ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.105.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 105

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
17. apríla 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 322/2012 zo 16. apríla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazamínu, folpetu a pendimetalínu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 323/2012 zo 16. apríla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

41

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 324/2012 zo 16. apríla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.4.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 322/2012

zo 16. apríla 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazamínu, folpetu a pendimetalínu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (maximum residue levels, MRL) folpetu a pendimetalínu sa stanovili v prílohe II a v časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL klopyralidu a dimetomorfu sa stanovili v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. V prípade fenpyrazamínu sa v minulosti v žiadnej z príloh k nariadeniu (ES) č. 396/2005 nestanovili žiadne MRL, takže sa uplatňovala štandardná hodnota 0,01 mg/kg.

(2)

V súvislosti s postupom týkajúcim sa povolenia používania prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dimetomorf na špenáte a mangolde bola podaná žiadosť v zmysle článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 týkajúca sa úpravy existujúcich MRL.

(3)

Pokiaľ ide o klopyralid, bola podaná takáto žiadosť v prípade karfiolu, brokolice, hlávkovej kapusty, ľanového semena, kvaky, okrúhlice a živočíšnych produktov, so zohľadnením použitia na kŕmnych plodinách skrmovaných domácimi zvieratami chovanými na produkciu potravín. Pokiaľ ide o fenpyrazamín, bola podaná takáto žiadosť v prípade hrozna, rajčiakov, papriky, baklažánov a tekvicovitých s jedlou šupou. Pokiaľ ide o folpet, bola podaná takáto žiadosť v prípade viniča hroznorodého, cesnaku a rajčiakov. Pokiaľ ide o pendimetalín, bola podaná takáto žiadosť v prípade listovej hlúbovej zeleniny, kalerábu a byliniek.

(4)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty prehodnotili tieto žiadosti a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) posúdil žiadosti a hodnotiace správy a preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov a v prípade potreby aj pre zvieratá a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (2). Tieto stanoviská zaslal Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(6)

Úrad vo svojich odôvodnených stanoviskách dospel k záveru, že pokiaľ ide o používanie folpetu na viniči hroznorodom, nemožno vylúčiť potenciálne riziko pre zdravie spotrebiteľov, ak by sa MRL zvýšila tak, ako požadoval žiadateľ. Preto by sa MRL nemala zvýšiť. Pokiaľ ide o použitie klopyralidu v prípade mlieka, úrad navrhol nižšiu MRL za predpokladu validácie analytickej metódy. Keďže však o tom nebol poskytnutý žiadny dôkaz, uvedená MRL by sa mala zachovať nezmenená.

(7)

Pokiaľ ide o všetky ostatné žiadosti, úrad skonštatoval, že všetky požiadavky na údaje boli splnené a že úpravy MRL požadované žiadateľmi sú prijateľné, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov, na základe posúdenia expozície spotrebiteľa pre 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Ani celoživotná expozícia spotrebiteľov týmto látkam prostredníctvom konzumácie všetkých potravín, ktoré môžu obsahovať tieto látky, ani krátkodobá expozícia spôsobená extrémnou konzumáciou príslušných plodín a produktov neukázali, že existuje riziko prekročenia prijateľného denného príjmu (acceptable daily intake, ADI) alebo akútnej referenčnej dávky (acute reference dose, ARfD).

(8)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s ohľadom na faktory týkajúce sa zvažovanej skutočnosti spĺňajú primerané úpravy MRL požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(9)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vedecké správy EFSA sú k dispozícii na stránke http://www.efsa.europa.eu:

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Stanovenie MRL fenpyrazamínu v stolovom hrozne, vínnom hrozne, rajčiakoch, baklažánoch, paprike a tekvicovitých s jedlou šupou. EFSA Journal 2011; 9(10):2403. [30 s.].

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Zmena existujúcich MRL dimetomorfu v špenáte a mangolde. EFSA Journal 2011; 9(11):2437. [24 s.].

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Zmena existujúcich MRL klopyralidu v rôznych komoditách. EFSA Journal 2011; 9(10):2418. [40 s.].

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Zmena existujúcich MRL pendimetalínu v rôznych plodinách. EFSA Journal 2011; 9(10):2400. [31 s.].

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Zmena existujúcich MRL folpetu vo vínnom hrozne, cesnaku a rajčiakoch. EFSA Journal 2011; 9(9):2391. [40 s.].


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia a dopĺňajú takto:

(1)

V prílohe II sa stĺpce týkajúce sa folpetu a pendimetalínu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Folpet

Pendimetalín (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0,05 (2)

0110000

(i)

citrusové plody

0,02 (2)

 

0110010

grapefruity (odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy)

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny)

 

 

0110040

limety

 

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy)

 

 

0110990

ostatné

 

 

0120000

(ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané )

0,02 (2)

 

0120010

mandle

 

 

0120020

para orechy

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

0120040

Gaštany jedlé

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

0120990

ostatné

 

 

0130000

(iii)

jadrové ovocie

3 (+)

 

0130010

jablká (plody jablone nízkej (crab apple))

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

0130030

dule

 

 

0130040

mišpuľa

 (3)

 (3)

0130050

mišpuľník japonský

 (3)

 (3)

0130990

iné

 

 

0140000

(iv)

kôstkové ovocie

 

 

0140010

marhule

0,02 (2)

 

0140020

čerešne a višne (čerešne a višne )

2

 

0140030

broskyne (nektarínky a podobné hybridy)

0,02 (2)

 

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnka obyčajná)

0,02 (2)

 

0140990

ostatné

0,02 (2)

 

0150000

(v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

0151000

(a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

 

0151010

stolové hrozno

0,02 (2)

 

0151020

muštové hrozno

5

 

0152000

(b)

jahody

3 (+)

 

0153000

(c)

krovité ovocné druhy

 

 

0153010

ostružiny

3 (+)

 

0153020

ostružinové maliny (loganove černice, odroda boysenberries (kríženec maliny a černice) a cloudberries (kríženec ostružníka a morušovníka))

0,02 (2)

 

0153030

maliny (odroda wineberries, ostružina arktická (Rubus arcticus), černica (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

0153990

ostatné

0,02 (2)

 

0154000

(d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

 

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedky obyčajnej )

0,02 (2)

 

0154020

brusnice (Odrody čučoriedky červenej)

0,02 (2)

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

3 (+)

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi Ribes)

3 (+)

 

0154050

šípky

 (3)

 (3)

0154060

moruše (plody odrody Arbutus)

 (3)

 (3)

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

0154080

plody bazy čiernej (plody čiernej arónie, rakytníka azarole, krušiny, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

 (3)

 (3)

0154990

ostatné

0,02 (2)

 

0160000

(vi)

rôzne ovocie

0,02 (2)

 

0161000

(a)

s jedlou šupou

 

 

0161010

ďatle

 

 

0161020

figy

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

0161040

kumkváty (kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.) )

 

 

0161050

karambola (bilimbi)

 (3)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

 (3)

0161070

jambolan (jávska slivka) (jávske jablko (klinčekovec, ), eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa (grumichama Eugenia uniflora), eugénia –surinamská čerešňa (E. uniflora))

 (3)

 (3)

0161990

ostatné

 

 

0162000

(b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

0162010

kiwi

 

 

0162020

liči (dvojslivka čínska – liči s obalom plodu, garcínia mangostánová)

 

 

0162030

mučenka – granadilla

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 (3)

 (3)

0162050

kaimito (star apple)

 (3)

 (3)

0162060

americký persimon (Virginia kaki) (čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková (žlté sapote) a poutéria mammey)

 (3)

 (3)

0162990

ostatné

 

 

0163000

(c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

0163010

avokádo

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány - „applebanana“)

 

 

0163030

mango

 

 

0163040

papája

 

 

0163050

granátové jablko

 

 

0163060

cherimoya (sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama a iné stredne veľké plody Annonaceae)

 (3)

 (3)

0163070

guava (hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

0163080

ananás

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 (3)

 (3)

0163100

durian

 (3)

 (3)

0163110

guanabana (soursop)

 (3)

 (3)

0163990

ostatné

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

0210000

(i)

koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0211000

(a)

zemiaky

0,1

0,05 (2)

0212000

(b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

0,02 (2)

0,05 (2)

0212010

maniok (kasava) (dasheen eddoe (japonské taro), tannia)

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

0212030

jamy (jicama (potato bean, yam bean), mexické zemiaky)

 

 

0212040

tapioka

 (3)

 (3)

0212990

ostatné

 

 

0213000

(c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

0,02 (2)

 

0213010

repa cviklová

 

0,05 (2)

0213020

mrkva

 

0,2

0213030

zeler

 

0,1

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca )

 

0,2

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury)

 

0,05 (2)

0213060

paštrnák

 

0,2

0213070

koreň petržlenu

 

0,2

0213080

reďkovka (reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus))

 

0,05 (2)

0213090

kozia brada (hadomor (scorzonera), španielska kozia brada (španielsky koreň – Spanish oysterplant))

 

0,05 (2)

0213100

kvaka

 

0,05 (2)

0213110

okrúhlica

 

0,05 (2)

0213990

ostatné

 

0,05 (2)

0220000

(ii)

cibuľová zelenina

 

0,05 (2)

0220010

cesnak

0,1

 

0220020

cibuľa (cibuľa kuchynská)

0,1

 

0220030

šalotka

0,02 (2)

 

0220040

cibuľa jarná (zimná (velšská) cibuľa a podobné odrody)

0,02 (2)

 

0220990

ostatné

0,02 (2)

 

0230000

(iii)

plodová zelenina

 

0,05 (2)

0231000

(a)

ľuľkovité

 

 

0231010

rajčiaky (drobnoplodé rajčiaky, rajčiakovec, machovka, kustovnica čínska, kustovnica čínska a cudzia (Lycium barbarum a L. Chinense))

3 (+)

 

0231020

paprika (paprika čili)

0,02 (2)

 

0231030

baklažán („egg plant“) (pepino)

0,02 (2)

 

0231040

okra, ibištek jedlý

0,02 (2)

 

0231990

ostatné

0,02 (2)

 

0232000

(b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,02 (2)

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón)

 

 

0232990

ostatné

 

 

0233000

(c)

tekvicovité s nejedlou šupou

1

 

0233010

melón cukrový (kiwano )

 

 

0233020

tekvica (tekvica obrovská)

 

 

0233030

melón vodový/dyňa červená

 

 

0233990

ostatné

 

 

0234000

(d)

sladká kukurica

0,02 (2)

 

0239000

(e)

iná plodová zelenina

0,02 (2)

 

0240000

(iv)

hlúbová zelenina

 

 

0241000

(a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

0,02 (2)

0,05 (2)

0241010

brokolica (calabrese, čínska brokolica, brokolica raab )

 

 

0241020

karfiol

 

 

0241990

ostatné

 

 

0242000

(b)

hlávková hlúbová zelenina

0,02 (2)

0,05 (2)

0242010

ružičkový kel

 

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

0242990

ostatné

 

 

0243000

(c)

listová hlúbová zelenina

0,02 (2)

0,5

0243010

čínska kapusta (kapusta pekinská (čínska) horčica, pak choi, čínska nekučeravá kapusta (tai goo choi), čínska kapusta Brasica parachinensis, pekinská kapusta (pe-tsai) )

 

 

0243020

kel (krlkučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková, kel kučeravý)

 

 

0243990

ostatné

 

 

0244000

(d)

kaleráb

0,05

0,3

0250000

(v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0251000

(a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

 

0,05 (2)

0251010

valeriánka poľná (Valeriánka talianska)

0,02 (2)

 

0251020

šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

2

 

0251030

endívia (širokolistá) (čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková)

0,02 (2)

 

0251040

žerucha

0,02 (2)

 

0251050

barborka jarná

 (3)

 (3)

0251060

rukola (eruka, roketa) (eruka divorastúca (wild rocket))

0,02 (2)

 

0251070

červená horčica

 (3)

 (3)

0251080

listy a výhonky plodiny Brassica spp (mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov))

0,02 (2)

 

0251990

ostatné

0,02 (2)

 

0252000

(b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

0,05 (2)

0252010

špenát (novozélandský špenát, listy láskavca)

10

 

0252020

portulaka zeleninová (zimná portulaka zeleninová (portulaka kapustná), portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, (Salsola soda) slanobyľ)

 (3)

 (3)

0252030

mangold (listy cvikle)

0,02 (2)

 

0252990

ostatné

0,02 (2)

 

0253000

(c)

listy viniča

 (3)

 (3)

0254000

(d)

potočnica lekárska

0,02 (2)

0,05 (2)

0255000

(e)

witloof (belgická čakanka)

0,02 (2)

0,05 (2)

0256000

(f)

bylinky

0,02 (2)

 

0256010

trebuľka

 

0,6

0256020

cesnak pažítkový

 

0,6

0256030

zelerová vňať (vňať feniklu, koriandru, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné rastliny čeľade Apiacea)

 

0,6

0256040

petržlen

 

2

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná )

 (3)

 (3)

0256060

rozmarín

 (3)

 (3)

0256070

materina dúška (majorán, oregano)

 (3)

 (3)

0256080

bazalka (medovka lekárska, mäta, mäta pieporná)

 (3)

 (3)

0256090

bobkový list

 (3)

 (3)

0256100

estragón (yzop lekársky)

 (3)

 (3)

0256990

ostatné (jedlé kvety )

 

0,6

0260000

(vi)

strukoviny (čerstvé)

 

0,2

0260010

fazuľa (so strukmi) (zelená fazuľa (francúzska fazuľa), šarlátová fazuľa, fazuľa na rezanie, popínavá (čínska) dlhá fazuľa)

2 (+)

 

0260020

fazuľa (bez strukov) (bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea))

2 (+)

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout (sladký hrach))

0,02 (2)

 

0260040

hrach (bez strukov) (hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer)

0,02 (2)

 

0260050

šošovica

0,02 (2)

 

0260990

ostatné

0,02 (2)

 

0270000

(vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,02 (2)

 

0270010

špargľa

 

0,05 (2)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0,05 (2)

0270030

zeler

 

0,1

0270040

fenikel

 

0,05 (2)

0270050

artičoky pravé

 

0,05 (2)

0270060

pór

 

0,05 (2)

0270070

rebarbora

 

0,05 (2)

0270080

bambusové výhonky

 (3)

 (3)

0270090

sabal palmetto

 (3)

 (3)

0270990

ostatné

 

0,05 (2)

0280000

(viii)

huby

0,02 (2)

0,05 (2)

0280010

pestované (bežne rastúce huby, hliva ustricová, húževnatec jedlý, šitake)

 

 

0280020

divorastúce (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

 

0280990

ostatné

 

 

0290000

(ix)

morské riasy

 (3)

 (3)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,02 (2)

0,2

0300010

fazuľa (bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas))

 

 

0300020

šošovica

 

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

 

0300040

lupínia

 

 

0300990

ostatné

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,02 (2)

 

0401000

(i)

olejnaté semená

 

0,1 (2)

0401010

ľanové semená

 

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

 

0401030

mak siaty

 

 

0401040

sezamové semená

 

 

0401050

slnečnicové semená

 

 

0401060

semená repky (repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape))

 

 

0401070

sójové bôby

 

 

0401080

horčicové semená

 

 

0401090

semená bavlny

 

 

0401100

semená tekvice obrovskej (Ostatné semená cucurbitacea)

 

 

0401110

požlt farbiarsky

 (3)

 (3)

0401120

borák lekársky

 (3)

 (3)

0401130

ľaničník siaty

 (3)

 (3)

0401140

konope siate

 

 

0401150

ricín obyčajný

 (3)

 (3)

0401990

ostatné

 

 

0402000

(ii)

olejnaté plody

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0,05 (2)

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 (3)

 (3)

0402030

plod palmy olejnej

 (3)

 (3)

0402040

kapok

 (3)

 (3)

0402990

ostatné

 

0,1 (2)

0500000

5.

OBILNINY

 

0,05 (2)

0500010

jačmeň

2

 

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

0,02 (2)

 

0500030

kukurica

0,02 (2)

 

0500040

proso (mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská - teff (Eragrostis abyssinica))

0,02 (2)

 

0500050

ovos

0,02 (2)

 

0500060

ryža

0,02 (2)

 

0500070

raž

0,02 (2)

 

0500080

cirok

0,02 (2)

 

0500090

pšenica (špalda, triticale )

2

 

0500990

ostatné

0,02 (2)

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,05 (2)

0,1 (2)

0610000

(i)

čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

 

 

0620000

(ii)

kávové zrná

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

kvety

 (3)

 (3)

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 (3)

 (3)

0631020

kvet ibišteka

 (3)

 (3)

0631030

lupienky ruže

 (3)

 (3)

0631040

kvet jazmínu (kvety bazy čiernej (Sambucus nigra).)

 (3)

 (3)

0631050

lipa

 (3)

 (3)

0631990

ostatné

 (3)

 (3)

0632000

(b)

listy

 (3)

 (3)

0632010

listy jahody

 (3)

 (3)

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 (3)

 (3)

0632030

maté

 (3)

 (3)

0632990

ostatné

 (3)

 (3)

0633000

(c)

korene

 (3)

 (3)

0633010

koreň valeriány lekárskej

 (3)

 (3)

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 (3)

 (3)

0633990

ostatné

 (3)

 (3)

0639000

(d)

iné byliny na prípravu nálevov

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

kakao (fermentované zrná)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMEĽOVÉ ŠIŠKY (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

150

0,1 (2)

0800000

8.

KORENINY

 (3)

 (3)

0810000

(i)

semená

 (3)

 (3)

0810010

Aníz

 (3)

 (3)

0810020

čierna egyptská rasca

 (3)

 (3)

0810030

semená zeleru

 (3)

 (3)

0810040

semená koriandra

 (3)

 (3)

0810050

semená rasce

 (3)

 (3)

0810060

semená kôpru

 (3)

 (3)

0810070

Semená feniklu

 (3)

 (3)

0810080

senovka grécka

 (3)

 (3)

0810090

muškátový oriešok

 (3)

 (3)

0810990

ostatné

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

ovocie a bobuľové plody

 (3)

 (3)

0820010

nové korenie

 (3)

 (3)

0820020

anízové korenie (japonská paprika)

 (3)

 (3)

0820030

rasca lúčna

 (3)

 (3)

0820040

kardamon

 (3)

 (3)

0820050

bobule borievky obyčajnej

 (3)

 (3)

0820060

čierne a biele korenie

 (3)

 (3)

0820070

struky vanilky

 (3)

 (3)

0820080

tamarindy

 (3)

 (3)

0820990

ostatné

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

kôra

 (3)

 (3)

0830010

škorica

 (3)

 (3)

0830990

ostatné

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

korene alebo rizómy

 (3)

 (3)

0840010

sladké drievko

 (3)

 (3)

0840020

zázvor

 (3)

 (3)

0840030

kurkuma

 (3)

 (3)

0840040

chren dedinský

 (3)

 (3)

0840990

ostatné

 (3)

 (3)

0850000

(v)

puky

 (3)

 (3)

0850010

klinčeky

 (3)

 (3)

0850020

kapara tŕnitá

 (3)

 (3)

0850990

ostatné

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

blizna kvetov

 (3)

 (3)

0860010

šafrán

 (3)

 (3)

0860990

iné4

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

arillus

 (3)

 (3)

0870010

muškátovník voňavý

 (3)

 (3)

0870990

ostatné

 (3)

 (3)

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

 (3)

 (3)

0900010

cukrová repa (koreň)

 (3)

 (3)

0900020

cukrová trstina

 (3)

 (3)

0900030

korene čakanky

 (3)

 (3)

0900990

ostatné

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

0,05  (2)

1010000

(i)

mäso, mäsové prípravky, vnútornosti, krv, živočíšny tuk – čerstvé, chladené alebo mrazené, solené, v náleve, sušené alebo údené, prípadne spracované vo forme múčky alebo prášku iné spracované produkty ako párky/klobásy/salámy a potravinové prípravky z týchto produktov

 

 

1011000

(a)

ošípané

 

 

1011010

mäso

 

 

1011020

chudé mäso bez tuku

 

 

1011030

pečeň

 

 

1011040

obličky

 

 

1011050

jedlé vnútornosti

 

 

1011990

ostatné

 

 

1012000

(b)

hovädzí dobytok

 

 

1012010

mäso

 

 

1012020

tuk

 

 

1012030

pečeň

 

 

1012040

obličky

 

 

1012050

jedlé vnútornosti

 

 

1012990

ostatné

 

 

1013000

(c)

ovce

 

 

1013010

mäso

 

 

1013020

tuk

 

 

1013030

pečeň

 

 

1013040

obličky

 

 

1013050

jedlé vnútornosti

 

 

1013990

ostatné

 

 

1014000

(d)

kozy

 

 

1014010

mäso

 

 

1014020

tuk

 

 

1014030

pečeň

 

 

1014040

obličky

 

 

1014050

jedlé vnútornosti

 

 

1014990

ostatné

 

 

1015000

(e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 (3)

 (3)

1015010

mäso

 (3)

 (3)

1015020

tuk

 (3)

 (3)

1015030

pečeň

 (3)

 (3)

1015040

obličky

 (3)

 (3)

1015050

jedlé vnútornosti

 (3)

 (3)

1015990

ostatné

 (3)

 (3)

1016000

(f)

hydina – kurence, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

 

 

1016010

mäso

 

 

1016020

tuk

 

 

1016030

pečeň

 

 

1016040

obličky

 

 

1016050

jedlé vnútornosti

 

 

1016990

ostatné

 

 

1017000

(g)

iné hospodárske zvieratá

 (3)

 (3)

1017010

mäso

 (3)

 (3)

1017020

tuk

 (3)

 (3)

1017030

pečeň

 (3)

 (3)

1017040

obličky

 (3)

 (3)

1017050

jedlé vnútornosti

 (3)

 (3)

1017990

ostatné

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

mlieko a smotana – nekoncentrované, bez pridaného cukru alebo sladidla, maslo a iný tuk získaný z mlieka, syr a tvaroh

 

 

1020010

dobytok

 

 

1020020

ovce

 

 

1020030

kozy

 

 

1020040

kone

 

 

1020990

ostatné

 

 

1030000

(iii)

vtáčie vajcia – čerstvé, konzervované alebo varené, lúpané vajcia a vaječné žĺtka – čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, lisované, zmrazené alebo inak spracované s obsahom alebo bez obsahu pridaného cukru alebo sladidla

 

 

1030010

kuracie

 

 

1030020

kačacie

 (3)

 (3)

1030030

husacie

 (3)

 (3)

1030040

prepeličie

 (3)

 (3)

1030990

ostatné

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

med

 (3)

 (3)

1050000

(v)

obojživelníky a plazy

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

slimáky

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov

 (3)

 (3)

(F)= Rozpustný v tukoch

Folpet

(+)

Suma kaptánu a folpetu.

0130000

(iii)

jadrové ovocie

0152000

(b)

jahody

0153010

ostružiny

0153030

maliny (odroda wineberries, ostružina arktická (Rubus arcticus), černica (Rubus arcticus x idaeus))

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi Ribes)

0231010

rajčiaky (drobnoplodé rajčiaky, rajčiakovec, machovka, kustovnica čínska, kustovnica čínska a cudzia (Lycium barbarum a L. Chinense))

0260010

fazuľa (so strukmi) (zelená fazuľa (francúzska fazuľa), šarlátová fazuľa, fazuľa na rezanie, popínavá (čínska) dlhá fazuľa)

0260020

fazuľa (bez strukov) (bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea))“

(2)

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť A sa mení a dopĺňa takto:

(i)

Stĺpce týkajúce sa klopyralidu a dimetomorfu sa nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (4)

Klopyralid

Dimetomorf

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

0110000

(i)

citrusové plody

0,5

 

0110010

grapefruity (odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy)

 

0,05 (5)

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

0,8

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny)

 

0,05 (5)

0110040

limety

 

0,05 (5)

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy)

 

0,05 (5)

0110990

ostatné

 

0,05 (5)

0120000

(ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané )

0,5

0,05 (5)

0120010

mandle

 

 

0120020

para orechy

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

0120040

Gaštany jedlé

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

0120990

ostatné

 

 

0130000

(iii)

jadrové ovocie

0,5

0,05 (5)

0130010

jablká (plody jablone nízkej (crab apple))

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

0130030

dule

 

 

0130040

mišpuľa

 

 

0130050

mišpuľník japonský

 

 

0130990

iné

 

 

0140000

(iv)

kôstkové ovocie

0,5

0,05 (5)

0140010

marhule

 

 

0140020

čerešne a višne (čerešne a višne )

 

 

0140030

broskyne (nektarínky a podobné hybridy)

 

 

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnka obyčajná)

 

 

0140990

ostatné

 

 

0150000

(v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

0151000

(a)

stolové hrozno a muštové hrozno

0,5

3

0151010

stolové hrozno

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

0152000

(b)

jahody

0,5

0,7

0153000

(c)

krovité ovocné druhy

0,5

0,05 (5)

0153010

ostružiny

 

 

0153020

ostružinové maliny (loganove černice, odroda boysenberries (kríženec maliny a černice) a cloudberries (kríženec ostružníka a morušovníka))

 

 

0153030

maliny (odroda wineberries, ostružina arktická (Rubus arcticus), černica (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

0153990

ostatné

 

 

0154000

(d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

 

0,05 (5)

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedky obyčajnej )

0,5

 

0154020

brusnice (Odrody čučoriedky červenej)

4

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

0,5

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi Ribes)

0,5

 

0154050

šípky

0,5

 

0154060

moruše (plody odrody Arbutus)

0,5

 

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta))

0,5

 

0154080

plody bazy čiernej (plody čiernej arónie, rakytníka azarole, krušiny, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

0,5

 

0154990

ostatné

0,5

 

0160000

(vi)

rôzne ovocie

0,5

0,05 (5)

0161000

(a)

s jedlou šupou

 

 

0161010

ďatle

 

 

0161020

figy

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

0161040

kumkváty (kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.) )

 

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

 

0161060

persimon

 

 

0161070

jambolan (jávska slivka) (jávske jablko (klinčekovec, ), eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa (grumichama Eugenia uniflora), eugénia –surinamská čerešňa (E. uniflora))

 

 

0161990

ostatné

 

 

0162000

(b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

0162010

kiwi

 

 

0162020

liči (dvojslivka čínska – liči s obalom plodu, garcínia mangostánová)

 

 

0162030

mučenka – granadilla

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

 

0162050

kaimito (star apple)

 

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) (čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková (žlté sapote) a poutéria mammey)

 

 

0162990

ostatné

 

 

0163000

(c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

0163010

avokádo

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány - „applebanana“)

 

 

0163030

mango

 

 

0163040

papája

 

 

0163050

granátové jablko

 

 

0163060

cherimoya (sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama a iné stredne veľké plody Annonaceae)

 

 

0163070

guava (hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

ananás

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

 

0163100

durian

 

 

0163110

guanabana (soursop)

 

 

0163990

ostatné

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

0210000

(i)

koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0211000

(a)

zemiaky

0,5

0,5

0212000

(b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

1

0,05 (5)

0212010

maniok (kasava) (dasheen eddoe (japonské taro), tannia)

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

0212030

jamy (jicama (potato bean, yam bean), mexické zemiaky)

 

 

0212040

tapioka

 

 

0212990

ostatné

 

 

0213000

(c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

0213010

repa cviklová

1

0,05 (5)

0213020

mrkva

0,5

0,05 (5)

0213030

zeler

0,5

0,05 (5)

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca )

0,5

0,05 (5)

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury)

0,5

0,05 (5)

0213060

paštrnák

0,5

0,05 (5)

0213070

koreň petržlenu

0,5

0,05 (5)

0213080

reďkovka (reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus))

0,5

1

0213090

kozia brada (hadomor (scorzonera), španielska kozia brada (španielsky koreň – Spanish oysterplant))

0,5

0,05 (5)

0213100

kvaka

1,5

0,05 (5)

0213110

okrúhlica

1,5

0,05 (5)

0213990

ostatné

0,5

0,05 (5)

0220000

(ii)

cibuľová zelenina

0,5

 

0220010

cesnak

 

0,15

0220020

cibuľa (cibuľa kuchynská)

 

0,15

0220030

šalotka

 

0,15

0220040

cibuľa jarná (zimná (velšská) cibuľa a podobné odrody)

 

0,3

0220990

ostatné

 

0,1

0230000

(iii)

plodová zelenina

0,5

 

0231000

(a)

ľuľkovité

 

 

0231010

rajčiaky (drobnoplodé rajčiaky, rajčiakovec, machovka, kustovnica čínska, kustovnica čínska a cudzia (Lycium barbarum a L. Chinense))

 

1

0231020

paprika (paprika čili)

 

0,5

0231030

baklažán („egg plant“) (pepino)

 

0,3

0231040

okra, ibištek jedlý

 

0,05 (5)

0231990

ostatné

 

0,05 (5)

0232000

(b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

1

0232010

uhorky šalátové

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón)

 

 

0232990

ostatné

 

 

0233000

(c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

0233010

melón cukrový (kiwano )

 

1

0233020

tekvica (tekvica obrovská)

 

0,05 (5)

0233030

melón vodový/dyňa červená

 

0,05 (5)

0233990

ostatné

 

0,05 (5)

0234000

(d)

sladká kukurica

 

0,05 (5)

0239000

(e)

iná plodová zelenina

 

0,05 (5)

0240000

(iv)

hlúbová zelenina

 

0,05 (5)

0241000

(a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

0241010

brokolica (calabrese, čínska brokolica, brokolica raab )

1,5

 

0241020

karfiol

3

 

0241990

ostatné

0,5

 

0242000

(b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

0242010

ružičkový kel

0,5

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

3

 

0242990

ostatné

0,5

 

0243000

(c)

listová hlúbová zelenina

 

 

0243010

čínska kapusta (kapusta pekinská (čínska) horčica, pak choi, čínska nekučeravá kapusta (tai goo choi), čínska kapusta Brasica parachinensis, pekinská kapusta (pe-tsai) )

1

 

0243020

kel (krlkučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková, kel kučeravý)

1

 

0243990

ostatné

0,5

 

0244000

(d)

kaleráb

0,5

 

0250000

(v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0251000

(a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

0,5

 

0251010

valeriánka poľná (Valeriánka talianska)

 

10

0251020

šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

10

0251030

endívia (širokolistá) (čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková)

 

1

0251040

žerucha

 

10

0251050

barborka jarná

 

10

0251060

rukola (eruka, roketa) (eruka divorastúca (wild rocket))

 

10

0251070

červená horčica

 

10

0251080

listy a výhonky plodiny Brassica spp (mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov))

 

10

0251990

ostatné

 

1

0252000

(b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

 

0252010

špenát (novozélandský špenát, listy láskavca)

1

1

0252020

portulaka zeleninová (zimná portulaka zeleninová (portulaka kapustná), portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, (Salsola soda) slanobyľ)

0,5

1

0252030

mangold (listy cvikle)

1

1

0252990

ostatné

0,5

0,05 (5)

0253000

(c)

listy viniča

0,5

10

0254000

(d)

potočnica lekárska

0,5

10

0255000

(e)

witloof (belgická čakanka)

0,5

10

0256000

(f)

bylinky

3

10

0256010

trebuľka

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

0256030

zelerová vňať (vňať feniklu, koriandru, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné rastliny čeľade Apiacea)

 

 

0256040

petržlen

 

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná )

 

 

0256060

rozmarín

 

 

0256070

materina dúška (majorán, oregano)

 

 

0256080

bazalka (medovka lekárska, mäta, mäta pieporná)

 

 

0256090

bobkový list

 

 

0256100

estragón (yzop lekársky)

 

 

0256990

ostatné (jedlé kvety )

 

 

0260000

(vi)

strukoviny (čerstvé)

0,5

 

0260010

fazuľa (so strukmi) (zelená fazuľa (francúzska fazuľa), šarlátová fazuľa, fazuľa na rezanie, popínavá (čínska) dlhá fazuľa)

 

0,05 (5)

0260020

fazuľa (bez strukov) (bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea))

 

0,05 (5)

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout (sladký hrach))

 

0,05 (5)

0260040

hrach (bez strukov) (hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer)

 

0,1

0260050

šošovica

 

0,05 (5)

0260990

ostatné

 

0,05 (5)

0270000

(vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,5

 

0270010

špargľa

 

0,05 (5)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0,05 (5)

0270030

zeler

 

0,05 (5)

0270040

fenikel

 

0,05 (5)

0270050

artičoky pravé

 

2

0270060

pór

 

1,5

0270070

rebarbora

 

0,05 (5)

0270080

bambusové výhonky

 

0,05 (5)

0270090

sabal palmetto

 

0,05 (5)

0270990

ostatné

 

0,05 (5)

0280000

(viii)

huby

0,5

0,05 (5)

0280010

pestované (bežne rastúce huby, hliva ustricová, húževnatec jedlý, šitake)

 

 

0280020

divorastúce (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

 

0280990

ostatné

 

 

0290000

(ix)

morské riasy

0,5

0,05 (5)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,5

0,05 (5)

0300010

fazuľa (bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas))

 

 

0300020

šošovica

 

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

 

0300040

lupínia

 

 

0300990

ostatné

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

0,05 (5)

0401000

(i)

olejnaté semená

 

 

0401010

ľanové semená

20

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

0,5

 

0401030

mak siaty

0,5

 

0401040

sezamové semená

0,5

 

0401050

slnečnicové semená

0,5

 

0401060

semená repky (repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape))

0,5

 

0401070

sójové bôby

0,5

 

0401080

horčicové semená

0,5

 

0401090

semená bavlny

0,5

 

0401100

semená tekvice obrovskej (Ostatné semená cucurbitacea)

0,5

 

0401110

požlt farbiarsky

0,5

 

0401120

borák lekársky

0,5

 

0401130

ľaničník siaty

0,5

 

0401140

konope siate

0,5

 

0401150

ricín obyčajný

0,5

 

0401990

ostatné

0,5

 

0402000

(ii)

olejnaté plody

0,5

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

 

0402030

plod palmy olejnej

 

 

0402040

kapok

 

 

0402990

ostatné

 

 

0500000

5.

OBILNINY

 

0,05 (5)

0500010

jačmeň

2

 

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

2

 

0500030

kukurica

2

 

0500040

proso (mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská - teff (Eragrostis abyssinica))

2

 

0500050

ovos

2

 

0500060

ryža

2

 

0500070

raž

5

 

0500080

cirok

2

 

0500090

pšenica (špalda, triticale )

2

 

0500990

ostatné

2

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

 

0,05 (5)

0610000

(i)

čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

0,5

 

0620000

(ii)

kávové zrná

0,5

 

0630000

(iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

5

 

0631000

(a)

kvety

 

 

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

 

0631020

kvet ibišteka

 

 

0631030

lupienky ruže

 

 

0631040

kvet jazmínu (kvety bazy čiernej (Sambucus nigra).)

 

 

0631050

lipa

 

 

0631990

ostatné

 

 

0632000

(b)

listy

 

 

0632010

listy jahody

 

 

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 

 

0632030

maté

 

 

0632990

ostatné

 

 

0633000

(c)

korene

 

 

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

 

0633990

ostatné

 

 

0639000

(d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

 

0640000

(iv)

kakao (fermentované zrná)

0,5

 

0650000

(v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

0,5

 

0700000

7.

CHMEĽOVÉ ŠIŠKY (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

5

50

0800000

8.

KORENINY

0,5

0,05 (5)

0810000

(i)

semená

 

 

0810010

Aníz

 

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

 

0810030

semená zeleru

 

 

0810040

semená koriandra

 

 

0810050

semená rasce

 

 

0810060

semená kôpru

 

 

0810070

Semená feniklu

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

0810990

ostatné

 

 

0820000

(ii)

ovocie a bobuľové plody

 

 

0820010

nové korenie

 

 

0820020

anízové korenie (japonská paprika)

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

0820040

kardamon

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

0820060

čierne a biele korenie

 

 

0820070

struky vanilky

 

 

0820080

tamarindy

 

 

0820990

ostatné

 

 

0830000

(iii)

kôra

 

 

0830010

škorica

 

 

0830990

ostatné

 

 

0840000

(iv)

korene alebo rizómy

 

 

0840010

sladké drievko

 

 

0840020

zázvor

 

 

0840030

kurkuma

 

 

0840040

chren dedinský

 

 

0840990

ostatné

 

 

0850000

(v)

puky

 

 

0850010

klinčeky

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

0850990

ostatné

 

 

0860000

(vi)

blizna kvetov

 

 

0860010

šafrán

 

 

0860990

iné4

 

 

0870000

(vii)

arillus

 

 

0870010

muškátovník voňavý

 

 

0870990

ostatné

 

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

 

0,05 (5)

0900010

cukrová repa (koreň)

1

 

0900020

cukrová trstina

0,05 (5)

 

0900030

korene čakanky

0,05 (5)

 

0900990

ostatné

0,05 (5)

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

0,05 (5)

1010000

(i)

mäso, mäsové prípravky, vnútornosti, krv, živočíšny tuk – čerstvé, chladené alebo mrazené, solené, v náleve, sušené alebo údené, prípadne spracované vo forme múčky alebo prášku iné spracované produkty ako párky/klobásy/salámy a potravinové prípravky z týchto produktov

 

 

1011000

(a)

ošípané

0,05 (5)

 

1011010

mäso

 

 

1011020

chudé mäso bez tuku

 

 

1011030

pečeň

 

 

1011040

obličky

 

 

1011050

jedlé vnútornosti

 

 

1011990

ostatné

 

 

1012000

(b)

hovädzí dobytok

 

 

1012010

mäso

0,08

 

1012020

tuk

0,05 (5)

 

1012030

pečeň

0,06

 

1012040

obličky

0,4

 

1012050

jedlé vnútornosti

0,05 (5)

 

1012990

ostatné

0,05 (5)

 

1013000

(c)

ovce

 

 

1013010

mäso

0,08

 

1013020

tuk

0,05 (5)

 

1013030

pečeň

0,06

 

1013040

obličky

0,4

 

1013050

jedlé vnútornosti

0,05 (5)

 

1013990

ostatné

0,05 (5)

 

1014000

(d)

kozy

 

 

1014010

mäso

0,08

 

1014020

tuk

0,05 (5)

 

1014030

pečeň

0,06

 

1014040

obličky

0,4

 

1014050

jedlé vnútornosti

0,05 (5)

 

1014990

ostatné

0,05 (5)

 

1015000

(e)

kone, somáre, muly alebo mulice

0,05 (5)

 

1015010

mäso

 

 

1015020

tuk

 

 

1015030

pečeň

 

 

1015040

obličky

 

 

1015050

jedlé vnútornosti

 

 

1015990

ostatné

 

 

1016000

(f)

hydina – kurence, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

0,05 (5)

 

1016010

mäso

 

 

1016020

tuk

 

 

1016030

pečeň

 

 

1016040

obličky

 

 

1016050

jedlé vnútornosti

 

 

1016990

ostatné

 

 

1017000

(g)

iné hospodárske zvieratá

0,05 (5)

 

1017010

mäso

 

 

1017020

tuk

 

 

1017030

pečeň

 

 

1017040

obličky

 

 

1017050

jedlé vnútornosti

 

 

1017990

ostatné

 

 

1020000

(ii)

mlieko a smotana – nekoncentrované, bez pridaného cukru alebo sladidla, maslo a iný tuk získaný z mlieka, syr a tvaroh

0,05 (5)

 

1020010

dobytok

 

 

1020020

ovce

 

 

1020030

kozy

 

 

1020040

kone

 

 

1020990

ostatné

 

 

1030000

(iii)

vtáčie vajcia – čerstvé, konzervované alebo varené, lúpané vajcia a vaječné žĺtka – čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, lisované, zmrazené alebo inak spracované s obsahom alebo bez obsahu pridaného cukru alebo sladidla

0,05 (5)

 

1030010

kuracie

 

 

1030020

kačacie

 

 

1030030

husacie

 

 

1030040

prepeličie

 

 

1030990

ostatné

 

 

1040000

(iv)

med

0,05 (5)

 

1050000

(v)

obojživelníky a plazy

0,05 (5)

 

1060000

(vi)

slimáky

0,05 (5)

 

1070000

(vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov

0,05 (5)

 

(ii)

Pridáva sa tento stĺpec pre fenpyrazamín:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (6)

Fenpyrazamín

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0110000

(i)

citrusové plody

0,01  (7)

0110010

grapefruity (odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy)

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny)

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy)

 

0110990

ostatné

 

0120000

(ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané )

0,01  (7)

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

Gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

ostatné