ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.132.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 132

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
23. mája 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 426/2012 z 22. mája 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (CHOP)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 427/2012 z 22. mája 2012 o rozšírení osobitných záruk týkajúcich sa salmonely stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na vajcia určené pre Dánsko ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 428/2012 z 22. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 429/2012 z 22. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1014/2010 na účely poskytnutia spoločného formátu pre oznamovanie chýb výrobcami osobných automobilov ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 430/2012 z 22. mája 2012, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 431/2012 z 22. mája 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/270/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2012 pokiaľ ide o núdzové opatrenia na zabránenie zavlečeniu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Únie a ich šíreniu v nej [oznámené pod číslom C(2012) 3137]

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 426/2012

z 22. mája 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Grécka o zapísanie názvu „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) ako chráneného označenia pôvodu, prijatá 27. marca 2006, bola podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 a v súlade s článkom 17 ods. 2 uvedeného nariadenia uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Belgicko a súkromná spoločnosť z Kanady vzniesli proti zápisu do registra námietku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006. Tieto námietky boli podľa článku 7 ods. 3 prvého pododseku písm. a), b), c) a d) uvedeného nariadenia uznané za prípustné. Listom zo 17. februára 2011 Komisia vyzvala zúčastnené strany, aby sa snažili medzi sebou dosiahnuť dohodu.

(3)

Grécko a namietajúce strany dospeli k dohode. Podľa dohody boli „špecifikácia“ a „zhrnutie“ v malej miere zmenené a doplnené o kyselinu mliečnu a kyselinu citrónovú v zozname povolených konzervačných látok a obsah chloridu sodného v náleve pri fermentácii sa obmedzil na 8,5 %. Grécko a namietajúce strany sa takisto dohodli, že zapísanie názvu „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) do registra by nemalo brániť uvedeniu výrobku, na ktorého označení sa uvádzajú pojmy „odroda Chalkidikis“, na trh, pokiaľ daný výrobok obsahuje túto odrodu alebo z nej pochádza a spotrebitelia nie sú zavádzaní. Používanie názvu odrody predstavuje spravodlivú hospodársku súťaž a neznamená využívanie dobrého mena chráneného označenia pôvodu. Podľa uvedenej dohody by sa to zabezpečilo tým, že názov „odroda Chalkidikis“ by sa na etikete uvádzal menším písmom v porovnaní s písmom názvu výrobku a v dostatočnej vzdialenosti od obchodného označenia výrobku, ako aj pod podmienkou, že by sa uviedlo miesto pôvodu, ak by išlo o iné miesto ako Chalkidiki.

(4)

Na základe uvedených skutočností sa názov „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) mal zapísať do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení. Zhrnutie by sa malo zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať a uverejniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Aktualizované zhrnutie sa nachádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 190, 14.7.2010, s. 37.


PRÍLOHA I

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

GRÉCKO

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (CHOP)


PRÍLOHA II

ZHRNUTIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

ES č.: EL-PDO-0005-0539-27.03.2006

CHOP ( X ) CHZO ( )

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte:

Názov:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Ministerstvo pre rozvoj vidieka a výživu, Riaditeľstvo pre ekologické poľnohospodárstvo, odbor CHOP, CHZO a ZTŠ)

Adresa:

Αχαρνών 29, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα (Akharnon 29, 104 39 Atény, Grécko)

Tel.

+ 30 210 2125152

Fax

E-mail:

ax29u030@minagric.gr.

2.   Skupina:

Názov:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής (Skupina zväzov poľnohospodárskych družstiev z Polygyrosu a Chalkidiki) s obchodným názvom „Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής“ (Viokalliergitiki Chalkidikis – ekologické poľnohospodárstvo Chalkidiki)

Adresa:

Κωνσταντινουπόλεως 13, ΤΚ 63100, Πολύγυρος (Konstantinoupoleos 13, CP 63100 Polygyros)

Tel.

+ 30 23710 23076

Fax

E-mail:

eas-pol@otenet.gr

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia: (X) Ostatní: ()

3.   Druh výrobku:

Trieda 1.6.

Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované.

4.   Špecifikácia:

[Prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.]

4.1.   Názov:

„Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“

(Prasines Elies Chalkidikis).

4.2.   Opis:

„Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) sú zelené olivy vypestované výhradne z odrôd „Hondrolia Chalkidikis“ a „Chalkidiki“ druhu Olea Europea. Olivy týchto odrôd pestované na Chalkidiki sa vyznačujú veľkými plodmi a vysokým podielom dužiny v pomere ku kôstke, sú svetlozelenej/zelenožltej farby, majú jemnú ovocnú arómu a mierne horkastú a korenistú chuť a vôbec nevyvolávajú dojem olejovitosti. Je to vďaka tomu, že olivovníky sa po stáročia prispôsobovali daným pôdnym a klimatickým podmienkam regiónu, ale aj vďaka pestovateľským technikám, ktoré pestovatelia olív používajú.

„Prasines Elies Chalkidikis“ možno nájsť v týchto štyroch formách:

1.

Celé olivy.

2.

Vykôstkované olivy.

3.

Vykôstkované a plnené olivy. Ako náplň sa môžu použiť mandle, červená paprika, mrkva, uhorka a cesnak. Olivy sa plnia ručne. Plody použité na plnenie nesmú prekročiť 15 % hmotnosti olív.

4.

Drvené olivy.

Všetky typy môžu byť dochutené oreganom, tymianom, bobkovým listom, zelerom, cesnakom, kaparami a červenou paprikou. Prísady na dochutenie olív nesmú prekročiť 2,5 % hmotnosti olív.

Zložky použité na plnenie a dochutenie olív sú produkty s pôvodom v okrese Chalkidiki.

V čase uvedenia na trh musí výrobok preukazovať tieto vlastnosti:

Formy olív

Parametre

Celé

Vykôstkované

Vykôstkované a plnené

Drvené

Fyzikálne vlastnosti olív

Plody majú valcovito kužeľovitý predĺžený tvar a končia sa zjavným výstupkom, s pevnou a lesklou šupkou a jasne zelenou/zelenožltou farbou.

Dužina pevná a šťavnatá.

Dužina mierne popraskaná, s celými kôstkami, šťavnatá.

Organoleptické vlastnosti olív

Jemná ovocná vôňa, nevyvolávajú dojem olejovitej chuti.

Mierne horká a korenistá chuť. Ak sú olivy ochutené, rozlišujeme chuť podľa použitého korenia.

Mierne horká a korenistá chuť, doplnená chuťou náplne.

Mierne horká a korenistá chuť. Ak sú olivy ochutené, rozlišujeme chuť podľa použitého korenia.

Kvalitatívne vlastnosti olív

Všetky olivy patria do akostnej kategórie „extra“ a „výber“ a minimálna prípustná veľkosť je 181/200 plodov na kilogram. V oboch kategóriách predstavujú chybné plody menej než 7 % čistej hmotnosti olív.

Vlastnosti nálevu

Nálev obsahuje najviac 8,5 % chloridu sodného, má pH medzi 3,8 a 4,0 a minimálnu kyslosť 0,8 %.

Čistá hmotnosť plodov konzervovaných v náleve

Najmenej 65 % hmotnosti finálneho výrobku.

Najmenej 55 % hmotnosti finálneho výrobku.

Najmenej 65 % hmotnosti finálneho výrobku.

Na ostatné parametre kvality a prísady použité pri spracovaní a balení sa vzťahujú ustanovenia právnych predpisov o potravinách, normy Medzinárodnej rady pre olivy (IOC) a normy Komisie Codex Alimentarius.

4.3.   Zemepisná oblasť:

Zemepisná oblasť, z ktorej tieto zelené olivy pochádzajú, je okres Chalkidiki, ktorý na severozápade hraničí s okresom Thessaloniki a z ostatných strán ho obmýva Egejské more. Zo zemepisného pohľadu zahŕňa polostrov Chalkidiki, ktorý sa skladá z troch polostrovov (charakteristické prsty Chalkidiki), s výnimkou najvýchodnejšieho polostrova pohoria Athos, ktorý nepatrí do okresu Chalkidiki, pretože je to samosprávna oblasť.

Lesy a lesné oblasti zaberajú 47 % územia okresu, t. j. 137 160 ha, zatiaľ čo 32,7 %, t. j. 95 500 ha, je poľnohospodárska pôda. Zavlažované plochy tvoria 20 000 ha, čo zodpovedá 21 % celkovej ornej pôdy. Oblasť olivových hájov Chalkidiki sa rozkladá na 23 000 ha.

4.4.   Dôkaz o pôvode:

„Prasines Elies Chalkidikis“ sa pestujú, spracúvajú a balia v okrese Chalkidiki. Pestovatelia a olivové háje sú zaznamenaní v zozname pestovateľov olív okresu a v integrovanom správnom a kontrolnom systéme (ISKS), ktoré sa aktualizujú každý rok. Množstvo a pôvod surovín sa pri dodávaní do spracovateľských závodov vždy overuje prostredníctvom požadovaných účtovných záznamov, v ktorých sa takisto uchovávajú príslušné zoznamy pestovateľov a dodávateľov. Každý spracovateľský závod je v príslušnom zozname obchodnej a priemyselnej komory Chalkidiki a v príslušnom zozname OPEKEPE (Platobnej a kontrolnej agentúry na usmernenie a záruky pomoci Spoločenstva) zapísaný pod svojím obchodným menom s údajmi o sídle a je mu udelený jedinečný kód.

4.5.   Spôsob výroby:

1.   Pestovanie a zber olív

Na Chalkidiki sú prakticky všetky olivové háje sadené spôsobom výsadby, ktorá prepája tradičné a moderné spôsoby, so vzdialenosťami medzi stromami 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 a 6 × 7 m. Väčšina pestovateľov prostredníctvom svojich organizácií používa zdokumentovaný integrovaný systém riadenia plodín. Aby sa pestovatelia vyrovnali s javom striedavej rodivosti a aby získali veľké a kvalitné plody, systematicky vykonávajú zimné a letné orezávanie olivovníkov a odstraňovanie výhonkov.

Výnosy sa priemerne pohybujú približne 9 000 kg/ha ročne.

Zber prebieha v období od 15. septembra do 10. až 15. októbra každého roku, keď je plod v žiadanej fáze zrelosti a má požadovanú farbu podľa monitorovania zrenia, ktoré pestovatelia a ich organizácie uplatňujú. Pestovatelia zbierajú olivy ručne z rebríkov a umiestňujú ich do plastových prepraviek, v ktorých ich takisto prepravujú do spracovateľského závodu. Plody musia byť zbavené listov, konárikov a akýchkoľvek iných cudzích predmetov a mali by mať jednotnú zelenú/zelenožltú farbu. Nemali by byť ani v najmenšej miere odreté, poškriabané, poškodené hmyzom, chorobami ani vtákmi a pod. V spracovateľských závodoch sa plody vážia a prijímajú spolu s formulárom prijatia množstva a kvality.

2.   Spracovanie

Po prijatí sa olivy premiestnia do nádrží, v ktorých sa z nich odstraňuje horkosť. Na tieto účely sa ponárajú do roztoku 1,5 % až 2 % hydroxidu sodného, v závislosti od teploty a stupňa zrelosti olív. Táto fáza trvá 12 hodín. Sodný roztok sa následne odstráni troma prepláchnutiami a do nádrží sa pridá voda, v ktorej olivy zotrvajú 8 hodín. Voda sa vymieňa 2 až 3 razy vždy po 8 hodinách. Proces odstraňovania horkosti sa takisto môže uskutočniť prirodzeným spôsobom (použitím čistej vody v nádržiach na namáčanie a oplachovanie). Pri oboch postupoch sa venuje osobitná pozornosť tomu, aby sa olivy udržali mierne horké.

Na konci tohto postupu sa olivy preložia do nádrží na kvasenie do 8,5 % slaného nálevu. Vykonáva sa pravidelná kontrola pH a obsahu soli nálevu a podľa potreby sa pridáva soľ. Olivy zostávajú v tomto stave, kým sa nálev nestabilizuje na požadovanom obsahu soli. Proces fermentácie sa začína už v predchádzajúcej fáze a jeho dĺžka závisí od stupňa zrelosti plodov a okolitej teploty, pohybuje sa v rozmedzí 2 až 4 mesiacov.

Odkôstkovanie sa robí mechanicky. Tento úkon sa vykonáva bočným rezom na jednom konci olivy a nasledujúcim rezom v tvare kríža na strane stonky. Kôstka sa odstráni pomocou vody a mechanického tlaku. Na „drvenie“ olív sa používajú ľahké mechanické lisy, ktoré nepoškodzujú dužinu ani nedrvia kôstku.

Olivy, ktoré sú určené na plnenie, sa prepravia na pracovné stoly, kde ich skúsené pracovníčky ručne plnia. Plnenie olív je na Chalkidiki tradičná činnosť a na tieto účely sa používajú mandle, malé kúsky červenej papriky, mrkva, uhorky a cesnak.

Olivy môžu byť dochutené aromatickými rastlinami regiónu (oregano, tymian, kapary, bobkový list, cesnak, zeler a červená paprika).

3.   Výber podľa kvality a triedenie podľa veľkosti – balenie

Po fermentácii a odkôstkovaní sú olivy preložené z nádrží na pracovné stoly, kde skúsení pracovníci vykonávajú vizuálnu kontrolu plodov a ručne odstraňujú pokazené a odreté plody a všetky plody, vo všeobecnosti, s akýmkoľvek poškodením. Olivy sa následne prepravujú pásovým dopravníkom na triediace zariadenie, kde sa triedia podľa veľkosti a umiestňujú do nádob.

Olivy sa väčšinou balia do plastových nádob vyrobených z materiálov, ktoré sú pre spotrebiteľov neškodné a nereagujú s výrobkom, do plechoviek a do sklených pohárov bez ohľadu na hmotnosť obsahu. Nádoby sa plnia nálevom, do ktorého sa v súlade s právnymi predpismi EÚ a Grécka môže na účely konzervovania pridať kyselina L-askorbová, kyselina citrónová alebo kyselina mliečna.

Plody sa takisto môžu baliť v baliarňach mimo okresu Chalkidiki, kam sa produkt dováža v spracovanom stave, pod podmienkou zabezpečenia vysledovateľnosti, a to na základe prepravných dokladov, súvisiacich účtovných záznamov a pravidiel označovania uvedených v bode 4.8.

4.6.   Spojenie:

1.   Prírodné

Z poľnohospodárskeho hľadiska je pôda okresu Chalkidiki dokonale vhodná na pestovanie olivovníkov, keďže stromy rastú a prinášajú plody na širokej škále terénov, od vápencových skál v horách až po naplavenú úrodnú pôdu vápencového pôvodu v nížinách.

Klíma okresu Chalkidiki je pre olivovníky mimoriadne priaznivá. I keď tento okres pri Egejskom mori leží na severe Grécka (dĺžka pobrežia 630 km), vyznačuje sa rovnakými minimálnymi a maximálnymi teplotami, aké majú oblasti pestovania olív v južnejšej časti krajiny, ako je Messinia, Aitoloakarnania a Attica. Výhodou sú aj vysoké zrážky s ročným priemerom medzi 450 mm (na planinách) a 850 mm (na horách).

Ďalším dôvodom, prečo je klíma okresu Chalkidiki vhodná na pestovanie olív, je, že sa v závislosti od nadmorskej výšky vyznačuje miernymi až studenými zimami a miernymi až horúcimi a suchými letami s vysokým počtom hodín slnečného svitu a dlhým prechodom medzi jednotlivými obdobiami. V lete priemerná teplota neprekračuje 22 °C a najnižšia teplota v zime i v horách zriedka klesne pod – 10 °C, čo vytvára ideálne podmienky pre prosperujúce olivovníky.

„Prasines Elies Chalkidikis“ okrem značných rozmerov charakterizuje aj pevná a lesklá pokožka jasne zelenej/zelenožltej farby, bohatá, pevná a jemná dužina, jemná ovocná vôňa a mierne horká a korenistá chuť.

Pôdne a klimatické podmienky okresu, rovnako ako techniky pestovania a spracovania olív, pozitívne ovplyvňujú uvedené kvalitatívne vlastnosti produktu týmto spôsobom:

Dlhé obdobie relatívne nízkych teplôt v období zberu spolu s technikami pestovania, najmä orezávaním a odstraňovaním výhonkov, maximalizuje prejav potenciálu odrôd, stabilizuje produkciu a olivy dorastajú do veľmi veľkých rozmerov s vysokým pomerom dužiny ku kôstke.

Vďaka prevažne vápencovému pôvodu pôdy sú olivy bohaté na prchavé látky, ktoré im dodávajú výbornú ovocnú chuť.

Vďaka vysokému počtu hodín slnečného svitu a miernym letným teplotám, rovnako ako vďaka tomu, že pestovatelia a ich organizácie monitorujú dozrievanie, sú olivy v čase zberu jasne zelené, dužina je šťavnatá a má správnu konzistenciu na jednoduché odkôstkovanie bez poškodenia alebo znehodnotenia.

Techniky pestovania, najmä zavlažovanie a monitorovanie dozrievania, prispievajú k tomu, že si olivy uchovávajú nízky obsah oleja, vďaka čomu nemajú mastnú chuť, majú špecifické aromatické vlastnosti a nedochádza u nich k oxidácii a v konečnom dôsledku sa dajú lepšie uchovávať.

Tradičný spôsob ručného zberu zaručuje, že olivy majú najlepšie prírodné podmienky a že ich ďalšie spracovanie je úspešné, keďže ručný výber a plnenie olív zaručujú dokonalý a pravý konečný výrobok.

Kombináciou tradičných postupov spracovateľské závody takisto prispôsobili svoje spracovateľské techniky osobitným vlastnostiam rôznych odrôd, aby prekonali ťažkosti s olivami počas fermentácie, uchovali organoleptické vlastnosti olív nezmenené a aby uspeli v stabilnej výrobe jednotného výrobku, ktorý je známy po celom Grécku svojou mierne horkou a korenistou chuťou. Orientácia mnohých závodov na vývoz taktiež prispela k tomu, že „Prasines Elies Chalkidikis“ sa predávajú v mnohých krajinách mimo Grécka.

2.   Historické

Niektoré odkazy na existenciu olivových hájov na Chalkidiki sa datujú až do roku 1415: olivový háj Andronicus na území kláštora Agios Pavlos (sv. Pavol) z Kassandry, veľmi staré olivovníky roztrúsené na území kláštora Vatopedi, v Souflari de Kalamaria (Nea Triylia) a v susedných Daoutlou (Eleochoria) a lisovňa olív v kláštore Iviron na ostrove Kafkania z Olympiady. Zdomácnené olivovníky na zvyšku územia Chalkidiki boli často zdrojom pre miestne názvy. Plody z týchto olivovníkov sa používali predovšetkým na prípravu stolových olív.

V polovici 19. storočia sa obyvatelia Chalkidiki začali systematickejšie venovať pestovaniu olív, štepeniu divých olivovníkov a v menšom meradle presádzaniu zdomácnených olivovníkov. Zdá sa, že túto zmenu zapríčinili najmä priaznivé daňové podmienky vytvorené „nariadením o povolení nových olivových hájov“ vyhláseným v roku 1863. V roku 1887 už Christakis Zografos založil obrovské olivové háje v oblasti Portaria, s rozlohou asi 500 ha, na ktorej pestoval viac ako 32 000 olivovníkov. V tom istom čase Hatsis Osman založil veľkú lisovňu oleja poháňanú parou v Yerakini na Polygyrose, ktorá spôsobila modernizáciu podobných lisovní na Chalkidiki.

O spojitosti oblasti Chalkidiki s olivovníkmi a ich plodmi svedčí starobylý spôsob pestovania a výroby olivových výrobkov v tomto regióne a existencia mnohých dodnes zachovávaných folklórnych tradícií, ako to vyplýva z historických dokumentov. Na Chalkidiki boli olivy aspoň počas uplynulých dvoch storočí dôležitou súčasťou hospodárskeho života obyvateľov, ich sociálnych aktivít a kultúrnych tradícií.

4.7.   Kontrolný orgán:

Názov:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) (Agentúra certifikácie a kontroly poľnohospodárskych výrobkov – AGROCERT)

Adresa:

Πατησίων & Άνδρου 1 (Patission & Androu 1), 11257 Αθήνα (11257 Atény).

Tel.

+ 30 210 8231277

Fax

+ 30 210 8231438

E-mail:

info@agrocert.gr

Názov:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (Okresný úrad Chalkidiki), Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (oddelenie pre rozvoj vidieka)

Adresa:

63100 Πολύγυρος (63100 Polygyros)

Tel.

+ 30 23710 39314

Fax

+ 30 23713 39207

E-mail:

agro6@halkidiki.gov.gr.

4.8.   Označovanie:

Okrem chráneného označenia pôvodu „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) a príslušného označenia musí etiketa obsahovať tieto údaje, aby bolo možné overiť pôvod a chrániť výrobok:

číselný kód udávajúci rok výroby, spracovateľský závod, šaržu a konečnú baliareň v prípade, že balenie vykonal iný závod,

minimálnu trvanlivosť výrobku, ak je to konečné balenie výrobku,

logo skladajúce sa z názvu výrobku, ktorý je napísaný cyrilikou alebo latinkou, obklopuje oválny obrázok, na ktorom je v pozadí mapa Chalkidiki z litografie z roku 1829 z British Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Britskej spoločnosti pre šírenie užitočných poznatkov) a olivová ratolesť so zelenými olivami v popredí.

Image

Ak sa „Prasines Elies Chalkidikis“ použijú na výrobu nátierky, je dovolené použiť označenie „Πάστα από ‚Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ‘ “ („Nátierka vyrobená z ‚CHOP Prasines Elies Chalkidikis‘ “) pod podmienkou, že na výrobu nátierky sa použili výhradne olivy „Prasines Elies Chalkidikis“ len s pridaním max. 7 % extrapanenského olivového oleja.


23.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 427/2012

z 22. mája 2012

o rozšírení osobitných záruk týkajúcich sa salmonely stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na vajcia určené pre Dánsko

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3 písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú osobitné predpisy týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu. V článku 8 uvedeného nariadenia sa stanovujú osobitné záruky v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené pre fínsky a švédsky trh. Preto musia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí chcú umiestniť vajcia na trh v uvedených členských štátoch, dodržiavať určité predpisy týkajúce sa salmonely. Takisto sa v ňom stanovuje, že k zásielkam takýchto vajec musí byť priložený certifikát, v ktorom sa uvádza, že v súlade s právnymi predpismi Únie sa vykonal mikrobiologický test, ktorého výsledky boli negatívne.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 1688/2005 zo 14. októbra 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o osobitné záruky týkajúce sa salmonely v súvislosti so zásielkami istých druhov mäsa a vajec do Fínska a Švédska (2), sa udeľujú takéto osobitné záruky.

(3)

Okrem toho v nariadení (ES) č. 1688/2005 sa stanovujú pravidlá odberu vzoriek z kŕdľov pôvodu vajec a mikrobiologické metódy testovania uvedených vzoriek. Takisto sa v ňom stanovuje vzor zdravotného certifikátu, ktorý má byť priložený k zásielkam vajec.

(4)

Podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 možno osobitné záruky týkajúce sa určitých potravín živočíšneho pôvodu celkovo alebo čiastočne rozšíriť na ktorýkoľvek členský štát alebo ktorýkoľvek región členského štátu, ktorý má kontrolný program, pokiaľ ide o príslušné potraviny živočíšneho pôvodu, uznaný za rovnocenný s tým, ktorý bol schválený pre Fínsko a Švédsko.

(5)

Dňa 5. októbra 2007 postúpila Dánska veterinárna a potravinová správa Komisii žiadosť o schválenie osobitných záruk pre Dánsko týkajúcich sa salmonely vo vajciach, a to pre celé Dánsko, v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004. Žiadosť zahŕňa opis dánskeho programu kontroly salmonely vo vajciach.

(6)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat počas svojho zasadnutia 18. júna 2008 schválil pracovný dokument útvarov Komisie pod názvom Guidance document on the minimum requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus (Usmerňujúci dokument o minimálnych požiadavkách na programy kontroly salmonely, pokiaľ ide o mäso a vajcia druhu Gallus gallus, ktoré sa majú uznať za rovnocenné s tými, ktoré boli schválené pre Švédsko a Fínsko, ďalej len „usmerňujúci dokument“).

(7)

Dánsky program kontroly salmonely vo vajciach sa pokladá za rovnocenný s tým, ktorý bol schválený pre Fínsko a Švédsko, a je v súlade s usmerňujúcim dokumentom. Okrem toho dánske orgány poskytli 20. mája 2011 informácie, ktoré sú dôkazom toho, že prevalencia salmonely v kŕdľoch chovných a dospelých znáškových nosníc v Dánsku v rokoch 2008, 2009 a 2010 bola takisto v súlade s usmerňujúcim dokumentom.

(8)

Preto by sa osobitné záruky mali rozšíriť na zásielky vajec určené pre Dánsko. Okrem toho by sa na takéto zásielky mali uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1688/2005 týkajúce sa odberu vzoriek z kŕdľov pôvodu vajec, mikrobiologických metód testovania uvedených vzoriek a vzoru zdravotného certifikátu.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dánsku sa povoľuje uplatňovať osobitné záruky týkajúce sa salmonely stanovené v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 853/2004 na zásielky vajec určené pre Dánsko, ako sú vymedzené v bode 5.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 2

1.   Odber vzoriek z kŕdľov pôvodu vajec uvedený v článku 1 sa vykonáva v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1688/2005.

2.   Vzorky uvedené v odseku 1 podliehajú mikrobiologickému testovaniu na salmonelu v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1688/2005.

Článok 3

K zásielkam vajec uvedeným v článku 1 je priložený certifikát, ktorý je v súlade so vzorom stanoveným v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1688/2005.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2005, s. 17.


23.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 428/2012

z 22. mája 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 prvý odsek písm. m) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Spojené štáty americké požiadali v súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o obchode s vínom (2), aby sa názov tohto štátu uviedol v časti B prílohy XV k nariadeniu Komisie (ES) č. 607/2009 (3) v stĺpci, v ktorom sa uvádzajú krajiny, ktoré môžu používať názov jednej z odrôd muštového hrozna, ktoré sa môžu uvádzať na etikete vín v súlade s článkom 62 ods. 4 daného nariadenia. Po overení, že podmienky stanovené v článku 62 ods. 1 písm. b) a článku 62 ods. 4 daného nariadenia sú splnené, by sa Spojené štáty americké mali zapísať do príslušného stĺpca danej prílohy pri názve odrody muštového hrozna, na ktorú sa táto žiadosť vzťahuje.

(2)

Nariadenie (ES) č. 607/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V časti B prílohy XV k nariadeniu (ES) č. 607/2009 sa riadok 58 nahrádza takto:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Taliansko, Austrália, Spojené štáty americké

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 87, 24.3.2006, s. 2.

(3)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60.


23.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 429/2012

z 22. mája 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1014/2010 na účely poskytnutia spoločného formátu pre oznamovanie chýb výrobcami osobných automobilov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 9 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Vzhľadom na to, že oznámenie o chybách v údajoch o emisiách CO2 zo strany výrobcu podľa článku 8 ods. 5 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 443/2009 je dôležitým krokom pri overovaní údajov, ktoré tvoria základ výpočtu cieľov v oblasti špecifických emisií, ako aj špecifických priemerných emisií pri všetkých výrobcoch, je vhodné pre toto oznamovanie zabezpečiť jasný a transparentný postup.

(2)

Je takisto vhodné umožniť používanie spoločného formátu oznámenia o chybách s cieľom zabezpečiť, aby informácie oznamované Komisii výrobcami mohli byť včas overené a spracované.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 9 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1014/2010 (2) sa dopĺňajú tieto odseky 3, 4 a 5:

„3.   Výrobcovia, ktorí oznamujú chyby v súlade s prvým pododsekom článku 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 443/2009, použijú za základ svojho oznámenia predbežné súbory údajov oznámené Komisiou podľa článku 8 ods. 4.

Oznámenie o chybe zahŕňa všetky súbory údajov týkajúce sa registrácií automobilov, za ktoré je výrobca, ktorý podáva oznámenie, zodpovedný.

Chyba sa označí osobitným záznamom s názvom Pripomienky výrobcu v súbore údajov pre každú verziu, v ktorom sa uvedie jeden z týchto kódov:

a)

kód A, ak výrobca urobil zmenu v záznamoch;

b)

kód B, ak je vozidlo neidentifikovateľné;

c)

kód C, ak vozidlo nespadá do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 443/2009 alebo sa nevyrába.

Na účely písmena b) tretieho pododseku je vozidlo neidentifikovateľné, ak výrobca nevie identifikovať alebo opraviť kód pre typ, variant a verziu alebo ak je to vhodné, číslo typového schválenia uvedené v predbežnom súbore údajov.

4.   Ak výrobca neoznámil Komisii chyby v súlade s odsekom 3 alebo ak oznámenie predložil po uplynutí trojmesačného obdobia uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 443/2009, predbežné hodnoty oznámené v súlade s článkom 8 ods. 4 uvedeného nariadenia sa považujú za konečné.

5.   Oznámenie o chybách uvedené v odseku 3 sa predkladá na elektronicky nevymazateľnom dátovom nosiči s označením Oznámenie o chybe – CO2 z automobilov a zasiela sa poštou na túto adresu:

European Commission

Secretariat-General

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Elektronická kópia oznámenia sa pre informáciu zasiela do týchto funkčných e-mailových schránok:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

a

CO2-monitoring@eea.europa“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 15.


23.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 430/2012

z 22. mája 2012,

ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na článok 43 písm. a), d) a j) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 33 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že Komisia môže prijať rozhodnutie, ktorým poverí orgány, ktoré poskytnú dostatočné záruky a ktoré sú schválené členskými štátmi, uzatváraním zmlúv o skladovaní olivového oleja, s ktorým obchodujú, ak v niektorých regiónoch Európskej únie dôjde k vážnemu narušeniu trhu.

(2)

V Španielsku a Grécku, teda v členských štátoch, ktoré spoločne produkujú viac než dve tretiny celkovej produkcie olivového oleja v Únii, je priemerná cena olivového oleja zaznamenaná na trhu počas lehoty určenej v článku 4 nariadenia Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (2), pod úrovňou uvedenou v článku 33 nariadenia (ES) č. 1234/2007. To spôsobuje vážne narušenie trhov v uvedených členských štátoch. Pre trh Únie s olivovým olejom je typická vysoká úroveň vzájomnej prepojenosti, a preto hrozí, že vážne narušenie na španielskom a gréckom trhu sa môže rozšíriť do všetkých členských štátov produkujúcich olivový olej.

(3)

V článku 31 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že na súkromné skladovanie olivového oleja možno poskytovať pomoc a že výšku tejto pomoci by Komisia mala stanoviť vopred alebo na základe verejnej súťaže.

(4)

Nariadením (ES) č. 826/2008 sa stanovili všeobecné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie. Podľa článku 6 uvedeného nariadenia sa má verejná súťaž vyhlásiť v súlade s podrobnými pravidlami a podmienkami stanovenými v článku 9 uvedeného nariadenia.

(5)

Celkové množstvo, na ktoré sa môže poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie, by sa malo stanoviť na úrovni, ktorou by sa na základe analýzy trhu prispelo k stabilizácii tohto trhu.

(6)

V záujme uľahčenia administratívnych a kontrolných prác súvisiacich s uzatváraním zmlúv by sa malo stanoviť minimálne množstvo výrobku, ktoré musí obsahovať každá ponuka.

(7)

Mala by sa stanoviť zábezpeka, aby sa zaistilo, že prevádzkovatelia budú plniť svoje zmluvné záväzky a že opatrenie bude mať na trh požadovaný účinok.

(8)

Vzhľadom na vývoj situácie na trhu počas súčasného hospodárskeho roku a na predpovede na nasledujúci hospodársky rok by Komisia mala mať možnosť rozhodnúť o skrátení dĺžky trvania zmlúv, ktoré sa realizujú, a o príslušnej úprave výšky pomoci. Táto možnosť musí byť súčasťou zmluvy, ako sa stanovuje v článku 21 nariadenia (ES) č. 826/2008.

(9)

Podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 826/2008 sa má stanoviť lehota, v rámci ktorej majú členské štáty oznamovať Komisii všetky platné ponuky.

(10)

S cieľom zabrániť nekontrolovateľnému poklesu cien, pohotovo reagovať na výnimočnú situáciu na trhu a zabezpečiť účinné riadenie tohto opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(11)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nepredložil svoje stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Vyhlasuje sa verejná súťaž s cieľom určiť výšku pomoci na súkromné skladovanie podľa článku 31 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 pre kategórie olivového oleja uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu a vymedzené v bode 1 prílohy XVI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

2.   Celkové množstvo, na ktoré sa môže poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie, je 100 000 ton.

Článok 2

Uplatniteľné pravidlá

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 826/2008.

Článok 3

Predkladanie ponúk

1.   Čiastkové obdobie, počas ktorého možno predkladať ponuky v rámci prvej čiastkovej verejnej súťaže, sa začína 31. mája 2012 a končí sa 5. júna 2012 o 11.00 hod. bruselského času.

Čiastkové obdobie, počas ktorého možno predkladať ponuky v rámci druhej čiastkovej verejnej súťaže, sa začína prvým pracovným dňom nasledujúcim po ukončení predchádzajúceho čiastkového obdobia a končí sa 19. júna 2012 o 11.00 hod. bruselského času.

2.   Ponuky sa týkajú obdobia skladovania, ktoré trvá 180 dní.

3.   Každá ponuka sa vzťahuje na minimálne množstvo 50 ton.

4.   V prípade, že sa jeden prevádzkovateľ zúčastňuje na verejnej súťaži pre viaceré kategórie olejov alebo pre kade nachádzajúce sa na rozdielnych adresách, musí na každý prípad predložiť samostatnú ponuku.

5.   Ponuky sa môžu predkladať iba v Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, na Cypre, na Malte, v Portugalsku a Slovinsku.

Článok 4

Zábezpeky

Uchádzači skladajú zábezpeku vo výške 50 EUR na tonu olivového oleja, ktorá je predmetom ponuky.

Článok 5

Skrátenie trvania zmlúv

Na základe vývoja trhu s olivovým olejom a predpokladaného vývoja v budúcnosti môže Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozhodnúť o skrátení dĺžky trvania zmlúv, ktoré sa realizujú, a o príslušnej úprave výšky pomoci. V zmluve s úspešným uchádzačom sa uvádza odkaz na túto možnosť.

Článok 6

Oznamovanie ponúk Komisii

V súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 826/2008 členské štáty oznamujú Komisii samostatne všetky platné ponuky do 24 hodín po skončení každého čiastkového obdobia podľa článku 3 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Michel BARNIER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Kategórie olivového oleja podľa článku 1 ods. 1

Extrapanenský olivový olej

Panenský olivový olej


23.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 431/2012

z 22. mája 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

23.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/18


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. mája 2012

pokiaľ ide o núdzové opatrenia na zabránenie zavlečeniu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Únie a ich šíreniu v nej

[oznámené pod číslom C(2012) 3137]

(2012/270/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na tretiu vetu jej článku 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Z posúdenia, ktoré vykonala Komisia na základe analýzy rizika škodcov vypracovanej Európskou a stredozemnou organizáciou pre ochranu rastlín, sa javí, že Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) vyvolávajú škodlivé účinky na náchylných rastlinách. Nepriaznivo vplývajú predovšetkým na hľuzy Solanum tuberosum L. vrátane hľúz určených na výsadbu, ďalej len „hľuzy zemiakov“, ktoré sa pestujú v celej Únii. Uvedené organizmy nie sú uvedené v prílohe I ani v prílohe II k smernici 2000/29/ES.

(2)

Portugalsko informovalo Komisiu, že Epitrix cucumeris (Harris) a Epitrix similaris (Gentner) sú prítomné v danom členskom štáte. V oznámení, ktoré 8. septembra 2010 predložilo Španielsko, sa poukazuje na prvé zistenia Epitrix similaris (Gentner) v jednom regióne daného členského štátu. Z dostupných informácií tiež vyplýva, že Epitrix cucumeris (Harris) a Epitrix tuberis (Gentner) sú prítomné v uvedenej tretej krajine, ktorá v súčasnosti vyváža hľuzy zemiakov do Únie.

(3)

Mali by sa stanoviť opatrenia týkajúce sa uvádzania hľúz zemiakov z tretích krajín do Únie, v ktorých je známa prítomnosť Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) alebo Epitrix tuberis (Gentner). Takisto by sa mali stanoviť opatrenia týkajúce sa pohybu hľúz zemiakov s pôvodom v oblastiach Únie, v ktorých je potvrdená prítomnosť jedného alebo viacerých z uvedených organizmov.

(4)

Vo všetkých členských štátoch by sa mali vykonávať na hľuzách zemiakov a zemiačniskách prieskumy na prítomnosť Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner), ktorých výsledky by sa mali oznamovať. Členské štáty sa môžu rozhodnúť vykonávať prieskumy aj na iných rastlinách.

(5)

Opatreniami by sa malo zabezpečiť, aby členské štáty stanovili vymedzené oblasti v prípadoch, keď je potvrdená prítomnosť Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) alebo Epitrix tuberis (Gentner), s cieľom eradikovať príslušné organizmy alebo prinajmenšom zabrániť ich šíreniu a zabezpečiť intenzívne monitorovanie ich prítomnosti.

(6)

V prípade potreby by členské štáty mali upraviť svoje právne predpisy tak, aby boli v súlade s týmto rozhodnutím.

(7)

Toto rozhodnutie by malo platiť do 30. septembra 2014, aby bol poskytnutý dostatočný čas na vyhodnotenie jeho účinnosti.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zákazy týkajúce sa Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner), ďalej len „špecifikované organizmy“, nesmú byť zavlečené do Únie a ani sa v nej nesmú šíriť.

Článok 2

Uvádzanie hľúz zemiakov do Únie

1.   Hľuzy Solanum tuberosum L. vrátane hľúz určených na výsadbu, ďalej len „hľuzy zemiakov“, ktoré majú pôvod (2) v tretích krajinách, v ktorých je známa prítomnosť jedného alebo viacerých špecifikovaných organizmov, sa môžu do Únie uvádzať len pod podmienkou, že spĺňajú osobitné dovozné požiadavky stanovené v prílohe I oddiele 1 bode 1.

2.   Pri vstupe do Únie prechádzajú hľuzy zemiakov kontrolou, ktorú vykonáva zodpovedný úradný orgán v súlade s prílohou I oddielom 1 bodom 5.

Článok 3

Pohyb hľúz zemiakov v rámci Únie

Hľuzy zemiakov s pôvodom vo vymedzených oblastiach v rámci Únie stanovených v súlade s článkom 5 sa môžu presúvať v rámci Únie iba za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe I oddiele 2 bode 1.

Hľuzy zemiakov uvedené do Únie v súlade s článkom 2 z tretích krajín, v ktorých je známa prítomnosť špecifikovaných organizmov, sa môžu presúvať v rámci Únie iba za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe I oddiele 2 bode 3.

Článok 4

Prieskumy a notifikácie o špecifikovaných organizmoch

1.   Členské štáty vykonávajú na svojom území ročné úradné prieskumy na prítomnosť špecifikovaných organizmov na hľuzách zemiakov a v prípade potreby na iných hostiteľských rastlinách vrátane polí, na ktorých hľuzy zemiakov rastú.

Členské štáty oznamujú výsledky uvedených prieskumov Komisii a ostatným členským štátom do 30. apríla každého roku.

2.   Príslušným úradným orgánom sa okamžite oznamuje akákoľvek prítomnosť špecifikovaného organizmu alebo akékoľvek podozrenie na jeho výskyt.

Článok 5

Vymedzené oblasti a opatrenia, ktoré sa v takýchto oblastiach majú prijať

1.   V prípade, že členský štát na základe výsledkov prieskumov uvedených v článku 4 ods. 1 alebo na základe iných dôkazov potvrdí prítomnosť špecifikovaného organizmu v časti svojho územia, uvedený členský štát bezodkladne stanoví vymedzenú oblasť pozostávajúcu zo zamorenej zóny a ochrannej zóny, ako sa stanovuje v prílohe II oddiele 1.

Prijme opatrenia stanovené v prílohe II oddiele 2.

2.   V prípade, že členský štát prijme opatrenia podľa odseku 1, okamžite oznámi zoznam vymedzených oblastí, informácie o ich ohraničení vrátane máp znázorňujúcich ich umiestnenie, ako aj opis opatrení uplatňovaných v uvedených vymedzených oblastiach.

Článok 6

Súlad

Členské štáty prijímajú všetky opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto rozhodnutím a v prípade potreby menia a dopĺňajú opatrenia, ktoré prijali na svoju ochranu pred zavlečením a rozšírením špecifikovaných organizmov, tak aby boli dané opatrenia v súlade s týmto rozhodnutím. O daných opatreniach bezodkladne informujú Komisiu.

Článok 7

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. septembra 2014.

Článok 8

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. mája 2012

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Slovník fytosanitárnych pojmov – referenčná norma ISPM č. 5 a fytosanitárne osvedčenia – referenčná norma ISPM č. 12, ktoré vypracoval sekretariát Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, Rím.


PRÍLOHA I

ODDIEL 1

Osobitné požiadavky na uvádzanie do Únie

1.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v smernici 2000/29/ES, k hľuzám zemiakov pochádzajúcim z tretích krajín, v ktorých je známa prítomnosť jedného alebo viacerých špecifikovaných organizmov, sa prikladá fytosanitárne osvedčenie uvedené v článku 13 ods. 1 bode ii) prvom pododseku smernice 2000/29/ES, v ktorom sú v kolónke „Dodatočné vyhlásenie“ zahrnuté informácie stanovené v bodoch 2 a 3.

2.

Osvedčenie zahŕňa informácie uvedené buď pod písmenom a), alebo b):

a)

hľuzy zemiakov boli vypestované v oblasti bez výskytu škodcov zriadenej národnou organizáciou pre ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;

b)

hľuzy zemiakov boli umyté alebo očistené tak, aby na nich nezostalo viac ako 0,1 % pôdy, alebo boli podrobené rovnocennej metóde osobitne použitej v záujme docielenia toho istého výsledku a odstránenia príslušných špecifikovaných organizmov a zabezpečenia toho, aby neexistovalo riziko rozšírenia špecifikovaných organizmov.

3.

Osvedčenie:

a)

zahŕňa informáciu o tom, že hľuzy zemiakov sa považujú za hľuzy bez výskytu príslušných špecifikovaných organizmov a akýchkoľvek ich príznakov a neobsahujú viac ako 0,1 % pôdy, ako sa potvrdilo úradnou kontrolou vykonanou bezprostredne pred vývozom;

b)

zahŕňa informáciu o tom, že baliaci materiál, v ktorom sú hľuzy zemiakov dovezené, je čistý.

4.

V prípade podania informácií stanovených v bode 2 písm. a) sa názov oblasti bez výskytu škodcov uvádza v kolónke „Miesto pôvodu“.

5.

Hľuzy zemiakov uvádzané do Únie v súlade s bodmi 1 až 4 sú na mieste vstupu alebo na mieste určenia stanovených v súlade so smernicou Komisie 2004/103/ES (1) podrobené kontrole s cieľom potvrdiť, že spĺňajú požiadavky stanovené v bodoch 1 až 4.

ODDIEL 2

Podmienky pohybu

1.

Hľuzy zemiakov s pôvodom vo vymedzených oblastiach v rámci Únie sa môžu presúvať do nevymedzených oblastí v rámci Únie iba za predpokladu, že je k nim priložený rastlinný pas vyhotovený a vydaný v súlade so smernicou Komisie 92/105/EHS (2), a ak spĺňajú podmienky stanovené v bode 2.

2.

Hľuzy zemiakov spĺňajú tieto podmienky:

a)

hľuzy zemiakov boli vypestované na registrovanom mieste produkcie v súlade so smernicou Komisie 92/90/EHS (3) alebo registrovaným producentom v súlade so smernicou Komisie 93/50/EHS (4), alebo boli presunuté zo skladu alebo distribučného strediska registrovaného v súlade so smernicou 93/50/EHS;

b)

hľuzy zemiakov boli umyté alebo očistené tak, aby na nich nezostalo viac ako 0,1 % pôdy, alebo boli podrobené rovnocennej metóde osobitne použitej v záujme docielenia toho istého výsledku a odstránenia príslušných špecifikovaných organizmov a zabezpečenia toho, aby neexistovalo riziko rozšírenia špecifikovaných organizmov, a

c)

baliaci materiál, v ktorom sú hľuzy zemiakov premiestňované, je čistý.

3.

Hľuzy zemiakov uvedené do Únie v súlade s oddielom 1 z tretích krajín, v ktorých je známa prítomnosť jedného alebo viacerých špecifikovaných organizmov, sa môžu presúvať v rámci Únie iba za predpokladu, že je k nim priložený rastlinný pas uvedený v bode 1.


(1)  Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  Ú. v. ES L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 344, 26.11.1992, s. 38.

(4)  Ú. v. ES L 205, 17.8.1993, s. 22.


PRÍLOHA II

VYMEDZENÉ OBLASTI A OPATRENIA PODĽA ČLÁNKU 5

ODDIEL 1

Zriadenie vymedzených oblastí

1.

Vymedzené oblasti pozostávajú z týchto zón:

a)

zamorenej zóny zahŕňajúcej aspoň polia, na ktorých bola potvrdená prítomnosť špecifikovaného organizmu, ako aj polia, na ktorých sa dopestovali zamorené hľuzy zemiakov, a

b)

ochrannej zóny so šírkou aspoň 100 m za okrajom zamorenej zóny; ak časť poľa zasahuje do uvedenej šírky, celé toto pole je súčasťou ochrannej zóny.

2.

V prípadoch, keď sa viacero ochranných zón prekrýva alebo sú situované blízko seba, zriadi sa vymedzená oblasť zahŕňajúca oblasť zloženú z príslušných vymedzených oblastí a oblastí medzi nimi.

3.

Pri zriaďovaní zamorenej zóny a ochrannej zóny členské štáty zohľadňujú s prihliadnutím na spoľahlivé vedecké zásady tieto skutočnosti: biológiu špecifikovaných organizmov, hladinu zamorenia, distribúciu hostiteľských rastlín, dôkazy o usídlení špecifikovaných organizmov, kapacitu špecifikovaných organizmov prirodzene sa rozširovať.

4.

Ak sa potvrdí prítomnosť špecifikovaného organizmu mimo zamorenej zóny, ohraničenie zamorenej zóny a ochrannej zóny sa zodpovedajúcim spôsobom preskúma a zmení.

5.

V prípade, že pokiaľ ide o vymedzenú oblasť, príslušný špecifikovaný organizmus nebol na základe prieskumov uvedených v článku 4 ods. 1 zistený počas obdobia dvoch rokov, príslušný členský štát potvrdí, že uvedený organizmus v uvedenej oblasti už nie je prítomný a že uvedená oblasť prestáva byť vymedzenou. Informuje o tom Komisiu a členské štáty.

ODDIEL 2

Opatrenia vo vymedzených oblastiach stanovené v článku 5 ods. 1 druhom pododseku

Opatrenia prijaté členskými štátmi vo vymedzených oblastiach zahŕňajú aspoň:

1.

opatrenia na eradikáciu špecifikovaného organizmu alebo zamedzenie jeho šírenia vrátane ošetrení a odmorenia, ako aj prípadne zákaz vysádzania hostiteľských rastlín;

2.

intenzívne monitorovanie prítomnosti špecifikovaných organizmov prostredníctvom vhodných kontrol;

3.

dohľad nad pohybom hľúz zemiakov mimo vymedzených oblastí.