ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.140.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 140

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
30. mája 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Brazíliou, Kolumbiou, Kostarikou, Ekvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Mexikom, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 446/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa upravuje obsah a formát pravidelných správ obsahujúcich údaje o ratingoch, ktoré majú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy predkladať ratingové agentúry ( 1 )

2

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 447/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ustanovením regulačných technických predpisov na posudzovanie súladu ratingových metodík ( 1 )

14

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 448/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 v oblasti regulačných technických predpisov na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri zriadenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy ( 1 )

17

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 449/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre informácie o registrácii a certifikácii ratingových agentúr ( 1 )

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 450/2012 z 29. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno

53

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 451/2012 z 29. mája 2012 o stiahnutí určitých kŕmnych doplnkových látok, ktoré patria do funkčnej skupiny doplnkových látok do siláže, z trhu ( 1 )

55

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 452/2012 z 29. mája 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

64

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 453/2012 z 29. mája 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

66

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/281/SZBP z 29. mája 2012 v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie na podporu návrhu Únie na medzinárodný kódex správania pre činnosti v kozmickom priestore

68

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 102/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Ukrajine, ktoré bolo rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka, Moldavska a Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách, po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009, a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa preskúmania pred uplynutím platnosti týkajúce sa dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom v Južnej Afrike podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2012)

74

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/1


Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Brazíliou, Kolumbiou, Kostarikou, Ekvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Mexikom, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou

Dohoda o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Brazíliou, Kolumbiou, Kostarikou, Ekvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Mexikom, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou, ktorá bola podpísaná 31. mája 2010 (1) v Ženeve, nadobudla platnosť 1. mája 2012.


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 9.6.2010, s. 3.


NARIADENIA

30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/2


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 446/2012

z 21. marca 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa upravuje obsah a formát pravidelných správ obsahujúcich údaje o ratingoch, ktoré majú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy predkladať ratingové agentúry

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 4 písm. e),

keďže:

(1)

V článku 21 ods. 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa vyžaduje, aby Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA, European Securities and Markets Authority) predložil do 2. januára 2012 Komisii na schválenie návrh regulačných technických predpisov, ktoré sa týkajú obsahu a formátu správ s údajmi o ratingoch, ktoré by ratingové agentúry mali orgánu ESMA pravidelne predkladať. Cieľom týchto pravidelných správ je umožniť orgánu ESMA niesť zodpovednosť za nepretržitý dohľad nad ratingovými agentúrami, ako to stanovuje článok 21 ods. 1 tohto nariadenia.

(2)

Údaje o ratingoch by orgánu ESMA mali umožniť podrobnú kontrolu správania a činností ratingových agentúr, aby mohli okamžite reagovať v prípade skutočného alebo možného porušenia požiadaviek nariadenia (ES) č. 1060/2009. Z tohto dôvodu by sa údaje o ratingoch mali orgánu ESMA obvykle oznamovať každý mesiac. Na zabezpečenie proporcionality by ratingové agentúry, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov a ktoré nie sú súčasťou skupiny, mali mať možnosť prekladať údaje o ratingoch namiesto každého mesiaca každé dva mesiace. Orgán ESMA by mal stále disponovať možnosťou požiadať tieto ratingové agentúry, aby správy predkladali každý mesiac, pokiaľ ide o počet a druh ich ratingov vrátane zložitosti úverovej analýzy, relevantnosti hodnotených nástrojov alebo emitentov a oprávnenosti používania ratingov na účely stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES (2).

(3)

Údaje, ktoré sa majú oznamovať, by mali byť uvedené v štandardnom formáte, aby orgán ESMA mohol tieto záznamy automaticky získavať a spracúvať vo svojich interných systémoch. Z dôvodu priebežného technologického pokroku môže orgán ESMA prostredníctvom oznámení alebo usmernení aktualizovať a oznamovať určité technické pokyny na predkladanie správ týkajúce sa prenosu alebo formátu súborov, ktoré majú predkladať ratingové agentúry.

(4)

Vzhľadom na zabezpečenie úplného a správneho predkladania správ o ratingoch a so zreteľom na ďalší vývoj na finančných trhoch je dôležité umožniť ratingovým agentúram, aby vyvíjali primerané systémy a postupy v súlade s technickými špecifikáciami orgánu ESMA. Na tento účel toto nariadenie nadobudne účinnosť až šesť mesiacov po jeho uverejnení. Ratingové agentúry by dovtedy mali predkladať pravidelné správy obsahujúce údaje o ratingoch v súlade s platnými usmerneniami, ktoré vydal Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere.

(5)

Ratingové agentúry, ktoré sú súčasťou skupiny, by mali byť schopné buď predkladať svoje údaje o ratingoch orgánu ESMA samostatne, alebo predkladaním údajov poveriť jednu z ďalších agentúr v rámci tejto skupiny v mene všetkých členov skupiny, na ktorých sa vzťahujú požiadavky na predkladanie správ.

(6)

Toto nariadenie je založené na návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii v súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3).

(7)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, založenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje obsah a formát pravidelného predkladania správ obsahujúcich údaje o ratingoch ratingovými agentúrami na účely nepretržitého dohľadu zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy („ESMA“) v súlade s článkom 21 ods. 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Článok 2

Zásady predkladania správ

1.   Ratingové agentúry dodržiavajú požiadavky tohto nariadenia a zodpovedajú za presnosť a úplnosť údajov oznamovaných orgánu ESMA.

2.   V prípade skupiny ratingových agentúr môžu členovia skupiny poveriť jedného člena predkladaním správ požadovaných podľa tohto nariadenia vo svojom mene a v mene ostatných členov skupiny. Každá ratingová agentúra, v mene ktorej sa správa predkladá, sa uvedie v údajoch predložených orgánu ESMA.

3.   Správy predložené v súlade s týmto nariadením sa predkladajú každý mesiac a obsahujú údaje o ratingoch za predchádzajúci kalendárny mesiac.

4.   Ratingové agentúry, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov a ktoré nepatria do skupiny ratingových agentúr, môžu predkladať každé dva mesiace správy, ktoré budú obsahovať údaje o ratingoch za predchádzajúce dva kalendárne mesiace, pokiaľ orgán ESMA ratingovú agentúru neinformuje o tom, že je potrebné, aby predkladala správy každý mesiac vzhľadom na charakter, zložitosť a rozsah problematiky jej úverových ratingov.

5.   Správy sa orgánu ESMA predkladajú do pätnástich dní od konca obdobia, ktoré je predmetom správy.

6.   Úverové agentúry orgánu ESMA okamžite oznámia všetky výnimočné okolnosti, ktoré môžu dočasne zabrániť predkladaniu správ alebo spôsobiť oneskorenie v súlade s týmto nariadením.

Článok 3

Oznamované údaje

1.   Ratingová agentúra na konci prvého obdobia vykazovania zahrnie do svojej správy pre orgán ESMA kvalitatívne údaje špecifikované v tabuľke 1 prílohy. Ak sa tieto údaje počas nasledujúceho obdobia vykazovania zmenia, orgánu ESMA sa musia predložiť nové údaje.

2.   Ratingové agentúry predkladajú údaje uvedené v tabuľke 2 prílohy za každú činnosť, ktorú ratingová agentúra vykonáva podľa tejto tabuľky a za každú ratingovú agentúru, ktorej sa táto činnosť týka. Činnosti, ktoré sa majú oznamovať, odkazujú na úverové ratingy vydané alebo schválené ratingovou agentúrou.

3.   Ak sa počas obdobia vykazovania nevykonala nijaká činnosť špecifikovaná v tabuľke 2, úverová agentúra nie je povinná predložiť v tomto ohľade oznámenie.

4.   Údaje špecifikované v tabuľke 1 a tabuľke 2 prílohy sa orgánu ESMA predkladajú v samostatných súboroch. Kvalitatívne údaje uvedené v tabuľke 1 sa predložia pred predložením údajov uvedených v tabuľke 2.

Článok 4

Druhy ratingov

1.   Ratingová agentúra klasifikuje ratingy, ktoré sa majú oznamovať, v súlade s týmito druhmi:

a)

ratingy spoločností;

b)

ratingy štruktúrovaných finančných produktov;

c)

ratingy krajín a verejných financií;

d)

ratingy krytých dlhopisov.

2.   Na účely odseku 1 sa rating štruktúrovaných finančných produktov týka finančného nástroja alebo iných aktív, ktoré sú výsledkom sekuritizačnej transakcie alebo schémy uvedenej v článku 4 ods. 36 smernice 2006/48/ES.

Ratingová agentúra pri predkladaní ratingov štruktúrovaných finančných produktov klasifikuje rating v rámci jednej z týchto tried aktív:

a)

Cenné papiere kryté aktívami. Do tejto triedy aktív patria úvery na kúpu automobilov/lodí/lietadiel, študentské pôžičky, spotrebiteľské úvery, úvery na zdravotnú starostlivosť, úvery na bytovú výstavbu, pôžičky na film, spotrebné úvery, prenájom zariadení, pohľadávky z kreditných kariet, daňové pohľadávky, nesplatené úvery, úverovo viazané poukážky, pôžičky na rekreačné vozidlá a obchodné pohľadávky.

b)

Cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie. Do tejto triedy aktív patria cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie prvej a druhej triedy a domáce kapitálové pôžičky.

c)

Cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na komerčné účely. Do tejto triedy aktív patria úvery na maloobchodné alebo kancelárske nehnuteľnosti, pôžičky na pobyt v nemocnici, v domovoch starostlivosti, pôžičky na skladovacie zariadenia, pôžičky na hotel, ošetrovateľské zariadenia, priemyselné úvery a viacgeneračné majetky.

d)

Zabezpečené dlhové obligácie. Do tejto triedy aktív patria zabezpečené záväzky pochádzajúce z úverov, zabezpečené dlhopisové obligácie, zabezpečené syntetické obligácie, zabezpečené dlžobné úpisy s jednou tranžou, zabezpečené dlhopisy fondov, zabezpečené dlžobné úpisy cenných papierov krytých aktívami a zabezpečené dlžobné úpisy zabezpečených dlžobných úpisov.

e)

Komerčné obligácie kryté aktívami.

f)

Ostatné štruktúrované finančné nástroje, ktoré nepatria do predchádzajúcich tried aktív, vrátane štruktúrovaných krytých dlhopisov, štruktúrovaných investičných fondov, cenných papierov viazaných na poistné riziká a spoločností obchodujúcich s derivátmi.

3.   Rating krytých dlhopisov sa vzťahuje na kryté dlhopisy, ktoré nepatria do zoznamu tried aktív týkajúcich sa ratingu štruktúrovaných financií stanovených v odseku 2.

Článok 5

Postupy predkladania správ

1.   Ratingové agentúry predkladajú súbory údajov v súlade so schémami XML, ktoré poskytol orgán ESMA, a používajú systém predkladania správ, ktorý stanovil orgán ESMA. Tieto súbory pomenujú podľa konvencie o pomenúvaní stanovenej orgánom ESMA.

2.   Ratingové agentúry uchovávajú súbory zaslané orgánu ESMA a prijaté týmto orgánom v elektronickej podobe počas obdobia minimálne päť rokov. Tieto súbory sa na požiadanie sprístupnia orgánu ESMA.

3.   Ak ratingová agentúra zistí v predložených údajoch vecné chyby, príslušné údaje odstráni a nahradí ich.

4.   Na odstránenie údajov zašle ratingová agentúra orgánu ESMA súbor, ktorý bude obsahovať polia špecifikované v tabuľke 3 prílohy. Ratingová agentúra po odstránení pôvodných záznamov zašle novú verziu záznamov prostredníctvom súboru, ktorý podľa potreby obsahuje polia špecifikované v tabuľke 1 alebo tabuľke 2.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po dni nasledujúcom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.


PRÍLOHA

Tabuľka 1:   Kvalitatívne údaje pre prvé podávanie správ a následné aktualizácie

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Predpis

Technické polia, ktoré sa do súboru kvalitatívnych údajov zahrnú len raz

1

Version

Verzia súborov opisujúcich štruktúru XML dokumentu (XSD) používaných na vytvorenie súboru.

Povinné.

Presné číslo verzie.

2

Creation date and time

Dátum a čas vytvorenia súboru.

Oznamuje sa ako koordinovaný svetový čas (UTC).

Povinné.

Rozšírený formát dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS).

3

CRA unique identifier

Kód používaný interne systémom na identifikáciu ratingovej agentúry. Musí byť identifikačný kód spoločnosti (BIC) ratingovej agentúry zasielajúcej súbor.

Povinné.

ISO 9362.

Podnikové polia, ktoré sa majú v prípade potreby zahrnúť do súboru kvalitatívnych údajov toľkokrát, ako je to potrebné

4

CRA name

Názov ratingovej agentúry. Zodpovedá názvu ratingovej agentúry v súlade s tým, ako bol oznámený orgánu ESMA. V prípade, že jeden člen predkladá správu za celú skupinu, je to názov skupiny ratingových agentúr.

Povinné pri úvodnom predkladaní správ alebo v prípade zmien.

5

Rating scale identifier

Jedinečne identifikuje špecifickú ratingovú škálu úverovej agentúry.

Povinné pri úvodnom predkladaní správ alebo v prípade zmien.

6

Rating scale validity date

Dátum, od ktorého začína ratingová škála platiť.

Povinné, ak sa oznámi „identifikátor ratingovej škály“.

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

7

Time horizon

Identifikuje časový horizont, na ktorý odkazuje ratingová škála.

Povinné, ak sa oznámi „identifikátor ratingovej škály“.

„L“ v prípade, že ratingová škála sa uplatňuje na dlhodobé ratingy;

„S“ v prípade, že ratingová škála sa uplatňuje na krátkodobé ratingy.

8

Scope of the rating scale

Opis druhu ratingov zahrnutých v škále, v prípade potreby vrátane geografického rozsahu.

Povinné, ak sa oznámi „identifikátor ratingovej škály“.

Maximálne 200 znakov

9

Rating category label

Identifikuje konkrétnu ratingovú kategóriu ratingovej škály.

Povinné, ak sa oznámi „identifikátor ratingovej škály“.

10

Rating category description

Definícia ratingovej kategórie v ratingovej škále.

Povinné, ak sa oznámi „identifikátor ratingovej škály“.

11

Rating category value

Poradie ratingovej kategórie na ratingovej škále so zreteľom na jednotlivé stupne ako podkategórie.

Povinné, ak sa oznámi „identifikátor ratingovej škály“.

Radové číslo je celým číslom s minimálnou hodnotou 1 a maximálnou hodnotou 20. Stanovenie hodnôt ratingových kategórií musí nasledovať podľa poradia. Pre každý rating musí existovať minimálne jedna ratingová kategória.

12

Notch label

Identifikuje konkrétny stupeň v rámci ratingovej škály. Stupne poskytujú ďalšie údaje o ratingovej kategórie.

Povinné, ak bol stupeň zaradený do ratingovej škály, pre ktorú bol oznámený „identifikátor ratingovej škály“.

13

Notch description

Definícia stupňa na ratingovej škále.

Povinné, ak bol stupeň zaradený do ratingovej škály, pre ktorú bol oznámený „identifikátor ratingovej škály“.

14

Notch value

Poradie stupňa na ratingovej škále. Hodnota stupňa je hodnota pridelená ku každému ratingu.

Povinné, ak bol stupeň zaradený do ratingovej škály, pre ktorú bol oznámený „identifikátor ratingovej škály“.

Hodnota stupňa je celé číslo s minimálnou hodnotou 1 a maximálnou hodnotou 99. Uvedené hodnoty musia nasledovať podľa poradia.

15

List of Lead Analysts Internal Identifiers

Zoznam identifikátorov hlavných analytikov vymenovaných ratingovou agentúrou.

Tento zoznam sa aktualizuje zahrnutím nových hlavných analytikov. Tieto záznamy sa môžu zo zoznamu vymazať len v prípade, že obsahujú chyby.

Povinné pri úvodnom predkladaní správ alebo v prípade aktualizácií so zreteľom na hlavných analytikov, ktorí pôsobia v Európskej únii.

Každý záznam uvedený v zozname musí obsahovať interný identifikátor a celé meno hlavného analytika.

Interný identifikátor musí obsahovať maximálne 40 alfanumerických znakov.


Tabuľka 2:   Údaje, ktoré sa majú oznamovať ESMA

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Predpis

Technické polia, ktoré sa do súboru údajov zahrnú len raz

1

CRA unique identifier

Kód používaný interne systémom na identifikáciu ratingovej agentúry. Musí byť identifikačný kód spoločnosti (BIC) ratingovej agentúry zasielajúcej súbor.

Povinné.

ISO 9362.

2

Version

Verzia súborov opisujúcich štruktúru XML dokumentu (XSD) používaných na vytvorenie súboru.

Povinné.

Presné číslo verzie.

3

Creation date and time

Dátum a čas vytvorenia súboru.

Oznamuje sa ako koordinovaný svetový čas (UTC).

Povinné.

Rozšírený formátu dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS).

4

Reporting start date and time

Dátum a čas začiatku obdobia vykazovania.

Oznamuje sa ako koordinovaný svetový čas (UTC).

Povinné.

Rozšírený formátu dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS).

5

Reporting end date and time

Dátum a čas konca obdobia vykazovania.

Oznamuje sa ako koordinovaný svetový čas (UTC).

Povinné.

Rozšírený formátu dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS).

Podnikové polia, ktoré sa majú v prípade potreby zahrnúť do súboru údajov toľkokrát, ako je to potrebné

6

Action type

Identifikuje druh činnosti, ktorú ratingová agentúra vykonáva v súvislosti s konkrétnym ratingom.

Povinné.

„NW“, ak bol rating vydaný po prvýkrát, alebo

„UP“, ak bol rating zvýšený, alebo

„DG“, ak bol rating znížený, alebo

„WD“, ak bol rating odobratý, alebo

„AF“, ak bol rating potvrdený, alebo

„CA“, ak bol ratingu pridelený štatút „kontrola“ alebo revízia, alebo ak bol zmenený či odstránený, alebo ak bol ratingu pridelený výhľad/trend, alebo ak bol zmenený či odstránený, alebo

„SU“, ak sa štatút ratingu zmení z vyžiadaného na nevyžiadaný a naopak, alebo

„DF“, ak sa pre hodnotených emitentov alebo nástroj ohlasuje default.

7

Outlook/Trend

Identifikuje výhľad/trend pridelený ratingu zo strany ratingovej agentúry v súlade s jeho príslušnou politikou.

Povinné.

„POS“ pre pozitívny výhľad/trend alebo

„NEG“ pre negatívny výhľad/trend alebo

„EVO“ pre rozvíjajúci sa výhľad/trend alebo

„STA“ pre stabilný výhľad/trend, alebo

„NOT“ pre žiadny výhľad/trend alebo jeho zrušenie.

8

Watch/Review

Identifikuje kontrolu alebo revíziu pridelenú ratingu zo strany ratingovej agentúry v súlade s jeho príslušnou politikou.

Povinné.

„POW“ pre pozitívnu kontrolu/revíziu alebo

„NEW“ pre negatívnu kontrolu/revíziu alebo

„EVW“ pre rozvoj kontroly/revízie alebo

„UNW“ pre kontrolu/revíziu s neistým smerovaním alebo

„NWT“ pre žiadnu kontrolu/revíziu alebo jej zrušenie.

9

Watch/review determinant.

Identifikuje dôvod pre štatút kontroly/revízie ratingu.

Povinné, ak bol rating vydaný alebo schválený v Európskej únii.

Uplatňuje sa len v prípade, ak sa štatút kontroly/revízie líši od štatútu „NWT“.

„1“, ak bol štatút kontroly/revízie udelený z dôvodu zmeny postupov, modelov alebo kľúčových ratingových predpokladov, alebo

„2“, ak bol štatút kontroly/revízie udelený z hospodárskych, finančných alebo úverových dôvodov, alebo

„3“, ak bol štatút kontroly alebo revízie udelený z iných dôvodov (napr. odchod analytikov, vznik konfliktu záujmov).

10

Responsible CRA unique identifier

Identifikačný kód spoločnosti (BIC) ratingovej agentúry, ktorá danú činnosť vykonala.

Povinné.

ISO 9362.

11

Rating identifier

Jedinečný identifikátor ratingu. V priebehu času zostáva nezmenený.

Povinné.

12

Rating value

Identifikuje hodnotu ratingu po ukončení činnosti.

Povinné.

13

Previous rating value

Identifikuje hodnotu ratingu pred touto činnosťou.

Povinné, ak sa oznámený druh činnosti líši od „NW“.

14

Rating scale identifier

Jedinečným spôsobom identifikuje škálu ratingu.

Povinné.

15

Internal Lead Analyst Identifier

Identifikátor pridelený ratingovou agentúrou hlavnému analytikovi zodpovednému za rating.

Povinné, ak bol rating vydaný v Európskej únii.

Maximálne 40 alfanumerických znakov

16

Country of the Lead Analyst

Identifikuje krajinu sídla hlavného analytika zodpovedného za rating.

Povinné.

ISO 3166.

17

Solicited/ Unsolicited

Identifikuje, či je rating vyžiadaný alebo nevyžiadaný.

Povinné.

„S“, ak bol rating vyžiadaný, alebo

„U“, ak bol rating nevyžiadaný.

18

Rating Type

Identifikuje druh ratingu podľa ratingovej škály.

Povinné.

„C“, ak ide o rating spoločnosti, alebo

„S“, ak ide o rating krajín alebo verejných financií, alebo

„T“, ak ide o rating štruktúrovaných finančných produktov, alebo

„B“, ak sa rating týka krytých dlhopisov, ktoré nepatria medzi štruktúrované finančné nástroje.

19

Country

Kód krajiny hodnoteného emitenta alebo nástroja.

V prípade úverových ratingov pre nadnárodné organizácie sa krajina označí ako „ZZ“.

V prípade úverových ratingov pre štruktúrované finančné nástroje je touto krajinou miesto uloženia väčšiny podkladových aktív.

Ak nie je možné identifikovať miesto uloženia väčšiny podkladových aktív, v predloženom zázname sa uvedie „ZZ“.

Povinné.

ISO 3166-1.

20

Industry

Odvetvový segment emitenta.

Povinné.

Uplatniteľné len v prípade označenia druhu ratingu ako „C“.

„FI“ v prípade, že ide o finančnú inštitúciu vrátane úverových inštitúcií a investičných spoločností;

„IN“ v prípade, že ide o poisťovňu;

„CO“ v prípade, že ide o firemného emitenta, ktorý sa nepovažuje za finančnú inštitúciu alebo za poisťovňu.

21

Sector

Špecifikuje subkategórie pre ratingy krajín a verejných financií.

Povinné.

Uplatniteľné len v prípade označenia druhu ratingu ako „S“.

„SV“ pre rating krajín alebo

„SM“ pre rating nižšej štátnej úrovne alebo rating obcí, alebo

„SO“ pre rating nadnárodných organizácií alebo

„PE“ pre rating verejných subjektov.

22

Asset class

Definuje hlavné triedy aktív pre rating štruktúrovaných finančných produktov.

Povinné.

Uplatniteľné len v prípade označenia druhu ratingu ako „T“.

„ABS“ pre cenné papiere kryté aktívami alebo

„RMBS“ pre cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie alebo

„CMBS“ pre cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na komerčné účely alebo

„CDO“ pre zabezpečené dlhové obligácie alebo

„ABCP“ pre komerčné obligácie kryté aktívami alebo

„OTH“ vo všetkých ostatných prípadoch:

23

Time horizon

Identifikuje časový horizont ratingu podľa ratingovej škály.

Povinné.

„L“ pre dlhodobý rating alebo

„S“ pre krátkodobý rating.

24

Seniority

Identifikuje hodnotové poradie triedy dlhu hodnoteného emitenta alebo nástroja.

Povinné.

Uplatniteľné len v prípade označenia druhu ratingu ako „C“ alebo „S“.

„SE“, ak je rating hodnoteného emitenta alebo nástroja nadradený, alebo

„SB“, ak je rating hodnoteného emitenta alebo nástroja podradený.

25

Currency

Identifikuje, či bol rating uvedený v miestnej alebo cudzej mene.

Povinné.

Uplatniteľné len pre ratingy emitenta.

„LC“ pre rating miestnej meny alebo

„FC“ pre rating cudzej meny.

26

Action validity date and time

Dátum a čas platnosti činnosti. Musí byť v súlade s koordinovaným svetovým časom (UTC) uverejnenia činnosti alebo emisie pri upisovaní.

Povinné.

Rozšírený formátu dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS).

27

Action communication date and time

Dátum a čas oznámenia činnosti hodnotenému subjektu.

Vyjadruje sa ako koordinovaný svetový čas (UTC).

Povinné, iba ak bol rating vydaný v Európskej únii.

Uplatniteľné len ak bola táto činnosť oznámená hodnotenému subjektu.

Rozšírený formátu dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS).

28

Action decision date

Identifikuje dátum, kedy sa rozhodne o činnosti.

Je to dátum predbežného schválenia činnosti (ratingovým výborom), ktoré sa následne oznámi hodnotenému subjektu pred konečným schválením.

Povinné, iba ak bol rating vydaný v Európskej únii.

Formát dátumu podľa ISO 8601: (RRRR-MM-DD).

29

ISIN value

ISIN hodnoteného nástroja. V priebehu času sa nemení.

Povinné, ak bolo hodnotenému nástroju pridelené medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN).

Uplatniteľné len na ratingy nástrojov.

Kód ISO 6166.

30

Internal Instrument Identifier

Jedinečný kód pridelený ratingovou agentúrou na identifikáciu hodnoteného nástroja. V priebehu času sa nemení.

Povinné.

Uplatniteľné len na ratingy nástrojov.

Maximálne 40 alfanumerických znakov.

31

Issuer BIC code

Kód BIC emitenta.

Povinné, ak má ratingová agentúra k dispozícii jedinečný identifikačný kód spoločnosti (BIC) emitenta.

Kód ISO 9362.

32

Internal Issuer Identifier

Jedinečný kód pridelený ratingovou agentúrou na identifikáciu emitenta.

Povinné.

Maximálne 40 alfanumerických znakov.

33

Issuer’s Name

Obsahuje náležite zrozumiteľný odkaz na právny názov emitenta (alebo materskej spoločnosti emitenta).

Povinné.

Maximálne 40 znakov.

34

Originator BIC Code

Kód BIC pôvodcu.

Povinné, ak má ratingová agentúra k dispozícii jedinečný identifikačný kód spoločnosti (BIC) pôvodcu.

Uplatniteľné len v prípade označenia druhu ratingu ako „T“.

Kód ISO 9362.

35

Originator Internal Identifier

Jedinečný kód pridelený pôvodcovi zo strany ratingovej agentúry.

V prípade viacerých pôvodcov je potrebné uviesť „MULTIPLE“.

Povinné.

Uplatniteľné len v prípade označenia druhu ratingu ako „T“.

Maximálne 40 alfanumerických znakov.

36

Originator’s Name

Obsahuje náležite zrozumiteľný odkaz na právny názov pôvodcu (alebo materskej spoločnosti emitenta).

V prípade viacerých pôvodcov je potrebné uviesť „MULTIPLE“.

Povinné.

Uplatniteľné len v prípade označenia druhu ratingu ako „T“.

Maximálne 40 znakov.

37

Withdrawal reason

V prípade, že oznámenou činnosťou je „zrušenie“, je potrebné uviesť dôvod.

Povinné v prípade oznámenia činnosti „WD“.

„1“ pre nesprávne alebo neúplné informácie o emitentovi/emisii, alebo

„2“ pre nesolventnosť hodnoteného subjektu alebo reštrukturalizáciu dlhu, alebo

„3“ pre reorganizáciu hodnoteného subjektu vrátane fúzie alebo akvizície hodnoteného subjektu, alebo

„4“ pre ukončenie splatnosti dlhovej obligácie alebo

„5“ pre automatické stanovenie neplatnosti ratingu z dôvodu obchodného modelu ratingovej agentúry (ako napr. uplynutie platnosti ratingu platného na vopred stanovené obdobie) alebo

„6“ pre ukončenie ratingu z iných dôvodov.


Tabuľka 3:   Zoznam polí pre zrušenie údajov

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Predpis

Technické polia, ktoré sa do súboru zrušených údajov zahrnú len raz

1

CRA unique identifier

Kód používaný interne systémom na identifikáciu ratingovej agentúry. Musí byť identifikačný kód spoločnosti (BIC) ratingovej agentúry zasielajúcej súbor.

Povinné.

ISO 9362.

2

Version

Verzia súborov opisujúcich štruktúru XML dokumentu (XSD) používaných na vytvorenie súboru.

Povinné.

Presné číslo verzie.

3

Cancellation date and time

Dátum a čas zrušenia.

Oznamuje sa ako koordinovaný svetový čas (UTC).

Povinné.

Rozšírený formátu dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS).

Podnikové polia, ktoré sa majú v prípade potreby zahrnúť do súboru zrušených údajov toľkokrát, ako je to potrebné

4

Rating scale identifier

Jedinečne identifikuje špecifickú ratingovú škálu úverovej agentúry.

Povinné.

Uplatniteľné, iba ak sa záznam, ktorý sa má zrušiť, týka ratingovej škály oznámenej ako súčasť kvalitatívnych údajov uvedených v tabuľke 1.

5

Action type

Identifikuje druh činnosti, ktorú ratingová agentúra vykonáva v súvislosti s konkrétnym ratingom.

Povinné.

Uplatniteľné, iba ak sa záznam, ktorý sa má zrušiť, týka činnosti oznámenej ako súčasť údajov uvedených v tabuľke 2.

„NW“, ak bol rating vydaný prvýkrát, alebo

„UP“, ak bol rating zvýšený, alebo

„DG“, ak bol rating znížený alebo

„WD“, ak bol rating odobratý alebo

„AF“, ak bol rating potvrdený, alebo

„CA“, ak bol ratingu pridelený štatút „kontrola“ alebo revízia, alebo ak bol zmenený či odstránený, alebo ak bol ratingu pridelený výhľad/trend, alebo ak bol zmenený či odstránený, alebo

„SU“, ak sa štatút ratingu zmení z vyžiadaného na nevyžiadaný a naopak, alebo

„DF“, ak sa pre hodnotených emitentov alebo nástroj ohlasuje default.

6

Action validity date and time

Dátum a čas platnosti činnosti.

Povinné.

Uplatniteľné, iba ak sa záznam, ktorý sa má zrušiť, týka činnosti oznámenej ako súčasť údajov uvedených v tabuľke 2.

Rozšírený formátu dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS).

7

Rating identifier

Jedinečný identifikátor ratingu pridelený ratingovou agentúrou.

Povinné.

Uplatniteľné, iba ak sa záznam, ktorý sa má zrušiť, týka činnosti oznámenej ako súčasť údajov uvedených v tabuľke 2.

8

Reason for cancellation

Dôvod, prečo bol záznam zrušený.

Povinné.


30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/14


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 447/2012

z 21. marca 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ustanovením regulačných technických predpisov na posudzovanie súladu ratingových metodík

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 4 písm. d),

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa vyžaduje, aby ratingová agentúra používala ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktoré podliehajú overovaniu na základe historických skúseností vrátane spätného testovania.

(2)

Toto nariadenie je nevyhnutné na zabezpečenie transparentnosti pri hodnotení, ktoré vykonáva Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (2), ako aj jednotných pravidiel, pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(3)

ESMA musí posudzovať súlad ratingových agentúr s ustanovením článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009, keď skúma žiadosti o registráciu podľa článku 15 tohto nariadenia. Po registrácii by ESMA mal v rámci svojho priebežného dohľadu posúdiť nepretržitý súlad ratingových agentúr s ustanovením článku 8 ods. 3 vždy vtedy, keď takéto posúdenie považuje za potrebné.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009, a najmä jeho článok 23, neumožňuje orgánu ESMA, Komisii ani iným verejným orgánom členského štátu, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov ani do metodík. Toto nariadenie by preto malo stanoviť pravidlá, podľa ktorých by sa tieto metodiky vyhodnocovali, ale nemalo by týmto orgánom poskytovať možnosť rozhodovania o presnosti úverového ratingu vypočítaného podľa týchto metodík.

(5)

V článku 6 ods. 2, keď sa vykladá v spojení s bodom 9 oddielu A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, sa požaduje, aby si ratingová agentúra zriadila revíznu funkciu zodpovednú za periodické revidovanie metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ako napríklad matematických alebo korelačných predpokladov a všetkých významných zmien v nich alebo ich modifikácií, ako aj vhodnosti týchto metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov v prípade ich použitia alebo navrhnutia ich použitia na hodnotenie nových finančných nástrojov.

(6)

Toto nariadenie je založené na návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii na schválenie podľa postupu stanoveného v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(7)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, založenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Orgán ESMA okrem toho v máji 2011 vyhlásil výzvu na predloženie dôkazov s cieľom získať informácie od účastníkov trhu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, ktoré je potrebné uplatňovať pri posudzovaní súladu ratingových metodík s požiadavkami stanovenými v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Článok 2

Preukázanie súladu

Ratingová agentúra musí byť kedykoľvek schopná orgánu ESMA preukázať, že dodržiava požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré sa týkajú používania ratingových metodík.

Článok 3

Posudzovanie súladu orgánom ESMA

1.   Popri skúmaní súladu ratingových agentúr s ustanovením článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009 v súvislosti so žiadosťou o registráciu podľa článku 15 tohto nariadenia orgán ESMA preskúma, či každá ratingová agentúra priebežne dodržiava článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009, keď to orgán ESMA bude považovať za vhodné.

2.   Orgán ESMA pri skúmaní dodržiavania súladu ratingových agentúr s ustanovením článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009 použije všetky informácie týkajúce sa vyhodnotenia procesu vývoja, schvaľovania, používania a revízie ratingových metodík.

3.   Orgán ESMA pri stanovovaní primeranej úrovne hodnotenia zváži, či má ratingová metodika preukázateľnú históriu jednotnosti a presnosti pri určovaní úverovej spôsobilosti, a môže zohľadniť metódy overovania ako príslušné štandardné alebo prechodné štúdie určené na testovanie tejto špecifickej metodiky.

Článok 4

Posudzovanie prísnosti ratingovej metodiky

1.   Ratingová agentúra používa a uplatňuje ratingové metodiky, ktoré:

a)

obsahujú transparentné a rozsiahle kontroly a postupy na ich vývoj, ako aj súvisiace povolenia, ktoré umožňujú vhodnú stimuláciu;

b)

zahŕňajú všetky hlavné faktory, ktoré sa považujú za relevantné pri určovaní úverovej spôsobilosti hodnoteného subjektu alebo finančného nástroja, ktorá sa opiera o štatistické a historické skúsenosti alebo dôkazy;

c)

zohľadňujú modelový vzťah medzi hodnotenými subjektmi alebo finančnými nástrojmi rovnakého rizikového faktora a rizikových faktorov, voči ktorým sú ratingové metodiky citlivé;

d)

zahŕňajú spoľahlivé, relevantné a kvalitatívne analytické modely, kľúčové ratingové predpoklady a kritériá v prípade, že sú zavedené.

2.   Ratingová agentúra vypracuje a predloží zoznam s podrobným vysvetlením týchto aspektov, pokiaľ ide o používané ratingové metodiky:

a)

každý kvalitatívny faktor vrátane rozsahu kvalitatívneho odhadu pre tento faktor;

b)

každý kvantitatívny faktor vrátane kľúčových premenných, zdrojov údajov, kľúčových predpokladov, modelových a kvantitatívnych techník.

3.   Podrobné vysvetlenia uvedené v odseku 2 zahŕňajú:

a)

vyhlásenie o význame každého kvalitatívneho alebo kvantitatívneho faktora použitého pri tejto ratingovej metodike, v prípade potreby vrátane opisu a odôvodnenia súvisiacich váh priradených týmto faktorom a ich vplyvu na úverové ratingy;

b)

posúdenie vzťahu medzi kľúčovými predpokladmi použitými pri tejto ratingovej metodike a kritickými rizikovými faktormi, ktoré vyplývajú z makroekonomických alebo finančných údajov, a

c)

hodnotenie vzťahu medzi kľúčovými predpokladmi používanými pri ratingovej metodike a volatilitou ratingov, ktorú táto metodika postupne vyvolala.

4.   Ratingová agentúra využíva ratingové metodiky a súvisiace analytické modely, kľúčové ratingové predpoklady a kritériá, ktoré okamžite začleňujú zistenia alebo výsledky pochádzajúce z internej revízie alebo monitorovacieho skúmania, ktoré uskutočnil jeden alebo viacero z týchto subjektov:

a)

nezávislí členovia administratívy alebo dozornej rady ratingovej agentúry;

b)

osoba poverená revíznou funkciou ratingovej agentúry;

c)

akákoľvek iná relevantná osoba alebo výbor, ktoré monitorujú a kontrolujú ratingové metodiky.

Článok 5

Posudzovanie systematickosti ratingovej metodiky

1.   Ratingová agentúra používa ratingovú metodiku a súvisiace analytické modely, kľúčové ratingové predpoklady a kritériá, ktoré sa systematicky uplatňujú pri formulovaní všetkých úverových ratingov v danej triede aktív alebo trhovom segmente, pokiaľ neexistuje objektívny dôvod na odklon od nich.

2.   Ratingová agentúra používa ratingovú metodiku, ktorá dokáže okamžite začleniť zistenia vyplývajúce z každej revízie jej primeranosti.

Článok 6

Posudzovanie kontinuity ratingovej metodiky

Ratingové agentúry používajú ratingové metodiky, ktoré sú navrhnuté a ktoré sa vykonávajú spôsobom, ktorý im umožňuje:

a)

ich ďalšie používanie, pokiaľ neexistuje objektívny dôvod na zmenu alebo zrušenie ratingovej metodiky;

b)

schopnosť okamžite začleniť akékoľvek zistenia vyplývajúce z priebežného monitorovania alebo z revízie, najmä v prípade, keď by takéto zmeny podmienok na štrukturálnom makroekonomickom alebo finančnom trhu mohli ovplyvniť úverové ratingy vypracované prostredníctvom tejto metodiky;

c)

porovnať úverové ratingy v rámci rôznych tried aktív.

Článok 7

Posudzovanie, či ratingová metodika podlieha overovaniu na základe historických skúseností vrátane spätného testovania

1.   Ratingová agentúra používa ratingové metodiky, ktoré majú podporu v kvantitatívnych dôkazoch odlišujúceho charakteru ratingovej metodiky.

2.   Ratingová agentúra používa ratingové metodiky, ktoré opisujú:

a)

historickú dôkladnosť a predikčnú schopnosť úverových ratingov vydaných na základe príslušnej metodiky v primeranom časovom horizonte a v rámci jednotlivých tried aktív;

b)

mieru odchýlky predpokladov použitých v ratingovom modeli od skutočnej miery nesplácania a straty.

3.   Overovanie ratingovej metodiky sa zameriava na:

a)

preskúmanie citlivosti ratingovej metodiky voči zmenám ktoréhokoľvek z jej podkladových predpokladov vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov;

b)

vykonanie vhodného a primeraného hodnotenia historických úverových ratingov vypracovaných prostredníctvom tejto ratingovej metodiky;

c)

používanie spoľahlivých údajov vrátane primeraného rozsahu vzoriek údajov;

d)

primerané zohľadnenie hlavných geografických oblastí hodnotených subjektov alebo finančných nástrojov pre každú hodnotenú ratingovú kategóriu, ako sú štruktúrované finančné produkty, ratingy krajín, ratingy spoločností a finančných inštitúcií, poisťovní, verejných financií.

4.   Ratingová agentúra zavedie postupy, ktoré zabezpečia, aby sa zistili a primerane odstránili systémové ratingové anomálie, ktoré sa zdôraznili pri spätnom testovaní.

5.   Ratingová agentúra do procesu revízie ratingových metodík zahrnie:

a)

pravidelnú revíziu úverového ratingu a výkonnosti hodnotených subjektov a finančných nástrojov;

b)

testovanie na vzorkách a bez vzoriek;

c)

historické informácie o overovaní alebo spätnom testovaní.

Článok 8

Výnimka

V prípade obmedzených kvantitatívnych dôkazov na podporu predikčnej schopnosti ratingovej metodiky je ratingová agentúra vyňatá z dodržiavania článku 7 tohto nariadenia, ak:

a)

zabezpečí, že ratingové metodiky budú citlivými prognózami úverovej spoľahlivosti;

b)

bude priebežne, zlučiteľným spôsobom a v rámci rôznych trhových segmentov uplatňovať interné postupy;

c)

má zavedené procesy na zaistenie toho, aby sa identifikovali a náležite riešili systémové ratingové anomálie zistené spätným testovaním.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.


30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/17


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 448/2012

z 21. marca 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 v oblasti regulačných technických predpisov na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri zriadenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 4 písm. c),

keďže:

(1)

V článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa vyžaduje, aby ratingové agentúry sprístupňovali určité informácie o historických výkonnostných parametroch v centrálnom registri zriadenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“). Tieto informácie sa musia poskytnúť v štandardnej forme podľa požiadaviek orgánu ESMA, pričom ESMA ich sprístupní verejnosti a zároveň uverejní súhrnné informácie o hlavnom zistenom vývoji. Tieto požiadavky sa musia doplniť v oblasti predkladania požadovaných informácií vzhľadom na štruktúru, formát, metódu a obdobie vykazovania.

(2)

Ratingové agentúry patriace do skupiny ratingových agentúr so sídlom v Únii môžu centrálnemu registru informácie poskytovať osobitne. Z dôvodu vysoko integrovanej funkčnej organizácie ratingových agentúr na úrovni Únie a s cieľom uľahčiť pochopenie štatistických údajov by však ratingové agentúry mali byť podnecované, aby informácie do centrálneho registra poskytovali globálne za celú skupinu.

(3)

V systéme centrálneho registra sa údaje o úverových ratingoch zhromažďujú a uschovávajú centrálne. S cieľom pomôcť účastníkom trhu lepšie posúdiť spoľahlivosť úverových ratingov, a tým im pomôcť prijímať investičné rozhodnutia, by centrálny register mal dobrovoľne prijímať aj úverové ratingy vydané ratingovými agentúrami z tretích krajín, v Únii však nepotvrdené, ak tieto ratingové agentúry patria do tej istej skupiny ratingových agentúr.

(4)

S cieľom uľahčiť pochopenie produkovaných štatistických údajov by oznamované údaje o úverových ratingoch mali obsahovať všetky údaje za minimálne obdobie desiatich rokov pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 1060/2009. Ratingová agentúra by nemala byť povinná informovať o týchto údajoch, ak dokáže, že sú vzhľadom na svoj rozsah a zložitosť neprimerané.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov predložených orgánom ESMA Komisii na schválenie podľa postupu stanoveného v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(6)

Orgán ESMA v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 realizoval otvorené verejné konzultácie k návrhom regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov. Orgán ESMA však nevykonal analýzu nákladov a prínosov, keďže ju považoval za neprimeranú vplyvu návrhu regulačných technických predpisov, a to vzhľadom na skutočnosť, že Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere (CESR) zriaďuje centrálny register od roku 2010 a návrh technických predpisov sa zaoberá prevádzkou existujúceho systému, a nie uplatňovaním zásadných nových požiadaviek, preto sa neočakávalo, že orgánu ESMA alebo ratingovým agentúram z toho budú vyplývať veľké dodatočné náklady,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá predkladania informácií vrátane štruktúry, formátu, metódy a obdobia vykazovania, ktoré musia ratingové agentúry sprístupňovať v centrálnom registri v súlade:

a)

s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009;

b)

s bodom 1 časti II oddielu E prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009.

KAPITOLA II

ŠTRUKTÚRA INFORMOVANIA

Článok 2

Zásady predkladania informácií

1.   Ratingová agentúra predkladá nasledujúce druhy správ centrálnemu registru zriadenému orgánom ESMA:

a)

správy s kvalitatívnymi údajmi v zmysle článku 7 a článku 9 a

b)

správy s ratingovými údajmi v zmysle článku 8 a článku 10.

2.   Ratingová agentúra zodpovedá za presnosť, úplnosť a dostupnosť oznamovaných údajov. Zabezpečuje včasné predkladanie správ pomocou informačných kanálov uvedených v článku 11 a postupu informovania uvedeného v článku 13.

3.   Ak ratingová agentúra patrí do skupiny ratingových agentúr, členovia skupiny môžu poveriť jedného zo svojich členov predkladaním správ s požadovanými informáciami v mene skupiny. Pri predkladaní správ s informáciami v mene skupiny poverený člen skupiny identifikuje seba a členov skupiny, v mene ktorých informácie predkladá.

Článok 3

Predkladané ratingy

1.   Ratingová agentúra predkladá údaje o úverových ratingoch za každé obdobie informovania, kým sa tento úverový rating nezruší.

2.   Ratingová agentúra informuje o vyžiadaných aj nevyžiadaných ratingoch. Určí, či je rating vyžiadaný, alebo nevyžiadaný.

3.   K informovaniu vykonávanému ratingovou agentúrou v mene skupiny ratingových agentúr môže patriť informovanie o údajoch ratingových agentúr tretích krajín patriacich do rovnakej pridruženej skupiny, ktoré sa v Únii nepotvrdzujú. Ak ratingová agentúra o týchto údajoch neinformuje, poskytne vysvetlenie vo svojej správe o kvalitatívnych údajoch.

4.   Ratingová agentúra informuje o údajoch týkajúcich sa úverových ratingov za minimálne obdobie desiatich rokov pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 1060/2009. Ratingová agentúra, ktorá do 7. decembra 1999 nevydala úverové ratingy, informuje o údajoch za obdobia vykazovania nasledujúce po prvom dátume vydania úverového ratingu. Ratingová agentúra nemusí informovať o údajoch za obdobia vykazovania, ktoré predchádzajú jej registrácii alebo osvedčeniu podľa nariadenia (ES) č. 1060/2009, ak dokáže, že informovanie o týchto údajoch je vzhľadom na ich rozsah a zložitosť neprimerané.

5.   Ratingová agentúra informuje o nasledujúcich druhoch ratingov:

a)

ratingy spoločností;

b)

ratingy štruktúrovaných finančných produktov;

c)

ratingy krajín a ratingy verejných financií.

Článok 4

Ratingy spoločností

1.   Ratingová agentúra informuje o údajoch týkajúcich sa ratingov spoločností na základe emitenta.

2.   Ratingová agentúra môže, ale nemusí ratingy dcérskej spoločnosti podniku považovať za samostatné. Táto ratingová agentúra vysvetlí politiku, ktorú zvolila.

3.   Pri informovaní o ratingoch spoločností ratingová agentúra klasifikuje ratingy v rámci jedného z odvetví uvedených v poli 18 tabuľky 1 prílohy II.

4.   V prípade dostupnosti informuje aj o ratingových údajoch spoločností týkajúcich sa krátkodobých a dlhodobých ratingov. V prípade dlhodobých ratingov informuje o ratingoch emitenta. Ak rating emitenta nie je k dispozícii, informuje o ratingoch dlhodobých nezabezpečených dlhových nástrojov. Ak sú k dispozícii ratingy cudzej a miestnej meny, informuje len o ratingoch cudzej meny.

Článok 5

Ratingy štruktúrovaných finančných produktov

1.   Pod podmienkou osobitných charakteristík stanovených v odsekoch 2 a 3 ratingové agentúry informujú o dlhodobých ratingoch štruktúrovaných finančných produktov na základe emitenta.

2.   Ratingová agentúra informuje o dlhodobých ratingoch štruktúrovaných investičných nástrojov a podobných štruktúrach na základe emitenta.

3.   Ratingová agentúra informuje o krátkodobých ratingoch komerčných dlhopisov krytých aktívami na základe emitenta.

4.   Pri informovaní o ratingoch štruktúrovaných finančných produktov ratingová agentúra klasifikuje ratingy v rámci jednej z týchto tried aktív:

a)

Cenné papiere kryté aktívami. Do tejto triedy aktív patria podtriedy aktív, ako napríklad pôžičky na automobil/loď/lietadlo, študentské pôžičky, spotrebné úvery, pôžičky na zdravotnú starostlivosť, pôžičky na stavbu domu, filmové pôžičky, pôžičky na nákup spotrebných materiálov, lízingy na zariadenia, pohľadávky z kreditných kariet, daňové záložné práva, problémové úvery, úverové dlhopisy, pôžičky na karavany a obchodné pohľadávky.

b)

Cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie. Do tejto triedy aktív patria podtriedy aktív, ako napríklad rizikové cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie, nerizikové cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie a americká hypotéka.

c)

Cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na komerčné účely. Do tejto triedy aktív patria podtriedy aktív, ako napríklad retailové pôžičky alebo pôžičky na kancelárske nehnuteľnosti, nemocničné pôžičky, pôžičky pre ústavy starostlivosti, pôžičky na skladovacie zariadenia, hotelové pôžičky, pôžičky pre opatrovateľské domovy, priemyselné pôžičky a pôžičky na bývanie pre viac rodín.

d)

Zabezpečené dlhové obligácie. Do tejto triedy aktív patria podtriedy aktív, ako napríklad zabezpečené záväzky z pôžičky, zabezpečené obligácie dlhopisov, zabezpečené syntetické obligácie, zabezpečené dlhové obligácie s jednou splátkou, zabezpečené obligácie fondov, zabezpečené dlhové obligácie cenných papierov krytých aktívami a zabezpečené dlhové obligácie zabezpečených dlhových obligácií.

e)

Komerčné obligácie kryté aktívami.

f)

Ostatné štruktúrované finančné nástroje, ktoré nepatria do predchádzajúcich tried aktív, ako napríklad štruktúrované kryté dlhopisy, štruktúrované investičné nástroje, poistné cenné papiere a spoločnosti s derivátovými produktmi.

5.   Ratingová agentúra určí, do ktorej triedy a podtriedy aktív (ak je to vhodné) patria jednotlivé hodnotené nástroje.

6.   Na účely poľa 17 tabuľky 1 prílohy II je kódom krajiny použitým pre nástroj kód krajiny sídla väčšiny podkladových aktív. Keď sa nedá určiť sídlo väčšiny podkladových aktív, hodnotený nástroj sa klasifikuje ako „medzinárodný“.

Článok 6

Ratingy krajín a ratingy verejných financií

1.   Ratingová agentúra informuje o údajoch týkajúcich sa ratingov krajín a ratingov verejných financií na základe emitenta. Ratingová agentúra klasifikuje ratingy v rámci jedného z nasledujúcich odvetví:

a)

štátne ratingy miestnej meny;

b)

štátne ratingy cudzej meny;

c)

ratingy na nižšej ako národnej úrovni a ratingy na úrovni obcí, ako napríklad štáty a miestne samosprávy;

d)

ratingy nadnárodných organizácií, ako napríklad inštitúcií, ktoré zriadilo, vlastní a riadi viac štátnych akcionárov vrátane organizácií, na ktoré sa vzťahuje kódex U (činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení) podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskych spoločenstvách (ďalej len „NACE“) (3);

e)

ratingy verejných subjektov vrátane subjektov, na ktoré sa vzťahujú kódy NACE, a to O (verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie), P (vzdelávanie) a Q (zdravotníctvo a sociálna pomoc).

2.   V rámci každého odvetvia informuje o krátkodobých a dlhodobých ratingoch emitenta. Ak rating emitenta nie je k dispozícii, informuje o ratingoch dlhodobých dlhov.

3.   Na účely poľa 17 tabuľky 1 prílohy II platí, že ak nemožno určiť krajinu emisie v prípade nadnárodných organizácií uvedených v odseku 1 písm. d), hodnotený emitent sa klasifikuje ako „medzinárodný“.

KAPITOLA III

FORMÁT INFORMOVANIA

Článok 7

Kvalitatívne údaje

1.   Ratingová agentúra predkladá správy o kvalitatívnych údajoch vo formáte uvedenom v tabuľke 1 prílohy I. Ratingová agentúra informuje najmä o kvalitatívnych údajoch vo vlastnej ratingovej škále, pričom vysvetľuje jednotlivé charakteristiky a význam každého ratingu. Ratingová agentúra môže informovať až v šiestich ratingových škálach. O akejkoľvek kombinácii časového horizontu a druhu ratingu sa môže informovať len pomocou jednej ratingovej škály.

2.   Ak ratingová agentúra vydá ratingy pre určitý časový horizont a druh ratingu pomocou viacerých ratingových škál, v správach o kvalitatívnych údajoch informuje len o ratingovej škále použitej pre početnú väčšinu takýchto ratingov. O ratingoch sa neinformuje v správach o ratingových údajoch, keď sa pri nich použila ratingová škála, o ktorej sa podľa tohto odseku neinformovalo.

3.   Ratingová škála obsahuje neurčený počet všeobecných ratingových kategórií, ktoré môžu obsahovať podkategórie s neurčeným počtom stupňov. Ratingová agentúra informuje o ratingových kategóriách aj stupňoch, ak sú dostupné.

Článok 8

Ratingové údaje

1.   Ratingová agentúra informuje v správach o ratingových údajoch uvedených v článku 3 vo formáte uvedenom v tabuľke 1 prílohy II.

2.   Na účely poľa 12 tabuľky 1 prílohy II informuje ratingová agentúra o zlyhaní ratingu vtedy, ak sa vyskytne jedna z týchto udalostí:

a)

rating naznačuje, že podľa definície zlyhania ratingovej agentúry došlo k zlyhaniu;

b)

rating bol zrušený v dôsledku platobnej neschopnosti hodnoteného subjektu alebo v dôsledku dlhovej reštrukturalizácie;

c)

akákoľvek iná udalosť, pri ktorej ratingová agentúra považuje hodnotený subjekt alebo hodnotený nástroj za zlyhaný, závažne poškodený alebo podobne.

3.   Všetky oznámené ratingy, ktoré sa počas konkrétneho obdobia vykazovania zrušili, musia byť doplnené o odôvodnenie zrušenia na základe poľa 11 tabuľky 1 prílohy II. Ratingy, ktoré boli zrušené do 7. septembra 2010, môžu byť zaradené do kategórie „Koniec ratingu z iných príčin“.

Článok 9

Zmeny a zrušenia kvalitatívnych údajov

1.   Ratingová agentúra informuje o zmenách a zrušeniach kvalitatívnych údajov, o ktorých informovala, ak je to nevyhnutné na to, aby:

a)

zohľadnila zmeny kvalitatívnych údajov;

b)

opravila faktické chyby v informovaní o ratingovej škále.

2.   Pri zmenách kvalitatívnych údajov (s výnimkou údajov o ratingovej škále) ratingová agentúra odošle novú správu obsahujúcu aktualizované údaje. Ratingová agentúra odošle novú správu o kvalitatívnych údajoch iba vtedy, ak sa vyskytla zmena v akýchkoľvek údajoch, pričom sa informuje iba o zmenených údajoch. V prípade zmeny metodológie ratingová agentúra predloží aktualizované kvalitatívne údaje a môže sa odvolať na dodatočné informácie o historických zmenách metodológie uvedené na svojej webovej stránke.

3.   Ak dôjde k zmene ratingovej škály, ktorá sa obmedzuje na označenia kategórií alebo stupňov, ratingová agentúra odošle správu o kvalitatívnych údajoch obsahujúcu aktualizovaný záznam o predchádzajúcej ratingovej škále (identifikovanej podľa jedinečného ratingového identifikátora), ktorým sa príslušne upravujú označenia alebo opisy. Ostatné polia týkajúce sa ratingovej škály sa začlenia do správy bez zmien. Ratingová agentúra použije polia uvedené v tabuľke 1 prílohy I.

4.   Ak sa vyskytne závažná zmena ratingovej škály, ratingová agentúra oznámi novú ratingovú škálu a vykoná tieto kroky:

a)

odošle kvalitatívny súbor s aktualizovaným záznamom o predchádzajúcej ratingovej škále, ktorým sa upravuje koncový dátum platnosti na dátum konca predchádzajúceho obdobia vykazovania. Ratingová agentúra použije polia uvedené v tabuľke 1 prílohy I;

b)

ratingová agentúra informuje o novej ratingovej škále s novým jedinečným identifikátorom a dátumom začiatku platnosti prvého obdobia vykazovania, pre ktoré platí;

c)

po prijatí súboru so spätnou väzbou z centrálneho registra, v ktorom sa potvrdzuje prijatie novej ratingovej škály, odošle súbory s ratingovými údajmi zodpovedajúce prvému obdobiu vykazovania, na ktoré sa vzťahuje nová ratingová škála.

5.   Ak sa ratingová škála zruší, ratingová agentúra vykoná tieto kroky:

a)

zrušenie sa uskutoční pred predložením správy ratingovej agentúry centrálnemu registru o ratingových údajoch týkajúcich sa tejto ratingovej škály. Ak už o ratingových údajoch informovala, musí zrušiť všetky ratingové údaje používajúce predchádzajúcu ratingovú škálu;

b)

ratingová agentúra odošle súbor s kvalitatívnymi údajmi obsahujúci zrušenie ratingovej škály. Ratingová agentúra použije polia uvedené v tabuľke 2 prílohy I.

Článok 10

Zrušenie ratingových údajov a historické informovanie o ratingových údajoch

1.   Ak sa v ratingových údajoch, o ktorých sa informovalo, zistia faktické chyby, ratingová agentúra informuje o zrušení týchto ratingových údajov a zrušené ratingové údaje nahradí.

2.   Ak sa ratingové údaje rušia, ratingová agentúra prijme jedno z týchto opatrení:

a)

v prípade ratingového záznamu aktuálneho obdobia vykazovania ratingová agentúra použije polia uvedené v tabuľke 2 prílohy II. Po zrušení pôvodného záznamu odošle novú verziu záznamu;

b)

v prípade ratingového záznamu predchádzajúceho obdobia vykazovania môže ratingová agentúra zrušiť pôvodné ratingové údaje pre všetky obdobia vykazovania pomocou polí uvedených v tabuľke 2 prílohy II vrátane dôvodu zrušenia a potom môže pomocou postupu opísaného v článku 3 ods. 4 nahradiť pôvodnú verziu záznamu vo všetkých obdobiach.

3.   Pri retroaktívnom informovaní o ratingových údajoch ratingová agentúra pridá do ratingových polí historické obdobie vykazovania o ratingu a odôvodnenie informovania o historických ratingových údajoch, ako je to uvedené v poliach 24 a 25 tabuľky 1 prílohy II.

KAPITOLA IV

METÓDA INFORMOVANIA

Článok 11

Informačné kanály a prenos údajov

1.   Pri informovaní centrálneho registra o údajoch ratingová agentúra použije informačné nástroje systému centrálneho registra.

2.   Všetky súbory odoslané do centrálneho registra a súbory z neho prijaté sú vo formáte XML kompatibilnom so schémami XSD vydanými orgánom ESMA.

3.   Ratingová agentúra pomenuje súbory podľa konvencie pomenovania stanovenej orgánom ESMA.

4.   Ratingová agentúra uchováva súbory odoslané do centrálneho registra a z neho prijaté v elektronickej podobe minimálne päť rokov. Orgánu ESMA sa sprístupnia na požiadanie.

Článok 12

Zásady výmeny súborov a obdobia vykazovania

1.   Ratingová agentúra odosiela všetky súbory týkajúce sa konkrétneho obdobia vykazovania počas ďalšieho predpublikačného obdobia do centrálneho registra. Táto požiadavka sa týka súborov s kvalitatívnymi údajmi aj súborov s ratingovými údajmi.

2.   Obdobie vykazovania trvá šesť mesiacov, od 1. januára do 30. júna alebo od 1. júla do 31. decembra. Predpublikačné obdobie tvoria tri mesiace po ukončení príslušného obdobia vykazovania, čiže od 1. januára do 31. marca alebo od 1. júla do 30. septembra. Začiatok a koniec predpublikačného obdobia a obdobia vykazovania sa určujú v stredoeurópskom čase (CET).

3.   Ratingová agentúra najskôr odošle kvalitatívne údaje. Súbory s ratingovými údajmi odošle až po prijatí súboru so spätnou väzbou z centrálneho registra, ktorým sa overujú kvalitatívne údaje.

4.   Počas každého predpublikačného obdobia ratingová agentúra predkladá centrálnemu registru súbory s ratingovými údajmi obsahujúce všetky informácie uvedené v tabuľkách 1, 2 a 3 prílohy II. O zrušení ratingových údajov sa informuje podľa článku 10.

5.   Keď ratingová agentúra prvýkrát informuje centrálny register, prepošle súbor s kvalitatívnymi údajmi obsahujúci všetky kvalitatívne údaje podľa tabuliek 1, 2 a 3 prílohy I. Potom ratingová agentúra informuje iba o nových ratingových škálach, aktualizáciách a zrušeniach kvalitatívnych údajov podľa článku 9.

6.   Okrem prvého informovania centrálneho registra ratingová agentúra odošle podľa článku 3 ods. 4 aj správu o historických údajoch. Toto informovanie sa uskutoční v chronologickom poradí období vykazovania, pričom sa začne s prvým obdobím.

Článok 13

Postup informovania

1.   Ratingová agentúra zabezpečí, aby informácie odosielané do centrálneho registra zodpovedali jej interným záznamom. Počas predpublikačného obdobia sa všetky príslušné súbory odošlú v chronologickom poradí a v tomto období sa tiež opravia všetky chyby.

2.   Centrálny register odošle ratingovej agentúre súbor so spätnou väzbou pre každý údajový súbor a v ňom buď potvrdí prijatie a správne načítanie súboru, alebo informuje ratingovú agentúru o zistených chybách. Ak centrálny register zistí chybu, ratingová agentúra včas odošle opravy takto:

a)

pri chybách súboru ratingová agentúra opraví chybu podľa uvedenia v súbore so spätnou väzbou a opätovne odošle celý súbor;

b)

pri chybách obsahu ratingová agentúra opraví chybu podľa uvedenia v súbore so spätnou väzbou a opätovne odošle iba opravené záznamy.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

Zoznam polí pre súbor s kvalitatívnymi údajmi

Tabuľka 1:   Zoznam polí činnosti pre prvé oznámenie a aktualizáciu súboru s kvalitatívnymi údajmi

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

CRA Name

Názov používaný na identifikáciu ratingovej agentúry vo webovom rozhraní usmernení CEREP. Musí zodpovedať názvu používanému ratingovou agentúrou pri registračnom procese a všetkých ostatných postupoch dohľadu v rámci orgánu ESMA. Ak jeden člen skupiny ratingových agentúr informuje za celú skupinu, uvedie sa názov odkazujúci na skupinu ratingových agentúr.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

2.

CRA Description

Stručný opis ratingovej agentúry.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

3.

CRA Methodology

Opis ratingovej metodológie ratingovej agentúry. Ratingová agentúra má možnosť opísať jedinečné vlastnosti svojej ratingovej metodológie.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

4.

Solicited and unsolicited ratings policies

Opis politiky uplatňovanej ratingovou agentúrou na vyžiadané a nevyžiadané ratingy. Ak existuje viac politík, zadajú sa príslušné druhy ratingov uplatňované pre každú politiku.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

5.

Subsidiary ratings policy

Opis politiky týkajúcej sa informovania o ratingu dcérskych spoločností.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien. Týka sa len ratingových agentúr vydávajúcich ratingy spoločností.

6.

Geographical reporting scope

Informácie o tom, či ide o globálne pokrytie. Ak nejde o globálne pokrytie, ratingová agentúra vysvetlí prečo.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

Na určenie globálneho alebo iného pokrytia sa použijú značky Global/Non global XML. V prípade výberu Non global je povinné vedľajšie pole, v ktorom sa vysvetlí dôvod.

7.

Definition of default

Opis definície zlyhania, ktorý uplatňuje ratingová agentúra.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

8.

Rating scale identifier

Jedinečne identifikuje osobitnú ratingovú škálu ratingovej agentúry.

Povinné, ak je potrebné o ratingovej škále informovať alebo ju aktualizovať.

9.

Rating scale validity start date

Dátum, od ktorého je ratingová škála platná (BOP). Zodpovedá platnému dátumu začiatku obdobia vykazovania v systéme. Dátum sa nesmie prekrývať s ratingovou škálou, o ktorej sa už pre ten istý rozsah informovalo.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

Formát dátumu podľa normy ISO 8601

(RRRR-MM-DD).

10.

Rating scale validity end date

Dátum posledného dňa platnosti ratingovej škály (EOP). Zodpovedá platnému dátumu konca obdobia vykazovania v systéme. Ak nie je známy konkrétny dátum konca platnosti alebo je tento dátum v budúcnosti, uvedie sa v tvare 9999-01-01. Dátum sa nesmie prekrývať s ratingovou škálou, o ktorej sa už pre ten istý rozsah informovalo.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

Formát dátumu podľa normy ISO 8601

(RRRR-MM-DD).

11.

Time horizon

Určuje uplatniteľnosť ratingovej škály na základe časového horizontu. Platná je kombinácia druhu ratingu a časového horizontu.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

„L“, ak sa ratingová škála vzťahuje na dlhodobé ratingy.

„S“, ak sa ratingová škála vzťahuje na krátkodobé ratingy.

12.

Rating type

Určuje uplatniteľnosť ratingovej škály na základe druhu ratingu. Platná je kombinácia druhu ratingu a časového horizontu.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

„C“, ak sa ratingová škála vzťahuje na ratingy spoločností.

„S“, ak sa ratingová škála vzťahuje na ratingy krajín a ratingy verejných financií.

„T“, ak sa ratingová škála vzťahuje na ratingy štruktúrovaných finančných produktov.

13.

Rating category label

Určuje osobitnú ratingovú kategóriu v rámci ratingovej škály.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

14.

Rating category description

Definícia ratingovej kategórie v ratingovej škále.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

15.

Rating category value

Pozícia ratingovej kategórie v ratingovej škále, pričom stupne sa považujú za podkategórie.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

Radovou číslovkou je celé číslo s minimálnou hodnotou 1 a maximálnou hodnotou 20. Ratingové kategórie musia byť uvedené v postupnom poradí. Pre každý rating musí byť minimálne jedna ratingová kategória.

16.

Notch label

Určuje osobitný stupeň v rámci ratingovej škály. Stupne predstavujú ďalšie podrobnosti o ratingovej kategórii.

Povinné, ak sa v ratingovej škále uvádza stupeň.

17.

Notch description

Definícia stupňa v ratingovej škále.

Povinné, ak sa v ratingovej škále uvádza stupeň.

18.

Notch value

Pozícia stupňa v ratingovej škále. Hodnota stupňa je hodnota priradená ku každému ratingu s cieľom určiť rating na začiatku a na konci každého obdobia.

Povinné, ak sa v ratingovej škále uvádza stupeň.

Hodnotou stupňa je celé číslo s minimálnou hodnotou 1 a maximálnou hodnotou 99. Hodnoty musia byť uvedené v postupnom poradí. Na každú osobitnú ratingovú kategóriu sa vzťahuje neurčený počet stupňov.


Tabuľka 2:   Pole na zrušenie ratingových škál

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

Rating scale identifier

Identifikátor ratingovej škály, ktorá sa má zrušiť.

Povinné.


Tabuľka 3:   Zoznam technických polí pre súbor s kvalitatívnymi údajmi

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

Language

Určuje jazyk súboru.

Povinné.

ISO 639-1.

2.

CRA unique identifier

Interne používaný kód systému na identifikáciu ratingovej agentúry. Musí to byť identifikačný kód spoločnosti (BIC) pridelený ratingovej agentúre odosielajúcej súbor.

Povinné.

ISO 9362.

3.

Version

Verzia formátu XML Schema Definition (XSD) použitá na vytvorenie súboru.

Povinné.

Presné číslo verzie.

4.

Creation date

Dátum vytvorenia súboru.

Povinné.

Formát dátumu podľa normy ISO 8601

(RRRR-MM-DD).

5.

Creation time

Čas vytvorenia súboru. Uvádza sa miestny čas ratingovej agentúry, ktorá vytvorila súbor, a vyjadruje sa v koordinovanom svetovom čase UTC +/– hodín.

Povinné.

Formát času podľa normy ISO 8601

(HH:MM:SS).

6.

Creation time offset

Určuje hodiny posunu miestneho času vytvorenia súboru pred hodinami UTC alebo po nich. Samostatné vedľajšie pole s hodnotami (+/–) HH, ktoré sa upravia o letný čas.

Povinné.


PRÍLOHA II

Zoznam polí pre súbor s ratingovými údajmi

Tabuľka 1:   Zoznam polí činnosti pre súbor s ratingovými údajmi

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

Rating identifier

Jedinečný identifikátor ratingu, ktorý sa nesmie časom meniť.

Povinné.

2.

Rating name

Názov alebo opis ratingu. Určuje rating, hodnotený nástroj či eminenta.

Nepovinné.

3.

Internal instrument identifier

Jedinečný kód na identifikáciu hodnoteného finančného nástroja. Nesmie sa časom meniť.

Povinné.

Týka sa len ratingov štruktúrovaných finančných produktov [nie štruktúrovaných investičných nástrojov (SIV)].

4.

Standard instrument identifier

Medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera (ISIN) hodnoteného nástroja. Nesmie sa časom meniť.

Nepovinné.

Týka sa len ratingov štruktúrovaných finančných produktov (nie SIV).

Kód podľa ISO 6166.

5.

Internal issuer identifier

Jedinečný identifikátor emitenta (alebo materskej spoločnosti emitenta). Nesmie sa časom meniť.

Povinné.

Týka sa len ratingov spoločností, ratingov krajín, ratingov verejných financií a ratingov SIV.

6.

Standard issuer identifier

Jedinečný identifikačný kód spoločnosti (BIC) emitenta. Nesmie sa časom meniť.

Nepovinné.

Týka sa len ratingov spoločností, ratingov krajín, ratingov verejných financií a ratingov SIV.

Kód podľa ISO 9362.

7.

Rating BOP

Hodnota stupňa na začiatku obdobia vykazovania. Je rovnaká ako hodnota dátumu konca platnosti ratingu z predchádzajúceho obdobia okrem prípadov, keď sa v ratingovej škále uskutočnia zmeny.

Povinné.

Týka sa len ratingov existujúcich na začiatku obdobia vykazovania.

8.

Rating EOP

Hodnota stupňa na konci obdobia vykazovania.

Povinné.

Týka sa len ratingov existujúcich na konci obdobia vykazovania.

9.

New rating

Označuje, že rating bol vytvorený prvýkrát počas obdobia vykazovania.

Povinné.

10.

Withdrawal

Označuje, že rating bol počas obdobia vykazovania zrušený. Po zrušení sa o tomto konkrétnom ratingu už v ďalších obdobiach vykazovania neinformuje.

Povinné, ak bol rating zrušený počas obdobia vykazovania.

11.

Withdrawal reason

Dôvod, pre ktorý sa záznam nachádza v poli Zrušenie.

Povinné, ak sa informuje o poli Zrušenie.

„1“ v prípade nesprávnych alebo nedostatočných informácií o emitentovi/emisii.

„2“ v prípade bankrotu hodnoteného subjektu alebo jeho dlhovej reštrukturalizácie.

„3“ v prípade reorganizácie hodnoteného subjektu vrátane zlúčenia alebo akvizície hodnoteného subjektu.

„4“ v prípade konca platnosti dlhovej obligácie.

„5“ v prípade automatického zneplatnenia ratingu z dôvodu obchodného modelu ratingovej agentúry.

„6“ v prípade konca platnosti ratingu z iných dôvodov.

12.

Default

Určuje, či hodnotený emitent alebo nástroj počas obdobia vykazovania zlyhali, ako je to uvedené v článku 9 ods. 2

Povinné.

13.

Solicited/Unsolicited

Úverový rating sa považuje za nevyžiadaný, ak sa tento rating neinicioval na žiadosť emitenta alebo hodnoteného subjektu. Úverový rating sa považuje za vyžiadaný, ak ho inicioval emitent, hodnotený subjekt alebo jeho zástupca.

Povinné.

„S“ v prípade vyžiadaného ratingu.

„U“ v prípade nevyžiadaného ratingu.

„N“ v prípade, ak táto informácia nebola k dispozícii v obdobiach vykazovania do 7. septembra 2010.

14.

Location of the issuance of the rating

Určuje, kto rating vydáva.

Povinné.

„I“, ak rating vydáva v EÚ ratingová agentúra zaregistrovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009.

„E“ v prípade ratingu potvrdeného v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

„T“ v prípade ratingu vydaného certifikovanou ratingovou agentúrou v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 v znení zmien a doplnení.

„N“ v prípade, ak táto informácia nebola k dispozícii v obdobiach vykazovania do 7. septembra 2010.

„O“ v ostatných prípadoch.

15.

Time horizon

Určuje, či je rating krátkodobý, alebo dlhodobý. Nesmie sa časom meniť.

Povinné.

„S“, ak je rating krátkodobý.

„L“, ak je rating dlhodobý.

16.

Rating type

Určuje, či ide o rating spoločnosti, rating krajiny, rating verejných financií alebo rating štruktúrovaného finančného produktu. Nesmie sa časom meniť.

Povinné.

„C“, ak ide o rating spoločnosti.

„S“, ak ide o rating krajiny alebo rating verejných financií.

„T“, ak ide o rating štruktúrovaného finančného produktu.

17.

Country

Kód krajiny hodnoteného emitenta/nástroja.

Povinné.

ISO 3166-1. Kód ZZ sa použije na identifikáciu kategórie Medzinárodný.

18.

Industry

Odvetvie emitenta.

Povinné.

Týka sa ratingov spoločností.

„FI“ v prípade, ak ide o finančnú inštitúciu, a to aj úverovú inštitúciu alebo investičnú firmu.

„IN“, ak ide o poisťovňu.

„CO“, ak ide o emitenta-spoločnosť, ktorá sa nepovažuje za finančnú inštitúciu ani poisťovňu.

19.

Sector

Udáva podkategórie ratingu krajín a ratingu verejných financií.

Povinné.

Týka sa ratingu krajín a ratingu verejných financií.

„FC“, ak ide o štátny rating cudzej meny.

„SL“, ak ide o štátny rating miestnej meny.

„SM“, ak ide o rating na nižšej ako národnej úrovni a rating na úrovni obcí.

„SO“, ak ide o rating nadnárodnej organizácie.

„PE“, ak ide o rating verejného subjektu.

20.

Asset class

Určuje hlavné triedy aktív pre ratingy štruktúrovaných finančných produktov.

Povinné.

Týka sa ratingov štruktúrovaných finančných produktov.

„ABS“, ak ide o cenné papiere kryté aktívami.

„RMBS“, ak ide o cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie.

„CMBS“, ak ide o cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na komerčné účely.

„CDO“, ak ide o zabezpečené dlhové obligácie.

„ABCP“, ak ide o komerčné obligácie kryté aktívami.

„OTH“ v ostatných prípadoch.

21.

Sub-asset

Určuje podtriedy aktív pre ratingy ABS, RMBS a CDO.

Povinné.

Týka sa definovaných tried aktív ratingov štruktúrovaných finančných produktov.

V prípade ABS:

„CCS“, ak ide o cenné papiere kryté pohľadávkami z kreditných kariet.

„ALB“, ak ide o cenné papiere kryté pôžičkou na automobil.

„OTH“ v ostatných prípadoch ABS.

V prípade RMBS:

„HEL“, ak ide o americkú hypotéku.

„PRR“, ak ide o rizikové RMBS.

„NPR“, ak ide o nerizikové RMBS.

V prípade CDO:

„CFH“, ak ide o peňažný tok alebo hybridné CDO/CLO.

„SDO“, ak ide o syntetické CDO/CLO.

„MVO“, ak ide o CDO s trhovou hodnotou.

22.

Vintage year

Udáva rok vydania hodnoteného nástroja. Nesmie sa časom meniť.

Povinné.

Týka sa ratingov štruktúrovaných finančných produktov.

23.

Responsible CRA unique identifier

Identifikačný kód spoločnosti (BIC) priradený subjektu zodpovednému za hodnotenie, t. j. v prípade:

ratingu vydaného v EÚ ratingová agentúra zaregistrovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009, ktorá rating vydala,

potvrdeného ratingu ratingová agentúra zaregistrovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009, ktorá rating potvrdila,

ratingu vydaného ratingovou agentúrou certifikovanou v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009 certifikovaný subjekt,

ratingu vydaného v tretej krajine, ale nepotvrdeného ratingovou agentúrou zaregistrovanou v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009, ratingová agentúra tretej krajiny, ktorá rating vydala.

Povinné.

ISO 9362.

24.

Historical reporting period of the rating

Určuje obdobie vykazovania ratingu, ak sa vyskytlo v minulosti. Použije sa, ak sa o ratingu informuje počas publikovaného obdobia na opravu faktických chýb.

Nepovinné.

Formát dátumu podľa normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

25.

Reason for historical rating reporting

Dôvod, prečo sa o ratingu informuje za predchádzajúce obdobie vykazovania.

Povinné, ak sa informuje o poli Historické obdobie vykazovania ratingu.


Tabuľka 2:   Zoznam polí na zrušenie ratingových údajov

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

Rating identifier

Oznámenie existujúceho identifikátora ratingu, ktorý sa má zrušiť.

Povinné.

2.

Reason for Historic Cancellation

Dôvod, prečo sa rating za všetky predchádzajúce obdobia vykazovania ruší.

Nepovinné.

Povinné v prípade úplného zrušenia (zrušenie ratingu za všetky obdobia).


Tabuľka 3:   Zoznam technických polí pre súbor s ratingovými údajmi

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

Language

Určuje jazyk súboru.

Povinné.

ISO 639-1.

2.

CRA unique identifier

Interne používaný kód systému na identifikáciu ratingovej agentúry. Musí to byť identifikačný kód spoločnosti (BIC) pridelený ratingovej agentúre odosielajúcej súbor.

Povinné.

ISO 9362.

3.

Version

Verzia formátu XML Schema Definition (XSD) použitá na vytvorenie súboru.

Povinné.

Presné číslo verzie.

4.

Creation date

Dátum vytvorenia súboru.

Povinné.

Formát dátumu podľa normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

5.

Creation time

Čas vytvorenia súboru. Uvádza sa miestny čas ratingovej agentúry, v ktorom sa vytvoril súbor, a vyjadruje sa v koordinovanom svetovom čase UTC +/– hodín.

Povinné.

Formát času podľa normy ISO 8601 (HH:MM:SS).

6.

Creation time offset

Určuje hodiny posunu miestneho času vytvorenia súboru pred hodinami UTC alebo po nich. Samostatné vedľajšie pole s hodnotami (+/–) HH, ktoré sa upravia o letný čas.

Povinné.

7.

Reporting period

Určuje obdobie vykazovania súboru. Zodpovedá dátumu začiatku obdobia.

Povinné.

Formát dátumu BOP podľa normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

8.

Number of records

Celkový počet záznamov o ratingoch v súbore vrátane oznámení a zrušení ratingov.

Povinné.


30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/32


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 449/2012

z 21. marca 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre informácie o registrácii a certifikácii ratingových agentúr

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 4 písm. a) a b),

keďže:

(1)

V súlade so všeobecnými cieľmi nariadenia (ES) č. 1060/2009, najmä s prínosom ku kvalite úverových ratingov vydávaných v Únii, finančnej stabilite, ochrane spotrebiteľov a investorov, by toto nariadenie malo zabezpečiť, aby informácie predkladané Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) počas procesu registrácie a certifikácie spĺňali jednotné pravidlá, aby orgán ESMA mohol prijať informované rozhodnutie o registrácii alebo certifikácii ratingovej agentúry.

(2)

Očakáva sa, že dlhodobé výhody dodatočných informácií prevážia nad akýmikoľvek prípadnými dodatočnými krátkodobými nákladmi na registráciu, pokiaľ ide o ochranu investorov a finančnú stabilitu.

(3)

Toto nariadenie by malo stanovovať informácie, ktoré by orgán ESMA mal dostávať v rámci žiadosti ratingovej agentúry o registráciu. Určité informácie požadované v tomto nariadení sa nemusia vzťahovať na novozaloženú ratingovú agentúru, pretože táto mohla požiadať o výnimku, mať nedostatok predchádzajúcich skúseností s ratingovou činnosťou alebo z iných dôvodov. Toto nariadenie by nemalo vytvárať prekážku pre vstup novozaložených ratingových agentúr na trh. Žiadateľ by napriek tomu mal jasne vysvetliť, prečo nepredložil nijaké konkrétne informácie obsiahnuté v žiadosti.

(4)

Akékoľvek informácie predložené orgánu ESMA by sa mali poskytovať na trvalom nosiči, ktorý umožňuje jeho uskladnenie na budúce použitie. Na zjednodušenie identifikácie informácií predložených ratingovou agentúrou by sa všetky dokumenty mali označiť referenčným číslom.

(5)

Na to, aby orgán ESMA mal možnosť posúdiť, či by akýkoľvek konflikt záujmov vyplývajúci z činností a obchodných záujmov vlastníkov ratingovej agentúry mohol mať vplyv na nezávislosť ratingovej agentúry, ratingová agentúra by mala byť povinná poskytnúť informácie o činnostiach svojich vlastníkov a o vlastníctve svojho materského podniku.

(6)

Ratingová agentúra by mala poskytovať informácie o zložení, fungovaní a nezávislosti svojich riadiacich orgánov, aby ESMA mohol posúdiť, či štruktúra správy a riadenia zabezpečuje nezávislosť ratingovej agentúry a predchádzanie konfliktom záujmov.

(7)

S cieľom umožniť orgánu ESMA posúdiť dobrú povesť, ako aj skúsenosti a schopnosti vrcholového manažmentu by ratingová agentúra mala poskytnúť profesijný životopis, aktuálny výpis z registra trestov a vyhlásenie o dobrej povesti svojho vrcholového manažmentu.

(8)

Na účely posúdenia, ako odstraňovať alebo riadiť a zverejňovať konflikty záujmov, by ratingová agentúra mala orgánu ESMA poskytnúť aktualizovaný zoznam existujúcich a potenciálnych konfliktov záujmov, ktorý bude zahŕňať minimálne konflikty vyplývajúce z poskytovania doplnkových služieb, externého vykonávania ratingových činností a interakcie so spriaznenými tretími stranami. Pri identifikovaní konfliktov záujmov týkajúcich sa zoznamu by ratingová agentúra mala posúdiť konflikty záujmov, ktoré by mohli vyplývať zo subjektov patriacich do globálnej skupiny podnikov, do ktorej patrí. Mali by sa preto zohľadniť dohody v rámci skupiny, ktoré sa týkajú rozdelenia úloh a poskytovania doplnkových služieb rôznymi subjektmi v rámci skupiny podnikov.

(9)

Hoci pobočky ratingovej agentúry usadené v Únii nie sú právnickými osobami, tieto agentúry by mali poskytovať osobitné informácie o svojich pobočkách s cieľom umožniť orgánu ESMA jasne identifikovať postavenie pobočiek v organizačnej štruktúre, posúdiť vhodnosť a primeranosť vrcholového manažmentu pobočiek a vyhodnotiť, či sa zavedené mechanizmy kontroly, dodržiavanie súladu a iné funkcie považujú za dostatočné na identifikáciu, vyhodnotenie a riadenie rizík pobočiek primeraným spôsobom.

(10)

Požadované informácie týkajúce sa možných konfliktov záujmov s doplnkovými službami by sa mali vzťahovať na všetky činnosti ratingovej agentúry, ktoré nie sú súčasťou ratingových činností.

(11)

Aby sa orgánu ESMA umožnilo posúdiť, či sa regulačný rámec tretej krajiny pre ratingové agentúry môže považovať za „rovnako prísny ako“ zavedený režim Únie, ratingová agentúra hodlajúca schvaľovať ratingy vydávané v tejto tretej krajine by mala poskytnúť orgánu ESMA podrobné informácie o regulačnom rámci tejto tretej krajiny a o tom, do akej miery je podobný zavedenému režimu Únie. Ak sú takéto informácie orgánu ESMA už k dispozícii z iných žiadostí o schválenie a ESMA zastáva názor, že regulačný rámec tejto tretej krajiny sa môže považovať za rovnako prísny ako zavedený režim Únie, žiadajúce ratingové agentúry by mali byť oslobodené od predkladania týchto informácií. V každom prípade žiadajúce ratingové agentúry preukážu, že vykonávanie ratingových činností ratingovou agentúrou tretej krajiny, vedúce k vydávaniu úverového ratingu, ktorý sa má schváliť, spĺňa požiadavky režimu danej tretej krajiny a že existujú postupy na monitorovanie vykonávania ratingových činností ratingovou agentúrou danej tretej krajiny.

(12)

Toto nariadenie by malo stanoviť informácie, ktoré musí ratingová agentúra uviesť vo svojej žiadosti o certifikáciu a o vyhodnotenie jej systémovej dôležitosti pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov, uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009. Systémová dôležitosť ratingovej agentúry a jej ratingových činností pre stabilitu jedného alebo viacerých členských štátov by sa v tomto nariadení mala merať podľa rozsahu jej ratingových činností a vzájomného prepojenia používateľov jej úverových ratingov v Únii.

(13)

Toto nariadenie je založené na návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii podľa postupu stanoveného v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(14)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov založenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

PREDMET ÚPRAVY

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje pravidlá určovania informácií, ktoré má orgánu ESMA predložiť ratingová agentúra vo svojej žiadosti:

a)

o registráciu, ako je stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, alebo

b)

o certifikáciu a o posúdenie jej systémovej dôležitosti pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

KAPITOLA 2

REGISTRÁCIA

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 2

Formát žiadosti

1.   Žiadosť o registráciu sa predkladá v rámci nástroja, ktorý informácie ukladá spôsobom dostupným pre budúce referencie a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií.

2.   Ratingová agentúra udelí každému dokumentu, ktorý predloží, jedinečné referenčné číslo. Zabezpečí, aby informácie, ktoré predkladá, jasne identifikovali, na ktoré konkrétne požiadavky tohto nariadenia odkazujú a v ktorom dokumente sú tieto informácie uvedené. Ratingová agentúra predloží ako súčasť tejto žiadosti tabuľku uvedenú v prílohe I s cieľom jasne identifikovať dokument, v ktorom sú informácie požadované podľa tohto nariadenia uvedené.

3.   Ak sa požiadavka tohto nariadenia nevzťahuje na žiadosť ratingovej agentúry, uvedie to v tabuľke uvedenej v prílohe I a priloží vysvetlenie.

4.   Ak o registráciu žiada skupina ratingových agentúr, v žiadosti sa jasne identifikuje každá ratingová agentúra, na ktorú sa informácie vzťahujú. Ak sa rovnaké informácie vzťahujú na viac ako jednu ratingovú agentúru v rámci skupiny ratingových agentúr, na účely vyplnenia tabuľky v prílohe I sa pri spoločných informáciách uvedie rovnaké referenčné číslo.

Článok 3

Potvrdenie presnosti a úplnosti žiadosti

K akýmkoľvek informáciám predloženým orgánu ESMA počas procesu registrácie alebo certifikácie sa priloží list podpísaný členom vrcholového manažmentu ratingovej agentúry alebo zástupcom povereným vrcholovým manažmentom, ktorý potvrdí, že predložené informácie sú k dátumu ich predloženia presné a úplné podľa ich najlepšieho vedomia.

Článok 4

Počet zamestnancov

Akékoľvek informácie týkajúce sa počtu zamestnancov sa uvedú na základe ekvivalentu plného pracovného času vypočítaného ako celkový počet odpracovaných hodín vydelený maximálnym počtom hodín, na ktoré sa vzťahuje odmeňovanie v rámci pracovného roka v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 5

Trieda úverových ratingov

V akýchkoľvek informáciách týkajúcich sa triedy úverových ratingov sa využívajú tieto triedy ratingov:

a)

ratingy krajín a verejných financií;

b)

ratingy štruktúrovaných finančných produktov;

c)

ratingy spoločností:

i)

finančné inštitúcie vrátane úverových inštitúcií a investičných spoločností;

ii)

poisťovne;

iii)

firemný emitent, ktorý sa nepovažuje za finančnú inštitúciu ani za poisťovňu.

Článok 6

Politiky a postupy

1.   Politiky a postupy uvedené v žiadosti obsahujú alebo sa k nim prikladá:

a)

označenie, kto je zodpovedný za schvaľovanie a dodržiavanie politík a postupov;

b)

opis, akým spôsobom sa bude vykonávať a monitorovať dodržiavanie súladu s politikami a postupmi a kto je za to zodpovedný;

c)

opis opatrení, ktoré budú prijaté v prípade porušenia týchto politík;

d)

označenie postupu oznamovania závažného porušenia politiky alebo postupu orgánu ESMA, čo môže viesť k porušeniu podmienok počiatočnej registrácie alebo certifikácie.

2.   Ratingová agentúra môže splniť povinnosť poskytnúť informácie týkajúce sa týchto politík a postupov podľa tohto nariadenia predložením kópie relevantných politík a postupov.

Článok 7

Identifikácia, právna forma a trieda úverových ratingov

Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA:

a)

informácie uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu;

b)

výpis z príslušného obchodného alebo súdneho registra alebo inú formu dôkazov o mieste začlenenia a rozsahu podnikateľskej činnosti ratingovej agentúry k dátumu podania žiadosti.

ODDIEL 2

Štruktúra vlastníctva

Článok 8

Vlastníci a materský podnik ratingovej agentúry

1.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA:

a)

zoznam všetkých osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia 5 % alebo viac kapitálu alebo hlasovacích práv ratingovej agentúry alebo ktorých vlastníctvo im umožňuje významne ovplyvňovať riadenie ratingovej agentúry;

b)

informácie uvedené v bodoch 1 a 2 prílohy III v súvislosti s každou takouto osobou.

2.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA aj tieto informácie:

a)

zoznam všetkých podnikov, v ktorých osoba uvedená v odseku 1 vlastní 5 % alebo viac kapitálu alebo hlasovacích práv alebo na riadenie ktorých má táto osoba významný vplyv;

b)

identifikáciu ich podnikateľskej činnosti uvedenú v bode 3 prílohy III.

3.   V prípade, že ratingová agentúra má materský podnik:

a)

identifikuje krajinu, v ktorej má materský podnik sídlo;

b)

uvedie, či je materský podnik oprávnený alebo registrovaný a či podlieha dohľadu.

Článok 9

Schéma vlastníctva

Ratingová agentúra predloží orgánu ESMA schému znázorňujúcu vlastnícke väzby medzi prípadným materským podnikom, dcérskymi spoločnosťami a akýmikoľvek inými pridruženými subjektmi usadenými v Únii a ich pobočkami. Podniky zobrazené v schéme obsahujú ich celý názov, právnu formu a adresu registrovaného sídla a riaditeľstva.

ODDIEL 3

Organizačná štruktúra a správa a riadenie ratingovej agentúry

Článok 10

Organizačná schéma

Ratingová agentúra predloží orgánu ESMA organizačnú schému, v ktorej podrobne uvedie svoju organizačnú štruktúru vrátane jasného vymedzenia vedúcich funkcií a totožnosti osoby zodpovednej za každú vedúcu funkciu. Vedúce funkcie zahŕňajú minimálne vrcholový manažment, osoby, ktoré riadia činnosti pobočiek, a vyšších ratingových analytikov. V prípade, že ratingová agentúra poskytuje doplnkové služby, organizačná schéma obsahuje aj organizačnú štruktúru, pokiaľ ide o tieto služby.

Článok 11

Organizačná štruktúra

1.   Ratingová agentúra predloží orgánu ESMA informácie o svojich politikách a postupoch v súvislosti s funkciou dodržiavania súladu podľa bodu 5 oddielu A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, funkciou revízie podľa bodu 9 oddielu A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 a informácie týkajúce sa jej politík a postupov zameraných na splnenie požiadaviek stanovených v bodoch 4 a 10 oddielu A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009.

Informácie uvedené v tomto odseku obsahujú údaje uvedené v prílohe IV bodoch 1, 3 a 4.

2.   Ak sa politiky a postupy uvedené v odseku 1 vykonávajú na úrovni skupiny podnikov, ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA aj informácie stanovené v prílohe IV bode 2.

3.   Ratingová agentúra predloží orgánu ESMA aj informácie uvedené v prílohe X.

Článok 12

Správa a riadenie ratingovej agentúry

1.   Ratingová agentúra predloží orgánu ESMA informácie týkajúce sa jej interných politík a postupov v oblasti správy a riadenia ratingovej agentúry, ako aj postupov a podmienok, ktoré sa týkajú jej vrcholového manažmentu vrátane správnej alebo dozornej rady, jej nezávislých členov a prípadne výborov.

2.   Ak ratingová agentúra dodržiava schválený kódex správy a riadenia, uvádza ho spolu s vysvetlením akýchkoľvek situácií, v ktorých sa odchýlila od tohto kódexu.

3.   Ratingová agentúra poskytne informácie uvedené v bodoch 1 a 2 prílohy V o členoch svojej správnej alebo dozornej rady.

4.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA kópiu dokumentov uvedených v bode 3 prílohy V.

ODDIEL 4

Finančné zdroje na vykonávanie ratingových činností

Článok 13

Finančné výkazníctvo

1.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA kópiu svojich ročných finančných výkazov, v prípade potreby vrátane individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok, a to za tri finančné roky predchádzajúce dátumu predloženia žiadosti, a to v takom rozsahu, v akom sú dostupné. Ak finančné výkazy ratingovej agentúry podliehajú štatutárnemu auditu v zmysle článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (3), finančné výkazy musia obsahovať správu z auditu o ročných a konsolidovaných účtovných závierkach.

2.   Ak finančné výkazy uvedené v odseku 1 nie sú za požadované obdobie dostupné, ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA predbežný finančný výkaz.

3.   Keď je ratingová agentúra dcérskou spoločnosťou skupiny podnikov, predloží ročné finančné výkazy materského podniku za tri finančné roky predchádzajúce dátumu predloženia žiadosti.

4.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA opis opatrení, ktoré prijala na zabezpečenie riadnych účtovných postupov.

ODDIEL 5

Zamestnanci a odmeňovanie

Článok 14

Politiky a postupy v oblasti zamestnávania

1.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA informácie týkajúce sa týchto politík a postupov:

a)

oznamovanie takých situácií pracovníkovi pre dodržiavanie súladu, keď sa jedna z osôb uvedených v bode 1 oddielu C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 domnieva, že iná takáto osoba sa zúčastnila na konaní, ktoré považuje za nezákonné podľa ustanovení bodu 5 oddielu C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009;

b)

rotácia vedúcich ratingových analytikov, ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy;

c)

odmeňovanie a hodnotenie výkonov ratingových analytikov, osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy, vrcholového manažmentu a pracovníkov pre dodržiavanie súladu;

d)

odborné vzdelávanie a vývoj relevantný pre ratingový proces vrátane preskúmania alebo iného typu formálneho hodnotenia potrebného na vykonávanie ratingových činností.

2.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA aj:

a)

opis opatrení prijatých na zmiernenie rizika nadmerného spoliehania sa na jednotlivých zamestnancov;

b)

pre každú triedu úverových ratingov informácie o veľkosti a skúsenostiach kvantitatívnych tímov zodpovedných za vývoj a revíziu metodík a modelov;

c)

meno a funkciu každého zamestnanca ratingovej agentúry, ktorý má povinnosti, a to buď individuálne, alebo v mene ratingovej agentúry, voči inému subjektu v rámci skupiny ratingových agentúr;

d)

priemerné ročné fixné a pohyblivé odmeňovanie ratingových analytikov, vedúcich analytikov a pracovníka pre dodržiavanie súladu za predchádzajúce tri finančné roky.

3.   Ratingová agentúra opíše platné dohody, aby sa zabezpečilo, že bude informovaná, keď ratingový analytik ukončí svoj zamestnanecký pomer a zamestná sa u hodnoteného subjektu, ako je to uvedené v bode 6 oddielu C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009. Ratingová agentúra opíše platné dohody s cieľom zabezpečiť, aby si osoby uvedené v bode 1 oddielu C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 boli vedomé zákazu uvedeného v bode 7 oddielu C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009.

Článok 15

Vhodnosť a primeranosť

1.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA profesijný životopis vrátane priebehu zamestnaní s príslušnými dátumami, označením pracovných pozícií a opisu zastávaných funkcií pre tieto osoby:

a)

členovia vrcholového manažmentu;

b)

osoby určené na riadenie prevádzky pobočiek;

c)

pracovníci zodpovední za vnútorný audit, vnútornú kontrolu, funkciu dodržiavania súladu, hodnotenie rizík a funkciu revízie.

2.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA za každého člena svojho vrcholového manažmentu tieto informácie:

a)

najnovší výpis z registra trestov z krajiny pôvodu príslušnej osoby okrem prípadov, keď príslušné vnútroštátne orgány takýto spis nevydávajú;

b)

vyhlásenie o ich dobrej povesti minimálne vrátane vyhlásení uvedených v prílohe VI a podpísaných danou osobou.

ODDIEL 6

Vydávanie a revízia úverových ratingov

Článok 16

Vývoj, overovanie, revízia a zverejňovanie ratingových metodík

1.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA za každú triedu úverového ratingu všeobecný opis týkajúci sa rozsahu kľúčových modelov a metodík používaných na stanovovanie úverových ratingov.

2.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA tieto informácie týkajúce sa jej politík a postupov:

a)

informácie o vývoji, overovaní a revízii svojich ratingových metodík minimálne vrátane informácií uvedených v bode 1 prílohy VII;

b)

informácie o zverejňovaní úverových metodík a opisov modelov a kľúčových ratingových predpokladov používaných v rámci ratingových činností, ako je stanovené v bode 5 časti I oddielu E prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009.

Článok 17

Vydávanie úverových ratingov

1.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA tieto informácie:

a)

označenia ratingov používané pre každú triedu úverových ratingov;

b)

definíciu akýchkoľvek ratingových činností a foriem používaných ratingovou agentúrou;

c)

svoje politiky a postupy týkajúce sa vydávania úverových ratingov, minimálne vrátane informácií uvedených v bode 2 prílohy VII;

d)

podmienky akýchkoľvek ratingových výborov;

e)

opis platných dohôd na zverejňovanie ratingových rozhodnutí, minimálne vrátane informácií uvedených v bode 3 prílohy VII;

f)

opis platných postupov s cieľom zabezpečiť, aby sa metodika uplatňovala a vykonávala konzistentným spôsobom vo všetkých triedach úverových ratingov, úradoch a regiónoch.

2.   Ratingová agentúra uvedie akékoľvek rozdiely medzi stanovovaním nevyžiadaných a vyžiadaných ratingov v politikách a postupoch uvedených v odseku 1 písm. c) a e).

3.   Ak ratingový postup pravidelne audituje nezávislá tretia strana, ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA poslednú správu o audite.

4.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA aj tieto informácie:

a)

podrobnosti a kritériá výberu poskytovateľov údajov;

b)

podrobné údaje o spoľahlivosti vkladania interných a externých údajov do ratingových modelov;

c)

podrobné údaje o použitých zdrojoch údajov.

Článok 18

Monitorovanie úverových ratingov

Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA informácie o svojich politikách a postupoch týkajúcich sa:

a)

monitorovania ratingov s uvedením rozdielov medzi vyžiadanými a nevyžiadanými ratingmi a minimálne vrátane informácií uvedených v bode 4 prílohy VII;

b)

zverejňovania rozhodnutí o revízii alebo zmene ratingu;

c)

monitorovaní vplyvu zmien v makroekonomických alebo finančných trhových podmienkach na úverové ratingy, tak ako je to uvedené v článku 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

ODDIEL 7

Opis postupov a metodík používaných na vydávanie a revíziu

Článok 19

Požiadavky na prezentáciu úverových ratingov

Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA informácie týkajúce sa týchto skutočností:

a)

politiky a postupy týkajúce sa požiadaviek na zverejňovanie úverových ratingov stanovené v týchto ustanoveniach nariadenia (ES) č. 1060/2009:

i)

článok 10 odseky 1, 2 a 5;

ii)

časť I oddielu D prílohy 1;

b)

ak ratingová agentúra hodnotí štruktúrované nástroje, politiky a postupy týkajúce sa týchto ustanovení nariadenia (ES) č. 1060/2009:

i)

článok 10 ods. 3;

ii)

bod 4 oddielu B prílohy I;

iii)

časť II oddielu D prílohy I;

c)

vzory typických ratingových správ alebo iných dokumentov preukazujúcich, ako ratingová agentúra spĺňa alebo plánuje splniť tieto požiadavky týkajúce sa zverejňovania, a

d)

vzory typických ratingových listov pre každú triedu úverového ratingu, ktoré vydáva ratingová agentúra.

ODDIEL 8

Konflikty záujmov

Článok 20

Nezávislosť a vyhýbanie sa konfliktom záujmov

1.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA informácie o svojich politikách a postupoch súvisiacich s identifikáciou, riadením a zverejňovaním konfliktov záujmov, o pravidlách o ratingových analytikoch a iných osobách priamo zapojených do ratingových činností, ktoré zahŕňajú minimálne požiadavky uvedené v prílohe VIII.

2.   Ratingová agentúra opíše postup používaný na zabezpečenie toho, aby príslušné osoby boli informované o politikách a postupoch uvedených v odseku 1. Ratingová agentúra opíše platné dohody, aby zabezpečila, že funkcia revízie, ktorej úlohou je revidovať metodiky uvedené v bode 9 oddielu A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, bude nezávislá od obchodných útvarov, ktoré sú zodpovedné za ratingové činnosti.

3.   Ratingová agentúra opíše zavedené kontroly vrátane kontrol vykonávaných prostredníctvom informačných systémov s cieľom splniť požiadavky stanovené v článku 7 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009 o rokovaní o honorároch a pravidlách o osobách zapojených do ratingových činností.

4.   Ratingová agentúra opíše akékoľvek ďalšie zavedené opatrenia a kontroly, aby sa zabezpečila nezávislosť jej ratingových analytikov.

Článok 21

Zoznam konfliktov záujmov

1.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA aktuálny zoznam existujúcich a potenciálnych konfliktov záujmov, ktoré sa jej týkajú. Ak je ratingová agentúra súčasťou skupiny podnikov, zahrnie do tohto zoznamu akékoľvek konflikty záujmov vyplývajúce z iných subjektov patriacich do tejto skupiny podnikov.

2.   V zozname existujúcich a potenciálnych konfliktov záujmov sa identifikujú tieto potenciálne konflikty záujmov:

a)

akékoľvek potenciálne konflikty záujmov so spriaznenými tretími stranami;

b)

akékoľvek potenciálne konflikty záujmov vyplývajúce z poskytovania doplnkových služieb a externého vykonávania ratingových činností.

3.   V zozname uvedenom v odseku 1 sa objasňuje, ako sa potenciálne konflikty záujmov majú odstrániť alebo riadiť a zverejňovať.

Článok 22

Konflikty záujmov týkajúce sa doplnkových služieb

1.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA opis ľudských a technických zdrojov, ktoré spoločne využívajú ratingové činnosti a doplnkové služby ratingovej agentúry alebo ktoré sa spoločne využívajú so skupinou podnikov, do ktorej patrí.

2.   Ratingová agentúra opíše platné dohody s cieľom predchádzať akýmkoľvek existujúcim alebo potenciálnym konfliktom záujmov medzi ratingovými činnosťami a doplnkovými službami, zverejňovať ich a zmierňovať.

3.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA kópiu výsledkov akéhokoľvek interného hodnotenia vykonaného v záujme stanovenia akýchkoľvek existujúcich alebo potenciálnych konfliktov záujmov medzi ratingovými činnosťami a doplnkovými službami.

ODDIEL 9

Program prevádzkovej činnosti

Článok 23

Informácie týkajúce sa programu prevádzkovej činnosti

Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA ročné informácie uvedené v prílohe IX za obdobie 3 rokov od dátumu registrácie.

ODDIEL 10

Používanie potvrdzovania

Článok 24

Očakávané používanie potvrdzovania

Ak ratingová agentúra plánuje potvrdzovať úverové ratingy vydané v tretích krajinách, ako je uvedené v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009, poskytne orgánu ESMA informácie stanovené v prílohe XI.

ODDIEL 11

Outsourcing

Článok 25

Požiadavky na outsourcing

1.   Ak ratingová agentúra externe vykonáva dôležité prevádzkové funkcie, poskytne orgánu ESMA tieto informácie:

a)

politiky týkajúce sa outsourcingu;

b)

vysvetlenie, akým spôsobom plánuje identifikovať, riadiť a monitorovať riziká, ktoré predstavuje outsourcing dôležitých prevádzkových funkcií;

c)

kópiu outsourcingových dohôd medzi ratingovou agentúrou a subjektom, ktorému sa zadalo externé vykonávanie činností;

d)

kópiu všetkých interných a externých správ o externe vykonávaných činnostiach, vydaných za posledných 5 rokov.

2.   Na účely odseku 1 dôležité prevádzkové funkcie zahŕňajú: revízie ratingov, hlavného analytika, rozvoj a revíziu ratingovej metodiky, schvaľovanie ratingu, internú kontrolu kvality, úschovu údajov, systémy IT, podporu IT a účtovníctvo.

KAPITOLA 3

CERTIFIKÁCIA

ODDIEL 1

Žiadosť o certifikáciu

Článok 26

Informácie v žiadostiach o certifikáciu

1.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA tieto informácie:

a)

všeobecné informácie požadované v bodoch 1 až 10 prílohy II;

b)

informácie týkajúce sa vlastníkov uvedené v článku 8;

c)

organizačnú schému uvedenú v článku 10;

d)

údaje o platných dohodách s cieľom predchádzať akýmkoľvek existujúcim alebo potenciálnym konfliktom záujmov medzi ratingovými činnosťami a doplnkovými službami, zverejňovať a zmierňovať ich;

e)

informácie uvedené v článku 13 týkajúce sa finančných zdrojov ratingovej agentúry.

2.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA informácie týkajúce sa týchto podnikateľských činností:

a)

počet zmluvných zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich rating a doplnkové služby na stály alebo dočasný pracovný úväzok za predchádzajúce tri roky;

b)

ak má žiadateľ pobočku, počet zamestnancov vykonávajúcich rating a doplnkové služby za každú pobočku;

c)

počet ratingových analytikov zmluvne zviazaných so žiadateľom, a ak má ratingová agentúra pobočku, počet zmluvných ratingových analytikov v každej pobočke;

d)

ak ratingová agentúra plánuje otvoriť novú pobočku, opis typu podnikateľských činností, ktoré plánuje vykonávať, jej plný názov, adresu a čas jej otvorenia;

e)

ak ratingová agentúra plánuje vykonávať akékoľvek nové doplnkové služby, opis nových služieb a čas začatia ich vykonávania;

f)

výnos, ktorý ratingová agentúra dosiahla za posledné tri roky z poskytovania ratingových a doplnkových služieb ako časť celkových výnosov predložených za každý finančný rok;

g)

ak má ratingová agentúra jednu alebo viac pobočiek, výnos dosiahnutý za posledné tri roky každou pobočkou ako časť celkových výnosov predložených za každý finančný rok.

3.   Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA tieto informácie týkajúce sa úverových ratingov, ktoré vydáva alebo navrhuje vydať:

a)

triedu úverových ratingov;

b)

označenia ratingov používané pre každú triedu úverových ratingov;

c)

definíciu akýchkoľvek ratingových činností a foriem používaných ratingovou agentúrou;

d)

údaje o tom, či ratingová agentúra vydáva vyžiadané alebo nevyžiadané ratingy, alebo oboje;

e)

pre každú triedu úverových ratingov počet rokov skúseností s vydávaním týchto ratingov;

f)

pre každú triedu úverových ratingov súčasný alebo očakávaný podiel verejných a súkromných ratingov.

4.   Ratingová agentúra uvedie, či v súčasnosti má štatút externej ratingovej agentúry (External Credit Assessment Institution – ECAI) v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo či plánuje oň požiadať, a ak áno, uvedie príslušný členský štát.

Článok 27

Všeobecné požiadavky pre žiadosť o certifikáciu

Ratingová agentúra zabezpečí, aby táto žiadosť bola v súlade s článkami 2 až 6, ktoré sa týkajú formátu žiadosti, potvrdenia jeho presnosti, triedy úverových ratingov, počtu zamestnancov a politík a postupov poskytnutých orgánu ESMA.

ODDIEL 2

Systémová dôležitosť

Článok 28

Systémová dôležitosť

Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA informácie uvedené v prílohe XII o systémovej dôležitosti jej úverových ratingov a ratingových činností pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov jedného alebo viacerých členských štátov.

KAPITOLA 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.


PRÍLOHA I

REFERENCIE K DOKUMENTOM

(článok 2)

Článok alebo príloha k tomuto nariadeniu

Referenčné číslo ratingovej agentúry

Názov dokumentu

Kapitola, oddiel alebo strana dokumentu, v ktorom sú tieto informácie uvedené, alebo dôvod, prečo tieto informácie neboli uvedené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA II

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

(článok 7)

1.

Celý názov.

2.

Krajina sídla.

3.

Adresa registrovaného sídla.

4.

Právna forma.

5.

Pokiaľ ide o kontaktnú osobu (osoby) na účely žiadosti:

a)

meno;

b)

titul;

c)

adresa;

d)

e-mailová adresa;

e)

telefónne číslo.

6.

Pokiaľ ide o pracovníka pre dodržiavanie súladu:

a)

meno;

b)

titul;

c)

adresa;

d)

e-mailová adresa;

e)

telefónne číslo.

7.

Opis podnikateľských činností ratingovej agentúry vrátane doplnkových služieb a v prípade existencie jednej alebo viacerých pobočiek alebo dcérskych spoločností obchodné aktivity, ktoré vykonáva každá pobočka alebo dcérska spoločnosť.

8.

Identifikácia triedy úverových ratingov podľa kategórií špecifikovaných v článku 5, o ktorej registráciu ratingová agentúra žiada.

9.

Ak je to potrebné, identifikácia regulovaných trhov tam, kde je ratingová agentúra kótovaná.

10.

Finančné správy:

a)

označenie, či je ratingová agentúra auditovaný subjekt;

b)

ak je ratingová agentúra auditovaná, meno externého audítora a národné registračné číslo externého audítora;

c)

dátum ukončenia finančného roka.

11.

Počet zamestnancov (s výnimkou zamestnancov v pobočkách) k dátumu podania žiadosti a ku koncu každého z troch posledných finančných rokov ohlásených v týchto kategóriách:

a)

dočasní zamestnanci;

b)

stáli zamestnanci s pracovným pomerom do päť rokov;

c)

stáli zamestnanci s pracovným pomerom päť alebo viac rokov.

12.

Ak má ratingová agentúra pobočky, so zreteľom na každú pobočku:

a)

plný názov;

b)

právnu formu;

c)

adresu a

d)

počet dočasných zamestnancov a stálych zamestnancov.

13.

Zoznam krajín, z ktorých chce ratingová agentúra potvrdzovať úverové ratingy.


PRÍLOHA III

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ PREDLOŽIŤ V SÚVISLOSTI SO ŠTRUKTÚROU VLASTNÍCTVA

(článok 8)

1.

Identifikácia vlastníkov ratingovej agentúry podľa článku 8 ods. 1 s touto úrovňou podrobností:

Vlastník

Percentuálny podiel kapitálu

Typ holdingu: priamy alebo nepriamy

Percentuálny podiel hlasovacích práv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Opis podnikateľských činností vlastníkov ratingovej agentúry podľa článku 8 ods. 1:

Vlastník

Podnikateľské činnosti

3.

Identifikácia podnikateľských činností spoločností, v ktorých majú vlastníci podľa článku 8 ods. 1 záujmy v súlade s článkom 8 ods. 2:

Vlastník

Spoločnosti, v ktorých má vlastník záujmy podľa článku 8 ods. 2

Podnikateľské činnosti

 

 

 

4.

Identifikácia vlastníkov materského podniku podľa článku 8 ods. 3:

Vlastník

Percentuálny podiel kapitálu

Typ holdingu: priamy alebo nepriamy

Percentuálny podiel hlasovacích práv

Typ holdingu: priamy alebo nepriamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA IV

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

(článok 11)

1.

Ratingová agentúra poskytne tieto informácie týkajúce sa politík a postupov podľa článku 11 ods. 1:

a)

opis úloh a zodpovedností zamestnancov;

b)

opis mechanizmov na monitorovanie účinnosti politiky alebo postupu;

c)

počet zamestnancov, pomer medzi dočasnými a stálymi zamestnancami;

d)

informácie o hierarchických štruktúrach a frekvencii predkladania správ a

e)

opis interakcie medzi príslušnou funkciou a zamestnancami, ktorí sú priamo zapojení do ratingového procesu, a medzi touto funkciou a inými funkciami.

2.

Ratingová agentúra v prípade uzavretia dohôd podľa bodu 1 tejto prílohy na úrovni skupiny podnikov poskytne orgánu ESMA kópiu príslušných zmlúv o úrovni poskytovaných služieb, ktoré uzatvorila, alebo plánuje uzatvoriť s členmi inej skupiny, ako aj tieto informácie:

a)

opis príslušných úloh, ktoré vykonáva každá skupina podnikov vrátane podnikov so sídlom v tretích krajinách;

b)

jasnú identifikáciu podniku zapojeného do vykonávania úlohy a špecifikáciu jeho umiestnenia;

c)

informácie o hierarchických štruktúrach a frekvencii predkladania správ každého zúčastneného subjektu a o spôsobe zhromažďovania informácií od každého subjektu a

d)

informácie o akýchkoľvek vyčlenených prostriedkoch umiestnených v Únii. V prípade ľudských zdrojov ratingová agentúra špecifikuje čas strávený vo funkcii na základe ekvivalentu plného pracovného času.

3.

Pokiaľ ide o funkciu dodržiavania súladu, ratingová agentúra poskytne tieto informácie:

a)

politiky a postupy týkajúce sa oznamovania informácií podľa bodu 5 oddielu C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009;

b)

opis, ako bude zabezpečená nezávislosť funkcie dodržiavania súladu;

c)

poslednú správu pracovníka pre dodržiavanie súladu;

d)

pracovný plán na nasledujúce tri roky.

4.

Pokiaľ ide o funkciu vnútorného auditu, v rámci ktorej sa vykonávajú úlohy opísané v bode 10 oddielu A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, ratingová agentúra poskytne tieto informácie:

a)

vysvetlenie, akým spôsobom sa vypracúva a uplatňuje metodika vnútorného auditu v súlade s osobitnými prvkami jej činností a ich rozsahu, zložitosti a rizík;

b)

pracovný plán na nasledujúce tri roky.


PRÍLOHA V

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ PREDLOŽIŤ V SÚVISLOSTI SO SPRÁVOU A RIADENÍM RATINGOVEJ AGENTÚRY

(článok 12)

1.

Identifikácia členov správnej alebo dozornej rady a ostatných výborov podľa článku 12 ods. 3:

Identifikácia člena

Orgán (správna rada, dozorná rada, audítorský výbor, výbor pre odmeňovanie atď.) a pozícia (predseda, podpredseda, člen)

Orgán iného podniku, ktorého je daná osoba členom, a zastávaná pozícia

 

 

 

2.

Identifikácia nezávislých členov správnej a dozornej rady podľa článku 12 ods. 3 a odôvodnenie ich nezávislosti, ak sú nezávislými členmi, a ich hĺbkových znalostí a skúseností na vyššej úrovni trhu so štruktúrovanými finančnými nástrojmi, keď ratingová agentúra žiada o vydávanie úverových ratingov štruktúrovaných finančných produktov v súlade s oddielom A ods. 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009:

Identifikácia člena

Orgán (správna alebo dozorná rada)

Nezávislý člen (ÁNO/NIE), a ak ÁNO, uveďte odôvodnenie

Skúsenosti so štruktúrovanými finančnými nástrojmi (ÁNO/NIE), ak ÁNO, uveďte odôvodnenie

 

 

 

 

 

 

3.

Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA kópiu týchto dokumentov podľa článku 12 ods. 4:

a)

kópie posledných troch súborov zápisníc zo zasadnutí správnej a dozornej rady;

b)

posledné zápisnice zo zasadnutí iných výborov, ako je výbor pre odmeňovanie alebo výbor pre stratégiu, a

c)

posledné tri stanoviská alebo správy, ktoré správnej alebo dozornej rade predložili nezávislí členovia.


PRÍLOHA VI

VLASTNÉ VYHLÁSENIE

(článok 15 ods. 2)

Vo vlastnom vyhlásení, ktoré je potrebné predložiť podľa článku 15 ods. 2 písm. b), každý člen vrcholového manažmentu uvedie, či príslušná osoba spadá do niektorej z týchto kategórií:

a)

bola usvedčená zo spáchania trestnej činnosti;

b)

bola predmetom disciplinárneho konania alebo s ním bola oboznámená, pričom toto konanie viedol regulačný alebo trestný orgán;

c)

bola predmetom nepriaznivých zistení v občianskoprávnom konaní v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, zneužitím úradnej moci, podvodom alebo riadením právneho subjektu;

d)

bola podľa jeho vedomia predmetom súčasného alebo predchádzajúceho vyšetrovania regulačným orgánom alebo vládnymi orgánmi či agentúrami;

e)

bola zapojená do podniku, ktorého registrácia alebo autorizácia bola stiahnutá regulačným orgánom;

f)

bolo jej zamietnuté právo vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú registráciu alebo autorizáciu regulačným orgánom;

g)

bola zapojená do riadenia podniku, ktorý sa dostal do platobnej neschopnosti, likvidácie alebo správy v čase, keď táto osoba bola spojená s podnikom, alebo do jedného roku po tom, ako táto osoba prestala mať s týmto podnikom spojitosť;

h)

bola zapojená do činnosti podniku, ktorý bol vyšetrovaný alebo zrušený regulačným orgánom, a následkom boli donucovacie opatrenia;

i)

bola vyšetrovaná, jej činnosť bola pozastavená alebo sankcionovaná regulačným orgánom;

j)

bola vylúčená z pôsobenia na mieste riaditeľa, vylúčená z akejkoľvek riadiacej funkcie, prepustená zo zamestnania alebo iného miesta v podniku v dôsledku obvinení zo zneužitia úradnej moci alebo nevhodného správania.


PRÍLOHA VII

VYDÁVANIE A REVÍZIA ÚVEROVÝCH RATINGOV

(články 16, 17 a 18)

1.

Informácie týkajúce sa politík a postupov podľa článku 16 ods. 2 písm. a) o vývoji, overovaní a revízii ratingových metodík ratingovej agentúry zahŕňajú:

a)

zodpovednosti a postup vývoja a odsúhlasovania metodiky hodnotenia vrátane podrobných údajov o zložení výborov pre ratingovú metodiku a procese výberu členov;

b)

zodpovednosti a postup pre ratingovú metodiku vrátane:

i)

overovania a schvaľovania ratingovej metodiky;

ii)

schvaľovania ratingovej metodiky založeného na historických údajoch vrátane toho, akým spôsobom sa zohľadňujú výsledky spätného testovania. Ratingová agentúra zahrnie aj výsledky takéhoto schvaľovania/spätného testovania za posledné tri roky, ak budú k dispozícii kvantitatívne údaje;

iii)

predkladania správ o výsledku revízie ratingovej metodiky a

iv)

vykonávania zmien v rámci metodiky, modelu alebo kľúčových ratingových predpokladov.

2.

Informácie týkajúce sa politík a postupov podľa článku 17 ods. 1 písm. c) o vydávaní úverových ratingov zahŕňajú:

a)

postup pri vydávaní ratingov; proces revízie dokumentácie emitentov alebo cenných papierov, ktoré sa majú vyhodnotiť. Zahŕňa to akýkoľvek štandard použitý na uľahčenie revízie;

b)

hodnotenie minimálnych požiadaviek na informácie s cieľom začať a zachovať rating vrátane verejných aj neverejných informácií;

c)

mechanizmy kontroly pre vydávanie úverových ratingov vrátane zapojenia emitenta/organizátora/investora/poskytovateľa služieb do tohto procesu;

d)

proces porovnávania, analýzy a hodnotenia informácií používaných na stanovenie ratingu, v prípade potreby vrátane analýzy spoľahlivosti, ktorú vypracovala iná ratingová agentúra alebo iné tretie strany;

e)

úloha a zodpovednosti ratingových analytikov, ako aj proces a postupy ich výberu pre konkrétne cenné papiere;

f)

proces schvaľovania ratingov vrátane stanovenia úlohy a zodpovedností osôb schvaľujúcich ratingy, ako aj proces a postupy ich výberu;

g)

ak ratingová agentúra zriadila ratingové výbory, úloha a zodpovednosti predsedov ratingových výborov, ako aj požadované znalosti a proces a postupy ich vymenovania a

h)

minimálne kvalifikácie osôb rozhodujúcich o ratingoch.

3.

Informácie týkajúce sa politík a postupov podľa článku 17 ods. 1 písm. e) o zverejňovaní ratingového rozhodnutia zahŕňajú:

a)

proces oznamovania hlavných dôvodov, z ktorých rating vychádza, hodnotenému subjektu, a to aspoň 12 hodín pred zverejnením úverového ratingu;

b)

proces odvolania sa proti ratingu, ak ho ratingová agentúra uskutočnila, a

c)

proces určovania, ktoré kľúčové prvky vzťahujúce sa na úverový rating sa zahrnú do tlačového vyhlásenia alebo správ.

4.

Informácie týkajúce sa politík a postupov podľa článku 18 písm. a) o monitorovaní ratingov zahŕňajú:

a)

proces monitorovania, v prípade potreby vrátane úlohy a zodpovedností ratingových výborov, a opis postupov schvaľovania ratingov;

b)

úlohu a zodpovednosti ratingových analytikov;

c)

proces porovnávania, analýzy a hodnotenia informácií používaných na monitorovanie ratingu, v prípade potreby vrátane spoliehania sa na analýzu, ktorú vypracovala iná ratingová agentúra alebo iné tretie strany;

d)

proces vrátane prehľadu zvažovaných faktorov a zodpovednosť za rozhodovanie, ak by sa mal rating formálne revidovať spolu s ratingovými činnosťami;

e)

proces a zodpovednosť za rozhodovanie, ak by sa mal rating formálne zrušiť alebo stiahnuť;

f)

proces a kontroly týkajúce sa revízií ratingu v súlade s článkom 8 ods. 6 písm. a) až c) nariadenia (ES) č. 1060/2009 a

g)

politiky, postupy a kontroly týkajúce sa zapojenia emitenta alebo sprostredkovateľa do procesu.


PRÍLOHA VIII

NEZÁVISLOSŤ A VYHÝBANIE SA KONFLIKTOM ZÁUJMOV

(článok 20)

Informácie o politikách a postupoch podľa článku 20 ods. 1 o identifikácii, riadení a zverejňovaní konfliktov záujmov a pravidlách pre ratingových analytikov a ostatné osoby, ktoré sú priamo zapojené do ratingových činností, zahŕňajú:

a)

identifikáciu konfliktov záujmov vyplývajúcich z vydávania úverových ratingov alebo poskytovania doplnkových služieb, predchádzanie týmto konfliktom, ich zverejňovanie a zmierňovanie, ako je uvedené v bode 1 oddielu B prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009;

b)

oddelenie diskusií týkajúcich sa poplatkov prijatých od hodnotených subjektov a spriaznených tretích strán od ratingového procesu podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009;

c)

stanovenie poplatkov vyberaných ratingovými agentúrami od hodnotených subjektov a spriaznených tretích strán; kontrolu dôverných informácií získaných od hodnotených subjektov alebo s nimi vymieňaných, od spriaznených tretích strán a ostatných príslušných jednotlivcov v súlade s bodom 3 oddielu C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009;

d)

požiadavky stanovené v bode 2 oddielu C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 týkajúce sa obchodovania s cennými papiermi hodnotenými ratingovou agentúrou alebo cennými papiermi, ktoré predstavujú záväzky subjektu hodnoteného ratingovou agentúrou a ktoré obsahujú informácie o tom, ako ratingová agentúra pre každý nedokončený rating identifikuje zamestnancov zúčastnených na procese hodnotenia na každej úrovni alebo funkcii;

e)

požiadavky stanovené v bode 4 oddielu C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 týkajúce sa prijatia finančných prostriedkov, darov alebo služieb a

f)

pravidlá týkajúce sa ukončenia zamestnania ratingového analytika stanovené v bodoch 6 a 7 oddielu C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009.


PRÍLOHA IX

PROGRAM PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

(článok 23)

Podnikateľská koncepcia/Rozvoj podnikania

1.

Podnikateľských činností ratingovej agentúry sa týkajú tieto informácie:

a)

opis makroekonomického prostredia, v ktorom má ratingová agentúra pôsobiť;

b)

uvedenie plánov do budúcnosti pre zakladanie dcérskych spoločností alebo pobočiek a ich sídla a

c)

opis podnikateľských činností, ktoré ratingová agentúra plánuje vykonávať, s uvedením činností dcérskych spoločností a pobočiek. Tieto informácie zahŕňajú triedy úverových ratingov, potenciálnych klientov a činnosti, ktoré sa netýkajú ratingu.

Trieda úverových ratingov

2.

Triedy úverových ratingov sa týkajú tieto informácie:

a)

údaje o tom, či ratingová agentúra plánuje vydávať vyžiadané alebo nevyžiadané ratingy, alebo oboje;

b)

pre každú triedu úverových ratingov, ktorú ratingová agentúra plánuje vydávať, odhad podielu verejných a súkromných ratingov:

c)

počet verejných ratingov/ratingov krajín;

d)

počet a objem (v miliardách eur) štruktúrovaných finančných ratingov;

e)

počet a objem (v miliardách eur) ratingov spoločností s týmito údajmi: finančné inštitúcie, poisťovne, podnikoví emitenti a

f)

priemerný počet úverových ratingov vytvorených alebo monitorovaných na zamestnanca, predložených podľa triedy úverových ratingov.

Finančný plán

3.

Prognózy pre:

a)

súvahu a

b)

výkaz ziskov a strát.

4.

Ratingová agentúra oddelí výnosy z ratingových činností od výnosov z doplnkových služieb v prognózach výnosov. Ak ratingová agentúra zriadila alebo plánuje zriadiť pobočky, je potrebné uviesť výnosy každej pobočky.

Správa a riadenie ratingovej agentúry

5.

Počet členov týchto orgánov:

a)

správnej a dozornej rady a

b)

nezávislých členov správnej a dozornej rady.

Outsourcing

6.

Opis činností, ktoré sa majú vykonávať externe, a identifikácia subjektov, pre ktoré sa tieto činnosti plánujú externe vykonávať, ako aj vysvetlenie dôvodov pre outsourcing. Ak sa externe vykonáva činnosť pobočky, malo by sa to uviesť.

Ľudské zdroje/Zamestnanci

7.

Počet stálych a dočasných zamestnancov pracujúcich na týchto pozíciách a ich služobné postavenie:

a)

vrcholový manažment, iný, ako sú členovia správnej alebo dozornej rady a osoby vymenované na riadenie pobočiek;

b)

funkcia auditu;

c)

mechanizmus vnútornej kontroly;

d)

funkcia dodržiavania súladu a

e)

funkcia revízie.

8.

Tieto informácie:

a)

počet zamestnancov na funkciu/oddelenie;

b)

počet dočasných zamestnancov a počet stálych zamestnancov ratingovej agentúry, ktorí vykonávajú ratingovú činnosť;

c)

počet dočasných zamestnancov a počet stálych zamestnancov ratingovej agentúry, ktorí vykonávajú doplnkové služby;

d)

počet zamestnancov schvaľujúcich ratingy, ako sú predsedovia výborov, ratingoví analytici a hlavní ratingoví analytici, spolu s informáciami o:

i)

ich služobnom postavení alebo pozícii;

ii)

type ratingového analytika, v prípade potreby vrátane skutočnosti, či je zamestnanec primárny analytik, alebo analytik pre dohľad, a či je kvalitatívny, alebo kvantitatívny analytik, a

iii)

počet odpracovaných rokov v ratingovej agentúre alebo prípadne v ratingovom odvetví.


PRÍLOHA X

UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV, PLÁNOVANIE KONTINUITY ČINNOSTÍ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY

(článok 11)

Uchovávanie záznamov

1.

Informácie týkajúce sa politík a postupov v súvislosti s povinnosťami uchovávania záznamov podľa článku 8 ods. 4 a bodu 7 oddielu A a bodov 7, 8 a 9 oddielu B prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009:

a)

označenie, ktoré záznamy sa uchovávajú a na aký dlhý čas, a

b)

označenie príjemcov dôverných informácií pre každý vydaný rating.

Kontinuita a regulárnosť činností

2.

Informácie týkajúce sa kontinuity a regulárnosti pri vykonávaní ratingových činností podľa bodu 8 oddielu A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 vrátane:

a)

opisu postupov na zabezpečenie kontinuity a regulárnosti pri vykonávaní ratingových činností vrátane informácií o ich uplatniteľnosti pre poskytovateľov služieb, ktorým boli činnosti externe zadané;

b)

typov testov plánovania kontinuity činností, ktoré sa majú vykonať, a

c)

frekvencie testovania.

Systémy spracovania informácií

3.

Informácie týkajúce sa systémov spracovania informácií podľa bodu 8 oddielu A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 vrátane:

a)

totožnosti vrcholového manažéra zodpovedného za systémy spracovania informácií a

b)

opisu systémov spracovania informácií vrátane systémov zálohovania;

c)

opisu zavedených účinných kontrolných a ochranných mechanizmov systémov spracovania informácií, ako aj mechanizmov na monitorovanie ich účinnosti vrátane podrobných údajov o zavedených postupoch na zabezpečenie účinného rozlišovania medzi systémami spracovania informácií používanými na oznamovanie poplatkov a systémami, ktoré majú ratingoví analytici k dispozícii, používanými na zadávanie ratingov a informácií o hodnotených subjektoch alebo hodnotených transakciách.


PRÍLOHA XI

POUŽÍVANIE POTVRDZOVANIA

(článok 24)

Ratingová agentúra tretej krajiny

1.

Tieto informácie pre každú ratingovú agentúru tretej krajiny:

a)

jej celý názov;

b)

jej právna forma vrátane výpisu z príslušného obchodného alebo súdneho registra alebo iný typ dôkazov o mieste začlenenia a rozsahu podnikateľskej činnosti alebo iné údaje o registrácii spoločnosti;

c)

krajina jej založenia;

d)

adresa jej registrovaného sídla;

e)

dôkaz, že ratingová agentúra tretej krajiny je autorizovaná alebo registrovaná a podlieha dohľadu v rámci príslušnej jurisdikcie;

f)

trieda úverového ratingu, ktorú ratingová agentúra plánuje schváliť, a

g)

počet analytikov, ktorých zamestnáva.

2.

Organizačná schéma zodpovednosti každej ratingovej agentúry, jej dcérskych spoločností, pobočiek, materských podnikov a jej dcérskych spoločností, ktoré kontroluje materský podnik zapojený do procesu vydávania ratingov, ktoré sa majú potvrdiť.

Posúdenie regulačného režimu tretej krajiny

3.

Pokiaľ ide o jurisdikciu každej príslušnej tretej krajiny, podrobné informácie, štruktúrovaná analýza a odôvodnenie každej požiadavky stanovenej v článkoch 6 až 12 nariadenia (ES) č. 1060/2009 vrátane prípadného odkazu na príslušné sekcie o práve/regulácii tretej krajiny.

Povinnosť uvedená v prvom pododseku tohto bodu sa neuplatňuje vtedy, keď je ESMA presvedčený, že požiadavky režimu tretej krajiny sú rovnako prísne ako požiadavky stanovené v článkoch 6 až 12 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Postupy monitorovania správania

4.

Opis opatrení, ktoré zaviedla schvaľujúca ratingová agentúra s cieľom monitorovať, že ratingová agentúra tretej krajiny plní takéto požiadavky, a monitorovať prípadné obavy, ktoré schvaľujúca ratingová agentúra zistí v súvislosti s plnením takýchto požiadaviek.

Objektívne dôvody

5.

Označenie objektívnych dôvodov vydávania úverových ratingov v tretej krajine.

Právne predpisy v tretej krajine

6.

Dôkaz, že verejné orgány nie sú oprávnené zasahovať do obsahu úverových ratingov a metodík, ktoré používajú ratingové agentúry a ktoré sú zahrnuté do jurisdikcie každej relevantnej tretej krajiny.


PRÍLOHA XII

UKAZOVATELE SYSTÉMOVEJ DÔLEŽITOSTI

(článok 28)

1.

Ratingová agentúra poskytne orgánu ESMA objem nedokončených úverových ratingov, ktoré vydala, spolu s údajmi uvedenými v nasledujúcej tabuľke. Informácie o ratingu spoločností, ratingoch krajín a ratingoch verejných financií sa poskytujú na základe počtu úverových ratingov a informácie o ratingu štruktúrovaných finančných produktov sa poskytujú na základe sumy (v miliónoch eur) vydávania štruktúrovaných finančných produktov.

 

Spolu

Ratingy spoločností (počet úverových ratingov)

Finančná inštitúcia vrátane úverových inštitúcií a investičných spoločností

 

Poisťovňa

 

Firemný emitent, ktorý sa nepovažuje za finančnú inštitúciu alebo za poisťovňu

 

Rating krajín a rating verejných financií (počet úverových ratingov)

 

Rating štruktúrovaných finančných produktov (suma vydávania v miliónoch eur)

 

2.

Ratingová agentúra poskytne informácie o ročných výnosoch dosiahnutých v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie a v ostatných krajinách mimo Európskej únie za posledné 3 roky s touto úrovňou podrobností:

 

Členský štát EÚ 1

Členský štát EÚ 2

Členský štát EÚ 3

[…]

Ostatné krajiny mimo EÚ

Spolu

Ratingové činnosti

Od hodnotených subjektov alebo súvisiacich tretích strán

 

 

 

 

 

 

Od upisovateľov

 

 

 

 

 

 

Ostatné zdroje

 

 

 

 

 

 

Činnosti, ktoré sa netýkajú ratingu

 

 

 

 

 

 

Členské štáty je potrebné uviesť samostatne.


30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/53


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 450/2012

z 29. mája 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 písm. b) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje dohľad nad dovozom výrobkov uvedených v prílohe XVIII k danému nariadeniu. Tento dohľad sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2009, 2010 a 2011 by sa mala od 1. júna 2012 upraviť spúšťacia úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 543/2011 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVIII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA I ODDIEL 2

Bez toho, aby tým boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, opis tovaru slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

Spúšťacie úrovne

(v tonách)

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

Od 1. októbra do 31. mája

486 747

78.0020

Od 1. júna do 30. septembra

34 241

78.0065

0707 00 05

uhorky šalátové

Od 1. mája do 31. októbra

13 402

78.0075

Od 1. novembra do 30. apríla

18 306

78.0085

0709 91 00

artičoky

Od 1. novembra do 30. júna

11 620

78.0100

0709 93 10

cukety

od 1. januára do 31. decembra

54 760

78.0110

0805 10 20

pomaranče

Od 1. decembra do 31. mája

292 760

78.0120

0805 20 10

klementínky

Od 1. novembra do konca februára

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarínky (vrátane tangeríniek a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

Od 1. novembra do konca februára

99 128

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. júna do 31. decembra

311 193

78.0160

od 1. januára do 31. mája

101 513

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

76 299

78.0175

0808 10 80

jablká

Od 1. januára do 31. augusta

701 247

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

64 981

78.0220

0808 30 90

hrušky

od 1. januára do 30. apríla

225 388

78.0235

Od 1. júla do 31. decembra

33 797

78.0250

0809 10 00

marhule

Od 1. júna do 31. júla

4 908

78.0265

0809 29 00

čerešne okrem višní

od 21. mája do 10. augusta

59 061

78.0270

0809 30

broskyne vrátane a nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

14 577

78.0280

0809 40 05

slivky

od 11. júna do 30. septembra

7 924“


30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/55


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 451/2012

z 29. mája 2012

o stiahnutí určitých kŕmnych doplnkových látok, ktoré patria do funkčnej skupiny doplnkových látok do siláže, z trhu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje schvaľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. Článok 10 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 10 ods. 1 až 4 obsahuje konkrétne ustanovenia týkajúce sa hodnotenia výrobkov používaných v Únii ako doplnkové látky do siláže, ktorému výrobky podliehajú odo dňa, keď sa nariadenie stalo uplatniteľným.

(2)

Kŕmne doplnkové látky uvedené v prílohe boli zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok Spoločenstva ako existujúce výrobky v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Pokiaľ ide o používanie uvedených kŕmnych doplnkových látok ako doplnkových látok do siláže, nebola do termínu stanoveného v článku 10 ods. 7 predložená žiadna žiadosť o povolenie v súlade s článkom 10 ods. 7 v spojení s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Pokiaľ ide o doplnkovú látku určenú pre niektoré druhy zvierat, nebola do uvedeného termínu predložená žiadna žiadosť o povolenie.

(4)

V záujme prehľadnosti sa zoznam doplnkových látok, v súvislosti s ktorými nebola v lehote uvedenej v článku 10 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 podaná ani jedna žiadosť o povolenie, uviedol v osobitnej časti registra kŕmnych doplnkových látok Spoločenstva.

(5)

Uvedené kŕmne doplnkové látky by sa mali preto stiahnuť z trhu, pokiaľ ide o ich použitie ako kŕmne doplnkové látky do siláže, okrem látok určených pre druhy, v súvislosti s ktorými boli podané žiadosti o povolenie. Toto opatrenie nebráni používaniu niektorých uvedených doplnkových látok v rámci iných kategórií alebo funkčných skupín, v ktorých môžu byť povolené.

(6)

Keďže sa príslušné doplnkové látky do siláže nesťahujú z trhu z bezpečnostných príčin, je vhodné povoliť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu používať súčasné zásoby uvedených kŕmnych doplnkových látok, ako aj premixy a siláž vyrobené s použitím uvedených doplnkových látok.

(7)

Stiahnutie kŕmnych doplnkových látok uvedených v prílohe by sa nemalo dotýkať možnosti udeliť na ne povolenie v budúcnosti ani prijatia opatrenia v súvislosti s ich štatútom na základe a v rámci postupov stanovených v nariadení (ES) č. 1831/2003.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Stiahnutie

Kŕmne doplnkové látky špecifikované v časti A prílohy, ktoré patria do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“ v rámci kategórie „technologické doplnkové látky“, sa musia stiahnuť z trhu.

Kŕmna doplnková látka špecifikovaná v časti B prílohy, ktorá patrí do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“ v rámci kategórie „technologické doplnkové látky“, sa musí stiahnuť z trhu, pokiaľ ide o druhy zvierat spomínané v uvedenej časti prílohy.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Existujúce zásoby kŕmnych doplnkových látok uvedených v časti A prílohy sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať ako kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“ v rámci kategórie „technologické doplnkové látky“ do 19. júna 2013.

2.   Premixy, na výrobu ktorých sa používajú doplnkové látky uvedené v odseku 1, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať do 19. júna 2013.

3.   Siláž, na výrobu ktorej sa používajú doplnkové látky uvedené v odseku 1 alebo premixy uvedené v odseku 2 sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať do 19. júna 2014.

4.   Pokiaľ ide o kŕmnu doplnkovú látku uvedenú v časti B prílohy, uplatňujú sa odseky 1, 2 a 3 s ohľadom na druhy zvierat spomínané v uvedenej časti prílohy.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.


PRÍLOHA

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny doplnkových látok do siláže, ktoré sa sťahujú z trhu podľa článku 1

ČASŤ A

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny doplnkových látok do siláže, ktoré sa sťahujú v prípade všetkých druhov a kategórií zvierat

Identifikačné číslo

Doplnková látka

Druh alebo kategória zvierat

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

 

alfa-amyláza ES 3.2.1.1 z Bacillus subtilis var amyloliquefaciens

všetky druhy

 

amyláza ES 3.2.1.1 z Aspergillus oryzae

všetky druhy

 

amyláza ES 3.2.1.1 zo sladu

všetky druhy

 

beta-1,4 glukanáza (celuláza) ES 3.2.1.4 z Aspergillus niger

všetky druhy

 

beta-1,4 xylanáza ES 3.2.1.37 z Trichoderma reesei

všetky druhy

 

beta-glukanáza ES 3.2.1.6 z Trichoderma viride

všetky druhy

 

celuláza ES 3.2.1.4 z Penicillium funiculosum

všetky druhy

 

celuláza ES 3.2.1.4 z Trichoderma reesei

všetky druhy

 

celuláza ES 3.2.1.4 z Trichoderma viride

všetky druhy

 

komplex celulázy-hemicelulázy ES 3.2.1.4 z Trichoderma reesei

všetky druhy

 

komplex celulázy-xylanázy ES 3.2.1.4 z Trichoderma reesei

všetky druhy

 

endo-1,3-beta-glukanáza ES 3.2.1.6 z Bacillus amyloliquefaciens

všetky druhy

 

endo-1,4-beta-D-mananáza ES 3.2.1.78 z Bacillus lentus

všetky druhy

 

endo-1,4-beta-glukanáza ES 3.2.1.4 z Trichoderma longibrachiatum

všetky druhy

 

endo-1,4-beta-glukanáza ES 3.2.1.6 z Bacillus amyloliquefaciens

všetky druhy

 

endo-1,4-beta-xylanáza ES 3.2.1.8 z Aspergillus oryzae

všetky druhy

 

glukoamyláza ES 3.2.1.3. z Aspergillus niger

všetky druhy

 

glukóza oxidáza ES 1.1.3.4 z Aspergillus niger

všetky druhy

 

hemiceluláza ES 3.2.1.8 z Aspergillus niger

všetky druhy

 

mananáza ES 3.2.1.77 z Aspergillus niger

všetky druhy

 

pektináza ES 3.2.1.15 z Aspergillus niger

všetky druhy

 

xylanáza ES 3.2.1.8 z Aspergillus niger

všetky druhy

 

xylanáza ES 3.2.1.8 z Penicillium funiculosum

všetky druhy

 

xylanáza ES 3.2.1.8 z Trichoderma reesei

všetky druhy

 

Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862

všetky druhy

 

Bacillus coagulans CECT 7001

všetky druhy

 

Bacillus lentus 302

všetky druhy

 

Bacillus licheniformis DSM 5749

všetky druhy

 

Bacillus licheniformis MBS-BL-01

všetky druhy

 

Bacillus licheniformis zo zbierky kultúr Micron Bio-Systems

všetky druhy

 

Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682

všetky druhy

 

Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064

všetky druhy

 

Bacillus pumilus MBS-BP-01

všetky druhy

 

Bacillus pumilus zo zbierky kultúr Micron Bio-Systems

všetky druhy

 

Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563

všetky druhy

 

Bacillus subtilis BS1

všetky druhy

 

Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633

všetky druhy

 

Bacillus subtilis DSM 5750

všetky druhy

 

Bacillus subtilis zo zbierky kultúr Micron Bio-Systems

všetky druhy

 

Bacillus subtilis NCIMB 40286

všetky druhy

 

Bifidobacterium animalis ssp. Lactis CHCC5445/DSM15954

všetky druhy

 

Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707

všetky druhy

 

Candida glabrata 35120

všetky druhy

 

Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008

všetky druhy

 

Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008

všetky druhy

 

Enterococcus faecium AP34

všetky druhy

 

Enterococcus faecium CECT 7002

všetky druhy

 

Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248

všetky druhy

 

Enterococcus faecium CNCM I-819

všetky druhy

 

Enterococcus faecium DSM 15958

všetky druhy

 

Enterococcus faecium DSM 16567

všetky druhy

 

Enterococcus faecium DSM 16573

všetky druhy

 

Enterococcus faecium DSM 5464

všetky druhy

 

Enterococcus faecium M74 CCM 6226

všetky druhy

 

Enterococcus faecium NCAIM

všetky druhy

 

Enterococcus faecium NCIMB 30006

všetky druhy

 

Enterococcus faecium NCIMB 30098

všetky druhy

 

Enterococcus faecium NCIMB 30122

všetky druhy

 

Enterococcus mundtii 82760

všetky druhy

 

Lactobacillus acidophilus 36587

všetky druhy

 

Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241

všetky druhy

 

Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246

všetky druhy

 

Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067

všetky druhy

 

Lactobacillus acidophilus NCAIM

všetky druhy

 

Lactobacillus amylolyticus CBS 116420

všetky druhy

 

Lactobacillus amylovorans DSM 16251

všetky druhy

 

Lactobacillus brevis DSM 16570

všetky druhy

 

Lactobacillus brevis KKP. 839

všetky druhy

 

Lactobacillus brevis NCIMB 8038

všetky druhy

 

Lactobacillus buchneri 71044

všetky druhy

 

Lactobacillus buchneri 71065

všetky druhy

 

Lactobacillus buchneri BIO 73

všetky druhy

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30137

všetky druhy

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30138

všetky druhy

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 8007

všetky druhy

 

Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M

všetky druhy

 

Lactobacillus casei CCM 3775

všetky druhy

 

Lactobacillus casei CHCC2115

všetky druhy

 

Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247

všetky druhy

 

Lactobacillus casei MA 67/4U

všetky druhy

 

Lactobacillus casei NCIMB 11970

všetky druhy

 

Lactobacillus casei NCIMB 30007

všetky druhy

 

Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061

všetky druhy

 

Lactobacillus farciminis MA27/6B

všetky druhy

 

Lactobacillus fermentum DSM 16250

všetky druhy

 

Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251

všetky druhy

 

Lactobacillus mucosae DSM 16246

všetky druhy

 

Lactobacillus paracasei DSM 16572

všetky druhy

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394

všetky druhy

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395

všetky druhy

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei CNCM I-3292/P4126

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum 24001

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum 252

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum 50050

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum 88

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum C KKP/783/p

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum CCM 3769

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum CNCM I-820

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 12187

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 13367

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 13543

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 13544

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 13545

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 13546

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 13547

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 13548

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 16247

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 16571

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 16682

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 4784

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 4904

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 8427

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 8428

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 8862

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 8866

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 15683

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum L58

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum MA 541/2E

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum zo zbierky kultúr Micron Bio-Systems

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 12422

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30004

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30114

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30115

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30170

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum PL3/CSL

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum PL6/CSL

všetky druhy

 

Lactobacillus plantarum PLA/CSL

všetky druhy

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g

všetky druhy

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g

všetky druhy

 

Lactobacillus reuteri DSM 16248

všetky druhy

 

Lactobacillus reuteri DSM 16249

všetky druhy

 

Lactobacillus rhamnosus MA27/6R

všetky druhy

 

Lactobacillus sakei DSM 16564

všetky druhy

 

Lactobacillus sakei ssp. Sakei AK 5115 DSM 20017

všetky druhy

 

Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962

všetky druhy

 

Lactococcus lactis NCIMB 30149

všetky druhy

 

Lactococcus lactis ssp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237

všetky druhy

 

Lactococcus lactis ssp. Lactis CHCC2871

všetky druhy

 

Leuconostoc mesenteroides DSM 8865

všetky druhy

 

Leuconostoc oeno LO1

všetky druhy

 

Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114

všetky druhy

 

Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284

všetky druhy

 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R

všetky druhy

 

Pediococcus acidilactici DSM 10313

všetky druhy

 

Pediococcus acidilactici DSM 13946

všetky druhy

 

Pediococcus acidilactici ET 6

všetky druhy

 

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

všetky druhy

 

Pediococcus pentosaceus 69221

všetky druhy

 

Pediococcus pentosaceus AP35

všetky druhy

 

Pediococcus pentosaceus CCM 3770

všetky druhy

 

Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4J

všetky druhy

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16566

všetky druhy

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16569

všetky druhy

 

Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549

všetky druhy

 

Pediococcus pentosaceus zo zbierky kultúr Micron Bio-Systems

všetky druhy

 

Pediococcus pentosaeceus EU/EEC 2124476

všetky druhy

 

Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067

všetky druhy

 

Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii AK 5502 DSM 4902

všetky druhy

 

Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249

všetky druhy

 

Propionibacterium shermanii ATCC 9614

všetky druhy

 

Propionibacterium shermanii MBS-PS-01

všetky druhy

 

Propionibacterium sp. DSM 9576

všetky druhy

 

Propionibacterium sp. DSM 9577

všetky druhy

 

Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001

všetky druhy

 

Saccharomyces cerevisiae 37584

všetky druhy

 

Saccharomyces cerevisiae 80566

všetky druhy

 

Serratia rubidaea NCIMB 40285

všetky druhy

 

Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244

všetky druhy

 

Streptococcus faecium 36 KKP. 880

všetky druhy

 

Streptococcus thermophilus CHCC3021

všetky druhy

 

Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245

všetky druhy

 

octan amónny

všetky druhy

 

octan amónny, tetrahydrát

všetky druhy

 

benzoát amónny

všetky druhy

 

hydrosiričitan amónny

všetky druhy

 

propionát amónny

všetky druhy

 

atapulgit (hlina) CAS č. 12174-11-7

všetky druhy

E 210

kyselina benzoová

všetky druhy

 

etylbenzoát

všetky druhy

E 507

kyselina chlorovodíková

všetky druhy

 

peroxid vodíka

všetky druhy

 

kyselina izomaslová

všetky druhy

 

metenamín

všetky druhy

E 285

kyselina metylpropionová

všetky druhy

 

hydrogénsiričitan draselný

všetky druhy

 

mravčan draselný

všetky druhy

 

síran draselný

všetky druhy

 

oxid kremičitý

všetky druhy

E 222

hydrogénsiričitan sodný

všetky druhy

E 223

disiričitan sodný

všetky druhy

 

siričitan sodný

všetky druhy

 

tiosíran sodný

všetky druhy

E 513

kyselina sírová

všetky druhy

 

extrakt tanínu z dreva jedlých gaštanov (Castanea sativa Mill, CAS č. 1401-55-4)

všetky druhy


ČASŤ B

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny doplnkových látok do siláže, ktoré sa sťahujú v prípade určitých druhov alebo kategórií zvierat

Identifikačné číslo

Doplnková látka

Druh alebo kategória zvierat

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

 

hexametyléntetramín

všetky druhy okrem hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny, králikov, koní a kôz


30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/64


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 452/2012

z 29. mája 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

66,7

TR

78,9

ZZ

72,8

0707 00 05

MK

54,8

TR

134,1

ZZ

94,5

0709 93 10

TR

105,4

ZZ

105,4

0805 10 20

EG

47,7

IL

75,8

MA

50,2

TR

52,1

ZA

69,4

ZZ

59,0

0805 50 10

TR

60,0

ZA

85,1

ZZ

72,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

82,5

CA

161,4

CL

92,5

CN

120,1

MK

41,0

NZ

145,9

US

185,8

UY

68,1

ZA

98,9

ZZ

108,8

0809 29 00

US

750,1

ZZ

750,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/66


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 453/2012

z 29. mája 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2011/12 sa stanovila vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 971/2011 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 443/2012 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(3)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 135, 25.5.2012, s. 59.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95 uplatniteľné od 30. mája 2012

(v EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 12 10 (1)

35,95

0,37

1701 12 90 (1)

35,95

3,82

1701 13 10 (1)

35,95

0,50

1701 13 90 (1)

35,95

4,12

1701 14 10 (1)

35,95

0,50

1701 14 90 (1)

35,95

4,12

1701 91 00 (2)

44,84

4,02

1701 99 10 (2)

44,84

0,88

1701 99 90 (2)

44,84

0,88

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/68


ROZHODNUTIE RADY 2012/281/SZBP

z 29. mája 2012

v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie na podporu návrhu Únie na medzinárodný kódex správania pre činnosti v kozmickom priestore

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 26 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Činnosti v kozmickom priestore sa rozširujú a ich význam je mimoriadne dôležitý. Kozmický priestor je zdrojom pre všetky krajiny na svete. Tie krajiny, ktoré ešte nevykonávajú činnosti v kozmickom priestore, ich budú vykonávať v budúcnosti. Únia sa preto domnieva, že posilnenie bezpečnosti činností v kozmickom priestore je dôležitý cieľ, ktorým sa prispeje k rozvoju a bezpečnosti štátov. Tento cieľ patrí medzi ciele politiky Únie v oblasti kozmického priestoru.

(2)

Európska rada 12. decembra 2003 prijala Európsku bezpečnostnú stratégiu, v ktorej sa identifikovali globálne výzvy a hrozby a vyzvalo sa na vytvorenie medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a na účinnom multilateralizme a dobre fungujúcich medzinárodných inštitúciách.

(3)

V Európskej bezpečnostnej stratégii sa uznáva Charta Organizácie Spojených národov ako základný rámec medzinárodných vzťahov a podporuje sa posilnenie Organizácie Spojených národov a jej vybavenie tak, aby mohla plniť svoje povinnosti a účinne konať. Únia pracuje na dosahovaní vysokého stupňa spolupráce vo všetkých oblastiach medzinárodných vzťahov, okrem iného s cieľom zachovávať mier, predchádzať konfliktom a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť v súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov.

(4)

Únia sa zaväzuje k rozvoju a vykonávaniu opatrení v oblasti transparentnosti a budovania dôvery ako prostriedku na dosiahnutie zvýšenej bezpečnosti v kozmickom priestore. Únia vníma osobitne citlivo aj nebezpečenstvo, ktoré predstavuje vesmírny odpad, bez ohľadu na jeho pôvod, ktorý škodí súčasným a budúcim činnostiam.

(5)

Únia 18. septembra 2007 v odpovedi na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 61/75 zo 6. decembra 2006 zdôraznila, že na dosiahnutie uvedeného cieľa budú slúžiť dobrovoľné pravidlá „cestnej premávky“ pre činnosti v kozmickom priestore, ktorými sa schvália najlepšie postupy medzi aktérmi pôsobiacimi v kozmickom priestore.

(6)

Rada podporila vo svojich záveroch z 8. – 9. decembra 2008 prvý návrh medzinárodného kódexu správania pre činnosti v kozmickom priestore, ktorý by štáty mali uplatňovať na báze dobrovoľnosti, ktorý obsahuje opatrenia v oblasti transparentnosti a budovania dôvery, ako základu pre konzultácie s kľúčovými tretími krajinami, ktoré vykonávajú činnosti v kozmickom priestore alebo majú v tomto priestore záujmy, s cieľom dohodnúť sa na znení, ktoré by bolo prijateľné pre čo najväčší počet štátov.

(7)

Vzhľadom na konzultácie s hlavnými krajinami s vesmírnym programom Únia vypracovala revidovanú verziu návrhu kódexu správania, na základe ktorej Rada 27. septembra 2010 dala mandát vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby uskutočnila ďalšie a rozsiahlejšie konzultácie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Únia s cieľom podporiť svoj návrh medzinárodného kódexu správania pre činnosti v kozmickom priestore sleduje tieto ciele:

konzultácie so štátmi, ktoré sú aktívne v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa kozmického priestoru, ako aj tými, ktoré ešte aktívne nie sú, s cieľom rokovať o tomto návrhu a zbierať ich názory,

získať pre proces vývoja medzinárodného kódexu správania pre činnosti v kozmickom priestore podporu expertov.

Článok 2

1.   V tejto súvislosti Únia bude podporovať projekty, ktoré zahŕňajú tieto konkrétne činnosti:

a)

podporné činnosti: propagácia návrhu medzinárodného kódexu správania pre činnosti v kozmickom priestore;

b)

zorganizovanie (najviac) troch multilaterálnych zasadnutí expertov s cieľom rokovať o návrhu medzinárodného kódexu správania;

c)

koordinácia konzorcia mimovládnych expertov.

2.   Uvedené projekty a konkrétne činnosti sú podrobnejšie opísané v prílohe.

Článok 3

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku („vysoká predstaviteľka“).

2.   Technické vykonávanie projektov uvedených v článku 2 uskutoční Výskumný inštitút Organizácia Spojených národov pre otázky odzbrojenia („UNIDIR“). UNIDIR vykonáva svoje úlohy pod vedením vysokej predstaviteľky. Na tieto účely uzavrie vysoká predstaviteľka s UNIDIR-om potrebné dohody.

Článok 4

1.   Finančná referenčná suma na vykonávanie projektov uvedených v článku 2 je 1 490 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami Únie, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Komisia dohliada na riadne vykonávanie príspevku Únie ustanoveného v odseku 1. Na tento účel uzavrie s UNIDIR-om dohodu o financovaní. V nej sa stanoví, že UNIDIR má zabezpečiť zviditeľnenie príspevku Únie primerané jeho výške.

4.   Komisia vyvinie úsilie, aby sa dohoda o financovaní uvedená v odseku 3 uzavrela čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. O všetkých ťažkostiach v tomto procese, ako aj o dátume uzavretia dohody o financovaní informuje Radu.

Článok 5

1.   Vysoká predstaviteľka podáva Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných správ, ktoré pripraví UNIDIR. Tieto správy tvoria základ pre hodnotenie zo strany Rady.

2.   Komisia informuje o finančných aspektoch vykonávania projektov uvedených v článku 2.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Stráca účinnosť 18 mesiacov odo dňa uzavretia dohody o financovaní uvedenej v článku 4 ods. 3 alebo 6 mesiacov odo dňa jeho prijatia, ak sa v tomto období neuzavrie žiadna dohoda o financovaní.

V Bruseli 29. mája 2012

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


PRÍLOHA K ROZHODNUTIU RADY NA PODPORU NÁVRHU ÚNIE NA MEDZINÁRODNÝ KÓDEX SPRÁVANIA PRE ČINNOSTI V KOZMICKOM PRIESTORE

1.   Všeobecný rámec a ciele

Činnosti v kozmickom priestore sa rozširujú a ich význam je mimoriadne dôležitý. Kozmický priestor je zdrojom pre všetky krajiny na svete. Tie krajiny, ktoré ešte nevykonávajú činnosti v kozmickom priestore, ich budú vykonávať v budúcnosti. Únia sa preto domnieva, že je potrebné zabezpečiť väčšiu bezpečnosť v kozmickom priestore a že pragmatický a postupný proces môže pomôcť pri dosiahnutí tohto cieľa. Únia sa zaväzuje k rozvoju a vykonávaniu opatrení v oblasti transparentnosti a budovania dôvery ako prostriedku na dosiahnutie zvýšenej bezpečnosti v kozmickom priestore. Únia vníma osobitne citlivo aj nebezpečenstvo, ktoré predstavuje vesmírny odpad, ktorý škodí súčasným a budúcim činnostiam.

Únia 18. septembra 2007 v odpovedi na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 61/75 zo 6. decembra 2006 zdôraznila, že na dosiahnutie tohto cieľa budú slúžiť dobrovoľné pravidlá „cestnej premávky“ pre činnosti v kozmickom priestore, ktorými sa schvália najlepšie postupy medzi aktérmi pôsobiacimi v kozmickom priestore.

Rada podporila vo svojich záveroch z 8. – 9. decembra 2008 prvý návrh medzinárodného kódexu správania pre činnosti v kozmickom priestore, ktorý by štáty mali uplatňovať na báze dobrovoľnosti, ktorý obsahuje opatrenia v oblasti transparentnosti a budovania dôvery, ako základu pre konzultácie s kľúčovými tretími krajinami, ktoré vykonávajú činnosti v kozmickom priestore alebo majú v tomto priestore záujmy, s cieľom dohodnúť sa na znení, ktoré by bolo prijateľné pre čo najväčší počet štátov. Vzhľadom na konzultácie s hlavnými krajinami s vesmírnym programom Únia vypracovala revidovanú verziu návrhu kódexu správania, na základe ktorej Rada Európskej únie 27. septembra 2010 dala mandát vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku („vysoká predstaviteľka“), aby uskutočnila ďalšie a rozsiahlejšie konzultácie.

Únia s cieľom podporiť návrh Únie na medzinárodný kódex správania pre činnosti v kozmickom priestore a vykonať mandát daný vysokej predstaviteľke, sleduje tieto ciele:

Konzultácie s čo najväčším počtom krajín, ktoré sú aktívne v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa kozmického priestoru, ako aj tými, ktoré ešte aktívne nie sú, s cieľom rokovať o tomto návrhu a zbierať ich názory, a to najmä prostredníctvom organizovania jedného multilaterálneho zasadnutia expertov alebo viacerých (najviac troch) takých zasadnutí s cieľom rokovať o tejto iniciatíve.

Podpora expertov pre proces vývoja medzinárodného kódexu správania pre činnosti v kozmickom priestore.

Činnosť Únie sa riadi týmito zásadami:

a)

Je potrebné uznať význam budovania dlhodobej udržateľnosti, predvídateľnosti a zvýšenej bezpečnosti v kozmickom priestore.

b)

Je potrebné pracovať na vzájomnom porozumení a identifikovať oblasti spoločného záujmu.

c)

Je dôležité zainteresovať aktérov na národnej a regionálnej úrovni do akéhokoľvek budúceho medzinárodného kódexu správania pre činnosti v kozmickom priestore.

2.   Projekty

2.1.   Projekt 1: Podporné činnosti: propagácia návrhu medzinárodného kódexu správania pre činnosti v kozmickom priestore

2.1.1.   Účel projektu

Prostredníctvom organizovania seminárov na regionálnej/subregionálnej úrovni komunikovať s potenciálnymi zainteresovanými stranami medzinárodného kódexu správania s cieľom rozšíriť existujúce znalosti a chápanie zásad navrhovaného medzinárodného kódexu správania.

2.1.2.   Výsledky projektu

a)

Väčšie povedomie a znalosti o navrhovanom medzinárodnom kódexe správania a jeho pokračujúcich procesov vývoja, ako aj pochopenie tohto kódexu a uvedených procesov.

b)

Priaznivejšie prostredie pre politický pokrok.

c)

Lepšie pochopenie oblastí spoločného záujmu zo strany zainteresovaných strán, ako aj potreby väčšej bezpečnosti v kozmickom priestore a dohody o ďalších krokoch.

d)

Lepšia koordinácia medzi zainteresovanými stranami.

e)

Identifikácia potrieb vzhľadom na zvýšený počet národných a regionálnych činností s cieľom posilniť vývoj medzinárodného kódexu správania pre činnosti v kozmickom priestore.

2.1.3.   Opis projektu

a)

Plánuje sa najviac 6 regionálnych alebo subregionálnych seminárov s počtom do 30 účastníkov, podľa potreby v spolupráci s medzinárodnými, regionálnymi alebo národnými organizáciami, a to vládnymi aj mimovládnymi.

b)

Zostavenie výsledkov a ich prezentácia Únii a podľa potreby aj ostatným zainteresovaným stranám, a to aj elektronickým spôsobom.

2.2.   Projekt 2: Podpora pre vysokú predstaviteľku pri zasadnutiach/konzultáciách so štátmi

2.2.1.   Účel projektu

a)

Poskytnúť Únii širšie informácie a analýzu názorov a smerovaní potenciálnych zainteresovaných strán medzinárodného kódexu správania.

b)

V rámci podpory/prípravy konzultácií vysokej predstaviteľky a nadviazania na ne, zorganizovať koordinovanú kampaň individuálnych konzultácií s kľúčovými zainteresovanými stranami.

c)

Prostredníctvom účasti na konzultáciách vysokej predstaviteľky posúdiť získané pripomienky.

2.2.2.   Výsledky projektu

a)

Písomné posúdenia o tom, ako čo najlepšie spolupracovať s potenciálnymi zainteresovanými stranami medzinárodného kódexu správania.

b)

Písomné posúdenia získaných pripomienok a návrhov na revíziu znenia.

c)

Písomné príspevky na podporu multilaterálnych zasadnutí expertov.

2.2.3.   Opis projektu

a)

Príprava niekoľkých podporných dokumentových štúdií/podkladových štúdií v rámci podpory/prípravy konzultácií vysokej predstaviteľky a multilaterálnych zasadnutí expertov a v rámci nadviazania na ne.

b)

Koordinovaná kampaň individuálnych konzultácií s kľúčovými zainteresovanými stranami:

Najviac 20 individuálnych zasadnutí a brífingov.

Koordinácia vstupov do procesu, a to aj elektronicky.

Výber štátov a organizácií pre takúto koordináciu sa uskutoční na základe ich úrovne zapojenia do otázok týkajúcich sa bezpečnosti v kozmickom priestore, ich predchádzajúceho zapojenia v súvislosti s návrhom medzinárodného kódexu správania a ich úlohou pri podpore celkového diplomatického pokroku na regionálnej alebo medzinárodnej báze.

c)

Zostavenie výsledkov a ich prezentácia vysokej predstaviteľke a podľa potreby aj ostatným zainteresovaným stranám, a to aj elektronickým spôsobom.

2.3.   Projekt 3: Zorganizovanie najviac troch multilaterálnych zasadnutí expertov s cieľom rokovať o návrhu medzinárodného kódexu správania

2.3.1.   Účel projektu

Sprostredkovať kontakt medzi expertmi s cieľom rokovať o návrhu medzinárodného kódexu správania.

2.3.2.   Výsledky projektu

a)

Zriadenie diskusného fóra o návrhu medzinárodného kódexu správania.

b)

Diplomatický pokrok v súvislosti s napredovaním v rokovaniach o medzinárodnom kódexe správania.

2.3.3.   Opis projektu

Organizovanie najviac troch multilaterálnych zasadnutí expertov (do 160 účastníkov) počas prvých šestnástich mesiacov projektu.

Navrhuje sa, aby sa prvé z týchto zasadnutí uskutočnilo v Európe a druhé dve zasadnutia mimo Európy. Toto rozhodnutie prijme vysoká predstaviteľka na základe návrhov predložených UNIDIR-om.

O štruktúre, programe a účasti rozhodne vysoká predstaviteľka na základe návrhov predložených UNIDIR-om.

2.4.   Projekt 4: Koordinácia konzorcia mimovládnych expertov

2.4.1.   Účel projektu

a)

Vytvoriť malé konzorcium maximálne s 10 účastníkmi uznávaných expertov s cieľom poskytnúť vstupy do procesu vývoja medzinárodného kódexu správania.

b)

Vybudovať online zdroje pre koordináciu uvedeného konzorcia.

c)

Poskytnúť potrebné podporné zdroje s cieľom podporiť pochopenie kódexu správania a propagáciu činností a výsledkov projektov 1 a 2.

2.4.2.   Výsledky projektu

a)

Väčšie vstupy kľúčových medzinárodných, regionálnych a národných expertov do medzinárodného kódexu správania.

b)

Rozvoj virtuálneho fóra na koordináciu vstupov expertov a rokovaní.

c)

Rozvoj virtuálneho fóra na podporu multilaterálnych zasadnutí stanovených v projekte 2.

d)

Rozvoj potrebných virtuálnych a nevirtuálnych podporných materiálov.

2.4.3.   Opis projektu

a)

Identifikácia a koordinácia vstupov a ich získavanie od vhodných expertov z oblasti bezpečnosti kozmického priestoru:

Na základe návrhu, ktorý UNIDIR predloží vysokej predstaviteľke, o členstve v konzorciu rozhodne vysoká predstaviteľka.

b)

Rozvoj nového virtuálneho fóra na koordináciu vstupov konzorcia:

Fórum bude navrhnuté tak, aby poskytlo základňu pre zdroje na podporu projektu 2.

c)

Najviac 8 zasadnutí s cieľom rokovať o vývoji súvisiacom s kódexom správania a vstupmi od konzorcia, a to aj elektronickým spôsobom a prostredníctvom videokonferencií a telekonferencií.

d)

Zostavenie výsledkov a ich prezentácia vysokej predstaviteľke a podľa potreby aj ostatným zainteresovaným stranám, a to aj elektronickým spôsobom.

e)

Rozvoj podporných nástrojov.

3.   Procedurálne aspekty a koordinácia

Vykonávanie projektov bude iniciovať riadiaci výbor s cieľom určiť postupy a podrobné spôsoby spolupráce. Riadiaci výbor pravidelne preskúma vykonávanie projektov aspoň raz za šesť mesiacov, a to aj využitím elektronických prostriedkov a videokonferencií a telekonferencií.

Riadiaci výbor bude zložený zo zástupcov vysokej predstaviteľky a UNIDIR-u.

Zapojenie štátnych a neštátnych aktérov do multilaterálnych zasadnutí expertov sa bude koordinovať prostredníctvom UNIDIR-u.

Na základe návrhov, ktoré UNIDIR predloží riadiacemu výboru, vysoká predstaviteľka rozhodne o mieste konania a zložení seminárov a zasadnutí v rámci tohto projektu.

4.   Podávanie správ a vyhodnocovanie

UNIDIR predloží vysokej predstaviteľke správu a finančnú správu na konci prvého roku projektu, pričom vynaloží úsilie, aby sa zosúladil s cyklami podávania správ Organizácie Spojených národov.

UNIDIR predloží vysokej predstaviteľke záverečnú správu pri ukončení projektu.

Správy UNIDIR-u o pokroku a o aktuálnom stave, publikácie, tlačové správy a aktualizácie sa oznámia vysokej predstaviteľke a Európskej komisii v čase ich vydania.

5.   Dĺžka trvania

Predpokladané obdobie vykonávania tohto projektu je 18 mesiacov.

Všetky časti projektu, ktoré súvisia so zasadnutiami sa majú ukončiť tri mesiace pred koncom projektu, aby sa zabezpečil dostatočný čas na vykonanie analýzy počas obdobia vykonávania.

6.   Cieľová skupina

Všetky členské štáty OSN, hlavne štáty s vesmírnym programom.

Mimovládne zainteresované strany vrátane občianskej spoločnosti a priemyslu.

7.   Zástupcovia tretej strany

V záujme podpory regionálnej zodpovednosti sa prostredníctvom tohto rozhodnutia môže financovať účasť expertov zo štátov krajín, ktoré nie sú členmi Únie, vrátane expertov z relevantných regionálnych a medzinárodných organizácií.

Účasť UNIDIR-u na všetkých seminároch a zasadnutiach týkajúcich sa tohto rozhodnutia sa bude financovať.

8.   Vykonávajúci subjekt

Technickým vykonávaním tohto rozhodnutia Rady sa poverí UNIDIR.

UNIDIR bude podľa potreby spolupracovať s inštitúciami, ako sú napríklad regionálne organizácie, skupiny odborníkov, mimovládne organizácie a priemysel.

Na vykonávanie tohto rozhodnutia budú potrební dodatoční zamestnanci.


Korigendá

30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/74


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 102/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Ukrajine, ktoré bolo rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka, Moldavska a Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách, po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009, a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa preskúmania pred uplynutím platnosti týkajúce sa dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom v Južnej Afrike podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009

( Úradný vestník Európskej únie L 36 z 9. februára 2012 )

Na strane 15 v článku 1 ods. 4 na konci úvodnej vety:

namiesto:

„s výnimkou lán a káblov vyrábaných spoločnosťami uvedenými ďalej v texte:“

má byť:

„s výnimkou lán a káblov vyrábaných spoločnosťami uvedenými ďalej v texte (1):


(1)  Podmienky stanovené v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 400/2010 sa uplatňujú na tu uvedené spoločnosti.“