ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.136.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 136

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
25. mája 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 433/2012 z 23. mája 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

25.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 432/2012

zo 16. mája 2012

o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sú zdravotné tvrdenia o potravinách zakázané, pokiaľ ich v súlade s uvedeným nariadením nepovolila Komisia a neboli zahrnuté do zoznamu povolených tvrdení.

(2)

V článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa ustanovuje, že členské štáty predkladajú Komisii najneskôr do 31. januára 2008 vnútroštátne zoznamy zdravotných tvrdení o potravinách uvedených v článku 13 ods. 1 uvedeného nariadenia. Vnútroštátne zoznamy tvrdení sa musia predložiť spolu s podmienkami, ktoré sa na ne vzťahujú, a odkazmi na príslušné vedecké odôvodnenia.

(3)

V článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa ustanovuje, že po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) Komisia prijme najneskôr do 31. januára 2010 zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách uvedených v článku 13 ods. 1 uvedeného nariadenia a všetky nevyhnutné podmienky na používanie týchto tvrdení.

(4)

Komisii boli 31. januára 2008 od členských štátov doručené zoznamy obsahujúce viac ako 44 000 zdravotných tvrdení. Pri preskúmaní vnútroštátnych zoznamov sa ukázalo, že vzhľadom na duplicitu mnohých položiek a na základe diskusií s členskými štátmi je nevyhnutné zlúčiť vnútroštátne zoznamy do jedného konsolidovaného zoznamu zdravotných tvrdení (ďalej len „konsolidovaný zoznam“) (2), ku ktorému by mal úrad poskytnúť vedecké stanovisko.

(5)

Komisia zaslala 24. júla 2008 úradu formálnu žiadosť o vedecké stanovisko k zoznamu povolených zdravotných tvrdení podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 spolu s referenčným rámcom a prvou časťou konsolidovaného zoznamu. Ďalšie časti konsolidovaného zoznamu boli zaslané v novembri a decembri 2008. Komisia dokončila konsolidovaný zoznam vo forme dodatku, ktorý bol úradu predložený 12. marca 2010. Členské štáty následne ešte pred zhodnotením úradom niektoré tvrdenia z konsolidovaného zoznamu stiahli. Vedecké hodnotenie úrad zavŕšil uverejnením svojich stanovísk v období od októbra 2009 do júla 2011 (3).

(6)

Úrad pri zhodnocovaní zistil, že niektoré predložené tvrdenia zahŕňali rozličné tvrdené účinky alebo zlučovali rovnaký tvrdený účinok. Preto zdravotné tvrdenia zohľadnené týmto nariadením môžu predstavovať jednu alebo viac položiek konsolidovaného zoznamu.

(7)

V prípade mnohých zdravotných tvrdení úrad na základe predložených údajov dospel k záveru, že bola zistená príčinná súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a tvrdeným účinkom. Zdravotné tvrdenia, ktorých sa týka uvedený záver a ktoré zodpovedajú požiadavkám nariadenia (ES) č. 1924/2006, by sa mali povoliť podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 a zahrnúť do zoznamu povolených tvrdení.

(8)

V článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa ustanovuje, že povolené zdravotné tvrdenia musia zahŕňať všetky nevyhnutné podmienky na ich používanie (vrátane obmedzení). Zoznam povolených tvrdení by preto mal zahŕňať znenie tvrdení a špecifické podmienky používania daných tvrdení a podľa potreby aj podmienky a obmedzenia používania a/alebo doplňujúce informácie alebo varovanie, ktoré sú v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení (ES) č. 1924/2006 a zodpovedajú stanoviskám úradu.

(9)

Jedným z cieľov nariadenia (ES) č. 1924/2006 je zabezpečenie toho, aby boli zdravotné tvrdenia pravdivé, jasné, spoľahlivé a užitočné pre používateľa, čo by malo byť zohľadnené v znení tvrdenia a v jeho prezentácii. V prípade, že znenie tvrdení má pre spotrebiteľov rovnaký význam ako znenie povoleného zdravotného tvrdenia, keďže preukazuje rovnakú súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou jej zložkou a zdravím, mali by sa na príslušné tvrdenia vzťahovať tie isté podmienky použitia, aké sú uvedené pri povolených zdravotných tvrdeniach.

(10)

Komisia identifikovala množstvo tvrdení predložených na hodnotenie, ktoré uvádzajú účinky rastlín alebo rastlinných látok nazývaných aj ako „botanické“ látky, pre ktoré musí úrad ešte vypracovať vedecké hodnotenie. Okrem toho existuje mnoho zdravotných tvrdení, pre ktoré sa buď požaduje vypracovanie ďalšieho hodnotenia, aby Komisia bola schopná posúdiť ich nárok na začlenenie do zoznamu povolených tvrdení, alebo pre ktoré už hodnotenie existuje, ale v dôsledku iných oprávnených faktorov nie je Komisia v súčasnosti schopná vykonať ich posúdenie.

(11)

Tvrdenia, pre ktoré úrad ešte nevypracoval hodnotenie alebo ktoré ešte Komisia neposúdila, sa uverejnia na webovej lokalite Komisie (4) a môžu sa naďalej používať na základe článku 28 ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(12)

Podľa článku 6 ods. 1 a článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa zdravotné tvrdenia musia zakladať na všeobecne uznávaných vedeckých dôkazoch. Zdravotné tvrdenia, ktorých vedecké odôvodnenie úrad nezhodnotil kladne z dôvodu, že nedošiel k záveru, že bola zistená príčinná súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a tvrdeným účinkom, by sa teda nemali povoliť. Povolenie je tiež možné legitímne zamietnuť, ak zdravotné tvrdenia nie sú v súlade s inými všeobecnými alebo špecifickými požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, a to dokonca aj v prípade kladného vedeckého hodnotenia úradu. Zdravotné tvrdenia, ktoré nie sú v súlade so všeobecne prijatými zásadami výživy a zdravia, by sa nemali uvádzať. Úrad dospel k záveru, že pre tvrdenie (5) o účinku tukov na normálne vstrebávanie vitamínov rozpustných v tukoch a ďalšie tvrdenie (6) o účinku sodíka na udržanie normálnej funkcie svalov bola zistená príčinná súvislosť. Používanie týchto dvoch zdravotných tvrdení by však spotrebiteľom poskytlo protirečiace a zmätočné informácie, pretože by povzbudzovalo na spotrebu živín, o ktorých európske, vnútroštátne i medzinárodné úrady informujú na základe všeobecne uznávaných vedeckých odporúčaní, že ich príjem by sa mal obmedziť. Preto uvedené dve tvrdenia nie sú v súlade s článkom 3 druhým odsekom písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006, kde sa uvádza, že používanie tvrdení nesmie byť nejednoznačné ani klamlivé. Navyše dokonca ani v prípade, ak by sa mali príslušné zdravotné tvrdenia povoliť len za určitých podmienok použitia a/alebo spolu s ďalšími informáciami alebo varovaním, ani to by nestačilo na zamedzenie uvedenia spotrebiteľa do omylu, a preto by sa uvedené tvrdenia nemali povoliť.

(13)

Toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať šesť mesiacov po jeho nadobudnutí účinnosti, aby sa umožnilo prevádzkovateľom potravinárskych podnikov prispôsobiť sa v ňom uvedeným požiadavkám vrátane zákazu na základe článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 tých zdravotných tvrdení, pre ktoré úrad už vypracoval hodnotenie a ktoré už Komisia posúdila.

(14)

V článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa stanovuje, že Komisia zriadi a spravuje Register výživových a zdravotných tvrdení Únie o potravinách (ďalej len „register“). Register obsahuje všetky povolené tvrdenia a okrem iného podmienky používania, ktoré sa na ne vzťahujú. Register obsahuje takisto zoznam zamietnutých zdravotných tvrdení aj s odôvodnením ich zamietnutia.

(15)

Zdravotné tvrdenia, ktoré boli stiahnuté členskými štátmi, sa nezahrnú do zoznamu zamietnutých tvrdení v registri Únie. Register sa bude periodicky aktualizovať a bude sledovať postup v prípade zdravotných tvrdení, pre ktoré úrad ešte nevypracoval hodnotenie a/alebo ktoré ešte Komisia neposúdila.

(16)

Pripomienky a stanoviská, ktoré boli doručené Komisii od verejnosti a zainteresovaných strán, boli pri stanovení opatrení v tomto nariadení primerane zohľadnené.

(17)

Pridávanie látok do potravín alebo ich použitie v potravinách upravujú konkrétne právne predpisy Únie a jednotlivých štátov, čo platí aj pre klasifikáciu výrobkov ako potravín alebo liekov. Žiadne rozhodnutie týkajúce sa zdravotného tvrdenia v súlade s nariadením (ES) č. 1924/2006, ako napr. zaradenie do zoznamu povolených tvrdení podľa článku 13 ods. 3 uvedeného nariadenia, nepredstavuje povolenie na umiestnenie danej látky, ktorej sa tvrdenie týka, na trh, rozhodnutie, či môže byť látka použitá v potravinách, alebo klasifikáciu určitého výrobku ako potraviny.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolené zdravotné tvrdenia

1.   Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006, je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Zdravotné tvrdenia uvedené v odseku 1 možno uvádzať na potravinách v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm.

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm.

(5)  Zodpovedá položkám ID 670 a ID 2902 konsolidovaného zoznamu.

(6)  Zodpovedá položke ID 359 konsolidovaného zoznamu.


PRÍLOHA

Zoznam povolených zdravotných tvrdení

Živina, látka, potravina alebo kategória potravín

Tvrdenie

Podmienky použitia tvrdenia

Podmienky a/alebo obmedzenia používania potraviny a/alebo doplňujúce informácie alebo varovanie

Číslo Vestníka EFSA (EFSA Journal)

Číslo príslušnej položky v konsolidovanom zozname predloženom úradu EFSA na účely posúdenia

Aktívne uhlie

Aktívne uhlie prispieva k zníženiu nadmernej plynatosti po jedle

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 1 g aktívneho uhlia na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri 1 g, ktorý sa má užiť minimálne 30 minút pred jedlom alebo krátko po ňom.

 

2011;9(4):2049

1938

Arabinoxylán vyrobený zo pšeničného endospermu

Konzumácia arabinoxylánu ako súčasti jedla prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 8 g vlákniny bohatej na arabinoxylán (AX) vyrobený zo pšeničného endospermu (najmenej 60 hmotnostných percent AX) na 100 g využiteľných sacharidov v kvantifikovanej porcii ako súčasti jedla. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii vlákniny bohatej na arabinoxylán (AX) ako súčasti jedla.

 

2011;9(6):2205

830

Beta-glukány

Beta-glukány prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 1 g beta-glukánov z ovsa, ovsených otrúb, jačmeňa, jačmenných otrúb alebo zo zmesí týchto zdrojov na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g beta-glukánov z ovsa, ovsených otrúb, jačmeňa, jačmenných otrúb alebo zmesí týchto beta-glukánov.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta-glukány z ovsa a jačmeňa

Konzumácia beta-glukánov z ovsa alebo jačmeňa ako súčasti jedla prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 4 g beta-glukánov z ovsa alebo jačmeňa na každých 30 g využiteľných sacharidov v kvantifikovanej porcii ako súčasti jedla. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii beta-glukánov z ovsa alebo jačmeňa ako súčasti jedla.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaín

Betaín prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje aspoň 500 mg betaínu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 1,5 g betaínu.

Pri použití tohto tvrdenia musí byť spotrebiteľ informovaný o tom, že denný príjem prevyšujúci 4 g môže výrazne zvýšiť hladinu cholesterolu v krvi.

2011;9(4):2052

4325

Biotín

Biotín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotín

Biotín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotín

Biotín prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotín

Biotín prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotín

Biotín prispieva k udržaniu zdravých vlasov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotín

Biotín prispieva k zachovaniu zdravých slizníc

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotín

Biotín prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Bielkoviny

Bielkoviny prispievajú k rastu svalovej hmoty

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom bielkovín, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ BIELKOVÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Bielkoviny

Bielkoviny prispievajú k udržaniu svalovej hmoty

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom bielkovín, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ BIELKOVÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Bielkoviny

Bielkoviny prispievajú k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom bielkovín, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ BIELKOVÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Draslík

Draslík prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom draslíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Draslík

Draslík prispieva k správnemu fungovaniu svalov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom draslíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Draslík

Draslík prispieva k udržaniu normálneho krvného tlaku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom draslíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Enzým laktáza

Enzým laktáza zlepšuje trávenie laktózy v prípade osôb, ktoré majú ťažkosti s trávením laktózy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade výživových doplnkov s dávkou najmenej 4 500 FCC (Food Chemicals Codex) jednotiek s návodom pre cieľovú populáciu, aby ich užívalo s každým jedlom, ktoré obsahuje laktózu.

Cieľovú populáciu je potrebné informovať aj o tom, že znášanlivosť laktózy je premenlivá a že by si mala vyžiadať informácie o úlohe tejto látky vo svojej strave.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Fluorid

Fluorid prispieva k udržaniu mineralizácie zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fluoridu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folát

Folát prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folát

Folát prispieva k správnej syntéze aminokyselín

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folát

Folát prispieva k správnej tvorbe krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folát

Folát prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2009; 7(9):1213

80

Folát

Folát prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folát

Folát prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2009; 7(9):1213

91

Folát

Folát prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folát

Folát zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfor

Fosfor prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosfor prispieva k správnemu fungovaniu bunkových membrán

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfor

Fosfor prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosfor prispieva k udržaniu zdravých zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Glukomanan

(konjac mannan)

Glukomanan prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečuje denný príjem 4 g glukomananu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 4 g glukomananu.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny

odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glukomanan

(konjac mannan)

Glukomanan prispieva v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou k zníženiu telesnej hmotnosti

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 1 g glukomananu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g glukomananu v troch 1 g dávkach spolu s 1 – 2 pohármi vody, pred jedlom a v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní alebo v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny

odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guarová guma

Guarová guma prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 10 g guarovej gumy. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 10 g guarovej gumy.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny

odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(2):1464

808

Hydroxypropyl metylcelulóza

(HPMC)

Konzumácia hydroxypropyl metylcelulózy s jedlom prispieva k obmedzeniu zvýšenia glukózy v krvi po tomto jedle

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 4 g HPMC na kvantifikovanú porciu ako súčasť jedla. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 4 g HPMC ako súčasti jedla.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny

odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1739

814

Hydroxypropyl metylcelulóza

(HPMC)

Hydroxypropyl metylcelulóza prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 5 g HPMC. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 5 g HPMC.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny

odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1739

815

Horčík

Horčík prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Horčík

Horčík prispieva k rovnováhe elektrolytov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Horčík

Horčík prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Horčík

Horčík prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Horčík

Horčík prispieva k správnemu fungovaniu svalov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Horčík

Horčík prispieva k normálnej syntéze bielkovín

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Horčík

Horčík prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Horčík

Horčík prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Horčík

Horčík prispieva k udržaniu zdravých zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Horčík

Horčík zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Chitosan

Chitosan prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečí denný príjem 3 g chitosanu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g chitosanu.

 

2011;9(6):2214

4663

Chlorid

Chlorid prispieva k správnemu tráveniu produkovaním kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom chloridu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Tvrdenie sa nemôže používať v prípade chloridu, ktorého zdrojom je chlorid sodný.

2010;8(10):1764

326

Cholín

Cholín prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 82,5 mg cholínu na 100 g alebo 100 ml alebo na jednu porciu potraviny.

 

2011;9(4):2056

3090

Cholín

Cholín prispieva k správnej látkovej premene lipidov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 82,5 mg cholínu na 100 g alebo 100 ml alebo na jednu porciu potraviny.

 

2011;9(4):2056

3186

Cholín

Cholín prispieva k udržaniu normálnej funkcie pečene

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 82,5 mg cholínu na 100 g alebo 100 ml alebo na jednu porciu potraviny.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chróm

Chróm prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom trojmocného chrómu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chróm

Chróm prispieva k udržaniu normálnej hladiny glukózy v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom trojmocného chrómu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Jód

Jód prispieva k správnej kognitívnej funkcii

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jód

Jód prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jód

Jód prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jód

Jód prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Jód

Jód prispieva k správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a k správnemu fungovaniu štítnej žľazy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kyselina α-linolénová

(ALA)

ALA prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom ALA, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 2 g ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Kyselina dokozahexaénová

(DHA)

DHA prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Kyselina dokozahexaénová

(DHA)

DHA prispieva k udržaniu dobrého zraku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Kyselina eikozapentaénová a kyselina dokozahexaénová

(EPA/DHA)

EPA a DHA prispievajú k správnej funkcii srdca

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom EPA a DHA, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Kyselina linolová

Kyselina linolová prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 1,5 g kyseliny linolovej (LA) na 100 g a na 100 kcal.

Spotrebiteľ by mal byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 10 g LA.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Kyselina olejová

Náhrada nasýtených tukov nenasýtenými tukmi v strave prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi. Kyselina olejová je nenasýtený tuk

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM NENASÝTENÉHO TUKU uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k správnej syntéze a látkovej premene steroidných hormónov, vitamínu D a niektorých neurotransmiterov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k zdravej duševnej výkonnosti

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Kreatín

Kreatín zvyšuje fyzickú výkonnosť v priebehu krátkodobých po sebe nasledujúcich dávok veľmi intenzívneho cvičenia

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečuje denný príjem 3 g kreatínu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g kreatínu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potravín určených pre dospelých, ktorí vykonávajú veľmi intenzívne cvičenie

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Laktulóza

Laktulóza prispieva k urýchleniu prechodu črevným traktom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 10 g laktulózy v jednej kvantifikovanej porcii. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri 10 g laktulózy v jednej porcii za deň.

 

2010;8(10):1806

807

Mangán

Mangán prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangán

Mangán prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangán

Mangán prispieva k normálnej tvorbe spojivového tkaniva

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangán

Mangán prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Mäso alebo ryby

Mäso alebo ryby prispievajú k lepšiemu vstrebávaniu železa, keď sa konzumujú spolu s ďalšími potravinami, ktoré obsahujú železo

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 50 g mäsa alebo ryby v jednej kvantifikovanej porcii. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 50 g mäsa alebo ryby spolu s potravinou (potravinami), ktoré obsahujú železo.

 

2011;9(4):2040

1223

Meď

Meď prispieva k udržaniu zdravých spojivových tkanív

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Meď

Meď prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Meď

Meď prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Meď

Meď prispieva k zdravej pigmentácii vlasov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Meď

Meď prispieva k správnemu prenosu železa v tele

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Meď

Meď prispieva k zdravej pigmentácii pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Meď

Meď prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Meď

Meď prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Melatonín

Melatonín prispieva k zmierneniu subjektívnych pocitov únavy po dlhej ceste lietadlom do iného časového pásma (jet lag)

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje aspoň 0,5 mg melatonínu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri príjme minimálne 0,5 mg tesne pred časom spania prvý deň cesty a niekoľko nasledujúcich dní po príchode na miesto určenia.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonín

Melatonín prispieva k skráteniu času potrebného na zaspanie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 1 mg melatonínu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 1 mg melatonínu tesne pred spaním.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molybdén

Molybdén prispieva k správnej látkovej premene sírnych aminokyselín

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom molybdénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(červená fermentovaná ryža)

Monacolin K z červenej fermentovanej ryže prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 10 mg monacolinu K z červenej fermentovanej ryže. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 10 mg monacolinu K z potravín z červenej fermentovanej ryže.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Mononenasýtené a/alebo polynenasýtené mastné kyseliny

Náhrada nasýtených tukov nenasýtenými tukmi v strave prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi [MUFA a PUFA sú nenasýtené tuky]

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM NENASÝTENÉHO TUKU uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Náhrada za dávku jedla na účely regulácie hmotnosti

Použitie náhrady za dávku jedla namiesto jedného denného jedla v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k udržaniu telesnej hmotnosti po jej znížení

Aby mohlo byť na potravine uvedené toto tvrdenie, potravina musí spĺňať špecifikácie stanovené v smernici 96/8/ES týkajúce sa potravín podľa článku 1 ods. 2 písm. b) uvedenej smernice. Aby sa dosiahol tvrdený účinok, namiesto jedného jedla sa má každý deň použiť náhrada za dávku jedla.

 

2010; 8(2):1466

1418

Náhrada za dávku jedla na účely regulácie hmotnosti

Použitie náhrady za dávku jedla namiesto dvoch denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k zníženiu telesnej hmotnosti

Aby mohlo byť na potravine uvedené toto tvrdenie, potravina musí spĺňať špecifikácie stanovené v smernici 96/8/ES týkajúce sa potravín podľa článku 1 ods. 2 písm. b) tejto smernice. Aby sa dosiahol tvrdený účinok, namiesto dvoch jedál sa majú každý deň použiť náhrady za dávku jedla.

 

2010; 8(2):1466

1417

Náhrady cukru, t. j. intenzívne sladidlá;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, izomalt, erytritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a izomaltulóza

Konzumácia potravín/nápojov obsahujúcich <názov náhrady cukru> namiesto cukru (1) vyvoláva menší vzostup hladiny glukózy v krvi po ich konzumácii v porovnaní s potravinami/nápojmi, ktoré obsahujú cukor

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, cukry v potravinách alebo nápojoch by mali byť nahradené náhradami cukru, t. j. intenzívnymi sladidlami xylitolom, sorbitolom, mannitolom, maltitolom, laktitolom, izomaltom, erytritolom, sukralózou alebo polydextrózou, alebo ich kombináciou tak, aby potraviny alebo nápoje obsahovali množstvo cukrov znížené najmenej o hodnotu uvedenú v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

D-tagatóza a izomaltulóza by sa mali nahradiť ekvivalentnými množstvami iných cukrov v rovnakom pomere, ako je pomer uvedený v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Náhrady cukru, t. j. intenzívne sladidlá;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, izomalt, erytritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a izomaltulóza

Konzumácia potravín/nápojov obsahujúcich <názov náhrady cukru> namiesto cukru (2) prispieva k udržaniu mineralizácie zubov

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, cukry v potravinách alebo nápojoch (ktoré znižujú pH plaku pod 5,7), by mali byť nahradené náhradami cukru, t. j. intenzívnymi sladidlami xylitolom, sorbitolom, mannitolom, maltitolom, laktitolom, izomaltom, erytritolom, sukralózou alebo polydextrózou, alebo ich kombináciou v takých množstvách, aby konzumácia týchto potravín alebo nápojov neznižovala pH plaku pod 5,7 počas a do 30 minút po ich konzumácii.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Niacín

Niacín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacín

Niacín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacín

Niacín prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacín

Niacín prispieva k zachovaniu zdravých slizníc

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacín

Niacín prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacín

Niacín prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Potraviny s nízkym alebo zníženým obsahom nasýtených mastných kyselín

Zníženie spotreby nasýtených tukov prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má aspoň nízky obsah nasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení S NÍZKYM OBSAHOM NASÝTENÝCH TUKOV alebo znížený obsah nasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Potraviny s nízkym alebo so zníženým obsahom sodíka

Zníženie spotreby sodíka prispieva k udržaniu normálneho krvného tlaku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má aspoň nízky obsah sodíka/soli, ako sa uvádza v tvrdení S NÍZKYM OBSAHOM SODÍKA/SOLI alebo znížený obsah sodíka/soli, ako sa uvádza v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Rastlinné steroly a rastlinné stanoly

Rastlinné steroly/stanoly prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme najmenej 0,8 g rastlinných sterolov/stanolov.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Rezistentný škrob

Nahradenie stráviteľného škrobu v jedle rezistentným škrobom prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, v ktorej bol stráviteľný škrob nahradený rezistentným škrobom, takže konečný obsah rezistentného škrobu predstavuje najmenej 14 % celkového škrobu.

 

2011;9(4):2024

681

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k zachovaniu zdravých slizníc

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k udržaniu zdravých červených krviniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k udržaniu dobrého zraku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k správnej látkovej premene železa

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Roztoky elektrolytov so sacharidmi

Roztoky elektrolytov so sacharidmi prispievajú k udržaniu vytrvalostnej výkonnosti počas dlhšieho vytrvalostného cvičenia

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, roztoky elektrolytov so sacharidmi by mali obsahovať 80 – 350 kcal/l zo sacharidov a najmenej 75 % energie by malo pochádzať zo sacharidov, ktoré vyvolávajú vysokú glykemickú reakciu, ako napríklad glukóza, polyméry glukózy a sacharóza. Tieto nápoje by mali okrem toho obsahovať medzi 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1,150 mg/l) sodíka a osmolalita nápojov by mala byť v rozsahu od 200 do 330 mOsm/kg vody.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Roztoky elektrolytov so sacharidmi

Roztoky elektrolytov so sacharidmi podporujú absorpciu vody počas telesného cvičenia

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, roztoky elektrolytov so sacharidmi by mali obsahovať 80 – 350 kcal/l zo sacharidov a najmenej 75 % energie by malo pochádzať zo sacharidov, ktoré vyvolávajú vysokú glykemickú reakciu, ako napríklad glukóza, polyméry glukózy a sacharóza. Tieto nápoje by mali okrem toho obsahovať medzi 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1,150 mg/l) sodíka a osmolalita nápojov by sa mala byť v rozsahu od 200 do 330 mOsm/kg vody.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Selén

Selén prispieva k správnej spermatogenéze

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Selén

Selén prispieva k udržaniu zdravých vlasov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selén

Selén prispieva k udržaniu zdravých nechtov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selén

Selén prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selén

Selén prispieva k správnemu fungovaniu štítnej žľazy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selén

Selén prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Tiamín

Tiamín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamín

Tiamín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamín

Tiamín prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamín

Tiamín prispieva k správnej funkcii srdca

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Vláknina z jačmenného zrna

Vláknina z jačmenného zrna prispieva k zväčšeniu objemu stolice

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Vápnik

Vápnik prispieva k normálnej zrážanlivosti krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Vápnik

Vápnik prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Vápnik

Vápnik prispieva k normálnemu fungovaniu svalov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Vápnik

Vápnik prispieva k správnej neurotransmisii

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Vápnik

Vápnik prispieva k správnemu fungovaniu tráviacich enzýmov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Vápnik

Vápnik zohráva úlohu v procese delenia a špecializácie buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Vápnik

Vápnik je potrebný na udržanie zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Vápnik

Vápnik je potrebný na udržanie zdravých zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Vitamín A

Vitamín A prispieva k správnej látkovej premene železa

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamín A

Vitamín A prispieva k zachovaniu zdravých slizníc

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamín A

Vitamín A prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamín A

Vitamín A prispieva k udržaniu dobrého zraku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamín A

Vitamín A prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamín A

Vitamín A zohráva úlohu v procese špecializácie buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej tvorbe červených krviniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

vitamín B12

Vitamín B12 zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej syntéze cysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej tvorbe červených krviniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k regulácii hormonálnej činnosti

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamín C

Vitamín C prispieva k udržaniu správneho fungovania imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy a po nej.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečuje denný príjem 200 mg vitamínu C. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 200 mg naviac k odporúčanému dennému príjmu vitamínu C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamín C

Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii chrupaviek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii ďasien

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamín C

Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamín C

Vitamín B12 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamín C

Vitamín C prispieva k regenerácii redukovanej formy vitamínu E

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamín C

Vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamín D

Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu/využitiu vápnika a fosforu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamín D

Vitamín D prispieva k normálnej hladine vápnika v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamín D

Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamín D

Vitamín D prispieva k udržaniu správneho fungovania svalov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamín D

Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamín D

Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamín D

Vitamín D zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamín E

Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu E, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamín K

Vitamín K prispieva k správnej zrážanlivosti krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu K, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamín K

Vitamín K prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu K, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Vlašské orechy

Vlašské orechy prispievajú k zlepšeniu pružnosti krvných ciev

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 30 g vlašských orechov. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 30 g vlašských orechov.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Vláknina z ovseného zrna

Vláknina z ovseného zrna prispieva k zväčšeniu objemu stolice

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Vláknina zo pšeničných otrúb

Vláknina zo pšeničných otrúb prispieva k urýchleniu prechodu črevným traktom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že uvedený účinok sa dosiahne pri dennom príjme najmenej 10 g vlákniny zo pšeničných otrúb.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Vláknina zo pšeničných otrúb

Vláknina zo pšeničných otrúb prispieva k zväčšeniu objemu stolice

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Voda

Voda prispieva k udržaniu normálnych telesných a kognitívnych funkcii

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že na dosiahnutie uvedeného účinku by mal denný príjem predstavovať najmenej 2 litre vody zo všetkých zdrojov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade vody, ktorá spĺňa požiadavky smernice 2009/54/ES a/alebo 98/83/ES

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Voda

Voda prispieva k udržaniu správnej regulácie telesnej teploty

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že na dosiahnutie uvedeného účinku by mal denný príjem predstavovať najmenej 2 litre vody zo všetkých zdrojov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade vody, ktorá spĺňa požiadavky smernice 2009/54/ES a/alebo 98/83/ES

2011;9(4):2075

1208

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene kyselín a zásad

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene sacharidov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zinok

Zinok prispieva k správnej kognitívnej funkcii

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zinok

Zinok prispieva k správnej syntéze DNA.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zinok

Zinok prispieva k plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene mastných kyselín

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene vitamínu A

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinok

Zinok prispieva k správnej syntéze bielkovín

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravých vlasov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravých nechtov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2010;8(10):1819

301

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu dobrého zraku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinok

Zinok prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zinok

Zinok prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zinok

Zinok zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Železo

Železo prispieva k správnej kognitívnej funkcii

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Železo

Železo prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Železo

Železo prispieva k správnej tvorbe červených krviniek a hemoglobínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Železo

Železo prispieva k správnemu prenosu kyslíka v tele

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Železo

Železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Železo

Železo prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Železo

Železo zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Žitná vláknina

Žitná vláknina prispieva k správnej funkcii čriev

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Živé jogurtové kultúry

Živé kultúry v jogurte alebo kyslomliečnych výrobkoch zlepšujú trávenie laktózy v prípade osôb, ktoré majú ťažkosti s trávením laktózy

Aby mohlo byť na nich uvedené toto tvrdenie, jogurt alebo kyslomliečne výrobky by mali obsahovať najmenej 108 jednotiek, ktoré tvoria kolónie (CFU) živých zákvasových mikroorganizmov (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus) na gram.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Žuvačka bez obsahu cukru

Žuvačka bez obsahu cukru prispieva k udržaniu mineralizácie zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré splňujú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri žuvaní v trvaní najmenej 20 minút po jedle alebo pití.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Žuvačka bez obsahu cukru

Žuvačka bez obsahu cukru prispieva k neutralizácii kyselín spôsobujúcich zubný povlak

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré splňujú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri žuvaní v trvaní najmenej 20 minút po jedle alebo pití.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Žuvačka bez obsahu cukru

Žuvačka bez obsahu cukru prispieva k zmierneniu pocitu sucha v ústach

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré splňujú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri používaní žuvačky vždy vtedy, keď sa dostaví pocit sucha v ústach.

 

2009; 7(9):1271

1240

Žuvačka bez obsahu cukru s karbamidom

Žuvačka bez obsahu cukru s karbamidom neutralizuje kyseliny spôsobujúce zubný povlak účinnejšie než žuvačky bez obsahu cukru bez karbamidu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré splňujú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, každý kus žuvačky bez obsahu cukru by mal obsahovať najmenej 20 mg karbamidu. Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že žuvačka by sa mala po jedle alebo pití žuvať najmenej 20 minút.

 

2011;9(4):2071

1153


(1)  V prípade D-tagatózy a izomaltulózy má text znieť „iných cukrov“

(2)  V prípade D-tagatózy a izomaltulózy má text znieť „iných cukrov“


25.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/41


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 433/2012

z 23. mája 2012,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2791/1999 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 5, článok 5 ods. 2, článok 8 ods. 4, článok 9 ods. 4, článok 10 ods. 3, článok 11, článok 12 ods. 2, článok 16 ods. 2, článok 18 ods. 3 a 4, článok 19, článok 20 ods. 9, článok 24 ods. 4, článok 27 ods. 1 a článok 45 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1236/2010 sa ustanovujú niektoré konkrétne kontrolné opatrenia na monitorovanie rybolovných činností Únie v oblasti, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) a dopĺňajú kontrolné opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (2). Mali by sa stanoviť podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1236/2010. V prílohách k niekoľkým odporúčaniam, ktorými sa zavádza systém kontroly a vynucovania (ďalej len „systém“) platný pre rybárske plavidlá pôsobiace vo vodách v rámci oblasti dohovoru presahujúcich hranice vôd v rámci rybolovnej jurisdikcie zmluvných strán a ktoré prijala NEAFC, sa určuje rámec pre komunikáciu údajov a vzory niektorých nástrojov inšpekcie, čo by sa malo transponovať do právnych predpisov Únie.

(2)

Keďže nariadením (EÚ) č. 1236/2010 sa stanovuje nový systém kontroly a vynucovania, nariadenie Komisie (ES) č. 1085/2000 z 15. mája 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania kontrolných opatrení uplatniteľných v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohoda o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (3), by sa malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„záznam o polohe“ je oznámenie o polohe plavidla automaticky prenesené družicovým sledovacím zariadením plavidla do monitorovacieho centra rybolovu vlajkového členského štátu;

b)

„správa o polohe“ je správa vypracovaná kapitánom v súlade s ustanoveniami článku 25 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011 (4);

c)

„číslo CFR“ je identifikačné číslo plavidla uvedené v registri flotily Spoločenstva v zmysle článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 26/2004 (5).

Článok 2

Kontaktné miesta

1.   Členské štáty zašlú informácie o kontaktných miestach podľa článku 4 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 sekretariátu NEAFC a Európskej agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva (ďalej len „agentúra“) v elektronickej podobe.

2.   Členské štáty uverejnia informácie, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, v zabezpečenej časti svojej webovej lokality v súlade s článkami 114 a 116 nariadenia (EÚ) č. 1224/2009.

KAPITOLA II

OPATRENIA ZAMERANÉ NA MONITOROVANIE

Článok 3

Účasť Únie

1.   Zoznam, na ktorý sa odkazuje v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010, zahŕňa plavidlá oprávnené loviť jeden alebo viaceré regulované zdroje, a to podľa jednotlivých druhov.

V zozname sa podľa potreby uvedie číslo CFR pridelené každému plavidlu.

2.   Členské štáty Komisii elektronickou formou bezodkladne oznámia, ktorým plavidlám bolo odobrané alebo pozastavené povolenie loviť v regulačnej oblasti.

Článok 4

Zaznamenávanie úlovkov

1.   Okrem informácií uvedených v článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009 obsahuje lodný denník uvedený v článku 8 nariadenia (EÚ) č 1236/2010 informácie ustanovené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Lodný denník produkcie v zmysle článku 8 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 je ustanovený v časti B prílohy I.

3.   Plán uskladnenia v zmysle článku 8 ods. 2 a 3 je ustanovený v časti C prílohy I.

4.   Kódy, ktoré sa majú používať pri jednotlivých druhoch, sú kódy ustanovené Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ako sa uvádza v prílohe II.

Článok 5

Podávanie správ o úlovkoch z regulovaných zdrojov a správ o polohe

Členské štáty používajú formát a špecifikácie prenosu údajov, ktoré sa majú poslať sekretariátu NEAFC podľa článkov 9 a 11 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010, ustanovené v prílohe III.

Článok 6

Súhrnné podávanie správ o úlovkoch

Členské štáty odosielajú údaje podľa článku 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 vo formáte XML.

KAPITOLA III

INŠPEKCIE

Článok 7

Určený orgán

Agentúra je určená, aby:

a)

koordinovala činnosti dohľadu a inšpekcie v zmysle článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010;

b)

prijímala, posielala a predkladala oznámenia v zmysle článku 18 ods. 2, článku 19 ods. 1 a článku 20 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010;

c)

viedla záznamy v zmysle článku 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010.

Článok 8

Určenie inšpektorov a inšpekčných služieb

1.   Osobitný doklad totožnosti uvedený v článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 je v súlade so vzorom ustanoveným v časti A prílohy IV.

2.   Osobitný signál inšpekcie uvedený v článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 je v súlade so vzorom ustanoveným v časti B prílohy IV.

Článok 9

Inšpekčné činnosti

Členské štáty pošlú agentúre informácie o dátume a hodine začiatku a konca činností inšpekčných plavidiel a lietadiel v zmysle článku 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 v súlade s formulárom ustanoveným v prílohe V.

Článok 10

Postup dohľadu

1.   Správy o pozorovaní v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 sa odosielajú prostredníctvom formulára ustanoveného v časti A prílohy VI.

2.   Správy o dohľade v zmysle článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 sa zostavia prostredníctvom formulára ustanoveného v časti B prílohy VI.

Článok 11

Správy o inšpekcii

Správy o inšpekcii v zmysle článku 20 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 sa zostavia prostredníctvom formulára ustanoveného v prílohe VII.

KAPITOLA IV

ŠTÁTNA KONTROLA V PRÍSTAVE

Článok 12

Predbežné oznámenie o vstupe do prístavu

Predbežné oznámenie v zmysle článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 sa podá prostredníctvom formulára štátna kontrola v prístave (PSC) ustanoveného v prílohe VIII, pričom sa časť A riadne vyplní týmto spôsobom:

a)

formulár PSC 1 sa použije, keď plavidlo vykladá vlastné úlovky;

b)

formulár PSC 2 sa použije, keď sa plavidlo podieľa na operáciách prekládky. V takýchto prípadoch sa pri každom odovzdávajúcom plavidle používa osobitný formulár.

Článok 13

Spracovanie predbežného oznámenia

Vlajkový členský štát odovzdáva kópiu predbežného oznámenia v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 prostredníctvom formulára PSC ustanoveného v prílohe VIII, pričom riadne vyplní časť B.

Článok 14

Správy o inšpekcii v prístave

Správy o inšpekcii v zmysle článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 sa zostavia prostredníctvom formulára ustanoveného v prílohe IX, odošlú sa sekretariátu NEAFC a ich kópia sa doručí Komisii.

KAPITOLA V

PORUŠENIE PREDPISOV

Článok 15

Určený orgán

Agentúra je určená, aby prijímala, posielala a predkladala informácie v zmysle článkov 29, 30, 32, 33, 34, 36 a 43 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010.

KAPITOLA VI

ÚDAJE

ODDIEL 1

Dátová komunikácia

Článok 16

Oznamovanie sekretárovi NEAFC

Formáty a protokoly výmeny údajov v zmysle článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010, ktoré sa majú používať na odosielanie správ a informácií sekretariátu NEAFC, sú v súlade s pravidlami uvedenými v prílohe X; príslušné kódy, ktoré sa majú používať v komunikácii so sekretariátom NEAFC, sú ustanovené v prílohe XI.

ODDIEL 2

Bezpečnosť a dôvernosť údajov

Článok 17

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a dôvernosti údajov

1.   V tomto oddiele sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa dôvernosti údajov pri vykonávaní článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010. Uplatňujú sa na všetky elektronické správy a hlásenia podľa tohto nariadenia s výnimkou súhrnného podávania správ o úlovkoch uvedeného v článku 6 tohto nariadenia.

2.   Každý členský štát v prípade potreby na žiadosť sekretariátu NEAFC opraví alebo vymaže elektronické správy alebo hlásenia, ktoré sa nespracovali v súlade s nariadením (EÚ) č. 1236/2010 a týmto nariadením.

3.   Elektronické správy a hlásenia sa použijú len na účely uvedené v systéme ustanovenom nariadením (EÚ) č. 1236/2010.

Článok 18

Údaje získané pri inšpekciách

1.   Členské štáty vykonávajúce inšpekciu si môžu elektronické správy a hlásenia, ktoré odosiela sekretariát NEAFC, zadržiavať a archivovať 24 hodín od odchodu plavidiel, ktorých sa údaje týkajú, z regulačnej oblasti bez opätovného vstupu do nej. Odchod sa považuje za uskutočnený šesť hodín od odoslania oznámenia o úmysle opustiť regulačnú oblasť.

2.   Členské štáty vykonávajúce inšpekciu zaručia bezpečné spracovanie elektronických správ a hlásení v ich príslušných zariadeniach na spracovanie elektronických údajov najmä v prípade, ak spracovanie zahŕňa aj odosielanie/prenos údajov prostredníctvom siete.

3.   Členské štáty prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu elektronických správ a hlásení proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate, pozmeneniu, neoprávnenému prezradeniu alebo prístupu, a proti všetkým neprimeraným formám spracovania.

4.   Členské štáty vykonávajúce inšpekciu sprístupnia elektronické správy a hlásenia na inšpekčné účely, a to iba inšpektorom zahrnutým do systému, ktorý sa ustanovuje nariadením (EÚ) 1236/2010.

Článok 19

Systémy spracovania údajov

1.   Systémy spracovania údajov, ktoré používajú členské štáty, Komisia a agentúra, spĺňajú minimálne bezpečnostné požiadavky uvedené v časti A prílohy XII.

2.   Pokiaľ ide o ich hlavné počítačové systémy, členské štáty splnia podmienky uvedené v časti B prílohy XII.

3.   Protokoly https sa používajú na komunikáciu údajov zahrnutých do systému podľa nariadenia (EÚ) č. 1236/2010. Keď sa takéto údaje komunikujú, uplatnia sa vhodné kódovacie protokoly na zabezpečenie zatajenia a pravosti.

4.   Pomocou pružných identifikačných a heslových mechanizmov sa zabezpečí obmedzený prístup k údajom. Každému užívateľovi sa poskytne prístup len k údajom potrebným pre jeho úlohu.

5.   Po konzultácii s členskými štátmi a Komisiou možno ustanoviť technické normy výmeny elektronických údajov medzi členskými štátmi, Komisiou a agentúrou.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1085/2000 sa zrušuje.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 128, 29.5.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25.


PRÍLOHA I

ZAZNAMENÁVANIE ÚLOVKOV

A.   Zaznamenávanie do lodného denníka

Údaj

Kód poľa

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

Informácie o vstupe do regulačnej oblasti

Dátum

DA

P

Údaje o činnosti; dátum vstupu do regulačnej oblasti

Čas vstupu

TI

P

Údaje o činnosti; čas vstupu do regulačnej oblasti

Umiestnenie

 

 

Údaje o činnosti; poloha pri vstupe do regulačnej oblasti

Zemepisná šírka

LA

P

poloha v čase vstupu

Zemepisná dĺžka

LO

P

poloha v čase vstupu

Množstvo na palube

OB

 

Údaje o činnosti; množstvo nachádzajúce na palube podľa jednotlivých druhov

Názov druhu (1)

 

P

kód druhu podľa FAO pre druhy uvedené v prílohe II

Množstvo (1)

 

P

živá hmotnosť v kilogramoch

Úlovky na jeden záťah alebo rybolovnú operáciu

Poloha pri rybolove

 

 

Údaje o činnosti; poloha

Zemepisná šírka

LA

P (2)

poloha pri začatí rybolovnej operácie

Zemepisná dĺžka

LO

P (2)

poloha pri začatí rybolovnej operácie

Čas

TI

P (2)

Údaje o činnosti; čas začiatku rybolovnej operácie

Úlovok

CA

 

Údaje o činnosti; úlovky ponechané na palube pri každej rybolovnej operácii podľa jednotlivých druhov

Druh (1)

 

P (2)

kód druhu podľa FAO pre druhy uvedené v prílohe II

Množstvo (1)

 

P (2)

živá hmotnosť v kilogramoch

Lovná hĺbka

FD

P (3)

Vzdialenosť od hladiny k najnižšie položenej časti rybárskeho výstroja (v metroch).

Denné informácie

Celkový počet záťahov/rybolovných operácií počas dňa

FO

P (4)

Údaje o činnosti; počet rybolovných operácií za obdobie 24 hodín

Úlovky vrátené do mora

RJ

 

Údaje o činnosti; množstvo vylovené a vrátené do mora podľa jednotlivých druhov

Druh

 

P

kód druhov podľa FAO

Množstvo

 

P

živá hmotnosť v kilogramoch

Súhrnný úlovok

CC

 

Údaje o činnosti; odhadovaný súhrnný úlovok od vstupu do regulačnej oblasti podľa jednotlivých druhov

Druh (1)

 

P

kód druhu podľa FAO pre druhy uvedené v prílohe II

Množstvo (1)

 

P

živá hmotnosť v kilogramoch

Informácie o prekládkach

Dátum

DA

P

Údaje o činnosti; dátum(-y) prekládok

Prekládky

KG

 

Údaje o činnosti; množstvá naložené a vyložené a regulačnej oblasti podľa jednotlivých druhov

Druh (1)

 

P

kód druhu podľa FAO pre druhy uvedené v prílohe II

Množstvo (1)

 

P

živá hmotnosť v kilogramoch

Preložené na

TT

P

Údaje o registrácii plavidla; rádiový volací znak prijímajúceho plavidla

Preložené z

TF

P

Údaje o registrácii plavidla; rádiový volací znak odovzdávajúceho plavidla

Informácie o odosielaní správ

Dátum

DA

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy

Čas

TI

P

Údaje o správe; čas odoslania správy (UTC)

Použitý spôsob odoslania

TU

P (4)

Údaje o správe; názov rádiovej stanice, prostredníctvom ktorej sa hlásenie podalo

Typ správy

TM

P

Údaje o správe;

Informácie o výstupe z regulačnej oblasti

Čas

TI

P

Údaje o činnosti; čas výstupu (UTC)

Dátum

DA

P

Údaje o činnosti; dátum výstupu

Poloha

 

 

Údaje o činnosti; poloha pri výstupe z regulačnej oblasti

Zemepisná šírka

LA

P

poloha v čase výstupu

Zemepisná dĺžka

LO

P

poloha v čase výstupu

Súhrnné úlovky na palube

OB

 

Activity detail; súhrnné úlovky ponechané na palube podľa jednotlivých druhov

Druh (1)

 

P

kód druhu podľa FAO pre druhy uvedené v prílohe II

Množstvo (1)

 

P

živá hmotnosť v kilogramoch

Meno a podpis kapitána

MA

P

 

B.   Zaznamenávanie do lodného denníka produkcie

Údaj

Kód poľa

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

1.   Totožnosť plavidla  (5)

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o registrácii plavidla; international radio call sign

Názov plavidla

NA

N

Údaje o registrácii plavidla; názov plavidla

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

IR

N

Údaje o registrácii plavidla; osobitné číslo plavidla zmluvnej strany v podobe trojmiestneho abecedného kódu vlajkového štátu, po ktorom nasleduje číslo

Externé registračné číslo plavidla

XR

N

Údaje o registrácii plavidla; číslo plavidla na jeho boku alebo, ak toto číslo neexistuje, číslo IMO

2.   Informácie o produkcii

Dátum

DA

P

Údaje o činnosti; dátum produkcie

Vyprodukované množstvo

QP

 

Údaje o činnosti; množstvo vyprodukované za deň podľa jednotlivých druhov

Názov druhu

 

P

kód druhov podľa FAO

Množstvo

 

P

Celková hmotnosť produktu v kilogramoch

Forma výrobku

 

P

Kód formy produktu (časť E prílohy XI)

Množstvo

 

P

Hmotnosť produktu v kilogramoch

Kód formy produktu a hmotnosť produktu: použiť toľko kombinácií, koľko je potrebné na pokrytie všetkých produktov

Súhrnná produkcia za obdobie

AP

 

Údaje o činnosti; celkové vyprodukované množstvo od vstupu do regulačnej oblasti podľa jednotlivých druhov

Názov druhu

 

P

kód druhov podľa FAO

Množstvo

 

P

Celková hmotnosť produktu v kilogramoch

Forma výrobku

 

P

Kód formy produktu (časť E prílohy XI)

Množstvo

 

P

hmotnosť produktu v kilogramoch

Kód formy produktu a hmotnosť produktu: použiť toľko kombinácií, koľko je potrebné na pokrytie všetkých produktov

3.   Informácie o balení

Názov druhu

SN

N

Údaje o činnosti; kód druhov podľa FAO

Kód výrobku

PR

N

Údaje o činnosti; kód produktu (časť E prílohy XI)

Typ balenia

TY

N

Údaje o činnosti; Typ balenia (časť F prílohy XI)

Jednotková hmotnosť

NE

N

Údaje o činnosti; čistá hmotnosť produktu v kilogramoch

Počet jednotiek

NU

N

Údaje o činnosti; počet balených jednotiek

4.

Meno a adresa kapitána

MA

P

 

C.   Plán uskladnenia

1.

Spracované úlovky sa musia uskladniť a označiť takým spôsobom, aby bolo možné v rozličných častiach úložného priestoru identifikovať produkty podľa druhu, ako aj kategórie a množstvá produktov.

2.

Na pláne uskladnenia musí byť znázornené umiestnenie produktov v úložných priestoroch, ako aj množstvá produktov na palube vyjadrené v kilogramoch.

3.

Plán uskladnenia sa aktualizuje každý deň za predchádzajúci deň počítaný od 00:00 hodín (UTC) do 24:00 hodín (UTC).


(1)  Zaznamenávajú sa všetky druhy, ktorých sa vylovilo viac ako 50 kg.

(2)  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho rybolovné plavidlá tieto informácie zaznamenávali každý deň alebo pri každom záťahu či rybolovnej operácii prípadne oboje.

(3)  Povinné v prípade, že sa to vyžaduje na základe osobitných riadiacich opatrení.

(4)  Povinné len v prípade použitia rádiostanice.

(5)  Okrem rádiového volacieho znaku sa musí uviesť ešte jeden prvok totožnosti plavidla.


PRÍLOHA II

ZOZNAM DRUHOV

FAO

3-miestny abecedný kód

Druh (bežný názov)

Vedecký názov

ALF

beryxy

Beryx spp.

ALC

ryby druhu Alepocephalus bairdii

Alepocephalus bairdii

ANT

ryby druhu Antimora rostrata (merlúza)

Antimora rostrata

API

žraloky rodu Apristuris

Apristuris spp

ARG

striebristky

Argentina spp.

BLI

mieň modrý

Molva dypterygia

BRF

ryby druhu Helicolenus dactylopterus

Helicolenus dactylopterus

BSF

stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

BSH

žralok modrý

Prionace glauca

BSK

obroň sťahovavý

Cetorhinus maximus

BSS

morona striebristá

Dicentrarchus labrax

CAP

koruška polárna

Mallotus villosus

CAS

zubatka škvrnitá

Anarhichas minor

CAT

zubatka

Anarhichas spp.

CFB

žraloky druhu Centroscyllium fabricii

Centroscyllium fabricii

CMO

chiméra hlavatá

Chimaera monstrosa

COD

treska škvrnitá

Gadus morhua

COE

konger európsky

Conger conger

CYO

pailona hladká

Centroscymnus coelolepis

CYH

ryby druhu Hydrolagus mirabilis

Hydrolagus mirabilis

CYP

žraloky druhu Centroscymnus crepidater

Centroscymnus crepidater

DCA

ostroňovec zobákonosý

Deania calceus

ELP

ryby druhu Lycodes esmarkii

Lycodes esmarkii

EPI

ryby druhu Epigonus telescopus

Epigonus telescopus

FOR

ryby druhu Phycis phycis

Phycis phycis

GAM

žraloky druhu Galeus murinus

Galeus murinus

GHL

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

mieňovec európsky

Phycis blennoides

GSK

ospalec grónsky

Somniosus microcephalus

GUP

žraloky druhu Centrophorus granulosus

Centrophorus granulosus

GUQ

ostroňovec listošupinatý

Centrophorus squamosus

HAD

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

HAL

halibut svetlý

Hippoglossus hippoglossus

HER

sleď atlantický

Clupea harengus

HOM

stavrida ostroboká

Trachurus trachurus

HPR

ryby druhu Hoplostethus mediterraneus

Hoplostethus mediterraneus

HXC

žralok volánikový

Chlamydoselachus anguineus

JAD

ryby druhu Raja (Dipturus) nidarosiensis

Raja nidarosiensus

KCD

kraby druhu Paralithodes camtschaticus

Paralithodes camtschaticus

KEF

kraby rodu Chacon

Chacon (Geyron) affinis

LIN

miene rodu Molva

Molva molva

LUM

hranáč sivý

Cyclopterus lumpus

MAC

makrela atlantická

Scomber scombrus

MOR

ryby čeľade Moridae

Moridae

ORY

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

OXN

žraloky druhu Oxynotus paradoxus

Oxynotus paradoxus

PHO

ryby druhu Alepocephalus rostratus

Alepocephalus rostratus

PLA

platesa drsná

Hippoglossoides platessoides

PLE

platesa veľká

Pleuronectes platessa

POC

treska polárna

Boreogadus saida

POK

treska tmavá

Pollachius virens

PRA

kreveta boreálna

Pandalus borealis

REB

ryby druhu Sebastes mentella

Sebastes mentella

RED

sebastesy

Sebastes spp.

REG

ryby druhu Sebastes marinus

Sebastes marinus

RHG

Dlhochvost berglax

Macrourus berglax

RIB

ryby druhu Mora moro

Mora moro

RNG

dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

SBL

žraloky druhu Hexanchus griseus

Hexanchus griseus

SBR

pagel bledý

Pagellus bogaraveo

SCK

svietivec riasnatopyský

Dalatias licha

SFS

vlasochvost stužkový

Lepidopus caudatus

SHL

svetloň veľký

Etmopterus princeps

SHL

svetloň zamatový

Etmopterus spinax

SHO

žralok pílochvostý

Galeus melastomus

RCT

ryby druhu Rhinochimaera atlantica

Rhinochimaera atlantica

RJG

ryby druhu Raja hyperborea

Raja hyperborea

RJY

ryby druhu Raja fyllae

Raja fyllae

SFV

ryby druhu Sebastes viviparus (nórska treska)

Sebastes viviparus

SKA

raje

Raja spp.

SKH

rôzne druhy žralokov

Selachimorpha

SYR

žraloky druhu Scymnodon ringens

Scymnodon ringens

TJX

ryby druhu Trachyscorpia cristulata

Trachyscorpia cristulata

USK

mieň lemovaný

Brosme brosme

WHB

treska belasá

Micromesistius poutassou

WRF

polyprion americký

Polyprion americanus


PRÍLOHA III

NAHLASOVANIE ÚLOVKOV, PREKLÁDOK A POLOHY

1)   Správa „ÚLOVOK PRI VSTUPE“

Údaj

Kód poľa

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Údaje o správe; príjemca, „XNE“ pre NEAFC

Poradové číslo

SQ

P

Údaje o správe; sériové číslo hlásenia v príslušnom roku

Typ správy

TM

P

Údaje o správe; typ správy, „COE“ pre správu o úlovku pri vstupe

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o registrácii plavidla; medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Číslo výjazdu

TN

N

Údaje o činnosti; sériové číslo rybárskeho výjazdu v bežnom roku

Názov plavidla

NA

N

Údaje o registrácii plavidla; názov plavidla

Číslo v registri flotily Spoločenstva (CFR)

IR

N

Údaje o registrácii plavidla. Osobitné číslo plavidla zmluvnej strany vo forme 3-miestneho písmenového ISO kódu členského štátu, po ktorom nasleduje deväťmiestna identifikačná séria znakov.

Vonkajšie registračné číslo

XR

N

Údaje o registrácii plavidla; číslo plavidla na jeho boku alebo, ak toto číslo neexistuje, číslo IMO

Zemepisná šírka

LA

P

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Zemepisná dĺžka

LO

P

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Množstvo na palube

OB

 

Údaje o činnosti; množstvo na palube podľa jednotlivých druhov, v prípade potreby v kombináciách

Druhy

 

P

kód druhov podľa FAO

Živá hmotnosť

 

P

živá hmotnosť v kilogramoch, zaokrúhlená na najbližších 100 kilogramov

Dátum

DA

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy

Čas

TI

P

Údaje o správe; čas odoslania správy

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje koniec záznamu


2)   “CATCH” report

Údaj

Kód poľa

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Údaje o správe; príjemca, „XNE“ pre NEAFC

Poradové číslo

SQ

P

Údaje o správe; sériové číslo správy v bežnom roku

Typ správy

TM

P

Údaje o správe; typ správy, „CAT “ pre správu o úlovku

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o registrácii plavidla; medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Číslo výjazdu

TN

N

Údaje o činnosti; sériové číslo rybárskeho výjazdu v bežnom roku

Názov plavidla

NA

N

Údaje o registrácii plavidla; názov plavidla

Číslo v registri flotily Spoločenstva (CFR)

IR

N

Údaje o registrácii plavidla. Osobitné číslo plavidla zmluvnej strany vo forme 3-miestneho písmenového ISO kódu členského štátu, po ktorom nasleduje deväťmiestna identifikačná séria znakov.

Vonkajšie registračné číslo

XR

N

Údaje o registrácii plavidla; číslo plavidla na jeho boku alebo, ak toto číslo neexistuje, číslo IMO

Zemepisná šírka

LA

P (1)

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Zemepisná dĺžka

LO

P (1)

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Týždenné úlovky

CA

 

Údaje o činnosti; súhrnný úlovok druhov ponechaných na palube, buď od začiatku rybolovu v regulačnej oblasti (2) alebo posledná správa „Úlovok“ v prípade potreby v kombináciách.

Druhy

 

P

kód druhov podľa FAO

Živá hmotnosť

 

P

živá hmotnosť v kilogramoch, zaokrúhlená na najbližších 100 kilogramov

Dni rybolovu

DF

P

Údaje o činnosti; počet dní rybolovu v regulovanej oblasti od začiatku rybolovu alebo poslednej správy o úlovku

Dátum

DA

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy

Čas

TI

P

Údaje o správe; čas odoslania správy

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje koniec záznamu


3)   Správa „ÚLOVOK PRI VÝSTUPE“

Údaj

Kód poľa

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Údaje o správe; príjemca, „XNE“ pre NEAFC

Poradové číslo

SQ

P

Údaje o správe; sériové číslo správy v bežnom roku

Typ správy

TM

P

Údaje o správe; „COX“ pre správu o úlovku pri výstupe

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o registrácii plavidla; medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Číslo výjazdu

TN

N

Údaje o činnosti; sériové číslo rybárskeho výjazdu v bežnom roku

Názov plavidla

NA

N

Údaje o registrácii plavidla; názov plavidla

Číslo v registri flotily Spoločenstva (CFR)

IR

N

Údaje o registrácii plavidla. Osobitné číslo plavidla zmluvnej strany vo forme 3-miestneho písmenového ISO kódu členského štátu, po ktorom nasleduje deväťmiestna identifikačná séria znakov.

Vonkajšie registračné číslo

XR

N

Údaje o registrácii plavidla; číslo plavidla na jeho boku alebo, ak toto číslo neexistuje, číslo IMO

Zemepisná šírka

LA

P (3)

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Zemepisná dĺžka

LO

P (3)

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Týždenný úlovok

CA

 

Údaje o činnosti; súhrnný úlovok ponechaný na palube buď od začiatku rybolovu v regulovanej oblasti (4) alebo od poslednej správy o úlovku, podľa jednotlivých druhov a v prípade potreby v kombináciách

Druhy

 

P

kód druhov podľa FAO

Živá hmotnosť

 

P

Live weight in kilograms, rounded to the nearest 100 kilograms

Dni rybolovu

DF

P

Údaje o činnosti; počet dní rybolovu v regulovanej oblasti buď od začiatku rybolovu alebo od poslednej správy o úlovku

Dátum

DA

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy

Čas

TI

P

Údaje o správe; čas odoslania správy

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje koniec záznamu


4)   Správa „PREKLÁDKA“

Údaj

Kód poľa

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Údaje o správe; príjemca, „XNE“ pre NEAFC

Poradové číslo

SQ

P

Údaje o správe; sériové číslo správy v bežnom roku

Typ správy

TM

P

Údaje o správe; typ správy, „TRA“ pre správu o prekládke

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o registrácii plavidla;medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Číslo výjazdu

TN

N

Údaje o činnosti; sériové číslo rybárskeho výjazdu v bežnom roku

Názov plavidla

NA

N

Údaje o registrácii plavidla; názov plavidla

Číslo v registri flotily Spoločenstva (CFR)

IR

N

Údaje o registrácii plavidla. Osobitné číslo plavidla zmluvnej strany vo forme 3-miestneho písmenového ISO kódu členského štátu, po ktorom nasleduje deväťmiestna identifikačná séria znakov.

Vonkajšie registračné číslo

XR

N

Údaje o registrácii plavidla; číslo plavidla na jeho boku alebo, ak toto číslo neexistuje, číslo IMO

Naložené alebo vyložené množstvo

KG

 

Naložené alebo vyložené množstvo v regulačnej oblasti podľa druhov, ak je potrebné, v pároch

druhy

 

P

Kód druhov podľa FAO

živá hmotnosť

 

P

živá hmotnosť v kilogramoch, zaokrúhlená na najbližších 100 kilogramov

Preložené na

TT

P (5)

Údaje o registrácii plavidla; medzinárodný rádiový volací znak prijímajúceho plavidla

Preložené z

TF

P (5)

Údaje o registrácii plavidla; medzinárodný rádiový volací znak odovzdávajúceho plavidla

Zemepisná šírka

LA

P (6)

Údaje o činnosti; odhadovaná zemepisná šírka, na ktorej kapitán zamýšľa vykonať prekládku

Zemepisná dĺžka

LO

P (6)

Údaje o činnosti; odhadovaná zemepisná dĺžka, na ktorej kapitán zamýšľa vykonať prekládku

Predpokladaný dátum

PD

P (6)

Údaje o činnosti; odhadovaný dátum (UTC), keď kapitán zamýšľa vykonať prekládku (RRRRMMDD)

Predpokladaný čas

PT

P (6)

Údaje o činnosti; odhadovaný čas (UTC), keď kapitán zamýšľa vykonať prekládku (HHMM)

Dátum

DA

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy

Čas

TI

P

Údaje o správe; čas odoslania správy

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje koniec záznamu


5)   Správa/hlásenie „POLOHA“

Údaj

Kód poľa

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Údaje o správe; miesto určenia; „XNE“ pre NEAFC

Poradové číslo

SQ

P (7)

Údaje o správe; sériové číslo správy v bežnom roku

Typ správy

TM (8)

P

Údaje o správe; typ správy, „POS“ pre hlásenie/správu o polohe, ktorú majú prostredníctvom VMS alebo iným spôsobom podať plavidlá s poškodeným satelitným sledovacím zariadením

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o registrácii plavidla; medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Číslo výjazdu

TN

N

Údaje o činnosti; sériové číslo rybárskeho výjazdu v bežnom roku

Názov plavidla

NA

N

Údaje o registrácii plavidla; názov plavidla

Číslo v registri flotily Spoločenstva (CFR)

IR

N

Údaje o registrácii plavidla. Osobitné číslo plavidla zmluvnej strany vo forme 3-miestneho písmenového ISO kódu členského štátu, po ktorom nasleduje deväťmiestna identifikačná séria znakov.

Vonkajšie registračné číslo

XR

N

Údaje o registrácii plavidla; číslo plavidla na jeho boku alebo, ak toto číslo neexistuje, číslo IMO

Zemepisná šírka

LA

P (9)

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Zemepisná dĺžka

LO

P (9)

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Zemepisná šírka (vyjadrená v desiatkovej sústave)

LT

P (10)

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Zemepisná dĺžka (vyjadrená v desiatkovej sústave)

LG

P (10)

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Rýchlosť

SP

P

Údaje o činnosti; rýchlosť plavidla

Kurz

CO

P

Údaje o činnosti; smerovanie plavidla

Vlajkový štát

FS

P (11)

Údaje o činnosti; vlajkový štát plavidla

Dátum

DA

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy

Čas

TI

P

Údaje o správe; čas odoslania správy

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje koniec záznamu


6)   Správa „PRÍSTAV vykládky“

Údaj

Kód poľa

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

M

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Adresa

AD

M

Údaje o správe; miesto určenia „XNE“ pre NEAFC

Poradové číslo

SQ

P

Údaje o správe; sériové číslo hlásenia plavidla v príslušnom roku

Typ správy

TM

P

Údaje o správe; typ správy, „POR“

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o registrácii plavidla; medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Číslo výjazdu

TN

N

Údaje o činnosti; sériové číslo rybárskeho výjazdu v bežnom roku

Názov plavidla

NA

N

Údaje o registrácii plavidla; názov plavidla

Číslo v registri flotily Spoločenstva (CFR)

IR

N

Údaje o registrácii plavidla. Osobitné číslo plavidla zmluvnej strany vo forme 3-miestneho písmenového ISO kódu členského štátu, po ktorom nasleduje deväťmiestna identifikačná séria znakov.

Vonkajšie registračné číslo

XR

N

Údaje o registrácii plavidla; číslo plavidla na jeho boku alebo, ak toto číslo neexistuje, číslo IMO

Zemepisná šírka

LA

P (12)

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Zemepisná dĺžka

LO

P (12)

Údaje o činnosti; poloha v čase odoslania správy

Pobrežný štát

CS

P

Údaje o činnosti; pobrežný štát prístavu vykládky

Názov prístavu

PO

P

Údaje o činnosti; názov prístavu vykládky

Predpokladaný dátum

PD

P

Údaje o činnosti; odhadovaný dátum (UTC), keď kapitán zamýšľa prísť do prístavu (RRRRMMDD)

Predpokladaný čas

PT

P

Údaje o činnosti; odhadovaný čas (UTC), keď kapitán zamýšľa prísť do prístavu (HHMM)

Množstvo, ktoré sa má vyložiť

KG

P

Údaje o činnosti; Množstvo, ktoré sa má vyložiť v prístave, podľa jednotlivých druhov a v prípade potreby v kombináciách

druhy

 

 

Kód druhov podľa FAO

živá hmotnosť

 

 

Živá hmotnosť v kilogramoch, zaokrúhlená na najbližších 100 kilogramov

Množstvo na palube

OB

P

Údaje o činnosti; množstvo na palube podľa jednotlivých druhov, v prípade potreby v kombináciách

Druhy

 

 

Kód druhov podľa FAO

Živá hmotnosť

 

 

Živá hmotnosť v kilogramoch, zaokrúhlená na najbližších 100 kilogramov

Dátum

DA

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy (UTC)

Čas

TI

P

Údaje o správe; čas odoslania správy (UTC)

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje koniec záznamu


7)   Správa „ZRUŠENIE“

Údaj

Kód poľa

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Odosielateľ

FR

P

Názov odosielajúcej strany

Adresa

AD

P

Údaje o správe; príjemca, „XNE“ pre NEAFC

Typ správy

TM

P

Údaje o správe; typ správy, „CAN“ (13) ako správa o zrušení

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o registrácii plavidla; medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Zrušená správa

CR

P

Údaje o správe; číslo záznamu správy, ktorá sa zrušuje

Rok zrušenia správy

YR

P

Údaje o správe; rok správy, ktorá sa zrušuje

Dátum

DA

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy

Čas

TI

P

Údaje o správe; čas odoslania správy

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje koniec záznamu


(1)  Nepovinné, ak je plavidlo sledované satelitom v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010.

(2)  Rozumie sa prvé hlásenie o úlovku počas bežnej rybárskeho výjazdu v regulovanej oblasti.

(3)  Nepovinné, ak je plavidlo sledované satelitom v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010.

(4)  Rozumie sa prvé oznámenie úlovkov vylovených v regulovanej oblasti počas bežnej rybárskeho výjazdu.

(5)  Podľa toho, čo je vhodné.

(6)  Nepovinné v prípade správ zasielaných po prekládke prijímajúcim plavidlom.

(7)  Voliteľné v prípade správy VMS.

(8)  

 

Typ správy je „ENT“ v prípade prvej správy VMS z regulovanej oblasti, ktorú zachytí FMC zmluvnej strany.

 

Typ správy je „EXI“ v prípade prvej správy VMS pochádzajúcej z oblasti mimo regulačnej oblasti, ktorú zachytí FMC zmluvnej strany, pričom uvedenie zemepisnej šírky a dĺžky je v tomto type správy nepovinné.

 

Typ správy je „MAN“ v prípade hlásení oznámených plavidlami s poškodeným satelitným sledovacím zariadením okrem hlásení podľa článku 25 nariadenia (ES) č. 404/2011.

(9)  Povinné v prípade manuálne odosielaných správ.

(10)  Povinné v prípade správ VMS.

(11)  Povinné; používa sa iba pri odosielaní správ medzi sekretariátom NEAFC a FMC.

(12)  Nepovinný údaj, ak je plavidlo sledované satelitom.

(13)  Správa „Zrušenie“ sa nepoužíva na zrušenie inej správy o zrušení


PRÍLOHA IV

PREUKAZY INŠPEKTOROV

A.   Preukazy inšpektorov

Image

Image

Preukaz by mal mať veľkosť 10 × 7 cm a môže mať podobu laminovanej karty z plastu.

Farby vlajky inšpekcie NEAFC sú uvedené v časti B prílohy VI.

Číslo karty pozostáva z trojmiestneho abecedného kódu, za ktorým nasleduje štvorciferné sériové číslo zmluvnej strany.

B.   Signál inšpekcie NEAFC

1.

Za denného svetla a normálnych viditeľnostných podmienok musia byť vztýčené a umiestnené priamo nad sebou dve vlajky.

Image

Vzdialenosť medzi vlajkami nepresahuje jeden meter.

Image

2.

Na nástupnom plavidle sa vystaví jedna inšpekčná vlajka, ako je uvedené vyššie. Táto vlajka môže byť vyhotovená v polovičnej mierke. Vlajka môže byť namaľovaná na trupe plavidla alebo na jeho ktorejkoľvek vertikálnej strane. V tom prípade sa môže nápis „NE“ vynechať.


PRÍLOHA V

OZNÁMENIE O ČINNOSTIACH INŠPEKCIE A DOHĽADU

A.   Hlásenie o vstupe inšpekčného a dozorného plavidla alebo lietadla do regulačnej oblasti

Údaj

Code

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Údaje o správe; príjemca, „XNE“ pre NEAFC

Odosielateľ

FR

P

Údaje o správe; adresa objednávateľa zasielajúceho hlásenie

Číslo záznamu

RN

P

Údaje o správe; sériové číslo správy v bežnom roku

Typ správy

TM

P

Údaje o správe; typ správy „SEN“ pre správu o vstupe dozorného plavidla alebo lietadla do regulovanej oblasti

Dátum záznamu

RD

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy

Čas záznamu

RT

P

Údaje o správe; čas odoslania správy

Prostriedky dohľadu

MI

P

Údaje o dohľade; „VES“ označuje plavidlo, „AIR“ označuje lietadlo, „HEL“ označuje vrtuľník

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o dohľade; medzinárodný rádiový volací znak dozorného plavidla alebo lietadla

Totožnosť určených inšpektorov

AI

P

Údaje o dohľade; číslo karty, zopakuje sa v prípade potreby

Dátum

DA

P

Údaje o dohľade; dátum vstupu (1)

Čas

TI

P

Údaje o dohľade; čas vstupu (1)

Zemepisná šírka

LA

P

Údaje o dohľade; poloha v čase vstupu (1)

Zemepisná dĺžka

LO

P

Údaje o dohľade; poloha v čase vstupu (1)

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje koniec záznamu


B.   Hlásenie o výstupe inšpekčného a dozorného plavidla alebo lietadla z regulačnej oblasti

Údaj

Kód

Povinný/Nepovinný údaj

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Údaje o správe; príjemca, „XNE“ pre NEAFC

Odosielateľ

FR

P

Údaje o správe; adresa objednávateľa zasielajúceho hlásenie

Číslo záznamu

RN

P

Údaje o správe; sériové číslo správy v bežnom roku

Typ správy

TM

P

Údaje o správe; typ správy „SEX“ pre správu o výstupe dozorného plavidla alebo lietadla z regulovanej oblasti

Dátum záznamu

RD

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy

Čas záznamu

RT

P

Údaje o správe; čas odoslania správy

Prostriedky dohľadu

MI

P

Údaje o dohľade; „VES“ označuje plavidlo, „AIR“ označuje lietadlo, „HEL“ označuje vrtuľník

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o dohľade; medzinárodný rádiový volací znak dozorného plavidla alebo lietadla

Dátum

DA

P

Údaje o dohľade; dátum výstupu (2)

Čas

TI

P

Údaje o dohľade; čas výstupu (2)

Zemepisná šírka

LA

P

Údaje o dohľade; poloha v čase výstupu (2)

Zemepisná dĺžka

LO

P

Údaje o dohľade; poloha v čase výstupu (2)

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj; Označuje koniec záznamu


(1)  V prípade, že sa správa odošle pred vstupom dozorného plavidla alebo lietadla, uveďte odhad pre tento údaj.

(2)  Rovnaký údaj ako odhadovaný údaj o dozore v správe SEN v prípade, že sa uvedená správa zrušila.


PRÍLOHA VI

SPRÁVY O DOHĽADE A POZOROVANÍ

A.   Správa o pozorovaní NEAFC

Údaj:

Code:

Povinný / Nepovinný údaj

Poznámky:

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Údaje o správe; príjemca, „XNE“ pre NEAFC

Odosielateľ

FR

P

Údaje o správe; adresa strany odosielajúcej hlásenie (zmluvná strana)

Číslo záznamu

RN

P

Údaje o správe; sériové číslo hlásenia v príslušnom roku

Typ správy

TM

P

Údaje o správe; typ správy, „OBS“ pre správu o pozorovaní

Rádiový volací znak

RC

P

Údaje o dohľade; medzinárodný rádiový volací znak dozorného plavidla alebo lietadla

Dátum záznamu

RD

P

Údaje o správe; dátum odoslania správy

Čas záznamu

RT

P

Údaje o správe; čas odoslania správy

Sériové číslo pozorovania

OS

P

Údaje o dohľade; sériové číslo pozorovania

Dátum

DA

P

Údaje o dohľade; dátum, keď bolo plavidlo spozorované

Čas

TI

P

Údaje o dohľade; čas, keď bolo plavidlo spozorované

Zemepisná šírka

LA

P

Údaje o dohľade; zemepisná šírka, keď bolo plavidlo spozorované

Zemepisná dĺžka

LO

P

Údaje o dohľade; zemepisná dĺžka, kde bolo plavidlo spozorované

Identifikácia objektu

OI

P

Údaje o registrácii plavidla; rádiový volací znak spozorovaného plavidla

Vonkajšie registračné číslo

XR

P

Údaje o registrácii plavidla; číslo spozorovaného plavidla na jeho boku alebo, ak nie je, číslo IMO

Názov plavidla

NA

N

Údaje o registrácii plavidla; názov spozorovaného plavidla

Vlajkový štát

FS

P

Údaje o registrácii plavidla; vlajkový štát spozorovaného plavidla

Druh plavidla

TP

N

Údaje o plavidle; typ spozorovaného plavidla

Rýchlosť

SP

N

Údaje o dohľade; rýchlosť spozorovaného plavidla

Kurz

CO

N

Údaje o dohľade; smerovanie spozorovaného plavidla

Činnosť

AC

P

Údaje o dohľade; činnosť spozorovaného plavidla podľa prílohy XI časti B

Fotografia

PH

P

Údaje o dohľade; bolo spozorované plavidlo odfotografované „áno“ alebo „nie“

Poznámky

MS

N

Údaje o dohľade; text na doplnenie hlásenia

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje koniec záznamu

Pozitívnu identifikáciu možno dosiahnuť len vizuálnym overením rádiového volacieho znaku alebo externého registračného čísla zobrazeného na plavidle.

Ak nie je pozitívna identifikácia možná, treba uviesť dôvod v kolónke pre poznámky.

B.   Správa o dozore NEAFC

ZMLUVNÁ STRANA

URČENÉ INŠPEKČNÉ PLAVIDLO:

TYP …

VOLACÍ ZNAK …

REFERENČNÉ ČÍSLO NEAFC …

URČENÍ INŠPEKTORI:

NÁZOV …

REFERENČNÉ ČÍSLO NEAFC …

NÁZOV …

REFERENČNÉ ČÍSLO NEAFC …

A.   HLIADKA

A1

PRÍCHOD HLIADKY DO REG. OBL.:

DÁTUM …

ČAS …

UTC

ZEMEPISNÁ ŠÍRKA …

ZEMEPISNÁ DĹŽKA …

A2

ODCHOD HLIADKY Z REG. OBL.:

DÁTUM …

ČAS …

UTC

ZEMEPISNÁ ŠÍRKA …

ZEMEPISNÁ DĹŽKA …

A3

ZARIADENIE POUŽITÉ NA URČENIE POLOHY: …

B.   POZNÁMKY

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

No

Dátum

Čas UTC

Poloha

Pozorované plavidlo (1)

IRCS/vonkajšie označenie

Vlajkový štát

Smerovanie/Rýchlosť

Typ plavidla

Činnosť

Fotografia č.

Porušenie alebo poznámka

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podpis oprávneného inšpektora (inšpektorov) …

Podpis: …


(1)  Identifikácia (meno/číslo)


PRÍLOHA VII

NEAFC – SPRÁVA O INŠPEKCIÁCH

ZMLUVNÁ STRANA:

 

URČENÉ INŠPEKČNÉ PLAVIDLO:

NÁZOV

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

VOLACÍ ZNAK

REFERENČNÉ ČÍSLO NEAFC

URČENÍ INŠPEKTORI:

NÁZOV

REFERENČNÉ ČÍSLO NEAFC

NÁZOV

REFERENČNÉ ČÍSLO NEAFC

ČASŤ A.   IDENTIFIKÁCIA PLAVIDIEL, KTORÉ SÚ PREDMETOM INŠPEKCIE

A.1.1.

Číslo IMO …

A.1.2.

Medzinárodný rádiový volací znak …

A.1.3.

Názov plavidla …

A.2.

Vonkajšie registračné číslo …

A.3.

Typ plavidla …

A.4.

Poloha pri inšpekcii určená inšpekčným plavidlom

DÁTUM …

ČAS … UTC

Zemepisná šírka … Zemepisná dĺžka …

A.5.

Zariadenie použité na určenie polohy

A.6.

Vlajkový štát …

A.7.

Meno a adresa kapitána …

A.8.

Činnosť plavidla …

A.9.

Poloha pri inšpekcii určená plavidlom, ktoré je predmetom inšpekcie

DÁTUM …

ČAS … UTC

Zemepisná šírka … Zemepisná dĺžka …

A.10.

Zariadenie použité na určenie polohy

Prípadné poznámky inšpektorov: …

… iniciály: …

ČASŤ B.   OVERENIE  (1)

B.1.

Dokumenty plavidla

Overená: A/N

B.1.1.

Povolenie loviť v regulovanej oblasti NEAFC:

A/N

B.1.2.

Povolenie loviť tieto regulované zdroje: …

 

B.1.3.

Prípadne,

A/N

Overený nákres alebo opis miestnosti na uskladnenie rýb na palube:

A/N

B.1.4.

Prípadne,

A/N

Overený nákres alebo opis chladených nádrží s morskou vodou na palube:

A/N

B.1.5.

Prípadne,

A/N

Overené kalibračné tabuľky chladených nádrží s morskou vodou na palube:

A/N

Prípadné poznámky inšpektorov:

… Iniciály …


B.2.

Hlásenie o pohybe plavidla/VMS

Overená: A/N

B.2.1.

Rybársky výjazd

B.2.2.

Hlásenia / VMS

 

Príchod do regulovanej oblasti NEAFC

Posledná oznámená poloha

Inštalovaný VMS transpondér

A/N

Operačný systém VMS

A/N

Dátum

 

 

Sú správy odovzdávané?

A/N / ak áno, uveďte:

Čas

 

 

a)

Správa o úlovkoch pri vstupe

Dátum: …

Zemepisná dĺžka

 

 

b)

Správa o týždennom úlovku

Dátum: …

Zemepisná šírka

 

 

c)

Prekládka

Dátum: …

Dni v regul. oblasti NEAFC

 

d)

Posledné manuálne hlásenie o polohe

Dátum: …

e)

Správa o úlovku pri výstupe

Dátum: …

B.3.   Zaznamenávanie rybolovného úsilia a úlovkov

B.3.1.

Rybolovný denník

Overená: A/N

B.3.1.1.

Sú záznamy vyhotovené v súlade s článkom 9 (2):

A/N

B.3.1.1.1.

Ak nie, uveďte nesprávne alebo chýbajúce záznamy:

 

a)

lodný denník nemá očíslované strany;

b)

použitý rybársky výstroj;

c)

zaznamenávanie úlovkov podľa druhov a spolu;

d)

rybolovné zóny / poloha;

e)

prípadne,

A/N

prekládok;

f)

prípadne,

A/N

zaslanie rádiových hlásení;

g)

potvrdenie záznamov kapitánom

h)

ostatné: …


B.3.2

Lodný denník produkcie a plán uskladnenia

Overená: A/N

B.3.2.1.

Vyžaduje sa lodný denník produkcie a plán umiestnenia tovaru:

A/N

B.3.2.2.

Je lodný denník produkcie k dispozícii:

A/N

Ak nie, pokračujte v bode 3.2.4

B.3.2.3.

Ak áno, informácie v ňom sú:

ÚPLNÉ/NEÚPLNÉ

B.3.2.3.1.

Ak nie, uveďte, ktoré informácie chýbajú:

 

a)

množstvá držané na palube v hmotnosti produktu podľa typu obchodnej úpravy a druhov;

b)

prepočítavacie faktory pre každý typ úpravy;

c)

potvrdenie záznamov kapitánom;

d)

iné: …

B.3.2.4.

Dodržaný plán umiestnenia tovaru:

A/N

B.3.2.5.

Ak áno, informácie v ňom sú:

ÚPLNÉ/NEÚPLNÉ

B.3.2.5.1.

Ak nie, uveďte, ktoré informácie chýbajú:

 

a)

množstvá nie sú umiestnené podľa typu obchodnej úpravy a druhov, ako je uvedené v pláne;

b)

množstvá v úložnom priestore nie sú identifikované podľa typu obchodnej úpravy a druhov;

c)

iné: …


B.4.

Úlovky ponechané na palube

Overené: A/N

B.4.1.

Množstvá zaznamenané kapitánom

Druh

Nahlásené množstvá na palube

(v kilogramoch živej hmotnosti)

Ak sú k dispozícii tieto údaje

Spracované množstvá

(v kilogramoch spracovanej hmotnosti)

Prepočítavací faktor

Na palube (3)

Ulovené (4)

Preložené (5)

Spolu na palube (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 


B.4.2.

Množstvá na palube určené inšpektormi

Druh

Množstvo

(v kilogramoch spracovanej hmotnosti)

Faktor objem/hustota/prepočítavací faktor

Vypočítané množstvá

(v kilogramoch živej hmotnosti)

Rozdiel % (7)

Poznámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 


B.5.

Rybársky výstroj a označenie

Overená: A/N

B.5.1.

Druh použitého rybárskeho výstroja (dodatok 2 časť A k prílohe II (8)) …

B.5.2.

Druh použitých zariadení pripevnených k sieti (dodatok 2 časť B k prílohe II (9)): …

B.5.3.

Používaný stacionárny výstroj je označený:

A/N

Poznámky: …

B.5.4.

Nepoužívaný výstroj bezpečne zviazaný a uložený:

A/N

Poznámka: …


B.5.5.

Veľkosť ôk použitého výstroja

Overená: A/N

B.5.5.1.

Koncový rukávec siete (vrátane prípadného nadstavca(-ov) - vzorka 20 ôk)

Druh výstroja (10)

STAV: MOKRÝ/SUCHÝ

MATERIÁL: …

Priemerná šírka

Legálna veľkosť

VEĽKOSŤ OKA (ŠÍRKA)

v milimetroch

(v mm)

(v mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Vrchná ochranná vrstva – vzorky … ôk

Druh (12)

STAV: MOKRÝ/SUCHÝ

MATERIÁL: …

Priemerná šírka

Legálna veľkosť

VEĽKOSŤ OKA (ŠÍRKA)

v milimetroch

(v mm)

(v mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

Zvyšok siete – vzorka 20 ôk

Druh (14)

STAV: MOKRÝ/SUCHÝ

MATERIÁL: …

Priemerná šírka

Legálna veľkosť

VEĽKOSŤ OKA (ŠÍRKA)

v milimetroch

(v mm)

(v mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ C   HODNOTENIE

C.1.

Analýza úlovkov z posledného záťahu

Overená: A/N

VZORKA ODOBRATÁ: A/N

Hmotnosť: … v kg

VIZUÁLNY ODHAD A/N

abecedný kód druhov podľa FAO

Hmotnosť druhu

(živá hmotnosť v kg)

%

rýb nedosahujúcich požadovanú veľkosť

%

rýb vrátených do mora

Poznámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

ČASŤ D   SPOLUPRÁCA

D.1.

:

Úroveň spolupráce možno označiť za primeranú

:

A/N

D.1.1.

:

Ak nie, uveďte nedostatky

:

a)

bránenie inšpektorovi vo výkone jeho povinností;

b)

falšovanie alebo zatajovanie označenia, identity alebo registrácie rybárskych plavidiel;

c)

zatajovanie, pozmeňovanie alebo odstránenie dôkazov súvisiacich s vyšetrovaním;

d)

neumožnilo sa rýchle a bezpečné nalodenie a vylodenie;

e)

inšpektorom sa neumožnilo komunikovať s orgánmi vlajkovej zmluvnej strany a inšpekčnou zmluvnou stranou;

f)

neumožnil sa prístup k relevantným zónam, palubám a miestnostiam rybárskeho plavidla, úlovkom (spracovaným alebo nie), sieťam alebo inému výstroju, zariadeniu a iným relevantným dokumentom

Prípadné poznámky inšpektorov: …

… iniciály: …

ČASŤ E   PORUŠENIA A ZISTENIA

E.1.

Zistené porušenia

Článok

Uveďte porušené ustanovenia NEAFC a zhrňte poznámky a dôležité fakty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo pečate (-í)

Uveďte dôkazy, dokumenty alebo fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.   Poznámky inšpektorov

_

_

_

_

_

_

Iniciály: …

Vyhlásenie svedka: _

_

_

Dátum: _ Podpis: _

Meno: _ Adresa:_

E.3.   Pripomienky kapitána

_

_

_

_

_

_

Ja, podpísaný kapitán plavidla …, týmto potvrdzujem, že kópia tejto správy a prípadné druhé fotografie mi boli doručené k tomuto dátumu. Môj podpis nie je potvrdením prijatia žiadnej časti obsahu tejto správy okrem mojich prípadných pripomienok.

Podpis: _ Dátum: _

ČASŤ F   VYHLÁSENIE INŠPEKTOROV NEAFC

Dátum … a čas príchodu na palubu … UTC.

Dátum … a čas odchodu … UTC

Prípadne dátum … a čas skončenia inšpekcie … UTC

Podpis inšpektora (-ov) …

Meno inšpektora (-ov) …


(1)  V prípade, že je výsledok overenia pozitívny, zakrúžkujte „A“, ak je negatívny, zakrúžkujte „N“, v inom prípade uveďte alebo napíšte požadované informácie.

(2)  Článok 9 systému zodpovedá článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010

(3)  Množstvá na palube pri vstupe do regulovanej oblasti NEAFC

(4)  Množstvá ulovené a ponechané na palube v regulovanej oblasti NEAFC

(5)  Množstvá naložené (+) alebo vyložené (–) v regulovanej oblasti NEAFC

(6)  Celkové nahlásené množstvá na palube v čase inšpekcie

(7)  Rozdiel medzi množstvami na palube, ktoré určili inšpektori, a celkovými množstvami na palube, ktoré nahlásil kapitán

(8)  Dodatok 2 časť A k prílohe II systému zodpovedá časti C prílohy XI k tomuto nariadeniu.

(9)  Dodatok 2 časť B k prílohe II systému zodpovedá časti D prílohy XI k tomuto nariadeniu.

(10)  Dodatok 2 časť A k prílohe II ()

(11)  Dodatok 2 časť A k prílohe II systému zodpovedá časti C prílohy XI k tomuto nariadeniu.

(12)  Dodatok 2 časť B k prílohe II ()

(13)  Dodatok 2 časť B k prílohe II systému zodpovedá časti D prílohy XI k tomuto nariadeniu.

(14)  Dodatok 2 časť B k prílohe II


PRÍLOHA VIII

FORMULÁRE – ŠTÁTNA KONTROLA V PRÍSTAVE

Image

Image


PRÍLOHA IX

FORMULÁR SPRÁVY O INŠPEKCII

Image

Image

Image


PRÍLOHA X

FORMÁT A PROTOKOLY VÝMENY ÚDAJOV

A.   Formát na výmenu údajov

1.

Znaky sú v súlade s normou ISO 8859.1.

2.

Každý prenos údajov je usporiadaný takto:

 

dvojitá lomka („//“) a znaky „SR“ označujú začiatok správy;

 

dvojitá lomka („//“) a kód poľa označujú začiatok dátového prvku;

 

jednoduchá lomka („/“) oddeľuje kód poľa a údaje;

 

párové údaje sa oddeľujú medzerou;

 

znaky „ER“ a dvojitá lomka („//“) označujú koniec záznamu.

B.   Protokoly výmeny údajov

Protokoly výmeny údajov pre elektronické odosielanie správ a hlásení medzi členskými štátmi a sekretariátom sa riadne overujú.

C.1   Formát elektronickej výmeny informácií z monitorovania, inšpekcie a dohľadu v oblasti rybolovu

Kategória

Údaj

Kód poľa

Druh

Obsah

Vymedzenie pojmov

Systémové údaje

Začiatok záznamu

SR

 

 

Označuje začiatok záznamu.

Koniec záznamu

ER

 

 

Označuje koniec záznamu

Status po prijatí

RS

Písm*3

Kódy

ACK/NAK = potvrdené/nepotvrdené

Oznámenie čísla chyby

RE

Čísl*3

001 – 999

Kódy označujúce chyby prijaté v operačnom stredisku

Údaje o správe

Adresa miesta určenia

AD

Písm*3

Adresa ISO-3166

Adresa strany, ktorá prijíma správu, „XNE“ pre NEAFC

Odosielateľ

FR

Písm*3

Adresa ISO-3166

Adresa strany odosielajúcej hlásenie (zmluvná strana)

Typ správy

TM

Písm*3

Kód

Prvé tri písmená typu správy

Poradové číslo

SQ

Čísl*6

ČČČČČČ

Sériové číslo správy

Číslo záznamu

RN

Čísl*6

ČČČČČČ

Sériové číslo záznamu v príslušnom roku

Dátum záznamu

RD

Čísl*8

RRRRMMDD

Rok, mesiac, deň

Čas záznamu

RT

Čísl*4

HHMM

Hodiny a minúty v UTC

Dátum

DA

Čísl*8

RRRRMMDD

Rok, mesiac, deň

Čas

TI

Čísl*4

HHMM

Hodiny a minúty v UTC

Zrušená správa

CR

Čísl*6

ČČČČČČ

Rok správy, ktorá sa zrušuje

Rok správy, ktorá sa zrušuje

YR

Čísl*4

ČČČČ

Rok správy, ktorá sa zrušuje

Údaje o registrácii plavidla

Rádiový volací znak

RC

Písm*7

Kód IRCS

Medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Názov plavidla

NA

Písm*30

 

Názov plavidla

Ext. registrácia

XR

Písm*14

 

Číslo plavidla na jeho boku alebo, ak nie je, číslo IMO

Vlajkový štát

FS

Písm*3

NOx ISO -3166

Štát evidencie

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

IR

Písm*3

NOx ISO -3166

Osobitné číslo plavidla, ktoré mu na základe registrácie pridelil vlajkový štát

Čísl*9

+ max. 9 Č

Meno prístavu

PO

Písm*20

 

Prístav registrácie plavidla

Vlastník plavidla

VO

Písm*60

 

Meno a adresa vlastníka plavidla

Nájomca plavidla

VC

Písm*60

 

Meno a adresa nájomcu plavidla

Údaje charakterizujúce plavidlo

Kapacita plavidla

VT

Písm*2

„OC“ / „LC“

Podľa: „OC“ - Dohovor z Oslo z roku 1947 alebo „LC“ – Dohovor z Londýna ICTM z roku 1969 Kapacita plavidla v metrických tonách

Jednotka

 

Čísl*4

Tonáž

Kapacita plavidla v metrických tonách

Výkon plavidla

VP

Písm*2

0-99999

Uvedenie používanej mernej jednotky „HP“ alebo „KW“ Celkový výkon hlavného motora

Jednotka

 

Čísl*5

 

Celkový výkon hlavného motora

Dĺžka plavidla

VL

Písm*2

„OA“ / „PP“

Jednotka „OA“ pre celkovú dĺžku, „PP“ pre dĺžku medzi zvislicami

 

 

Čísl*3

Dĺžka v metroch

Celková dĺžka plavidla v metroch, zaokrúhlená na najbližší celý meter

Typ plavidla

TP

Písm*3

Kód

V súlade s časťou A prílohy XI

Rybársky výstroj

GE

Písm*3

Kód FAO

Medzinárodná normová štatistická klasifikácia rybárskeho zariadenia (časť C prílohy XI)

Údaje o licencii

Dátum vydania

IS

Čísl*8

RRRRMMDD

Dátum povolenia loviť jeden alebo viaceré regulované druhy

Regulované zdroje

RR

Písm*3

Kód druhu podľa FAO

Kód druhu podľa FAO pre regulované zdroje

Začiatočný dátum

SD

Čísl*8

RRRRMMDD

Dátum začiatku platnosti/pozastavenia povolenia

Konečný dátum

ED

Čísl*8

RRRRMMDD

Dátum uplynutia platnosti povolenia loviť regulované zdroje

Obmedzené povolenie

LU

Písm*1

 

„A“ alebo „N“ na uvedenie toho, či je obmedzené oprávnenie platné alebo nie

Príslušná oblasť

RA

Písm*6

Kód ICES

Zakázaná oblasť(-ti)

Názov druhu

SN

Písm*3

Kód druhu podľa FAO

Zakázané druhy

Údaje o činnosti

Zemepisná šírka

LA

Písm*5

NDDMM *WGS-84) (N ako sever, DD ako stupne, MM ako minúty)

napr. //LA/N6235 = 62°35′ severnej šírky

Zemepisná dĺžka

LO

Písm*6

E/WDDDMM (WGS-84) (E/W ako východ alebo západ, DDD ako stupne, MM ako minúty)

napr. //LO/W02134 = 21°34′ západnej dĺžky

Zemepisná šírka (vyjadrená v desiatkovej sústave)

LT

Písm*7

+/-DD.ddd1

Záporná hodnota, ak ide o zemepisnú šírku na južnej pologuli1 (WGS84)

Zemepisná dĺžka (vyjadrená v desiatkovej sústave)

LG

Písm*8

+/-DDD.ddd1

Záporná hodnota, ak ide o zemepisnú dĺžku na západnej pologuli1 (WGS84)

Číslo výjazdu

TN

Čísl*3

001-999

Číslo rybárskeho výjazdu v bežnom roku

Dni rybolovu

DF

Čísl*3

1 – 365

Počet dní, ktoré plavidlo strávilo v regulovanej oblasti v rámci výjazdu

Predpokladaný dátum

PD

Čísl*8

RRRRMMDD

Predpokladaný dátum UTC budúcej činnosti.

Predpokladaný čas

PT

Čísl*4

HHMM

Predpokladaný čas UTC budúcej činnosti.

Týždenný úlovok

CA

 

 

Kumulovaný úlovok ponechaný na palube podľa jednotlivých druhov v kilogramoch živej váhy zaokrúhlený na najbližších 100 kg od vstupu plavidla do regulovanej oblasti, alebo ak bolo predchádzajúce hlásenie zaslané počas toho istého výjazdu, od posledného hlásenia úlovku, v prípade potreby v pároch

Druh

 

Písm*3

kód druhov FAO

 

Množstvo

 

Čísl*7

0-9999999

 

Množstvo na palube

OB

 

 

Množstvo na palube plavidla podľa jednotlivých druhov v kg živej hmotnosti zaokrúhlenej na najbližších 100 kg, v prípade potreby v pároch

Druh

 

Písm*3

Kódy FAO

 

Množstvo

 

Čísl*7

0-9999999

 

Preložené druhy

KG

 

 

Informácie týkajúce sa množstiev preložených z jedného plavidla na iné podľa jednotlivých druhov v kg živej hmotnosti zaokrúhlenej na najbližších 100 kg pri rybolove v regulovanej oblasti

Druh

 

Písm*3

Kódy FAO v pároch

 

Množstvo

 

Čísl*7

0-9999999

 

Preložené z

TF

Písm*7

Kód IRCS

Medzinárodný rádiový volací znak odovzdávajúceho plavidla

Preložené na

TT

Písm*7

Kód IRCS

Medzinárodný rádiový volací znak prijímajúceho plavidla

Pobrežný štát

CS

Písm*3

NOx ISO -3166

Pobrežný štát

Meno prístavu

PO

Písm*20

 

Meno príslušného prístavu

Oznamované údaje

úlovok

CA

 

 

Zmiešaný úlovok, vyložený alebo preložený, ulovený rybárskymi plavidlami zmluvnej strany podľa jednotlivých druhov v tonách živej hmotnosti zaokrúhlenej na tony, v prípade potreby v pároch

Druh

 

Písm*3

kód druhov FAO

 

Množstvo

 

Čísl*6

0-9999999

 

Kumulovaný úlovok

CC

 

 

Kumulovaný zmiešaný úlovok, vyložený alebo preložený, ulovený rybárskymi plavidlami zmluvnej strany podľa jednotlivých druhov v tonách živej hmotnosti zaokrúhlenej na tony, v prípade potreby v pároch

Druh

 

Písm*3

kód druhov FAO

 

Množstvo

 

Čísl*6*6

0-9999999

 

Príslušná oblasť

RA

Písm*6

Kódy podľa ICES/NAFO

Kód pre relevantnú oblasť rybolovu

Zóna

ZO

Písm*3

NOx ISO -3166

Kód pre zónu zmluvnej strany

Rok a mesiac

YM

Čísl*6

RRRRMM

Príslušný rok a mesiac hlásenia

Dohľad/pozorované skutočnosti

Zemepisná šírka

LA

Písm*5

NDDMM (WGS-84) (N ako sever, DD ako stupne, MM ako minúty)

napr. //LA/N6235 = 62°35′ severnej šírky

Zemepisná dĺžka

LO

Písm*6

E/WDDDMM (WGS-84) (E/W ako východ alebo západ, DDD ako stupne, MM ako minúty)

napr. //LO/W02134 = 21°34′ západnej dĺžky

Rýchlosť

SP

Čísl*3

Uzly * 10

napr. //SP/105 = 10,5 uzlov

Kurz

CO

Čísl*3

360° stupnica

napr. //CO/270 = 270°

Údaje o činnosti

AC

Písm*3

Kód činnosti

Prvé tri písmená činnosti, pozri časť B prílohy XI

Prostriedky dozoru

MI

Písm*3

Kód NEAFC

„VES“ = plavidlo, „AIR“ = lietadlo, „HEL“ = vrtuľník

Totožnosť určeného inšpektora u zmluvnej strany

AI

Písm*7

Kód NEAFC

Kód ISO-3166 zmluvnej strany, za ktorým nasleduje štvormiestne číslo opakované podľa potreby

Sériové číslo pozorovania

OS

Čísl*3

0 - 999

Sériové číslo pozorovania počas príslušnej hliadky v regulovanej oblasti

Dátum pozorovania

DA

Čísl*8

RRRRMMDD

Dátum, keď bolo plavidlo spozorované

Čas pozorovania

TI

Čísl*4

HHMM

Čas UTC, keď bolo plavidlo spozorované

Identifikácia objektu

OI

Písm*7

Kód IRCS

Medzinárodný rádiový volací znak spozorovaného plavidla

Fotografia

PH

Písm*1

 

Bola urobená fotografia, „A“ alebo „N“

Voľný text

MS

Char*255

 

Priestor pre voľný text

C.2   Kódy polí použité v prílohách, nie však pri elektronickej výmene údajov medzi sekretariátom NEAFC a zmluvnými stranami

Kategória

Údaj

Kód poľa

Druh

Obsah

Vymedzenie pojmov

Lodný denník

Denný úlovok

CD

 

 

Celkový úlovok ponechaný na palube podľa jednotlivých druhov a počtu rybolovných operácií za obdobie 24 hodín

Druh

 

Písm*3

Kód druhov podľa FAO

kód druhu podľa FAO pre druhy uvedené v prílohe II

Množstvo

 

Čísl*7

0-9999999

živá hmotnosť v kilogramoch

Celkový počet záťahov/rybolovných operácií počas dňa

FO

Čísl*6

0-999999

Počet rybolovných operácií za obdobie 24 hodín

Odhodené úlovky

RJ

 

 

Vylovené a odhodené množstvo podľa jednotlivých druhov

Druh

 

Písm*3

Kód druhov podľa FAO

kód druhov podľa FAO

Množstvo

 

Čísl*7

0-9999999

živá hmotnosť v kilogramoch

Použitý spôsob odoslania

TU

 

 

Názov rádiovej stanice, prostredníctvom ktorej sa hlásenie podalo

Meno kapitána

MA

Písm*30

 

Meno kapitána

Lodný denník produkcie

Vyprodukované množstvo

QP

 

 

Množstvo vyprodukované za deň podľa jednotlivých druhov

Názov druhu

 

 

 

kód druhov podľa FAO

Množstvo

 

 

 

Celková hmotnosť produktu v kilogramoch

Forma výrobku

 

 

 

Kód formy produktu (časť E prílohy XI)

Množstvo

 

 

 

Hmotnosť produktu v kilogramoch

 

 

 

 

Kód formy produktu a hmotnosť produktu: použiť toľko kombinácií, koľko je potrebné na pokrytie všetkých produktov

Súhrnná produkcia za obdobie

AP

 

 

Celkové vyprodukované množstvo od vstupu do regulovanej oblasti podľa jednotlivých druhov

Názov druhu

 

 

 

kód druhov podľa FAO

Množstvo

 

 

 

Celková hmotnosť produktu v kilogramoch

Forma výrobku

 

 

 

Kód formy produktu (časť E prílohy XI)

Množstvo

 

 

 

Hmotnosť produktu v kilogramoch

 

 

 

 

Kód formy produktu a hmotnosť produktu: použiť toľko kombinácií, koľko je potrebné na pokrytie všetkých produktov

Kód výrobku

PR

Písm*1

 

Kód produktu (časť E prílohy XI)

Typ balenia

TY

Písm*3

 

Typ balenia (časť F prílohy XI)

Jednotková hmotnosť

NE

 

 

Čistá hmotnosť produktu v kilogramoch

Počet jednotiek

NU

 

 

Počet balených jednotiek

C.3   Abecedný zoznam kódov polí uvedených v časti C.1 alebo C.2

Kód poľa

Údaj

Použitý v správe alebo v hlásení

AC

Činnosť

OBS

AD

Adresa miesta určenia

Všetky

AI

Určený inšpektor

SEN

AP

Súhrnná produkcia za obdobie

Lodný denník produkcie

CA

úlovok

REP, JUR ,CAT, COX, lodný denník

CC

Kumulovaný úlovok

REP, JUR, lodný denník

CD

Denný úlovok

Lodný denník

CO

Kurz

OBS

CR

Zrušená správa

CAN

CS

Pobrežný štát

POR

DA

Dátum

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, Lodný denník, lodný denník produkcie, RET

DF

Dni rybolovu

CAT, COX

ED

Konečný dátum

LIM, AUT

ER

Koniec záznamu

Všetky

FO

Celkový počet záťahov/rybolovných operácií počas dňa

Lodný denník

FR

Odosielateľ

Všetky

FS

Vlajkový štát

NOT, OBS

GE

Rybársky výstroj

NOT, lodný denník

IR

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, lodný denník, lodný denník produkcie

IS

Dátum vydania

AUT

KG

Preložené druhy

TRA, POR, lodný denník

LA

Zemepisná šírka

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, lodný denník

LG

Zemepisná dĺžka (vyjadrená v desiatkovej sústave)

POS, ENT

LO

Zemepisná dĺžka

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, lodný denník

LT

Zemepisná šírka (vyjadrená v desiatkovej sústave)

POS, ENT

LU

Obmedzené povolenie

NOT

MA

Meno kapitána

Lodný denník, lodný denník produkcie

MI

Prostriedky dozoru

SEN, SEX

MS

Voľný text

OBS

NA

Názov plavidla

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, lodný denník, lodný denník produkcie

NE

Jednotková hmotnosť

Lodný denník produkcie

NU

Počet jednotiek

Lodný denník produkcie

OB

Množstvo na palube

COE, POR, lodný denník

OI

Identifikácia objektu

OBS

OS

Sériové číslo pozorovania

OBS

PD

Predpokladaný dátum

TRA, POR

PH

Fotografia

OBS

PO

Meno prístavu

NOT, POR

PR

Kód výrobku

Lodný denník produkcie

PT

Predpokladaný čas

TRA, POR

QP

Vyprodukované množstvo

Lodný denník produkcie

RA

Príslušná oblasť

REP, JUR, LIM, lodný denník

RC

Rádiový volací znak

Všetky

RD

Dátum záznamu

Všetky

RE

Oznámenie čísla chyby

RET

RJ

Odhodené úlovky

Lodný denník

RN

Číslo záznamu

Všetky

RR

Regulované zdroje

AUT, SUS

RS

Stav odpovede

RET

RT

Čas záznamu

Všetky

SD

Začiatočný dátum

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Názov druhu

Lodný denník produkcie, LIM

SP

Rýchlosť

OBS

SQ

Poradové číslo

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Začiatok záznamu

Všetky

TF

Preložené z

TRA, lodný denník

TI

Čas

Všetky

TM

Typ správy

Všetky okrem lodného denníka a lodného denníka produkcie

TN

Číslo výjazdu

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, Lodný denník

TP

Typ plavidla

NOT, OBS

TT

Preložené na

TRA, lodný denník

TU

Použitý spôsob odoslania

Lodný denník

TY

Typ balenia

Lodný denník produkcie

VC

Nájomca plavidla

NOT

VL

Dĺžka plavidla

NOT

VO

Vlastník plavidla

NOT

VP

Výkon plavidla

NOT

VT

Kapacita plavidla

NOT

XR

Ext. registrácia

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Rok a mesiac

REP, JUR

YR

Rok zrušenia správy

CAN

ZO

Zóna

JUR

D. 1   Štruktúra správ a hlásení v súlade s prílohou III, ktoré členské štáty zasielajú sekretariátu NEAFC

Každý členský štát prípadne zašle sekretariátu správy a hlásenia, ktoré dostane od svojich plavidiel v súlade s článkami 9 a 11 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 s ohľadom na tieto zmeny a doplnenia:

adresa (AD) sa nahradí adresou sekretariátu NEAFC (XNE);

vloží údajové prvky „dátum záznamu“ (RD), „čas záznamu“ (RT), „číslo záznamu“ (RN) a „odosielateľ“ (FR)

D. 2   Potvrdenia o prijatí

Sekretariát NEAFC na žiadosť zmluvnej strany zašle potvrdenie o prijatí zakaždým, keď prijme elektronickú správu alebo elektronické hlásenie.

a)

Formát potvrdenia o prijatí:

Údaj

Kód poľa

Povinný/ Nepovinný údaj

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

M

Systémový údaj; označuje začiatok záznamu

Adresa

AD

M

Údaje o správe; miesto určenia, zmluvná strana zasielajúca hlásenie

Odosielateľ

FR

M

Údaje o správe; XNE pre NEAFC (ktorý zasiela potvrdenie o prijatí)

Typ správy

TM

M

Údaje o správe; typ správy RET pre potvrdenie o prijatí

Poradové číslo

SQ

O

Údaje o hlásení; sériové číslo hlásenia od plavidla v príslušnom roku, odpísané z doručeného hlásenia

Rádiový volací znak

RC

O

Údaje o hlásení; medzinárodný rádiový volací znak plavidla, odpísaný z doručenej správy.

Status po prijatí

RS

M

Údaje o hlásení; kód vyjadrujúci, či bolo prijatie správy/hlásenia potvrdené alebo nie (ACK alebo NAK)

Kód chyby pri prijatí

RE

O

Údaje o hlásení; číslo, ktoré vyjadruje typ chyby. Pozri tabuľku b), v ktorej sú uvedené kódy chýb pri prijatí

Číslo záznamu

RN

M

Údaje o hlásení; číslo záznamu doručenej správy/doručeného hlásenia

Dátum

DA

M

Údaje o správe; dátum odoslania správy RET

Čas

TI

M

Údaje o správe; čas odoslania správy RET

Koniec záznamu

ER

M

Systémový údaj; označuje koniec záznamu

b)

Kódy chýb:

Predmet/Príloha

Chybovosť

Príčina chyby

Vyžadované následné opatrenia

Prijaté

Oznámenia

101

 

Správa je nečitateľná

 

102

 

Hodnota údajov alebo veľkosť mimo rozsahu

 

104

 

Chýbajú povinné údaje

 

105

 

Táto správa je duplikát a má status „nepotvrdená“ (NAK), pretože to zodpovedá jej statusu pri predchádzajúcom prijatí

 

106

 

Nepovolený zdroj údajov

 

 

150

Chyba sekvencie

 

 

151

Dátum / čas v budúcnosti

 

 

155

Táto správa je duplikát a má status „potvrdená“ (ACK), pretože to zodpovedá jej statusu pri predchádzajúcom prijatí

Príloha I

 

250

Opätovný pokus odoslať plavidlu oznámenie

 

 

251

Oznámenie nebolo plavidlu doručené

 

 

252

Druh nie je predmetom AUT ani LIM ani SUS

Príloha III

301

 

Hlásenie o úlovku predchádza hlásenie o úlovku pri vstupe

 

302

 

Hlásenie o prekládke predchádza hlásenie o úlovku pri vstupe

 

303

 

Hlásenie o úlovku pri výstupe predchádza hlásenie o úlovku pri vstupe

 

304

 

Hlásenie o polohe nedoručené (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Hlásenie o polohe bez hlásenia o úlovku pri vstupe

Príloha VIII

401

 

Hlásenie o výstupe predchádza hlásenie o vstupe

 

 

450

Hlásenie o pozorovaní bez hlásenia o vstupe

 

 

451

Inšpektori alebo inšpekčné plavidlo nebolo identifikované


PRÍLOHA XI

KÓDY NA POUŽITIE PRI KOMUNIKÁCII SO SEKRETARIÁTOM NEAFC

A.   Main Druh plavidlas

Kód FAO

Druh plavidla

BO

Ochranné plavidlo

CO

Cvičné rybárske plavidlo

DB

Škrabák bez nepretržitého chodu

DM

Škrabák s nepretržitým chodom

DO

Vrhač

DOX

Škrabák (neuvedený inde)

FO

Plavidlo na prepravu rýb

FX

Rybárske plavidlo (neuvedené inde)

GO

Plavidlo so žiabrovými sieťami

HOX

Materské plavidlo (neuvedené inde)

HSF

Továrenské materské plavidlo

KO

Nemocničné plavidlo

LH

Plavidlo s ručnými lovnými šnúrami

LL

Plavidlo s dlhými lovnými šnúrami

LO

Vložka

LP

Plavidlo so žrďami a lovnými šnúrami

LT

Plavidlo s vlečnými lovnými šnúrami

MO

Viacúčelové plavidlo

MSN

Plavidlo s ručnými záťahovými sieťami

MTG

Plavidlo s unášanými vlečnými sieťami

MTS

Plavidlo s vlečnými kruhovými záťahovými sieťami

NB

Plavidlo s jedinou zdvižnou sieťou

NO

Plavidlo so zdvižnými sieťami

NOX

Plavidlo so zdvižnými sieťami (neuvedené inde)

PO

Plavidlo používajúce čerpadlá

SN

Plavidlo so záťahovými sieťami

SO

Plavidlo so záťahovými sieťami

SOX

Plavidlo so záťahovými sieťami (neuvedené inde)

SP

Plavidlo s kruhovými záťahovými sieťami

SPE

Plavidlo s kruhovými záťahovými sieťami európskeho typu

SPT

Plavidlo s kruhovými záťahovými sieťami na lov tuniaka

TO

plavidlá s vlečnými sieťami

TOX

Plavidlo s vlečnými sieťami (neuvedené inde)

TS

Plavidlo s bočnými vlečnými sieťami

TSF

Plavidlo s bočnými vlečnými sieťami a mraziacim zariadením

TSW

Plavidlo s bočnými vlečnými sieťami na čerstvé ryby

TT

Plavidlo so zadnými vlečnými sieťami

TTF

Plavidlo so zadnými vlečnými sieťami a mraziacim zariadením

TTP

Spracovateľské plavidlo so zadnými vlečnými sieťami

TU

Plavidlo s vlečnými sieťami a žeriavom

WO

Plavidlo kladúce pasce

WOP

Plavidlo kladúce košíky

WOX

Plavidlo kladúce pasce (neuvedené inde)

ZO

Prieskumné rybárske plavidlo

DRN

Plavidlo s unášanými sieťami

NEI – nezaradený do žiadnej položky


B.   Hlavné činnosti plavidla

Abecedný kód

Kategória

ANC

Kotvenie

DRI

Unášanie

FIS

rybolovu

HAU

Vlečenie

PRO

Zušľachťovací styk

STE

Naparovanie

TRX

Prekládka alebo vykládka

OTH

Iné - uveďte


C.   Hlavné typy výstroja

Abecedný kód FAO

Typ výstroja

Nadháňacie siete

PS

so záťahovou šnúrou

PS1

1 plavidlo s kruhovou záťahovou sieťou

PS2

2 plavidlá s kruhovou záťahovou sieťou

Záťahové siete

SSC

Škótska záťahová sieť

Vlečné siete na lov pri dne

OTB

Vlečná sieť s vodiacimi štítmi na lov pri morskom dne

PTB

dolné vlečné siete pre dve plavidlá

TBN

Vlečné siete na lov homára pri dne

TBS

Vlečné siete na lov kreviet pri dne

OTT

Dvojitá vlečná sieť s vodiacimi štítmi

Vlečné siete na lov v stredných hĺbkach

OTM

Vlečná sieť s vodiacimi štítmi na lov v stredných hĺbkach

PTM

Párové vlečné siete na lov v stredných hĺbkach

Zvislé siete a spletené siete pre lov rýb za žiabre

GNS

Nastavovacie žiabrovky (ukotvené)

GND

Unášané siete

GEN

Splietané žiabrovky (nešpecifikované)

Pasce

FPO

Prepravka na ovocie FC

Háčiky a rybárske vlasce

LHP

Ručné lovné šnúry

LHM

Mechanické ručné lovné šnúry

LLS

Lovná šnúra na lov pri dne

LLD

Unášaná lovná šnúra

LL

Lovná šnúra

LTL

Vlečná lovná šnúra

LX

Háčik a vlasce

Rybolovné zberné zariadenia

HMP

Čerpadlá


D.   Hlavné kategórie prístrojov a zariadenia pridané k výstroju

3-Miestny Abecedný Kód Podľa FAO

Pridané zariadenie alebo prístroj

BSC

Ochranná vrstva spodnej časti

TSC

Ochranná vrstva hornej časti

SBG

Spevňujúci vak

CPP

Ochrana proti treniu

CDL

Zaťahovacie lano