012/286/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. mája 2012 o vytvorení skupiny odborníkov pre bezpečnosť pozemnej dopravy

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/13/EÚ

z 22. mája 2012

o práve na informácie v trestnom konaní

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 82 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Únia si stanovila za cieľ zachovať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Podľa záverov predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Tampere 15. a 16. októbra 1999, a najmä bodu 33 týchto záverov by sa mala zásada vzájomného uznávania rozsudkov a iných rozhodnutí justičných orgánov stať základom justičnej spolupráce v občianskoprávnych aj trestných veciach v rámci Únie, pretože posilnené vzájomné uznávanie a potrebná aproximácia právnych predpisov by uľahčili spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a súdnu ochranu práv jednotlivcov.

(2)

V súlade so závermi z Tampere Rada prijala 29. novembra 2000 program opatrení určených na uplatňovanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach (3). V úvode tohto programu sa uvádza, že vzájomné uznávanie je „určené na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, ale aj na zlepšenie ochrany práv jednotlivcov“.

(3)

Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach vychádza z predpokladu, že členské štáty si vzájomne dôverujú v systémoch trestného súdnictva ostatných členských štátov. Rozsah vzájomného uznávania závisí vo veľkej miere od viacerých parametrov, medzi ktoré patria mechanizmy ochrany práv podozrivých alebo obvinených osôb a spoločné minimálne štandardy potrebné pre jednoduchšie uplatňovanie zásady vzájomného uznávania.

(4)

Vzájomné uznávanie rozhodnutí v trestných veciach môže účinne fungovať iba v atmosfére dôvery, keď nielen justičné orgány, ale aj všetci účastníci trestného konania považujú rozhodnutia justičných orgánov iných členských štátov za rovnocenné s vlastnými, čo zahŕňa nielen dôveru v primeranosť pravidiel iných členských štátov, ale aj dôveru v správne uplatňovanie týchto pravidiel.

(5)

V článku 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP“) je upravené právo na spravodlivý proces. Článok 48 ods. 2 charty zaručuje dodržiavanie práv na obhajobu.

(6)

V článku 6 charty a článku 5 EDĽP je upravené právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Akékoľvek obmedzenia uvedeného práva nesmú prekročiť hranice povolené v súlade s článkom 5 EDĽP a odvodené z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

(7)

Aj keď sú všetky členské štáty stranami EDĽP, skúsenosti ukazujú, že táto skutočnosť sama osebe nezabezpečuje vždy dostatočný stupeň dôvery v systémy trestného súdnictva ostatných členských štátov.

(8)

Posilňovanie vzájomnej dôvery si vyžaduje podrobné pravidlá na ochranu procesných práv a záruk vyplývajúcich z charty a z EDĽP.

(9)

V článku 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa upravuje ustanovenie minimálnych pravidiel uplatniteľných v členských štátoch s cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí a policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Uvedený článok odkazuje na „práva jednotlivcov v trestnom konaní“ ako na jednu z oblastí, kde sa môžu ustanoviť minimálne pravidlá.

(10)

Spoločné minimálne pravidlá by mali viesť k vyššej dôvere v systémy trestného súdnictva všetkých členských štátov, čo by následne malo viesť k efektívnejšej justičnej spolupráci v atmosfére vzájomnej dôvery. Uvedené spoločné minimálne pravidlá by sa mali ustanoviť v oblasti informácií v trestnom konaní.

(11)

Rada prijala 30. novembra 2009 uznesenie o pláne na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní (4) (ďalej len „plán“). V pláne sa uplatňuje prístup založený na postupných krokoch a vyzýva sa v ňom na prijatie opatrení týkajúcich sa práva na preklad a tlmočenie (opatrenie A), práva na poučenie o právach a informovanie o obvinení (opatrenie B), práva na právne poradenstvo a právnu pomoc (opatrenie C), práva na komunikáciu s príbuznými, zamestnávateľmi a konzulárnymi orgánmi (opatrenie D) a osobitných záruk pre podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú zraniteľné (opatrenie E). V pláne sa zdôrazňuje, že poradie týchto práv má len orientačný charakter, z čoho vyplýva, že tento plán možno zmeniť v závislosti od priorít. Plán je navrhnutý tak, aby fungoval ako celok; iba po zavedení všetkých jeho súčastí bude v plnej miere možné pocítiť jeho prínosy.

(12)

Dňa 11. decembra 2009 Európska rada privítala plán a začlenila ho do Štokholmského programu – Otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich (5) (bod 2.4). Európska rada zdôraznila, že plán nie je vyčerpávajúci, pričom vyzvala Komisiu, aby preskúmala ďalšie prvky týkajúce sa minimálnych procesných práv podozrivých a obvinených osôb a aby posúdila, či je v záujme podpory lepšej spolupráce v tejto oblasti potrebné zaoberať sa aj ďalšími otázkami, napríklad prezumpciou neviny.

(13)

Prvým opatrením prijatým podľa plánu, opatrením A, bola smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (6).

(14)

Táto smernica súvisí s opatrením B plánu. Ustanovujú sa v nej minimálne spoločné normy, ktoré sa majú vzťahovať na oblasť poskytovania informácií o právach a obvineniach osobám podozrivým alebo obvineným zo spáchania trestného činu s cieľom zlepšiť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi. Táto smernica vychádza z práv ustanovených v charte, a najmä v jej článkoch 6, 47 a 48, pričom sa vychádza aj z článkov 5 a 6 EDĽP v zmysle ich výkladu Európskym súdom pre ľudské práva. Pojem „obvinenie“ sa v tejto smernici používa v rovnakom zmysle ako pojem „trestné obvinenie“, ktorý sa použil v článku 6 ods. 1 EDĽP.

(15)

Vo svojom oznámení z 20. apríla 2010 s názvom Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre európskych občanov – akčný plán na implementáciu Štokholmského programu Komisia oznámila, že predstaví návrh o práve na informácie o právach a informácie o obvinení v roku 2010.

(16)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na podozrivé a obvinené osoby bez ohľadu na ich právne postavenie, občianstvo alebo štátnu príslušnosť.

(17)

V niektorých členských štátoch má právomoc uložiť sankcie za relatívne menej závažné trestné činy iný orgán ako súd s právomocou v trestných veciach. Môže to byť napríklad v prípade sankcií za porušenie dopravných predpisov vo veľkom rozsahu, ktoré sa môžu uložiť po kontrole cestnej premávky. V takýchto situáciách by bolo neopodstatnené požadovať, aby bol príslušný orgán schopný zaručiť všetky práva podľa tejto smernice. Ak právo členského štátu ustanovuje uloženie sankcie v súvislosti s menej závažnými trestnými činmi takýmto orgánom a existuje právo na opravný prostriedok alebo možnosť iným spôsobom predložiť danú vec súdu s právomocou v trestných veciach, potom by sa táto smernica mala vzťahovať iba na konania o tomto opravnom prostriedku alebo podaní na tomto súde.

(18)

V smernici by malo byť výslovne ustanovené právo na informácie o procesných právach, ktoré je odvodené z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

(19)

Príslušné orgány by mali podozrivú alebo obvinenú osobu bez meškania buď ústne, alebo písomne informovať o právach ustanovených vo vnútroštátnom práve, ktoré sú nevyhnutné na zaručenie spravodlivého konania, ako sa ustanovuje v tejto smernici. Aby sa umožnilo praktické a efektívne vykonávanie uvedených práv, tieto informácie by sa mali poskytnúť včas v priebehu konania a najneskôr pred prvým úradným výsluchom podozrivej alebo obvinenej osoby policajným orgánom alebo iným príslušným orgánom.

(20)

Táto smernica ustanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa informovania o právach podozrivých alebo obvinených osôb. Tým nie sú dotknuté informácie, ktoré sa majú poskytovať o ostatných procesných právach vyplývajúcich z charty, z EDĽP, z vnútroštátneho práva a z príslušných právnych predpisov Únie v zmysle ich výkladu príslušnými justičnými orgánmi. Po poskytnutí informácií o určitom práve by sa už od príslušných orgánov nemalo vyžadovať, aby ich poskytovali opakovane, pokiaľ to nevyplýva z konkrétnych okolností prípadu alebo konkrétnych pravidiel stanovených vo vnútroštátnom práve.

(21)

Odkazy tejto smernice na podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú zatknuté alebo zadržané, by sa mali týkať každej situácie, keď sú podozrivé alebo obvinené osoby v priebehu trestného konania pozbavené osobnej slobody v zmysle článku 5 ods. 1 písm. c) EDĽP a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

(22)

Ak sú podozrivé alebo obvinené osoby zatknuté alebo zadržané, mali by sa informácie o uplatniteľných procesných právach poskytnúť prostredníctvom písomného poučenia o právach napísaného ľahko zrozumiteľným jazykom, aby sa týmto osobám uľahčilo pochopenie ich práv. Toto písomné poučenie o právach by sa malo poskytnúť každej zatknutej alebo zadržanej osobe bezodkladne po pozbavení osobnej slobody orgánmi na presadzovanie práva v súvislosti s trestným konaním. Malo by obsahovať základné informácie týkajúce sa všetkých možností napadnúť zákonnosť zatknutia, dosiahnuť preskúmanie zákonnosti zadržania a požiadať o predbežné prepustenie, ak je toto právo zakotvené vo vnútroštátnom práve, a v rozsahu, v akom sa uplatňuje. V snahe pomôcť členským štátom vyhotoviť takéto písomné poučenie o právach sa v prílohe I uvádza jeho vzor. Tento vzor má len orientačný charakter a môže byť prehodnotený v nadväznosti na správu Komisie o vykonávaní tejto smernice, a tiež po nadobudnutí účinnosti všetkých opatrení uvedených v pláne. Písomné poučenie o právach môže obsahovať aj informácie o iných relevantných procesných právach, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch.

(23)

Členské štáty vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovia osobitné podmienky a pravidlá týkajúce sa práv podozrivých alebo obvinených osôb informovať inú osobu o svojom zatknutí alebo zadržaní. Ako sa ustanovuje v pláne, vykonávanie tohto práva by nemalo mať vplyv na riadny priebeh trestného konania.

(24)

Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v zariadeniach na výkon väzby, zatknutia alebo zadržania.

(25)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa podozrivej alebo obvinenej osobe poskytli informácie v súlade s touto smernicou v prípade potreby spolu s prekladom alebo tlmočením do jazyka, ktorému rozumie, v súlade so štandardmi stanovenými v smernici 2010/64/EÚ.

(26)

Pri poskytovaní informácií podozrivým alebo obvineným osobám podľa tejto smernice by príslušné orgány mali venovať osobitnú pozornosť osobám, ktoré nerozumejú obsahu alebo významu týchto informácií napríklad vzhľadom na svoj nízky vek alebo psychický či fyzický stav.

(27)

Osobám obvineným zo spáchania trestného činu by sa mali poskytnúť všetky informácie o obvinení, ktoré sú potrebné na prípravu ich obhajoby, ako aj na zaručenie spravodlivého konania.

(28)

Informácie o trestnom čine, z ktorého spáchania sa podozrivé alebo obvinené osoby podozrievajú alebo obviňujú, by sa mali týmto osobám poskytnúť bezodkladne, najneskôr pred ich prvým úradným výsluchom policajným orgánom alebo iným príslušným orgánom, bez toho, aby tým bolo ohrozené prebiehajúce vyšetrovanie. Mal by sa im poskytnúť dostatočne podrobný popis skutkového stavu týkajúceho sa trestného činu vrátane času a miesta skutku, pokiaľ sú známe, v ktorých bol údajne trestný čin spáchaný, z ktorého spáchania sa podozrievajú alebo obviňujú, a jeho možná právna kvalifikácia, a to so zreteľom na štádium, v akom sa trestné konanie nachádza v čase poskytovania informácií, aby sa tým zaručilo spravodlivé konanie a umožnilo účinné uplatňovanie práva na obhajobu.

(29)

Ak sa v priebehu trestného konania zmenia skutočnosti, na základe ktorých bolo voči podozrivým alebo obvineným osobám vznesené obvinenie, do takej miery, že sa tým výrazne zmení jej postavenie, malo by sa im to oznámiť, ak je to potrebné na zaručenie spravodlivého konania, a to v čase, ktorý im umožní účinné uplatňovanie práva na obhajobu.

(30)

Podozrivým alebo obvineným osobám alebo ich advokátovi by sa mali sprístupniť dokumenty a prípadne fotografie, zvukové a obrazové záznamy, ktoré sú dôležité pre účinné napadnutie zákonnosti zatknutia alebo zadržania podozrivých alebo obvinených osôb v súlade s vnútroštátnym právom, a to najneskôr vtedy, keď sa od príslušného justičného orgánu požaduje vydanie rozhodnutia o zákonnosti zatknutia alebo zadržania v súlade s článkom 5 ods. 4 EDĽP, a včas na to, aby sa im umožnilo účinné uplatňovanie práva na napadnutie zákonnosti zatknutia alebo zadržania.

(31)

Na účely tejto smernice by mal prístup k dôkazom v zmysle ich vymedzenia podľa vnútroštátneho práva, či už svedčia v prospech podozrivej alebo obvinenej osoby, alebo proti nej, ktoré majú v držbe príslušné zodpovedné orgány pre konkrétnu trestnú vec, zahŕňať prístup k materiálom, akými sú dokumenty a prípadne fotografie a zvukové a obrazové záznamy. Takéto materiály sa môžu nachádzať v spise alebo ich môžu mať príslušné orgány v akejkoľvek inej vhodnej forme v súlade s vnútroštátnym právom.

(32)

Prístup k dôkazom svedčiacim v prospech podozrivej alebo obvinenej osoby alebo proti nej, ktoré majú v držbe príslušné orgány, ako sa ustanovuje v tejto smernici, možno odmietnuť v súlade s vnútroštátnym právom, ak by prístup k nim mohol viesť k vážnemu ohrozeniu života alebo základných práv inej osoby alebo ak je odmietnutie prístupu absolútne nevyhnutné na ochranu dôležitého verejného záujmu. Akékoľvek odmietnutie prístupu je potrebné posúdiť vo vzťahu k právu na obhajobu podozrivej alebo obvinenej osoby so zohľadnením jednotlivých štádií trestného konania. Obmedzenia prístupu by sa mali vykladať striktne, a to v súlade so zásadou práva na spravodlivý proces v zmysle EDĽP a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

(33)

Právom na prístup k spisovým materiálom by nemali byť dotknuté vnútroštátne právne predpisy o ochrane osobných údajov a informácií o mieste pobytu chránených svedkov.

(34)

Prístup k spisovým materiálom v zmysle tejto smernice by mal byť bezplatný, čím by však nemali byť dotknuté ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, na základe ktorých sa vyžaduje úhrada poplatkov za dokumenty, ktoré majú byť skopírované zo spisu, alebo za zaslanie takýchto materiálov dotknutým osobám alebo ich advokátovi.

(35)

Ak sa poskytnú informácie v súlade s touto smernicou, príslušné orgány by mali o tom vyhotoviť záznam v súlade s platnými postupmi vyhotovovania záznamov podľa vnútroštátneho práva a nemali by vytvárať dodatočný záväzok zaviesť nové mechanizmy alebo akúkoľvek dodatočnú administratívnu záťaž.

(36)

Podozrivé alebo obvinené osoby alebo ich advokáti by mali mať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi právo namietať voči neposkytnutiu informácií podľa tejto smernice alebo voči odmietnutiu poskytnúť tieto informácie alebo určité spisové materiály príslušnými orgánmi. V súvislosti s týmto právom sa od členských štátov nevyžaduje zaviesť osobitné konanie o opravnom prostriedku, samostatný mechanizmus alebo postup na podávanie sťažností, v rámci ktorého možno namietať voči takémuto neposkytnutiu informácií alebo odmietnutiu poskytnutia.

(37)

Bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť súdnictva a rozdiely v jeho organizácii v Únii, by sa príslušným úradníkom v členských štátoch mala v súvislosti s cieľmi tejto smernice poskytnúť vhodná odborná príprava alebo by sa malo podporovať poskytovanie takejto prípravy.

(38)

Členské štáty by mali prijať všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Praktické a účinné vykonávanie niektorých ustanovení tejto smernice, ako je napríklad ustanovenie obsahujúce povinnosť poskytnúť podozrivej alebo obvinenej osobe informácie o jej právach v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku, by sa mohlo dosiahnuť rôznymi opatreniami vrátane nelegislatívnych opatrení, medzi ktoré patrí vhodná odborná príprava príslušných orgánov, alebo prostredníctvom písomného poučenia o právach vypracovaného v jednoduchom a prístupnom jazyku, aby mu ľahko rozumel aj laik bez akýchkoľvek znalostí trestného práva procesného.

(39)

Právo na písomné informácie o právach v súvislosti so zatknutím ustanovené v tejto smernici by sa malo taktiež primerane vzťahovať na osoby zatknuté na účely vykonania európskeho zatykača podľa rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (7). V snahe pomôcť členským štátom vyhotoviť písomné poučenie o právach pre takéto osoby sa v prílohe II uvádza jeho vzor. Tento vzor má len orientačný charakter a môže byť neskôr prehodnotený, a to v kontexte správy Komisie o vykonávaní tejto smernice, ako aj v kontexte nadobudnutia účinnosti všetkých opatrení stanovených v pláne.

(40)

Táto smernica ustanovuje minimálne pravidlá. Členské štáty môžu rozšíriť práva upravené v tejto smernici, aby sa vyššia úroveň ochrany poskytla aj v situáciách, ktorými sa táto smernica výslovne nezaoberá. Úroveň ochrany by nemala byť nikdy nižšia, ako sú štandardy stanovené v EDĽP, ako ich v judikatúre vykladá Európsky súd pre ľudské práva.

(41)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré boli uznané najmä v charte. Cieľom tejto smernice je najmä podpora práva na slobodu, práva na spravodlivý proces a práva na obhajobu. Podľa toho by sa mala aj implementovať.

(42)

Ustanovenia tejto smernice, ktoré zodpovedajú právam zaručeným EDĽP, by sa mali vykladať a vykonávať v súlade s týmito právami, ako ich vykladá judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva.

(43)

Keďže cieľ tejto smernice, a to stanovenie spoločných minimálnych štandardov vo vzťahu k právu na informácie v trestnom konaní, nemôžu členské štáty dosiahnuť jednostranným konaním na národnej, regionálnej ani miestnej úrovni, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(44)

V súlade s článkom 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, tieto členské štáty oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tejto smernice.

(45)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko na prijatí tohto rozhodnutia nezúčastňuje, nie je ním viazané ani sa toto rozhodnutie naň neuplatňuje,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa práva na informácie podozrivých alebo obvinených osôb o ich právach v trestnom konaní a o obvinení vznesenom voči nim. Smernica taktiež stanovuje pravidlá týkajúce sa práva na informácie o právach osôb zatknutých v súvislosti s vykonaním európskeho zatykača.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na akékoľvek osoby od chvíle, keď sa od príslušných orgánov členského štátu dozvedia, že sú podozrivé alebo obvinené zo spáchania trestného činu, až do ukončenia konania, čo znamená právoplatné rozhodnutie o otázke, či podozrivá alebo obvinená osoba spáchala trestný čin, vrátane prípadného vynesenia rozsudku a rozhodnutia o opravnom prostriedku.

2.   Ak právo členského štátu ustanovuje uloženie sankcie pre menej závažné trestné činy iným orgánom ako súdom s právomocou v trestných veciach a proti uloženiu takej sankcie možno podať na takomto súde opravný prostriedok, táto smernica sa vzťahuje iba na konania pred týmto súdom po podaní opravného prostriedku.

Článok 3

Právo na informácie o právach

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa podozrivým alebo obvineným osobám poskytli bezodkladne informácie aspoň o uvedených procesných právach uplatniteľných podľa vnútroštátneho práva s cieľom umožniť ich účinné uplatňovanie:

a)

právo na prístup k advokátovi;

b)

nárok na bezplatné právne poradenstvo a podmienky poskytnutia takéhoto poradenstva;

c)

právo na informácie o obvinení v súlade s článkom 6;

d)

právo na tlmočenie a preklad;

e)

právo nevypovedať.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie poskytnuté podľa odseku 1 podali v jednoduchej a prístupnej forme, ústne alebo písomne, pričom sa prihliada na akékoľvek konkrétne potreby podozrivých zraniteľných osôb alebo obvinených zraniteľných osôb.

Článok 4

Písomné poučenie o právach v súvislosti so zatknutím

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa podozrivým alebo obvineným osobám, ktoré sú zatknuté alebo zadržané, bezodkladne poskytlo písomné poučenie o právach. Dotknutej osobe sa umožní prečítať si písomné poučenie o právach a ponechať si ho počas celého trvania pozbavenia slobody.

2.   Písomné poučenie o právach uvedené v odseku 1 tohto článku obsahuje okrem informácií stanovených v článku 3 aj informácie o týchto právach, tak ako sa uplatňujú vo vnútroštátnom práve:

a)

právo na prístup k spisovému materiálu;

b)

právo na informovanie konzulárnych orgánov a jednej ďalšej osoby;

c)

právo na naliehavú lekársku pomoc a

d)

maximálnu dobu, počas ktorej môžu byť podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody pred tým, ako budú postavené pred justičný orgán.

3.   Písomné poučenie o právach obsahuje základné informácie týkajúce sa všetkých možností podľa vnútroštátneho práva, ako je napadnutie zákonnosti zatknutia, dosiahnutie preskúmania zákonnosti zadržania a požiadanie o predbežné prepustenie.

4.   Písomné poučenie o právach sa vypracuje v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Orientačný vzor písomného poučenia o právach je uvedený v prílohe I.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé alebo obvinené osoby dostali písomné poučenie o právach napísané v jazyku, ktorému rozumejú. Ak písomné poučenie o právach nie je v príslušnom jazyku k dispozícii, budú podozrivé alebo obvinené osoby informované o svojich právach ústne v jazyku, ktorému rozumejú. Písomné poučenie o právach v jazyku, ktorému tieto osoby rozumejú, im bude poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Článok 5

Písomné poučenie o právach pri konaniach na základe európskeho zatykača

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa osobám, ktoré sú zatknuté v súvislosti s vykonaním európskeho zatykača, bezodkladne poskytlo vhodné písomné poučenie o právach, ktoré obsahuje informácie o ich právach podľa ustanovení, ktorými sa v príslušnom členskom štáte vykonáva rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV.

2.   Písomné poučenie o právach sa vypracuje v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku. Orientačný vzor písomného poučenia o právach je uvedený v prílohe II.

Článok 6

Právo na informácie o obvinení

1.   Členské štáty zabezpečia, aby podozrivým alebo obvineným osobám boli poskytnuté informácie o trestnom čine, zo spáchania ktorého sú podozrivé alebo obvinené. Tieto informácie sa poskytnú bezodkladne v takom rozsahu, aký je potrebný na zaručenie spravodlivého konania a účinné uplatnenie práva na obhajobu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú zatknuté alebo zadržané, boli informované o dôvodoch zatknutia alebo zadržania vrátane trestného činu, z ktorého spáchania sú podozrivé alebo obvinené.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa najneskôr pri podaní obžaloby súdu poskytli podrobné informácie o obvinení vrátane povahy a právnej kvalifikácie predmetného trestného činu, ako aj povahy predpokladanej účasti obvinenej osoby na spáchaní tohto činu.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé alebo obvinené osoby boli bezodkladne informované o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa týkajú informácií, ktoré im boli poskytnuté v súlade s týmto článkom, ak je to potrebné na zaručenie spravodlivého konania.

Článok 7

Právo na prístup k spisovému materiálu

1.   Ak je určitá osoba zatknutá a zadržaná počas ktoréhokoľvek štádia trestného konania, členské štáty zabezpečia, aby sa zatknutej osobe alebo jej advokátovi sprístupnili dokumenty týkajúce sa daného prípadu, ktoré majú príslušné orgány v držbe a ktoré sú podstatné pre účinné napadnutie zákonnosti zatknutia alebo zadržania v súlade s vnútroštátnym právom.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby bol podozrivým alebo obvineným osobám alebo ich advokátom zabezpečený prístup aspoň k všetkým dôkazom, ktoré majú v držbe príslušné orgány, svedčiacim v prospech či neprospech týchto osôb, aby sa zaručilo spravodlivé súdne konanie a príprava obhajoby.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, prístup k materiálom uvedeným v odseku 2 sa poskytne včas, aby sa tým umožnilo účinné uplatnenie práva na obhajobu, a najneskôr pri podaní obžaloby súdu na účel vynesenia rozsudku. Ak neskôr príslušné orgány získajú ďalšie dôkazy, prístup k nim poskytnú včas na to, aby sa mohli vziať do úvahy.

4.   Odchylne od odsekov 2 a 3, a pokiaľ tým nie je ohrozené právo na spravodlivý proces, možno prístup k určitým materiálom odmietnuť, ak by takýto prístup viedol k vážnemu ohrozeniu života alebo základných práv inej osoby alebo ak je odmietnutie prístupu nevyhnutné na ochranu dôležitého verejného záujmu, ako napríklad v prípade, ak by prístup mohol ohroziť prebiehajúce vyšetrovanie alebo vážnym spôsobom poškodiť bezpečnosť členského štátu, v ktorom trestné konanie prebieha. Členské štáty zabezpečia, aby v súlade s postupmi zakotvenými vo vnútroštátnom práve rozhodol o odmietnutí prístupu k určitým materiálom v súlade s týmto odsekom justičný orgán alebo aby aspoň toto rozhodnutie podliehalo súdnemu preskúmaniu.

5.   Prístup k materiálom podľa tohto článku sa poskytne bezplatne.

Článok 8

Overenie a opravné prostriedky

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytnutie informácií podozrivým alebo obvineným osobám podľa článkov 3 až 6 zaznamenalo postupom vedenia záznamov upraveným v práve dotknutého členského štátu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé alebo obvinené osoby alebo ich advokáti mali právo namietať v súlade s postupmi ustanovenými vo vnútroštátnom práve voči neposkytnutiu informácií alebo voči odmietnutiu poskytnúť tieto informácie príslušnými orgánmi v súlade s touto smernicou.

Článok 9

Odborná príprava

Bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť súdnictva a rozdiely v organizácii súdnictva v rámci Únie, členské štáty vyžadujú od subjektov zodpovedných za odbornú prípravu sudcov, prokurátorov, polície a justičných pracovníkov zapojených do trestného konania, aby poskytovali odbornú prípravu zodpovedajúcu cieľom tejto smernice.

Článok 10

Zákaz zníženia úrovne ochrany

Nič v tejto smernici sa nesmie vykladať ako obmedzenie alebo odchýlka od akýchkoľvek práv alebo procesných záruk, ktoré sú zaručené podľa charty, EDĽP, ostatných relevantných ustanovení medzinárodného práva alebo podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek z členských štátov, ktoré poskytujú vyššiu úroveň ochrany.

Článok 11

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 2. júna 2014.

2.   Členské štáty zašlú Komisii znenie uvedených opatrení.

3.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 12

Správa

Komisia predloží do 2. júna 2015 Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou, a podľa potreby k nej pripojí legislatívne návrhy.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 22. mája 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 48.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. decembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. apríla 2012.

(3)  Ú. v. ES C 12, 15.1.2001, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ C 295, 4.12.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.


PRÍLOHA I

Image

Orientačný vzor písomného poučenie o právach

Jediným cieľom tohto vzoru je pomôcť vnútroštátnym orgánom pri vypracovaní písomného poučenia o právach na vnútroštátnej úrovni. Tento vzor nie je pre členské štáty záväzný. Pri príprave písomného poučenia o právach ho členské štáty môžu prispôsobiť vnútroštátnym predpisom a doplniť ho o ďalšie užitočné informácie. Písomné poučenie členského štátu o právach sa musí poskytnúť pri zatknutí alebo zadržaní. Toto však nebráni tomu, aby členské štáty poskytli podozrivej alebo obvinenej osobe písomné informácie aj v iných štádiách trestného konania.

A.   POMOC ADVOKÁTA/NÁROK NA PRÁVNU POMOC

Máte právo na dôverný rozhovor s advokátom. Advokát pracuje nezávisle od polície. Ak potrebujete pomoc na kontaktovanie sa s advokátom, požiadajte o ňu políciu; polícia vám musí túto pomoc poskytnúť. V niektorých prípadoch môže byť právna pomoc bezplatná. Požiadajte políciu o príslušné informácie.

B.   INFORMÁCIE O OBVINENÍ

Máte právo vedieť, prečo ste boli zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á) a z čoho ste podozrivý(-á) alebo obvinený(-á).

C.   TLMOČENIE A PREKLAD

Ak neovládate jazyk, ktorý používa polícia alebo iné príslušné orgány, alebo mu nerozumiete, máte právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Tlmočník vám môže pomôcť pri rozhovore s advokátom a musí zachovávať mlčanlivosť o jeho obsahu. Máte právo na preklad najdôležitejších častí základných dokumentov vrátane príkazu sudcu na vaše zatknutie, obvinenia, obžaloby a rozsudku. Za určitých okolností vám môže byť poskytnutý ich ústny preklad alebo súhrn.

D.   PRÁVO ODOPRIEŤ VÝPOVEĎ

Pri vypočúvaní políciou alebo inými príslušnými orgánmi nie ste povinný(-á) odpovedať na otázky o trestnom čine, z ktorého ste podozrivý(-á). Váš advokát vám môže poradiť pri rozhodovaní.

E.   PRÍSTUP K DOKUMENTOM

Po zatknutí a zadržaní máte (prípadne váš advokát) právo na prístup k základným dokumentom, ktoré sú potrebné na napadnutie zákonnosti zatknutia alebo zadržania. Ak sa prípad dostane pred súd, máte (prípadne váš advokát) právo na prístup k dôkazom, ktoré svedčia vo váš prospech alebo neprospech.

F.   INFORMOVANIE INEJ OSOBY O VAŠOM ZATKNUTÍ ALEBO ZADRŽANÍ/INFORMOVANIE VÁŠHO KONZULÁTU ALEBO VEĽVYSLANECTVA

Po zatknutí alebo zadržaní môžete požiadať políciu, ak chcete, aby bol niekto informovaný o vašom zadržaní, napríklad člen rodiny alebo zamestnávateľ. V niektorých prípadoch môže byť právo informovať inú osobu o zadržaní dočasne obmedzené. Polícia vám v takýchto prípadoch poskytne príslušné informácie.

Ak ste cudzinec (cudzinka) a chcete, aby bol o vašom zadržaní informovaný konzulárny úrad alebo veľvyslanectvo, požiadajte o to políciu. Rovnako ak sa chcete skontaktovať so zástupcom vášho konzulárneho úradu alebo veľvyslanectva, požiadajte prosím políciu.

G.   NALIEHAVÁ LEKÁRSKA POMOC

Ak ste zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á), máte právo na poskytnutie naliehavej lekárskej pomoci. Ak potrebujete naliehavú lekársku pomoc, oznámte to prosím polícii.

H.   TRVANIE POZBAVENIA OSOBNEJ SLOBODY

Po zatknutí môžete byť pozbavený(-á) osobnej slobody alebo zadržiavaný(-á) najviac … [vložte príslušný počet hodín/dní]. Po skončení tohto času musíte byť prepustený(-á) alebo vás musí vypočuť sudca a rozhodnúť o ďalšom zadržiavaní. Požiadajte svojho advokáta alebo sudcu o informácie o možnostiach napadnúť zákonnosť vášho zatknutia, dosiahnuť preskúmanie zákonnosti zadržania a požiadať o predbežné prepustenie.


PRÍLOHA II

Image

Orientačný vzor písomného poučenia o právach, ktoré sa má poskytnúť osobám zatknutým na základe európskeho zatykača

Jediným cieľom tohto vzoru je pomôcť vnútroštátnym orgánom pri vypracovaní písomného poučenia o právach na vnútroštátnej úrovni. Tento vzor nie je pre členské štáty záväzný. Členské štáty môžu prispôsobiť písomné poučenie o právach vnútroštátnym predpisom a doplniť ho o ďalšie užitočné informácie.

A.   INFORMÁCIE O EURÓPSKOM ZATYKAČI

Máte právo na informácie o obsahu európskeho zatykača, na základe ktorého ste boli zatknutý(-á).

B.   POMOC ADVOKÁTA

Máte právo na dôverný rozhovor s advokátom. Advokát pracuje nezávisle od polície. Ak potrebujete pomoc pri kontakte s advokátom, požiadajte o ňu políciu; polícia vám musí túto pomoc poskytnúť. V niektorých prípadoch môže byť právna pomoc bezplatná. Požiadajte políciu o príslušné informácie.

C.   TLMOČENIE A PREKLAD

Ak neovládate jazyk, ktorý používa polícia alebo iné príslušné orgány, alebo mu nerozumiete, máte právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Tlmočník vám môže pomôcť pri rozhovore s advokátom a musí zachovávať mlčanlivosť o jeho obsahu. Máte právo na preklad európskeho zatykača do jazyka, ktorému rozumiete. Za určitých okolností vám môže byť poskytnutý jeho ústny preklad alebo súhrn.

D.   MOŽNOSŤ SÚHLASU S VYDANÍM

Môžete vysloviť súhlas alebo nesúhlas s vydaním do štátu, ktorý o to žiada. Vaším súhlasom sa konanie urýchli. [V niektorých členských štátoch je možné doplnenie: Neskôr môže byť ťažké alebo nemožné zmeniť toto rozhodnutie.] Požiadajte úrady alebo svojho advokáta o podrobnejšie informácie.

E.   VYPOČUTIE

Ak nesúhlasíte so svojím vydaním, máte právo na vypočutie justičným orgánom.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 458/2012

z 31. mája 2012,

ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 377/2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 377/2012 (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 3. mája 2012 prijala nariadenie (EÚ) č. 377/2012.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Guinei-Bissau a v súlade s rozhodnutím Rady 2012/285/SZBP z 31. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky (2) by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 377/2012, mali zaradiť ďalšie osoby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 377/2012 sa nahrádza zoznamom v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2012

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2012, s. 1.

(2)  Pozri stranu 36 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Zoznam osôb podľa článku 1

 

Meno

Identifikačné údaje (dátum a miesto narodenia, číslo cestovného pasu/ preukazu totožnosti, atď.)

Dôvody uvedenia v zozname

Dátum označenia

1.

generál António INDJAI (alias António INDJAI)

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 20. 1. 1955

Miesto narodenia: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guiné-Bissau

Rodičia: Wasna Injai a Quiritche Cofte

Oficiálna funkcia: generál poručík, náčelník štábu ozbrojených síl

Cestovný pas č.: diplomatický pas AAID00435

Dátum vydania: 18. 2. 2010

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 18. 2. 2013

António Injai sa osobne zapojil do plánovania a vedenia vzbury z 1. apríla 2010, ktorá vyvrcholila nezákonným zatknutím predsedu vlády Carla Gomesa ml. a vtedajšieho náčelníka štábu ozbrojených síl Josého Zamoru Indutu; Vo volebnom roku 2012 v pozícii náčelníka štábu ozbrojených síl vydával vyhlásenia, v ktorých sa vyhrážal zvrhnutím zvolených orgánov a ukončením volebného procesu. Antonio Injai sa podieľal na operačnom plánovaní štátneho prevratu z 12. apríla 2012.

Po štátnom prevrate vydal prvé komuniké vojenského velenia generálny štáb ozbrojených síl, na ktorého čele je generál Injai.

3.5.2012

2.

generálmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Štátna príslušnosť: Guinea–Bissau

Dátum narodenia: 26. 4. 1947

Oficiálna funkcia: zástupca náčelníka štábu ozbrojených síl.

Číslo diplomatického pasu: DA 0002186

Dátum vydania: 30. 3. 2007

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 26. 8. 2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3. 5. 2012

3.

generál Estêvão NA MENA

Dátum narodenia: 7. 3. 1956

Oficiálna funkcia: generálny inšpektor ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3. 5. 2012

4.

brigádny generál Ibraima CAMARA (alias Papa Camara)

Štátna príslušnosť: Guinea–Bissau

Dátum narodenia: 11. 5. 1964

Rodičia: Suareba Camara a Sale Queita

Oficiálna funkcia: Náčelník štábu vzdušných síl.

Číslo diplomatického pasu: AAID00437

Dátum vydania: 18. 2. 2010

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 18. 2. 2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3. 5. 2012

5.

podplukovník Daba NA WALNA (alias Daba Na Walna)

Štátna príslušnosť: Guinea–Bissau

Dátum narodenia: 6. 6. 1966

Rodičia: Samba Naualna a In-Uasne Nanfafe

Oficiálna funkcia: hovorca vojenského velenia

Cestovný pas č. SA 0000417

Dátum vydania: 29.10.2003

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 10. 3. 2013

Hovorca vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3. 5. 2012

6.

generál Augusto MÁRIO CÓ

Oficiálna funkcia: náčelník štábu pozemných síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3. 5. 2012

7.

generál Saya Braia Na NHAPKA

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: veliteľ prezidentskej stráže

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

8.

plukovník Tomás DJASSI

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 18. 9. 1968

Oficiálna funkcia: veliteľ národnej gardy

Cestovný pas č.: AAIS00820

Dátum vydania: 24. 11. 2010

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 27. 4. 2012

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Poradca blízky náčelníkovi štábu ozbrojených síl Antóniovi Injaiovi.

1.6.2012

9.

plukovník Cranha DANFÁ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: veliteľ operácií spoločného štábu ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Poradca blízky náčelníkovi štábu ozbrojených síl Antóniovi Injaiovi.

1.6.2012

10.

plukovník Celestino de CARVALHO

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 14. 6. 1955

Rodičia: Domingos de Carvalho a Josefa Cabral

Oficiálna funkcia: predseda Národného inštitútu obrany

Cestovný pas č.: diplomatický pas DA0002166

Dátum vydania: 19. 2. 2007

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 15. 4. 2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Bývalý náčelník štábu vzdušných síl. Jeho prítomnosť v delegácii, ktorá sa 26. apríla stretla s Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov, potvrdzuje jeho účasť na vojenskom velení.

1.6.2012

11.

(námorný) kapitán Sanhá CLUSSÉ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Rok narodenia: 1972

Rodičia: Clusse Mutcha a Dalu Imbungue

Oficiálna funkcia: poverený náčelník štábu námorných síl

Cestovný pas č.: SA 0000515

Dátum vydania: 8. 12. 2003

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 29. 8. 2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Jeho prítomnosť v delegácii, ktorá sa 26. apríla stretla s Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov, potvrdzuje jeho účasť na vojenskom velení.

1.6.2012

12.

podplukovník Júlio NHATE

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 28. 9. 1965

Oficiálna funkcia: veliteľ výsadkárskych jednotiek

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Podplukovník Júlio Nhate viedol vojenskú operáciu na podporu štátneho prevratu 12. apríla 2012.

1.6.2012

13.

podplukovník Tchipa NA BIDON

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 28. 5. 1954

Rodičia: „Nabidom“

Oficiálna funkcia: veliteľ vojenskej spravodajskej služby

Cestovný pas č.: diplomatický pas DA0001564

Dátum vydania: 30. 11. 2005

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 15. 5. 2011

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

14.

podplukovník Tcham NA MAN (alias Namam)

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 27. 2. 1953

Rodičia: Biute Naman a Ndjade Na Noa

Oficiálna funkcia: riaditeľ vojenskej nemocnice ozbrojených síl

Cestovný pas č.: SA0002264

Dátum vydania: 24. 7. 2006

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 23. 7. 2009

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Podplukovník Tcham Na Man je tiež členom vrchného vojenského velenia.

1.6.2012

15.

major Samuel FERNANDES

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 22. 1. 1965

Rodičia: José Fernandes a Segunda Iamite

Oficiálna funkcia: asistent veliteľa operácií národných gárd

Cestovný pas č.: AAIS00048

Dátum vydania: 24. 3. 2009

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 24. 3. 2012

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

16.

major Idrissa DJALÓ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 6. 1. 1962

Oficiálna funkcia: protokolárny poradca náčelníka štábu ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Bol jedným z prvých dôstojníkov, ktorí verejne priznali svoju príslušnosť k uvedenému vojenskému veleniu podpisom jedného z prvých komuniké (č. 5 z 13. apríla). Major Daló tiež slúži vo vojenskej spravodajskej službe.

1.6.2012

17.

(námorný) veliteľ Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo)

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 8. 4. 1961

Rodičia: Cunha Nan Tchongo a Bucha Natcham

Oficiálna funkcia: veliteľ námornej spravodajskej služby

Cestovný pas č.: diplomatický pas DA0001565

Dátum vydania: 1. 12. 2005

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 30. 11. 2008

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

18.

(námorný) veliteľ Agostinho Sousa CORDEIRO

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 28. 5. 1962

Rodičia: Luis Agostinho Cordeiro a Domingas Soares

Oficiálna funkcia: veliteľ logistiky spoločného štábu ozbrojených síl

Cestovný pas č.: SA0000883

Dátum vydania: 14. 4. 2004

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 15. 4. 2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

19.

kapitán Paulo SUNSAI

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: asistent vojenského veliteľa severného regiónu

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

20.

nadporučík Lassana CAMARÁ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: veliteľ finančných služieb ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Zodpovedný za spreneveru verejných financií patriacich colnej správe, generálnemu riaditeľstvu pre dopravu a generálnemu riaditeľstvu pre hranice a migráciu. Z nich je financované vojenské velenie.

1.6.2012

21.

nadporučík Julio NA MAN

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: pobočník náčelníka štábu ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Nadporučík Na Man bol činný v operačnom velení štátneho prevratu z 12. apríla pod velením Antónia Injaia. Tiež sa za vojenské velenie zúčastnil stretnutí s politickými stranami.

1.6.2012


1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/16


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 459/2012

z 29. mája 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (2), a najmä na jej článok 39 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 715/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (3) zavádzajú spoločné technické požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a náhradných dielov so zreteľom na ich emisie a ustanovujú pravidlá pre zhodu v prevádzke, životnosť zariadení na reguláciu znečisťovania, palubné diagnostické systémy (ďalej len „OBD“), meranie spotreby paliva a dostupnosť informácií o opravách a údržbe vozidiel.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 715/2007, aby mohli byť vozidlá vybavené zážihovými motormi schválené podľa noriem Euro 6, má sa pre ne stanoviť norma pre počet tuhých častíc.

(3)

Tuhé častice emitované vozidlami sa môžu zhromažďovať v alveolách ľudských pľúc, čo vedie k respiračnému a kardiovaskulárnemu ochoreniu a zvýšenej úmrtnosti. Vysoká úroveň ochrany pred týmito tuhými časticami je preto vo verejnom záujme.

(4)

V súčasnosti sa na meranie tuhých častíc emitovaných vozidlami so zážihovými motormi používa protokol meraní Programu merania tuhých častíc (PMP) vyvinutý pre naftové vozidlá. Existujú však dôkazy, že spektrum veľkosti a chemické zloženie tuhých častíc emitovaných zážihovými motormi sa môžu líšiť od tých, ktoré emitujú naftové vozidlá. Spektrum veľkosti a chemické zloženie tuhých častíc a účinnosť súčasnej techniky merania v rámci regulácie emisií škodlivých častíc by sa mali sledovať. Pokiaľ ide o vozidlá so zážihovými motormi, v budúcnosti môže byť potrebná revízia tohto protokolu merania.

(5)

Na základe dnešných poznatkov je úroveň emisií tuhých častíc z konvenčných motorov, motorov s nepriamym vstrekovaním paliva (PFI), ktoré vstrekujú palivo do sacích potrubí alebo vstupných otvorov namiesto vstrekovania priamo do spaľovacej komory, nízka. Z tohto dôvodu je zrejme v súčasnosti odôvodnené obmedziť regulačnú činnosť na vozidlá vybavené motormi s priamym vstrekovaním bez toho, aby sa vylúčil ďalší výskum a monitorovanie výkonnosti všetkých zážihových motorov z hľadiska emisií, najmä, pokiaľ ide o spektrum veľkosti a chemické zloženie emitovaných tuhých častíc, ako aj emisie, ktoré vznikajú pri skutočnej jazde, a v prípade potreby by mala Komisia navrhnúť ďalšie regulačné opatrenia, pričom zohľadní aj podiel motorov PFI na trhu v budúcnosti.

(6)

V nariadení (ES) č. 692/2008 sa stanovil emisný limit pre počet častíc 6 × 1011 #/km pre naftové vozidlá Euro 6. V súlade so zásadou technologicky neutrálnych právnych predpisov by mal byť príslušný emisný limit pre vozidlá so zážihovými motormi Euro 6 rovnaký, keďže neexistujú žiadne dôkazy, že by tuhé častice emitované zážihovými motormi mali nižšiu špecifickú toxicitu ako tuhé častice emitované naftovými motormi.

(7)

Očakáva sa, že filtre tuhých častíc benzínu (GPF), účinné technológie dodatočnej úpravy na zníženie počtu tuhých častíc emitovaných vozidlami so zážihovými motormi, bude možné integrovať do niektorých vozidiel Euro 6 za primeranú cenu. Okrem toho je pravdepodobné, že pre veľký počet aplikácií je možné do troch rokov po uplynutí povinných dátumov v súvislosti s vozidlami Euro 6 stanovených v článku 10 nariadenia (ES) č. 715/2007 dosiahnuť podobné zníženie emisií tuhých častíc prostredníctvom vnútorného nastavenia motora s omnoho nižšími nákladmi. Každé nastavenie motora musí byť uplatniteľné na všetky podmienky fungovania motora, aby sa zabezpečilo, že v prípade, že sa neaplikujú zariadenia dodatočnej úpravy, úrovne emisií vznikajúce v podmienkach skutočnej jazdy sa nezvýšia.

(8)

S cieľom umožniť vývoj všetkých potrebných technológií a poskytnúť primeraný dodatočný čas, by sa mal uplatniť dvojfázový prístup, v rámci ktorého by sa v druhej fáze limity pre počet tuhých častíc pre naftové vozidlá Euro 6 vzťahovali aj na vozidlá so zážihovými motormi s priamym vstrekovaním.

(9)

Mala by sa venovať pozornosť emisiám tuhých častíc vozidiel so zážihovými motormi vznikajúcim v podmienkach skutočnej jazdy, a vývoju príslušných skúšobných postupov. Komisia by mala vypracovať a zaviesť zodpovedajúce postupy merania najneskôr do troch rokov po nadobudnutí účinnosti požiadaviek týkajúcich sa Euro 6.

(10)

Komisia by mala sledovať vplyv opatrení na zníženie emisií tuhých častíc, pokiaľ ide o emisie CO2 vozidiel so zážihovými motormi.

(11)

Podľa článku 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 692/2008 vozidlá, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, môžu byť typovo schválené podľa emisných noriem Euro 6 až po zavedení prahových limitov OBD. OBD je dôležitý nástroj na zisťovanie porúch zariadení na reguláciu znečistenia.

(12)

Komisia vo svojom oznámení 2008/C 182/08 o uplatňovaní a budúcom vývoji právnych predpisov Spoločenstva o emisiách z ľahkých úžitkových vozidiel a prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (Euro 5 a 6) (4) navrhla súbor prahových limitov OBD, ktoré približne odzrkadľujú hodnoty, ktoré sa uplatňujú na väčšinu ľahkých úžitkových vozidiel v Spojených štátoch a Kanade od roku 2013, kde je väčšina systémov OBD vo vozidle v súlade s právnymi predpismi stanovenými Kalifornskou radou pre vzdušné zdroje (CARB). Zosúladenie požiadaviek Únie s požiadavkami Spojených štátov by bolo v súlade s cieľmi medzinárodnej harmonizácie a zabezpečilo by vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

(13)

Požiadavky na OBD v Spojených štátoch sú však technologicky náročné pre výrobcov vozidiel, ktorí do Spojených štátov nevyvážajú. Preto by sa malo prijať počiatočné obdobie uplatňovania menej prísnych požiadaviek na OBD v trvaní tri roky, čím by sa priemyslu poskytol dodatočný čas.

(14)

Konečné prahové limity OBD Euro 6 pre CO, NMHC a PM stanovené v nariadení (ES) č. 692/2008 by mali byť menej prísne než sú hodnoty navrhnuté v oznámení 2008/C 182/08, čo by odrážalo osobitné technické ťažkosti v týchto oblastiach. Okrem toho týmto nariadením by sa nemal prijať žiadny prahový limit OBD Euro 6 pre počet tuhých častíc.

(15)

V neskoršej fáze by sa mala posúdiť potreba z hľadiska životného prostredia, technická uskutočniteľnosť a pomer medzi nákladmi a prínosmi prísnejších prahových limitov OBD Euro 6 uplatniteľných na CO a NMHC a stanovenia prahového limitu OBD Euro 6 pre počet tuhých častíc. Každá zmena súvisiacich regulačných požiadaviek, ktorá z toho vyplynie, by sa mala zaviesť iba spolu s dodatočným časom poskytnutým priemyslu. Vzhľadom na zložitosť systémov OBD tento dodatočný čas zvyčajne predstavuje tri až štyri roky.

(16)

Nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 692/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 715/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 na konci bodu 17 by sa mala zmeniť bodka na bodkočiarku.

2.

V článku 3 sa dopĺňa tento odsek 18:

„18.

‚motor s priamym vstrekovaním‘ je motor, ktorý môže pracovať vtedy, keď sa palivo vstrekne do nasatého vzduchu po tom, čo vzduch prešiel sacími ventilmi.“

3.

V článku 10 sa dopĺňa tento odsek 7:

„7.   Na vozidlá so zážihovými motormi s priamym vstrekovaním sa uplatňuje emisný limit pre počet častíc 6 × 1012 #/km tri roky od uplatniteľných dátumov stanovených v odsekoch 4 a 5 v súvislosti s novými typovými schváleniami a registráciou, predajom alebo uvedením do prevádzky nových vozidiel a podľa rozhodnutia výrobcu.“

4.

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 692/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 sa vypúšťa odsek 7.

2.

Prílohy I, XI a XVI sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 182, 19.7.2008, s. 17.


PRÍLOHA I

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 715/2007

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Text v druhom riadku posledného stĺpca tabuľky 1 (emisné limity Euro 5) sa nahrádza týmto:

„Počet tuhých častíc (PN)“

.

2.

Tabuľka 2 sa nahrádza touto tabuľkou:

Tabuľka 2

Emisné limity Euro 6

 

Referenčná hmotnosť

(RM)

(kg)

Limitné hodnoty

Hmotnosť oxidu uhoľnatého

(CO)

Hmotnosť všetkých uhľovodíkov

(THC)

Hmotnosť bezmetánových uhľovodíkov

(NMHC)

Hmotnosť oxidov dusíka

(NOx)

Súčet hmotností uhľovodíkov a oxidov dusíka

(THC + NOx)

Hmotnosť tuhých častíc

(PM) (1)

Počet tuhých častíc

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategória

Trieda

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2)  (3)

CI

M

celá

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

celá

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

Legenda: PI = zážihové zapaľovanie, CI = vznetové zapaľovanie.


(1)  Limit 5,0 mg/km pre hmotnosť emisií tuhých častíc sa uplatňuje na typ vozidiel schválený podľa emisných limitov uvedených v tejto tabuľke na základe predchádzajúceho protokolu merania hmotnosti tuhých častíc, pred 1.9.2011.

(2)  Limity pre hmotnosť a počet tuhých častíc pre zážihové motory sa uplatňujú len na vozidlá vybavené motormi s priamym vstrekovaním.

(3)  Podľa rozhodnutia výrobcu sa na vozidlá s priamym vstrekovaním Euro 6 PI uplatňuje emisný limit pre počet častíc 6 × 1012 #/km tri roky od dátumov stanovených v článku 10 ods. 4 a ods. 5 v súvislosti, v uvedenom poradí, s novými typovými schváleniami a novými vozidlami. Najneskôr do týchto dátumov sa zavedie metóda skúšky typového schválenia, ktorou sa zabezpečí účinné obmedzenie počtu tuhých častíc emitovaných vozidlami v podmienkach skutočnej jazdy.“


PRÍLOHA II

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 692/2008

Nariadenie (ES) č. 692/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Doplnok 6 prílohy I sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 1 sa druhá veta nahrádza touto vetou:

„Za týmto číslom nasleduje jeden alebo viac znakov, ktoré predstavujú rôzne kategórie vozidiel v súlade s tabuľkou 1.“

b)

Tabuľka 1 sa nahrádza touto tabuľkou:

Tabuľka 1

Znak

Emisná norma

Norma OBD

Kategória/trieda vozidla

Motor

Dátum vykonávania: nové typy

Dátum vykonávania: nové vozidlá

Posledný dátum registrácie

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 trieda I

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

M1 na splnenie osobitných sociálnych potrieb

(okrem M1G)

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

M1G na splnenie osobitných sociálnych potrieb

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 trieda II

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 trieda III, N2

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 trieda I

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1 na splnenie osobitných sociálnych potrieb

(okrem M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 trieda II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 trieda III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 trieda I

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 na splnenie osobitných sociálnych potrieb

(okrem M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 trieda II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 trieda III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6.

M, N1 trieda I

CI

 

 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6.

N1 trieda II

CI

 

 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6.

N1 trieda III, N2

CI

 

 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6.

M, N1 trieda I

CI

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6.

N1 trieda II

CI

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6.

N1 trieda III, N2

CI

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6. plus IUPR

M, N1 trieda I

CI

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6. plus IUPR

N1 trieda II

CI

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6. plus IUPR

N1 trieda III, N2

CI

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6. 1

M, N1 trieda I

PI, CI

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6. 1

N1 trieda II

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6. 1

N1 trieda III, N2

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6. 2

M, N1 trieda I

PI, CI

1.9.2017

1.9.2018

 

ZB

Euro 6c

Euro 6. 2

N1 trieda II

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZC

Euro 6c

Euro 6. 2

N1 trieda III, N2

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZX

n.a.

n.a.

Všetky vozidlá

Batéria, plne elektrický

1.9.2009

1.1.2011

 

ZY

n.a.

n.a.

Všetky vozidlá

Palivový článok, plne elektrický

1.9.2009

1.1.2011

 

ZZ

n.a

n.a.

Všetky vozidlá používajúce osvedčenia podľa bodu 2.1.1 prílohy I

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

 

Emisná norma ‚Euro 5a‘= vylučuje revidovaný postup merania pre tuhé častice, normu pre počet tuhých častíc a skúšky emisií pri nízkych teplotách emisií pre vozidlá na flexibilné palivo s biopalivom.

Emisná norma ‚Euro 5b‘= úplné požiadavky na emisie Euro 5 vrátane revidovaného postupu merania pre tuhé častice, normy pre počet tuhých častíc pre vozidlá so vznetovými motormi a skúšok emisií pri nízkych teplotách emisií pre vozidlá na flexibilné palivo s biopalivom.

Emisná norma ‚Euro 6a‘= vylučuje revidovaný postup merania pre tuhé častice, normu pre počet tuhých častíc a skúšky emisií pri nízkych teplotách emisií pre vozidlá na flexibilné palivo s biopalivom.

Emisná norma ‚Euro 6b‘= požiadavky na emisie Euro 6 vrátane revidovaného postupu merania pre tuhé častice, noriem pre počet tuhých častíc (predbežné hodnoty pre vozidlá so zážihovými motormi) a skúšok emisií pri nízkych teplotách emisií pre vozidlá na flexibilné palivo s biopalivom.

Emisná norma ‚Euro 6c‘= úplné požiadavky na emisie Euro 6, t. j. emisná norma Euro 6b a normy pre konečný počet tuhých častíc pre vozidlá so zážihovými motormi.

Norma OBD ‚Euro 5‘= základné požiadavky OBD Euro 5 s výnimkou prevádzkového výkonového pomeru (IUPR), monitorovania NOx pre benzínové vozidlá a sprísnených prahových limitov PM pre naftu.

Norma OBD ‚Euro 5+‘= zahŕňa uvoľnený prevádzkový výkonový pomer (IUPR), monitorovanie NOx pre benzínové vozidlá a sprísnené prahové limity PM pre naftu.

Norma OBD ‚Euro 6-‘= uvoľnené prahové limity OBD.

Norma OBD ‚Euro 6- plus IUPR‘= zahŕňa uvoľnené prahové limity OBD a uvoľnený prevádzkový výkonový pomer (IUPR).

Norma OBD ‚Euro 6-1‘= úplné požiadavky na Euro 6 OBD, ale s predbežnými prahovými limitmi OBD stanovenými v bode 2.3.4 prílohy XI a čiastočne uvoľneným IUPR.

Norma OBD ‚Euro 6-2‘= úplné požiadavky na Euro 6 OBD, ale s konečnými prahovými limitmi OBD stanovenými v bode 2.3.3 prílohy XI.“

2.

Príloha XI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Dopĺňajú sa tieto body 2.3.3 a 2.3.4:

„2.3.3.

Prahové limity OBD pre vozidlá, ktoré sú typovo schválené podľa emisných limitov Euro 6 uvedených v tabuľke 2 prílohy 1 k nariadeniu (ES) č. 715/2007 po uplynutí 3 rokov od dátumov uvedených v článku 10 ods. 4 a ods. 5 uvedeného nariadenia, sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Konečné prahové limity OBD Euro 6

 

Referenčná hmotnosť

(RM)

(kg)

Hmotnosť oxidu uhoľnatého

Hmotnosť bezmetánových uhľovodíkov

Hmotnosť oxidov dusíka

Hmotnosť tuhých častíc

Počet tuhých častíc

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Kategória

Trieda

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

CI

PI

M

celá

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

celá

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Legenda: PI = zážihové zapaľovanie, CI = vznetové zapaľovanie.

Vysvetlivka:

Prahové limity OBD stanovené v tabuľke podliehajú preskúmaniu, ktoré Komisia vykoná do 1. septembra 2014. V prípade, že sa ukáže, že prahové limity nie sú technicky uskutočniteľné, ich hodnoty alebo povinný dátum uplatňovania sa náležite zmenia, pričom sa zvážia účinky iných nových požiadaviek a skúšok, ktoré sa zavedú pre vozidlá Euro 6. Ak sa na základe preskúmania ukáže potreba z hľadiska životného prostredia, ako aj technická uskutočniteľnosť a čistý finančný prínos, prijmú sa prísnejšie hodnoty a prahové limity OBD pre počet tuhých častíc alebo, ak je to možné, pre iné regulované znečisťujúce látky. V tejto súvislosti sa musí priemyslu poskytnúť primeraný dodatočný čas na prispôsobenie sa technickému vývoju.

2.3.4.

Tri roky po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa podľa rozhodnutia výrobcu pre nové typové schválenia, respektíve pre nové vozidlá, uplatňujú nasledujúce prahové limity OBD pre vozidlá, ktoré sú typovo schválené podľa emisných limitov Euro 6 stanovených v tabuľke 2 prílohy I k nariadeniu(ES) č. 715/2007.

Predbežné prahové limity OBD Euro 6

 

Referenčná hmotnosť

(RM)

(kg)

Hmotnosť oxidu uhoľnatého

Hmotnosť bezmetánových uhľovodíkov

Hmotnosť oxidov dusíka

Hmotnosť tuhých častíc

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Kategória

Trieda

 

PI

CI

PI

CI(2)

PI

CI

CI

PI

M

celá

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

celá

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Legenda: PI = zážihové zapaľovanie, CI = vznetové zapaľovanie.“

b)

Bod 2.14 sa nahrádza týmto:

„2.14.

Na rozdiel od bodu 3.3.5 prílohy 11 k predpisu EHK OSN č. 83 sa pri nasledujúcich zariadeniach monitoruje či nedošlo k celkovej poruche alebo odstráneniu, ak odstránenie spôsobilo prekročenie platných emisných limitov:

od 1. septembra 2011 zachytávače tuhých častíc namontované do vznetových motorov ako samostatná jednotka alebo súčasť kombinovaného zariadenia na reguláciu emisií,

pre vozidlá osvedčené na základe prahových limitov OBD uvedených v tabuľkách stanovených v bodoch 2.3.3 alebo 2.3.4, systémy dodatočnej úpravy NOx namontované do vznetových motorov ako samostatná jednotka alebo súčasť kombinovaného zariadenia na reguláciu emisií,

pre vozidlá osvedčené na základe prahových limitov OBD uvedených v tabuľkách stanovených v bodoch 2.3.3 alebo 2.3.4, oxidačný katalyzátor pre naftové motory (DOC) namontovaný do vznetových motorov ako samostatná jednotka alebo súčasť kombinovaného zariadenia na reguláciu emisií.

V súvislosti so zariadeniami uvedenými v prvom odseku sa monitoruje aj to, či došlo k akejkoľvek poruche, ktorej následkom by bolo prekročenie platných prahových limitov OBD.“

c)

V bode 3.1.5 doplnku 1 sa pridáva táto veta:

„Pre nové typové schválenia a nové vozidlá majú údaje pri monitorovaní požadovanom v bode 2.9 tejto prílohy hodnotu IUPR rovnakú alebo vyššiu ako 0,1 tri roky po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 4 a 5, v uvedenom poradí, nariadenia (ES) č. 715/2007.“

3.

V prílohe XVI sa bod 6.2 nahrádza takto:

„6.2.

Výrobca preukáže, že používanie snímačov uvedených v bode 6.1 a ľubovoľných iných snímačov vo vozidle vedie k aktivácii systému varovania vodiča uvedeného v bode 3, k zobrazeniu správy obsahujúcej príslušné varovanie (napr. ‚príliš vysoké emisie – skontrolujte močovinu‘, ‚príliš vysoké emisie – skontrolujte AdBlue‘, ‚príliš vysoké emisie – skontrolujte činidlo‘) a k aktivácii systému podnecovania vodiča uvedeného v bode 8.3, keď nastanú situácie opísané v bodoch 4.2, 5.4 alebo 5.5.

Na účely tohto bodu tieto situácie nastanú:

v prípade vozidiel schválených podľa emisných limitov Euro 5 uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007, ak dôjde k prekročeniu platného emisného limitu NOx podľa tejto tabuľky vynásobeného koeficientom 1,5,

v prípade vozidiel schválených podľa emisných limitov Euro 6 uvedených v tabuľke 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007, ak dôjde k prekročeniu platného prahového limitu OBD pre NOx podľa tabuliek stanovených v bodoch 2.3.2, 2.3.3 alebo 2.3.4 prílohy XI.

Emisie NOx počas skúšky na preukázanie súladu s týmito požiadavkami nesmú byť o viac ako 20 % vyššie ako hodnoty uvedené v druhom odseku.“


1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 460/2012

z 29. mája 2012,

ktorým sa stanovuje zákaz lovu v kategórii 9 „plavidlá s navíjacími vlečnými sieťami s mraziarenskými zariadeniami na rybolov pelagických druhov“ v mauritánskej hospodárskej oblasti plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 704/2008 z 15. júla 2008 o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012 (2), sa obmedzili možnosti rybolovu v kategórii 9 (plavidlá s navíjacími vlečnými sieťami s mraziarenskými zariadeniami na rybolov pelagických druhov) na referenčnú tonáž 250 000 ton.

(2)

Vzhľadom na skutočnosť, že na základe článku 2 ods. 3 uvedeného nariadenia, bola na obdobie od 1. augusta 2011 do 31. júla 2012 pridelená dodatočná kvóta vo výške 2 654 ton, sa celková referenčná tonáž zvýšila na 252 654 ton.

(3)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom zaznamenaným v uvedenej kategórii rybolovu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou príslušných členských štátov vyčerpala kvóta pridelená na uvedené referenčné obdobie.

(4)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v tejto kategórii rybolovu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená príslušným členským štátom sa považuje za vyčerpanú od 24. apríla 2012.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou príslušných členských štátov sa od polnoci 23. apríla 2012 zakazujú rybolovné činnosti v kategórii 9. Po uvedenom dátume sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 203, 31.7.2008, s. 1.


1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 461/2012

z 31. mája 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006, (ES) č. 657/2007 a (ES) č. 1178/2008, pokiaľ ide o úpravy v súvislosti s vypustením ukazovateľov vzťahujúcich sa na nové objednávky v priemysle

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (1), a najmä na jeho článok 17 písm. b) až g),

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1165/98 sa vytvoril spoločný rámec na tvorbu krátkodobej štatistiky Spoločenstva o obchodnom cykle a stanovil požadované ukazovatele na analýzu krátkodobého vývoja ponuky a dopytu, výrobných faktorov a cien.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1503/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o definície ukazovateľov, zoznam ukazovateľov a periodicitu spracovania údajov (2), sa stanovili definície cieľov a charakteristík ukazovateľov.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 657/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, čo sa týka zavedenia európskych systémov výberových zisťovaní (3), sa špecifikovali pravidlá a podmienky týkajúce sa zasielania údajov členskými štátmi zúčastňujúcimi sa na európskych systémoch výberových zisťovaní pre krátkodobú štatistiku.

(4)

Nariadením Komisie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006 a (ES) č. 657/2007, pokiaľ ide o úpravy po revízii štatistických klasifikácií NACE a CPA (4), sa aktualizovali pravidlá a podmienky pre európske systémy výberových zisťovaní po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (5), a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (6).

(5)

Ukazovatele vzťahujúce sa na nové objednávky v priemysle zavedené nariadením (ES) č. 1165/98 mali slúžiť ako hlavný indikátor budúcej výroby. Ukázalo sa však, že prognostická schopnosť týchto ukazovateľov je obmedzená, a keďže tieto ukazovatele nemali stabilné hlavné charakteristiky za všetky členské štáty, Výbor pre európsky štatistický systém sa dohodol, že zber údajov k ukazovateľom vzťahujúcim sa na nové objednávky v priemysle by sa mal v súvislosti so stanovením priorít pri vyvíjaní a tvorbe štatistiky zastaviť vzhľadom na obmedzené zdroje a s cieľom znížiť zaťaženie európskeho štatistického systému.

(6)

Aby sa ukazovatele týkajúce sa nových objednávok v priemysle mohli zrušiť, je potrebné odstrániť všetky odkazy na tieto ukazovatele v súvislosti so zoznamom ukazovateľov, referenčným obdobím, úrovňou podrobnosti, termínmi predkladania údajov, prechodným obdobím a definíciami platnými pre tieto ukazovatele, ale aj v súvislosti s podmienkami európskeho systému výberových zisťovaní o zahraničných nových objednávkach.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha A k nariadeniu (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1503/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

V nariadení (ES) č. 657/2007 sa články 1 a 2 nahrádzajú takto:

„Článok 1

Európske systémy výberových zisťovaní sa môžu používať pri zostavovaní štatistiky, v ktorej sa v prípade nasledujúcich troch ukazovateľov stanovených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1165/98 rozlišuje medzi krajinami eurozóny a krajinami mimo nej:

Ukazovateľ

Názov

312

Ceny priemyselných výrobcov realizované na zahraničnom trhu

340

Dovozné ceny

Článok 2

Členské štáty zúčastňujúce sa na európskom systéme výberových zisťovaní uvedenom v článku 1 Komisii (Eurostatu) zasielajú údaje aspoň za činnosti NACE v prípade ukazovateľa 312 a za produkciu CPA v prípade ukazovateľa 340, ktoré sú stanovené v prílohe.“

Článok 4

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1178/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 281, 12.10.2006, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65.


PRÍLOHA I

Príloha A k nariadeniu (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Písmeno c) (Zoznam ukazovateľov) sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa vypúšťajú ukazovatele „130 Nové prijaté objednávky“, „131 Domáce nové objednávky“ a „132 Zahraničné nové objednávky“.

b)

Vypúšťajú sa odseky 3 a 8.

2.

V písmene e) (Referenčné obdobie) sa vypúšťajú ukazovatele 130, 131 a 132 a ich príslušné referenčné obdobia.

3.

Písmeno f) (Úroveň podrobnosti) sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.

Okrem toho sa všetky ukazovatele okrem tržieb za vlastné výkony a tovar (120, 121, 122) zasielajú za celý priemysel, t. j. za sekcie B až E NACE Rev. 2, a za hlavné priemyselné zoskupenia (MIG) uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 586/2001 (1).

b)

Vypúšťa sa odsek 6.

c)

Odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.

Ukazovatele vzťahujúce sa na zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. Informácie o sekciách D a E NACE Rev. 2 sa nevyžadujú v prípade ukazovateľa 122. Okrem toho sa ukazovateľ dovozné ceny (340) zasiela v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) CPA. Pri členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej môže Komisia určiť podmienky uplatňovania európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d). Tieto opatrenia zamerané na zmenu menej zásadných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3. Európsky systém výberových zisťovaní môže obmedziť rozsah ukazovateľa dovozné ceny na dovoz výrobkov z krajín mimo eurozóny. Členské štáty, ktoré nezaviedli euro ako svoju menu, nemusia zasielať ukazovatele 122, 312 a 340 v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej.“

4.

V písmene g) (Termíny predkladania údajov) v odseku 1 sa vypúšťajú ukazovatele 130, 131 a 132 a ich príslušné termíny „1 mesiac a 20 kalendárnych dní“.

5.

V písmene j) (Prechodné obdobie) sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.

V súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2 sa môže v prípade ukazovateľa 340 a členenia na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej v prípade ukazovateľov 122, 312 a 340 poskytnúť prechodné obdobie, ktoré sa končí 11. augusta 2007.“


(1)  Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 11.“


PRÍLOHA II

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1503/2006 sa mení a dopĺňa takto:

Ukazovatele: Vypúšťajú sa ukazovatele „130 Nové prijaté objednávky“, „131 Domáce nové objednávky“ a „132 Zahraničné nové objednávky“.


PRÍLOHA III

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1178/2008 sa mení a dopĺňa takto:

Vypúšťa sa odsek „132 Zahraničné nové objednávky“.


1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 462/2012

z 31. mája 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

87,5

MA

66,7

TR

75,8

ZZ

76,7

0707 00 05

MK

53,3

TR

126,8

ZZ

90,1

0709 93 10

TR

100,9

ZZ

100,9

0805 50 10

TR

59,0

ZA

80,4

ZZ

69,7

0808 10 80

AR

114,9

BR

84,6

CA

161,4

CL

98,5

CN

87,3

NZ

145,0

US

182,9

UY

67,3

ZA

101,6

ZZ

115,9

0809 29 00

US

577,9

ZZ

577,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 463/2012

z 31. mája 2012,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júna 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. júna 2012 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novostanovené clá.

(5)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. júna 2012 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, uplatniteľné od 1. júna 2012

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICA (obyčajná) tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA iná ako na siatie (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

CIROK, zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  Dovozca môže v súlade s článkom 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I

15.5.2012-30.5.2012

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obyčajná pšenica (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá vysokej kvality

Pšenica tvrdá strednej kvality (2)

Pšenica tvrdá nízkej kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

239,77

184,86

Cena FOB USA

234,22

224,22

204,22

Prémia – Záliv

26,24

Prémia – Veľké jazerá

47,85

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

18,32 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

53,36 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).


ROZHODNUTIA

1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/35


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU ATALANTA/1/2012

z 25. mája 2012

o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

(2012/284/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1) (Atalanta), a najmä na jej článok 6,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 1 jednotnej akcie 2008/851/SZBP Rada poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV) prijímať rozhodnutia o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania.

(2)

PBV 2. decembra 2011 prijal rozhodnutie Atalanta/4/2011 (2) o vymenovaní kapitána Jorgeho MANSA za veliteľa ozbrojených síl EÚ.

(3)

Veliteľ operácie EÚ odporučil, aby sa za nového veliteľa ozbrojených síl EÚ vymenoval kontraadmirál Jean-Baptiste DUPUIS.

(4)

Vojenský výbor EÚ podporuje toto odporúčanie.

(5)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kontraadmirál Jean-Baptiste DUPUIS sa týmto vymenúva za veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 6. apríla 2012.

V Bruseli 25. mája 2012

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

O. SKOOG


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 3.11.2011, s. 32.


1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/36


ROZHODNUTIE RADY 2012/285/SZBP

z 31. mája 2012

o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky a o zrušení rozhodnutia 2012/237/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 3. mája 2012 prijala rozhodnutie 2012/237/SZBP o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky (1).

(2)

Bezpečnostná rada OSN 18. mája 2012 prijala rezolúciu č. 2048 (2012) ukladajúcu zákaz cestovania osobám, ktoré sa usilujú zabrániť obnoveniu ústavného poriadku alebo vykonávajú činnosť podkopávajúcu stabilitu v Guinejsko-bissauskej republike, a najmä na tie osoby, ktoré zohrali vedúcu úlohu pri štátnom prevrate z 12. apríla 2012 a ktorých kroky sú zamerané na podkopávanie uplatňovania zásad právneho štátu, obmedzovanie nadradenosti civilnej moci a napomáhanie beztrestnosti a prehlbovanie nestability v krajine.

(3)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Guinejsko-bissauskej republike by sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ustanoveného v rozhodnutí 2012/237/SZBP, mali zaradiť ďalšie osoby.

(4)

Rozhodnutie 2012/237/SZBP by sa preto malo zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili vstupu na svoje územia, ako aj prechodu cez ne:

a)

osobám uvedeným v prílohe k rezolúcii BR OSN č. 2048 (2012), ako aj ďalším osobám, ktoré označila Bezpečnostná rada alebo výbor zriadený podľa bodu 9 rezolúcie BR OSN č. 2048 (2012) (ďalej len „výbor“) v súlade bodom 6 rezolúcie BR OSN č. 2048 (2012), ako sa uvádzajú v prílohe I;

b)

osobám, na ktoré sa nevzťahuje príloha I a ktoré sa dopúšťajú konania alebo podporujú konanie, ktoré ohrozuje mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky, a osobám, ktoré sú s nimi spojené, ako sa uvádzajú v prílohe II.

2.   Odsek 1 neukladá členskému štátu povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie vlastným štátnym príslušníkom.

3.   Odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje, ak výbor rozhodne, že:

a)

cesta je opodstatnená z humanitárnych dôvodov vrátane náboženských povinností alebo

b)

udelenie výnimky by pomohlo naplniť ciele, ktorými sú nastolenie mieru a dosiahnutie národného zmierenia v Guinejsko-bissauskej republike, ako aj stability v tomto regióne.

4.   Odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje, ak je vstup na územie alebo prechod cezeň potrebný na účely súdneho konania.

5.   Odsekom 1 písm. b) nie sú dotknuté prípady, keď je členský štát viazaný záväzkom medzinárodného práva, a to:

a)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej Organizáciou Spojených národov alebo pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity, alebo

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavreli Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

6.   Odsek 5 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

7.   Rada sa náležite informuje o všetkých prípadoch, v ktorých členský štát udelí výnimku podľa odseku 5 alebo 6.

8.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa odseku 1 písm. b), ak je cesta opodstatnená z dôvodu naliehavej humanitárnej potreby alebo účasti na medzivládnych stretnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Guinejsko-bissauskej republike.

9.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 8, túto skutočnosť písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže napriek tomu o udelení navrhovanej výnimky rozhodnúť Rada kvalifikovanou väčšinou.

10.   V prípadoch, keď členský štát podľa odsekov 5, 6, 8 a 9 povolí osobám uvedeným v prílohe II vstup na svoje územie alebo prechod cezeň, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 2

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sa dopúšťajú konania alebo podporujú konanie, ktoré ohrozuje mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky, a fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sú s nimi spojené, uvedeným v prílohe III, alebo sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe III, a to ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom ako rozhodne, že predmetné finančné prostriedky alebo hospodárskej zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe III a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na zaplatenie primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov za služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky za predpokladu, že najmenej dva týždne pred udelením povolenia príslušný orgán oznámil ostatným príslušným orgánom a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa malo povolenie udeliť.

Členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.

4.   Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán členského štátu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na predmetné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, správne alebo arbitrážne opatrenie prijaté pred dátumom zaradenia fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v odseku 1 do prílohy III, alebo sa na ne vzťahuje súdne, správne alebo arbitrážne rozhodnutie vydané pred uvedeným dátumom;

b)

finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto opatrením alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

opatrenie alebo rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe III;

d)

uznanie opatrenia alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.

5.   Odsek 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov alebo

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, od ktorého tieto účty začali podliehať ustanoveniam tohto rozhodnutia,

za predpokladu, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahuje odsek 1.

Článok 3

1.   Rada vykoná zmeny v prílohe I na základe rozhodnutí Bezpečnostnej rady alebo výboru.

2.   Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prijme v prípade potreby zmeny a doplnenia zoznamov uvedených v prílohách II a III.

3.   Rada dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré sa uvádzajú v prílohe III, oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť sa.

4.   Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe III príslušne informuje.

Článok 4

Na dosiahnutie čo najväčšieho účinku opatrení stanovených v tomto rozhodnutí vyzýva Únia tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia podobné tým, ktoré sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.

Článok 5

1.   Toto rozhodnutie sa podľa potreby preskúma, zmení a doplní alebo zruší, najmä na základe príslušných rozhodnutí Bezpečnostnej rady.

2.   Opatrenia uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) a v článku 2 sa v pravidelných intervaloch, a aspoň každých 12 mesiacov, prehodnocujú. Opatrenia sa prestanú uplatňovať na dotknuté osoby alebo subjekty, ak Rada v súlade s postupom podľa článku 3 ods. 2 určí, že podmienky na ich uplatňovanie už neplatia.

Článok 6

Rozhodnutie 2012/237/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. mája 2012

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2012, s. 43.


PRÍLOHA I

Zoznam osôb podľa článku 1 ods. 1 písm. a)

 

Meno

Identifikačné údaje

(dátum a miesto narodenia, číslo cestovného pasu/preukazu totožnosti, atď.)

Dôvody uvedenia v zozname

1.

generál António INJAI

(známy tiež ako António INDJAI)

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau.

Dátum narodenia: 20. 1. 1955.

Miesto narodenia: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guiné-Bissau.

Rodičia: Wasna Injai a Quiritche Cofte.

Oficiálna funkcia: generálporučík – náčelník štábu ozbrojených síl.

Cestovný pas: diplomatický pas AAID00435.

Dátum vydania: 18. 2. 2010.

Miesto vydania: Guinea-Bissau.

Dátum uplynutia platnosti: 18. 2. 2013.

António Injai sa osobne zapojil do plánovania a vedenia vzbury z 1. apríla 2010, ktorá vyvrcholila nezákonným zatknutím predsedu vlády Carla Gomesa ml. a vtedajšieho náčelníka štábu ozbrojených síl Josého Zamoru Indutu; vo volebnom roku 2012 v pozícii náčelníka štábu ozbrojených síl vydával vyhlásenia, v ktorých sa vyhrážal zvrhnutím zvolených orgánov a ukončením volebného procesu. Antonio Injai sa podieľal na operačnom plánovaní štátneho prevratu z 12. apríla 2012. Po prevrate vydal prvé komuniké vojenského velenia generálny štáb ozbrojených síl, na ktorého čele je generál Injai.

2.

generálmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Štátna príslušnosť: Guinea–Bissau.

Dátum narodenia: 26. 4. 1947.

Oficiálna funkcia: zástupca náčelníka štábu ozbrojených síl.

Diplomatický pas č. DA0002186.

Dátum vydania: 30. 3. 2007.

Miesto vydania: Guinea-Bissau.

Dátum uplynutia platnosti: 26. 8. 2013.

Člen „vojenského velenia“, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3.

generál Estêvão NA MENA

Dátum narodenia: 7. 3. 1956.

Oficiálna funkcia: generálny inšpektor ozbrojených síl.

Člen „vojenského velenia“, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

4.

brigádny generál Ibraima CAMARÁ

(známy tiež ako „Papa Camará“)

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau.

Dátum narodenia: 11. 5. 1964.

Rodičia: Suareba Camará a Sale Queita.

Oficiálna funkcia: náčelník štábu vzdušných síl.

Diplomatický pas č. AAID00437.

Dátum vydania: 18. 2. 2010.

Miesto vydania: Guinea-Bissau.

Dátum uplynutia platnosti: 18. 2. 2013.

Člen „vojenského velenia“, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

5.

podplukovník Daba NA WALNA

(známy tiež ako „Daba Na Walna“)

Štátna príslušnosť: Guinea–Bissau.

Dátum narodenia: 6. 6. 1966.

Rodičia: Samba Naualna a In-Uasne Nanfafe.

Oficiálna funkcia: hovorca vojenského velenia.

Cestovný pas č. SA 0000417.

Dátum vydania: 29. 10. 2003.

Miesto vydania: Guinea-Bissau.

Dátum uplynutia platnosti: 10. 3. 2013.

Hovorca „vojenského velenia“, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.


PRÍLOHA II

Zoznam osôb podľa článku 1 ods.1 písm. b)

 

Meno

Identifikačné údaje

(dátum a miesto narodenia, číslo cestovného pasu/ preukazu totožnosti, atď.)

Dôvody uvedenia v zozname

Dátum označenia

1.

generál Augusto MÁRIO CÓ

Oficiálna funkcia: náčelník štábu pozemných síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

2.

generál Saya Braia Na NHAPKA

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: veliteľ prezidentskej stráže

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

3.

plukovník Tomás DJASSI

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 18.9.1968

Oficiálna funkcia: veliteľ národnej gardy

Cestovný pas č.: AAIS00820

Dátum vydania: 24.11.2010

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 27.4.2012

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Poradca blízky náčelníkovi štábu ozbrojených síl Antóniovi Injaiovi.

1.6.2012

4.

plukovník Cranha DANFÁ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: veliteľ operácií spoločného štábu ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Poradca blízky náčelníkovi štábu ozbrojených síl Antóniovi Injaiovi.

1.6.2012

5.

plukovník Celestino de CARVALHO

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 14.6.1955

Rodičia: Domingos de Carvalho a Josefa Cabral

Oficiálna funkcia: predseda Národného inštitútu obrany

Cestovný pas č.: diplomatický pas DA0002166

Dátum vydania: 19.2.2007

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 15.4.2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Bývalý náčelník štábu vzdušných síl. Jeho prítomnosť v delegácii, ktorá sa 26. apríla stretla s Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov, potvrdzuje jeho účasť vo vojenskom velení.

1.6.2012

6.

(námorný) kapitán Sanhá CLUSSÉ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Rok narodenia: 1972

Rodičia: Clusse Mutcha a Dalu Imbungue

Oficiálna funkcia: poverený náčelník štábu námorných síl

Cestovný pas č.: SA 0000515

Dátum vydania: 8.12.2003

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 29.8.2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Jeho prítomnosť v delegácii, ktorá sa 26. apríla stretla s Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov, potvrdzuje jeho účasť vo vojenskom velení.

1.6.2012

7.

podplukovník Júlio NHATE

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 28.9.1972

Oficiálna funkcia: veliteľ výsadkárskych jednotiek

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Podplukovník Júlio Nhate viedol vojenskú operáciu na podporu štátneho prevratu 12. apríla 2012.

1.6.2012

8.

podplukovník Tchipa NA BIDON

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 28.5.1954

Rodičia: „Nabidom“

Oficiálna funkcia: veliteľ vojenskej spravodajskej služby

Cestovný pas č.: diplomatický pas DA0001564

Dátum vydania: 30.11.2005

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 15.5.2011

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

9.

podplukovník Tcham NA MAN (alias Namam)

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 27.2.1953

Rodičia: Biute Naman a Ndjade Na Noa

Oficiálna funkcia: riaditeľ vojenskej nemocnice ozbrojených síl

Cestovný pas č.: SA0002264

Dátum vydania: 24.7.2006

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 23.7.2009

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Podplukovník Tcham Na Man je tiež členom vrchného vojenského velenia.

1.6.2012

10.

major Samuel FERNANDES

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 22.1.1965

Rodičia: José Fernandes a Segunda Iamite

Oficiálna funkcia: asistent veliteľa operácií národných gárd

Cestovný pas č.: AAIS00048

Dátum vydania: 24.3.2009

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 24.3.2012

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

11.

major Idrissa DJALÓ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 6.1.1962

Oficiálna funkcia: protokolárny poradca náčelníka štábu ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Bol jedným z prvých dôstojníkov, ktorí verejne priznali svoju príslušnosť k uvedenému vojenskému veleniu podpisom jedného z prvých komuniké (č. 5 z 13. apríla). Major Daló tiež slúži vo vojenskej spravodajskej službe.

1.6.2012

12.

(námorný) veliteľ Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo)

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 8.4.1961

Rodičia: Cunha Nan Tchongo a Bucha Natcham

Oficiálna funkcia: veliteľ námornej spravodajskej služby

Cestovný pas č.: diplomatický pas DA0001565

Dátum vydania: 1.12.2005

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 30.11.2008

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

13.

(námorný) veliteľ Agostinho Sousa CORDEIRO

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 28.5.1962

Rodičia: Luis Agostinho Cordeiro a Domingas Soares

Oficiálna funkcia: veliteľ logistiky spoločného štábu ozbrojených síl

Cestovný pas č.: SA0000883

Dátum vydania: 14.4.2004

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 15.4.2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

14.

kapitán Paulo SUNSAI

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: asistent vojenského veliteľa severného regiónu

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

15.

nadporučík Lassana CAMARÁ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: veliteľ finančných služieb ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Zodpovedný za spreneveru verejných financií patriacich colnej správe, generálnemu riaditeľstvu pre dopravu a generálnemu riaditeľstvu pre hranice a migráciu. Z nich je financované vojenské velenie.

1.6.2012

16.

nadporučík Julio NA MAN

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: pobočník náčelníka štábu ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Nadporučík Na Man bol činný v operačnom velení štátneho prevratu z 12. apríla pod velením Antónia Injaia. Tiež sa za vojenské velenie zúčastnil stretnutí s politickými stranami.

1.6.2012


PRÍLOHA III

Zoznam osôb, subjektov alebo orgánov podľa článku 2

 

Meno

Identifikačné údaje (dátum a miesto narodenia, číslo cestovného pasu/ preukazu totožnosti, atď.)

Dôvody uvedenia v zozname

Dátum označenia

1.

generál António INDJAI (alias António INDJAI)

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 20. 1. 1955

Miesto narodenia: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guiné-Bissau

Rodičia: Wasna Injai a Quiritche Cofte

Oficiálna funkcia: generál poručík, náčelník štábu ozbrojených síl

Cestovný pas č.: diplomatický pas AAID00435

Dátum vydania: 18. 2. 2010

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 18. 2. 2013

António Injai sa osobne zapojil do plánovania a vedenia vzbury z 1. apríla 2010, ktorá vyvrcholila nezákonným zatknutím predsedu vlády Carla Gomesa ml. a vtedajšieho náčelníka štábu ozbrojených síl Josého Zamoru Indutu; Vo volebnom roku 2012 v pozícii náčelníka štábu ozbrojených síl vydával vyhlásenia, v ktorých sa vyhrážal zvrhnutím zvolených orgánov a ukončením volebného procesu. Antonio Injai sa podieľal na operačnom plánovaní štátneho prevratu z 12. apríla 2012.

Po štátnom prevrate vydal prvé komuniké vojenského velenia generálny štáb ozbrojených síl, na ktorého čele je generál Injai.

3.5.2012

2.

generálmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Štátna príslušnosť: Guinea–Bissau

Dátum narodenia: 26. 4. 1947

Oficiálna funkcia: zástupca náčelníka štábu ozbrojených síl.

Číslo diplomatického pasu: DA 0002186

Dátum vydania: 30. 3. 2007

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 26. 8. 2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3. 5. 2012

3.

generál Estêvão NA MENA

Dátum narodenia: 7. 3. 1956

Oficiálna funkcia: generálny inšpektor ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3. 5. 2012

4.

brigádny generál Ibraima CAMARA (alias Papa Camara)

Štátna príslušnosť: Guinea–Bissau

Dátum narodenia: 11. 5. 1964

Rodičia: Suareba Camara a Sale Queita

Oficiálna funkcia: Náčelník štábu vzdušných síl.

Číslo diplomatického pasu: AAID00437

Dátum vydania: 18. 2. 2010

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 18. 2. 2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3. 5. 2012

5.

podplukovník Daba NA WALNA (alias Daba Na Walna)

Štátna príslušnosť: Guinea–Bissau

Dátum narodenia: 6. 6. 1966

Rodičia: Samba Naualna a In-Uasne Nanfafe

Oficiálna funkcia: hovorca vojenského velenia

Cestovný pas č. SA 0000417

Dátum vydania: 29.10.2003

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 10. 3. 2013

Hovorca vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3. 5. 2012

6.

generál Augusto MÁRIO CÓ

Oficiálna funkcia: náčelník štábu pozemných síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

3. 5. 2012

7.

generál Saya Braia Na NHAPKA

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: veliteľ prezidentskej stráže

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

8.

plukovník Tomás DJASSI

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 18. 9. 1968

Oficiálna funkcia: veliteľ národnej gardy

Cestovný pas č.: AAIS00820

Dátum vydania: 24. 11. 2010

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 27. 4. 2012

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Poradca blízky náčelníkovi štábu ozbrojených síl Antóniovi Injaiovi.

1.6.2012

9.

plukovník Cranha DANFÁ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: veliteľ operácií spoločného štábu ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Poradca blízky náčelníkovi štábu ozbrojených síl Antóniovi Injaiovi.

1.6.2012

10.

plukovník Celestino de CARVALHO

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 14. 6. 1955

Rodičia: Domingos de Carvalho a Josefa Cabral

Oficiálna funkcia: predseda Národného inštitútu obrany

Cestovný pas č.: diplomatický pas DA0002166

Dátum vydania: 19. 2. 2007

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 15. 4. 2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Bývalý náčelník štábu vzdušných síl. Jeho prítomnosť v delegácii, ktorá sa 26. apríla stretla s Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov, potvrdzuje jeho účasť vo vojenskom velení.

1.6.2012

11.

(námorný) kapitán Sanhá CLUSSÉ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Rok narodenia: 1972

Rodičia: Clusse Mutcha a Dalu Imbungue

Oficiálna funkcia: poverený náčelník štábu námorných síl

Cestovný pas č.: SA 0000515

Dátum vydania: 8. 12. 2003

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 29. 8. 2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Jeho prítomnosť v delegácii, ktorá sa 26. apríla stretla s Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov, potvrdzuje jeho účasť vo vojenskom velení.

1.6.2012

12.

podplukovník Júlio NHATE

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 28. 9. 1972

Oficiálna funkcia: veliteľ výsadkárskych jednotiek

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Podplukovník Júlio Nhate viedol vojenskú operáciu na podporu štátneho prevratu 12. apríla 2012.

1.6.2012

13.

podplukovník Tchipa NA BIDON

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 28. 5. 1954

Rodičia: „Nabidom“

Oficiálna funkcia: veliteľ vojenskej spravodajskej služby

Cestovný pas č.: diplomatický pas DA0001564

Dátum vydania: 30. 11. 2005

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 15. 5. 2011

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

14.

podplukovník Tcham NA MAN (alias Namam)

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 27. 2. 1953

Rodičia: Biute Naman a Ndjade Na Noa

Oficiálna funkcia: riaditeľ vojenskej nemocnice ozbrojených síl

Cestovný pas č.: SA0002264

Dátum vydania: 24. 7. 2006

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 23. 7. 2009

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Podplukovník Tcham Na Man je tiež členom vrchného vojenského velenia.

1.6.2012

15.

major Samuel FERNANDES

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 22. 1. 1965

Rodičia: José Fernandes a Segunda Iamite

Oficiálna funkcia: asistent veliteľa operácií národných gárd

Cestovný pas č.: AAIS00048

Dátum vydania: 24. 3. 2009

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 24. 3. 2012

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

16.

major Idrissa DJALÓ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 6. 1. 1962

Oficiálna funkcia: protokolárny poradca náčelníka štábu ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Bol jedným z prvých dôstojníkov, ktorí verejne priznali svoju príslušnosť k uvedenému vojenskému veleniu podpisom jedného z prvých komuniké (č. 5 z 13. apríla). Major Daló tiež slúži vo vojenskej spravodajskej službe.

1.6.2012

17.

(námorný) veliteľ Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo)

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 8. 4. 1961

Rodičia: Cunha Nan Tchongo a Bucha Natcham

Oficiálna funkcia: veliteľ námornej spravodajskej služby

Cestovný pas č.: diplomatický pas DA0001565

Dátum vydania: 1. 12. 2005

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 30. 11. 2008

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

18.

(námorný) veliteľ Agostinho Sousa CORDEIRO

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Dátum narodenia: 28. 5. 1962

Rodičia: Luis Agostinho Cordeiro a Domingas Soares

Oficiálna funkcia: veliteľ logistiky spoločného štábu ozbrojených síl

Cestovný pas č.: SA0000883

Dátum vydania: 14. 4. 2004

Miesto vydania: Guinea-Bissau

Dátum uplynutia platnosti: 15. 4. 2013

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

19.

kapitán Paulo SUNSAI

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: asistent vojenského veliteľa severného regiónu

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012.

1.6.2012

20.

nadporučík Lassana CAMARÁ

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: veliteľ finančných služieb ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Zodpovedný za spreneveru verejných financií patriacich colnej správe, generálnemu riaditeľstvu pre dopravu a generálnemu riaditeľstvu pre hranice a migráciu. Z nich je financované vojenské velenie.

1.6.2012

21.

nadporučík Julio NA MAN

Štátna príslušnosť: Guinea-Bissau

Oficiálna funkcia: pobočník náčelníka štábu ozbrojených síl

Člen vojenského velenia, ktoré prevzalo zodpovednosť za štátny prevrat z 12. apríla 2012. Nadporučík Na Man bol činný v operačnom velení štátneho prevratu z 12. apríla pod velením Antónia Injaia. Tiež sa za vojenské velenie zúčastnil stretnutí s politickými stranami.

1.6.2012


1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/47


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. mája 2012

o vytvorení skupiny odborníkov pre bezpečnosť pozemnej dopravy

(2012/286/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

keďže:

(1)

Článok 90 Zmluvy stanovuje, že ciele zmlúv týkajúcich sa dopravy sa presadzujú v rámci spoločnej dopravnej politiky a bezpečnosť dopravy je ich dôležitou súčasťou.

(2)

V bielej knihe Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (1) sa v bode 1.3 prílohy I ustanovuje iniciatíva týkajúca sa vytvorenia stálej skupiny expertov na bezpečnostnú ochranu pozemnej dopravy.

(3)

Preto je potrebné zriadiť skupinu odborníkov pre bezpečnosť pozemnej dopravy a vymedziť jej úlohy a štruktúru.

(4)

Skupina by mala pomáhať Komisii pri príprave a vykonávaní činností Únie smerujúcich k vytváraniu politiky bezpečnosti pozemnej dopravy a podporovať trvalú výmenu relevantných skúseností, stratégií a postupov medzi členskými štátmi a rôznymi zúčastnenými stranami.

(5)

Skupinu by mali tvoriť príslušné orgány členských štátov. Tie by mali nominovať odborníkov zo štátnych orgánov zaoberajúcich sa dopravou a bezpečnostnými alebo policajnými záležitosťami.

(6)

Mali by sa stanoviť pravidlá pre zverejňovanie informácií členmi skupiny.

(7)

Osobné údaje týkajúce sa členov skupiny by sa mali spracovávať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet

Zriaďuje sa skupina odborníkov pre bezpečnosť pozemnej dopravy (ďalej len „skupina“).

Článok 2

Úlohy

1.   Skupina pomáha Komisii pri príprave a vykonávaní činností Európskej únie smerujúcich k vytváraniu politiky bezpečnosti pozemnej dopravy a podporuje trvalú výmenu relevantných skúseností, stratégií a postupov medzi členskými štátmi a rôznymi zúčastnenými stranami.

2.   Na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1 skupina:

pomáha Komisii pri vyvíjaní nástrojov na monitorovanie, hodnotenie a rozširovanie výsledkov opatrení prijatých na úrovni Európskej únie v oblasti bezpečnosti pozemnej dopravy,

prispieva k realizácii programov činností Európskej únie v tejto oblasti, hlavne analýzou výsledkov a návrhmi na zlepšenie prijatých opatrení,

podporuje výmenu informácií o opatreniach prijatých na všetkých úrovniach na podporu bezpečnosti pozemnej dopravy a prípadne predkladá návrhy ďalších možných opatrení na úrovni Európskej únie,

vydáva stanoviská alebo predkladá správy Komisii, buď na jej žiadosť, alebo z vlastného podnetu, o všetkých relevantných skutočnostiach týkajúcich sa podpory bezpečnosti pozemnej dopravy v Európskej únii.

Článok 3

Konzultácie

Komisia môže so skupinou konzultovať akékoľvek záležitosti týkajúce sa bezpečnosti pozemnej dopravy.

Článok 4

Členstvo

1.   Členmi sú príslušné orgány členských štátov. Tie nominujú dvoch zástupcov:

a)

jedného zástupcu z ministerstiev alebo štátnych orgánov zodpovedných za pozemnú dopravu za každý členský štát;

b)

jedného zástupcu z ministerstiev alebo štátnych orgánov zodpovedných za bezpečnostné alebo policajné záležitosti za každý členský štát.

2.   Zástupcovia Komisie môžu udeliť štatút pozorovateľa jednotlivcom alebo prizvať európskych zástupcov medzinárodných a profesijných organizácií, ktoré sa bezpečnosťou pozemnej dopravy zaoberajú alebo ktorých sa bezpečnosť pozemnej dopravy priamo dotýka, ako aj organizácie používateľov dopravy.

3.   Mená jednotlivcov uvedených v odseku 1 písmenách a) a b) sa zverejňujú v Registri expertných skupín Komisie a ďalších podobných subjektov (ďalej len „register“). V registri sa môžu zverejniť názvy orgánov členských štátov. V registri sa zverejňujú mená jednotlivcov a názvy organizácií uvedených v článku 2 a uvádzajú sa záujmy, ktoré predstavujú (3).

4.   Osobné údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 5

Fungovanie

1.   Skupine predsedá zástupca Komisie.

2.   Skupina môže so súhlasom Komisie zriaďovať pracovné skupiny na preskúmanie konkrétnych otázok na základe rozsahu činností vymedzeného skupinou. Tieto pracovné skupiny zaniknú hneď, ako splnia svoje mandáty.

3.   Komisia môže prizvať ktorúkoľvek osobu, ktorá má pre predmet, ktorý je práve na programe rokovania, špeciálne kvalifikáciu, aby sa zúčastnila na činnosti výboru na ad hoc základe. Pozvaní znalci sa zúčastňujú iba na rokovaniach o predmete, v súvislosti s ktorým boli prizvaní.

4.   V rámci prípravy svojich stanovísk môže skupina menovať zástupcu jedného z členských štátov spravodajcom, ktorého úlohou bude vypracovávanie správ.

5.   Skupinu zvoláva Komisia a skupina sa schádza obvykle v jej priestoroch. Schôdze sa konajú najmenej dvakrát ročne. Komisia zabezpečuje sekretárske služby. Na rokovaniach skupiny a jej pracovných skupín sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí majú záujem o prerokúvané otázky.

6.   Skupina sa na rokovaniach zaoberá žiadosťami o stanoviská predloženými Komisiou alebo stanoviskami, ktoré výbor vypracúva z vlastného podnetu. Po rokovaniach nenasleduje hlasovanie.

7.   Komisia zverejňuje všetky relevantné dokumenty v registri alebo prostredníctvom odkazu v registri na príslušnú internetovú stránku. Výnimky zo zverejnenia sú možné v prípadoch, keď by zverejnenie dokumentu mohlo poškodiť verejný alebo súkromný záujem, ako je definovaný v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (4).

8.   Členovia skupiny a ich zástupcovia, ako aj prizvaní odborníci a pozorovatelia, musia dodržiavať povinnosti zachovávania služobného tajomstva stanovené zmluvami a ich vykonávacími predpismi a bezpečnostné predpisy Komisie o ochrane utajovaných skutočností EÚ stanovené v prílohe k rozhodnutiu 2001/844/ES, ESUO, Euratom, z 29. novembra 2001, ktorým sa mení jej rokovací poriadok (5). Ak členovia tieto povinnosti nedodržia, Komisia môže prijať všetky primerané opatrenia.

Článok 6

Krytie nákladov a finančných následkov

1.   Účastníkom podieľajúcim sa na činnosti skupiny neprislúcha za poskytované služby odmena.

2.   Cestovné a náklady na pobyt, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou skupiny zástupcom jej členov, hradí Komisia v súlade s predpismi platnými v rámci Komisie. Cestovné a náklady na pobyt, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou skupiny pozorovateľom a pozvaným odborníkom, sa taktiež uhrádzajú.

3.   Tieto náklady sa uhrádzajú v rámci disponibilných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú pridelené v rámci ročného postupu prideľovania prostriedkov.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  KOM(2011) 144 v konečnom znení.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Členovia, ktorí si neželajú, aby boli ich mená zverejnené, môžu požiadať o uplatnenie výnimky z tohto pravidla. Žiadosť o nezverejnenie totožnosti člena expertnej skupiny sa považuje za oprávnenú v tých prípadoch, keď by zverejnenie mohlo ohroziť jeho bezpečnosť alebo bezúhonnosť alebo neprimerane poškodiť jeho súkromie.

(4)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.