ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.112.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 112

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
24. apríla 2012


Obsah

 

Strana

 

*

Stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Chorvátskej republiky o pristúpenie k Európskej únii

3

 

*

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii [14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)] (Súhlas)

5

 

*

Rozhodnutie Rady Európskej únie z 5. decembra 2011 o prijatí Chorvátska do Európskej únie

6

Obsah

7

Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii

10

Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

21

PRÍLOHA I Zoznam dohovorov a protokolov, ku ktorým Chorvátska republika pristupuje pri pristúpení (podľa článku 3 ods. 4 aktu o pristúpení)

35

PRÍLOHA II Zoznam ustanovení schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, ktoré sú od pristúpenia záväzné a uplatniteľné v Chorvátskej republike (podľa článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení)

36

PRÍLOHA III Zoznam podľa článku 15 aktu o pristúpení: úpravy aktov prijatých inštitúciami

41

PRÍLOHA IV Zoznam podľa článku 16 aktu o pristúpení: ostatné trvalé ustanovenia

60

PRÍLOHA V Zoznam podľa článku 18 aktu o pristúpení: prechodné opatrenia

67

PRÍLOHA VI Rozvoj vidieka (podľa článku 35 ods. 2 aktu o pristúpení)

87

PRÍLOHA VII Konkrétne záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika počas svojich prístupových rokovaní (podľa článku 36 ods. 1 druhého pododseku aktu o pristúpení)

88

PRÍLOHA VIII Záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika v oblasti reštrukturalizácie chorvátskeho lodiarskeho priemyslu (podľa článku 36 ods. 1 tretieho pododseku aktu o pristúpení)

89

PRÍLOHA IX Záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika v oblasti reštrukturalizácie oceliarskeho odvetvia (podľa článku 36 ods. 1 tretieho pododseku aktu o pristúpení)

91

Protokol o určitých dojednaniach týkajúcich sa prípadného jednorazového prevodu jednotiek prideleného množstva podľa Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy na Chorvátsku republiku a súvisiacej kompenzácie

92

Záverečný akt

95

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


24.4.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/3


STANOVISKO KOMISIE

z 12. októbra 2011

k žiadosti Chorvátskej republiky o pristúpenie k Európskej únii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 49,

keďže:

(1)

O členstvo v Únii môže požiadať každý európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty Európskej únie a zaviaže sa ich podporovať. Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

(2)

Chorvátska republika požiadala o členstvo v Európskej únii.

(3)

V stanovisku z 20. apríla 2004 týkajúcom sa Chorvátska (1) už Komisia vyjadrila svoj názor na určité základné aspekty problémov, ktoré sa objavujú v súvislosti s touto žiadosťou.

(4)

Na zasadnutí Európskej rady v Kodani v júni 1993 sa stanovili podmienky oprávnenosti, ktorými sa riadi proces pristúpenia a pravidelné hodnotenia Komisie o pripravenosti Chorvátska na členstvo. Politické kritériá vyžadujú, aby Chorvátsko zabezpečilo stabilitu inštitúcií, ktoré sú zárukou demokracie, právneho štátu, ľudských práv a rešpektovania a ochrany menšín; tieto požiadavky sú teraz zahrnuté v Zmluve o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie. Hospodárske kritériá vyžadujú existenciu fungujúceho trhového hospodárstva ako aj schopnosť čeliť konkurenčnému tlaku a trhovým silám v rámci Európskej únie. Kritérium acquis sa odvoláva na schopnosť prevziať povinnosti členstva, ktoré vychádzajú zo zmlúv a z legislatívy Únie, z acquis vrátane dodržiavania cieľov politickej, hospodárskej a menovej únie. Dôležitým hľadiskom, ktorý je vo všeobecnom záujme Únie ako aj kandidátskej krajiny, je schopnosť Únie prijímať nových členov a súčasne udržiavať dynamiku európskej integrácie.

(5)

Rada vymedzila podmienky pre proces stabilizácie a pridruženia pre krajiny západného Balkánu 31. mája 1999. Medzi ne patrí spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu a regionálna spolupráca.

(6)

Európska rada sa na svojom zasadnutí v decembri 2006 zhodla, že stratégia rozširovania založená na upevňovaní, podmienenosti a komunikácii vytvára spolu so schopnosťou Únie integrovať nových členov základ pre obnovený konsenzus v otázke rozširovania.

(7)

Podmienky pristúpenia a úpravy zmlúv sa prerokovali na konferencii medzi členskými štátmi a Chorvátskom. Tieto rokovania sa uskutočnili v súlade s rámcom rokovaní, ktorý stanovuje prísnu podmienenosť vo fáze otvárania a uzatvárania kapitol. Rokovania boli ukončené 30. júna 2011 a dohodnuté ustanovenia sú spravodlivé a primerané.

(8)

Pristúpením k Európskej únii Chorvátsko bezvýhradne akceptuje Zmluvu o Európskej únii, Zmluvu o fungovaní Európskej únie a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu vrátane všetkých ich cieľov a všetkých rozhodnutí prijatých od nadobudnutia ich platnosti a zvolených smerovaní v súvislosti s rozvojom a posilnením Európskej únie a uvedeného Spoločenstva.

(9)

Základný prvok právneho poriadku zavedeného na základe týchto zmlúv spočíva v tom, že určité ich ustanovenia a určité akty, ktoré prijali inštitúcie, sú priamo uplatniteľné, že právo Únie má prednosť pred vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré s ním môžu byť v rozpore, a že existujú postupy na zabezpečenie jednotného výkladu práva Únie. Pristúpenie k Európskej únii zahŕňa uznanie záväzného charakteru týchto pravidiel, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné na zaručenie účinnosti a jednotnosti práva Únie.

(10)

Komisia sa domnieva, že Chorvátsko spĺňa politické kritériá a očakáva, že Chorvátsko splní hospodárske kritériá a kritériá acquis a bude pripravené na členstvo k 1. júlu 2013. Členstvo si vyžaduje neustále rešpektovanie hodnôt, na ktorých je založená Únia, ako aj záväzok podporovať ich.

(11)

Chorvátsko dosiahlo vysokú úroveň pripravenosti na členstvo. Komisia vyzýva Chorvátsko, aby udržalo svoje úsilie zosúladiť právne predpisy s acquis a ďalej posilňovalo svoje administratívne kapacity, a to aj prostredníctvom udržateľného pokroku v rámci reformy verejnej správy. Komisia bude pokračovať v podrobnom monitorovaní plnenia všetkých záväzkov Chorvátska prijatých počas prístupových rokovaní vrátane tých, ktoré sa majú splniť pred dátumom pristúpenia, a pokračujúce prípravy na prevzatie zodpovedností vyplývajúcich z členstva po pristúpení. Monitorovanie bude zamerané najmä na záväzky prijaté Chorvátskom v oblasti súdnictva, boja proti korupcii, základných práv, v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vrátane riadenia hraníc ako aj v oblasti politiky hospodárskej súťaže. Ak proces monitorovania odhalí problémové oblasti, v rámci ktorých Chorvátsko neprijme nápravné opatrenia, Komisia zašle v prípade potreby chorvátskym orgánom listy včasného varovania a môže navrhnúť Rade, aby prijala všetky náležité opatrenia už pred pristúpením. Komisia si takisto vyhradzuje právo uplatniť rôzne ochranné doložky stanovené v Zmluve o pristúpení, ako aj osobitné mechanizmy v prípade štátnej pomoci poskytnutej chorvátskemu lodiarskemu a oceliarskemu priemyslu.

(12)

Komisia vyzýva chorvátske orgány, aby ukončili preklad a revíziu acquis pred dátumom pristúpenia s cieľom zabezpečiť právnu istotu pri implementácií právnych predpisov EÚ.

(13)

Jedným z cieľov Európskej únie je prehlbovať solidaritu medzi jej národmi a zároveň rešpektovať ich históriu, kultúru a tradície.

(14)

Rozšírenie Európskej únie pristúpením Chorvátska prispeje k posilneniu stability, slobody a prosperity v Európe. Očakáva sa, že Chorvátsko bude naďalej zohrávať aktívnu úlohu v rámci regionálnej spolupráce na západnom Balkáne. Komisia víta vyhlásenie Chorvátska, že bude podporovať európske hodnoty v juhovýchodnej Európe a najmä záväzok Chorvátska, že bilaterálne otázky by nemali prekážať v prístupovom procese kandidátskych krajín. Pristúpenie Chorvátska potvrdzuje záväzok EÚ týkajúci sa európskej perspektívy pre všetky krajiny západného Balkánu,

VYDÁVA KLADNÉ STANOVISKO:

k pristúpeniu Chorvátskej republiky k Európskej únii.

Toto stanovisko je určené Rade.

V Bruseli 12. októbra 2011

Za Komisiu

Štefan FÜLE

člen Komisie zodpovedný za rozšírenie

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  KOM(2004) 257 v konečnom znení.


24.4.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/5


LEGISLATÍVNE UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 1. decembra 2011

o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii [14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)]

(Súhlas)

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť Chorvátskej republiky o členstvo v Európskej únii,

so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii (14409/2011 – C7-0252/2011),

so zreteľom na stanovisko Komisie [KOM(2011) 0667],

so zreteľom na návrh Zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii, na protokol a záverečný akt,

so zreteľom na článok 74c a článok 81 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0390/2011),

A.

keďže podmienky na prijatie kandidátskej krajiny, ako aj zmeny, ktoré so sebou pristúpenie prinesie, sú stanovené v návrhu Zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii a keďže s Európskym parlamentom by sa malo konzultovať o každej podstatnej úprave návrhu zmluvy;

B.

keďže Komisia musí prísne a objektívne monitorovať ďalšie prípravy súvisiace s pristúpením a poskytovať chorvátskym orgánom pomoc pri plnení záväzkov a povinností, ktoré prijali v priebehu rokovaní; keďže Komisia musí Európsky parlament pravidelne informovať o rozsahu, v akom chorvátske orgány plnia svoje záväzky, aby po pristúpení 1. júla 2013 mohli v plnej miere prevziať povinnosti vyplývajúce z členstva;

1.

súhlasí s pristúpením Chorvátskej republiky k Európskej únii;

2.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Chorvátskej republiky.


24.4.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/6


ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKEJ ÚNIE

z 5. decembra 2011

o prijatí Chorvátska do Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 49,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie (1),

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (2),

keďže Chorvátska republika požiadala o členstvo v Európskej únii,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Rada prijíma túto žiadosť o prijatie; podmienky prijatia a úpravy Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktoré toto prijatie vyvolá, sú predmetom dohody medzi členskými štátmi a Chorvátskou republikou.

V Bruseli 5. decembra 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Pozri stranu 3 tohto úradného vestníka.

(2)  Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.


OBSAH

A.

Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii

B.

Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Prvá časť:

Zásady

Druhá časť:

Úpravy zmlúv

Hlava I:

Ustanovenia o inštitúciách

Hlava II:

Ostatné úpravy

Tretia časť:

Trvalé ustanovenia

Štvrtá časť:

Dočasné ustanovenia

Hlava I:

Prechodné opatrenia

Hlava II:

Ustanovenia o inštitúciách

Hlava III:

Finančné ustanovenia

Hlava IV:

Ostatné ustanovenia

Piata časť:

Ustanovenia o vykonávaní tohto aktu

Hlava I:

Úpravy rokovacích poriadkov inštitúcií a štatútov a rokovacích poriadkov výborov

Hlava II:

Uplatniteľnosť aktov inštitúcií

Hlava III:

Záverečné ustanovenia

PRÍLOHY

PRÍLOHA I:

Zoznam dohovorov a protokolov, ku ktorým Chorvátska republika pristupuje pri pristúpení (podľa článku 3 ods. 4 aktu o pristúpení)

PRÍLOHA II:

Zoznam ustanovení schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, ktoré sú od pristúpenia záväzné a uplatniteľné v Chorvátskej republike (podľa článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení)

PRÍLOHA III:

Zoznam podľa článku 15 aktu o pristúpení: úpravy aktov prijatých inštitúciami

1.

Sloboda poskytovať služby

2.

Právo duševného vlastníctva

I.

Ochranná známka Spoločenstva

II.

Dodatkové ochranné osvedčenia

III.

Dizajny Spoločenstva

3.

Finančné služby

4.

Poľnohospodárstvo

5.

Rybné hospodárstvo

6.

Dane

7.

Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov

8.

Životné prostredie

PRÍLOHA IV:

Zoznam podľa článku 16 aktu o pristúpení: ostatné trvalé ustanovenia

1.

Právo duševného vlastníctva

2.

Politika hospodárskej súťaže

3.

Poľnohospodárstvo

4.

Rybné hospodárstvo

5.

Colná únia

Dodatok k prílohe IV

PRÍLOHA V:

Zoznam podľa článku 18 aktu o pristúpení: prechodné opatrenia

1.

Voľný pohyb tovaru

2.

Voľný pohyb osôb

3.

Voľný pohyb kapitálu

4.

Poľnohospodárstvo

I.

Prechodné opatrenia pre Chorvátsko

II.

Prechodná colná kvóta na surový trstinový cukor určený na rafináciu

III.

Dočasné opatrenia priamych platieb pre Chorvátsko

5.

Bezpečnosť potravín a veterinárna a rastlinolekárska politika

I.

Nosnice

II.

Prevádzky v sektoroch mäsa, mlieka, rýb a vedľajších živočíšnych produktov

III.

Uvádzanie osiva na trh

IV.

Neum

6.

Rybné hospodárstvo

7.

Dopravná politika

8.

Dane

9.

Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

10.

Životné prostredie

I.

Horizontálne právne predpisy

II.

Kvalita ovzdušia

III.

Odpadové hospodárstvo

IV.

Kvalita vody

V.

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)

VI.

Chemické látky

Dodatok k prílohe V

PRÍLOHA VI:

Rozvoj vidieka (podľa článku 35 ods. 2 aktu o pristúpení)

PRÍLOHA VII:

Konkrétne záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika počas svojich prístupových rokovaní (podľa článku 36 ods. 1 druhého pododseku aktu o pristúpení)

PRÍLOHA VIII:

Záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika v oblasti reštrukturalizácie chorvátskeho lodiarskeho priemyslu (podľa článku 36 ods. 1 tretieho pododseku aktu o pristúpení)

PRÍLOHA IX:

Záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika v oblasti reštrukturalizácie oceliarskeho odvetvia (podľa článku 36 ods. 1 tretieho pododseku aktu o pristúpení)

PROTOKOL

Protokol o určitých dojednaniach týkajúcich sa prípadného jednorazového prevodu jednotiek prideleného množstva podľa Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy na Chorvátsku republiku a súvisiacej kompenzácie

ZÁVEREČNÝ AKT

I.

Znenie záverečného aktu

II.

Vyhlásenia

A.

Spoločné vyhlásenie súčasných členských štátov

Spoločné vyhlásenie o plnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis

B.

Spoločné vyhlásenie viacerých súčasných členských štátov

Spoločné vyhlásenie Spolkovej republiky Nemecko a Rakúskej republiky o voľnom pohybe pracovníkov: Chorvátsko

C.

Spoločné vyhlásenie súčasných členských štátov a Chorvátskej republiky

Spoločné vyhlásenie o Európskom rozvojovom fonde

D.

Vyhlásenie Chorvátskej republiky

Vyhlásenie Chorvátskej republiky o prechodných opatreniach na liberalizáciu chorvátskeho trhu s poľnohospodárskou pôdou

III.

Výmena listov medzi Európskou úniou a Chorvátskou republikou o informačnom a konzultačnom postupe pre prijímanie určitých rozhodnutí a iných opatrení, ktoré sa majú prijať počas obdobia predchádzajúceho pristúpeniu

ZMLUVA

MEDZI

BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, ČESKOU REPUBLIKOU, DÁNSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKO, ESTÓNSKOU REPUBLIKOU, ÍRSKOM, HELÉNSKOU REPUBLIKOU, ŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM, FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU, TALIANSKOU REPUBLIKOU, CYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITOVSKOU REPUBLIKOU, LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, MALTSKOU REPUBLIKOU, HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM, RAKÚSKOU REPUBLIKOU, POĽSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, RUMUNSKOM, SLOVINSKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FÍNSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

(ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE)

A

CHORVÁTSKOU REPUBLIKOU

O PRISTÚPENÍ CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY K EURÓPSKEJ ÚNII

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV,

PREZIDENT BULHARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA,

PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT ÍRSKA,

PREZIDENT HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA,

PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA LITOVSKEJ REPUBLIKY,

JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA,

PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALTY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA,

SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT POĽSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT RUMUNSKA,

PREZIDENT SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA FÍNSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ZJEDNOTENÍ vo svojej snahe dosiahnuť ciele Európskej únie,

ODHODLANÍ pokračovať v procese vytvárania stále užšieho zjednotenia medzi národmi Európy na základoch už položených,

BERÚC DO ÚVAHY, že článok 49 Zmluvy o Európskej únii umožňuje európskym štátom stať sa členmi Únie,

BERÚC DO ÚVAHY, že Chorvátska republika požiadala o členstvo v Únii,

BERÚC DO ÚVAHY, že Rada sa po doručení stanoviska Komisie a súhlasu Európskeho parlamentu vyslovila v prospech prijatia Chorvátskej republiky,

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA BELGIČANOV,

Elio DI RUPO

predseda vlády

ZA PREZIDENTA BULHARSKEJ REPUBLIKY,

Bojko BORISOV

predseda vlády

ZA PREZIDENTA ČESKEJ REPUBLIKY,

Petr NEČAS

predseda vlády

ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ DÁNSKA,

Helle THORNING-SCHMIDT

predsedníčka vlády

ZA PREZIDENTA SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

Dr. Angela MERKEL

spolková kancelárka

ZA PREZIDENTA ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

Andrus ANSIP

predseda vlády

ZA PREZIDENTA ÍRSKA,

Enda KENNY

predseda vlády (Taoiseach)

ZA PREZIDENTA HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

Lucas PAPADEMOS

predseda vlády

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA ŠPANIELSKA,

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO

predseda vlády

ZA PREZIDENTA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

Jean LEONETTI

minister pre Európu

ZA CHORVÁTSKU REPUBLIKU,

Ivo JOSIPOVIĆ

prezident

Jadranka KOSOR

predsedníčka vlády

ZA PREZIDENTA TALIANSKEJ REPUBLIKY,

Sen. Prof. MARIO MONTI

predseda Rady ministrov

ZA PREZIDENTA CYPERSKEJ REPUBLIKY,

Demetris CHRISTOFIAS

prezident

ZA PREZIDENTA LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

Valdis DOMBROVSKIS

predseda vlády

ZA PREZIDENTKU LITOVSKEJ REPUBLIKY,

Dalia GRYBAUSKAITĖ

prezidentka

ZA JEHO KRÁĽOVSKÚ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODU LUXEMBURSKA,

Jean-Claude JUNCKER

predseda vlády, štátny minister

ZA PREZIDENTA MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

Viktor ORBÁN

predseda vlády

ZA PREZIDENTA MALTY,

Lawrence GONZI

predseda vlády

ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ HOLANDSKA,

Mark RUTTE

predseda vlády, minister pre všeobecné záležitosti

ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

Werner FAYMANN

spolkový kancelár

ZA PREZIDENTA POĽSKEJ REPUBLIKY,

Donald TUSK

predseda vlády

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

Pedro PASSOS COELHO

predseda vlády

ZA PREZIDENTA RUMUNSKA,

Traian BĂSESCU

prezident

ZA PREZIDENTA SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

Borut PAHOR

predseda vlády

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

Iveta RADIČOVÁ

predsedníčka vlády

ZA PREZIDENTKU FÍNSKEJ REPUBLIKY,

Jyrki KATAINEN

predseda vlády

ZA VLÁDU ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

Fredrik REINFELDT

predseda vlády

ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

Rt. Hon. David CAMERON

predseda vlády,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

1.   Chorvátska republika sa týmto stáva členom Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

2.   Chorvátska republika sa stáva zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení neskorších zmien alebo doplnení.

3.   Podmienky prijatia a úpravy zmlúv uvedených v odseku 2, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku tohto prijatia, sú stanovené v akte, ktorý je pripojený k tejto zmluve. Ustanovenia uvedeného aktu sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok 2

Na túto zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zmlúv, ktorých zmluvnou stranou sa stáva Chorvátska republika na základe článku 1 ods. 2, ktoré sa týkajú práv a povinností členských štátov a právomocí a príslušnosti inštitúcií Únie.

Článok 3

1.   Vysoké zmluvné strany ratifikujú túto zmluvu v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. Ratifikačné listiny sa uložia u vlády Talianskej republiky do 30. júna 2013.

2.   Platí, že ratifikáciou tejto zmluvy Chorvátska republika ratifikovala alebo schválila všetky zmeny a doplnenia zmlúv uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré boli otvorené na ratifikáciu alebo schválenie členskými štátmi podľa článku 48 Zmluvy o Európskej únii v čase ratifikácie tejto zmluvy Chorvátskou republikou, ako aj všetky akty inštitúcií prijaté v čase ratifikácie alebo pred ratifikáciou, ktoré nadobudnú platnosť až po schválení členskými štátmi v súlade s ich ústavnými požiadavkami.

3.   Táto zmluva nadobúda platnosť 1. júla 2013, ak boli pred týmto dňom uložené všetky ratifikačné listiny.

4.   Bez ohľadu na odsek 3 môžu inštitúcie Únie prijať pred pristúpením opatrenia, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 7, článku 6 ods. 2 druhom pododseku, článku 6 ods. 3 druhom pododseku, článku 6 ods. 6 druhom a treťom pododseku, článku 6 ods. 7 druhom pododseku, článku 6 ods. 8 treťom pododseku, článku 17, článku 29 ods. 1, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 5, článku 35 ods. 3 a 4, článkoch 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 a 51 a v prílohách IV až VI k aktu uvedenému v článku 1 ods. 3.

Uvedené opatrenia nadobudnú účinnosť iba za podmienky a ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

5.   Bez ohľadu na odsek 3 sa článok 36 aktu uvedeného v článku 1 ods. 3 uplatňuje od podpisu tejto zmluvy.

Článok 4

Táto zmluva vyhotovená v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, sa uloží v archívoch vlády Talianskej republiky, ktorá odovzdá overenú kópiu každej z vlád ostatných signatárskych štátov.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil once.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle agus a haon déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaundici.

Briselē, divtūkstoš vienpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa deviateho decembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraelva.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кνπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Image

Lietuvos Respublikos Prezidentės vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Președintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

AKT

o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

PRVÁ ČASŤ

ZÁSADY

Článok 1

Na účely tohto aktu:

pojem „pôvodné zmluvy“ znamená:

a)

Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) v znení zmenenom alebo doplnenom zmluvami alebo inými aktmi, ktoré nadobudli platnosť pred pristúpením Chorvátskej republiky;

b)

Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o ESAE“) v znení zmenenom alebo doplnenom zmluvami alebo inými aktmi, ktoré nadobudli platnosť pred pristúpením Chorvátskej republiky,

pojem „súčasné členské štáty“ znamená Belgické kráľovstvo, Bulharskú republiku, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Írsko, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Rumunsko, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,

pojem „Únia“ znamená Európsku úniu založenú na Zmluve o EÚ a ZFEÚ alebo podľa okolností Európske spoločenstvo pre atómovú energiu,

pojem „inštitúcie“ znamená inštitúcie zriadené Zmluvou o EÚ.

Článok 2

Odo dňa pristúpenia sú ustanovenia pôvodných zmlúv a aktov prijatých inštitúciami pred pristúpením záväzné pre Chorvátsko a uplatňujú sa v Chorvátsku za podmienok stanovených v uvedených zmluvách a v tomto akte.

Ak sa zástupcovia vlád členských štátov dohodnú zmeniť a doplniť pôvodné zmluvy podľa článku 48 ods. 4 Zmluvy o EÚ po tom, ako Chorvátsko ratifikuje zmluvu o pristúpení, a ak tieto zmeny a doplnenia nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, Chorvátsko ratifikuje tieto zmeny a doplnenia v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.

Článok 3

1.   Chorvátsko pristupuje k rozhodnutiam a dohodám prijatým hlavami štátov alebo predsedami vlád členských štátov zasadajúcich v Európskej rade.

2.   Chorvátsko pristupuje k rozhodnutiam a dohodám prijatým zástupcami vlád členských štátov zasadajúcimi v Rade.

3.   Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo uznesenia alebo iné pozície prijaté Európskou radou alebo Radou a vo vzťahu k Únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov, je Chorvátsko v rovnakej situácii ako súčasné členské štáty. Bude dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení, uznesení alebo iných pozícií a prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania.

4.   Chorvátsko pristupuje k dohovorom a protokolom uvedeným v prílohe I. Tieto dohovory a protokoly nadobudnú platnosť pre Chorvátsko dňom stanoveným Radou v rozhodnutiach uvedených v odseku 5.

5.   Rada jednomyseľne na odporúčanie Komisie a po porade s Európskym parlamentom rozhodne o vykonaní všetkých úprav potrebných z dôvodu pristúpenia k dohovorom a protokolom uvedeným v odseku 4 a upravené znenia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.   Chorvátsko sa v súvislosti s dohovormi a protokolmi uvedenými v odseku 4 zaväzuje zaviesť správne a iné opatrenia, ako napríklad opatrenia prijaté súčasnými členskými štátmi alebo Radou ku dňu pristúpenia, a uľahčiť praktickú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami členských štátov.

7.   Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie doplniť prílohu I o príslušné dohovory, dohody a protokoly, ktoré boli podpísané predo dňom pristúpenia.

Článok 4

1.   Ustanovenia schengenského acquis uvedené v Protokole o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie (ďalej len „schengenský protokol“) pripojenom k Zmluve o EÚ a ZFEÚ a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, ktoré sú uvedené v prílohe II, ako aj všetkých ostatných takých aktov prijatých predo dňom pristúpenia sú odo dňa pristúpenia pre Chorvátsko záväzné a v ňom uplatniteľné.

2.   Tie ustanovenia schengenského acquis začlenené do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedené v odseku 1, sú síce odo dňa pristúpenia pre Chorvátsko záväzné, ale v Chorvátsku sa budú uplatňovať iba na základe na tento účel prijatého rozhodnutia Rady, keď sa v súlade s platnými schengenskými hodnotiacimi postupmi overí, že v Chorvátsku boli splnené nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis vrátane účinného uplatňovania všetkých schengenských pravidiel v súlade s dohodnutými spoločnými normami a so základnými zásadami. Toto rozhodnutie prijme Rada v súlade s uplatniteľnými schengenskými postupmi, pričom vezme do úvahy správu Komisie, v ktorej sa potvrdí, že Chorvátsko naďalej plní záväzky týkajúce sa schengenského acquis, ktoré prijalo v rámci svojich prístupových rokovaní.

Rada po porade s Európskym parlamentom prijme rozhodnutie jednomyseľne svojimi členmi, ktorí zastupujú vlády členských štátov, v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné, a zástupcom vlády Chorvátskej republiky. Členovia Rady, ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu, v akom sa vzťahuje na ustanovenia schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené.

Článok 5

Chorvátsko sa odo dňa pristúpenia stáva účastníkom hospodárskej a menovej únie ako členský štát, pre ktorý platí výnimka v zmysle článku 139 ZFEÚ.

Článok 6

1.   Dohody uzavreté alebo predbežne vykonávané Úniou s jednou alebo viacerými tretími krajinami, s medzinárodnou organizáciou alebo so štátnym príslušníkom tretej krajiny sú za podmienok stanovených v pôvodných zmluvách a v tomto akte pre Chorvátsko záväzné.

2.   Chorvátsko sa za podmienok stanovených v tomto akte zaväzuje pristúpiť k dohodám uzavretým alebo podpísaným súčasnými členskými štátmi a Úniou s jedným alebo viacerými tretími krajinami alebo s medzinárodnou organizáciou.

Pokiaľ nie je v jednotlivých dohodách uvedených v prvom pododseku ustanovené inak, pristúpenie Chorvátska k nim sa dohodne v protokole k týmto dohodám uzavretým medzi Radou konajúcou jednomyseľne v mene členských štátov a dotknutou treťou krajinou alebo krajinami, alebo medzinárodnou organizáciou. Ak sa dohoda týka výlučne alebo predovšetkým spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Komisia, alebo vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) dojedná tieto protokoly v mene členských štátov na základe smerníc na rokovania jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov. Komisia alebo podľa vhodnosti vysoký predstaviteľ predloží návrhy protokolov Rade na uzavretie.

Týmto postupom nie je dotknutý výkon právomocí Únie ani rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi, pokiaľ ide o uzavieranie takýchto dohôd v budúcnosti alebo akékoľvek iné zmeny a doplnenia, ktoré sa netýkajú pristúpenia.

3.   Odo dňa pristúpenia a do nadobudnutia platnosti potrebných protokolov uvedených v odseku 2 druhom pododseku uplatňuje Chorvátsko ustanovenia dohôd, ktoré sú uvedené v odseku 2 prvom pododseku a ktoré boli uzavreté alebo sa predbežne vykonávajú predo dňom pristúpenia, s výnimkou Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb (1).

Do nadobudnutia platnosti protokolov uvedených v odseku 2 druhom pododseku prijmú Únia a členské štáty spoločne, ak je to vhodné, v rámci svojich právomocí všetky vhodné opatrenia.

4.   Chorvátsko pristupuje k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej 23. júna 2000 v Cotonou (2), ako aj k dvom dohodám, ktorými sa uvedená dohoda mení a dopĺňa, podpísaným 25. júna 2005 v Luxemburgu (3) a otvoreným na podpis 22. júna 2010 vo Ouagadougou (4).

5.   Chorvátsko sa za podmienok stanovených v tomto akte zaväzuje pristúpiť k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (5) v súlade s článkom 128 uvedenej dohody.

6.   Chorvátsko odo dňa pristúpenia uplatňuje dvojstranné dohody a dojednania o textile uzavreté medzi Úniou a tretími krajinami.

Množstvové obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sa upravia tak, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátska k Únii. Na tento účel môže Únia predo dňom pristúpenia dohodnúť s dotknutými tretími krajinami zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile uvedených v prvom pododseku.

Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátska.

7.   Množstvové obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz ocele a výrobkov z ocele sa upravia na základe dovozu ocele a výrobkov z ocele s pôvodom v dotknutých dodávateľských krajinách do Chorvátska v posledných rokoch.

Na tento účel sa dohodnú predo dňom pristúpenia potrebné zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o oceli uzavreté medzi Úniou a tretími krajinami.

Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o oceli nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, uplatňujú sa ustanovenia prvého pododseku.

8.   Dohody o rybnom hospodárstve uzavreté medzi Chorvátskom a tretími krajinami predo dňom pristúpenia, spravuje odo dňa pristúpenia Únia.

Práva a záväzky pre Chorvátsko, ktoré vyplývajú z uvedených dohôd, zostávajú nedotknuté, pokiaľ zostanú ustanovenia týchto dohôd predbežne zachované.

Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred uplynutím platnosti dohôd uvedených v prvom pododseku, prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou vhodné rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto dohôd vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých dohôd najviac o jeden rok.

9.   Chorvátsko odstúpi od všetkých dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode v znení jej zmien a doplnení.

V rozsahu, v akom sú dohody medzi Chorvátskom na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej v nesúlade so záväzkami vyplývajúcimi z tohto aktu, prijme Chorvátsko potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu. Ak sa Chorvátsko stretne s ťažkosťami pri úprave dohody uzavretej s jednou alebo viacerými tretími krajinami, odstúpi od danej dohody.

Chorvátsko prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu so záväzkami vyplývajúcimi z tohto odseku odo dňa pristúpenia.

10.   Chorvátsko pristupuje za podmienok ustanovených v tomto akte k vnútorným dohodám uzavretým súčasnými členskými štátmi na účely vykonávania dohôd uvedených v odsekoch 2 a 4.

11.   Chorvátsko prijme v prípade potreby vhodné opatrenia, aby vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným dohodám, ktorých zmluvnými stranami je aj Únia alebo iné členské štáty, prispôsobilo svoje postavenie právam a povinnostiam vyplývajúcim z jeho pristúpenia k Únii.

Chorvátsko predovšetkým odstúpi od medzinárodných dohôd o rybnom hospodárstve, ktorých je Únia tiež zmluvnou stranou, a vystúpi z organizácií, ktorých je Únia tiež členom, pokiaľ sa jeho členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo.

Chorvátsko prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu so záväzkami vyplývajúcimi z tohto odseku odo dňa pristúpenia.

Článok 7

1.   Pokiaľ nie je v tomto akte ustanovené inak, nemožno uplatňovanie jeho ustanovení pozastaviť, zmeniť a doplniť alebo zrušiť inak ako postupom ustanoveným v pôvodných zmluvách, ktorý umožňuje revíziu týchto zmlúv.

2.   Právna povaha aktov prijatých inštitúciami, na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia tohto aktu, zostáva zachovaná; naďalej platia najmä postupy na zmenu a doplnenie týchto aktov.

3.   Ustanovenia tohto aktu, ktorých účelom alebo účinkom je zrušiť alebo zmeniť a doplniť akty prijaté inštitúciami, pokiaľ tieto ustanovenia nemajú prechodnú povahu, majú rovnakú právnu povahu ako ustanovenia, ktoré sa nimi rušia alebo menia a dopĺňajú, a podliehajú tým istým pravidlám ako tieto ustanovenia.

Článok 8

Uplatňovanie pôvodných zmlúv a aktov prijatých inštitúciami podlieha prechodným odchylným opatreniam ustanoveným v tomto akte.

DRUHÁ ČASŤ

ÚPRAVY ZMLÚV

HLAVA I

USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH

Článok 9

Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie pripojený k Zmluve o EÚ, ZFEÚ a Zmluve o ESAE sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Čiastočná obmena sudcov, ktorá sa koná každé tri roky, sa týka 14 sudcov.“

2.

Článok 48 sa nahrádza takto:

„Článok 48

Všeobecný súd sa skladá z 28 sudcov.“

Článok 10

Protokol o štatúte Európskej investičnej banky pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 1 prvom pododseku:

a)

sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.   Základné imanie banky je 233 247 390 000 EUR, upísané členskými štátmi takto:“;

b)

medzi položky týkajúce sa Rumunska a Slovenska sa vkladá:

„Chorvátsko

854 400 000“.

2.

V článku 9 ods. 2 sa prvý, druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

„2.   Správna rada sa skladá z dvadsiatich deviatich správcov a devätnástich zástupcov.

Správcov vymenuje Rada guvernérov na päť rokov, pričom každý členský štát a Komisia navrhne jedného.

Zástupcov správcov vymenuje Rada guvernérov na päť rokov takto:

dvoch zástupcov navrhne Spolková republika Nemecko,

dvoch zástupcov navrhne Francúzska republika,

dvoch zástupcov navrhne Talianska republika,

dvoch zástupcov navrhne Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,

jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Španielske kráľovstvo a Portugalská republika,

jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Belgické kráľovstvo, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo,

dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Dánske kráľovstvo, Helénska republika, Írsko a Rumunsko,

dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Estónska republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Rakúska republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo,

štyroch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Bulharská republika, Česká republika, Chorvátska republika, Cyperská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika,

jedného zástupcu navrhne Komisia.“

Článok 11

V článku 134 ods. 2 Zmluvy o ESAE sa prvý pododsek o zložení Vedeckého a technického výboru nahrádza takto:

„2.   Výbor sa skladá zo štyridsiatich dvoch členov, ktorých vymenúva Rada po porade s Komisiou.“

HLAVA II

OSTATNÉ ÚPRAVY

Článok 12

V článku 64 ods. 1 ZFEÚ sa dopĺňa táto veta:

„V prípade obmedzení podľa vnútroštátneho práva v Chorvátsku je príslušným dátumom 31. december 2002.“

Článok 13

V článku 52 Zmluvy o EÚ sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zmluvy sa vzťahujú na Belgické kráľovstvo, Bulharskú republiku, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Írsko, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Chorvátsku republiku, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Rumunsko, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.“

Článok 14

1.   V článku 55 Zmluvy o EÚ sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Táto zmluva vyhotovená v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, sa uloží v archívoch vlády Talianskej republiky, ktorá odovzdá overenú kópiu každej vláde ostatných signatárskych štátov.“

2.   V článku 225 Zmluvy o ESAE sa druhý odsek nahrádza takto:

„Podľa zmlúv o pristúpení je autentická taktiež anglická, bulharská, česká, dánska, estónska, fínska, grécka, chorvátska, írska, litovská, lotyšská, maďarská, maltská, poľská, portugalská, rumunská, slovenská, slovinská, španielska a švédska verzia tejto zmluvy.“

TRETIA ČASŤ

TRVALÉ USTANOVENIA

Článok 15

Akty uvedené v prílohe III sa upravia tak, ako je vymedzené v uvedenej prílohe.

Článok 16

Opatrenia uvedené v prílohe IV sa uplatňujú za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 17

Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom vykonať úpravy ustanovení tohto aktu, ktoré sa vzťahujú na spoločnú poľnohospodársku politiku a ktoré sú nevyhnutné v dôsledku zmeny predpisov Únie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOČASNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

PRECHODNÉ OPATRENIA

Článok 18

Opatrenia uvedené v prílohe V sa vo vzťahu k Chorvátsku uplatňujú za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

HLAVA II

USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH

Článok 19

1.   Odchylne od článku 2 Protokolu o prechodných opatreniach pripojeného k Zmluve o EÚ, ZFEÚ a Zmluve o ESAE, a odchylne od maximálneho počtu kresiel stanoveného v článku 14 ods. 2 prvom pododseku Zmluvy o EÚ sa počet poslancov Európskeho parlamentu vzhľadom na pristúpenie Chorvátska zvýši o 12 členov z Chorvátska v období odo dňa pristúpenia Chorvátska do konca volebného obdobia Európskeho parlamentu 2009 – 2014.

2.   Odchylne od článku 14 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa v Chorvátsku predo dňom pristúpenia uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu ad hoc, v ktorých jeho občania priamym a všeobecným hlasovaním a v súlade s acquis Únie zvolia počet poslancov stanovený v odseku 1 tohto článku. Ak je časové obdobie odo dňa pristúpenia do nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu kratšie ako šesť mesiacov, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí zastupujú občanov Chorvátska, môže vymenovať chorvátsky parlament spomedzi svojich členov za predpokladu, že dotknutí poslanci boli zvolení priamym hlasovaním vo všeobecných voľbách.

Článok 20

V článku 3 Protokolu o prechodných ustanoveniach pripojeného k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní EÚ a Zmluve o ESAE sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 1 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zostávajú do 31. októbra 2014 v platnosti tieto ustanovenia:

Ak sa majú Európska rada a Rada uznášať kvalifikovanou väčšinou, hlasy členov sa vážia takto:

Belgicko

12

Bulharsko

10

Česká republika

12

Dánsko

7

Nemecko

29

Estónsko

4

Írsko

7

Grécko

12

Španielsko

27

Francúzsko

29

Chorvátsko

7

Taliansko

29

Cyprus

4

Lotyšsko

4

Litva

7

Luxembursko

4

Maďarsko

12

Malta

3

Holandsko

13

Rakúsko

10

Poľsko

27

Portugalsko

12

Rumunsko

14

Slovinsko

4

Slovensko

7

Fínsko

7

Švédsko

10

Spojené kráľovstvo

29

Akty, ak sa v zmysle zmlúv musia prijať na návrh Komisie, sa považujú za prijaté, ak získajú najmenej 260 hlasov predstavujúcich väčšinu členov. V ostatných prípadoch sa rozhodnutia považujú za prijaté, ak získajú najmenej 260 hlasov predstavujúcich najmenej dve tretiny členov.

Člen Európskej rady alebo Rady môže požiadať, aby sa v prípade, keď Európska rada alebo Rada prijíma akt kvalifikovanou väčšinou, overilo, či členské štáty tvoriace kvalifikovanú väčšinu zastupujú najmenej 62 % celkového počtu obyvateľstva Únie. Ak sa zistí, že táto podmienka nie je splnená, predmetný akt nie je prijatý.“

Článok 21

1.   Štátny príslušník Chorvátska sa vymenuje za člena Komisie odo dňa pristúpenia do 31. októbra 2014. Nového člena Komisie vymenuje Rada kvalifikovanou väčšinou po vzájomnej dohode s predsedom Komisie a po porade s Európskym parlamentom v súlade s kritériami ustanovenými v článku 17 ods. 3 druhom pododseku Zmluvy o EÚ.

2.   Funkčné obdobie člena vymenovaného v súlade s odsekom 1 uplynie v rovnakom čase ako funkčné obdobie členov vo funkcii v čase pristúpenia.

Článok 22

1.   Funkčné obdobie sudcu Súdneho dvora a sudcu Všeobecného súdu z Chorvátska vymenovaných po jeho pristúpení v súlade s článkom 19 ods. 2 tretím pododsekom Zmluvy o EÚ uplynie 6. októbra 2015 v prípade sudcu Súdneho dvora a 31. augusta 2013 v prípade sudcu Všeobecného súdu.

2.   Na účely súdnych konaní prebiehajúcich na Súdnom dvore a Všeobecnom súde v deň pristúpenia, v ktorých už pred týmto dňom začali ústne pojednávania, sú pléna Súdneho dvora a Všeobecného súdu alebo ich komory zostavené tak, ako pred pristúpením a uplatňujú sa na ne rokovacie poriadky účinné v deň predo dňom pristúpenia.

Článok 23

1.   Odchylne od článku 301 prvého odseku ZFEÚ ustanovujúceho maximálny počet členov Hospodárskeho a sociálneho výboru sa článok 7 Protokolu o prechodných ustanoveniach pripojeného k Zmluve o EÚ, ZFEÚ a Zmluve o ESAE nahrádza takto:

„Článok 7

Do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uvedeného v článku 301 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je rozdelenie počtu členov Hospodárskeho a sociálneho výboru takéto:

Belgicko

12

Bulharsko

12

Česká republika

12

Dánsko

9

Nemecko

24

Estónsko

7

Írsko

9

Grécko

12

Španielsko

21

Francúzsko

24

Chorvátsko

9

Taliansko

24

Cyprus

6

Lotyšsko

7

Litva

9

Luxembursko

6

Maďarsko

12

Malta

5

Holandsko

12

Rakúsko

12

Poľsko

21

Portugalsko

12

Rumunsko

15

Slovinsko

7

Slovensko

9

Fínsko

9

Švédsko

12

Spojené kráľovstvo

24“

2.   V období odo dňa pristúpenia do konca funkčného obdobia, počas ktorého Chorvátsko pristúpi k Únii, alebo do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uvedeného v článku 301 druhom odseku ZFEÚ, podľa toho, čo nastane skôr, sa počet členov Hospodárskeho a sociálneho výboru dočasne zvýši na 353, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátska.

3.   Ak sa rozhodnutie uvedené v článku 301 druhom odseku ZFEÚ prijme ešte predo dňom pristúpenia, Chorvátsku sa odchylne od článku 301 prvého odseku ZFEÚ ustanovujúceho maximálny počet členov Hospodárskeho a sociálneho výboru dočasne pridelí príslušný počet členov až do konca funkčného obdobia, počas ktorého pristúpi k Únii.

Článok 24

1.   Odchylne od článku 305 prvého odseku ZFEÚ ustanovujúceho maximálny počet členov Výboru regiónov sa článok 8 Protokolu o prechodných ustanoveniach pripojeného k Zmluve o EÚ, ZFEÚ a Zmluve o ESAE nahrádza takto:

„Článok 8

Do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uvedeného v článku 305 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je rozdelenie počtu členov Výboru regiónov takéto:

Belgicko

12

Bulharsko

12

Česká republika

12

Dánsko

9

Nemecko

24

Estónsko

7

Írsko

9

Grécko

12

Španielsko

21

Francúzsko

24

Chorvátsko

9

Taliansko

24

Cyprus

6

Lotyšsko

7

Litva

9

Luxembursko

6

Maďarsko

12

Malta

5

Holandsko

12

Rakúsko

12

Poľsko

21

Portugalsko

12

Rumunsko

15

Slovinsko

7

Slovensko

9

Fínsko

9

Švédsko

12

Spojené kráľovstvo

24“

2.   V období odo dňa pristúpenia do konca funkčného obdobia, počas ktorého Chorvátsko pristúpi k Únii, alebo do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uvedeného v článku 305 druhom odseku ZFEÚ, podľa toho, čo nastane skôr, sa počet členov Výboru regiónov dočasne zvýši na 353, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátska.

3.   Ak sa rozhodnutie uvedené v článku 305 druhom odseku ZFEÚ prijme do dňa pristúpenia, Chorvátsku sa odchylne od článku 305 prvého odseku ZFEÚ ustanovujúceho maximálny počet členov Výboru regiónov dočasne pridelí príslušný počet členov až do konca funkčného obdobia, počas ktorého pristúpi k Únii.

Článok 25

Funkčné obdobie správcu Správnej rady Európskej investičnej banky, ktorého navrhlo Chorvátsko a ktorý bol po pristúpení vymenovaný v súlade s článkom 9 ods. 2 druhým pododsekom Protokolu o štatúte Európskej investičnej banky, sa skončí ukončením výročného zasadnutia Rady guvernérov, na ktorom sa preskúma výročná správa za finančný rok 2017.

Článok 26

1.   Noví členovia výborov, skupín, agentúr alebo iných orgánov zriadených pôvodnými zmluvami alebo aktom inštitúcií sa vymenujú za podmienok a podľa postupov stanovených pre vymenovanie členov týchto výborov, skupín, agentúr alebo iných orgánov. Funkčné obdobie novo vymenovaných členov uplynie v rovnakom čase ako funkčné obdobie členov vo funkcii v čase pristúpenia.

2.   Členstvo vo výboroch, skupinách, agentúrach alebo iných orgánoch zriadených pôvodnými zmluvami alebo aktom inštitúcií s počtom členov stanoveným bez ohľadu na počet členských štátov sa úplne obnoví po pristúpení, pokiaľ funkčné obdobie súčasných členov neuplynie do 12 mesiacov od pristúpenia.

HLAVA III

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 27

1.   Chorvátsko platí odo dňa pristúpenia túto sumu, ktorá zodpovedá jeho podielu zaplatenému na upísanom základnom imaní v zmysle článku 4 štatútu Európskej investičnej banky:

Chorvátsko

42 720 000 EUR.

Tento príspevok bude splatený v ôsmich rovnakých splátkach splatných k 30. novembru 2013, 30. novembru 2014, 30. novembru 2015, 31. máju 2016, 30. novembru 2016, 31. máju 2017, 30. novembru 2017 a 31. máju 2018.

2.   Chorvátsko prispeje ôsmimi rovnakými splátkami splatnými ku dňom ustanoveným v odseku 1 na rezervné fondy a rezervy rovnocenné týmto fondom, ako aj na sumu ešte nepridelenú na rezervné fondy a rovnocenné rezervy predstavujúcu zostatok na výkaze ziskov a strát na konci mesiaca predchádzajúceho pristúpeniu, ako bol uvedený v súvahe Európskej investičnej banky, vo výške zodpovedajúcej týmto percentuálnym podielom na rezervných fondoch a rezervách:

Chorvátsko

0,368 %.

3.   Chorvátsko zaplatí základné imanie a platby ustanovené v odsekoch 1 a 2 v hotovosti v eurách, pokiaľ Rada guvernérov Európskej investičnej banky nerozhodne jednomyseľne inak.

4.   Číselné údaje týkajúce sa Chorvátska uvedené v odseku 1, ako aj v článku 10 bode 1 je možné upraviť rozhodnutím riadiacich orgánov Európskej investičnej banky na základe najaktuálnejších konečných údajov o HDP, ktoré Eurostat zverejní pred pristúpením.

Článok 28

1.   Chorvátsko zaplatí Výskumnému fondu uhlia a ocele podľa rozhodnutia zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli v rámci zasadnutia Rady, 2002/234/ESUO z 27. februára 2002 o finančných dôsledkoch skončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (6), túto sumu:

(EUR, v bežných cenách)

Chorvátsko

494 000.

2.   Príspevok do Výskumnému fondu uhlia a ocele sa uhradí v štyroch splátkach počnúc rokom 2015 vždy v prvý pracovný deň prvého mesiaca každého roka takto:

2015: 15 %,

2016: 20 %,

2017: 30 %,

2018: 35 %.

Článok 29

1.   Verejné obstarávanie, prideľovanie grantov a platby v súvislosti s predvstupovou finančnou pomocou podľa zložky „prechodná pomoc a budovanie inštitúcií“ a zložky „cezhraničná spolupráca“ nástroja predvstupovej pomoci (IPA) ustanovenom nariadením Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006 (7), v súvislosti s finančnými prostriedkami vyčlenenými pred pristúpením, okrem cezhraničných programov Chorvátsko-Maďarsko a Chorvátsko-Slovinsko, a v súvislosti s pomocou v rámci prechodného fondu uvedeného v článku 30 riadia odo dňa pristúpenia chorvátske vykonávacie agentúry.

Predbežná kontrola verejného obstarávania a prideľovania grantov vykonávaná Komisiou sa zruší prostredníctvom rozhodnutia Komisie na tento účel po tom, čo sa Komisia presvedčila o účinnom fungovaní príslušného systému riadenia a kontroly v súlade s kritériami a podmienkami ustanovenými v článku 56 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8), a v článku 18 nariadenia Komisie (ES) č. 718/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (9).

Ak sa rozhodnutie Komisie o zrušení predbežnej kontroly neprijme predo dňom pristúpenia, žiadne zmluvy podpísané v období medzi dňom pristúpenia a dňom prijatia rozhodnutia Komisie nie sú oprávnené na pomoc v rámci predvstupovej finančnej pomoci a v rámci prechodného fondu, ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku.

2.   Rozpočtové záväzky prijaté predo dňom pristúpenia v rámci predvstupovej finančnej pomoci a v rámci prechodného fondu, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, vrátane uzavierania a registrácie následných jednotlivých právnych záväzkov a platieb vykonaných po pristúpení, sa naďalej riadia pravidlami, ktoré sa uplatňujú na predvstupové finančné nástroje, a účtujú sa v príslušných rozpočtových kapitolách do ukončenia príslušných programov a projektov.

3.   Ustanovenia o vykonávaní rozpočtových záväzkov vyplývajúcich z dohôd o financovaní týkajúcich sa predvstupovej finančnej pomoci uvedenej v odseku 1 prvom pododseku a zložky „rozvoj vidieka“ nástroja predvstupovej pomoci, ktoré sa týkajú rozhodnutí o financovaní prijatých pred pristúpením, sú po dni pristúpenia naďalej uplatniteľné. Riadia sa pravidlami, ktoré sa uplatňujú na predvstupové finančné nástroje. Napriek uvedeným skutočnostiam sa postupy verejného obstarávania začaté po pristúpení vykonávajú v súlade s príslušnými smernicami Únie.

4.   Predvstupové finančné prostriedky určené na úhradu administratívnych výdavkov uvedených v článku 44 je možné poskytovať počas prvých dvoch rokov po pristúpení. Na účel úhrady nákladov na audit a výdavkov spojených s hodnotením možno predvstupové finančné prostriedky poskytovať do piatich rokov po pristúpení.

Článok 30

1.   Únia poskytne Chorvátsku dočasnú finančnú pomoc na prvý rok po pristúpení (ďalej len „prechodný fond“), aby rozvinulo a posilnilo svoje administratívne a justičné kapacity na vykonávanie a presadzovanie práva Únie a aby podporilo výmenu osvedčených postupov medzi subjektami pôsobiacimi v danej oblasti. Táto pomoc je určená na financovanie projektov budovania inštitúcií a súvisiacich investícií malého rozsahu.

2.   Cieľom pomoci je vyhovieť pretrvávajúcej potrebe posilniť inštitucionálnu kapacitu v určitých oblastiach prostredníctvom opatrení, ktoré nemožno financovať zo štrukturálnych fondov alebo z fondov na rozvoj vidieka.

3.   V prípade twinningových projektov medzi orgánmi verejnej správy na účely budovania inštitúcií, bude aj naďalej platiť postup uplatňovaný pri výzvach na predloženie návrhov prostredníctvom siete kontaktných bodov v členských štátoch.

4.   Viazané rozpočtové prostriedky pre prechodný fond pre Chorvátsko na rok 2013 predstavujú celkovú sumu 29 miliónov EUR v bežných cenách a sú určené pre vnútroštátne a horizontálne priority.

5.   O pomoci v rámci prechodného fondu sa rozhodne, a táto pomoc sa bude aj vykonávať, v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1085/2006 alebo na základe iných technických ustanovení nevyhnutných pre činnosť prechodného fondu, ktoré prijme Komisia.

6.   Osobitná pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu primeranej komplementarity s očakávanou podporou z Európskeho sociálneho fondu určenou na administratívnu reformu a rozvoj inštitucionálnej kapacity.

Článok 31

1.   Týmto sa vytvára schengenský fond (ďalej len „dočasný schengenský fond“) ako dočasný nástroj, ktorého účelom je pomôcť Chorvátsku v období odo dňa pristúpenia do konca roku 2014 financovať opatrenia na nových vonkajších hraniciach Únie, ktorými sa vykonáva schengenské acquis a kontrola vonkajších hraníc.

2.   Na obdobie od 1. júla 2013 do 31. decembra 2014 sú Chorvátsku k dispozícii tieto sumy (v bežných cenách) vo forme jednorazových platieb v rámci dočasného schengenského fondu:

(mil. EUR, v bežných cenách)

 

2013

2014

Chorvátsko

40

80

3.   Ročná suma pre rok 2013 bude splatná pre Chorvátsko 1. júla 2013 a ročná suma pre rok 2014 bude splatná v prvý pracovný deň po 1. januári 2014.

4.   Tieto jednorazové platby sa použijú do troch rokov od prvej platby. Chorvátsko predloží najneskôr šesť mesiacov po skončení tohto trojročného obdobia súhrnnú správu o konečnom použití platieb v rámci tohto dočasného schengenského fondu spolu s vyhlásením o oprávnenosti výdavkov. Všetky nevyužité alebo neoprávnene použité prostriedky sa vrátia Komisii.

5.   Komisia môže prijať technické predpisy potrebné na fungovanie dočasného schengenského fondu.

Článok 32

1.   Týmto sa zriaďuje fond pre tok hotovosti (ďalej len „dočasný fond pre tok hotovosti“) ako dočasný nástroj, ktorý má Chorvátsku v období odo dňa pristúpenia do konca roku 2014 pomôcť zlepšiť tok hotovosti v štátnom rozpočte.

2.   Na obdobie od 1. júla 2013 do 31. decembra 2014 sú Chorvátsku k dispozícii tieto sumy (v bežných cenách) vo forme jednorazových platieb v rámci dočasného fondu pre tok hotovosti:

(mil. EUR, v bežných cenách)

 

2013

2014

Chorvátsko

75

28,6

3.   Každá ročná suma sa rozdelí na rovnaké mesačné splátky, ktoré budú splatné v prvý pracovný deň každého mesiaca.

Článok 33

1.   Z viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sa Chorvátsku na rok 2013 pridelí suma 449,4 milióna EUR (v bežných cenách).

2.   Jedna tretina zo sumy uvedenej v odseku 1 sa vyhradí pre Kohézny fond.

3.   Sumy viazaných rozpočtových prostriedkov pre Chorvátsko v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v období, na ktoré sa vzťahuje budúci finančný rámec, sa vypočítajú na základe acquis Únie uplatniteľného v tom čase. Tieto sumy sa upravia v súlade s týmto harmonogramom postupného zavádzania:

70 % v roku 2014,

90 % v roku 2015,

100 % od roku 2016.

4.   Pokiaľ to bude možné v rámci limitov nového acquis Únie, vykoná sa úprava, aby sa zabezpečilo zvýšenie finančných prostriedkov pre Chorvátsko tak, aby boli 2,33-krát vyššie v roku 2014 ako suma na rok 2013 a 3-krát vyššie v roku 2015 ako suma na rok 2013.

Článok 34

1.   Celková suma pre Chorvátsko na rok 2013 z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo predstavuje 8,7 miliónov EUR (v bežných cenách) viazaných rozpočtových prostriedkov.

2.   Predbežné financovanie v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo predstavuje 25 % celkovej sumy uvedenej v odseku 1 a vyplatí sa naraz.

3.   Sumy viazaných rozpočtových prostriedkov pre Chorvátsko v období, na ktoré sa vzťahuje budúci finančný rámec, sa vypočítajú na základe acquis Únie uplatniteľného v tom čase. Tieto sumy sa upravia v súlade s týmto harmonogramom postupného zavádzania:

70 % v roku 2014,

90 % v roku 2015,

100 % od roku 2016.

4.   Pokiaľ to bude možné v rámci limitov nového acquis Únie, vykoná sa úprava, aby sa zabezpečilo zvýšenie finančných prostriedkov pre Chorvátsko tak, aby boli 2,33-krát vyššie v roku 2014 ako suma na rok 2013 a 3-krát vyššie v roku 2015 ako suma na rok 2013.

Článok 35

1.   Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (10) sa počas celého programového obdobia rokov 2007 – 2013 nevzťahuje na Chorvátsko.

Na rok 2013 sa Chorvátsku pridelí 27,7 milióna EUR (v bežných cenách) v rámci zložky rozvoj vidieka podľa článku 12 nariadenia Rady (ES) č. 1085/2006.

2.   Dočasné dodatočné opatrenia pre Chorvátsko v oblasti rozvoja vidieka sú uvedené v prílohe VI.

3.   Komisia môže vo vykonávacích aktoch prijať potrebné pravidlá na uplatňovanie prílohy VI. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 90 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 v spojení s článkom 13 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (11), alebo s príslušným postupom určeným v uplatniteľných právnych predpisoch.

4.   Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom v prípade potreby vykoná úpravy prílohy VI s cieľom zabezpečiť súlad s nariadeniami o rozvoji vidieka.

HLAVA IV

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 36

1.   Komisia pozorne sleduje všetky záväzky, ktoré Chorvátsko prijalo v rámci prístupových rokovaní, vrátane tých záväzkov, ktoré sa musia splniť predo dňom pristúpenia alebo ku dňu pristúpenia. Monitorovanie zo strany Komisie zahŕňa pravidelne aktualizované monitorovacie tabuľky, dialóg v rámci Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej (12) (ďalej len „DSP“), misie zamerané na partnerské preskúmanie, predvstupový hospodársky program, fiškálne oznámenia a v prípade potreby listy včasného varovania určené chorvátskym orgánom. Komisia na jeseň 2011 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku. Na jeseň 2012 predloží komplexnú monitorovaciu správu. Komisia počas monitorovacieho procesu vychádza aj z príspevkov členských štátov a podľa potreby zohľadní aj príspevky medzinárodných organizácií a organizácií občianskej spoločnosti.

Komisia sa pri monitorovaní zameria najmä na záväzky Chorvátska v oblasti súdnictva a základných práv (príloha VII), čo zahŕňa aj dosahovanie ďalších výsledkov v oblasti reformy a efektívnosti justície, nestranného riešenia prípadov vojnových zločinov a boja proti korupcii.

Okrem toho sa Komisia pri monitorovaní zameria na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, čo zahŕňa vykonávanie a presadzovanie požiadaviek Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc, policajnej spolupráce, boja proti organizovanej trestnej činnosti a justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach, ako aj na záväzky v oblasti politiky hospodárskej súťaže, ktoré zahŕňajú reštrukturalizáciu lodiarskeho priemyslu (príloha VIII) a oceliarskeho odvetvia (príloha IX).

Komisia v rámci svojich pravidelných monitorovacích tabuliek a správ vydáva do pristúpenia Chorvátska šesťmesačné hodnotenia týkajúce sa záväzkov, ktoré Chorvátsko prijalo v uvedených oblastiach.

2.   Ak sa počas monitorovacieho procesu zistia nejaké problémy, môže Rada, uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie, prijať akékoľvek vhodné opatrenia. Tieto opatrenia sa zachovajú iba počas bezpodmienečne nevyhnutného obdobia a Rada, uznášajúc sa na základe rovnakého postupu, ich v každom prípade zruší, keď sa daný problém účinne vyrieši.

Článok 37

1.   Ak do konca obdobia nepresahujúceho tri roky od pristúpenia vzniknú v niektorom odvetví hospodárstva ťažkosti vážnej a trvalej povahy alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť závažné zhoršenie hospodárskej situácie v určitej oblasti, môže Chorvátsko požiadať o povolenie prijať ochranné opatrenia na nápravu tejto situácie a prispôsobenie dotknutého odvetvia hospodárstvu vnútorného trhu.

Za rovnakých okolností môže ktorýkoľvek súčasný členský štát požiadať o povolenie prijať ochranné opatrenia vo vzťahu k Chorvátsku.

2.   Na žiadosť dotknutého štátu Komisia v konaní o naliehavej veci určí ochranné opatrenia, ktoré považuje za nevyhnuté, pričom určí podmienky a spôsoby ich uplatňovania.

V prípade závažných hospodárskych ťažkostí a na výslovnú žiadosť dotknutého členského štátu sa Komisia uznesie do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti spolu s príslušnými informáciami. Opatrenia, o ktorých sa takto rozhodne, sú uplatniteľné okamžite a zohľadnia záujmy všetkých dotknutých strán a nebudú mať za následok hraničné kontroly.

3.   Opatrenia povolené podľa tohto článku môžu zahŕňať výnimky z pravidiel Zmluvy o EÚ, ZFEÚ a tohto aktu v takom rozsahu a na také obdobia, aké sú bezpodmienečne nevyhnutné na dosiahnutie cieľov tejto ochrannej doložky. Prednosť majú opatrenia, ktoré čo najmenej narúšajú fungovanie vnútorného trhu.

Článok 38

Ak Chorvátsko nesplní záväzky prijaté v súvislosti s prístupovými rokovaniami vrátane záväzkov v akejkoľvek odvetvovej politike, ktorá sa týka hospodárskych činností s cezhraničnými účinkami, a spôsobí tým vážne narušenie fungovania vnútorného trhu alebo ohrozí finančné záujmy Únie alebo spôsobí bezprostredné riziko takéhoto narušenia alebo ohrozenia, môže Komisia do konca obdobia nepresahujúceho tri roky po pristúpení, na odôvodnenú žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu prijať primerané opatrenia.

Tieto opatrenia musia byť proporcionálne, pričom prednosť majú opatrenia, ktoré čo najmenej narušujú fungovanie vnútorného trhu, prípadne uplatňovanie existujúcich odvetvových ochranných mechanizmov. Ochranné opatrenia v zmysle tohto článku nesmú byť použité ako prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodovania medzi členskými štátmi. Ochranná doložka sa môže použiť aj pred pristúpením na základe výsledkov monitorovania a prijaté opatrenia nadobudnú účinnosť dňom pristúpenia, ak sa v nich neustanovuje neskorší dátum. Opatrenia sa zachovajú iba počas bezpodmienečne nevyhnutného obdobia a zrušia sa, keď sa splní príslušný záväzok. Možno ich však uplatňovať aj po uplynutí obdobia uvedeného v prvom odseku, ak príslušné záväzky neboli splnené. Na základe pokroku Chorvátska v plnení jeho záväzkov môže Komisia opatrenia vhodne upraviť. Komisia pred zrušením ochranných opatrení včas upovedomí Radu a v tejto súvislosti náležite zohľadní všetky pripomienky Rady.

Článok 39

Ak sa v Chorvátsku vyskytnú alebo bezprostredne hrozia závažné nedostatky v transpozícii alebo vykonávaní aktov, ktoré inštitúcie prijali podľa tretej časti hlavy V ZFEÚ, ako aj aktov, ktoré inštitúcie prijali pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy podľa hlavy VI Zmluvy o EÚ alebo tretej časti hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, môže Komisia do konca obdobia nepresahujúceho tri roky po pristúpení, na odôvodnený návrh členského štátu alebo z vlastného podnetu a po porade s členskými štátmi prijať primerané opatrenia a určiť podmienky a spôsoby ich uplatňovania.

Tieto opatrenia môžu mať povahu dočasného pozastavenia uplatňovania príslušných ustanovení a rozhodnutí vo vzťahoch medzi Chorvátskom a ktorýmkoľvek iným členským štátom alebo členskými štátmi bez toho, aby tým bolo dotknuté pokračovanie úzkej justičnej spolupráce. Ochranná doložka sa môže použiť aj pred pristúpením na základe výsledkov monitorovania a prijaté opatrenia nadobudnú účinnosť dňom pristúpenia, ak sa v nich neustanovuje neskorší dátum. Opatrenia sa zachovajú iba počas bezpodmienečne nevyhnutného obdobia a v každom prípade sa zrušia, keď sa napravia príslušné nedostatky. Možno ich však uplatňovať aj po uplynutí obdobia uvedeného v prvom odseku, pokiaľ tieto nedostatky pretrvávajú. Na základe pokroku Chorvátska v náprave zistených nedostatkov môže Komisia po porade s členskými štátmi opatrenia vhodne upraviť. Komisia pred zrušením ochranných opatrení včas upovedomí Radu a v tejto súvislosti náležite zohľadní všetky pripomienky Rady.

Článok 40

Vykonávanie vnútroštátnych predpisov Chorvátska počas prechodných období uvedených v prílohe V nesmie viesť k hraničným kontrolám medzi členskými štátmi, aby sa nebránilo riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Článok 41

Ak sú v Chorvátsku na uľahčenie prechodu zo súčasného režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania spoločnej poľnohospodárskej politiky za podmienok stanovených v tomto akte potrebné prechodné opatrenia, prijme ich Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (13) v spojení s článkom 13 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (14), alebo inými zodpovedajúcim postupom určeným na základe uplatniteľných právnych predpisov. Tieto opatrenia sa môžu prijať v období troch rokov odo dňa pristúpenia a ich uplatňovanie sa obmedzí na toto obdobie. Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne rozhodnúť o predĺžení tohto obdobia.

Prechodné opatrenia uvedené v prvom odseku sa môžu v prípade potreby prijať aj predo dňom pristúpenia. Takéto opatrenia prijme Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, alebo ak sa týkajú nástrojov pôvodne prijatých Komisiou, Komisia v súlade s postupmi potrebnými na prijatie dotknutých nástrojov.

Článok 42

Ak sú v Chorvátsku na uľahčenie prechodu zo súčasného režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania právnych predpisov Únie v oblasti veterinárstva, rastlinolekárstva a bezpečnosti potravín potrebné prechodné opatrenia, Komisia ich prijme v súlade s príslušným postupom určeným v uplatniteľných právnych predpisoch. Tieto opatrenia sa prijmú v období troch rokov odo dňa pristúpenia a ich uplatňovanie sa obmedzí na toto obdobie.

Článok 43

Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, vymedzí podmienky, za ktorých:

a)

je možné výrobky uvedené v článku 28 ods. 2 ZFEÚ, ktoré vystupujú z územia Chorvátska a prechádzajú cez územie Bosny a Hercegoviny pri Neume („neumský koridor“), oslobodiť od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o výstupe;

b)

je možné výrobky, ktoré patria do rozsahu písmena a) oslobodiť od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, keď opätovne vstupujú na územie Chorvátska po prekročení územia Bosny a Hercegoviny pri Neume.

Článok 44

Komisia môže prijať vhodné opatrenia, aby zabezpečila, že v Chorvátsku sa zachová dostatočný počet štatutárnych zamestnancov najviac po dobu 18 mesiacov po pristúpení. Počas tohto obdobia sa na úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov, ktorí boli pridelení na miesta v Chorvátsku pred pristúpením a ktorí zostávajú v službe v Chorvátsku aj po dátume pristúpenia, vzťahujú rovnaké finančné a materiálne podmienky, aké sa uplatňovali pred pristúpením v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovenými v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (15). Administratívne výdavky vrátane platov pre ďalší potrebný personál sa pokryjú zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

PIATA ČASŤ

USTANOVENIA O VYKONÁVANÍ TOHTO AKTU

HLAVA I

ÚPRAVY ROKOVACÍCH PORIADKOV INŠTITÚCIÍ A ŠTATÚTOV A ROKOVACÍCH PORIADKOV VÝBOROV

Článok 45

Inštitúcie vykonajú v súlade s príslušnými postupmi v pôvodných zmluvách také úpravy svojich rokovacích poriadkov, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia.

Úpravy štatútov a rokovacích poriadkov výborov zriadených pôvodnými zmluvami, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia, sa vykonajú čo najskôr po pristúpení.

HLAVA II

UPLATNITEĽNOSŤ AKTOV INŠTITÚCIÍ

Článok 46

Pristúpením sa Chorvátsko v súlade s pôvodnými zmluvami považuje za adresáta smerníc a rozhodnutí podľa článku 288 ZFEÚ. S výnimkou smerníc a rozhodnutí, ktoré nadobudli účinnosť podľa článku 297 ods. 1 tretieho pododseku a článku 297 ods. 2 druhého pododseku ZFEÚ, sa má za to, že Chorvátsku boli doručené oznámenia o takýchto smerniciach a rozhodnutiach ku dňu pristúpenia.

Článok 47

1.   Chorvátsko uvedie do účinnosti opatrenia nevyhnutné na to, aby odo dňa pristúpenia dosiahlo súlad s ustanoveniami smerníc a rozhodnutí v zmysle článku 288 ZFEÚ, pokiaľ v tomto akte nie je stanovená iná lehota. Tieto opatrenia oznámi Komisii do dňa pristúpenia, prípadne neskôr v lehote stanovenej v tomto akte.

2.   V rozsahu, v akom si zmeny a doplnenia smerníc v zmysle článku 288 ZFEÚ ustanovené v tomto akte vyžadujú zmenu zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení súčasných členských štátov, súčasné členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia nevyhnutné na to, aby odo dňa pristúpenia Chorvátska dosiahli súlad so zmenenými a doplnenými smernicami, pokiaľ v tomto akte nie je ustanovená iná lehota. Tieto opatrenia oznámia Komisii do dňa pristúpenia, prípadne neskôr v lehote stanovenej v tomto akte.

Článok 48

Chorvátsko oznámi Komisii v súlade s článkom 33 Zmluvy o ESAE do troch mesiacov od pristúpenia ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia pracovníkov a verejnosti na území Chorvátska pred nebezpečenstvami, ktoré vyplývajú z ionizujúceho žiarenia.

Článok 49

Na riadne odôvodnenú žiadosť Chorvátska predloženú Komisii najneskôr v deň pristúpenia, môže Rada na návrh Komisie, alebo ak bol pôvodný akt prijatý Komisiou, Komisia, prijať opatrenia zahŕňajúce dočasné výnimky z aktov inštitúcií prijatých medzi 1. júlom 2011 a dňom pristúpenia. Tieto opatrenia sa prijmú v súlade s hlasovacími pravidlami, ktorými sa spravuje prijímanie aktu, v prípade ktorého sa požaduje dočasná výnimka. Ak sa tieto výnimky prijmú po pristúpení, môžu sa uplatňovať odo dňa pristúpenia.

Článok 50

Ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli ustanovené v tomto akte alebo v jeho prílohách, Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, alebo ak bol pôvodný akt prijatý Komisiou, Komisia, na tento účel prijme potrebné akty. Ak sa tieto akty prijmú po pristúpení, môžu sa uplatňovať odo dňa pristúpenia.

Článok 51

Pokiaľ nie je v tomto akte ustanovené inak, Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou prijme opatrenia nevyhnutné na vykonanie ustanovení tohto aktu.

Článok 52

Znenia aktov inštitúcií prijatých pred pristúpením a vyhotovených týmito inštitúciami v chorvátskom jazyku sú odo dňa pristúpenia autentické za rovnakých podmienok ako znenia vyhotovené v súčasných úradných jazykoch. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie, ak boli takto uverejnené aj znenia v súčasných úradných jazykoch.

HLAVA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 53

Prílohy I až IX, dodatky k týmto prílohám a protokol sú neoddeliteľnou súčasťou tohto aktu.

Článok 54

Vláda Talianskej republiky odovzdá vláde Chorvátskej republiky overenú kópiu Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a zmlúv, ktorými sa menia a dopĺňajú, vrátane Zmluvy o pristúpení Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Zmluvy o pristúpení Helénskej republiky, Zmluvy o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky, Zmluvy o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva, Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a Zmluvy o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku.

Znenia zmlúv uvedených v prvom odseku vyhotovené v chorvátskom jazyku sú pripojené k tomuto aktu. Tieto znenia sú autentické za rovnakých podmienok ako znenia týchto zmlúv vyhotovené v súčasných úradných jazykoch.

Článok 55

Generálny tajomník odovzdá vláde Chorvátskej republiky overenú kópiu medzinárodných dohôd uložených v archívoch Generálneho sekretariátu Rady.


(1)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27, Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4 a Ú. v. EÚ L 168M, 21.6.2006, s. 33.

(4)  Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(6)  Ú. v. ES L 79, 22.3.2002, s. 42.

(7)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82.

(8)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2007, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1 a Ú. v. EÚ L 286M, 4.11.2010, s. 26.

(11)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(12)  Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2005, s. 3.

(13)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(15)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

PRÍLOHA I

Zoznam dohovorov a protokolov, ku ktorým Chorvátska republika pristupuje pri pristúpení (podľa článku 3 ods. 4 aktu o pristúpení)

1.

Dohovor z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 10)

Dohovor z 21. decembra 1995 o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (Ú. v. ES C 26, 31.1.1996, s. 1)

Protokol z 25. mája 1999, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (Ú. v. ES C 202, 16.7.1999, s. 1)

Dohovor z 8. decembra 2004 o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov (Ú. v. EÚ L 160, 30.6.2005, s. 1)

2.

Dohovor z 26. júla 1995 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49)

Protokol z 27. septembra 1996 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 313, 23.10.1996, s. 2)

Protokol z 29. novembra 1996 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskeho spoločenstva prostredníctvom predbežných nálezov Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 151, 20.5.1997, s. 2)

Druhý protokol z 19. júna 1997 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 221, 19.7.1997, s. 12)

3.

Dohovor z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie vypracovaný na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 2)

4.

Dohovor z 18. decembra 1997 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (Ú. v. ES C 24, 23.1.1998, s. 2)

5.

Dohovor zo 17. júna 1998 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zákaze riadenia motorového vozidla (Ú. v. ES C 216, 10.7.1998, s. 2)

6.

Dohovor z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 3)

Protokol zo 16. októbra 2001 k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 326, 21.11.2001, s. 2)

PRÍLOHA II

Zoznam ustanovení schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, ktoré sú od pristúpenia záväzné a uplatniteľné v Chorvátskej republike (podľa článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení)

1.

Dohoda medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach zo 14. júna 1985 (1).

2.

Nasledujúce ustanovenia Dohovoru podpísaného v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, jeho súvisiaci záverečný akt a spoločné vyhlásenia (2) zmenené a doplnené určitými aktmi uvedenými v bode 8 tejto prílohy:

Článok 1 v rozsahu, v akom sa týka ustanovení tohto odseku; článok 26; článok 39; články 44 až 49 [s výnimkou článku 47 ods. 4 a článku 49 písm. a)], článok 51, články 54 až 58; článok 62 ods. 3; články 67 až 69; články 71 a 72; články 75 a 76; článok 82; článok 91; články 126 až 130 v rozsahu, v akom sa týkajú ustanovení tohto odseku, a článok 136; spoločné vyhlásenia 1 a 3 záverečného aktu.

3.

Nasledujúce ustanovenia dohôd o pristúpení k Dohovoru podpísanému v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, ich záverečné akty a súvisiace vyhlásenia zmenené a doplnené určitými aktmi uvedenými v bode 8 tejto prílohy:

a)

dohoda o pristúpení Dánskeho kráľovstva podpísaná 19. decembra 1996:

článok 5 ods. 2 a článok 6;

b)

dohoda o pristúpení Fínskej republiky podpísaná 19. decembra 1996:

článok 5,

vyhlásenie vlády Fínskej republiky o Ålandských ostrovoch v časti III záverečného aktu;

c)

dohoda o pristúpení Švédskeho kráľovstva podpísaná 19. decembra 1996:

článok 5.

4.

Nasledujúce dohody a akty, ktoré sú založené na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisia:

Dohoda z 18. mája 1999 uzavretá medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis vrátane príloh, záverečného aktu, vyhlásení a výmen listov k nej pripojených, schválená rozhodnutím Rady 1999/439/ES (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 35)

Dohoda z 30. júna 1999 uzatvorená Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o ustanovení práv a povinností medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na jednej strane a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom na strane druhej v oblasti schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na tieto štáty, schválená rozhodnutím Rady 2000/29/ES (Ú. v. ES L 15, 20.1.2000, s. 1)

Dohoda medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, podpísaná 26. októbra 2004 a schválená rozhodnutím Rady 2008/146/ES a rozhodnutím Rady 2008/149/SVV (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1 a s. 50)

Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, podpísaný 28. februára 2008 a schválený rozhodnutím Rady 2011/349/EÚ a rozhodnutím Rady 2011/350/EÚ (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 1 a s. 19)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie vrátane pripojeného spoločného vyhlásenia, podpísaná 1. februára 2007 a schválená rozhodnutím Rady 2007/511/ES (Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2007, s. 15)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežactvom na strane druhej o dojednaní foriem účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie vrátane prílohy a pripojeného spoločného vyhlásenia podpísaná 30. septembra 2009 a schválená rozhodnutím Rady 2010/490/EÚ (Ú. v. EÚ L 243, 16.9.2010, s. 2)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách týkajúcich sa Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013, vrátane pripojených vyhlásení, podpísaná 19. marca 2010 a schválená rozhodnutím Rady 2011/305/EÚ (Ú. v. EÚ L 137, 25.5.2011, s. 1) (3).

5.

Ustanovenia nasledujúcich rozhodnutí (pozri Ú. v. EÚ L 239, 22.9.2000, s. 1) Výkonného výboru zriadeného dohovorom podpísaným v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach zmenené a doplnené určitými aktmi uvedenými v bode 8 tejto prílohy:

SCH/Com-ex (93) 10 rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 týkajúce sa vyhlásení ministrov a štátnych tajomníkov,

SCH/Com-ex (93) 14 rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o zlepšení praktickej súdnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s drogami,

SCH/Com-ex (94) 16 rev rozhodnutie Výkonného výboru z 21. novembra 1994 o obstarávaní spoločných vstupných a výstupných pečiatok,

SCH/Com-ex (94) 28 rev rozhodnutie Výkonného výboru z 22. decembra 1994 týkajúce sa osvedčenia stanoveného v článku 75 na prepravu omamných drog a psychotropných látok,

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 22. decembra 1994 o uvedení Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda z 19. júna 1990, do platnosti,

SCH/Com-ex (95) 21 rozhodnutie Výkonného výboru z 20. decembra 1995 o urýchlenej výmene štatistických a špecifických údajov medzi schengenskými štátmi o možných zlyhaniach na vonkajších hraniciach,

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 21. apríla 1998 o činnosti jednotky task force, pokiaľ sa týka ustanovení uvedených v bode 2 tejto prílohy,

SCH/ Com-ex (98) 26 def rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. septembra 1998 o zriadení Stáleho výboru pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu,

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 27. októbra 1998 o prijatí opatrení na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, pokiaľ sa týka ustanovení uvedených v bode 2 tejto prílohy,

SCH/Com-ex (98) 52 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 ohľadom Príručky o cezhraničnej policajnej spolupráci, pokiaľ sa týka ustanovení uvedených v bode 2 tejto prílohy,

SCH/Com-ex (98) 59 rev rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o koordinovanom rozmiestnení poradcov pre overovanie dokladov,

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o situácii v oblasti omamných látok,

SCH/Com-ex (99) 6 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o schengenskom acquis týkajúcom sa telekomunikácií,

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o styčných úradníkoch,

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o všeobecných zásadách, ktorými sa riadi platenie informátorov,

SCH/Com-ex (99) 10 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla o nelegálnom obchodovaní so strelnými zbraňami.

6.

Nasledujúce vyhlásenia (pozri Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 1) Výkonného výboru zriadeného dohovorom podpísaným v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, v rozsahu, v akom sa vzťahujú na ustanovenia uvedené v bode 2 tejto prílohy:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 vyhlásenie Výkonného výboru z 26. júna 1996 o extradícii,

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 vyhlásenie Výkonného výboru z 9. februára 1998 o únosoch maloletých.

7.

Nasledujúce rozhodnutia (pozri Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 1) Centrálnej skupiny zriadenej dohovorom podpísaným v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, v rozsahu, v akom sa vzťahujú na ustanovenia uvedené v bode 2 tejto prílohy:

SCH/C (98) 117 rozhodnutie Centrálnej skupiny z 27. októbra 1998 o prijatí opatrení na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

SCH/C (99) 25 rozhodnutie Centrálnej skupiny z 22. marca 1999 o všeobecných zásadách, ktorými sa riadi platenie informátorov.

8.

Nasledujúce akty, ktoré sú založené na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisia:

nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1),

rozhodnutie Rady 1999/307/ES z 1. mája 1999, ktorým sa podrobne upravuje integrácia schengenského sekretariátu do Generálneho sekretariátu Rady (Ú. v. ES L 119, 7.5.1999, s. 49),

rozhodnutie Rady 1999/435/ES z 20. mája 1999 o určení schengenského acquis na účely stanovenia právneho základu pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria toto acquis, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 1),

rozhodnutie Rady 1999/436/ES z 20. mája 1999, ktorým sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii stanovuje právny základ pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria schengenské acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 17),

rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31),

rozhodnutie Rady 1999/848/ES z 13. decembra 1999 o úplnom uplatnení schengenského acquis v Grécku (Ú. v. ES L 327, 21.12.1999, s. 58),

rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43),

rozhodnutie Rady 2000/586/SVV z 28. septembra 2000 ustanovujúce postup zmeny článku 40 ods. 4 a 5, článku 41 ods. 7 a článku 65 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach (Ú. v. ES L 248, 3.10.2000, s. 1),

rozhodnutie Rady 2000/777/ES z 1. decembra 2000 o uplatňovaní schengenského acquis v Dánsku, Fínsku a vo Švédsku, ako aj na Islande a v Nórsku (Ú. v. ES L 309, 9.12.2000, s. 24),

nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1),

smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorou sa dopĺňajú ustanovenia článku 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 45),

nariadenie Rady (ES) č. 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom formáte formulárov na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim formulár (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 4),

rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20),

nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1),

rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestného systému na zabránenie napomáhaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 1),

smernica Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 17),

rozhodnutie Rady 2003/170/SVV z 27. februára 2003 o spoločnom využívaní styčných dôstojníkov vysielaných do zahraničia orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2003, s. 27),

rozhodnutie Rady 2003/725/SVV z 2. októbra 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia článku 40 ods. 1 a 7 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach (Ú. v. EÚ L 260, 11.10.2003, s. 37),

smernica Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu na účely leteckého odsunu (Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 26),

nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1),

smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004, o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 24),

rozhodnutie Rady 2004/573/ES z 29. apríla 2004 o organizácii spoločných letov na odsuny štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú príkazy na individuálny odsun, z územia dvoch alebo viacerých členských štátov (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 28),

rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5 a Ú. v. EÚ L 142M, 30.5.2006, s. 60),

nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1 a Ú. v. EÚ L 153M, 7.6.2006, s. 136),

nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1 a Ú. v. EÚ L 153M, 7.6.2006, s. 375),

rozhodnutie Rady 2004/926/ES z 22. decembra 2004 o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 395, 31.12.2004, s. 70),

rozhodnutie Rady 2005/267/ES zo 16. marca 2005 o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov (Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2005, s. 48 a Ú. v. EÚ L 159M, 13.6.2006, s. 288),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1) s výnimkou článku 1 prvej vety, článku 5 ods. 4 písm. a), hlavy III a ustanovení hlavy II a príloh k nemu, ktoré odkazujú na Schengenský informačný systém (SIS),

rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej únie(Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru (Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 1) s výnimkou článku 4 písm. b) a článku 9 písm. c),

rozhodnutie Rady 2007/471/ES z 12. júna 2007 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike (Ú. v. EÚ L 179, 7.7.2007, s. 46),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže, (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 30) s výnimkou ustanovení článku 6 ods. 8 a 9 v rozsahu, v akom sa týkajú poskytnutia prístupu do Schengenského informačného systému,

rozhodnutie Rady 2007/801/ES zo 6. decembra 2007 o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2007, s. 34),

rozhodnutie Rady 2008/421/ES z 5. júna 2008 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému vo Švajčiarskej konfederácii (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 74),

článok 6 rozhodnutia Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129),

rozhodnutie Rady 2008/903/ES z 27. novembra 2008 o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis vo Švajčiarskej konfederácii (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 15),

rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98),

článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1),

rozhodnutie Rady 2010/252/EÚ z 26. apríla 2010, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc, pokiaľ ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 111, 4.5.2010, s. 20),

rozhodnutie Rady 2010/365/EÚ z 29. júna 2010 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 17).


(1)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  Pokiaľ uvedená dohoda ešte nie je uzavretá, len v rozsahu, v akom sa predbežne vykonáva.

PRÍLOHA III

Zoznam podľa článku 15 aktu o pristúpení: úpravy aktov prijatých inštitúciami

1.   SLOBODA POSKYTOVAŤ SLUŽBY

32005 L 0036: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/EC zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005, s. 22).

a)

V článku 23 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 43b, každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť, zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta a architekta, ktorého držiteľom sú štátni príslušníci členských štátov a ktorý bol vydaný v bývalej Juhoslávii, alebo ktorého odborná príprava začala:

a)

pre Slovinsko pred 25. júnom 1991 a

b)

pre Chorvátsko pred 8. októbrom 1991,

ak orgány niektorého z týchto členských štátov potvrdia, že takýto doklad o formálnej kvalifikácii je na ich území rovnako platný ako doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý tieto orgány vydávajú, a pokiaľ ide o architektov, doklad o formálnej kvalifikácii uvedený pre tieto členské štáty v prílohe VI bode 6, a pokiaľ ide o prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou, špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť, zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta, s ohľadom na činnosti uvedené v článku 45 ods. 2, a architekta, pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 48, a umožnia výkon týchto činností.

Uvedené potvrdenie musí byt' doplnené osvedčením, ktoré vydali tie isté orgány, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba sa na ich území skutočne a zákonne venovala príslušným činnostiam najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním takéhoto osvedčenia.“

b)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 43b

Nadobudnuté práva v oblasti pôrodnej asistencie sa nevzťahujú na tieto kvalifikácie získané v Chorvátsku pred 1. júlom 2013: viša medicinska sestra ginekološko- opstetričkog smjera (vrchná sestra v oblasti gynekológie a pôrodníctva), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (sestra v oblasti gynekológie a pôrodníctva), viša medicinska sestra primaljskog smjera (diplomovaná vrchná sestra v oblasti pôrodnej asistencie), medicinska sestra primaljskog smjera (diplomovaná sestra v oblasti pôrodnej asistencie), ginekološko-opstetrička primalja (pôrodná asistentka v oblasti gynekológie a pôrodníctva) a primalja (pôrodná asistentka).“

2.   PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

I.   OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLOČENSTVA

32009 R 0207: nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2009, s. 1).

V článku 165 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Odo dňa pristúpenia Bulharska, Českej republiky, Estónska, Chorvátska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (ďalej len „nový členský štát“/„nové členské štáty“) sa ochranná známka Spoločenstva, ktorá bola zapísaná alebo prihlásená v súlade s týmto nariadením pred ich príslušným dňom pristúpenia, rozšíri aj na územie týchto členských štátov tak, aby mala v celom Spoločenstve rovnaké účinky.“

II.   DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA

1.

31996 R 1610: nariadenie (ES) č. 1610/96 Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín (Ú. v. ES L 198, 8.8.1996, s. 30).

a)

V článku 19a sa dopĺňa toto písmeno:

„m)

osvedčenie možno udeliť v Chorvátsku na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené po 1. januári 2003, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo dňa pristúpenia.“

b)

V článku 20 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na dodatkové ochranné osvedčenia, ktoré boli udelené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Českej republiky, Estónska, Chorvátska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska predo dňom ich pristúpenia.“

2.

32009 R 0469: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, 16. 6. 2009, s. 1).

a)

V článku 20 sa dopĺňa toto písmeno:

„m)

osvedčenie možno v Chorvátsku udeliť pre liečivo, ktoré je chránené platným základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie na trh ako liečiva udelené po 1. januári 2003, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo dňa pristúpenia.“

b)

V článku 21 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na dodatkové ochranné osvedčenia, ktoré boli udelené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Českej republiky, Estónska, Chorvátska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska predo dňom ich pristúpenia.“

III.   DIZAJNY SPOLOČENSTVA

32002 R 0006: nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1).

V článku 110a sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Odo dňa pristúpenia Bulharska, Českej republiky, Estónska, Chorvátska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (ďalej len „nový členský štát/nové členské štáty“) sa dizajn Spoločenstva chránený alebo prihlásený podľa tohto nariadenia pred ich príslušným dňom pristúpenia rozšíri aj na územie týchto členských štátov tak, aby mal v celom Spoločenstve rovnaké účinky.“

3.   FINANČNÉ SLUŽBY

32006 L 0048: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1).

V článku 2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„—

v Chorvátsku na ‚kreditne unije‘ a na ‚Hrvatska banka za obnovu i razvitak‘;“.

4.   POĽNOHOSPODÁRSTVO

1.

31991 R 1601: nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuky aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1).

V prílohe II sa za geografický názov „Nürnberger Glühwein“ vkladá:

„Samoborski bermet“.

2.

32007 R 1234: nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

a)

V článku 66 sa dopĺňa tento odsek:

„4a.   Pre Chorvátsko sa vytvorí osobitná rezerva na reštrukturalizáciu uvedená v bode 2 prílohy IX. Táto rezerva sa od 1. apríla prvého kvótového roka po pristúpení uvoľňuje v miere, v akej klesla vnútropodniková spotreba mlieka a mliečnych výrobkov v Chorvátsku v období rokov 2008 – 2012.

Rozhodnutie o uvoľnení rezervy a jej rozdelení na kvóty na dodávky a kvóty na priamy predaj prijíma Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 na základe posúdenia správy, ktorú Chorvátsko predloží Komisii do 31. decembra 2013. V tejto správe sa podrobne uvedú výsledky a trendy súčasného procesu reštrukturalizácie v chorvátskom sektore mlieka a mliečnych výrobkov, najmä preorientovanie sa z výroby pre vlastnú spotrebu na výrobu pre trh.“

b)

V článku 103k ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Tento odsek sa neuplatňuje na Chorvátsko na rozpočtový rok 2013. Chorvátsko predloží Komisii návrh päťročného podporného programu na programové obdobie rokov 2014 – 2018.“

c)

V prílohe III časti II sa bod 13 nahrádza takto:

„13.

‚rafinéria s celoročnou výrobou cukru‘ je výrobná jednotka:

ktorej jedinou činnosťou je rafinácia dovezeného surového trstinového cukru,

alebo

ktorá v hospodárskom roku 2004/2005 rafinovala najmenej 15 000 ton dovezeného surového trstinového cukru. Na účely tejto zarážky je hospodársky rok v prípade Chorvátska rok 2007/2008.“

d)

Príloha VI sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VI

NÁRODNÉ A REGIONÁLNE KVÓTY

od hospodárskeho roku 2010/2011

(v tonách)

Členské štáty alebo regióny

Cukor

Izoglukóza

Inulínový sirup

Belgicko

676 235,0

114 580,2

0

Bulharsko

0

89 198,0

 

Česká republika

372 459,3

 

 

Dánsko

372 383,0

 

 

Nemecko

2 898 255,7

56 638,2

 

Írsko

0

 

 

Grécko

158 702,0

0

 

Španielsko

498 480,2

53 810,2

 

Francúzsko

(kontinentálne)

3 004 811,15

 

0

Francúzske zámorské departmány

432 220,05

 

 

Chorvátsko

192 877,0

 

 

Taliansko

508 379,0

32 492,5

 

Lotyšsko

0

 

 

Litva

90 252,0

 

 

Maďarsko

105 420,0

220 265,8

 

Holandsko

804 888,0

0

0

Rakúsko

351 027,4

 

 

Poľsko

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugalsko

(kontinentálne)

0

12 500,0

 

Autonómny región Azory

9 953,0

 

 

Rumunsko

104 688,8

0

 

Slovinsko

0

 

 

Slovensko

112 319,5

68 094,5

 

Fínsko

80 999,0

0

 

Švédsko

293 186,0

 

 

Spojené kráľovstvo

1 056 474,0

0

 

SPOLU

13 529 618,20

690 440,8

0“

e)

V prílohe IX bode 1 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá toto:

„Členský štát

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Chorvátsko

 

 

 

 

 

765 000

765 000“

f)

V prílohe IX bode 2 sa tabuľka nahrádza takto:

„Členský štát

Tony

Bulharsko

39 180

Chorvátsko

15 000

Rumunsko

188 400“

g)

V prílohe X sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko

40,70“

h)

V prílohe Xb sa dopĺňa táto tabuľka:

v tisícoch EUR

„Rozpočtový rok

2013

2014

2015

2016

od roku 2017

HR

0

11 885

11 885

11 885

10 832“

i)

V bode 2 dodatku k prílohe XIb sa dopĺňa toto písmeno:

„h)

v Chorvátsku: plochy vysadené viničom v týchto subregiónoch: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje a Zagorje-Međimurje.“

j)

V bode 3 dodatku k prílohe XIb sa dopĺňa toto písmeno:

„h)

v Chorvátsku: plochy vysadené viničom v týchto subregiónoch: Hrvatsko Podunavlje a Slavonija.“

k)

V bode 4 dodatku k prílohe XIb sa dopĺňa toto písmeno:

„g)

v Chorvátsku: plochy vysadené viničom v týchto subregiónoch: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija a Srednja i Južna Dalmacija.“

3.

32008 R 0110: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

a)

V článku 20 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Lehota na predloženie technickej dokumentácie uvedená v odseku 1 sa uplatňuje aj na zemepisné označenia Chorvátska uvedené na zozname v prílohe III.“

b)

V prílohe III bode 9 sa dopĺňajú tieto zemepisné označenia:

 

„Hrvatska loza

Chorvátsko

 

Hrvatska stara šljivovica

Chorvátsko

 

Slavonska šljivovica

Chorvátsko“

c)

V prílohe III bode 32 sa dopĺňa toto zemepisné označenie:

 

„Hrvatski pelinkovac

Chorvátsko“

d)

V prílohe III sa dopĺňa tento bod:

„39.

Maraschino/ Marrasquino/ Maraskino

Zadarski maraschino

Chorvátsko“

e)

V prílohe III sa do kategórie výrobku „ostatné liehoviny“ dopĺňa toto zemepisné označenie:

 

„Hrvatska travarica

Chorvátsko“

4.

32009 R 0073: nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

a)

V článku 2 sa písmeno g) nahrádza takto:

„g)

‚nové členské štáty‘ sú Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko;“.

b)

V článku 6 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Členské štáty okrem nových členských štátov zabezpečia, aby sa pôda využívaná na trvalé pasienky k dátumu stanovenému pre žiadosti o podporu na plochu na rok 2003, naďalej využívala na rovnaký účel. Nové členské štáty okrem Bulharska, Chorvátska a Rumunska zabezpečia, aby sa pôda využívaná na trvalé pasienky k 1. máju 2004 naďalej využívala na rovnaký účel. Bulharsko a Rumunsko zabezpečia, aby sa pôda využívaná na trvalé pasienky k 1. januáru 2007 naďalej využívala na rovnaký účel. Chorvátsko zabezpečí, aby sa pôda využívaná na trvalé pasienky k 1. júlu 2013 naďalej využívala na rovnaký účel.“

c)

V článku 33 ods. 1 písm. b) sa bod iv) nahrádza takto:

„iv)

podľa článku 47 ods. 2, článkov 57a a 59, článku 64 ods. 2 tretieho pododseku, článku 65 a článku 68 ods. 4 písm. c).“

d)

V článku 51 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Chorvátsko sa môže rozhodnúť, že využije možnosti ustanovené v článku 52 a článku 53 ods. 1 tohto nariadenia. O tomto rozhodnutí informuje Komisiu do 15. júla 2013.“

e)

V článku 51 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odchylne od druhého pododseku sa v prípade Chorvátska tento strop stanovuje na základe vnútroštátnych stropov stanovených v článku 104 ods. 4 v súvislosti s platbami na ovčie a kozie mäso a v článku 112 ods. 5 v súvislosti s platbami na hovädzie a teľacie mäso uvedenými v článkoch 52 a 53, pričom sa zohľadní harmonogram zavádzania priamych platieb stanovený v článku 121.“

f)

V článku 52 sa za prvý odsek vkladá tento odsek:

„Odchylne od prvého odseku si môže Chorvátsko ponechať až 50 % sumy vyplývajúcej zo stropu uvedeného v článku 51 ods. 2 treťom pododseku tohto nariadenia na účely každoročného vyplácania dodatočných platieb poľnohospodárom.“

g)

V článku 53 ods. 1 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku si môže Chorvátsko ponechať celú sumu vyplývajúcu zo stropu uvedeného v článku 51 ods. 2 treťom pododseku tohto nariadenia alebo jej časť na účely každoročného vyplácania dodatočných platieb poľnohospodárom.“

h)

Názov kapitoly 3 hlavy III sa nahrádza takto:

i)

Názov článku 55 sa nahrádza takto:

„Zavedenie režimu jednotnej platby v členských štátoch, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby na plochu, a v Chorvátsku.“

j)

V článku 55 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Pokiaľ sa v tejto kapitole neustanovuje inak, táto hlava sa uplatňuje na nové členské štáty, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby na plochu ustanovený v hlave V kapitole 2, a na Chorvátsko.“

k)

V článku 57 ods. 1 sa dopĺňa táto veta:

„Pri Chorvátsku toto zníženie nepresiahne 20 % z ročného stropu uvedeného v tabuľke 3 prílohy VIII.“

l)

V článku 57 ods. 3 sa dopĺňajú tieto vety:

„V Chorvátsku podlieha využívanie národnej rezervy schváleniu zo strany Komisie prostredníctvom vykonávacieho aktu bez pomoci výboru uvedeného v článku 141. Komisia najmä preskúma, či sa vytvoril nejaký vnútroštátny systém priamych platieb uplatniteľný predo dňom pristúpenia a za akých podmienok sa uplatňoval. Chorvátsko zašle Komisii žiadosť o schválenie národnej rezervy do 15. júla 2013.“

m)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 57a

Osobitná národná odmínovacia rezerva v Chorvátsku

1.   Chorvátsko vytvorí osobitnú národnú odmínovaciu rezervu, ktorá sa využije na to, aby sa počas obdobia desiatich rokov od pristúpenia v súlade s objektívnymi kritériami a tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, prideľovali platobné nároky poľnohospodárom s odmínovanou pôdou, ktorá sa opäť začína využívať na poľnohospodárske činnosti.

2.   Na pôdu, na ktorú možno prideliť platobné nároky podľa tohto článku, nemožno prideliť platobné nároky podľa článkov 59 a 61.

3.   Hodnota platobných nárokov stanovených podľa tohto článku nepresiahne hodnotu platobných nárokov stanovených v súlade s článkami 59 a 61.

4.   Maximálna suma pridelená do osobitnej národnej odmínovacej rezervy je 9 600 000 EUR a podlieha harmonogramu zavádzania priamych platieb stanovenému v článku 121. Maximálne sumy za rok sa stanovujú takto:

(v 1000 EUR)

Chorvátsko

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Maximálna výška osobitnej národnej odmínovacej rezervy

2 400

2 880

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600

5.   V prvom roku vykonávania režimu jednotnej platby prideľuje Chorvátsko poľnohospodárom platobné nároky na základe pôdy, ktorá sa odmínovala a ktorú poľnohospodári vykázali v žiadostiach o pomoc predložených v prvom roku vykonávania režimu jednotnej platby a ktorá sa znova začala využívať na poľnohospodárske činnosti medzi 1. januárom 2005 a 31. decembrom 2012.

6.   Na roky 2013 až 2022 sa platobné nároky prideľujú poľnohospodárom na základe odmínovanej pôdy, ktorú poľnohospodári vykážu v danom roku, za podmienky, že táto pôda sa znovu začala využívať na poľnohospodárske činnosti počas predchádzajúceho kalendárneho roka, a ktorá sa oznámila Komisii v súlade s odsekom 9.

7.   S cieľom zabezpečiť vhodné využívanie finančných prostriedkov Únie Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 141 ods. 2 upraví strop v tabuľke 3 prílohy VIII s cieľom doplniť sumy z osobitnej národnej odmínovacej rezervy, ktoré sa pridelili do 31. decembra 2022.

8.   Všetka pôda vykázaná na účely tohto článku musí byť v súlade s vymedzením pojmu „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“ ustanoveným v článku 34 ods. 2.

9.   Chorvátsko do 15. júla 2013 oznámi Komisii plochu pôdy, na ktorú možno poskytnúť podporu podľa odseku 5, pričom uvedie pôdu, na ktorú možno poskytnúť podporu vo výške určenej podľa článku 59, ako aj pôdu, na ktorú možno poskytnúť podporu vo výške určenej podľa článku 61. Toto oznámenie obsahuje aj informácie o zodpovedajúcom rozpočtovom krytí a nevyužitých sumách. Počínajúc rokom 2014 sa Komisii každoročne najneskôr 31. januára zašle oznámenie s rovnakými informáciami, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa uvedú plochy pôdy, ktorá sa začala opäť využívať na poľnohospodárske činnosti, a zodpovedajúce rozpočtové krytie.

10.   Do 31. decembra 2012 sa v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme zriadenom v súlade s hlavou II kapitolou 4 určí všetka zamínovaná a odmínovaná pôda, na ktorú môžu poľnohospodári získať platobné nároky z tejto osobitnej národnej odmínovacej rezervy.“

n)

V článku 59 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 141 ods. 2 prijme pravidlá úvodného prideľovania platobných nárokov v Chorvátsku.“

o)

V článku 61 sa dopĺňa tento odsek:

„Pre Chorvátsko bude dátumom uvedeným v prvom odseku písm. a) a b) 30. jún 2011.“

p)

V článku 69 ods. 1 sa do prvého pododseku dopĺňa:

„Chorvátsko sa môže do dátumu pristúpenia rozhodnúť, že od prvého roka vykonávania režimu jednotnej platby podľa článku 59 ods. 2 využije do 10 % vnútroštátneho stropu uvedeného v článku 40 a stanoveného v tabuľke 3 prílohy VIII.“

q)

V článku 69 ods. 9 prvom pododseku sa za písmeno a) vkladá toto písmeno:

„aa)

stanovených na rok 2022 v prípade Chorvátska;“.

r)

V článku 104 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Uplatňujú sa tieto vnútroštátne stropy:

Členské štáty

Vnútroštátny strop

Bulharsko

2 058 483

Česká republika

66 733

Dánsko

104 000

Estónsko

48 000

Španielsko

19 580 000

Francúzsko

7 842 000

Chorvátsko

542 651

Cyprus

472 401

Lotyšsko

18 437

Litva

17 304

Maďarsko

1 146 000

Poľsko

335 880

Portugalsko

2 690 000

Rumunsko

5 880 620

Slovinsko

84 909

Slovensko

305 756

Fínsko

80 000

Spolu

41 273 174“

s)

V článku 112 ods. 5 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko

105 270“

t)

Článok 121 sa nahrádza takto:

„Článok 121

Zavedenie priamych platieb

V nových členských štátoch okrem Bulharska, Chorvátska a Rumunska sa priame platby zavádzajú v súlade s týmto plánom postupného zvyšovania vyjadreným v percentách z výšky platieb, ktorá sa v tom období uplatňuje v iných ako nových členských štátoch:

60 % v roku 2009,

70 % v roku 2010,

80 % v roku 2011,

90 % v roku 2012,

100 % od roku 2013.

V Bulharsku a Rumunsku sa priame platby zavádzajú v súlade s týmto plánom postupného zvyšovania vyjadreným v percentách z výšky platieb, ktorá sa v tom období uplatňuje v iných ako nových členských štátoch:

35 % v roku 2009,

40 % v roku 2010,

50 % v roku 2011,

60 % v roku 2012,

70 % v roku 2013,

80 % v roku 2014,

90 % v roku 2015,

100 % od roku 2016.

V Chorvátsku sa priame platby zavádzajú v súlade s týmto plánom postupného zvyšovania vyjadreným v percentách z výšky platieb, ktorá sa v tom období uplatňuje v iných ako nových členských štátoch:

25 % v roku 2013,

30 % v roku 2014,

35 % v roku 2015,

40 % v roku 2016,

50 % v roku 2017,

60 % v roku 2018,

70 % v roku 2019,

80 % v roku 2020,

90 % v roku 2021,

100 % od roku 2022.“

u)

V článku 132 ods. 2 sa za druhý pododsek vkladá tento pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku písmen a) a b) má Chorvátsko možnosť doplniť priame platby až do výšky 100 % úrovne, ktorá sa uplatňuje v členských štátoch, ktoré nie sú novými členskými štátmi.“

v)

V prílohe VII sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko

100

1“

w)

V prílohe VIII sa dopĺňa táto tabuľka:

Tabuľka 3  (1)

Členský štát

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Chorvátsko

93 250

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

298 400

335 700

373 000

5.   RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

1.

32002 R 2371: nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59).

V prílohe I sa dopĺňajú tieto časti:

„11.   POBREŽNÉ VODY CHORVÁTSKA (2)

Geografická oblasť

Členský štát

Druh

Význam alebo konkrétna charakteristika

12 míľ vymedzených v morskej oblasti patriacej pod zvrchovanosť Chorvátska severne od rovnobežky 45 stupňov a 10 minút severnej šírky, pozdĺž západného pobrežia Istrie, od vonkajšej hranice pobrežného mora Chorvátska, kde sa táto rovnobežka dotýka pevniny západného pobrežia Istrie (Mys Grgatov rt Funtana)

Slovinsko

Druhy žijúce pri morskom dne a malé pelagické druhy vrátane sardiniek a sardel

100 ton pre maximálne 25 rybárskych plavidiel vrátane 5 rybárskych plavidiel vybavených vlečnými sieťami


12.   POBREŽNÉ VODY SLOVINSKA (3)

Geografická oblasť

Členský štát

Druh

Význam alebo konkrétna charakteristika

12 míľ, vymedzených v morskej oblasti patriacej pod zvrchovanosť Slovinska severne od rovnobežky 45 stupňov a 10 minút severnej šírky, pozdĺž západného pobrežia Istrie, od vonkajšej hranice pobrežného mora Chorvátska, kde sa táto rovnobežka dotýka pevniny západného pobrežia Istrie (Mys Grgatov rt Funtana)

Chorvátsko

Druhy žijúce pri morskom dne a malé pelagické druhy vrátane sardiniek a sardel

100 ton pre maximálne 25 rybárskych plavidiel vrátane 5 rybárskych plavidiel vybavených vlečnými sieťami

2.

32006 R 1198: nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1).

a)

V článku 27 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   EFRH môže prispievať na financovanie systému individuálnych prémií pre rybárov, ktorí budú príjemcami v rámci režimu pre prístup do vôd a k zdrojom rýb ustanoveného v časti 11 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2371/2002 zmenenému a doplnenému aktom o pristúpení Chorvátska. Tento systém sa môže uplatňovať iba v období rokov 2014 až 2015 alebo dovtedy, kým sa v plnej miere nevykoná arbitrážne rozhodnutie vyplývajúce z arbitrážnej dohody medzi vládou Slovinskej republiky a vládou Chorvátskej republiky podpísanej 4. novembra 2009 v Štokholme, ak k tomu dôjde skôr.“

b)

V článku 29 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Odchylne od odseku 2 možno v najvzdialenejších regiónoch a na odľahlých gréckych ostrovoch, ako aj na chorvátskych ostrovoch Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo poskytovať pomoc všetkým podnikom.“

c)

V článku 35 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Odchylne od odseku 3 možno v najvzdialenejších regiónoch a na odľahlých gréckych ostrovoch, ako aj na chorvátskych ostrovoch Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo poskytovať pomoc všetkým podnikom.“

d)

V článku 53 ods. 9 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„9.   Ak sa z EFRH financujú operácie na odľahlých gréckych ostrovoch, ktoré sú pre ich veľkú vzdialenosť znevýhodnené, operácie v najvzdialenejších regiónoch, ako aj na chorvátskych ostrovoch Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo, zvyšuje sa strop príspevku z EFRH na každú prioritnú os najviac o 10 percentuálnych bodov pre regióny, ktoré sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia, a najviac o 35 percentuálnych bodov pre regióny, ktoré nie sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia.“

e)

V prílohe II písmene a) sa tabuľka nahrádza takto:

 

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

„Oblasti, na ktoré sa vzťahuje cieľ Konvergencia, a odľahlé grécke ostrovy a chorvátske ostrovy Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 60 %

B ≥ 40 % (6)

Oblasti, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 60 %

B ≥ 40 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (6)

Najvzdialenejšie regióny

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

f)

V prílohe II písmene a) sa druhý odsek pod názvom „Skupina 2“ nahrádza takto:

„Sadzby (B) pre skupinu 2 sú po uplatnení možností (*) a (**) v prípade financovania operácií zo strany EFRH uvedených v článku 25 ods. 3 v prospech maloobjemových pobrežných rybárskych plavidiel takéto:

pre regióny, na ktoré sa vzťahuje cieľ Konvergencia, odľahlé grécke ostrovy a chorvátske ostrovy Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo a regióny, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia – 60 alebo viac percentuálnych bodov (B ≥ 60 %),

a

pre najvzdialenejšie regióny – 50 alebo viac percentuálnych bodov (B ≥ 50 %).“

6.   DANE

1.

32006 L 0112: smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

V článku 287 sa dopĺňa tento bod:

„19

Chorvátsko: 35 000 EUR.“

2.

32008 L 0118: smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).

V článku 46 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 32, členské štáty, ktoré nie sú uvedené v článku 2 ods. 2 treťom a štvrtom pododseku smernice 92/79/EHS, môžu v súvislosti s cigaretami, ktoré sa môžu doviezť na ich územie bez dodatočnej platby spotrebnej dane, uplatňovať od 1. januára 2014 kvantitatívne obmedzenie vo výške najmenej 300 kusov v prípade cigariet dovezených z členského štátu, ktorý v súlade s článkom 2 ods. 2 tretím a štvrtým poodsekom uvedenej smernice uplatňuje nižšie spotrebné dane, ako sú dane vyplývajúce z uplatňovania článku 2 ods. 2 prvého pododseku.

Členské štáty uvedené v článku 2 ods. 2 treťom a štvrtom pododseku smernice 92/79/EHS, ktoré bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu uplatňujú spotrebnú daň minimálne vo výške 77 EUR na 1 000 cigariet, môžu od 1. januára 2014 uplatňovať kvantitatívne obmedzenie vo výške najmenej 300 kusov v prípade cigariet dovezených na ich územie bez dodatočnej platby spotrebnej dane z členského štátu, ktorý v súlade s článkom 2 ods. 2 tretím pododsekom uvedenej smernice uplatňuje nižšiu spotrebnú daň.

Členské štáty, ktoré v súlade s prvým a druhým pododsekom tohto odseku uplatňujú kvantitatívne obmedzenie, informujú o tom Komisiu. Môžu vykonávať potrebné kontroly pod podmienkou, že sa týmito kontrolami nenaruší riadne fungovania vnútorného trhu.“

7.   REGIONÁLNA POLITIKA A KOORDINÁCIA ŠTRUKTURÁLNYCH NÁSTROJOV

1.

32006 R 1083: nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).

a)

V článku 15 ods. 4 sa do druhého pododseku dopĺňa táto veta:

„V prípade Chorvátska je dátumom tohto preverenia 31. december 2017.“

b)

V článku 18 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Zdroje disponibilné pre záväzky z fondov na obdobie rokov 2007 až 2013 predstavujú 308 417 037 817 EUR v cenách roku 2004 v súlade s ročným rozdelením uvedeným v prílohe I.“

c)

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Zdroje na cieľ Konvergencia

Celková výška zdrojov na cieľ Konvergencia je 81,56 % zdrojov uvedených v článku 18 ods. 1 (t. j. spolu 251 529 800 379 EUR) a rozdelí sa medzi jednotlivé zložky takto:

a)

70,50 % (t. j. spolu 177 324 921 223 EUR) na financovanie uvedené v článku 5 ods. 1, kde sa ako kritérium na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije oprávnené obyvateľstvo, regionálna prosperita, prosperita štátu a miera nezamestnanosti;

b)

4,98 % (t. j. spolu 12 521 289 405 EUR) na prechodnú a osobitnú podporu uvedenú v článku 8 ods. 1, kde sa ako kritériá na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije oprávnené obyvateľstvo, regionálna prosperita, prosperita štátu a miera nezamestnanosti;

c)

23,23 % (t. j. spolu 58 433 589 750 EUR) na financovanie uvedené v článku 5 ods. 2, kde sa ako kritériá na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije obyvateľstvo, prosperita štátu a celková plocha;

d)

1,29 % (t. j. spolu 3 250 000 000 EUR) na prechodnú a osobitnú podporu uvedenú v článku 8 ods. 3.“

d)

V článku 20 sa úvodná časť nahrádza takto:

„Celková výška zdrojov na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je 15,93 % zdrojov uvedených v článku 18 ods. 1 (t. j. spolu 49 127 784 318 EUR) a rozdelí sa medzi jednotlivé zložky takto: “.

e)

V článku 21 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Celková výška zdrojov na cieľ Európska územná spolupráca je 2,52 zdrojov uvedených v článku 18 ods. 1 (t. j. spolu 7 759 453 120 EUR) a s výnimkou sumy uvedenej v bode 22 prílohy II sa rozdelí medzi jednotlivé zložky takto:

a)

73,86 % (t. j. spolu 5 583 386 893 EUR) na financovanie cezhraničnej spolupráce uvedenej v článku 7 ods. 1, kde sa ako kritérium na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije oprávnené obyvateľstvo;

b)

20,95 % (t. j. spolu 1 583 594 654 EUR) na financovanie nadnárodnej spolupráce uvedenej v článku 7 ods. 2, kde sa ako kritérium na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije oprávnené obyvateľstvo;

c)

5,19 % (t. j. spolu 392 471 574 EUR) na financovanie medziregionálnej spolupráce, sietí spolupráce a výmeny skúseností, ako je uvedené v článku 7 ods. 3.

2.   Príspevok z EFRR na cezhraničné programy a programy pre morské oblasti v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva a na cezhraničné programy v rámci nástroja predvstupovej pomoci podľa nariadenia (ES) č. 1085/2006 je 817 691 234 EUR, čo je výsledok sumy uvedenej dotknutým členským štátom, odpočítanej od pridelených prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. a). Tieto príspevky EFRR nesmú byť predmetom prerozdeľovania medzi dotknutými členskými štátmi.“

f)

V článku 22 sa dopĺňa tento odsek:

„Odchylne od prvého odseku môže Chorvátsko rozdeliť jemu pridelené finančné prostriedky v rámci cieľa Európska územná spolupráca medzi tri zložky uvedené v článku 21 ods. 1 písm. a) až c), a to v záujme dosiahnutia vysokej efektívnosti a zjednodušenia.“

g)

Článok 23 sa nahrádza takto:

„Článok 23

Zdroje na výkonnostnú rezervu

Tri percentá zdrojov uvedených v článku 19 písm. a) a b) a článku 20 môžu prideliť členské štáty s výnimkou Chorvátska v súlade s článkom 50.“

h)

Článok 28 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V odseku 1 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„V prípade Chorvátska sa národný strategický referenčný rámec vzťahuje na obdobie odo dňa pristúpenia do 31. decembra 2013.“

ii)

V odseku 2 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Chorvátsko zašle svoj národný strategický referenčný rámec Komisii do troch mesiacov odo dňa pristúpenia.“

i)

V článku 29 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú na Chorvátsko.“

j)

V článku 32 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Komisia v prípade Chorvátska prijme najneskôr 31. decembra 2013 rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje operačný program, ktorý sa má financovať v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Chorvátsko v tomto operačnom programe zohľadní pripomienky Komisie a predloží ho Komisii najneskôr do troch mesiacov odo dňa pristúpenia.“

k)

V článku 33 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Chorvátska môžu byť operačné programy prijaté predo dňom pristúpenia revidované výhradne na účely lepšieho zosúladenia s týmto nariadením.“

l)

V článku 49 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade operačných programov Chorvátska sa následné hodnotenie vykoná do 31. decembra 2016.“

m)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 51a

Články 50 a 51 sa neuplatňujú na Chorvátsko.“

n)

V článku 53 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade operačných programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca, v ktorých aspoň jeden účastník patrí k členskému štátu, ktorého HDP na obyvateľa v období rokov 2001 až 2003 bol nižší ako 85 % priemeru EÚ 25 v tom istom období, alebo v prípade takýchto programov, v ktorých je Chorvátsko zúčastnenou krajinou, príspevok z EFRR neprekročí 85 % oprávnených výdavkov. Príspevok z EFRR na všetky ostatné operačné programy neprekročí 75 % oprávnených výdavkov spolufinancovaných z EFRR.“

o)

V článku 56 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Chorvátska sú výdavkami oprávnenými na príspevok z fondov také výdavky, ktoré boli vynaložené v období medzi počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov stanoveným v súlade s nástrojmi prijatými na základe nariadenia (ES) č. 1085/2006 a 31. decembrom 2016. V prípade operačných programov prijatých po pristúpení sú však výdavky oprávnené na získanie príspevku z fondov odo dňa pristúpenia za predpokladu, že v rozhodnutí o príslušnom operačnom programe nie je určený neskorší dátum.“

p)

V článku 56 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Bez ohľadu na osobitné ustanovenia článku 105a týkajúce sa oprávnenosti sa kritériá stanovené monitorovacím výborom pre operačné programy pre Chorvátsko neuplatňujú na operácie, o ktorých schválení sa rozhodlo predo dňom pristúpenia a ktoré sú súčasťou nástrojov prijatých podľa nariadenia (ES) č. 1085/2006.“

q)

Článok 62 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V písmene c) sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„V prípade Chorvátska orgán auditu operačného programu predloží Komisii aktualizovaný ročný plán audítorskej činnosti v zmysle článku 29 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 718/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (7), a to do troch mesiacov odo dňa pristúpenia.

ii)

V písmene d) bode i) sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Chorvátska sa prvá výročná kontrolná správa predloží do 31. decembra 2013, pričom sa bude vzťahovať na obdobie od 1. októbra 2012 do 30. júna 2013. Komisii sa do 31. decembra 2014 predloží správa za obdobie od 1. júla 2013 do 30. júna 2014, do 31. decembra 2015 správa za obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 a do 31. decembra 2016 správa za obdobie od 1. júla 2015 do 30. júna 2016. Informácie týkajúce sa auditov vykonaných po 1. júli 2016 sa zahrnú do záverečnej kontrolnej správy, ktorá je podkladom vyhlásenia o ukončení uvedeného v písmene e);“

iii)

V písmena e) sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Chorvátska sa vyhlásenie o ukončení spolu so záverečnou kontrolnou správou predložia Komisii do 31. marca 2018.“

r)

V článku 67 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Chorvátska riadiaci orgán zašle záverečnú správu o vykonávaní operačného programu do 31. marca 2018.“

s)

Článok 71 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Bez ohľadu na odsek 1 Chorvátsko čo najskôr po dni pristúpenia alebo najneskôr pred vykonaním akejkoľvek platby zo strany Komisie predloží Komisii opis systémov vzťahujúcich sa na prvky uvedené v písmenách a) a b) uvedeného odseku.“

ii)

Vkladá sa tento odsek:

„2a.   Odsek 2 sa primerane vzťahuje na Chorvátsko. Správa uvedená v odseku 2 prvom pododseku sa považuje za prijatú za rovnakých podmienok, ako sú podmienky stanovené v odseku 2 druhom pododseku. Toto prijatie je však nevyhnutnou podmienkou pre vyplatenie zálohovej platby uvedenej v článku 82.“

t)

V článku 75 sa vkladá tento odsek:

„1a.   V prípade Chorvátska sa príslušné rozpočtové záväzky vo vzťahu k EFRR, Kohéznemu fondu a ESF na rok 2013 prijmú na základe rozhodnutia uvedeného v článku 28 ods. 3 predtým, ako Komisia prijme akékoľvek rozhodnutie o revízii prijatého operačného programu. Rozhodnutie uvedené v článku 28 ods. 3 predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 vo vzťahu ku každému rozpočtovému záväzku v prospech Chorvátska.“

u)

V článku 78 ods. 2 písm. c) sa dopĺňa táto veta:

„V prípade Chorvátska sú pokryté výdavkami vyplatenými prijímateľom pri vykonávaní projektu a sú podložené prijatými faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty najneskôr tri roky po roku, v ktorom bola zaplatená záloha, alebo 31. decembra 2016, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr; v opačnom prípade sa príslušný výkaz výdavkov zodpovedajúcim spôsobom opraví.“

v)

V článku 82 sa vkladá tento odsek:

„1a.   V prípade Chorvátska sa po prijatí správy uvedenej v článku 71 ods. 2a a po prijatí príslušných rozpočtových záväzkov uvedených v článku 75 ods. 1a v jednej splátke vyplatí jednorazová suma zálohovej platby na obdobie rokov 2007 až 2013, pričom táto suma bude predstavovať 30 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program a 40 % z príspevku z Kohézneho fondu na operačný program.“

w)

V článku 89 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Chorvátska sa žiadosť o platbu obsahujúca dokumenty uvedené v písmene a) bodoch i) až iii) zašle do 31. marca 2018.“

x)

V článku 93 sa vkladá tento odsek:

„3a.   Odchylne od odsekov 1 až 3 Komisia v prípade Chorvátska uplatní mechanizmus na zrušenie záväzku uvedený v odseku 1 takto:

i)

lehota pre akúkoľvek otvorenú časť záväzku z roku 2010 uplynie 31. decembra 2013;

ii)

lehota pre akúkoľvek otvorenú časť záväzku z roku 2011 uplynie 31. decembra 2014;

iii)

lehota pre akúkoľvek otvorenú časť záväzku z roku 2012 uplynie 31. decembra 2015;

iv)

každá časť záväzkov z roku 2013, ktorá je 31. decembra 2016 stále otvorená, sa automaticky zruší, ak Komisia na ňu nedostane prijateľnú žiadosť o platbu do 31. marca 2018.“

y)

V článku 95 sa za druhý odsek vkladá tento odsek:

„Odchylne od prvého a druhého odseku sa v prípade Chorvátska lehoty uvedené v článku 93 ods. 3a prerušia za podmienok uvedených v prvom odseku tohto článku, ktoré sa týkajú súm za príslušné operácie.“

z)

V článku 98 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Chorvátska sa môžu zdroje z fondov uvoľnené týmto spôsobom opätovne použiť do 31. decembra 2016.“

za)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 105a

Osobitné ustanovenia po pristúpení Chorvátska

1.   Programy a hlavné projekty, ktoré budú ku dňu pristúpenia Chorvátska schválené podľa nariadenia (ES) č. 1085/2006, a ktorých vykonávanie nebude do tohto dňa ukončené, sa budú považovať za schválené Komisiou podľa tohto nariadenia s výnimkou programov schválených v rámci zložiek uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 1085/2006.

Okrem toho sú tiež vylúčené nasledovné programy v rámci zložky uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1085/2006:

a)

program cezhraničnej spolupráce nástroja IPA Jadranské more;

b)

cezhraničný program Chorvátsko – Bosna a Hercegovina;

c)

cezhraničný program Chorvátsko – Čierna Hora;

d)

cezhraničný program Chorvátsko – Srbsko.

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 až 7, sa ustanovenia, ktorými sa riadi vykonávanie operácií a hlavných projektov schválených podľa tohto nariadenia uplatňujú na uvedené operácie a hlavné projekty.

2.   Každý postup verejného obstarávania vzťahujúci sa na operácie v rámci programov alebo na hlavné projekty uvedené v článku 1, v rámci ktorého už bola ku dňu pristúpenia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená výzva na predloženie ponúk, sa vykoná v súlade s pravidlami stanovenými v tejto výzve. Článok 165 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa neuplatňuje.

Každý postup verejného obstarávania vzťahujúci sa na operácie v rámci programov alebo na hlavné projekty uvedené v článku 1, v rámci ktorého ešte nebola ku dňu pristúpenia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená výzva na predloženie ponúk, sa vykoná v súlade so zmluvami alebo aktami prijatými na základe zmlúv, ako aj s článkom 9 tohto nariadenia.

Iné operácie ako tie, ktoré sa uvádzajú v prvom a druhom pododseku a pre ktoré boli vyhlásené výzvy na predkladanie návrhov v súlade s článkom 158 nariadenia (ES) č. 718/2007, alebo pre ktoré sa predložili žiadosti príslušným orgánom pred dátumom pristúpenia a v prípade ktorých bolo možné uzavrieť zmluvy len po tomto dátume, sa vykonávajú v súlade s podmienkami a pravidlami oprávnenosti uverejnenými v príslušnej výzve na predkladanie návrhov alebo v súlade s podmienkami a pravidlami oprávnenosti, ktoré sa potenciálnym prijímateľom vopred oznámili.

3.   Platby vykonané Komisiou v rámci programov uvedených v odseku 1 sa považujú za príspevok z fondov podľa tohto nariadenia a priradia sa k najstaršiemu otvorenému záväzku vrátane záväzkov nástroja IPA.

Akákoľvek časť záväzkov prijatých Komisiou v rámci programov uvedených v odseku 1, ktorá bude stále otvorená ku dňu pristúpenia, sa od dátumu pristúpenia riadi týmto nariadením.

4.   V prípade operácií schválených podľa nariadenia (ES) č. 1085/2006, ktoré boli schválené alebo v súvislosti s ktorými sa podpísali príslušné dohody o grantoch s konečnými príjemcami predo dňom pristúpenia, sa pravidlá, ktorými sa riadi oprávnenosť výdavkov v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 718/2007 alebo na základe tohto nariadenia, naďalej uplatňujú, a to s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, o ktorých rozhodne Komisia na žiadosť Chorvátska.

Pravidlo oprávnenosti ustanovené v prvom pododseku sa vzťahuje aj na hlavné projekty uvedené v odseku 1, v súvislosti s ktorými sa dvojstranné dohody o projekte podpísali predo dňom pristúpenia.

5.   V prípade Chorvátska sa každý odkaz na fondy vymedzené v článku 1 druhom odseku považuje aj za odkaz na nástroj predvstupovej pomoci ustanovený nariadením (ES) č. 1085/2006.

6.   Konkrétne lehoty vzťahujúce sa na Chorvátsko sa vzťahujú aj na tieto cezhraničné programy v rámci zložky uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1085/2006, v ktorých je Chorvátsko zúčastnenou krajinou:

a)

cezhraničný program Maďarsko – Chorvátsko a

b)

cezhraničný program Slovinsko – Chorvátsko.

Konkrétne lehoty vzťahujúce sa na Chorvátsko sa nevzťahujú na operačné programy v rámci nadnárodných a medziregionálnych zložiek v rámci cieľa Európska územná spolupráca, v ktorých je Chorvátsko zúčastnenou krajinou.

7.   V prípade, že sú potrebné akékoľvek opatrenia na uľahčenie prechodu Chorvátska z predvstupového režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania tohto článku, Komisia takéto opatrenia prijme.“

zb)

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Ročné rozdelenie rozpočtových záväzkov na roky 2007 až 2013

(podľa článku 18)

(v EUR, v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 718 037 817“

zc)

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

i)

V bode 5 sa dopĺňajú tieto písmená:

„c)

zdroje na financovanie cezhraničnej spolupráce určené pre Chorvátsko: 7 028 744 EUR v cenách roku 2004;

d)

zdroje na financovanie nadnárodnej spolupráce určené pre Chorvátsko: 1 874 332 EUR v cenách roku 2004.“

ii)

Vkladá sa tento bod:

„7a.

V prípade Chorvátska bude maximálna úroveň prevodu z fondov 3,5240 % jeho HDP.“

iii)

Vkladá sa tento bod:

„9a.

V prípade Chorvátska bude Komisia pri výpočtoch HDP vychádzať zo štatistík a prognóz uverejnených v máji 2011.“

zd)

Príloha III sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

Maximálne hodnoty, ktoré sa vzťahujú na podiely spolufinancovania

(podľa článku 53)

Kritériá

Členské štáty

EFRR a ESF

Percentuálna hodnota oprávnených výdavkov

Kohézny fond

Percentuálna hodnota oprávnených výdavkov

1.

Členské štáty, ktorých HDP na obyvateľa za obdobie rokov 2001 až 2003 bol nižší ako 85 % priemeru EÚ 25 počas rovnakého obdobia

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko

85 % na ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

85 %

2.

Iné členské štáty ako členské štáty uvedené v bode 1, ktoré sú k 1. januáru 2007 oprávnené na prechodný režim Kohézneho fondu

Španielsko

80 % na cieľ Konvergencia a začleňujúce sa regióny v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

50 % na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť okrem začleňujúcich sa regiónov

85 %

3.

Členské štáty okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 1 a 2

Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo

75 % na cieľ Konvergencia

4.

Členské štáty okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 1 a 2

Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo

50 % na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

5.

Najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ods. 2 ZFEÚ, ktoré majú výhody z dodatočného pridelenia finančných prostriedkov pre tieto regióny, ako sa uvádza v bode 20 prílohy II

Španielsko, Francúzsko a Portugalsko

50 %

6.

Najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ

Španielsko, Francúzsko a Portugalsko

85 % na cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

–“

2.

32006 R 1084: Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 79).

Vkladá sa tento článok:

„Článok 5a

Osobitné ustanovenia po pristúpení Chorvátska

1.   Opatrenia, ktoré boli ku dňu pristúpenia Chorvátska predmetom rozhodnutí Komisie o pomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 1267/1999 z 21. júna 1999 o vytvorení nástroja štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (8) a ktorých vykonanie ešte nebolo ku dňu pristúpenia ukončené, sa považujú za schválené Komisiou podľa tohto nariadenia.

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 až 5, ustanovenia, ktorými sa riadi vykonávanie opatrení schválených podľa tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 1083/2006, sa vzťahujú aj na opatrenia uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

2.   Každý postup verejného obstarávania vzťahujúci sa na opatrenia uvedené v odseku 1, v rámci ktorého už bola ku dňu pristúpenia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená výzva na predloženie ponúk, sa vykoná v súlade s pravidlami stanovenými v tejto výzve. Článok 165 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9), sa neuplatňujú.

Každý postup verejného obstarávania vzťahujúci sa na opatrenie uvedené odseku 1, v rámci ktorého ešte nebola ku dňu pristúpenia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená výzva na predloženie ponúk, sa vykoná v súlade so zmluvami alebo aktami prijatými na základe zmlúv, ako aj v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

3.   Platby vykonané Komisiou na základe opatrenia uvedeného v odseku 1 sa považujú za príspevok z fondu podľa tohto nariadenia.

Platby vykonané Komisiou na základe opatrenia uvedeného v odseku 1 sa priradia v prvom rade najstaršiemu otvorenému záväzku podľa nariadenia (ES) č. 1267/1999, a následne podľa tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Na výpočet priebežných platieb a záverečných platieb sa vzťahujú podmienky uvedené v článku D ods. 2 písm. b) až d) a ods. 3 až 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/1994.

4.   V prípade opatrení uvedených v odseku 1 sa pravidlá, ktorými sa riadi oprávnenosť výdavkov podľa nariadenia (ES) č. 1267/1997 alebo ktoré sú osobitne ustanovené v príslušných dohodách o financovaní, naďalej uplatňujú, a to s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, o ktorých rozhodne Komisia na žiadosť Chorvátska.

5.   V prípade, že sú potrebné akékoľvek opatrenia na uľahčenie prechodu Chorvátska z predvstupového režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania tohto článku, Komisia takéto opatrenia prijme.

8.   ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1.

32003 L 0087: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

a)

V článku 9 sa do prvého odseku dopĺňa táto veta:

„Množstvo kvót pre celé Spoločenstvo sa v dôsledku pristúpenia Chorvátska zvýši len o množstvo kvót, s ktorými Chorvátsko bude obchodovať formou aukcie podľa článku 10 ods. 1.“

b)

V prílohe IIa sa za údaje týkajúce sa Španielska vkladá:

„Chorvátsko

26 %“.

2.

32009 D 0406: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

V prílohe II sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko

11 %“.


(1)  Pri výpočte stropov sa zohľadnil harmonogram postupného zvyšovania ustanovený v článku 121.“

(2)  Uvedený režim sa začne uplatňovať odvtedy, ako sa v plnej miere vykoná arbitrážne rozhodnutie vyplývajúce z arbitrážnej dohody medzi vládou Slovinskej republiky a vládou Chorvátskej republiky podpísanej 4. novembra 2009 v Štokholme.

(3)  Uvedený režim sa začne uplatňovať odvtedy, ako sa v plnej miere vykoná arbitrážne rozhodnutie vyplývajúce z arbitrážnej dohody medzi vládou Slovinskej republiky a vládou Chorvátskej republiky podpísanej 4. novembra 2009 v Štokholme.“

(4)  V prípade operácií uvedených v článku 25 ods. 3 sa sadzby (B) pre skupinu 2 zvyšujú o 20 percentuálnych bodov. Sadzby (A) sa zodpovedajúcim spôsobom znížia.

(5)  V prípade operácií uvedených v článku 26 ods. 2 (investície na palubách maloobjemových pobrežných rybárskych plavidiel v zmysle článku 25) sa môže podiel (B) pre skupinu 2 znížiť o 20 percentuálnych bodov. Sadzby (A) sa zodpovedajúcim spôsobom zvýšia.

(6)  V prípade operácií uvedených v článkoch 29 a 35, ktoré vykonávajú podniky, na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie pojmu v článku 3 písm. f), s menej ako 750 zamestnancami alebo obratom nižším ako 200 miliónov EUR, sa sadzby (B) v regiónoch, na ktoré sa vzťahuje cieľ Konvergencia, s výnimkou odľahlých gréckych ostrovov a chorvátskych ostrovov Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo, zvyšujú o 30 percentuálnych bodov a v regiónoch, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia, o 20 percentuálnych bodov. Sadzby (A) sa zodpovedajúcim spôsobom znížia.“

(7)  Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2007, s. 1.“

(8)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 73.

(9)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.“

PRÍLOHA IV

Zoznam podľa článku 16 aktu o pristúpení: ostatné trvalé ustanovenia

1.   PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Zmluva o fungovaní Európskej únie, tretia časť, hlava II, Voľný pohyb tovaru

OSOBITNÝ MECHANIZMUS

Pokiaľ ide o Chorvátsko, majiteľ patentu alebo majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia pre liečivo, ktoré je predmetom žiadosti v členskom štáte v čase, keď takú ochranu nebolo možné pre ten výrobok získať v Chorvátsku, alebo iná oprávnená osoba, sa môže odvolať na práva vyplývajúce z tohto patentu alebo dodatkového ochranného osvedčenia s cieľom zabrániť dovozu tohto výrobku a jeho uvedeniu na trh v členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorom alebo v ktorých je chránený patentom alebo dodatkovým ochranným osvedčením, a to aj v prípadoch, keď bol tento výrobok uvedený po prvýkrát na trh v Chorvátsku majiteľom patentu alebo so súhlasom majiteľa patentu.

Každá osoba, ktorá má v úmysle doviezť alebo uviesť na trh liečivo, na ktoré sa vzťahuje prvý odsek, v členskom štáte, v ktorom je výrobok chránený patentom alebo dodatkovým ochranným osvedčením, je povinná v žiadosti týkajúcej sa tohto dovozu preukázať príslušným orgánom, že majiteľ patentu alebo iná oprávnená osoba bola o dovoze upovedomená jeden mesiac vopred.

2.   POLITIKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Zmluva o fungovaní Európskej únie, tretia časť, hlava VII, kapitola 1, Pravidlá hospodárskej súťaže

1.

Nasledujúce systémy pomoci a individuálna pomoc, ktoré sa v Chorvátsku zaviedli predo dňom pristúpenia a uplatňujú sa aj po tomto dni, sa ku dňu pristúpenia považujú za existujúcu pomoc v zmysle článku 108 ods. 1 ZFEÚ:

a)

opatrenia pomoci zavedené pred 1. marcom 2002;

b)

opatrenia pomoci uvedené v dodatku k tejto prílohe;

c)

opatrenia pomoci, ktoré Chorvátska agentúra pre hospodársku súťaž predo dňom pristúpenia preskúmala a uznala za zlučiteľné s acquis Únie a voči ktorým Komisia nevzniesla žiadnu námietku z dôvodu vážnych pochybností o zlučiteľnosti opatrenia so spoločným trhom podľa postupu ustanoveného v odseku 2.

Všetky opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať po dni pristúpenia a predstavujú štátnu pomoc a ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, sa na účely uplatňovania článku 108 ods. 3 ZFEÚ považujú po pristúpení za novú pomoc.

Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na pomoc v súvislosti s činnosťami spojenými s výrobou, spracovaním alebo uvádzaním výrobkov uvedených v prílohe I Zmluvy o EÚ a ZFEÚ na trh.

2.

V rozsahu, v akom si Chorvátsko želá, aby Komisia preskúmala opatrenie pomoci podľa postupu uvedeného v odseku 1 písm. c), bude Komisii pravidelne poskytovať:

a)

zoznam existujúcich opatrení pomoci, ktoré Chorvátska agentúra pre hospodársku súťaž posúdila a uznala za zlučiteľné s acquis Únie, a

b)

akékoľvek iné informácie, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie zlučiteľnosti opatrenia pomoci, ktoré sa má preskúmať,

v súlade s konkrétnym formátom správy, ktorý poskytne Komisia.

Ak do troch mesiacov od obdržania úplných informácií o existujúcom opatrení pomoci alebo od obdržania vyhlásenia Chorvátska, v ktorom informuje Komisiu o tom, že považuje poskytnuté informácie za úplné, pretože ďalšie požadované informácie nie sú dostupné alebo už boli poskytnuté, nevznesie Komisia proti nemu námietky na základe vážnych pochybností o jeho zlučiteľnosti s vnútorným trhom, má sa za to, že Komisia nemá proti nemu námietky.

Všetky opatrenia pomoci predložené Komisii podľa odseku 1 písm. c) predo dňom pristúpenia podliehajú uvedenému postupu bez ohľadu na to, že Chorvátsko sa počas obdobia preskúmavania stalo členom Únie.

3.

Rozhodnutie Komisie vzniesť námietky voči opatreniu pomoci v zmysle odseku 1 písm. c) sa považuje za rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 (1) ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (teraz článok 108 ZFEÚ).

Ak sa takéto rozhodnutie prijme predo dňom pristúpenia, nadobúda účinnosť až dňom pristúpenia.

3.   POĽNOHOSPODÁRSTVO

a)   Zmluva o fungovaní Európskej únie, tretia časť, hlava III, Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

1.

Verejné zásoby, ktoré bude mať Chorvátsko v čase pristúpenia a ktoré sú výsledkom jeho politiky na podporu trhu, preberie Únia za hodnotu vyplývajúcu z uplatnenia článku 4 ods. 1 písm. d) a prílohy VIII nariadenia Komisie (ES) č. 884/2006 z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov (2). Uvedené zásoby sa preberú iba za podmienky, že v Únii sa uskutočňuje verejná intervencia za dané výrobky a že príslušné zásoby spĺňajú požiadavky Únie na intervenciu.

2.

Za každé množstvo súkromných alebo verejných zásob, ktoré je v v čase pristúpenia Chorvátska vo voľnom obehu a ktoré presahuje množstvo, ktoré možno považovať za bežný prevod zásob, Chorvátsko zaplatí určitú sumu do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Výška sumy sa stanoví tak, aby odzrkadľovala náklady súvisiace s vplyvom nadmerných zásob na trhy s poľnohospodárskymi výrobkami.

Úroveň nadmerných zásob sa stanoví pre každý výrobok s ohľadom na charakteristiky každého výrobku a príslušné trhy, ako aj právne predpisy Únie, ktoré sa naň vzťahujú.

3.

Zásoby uvedené v odseku 1 sa odpočítajú od množstva presahujúceho bežný prevod zásob.

4.

Komisia vykonáva a uplatňuje dojednania uvedené v odsekoch 1 až 3 v súlade s postupom ustanoveným v článku 41 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (3) alebo podľa vhodnosti v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo príslušným postupom výboru podľa uplatniteľných právnych predpisov.

b)   Zmluva o fungovaní Európskej únie, tretia časť, hlava VII, kapitola 1, Pravidlá hospodárskej súťaže

Bez toho, aby boli dotknuté postupy týkajúce sa existujúcej pomoci ustanovené v článku 108 ZFEÚ, sa systémy pomoci a individuálna pomoc poskytnutá na činnosti súvisiace s výrobou a predajom výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o EÚ a ZFEÚ okrem produktov rybného hospodárstva a odvodených výrobkov, ktoré sa v Chorvátsku zaviedli pred dátumom pristúpenia a sú uplatniteľné aj po tomto dátume, považujú za existujúcu pomoc v zmysle článku 108 ods. 1 ZFEÚ, ak sú splnené tieto podmienky:

Opatrenia pomoci sa oznámia Komisii v období štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia. Toto oznámenie obsahuje informácie o právnom základe každého opatrenia. Existujúce opatrenia pomoci a plány na poskytnutie alebo zmenu pomoci, ktoré boli Komisii oznámené predo dňom pristúpenia, sa považujú za oznámené v deň pristúpenia. Komisia uverejní zoznam takejto pomoci.

Uvedené opatrenia pomoci sa považujú za „existujúcu“ pomoc v zmysle článku 108 ods. 1 ZFEÚ na obdobie troch rokov odo dňa pristúpenia.

Chorvátsko v období troch rokov odo dňa pristúpenia v prípade potreby zmení a doplní tieto opatrenia pomoci s cieľom dosiahnuť súlad s usmerneniami, ktoré uplatňuje Komisia. Po uplynutí tohto obdobia sa bude každá pomoc nezlučiteľná s týmito usmerneniami považovať za novú pomoc.

4.   RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

Zmluva o fungovaní Európskej únie, tretia časť, hlava VII, kapitola 1, Pravidlá hospodárskej súťaže

Bez toho, aby boli dotknuté postupy týkajúce sa existujúcej pomoci ustanovené v článku 108 ZFEÚ, sa systémy pomoci a individuálna pomoc poskytnutá na činnosti súvisiace s výrobou a predajom produktov rybného hospodárstva a z nich odvodených výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, ktoré sa v Chorvátsku zaviedli predo dňom pristúpenia a sú uplatniteľné aj po tomto dni, považujú za existujúcu pomoc v zmysle článku 108 ods. 1 ZFEÚ, ak sú splnené tieto podmienky:

Opatrenia pomoci sa oznámia Komisii v období štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia. Toto oznámenie obsahuje informácie o právnom základe každého opatrenia. Existujúce opatrenia pomoci a plány na poskytnutie alebo zmenu pomoci, ktoré boli Komisii oznámené predo dňom pristúpenia, sa považujú za oznámené v deň pristúpenia. Komisia uverejní zoznam takejto pomoci.

Uvedené opatrenia pomoci sa považujú za existujúcu pomoc v zmysle článku 108 ods. 1 ZFEÚ na obdobie troch rokov odo dňa pristúpenia.

Chorvátsko v období troch rokov odo dňa pristúpenia v prípade potreby zmení a doplní tieto opatrenia pomoci s cieľom dosiahnuť súlad s usmerneniami, ktoré uplatňuje Komisia. Po uplynutí tohto obdobia sa bude každá pomoc nezlučiteľná s týmito usmerneniami považovať za novú pomoc.

5.   COLNÁ ÚNIA

Zmluva o fungovaní Európskej únie, tretia časť, hlava II, Voľný pohyb tovaru, kapitola 1, Colná únia

31992 R 2913: nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992, s. 1).

31993 R 2454: nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993, s. 1).

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 a nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 sa uplatňujú na Chorvátsko s výhradou nasledujúcich osobitných ustanovení.

DÔKAZ O ŠTATÚTE ÚNIE (OBCHOD V RÁMCI ROZŠÍRENEJ ÚNIE)

1.

Bez ohľadu na ustanovenia článku 20 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 tovar, ktorý je ku dňu pristúpenia v dočasnom uskladnení alebo v niektorom z colne schválených určení a colných režimov uvedených v článku 4 ods. 15 písm. b) a článku 4 ods. 16 písm. b) až h) uvedeného nariadenia v rozšírenej Únii, alebo ktorý sa po vybavení vývozných formalít prepravuje v rámci rozšírenej Únie, je pri prepustení do voľného obehu v rámci rozšírenej Únie oslobodený od cla a iných colných opatrení, ak sa predloží jeden z týchto dokladov:

a)

dôkaz o preferenčnom pôvode tovaru riadne vydaný alebo vystavený predo dňom pristúpenia na základe DSP;

b)

akýkoľvek dôkaz o štatúte Únie uvedený v článku 314c nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93;

c)

karnet ATA vydaný predo dňom pristúpenia v súčasnom členskom štáte alebo v Chorvátsku.

2.

Na účely vydávania dôkazu uvedeného v bode 1 písm. b) sa vzhľadom na stav ku dňu pristúpenia a dodatočne k ustanoveniam článku 4 ods. 7 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, „tovarom Spoločenstva“ rozumie tovar:

úplne získaný na území Chorvátska za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v článku 23 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorý neobsahuje tovar dovezený z iných krajín alebo území,

dovezený z iných krajín alebo území ako Chorvátsko a prepustený do voľného obehu v Chorvátsku, alebo

získaný alebo vyrobený v Chorvátsku buď výlučne z tovaru uvedeného v druhej zarážke alebo z tovaru uvedeného v prvej a druhej zarážke.

3.

Na účely overenia dôkazu uvedeného v bode 1 písm. a) sa uplatňujú ustanovenia o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metódach administratívnej spolupráce podľa DSP. Žiadosti o následné overenie tohto dôkazu uznajú príslušné colné orgány súčasných členských štátov a Chorvátska na obdobie troch rokov od vydania alebo vystavenia dotknutého dôkazu o pôvode a tieto orgány ich môžu vystaviť na obdobie troch rokov od uznania dôkazu o pôvode ako doklad k vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu.

DÔKAZ O PREFERENČNOM PÔVODE (OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI VRÁTANE TURECKA V RÁMCI PREFERENČNÝCH DOHÔD O POĽNOHOSPODÁRSTVE A VÝROBKOCH Z UHLIA A OCELE)

4.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia vyplývajúceho zo spoločnej obchodnej politiky, dôkaz o pôvode riadne vydaný tretími krajinami alebo vystavený v rámci preferenčných dohôd uzavretých Chorvátskom s týmito tretími krajinami sa v Chorvátsku uznajú, ak:

a)

získanie takého pôvodu má za následok preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe preferenčných sadzobných opatrení, ktoré sú obsiahnuté v dohodách a dojednaniach uzavretých Úniou s týmito tretími krajinami alebo skupinami tretích krajín alebo prijatých Úniou vo vzťahu k nim, ako je uvedené v článku 20 ods. 3 písm. d) a e) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92;

b)

dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty boli vydané alebo vystavené najneskôr v deň predo dňom pristúpenia a

c)

dôkaz o pôvode sa predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia.

Ak bol tovar deklarovaný na prepustenie do voľného obehu v Chorvátsku predo dňom pristúpenia, dôkaz o pôvode vydaný alebo vystavený dodatočne podľa preferenčných dohôd platných v Chorvátsku v deň prepustenia do voľného obehu môže byť taktiež uznaný v Chorvátsku, ak sa takýto dôkaz o pôvode predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia.

5.

Chorvátsko je oprávnené ponechať v platnosti povolenia, ktorými bolo v rámci dohôd uzavretých s tretími krajinami priznané postavenie „schválených vývozcov“, ak:

a)

je takéto ustanovenie stanovené aj v dohodách alebo dojednaniach, ktoré Únia uzavrela s týmito tretími krajinami alebo skupinami tretích krajín, alebo vo vzťahu k nim prijala predo dňom pristúpenia, a

b)

schválení vývozcovia uplatňujú pravidlá pôvodu ustanovené v týchto dohodách alebo dojednaniach.

Uvedené povolenia Chorvátsko najneskôr jeden rok odo dňa pristúpenia nahradí novými povoleniami vydanými podľa podmienok právnych predpisov Únie.

6.

Na účely overenia dôkazu uvedeného v bode 4 sa uplatňujú ustanovenia príslušných dohôd alebo dojednaní o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metódach administratívnej spolupráce. Žiadosti o následné overenie takého dôkazu uznajú príslušné colné orgány súčasných členských štátov a Chorvátska na obdobie troch rokov od vydania alebo vystavenia dotknutého dôkazu o pôvode a tieto orgány ich môžu vystaviť na obdobie troch rokov od uznania dôkazu o pôvode ako doklad k vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu.

7.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia vyplývajúceho zo spoločnej obchodnej politiky, dôkaz o pôvode vydaný alebo vystavený dodatočne tretími krajinami v rámci preferenčných dohôd alebo dojednaní, ktoré Únia s týmito tretími krajinami uzavrela alebo ktoré vo vzťahu k nim prijala, sa v Chorvátsku uznajú na prepustenie takého tovaru do voľného obehu, ktorý je v deň pristúpenia buď na ceste, alebo v dočasnom uskladnení, v colnom sklade alebo v slobodnom pásme v jednej z týchto tretích krajín, alebo v Chorvátsku, ak Chorvátsko nemalo v súvislosti s dotknutým výrobkom v čase vydania prepravných dokumentov v platnosti žiadnu dohodu o voľnom obchode s danou treťou krajinou a ak:

a)

získanie takého pôvodu má za následok preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe preferenčných sadzobných opatrení, ktoré sú obsiahnuté v dohodách a dojednaniach uzavretých Úniou s tretími krajinami alebo skupinami tretích krajín alebo prijatých Úniou vo vzťahu k nim, ako je uvedené v článku 20 ods. 3 písm. d) a e) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92;

b)

prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň predo dňom pristúpenia; a

c)

dôkaz o pôvode vydaný alebo vystavený dodatočne sa colným orgánom predloží v období štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia.

8.

Na účely overenia dôkazov uvedených v bode 7 sa uplatňujú ustanovenia príslušných dohôd alebo dojednaní o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metódach administratívnej spolupráce.

DÔKAZ O ŠTATÚTE PODĽA USTANOVENÍ O VOĽNOM OBEHU PRE PRIEMYSELNÉ VÝROBKY V RÁMCI COLNEJ ÚNIE EÚ – TURECKO

9.

Dôkaz o pôvode riadne vydaný buď Tureckom, alebo Chorvátskom alebo vystavený v rámci preferenčných obchodných dohôd uplatňovaných medzi nimi a ustanovujúce zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla na dotknutý tovar sa v príslušných krajinách uznajú ako dôkaz o štatúte podľa ustanovení o voľnom obehu priemyselných výrobkov ustanovených v rozhodnutí Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 z 22. decembra 1995 o vykonávaní poslednej fázy colnej únie (4) (ďalej len „rozhodnutie č. 1/95“), ak:

a)

dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty boli vydané alebo vystavené najneskôr v deň predo dňom pristúpenia; a

b)

dôkaz o pôvode sa predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia.

Ak bol tovar deklarovaný na prepustenie do voľného obehu buď v Turecku, alebo v Chorvátsku predo dňom pristúpenia v rámci preferenčných obchodných dohôd uvedených v prvom pododseku, dôkaz o pôvode vydaný alebo vystavený dodatočne na základe týchto dohôd možno taktiež uznať, ak sa predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia.

10.

Na účely overenia dôkazov uvedených v bode 9 sa uplatňujú ustanovenia príslušných preferenčných dohôd o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metódach administratívnej spolupráce. Žiadosti o následné overenie takého dôkazu uznajú príslušné colné orgány súčasných členských štátov a Chorvátska na obdobie troch rokov od vydania alebo vystavenia dotknutého dôkazu o pôvode a tieto orgány ich môžu vystaviť na obdobie troch rokov od uznania dôkazu o pôvode ako doklad k vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu.

11.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia vyplývajúceho zo spoločnej obchodnej politiky, sprievodné osvedčenie A.TR vydané podľa ustanovení o voľnom obehu pre priemyselné výrobky uvedené v rozhodnutí č. 1/95, sa uznáva v Chorvátsku na prepustenie takého tovaru do voľného obehu, ktorý sa v deň pristúpenia buď prepravuje po tom, ako bol podrobený vývozným formalitám v rámci Únie alebo Turecka, alebo je v dočasnom uskladnení alebo v colnom režime uvedenom v článku 4 ods. 16 písm. b) až h) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v Turecku alebo v Chorvátsku, ak:

a)

sa pre dotknutý tovar nepredloží dôkaz o pôvode v zmysle bodu 9;

b)

tovar je v súlade s podmienkami pre vykonávanie ustanovení o voľnom obehu pre priemyselné výrobky;

c)

prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň predo dňom pristúpenia a

d)

sprievodné osvedčenie A.TR sa predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia.

12.

Na účely overenia sprievodných osvedčení A.TR uvedených v bode 11 sa uplatňujú ustanovenia o vydaní sprievodných osvedčení A.TR a metódach administratívnej spolupráce podľa rozhodnutia Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko č. 1/2006 z 26. júla 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 (5).

COLNÉ REŽIMY

13.

Dočasné uskladnenie a colné režimy uvedené v článku 4 ods. 16 písm. b) až h) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktoré sa začali pred pristúpením, sa ukončia alebo zrušia podľa podmienok právnych predpisov Únie.

Ak ukončenie alebo zrušenie spôsobuje colný dlh, výška dovozného cla, ktorá sa má zaplatiť, sa rovná výške dovozného cla, ktorá sa uplatňovala v čase vzniku colného dlhu v súlade so spoločným colným sadzobníkom, a zaplatená čiastka sa považuje za vlastné zdroje Únie.

14.

Režimy, ktorými sa riadi colné uskladňovanie, ustanovené v článkoch 84 až 90 a 98 až 113 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 a v článkoch 496 až 535 nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa vzťahujú na Chorvátsko s výhradou týchto osobitných ustanovení:

ak sa výška colného dlhu určuje na základe povahy dovážaného tovaru a ak sa vyhlásenie uvádzajúce tovar do režimu uznalo predo dňom pristúpenia, sadzobné zatriedenie, množstvo, colná hodnota a pôvod dovážaného tovaru v čase uvedenia do colného režimu vychádzajú z právnych predpisov uplatňovaných v Chorvátsku v deň uznania vyhlásenia colnými orgánmi.

15.

Režimy, ktorými sa riadi aktívny zušľachťovací styk, ustanovené v článkoch 84 až 90 a 114 až 129 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 a v článkoch 496 až 523 a 536 až 550 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, sa vzťahujú na Chorvátsko s výhradou týchto osobitných ustanovení:

ak sa výška colného dlhu určuje na základe povahy dovážaného tovaru a ak sa vyhlásenie uvádzajúce tovar do režimu uznalo predo dňom pristúpenia, sadzobné zatriedenie, množstvo, colná hodnota a pôvod dovážaného tovaru v čase uvedenia do colného režimu vychádzajú z právnych predpisov uplatňovaných v Chorvátsku v deň uznania vyhlásenia colnými orgánmi,

ak pri skončení konania vznikne colný dlh, platí sa v záujme udržania rovnosti medzi držiteľmi povolení usadenými v súčasných členských štátoch a držiteľmi povolení v Chorvátsku kompenzačný úrok z dovozného cla splatný podľa právnych predpisov Únie odo dňa pristúpenia,

ak bolo vyhlásenie na prepustenie do aktívneho zušľachťovacieho styku uznané v rámci systému vrátenia, uskutoční sa vrátenie podľa právnych predpisov Únie zo strany Chorvátska a na jeho náklady, pokiaľ colný dlh, za ktorý sa žiada vrátenie, vznikol predo dňom pristúpenia.

16.

Režimy, ktorými sa riadi dočasné použitie, ustanovené v článkoch 84 až 90 a 137 až 144 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 a článkoch 496 až 523 a 553 až 584 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, sa vzťahujú na Chorvátsko s výhradou týchto osobitných ustanovení:

ak sa výška colného dlhu určuje na základe povahy dovážaného tovaru a ak sa vyhlásenie uvádzajúce tovar do režimu uznalo predo dňom pristúpenia, sadzobné zatriedenie, množstvo, colná hodnota a pôvod dovážaného tovaru v čase uvedenia do colného režimu vychádzajú z právnych predpisov uplatňovaných v Chorvátsku v deň uznania vyhlásenia colnými orgánmi,

ak pri skončení konania vznikne colný dlh, platí sa v záujme udržania rovnosti medzi držiteľmi povolení usadenými v súčasných členských štátoch a držiteľmi povolení v Chorvátsku kompenzačný úrok z dovozného cla splatný podľa právnych predpisov Únie odo dňa pristúpenia.

17.

Režimy, ktorými sa riadi pasívny zušľachťovací styk, ustanovené v článkoch 84 až 90 a 145 až 160 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 a v článkoch 496 až 523 a 585 až 592 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, sa uplatňujú na Chorvátsko s výhradou týchto osobitných ustanovení:

článok 591 druhý odsek nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 sa primerane uplatňuje na dočasne vyvážaný tovar, ktorý sa dočasne vyváža z Chorvátska predo dňom pristúpenia.

OSTATNÉ USTANOVENIA

18.

Platnosť povolení, ktoré boli udelené Chorvátskom predo dňom pristúpenia na účely colných režimov uvedených v článku 4 ods. 16 písm. d), e) a g) alebo štatútu schválených hospodárskych subjektov uvedeného v článku 5a ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, skončí uplynutím ich platnosti alebo jeden rok odo dňa pristúpenia, podľa toho, čo nastane skôr.

19.

Režimy, ktorými sa riadi vznik colného dlhu, zápis do účtovnej evidencie a vymeranie po prepustení ustanovené v článkoch 201 až 232 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 a v článkoch 859 až 876a nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, sa vzťahujú na Chorvátsko s výhradou týchto osobitných ustanovení:

vymeranie sa uskutoční podľa podmienok právnych predpisov Únie. Ak však colný dlh vznikol predo dňom pristúpenia, vymeria Chorvátsko colný dlh vo svoj prospech podľa podmienok platných pred pristúpením.

20.

Režimy, ktorými sa riadi vrátenie a odpustenie cla, ustanovené v článkoch 235 až 242 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 a v článkoch 877 až 912 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 sa vzťahujú na Chorvátsko s výhradou týchto osobitných ustanovení:

vrátenie a odpustenie cla sa uskutoční podľa podmienok právnych predpisov Únie. Ak sa však clo, ktorého vrátenie alebo odpustenie sa žiada, vzťahuje na colný dlh, ktorý vznikol pred pristúpením, vrátenie a odpustenie vykoná Chorvátsko na svoje náklady podľa podmienok platných v Chorvátsku pred pristúpením.


(1)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35 a Ú. v. EÚ L 326M, 10.12.2010, s. 70.

(3)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 35, 13.2.1996, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 18.

Dodatok k PRÍLOHE IV

Zoznam existujúcich opatrení pomoci podľa bodu 1 písm. b) mechanizmu existujúcej pomoci ustanoveného v oddiele 2 (Politika hospodárskej súťaže)

Poznámka:

Opatrenia pomoci uvedené v tomto dodatku sa považujú za existujúcu pomoc iba na účely uplatňovania mechanizmu existujúcej pomoci vymedzeného v oddiele 2 prílohy IV do tej miery, že patria do rozsahu pôsobnosti jeho bodu 1.

Registračné číslo

Názov (originál)

Dátum schválenia Chorvátskou agentúrou pre hospodársku súťaž

Doba trvania

Členský štát

Číslo

Rok

HR

1

2011

Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05, 85/08)

17.6.2008

31.12.2016

HR

3

2011

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10)

21.10.2010

neobmedzená

HR

4

2011

Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače 2009. i 24. travnja 2009

25.5.2009

31.12.2013

HR

5

2011

Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013

10.2.2011

31.12.2013

HR

6

2011

Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.

30.12.2010

31.12.2015

HR

9

2011

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)

1.2.2007

31.12.2014

HR

10

2011

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. siječnja 2010. i 3. studenoga 2010

10.3.2011

31.12.2014

PRÍLOHA V

Zoznam podľa článku 18 aktu o pristúpení: prechodné opatrenia

1.   VOĽNÝ POHYB TOVARU

32001 L 0083: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

Odchylne od požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť ustanovených v smernici 2001/83/ES, povolenia na uvedenie na trh pre lieky, na ktoré sa nevzťahuje článok 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (1), ktoré sa nachádzajú na zozname (v dodatku k tejto prílohe poskytnutej Chorvátskom), a ktoré boli vydané podľa chorvátskeho práva predo dňom pristúpenia, zostávajú v platnosti až do ich predĺženia v súlade s acquis Únie, alebo štyri roky odo dňa pristúpenia, podľa toho, čo nastane skôr.

Na povolenia na uvedenie na trh, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka, sa neuplatňuje vzájomné uznávanie v členských štátoch, pokiaľ sa tieto výrobky nepovolia podľa smernice 2001/83/ES.

Vnútroštátne povolenia na uvedenie na trh vydané v súlade s vnútroštátnym právom pred pristúpením, na ktoré sa nevzťahuje táto výnimka, ako aj každé nové povolenie na uvedenie na trh musia byť odo dňa pristúpenia v súlade so smernicou 2001/83/ES.

2.   VOĽNÝ POHYB OSÔB

Zmluva o fungovaní Európskej únie

31996 L 0071: smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

32004 L 0038: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

32011 R 0492: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

1.

Článok 45 a článok 56 prvý odsek ZFEÚ sa plne uplatňujú vo vzťahu k slobode pohybu pracovníkov a slobode poskytovať služby zahrňujúce dočasný pohyb pracovníkov v zmysle článku 1 smernice 96/71/ES medzi Chorvátskom na jednej strane a každým zo súčasných členských štátov na strane druhej, iba ak v prechodných ustanoveniach v bodoch 2 až 13 nie je uvedené inak.

2.

Odchylne od článkov 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a do uplynutia obdobia dvoch rokov odo dňa pristúpenia budú súčasné členské štáty uplatňovať vnútroštátne opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z dvojstranných dohôd, ktorými sa upravuje prístup chorvátskych štátnych príslušníkov na ich trhy práce. Súčasné členské štáty môžu naďalej uplatňovať tieto opatrenia do uplynutia obdobia piatich rokov odo dňa pristúpenia.

Chorvátski štátni príslušníci, ktorí ku dňu pristúpenia v súlade s právnymi predpismi pracujú v súčasnom členskom štáte, a ktorým bol umožnený vstup na trh práce v tomto členskom štáte na obdobie 12 mesiacov alebo dlhšie bez prerušenia, majú právo na vstup na trh práce v tomto členskom štáte, nie však na trh práce v ostatných členských štátoch, ktoré uplatňujú vnútroštátne opatrenia.

Rovnaké práva majú aj chorvátski štátni príslušníci, ktorým bol po pristúpení umožnený vstup na trh práce súčasného členského štátu na obdobie 12 mesiacov alebo dlhšie bez prerušenia.

Chorvátski štátni príslušníci uvedení v druhom a treťom pododseku strácajú práva uvedené v týchto pododsekoch, ak dobrovoľne opustia trh práce príslušného súčasného členského štátu.

Práva v druhom a treťom pododseku nemajú chorvátski štátni príslušníci, ktorí ku dňu pristúpenia alebo počas uplatňovania vnútroštátnych opatrení v súlade s právnymi predpismi pracujú v súčasnom členskom štáte a ktorým bol umožnený vstup na trh práce v tomto členskom štáte na obdobie kratšie ako 12 mesiacov.

3.

Pred koncom obdobia dvoch rokov po dni pristúpenia Rada na základe správy Komisie preskúma pôsobenie prechodných ustanovení uvedených v bode 2.

Po preskúmaní a najneskôr na konci obdobia dvoch rokov po dni pristúpenia, súčasné členské štáty oznámia Komisii, či budú pokračovať v uplatňovaní vnútroštátnych opatrení alebo opatrení vyplývajúcich z dvojstranných dohôd alebo budú odteraz uplatňovať články 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 492/2011. Ak nedôjde k takémuto oznámeniu, uplatňujú sa články 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

4.

Na žiadosť Chorvátska možno vykonať ešte jedno preskúmanie. Použije sa postup uvedený v bode 3, ktorý sa ukončí do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti Chorvátska.

5.

Členský štát, ktorý na konci päťročného obdobia uvedeného v bode 2 zachová vnútroštátne opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z dvojstranných dohôd, môže v prípade závažného narušenia svojho trhu práce alebo jeho ohrozenia po upovedomení Komisie pokračovať v uplatňovaní týchto opatrení do uplynutia obdobia siedmich rokov odo dňa pristúpenia. Ak nedôjde k takémuto oznámeniu, budú sa uplatňovať články 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

6.

Členské štáty, v ktorých sa na základe bodov 3, 4 alebo 5 na chorvátskych štátnych príslušníkov uplatňujú články 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 492/2011, a ktoré počas tohto obdobia vydávajú pracovné povolenia chorvátskym štátnym príslušníkom na účely monitorovania, tak budú počas siedmich rokov nasledujúcich po dni pristúpenia robiť automaticky.

7.

Členské štáty, v ktorých sa na základe bodov 3, 4 alebo 5 na chorvátskych štátnych príslušníkov uplatňujú články 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 492/2011, môžu do uplynutia obdobia siedmich rokov odo dňa pristúpenia použiť postupy uvedené v druhom a treťom podbode tohto bodu.

Ak sa v členskom štáte uvedenom v prvom pododseku vyskytne alebo možno predvídať závažné narušenie trhu práce, ktoré by mohlo vážne ohroziť životnú úroveň alebo úroveň zamestnanosti v určitom regióne alebo povolaní, informuje o tom tento členský štát Komisiu a ostatné členské štáty a poskytne im všetky dôležité údaje. Na základe oznámenia týchto informácií môže členský štát požiadať Komisiu, aby vyhlásila celkové alebo čiastočné pozastavenie uplatňovania článkov 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 s cieľom obnoviť bežný stav v tomto regióne alebo povolaní. Komisia rozhodne o pozastavení a o jeho trvaní a rozsahu najneskôr do dvoch týždňov od doručenia žiadosti a o svojom rozhodnutí upovedomí Radu. Každý členský štát môže do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia Komisie požiadať Radu o jeho zrušenie alebo zmenu a doplnenie. Rada rozhodne o žiadosti kvalifikovanou väčšinou do dvoch týždňov.

Členský štát uvedený v prvom pododseku môže v naliehavých a výnimočných prípadoch pozastaviť uplatňovanie článkov 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 492/2011, následne podá Komisii odôvodnené oznámenie.

8.

Ak je uplatňovanie článkov 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 pozastavené v zmysle bodov 2 až 5 a 7, uplatňuje sa na štátnych príslušníkov súčasných členských štátov v Chorvátsku a na chorvátskych štátnych príslušníkov v súčasných členských štátoch článok 23 smernice 2004/38/ES, ak sú splnené nasledujúce podmienky, pokiaľ ide o právo rodinných príslušníkov pracovníkov zamestnať sa:

manželský partner pracovníka a ich potomkovia, ktorí nedovŕšili 21 rokov alebo sú závislí, ktorí sa ku dňu pristúpenia spolu s pracovníkom oprávnene zdržiavajú na území členského štátu, majú odo dňa pristúpenia bezprostredný prístup na trh práce tohto členského štátu. To sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov pracovníka, ktorému bol v súlade s právnymi predpismi umožnený prístup na trh práce tohto členského štátu na obdobie kratšie ako 12 mesiacov;

manželský partner pracovníka a ich potomkovia, ktorí nedovŕšili 21 rokov alebo sú závislí, ktorí sa spolu s pracovníkom oprávnene zdržiavajú od neskoršieho dňa ako odo dňa pristúpenia, avšak počas doby uplatňovania uvedených prechodných ustanovení majú prístup na trh práce dotknutého členského štátu, ak sa v tomto členskom štáte zdržiavali po dobu najmenej 18 mesiacov alebo od tretieho roka odo dňa pristúpenia, podľa toho, čo nastane skôr.

Uvedené ustanovenia nebránia prijatiu výhodnejších vnútroštátnych opatrení alebo opatrení vyplývajúcich z dvojstranných dohôd.

9.

Keďže ustanovenia smernice 2004/38/ES, ktoré preberajú ustanovenia smernice Rady 68/360/EHS z 15. októbra 1968 o odstránení prekážok pohybu a pobytu pracovníkov členských štátov a ich rodín v rámci Spoločenstva (2), nemožno oddeliť od tých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 492/2011, ktorých uplatňovanie sa podľa bodov 2 až 5 a 7 a 8 odkladá, môže sa Chorvátsko a súčasné členské štáty odchýliť od týchto ustanovení v rozsahu nevyhnutnom na uplatňovanie bodov 2 až 5 a 7 a 8.

10.

V prípadoch, keď súčasné členské štáty na základe vyššie uvedených prechodných ustanovení uplatňujú vnútroštátne opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z dvojstranných dohôd, môže Chorvátsko vo vzťahu k štátnym príslušníkom dotknutého členského štátu alebo členských štátov ponechať v platnosti rovnocenné opatrenia.

11.

Ktorýkoľvek zo súčasných členských štátov, ktorý uplatňuje vnútroštátne opatrenia v súlade s bodmi 2 až 5 a 7 až 9, môže zaviesť v rámci vnútroštátnych právnych predpisov väčšiu slobodu pohybu ako ku dňu pristúpenia vrátane neobmedzeného prístupu na trh práce. Od tretieho roku nasledujúceho po dni pristúpenia sa môže ktorýkoľvek zo súčasných členských štátov, ktorý uplatňuje vnútroštátne opatrenia, kedykoľvek rozhodnúť uplatňovať namiesto nich články 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 492/2011. O takomto rozhodnutí informuje Komisiu.

12.

S cieľom čeliť závažnému narušeniu trhu práce Nemecka a Rakúska v určitých citlivých odvetviach služieb alebo jeho ohrozeniu, ktoré môže vzniknúť v niektorých regiónoch ako dôsledok nadnárodného poskytovania služieb v zmysle článku 1 smernice 96/71/ES, môžu sa Nemecko a Rakúsko, pokiaľ na základe vyššie uvedených prechodných opatrení uplatňujú na voľný pohyb chorvátskych pracovníkov vnútroštátne opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z dvojstranných zmlúv, po upovedomení Komisie v súvislosti s poskytovaním služieb obchodnými spoločnosťami usadenými v Chorvátsku odchýliť od článku 56 prvého odseku ZFEÚ na účely obmedzenia dočasného pohybu pracovníkov, ktorých právo prijať prácu v Nemecku alebo Rakúsku podlieha vnútroštátnym opatreniam.

Zoznam odvetví služieb, na ktoré sa môže vzťahovať táto odchýlka:

v Nemecku:

Odvetvie

Kód NACE (3), pokiaľ nie je uvedené inak

Stavebníctvo vrátane príbuzných odborov

45.1 až 4

Činnosti uvedené v prílohe k smernici 96/71/ES

Priemyselné čistenie

74.70 Priemyselné čistenie

Ostatné služby

74.87 Výlučne činnosti návrhárov interiérov

v Rakúsku:

Odvetvie

Kód NACE (4), pokiaľ nie je uvedené inak

Činnosti v oblasti záhradníckych služieb

01.41

Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa

26.7

Výroba kovových konštrukcií a ich častí

28.11

Stavebníctvo vrátane príbuzných odborov

45.1 až 4;

Činnosti uvedené v prílohe k smernici 96/71/ES

Bezpečnostné činnosti

74.60

Priemyselné čistenie

74.70

Domáce ošetrovateľské služby

85.14

Sociálna práca a činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania

85.32

Chorvátsko môže po upovedomení Komisie v rozsahu, v akom sa Nemecko a Rakúsko v súlade s prvým a druhým podbodom tohto bodu odchýlia od článku 56 prvého odseku ZFEÚ, prijať rovnocenné opatrenia.

Účinok uplatňovania tohto odseku nepovedie k sprísneniu podmienok dočasného pohybu pracovníkov v súvislosti s nadnárodným poskytovaním služieb medzi Nemeckom alebo Rakúskom a Chorvátskom oproti podmienkam ku dňu podpisu zmluvy o pristúpení.

13.

Účinok uplatňovania bodov 2 až 5 a 7 až 11 nepovedie k sprísneniu podmienok prístupu chorvátskych štátnych príslušníkov na trhy práce súčasných členských štátov oproti podmienkam ku dňu podpisu zmluvy o pristúpení.

Bez ohľadu na uplatňovanie ustanovení uvedených v bodoch 1 až 12, uprednostňujú súčasné členské štáty počas uplatňovania vnútroštátnych opatrení alebo opatrení vyplývajúcich z dvojstranných zmlúv v prístupe na svoj trh práce pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov, pred pracovníkmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín.

S chorvátskymi migrujúcimi pracovníkmi a ich rodinnými príslušníkmi, ktorí sa oprávnene zdržiavajú a pracujú v inom členskom štáte, alebo na migrujúcich pracovníkov z iných členských štátov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa oprávnene zdržiavajú a pracujú v Chorvátsku, sa nezaobchádza menej priaznivo ako s migrujúcimi pracovníkmi a ich rodinnými príslušníkmi z tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú a pracujú v danom členskom štáte alebo v Chorvátsku. S migrujúcimi pracovníkmi z tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú a pracujú v Chorvátsku, sa na základe zásady uprednostňovania pracovníkov z členských štátov Únie nezaobchádza priaznivejšie ako so štátnymi príslušníkmi Chorvátska.

3.   VOĽNÝ POHYB KAPITÁLU

Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie

Bez ohľadu na záväzky vyplývajúce zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, môže Chorvátsko ponechať v platnosti sedem rokov odo dňa pristúpenia obmedzenia ustanovené vo svojom zákone o poľnohospodárskej pôde (OG 152/08) platné ku dňu podpisu zmluvy o pristúpení, ktoré sa týkajú nadobúdania poľnohospodárskej pôdy štátnymi príslušníkmi iného členského štátu, štátnymi príslušníkmi štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „DEHP“) a právnickými osobami zriadenými v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu alebo štátu DEHP. Pri nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy sa však so štátnym príslušníkom členského štátu alebo právnickou osobou zriadenou v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu nesmie v žiadnom prípade zaobchádzať nepriaznivejšie ako by sa s ním bolo zaobchádzalo v deň podpisu zmluvy o pristúpení, ani sa na nich nesmie vzťahovať viac obmedzení ako na štátneho príslušníka alebo právnickú osobu tretej krajiny.

Samostatne hospodáriaci poľnohospodári, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu a ktorí sa chcú usadiť a mať bydlisko v Chorvátsku, nepodliehajú ustanoveniam prvého odseku ani iným pravidlám a postupom okrem tých, ktorým podliehajú chorvátski štátni príslušníci.

Všeobecné preskúmanie tohto prechodného opatrenia sa uskutoční do konca tretieho roku po dni pristúpenia. Komisia na tento účel predloží Rade správu. Rada môže na návrh Komisie jednomyseľne rozhodnúť o skrátení alebo ukončení prechodného obdobia uvedeného v prvom odseku.

Ak sa dostatočne preukáže, že po uplynutí prechodného obdobia sa trh s poľnohospodárskou pôdou v Chorvátsku naruší alebo bude hroziť jeho závažné narušenie, Komisia na žiadosť Chorvátska rozhodne o predĺžení prechodného obdobia o tri roky. Toto predĺženie sa môže obmedziť na vybrané geografické oblasti, ktorých sa to bude obzvlášť týkať.

4.   POĽNOHOSPODÁRSTVO

I.   PRECHODNÉ OPATRENIA PRE CHORVÁTSKO

1.

32001 L 0113: smernica Rady 2001/113/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné džemy, rôsoly a marmelády a sladené gaštanové pyré určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 67).

Odchylne od povinnosti ustanovenej v článku 8 sa povoľuje predávať na chorvátskom trhu výrobky označené názvami „domaća marmelada“ a „ekstra domaća marmelada“ až do vyčerpania zásob, ktoré existujú ku dňu pristúpenia.

2.

32006 R 0510: nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12 a Ú. v. EÚ L 335M, 13.12.2008, s. 213).

a)

V článku 5 ods. 8 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko zavedú tieto zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia najneskôr do jedného roka odo dňa ich pristúpenia.“

b)

V článku 5 ods. 11 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„11.   V prípade Bulharska, Rumunska a Chorvátska sa môže vnútroštátna ochrana zemepisných označení a označení pôvodu existujúcich ku dňu ich pristúpenia ponechať dvanásť mesiacov od ich príslušného dňa pristúpenia.“

3.

32007 R 1234: nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

a)

V článku 118m sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Odchylne od odsekov 1 až 4 sa Chorvátsku povoľuje uvádzať na trh v Chorvátsku alebo vyvážať do tretích krajín vína s označením „Mlado vino portugizac“ do vyčerpania zásob existujúcich ku dňu pristúpenia. Chorvátsko zriadi elektronickú databázu s informáciami o zásobách dostupných ku dňu pristúpenia a zabezpečí, aby sa tieto zásoby overili a nahlásili Komisii.“

b)

V článku 118s sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Pokiaľ ide o Chorvátsko, podľa tohto nariadenia sa chránia názvy vín uverejnené v Ú. v. EÚ C 116 zo 14. apríla 2011 s výhradou pozitívneho výsledku námietkového konania. Komisia ich zaznamená do registra uvedeného v článku 118n.

Odseky 2 až 4 tohto článku sa uplatňujú s výhradou tohto ustanovenia: lehota uvedená v odseku 3 je jeden rok odo dňa pristúpenia Chorvátska. Lehota uvedená v odseku 4 je štyri roky odo dňa pristúpenia Chorvátska.“

4.

32009 R 0073: nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

a)

Odchylne od povinnosti ustanovenej v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 v súvislosti s plnením povinných požiadaviek na hospodárenie uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu poľnohospodári v Chorvátsku, ktorí dostávajú priame platby, zahrnú do rozsahu krížového plnenia povinné požiadavky na hospodárenie stanovené v bodoch A, B a C prílohy II v súlade s týmto harmonogramom: od 1. januára 2014 bod A, od 1. januára 2016 bod B a od 1. januára 2018 bod C.

b)

V hlave V nariadenia (ES) č. 73/2009 sa za kapitolu 1 vkladá tento názov kapitoly a článok:

KAPITOLA 1a

Režim jednotnej platby

Článok 121a

Režim jednotnej platby v Chorvátsku

Pre Chorvátsko je uplatňovanie článkov 4, 5, 23, 24 a 25 do 31. decembra 2013 nepovinné, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na povinné požiadavky na hospodárenie. Od 1. januára 2014 poľnohospodár, ktorý dostáva v Chorvátsku platby v rámci režimu jednotnej platby, spĺňa povinné požiadavky na hospodárenie uvedené v prílohe II v súlade s týmto harmonogramom:

a)

požiadavky uvedené v prílohe II bode A sa uplatňujú od 1. januára 2014;

b)

požiadavky uvedené v prílohe II bode B sa uplatňujú od 1. januára 2016;

c)

požiadavky uvedené v prílohe II bode C sa uplatňujú od 1. januára 2018.“

II.   PRECHODNÁ COLNÁ KVÓTA NA SUROVÝ TRSTINOVÝ CUKOR URČENÝ NA RAFINÁCIU

Pre Chorvátsko sa počas obdobia troch hospodárskych rokov po jeho pristúpení vyčlení ročná autonómna dovozná kvóta erga omnes vo výške 40 000 ton surového trstinového cukru určeného na rafináciu s dovozným clom 98,00 EUR za tonu. Ak výsledkom rokovaní s ďalšími členmi Svetovej obchodnej organizácie podľa článku XXIV.6 Všeobecnej dohody o clách a obchode o kompenzačnom vyrovnaní po pristúpení Chorvátska bude otvorenie kompenzačných kvót na cukor pred ukončením prechodného obdobia, kvóta vo výške 40 000 ton pridelená Chorvátsku sa čiastočne alebo úplne ukončí dňom otvorenia kompenzačných kvót na cukor. Komisia prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v spojení s článkom 13 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.

III.   DOČASNÉ OPATRENIA PRIAMYCH PLATIEB PRE CHORVÁTSKO

Priame platby poskytované poľnohospodárom na rok 2013 sa uhrádzajú pod podmienkou, že Chorvátsko pred pristúpením uplatní pravidlá zhodné s pravidlami ustanovenými pre takéto priame platby v nariadení Rady (ES) č. 73/2009, a v nariadení Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (5), nariadení Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (6) a nariadení Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (7).

5.   BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN A VETERINÁRNA A RASTLINOLEKÁRSKA POLITIKA

I.   NOSNICE

31999 L 0074: smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53).

Odchylne od článku 6 smernice 1999/74/EC vo vzťahu k Chorvátsku môžu byť nosnice, ktoré sa ku dňu pristúpenia nachádzajú v znáškovej fáze, držané v klietkach, ktoré nespĺňajú štrukturálne požiadavky ustanovené v uvedenom článku. Chorvátsko zabezpečí, aby sa používanie týchto klietok ukončilo najneskôr 12 mesiacov od pristúpenia.

Vajcia z týchto neprispôsobených klietok sa umiestnia len na vnútroštátny trh Chorvátska. Na týchto vajciach a ich balení sa jasne uvedie osobitná značka, čo umožní potrebné kontroly. Presný opis tejto osobitnej značky sa Komisii oznámi najneskôr jeden rok predo dňom pristúpenia.

II.   PREVÁDZKY V SEKTOROCH MÄSA, MLIEKA, RÝB A VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV

32004 R 0852: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

32004 R 0853: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

32009 R 1069: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

1.

Štrukturálne požiadavky ustanovené v:

a)

nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004:

prílohe II, kapitole II;

b)

nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004:

prílohe III, oddiele I, kapitolách II a III,

prílohe III oddiele II, kapitolách II a III,

prílohe III oddiele V, kapitole I;

c)

nariadení Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (8):

prílohe IV, kapitole I,

prílohe IX, kapitolách I, II a III,

prílohe X, kapitolách I a II a

prílohe XIII

sa nevzťahujú na určité prevádzky v sektoroch mäsa, mlieka, rýb a vedľajších živočíšnych produktov v Chorvátsku do 31. decembra 2015, a to za uvedených podmienok.

2.

Pokiaľ prevádzky uvedené v bode 1 využívajú výhody na základe tohto bodu, produkty pochádzajúce z týchto prevádzok sa bez ohľadu na dátum uvedenia na trh umiestnia len na domáci trh Chorvátska alebo na trhy tretích krajín v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, alebo sa použijú na ďalšie spracovanie v prevádzkach v Chorvátsku, na ktoré sa tiež vzťahuje bod 1.

3.

Na potravinách z prevádzok uvedených v bode 1 sa uvedie zdravotná alebo identifikačná značka odlišná od tej, ktorá je uvedená v článku 5 nariadenia (ES) č. 853/2004. Presný opis tejto odlišnej zdravotnej alebo identifikačnej značky sa Komisii oznámi najneskôr jeden rok predo dňom pristúpenia.

4.

Body 2 a 3 sa vzťahujú aj na všetky produkty, ktoré pochádzajú zo združených prevádzok na spracovanie mäsa, mlieka a rýb, ak sa na časť prevádzky vzťahuje bod 1.

5.

Chorvátsko bude neustále monitorovať vykonávanie národného programu modernizácie prevádzok a Komisii predloží ročný plán pokroku v tejto oblasti. Zabezpečí vypracovanie jednotlivých plánov modernizácie pre každú z týchto prevádzok, v ktorých sa stanovia lehoty na nápravu štrukturálnych požiadaviek a ktoré na požiadanie sprístupní Komisii.

6.

Komisia dostatočne včas pred pristúpením zostaví zoznam prevádzok, ktoré sa uvádzajú v bode 1. Tento zoznam sa zverejní a uvedie sa v ňom názov a adresa každej prevádzky.

7.

Chorvátsko zabezpečí, že všetky prevádzky, ktoré do pristúpenia nesplnia v plnom rozsahu požiadavky acquis Únie v oblasti bezpečnosti potravín, okrem tých, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto prechodného opatrenia, svoju činnosť ukončia.

8.

Vykonávacie pravidlá na zaistenie bezproblémového fungovania prechodného režimu vo vzťahu k nariadeniam (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004 sa môžu prijať v súlade s článkom 12 druhým odsekom nariadenia č. 852/2004 a článkom 9 druhým odsekom nariadenia č. 853/2004.

9.

Vykonávacie pravidlá na zaistenie bezproblémového fungovania prechodného režimu vo vzťahu k nariadeniu (ES) č. 1069/2009 sa môžu prijať v súlade s jeho článkom 52 ods. 4.

III.   UVÁDZANIE OSIVA NA TRH

32002 L 0053: smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1).

32002 L 0055: smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).

Chorvátsko môže do 31. decembra 2014 odložiť uplatňovanie článku 4 ods. 1 smernice 2002/53/ES a článku 4 ods. 1 smernice 2002/55/ES, pokiaľ ide o uvádzanie osiva na trh na svojom území, a to osiva odrôd uvedených v príslušných národných katalógoch odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a odrôd zeleninových rastlinných druhov, ktoré neboli v súlade s týmito smernicami úradne akceptované. Počas tohto obdobia sa takéto osivo neuvádza na trh na území iných členských štátov.

IV.   NEUM

31997 L 0078: smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Veterinárne kontroly výrobkov z tretích krajín uvedených na jedno z území vymenovaných v prílohe I budú členské štáty vykonávať v súlade s touto smernicou a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (9).

2.   Odchylne od odseku 1 môžu byť zásielky výrobkov, ktoré pochádzajú z územia Chorvátska a prechádzajú cez Neum (ďalej len ‚neumský koridor‘) na území Bosny a Hercegoviny pred tým, ako opätovne vstúpia na územie Chorvátska cez vstupné miesta Klek alebo Zaton Doli, oslobodené od veterinárnych kontrol pod podmienkou, že sú splnené tieto požiadavky:

a)

Chorvátsko má dňom pristúpenia alebo predo dňom pristúpenia vybudované miesta vstupu na severe a na juhu neumského koridoru, plne vybavené zariadením a personálom a pripravené na zaistenie súladu s požiadavkami tohto odseku.

b)

Chorvátsko zabezpečí, že:

i)

na prepravu zásielok sa používajú len uzavreté vozidlá;

ii)

vozidlá prepravujúce zásielky sa pred prechodom cez neumský koridor zapečatia pečaťami so špecifickým číslom;

iii)

sa vytvorí register, v ktorom sa uvedú podrobné údaje o tom, ktoré číslované pečate sa pridelili ktorým vozidlám, čo umožní potrebné kontroly;

iv)

dátum a čas odchodu vozidiel prepravujúcich zásielky z územia Chorvátska a ich opätovného vstupu na jeho územie sa zaznamenajú, aby sa mohol vypočítať celkový čas tranzitu.

c)

Chorvátsko zabezpečí, že zásielkam sa nepovolí opätovný vstup na územie Chorvátska, ak:

i)

zapečatenie vozidla bolo počas prechodu cez neumský koridor porušené alebo nahradené a/alebo

ii)

celkový čas tranzitu vzhľadom na jeho celkovú vzdialenosť značne presahuje celkový prijateľný čas tranzitu, pokiaľ príslušný orgán nevykoná hodnotenie rizika týkajúceho sa zdravia zvierat a verejného zdravia a na základe tohto hodnotenia neprijme účinné, vyvážené a cielené opatrenia.

d)

Chorvátsko pravidelne a podľa potreby informuje Komisiu o každom nedodržaní požiadaviek uvedených v písmene b) a o opatreniach, ktoré prijalo podľa písmena c).

e)

V prípade potreby sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 29 prijme rozhodnutie o pozastavení alebo zrušení výnimky z odseku 1.

f)

V prípade potreby sa môžu v súlade s postupom ustanoveným v článku 29 prijať podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto odseku.

6.   RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

32006 R 1967: nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

a)

Odchylne od článku 13 ods. 1 a 2 sa v menej ako 50-metrových hĺbkach plavidlám registrovaným a prevádzkujúcim svoju činnosť len v oblasti západnej Istrie dočasne do 30. júna 2014 povoľuje používanie vlečných sietí na lov pri dne v minimálnej vzdialenosti 1,5 námornej míle od pobrežia.

Uvedená odchýlka sa uplatňuje v oblasti označovanej ako západná Istria, ktorá sa vymedzuje z bodu so zemepisnými súradnicami φ=44.52135 a λ=14.29244 čiarou vedenou priamo na sever a čiarou vedenou priamo na západ.

Pre plavidlá, ktorých celková dĺžka je menej ako 15 m, sa vo viac ako 50-metrových hĺbkach Chorvátsku dočasne do 30. júna 2014 povoľuje používanie vlečných sietí na lov pri dne v minimálnej vzdialenosti 1 námornej míle od pobrežia, pričom všetky ostatné priestorové a časové obmedzenia uplatňované v deň pristúpenia zostanú v platnosti.

b)

Odchylne od článku 17 ods. 1 sa obmedzenému počtu plavidiel patriacich do špecifickej kategórie nekomerčného rybolovu „maloobjemového tradičného rybolovu na osobnú potrebu“, ktorý nepresiahne 2 000 plavidiel, umožní používať do 31. decembra 2014 maximálne 200 metrov žiabrovky za predpokladu, že sa budú naďalej uplatňovať všetky ostatné obmedzenia uplatňované v deň pristúpenia. Chorvátsko Komisii najneskôr v deň pristúpenia predloží zoznam plavidiel, na ktoré sa vzťahuje toto prechodné obdobie, vrátane ich charakteristík a kapacity vyjadrených v GT a kW.

7.   DOPRAVNÁ POLITIKA

1.

31992 R 3577: nariadenie Rady EHS č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7).

V článku 6 sa dopĺňajú tieto odseky:

„4.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhého pododseku sa zmluvy o výkone vo verejnom záujme uzavreté predo dňom pristúpenia Chorvátska môžu naďalej uplatňovať do 31. decembra 2016.

5.   Odchylne od článku 1 ods. 1 sú do 31. decembra 2014 výletné plavby uskutočňované medzi chorvátskymi prístavmi plavidlami menšími ako 650 brutto ton rezervované pre plavidlá registrované v Chorvátsku a plaviace sa pod vlajkou Chorvátska, ktoré prevádzkujú spoločnosti lodnej dopravy zriadené v súlade s chorvátskym právom a ktorých hlavné miesto podnikania sa nachádza v Chorvátsku, kde sa vykonáva aj ich skutočná kontrola.

6.   Komisia, odchylne od článku 1 ods. 1 a v súvislosti s prechodným obdobím do 31. decembra 2014, môže na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu rozhodnúť do 30 pracovných dní od prijatia príslušnej žiadosti, že plavidlá, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v odseku 5 tohto článku, nebudú uskutočňovať výletné plavby medzi prístavmi v určitých oblastiach iného členského štátu ako Chorvátsko, ak sa preukáže, že prevádzkovanie týchto plavieb vážne narúša alebo by mohlo vážne narušiť vnútorný trh dopravy v dotknutých oblastiach. Ak Komisia po uplynutí obdobia 30 pracovných dní neprijala žiadne rozhodnutie, príslušný členský štát bude oprávnený uplatňovať ochranné opatrenia do doby, kým Komisia neprijme rozhodnutie. V naliehavom prípade môže členský štát jednostranne prijať vhodné dočasné opatrenia, ktoré môžu zostať v platnosti najviac tri mesiace. Tento členský štát o nich bezodkladne informuje Komisiu. Komisia môže zrušiť opatrenia alebo ich potvrdiť, pokiaľ neprijme konečné rozhodnutie. Informuje o tom členské štáty.“

2.

32009 R 1072: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

Odchylne od článku 8 nariadenia (ES) č. 1072/2009 sa uplatňuje toto:

počas obdobia dvoch rokov odo dňa pristúpenia Chorvátska sú podniky usadené v Chorvátsku vyňaté z kabotáže v iných členských štátoch;

počas obdobia dvoch rokov odo dňa pristúpenia Chorvátska môžu ostatné členské štáty Komisii oznámiť, či zamýšľajú predĺžiť prechodné obdobie uvedené v prvej zarážke najviac o dva roky alebo či zamýšľajú uplatňovať článok 8 v súvislosti s podnikmi usadenými v Chorvátsku. V prípade, že k takému oznámeniu nedôjde, článok 8 sa uplatňuje;

každý zo súčasných členských štátov môže kedykoľvek počas obdobia dvoch rokov odo dňa pristúpenia Chorvátska Komisii oznámiť svoj zámer uplatňovať článok 8 v súvislosti s podnikmi usadenými v Chorvátsku;

kabotáž môžu v Chorvátsku vykonávať iba dopravcovia usadení v členských štátoch, kde sa v súvislosti s podnikmi usadenými v Chorvátsku uplatňuje článok 8;

každý členský štát uplatňujúci článok 8 môže počas obdobia štyroch rokov odo dňa pristúpenia Chorvátska a v prípade závažného narušenia svojho vnútroštátneho trhu alebo jeho častí spôsobeného či zhoršeného kabotážou, ako je závažná prevaha ponuky nad dopytom alebo ohrozenie finančnej stability či existencie významného počtu podnikov cestnej nákladnej dopravy, požiadať Komisiu o celkové alebo čiastočné pozastavenie uplatňovania článku 8 v súvislosti s podnikmi usadenými v Chorvátsku. V tomto prípade sa uplatňuje sa článok 10.

Členské štáty, ktoré uplatňujú prechodné opatrenie uvedené v prvej a druhej zarážke prvého odseku, si môžu postupne vymieňať kabotážne povolenia na základe dvojstranných dohôd s Chorvátskom.

Prechodné opatrenia uvedené v prvom a druhom odseku nepovedú k sprísneniu podmienok prístupu chorvátskych dopravcov ku kabotáži v žiadnom členskom štáte oproti podmienkam ku dňu podpisu zmluvy o pristúpení.

8.   DANE

1.

31992 L 0079: smernica Rady 92/79/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z cigariet (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 8).

V článku 2 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Chorvátsku sa povoľuje prechodné obdobie do 31. decembra 2017, aby splnilo požiadavky ustanovené v prvom a druhom pododseku. Od 1. januára 2014 však táto spotrebná daň nesmie byť menej ako 77 EUR na 1 000 cigariet bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu.“

2.

32006 L 0112: smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

a)

V článku 13 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty môžu považovať činnosti, ktoré sú oslobodené od dane podľa článkov 132, 135, 136 a 371, článkov 374 až 377, článku 378 ods. 2, článku 379 ods. 2 alebo článkov 380 až 390c a ktoré vykonávajú subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, za činnosti, ktorých sa zúčastňujú ako orgány verejnej moci.“

b)

V článku 80 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

ak je protihodnota nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a dodávateľ alebo poskytovateľ nemá plné právo na odpočítanie dane podľa článkov 167 až 171 a článkov 173 až 177 a dodanie alebo poskytnutie podlieha oslobodeniu od dane podľa článkov 132, 135, 136, 371, 375, 376 a 377, článku 378 ods. 2, článku 379 ods. 2 alebo článkov 380 až 390c;“.

c)

V článku 136 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

dodanie tovaru používaného výhradne na činnosť oslobodenú od dane podľa článkov 132, 135, 371, 375, 376 a 377, článku 378 ods. 2, článku 379 ods. 2 a článkov 380 až 390c, ak pri tomto tovare nie je možnosť odpočítania DPH;“.

d)

V článku 221 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Členské štáty môžu oslobodiť zdaniteľné osoby od povinnosti ustanovenej v článku 220 ods. 1 alebo v článku 220a vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru alebo poskytovaní služieb, ktoré uskutočňujú na svojom území a ktoré sú oslobodené od dane s možnosťou alebo bez možnosti odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni v súlade s článkami 110 a 111, článkom 125 ods. 1, článkom 127, článkom 128 ods. 1, článkom 132, článkom 135 ods. 1 písm. h) až l), článkami 136, 371, 375, 376 a 377, článkom 378 ods. 2, článkom 379 ods. 2 a článkami 380 až 390c.“

e)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 390c

Chorvátsko môže v súlade s podmienkami, ktoré sa v tomto členskom štáte uplatňovali k dátumu jeho pristúpenia, naďalej oslobodzovať od dane tieto transakcie:

a)

dodanie stavebných pozemkov, či už s budovami, ktoré sú na nich postavené, alebo bez nich, ako sa uvádza v článku 135 ods. 1 písm. j) a v prílohe X časti B bode 9, a to až do 31. decembra 2014 bez možnosti predĺženia;

b)

medzinárodnú osobnú dopravu, ako sa uvádza v prílohe X časti B bode 10, pokiaľ sa rovnaké oslobodenie od dane uplatňujú v jednom z členských štátov, ktoré boli členmi Únie pred pristúpením Chorvátska.“

f)

Článok 391 sa nahrádza takto:

„Článok 391

Členské štáty, ktoré oslobodzujú od dane transakcie uvedené v článkoch 371, 375, 376 alebo 377, článku 378 ods. 2, článku 379 ods. 2 alebo v článkoch 380 až 390c, môžu priznať zdaniteľnej osobe možnosť rozhodnúť sa pre zdanenie uvedených transakcií.“

g)

Názov prílohy X (a príslušne k tomu aj jej názov v obsahu) sa nahrádza takto:

„ZOZNAM TRANSAKCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ VÝNIMKY UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 370 A 371 A ČLÁNKOCH 375 AŽ 390c“.

9.   SLOBODA, BEZPEČNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ

32006 R 0562: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1).

Vkladá sa tento článok:

„Článok 19a

Odchylne od ustanovení tohto nariadenia, ktoré sa týkajú zriadenia hraničných priechodov, a až kým nenadobudne účinnosť rozhodnutie Rady o plnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Chorvátsku podľa článku 4 ods. 2 aktu o pristúpení alebo kým nedôjde k zmene a doplneniu tohto nariadenia, ktorým sa zahrnú ustanovenia upravujúce hraničné kontroly na spoločných hraničných priechodoch, podľa toho, čo nastane skôr, si Chorvátsko môže zachovať spoločné hraničné priechody na svojej hranici s Bosnou a Hercegovinou. Na týchto spoločných hraničných priechodoch vykonáva pohraničná stráž jednej strany kontroly na vstupe na územie druhej strany aj na výstupe z tohto územia. Všetky kontroly na vstupe a výstupe, ktoré vykonávajú chorvátski príslušníci pohraničnej stráže, sa vykonávajú v súlade s acquis Únie vrátane záväzkov členských štátov vo vzťahu k medzinárodnej ochrane a zásade nenavracania. Príslušné bilaterálne dohody, ktorými sa zriaďujú dotknuté spoločné hraničné priechody, sa podľa potreby na tento účel zmenia a doplnia.“

10.   ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

I.   HORIZONTÁLNE PRÁVNE PREDPISY

1.

32003 L 0087: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

a)

V súvislosti so zahrnutím všetkých letov medzi dvoma letiskami na území Chorvátska a všetkých letov medzi letiskom na území Chorvátska a letiskom na území mimo priestoru EHP (ďalej len „ďalšie činnosti leteckej dopravy“) sa uplatňuje toto:

i)

Odchylne od článku 3c ods. 2 sa obdobie uvedené v článku 13 ods. 1, ktoré sa začína 1. januára 2013, začína pre ďalšie činnosti leteckej dopravy 1. januára 2014.

ii)

Odchylne od článku 3c ods. 4 Komisia rozhodne o historických emisiách z dodatočných činností leteckej dopravy na základe postupu uvedeného v tomto ustanovení v období šiestich mesiacov odo dňa pristúpenia.

iii)

Odchylne od článku 3d ods. 2 je od 1. januára 2014 percentuálny podiel kvót pre dodatočné činnosti leteckej dopravy, s ktorými sa obchoduje formou aukcie, je úmerný kvótam, ktoré zostali po výpočte počtu kvót, ktoré sa majú prideliť bezplatne podľa článku 3e ods. 3 písm. d), a počtu kvót, ktoré sa majú vyčleniť na osobitnú rezervu podľa článku 3f.

iv)

Odchylne od článku 3d ods. 3 o celkových započítaných emisiách z dodatočných činností leteckej dopravy rozhodne za referenčný rok 2010 Komisia na základe najlepších dostupných údajov. Počet kvót, s ktorými majú formou aukcie obchodovať členské štáty, ktorých celkové započítané emisie zahŕňajú emisie z letov z chorvátskych letísk, sa v prípade Chorvátska upraví od 1. júla 2013 tak, aby sa prerozdelili aukčné práva súvisiace s týmito emisiami.

v)

Odchylne od článku 3e ods. 1 je v prípade dodatočných činností leteckej dopravy sledovaným rokom rok 2012 a každá žiadosť o pridelenie kvót sa má podať príslušným orgánom Chorvátska do 31. marca 2013.

vi)

Odchylne od článku 3e ods. 2 Chorvátsko podáva Komisii žiadosti týkajúce sa dodatočných činností leteckej dopravy do 1. júla 2013.

vii)

Odchylne od článku 3e ods. 3 Komisia prijíma rozhodnutie o veciach uvedených v písmenách a) až e) uvedeného odseku vo vzťahu s dodatočnými činnosťami leteckej dopravy do 30. septembra 2013.

viii)

Odchylne od článku 3e ods. 3 písm. d) sa v prípade dodatočných činností leteckej dopravy počet kvót, ktoré sa majú prideliť bezplatne, vypočíta vynásobením referenčnej hodnoty uvedenej v písmene e) súčtom tonokilometrov zahrnutých do žiadostí predložených Komisii v súlade s článkom 3e ods. 2 s úpravou zohľadňujúcou priemernú zmenu činnosti leteckej dopravy z hľadiska tonokilometrov, na ktoré sa vzťahuje EU ETS v súvislosti s úrovňami na rok 2010. V prípade potreby môže Komisia na túto referenčnú hodnotu uplatniť jednotný korekčný faktor.

ix)

Odchylne od článku 3e ods. 3 sa v prípade dodatočných činností leteckej dopravy sa referenčná hodnota uvedená v písmene a) rovná hodnote vypočítanej pre činnosti leteckej dopravy, na ktoré sa vzťahuje EU ETS od 1. januára 2012.

x)

Odchylne od článku 3e ods. 5 je dátumom pre vydanie kvót pre dodatočné činnosti leteckej dopravy 28. február 2014.

xi)

Odchylne od článku 3f sa v prípade dodatočných činností leteckej dopravy každý odkaz na druhý kalendárny rok obdobia začínajúceho v roku 2013 považuje rok 2014 a každý odkaz na tretí kalendárny rok uvedeného roka znamená rok 2015.

xii)

Odchylne od článku 14 ods. 3 je v prípade dodatočných činností leteckej dopravy dátum stanovený v tomto článku 1. júl 2013.

xiii)

Odchylne od článku 18a ods. 1 sa prerozdelenie riadiacich zodpovedností prevádzkovateľov lietadiel, pokiaľ ide o Chorvátsko, uskutoční v roku 2014 po tom, ako prevádzkovatelia splnia záväzky na rok 2013, v prípade, že sa bývalý riadiaci orgán a Chorvátsko nedohodnú na inom dátume, na základe žiadosti prevádzkovateľa lietadla šesť mesiacov od uverejnenia aktualizovaného zoznamu prevádzkovateľov Komisiou, v ktorom sa zohľadňuje pristúpenie Chorvátska. V tomto prípade sa prerozdelenie uskutoční najneskôr v roku 2020 v súvislosti s obdobím obchodovania, ktoré začína v roku 2021.

xiv)

Odchylne od bodu 6 prílohy I sa dodatočné činnosti leteckej dopravy zahrnú od 1. januára 2014.

b)

Bez toho, aby boli dotknuté uvedené odchýlky, Chorvátsko prijme zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa dosiahol súlad so smernicou od pristúpenia na celý rok 2013.

2.

32010 R 0920: nariadenie Komisie (EÚ) č. 920/2010 zo 7. októbra 2010 o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 270, 14.10.2010, s. 1).

Pokiaľ ide o činnosti leteckej dopravy sa články 16, 29, 41, 46 a 54 a príloha VIII v Chorvátsku uplatňujú od 1. januára 2014.

II.   KVALITA OVZDUŠIA

32008 L 0050: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s .1).

a)

Odchylne od prílohy XIV je referenčným rokom v bode A ods. 1 druhý rok po konci roka pristúpenia Chorvátska. Indikátor priemernej expozície za referenčný rok je hlavná koncentrácia rokov, a to roku pristúpenia a prvých dvoch rokov po ňom.

b)

Odchylne od prílohy XIV bodu B sa cieľ zníženia expozície má vypočítať vo vzťahu k indikátoru priemernej expozície v referenčnom roku, ktorý je druhým rokom po konci roka pristúpenia Chorvátska.

III.   ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

31999 L 0031: smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

a)

Odchylne od článku 5 ods. 2 prvého pododseku písm. a), b) a c) sa požiadavka znížiť množstvo biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky na 75 %, 50 % a 35 % celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1997 uplatňuje na Chorvátsko v nižšie uvedených lehotách.

Chorvátsko zabezpečí postupné zníženie množstva biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky podľa tohto harmonogramu:

i)

do 31. decembra 2013 sa podiel biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu uloženého na skládkach zníži na 75 % celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1997;

ii)

do 31. decembra 2016 sa podiel biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu uloženého na skládkach zníži na 50% celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1997;

iii)

do 31. decembra 2020 sa podiel biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu uloženého na skládkach zníži na 35% celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1997.

b)

Odchylne od článku 14 písm. c) všetky existujúce skládky v Chorvátsku majú spĺňať požiadavky tejto smernice do 31. decembra 2018 s výnimkou požiadaviek ustanovených v prílohe I bode 1.

Chorvátsko postupne zníži ukladanie odpadu na nevyhovujúcich skládkach v súlade s týmito ročnými maximálnymi množstvami:

do 31. decembra 2013: 1 710 000 ton,

do 31. decembra 2014: 1 410 000 ton,

do 31. decembra 2015: 1 210 000 ton,

do 31. decembra 2016: 1 010 000 ton,

do 31. decembra 2017: 800 000 ton.

Do 31. decembra každého roku počnúc rokom pristúpenia podá Chorvátsko Komisii správu o postupnom vykonávaní smernice a plnení týchto čiastkových cieľov.

IV.   KVALITA VODY

1.

31991 L 0271: smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

Odchylne od článkov 3, 4, 5, 6 a 7 sa požiadavky na zberné systémy a čistenie komunálnych odpadových vôd v súlade s nasledujúcimi čiastkovými cieľmi v Chorvátsku uplatňujú od 1. januára 2024:

a)

Do 31. decembra 2018 sa dosiahne súlad so smernicou pre aglomerácie s viac ako 15 000 obyvateľmi s výnimkou týchto pobrežných aglomerácií:

 

Bibinje – Sukošan,

 

Biograd,

 

Jelsa – Vrboska,

 

Makarska,

 

Mali Lošinj,

 

Malinska – Njivice,

 

Nin,

 

Pirovac – Tisno – Jezera,

 

Pula – sjever,

 

Vela Luka,

 

Vir.

b)

Do 31. decembra 2020 sa dosiahne súlad so smernicou pre aglomerácie s viac ako 10 000 obyvateľmi, ktorých odpadová voda sa vypúšťa do citlivých oblastí, ako aj v prípade čističiek, ktoré sa nachádzajú v príslušných oblastiach povodia Dunaja a v iných citlivých oblastiach a prispievajú k znečisteniu týchto oblastí, a v 11 pobrežných aglomeráciách uvedených v písmene a).

c)

Do 31. decembra 2023 sa dosiahne súlad so smernicou pre aglomerácie s viac ako 2 000 obyvateľmi.

2.

31998 L 0083: smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).

Odchylne sa mikrobiologické parametre a indikačné parametre ustanovené v prílohe I – častiach A a C v Chorvátsku uplatňujú od 1. januára 2019 v týchto zónach zásob vody:

Zóna zásob vody

Čislo oblasti

Počet obyvateľov

Kód podľa klasifikácie NUTS

DA BJELOVAR

107

51 921

HR02

DA DARUVAR

125

25 608

HR02

DA ĐURĐEVAC

204

30 079

HR01

DA GORSKI KOTAR

306

26 430

HR03

DA HRVATSKO ZAGORJE

101

143 093

HR01

DA ISTOČNA SLAVONIJA – SLAVONSKI BROD

129

124 349

HR02

DA ISTRA

301

97 046

HR03

DA JASTREBARSKO-KLINČA SELA

114

23 213

HR01

DA KARLOVAC-DUGA RESA

116

91 511

HR02

DA KNIN

404

17 187

HR03

DA KOPRIVNICA

203

58 050

HR01

DA KRIŽEVCI

103

36 338

HR01

DA LAPAC

311

1 880

HR03

DA LIČKA JESENICA

118

13 893

HR02

DA NAŠICE

210

37 109

HR02

DA NERETVA-PELJEŠAC- -KORČULA-LASTOVO-MLJET

407

58 246

HR03

DA OGULIN

117

25 192

HR02

DA OPATIJA-RIJEKA-KRK

304

238 088

HR03

DA OTOČAC

309

15 434

HR03

DA OZALJ

113

11 458

HR02

DA PETRINJA-SISAK

121

84 528

HR02

DA PISAROVINA

115

3 910

HR01

DA PITOMAČA

205

10 465

HR02

DA POŽEŠTINE

128

70 302

HR02

DA SVETI IVAN ZELINA

102

17 790

HR01

DA UDBINA-KORENICA

310

6 747

HR03

DA VARAŽDIN

201

184 769

HR01

DA VELIKA GORICA

503

75 506

HR01

DA ZAGREB

501

831 047

HR01

DA ZAPREŠIĆ

502

50 379

HR01

DA ZRMANJA-ZADAR

401

158 122

HR03

DA ŽRNOVNICA

307

20 160

HR03

V.   INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISŤOVANIA (IPKZ)

1.

31999 L 0013: smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1).

a)

Odchylne od článku 5 a príloh IIA a IIB sa hodnoty emisných limitov prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach vzťahujú na nasledujúce zariadenia v Chorvátsku, a to od dátumov uvedených nižšie:

i)

od 1. januára 2014:

1.

ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju (ČATEKS d.d.), Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25

2.

Drvna industrija KLANA d.d. (DI KLANA d.d.), Klana, Klana 264;

ii)

od 1. januára 2015:

1.

HEMPEL društvo s ograničenom odgovornošću Prerađivačka kemijska industrija (HEMPEL d.o.o.), Umag, Novigradska ulica 32

2.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Zadar (závod Zadar, miesto: Zadar, Murvica bb)

3.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Umag (závod Umag, miesto: Umag, Ungarija bb);

iii)

od 1. januára 2016:

1.

PALMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju pogrebnih potrepština (PALMA d.o.o.), Jastrebarsko, Donja Reka 24

2.

FERRO-PREIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju lijevanih, kovanih i prešanih metalnih proizvoda (FERRO-PREIS d.o.o.), Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2

3.

AD PLASTIK dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa (AD PLASTIK d.d.), Solin, Matoševa ulica 8 - miesto: Zagreb, Jankomir 5

4.

REMONT ŽELJEZNIČKIH VOZILA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću (RŽV d.o.o.), Bjelovar, Trg kralja Tomislava 2

5.

FEROKOTAO d.o.o. za proizvodnju transformatorskih kotlova i ostalih metalnih konstrukcija (FEROKOTAO d.o.o.), Kolodvorska bb, Donji Kraljevec

6.

SAME DEUTZ-FAHR Žetelice, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (SAME DEUTZ-FAHR Žetelice d.o.o.), Županja, Industrijska 5

7.

CMC Sisak d.o.o. za proizvodnju i usluge (CMC Sisak d.o.o.), Sisak, Braće Kavurića 12

8.

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo (MIV d.d.), Varaždin, Fabijanska ulica 33

9.

CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova (CHROMOS BOJE I LAKOVI, d.d.), Zagreb, Radnička cesta 173/d

10.

CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova, društvo s ograničenom odgovornošću (CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.), Lužani, Mijata Stojanovića 13

11.

MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu plastičnih masa (MURAPLAST d.o.o.), Kotoriba, Industrijska zona bb

12.

ISTRAPLASTIKA dioničko društvo za proizvodnju ambalaže (ISTRAPLASTIKA d.d.), Pazin, Dubravica 2/a

13.

GRUDINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (GRUDINA d.o.o.), Županja, Aleja Matice hrvatske 21

14.

SLAVICA - KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Slavica Hinek, Beli Manastir, J. J. Strossmayera 17

15.

MIDA d.o.o. za usluge i ugostiteljstvo (MIDA d.o.o.), Osijek, Ivana Gundulića 206

16.

EXPRESS KEMIJSKA ČISTIONA, vlasnik Ivanka Drčec, Križevci, Ulica Petra Preradovića 14

17.

Kemijska čistionica „BISER“, vlasnik Gojko Miletić, Dubrovnik, Nikole Tesle 20

18.

Kemijska čistionica „ELEGANT“, vlasnik Frane Miletić, Dubrovnik, Andrije Hebranga 106

19.

KOLAR obrt za kemijsko čišćenje odjeće, vlasnik Svjetlana Kolar, Žakanje, Kamanje 70/a

20.

MM d.o.o. za trgovinu i usluge (MM d.o.o.), Draganić, Lug 112

21.

KEMIJSKA ČISTIONA „AGATA“, vlasnik Branko Szabo, Virovitica, S. Radića 66

22.

Obrt za kemijsko čišćenje odjeća „KEKY“, vlasnik Jovita Malek-Milovanović, Pula, Dubrovačke bratovštine 29

23.

LORNA d.o.o. za pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda (LORNA d.o.o.), Pula, Valdebečki put 3

24.

KEMIJSKA ČISTIONICA I KOPIRANJE KLJUČEVA "ŠUPER", vlasnik Ivan Šuper, Virovitica, J.J. Strossmayera 5

25.

KEMIJSKO ČIŠĆENJE ŠTEFANEC kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, vlasnik Nadica Štefanec, Koprivnica, Ledinska 1a

26.

ARIES društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju glazbala i usluge (ARIES d.o.o.), Varaždin, Creska 3

27.

OBRT ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA I ODJEĆE ĐORĐEVIĆ, vlasnik Javorka Đorđević, Makarska, Ante Starčevića 2

28.

OBRT ZA USLUGE PRANJA I KEMIJSKOG ČIŠĆENJA "KORDIĆ", vlasnik Pero Kordić, Makarska, Kipara Rendića 2

29.

Kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda ČISTIONICA GALEB, vlasnik Stipan Radović, Zadar, Varoška 6

30.

KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Krešimir Borovec, Varaždin, Juraja Habdelića 2

31.

KEMIJSKA ČISTIONICA "VBM", vlasnik Biserka Posavec, Maruševec, Biljevec 47