ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.129.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 129

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
16. mája 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 387/2012 z 19. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia pre určité členské štáty, ktoré majú alebo im hrozia vážne ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

7

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 388/2012 z 19. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

12

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

16.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 386/2012

z 19. apríla 2012

o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 a článok 118 prvý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Hospodárska prosperita Únie spočíva na udržateľnej tvorivosti a inováciách. Preto sú pri zabezpečovaní jej budúcej prosperity nevyhnutné opatrenia na ich účinnú ochranu.

(2)

Práva duševného vlastníctva sú dôležitými podnikateľskými aktívami, ktoré prispievajú k zabezpečeniu toho, aby tvorcovia a novátori dostali za svoju prácu spravodlivú odmenu a aby sa chránili ich investície do výskumu a nových myšlienok.

(3)

V rámci úsilia o splnenie cieľov stratégie Európa 2020 vrátane Digitálnej agendy pre Európu je nevyhnutné pristupovať k právam duševného vlastníctva racionálne, harmonizovane a progresívne.

(4)

Neustále zvyšovanie počtu porušení práv duševného vlastníctva je skutočnou hrozbou nielen pre hospodárstvo Únie, ale v mnohých prípadoch aj pre zdravie a bezpečnosť jej spotrebiteľov. Preto, aby sa s týmto javom úspešne bojovalo, sú potrebné účinné, okamžité a koordinované opatrenia na vnútroštátnej, európskej a celosvetovej úrovni.

(5)

V súvislosti s celkovou stratégiou v oblasti práv duševného vlastníctva, uvedenou v uznesení Rady z 25. septembra 2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (3), vyzvala Rada Komisiu, aby zriadila európske stredisko pre sledovanie falšovania a pirátstva. Komisia preto vytvorila sieť odborníkov z verejného a súkromného sektora a opísala jej úlohy v oznámení s názvom „Zvyšovanie účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu“. Názov Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva by sa mal zmeniť na Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (ďalej len „stredisko pre sledovanie“).

(6)

V tomto oznámení sa uvádza, že stredisko pre sledovanie by malo slúžiť ako ústredné miesto zhromažďovania, monitorovania a poskytovania informácií a údajov súvisiacich so všetkými porušeniami práv duševného vlastníctva. Malo by sa stať platformou spolupráce zástupcov vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán s cieľom vymieňať si myšlienky a odborné poznatky o najlepších postupoch a vydávať odporúčania pre politikov, týkajúce sa spoločných stratégií vymožiteľnosti práv. V oznámení sa bližšie určilo, že stredisko pre sledovanie by hostili a spravovali útvary Komisie.

(7)

Vo svojom uznesení z 1. marca 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (4) Rada vyzvala Komisiu, členské štáty a priemyselné odvetvia, aby stredisku pre sledovanie poskytovali dostupné, spoľahlivé a porovnateľné údaje o falšovaní a pirátstve a aby v rámci tohto strediska spoločne vypracovali a schválili plány získavania ďalších informácií. Rada takisto vyzvala stredisko pre sledovanie, aby každý rok zverejnilo komplexnú výročnú správu, ktorá bude zahŕňať rozsah pôsobnosti, spektrum a hlavné charakteristiky falšovania a pirátstva, ako aj ich dosah na vnútorný trh. Táto výročná správa by sa mala pripravovať na základe príslušných informácií, ktoré poskytnú v tejto súvislosti orgány členských štátov, Komisia a súkromný sektor v rámci obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov o ochrane údajov. Rada tiež uznala, že je dôležité rozvíjať nové konkurenčné obchodné modely, ktoré rozširujú legálnu ponuku kultúrneho a kreatívneho obsahu, a zároveň predchádzať porušovaniu práv duševného vlastníctva a bojovať proti nemu, pretože ide o nevyhnutné prostriedky na podporu hospodárskeho rastu, zamestnanosti a kultúrnej rozmanitosti.

(8)

Vo svojich záveroch z 25. mája 2010 o zvyšovaní účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (5) Rada vyzvala Komisiu, aby stanovila právny základ účasti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (ďalej len „úrad“) na činnostiach súvisiacich s vymožiteľnosťou práv vrátane boja proti falšovaniu, najmä posilnením jeho spolupráce s vnútroštátnymi úradmi pre ochranné známky a so strediskom pre sledovanie. V tomto ohľade sa v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (6) okrem iného ustanovujú určité opatrenia na podporu spolupráce vrátane výmeny informácií medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou.

(9)

Vo svojom odporúčaní z 26. marca 2009 o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete (7) Európsky parlament odporučil Rade, aby zachovala úplný a bezpečný prístup na Internet a súčasne podporovala spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom v oblasti zlepšovania spolupráce pri vymožiteľnosti práva.

(10)

Vo svojom uznesení z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (8) vyzval Európsky parlament členské štáty a Komisiu, aby rozšírili spoluprácu medzi úradom a vnútroštátnymi úradmi duševného vlastníctva tak, aby zahŕňala aj boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.

(11)

Vo svojom uznesení z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (9) Európsky parlament naliehavo žiadal Komisiu, aby vzala do úvahy špecifické problémy, s ktorými sa stretávajú malé a stredné podniky, pokiaľ ide o uplatňovanie ich práv duševného vlastníctva, a aby podporovala osvedčené postupy a účinné metódy dodržiavania týchto práv.

(12)

Vo svojom uznesení zo 6. júla 2011 o komplexnom prístupe k ochrane osobných údajov v Európskej únii (10) Európsky parlament vyzval Komisiu, aby zabezpečila plnú mieru harmonizácie a právnu istotu, ktorou sa zabezpečí za každých okolností jednotná a vysoká miera ochrany jednotlivcov.

(13)

Vzhľadom na rozsah úloh pridelených stredisku pre sledovanie je potrebné nájsť riešenie zabezpečenia primeranej a udržateľnej infraštruktúry na plnenie jeho úloh.

(14)

Nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (11) sa ustanovuje administratívna spolupráca medzi úradom a súdmi alebo orgánmi členských štátov a výmena publikácií medzi úradom a ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov. Na tomto základe úrad založil spoluprácu s vnútroštátnymi úradmi, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. V dôsledku toho už úrad do značnej miery získal potrebné skúsenosti a odborné poznatky na poskytnutie primeranej a udržateľnej infraštruktúry v oblasti úloh strediska pre sledovanie.

(15)

Úrad je preto vhodným kandidátom na to, aby bol poverený vykonávaním týchto úloh.

(16)

Uvedené úlohy by sa mali týkať všetkých práv duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/48/ES, keďže ich porušovanie sa často týka celého balíka práv duševného vlastníctva. Okrem toho sú pre celú uvedenú škálu práv duševného vlastníctva potrebné údaje a výmena najlepších postupov, aby sa získal celkový prehľad o stave a umožnilo stanovenie komplexných stratégií na obmedzenie porušení práv duševného vlastníctva.

(17)

Úlohy, ktorými by mal byť úrad poverený, by mali súvisieť s opatreniami v oblasti vymožiteľnosti práv a podávania správ ustanovenými v smernici 2004/48/ES. Úrad by mal teda vnútroštátnym orgánom alebo prevádzkovateľom poskytovať služby, ktoré sa týkajú najmä jednotného vykonávania smernice a ktoré by mohli uľahčiť jej uplatňovanie. Úlohy úradu sa preto musia považovať za úzko späté s predmetmi aktov, ktorými sa vykonáva aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov.

(18)

Stredisko pre sledovanie by sa malo v rámci úradu stať centrom excelentnosti v oblasti informácií a údajov týkajúcich sa porušení práv duševného vlastníctva s využitím odborných poznatkov, skúseností a zdrojov úradu.

(19)

Úrad by mal byť fórom, v rámci ktorého by sa mali stretávať verejné orgány a súkromný sektor, zabezpečujúcim zber, analýzu a šírenie príslušných objektívnych, porovnateľných a spoľahlivých údajov o hodnote práv duševného vlastníctva a porušeniach týchto práv, určujúcim a presadzujúcim najlepšie postupy a stratégie v oblasti vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a zvyšujúcim verejnú informovanosť o dosahu porušení práv duševného vlastníctva. Okrem toho by mal úrad plniť dodatočné úlohy, napríklad prispievať k pochopeniu hodnoty práv duševného vlastníctva, zabezpečovať výmenu informácií o nových konkurenčných obchodných modeloch, ktoré rozširujú legálnu ponuku kultúrneho a kreatívneho obsahu, zvyšovať odbornú spôsobilosť osôb, ktoré sa zúčastňujú na vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva prostredníctvom vhodných opatrení v oblasti odbornej prípravy, rozširovať poznatky o technikách predchádzania falšovaniu a zlepšovať spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami. Komisia by mala byť zapojená do činností úradu podľa tohto nariadenia.

(20)

Úrad by mal uľahčovať a podporovať činnosti vnútroštátnych orgánov, súkromného sektora a inštitúcií Únie, týkajúce sa vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, a najmä ich činnosti súvisiace s bojom proti porušovaniu týchto práv. Výkon právomocí úradu podľa tohto nariadenia nebráni členským štátom vo výkone ich právomocí. Úlohy a činnosti úradu podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú na účasť na jednotlivých operáciách alebo vyšetrovaniach vykonávaných príslušnými orgánmi.

(21)

S cieľom vykonávať tieto úlohy čo najúčinnejšie by mal úrad konzultovať a spolupracovať s ďalšími orgánmi na vnútroštátnej, európskej a v prípade potreby medzinárodnej úrovni, vytvárať súčinnosť s činnosťami týchto orgánov a vyhýbať sa akýmkoľvek zdvojeným opatreniam.

(22)

Úrad by mal vykonávať úlohy a činnosti súvisiace s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva s využitím prostriedkov z vlastného rozpočtu.

(23)

Pokiaľ ide o zástupcov súkromného sektora, úrad by mal pri zostavovaní strediska pre sledovanie v súvislosti s jeho činnosťami zahrnúť reprezentatívny výber hospodárskych odvetví vrátane kreatívneho priemyslu, ktoré sú najviac postihnuté porušeniami práv duševného vlastníctva alebo ktoré majú najväčšie skúseností s bojom proti nim, najmä zo zástupcov nositeľov práv vrátane autorov a ďalších tvorcov, ako aj internetových sprostredkovateľov. Malo by sa zabezpečiť aj riadne zastúpenie spotrebiteľov a malých a stredných podnikov.

(24)

Informačné povinnosti, ktoré členským štátom a súkromnému sektoru ukladá toto nariadenie, by nemali vytvárať zbytočné administratívne zaťaženie a mali by predchádzať zdvojovaniu v súvislosti s údajmi, ktoré už členské štáty a zástupcovia súkromného sektora poskytli inštitúciám Únie na základe existujúcich požiadaviek Únie na podávanie správ.

(25)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to poveriť úrad úlohami týkajúcimi sa vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (ďalej len „úrad“) poveruje úlohami zameranými na uľahčenie a podporu činností vnútroštátnych orgánov, súkromného sektora a inštitúcií Únie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/48/ES. Pri vykonávaní týchto úloh úrad usporadúva, riadi a podporuje stretnutia odborníkov, orgánov a zainteresovaných strán stretávajúcich sa pod názvom „Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva“ (ďalej len „stredisko pre sledovanie“).

Úlohy a činnosti úradu podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú na účasť na jednotlivých operáciách alebo vyšetrovaniach vykonávaných príslušnými orgánmi.

Článok 2

Úlohy a činnosti

1.   Úrad má tieto úlohy:

a)

zlepšovanie chápania hodnoty duševného vlastníctva;

b)

zlepšovanie chápania rozsahu a dosahu porušení práv duševného vlastníctva;

c)

rozširovanie poznatkov o najlepších postupoch verejného a súkromného sektora na ochranu práv duševného vlastníctva;

d)

pomoc pri zvyšovaní povedomia občanov o dosahu porušení práv duševného vlastníctva;

e)

zvyšovanie odbornej spôsobilosti osôb, ktoré sa zúčastňujú na vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;

f)

rozširovanie poznatkov o technických nástrojoch na predchádzanie porušovania práv duševného vlastníctva a na jeho riešenie vrátane systémov sledovania a stopovania, ktoré pomáhajú rozlíšiť pravé výrobky od falšovaných;

g)

zabezpečenie mechanizmov na podporu zlepšenia online výmeny informácií týkajúcich sa vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva medzi orgánmi členských štátov pôsobiacimi v oblasti týchto práv a podpora spolupráce s týmito orgánmi a medzi nimi;

h)

úsilie podporovať na základe konzultácií s členskými štátmi medzinárodnú spoluprácu s úradmi duševného vlastníctva v tretích krajinách s cieľom vypracovať stratégie a vyvinúť techniky, zručnosti a nástroje na vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva.

2.   V rámci plnenia úloh uvedených v odseku 1 úrad vykonáva tieto činnosti v súlade s pracovným programom prijatým na základe článku 7 a v súlade s právom Únie:

a)

stanovuje transparentnú metodiku zberu, analýzy a podávania správ o nezávislých, objektívnych, porovnateľných a spoľahlivých údajoch týkajúcich sa porušení práv duševného vlastníctva;

b)

zbiera, analyzuje a šíri príslušné objektívne, porovnateľné a spoľahlivé údaje týkajúce sa porušení práv duševného vlastníctva;

c)

zbiera, analyzuje a šíri príslušné objektívne, porovnateľné a spoľahlivé údaje týkajúce sa hospodárskej hodnoty duševného vlastníctva a jeho prínosu k hospodárskemu rastu, prosperite, inováciám, tvorivosti, kultúrnej rozmanitosti, tvorbe pracovných miest vysokej kvality a vývoju produktov a služieb vysokej kvality v rámci Únie;

d)

vykonáva pravidelné hodnotenia a predkladá správy osobitne pre jednotlivé hospodárske odvetvia, zemepisné oblasti, a druhy porušených práv duševného vlastníctva, ktoré okrem iného obsahujú vyhodnotenie dosahu porušení práv duševného vlastníctva na spoločnosť a hospodárstvo, vrátane hodnotenia dosahu na malé a stredné podniky, ako aj zdravie, životné prostredie, ochranu a bezpečnosť;

e)

zbiera, analyzuje a šíri informácie týkajúce sa najlepších postupov medzi zástupcami, ktorí sa stretávajú v rámci strediska pre sledovanie a v prípade potreby vydáva odporúčania, pokiaľ ide o stratégie na základe takýchto postupov;

f)

vypracúva správy a publikácie, ktorých cieľom je zvýšiť informovanosť občanov Únie o dosahu porušení práv duševného vlastníctva a na tento účel organizuje konferencie, podujatia a stretnutia na európskej a medzinárodnej úrovni a pomáha pri organizácii vnútroštátnych a celoeurópskych akcií vrátane online a offline kampaní, a to najmä prostredníctvom poskytovania údajov a informácií;

g)

sleduje rozvoj nových konkurenčných obchodných modelov, ktoré rozširujú legálnu ponuku kultúrneho a kreatívneho obsahu, podporuje výmenu informácií a v tomto ohľade zvyšuje informovanosť spotrebiteľov;

h)

pripravuje a organizuje online a iné formy odbornej prípravy vnútroštátnych úradníkov, ktorí sa zúčastňujú na ochrane práv duševného vlastníctva;

i)

organizuje ad hoc stretnutia odborníkov vrátane stretnutí akademických odborníkov a stretnutí príslušných zástupcov občianskej spoločnosti na podporu svojej činnosti vyplývajúcej z tohto nariadenia;

j)

identifikuje, vyhodnocuje a propaguje technické nástroje pre odborníkov a referenčné techniky vrátane systémov sledovania a stopovania, ktoré pomáhajú rozlíšiť pravé výrobky od falšovaných;

k)

spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou na vytváraní online siete, ktorá uľahčí výmenu informácií týkajúcich sa porušení práv duševného vlastníctva medzi verejnými správami, orgánmi a organizáciami členských štátov, ktoré sa zaoberajú ochranou a vymožiteľnosťou týchto práv;

l)

spolupracuje s ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre ochranu duševného vlastníctva a s ďalšími orgánmi členských štátov pôsobiacimi v oblasti práv duševného vlastníctva a vytvára synergie medzi týmito orgánmi s cieľom rozvíjať a podporovať techniky, zručnosti a nástroje súvisiace s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane programov odbornej prípravy a osvetových kampaní;

m)

na základe konzultácií s členskými štátmi pripravuje programy na poskytovanie technickej pomoci tretím krajinám a pripravuje a realizuje aj osobitné programy odbornej prípravy a podujatia pre úradníkov z tretích krajín, ktorí sa zúčastňujú na ochrane práv duševného vlastníctva;

n)

na žiadosť Komisie vydáva odporúčania o otázkach patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

o)

vykonáva podobné činnosti potrebné na to, aby úrad plnil úlohy uvedené v odseku 1.

3.   Pri vykonávaní úloh a činností uvedených v odsekoch 1 a 2 úrad dodržiava existujúce ustanovenia právnych predpisov Únie o ochrane osobných údajov.

Článok 3

Financovanie

Úrad vždy zabezpečuje, aby sa činnosti, ktorými bol týmto nariadením poverený, vykonávali s využitím prostriedkov z jeho vlastného rozpočtu.

Článok 4

Stretnutia strediska pre sledovanie

1.   S cieľom vykonávať činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 úrad aspoň raz ročne prizýva na stretnutia strediska pre sledovanie zástupcov verejných správ, orgánov a organizácií v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú právami duševného vlastníctva, a zástupcov súkromného sektora, s cieľom ich účasti na činnosti úradu podľa tohto nariadenia.

2.   Zástupcovia zo súkromného sektora pozývaní na stretnutia strediska pre sledovanie zahŕňajú širokú, reprezentatívnu a vyváženú vzorku subjektov z Únie a vnútroštátnych subjektov, ktoré zastupujú jednotlivé hospodárske odvetvia vrátane kreatívneho priemyslu, ktoré sú najviac postihnuté porušeniami práv duševného vlastníctva, alebo ktoré majú najviac skúseností s bojom proti nim.

Spotrebiteľské organizácie, malé a stredné podniky, autori a ďalší tvorcovia sú riadne zastúpení.

3.   Úrad vyzve každý členský štát, aby na stretnutia strediska pre sledovanie vyslal aspoň jedného zástupcu zo svojej verejnej správy. V tejto súvislosti členské štáty zabezpečia kontinuitu činnosti strediska pre sledovanie.

4.   Stretnutia uvedené v odseku 1 môžu byť doplnené pracovnými skupinami v rámci strediska pre sledovanie, ktoré budú zložené zo zástupcov členských štátov a zástupcov súkromného sektora.

5.   Ak je to vhodné, okrem stretnutí uvedených v odseku 1, úrad organizuje stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú:

a)

zástupcovia verejných správ, orgánov a organizácií v členských štátoch; alebo

b)

zástupcovia súkromného sektora.

6.   Na ktorékoľvek zo stretnutí, na ktoré sa vzťahuje tento článok, sa prizvú poslanci alebo iní zástupcovia Európskeho parlamentu a zástupcovia Komisie, a to podľa potreby buď ako účastníci, alebo ako pozorovatelia.

7.   Mená zúčastnených zástupcov, program a zápisnice zo stretnutí podľa tohto článku sa uverejňujú na webovej stránke úradu.

Článok 5

Informačné povinnosti

1.   V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane právnych predpisov, ktorými sa riadi spracovanie osobných údajov, členské štáty podľa potreby na žiadosť úradu alebo z vlastnej iniciatívy:

a)

informujú úrad o svojich celkových politikách a stratégiách vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a o všetkých ich zmenách;

b)

poskytujú dostupné štatistické údaje týkajúce sa porušení práv duševného vlastníctva;

c)

informujú úrad o dôležitej judikatúre.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy upravujúce spracovanie osobných údajov a ochrana dôverných informácií, zástupcovia súkromného sektora stretávajúci sa v rámci strediska pre sledovanie na žiadosť úradu podľa možnosti:

a)

informujú úrad o politikách a stratégiách vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v ich oblasti pôsobenia a o všetkých ich zmenách;

b)

poskytujú štatistické údaje týkajúce sa porušení práv duševného vlastníctva v ich oblasti pôsobenia.

Článok 6

Úrad

1.   Pri vykonávaní úloh a činností stanovených týmto nariadením sa uplatňujú príslušné ustanovenia hlavy XII nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   Predseda úradu uplatnením právomocí udelených na základe článku 124 nariadenia (ES) č. 207/2009, prijíma interné administratívne pokyny a uverejňuje oznámenia, ktoré sú potrebné na splnenie úloh, ktorými bol úrad poverený týmto nariadením.

Článok 7

Obsah pracovného programu a správy o činnosti

1.   Úrad vypracuje ročný pracovný program, ktorý vhodným spôsobom stanoví priority činností podľa tohto nariadenia a program zasadaní strediska pre sledovanie v súlade s politikami a prioritami Únie v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva a v spolupráci so zástupcami strediska pre sledovanie uvedenými v článku 4 ods. 5 písm. a).

2.   Pracovný program uvedený v odseku 1 sa pre informáciu predloží správnej rade úradu.

3.   Správa o činnosti ustanovená v článku 124 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje aspoň tieto informácie o úlohách úradu a činnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia:

a)

prehľad hlavných činností vykonaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka;

b)

výsledky dosiahnuté v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, v prípade potreby spolu so správami týkajúcimi sa jednotlivých odvetví, obsahujúcimi analýzu stavu v jednotlivých priemyselných odvetviach a sektoroch produktov;

c)

celkové posúdenie plnenia úloh úradu stanovených v tomto nariadení a v pracovnom programe vypracovanom v súlade s odsekom 1;

d)

prehľad činností, ktoré by chcel úrad vykonať v budúcnosti;

e)

pripomienky k vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a prípadným budúcim politikám a stratégiám, vrátane spôsobu zlepšovania účinnej spolupráce s členskými štátmi a medzi nimi;

f)

celkové posúdenie riadneho zastúpenia všetkých subjektov uvedených v článku 4 ods. 2 v stredisku pre sledovanie.

Pred predložením správy o činnosti Európskemu parlamentu, Komisii a správnej rade konzultuje predseda úradu o príslušných častiach správy so zástupcami strediska pre sledovanie, uvedenými v článku 4 ods. 5 písm. a).

Článok 8

Hodnotenie

1.   Komisia prijme do 6. jún 2017 správu o hodnotení uplatňovania tohto nariadenia.

2.   V hodnotiacej správe sa posudzuje vykonávanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o jeho vplyv na vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu.

3.   Pri príprave hodnotiacej správy Komisia konzultuje s úradom, s členskými štátmi a so zástupcami stretávajúcimi sa v rámci strediska pre sledovanie o otázkach uvedených v odseku 2.

4.   Komisia zašle hodnotiacu správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a vedie o nej širokú konzultáciu medzi zainteresovanými stranami.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 19. apríla 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

M. BØDSKOV


(1)  Ú. v. EÚ C 376, 22.12.2011, s. 62.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. marca 2012 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 253, 4.10.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 56, 6.3.2010, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 140, 29.5.2010, s. 22.

(6)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16.

(7)  Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 206.

(8)  Ú. v. EÚ C 50 E, 21.2.2012, s. 48.

(9)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(10)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(11)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.


16.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/7


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 387/2012

z 19. apríla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia pre určité členské štáty, ktoré majú alebo im hrozia vážne ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Bezprecedentná globálna finančná kríza a bezprecedentný hospodársky pokles vážne poškodili hospodársky rast a finančnú stabilitu a vyvolali výrazné zhoršenie finančných a hospodárskych podmienok vo viacerých členských štátoch. Určité členské štáty majú osobitne vážne ťažkosti alebo im hrozia vážne ťažkosti súvisiace predovšetkým s hospodárskym rastom a finančnou stabilitou a so zhoršením ich deficitu a dlhu, ktoré zapríčinilo medzinárodné hospodárske a finančné prostredie.

(2)

Hoci sa už prijali dôležité opatrenia na vyváženie negatívnych účinkov krízy vrátane zmien a doplnení legislatívneho rámca, vplyv finančnej krízy na reálnu ekonomiku, trh práce a občanov sa pociťuje vo veľkej miere. Zvyšuje sa tlak na vnútroštátne finančné zdroje a prostredníctvom maximálneho a optimálneho využívania finančných prostriedkov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo by sa mali podniknúť ďalšie kroky na zmiernenie tohto tlaku.

(3)

Podľa článku 122 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý umožňuje poskytnúť finančnú pomoc Únie členskému štátu, ktorý má alebo mu hrozia závažné ťažkosti spôsobené okrem iného výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo jeho kontroly, zriadilo nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 (3) európsky finančný stabilizačný mechanizmus s cieľom zachovať finančnú stabilitu Únie.

(4)

Írsku a Portugalsku sa takáto finančná pomoc Únie poskytla prostredníctvom jednotlivých vykonávacích rozhodnutí Rady 2011/77/EÚ (4) a 2011/344/EÚ (5).

(5)

Grécko už malo vážne ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) č. 407/2010. Finančná pomoc Grécku sa preto nemohla poskytnúť na základe uvedeného nariadenia.

(6)

Dohoda medzi veriteľmi a dohoda o úverovom mechanizme pre Grécko podpísaná 8. mája 2010 nadobudli účinnosť 11. mája 2010. Dohoda medzi veriteľmi zostáva v plnej platnosti a účinnosti počas trojročného programového obdobia, pokým budú v rámci dohody o úverovom mechanizme nejaké sumy nesplatené.

(7)

Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (6), zabezpečuje, že Rada poskytne vzájomnú pomoc, keď členský štát, ktorý neprijal euro, má alebo mu vážne hrozia ťažkosti, pokiaľ ide o jeho platobnú bilanciu.

(8)

Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku sa takáto finančná pomoc Únie poskytla prostredníctvom jednotlivých rozhodnutí Rady 2009/102/ES (7), 2009/290/ES (8) a 2009/459/ES (9).

(9)

Obdobie, počas ktorého je k dispozícii finančná pomoc pre Írsko, Maďarsko, Lotyšsko, Portugalsko a Rumunsko, je stanovené v príslušných rozhodnutiach Rady. Obdobie, počas ktorého bola finančná pomoc prístupná Maďarsku, sa skončilo 4. novembra 2010.

(10)

Obdobie, počas ktorého je finančná pomoc v rámci dohody medzi veriteľmi a dohody o úverovom mechanizme Grécku k dispozícii, je pre každý členský štát, ktorý sa na týchto nástrojoch podieľa, odlišné.

(11)

Vychádzajúc z rozhodnutia Európskej rady z 25. marca 2011, ministri financií 17 členských štátov eurozóny podpísali 11. júla 2011 zmluvu, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu. Vychádzajúc z rozhodnutí prijatých hlavami štátov a vlád eurozóny 21. júla a 9. decembra 2011, bola zmluva zmenená s cieľom zlepšiť účinnosť mechanizmu a podpísaná 2. februára 2012. Podľa tejto zmluvy Európsky mechanizmus pre stabilitu do roku 2013 prevezme úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus. Tento budúci mechanizmus by sa mal preto brať do úvahy už v tomto nariadení.

(12)

Európska rada vo svojich záveroch z 23. a 24. júna 2011 uvítala zámer Komisie posilniť súčinnosť medzi úverovým programom pre Grécko a finančnými prostriedkami Únie a podporila snahy o zvýšenie schopnosti Grécka čerpať finančné prostriedky Únie s cieľom stimulovať rast a zamestnanosť prostredníctvom zmeny zamerania na zlepšenie konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných príležitostí. Okrem toho Európska rada uvítala a podporila komplexný program technickej pomoci Grécku, ktorý pripravuje Komisia spolu s členskými štátmi. Toto nariadenie prispieva k takémuto úsiliu o posilnenie súčinnosti.

(13)

S cieľom uľahčiť riadenie financovania Únie, podporiť urýchlenie investícií v členských štátoch a regiónoch a zvýšiť účinky financovania na hospodárstvo je potrebné v odôvodnených prípadoch dočasne a bez toho, aby tým bolo dotknuté programové obdobie rokov 2014 až 2020, umožniť zvýšenie priebežných platieb z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo o sumu zodpovedajúcu desiatim percentuálnym bodom presahujúcim podiel spolufinancovania príslušný pre každú prioritnú os pre členské štáty, ktoré majú vážne ťažkosti so svojou finančnou stabilitou a ktoré požiadali o čerpanie výhod z tohto opatrenia, čo prinesie príslušné zníženie vnútroštátnych finančných prostriedkov na spolufinancovanie. Vzhľadom na dočasnú povahu uvedeného zvýšenia a v záujme zachovania pôvodných podielov spolufinancovania ako východiskového bodu pre výpočet dočasne zvýšených súm by sa zmeny vyplývajúce z uplatňovania mechanizmu nemali zohľadniť vo finančnom pláne, ktorý je súčasťou operačných programov. Mala by sa však umožniť aktualizácia operačných programov s cieľom koncentrovať finančné prostriedky na konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť a s cieľom zosúladiť ciele a záväzky v tejto oblasti so znížením celkových dostupných finančných prostriedkov.

(14)

Členský štát, ktorý žiada Komisiu o výnimku podľa tohto nariadenia, by mal poskytnúť všetky informácie potrebné na to, aby Komisia mohla prostredníctvom údajov o makroekonomickej a fiškálnej situácii členského štátu preukázať, že vnútroštátne finančné prostriedky na spolufinancovanie nie sú k dispozícii. Mal by tiež preukázať, že zvýšenie platieb vyplývajúce z udelenia výnimky je potrebné na zabezpečenie ďalšieho vykonávania operačných programov a že naďalej pretrvávajú problémy s čerpaním napriek tomu, že sa používajú maximálne stropy vzťahujúce sa na podiely spolufinancovania uvedené v článku 53 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 (10).

(15)

Členský štát, ktorý žiada Komisiu o výnimku podľa tohto nariadenia, by mal tiež uviesť odkaz na príslušné rozhodnutie Rady alebo iný právny akt, na základe ktorého má nárok na udelenie výnimky. Komisia musí mať odo dňa predloženia žiadosti členského štátu dostatočný čas na overenie správnosti poskytnutých informácií a prípadné vznesenie námietky. V záujme toho, aby bola výnimka účinná a funkčná, malo by sa vychádzať z toho, že takáto žiadosť je oprávnená, ak Komisia nevznesie námietku. Ak Komisia vznesie proti žiadosti členského štátu námietku, mala by na tento účel prijať prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvody.

(16)

Pravidlá výpočtu priebežných platieb a platieb konečného zostatku pre operačné programy počas obdobia, v ktorom členské štáty dostávajú finančnú pomoc Únie na riešenie vážnych ťažkostí v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, by sa mali primerane preskúmavať.

(17)

Treba zabezpečiť, aby sa podávali náležité správy o tom, ako členské štáty využívajúce dočasné zvýšenie priebežných platieb podľa tohto nariadenia využívajú zvýšené sumy, ktoré im boli poskytnuté.

(18)

Po skončení obdobia, počas ktorého bola dostupná finančná pomoc, môže byť nevyhnutné pre hodnotenia vykonané v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1198/2006 posúdiť, či zníženie štátneho spolufinancovania nevedie okrem iného k významnému odklonu od pôvodne stanovených cieľov. Takéto hodnotenia môžu viesť k revízii operačného programu.

(19)

Keďže si bezprecedentná kríza na medzinárodných finančných trhoch a bezprecedentný hospodársky pokles, ktoré vážne poškodili finančnú stabilitu viacerých členských štátov, vyžadujú rýchlu reakciu na zmiernenie vplyvu na hospodárstvo ako celku, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr. So zreteľom na mimoriadne okolnosti dotknutých členských štátov by sa malo začať uplatňovať retroaktívne od rozpočtového roka 2010 alebo odo dňa sprístupnenia finančnej pomoci v závislosti od situácie, v ktorej sa žiadajúci členský štát nachádza, a to na obdobia, počas ktorých dostávali členské štáty finančnú pomoc od Únie alebo od iných členských štátov eurozóny, aby mohli riešiť vážne ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou.

(20)

Ak sa predpokladá dočasné zvýšenie priebežných platieb, malo by sa posudzovať aj v kontexte rozpočtových obmedzení, ktorým čelia všetky členské štáty, čo by sa malo náležite odraziť vo všeobecnom rozpočte Únie. Keďže hlavnou úlohou mechanizmu je riešiť súčasné špecifické ťažkosti, jeho uplatňovanie by malo byť okrem toho časovo obmedzené. Mechanizmus by sa preto mal začať uplatňovať od 1. januára 2010 a mal by sa realizovať obmedzený čas do 31. decembra 2013.

(21)

Nariadenie (ES) č. 1198/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1198/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Články 76 a 77 sa nahrádzajú takto:

„Článok 76

Pravidlá výpočtu priebežných platieb

1.   Priebežné platby sa vypočítajú tak, že sa na verejný príspevok vykázaný vo výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom v rámci každej prioritnej osi a v rámci cieľa konvergencie aj mimo neho uplatní podiel spolufinancovania stanovený v súčasnom finančnom pláne pre túto prioritnú os a tento cieľ.

2.   Odchylne od odseku 1 a na základe konkrétnej a riadne odôvodnenej žiadosti členského štátu sa priebežná platba vypočíta ako suma pomoci Únie, ktorá bola vyplatená alebo sa má vyplatiť prijímateľom na prioritnú os a na cieľ. Túto sumu musí členský štát uviesť vo výkaze výdavkov.

3.   Odchylne od článku 53 ods. 3 sa na základe žiadosti členského štátu priebežné platby zvýšia o sumu zodpovedajúcu desiatim percentuálnym bodom presahujúcim podiel spolufinancovania uplatniteľný pre každú prioritnú os maximálne do výšky 100 %, a táto suma sa uplatní na oprávnené verejné výdavky novovykázané v každom certifikovanom výkaze výdavkov predloženom počas obdobia, v ktorom členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:

a)

je mu poskytnutá finančná pomoc podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (11), alebo mu pred nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia poskytol pomoc iný členský štát eurozóny;

b)

je mu poskytnutá strednodobá finančná pomoc podľa nariadenia Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (12);

c)

je mu poskytnutá finančná pomoc v súlade so zmluvou, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu, ktorá bola podpísaná 2. februára 2012.

4.   Pri výpočte priebežných platieb v období, keď už členské štáty nedostávali finančnú pomoc Únie uvedenú v odseku 3, Komisia neberie do úvahy zvýšené sumy vyplatené v súlade s uvedeným odsekom.

Uvedené sumy sa však budú brať do úvahy na účely článku 79 ods. 1.

5.   Zvýšené priebežné platby vyplývajúce z uplatňovania odseku 3 sa v čo najkratšom čase sprístupnia riadiacemu orgánu a využijú sa len na platby spojené s vykonávaním operačného programu.

6.   V kontexte každoročného zasielania správ v súlade s článkom 67 ods. 1 členské štáty poskytnú Komisii náležité informácie o použití výnimky uvedenej v odseku 3 tohto článku, pričom preukážu, ako prispeli zvýšené sumy pomoci k podpore konkurencieschopnosti, rastu a pracovných miest v príslušnom členskom štáte. Komisia tieto informácie zohľadňuje pri vypracúvaní výročnej správy uvedenej v článku 68 ods. 1.

Článok 77

Pravidlá výpočtu platby zostatku

1.   Platby zostatku predstavujú nižšiu sumu z týchto dvoch súm:

a)

sumy vypočítanej tak, že sa na verejný príspevok vykázaný v záverečnom výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom v rámci každej prioritnej osi a v rámci cieľa konvergencie aj mimo neho uplatní podiel spolufinancovania stanovený v súčasnom finančnom pláne pre túto prioritnú os a tento cieľ;

b)

sumy pomoci Únie, ktorá bola vyplatená alebo sa má vyplatiť prijímateľom na prioritnú os a na každý cieľ. Túto sumu musia členské štáty uviesť v záverečnom výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom pre každú prioritnú os a pre každý cieľ.

2.   Odchylne od článku 53 ods. 3 sa na základe žiadosti členského štátu zvýšia platby konečného zostatku o sumu zodpovedajúcu desiatim percentuálnym bodom presahujúcim podiel spolufinancovania uplatniteľný pre každú prioritnú os do maximálnej výšky 100 %, ktorá sa uplatní na oprávnené verejné výdavky novovykázané v každom certifikovanom výkaze výdavkov predloženom počas obdobia, v ktorom členský štát spĺňa jednu z podmienok stanovených v článku 76 ods. 3 písm. a), b) a c).

3.   Pri výpočte platieb konečného zostatku v situácii, keď už členské štáty nedostávajú finančnú pomoc Únie uvedenú v článku 76 ods. 3, Komisia neberie do úvahy zvýšené sumy vyplatené v súlade s uvedeným odsekom.

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 77a

Obmedzenie príspevkov Únie vo forme priebežných platieb a platieb zostatkov

1.   Bez ohľadu na článok 76 ods. 3 a článok 77 ods. 2 príspevok Únie vo forme priebežných platieb a platieb konečného zostatku nesmie byť vyšší ako verejný príspevok a maximálna výška pomoci z EFRH pre každú prioritnú os a cieľ, ako sa ustanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.

2.   Výnimku uvedenú v článku 76 ods. 3 a článku 77 ods. 2 udeľuje Komisia na základe písomnej žiadosti členského štátu, ktorý spĺňa jednu z podmienok ustanovených v článku 76 ods. 3 písm. a), b) a c). Uvedená žiadosť sa predkladá do 17. júla 2012 alebo do dvoch mesiacov odo dňa, keď členský štát splní jednu z podmienok uvedených v článku 76 ods. 3 písm. a), b) a c).

3.   Členský štát vo svojej žiadosti, ktorú predkladá Komisii, odôvodní potrebu výnimky uvedenej v článku 76 ods. 3 a článku 77 ods. 2 poskytnutím informácií potrebných na to, aby bolo možné preukázať:

a)

prostredníctvom údajov o jeho makroekonomickej a fiškálnej situácii, že nie sú k dispozícii vnútroštátne finančné prostriedky na spolufinancovanie;

b)

že zvýšenie platieb uvedených v článku 76 ods. 3 a článku 77 ods. 2 je potrebné na zachovanie kontinuity vo vykonávaní operačných programov;

c)

že problémy pretrvávajú aj napriek tomu, že sa využívajú maximálne stropy vzťahujúce sa na podiel spolufinancovania podľa článku 53 ods. 3;

d)

že spĺňa jednu z podmienok uvedených v článku 76 ods. 3 písm. a), b) a c) odôvodnených s odvolaním sa na rozhodnutie Rady alebo iný právny akt, ako aj skutočný dátum, od ktorého sa začala poskytovať finančná pomoc členskému štátu.

Komisia preverí, či sa poskytnutými informáciami odôvodňuje udelenie výnimky. Komisia vznesie námietku týkajúcu sa poskytnutých informácií do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti. Ak sa Komisia rozhodne vzniesť proti žiadosti členského štátu námietku, prijme na tento účel prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie a uvedie dôvody.

Ak Komisia nevznesie proti žiadosti členského štátu námietku, žiadosť sa považuje za oprávnenú.

4.   V žiadosti členského štátu sa podrobne objasní zámer použitia výnimky, ako sa uvádza v článku 76 ods. 3 a článku 77 ods. 2, a poskytnú sa informácie o dodatočných opatreniach určených na koncentráciu finančných prostriedkov na oblasť konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti, a to vrátane prípadnej úpravy operačných programov.

5.   Výnimka uvedená v článku 76 ods. 3 a článku 77 ods. 2 sa neuplatňuje na výkazy výdavkov predložené po 31. decembri 2013.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nariadenie však bude platiť retroaktívne v prípade týchto členských štátov:

a)

v prípade Írska, Grécka a Portugalska s účinnosťou odo dňa, keď bola týmto členským štátom poskytnutá finančná pomoc podľa článku 76 ods. 3;

b)

v prípade Maďarska, Lotyšska a Rumunska s účinnosťou od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 19. apríla 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

M. BØDSKOV


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 84.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. marca 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. marca 2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2011, s. 34.

(5)  Ú. v. EÚ L 159, 17.6.2011, s. 88.

(6)  Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 37, 6.2.2009, s. 5.

(8)  Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009, s. 39.

(9)  Ú. v. EÚ L 150, 13.6.2009, s. 8.

(10)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.“


16.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/12


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 388/2012

z 19. apríla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 428/2009 (2), sa vyžaduje, aby položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológií) boli predmetom účinnej kontroly pri vývoze z Únie alebo pri tranzite cez jej územie, alebo ak sú dodávané do tretej krajiny na základe sprostredkovateľských služieb poskytovaných sprostredkovateľom, ktorý má bydlisko alebo je usadený v Únii.

(2)

Aby členské štáty a Únia mohli dodržať svoje medzinárodné záväzky, v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 sa stanovuje spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím uvedených v článku 3 daného nariadenia, ktorým sa zavádzajú medzinárodne dohodnuté kontroly týchto položiek a technológií. Tieto záväzky boli prijaté v rámci účasti v Austrálskej skupine (Australia Group – AG), Režime kontroly raketových technológií, Skupine jadrových dodávateľov, účasti na Wassenaarskej dohode a na Dohovore o zákaze chemických zbraní.

(3)

V nariadení (ES) č. 428/2009 sa stanovuje, že zoznam uvedený v prílohe I sa aktualizuje v súlade s príslušnými povinnosťami a záväzkami, ktoré členské štáty prijali ako členovia medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia zbraní a o kontrole vývozu alebo formou ratifikácie príslušných medzinárodných zmlúv.

(4)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 by sa mala zmeniť a doplniť, aby sa zohľadnili zmeny dohodnuté v rámci Austrálskej skupiny, Skupiny jadrových dodávateľov, Režimu kontroly raketových technológií a Wassenaarskej dohody po prijatí uvedeného nariadenia.

(5)

S cieľom zjednodušiť odkazy pre orgány kontroly vývozu a hospodárske subjekty by sa mala uverejniť aktualizovaná a konsolidovaná verzia prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

(6)

Nariadenie (ES) č. 428/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 19. apríla 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

M. BØDSKOV


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 (Ú. v. EÚ C 7 E, 10.1.2012, s. 28) a pozícia Rady v prvom čítaní z 21. februára 2012 (Ú. v. EÚ C 107 E, 13.4.2012, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu z 29. marca 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Zoznam uvedený v článku 3 tohto nariadenia

ZOZNAM POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Tento zoznam zavádza medzinárodne dohodnuté kontroly dvojakého použitia vrátane Wassenaarskej dohody, Režimu kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime, MTCR), Skupiny jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers‘ Group, NSG), Austrálskej skupiny a Dohovoru o zákaze chemických zbraní (Chemical Weapons Convention, CWC).

OBSAH

Poznámky

Akronymy a skratky

Definície

Kategória 0

Jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo

Kategória 1

Osobitné materiály a súvisiace príslušenstvo

Kategória 2

Spracovanie materiálov

Kategória 3

Elektronika

Kategória 4

Počítače

Kategória 5

Telekomunikácie a ‚ochrana informácií‘

Kategória 6

Snímače a lasery

Kategória 7

Navigácia a letecká elektronika

Kategória 8

Námorné loďstvo

Kategória 9

Letectvo, kozmonautika a pohon

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PRÍLOHE I

1.

Pre kontrolu tovarov, ktoré sú navrhnuté alebo upravené na vojenské účely, pozri príslušný(-é) zoznam(-y) kontrol vojenských tovarov vedených jednotlivými členskými štátmi. Odkazy v tejto prílohe, ktoré uvádzajú ‚POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV‘, sa týkajú tých istých zoznamov.

2.

Predmet kontrol uvedených v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nekontrolovaných tovarov (vrátane zariadení) obsahujúcich jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak je kontrolovaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

:

Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti je potrebné považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť z kontrolovanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaných tovarov.

3.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové aj použité tovary.

4.

V niektorých prípadoch sú chemikálie uvedené v podobe názvu a čísla CAS. Zoznam sa vzťahuje na chemikálie s rovnakým štruktúrnym vzorcom (vrátane hydrátov) bez ohľadu na názov alebo číslo CAS. Čísla CAS sú uvedené s cieľom pomôcť určiť konkrétnu chemikáliu alebo zmes bez ohľadu na nomenklatúru. Čísla CAS nemožno použiť ako jedinečné identifikátory, pretože niektoré formy uvedených chemikálií majú odlišné čísla CAS a zmesi obsahujúce uvedenú chemikáliu môžu mať tiež odlišné čísla CAS.

POZNÁMKA K JADROVEJ TECHNOLÓGII (NTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom E kategórie 0.)

‚Technológia‘ priamo spojená s akýmikoľvek tovarmi kontrolovanými v kategórii 0 sa kontroluje podľa ustanovení kategórie 0.

‚Technológia‘ pre ‚vývoj‘, ‚výrobu‘ alebo ‚používanie‘ tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou dokonca aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

Schválenie tovarov na vývoz taktiež povoľuje vývoz minimálnej ‚technológie‘ požadovanej na inštaláciu, prevádzku, údržbu a opravy tovarov pre toho istého koncového užívateľa.

Kontroly prenosu ‚technológie‘ sa netýkajú informácií ‚vo verejnej sfére‘ ani ‚základného vedeckého výskumu‘.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (GTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom E kategórií 1 až 9.)

Vývoz ‚technológie‘, ktorá sa ‚požaduje‘ pre ‚vývoj‘, ‚výrobu‘ alebo ‚používanie‘ tovarov kontrolovaných v kategóriách 1 – 9, sa kontroluje podľa ustanovení kategórií 1 až 9.

‚Technológia‘ pre ‚vývoj‘, ‚výrobu‘ alebo ‚používanie‘ tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

Kontroly sa nevzťahujú na tú ‚technológiu‘, ktorá je nevyhnutným minimom pre inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých vývoz bol povolený.

:

Týmto sa neuvoľňuje ‚technológia‘ uvedená v 1E002.e), 1E002.f), 8E002.a) a 8E002.b).

Kontroly prenosu ‚technológie‘ sa nevzťahujú na informácie ‚vo verejnej sfére‘, ‚základného vedeckého výskumu‘ ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTVÉRU (General software note, GSN)

(Táto poznámka má prednosť pred akoukoľvek kontrolou v oddiele D kategórií 0 až 9.)

Kategórie 0 až 9 tohto zoznamu nekontrolujú ‚softvér‘, ktorý je buď:

a)

všeobecne dostupný pre verejnosť tým, že:

1.

sa predáva bez obmedzenia zo zásob v maloobchodných predajniach formou:

a)

pultového predaja;

b)

zásielkovým spôsobom;

c)

elektronickými transakciami alebo

d)

telefonickej objednávky a

2.

je navrhnutý tak, aby ho mohol používateľ inštalovať bez ďalšej zásadnej pomoci dodávateľa, alebo

:

Položka a) všeobecnej poznámky k softvéru neuvoľňuje ‚softvér‘ uvedený v kategórii 5 – časti 2 (‚bezpečnosť informácií‘).

b)

‚vo verejnej sfére‘.

AKRONYMY A SKRATKY POUŽÍVANÉ V TEJTO PRÍLOHE

Ak sa akronym alebo skratka používa ako definovaný pojem, nachádza sa v časti ‚Definície pojmov používaných v tejto prílohe‘.

Akronym aleboskratka

Význam

ABEC

Výbor inžinierov pre radiálne ložiská (Annular Bearing Engineers Committee)

AGMA

Americké združenie výrobcov ozubených kolies (Annular Bearing Engineers Committee)

AHRS

referenčné systémy sklonu a orientácie (attitude and heading reference systems)

AISI

Americký inštitút pre železo a oceľ (American Iron and Steel Institute)

ALU

aritmetická logická jednotka (arithmetic logic unit)

ANSI

Americký národný normalizačný ústav (American National Standards Institute)

ASTM

Americká spoločnosť pre skúšobníctvo a materiály (American Society for Testing and Materials)

ATC

riadenie letovej prevádzky (air traffic control)

AVLIS

oddeľovanie izotopov atómovým laserom v parnej fáze (atomic vapour laser isotope separation)

CAD

automatizované projektovanie (computer-aided-design)

CAS

služba chemických abstraktov (Chemical Abstracts Service)

CCITT

Medzinárodný poradný telegrafný a telefónny výbor (International Telegraph and Telephone Consultative Committee)

CDU

riadiaca a zobrazovacia jednotka (control and display unit)

CEP

okruh pravdepodobnej chyby (circular error probable)

CNTD

tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných jadier (controlled nucleation thermal deposition)

CRISLA

chemická reakcia v dôsledku aktivácie izotopu selektívnym laserom (chemical reaction by isotope selective laser activation)

CVD

chemické vylučovanie z plynnej fázy (chemical vapour deposition)

CW

bojové chemické látky (chemical warfare)

CW (pre lasery)

stála vlna (continuous wave)

DME

zariadenie na meranie vzdialenosti (distance measuring equipment)

DS

smerové stuhnutie (directionally solidified)

EB-PVD

fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár pomocou elektrónového lúča (electron beam physical vapour deposition)

EBU

Európska vysielacia únia (European Broadcasting Union)

ECM

elektrochemické opracovanie (electro-chemical machining)

ECR

elektrónová cyklotrónová rezonancia (electron cyclotron resonance)

EDM

stroje na elektroerozívne obrábanie (electrical discharge machines)

EEPROMS

elektricky vymazateľná programovateľná trvalá pamäť (electrically erasable programmable read only memory)

EIA

Združenie elektronického priemyslu (Electronic Industries Association)

EMC

elektromagnetická kompatibilita (electromagnetic compatibility)

ETSI

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (European Telecommunications Standards Institute)

FFT

rýchla Fourierova transformácia (Fast Fourier Transform)

GLONASS

satelitný systém pre globálnu navigáciu (global navigation satellite system)

GPS

systém pre globálne určovanie polohy (global positioning system)

HBT

heterobipolárne tranzistory (hetero-bipolar transistors)

HDDR

digitálny záznam vysokej hustoty (high density digital recording)

HEMT

tranzistory s vysokou pohyblivosťou elektrónov (high electron mobility transistors)

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (International Civil Aviation Organization)

IEC

Medzinárodná elektrotechnická komisia (International Electro-technical Commission)

IEEE

Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

IFOV

okamžité zorné pole (instantaneous-field-of-view)

ILS

presný pristávací rádiový systém (instrument landing system)

IRIG

skupina prístrojovej techniky so vzájomne prepojeným rozsahom (inter-range instrumentation group)

ISA

medzinárodná štandardná atmosféra (international standard atmosphere)

ISAR

radar s inverzným syntetickým otvorom (apertúrou) (inverse synthetic aperture radar)

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization)

ITU

Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union)

JIS

Japonská priemyselná norma (Japanese Industrial Standard)

JT

Joule-Thomson (Joule-Thomson)

LIDAR

detekcia a meranie dĺžky svetla (light detection and ranging)

LRU

modul vymeniteľný pri prevádzke (line replaceable unit)

MAC

autentifikačný kód správy (message authentication code)

Mach

pomer rýchlosti objektu k rýchlosti zvuku (podľa Ernsta Macha) [ratio of speed of an object to speed of sound (after Ernst Mach)]

MLIS

oddeľovanie izotopov molekulárnym laserom (molecular laser isotopic separation)

MLS

pristávacie mikrovlnné systémy (microwave landing systems)

MOCVD

organické chemické vylučovanie kovov z plynnej fázy (metal organic chemical vapour deposition)

MRI

zobrazovanie magnetickou rezonanciou (magnetic resonance imaging)

MTBF

stredná doba bezporuchovej prevádzky (mean-time-between-failures)

Mtops

milión teoretických operácií za sekundu (million theoretical operations per second)

MTTF

stredná doba do výskytu poruchy (mean-time-to-failure)

NBC

jadrový, biologický a chemický (Nuclear, Biological and Chemical)

NDT

skúška bez porušenia materiálu (non-destructive test)

PAR

približovací radar (precision approach radar)

PIN

osobné identifikačné číslo (personal identification number)

ppm

počet častíc na milión (parts per million)

PSD

výkonová spektrálna hustota (power spectral density)

QAM

kvadratúrna amplitúdová modulácia (quadrature-amplitude-modulation)

RF

rádiofrekvencia (radio frequency)

SACMA

Združenie dodávateľov zdokonalených kompozitných materiálov (Suppliers of Advanced Composite Materials Association)

SAR

radar so syntetickým otvorom (synthetic aperture radar)

SC

monokryštál (single crystal)

SLAR

letecký radar s bočným výhľadom (sidelooking airborne radar)

SMPTE

Spoločnosť filmových a televíznych technikov (Society of Motion Picture and Television Engineers)

SRA

dielensky vymeniteľný montážny celok (shop replaceable assembly)

SRAM

statická pamäť s voľným prístupom (static random access memory)

SRM

metódy, ktoré odporúča SACMA (SACMA Recommended Methods)

SSB

jedno postranné pásmo (single sideband)

SSR

sekundárny prehľadový radar (secondary surveillance radar)

TCSEC

spoľahlivé kritéria vyhodnocovania počítačových systémov (trusted computer system evaluation criteria)

TIR

celkové indikované snímanie (total indicated reading)

UV

ultrafialový (ultraviolet)

UTS

medza pevnosti v ťahu (ultimate tensile strength)

VOR

všesmerový rozsah veľmi vysokej frekvencie (very high frequency omni-directional range)

YAG

ytriovo/hlinitý granát (yttrium/aluminum garnet)

DEFINÍCIE POJMOV POUŽITÝCH V TEJTO PRÍLOHE

Definície pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách‘ sa uvádzajú v technickej poznámke k príslušnej položke.

Definície pojmov v „dvojitých úvodzovkách“ sú tieto:

:

Odkazy na kategórie sú uvedené v zátvorkách za definovaným pojmom.

„Presnosť“ (2 6), obvykle meraná ako nepresnosť, je maximálna kladná alebo záporná odchýlka indikovanej hodnoty od akceptovaného štandardu alebo od skutočnej hodnoty.

„Aktívne systémy letovej kontroly“ (7) sú systémy, ktoré fungujú tak, aby zabránili nežiaducim pohybom „lietadla“ a riadenej strely alebo konštrukčným zaťaženiam tým, že autonómne spracovávajú výstupy z rozličných druhov snímačov a potom vydávajú nevyhnutné preventívne povely na výkon automatického riadenia.

„Aktívny pixel“ (aktívny obrazový prvok) (6 8) je minimálny (jednotlivý) prvok poľa tuhej fázy, ktorý po vystavení svetelnému (elektromagnetickému) žiareniu vykoná funkciu fotoelektrického prenosu.

„Prispôsobený na vojnové použitie“ (1) je akákoľvek modifikácia alebo selekcia (akou je zmena čistoty, skladovateľnosti, virulencie, vlastností šírenia alebo odolnosti voči UV žiareniu) navrhnutá na účely zvýšenia efektívnosti pri produkovaní ľudských alebo živočíšnych strát, pri ničení zariadení alebo poškodzovaní úrody alebo životného prostredia.

„Nastavený špičkový výkon“ (4) je nastavená špičková rýchlosť, ktorou „digitálne počítače“ vykonávajú 64-bitové sčítania a násobenia s pohyblivou rádovou čiarkou, a udáva sa vo vážených teraflopoch (WT) v jednotkách veľkosti 1012 operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu.

:

Pozri kategóriu 4, technickú poznámku.

„Lietadlo“(1 7 9) je vzdušný dopravný prostriedok s pevným krídlom, otáčavým krídlom, rotorom (vrtuľník), sklápacím rotorom alebo sklápacím krídlom.

:

Pozri tiež „civilné lietadlo“.

„Všetky dostupné kompenzácie“ (2) znamená, že sú zohľadnené všetky primerané opatrenia, ktoré má výrobca k dispozícii na minimalizáciu všetkých systémových chýb riadenia polohy pre daný model obrábacieho stroja alebo chýb merania pre daný stroj na meranie súradníc.

„Pridelené ITU“ (3 5) je pridelenie frekvenčných pásiem podľa aktuálneho vydania Rádiokomunikačného poriadku ITU pre primárne, povolené a sekundárne služby.

:

Dodatočné a alternatívne pridelenia nie sú zahrnuté.

„Uhlový náhodný pohyb“ (7) je stupňovanie uhlovej chyby s postupom času, ktoré je dôsledkom bieleho šumu v uhlovej rýchlosti. (IEEE STD 528 – 2001).

„Odchýlka uhlovej polohy“ (2) je maximálny rozdiel medzi uhlovou polohou a skutočnou veľmi presne nameranou uhlovou polohou potom, ako bola opora obrobku na upínacej doske pootočená zo svojej pôvodnej polohy (pozri VDI/VDE 2617, návrh: „ootočné upínacie dosky na strojoch s meraním súradníc“).

„APP“ (4) je ekvivalentom „nastaveného špičkového výkonu“.

„Asymetrický algoritmus“ (5) je zakódovaný algoritmus používajúci rôzne matematicky založené kľúče na zakódovanie a dekódovanie.

:

Bežné používanie „asymetrického algoritmu“ je manažment kľúčov.

„Automatické sledovanie cieľa“ (6) je technika spracovania, ktorá automaticky určuje a ako výstup poskytuje extrapolovanú hodnotu najpravdepodobnejšej polohy cieľa v reálnom čase.

„Priemerný výstupný výkon“ (6) je celková „laserová“ výstupná energia v jouloch vydelená „dobou trvania laserového žiarenia“ v sekundách.

„Doba oneskorenia základného hradla“ (3) je hodnota doby oneskorenia šírenia zodpovedajúca základnému hradlu použitému v „monolitickom integrovanom obvode“. V prípade „skupiny“„monolitických integrovaných obvodov“ sa môže udávať buď ako doba oneskorenia šírenia na jedno typické hradlo v rámci danej „skupiny“ alebo ako typická doba oneskorenia šírenia na jedno hradlo v rámci danej „skupiny“.

:

„Doba oneskorenia prenosu základného hradla“ sa nesmie zamieňať s dobou oneskorenia vstupu/výstupu komplexného „monolitického integrovaného obvodu“.

:

„Skupina“ pozostáva zo všetkých integrovaných obvodov, pre ktoré platia všetky ďalej uvedené body ako metodika ich výroby a špecifikácie, okrem ich príslušných funkcií:

a)

spoločná architektúra hardvéru a softvéru;

b)

spoločný dizajn a technológia spracovania a

c)

spoločné základné vlastnosti.

„Základný vedecký výskum“ (GTN NTN) je experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná predovšetkým na účely získavania nových poznatkov o základných princípoch javov alebo pozorovateľných skutočností, ktorá nie je primárne zameraná na konkrétny praktický účel alebo cieľ.

„Systematická odchýlka“ (akcelerometra) (7) je priemer za určitú dobu výstupu z akcelerometra meraný za osobitných prevádzkových podmienok, ktorý nemá koreláciu s vstupným zrýchlením alebo rotáciou. „Systematická odchýlka“ je vyjadrená v gramoch alebo metroch za sekundu na druhú (g alebo m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Mikro g sa rovná 1 × 10–6 g).

„Systematická odchýlka“ (gyroskopu) (7) je priemer za určitú dobu výstupu z gyroskopu meraný za osobitných prevádzkových podmienok, ktorý nemá koreláciu so vstupnou rotáciou alebo zrýchlením. „Systematická odchýlka“ je obyčajne vyjadrená v stupňoch za hodinu (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

„Plánovaná odchýlka pohybu (camming)“ (2) je posunutie v smere osi pri jednej otáčke hlavného vretena v rovine kolmej na čelo vretena v bode najbližšom obvodu čela vretena (pozri: ISO 230/1 1986, odsek 5.63).

„Predformy z uhlíkových vlákien“ (1) sú usporiadaná zostava neobalených alebo obalených vlákien určených nato, aby vytvorili rám časti pred zavedením „matrice“ na vytvorenie „kompozitu“.

„CEP“ (kružnica rovnakej pravdepodobnosti) (7) je miera presnosti; polomer kružnice zastredený na cieľ pri osobitnom rozsahu, v ktorom pôsobí 50 % užitočných zaťažení.

„Chemický laser“ (6) je „laser“, v ktorom výstupná energia z chemickej reakcie vytvára excitované vzorky.

„Chemická zmes“ (1) predstavuje tuhý, kvapalný alebo plynný produkt pozostávajúci z dvoch alebo viacerých zložiek, ktoré za podmienok, za ktorých sa zmes uchováva, navzájom nereagujú.

„Obehom riadený vyrovnávací systém regulácie smeru alebo obehom riadený systém regulácie smeru“ (7) sú systémy, ktoré používajú vzduch vháňaný nad aerodynamické povrchy za účelom zvýšenia alebo regulácie síl vytváraných týmito povrchmi.

„Civilné lietadlo“ (1 3 4 7) je také „lietadlo“, ktoré je uvedené podľa označenia v zoznamoch certifikácie letovej spôsobilosti uverejňovaných orgánmi civilného letectva, a ktoré slúži na lety na komerčných civilných vnútroštátnych a zahraničných trasách alebo na zákonné používanie pre civilné, súkromné alebo podnikateľské účely.

:

Pozri tiež „lietadlo“.

„Zmiešaný“ (1) je vlákno do vláknitej zmesi termoplastických vlákien a vystužovacích vlákien na účely vytvorenia „matricovej“ zmesi vláknitej výstuže v celkovej vláknitej forme.

„Rozdrobenie“ (1) je proces redukcie materiálu na častice drvením alebo mletím.

„Signalizácia spoločným kanálom“ (5) je metóda signalizácie, pri ktorej medzi výmenami jeden kanál formou indikovaných správ prenáša signalizačnú informáciu o mnohonásobnosti obvodov alebo volaní a ďalšie informácie, napríklad informácie používané na správu siete.

„Regulátor komunikačného kanála“ (4) predstavuje fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

„Kompenzačné systémy“ (6) pozostávajú z primárneho skalárneho senzora, jedného alebo viacerých referenčných senzorov (napr. vektorové magnetometre) spolu so softvérom, ktorý umožňuje znížiť rotačný šum pevného telesa platformy.

„Kompozit“ (1 2 6 8 9) predstavuje „matricu“ a prídavnú fázu alebo prídavné fázy pozostávajúce z častíc, kryštalických kovových vláken (whiskrov), vlákien alebo ich ľubovoľnej kombinácie, ktoré slúžia na osobitný účel alebo účely.

„Zložený otočný stôl“ (2) je stôl, ktorý umožňuje otáčanie a sklápanie obrobku okolo dvoch nerovnobežných osí, ktoré je možné súčasne koordinovať na účely „riadenia profilu“.

„Zlúčeniny III/V“ (3 6) sú polykryštalické, binárne alebo komplexné monokryštalické produkty skladajúce sa z prvkov skupín IIIA a VA Mendelejevovej periodickej tabuľky (napr. arzenid gália, arzenid gália a hliníka, fosfid india).

„Riadenie profilu“ (2) je dva alebo viac „číslicovo riadených“ pohybov prebiehajúcich v súlade s pokynmi, ktoré udávajú najbližšiu požadovanú polohu a požadované rýchlosti posunu do tejto polohy. Tieto rýchlosti posunu sa voči sebe navzájom menia tak, aby výsledkom bol požadovaný profil (pozri ISO/DIS 2806-1980).

„Kritická teplota“ (1 3 5) (niekedy sa nazýva teplota prechodu) konkrétneho „supravodivého“ materiálu je teplota, pri ktorej materiál úplne stráca odpor voči toku jednosmerného elektrického prúdu.

„Aktivácia šifrovania“ (5) je akákoľvek technika, ktorou sa aktivuje alebo umožňuje šifrovacia schopnosť, a to prostredníctvom zabezpečného mechanizmu, ktorý zavádza výrobca danej položky a ktorý je jedinečne spojený s položkou alebo zákazníkom, pre ktorých sa daná šifrovacia schopnosť aktivuje alebo umožňuje (napr. licenčný kľúč založený na sériovom číslealebo autentifikačný nástroj, ako napríklad digitálne podpísaný certifikát).

:

Techniky a mechanizmy, ktoré sa používajú na „aktiváciu šifrovania“ sú hardvér, „softvér“ alebo „technológia“.

„Kryptografia“ (5) je disciplína, ktorá stelesňuje zásady, prostriedky a metódy premeny údajov na účely ukrytia ich informačného obsahu, zabránenia nezistenej modifikácie alebo neoprávneného použitia. „Kryptografia“ sa obmedzuje na premenu informácií použitím jedného alebo viacerých „tajných parametrov“ (napr. kryptopremenných) alebo súvisiaceho manažmentu kľúčov.

:

„Tajný parameter“: konštanta alebo kľúč, ktorý ostatní nepoznajú, alebo ktorý poznajú iba členovia istej skupiny.

„CW laser“ (6) je „laser“, ktorý produkuje nominálne konštantnú výstupnú energiu dlhšie ako 0,25 sekundy.

Systémy „navigácie založenej na údajoch“ („DBRN“) (7) sú systémy, ktoré využívajú rôzne zdroje vopred nameraných údajov geografického mapovania integrovaných tak, aby poskytovali presné navigačné informácie za dynamických podmienok. K zdrojom údajov patria hĺbkové mapy, hviezdne mapy, mapy gravitačnej sily, magnetické mapy alebo trojrozmerné digitálne topografické mapy.

„Deformovateľné zrkadlá“ (6) (známe tiež ako adaptívne optické zrkadlá) sú zrkadlá, ktoré majú:

a)

jedinú spojitú optickú odraznú plochu, ktorá sa dynamicky deformuje pôsobením jednotlivých krútiacich momentov alebo síl s cieľom kompenzovať skreslenia optického tvaru vĺn dopadajúcich na zrkadlo, alebo

b)

viacnásobné optické odrazné prvky, ktoré možno jednotlivo a dynamicky premiestňovať pôsobením krútiacich momentov alebo síl s cieľom kompenzovať skreslenia optického tvaru vĺn dopadajúcich na zrkadlo.

„Ochudobnený urán“ (0) je urán ochudobnený o izotop 235 na množstvo nižšie ako sa vyskytuje v prírode.

„Vývoj“ (všetky GTN NTN) sa vzťahuje na všetky etapy predchádzajúce sériovej výrobe, ako sú: návrh, výskum návrhu, analýzy návrhu, návrhové koncepcie, montáž a skúšanie prototypov, programy poloprevádzkovej výroby, údaje o dizajne, proces premeny údajov o dizajne na výrobok, návrh konfigurácie, návrh integrácie a dispozícia.

„Difúzne zváranie)“ (1 2 9) je molekulárne spájanie v tuhom skupenstve najmenej dvoch samostatných kovov do jedného kusa so silou spojenia ekvivalentnou sile najslabšieho materiálu.

„Digitálny počítač“ (4 5) je zariadenie, ktoré môže formou jednej alebo viacerých diskrétnych premenných vykonávať všetky ďalej uvedené postupy:

a)

prijímať údaje;

b)

ukladať údaje alebo príkazy do pevných alebo zmeniteľných (zapisovateľných) pamäťových zariadení;

c)

spracovávať údaje pomocou uloženej postupnosti inštrukcií, ktorá je meniteľná, a

d)

zabezpečovať výstup údajov.

:

Zmeny uloženej postupnosti inštrukcií zahŕňajú výmenu pevných pamäťových zariadení, nie však fyzickú zmenu zapojenia alebo prepojení.

„Rýchlosť digitálneho prenosu“ (def) je celková rýchlosť prenosu informácií v bitoch, ktoré sa priamo prenášajú na akékoľvek médium.

:

Pozri tiež „celkovú rýchlosť digitálneho prenosu“.

„Priamočinné hydraulické lisovanie“ (2) je proces deformácie, v ktorom sa využíva pružná membrána naplnená kvapalinou v priamom styku s obrobkom.

„Driftová rýchlosť“ (gyroskopu) (7) je zložka zotrvačníkového výkonu, ktorá je funkčne nezávislá od vstupnej rotácie. Je vyjadrená ako uhlová rýchlosť (IEEE STD 528 – 2001).

„Dynamické analyzátory signálu“ (3) sú „analyzátory signálu“, ktoré používajú techniku číslicového vzorkovania a transformácie s cieľom vytvoriť zobrazenie Foulierovho spektra daného tvaru vĺn vrátane informácií o amplitúde a o fáze.

:

Pozri tiež „analyzátory signálu“.

„Účinný gram“ (0 1) „špeciálneho štiepneho materiálu“ znamená:

a)

v prípade izotopov plutónia a uránu 233 hmotnosť izotopu v gramoch;

b)

v prípade uránu obohateného o jedno alebo viac percent izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobenú druhou mocninou jeho obohatenia vyjadrenou ako desatinný zlomok hmotnosti;

c)

v prípade uránu obohateného menej ako jedným percentom izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobená koeficientom 0,0001;

„Elektronický montážny celok“ (2 3 4 5) je určitý počet elektronických súčastí (t. j. ‚prvky obvodu‘, ‚samostatné súčasti‘, integrované obvody atď.) vzájomne spojených za účelom vykonávania a) špecifickej funkcie (funkcií), nahraditeľný ako celok a s možnosťou bežnej demontáže.

:

‚Prvok obvodu‘: jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

:

‚Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

„Elektronicky riaditeľná fázovaná anténová sústava“ (5 6) je anténa, ktorá vytvára lúč prostredníctvom spájania fáz, t. j. smer lúča je riadený koeficientmi komplexnej excitácie vyžarujúcich prvkov a smer tohto lúča sa dá meniť, a to jeho azimut, výška alebo obidvoje, použitím elektrického signálu pri vysielaní alebo príjme.

„Energetické materiály“ (1) sú látky alebo zmesi, ktoré chemicky reagujú a pritom uvoľňujú energiu požadovanú na plánované použitie. „Výbušniny“, „pyrotechnické látky“ a „propelenty“ sú podtriedou energetických materiálov.

„Koncové efektory“ (2) sú unášače, ‚aktívne nástrojové jednotky‘ a všetky iné nástroje pripojené k základovej doske na konci manipulačného ramena „robota“.

:

‚Aktívna nástrojová jednotka‘ je zariadenie na aplikáciu hnacej sily, energie procesu na obrobok alebo snímanie obrobku.

„Ekvivalentná hustota“ (6) je hmotnosť optiky na jednotkovú optickú plochu premietanú na optický povrch.

„Expertné systémy“ (7) sú systémy, ktoré poskytujú výsledky uplatňovaním pravidiel na údaje, ktoré sú uložené nezávisle od „programu“ a sú schopné vykonať akýkoľvek z týchto úkonov:

a)

automaticky modifikovať „zdrojový kód“ zavedený používateľom;

b)

poskytovať vedomosti spojené s určitou triedou problémov v kvázi-prirodzenom jazyku alebo

c)

získavať vedomosti potrebné pre ich rozvoj (symbolický tréning).

„Výbušniny“ (1) sú tuhé, kvapalné alebo plynné látky alebo zmesi látok, ktoré sa uplatňujú ako primárne, doplnkové alebo hlavné nálože v hlaviciach, demolačných a iných aplikáciách a sú určené na detonáciu.

„Systémy FADEC“ (7 9) sú systémy na digitálne riadenie motora s úplným oprávnením, t. j. digitálne elektronické systémy riadenia pre plynovú turbínu, ktoré sú schopné samostatne riadiť motor v celom jeho prevádzkovom rozsahu od požadovaného spustenia až po požadované odstavenie motora, za normálnych, ako aj poruchových prevádzkových podmienok.

„Odolnosť voči poruchám“ (4) je schopnosť počítačového systému po každej poruche ľubovoľnej súčasti hardvéru alebo „softvéru“ pokračovať v činnosti bez ľudského zásahu na danej úrovni služby, ktorá zabezpečuje: nepretržitosť prevádzky, integritu údajov a obnovenie služby v danom čase.

„Vláknité alebo vláknové materiály“ (0 1 8) zahŕňajú:

a)

nekonečné „monofibrilové vlákna“;

b)

nekonečné „priadze“ a „predpriadze“;

c)

„pásky“, textílie, nevrstvené rohože a pletivá;

d)

deky zo strihaných vlákien, deky zo striže, deky zo súdržných vlákien;

e)

monokryštalické alebo polykryštalické kovové vlákna (whiskre) ľubovoľnej dĺžky;

f)

aromatickú polyamidovú buničinu.

„Vrstvový integrovaný obvod“ (3) je sústava ‚prvkov obvodu‘ a kovových spojení vytvorených nanesením hrubej alebo tenkej vrstvy na izolačný „nosič“.

:

‚Prvok obvodu‘ je jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Pevný“ (5) znamená, že kódovací alebo zhusťovací algoritmus nedokáže prijímať zvonka dodávané parametre (napr. kódovacie alebo kľúčové premenné) a používateľ ho nemôže modifikovať.

„Sústava optických snímačov pre riadenie letov“ (7) je sieť distribuovaných optických snímačov, ktoré používajú „laserové“ lúče na zabezpečenie údajov pre riadenie letu v reálnom čase pre spracovanie na palube.

„Optimalizácia trasy letu“ (7) je postup, ktorý minimalizuje odchýlky od požadovanej štvorrozmernej trajektórie (priestor a čas), založený na maximalizovaní výkonu alebo efektívnosti z hľadiska úloh misie.

„Sústava ohniskovej roviny“ (6 8) je lineárna alebo dvojrozmerná rovinná vrstva alebo kombinácia rovinných vrstiev jednotlivých prvkov detektora so znakovou zobrazovacou elektronikou alebo bez nej, ktorá pracuje v ohniskovej rovine.

:

Nie je zámerom zaradiť sem sadu detektorov s jedným prvkom alebo ľubovoľné detektory s dvoma, tromi alebo štyrmi prvkami, ak sa časové oneskorenie a integrácia nevykonávajú v rámci tohto prvku.

„Relatívna šírka pásma“ (3 5) je „okamžitá šírka pásma“ rozdelená podľa stredovej frekvencie vyjadrená v percentách.

„Skákanie frekvencie“ (5) je forma „rozptýleného spektra“, pri ktorej je prenosová frekvencia jednotlivého komunikačného kanála nútená meniť sa náhodnou alebo pseudonáhodnou postupnosťou samostatných krokov.

„Doba prepínania frekvencie“ (3 5) je čas (t. j. oneskorenie) potrebný na prepnutie signálu z počiatočnej špecifikovanej výstupnej frekvencie na inú konečnú špecifikovanú výstupnú frekvenciu pri odchýlke maximálne ± 0,05 %. Položky so špecifikovaným frekvenčným rozsahom do ± 0,05 % od svojej stredovej frekvencie sa vymedzujú ako neschopné prepínať frekvenciu.

„Frekvenčný syntetizér“ (3) je akýkoľvek druh frekvenčného zdroja bez ohľadu na skutočne použitú techniku, poskytujúci mnohonásobnosť simultánnych alebo alternatívnych výstupných frekvencií z jedného alebo viacerých výstupov, ktoré sú riadené, odvodené alebo disciplinované menším počtom štandardných (alebo hlavných) frekvencií.

„Palivový článok“ (8) je elektrochemické zariadenie, ktoré premieňa chemickú energiu priamo na jednosmerný prúd v dôsledku spotreby paliva z vonkajšieho zdroja.

„Taviteľný“ (1) je taký, ktorý sa dá ďalej priečne viazať alebo ďalej polymerizovať (tvrdiť) prostredníctvom tepla, radiácie, katalyzátorov, a pod. alebo sa dá roztaviť bez pyrolýzy (zuhoľnatenia).

„Plynová atomizácia“ (1) je proces redukcie roztaveného prúdu kovovej zliatiny na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej pomocou prúdu plynu vysokého tlaku.

„Geograficky rozptýlená“ (6) je každá lokalita vzdialená od ktorejkoľvek inej viac ako 1 500 metrov v ľubovoľnom smere. Mobilné snímače sa vždy považujú za „geograficky rozptýlené“.

„Navádzacia sústava“ (7) sú systémy, ktoré integrujú proces merania a počítania polohy a rýchlosti vozidiel (t. j. navigáciu) s procesom počítania a vysielania príkazov do systémov letovej kontroly dopravných prostriedkov na korekciu trajektórie.

„Izostatické zahusťovanie za horúca“ (2) je proces stláčania odliatku pri teplotách nad 375 K (102 °C) v uzatvorenej dutej forme pomocou rôznych médií (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.), aby sa vo všetkých smeroch vyvinuli rovnaké sily na redukciu alebo elimináciu dutín v odliatku.

„Hybridný integrovaný obvod“ (3) je akákoľvek kombinácia integrovaného obvodu (obvodov) alebo integrovaného obvodu s ‚prvkami obvodu‘ alebo ‚samostatnými súčasťami‘ vzájomne spojenými na vykonávanie a) osobitnej funkcie (funkcií) a ktorá má všetky tieto vlastnosti:

a)

obsahuje najmenej jedno nezapuzdrené zariadenie;

b)

je spojená pomocou typických metód na výrobu IC;

c)

je vymeniteľná ako celok a

d)

za bežných okolností sa nedá rozobrať.

:

‚Prvok obvodu‘: jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

:

‚Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

„Zosilnenie obrazu“ (4) je spracovanie externe odvodených obrazov poskytujúcich informácie pomocou takých algoritmov ako sú: zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácia medzi doménami (napr. Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia). Nepatria sem algoritmy používajúce iba lineárnu alebo rotačnú transformáciu jednotlivého obrazu ako je konverzia, výber charakteristických znakov, registrácia alebo nesprávne kolorovanie.

„Imunotoxín“ (1) je konjugát jednobunkovej špecifickej monoklonálnej protilátky a „toxínu“ alebo „podjednotky toxínu“, ktoré selektívne pôsobí na choré bunky.

„Vo verejnej sfére“ (GTN NTN GSN), ako sa používa v tomto dokumente, znamená „technológia“ alebo „softvér“, ktoré sa bez obmedzenia poskytujú na ďalšie šírenie (obmedzenia na základe autorských práv neznamenajú, že „technológia“ alebo „softvér“ nie sú „vo verejnej sfére“).

„Ochrana informácií“ (4 5) sú všetky prostriedky a funkcie zabezpečujúce dostupnosť, dôvernosť alebo integritu informácií alebo komunikácií, okrem prostriedkov a funkcií určených na ochranu proti poruchám. Patrí sem „kryptografia“, „Aktivácia šifrovania“, ‚kryptoanalýza‘, ochrana proti ohrozujúcim emanáciám a počítačová bezpečnosť.

:

‚Kryptoanalýza‘: analýza šifrovaného systému alebo jeho vstupov a výstupov na odvodenie dôverných premenných alebo citlivých údajov vrátane nekódovaného textu.

„Okamžitá šírka pásma“ (3 5 7) je šírka pásma, v ktorej výkon zostáva konštantný v rozsahu 3 dB bez nastavovania iných prevádzkových parametrov.

„Rozsah prístroja“ (6) je uvedený jednoznačný rozsah zobrazovania radaru.

„Izolácia“ (9) sa nanáša na súčasti raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, prívody, skriňové uzávery, a obsahuje gumové tabule z vulkanizovanej alebo polovulkalizovanej kaučukovej zmesi obsahujúce izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány a klapky na odstránenie vnútorného napätia.

„Vnútorné obloženie“ (9) je vhodné ako prepojovacie rozhranie medzi tuhým palivom a plášťom alebo izolačnou vložkou. Obyčajne disperzia žiaruvzdorných alebo izolačných materiálov na báze kvapalného polyméru, napr. hydroxylovou skupinou ukončený polybutadién plnený uhlíkom (HTPD) alebo iný polymér s pridanými vytvrdzovacími činidlami nasprejovanými alebo nanesenými na vnútornú stranu plášťa.

„Magnetický gradiometer s vlastnou vodivosťou“ (6) je jednotlivý prvok snímajúci gradient magnetického poľa s pridruženou elektronikou, ktorého výstup je mierou gradientu magnetického poľa.

:

Pozri tiež „magnetický gradiometer“.

„Izolované živé kultúry“ (1) zahŕňajú živé kultúry v dormantnom stave a vo forme sušených prípravkov.

„Izostatické lisy“ (2) sú zariadenia schopné pretlačiť uzatvorenú dutinu cez rôzne médiá (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.) na vytvorenie rovnakého tlaku vo všetkých smeroch v dutine, pôsobiaceho na obrobok alebo materiál.

„Laser“ (0 2 3 5 6 7 8 9) je montážny celok zo súčastí, ktoré vytvárajú priestorovo aj časovo koherentné svetlo, ktoré je zosilnené vynútenou emisiou žiarenia.

:

Pozri tiež:

„Chemický laser“,

„Supervýkonný laser“,

„Prenosový laser“.

„Doba trvania laserového žiarenia“ (def) je doba, počas ktorej „laser“ vyžaruje „laserové“ žiarenie, čo pri „impulzných laseroch“ zodpovedá dobe, za ktorú sa vyšle jeden impulz alebo séria po sebe nasledujúcich impulzov.

„Prostriedky ľahšie ako vzduch“ (9) sú balóny a vzducholode, ktoré sú pri svojom nadnášaní závislé od horúceho vzduchu alebo od iných plynov ľahších ako vzduch, ako napríklad hélium alebo vodík.

„Lineárnosť“ (2) (obyčajne meraná ako nelineárnosť) je maximálna kladná alebo záporná odchýlka skutočnej charakteristiky (priemer hodnôt odčítaných na stupnici smerom nahor a nadol) od priamky umiestnenej tak, aby vyrovnala a minimalizovala maximálne odchýlky.

„Miestna sieť“ (4 5) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

a)

umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých ‚dátových zariadení‘ komunikovať priamo medzi sebou a

b)

je obmedzená na geografickú oblasť menšej veľkosti (napr. administratívna budova, závod, univerzitný areál, sklad).

:

‚Dátové zariadenie‘ je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií.

„Magnetické gradiometre“ (6) sú prístroje určené na zisťovanie priestorovej zmeny magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z viacerých „magnetometrov“ a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou gradientov magnetického poľa.

:

Pozri tiež „Vlastný magnetický gradiometer“.

„Magnetometre“ (6) sú prístroje určené na zisťovanie magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z jediného prvku na snímanie magnetického poľa a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou magnetického poľa.

„Operačná pamäť“ (4) je hlavná pamäť pre dáta alebo príkazy na rýchly prístup základnej jednotky počítača. Skladá sa z vnútornej pamäte „digitálneho počítača“ a akéhokoľvek jeho hierarchického rozšírenia, ako je rýchla vyrovnávacia pamäť, alebo nesekvenčne pripojená rozšírená pamäť.

„Materiály odolné voči korózii pôsobením UF6“ (0) môžu byť meď, nehrdzavejúca oceľ, hliník, oxid hlinitý, zliatiny hliníka, nikel alebo zliatina s obsahom 60 alebo viac hmotnostných % niklu a fluórované uhľovodíkové polyméry odolné voči UF6, podľa toho, čo je vhodné pre daný druh procesu separácie.

„Matrica“ (1 2 8 9) je v podstate kontinuálna fáza, ktorá vypĺňa priestor medzi časticami, whiskrami alebo vláknami.

„Neistota merania“ (2) je charakteristický parameter, ktorý udáva, v akom rozsahu sa okolo výstupnej hodnoty nachádza správna hodnota merateľnej premennej s úrovňou spoľahlivosti 95 %. Zahŕňa nekorigované systematické odchýlky, nekorigovaný mŕtvy chod a náhodné odchýlky (ref. ISO 10360-2 alebo VDI/VDE 2617).

„Mechanické legovanie“ (1) je proces legovania, ktorý je výsledkom spájania, lámania a opätovného spájania základného prášku a prášku predzliatiny mechanickým nárazom. Do zliatiny môžu byť zavedené nekovové častice pridaním príslušných práškov.

„Extrakcia taveniny“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia‘ a extrakcie stuhovitého zliatinového produktu vložením krátkeho segmentu rotujúceho schladeného bloku do kúpeľa roztavenej kovovej zliatiny.

:

‚Rýchle tuhnutie‘: tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

„Zvlákňovanie taveniny“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia‘ roztaveného kovového prúdu dopadajúceho na rotujúci schladený blok, pričom sa vytvára vločkovitý, stuhovitý alebo tyčovitý produkt.

:

‚Rýchle tuhnutie‘: tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

„Mikropočítačový mikroobvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „mnohočipový integrovaný obvod“ obsahujúci aritmetickú logickú jednotku (ALU) schopný vykonávať univerzálne inštrukcie z vnútornej pamäte, na údajoch nachádzajúcich sa vo vnútornej pamäti.

:

Vnútorná pamäť sa môže rozšíriť o vonkajšiu pamäť.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „mnohočipový integrovaný obvod“ s aritmetickou logickou jednotkou (ALU) schopný vykonávať sériu všeobecných inštrukcií z vonkajšej pamäte.

:

„Mikroprocesorový mikroobvod“ bežne nemá zabudovanú pamäť prístupnú používateľovi, hoci pamäť nachádzajúca sa na čipe sa môže použiť na vykonávanie jeho logickej funkcie.

:

Sem patria súbory čipov, ktoré sú navrhnuté tak, aby fungovali spoločne a zabezpečovali funkciu „mikroprocesorového mikroobvodu“.

„Mikroorganizmy“ (1 2) sú prírodné, zosilnené alebo modifikované baktérie, vírusy, mykoplazmy, baktérie rodu rickettsia, chlamýdie alebo huby buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami.

„Riadené strely“ (1 3 6 7 9) sú úplné raketové systémy a letecké dopravné systémy bez posádky, schopné dopraviť najmenej 500 kg užitočného zaťaženia do vzdialenosti najmenej 300 km.

„Monofibrilové vlákno (monofil)“ (1) alebo vlákno je najmenší prírastok vlákna, obyčajne s priemerom niekoľkých mikrometrov.

„Monolitický integrovaný obvod“ (3) je kombinácia pasívnych alebo aktívnych ‚prvkov obvodu‘ alebo oboch, ktoré:

a)

sú tvorené prostredníctvom difúznych procesov, implantačných procesov, procesov usadzovania v alebo na jedinom polovodivom kuse materiálu, takzvanom ‚čipe‘;

b)

možno považovať za neoddeliteľne združené a

c)

plnia funkciu (funkcie) obvodu.

:

‚Prvok obvodu‘ je jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Monospektrálne zobrazovacie snímače“ (6) sú schopné získavať obrazové údaje z jedného diskrétneho spektrálneho pásma.

„Mnohočipový integrovaný obvod“ (3) sú dva alebo viac „monolitických integrovaných obvodov“ pripojených na spoločný „nosič“.

„Multispektrálne zobrazovacie snímače“ (6) sú schopné simultánne alebo sériovo získavať obrazové údaje z dvoch alebo viacerých diskrétnych spektrálnych pásem. Snímače, ktoré majú viac ako dvadsať diskrétnych spektrálnych pásem, sa niekedy uvádzajú ako hyperspektrálne zobrazovacie snímače.

„Prírodný urán“ (0) je urán obsahujúci zmesi izotopov vyskytujúcich sa v prírode.

„Riadiaca jednotka prístupu do siete“ (4) je fyzikálne rozhranie so sieťou s distribuovaným spínaním. Používa spoločné médium, ktoré pracuje stále s rovnakou „rýchlosťou digitálneho prenosu“ a na prenos používa arbitráž (napr. v zmysle tokenu alebo nosiča). Nezávisle od iných vyberá pakety údajov alebo skupiny dát (napr. IEEE 802) adresované jednotke. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

„Neurónový počítač“ (4) je výpočtové zariadenie konštruované alebo upravené tak, aby imitovalo správanie sa neurónu alebo súboru neurónov, t. j. výpočtové zariadenie, ktoré sa vyznačuje schopnosťou svojho technického vybavenia modulovať hmotnosť a počet prepojení veľkého počtu zložiek výpočtu založených na predchádzajúcich údajoch.

„Jadrový reaktor“ (0) je celý reaktor schopný prevádzky tak, aby udržiaval riadenú autonómnu reťazovú štiepnu reakciu. „Jadrový reaktor“ zahŕňa všetky predmety v nádobe reaktora alebo k nemu priamo pripojené, zariadenie, ktoré reguluje hladinu výkonu v aktívnej zóne reaktora (štiepnom pásme reaktora) a súčasti, z ktorých obyčajne pozostáva, prichádzajú do priameho styku s primárnym chladiacim médiom, alebo regulujú primárne chladiace médium v aktívnej zóne reaktora.

„Numerické riadenie“ (2) je automatické riadenie procesu vykonávané zariadením, ktoré využíva numerické údaje obyčajne zavádzané počas prebiehajúcej operácie (ref. ISO 2382).

„Objektový kód“ (9) je zariadením vykonateľná forma vhodného vyjadrenia jedného alebo viacerých procesov [„zdrojový kód“ (zdrojový jazyk)], ktorú zostavil programovací systém.

„Optické zosilnenie“ (5) pri optických komunikačných prostriedkoch je technika zosilnenia, ktorá zavádza zosilnenie optických signálov, ktoré boli vygenerované samostatným optickým zdrojom, bez konverzie na elektrické signály t. j. s použitím polovodičových optických zosilňovačov a luminiscenčných zosilňovačov s optickými vláknami.

„Optický počítač“ (4) je počítač konštruovaný alebo modifikovaný tak, aby používal na zobrazenie údajov svetlo, a ktorého výpočtové logické prvky sú založené na priamo prepojených optických zariadeniach.

„Optický integrovaný obvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „hybridný integrovaný obvod“ obsahujúci jednu alebo viacero častí navrhnutých tak, aby fungovali ako fotosnímač alebo fotovysielač alebo aby vykonávali optickú alebo elektrooptickú funkciu (funkcie).

„Optické prepínanie“ (5) je trasovanie alebo prepínanie signálov v optickej forme bez konvertovania na elektrické signály.

„Celková hustota prúdu“ (3) je celkový počet ampér-závitov v cievke (t. j. súčet počtu závitov vynásobený maximálnym prúdom prenášaným každým závitom) vydelený celkovým prierezom cievky (pozostávajúcej zo supravodivých vlákien, kovovej matrice, v ktorej sú tieto supravodivé vlákna uložené, zapuzdrovacieho materiálu, všetkých chladiacich kanálov atď.).

„Účastnícky štát“ (7 9) je štát podieľajúci sa na Wassenaarskom usporiadaní.

„Špičkový výkon“ (6) je najvyšší výkon dosiahnutý počas „doby trvania laserového žiarenia“.

„Osobná sieť“ (5) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

a)

umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých alebo vzájomne prepojených ‚dátových zariadení‘ komunikovať priamo medzi sebou a

b)

je obmedzený na prenos údajov medzi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti jednotlivej osoby alebo ovládača zariadenia (napr. jednej miestnosti, kancelárie alebo vozidla).

:

‚Dátové zariadenie‘ je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií.

„Riadenie výkonu“ (7) je menenie prenášaného výkonu signálu výškomeru tak, aby sa výkon prijímaný vo výške „lietadla“ vždy nachádzal na minimálnej hodnote nevyhnutnej na stanovenie výšky.

„Prevodníky tlaku“ (2) sú zariadenia, ktoré konvertujú namerané hodnoty tlaku na elektrický signál.

„Vopred separované“ (0 1) je použitie akéhokoľvek procesu určeného na zvýšenie koncentrácie sledovaného izotopu.

„Primárna letová kontrola“ (7) je stabilita „lietadla“ alebo riadenie manévrovateľnosti využívajúca generátory sily/momentu, t. j. vektorovanie aerodynamických kormidiel alebo ťahu pohonu.

„Základný prvok“ (4) ako sa používa v kategórii 4 je „základný prvok“, keď hodnota jeho náhrady predstavuje viac ako 35 % celkovej hodnoty systému, ktorého je prvkom. Hodnota prvku je cena, ktorú za prvok zaplatil výrobca systému alebo systémový integrátor. Celková hodnota je bežná medzinárodná predajná cena pre nespriaznené strany v mieste výroby alebo zostavovania zásielky.

„Výroba“ (GTN NTN A11) sú všetky výrobné fázy ako sú: zostavenie, výrobná technika, výroba, integrácia, montáž, kontrola, skúšanie a záruka kvality.

„Výrobné príslušenstvo“ (1 7 9) sú nástroje, šablóny, upínacie prípravky, vretená, tŕne, formy, lisovnice, raznice, vyrovnávacie mechanizmy, skúšobné zariadenia, ostatné strojné zariadenia a ich súčasti, s obmedzením na tie, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené na „vývoj“ alebo na jednu alebo viac etáp „výroby“.

„Výrobné zariadenie“ (7 9) je „výrobné príslušenstvo“ a jeho osobitne navrhnutý softvér integrovaný do inštalácií na „vývoj“ jednej alebo viacerých etáp „výroby“.

„Program“ (2 6) je postupnosť inštrukcií na realizáciu procesu v podobe vykonateľnej elektronickým počítačom alebo zmeniteľnej do takejto podoby.

„Kompresia impulzu“ (6) je kódovanie a spracovanie radarového signálneho impulzu s dlhou dobou trvania na impulz s krátkou dobou trvania pri zachovaní výhod vysokej energie impulzu.

„Doba trvania impulzu“ (6) je doba trvania „laserového“ impulzu meraná na úrovni celkovej šírky pásma a pri polovičnej intenzite (FHWI).

„Impulzný laser“ (6) je „laser“ s „dobou trvania impulzu“ 0,25 sekundy alebo menej.

„Kvantová kryptografia“ (5) je skupina techník na vytvorenie spoločne používaného kľúča pre „kryptografiu“ na základe merania kvantovo-mechanických vlastností fyzikálneho systému (vrátane tých fyzikálnych vlastností, ktoré sa výslovne riadia kvantovou optikou, kvantovou teóriou poľa alebo kvantovou elektrodynamikou).

„Agilita radarovej frekvencie“ (6) je každá technika, ktorá v pseudonáhodnom slede mení nosnú frekvenciu impulzného rádiolokačného vysielača medzi impulzmi alebo medzi skupinami impulzov o hodnotu rovnú alebo väčšiu, ako je šírka pásma impulzu.

„Rozptýlené spektrum radaru“ (6) je každá modulačná technika šírenia energie pochádzajúcej zo signálu s relatívne úzkym frekvenčným pásmom na oveľa širšie pásmo frekvencií použitím náhodného alebo pseudonáhodného kódovania.

„Citlivosť na žiarenie“ (6) je radiačná citlivosť (mA/W) = 0,807 × (vlnová dĺžka v nanometroch) × kvantová účinnosť (QE)

:

Kvantová účinnosť sa bežne vyjadruje ako percentuálny podiel; na účely tohto vzorca sa však QE vyjadrí ako desatinné číslo menšie ako jeden, napr. 78 % bude 0,78.

„Šírka pásma v reálnom čase“ (3) pre „analyzátory dynamického signálu“ je najširší frekvenčný rozsah, ktorý je analyzátor schopný zobraziť alebo odoslať do veľkokapacitnej pamäte bez toho, aby spôsobil akúkoľvek nespojitosť v analýze vstupných údajov. V prípade analyzátorov s viac ako jedným kanálom sa na výpočet používa tá konfigurácia kanálov, ktorá poskytuje najväčšiu „šírku pásma v reálnom čase“.

„Spracovanie v reálnom čase“ (2 6 7) je spracovanie údajov počítačovým systémom zabezpečujúce požadovanú úroveň služby ako funkciu disponibilných zdrojov počas garantovanej doby odozvy bez ohľadu na zaťaženie systému pri stimulácii vonkajšou udalosťou.

„Opakovateľnosť“ (7) je blízkosť zhody medzi opakovanými meraniami rovnakej premennej v rovnakých prevádzkových podmienkach, ak medzi meraniami nastanú zmeny alebo neprevádzkové obdobia. (pozri: IEEE STD 528 – 2001 (štandardná odchýlka 1 sigma).

„Vyžadované“ (GTN 1-9) sa vzhľadom na „technológiu“ vzťahuje iba na tú časť „technológie“, ktorá osobitne zodpovedá za dosiahnutie alebo rozšírenie úrovne riadeného výkonu, charakteristík alebo funkcií. Takáto „vyžadovaná“„technológia“ môže byť spoločná pre rôzne tovary.

„Citlivosť“ (2) je najmenší prírastok meracieho zariadenia; v prípade digitálnych prístrojov je to najmenší platný bit (pozri ANSI B-89.1.12).

„Látky na potláčanie nepokojov“ (1) sú látky, ktoré za predpokladaných podmienok použitia na účely potláčania nepokojov vytvárajú u ľudí rýchle zmyslové podráždenie alebo paralyzačné fyzické účinky, ktoré zmiznú krátko po ukončení expozície.

:

Slzotvorné plyny sú podmnožinou „látok na potláčanie nepokojov“.

„Robot“ (2 8) je manipulačný mechanizmus, ktorý môže mať spojitú trasu alebo je typu bod-bod, môže používať snímače a má všetky tieto vlastnosti:

a)

je polyfunkčný;

b)

je prostredníctvom variabilných pohybov v trojrozmernom priestore schopný polohovať alebo priestorovo orientovať materiál, súčiastky, nástroje alebo zvláštne zariadenia;

c)

má zabudované tri alebo viac servozariadení s uzatvorenou alebo otvorenou slučkou, ktoré môže obsahovať krokové motory, a

d)

je vybavený „programovateľnosťou dostupnou používateľovi“ prostredníctvom reprodukčnej metódy alebo prostredníctvom elektronického počítača, ktorým môže byť programovateľná logická riadiaca jednotka, t. j. bez mechanického zásahu.

:

Uvedená definícia nezahŕňa nasledovné zariadenia:

1.

manipulačné mechanizmy, ktoré sú ovládateľné iba manuálne/teleoperátorom;

2.

manipulačné mechanizmy s fixnou postupnosťou, čo sú automatizované pohyblivé zariadenia, pracujúce v súlade s mechanicky fixne naprogramovanými pohybmi. Program je mechanicky obmedzený mechanickými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Sled pohybov a výber dráh alebo uhlov nie je variabilný ani meniteľný mechanickými, elektronickými alebo elektrickými prostriedkami;

3.

mechanicky ovládané manipulačné mechanizmy s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi;

Program je mechanicky obmedzený pevnými, ale nastaviteľnými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Postupnosť pohybov a výber dráh alebo uhlov je v rámci pevnej štruktúry programu variabilná. Zmeny alebo úpravy štruktúry programu (napr. zmeny kolíkov alebo výmeny vačiek) v jednej alebo viacerých pohybových osiach sa vykonávajú iba mechanickými operáciami;

4.

manipulačné mechanizmy bez servoriadenia s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatizovanými pohyblivými zariadeniami pracujúcimi v súlade s mechanicky pevne naprogramovanými pohybmi. Program je variabilný, ale postupnosť pokračuje iba prostredníctvom binárneho signálu z mechanicky pevných elektrických binárnych zariadení alebo nastaviteľných zarážok;

5.

stohovacie žeriavy vymedzené ako manipulačné systémy s karteziánskymi súradnicami vyrábané ako neoddeliteľná súčasť vertikálneho zoskupenia zásobníkov a konštruované tak, aby umožňovali prístup k obsahu týchto zásobníkov určených na skladovanie alebo vyhľadávanie.

„Rotačná atomizácia“ (1) je proces určený na redukciu prúdu alebo nádrže roztaveného kovu na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej prostredníctvom odstredivej sily.

„Predpriadza“ (1) je zväzok (obvykle 12 120) približne rovnobežných ‚prameňov‘.

:

‚Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

„Radiálne hádzanie“ (2) (nesústredený beh) je radiálny posuv na jednu otáčku hlavného vretena meraný v rovine kolmej na os vretena v bode na vonkajšom alebo vnútornom skúšanom povrchu otáčania (pozri: ISO 230/1 1986, odsek 561).

„Koeficient mierky“ (gyroskop alebo akcelerometer) (7) je pomer zmeny výstupu ku zmene vstupu, ktorý sa má merať. Koeficient mierky sa obyčajne vyhodnocuje ako sklon priamky, ktorý možno prispôsobiť metódou najmenších štvorcov voči vstupno-výstupným údajom získaným cyklickým obmieňaním vstupu v celom vstupnom rozsahu.

„Doba nastavenia“ (3) je doba potrebná na to, aby výstup dosiahol úroveň v rozsahu polovice bitu konečnej hodnoty pri prepínaní medzi ľubovoľnými dvoma úrovňami prevodníka.

„SHPL“ je ekvivalentom „supervýkonného laseru“.

„Analyzátory signálu“ (3) sú prístroje schopné merať a zobrazovať základné vlastnosti jednofrekvenčných zložiek viacfrekvenčných signálov.

„Spracovanie signálu“ (3 4 5 6) je spracovanie externe derivovaných signálov obsahujúcich informácie takými algoritmami, ako je zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácie medzi doménami (napr. rýchla Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia).

„Softvér“ (všetky GSN) je skupina jedného alebo viacerých „programov“ alebo ‚mikroprogramov‘ zabudovaných v ľubovoľnom hmotnom médiu jazykového objektu.

:

‚Mikroprogram‘ je sled základných inštrukcií uložených v špeciálnej pamäti, ktorých vykonanie sa vyvoláva zavedením referenčnej inštrukcie do registra inštrukcií.

„Zdrojový kód“ (alebo zdrojový jazyk) (6 7 9) je vhodné vyjadrenie jedného alebo viacerých procesov, ktoré možno pomocou programovacieho systému previesť do formy, ktorú vie zariadenie vykonať [„objektový kód“ (alebo objektový jazyk)].

„Kozmická loď“ (7 9) sú aktívne a pasívne satelity a vesmírne sondy.

„Určené na vesmírne použitie“ (3 6 8) sa vzťahuje na produkty navrhnuté, vyrobené a odskúšané tak, aby spĺňali zvláštne elektrické, mechanické alebo environmentálne požiadavky na používanie pri vypúšťaní a rozmiestňovaní satelitov alebo systémov pre lety vo veľkých výškach pôsobiacich vo výškach 100 km a vyššie.

„Špeciálny štiepny materiál“ (0) je plutónium 239, urán 233, „urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ a každý materiál, ktorý uvedené látky obsahuje.

„Špecifický modul“ (0 1 9) je Youngov modul v pascaloch, rovnajúci sa N/m2 delený mernou hmotnosťou v N/m3 meranou pri teplote (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.

„Špecifická pevnosť v ťahu“ (0 1 9) je medza pevnosti v ťahu v pascaloch, rovnajúca sa N/m2 delená mernou hmotnosť v N/m3 meranou pri teplote (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.

„Splošťovacie chladenie“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia‘ roztaveného prúdu kovu narážajúceho na chladený blok, pričom vzniká vločkovitý produkt.

:

‚rýchle tuhnutie‘ je tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

„Rozptýlené spektrum“ (5) je technika, ktorou sa energia v pomerne úzkopásmovom komunikačnom kanáli rozptýli do oveľa širšieho energetického spektra.

Radar s „rozptýleným spektrom“ (6) – pozri „Rozptýlené spektrum radaru“.

„Stabilita“ (7) je štandardná odchýlka (1 sigma) variácie určitého parametra od jeho kalibrovanej hodnoty nameraná za ustálených teplotných podmienok. Možno ju vyjadriť ako funkciu času.

„Štáty, ktoré (nie) sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ (1), sú tie štáty, pre ktoré Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní (ne)nadobudol platnosť.

„Substrát“ (3) je tabuľa základného materiálu s prepojovacou štruktúrou alebo bez nej, na ktorej alebo v ktorej môžu byť umiestnené ‚samostatné súčasti‘, integrované obvody alebo oboje.

:

‚Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

:

‚Prvok obvodu‘: jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Predlisky substrátu“ (6) sú monolitické zlúčeniny s rozmermi vhodnými na výrobu optických prvkov ako sú zrkadlá alebo optické okná.

„Podjednotka toxínu“ (1) je štrukturálne a funkčne oddelená súčasť celého „toxínu“.

„Vysokolegované zliatiny“ (2 9) sú zliatiny na báze niklu, kobaltu alebo železa vyznačujúce sa vyššou pevnosťou, než ľubovoľné zliatiny radu AISI 300 pri teplotách nad 922 K (649 °C) v drsných vonkajších a prevádzkových podmienkach.

„Supravodivé“ (1 3 5 6 8) sú materiály, t. j. kovy, zliatiny alebo zlúčeniny, ktoré môžu úplne stratiť elektrický odpor, t. j. ktoré môžu nadobudnúť nekonečnú elektrickú vodivosť a prenášať veľmi veľké elektrické prúdy bez zahrievania Joulovým teplom.

:

„Supravodivý“ stav materiálu individuálne charakterizuje „kritická teplota“, kritické magnetické pole, ktoré je funkciou teploty, a kritická hustota prúdu, ktorá je však funkciou magnetického poľa aj teploty.

„Supervýkonný laser“ („SHPL“) (6) je „laser“ schopný dodávať celú alebo ľubovoľnú časť výstupnej energie nad jeden kJ do 50 milisekúnd alebo ktorého priemerný výkon alebo výkon so stálou vlnou je vyšší ako 20 kW.

„Superplastické tvarovanie“ (1 2) je deformačný proces využívajúci teplo v prípade kovov, ktoré sú bežne charakterizované nízkymi hodnotami predlžovania (menej ako 20 %) pri bode lámavosti stanovenom pri izbovej teplote metódou konvenčného skúšania pevnosti v ťahu, ktorého cieľom je dosiahnuť počas spracovania predĺženia, ktoré sú najmenej dvojnásobkom takýchto hodnôt.

„Symetrický algoritmus“ (5) je šifrovací algoritmus, ktorý používa rovnaký kľúč pre šifrovanie aj dešifrovanie.

:

„Symetrický algoritmus“ sa bežne používa pre dôvernosť údajov.

„Sledovanie systému“ (6) je spracovaná, korelovaná (fúziou cieľových údajov radaru s plánovanou polohou letu) a aktualizovaná správa o letovej polohe lietadla, ktorú majú k dispozícii dispečeri v stredisku riadenia letovej prevádzky.

„Počítač so systolickým poľom“ (4) je počítač, v ktorom môže používateľ dynamicky ovládať tok a modifikáciu údajov na úrovni logického obvodu (hradla).

„Páska“ (1) je materiál tkaný z prepletených alebo jednosmerných „monofibrilových vlákien“, ‚prameňov‘, „predpriadzí“, „kúdelí“ alebo „priadzí“ atď., ktoré sú obyčajne predimpregnované živicou.

:

‚Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

„Technológia“ (všetky GTN NTN) sú špecifické informácie nevyhnutné pre „vývoj“, „výrobu“, alebo „používanie“ tovarov. Tieto informácie majú formu ‚technických údajov‘ alebo ‚technickej pomoci‘.

:

‚Technická pomoc‘ môže mať formu inštrukcií, zručností, odbornej prípravy, pracovných znalostí a poradenských služieb a môže v sebe zahŕňať aj prenos ‚technických údajov‘.

:

‚Technické údaje‘ môžu mať podobu technických výkresov, plánov, schém, modelov, vzorcov, tabuliek, konštrukčných návrhov a špecifikácií, príručiek a inštrukcií zapísaných alebo zaznamenaných na iných médiách alebo zariadeniach ako je disk, páska alebo trvalá pamäť.

„Preklápacie vreteno“ (2) je vreteno na upnutie nástroja, ktoré počas procesu obrábania mení uhlovú polohu svojej stredovej čiary vzhľadom k ľubovoľnej inej osi.

„Časová konštanta“ (6) je čas, ktorý uplynie od použitia svetelného podnetu, po moment, keď prírastok prúdu dosiahne hodnotu 1 1/e násobku konečnej hodnoty (t. j. 63 % konečnej hodnoty).

„Koncový vodiaci prstenec“ (9) je statická prstencová súčiastka (pevná alebo segmentovaná), ktorá je pripojená k vnútornému povrchu krytu motora turbíny, alebo prvok na vonkajšom konci lopatky turbíny, ktorý primárne poskytuje vzduchotesný uzáver medzi statickými a rotujúcimi súčasťami.

„Úplné riadenie letu“ (7) je automatizované riadenie stavových premenných „lietadla“ a letovej dráhy na dosiahnutie cieľov misie reagujúce na zmeny údajov o cieľoch, nebezpečenstvách a iných „lietadlách“ v reálnom čase.

„Celková rýchlosť digitálneho prenosu“ (5) je počet bitov vrátane kódovania linky, overheadu atď. za jednotku času, ktorá uplynie pri prechode medzi príslušným vybavením v systéme digitálneho prenosu.

:

Pozri tiež „rýchlosť digitálneho prenosu“.

„Kúdeľ“ (1) je zväzok „monofibrilových vlákien“ obyčajne približne rovnobežných.

„Toxíny“ (1 2) sú toxíny vo forme zámerne izolovaných prípravkov alebo zmesí bez ohľadu na spôsob výroby, iné ako toxíny prítomné ako kontaminanty iných materiálov, ako sú patologické vzorky, úroda, potraviny alebo semeništia „mikroorganizmov“.

„Prenosový laser“ (6) je „laser“, v ktorom sa vzorky emitované „laserom“ excitujú prenosom energie prostredníctvom zrážky atómu alebo molekuly neemitovanej laserovým lúčom s „laserom“ emitovanými vzorkami atómov alebo molekúl.

„Laditeľný“ (6) je schopnosť „lasera“ produkovať kontinuálny výkon na všetkých vlnových dĺžkach v rozsahu niekoľkých prechodov „lasera“. Čiarovo voliteľný „laser“ produkuje diskrétne vlnové dĺžky v rámci jedného prechodu „lasera“ a nepovažuje sa za „laditeľný“.

„Letecký dopravný systém bez posádky“ (UAV) (9) je akékoľvek lietadlo, ktoré je schopné vzlietnuť a vydržať riadený let a navigáciu bez prítomnosti človeka na palube.

„Urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ (0) je urán obsahujúci izotopy 235, 233 alebo obidva v takom množstve, že relatívne zastúpenie súčtu týchto izotopov voči izotopu 238 je vyššie ako pomer izotopu 235 k izotopu 238, ktorý sa vyskytuje v prírode (pomer izotopov 0,71 %).

„Používanie“ (všetky GTN NTN) je prevádzkovanie, inštalovanie (vrátane inštalovania na mieste), údržba (kontrola), oprava, generálna oprava a renovácia.

„Programovateľnosť dostupná používateľovi“ (6) je vlastnosť umožňujúca používateľovi vkladať, opravovať alebo nahrádzať „programy“ inými spôsobmi ako:

a)

fyzickou zmenou zapojenia alebo prepojení alebo

b)

nastavením funkčných kontrol vrátane zadania parametrov.

„Vakcína“ (1) je liečivý produkt farmaceutického zloženia s licenciou alebo s povolením na predaj alebo klinické skúšanie regulačných orgánov buď v krajine svojej výroby alebo použitia, ktorý je určený na stimuláciu ochrannej imunologickej reakcie u ľudí alebo zvierat s cieľom zabrániť ochoreniu tých, ktorým bola podaná.

„Vákuová atomizácia“ (1) je proces redukcie prúdu roztaveného kovu na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej rýchlym vývinom rozpusteného plynu pôsobením vákua.

„Nosné plochy s meniteľnou geometriou“ (7) je používanie klapiek alebo vyvažovacích plôšok s odtokovou hranou, slotov s vodiacou hranou alebo sklopnej prednej časti, ktorých polohu možno regulovať počas letu.

„Priadza“ (1) je zväzok spletených ‚prameňov‘.

:

‚Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obyčajne vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

KATEGÓRIA 0

JADROVÉ MATERIÁLY, ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

0A
Systémy, zariadenia a súčasti

0A001
„jadrové reaktory“ a ich osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a)

„jadrové reaktory“;

b)

kovové nádoby alebo ich v závode vyrobené hlavné časti vrátane hlavy nádoby reaktora pre tlakovú nádobu reaktora, osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktívnu zónu „jadrového reaktora“;

c)

manipulačné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vkladanie paliva do alebo vyberanie z „jadrového reaktora“;

d)

regulačné tyče osobitne navrhnuté alebo upravené na riadenie štiepneho procesu v „jadrovom reaktore“, ich podporné alebo závesné konštrukcie, mechanizmus pohonu tyčí a vodiace rúrky tyčí;

e)

tlakové rúrky osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články a primárne chladiace médium v „jadrovom reaktore“ pri prevádzkovom tlaku vyššom ako 5,1 MPa;

f)

zirkóniový kov a zliatiny vo forme rúrok alebo sústav rúrok s pomerom hafnia a zirkónia menej ako 1 : 500 hmotnostných dielov, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“;

g)

čerpadlá pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média „jadrových reaktorov“;

h)

‚vnútorné časti reaktorov‘ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ vrátane podporných stĺpov pre aktívnu zónu reaktora, palivových kanálikov, tepelných štítov, usmerňovačov toku, platní roštu aktívnej zóny reaktora a platní difúzora;

:

V 0A001.h) ‚vnútorné časti jadrového reaktora‘ sú každá väčšia konštrukcia v nádobe reaktora, ktorá má jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.

i)

výmenníky tepla (parné generátory) osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“;

j)

prístroje na detekciu a meranie neutrónov osobitne navrhnuté alebo upravené na stanovovanie úrovne toku neutrónov v aktívnej zóne „jadrového reaktora“.

0B
Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

0B001
Závod na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ a „špeciálnych štiepnych materiálov“, a jeho osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a)

Závod osobitne navrhnutý na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ a „špeciálnych štiepnych materiálov“:

1.

závod na separáciu izotopov plynovou odstredivkou;

2.

závod na separáciu izotopov difúziou plynov;

3.

závod na aerodynamickú separáciu izotopov;

4.

závod na separáciu izotopov chemickou výmenou;

5.

závod na separáciu izotopov výmenou iónov;

6.

závod na separáciu izotopov atómovým „laserom“ v parnej fáze (AVLIS);

7.

závod na separáciu izotopov molekulárnym „laserom“ (MLIS);

8.

závod na separáciu plazmy;

9.

závod na elektromagnetickú separáciu izotopov.

b)

Plynové odstredivky, sústavy a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces separácie izotopov plynovou odstredivkou:

:

V 0B001.b) ‚materiál s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘ je akýkoľvek z týchto materiálov:

a)

oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu s medzou pevnosti v ťahu 2 050 MPa alebo vyššou;

b)

hliníkové zliatiny s medzou pevnosti v ťahu 460 MPa alebo vyššou alebo

c)

„vláknité alebo vláknové materiály“ so „špecifickým modulom“ vyšším ako 3,18 × 106 m a so „špecifickou pevnosťou v ťahu“ vyššou ako 76,2 × 103 m;

1.

plynové odstredivky;

2.

kompletné rotorové sústavy;

3.

rúrkové valce rotora s hrúbkou steny 12 mm alebo menej, o priemere 75 mm až 400 mm, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

4.

krúžky alebo vlnovce s hrúbkou steny 3 mm alebo menej, o priemere 75 mm až 400 mm, navrhnuté tak, aby miestne podopierali rúrku rotora alebo aby sa spojilo niekoľko rúrok vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

5.

usmerňovače toku o priemere 75 mm až 400 mm určené pre montáž do rúrky rotora, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

6.

horné alebo spodné uzávery o priemere 75 mm až 400 mm lícujúce s koncami rúrky rotora, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

7.

magnetické závesné ložiská pozostávajúce z kruhového prstencového magnetu zaveseného v plášti vyrobenom z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránenom, s obsahom tlmiaceho média a s magnetickou spojkou s pólovým nadstavcom alebo s druhým magnetom namontovaným na hornom uzávere rotora;

8.

osobitne upravené ložiská pozostávajúce z montážneho celku s otočným uzáverom namontovaným na tlmiči;

9.

molekulové čerpadlá pozostávajúce z valcov s vnútorne obrobenými alebo pretláčanými skrutkovitými žliabkami a vnútorne opracovanými otvormi;

10.

prstencovité statory motora pre viacfázové striedavé motory s hysteréziou (alebo reluktanciou) pre synchrónny chod vo vákuu vo frekvenčnom rozsahu 600 až 2 000 Hz a vo výkonovom rozsahu 50 až 1 000 voltampérov;

11.

plášť/recipienty odstredivky, do ktorých sa umiestni súprava rúrok rotora plynovej odstredivky pozostávajúcej z tuhého valca s hrúbkou steny do 30 mm s presne opracovanými koncami a vyrobené z alebo chránené „materiálmi odolnými voči korózii pôsobením UF6“;

12.

lopatky pozostávajúce z rúrok o vnútornom priemere do 12 mm na extrakciu plynného UF6 z rúrok rotora odstredivky pomocou Pitotovej trubice vyrobenej z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránenej;

13.

meniče frekvencie (konvertory alebo invertory) osobitne navrhnuté alebo upravené na napájanie statorov motorov na obohatenie plynovej odstredivky, ktorá má všetky nasledujúce vlastnosti a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti:

a)

viacfázový výstup 600 až 2 000 Hz;

b)

regulácia frekvencie lepšia ako 0,1 %;

c)

harmonické skreslenie menšie ako 2 % a

d)

účinnosť vyššia ako 80 %;

14.

vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené s priemerom 10 až 160 mm.

c)

Príslušenstvo a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plynnou difúziou:

1.

bariéry pre plynnú difúziu vyrobené z poréznych kovových, polymérových alebo keramických „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ s veľkosťou pórov 10 až 100 Nm, o hrúbke 5 mm alebo menej, a v prípade rúrkovitých tvarov o priemere 25 mm alebo menej;

2.

telesá plynových difúzorov vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

3.

kompresory (objemové, odstredivé a axiálne) alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 1 m3/min. alebo viac UF6 a s výtlačným tlakom až 666,7 kPa, vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

4.

rotačné upchávky hriadeľa pre kompresory a dúchadlá uvedené v 0B001.c)3 a navrhnuté pre rýchlosť vnikania pufrového plynu nižšiu ako 1 000 cm3/min.;

5.

výmenníky tepla vyrobené z hliníka, medi, niklu alebo zliatin s obsahom niklu viac ako 60 %, alebo kombinácie týchto kovov v podobe plátovaných rúrok, navrhované do prevádzky pri nižšom ako atmosférickom tlaku s rýchlosťou úniku, ktorá obmedzuje nárast tlaku na menej ako 10 Pa za hodinu pri rozdiele tlakov 100 kPa;

6.

vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené priemerom 40 až 1 500 mm.

d)

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces aerodynamického oddeľovania:

1.

oddeľovacie dýzy pozostávajúce zo štrbinovitých zakrivených kanálikov s polomerom zakrivenia menej ako 1 mm, odolné voči korózii pôsobením UF6, a vybavené reznými hranami nachádzajúcimi sa v dýze, ktoré oddeľujú plyn prúdiaci dýzou do dvoch prúdov;

2.

prúdením poháňané valcovité alebo kónické rúrky (vírivé rúrky) s tangenciálnym vstupom, vyrobené z a chránené „materiálmi odolnými voči korózii pôsobením UF6“ s priemerom 0,5 až 4 cm a s pomerom dĺžky a priemeru 20:1 alebo menej a s jedným alebo viacerými tangenciálnymi vstupmi;

3.

kompresory (objemové, odstredivé a axiálne) alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 2 m3/min. alebo viac, vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4.

výmenníky tepla vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

5.

plášte prvkov aerodynamického oddeľovania vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, v ktorých budú umiestnené vírivé rúrky alebo oddeľovacie dýzy;

6.

vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, s priemerom 40 až 1 500 mm;

7.

procesné systémy na oddeľovanie UF6 z nosného plynu (vodík alebo hélium) na obsah UF6 1 ppm alebo menej vrátane:

a)

kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo menej;

b)

jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo menej;

c)

jednotiek so separačnými dýzami a vírivými rúrkami určených na oddeľovanie UF6 od nosného plynu;

d)

vymrazovačov UF6 schopných dosahovať teploty 253 K (– 20 °C) alebo menej.

e)

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania s chemickou výmenou:

1.

rýchlovýmenné kvapalinové pulzačné kolóny s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo alebo nimi chránené);

2.

rýchlovýmenné kvapalinové odstredivé reaktory s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo alebo nimi chránené);

3.

elektrochemické redukčné články odolné voči koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej určenej na redukciu uránu z jedného mocenstva na iné;

4.

podávacie zariadenie pre elektrochemické redukčné články na odstránenie U+4 z organického prúdu pre tie časti, ktoré prichádzajú do styku s technologickou parou, sú vyrobené z vhodných materiálov alebo sú nimi chránené (napr. sklo, fluórokarbónové polyméry, polyfenylsulfát, polyétersulfón a grafit impregnovaný živicou);

5.

systémy na prípravu nástreku pre výrobu roztoku chloridu uránového vysokej čistoty, pozostávajúce zo zariadenia na rozpúšťanie, na extrakciu rozpúšťadlom a/alebo výmenu iónov na čistenie a elektrolyzéry na redukciu uránu U+6 alebo U+4 na U+3;

6.

systémy na oxidáciu uránu U+3 na U+4.

f)

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania pomocou výmeny iónov:

1.

rýchlo reagujúce živice na výmenu iónov, pelikulárne alebo pórovité makroretikulárne živice, ktorých aktívne chemické výmenné skupiny sa obmedzujú na povrchovú vrstvu neaktívnej pórovitej nosnej štruktúry a iných kompozitných štruktúr v ľubovoľnej vhodnej forme vrátane častíc alebo vlákien o priemere 0,2 mm alebo menej, odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej a navrhnuté tak, aby ich polčas rýchlosti výmeny bol kratší ako 10 sekúnd a aby boli schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);

2.

ionexové kolóny (cylindrické) o priemere nad 1 000 mm vyrobené z materiálov odolných voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej alebo nimi chránené (napr. titán alebo fluórokarbónové plasty), schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlakoch nad 0,7 MPa;

3.

refluxné systémy na výmenu iónov (systémy na chemickú alebo elektrochemickú oxidáciu alebo redukciu) na regeneráciu chemických redukčných alebo oxidačných činidiel používaných v ionexových obohacovaných kaskádach.

g)

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania izotopov atómovým „laserom“ v parnej fáze (AVLIS):

1.

vysokovýkonné stripovacie alebo rastrovacie delá s elektrónovým lúčom s užitočným výkonom nad 2,5 kW/cm na použitie v systémoch na odparovanie uránu;

2.

systémy na manipuláciu tekutého kovového uránu určené pre roztavený urán alebo zliatiny uránu, pozostávajúce z téglikov vyrobených z vhodných materiálov odolných voči teplu a korózii alebo nimi chránených (napr. tantal, ytriom potiahnutý grafit, grafit obalený oxidmi iných kovov vzácnych zemín alebo ich zmesami) a zo zariadenia na chladenie týchto téglikov;

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 2A225.

3.

kolektorové systémy produktu a zvyškov vyrobené z materiálov odolných voči teplu a korózii pôsobením parného alebo kvapalného uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal alebo nimi potiahnuté;

4.

telesá separátorových modulov (valcovité alebo pravouhlé nádoby), v ktorých bude umiestnený zdroj pár kovového uránu, delo s elektrónovým lúčom a kolektory produktu a zvyškov;

5.

„lasery“ alebo „laserové“ systémy na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra určené na prevádzku počas dlhších časových období.

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

h)

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania izotopov molekulárnym „laserom“ (MLIS) alebo chemickou reakciou vyvolanou aktiváciou izotopov selektívnym laserom (CRISLA):

1.

nadzvukové expanzné dýzy na chladenie zmesí UF6 a nosného plynu na 150 K (– 123 °C) alebo menej a vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“;

2.

kolektory na produkt fluoridu uraničného (UF5) pozostávajúce z filtra, nárazových alebo cyklónových kolektorov alebo ich kombinácií, a vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF5/UF6“;

3.

kompresory vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4.

zariadenie na fluórovanie UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5.

technologické systémy na oddeľovanie UF6 od nosného plynu (napr. dusík alebo argón) vrátane:

a)

kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo nižšie;

b)

jednotky na kryogénne chladenie schopné dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo menej;

c)

vymrazovače UF6 schopné dosahovať teploty 253 K (– 20 °C) alebo menej;

6.

„lasery“ alebo „laserové“ systémy na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra určené na prevádzku počas dlhších časových období.

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

i)

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plazmy:

1.

zdroje mikrovlnnej energie a antény na produkovanie alebo urýchľovanie iónov, s výstupnou frekvenciou nad 30 GHz a s priemerným energetickým výkonom nad 50 kW;

2.

vysokofrekvenčné cievky na excitáciu iónov pre frekvencie nad 100 kHz schopné zvládnuť priemerný výkon nad 40 kW;

3.

systémy na generovanie uránovej plazmy;

4.

systémy na manipuláciu s tekutým kovom určené pre roztavený urán alebo zliatiny uránu, pozostávajúce z téglikov vyrobených z vhodných materiálov odolných voči teplu a korózii alebo nimi chránených (napr. tantal, ytriom potiahnutý grafit, grafit obalený oxidmi iných kovov vzácnych zemín alebo ich zmesami) a zo zariadenia na chladenie týchto téglikov;

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 2A225.

5.

kolektorové systémy pre produkt a zvyšky vyrobené z materiálov odolných voči teplu a korózii účinkom parného alebo pár uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal, alebo nimi chránené;

6.

telesá pre modul separátora (valcovité), v ktorom bude umiestnený zdroj uránovej plazmy, vysoko frekvenčná budiaca cievka a kolektory pre produkt a zvyšky vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (napr. nehrdzavejúca oceľ).

j)

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces elektromagnetického oddeľovania:

1.

jednoduché alebo viacnásobné zdroje iónov pozostávajúce zo zdroja pár, ionizátora a urýchľovača lúča vyrobené z vhodných nemagnetických materiálov (napr. grafitu, nehrdzavejúcej ocele alebo medi), schopné zabezpečiť celkový prúd iónového lúča 50 mA alebo viac;

2.

platne iónového kolektora na zber iónových lúčov obohateného alebo ochudobneného uránu pozostávajúce z dvoch alebo viacerých štrbín alebo komôr vyrobených z vhodných nemagnetických materiálov (napr. grafitu alebo nehrdzavejúcej ocele);

3.

vákuové telesá pre elektromagnetické odlučovače uránu vyrobené z nemagnetických materiálov (napr. nehrdzavejúcej ocele) navrhnuté na činnosť pri tlakoch 0,1 Pa alebo menej;

4.

magnetické pólové nástavce s priemerom väčším ako 2 m;

5.

vysokonapäťové napájanie pre zdroje iónov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

schopné nepretržitej prevádzky;

b)

výstupné napätie 20 000 V alebo viac;

c)

výstupný prúd 1A alebo viac a

d)

regulácia napätia lepšia ako je 0,01 % počas 8 hodín;

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 3A227.

6.

napájanie magnetu (vysoký výkon, jednosmerný prúd) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

schopné nepretržitej prevádzky s výstupom prúdu 500 A alebo viac a s napätím 100 V alebo viac a

b)

regulácia prúdu alebo napätia lepšia ako 0,01 % počas 8 hodín.

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 3A226.

0B002
Osobitne navrhnuté alebo upravené pomocné systémy, zariadenia a súčasti pre závod na oddeľovanie izotopov uvedený v 0B001, vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené:

a)

dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF6 do procesu obohacovania;

b)

desublimátory alebo vymrazovače používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí;

c)

stanice pre produkt a zvyšky určené na transfer UF6 do zásobníkov;

d)

stanice na skvapalňovanie alebo tuhnutie používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania komprimáciou, ochladzovaním a konverziou UF6 na kvapalné alebo tuhé skupenstvo;

e)

potrubné systémy a systémy zberných rúrok osobitne navrhnuté na manipuláciu s UF6 v plynnej difúzii, odstredivke alebo aerodynamických kaskádach;

f)

1.

vákuové rozdeľovacie potrubia alebo vákuové zberné rúrky s kapacitou nasávania 5 m3/min. alebo viac, alebo

2.

vákuové čerpadlá osobitne navrhnuté na použitie v atmosférach s výskytom UF6;

g)

hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF6 osobitne navrhnuté alebo upravené na odber priamych vzoriek suroviny, produktu alebo zvyškov z prúdu plynného UF6, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

rozlišovacia schopnosť jednotky pre hmotnosť nad 320 amu (atómová hmotnostná jednotka);

2.

zdroje iónov zostrojené z nichrómu alebo monelu alebo nimi potiahnuté, alebo poniklované;

3.

ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi a

4.

kolektorový systém vhodný pre izotopovú analýzu.

0B003
Závod na konverziu uránu a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel:

a)

systémy na konverziu koncentrátov uránovej rudy na UO3;

b)

systémy na konverziu UO3 na UF6;

c)

systémy na konverziu UO3 na UO2;

d)

systémy na konverziu UO2 na UF4;

e)

systémy na konverziu UF4 na UF6;

f)

systémy na konverziu UF4 na kovový urán;

g)

systémy na konverziu UF6 na UO2;

h)

systémy na konverziu UF6 na UF4;

i)

systémy na konverziu UO2 na UCl4.

0B004
Závod na výrobu alebo koncentráciu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčením deutéria a na to osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a)

závod na výrobu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčenín deutéria:

1.

závod na výmenu voda – sírovodík;

2.

závod na výmenu amoniak – vodík;

b)

zariadenia a súčasti:

1.

veže na výmenu voda-sírovodík vyrobené z ušľachtilej uhlíkovej ocele (napr. ASTM A516) s priemerom 6 až 9 m schopné prevádzky pri tlakoch najmenej 2 MPa a s toleranciou na koróziu 6 mm a viac;

2.

jednostupňové (nízkotlakové, t. j. 0,2 MPa) odstredivé dúchadlá alebo kompresory na cirkuláciu sírovodíkového plynu (t. j. plynu obsahujúceho viac ako 70 % sírovodíka), s výkonnosťou najmenej 56 m3/s v prípade činnosti pri tlaku nasávania najmenej 1,8 MPa a s upchávkami konštruovanými na prevádzku v prostredí s výskytom mokrého sírovodíka;

3.

veže na výmenu amoniak – vodík výšky najmenej 35 m s priemerom 1,5 až 2,5 m schopné prevádzky pri tlaku nad 15 MPa;

4.

vnútorné časti veží vrátane stupňových kontaktorov a stupňových čerpadiel, tiež ponorných, na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak – vodík;

5.

krakovacie jednotky amoniaku s prevádzkovými tlakmi najmenej 3 MPa na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak – vodík;

6.

infračervené absorpčné analyzátory schopné on-line analýzy pomeru vodík – deutérium pri koncentráciách deutéria najmenej 90 %;

7.

katalytické horáky na konverziu obohateného plynného deutéria na ťažkú vodu použitím procesu výmeny amoniak – vodík;

8.

kompletné systémy na zvýšenie kvality ťažkej vody alebo ich kolóny na koncentráciu deutéria s kvalitou vhodnou pre reaktor.

0B005
Závod osobitne navrhnutý na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

:

Do závodu na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ patrí zariadenie, ktoré:

a)

bežne prichádza do priameho styku s výrobným tokom jadrových materiálov alebo ktoré priamo spracováva alebo riadi výrobný tok jadrových materiálov;

b)

utesňuje jadrové materiály v puzdre palivového článku;

c)

kontroluje neporušenosť puzdra alebo tesnenia, alebo

d)

kontroluje konečnú úpravu hermeticky uzavretého paliva.

0B006
Závod na prepracovanie ožiarených palivových článkov „jadrového reaktora“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

:

0B006 zahŕňa:

a)

závod na prepracovanie ožiarených palivových článkov „jadrového reaktora“ vrátane zariadenia a súčastí, ktoré bežne prichádzajú do priameho styku s ožiareným palivom a hlavnými prúdmi jadrového materiálu a štiepnych produktov alebo ich priamo regulujú;

b)

stroje na sekanie alebo drvenie palivových článkov, t. j. diaľkovo ovládané zariadenia určené na rezanie, sekanie, drvenie alebo strihanie palivových systémov, zväzkov alebo tyčí ožiarených „jadrovým reaktorom“;

c)

zariadenia na rozpúšťanie, kriticky bezpečné nádrže (t. j. nádrže s malým priemerom, kruhovité alebo ploché), osobitne navrhnuté alebo upravené na rozpúšťanie ožiareného paliva „jadrového reaktora“, ktoré sú schopné odolávať horúcim, vysoko korozívnym kvapalinám a ktoré možno diaľkovo plniť a udržiavať;

d)

extraktory s protiprúdom rozpúšťadla a zariadenia pre proces výmeny iónov osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v závode na spracovanie ožiareného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“;

e)

zásobné alebo skladovacie nádoby osobitne navrhnuté na kritickú bezpečnosť a odolnosť voči korozívnym účinkom kyseliny dusičnej;

:

Zásobné alebo skladovacie nádoby môžu mať tieto vlastnosti:

1.

steny alebo vnútorné konštrukcie s ekvivalentom bóru najmenej 2 % (počítané pre všetky zastúpené prvky podľa poznámky k 0C004);

2.

u nádob tvaru valca maximálneho priemeru 175 mm alebo

3.

u plochých alebo kruhovitých nádob maximálnej šírky 75 mm,

f)

prístroje na riadenie procesu osobitne navrhnuté alebo upravené na monitorovanie alebo reguláciu prepracovania ožiareného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“.

0B007
Závod na konverziu plutónia a zariadenia zvlášť navrhnuté alebo upravené na tieto účely:

a)

systémy na konverziu dusičnanu plutónia na oxid;

b)

systémy na výrobu kovového plutónia.

0C
Materiály

0C001
„Prírodný urán“ alebo „ochudobnený urán“ alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a ľubovoľný iný materiál obsahujúci jednu alebo viac uvedených zložiek.

:

0C001 sa nevzťahuje na:

a)

štyri gramy alebo menej „prírodného uránu“ alebo „ochudobneného uránu“, ak sa nachádzajú v snímacej súčasti prístrojov;

b)

„ochudobnený urán“ osobitne vyrobený pre tieto civilné nejadrové aplikácie:

1.

tienenie;

2.

balenie;

3.

záťaže s hmotnosťou najviac 100 kg;

4.

protizávažia s hmotnosťou najviac 100 kg;

c)

zliatiny s obsahom tória menej ako 5 %;

d)

keramické výrobky s obsahom tória, ktoré boli vyrobené pre nejadrové aplikácie.

0C002
„Špeciálne štiepne materiály“.

:

0C002 sa nevzťahuje na štyri „efektívne gramy“ alebo menej, ak sa nachádzajú v snímacej časti prístrojov.

0C003
Deutérium, ťažká voda (oxid deutéria) a ostatné zlúčeniny deutéria a zmesi a roztoky obsahujúce deutérium, v ktorých je pomer izotopu deutéria k vodíku vyšší ako 1 : 5 000.

0C004
Grafit v akosti pre jadrové použitie s čistotou menšou ako 5 ppm ‚ekvivalentu bóru‘ a hustote nad 1,5 g/cm3.

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1C107.

:

0C004 sa nevzťahuje na:

a)

výrobky z grafitu s hmotnosťou do 1 kg okrem osobitne navrhnutých alebo upravených pre použitie v jadrovom reaktore;

b)

grafitový prášok.

:

V 0C004 sa ‚ekvivalent bóru‘ (BE) definuje ako súčet BEz pre nečistoty (okrem BEuhlík, pretože uhlík sa nepovažuje za nečistotu) vrátane bóru, pričom:

BEZ (ppm) = CF × koncentrácia prvku Z v ppm;

Formula

a σB a σZ sú účinné prierezy pre záchyt tepelných neutrónov (v barnoch) pre prirodzene sa vyskytujúci bór a prvok Z; a AB a AZ sú atómové hmotnosti prirodzene sa vyskytujúceho bóru a prvku Z.

0C005
Osobitne upravené zlúčeniny alebo prášky na výrobu bariér pre plynnú difúziu, odolné voči korózii pôsobením UF6 (napr. nikel alebo zliatina s obsahom najmenej 60 hmotnostných % niklu, oxidu hlinitého alebo plne fluórovaných polymérov uhľovodíkov) čistoty najmenej 99,9 % hm., so strednou veľkosťou častíc menej ako 10 mikrometrov meranou podľa normy B330 ASTM a s vysokým stupňom homogénnosti veľkosti častíc.

0D
Softvér

0D001
„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre vývoj, výrobu alebo používanie tovarov uvedených v tejto kategórii.

0E
Technológia

0E001
„Technológia“ podľa poznámky k jadrovej technológii určená na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov uvedených v tejto kategórii.

KATEGÓRIA 1

OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE PRÍSLUŠENSTVO

1A
Systémy, zariadenia a súčasti

1A001
Súčasti vyrobené z fluórovaných zlúčenín:

a)

upchávky, tesnenia, tesniace materiály alebo palivové mechy zvlášť navrhnuté pre „lietadlá“ alebo letecký a kozmický priestor vyrobené z viac ako 50 hmotnostných % z niektorého z materiálov uvedených v 1C009.b) alebo 1C009.c);

b)

piezoelektrické polyméry a kopolyméry vyrobené z vinylidénfluoridových (CAS 75-38-7) materiálov uvedených v 1C009.a), ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

majú podobu platní alebo fólií a

2.

hrúbku nad 200 μm;

c)

upchávky, tesnenia, ventilové sedlá, mechy alebo membrány, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

sú vyrobené z fluóroelastomérov obsahujúcich najmenej jednu vinyléterovú skupinu ako štruktúrnu jednotku a

2.

sú osobitne navrhnuté pre „lietadlá“, letecký a kozmický priestor alebo v ‚riadených strelách‘.

:

V 1A001.c) sú ‚riadené strely‘ úplné raketové systémy alebo letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky.

1A002
„Kompozitné“ štruktúry alebo lamináty, ktoré spĺňajú niektoré z týchto charakteristík:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1A202, 9A010 A 9A110.

a)

pozostávajú z organickej „matrice“ a materiálov uvedených v 1C010.c), 1C010.d) alebo 1C010.e), alebo

b)

pozostávajú z kovovej alebo uhlíkovej „matrice“ a z ktorýchkoľvek týchto materiálov:

1.

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a)

„špecifický modul“ nad 10,15 × 106 m a

b)

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 17,7 × 104 m alebo

2.

materiály uvedené v 1C010.c).

:

1A002 sa nevzťahuje na kompozitné štruktúry ani lamináty vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“ impregnovaných epoxidovou živicou, určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a)

plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

b)

dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m, a

c)

šírku, ktorá presahuje 15 mm.

:

1A002 sa nevzťahuje na polohotové položky, zvlášť určené výlučne na civilné použitie:

a)

športový tovar;

b)

automobilový priemysel;

c)

odvetvie obrábacích strojov;

d)

medicínske aplikácie.

:

1A002.b)1 sa nevzťahuje na polohotové položky, ktoré obsahujú najviac dva rozmery pretkaných vlákien a ktoré sú osobitne navrhnuté pre tieto aplikácie:

a)

pece na tepelné spracovanie kovov určené na temperovanie kovov;

b)

zariadenie na výrobu kremíkových ingotov.

:

1A002 sa nevzťahuje na hotové položky osobitne navrhnuté na konkrétne použitie.

1A003
Výrobky z „netaviteľných“ aromatických polyamidov v podobe fólií, platní, pások alebo stúh vyznačujúcich sa niektorou z týchto vlastností:

a)

hrúbka viac ako 0,254 mm alebo

b)

sú potiahnuté alebo laminované uhlíkom, grafitom, kovmi alebo magnetickými látkami.

:

1A003 sa nevzťahuje na výrobky, ak sú potiahnuté alebo laminované meďou a sú určené na výrobu dosiek s elektronickými plošnými spojmi.

:

Pre „taviteľné“ aromatické polyamidy v akejkoľvek podobe pozri 1C008.a.3.

1A004
Ochranné a detekčné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sa uvádzajú v kontrolách vojenského tovaru:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 2B351 A 2B352.

a)

plynové masky, filtre plynovej masky a zariadenia na ich dekontamináciu, navrhnuté alebo upravené na ochranu proti ktorejkoľvek z nasledujúcich látok a ich osobitne navrhnutým súčastiam:

1.

biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2.

rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“;

3.

bojové chemické (CW) látky alebo

4.

„Látky na potláčanie nepokojov“ vrátane týchto:

a)

α-brómbenzénacetonitril, (brómbenzyl kyanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b)

[(2-chlórfenyl) metylén] propándinitril, (o-chlórbenzylidénmalonnitril (CS) (CAS 2698-41-1);

c)

2-chlór-1-fenyletanón, Fenylacylchlorid (ω-chlóracetofenón) (KN) (CAS 532-27-4);

d)

dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefín (CR) (CAS 257-07-8);

e)

10-chlór-5,10-dihydrofenarzazín (chlorid fenarzazínu), (adamsit) (DM) (CAS 578-94-9);

f)

N-nonanoylmorfolín, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b)

ochranné obleky, rukavice a topánky navrhnuté alebo upravené na obranu proti ktorejkoľvek z týchto látok:

1.

biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2.

rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“ alebo

3.

bojové chemické (CW) látky;

c)

detekčné systémy, osobitne navrhnuté alebo upravené na detekciu alebo identifikáciu nasledujúcich látok a ich osobitne navrhnutých súčastí:

1.

biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2.

rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“ alebo

3.

bojové chemické (CW) látky.

d)

elektronické zariadenia navrhnuté na automatickú detekciu alebo identifikáciu prítomnosti zvyškov „výbušnín“, a ktoré využívajú techniky ‚stopovej detekcie‘ (napr. povrchová akustická vlna, iónová pohyblivostná spektrometria, diferenciálna pohyblivostná spektrometria, hmotnostná spektrometria).

:

‚Stopová detekcia‘ je vymedzená ako schopnosť detegovať menej ako 1 časticu na milión v plynnom skupenstve, alebo menej ako 1 mg v tuhom alebo kvapalnom skupenstve.

:

1A004.d) sa nevzťahuje na zariadenie osobitne navrhnuté pre použitie v laboratóriu.

:

1A004.d) sa nevzťahuje na bezdotykové rámové bezpečnostné detektory kovov.

:

1A004 sa nevzťahuje na:

a)

osobné dozimetre na monitorovanie ožiarenia;

b)

zariadenia obmedzené konštrukčne alebo funkčne na ochranu proti nebezpečenstvám špecifickým pre oblasť bezpečnosti bývania alebo pre civilné odvetvia, ako je:

1.

baníctvo;

2.

povrchové dobývanie;

3.

poľnohospodárstvo;

4.

farmaceutický priemysel;

5.

zdravotníctvo;

6.

veterinárna medicína;

7.

životné prostredie;

8.

odpadové hospodárstvo;

9.

potravinársky priemysel.

:

1.

1A004 zahŕňa vybavenie a súčasti, ktoré sa identifikovali a úspešne testovali podľa národných noriem, alebo sa inak preukázala ich účinnosť pri detekcii alebo obrane pred rádioaktívnymi materiálmi „prispôsobenými na vojnové použitie“, biologickými činidlami „prispôsobenými na vojnové použitie“, bojovými chemickými látkami, ‚simulantmi‘ alebo „látkami na potláčanie nepokojov“ i v prípade, ak sa takéto vybavenie alebo jeho súčasti používajú v civilných odvetviach, ako je baníctvo, povrchové dobývania, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel, manažment zdravotníctva, veterinárnej medicíny, životného prostredia a odpadové hospodárstvo alebo potravinársky priemysel.

2.

‚Simulant‘ je látka alebo materiál, ktorý sa používa namiesto toxického činidla (chemického alebo biologického) počas výcviku, výskumu, testovania alebo hodnotenia.

1A005
Pancier na ochranu tela a jeho osobitne navrhnuté súčasti okrem súčastí vyrábaných podľa vojenských noriem alebo špecifikácií alebo ich výkonových ekvivalentov.

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

:

Pre „vláknité alebo vláknové materiály“ používané pri výrobe panciera na ochranu tela pozri 1C010.

:

1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela alebo ochranné odevy, ak ich používatelia využívajú na svoju osobnú ochranu.

:

1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela, určený na čelnú ochranu iba pred úlomkami alebo detonačnými účinkami z nevojenských výbušných zariadení.

1A006
Vybavenie osobitne navrhnuté alebo upravené na zneškodňovanie improvizovaných výbušných zariadení a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

a)

diaľkovo ovládané vozidlá;

b)

‚disruptory‘.

:

‚Disruptory‘ sú zariadenia určené na zabránenie spustenia výbušného zariadenia pomocou kvapalného, pevného alebo trieštivého projektilu.

:

1A006 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré sa nachádza u operátora tohto vybavenia.

1A007
Vybavenie a prístroje osobitne navrhnuté na elektrické spustenie náloží a prístrojov obsahujúcich „energetické materiály“:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV, 3A229 A 3A232.

a)

zapaľovacie súpravy s explozívnym detonátorom konštruované tak, aby budili explozívne detonátory uvedené v 1A007.b);

b)

elektricky budené výbušné detonátory:

1.

vybuchujúci mostík (EB);

2.

vybuchujúci premosťovací vodič (EBW);

3.

slapperový detonátor;

4.

explodujúce fóliové iniciátory (EFI).

:

1.

Namiesto slova detonátor sa taktiež niekedy používa slovo iniciátor alebo roznecovač.

2.

Na účely 1A007.b) využívajú všetky dotknuté detonátory malý elektrický vodič (mostík, premosťovací vodič alebo fóliu), ktorý sa explozívne odparí, keď cezeň prejde rýchly, elektrický impulz vysokého prúdu. V prípade iných typov ako je slapper spúšťa explodujúci vodič chemickú detonáciu v kontaktnom vysoko výbušnom materiáli, akým je napríklad PETN (pentaerytritoltetranitrát). V slapperových detonátoroch explozívne odparenie elektrického vodiča preženie zotrvačník alebo slapper cez medzeru a náraz slapperu na výbušninu spustí chemickú detonáciu. Slapper je v niektorých konštrukčných prevedeniach spúšťaný magnetickou silou. Pojem detonátor s explodujúcou fóliou sa môže vzťahovať buď na detonátor typu EB, alebo na slapperový detonátor.

1A008
Nálože, zariadenia a súčasti:

a)

‚kumulatívne nálože‘, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

čistú hmotnosť výbušniny (NEQ) vyššiu ako 90 g a

2.

vonkajší priemer puzdra väčší alebo rovnajúci sa 75 mm;

b)

lineárne kumulatívne nálože na rezanie, ktoré majú všetky tieto vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

1.

explozívnu silu väčšiu ako 40 g/m a

2.

šírku 10 mm a viac;

c)

zápalná šnúra s explozívnou silou jadra väčšou ako 64 g/m;

d)

rezače, iné ako uvedené v 1A008.b), a oddeľovače s čistou hmotnosťou výbušniny (NEQ) vyššou ako 3,5 kg.

:

‚Kumulatívne nálože‘ sú výbušné nálože vytvarované tak, aby sústredili účinky výbuchu.

1A102
Resaturované pyrolýzne súčasti s väzbou uhlík-uhlík určené pre vesmírne dopravné prostriedky uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1A202
Kompozitné štruktúry okrem štruktúr uvedených v 1A002 v podobe rúrok a vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 9A010 A 9A110.

a)

vnútorný priemer 75 mm až 400 mm a

b)

vyrobené z ľubovoľných „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.a) alebo 1C010.b) alebo 1C210.a), alebo z materiálov predimpregnovaných uhlíkom uvedených v 1C210.c).

1A225
Poplatinované katalyzátory osobitne navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získavanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.

1A226
Špecializované obaly, ktoré sa môžu používať na oddelenie ťažkej vody od obyčajnej vody vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

sú vyrobené z pletiva z fosforového bronzu chemicky upraveného na zlepšenie zmáčavosti a

b)

sú určené na použitie vo vákuových destilačných vežiach (kolónach).

1A227
Okná vysokej hustoty na tienenie žiarenia (olovnaté sklo alebo iné), ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a)

„priestor bez rádioaktivity“ väčší ako 0,09 m2;

b)

hustota vyššia ako 3 g/cm3 a

c)

hrúbka 100 mm alebo viac.

:

V 1A227 pojem „priestor bez rádioaktivity“ znamená pozorovaciu plochu okna vystavenú najnižšej úrovni žiarenia pri projektovanom použití.

1B
Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

1B001
Zariadenie na výrobu alebo kontrolu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov uvedených v 1A002 alebo „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010, a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1B101 A 1B201.

a)

stroje na navíjanie vlákien, ktorých pohyby za účelom polohovania, balenia a navíjania vlákien sú koordinované a programované v troch alebo viacerých „primárnych polohových servo“ osiach osobitne navrhnutých na výrobu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“;

b)

stroje na ukladanie pások, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky alebo fólie sú koordinované a programované v piatich alebo viacerých „primárnych polohových servo“ osiach osobitne navrhnutých pre výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie „riadených striel“;

:

V 1B001.b) pojem, riadená strela‘ znamená úplné raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky.

c)

viacsmerové, viacparametrové krosná alebo spletacie stroje vrátane adaptérov a modifikačných súprav osobitne určené alebo upravené na tkanie, spletanie alebo pletenie vlákien pre „kompozitné“ štruktúry;

:

Na účely 1B001.c) patrí pletenie k technikám viazania.

d)

zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu vystužovacích vlákien:

1.

zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) na uhlíkové vlákna alebo vlákna karbidu kremíka, vrátane špeciálnych zariadení na napínanie vlákna počas zahrievania;

2.

zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty za účelom výroby vlákien karbidu kremíka;

3.

zariadenia na zvlákňovanie za mokra žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého);

4.

zariadenia na konverziu prekurzorov vlákien s obsahom hliníka na vlákna oxidu hlinitého tepelným spracovaním;

e)

zariadenia na výrobu predimpregnovaných laminátov uvedených v 1C010.e) pomocou odstrániteľného a za tepla nanášaného povlaku;

f)

nedeštruktívne kontrolné zariadenia osobitne navrhnuté pre „kompozitné“ materiály:

1.

röntgenové tomografické systémy na trojrozmernú kontrolu poškodení;

2.

numericky riadené ultrazvukové testovacie stroje, ktorých pohyby na nastavenie polohy vysielačov alebo prijímačov sa simultánne koordinujú a programujú v štyroch alebo viacerých osiach, aby sa sledovali trojrozmerné obrysy kontrolovaného prvku;

g)

stroje na ukladanie kúdele, ktorých pohyby na účely polohovania a ukladania kúdele alebo fólie sú koordinované a programované v dvoch alebo viacerých „primárnych polohových servo“ osiach osobitne navrhnutých pre výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie „riadených striel“.

:

Na účely 1B001 „primárne polohové servo“ osi kontrolujú na základe usmernenia, ktoré vykonáva počítačový program, polohu koncových efektorov (t. j. hlavice) v priestore okolo obrobku v správnom nasmerovaní a smere v záujme dosiahnutia želaného procesu.

1B002
Zariadenia na výrobu zliatin kovov, práškových zliatin kovov alebo legovaných materiálov osobitne navrhnuté tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii a osobitne navrhnuté na používanie v jednom z procesov uvedených v 1C002.c)2.

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1B102.

1B003
Nástroje, lisovnice, lejacie formy alebo upínacie prípravky pre „superplastické tvarovanie“ alebo „difúzne zváranie“ titánu, hliníka alebo ich zliatin, osobitne určené na výrobu akýchkoľvek týchto prvkov:

a)

drakov lietadiel alebo kozmických konštrukcií;

b)

„leteckých“ alebo kozmických motorov alebo

c)

osobitne navrhnutých súčastí pre konštrukcie uvedené v 1B003.a) alebo pre motory uvedené v 1B003.b).

1B101
Zariadenia okrem uvedených v 1B001 na „výrobu“ týchto štrukturálnych kompozitov; ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1B201.

:

K súčastiam a príslušenstvu uvedenému v 1B101 patria lejacie formy, tŕne, lisovnice, upínacie prípravky a nástroje na predformovacie lisovanie, vulkanizáciu, odlievanie, spekanie alebo viazanie a spájanie kompozitných štruktúr, laminátov a výrobkov z nich.

a)

stroje na navíjanie vláken alebo stroje na ukladanie vláken, ktorých pohyby pre polohovanie, obaľovanie a navíjanie vláken môžu byť koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach, navrhnuté a konštruované na výrobu kompozitných štruktúr alebo laminátov z vláknitých alebo vláknových materiálov, a kontroly koordinácie a programovania;

b)

stroje na ukladanie pásky, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky a fólie môžu byť koordinované a programované vo dvoch alebo viacerých osiach, určené na výrobu kompozitných drakov lietadiel a konštrukcií „riadených striel“;

c)

zariadenia navrhnuté alebo upravené na „výrobu“ týchto „vláknitých alebo vláknových materiálov“:

1.

zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) vrátane špeciálneho zariadenia na napínanie vlákien počas zahrievania;

2.

zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty;

3.

zariadenia na zvlákňovanie za mokra žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého);

d)

zariadenia navrhnuté alebo upravené na špeciálnu povrchovú úpravu vláken alebo na výrobu predimpregnovaných laminátov a predliskov uvedených v 9C110.

:

Do 1B101.d) patria valčeky, napínacie zariadenia, poťahovacie zariadenia, rezné zariadenia a prestrihovacie lisovnice.

1B102
„Výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku okrem uvedeného v 1B002 a jeho súčasti:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1B115.b).

a)

„výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku použiteľné v riadenom prostredí na „výrobu“ guľovitých alebo atomizovaných materiálov uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111.a)1, 1C111.a)2 alebo v kontrolách vojenského tovaru;

b)

osobitne navrhnuté súčasti „výrobného príslušenstva“ uvedeného v 1B002 alebo 1B102.a).

:

1B102 zahŕňa:

a)

plazmové generátory (vysokofrekvenčný elektrický oblúk) použiteľný na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

b)

elektrodetonačné zariadenia použiteľné na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

c)

zariadenia použiteľné na „výrobu“ sférického práškového hliníka práškovaním taveniny v inertnom médiu (napr. v dusíku).

1B115
Príslušenstvo okrem uvedeného v 1B002 alebo 1B102, na výrobu paliva raketových motorov alebo jeho zložiek a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti:

a)

„výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu alebo preberacie skúšky kvapalných palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru;

b)

„výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu, miešanie, vulkanizáciu, odlievanie, lisovanie, obrábanie, pretláčanie alebo preberacie skúšky tuhých palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenských tovarov.

:

1B115.b) sa nevzťahuje na miešačky predzmesí, kontinuálne miešačky ani hydraulické mlyny. Kontrolu miešačky predzmesí, kontinuálnej miešačky alebo hydraulických mlynov pozri v 1B117, 1B118 a 1B119.

:

Príslušenstvo osobitne navrhnuté na výrobu vojenských tovarov pozri v kontrolách vojenských tovarov.

:

1B115 sa nevzťahuje na zariadenia na „výrobu“, manipuláciu a preberacie skúšky karbidu bóru.

1B116
Osobitne navrhnuté dýzy na produkciu pyrolyticky derivovaných materiálov vytvorených na lejacej forme, na tŕni alebo na inom substráte z prekurzorov plynov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 1 K (2 900 °C) a tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117
Diskontinuitné miešačky prispôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore, a ich osobitne navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a)

celkový objem najmenej 110 litrov alebo viac a

b)

najmenej jeden zmiešavací/miesiaci hriadeľ namontovaný excentricky.

1B118
Kontinuitné miešačky prispôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore a ich osobitne navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a)

dva alebo viacero zmiešavacích/miesiacich hriadeľov alebo

b)

samostatne rotujúci hriadeľ, ktorý kmitá a má hnetacie zuby/čapy na hriadeli ako aj vo vnútri zmiešavacej komory.

1B119
Mlyny na kvapalnú energiu použiteľné na drvenie alebo mletie látok uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenských tovarov a ich osobitne navrhnuté súčasti.

1B201
Stroje na navíjanie vlákien okrem uvedených v položke 1B001 alebo 1B101 a súvisiace zariadenia:

a)

stroje na navíjanie vlákien vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

s pohybmi na polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien koordinovanými a naprogramovanými vo dvoch alebo viacerých osiach;

2.

osobitne navrhnuté na vytváranie kompozitných štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ a

3.

schopné navíjať valcovité rotory o priemere 75 až 400 mm a o dĺžke najmenej 600 mm;

b)

riadiace mechanizmy na koordináciu a programovanie strojov na navíjanie vlákien uvedené v 1B201.a);

c)

presné tŕne pre stroje na navíjanie vlákna uvedené v 1B201.a).

1B225
Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 250 g fluóru za hodinu.

1B226
Elektromagnetické separátory izotopov navrhnuté pre alebo vybavené jednoduchými alebo viacnásobnými zdrojmi iónov schopnými poskytnúť celkový prúd iónového lúča najmenej 50 mA.

:

Do 1B226 patria separátory:

a)

schopné obohacovať stabilné izotopy;

b)

so zdrojmi iónov a kolektormi tak v magnetickom poli ako aj v konfiguráciách externých voči poľu.

1B227
Konvertory alebo jednotky na syntézu amoniaku, v ktorých je syntetizovaný plyn (dusík a vodík) odoberaný z vysokotlakovej výmennej kolóny amoniak/vodík a syntézou vytvorený amoniak sa vracia naspäť do uvedenej kolóny.

1B228
Kryogénne destilačné kolóny na vodík so všetkými týmito vlastnosťami:

a)

sú navrhnuté na prevádzku pri vnútorných teplotách 35 K (– 238 °C) alebo menej;

b)

sú navrhnuté na prevádzku pri vnútornom tlaku 0,5 až 5 MPa;

c)

sú skonštruované buď:

1.

z nehrdzavejúcej ocele radu 300 s nízkym obsahom síry a s číslom austenitickej ASTM (alebo ekvivalentná norma) zrnitosti najmenej 5, alebo

2.

z ekvivalentných materiálov, ktoré sú zároveň kryogénne aj kompatibilné s H2, a

d)

s vnútornými priemermi najmenej 1 m a s účinnou dĺžkou najmenej 5 m.

1B229
Etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík a „interné kontaktory“:

:

Pre kolóny osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody pozri 0B004.

a)

etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

sú schopné prevádzky pri tlaku 2MPa alebo viac;

2.

sú skonštruované z uhlíkovej ocele a majú austenitické číslo zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentná norma) najmenej 5 a

3.

majú priemer najmenej 1,8 m.

b)

„interné kontaktory“: pre etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík uvedené v 1B229.a).

:

„Interné kontaktory“ kolón sú segmentované etáže, ktoré majú účinný zmontovaný priemer najmenej 1,8 m a sú navrhnuté tak, aby umožňovali protiprúdne kontaktovanie. Sú z nehrdzavejúcej ocele s obsahom uhlíka najviac 0,03 %. Môžu to byť sitové etáže, ventilové etáže, klobúčikové etáže alebo turbomriežkové etáže.

1B230
Čerpadlá schopné cirkulovať roztoky koncentrovaného alebo zriedeného katalyzátora amidu draslíka v kvapalnom amoniaku (KNH2/NH3) a vyznačujú sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

sú vzduchotesné (t. j. hermeticky utesnené);

b)

výkon nad 8,5 m3/h a

c)

vyznačujú sa jednou z týchto vlastností:

1.

v prípade koncentrovaných roztokov amidu draslíka (najmenej 1 %) prevádzkovým tlakom 1,5 až 60 MPa alebo

2.

v prípade zriedených roztokov amidu draslíka (menej ako 1 %) prevádzkovým tlakom 20 až 60 MPa.

1B231
Zariadenia alebo závody na trícium a ich vybavenie:

a)

zariadenia alebo závody na výrobu, regeneráciu, extrakciu, koncentráciu alebo manipuláciu trícia;

b)

vybavenie pre zariadenia alebo závody na trícium:

1.

vodíkové alebo héliové chladiace jednotky schopné ochladzovať na teplotu 23 K (– 250 °C) alebo nižšiu, s výkonom odoberania tepla nad 150 W;

2.

systémy na skladovanie alebo čistenie izotopov vodíka s použitím hydridov kovov ako skladovacieho alebo čistiaceho média.

1B232
Turboexpandéry alebo batérie kompresorov s turboexpandérom, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

sú navrhnuté na prevádzku pri teplote na výstupe najviac 35 K (– 238 °C) a

b)

sú navrhnuté na výrobnú kapacitu plynného vodíka najmenej 1 000 kg/h.

1B233
Zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia a ich vybavenie:

a)

zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia;

b)

vybavenie na separáciu izotopov lítia:

1.

balené kvapalinové výmenné kolóny osobitne navrhnuté pre amalgámy lítia;

2.

čerpadlá na amalgám ortuti alebo lítia;

3.

elektrolytické články na amalgám lítia;

4.

odparovače pre koncentrovaný roztok hydroxidu lítneho.

1C
Materiály

:

Kovy a zliatiny:

Ak nie je ustanovené inak, slová „kovy“ a „zliatiny“ v položkách 1C001 až 1C012 sa vzťahujú na surové (neopracované) formy a poloopracované formy:

 

Surové (neopracované) formy:

anódy, guľôčky, tyče (vrátane tyčí s vrubmi a predliatkov na výrobu drôtu), polená a prúty, predvalcované bloky, brikety, tehličky, katódy, kryštály, kocky, úlomky tvrdeného skla, zrná, granule, ingoty, hrudy, pelety, kusy surového železa, prášok, kotúče, granulovaný kov (šrot), ploché predvalky, predvýkovky, hubovité materiály, tyčinky.

 

Poloopracované formy (potiahnuté, oplátované, vŕtané, dierované alebo nie):

a)

Tvárnené alebo opracované materiály vyrobené valcovaním, ťahaním, extrudovaním, kovaním, rázovým vytláčaním, lisovaním, granuláciou, atomizáciou a brúsením, t. j.: uholníky, tyčová oceľ profilu U, kružnice, disky, prášok, vločky, fólie a listy, výkovky, tabule, prášky, výlisky a lisované plechy, stuhy, kruhy, tyče (vrátane holých zváracích elektród, vývalkov na ťahanie drôtu a valcovaných drôtov), profilové (tvarované) ocele, profily, plechy, pásová oceľ, rúrky a hadice (vrátane rúrkových polovýrobkov, štvorhranov, a dutých výrobkov), ťahaný alebo vytláčaný drôt.

b)

Liate materiály vyrobené liatím do piesku v lisovnici, v kovových, plastových alebo iných lejacích formách vrátane vysokotlakových odliatkov, spekaných foriem a foriem vyrobených práškovou metalurgiou.

Predmet kontroly sa nesmie obchádzať vývozom foriem nenachádzajúcich sa v zozname uvádzaných ako hotové výrobky, ktoré v skutočnosti sú surové (neobrobené) alebo poloobrobené formy.

1C001
Materiály osobitne navrhnuté na použitie ako pohlčovače elektromagnetických vĺn alebo polyméry s vlastnou vodivosťou:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1C101.

a)

materiály na absorbovanie frekvencií nad 2 × 108 Hz ale do 3 × 1012 Hz;

:

Podľa 1C001.a) sa neriadia:

a)

vlasové absorbéry skonštruované z prírodných alebo syntetických vlákien s nemagnetickou výplňou na zabezpečenie absorbcie;

b)

absorbéry s nulovou magnetickou stratou, ktorých dopadová plocha je nerovinného tvaru, vrátane pyramíd, kužeľov, klinov a stočených povrchov;

c)

rovinné absorbéry vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho materiálu:

a)

plastové penové materiály (pružné alebo nepružné) s uhlíkovou výplňou alebo organické materiály vrátane spojív, poskytujúce viac ako 5 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ± 15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 450 K (177 °C) alebo

b)

keramické materiály poskytujúce viac ako 20 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ± 15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 800 K (527 °C).

:

Vzorky pre absorpčné skúšky pre položku 1C001.a) Poznámka: 1.c)1 by mali byť druhou mocninou najmenej piatich vlnových dĺžok strednej frekvencie na boku a nachádzať sa vo vzdialenom poli vyžarujúceho prvku.

2.

pevnosť v ťahu menej ako 7 × 106 N/m2 a

3.

medza pevnosti v tlaku menej ako 14 × 106 N/m2;

d)

rovinné absorbéry vyrobené zo spekaného feritu, ktoré majú:

1.

mernú hmotnosť prekračujúcu hodnoty 4,4 a

2.

maximálnu prevádzkovú teplotu 548 K (275 °C).

:

Nič uvedené v poznámke 1 k 1C001.a) neuvoľňuje magnetické materiály od poskytovania absorbcie, keď sa nachádzajú v nátere.

b)

materiály na absorbciu frekvencií vyšších ako 1,5 × 1014 Hz, ale nižších ako 3,7 × 1014 Hz, ktoré neprepúšťajú viditeľné svetlo;

c)

polymérne materiály s vlastnou vodivosťou s „objemovou elektrickou vodivosťou“ vyššou ako 10 000 S/m (siemens na meter alebo) s „plošným (povrchovým) špecifickým odporom“ menším ako 100 ohmov/štvorec, na báze niektorého z týchto polymérov:

1.

polyanilín;

2.

polypyrol;

3.

polytiofén;

4.

polyfenylén – vinylén alebo

5.

polythienylén – vinylén.

:

„Objemová elektrická vodivosť“ a „plošný (povrchový) špecifický odpor“ by sa mali stanoviť pomocou ASTM D-257 alebo príslušných národných ekvivalentov.

1C002
Kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1C202.

:

Podľa 1C002 sa neriadia kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály určené na pokovovanie substrátov.

:

1.

Kovové zliatiny uvedené v položke 1C002 obsahujú vyššie hmotnostné percento určeného kovu, než ľubovoľného iného prvku.

2.

„Životnosť v medzi pevnosti pri tečení“ by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-139 alebo s národnými ekvivalentmi.

3.

„Životnosť pri nízkom cykle“ by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-606 „Odporúčaná prax pre skúšanie únavy pri nízkom cykle a konštantnej amplitúde“ alebo s národnými ekvivalentmi. Skúšanie by malo byť osové, s priemerným pomerom namáhania rovným 1 a činiteľom koncentrácie napätia (K1) rovným 1. Priemerné namáhanie je vymedzené ako maximálne namáhanie mínus minimálne namáhanie a vydelené maximálnym namáhaním.

a)

Aluminidy:

1.

aluminidy niklu s obsahom najmenej 15 % hm. hliníka, najviac 38 % hm. hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok;

2.

aluminidy titánu s obsahom najmenej 10 % hm. hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok.

b)

Zliatiny kovov vyrobené z práškového materiálu alebo materiálov v podobe častíc uvedených v 1C002.c):

1.

zliatiny niklu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a)

„životnosťou v medzi pevnosti pri tečení“ najmenej 10 000 hodín pri 923 K (650 °C) pri namáhaní 676 MPa alebo

b)

„životnosťou pri nízkom cykle“ najmenej 10 000 cyklov pri 823 K (550 °C) pri namáhaní 1 095 MPa;

2.

zliatiny nióbu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a)

„životnosťou v medzi pevnosti pri tečení“ najmenej 10 000 hodín pri 1 073 K (800 °C) pri namáhaní 400 MPa alebo

b)

„životnosťou pri nízkom cykle“ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 973 K (700 °C) a pri maximálnom namáhaní 700 MPa;

3.

zliatiny titánu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a)

„životnosťou v medzi pevnosti pri tečení“ najmenej 10 000 hodín pri 723 K (450 °C) pri namáhaní 200 MPa alebo

b)

„životnosťou pri nízkom cykle“ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 723 K (450 °C) a pri maximálnom namáhaní 400 MPa;

4.

zliatiny hliníka vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a)

pevnosťou v ťahu 240 MPa alebo viac pri 473 K (200 °C) alebo

b)

pevnosťou v ťahu 415 MPa alebo viac pri 298 K (25 °C);

5.

zliatiny horčíka vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a)

pevnosťou v ťahu najmenej 345 MPa a

b)

s rýchlosťou korózie nižšou ako 1mm/rok v 3 % vodnom roztoku chloridu sodného meranou podľa normy ASTM G-31 alebo jej národných ekvivalentov.

c)

Práškové zliatiny kovov alebo materiály v podobe častíc pre materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

sú vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho kompozitného systému:

:

V ďalšom sa X rovná jednému alebo viacerým z legujúcich prvkov:

a)

zliatiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) vhodné pre časti a súčasti motorov turbín, t. j. obsahujúce menej ako 3 nekovové častice (zavedené počas výrobného procesu) väčšie ako 100 μm v 109 častíc zliatiny;

b)

zliatiny nióbu (Nb-Al-X alebo Nb-X-Al, Nb-Si-X alebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X alebo Nb-X-Ti);

c)

zliatiny titánu (Ti-Al-X alebo Ti-X-Al);

d)

zliatiny hliníka (Al-Mg-X alebo Al-X-Mg, Al-Zn-X alebo Al-X-Zn; Al-Fe-X alebo Al-X-Fe) alebo

e)

zliatiny horčíka (Mg-Al-X alebo Mg-X-Al);

2.

vyrobené v riadenom prostredí jedným z nasledovných procesov:

a)

„vákuová atomizácia“;

b)

„plynová atomizácia“;

c)

„rotačná atomizácia“;

d)

„splošťovacie chladenie“;

e)

„zvlákňovanie z taveniny“ a „rozdrobenie“;

f)

„extrakcia taveniny“ a „rozdrobenie“ alebo

g)

„mechanické legovanie“ a

3.

schopné vytvárať materiály uvedené v 1C002.a) alebo 1C002.b).

d)

Legované materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

sú vyrobené z ľubovoľného kompozitného systému uvedeného v 1C002.c)1;

2.

majú formu nerozdrvených vločiek, pások alebo tenkých tyčí a

3.

sú vyrobené v riadenom prostredí ľubovoľnou z uvedených metód:

a)

„splošťovacie chladenie“;

b)

„zvlákňovanie z taveniny“ alebo

c)

„extrakcia taveniny“.

1C003
Magnetické kovy všetkých druhov a foriem, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

počiatočná relatívna permeabilita najmenej 120 000 a hrúbka najviac 0,05 mm;

:

Počiatočná relatívna permeabilita sa musí merať na úplne vyžíhaných materiáloch.

b)

magnetostrikčné zliatiny vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

saturačná magnetostrikcia viac ako 5 × 10–4 alebo

2.

magnetomechanický koeficient väzby k) vyšší ako 0,8 alebo

c)

pásiky amorfnej alebo „nanokryštalickej“ zliatiny vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

zloženie najmenej 75 % hmotnosti železa, kobaltu alebo niklu;

2.

saturačná magnetická indukcia (BS) najmenej 1,6 T a

3.

niektorého z týchto látok:

a)

hrúbka pásika najviac 0,02 mm alebo

b)

elektrická rezistivita najmenej 2 × 10–4 ohm cm.

:

„Nanokryštalické materiály“ v 1C003.c) sú také materiály, ktoré majú veľkosť zrna kryštálov najviac 50 nm – stanovuje sa metódou röntgenovej difrakcie.

1C004
Zliatiny uránu a titánu alebo zliatiny volfrámu s „matricou“ na báze železa, niklu alebo medi vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

hustota viac ako 17,5 g/cm3;

b)

hranica pružnosti viac ako 880 MPa;

c)

medza pevnosti v ťahu viac ako 1 270 MPa a

d)

predĺženie viac ako 8 %.

1C005
„Supravodivé“„kompozitné“ vodiče dĺžky viac ako 100 m alebo hmotnosti viac ako 100 g:

a)

„supravodivé“„kompozitné“ vodiče obsahujúce jedno alebo viacero „vlákien“ nióbu-titánu, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

1.

sú uložené v „matrici“ inej ako zmiešaná „matrica“ z medi alebo na báze medi a

2.

majú prierez menší ako 0,28 × 10–4 mm2 (priemer 6 μm v prípade kruhových „vlákien“);

b)

„supravodivé“„kompozitné“ vodiče pozostávajúce z jedného alebo viacerých „supravodivých“„vlákien“ iných ako niób-titán, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

„kritická teplota“ pri nulovej magnetickej indukcii prevyšujúca 9,85 K (– 263,31 °C) a

2.

zostávajú v „supravodivom“ stave pri teplote 4,2 K (– 268,96 °C) pri vystavení účinkom magnetického poľa orientovaného ľubovoľným smerom kolmým na pozdĺžnu os vodiča a zodpovedajúcim magnetickej indukcii 12 T s kritickou hustotou prúdu presahujúcou 1 750 A/mm2 na celkový prierez vodiča;

c)

„supravodivé“„kompozitné“ vodiče, ktoré pozostávajú z jedného alebo viacerých „supravodivých“„vlákien“, ktoré zostávajú v „supravodivom“ stave pri teplote nad 115 K (– 158,16 °C).

:

Na účely bodu 1C005 môžu mať „vlákna“ formu drôtu, valca, fólie, pásky alebo stuhy.

1C006
Kvapaliny a mazacie materiály:

a)

Hydraulické kvapaliny, ktoré ako svoju hlavnú prísadu obsahujú niektorú z týchto látok:

1.

Syntetické „silauhľovodíkové“ oleje, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

:

Na účely 1C006.a)1 „silauhľovodíkové“ oleje obsahujú výlučne kremík, vodík a uhlík.

a)

„teplota vzplanutia“ vyššia ako 477 K (204 °C);

b)

„teplota tuhnutia“ 239 K (– 34 °C) alebo nižšia;

c)

„index viskozity“ najmenej 75 a

d)

„tepelná stálosť“ pri 616 K (343 °C) alebo

2.

„chlórfluórované“ uhľovodíky, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

:

Na účely 1C006.a)2 „chlórofluórované“ uhľovodíky obsahujú výlučne uhlík, fluór a chlór.

a)

nemajú „teplotu vzplanutia“;

b)

„teplota autogénneho vznietenia“ vyššia ako 977 K (704 °C);

c)

„teplota tuhnutia“ 219 K (– 54 °C) alebo nižšia;

d)

„index viskozity“ najmenej 80 a

e)

teplota varu najmenej 473 K (200 °C).

b)

Mazacie materiály, ktoré ako svoju hlavnú zložku obsahujú niektorú z týchto látok:

1.

fenylén alebo alkylfenylénétery, tioétery alebo ich zmesi, obsahujúce viac ako dve éterové alebo tioéterové funkčné skupiny alebo ich zmesi, alebo

2.

fluórované silikónové kvapaliny s kinematickou viskozitou nižšou ako 5 000 mm2/s (5 000 centistokov) meranou pri teplote 298 K (25 °C).

c)

Tlmiace alebo flotačné kvapaliny so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

čistotou nad 99,8 %;

2.

obsahujúce menej ako 25 častíc veľkosti najmenej 200 μm na 100 ml;

3.

vyrobené z najmenej 85 % z niektorej z týchto látok:

a)

dibrómtetrafluóretán (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b)

polychlórtrifluóretylén (iba olejová alebo voskovitá modifikácia) alebo

c)

polybrómtrifluóretylén.

d)

Elektronické chladiace kvapaliny z fluórovaných uhľovodíkov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

obsahujú najmenej 85 % hm. niektorého z týchto materiálov alebo ich zmesí:

a)

monomérne formy perfluórpolyalkyléter-triazínov alebo perfluóralifatických éterov;

b)

perfluóralkylamíny;

c)

perfluórcykloalkány alebo

d)

perfluóralkány;

2.

hustota pri 298 K (25 °C) najmenej 1,5 g/ml;

3.

pri 273 K (0 °C) sú v kvapalnom skupenstve a

4.

obsahujú najmenej 60 % hm. fluóru.

:

Na účely 1C006:

1.

„Teplota vzplanutia“ sa stanovuje clevelandskou metódou v otvorenom tégliku, ktorá je popísaná v ASTM D-92 alebo v jej národných ekvivalentoch.

2.

„Teplota tuhnutia“ sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM D-97 alebo v jej národných ekvivalentoch.

3.

„Index viskozity“ sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM D-2270 alebo v jej národných ekvivalentoch.

4.

„Tepelná stálosť“ sa stanovuje týmto skúšobným postupom alebo jeho národnými ekvivalentmi:

20 ml skúšanej kvapaliny sa vloží do 46 ml komôrky z nehrdzavejúcej ocele typu 317, ktorá obsahuje po jednej guľôčke o priemere (nominálnom) 12,5 mm z nástrojovej ocele M-10, z ocele 52100 a z lodného bronzu (60 % Cu, 39 % Zn a 0,75 % Sn). Komora sa prepláchne dusíkom, utesní sa pri atmosférickom tlaku a teplota sa zvýši a po dobu 6 hodín udržiava na hodnote 644 ± 6 K (371 ± 6 °C). Vzorka sa považuje za tepelne stálu, ak budú po skončení uvedeného postupu splnené všetky tieto podmienky:

a)

hmotnostná strata každej guľôčky je menej ako 10 mg/mm2 povrchu guľôčky;

b)

zmena pôvodnej viskozity stanovenej pri 311 K (38 °C) bude menej ako 25 % a

c)

číslo celkovej kyslosti alebo zásaditosti bude menej ako 0,40.

5.

Teplota „autogénneho vznietenia“ sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM E-659 alebo v jej národných ekvivalentoch.

1C007
Materiály na keramickej báze, ne-„kompozitné“ keramické materiály, „kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“ a prekurzorové materiály:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1C107.

a)

Základné materiály z jednoduchých alebo komplexných boridov titánu, s kovovými nečistotami okrem „zámerných“ prídavkov celkom menej ako 5 000 ppm, priemernou veľkosťou častíc najviac 5 μm a najviac 10 % častíc nad 10 μm.

b)

Ne-„kompozitné“ keramické materiály v nespracovanej alebo polospracovanej forme, pozostávajúce z boridov titánu hustoty najmenej 98 % teoretickej hustoty.

:

Podľa 1C007.b) sa neriadia brúsne materiály.

c)

Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály so sklenou alebo oxidovou „matricou“ a vystužené vláknami vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a)

Si-N;

b)

Si-C;

c)

Si-Al-O-N alebo

d)

SI-O-N a

2.

má „špecifickú pevnosť v ťahu“ viac ako 12,7 × 103m.

d)

Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály, s alebo bez kontinuitnej kovovej fázy, vrátane častíc, monokryštalických vlákien alebo vlákien, kde „matricu“ tvoria karbidy alebo nitridy kremíka, zirkónia alebo bóru.

e)

Prekurzorové materiály (t. j. polymérne alebo kovoorganické materiály pre špeciálne účely) na výrobu ľubovoľnej fázy alebo fáz materiálov uvedených v 1C007.c):

1.

polydiorganosilány (na výrobu karbidu kremíka);

2.

polysilazány (na výrobu karbidu kremíka);

3.

polykarbosilazány (na výrobu keramiky s kremíkovými, uhlíkovými alebo dusíkovými zložkami).

f)

Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály so sklenou alebo oxidovou „matricou“ vystužené vláknami vyrobenými z niektorého z týchto systémov:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1) alebo

2.

Si-C-N.

:

Podľa 1C007.f) sa neriadia „kompozitné materiály“ obsahujúce vlákna z týchto systémov s pevnosťou v ťahu vlákna nižšou ako 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) alebo s odolnosťou proti studenému toku vlákna viac ako 1 % pevnosti pri tečení pri zaťažení 100 MPa a teplote 1 273 K (1 000 °C) počas 100 hodín.

1C008
Nefluórované polymérne látky:

a)

Tieto imidy:

1.

bizmaleimidy;

2.

aromatické polyamid-imidy (PAI) s „teplotou skleného prechodu“ (Tg) viac ako 563 K (290 °C);

3.

aromatické polyamidy;

4.

aromatické polyéterimidy s teplotou skleného prechodu(Tg) viac ako 513 K (240 °C).

:

Podľa 1C008.a) sa riadia látky v kvapalnom alebo pevnom „taviteľnom“ skupenstve vrátane živice, prášku, peliet, fólie, platne, pásky alebo stuhy.

:

Pre „netaviteľné“ aromatické polyamidy v podobe fólií, platní, pások alebo stúh pozri 1A003.

b)

Termoplastické kopolyméry z kvapalných kryštálov s teplotou deformácie nad 523 K (250 °C) meranou podľa ISO 75-2 (2004), metódy A alebo jej národných ekvivalentov, pri zaťažení 1,80 N/mm2, ktoré pozostávajú z:

1.

niektorej z týchto zlúčenín:

a)

fenylén, bifenylén alebo naftalén alebo

b)

fenylén, bifenylén alebo naftalén substituovaný metylom, terciárnym butylom alebo fenylom a

2.

niektorej z týchto kyselín:

a)

kyselina tereftalová (CAS 100-21-0);

b)

kyselina 6-hydroxy – 2 naftalénkarboxylová (CAS 16712-64-4) alebo

c)

kyselina 4- hydroxy – benzoová (CAS 99-96-7).

c)

Nepoužíva sa.

d)

Polyarylénketóny.

e)

Polyarylénsulfidy, ktorých arylénovú skupinu tvorí bifenylén, trifenylén alebo ich kombinácie.

f)

Polybifenylén étersulfon s „teplotou skleného prechodu (Tg)“ viac ako 513 K (240 °C).

:

„Teplota skleného prechodu (Tg)“ pre materiály v položke 1C008 sa stanovuje pomocou metódy opísanej v ISO 11357-2 (1999) alebo národnom ekvivalente. Okrem toho sa pre materiály opísané v bode 1C008.a)2 teplota skleného prechodu (Tg) určuje na testovacej vzorke PAI, ktorý pôvodne tvrdol pri minimálnej teplote 310 °C aspoň 15 minút.

1C009
Nespracované fluórované zlúčeniny:

a)

kopolyméry vinylidénfluoridu, ktorých najmenej 75 % betakryštalickej štruktúry sa nerozťahuje;

b)

fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 % hm. kombinovaného fluóru;

c)

elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 % hm. kombinovaného fluóru.

1C010
„Vláknité alebo vláknové materiály“:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1C210 A 9C110.

a)

Organické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

1.

„špecifický modul“ s hodnotou nad 12,7 × 106 m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 23,5 × 104 m.

:

Podľa 1C010.a) sa neriadi polyetylén.

b)

Uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

1.

„špecifický modul“ s hodnotou nad 14,65 × 106 m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 26,82 × 104 m.

:

Podľa 1C010.b) sa neriadia:

a)

„vláknité alebo vláknové materiály“ určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

2.

dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m a

3.

šírku, ktorá presahuje 15 mm;

b)

mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac 25 mm.

:

Vlastnosti materiálov popísaných v 1C010.b) majú byť stanovené pomocou metód SRM 12 až 17 odporúčaných SACMA (Združenie dodávateľov zdokonalených kompozitných materiálov), pomocou normy ISO 10618 (2004) 10.2.1 metódy A alebo podľa národných ekvivalentov kúdeľových skúšok a majú sa opierať o sériový priemer.

c)

Anorganické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

1.

„špecifický modul“ s hodnotou nad 2,54 × 106 m a

2.

teplota tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 1 922 K (1 649 °C) v inertnom prostredí.

:

Podľa 1C010.c) sa neriadia:

a)

diskontinuitné, viacfázové, polykryštalické aluminové vlákna vo forme sekaného vlákna alebo nepravidelných rohoží s obsahom kremíka najmenej 3 % hm., so „špecifickým modulom“ menším ako 10 × 106 m;

b)

vlákna molybdénu a molybdénových zliatin;

c)

vlákna bóru;

d)

diskontinuitné keramické vlákna s bodom tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 2 043 K (1 770 °C) v inertnom prostredí.

d)

„Vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto vlastností:

1.

skladajú sa z niektorého z týchto materiálov:

a)

polyéterimidy uvedené v 1C008.a) alebo

b)

materiály uvedené v 1C008.b) až 1C008.f), alebo

2.

skladajú sa z materiálov uvedených v 1C010.d)1.a) alebo 1C010.d)1.b) a sú „zmiešané“ s inými vláknami uvedenými v 1C010.a),1C010.b) alebo 1C010.c).

e)

Živicou alebo dechtom plne alebo čiastočne impregnované „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté „vláknité alebo vláknové materiály“ (predformy) alebo „predformy z uhlíkových vlákien“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

ktorúkoľvek z týchto vlastností:

a)

vyrobené z anorganických „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.c) alebo

b)

vyrobené z organických alebo uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

„špecifický modul“ s hodnotou nad 10,15 × 106 m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 17,7 × 104 m a

2.

ktorúkoľvek z týchto vlastností:

a)

živicu alebo decht uvedené v 1C008 alebo 1C009.b);

b)

„dynamicko-mechanickú analýzu teploty skleného prechodu (DMA Tg)“ rovnú alebo vyššiu ako 453 K (180 °C) s fenolovou živicou alebo

c)

„dynamicko-mechanickú analýzu teploty skleného prechodu (DMA Tg)“ rovnú alebo vyššiu ako 505 K (232 °C) so živicou alebo dechtom, ktoré nie sú uvedené v 1C008, ani v 1C009.b) a ktoré nie sú fenolovou živicou.

:

Kovom alebo uhlíkom potiahnuté „vláknité alebo vláknové materiály“ (predtvarky) alebo „predtvarky z uhlíkových vlákien“, ktoré nie sú impregnované živicou, ani dechtom, sú vymedzené ako „vláknité alebo vláknové materiály“ v 1C010.a), 1C010.b) alebo 1C010.c).

:

Podľa 1C010.e) sa neriadia:

a)

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpgregnované lamináty) impregnované „matricou“ z epoxidovej živice určené na opravu konkštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

2.

dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m a

3.

šírku, ktorá presahuje 15 mm;

b)

živicou alebo dechtom plne alebo čiastočne impregnované a mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac 25 m, ak sa používajú živice a dechty, ktoré nie sú vymedzené v bode 1C008 alebo 1C009.b).

:

„Dynamicko-mechanická analýza teploty skleného prechodu (DMA Tg)“ pre materiály uvedené v 1C010.e) sa stanovuje pomocou metódy opísanej v ASTM D 7028 07 alebo rovnocennej vnútroštátnej norme na suchej testovacej vzorke. V prípade termosetov je minimálna úroveň tvrdnutia suchej testovacej vzorky 90 %, ako sa vymedzuje v ASTM E 2160 04 alebo v rovnocennej vnútroštátnej norme.

1C011
Kovy a zlúčeniny:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C111.

a)

Kovy s veľkosťou častíc menšou ako 60 mm, guľovité, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené, vyrobené z materiálu, ktorého najmenej 99 % tvorí zirkónium, horčík a ich zliatiny.

:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkónium.

:

Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.a) sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo béryliu.

b)

Bór alebo zliatiny bórus veľkosťou častíc najviac 60 μm, a to:

1.

bór s čistotou najmenej 85 % hmotnosti;

2.

bórové zliatiny s obsahom bóru najmenej 85 % hmotnosti.

:

Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.b) sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo béryliu.

c)

Dusičnan guanidínu (CAS 506-93-4).

d)

Nitroguanidín (NQ) (CAS 556-88-7).

:

Pozri aj kontroly vojenských tovarov pri kovoch v práškovej forme zmiešaných s inými látkami do zmesí na vojenské účely.

1C012
Tieto materiály:

:

Tieto materiály sa obvykle používajú v jadrových zdrojoch tepla.

a)

plutónium v ľubovoľnej forme pri stanovení izotopu plutónia 238 nad 50 % hm.;

:

Podľa 1C012.a) sa neriadia:

a)

zásielky s obsahom plutónia 1 g a menej;

b)

zásielky troch „účinných gramov“ alebo menej, ak sa nachádzajú v snímacej súčasti prístrojov.

b)

„vopred separované“ neptúnium 237 v ľubovoľnej forme.

:

Podľa 1C012.b) sa neriadia zásielky s obsahom neptúnia 237 1 g a menej.

1C101
Materiály a zariadenia pre veličiny so zníženou pozorovateľnosťou ako sú koeficient odrazu radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry, iné ako sú uvedené v 1C001, použiteľné v „riadených strelách“, podsystémoch „riadených striel“ alebo leteckých dopravných systémoch bez posádky uvedených v 9A012.

:

1C101 zahŕňa:

a)

konštrukčné materiály a nátery osobitne navrhnuté pre zníženú radarovú reflektivitu;

b)

nátery, vrátane farieb, osobitne navrhnuté pre zníženú alebo danému účelu prispôsobenú reflektivitu alebo emisivitu v mikrovlnnej, infračervenej alebo ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra.

:

1C101 nezahŕňa nátery osobitne používané na tepelnú reguláciu satelitov.

:

V 1C101 znamená „riadená strela“ úplné raketové systémy a letecké dopravné systémy bez posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C102
Resaturované pyrolýzne materiály s väzbou uhlík-uhlík určené pre vesmírne lode uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1C107
Grafit a keramické materiály, okrem uvedených v 1C007:

a)

jemnozrnné sypké grafity so sypkou hmotnosťou najmenej 1,72 g/cm3, merané pri 288 K (15 °C), s veľkosťou zŕn najviac 100 μm, použiteľné pre dýzy rakiet a pre hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov, ktoré sa dajú strojom pripojiť ku každému z týchto produktov:

1.

valcom s priemerom najmenej 120 mm a dĺžky najmenej 50 mm;

2.

rúrkam s vnútorným priemerom najmenej 65 mm hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm alebo

3.

blokom rozmerov najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm;

:

Pozri tiež 0C004.

b)

pyrolýzne alebo vláknité vystužené grafity použiteľné pre dýzy rakiet a hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov použiteľné v „riadených strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104;

:

Pozri tiež 0C004.

c)

keramické kompozitné materiály (dielektrická konštanta menej ako 6 pri frekvenciách 100 MHz až 100 GHz) pre radomy (keramické ochranné kryty antén) použiteľné v „riadených strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104;

d)

opracovateľný vystužený nepálený keramický karbid kremíka pre hroty predných častí použiteľné v „riadených strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104;

e)

vystužené keramické kompozity z karbidu kremíka použiteľné na hroty predných častí, návratné dopravné prostriedky a klapky dýz použiteľné v „riadených strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104.

1C111
Palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich podstatnú časť palív, okrem uvedených v 1C011:

a)

pohonné látky:

1.

prášok sférického hliníka, okrem uvedeného v kontrolách vojenského materiálu, s časticami homogénneho priemeru menej ako 200 μm a s obsahom hliníka najmenej 97 % hm., ak najmenej 10 % celkovej hmotnosti tvoria častice menšie ako 63 μm, v súlade s ISO 2591:1988 alebo jej národnými ekvivalentmi;

:

Veľkosť častíc 63 μm (ISO R-565) zodpovedá mriežke 250 (Tyler) alebo mriežke 230 (norma ASTM E-11).

2.

kovové palivá, okrem uvedených v kontrolách vojenských tovarov, s veľkosťou častíc menej ako 60 μm, sférické, atomizované, sféroidné, vločkovité alebo drvené, s obsahom niektorého z týchto materiálov najmenej 97 % hm.:

a)

zirkón;

b)

berýlium;

c)

horčík alebo

d)

zliatiny kovov uvedených v písmenách a) až c);

:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkónium.

3.

oxidanty použiteľné v raketových motoroch na kvapalné palivo:

a)

oxid dusitý (CAS 10544-73-7);

b)

oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/oxid dusičitý, dimér (CAS 10544-72-6);

c)

oxid dusičný (CAS 10102-03-1);

d)

zmiešané oxidy dusíka (MON);

:

Zmiešané oxidy dusíka (MON) sú roztoky oxidu dusnatého (NO) v tetraoxide didusíka/oxide dusičitom (N2O4/NO2), ktoré sa môžu používať v systémoch riadených striel. Existuje celý rad zložení, ktoré možno označiť ako MONi alebo MONij, kde i a j sú celé čísla zodpovedajúce percentu oxidu dusičného v zmesi (napríklad MON3 obsahuje 3 % oxidu dusičného, MON25 25 % oxidu dusičného. Hornú hranicu predstavuje MON40, 40 % hm.).

e)

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV pre inhibovanú kyselinu dusičnú s červeným dymom (IRFNA);

f)

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C238 pre zlúčeniny pozostávajúce z fluóru a z jedného alebo viacerých halogénov, kyslíka alebo dusíka;

4.

deriváty hydrazínu:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

a)

trimetylhydrazín (CAS 1741-01-1);

b)

tetrametylhydrazín (CAS 6415-12-9);

c)

N,N-dialylhydrazín;

d)

alylhydrazín (CAS 7422-78-8);

e)

etylén-dihydrazín;

f)

monometylhydrazín-dinitrát;

g)

nesymetrický dimetylhydrazín-nitrát;

h)

hydrazínium-azid (CAS 14546-44-2);

i)

dimetylhydrazínium-azid;

j)

hydrazinium-dinitrát;

k)

kyselina dihydrazinodiimidoetándiová (CAS 3457-37-2);

l)

2-hydroxyetylhydrazín-nitrát (HEHN);

m)

Pozri kontroly vojenských tovarov pre hydrazinium perchlorát;

n)

hydrazínium-diperchlorát (CAS 13812-39-0);

o)

metylhydrazín-nitrát (MHN);

p)

dietylhydrazín-nitrát;

q)

3,6-dihydrazín tetrazín nitrát (1,4-dihydrazín-nitrát) (DHTN);

5.

materiály s vysokou hustotou energie, okrem tých, ktoré sú uvedené v kontrolách vojenských tovarov, použiteľné v „riadených strelách“ alebo leteckých dopravných prostriedkoch bez posádky uvedených v 9A012:

a)

zmiešané palivo, ktoré pozostáva z tuhých aj kvapalných palív, ako napríklad boróvej suspenzie, s hustotou energie na jednotku hmotnosti najmenej 40 × 106 J/kg;

b)

iné palivá a palivové prísady s vysokou hustotou energie (napr. kubán, ionizované roztoky, JP-10) s objemovou hustotou energie najmenej 37,5 × 109 J/m3 nameranou pri teplote 20 °C a jednom atmosférickom tlaku (101325 Pa);

:

Podľa 1C111.a)5.b) sa neriadia fosílne palivá a biopalivá vyrobené zo zeleniny vrátane palív pre motory certifikované na používaniev oblasti civilného letectva, pokiaľ nie sú špeciálne namiešané pre „riadené strely“ alebo letecké dopravné prostriedky bez posádky uvedené v 9A012.

:

V 1C111.a)5 „riadené strely“ sú úplné raketové systémy a systémy leteckých dopravných prostriedkov bez posádky s dosahom viac ako 300 km.

b)

polymérne látky:

1.

polybutadién ukončený karboxylovou skupinou (CTPB);

2.

polybutadién ukončený hydroxylovou skupinou (HTPB), okrem uvedeného v kontrolách vojenských tovarov;

3.

kyselina polybutadién-akrylová (PBAA);

4.

akrylonitril kyseliny polybutadién-akrylovej (PBAN);

5.

polytetrahydrofurán-polyetylénglykol (TPEG);

:

Polytetrahydrofurán-polyetylénglykol (TPEG) je blokový kopolymér poly 1,4-butándiolu a polyetylénglykolu (PEG).

c)

ostatné aditíva a činidlá do palív pre raketové motory:

1.

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE karborány, dekaborány, pentaborány a ich deriváty;

2.

trietylén glykol dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.

2-nitrodifenylamín (CAS 119-75-5);

4.

trimetyloletántrinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.

dietylénglykoldinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.

tieto deriváty ferocénu:

a)

pozri kontroly vojenských tovarov pre katocén;

b)

etyl ferocén (CAS 1273-89-8);

c)

propyl ferocén;

d)

pozri kontroly vojenských tovarov pre n-butyl ferocén;

e)

pentyl ferocén (CAS 1274-00-6);

f)

dicyklopentyl ferocén;

g)

dicyklohexyl ferocén;

h)

dietyl ferocén (CAS 1273-97-8);

i)

dipropyl ferocén;

j)

dibutyl ferocén (CAS 1274-08-4);

k)

dihexyl ferocén (CAS 93894-59-8);

l)

acetyl ferocén (CAS 1271-55-2)/1,1-diacetyl ferocén (CAS 1273-94-5);

m)

pozri kontroly vojenských tovarov pre karboxylové kyseliny ferocénu;

n)

pozri kontroly vojenských tovarov pre butacén;

o)

iné deriváty ferocénu používané ako modifikátory stupňa spaľovania palív pre raketové motory okrem tých, ktoré sú uvedené v kontrolách vojenských tovarov;

:

Podľa 1C111.c)6.o) sa neriadia deriváty ferocénu, ktoré obsahujú šesťuhlíkovú aromatickú funkčnú skupinu napojenú na molekulu ferocénu.

7.

4,5 diazidmetyl-2-metyl.1,2,3-triazol (izo- DAMTR), iný ako uvedený v kontrolách vojenských tovarov.

:

Pre palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich základné zložky, ktoré nie sú uvedené v 1C111, pozri Kontroly vojenských tovarov.

1C116
Martenzitická oceľ s medzou pevnosti v ťahu najmenej 1 500 MPa, meranou pri 293 K (20 °C) vo forme tabúľ, plechov alebo rúrok s hrúbkou steny alebo hrúbkou plechu najviac 5 mm.

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ 1C216.

:

Martenzitické ocele sú zliatiny železa vo všeobecnosti typické vysokým obsahom niklu, veľmi nízkym obsahom uhlíka a používaním substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie tvrdenia a tvrdenia starnutím zliatiny.

1C117
Materiály na výrobu súčastí „riadených striel“:

a)

volfrám a zliatiny v podobe častíc s hmotnostným obsahom volfrámu 97 % alebo viac a veľkosťou častíc 50 × 10–6 m (50 μm) alebo menej;

b)

molybdén a zliatiny v podobe častíc s hmotnostným obsahom volfrámu 97 % alebo viac a veľkosťou častíc 50 × 10–6 m (50 μm) alebo menej;

c)

materiál z volfrámu v tuhom stave, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

1.

ktorékoľvek z týchto zložení:

a)

volfrám a zliatiny s hmotnostným obsahom volfrámu 97 % alebo viac;

b)

volfrám infiltrovaný meďou s hmotnostným obsahom volfrámu 80 % alebo viac, alebo

c)

volfrám infiltrovaný striebrom s hmotnostným obsahom volfrámu 80 % alebo viac a

2.

schopný byť strojovo opracovaný na ktorýkoľvek z týchto výrobkov:

a)

valce s priemerom najmenej 120 mm a s dĺžkou najmenej 50 mm;

b)

rúrky s vnútorným priemerom najmenej 65 mm a s hrúbkou steny najmenej 25 mm a s dĺžkou najmenej 50 mm alebo

c)

bloky s rozmermi najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm.

:

V 1C117 „riadené strely“ sú úplné raketové systémy a systémy leteckých dopravných prostriedkov bez posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C118
Titánom stabilizovaná duplexová nehrdzavejúca oceľ (Ti – DDS) vyznačujúca sa všetkými týmto vlastnosťami:

a)

vyznačujúca sa všetkými uvedenými vlastnosťami:

1.

obsahuje 17,0 – 23,0 % hm. chrómu a 4,5 – 7,0 % hm. niklu;

2.

má obsah titánu viac ako 0,10 % hmotnosti a

3.

feriticko-austenitická mikroštruktúra (označovaná aj ako dvojfázová mikroštruktúra), z ktorej najmenej 10 % objemových je austenitická (podľa ASTM E-1181-87 alebo jej národných ekvivalentov) a

b)

má niektorú z týchto foriem:

1.

ingoty alebo tyče, ktorých každý rozmer má najmenej 100 mm;

2.

tabule so šírkou najmenej 600 mm a hrúbkou najviac 3 mm alebo

3.

rúry s vonkajším priemerom najmenej 600 mm a s hrúbkou steny najviac 3 mm.

1C202
Zliatiny okrem uvedených v 1C002.b)3 alebo b)4:

a)

zliatiny hliníka, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

dosahujú medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293K (20 °C) a

2.

sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm;

b)

zliatiny titánu, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

„dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293K (20 °C) a

2.

sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm.

:

Pod pojmom zliatiny ktoré „dosahujú“ sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C210
„Vláknité alebo vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty, okrem uvedených v 1C010.a), b) alebo e):

a)

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ alebo „vláknité alebo vláknové materiály“ z aromatických polyamidov, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1.

„špecifický modul“ najmenej 12,7 × 106 m alebo

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej 235 × 103 m;

:

Podľa 1C210.a) sa neriadia „vláknité alebo vláknové materiály“ z aromatických polyamidov, ktoré obsahujú najmenej 0,25 % hm. modifikátora povrchu vlákna na báze esteru.

b)

sklenené „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

„špecifický modul“ najmenej 3,18 × 106 m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej 76,2 × 103 m;

c)

termosetickou živicou impregnované kontinuitné „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“ so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C210.a) alebo b).

:

Živica tvorí matricu kompozitného materiálu.

:

V 1C210 je pojem „vláknité alebo vláknové materiály“ obmedzený na kontinuitné „monofily“, „priadze“ „predpriadze“„kúdele“ alebo „pásky“.

1C216
Martenzitická oceľ okrem ocele uvedenej v 1C116 „dosahujúca“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 2 050 MPa pri 293 K (20 °C).

:

Podľa 1C216 sa neriadia formy, ktorých všetky lineárne rozmery sú najviac 75 mm.

:

Pod pojmom martenzitická oceľ „dosahujúca“ sa myslí oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C225
Bór obohatený izotopom bóru – 10 (10B) vo väčšej miere, než je výskyt izotopu v prírode: elementárny bór, zlúčeniny, zmesi obsahujúce bór, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov.

:

K zmesiam obsahujúcim bór uvedeným v 1C225 patria materiály naplnené bórom.

:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade bóru 10 približne 18,5 % hm., (20 % atómových).

1C226
Volfrám, karbid volfrámu a zliatiny obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti volfrámu, okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C117, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 100 až 300 mm a

b)

hmotnosťou väčšou ako 20 kg.

:

Podľa 1C226 sa neriadia výrobky špeciálne konštruované ako závažia alebo kolimátory žiarenia gama.

1C227
Vápnik vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

obsahuje menej ako 1 000 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem horčíka a

b)

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C228
Horčík, vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

obsahuje menej ako 200 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem vápnika a

b)

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C229
Bizmut, vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

čistota najmenej 99,99 % hmotnosti a

b)

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti striebra.

1C230
Kovové berýlium, zliatiny obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti berýlia, zlúčenín berýlia, výrobky z nich a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov, ktoré nie sú špecifikované v kontrolách vojenského materiálu.

Dôležité upozornenie:

POZRI AJ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

:

Podľa 1C230 sa neriadia:

a)

kovové okienka pre röntgenové prístroje alebo pre zariadenia na seizmickú karotáž;

b)

oxidové profily v zhotovenej alebo v polozhotovenej forme osobitne určené pre elektronické súčasti alebo nosiče elektronických obvodov;

c)

beryl (silikát berýlia alebo hliníka) vo forme smaragdov alebo akvamarínov.

1C231
Kovové hafnium, zliatiny obsahujúce viac ako 60 % hmotnosti hafnia, zlúčeniny hafnia, obsahujúce viac ako 60 % hmotnosti hafnia, výrobky z neho a odpad alebo odrezky niektorého z vyššie uvedeného.

1C232
Hélium-3 (3He), zmesi obsahujúce hélium-3 a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektoré z vyššie uvedeného.

:

Podľa 1C232 sa neriadia produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako 1 g hélia-3.

1C233
Lítium obohatené izotopom lítia-6 (6Li) vo väčšej miere, ako je výskyt izotopu v prírode a produkty alebo zariadenia obsahujúce obohatené lítium: elementárne lítium, zliatiny, zlúčeniny, zmesi obsahujúce lítium, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z ľubovoľného vyššie uvedeného.

:

Podľa 1C233 sa neriadia termoluminiscenčné dozimetre.

:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade lítia-6 približne 6,5 % hm. (7,5 % atómových).

1C234
Zirkón s obsahom hafnia menej ako 1 diel hmotnosti hafnia na 500 dielov hmotnosti zirkónu v tejto forme: kov, zliatiny obsahujúce viac ako 50 % hm. zirkónu, zlúčeniny, výrobky z nich, odpady alebo odrezky z niektorého z týchto materiálov.

:

Podľa 1C234 sa neriadi zirkón vo forme fólií hrúbky najviac 0,10 mm.

1C235
Trícium, zlúčeniny trícia, zmesi obsahujúce trícium, v ktorých pomer atómov trícia a atómov vodíka prekračuje hodnotu 1 diel na 1 000 dielov, a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z týchto materiálov.

:

Podľa 1C235 sa neriadia produkty a ani zariadenia obsahujúce menej ako 1,48 × 103 GBq (40 Ci) trícia.

1C236
Rádionuklidy s vyžarovaním alfa s polčasom rozpadu alfa najmenej 10 dní, ale menej ako 200 rokov, v týchto formách:

a)

elementárne;

b)

zlúčeniny s celkovou rádioaktivitou alfa najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

c)

zmesi s celkovou rádioaktivitou alfa najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

d)

produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z uvedených materiálov.

:

Podľa 1C236 sa neriadia produkty ani zariadenia s obsahom menej ako 3,7 GBq (100 milicurie) rádioaktivity alfa.

1C237
Rádium 226 (226Ra), zliatiny rádia 226, zlúčeniny rádia 226, zmesi obsahujúce rádium 226, výrobky z nich a produkty alebo zariadenia s obsahom niektorého z uvedených materiálov.

:

Podľa 1C237 sa neriadia:

a)

lekárske aplikátory;

b)

produkty alebo zariadenia s obsahom menej ako 0,37 GBq (10 milicurie) rádia 226.

1C238
Fluorid chloritý (ClF3).

1C239
Silné výbušniny okrem výbušnín uvedených v kontrolách vojenských tovarov alebo zmesi obsahujúce viac ako 2 % hmotnosti týchto výbušnín, s kryštálovou hustotou vyššou ako 1,8 g/cm3 a s detonačnou rýchlosťou vyššou ako 8 000 m/s.

1C240
Niklový prášok a pórovitý kovový nikel, okrem uvedených v 0C005:

a)

niklový prášok s obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

obsah niklu najmenej 99,0 % hmotnosti a

2.

stredná veľkosť častíc menej ako 10 mikrometrov, meraná podľa normy Americkej spoločnosti pre skúšanie a materiály (ASTM) B 330;

b)

pórovitý kovový nikel vyrobený z materiálov uvedených v 1C240.a).

:

Podľa 1C240 sa neriadia:

a)

prášky z vláknového niklu;

b)

jednotlivé plechy z pórovitého niklu s plochou najviac 1 000 cm2/plech.

:

Bod 1C240.b) sa týka pórovitých materiálov vytvorených zhutňovaním alebo spekaním materiálov uvedených v 1C240.a) tak, aby vytvorili kovový materiál s jemnými pórmi vzájomne prepojenými v celej štruktúre.

1C 350
Chemikálie, ktoré sa môžu používať ako prekurzory pre nasledujúce toxické chemické látky a „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

Dôležité upozornenie:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C450.

1.

Tiodiglykol (111-48-8);

2.

Oxychlorid fosforečný (10025-87-3);

3.

Dimetylmetylfosfonát (756-79-6);

4.

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE Metylfosfonyldifluorid (676-99-3);

5.

Metylfosfonyldichlorid (676-97-1);

6.

Dimetylfosfit (DMP)(868-85-9);

7.

Chlorid fosforitý (7719-12-2);

8.

Trimetylfosfit (TMP) (121-45-9);

9.

Tionyl chlorid (7719-09-7);

10.

3-hydroxy-1-metyl piperidín (3554-74-3);

11.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid (96-79-7);

12.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiol (5842-07-9);

13.

3-chinuklidinol (1619-34-7);

14.

Fluorid draselný (7789-23-3);

15.

2-chlóretanol (107-07-3);

16.