ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.123.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 123

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
9. mája 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2012 z 1. marca 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť energetickými štítkami ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 393/2012 zo 7. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o záznam týkajúci sa Thajska v zozname tretích krajín alebo ich častí, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 394/2012 z 8. mája 2012, ktorým sa stanovuje obmedzenie množstva cukru a izoglukózy na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2012/2013

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 395/2012 z 8. mája 2012, ktorým sa otvára colná kvóta na určité množstvá priemyselného cukru na hospodársky rok 2012/2013

32

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 396/2012 z 8. mája 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

33

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 397/2012 z 8. mája 2012, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, zamietajú ďalšie žiadosti a ukončuje obdobie na predkladanie žiadostí pre dodatočné dostupné množstvá cukru mimo kvóty, ktoré sa majú predať na trhu Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2011/2012

35

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2012/14/EÚ z 8. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metyl(nonyl)ketón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

36

 

*

Smernica Komisie 2012/15/EÚ z 8. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť výťažok z rastliny Azadirachta indica ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

39

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/248/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. mája 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES, pokiaľ ide o vtáčiu chrípku [oznámené pod číslom C(2012) 2947]  ( 1 )

42

 

 

2012/249/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. mája 2012 týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom C(2012) 2948]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

9.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 392/2012

z 1. marca 2012,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a veľkými rozdielmi vo výkonnostných úrovniach pri rovnakej miere funkčnosti.

(2)

Ustanovenia týkajúce sa označovania energetickej spotreby bubnových sušičiek pre domácnosť tvoria súčasť smernice Komisie 95/13/ES z 23. mája 1995, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickými štítkami (2).

(3)

Spotreba energie bubnových sušičiek pre domácnosť tvorí podstatný podiel z celkového dopytu domácností po energii v Únii. Okrem už dosiahnutých zlepšení energetickej efektívnosti je veľmi dôležitý rozsah ďalšieho znižovania spotreby energie bubnových sušičiek pre domácnosť.

(4)

Smernica Komisie 95/13/ES by sa mala zrušiť a týmto nariadením by sa mali prijať nové ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že označenie energetickej spotreby bude pre dodávateľov dynamickým stimulom na ďalšie zvyšovanie energetickej efektívnosti bubnových sušičiek pre domácnosť a na zrýchlenie transformácie trhu so zameraním na energeticky efektívnejšie technológie.

(5)

Na kombinované práčky so sušičkou sa vzťahuje smernica Komisie 96/60/ES z 19. septembra 1996, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie práčok so sušičkou pre domácnosť energetickými štítkami (3). Majú osobitné vlastnosti a preto by sa mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(6)

Informácie uvádzané na štítkoch by sa mali získavať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania zahŕňajúce v prípade dostupnosti harmonizované normy, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu, uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (4).

(7)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov bubnových sušičiek pre domácnosť vrátane sušičiek na plyn.

(8)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali určiť požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie a opisu bubnových sušičiek pre domácnosť.

(9)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných v prípade všetkých foriem predaja na diaľku a reklamy bubnových sušičiek pre domácnosť a všetkých foriem technických propagačných materiálov týkajúcich sa takýchto zariadení.

(10)

Je vhodné zabezpečiť revíziu tohto nariadenia so zreteľom na technologický pokrok.

(11)

S cieľom uľahčiť prechod zo smernice 95/13/ES na toto nariadenie by sa bubnové sušičky pre domácnosť označené v súlade s týmto nariadením mali považovať za spotrebiče spĺňajúce požiadavky smernice 95/13/ES.

(12)

Smernica 95/13/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na označovanie a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku v prípade elektrických bubnových sušičiek napájaných z elektrickej siete a bubnových sušičiek na plyn pre domácnosť a vstavaných bubnových sušičiek pre domácnosť vrátane tých, ktoré sa predávajú na použitie mimo domácnosti.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na kombinované práčky so sušičkou pre domácnosť a odstredivky pre domácnosť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzení pojmov ustanovenom v článku 2 smernice 2010/30/EÚ uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„bubnová sušička pre domácnosť“ znamená zariadenie na sušenie textílií ich otáčaním v bubne, ktorým prechádza zohriaty vzduch, určené predovšetkým na neprofesionálne účely;

2.

„vstavaná bubnová sušička pre domácnosť“ znamená bubnovú sušičku pre domácnosť určenú na zabudovanie do skrinky, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžadujúcu zapracovanie do nábytku;

3.

„kombinovaná práčka so sušičkou pre domácnosť“ znamená práčku pre domácnosť, ktorá má funkciu odstreďovania, ako aj zariadenie na sušenie textílií, zvyčajne ohrievaním alebo otáčaním v bubne;

4.

„odstredivka pre domácnosť“ komerčne známa aj ako „žmýkačka“ znamená zariadenie, v ktorom sa voda z textílií odstraňuje odstreďovaním v otáčajúcom sa bubne a vypúšťa sa prostredníctvom automatického čerpadla, určené predovšetkým na neprofesionálne účely;

5.

„odvetrávacia bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, ktorá nasáva čerstvý vzduch, vháňa ho medzi textílie a výsledný vlhký vzduch potom vypúšťa do miestnosti alebo do okolitého priestoru;

6.

„kondenzačná bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, v ktorej sa nachádza zariadenie na odstraňovanie vlhkosti zo vzduchu použitého na sušenie (buď jeho kondenzáciou, alebo iným spôsobom);

7.

„automatická bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, ktorá pri zistení určitého obsahu vlhkosti náplne, napr. meraním vodivosti alebo teploty, vypne sušenie;

8.

„neautomatická bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, ktorá po uplynutí preddefinovaného času, zvyčajne sa nastavuje prostredníctvom časovača, vypne sušenie, pričom sa však sušenie dá vypnúť aj manuálne;

9.

„program“ znamená sériu preddefinovaných operácií, o ktorých dodávateľ vyhlasuje, že sú vhodné na sušenie určitých druhov textílií;

10.

„cyklus“ znamená úplný proces sušenia, ako je vymedzený vo zvolenom programe;

11.

„čas trvania programu“ znamená čas od začatia programu do jeho ukončenia, bez započítania všetkých odkladov, ktoré naprogramuje koncový používateľ;

12.

„menovitá kapacita“ znamená maximálnu hmotnosť suchých textílií určitého druhu v kg, v intervaloch po 0,5 kg, ktorú je, podľa údajov dodávateľa, možné vysušiť v bubnovej sušičke pre domácnosť pri zvolenom programe, ak sa pri jej plnení postupuje podľa pokynov dodávateľa;

13.

„čiastočné naplnenie“ znamená polovicu menovitej kapacity bubnovej sušičky pre domácnosť pre daný program;

14.

„účinnosť kondenzácie“ znamená pomer hmotnosti vlhkosti kondenzovanej v kondenzačnej bubnovej sušičke a hmotnosti vlhkosti odstránenej z náplne na konci cyklu;

15.

„režim vypnutia“ znamená stav, keď je bubnová sušička pre domácnosť vypnutá pomocou ovládačov alebo spínačov na spotrebiči dostupných koncovému používateľovi a určených na to, aby nimi koncový používateľ pri bežnom používaní dosiahol najnižšiu spotrebu elektrickej energie, a ktorý môže trvať neobmedzene dlho, pričom bubnová sušička pre domácnosť je pripojená na zdroj elektrickej energie a používa sa v súlade s pokynmi dodávateľa; v prípade, že k dispozícii nie sú žiadne ovládače alebo spínače, „režim vypnutia“ znamená stav, do ktorého sa bubnová sušička pre domácnosť dostane vtedy, keď sa sama prepne do režimu rovnomernej spotreby elektrickej energie;

16.

„režim ponechania v zapnutom stave“ znamená režim s najnižšou spotrebou elektrickej energie, ktorý môže trvať neobmedzene dlhú dobu po skončení programu a vyložení bubnovej sušičky pre domácnosť bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu zo strany koncového používateľa;

17.

„ekvivalentná bubnová sušička pre domácnosť“ znamená model bubnovej sušičky pre domácnosť, ktorý je umiestnený na trh s rovnakou menovitou kapacitou, technickými a výkonnostnými vlastnosťami, spotrebou energie, účinnosťou kondenzácie pri kondenzácii), časom pre štandardný program pre bavlnu a vydávaným hlukom prenášaným vzduchom počas sušenia ako iný model bubnovej sušičky pre domácnosť, ktorý rovnaký dodávateľ umiestnil na trh pod iným obchodným kódovým číslom;

18.

„koncový používateľ“ znamená spotrebiteľa, ktorý si kúpi alebo o ktorom sa predpokladá, že si kúpi bubnovú sušičku pre domácnosť;

19.

„predajné miesto“ znamená miesto, kde sa bubnové sušičky pre domácnosť vystavujú alebo ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky;

20.

„štandardný program pre bavlnu“ znamená cyklus, v rámci ktorého sa suší bavlnená bielizeň s počiatočnou vlhkosťou náplne 60 % až dovtedy, kým zostávajúci obsah vlhkosti náplne nedosiahne 0 %.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

Dodávatelia zabezpečia, aby sa:

a)

každá bubnová sušička pre domácnosť dodala s vytlačeným štítkom vo formáte a s obsahom podľa prílohy I;

b)

sprístupnil opis výrobku podľa prílohy II;

c)

orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy III;

d)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model bubnovej sušičky pre domácnosť uviedla trieda energetickej efektívnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

e)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model bubnovej sušičky pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uviedla trieda energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zabezpečia, aby sa:

a)

každá bubnová sušička pre domácnosť na predajnom mieste označila na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 písm. a) takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

b)

bubnové sušičky pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí túto umývačku vystavenú, ako sa uvádza v článku 7 smernice 2010/30/EÚ, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu;

c)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model bubnovej sušičky pre domácnosť uviedol odkaz na triedu energetickej efektívnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model bubnovej sušičky pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uviedol odkaz na triedu energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa poskytujú na základe článkov 3 a 4, sa získajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú pri posudzovaní zhody deklarovanej triedy energetickej efektívnosti, spotreby energie v rámci cyklu, triedy účinnosti kondenzácie (pri kondenzácii), ročnej spotreby vody, koeficientu sušiacej účinnosti, menovitej kapacity, spotreby elektrickej energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave, času trvania režimu ponechania v zapnutom stave, času trvania programu a úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom, postup stanovený v prílohe V.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma toto nariadenie vzhľadom na technologický pokrok najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí jeho účinnosti. V rámci preskúmania sa posúdia najmä tolerancie pri overovaní stanovené v prílohe V.

Článok 8

Zrušenie

Smernica 95/13/ES sa zrušuje od 29. mája 2012.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.   Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa nevzťahujú na tlačenú reklamu a tlačený technický propagačný materiál uverejnený pred 29. septembrom 2012.

2.   Bubnové sušičky pre domácnosť umiestnené na trh pred 29. májom 2012 sú v súlade s ustanoveniami smernice 95/13/ES.

3.   Bubnové sušičky pre domácnosť, ktoré sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a ktoré sú umiestňované na trh alebo predávané, prenajímané alebo predávané na splátky pred 29. májom 2012, sa považujú za spotrebiče spĺňajúce požiadavky smernice 95/13/ES.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 29. mája 2012. Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 29. septembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 136, 21.6.1995, s. 28.

(3)  Ú. v. ES L 266, 18.10.1996, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.


PRÍLOHA I

Štítok

1.   ŠTÍTOK PRE ODVETRÁVACIU BUBNOVÚ SUŠIČKU PRE DOMÁCNOSŤ

Image

1.1.

Na štítku pre odvetrávacie bubnové sušičky pre domácnosť sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje určitý model bubnovej sušičky pre domácnosť od iných modelov s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

III.

trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1; vrchol šípky obsahujúci triedu energetickej efektívnosti bubnovej sušičky pre domácnosť sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej efektívnosti;

IV.

vážená ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou VII;

V.

informácia o druhu bubnovej sušičky pre domácnosť;

VI.

čas trvania cyklu zodpovedajúci štandardnému programu pre bavlnu pri plnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu;

VII.

menovitá kapacita v kg pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení;

VIII.

hladina akustického výkonu (vážená priemerná hodnota – LWA) počas fázy sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení vyjadrená v dB, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

1.2.

Vyhotovenie štítku pre odvetrávacie bubnové sušičky pre domácnosť je v súlade s bodom 4 tejto prílohy. Ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.   ŠTÍTOK PRE KONDENZAČNÚ BUBNOVÚ SUŠIČKU PRE DOMÁCNOSŤ

Image

2.1.

Okrem informácií v bode 1.1 sa na štítku pre kondenzačné bubnové sušičky pre domácnosť uvádza:

IX.

trieda účinnosti kondenzácie v súlade s prílohou VI bodom 2.

2.2.

Vyhotovenie štítku pre kondenzačné bubnové sušičky pre domácnosť je v súlade s bodom 4 tejto prílohy. Ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

3.   ŠTÍTOK PRE BUBNOVÚ SUŠIČKU NA PLYN PRE DOMÁCNOSŤ

Image

3.1.

Informácie uvedené v bode 1.1 sa uvádzajú na štítku pre bubnové sušičky na plyn pre domácnosť.

3.2.

Vyhotovenie štítku pre bubnové sušičky na plyn pre domácnosť je v súlade s bodom 4 tejto prílohy. Ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

4.   ÚPRAVA ŠTÍTKA

4.1.

V prípade odvetrávacích bubnových sušičiek pre domácnosť by mala byť úprava štítka takáto:

Image

Pričom:

a)

Štítok musí mať šírku aspoň 110 mm a výšku aspoň 220 mm. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho obsah musí napriek tomu proporčne zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

b)

Pozadie je biele.

c)

Farby sú CMYK – modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na obrázok uvedený v predchádzajúcej časti textu).

Image

Čiara ohraničujúca štítok EÚ: 5 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: farba: X-00-00-00. piktogram podľa vyobrazenia; logo EÚ a logo energia (kombinované): šírka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyánová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Stupnica A – G

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00

druhá trieda: 70-00-X-00

tretia trieda: 30-00-X-00

štvrtá trieda: 00-00-X-00

piata trieda: 00-30-X-00

šiesta trieda: 00-70-X-00

posledná trieda: 00-X-X-00

Text: Calibri bold 18 pt, veľké biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 12 pt, biele písmená v jednom riadku.

Image

Trieda energetickej efektívnosti

Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna;

Text: Calibri bold 29 pt, veľké biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, biele písmená v jednom riadku.

Image

Energia

Text: Calibri regular 11 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Vážená ročná spotreba energie:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 pt, 100 % čierna.

Druhý riadok: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Druh bubnovej sušičky pre domácnosť:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Čas trvania cyklu:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Hladina akustického výkonu:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Hviezdička: Calibri regular 6 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka:

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 92 × 15 mm.

Image

Číslo nariadenia: Calibri bold 9 pt, 100 % čierna.

4.2.

V prípade kondenzačných bubnových sušičiek pre domácnosť by mala byť úprava štítka takáto:

Image

Pričom:

a)

Štítok musí mať šírku aspoň 110 mm a výšku aspoň 220 mm. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho obsah musí napriek tomu proporčne zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

b)

Pozadie je biele.

c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na obrázok uvedený v predchádzajúcej časti textu).

Image

Čiara ohraničujúca štítok EÚ: 5 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: farba: X-00-00-00. piktogram podľa vyobrazenia; logo EÚ a logo energia (kombinované): šírka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyánová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Stupnica A – G

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 18 pt, veľké biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 12 pt, biele písmená v jednom riadku.

Image

Trieda energetickej efektívnosti

Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna;

Text: Calibri bold 29 pt, veľké biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, biele písmená v jednom riadku.

Image

Energia

Text: Calibri regular 11 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Vážená ročná spotreba energie:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 pt, 100 % čierna.

Druhý riadok: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Druh bubnovej sušičky pre domácnosť:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Čas trvania cyklu:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Hladina akustického výkonu:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Hviezdička: Calibri regular 6 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka:

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 92 × 15 mm.

Image

Číslo nariadenia: Calibri bold 9 pt, 100 % čierna.

Image

Trieda účinnosti kondenzácie:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri regular 16 pt, horizontálna stupnica 75 %, 100 % čierna a Calibri Bold 22 pt, horizontálna stupnica 75 %, 100 % čierna.

4.3.

V prípade bubnových sušičiek na plyn pre domácnosť by mala byť úprava štítka takáto:

Image

Pričom:

a)

Štítok musí mať šírku aspoň 110 mm a výšku aspoň 220 mm. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho obsah musí napriek tomu proporčne zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

b)

Pozadie je biele.

c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na obrázok uvedený v predchádzajúcej časti textu).

Image

Čiara ohraničujúca štítok EÚ: 5 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: farba: X-00-00-00. piktogram podľa vyobrazenia; logo EÚ a logo energia (kombinované): šírka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyánová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Stupnica A – G

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00

druhá trieda: 70-00-X-00

tretia trieda: 30-00-X-00

štvrtá trieda: 00-00-X-00

piata trieda: 00-30-X-00

šiesta trieda: 00-70-X-00

posledná trieda: 00-X-X-00

Text: Calibri bold 18 pt, veľké biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 12 pt, biele písmená v jednom riadku.

Image

Trieda energetickej efektívnosti

Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna;

Text: Calibri bold 29 pt, veľké biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, biele písmená v jednom riadku.

Image

Energia

Text: Calibri regular 11 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Vážená ročná spotreba energie:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 pt, 100 % čierna.

Druhý riadok: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Druh bubnovej sušičky pre domácnosť:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Čas trvania cyklu:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Hladina akustického výkonu:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Hviezdička: Calibri regular 6 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka:

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 92 × 15 mm.

Image

Číslo nariadenia: Calibri bold 9 pt, 100 % čierna.


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA II

Opis výrobku

1.

Informácie uvedené v opise výrobku bubnových sušičiek pre domácnosť sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a)

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

b)

identifikačný kód modelu dodávateľa znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje určitý model bubnovej sušičky pre domácnosť od iných modelov s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

c)

menovitá kapacita v kg pre štandardný program pre bavlnenú bielizeň pri plnom naplnení;

d)

či ide o odvetrávaciu, kondenzačnú, alebo bubnovú sušičku na plyn pre domácnosť;

e)

trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1;

f)

pre elektrickú bubnovú sušičku pre domácnosť napájanú z elektrickej siete:

vážená ročná spotreba energie (AEc ) sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto; uvádza sa ako: „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

pre bubnovú sušičku na plyn pre domácnosť:

 

vážená ročná spotreba energie (AEC(Gas) ) sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto; uvádza sa ako: „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“

a

 

vážená ročná spotreba energie (AEC(Gas)el ) sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto; uvádza sa ako: „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

g)

či ide o automatickú bubnovú sušičku pre domácnosť, alebo o neautomatickú bubnovú sušičku pre domácnosť;

h)

ak bola bubnovej sušičke pre domácnosť udelená environmentálna značka EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť túto informáciu;

i)

spotreba energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení;

j)

spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (Po ) a v režime ponechania v zapnutom stave (Pl ) štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení;

k)

ak je bubnová sušička pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie, trvanie „režimu ponechania v zapnutom stave“;

l)

údaj o tom, že štandardný program pre bavlnu používaný pri plnom alebo čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahuje informácia na štítku a v opise výrobku, že tento program je vhodný na sušenie normálneho vlhkého bavlnenej bielizne a že je najúčinnejším programom pre bavlnu z hľadiska spotreby energie;

m)

vážený čas trvania (Tt ) štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu, ako aj čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení (Tdry ) a čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení (Tdry½ ) v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu;

n)

ak ide o kondenzačnú bubnovú sušičku pre domácnosť, trieda účinnosti kondenzácie v súlade s prílohou VI bodom 2, vyjadrená ako „trieda účinnosti kondenzácie ‚X‘ na stupnici od G (najnižšia účinnosť) po A (najvyššia účinnosť)“; toto sa môže vyjadriť aj iným spôsobom, ak je jasné, že stupnica je od G (najnižšia účinnosť) po A (najvyššia účinnosť);

o)

ak ide o kondenzačnú bubnovú sušičku pre domácnosť, priemerná účinnosť kondenzácie Cdry a Cdry½ štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení a vážená účinnosť kondenzácie (Ct ) štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení ako percento a zaokrúhlené na najbližšie celé percento;

p)

hladina akustického výkonu (vážená priemerná hodnota – LWA) pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení vyjadrená v dB, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

q)

ak je bubnová sušička pre domácnosť určená na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti.

2.

Jeden opis výrobku sa môže vzťahovať na niekoľko modelov bubnových sušičiek pre domácnosť, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

3.

Informácie uvedené v opise výrobku môžu mať formu buď farebnej, alebo čiernobielej kópie štítku. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.


PRÍLOHA III

Technická dokumentácia

1.

Technická dokumentácia uvedená v článku 3 písm. c) obsahuje:

a)

meno a adresu dodávateľa;

b)

všeobecný opis modelu bubnovej sušičky pre domácnosť dostatočný na jeho jednoznačnú a ľahkú identifikáciu;

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby ďalšie použité technické normy a špecifikácie;

e)

údaje o osobe, ktorá je splnomocnená zaviazať dodávateľa, a jej podpis;

f)

tieto technické parametre meraní:

i)

pre elektrickú bubnovú sušičku pre domácnosť napájanú z elektrickej siete:

spotreba energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení;

pre bubnovú sušičku na plyn pre domácnosť:

 

vážená ročná spotreba energie (AEC(Gas) ) sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto; uvádza sa ako: „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“

a

 

vážená ročná spotreba energie (AEC(Gas)el ) sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto; uvádza sa ako: „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

ii)

spotreba elektrickej energie v režime vypnutia a spotreba elektrickej energie v režime ponechania v zapnutom stave;

iii)

čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení (Tdry ) a čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení (Tdry½ ) v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu;

iv)

ak je bubnová sušička pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie, trvanie „režimu ponechania v zapnutom stave“;

v)

ak ide o kondenzačnú bubnovú sušičku pre domácnosť, priemerná účinnosť kondenzácie Cdry štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení a priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení Cdry½ ;

vi)

hladina akustického výkonu;

g)

výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VII.

2.

Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu bubnovej sušičky pre domácnosť získali z výpočtov vychádzajúcich z technických výkresov alebo extrapoláciou inej ekvivalentnej bubnovej sušičky pre domácnosť, alebo oboma spôsobmi, musí dokumentácia obsahovať podrobnosti takýchto výpočtov alebo extrapolácií alebo oboch, a testov, ktoré dodávatelia vykonali na overenie presnosti týchto výpočtov. Informácie musia obsahovať aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov bubnových sušičiek pre domácnosť, pri ktorých sa informácie získali rovnakým spôsobom.


PRÍLOHA IV

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený

1.

Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

menovitá kapacita v kg bavlny pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení;

b)

či ide o odvetrávaciu, kondenzačnú, alebo bubnovú sušičku na plyn pre domácnosť;

c)

trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1;

d)

pre elektrickú bubnovú sušičku pre domácnosť napájanú z elektrickej siete:

vážená ročná spotreba energie (AEc ) zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo opísaná ako „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

pre bubnovú sušičku na plyn pre domácnosť:

 

vážená ročná spotreba energie (AEC(Gas) ) sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto; uvádza sa ako: „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“

a

 

vážená ročná spotreba energie (AEC(Gas)el ) sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto; uvádza sa ako: „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

e)

či ide o automatickú bubnovú sušičku pre domácnosť, alebo o neautomatickú bubnovú sušičku pre domácnosť;

f)

spotreba energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení zaokrúhlená na dve desatinné miesta a vypočítaná v súlade s prílohou VII;

g)

spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (Po ) a v režime ponechania v zapnutom stave (Pl ) štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení;

h)

čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení (Tdry ) a čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení (Tdry½ ) v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu, vypočítaný v súlade s prílohou VII;

i)

ak ide o kondenzačnú bubnovú sušičku pre domácnosť, trieda účinnosti kondenzácie v súlade s prílohou VI bodom 2;

j)

hladina akustického výkonu (vážená priemerná hodnota – LWA) pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

k)

ak je bubnová sušička pre domácnosť určená na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti.

2.

Ak sa poskytujú aj iné informácie obsiahnuté v opise výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí stanovenom v prílohe II.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA V

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely kontroly a overovania súladu s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú použitím harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli uvedené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo inými spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy a výsledky ktorých sa považujú za výsledky s nízkou neistotou.

Na účely kontroly súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členských štátov testujú jednu bubnovú sušičku pre domácnosť. Ak namerané parametre nesúhlasia s hodnotami, ktoré uvádza dodávateľ v rozpätiach definovaných v tabuľke 1, vykonávajú sa merania na ďalších troch bubnových sušičkách pre domácnosť. Aritmetický priemer nameraných hodnôt týchto troch bubnových sušičiek pre domácnosť musí zodpovedať hodnotám deklarovaným dodávateľom v rozpätiach definovaných v tabuľke 1.

V opačnom prípade sa model a všetky ostatné ekvivalentné modely bubnových sušičiek pre domácnosť považujú za nespĺňajúce požiadavky stanovené v článkoch 3 a 4.

Tabuľka 1

Nameraný parameter

Tolerancie pri overovaní

Vážená ročná spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota (1) AEC o viac ako 6 %.

Vážená spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Et o viac ako 6 %.

Vážená účinnosť kondenzácie

Nameraná hodnota nesmie byť menšia ako menovitá hodnota Ct o viac ako 6 %.

Vážený čas trvania programu

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Tt o viac ako 6 %.

Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia a v režime ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota spotreby elektrickej energie Po a Pl vyššia ako 1,00 W nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota o viac ako 6 %. Nameraná hodnota spotreby elektrickej energie Po a Pl nižšia ako 1,00 W nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota o viac ako 0,10 W.

Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Tl o viac ako 6 %.

Hladina akustického výkonu LWA

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota.


(1)  „Menovitá hodnota“ znamená hodnotu, ktorú uvádza dodávateľ. Neistota merania 6 % predstavuje súčasne prípustnú úroveň pochybenia pri meraní deklarovaných parametrov novou metódou merania používanou pre nové požiadavky na označovanie/ekodizajn vrátane cyklov s plným alebo čiastočným naplnením.


PRÍLOHA VI

Triedy energetickej efektívnosti a triedy účinnosti kondenzácie

1.   TRIEDY ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Trieda energetickej efektívnosti bubnovej sušičky pre domácnosť sa stanovuje na základe jej koeficientu energetickej efektívnosti (EEI), ako sa uvádza v tabuľke 1.

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) bubnovej sušičky pre domácnosť sa stanovuje v súlade s prílohou VII bodom 1.

Tabuľka 1

Triedy energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti

Koeficient energetickej efektívnosti

A+++ (najvyššia efektívnosť)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (najnižšia efektívnosť)

85 ≤ EEI

2.   TRIEDY ÚČINNOSTI KONDENZÁCIE

Trieda účinnosti kondenzácie kondenzačnej bubnovej sušičky pre domácnosť sa stanovuje na základe váženej účinnosti kondenzácie (Ct ), ako sa uvádza v tabuľke 2.

Vážená účinnosť kondenzácie (Ct ) kondenzačnej bubnovej sušičky pre domácnosť sa stanovuje v súlade s prílohou VII bodom 2.

Tabuľka 2

Triedy účinnosti kondenzácie

Trieda účinnosti kondenzácie

Vážená účinnosť kondenzácie

A (najvyššia účinnosť)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (najnižšia účinnosť)

Ct ≤ 40


PRÍLOHA VII

Metóda výpočtu koeficientu energetickej efektívnosti a váženej účinnosti kondenzácie

1.   VÝPOČET KOEFICIENTU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Na výpočet koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) určitého modelu bubnovej sušičky pre domácnosť sa vážená ročná spotreba energie bubnovej sušičky pre domácnosť pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení porovnáva s jej štandardnou ročnou spotrebou energie.

a)

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) sa vypočítava a zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto takto:

Formula

kde:

AEC

=

vážená ročná spotreba energie bubnovej sušičky pre domácnosť.

SAEC

=

štandardná ročná spotreba energie bubnovej sušičky pre domácnosť.

b)

Štandardná ročná spotreba energie (SAEC ) sa vypočítava v kWh/rok a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta takto:

pre všetky bubnové sušičky pre domácnosť, ktoré nie sú odvetrávacie:

SAEC  = 140 × c 0,8

pre odvetrávacie bubnové sušičky pre domácnosť:

Formula

kde:

c

je menovitá kapacita bubnovej sušičky pre domácnosť pre štandardný program pre bavlnu.

Tt

je vážený čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu.

c)

Vážená ročná spotreba energie (AEC ) sa vypočítava v kWh/rok a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta takto:

i)

Formula

kde:

Et

=

vážená spotreba energie v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Po

=

príkon v režime vypnutia pri štandardnom programe pre bavlnu pri plnom naplnení vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

Pl

=

príkon v režime ponechania v zapnutom stave pri štandardnom programe pre bavlnu pri plnom naplnení vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

Tt

=

vážený čas trvania programu v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu.

160

=

celkový počet cyklov sušenia za rok.

ii)

Ak je bubnová sušička pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie, pričom sa bubnová sušička pre domácnosť po skončení programu automaticky prepne do režimu vypnutia, vypočítava sa vážená ročná spotreba energie (AEC ) vzhľadom na skutočný čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave, a to podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

Tl

=

čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu.

d)

Vážený čas trvania programu (Tt ) pre štandardný program pre bavlnu sa vypočítava v minútach a zaokrúhľuje na najbližšiu minútu takto:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

kde:

Tdry

=

čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu.

Tdry½

=

čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu.

e)

Vážená spotreba energie (Et ) sa vypočítava v kWh a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta takto:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

kde:

Edry

=

spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Edry½

=

spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

f)

Pre bubnové sušičky na plyn pre domácnosť sa spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení vypočítava v kWh a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta:

Formula Formula

kde:

Egdry

=

spotreba plynu štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Egdry½

=

spotreba plynu štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Egdry,a

=

spotreba pomocnej elektrickej energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Egdry½,a

=

spotreba pomocnej elektrickej energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

fg

=

2,5.

2.   VÝPOČET NA ÚČELY INFORMÁCIÍ O VÝROBKU OPÍSANÝCH V PRÍLOHE II: OPISE VÝROBKU, PRÍLOHE III: TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII A PRÍLOHE IV: INFORMÁCIÁCH POSKYTOVANÝCH V PRÍPADOCH, KEĎ NEMOŽNO OČAKÁVAŤ, ŽE KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ UVIDÍ VÝROBOK VYSTAVENÝ

Pre bubnové sušičky na plyn pre domácnosť sa spotreba energie v prípade plynu a pri štandardnom programe pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení na účely informácií v prílohe II, III a IV vypočítava v kWhGas a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

Pre bubnové sušičky na plyn pre domácnosť sa spotreba energie týkajúca v prípade elektriny a pri štandardnom programe pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení na účely informácií v prílohe II, III a IV vypočítava v kWh a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   VÝPOČET VÁŽENEJ ÚČINNOSTI KONDENZÁCIE

Účinnosť kondenzácie určitého programu je pomer hmotnosti vlhkosti kondenzovanej a zachytenej v zásobníku kondenzačnej bubnovej sušičky pre domácnosť a hmotnosti vlhkosti odstránenej z náplne počas programu, ktorá predstavuje rozdiel medzi hmotnosťou vlhkej testovanej náplne pred sušením a hmotnosťou testovanej náplne po vysušení. Na výpočet váženej účinnosti kondenzácie sa používa priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom, ako aj čiastočnom naplnení.

Vážená účinnosť kondenzácie (Ct ) určitého programu sa vypočítava ako percento a zaokrúhľuje sa na najbližšie celé percento takto:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

kde:

Cdry

=

priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení.

Cdry½

=

priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení.

Priemerná účinnosť kondenzácie C sa vypočítava z účinností kondenzácie pri testovacích cykloch a vyjadruje sa v percentách:

Formula

kde:

n

je počet testovacích cyklov najmenej so štyrmi platnými testovacími cyklami týkajúcimi sa vybraného programu.

j

je číslo testovacieho cyklu.

Wwj

je hmotnosť vody zadržanej v kondenzačnom zásobníku počas testovacieho cyklu j.

Wi

je hmotnosť vlhkej testovacej náplne pred vysušením.

Wf

je hmotnosť testovacej náplne po vysušení.


9.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 393/2012

zo 7. mája 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o záznam týkajúci sa Thajska v zozname tretích krajín alebo ich častí, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 bod 1 prvý pododsek a článok 8 bod 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (2), sa stanovuje, že komodity, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, možno do Únie dovážať a cez jej územie prevážať len z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek uvedených v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(2)

Thajsko je v súčasnosti uvedené v tabuľke v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 ako krajina, z ktorej je povolené do Únie dovážať vajcia a vaječné výrobky bez obsahu špecifikovaných patogénov. Z dôvodu výskytu ohnísk vysoko patogénnej vtáčej chrípky v roku 2004 bolo zakázané dovážať do Únie mäso hydiny, mäso vtákov nadradu bežce z farmových chovov a mäso voľne žijúcej pernatej zveri, ako aj vajcia, ako to vyplýva zo záznamov v stĺpcoch 6 a 6A tabuľky v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(3)

Okrem toho, v rozhodnutí Komisie 2005/692/ES zo 6. októbra 2005 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách (3) sa stanovuje, že členské štáty musia pozastaviť dovoz určitých výrobkov z Thajska vrátane mäsa hydiny, mäsa vtákov nadradu bežce z farmových chovov a mäsa voľne žijúcej pernatej zveri, ako aj vajec.

(4)

Situácia, pokiaľ ide o zdravie zvierat v Thajsku, sa odvtedy zlepšila, najmä vzhľadom na kontrolu vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny. Experti Komisie uskutočnili v Thajsku viacero inšpekcií s cieľom posúdiť situáciu, pokiaľ ide o zdravie zvierat, a systémy na kontrolu chorôb zavedené v tejto tretej krajine. Počas poslednej inšpekcie v Thajsku dospeli k záveru, že celkový systém poskytuje dostatočné záruky, že dotknuté výrobky spĺňajú príslušné požiadavky Únie.

(5)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je už rozhodnutím 2005/692/ES, zmeneným a doplneným vykonávacím rozhodnutím Komisie 2012/248/EÚ zo 7. mája 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES, pokiaľ ide o vtáčiu chrípku (4), pozastavený dovoz výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie 2005/692/ES, vrátane mäsa hydiny, mäsa vtákov nadradu bežce z farmových chovov a mäsa voľne žijúcej pernatej zveri, ako aj vajec z Thajska do Únie.

(6)

V dôsledku toho by sa mal záznam týkajúci sa Thajska, uvedený v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, zmeniť a doplniť tak, aby odrážal skutočnosť, že dovoz mäsa hydiny, mäsa vtákov nadradu bežce z farmových chovov a mäsa voľne žijúcej pernatej zveri, ako aj vajec z Thajska do Únie a ich prevoz cez jej územie už nie je viac zakázaný.

(7)

Na dovoz vajec z Thajska by sa však mala vzťahovať podmienka, že táto tretia krajina predloží program na kontrolu salmonely.

(8)

Nariadenie (ES) č. 798/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 263, 8.10.2005, s. 20.

(4)  Pozri stranu 42 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

V časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa položka týkajúca sa Thajska nahrádza takto:

„TH – Thajsko

TH-0

celá krajina

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1. 7. 2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1. 7. 2012

 

 

 

E

 

 

 

1. 7. 2012

 

 

S4“


9.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 394/2012

z 8. mája 2012,

ktorým sa stanovuje obmedzenie množstva cukru a izoglukózy na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2012/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 61 ods. 1 písm. d) v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 61 prvým odsekom písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa množstvo vyrobeného cukru alebo izoglukózy presahujúce kvótu uvedenú v článku 56 uvedeného nariadenia môže vyviezť len v rámci obmedzenia množstva, ktoré je potrebné stanoviť.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 951/2006 (2) sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre vývoz mimo kvóty, najmä pokiaľ ide o vydávanie vývozných povolení. Obmedzenie množstva by sa však malo stanoviť na každý hospodársky rok vzhľadom na možné príležitosti na vývozných trhoch.

(3)

Pre niektorých výrobcov cukru a izoglukózy v Únii predstavuje vývoz z Únie dôležitú súčasť ich hospodárskej činnosti a už si mimo Únie vytvorili tradičné trhy. Vývoz cukru a izoglukózy na tieto trhy by mohol byť z hospodárskeho hľadiska rentabilný aj bez poskytovania vývozných náhrad. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť obmedzenie množstva cukru a izoglukózy na vývoz mimo kvóty, aby dotknutí výrobcovia v EÚ mohli aj naďalej zásobovať svoje tradičné trhy.

(4)

Na hospodársky rok 2012/2013 sa odhaduje, že stanovenie obmedzenia množstva na 650 000 ton v ekvivalente bieleho cukru v prípade vývozu cukru mimo kvóty a na 70 000 ton sušiny v prípade izoglukózy mimo kvóty by zodpovedalo dopytu na trhu.

(5)

Vývoz cukru z Únie do určitých blízkych miest určenia a tretích krajín, ktoré poskytujú výrobkom z Únie preferenčný dovozný režim, je v súčasnosti v obzvlášť priaznivom konkurenčnom postavení. Vzhľadom na chýbajúce vhodné nástroje vzájomnej pomoci pri riešení nezrovnalostí a s cieľom minimalizovať riziko podvodu a predchádzať akémukoľvek zneužitiu súvisiacemu s opätovným dovozom alebo uvedením cukru alebo izoglukózy mimo kvóty do Únie by sa niektoré blízke miesta určenia mali vylúčiť zo zoznamu oprávnených miest určenia.

(6)

Vzhľadom na svoj charakter izoglukóza predstavuje nižšie odhadované riziko možného podvodu, a preto nie je potrebné obmedziť oprávnené miesta určenia pre vývoz izoglukózy mimo kvóty.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Stanovenie obmedzenia množstva cukru na vývoz mimo kvóty

1.   Na hospodársky rok 2012/2013 od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2013 sa obmedzenie množstva podľa článku 61 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 v prípade bieleho cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 99, stanovuje na 650 000 ton na vývoz mimo kvóty bez nároku na náhradu.

2.   Vývoz v rámci obmedzenia množstva stanoveného v odseku 1 sa povoľuje pre všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), San Maríno, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (3), Čierna Hora, Albánsko a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko;

b)

území členských štátov, ktoré netvoria súčasť colného územia Únie: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú moc;

c)

európskych území, za vonkajšie vzťahy ktorých zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Únie: Gibraltár.

Článok 2

Stanovenie obmedzenia množstva izoglukózy na vývoz mimo kvóty

1.   Na hospodársky rok 2012/2013 od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2013 sa v prípade izoglukózy, na ktorú sa vzťahujú číselné znaky KN 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30, obmedzenie množstva podľa článku 61 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje na 70 000 ton sušiny na vývoz mimo kvóty bez nároku na náhradu.

2.   Vývoz výrobkov uvedených v odseku 1 sa povolí iba v prípade, že spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2012.

Účinnosť stráca 30. septembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ako aj Kosovo podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.


9.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 395/2012

z 8. mája 2012,

ktorým sa otvára colná kvóta na určité množstvá priemyselného cukru na hospodársky rok 2012/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 142 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť zásobovanie nevyhnutné pre výrobu výrobkov uvedených v článku 62 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 za cenu zodpovedajúcu svetovým cenám je v záujme Únie pozastaviť uplatňovanie dovozného cla na cukor určený na výrobu týchto výrobkov na hospodársky rok 2012/2013 v prípade množstva, ktoré by zodpovedalo polovici jej potreby priemyselného cukru.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa (2), sa ustanovuje správa colných kvót na dovoz výrobkov z cukru uvedených v článku 142 nariadenia (ES) č. 1234/2007 s poradovým číslom 09.4390 (cukor dovezený na priemyselné spracovanie). V súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 891/2009 sa však množstvá výrobkov, v ktorých prípade sa má pozastaviť uplatňovanie dovozného cla, musia určiť v samostatnom právnom akte.

(3)

Množstvá dovezeného priemyselného cukru, na ktoré by sa dovozné clo na hospodársky rok 2012/2013 nemalo uplatňovať, je potrebné stanoviť zodpovedajúcim spôsobom.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uplatňovanie dovozného cla na priemyselný cukor, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 a má poradové číslo 09.4390, sa pozastavuje na množstvo 400 000 ton na obdobie od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2013.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2012.

Jeho účinnosť sa končí 30. septembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 82.


9.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 396/2012

z 8. mája 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


9.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 397/2012

z 8. mája 2012,

ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, zamietajú ďalšie žiadosti a ukončuje obdobie na predkladanie žiadostí pre dodatočné dostupné množstvá cukru mimo kvóty, ktoré sa majú predať na trhu Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 367/2012 z 27. apríla 2012, ktorým sa ustanovujú výnimočné opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie dodatočných množstiev cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo v hospodárskom roku 2011/2012 (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o osvedčenia pre cukor mimo kvóty predložené od 1. mája 2012 do 2. mája 2012 a ktoré sa oznámili Komisii 4. mája 2012, prekračujú limit stanovený v článku 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 367/2012.

(2)

V súlade s článkom 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 367/2012 je teda potrebné stanoviť prideľovací koeficient, ktorý budú členské štáty uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahuje každá oznámená žiadosť o osvedčenie, zamietnuť žiadosti, ktoré ešte neboli oznámené a ukončiť obdobie na predkladanie žiadostí.

(3)

S cieľom zaistiť účinnú správu opatrenia, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o osvedčenia pre cukor mimo kvóty predložené v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 367/2012 od 1. mája 2012 do 2. mája 2012 a oznámené Komisii 4. mája 2012, sa vynásobia prideľovacím koeficientom 22,007274 %.

Žiadosti o osvedčenia pre cukor mimo kvóty predložené od 3. mája 2012 do 9. mája 2012 v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 367/2012 sa zamietajú.

Obdobie na predkladanie žiadostí o osvedčenia pre cukor mimo kvóty v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 367/2012 sa ukončuje od 9. mája 2012.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 116, 28.4.2012, s. 12.


SMERNICE

9.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/36


SMERNICA KOMISIE 2012/14/EÚ

z 8. mája 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metyl(nonyl)ketón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES. V tomto zozname a uvádza aj metyl(nonyl)ketón.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa metyl(nonyl)ketón posudzoval v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES z hľadiska použitia vo výrobkoch typu 19, ktorými sú repelenty a atraktanty vymedzené v prílohe V k uvedenej smernici.

(3)

Ako spravodajský štát bolo určené Španielsko, ktoré v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo Komisii 8. apríla 2009 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia správu príslušného orgánu preskúmali. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania na zasadnutí Stáleho výboru pre biocídne výrobky, ktoré sa konalo 9. decembra 2011, začlenili do hodnotiacej správy.

(5)

Z hodnotení vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú ako repelenty a obsahujú metyl(nonyl)ketón, sa dá očakávať, že budú spĺňať požiadavky článku 5 smernice 98/8/ES. Preto je vhodné zaradiť metyl(nonyl)ketón do prílohy I k tejto smernici.

(6)

Na úrovni Únie sa nehodnotili všetky možné použitia. Preto je vhodné, aby členské štáty posúdili použitia alebo scenáre vystavenia vplyvu látky a riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizika na úrovni Únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom, a aby pri udeľovaní povolení výrobkov zabezpečili prijatie primeraných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok v záujme zmiernenia zistených rizík na prijateľnú úroveň.

(7)

Ustanovenia tejto smernice by sa mali uplatňovať súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku metyl(nonyl)ketón sa bude na trhu Únie zaobchádzať rovnako a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(8)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I k smernici 98/8/ES, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty a zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie nových uložených požiadaviek a aby žiadatelia, ktorí predložili dokumentáciu, mali možnosť v plnej miere využiť desaťročné obdobie, počas ktorého sú informácie chránené a ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia do prílohy.

(9)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii dostatok času na vykonanie článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(10)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. apríla 2013 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. mája 2014.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa dopĺňa táto položka:

Č.

Bežný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 (okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„54

metyl(nonyl)ketón

undekán-2-ón

CAS číslo: 112-12-9

EC číslo: 203-937-5

975 g/kg

1. mája 2015

30. apríla 2016

30. apríl 2024

19

Hodnotenie rizika na úrovni Únie bolo založené na používaní látky v interiéri inými ako profesionálnymi užívateľmi. Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI posudzujú členské štáty, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia pôsobeniu látky, ako aj tie riziká pre životné prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizika na úrovni Únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/39


SMERNICA KOMISIE 2012/15/EÚ

z 8. mája 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť výťažok z rastliny Azadirachta indica ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť z hľadiska ich možného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa výťažok z rastliny Azadirachta indica.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 bol výťažok z rastliny Azadirachta indica vyhodnotený v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na použitie vo výrobkoch typu 18, insekticídoch, akaricídoch a produktoch na kontrolu iných článkonožcov, ako sa vymedzuje v prílohe V k uvedenej smernici. Hodnotenie sa týkalo výťažku zo semien rastliny Azadirachta indica extrahovaného vodou a ďalej spracovaného pomocou organických rozpúšťadiel. Žiadne iné možné látky, ktoré spĺňajú vymedzenie výťažku z rastliny Azadirachta indica uvedené v zozname aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007, neboli zatiaľ vyhodnotené, a preto by sa nemali na základe uvedeného vyhodnotenia zaradiť do prílohy I k smernici 98/8/ES.

(3)

Nemecko bolo určené za spravodajský členský štát a v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo 26. novembra 2009 Komisii správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa zistenia vyplývajúce z preskúmania začlenili v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky 9. decembra 2011 do hodnotiacej správy.

(5)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných ako insekticídy, akaricídy a produkty na kontrolu iných článkonožcov a obsahujúcich výťažok z rastliny Azadirachta indica sa dá očakávať, že budú spĺňať požiadavky ustanovené v článku 5 smernice 98/8/ES. Preto je vhodné zaradiť výťažok z rastliny Azadirachta indica do prílohy I k uvedenej smernici.

(6)

Na úrovni Únie sa nehodnotili všetky možné použitia. Preto je vhodné, aby členské štáty posúdili použitia alebo scenáre vystavenia pôsobeniu látky a riziká pre populácie a zložky životného prostredia, ktoré sa pri hodnotení rizika na úrovni Únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom, a aby pri udeľovaní povolení výrobkov zabezpečili prijatie primeraných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok v záujme zmiernenia zistených rizík na prijateľnú úroveň.

(7)

Na základe rizík zistených pre povrchové vody, sedimenty a necieľové článkonožce je vhodné požadovať, aby udeľovanie povolení na daný výrobok podliehalo uplatňovaniu primeraných opatrení na zmierňovanie rizika.

(8)

Ustanovenia tejto smernice by sa mali uplatňovať súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi účinnú látku výťažok z rastliny Azadirachta indica sa bude zaobchádzať na trhu Únie rovnako, a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(9)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I k smernici 98/8/ES, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty a zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie nových uložených požiadaviek a aby žiadatelia, ktorí predložili dokumentáciu, mali možnosť v plnej miere využiť desaťročné obdobie, počas ktorého sú informácie chránené a ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť odo dňa zaradenia do prílohy.

(10)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii dostatok času na vykonanie článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(11)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. apríla 2013 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. mája 2014.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 98/8/ES sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 (s výnimkou výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení do prílohy, venovaných týmto aktívnym látkam)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ produktu

Osobitné ustanovenia (1)

„55

výťažok z rastliny Azadirachta indica

Názov IUPAC: Neuplatňuje sa.

CAS č.: 84696-25-3

Číslo ES: 283-644-7

Opis: výťažok zo semien rastliny Azadirachta indica extrahovaný vodou a ďalej spracovaný pomocou organických rozpúšťadiel

1 000 g/kg

1. mája 2014

30. apríla 2016

30. apríla 2024

18

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI členské štáty posudzujú, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia pôsobeniu látky, ako aj tie riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré sa pri hodnotení rizika na úrovni Únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom.

Členské štáty zabezpečia, aby udeľovanie povolení podliehalo uplatňovaniu primeraných opatrení na zmierňovanie rizika na ochranu povrchových vôd, sedimentu a necieľových článkonožcov.“


(1)  V záujme implementácie spoločných zásad uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


ROZHODNUTIA

9.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/42


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. mája 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES, pokiaľ ide o vtáčiu chrípku

[oznámené pod číslom C(2012) 2947]

(Text s významom pre EHP)

(2012/248/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (3), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (4), a najmä na jeho článok 18,

keďže:

(1)

Komisia prijala viacero ochranných opatrení v súvislosti s vtáčou chrípkou po tom, čo v polovici roku 2003 došlo v juhovýchodnej Ázii k výskytu ohnísk danej nákazy spôsobenej vírusom vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1.

(2)

Uvedené opatrenia sa stanovujú najmä v rozhodnutí Komisie 2005/692/ES zo 6. októbra 2005 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách (5), rozhodnutí Komisie 2005/734/ES z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysokopatogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach (6), rozhodnutí Komisie 2007/25/ES z 22. decembra 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a premiestňovaním vtákov ako spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do Spoločenstva (7) a rozhodnutí Komisie 2009/494/ES z 25. júna 2009 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku (8).

(3)

Opatrenia stanovené v uvedených rozhodnutiach sú uplatniteľné do 30. júna 2012. Ohniská vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 u voľne žijúcich vtákov a hydiny sa však naďalej vyskytujú v tretích krajinách a predstavujú tak riziko pre zdravie zvierat a ľudí vnútri Únie.

(4)

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s vtáčou chrípkou je vhodné pokračovať v obmedzovaní rizík spojených s dovozom hydiny, hydinových výrobkov, vtákov chovaných ako spoločenské zvieratá a iných produktov, na ktoré sa vzťahujú uvedené rozhodnutia, a naďalej uplatňovať opatrenia biologickej bezpečnosti, zachovávať systémy včasného varovania a určité ochranné opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1.

(5)

Obdobie uplatňovania rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES by sa preto malo predĺžiť do 31. decembra 2013.

(6)

V roku 2004 bol v Thajsku odhalený výskyt ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky. Preto Komisia prijala ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých komodít z hydiny a vtákov s pôvodom v Thajsku.

(7)

Preto sa v článku 1 rozhodnutia 2005/692/ES stanovuje povinnosť členských štátov pozastaviť dovoz určitých produktov vrátane hydinového mäsa, vtákov nadradu bežce z farmových chovov a voľne žijúcich lovných vtákov a vajec z Thajska.

(8)

Thajsko zaviedlo nekompromisnú politiku likvidácie zvierat s cieľom eradikovať vysokopatogénnu vtáčiu chrípku na svojom území. Posledný výskyt ohniska uvedenej nákazy bol nahlásený v novembri 2008 a Thajsko vyhlásilo svoje územie za územie bez výskytu vysokopatogénnej vtáčej chrípky s účinnosťou od 11. februára 2009.

(9)

Experti Komisie uskutočnili viacero inšpekcií v Thajsku s cieľom posúdiť veterinárnu situáciu a zavedené systémy kontroly nákaz v uvedenej tretej krajine. Zo záverov, ku ktorým sa dospelo na základe poslednej inšpekcie v Thajsku, vyplýva, že zavedený systém poskytuje dostatočné záruky splnenia príslušných požiadaviek Únie, pokiaľ ide o príslušné produkty.

(10)

Vzhľadom na priaznivú veterinárnu situáciu, najmä pokiaľ ide o kontrolu vysokopatogénnej vtáčej chrípky v prípade hydiny a záruky poskytnuté zo strany Thajska, pozastavenie dovozu v zmysle ustanovení článku 1 rozhodnutia 2005/692/ES by sa už nemalo naďalej uplatňovať.

(11)

Rozhodnutia 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/692/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa vypúšťa.

2.

V článku 7 sa dátum „30. júna 2012“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

Článok 2

V článku 4 rozhodnutia 2005/734/ES sa dátum „30. júna 2012“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

Článok 3

V článku 6 rozhodnutia 2007/25/ES sa dátum „30. júna 2012“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

Článok 4

V článku 3 rozhodnutia 2009/494/ES sa dátum „30. júna 2012“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. mája 2012

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 263, 8.10.2005, s. 20.

(6)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 105.

(7)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2007, s. 29.

(8)  Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2009, s. 74.


9.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/44


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. mája 2012

týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

[oznámené pod číslom C(2012) 2948]

(Text s významom pre EHP)

(2012/249/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (1), a najmä na jej článok 41 prvý odsek písm. a),

keďže:

(1)

V smernici 2010/75/EÚ sa neurčujú obdobia nábehu a odstávky, pričom tieto obdobia sa vzťahujú na viaceré ustanovenia uvedenej smernice.

(2)

V prípade spaľovacích zariadení, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2010/75/EÚ, sa určenie období nábehu a odstávky vyžaduje na posúdenie súladu s limitnými hodnotami emisií stanovenými v prílohe V k smernici 2010/75/EÚ, pričom sa zohľadňuje časť 4 danej prílohy, ako aj na určenie počtu prevádzkových hodín spaľovacích zariadení, ak je to relevantné pre vykonávanie uvedenej smernice.

(3)

V článku 14 ods. 1 písm. f) smernice 2010/75/EÚ sa požaduje, aby povolenie obsahovalo opatrenia týkajúce sa podmienok iných ako bežné prevádzkové podmienky, ako napr. operácií nábehu a odstávky. Takéto opatrenia sa v súlade s článkom 6 smernice 2010/75/EÚ môžu zahrnúť do všeobecne záväzných pravidiel.

(4)

Emisie zo spaľovacích zariadení počas období nábehu a odstávky dosahujú vo všeobecnosti vyššie koncentrácie než emisie počas bežných prevádzkových podmienok. Vzhľadom na cieľ smernice 2010/75/EÚ, ktorým je prevencia emisií, by tieto obdobia mali byť čo najkratšie.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 75 smernice 2010/75/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto rozhodnutí sa stanovujú pravidlá týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky uvedených v článku 3 bode 27 smernice 2010/75/EÚ a v časti 4 bode 1 prílohy V k uvedenej smernici.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2010/75/EÚ.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„minimálne zaťaženie pri nábehu na zaistenie stabilnej výroby“ znamená minimálne zaťaženie zlučiteľné so stabilnou prevádzkou výrobného spaľovacieho zariadenia nasledujúce po iniciácii nábehu, po ktorom je zariadenie schopné bezpečne a spoľahlivo poskytovať svoj výstup do siete, rozvodnej siete, tepelnému akumulátoru alebo priemyselnej lokalite;

2.

„minimálne zaťaženie pri odstávke na zaistenie stabilnej výroby“ znamená minimálne zaťaženie, pri ktorom zariadenie už ďalej nedokáže bezpečne a spoľahlivo poskytovať svoj výstup do siete, rozvodnej siete, tepelnému akumulátoru alebo priemyselnej lokalite a pri ktorom sa považuje za zariadenie, ktoré sa odstavuje.

Článok 3

Všeobecné pravidlá určenia období nábehu a odstávky

Na určenie konca obdobia nábehu a začiatku obdobia odstávky sa uplatňujú tieto pravidlá:

1.

kritériá alebo ukazovatele používané na určenie období nábehu a odstávky sú transparentné a externe overiteľné;

2.

určenie období nábehu a odstávky sa zakladá na podmienkach, ktoré umožňujú stabilný výrobný proces, pri ktorom sa zaručuje zdravie a bezpečnosť;

3.

obdobia, počas ktorých spaľovacie zariadenie funguje po fáze nábehu stabilne a bezpečne, pričom sa dodáva palivo, ale nevyváža teplo alebo elektrická energia alebo mechanická energia, sa nezahŕňajú do období nábehu alebo odstávky.

Článok 4

Určenie období nábehu a odstávky v povolení

1.   Na účely určenia období nábehu a odstávky v povolení pre zariadenie obsahujúce spaľovacie zariadenie opatrenia uvedené v článku 14 ods. 1 písm. f) smernice 2010/75/EÚ obsahujú:

a)

aspoň jednu z týchto úprav:

i)

koniec obdobia nábehu a začiatok obdobia odstávky vyjadrené ako prahové hodnoty zaťaženia v súlade s článkami 6, 7 a 8, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že minimálne zaťaženie pri odstávke na zaistenie stabilnej výroby môže byť nižšie ako minimálne zaťaženie pri nábehu na zaistenie stabilnej výroby, keďže spaľovacie zariadenie môže byť schopné stabilnej prevádzky pri nižšom zaťažení, keď už raz dosiahne dostatočnú teplotu po určitej dobe prevádzky;

ii)

samostatné procesy alebo prahové hodnoty prevádzkových ukazovateľov, ktoré sú spojené s koncom obdobia nábehu a so začiatkom obdobia odstávky a ktoré sú jasné, dajú sa ľahko monitorovať a dajú sa uplatniť na použitú technológiu podľa článku 9;

b)

opatrenia zaisťujúce, že obdobia nábehu a odstávky budú čo možno najkratšie;

c)

opatrenia zaisťujúce, aby sa všetky odlučovacie zariadenia spustili do prevádzky, hneď ako to je technicky možné.

Na účely prvého pododseku sa zohľadnia technické a prevádzkové charakteristiky spaľovacieho zariadenia a jeho jednotiek a technické požiadavky na prevádzku nainštalovaných odlučovacích zariadení.

2.   Ak sa zmenia akékoľvek aspekty týkajúce sa zariadenia, ktoré majú vplyv na obdobia nábehu a odstávky, vrátane nainštalovaného zariadenia, druhu paliva, úlohy zariadenia v systéme a nainštalovaných odlučovacích techník, príslušný orgán opäť zváži podmienky povolenia vzťahujúce sa na obdobia nábehu a odstávky a v prípade potreby ich zaktualizuje.

Článok 5

Určenie období nábehu a odstávky v prípade spaľovacích zariadení pozostávajúcich z dvoch alebo viacerých jednotiek

1.   Na účely výpočtu priemerných hodnôt emisií podľa časti 4 bodu 1 prílohy V k smernici 2010/75/EÚ sa na určenie období nábehu a odstávky spaľovacích zariadení pozostávajúcich z dvoch alebo viacerých jednotiek uplatňujú tieto pravidlá:

a)

hodnoty namerané počas obdobia nábehu prvej jednoty, ktorá nabieha, a počas obdobia odstávky poslednej spaľovacej jednotky, ktorá sa odstavuje, sa neberú do úvahy;

b)

hodnoty zistené počas ostatných období nábehu a odstávky jednotlivých jednotiek sa neberú do úvahy iba vtedy, ak sa merajú, alebo ak meranie nie je z technických alebo hospodárskych dôvodov uskutočniteľné, ak sa vypočítajú samostatne pre každú dotknutú jednotku.

2.   Na účely článku 3 bodu 27 smernice 2010/75/EÚ obdobia nábehu a odstávky spaľovacích zariadení pozostávajúcich z dvoch alebo viacerých jednotiek pozostávajú len z obdobia nábehu prvej spaľovacej jednotky, ktorá nabieha, a obdobia odstávky poslednej spaľovacej jednotky, ktorá sa odstavuje.

V prípade spaľovacích zariadení, pri ktorých sa v časti 1 bodoch 2, 4 a 6 prílohy V k smernici 2010/75/EÚ umožňuje uplatniť limitnú hodnotu emisií na časť zariadenia, ktorá odpadové plyny vypúšťa jednou alebo viacerými oddelenými dymovými rúrami v spoločnom komíne, sa obdobia nábehu a odstávky môžu určiť pre každú z týchto častí spaľovacieho zariadenia samostatne. Obdobia nábehu a odstávky časti zariadenia teda pozostávajú z obdobia nábehu spaľovacej jednotky, ktorá v rámci danej časti zariadenia nabieha ako prvá a obdobia odstávky spaľovacej jednotky, ktorá sa v rámci danej časti zariadenia odstavuje ako posledná.

Článok 6

Určenie období nábehu a odstávky v prípade spaľovacích zariadení vyrábajúcich elektrickú energiu alebo dodávajúcich energiu na účely mechanického pohonu, pričom sa použijú prahové hodnoty zaťaženia

1.   V prípade spaľovacích zariadení vyrábajúcich elektrickú energiu alebo spaľovacích zariadení na účely mechanického pohonu sa vychádza z predpokladu, že obdobie nábehu končí v okamihu, keď zariadenie dosiahne minimálne zaťaženie pri nábehu na zaistenie stabilnej výroby.

2.   Vychádza sa z predpokladu, že obdobie odstávky začína pri iniciácii ukončenia dodávok paliva, potom čo sa dosiahne bod minimálneho zaťaženia pri odstávke na zaistenie stabilnej výroby, od ktorého vyrobená elektrická energia už nie je ďalej dostupná pre rozvodnú sieť alebo od ktorého sa v rámci mechanického zaťaženia už ďalej nevyužíva vyrobená mechanická energia.

3.   Prahové hodnoty zaťaženia, ktoré sa majú použiť na určenie konca obdobia nábehu a začiatku obdobia odstávky v prípade spaľovacích zariadení vyrábajúcich elektrickú energiu a ktoré sa majú zahrnúť do povolenia zariadenia, sú pevne stanoveným percentuálnym podielom menovitého elektrického výkonu spaľovacieho zariadenia.

4.   Prahové hodnoty zaťaženia, ktoré sa majú použiť na určenie konca obdobia nábehu a začiatku obdobia odstávky v prípade spaľovacích zariadení na účely mechanického pohonu a ktoré sa majú zahrnúť do povolenia zariadenia, sú pevne stanoveným percentuálnym podielom mechanického energetického výkonu spaľovacieho zariadenia.

Článok 7

Určenie období nábehu a odstávky v prípade spaľovacích zariadení vyrábajúcich teplo, pričom sa použijú prahové hodnoty zaťaženia

1.   V prípade spaľovacích zariadení vyrábajúcich teplo sa vychádza z predpokladu, že obdobie nábehu sa končí vtedy, keď zariadenie dosiahne minimálne zaťaženie pri nábehu na zaistenie stabilnej výroby a teplo sa môže bezpečne a spoľahlivo dodávať do distribučnej siete, tepelného akumulátora alebo sa môže priamo použiť v miestnej priemyselnej lokalite.

2.   Vychádza sa z predpokladu, že obdobie odstávky začína, potom čo sa dosiahne minimálne zaťaženie pri odstávke na zaistenie stabilnej výroby, keď už nie je ďalej možné bezpečne a spoľahlivo dodávať teplo do siete alebo ho priamo použiť v miestnej priemyselnej lokalite.

3.   Prahové hodnoty zaťaženia, ktoré sa majú použiť na určenie konca obdobia nábehu a začiatku obdobia odstávky v prípade spaľovacích zariadení vyrábajúcich teplo a ktoré sa majú zahrnúť do povolenia zariadenia, sú pevne stanoveným percentuálnym podielom menovitého tepelného výkonu spaľovacieho zariadenia.

4.   Obdobia, v ktorých zariadenia vyrábajúce teplo vyhrievajú akumulátor alebo akumulačnú nádrž bez toho, aby vyvážali teplo, sa považujú za prevádzkové hodiny a nie za obdobia nábehu alebo odstávky.

Článok 8

Určenie období nábehu a odstávky v prípade spaľovacích zariadení vyrábajúcich teplo a elektrickú energiu, pričom sa použijú prahové hodnoty zaťaženia

V prípade spaľovacích zariadení vyrábajúcich elektrickú energiu a teplo sa obdobia nábehu a odstávky určia podľa článkov 6 a 7, pričom sa zohľadní tak vyrobená elektrická energia, ako aj teplo.

Článok 9

Určenie období nábehu a odstávky, pričom sa použijú prevádzkové ukazovatele alebo samostatné procesy

Na určenie minimálneho zaťaženia pri nábehu a minimálneho zaťaženia pri odstávke na zaistenie stabilnej výroby sa vymedzia prinajmenšom tri kritériá, pričom koniec obdobia nábehu alebo začiatok obdobia odstávky sa dosiahnu, keď sa splnia prinajmenšom dve z daných kritérií.

Uvedené kritériá sa vyberú z týchto kritérií:

1.

samostatné procesy uvedené v prílohe alebo rovnocenné procesy, ktoré zodpovedajú technickým charakteristikám zariadenia;

2.

prahové hodnoty prevádzkových ukazovateľov uvedených v prílohe alebo rovnocenných prevádzkových ukazovateľov, ktoré zodpovedajú technickým charakteristikám zariadenia.

Článok 10

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. mája 2012

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.


PRÍLOHA

SAMOSTATNÉ PROCESY A PREVÁDZKOVÉ UKAZOVATELE SPOJENÉ S OBDOBIAMI NÁBEHU A ODSTÁVKY

1.   Samostatné procesy spojené s minimálnym zaťažením pri nábehu na zaistenie stabilnej výroby:

1.1.

V prípade kotlov na tuhé palivo: úplný prechod z používania stabilizačných pomocných horákov alebo doplňujúcich horákov na prevádzku len s bežným palivom.

1.2.

V prípade kotlov na tekuté palivo: uvedenie hlavného čerpadla na prísun paliva do chodu, a keď sa ustáli tlak oleja v horáku, pričom prietok paliva sa môže použiť ako ukazovateľ tohto ustálenia.

1.3.

V prípade plynových turbín: okamih, keď sa spaľovací režim prepne na konštantný spaľovací režim s úplným predmiešavaním alebo „voľnobeh“.

2.   Prevádzkové ukazovatele:

2.1.

Obsah kyslíka v spalinách.

2.2.

Teplota spalín.

2.3.

Tlak pary.

2.4.

V prípade zariadení vyrábajúcich teplo: entalpia a prietok teplonosného média.

2.5.

V prípade zariadení na tekuté palivo a plyn: prietok paliva uvedený ako percentuálny podiel menovitej prietokovej kapacity paliva.

2.6.

V prípade zariadení s parnými kotlami: teplota pary pri výstupe z kotla.